İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TAŞIMACILIK KILAVUZU. Kaptan Necmettin AKTEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1995-27 TAŞIMACILIK KILAVUZU. Kaptan Necmettin AKTEN"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TAŞIMACILIK KILAVUZU Kaptan Necmettin AKTEN

3 Besin kaynağımız olan denizlerimizi kirletmeyelim. Temiz deniz toplumun moralitesini yükselteceği gibi, turizm gelirlerini de artırır. En ucuz taşıma denizyoludur. Ama, yük taşımacılığında denizyolunun ulaşım istatistiklerini giremediğini biliyor muydunuz? CAN MATBAA - (O 212) İST.

4 ONSOZ Dışticaretle uğraşan kişi veya kuruluşlar için önemli konulardan biri nakliyedir. Gemi, kamyon, vagon gibi taşıtlann kiralanmasmdan yüklerin istiflenmesine kadar uzanan çeşitli hizmet ve işlem kademeleri genellikle meslekle ilgili kimseler tarafmdan takip edilir. Ancak, dışticaret erbabmm da bu konularda bilgi sahibi olması, taşıma sistemleri konusunda bilinçlendirilmesi, taşımacılık sektöründe kullanılan terminolojiye yatkın hale gelmesi, daha önemlisi taşıma sistemleri arasında kıyaslama yapabilmesi dışticaretin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Kaptan Necmettin Akten tarafmdan hazırlanan bu yayın, dışticaretle ilgili kişileri nakliye ve bu sahadaki işlemler konusunda bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ülke ekonomisi ve tüm ilgililere yararlı olmasını diler, çalışmayı hazırlayan Kaptan Necmettin AKTEN'e teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail Özaslan

5

6 İÇİNDEKİLER I. Taşımacılık Şekilleri 5-22 A. Karayolu Taşımacılığı 5 B. Demiryolu Taşımacılığı 7 C. Içsu Taşımacılığı 9 a. Içsu taşımacılığında kullanılan taşıtlar 12 b. Içsuyolu taşıtlannda ekonomik esaslar 14 Ç. Denizyolu Taşımacılığı. 15 a. Layner taşımacılığı 15 b. Navlun konferan^lan 16 c. Tramp taşımacılığı 17 ç. Layner taşımacılığında ekonomi 18 d. Tramp taşımacılığında ekonomi 20 II. 21. Yüzyıl Taşımacılığı: Çoklu Taşıma A. Çoklu Taşımanın Karakteristiği 25 B. Çoklu Taşımada Uygulanan Teknoloji 28 C. Taşıma Sistemleri Arasında Entegrasyon 31 a. Karayolu 31 b. Demiryolu 32 c. Içsuyolu 32 Ç. Uygulamada Çoklu Taşıma 32 a. Konteynerin taşıyana faydalan 33 b. Konteynerin taşıtana faydalan 34 III. Gemiler ve Limanlar A. Ticaret Gemisi 39 a. Ticari gemi tonajı 41 b. Gemi türieri 44 c. Şilep 45 ç. Konteyner gemisi 47 d. Ro/Ro gemisi 49 e. Dökmeyük gemisi 51 f. Tankerier 53 B. Liman 54 a. Hinteriand 58 b. Liman masraflan 58 c. Liman hizmetleri faturası 80 ç. Limanlarda hizmet verenler 81 - terminal operatörü 81 - stevedor 81 - işçi postası 82 IV. Deniz Taşımacılığında Yeni Bir Boyut: "Liman Devleti Kontrolü" A. Gemilerin Denetlenmesi Olayı 85 B. Gemilerin Denetlenmesine Yer Veren Uluslararası Sözleşmeler 86 a. SOLAS60 86 b. SOLAS74 87 c. STCW78 87 ç. Loadline66 88 d. IL e. Colr g72 f. Marpol 73/78 70 g. Paris Memorandumu ilk Bölgesel Uygulama: Paris Memorandumu 71 Ç. Liman Devleti Kontrolunda Globalleşme 74

7 V. Deniz Taşımacılığında Ayrılmaz İkili: Armatör ve Gemi Acentesi A. Armatör 79 a. Armatörlerarası birleşmeler 80 b. Ya konsorsiyumlar? 8"l B. Gemi Acentesi 83 a. Acentelerin yaptığı işler 86 b. Acentelik faturası 87 VI. Deniz Taşımacılığında Kullanılan Ana Belgeler a. Konşimento 91 b. Yükleme ordinosu 93 c. Delivery order 98 d. Manifesto 94 e. Navlun mukavelesi 94 VII. Gemi Kiralama A. Gemi Kiralama Olayı 97 B. Gemi Kiralama Şekilleri 98 a. Seferlik kiralama 98 b. Çıplak kiralama 101 c. Süreli kiralama 101 C. Gemi Kiralamanın Temel Unsurian 105 a. Yükleme boşaltma süresi 105 b. Zaman sayımı ve hazıriık mektubu 109 c. Dispeç 111 ç. Demuraj 111 d. Olaylar tutanağı 112 e. Zaman çizelgesi 112 f. Yanaşma yeri türierine göre çarter parti 116 D. Bir Standart Çarter Partinin İçeriği 116 VIII. Navlun a. Navlun şartlan 125 b. Navlun türieri 126 c. Navlunu oluşturan maliyet kalemleri 127 ç. Navlun maliyetinde gemi büyüklüğünün etkisi 127 aa. Seyir giderieri 129 bb. Liman giderieri 130 cc. Liman resimleri ve harçlar 133 dd. (depolama) ambarlama giderieri 134 d. Munzam gider 134 IX. Standart Taşıma Araç-Gereçleri A. Konteyner 141 a. Uygulamada konteyner 145 b. Konteyner kiralama ; 148 B. Şat 149 C. Treyler 150 Ç. Palet 152 Daneç 156 İstif faktörü 156 Yükleme kapasitesi ile ilgili hesaplar 157 Kaynakça 159 Ekler: a) Layner konşimento b) Gencon çarter parti c) Çıplak kira sözleşmesi (Baceron "A") ç) NYPE süreli kira sözleşmesi

8 I. TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ

9

10 Bir malın alıcı ile satıcı arasında el değiştirmesi satış sözleşmesi (sales contract) ile olur. Bu sözleşmenin yapılması sırasında ve/veya görüşmelerinde taraflar, "taşıtmayı kim yapacak", "sigortayı kim ödeyecek", taraflann mal üzerindeki haklan ve sorumluluklan nerede bitecek/başlayacak" vb. sorunlan çözümlemeye uğraşırlar. Satış sözleşmesi, dışalım/dışsatım işlemlerinde kullanılan temel sözleşme formudur. Sözleşme konusu olan mala ilişkin çeşitli hükümlerle birlikte, teslim/tesellüm koşullan (taşıtma), taraflar arasında risk dağıtma (sigorta) gibi hükümleri içler. Bunlar içinde önemli bir tanesi de nakliye (teslim) şartlandır. Nakliye (teslim) şartlan, malın taraflar arasında el değiştirilmesi sırasında karşılaşılacak risklerin ve masraflann taraflar arasında nasıl bölüştürüleceğini belirler. Nakliye şartlan, çokluk taşıt tutma (kiralama) yoluyla karşılanır. Araç tutma, taşıyanın (araç sahibi/kiracısı veya taşıma müteahhidi) taşıtanla (alıcı, satıcı, yükleyici), taşıma şartlan konusunda yaptığı anlaşmadır. Anlaşmanın bir yanını taşıt, diğer yanını da yük oluşturur. Anlaşmayla taşıyan, belli bir taşıma kapasitesini taşıtana belli koşullarla tahsis etmeyi taahhüt eder; taşıtansa taşıma hizmetinin karşılığı olan ücreti (navlun ve eklentilerini) ödemeyi... Malın bir pazardan ötekine aktaniması değişik taşıma sistemleriyle olur. Bir mal, pazarlama aşamasında; fiziksel özelliğine, değerine, ambalaj biçimine, boyutlanna, gereksindirdiği özene bağlı olarak: - karayolu, - demiryolu, - içsu yolu, - havayolu, - boru yolu (hattı), - denizyolu taşıma sistemlerinden birini veya birkaçını kullanır. A. Karayolu Taşımacılığı: Karayolu taşımacılığı, diğer taşıma biçimlerinin çoğuyla karşılaştınldığında oldukça yeni bir taşıma türü olduğu görülür. Birçok ekonomi, bu arada da Türkiye, iç taşımacılığında daha yeni bir taşıma sistemi olmasına karşın karayoluna ağırlık ve öncelik vermiştir.

11 Karayolu, en uç noktalara kadar erişilebilme olanağı verdiği için özellikle kısa mesafeli taşımalarda diğer taşıma türlerine göre daha ekonomiktir. Karayolunun kısa mesafelerde diğer taşıma sistemlerine göre daha ekonomik olmasında, demiryolu ve işçu yolu gibi alternatif taşıma sistemlerinde sabit maliyetlerin toplam maliyet içindeki payının belirgin biçimde yüksek olması olgusu yatar. Sabit maliyetin yüksek olması yüzünden kısa mesafeli taşımalar pahalı gerçekleşir. Ancak, taşıma mesafesi büyüdükçe sabit maliyetin toplam maliyet içindeki payı aşağı çekilebilir. Ki bu da, uzak mesafeli taşımalarda demiryolu ve içsu yolu taşımacılığının karayoluna göre daha ekonomik olacağını gösterir.^ Karayolu, enerji tüketimi yönünden ulaşım seçenekleri içinde en maliyetli olanıdır. Yakıt maliyeti değişken giderlerin %50'sine, kilometre maliyetinin de %33'üne kadar çıkabilmektedir.^ Karayolu taşımacılığını diğer taşıma sistemleriyle enerji tüketimi yönünden karşılaştıran tablo aşağıda verilmektedir. TABLO -1 Taşıma Sistemlerinde Enerji Tüketimi Karşılaştırması taşıma sistemi enerji tüketimi (%) karayolu demiryolu 100 içsu yolu Kaynak: Multimodal Transport and Containerisatjon, UNCTAD, TD/B/C.4/238, para 20, Cenevre 1982 Karayolu taşımacılığı parça eşya taşımalannda hemen her uç noktaya erişilebilmesi sayesinde avantajlıdır. Ancak, taşıma mesafesinin kısa olması gerekir. Mesafe büyüdükçe ekonomi de kaybolur. Aynca karayolu taşımacılığı diğer alternatif taşıma sistemleri kadar kitle taşımacılığına elverişli olamamaktadır. Karayolu taşımacılığı, konteynerin yaygınlaşmasıyla birlikte, liman terminalinden veya istasyondan hinterlanddaki uç noktalara ulaşmada kullanılan forvarderlik hizmetleri için yaygın alternatif oluşturmuştur. Bunda da konteynerin yük kapasitesine paralel tırmanış gösteren kamyon taşıma kapasitesinin ve 2'li kamyon dizilerine yönelişin önemli payı olmuştur. 1 UNCTAD, Multimodal Transport and Containerisatlon, TD/B/C.4/238, Cenevre 1982, s. 9, para ibld, Supp. 3,s.4,para7.

12 Bir anlamda, geminin ve trenin getirdiği yükler kamyonla hinterlanda taşınır olmuştur. Sistemin özündeki esneklik (yani, yolun olduğu yere kadar gidebilme), hız gibi öğeler bunda katkı sağlamıştır. Konteyner taşımacılığının gelişmesiyle birlikte taşıma sistemleri arasında konteynerin aktaniması için gerekli terminal ve aynca depolama üniteleri gibi taşıma zincirini tamamlayıcı yatınm gereklerine ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzdeki gelişmeler karayolu taşımacılığını "nihai" taşıma, yani taşıma zincirinin son baklası şekline dönüştürmüştür. Bunda da pazarlama maliyetini minimumda tutabilme çabalan etkin olmuştur. Karayolu taşımacılığında maliyet kalemlerini şu öğeler oluşturur: B. Demiryolu Taşımacılığı: a. sabit giderler - amortisman, - faiz - sigorta, - yönetim giderleri. b. değişken giderler - yakıt, - yağ, - lastik, - bakı m/on an m Demiryolu taşımacılığı sanayi devrimiyle yaşıttır. Kitle taşımacılığına uygun oluşu, oldukça düşük enerji tüketimi ve yüksek hızı sayesinde demiryolu sistemi özellikle uzak mesafeler için ekonomik bir taşıma seçeneğidir. Demiryolu, katar düzeni yardımıyla parsiyal veya tüm taşımaya olanak tanır. Demiryolunda konteyner taşımacılığı yapıldığı gibi, "pîggy-back" sistemiyle kamyon, treyler, semi-treyler gibi araçlar da iki istasyon arasında aktanlır. Piggy-back taşıma, demiryolunun düşük enerji tüketimi sayesinde karayolu taşımacılığında da enerji tasarrufu sağlamaktadır. Karayolundaki olası tehlikeler de demiryolunun daha güvenli ortamında bertaraf edilmektedir. Hemen belirtilmelidir ki; kamyon, treyler gibi araçlann darası da vagonun yük ağırlığı içinde düşünülmesi gerekeceğinden piggy-back sistemi taşınan yük miktan açısından verimsizdir, denebilir. Demiryollannda konteyner taşımacılığı yapılmaktadır. Dolayısıyla, çoklu taşıma sistemi açısından demiryollan uygun bir ulaşım ortamıdır. Demiryollannda konteyner açık yani düz vagonlarla taşınır. Ancak, köprü, üst geçit gibi yükseltilerin gabarisi konteyner taşımalannın imkan veya imkansızlığını belirler. Alçak gabarili demiryollannda tekerlek çapını küçültmek konteyner yüklü vagonlann yüksekliğini gabarilere uyarlamak açısından etkin bir yol olmaktadır. Ancak, bu türden uygulamanın demiryollanna ek yatınm külfeti getireceği de unutulmamalıdır.

13 Demiryollarında konteyner taşımaya elverişli vagonların dingil boyu, eni ve yüklü ağırlığı konteyner tiplerine göre şöyledir: TABLO - 2 Konteyner Vagonlarının Teknik Özellikleri konteyner (ISO) asgari boy (metre) asgari en (metre) asgari yüklü ağırlık (ton) 1A 1B 1C Kaynak: UNCTAD, Rai! Transport of Containers, TD/B/C.4/238 Supp. 1, s. 23 Cenevre 1982 Öte yandan, konteyner vagonlannın dingil sayılanna göre taşıyabilecekleri yük miktarı da şu şekildedir: TABLO - 3 Konteyner Vagonlannda Dingil Ağırlıkları vagon tipi dingil ağırlığı (ton) taşınan yük miktarı (ton) yüklü ağırlık (ton) Tek dingil 20 konteyner (tek dingil) 20 konvansiyonel (iki dingil) 20 konteyner (çift dingil) Kaynak: ibid, Tablo 9, s. 25

14 C. İçsu Taşımacılığı: İçsu yolları böyle olanaklara sahip toplumlar için deniz kadar değerli bir hazinedir. Kitle taşımacılığını olanaklayan bu doğal ulaşım ortamı son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamıştır. Öyle ki, Kuzey Amerika'da, Sovyetler Birliği'nde kıta içi nitelikte bulunan bu ulaşım ortamına son yıllarda Avrupa kanalıyla bir yenisi eklenmiştir. İçsu nakliyatı, başka adıyla da ırmak ve kanal taşıtmacılığı, Avrupa'nın kıta üzerinde ağırlığını duyuracağı taşıtmacılık türü olacaktır. Bunu belirleyen etmenleri şöyle sıralayabiliriz: 1. Kıta içerlerine doğru olan kitle yük taşımalan belirginleşmektedir. Üretim kaynakannın hammadde ihtiyaçlannm karşılanmasında kitle nakliyat yaygınlaşmaktadır. Kitle nakliyatın karayoluyla yapılması masraflıdır, içsu ulaşım ağı yaygınlaştıkça, örgütleştikçe ve de genişledikçe hammadde taşımalannın egemen modeli ırmak ve kanal ulaşımı olacaktır. 2. Büyüyen Batı ve Orta Avrupa ekonomileri kendilerine rekabet olanaklan hazırlamaktadırlar. Pazar yansında rekabeti lehe çeviren etmenin taşıtmacılık olduğu bilinmektedir. Ucuz ve düzenli taşıma pazar kapmanın ilk ve de temel koşuludur. Japon başansmın kökeninde ucuz taşıma yatmaktadır. Bu bakımdan, bu ekonomileri böyle bir rekabet savaşına hazırlamanın ana amacı, üretimi pazanna ucuza ulaştırabilmektir. 2. Büyüyen Batı ve Orta Avrupa ekonomileri kendilerine rekabet olanaklan hazırlamaktadırtar. Pazar yansında rekabeti lehe çeviren etmenin taşıtmacılık olduğu bilinmektedir. Ucuz ve düzenli taşıma pazar kapmanın ilk ve de temel koşuludur. Japon başansmın kökeninde ucuz taşıma yatmaktadır. Bu bakımdan, bu ekonomileri böyle bir rekabet savaşına hazırlamanın ana amacı, üretimi pazanna ucuza ulaştırabilmektir. Bu olanak bugün için sınırlıdır. Kıta üzerinde egemen ulaşım, kara ve demiryolu ulaşımıdır. Bunlarsa hammadde taşımalan için pahalı taşıtma biçimleridir. Bu nedenle de, malı daha ucuza taşıtabilmek bakımından yeni bir alternatife duyulan gerek açıktır. Yeni alternatifse, kıt'anın her bir yanına yayılmış içsu ağından başka bir şey değildir. Bunu zaten aramaktadır, kıta nakliyecisi. 3. Büyüyen ekonomilerin taşıtma ihtiyaçlan da büyüyecektir. Bu büyümeyi kitle taşımalanna olanak kazandırması yüzünden ırmak ve kanal taşıtmacılığıyla karşılayabilmek ve de gelişmeleri cevaplayabilmek hem daha avantajlıdır, hem de daha ekonomik. Ekonomiklik tek başına bu modelin benimsenmesi için yeterli sayılabilir. 4. Son yıllarda işsu filolan doğrultusunda giderek belirginleşen yatınm artışlan vardır. Bu, kuşkusuz, ırmak ve kanal taşıtmacılığının yaygınlaşacağı yönünde bir belirtidir. 5. Irmak ve kanal ulaşımında sistemi oluşturmak için gerekli alt yatınm, miktar olarak, kara ve demiryolu ulaşımlanndakine göre daha azdır. Bakım tutum masraflan düşüktür. Bunlarsa, bu ulaşım modelini ister, istemez çekici duruma getirmektedir, ulaşım politikasını saptayanlar için.

15 6. Irmak ve kanal taşımacılığı daha gelişim durumundadır. Sistem, yeni yeni araçlar uydurma girişimindedir, bünyesine. Bunlann taşıtma sisteminin prodüktivitesini geliştirmede olumlu rol oynayacağı doğaldır. Yine, sistemin oturmuş bir organizasyonu yoktur. Kısaca belirtilecek olursa, artan taşıma uzaklıklan, büyüyen nakliye ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlann kitle taşımacılığı doğrultusunda gelişmesi, mukayeseli maliyetlerde su yollan lehine ucuzluk vb. etmenler, kıta içi ve çevresindeki taşıtmacılığın ırmak ve kanal nakliyatı doğrultusunda gelişeceği kanısını güçlendirmektedir. Bu noktada, kıta Avrupası'nda karayolu ve içsu nakliyatı arasında yapılan maliyet kıyaslaması, şu sonucu ortaya koymaktadır. TABLO - 4 Karayolu ve İçsu Nakliyatında Eş Maliyet Eğrisi yük (ton) / karayolu, uzaklık (km) Kaynak: Necnnettin AKTEN, European Canal, Its Impacts on Transport Services, Det Norske Shipping akadenni, Oslo, Ocak Buna göre, karayolu ve içsu yolu taşımaları eğri üzerinde eşit maliyet belirlemekte; taşıma uzaklığı ve yük miktan arttıkça içsu taşımacılığı üstünlük kazanmaktadır. İçsu yollannda kullanılan taşıtlar son yıllarda değişikliğe uğramışlardır. Bu değişiklik, su kesimini sabit tutarak taşıma sığasını artırma yönündedir. Böylelikle, birim taşıma maliyeti düşürülmekte; hammadde taşımaları için içsuyollan çekicilik kazanmaktadır. ABD'de başlatılan ve kısa süre içinde Avrupa içsu yollarına sıçrayan push-barge (itilmeli layter) sistemi içsu taşıtlannda vanlan en son aşamadır. Push-barge sistemlerinde taşımayı yapan tekne ile yürütmeyi sağlayan otomotör birbirinden ayn bölümler olarak yapılmakta; tekne elleçlenirken otomotör diğer bir tekneyi götürmektedir. Sistemin özelliği, normalde en azından

16 3500 tonluk yük partisini römorkör türündeki yürütücü üniteye ittirterek hem düşük sayıda ve yeterlikte personelle taşıma hizmetini sürdürmek; hem de sistemin taşıma performansını yükseltmektir. İtme barç (itilmeli layter) yönteminde, küçük taşıma üniteleri birbirlerine eklenerek katar haline getirilmektedir. Böylelikle, hem taşıma kapasitesi taşıma ünitelerinin sayısınca büyütülmekte, hem de ırmak ve kanallannın sınırlı olan derinlik sorununa çözüm bulunmuş olmaktadır. Zira, şatlan bir araya getirmekle kapasite büyütüldüğü halde draft (su çekimi) bir satın draftı^ kadar olmaktadır. Konvoylar, ırmak veya kanalların genişliğine göre 2-4'lü dizilerden oluşmaktadır. Dizilerde ise, şatlar yanyana eklenmektedir. Günümüzde ırmak nakliyatında görülecek gelişmeler şu ana noktalarda toplanabilir: 1. Kitle nakliyatına olan gereksinme, 2. Büyüyen ve çeşitlenen taşıma araçlan, 3. Geliştirilen teknoloji ve bu dala aktanlan olanaklar, 4. Kanal ve ırmaklarda daha hızlı seyir olanaklan. Ekonomik gelişme Avrupa'yı hammadde kaynaklanna bağlı kalmaya zorlamaktadır. Bu yüzden geleceğin Avrupası, çeşitlenen ekonomik bloklara ve devleşen ekonomik güçlere karşı pazar savaşını sürdürebilmek için kitle nakliyatını kıt'a içerlerine kadar sokma durumundadır. Bunun tek ve rakipsiz sistemiyse ırmak ve kanal nakliyatıdır. Kanallarla birleştirilen ırmaklar sayesinde hammadde kaynaklan hem Karadeniz'den, hem de Kuzey ve Baltık Denizlerinden Kıt'a içerlerine ulaşabilme olanağına kavuşmaktadır. Bugün Batı Avrupa'nın kanal ve ırmaklannda nakliye hizmeti gören genel katarlardaki layter sayısı 4'dür. Buysa, ortalama 8500 ton dökme yükün bir kalemde, bir yerden diğerine taşınması demektir. Ancak, geliştirilen yönelme (sevketme) tekniği sayesinde katarlardaki layter sayısı 6'ya, taşınabilecek yük de tona çıkmıştır. Bu aşama, iç Avrupa üretim merkezlerinin aradığı ucuz nakliyat açısından önemli bir gelişimdir. Uygulamasıysa Rhine ırmağıyla kollannda varlık kazanmış durumdadır. Elleçleme süresinin ve buna bağlı olarak da taşıma araçlannda rotasyon süresinin düşürülmesi kuşkusuz, geliştirilen taşıma olanaklannm yerleşebilmesinde etkin faktörler olacaktır. Çünkü bir sistemin yerleşebilmesinde ya da varlık kazanabilmesinde temel etmen, mevcutlara göre sağladığı avantajlardır. Buysa, her soruna ekonomik açıdan bakan günümüz anlayışında önce ucuzluk gerektirmektedir. Ucuzluk getiremiyorsa bir sistemin tutunabilmesi söz konusu değildir. Bir gemi türünün geliştirilmesinde ana ilke, birim taşıma maliyetini olanaklı en düşük düzeyde tutabilmektir. Buysa gemilerin liman/seyir oranını seyir yönünde artırma biçiminde olmaktadır. Bu düşünce biçimi içsu taşıtlan için de geçerlidir. Bu nedenle de, taşıtlarda taşıma maliyetini yükselten "yürütücü ünite" bakım-tutum, sörvey, terminalden tekneyi alma gibi durumlar dışında sürekli bir biçimde içsularda hareket durumunda bulunmaktadır.

17 içsu taşıtlarının geliştirilmesinde ana öğe, taşıma performansının yüksek tutulmasıdır. Bu da limanda (terminalde) az süreyle kalabilecek gemi türünün geliştirilmesiyle olanaklıdır. Bu nedenle, içsu taşımalannda az sayıda personelle çekip çevrilen yürütücü ünite, taşıyıcı üniteden ayn düşünülmekte; yük taşımalannda katar taşıması^ yapabilecek, push-barge sistemleriyle uyumlu tekneler yapımı yeğlenmektedir. Bu, diğer ulaşım modlanyla rekabet edebilme olanağını da arttırmaktadır, içsu taşımacılığına. Öte yandan, Batı'nm içsu yollanna da dönük değerlendirmeler, uluslararası karakterli içsu nakliyatında sefer süresinin yaklaşık %50Ve yakın bir bölümün terminallerde geçtiğini ortaya koymaktadır. Bu oranın düşürülmesi yolunda gerek terminal kapasitelerini büyütme biçimli, gerek elleçleme hızını arttırma doğrultusunda, gerekse seyir olanaklannı geliştirme şeklinde girişimler yapıldığı da bilinmektedir. Bu girişimler, ürününü, içsu yollannın Kıt'a ulaşımındaki payının artmasıyla verecektir. Batıya dönük uluslararası nitelikli ırmak ve kanal (içsu) nakliyatında gemilerin sefer süreleriyle, terminal ve seyirin bu süre içindeki paylan şu şekildedir: TABLO - 5 İçsu Ulaşımında Sefer Süresi ve Dağılımı -300 saat % % % % % saat saat saat saat Seyjr Süresi Yükleme Boşaltma Kaynak: Necmettin Akten, İçsulara Uygun Gemilerin Geliştirilmesinde Ekonomik Esaslar, İTÜ Gemi Enstitüsü, 1975, s. 5. a. İçsu Taşımacılığında Kullanılan Taşıtlar: İçsu taşımacılığı, deniz taşımacılığına göre bazı sınırlandırmalan olan taşımacılık türüdür. Sınırlandırmalann başında ırmaklann dar su alanlan oluşları nedeniyle ırmak taşıtlannın gereğince büyütülememesi gelmektedir. Aynca, ırmak su derinliklerinin azlığı da ırmak taşıtlannda kapasite büyümesini 3 Yanyana ve ardarda ikili ya da üçlü tekne dizileri biçiminde taşıma yapma işidir.

18 kısıtlayan nedenler arasında yer almaktadır. Bunlarsa, taşıma sisteminde ekonomiyi etkileyen ana öğe olarak belirmektedir. Bugün içsu yollannda değişik türde taşıtlar kullanılmaktadır. Bu taşıtlann hepsinde ortak yan, az suçekimli oluşlandır. Bunlar, makineli olabildikleri gibi, otomotörle itilen ya da römorkörle çekilen layterler biçiminde de olabilmektedir. İçsuyollannda kullanılan taşıtlar türlerine göre şöyle sınıflandınlabilir:"* 1. Taşıt katarlan ya da itme barçlar 2. Makineli layterler, 3. BCV layterleri, 4. İticiler (otomotör). İçsularda kullanılan taşıt katarlan 185 metre boyunda, 19 metre genişliğinde olmaktadır. Böylesi katarlann karakteristikleri şöyledir: TABLO - 6 Otomotör Ünitesi (İtici Ünite) ünite türü boyutlar (m) makine gücü ittiği layter Tip I 19x9.5x2.8 2x750 2 standart(b); 2 süper Tipli 30x11.2x2.8 2x standart 4 süper Süper (a) 32x11.5x2.8 3x süper (a) Süper layter : 76.5x11.4 m (Europa II) (b) Standart layter : 70.0x9.5 m (Europa I) Kaynak: Necnnettin AKTEN, ibid, s. 6 TABLO - 7 Katar Üniteleri (layterler) standart layter süper layter Karakteristik EUROPA1 EUROPA II Boy (m) Genişlik (m) Fribord (m) Draft (m) Ambarağzı (m) Ambarağzı boyu (m) Tonaj (ton) Taşıyabileceği yüklük 84TEU 105 TEU Kaynak: Necmettin AKTEN, ibid, S. 7 4 Türkiye ile olan ilişkileri nedeniyle Avrupa içsularmın incelenmesi yeğlenmiştir.

19 İçsularda kullanılan makineli layterlerse başlıca üç türlüdür. Gustav Koenig, Johann Wilker ve Europa adlarıyla bilinen bu layter türlerinin karakteristikleri aşağıda çıkarılmıştır: TABLO - 8 Layter Tipleri Gustav Koenig Johann Wilker Europa Boy (m) Genişlik (m) Draft(m) Tonaj (ton) Taşıyabileceği yüklük 24TEU 46TEU 50TEU Kaynak: Necmettin AKTEN, ibid, s. 7. Layter taşıyıcılann (seabees, lash, bacat, EBCS vb.) layterleri BCV layterleri adıyla bilinmektedir. Bu tür layterler, içsuyollannı açıkdeniz taşımacılığının hinterlandı olarak gören taşıma bölgelerinde kullanılmaktadır. b. İçsuyolu Taşıtlarında Ekonomik Esaslar: Taşımacılıkta ekonomi iki ana ilkenin bütünleşmesiyle sağlanır. Bu ilkeler: aa. hizmeti en düşük masrafla yapmak (minimum ilkesi) bb. eldeki üretim olanaklanndan en büyük yaran sağlamak (maksimum ilkesi) dır. Taşımacılığın özü, bu ilkeler doğrultusunda ve olanaklar elverdiğince hizmeti en düşük maliyetle yürütmektir. Buysa, birim taşıma maliyeti kavramını belirlemektedir. Birim taşıma maliyetinin düşürülebilmesi ya da asgari düzeyde tutulabilmesi bazı koşullann gözönünde bulundurulmasıyla bağımlıdır. Bu koşullar şöyle sıralanabilir: aa. Sefer parametresinin yükseltilmesi 1. Liman süresini minimuma indirme, 2. Seyir/liman oranını yükseltme, sefer rasyonalizasyonu, bağlantılı seferler,

20 3. taşıma hızını büyütme, saat seyir olanağı hazırlama^ bb. Taşıma maliyetinin düşürülmesi 1. gemi sığasının büyütülmesi, 2. personel tasarrufu sağlanması, 3. elleçleme donanımlannın geliştirilmesi, 4. düşük yatınm maliyeti. cc. Bakım-tutum giderleinin düşürülmesi ya da kotrolü. Ekonomik taşıma için yukanda belirtilen koşullar içsu taşımacılığında da geçerlidir. Bu tür taşımacılıkta maliyetin etkin öğesi otomotör çalıştırmadır. Otomotör çalıştırmada maliyeti oluşturan öğeler şunlardır: 1. Personel maliyeti, 2. Sigorta, 3. Amortisman (depreciation), 4. Bakım-tutum maliyeti, 5. Sermaye faizleri, 6. Gemi işletme masraflan. Belirtilen öğelerden sermaye faizleri ve amortisman, sabit maliyet türündedir; gemi işletme giderleri ise değişken, diğer öğelerse kısmen sabit maliyet, kısmen de değişken maliyet biçimindedir. Ç. Denizyolu Taşımacılığı: Deniz taşımacılığı, alıcı ile satıcı arasında bağ kuran bir ulaşım sistemidir. Alıcı veya satıcı satış şekline göre taşıtan, "gemisini bir kazanç elde etmek amacıyla denizde kullanan kimse"diye tanımlayabileceğimiz donatan (armatör) ise taşıyandır. Bir denizcilik işletmesi ister kabotaj taşımacılığı, isterse açık deniz taşımacılığı yapsın, taşıtana layner ya da tramp anlayışından biriyle hizmet sunar. Yani, denizcilik işletmeleri, hizmet türleri itibariyle ya layner taşımacılığıyla ya da tramp taşımacılığıyla uğraşırlar. a. Layner Taşımacılığı: Layner taşımacılığı düzenli, sürekli ve "tarifeye dayalı" biçimde hizmet sunan taşımacılık biçimidir. Bu hizmet türünde zamanlama esastır. Gemiler seferlerini ve hizmetlerini belirli bir tarife uyannca sürdürürler. Hangi limanlara ne zaman uğranacağı sefer programlannda belirtilir. Böylelikle yükleyiciler, taşıtma gereksinimleri konusunda önceden bilgi edinirler. 5 İçsuyollannda sürekli seyir yapılamamaktadır. Bu olanaksızlığı doğuran nedenler arasında suyollarının düzelenmesl, seyre yardımcı sistemlerin yokluğu vb. belirtilebilir. Ancak, son yıllarda özellikle Avrupa içsuyollannda "sürekli seyir ortamı" için başlamış çalışmalar sürdürülmektedir.

21 Layner taşımacılığında hizmetin sürekliliği modelin belirgin özelliğidir. Gemiler, yeterli yük bulamadıktan zaman bile, programlannı aksatmamak için limanlara uğrarlar. Sefer programından çıkartılan limanlar yükleyicilere ve taşıtanlara önceden duyurulur. Layner taşımacılığı, taşıma türleri içinde en yüksek maliyetli olanıdır. Bunu hazırlayan öğelerin başında liman süresinin sefer içindeki oranının yüksekliği gelmektedir. Layner taşımacılığı iki grupta toplanır: a. konvansiyonel laynercilik, b. modern laynercilik. İki laynercilik türünü birbirinden ayıran ölçüt, liman süresidir. Konvansiyonel laynercilikte liman süresi seyir süresinden çoktur. Modern laynercilikte ise bu tersinedir. Yani, liman süresi seyir süresinden azdır. Modern laynercilik, layner taşımacılığında verimin artıniması, dolayısıyla birim taşıma maliyetinin (btm) düşürülmesi fikrinden doğmuştur. Buysa, layner taşımacılığında aşın olan liman süresini kısaltarak kazanılan artık süreyi seyir süresine dönüştürme biçiminde olmaktadır. Layner taşımalannda hizmet kartelleşme biçiminde yürütülegelmektedir. Navlun Konferansları adını alan bu organizasyonlar, dünyada ilk uluslararası kartelciliği de oluşturmuşlardır. Bununla birlikte, konferanslann ters tutumlan yüzünden bağımsız taşıyanlann (outsiders) taşıma bölgesine yerleştikleri de olağandır. b. Navlun Konferansları: Aynı taşıma bölgesinde layner taşımacılığı yapan birden fazla taşıyanın, o hattaki rekabeti azaltmak, piyasa risklerine karşı kendilerini güvence altına alabilmek, o hattaki düzenliliği ve sıklığı sağlayabilmek ve en önemlisi navlunlan ayarlayabilmek için bir araya gelerek resmi ve gayriresmi anlaşma ile kurmuş olduklan birliklere "konferans" denir.^ Navlun konferansı bir taşıyan örgütüdür. Layner taşımacılığında sözkonusudur. 19. yy'ın ortalanna kadar gerek yük taşıma, gerekse posta taşımalan yapan gemiler tarifeli seferler yapacak güçte değillerdi. Bazı gemi sahipleri müşterilerine düzenli hizmet sunmak için girişimlerde bulunmuşlarsa da hizmetin çoğunluğu yine tramp gemileriyle yapılagelmekteydi. İlk navlun konferansı 1875 yılında ngiltere-kalküta hattında uygulandı. Onu 1879'da Çin ve Japonya hatanna yapılan taşımalarda uygulanan navlun işbirliği izledi. Bu konferanslarda, seferlerin sayılannın sınırlanması, herhangi bir yükleyiciye imtiyaz ve tercih hakkı tanınmaması, geminin yükü olup olmadığına 6 Necmettin AKTEN, M. AIIALBAYRAK, Deniz Taşımacılığı Kılavuzu, İstanbul 1988, s Prof. Dr. Zeki ADAL, Deniz Ulaştırma Ekonomisi ve Politikaları, Yayınlanmamış ders notları, İÜ İşletme Fakültesi,

22 bakılmaksızın önceden açıklanmış bir günde limanda bulunması ve giderlerde benzer miktarlann yazılması sağlandı. Bu birlikteliği izleyen 2 yıl sonunda konferanslarda indirim sistemi geliştirildi. Altı aylık düzenli periyodlarla konferansa yük taşıtan kişilere %10'luk indirim yapılmaya başladı. Konferans dışı taşıyanlara taşıma yaptırtanlara ise bu indirim uygulanmadığı gibi, indirimden yararlanıp da konferans dışı taşıyanlara yükünü taşıtanlardan bu indirim hakkı geri alındı. Konferanslar tarifeli hizmet anlayışıyla yola çıkarlar. Yük olsun, olmasın taşıma bölgesindeki limanlara konferans gemileri uğrak yapar. Bu sebeple de outsider yani konferans-dışı taşıyanlara oranla daha yüksek navlun talep ederler. Yine de, konferanslar kendilerine karşı oluşacak rekabeti bastırabilmek için, kendi kontrollan altındaki "fighting ship" adını verdikleri gemilerle outsider taşıyanlann da altında taşıma yaparlar. Bu rekabet savaşı outsider o hattan silinene kadar devam eder. Bu tür gemilerin hizmet zaran konferansın diğer üyeleri tarafından karşılanır. Konferanslar üyelik statülerine göre ikiye aynlır: - kapalı konferanslar, - açık konferanslar Kapalı konferanslar, her taşıyan için üyeliği açık olmayan konferans biçimidir. Kapalı konferansta üyeler navlunu ayarlar ve sık sık üyelerin ticari paylannı kararlaştınrlar. Kapalı konferanslar yan tekel durumundadır. Taşıma bölgesinde çalıştı racaklan gemiler için tarifeler düzenleyerek bunlan titizlikle uygularlar. Açık konferanslar üyelik kısıtlaması olmayan taşıyan örgütleridir. Her amatöre açık bir sistemdir. Bu sebeple taşıma bölgesinde ve taşıma hacminde herhangi bir kısıtlama yoktur. Navlun konferanslannın rakibi outsider yani, konferans-dışı taşıyandır. Konferans gemisi gibi bir taşıma bölgesinde layner hizmeti sunar. Outsider'lara "bağımsız taşıyan" da denir. Navlun konferanslan navlunlannı: - ya değer üzerinden (ad valorem), - ya ağırlık üzerinden, - ya da hacim üzerinden uygularlar. c. Tramp Taşımacılığı: Tramp taşımacılığı, yük olan limanlar arasında hizmetin yapılması biçiminde gözükür. Laynercilikte hizmet esasken, tramp taşımalannda yük aslolur.

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK, Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Ünite

Detaylı

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { i istanbul TicARET ODASı Yayın No: 1989-13 UMANLARIMlZDAN....,... ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { istanbul-1989 İSTANBUL TİCARET ODASI LİlVlANLARfMIZDÂN ORTA DOĞU ÜLKELERİNE TRANSİT TAŞIMACILIK

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta İ H R A C A T T A TESLİM ŞEKİLLERİ & N A K L İ Y A T Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Eylül 2005 İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN. YAYlN NO: 2010-70 İstanbul, 2011

... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER. Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN. YAYlN NO: 2010-70 İstanbul, 2011 .... lojistik SEKTORUNDE DURUM ANAliZI VE REKABETCI STRATEJilER, Doç. Dr. Kemal Güven GÜLEN YAYlN NO: 2010-70 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-DR-2014-0002 TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ Soner

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ Cihan KURT 2501060332

Detaylı

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ YAYIN NO: 2006-14 Istanbui, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı 4.6. LOJİSTİK 4.6.1. Lojistik Tanımı Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı