Çomu: Adana ya liman yap lmal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çomu: Adana ya liman yap lmal"

Transkript

1 YAYINI YIL: 16 SAYI: fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet sunuldu u bildirildi. Türkiye deki tek resmi destekli ihracat kredi kuruluflu olan Türk Eximbank taraf ndan ihracatç lar, ihracata yönelik üretim yapan imalatç lar ve yurt d fl nda faaliyet gösteren müteahhit ve giriflimcileri k sa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programlar ile destek verdi i bildirildi. 5 TE Çomu: Adana ya liman yap lmal Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, 2023 te 500 milyar dolar ihracat hedefi için limanlar n da 3 kat daha fazla çal flmas gerekti ini belirterek, mevcut limanlar n ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalaca n, bu nedenle konteyner tafl mac l için Adana ya liman yap lmas gerekti ini söyledi. Türkiye nin 2023 hedeflerini yakalamas nda Adana n n rolünü de erlendiren ADASO Meclis Baflkan ve Sunar Grup CEO su Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye nin uzun soluklu ve gerçekleflebilir somut hedeflerini içerdi ini, ticari hayatlar boyunca ilk kez karfl laflt klar hedefler olmas nedeniyle kendilerini heyecanland rd - n ve sevindirdi ini belirtti. 7 DE ADASO Baflkan K vanç, ktidar ve muhalefet, ifl dünyas yla birlikte omuz omuza vererek sorunlar çözümlenmeli ve üretimin önündeki engeller kald r lmal dedi skenderun, Do u Akdeniz in en önemli konteyner limanlar ndan biri olacak Adana Sanayi Odas n ziyaret eden LimakPort skenderun Genel Müdürü Cem Aysel, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K - vanç a, skenderun Liman nda yap lan yat r mlar ve çal flmalarla ilgili bilgi verdi. Do u Akdeniz in en önemli konteyner limanlar ndan biri olmay hedeflediklerini belirten Aysel, skenderun Liman nda toplam 250 milyon dolar tutar ndaki inflaat, makine ve ekipman yat r m n n yüzde 80 inin tamamland n ve mevcut kapasitenin 1 milyon TEU ya ulaflt n bildirdi. 7 DE fl dünyas n n Sorunlar ve Beklentileri gündeme geldi Adana Sanayi Odas, Adana Ticaret Odas, Adana Ticaret Borsas ve Adana Organize Sanayi Bölgesi ev sahipli inde, Cumhuriyet Halk Partisi fl Dünyas Diyalog ve Dayan flma Birimi faaliyetleri kapsam nda düzenlenen fl Dünyas n n Sorunlar ve Beklentileri konulu toplant ADASO Salonu nda gerçeklefltirildi. ADASO Baflkan Zeki K vanç, üretimin önündeki engellerin kald r lmas ve gelece in do ru flekilde planlanmas n n sadece Adana için de il ülke için de çok büyük önem tafl d n belirterek, ülkenin kalk nmas, üretim, istihdam ve ihracat n artmas için sanayicisi, tüccar, iktidar ve muhalefetiyle topyekün, hep birlikte omuz omuza verip sorunlar n çözülmesi gerekti ini söyledi. 12 DE KOSGEB in KOB Proje Destek Program na ça r Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelerin (KOB ) daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin att r labilmesi amaçlanan KOSGEB KOB Proje Destek Program ça r s yay nland. 2 DE fikur hizmetleri ADASO da tan t ld Çal flma ve fl Kurumu taraf ndan istihdama yönelik verilen hizmetlerin iflverenlere duyurulmas amac yla düzenlenen bilgilendirme toplant s düzenlendi. 6 DA Adana mobilyas n n SMOB ç karmas Adana mobilya sektörü temsilcileri, binden fazla markan n koleksiyonlar - n n sergilendi i ve 100 binin üzerinde ziyaretçinin kat ld 9. Mobilya Fuar na ürünleri ile damga vurdu. SMOB Fuar na y llard r ürünleri ile kat lan Ya mur, Panello, Güldiker, Bindebir, Erikçiler ve Hevin firmalar na bu y l Y ld z, Alyana, Dimax, Can- Tan, Evcim, Batmaz, B ld rc n,tunç, Adova, Sarus, Baflak, Ça, Edina ve Yonca da eklendi. Ülke ve dünya genelinde önem kazanan fuara kat lan firmalar, Adana mobilyas n n en iyi örneklerini sergiledi ve büyük be eni toplad. 6 DA

2 2 16 fiubat 2015 HABER fl Hukukunda Fazla Çal flma (3) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri Fazla çal flma ve fazla sürelerle çal flma yapt rmak için iflçinin yaz l onay n n al nmas gerekir. (FÇY. 9. Md.) Fazla çal flma ihtiyac olan iflverenler bu onay her y lbafl nda iflçilerden yaz l al n r ve iflçi özlük dosyas nda saklan r. Zorunlu nedenlerle veya ola anüstü durumlarda yap lan fazla çal flma ve fazla sürelerle çal flma için bu onay aranmaz. Fazla çal flma onay Toplu fl Sözleflmesiyle önceden al - nabilir. Fazla çal flma onay veren iflçinin bu borcu mutlak de ildir. Kural olarak, fazla çal flmaya onay veren iflçinin fazla çal flma yükümlülü ü do ar. flçi bu yükümlülü üne ayk r davran rsa, fl Kanunu nun 25/II (h) f kras uyar nca iflverenin fl Sözleflmesi ni geçerli nedenle feshinin mümkün oldu u. flçinin hiçbir hakl nedeni bulunmaks z n fazla çal flmaya onay vermemesinin iflçinin sadakat borcuna ayk r l k teflkil etti i kanaatindeyiz (YG. 9. HD. 2014/3840 E, 2014/15607 K, T.) Sa l k Kurallar Bak m ndan Günde Ancak 7,5 saat veya Daha Az Çal fl lmas Gereken fller Hakk nda Yönetmenli- in 4. maddesi hükümlerine göre günde 7,5 saat çal flmas n gerektiren ifllerde çal flan iflçilerin 7,5 saati aflan çal flma süreleri ile 7,5 saatten az çal fl lmas gereken ifller bak - m ndan Yönetmenli in 5. maddesinde sözü edilen günlük çal flma sürelerini aflan çal flmalar do rudan fazla çal flma niteli indedir. Sözü edilen çal flmalarda haftal k 45 saat olan yasal sürenin afl lmam fl olmas n n önemi yoktur. (YHGK gün, 2012/9-2 E, 2012/250 K.) Fazla çal flma ücreti genifl anlamda ücret niteli inde olup, 4857 Say l fl Kanunu nun 34. maddesi gere ince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verildi i. Fazla çal flma ücreti alaca do du u tarihten itibaren befl y ll k zaman afl - m na tabi oldu u. Afla da say lan ifllerde fazla çal flma yapt r lamaz: a) Sa l k kurallar bak m ndan günde 7,5 saat, daha az çal fl lmas gereken ifllerde, b) Gece say lan gün döneminde yürütülen ifllerde fazla çal flma yap lamaz. c) Bu Kanunun 42. ve 43. maddelerinde say lan hâller d - fl nda yer alt nda maden ifllerinde çal flan iflçilere fazla çal flma yapt r lamaz. Yer alt nda maden ifllerinde çal flan iflçilere, bu kanunun 42. ve 43. maddelerinde say lan hâllerde haftal k 36 saati aflan her bir saat fazla çal flma için verilecek ücret, normal çal flma ücretinin saat bafl na düflen miktar n n %100 az olmamak üzere artt r lmas suretiyle ödenir. Fazla çal flma ve fazla sürelerle çal flmalar n ne flekilde uygulanaca ç kar lacak yönetmelikte gösterilir. (Ek f kra: /4 md.) Afla da say lan iflçilere fazla çal flma yapt r lmaz: a) 18 yafl n doldurmam fl iflçiler fazla çal flma yapt r lamaz, b) fl Sözleflmesi, Toplu fl Sözleflmesiyle önceden veya sonradan fazla çal flmay kabul etmifl olsalar bile sa l klar n n elvermedi ini hekim raporu ile belgeleyen iflçiler, c) Çocuk ve genç iflçiler fazla çal flma yapt r lmas mümkün de ildir, d) Gebe ve yeni do um yapm fl ve çocuk emziren iflçiler, e) K smi süreli fl Sözleflmesi ile çal flt r lan iflçiler, ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIfiMA: Gerek bir ar za s ras nda, gerek bir ar zan n mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yap lmas gerekli acele ifllerde yahut zorlay c sebeplerin ortaya ç kmas nda, iflyerinin normal çal flmas n sa layacak dereceyi aflmamak koflulu ile iflçilerin hepsi veya bir k sm na fazla çal flma yapt r labilir. Bu durumda fazla çal flma yapan iflçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. fiu kadar ki, zorunlu sebeplerle yap lan fazla çal flmalar için 41. maddenin birinci, ikinci ve üçüncü f kralar hükümleri uygulan r. OLA ANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIfiMA: Seferberlik s ras nda ve bu süreyi aflmamak flart yla yurt savunmas n n gereklerini karfl layan iflyerlerinde fazla çal flmaya lüzum görülürse ifllerin çeflidine ve ihtiyac n derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çal flma süresini, iflçinin en çok çal flma gücüne ç karabilir. Bu suretle fazla çal flt r lan iflçiler için verilecek ücret hakk nda 41. maddenin birinci, ikinci ve üçüncü f kralar hükümleri uygulan r. ADASO dan Jandarma Bölge Komutan fiahin e ziyaret Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Jandarma Bölge Komutan Tu general Aytekin fiahin e nezaket ziyaretinde bulundu. Kamu kurum ve kurulufllar ile meslek örgütleri ve sivil toplum kurulufllar n n iflbirli inin öneminin vurguland ziyarette, ADASO Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök ve Salih Sütcü ile Genel Sekreter Bora Kocaman da haz r bulundu. Tu general fiahin, ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Baflvurular 20 Mart 2015 tarihine kadar kabul edilecek KOSGEB in KOB Proje Destek Program na ça r Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelerin (KOB ) daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin att r labilmesi amaçlanan KOSGEB KOB Proje Destek Program ça r s yay nland. KOB lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Gelifltirmek ve KOB lerin Markaya Yönlendirilmesi ni sa lamak amac ndaki ça r ya yönelik proje sunmak isteyen KO- B lerin, KOSGEB Adana 129 farkl ürüne ek vergi geldi 129 farkl ürüne ek vergi geldi Bakanlar Kurulu'nun 2015/7241 say l thalat Rejimine Ek Karar ile 129 farkl ürüne ilave gümrük vergisi konuldu tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren karar uyar nca, 6 fiubat 2015 tarihinden itibaren, 82 No lu Gümrük Tarife statistik Pozisyonunda, (GT P) Adi metallerden aletler, b çakç eflyas ve sofra tak mlar ; bunlar n aksam ve parçalar ndan bafll alt nda yer alan 129 farkl üründe 25 puanl k ilave gümrük vergisi al nmaya baflland. AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri, Serbest Ticaret Anlaflmas bulunan 14 ülke ile Güney Kore ve Morityus dan gerçeklefltirilen ithalat ek vergi kapsam d fl nda b rak ld. lave Gümrük Vergisi al nacak ürünlerin tam listesi ve Bakanlar Kurulu Karar na web adresinde ulafl labilir. Hizmet Müdürlü- ü ne baflvurmalar gerekiyor. KOSGEB Adana Hizmet Müdürlü ü taraf ndan yap lacak ön de erlendirme sonucu, programlardan faydalanmaya hak kazanan projelerle ilgili nihai karar KOSGEB Ankara Hizmet Müdürlü ü nce aç klanacak. PROJE BÜTÇES EN FAZLA 300 B N L RA KOSGEB in; KOB lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini gelifltirmek ve markaya faaliyetlerine yönelmelerini sa lamay amaçlayan program için Türkiye genelinde 100 milyon lira bütçe ayr ld. Proje kapsam nda maksimum 300 bin liral k bütçe haz rlanabilecek. Destek oran ise 150 bin lira ve yüzde 50 ile s n rland r ld. Proje baflvurusu için son baflvuru tarihi 20 Mart 2015 olarak belirlendi. Detayl bilgi için KOSGEB Adana Hizmet Müdürlü ü nün nolu telefonuna veya adresine baflvurulmas gerekiyor.

3 HABER 16 fiubat Toplant n n ard ndan Vali Mustafa Büyük ve kurul üyeleri, TEMSA çal flanlar yla ö len yeme inde bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. stihdam ve Mesleki E itim Kurulu 2015 start n TEMSA da verdi Adana l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu'nun 2015 y l n n ilk toplant s, Vali Mustafa Büyük ün baflkanl nda ve TEMSA'n n ev sahipli inde gerçeklefltirildi. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç n da aralar nda bulundu u kurul üyelerinin kat l m yla yap lan toplant n n aç l fl nda konuflan Vali Mustafa Büyük, toplant n n Adana n n en önemli sanayi kurulufllar ndan birisi olan TEMSA n n ev sahipli inde gerçeklefltirdiklerini söyledi. l stihdam Kurulu toplant lar nda daha öncede gündeme iliflkin konular n görüflüldü ünü vurgulayan Vali Büyük; Adana için istihdam ve mesleki e itim konular hayati bir öneme arz ediyor. Kurulda bu konular görüflerek, vatandafllar m z mesleki e itimden, istihdama do ru yönlendirme kararl l m z bir kez daha gerçeklefltirmifl olaca z in ilk toplant m z n hay rl ve u urlu olmas n temenni ediyorum dedi. TEMSA GENEL MÜDÜRÜ D NÇER ÇEL K: MEKATRON K MÜHEND S NE HT YAÇ VAR TEMSA Global Genel Müdürü Dinçer Çelik ise, toplant da bir sunum yaparak, TEMSA hakk nda çeflitli bilgiler verdi. Otomotiv sektöründe art k elektronik aksamlar kullan lmas nedeniyle makine mühendislerinin yetersiz kald n belirten TEMSA Global Genel Müdürü Çelik, sektörde çok miktarda mekatronik mühendisine ihtiyaç oldu una de indi. stihdama yönelik bilgiler de aktaran TEMSA Global Genel Müdürü Çelik, fabrikalar nda çal flan personeli özellikle Adana ve Tarsus tan seçtiklerini anlatt. Bölgedeki yat r mdan bölge insan n n yararlanmas gerekti ine dikkat çeken TEMSA Global Genel Müdürü Çelik, flirket içerisinde personele yo un e itimler verdiklerini dile getirdi. TEMSA Global Genel Müdürü Çelik, sunumunun ard ndan toplant ya kat lan kamu kurumu ve sivil toplum kurulufllar n n sorular n yan tlad. Adana Makina malat Sanayi Ur-Ge Destek Projesi nde ilk ad m Adana Sanayi Odas koordinatörlü ünde yürütülen Adana Makina malat Sanayi Uluslararas Rekabetin Gelifltirilmesi (Ur- Ge) Destek Projesi kapsam nda olufluma kat lan firma temsilcileri ilk toplant da bir araya gelerek yol haritas n belirledi. ADASO Salonu nda yap lan toplant ya, Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Bora Kocaman ve 17. Grup Makine malat ve Taahhüt Sanayi Meslek Komitesi Baflkan R fk Bayram ile projede yer alan Devingen Yönetim, Doruk Fabrika Makinalar, Adotek Otomomasyon,Polyar Çelik Yap, Polyar Makina, Özka Kaynak H ndavat, Mazlum Mangtay Boru, Özkankar Baskül, Ormas Ortatepeler Otomotiv, Base Kald rma ve letme, Germaksan Makina, Bulancak Tar msal Mekanizasyon, Sarmaksan Makina, Emre Makina, Kaykaç Makina, Arslan Piston Gömlek, Bomak Makina, Akal n Makina, Çukurova Silo, Özalpsan Makina ve KSG Makina sanayi firmalar n n temsilcileri kat ld. Toplant da, projenin yol haritas belirlendi. Buna gore,projenin ilk aflamas nda kat l mc firmalar n e itim ve dan flmanl k ihtiyaçlar n n belirlenmesi ve yaklafl k 1,5-2 ayl k sürede tamamlanmas öngörüldü. Yurtd fl pazar araflt rma çal flmalar sonucu belirlenen ülkelere heyet ve al m heyetleri gibi ziyaretlerin gerçeklefltirilece i proje kapsam nda, sürece kat lan firmalar n bakanl k taraf ndan verilen Bireysel Dan flmanl k hizmetine baflvurarak, ihracat gelifltirmeye dönük faaliyetlerine hibe deste i alabilece i vurguland. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet: BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 16 fiubat 2015 HABER 28- Ba fl ve Yard mlar. Gelir Vergisi Kanunun 89 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddeleri uyar nca ( lgili Kanun maddeleri afla - dad r) Genel Bütçeye dahil daireler, l özel dareleri, Belediye, Köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan - nan vak flar, Kamu yarar na dernekler, Bilimsel araflt rma yapan kurum ve kurulufllara yap lan ba fl ve yard mlar, kurum kazanc ndan % 5 ini aflmamak kayd ile, kazançtan indirilebilmektedir. Kurumun mali kar n n %5 ni geçen tutar n Kanunen kabul edilmeyen gider olarak Mali kara ilave edilmesi gerekmektedir. Kurumun Mali kar yoksa, ba fl ve yard mlar n kazançtan indirimi söz konusu olam yaca için, bu ba fl ve yard mlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyannameye yans t lmas gerekmektedir. Genel Bütçeye dahil daireler, l özel dareleri, Belediye, Köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan - nan vak flar, Kamu yarar na dernekler, Bilimsel araflt rma yapan kurum ve kurulufllar na ba fllanan okul, sa l k tesisi ve yüz yatak (kalk nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesin-den az olmamak üzere ö renci yurdu inflaas ile dolay s yla yap lan harcamalar veya bu tesislerin inflaas için bu kurulufllara yap lan her türlü ba fl ve yard mlar ile, 6322 Say l kanunla de iflik Gelir vergisi Kanunu 89/5 ve Kurumlar vergisi kanunu 10/ç bendi uyar nca, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yapt r lacak ibadethaneler ve Diyanet flleri Baflkanl denetiminde yayg n din e itimi verilen tesislerin inflas dolay s yla yap lan harcamalar veya mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap lan her türlü nakdi ve ayni ba fl ve yard mlar n tamam ile, yine kanunda belirtilen sosyal ve kültürel içerikli giderlerin tamam, kurum kazanc ndan indirilecektir. Kurumun Mali kar yoksa, bu ba fl ve yard m n kazançtan indirimi söz konusu olam yacakt r. (Kanunun ilgili maddeleri ektedir) 29- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler. Vergi kanunlar na göre, mali kardan indirimi kabul edilmeyen giderlerin kontrol edilerek, atlama veya yanl fl kay tlar sonucu kanunen kabul edilen gider olarak yaz lm fl olanlar varsa, bunlar nda tesbit edilerek, toplam kanunen kabul edilmeyen giderlerin tesbit edilerek, mali kar n do ru beyan temin edilmelidir. Bilindi i gibi kanunen kabul edilmeyen giderlere ait, katma de er vergileride indirim konusu yap lmay p, katma de er vergisininde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al nmas gerekir. 30- Sosyal Sigortalar Kurumu na vadelerinde ödenmeyen sigorta primleri Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 88. maddesinin 8. f kras uyar nca, ödenmeyen sigorta primlerinin, Gelir ve Kurumlar vergisi yönünden gider yaz lam yaca belirtildi inden, kanuni vadesinde nakden veya mahsuben ödenmemifl olan ve gider hesaplar na gider olarak intikal ettirilen sigorta primlerininde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al nmas gerekmektedir. 31- Kredi kart ile yap lan sat fllar n kontrolü. Geçici Vergi dönemleri sonu itibariyle kredi kart ile yap lan sat fl tutarlar - n n, katma de er vergisi beyannamesinde belirtilen tutarlarla uyumlu olup olmad n n kontrol edilmesi. 32- Y llara yayg n inflaat ve onar m iflleri. Y llara Yayg n inflaaat ve onar m iflleri ile ifltigal edenler, yukar da yap - lanlara ek olarak afla da belirtilen ifllemleride yapmas gerekmektedir Takvim Y l Sonunda ve Geçici Vergi Döneminde Vergi Mevzuat na Göre Yap lmas Gereken De erleme fllemleri (4) Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir a tarihi itibariyle yap lan ve biten ifllerin tesbit ve de erlendirilmesinin do rulu unu temin ve atlama ihtimalini ortadan kald rabilmek için, afla da belirtilen tablonun tanzim edilmesinde yarar vard r. flin Ad - hale sözleflmesinin olup, olmad - fle bafllama tarihi - flin bitti i tarih - Geçici kabul tarihi - flin tarihi itibariyle bitip, bitmedi i - flin sonraki döneme devir edip, etmedi i : b- Amortismanlar n her ifle do ru ve kanuna uygun olarak da t m n temin için, her iflte kullan lan sabit k ymetin ad, kullan ld süreyi belirtir flantiye fleflerinin imzas n tafl yan yaz al nmas. lgili yaz ekinde afla daki bilgilerinde temin edilmesi amortismanlar n Gelir vergisi kanununun 42, 43 maddelerine uygun ve do ru kay t yap lmas n temin edecektir. flin Ad - Kullan lan makinan n cinsi - Kullan lmaya baflalama tarihi - Kullan lmaya son verme tarihi - Kullan ld gün say s c tarihi itibariyle yap lan ifllerle ilgili olarak, genel giderler ve finansman giderlerinin da t m anahtar n n do ru tesbiti için, tarihi itibariyle y llara yayg n olmayan sair ifllerin gelirleri ile y llara yayg n ifllerin maliyetlerinin afla daki tablo halinde ç kart lmas. flin Ad tarihi itibariyle sair ifller gelirler tarihi itibariyle y llara yayg n ifllerin giderleri: Bilindi i gibi, müflterek genel giderler, finansman giderleri ile y l içerisinde hiçbir iflte direkt olarak kullan lmayan veya kullan lmayan sürelere ait amortismanlar n, biten veya devam eden ifller ile sair ifllere da t m usul ve esaslar, yani bu giderlerin da- t m afla daki flekilde yap lacakt r. - Y l içinde birden fazla inflaat ve onarma iflinin birlikte yap lmas halinde, her y la ait müflterek genel giderler bu ifllere ait harcamalar n (enflasyon düzeltmesi yap lan dönemlerde düzeltilmifl tutarlar n n) tutarlar n n birbirine olan nispeti dahilinde; - Y l içinde tek veya birden fazla inflaat ve onarma iflinin, baflka ifllerle birlikte yap lmas halinde, her y la ait müflterek genel giderler, inflaat ve onarma ifllerine ait harcamalar ile, di- er ifllere ait sat fl ve has lat tutarlar - n n (enflasyon düzeltmesi yap lan dönemlerde bunlar n düzeltilmifl tutarlar - n n) birbirine olan nispeti dahilinde; d- haleli ifller ile sair inflaat ifllerinde, proje veya ihale sözleflmesi veyahut istihkak raporla-r ndaki ana imalatlara ait malzemelerin (Demir, çimento, kereste v.s. gibi) miktarlar ile, kay tlardaki malzeme miktar n n tablolar halinde ç kart lmas ve mukayesesi ( flin bafllad tarihten tarihine kadarki süre için.) e Tarihinde biten ifllere ait, istihkaklardan kesilen stopaj gelir vergilerinin her ifl için liste halinde ç - kart lmas. f- Y llara yayg n iflin bu y l bitmesi halinde, bu iflin bu y l ve önceki y llardaki gelirleri (350 hesapta bekleyen istihkaklar ) ile, bu y l ve önceki y llardaki giderleri (170 hesapta bekleyen giderler) Gelir (600 Hs.) ve Gider (622 Hs) hesab na intikal ettirilecektir. Y llara yayg n iflin bu y l bitmemesi halinde, y l içindeki gelirler 350 Nolu Bilanço hesab na, y l içerisindeki giderlerde 170 Nolu Bilanço hesab na intikal ettirilecektir. 33- Kasa hesab nda yüksek tutarda nakit bulunmas. Kasa hesab nda ticari teamüllere uygun düflmeyecek derecede yüksek tutarlar n uzun süre kasada kalmas, Transfer fiyatland rmas yolu ile ortaklara kâr da t m yap ld iddias ile vergi ve ceza tarhiyat yap labilir. Bu bak mdan kasan n fiili durumda tutulmas nda azami dikkatin gösterilmesinde yarar vard r. (NOT: tarih ve Mükerrer say l Resmi Gazetede yay mlanan ve ayn gün yürürlü e giren 6552 say l fl Kanunu le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas le Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na Dair Kanunun 74. maddesinde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin tarihli bilançolar nda, gerçekte olmad halde kay tlarda görülen kasa ile ortaklardan alacak olmad halde kay tlarda alacak olarak görülen Ortaklardan alacaklar hesab n n düzeltilmesi ile ilgili düzenleme yap lm flt r.) 34- liflkili kifli veya firmalarla olan mal ve hizmet al m sat m nda uygulanan fiyatlar n emsal sat fl veya al fllara uygun olmas. Örtülü kazanç da t m veya Transfer fiyatland rmas konusunda, iliflkili kifli veya firmalarla olan mal ve hizmet al m sat m nda uygulanan fiyatlar n emsal sat fl veya al fllara uygun olmas ve ileride olabilecek bir vergi incelemesinde sa lam donelere dayand r lmal d r. Aksi halde Transfer fiyatland rmas yolu ile iliflkili kiflilere kar da t m yap ld iddias ile vergi ve ceza tarhiyat yap labilir. 35- Çal nan ve kaybolan mallara ait Katma De er Vergileri. Çal nan, yanan ve kaybolan mallar n katma de er vergileri indirime tabi tutulama-maktad r. (Maliye Bakanl nca mücbir sebeb ilan edilen yang nlarda yanan mallar n katma de er vergisi hariç) 36- Ortaklar n borcuna iflletilen faizlerin katma de er vergisi. Ortaklar n borcuna iflletilen faizler için katma de er vergili fatura tanzim edilecektir. (NOT: tarih ve Mükerrer say l Resmi Gazetede yay mlanan ve ayn gün yürürlü e giren 6552 say l fl Kanunu le Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas le Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na Dair Kanunun 74. maddesinde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin tarihli bilançolar nda, gerçekte olmad halde kay tlarda görülen kasa ile ortaklardan alacak olmad halde kay tlarda alacak olarak görülen Ortaklardan alacaklar hesab n n düzeltilmesi ile ilgili düzenleme yap lm flt r.) 37- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin katma de er vergisi. Kanunen kabul edilmeyen giderlerin katma de er vergileri indirime tabi tutulmamalar gerekmektedir. 38- Ücret mahiyetindeki ayni yard mlar n katma de er vergisi. Ücret mahiyetindeki ayni yard mlar n katma de er vergileri indirime tabi tutulmadan personellerin ücretleri ile birlefltirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. 39- Yurtiçi dövizli sat fllarla ilgili kur farklar n n katma de er vergisi. Yurtiçi dövizli sat fllarla ilgili olarak meydana gelen kur farklar için, Katma De er vergisi Genel Uygulama Tebli- inin, Matrahta De ifliklik bölümündeki aç klamalar uyar nca, sat fl faturas ndaki katma de er vergisi oran dikkate al narak katma de er vergisi tahakkuk ettirilmesi gerekir. 40- Binek otolar na ait katma de- er vergisinin indirimi. Binek otolar na (Jeepler dahil) ait katma de er vergileri indirime tabi tutulmadan maliyete/gidere at lmas gerekmektedir. (Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanmas ve iflletmesini yapanlar hariç) 41- thal edilen mallarda maliyet bedelinin tesbiti. thal edilen mallarda, iflletme deposuna girinceye kadarki al ma ait tüm giderlerin (Sigorta, tafl ma, vergi, banka, kur fark, gümrük masraflar vs) mal n maliyetlerine eklenmesi gerekir. 42- Verilen ve Al nan Avanslar n kontrol edilerek, mutabakat n sa lanmas. Geçici vergi/dönem sonu itibariyle, 159 ve 340 nolu hesaplar n kontrol edilerek bu avanslar içinde faturalar gelen ve düzenlenmifl olanlar ndan mahsuplar yap lmayanlar mevcut ise hesaplar n birbirlerine mahsuplar n n yap larak hesaplar n tasfiye edilmeleri gerekir. 43- Gelecek aylar ve y llara ait giderlerin kontrolü. Geçici vergi/dönem sonu itibariyle, 180 ve 280 nolu hesaplar n tetkik edilerek bu hesaplar içindeki 2014/4.Geçici Vergi dönemine ait giderlerin ilgili masraf hesab na aktar lmalar gerekmekte olup, 280 nolu hesaptaki masraflar n 2015 ve daha sonraki y llara ait giderler olmas gerekir. 44- Devreden Katma De er Vergisinin verilen Beyanname ve Defter kay tlar n n birbiri ile uyumlu olup, olmad n n kontrolü. 190 nolu hesapta bulunan Devreden Katma De er Vergisi ile 360 nolu hesapta bulunan Ödenecek Katma De- er Vergilerinin, Aral k/2014 ay Katma De er Vergisi Beyannamesi ile karfl - laflt r lmalar n n yap larak Beyanname ile uyumlu olup olmad n n tetkik edilmesi. 45- Vergi ve Sigorta prim borçlar n n defter kay tlar ile uyumlu olup, olmad n n kontrolü. 360 ve 361 nolu hesaplarda bulunan borçlar ile ilgili olarak, verilen beyannameler ve bildirgeler ile karfl laflt r lmalar n n yap larak, Beyannameler ve Bildirgeler ile uyumlu olup olmad n n tetkik edilmeleri gerekir. 46- Yap lmakta olan yat r mlar n kontrolü. 258 nolu hesaptaki yap lmakta olan yat r mlardan 2014 Y l sonu ve 4. Geçici Vergi dönem sonu itibariyle bitenler mevcut ise, bu iktisadi k ymetlerin ilgili aktif hesaplara aktar mlar n n yap larak, amortisman tahakkuklar unutulmamal d r. 47- Ba ve Bs formlar n n do ru bilgilerle verilip, verilmedi inin kontrolü. Özel usulsüzlük cezas ile karfl karfl ya kal nmamas için, Ba ve Bs formlar n n kanuni süresinde verilmesi. Ba ve BS formlar al fl ve sat fl faturalar - n n ilgili olduklar aylarda do ru bilgileri içerecek flekilde internet ortam nda verilmesine azami derecede dikkat gösterilmesi. 48- Mali Tablolar n, Hesap Plan Uygulama Tebli i do rultusunda, Mizan ile uyumlu olarak tanzim edilmesi.

5 HABER 16 fiubat Türk Eximbank tan ihracatç lara destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet sunuldu u bildirildi. Türkiye deki tek resmi destekli ihracat kredi kuruluflu olan Türk Eximbank taraf ndan ihracatç lar, ihracata yönelik üretim yapan imalatç lar ve yurt d fl nda faaliyet gösteren müteahhit ve giriflimcileri k sa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programlar ile destek verdi i bildirildi. Ayr ca, 2014 y l içerisinde uluslararas ticaretin finansman na yönelik olarak al c kredisi niteli inde üç yeni kredi ürünü gelifltirilerek uygulamaya konuldu u belirtildi. Konuyla ilgili olarak TOBB arac - l yla gönderilen yaz da, Türk Eximbank n ihracata yönelik yeni destek programlar flöyle: ÜYELER M Z N D KKAT NE Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Yurtiçi Bankalar Arac l yla Kulland r lacak Ticaretin Finansman na Yönelik Al c Kredileri: Yurt içinde yerleflik bankalar n, yurt d fl nda faaliyet gösteren flube, ifltirak banka ve muhabir bankalar arac l yla Türkiye den mal ithal etmek isteyen yurt d fl nda yerleflik ithalatç lara al c kredisi kulland r lmaktad r. Kredinin vadesi minimum 6 ay olup, tüketim mallar finansman nda azami 2 y l, yat r m mallar finansman nda ise azami 7 y l vadeli kredi kulland r lmaktad r. Geçti imiz y l içerisinde T.C. Ziraat Bankas A.fi., Türkiye Halk Bankas A.fi., Türkiye fl Bankas A.fi. ve Arap Türk Bankas A.fi. programa dahil olmufltur. Kredi program kapsam nda ilk kulland r m 2014 y l Aral k ay içerisinde gerçeklefltirilmifl olup, Türkiye den ifl makineleri ithal eden Rusya da yerleflik bir firmaya T.C. Ziraat Bankas n n Rusya ifltiraki Ziraat Bank Moscow CJSC arac l yla 5 y l vadeli finansman imkan sa lanm flt r. Poliçe / Akreditif skonto Program : Sevk sonras nitelikteki Poliçe/Akreditif skonto Program ile ihracatç lar n vadeli sat fl imkanlar - n n artt r lmas ve ülke riskinden ar nd r larak yeni ve hedef pazarlara aç lmalar n n teflvik edilmesi amaçlanmaktad r. Program kapsam nda Türk Eximbank Spesifik hracat Kredi Sigortas Sevk Sonras Risk Program kapsam nda sat fl sözleflmesi baz nda sigortalanan ihracat ifllemlerine iliflkin, Türk ihracatç firmalar taraf ndan düzenlenen ve kabul kredili mal/vesaik mukabili ifllemlerde ithalatç firma taraf ndan, kabul kredili akreditifli ifllemlerde ise amir banka taraf ndan kabul edilen poliçeler ile vadeli ihracat akreditifleri iskonto edilmektedir. skonto tarihi itibariyle tüketim mallar için vadesine en fazla 24 ay kalan, yat r m mallar için ise vadesine en fazla 84 ay kalan poliçeler veya akreditif alacaklar iskonto edilmektedir. Kredi program kapsam nda özellikle orta-uzun vadeli finansman gerektiren katma de eri yüksek ileri teknoloji ürünleri ve yat r m mallar ihracat n n finanse edilmesinin hedeflenmekte oldu u kredi program ndan orta ve uzun vadeli sat fl yapan ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanmakta s k nt yaflayan KOB lerin faydalanmas beklenmektedir. Bu kapsamda ilk ifllem 2014 y l ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan Aral k ay içerisinde gerçeklefltirilmifl olup, Türkiye nin önde gelen otobüs üreticilerinden birinin Fransa ya gerçeklefltirdi i 45 adet otobüs ihracat - na yönelik olarak al c n n kabul etti i kambiyo senedi niteli indeki poliçeler iskonto edilmek suretiyle 3 y l vadeli finansman sa lanm flt r. Yurtd fl Bankalar Arac l yla Al c Kredileri: Bu kredi ile Türk Eximbank taraf ndan detayl bir finansal analiz sonucunda muteber kabul edilerek kredi limiti tahsis edilen yurtd fl bankalar arac l yla Türkiye den mal ithal etmek isteyen yurt d fl nda yerleflik ithalatç lara al c kredisi kullan lmaktad r. Bu çerçevede, 9 farkl ülkede yerleflik 17 bankaya toplam 771,1 milyon ABD Dolan kredi limiti tahsis edilmifltir. Ayr ca, söz konusu bankalardan Gürcistan da yerleflik Bank of Georgia ve TBC Bank, Azerbaycan da yerleflik International Bank of Azerbaijan (IBA), Arnavutluk ta yerleflik Banka Kombetare Tregtare (BKT) ve Belarus ta yerleflik Belinvestbank ile rotatif bazda iflleyecek Ticaretin Finansman Kredi Anlaflmalar imzalanm fl olup, di er bankalar ile anlaflma imzalanmas na iliflkin müzakereler devam etmektedir. Kredi anlaflmas imzalanan bankalar n kredi baflvurusunda bulunmas beklenmektedir. Kredilerin maksimum vadesi tüketim mallar nda 2 y l, sermaye mallar nda ise 7 y la kadard r. Söz konusu üç programa iliflkin ayr nt l bilgi almak için Türk Eximbank Uluslararas Ticaretin Finansman Müdürlü ü ile irtibata geçilebilece i veya internet üzerinden adresinin kullan labilece i de belirtilmektedir. Odalar n n ayr ayr bulundu u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiANLARIN E T M (1) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri E itim; bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir flekilde verilmesidir. E itim, kiflinin do umundan ölümüne süregelen bir olgu oldu undan tan m n n yap lmas zor bir kavramd r. E itim, önceden saptanm fl esaslara göre insanlar n davran fllar nda belli geliflmeler sa lamaya yarayan planl etkiler dizesidir. Genellikle resmi, yani kurumsal, e itimle bir kullan ld ndan ba lama göre e itim, ö renim gibi kavramlarla s kça kar flt - r lmaktad r. E itimsiz olmaz. Ülkelerin, kurulufllar n ve ailelerin en de erli varl e itilmifl, nitelikli insanlard r. Ülkelerin kalk nabilirli i, kurulufllar n rekabet edebilirli i, çal flanlar n ise istihdam edilebilirli i e itim ile do rudan ilgilidir. De iflim ile birlikte dönüflümü gerçeklefltirebilmek; ancak bireysel yetenekleri geliflmifl, esnek, üretken ve yarat c giriflimler ile zaman nda uyum sa layabilen insan sermayesi ile mümkündür. fl Sa l ve Güvenli i Kanunu flveren, çal flanlar n ifl sa l ve güvenli i e itimlerini almas n sa lar. hükmünü içermektedir. Çal flan iflinin özelli ine göre belli al flkanl klar kazanmas ve bunlar uygulamas gerekir. Makine ve tesisat özellikleri konusunda e itim al nmadan çal fl lmaya bafllan lmas halinde üretim hatalar artar, kalite bozulur ve çal flan ifl kazas yapmaya yatk n hale gelir. fl sa l ve ifl güvenli i e itiminin esaslar kanunda ve kanuna göre ç kar lan yönetmelikte yer almaktad r. E itimlerin al nmas n n sa lanmas n iflveren sa lar. Bu e itim özellikle; ifle bafllamadan önce, çal flma yeri veya ifl de iflikli inde, ifl ekipman n n de iflmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanmas hâlinde verilir. E itimler, de iflen ve ortaya ç kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti inde ve düzenli aral klarla tekrarlan r. Çal flan temsilcileri özel olarak e itilir. fl sa l ve ifl güvenli i e itimleri yan nda tehlikeli ve çok tehlikeli s - n fta yer alan ifllerde, yapaca iflle ilgili mesleki e itim ald n belgeleyemeyenler çal flt r lmayacakt r. fl kazas geçiren veya meslek hastal na yakalanan çal flana ifle bafllamadan önce, söz konusu kazan n veya meslek hastal n n sebepleri, korunma yollar ve güvenli çal flma yöntemleri ile ilgili ilave e itim verilir. Ayr ca, herhangi bir sebeple alt aydan fazla süreyle iflten uzak kalanlara, tekrar ifle bafllat lmadan önce bilgi yenileme e itimi verilir. Kazas z çal flmalar dile i ile.

6 HABER SANAY ODASI 6 16 fiubat 2015 Adana mobilyas n n SMOB ç karmas Adan mobilya sektörü temsilcileri, binden fazla markan n koleksiyonlar n n sergilendi i ve 100 binin üzerinde ziyaretçinin kat ld 9. Mobilya Fuar na ürünleri ile damga vurdu. SMOB Fuar na y llard r ürünleri ile kat lan Ya mur, Panello, Güldiker, Bindebir, Erikçiler ve Hevin firmalar na SÖZLÜ DEN DESTEK Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü de daki furda Adanal mobilyac lar yaln z b rakmad. Adana standlar n tek tek dolaflan Baflkan Sözlü, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güldiker, Adana Mobilyac lar Odas Baflkan Yalç n Avc ve bu y l Y ld z, Alyana, Dimax, Can-Tan, Evcim,Batmaz, B ld rc n,tunç, Adova, Sarus, Baflak, Ça, Edina ve Yonca da eklendi. Ülke ve dünya genelinde önem kazanan fuara kat lan firmalar, Adana mobilyas n n en iyi örneklerini sergiledi ve büyük be eni toplad. firma yetkililerinden bilgi ald, baflar lar diledi. GÜLD KER: VER ML GEÇT SMOB Fuar na firmas Güldiker Mobilya ile kat lan Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güldiker, da düzenlenen fuar çok önemsediklerini belirterek, fuar n çok verimli geçti ini, önemli ifl ba lant lar gerçeklefltirildi ini söyledi. Güldiker, Türkiye nin en büyük klasik mobilya üreticisi konumundaki Adana mobilya sektörünü en iyi flekilde temsil etmenin mutlulu unu yaflad k dedi. Sektörün Adana için önemli üretim ve istihdam alan oldu unu ve 413 üretici firma ile Türkiye de 7. S rada yer ald n belirten Güldiker, Adana dan bir y lda 31 milyon dolar n üzerinde mobilya ihracat yap ld n, ihracat n yüzde 40 a yak n bölümünün Irak a, yüzde 13 ünün Almanya ya, yüzde 11 inin Libya ya gerçeklefltirildi ini bildirdi. TEKNOLOJ K ÜRET M VE TASARIMI ÖNEMS YORUZ hracat rakamlar n yeterli görmediklerini vurgulayan Güldiker, limiz üreticilerinin üretim modellerini de ifltirmeleri, teknoloji a rl kl üretime geçmeleri oldukça önemli görmekteyiz. Tasar m da önemli, d fl pazarlara aç lmada önemli bir araç olacakt r..geçmiflten getirdi i üretim kültürü ile Adana mobilya sektörünün geliflimine uygun f rsatlar sunmaktad r diye konufltu. Adana Valisi Mustafa Büyük, Bölgesel kalk nmada önemli rolü yapmaya çal fl yor dedi ÇKA n n 2015 Y l Mali Destek Program tan t ld Çukurova Kalk nma Ajans 'n n (ÇKA) 2015 Y l Mali Destek Program aç l fl toplant s, Ajans Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluflu temsilcileri ile davetlilerin kat l m yla gerçeklefltirildi. Program n aç l fl nda konuflan Adana Valisi ve Çukurova Kalk nma Ajans Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Büyük, ÇKA n n bölgesel kalk nmada önemli bir rolü ifa etmeye çal flt n söyledi. Vali Büyük, Ajanslar son dönemde gündemimize giren, önemli katk larda bulunan kurumlar haline geliyor. Bat daki örnekleriyle k yasland nda mutlaka daha k ymetli konuma yükselecekler. Çal flmalar sadece mali destek program fleklinde görmek de yanl fl. Ayn zamanda taflrada nitelikli iflgücü çal flt rma gibi bir fonksiyonu icra ediyorlar. AB fonlar ndan proje al m nda biraz da yetersizli imiz konusunda öze- lefltiride bulundu umuz konularda ajanslar ayn zamanda proje haz rlayan ve uygulayan kurumlard r diye konufltu. Çukurova Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, bugüne kadar 2 bölge plan haz rlad klar n dile getirdi. Proje destekleri d fl nda bölge plan kapsam nda gelifltirdikleri tedbirlere iflaret eden Altunsu, bugüne kadar 220 yat r mc ya bilgilendirme ve dan flmanl k hizmeti, 100 e yak n ifl ve yat r m tan t m organizasyonu, mali destek programlar ile teflvikler konusunda 36 civar nda etkinlik düzenlendi ini bildirdi. Mersin Büyükflehir Belediye Baflkan Burhanettin Kocamaz, Seyhan Kaymakam Ahmet Okur, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ve di er kurum temsilcilerinin kat ld toplant n n sonunda, ÇKA Proje Birim Baflkan Türker Döleko lu 2015 Y l Mali Destek Program hakk nda sunum yapt. fikur hizmetleri tan t ld Çal flma ve fl Kurumu taraf ndan istihdama yönelik verilen hizmetlerin iflverenlere duyurulmas amac yla düzenlenen bilgilendirme toplant s düzenlendi. Adana Sanayi Odas Salonu nda, flkur l Müdür Yard mc lar Fatih Burhan ve Nursel Akbulut, firmalar n insan kaynaklar yöneticileri ve çal flanlar n n kat l m yla yap lan toplant da, fl ve Meslek Dan flmanlar Ergin Koluman ile Özkan Y lmaz taraf ndan kurum hizmetlerine yönelik sunum gerçeklefltirildi. Toplant da, iflgücü yetifltirme kurslar, ifl ve meslek dan flmanl hizmetleri, teflvikler, iflverenlerin çal flma hayat yla ile ilgili mevzuat kapsam nda fikur a olan sorumluluklar, iflsizlik sigortas, ücret garanti fonu, k sa çal flma ödene i, ifl kayb tazminat konular nda ayr nt l bilgiler verildi. Çal flma ve fl Kurumu taraf ndan istihdam n korunmas ve art r lmas amac yla son y llarda hizmetlerini art rd ve iflverenler için daha kullan labilir hale getirildi i vurgulanan toplant da, hizmetlerin iflverenlerin, çal flanlar n ve ifl arayanlar n ihtiyaçlar n daha kaliteli bir flekilde karfl lamak amac yla bir tak m yenilikler eklenerek güncellendi i kaydedildi.

7 7 HABER 16 fiubat 2015 Çomu: Adana ya konteyner liman flart Çomu: Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, 2023 te 500 milyar dolar ihracat hedefi için limanlar n da 3 kat daha fazla çal flmas gerekti ini belirterek, mevcut limanlar n ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalaca n, bu nedenle konteyner tafl mac l için Adana ya liman yap lmas gerekti ini söyledi. Türkiye nin 2023 hedeflerini yakalamas nda Adana n n rolünü de erlendiren Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan ve Sunar Grup CEO su Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye nin uzun soluklu ve gerçekleflebilir somut hedeflerini içerdi ini, ticari hayatlar boyunca ilk kez karfl laflt klar hedefler olmas nedeniyle kendilerini heyecanland rd n ve sevindirdi ini belirtti. L MANLAR 3 KAT FAZLA ÇALIfiMALI Yeni Türkiye için 2023 hedeflerine odaklanmak gerekti ini vurgulayan Çomu, Ülkemizin 2023 stratejisinde birçok konu bafll oldu u gibi 500 milyar dolar ihracat hedefi de bulunuyor. Difllinin dönmesi için çarklar n da buna uygun hareket etmesi gerekiyor. 500 milyar dolarl k ihracat hedefi, mevcut limanlar n 3 kat daha fazla çal flmas gereklili ini ortaya koyuyor dedi. Günümüzde ihracat n olmazsa olmaz n n konteyner tafl mac l oldu unu ifade eden Çomu, bölgedeki limanlar n gelifltirilmesine yönelik yat r mlar ve çal flmalar gerçeklefltirildi ini, bunu memnuniyetle karfl lad klar n ancak 2023 hedefleri noktas nda taleplerin karfl lanmas na yetmeyece ini vurgulad. YEN L MAN GÜNDEME ALINMALI 2023 vizyonunu gerçeklefltirmek için hangi hamlelerin yap lmas gerekti inin bugünden konuflulmas gerekti ini belirten Çomu, flöyle konufltu: 2023 hedeflerimizi gerçeklefltirmede Çukurova ve Do u Akdeniz in üzerine düflen görevi yerine getirebilmesi için bölgemizde yeni bir limana ihtiyaç var. Bir liman n inflaat süresini ve tam kapasite hizmete eriflebilme süresini göz önünde bulundurunca, yeni liman inflaat n n gündeme bugünden al nmas gerekti i oldukça aç kt r. Ülke genelindeki mevcut limanlar n kapasiteleri de incelenerek yeni limanlarla ilgili çal flmalar yürütülmelidir. Bizim Adana için Liman talebimiz, 2023 hedeflerinde Çukurova ve Do u Akdeniz e düflen görevi üstlenmek amaçl d r. skenderun, Do u Akdeniz in en önemli konteyner limanlar ndan biri olacak Adana Sanayi Odas n ziyaret eden LimakPort skenderun Genel Müdürü Cem Aysel, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K - vanç a, skenderun Liman nda yap lan yat r mlar ve çal flmalarla ilgili bilgi verdi. Limak Yat r m taraf ndan liman n iflletme hakk n n 36 y l süreyle devral nd n hat rlatan Genel Müdür Aysel, skenderun Liman nda toplam 250 milyon dolar tutar ndaki inflaat, makine ve ekipman yat r m n n yüzde 80 inin tamamland - n ve mevcut kapasitenin 1 milyon TEU ya ulaflt n bildirdi. Yat r m n ikinci aflamas nda y ll k kapasitenin1.3 milyon, üçüncü aflamas nda ise 3 milyon TEU ya ulaflmas n n planland n vurgulayan Aysel, Do u Akdeniz in en önemli konteyner limanlar ndan biri olmas n hedeflemekteyiz dedi. ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, d fl ticarette limanlar n ve denizyoluyla yap lan tafl mac l n önemine vurgu yapt. Son günlerde Mersin Liman nda bölge ihracatç lar ve ithalatç - lar n n önemli sorunlar yaflad n belirten Çomu, Yaklafl k 20 günü bulan beklemeler meydana geliyor. Bu da ihracatç ve ithalatç firmalar için büyük s k nt yarat yor. Limanlar n gelifltirilmesine ve modernleflmesine yönelik yap lan yat r mlar oldu unu memnuniyetle görüyoruz y l ihracat hedeflerine uygun flekilde limanlar n kapasitesinin flimdiden düzenlenmesi ve gerekirse yeni limanlar n flimdiden programlanmas gerekmektedir dedi. L MAKPORT SKENDERUN, ÖNEML VE AVANTAJLI L MAN HAL NE GELD Ticari Direktör Gündüz Ar soy un da haz r bulundu u ziyarette skenderun Liman ve yap lan yat r mlarla ilgili bilgi veren LimakPort skenderun Genel Müdürü Cem Aysel, skenderun un, Mersin den fi rnak a, Malatya dan Kilis e kadar genifl bir bölgenin sanayicileri ve ihracatç lar için önemli ve avantajl liman haline geldi ini söyledi. Baflta Kuzey Irak olmak üzere Orta Do u ve transit ticareti için büyük önem arz etti- ini, organize sanayi bölgelerine ve transit ticarette önemli bir pazar olan Kuzey Irak bölgesine demiryolu ile ulafl m sa land - n vurgulayan Aysel, mevcut intermodal tafl mac l k ve depolama modülünün, müflteriye özel ulafl m çözümleri sunarak, ürünlerin istenen tafl ma modellerinde sevk edilmesine imkan verdi ini kaydetti. Özellikle tekstil ve plastik hammaddelerini içeren konteynerler için yap lan m2 konteyner iç dolum-boflalt m tesisi mevcut oldu unu ifade eden Genel Müdür Cem Aysel, ayr ca toplamda 40 bin metrekare olan maden depolama sahas n n; krom, bak r, demir ve mermer gibi maden ürünlerinin konteynerize edilmesi için haz rland n ifade etti. Aysel, maden cevheri ihracatlar n n demiryolu ile limana sevk edilmesinin, ihracatç lar aç s ndan nakliye maliyetlerinde önemli avantaj yaratt n, konvansiyonel ve konteynerize yüklerin ihracat n n limandan gerçeklefltirilmekte oldu unu bildirdi. L MAKPORT SKENDERUN DA SUNULAN H ZMETLER LimakPort skenderun Genel Müdürü Cem Aysel, skenderun Liman nda sunulan hizmetlerle ilgili flu bilgileri verdi: Modern Liman Ekipmanlar STS ve RTG Vinçler ile Konteyner Hizmetleri: 4 adet STS (Ship To Shore) ve 14 adet RTG (Rubber Tyred Gantry) vinç hizmete al nm flt r. Yüksekli i 72 metreyi bulan STS vinçler ile r ht mdan 20 s ra konteynere eriflim sa lanabilmektedir. Arka sahada istiflemede kullan lacak olan elektrikli RTG vinçler ise gürültü ve çevre kirlili ine geçit vermeyen yap s ile limanc - l k hizmetlerinde en modern, en h zl ve metre uzunlu unda mendirek limana tam koruma sa l yor Liman Sahas m 2 R ht m Say s 8 adet Konteyner R ht m Derinli i 15,5 metre Genel Kargo R ht m Uzunlu u 732 metre Konteyner R ht m Uzunlu u 920 metre STS (Super Post Panamax) 4 adet (20 s ra) E-RTG 14 adet (6+1) Mobil Vinç 3 adet Forklift 25 adet Reach Stacker 5 adet Empty Handler 3 adet Reefer Plug 334 adet Konteyner Kapasitesi TEU/y l Dökme Yük Kapasitesi ton/y l Genel Kargo Kapasitesi ton/y l Ro-Ro Kapasitesi araç/y l Ro-Pax Kapasitesi t r/y l çevre dostu uygulamalara olanak sa lamaktad r. Ayr ca modern teknolojiye sahip mobil X-Ray cihaz ile konteyner muayene ifllemi gerçeklefltirilmektedir. LimakPort ta 334 adet reefer plug mevcuttur. So utmal konteynerler ile so utmal t rlar aras nda g da yükü aktar m n n uygun koflullarda yap labilmesi için 1000 m2 alanda, 10 t r yükünün ayn anda ifllem görebilece i VETCOM sertifikal so uk hava aktar m tesisi faaliyettedir. Ayr ca so utmal konteynerler için özel stok alanlar mevcuttur. Bu özelli i ile LimakPort, turunçgiller a rl kl olmak üzere, yafl sebze ve meyve ihracat yapan firmalar n öncelikli tercihidir. Proje Kargo: Limanda gerçekleflen operasyonlarda liman vinçleriyle 180 tona kadar, gemi vinçleriyle ise 600 tona kadar her türlü proje yükü elleçlenebilmektedir.ayr ca, talebe ba l olarak yüklerin montaj ve de-montaj yap lmaktad r. Dökme Yük/Genel Yük: Modern ekipmanlar ile DWT luk dökme yük gemilerine kadar hizmet verilmektedir. Limanda, gübre, m s r, bu day, kepek, soya fasulyesi vb. tah l ürünleri olan dökme yükler ile boru, rulo saç, demir, paletli, bigbag li, slingbag li vb. genel yükler elleçlenmektedir. Ro-Ro/Ro-Pax Seferleri ile LimakPort Üzerinden Kolay Ulafl m: Ro-Ro hizmetinde y ll k binek araç kapasitesi ile transit araç ticaretinde güvenilir bir liman özelli ine sahiptir. M s r n aktarma limanlar ve Hayfa Liman na her hafta düzenli sefer yapan Ro-Pax gemileri, nakliyeci firmalara maliyet avantaj sa lamaktad r. Bu yolla t rlar n, güvenli ve ekonomik bir flekilde Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelere ulaflmas mümkün olmaktad r. CFS ve Depolama: thal ve transit olarak konteyner içinde gelen yükler için limanda depolanma imkan mevcuttur. Depolanan bu yükler, limandan hem demiryolu hem de karayolu ile müflteri tesislerine sevk edilebilmektedir. ntermodal tafl - mac l a uygun dizayn edilmifl kapal depolar, liman kullan c lar na ekonomik alternatifler sunmaktad r. Demiryolu Vagon Yükleme/Boflaltma: Liman hinterland ndaki sanayi kurulufllar, dünyan n çeflitli yerlerinden ithal ettikleri hammaddelerini en ekonomik flekilde demiryolu ile fabrikalar na ulaflt rmakta ve ürünlerini yine demiryolu ile liman içine kadar sevk ederek ihracatlar n gerçeklefltirmektedir. Hali haz rda, birçok sanayi bölgesine limandan demiryolu ile konteyner tafl mac l yap lmaktad r. K lavuzluk ve Römorkaj: LimakPort skenderun kendi tesisi beraberinde, körfezdeki birçok tesise k lavuzluk ve römorkaj hizmeti verme yetkisine sahiptir. Yetki alan ndaki tüm limanlara 4 adet römorkör ile 7/24 hizmet verilmektedir. At k Al m : LimakPort skenderun da Do u Akdeniz ve Türkiye nin en büyük at k al m tesisi infla edilmifltir. Söz konusu tesiste flamand ralarda ve aç kta bulunan gemilere at k al m hizmeti verilmektedir.

8 8 16 fiubat 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 18/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2015 Konya Tohum Tohum Teknolojileri ve Ekipmanlar Fuar Konya 4.Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme Fuar Tohum Teknolojileri ve Tohumculuk ve Ekipmanlar Fidanc l k, Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme, ve Ekipmanlar Konya Hayvanc l k 2015 Hayvanc l k, Ekipmanlar, 3.Hayvanc l k, Hayvansal Üretim Hayvansal Üretim Teknolojileri, Teknolojileri, Yem Endüstrisi Yem Endüstrisi, Tavukçuluk Fuar KET 2015 K rm z Et Üretimi, Tekonolojileri ve Donan mlar Fuar Alldesign 4.Yarat c Endüstriler ve Geliflen Teknolojiler Fuar & Tasar m Konferanslar 19/02/ /02/2015 BETON STANBUL 2015 PENTEX 4.Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuar Biz Evleniyoruz - Evlilik ve Dü ün Haz rl klar Fuar Medikal Tedarik Zinciri Kongresi ve Fuar Adana nflaat nflaat Teknolojileri, fl ve nflaat Makineleri, Altyap, Müteahhitlik Hizmetleri Fuar Adana Yap da Yenilikler, Dekorasyon, Tadilat, Yenileme ve Teknolojileri Fuar IHS Is tma, So utma, Havaland rma, Do algaz Teknolojisi, Tesisat ve Yal t m Fuar Adana Kent Belediye htiyaçlar Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri Fuar Besicilik, Besi Yemleri, Sa l k ve Hijyen, Ekipmanlar ve Aletler, G da Güvenl i ve Kontrol, Lojistik, Saraçl k, Sakadat Yarat c Endüstriler, Endüstriyel Tasar m, Grafik Sanatlar, Nano Teknolojiler, Mobilya Tasar m, Geliflen Teknolojiler, ç Dekorasyon Ürünleri 7. Haz r Beton, Çimento, Agrega, nflaat Teknolojileri ve Ekipmanlar Fuar Tohum Teknolojileri ve Tohumculuk ve Ekipmanlar Fidanc l k, Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme, ve Ekipmanlar Hayvanc l k, Ekipmanlar, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Yem Endüstrisi, Tavukçuluk (Tavukçuluk Kümes Hayvanlar Ekipmanlar Özel Bölümü) Besicilik, Besi Yemleri, Sa l k ve Hijyen, Ekipmanlar ve Aletler, G da Güvenl i ve Kontrol, Lojistik, Saraçl k, Sakadat Yarat c Endüstri Ürünleri, Endüstriyel Tasar m Ürünleri, Grafik Sanatlar, Sinema Endüstrisi, Grafik Reklam Endüstrisi, Obje Üreticileri, Mobilya Tasar mlar, Nanoteknoloji, Robotik Haz r Beton Ekipman ve Tesisleri, Çimento, Agrega Üreticileri, Çekiciler, Kaz c lar, Transmikserler, Pompalar, skele, Kal p, Dolgu Malzemeleri, Kimyasallar, Test Makineleri Penye, Tekstil ve Teknolojileri Penye, Tekstil ve Teknolojileri Evlilik ve Dü ün Haz rl klar T bbi Cihazlar, Sarf Malzemeleri, laçlar, Lojistik Yap Malzemeleri, fl ve nflaat Makineleri, Altyap, Müteahhitlik Hizmetleri (Gayr menkul Özel Bölümü) Yap, Yap Yenileme, Tadilat, Dekorasyon, Zemin ve Duvar Kaplamalar, Mutfak-Banyo- Vitrifiye Ürünleri, SPA, Sauna ve Hamam Ekipmanlar Is tma, So utma, Havaland rma, Do algaz Teknolojisi, Tesisat ve Yal t m (Günefl Enerjisi Özel Bölümü) Belediye htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri (Çevre Teknolojileri Özel Bölümü) 20/02/ /03/2015 Kitap Fuar Kitap ve Süreli Yay nlar 24/02/ /02/2015 DISCOP STANBUL 24/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/2015 UNICERA 27.Uluslararas Seramik, Banyo, Mutfak Fuar (Ceramictech ve Dekoreks Özel Bölümü) Anfafl Bevex- Uluslararas çecek Anfafl Food Product - 22.Uluslararas G da htisas Fuar MODEKO zmir Mobilya Fuar 26/02/2015 ACE OF M.I.C.E. Kongre, 28/02/2015 Toplant ve Etkinlik Fuar Bal kesir Tar m Fuar /02/ /03/2015 Bal kesir Tar m Hayvanc l k ve G da Fuar 26/02/ /03/ /02/ /03/2015 Eurasia Motobike Expo 2015 (Uluslararas Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar ) Fuar ALOD F 2015 (3.Alanya Otel, Restoran Donan mlar ç ve D fl Mekan Ürünleri, Yap ve Dekorasyon Malzemeleri) Fuar 27/02/ /03/2015 CNR Kitap Fuar 28/02/ /02/2015 QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuar Televizyon çerik, Dijital çerik ve Telif Haklar Zemin ve Duvar Kaplamalar, Banyo ve Mutfak Ürünleri, Aksesuaralar, Seramik flleme Teknolojileri, çecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlar Yiyecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlar Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyalar Gelinlik Ve Moda Evleri, Organizasyon Firmalar, Dü ün Salonlar, Ev Tekstili, Mobilya, Beyaz Eflya, Güzellik Salonlar, Foto raf Sütüdyolar, Nikah fiekeri T bbi Cihaz, Ameliyathane, Yo un Bak m, Donan m, Biliflim, Sarf Malzemeleri, laç, Lojistik, Acil, Ambulans ve Afet Hizmetleri Yap Malzemeleri, fl ve nflaat Makineleri, Altyap, Müteahhitlik Hizmetleri Yap, Yap Yenileme, Tadilat, Dekorasyon, Zemin ve Duvar Kaplamalar, Mutfak-Banyo- Vitrifiye Ürünleri, SPA, Sauna ve Hamam Ekipmanlar Is tma, So utma, Havaland rma, Do algaz Teknolojisi, Tesisat ve Yal t m (Günefl Enerjisi Özel Bölümü) Belediye htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri (Çevre Teknolojileri Özel Bölümü) Yeni Ç kan Kitaplar, Yay nevleri, K rtasiye, Okul Kitaplar, Yazarlar Televizyon çerik, Filmler, Televizyon Gösterileri için Formatlar, Televizyon ve Film Podüksiyon Hizmetleri, Telif Haklar, Ürün Lisanslar Seramik, Granit, Mermer, Mozaik, Vitrifiye, Armatürler, Küvet, Duflkabin, Hidromasaj, Banyo ve Mutfak Mobilya ve Aksesuarlar, Ankastre Cihazlar, Seramik flleme Makineleri, Tamamlay c Ürünler Alkollü ve Alkolsüz çecekler, Çay Kahve, Enerji çecekleri, Konsantre çecekler, çecek Ambalajlar, Kokteyl Soslar, Sektör Dergileri, fiarap Firmalar, Sat fl Firmalar Et, Süt, Pastac l k ve Su Ürünleri, Dondurulmufl G da, Ya lar, Do al Ürünler, Kuruyemifl, Baharatlar, G da Ambalaj Ekipmanlar. Ev-Ofis-Mutfak-Banyo-Bahçe Mobilyas Ve Dekorasyon Ürünleri Uluslararas Uluslararas Uluslararas Kongre, Toplant ve Etkinlik Kongre, Toplant ve Etkinlik Tar m Hayvanc l k ve G da Motosikletler, Bisikletler, Aksesuarlar, Tuning, Servisler ve Bayiler Otel, Restoran Donan mlar, Yap ve Dekorasyon Malzemeleri Yay nc l k, E-Yay nc l k ve Teknolojileri FUAR fiubat 2015 YURT Ç FUAR TAKV M Tar m, Tar m Teknolojileri, Hayvanc l k, Bal kç l k, Zeytin flleme Teknolojileri, Süt Endüstrisi Motosikletler, Bisikletler, Motosiklet ve Bisiklet Ekipman ve Aksesuarlar, Tuning, Servis ve Bayiler Tekstil, Mobilya, Hal, Parke, Park, Bahçe, Peyzaj, PVC, Boya, Temizlik, Bilgisayar, Asansör, Ayd nlatma, Havuz Malzemeleri Yay nc l k, E-Yay nc l k ve Teknolojileri Uluslararas Uluslararas Yüksek E itim YüksekÖ retim Kurumlar KTO Tüyap Konya KTO Tüyap Konya KTO Tüyap Konya KTO Tüyap Konya Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Fuar Yeflilköy OFM Ortado u Fuar Cam Piramit Sabanc Kongre ve Fuar Susesi Luxury Resort Kongre ve Kongre ve Kongre ve Kongre ve Kongre ATO Kongre ve Sergi Saray Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Tüyap Fuar ve Kongre Antalya Fuar Antalya Fuar Uluslararas zmir Fuar Alan Kongre Bal kesir Kepsut Fuar Alan Fuar Yeflilköy Alanya Park Fuar Fuar Yeflilköy Kongre Konya Konya Konya Konya Tüyap Konya Tüyap Konya Tüyap Konya Tüyap Konya ALL G.Antep Antalya Antalya Adana Adana Adana Adana Ankara Antalya Antalya zmir Bal kesir Antalya Kalite Fuarc l k Ltd. fiti Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. Detay Fuarc l k Org. Ve Tan t m Hizmet. Ltd.fiti FC Fuarc l k Organizasyon Ltd. fiti. Eylül Fuar Org. Sergi Ltd.fiti Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Anfafl Antalya Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi. Anfafl Antalya Fuarc l k flletme ve Yat r m A.fi. Efor Ege Fuarc l k Org. Ltd. fiti. Turizm Medya GrubuFuarclk A.fi. Atlas Uluslararas Fuarc l k Reklam Org. Ltd. fiti Dünya Fuar Yap m Ltd. fiti. AFT Fuarc l k Org. ve Tan. Ltd. fiti Pozitif Fuarc l k A.fi. Boyut Fuarc l k Hiz. Org. Ltd. fiti

9 FUAR 16 fiubat Abdio ullar n n yeni ürünü Filback Almanya Fuar nda boy gösterdi Almanya n n Hannover kentinde düzenlenen ve dünya hal sektörünün en gözde fuarlar aras nda yer alan Uluslararas Domotex Hal ve Zemin Kaplamalar Fuar na kat lan Abdio ullar A.fi, geçen y l üretime bafllad Filback markal hal taban kumafl n tan tt. Türkiye nin en büyük sanayi kurulufllar ve ihracatç lar aras nda yer alan ve Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi nde kurduklar 6 nc fabrikada son teknoloji ürünü hal taban kumafl n Filback markas yla üreten Abdio ullar A.fi ye ait stant ilgi çekti. FUARA TÜRK YE DEN YÜZÜN ÜZER NDE F RMA KATILDI Dünyan n çeflitli ülkelerinden yüzlerce sektör temsilcisinin yan s ra Türkiye den de 100 ün üzerinde firman n kat ld fuarda, mütevazi bir stand ile görücüye ç kan Filback, ürünlerini ve yeni teknolojilerini tan tt. Dünyadaki al c ve sat c hal firmalar n bir araya getiren Domotex Hal Fuar 'nda stant açan Abco; duvardan duvara hal lar n, banyo tekstili ürünlerinin ve suni çim hal lar n üreticilerinin önemli bir girdisi olan Filback hal taban kumafl n sergiledi. YEN PAZARLARA GÖZ KIRPTI Yurt içi ve d fl ndaki mevcut müflterilerinin yan s ra farkl ülkelerden gelen yeni müflterilerine tan t m yapan Abdio ullar, fuardaki görüflmeleri ile yeni pazarlara göz k rpt. Abdio ullar A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, verimlilik ve üretim olarak hal taban kumafl nda Avrupa'n n en son teknolojisini kulland klar n belirtti. Sütcü, geçen y l yapt klar yat r mlarla piyasaya yeni girmelerine ra men iç piyasada müflterilerinin be enisini toplayan Filback n bu y l ihracat çal flmalar n daha h zland racaklar n ifade etti METREYE KADAR ÜRET M MÜMKÜN Yeni ürünleri Filback'in tüfte hal üreticileri için önemli bir ürün oldu unu vurgulayan Sütcü, taban kumafl n n, hal n n kalitesine dokuma deseni, mukavemeti ve boyutsal kararl l ile do rudan etki etti ini belirtti. Sütcü, kulland klar teknolojilerin 2.12 metre, 3.86 metre, 4.18 metre gibi standart enlerin yan nda 5.40 metreye kadar enlerde kumafl üretimini mümkün k ld n ifade etti. KULLANICIYA AVANTAJ SUNUYOR Sütcü, "Filback do ru rulo uzunlu u, güçlü kenar ile kullan c ya temel avantajlar sunuyor. Tufting s ras nda i ne sapt rmay önlemek için tek ve çift fibrilizasyon alternatifi de sa l yor. Optimal rulo uzunlu u ve rulo çap ile nakliyede de tüketiciye üstünlük kazand r yor" dedi. fiubat-mart 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M FUAR ADI TÜR BAfiLANGIÇ B T fi TAR H TAR H KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR MAGIC 2015 M 16 fiubat fiubat 2015 HAZIR G Y M, TEKST L, AKSESUAR, DER VE AYAKKABI LAS VEGAS ABD TK B 44. TEXTILLEGPROM M 17 fiubat 2015 TEKST L-KONFEKS YON ÜRÜNLER, MAK NELER VE YAN SANAY, EV 20 fiubat 2015 TEKST L, AYAKKABI, SARAC YE, AYDINLATMA MOSKOVA RUSYA FEDERASYONU EXPOT M POLAND INTERNATIONAL FASHION FAIR- PTAKEXPO 2015 M 18 fiubat 2015 HAZIR G Y M, DER, AYAKKABI, TEKST L VE KONFEKS YON YAN 20 fiubat 2015 SANAY, TEKST L MAK NALARI LODZ POLONYA MER DYEN ACITF 2015 M 19 fiubat fiubat 2015 GENEL T CARET ADD S ABABA ET YOPYA MER DYEN AALF ALL AFRICAN LEATHER FUARI M 20 fiubat fiubat 2015 AYAKKABI DER VE YAN SANAY LER ADD S ABABA ET YOPYA MERKÜR SIMA M 22 fiubat fiubat 2015 TARIM VE HAYVANCILIK PAR S FRANSA TG EKSPO CPM-COLLECTION PREMIERE MOSCOW M 24 fiubat 2015 HAZIR G Y M, ÇOCUK G Y M, Ç G Y M, DER KONFEKS YON VE 27 fiubat 2015 AKSESUAR, AYAKKABI MOSKOVA RUSYA FEDERASYONU TK B LINEAPELLE M 25 fiubat fiubat 2015 DER VE YAN SANAY M LANO TALYA TK B BALKAN TEXTILE 2015 Y 26 fiubat 2015 TEKST L, KUMAfi, DÖfiEMEL K KUMAfi, TEKST L MAK NELER VE 28 fiubat 2015 KONFEKS YON YAN SANAY, HAZIR G Y M NOV PAZAR SIRB STAN MER DYEN EGYTEX 2015 M 26 fiubat Mart 2015 KUMAfi, TEKST L VE KONFEKS YON, YAN SANAY LER, AKSESUARLARI VE EV TEKST L KAH RE MISIR MERKÜR CIBEX EAST AFRICA M 26 fiubat 2015 NfiAAT YAPI MALZEMELER ALT YAPI TES SLER ÇEVRE 28 fiubat 2015 TEKNOLOJ LER NAIROB KENYA MM B SAUDI PRINT & PACK & PLAST & PETROCHEM 2015 (SAUDI PPPP 2015) M 1 Mart Mart 2015 BASKI, AMBALAJ, PLAST K VE PETRO K MYASALLAR C DDE S.ARAB STAN SENEXPO MIDDLE EAST ELECTRICITY M 2 Mart Mart 2015 ELEKTR K, ELEKTRON K, AYDINLATMA DUBA BAE TG EKSPO EQUIPAUTO ALGERIA M 2 Mart Mart 2015 OTOMOT V, OTOMOT V YAN SANAY CEZAY R CEZAY R SENEXPO FOODEX JAPAN 2015 M 3 Mart Mart 2015 GIDA VE ÇECEK CHIBA JAPONYA E B HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2015 M 4 Mart Mart 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT HONG KONG Ç N MM B FAS - 1. TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER FUARI T 5 Mart Mart 2015 TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER KAZABLANKA FAS TO 55. CAIRO FASHION & TEX M 5 Mart Mart 2015 MODA, HAZIR G Y M, TEKST L VE AKSESUAR KAH RE MISIR PYRAMIDS XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR M 6 Mart Mart 2015 DO AL TAfi VE fileme TEKNOLOJ LER, MAK NA VE EK PMAN XIAMEN Ç N E B INTERNATIONAL HOME AND HOUSEWARES MUTFAK VE EV EfiYALARI, HED YEL K ÜRÜNLER VE KÜÇÜK EV M 7 Mart Mart 2015 SHOW 2015 ALETLER fi KAGO ABD MM B DUPHAT M 8 Mart Mart 2015 LAÇ VE YAN SANAY DUBA BAE AK B THE BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA M 9 Mart Mart 2015 YAPI VE YAPI MALZEMELER C DDE S.ARAB STAN EXPOT M FEICON BATIMAT M 10 Mart Mart 2015 YAPI VE YAPI TEKNOLOJ LER SAO PAOLO BREZ LYA TÜYAP JEC EUROPE M 10 Mart Mart 2015 KOMPOZ T MALZEMELER PAR S FRANSA TO BUDMA, BUMASZ, GLASS AND CBS, KOMINKA 2015 M 10 Mart Mart 2015 NfiAAT, SPOR TES SLER VE SPOR EK PMANLARI POZNAN POLONYA SENEXPO MOSSHOES 2015 M 10 Mart Mart 2015 AYAKKABI. ÇANTA VE AKSESUARLARI MOSKOVA RUSYA FEDERASYONU TK B MOROCCO STYLE M 10 Mart Mart 2015 TEKST L, HAZIR G Y M, AYAKKABI, KOZMET K, BUJ TER KAZABLANKA FAS PYRAMIDS MTKT INNOVATION 2015 M 11 Mart Mart 2015 MOB LYA, MOB LYA YAN SANAY, EV TEKST L, A AÇ fileme MAK NELER K EV UKRAYNA MER DYEN MTKT INNOVATION 2015 & KIEV INTERNATIONAL FURNITURE FORUM - KIFF 2015 M 11 Mart Mart 2015 MOB LYA, MOB LYA YAN SANAY, EV TEKST L, A AÇ fileme K EV UKRAYNA MER DYEN MOTORTEC AUTOMECHANICA MADRID M 11 Mart Mart 2015 OTOMOT V MADR D SPANYA U B PROWEIN 2015-ULUSLARARASI fiarap VE ALKOLLÜ ÇECEKLER FUARI M 15 Mart Mart 2015 fiarap VE ALKOLLÜ ÇECEKLER DÜSSELDORF ALMANYA B CAT EXPO FASHION CENTRAL ASIA M 16 Mart Mart 2015 BAY VE BAYAN HAZIR G Y M, ÇOCUK G Y M, Ç G Y M, DER KONFEKS YON, AKSESUAR, AYAKKABI ALMATI KAZAK STAN TK B MADE EXPO M 18 Mart Mart 2015 YAPI VE NfiAAT MALZEMELER M LANO TALYA LAD N CHIC - CHINA INTERNATIONAL CLOTHING AND ACCESSORIES FAIR M 18 Mart Mart 2015 MODA, HAZIR G Y M fiangay Ç N TK B CIFF 2015 CHINA INTERNATIONAL FURNITURE FAIR M 18 Mart Mart 2015 MOB LYA VE MOB LYA YAN SANAY GUANGZHOU Ç N B COSMOPROF M 20 Mart Mart 2015 KOZMET K BOLOGNA TALYA MM B IFE LONDON 2015 M 22 Mart Mart 2015 GIDA LONDRA NG LTERE SELTEN EUROPE JEWELLERY & GEM FAIR M 22 Mart Mart 2015 KUYUMCULUK FREIBURG ALMANYA UBM ROTAFORTE NPE-THE INTRNATIONAL PLASTICS SHOWCASE M 23 Mart Mart 2015 PLAST K HAMMADDE, PLAST K ÜRÜNLER, PLAST K fileme MAK NALARI, TEÇH ZATLARI VE TEKNOLOJ LER ORLANDO ABD MM B ANUGA FOODTEC 2015 M 24 Mart Mart 2015 GIDA TEKNOLOJ LER VE AMBALAJ ENDÜSTR S KÖLN ALMANYA SENEXPO INTERBUILD EXPO 2015 M 25 Mart Mart 2015 NfiAAT K EV UKRAYNA SENEXPO AMBERIF 2015 M 25 Mart Mart 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT GDANSK POLONYA MM B AMBIENTEXPO 2015-CONSTRUCT EXPO- ROMTHERM 2015 M 26 Mart Mart 2015 Ç VE DIfi DEKORASYON MALZEMELER BÜKREfi ROMANYA SENEXPO INTERZUM GUANGZHOU 2015 M 28 Mart Nisan 2015 MOB LYA GUANGZHOU Ç N SENEXPO 9.HOMEDECO Y 29 Mart Mart 2015 EV TEKST L VE ZÜCCAC YE ALMAT KAZAK STAN TÜRKEL APLF HONG KONG ASYA PAS F K DER FUARI M 30 Mart Nisan 2015 DER VE HAMMADDELER, DER MAK NALARI VE K MYASALLARI, DER AYAKKABI HONG KONG Ç N TK B

10 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

11 DIfi G da maddeleri ve içecekler F RMA ADI: ADEL&ADEL International Trading Siège social 8 avenue Fathel Ben Achour 5160 ELJEM TEL: +216 (98 ) FAKS:+216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: HAFSA Adel Firma Tunus tan zeytinya ve hurma ihracat n n yan s ra Afrika ülkeleri pazarlar na Türk ürünlerinin ihracat n yapmak üzere Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. TÜRKMEN STAN F RMA ADI: SALKYN TEL: +993 (558) FAKS:+993 (65) e-posta: Yetkili Kifli: Osman Seyidov/Import Manager Süt ve et iflleme departmanlar bulunan firma ayn zamanda Avrupa ve Asya ülkelerinden g da ithal ettiklerini ve bu ürünleri Türkmenistan da sat fl a na sunduklar n bildiriyor. Türk firmalar yla da iflbirli i yapmaya bafllayan firma, ifl hacimlerini art rmak üzere Türkmenistan da da t m n yapabilecekleri g da ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. Kimyasal maddeler ve yapay elyaflar F RMA ADI: DIAL Avenue de La Perle du Sahel Sousse - Tunisie TEL: +216 (97) e-posta: Yetkili Kifli: MELAYAH MOHAMED Firma ilaç endüstrisinde yat r m yapmak, Türk ilaç imalatç lar n n da t m - n sa lamak ve ilaç fabrikas kurulumu için teknik iflbirli i /ortakl k yapmak üzere Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler F RMA ADI: TUS - Tunisian United Solutions 176 rue de chypre Sahloul I Sousse TEL: +216 (94) FAKS:+216 (73 ) e-posta: Yetkili Kifli: Hammouda MEMMI Firma PVC döfleme kanal - A kablosu Koaksiyel kablo - VRLA batarya alarm sistemleri ve aksesuarlar almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Elektrik, nükleer enerji ve yak tlar, buhar, s cak su ve di er enerji kaynaklar ALMANYA F RMA ADI: MSS Mola Solar Systems Ltd. & Co.KG TEL: +49 (203) FAKS:+49 (203) e-posta: Baflta günefl fotovoltaik sektörü olmak üzere yenilenebilir enerji alan nda (solar fotovoltaik, termal günefl, rüzgâr, su, biyokütle, jeotermal) faaliyetleri oldu u belirtilen Alman flirketinin; Günefl pilleri, invertörler, anahtar teslim enerji santralleri (paket olarak ya da ayr ) veya müflteri gereksinimlerine uygun donan mlar karfl layabilece i bildirilmifltir. T CARET BÜLTEN 16 fiubat PERU F RMA ADI: GERENTE COMERCIAL CORPORACION FABAROC Jr. Arequipa STA. Patricia II Etapa La Molina Lima/PERU TEL: +51 (1) e-posta: Yetkili Kifli: BAHADIR CERI Dan flmanl k hizmeti veren bir Türk vatandafl m z, maden ve enerji sektörü ile ilgili yat r m yapmak isteyen Türk firma, ifl adamlar ve giriflimcilere yönelik çok çeflitli proje ve yat r m olanaklar sunmakta olup firmalar için pazar araflt rmas, oryantasyon ve proje dan flmanl - üstlenebileceklerini bildiriyor. Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler BOSNA HERSEK F RMA ADI: Vedad Huseinspahiç Bosnia and Herzegovina Zenica TEL: +387 (60) e-posta: Yetkili Kifli: Vedad Huseinspahiç Bosna Hersek'te ifl yapmak isteyen flirketler ve flah slara arac l k, tercümanl k, mihmandarl k, VIP floförlü ü gibi hizmetler sunan firma özel ve kamu sektörüne ait flirketler ve flah slarla irtibat kurmaya niyetli Türk giriflimcilerin kendileriyle irtibata geçebileceklerini bildiriyor Optik ve hassas ölçüm ayg tlar, eczac l k ürünleri t bbi tüketim malzemeleri RUSYA F RMA ADI: FORMA PO Box 36, Severnaya St., Uglich, Yaroslavl region, Russia TEL: +7 ((485) e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, difl hekimli i alan nda kullan lan malzemeleri üreten Forma firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir Elektriksel makineler ve tüketim malzemeleri TATAR STAN F RMA ADI: MAGNOLIA , Republic of Tatarstan Naberezhnye Chelny, p/o box 50 Academician Rubanenko Boulevard, h. 12, p. 2. TEL: +7 ((800) FAKS:+7 ((855) e-posta: Alüminyum pres döküm, sert döküm ve kum döküm alan nda faaliyet gösteren ve enerji tasarruflu LED ampul üreticisi olan MAGNOLIA adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili- i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e baflvurmalar gerekmektedir. F RMA ADI: BROCAP PLUS BP25B-ZI Henchir Ayed 8070 Korba TUNISIE TEL: +216 (72) FAKS:+216 (72) e-posta: Firma voltaj regülatörleri satmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler H ND STAN F RMA ADI: Matrix Tradesources 209 STARLITE TOWER Y.N.ROAD. INDORE (M.P)INDIA TEL: +91 (99) e-posta: Yetkili Kifli: Radhika Rathi Pirinç, soya fasulyesi, leblebi gibi ürünlerin ticaretini yapt klar n belirten firma, bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalarla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. Geri kazan lm fl ikincil hammaddeler ALMANYA F RMA ADI: PolyStone Green Technologie TEL: +49 (152) e-posta: Yetkili Kifli: Yakup Yenisu Çok çeflitli alanlarda kullan labilen plastik ürünler üretim tesisleri kuran firma, söz konusu tesisleri Türkiye de kurdurmak isteyen firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildirmifltir. Firma, kuraca komple üretim tesisindeki üretim sürecinden geçirilen plastik hammaddeleri (PE/PP) ile kumun kar flt r lmas ndan çok çeflitli inflaat malzemesi üretilebildi ini bildirmifltir. Tekstil ve tekstil malzemeleri H ND STAN F RMA ADI: Matrix Tradesources 209 STARLITE TOWER Y.N.ROAD. INDORE (M.P)INDIA TEL: +91 (99) e-posta: Yetkili Kifli: Radhika Rathi plik ve kumafl üretimi ve acenteli i yapan firma, bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalarla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. F RMA ADI: MEDITERRANEAN INDUSTRIAL GROUP TEL: +216 (74 ) FAKS:+216 (74 ) e-posta: Yetkili Kifli: Foued BEN AMOR Firma, TIR çad r /brandas sat n almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: EL MADINA GROUP Cyberparc KAIROUAN 3131 TEL: +216 (77) / FAKS:+216 (77) e-posta: Yetkili Kifli: Nader LOBBIRI T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i taraf ndan ad geçen firman n kumafl geri dönüflüm projesi konusunda iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Elbise ve ayakkab L TVANYA F RMA ADI: URPEJA Gedimino pr. 31, LT-01104, Vilnius, LITHUANIA TEL: +370 (686) Yetkili Kifli: Aleksandras Avdejevas /Store Owner / Director Firma, Türkiye deki firmalar n haz r giyim ürünlerini franchise (isim hakk ) sistemiyle fleklinde Litvanya da satmak istediklerini bildiriyor. 15 y ld r bu alanda faaliyet gösteren firma, bayan bluz, süveter, pantolon, etek, elbise, ceket gibi klasik, seçkin, resmi tarzlarda k yafetleri tercih etti ini ayn zamanda Litvanya da ma aza açmak isteyen Türk firmalara yard mc olabileceklerini de bildiriyor. Ka t hamurundan ve ka ttan mamul ürünler F RMA ADI: TOUS CUP 5 Rue Hbib Bourguiba Ennadhour Zaghouane 1160 TEL: +216 (21) e-posta: Yetkili Kifli: DAOUD Baligh Firma ka t/karton bardak imalat nda kullan lan kaplanm fl ka t ve karton almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: 3 M NEGOCE International Trade Imm. Georges Karam, Route touristique 4089 Port El Kantaoui, Sousse TEL: +216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: Mouez OUESLATY Firma ka t, özellikle A4 format almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Petrol ürünleri ve yak tlar F RMA ADI: Société SUD LUBRIFIANT Cité UV 4 bloc 64 menzah 6 Tunis TEL: +216 (53) e-posta: Yetkili Kifli: Tarek SOUSSIA Firma, geri dönüfltürülmüfl madeni ya al m sat n almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l - yla iletilmifltir. Motorlu tafl t, römork ve araç parçalar BREZ LYA F RMA ADI: AÇOTECNICA e-posta: Yetkili Kifli: Faruk Çelik/Sat fl Temsilcisi Otomotiv sektöründe motor yedek parçalar, turbocharger valfleri, enerji santrallerinde kullan lan türbinler ve alloy, ignot v.b. üretimi yapt belirtilen Brezilya firmas n n Türkiye de ayn sektörde çal flan firmalarla iflbirli i yapmak istedi i ve ayr ca üretimini yapt ürünler ile ilgili talepleri olan firmalarla ba lant kurmak istedi i bildirilmifltir. ROMANYA F RMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL TEL: +40 (72) e-posta: Yetkili Kifli: MURAT SEVIGEN Romanya n n Bükrefl iline ba l Afumat ilçesinde bulunan firma, bu bölgede kiral k iflyerlerinin oldu undan bahisle, Türkiye den tekstil imalatç lar, ayakkab imalatç lar ve otomotiv sektöründe bulunan ifl adamlar ile görüflüp küçük bir sanayi bölgesi yapmak istediklerini bildiriyor. Metalik olmayan di er ürünler RUSYA F RMA ADI: NEVZ KERAM KS TEL: +7 (383 ) e-posta: Yetkili Kifli: Anna Startseva/ Deputy Head of Marketing and Development department Is iletimi substrat, kesme valfleri, dirim seramikleri (biyoseramik) gibi seramik bloktan ürün üreticisi olan NEVZ KERAM KS adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac - l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir.

12 Dünyaca ünlü yazar n tedavi gördü ü hastaneye giderek, efliyle görüfltüler Ünlü yazar Yaflar Kemal e Adana heyetinden vefa Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Cafer Esendemir ve Adana Büyükflehir Belediyesi nin baz bürokratlar ndan oluflan Adana Heyeti, Adana n n yetifltirdi i dünyaca ünlü yazar Yaflar Kemal in yo un bak mda tutuldu u Üniversitesi T p Fakültesi ne giderek, yazar n efliyle görüfltü, doktorundan sa l k durumuyla ilgili bilgi ald. Eserleri, çeflitli dillere çevrilerek dünyan n dört bir yan nda okunan, Çukurova y ve Çukurova insan n anlatt kitaplar yla ölümsüzleflen Yaflar Kemal in efli Ayfle Semiha Baban la bir araya gelerek, yazar n bir an önce sa l na kavuflmas için iyi dileklerini ileten Baflkan Sözlü, yazar n doktorundan da bilgi ald. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Cafer Esendemir, Yaflar Kemal in, Çukurova n n yetifltirdi i dünyaca ünlü sanatç lardan biri oldu unu ifade ederek, iyi haberlerini almay umduklar n kaydetti. ADASO Baflkan Zeki K vanç, ktidar ve muhalefet, ifl dünyas yla birlikte omuz omuza vererek sorunlar çözümlenmeli ve üretimin önündeki engeller kald r lmal dedi fl dünyas n n Sorunlar ve Beklentileri gündeme geldi Adana Sanayi Odas, Adana Ticaret Odas, Adana Ticaret Borsas ve Adana Organize Sanayi Bölgesi ev sahipli inde, Cumhuriyet Halk Partisi fl Dünyas Diyalog ve Dayan flma Birimi faaliyetleri kapsam nda düzenlenen fl Dünyas n n Sorunlar ve Beklentileri konulu toplant ADASO Salonu nda gerçeklefltirildi. Genel Baflkan Yard mc s Faik Öztrak baflkanl ndaki CHP fl Dünyas Grubu nda, Adana milletvekili Ümit Özgümüfl, Ankara Milletvekili Gökhan Günayd n, Bursa Milletvekili lhan Demiröz, zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Antalya Milletvekili Osman Kaptan, Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Çanakkale Milletvekilleri Ali Sar bafl ve Serdar Soydan ile Parti Meclisi Üyesi Sera Kad gil yer ald. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, sanayici ve ifladamlar olarak ADASO Baflkan Zeki K vanç Türkiye ve Adana n n gelece i için daha fazla üretmek ve çal flmak gerekti inin bilincinde olduklar n belirterek, Bu anlamda geçmiflte oldu u gibi gelecekte de üzerimize düflen her türlü çabay fazlas yla göstermeye haz r z dedi. Ülkemizin Cumhuriyetimizin kuruluflunun 100. Y l nda, 2023 te çok büyük hedefleri bulundu una dikkat çeken K vanç, fl Dünyas olarak bizler bu hedeflere ulaflmak anlam nda önemli bir gayret içerisindeyiz. Ancak pek tabi ki bu anlamda üretimin önündeki engellerin kald r lmas ve gelece in do ru flekilde planlanmas sadece ilimiz için de il ülkemiz içinde çok büyük önem göstermektedir diye konufltu. "ÜRET M N ÖNÜNDEK ENGELLER KALDIRILMALI" Ülkenin kalk nmas, üretim, istihdam ve ihracat n artmas için sanayicisi, tüccar, iktidar ve muhalefetiyle topyekün hep birlikte omuz omuza verip sorunlar n çözülmesi gerekti ini vurgulayan K vanç, flöyle konufltu: Adana bugün için maalesef bir Adana l olarak kabul edebilece imiz bir geliflmifllik noktas nda de il. Tam da bu amaç için, bugün burada ev sahipli i yapmakta olan tüm sivil toplum örgütleri Adana y hak etti i yere tafl mak, Adana n n gelece ini yeniden flekillendirmek amac yla müthifl bir iflbirli i içinde büyük bir çaba harcamaktad r. Adana m z son dönemlerde yaflanan tüm olumsuzluklar n aksine bugün sivil ve kamu kesiminde yer alan tüm kurumlar aras nda önemli bir iflbirli i kültürü oluflmufltur. Öyle ki herkes hiçbir ATB Meclis Baflkan fiahin Bilgiç siyasi ç kar gözetmeden, ilimiz ekonomik geliflimine katk sa lamaya çal flmaktad r. Siyaset d fl kurumlar olarak bizler de üyelerimizden ald m z güç ve destekle bugün burada oldu u üzere Adana m za ekonomik anlamda katk sa layaca n düflündü ümüz herkesle siyasi bir beklenti olmadan iflbirli ine haz r oldu umuzu belirtmek isteriz. flbirli- i içinde gerçeklefltirece imiz toplant n n ilimizin ve ülkemizin geliflimine katk sa lamas n diliyorum. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan fiahin Bilgiç de, Türkiye'nin zenginleflmesinin ifl dünyas n n geliflmesiyle paralel oldu unu ifade etti. fl insanlar olarak yapmalar gerekenleri bildiklerini aktaran Bilgiç, fl hayat n n önü aç lmal. Bu konuda iktidar da, muhalefet de ayn noktada buluflmal dedi. Adana Ticaret Odas Baflkan Atila Menevfle ise, Adana'n n yak n zamana kadar ekonomi aç s ndan dördüncü büyük il oldu unu ATO Baflkan Atila Menevfle an msatarak, "Bugün onuncu, hatta birtak m k staslara göre daha geride bir flehir Adana. Bu bizi üzüyor" fleklinde konufltu. YATIRIM POTANS YEL N N ONDA B R GERÇEKLEfiT Toplant da bir sunum yapan CHP Genel Baflkan Yard mc - s Faik Öztrak, Türkiye'nin y lda 40 milyar dolarl k yat - r m potansiyeli oldu unu, ancak geçen y l ülkeye do rudan gelen yabanc sermaye yat - r m n n sadece 4 milyar dolar oldu unu bildirdi. Türkiye'nin hedefinin 20 y l sonra dünyada kalk nma ve uygarl k yar - CHP Genel Baflkan Yard mc s Faik Öztrak fl nda, insani geliflmifllikte ilk 20 ekonomi aras na girmek olmas gerekti ini belirten Öztrak, Türkiye'nin büyüme h z n n zannedildi i gibi iyi bir performansa sahip olmad n savundu. 20 y ll k hedefleri aras nda, 159 milyar olan ihracat n 1,5 trilyon dolara, 10 bin 400 dolar olan kifli bafl na gelirin 66 bin 292 dolara, Gayri Safi Milli Has lan n 800 milyar dolardan 5 trilyon 936 milyar dolara ç kar lmas bulundu unu vurgulayan Öztrak, Bunlar hayal de il. Türkiye nin potansiyeli var, yapabilmek mümkün dedi. Toplant ya, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Adana Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Yard mc s Osman Nuri O uz, Seyhan Belediye Baflkan Zeydan Karalar, sanayiciler ve ifladamlar kat ld.

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 01.02.2017 03.02.2017 Alleather IDF Deri Fuarı Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar Fuar Merkezi Yeşilköy 02.02.2017

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl BEDELS Z HRACAT Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 3 üncü maddesinin (e) bendinde D fl Ticaret Müsteflarl n n ba l oldu u bakanl n bedelsiz

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ ADI

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı