Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl"

Transkript

1 Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli katlanarak büyümesi ve bilgi patlamas n n oluflmas yla birlikte kontrol alt na al nmas da zorlaflm flt r. Ülkelerin bu zor durumdan kurtulabilmeleri ve globalleflen dünyaya ayak uydurabilmeleri için ulusal bilgi ortakl na kat l m, ak ll bir toplum olma yolunda at lan ad mlardan ilkidir. Bu nedenle, bir ülkedeki is - tihbarat faaliyetleri, ulusal bilgi altyap s,bilginin süreklili i ancak bilgi/biliflim sektörleri içerisinde de erlendirilerek ülkele - rin ulusal ç karlar do rultusunda gerçekleflebilir. Bunu da baflarm fl ülkeler ak ll bir toplum olman n bilincinde hareket et - mektedirler. Information societies should constitute their national information strategy. It has become diffucult to get information under control because of the increase in the amount of information at an increasing degree or to it put differently, information explosion. Participation in the nation - al information common for rescuing the states from this predicament and catching up with the globalizing world is the first step on the way toward creating a smart nation. For this reason, intelligence activities, national information infrastructure and the continuity of information can only be realized if to be assessed within information/informatics sec - tors.the states that have been successful in this regard are acting with the consciousness of already being a smart nation. Girifl Bir ülkede ulusal bir bilgi stratejisi oluflturman n ve toplumu üretici k lman n yolu, o ülkenin bilgi/biliflim sektörlerine yat r m yapmakla mümkündür. Bu sektörlere yat r m için ülkedeki bilginin nereden bafllayarak üretildi ine ve nas l pazarland - na bak lmal d r. Bu nedenle bilgi/biliflim sektörünü anlayabilmek için ulusal düzeydeki bilginin altyap s n irdelemek gerekmektedir. Bilgi/biliflim sektörlerinden neyin kastedildi ini bilmek için ise, bu sektörler aras ndaki fark n aç klanmas önemlidir. Ulusal bilgi stratejisini anlayabilmek için, ülke çap nda gerçeklefltirilen yerel ve bölgesel bazdaki bilgi ortakl klar n n incelenmesi gerekir. "Bu bilgi ortakl klar, ülkenin güvenli i için ulusal bilgi topla- 87 Stratejik Analiz, Cilt 2, Say 18, Ekim 2001 * ASAM, Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi, Bilgi Uzman. E-posta:

2 Ak ll Toplum Olma Yolunda ma faaliyetlerine nas l yans r?" ve "Ulusal istihbarat topluluklar buna paralel olarak ne gibi de iflikliklere u ram flt r?" gibi sorular n cevaplar n n bulunmas gerekir. Ulusal bilgi stratejisini anlayabilmek için öncelikle ulusal bilgi altyap s n bilmek gerekmektedir. 1 Ulusal Bilgi Altyap s Bir ülkenin bilgi altyap s, o ülkedeki mevcut bilgi kaynaklar n n depolanmas n n, ifllenmesinin ve hizmete sunulmas n n sa lanmas fleklinde yorumlanmaktad r. Ayr ca, bilgi altyap s, o ülkedeki teknolojilerin bilgi kaynaklar na nas l yans d n bilgi sistemlerini de kullanarak araflt rmaya çal fl rlar. Yani, bir ülkedeki mevcut bilginin ifllenmesine, depolanmas na, bir yerden bir yere iletilmesine ve bu bilgilere gerekti inde eriflilmesine olanak sa layan teknolojileri içermektedir. Ulusal bilgi altyap s o ülkedeki bilgi otoyollar ndan oluflmaktad r. Bilgi otoyolu ise, bir ülkenin üniversitelerine, kütüphanelerine, araflt rma laboratuarlar na, iflyerlerine, hastanelerine ve evlerine bak r, koaksiyel veya fiber optik kablolarla, uydu veya yay n yoluyla veri, ses ve görüntü türü bilgiler tafl yan; donan m, yaz l m ve standartlardan oluflan iletiflim sistemleri 1 fleklinde tan mlanmaktad r. Sonuç olarak ulusal bilgi altyap s, ülkenin tümünün kablolarla döflenerek a lar arac l ile bir iletiflim sistemi kurmaya yönelik çal flmalarda bulunmaktad r. Ayr ca ulusal bilgi otoyolunun teknik altyap s ndan faydalanarak bilgi kaynaklar n n ve bilgi sistemlerinin hizmete sunulmas görevini üstlenmektedir. Ulusal bilgi altyap lar n oluflturan ülkeler, bu do al süreç içerisinde bir tak m avantajlara sahip olmufl durumdad rlar ki bunlar afla da flu flekilde s ralayabiliriz: "a) ülkenin ekonomik aç dan büyümesine ve verimlili inin artmas na neden olur, b) yeni istihdam olanaklar do ar, c) araflt rma ve gelifltirme kurumlar n n verimi artarak mikroelektronik, haberleflme ve yaz l m teknolojileri gibi kritik teknolojilerde liderlik sa lan r, Information Superhighway: Issues Affecting Development. (Report to the Congress GAO/RCED ), Washington, D.C., U.S. General Accounting Office, 1994, s. 12. ç) yarat lacak uygun ortamla sermaye ve beyin gücü ülkede tutulur, d) her alandaki hizmet sektörü daha kaliteli ve daha ucuz hale gelir, e) yaflam boyu ö renen, e itimli, ülkedeki ve dünyadaki geliflmelerden haberdar yurttafllar n yetifltirilme olana oluflur, g) daha verimli ve daha kaliteli kamu hizmeti sa layan bir devlet organizasyonu kurulur." 2 Ulusal bilgi altyap lar n oluflturan ülkeler, resmi düzeydeki bilgilerini saptayarak denetim alt na alm fllard r. Bu sayede ulusal bilgi stratejisinin oluflturulmas nda bir araç olan kamu bilgilerinin iflbirli- i çerçevesinde (ulusal bilgi ortakl ) bilginin halk n istifadesine aç lmas n gerçeklefltirmifller ve kamu kurulufllar iflbirli ini etkin bir flekilde kolayca uygulayabilmifllerdir. Bilgi altyap s, bilginin ifllenmesi ve da t m için biliflim ve iletiflim olanaklar ile desteklenen ya da desteklenmeyen bilgi kaynaklar, bilgi hizmetleri ve bilgi sistemlerinden oluflmaktad r. 3 Yani, bu üç unsur bilgi altyap s n n oluflmas na zemin haz rlamaktad r Bilgi Kaynaklar Bilgi kaynaklar, yaz l, say sal veya ses biçimlerinde, geleneksel olan ya da olmayan ortamlar üzerinde bulunan verilerden oluflmaktad r. Ulusal bilgi altyap s içerisinde, bilgi kaynaklar ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta; bunlar n ülke düzeyinde nas l derlenmesi gerekti i konusunda hedef ve yollar belirlemektedir. Örne in, hangi tür bilgi kayna n n, ülkenin güvenli i ve savunmas aç s ndan önemli oldu unun bilinmesi flartt r. Ayr - ca, bilgi kaynaklar derlenirken, bunlar n gizlilik veya aç kl k derecesinin bulunup bulunmad, ülkenin ulusal ç karlar na ters düflüp düflmedi i de gözden geçirilmelidir. Bilgi altyap s n n oluflturulmas nda bilgi kaynaklar n n bir de kullan lma rolü bulunmaktad r. M. Tayfun Gülle, Türk Bilim Politikas Ve Ulusal Enformasyon Sistemi: Geliflmekte Olan Ülkeler Aç s ndan Sosyolojik Bir Yaklafl m" Kütüphane-Enformasyon-Arfliv Alan nda Yeni Tek - nolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildirileriiçinde ss , stanbul: Türk Kütüphaneciler Derne i stanbul fiubesi, 1991, s. 99. Bülent Y lmaz, Ulusal Bilgi Politikas : Kuramsal Bir Yaklafl m 33. Kütüphane Haftas Bildirileri içinde (ss ). Ankara: Türk Kütüphanecileri Derne i, 1997, s. 21.

3 Çünkü, derlenen bir kaynak kullan ma aç lmadan yani paylafl lmadan bafll bafl na bir anlam ifade etmemekte ve ülke için faydal olmamaktad r. Bu nedenle ülkenin güvenli ini sarsmayacak ulusal bilgi kaynaklar çeflitli düzeylerde kullan ma aç labilir ve ülke için faydal duruma getirilebilir. Ulusal bilgi kaynaklar n n etkin bir flekilde kullan lmas n n ve en üst düzeyde verim sa lanmas n n temelinde, bilgi hizmetlerinin sunulmas nda hangi yolun izlenmesi gerekti i yatmaktad r. 4 Bilgi kaynaklar - n n çeflitli düzeylerde hizmete sunulmas demek ise, o ülkede bilgiyi üreten ve da tan tüzel kiflilerin resmi ünvanlar ile resmi makamlar kastedilmektedir. Bilgi stratejisinin oluflturulmas nda, bilgi kaynaklar n n yönetimi de son derece önemlidir. Fakat bilgi kaynaklar n n yönetiminden önce kaç tür bilgi kayna n n oldu u aç klanmal ve bu kaynaklara göre yönetim biçimleri oluflturulmal d r. Bunlardan birincisi aç k bilgi kaynaklar d r ki bu; ço u zaman aç k kaynaklardan (kamu taraf ndan gizli say lmayan) elde edilen bilgilerdir. Ham veri niteli- inde say lan bu tür kaynaklar için, zaman zaman yan lt c l k aç s ndan ulusal güvenli in koruyucusu pozisyonunda yer alabilece i yönünde görüfller bulunmaktad r. Bir di er bilgi kayna ise, devletlerin ulusal güvenli ini tehdit edici durumda olan kapal bilgi kaynaklar d r ki bu da geleneksel ve spesifik olarak yap lan istihbarat çal flmalar n içermektedir. Örne in bir ülkenin savunmas nda kullan lan teknolojik bilgilerin üst düzeyde gizli tutulmas, ulusal güvenlik aç s ndan son derece önemlidir. flte bu iki tür bilgi kayna karfl s nda ülkeler, bilgi kaynaklar n yönetmek için iki amac gerçeklefltirmeye çal fl rlar. Bunlardan en genel olan bilgi teknolojileri ve bu teknolojilerle desteklenen bilgi sistemleri arac l ile ülkenin de erini yükseltmek; di eri ise do ru bilgiyi en uygun zamanda ve biçimde karar al c ya yani kullan c ya sunabilmektir. 5 Yani, teknoloji kullan m bilgi kaynaklar yönetimini kolaylaflt rm fl ve derlenmifl bilgi kaynaklar - na eriflimi h zland rm flt r. Bu nedenle, ulusal bilgi stratejisi oluflturmufl ülkelerin örgütlerinde kullan - lan bilgi kaynaklar n n büyük bir k sm bilgisayar ortam nda ya da veri tabanlar nda saklanmaktad r. Bugün kalk nm fll n ölçüleri içerisinde, bir ülkenin sermaye birikimi, beyin potansiyeli, fiziksel altyap s ve temel sanayiinin durumu ile birlikte bilgi hizmetleri de geliflmifl sektörler içerisinde istenilen noktaya gelmifltir. Nitekim, bilgi kaynaklar n n etkin yönetilmesinde teknoloji kullan m n n gereklili ini Türksel Kaya Bensghir, "Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel De iflim" adl kitab nda flu flekilde ifade etmifltir: "Bilgi gereksinimi hangi örgütsel düzeyle ilgili olursa olsun, bilgisayar ortam nda tutulan bilgi kaynaklar, yöneticilerin etkin kararlar almas nda gerek zaman gerekse maliyetten tasarruflar sa lar." 6 2. Bilgi Hizmetleri Bilginin sa lanmas, düzenlenmesi ve yay m ile ilgili kamu ve özel sektörde bulunan çeflitli türdeki sistem ve a lard r. Bunlar veri bankalar, veri tabanlar, kütüphane sistemleri, kütüphane hizmetleri, dokümantasyon merkezleri ve hizmetleri, arflivler ve istatistiksel hizmetlerle 7 bunlar n kablolarla ba lant l kurulmufl olan fleklidir. Bilgi patlamas ile birlikte, bilgi hizmetleri istenen bilgiyi ihtiyaç duyulan noktaya zaman nda ulaflt rma görevini üstlenmifltir. Bilgiyi depolama ve iletme ortamlar ndaki geliflmeler, bilgi hizmetlerinin bir sektör olarak ekonomik yap içerisinde yer almas n sa lam flt r. Bugün kalk nm fll n ölçüleri içerisinde, bir ülkenin sermaye birikimi, beyin potansiyeli, fiziksel altyap s ve temel sanayiinin durumu ile birlikte bilgi hizmetleri de geliflmifl sektörler içerisinde istenilen noktaya gelmifltir. 3. Bilgi Sistemleri Mehmet Toplu, Ulusal Bilgi A lar nda MARC Format n n Önemi ve Yararlar Kütüphane-Enformasyon-Arfliv Alan nda Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildirileri içinde ss , stanbul: Türk Kütüphaneciler Derne i stanbul fiubesi, 1991, s Larry Long, Management Information System, (New Jersey: Prentice-Hall, 1989), ss Bilgi sistemleri ile karfl l kl etkileflime sahip bilgisayara dayal ya da dayal olmayan biçimlerdeki 6 7 Türksel Kaya Bensghir, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel De i - flim, Ankara, Türkiye ve Ortado u Amme daresi Enstitüsü, 1996, s.25. Bülent Y lmaz, ss

4 Ak ll Toplum Olma Yolunda bilgi birimlerinin bilefliminden oluflan sistemlerdir. nsan ve bilgi teknolojileri iflbirli i ile bilgi toplama, iflleme, gönderme ve saklama ifllevlerini yürütebilmek için tasarlanm fl yap lard r. Bilgi sistemi, bilgi altyap s n n temelini teflkil etmektedir. Çünkü, ortak bir amaç etraf nda evrensel bilgi birikimi ve üretiminin uluslararas iflbirli i, iflbölümü, ortak katk ve çal flma ile denetim alt na al nmas n ve bilginin bütün toplumlar ve bireylere eflit koflullarda paylafl m n sa lamaktad r. 8 Bu nedenle bilgi sistemleri, ulusal bilgi ortakl na da do rudan do ruya katk da bulunmakta ve bu ortakl n teknolojik altyap s n gelifltirme yönünde yard mc olmaktad r. Bilgi sistemlerinde teknolojik altyap oluflturulurken baz hususlara dikkat etmek gere i vard r. Bu hususlar H.C. Lucas flu flekilde vermektedir Sisteme hangi verilerin dahil edilece ini iyi bilmek (Aç k bilgi mi yoksa kapal bilgi mi?), 2- Verileri, karar verici için anlaml bilgilere çeviren insangücü, programlar ve yönetsel süreçlerle desteklemek. Bilgi hizmetlerini gerçeklefltirebilmek ve bilgi kaynaklar n kullan c lara h zl ve ekonomik bir biçimde sunmak için dünyadaki bütün bilgi sistemleri ortak bir amaç etraf nda bütünleflmektedirler. Ulusal bilgi ortakl n n bir di er ad olan bu giriflim ile herhangi bir ülke, yeni bilgiler üretmekte, üretti i bilgiden yararlanma olana bulmakta ve bu bilgileri ihtiyaç duyan bilgi pazarlar na çeflitli ortamlar yard m ile satmaktad r. Böylelikle, ülkenin ekonomik aç dan kalk nmas na da do rudan do ruya katk sa lamaktad rlar. Ayr ca bu sistemler, kulland klar teknoloji sayesinde, uluslararas kaynak paylafl m nda da etkili olmaktad rlar. Bilgi sistemlerinin bir özelli i de, ülkelerde oluflabilecek her alandaki (ekonomi, siyasi, kültürel, askeri vs.) belirsizli i kulland teknoloji sayesinde giderebilecek veya en aza indirebilecek bir yap da biçimlendirilmesidir. flte bu aflamada, stratejik olarak bilgi, kendi sistemlerinden destek almaktad r. Yani gelecekteki belirsizli in en aza indirgenebilmesi için, bilgi stratejileri bilgi sistemlerini kullanmaktad r. Çünkü bilgi sistemleri bilgiyi düzenli bir yap da sunmaktad rlar. Ulusal bilgi altyap s n anlatmaya çal flt ktan sonra bu sistemlerin birebir uyguland bilgi/biliflim sektörlerinin ne oldu una ve aralar nda ne gibi farklar bulundu una k saca bir göz atmakta yarar vard r. Çünkü ulusal bilgi, bilgi/biliflim sektörlerini kullanarak bir strateji oluflturmaktad r. Bilgi/Biliflim Sektörlerine K sa Bir Bak fl Bilgi ve biliflim sektörleri çeflitli araflt rmac lar taraf ndan ayn anlamda kullan lsalar bile aralar nda bir tak m temel farklar bulunmaktad r. Bu farkl l klar ise ancak bu iki terimin anlam aç klanarak ortaya konulabilir. Bilgi ile ilgili çal flmalar k saca, bilimsel ve teknik materyali indeksleme ve abstraktlamay (öz ç karma); verileri düzenlemeyi; konu s n flamas ve bilgi eriflimini; bilgi taramas n, bibliyografya, rapor vb. haz rlamay ; bilimsel ve teknik enformasyon üzerine bilgi sa lama ve sunmay, enformasyon sorunlar konusunda araflt rmalar yapmay vb. içerirken; 10 enformatik bilimi bilginin belli amaçlar çerçevesinde toplanmas n, iletilmesini, saklanmas n, bilgiyi veren ve alan kaynaklar aras ndaki iletiflimi ve bu ifllevleri yerine getirecek yöntem, ayg t ve sistemlerin gerekli yaz l mlar ile birlikte gelifltirilmesini sa lamaktad r. 11 Bu akademik disiplin içerisinde enformasyon, bilginin düzenlenmesi amac na yönelik faaliyetlerde bulunurken; enformatik ise mevcut bilginin daha ziyade elektronik olarak depolanmas n sa lamaktad r. Asl nda bilgi biliminin elektronik bölümü ile daha yak n olan bu anabilim dal, bilgisayarlar n bilgi merkezlerine girmesiyle birlikte enformasyon Gelecekteki belirsizli in en aza indirgenebilmesi için, bilgi stratejileri bilgi sistemlerini kullanmaktad r. Çünkü bilgi sistemleri bilgiyi düzenli bir yap da sunmaktad rlar. 8 9 Tuncer Y lmaz, Uluslararas Enformasyon Sistemleri, Türk Kütüphanecili i, Cilt 4 (2), 1990, s.70. Henry C. Lucas, Computer Based Information Systems, New Jersey: Prentice-Hall, 1989, s Information Work Harrod s Librarians : Glossary Of Terms Used n Librarianship, Documentation And Bookcrafts., Aldershoot, Gower, 1987, s.25. Bilim-Teknoloji-Sanayi Tart flmalar Platformu,Enformatik Alan na Yönelik Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikalar Çal flma Grubu Raporu, Ankara, TÜBA-TÜB TAK-TTGV, 1995, s.7.

5 Bir ülkede ulusal bilgi stratejisinden söz etmek için, o ülkedeki yerel ve bölgesel bilgi merkezleri aras ndaki ortakl klar da incelemek gerekir. bilimi ile kar flt r lmaktad r. Özetle, enformasyon bilginin düzenlenmesi amac na yönelik faaliyetlerde bulunurken; enformatik ise mevcut bilginin daha ziyade elektronik olarak depolanmas n sa lamaktad r. Bir ülkede ulusal bilgi stratejisinden söz etmek için, o ülkedeki yerel ve bölgesel bilgi merkezleri aras ndaki ortakl klar da incelemek gerekir. Çünkü uluslararas bilgi ortakl na girebilmek için öncelikle hükümetlerin ulusal bir bilgi ortakl oluflturmalar gerekmektedir. Ulusal bilgi ortakl ise, ulusal bilgi stratejisinin vazgeçilmez bir parças d r. Bu aç klamalardan sonra ulusal bilgi ortakl n n ne oldu unu ve hangi sektörlerin ulusal bilgi ortakl na ne gibi katk sa lad na göz atmakta yarar vard r. Bilgi Ortakl Nedir? Bilgi ortakl, genel olarak paylafl lm fl bir çevrede bilginin, kamu yarar na ortak menfaatler do rultusunda kullan labilir olmas d r. 12 Bilgi ortakl - n n sa lam temellere dayal ve kullan fll olabilmesi için ülkedeki çeflitli sanayii sektörleri ve hükümetler katk da bulunmaktad r. Afla da s ralanan üç sektör bilgi ortakl n n geliflmesine do rudan do ruya katk sa lamakta ve bilgi ortakl n destekleyici yönde ad mlar atmaktad rlar. 1- stihbarat hizmetleri sektörü: Herhangi bir ülkenin istihbarat hizmetlerinde çal flan kurum ve kurulufllar baz nda oluflturulan bilgilerdir ve genellikle ajan ve uydu yard m yla elde edilirler. Kamu istifadesine sunulmufl aç k kaynaklardan derlenen bu bilgilerin genellikle devlet taraf ndan gizli tutuldu u söylenmekteyse de böyle bir durum, ulusal bilgi stratejisi oluflturmaya yön vermekte ve ulusal bilgi bilgi ortakl n engellemektedir. 2- Kamu sektörü: Bilgi ortakl na katk sa layan bir di er unsur ise, o ülkeye ait gelmifl geçmifl hükümetlerdir. Birçok üniversitelerden, lobilerden ve araflt rma merkezlerinden elde edilen bu bilgilerin de hükümetler taraf nda gizli tutuldu u yönünde aç klamalar bulunmaktad r. Böyle bir gizlilik, bilgi ortakl na ters düflmekteyse de, bu bilgilerin ilerleyen zamanlarda kamu yarar na aç labilir ihtimalinin olmas ulusal bilgi ortakl na yap lan katk y ifade edebilir. 3- Özel sektör: Özel sektörün tamamen kâr sa lamak amac ile oluflturdu u ve belirli hedefleri do rultusunda ortak kullan ma açt bilgilerdir. Bilgi ortakl na dinamik olarak yard mda bulunan bu sektörün hükümetler taraf ndan potansiyeli anlafl lamazsa hükümet, ikinci aflamada bahsedilen özel teflebbüslü merkezlerden bu bilgileri elde edemez duruma gelecektir. 13 Ulusal bilgi ortakl nda amaç, ulusal güvenli- in tehdit alt nda kalmamas için oluflturulan ve ortak bir zemin üstünde kurulan mekanizmad r. Burada öncelikle önemli olan ülkenin kendi menfaatleri do rultusunda amaçlar na hizmet eden ve aç k kaynaklardan derlenen bilgilerin analizlerinin yap - larak paylafl ma aç lmas d r. Hükümetlerin her ne kadar bu bilgileri kamu yarar na açmadan ellerinde tutu u ileri sürülmekteyse de, oluflturulacak ulusal bilgi stratejisi ile sözü edilen bu tav r ortadan kalkacakt r. Böylelikle hükümetler ulusal bilgi ortakl n n gereklili ini anlayarak halk n bilgi düzeyini yükseltecek ve ülkeyi sanayi toplumundan bilgi toplumuna tafl yacak kamu bilgilerini belirli amaçlar gerçeklefltirildi i taktirde uluslararas düzeyde kullan ma açabilecektir. Sonuçta, ayn ulusal ç karlara sahip olan ülkeler, ulusal bilgi ortakl sayesinde ellerindeki mevcut bilgiyi paylaflabilmekte ve karfl taraftan da bilgi talebinde bulunabilmektedir. Bilginin Süreklili i Bilgi, geliflmifl ülkelerde bir süreç olarak alg - lanmakta ve hayat n her aflamas nda etkili bir araç olarak kullan lmaktad r. Bu nedenle bilginin süreklili i ulusal bilgi ortakl n n da devaml l aç s ndan son derece önemlidir. Bilginin devaml l bilginin üretildi i noktadan bafllamaktad r. Bilgi üretimi de, bilgiyi sat n almakla yap lmaktad r. Bilgiyi sat n alabilmek ise, bilgi alan na kaynak ay rmakla mümkündür Robert David Steele-Vivas, ss Robert David Steele-Vivas, Creating a smart nation: strategy, policy, intelligence and information Information Quarterly, 1996, Cilt 13 (2), 1996, s Thomas H. Davenport, Laurence Prusak, fl Dünyas nda Bilgi Yönetimi: Kurulufllar Ellerindeki Bilgiyi Nas l Yönetirler, stanbul, Rota Yay nlar, ss

6 Ak ll Toplum Olma Yolunda Böyle bir temel altyap üzerine oturtulan bir bilgi süreci ile ancak bilginin devaml l sa lanabilir. Çünkü bilginin devaml l da bilgi ortal n pekifltirecek; bilgi ortakl sayesinde de bilginin her alan nda ister kamu, ister özel isterse istihbarat alanlar nda olsun ulusal bir strateji meydana gelecektir. Geliflmifl ülkelerde bilginin süreç olarak alg land birtak m sektörler bulunmaktad r. Örne in, okullar, üniversiteler, kütüphaneler, iflletmeler, özel istihbarat Hadi gel ulusal yat r mc lar ve sistemimizi arac firmalar, gözden medya, hükümetler, savun- geçirelim!.. ma birimleri ve istihbarat hizmetleri gibi. 15 Bu sektörler, bilginin üretilmesinden tük e t i l m e s i n e kadar geçen süreç içerisinde farkl görevler üstlenm e k t e d i r l e r. Örne in dokümantasyon ve e n f o r m a s y o n m e r k e z l e r i, bilginin bir süreç olarak alg lanmas nda bilginin da t m gibi önemli bir ifllevi gerçeklefltirmektedirler. flte bütün bu sektörler bir araya gelerek ulusal bir bilgi stratejisinin oluflturulmas için bir zemin haz rlamaktad r. Bilgi Ça nda stihbarat Robert David Steele-Vivas, s. 4. Association for Global Strategic Information, Access: Theory and Practice of Competitor Intelligence Journal of Associati - on for Global Strategic Information, Temmuz, Bilgi ortakl ve bilgi süreklili inin unsurlar n genel anlamda anlayabilmek için bilgi ça nda gerçekleflen spesifik istihbarat üzerine odaklanmak gerekir. 16 Ulusal istihbarat n oluflabilmesi için öncelikle ulusal bilgi ortakl n n ülke düzeyinde planl bir flekilde ifller hale getirilmesi gerekmektedir. Ulusal istihbarat ise, o ülkede faaliyet gösteren ve ülkede ulusal güvenli i, ulusal savunmay, haber alma hizmetlerini ve ulusal keflfi gerçeklefltirecek kurumlar arac l ile yap lmaktad r. Bilgi ça yla beraber geleneksel istihbarat giderek yerini spesifik istihbarata b rakm flt r. stihbarat n spesifik noktalar ise flu flekilde aç klanabilir: 17 Örne in, istihbarat ile ilgili aç k kaynaklardan yap lan bilgi toplama, derleme ve üretme ifli aç k kaynaklar n da artmas yla daha ucuz hale gelmektedir. Bu da bilginin maliyetini düflürmekte ve ulusal bilgi ortakl n n oluflmas na daha uygun bir zemin haz rlamaktad r. Bir di er de- iflen denge ise istihbarat metodlar n n uygulamalar nda yeni hedeflerin belirlenmesidir. Örne in spesifik istihbaratta istihbarat toplay c lar na analizci olmalar, derme yöneticili ini bilmeleri, bilginin analitik füzyon (eritme), tahminler ve daha genifl bir bak fl aç s yla de erlendirilmesi gibi yeni görevler yüklenmifltir. stihbarat n bu tür yaklafl mlar ise bilgi alan nda çeflitlenmelere izin vermektedir. Bilgide çeflitlenme ise, bilginin giderek artan iç ve d fl pazarlarda daha genifl imkanlar vas tas yla paylafl - ma aç lmas ve ortaklafla kullan lmas demektir. Bilginin analizciye zaman nda ulaflmas, bilginin temininde yeni paradigmalar n ortaya ç kmas, dönüflümlü olarak kullan lmaya aç k olmas, geleneksel istihbarat n bilgi alan ndaki de iflikli ini aç k bir flekilde ortaya ç karmakla beraber istihbaratç lar n da görevlerinde de iflikliklere yol açm flt r. 17 Olmaaaaz!... Bu ifle önce ulusal bilgi stratejisini oluflturmakla bafllamal y z... Robert David Steele-Vivas, ss.6-7.

7 Bilgi ça nda de iflen istihbaratla beraber, ulusal bilgi stratejisinin oluflmas da daha kolay hale gelmifltir. Ulusal Bilgi Stratejisi Ulusal bilgi stratejisi, bir ülkenin ulusal güvenli- inden tutun da ulusal bilgi altyap s na, bilgi hizmetlerine, bilgi sistemlerine, bilgi kaynaklar na, bilginin paylafl lan alanlar na kadar oluflan stratejileri kapsamaktad r. Ülkeler, ulusal bilgi stratejileri sayesinde ulusal bilgi politikalar n olufltururlar. Bu aflamada; Ulusal bilgi stratejileri nas l oluflturulur? sorusunun yan t n bulmak gerekir. Bunun için öncelikle ülkede bir bilgi üretiminin olmas gerekir. Belirli bir plan dahilinde oluflturulan bilgi üretimi için de ülkenin bunu bir sektör olarak kabul etmesi ve kaynak ay rmas gerekmektedir. Kaynak ayr lan bu sektörde devaml l k, art k kaç n lmaz hale gelecek ve böylelikle bilgi süreklili i kendili inden oluflacakt r. Bu durum da ister istemez ülkenin bilgi üreten özel ve kamu teflebbüslerine yans yacak ve ulusal bir bilgi ortakl n n geliflmesine yönelik ad mlar at lm fl olacakt r. Tabii ki bu ortakl k öncelikle ayn amaçlara hizmet eden kurum ve kurulufllar aras nda gerçekleflecektir. Bu ortakl n sonucunda ise, bilgiyi üreten teflebbüsler aras nda bir koordinasyon ve iflbirli i sa lanacakt r. Yaln z dikkat edilmesi gereken bir husus vard r ki bu iflbirli i ve koordinasyonun teknolojik olarak bilgisayar a lar ile donat larak hizmete geçmesidir. Bu iflbirli inde, öncelikle konsorsiyuma kat lan bilgi flirketlerinin güvenli inin sa lamas göz ard edilmemelidir. Bu güvenlik daha da genifl bir alana yay lmal ve ülkenin ulusal güvenli inin oluflturulmas na katk da bulunacak flekilde or- Ça m z bilgi ça d r. Bizlerin de bu bilgi ça içerisinde yarat c insanlar olmam z gereklidir t pk yarat c bir toplum olman n bilincine varmam z gerekti i gibi. ganize edilmelidir. Böylelikle ulusal bilgi stratejisi sayesinde ülkede genifl bir bilgi altyap s oluflacakt r. Bu ba lamda da ülkenin ulusal teknolojik ve savunma güvenli inin altyap s kendili inden haz r hale gelecektir. Ça m z bilgi ça d r. Bizlerin de bu bilgi ça içerisinde yarat c insanlar olmam z gereklidir t pk yarat c bir toplum olman n bilincine varmam z gerekti i gibi. Bu nedenle vakit geçirmeden ulusal bilgi stratejisine do ru bir oluflum gerçeklefltirmeliyiz. Bunun için ülkedeki e itim sisteminin, bilgi ve belge sa layan kurulufllar n, bilgi sektörü üzerine çal flan özel teflebbüslerin, kamu hizmeti sa layan bilgi merkezlerinin görevleri, ulusal bilgi stratejisini oluflturacak flekilde yeniden gözden geçirilmelidir. Bilgi ça nda ulusal bilgi stratejisinin yoklu u, bilgi toplumlar na teslim olmakla ayn anlam tafl - maktad r. Ulusal bilgi stratejisi aç s ndan devletin 21. yüzy ldaki yeni rolü, sektörler, kurumlar ve kifliler aras nda ulusal bilginin devaml l n da içerecek biçimde de iflimini ve paylafl m n kolaylaflt rmak, motive etmek ve uluslararas ve ulusötesi bilgi ortakl n yaratmak olmal d r. 93

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT mali ÇÖZÜM 215 ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT F RMALARINDA MAL YET S STEM N N OLUfiTURULMASI Ö r. Gör. Ender BOYAR Fatih Üniversitesi stanbul Meslek Yüksek Okulu Ö r. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi Fatih Üniversitesi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

KÜRESELLEfiME VE fi HUKUKUNDA YEN GEL fimeler

KÜRESELLEfiME VE fi HUKUKUNDA YEN GEL fimeler KÜRESELLEfiME VE fi HUKUKUNDA YEN GEL fimeler Av. Dr. Erdal EGEMEN 19. yüzy l n bafllar ndan bu yana uluslararas çal flma iliflkileri, fl Hukuku nun önemli bir konusunu olufltura gelmifltir. Gerçekte de

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER

Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER Baflar göstergeleri nedir? Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER Göstergeler, projenin çeflitli düzeylerinde gerçeklefltirece imizi belirtti imiz ifllerin etkilerinin nas l ölçülece ini belirtirler. Göstergeler,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

The Effect of Information Systems on Information Centers Management

The Effect of Information Systems on Information Centers Management Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü The Effect of Information Systems on Information Centers Management Hakan ANAMER Ç * Öz Bilgi merkezleri birer organizasyon olduklar na göre, bilimsel

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı