Çomu: Adana ya liman yap lmal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çomu: Adana ya liman yap lmal"

Transkript

1 YAYINI YIL: 16 SAYI: fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet sunuldu u bildirildi. Türkiye deki tek resmi destekli ihracat kredi kuruluflu olan Türk Eximbank taraf ndan ihracatç lar, ihracata yönelik üretim yapan imalatç lar ve yurt d fl nda faaliyet gösteren müteahhit ve giriflimcileri k sa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programlar ile destek verdi i bildirildi. 5 TE Çomu: Adana ya liman yap lmal Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, 2023 te 500 milyar dolar ihracat hedefi için limanlar n da 3 kat daha fazla çal flmas gerekti ini belirterek, mevcut limanlar n ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalaca n, bu nedenle konteyner tafl mac l için Adana ya liman yap lmas gerekti ini söyledi. Türkiye nin 2023 hedeflerini yakalamas nda Adana n n rolünü de erlendiren ADASO Meclis Baflkan ve Sunar Grup CEO su Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye nin uzun soluklu ve gerçekleflebilir somut hedeflerini içerdi ini, ticari hayatlar boyunca ilk kez karfl laflt klar hedefler olmas nedeniyle kendilerini heyecanland rd - n ve sevindirdi ini belirtti. 7 DE ADASO Baflkan K vanç, ktidar ve muhalefet, ifl dünyas yla birlikte omuz omuza vererek sorunlar çözümlenmeli ve üretimin önündeki engeller kald r lmal dedi skenderun, Do u Akdeniz in en önemli konteyner limanlar ndan biri olacak Adana Sanayi Odas n ziyaret eden LimakPort skenderun Genel Müdürü Cem Aysel, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K - vanç a, skenderun Liman nda yap lan yat r mlar ve çal flmalarla ilgili bilgi verdi. Do u Akdeniz in en önemli konteyner limanlar ndan biri olmay hedeflediklerini belirten Aysel, skenderun Liman nda toplam 250 milyon dolar tutar ndaki inflaat, makine ve ekipman yat r m n n yüzde 80 inin tamamland n ve mevcut kapasitenin 1 milyon TEU ya ulaflt n bildirdi. 7 DE fl dünyas n n Sorunlar ve Beklentileri gündeme geldi Adana Sanayi Odas, Adana Ticaret Odas, Adana Ticaret Borsas ve Adana Organize Sanayi Bölgesi ev sahipli inde, Cumhuriyet Halk Partisi fl Dünyas Diyalog ve Dayan flma Birimi faaliyetleri kapsam nda düzenlenen fl Dünyas n n Sorunlar ve Beklentileri konulu toplant ADASO Salonu nda gerçeklefltirildi. ADASO Baflkan Zeki K vanç, üretimin önündeki engellerin kald r lmas ve gelece in do ru flekilde planlanmas n n sadece Adana için de il ülke için de çok büyük önem tafl d n belirterek, ülkenin kalk nmas, üretim, istihdam ve ihracat n artmas için sanayicisi, tüccar, iktidar ve muhalefetiyle topyekün, hep birlikte omuz omuza verip sorunlar n çözülmesi gerekti ini söyledi. 12 DE KOSGEB in KOB Proje Destek Program na ça r Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelerin (KOB ) daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin att r labilmesi amaçlanan KOSGEB KOB Proje Destek Program ça r s yay nland. 2 DE fikur hizmetleri ADASO da tan t ld Çal flma ve fl Kurumu taraf ndan istihdama yönelik verilen hizmetlerin iflverenlere duyurulmas amac yla düzenlenen bilgilendirme toplant s düzenlendi. 6 DA Adana mobilyas n n SMOB ç karmas Adana mobilya sektörü temsilcileri, binden fazla markan n koleksiyonlar - n n sergilendi i ve 100 binin üzerinde ziyaretçinin kat ld 9. Mobilya Fuar na ürünleri ile damga vurdu. SMOB Fuar na y llard r ürünleri ile kat lan Ya mur, Panello, Güldiker, Bindebir, Erikçiler ve Hevin firmalar na bu y l Y ld z, Alyana, Dimax, Can- Tan, Evcim, Batmaz, B ld rc n,tunç, Adova, Sarus, Baflak, Ça, Edina ve Yonca da eklendi. Ülke ve dünya genelinde önem kazanan fuara kat lan firmalar, Adana mobilyas n n en iyi örneklerini sergiledi ve büyük be eni toplad. 6 DA

2 2 16 fiubat 2015 HABER fl Hukukunda Fazla Çal flma (3) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri Fazla çal flma ve fazla sürelerle çal flma yapt rmak için iflçinin yaz l onay n n al nmas gerekir. (FÇY. 9. Md.) Fazla çal flma ihtiyac olan iflverenler bu onay her y lbafl nda iflçilerden yaz l al n r ve iflçi özlük dosyas nda saklan r. Zorunlu nedenlerle veya ola anüstü durumlarda yap lan fazla çal flma ve fazla sürelerle çal flma için bu onay aranmaz. Fazla çal flma onay Toplu fl Sözleflmesiyle önceden al - nabilir. Fazla çal flma onay veren iflçinin bu borcu mutlak de ildir. Kural olarak, fazla çal flmaya onay veren iflçinin fazla çal flma yükümlülü ü do ar. flçi bu yükümlülü üne ayk r davran rsa, fl Kanunu nun 25/II (h) f kras uyar nca iflverenin fl Sözleflmesi ni geçerli nedenle feshinin mümkün oldu u. flçinin hiçbir hakl nedeni bulunmaks z n fazla çal flmaya onay vermemesinin iflçinin sadakat borcuna ayk r l k teflkil etti i kanaatindeyiz (YG. 9. HD. 2014/3840 E, 2014/15607 K, T.) Sa l k Kurallar Bak m ndan Günde Ancak 7,5 saat veya Daha Az Çal fl lmas Gereken fller Hakk nda Yönetmenli- in 4. maddesi hükümlerine göre günde 7,5 saat çal flmas n gerektiren ifllerde çal flan iflçilerin 7,5 saati aflan çal flma süreleri ile 7,5 saatten az çal fl lmas gereken ifller bak - m ndan Yönetmenli in 5. maddesinde sözü edilen günlük çal flma sürelerini aflan çal flmalar do rudan fazla çal flma niteli indedir. Sözü edilen çal flmalarda haftal k 45 saat olan yasal sürenin afl lmam fl olmas n n önemi yoktur. (YHGK gün, 2012/9-2 E, 2012/250 K.) Fazla çal flma ücreti genifl anlamda ücret niteli inde olup, 4857 Say l fl Kanunu nun 34. maddesi gere ince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verildi i. Fazla çal flma ücreti alaca do du u tarihten itibaren befl y ll k zaman afl - m na tabi oldu u. Afla da say lan ifllerde fazla çal flma yapt r lamaz: a) Sa l k kurallar bak m ndan günde 7,5 saat, daha az çal fl lmas gereken ifllerde, b) Gece say lan gün döneminde yürütülen ifllerde fazla çal flma yap lamaz. c) Bu Kanunun 42. ve 43. maddelerinde say lan hâller d - fl nda yer alt nda maden ifllerinde çal flan iflçilere fazla çal flma yapt r lamaz. Yer alt nda maden ifllerinde çal flan iflçilere, bu kanunun 42. ve 43. maddelerinde say lan hâllerde haftal k 36 saati aflan her bir saat fazla çal flma için verilecek ücret, normal çal flma ücretinin saat bafl na düflen miktar n n %100 az olmamak üzere artt r lmas suretiyle ödenir. Fazla çal flma ve fazla sürelerle çal flmalar n ne flekilde uygulanaca ç kar lacak yönetmelikte gösterilir. (Ek f kra: /4 md.) Afla da say lan iflçilere fazla çal flma yapt r lmaz: a) 18 yafl n doldurmam fl iflçiler fazla çal flma yapt r lamaz, b) fl Sözleflmesi, Toplu fl Sözleflmesiyle önceden veya sonradan fazla çal flmay kabul etmifl olsalar bile sa l klar n n elvermedi ini hekim raporu ile belgeleyen iflçiler, c) Çocuk ve genç iflçiler fazla çal flma yapt r lmas mümkün de ildir, d) Gebe ve yeni do um yapm fl ve çocuk emziren iflçiler, e) K smi süreli fl Sözleflmesi ile çal flt r lan iflçiler, ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIfiMA: Gerek bir ar za s ras nda, gerek bir ar zan n mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yap lmas gerekli acele ifllerde yahut zorlay c sebeplerin ortaya ç kmas nda, iflyerinin normal çal flmas n sa layacak dereceyi aflmamak koflulu ile iflçilerin hepsi veya bir k sm na fazla çal flma yapt r labilir. Bu durumda fazla çal flma yapan iflçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. fiu kadar ki, zorunlu sebeplerle yap lan fazla çal flmalar için 41. maddenin birinci, ikinci ve üçüncü f kralar hükümleri uygulan r. OLA ANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIfiMA: Seferberlik s ras nda ve bu süreyi aflmamak flart yla yurt savunmas n n gereklerini karfl layan iflyerlerinde fazla çal flmaya lüzum görülürse ifllerin çeflidine ve ihtiyac n derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çal flma süresini, iflçinin en çok çal flma gücüne ç karabilir. Bu suretle fazla çal flt r lan iflçiler için verilecek ücret hakk nda 41. maddenin birinci, ikinci ve üçüncü f kralar hükümleri uygulan r. ADASO dan Jandarma Bölge Komutan fiahin e ziyaret Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Jandarma Bölge Komutan Tu general Aytekin fiahin e nezaket ziyaretinde bulundu. Kamu kurum ve kurulufllar ile meslek örgütleri ve sivil toplum kurulufllar n n iflbirli inin öneminin vurguland ziyarette, ADASO Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök ve Salih Sütcü ile Genel Sekreter Bora Kocaman da haz r bulundu. Tu general fiahin, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Baflvurular 20 Mart 2015 tarihine kadar kabul edilecek KOSGEB in KOB Proje Destek Program na ça r Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelerin (KOB ) daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin att r labilmesi amaçlanan KOSGEB KOB Proje Destek Program ça r s yay nland. KOB lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Gelifltirmek ve KOB lerin Markaya Yönlendirilmesi ni sa lamak amac ndaki ça r ya yönelik proje sunmak isteyen KO- B lerin, KOSGEB Adana 129 farkl ürüne ek vergi geldi 129 farkl ürüne ek vergi geldi Bakanlar Kurulu'nun 2015/7241 say l thalat Rejimine Ek Karar ile 129 farkl ürüne ilave gümrük vergisi konuldu tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren karar uyar nca, 6 fiubat 2015 tarihinden itibaren, 82 No lu Gümrük Tarife statistik Pozisyonunda, (GT P) Adi metallerden aletler, b çakç eflyas ve sofra tak mlar ; bunlar n aksam ve parçalar ndan bafll alt nda yer alan 129 farkl üründe 25 puanl k ilave gümrük vergisi al nmaya baflland. AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri, Serbest Ticaret Anlaflmas bulunan 14 ülke ile Güney Kore ve Morityus dan gerçeklefltirilen ithalat ek vergi kapsam d fl nda b rak ld. lave Gümrük Vergisi al nacak ürünlerin tam listesi ve Bakanlar Kurulu Karar na web adresinde ulafl labilir. Hizmet Müdürlü- ü ne baflvurmalar gerekiyor. KOSGEB Adana Hizmet Müdürlü ü taraf ndan yap lacak ön de erlendirme sonucu, programlardan faydalanmaya hak kazanan projelerle ilgili nihai karar KOSGEB Ankara Hizmet Müdürlü ü nce aç klanacak. PROJE BÜTÇES EN FAZLA 300 B N L RA KOSGEB in; KOB lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini gelifltirmek ve markaya faaliyetlerine yönelmelerini sa lamay amaçlayan program için Türkiye genelinde 100 milyon lira bütçe ayr ld. Proje kapsam nda maksimum 300 bin liral k bütçe haz rlanabilecek. Destek oran ise 150 bin lira ve yüzde 50 ile s n rland r ld. Proje baflvurusu için son baflvuru tarihi 20 Mart 2015 olarak belirlendi. Detayl bilgi için KOSGEB Adana Hizmet Müdürlü ü nün nolu telefonuna veya adresine baflvurulmas gerekiyor.

3 HABER 16 fiubat Toplant n n ard ndan Vali Mustafa Büyük ve kurul üyeleri, TEMSA çal flanlar yla ö len yeme inde bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. stihdam ve Mesleki E itim Kurulu 2015 start n TEMSA da verdi Adana l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu'nun 2015 y l n n ilk toplant s, Vali Mustafa Büyük ün baflkanl nda ve TEMSA'n n ev sahipli inde gerçeklefltirildi. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç n da aralar nda bulundu u kurul üyelerinin kat l m yla yap lan toplant n n aç l fl nda konuflan Vali Mustafa Büyük, toplant n n Adana n n en önemli sanayi kurulufllar ndan birisi olan TEMSA n n ev sahipli inde gerçeklefltirdiklerini söyledi. l stihdam Kurulu toplant lar nda daha öncede gündeme iliflkin konular n görüflüldü ünü vurgulayan Vali Büyük; Adana için istihdam ve mesleki e itim konular hayati bir öneme arz ediyor. Kurulda bu konular görüflerek, vatandafllar m z mesleki e itimden, istihdama do ru yönlendirme kararl l m z bir kez daha gerçeklefltirmifl olaca z in ilk toplant m z n hay rl ve u urlu olmas n temenni ediyorum dedi. TEMSA GENEL MÜDÜRÜ D NÇER ÇEL K: MEKATRON K MÜHEND S NE HT YAÇ VAR TEMSA Global Genel Müdürü Dinçer Çelik ise, toplant da bir sunum yaparak, TEMSA hakk nda çeflitli bilgiler verdi. Otomotiv sektöründe art k elektronik aksamlar kullan lmas nedeniyle makine mühendislerinin yetersiz kald n belirten TEMSA Global Genel Müdürü Çelik, sektörde çok miktarda mekatronik mühendisine ihtiyaç oldu una de indi. stihdama yönelik bilgiler de aktaran TEMSA Global Genel Müdürü Çelik, fabrikalar nda çal flan personeli özellikle Adana ve Tarsus tan seçtiklerini anlatt. Bölgedeki yat r mdan bölge insan n n yararlanmas gerekti ine dikkat çeken TEMSA Global Genel Müdürü Çelik, flirket içerisinde personele yo un e itimler verdiklerini dile getirdi. TEMSA Global Genel Müdürü Çelik, sunumunun ard ndan toplant ya kat lan kamu kurumu ve sivil toplum kurulufllar n n sorular n yan tlad. Adana Makina malat Sanayi Ur-Ge Destek Projesi nde ilk ad m Adana Sanayi Odas koordinatörlü ünde yürütülen Adana Makina malat Sanayi Uluslararas Rekabetin Gelifltirilmesi (Ur- Ge) Destek Projesi kapsam nda olufluma kat lan firma temsilcileri ilk toplant da bir araya gelerek yol haritas n belirledi. ADASO Salonu nda yap lan toplant ya, Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Bora Kocaman ve 17. Grup Makine malat ve Taahhüt Sanayi Meslek Komitesi Baflkan R fk Bayram ile projede yer alan Devingen Yönetim, Doruk Fabrika Makinalar, Adotek Otomomasyon,Polyar Çelik Yap, Polyar Makina, Özka Kaynak H ndavat, Mazlum Mangtay Boru, Özkankar Baskül, Ormas Ortatepeler Otomotiv, Base Kald rma ve letme, Germaksan Makina, Bulancak Tar msal Mekanizasyon, Sarmaksan Makina, Emre Makina, Kaykaç Makina, Arslan Piston Gömlek, Bomak Makina, Akal n Makina, Çukurova Silo, Özalpsan Makina ve KSG Makina sanayi firmalar n n temsilcileri kat ld. Toplant da, projenin yol haritas belirlendi. Buna gore,projenin ilk aflamas nda kat l mc firmalar n e itim ve dan flmanl k ihtiyaçlar n n belirlenmesi ve yaklafl k 1,5-2 ayl k sürede tamamlanmas öngörüldü. Yurtd fl pazar araflt rma çal flmalar sonucu belirlenen ülkelere heyet ve al m heyetleri gibi ziyaretlerin gerçeklefltirilece i proje kapsam nda, sürece kat lan firmalar n bakanl k taraf ndan verilen Bireysel Dan flmanl k hizmetine baflvurarak, ihracat gelifltirmeye dönük faaliyetlerine hibe deste i alabilece i vurguland. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet: BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 16 fiubat 2015 HABER 28- Ba fl ve Yard mlar. Gelir Vergisi Kanunun 89 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddeleri uyar nca ( lgili Kanun maddeleri afla - dad r) Genel Bütçeye dahil daireler, l özel dareleri, Belediye, Köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan - nan vak flar, Kamu yarar na dernekler, Bilimsel araflt rma yapan kurum ve kurulufllara yap lan ba fl ve yard mlar, kurum kazanc ndan % 5 ini aflmamak kayd ile, kazançtan indirilebilmektedir. Kurumun mali kar n n %5 ni geçen tutar n Kanunen kabul edilmeyen gider olarak Mali kara ilave edilmesi gerekmektedir. Kurumun Mali kar yoksa, ba fl ve yard mlar n kazançtan indirimi söz konusu olam yaca için, bu ba fl ve yard mlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyannameye yans t lmas gerekmektedir. Genel Bütçeye dahil daireler, l özel dareleri, Belediye, Köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan - nan vak flar, Kamu yarar na dernekler, Bilimsel araflt rma yapan kurum ve kurulufllar na ba fllanan okul, sa l k tesisi ve yüz yatak (kalk nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesin-den az olmamak üzere ö renci yurdu inflaas ile dolay s yla yap lan harcamalar veya bu tesislerin inflaas için bu kurulufllara yap lan her türlü ba fl ve yard mlar ile, 6322 Say l kanunla de iflik Gelir vergisi Kanunu 89/5 ve Kurumlar vergisi kanunu 10/ç bendi uyar nca, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yapt r lacak ibadethaneler ve Diyanet flleri Baflkanl denetiminde yayg n din e itimi verilen tesislerin inflas dolay s yla yap lan harcamalar veya mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap lan her türlü nakdi ve ayni ba fl ve yard mlar n tamam ile, yine kanunda belirtilen sosyal ve kültürel içerikli giderlerin tamam, kurum kazanc ndan indirilecektir. Kurumun Mali kar yoksa, bu ba fl ve yard m n kazançtan indirimi söz konusu olam yacakt r. (Kanunun ilgili maddeleri ektedir) 29- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler. Vergi kanunlar na göre, mali kardan indirimi kabul edilmeyen giderlerin kontrol edilerek, atlama veya yanl fl kay tlar sonucu kanunen kabul edilen gider olarak yaz lm fl olanlar varsa, bunlar nda tesbit edilerek, toplam kanunen kabul edilmeyen giderlerin tesbit edilerek, mali kar n do ru beyan temin edilmelidir. Bilindi i gibi kanunen kabul edilmeyen giderlere ait, katma de er vergileride indirim konusu yap lmay p, katma de er vergisininde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al nmas gerekir. 30- Sosyal Sigortalar Kurumu na vadelerinde ödenmeyen sigorta primleri Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 88. maddesinin 8. f kras uyar nca, ödenmeyen sigorta primlerinin, Gelir ve Kurumlar vergisi yönünden gider yaz lam yaca belirtildi inden, kanuni vadesinde nakden veya mahsuben ödenmemifl olan ve gider hesaplar na gider olarak intikal ettirilen sigorta primlerininde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al nmas gerekmektedir. 31- Kredi kart ile yap lan sat fllar n kontrolü. Geçici Vergi dönemleri sonu itibariyle kredi kart ile yap lan sat fl tutarlar - n n, katma de er vergisi beyannamesinde belirtilen tutarlarla uyumlu olup olmad n n kontrol edilmesi. 32- Y llara yayg n inflaat ve onar m iflleri. Y llara Yayg n inflaaat ve onar m iflleri ile ifltigal edenler, yukar da yap - lanlara ek olarak afla da belirtilen ifllemleride yapmas gerekmektedir Takvim Y l Sonunda ve Geçici Vergi Döneminde Vergi Mevzuat na Göre Yap lmas Gereken De erleme fllemleri (4) Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir a tarihi itibariyle yap lan ve biten ifllerin tesbit ve de erlendirilmesinin do rulu unu temin ve atlama ihtimalini ortadan kald rabilmek için, afla da belirtilen tablonun tanzim edilmesinde yarar vard r. flin Ad - hale sözleflmesinin olup, olmad - fle bafllama tarihi - flin bitti i tarih - Geçici kabul tarihi - flin tarihi itibariyle bitip, bitmedi i - flin sonraki döneme devir edip, etmedi i : b- Amortismanlar n her ifle do ru ve kanuna uygun olarak da t m n temin için, her iflte kullan lan sabit k ymetin ad, kullan ld süreyi belirtir flantiye fleflerinin imzas n tafl yan yaz al nmas. lgili yaz ekinde afla daki bilgilerinde temin edilmesi amortismanlar n Gelir vergisi kanununun 42, 43 maddelerine uygun ve do ru kay t yap lmas n temin edecektir. flin Ad - Kullan lan makinan n cinsi - Kullan lmaya baflalama tarihi - Kullan lmaya son verme tarihi - Kullan ld gün say s c tarihi itibariyle yap lan ifllerle ilgili olarak, genel giderler ve finansman giderlerinin da t m anahtar n n do ru tesbiti için, tarihi itibariyle y llara yayg n olmayan sair ifllerin gelirleri ile y llara yayg n ifllerin maliyetlerinin afla daki tablo halinde ç kart lmas. flin Ad tarihi itibariyle sair ifller gelirler tarihi itibariyle y llara yayg n ifllerin giderleri: Bilindi i gibi, müflterek genel giderler, finansman giderleri ile y l içerisinde hiçbir iflte direkt olarak kullan lmayan veya kullan lmayan sürelere ait amortismanlar n, biten veya devam eden ifller ile sair ifllere da t m usul ve esaslar, yani bu giderlerin da- t m afla daki flekilde yap lacakt r. - Y l içinde birden fazla inflaat ve onarma iflinin birlikte yap lmas halinde, her y la ait müflterek genel giderler bu ifllere ait harcamalar n (enflasyon düzeltmesi yap lan dönemlerde düzeltilmifl tutarlar n n) tutarlar n n birbirine olan nispeti dahilinde; - Y l içinde tek veya birden fazla inflaat ve onarma iflinin, baflka ifllerle birlikte yap lmas halinde, her y la ait müflterek genel giderler, inflaat ve onarma ifllerine ait harcamalar ile, di- er ifllere ait sat fl ve has lat tutarlar - n n (enflasyon düzeltmesi yap lan dönemlerde bunlar n düzeltilmifl tutarlar - n n) birbirine olan nispeti dahilinde; d- haleli ifller ile sair inflaat ifllerinde, proje veya ihale sözleflmesi veyahut istihkak raporla-r ndaki ana imalatlara ait malzemelerin (Demir, çimento, kereste v.s. gibi) miktarlar ile, kay tlardaki malzeme miktar n n tablolar halinde ç kart lmas ve mukayesesi ( flin bafllad tarihten tarihine kadarki süre için.) e Tarihinde biten ifllere ait, istihkaklardan kesilen stopaj gelir vergilerinin her ifl için liste halinde ç - kart lmas. f- Y llara yayg n iflin bu y l bitmesi halinde, bu iflin bu y l ve önceki y llardaki gelirleri (350 hesapta bekleyen istihkaklar ) ile, bu y l ve önceki y llardaki giderleri (170 hesapta bekleyen giderler) Gelir (600 Hs.) ve Gider (622 Hs) hesab na intikal ettirilecektir. Y llara yayg n iflin bu y l bitmemesi halinde, y l içindeki gelirler 350 Nolu Bilanço hesab na, y l içerisindeki giderlerde 170 Nolu Bilanço hesab na intikal ettirilecektir. 33- Kasa hesab nda yüksek tutarda nakit bulunmas. Kasa hesab nda ticari teamüllere uygun düflmeyecek derecede yüksek tutarlar n uzun süre kasada kalmas, Transfer fiyatland rmas yolu ile ortaklara kâr da t m yap ld iddias ile vergi ve ceza tarhiyat yap labilir. Bu bak mdan kasan n fiili durumda tutulmas nda azami dikkatin gösterilmesinde yarar vard r. (NOT: tarih ve Mükerrer say l Resmi Gazetede yay mlanan ve ayn gün yürürlü e giren 6552 say l fl Kanunu le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas le Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na Dair Kanunun 74. maddesinde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin tarihli bilançolar nda, gerçekte olmad halde kay tlarda görülen kasa ile ortaklardan alacak olmad halde kay tlarda alacak olarak görülen Ortaklardan alacaklar hesab n n düzeltilmesi ile ilgili düzenleme yap lm flt r.) 34- liflkili kifli veya firmalarla olan mal ve hizmet al m sat m nda uygulanan fiyatlar n emsal sat fl veya al fllara uygun olmas. Örtülü kazanç da t m veya Transfer fiyatland rmas konusunda, iliflkili kifli veya firmalarla olan mal ve hizmet al m sat m nda uygulanan fiyatlar n emsal sat fl veya al fllara uygun olmas ve ileride olabilecek bir vergi incelemesinde sa lam donelere dayand r lmal d r. Aksi halde Transfer fiyatland rmas yolu ile iliflkili kiflilere kar da t m yap ld iddias ile vergi ve ceza tarhiyat yap labilir. 35- Çal nan ve kaybolan mallara ait Katma De er Vergileri. Çal nan, yanan ve kaybolan mallar n katma de er vergileri indirime tabi tutulama-maktad r. (Maliye Bakanl nca mücbir sebeb ilan edilen yang nlarda yanan mallar n katma de er vergisi hariç) 36- Ortaklar n borcuna iflletilen faizlerin katma de er vergisi. Ortaklar n borcuna iflletilen faizler için katma de er vergili fatura tanzim edilecektir. (NOT: tarih ve Mükerrer say l Resmi Gazetede yay mlanan ve ayn gün yürürlü e giren 6552 say l fl Kanunu le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas le Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na Dair Kanunun 74. maddesinde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin tarihli bilançolar nda, gerçekte olmad halde kay tlarda görülen kasa ile ortaklardan alacak olmad halde kay tlarda alacak olarak görülen Ortaklardan alacaklar hesab n n düzeltilmesi ile ilgili düzenleme yap lm flt r.) 37- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin katma de er vergisi. Kanunen kabul edilmeyen giderlerin katma de er vergileri indirime tabi tutulmamalar gerekmektedir. 38- Ücret mahiyetindeki ayni yard mlar n katma de er vergisi. Ücret mahiyetindeki ayni yard mlar n katma de er vergileri indirime tabi tutulmadan personellerin ücretleri ile birlefltirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. 39- Yurtiçi dövizli sat fllarla ilgili kur farklar n n katma de er vergisi. Yurtiçi dövizli sat fllarla ilgili olarak meydana gelen kur farklar için, Katma De er vergisi Genel Uygulama Tebli- inin, Matrahta De ifliklik bölümündeki aç klamalar uyar nca, sat fl faturas ndaki katma de er vergisi oran dikkate al narak katma de er vergisi tahakkuk ettirilmesi gerekir. 40- Binek otolar na ait katma de- er vergisinin indirimi. Binek otolar na (Jeepler dahil) ait katma de er vergileri indirime tabi tutulmadan maliyete/gidere at lmas gerekmektedir. (Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanmas ve iflletmesini yapanlar hariç) 41- thal edilen mallarda maliyet bedelinin tesbiti. thal edilen mallarda, iflletme deposuna girinceye kadarki al ma ait tüm giderlerin (Sigorta, tafl ma, vergi, banka, kur fark, gümrük masraflar vs) mal n maliyetlerine eklenmesi gerekir. 42- Verilen ve Al nan Avanslar n kontrol edilerek, mutabakat n sa lanmas. Geçici vergi/dönem sonu itibariyle, 159 ve 340 nolu hesaplar n kontrol edilerek bu avanslar içinde faturalar gelen ve düzenlenmifl olanlar ndan mahsuplar yap lmayanlar mevcut ise hesaplar n birbirlerine mahsuplar n n yap larak hesaplar n tasfiye edilmeleri gerekir. 43- Gelecek aylar ve y llara ait giderlerin kontrolü. Geçici vergi/dönem sonu itibariyle, 180 ve 280 nolu hesaplar n tetkik edilerek bu hesaplar içindeki 2014/4.Geçici Vergi dönemine ait giderlerin ilgili masraf hesab na aktar lmalar gerekmekte olup, 280 nolu hesaptaki masraflar n 2015 ve daha sonraki y llara ait giderler olmas gerekir. 44- Devreden Katma De er Vergisinin verilen Beyanname ve Defter kay tlar n n birbiri ile uyumlu olup, olmad n n kontrolü. 190 nolu hesapta bulunan Devreden Katma De er Vergisi ile 360 nolu hesapta bulunan Ödenecek Katma De- er Vergilerinin, Aral k/2014 ay Katma De er Vergisi Beyannamesi ile karfl - laflt r lmalar n n yap larak Beyanname ile uyumlu olup olmad n n tetkik edilmesi. 45- Vergi ve Sigorta prim borçlar n n defter kay tlar ile uyumlu olup, olmad n n kontrolü. 360 ve 361 nolu hesaplarda bulunan borçlar ile ilgili olarak, verilen beyannameler ve bildirgeler ile karfl laflt r lmalar n n yap larak, Beyannameler ve Bildirgeler ile uyumlu olup olmad n n tetkik edilmeleri gerekir. 46- Yap lmakta olan yat r mlar n kontrolü. 258 nolu hesaptaki yap lmakta olan yat r mlardan 2014 Y l sonu ve 4. Geçici Vergi dönem sonu itibariyle bitenler mevcut ise, bu iktisadi k ymetlerin ilgili aktif hesaplara aktar mlar n n yap larak, amortisman tahakkuklar unutulmamal d r. 47- Ba ve Bs formlar n n do ru bilgilerle verilip, verilmedi inin kontrolü. Özel usulsüzlük cezas ile karfl karfl ya kal nmamas için, Ba ve Bs formlar n n kanuni süresinde verilmesi. Ba ve BS formlar al fl ve sat fl faturalar - n n ilgili olduklar aylarda do ru bilgileri içerecek flekilde internet ortam nda verilmesine azami derecede dikkat gösterilmesi. 48- Mali Tablolar n, Hesap Plan Uygulama Tebli i do rultusunda, Mizan ile uyumlu olarak tanzim edilmesi.

5 HABER 16 fiubat Türk Eximbank tan ihracatç lara destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet sunuldu u bildirildi. Türkiye deki tek resmi destekli ihracat kredi kuruluflu olan Türk Eximbank taraf ndan ihracatç lar, ihracata yönelik üretim yapan imalatç lar ve yurt d fl nda faaliyet gösteren müteahhit ve giriflimcileri k sa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programlar ile destek verdi i bildirildi. Ayr ca, 2014 y l içerisinde uluslararas ticaretin finansman na yönelik olarak al c kredisi niteli inde üç yeni kredi ürünü gelifltirilerek uygulamaya konuldu u belirtildi. Konuyla ilgili olarak TOBB arac - l yla gönderilen yaz da, Türk Eximbank n ihracata yönelik yeni destek programlar flöyle: ÜYELER M Z N D KKAT NE Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Yurtiçi Bankalar Arac l yla Kulland r lacak Ticaretin Finansman na Yönelik Al c Kredileri: Yurt içinde yerleflik bankalar n, yurt d fl nda faaliyet gösteren flube, ifltirak banka ve muhabir bankalar arac l yla Türkiye den mal ithal etmek isteyen yurt d fl nda yerleflik ithalatç lara al c kredisi kulland r lmaktad r. Kredinin vadesi minimum 6 ay olup, tüketim mallar finansman nda azami 2 y l, yat r m mallar finansman nda ise azami 7 y l vadeli kredi kulland r lmaktad r. Geçti imiz y l içerisinde T.C. Ziraat Bankas A.fi., Türkiye Halk Bankas A.fi., Türkiye fl Bankas A.fi. ve Arap Türk Bankas A.fi. programa dahil olmufltur. Kredi program kapsam nda ilk kulland r m 2014 y l Aral k ay içerisinde gerçeklefltirilmifl olup, Türkiye den ifl makineleri ithal eden Rusya da yerleflik bir firmaya T.C. Ziraat Bankas n n Rusya ifltiraki Ziraat Bank Moscow CJSC arac l yla 5 y l vadeli finansman imkan sa lanm flt r. Poliçe / Akreditif skonto Program : Sevk sonras nitelikteki Poliçe/Akreditif skonto Program ile ihracatç lar n vadeli sat fl imkanlar - n n artt r lmas ve ülke riskinden ar nd r larak yeni ve hedef pazarlara aç lmalar n n teflvik edilmesi amaçlanmaktad r. Program kapsam nda Türk Eximbank Spesifik hracat Kredi Sigortas Sevk Sonras Risk Program kapsam nda sat fl sözleflmesi baz nda sigortalanan ihracat ifllemlerine iliflkin, Türk ihracatç firmalar taraf ndan düzenlenen ve kabul kredili mal/vesaik mukabili ifllemlerde ithalatç firma taraf ndan, kabul kredili akreditifli ifllemlerde ise amir banka taraf ndan kabul edilen poliçeler ile vadeli ihracat akreditifleri iskonto edilmektedir. skonto tarihi itibariyle tüketim mallar için vadesine en fazla 24 ay kalan, yat r m mallar için ise vadesine en fazla 84 ay kalan poliçeler veya akreditif alacaklar iskonto edilmektedir. Kredi program kapsam nda özellikle orta-uzun vadeli finansman gerektiren katma de eri yüksek ileri teknoloji ürünleri ve yat r m mallar ihracat n n finanse edilmesinin hedeflenmekte oldu u kredi program ndan orta ve uzun vadeli sat fl yapan ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanmakta s k nt yaflayan KOB lerin faydalanmas beklenmektedir. Bu kapsamda ilk ifllem 2014 y l ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan Aral k ay içerisinde gerçeklefltirilmifl olup, Türkiye nin önde gelen otobüs üreticilerinden birinin Fransa ya gerçeklefltirdi i 45 adet otobüs ihracat - na yönelik olarak al c n n kabul etti i kambiyo senedi niteli indeki poliçeler iskonto edilmek suretiyle 3 y l vadeli finansman sa lanm flt r. Yurtd fl Bankalar Arac l yla Al c Kredileri: Bu kredi ile Türk Eximbank taraf ndan detayl bir finansal analiz sonucunda muteber kabul edilerek kredi limiti tahsis edilen yurtd fl bankalar arac l yla Türkiye den mal ithal etmek isteyen yurt d fl nda yerleflik ithalatç lara al c kredisi kullan lmaktad r. Bu çerçevede, 9 farkl ülkede yerleflik 17 bankaya toplam 771,1 milyon ABD Dolan kredi limiti tahsis edilmifltir. Ayr ca, söz konusu bankalardan Gürcistan da yerleflik Bank of Georgia ve TBC Bank, Azerbaycan da yerleflik International Bank of Azerbaijan (IBA), Arnavutluk ta yerleflik Banka Kombetare Tregtare (BKT) ve Belarus ta yerleflik Belinvestbank ile rotatif bazda iflleyecek Ticaretin Finansman Kredi Anlaflmalar imzalanm fl olup, di er bankalar ile anlaflma imzalanmas na iliflkin müzakereler devam etmektedir. Kredi anlaflmas imzalanan bankalar n kredi baflvurusunda bulunmas beklenmektedir. Kredilerin maksimum vadesi tüketim mallar nda 2 y l, sermaye mallar nda ise 7 y la kadard r. Söz konusu üç programa iliflkin ayr nt l bilgi almak için Türk Eximbank Uluslararas Ticaretin Finansman Müdürlü ü ile irtibata geçilebilece i veya internet üzerinden adresinin kullan labilece i de belirtilmektedir. Odalar n n ayr ayr bulundu u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiANLARIN E T M (1) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri E itim; bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir flekilde verilmesidir. E itim, kiflinin do umundan ölümüne süregelen bir olgu oldu undan tan m n n yap lmas zor bir kavramd r. E itim, önceden saptanm fl esaslara göre insanlar n davran fllar nda belli geliflmeler sa lamaya yarayan planl etkiler dizesidir. Genellikle resmi, yani kurumsal, e itimle bir kullan ld ndan ba lama göre e itim, ö renim gibi kavramlarla s kça kar flt - r lmaktad r. E itimsiz olmaz. Ülkelerin, kurulufllar n ve ailelerin en de erli varl e itilmifl, nitelikli insanlard r. Ülkelerin kalk nabilirli i, kurulufllar n rekabet edebilirli i, çal flanlar n ise istihdam edilebilirli i e itim ile do rudan ilgilidir. De iflim ile birlikte dönüflümü gerçeklefltirebilmek; ancak bireysel yetenekleri geliflmifl, esnek, üretken ve yarat c giriflimler ile zaman nda uyum sa layabilen insan sermayesi ile mümkündür. fl Sa l ve Güvenli i Kanunu flveren, çal flanlar n ifl sa l ve güvenli i e itimlerini almas n sa lar. hükmünü içermektedir. Çal flan iflinin özelli ine göre belli al flkanl klar kazanmas ve bunlar uygulamas gerekir. Makine ve tesisat özellikleri konusunda e itim al nmadan çal fl lmaya bafllan lmas halinde üretim hatalar artar, kalite bozulur ve çal flan ifl kazas yapmaya yatk n hale gelir. fl sa l ve ifl güvenli i e itiminin esaslar kanunda ve kanuna göre ç kar lan yönetmelikte yer almaktad r. E itimlerin al nmas n n sa lanmas n iflveren sa lar. Bu e itim özellikle; ifle bafllamadan önce, çal flma yeri veya ifl de iflikli inde, ifl ekipman n n de iflmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanmas hâlinde verilir. E itimler, de iflen ve ortaya ç kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti inde ve düzenli aral klarla tekrarlan r. Çal flan temsilcileri özel olarak e itilir. fl sa l ve ifl güvenli i e itimleri yan nda tehlikeli ve çok tehlikeli s - n fta yer alan ifllerde, yapaca iflle ilgili mesleki e itim ald n belgeleyemeyenler çal flt r lmayacakt r. fl kazas geçiren veya meslek hastal na yakalanan çal flana ifle bafllamadan önce, söz konusu kazan n veya meslek hastal n n sebepleri, korunma yollar ve güvenli çal flma yöntemleri ile ilgili ilave e itim verilir. Ayr ca, herhangi bir sebeple alt aydan fazla süreyle iflten uzak kalanlara, tekrar ifle bafllat lmadan önce bilgi yenileme e itimi verilir. Kazas z çal flmalar dile i ile.

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı