D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen"

Transkript

1 zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze Deniz Zaferi Kutlama Toplant s nda konuflan zmir Deniz Ticaret Odas fiube Müdürü Erol Ça lar, dünya denizlerinde y lda toplam 6 milyar tonun üzerinde yük tafl nd n ve ticaret hacminin 300 milyar dolar geçti ini anlatt. Ça lar, Bu pastadan ülkemizin hiç olmazsa % 5 lik bir pay almas neden mümkün olam - yor? Bunu sa lamak için önce denizi tan mal,denizin nimetlerini bilmeli ve ondan daha çok yararlanma yollar n araflt rmal y z dedi. Ege Bölgesi nin en önemli liman olan zmir Alsancak Liman n n, kapasitesinin üzerinde hizmet verdi ini, geniflletilmesi halinde ise konteyner tafl - mac l n n büyük oranda rahatlayaca n n alt n çizen Ça lar, sözlerini flöyle sürdürdü: Halen 800 bin TEU nun üzerinde olan konteyner elleçlemesi, liman n geniflletilmesi halinde 1.5 milyon TEU yu geçer. Bu konunun özellefltirme prosedürü içerisinde de erlendirilece ini ümit ediyorum. Ülke ihracat n n yüzde 20 den fazlas - n n bu limandan gerçeklefltirildi inin de unutulmamas gerekiyor. Ülkemizdeki deniz ticaretinin geliflmesinin yan s ra Ege Bölgesi nde denizcili i ilgilendiren konular hakk nda grafiklerle görsel hale getirilmifl bilgiler veren Ça lar, özellikle Nemrut Körfezi ndeki Petkim ile di er iskelelerin önemine de inerek özelleflen Dikili, Çeflme ve Kufladas limanlar n n hareketlerini anlatt. Gemi sökümcülü ünden, gemi inflaat na, marinac - l ktan bal kç l a kadar sektörün durumunu dile getirdi. Ça lar, Preveze Deniz Zaferi nin 467. y l kutlama nedeni ile Türk donanmas n n muzaffer komutan Barbaros Hayrettin Pafla n n Denizlere Hakim olan Cihana Hakim Olur sözünün ekonomik güç olarak da vurgulanmas gerekir. Biz, her konuda oldu u gibi denizcilikte de Büyük Önder Atatürk ün rotas ndan ayr lmayaca z dedi. Toplant ya kat lan Deniz Kurmay K demli Albay Ali R za flipek, Preveze Deniz Zaferi ni görsel sunumla aktar rken, stanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Ö retim Üyesi Prof.Dr. Adnan Lavkan Denizcilik Eti i, Halit Gürdeniz ise denizcinin flahsiyeti üzerine bilgi verdi. n his speech he delivered at I the World Maritime Day and Preveze Naval Victory Celebration Meeting organized by Dokuz Eylul University School of Maritime Business and Management, Erol Caglar, Director of Izmir Branch of the Chamber of Shipping, said over 6 billion tons of cargoes were carried by sea every year in the world and that the trade volume exceeded 300 billion dollars. Caglar said, Why is it not possible for Turkey to secure a share of at least 5 per cent of that pie? To do that, we should know the sea; we should know the blessings of the sea, and look for ways to benefit from it more. Caglar pointed out to the fact that the Izmir Alsancak Port, the most important port in the Aegean Region of Turkey, provided services beyond its actual capacity, and that its expansion would improve container transportation to a great extent. The current container handling capacity in the port is over 800 thousand TEUs. The capacity could exceed 1.5 million TEU s as a result of expansion. I hope this matter would be taken into consideration within the scope of the privatization procedures. It should be noted that more than 20 per cent of Turkey s exports is shipped through Alsancak Port, continued Caglar. Caglar provided information about matters that concern the maritime industry in the Aegean Region. Director of Izmir Branch of the Chamber of Shipping also emphasized the importance particularly of Petkim and other quays in Nemrut Gulf and reminded the activities of the Dikili, Cesme and Kusadasi ports. Caglar also presented information about the industry from ship dismantling to shipbuilding, and from marina management to fishing. Caglar further said, On account of the celebration of the 467 th Anniversary of the Preveze Naval Victory, the words of the famous Turkish Admiral Barbaros Hayreddin Pasha, He who rules the seas, rules the world, should be emphasized also in an economic perspective. As always, we shall never get off the course set by the Great Leader Ataturk in the maritime as well. Senior Staff Captain Ali Riza Isipek from the Turkish Naval Forces gave a visual presentation of the Preveze Naval Victory, and Prof. Dr. Adnan Lavkan from the Istanbul Technical University Maritime Faculty provided information on Maritime Ethics, and Halit Gurdeniz on seamen s personality. 070

2 Bilim adamlar Çeflme de Scientists in Cesme çüncü Uluslararas K y ve Deniz ÜTurizmi Kongresi ne Çeflme ev sahipli i yapacak. 200 bilim adam - n n kat laca kongre ile Türk denizcili i, dünya denizcili i ile buluflacak. Kongre sponsoru ise zmir Deniz Ticaret Odas. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi ve Oregon State Üniversitesi (ABD) iflbirli i ile Kas m tarihleri aras nda Çeflme de düzenlenecek olan 3.Uluslararas K y ve Deniz Turizmi Kongresi, denizcileri bir araya getirecek. ABD deki Oregon State University taraf ndan ilki 1996 y l nda Hawai, ikincisi ise alt y l önce Kanada da düzenlenen kongrenin üçüncüsüne zmir in Çeflme ilçesi evsahipli i yapacak. Konunun tan t m ve yap lan çal flmalar hakk nda bilgi aktarmak amac ile düzenlenen toplant da konuflan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof.Dr.Ömür Özmen, kongrenin deniz turizmi alan ndaki bilimsel birikime katk sa layaca n söyledi. Kongrenin amac n ; k y ve deniz kaynaklar yönetimi ve k y bölgelerindeki turizmin gelifltirilmesi konusundaki son geliflmeleri tart flarak, bilgi al flveriflinde bulunmak olarak aç klayan Prof.Dr. Özmen, sözlerini flöyle sürdürdü: Kongrede, dört farkl k tadan yaklafl k 200 kat l mc bulunacak. Avusturalya, Yunanistan, Yugoslavya, Fransa, Amerika, Polonya, S rbistan Karada, Hollanda gibi ülkelerden kat l mc lar tebli sunacak. Kongre ile ayn zamanda yat turizmi ve marina hizmetleri aç - s ndan dünyan n önde gelen ülkeleri aras nda yeralan ülkemizi dünya denizcilik sektörü ile buluflturmay amaçl yoruz. Bir oturum da Sak z da Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi Dekan Prof.Dr.Orhan çöz, kongrenin temel konular n yat turizmi, marinac l k, su alt arkeolojisi, su sporlar, yat infla ve teknolojik geliflmeler, k y ve deniz turizminde insan kaynaklar yönetimi ve e itimi olarak aç klad. Prof.Dr. çöz ayr - ca, uluslararas kongrenin bir oturumunun Yunanistan n Sak z Adas nda gerçeklefltirilece ini sözlerine ekledi. Türkiye nin deniz turizminde marka olma yolunda ilerledi ini söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Güldem Cerit ise kongreden elde edilecek birikimlerle deniz turizmine yönelik lisansüstü ve önlisans e itimlerinin verilece ini belirtti. 1.5 y ld r kongreyi Türkiye ye getirmek için u raflt klar n da vurgulayan Prof.Dr.Cerit, kongre ile Akdeniz, Ege ve Karadeniz deniz turizmi çevrelerinin buluflmas na da olanak sa layacaklar n dile getirdi. Deniz ile ilgili etkinlikleri her zaman destekleyeceklerinin alt n çizen zmir DTO Baflkan Yard mc s Leziz Özden Çokde er se, bu tür organizasyonlar n sektörün geliflimi aç s ndan büyük önemi oldu unu söyledi. he third International Congress Ton Coastal and Marine Tourism will be held in Cesme this year. The Turkish maritime industry will meet the world maritime industry with the congress, in which 200 scientists are expected to participate. The sponsor of the event is Izmir Chamber of Shipping. The 3 rd International Congress on Coastal and Marine Tourism will be held in Cesme between November 15 and 18, 2005 as a result of the cooperation reached by Dokuz Eylül University Faculty of Business, Dokuz Eylül University School of Maritime Business and Management, and Oregon State University. The first of the congress was held by the Oregon University in Hawaii in 1996, and the second one in Canada 6 years ago, with this last one in the Cesme town of Izmir. In his speech he delivered at the meeting held for the promotion of the event and providing information about the activities conducted, Prof. Dr. Omur Ozmen, Vice President of Dokuz Eylul University, said the congress would make contributions to the scientific accumulation in marine tourism. Stating that the purpose of the Congress was to exchange information by discussing the latest developments in the development of management of coastal marine resources and coastal tourism, Prof. Dr. Ozmen continued, Approximately 200 participants from 4 continents in the world will participate in the Congress. Participants from countries such as Australia, Greece, Yugoslavia, France, the USA, Poland, Serbia and Montenegro, and Holland will present papers. Concurrently with the Congress, we aim to bring together the world maritime industry and our country that ranks among the leading countries in terms of yacht tourism and marina services. One session in Chios Prof. Dr. Orhan Icoz, Dean, Dokuz Eylül University Faculty of Business, stated that the main themes of the Congress consisted of yacht tourism, marina management, underwater archaeology, water sports, yacht building and technological developments, and human resources management and training in coastal and marine tourism. Prof. Dr. Icoz added that one session of the congress would be held in Chios Island of Greece. Stating that Turkey proceeds on the way to become a brand in marine tourism, Prof. Dr. Guldem Cerit, Director, Dokuz Eylul University School of Maritime Business and Management, said graduate and associate programs on marine tourism would be offered with the accumulation to be obtained from the congress. Pointing out to the fact that they have endeavored to bring the congress to Turkey for 1.5 years, Prof. Dr. Cerit added that the Congress would provide an opportunity for the marine tourism circles in the Mediterranean, Aegean and Black Sea regions to come together. Stating that they would always provide support to events relating to maritime industry, Leziz Ozden Cokdeger, Vice President, Izmir Chamber of Shipping, said such events have great importance for the development of the sector. 072

3 Koster ihalesiyle ilgileniyorsan z... If you are interested in coaster tender... ürk koster filosu canland r - T l yor. Baflbakanl k Denizcilik Müsteflarl, Türk koster filosunun yenilenmesine yönelik, tekno-ekonomik performansa odaklanm fl teknoloji gelifltirilmesine ait etüd proje ifli ihalesi hizmet al m n n, aç k ihale usulü ile ihale edilece ini duyurdu. Buna göre, ihaleye konsorsiyumlar haricinde gerçek veya tüzel, yerli ya da yabanc her istekli kat labilecek. Son baflvurular 8 Kas m 2005 tarihine kadar Müsteflarl a bizzat veya iadeli taahütlü posta arac l ile yap labilecek. halenin kapsama alan ;, Karadeniz, Azak Denizi, Marmara Denizi, Akdeniz (Süveyfl Kanal girifli s n r olmak üzere), Adriyatik Denizi, Tiren Denizi, Avrupa K tas Atlas Okyanusu sahil fleridinde, Cebelitar k Bo az ile Almanya aras nda kalan sahil fleridi ve Fas Devleti ne ba l sahil fleridi dahil olmak üzere okyanus sahilleri, bu deniz alanlar ile ba lant l iç denizler, su havzalar, nehir ve rmaklar kapsayan denizyolu tafl mac l na konu olan tüm su yollar olarak aç klan yor ve 80 lerde büyük at l mlarla kapsad sefer alanlar nda tafl mac l k konusunda ilerleme gösteren Türk koster iflletmecili i, daha sonra yeni gemi inflas n n azalmas ve filo kapasitesinin daralmas sonucu durma noktas na geldi. Bu tabloyu y karak sektörü yeniden ata a kald rmay hedefleyen Denizcilik Müsteflarl, projenin temel amac n ; bölgesel koster tafl mac l ile piyasa koflullar alt nda, yüksek performans ve verimlilik beklentilerini karfl layacak, yük tipleri ve elleçleme yönetemlerine ba l olarak uluslararas ve bölgesel deniz ticaret kural ve uygulamalar ile paralel standartlar sa layacak bir koster tafl mac l k modelinin oluflturulmas ; koster tipi ve dizayn özelliklerinin tespiti ile uygulanabilirli inin belirlenmesi fleklinde ortaya koyuyor. urkish coaster fleet to be Trenewed. Turkish Undersecretariat for Maritime Affairs announced that an open tender would be held for purchase of service for preparation of a study project for development of technology that focuses on techno-economical performance, for the renewal of the Turkish coaster fleet. Accordingly, except for consortiums, domestic or foreign natural persons or legal entities will be able to participate in the tender. Deadline for submission of bids is November 8, Bids may be submitted to the Undersecretariat by hand or by certified mail. Coverage area of the tender is as follows: Black Sea, Sea of Azov, Sea of Marmara, Mediterranean (entrance of the Suez Canal as a border), Adriatic Sea, Tirene Sea, European Continent Atlantic Ocean coastline, coastline between the Strait of Gibraltar and Germany, and coastline of Morocco, ocean coastlines, inland seas, water basins connected with these sea areas, as well as rivers and all seaways appropriate for maritime transport. The Turkish coaster operating activities that demonstrated great development in the lines operated through significant forward strides during the 1970s and 1980s have almost come to a halt as a result of decrease in the number of newbuildings and contraction in the capacity of the fleet. Aiming to revive the fleet again, the Turkish Undersecretariat for Maritime Affairs sets the principle goal of the project as follows: To form a coaster transportation model that will come up to high performance and efficiency expectations in the regional coaster transportation and under the current market conditions, and that will meet the international and regional standards and rules and practices depending on the types of cargo and handling methods; to determine the type and design characteristics of the coasters, and to assess the feasibility. MARINE & COMMERCE NOVEMBER

4 Su ürünleri üretiminin %90 Asya da... 90% of Fishery Products from Asia Ekim 2005 tarihlerinde 3Türkiye de ilk kez düzenlenen 6. Avrupa-Akdeniz Görüflmeleri, Akdeniz de Aquakültür Sektöründe Kal c Bir Ekonomik Geliflme için Yenilikler konu bafll yla Sheraton Çeflme Hotel de gerçeklefltirildi. Su ürünleri Sektöründe Sürdürülebilir bir Ekonomik Geliflme için Avrupa - Akdeniz Görüflmeleri ne yurtd fl ndan 70 firma (Fransa 24, Yunanistan 18, talya 14, spanya 8, Tunus 4, Fas 2), yurtiçinden ise 82 firma olmak üzere toplam 152 firma kat ld. Kat l mc lar; teknoloji üreten ya da su ürünleri yetifltiren firmalar a rl kl olmak üzere yenilikçi projeler üreten üniversiteler ve araflt rma merkezleri, dernekler, birlikler ve federasyonlardan olufltu ve 2 gün süren görüflmeler boyunca toplam 16 sunum ve 120 adet ikili görüflme gerçeklefltirildi. zmir talyan Ticaret Odas ile Cenova, Marsilya ve Akdeniz deki talyan Ticaret Odalar n n (Marsilya, Barselona, Selanik, Tunus, Fas) iflbirli iyle gerçeklefltirilen görüflmelere oda baflkanlar, ifladamlar ve sektör temsilcilerinin yan s ra ülkemizde aquakültür konusunda faaliyet gösteren firma temsilcileri, dernek ve oda baflkanlar ile akademisyenler kat ld ve görüflmelere kat lan ülkelerdeki mevcut son durumu de erlendirerek ayn zamanda ikili görüflmelerde bulunup yeni ifl ba lant lar kurma f rsat n yakalad. Aç l fl konuflmas n yapan zmir talyan Ticaret Odas Baflkan Rebii Akdurak, AB ye girme sürecindeki ülkemizin konumunu da göz önünde bulundurarak, 5 y ld r Akdeniz ülkelerinde düzenlenen bu görüflmeleri, Türkiye ye getirmek için 1,5 y ld r çaba sarfettiklerini, bu görüflmelerden al nacak sonucun gerek Türkiye, gerekse Akdeniz e k y - s bulunan ülkeler aç s ndan çok fayda sa layaca na inand n ifade etti. Türkiye ve talya aras ndaki ticaret hacminin 45 milyar dolara ulaflt n belirten zmir talya Konsolosu Michele Tommasi de, talyan firmalar n Ege Bölgesi ndeki ticaret ve endüstri gelifliminden çok iyi yararland n vurgulad. T he 6th Euro-Mediterranean Congress was held in Turkey for the first time, at Sheraton Cesme Hotel between October 3 and 4, The theme of the congress was Innovations for Sustainable Economic Development in the Aquaculture Industry in the Mediterranean. The Euro-Mediterranean Congress on Sustainable Economic Development in the Aquaculture Industry in the Mediterranean was participated in by total of 70 companies from abroad (24 from France, 18 from Greece, 14 from Italy, 8 from Spain, 4 from Tunisia, and 2 from Morocco) and 82 companies from Turkey. The participants consisted mainly of companies developing technologies or active in the aquaculture industry, as well as universities and research centres that develop innovative projects, associations, and federations. Total of 16 presentations were made and 120 bilateral meetings were held during the congress. Held in cooperation with the Izmir Italian Chamber of Commerce and Genoa, Marseille, and the Italian Chambers of Commerce in the Mediterranean (Marseille, Barcelona, Thessalonica, Tunisia, Morocco), the Congress was participated in by the chairmen of the chambers, businessmen, industry representatives, as well as representatives of companies, and chairmen of associations and chambers, and academicians active in the aquaculture industry in Turkey. The participants had the opportunity to evaluate the current situation in the countries that participated in the congress, and to hold bilateral meetings to make business connections. Rebii Akdurak, Chairman, Izmir Italian Chamber of Commerce, who delivered the inaugural speech, said that, taking into consideration the position of Turkey that is in the process of accession to the EU, they had endeavoured to host these meetings, which had been held in the Mediterranean countries for the last 5 years, in Turkey for 1,5 years, and that he believed that the results to be obtained from these meetings would be highly beneficial not only for Turkey but also for all other countries with coasts in the Mediterranean sea. Stating that the trade volume between Turkey and Italy had reached 45 billion dollars, Michele Tommasi, Italian Consul in Izmir, emphasized that the Italian companies take advantage of commercial and industrial development in the Aegean Region. In his speech he delivered, Lahsen Ababouch, an official of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, pointed out that aquaculture gradually gained importance in the world, while 074

5 Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Organizasyonu yetkilisi Lahsen Ababouch ise yapt konuflmada, serbest bal kç l n azald - dünyada yetifltiricili in her geçen gün daha fazla önem kazand na iflaret ederek su ürünleri sektöründe global üretimin yetifltiricili e ba land n kaydetti. Dünya su ürünleri üretiminin yüzde 90 n n Asya da gerçekleflti ini ve bunun da yüzde 80 inin Çin de üretildi ine de- inen Ababouch, uluslararas ticarete konu olan su ürünlerinin yüzde 50 si geliflmekte olan ülkelerde üretildi ini, 2003 y - l nda bal k ithalat n n yüzde 80 ini AB, ABD ve Japonya n n gerçeklefltirdi inin alt n çizerek bu bak mdan BM in ve uluslararas kurulufllar n su ürünleri konusuna yaklafl m n n önem kazand n belirtti. AB de bal k üretiminin son 10 y lda azald n söyleyen AB Komisyonu 4. Bölüm-Su Ürünleri flleme Pazarlama Genel Müdürlü ü yetkilisi Constantin Nikolas Vamvakas, 2002 ye dek su ürünleri yetifltiricili inde yap sal enstrümanlar gelifltirmeye yönelik olan AB politikas n n daha sonra istihdam artt rmak için bal k üretiminde uzun vadeli geliflmeyi sa lamak ve sa l kl ürünlerin desteklenmesi yönünde de iflti ini vurgulayarak, ayn dönemde AB de istihdam n artt - tek sektörün de su ürünleri yetifltiricili i oldu unu belirtti. Görüflmelere kat lan ülkelerin yapt klar ikili görüflmelerde ise ülkeler aras nda ticari ifl ba lant lar kurularak, yeni pazarlar oluflturuldu. free fishing activities tended to decline. Ababouch added that the global production in the fishery industry depended on aquaculture today. Adding that some 90 per cent of the world s fishery products came from Asia, with 80 per cent from China, Ababouch said 50 per cent of the fishery products traded on the international market was from the developing countries, and emphasized that 80 per cent of fish imports was realized by the EU countries, the USA, and Japan. Lahsen Ababouch also stated that the approach of the UN and international organizations to fishery products has gained importance. Pointing out to the fact that fish production in the EU has decreased for the last 10 years, Constantin Nikolas Vamvakas, an official of the EU Commission s 4 th Division Directorate General of Fishery Products Processing and Marketing, said the EU policy, which had aimed at development of structural instruments in aquaculture until 2002, had later changed to increase employment and achieve long-term development in aquaculture industry. Vamvakas added that the only industry in which the rate of employment increased in the EU was the aquaculture industry. MARINE & COMMERCE NOVEMBER

6 XVII. Bodrum Kupas yine heyecanl geçti 17 th Bodrum Cup: full of excitement again! odrum Kupası; Era Bodrum B Yelken Kulübü tarafından 1989 y l ndan beri her Ekim ay - n n üçüncü haftas düzenlenen bir Ahflap Yelkenli Yat yarıfl. Kupanın esas amacı; Bodrum'un charter filosundaki kaptan ve mürettebatlar n yelken bilgileri ile yeteneklerini gelifltirmek olarak ifade ediliyor. Ancak bunun yan nda, hem yar flan yatlardaki misafirler sayesinde gezi sezonunu biraz daha uzatmak, hem de resmi sezonun kapan fl n kutlamak hedefleniyor. Normalde ayrı ayrı gezilere çıkan charter yatlarının dostça bir ortamda buluflmas sa lan yor. Türk ya da yabancı bayraklı, farkl özelliklerde pek çok yat kendine uygun kategoriler içinde yarıfla katılabiliyor. Gündüz yar flan kat l mc lar, her günün sonunda da yan yana demirledikleri yatlarda bazen an lar n paylafl yor, bazense ç lg nca e leniyorlar. Bodrum'un devasa ahflap yat filosunun yelkenleri ile dolan ufuk çizgisi, hayat boyu unutulamayacak bir görüntü yarat yor. Bu y lki yar fllar da yine ayn coflkuda geçti. XVII. Bodrum Kupası nda ilk gün rüzgar nedeniyle yarıflmacılara zor anlar yaflattı deniz mili fliddetindeki rüzgarla yarıflan 76 yattan ancak 20 si Bodrum Bodrum etabını tamamlayabildi. Yarıflta büyük iddiası olan yatlardan bazıları yelkenleri zarar gördü ü için 1. etaptan çekilmek zorunda kaldılar. 5 gün yapılan etaplar sonucunda her yarıflçının en kötü puanı atılarak sonuçlar belli oldu. Bu duruma göre Bodrum Kupası klasmanında kupayı 6 puanla Randa yatı kazanırken, puanla Grandi, 3. ise 18 puanla Jasmin 1 oldu. Genel Klasman trofesini ise Ilios kazandı. odrum Cup is a wooden B yacht regatta that has been organized by Era Bodrum Sailing Club in the third week of October every year since The principle purpose of the cup is to improve the professional knowledge and skills of the captains and crew in the charter fleet of Bodrum. However, it is also aimed to extend the yachting season with the guests aboard competing yachts and to celebrate the end of the summer season. The event creates an opportunity for the charter yachts, which normally go on cruises separately, come together in a friendly atmosphere. Many yachts with different characteristics, flying Turkish or foreign flags, can compete in appropriate categories. Participants competing during the day share their memories or have fun on board yachts anchored side by side at the end of the day. Filled with the sails of the huge wooden yacht fleet of Bodrum, the skyline creates unforgettable scenery. This year s cup was also full of excitement. The strong wind caused difficulties for the competitors on the first day of the 17 th Bodrum Cup. Racing with a wind blowing at a speed of 18 to 21 knots, only 20 out of 76 yachts was able to complete the Bodrum lap. Sails of some yachts were damaged due to strong wind and they had to withdraw from the first lap. In Bodrum Cup classification, the yacht named Randa came first with 6 points, Grandi second with 13 points, and Jasmin 1 third with 18 points. The General Classification trophy went to the yacht named Ilios. Medya yar flmas na davet... Invitation to media competition... enizcilik ve deniz ticareti- kamuoyunda daha etkin Dnin biçimde tan t lmas amac ile Deniz Ticaret Odas zmir fiubesi taraf ndan 3. Medya Yar flmas düzenleniyor. Haber, inceleme-araflt rma ve röportaj dallar nda düzenlenen yar flma için gönderilecek eserlerin 2005 y l na ait olmas ve y l sonuna kadar yaz l ve görsel bas nda yay mlanmas gerekiyor. Yar flmac lar; eserlerinin yer ald gazete/derginin bir adet as l ve 6 adet fotokopisini, televizyon ya da radyo çal flanlar ise ses ve görüntü kasetlerinden birer adedini zmir DTO ya teslim ederek yar flmaya kat labiliyorlar. Yar flmac lar, her dalda bir eser olmak üzere, en fazla iki dalda kat labiliyorlar. Ayr ca, bu y l ilk defa yar flma bölümlerinde foto raf dal da var. Konunun deniz ticareti ve deniz tafl mac l olarak belirlendi i yar flma için eserlerin 30x40 cm bask ebatlar nda gönderilmesi gerekiyor. Yar flmaya kat lacak gazetecilerin, eserlerini 16 Ocak 2006 Pazartesi gününe kadar zmir Deniz Ticaret Odas Bas n Dan flmanl - na teslim etmeleri gerekiyor. he Izmir branch of the TTurkish Chamber of Shipping holds the 3 rd Media Competition for more effective publicity of maritime and maritime trade. The competition consists of news, study-research, and interview categories. Works to be submitted to the competition must be created in 2005 and published in the press and/or broadcast on radio or television until the end of the year. Those who would like to participate in the competition should submit 1 original copy and 6 photocopies of the newspaper/magazine that contains their work, or if broadcast on radio or TV, then one copy of the audio and video cassettes. Furthermore, the photograph category has been added to the competition for the first time this year. The theme has been determined to be maritime trade and shipping and the photos should be submitted as 30x40 cm print. Journalists desiring to participate in the competition are requested to deliver their works by January 16,

7 Türkiye nin en büyük 66. flirketi Turkey s 66 th Company at r mlar na aral ks z bir flekilde devam eden Toros Güb- Y re, yaklafl k 400 milyon YTL cirosuyla SO nun 2004 y l Türkiye nin en büyük 500 sanayi flirketi araflt rmas nda bir önceki y la göre 11 basamak yükselerek Türk sanayi sektörünün en büyük 66. flirketi oldu. Türkiye nin önde gelen gruplar ndan Tekfen Holding in, Toros markas alt nda faaliyet gösteren Tekfen Tar msal Sanayi Grubu flirketleri, gerek ifl hacmi ve pazar pay gerekse faaliyetlerinin ve ürünlerinin çeflitlili i ile Türkiye tar msal sanayisinin önde gelen kurulufllar ndan. Tekfen Tar msal Sanayi Grubu flirketleri aras nda; Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.fi., H-T Fidecilik Sanayi ve Ticaret A.fi, Toros Tar msal Üretim ve Pazarlama A.fi. gibi tar msal üretim yapan firmalar n yan s ra, Türkiye nin Akdeniz k y s ndaki en önemli dökme yük terminal faaliyetlerini sürdürdü ü liman ve Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.fi. firmas da var. Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.fi. Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Pekesen in verdi i bilgiye göre, Ceyhan tesislerinin hemen yan nda kurulan ve 1990 y - l nda faaliyete bafllayan Toros Terminali, bugün Türkiye nin en büyük dökme kuru yük liman olma özelli ini tafl yor. skenderun Körfezi'nde yer alan Toros Terminali, 80'li y llarda Toros Gübre bünyesinde bafllatt transit petrol terminalcili i etkinli ini 1990'a kadar baflar ile yerine getirerek bu tarihten sonra kuru yük kargolar na yönelik modern tesis yat r m na girmifl ve bu sayede de çok amaçl terminal olma özelli ine ulaflm fl. Toros Terminal, bugün Do u Akdeniz'in en önemli limanlar ndan biri konumunda. Terminal, tah ldan gübreye, petrolden yemeklik ya a kadar pek çok ürünün tahliye, yükleme ve depolama hizmetini gerçeklefltiriyor. Tesisler, bu hizmetlerini y lda 14 milyon tona kadar baflar yla gerçeklefltirebilecek olanaklara sahip. fiirket skenderun ve Mersin de sahip oldu u iki acente arac l - yla Toros Terminali ve Mersin Liman ndaki gemilere de hizmet veriyor. Ayr ca, gemilere verilen pilotaj, römorkaj hizmetleri yine özel olarak Toros taraf ndan veriliyor ve bu amaç için 3 adet römorkor, 2 adet palamar ve 1 adet pilot botu kullan l yor. Bugün Toros Terminal, kömür, petrokok, klinker, çimento, tah l, yem hammaddeleri, gübre ve s v kargolar baflta olmak üzere müflterilerinin talep etti i hemen hemen tüm terminalcilik hizmetlerini güvenilir ve deneyimli kadrosuyla karfl l yor. Terminal, 300,000 tonu kapal depolar olmak üzere toplam 1,000,000 tonu aflan depolama kapasitesine sahip. Günlük ton kapasiteli torbalama üniteleri ise karadan gemiye ya da gemiden karaya yap lan yükleme ve boflaltmalarda kullan labiliyor. oros Fertilizer T uninterruptedly continues its investments. With around YTL 400 million turnover, the company moved up 11 positions from the previous ranking in Turkey s Top 500 industrial companies survey conducted by Istanbul Chamber of Industry and became Turkey s 66 th biggest industrial company. Tekfen Agricultural Industry Group companies of Tekfen Holding, one of Turkey s major group of companies, which are active under the Toros brand, are among leading establishments of Turkey s agricultural industry both with their business volume and market share, and diversity of their activities and products. In addition to companies manufacturing agricultural products, such as Toros Gubre ve Kimya Endustrisi A.S. (fertilizers and agricultural chemicals), H-T Fidecilik Sanayi ve Ticaret A.S. (seedlings), Toros Tarimsal Uretim ve Pazarlama A.S. (production of agricultural products and marketing), Tekfen Agricultural Industry Group companies also include a port, through which the group conducts the most important bulk cargo terminal activities in the Mediterranean coast of Turkey, and the Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.S., a company that provides terminal services and other maritime services. According to the information provided by Huseyin Pekesen, Vice General Manager, Toros Gubre ve Kimya Endustrisi A.S., the Toros Terminal, which was established next to the Ceyhan facilities of the Group in 1990, and is Turkey s biggest dry bulk cargo port today. Situated in the Iskenderun Gulf, the Toros Terminal successfully carried out the transit oil terminal operating activity, which was started within the structure of Toros Fertilizer in the 1980s, until 1990, and then it began investing in modern facility investments intended for dry bulk cargoes, and consequently it became a multipurpose terminal. Today, the Toros Terminal is one of the most important ports in the Eastern Mediterranean region. The terminal provides loading, discharge and storage services for a wide range of products from grain to fertilizers, from oil to edible oil. The facilities are very well equipped to provide services for up to 14 million tons of cargoes annually. With the agents in Iskenderun and Mersin, the company also provides services to ships at Toros Terminal and Mersin port. Additionally, pilotage and towage services provided to vessels are rendered specially by Toros, and 3 tugboats, 2 hawser boats, and 1 pilot boat are used for the purpose. Today, Toros Terminal provides virtually all terminal services required by its customers, particularly for cargoes such as coal, petroleum coke, clinker, cement, grain, feed, fertilizer and liquid cargoes with its reliable and experienced staff. The terminal has a total warehousing capacity of over 1,000,000 tons, 300,000 tons of which are kept inside covered warehouses. Bagging units with a daily capacity of 40,000 tons can be used for loading and discharging activities from or to ships. 078

8 almar orta/a r tonajl forklift K ve liman ekipmanlar ile Toyota forkliftlerinin Türkiye distribütörü olan Toyota stif Makineleri A.fi., Meclift firmas n n da distribütörlü ünü üstlendi. Dünya genelinde 40 n üzerinde distribütörü bulunan Finlandiya merkezli Meclift, 6-50 ton kapasiteli çok amaçl Reach Truck ve 43 ton kapasiteli Side Reach Stacker üreticisi. Ekipmanlar yo unlukla ka t, rulo/levha sac ve mermerlerin elleçlenmesi ile konteynerlere yüklenip boflalt lmas nda, limanlar ve terminallerde, a r sanayide, demiryolu iflletmelerinde kullan l yor. fiirket, limanlar n ve endüstriyel kurulufllar n ihtiyaçlar na özel elleçleme ekipmanlar n n dizayn ve pazarlamas konusunda uzman. Kalmar Ürün Müdürü Meltem Aydo ufl un verdi i bilgiye göre; Meclift Variable Reach Trucklar n ve Side Reach Stackerlar n baflar lar yüksek performanslar na, kompakt dizaynlar na, ekonomik ve emniyetli olmalar na dayan yor. Tüm bu özellikler de müflterilere daha az yat r m maliyeti, yerden tasarruf, operatör konforu ve daha karl operasyon avantajlar sunuyor. Hannover de düzenlenen CeMAT akü-tiflis-ceyhan (BTC) hampet- boru hatt n n yüzde 99.3 ünün Brol tamamland duyuruldu. May s sonunda Azerbaycan, 13 Ekim de de Gürcistan da ilk petrol törenleri yap - lan hattan Ceyhan a petrol ulaflmas - n n 2005 sonunda gerçekleflece i bildiriliyor. BTC Türkiye den edinilen bilgiye göre, yüzde 99.3 lük tamamlanma oran na 6 Ekim itibariyle ulafl ld. 443 km lik Azerbaycan ve ard ndan 249 km lik Gürcistan kesimi olan, toplam 1768 km lik hatta verilen petrol Türkiye ye do ru yol al yor km ile hatt n Meclift Türkiye de Meclift in Turkey ntralojistik fuar nda sunulan en son model Meclift ML1612R tip Reach Truck ziyaretçilerin yo un ilgisini çekti. Aydo ufl; 1.2 metre a rl k merkezinde 16 ton kald rma kapasitesi, teleskopik bomu sayesinde 2.5 metre uzanma kabiliyeti, konteyner içerisine girebilme, 6 metre kald rma yüksekli i ve 16 ton a rl ndaki konteynerleri istifleyebilme özellikleri ile, standart forkliftler için imkans z olan baflard n ifade ediyor. ML5016SR tip Side Reach Stacker ise, birkaç farkl tip ekipman n yapabildi i konteynerlerin ve treylerlerin elleçleme ve nakliye ifllerini, özel ataflman ve flasesi ile sadece dakikalar içerisinde tek bafl - na yap yor. istributor of Kalmar Dmedium/heavy tonnage forklift and port equipment, and Toyota forklifts in Turkey, Toyota Istif Makineleri A.S. has also acquired the distributorship of Meclift. With over 40 distributors throughout the world, Finlandbased Meclift manufactures 6- to 50-ton multipurpose Reach Trucks and 43-ton Side Reach Stackers. The equipment are mainly used for handling paper, roll/panel metal sheets and marble at ports and terminals, heavy industry, and railways. The company is specialized in design and marketing of handling equipment special for the needs of ports and industrial BTC Tamamlanmak Üzere BTC to be completed soon ço unlu unu içeren ve dört pompa istasyonu bar ndar n Türkiye bölümünde, tüm güzergah üzerinde boru diziminin tamamland ; kaynak, kanal kaz s, borular n kanala indirilmesi ve geri dolgusunun tamamland belirtiliyor. Boru hatt nda hidrostatik testler de tamamland. Pompa istasyonlar ndaki çal flmalar sürerken, Ceyhan Deniz Terminali ni devreye alma haz rl klar n n da bafllat ld bildiriliyor. Tüm çal flmalar n tamamlanmas n n ard ndan Türkiye bölümü de petrol ak fl na haz r hale gelecek ve 2005 sonunda Ceyhan dan dünya pazarlar na ilk BTC petrolü ulaflacak. t is reported that 99.3 per cent of I the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline has been completed. First oil ceremonies were held by the end of May in Azerbaijan and on October 13 in Georgia. It is reported that the first oil is to reach Ceyhan by the end of According to the information provided by BTC Turkey, 99.3 per cent of the pipeline was completed as of October 6. The oil pumped through the 1768 km pipeline, 443 km of which is in Azerbaijan and 249 km in Georgia, is flowing to Turkey. A large portion of the pipeline (1076 establishments. According to the information provided by Kalmar Product Manager Meltem Aydogus, success of Meclift Variable Reach Trucks and Side Reach Stackers are a result of their high performance, compact design, as well as being economical and safe. All these features provide the customers with less investment costs, saving in space, operator comfort, and more profitable operating advantages. The latest model Meclift ML1612R type Reach Truck, which was first introduced at the CeMAT2005 Intralogistics Trade Fair in Hannover, drew attention of the visitors. Aydogus said it has a lifting capacity of 16 tons at a load center of 1.2 meters. Thanks to its telescopic boom, it reaches 2.5 meters. Capable of driving into containers, the truck lifts the loads up to a height of 6 meters and stacks 16-ton containers. ML5016SR Side Reach Stacker is capable of handling and conveying containers and trailers, which can be done by several different types of equipment, with its special attachments and chassis within minutes. km) is within the borders of Turkey and there are total of 4 pump stations in the country. Pipe welding, trenching, pipe-laying and backfilling operations have already been completed. Hydrostatic tests have also been completed. Works at the pump stations are still underway, while preparations have started for putting the Ceyhan Marine Terminal into operation. Following completion of all activities, the Turkey section of the pipeline will be ready for oil flow and the first BTC oil will reach the world markets from Ceyhan by the end of

9 Personelinize yeni bir çal flma arkadafl ekleniyor A new colleague among your personnel ransist Denizcilik bir y l aflk n bir süredir yerli ve ya- T banc flirketlere acentelik hizmeti veriyor. Sektöre farkl bir çal flma anlay fl getiren flirket, birlikte çal flt firmalarla daha yak n bir iliflki kurmay hedefliyor. Onlar için sadece bir gemi acentesi de il, kendi deyimleriyle personelin bir üyesi olmak istiyor. Transist çal flanlar kendilerini iletiflim uzman olarak tan ml yor ve müflterileriyle kesintisiz iletiflim kurabilmek için teknolojinin tüm yeniliklerinden yararlan yorlar. Yak t ve su ikmali, yedek parça temini, personel de iflimi, kumanya gibi standart acentelik hizmetlerinin yan s ra tersanede onar m veya inflas gerçeklefltirilen gemilere de acentelik hizmeti veren flirketin genel müdürü Selçuk Ak. Vaktin nakit demek oldu u denizcilik sektörü için flirket oldukça ilgi çekici bir hizmet daha sunuyor. Bo az dan Karadeniz yönüne ç - kan gemilere, seyir esnas nda teknik ve onar m deste i veriyor. Yani, mekanik, elektronik veya hidrolik ar zalar için parça onar m veya de iflimine gereksinim duyan bir geminin onar m veya de iflim gerektiren parçalar al n yor ve dönüflünde teslim ediliyor. Bu da zaman kazand r p, geminin gecikme riskini ortadan kald r yor. ransist Shipping has been Tproviding agent services to domestic and foreign companies for more than a year. Having introduced a distinctive concept to the industry, the company aims to establish close relations with the companies it works with. It wants to be, in their own words, a member of their personnel, not a mere shipping agent. The employees of Transist describe themselves as communication experts and utilize all technological novelties to establish uninterrupted communication with the customers. In addition to standard agent services such as fuel and water supply, spare part supply, personnel change, provisions, etc. the company also provides agent services to ships under construction or repair at shipyards. The General Manager of the Transist Shipping is Selcuk Ak. The company provides services to the maritime industry, in which the time is very valuable: Transist provides technical and repair support to ships sailing through the Istanbul Strait (the Bosphorus). In other words, parts or equipment requiring repair or replacement due to mechanical, electronic or hydraulic failures are collected and delivered upon their return after repair or replacement. This saves time and eliminates risk of delay. Ulafl mda denge sa lanacak Balance to be achieved among modes of transport laflt rma Bakanl ile stanbul Teknik Üniversitesi U Rektörlü ü aras nda imzalanan bir protokol çerçevesinde 18 Aral k 2003 tarihinde çal flmalar na bafllan lan Ulaflt rma Ana Plan Stratejisi projesi tamamlanarak, stanbul Teknik Üniversitesi taraf ndan Bakanl a teslim edildi. Stratejinin en temel hedefi, ulafl m türleri aras ndaki dengeyi sa lamak olarak aç kland. Marmaray, h zl tren ve bölgesel havac l k projelerinin de bunun örneklerini oluflturdu u ifade edildi. Strateji, 10 y ll k süreyi kapsayacak. he Transportation Master T Plan Strategy project, for which works were commenced on December 18, 2003 in accordance with a protocol signed between the Ministry of Transport and the Office of the Rector of the Istanbul Technical University (ITU), has been completed, and submitted by ITU to the Ministry. The primary objective of the strategy is specified as to achieve a balance among modes of transport. It is stated that the Marmaray, highspeed train, and regional aviation projects are examples of this. The strategy will cover a period of 10 years. Yerli giriflimciye %5 avantaj Türkiye Tersaneler Master Plan proje ihalesinin, Denizcilik Müsteflarl taraf ndan aç k ihale usulü yap laca duyuruldu. Bir y l süreli olan proje ihalesi, yerli yabanc, konsorsiyum, gerçek veya tüzel kifliler olmak üzere her istekliye aç k. Ancak yerli giriflimci lehine olarak % 5 fiyat avantaj uygulan yor. Son baflvuru tarihi ise 24 Kas m hale; durum tespiti, mukayeseli üstünlükler analizi, tersane, yat gezinti teknesi imal ve gemi söküm yerleri analizleri, yer tespitleri ve fizibilite etüdleri için Türkiye nin tüm k y lar n kaps yor. Hedefi ise; deniz ulafl m n canland rmak ve Türk tersanecili ini dünya standartlar yla mukayese ederek genel/ bilimsel bir planla geliflmesini sa lamak olarak ifade ediliyor. Tersane, Yat-Gezinti Teknesi Yap m, Gemi Söküm ve Gemi Yan Sanayi Ulusal Master Plan n n mukayesi analizler sonucu büyük bir geliflme göstererek, Türk ve yabanc yat r m c - y giriflime teflvik edece i bekleniyor. 5% advantage to domestic bidders t has been announced that the IUndersecretariat for Maritime Affairs will hold an open tender for preparation of the Master Plan for Turkish Shipyards. The tender for the 1-year project is open to all domestic and foreign companies, consortiums, natural persons and legal entities. But, there is a 5% price advantage in favour of the domestic bidders. Deadline for submission of bids is November 24, The tender covers all coasts of Turkey for determination of the current situation, conducting comparative advantage analyses, analyses for shipyard, recreational craft building and ship dismantling locations, determination of locations, and feasibility studies. The goal is to revive maritime transport and to enable the Turkish shipbuilding industry to develop with a general/scientific plan by comparison with world standards. It is expected that the National Master Plan for Shipyard, Recreational Craft Building, Ship Dismantling, and Shipbuilding Supplier Industry would demonstrate a great development as a result of the comparative analyses and encourage the domestic and foreign investors. 082

10 GESAD yeni döneme h zl bafllad GESAD begins the new period fast emi Sanayicileri Derne i GE- GSAD n Haziran ay nda yap lan seçimle göreve gelen yeni Baflkan Ziya Gökalp derne in çal flmalar ndan bahsederken flunlar söyledi; Tuzla- Gebze aras nda, Ayd nl Organize Sanayi Bölgesinde dernek üyelerine yer tahsis edilebilmesi konusu ile ilgili olumlu yönde geliflmeler sa land ve taleplerimizin gerçekleflmesi için söz al nd. Yan sanayiciler bundan sonra daha elveriflli alanlarda Ziya Gökalp faliyetlerini sürdürecek ve tersanelere haz rlayacaklar ifllerin gemilere monte edilmesiyle, yap m sürelerinin k salmas n sa lam fl olacaklar. Bir baflka destek sözünü de, Tübitak la yap lan görüflmelerde AR-GE çal flmalar yapabilmemiz ve GESAD-LAB kurabilmemiz için ald k. Art k yap m için tersanelerde s ra bekleyen gemilerin inflas na bir an önce bafllamak ve k sa zamanda bitirmek mümkün olabilecek, böylece ifl yapma kapasitesi de artacak. Ayr ca Karasu ve Kilimli bölgelerinde tersaneler kurulmas için çal flmalar yap l yor. Yalova da kurulacak tersanede faliyet gösterecek üyelerimizin ortak oldu u S.S. Alt nova Yat nflaac lar Toplu flyeri Yap Kooperatifi nin ifllemleri ise tamamland ve tescil edildi. iya Gokalp, the new Chairman of Association of Z Shipbuilding Industrialists (GESAD) who was elected at the election held in June, told us about the activities of the Association. Gokalp said, There are favorable developments with regard to allocation of land in Aydinli Organized Industrial Zone between Tuzla and Gebze for the members of the Association, and we have obtained the promise of the authorities to act on our requests. The supplier industrialists will now pursue their activities in more convenient areas and enable the shipyards to shorten the construction time. We have obtained another promise from the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) for carrying out R&D activities and for the establishment of the GESAD-LAB. Now, it will be possible to begin construction of ships queuing at shipyards as soon as possible and to complete the construction in a short time, increasing the efficiency of the yards. Furthermore, we also have activities for establishment of shipyards in Karasu and Kilimli regions. We have completed the procedures and registration for the Limited Liability Altinova Yacht Builders Cooperative Society for Construction of Collective Work Place, in which our members that will conduct activities in the new shipyard are partner. nye tersanesi; Ordu nun Ü Ünye ilçesi, Cevizdere köyü s n rlar nda bulunan Ünye liman n n içinde bir sanayi tesisi. 31,000 metrekare alan üzerine kurulu tersanede, hem yeni gemi infla, hem de bak m-onar m hizmetleri veriliyor. Y ll k yeni gemi infla kapasitesi ortalama 32,000 dwt. Yani y lda yaklafl k 12,000 ton sac iflleniyor. Ayr ca y lda 10 gemiye de bak m-onar m hizmeti verilebiliyor. Tersane Müdürü Kadir Öksüz ün verdi i bilgiye göre Karadeniz tersanesinin denize cephesi 320 metre, denizden karaya do ru derinlikse ortalama 100 metre. 2 adet beton k - zak var ve k zaklar 130 metre uzunlu unda. Dolay s yla tersane 12,000 dwt kapasiteli gemilerin yap m na uygun. K zak üstü 100 ton kapasiteli gemi infla montaj vinci ile 2 adet 80 ton kapasiteli portal vinç kurulu Liman içinde tersane Shipyard inside port durumda. Tersanede her bölümü kreyn vinçlerle donat lan ve toplam üç bölmeden oluflan kapal alan ise 2,500 metrekare. Ayr ca 165 metre boyundaki r ht m da faal. Öksüz; önümüzdeki günlerde ilavelerle birlikte r ht m 260 metreye tamamlayacaklar n söylüyor. Çal flan say s yaklafl k 250 kifli olan tersanede halen, 4,250 dwt luk 2 adet kuruyük gemisi, 6,800 dwt luk bir kimyasal tanker ve 3,000 dwt luk bir kuruyük gemisi infla ediliyor. nye shipyard is an industrial Ufacility located on land inside the Unye port situated within the borders of the Cevizdere village of Unye town in Ordu. Established on an area of 31,000 sqm, the yard provides new ship building and ship maintenance and repair services. Annual shipbuilding capacity is an average of 32,000 dwt. It means, total of 12,000 tons of plates are processed annually. Furthermore, approximately 10 vessels are provided with maintenance and repair services every year. According to the information provided by Kadir Oksuz, Director, the shipyard extends 320 meters on the coast and the depth from the sea towards the land is an average of 100 meters. There are two concrete slipways, which are 130 meters in length. So, the yard is capable of building up to 12,000 dwt vessels. There is one 100-ton crane and two 80-ton portal cranes over the slipways. Total area of the covered sections of the yard, which consists of three divisions, each of which is equipped with cranes, is 2,500 square meters. Furthermore the quay, which is 165 meters in length, is active. Oksuz said the length of the quay would be extended to 260 meters with extensions to be built soon. Total number of employees is 250. Currently, two 4,250 dwt dry cargo vessels, one 6,800 dwt chemical tanker and another 3,000 dwt dry cargo vessel are under construction. 084

11 Mavi Sularda At Blue Waters Desan Tersanesi nde infla edilen 4,500 dwt luk ORAHOLN ekim ay içinde mavi sularla bulufltu. The 4,500 dwt vessel ORAHOLN, built by Desan Shipyard, has met the blue waters in October. Türkiye de bir ilk... A first in Turkey... Sektör içindeki branfllar nda uzman olan üç firma; Cem Denizcilik, SE- TA Mühendislik ve Hidromekanik, güçlerini birlefltirerek ambar kapaklar n n projelendirilmesi, imalat ve montaj konusunda tam müflavirlik hizmeti vermeye bafllad. Cem Denizcilik firmas n n sahibi Nevzat Arslan, bu üç uzman firman n biraraya gelerek kurduklar Global Gemi nflaa Müh. San. Tic. Ltd. fiti. nden bahsederken flunlar söyledi; Bu flirketi kurmam z n bafll ca nedeni, firmalar m z tek çat alt nda toplay p, armatörlerimizin bu konudaki ihtiyaçlar n tek merkezden sorunsuz bir flekilde çözmeleri için imkan yaratmak. Ambar kapaklar ; proje, kapaklar n imali, hidrolik ve elektirik donan mdan oluflan 4 ayr sistemin birleflmesinden meydana geliyor. Önceleri, ambar kapaklar n imal ettirmek isteyen armatörler, 4 ayr firmayla muhatap olmak zorunda kal yorlard. Biz ise Global Gemi nflaa olarak bu hizmetleri; proje, kapaklar n ve yedek parçalar n imalat, kapaklar n yerine montaj, hidrolik unite ve silindirlerin imalat, hidrolik borulaman n yap lmas ve son olarak da elektirik siteminin montaj yla bitmifl ve çal fl r halde armatöre teslim ediyoruz. fiu anda Ulusoy 1 ve Ulusoy 2 Ro-Ro gemilerinin kapaklar n bu sistemle yap yoruz. Profesyonel kadromuzla ve kuvvetli iflbirli imizle armatörlerimize faydal olabilce imizi düflünüyoruz. Three companies specialized in their own fields in the industry, Cem Denizcilik, SETA Muhendislik and Hidromekanik, have combined their powers and began providing complete consultancy services for design, production and installation of hatches. Talking about the Global Gemi Insaa Muh. San. Tic. Ltd. Sti. (Global Shipbuilding), established by these three companies, Nevzat Arslan, owner of Cem Denizcilik, said, The main reasons why we have established this company is to combine our firms under one roof to create an opportunity for shipowners to smoothly meet all their needs from a single source. Production of hatches consists of 4 stages: design, production, installation of hydraulic systems and electrical systems. In the past, shipowners would have to source all these services from four different companies. But we, as the Global Shipbuilding, provide complete services, including production of the hatches and spares parts, installation of the hatches in place, production of the hydraulic units and cylinders, piping for hydraulic systems, and installation of the electrical systems, and deliver the hatches in working condition. Currently, we manufacture the hatches of Ulusoy 1 and Ulusoy 2 Ro-Ro vessels with this system. We think we can provide advantages to shipowners with our professional staff and strong cooperation. 086

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey

Beton Dağ t c Placing Boom. Exports from Turkey Beton Dağ t c Placing Boom Exports from Turkey CUBA COLOMBIA SLOV İHRACAT HARİTASI / EXPORT MAP HAKKIMIZDA / ABOUT US Royal Makine Sanayi Ticaret Limited fiirketi nin faaliyet alan Hidrolik beton da t

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures.

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures. İnsanlara, gu zelliğe açılan pencereler sunmaktır sanat... Hayata farklı pencerelerden bakanları ortak zevklerde buluşturabilmektir. Biz; Ali Pekgu zel tarafından kurulan Yamaçlar Dekorasyon olarak, 1970

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı THBB nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul da Birlik merkezinde yapıldı. Birlik merkezinde

Detaylı

ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Türkiye de kurulu bir römork, damperli treyler, semi treyler, flatbed, lowbed ve özel amaçlı treyler üreticisidir. Biz kendimizi zirai, inşaat,

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT Tel: +90 216 465 3941 Fax: +90 216 465 2179 e-mail: info@sen-de-gel.org www.sendegel.org.tr Part 1. Management Bodies Part 2. 2013 Activities CONTENTS I. Animal

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı