ÖZEL PLASTĠK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL PLASTĠK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU"

Transkript

1 PAGDER & ASLAN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ÖZEL PLASTĠK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU KIRKLARELĠ ĠLĠ, VĠZE ĠLÇESĠ, DOĞANCA KÖYÜ, DIġBUDAK MEVKĠĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ppm kirlilik önleme ve yönetimi dan. müh. inş. taah. san. ve tic. ltd. şti. Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266, Tepe Prime İş Merkezi, B-85, Çankaya/ANKARA Tel: (312) Fax: (312) e-posta : www. ppm.com.tr ANKARA MART

2 Proje Sahibinin Adı : Pagder & Aslan Organize Adresi : Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Ġstanbul Ticaret Sarayı, No:293 Giyimkent ĠSTANBUL Telefon Numarası : Faks Numarası : Projenin Adı : Proje Bedeli : TL Proje Ġçin Seçilen Yerin Açık Adresi (Ġli, Ġlçesi, Mevkii) : Projenin Ġçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zone : Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) ÇED Raporu nu Hazırlayan KuruluĢun Adı : ÇED Raporu nu Hazırlayan KuruluĢun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları : ÇED Raporunu Hazırlayan KuruluĢun Yeterlik Belgesi No su, Tarihi: ÇED Raporu nun Tarihi (Gün, Ay,Yıl): Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii Proje alanı koordinatları Bölüm 1. Tablo de verilmektedir. Söz konusu proje, tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği Ek I listesi 36. Maddesi Ġhtisas Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II Listelerinde Yer Alan Faaliyetler) kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği Ek I listesi 35. Maddesi Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II de Yer Alan Projeler) kapsamında yer almaktadır. PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh. ĠnĢ.Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti. Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266, Tepe Prime ĠĢ Merkezi B-85, Çankaya/ ANKARA Tel No: (312) (312) Faks No: (312) Belge No: 33 Tarih: Mart 2014 i

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler Tabloların Listesi ġekillerin Listesi Eklerin Listesi i vii ix xi BÖLÜM I: PROJENĠN TANIMI VE AMACI Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle ĠliĢkisi ve Mesafeleri, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya Ġl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği Projenin Teknik Özellikleri ve Kapasitesi Toplam Alanı, Kapalı Alanı, Açık Alanı (m 2 olarak) Proje Kapsamında nde Yer Alan Faaliyetlerin Adedi (imalatçı, tedarikçi ve diğerleri) Faaliyet Konuları, Faaliyet Üniteleri DıĢındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler (idari ve sosyal binalar, tır parkı, teknik eğitim alanı, show room, fuar alanı vb.) Proje Kapsamında Kullanılacak Hammaddeler, Yardımcı Maddeler, Kimyasallar, Boya, Solvent, Yağ vb. Maddeler Ġle Oksijen, LPG, Akaryakıt Gibi Parlayıcı, Patlayıcı Maddeler, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kullanım Miktarları, Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Depolama Yöntemi, Depolama Kapasitesi ve Özellikleri Proje Ünitelerinde Kullanılacak Proses Yöntemleri Ġle Teknolojiler, Proses Akım ġemaları, Uyulacak Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Üretim Sektörleri, Kapasiteleri (Üretim Akım ġemalarının detaylı olarak hazırlanarak üzerinde üretimde yer alacak tüm girdi ve çıktıların ve kirletici kaynaklarının gösterilmesi gerekmektedir) nde Yer Alan ve Plastik Üretimi Yapacak ĠĢletmelerin Kapasiteleri, Her Birinde Üretilecek Ürünler, Özellikleri, Tür ve Miktarları, Ürünlerdeki Kirletici Parametreleri ve Limit Değerleri, Ne ġekilde ve Hangi Mevzuata Göre Değerlendirileceği, Depolama Yöntemi, Nereye, Nasıl ve Ne ġekilde Pazarlanacağı Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların, Araçların, ve Aletlerin Miktar ve Özellikleri Proseste Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Bu Planın Uygulanması Ġçin Yapılacak ĠĢlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri Hammadde ve Ürünlerin TaĢınmasında Kullanılacak Araçların Özellikleri, Kapasite ve Miktarları, Araçların Bakım ve Temizliği Yatırıma BaĢlama Tarihi Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme Süresi Ġstihdam Durumu (ĠnĢaat ve ĠĢletme) Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Konumu (proje kapsamında yer alan tüm faaliyetlerin proje alanı içindeki konumlarının 1/ ölçekli topoğrafik harita ve projenin vaziyet planı üzerinde gösterimi yapılmalı, koordinat bilgileri (saat yönünde sıralı ve coğrafik*) iģlenmeli, bu üniteler için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri verilmelidir) Proje Ġçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin SeçiliĢ Nedenlerinin Belirtilmesi ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OSB Yer Seçimi Yönetmeliği Kapsamında Yapılan ĠĢ ve ĠĢlemler ile Yer Seçimi Konusundaki Kurum GörüĢleri ÇED Raporunda yer almalıdır.) Projeye ĠliĢkin Fayda-Maliyet Analizi Projeye ĠliĢkin Politik, Yasal ve Ġdari Çerçeve Projeye ĠliĢkin Ġzin Prosedürü (ÇED Sürecinden Sonra Alınacak Ġzinler) Proje Ġle Ġlgili Olarak Bu AĢamaya Kadar GerçekleĢtirilmiĢ Olan ĠĢ ve ĠĢlemlerin (inģaat, planlama aģaması, ÇED vb.) Kısaca Açıklanması Projenin GerçekleĢmesi Ġle Ġlgili Zamanlama Tablosu Projeye ĠliĢkin Finans Kaynakları ii

4 BÖLÜM 2: PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU Proje Alanı ve Etki Alanını Tanıtıcı Bilgiler, Etrafında Bulunan YerleĢim Alanlarının, Sanayi Alanlarının, Sağlık KuruluĢlarının, UlaĢım Ağının (köprü, yol, demiryolu vb.), Proje Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların, Planlanmakta Olan Projelerin, Tarım Alanları vb. Alanların Üst Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerine ĠĢlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması ile Projenin Bu Planlar Üzerinde Gösterimi, Proje Alanının Hangi Kullanımda Olduğunun Belirtilmesi Proje Ġçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, Nasıl Belirlendiği, Topoğrafik Harita ve Projenin Vaziyet Planı Üzerinde Gösterilmesi Ġmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı (Aslının Aynıdır Onaylı) veya Plan Teklifleri, Alanın Parsel Büyüklükleri Proje Alanı Mülkiyet Durumu Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu, kurum ve kuruluģlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiģ alanlar) UlaĢım ve Karayolu Bilgileri Proje Yeri ve Ġlgili Tesislerinin Hangi Karayoluna Ne Kadar Uzaklıkta Olduğu ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanına UlaĢım Ġçin Kullanılacak Yollar, Bağlantı Yolu ya da Mevcut Yolda ĠyileĢtirme Yapılıp Yapılamayacağı (yapılacak ise kim tarafından yapılacağı belirtilmeli) Tehlikeli Madde Sınıfına Giren Tüm Malzemelerin TaĢınması Esnasında Tehlikeli Maddelerin Karayolu Ġle TaĢınması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler BÖLÜM 3: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü (proje alanı ve etki alanındaki hava, su, toprak kirliliği hakkında bilgi verilmelidir) Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojik Özellikleri Bölgesel Jeoloji (çalıģma alanının iģaretlendiği 1/ ölçekli genel jeoloji haritası eklenmelidir) Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000 ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır) Proje Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları (onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleģime uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanının içine alan yerleģime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok ise Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nın tarih ve sayılı Genelgesi ekindeki formatına göre hazırlanacak ve BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı nın tarih ve 373 sayılı (2010/1) Genelgesine göre onaylanacak olan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili kuruma onaylatılması gerekmektedir) Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet ve Depremsellik Durumu Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dıģındaki heyelan, su baskını, çığ, kaya düģmesi vb. afet riskleri hakkında bilgi verilmelidir.) Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, geçmiģte ve son dönemde meydana gelen depremlerden kısaca bilgi verilerek Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına, diri fay haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.) Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrojeolojik Özellikleri, Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik Özellikleri, Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri 1/ lik Topoğrafik Haritada Gösterimi Meteorolojik Özellikler ve Veriler, Bölge Özelinde Hava KoĢulları, Bu KoĢulların Yapımı Planlanan Projeye Etkileri Yönünden Ġrdelenmesi, Rüzgar Gülü iii

5 3.8. Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi Proje Alanı ve Etki Alanıındaki Flora/Fauna Türleri ve YaĢam Alanları (Arazi çalıģmalarının vejetasyon dönemi dikkate alınarak hangi dönemde yapıldığının belirtilmesi ve literatür çalıģmalarında güncel kaynakların kullanılması gerekmektedir.) Proje Sahası ve Etki Alanında Flora ve YaĢam Alanları (Arazide Gözlem, Anket ve GörüĢme Sonucu Tespit Edilen Türler Ġle Literatürden Alınan Türlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Bitki Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemizm Durumları, Nispi Boluk Derecelerinin Verilmesi, IUCN ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı Tehlike Kategorilerine Göre Değerlendirme Yapılması, literatür çalıģmalarında adresinde bulunan ve güncel olan Türkiye Bitkileri Veri Servisinin kullanılması gerekmektedir.) Proje Sahası ve Etki Alanındaki Fauna ve YaĢam Alanları (Arazide Gözlem, Anket ve GörüĢme Sonucu Tespit Edilen Türler Ġle Literatürden Alınan Türlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Fauna Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemiklik Durumları, Nispi Boluk Derecelerinin Verilmesi, Koruma Statüleri nin RDB (Kırmızı Listei)/Bern SözleĢmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre irdeleme yapılması gerekmektedir.) Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Ġçme ve Kullanma Su Kaynakları Ġle Ġlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmıģ diğer alanlar), Bunların Faaliyet Alanlarına Mesafeleri, Olası Etkileri, Alınacak Önlemler, Bu Alanların1/ ölçekli Harita Üzerinde Gösterilmesi Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Arazi Kullanım Durumu, Arazi Kullanımın Yürürlükteki Mevzuatlar Açısından Değerlendirilmesi, Proje Alanı ve Etki Alanındaki Tarımsal Ürünler, tarım arazilerinin miktarı, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluģturan baģlıca sektörler, sektör baģına nüfus dağılımı) Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artıģ oranları, diğer bilgiler) Bölgenin Turizm Potansiyeli Yaratılacak Ġstihdam Ġmkanları ve ĠĢsizlik BÖLÜM 4: PROJENĠN ÖNEMLĠ ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde yer alan tüm baģlıklar altındaki çalıģmalarla Ġhtisas Organize içerisinde yer alan tüm faaliyetlerden kaynaklanacak etkiler kümülatif olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda alınacak önlemler açıklanmalıdır.) Arazinin Hazırlanması Ġçin Yapılacak ĠĢler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, TaĢ, Kum vb. Maddelerin Nerelere TaĢınacağı, Nasıl Depolanacağı, Hangi Amaçlar Ġçin Kullanılacakları (Ortaya çıkacak hafriyatın döküleceği sahalar vaziyet planına koordinatlı olarak iģlenmelidir.) Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği (su ihtiyacının yüzey suyu, yeraltı suyu ve kaynak sularından temin edilmek istenmesi halinde gerekli tüm izin belgeleri ilgili Kurum/KuruluĢlardan alınarak ÇED Raporuna eklenmelidir). Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Faaliyet kapsamında kullanılacak su miktarları tüm Ġhtisas Organize içerisinde yer alan tüm iģletmeler için saatlik, günlük ve yıllık bazlarda ayrı ayrı hesaplanmalı ve suyun kullanıldığı ünite-kullanım amacı-kullanım kaynağıkullanım miktarı (saatlik, günlük ve yıllık) parametrelerini gösteren bir tablo Ģeklinde sunulmalıdır.) Projenin ĠnĢaatı ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Sıvı Atıklar Sıvı Atıkların Cinsi (her bir iģletmeden kaynaklanan proses suyu (detaylı), evsel nitelikli sıvı atık, kimyevi ve petrol atıkları, iģ makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, araç yıkanması, alan temizliği vb.) Sıvı Atıkların Miktarı (Her Atıksu Kaynağı Ġçin Ayrı Ayrı Hesaplanmalıdır) iv

6 Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve DeĢarj Edileceği Ortamlar (fosseptik ve/veya arıtma tesisi hesaplamaları, planları ve detay çizimleri, vaziyet planı üzerinde gösterimi, bu konuda alınacak izin belgeleri, arıtma tesisinden çıkan atıksuların nereye deģarj edileceği veya nerede kullanılacağı belirtilmelidir) Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Katı Atıklar Katı Atıkların Cinsi (her bir iģletmeden kaynaklanan imalat atıkları, evsel nitelikli katı atıklar, inģaat ve yıkıntı atıkları, ambalaj atığı, tıbbi atıklar vb. ayrı ayrı belirtilmelidir) Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri (Plastik Ġhtisas Organize nde faaliyet gösteren iģletmelerden kaynaklanacak atıklar ayrı ayrı irdelenmeli ve sonuçta da kümülatif bir değerlendirme yapılmalıdır.) Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri (bu bölümde varsa geçici depolama alanı hakkında bilgi verilerek vaziyet planında gösterilmeli, katı atıkların hangi düzenli katı atık depolama alanında depolanacağı planlanmalı, alınacak izinler, evsel nitelikli atıkların ilgili idaresince toplanacağına dair belge rapora eklenmelidir) ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Emisyon Kaynakları ve Alınacak Önlemler (Hesaplamalarda inģaat aģamasında malzeme taģınması, boģaltılması ve depolanması, iģletme aģamasındaki faaliyetler nedeniyle hakim rüzgar etkisiyle oluģabilecek tozlanma vb. ile birlikte proje alanının etrafında bulunan mevcut ve planlanan diğer sanayi alanları da göz önünde bulundurularak hakim rüzgar yönüne göre emisyon modellemeleri ve kapsamlı değerlendirmeler yapılmalıdır) ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Gürültü ve TitreĢimin Değerlendirilmesi (Hesaplamalarda Plastik Ġhtisas Organize içerisinde yer alan tüm faaliyetler değerlendirilmelidir.) Tüm Ünitelerde Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması Ġçin Yapılacak ĠĢlemler ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Dönemi Sonrasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Projenin Proje Alanı ve Çevresindeki Akarsulara ve Mevsimsel AkıĢ Gösteren Kuru Dere Yataklarına Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler TaĢkın Önleme ve Drenajla Ġlgili ĠĢlemler Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde ve Tehlikeli Kimyasalların Listesi, Risk Durumları, Yıllık Kullanım Miktarları, Depolama, Bertaraf Yöntemleri ve Güvenlik Önlemleri, Güvenlik Bilgi Formları Proje Kapsamında ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların, TaĢınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları Esnasında Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Üretim Sonucunda Ġstenilen Özellikte Ürünlerin Elde Edilememesi Durumunda OluĢan Ürünün Ne Amaçla, Nasıl Kullanılacağı ya da Nasıl Bertaraf Edileceği Projenin Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarındaki Araç Yükünn % ArtıĢ Olarak Hesaplanması (araç cinsi ve araç sayısı Ģeklinde detaylandırılarak) ve Mevcut Trafik Yüküne Etkisinin Ġrdelenmesi, Güncel Trafik Hacim Haritası, Kaza Riski ve Alınacak Önlemler Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarında Karayollarına GiriĢ ve ÇıkıĢlarda Alınacak Önlemler ve Yapılacak ĠĢaretlemeler ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarında TaĢımalar Sırasında 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları ile Ġlgili Çıkarılan Tüm Kanun ve Yönetmelikler Çerçevesinde Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler (malzeme taģınması sırasında yollara zarar verilmesi durumunda uygulanacak prosedür anlatılmalıdır) Projenin Orman Alanlarına Olan Etkileri Mesafeye Bağlı Olarak Orman Yangınlarına KarĢı Alınacak Önlemler Projenin Orman Alanlarına Olan Mesafesine Bağlı Olarak Muhtemel Olumsuz Etkileri ve Alınacak Etki Azaltıcı Tedbirler Proje Kapsamında Proje Sahası Etki Alanındaki Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Proje Kapsamında Flora, Fauna, Biyolojik ÇeĢitlilik Habitat Kaybı Üzerine Etkiler ve Mevcut Türlerin v

7 Korunması Ġçin Alınacak Önlemler Projenin, ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Etrafında Bulunan ve Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Yatırımlara ve YerleĢim Yerlerine Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Ġlan EdilmiĢ Özel Statü Alanlara Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Arazilere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Proje Alanına ĠliĢkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt ÇalıĢmaları Doğrultusunda Depreme KarĢı Alınacak Önlemler Doğal Afetlerde OluĢabilecek SıvılaĢma Riski Ġçin Alınacak Önlemler ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Sonrasında Doğal ve Kırsal Peyzajda OluĢacak Tahribat ve Ülkemizin de Taraf Olduğu Avrupa Peyzaj SözleĢmesi nin Ġlgili Hükümleri Uyarınca Alınacak Önlemler Projeden Kaynaklanacak Ġkincil Etkiler (inģaat ve iģletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleģimlere olabilecek etkiler, ekonomik değiģiklikler, göç hareketi) ve Beklenen Sosyo-Ekonomik DeğiĢiklikler Tehlikeli Durumlarda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Uygulanacak Acil Müdehale Planı ve Bulundurulacak Ekipmanlar (Acil Eylem Planı Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiģ kuruluģlarca hazırlanmalıdır) Tesisin ĠnĢaatı, Montajı ve ĠĢletilmesi Sürecinde Tesisle ÇalıĢanların Sağlık ve Güvenliği Açısından Alınacak Tedbirler ĠĢletme Sonrası Proje Alanınn Durumu ve Rehabilitasyon Programı Projenin BaĢlangıç, ĠnĢaat ve ĠĢletme Dönemine Ait Ġzleme ve Kontrol Programı BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI (Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan DeğiĢiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve Belgeler) Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüģlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalıģmasına yansıtılması için önerilen/kullanılan yöntemler, Halkın projeye iliģkin endiģe, görüģ/önerileri ve konu ile ilgili değerlendirmeler GörüĢlerine baģvurulan proje ilgili taraflar, görüģ ve önerileri, konu ile ilgili değerlendirmeler, GörüĢlerine baģvurulması öngörülen diğer taraflar, Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler, BÖLÜM 6. YUKARIDA VERĠLEN BAġLIKLARA GÖRE TEMĠN EDĠLEN BĠLGĠLERĠN TEKNĠK OLMAYAN BĠR ÖZETĠ EKLER NOTLAR VE KAYNAKLAR ÇED RAPORUNU HAZIRLAYANLAR vi

8 TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa Tablo Plastik ve Kauçuk Hammaddeler Tablo Ġçerisinde Yer Alması Planlanan Üretim Sektörleri Tablo Üretim ÇalıĢmalarında Kullanılacak Makina ve Ekipmanlar Tablo Karayollarında Trafiğe Çıkarılacak Araçlarda Yüklü ve Yüksüz Olarak Uyulacak Boyutlar ve Karayolu Yapısına Zarar Vermeden Güvenle Seyredebilecek Ağırlıklar Tablo Proje Alanı Koordinatları Tablo Projeye ĠliĢkin Maliyet Analizi Tablo Projesi ne Ait Zamanlama Tablosu Tablo Proje Alanına Ait Parsellerin Arazi Nitelikleri Tablo Yeraltı Su Seviyesi Derinlikleri Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Basınç Değerleri Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Sıcaklık Değerleri Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu YağıĢ Değerleri Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Nem Değerleri Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Sayılı Günler Değerleri Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu BuharlaĢma Değerleri Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları (Aylık ve Yıllık) Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Maksimum Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Değerleri Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Elemanları Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel ĠkiyaĢamlı Türleri (Amphibia) Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri (Reptilia) Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel KuĢ Türleri (Aves) Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Hayvan Türleri (Mammalia). 107 Tablo Nüfus Verileri Tablo Yıllara Göre Kırklareli Ġli nin Göç Ġstatistikleri Tablo Proje Kapsamında Ġhtiyaç Duyulacak Olan Su Miktarı ve Kullanma Alanları Tablo Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Plastik ve Kauçuk Ürünleri Üretim Sektörlerine ait DeĢarj Kriterleri (Tablo 14.8 ve Tablo 14.11) Tablo Arazinin Düzenlenmesi ve ĠnĢaat AĢamasında Meydana Gelecek Toz Emsiyon Değerleri Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı ( g/m 3 ) Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.saat) Tablo PM 10 ve Çöken Toz Ġçin SKHKKY EK-2 Tablo 2.2 Emisyonları Ġçin Sınır Değerler Tablo PM 10 için HKKDY de Belirtilen Sınır Değerler (µg/m 3 ) Tablo Plastik Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Kaynakları, Yıllık Üretilen Ürün Miktarları, Kirletici Türleri ve Emisyon Faktörleri Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Ekstruzyon) Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Otoklav) Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Silindir) Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Freze) Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (KarıĢtırma) Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Merdane) Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Toplam) Tablo OSB Kapsamında ĠĢletme AĢamasında Üretimden Kaynaklı OluĢacak Emisyon Miktarları Tablo OSB Alanı Ġçerisinde Her Bir ĠĢletmeden Kaynaklanacak Emisyon Miktarları Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Olan Araç Cinsleri ve Sayıları Tablo Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri. 157 Tablo Faaliyet AĢamasında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri vii

9 Tablo ġantiye Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasındaki Gürültü Kaynakları Ġçin 4 Oktav Bandında Ses Basıncı Düzeyi Tablo Atmosferik YutuĢ Hesabı Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Mesafelere Göre 4 Oktav Bandı Ġçin Net Ses Düzeyi Tablo Düzeltme Faktörleri Tablo DüzeltilmiĢ Net Ses Basıncı Düzeyi Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Olan Bütün Gürültü Kaynaklarının 4 Oktav Bandında Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi Tablo ĠĢletme AĢamasında Meydana Gelecek Gürültü Kaynakları, Sayıları ve Gürültü Değerleri Tablo ĠĢletme AĢamasındaki Gürültü Kaynakları Ġçin 4 Oktav Bandında Ses Basıncı Düzeyi Tablo Atmosferik YutuĢ Hesabı Tablo ĠĢletme AĢamasında Mesafelere Göre 4 Oktav Bandı Ġçin Net Ses Düzeyi Tablo Düzeltme Faktörleri Tablo DüzeltilmiĢ Net Ses Basıncı Düzeyi Tablo ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Olan Bütün Gürültü Kaynaklarının 4 Oktav Bandında Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi Tablo Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarını Kapsayan Ġzleme Planı viii

10 ġekġller LĠSTESĠ Sayfa ġekil Sektörel Bazda Plastik Tüketimi ġekil Yıllara Göre Plastik Sektör Üretimi ġekil Ġller Ġtibarıyla Plastik Mamul Üretimi (1000 Ton) ġekil Türk Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon Dolar) ġekil Plastik Hammadde ve Plastik Mamul Ġthalatı (1000 Ton) ġekil Plastik Hammadde ve Plastik Mamul Ġhracatı (1000 Ton) ġekil Toplam ve KiĢi BaĢına Plastik Mamul Tüketimi ġekil Plunger (Dalma Pistonlu) Tip Enjeksiyon Kalıplama Sistemi ġekil Reciprotating (Ġleri-Geri ÇalıĢmalı) Vidalı Tip Enjeksiyon Kalıplama Sistemi ġekil Enjeksiyon Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ġekil Ekstrüzyon Yöntemi ve Elde Edilen Bazı Genel Ürünler ġekil Ekstrüzyon Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ġekil ġiģirme Kalıplama Yöntemi ġekil ġiģirme Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ġekil Vakum (Isıl ġekillendirme) Yöntemi ġekil Vakum (Isıl ġekillendirme) Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ġekil Döndürmeli (Rotasyonal) Kalıplama Makinası Temsili Fotoğrafı ġekil Vakum (Isıl ġekillendirme) Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ġekil Basma (Kompresyon Baskı) Ġle Kalıplama Yöntemi ve Temsili Makinası ġekil Basma (Kompresyon Baskı)Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ġekil Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemi ġekil Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması ġekil Kauçuk Ürün Üretim ĠĢ Akım ġeması (EPA, 1995) ġekil Yerbulduru Haritası ġekil Proje Alanına Ait Fotoğraflar ġekil Proje Alanına Ait Fotoğraflar ġekil Proje Alanına Ait Fotoğraflar ġekil Proje Alanına Ait Fotoğraflar ġekil Proje Alanına UlaĢımı Gösterir Uydu Görüntüsü ġekil Ġnceleme Alanının 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası (MTA) ġekil GenelleĢtirilmiĢ Stratigrafik Kesit ( MTA,1998) ġekil Kırklareli Ġli Deprem Bölgeleri Haritası ġekil Basınç Değerleri Grafiği ġekil Sıcaklık Değerleri Grafiği ġekil YağıĢ Değerleri Grafiği ġekil Nispi Nem Değerleri Grafiği ġekil Sayılı Günler Değerleri Grafiği ġekil Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Grafiği ġekil BuharlaĢma Değerleri Grafiği ġekil Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı ġekil Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları ġekil Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları ġekil Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı ġekil Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği ġekil Maksimum Rüzgar Hızı Diyagramı ġekil Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Değerleri Grafiği ġekil Proje Alanını Gösterir Vejetasyon Haritası ġekil Proje Alanının Vejetasyon Yapısını Gösterir Fotoğraf ġekil Proje Alanının Vejetasyon Yapısını Gösterir Fotoğraf ġekil Statülü Alanları Gösterir Harita ġekil Avlakları Gösterir Harita ġekil Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ĠĢ Akım ġeması ġekil Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Havada Asılı Tozların Dağılım Grafiği ( g/m 3 ) ġekil Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.saat) ix

11 ġekil Proje Alanına En yakın YerleĢim Yerleri Mesafeleri ve Hakim Rüzgar Yönü ġekil Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Gürültü Kaynaklarının Toplam Ses Seviyesi ġekil ĠĢletme AĢamasında Gürültü Kaynaklarının Toplam Ses Seviyesi ġekil Bölge Karayolu Haritası ġekil Bölge Yol Ağına Ait Veriler ġekil Yılı Ġl Yolları Trafik Hacim Haritası ġekil Doğal Afet ve Kaza, Sabotaj ve Benzeri Durumlarda Uygulanacak Müdahale Planı x

12 EKLER LĠSTESĠ Ek-1 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı Ek-2 Yer Seçimi Raporu ve Onay Yazısı Ek-3 1/ Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı ve Lejantı Ek-4 Vize Belediye BaĢkanlığı GörüĢ Yazısı ve Vize Belediye Meclis Kararı Ek-5 Proje Alanına Ait Tapu Senetleri Ek-6 1/ Ölçekli Etki Alanı Haritası Ek-7 Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü nden Temin Edilen ÇED Ġnceleme ve Değerlendirme Formu Ek-8 Aslan (Özel) Organize Arazisinin YerleĢime Uygunluk Amaçlı Jeolojik Etüt Raporu Ek-9 Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Ekleri Ek-10 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Ek-11 1/ Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını Gösterir Harita Ek-12 Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu nda Kaydedilen Uzun Yıllara Ait Veriler Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita Ek-14 Pagder & Aslan Özel Plastik Ġhtisas OSB YerleĢim Planı Ek-15 Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve ĠĢletme Birliği nden (KIRK-KAB 1) Alınan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Kabul Yazısı Ek-16 Tıbbi Atık Bertaraf Yazısı Ek-17 Diri Fay Haritası Ek-18 Proje Alanı ve Yakın Çevresini Gösteren 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı Ek-19 Yol Yapımı Ġçin Alınan Orman Ġzni Ek No lu Parselin Kira SözleĢmesi Ek-21 Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü GörüĢ Yazısı Ek-22 Orman Kadastro Haritası Ek-23 Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı Ek-24 Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı xi

13 BÖLÜM I: PROJENĠN TANIMI VE AMACI 1.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle ĠliĢkisi ve Mesafeleri, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya Ġl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği Pagder & Aslan Organize tarafından Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii nde 62 hektarlık alanda yer seçimi yapılan Organize Sanayi Bölgesi nin (OSB) ne dönüģtürülmesi planlanmaktadır. Organize olarak 116 ha alan için yer seçimi talebinde bulunulmuģ olup, Mülga T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı dağıtım yazısı ile Kırklareli Valiliği nde tarihinde Yer Seçimi Komisyonu oluģturulmuģtur. Yer Seçimi Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda 433 numaralı parselin mülkiyetinin Pagder & Aslan Organize ne ait olmaması (özel Ģahıs arazisi olması) nedeniyle 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmayacağı düģünülmüģ ve 3 nolu alan iptal edilerek 62 ha lık alan OSB alanı olarak uygun görülmüģtür (Bkz. Ek-2, Yer Seçimi Raporu). OSB alanı bütünlüğünü bozduğu belirtilen 433 nolu parsel için parsel sahibi ile Pagder & Aslan Organize arasında kira sözleģmesi yapılmıģtır (Bkz. Ek-20). Sonuç olarak, 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmıģ olup, gerekli baģvuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ne Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacaktır. ĠĢ bu rapor, 433 numaralı parselin dahil edilmesi sonucu toplamda 66,98 ha alan için hazırlanmıģ ve çevresel etkileri değerlendirilmiģtir. Söz konusu proje, tarih ve sayılı Mülga ÇED Yönetmeliği Ek I listesi 36. Maddesi Ġhtisas Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II Listelerinde Yer Alan Faaliyetler) kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği Ek I listesi 35. Maddesi Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (Ek-I ve Ek-II de Yer Alan Projeler) kapsamında yer almaktadır. Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaları aynı Ģemsiye altında toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), 300 ü aģkın üyesi ile Türkiye Plastik ve Plastik ĠĢleme Makineleri sektörünün en etkin sivil toplum örgütlerinden biridir. Pagder & Aslan Organize tarafından gerçekleģtirilmesi planlanan proje ile Türkiye de ilk Özel Plastik Ġhtisas OSB alanı olacaktır. Proje alanı, Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü ile DıĢbudak Mevkii nde olup, Vize-ÇavuĢköy yol ayrımına 9 km, Doğanca Köyü ne 1,9 km uzaklıktadır. Faaliyet alanını gösteren 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı Ek-1 de verilmiģtir. alanı içerinde plastik ve kauçuk sektöründe faaliyet gösteren tesisler (plastik mamul üretimi, kauçuk mamul üretimi, özellikli hammadde üretimi (darbe dayanımı, ısı dayanımı, renk vs.) ve plastik sektöründe kullanılmak üzere seri makine üretimi) yer alacaktır. 12

14 Organize sanayi bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileģme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleģmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve biliģim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleģtirilmesi ve geliģtirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiģ arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliģtirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir Ģekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluģturulan ve belirli Kanun hükümlerine göre iģletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinin, kuruluģ ve iģleyiģ sürecinde düzenin sağlanması ve yasal bir statüye kavuģturulmaları için 4562 sayılı OSB kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Sanayinin disipline edilmesi, ġehrin planlı geliģmesine katkıda bulunulması, Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teģvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artıģının sağlanması, Sanayinin az geliģmiģ bölgelerde yaygınlaģtırılması, Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, MüĢterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması, OSB lerin kuruluģunda temel hedef olarak belirlenmiģtir. Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya çıkması hızla plastik tüketimini artırmıģtır. GeçmiĢi ancak 1960 lara uzanan Türk plastik endüstrisi oldukça gençtir ve en hızlı büyüyen pazarlardan biri olarak dikkat çekmektedir yılında imalat sanayi % 10,4, toplam sanayi % 9,8 büyürken, plastik sanayi % 12,7 büyüme kaydetmiģtir. Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretim kapasiteleri özellikle yurt içi tüketimine bağlı olarak çok farklılık gösterirken, teknoloji kullanımındaki artıģa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır yılı itibariyle Türk plastik sektöründe, çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere civarında firma faaliyet göstermektedir. Bu firmaların % 99 u KOBĠ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBĠ firmalarının payları artıģ göstermektedir. Firmaların % 63 ü plastik mamul üreticisi olup, bunu % 16 ile makine ve ekipman ve % 12 ile hammadde ve yardımcı madde üreticileri takip etmektedir. Plastik sektöründeki e yakın firmanın % 66 sı Marmara Bölgesi nde faaliyet göstermektedir. Bunu % 14 ile Ġç Anadolu ve % 10 ile Ege bölgesi takip etmektedir. Plastik sektöründe 2011 yılı itibariyle 186 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcut olup, bu firmaların toplam sermayelerinin yaklaģık % 70 i yabancı sermayedir. Yabancı sermayenin ülke dağılımında % 18,3 ile Almanya, % 9,7 ile Fransa, % 8,1 ile Hollanda ve % 7,5 ile Ġtalya baģı çekmektedir. Türk plastik sektörü 2011 yılında 6,7 milyon ton ve 28 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 11 milyar dolar katma değer sağlamıģ ve AB de üretim olarak Almanya ve 13

15 Ġtalya dan sonra üçüncü sıraya yerleģmiģtir itibariyle yaklaģık kiģilik istihdam sağlayan plastik sektöründe kiģi baģına 70 kg olan plastik tüketimi, dünya ortalamasının iki katı, geliģmiģ batı ülkelerinin ise yarısı ölçüsündedir. Bu durum Türkiyede potansiyel plastik talebinin çok büyük olduğunu göstermektedir. Türkiye de plastik tüketimini yönlendiren baģlıca sektörler, dünyada da olduğu gibi ambalaj ve inģaat malzemeleri sektörleridir. Türkiye de 2011 yılı itibariyle toplam plastik tüketiminin % 40 ı ambalaj, % 22 si inģaat, % 10 u elektrik ve elektronik, % 6 sı tarım, % 4 ü tekstil, % 4 ü otomotiv sektörlerince gerçekleģtirilmektedir. Diğer sektörlerin toplam payı % 19 düzeyindedir. Kaynak: Plastik Sanayicileri Fed. (PLASFED) 2012 Türk Plastik Sektörü 10. Kalkınma Planı Hazırlık Raporu ġekil Sektörel Bazda Plastik Tüketimi Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay) ġekil Yıllara Göre Plastik Sektör Üretimi 14

16 Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay) ġekil Ġller Ġtibarıyla Plastik Mamul Üretimi (1000 Ton) Plastik sektörü, iģleme kapasitesindeki artıģa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolara çıkmıģ ve 2012 yılının ilk 6 ayında 397 milyon dolar olarak gerçekleģmiģtir. Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay) ġekil Türk Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon Dolar) Türkiye nin toplam plastik ithalatı içinde plastik mamul ithalatı hem miktar hem de değer bazında küçük bir yer tutmaktadır. Sektörün dıģ ticaret açığı da plastik hammaddede yaģanılan ithal bağımlılığından kaynaklanmaktadır. 15

17 Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay) ġekil Plastik Hammadde ve Plastik Mamul Ġthalatı (1000 Ton) Türkiye nin toplam plastik malzeme ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını mamul ihracatı oluģturmaktadır. Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay) ġekil Plastik Hammadde ve Plastik Mamul Ġhracatı (1000 Ton) Türkiye de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kiģi baģına plastik mamul tüketimi 2007 yılında 58 kg iken 2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 kg a gerilemiģtir yılından itibaren kiģi baģına plastik mamul tüketimi artmaktadır. Bu düzeydeki kiģi baģına tüketim seviyesi, geliģmiģ batı toplumlarının % 60 I düzeyindedir. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir. Kaynak: Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2012 Türkiye Plastik Sekrörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay) ġekil Toplam ve KiĢi BaĢına Plastik Mamul Tüketimi 16

18 Plastik sektörünün büyüklüğü ve geliģme ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda ihtisas organize sanayi bölgesi oluģturulması gerekliliği ortaya çıkmıģtır Projenin Teknik Özellikleri ve Kapasitesi Toplam Alanı, Kapalı Alanı, Açık Alanı (m 2 olarak) Proje kapsamında Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan nin toplam alanı m 2 (66,98 ha) olup, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Madde 4 ek fıkra; Ortak yerlerden sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeģil alanlar bölge büyüklüğünün % 8 inden az olamaz. hükmü gereği % 8 e denk gelen m 2 (5,3584 ha) alanda zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeģil alanlar olacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 70, (5) bendi OSB lerde, sanayi parsellerinde yapılaģma koģulları, Taban Alanı Katsayısı: TAKS = 0.55; Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70; yükseklik: h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak belirlenir. hükmü gereğince planlanan ,20 m 2 kapalı alan ve ,80 m 2 açık alandan oluģacaktır Proje Kapsamında nde Yer Alan Faaliyetlerin Adedi (imalatçı, tedarikçi ve diğerleri) Faaliyet Konuları, Faaliyet Üniteleri DıĢındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler (idari ve sosyal binalar, tır parkı, teknik eğitim alanı, show room, fuar alanı vb.) Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan 66,98 ha alan üzerinde planlanmıģtır. içerisinde plastik ve plastiğin alt sektörlerine ait iģletmelere m 2, m 2, m 2 ve m 2 büyüklüklerinde toplam 64 parselin tahsis edilmesi planlanmaktadır. Her bir parselde bir iģletme yer alacak olup, toplamda 64 iģletmenin yanı sıra, tır parkı, arıtma tesisi, idari ve sosyal binalar yer alacaktır. içerisinde Show Room ve Fuar Alanı planlanmamaktadır. Önerilen Pagder & Aslan Özel Plastik Ġhtisas OSB YerleĢim Planı Ek- 14 te verilmiģtir Proje Kapsamında Kullanılacak Hammaddeler, Yardımcı Maddeler, Kimyasallar, Boya, Solvent, Yağ vb. Maddeler Ġle Oksijen, LPG, Akaryakıt Gibi Parlayıcı, Patlayıcı Maddeler, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kullanım Miktarları, Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Depolama Yöntemi, Depolama Kapasitesi ve Özellikleri Proje kapsamında kurulması planlanan OSB içerisinde plastik mamul üretimi, kauçuk mamul üretimi, özellikli hammadde üretimi (darbe dayanımı, ısı dayanımı, renk vs.) ve plastik sektöründe kullanılmak üzere seri makine üretimi gerçekleģtiren iģletmeler yer alacak olup, 17

19 üretilecek ürünlerde benzer hammaddeler ve yardımcı maddeler kullanılacaktır. Söz konusu proje ile yaklaģık ton/yıl plastik ürün, ton/yıl kauçuk ürün üretimi planlanmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak hammaddeler, yardımcı maddeler ve kullanım alanları Tablo de verilmiģtir. Plastik ve kauçuk ürünleri oldukça çeģitlilik arz etmekle birlikte kullanılacak hammadde ve yardımcı madde miktarlarıda değiģkenlik göstermektedir. Bu nedenle kullanılacak hammadde ve yardımcı miktarları net olarak verilemekle birlikte toplamda yılda ton hammadde ve yardımcı madde kullanılması planlanmaktadır. Tablo Plastik ve Kauçuk Hammaddeler PLASTĠK HAMMADDELER Etilen Polimerleri (Ġlk ġekillerde) Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (Ġlk ġekillerde) Stiren Polimerleri (Ġlk ġekillerde) Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (Ġlk ġekilde) Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (Ġlk ġekillerde) Akrilik Polimerleri (Ġlk ġekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (Ġlk ġekilde) Poliamidler (Ġlk ġekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (Ġlk ġekilde) Silikonlar (Ġlk ġekillerde) Petrol Reçineleri, Kumaron, Ġnden/Kumaron- Ġnden Reçine, Politerpenler Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (Ġlk ġekilde) Tabii Polimerler, DeğiĢtirilmiĢ Tabii Polimerler, Türevleri (Ġlk ġekilde) Polimer Esaslı Ġyon DeğiĢtiriciler (Ġlk ġekilde) Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar YARDIMCI MADDELER PlastikleĢtiriciler PekiĢtirici ve Dayanım Artırıcılar Renklendiriciler Yağlayıcılar (Lubrikantlar) Dioktil ftalat, dibutil ftalat, diizooktil Asbest lifi, cam lifi, seramik lifi ve mika parçacıkları, Kalsiyum ve baryum karbonatlar, talk, kaolen, Metal ve grafit tozları Beyaz renk için; titan dioksit, baryum sülfat, çinko oksit, GümüĢ rengi için; ince alüminyum tozu, Sarı renk için; titan sarısı, krom sarısı, kadmiyum sarısı, Mavi renk için; krom yeģili, Kırmızı renk için; kadmiyum kırmızısı, demir 2 oksit, Siyah renk için; karbon siyahı, Parıltılı görünüm elde etmek için; mika, kurģun karbonat Ġç yağlayıcılar; örn. metalik sabunlar, poliglikoller ve sentetik vakslar vb. DıĢ yağlayıcılar; örn. baryum, kalsiyum vb. Miktarları (ton/yıl) ton/yıl 18

20 Antistatikler UV Stabilizatörleri Antioksidantlar Köpürtücüler Isı Stabilizatörleri Yanma Dayanımını Artırıcılar KAUÇUK HAMMADDELER Prevulkanize EdilmiĢ Tabii Kauçuk Lateksi Tabii Kauçuk; Füme Yapraklar (RSS) Teknik Yönden BelirlenmiĢ Tabii Kauçuk (TSNR) Krep Kauçuk Tabii Kauçuk; Diğer ġekillerde Balata, Güta-Perka; Guayül, Çıkıl vb. Tabii Sakızlar Stiren; Budatien Kauçuktan (SBR) Lateks Gliserin esterler Aril esterler, tetrametilpiperidin, benzoik asit esterleri Fenoller, aromatik aminler ve tuzları, amin, keton vb. Pentan, toluen, trikloretilen ve azo karbonamid vb. Polivinil klorür (PVC) için; kurģun stearat, baryum stearat ya da çinko stearat Klorlu parafinler, trifenil fosfat KarboksilenmiĢ Stiren; Budatien Kauçuktan (XSBR) Lateks Sentetik/Suni Kauçuk; Diğer, Lateks ġeklinde Emilsiyon Polimerizasyonu Ġle Üretilen Stiren-Butadien Kauçuk (E-SBR) SBS Termokauçuk Elostomerler (Granül, Parça, Toz Halinde) Solisyon Polimerizasyonu Ġle Üretilen Stiren-Butadien Kauçuk (E-SBR) Solisyon Polimerizasyonu Ġle Üretilen Stiren-Butadien Kauçuk (E-SBR) (Balya Halinde) Diğer Hallerde Diğer ġekillerde (Balya Halinde) Butadien Kauçuk (BR) Ġzobüten-Ġzopren (Butil) Kauçuk Kloropren (Klor Bütadien) Kauçuk (CR) Lateks Akrilonitrit; Butadien Kauçuk (NBR) Lateks ġeklinde Ġzopren Kauçuk (IR) Etilen; Propilen; Konjuge OlmamıĢ Dien Kauçuk (Epdm) Tabii Ve Sentetik Kauçuk KarıĢımları Rejenere Kauçuk Kauçuktan Döküntü ve Kırpıntılar, Artıklar Kauçuktan Toz ve Granüller Karbon Karası veya Silika Ġle KarıĢtırılmıĢ Kauçuk Çözeltiler; Dispersiyonlar Halinde KarıĢtırılmıĢ Kauçuk KarıĢtırılmıĢ Kauçuktan (Vulkanize EdilmemiĢ) Levha, Tabaka ve ġeritler Vulkanizasyona Hazır KarıĢımlar Halinde Tabii/Sentetik Kauçuktan Granüller Vulkanize EdilmemiĢ Kauçuktan Profiller 19

21 Kullanım Alanlarına Göre Plastikler ve Kauçuklar Akrilonitril Butadien Stiren (ABS) Özelliği: Darbe dayanımı çok yüksek, katı, iģlenmesi kolay, metal ve tahtaya alternatif, askeri ve sivil amaçlarla fazla miktarda kullanılan bir plastik türüdür. Kullanıldığı Yerler: Televizyon kabini, anahtar kutuları, far, ayna oyuncak, telefon gövdeleri, çanta ve bavul, askeri amaçlı tüfek dipçikleri ve bina inģaat malzemesi yapımında kullanılır. Akrilik Polimerler (Polimetilmetakrilat) Özelliği: Havada aģınmaya karģı yüksek dirençli, kolay kolay renk yitirmeyen, ıģığı çok iyi ileten, iyi ısı özelliklerine sahip reçinelerdir. ÇeĢitleri: Polimetil Metakrilat (PMMA), Akrilik Elyaf, Siyanoakrilatlar, Poliakrilamid Kullanıldığı Yerler: Lens, gözlük ve bazı optik cihazlar ile reklam, ıģıklı pano ve jet uçaklarında kabin camı olarak kullanılmaktadırlar. Fluorokarbon Plastikleri Özelliği: Kimyasal dirençleri yüksek, elektriksel yalıtkanlıkları ve yüksek sıcaklıklara dirençleri çok fazla olan plastiklerdir. ÇeĢitleri: Politetraflour (PTFE, Teflon), Fluorine Etilen Propilen (FEP), Perfluor Alkoksi (PFA), Polikloro Trifluor Etilen (PCTFE), Etilen Kloro Trifluor Etilen (ECTFE), Etilen Tetrafluor Etilen (ETFE), Poliviniliden Fluorid (PVDF) ve Polivinil Fluorid tir. En yaygın kullanılanı Teflondur. Kullanıldığı Yerler: Yağsız tava ve ütü altlıklarında, yüksek voltaj ve frekansta çalıģan elektrikli alet imalinde kullanılmaktadır. Furan Plastikleri Özelliği: Furan halkasını bulunduran kimyasalların furfural veya furfuril alkol ile verdiği yoğuģma sonucu oluģan asit ve bazlara son derece dayanıklı olan çelik üzerine çok iyi yapıģan plastiklerdir. Kullanıldığı Yerler: Kimyasal malzeme kaplarının kaplanmasında, cam elyafı ile karıģtırılarak yer altındaki su ve gaz borularının yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Poliamid (NYLON, PA) Özelliği: Yüksek dayanım, iyi elektriksel ve kimyasal özelliklere sahip, hafif ve birçok türleri olan termoplast bir üründür. 20

22 ÇeĢitleri: Nylonlar içerdiği karbon sayısına göre adlandırılır. Nylon 6, Nylon 6.6, Nylon 6.10 ve Nylon 8 dir. Kullanıldığı Yerler: DiĢli ve yatak yapımında, elektrik tellerinin yalıtılmasında, elektrikli battaniyelerde, kumaģ, elbise, çorap ve örme iģleri ile darbeye dirençli metal mobilyaların kaplanmasında, gıda endüstrisinde ve hastane araç ve gereçleri yapımında kullanılmaktadır. Poliasetal Özelliği: Fiziksel, kimyasal, mekanik ve birçok özelliği itibariyle mükemmel bir malzemedir. Polioksi metilen de denir. Boyut kararlılığı ve düģük fiyatı dolayısıyla tercih edilen bir üründür. Kullanıldığı Yerler: Hassas parça yapımında (ölçü aletleri, saat, pompa aksamı, telefon parçaları, otomobil göstergeleri vb.), kam, diģli, kalem, anahtar, valf, pencere çerçeveleri ve plastik çakmak gibi parçaların yapımında kullanılır. Polibutilen (PB) Özelliği: Asitlere, bazlara, çözücülere, parafinik veya naftenik yağlara, deterjanlara ve çeģitli kimyasallara dirençli ve mekanik özellikleri yüksek sıcaklıklarda iyi olan bir plastiktir. Kullanıldığı Yerler: Film ve boru imalinde, ağır hizmet taģıma konteynerlerinde, özellikle sızdırmaz amaçlı filmler için büyük oranda sarf edilmektedir. Poliesterler Özelliği: DüĢük molekül ağırlığına sahip, sert ve ısıya dayanıklı, hava Ģartlarından etkilenmeyen ve çeģitli kimyasallara karģı dayanıklı plastik çeģitidir. ÇeĢitleri: Katı ve sıvı tipte alkid, aromatik; termoset ve termoplast. Kullanıldığı Yerler: KurĢun geçirmez yeleklerde, deniz motoru ve tekne gövdelerinde, kimyasal sıvı ileten borularda, su depolarında ve mobilya yapımında kullanılmaktadır. Polietilen (PE) Özelliği: Etilen polimerizasyonuyla elde edilen tokluğu yüksek, elektriksel yalıtkanlığı iyi, sürtünme direnci düģük, asit-baz ve kimyasal maddelere çok dayanıklı bir plastik çeģididir. ÇeĢitleri: Yoğunluklarına göre alçak, orta ve yüksek olarak çeģitlendirilirler. Günümüzde en fazla tüketilen plastik çeģididir. Kullanıldığı Yerler: Kırılmaz tüp ve ĢiĢeler, buzdolabı parçaları, kimyasal madde taģıyan tank ve depolarda, bidon, torba ve mutfak eģyası yapımında kullanılır. 21

23 Polifenilen Sülfid (PPS) Özelliği: Gerek kimyasal bakımdan, gerekse yüksek sıcaklık ve alev direnci bakımından çok iyi özelliklere sahip olan kararlı bir plastiktir. Buda imalat sırasında defalarca kullanılmasını sağlar. Kullanıldığı Yerler: Mikrodalga besin fırınları, kimya proses cihazları(vana, pompa, santrifüj) aģırı korozif ortamlar için parçalar, kiģisel eģyalar yapılmaktadır. Poliimid (PI) Özelliği ve ÇeĢitleri: Isısal özellikleri yanında mekanik özellikleri de yüksek olan poliimidler termoplast, termoset, alaģım ve sıvı halde bulunan pahalı bir plastik grubudur. Kullanıldığı Yerler: Uzay-havacılık (jet motoru), otomotiv, askeri (füze kablo yalıtımı), elektronik (fotokopi, bilgisayar parçası) ve çevre koruma; termal ve elektriksel yalıtma malzemeleri ve yanmaz kumaģlarda kullanılır. Polikarbonat (PC) Özelliği: Hava ve ultraviyole ıģınlarına dayanıklı, aleve dirençli olan iyi bir tokluğa ve saydamlığa sahip, mekanik ve elektriksel özellikleri yüksek, amorf yapıda bir plastiktir. Kullanıldığı Yerler: Sokak ve trafik lamba armatürleri, güneģ kollektörü camları, elektronik parçalar, büro ve iģ makineleri gövdeleri yapımında, su damacanalarında ve gıda ambalajlarında kullanılır. Polipropilen (PP) Özelliği: Boya tutma yeteneği olan yoğunluğu düģük, ağaç ve metal gibi malzemeler yerine kullanılabilen, lif haline de getirilebilen ucuz ve kaliteli bir mühendislik plastiğidir. Kullanıldığı Yerler: Akümülatör gövdesinde, beyaz eģya parçalarında, otomotiv sektöründe, sağlık hizmetlerinde, kablo, halat, boru, masa, sandalye gibi hacimli eģya yapımında ve köpük malzeme yapımında kullanılmaktadır. Polistiren (PS) Özelliği: ĠĢlenebilme kolaylığı ve iyi renklenme yeteneğine sahip, ısı kararlılığı olan optik özelliği iyi derecede olan elektrik yalıtması çok iyi olan bir polimerdir. Kullanıldığı Yerler: Ev eģyası parçaları, telefon, oto, bilgisayar, elektrik ve elektronik sanayi için gerekli parçalarla, gıda, tekstil, oyuncak ve çok çeģitli makine aksamı yapımında kullanılmaktadır. Polistiren Plastik Köpük (EPS) Özelliği ve Kullanıldığı Yerler: Korozyona uğrama, küflenme, çürüme gibi istenmeyen özellikleri olmadığından dolayı ambalajlama ve ısı yalıtımında kullanılmaktadır. 22

24 Stiren Akrilonitril (SAN) Özelliği: Mekanik özellikleri yüksek olan, açık havadan az etkilenen, nebati yağlara, gıda maddelerine, deterjanlara dayanıklı, berrak ve ucuz bir plastiktir. Kullanıldığı Yerler: Kaset kutuları, kırtasiye eģyası(cetvel, tükenmez kalem), gıda maddeleri için soğutucu kabinler, ucuz plastik eģya üretiminde, vantilatör pervanesi ve otomobil sinyal lambaları yapımında kullanılmaktadır. Polivinil Klorid (PVC) Özelliği ve ÇeĢitleri: Rijit esnek, opak ve saydam türleri vardır. Fiziksel dayanımı ve elektriksel yalıtma özelliği iyidir. Üretim kolaylığı vardır. Çevre koģullarına dirençli ayrıca ucuz bir plastiktir. Kullanıldığı Yerler: Elektrik tellerinin yalıtımında, boru yapımında, su hortumlarında, yer döģemeciliğinde, oyuncak, koltuk ve yatak süngeri, gıda ambalajlarında, iplik, pencere çerçeveleri, kapılar ve büyük çaplı su boruları yapımında kullanılmaktadır. Sülfon Polimeri (SU) Özelliği ve ÇeĢitleri: Rijit, saydam, sürtünme dayanımı düģük, yüksek sıcaklığa ve bu sıcaklıktaki hava ve suyun etkilerine direnç gösteren plastiklerdir. Polieter Sülfon (PESU), Polisülfon (PSU) ve Poliaril Sülfon (PPSU) olmak üzere 3 çeģittir. Kullanıldığı Yerler: Tıbbi araç ve gereç, gıda üretim donanımı, TV elemanları, korozyona dayanıklı borular, pompalar, kamera ve saat gövdeleri ile uzay ve havacılık sanayinde kullanılmaktadırlar. Epoksi Reçineleri (EP) Özelliği ve ÇeĢitleri: Elektrik, ısı, ve kimyasal dirençleriyle mekanik özellikleri çok iyidir. Sert, rijit ve kırılgandırlar. Ġyi yapıģma özelliği vardır. Kalıplama ve dökme reçineleri olan çeģitleri vardır. Kullanıldığı Yerler: Elektrik parçaları, takım sapları; mermi kovanları ve metal levhaların kaplanması; katmanlı levha, boru ve parça üretimi; uçak konstrüksiyon parçalarının, kaynak veya perçin yerine kullanılmasında ve yapıģtırıcı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Fenolik Plastikler Özelliği: Ucuz, elektriksel özellikleri iyi, termik dirençleri yüksek, aleve dayanıklı, su ve kimyasal maddelere mukavemetli plastiklerdir. Piyasada Bakalit ve Resinox adları altında bulunmaktadır. Kullanıldığı Yerler: Elektrik kumanda tablolarında, elektrik süpürgesi parçaları, elektrik-elektronik alanlarında, yapıģtırıcı olarak metallerde kullanılmaktadır. 23

25 Amino Reçineleri Özelliği ve ÇeĢitleri: Renksiz ve berrak, ısı dirençleri yüksek, çözücü ve yağlara karģı dirençli, sert plastiklerdir. Üre Formaldehit ve Melamin Formaldehit reçineleri bilinen çeģitleridir. Kullanıldığı Yerler: Kozmetik ambalaj kapları, elektrik malzemelerinde, kaliteli mutfak malzemelerinde ve tekstil endüstrisinde elyaf pekiģtirilmesinde, su geçirmezlik ve yanmazlığı artırıcı eleman olarak kullanılmaktadır. Poliüretanlar (PUR) Özelliği: Poliisosiyanatın polieter ya da poliester reçineleriyle reaksiyonu sonucu sıvı halde ve köpük halinde oluģan hidrolize dirençli, ucuz, kolay iģlenebilir, mekanik dayanımları yüksek plastiklerdir. Kullanıldığı Yerler: Otomobil koltukları, ev kanepe ve koltuklarında, gürültü söndürücü eleman olarak inģaatlarda, buzdolabında, çatı yalıtımında ve dekorasyon malzemelerinde kullanılmaktadır. Silikon Plastikleri (SI) Özelliği: Süt beyazı renginde, su ve yapıģtırıcı maddeyi kabul etmeyen; her imalata göre: Sert ve katı olanından yumuģak ve elastikiyeti olanına kadar çeģidi olan yağlara karģı dayanıklı, asitlere, eriyiklere ve çözücülere dayanıksız plastiklerdir. Kullanıldığı Yerler: Yüksek sıcaklığa dayanıklı boya ve mürekkeplerde, uçak endüstrisinde motor kablolarında, lak yapımında, su geçirmez boyalarda ve bazı yapay organ yapımında kullanılmaktadır. Selüloz Plastikleri Özelliği ve ÇeĢitleri: Ham selülozun bazı kimyasal iģlemleriyle elde edilen ürünlerdir. Hammadde olarak odun ve pamuk kullanılır. Selüloz (Nitrat, Asetat, Triasetat, Aseto Butirat, Aseto Propiyonat) Etil selüloz ve Selüloz Eterleri çeģitleridir. Kullanıldığı Yerler: Tarak, gözlük çerçeveleri, dürbün, bilardo topu, sigara endüstrisinde filtre yapımında, grafik sanatlarda; lak ve boya yapımında kullanılmaktadır. Tabii Kauçuk (RSS-NR) ÇeĢitli asit, baz, alkol, soğuk ve sıcak suya dirençli olan bu hammadde, yeksek esneklik ve mekanik özellik gerektiren yerlerde kullanılır. ÇalıĢabileceği sıcaklık değeri ise 60 C + 90 C derece arasındadır. Etilen Propilen Kauçuk (EPDM) DıĢ etkenlere, ozona, tuzlu suya, su buharına, hava koģullarına, sıcak ve soğuk suya dayanıklılığı oldukça iyi olan bu hammaddenin çalıģabileceği sıcaklık değeri ise 24

26 - 45 C C derece arasındadır. Silikon Kauçuk (MUQ) Yırtılmaya karģı direnci zayıf olan bu malzemenin oksijen ve ozonun etkilerine karģı direnci oldukça yüksektir. ÇalıĢabileceği sıcaklık değeri 60 C C derece arasında olurken, aralıklarla C dereceye kadar dayanabilir. Neopren Kauçuk (KA) Atmosfer Ģartlarına, sıvı ve gaz halindeki petrol ürünlerine, ozona, suya ve tuzlu suya dayanıklı olan bu malzemenin yanması oldukça zor olduğu gibi - 20 C C derece sıcaklık arasında çalıģabilmektedir. Nitril Kauçuk (NBR) Mazot, benzin, çeģitli sanayi ve gres yağlarına karģı dayanıklı genel amaçlı malzemedir. Keçe imalatında tercih edilen malzeme çeģidi Nitril kauçuk malzemesidir. ÇalıĢabileceği sıcaklık değeri 40 C C derece arasında olurken aralıklarla C dereceye kadar dayanabilir. Viton Fluoroelostomer (FKM) Madeni yağlara, çeģitli organik solventlere, greslere ve katkı maddeli olanlara, uçak, motor yağlarına ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir hammaddedir. 30 C C derece arasındaki sıcaklıkta çalıģabilmektedir. Üretim çalıģmalarında kullanılacak hammadde ve yardımcı maddeler yurt içi ve yurt dıģı piyasadan karayolu ile temin edilecek olup, kullanım miktarları 64 iģletmenin yapacağı üretim çalıģmalarına göre farklılık gösterecektir. Hammadde ve yardımcı maddelerin depolanması esnasında tüm güvenlik önlemleri alınacak olup, serin ve kuru, güneģ ıģığı görmeyen kapalı ortamlarda, onaylı ambalajlarda, uygun depo koģullarında, sadece görevlilerin girebileceği depo alanlarında depolanacaktır. Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Ġhtisas Organize içerisinde LPG, akaryakıt gibi parlayıcı, patlayıcı maddeler bulundurulmayacaktır Proje Ünitelerinde Kullanılacak Proses Yöntemleri Ġle Teknolojiler, Proses Akım ġemaları, Uyulacak Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Üretim Sektörleri, Kapasiteleri (Üretim Akım ġemalarının detaylı olarak hazırlanarak üzerinde üretimde yer alacak tüm girdi ve çıktıların ve kirletici kaynaklarının gösterilmesi gerekmektedir) Projesi kapsamında yer alacak 64 iģletmenin gerçekleģtireceği üretim çalıģmalarında kullanılan üretim yöntemleri aģağıda alt baģlıklar halinde verilmiģtir. 1-Enjeksiyon Yöntemi 2-Ekstrüzyon Yöntemi -Film Çekme -Profil Çekme 25

27 3-ġiĢirme Kalıplama Yöntemi 4-Vakum (Isıl ġekillendirme) Yöntemi. 5-Dödürmeli (Rotasyonel)Kalıplama Yöntemi 6-Basma (Kompresyon Baskı) Ġle Kalıplama Yöntemi 7-Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemi 8-Vulkanizasyon Yöntemi (Kauçuk Ürün Üretimi) 1-Enjeksiyon Yöntemi Enjeksiyon kalıplama tekniği, termoplastik malzemelerin Ģekillendirilmesinde kullanılan en önemli prosestir; bazı modifikasyonlarla termoset plastikler de iģlenebilmektedir. Plastik malzeme, yüksek basınçla bir kalıp içine enjekte edilir; kalıp, elde edilmek istenen Ģeklin negatifidir (tersi). Bu yöntemle kalıplanan malzemeler arasında PS, ABS, naylon, PP ve PVC sayılabilir. Enjeksiyon kalıplama sistemleri Plunger (dalma pistonlu) tip ve Reciprotating (ileri-geri çalıģmalı) vidalı tip olmak üzere genelde 2 çeģit enjeksiyon kalıplama sistemi uygulanır. Basit olarak incelendiğinde bir plastik enjeksiyon parçasının imalat süreci Ģu aģamalardan oluģur: a) Kapama Bir enjeksiyon makinesi üç ana parçadan oluģur: kapama ünitesi (mengene), enjeksiyon ünitesi ve kalıp. Kapama ünitesi, enjeksiyon ve soğutma esnasında kalıbı basınç altında tutan ünitedir. Daha basit olarak enjeksiyon kalıbının iki tarafını (diģi ve erkek) birleģtiren ünitedir. b) Enjeksiyon Enjeksiyon aģaması esnasında, granül halindeki plastik malzeme enjeksiyon ünitesi üzerindeki hazneye dökülür. Oradan rezistanslı ısıtıcılar ile ısıtılan silindir içine, elektrik motoru ile kumanda edilen bir vida vasıtası ile alınır. Vida sıkıģtırma iģlemi yaparak sıcaklık ve basınç altında eriyik hale gelen plastik malzemeyi silindirin sonuna kadar ilerletir. Vidanın önüne kalıbı doldurmak için yeterince malzeme alındığında enjeksiyon iģlemi baģlar. ErimiĢ plastik, makinenin ucundaki bir meme vasıtası ile kalıbın içine gönderilir. Bu iģlem esnasındaki basınç ve hız hidrolik motor ile kontrol edilir. c) Ütüleme Parçanın istenen ölçülerde olması ve görünümünde çeģitli hatalar (çöküntü, yamulma, eğilme, vs.) olmaması için bu iģlem uygulanır. Bu aģamada kalıp içine enjekte edilmiģ olan plastik eriyiğin, basınç uygulanarak kalıp boģluğunu iyice doldurması sağlanır. Plastik, kalıp içinde katı hale gelinceye kadar iģlem devam eder. Kullanılan hammaddenin özelliğine, parça ebatlarına ve ağırlığına bağlı olarak iģlemin süresi değiģkenlik gösterir. d) Soğutma Enjekte edilen eriyik hammaddenin, kalıbın içinde sertleģmesine neden olur. Kalıp içinde sertleģen plastik aksesuar kalıptan çıkarılarak endüstrinin hemen her alanında 26

28 kullanılabilir. Kalıbın soğutulması genellikle kalıp içindeki su kanalları vasıtasıyla yapılır. e) Kalıp Açma Kapama ünitesi kalıbın iki tarafı ayrılacak Ģekilde açılır. f) Çıkarma Kalıp tipine göre maçalar veya iticiler vasıtası ile bitmiģ parça kalıptan çıkarılır. ġekil Plunger (Dalma Pistonlu) Tip Enjeksiyon Kalıplama Sistemi ġekil Reciprotating (Ġleri-Geri ÇalıĢmalı) Vidalı Tip Enjeksiyon Kalıplama Sistemi Enjeksiyon Yöntemine ait iģ akım Ģeması ġekil te verilmiģtir. 27

29 ġekil Enjeksiyon Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması 2-Ekstrüzyon Yöntemi Granüler veya toz plastiklerden ĢekillendirilmiĢ nesneler üretilmesi için çok çeģitli metotlar geliģtirilmiģtir. Termoplastiklerin Ģekillendirmesinde genellikle bir ekstruder kullanılır; plastik tüpler, borular, çubuklar, levha ve filmler üretilir. Ekstruder çeģitli bölümleri olan bir iģleme makinesidir; madde bir hopperden ısıtılan bir odacığa beslenir; burada ısınır ve yumuģar, sonsuz bir vida sistemiyle homojenleģtirilerek ekstruder çıkıģına bağlanmıģ bir kalıba basılır. Ekstruderde farklı ısı bölgeleri, ısı kontrol panelleri, filtre veya süzgeç gibi sistemler bulunur. Kalıba basılan ergimiģ plastik soğuyup sertleģtikten sonra kalıp açılır ve malzeme çıkarılır. Kalıplama prosesi sırasında kimyasal reaksiyon olmaz. Üretilecek nesneye göre değiģik ve farklı teknolojilerde kalıplar kullanılır. Ekstruzyon sürekli (kontinü) veya yarı sürekli (semikontinü) yapılabilir. Bazı malzemelere sıcak çekme (hot drawn) uygulanırken, bazılarına soğuk çekme (cold drawn) uygulanır. Soğuk çekme, örneğin kuvvetli naylon flamentlerin üretilmesinde çok uygulanan bir tekniktir. Amorf düzendeki polimerik zincirler, soğuk çekme sonucu kristal bir düzenlenmeye girerek kuvvetli bir yapı kazanırlar. ġekil Ekstrüzyon Yöntemi ve Elde Edilen Bazı Genel Ürünler 28

30 Ekstrüzyon Yöntemine ait iģ akım Ģeması ġekil te verilmiģtir. ġekil Ekstrüzyon Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması 3-ġiĢirme Kalıplama Yöntemi ġiģirme kalıplamayla ortası boģ plastik malzemeler üretilir. Genellikle, üç tip ĢiĢirme kalıplama tekniği uygulanır; ekstruzyon, injeksiyon ve gerdirme (stretch). Ekstruzyon ĢiĢirme kalıplama iģleminde plastik malzeme ergitilir ve içi boģ bir tüp Ģeklinde (parison), soğuk metal kalıp içine basılır ve burada basınçlı hava ile ĢiĢirilerek kalıbın Ģeklini alması sağlanır. Yeteri kadar soğuduktan sonra kalıp açılır ve ĢekillenmiĢ malzeme çıkarılır. Enjeksiyon ĢiĢirme kalıplama prosesi genellikle büyük miktarlardaki malzemelerin (içi boģ) üretiminde kullanılır. Polimer bir ekstruder silindirinde ergitilerek sonsuz vida sistemi ile bir manifolda beslenerek, nozullar yoluyla önceden ısıtılmıģ bir ön Ģekillendirme kalıbı içine enjekte edilir. Ön Ģekillendirmeden çıkan malzemenin baģlangıç kısmı (örneğin, ĢiĢenin boynu) ĢekillenmiĢtir, devamı ise daha sonra beden haline dönüģecek olan ortası boģ kalın bir tüptür. Ön ĢekillendirilmiĢ malzeme, göbek (core) çubuğunun dönmesiyle ĢiĢirmeyle kalıplama kısmına gelir ve burada soğutulmuģ kalıp içine yerleģtirilerek basınçla hava üflenerek malzemenin beden kısmı oluģturulur. Soğutma süresinin sonunda kalıp açılır, malzeme göbek çubuğu ile çıkarma konumuna gelir ve oradan alınır. Gerdirme ĢiĢirme kalıplama prosesinde, plastik malzeme önce enjeksiyonla kalıplamayla bir ön Ģekillendirme iģleminden geçirilir; bununla, örneğin ĢiĢe üretilmesi isteniyorsa ĢiĢenin boyun kısmı ile ĢiĢenin bitimindeki ipliksi kısım üretilir. Buradan alınan malzeme, soğuduktan sonra ekstruzyonla ĢiĢirme kalıplama makinesine konur; ısıtılır, yüksek basınçlı havayla (metal kalıba) ĢiĢirilir. Proses sırasında malzeme bir göbek (core) çubuğuyla çekilerek gerdirilir. Bu Ģekilde üretilen ĢiĢeler (PET gibi) özellikle basıncı 60 psi dolayında olan karbonatlı meģrubatlar için çok elveriģlidir. 29

31 ġekil ġiģirme Kalıplama Yöntemi ġiģirme Kalıplama Yöntemine ait iģ akım Ģeması ġekil de verilmiģtir. ġekil ġiģirme Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması 4-Vakum (Isıl ġekillendirme) Yöntemi Termoplastik levha veya filmlerin Ģekillendirilmesinde uygulanır. Kalıp üzerine kelepçelerle tutturulan ve yumuģama noktasına kadar ısıtılan plastik levha ve/veya filme, vakum yöntemiyle istenilen Ģeklin verilmesi esasına dayanır. Isıyla yumuģayan plastik bir levha bir çerçeve içine, ya etrafından sıkılarak bağlanır ya da yalnızca kalıbın üzerine oturtularak tespit edilir. Levha yumuģayıncaya kadar fakat 30

32 erimeyecek Ģekilde ısıtılır. YumuĢak plastik levha kalıbın çevresine iyice yapıģtırılarak sızdırmazlık sağlanır. Kalıp boģluğundaki hava emilerek vakum elde edilir. Atmosfer basıncı, ısıtılmıģ levhaya bastırarak onun kalıbın Ģeklini almasına sebep olur. Levha soğuyup sertleģinceye kadar vakum uygulanır. Biçimlendirilen parçalar kalıptan alınarak düzeltilir. Isıl Ģekillendirmede plastik levha, ısı ile yumuģatılmıģ durumda kalıba sıkıca bağlanır. Ara boģluktaki hava emilerek oluģturulan vakum vasıtası ile, ısıtılmıģ levha; aģağıya, kalıbın üzerine çekilir ve kalıbın Ģeklini alması sağlanır Isıl Ģekillendirme ile, hemen her tür termoplastikler iģlenebilir. Ancak,. Çabuk ısınma ve soğuma sağlayan, özgül ısı değeri düģük, tercihen amorf plastikler,. Yüksek ısıl iletkenliği olan köpük malzemeler bu teknik için uygun değildir. Buna karģılık, -Yüksek molekül ağırlıklı (böylece yüksek viskozite değerli olup aģırı incelme ve yırtılma yapmayan) polimerlerin bu yöntem için en uygun yöntem olduğu söylenebilir. ġekil Vakum (Isıl ġekillendirme) Yöntemi 31

33 Vakum (Isıl ġekillendirme)yöntemine ait iģ akım Ģeması ġekil da verilmiģtir. ġekil Vakum (Isıl ġekillendirme) Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması 5-Döndürmeli (Rotasyonel) Kalıplama Yöntemi Rotasyonal kalıplama yüksek sıcaklıklarda ve düģük basınçlarda yapılan ve genellikle büyük malzemelerin üretilmesinde kullanılan bir kalıplama yöntemidir. Bu sisteme santrifüj kalıplama metodu da denmektedir. Döndürmeli kalıplama metodunda toz ve sıvı haldeki plastik maddeler kullanılır. Ayrıca hem termoplastik hemde termosetler bu yöntemle kalıplanabilir. Elde edilen malzemenin temiz olmasında Isıtma ve soğutma süreleri, kalıbın döndürülme hızı çok önemlidir. Proseste, tartılmıģ miktarda polimer (genellikle toz halinde) yatay ve dikey yönlerde yavaģ yavaģ dönen ve bu sırada ısıtılan bir kalıba yüklenir; bu eģ zamanlı ısıtma ve dönme malzemenin kalıbın her noktasına dağılmasını ve ergimesini sağlar. Isıtmaya polimerin tamamen ergiyerek kalıp duvarlarına yapıģmasına kadar devam edilir. Kalıp içerisindeki parça arzu edilen biçimi aldığında su veya soğutma sıvısı püskürtülerek ya da basınçlı havayla kalıp soğutulur. Bazen de kalıp yarımları içine açılan soğutma kanallarından gönderilen sıvı ilede kalıp soğutulabilir. Soğutma iģlemi tamamlandığında parça kalıptan elle veya otomatik olarak çıkarılabilir. Bu teknikle çöp sepeti, kova, plastik toplar gibi çeģitli malzemeler üretilir. 32

34 ġekil Döndürmeli (Rotasyonal) Kalıplama Makinası Temsili Fotoğrafı Döndürmeli (Rotasyonal) Kalıplama Yöntemine ait iģ akım Ģeması ġekil de verilmiģtir. ġekil Vakum (Isıl ġekillendirme) Kalıplama Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması 6-Basma (Kompresyon Baskı) Ġle Kalıplama Yöntemi Basit ve ekonomik bir yöntemdir. Basit, küçük ve orta boy parçalar için uygundur. Kalıbın içine tartılarak konan polimer malzeme kalıbın yukarıya doğru hareketi ile 7-70 MPa basınçla kapanan kalıp reçinenin eriyip kalıbın Ģekline alması ile (3-20 dk sonunda) ürünü ortaya çıkaran bir yöntemdir. Termoplastik malzemelerde soğutma, termoset malzemelerde ise bir süre basınç altında yüksek sıcaklıkta tutma uygulanır. Daha sonra ise çapaklar temizlenir. 33

35 ġekil Basma (Kompresyon Baskı) Ġle Kalıplama Yöntemi ve Temsili Makinası Basma (Kompresyon Baskı)Yöntemine ait iģ akım Ģeması ġekil te verilmiģtir. ġekil Basma (Kompresyon Baskı)Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması 7-Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemi Haddelemede ekstrüzyonda devamlı bir çubuk veya kalın ip Ģeklinde çıkan ürünün haddelerden geçirilerek devamlı (kesiksiz olarak) levha üretilmesi sağlanır. Kâğıt, tekstil ve metal endüstrisinden esinlenerek polimer sektörüne uyarlanmıģtır. Kullanılan haddelerin kalitesi ürünün kalitesine etki eder. Haddelerin içinden sıcak su/buhar veya sıcak yağ geçirilerek ısıtılır. Haddeler arasındaki mesafe belirli toleranslar içinde olması önemlidir. 34

36 ġekil Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemi Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemine ait iģ akım Ģeması ġekil te verilmiģtir. ġekil Kalenderleme (Merdaneleme-Haddeleme) Yöntemine Ait ĠĢ Akım ġeması 8-Vulkanizasyon Yöntemi (Kauçuk Ürün Üretimi) Kauçuk aslında bir ağaç adıdır. Bu ağacın kendisinden ve özsuyu olan lateksinden elde edilen maddeler endüstride kullanım sahası bulmuģtur.son yıllarda tabii kauçuğun yanı sıra sentetik kauçuğun da üretilmesi ile pek çok kauçuk türü ortaya çıkmıģtır. Kauçuğun en önemli özelliği yüksek bir elastisiteye sahip olması yani yeniden eski haline dönebilen bir uzayabilirliğinin olmasıdır. Bir kauçuk ürününün formül reçetesinde kauçuk, kükürt, çinko oksit yağ asidi, hızlandırıcı, dolgu, yumuģatıcı ve anti-oksidan vardır.kauçuktan yapılı ürünlerin baģlıcaları; 35

37 anti-vibrasyon parçalar, sızdırmazlık elemanları, araba lastikleri, tamponlayıcı malzemeler, zemin döģemeleri, ayakkabı tabanı ve çeģitli oyuncaklardır. Dünyada bu ürünlerden en çok kullanılanı ve atık olarak geri döneni araba lastikleridir. Kauçuk, özellikle U.S.A. ve Japonya olmak üzere tüm dünyada pek çok ürün çeģidinin üretiminde kullanılan önemli bir hammaddedir. Kauçuk en çok bilinen haliyle sadece araba lastiği olarak değil, daha pek çok çeģitli endüstrilerde kullanılmaktadır.lastik dıģında kullanıldığı ürünler hortumlar, kayıģlar, sızdırmazlık contaları, keçeler, anti-vibrasyon parçaları (örneğin; titreģim önleyen takozlar), ayakkabı tabanı ve diğer mekanik malzemeleridir. Kauçuk ürün üretim prosesi, üretilecek ürün türüne bağlı olarak değiģmektedir. Her ürün için spesifik bir üretim Ģekli olmasına rağmen, proses temeli ortak iģlemlerden oluģmaktadır.temel iģlemler aģağıda verilmiģtir: KarıĢtırma Hamur ön Ģekillendirme Presleme Yüzey iģlem uygulaması Montaj Vulkanizasyon (Kauçuğun piģmesi) Finisaj Kauçuk ürün prosesi, kauçuğa polimerler (örneğin; ham ve/veya sentetik kauçuk), karbon siyahı (kauçuk karıģımı oluģturmak için birincil dolgu malzemesi), yağlar ve çeģitli kimyasal katkı maddelerinin katılmasıyla baģlar.kimyasal katkı maddeleri; proses yardımcıları, vulkanizasyon ajanları, aktivatörler, hızlandırıcılar, yaģlanmayı önleyiciler, dolgular, yumuģatıcılar ve özel maddelerden oluģmaktadır.bu katkı maddelerinin fonksiyonlarını kısaca tanımlarsak; Proses Yardımcıları: KarıĢtırma periyodunda veya proses boyumca kauçuğu modifiye eder veya preslemede ve operasyonlarında spesifik bir tarz oluģmasına yardım eder. Vulkanizasyon Ajanları: Polimer zincirleri arasında çapraz bağlar oluģturur. Aktivatörler: Vulkanizasyonun ilerlemesi ile kür süresinin azalmasını, vulkanizasyon ajanları ile kombinasyonu sağlarlar. Hızlandırıcılar: Aktivatörler ile kimyasal kompleks oluģturacak formdadırlar. Böylece artan vulkanizasyon hızı ve final ürün özellikleri oluģması ile hızlandırma sisteminden max. fayda sağlarlar. YaĢlanma Önleyiciler: Kauçuğun bozulmasına sebep olan etkenler ile reaksiyona girerek (örneğin; O 2, O 3, ıģık, ısı, radyasyon), kauçuk ürünlerinin bozulmasını yavaģlatırlar. Dolgular: Kauçuğun fiziksel özelliklerinin modifiyesini ve güçlenmesini sağlarlar. Proses özelliklerini açığa çıkartırlar.kauçuk kalıbı için ihtiyaç duyulan pahalı materyallerin miktarının azaltılması ile maliyetlerin düģmesine yardımcı olurlar. 36

38 YumuĢatıcılar: KarıĢıma daha fazla elastisite sağlamayı, ürünü bağlamayı veya kauçuk hidrokarbonunun bir kısmı ile yer değiģtirmeyi (fiziksel özellikler yitirilmeksizin) temin ederler. Özel Maddeler: Geciktiriciler, renk vericiler, ĢiĢiriciler, koku vericiler vb. kapsar.özel maddelerin, spesifik görevleri vardır.genel olarak, baģlıca kauçuk bileģimi içinde duyulmayan maddelerdir. Kauçuk karıģımları, imal edilen ürünün karakteristiklerine göre, farklılık taģırlar. Kauçuk karıģımının (hamurunun) üretimi, bileģenlerin kombinasyonu için kullanılan Banbury karıģtırıcı içinde daha önceden tartılan ve yükleme yapılan bileģen maddelerin karıģtırılmasından oluģur. Polimerler ve çeģitli kimyasal maddeler, madde depolama sisteminden karıģtırma makinası içine manuel olarak ilave edilirken, karbon siyahı ve yağlar genelde direkt olarak enjekte edilirler. Makine gövdesi duvarlarında hamurun kesilmesini sağlayan 2 adet rotor olması, homojen bir kütle yapısında olmasını ve karıģımını sağlar. Banburyden çıkan kauçuk hamuru kütlesi, hamur ön Ģekillendirme (tabakalaģma veya çeģitli boyutlarda parçalara bölünme) içine koyulur. Sıcak kauçuk, sonra su bazlı antibağlayıcı solüsyondan geçirilerek, ortam sıcaklığına soğutulur. YapıĢtırma sonrasında kauçuk tabakaları oluģur. Kauçuk tabakaları, soğuk hava veya soğuk su uygulamaları ve kauçuk tabakalarının düģük sıcaklıkları içinde direkt olarak uzun konveyör bandı üzerinde yeralır. KarıĢtırma prosesi, Banburyde karıģtırma, ön Ģekillendirme, anti-bağlayıcı tabaka oluģturma ve soğutma iģlemlerini kapsar. Presler, kauçuğu değiģik Ģekillere veya profillere dönüģtürürler.bu da kalıbın direkt ya da döner oluģuna göre değiģir. Presleme iģleminde, kauçuk ve kauçuk fireleri ısınmıģtır. Kauçuğun presten çıkarılmasında fiber veya kumaģa benzer takviye malzemeler kullanılarak, sıkıģtırılan kauçuğun sıyrılması sağlanır. Bazen preslenen kauçuk, tel kablo, polyester ve diğer maddeler kullanılarak, farklı kauçuk ürünler üretilir.bazen de metalli parçalar ve kauçuk aynı anda prese konarak, metalli kauçuk parçaları üretilir (Örneğin; anti-vibrasyon parçaları). Tüm kauçuk ürünleri, vulkanizasyona girerler. Vulkanizasyon, ısıtılan basınçlı kalıplarla, sıcak hava ve mikrodalga fırınlarla veya çeģitli akıģkanyatak ünitelerinde yapılır. Vulkanizasyon prosesi süresince kauçuktaki polimer zincirleri, elastik ve termoset kauçuğa yani nihai ürün formuna, çapraz bağlarla dönüģür. Kauçuktaki çapraz bağ sayısının artıģı, kauçuğun elastikiyet kalitesinin de arttığını ifade eder. Vulkanizasyon sonrasında gelen finisaj iģlemi ise, vulkanize olmuģ kauçuk ürünün temizlenmesini, gereksiz kauçuk parçalarından arındırılmasını kapsar. Genel olarak, yukarıda anlatıldığı gibi bir akıģa sahip olan kauçuk ürün üretim prosesinin, ürün farklılığına göre değiģeceğine daha önce değinilmiģti. Örneğin; tipik bir kayıģ tesisinde pres yoktur. Silindirik kauçuk oluģturan tezgahlar vardır. Bir hortum tesisinde ise, prese koyulan kauçuk ile kord bezi veya tel kablo ile takviyeli boru üretimi için kullanılır. Kauçuktan mamül ürünlerin oluģumunda, karıģıma pek çok kimyasal madde giriģi ile, pek çok atık da ortaya çıkmaktadır.öncelikle solvent salınımı, kauçuk sanayiinin önemli bir atığını oluģturmaktadır yılı verilerine göre, kauçuk ve çeģitli plastik ürünleri endüstrisinden yaklaģık 54 milyon ton kirletici salınmıģ ve bunun 20 milyon tonluk kısmı da 37

39 transfer olmuģtur. Kirletici salınımının yaklaģık % 69 u nokta kaynaklı hava emisyonları, % 30,5 i kaçak hava emisyonları, % 0,2 suya karıģan, % 0.3 ü de araziye çökelendir. Kauçuk üretim prosesinde açığa çıkan baģlıca çevresel etkiler, kaçak emisyonlar, katı atıklar ve tehlikeli atıklardır. Kauçuk ürün üretim iģ akım Ģeması ġekil da verilmiģtir. ġekil Kauçuk Ürün Üretim ĠĢ Akım ġeması (EPA, 1995) 38

40 Vulkanizasyon Vulkanizasyon biçim alması ve genis bir sıcaklık aralıgında dayanıklılık göstermesi için ham kauçugun kükürtle birlestirilmesi islemidir. Araba lastigi ve mekanik materyaller gibi en yaygın kauçuklar maddeleri vulkanize olmadan kullanılamaz. Vulkanize olmamıs kauçuklar genelde güçlü degillerdir, deformasyondan sonra eski biçimlerini alamazlar ve çok yapıskanlardır. Kısacası vulkanize olmamıs kauçukların kıvamı sakız gibi olacaktır. Genelde ve en basit sekilde bir ham kauçuk vulkanizasyondan sonra su değiģiklikleri gösterir: Yapıskanlıgın önlenmesi, Çekme kuvvetinde artma, Çözücülerde çözünmede azalma, Sogukta akma ve plastiklikte azalma, Elastiklik artısı, Sıcaklık hassasiyetinde azalma, Vulkanizasyon, kesfedilmeden önce, pek çok ülkede oyun topu, su geçirmez elbise ve ayakkabı yapımında kauçuk kullanılıyordu. Bu sekilde elde edilen ürünler yazın sıcakta yumusuyor, kısın kuvvetli sogukta donup sertlesiyordu. Belirli organik çözücülere maruz kaldıgında ise yapıskan hale gelmekteydi. Bu sebeple kauçuk ürünleri, 300 yılı askın bir zaman sonra vulkanizasyonun kesfedilmesiyle faydalı bir sekilde kullanılabilir hale gelmiģtir. Vulkanizasyon ÇeĢitleri Vulkanizasyon, kullanılan kimyasal ajanlara yada proseslere göre isimlendirilir. Kükürt Vulkanizasyonu Peroksit Vulkanizasyonu Metal Oksit Vulkanizasyonu Reçine (Resin) Vulkanizasyonu Radyasyon Vulkanizasyonu Otoklavda Vulkanizasyon Sıcak Hava Vulkanizasyonu Açık Buhar Vulkanizasyonu Su Vulkanizasyonu Mikro Dalga Vulkanizasyonu Sıcak Hava Tüneli Vulkanizasyonu Buhar Tüneli Vulkanizasyonu Kükürt vulkanizasyonu en yaygın vulkanizasyon yöntemidir. Bu bakımdan yukarıdaki sınıflamayı, kükürtlü ve kükürtsüz vulkanizasyon olarak yapan kaynaklarda vardır. Vulkanizasyon için kullanılan kükürt, % 99,5 saflıkta olmalı, en fazla % 0,5 kül içermeli, asidik maddeler içermemeli ve orta irilikte tane büyüklüğüne sahip olmalıdır. 39

41 nde Yer Alan ve Plastik Üretimi Yapacak ĠĢletmelerin Kapasiteleri, Her Birinde Üretilecek Ürünler, Özellikleri, Tür ve Miktarları, Ürünlerdeki Kirletici Parametreleri ve Limit Değerleri, Ne ġekilde ve Hangi Mevzuata Göre Değerlendirileceği, Depolama Yöntemi, Nereye, Nasıl ve Ne ġekilde Pazarlanacağı 3 alandan meydana gelecek olup, içerisinde plastik ve plastiğin alt sektörlerine ait üretim çalıģmaları gerçekleģtirecek iģletmelere m 2, m 2, m 2 ve m 2 lik parseller tahsis edilecek ve toplamda 64 iģletmenin üretim çalıģmalarına bağlı olarak elde edilcek çeģitli ürünlerin miktarlarında farklılıklar olacaktır. içerisinde yer alması planlanan üretim sektörleri aģağıdaki tabloda verilmiģ olup, ton/yıl plastik ürün ve ton/yıl kauçuk ürün olmak üzere toplamda ton/yıl ürün üretiminin gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. Tablo Ġçerisinde Yer Alması Planlanan Üretim Sektörleri Üretim Sektörleri Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dıģ lastikler için değiģebilir sırtlar, kolonlar ve Ģeritlerin imalatı dahil) Kauçuktan dıģ lastik imalatı (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, hava taģıtları, traktörler ve diğer araç ve donanımlar için) (dolgu veya alçak basınçlı lastikler dahil) Lastik tekerleklerinin yeniden iģlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması) Kauçuktan hijyenik ve eczacılık ürünlerinin imalatı (prezervatifler, emzikler, hijyenik eldivenler vb. dahil) Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan) Kauçuktan giyim eģyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (giysiler, eldivenler vb.) Kauçuktan süpürgelerin ve fırçaların imalatı Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının imalatı Kauçuktan yer döģemeleri ve paspasların imalatı Kauçuk kaplanmıģ, emdirilmiģ, sıvanmıģ ve lamine edilmiģ tekstil kumaģlarının imalatı, ana bileģeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç) Kauçuktan paket lastiği, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih ıstampaları için karakterler, tapalar, lavabo pompaları, ĢiĢeler için tıpa ve halkalar ile sert kauçuktan diğer çeģitli eģyaların imalatı Kauçuktan konveyör bantları ve taģıma kayıģlarının imalatı Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya Ģerit halinde Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli vulkanize kauçuktan teknik iģlerde kullanılan diğer eģyalar ile demiryolu, kara yolu taģıtları ve diğer araçlar için kalıplanmıģ parçaların imalatı Vulkanize edilmiģ (kükürtle sertleģtirilmiģ) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, tabaka, Ģerit, çubuk ve profil halinde) Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı (suni bağırsaklar dahil) Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, Ģerit, vb. ile monofilament imalatı (naylon brandalar dahil) Plastik poģet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, ĢiĢe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil) Plastikten depo, tank, fıçı ve benzeri kapların imalatı Üretim Miktarı (ton/yıl)

42 Üretim Sektörleri Plastikten prefabrik yapıların imalatı Vinil, linolyum (muģamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar ve tavan kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç) Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur, güneģlik, jaluzi, stor, vb. eģya ile bunların parçalarının imalatı Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan montaj ve bağlantı parçaları dahil) Plastikten/PVC'den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eģikleri, vb. imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ plastik inģaat malzemelerinin imalatı (plastik suni taģmermerit imalatı) Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eģya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, kova vb.) ve diğer ev eģyası imalatı Plastikten dikiģsiz giyim eģyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (eldiven dahil) Plastikten büro ve okul malzemelerinin imalatı Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı imalatı dahil) Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı parçaları, plastikten taģıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı Plastik baģlık (koruma amaçlı olanlar hariç), izolasyon bağlantı parçaları ile lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ıģıklı tabelaların, vb.nin baģka yerde sınıflandırılmamıģ plastik kısımlarının imalatı Plastikten mandal, askı, sünger, sabunluk, tarak,bigudi, toka, saç firketesi, boncuk, biblo, heykelcik ve diğer eģyalar ile mamul haldeki kendinden yapıģkanlı levha, Ģerit vb. ürünlerin imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer plastik ürünlerin imalatı Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar hariç) BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eģyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç) Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik, vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar) Sanayide kullanım amaçlı plastik poģet, çanta, torba, çuval, vb. ambalaj malzemelerinin toptan ticareti Üretim Miktarı (ton/yıl) Projenin iģletme aģamasında yapılan üretim çalıģmalarında ve özellikle de vulkanizasyon iģlemi esnasında gaz emisyonlarının oluģması söz konusu olup, açığa çıkacak emisyon değerlerinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği nin Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği nde bulunan sınır değerler aģılmayacak ve bunun için gerekli olan tüm önlemler alınacaktır. Plastik ve kauçuk ürünleri sanayii, farklı kullanım alanları olan birçok ürün çeģidini kapsadığından, sektörün tamamı tek bir yeni yaklaģım direktifi ile düzenlenmemektedir. Aksine, üretilen ürüne göre, farklı yeni yaklaģım direktiflerine uyum sağlanması gerekebilmektedir. Bunların bir kısmı, ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için, uyumlaģtırılmıģ standartlar veya farklı prosedürler aracılığı ile belirli asgari yükümlülüklerin karģılanmasını yeterli sayarken; bir kısmı, CE iģareti kullanımını da zorunlu kılmaktadır. Örneğin; plastik ve/veya kauçuktan imal edilen oyuncaklar, yapı malzemeleri, kiģisel korunma ekipmanları ve kauçuktan üretilen hijyenik ürünleri de kapsayan tıbbi cihazlar CE iģareti gerektiren; 41

43 ambalajlar ise CE iģareti gerektirmeyen yeni yaklaģım direktifleri ile düzenlenmektedir yılında yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, organik çözücü kullanan tesislere kapasitelerine göre emisyon izni alma yükümlülüğü getirmektedir. Endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonlar için limitler belirleyen ve hava kalitesi sınır değerleri getiren yönetmelik, bununla birlikte, AB mevzuatına uygun Ģekilde, uçucu organik bileģen emisyonları için limit değerler ve emisyon azaltma planı Ģartları içermemektedir. Özel Plastik Ġhtisas OSB içerisinde kurulacak olan iģletmelerin tamamı Çevre Ġzni alacaktır. Avrupa Birliği nde kimyasalların kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, izne tâbi tutulması ve sınırlandırılmasını kapsayan REACH Tüzüğü, kimyasal maddelerden kaynaklanan riskleri kontrol altına alarak, çevre ve insan sağlığının üst düzeyde korunmasını hedeflemektedir. Türkiye ise henüz REACH Tüzüğü ne uyum sağlayamamıģtır. Türkiye de piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri yaratabilecekleri olumsuz etkilerin kontrolü ve gözetimi, 2008 yılında çıkarılan çeģitli yönetmelikler ile sağlanmaktadır. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve EĢyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik; Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik; Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik bu kapsamda yer almaktadır. Yılda 1 ton ve üzeri miktarda kimyasal madde üreten ve ithal eden tüm üreticilerin ve ithalatçıların, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından oluģturulan Kimyasallar Veri Bankası na bildirim yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yolla bir envanter oluģturularak, kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerine karģı etkin koruma ve kontrol sağlanmaktadır. Bu nedenle Özel Plastik Ġhtisas OSB içerisinde kurulacak olan iģletmelerden yılda 1 ton ve üzeri miktarda kimyasal madde üretecek ve ithal edecek iģletmeler Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından oluģturulan Kimyasallar Veri Bankası na bildirim yapacaktır (Kaynak: Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayii, 2012). Üretim çalıģmaları sonucu meydana gelen nihai ürün kirletici özellik taģımamaktadır. Üretim çalıģmaları sonucu elde edilen ürünler, OSB içerisindeki iģletmelerin kendi bünyelerinde belirlediği depo alanlarında gerekli görülen tedbirler alınarak geçici bir süre depolandıktan sonra karayolu taģımacılığı yapan araçlarla yurt içi ve yurt dıģı pazarına sevkiyatı gerçekleģtirilecektir Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların, Araçların, ve Aletlerin Miktar ve Özellikleri Proje kapsamında Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkiide 66,98 ha lık alan üzerinde Pagder&aslan Organize tarafından kurulması planlanan içerisinde plastik mamul üretimi, kauçuk mamul üretimi, özellikli hammadde üretimi (darbe dayanımı, ısı dayanımı, renk vs.) ve plastik sektöründe kullanılmak üzere seri makine üretimi gerçekleģtiren iģletmeler yer alacaktır. 42

44 Proje kapsamında üretim çalıģmalarında kullanılacak makina ve ekipmanlar aģağıdaki tabloda gösterilmiģ olup, bu makina ve ekipmanların sayısı OSB içerisinde bulunan iģletmelerin üretim çalıģmalarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Tablo Üretim ÇalıĢmalarında Kullanılacak Makina ve Ekipmanlar Makina ve Ekipman Listesi Plastik Enjeksiyon Makinaları Isı Kontrollü Hidrolik Bant PiĢirme Presleri Ekstruderler Ambalaj Makinaları Ekstruzyon ġiģirme Makinaları Hammadde Kurutucuları Enjeksiyon ġiģirme Makinaları Kompresörler Gerdirme ġiģirme Makinaları Konveyörler Isıl ġekillendirici Makinalar Plastik Kırma Makinaları Döndürmeli Kalıplama Makinaları Hammmadde Yükleyici Makinalar Sıcak Baskı Makinaları Soğutucu Makinalar Kalenderleme Makinaları Kalıp ġartlandırıcı Makinalar Perçin Makinaları Dozajlama Üniteleri Hidrolik Kauçuk PiĢirme Presleri Mikserler PoĢet YapıĢtırma Makinaları Granül Kesme Makinaları Hava Kompresörleri Yıkama Tankları Hammadde KarıĢtırma Makinaları Santrifüj Makinaları Otomatik Isı Kontrollü Hidrolik Presler Depolama Siloları Forkliftler Vakum ve Sprey Tankları Kesme Makinaları Boru Çekiciler Kaynak Makinaları Boru Sarıcılar Frezeler Folyo Kaplama Makinaları Gravür Makinaları Boru Paketleme Makinaları Kauçuk Çapak Temizleme Makinaları MUF Makinaları (Boru Ġmalatı) Vulkanizasyon ve Kauçuk Presleri Kantarlar Sarma Makinaları Dilimleme Makinaları Budinözler Granül Kırma Makinaları Transpaletler Kontinu Vakumlu Levha Ġmalat Hatları Erozyon Makinaları Satıh TaĢlama Tezgahları Gezer Vinçler Otomatik Sayma ve Dizme Makinaları Streç Sarma Makinaları Plastik Profil Makinaları PVC Toz KarıĢtırıcıları Shrink Ambalaj Makinaları Ultrasonik Kaynak Makinaları Komple Fiber Optik Tüp Ġmalat Hatları Chiller Folyo Açma ve Kıvırma Makinaları Muhtelif Labaratuvar Cihazları Bilgisayar Kontrollü Komple Kılıf Hatları Zırhlama Hatları Ultraviyole Lak Kurutma Cihazları Kalendar Makinaları Depolama Tankları Tutkal Makinaları Kenar Bantlama Makinaları Renkli Baskı Makinaları Dozajlama Makinaları Havalandırma Sistemleri Giyotinler Bardak Ağzı Kıvırma Makinaları Yük Asansörleri Proseste Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Bu Planın Uygulanması Ġçin Yapılacak ĠĢlemler ve Kullanılacak Malzemeler, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri, Bunların Güçleri Söz konusu proje kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin, proje alanına en yakın trafo merkezinden (Lüleburgaz TM) karģılanması planlanmaktadır. Ayrıca, OSB alanı içerisine Trafo Merkezi inģaa edilecektir. Elektrik temini ile ilgili gerekli iģlemler Trakya Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü (TREDAġ) ile koordineli olarak gerçekleģtirilecektir. 43

45 Hammadde ve Ürünlerin TaĢınmasında Kullanılacak Araçların Özellikleri, Kapasite ve Miktarları, Araçların Bakım ve Temizliği Proje kapsamında kurulacak olan içerisinde bulunan iģletmelerde üretilecek ürünler için gerekli hammadde ve yardımcı madde ihtiyacı kara taģıtlarıyla sağlanacak olup, üretilecek ürünlerin sevkiyatı da kara taģıtlarıyla yapılacaktır. Söz konusu malzemeler özel yük taģıma ve K belgeli araçlarla taģınacaktır. Ayrıca tehlikeli nitelikte olan malzemelerin taģınmasında tehlikeli atık taģıma lisansı almıģ araçlar kullanılacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine uyulack olup, ilgili yönetmeliğin 128. Maddesi ne göre Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar Tablo de verilmiģtir; Tablo Karayollarında Trafiğe Çıkarılacak Araçlarda Yüklü ve Yüksüz Olarak Uyulacak Boyutlar ve Karayolu Yapısına Zarar Vermeden Güvenle Seyredebilecek Ağırlıklar Azami GeniĢlik Frigorifik TaĢıtların Yalnız Frigorifik Yapılarında Azami Yükseklik Azami Uzunluklar Otobüs DıĢındaki Motorlu Araçlarda Römorklarda Ġki Dingilli Otobüslerde Ġkiden Çok Dingilli Otobüslerde Yarı Römorklu Araçlarda Mafsallı (Körüklü) Otobüslerde Römorklu Otobüslerde Römorklu Kamyonlarda Ġki Römorklu Katarlarda Azami Ağırlıklar Dingil ve Dingil Grubu Ağırlıkları 2,55 metre 2,60 metre 4,00 metre metre metre metre metre metre metre metre metre metre Dingil Ağırlığı En Çok; - Tahriksiz Tek Dingilde 10 ton - Tahrikli Tek Dingilde 11,50 ton Ġki Dingilli Aks Grubu Ağırlığı En Çok; Motorlu Araçlarda Aks Grubu Ağırlığı; Dingiller Arası Mesafe 1 m den Az Ġse (d < 1 m) ton Dingiller Arası Mesafe 1 m Ġle 1.3 m Arası Ġse (1 m d < 1.3 m) 16 ton Dingiller Arası Mesafe 1.3 m Ġle 1.8 m Arası Ġse (1.3 m d < 1.8 m) 18 ton Dingiller Arası Mesafe 1.3 m Ġle 1.8 m Arası Ġse (1.3 m D < 1.8 m) (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği Veya Araçların 19 ton Ġmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde Belirtilen ġartlarla) Römork ve Yarı Römorklarda Aks Grubu Ağırlığı En Çok; Dingiller Arası Mesafe 1 m den Az Ġse (d < 1 m) 11 ton Dingiller Arası Mesafe 1 m Ġle 1.3 m Arası Ġse (1 m d < 1.3 m) 16 ton 44

46 Dingiller Arası Mesafe 1.3 m Ġle 1.8 m Arası Ġse (1.3 m d < 1.8 m) Dingiller Arası Mesafe 1.8 m veya Daha Büyük Ġse (1.8 m d) Üç Dingilli Aks Grubu Ağırlığı En Çok; Dingiller Arası Mesafe 1.3 m veya Daha Az Ġse ( d 1.3 m) Dingiller Arası Mesafe 1.3 m Ġle 1.4 m Arası Ġse (1.3 m < d 1.4 m) Toplam Ağırlıklar Ġki Dingilli Motorlu Araçlar ve Römorklarda Üç Dingilli Motorlu Araçlarda (Tip Onayı Yönetmeliğindeki ġartlarla) Üç Dingilli Yarı Römorklu Araçlarla Mafsallı Otobüslerde Dört Dingilli Motorlu Araçlarda Dört Dingilli Römorklu ve Yarı Römorklu Araçlarda Dört Dingilli Yarı Römorklu Araçlarda Yarı Römork Dingil Grubu Ağırlığı 20 Ton Olan Araçlarda BeĢ veya Daha Çok Dingilli Yarı Römorklu veya Römorklu Katarlarda Kombine Bir TaĢıma Faaliyeti Olarak 40 Ft. Boyutunda ISO Konteyner TaĢıyan Ġki veya Üç Dingilli Yarı-Römorka Sahip Üç Dingilli Motorlu Araçlar 18 ton 20 ton 21 ton 24 ton 18 ton 25 (26*) ton 28 ton 32 ton 36 ton 38 ton 40 ton 44 ton Ayrıca; TaĢıma araçları normal kasalı ve ağ veya branda ile kapatılmıģ olacaktır. Araçlarda 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır. Hammadde ve ürünlerin taģınması için kullanılacak araçların bakım ve onarım iģlemleri (kamyon, kamyonet, forklift vb.) yetkili servislerde yaptırılacak olup; OSB içerisinde herhangi bir iģlem yapılmayacaktır Yatırıma BaĢlama Tarihi Bölüm te verilen zamanlama tablosunda görüldüğü gibi ÇED Olumlu Kararı alındıktan hemen sonra yatırıma baģlanacaktır Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme Süresi Söz konusu projenin arazi düzenleme ve altyapı inģaat çalıģmalarının 2 yılda tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında teknolojik geliģmelerin sürekli takip edilerek uygulanacak olması, sanayi bölgesi olması, istihdam sağlaması ve ülke ekonomisine olumlu katkısı olacağı göz önüne alındığında 50 yıl olarak belirlnen iģletme süresinin daha da fazla olması öngörülmektedir Ġstihdam Durumu (ĠnĢaat ve ĠĢletme) Kurulaması planlanan Projesi kapsamında arazi hazırlama ve inģaat aģaması ile iģletme aģaması olmak üzere iki baģlık altında istihdam durumu meydana gelecektir. 45

47 Projesi nin arazi hazırlama ve inģaat aģamasında; arazi, alt yapı, üst yapı, peyzaj çalıģmaları ve içerisinde kurulacak 64 iģletmenin inģasında yaklaģık 150 personelin çalıģması planlanmaktadır. Projesi nin iģletme aģamasında ise; OSB içerisinde kurulacak 64 iģletme ve ne ait Ġdari ve Sosyal Tesisler ile Arıtma Tesisi gibi diğer ünitelerle birlikte toplamda personelin çalıģması planlanmaktadır Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Konumu (proje kapsamında yer alan tüm faaliyetlerin proje alanı içindeki konumlarının 1/ ölçekli topoğrafik harita ve projenin vaziyet planı üzerinde gösterimi yapılmalı, koordinat bilgileri (saat yönünde sıralı ve coğrafik*) iģlenmeli, bu üniteler için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri verilmelidir) Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan 66,98 ha alan üzerinde planlanmıģtır. 433 numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte (Bkz. Ek-5 ve Ek-20), OSB alanının bütünlüğü sağlanmıģtır (Bkz. Ek-14). nin toplam alanı m 2 (66,98 ha) olup, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Madde 4 ek fıkra; Ortak yerlerden sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeģil alanlar bölge büyüklüğünün % 8 inden az olamaz. hükmü gereği % 8 e denk gelen m 2 (5,3584 ha) alanda zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeģil alanlar olacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 70, (5) bendi OSB lerde, sanayi parsellerinde yapılaģma koģulları, Taban Alanı Katsayısı: TAKS = 0.55; Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70; yükseklik: h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak belirlenir. hükmü gereğince planlanan ,20 m 2 kapalı alan ve ,80 m 2 açık alandan oluģacaktır. ĠnĢa edilecek üretim ünitelerinde binalar tek katlı olup, yükseklik serbest olacaktır. Tablo Proje Alanı Koordinatları NOKTA ADI UTM 6 DERECE DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35 COĞRAFĠK DATUM: WGS-84 Y (Sağa) X (Yukarı) X (Enlem) Y (Boylam) ALAN-1 A A A A ALAN PAFTA NO 39 Ha E19-D3 46

48 NOKTA ADI UTM 6 DERECE DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35 COĞRAFĠK DATUM: WGS-84 Y (Sağa) X (Yukarı) X (Enlem) Y (Boylam) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ALAN-2 A A A A A A A A A A A ALAN PAFTA NO Ha E19-D3 47

49 NOKTA ADI UTM 6 DERECE DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35 COĞRAFĠK DATUM: WGS-84 Y (Sağa) X (Yukarı) X (Enlem) Y (Boylam) A A A A A A A A A A A A A A A A A ALAN-3 A A A A A A A A A A KAZI FAZLASI MALZEME ALANI K K K K K K K K K K BĠTKĠSEL TOPRAK DEPO ALANI B B B B B B B B ALAN PAFTA NO 5.38 Ha E19-D3 0.5 Ha E19-D Ha E19-D3 48

50 NOKTA ADI UTM 6 DERECE DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35 COĞRAFĠK DATUM: WGS-84 Y (Sağa) X (Yukarı) X (Enlem) Y (Boylam) ARITMA TESĠSĠ AT AT AT ġantġye ALANI S S S S S ALAN PAFTA NO 1 Ha E19-D Ha E19-D3 Proje alanına ait 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı Ek-1 de verilmiģtir Proje Ġçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin SeçiliĢ Nedenlerinin Belirtilmesi ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OSB Yer Seçimi Yönetmeliği Kapsamında Yapılan ĠĢ ve ĠĢlemler ile Yer Seçimi Konusundaki Kurum GörüĢleri ÇED Raporunda yer almalıdır.) Proje kapsamında Pagder&Aslan Organize tarafından kurulması planlanan yer seçimi için Mülga T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı dağıtımlı yazısı ile oluģturulan Yer Seçimi Komisyonu tarafından yer seçimi raporu hazırlanmıģ olup, bu rapor Mülga T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve B.14.0.KSB sayılı yazısı ile 433 numaralı parselin mülkiyetinin Pagder & Aslan Organize ne ait olmaması (özel Ģahıs arazisi olması) nedeniyle 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmayacağı düģünülmüģ ve 3 nolu alan iptal edilerek 62 ha lık alan Kırklareli-Vize Özel OSB yeri olarak uygun bulunmuģtur (Bkz. Ek-2). OSB alanı bütünlüğünü bozduğu belirtilen 433 nolu parsel için parsel sahibi ile Pagder & Aslan Organize arasında kira sözleģmesi yapılmıģtır (Bkz. Ek-20). Sonuç olarak, 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmıģ olup, gerekli baģvuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ne Pagder&Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacaktır. Söz konusu nin Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi nde kurulmasının baģlıca nedenleri; - OSB alanının bir bölümünün 1/ Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı nda sanayi alanı olarak görünmesi, - Alanda ekili-dikili bir Ģeyin bulunmaması, - Alana ulaģım probleminin bulunmaması, - Proje alanının; Çorlu Sivil Havalimanı na 65 km, Ġstanbul Atatürk Havalimanı na 140 km, 49

51 Tekirdağ Limanı na 82 km, Ambarlı Limanı na 125 km, Alpullu Demiryolu Ġstasyonu na 77 km, Durak Demiryolu Ġstasyonu na 60 km, E5 Karayolu na 43 km, TEM Karayolu na 40 km, Kapıkule Gümrük Kapısı na 140 km mesafede bulunması, - OSB alanının meskün mahallerden yeteri kadar uzaklıkta bulunması, numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğünün sağlanmıģ olması, - Bölgenin Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası na göre 4. Derece Deprem Bölgesi nde yer alması, - Arazinin eğiminin % 3-5 arasında olması, - Bölgede afet riskinin (heyelan, kaya düģmesi, çığ vb.) bulunmaması, - OSB alanının doğal ve arkeolojik sit alanı ile sanayi tesisi için yasaklanmıģ kuģaklar içinde olmaması, denize, doğal peyzaja ve turistik çekim alanı içerisinde bulunmaması gibi nedenlerden dolayı söz konusu alan düģünülmüģ olup, baģka bir alternatif düģünülmemiģtir Projeye ĠliĢkin Fayda-Maliyet Analizi Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan 66,98 ha alan üzerinde planlanmıģtır. 433 numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıģtır. Konuyla ilgili gerekli baģvuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ne Pagder & Aslan Organize tarafından yapılacaktır. Projeye ait maliyet analizi aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo Projeye ĠliĢkin Maliyet Analizi Maliyet Cinsi Maliyet (TL) Arsa Maliyeti Etüt Proje Maliyeti Altyapı Maliyeti Sosyal Tesis Maliyeti Atıksu Arıtma Tesisi Maliyeti Çevre Düzenlemesi TOPLAM yılının ilk 6 ayında plastik sektöründe 3,67 milyon ton ve yaklaģık 16 milyar dolar değerinde plastik mamul üretimi gerçekleģmiģ ve bunun miktar bazında % 18, değer bazında da % 11 i ihraç edilmiģtir. Sektör üretim kapasitesindeki hızlı geliģimle AB ülkeleri içinde 3.ncü sırasını korurken, ikinci sıradaki Ġtalya yı zorlamaktadır. Kaynak: PLASFED Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu (İlk 6 Ay), 2012) Söz konusu proje ile yılda ton plastik ve kauçuk mamul üretimi gerçekleģtirilecek olup, tahmini olarak 2 milyar dolar değerinde plastik mamül üretiminin gerçekleģtirilmesi beklenmektedir. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, plastik sektöründe faaliyet gösteren birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teģvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program 50

52 dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimlilik ve kar artıģı sağlanacak, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı, arıtma tesisi ve ortak sosyal tesisler kurularak çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olunacaktır. Proje ile birlikte Kırklareli Ġli nin planlı geliģmesine katkıda bulunulacak olup, Özel Plastik Ġhtisas Organize ile bölgede hareketlilik sağlanacak ve sosyoekonomik yönden olumlu geliģmeler yaģanacaktır. Türkiye de ilk Plastik Ġhtisas Organize olacak bu proje ile hızla geliģmekte olan plastik sektörü yeni bir ivme kazanacak ve üretim sonucu elde edilecek nihai ürünler, yurt içi ve yurt dıģına pazarlanarak bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır Projeye ĠliĢkin Politik, Yasal ve Ġdari Çerçeve Projeye ĠliĢkin Ġzin Prosedürü (ÇED Sürecinden Sonra Alınacak Ġzinler) Mülga T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı dağıtım yazısı ile Kırklareli Valiliği nde tarihinde Yer Seçimi Komisyonu oluģturulmuģ ve komisyon tarafından çalıģmalara baģlanmıģtır. Bu aģamadan sonra; tarih ve sayılı R.G de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Yer Seçimi Yönetmeliği OSB yerinin kesinleģmesi baģlığı altında; MADDE 22 (1) 20 nci maddede açıklanan Ģekilde hazırlanan yer seçimi komisyon raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluģ görüģleri doğrultusunda OSB yeri; a) Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının ilgili alt düzenleyici iģlemleri doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasını, b) Ġhtisas OSB sözkonusu ise Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesinin alınmasını, c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma yapılacak baģvuru ile vasıf değiģikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesini, ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde hazine adına tescilinin yapılmasını müteakip Bakanlık tarafından kesinleģtirilir. denilmektedir. Buna göre; a) Çevre ve ġehircilik Bakanlığının ilgili alt düzenleyici iģlemleri doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporu hazırlatılıp onaylatılmıģtır, b) ÇED süreci sonunda ÇED olumlu belgesi alınacak olup; süreç devam etmektedir. 51

53 c) Arazi mera vasfında olmadığından sanayi alanı olarak belirlendiğinden bu konuda herhangi bir çalıģma yapılmayacaktır. ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunmadığından bu konuda herhangi bir çalıģma yapılmayacaktır. Ayrıca; d) Bu iģlemlerin tamamlanmasına müteakip; OSB Yer Seçimi Yönetmeliğine göre ÇED sürecinin olumlu sonuçlanmasından sonra nin sınırları kesinleģtirilecek ve OSB kuruluģ protokolü hazırlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır. e) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca protokolün uygun bulunması sonrasında, OSB Bakanlık sicil defterine kaydedilerek sicil numarası verilerek müteģebbis heyet özel hukuk tüzel kiģiliğinin kuruluģ iģlemleri tamamlanacaktır. MüteĢebbis heyetin oluģturulmasıyla birlikte; f) OSB imar planı taslağı hazırlanıp, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na sunulup onaylatılacak, g) Onaylı projelere göre alt ve üst yapı iģleri inģa edilmek üzere ihale edilecektir. h) Alt ve üst yapıların tamamlanmasının ardından yatırımcılara parsel tahsisleri yapılarak faaliyete geçmeleri sağlanacaktır. ı) Müdürlüğü bünyesinde Çevre Birimi kurulacaktır. i) Söz konusu proje kapsamında kurulacak arıtma tesisi için arıtma tesisi proje onayı alınacaktır. Daha sonra Çevre ve ġehircilik Bakanlığından deģarj konulu çevre izni alınacaktır Proje Ġle Ġlgili Olarak Bu AĢamaya Kadar GerçekleĢtirilmiĢ Olan ĠĢ ve ĠĢlemlerin (inģaat, planlama aģaması, ÇED vb.) Kısaca Açıklanması nin kurulması için ilk olarak yer seçimi yapılmıģ ve söz konusu projenin Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii'nde kurulması için yer seçimi komisyonu oluģturulmuģ ve komisyon üyelerince uygun bulunması sonrasında ÇED sürecine geçilmiģtir. Bunun dıģında söz konusu proje ile ilgili olarak herhangi bir inģaat çalıģması vb. yapılmamıģtır Projenin GerçekleĢmesi Ġle Ġlgili Zamanlama Tablosu Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii'nde kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize Projesi ne ait zamanlama tablosu Tablo de verilmiģtir. 52

54 Tablo Projesi ne Ait Zamanlama Tablosu SÜREÇ ÇED SÜRECĠ UYGULAMA PROJELERĠ VE ONAYI ĠNġAAT RUHSATI ALINMASI ĠNġAAT SÜRECĠ ÇEVRE VE PEYZAJ DÜZENLEMELERĠ 1. 3 Ay 2. 3 Ay 1.YIL 2.YIL 3.YIL 3. 3 Ay 4. 3 Ay 1. 3 Ay 2. 3 Ay 3. 3 Ay 4. 3 Ay 1. 3 Ay 2. 3 Ay 3. 3 Ay 4. 3 Ay Projeye ĠliĢkin Finans Kaynakları Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan 66,98 ha alan üzerinde planlanmıģtır. 433 numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıģtır. nin kurulması aģamasında proje için ihtiyaç olan finansman yatırımcıların kandi öz kaynakları ile karģılanacak olup, ihtiyaç duyulması halinde kredi alınacaktır. 53

55 BÖLÜM 2: PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU 2.1. Proje Alanı ve Etki Alanını Tanıtıcı Bilgiler, Etrafında Bulunan YerleĢim Alanlarının, Sanayi Alanlarının, Sağlık KuruluĢlarının, UlaĢım Ağının (köprü, yol, demiryolu vb.), Proje Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların, Planlanmakta Olan Projelerin, Tarım Alanları vb. Alanların Üst Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerine ĠĢlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması ile Projenin Bu Planlar Üzerinde Gösterimi, Proje Alanının Hangi Kullanımda Olduğunun Belirtilmesi Projesi nin Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii nde gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. 66,98 hektarlık alanda kurulması planlanan için kullanılacak arazi tarla ve arsa niteliğinde olup (Bkz. Bölüm 2.4, Tablo 2.4.1), 433 numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıģtır. (Bkz. Ek-5, Proje Alanına Ait Tapu Senetleri ve Bkz. Ek-20, 433 No lu Parselin Kira SözleĢmesi). Proje alanında 2. ve 3. alanlar arasında bağlantıyı sağlayan 433 no lu parsel 2B arazisi olup, bu alanda herhangi bir yapı veya bina yapılmayacak, yol geçiģi ile alt yapı geçiģi için kullanılacaktır. 3 parçadan oluģan OSB alanlarının arasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile kuzeyinde yer alan parsellerde ormanlık alanlar bulunmaktadır. Ayrıca proje alanının batısında tarım alanı, kuzeybatısında büyük bir mera parseli yer almakta olup, proje alanının güney sınırında ise Cevizköyü ne ait mülkiyeti davalık olan hazine arazisi bulunmaktadır (Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita). Proje kapsamında alanlar arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla açılacak olan yollar için orman izni (1.810 m 2 lik orman alan için) alınmıģ olup, Ek-19 da verilmiģtir. Ek-3 te verilen 1/ Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı na göre proje alanı Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alanlar, Tarımsal Organize Bölge ve Organize kapsamında bulunmaktadır. Vize Belediye BaĢkanlığı nın görüģ yazısında (Bkz. Ek-4) proje kapsamında bulunan 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 440, 441, 442, 443 nolu parsellerin sanayi alanı içinde kaldığı, 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin ise sanayi alanı dıģında olduğu belirtilmektedir. Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın görüģ yazısı ekinde verilen 1/5.000 Ölçekli Kadastral Paftada toplamda 66,98 ha olan proje alanının, 433 numaralı parselin mülkiyetinin Pagder & Aslan Organize ne ait olmaması (özel Ģahıs arazisi olması) nedeniyle 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmayacağı düģünülmüģ ve 3 nolu alan iptal edilerek 62 ha lık alan OSB alanı olarak uygun görülmüģtür (Bkz. Ek-2, Yer Seçimi Raporu). OSB alanı bütünlüğünü bozduğu belirtilen 433 nolu parsel için parsel sahibi ile Pagder & Aslan Organize arasında kira sözleģmesi yapılmıģtır (Bkz. Ek-20). Sonuç olarak, 2 ve 3 nolu alanlarda bütünlük sağlanmıģ olup, gerekli baģvuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ne Pagder & Aslan Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacaktır. 54

56 Proje alanının yakınında sanayi alanları, sağlık kuruluģları ve planlanmakta olan projeler bulunmamakta olup, proje alanına ait en yakın köprü yaklaģık 970 m güneybatıda, en yakın yol ise m kuzeyde bulunan Doğanca-ÇavuĢköy yoludur (Bkz. Ek-18, Proje Alanı ve Yakın Çevresini Gösteren 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı). Proje alanına en yakın yerleģim yerleri ise; - Kuzeybatı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Doğanca Köyü ne bağlı yapı/konut, - Kuzeydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan ÇavuĢköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Güneydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Topçuköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Batı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Cevizköy Köyü ne bağlı yapı/konuttur. Proje alanına ait 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı Ek-1 de, Yerbulduru Haritası ise ġekil de verilmektedir. 55

57 ġekil Yerbulduru Haritası Proje alanını gösterir fotoğraflar ġekil 2.1.2, ġekil 2.1.3, ġekil ve ġekil te yer almaktadır. 56

58 ġekil Proje Alanına Ait Fotoğraflar-01 ġekil Proje Alanına Ait Fotoğraflar-02 57

59 ġekil Proje Alanına Ait Fotoğraflar-03 ġekil Proje Alanına Ait Fotoğraflar-04 58

60 2.2. Proje Ġçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, Nasıl Belirlendiği, Topoğrafik Harita ve Projenin Vaziyet Planı Üzerinde Gösterilmesi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) mülkiyeti sınırları içerisinde ayrılacak olan Sağlık Koruma Bandı mesafesinin ve bu alandan itibaren kurulacak olan tesislerin belirlenmesi amacıyla, Kırklareli Halk Sağlığı na kurum görüģü sorulmuģ olup, ilgili kurum tarafından alınan cevap yazısında, 1.Bahse konu Pagder Aslan Özel Organize alanının en yakın yerleģim yeri olan Doğanca Köyü ne yaklaģık olarak 4 km uzaklıkta olduğu, çevresinde baģka bir yerleģim alanının olmadığı, 2.Kuzeyinde Mera vasıflı 165 parsel numaralı arazi ile 154 parsel numaralı orman alanının olduğu, Güneyinde 2974 parsel numaralı kültür arazisinin bulunduğu, Batısında ise 363 parsel numaralı Mera vasıflı arazi ile 425 ve 426 parsel numaralı 2B arazilerinin bulunduğu, 3.Yapılması planlanan Pagder Aslan Özel Organize nden kaynaklanacak olan atıkların izolasyonu için gerekli tedbirlerin alınması Ģartıyla Sağlık Koruma Bandı bırakılmasına gerek olmadığı Tespit edilmiģ ve bahse konu arazilerin, Asrey ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. tarafından Pagder-Aslan Özel Organize yeri olarak planlamasının yapılmasında Kurum mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiģtir (Bkz. Ek-21, Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü GörüĢ Yazısı) Ġmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı (Aslının Aynıdır Onaylı) veya Plan Teklifleri, Alanın Parsel Büyüklükleri Vize Belediye BaĢkanlığı nın görüģ yazısında (Bkz. Ek-4) proje kapsamında bulunan 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 440, 441, 442, 443 nolu parsellerin sanayi alanı içinde kaldığı, 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin ise sanayi alanı dıģında olduğu belirtilmektedir. Söz konusu proje alanı tarla ve arsa niteliğinde olup, 433 numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıģtır. Proje alanına ait Tapu Senetleri Ek-5 te, 433 No lu Parselin Kira SözleĢmesi ise Ek-20 de verilmiģtir Proje Alanı Mülkiyet Durumu Pagder & Aslan Organize tarafından Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii nde 66,98 hektarlık alanda kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas Organize için kullanılacak arazi tarla ve arsa niteliğinde olup (Bkz. Tablo 2.4.1), 433 numaralı parsel hariç arazinin mülkiyetinin tamamı Asrey ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ne aittir (Bkz. Ek-5, Proje Alanına Ait Tapu Senetleri). 433 nolu parsel için ise parsel sahibi ile Pagder & Aslan Organize arasında kira sözleģmesi yapılmıģtır (Bkz. Ek-20). Proje alanında 2. ve 3. alanlar arasında bağlantıyı sağlayan 433 no lu parsel 2B arazisi olup, bu alanda herhangi bir yapı veya bina yapılmayacak, yol geçiģi ile alt yapı geçiģi için 59

61 kullanılacaktır. Tablo Proje Alanına Ait Parsellerin Arazi Nitelikleri Parsel No Arazi Kullanım Durumu 1 Tarla 2 Tarla 3 Tarla 4 Arsa 429 Arsa 430 Arsa 431 Arsa 433 2B Arazisi 434 Arsa 435 Arsa 439 Arsa 440 Arsa 441 Arsa 442 Arsa 443 Arsa 3 parçadan oluģan OSB alanlarının arasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile kuzeyinde yer alan parsellerde ormanlık alanlar bulunmaktadır. Ayrıca proje alanının batısında tarım alanı, kuzeybatısında büyük bir mera parseli yer almakta olup, proje alanının güney sınırında ise Cevizköyü ne ait mülkiyeti davalık olan hazine arazisi bulunmaktadır (Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita) Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu, kurum ve kuruluģlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiģ alanlar) Proje alanı içerisinde askeri yasak bölgeler ile kamu, kurum ve kuruluģlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiģ alanlar bulunmamaktadır. Ancak, proje etki alanı içerisinde hazine (proje alanının güney sınırında), mera (proje alanının kuzeybatısında), orman (proje alanının ortasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile proje alanının kuzeyinde yer alan parseller), yer alanları yer almaktadır UlaĢım ve Karayolu Bilgileri Proje Yeri ve Ġlgili Tesislerinin Hangi Karayoluna Ne Kadar Uzaklıkta Olduğu Söz konusu projenin Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii nde gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. Proje alanı Alan-1, Alan-2 ve Alan-3 olmak üzere 3 alandan oluģmakta olup, proje alanı Vize-ÇavuĢköy yol ayrımına 9 km, Doğanca Köyü ne 1,9 km uzaklıktadır. Proje alanında yerleģim merkezleri asfalt yollarla il ve ilçe merkezlerine bağlı bulunmakta olup, ÇavuĢköy Köyü nü Doğanca Köyü ne bağlayan asfalt yoldan yaklaģık 2,225 km uzunluğundaki toprak yol ile proje alanına ulaģım sağlanabilmektedir. 60

62 Proje kapsamında kullanılacak olan yolların orman alanına denk düģmesi durumunda, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince planlanan yolların haritası, plan, proje ve keģif özetleri ile Orman Genel Müdürlüğü ne talepte bulunulacaktır. Karayolları ile yapılacak olan her türlü bağlantıda (yol, kavģak) Karayolları Genel Müdürlüğü nün görüģü alınacaktır. ġekil Proje Alanına UlaĢımı Gösterir Uydu Görüntüsü ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Proje Alanına UlaĢım Ġçin Kullanılacak Yollar, Bağlantı Yolu ya da Mevcut Yolda ĠyileĢtirme Yapılıp Yapılamayacağı (yapılacak ise kim tarafından yapılacağı belirtilmeli) Projenin inģaat ve iģletme aģamasında proje alanına ulaģım için mevcut asfalt ve toprak yollar kullanılacaktır. ĠnĢaat aģamasında ve iģletme süresince kullanılacak olan yollara zarar verilmeyecek olup, zarar verildiği takdirde ilgili idarenin tespit ettiği bedel üzerinden ziyanın tazmini sağlanacaktır. 3 alandan meydana gelecek nde alanlar arası bağlantıyı sağlamak için yeni yol yapımının gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. Alanlar arası ulaģımı sağlamak amacıyla yaklaģık 200 m, 160 m ve 25 m uzunluğunda olmak üzere 3 adet bağlantı yolu yapılacak olup, bu yolların geniģliği 15 m olacaktır (Bkz. Ek-1, 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı). Söz konusu yollar ormanlık alanda yapılacak olup, orman alanları için kamulaģtırma söz konusu olmadığından, proje kapsamında bulunan orman alanları için 6831 sayılı Orman Kanunu nun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince gerekli izinler alınacaktır. 61

63 Tehlikeli Madde Sınıfına Giren Tüm Malzemelerin TaĢınması Esnasında Tehlikeli Maddelerin Karayolu Ġle TaĢınması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler Faaliyet dahilinde proje kapsamında tehlikeli madde sınıfına giren tüm malzemelerin taģınması durumunda taģıma süresince, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkındaki Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaĢınmasına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması (ADR) hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye kötü etkisi en az olacak Ģekilde taģınması söz konusu olacaktır. Tehlikeli maddelerin taģıması süresince Madde 8 hükmünde belirtilen aģağıdaki hükümlere ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile TaĢınmasına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢması (ADR) hükümleri esas alınacak ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik in ilgili hükümlerine uyulacaktır. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik Madde 8 hükümleri uyarınca, a) Patlayıcı madde ve sıkıģtırılmıģ gaz yüklü taģıtların, boğaz köprülerinden ve boğaz tüp geçitlerinden geçiģlerine ilgili valiliklerce Karayolları Genel Müdürlüğü nün görüģü dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar dahilinde izin verilir. b) Patlayıcı madde yüklü taģıtlar tünel sınırlandırma kodu B, B1000C, C5000D ve E olan tünelleri, sıkıģtırılmıģ gaz yüklü taģıtlar ise tünel sınırlandırma kodu B1D, C1D ve D olan tünelleri kullanamaz. Ancak, alternatif güzergahın bulunmadığı durumlarda veya iklim, coğrafik Ģartlar, yol bakım onarımı gibi elveriģsiz sebeplere bağlı olarak, trafiğin tünelin her iki ucunda da durdurulması kaydıyla valilik tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü nün görüģü dikkate alınarak söz konusu taģıtların tünel geçiģine izin verilir. c) Patlayıcı madde yüklü veya bu yükü boģaltılmıģ ancak usulüne uygun Ģekilde temizlenmemiģ taģıtların otoyol veya çevreyolu veya devletyolu veya yetkili merciiler tarafından belirlenmiģ güzergahlar dıģında meskun mahaller içerisinde seyretmesine izin verilmez. Bu taģıtların; meskun mahaller içerisindeki boģaltma noktalarına gitmesine ise trafik polisi veya zabıtası nezaretinde izin verilebilir. ç) Tehlikeli madde yüklü veya bu yükleri boģaltılmıģ ancak usulüne uygun Ģekilde temizlenmemiģ taģıtların meskun mahallerde yükleme ve boģaltma süreleri hariç bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen park yerleri dıģındaki alanlara park etmeleri yasaktır. 62

64 BÖLÜM 3: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ 3.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi Proje etki alanı belirlenirken projeden kaynaklanan çevresel etkiler ve sosyo-ekonomik etkiler bir arada değerlendirilmektedir. Proje kapsamında faaliyetin gerçekleģtirileceği Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi nin inģaat ve iģletme aģaması dahil olmak üzere toplamda kiģiye istihdam sağlaması beklenmektedir. Projenin inģaat aģamasında özellikle toz emisyonu ve gürültü etkileri söz konusu olup, alınacak önlemlerle birlikte meydana gelecek etkilerin daha da azalması öngörülmektedir. Ayrıca projenin inģaat aģamasında oluģması muhtemel etkiler geçici ve gün içerisinde belirli zaman aralıklarında etkili olduğundan inģaat çalıģmalarının sona ermesiyle birlikte meydana gelebilecek muhtemel etkiler de sona erecektir. Projenin iģletme aģamasında ise, yapılacak olan üretim çalıģmalarına bağlı olarak özellikle gaz emisyonları, katı atıklar ve atık sular meydana gelecektir. Projenin iģletme aģamasında ise içerisinde kurulacak olan iģletmelerin üretim çalıģmaları sonucu elde edilen ürünlerin hem iç pazara hem de dıģ pazara sevkiyatı yapılacağı göz önünde bulundurulduğundan projenin ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Proje kapsamında kurulacak olan nin yakınında herhangi bir yapı/konut bulunmamakla birlikte proje alanının yakın çevresinde hazine, mera, tarım ve orman arazileri mevcuttur. Proje alanına en yakın yerleģim yerleri; - Kuzeybatı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Doğanca Köyü ne bağlı yapı/konut, - Kuzeydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan ÇavuĢköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Güneydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Topçuköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Batı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Cevizköy Köyü ne bağlı yapı/konuttur. Proje kapsamında Bölüm 4.5 ve Bölüm 4.6 da yapılan hesaplamalar sonucu belirlenen etki mesafesi 750 m olup, hazırlanan Etki Alanı Haritası Ek-6 da verilmiģtir Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü (proje alanı ve etki alanındaki hava, su, toprak kirliliği hakkında bilgi verilmelidir) nin kurulacağı alan için alt yapı ve üst yapı sistemleri kurulacaktır. Proje kapsamında kurulacak olan nin yakınında herhangi bir yapı/konut, tesis, iģletme, OSB alanı v.s. alanlar bulunmamakla birlikte proje alanının yakın çevresinde hazine, mera, tarım ve orman arazileri 63

65 mevcuttur. Bu nedenle bölgede toprak, su ve hava kirliliği açısından kirlilik oluģturacak herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Proje alanına en yakın yerleģim yerleri; - Kuzeybatı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Doğanca Köyü ne bağlı yapı/konut, - Kuzeydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan ÇavuĢköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Güneydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Topçuköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Batı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Cevizköy Köyü ne bağlı yapı/konuttur Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojik Özellikleri Bölgesel Jeoloji (çalıģma alanının iģaretlendiği 1/ ölçekli genel jeoloji haritası eklenmelidir) Proje alanına iliģkin; Ağustos 2002 tarihinde Aslan (Özel) Organize Arazisinin YerleĢime Uygunluk Amaçlı Jeolojik Etüd Raporu (Bkz. Ek-8) ve Temmuz 2013 tarihinde Pagder-Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Bkz. Ek-9) hazırlatılmıģtır. Bölgesel jeoloji bu raporlardan derlenmiģtir. Ayrıca, E19-d3 1/ ölçekli topoğrafik harita altlık olarak kullanılarak 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası oluģturulmuģtur (Bkz. Ek- 10). Kırklareli Ġli ve yakın çevresinin jeoloji incelemeleri 1/ (ġekil ) ölçekli haritada Çağlayan ve diğ tarafından yapılmıģtır. Söz konusu haritalarda geçen birimlerin stratigrafisi yaģlıdan gence doğru ġekil de verilmiģtir. 64

66 Ġnceleme Alanı ġekil Ġnceleme Alanının 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası (MTA) Stratigrafi Istranca Masifini oluģtur, temel ve örtü metamorfitleri, Metamorfik Kayalar; bu metamorfitlerin içine, Jura-Erken Kretase de sokulmuģ olan magmatik kayaları, Mesozoyik Magmatitleri ve tüm bu birimleri trangressif aģma ile örten Üst Kretase - Tersiyer yaģlı çökellerin oluģturduğu kaya birimleri ise, Çökel Kayalar baģlıkları altında toparlanmıģtır. 65

67 ġekil GenelleĢtirilmiĢ Stratigrafik Kesit ( MTA,1998) 66

68 Alüvyon (Qa) ÇalıĢma sahasında vadi taban ve ağızlarında gelimiģ alüvyonlar, çoğun küçük ve sığ yüzleklerdir. En yaygın alüvyon Ġğneada Mert Gölü ve Erikli Gölü havzalarında geliģmiģtir. ÇalıĢma sahasının doğusunda, Karamandere, Karacaköy, Ormanlı ve Terkos Gölü havzaları ile Çatalca doğusu Büyükçekmece havzası geliģmiģ büyük alüvyon alanlardır. Kırklareli KireçtaĢı (Tek) Trakya havzası kuzey Ģelf alanında çökelen ve Yıldız Dağlarının güney eteklerinde yüzeylenen birim, batıda Bulgaristan sınırından, Pınarhisar a değin dar Ģeritler Ģeklinde uzanır. Pınarhisar dan doğuya doğru, özellikle Saray-Çatalca arasında yer yer geniģ alanlar kaplayan kireçtaģı, Çatalca-Yalıköy doğrultusunda tekrar dar Ģeritler halinde yüzeyler. Kırklareli kireçtaģı Ġslambeyli formasyonunun üzerine çoğu yerde yanal ve düģey yönde dereceli geçiģle oturmaktadır. Kıyıköy (B6) Akalın- Ġhsaniye (C6) dolayında, alüvyon yelpazesi ortamında çökelen kuvars kumu ocaklarında net bir Ģekilde görüldüğü gibi transgresif aģma ile ve zaman zaman aģınmalar nedeniyle, yerel uyumsuzlukla gelmektedir. Transgresyonun Ġslambeyli formasyonunu aģtığı kesimlerde birimden doğrudan doğruya Yıldız Dağları metamorfik kayaları üzerine, açısal uyumsuzlukla oturmaktadır. KireçtaĢları, Trakya havzası kuzey Ģelfinde yer yer açısal yer yer de aģnımlı uyumsuz olarak Pınarhisar formasyonu tarafından örtülür. AĢınımlı uyumsuz veya açısal uyumsuz olan dokanak, havza içine doğru dereceli geçiģlidir Birim, beyaz, girmsi beyaz, sarımsı beyaz, krem renkli, bozuģma rengi, açık gri, gri, orta-kalın katmanlı, genelde hafif eğimli ya da yatay tabakalı, sert, fosilli ve kavkılı olduğu kesimleri erime boģluklu, alt kesimlerinde killi, kumlu ve tekçe mercanlı, bol nümmülit ve mikro fosilli, yer yer yama resif özelliğindeki resifal kireçtaģından oluģur. Genel özellikleri betimlene birim, çökelme ortamlarının farklı olması nedeniyle çeģitli yerlerde farklı özellikler sunar. Bu nedenle, birimi tek bir litoloji olarak tanımlamak güçtür. Resif karmaģığı karbonatlarının kapsayan birim için fasiyes ayrımına gidilmemiģtir. Haritalama alanında resif ve resif gerisi litolojiler ile resif ilerisi litolojiler Kırklareli kireçtaģı olarak ayırtlanmıģtır. Ġhsaniye formasyonu adı altında tanımlanmıģ ve ayırtlanmıģtır. Pınarhisar Formasyonu (Top) Pınarhisar formasyonu, kumtaģı, çakılcıklı kumtaģu, çakıltaģı, oolitli kireçtaģı, konjeriyalı kireçtaģı ve killi kireçtaģı ardalanmasından oluģmuģtur. Pınarhisar formasyonunun Trakya havzasının kuzey Ģelfinde Kırklareli kireçtaģı üzerine, yer yer dar bir Ģerit halinde genelde açılı, yer yer de açısız uyumsuz olarak geldiğini hemen hemen tüm araģtırıcılar belirtmiģlerdir. Buna karģılık yaģı ve tavan iliģkileri üzerine farklı görüģler ileri sürülmüģtür. Pınarhisar formasyonu eģdeğeri birimlerin, havza ortalarına doğru altındaki Kırklareli kireçtaģıyla olan dokanağı geçiģli (Kasar ve Eren 1986) iken, havzanın kuzey kenarındaki etkin alçalma ve yükselmelere bağlı olarak Kırklareli formasyonu 67

69 havza içindeki eģdeğeri ve devamı olan Soğucak formasyonu üzerine uyumsuz olarak çökelmiģtir. Birim, üzerine gelen Süloğlu formasyonuyla kondordan iliģki göstermektedir. Gri, boz renkli, ince-orta tabakalı, bol miktarda yuvarlak kuvars ve kireçtaģı çakıllı konlomera; üzerinde beyaz, bej renkli oolitli kireçtaģı; onun üzerinde çakıllı, orta tabakalı, gastropod ve lamellibranģ kavkılı kireçtaģlarıyla devam eden formasyonun üst kısımlarında mangan içeren köģeli çakıltaģları, manganlı kumtaģu, oolitik kireçtaģı ve konjeriyalı kireçtaģı yer alır. Süloğlu Formasyonu (Tos) KiltaĢı, silttaģı ardalanmalı, kumtaģı ve killerden oluģan kırıntılılar, ilk kez De Boer (1954) tarafından kullanılan Süloğlu formasyonu, adı altında ayırtlanmıģ ve haritalanmıģtır. Süloğlu formasyonu tipik olarak Süloğlu nahiyesi (B3) su kanalı yarmalarından ve Pınarhisar (B5) yöresinden gözlenilir (Umut ve diğ ). Formasyonu Trakya havzasının kuzey kenarından batıdan doğuya; Edirne (B3) Süloğlu, Pınarhisar, Vize, Saray, Sefaalan, Binkılıç (C6) yörelerinde yüzeyler. Ġnceleme alanında Ġhsaniye köyü güneyinde Ġhsaniye formasyonu ve Ġnceğiz güneydoğusunda, Pınarhisar formasyonu üzerinde uyumlu olarak; Muratbey güneydoğusunda Kırklareli kireçtaģı ve Kartaltepede yaģlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Birim, Kabakça köyü batısında, Bekirli köyü güneyinde Ergene formasyonu; Çatalca kuzeybatısındaki BeĢkavaklar mevkiinde Trakya formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülür. Altta, gri, kirli sarı, açık kahverengi, bej renkli Ģeyl, miltaģı ardalanması ile üstte sarımsı gri kumtaģı, yeģilimsi gri kiltaģı ardalanması oluģur. MiltaĢı ve Ģeyler ince tabakalı, az karbonatlı seviyeleri balık fosillidir. Altlardaki Ģeyl, miltaģı, kiltaģı dalınımı, üstlere doğru kumtaģı kiltaģı ardalanmasına geçer. KumtaĢları yer yer sıkı tutturulmuģ, ince-orta katmanlı, orta-kaba taneli, kiltaģları yeģil renkli ve masif görünümlüdür. Trakya Formasyonu (Tnt) TutturulmamıĢ çakıl ve kaba çakıllı, çakıltaģı ile kumtaģı ve kıt kiltaģından oluģan birime Trakya formasyonu adı verilmiģtir. Hochstetter (1870) geniģ alanlar kaplayan kum ve çakıl depolarının Ġstanbul Belgrad ormanlarında 'Trakya katı' olarak adlamıģtır. Lebküchner (1974) bu birimi 'Trakya katı' olarak havzanın batısına taģımıģtır. Umut ve diğ. (1983) önce Yarmatepe formasyonunu daha sonra (Umut ve diğ. 1984) Trakya formasyonu olarak adlamıģlardır. Trakya havzasının kuzey kesimlerinde yaygın olarak izlenen birim, Yıldız Dağları üzerinde yer yer 2-5 m. yer yer de 2-9 m. kalınlıklarda çökelmiģtir. Yıldız Dağlarında ÇeĢmeköy Karahamza köyleri arasından; Demirköy batısında; özellikle Yıldız Dağlarının kuzeydoğusundan Avcılar-Ġğneada yöreleri ve kuzeylerinde Bahçeköy yöresinde geniģ, Çamlıköy-Çilingos-Yalıköy arasında, GümüĢpınar dolayında, Akalın-Ġhsaniye-Kabakça, Kadıköy yöresinde, Ġğneada'nın güneyinde ve Bulanık dere sırtlarında, Poliçe (Kumluköy)-Kıyıköy-KıĢlacık (C6) arasında küçük sıvanmıģ, ince yaygın yüzeylemeleri izlenir. 68

70 Trakya formasyonu kendisinden yaģlı tüm formasyonlar üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Trakya formasyonu tip yüzeylemeleri çakıl ocaklarındaki yarmalardır. Ġğneada-Avcılar yolunda Çakıltepe çakıl ocakları, Beğendi köyü çakıl ocağı, Trakya formasyonunun tipik mevkiileridir. Kırmızı, kahve, açık kahverengimsi sarı, yer yer beyaz renkli, yer yer çapraz katmanlı, kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamıģ çakıltaģındaki taneler çoğunlukla kuvars, kuvarsit çakıl-kaba çakıllı, nadiren Ģist, gnays, metagranit ve volkanitlerden oluģmuģtur. Tepe ve sırtlarında ince yaygı Ģeklindeki birim, ince kumdan kaba kum ve çakılcık boyutuna değiģen tanenin ve çoğun beyaz kuvars kumludur. Taraça Ģeklinde çukur havzalarda depolanan 8-10 m. kalınlıktaki kesimler ise çakılcık, kaba çakıl boyutundaki tanelerden oluģur. Bu depolanmaların tabanında yer yer yeģilimsi gri renkli bentonitik killer gözlenilir. Demirköy batısında sırta sıvanmıģ olarak bulunan çakıllı kumtaģı, killi sarı renkli, tabanı kaba çakıllı, iyi tutturulmuģ, killi ve karbonat çimentoludur. Trakya formasyonu Bahçeköy-Kastro (Çamlıköy) yolunda sarımsı gri renkli, çapraz katmanlı çakıl-çakılcıklı, yer yer kil mercekli, yaklaģık 20 m. kalınlığında bol kuvarslı kum olarak gözlenir. Birim, Yıldız Dağları metamorfik kayaçlarına yakın kesimlerde kaba taneli olup metamorfitlerden uzaklaģıldıkça tane boyunda küçülme görülür. ÇalıĢma sahasında Kuvaterner yaģlı çökeller adlandırılmamıģtır. Kısaca litoloji tanımları yapılacaktır. Kuvaterner birimlerinde Paleontolojik bir bulgu yoktur. Yalnız stratigrafik konumlarına göre, olası Pleistosen yaģlı taraça ve sekiler, traverten, eski alüvyon ise Holosen yaģlı kumul, kumsal ve alüvyon birimleri ayırtlanmıģtır Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000 ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır) Proje alanına iliģkin; Ağustos 2002 tarihinde Aslan (Özel) Organize Arazisinin YerleĢime Uygunluk Amaçlı Jeolojik Etüd Raporu (Bkz. Ek-8) ve Temmuz 2013 tarihinde Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Bkz. Ek-9) hazırlatılmıģtır. Bu çalıģmalar bünyesinde 1/1.000 Ölçekli Jeoloji Haritaları hazırlanmıģ olup, Ek-9 da verilmiģtir. Jeolojik haritalama sırasında, doğal yarmalar, temel kazıları, jeofizik çalıģmalar ve sondaj verilerinden yararlanılmıģtır. Bölge inceleme alanına ait stratigrafik kesit ġekil de verilmiģtir. Ayrıca proje alanına ait 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası ise Ek-10 da verilmiģtir. Etüt alanı ve yakın civarı Trakya Formasyonuna ait çakıllı kumlu siltli kil birimlerden oluģmaktadır. Ġnceleme alanında yapılan sondaj çalıģmaları neticesinde Trakya Formasyonuna ait birimler kahve, açık kahverengimsi sarı renkli çakıllı kumlu siltli kil birimlerden oluģmaktadır. 69

71 Trakya Formasyonu (Tnt): Kırmızı, kahve, açık kahverengimsi sarı, yer yer beyaz renkli, yer yer çapraz katmanlı, kötü boylanmalı, kırmızımsı kil-mil matriksli, tutturulmamıģ çakıltaģındaki taneler çoğunlukla kuvars, kuvarsit çakıl-kaba çakıllı, nadiren Ģist, gnays, metagranit ve volkanitlerden oluģmuģtur Proje Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları (onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleģime uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanının içine alan yerleģime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok ise Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nın tarih ve sayılı Genelgesi ekindeki formatına göre hazırlanacak ve BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı nın tarih ve 373 sayılı (2010/1) Genelgesine göre onaylanacak olan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili kuruma onaylatılması gerekmektedir) Proje alanına iliģkin; Temmuz 2013 tarihinde Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılmıģ ve onaylatılmıģtır. Onaylı rapor ve ekleri Ek-9 da verilmiģtir Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet ve Depremsellik Durumu Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dıģındaki heyelan, su baskını, çığ, kaya düģmesi vb. afet riskleri hakkında bilgi verilmelidir.) Kütle Hareketleri (Şev Duraysızlığı) Ġnceleme alanında kaya düģmesi, heyelan ve bunun gibi kütle hareketleri gözlenmemiģtir (Bkz. Ek-9). Su Baskını ÇalıĢma alanı içinden geçen su baskınına sebep olabilicek debide akar dere bulunmamaktadır (Bkz. Ek-9). Diğer Doğal Afet Tehlikeleri (Çökme-Tasman, Karstlaşma, Tsunami, Tıbbi Jeoloji vb.) ve Mühendislik Problemlerinin Değerlendirilmesi Ġnceleme alanında oluģabilecek çökme, tasman, karstlaģma, tsunami, tıbbı jeoloji ve benzeri sorunlar beklenmemektedir (Bkz. Ek-9). Ayrıca, inceleme alanında 7269 sayılı yasa gereği alınmıģ herhangi bir Afete Maruz Bölge ve Sakıncalı Alanlar kararı bulunmamaktadır. 70

72 Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, geçmiģte ve son dönemde meydana gelen depremlerden kısaca bilgi verilerek Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına, diri fay haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.) Proje alanına iliģkin; Temmuz 2013 tarihinde Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Bkz. Ek-9) hazırlatılmıģtır. Bu Rapor kapsamında proje alanı ve yakın çevresinin Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi yapılmıģ, inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, geçmiģte ve son dönemde meydana gelen depremler hakkında bilgiler verilmiģtir. Kırklareli çoğunlukla Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası na göre IV. Derece Deprem Bölgesi nde yer almaktadır. ġekil Kırklareli Ġli Deprem Bölgeleri Haritası Kırklareli ve yakın çevresinde, aletsel döneme ait deprem kayıtları incelendiğinde yılları arasında gerçekleģmiģ büyüklükleri 4 den fazla (M>4) olan toplam 23 deprem belirlenmiģtir. Proje alanına en yakın fay hattı 90 km güneyde bulunan Saros-Gaziköy Fayı olup, söz konusu proje için hazırlanan Diri Fay Haritası Ek-17 de verilmiģtir. Proje kapsamında bulunan bütün yapılarda T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nın Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik Esasları hükümlerine uyulacaktır. 71

73 3.5. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrojeolojik Özellikleri, Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri Pagder&Aslan Özel OSB Alanına Ait Ġmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanması kapsamında çalıģma alanında açılan jeoteknik kuyularda yeraltı su seviyesini belirlemeye yönelik ölçümler yapılmıģtır. Ġnceleme alanında SK-4, SK-5, SK--6, SK-7, SK-8, SK-9 ve SK-10 kuyularında yeraltı suyuna rastlanılmıģtır. Tablo Yeraltı Su Seviyesi Derinlikleri Sondaj No YASS YASS Sondaj No (metre) (metre) SK-4 13,00 SK-8 8,00 SK-5 9,00 SK-9 9,50 SK-6 11,00 SK-10 9,00 SK-7 13,00 (Kaynak: PAGDER-ASLAN Özel OSB Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu) Proje alanına iliģkin; Ağustos 2002 tarihinde Aslan (Özel) Organize Arazisinin YerleĢime Uygunluk Amaçlı Jeolojik Etüd Raporu (Bkz. Ek-8) hazırlanmıģ olup, bu raporda DSĠ XI. Bölge Müdürlüğü tarafından 2001 yılında Cevizköy sınırları içerinde açılan su kuyusu logu verilmiģtir. 224 m derinliğinde açılan su kuyusunda 2.20 m statik seviye ve 41,70 m dinamik su seviyesinde Qp=4 l/s yeraltı suyu tespit edilmiģtir. Bu kuyunun proje alanına uzaklığı yaklaģık 4 km dir. Proje alanı ve çevresi yeraltısuyu bakımından zengindir. Ancak, önerilen Özel Plastik Ġhtisas Organize ve çevresi yeraltı suyuna kapalı alandır. Bu nedenle su temini için yeraltı suyu kullanılması söz konusu değildir. Projenin inģaat ve iģletme aģamasında ihtiyaç duyulan suyun temini için Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile yazıģmalar yapılmıģ olup; Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü nden temin edilen görüģte, projenin inģaat aģamasında kullanılacak suyun belediye tarafından belirlenecek kaynaktan alınarak inģaat sahasına nakledilmesi için döģenecek içmesuyu boru hattı malzemesinin alımı ve döģenmesinin faaliyet sahibi tarafından yapılması kaydıyla su ihtiyacının belediye tarafından karģılanacağı belirtilmiģtir (Bkz. Ek-23, Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı). Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü nden temin edilen görüģte, ihtiyaç duyulan suyun imkanlar nispetinde ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yörede yeraltı ve/veya yerüstü su kaynaklarından temin edilme imkanı bulunduğu belirtilmiģtir (Bkz. Ek-24, Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı). Projenin inģaat ve iģletme aģamasında ihtiyaç duyulacak suyun temini için söz konusu kurumlarla koordineli olarak çalıģılacak ve kurumlar tarafından uygun görülen kaynaklardan su ihtiyacı karģılanacaktır. 72

74 Proje kapsamında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Proje alanının yaklaģık 9 km kuzeybatısında Soğucak Köyü içerisinde Soğucak Kaynak Suyu bulunmakta olup, söz konusu kaynağa ait fotoğraf ġekil de gösterilmiģtir. ġekil Soğucak Köyü Ġçerisinde Bulunan Soğucak Kaynak Suyu Yüzey Suları ÇalıĢma alanı içerisinden geçen akıģ gösteren kuru ve sulu dere bulunmamaktadır. YağıĢ suları güneye doğru akıģ halindedir. Söz konusu proje alanı ve yakın çevresini gösteren 1/ Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını Gösterir Harita Ek-11 de verilmiģtir Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik Özellikleri, Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri 1/ lik Topoğrafik Haritada Gösterimi Proje alanı civarında mevsimsel akıģlı dereler mevcut olup, bu dereler Ahmetbey Göleti ni beslemektedir. Ahmetbey Göleti, sulama amaçlı bir gölet olup, daha sonradan revize edilerek içmesuyu temini için de kullanılmaktadır. Projenin ÇED Raporu çalıģmaları kapsamında DSĠ Genel Müdürlüğü ne format görüģü sorulmuģ olup, DSĠ Genel Müdürlüğü tarafından verilen kurum görüģünde, proje sahası, içmesuyu temin amaçlı revize edilen Ahmetbey Göleti nin yağıģ alanı içerisinde, Uzun Mesafeli Koruma Alanında kaldığı, atıksuların deģarj edilmesi planlandığı dere vasıtasıyla mevcut Evciler Göleti ve yapılması planlanan Soğucak Regülatörlerinden mevcut Ahmetbey Göleti ne su aktarılacağı, bu nedenle atıksuların arıtıldıktan sonra söz konusu göletin yağıģ alanı dıģına çıkartılması gerektiği belirtilmiģtir. 73

75 Proje kapsamında DSĠ Genel Müdürlüğü tarafından verilen format görüģü göz önünde bulundurularak atıksular arıtıldıktan sonra söz konusu göletin yağıģ alanı dıģına çıkartılarak bertarafı sağlanacaktır (Bkz. Ek-11, 1/ Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını Gösterir Harita) Meteorolojik Özellikler ve Veriler, Bölge Özelinde Hava KoĢulları, Bu KoĢulların Yapımı Planlanan Projeye Etkileri Yönünden Ġrdelenmesi, Rüzgar Gülü Kırklareli iklimi yörelere göre farklılık göstermektedir. Yıldız Dağları'nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak yazlar serin, kıģlar ise soğuktur. Bu kesimde, yaz ve kıģ mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı azdır. Denizden uzak iç kesimlerde ise karasal iklim görülmekte olup, yaz ve kıģ mevsimleri arasında sıcaklık farkı yüksektir. Ġç kesimler, her mevsim yağıģ almakla birlikte, yıllık yağıģ miktarı kıyı kesimlere göre oldukça azdır. Proje alanını temsil edebilecek ve en yakın meteoroloji istasyonu Lüleburgaz Meteorolji Ġstasyonudur. Bu nedenle bu istasyona ait iklimsel faktörler veriler kullanılmıģtır. Basınç: Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama basınç 1010,0 hpa dır. Maksimum basınç 1035,7 hpa ve minimum basınç 982,0 hpa olarak ölçülmüģtür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre basıncın aylara göre dağılımı Tablo de verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Basınç Değerleri Basınç Değerleri Ortalama Basınç (hpa) Maksimum Basınç (hpa) Minimum Basınç (hpa) Aylara Göre Basınç Değerleri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 1013,3 1012,4 1010,6 1007,6 1008,1 1006, ,6 1009,7 1012,8 1012,9 1013,1 1010,0 1035,7 1033,2 1034,6 1027,4 1027,9 1019,3 1015,9 1018,5 1025,0 1026,9 1029,2 1030,8 1035,7 982,0 984,5 985,0 988,3 991,4 991,8 993,2 993,3 990,7 995,8 990,4 983,1 982,0 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Maksimum Basınç (hpa) Ortalama Basınç (hpa) Minimum Basınç (hpa) Aylar ġekil Basınç Değerleri Grafiği 74

76 Sıcaklık: Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama sıcaklık 13,18 C dir. En yüksek sıcaklık 12/08/1994 tarihinde 44,6 C ve en düģük sıcaklık 21/02/1985 tarihinde -27,8 C olarak ölçülmüģtür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre sıcaklığın aylara göre dağılımı Tablo de verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Sıcaklık Değerleri Sıcaklık Aylara Göre Sıcaklık Değerleri Değerleri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık Ortalama Sıcaklık ( o C) 3,5 4,1 7,1 11,8 16,8 21,5 23,6 23,0 19,0 14,0 8,7 5,0 13,18 Maksimum Sıcaklık Günü Maksimum Sıcaklık ( o C) 21,2 24,7 26,6 33,8 38,6 40,8 44,4 44,6 38,3 38,2 28,6 23,0 44,60 Maksimum Sıcaklık Yılı Minimum Sıcaklık Günü Minimum Sıcaklık ( o C) -19,4-27,8-14,8-6,4-1,3 3,8 6,6 6,5 1,6-5,6-9,4-19,4-27,80 Minimum Sıcaklık Yılı Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) Sıcaklık ( C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII AYLAR Aylar En Yüksek Sıcaklık( C) Ortalama Sıcaklık( C) ġekil Sıcaklık Değerleri Grafiği YağıĢ: Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama toplam yağıģ miktarı 570,00 mm dir. Maksimum yağıģ miktarı 98,80 mm dir. 75

77 Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre yağıģın aylara göre dağılımı Tablo te verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu YağıĢ Değerleri Aylara Göre YağıĢ Değerleri YağıĢ Değerleri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık Toplam YağıĢ Ortalaması (mm) 58,4 43,6 53,6 45,2 44,1 41,6 31,3 14,2 29,7 58,3 75,0 75,0 570,00 Maksimum YağıĢ (mm) 58,6 55,8 61,6 36,1 63,0 78,6 62,8 34,2 84,6 94,3 59,8 98,8 98,80 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) YağıĢ (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Toplam Yağış Ortalaması(mm) Maksimum Yağış (mm) Aylar AYLAR ġekil YağıĢ Değerleri Grafiği Ortalama Nispi Nem: Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama nispi nem % 69,98 dir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre nemin aylara göre dağılımı (%) Tablo te verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Nem Değerleri Aylara Göre Nispi Nem Değerleri Nem Değerleri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık Ortalama Nem (%) 77,2 73,2 72,6 70,1 67,7 63,8 61,9 62,9 65,8 71,1 75,6 77,8 69,98 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) 76

78 Ortalam Nem (%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ortalama Nem (%) Aylar ġekil Nispi Nem Değerleri Grafiği Sayılı Günler: Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama kar yağıģlı günler sayısı 6,8, yıllık ortalama kar örtülü günler sayısı 7,7, yıllık ortalama sisli günler sayısı 32,3, yıllık ortalama dolulu günler sayısı 0,6, yıllık ortalama kırağılı günler sayısı 48,5, yıllık ortalama orajlı günler sayısı 29,8 dir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre kar yağıģlı, kar örtülü, sisli, dolulu, kırağılı, toplam orajlı günler sayısı Tablo te verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Sayılı Günler Değerleri Sayılı Günler Aylara Göre Sayılı Günler Sayısı I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık Kar YağıĢlı Günler Sayısı 2,3 2,0 1,0 0,0 0,3 1,2 6,8 Kar Örtülü Günler Sayısı 2,1 2,4 1,0 0,2 2,0 7,7 Sisli Günler Sayısı Ortalaması 5,6 3,1 2,5 1,7 1,3 0,8 0,3 0,7 1,3 4,1 5,9 5,0 32,3 Dolulu Günler Sayısı Ortalaması 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 Kırağılı Günler Sayısı Ortalaması 11,4 9,3 7,5 2,6 0,2 1,5 7,0 9,0 48,5 Toplam Orajlı Günler Sayısı Ortalaması 1,0 1,1 1,8 2,7 4,7 5,5 3,4 2,0 2,3 1,8 1,9 1,6 29,8 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) 77

79 Gün Sayısı I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII AYLAR ġekil Sayılı Günler Değerleri Grafiği Maksimum Kar Kalınlığı: Kar Yağışlı Günler Sayısı Kar Örtülü Günler Sayısı Sisli Günler Sayısı Ortalaması Dolulu Günler Sayısı Ortalaması Kırağılı Günler Sayısı Ortalaması Toplam Orajlı Günler Sayısı Ortalaması Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, maksimum kar kalınlığı 45 cm dir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre kar kalınlığı değerleri Tablo da verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Kar Kalınlığı Aylara Göre Kar Kalınlığı Değerleri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık Maksimum Kar Kalınlığı (cm) Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) Kar Kalınlığı (cm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Maksimum Kar Kalınlığı (cm) Ayla r ġekil Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Grafiği 78

80 BuharlaĢma: Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama açık yüzey buharlaģma miktarı 1.448,6 mm dir. Günlük maksimum açık yüzey buharlaģması 17,6 mm dir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre, ortalama ve maksimum buharlaģma değerleri Tablo de verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu BuharlaĢma Değerleri BuharlaĢma Değerleri Ortalama Açık Yüzey BuharlaĢması (mm) Maksimum Açık Yüzey BuharlaĢması (mm) Aylara Göre BuharlaĢma Değerleri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 58,9 174,5 246,2 285,4 273,6 223,3 164,3 22, ,6 10,5 13,1 16,9 17,2 17,6 13,4 10,0 7,0 17,6 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) BuharlaĢma (mm) Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması (mm) 50 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ġekil BuharlaĢma Değerleri Grafiği Rüzgar: Yıllık, Mevsimliki Aylık Rüzgar Yönü Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre, yönlere göre rüzgârın esme sayıları toplamı Tablo de verilmiģtir. Yönler AYLAR Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları (Aylık ve Yıllık) Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık N

81 Yönler Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW null NW NNW Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) WNW W NW NNW N NNE NE ENE E WSW ESE SW SE SSW S SSE ġekil Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre birinci derecede hakim rüzgar yönü NE (Kuzeydoğu), ikinci derecede hakim rüzgar yönü SE (Güneydoğu), üçüncü derecede hakim rüzgar yönü SW (Güneybatı) dır. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı Yönler Ġlkbahar Yaz Sonbahar KıĢ N 1208, , , ,00 80

82 Yönler Ġlkbahar Yaz Sonbahar KıĢ NNE 168,00 512,00 424,00 272,00 NE 14488, , , ,00 ENE 504,00 576,00 400,00 376,00 E 4560, , , ,00 ESE 400,00 288,00 296,00 168,00 SE 9992, , , ,00 SSE 288,00 352,00 360,00 400,00 S 1072,00 584,00 696, ,00 SSW 416,00 208,00 272,00 488,00 SW 7112, , , ,00 WSW 408,00 128,00 208,00 224,00 W 1200, ,00 896, ,00 WNW 56,00 72,00 40,00 160,00 NW 4824, , , ,00 NNW 88,00 168,00 144,00 128,00 SONBAHAR KIġ ĠLKBAHAR YAZ ġekil Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları 81

83 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK ġekil Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları 82

84 Yönlere Göre Rüzgar Hızı Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre, yönlere göre ortalama rüzgâr hızları Tablo da verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) Yönler Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık N 2 2,1 1,9 1,9 2,1 1,9 1,9 1,8 2 2,1 1,8 2,1 1,97 NNE 3,3 2,9 4,3 3,2 2 2, ,3 2,4 2 3,2 2,65 NE 1,6 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 1,6 1,5 1,8 1,63 ENE 1,7 2,5 3 1,2 2 1,6 2,4 3,3 2,6 2,4 1,9 4,1 2,39 E 1,7 2 2,1 2 1,9 1,7 1,6 2,2 2 2,2 2,1 2,6 2,01 ESE 4,2 3,3 2,1 1,4 2,1 2 2,4 1,8 3,2 2 2,1 3,3 2,49 SE 1,9 1,9 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,6 1,7 1,59 SSE 3, ,3 3,6 1,7 2,6 3,1 2,3 2,4 2,4 2,9 2,57 S 3,2 2,7 1,9 1,9 2,3 2 1,7 2,2 1,8 1,8 2,2 3 2,23 SSW 5,5 5 3,5 3,7 3,1 1,9 1,3 2,9 1,6 2,1 2,8 5,7 3,26 SW 3,1 2,9 2,9 2,6 2,2 2 1,7 1,5 1,9 2,3 2,4 2,4 2,33 WSW 3,3 1,4 3,8 3,5 2,2 3,6 1,6 2,4 2,4 3,9 1,6 1,8 2,63 W 1,7 2,1 2,1 1,8 2 1,8 1,8 1,6 1, ,6 1,84 WNW 1,6 2,8 2,5 1,6 3,2 2,1 0,9 5,4 0,9 4,4 3,8 2,65 NW 1,7 1,8 1,9 1,9 1,5 1,5 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,7 1,68 NNW 2,3 2,3 2,9 1,7 1,5 1,8 1,4 1 2,4 2,7 2,8 3,3 2,18 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) ġekil Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı 83

85 Ortalama Rüzgar Hızı Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama rüzgâr hızı 1,125 m/sn dir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre, aylara göre ortalama rüzgâr hızları Tablo de verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) Aylar Yıllık I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1,2 1,4 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,125 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Ortalama Rüzgar Hızı (m_s) 0,6 0,4 0,2 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aylar ġekil Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre maksimum rüzgârın yönü S (Güney), maksimum rüzgârın hızı 25,8 m/s dir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre, aylara göre maksimum rüzgâr hızları Tablo de verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Maksimum Rüzgâr Hızı (m/s) Maksimum Rüzgar Hızı (m_sec) ve Yönü Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 24,3 NW 24,3 SW 23,9 NE 21,4 NW 19,7 ESE 19,9 SSW 20,7 NE 18,2 SSE 17,2 NE 22,8 SW 19,8 SSW 25,8 S Yıllık 25,8 S Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) 84

86 Maksimuma Rüzgar Hızı (m/s) Maksimum Rüzgar Hızı (m_sec) ve Yönü 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII AYLAR ġekil Maksimum Rüzgar Hızı Diyagramı Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı, Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama fırtınalı günler sayısı 3,20 ve yıllık ortalama kuvvetli rüzgârlı günler sayısı 3,50 tur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nolu istasyon verilerine göre, aylık fırtınalı ve kuvvetli rüzgarlı günler sayılarının ortalamaları Tablo te verilmiģtir. Tablo Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Değerleri Sayılı Günler Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2 0,7 3,20 Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması 0,3 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,0 0,3 0,2 0,6 3,50 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md. Lüleburgaz Meteoroloji İstasyonu ( ) YağıĢ (mm) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması Aylar AYLAR ġekil Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Değerleri Grafiği 85

87 3.8. Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi Ek-7 de verilen Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü nden temin edilen ÇED Ġnceleme ve Değerlendirme Formu na göre, proje alanı içerisinde orman alanı bulunmamakta olup, etki alanı içerisinde bulunmaktadır. Projeye en yakın konumda bulunan orman alanları, proje alanına kuzeyinden sınır olan orman alanı ile proje alanının ortasında yer alan 428 ve 432 numaralı parsellerdir (Bkz. Ek-13, 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita). Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü nden temin edilen ÇED Ġnceleme ve Değerlendirme Formu na göre, orman alanı sınırları dıģında kaldığı, yapılacak fabrikaların bacalarından çıkacak gazların ormanlar ve ekosistem üzerinde olumsuz etki yapmayacak Ģekilde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla ormanlar ve ormancılık çalıģmaları bakımından sakınca bulunmadığı belirtilmiģtir (Bkz. Ek-7) Proje Alanı ve Etki Alanıındaki Flora/Fauna Türleri ve YaĢam Alanları (Arazi çalıģmalarının vejetasyon dönemi dikkate alınarak hangi dönemde yapıldığının belirtilmesi ve literatür çalıģmalarında güncel kaynakların kullanılması gerekmektedir.) Projesi Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii nde planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında proje alanı ve yakın çevresine ait arazi gözlemleri 2013 Haziran ayı içinde gerçekleģtirilmiģ olup, literatür araģtırmalarıyla beraber flora ve fauna değerlendirmeleri tablolar halinde sunulmuģtur Proje Sahası ve Etki Alanında Flora ve YaĢam Alanları (Arazide Gözlem, Anket ve GörüĢme Sonucu Tespit Edilen Türler Ġle Literatürden Alınan Türlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Bitki Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemizm Durumları, Nispi Boluk Derecelerinin Verilmesi, IUCN ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı Tehlike Kategorilerine Göre Değerlendirme Yapılması, literatür çalıģmalarında adresinde bulunan ve güncel olan Türkiye Bitkileri Veri Servisinin kullanılması gerekmektedir.) Flora Değerlendirmesi Türkiye, bugünkü bilgilere göre kadar farklı bitki taksonunun yaģam alanıdır (Erik ve Tarıkahya, 2004: ). Ülkeyi ılıman kuģak içerisinde yer alan diğer sahalardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de, bu bitki çeģitliliğidir. Türkiye nin coğrafi özelliklerinin bitki topluluklarının çeģitliliğine önemli katkısı ile ortaya çıkan bu özellik, kuģkusuz söz konusu alanın üç flora bölgesi içine dâhil olması ile de yakından ilgilidir. Bilindiği gibi Türkiye de Avrupa-Sibirya flora bölgesi, Akdeniz flora bölgesi ve Ġran Turan flora bölgesi olmak üzere üç flora bölgesi (Bkz. ġekil ) temsil edilir (Avcı, 1993). Proje sahası Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri bakımından incelenmiģ ve alanın EUR.- SİB.(EUX). Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi) dahilinde olduğu belirlenmiģtir. Avrupa-Sibirya flora bölgesi Öksin ve Hırkaniyen olarak ikiye ayrılır. Karadeniz e yakın olan batıdaki saha Öksin, Ġran ın kuzeyi ve TaliĢ dağlarının bulunduğu alan ise Hırkaniyen olarak isimlendirilir. Birbirinden Kafkas dağları ile ayrılan bu iki saha önemli benzerlikleri olmakla beraber, bitki topluluklarını oluģturan bitki türleri açısından belirgin 86

88 Ģekilde farklıdır. Avrupa-Sibirya bölgesi, Türkiye de Öksin provensi ile temsil edilmektedir. Bu saha bütün Kuzey Anadolu yu içine alarak, Kafkaslardan batı bölümüne kadar uzanır. Öksin alanda çoğunluğu kıģın yapraklarını döken, yayvan yapraklı orman formasyonu hâkimdir. Ancak yükseklerde yayvan yapraklı türlerin içine göknar (Abies türleri), ladin (Picea orientalis) ve çam (Pinus sylvestris) gibi iğne yapraklı türler de karıģır. Buna karģılık Hırkaniyen ormanlarında porsuk (Taxus baccata) dıģında diğer koniferlerin birçoğu ortadan kalkar ve daha çok yayvan yapraklı ağaçların yaygın olduğu topluluklar egemen duruma geçer. Öksin saha ile Hırkaniyen sahayı ayıran diğer önemli bir özellik de orman gülleri (Rhododendron sp.) dir. Bu sahada bazıları endemik olan birçok ormangülü türü de yayılıģ alanı bulunur (Avcı, 2004b). Öksin vejetasyon sahalarında iklim açısından en belirgin özellik yaz yağıģı payının diğer kesimlere nazaran yüksek olmasıdır. Bu nedenle Öksin alanda belirgin bir yaz kuraklığından söz edilemez. Yıllık yağıģ çoğu yerde 1000 milimetreyi geçer. Doğu Karadeniz bölümünü Orta Karadeniz bölümünden ayıran Melet ırmağı ile doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılan Öksin sahanın doğuda kalan bölümüne, "KolĢik" adı verilmiģtir. Öksin bitki türlerinin yoğunluğu ve yıllık yağıģ miktarlarının doğuya doğru gidildikçe önemli oranda artması bu ayırımın temel nedeni olarak belirtilmektedir. Doğu ladini (Picea orientalis), relikt bir meģe türümüz olan Doğu Karadeniz meģesi (Quercus pontica), Kafkas ormangülü (Rhododendron caucasicum), dağgülü (Rhodothamnus sessilifolius), dağelması (Epigaea gaultherioides) ve Daphne glomerata Öksin alanda ortaya çıkan türlerden bazılarıdır. Kaynak: [Davis P.H., Harper P.C. and Hege I.C. (eds.), Plant Life of South-West Asia. The Botanical Society of Edinburg] ġekil Türkiye Fitocoğrafik Bölgelerini Gösterir Harita EUR.-SĠB.(EUX).: Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi); Col.: Öksin alt bölgesinin KolĢik sektörü 87

89 MED.: Akdeniz Bölgesi (Doğu Akdeniz alt bölgesi); W.A: Batı Anadolu bölgesi; T.: Toros Bölgesi; A.:Amanos Bölgesi IR.-TUR.: Irano-Turanien Bölgesi; C.A.: Ġç Anadolu Bölgesi; E.A.: Doğu Anadolu Bölgesi; Mes: Mezopotamya X: Muhtemelen Avrupa-Sibirya bölgesinin Orta Avrupa/Balkan alt bölgesi Proje alanını gösterir vejetasyon haritası de, çalıģma alanını gösterir fotoğraflar ise ve te verilmektedir de verilen vejetasyon haritasına göre; projenin gerçekleģtirileceği alan Trakya nın orman ve step bölgeleridir. Proje alanının hemen bitiminde bozuk meģe meģceresi hakimdir. ġekil Proje Alanını Gösterir Vejetasyon Haritası 88

90 ġekil Proje Alanının Vejetasyon Yapısını Gösterir Fotoğraf-01 ġekil Proje Alanının Vejetasyon Yapısını Gösterir Fotoğraf-02 Flora envanterini içeren Tablo de yakın çevrede bulunan/bulunması muhtemel tür listesi, türün familyası, yaygın olarak kullanılan Türkçe ismi, Türkiye deki dağılımları, endemizm durumu ve RDB (Red Data Book) ye göre tehlike sınıfları açıklanmıģtır. Yapılan çalıģmalarda geniģ literatür kaynaklardan faydalanılmıģtır. Ayrıca alanın florasının TÜBĠTAK ın Türkiye Bitkileri Veri Tabanı olarak hazırlanan (TUBĠVES) 89

91 içerisinde de taraması yapılmıģ ve flora tablosu bu verilere göre düzenlenmiģtir. Familya, cins ve türler kontrollerde kolaylık sağlaması bakımından alfabetik olarak verilmiģtir. Bern SözleĢmesi Avrupa nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarının Korunması SözleĢmesi olarak bilinen BERN sözleģmesi; ilk defa 1979 yılında Bern de kabul edilmiģtir. Türkiye ise bu sözleģmeyi 1984 yılında imzalayarak sözleģmeye taraf olmuģtur. Bu sözleģmenin amacı: Nesli tehlikeye düģmüģ ve düģebilecek türlerin özellikle göçmen olanlarına öncelik verilmek üzere, yabani flora ve fauna ve bunların yaģam ortamlarının korunmasını sağlamak ve bu konuda birden fazla devletin iģbirliğini geliģtirmektir. Buna göre: her akit taraf EK I Kesin Koruma Altına Alınan Flora Türleri listesinde belirtilen yabani flora türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu bitkilerin kasıtlı olarak koparılması, toplanması, kesilmesi veya köklenmesi yasaklanacaktır. Her akit taraf bu türlerin elde bulundurulmasını veya alım satımını yasaklayacaktır. Söz konusu proje kapsamında faaliyetlerin gerçekleģtirileceği alanda Bern SözleĢmesi ile korunan herhangi bir türe rastlanmamıģtır. RDB Kategorileri EX (EXTĠNCT) = TÜKENMĠġ: Eğer son ferdinin öldüğü konusunda hiçbir Ģüphe yoksa bu takson EX kategorisindedir. EW (EXTINCT IN THE WILD) = DOĞADA TÜKENMĠġ: Eğer bir takson doğada kaybolmuģ ve yalnız kültüre alınmıģ olarak yaģamaya devam ediyorsa bu kategoriye konur. CR (CRITICALLY ENDANGERED) = KRĠTĠK DÜZEYDE TEHLĠKEDE: Önlem alınmadığı takdirde çok yakın bir gelecekte soyunun tükenme riski yüksek olan taksonlardır. Yapılan floristik çalıģmalarda, gelecekte populasyonları zarar görebileceği düģünülen bitki taksonları bu kategoriye konur. EN (ENDANGERED) = TEHLĠKEDE: CR kategorisi kadar olmamakla birlikte, çok yakın bir gelecekte soyu tükenme tehlikesiyle karģı karģıya olan sahip türlerdir. VU (VULNARABLE) = HASSAS TÜRLER (ZARAR GÖREBĠLĠR) : CR ve EN gruplarına konmamakla birlikte, doğada orta vadeli gelecekte yüksek tehdit altında olan taksonlar bu gruba konur. LR (LOWER RISK) = AZ TEHDĠT ALTINDA: Üstteki gruplardan herhangi birine konamayan, onlardan populasyon yoğunluğu daha iyi olan takson bu kategoriye konur. Gelecekteki durumlarına göre tehdit açısından sıralanabilecek üç alt kategorisi vardır. (cd) Concervation Dependent = Koruma Önlemi Gerektiren: Takson beģ yıl içinde yukarıdaki kategorilerden birine konulacak ve hem tür hem de habitat açısından özel bir koruma statüsü gerektirenler. 90

92 (nt) Near Threatened = Tehdit Altına Girebilir. Bir evvelki gruba konamayan ancak VU kategorisine konmaya yakın adaylar. (lc) Least Concern = En Az EndiĢe Verici: Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit altında olmayanlar. DD (DATA DEFICIENT) = VERĠ YETERSĠZ: Bir taksonun dağılım ve bolluğu hakkındaki bilgi yetersizse takson bu gruba konur. NE (NOT EVALUETED) = DEĞERLENDĠRĠLEMEYEN: Yukarıdaki herhangi bir kriter ile değerlendirilemeyen taksonlardır. 91

93 Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Elemanları FAMĠLYA/TÜR ADI HABĠTAT TÜRKÇE ADI 92 TÜRKĠYE DAĞILIMI ENDEMĠZM RDB KAYNAK AMARYLLĠDACEAE Aegopodium podagraria L. Yol Kenarları Veya Tarla Yanı Keçi Boynuzu KB. Türkiye - L Anthriscus caucalis BIEB. Kenarlar, Araziler - KB. Türkiye, G. Anadolu - L Eryngium campestre L. var. campestre (L.) HUDSON Orman Açıklığı, TaĢlı Tepe Yanları, BozulmuĢ Step, Nadas Tarlalar, Kumullar - KB. ve B. Türkiye - L Falcaria vulgaris BERNH. Kayalık Yamaçlar, Otlaklar, Kıyılar, Nadas Tarlalar Kazayağı Anadolu - L Ferulago confusa VELEN. Gölgeli Yerler, Çayırlıklar - KB. Türkiye - L Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum Dere Kenarları, Hendekler, Tarla Trakya, K. ve O. Öğrekotu (VELEN.) BRUMMITT Kenarlar Anadolu - L Pastinaca sativa L. subsp. urens (REQ. EX Islak Yerler, Özelikle EkilmiĢ K. Türkiye, Karasal - GODRON) CELAK. Çimenler Corylus Çalılık Anadolu - L Pastinaca sativa L. subsp. urens (REQ. EX Islak Yerler, Özelikle EkilmiĢ K. Türkiye, Karasal Akhavuç GODRON) CELAK. Çimenler Corylus Çalılık Anadolu - L Torilis arvensis (HUDS.) LINK subsp. arvensis (HUDS.) LINK Yamaçlar, Kayalar, Çorak Yerler - Türkiye - L Turgenia latifolia (L.) HOFFM. Çorak Ve Ekili Yerler GeniĢ Yapraklı Pıtrak Türkiye - L ASTERACEAE Achillea crithmifolia WALDST. ET KIT. Orman, Çalılık, Çayırlık, Tarla - Trakya - L Step, TaĢlık Yamaç, Çayırlık, Nadas Türkiye (D. Anadolu da Achillea setacea WALDST. ET KIT. - - L Tarla Nadir) Anthemis arvensis L. Yol Kenarı, Ekili Alan Tarla Köpekpapatyası K. Türkiye, D. Anadolu - L, A, G Anthemis cretica L. subsp. pontica (WILLD.) KireçtaĢı Kayalık Yamaçlar, Volkanik K. Türkiye, Karasal Bozkır Papatyası - L, G GRIERSON Yamaçlar Anadolu Trakya, DıĢ Anadolu, G. Kayalık Alan, Otlu Alan, Kenar, Tarla Carduus acicularis BERTOL. - Anadolu - - Kenarı (Mezopotamya) Centaurea depressa BIEB. Tarla, Yol Kenarı Peygamber Çiçeği Türkiye - L, G Centaurea diffusa LAM. Tepeler, Yol Kenarı, BoĢ Alan, Tarla - KB. Türkiye - L, G Centaurea salonitana VIS. Kurak Tepe, Maki, Tarla, Yol Kenarı - KB. Türkiye - L, G Hypochoeris radicata L. Orman, Bataklık Yamaç, Sahil, Otlak, Domuzotu Trakya, DıĢ Anadolu, O. - L

94 FAMĠLYA/TÜR ADI HABĠTAT TÜRKÇE ADI TÜRKĠYE DAĞILIMI ENDEMĠZM RDB KAYNAK Yol Kenarı Anadolu BORAGĠNACEAE Myosotis incrassata GUSS. Kuru Yerler - Trakya, DıĢ Anadolu - L CAMPANULACEAE Campanula rapunculus L. var. rapunculus L. Ormanlar, Çalılıklar, Çayırlıklar, Trakya, K., G. ve O. - Çorak Yerler Anadolu - L CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensis L. Kumlu Bozkır, Nadas Tarlaları, Hendeklerin Kenarlarının Üzerinde, Tarla SarmaĢığı Türkiye - L Nehirler Ve Göller CUPRESSACEAE Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L. Çam Ormanı, MeĢe Çalılığı, Maki Katran Ardıcı Türkiye - L CYPERACEAE Carex pendula HUDSON EUPHORBĠACEAE Euphorbia agraria BIEB. FABACEAE Medicago lupulina L. FAGACEAE Quercus cerris L. var. cerris L. Quercus hartwissiana STEVEN LAMİACEAE Salvia virgata JACQ. Scutellaria albida L. subsp. albida *L. LĠLĠACEAE Ormanlar Veya Diğer Gölge Kısımlar, Akarsu Kenarları, Kaynaklar Veya Çukurluklar Dağ Dorukları, Tarlalar, Yol Kenarları Çalılık, Çayırlık, Tarlalar, Çorak Yerler KarıĢık Ve Yaprak Döken Ormanlarda Diğer Quercus Türleri, Carpinus, Fagus, Castanae, Pinus GeniĢ Yaprak Döken (Carpinus, Fagus, Fraxınus, Quercus, Alnus) Ve KarıĢık (Pinus, Abies ) Çalı Koruluk, Çayırlar Nadas Tarlaları, Yol Kenarları TemizlenmiĢ Fagus, Pinus Sylvestrıs, Pinus Nigra Ormanları, MeĢe Maki 93 - Trakya, DıĢ Anadolu - L - KB. Türkiye, B. Anadolu - L - Türkiye - L Saçlı MeĢe - B. Türkiye, K., G., O. ve D. (B.) Anadolu Trakya, K. ve D. Anadolu - L - L, A, G Yılancık Türkiye - L - KB. ve B. Türkiye, G. Anadolu - L

95 FAMĠLYA/TÜR ADI HABĠTAT TÜRKÇE ADI TÜRKĠYE DAĞILIMI ENDEMĠZM RDB KAYNAK Gagea pratensis (PERS.) DUMORT Koruluklar, Çalılıklar - KB. Türkiye - L POACEAE Agrostis stolonifera L. Nemli Çayırlıklar, Sulak Yerler Sürünücü Tavus Türkiye - L, A Bromus japonicus THUNB. subsp. japonicus Ekilen Araziler, Nadas Arazisi, THUNB. Çimenli Yamaçlar, Kuru Yamaçlar - Türkiye - L Bromus tectorum L. Kuru, Açık Çayırlar, Kumlu Yerler, Aklıntılar, Arsız Bitki, Kaba Bitki - Türkiye - L Hordelymus europaeus (L.) JESSEN Kayın Ormanı, Yaprak Döken Ve KarıĢık Ormanlar, MeĢe Çalılığı - Trakya, K. Anadolu - L Phalaris paradoxa L. Çorak Yerler, Yol Kıyıları - Trakya, B., G. ve GD. Anadolu - L Vulpia myuros (L.) C. C. GMELIN MeĢe Çalılığı, Kumullar, Nadas Türkiye (Karasal Farekuyruklu Çim Alanlarında Ve Ekilen Araziler Anadolu hariç) - L POLYGONACEAE Polygonum salsugineum BIEB. Populus Ekim Alanı - Trakya - L RUBĠACEAE Galium octonarium (KLOKOV) POBED. Step, BoĢ Alan - Trakya - L SCROPHULARĠACEAE Misopates orontium (L.) RAFIN. Kayalık KireçtaĢı Yamaçlar, Nadas KB. Türkiye, B. ve G. - Tarlaları, Mezarlıklar Anadolu - L Scrophularia scopolii [HOPPE EX] PERS. Ormanlar, Nemli Kayalık Yamaçlar, var. scopolii [HOPPE EX] PERS. Dere Kenarları, Çalılıklar - Türkiye - L Verbascum blattaria L. Çorak Yerler, Yol Kenarları, Makiler, Kumullar - DıĢ Anadolu - L Verbascum bugulifolium LAM. Ormanlar, Çalılık Ve Çorak Yerler - KB. Türkiye - L Verbascum densiflorum BERTOL. Kuru Yamaçlar, Yol Kenarları, Çorak Yerler - Trakya - L, G Verbascum macrurum TEN. - - Trakya - L, G 94

96 Proje Sahası ve Etki Alanındaki Fauna ve YaĢam Alanları (Arazide Gözlem, Anket ve GörüĢme Sonucu Tespit Edilen Türler Ġle Literatürden Alınan Türlerin Ayrı Ayrı Belirtilmesi, Alanda Bulunan Fauna Türlerinin Tehlike Kategorileri, Endemiklik Durumları, Nispi Boluk Derecelerinin Verilmesi, Koruma Statüleri nin RDB (Kırmızı Listei)/Bern SözleĢmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre irdeleme yapılması gerekmektedir.) Fauna Değerlendirmesi Faaliyet alanı ve yakın çevresinin fauna listeleri oluģturulurken yapılan arazi gözlemlerinin yanı sıra, bölge halkının görüģleri de dikkate alınarak ve ayrıca detaylı literatür çalıģmalarından edinilen bilgilerle oluģturulan fauna listeleri sınıflandırılarak tablolar halinde verilmiģtir. Omurgalı faunası temel olarak 4 sınıf altında incelenmiģtir. Bu sınıflar; ĠkiyaĢamlılar, Sürüngenler, KuĢlar ve Memeli Hayvanlar Ģeklinde aģağıdaki tablolarda listelendirilmiģtir. Amfibi ve sürüngenler habitat ve topografya göz önünde bulundurularak faydalanılan literatür kaynaklarının yanı sıra, Ġbrahim Baran ın Türkiye Amfibi ve Sürügenleri adlı eserinden yararlanılmıģtır. Arazide kuģlar dürbün yardımıyla gözlenmiģ olup, literatür araģtırması ağırlıklı belirlenen ve arazide görülebilen türler kaydedilmiģtir. Türlerin teģhisi için; Lars Svensson and Lars Svensson un Collins Bird Guide, Türkiye nin KuĢları (KĠZĠROĞLU, 1989) ve Hermann Heinzel, Richard Fitter, John Parslow un Türkiye ve Avrupa nın KuĢları adlı kitaplarından faydalanılmıģtır. Faaliyet alanı kuģ faunası, alanda bulunan ve bulunma ihtimali olan kuģ türlerinden oluģmaktadır. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan ve proje alanı çevresinde tanımlanan bazı kuģ türleri Red Data Book kategorilerine göre sınıflandırılmıģtır. KuĢlar için kullanılan Red Data Book kategorileri ve bulunma statülerinin açıklamaları aģağıdadır. Kiziroğlu (2008) Tarafından KuĢlar Ġçin Kullanılan Risk Sınıfları: Türkiye de kuluçkaya yatan kuşlar; yani A kategorisine giren kuş türlerinin (IUCN ölçütleri de dikkate alınarak) geçen son yirmi yıl içerisinde, yerel ve Türkiye genelindeki populasyonlarında, önemli miktarda azalmalar görülmüştür. A Grubu na giren türler, ya tam yıllık kuş türü olup yerli ya da yaz göçmeni; yani kuluçkaladıktan sonra Türkiye yi terk eden göçmen türlerden oluşur. A.1.0: ġüpheye yer bırakmayacak Ģekilde yok olan ve artık doğal yaģamda görülmeyen türlerdir. IUCN kriterlerine göre EX- soyu tükenen türler bu kategoriye girer. A.1.1: Doğal populasyonları Ģu anda tükenmiģ veya en az son onbeģ-yirmibeģ yıllık süreçte doğal yaģamda artık görülmeyen, ancak volier, kafes ve diğer yapay koģullarda yaģamını sürdüren evcilleģmiģ, domestik türlerdir. Bu türlerin doğal yaģamda tutunma Ģansları kalmamıģtır. IUCN kriterlerine göre EW- soyu tükenmiģ olan bu türler, hayvanat bahçeleri veya önceki doğal yaģamlarını andıran koģullarda, insan desteği ve koruması ile yaģamlarını sürdürmektedir. 95

97 A.1.2: Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmıģtır. Ġzlendikleri bölgelerde 1 birey 10 çift (=1 20 birey) ile temsil edilirler. IUCN kriterlerine göre CR- vahģi yaģamda soyu tükenme tehlikesi had safhada olan türler bu kategoriye girer. A.2: Bu türlerin sayıları, gözlendikleri bölgelerde çift (22 50 birey) arasında değiģir. Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. IUCN kriterlerine göre EN- vahģi yaģamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler bu kategoriye girer. A.3: Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları, gözlendikleri bölgelerde genel olarak çift ( birey) arasında değiģir. Bunlar da tükenebilecek duyarlıkta olup, vahģi yaģamda soyu tükenme riski yüksek olan türlerdir. IUCN kriterlerine göre VU- vahģi yaģamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler bu kategoriye girer. A.3.1: Bu türlerin populasyonlarında, gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu türlerin nüfusu da çift ( birey) arasında değiģir. Gözlendikleri bölgelerde eski kayıtlara göre azalma olan türler bu kategoriye girer. A.4: Bu türlerin IUCN ölçütlerine göre yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme tehdidi altına girmemiģ olmakla birlikte, populasyonlarında lokal bir azalma olup, zamanla tükenme tehdidi altına girmeye adaydırlar. Bu türlerin populasyonları gözlendikleri bölgelerde çift ( ) arasında değiģir. IUCN kriterlerine göre NT- Ģu anda tehlikede olmayan ama yakın gelecekte VU, EN, D veya CR kategorisine girmeye aday olan türler bu kategoriye girer. A.5: Bu türlerin gözlenen populasyonlarında henüz azalma ve tükenme tehdidi gibi bir durum söz konusu değildir. IUCN kriterlerine göre LC-yaygın, en düģük derecede tehlike altında bulunan türler bu kategoriye girer. A.6: Yeterince araģtırılmamıģ ve haklarında sağlıklı veri olmayan türleri içerir. Sadece rastlantısal olarak bir veya en fazla iki gözleme dayandıkları için, güvenilir bir değerlendirme Ģansı Ģu anda yoktur ve araģtırmaları gerekir. IUCN kriterlerine göre DD- veri yetersiz olan türler bu kategoriye girer. A.7: Bu türlerle ilgili Ģu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir. Çünkü, bu türlerin Türkiye de elde edilen kayıtları tam sağlıklı ve güvenli değildir. IUCN kriterlerine göre NE- kategorisine giren türler bu gruba dahil edilmiģtir. B Grubu ndaki türler ya kış ziyaretçisi, ya da transit göçerdir. Bu türler de önemli ölçüde tükenme tehdidi altında bulunmakta olup, aynen A Grubu ndaki değerlendirmeye tabi tutulurlar. B.1.0: bu statüye giren, daha önce Türkiye de kıģladıklarına özgü kaydı bulunduğu halde, bugün tükenen türlere verebileceğimiz bir örnek bulunmamaktadır. IUCN kriterlerine göre EX-soyu tükenen türler bu gruba dahildir. B.1.1: Bu türler Türkiye yi kıģlak veya geçit bölgesi olarak kullanır; ancak populasyonları önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. Bu gruba giren kuģların kıģlak bölgelerindeki doğal populasyonlarının soyu Ģu anda tükenmiģ; volier, kafes ve diğer yapay koģullarda yaģamını sürdüren evcilleģmiģ, domestik türlerdir. IUCN kriterlerine göre EW- 96

98 soyu tükenmiģ olan bu türler, hayvanat bahçeleri veya önceki doğal yaģamlarını andıran koģullarda, insan desteği ve koruması ile yaģamlarını sürdürmektedir. Ancak bu gruba giren türler Türkiye de saptanmamıģtır. B.1.2: Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmıģ olup, izlendikleri bölgelerde 1 birey 10 çift (=1 20 birey) ile temsil edilirler. IUCN kriterlerine göre CR- vahģi yaģamda soyu tükenme tehlikesi had safhada olan türler bu kategoriye girer. B.2: Bu türlerin sayıları, gözlendikleri bölgelerde çift (22 50 birey) arasında değiģir. Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. Tükenme baskısı günümüzdeki gibi sürerse, mutlak tükenmeyle karģı karģıya kalacak olan türlerdir. IUCN kriterlerine göre ENvahĢi yaģamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler bu kategoriye girer. B.3: Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları, gözlendikleri bölgelerde genel olarak çift ( birey) arasında değiģir. VahĢi yaģamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerdir. IUCN kriterlerine göre VU- vahģi yaģamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler bu kategoriye girer. B.3.1: Bu türlerin populasyonlarında, gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu türlerin nüfusu da çift ( birey) arasında değiģir. Gözlendikleri bölgelerde eski kayıtlara göre azalma olan türler bu kategoriye girer. B.4: Bu türlerin populasyon yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme tehdidi altına girmemiģ olmakla birlikte, populasyonlarında lokal bir azalma olup, zamanla tükenme tehdidi altına girmeye adaydırlar. Bu türlerin populasyonları gözlendikleri bölgelerde çift ( ) arasında değiģir. IUCN kriterlerine göre NT- Ģu anda tehlikede olmayan ama yakın gelecekte VU, EN, D veya CR kategorisine girmeye aday olan türler bu kategoriye girer. B.5: Bu türlerin gözlenen populasyonlarında henüz azalma ve tükenme tehdidi gibi bir durum söz konusu değildir. IUCN kriterlerine göre LC-yaygın, en düģük derecede tehlike altında bulunan türler bu kategoriye girer. B.6: Az araģtırılmıģ ve yeterince kaydı olmayan türleri içerir. Sadece rastlantısal olarak bir veya en fazla iki gözleme dayandıkları için, güvenilir bir değerlendirme Ģansı Ģu anda yoktur ve araģtırmaları gerekir. IUCN kriterlerine göre DD- veri yetersiz olan türler bu kategoriye girer. B.7: Bu türlerle ilgili Ģu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir. Çünkü, bu türlerin Türkiye de elde edilen kayıtları tam sağlıklı ve güvenli değildir. IUCN kriterlerine göre NE- kategorisine giren türler bu gruba dahil edilmiģtir. Mevsimsel ve Kuluçkalama Statüleri: Y: Yıllık KuĢ (Yerli Türler) Bu gruba giren bazı türlerin kuluçkaya yatan ve kıģlayan populasyonları farklı olabilir. Yani bir bölgede yerli olanlar baģka bölgelerde sadece kıģlamaktadır. Yerli türlerde, her zaman kuluçkaya yatılan bölgede, kıģın bulunmayabilirler. 97

99 G/KG: Göçmen Türler Göçmen türler (yaz göçmeni) kıģın türkiye yi terk ederek sıcak bölgelere göçerler. Bunlara ek olarak bir de kısmi göçerler (KG), vardır; bu türlerin önemli bir bölümü Türkiye nin kuzy doğu, doğu ve güney doğu bölgelerinde kuluçkaya yattıktan sonra, bazıları kıģı Türkiye nin sıcak ve ılıman güney bölgelerinde geçirmek üzere kısmi (KG) göçmen olarak, kuluçkaya yattıkları bölgeleri terk eder. K: KıĢ Ziyaretçileri Bu türler, daha çok kuzey ve batı kökenli olup, kıģı sıcak olan türkiye nin, baģta göller bölgesi ve daha güneydeki sulak alanlar olmak üzere, sıcak bölgelerinde geçirmek üzere gelen türlerdir. T: Transit Göçerler Bu türler ilkbahar ve sonbahar göçlerinde, göç yolu üzerindeki Anadolu yu kullanır. R: Rastlantısal Türler Bunlara özgü düzensiz kayıtlar olup, birey sayıları oldukça düģüktür yılından bu yana en fazla, yılın ilk yarısında gözlenmiģ, daha sonra da kaybolmuģlardır. Yani bu türlere özgü kayıt sayısı sadece en fazla ikiyi bulmaktadır. Bu türlerin kuluçka statüleri ile ilgili kesin bir yargıya varmak Ģu anda mümkün değildir. NT: Nadir Türler Yukarıdaki statülere girmeyen, hakkında emin, yeterli ve sağlıklı veri olmayan türlerdir. Türkiye deki KuĢ Türlerinin Gözlemlendiği Coğrafi Bölgeler: Coğrafi bölgelere dair kullanılan kısaltmalar, Türkiye nin yedi coğrafik bölgesi dikkate alınarak verilmiģtir. Ancak bir türe özgü tüm coğrafik bölgelerde gözlem kaydı varsa, tüm bölgeleri (Bütün Bölgeleri) ifade etmek üzere BB harfi kullanılmıģtır. Bunun dıģında; A Akdeniz; M Marmara; K Karadeniz; I Ġç Anadolu; D Doğu Anadolu; E Ege; G Güneydoğu Anadolu Bölgesi ni simgelemektedir. Bern SözleĢmesi Avrupa nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarının Korunması SözleĢmesi olarak bilinen BERN sözleģmesi; ilk defa 1979 yılında Bern de kabul edilmiģtir. Türkiye ise bu sözleģmeyi 1984 yılında imzalayarak sözleģmeye taraf olmuģtur. Bu sözleģmenin amacı: Nesli tehlikeye düģmüģ ve düģebilecek türlerin özellikle göçmen olanlarına öncelik verilmek üzere, yabani flora ve fauna ve bunların yaģam ortamlarının korunmasını sağlamak ve bu konuda birden fazla devletin iģbirliğini geliģtirmektir. Buna göre akit taraflar, Ek II Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri ve Ek III Koruma Altına Alınan Fauna Türleri listelerinde belirtilen göçmen türler için önem 98

100 taģıyan ve kıģlama, toplanma, beslenme, üreme veya tüy değiģtirme yönünden göç yollarına uygun iliģki konumunda bulunan sahaların korunmasına özel dikkat göstermeyi kabul ederler. Söz konusu projenin iģletme aģamasında Bern SözleĢmesi Madde 6 ve Madde 7 de açıklanan türlerin korunması ile ilgili hükümlere uyulacaktır. Bern SözleĢmesi nde Madde 6 ve Madde 7 de belirtilen hükümler aģağıda açıklanmaktadır. Madde 6 Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle aģağıdaki hususlar yasaklanacaktır: a)her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme Ģekilleri; b)üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek; c)yabani faunayı, bu SözleĢmenin amacına ters düģecek Ģekilde, özellikle üreme, geliģtirme ve kıģ uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek; d)yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boģ dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak; e)bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiģ hayvanlar ve hayvandan elde edilmiģ kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti. Madde 7 1-Her Âkit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. 2-III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü iģletme Ģekli, 2. maddenin Ģartları gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düģürmeyecek Ģekilde düzenlenmiģ olacaktır. 3-Alınacak önlemler; a)kapalı av mevsimlerini ve/veya iģletmeyi düzenleyen diğer esasları, b)yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaģtırmak amacıyla, uygun durumlarda, iģletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını, c)yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satıģının, satmak amacıyla elde bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satıģa çıkarılmasının uygun Ģekilde düzenlenmesi hususlarını kapsayacaktır. 99

101 IUCN Kategorileri IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri, küresel tükenme riskleri yüksek olan türleri sınıflandırmak için kolayca anlaģılabilecek bir sistem olarak tasarlanmıģtır. Bu sistemin amacı, farklı türleri tükenme risklerine göre sınıflandırmak için açık ve nesnel bir yöntem oluģturmaktır. EX (EXTĠNCT) = TÜKENMĠġ: Eğer son ferdinin öldüğü konusunda hiçbir Ģüphe yoksa bu takson EX kategorisindedir. EW (EXTINCT IN THE WILD) = DOĞADA TÜKENMĠġ: Eğer bir takson doğada kaybolmuģ ve yalnız kültüre alınmıģ olarak yaģamaya devam ediyorsa bu kategoriye konur. CR (CRITICALLY ENDANGERED) = KRĠTĠK DÜZEYDE TEHLĠKEDE: Önlem alınmadığı takdirde çok yakın bir gelecekte soyunun tükenme riski yüksek olan taksonlardır. A, B, C, D ve E olmak üzere 5 alt kategoride ele alınmaktadır. EN (ENDANGERED) = TEHLĠKEDE: CR kategorisi kadar olmamakla birlikte, çok yakın bir gelecekte soyu tükenme tehlikesiyle karģı karģıya olan sahip türlerdir. A, B, C, D ve E olmak üzere 5 alt kategoride ele alınmaktadır. VU (VULNARABLE) = HASSAS TÜRLER (ZARAR GÖREBĠLĠR) : Orta vadeli bir gelecekte soyu tükenme tehlikesiyle karģı karģıya olan türlerdir. A, B, C, D ve E olmak üzere 5 alt kategoride ele alınmaktadır. NT (NEAR THREATENED) = YAKIN ZAMANDA TEHLĠKE SINIRINA GĠREBĠLĠR: Üstteki tehlike kategorilerine girmeyen ancak sayılarının azalma eğiliminde olmasından dolayı yakın zamanda tehlike kategorilerine girmesi beklenen taksonlar için kullanılan kategoridir. LC (LEAST CONCERN) = EN AZ ENDĠġE VERĠCĠ: Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit altında olamayanlar. DD (DATA DEFICIENT) = VERĠ YETERSĠZ: Bir taksonun dağılım ve bolluğu hakkındaki bilgi yetersizse takson bu gruba konur. NE (NOT EVALUATED) = DEĞERLENDĠRĠLMEMĠġ: Henüz yukarıdaki ölçütlere göre değerlendirilmemiģ bir takson bu gruba girer. Merkez Av Komisyonu Kararları ( Av Dönemi) Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu nun Av Dönemi kararına göre aģağıda gösterilen kategoriler sınıflandırılmıģtır. Ek1. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nca koruma altına alınan yaban hayvanları Ek2. Merkez Av Komisyonu nca koruma altına alınan av hayvanları Ek3. Merkez Av Komisyonu nca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları 100

102 Koruma Altına Alınan Av Hayvanları MADDE 5- Bu av döneminde 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; EK LĠSTE-I deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LĠSTE-II deki kuģlar ve memeliler Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınmıģtır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına Ġzin Verilen Av Hayvanları MADDE sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından, av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK LĠSTE-III te gösterilmiģtir. Proje alanı Av Dönemi, Merkez Av Komisyonu Kararları, Madde 8 de (EK LİSTE-IV) ve Madde 9 da (Özel Kanunlarla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar) belirtilen alanlar kapsamında incelenmiģ olup, sahanın bu alanlar dâhilinde bulunmadığı belirlenmiģtir (Bkz. Bölüm 3.10, ġekil ). Söz konusu projenin iģletme aģamasında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve yönetmeliklerine uyulacaktır. Proje alanında yapılan çalıģmalarda alanda bulunan ve bulunması muhtemel olan omurgalı hayvan türlerinden, ikiyaģamlı türleri Tablo de, sürüngen türleri Tablo de, kuģ türleri Tablo te ve memeli hayvan türleri Tablo te verilmiģ olup, ilgili tablolarda her tür için; IUCN Kategorisi, Av Dönemi MAK Kararları, türlerin Bern SözleĢmesi ek listelerine göre değerlendirilmesi yapılmıģtır. 101

103 ĠKĠYAġAMLILAR (AMPHIBIA) Proje alanı ve yakın çevresinde bulunması muhtemel ikiyaģamlı türleri irdelenmiģ ve bu canlılar alanda üç türle temsil edilmiģtir. ÇalıĢma alanında tespit edilen ikiyaģamlıların tümü IUCN e göre LC Yaygın-En Az EndiĢe Verici olarak belirlenmiģtir. Proje alanında endemik ikiyaģamlı türüne rastlanmamıģtır. Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel ĠkiyaĢamlı Türleri (Amphibia) FAMĠLYA / TÜR TÜRKÇE ADI ENDEMĠZM HABĠTAT BERN IUCN BUFONIDAE Bufo viridis Gece Kurbağası - Bufo bufo Siğilli Kurbağa - RANIDAE Rana ridibunda Ova Kurbağası - PELOBATIDAE Pelobates fuscus Trakya Toprak Kurbağası Kaynak: Literatür (L), Gözlem (G), Anket (A) - Bahçelerde, açık taģlık alanlarda, su yakınlarında yaģarlar. Az bitkili veya ormanlık kısımlarda nemli taģlık bölgelerde yaģarlar. Bol bitkili havuz, göl ve ağır akan sularda daha çok alçak ovalardaki sularda (2500 m ye kadar) yaģarlar. Göl ve havuzcuklardan uzak olmayan ovalık gevģek ve yumuģak topraklı alanlarda (1500 m ye kadar) yaģarlar. MAK KAYNAK EK II LC - L, A EK III LC - L EK III LC - L EK II LC - L, A 102

104 SÜRÜNGENLER (REPTILIA) Proje alanı ve yakın çevresinde bulunması muhtemel sürüngen türlerinin çoğunluğu LC Yaygın-En Az EndiĢe Verici kategorisinde olup, Türkiye de hâkim ve yaygın olan türlerdir. VU Zarar Görebilir kategorisinde olan Testudo graeca (Yaygın Tosbağa) türünün Türkiye deki populasyon durumu oldukça fazladır. Bern SözleĢmesi ne göre de sınıflandırması yapılan ve Ek II de yer aldığı belirlenen türün nesli tehlike altında bulunmayıp, proje alanı yakın çevresinde alternatif habitatları mevcuttur. Ayrıca Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı na göre de incelemesi yapılan türlerin tamamı, Madde 5 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) gereğince, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nca koruma altına alınmıģtır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. Proje alanında endemik sürüngen türlerine rastlanmamıģtır. Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri (Reptilia) FAMĠLYA / TÜR TÜRKÇE ADI HABĠTAT ENDEMĠZM BERN IUCN MAK KAYNAK TESTUDINIDAE Testudo graeca Yaygın Tosbağa Kuru, taģlı ve kumlu arazilerde, bağ- bahçe arasında bulunurlar. - EK II VU EK I L,A LACERTIDAE Lacerta viridis YeĢil Kertenkele Ormanlık yerlerde veya açlık arazilerde çalılık ve ağaçlık bölgelerde suya yakın yerlerde yaģarlar. - EK II LC EK I L Ablepharus kitaibellii Ġnce Kertenkele Kısa bitkili açık yerlerde, maki seyrek ağaçlı kısımlarda yaģarlar. - EK II LC EK I L Ophisops elegans Tarla kertenkelesi Az bitkili açık alanlarda, taģlı ve topraklı zeminde yaģarlar. - Ek II - EK I L Lacerta trilineata Ġri Orman içinde sık bitkili taģlık ve dere kenarları ile YeĢilkertenkele tarla ve bahçeler arasında yaģarlar. - EK II LC EK I L COLUBRIDAE Natrix natrix Yarı Sucul Yılan Suya yakın taģlık çalılık kısımlarla ve durgun akarsularda yaģarlar. - Ek II LC EK I L Coluber najadum Ġnce Yılan Genellikle taģlık ve çalılık kuru ortamlarda yaģarlar. EK II LC EK I L Kaynak: Literatür(L), Gözlem (G), Anket (A) 103

105 KUġLAR (AVES) Alandaki kuģ faunası belirlenirken; Prof. Dr. Nuri YĠĞĠT ve arkadaģlarınca hazırlanan Ornitoloji KuĢ Bilimi Kitabı, Murat YARAR, Gernant MAGNIN in Türkiye nin Önemli KuĢ Alanları Kitabı ve Lars Svensson and Lars Svensson un Collins Bird Guide kitaplarından da faydalanılmıģ olup, Merkez Av Komisyonu nun Av Dönemi kararına göre değerlendirilmiģ ve Tablo te belirtilmiģtir. Tespit edilen kuģ türlerinin hemen hemen tamamı Türkiye nin taraf olduğu Bern SözleĢmesi kapsamında yer almaktadır. Corvus frugilegus (Ekin Kargası), Pica pica (Saksağan), Corvus monedula (Küçük Karga), Sturnus vulgaris (Sığırcık) ve Passer domesticus (Serçe) türleri ise Bern SözleĢmesi ek listelerinde yer almayan kuģ türleridir Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı na göre de incelemesi yapılan türlerden Streptopelia decaocto, Columba oenas, Oenanthe lugens, Oenanthe leucopyga Sturnus vulgaris, Emberiza hortulana, Galerida cristata ve Alauda arvensis türleri Madde 5 gereği Merkez Av Komisyonu nca koruma altına alınmıģtır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. Columba livia, Corvus frugilegus, Corvus monedula ve Passer domesticus türleri ise Madde 6 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) gereği, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nca belirlenen av hayvanlarından, av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonu nca izin verilen av hayvanları kategorisine dahildir. Söz konusu kuģ türlerinin dıģında Tablo te yer alan türlerin tamamı Madde 5 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) gereğince Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nca koruma altına alınmıģtır. Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel KuĢ Türleri (Aves) FAMĠLYA / TÜR ADI TÜRKÇE ADI BERN IUCN KIRMIZI LĠSTE MEVSĠMSEL VE KULUÇKALAMA STATÜLERĠ COĞRAFĠ BÖLGELER MAK CĠCONIIFORMES CICONIIDAE Ciconia nigra Kara Leylek EK II LC A.3 G, Y BB EK I L Ciconia ciconia Leylek EK II LC A.3.1 G, Y BB EK I L ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Milvus migrans Kara Çaylak EK II LC A.3 Y BB EK I L Buteo buteo ġahin EK II LC A.3 Y BB EK I L, A KAYNAK 104

106 FAMĠLYA / TÜR ADI TÜRKÇE ADI BERN IUCN KIRMIZI LĠSTE MEVSĠMSEL VE KULUÇKALAMA STATÜLERĠ COĞRAFĠ BÖLGELER MAK KAYNAK Buteo rufinus Kızıl ġahin EK II LC A.3 Y BB EK I L Circaetus gallicus Yılan Kartalı EK II LC A.4 Y BB EK I L Elanus caeruleus Ak Çaylak EK II LC A.1.2 Y G, M, A EK I L, A FALCONIFORMES FALCONĠDAE Falco tinnunculus Kerkenez EK II LC A.2 Y BB EK I L Falco columbarius Boz Doğan EK II LC B.1.2 K BB EK I L, A COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columba livia Kaya Güvercini EK III LC A.5 Y BB EK III L,A,G Columba oenas Gökçe Güvercin EK III LC A.3.1 Y BB EK II L Streptopelia decaocto Kumru EK III LC A.5 Y BB EK II L,A,G STRIGIFORMES STRIGIDAE Bubo bubo Puhu EK II LC A.1.2 Y BB EK I L APODIFORMES APODIDAE Apus apus Ebabil (Sağan) EK III LC A.3.1 G BB EK I L PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Riparia riparia Kum Kırlangıcı EK II LC A.5 G BB EK I L Hirundo rustica Kır Kırlangıcı EK II LC A.5 G BB EK I L MOTACILLIDAE Anthus campestris Kır ĠncirkuĢu EK II LC A.2 G BB EK I L TURDĠDAE Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan EK II LC A.3 Y BB EK I L Oenanthe hispanica Kara Kulaklı Kuyrukkakan EK II LC A.2 G BB EK I L Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan Ek II LC A.3 G BB EK I L Oenanthe lugens Kara Sırtlı Kuyrukkakan Ek III LC A.1.2 G E EK II L Oenanthe leucopyga Ak Tepeli Kuyrukkakan Ek III LC A.1.2 G I EK II L CORVIDAE Corvus frugilegus Ekin Kargası - LC A.5 Y BB EK III L 105

107 FAMĠLYA / TÜR ADI TÜRKÇE ADI BERN IUCN KIRMIZI LĠSTE MEVSĠMSEL VE KULUÇKALAMA STATÜLERĠ COĞRAFĠ BÖLGELER MAK KAYNAK Pica pica Saksağan - LC A.5 Y BB EK III L, G, A Corvus monedula Küçük Karga - LC A.5 Y BB EK III L, A STURNIDAE Sturnus vulgaris Sığırcık - LC A.5 Y BB EK II L, A PASSERIDAE Passer domesticus Serçe - LC A.5 Y BB EK III L, G, A EMBERIZIDAE Emberiza hortulana KirazkuĢu EK III LC A.3 G BB EK II L ALAUDIDAE Galerida cristata Tepeli Toygar EK III LC A.3 Y BB EK II L Alauda arvensis TarlakuĢu EK III LC A.4 Y BB EK II L, A FRINGILLIDAE Carduelis carduelis Saka EK II LC A.3.1 Y BB EK I L Kaynak: Literatür (L), Gözlem (G), Anket (A). MEMELĠLER (MAMMALIA) Proje alanı ve yakın çevresinde bulunması muhtemel memeli hayvanlar irdelenmiģ ve bu canlıların neredeyse tümü IUCN e göre LC Yaygın-En Az EndiĢe Verici olarak belirlenmiģtir Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı na göre de incelemesi yapılan türlerden Erinaceus concolor, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Myotis blythii, Eptesicus serotinus ve Spermophilus citellus türleri Madde 5 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) gereği Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nca koruma altına alınmıģtır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. Lepus europaeus ve Vulpes vulpes türleri Madde 6 (4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) gereği, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nca belirlenen av hayvanlarından, av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonu nca izin verilen av hayvanları kategorisine dahildir. Proje alanında endemik memeli hayvan türüne rastlanmamıģtır. 106

108 Tablo Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Hayvan Türleri (Mammalia) FAMĠLYA / TÜR TÜRKÇE ADI ENDEMĠZM HABĠTAT BERN IUCN MAK KAYNAK ERĠNACEĠDAE Erinaceus concolor Kirpi - Bağ, bahçe, kültür arazisi ve orman - LC EK I L, A SORICIDAE Sorex minutus Sivriburunlu - Her türlü habitat, nemli ve sık bitki EK III LC - Crocidura suaveolens TALPĠDAE Talpa europaea RHĠNOLOPHĠDAE Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum VESPERTĠLĠONĠDAE Myotis myotis Myotis emarginatus Myotis blythii Cücefare Sivriburunlu Bahçefaresi Avrupa Köstebeği Nalburunlu Küçük Yarasa Nalburunlu Büyük Yarasa Farekulaklı Büyük Yarasa Kirpikli Yarasa Farekulaklı Küçükyarasa Pipistrellus pipistrellus Cüce Yarasa - Eptesicus serotinus LEPORĠDAE Lepus europaeus SCĠURĠDAE Spermophilus citellus GeniĢkanatlı Yarasa Yabani TavĢan Avrupa Yer Sincabı ortamında yaģarlar. Nemli ormanlar, çalılık ve çayırlık alanlarda yaģarlar. Karadeniz kıyıları hariç, kumlu humuslu her türlü habitatta yaģarlar. Mağara, in, yarık, boģ binalar, ahır vs. alanlarda yaģarlar. Her türlü habitata yakın mağara, in, yarık, boģ bina, ahır vs. alanlarda yaģarlar. Mağaralar, eski bina duvar ve tavan çatlak ve oyuklarında yaģarlar. Mağara, maden ocağı, mahzen, kaya ve ağaç yarıklarında yaģarlar. 107 EK II LC - - LC - EK II LC EK I L EK II LC EK I EK II LC EK I L EK II LC EK I - Mağaralar ve eski binalarda yaģarlar. EK II LC EK I Bina çatıları ve duvar çatlaklarında yaģarlar. EK III LC - - Bina yarıkları ve çatılarda yaģarlar. EK II LC EK I - Her türlü habitatta yaģarlar. EK III LC EK III L, A Antropojen step, çayır ve meralarda yaģarlar. EK II VU EK I

109 FAMĠLYA / TÜR TÜRKÇE ADI ENDEMĠZM HABĠTAT BERN IUCN MURIDAE MAK Mus macedonicus Tarla Sarı Ev Faresi - Açık arazide yaģarlar - LC - L Mus domesticus Siyah Ev Faresi - Meskûn yer ve çevresi, açık arazide yaģarlar Cricetulus migratorius Cüce Avurtlak - Yaylalar, orman içi çayırlar ve kültür arazisinde yaģarlar. - LC - CANIDAE Vulpes vulpes Kızıl Tilki - Her türlü habitatta yaģarlar. EK III LC EK III L Kaynak: Literatür (L), Gözlem (G), Anket (A) KAYNAK Faaliyet süresince yapılacak olan çalıģmalar açık alanda gerçekleģtirileceği için sahada bulunan canlı gruplarının faaliyetlerden etkilenmesi muhtemeldir. Bu aģamada yapılacak olan çalıģmalar nedeniyle, fauna elemanlarının habitatlarını değiģtirmesi söz konusu olacaktır. Alanda bulunan türlerin ülke genelinde geniģ yayılıģa sahip fauna elemanlarından olması ve yakın çevrede alternatif habitat alanlarının bulunması nedeniyle, bu canlıların yaģama ve üreme alanlarında geniģ çapta bir daralma olmayacağı öngörülmektedir. 108

110 3.10. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Ġçme ve Kullanma Su Kaynakları Ġle Ġlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmıģ diğer alanlar), Bunların Faaliyet Alanlarına Mesafeleri, Olası Etkileri, Alınacak Önlemler, Bu Alanların1/ ölçekli Harita Üzerinde Gösterilmesi Hassasiyet Derecesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği, Ek-V te yer alan duyarlı yöreler listesi uyarınca; 1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar a) 09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları" proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır (Bkz. ġekil Statülü Alanları Gösterir Harita). Kaynak: Yaban Hayatı Veri Tabanı ġekil Statülü Alanları Gösterir Harita b) 01/07/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleĢtirme Alanları"; proje alanı içerisinde Ava Yasak Alan, Devlet Avlağı, Yaban Hayvanı YerleĢtirme Sahası proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır (Bkz. ġekil Avlakları Gösterir Harita). 109

111 Kaynak: -Yaban Hayatı Veri Tabanı ġekil Avlakları Gösterir Harita c) 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" baģlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı kanun ile tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır (Bkz. Ek-3, 1/ Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı ve Lejantı). Hafriyat çalıģmaları esnasında, proje alanında 2863 sayılı yasa uyarınca herhangi bir tarihi eser veya kültür varlığına rastlanılması durumunda Müze Müdürlüğü ile irtibata geçilecektir. ç) 22/03/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri Ġstihsal ve Üreme Sahaları proje etki alanında bulunmaktadır. d) 31/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan içme ve kullanma suyu mutlak koruma alanı, kısa mesafeli koruma alanı, orta mesafeli koruma alanı ve uzun mesafeli koruma alanlarından içmesuyu temini amaçlı revize edilen Ahmetbey Göleti nin yağıģ alanı içerisinde ve uzun mesafeli koruma alanında kalmaktadır. e) tarih ve sayılı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği tarih ve sayılı Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 16 kapsamında yürürlükten kaldırılmıģ ve tarih ve sayılı Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği değerlendirmeye alınmıģtır. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Madde 49 da verilen tanımlar Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 7 kapsamında değerlendirilmekte olup proje 110

112 kapsamında söz konusu yönetmelikte değerlendirilen Bölge ve Alt Bölgeler yer almamaktadır. f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak tespit ve ilan edilen alanlar proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır. g) tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu na göre koruma altına alınan alanlar proje alanı ve etki alanında bulunmamaktadır. ğ) tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler proje alanı içerisinde bulunmamakta olup (Bkz. Ek-7, Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü nden Temin Edilen ÇED Ġnceleme ve Değerlendirme Formu), etki alanı içerisinde bulunmaktadır (Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita). kapsamında bulunan 3 alan arası bağlantıyı sağlamak için yeni yol yapılması halinde, açılacak olan ulaģım yollarının ormanlık alan içerisinden geçmesi söz konusu olabileceğinden, proje kapsamında bulunan orman alanları için 6831 sayılı Orman Kanunu nun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince gerekli izinler alınacaktır. h) tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır. ı) tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin AĢılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar proje alanı ve etki alanı bulunmamaktadır. i) tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu nda belirtilen alanlar proje alanı içerisinde bulunmamakta olup, proje etki alanı içerisinde bulunmaktadır (Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita). j) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde belirtilen alanlar kapsamında belirtilen alanlar: Söz konusu proje Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ek-I, Tampon Bölgede Yapılması Yasak Olan Faaliyetler, Madde 9. Diğer Tesisler/Faaliyetler, 9.11.Ġhtisas organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgesi, organize sanayi bölgesi, serbest bölge sanayi alanı kapsamında yer almaktadır. Alanın mevzi imar planı, tarihinde 16 karar no ile belediye meclisi üyelerince onanmıģtır. Söz konusu yönetmeliğin tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değiģikliğinde Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce tampon bölge içerisinde onaylanmıģ, çevre düzeni planları ve imar planları kapsamında sanayi alanı olarak ilan edilen sahalarda yapılacak uygulamalar Bakanlıkça değerlendirilerek karara bağlanır hükmü yer almaktadır. 111

113 2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar a) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Avrupa nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi" (BERN SözleĢmesi) uyarınca koruma altına alınmıģ alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku YaĢama ve Üreme Alanları" proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır. b) tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akdeniz in Kirlenmeye KarĢı Korunması SözleĢmesi" (Barcelona SözleĢmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar proje alanı ve etki alanı bulunmamaktadır. ı) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiģ alanlar bulunmamaktadır. ıı) tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiģ BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmıģ olan "Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar proje alanı ve etki alanı bulunmamaktadır. ııı) Cenova Deklerasyonu nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaģama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar proje alanı ve etki alanı bulunmamaktadır. c) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması SözleĢmesi"nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır (Bkz. Ek-3, 1/ Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı ve Lejantı). ç) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özellikle Su KuĢları YaĢama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması SözleĢmesi" (RAMSAR SözleĢmesi) uyarınca koruma altına alınmıģ alanlar proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır. d) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj SözleĢmesi gereği korunması gereken alanlar proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır. 3. Korunması Gereken Alanlar a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaģma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri) proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır (Bkz. Ek-3, 1/ Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı ve Lejantı). Ek-3 te verilen 1/ Ölçekli Kırklareli Ġl Çevre Düzeni Planı na göre proje alanı Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alanlar, Tarımsal Organize Bölge ve Organize 112

114 kapsamında bulunmaktadır. Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alanlar, Mülga Tarım Ġl Müdürlüğü tarafından sınırları belirlenen, yasal olarak korunması gereken tarımsal arazileri içerir. Bu alanlar, tarımsal özelliklerinin tanımlanabilmesi için, toprak özellikleri ve kullanım Ģekilleri dikkate alınarak; mutlak tarım arazisi, sulu mutlak tarım arazisi özel ürün arazisi ve dikili tarım arazisi olmak üzere dört grup altında sınıflandırılan arazilerden oluģmaktadır. a) Bu alanlarda yapılacak ifraz iģlemlerinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen koģullara uyulacaktır. Tarımsal niteliği I. Öncelikli Korunacak Alanlarda, tarımsal faaliyetin niteliğine göre, Plan bütünlüğünü ve sürdürülebilirliği etkilemeyecek Ģekilde, tarımsal faaliyetleri destekleyen ve mevcut 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun ve Yönetmeliği nde tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar imara esas bir yola cephesi bulunan parsellerde yapılabilir. Bu tür yapılardan emsale dahil toplam kapalı alanı 1000 m 2 yi aģanlar için imar planı yapma zorunluluğu vardır. Bu alanlarda yer alacak tarımsal amaçlı yapılarda; Maksimum Kat Alanı Katsayısı (Emsal): 0.08 Ana faaliyetin yapıldığı bina h max: Teknolojinin gerektirdiği yükseklik Ġdari bina, lojman, depo vb. h max: 7,5 metre (2 kat) Çekme Mesafesi: yoldan en az 5 metre, komģu parsellerden en az 3 metredir. b) Bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Organize Sanayi Bölgeleri, 4562 sayılı Organize SanayiBölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği nde tanımlanan, gerçekleģmiģ ve gerçekleģmekte olan alanlardır. a) Bu alanlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. b) OSB alanlarında yer alacak sanayi tesisleri, nehir ve dere yataklarına meskûn alanlarda 30 m den, geliģme alanlarında 50 m den, içme ve kullanma suyu amaçlı kuyu ve membalara 50 m den fazla yaklaģamaz. Tarımsal Organize Bölgeleri; a) Tarımsal Organize Bölgeleri, tarihinde Mülga Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından imzalanmıģ protokol ve tarihinde yürürlüğe giren 5807 sayılı Kanun ile 4562 sayılı Kanuna ilave edilen 26/A maddesi çerçevesinde oluģturacak Tarımsal Ġhtisas OSB ve besicilik, süt sığırcılığı, meyvecilik, sebzecilik, seracılık, çiçekçilik vb. gibi tarımsal üretim ve ürün iģleme faaliyetlerinin bir arada yapıldığı, disipline edildiği, tek elden sevk ve idare edildiği, desteklendiği ve üretici-sanayicipazarlayıcı entegrasyonunun gerçekleģtirildiği alanlardır. Tarım alanları üzerinde gösterilen Tarımsal Organize Bölgeleri kavramsal ikon olarak belirtilmiģ olup, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince yapılacak arazi kullanım planları yapıldıktan 113

115 sonra uygulanacaktır. Arazi Kullanım Planlaması yapıldıktan sonra planda yer alacak bölgelerin kurulması ve yer seçimi konusunda yasayla belirtilen kurumlar ile Birliğin görüģü alınacaktır. b) Bu alanlarda, tarımsal üretimin ve toprak kullanımının veriminin arttırılarak sürekliliğinin sağlanması, tarım nüfusunun yerinde istihdam edilmesi ve gelir kaynaklarının arttırılması ya da yeni kaynaklar oluģturulması, tarımsal tesislerin bir plan çerçevesinde bir araya getirilmesi, baģta çevre koruma ve gıda maddesi hijyenik koģulları olmak üzere kontrol edilme kolaylığının sağlanması hedeflenmektedir. c) Tarımsal Organize Bölgeleri (TOB), tarımsal üretim için mutlak tarım arazileri ve ürün iģleme tesisleri için marjinal tarım arazilerini kapsayan bir alan üzerinde yer almalıdır. TOB lar içerisinde; hububat, meyve ve sebze üretimi için uygun tarım alanları, sebze ve çiçek yetiģtiriciliği için seralar, mantarcılık, hayvancılık ve et entegre tesisleri, otlaklar, tarımsal iģletmeler, tarımsal ürün paketleme tesisleri, meyve iģleme tesisleri, soğuk hava depoları, yem depoları, TOB iģletmelerinin ön arıtma yada toplu arıtma tesisleri, organik atıkların geri dönüģüm tesisleri, hayvan klinikleri, kireçli ölü hayvan gömü çukurları, tarımsal araç-gereç parkları, tarımsal ürün pazarlama hizmetleri, ürün borsası, tarımsal eğitim merkezleri, tarımsal Ar-Ge ve laboratuar alanları gibi Mülga Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı nın bölge stratejisine uygun ve olumlu görüģ verebileceği tesisler yer alabilir. d) TOB alanlarının sınırları 5807 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenecek komisyon tarafından, alt ölçekli planlarda kesinleģtirilecektir. Yer seçimi yapılırken dikkat edilecek kriterler; bölgeye iģgücü, ürün yada hammadde sağlamak üzere köylere yakınlık ve ulaģım olanakları, hakim rüzgar yönü- yerleģim alan iliģkisi, doğa koruma alanlarına yakın olmaması, mera ve sulu-kuru mutlak tarım arazilerine yakın olması, marjinal tarım arazilerinin bulunması, dere yataklarına yakın olmaması, çevresindeki yerleģim alanlarına en az 1 km mesafede olmasıdır. e) TOB alanlarının büyüklükleri, yer aldığı bölgenin ve bulunduracağı iģlevlerin ihtiyaçlarına göre 500 hektarı aģmamak koģulu ile Mülga Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı ve Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir. f) TOB alanlarında alt ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz. g) Tarıma dayalı ihtisas OSB ler toplam TOB alanının %10 unu geçemez. Bu alanlardaki uygulamalar 5807 sayılı Kanun çerçevesinde yapılır. h) TOB alanlarında tarımsal amaçlı yapılar dıģındaki tüm tesisler Tarımsal Niteliği II. Öncelikli Korunacak Alanlar ve Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanlar üzerinde yer alacaktır. i) Tarımsal Niteliği I. Öncelikli korunacak alanlarda yer alacak tarımsal amaçlı yapılar için; Maksimum ĠnĢaat Alanı Katsayısı: 0.24 tür. j) Tarımsal Niteliği II. Öncelikli Korunacak Alanlar ve Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanlar da yer alacak tüm tesisler içinse Maksimum ĠnĢaat Alanı Katsayısı: 0.50 dir k) Gıda maddeleri üretimi ve mamul hale getirilmesi amaçlanan bu alanlar içerisinde, hammadde olarak tarımsal ve hayvansal ürünler ile doğrudan iliģkili olmayan ve tarımsal ve 114

116 hayvansal ürünlerin doğrudan iģlenmediği hava, su kaynakları ve toprakta kirlilik yaratabilecek metal, plastik, tekstil, deri, boya vb. gibi kimyasal hammaddenin ağırlıklı olarak kullanıldığı sektörlere ait tesisler yer alamaz. l) Ayrıca bu alanlardaki iģletmeler ve üreticiler arasında sinerji yaratarak rekabet ve dayanıģmanın artırılmasını sağlamak amacı ile Ar-Ge alanları, idari, sosyal ve eğitim amaçlı hizmet tesisleri, pazarlama tesisleri (ürün borsası), kredi temini ve danıģmanlık sağlayan hizmet birimleri, makine parkı ve teknik üniteler gibi ortak kullanıma yönelik fonksiyonlar yer alabilir. m) Bu alanların planlanmasında, organik atıkların özellikle su kaynaklarına karıģmasını önlemek amacı ile zemini uygun gübre çukurlarının bulunması, hayvancılığın yer alacağı tarımsal organize bölgeler içerisinde ya da çevresindeki arazilerde yem bitkisi üretiminin teģviki, SözleĢmeli Tarımsal Üretim Modeli nin uygulanması göz önüne alınacaktır. n) Buna göre, TOB alanları, Babaeski Ġlçesi - Pehlivanköy Ġlçesi sınırlarında Doğanca Köyü civarında, Kırklareli Merkez Ġlçe Eriklice Köyü civarında ve Vize-Pınarhisar sınırında Doğancı-Cevizköy civarında bu Plan la iģaret edilmiģ araziler üzerinde geliģtirilecektir. o) Vize de Doğancı-Cevizköy civarındaki TOB alanı içindeki TDĠOSB alanı olarak Özel Aslan OSB ve Vize Belediyesi nce planlanmıģ bulunan sanayi alanı kullanılacaktır. Vize deki TOB alanı uygulamaya geçinceye kadar Özel Aslan OSB iģlevini koruyacaktır. p) Plan da TOB ların yer seçim kriterlerine uygun bölgesel konumları ikonlar ile belirlenmiģtir. Bu konumları belirlemek için kullanılan yerleģim adları alt ölçekli yer seçim kararları aģamasında idari sınırlar açısından zorunluluk teģkil etmemektedir. q) Yukarıda belirtilen hususlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince Arazi Kullanım Planları yapılmasının ardından yasal mevzuatı ve Birliğin görüģü doğrultusunda alan belirlenmesinden sonra uygulanacaktır. b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağıģa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmaktadır. c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, baģta su kuģları olmak üzere canlıların yaģama ortamı olarak önem taģıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler bulunmamaktadır. ç) Göller, akarsular ve yeraltı suyu iģletme sahaları kapsamında içmesuyu temini amaçlı revize edilen Ahmetbey Göleti bulunmaktadır. Proje alanı Ahmetbey Göleti yağıģ alanı içerisinde ve göletin uzun mesafeli koruma alanında kalmaktadır. d) Bilimsel araģtırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düģmüģ veya düģebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaģama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve 115

117 jeomorfolojik oluģumların bulunduğu alanlar proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunmamaktadır Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Arazi Kullanım Durumu, Arazi Kullanımın Yürürlükteki Mevzuatlar Açısından Değerlendirilmesi, Proje Alanı ve Etki Alanındaki Tarımsal Ürünler, tarım arazilerinin miktarı, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler için kullanılacak arazi tarla, arsa ve 2B niteliğinde olup (Bkz. Bölüm 2.4, Tablo 2.4.1), 433 numaralı parselin kiralanmasıyla birlikte OSB alanının bütünlüğü sağlanmıģtır (Bkz. Ek-5, Proje Alanına Ait Tapu Senetleri ve Ek-20, 433 No lu Parselin Kira SözleĢmesi). 3 parçadan oluģan OSB alanlarının arasında yer alan 428 ve 432 numaralı parseller ile kuzeyinde yer alan parsellerde ormanlık alanlar bulunmaktadır. Ayrıca proje alanının batısında tarım alanı, kuzeybatısında büyük bir mera parseli yer almakta olup, proje alanının güney sınırında ise Cevizköyü ne ait mülkiyeti davalık olan hazine arazisi bulunmaktadır (Bkz. Ek-13 1/5.000 Ölçekli Arazi Kullanım Durumunu Gösterir Harita). Proje kapsamında kullanılacak tarla vasıflı arazilerin bir kısmında ayçiçeği ve buğday tarımı yapılmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi ile alanların tarımsal kullanımı mümkün olmayacak ve yetiģtirilen ürünlerin üretimi gerçekleģtirilemeyecektir. Faaliyet süresince 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve meri mevzuata uyulacak olup, inģaat çalıģmalarına baģlanmadan önce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince izinler alınacak, alanda mera arazileri bulunması durumunda 4342 sayılı Mera Kanunu nun 14. maddesine göre tahsis amacının değiģikliği için baģvuruda bulunulacaktır Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluģturan baģlıca sektörler, sektör baģına nüfus dağılımı) Toprak ve Su Kaynakları Kırklareli Ġli nin yüzölçümü hektardır. Arazi varlığının % 41 i kültür arazisi, % 40 ı orman, % 5 i mera, geriye kalan % 14 ü ise kültür dıģı arazidir. Tarım yapılan arazinin hektarlık yani % 21 lik bölümünde sulama yapılabilmektedir. Bu alanın hektarı (% 78 i) devlet, hektarı (% 22 si) çiftçi imkanları ile sulanmaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi Kırklareli Ġli nde de çiftçi aile sayısına göre arazi dağılımı dengeli değildir. Bu bakımdan tarımla uğraģan aile sayısı fazla olduğundan ilimizde daha çok küçük iģletmeler bulunmaktadır. Tarımsal iģletmelerin yapısına bakıldığında, iģletmelerin toprak büyüklüğü bakımından dekar arasında yoğunlaģtığı, çoğunluğunun hem hayvancılık, hem de bitkisel üretimi birlikte yaptıkları görülmektedir (Kaynak: (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)). 116

118 Tarım Kırklareli Ġli nin tarımsal yapısı içinde hububat, ayçiçeği, Ģeker pancarı, mısır, yemeklik tane baklagiller, bağ önemli rol oynamaktadır. Tarım ürünlerinde, ağırlıklı bitkisel ürünler buğday ve ayçiçeğidir yılında hektar buğday ekilmiģ olup toplam ton ürün elde edilmiģtir. Böylece dekar baģına ürün miktarı 490 kg olmaktadır. Bitkisel üretim içinde ikinci ağırlıklı ürün ayçiçeğidir yılında hektar alana ayçiçeği ekilmiģ olup, toplam ton ürün elde edilmiģtir. Böylece dekar baģına ürün miktarı 232 kg olmaktadır. Kırklareli nin, Türkiye ayçiçeği ekimindeki ve üretimindeki payı yıllara göre pek fazla değiģmemekte ve takriben yüzde 16 civarında olmaktadır. Hububat ve ayçiçeğinden sonra ağırlıklı ürünler sırasıyla Ģeker pancarı, mısır ve patatestir. Sulanabilir sahalar içerisinde ikinci ürün ekiliģi yıllara göre bir artıģ göstermektedir. Ġkinci ürün olarak hububat hasadı sonrası silajlık mısır, kuru fasulye ve hasıla biçilen ayçiçeği ile güzlük ekiliģlerde macar fiğ sonrası ayçiçeği ve mısır ekiliģleri yapılmaktadır. Kırklareli Ġli nde bağ bahçe tarımı iģlenebilir arazinin % 2 sinde yapılmaktadır. Bu sahanın % 84 ünde sebzecilik, % 12 sinde bağcılık ve % 8 inde meyvecilik yapılmaktadır (Kaynak: (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)). Hayvancılık Ġl düzeyinde adet büyük baģ, adet küçük baģ ve adet kümes hayvanı mevcuttur. Hayvancılık nispeten fenni usüllerle yapılmaktadır. Büyük baģ hayvan mevcudunun yüzde 97 sini kültür ırkı ve melezleri, yüzde 3 ünü ise yerli ırk teģkil etmektedir. Hakim ırk Holstein dir. Ġl bazında adet hayvancılık iģletmesi mevcut olup, iģletmeler daha çok küçük aile iģletmeciliği Ģeklindedir. Hayvansal ürün olarak yılda ton et, ton süt ve 26 milyon adet yumurta üretilmektedir (Kaynak: (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)). Su Ürünleri Kırklareli Ġli nde Ġğneada, Kıyıköy, Beğendik ve Limanköy Karadeniz sahilinde yer alan yerleģim yerleridir. Buralarda ruhsatlı balıkçı tarafından 191 adet kayıtlı tekne ile balıkçılık yapılmaktadır. Bunun dıģında baraj ve göletler ile alabalık tesislerinde de balıkçılık faaliyetleri sürdürülmektedir. Kırklareli Ġli nde su ürünleri yönünden önem arzeden Hamam, Mert ve Pedina gölleri olmak üzere üç adet tabi göl, Kırklareli, Armağan ve Kayalı barajları olmak üzere üç adet baraj ile 33 adet gölet mevcut olup, buraları balıklandırılmıģtır. Kültür balıkçılığı kapsamında faaliyette bulunan 5 tesis bulunmaktadır. (Kaynak: (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)) 117

119 Sanayi Kırklareli Ġli nde sanayi daha çok D-100 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz da yoğunlaģmıģtır. Kırklareli nde sanayi artan bir hızla geliģmektedir döneminde yüzde 6,7 ile sanayi, Ġl in en hızlı büyüyen sektörü olmuģtur. Kırklareli nin Ġstanbul ve Avrupa ya yakın olması bunun temel nedenlerindendir. Kırklareli imalat sanayi geliģmiģlik sıralamasında 81 il içerisinde 14. sırada bulunmaktadır. Kırklareli de toplam 267 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunların % 88 i Merkez, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde geri kalan % 12 si diğer ilçelerde yer almaktadır. Merkezde 79, Babaeski de 34, Demirköy de 2, Kofçaz da 2, Lüleburgaz da 121, Pınarhisar da 11, Vize de 18 sanayi tesisi mevcuttur. Kırklareli Ġli nde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "tekstil ürünleri imalatı", "kimyasal madde imalatı" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır. Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektöründe, unlu mamuller ve öğütülmüģ tahıl ürünlerini içeren imalatlar dıģında, süthane iģletmeciliği ve peynir imalatı, çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı, rafine sıvı ve katı yağların imalatı ile kakao, çikolata ve Ģekerleme imalatı ; tekstil ürünleri imalatı sektöründe, giyim eģyası dıģında hazır tekstil ürünleri imalatı ile dokumanın aprelenmesi ; kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektöründe, farmasötik preparat imalatı, boya, vernik benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı alt sektörleri önde gelmektedir. Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatında, cam imalatı önemli bir yer tutmaktadır. Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı yapan 92, tekstil ve tekstil ürünleri imalatı yapan 55, deri ve deri ürünleri imalatı yapan 3, ağaç ürünleri imalatı yapan 11, kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, basım ve yayım 2, kok kömürü, rafine edilmiģ petrol ürünleri ve nükleer ve yakıt imalatı yapan 3, kimyasal madde ve ürünleri ile suni elyaf imalatı yapan 5, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı yapan 5, metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı yapan 21, ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı yapan 14, makina ve teçhizat imalatı yapan 2, elektrik ve optik donanım imalatı yapan 2, ulaģım araçları imalatı yapan 1, baģka yerde sınıflandırılmamıģ imalat yapan 51 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde 19 bin dolayında kiģi çalıģmaktadır. 500 ün üzerinde çalıģanı olan 8 tesisi bulunmaktadır. Bu 8 tesiste toplam çalıģanların yüzde 35 i istihdam edilmektedir. Ülkemizin önemli sanayi tesislerinin bir bölümü Kırklareli nde yer almakta, cam, gıda, tekstil, ilaç, metal alanında önemli tesisler bulunmaktadır. Bunların arasında; Türkiye'nin ilk Ģeker Fabrikası Alpullu ġeker Fabrikası, Saray Bisküvi ve Gıda, Danone TikveĢli Gıda, ACT Tekstil, Zorlu Linen, EczacıbaĢı Ġlaç, Kırklareli Cam, Trakya Cam, Trakya Otocam, Trakya Çimento ve Trakya Döküm ilk akla gelenlerdir. Bu tesislerin hem ülke hem de il ekonomisine büyük katkıları olmaktadır. Üretilen mamüllerin önemli bir kısmı ihraç edilmektedir (Kaynak: (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)). 118

120 Ticaret Ġlde çeģitli ticari kuruluģların faaliyetleri ile lüzumlu ihtiyaç maddeleri, dayanıklı tüketim maddeleri, her türlü sanayi ürünleri ile tarım ve hayvan ürünlerinin ticareti yapılmaktadır. Kırklareli nin diğer illerle olan ticari iliģkilerinde en önemli yeri Ġstanbul tutmaktadır. Ülkemizi Bulgaristan a bağlayan kapılardan biri olan Dereköy Gümrük Kapısı Kırklareli nde bulunmaktadır. Bu kapıdan 2008 yılında araç, kiģi 2009 yılında araç, kiģi; 2010 yılında araç, kiģi giriģ çıkıģ yapmıģtır. Kırklareli Ġli nde üç adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Merkez, Demirköy, Kofçaz ve Pınarhisar; Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası, Babaeski ve Pehlivanköy; Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Lüleburgaz ve Vize ilçelerini kapsamaktadır. Ayrıca, Kırklareli, Babaeski ve Lüleburgaz da olmak üzere üç adet de borsa bulunmaktadır. Kırklareli Ġli nde 29 adet esnaf ve sanatkar odası ve bunların oluģturduğu bir Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bulunmaktadır. Ġldeki esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı üye sayısı dir (Kaynak: (Kırklareli Valiliği Resmi İnternet Sayfası)) Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artıģ oranları, diğer bilgiler) Vize, eski Kırklareli Ġstanbul yolu üzerinde bulunmakta olup, Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile Ġstanbul'a sınır komģusudur. Proje alanına en yakın yerleģim yerleri; Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi nde bulunan Doğanköy, ÇavuĢköy ve Topçuköy Ġle Kırklareli Ġli, Pınarhisar Ġlçesi sınırlarında bulunan Cevizköy dür. Proje alanına en yakın yerleģim yerleri; - Kuzeybatı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Doğanca Köyü ne bağlı yapı/konut, - Kuzeydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan ÇavuĢköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Güneydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Topçuköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Batı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Cevizköy Köyü ne bağlı yapı/konuttur. Yıldız Dağlarının Ergene Ovası na birleģtiği yerde kurulmuģ olan Ġlçe'nin, yüzölçümü km 2 dir. Vize'nin, deniz seviyesinden yüksekliği 180 metre, toplam nüfusu olup, bunun 'i Ġlçe Merkezi'nde, si ise belde ve köylerde yaģamaktadır. Ġlçe'de 26 köy bulunmaktadır. Proje alanı Doğanca Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. 119

121 Proje alanına yakın olan yerleģim merkezleri ve nüfusları Tablo de verilmiģtir. Tablo Nüfus Verileri Ġl Ġlçe Bucak Belde/Köy Toplam Erkek Kadın Kırklareli Vize Ġlçe Toplamı Merkez ÇavuĢköy Doğanca Topçuköy Pınarhisar Ġlçe Toplamı 19,686 10,409 9,277 Merkez Cevizköy Ġl toplamı Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 Yılı Nüfus Verileri Türkiye Ġstatistik Kurumu nun (TÜĠK) verilerine göre Kırklareli Ġli nin aldığı göç sayısı , verdiği göç sayısı olup, net göç sayısı dır. Bu durumda net göç hızı 3,9 dur. Yıllara göre Kırklareli Ġli nin göç istatistikleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo Yıllara Göre Kırklareli Ġli nin Göç Ġstatistikleri Genel Nüfus (kiģi) Aldığı Göç (kiģi) Verdiği Göç (kiģi) Net Göç (kiģi) Net Göç Hızı (%) , , ,3 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yılı GöçVerileri Yukarıdaki tablodan da anlaģılacağı gibi Kırklareli Ġli göç alan Ģehir görünümündedir Bölgenin Turizm Potansiyeli Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, eski Kırklareli-Ġstanbul yolu üzerinde olup, Ġl Merkezine 56 km. mesafededir. Ġlçedeki Gazi Süleyman PaĢa Cami önemli bir eseridir. Doğu Trakya da tümülüslerin en yoğun olduğu bölgedir. ġehir merkezinde 2 höyük ve Roma Dönemine ait bir tiyatro mevcuttur Yaratılacak Ġstihdam Ġmkanları ve ĠĢsizlik Proje kapsamında kurulması planlanan ile öncelikle bölge halkına istihdam sağlanacak olup projenin inģaat ve iģletme aģamalarında toplamda yaklaģık olarak kiģinin çalıģması planlanmaktadır. Kırklareli nde kurulacak olan ile çalıģacak olan personelin dıģında dolaylı olarak da piyasada istihdam yaratılmıģ olacaktır. Dolaylı olarak diğer sektörlerin de bu durumdan olumlu yönde etkileneceği göz önünde bulundurulduğunda iģsizlik oranının hızla azaldığı ülkemizde proje ile birlikte iģsizliğin azalması yönünde önemli katkılar sağlanacağı söylenebilir. 120

122 BÖLÜM 4: PROJENĠN ÖNEMLĠ ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde yer alan tüm baģlıklar altındaki çalıģmalarla Ġhtisas Organize içerisinde yer alan tüm faaliyetlerden kaynaklanacak etkiler kümülatif olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda alınacak önlemler açıklanmalıdır.) 4.1. Arazinin Hazırlanması Ġçin Yapılacak ĠĢler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, TaĢ, Kum vb. Maddelerin Nerelere TaĢınacağı, Nasıl Depolanacağı, Hangi Amaçlar Ġçin Kullanılacakları (Ortaya çıkacak hafriyatın döküleceği sahalar vaziyet planına koordinatlı olarak iģlenmelidir.) m 2 lik alanda kurulacak olup, ,20 m 2 kapalı alan ve ,80 m 2 açık alandan oluģacaktır. Proje kapsamında yapılacak olan çalıģmalar sırasında bitkisel toprak ve kazı fazlası malzeme meydana gelecek olup, bu hesaplamalar oluģtutulacak kapalı alan baz alınarak ( ,20 m 2 üzerinden) yapılmıģtır. Proje kapsamında nin kurulacağı alanın yüzeyinde yaklaģık 0,25 metre bitkisel toprak bulunmaktadır. Bitkisel toprak ekskavatör yardımı ile sıyrılarak alınacak ve proje alanı içerisinde belirlenen yaklaģık 0,35 ha büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı nda geçici bir süreliğine depolanacaktır. Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı, inģaat çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak olup, geri kalan kısmı toprak bakımından fakir tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere serilecektir. Proje kapsamında nin kurulacağı ( ,20 m 2 kapalı alan) arazi üzerinde toplamda 1 metrelik (0,25 m lik bitkisel toprak, 0,75 m lik temel kazısı) temel kazısı sonucu açığa çıkacak kazı fazlası malzemelerin bir kısmı bulunduğu arazide ve temel kazı çalıģmalarında dolgu amaçlı kullanılacak olup, bir kısmı da OSB alanında planlanan Kazı Fazlası Malzeme Alan ında geçici bir süreliğine depolanacaktır. Depolanan kazı fazlası malzemeler inģaat çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide çevre düzenleme çalıģmalarında dolgu amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı ve/veya Vize Belediye BaĢkanlığı tarafından gösterilen araziye taģınarak bertaraf edilmesi de alternatifler arasındadır. ĠnĢaat çalıģmaları çıkan kazı fazlasıpasa, atık veya herhangi bir malzeme orman alanına dökülmeyecektir. Proje kapsamında yapılacak olan arazi düzenleme ve inģaat çalıģmaları (temel kazısı, altyapı çalıģmaları, yol çalıģmaları v.s.) yaklaģık 2 yıl sürecek olup, meydana gelecek bitkisel toprak ve kazı fazlası malzeme miktarı aģağıda ayrı ayrı hesaplanmıģtır; Toplam Bitkisel Toprak Miktarı = OSB Bitkisel Toprak + Yol Yapımı Bitkisel Toprak = m m 3 = m 3 Bitkisel toprağın yoğunluğu ortalama olarak 1,7 ton/m 3 tür. Buna göre; Toplam Bitkisel Toprak Miktarı : m 3 = ton Yıllık Bitkisel Toprak Miktarı : m 3 = ton Aylık Bitkisel Toprak Miktarı : m 3 = ton 121

123 Günlük Bitkisel Toprak Miktarı : 182,14 m 3 = 309,63 ton Saatlik Bitkisel Toprak Miktarı : 18,22 m 3 = 30,97 ton ÇalıĢma Süreleri : 2 Yıl, Yıl/12 Ay, Ay/25 Gün, Gün/10 Saat Malzeme Yoğunluğu : 1,7 ton/m 3 (ortalama olarak) Proje kapsamında yapılacak olan arazi düzenleme ve inģaat çalıģmalarında meydana gelecek bitkisel toprak miktarı toplamda m 3 olup, OSB alanı içierisinde planlanan yaklaģık 0,35 ha büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı nda geçici bir süreliğine depolanacaktır. Toplam Kazı Fazlası Malzeme = OSB Kazı Fazlası Mazleme + Yol Yapımı Kazı Fazlası Malzeme = m m 3 = m 3 Kazı fazlası malzemenin yoğunluğu ortalama olarak 1,9 ton/m 3 tür. Buna göre; Toplam Temel Kazısı Miktarı : m 3 = ton Yıllık Temel Kazısı Miktarı : m 3 = ton Aylık Temel Kazısı Miktarı : m 3 = ton Günlük Temel Kazısı Miktarı : 544 m 3 = 1.033,60 ton Saatlik Temel Kazısı Miktarı : 54,40 m 3 = 103,36 ton ÇalıĢma Süreleri : 2 Yıl, Yıl/12 Ay, Ay/25 Gün, Gün/10 Saat Malzeme Yoğunluğu : 1,9 ton/m 3 (ortalama olarak) Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sonucunda meydana gelecek kazı fazlası malzemelerin % 50 sine karģılık gelen m 3 lük kısmı bulunduğu arazide ve temel kazı çalıģmalarında dolgu amaçlı olarak kullanılacak olup (51,68 ton/saat), geri kalan m 3 lük kısmı (51,68 ton/saat) OSB alanı içerisinde planlanan yaklaģık 0,5 ha büyüklüğündeki Kazı Fazlası Malzeme Alanı na taģınarak (en fazla m) geçici bir süreliğine depolanacak ve üretim çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide çevre düzenleme çalıģmalarında dolgu amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı ve/veya Vize Belediye BaĢkanlığı tarafından gösterilen araziye taģınarak bertaraf edilmesi de alternatifler arasındadır. ĠnĢaat çalıģmalarından çıkan kazı fazlası, pasa, atık veya herhangi bir malzeme orman alanına dökülmeyecektir. Yol Yapımı Proje kapsamında kurulması planlanan 3 alandan oluģmaktadır. Alanlar arası ulaģımı sağlamak amacıyla yaklaģık 200 m, 160 m ve 25 m uzunluğunda olmak üzere 3 adet bağlantı yolu yapılacak olup, bu yolların geniģliği 15 m olacaktır (Bkz. Ek-1, 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı). Bağlantı yolları ormalık alanda yapılacak olup, yüzeyde 0,25 m bitkisel toprak bulunmaktadır. Yüzeyde bulunan yaklaģık m 3 (200 x 15 x 0, x 15 x 0, x 15 x 0,25) bitkisel toprak sıyrılacak ve OSB alanı içerisinde planlanan yaklaģık 0,35 ha büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı nda depolanacaktır. Yol yapım çalıģmalarında yaklaģık 0,5 m derinliğinde kazılar yapılacak olup, toplamda m 3 (200 x 0,5 x x 0,5 x x 0,5 x 15) kazı fazlası malzeme meydana 122

124 gelecektir. Bu kazı fazlası malzemeler arazide dolgu amaçlı kullanılacağından depo alanında depolanmayacaktır. Bitkisel toprağın ve kazı fazlası malzemenin depolanacağı Bitkisel Toprak Depo Alanı ve Kazı Fazlası Malzeme Alan ında, görevli personelin dıģındakilere giriģ kapatılacak ve alanlara uyarı levhaları konulacaktır. Depo alanlarındaki harmanlar çok yüksek yapılmayacak, sürekli nemli tutularak tozuması engellenecek, alanda oluģturulacak yığınların arazi ıslahı çalıģmalarında kullanılabilmesi için gerekli hassasiyet gösterilecektir Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği (su ihtiyacının yüzey suyu, yeraltı suyu ve kaynak sularından temin edilmek istenmesi halinde gerekli tüm izin belgeleri ilgili Kurum/KuruluĢlardan alınarak ÇED Raporuna eklenmelidir). Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Faaliyet kapsamında kullanılacak su miktarları tüm Ġhtisas Organize içerisinde yer alan tüm iģletmeler için saatlik, günlük ve yıllık bazlarda ayrı ayrı hesaplanmalı ve suyun kullanıldığı ünite-kullanım amacı-kullanım kaynağı- kullanım miktarı (saatlik, günlük ve yıllık) parametrelerini gösteren bir tablo Ģeklinde sunulmalıdır.) Plastik ve kauçuk ürünleri üretim proseslerinde su kullanımı söz konusu değildir. ancak temizlik, soğutma suyu, içme ve kullanma suyu v.b. amaçlarla su kullanımları olacaktır. Proje kapsamında ihtiyaç olan su miktarı ve kullanma alanları aģağıda maddeler halinde verilmiģtir; a) Personelin Ġçme ve Kullanma Suyu ĠnĢaat AĢaması Projenin inģaat aģamasında çalıģacak olan yaklaģık 150 personelin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. KiĢi baģı günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 100 lt/kiģi.gün değeri alındığında günlük su tüketim miktarı (150 kiģi x 100 lt/kiģi.gün) 15 m 3 (0,174 lt/sn) olacaktır. ĠĢletme AĢaması Projenin iģletme aģamasında çalıģacak olan yaklaģık 5000 personelin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. KiĢi baģı günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 100 lt/kiģi.gün değeri alındığında günlük su tüketim miktarı (5000 kiģi x 100 lt/kiģi.gün) 500 m 3 (5,787 lt/sn) olacaktır. b) Toz Bastırma Amaçlı Su Kullanımı ĠnĢaat AĢaması Projenin inģaat aģamasında yapılacak olan inģaat çalıģmalarında ve kullanılacak olan iģ makinalarının (kamyon, yükleyici, ekskavatör vb.) hareketleri sonucu bir miktar toz emisyonu oluģumu meydana gelecektir. ĠnĢaat alanında arazözlerle sulama yapılarak toz emisyonunun azaltılması sağlanacak olup, bu iģ için ihtiyaç duyulacak olan su miktarının yaklaģık olarak 20 m 3 /gün olması öngörülmektedir. 123

125 ĠĢletme AĢaması Projenin iģletme aģamasında herhangi bir inģaat çalıģması yapılmayacağından toz bastırma amaçlı su kullanımı söz konusu değildir. c) Proses Suyu ĠnĢaat AĢaması Projenin inģaat aģamasında herhangi bir üretim çalıģması yapılmayacağından proses suyu kullanılması söz konusu değildir. ĠĢletme AĢaması 3 alandan meydana gelecek olup, içerisinde plastik ve plastiğin alt sektörlerine ait iģletmelere m 2, m 2, m 2 ve m 2 lik parseller tahsis edilecek olup, toplamda 64 iģletme bulunacaktır. OSB içerisinde kurulması planlanan toplamda 64 iģletme göz önüne alındığında bu iģletmeler genelde proses suyu kullanmayacak tesisler olup, her ihtimale karģı her bir tesis için ortalama 2 m 3 /gün proses suyuna ihtiyaç olabileceği varsayılmıģtır. Bu durumda 64 adet tesisin üretim çalıģmalarında kullanılacak olan proses suyu miktarının yaklaģık 128 m 3 /gün (1,481 lt/sn) olması öngörülmektedir. d) Soğutma Suyu ĠnĢaat AĢaması Projenin inģaat aģamasında herhangi bir üretim çalıģması yapılmayacağından soğutma suyu kullanılması söz konusu değildir. ĠĢletme AĢaması Projenin iģletme aģamasında toplamda 64 iģletmede gerçekleģtirilecek olan üretim çalıģmalarının bir kısmında soğutma suyuna ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Soğutma suyu sisteme bir kez yüklenir, zamanla su azalması halinde ilave yapılır. Soğutma suyu atık su özelliği taģımamakta olup, devirdaim yolu ile tekrar kullanımı sağlanacaktır. Tesis baģına ortalama 0,5 m 3 /gün ilave olacağı varsayıldığında, Projenin iģletme aģamasında toplamda 64 iģletmede gerçekleģtirilecek üretim çalıģmalarında yaklaģık 32 m 3 /gün (0,370 lt/sn) soğutma suyu kullanılması öngörülmektedir. e) Temizlik Suyu ĠnĢaat AĢaması ĠnĢaat aģamasında yapılacak çalıģmalarda temizlik suyu kullanılması söz konusu değildir. 124

126 ĠĢletme AĢaması Projenin iģletme aģamasında OSB içerisinde bulunan iģletmelerde, ünitelerin, makina ve ekipmanların temizliği esnasında bir miktar su tüketimi gerçekleģtirilecektir. Temizlik iģleri kapsamında günlük ihtiyaç duyulacak su miktarı her bir iģletme için 2 m 3 /gün değeri varsayıldığında 64 iģletmede kullanılacak olan temizlik suyu yaklaģık 128 m 3 /gün (1,481 lt/sn) olması öngörülmektedir. Tablo Proje Kapsamında Ġhtiyaç Duyulacak Olan Su Miktarı ve Kullanma Alanları Su Kullanım Alanları ĠnĢaat AĢaması ĠĢletme AĢaması Saatlik Günlük Saatlik Günlük Personelin Ġçme ve Kullanma Suyu 0,625 m 3 15 m 3 20,84 m m 3 Toz Bastırma Amaçlı Su Kullanımı 0,834 m 3 20 m Proses Suyu - - 5,34 m m 3 Soğutma Suyu - - 1,34 m 3 32 m 3 Temizlik Suyu - - 5,34 m m 3 TOPLAM 1, , m 3 /saat m 3 /gün m 3 /saat m 3 /gün Projenin inģaat ve iģletme aģamasında ihtiyaç duyulan suyun temini için Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile yazıģmalar yapılmıģ olup; Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü nden temin edilen görüģte, projenin inģaat aģamasında kullanılacak suyun belediye tarafından belirlenecek kaynaktan alınarak inģaat sahasına nakledilmesi için döģenecek içmesuyu boru hattı malzemesinin alımı ve döģenmesinin faaliyet sahibi tarafından yapılması kaydıyla su ihtiyacının belediye tarafından karģılanacağı belirtilmiģtir (Bkz. Ek-23, Vize Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı). Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü nden temin edilen görüģte, ihtiyaç duyulan suyun imkanlar nispetinde ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yörede yeraltı ve/veya yerüstü su kaynaklarından temin edilme imkanı bulunduğu belirtilmiģtir (Bkz. Ek-24, Kırklareli Ġl Özel Ġdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Su Temini Yazısı). Projenin inģaat ve iģletme aģamasında ihtiyaç duyulacak suyun temini için söz konusu kurumlarla koordineli olarak çalıģılacak ve kurumlar tarafından uygun görülen kaynaklardan su ihtiyacı karģılanacaktır. Proje kapsamında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 125

127 4.3. Projenin ĠnĢaatı ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Sıvı Atıklar Sıvı Atıkların Cinsi (her bir iģletmeden kaynaklanan proses suyu (detaylı), evsel nitelikli sıvı atık, kimyevi ve petrol atıkları, iģ makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, araç yıkanması, alan temizliği vb.) ĠnĢaat AĢaması Evsel Nitelikli Sıvı Atık: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında çalıģacak olan 150 personelin ihtiyaçları sonucu (duģ, tuvalet, lavabo vb.) evsel nitelikli atıksu oluģması söz konusudur. Toz Bastırma Amaçlı Kullanılan Su: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yapılacak olan faaliyetlerden kaynaklanacak tozumanın önlenmesi amacıyla alanda arazözlerle spreyleme çalıģmaları gerçekleģtirilecektir. Kullanılan su buharlaģacağından atıksu oluģması söz konusu değildir. Proses Suyu: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında proses suyu kullanılmayacağından herhangi bir atık su oluģumu söz konusu değildir. Soğutma Suyu: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında soğutma suyu kullanılmayacağından herhangi bir atık su oluģumu söz konusu değildir. Temizlik Suyu: Arazinin hazırlanması ve inģaat iģlemleri sırasında kullanılacak makina ve araçların bakım ve temizliği yetkili servislerde yapılacağından temizlik suyu, atık yağ vb sıvı atık oluģması söz konusu değildir. ĠĢletme AĢaması Evsel Nitelikli Sıvı Atık: ĠĢletme aģamasında OSB içerisinde kurulacak olan tüm birimlerde (idari ve sosyal tesisler, arıtma tesisi, tesisler vb.) çalıģacak olan toplam personelin ihtiyaçları sonucu (duģ, tuvalet, lavabo vb.) evsel nitelikli atıksu oluģması söz konusudur. Toz Bastırma Amaçlı Kullanılan Su: ĠĢletma aģamasında toz bastırma amaçlı su kullanımı olmayacağından atık su oluģması söz konusu değildir. Proses Suyu: OSB içerisinde kurulması planlanan toplamda 64 iģletme göz önüne alındığında bu iģletmeler genelde proses suyu kullanmayacak tesisler olup, her ihtimale karģı üretim çalıģmalarında proses suyu kullanılacağı varsayılmıģtır. Proses suyu üretim aģamasında kullanılacak olup, herhangi bir atıksu oluģumu söz konusu değildir. Soğutma Suyu: Projenin iģletme aģamasında toplamda 64 iģletmede gerçekleģtirilecek olan üretim çalıģmalarının bir kısmında soğutma suyuna ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Soğutma suyu sisteme bir kez yüklenir, zamanla su azalması halinde ilave yapılır. Soğutma suyu atık su özelliği taģımamakta olup, devirdaim yolu ile tekrar kullanımı sağlanacaktır. Temizlik Suyu: Projenin iģletme aģamasında OSB içerisinde bulunan iģletmelerde, ünitelerin, makina ve ekipmanların temizliğinden kaynaklı atıksu oluģması söz konusudur. 126

128 Sıvı Atıkların Miktarı (Her Atıksu Kaynağı Ġçin Ayrı Ayrı Hesaplanmalıdır) Evsel Nitelikli Sıvı Atık Projenin inģaat aģamasında çalıģacak olan 150 personelin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. KiĢi baģı günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 100 lt/kiģi.gün değeri alındığında günlük su tüketim miktarı (150 kiģi x 100 lt/kiģi.gün) 15 m 3 (0,174 lt/sn) olacaktır. Projenin iģletme aģamasında çalıģacak olan yaklaģık personelin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. KiĢi baģı günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 100 lt/kiģi.gün değeri alındığında günlük su tüketim miktarı (5.000 kiģi x 100 lt/kiģi.gün) 500 m 3 (5,787 lt/sn) olacaktır. Toz Bastırma Amaçlı Kullanılan Su Projenin inģaat aģamasında arazözlerle sulama yapılarak toz emisyonunun azaltılması sağlanacak olup, bu iģ için ihtiyaç duyulacak olan su miktarının yaklaģık olarak 20 m 3 /gün (0,232 lt/sn) olması öngörülmektedir. Kullanılan su buharlaģacağından atıksu oluģması söz konusu değildir. Projenin iģletme aģamasında herhangi bir inģaat çalıģması yapılmayacağından toz bastırma amaçlı su kullanımı söz konusu değildir. Proses Suyu Projenin inģaat aģamasında herhangi bir üretim çalıģması yapılmayacağından proses suyu kullanılması söz konusu değildir. Projenin iģletme aģamasında OSB içerisinde kurulması planlanan toplamda 64 iģletme göz önüne alındığında bu iģletmeler genelde proses suyu kullanmayacak tesisler olup, her ihtimale karģı her bir tesis için ortalama 2 m 3 /gün proses suyuna ihtiyaç olabileceği varsayılmıģtır. Bu durumda 64 adet tesisin üretim çalıģmalarında kullanılacak olan proses suyu miktarının yaklaģık 128 m 3 /gün (1,481 lt/sn) olması öngörülmektedir. Proses suyu üretim aģamasında kullanılacak olup, herhangi bir atıksu oluģumu söz konusu değildir. Soğutma Suyu Projenin inģaat aģamasında herhangi bir üretim çalıģması yapılmayacağından soğutma suyu kullanılması söz konusu değildir. Projenin iģletme aģamasında toplamda 64 iģletmede gerçekleģtirilecek olan üretim çalıģmalarının bir kısmında soğutma suyuna ihtiyaç duyulması muhtemeldir. ĠĢletme baģına ortalama 0,5 m 3 /gün ilave olacağı varsayıldığında, Projenin iģletme aģamasında toplamda 64 iģletmede gerçekleģtirilecek üretim çalıģmalarında yaklaģık 32 m 3 /gün (0,370 lt/sn) soğutma suyu kullanılması öngörülmektedir. Temizlik Suyu Projenin inģaat aģamasında yapılacak çalıģmalarda temizlik suyu kullanılması söz 127

129 konusu değildir. Projenin iģletme aģamasında OSB içerisinde bulunan iģletmelerde, ünitelerin, makina ve ekipmanların temizliği esnasında bir miktar su tüketimi gerçekleģtirilecektir. Temizlik iģleri kapsamında günlük ihtiyaç duyulacak su miktarı her bir iģletme için 2 m 3 /gün değeri varsayıldığında 64 iģletmede kullanılacak olan temizlik suyu yaklaģık 128 m 3 /gün (1,481 lt/sn) olması öngörülmektedir Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve DeĢarj Edileceği Ortamlar (fosseptik ve/veya arıtma tesisi hesaplamaları, planları ve detay çizimleri, vaziyet planı üzerinde gösterimi, bu konuda alınacak izin belgeleri, arıtma tesisinden çıkan atıksuların nereye deģarj edileceği veya nerede kullanılacağı belirtilmelidir) Evsel Nitelikli Atık Su Projenin inģaat aģamasında meydana gelecek olan 15 m 3 /gün (0,174 lt/sn) evsel nitelikli atıksu Ģantiye sahasında kurulması planlanan Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ne verilecek ve arıtılan sular borular yardımıyla Ahmetbey Göleti nin su toplama havzasının dıģında kalan Ġkinci Deresi ne deģarj edilecektir. Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi nde deģarj, tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, tarihli sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli deģarj kriterleri sağlandıktan sonra uygun alıcı ortama deģarj edilecektir. Bu kapsamda yönetmelik uyarınca Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili olarak proje onayı yaptırılacak ve yetkili merci olan Kırklareli Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü nden çevre deģarj izinleri alınacaktır. ĠĢletme aģamasında meydana gelecek olan 500 m 3 /gün (5,787 lt/sn) evsel nitelkli atıksu proje kapsamında OSB içerisine kurulacak olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik ünitelerin yer alacağı atıksu arıtma tesisinde arıtılacaktır. ĠnĢaat döneminde kurulacak Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ne ait iģ akım Ģeması aģağıdaki Ģekilde verilmektedir. Alıcı Ortam Kaynak: ġekil Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ĠĢ Akım ġeması 128

130 Toz Bastırma Amaçlı Kullanılan Su Projenin iģletme aģamasında toz bastırma amaçlı su kullanılmayacak olup, inģaat aģamasında kullanılacak olan 20 m 3 /gün (0,232 lt/sn) toz bastırma amaçlı su buharlaģacağından atıksu oluģması söz konusu değildir. Proses Suyu Projenin inģaat aģamasında proses suyu kullanılmayacak olup, iģletme aģamasında kullanılacak olan yaklaģık 128 m 3 /gün (1,481 lt/sn) proses suyu üretim aģamasında kullanılacak olup, herhangi bir atıksu oluģumu beklenmemektedir. Soğutma Suyu Projenin inģaat aģamasında soğutma suyu kullanılmayacak olup, iģletme aģamasında kullanılacak olan yaklaģık 32 m 3 /gün (0,370 lt/sn) soğutma suyu atık su özelliği taģımamaktadır. Soğutma suyu sisteme bir kez yüklenecek olup, zamanla su azalması halinde sisteme ilave edilecek ve devirdaim yapılarak tekrar kullanımı sağlanacaktır. Temizlik Suyu Projenin inģaat aģamasında temizlik suyu kullanılmayacak olup, iģletme aģamasında kullanılacak olan yaklaģık 128 m 3 /gün (1,481 lt/sn) temizlik suyu proje kapsamında OSB içerisine kurulacak olan Atıksu Arıtma Tesisi nde arıtılacaktır. Kurulması planlanan arıtma tesisi dizaynı ve hesapları arıtılacak suyun karektrizasyonu bilinmediği için bu raporda verilememiģtir. Ancak önerilen OSB içerisnde parsel satıģları ve buna bağlı olarak kurulacak tesislerin ürerim yöntemlerinin belirlenmesi ile birlikte kurulacak atıksu arıtma tesisinde arıtılacak suyun tesisie kabul karaterizasyonları belirlenecek ve bu kabullere göre atıksu arıtma tesisi dizayn edilecektir. OSB altyapı çalıģmaları kapsamında atıksu arıtma tesisi inģaatı da tamamlanacaktır. Atıksu Arıtma Tesisi nde arıtma iģlemine tabii tutulduktan sonra bir kısmı tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, tarihli sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli deģarj kriterleri (Tablo 14.8 ve Tablo 14.11) sağlandıktan sonra arıtılan sular borular yardımıyla Ahmetbey Göleti nin su toplama havzasının dıģında kalan Ġkinci Deresi ne deģarj edilecek, bir kısmı da alanda bulunan yeģil alanların sulanmasında kullanılacaktır. Plastik ve kauçuk ürünleri üretim tesislerine ait alıcı ortama (Ġkinci Deresi ne) deģarj kriterleri tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, tarihli sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tablo 14.8 ve Tablo de verilmiģtir. Ġkinci Deresi ne verilecek atıksular bu tablolardaki kriteleri sağlayacak Ģekilde arıtılacak ve sonrasında alıcı ortama (Ġkinci Deresi ne) deģarj edilecektir. 129

131 Tablo Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Plastik ve Kauçuk Ürünleri Üretim Sektörlerine ait DeĢarj Kriterleri (Tablo 14.8 ve Tablo 14.11) PARAMETRE BĠRĠM KOMPOZĠT NUMUNE 2 SAATLĠK KOMPOZĠT NUMUNE 24 SAATLĠK Tablo 14.8: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin ĠĢlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi) KĠMYASAL OKSĠJEN ĠHTĠYACI (KOĠ) (mg/l) ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) YAĞ VE GRES (mg/l) TOPLAM FOSFOR (mg/l) BALIK BĠYODENEYĠ (ZSF) ph Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri) KĠMYASAL OKSĠJEN ĠHTĠYACI (KOĠ) (mg/l) ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/l) ph Sulama da kullanılacak arıtılmıģ su ise tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayaımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ek- 7 de verilen ArıtılmıĢ Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri ne uygun olarak arıtılacak ve sonrasında yeģil alan sulamalarında kullanılacaktır Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Katı Atıklar Katı Atıkların Cinsi (her bir iģletmeden kaynaklanan imalat atıkları, evsel nitelikli katı atıklar, inģaat ve yıkıntı atıkları, ambalaj atığı, tıbbi atıklar vb. ayrı ayrı belirtilmelidir) ĠnĢaat AĢaması Evsel Nitelikli Katı Atık: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında çalıģacak olan 150 personelin günlük ihtiyaçları sonucu evsel nitelikli katı atık oluģması söz konusudur. Ambalaj Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında tekrar kullanımı ve geri dönüģümü mümkün olan katı atık (kağıt, cam, plastik, metal kutular vb.) oluģması söz konusudur. Kontamine Ambalaj Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yapılacak çalıģmalarda kullanılması muhtemel boya malzemelere ait kontamine ambalajlar meydana gelecektir. Atık Pil ve Akümülatörler: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında atık akümülatörler, kullanılan binek araçların bitmiģ aküleri, kullanılan elektronik eģyalardan kaynaklı atık pillerin oluģması muhtemeldir. Tıbbi Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında çalıģacak olan personelin, Ģantiye binasında yapılacak olan ilk yardım müdahalesi gibi durumlarda Ģantiye binasında bir miktar tıbbi atık oluģması muhtemeldir. Tehlikeli Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģaması sırasında oluģması muhtemel üstübü, florasan gibi tehlikeli atıklar meydana gelecektir. 130

132 ĠnĢaattan Kaynaklı Katı Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yapılacak olan çalıģmalar esnasında kalıplık kereste artıkları, çimento ambalaj kağıdı, inģaat demiri, demir boru, beton ve enjeksiyon artığı malzemeler vb, atıkların oluģumu söz konusu olacaktır. Hafriyat Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında OSB nin kurulacağı alan üzerindeki 0,25 metrelik bitkisel toprak sıyrılacak olup, yapılacak olan toplamda 1 metrelik (0,25 m lik bitkisel toprak, 0,75 m lik temel kazısı) temel kazıları sonrasında bir miktar kazı fazlası malzeme meydana gelecektir. Ömrünü TamamlamıĢ Lastik: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında çalıģacak olan iģ makinalarından kaynaklı ömrünü tamamlamıģ lastik oluģması muhtemeldir. ĠĢletme AĢaması Evsel Nitelikli Katı Atık: ĠĢletme aģamasında çalıģacak olan yaklaģık personelin günlük ihtiyaçları sonucu evsel nitelikli katı atık oluģması söz konusudur. Ambalaj Atıkları: ĠĢletme aģamasında her bir tesiste ve yönetim birimlerinde tekrar kullanımı ve geri dönüģümü mümkün olan katı atık (kağıt, cam, plastik, metal kutular vb.) oluģması söz konusudur. Kontamine Ambalaj Atıkları: ĠĢletme aģamasında her bir tesiste ve yönetim birimlerinde kullanılacak olan hammadde ve yardımcı maddelerden kaynaklı kontamine ambalaj atıklar meydana gelecektir. Atık Pil ve Akümülatörler: ĠĢletme aģamasında her bir tesiste ve yönetim birimlerinde atık akümülatörler, kullanılan binek araçların bitmiģ aküleri, kullanılan elektronik eģyalardan kaynaklı atık pillerin oluģması muhtemeldir. Arıtma Çamurları: ĠĢletme aģamasında proje kapsamında kurulması planlanan atıksu arıtma tesisinde yapılacak olan arıtma faaliyetleri sonucunda arıtma çamurları meydana gelecektir. Tıbbi Atıklar: ĠĢletme aģamasında çalıģacak olan personele yapılacak olan ilk yardım müdahalesi gibi durumlarda bir miktar tıbbi atık oluģması muhtemeldir. Tehlikeli Atıklar: ĠĢletme aģamasında oluģması muhtemel üstübü, florasan, atık yağ vb. gibi tehlikeli atıklar meydana gelecektir. Atık Yağ: ĠĢletme aģamasında makina ve ekipmanlardan kaynaklı atık yağ oluģması muhtemeldir. Üretim Hatası Ürünler: ĠĢletme aģamasında yapılan üretim faaliyetleri esnasında istenilen özellikte ürün elde edilememesi muhtemeldir. Plastik ve Vulkanize Kauçuk Atıkları: ĠĢletme aģamasında oluģması muhtemel plastik ve vulkanize kauçuk atıkları söz konusu olacaktır. 131

133 Hurda Atıkları: ĠĢletme aģamasında yapılacak üretim çalıģmalarına bağlı olarak plastik, metal hurda atıkları oluģması söz konusudur Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri (Plastik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren iģletmelerden kaynaklanacak atıklar ayrı ayrı irdelenmeli ve sonuçta da kümülatif bir değerlendirme yapılmalıdır.) ĠnĢaat AĢaması Evsel Nitelikli Katı Atık: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında çalıģacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar oluģacaktır. ĠnĢaat aģamasında 150 kiģi çalıģacak olup; günlük kiģi baģına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/kiģi-gün değeri kullanılarak yaklaģık 174 kg/gün olacaktır (Kaynak: Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Eylem Planı ). Ambalaj Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında 150 kiģi çalıģacak olup, günlük kiģi baģına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/kiģi-gün değeri kullanılarak toplam 174 kg/gün atık oluģacağı belirlenmiģtir. Bu durumda ambalaj atıkları % 15 değeri kullanılarak yaklaģık 26,1 kg/gün olacaktır. Kontamine Ambalaj Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yapılacak çalıģmalarda kullanılması muhtemel boya malzemelere ait yaklaģık 15 kg/gün kontamine ambalaj atığı meydana geleceği öngörülmektedir. Atık Pil ve Akümülatörler: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yaklaģık 4 kg/gün atık pil ve akümülatör atığının oluģması öngörülmektedir. Tıbbi Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında çalıģacak olan personelin, Ģantiye binasında yapılacak olan ilk yardım müdahalesi gibi durumlarda 1 gram/gün.iģçi değeri kabul edildiğinde toplamda 0,15 kg/gün tıbbi atık oluģması muhtemeldir. Tehlikeli Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yaklaģık 10 kg/gün tehlikleli atık oluģması beklenmektedir. ĠnĢaattan Kaynaklı Katı Atıklar: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yaklaģık 40 kg/gün inģaattan kaynaklı katı atık oluģması öngörülmektedir. Hafriyat Atıkları: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında OSB nin kurulacağı alan ve yol yapılacak alan üzerindeki 0,25 metrelik bitkisel toprak sıyrılacak olup toplamda m 3 ( ) bitkisel toprak; temel kazıları sonucu ise toplamda m 3 ( ) kazı fazlası malzeme meydana gelecektir (Bkz. Bölüm 4.1). Ömrünü TamamlamıĢ Lastik: Arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında çalıģacak olan iģ makinalarından kaynaklı 100 adet/yıl ömrünü tamamlamıģ lastik oluģması muhtemeldir. 132

134 ĠĢletme AĢaması Evsel Nitelikli Katı Atık: ĠĢletme aģamasında çalıģacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar oluģacaktır. ĠĢletme aģamasında yaklaģık kiģi çalıģacak olup; günlük kiģi baģına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/kiģi-gün değeri kullanılarak yaklaģık kg/gün olacaktır (Kaynak: Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Eylem Planı ). Ambalaj Atıkları: ĠĢletme aģamasında kiģi çalıģack olup, günlük kiģi baģına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1,16 kg/kiģi-gün değeri kullanılarak toplam kg/gün atık oluģacağı belirlenmiģtir. Bu durumda ambalaj atıkları % 15 değeri kullanılarak yaklaģık 870 kg/gün olacaktır. Kontamine Ambalaj Atıkları: ĠĢletme aģamasında kullanılacak olan hammadde ve yardımcı maddelerden kaynaklı kontamine ambalaj atıkları iģletmelerin yapacağı üretim çalıģmalarının miktarına göre farklılıklar gösterecektir. Atık Pil ve Akümülatörler: ĠĢletme aģamasında yaklaģık 30 kg/gün atık pil ve akümülatör atığının oluģması öngörülmektedir. Arıtma Çamurları: ĠĢletme aģamasında atıksu arıtma tesisindeki arıtma faaliyetleri sonucunda meydana gelecek arıtma çamurları, arıtılacak su miktarına göre farklılıklar gösterecektir. Tıbbi Atıklar: ĠĢletme aģamasında çalıģacak olan personelin ilk yardım müdahalesi gibi durumlarda 1 gram/gün.iģçi değeri kabul edildiğinde toplamda 5 kg/gün tıbbi atık oluģması muhtemeldir. Tehlikeli Atıklar: ĠĢletme aģamasında oluģması muhtemel tehlikeli atıklar iģletmelerin yapacağı üretim çalıģmalarının miktarına göre farklılıklar gösterecektir. Atık Yağ: ĠĢletme aģamasında makina ve ekipmanlardan kaynaklı atık yağ oluģumu, kullanılacak makinaların sayısına ve bakım sıklığına göre farklılıklar gösterecektir. Üretim Hatası Ürünler: ĠĢletme aģamasında yapılan üretim faaliyetleri esnasında hatalı ürünlerin oluģumu, üretime göre farklılıklar gösterecektir. Plastik ve Vulkanize Kauçuk Atıkları: ĠĢletme aģamasında oluģması muhtemel plastik ve vulkanize kauçuk atıkları üretimin cinsi ve miktarına göre farklılıklar gösterecektir. Hurda Atıkları: ĠĢletme aģamasında yapılacak üretim çalıģmalarına bağlı olarak plastik, metal hurda atıkları üretimin cinsi ve miktarına göre farklılıklar gösterecektir. 133

135 Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri (bu bölümde varsa geçici depolama alanı hakkında bilgi verilerek vaziyet planında gösterilmeli, katı atıkların hangi düzenli katı atık depolama alanında depolanacağı planlanmalı, alınacak izinler, evsel nitelikli atıkların ilgili idaresince toplanacağına dair belge rapora eklenmelidir) Projesi kapsamında arazinin hazırlanması, inģaat aģaması, iģletme aģaması ve iģletme sonrası dönemde meydana gelecek olan tüm atıklar için OSB yönetimi tarafından atık yönetim planları oluģturulacak ve çevre yönetim birimi kurulacaktır. Bu birim tarafından tüm iģletmelerin hazırlanan Çevre Yönetim Planına uygunluğu kontrol edilecek, atıkların mevzuata uygun olarak bertarafı veya geri kazanımı sağlanacaktır. OSB alanı içerisinde kurulacak tesislere atık yönetim planları hakkında düzenli aralıklarla eğitimler verilecektir. Ayrıca, OSB bünyesinde Geçici Atık Depolama Alanı oluģturulacak, oluģacak atıkların lisanslı tesislerde bertarafı ve geri kazanımı sağlanacaktır. Önerilen Özel Plastik Ġhtisas OSB nde oluģması muhtemel atıkların miktarları, özellikleri Bölüm 4.4.1, Bölüm de, bertaraf yöntemleri ise Bölüm te ayrı baģlıklar halinde verilmiģtir. Evsel Nitelikli Katı Atık: Projenin inģaat ve iģletme aģamasında meydana gelecek evsel nitelikli katı atıklar içerisinde; yemek atıkları, plastik, cam, büro atıkları (kağıt vb.) türü atıklar bulunacaktır. OluĢacak evsel nitelikli bu atıkların OSB alanı içerisinde kurulacak olan her bir tesiste kapalı kaplarda muhafaza edilmesi sağlanacak, OSB Yönetimine ait katı atık toplama araçları ile günlük düzenli olarak toplanacak ve Kırklareli Ġli nde bulunan katı atık düzenli depolama alanına taģınarak bertarafı sağlanacaktır. Konuya iliģkin Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve ĠĢletme Birliği (KIRK-KAB1) ile yazıģma yapılmıģ olup, cevap yazısında, deponi alanına OSB Yönetimi tarafından getirilmek, evsel nitelikli atıklar ile ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tarafından istendiğinde tüm analiz sonuçlarının OSB Yönetimi nce ibraz edilmek ve Çevre Yasalarından doğabilecek idari ve cezai tüm yasal sorumlulukların OSB Yönetimi ne ait olması koģuluyla Birlik Meclisi nce belirlenen bedel üzerinden ücretlendirilerek deponi alanında bertaraf edilmesinde bir sakınca bulunmadığı belirtilmiģtir (Bkz. Ek-15). Katı atıkların toplanması, biriktirilmesi ve uzaklaģtırılması Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtildiği üzere yapılacaktır. Evsel nitelikli katı atıkların Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 18 de belirtildiği gibi; denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmesi yasaktır. Bu sebeple oluģacak katı atıklar (metal, cam, plastik, kağıt vb.), biriktirme kaplarında niteliklerine göre ayrı ayrı toplanarak görünüģ, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek Ģekilde kapalı özel araçlarla taģınacaktır. Atıkların biriktirildiği kaplar sürekli olarak kapalı tutularak kemirici hayvan ve haģerenin önlenmesi sağlanacaktır. Bu kaplar uygun aralıklarla dezenfekte edilerek tekrar kullanıma sunulacaktır. Faaliyet süresince, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile tarih ve sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Ambalaj Atıkları: Projenin inģaat ve iģletme aģamasında meydana gelecek ve tekrar kullanımı/geri dönüģümü mümkün olan ambalaj atıklarının OSB alanı içerisinde kurulacak 134

136 olan her bir tesiste organik kökenli atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi sağlanacak ve geri dönüģümleri için lisanslı firma olan Emre Metal ve Plastik Geri DönüĢüm firmasına verilerek bertarafı sağlanacaktır. Ambalaj atıklarının bertarafı tarih ve sayılı Resmi Gazete de Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne göre sağlanacaktır. Kontamine Ambalaj Atıkları: Projenin inģaat ve iģletme aģamasında meydana gelecek bu atıklar tehlikeli atık kapsamında değerlendirilecek olup, OSB alanı içerisinde kurulacak olan her bir tesiste özel alanda biriktirilecek olup, lisanslı araçlarla tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanacaktır. Atık Pil ve Akümülatörler: Projenin inģaat ve iģletme aģamasında meydana gelecek atık piller, OSB alanı içerisinde kurulacak olan her bir tesiste evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilecek, pil ürünlerinin dağıtımını ve satıģını yapan iģletmelerce veya belediyelerce oluģturulacak toplama noktalarına teslim edilecektir. Makina ve ekipmanların akümülatörleri değiģtirilirken, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satıģını yapan iģletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini iģletenlerin oluģturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim edilecektir. Faaliyet sırasında oluģacak atık pil ve akümülatörlerin toplanması ve bertarafı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak değiģtirilen Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Tıbbi Atıklar: Projenin inģaat ve iģletme aģamasında meydana gelecek tıbbi atıkların hidrolik sistemle sıkıģtırılmadan toplanmaları ve taģınmaları gerekmektedir. Projenin iģletme aģamasında oluģabilecek tıbbi atıklar çevre ve insan sağlığına zarar verecek Ģekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmeyecektir. Tıbbi atıklar, OSB alanı içerisinde kurulacak olan her bir tesiste tehlikeli ve evsel atıklar ile karıģtırılmayacak, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak, biriktirilecek ve lisanslı firma olan 3K ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. tarafından düzenli aralıklarla toplanarak bertarafı sağlanacaktır (Bkz. Ek-16). Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taģımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikiģli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DĠKKAT TIBBĠ ATIK ibaresini taģıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılacaktır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulacak, ağızları sıkıca bağlanacak ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanacaktır. Proje kapsamında oluģacak tıbbi atıkların toplanması, taģınması ve bertarafı konusunda, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değiģikliğiyle birlikte Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 135

137 Tehlikeli Atıklar: Projenin inģaat ve iģletme aģamasında meydana gelecek tehlikeli atıklar, OSB alanı içerisinde kurulacak olan her bir tesiste beton saha üzerine yerleģtirilmiģ sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüģ standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilecek, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilecek, depolanan maddenin miktarı ve depolama tarihi konteynırlar üzerinde belirtilecek, konteynırların hasar görmesi durumunda atıklar, aynı özellikleri taģıyan baģka bir konteynıra aktarılacak, konteynırların devamlı kapalı kalması sağlanacak, atıklar kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde geçici depolanacaktır. OSB yönetimi atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine göndermeden önce, kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik iģlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluģuyor ise uygun Ģekilde çevre lisansı almıģ bertaraf ve geri kazanım tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla sorumlu olacaktır. Tehlikeli atıkların toplanması, biriktirilmesi ve bertarafı konusunda tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değiģikliğiyle birlikte Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. ĠnĢaattan Kaynaklı Katı Atıklar: Projenin iģletme aģamasında inģaattan kaynaklı katı atık oluģumu söz konusu olmayıp, inģaat aģamasında meydana gelecek bu atıklar, proje alanı içerisinde uygun bölgelerde toplanarak bunları değerlendiren geri kazanım tesislerine gönderilecektir. Beton ve enjeksiyon atığı malzemeler ise dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Bu atıklar kesinlikle atılmayacak ve/veya alıcı ortamlara verilmeyecektir. Hafriyat Atıkları: Projenin iģletme aģamasında hafriyat atığı söz konusu olmayıp, inģaat aģamasında gerçekleģtirilecek faaliyetler sonucunda meydana gelecek bitkisel toprak ve kazı fazlası malzemelerin, inģaat alanı dıģındaki alanlara rastgele atılmasını önlemek amacıyla kamyonlara yüklenerek proje kapsamında yeģil alan olarak belirlenen alanda planlanan Bitkisel Toprak Depo Alanı ve Kazı Fazlası Malzeme Alanı na taģınacak ve burada geçici olarak depolanacaktır. Bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenerek, toprağın kalitesi korunacak, çalıģma yapılan alanlar çalıģma iģlemleri bittikten sonra alandan sıyrılan bitkisel toprak ile ıslah edilecektir. Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sonucunda meydana gelecek bitkisel topraklar (30,97 ton/saat) OSB içerisinde yeģil alanların oluģturulacağı alanda planlanan yaklaģık 0,35 ha büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı na taģınarak (ortalama m) geçici bir süreliğine depolanacaktır. Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı, inģaat çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak olup, geri kalan kısmı toprak bakımından fakir tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere serilecektir. Proje kapsamında yapılacak olan arazi hazırlama çalıģmaları sırasında oluģacak olan kazı fazlası malzemelerin % 50 sine karģılık gelen m 3 lük kısmı bulunduğu arazide 136

138 ve temel kazı çalıģmalarında dolgu amaçlı olarak kullanılacak olup (51,68 ton/saat), geri kalan m 3 lük kısmı (51,68 ton/saat) OSB içerisinde yeģil alanların oluģturulacağı alanda planlanan yaklaģık 0,5 ha büyüklüğündeki Kazı Fazlası Malzeme Alanı na taģınarak (yaklaģık m) geçici bir süreliğine depolanacak ve üretim çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide çevre düzenleme çalıģmalarında dolgu amaçlı kullanılacaktır. Proje kapsamında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Hafriyat atıklarının dere yataklarına boģaltılması ve yönetmelik hükümlerinin dıģında yöntemlerle depolanması ya da bertaraf edilmesi söz konusu olmayacaktır. Ömrünü TamamlamıĢ Lastik: Projenin inģaatı için kullanılacak olan iģ makinalarının lastik değiģimleri yeterli altyapıya sahip olan yetkili servislerde gerçekleģtirilecektir. Ancak araç ve iģ makinalarının lastiklerinin proje sahasında değiģtirilmesinin gerekmesi halinde oluģacak atık lastiklerin geri kazanımı esas alınacak; geri kazanım ve bertaraf iģlemleri, hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar üzerinde tehlike yaratmadan, ses ve koku yoluyla çevreye herhangi bir olumsuz etkide bulunmadan ve doğal çevre ile koruma alanlarına zarar vermeden yapılacaktır. Ayrıca, ömrünü tamamlamıģ lastikler hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılmayacak, katı atık depolama tesislerinde depolanmayacak, ısınmada kullanılmayacak, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak Ģekilde her ne amaçla olursa olsun yakılmayacaktır. Ömrünü tamamlamıģ lastiklerin bertarafı ile ilgili belge ve dokümanlar düzenli bir Ģekilde Kırklareli Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ne verilecektir. Ayrıca, birer örneği faaliyet alanında bulundurularak denetim esnasında yetkililere ibraz edilecektir. Ömrünü tamamlamıģ lastiklerin toplanması ve bertaraf edilmesi konularında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değiģikliğiyle birlikte Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Arıtma Çamurları: Projenin inģaat aģamasında kurulacak olan Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi nde, iģletme aģamasında ise Atıksu Arıtma Tesisi nde yapılacak fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma esnasında meydana gelecek olan arıtma çamurlarının bertarafı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 119 a göre; (2) Kanalizasyon Ģebekesine deģarj ve arazi dıģındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluģan çamurlar, OSB nin belirleyeceği yere ve uygun teknik önlemler alınarak uzaklaģtırılır. hükmü gereğince OSB yönetimi tarafından sağlanacaktır. Atık Yağ: Projenin inģaat ve iģletme aģamasında makina ve ekipmanlardan kaynaklı meydana gelecek atık yağlar, oluģtukları yerlerde ağzı kapalı sızdırmaz kaplarda biriktirilmesi sağlanacak olup, OSB Yönetimi tarafından belirli aralıklarla toplanarak, lisanslı geri kazanım tesislerine verilerek bertarafı sağlanacaktır. ĠĢ makinalarının periyodik bakımları proje alanı dıģında en yakın ilçe merkezi bünyesinde bulunan petrol ve araç bakım istasyonlarında yapılacak ve atık yağların ilgili 137

139 bakım istasyonlarında değiģtirilmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında Ģantiye sahası içerisinde araçların bakımlarının yapılması gereken durumlarda atık yağların değiģeceği özel bir alan tayin edilecek, zemin sızdırmazlığı sağlanacak, yağmurdan etkilenmemesi için üzeri kapatılacak ve gerekli tüm önlemler alınacaktır. Yağ değiģimi ile oluģan atık yağların geçici depolanması, taģınması ve bertarafı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleģtirilecektir. Proje kapsamındaki tüm faaliyetler süresince, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değiģikliğiyle birlikte Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nin tüm hükümlerine uyulacaktır. Üretim Hatası Ürünler: Projenin inģaat aģamasında hatalı ürün meydana gelmeyecek olup, iģletme aģamasında meydana gelecek üretim hatası ürünler, prosese tekrar dahil edilerek yeniden kullanımları sağlanacaktır. Geri kullanılması mümkün olmayan ürünler ise, tehlikelilik durumlarına göre tehlikeli atık veya tehlikesiz atık olarak ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertaraf tesislerine verilmek suretiyle bertaraf edilecektir. Söz konusu proje kapsamında üretilecek olan plastik ve kauçuk sektöründeki hatalı ürünler tehlikesiz atık özelliğinde olacaktır. Plastik ve Vulkanize Kauçuk Atıkları: Projenin inģaat aģamasında plastik ve vulkanize kauçuk atıkları meydana gelmeyecek olup, iģletme aģamasında meydana gelecek plastik ve vulkanize kauçuk atıklarının kullanılabilir olanları prosese tekrar dahil edilecek, kullanılabilir durumda olmayanları ise geri dönüģüm firmalarına gönderilerek yeniden kullanımları sağlanacaktır. Hurda Atıkları: Projenin inģaat ve iģletme aģamasında meydana gelecek hurda atıklar OSB içerisinde kurulacak olan geçici atık deponi alanında biriktirilecek olup, lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanacaktır ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında OluĢacak Emisyon Kaynakları ve Alınacak Önlemler (Hesaplamalarda inģaat aģamasında malzeme taģınması, boģaltılması ve depolanması, iģletme aģamasındaki faaliyetler nedeniyle hakim rüzgar etkisiyle oluģabilecek tozlanma vb. ile birlikte proje alanının etrafında bulunan mevcut ve planlanan diğer sanayi alanları da göz önünde bulundurularak hakim rüzgar yönüne göre emisyon modellemeleri ve kapsamlı değerlendirmeler yapılmalıdır) ĠnĢaat AĢaması Projesi kapsamında arazinin hazırlanması ve inģaat çalıģmalarında yapılacak olan bitkisel toprakların ve kazı fazlası malzemelerin kazısı, yüklenmesi, kazı fazlası malzeme alanına taģınması, boģaltılması ve depolanması faaliyetleri sonucu toz emisyonu oluģacaktır. Kazı faaliyetlerinden kaynaklı toz emisyonu hesaplanırken SKHKKY Ek-12 Tablo 12.6 da verilen kontrollü ve kontrolsüz emisyon faktörleri kullanılmıģ olup, değerlendirme yapılırken en kötü hal senaryosu esas kabul edilmiģ ve kontrolsüz değerlere göre hava kalitesi dağılım hesapları yapılmıģtır. 138

140 Sökme (Kazı) Toz Emisyonu Hesabı Kontrolsüz Değer; Kazı Emisyon Faktörü; 0,025 kg toz/ton (SKHKKY Ek 12.); Kazı Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,0125 kg toz/ton Kontrollü Değer; Kazı Emisyon Faktörü; 0,0125 kg toz/ton (SKHKKY Ek 12.); Kazı Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,0125 kg toz/ton Yükleme Toz Emisyonu Hesabı Kontrolsüz Değer; Yükleme Emisyon Faktörü; 0,010 kg toz/ton (SKHKKY Ek 12.); Yükleme Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,01 kg toz/ton Kontrollü Değer; Yükleme Emisyon Faktörü; 0,005 kg toz/ton (SKHKKY Ek 12.); Yükleme Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,005 kg toz/ton Taşıma Toz Emisyonu Hesabı Kontrolsüz Değer; TaĢıma Emisyon Faktörü; 0,7 kg toz/km.araç (SKHKKY Ek 12.); TaĢıma Emisyon Hesabı = 0,7 kg toz/km.araç x Mesafe (GidiĢ-DönüĢ) km/sefer x Sefer Sayısı (sefer/gün) x 1 gün/10 saat Kontrollü Değer; TaĢıma Emisyon Faktörü; 0,35 kg toz/km.araç (SKHKKY Ek 12.); TaĢıma Emisyon Hesabı = 0,35 kg toz/km.araç x Mesafe (GidiĢ-DönüĢ) km/sefer x Sefer Sayısı (sefer/gün) x 1 gün/10 saat Boşaltma Toz Emisyonu Hesabı Kontrolsüz Değer; BoĢaltma Emisyon Faktörü; 0,01 kg toz/ton (SKHKKY Ek 12.); BoĢaltma Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,01 kg toz/ton Kontrollü Değer; BoĢaltma Emisyon Faktörü; 0,005 kg toz/ton (SKHKKY Ek 12.); BoĢaltma Emisyon Hesabı = saatlik tüketim miktarı (ton/saat) x 0,005 kg toz/ton 139

141 Depolama Toz Emisyonu Hesabı Kontrolsüz Değer; Depolama Emisyon Faktörü; 5,8 kg/ha-gün (SKHKKY Ek 12.); Depolama Emisyon Hesabı = 5,8 kg/ha-gün x depolama alanı (m 2 /gün) x 1ha/10000 m 2 x 1 gün/10 saat Kontrollü Değer; Depolama Emisyon Faktörü; 2,9 kg/ha-gün (SKHKKY Ek 12.); Depolama Emisyon Hesabı = 2,9 kg/ha-gün x depolama alanı (m 2 /gün) x 1ha/10000 m 2 x 1 gün/10 saat Proje kapsamında yapılacak olan bitkisel toprak ve temel kazı çalıģmaları birlikte ele alınmıģ olup, kümülatif hesaplamalar yapılmıģtır. ĠnĢaat AĢaması Bitkisel Toprak Kazısı Proje kapsamında nin kurulacağı alanın ( ,20 m 2 ) yüzeyinde yaklaģık 0,25 metre bitkisel toprak bulunmaktadır. Bitkisel topraklar ekskavatör yardımı ile sıyrılarak alınacak ve geçici bir süreliğine OSB alanı içerisinde planlanan Bitkisel Toprak Depo Alanı nda geçici bir süreliğine depolanacaktır. Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı, inģaat çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak olup, geri kalan kısmı toprak bakımından fakir tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere serilecektir. Bitkisel Toprak Miktarı = ,20 m 3 x 0,25 m = m 3 Proje kapsamında kurulması planlanan 3 alandan oluģmaktadır. Alanlar arası ulaģımı sağlamak amacıyla yaklaģık 200 m, 160 m ve 25 m uzunluğunda olmak üzere 3 adet bağlantı yolu yapılacak olup, bu yolların geniģliği 15 m olacaktır (Bkz. Ek-1, 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı).. Bağlantı yolları ormalık alanda yapılacak olup, yüzeyde 0,25 m bitkisel toprak bulunmaktadır. Yüzeyde bulunan yaklaģık m 3 (200 x 15 x 0, x 15 x 0, x 15 x 0,25) bitkisel toprak sıyrılacak ve OSB alanı içerisinde planlanan yaklaģık 0,35 ha büyüklüğündeki Bitkisel Toprak Depo Alanı nda depolanacaktır. Toplam Bitkisel Toprak Miktarı = OSB Bitkisel Toprak + Yol Yapımı Bitkisel Toprak = m m 3 = m 3 Bitkisel toprağın yoğunluğu ortalama olarak 1,7 ton/m 3 tür. Buna göre; Toplam Bitkisel Toprak Miktarı : m 3 = ton 140

142 Yıllık Bitkisel Toprak Miktarı : m 3 = ton Aylık Bitkisel Toprak Miktarı : m 3 = ton Günlük Bitkisel Toprak Miktarı : 182,14 m 3 = 309,63 ton Saatlik Bitkisel Toprak Miktarı : 18,22 m 3 = 30,97 ton ÇalıĢma Süreleri : 2 Yıl, Yıl/12 ay, Ay/25 gün, Gün/10 saat Malzeme Yoğunluğu : 1,7 ton/m 3 (ortalama olarak) Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sonucunda meydana gelecek bitkisel topraklar (30,97 ton/saat) OSB alanı içerisinde planlanan Bitkisel Toprak Depo Alanı na taģınarak (en fazla m) geçici bir süreliğine depolanacaktır. Depolanan bitkisel toprakların bir kısmı, inģaat çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide rehabilitasyon amaçlı kullanılacak olup, geri kalan kısmı toprak bakımından fakir tarım arazilerinin bulunduğu bölgelere serilecektir. Bitkisel Toprak Depo Alanı na taģınacak bitkisel toprak miktarı günlük 309,63 ton olup, 25 ton kapasiteli kamyonlar kullanılarak günde 13 sefer yapılacaktır. Temel Kazısı Proje kapsamında nin kurulacağı alanda toplamda 1 metrelik temel kazısı yapılacak olup (0,25 m lik bitkisel t oprak, 0,75 m lik temel kazısı), kazısı sonucu açığa çıkacak kazı fazlası malzemelerin bir kısmı bulunduğu arazide ve temel kazı çalıģmalarında dolgu amaçlı kullanılacak olup, bir kısmı da OSB alanı içerisinde planlanan yaklaģık 0,5 ha büyüklüğündeki Kazı Fazlası Malzeme Alanı nda geçici bir süreliğine depolanacaktır. Depolanan kazı fazlası malzemeler inģaat çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide çevre düzenleme çalıģmalarında dolgu amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı ve/veya Vize Belediye BaĢkanlığı tarafından gösterilen araziye taģınarak bertaraf edilmesi de alternatifler arasındadır. ĠnĢaat çalıģmalarından çıkan kazı fazlası, pasa, atık veya herhangi bir malzeme orman alanına dökülmeyecektir. Kazı Fazlası Malzeme Miktarı = ,20 m 3 x 0,75 m = m 3 Proje kapsamında kurulması planlanan 3 alandan oluģmaktadır. Alanlar arası ulaģımı sağlamak amacıyla yaklaģık 200 m, 160 m ve 100 m uzunluğunda olmak üzere 3 adet bağlantı yolu yapılacak olup, bu yolların geniģliği 15 m olacaktır (Bkz. Ek-1, 1/ Ölçekli Genel YerleĢim Planı). Yol yapım çalıģmalarında yaklaģık 0,5 m derinliğinde kazılar yapılacak olup, toplamda m 3 (200 x 0,5 x x 0,5 x x 0,5 x 15) kazı fazlası malzeme meydana gelecektir. Bu kazı fazlası malzemeler arazide dolgu amaçlı kullanılacağından depo alanında depolanmayacaktır. Toplam Kazı Fazlası Malzeme = OSB Kazı Fazlası Mazleme + Yol Yapımı Kazı Fazlası Malzeme = m m 3 = m 3 141

143 Kazı fazlası malzemenin yoğunluğu ortalama olarak 1,9 ton/m 3 tür. Buna göre; Toplam Temel Kazısı Miktarı : m 3 = ton Yıllık Temel Kazısı Miktarı : m 3 = ton Aylık Temel Kazısı Miktarı : m 3 = ton Günlük Temel Kazısı Miktarı : 544 m 3 = 1.033,60 ton Saatlik Temel Kazısı Miktarı : 54,40 m 3 = 103,36 ton ÇalıĢma Süreleri : 2 Yıl, Yıl/12 Ay, Ay/25 Gün, Gün/10 Saat Malzeme Yoğunluğu : 1,9 ton/m 3 (ortalama olarak) Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sonucunda meydana gelecek kazı fazlası malzemelerin % 50 sine karģılık gelen m 3 lük kısmı bulunduğu arazide ve temel kazı çalıģmalarında dolgu amaçlı olarak kullanılacak olup (51,68 ton/saat), geri kalan m 3 lük kısmı (51,68 ton/saat) OSB alanı içerisinde planlanan yaklaģık 0,5 ha büyüklüğündeki Kazı Fazlası Malzeme Alanı na taģınarak (en fazla m) geçici bir süreliğine depolanacak ve üretim çalıģmalarının tamamlanmasının ardından arazide çevre düzenleme çalıģmalarında dolgu amaçlı kullanılacaktır. Ayrıca, kazı fazlası mazlemelerin Doğanca Köyü Muhtarlığı ve/veya Vize Belediye BaĢkanlığı tarafından gösterilen araziye taģınarak bertaraf edilmesi de alternatifler arasındadır. ĠnĢaat çalıģmalarından çıkan kazı fazlası, pasa, atık veya herhangi bir malzeme orman alanına dökülmeyecektir. Kazı Fazlası Malzeme Alanı na taģınacak kazı fazlası malzeme miktarı günlük 516,80 ton (1.033,60 ton / 2) olup, 25 ton kapasiteli kamyonlar kullanılarak günde 21 sefer yapılacaktır. Kümülatif Toz Emisyon Değerleri Arazinin düzenlenmesi ve inģaat aģamasında (bitkisel toprak kazısı, temel kazısı, yol yapımı) çeģitli faaliyetler sonucu meydana gelecek toz emsiyon değerleri SKHKKY Ek-12 Tablo 12.6 da verilen emisyon faktörleri kullanılarak Kontrolsüz ve Kontrollü Değerler olarak ayrı ayrı hesaplanmıģ ve aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo Arazinin Düzenlenmesi ve ĠnĢaat AĢamasında Meydana Gelecek Toz Emsiyon Değerleri Faaliyet Bitkisel Toprak Kazı Bitkisel Toprak Yükleme Bitkisel Toprak Nakliye Bitkisel Toprak BoĢaltma Bitkisel Toprak Depolama Temel Kazısı Kazı Temel Kazısı Yükleme Saatlik Hafriyat Miktarı 30,97 ton/saat 103,36 ton/saat 51,68 ton/saat Emisyon Faktörleri (Kontrolsüz) Emisyon Değerleri (kg/saat) Emisyon Kontrolsüz Faktörleri Değerler (Kontrollü) Kontrollü Değerler 0,025 kg.toz/ton 0,77 kg/saat 0,0125 kg.toz/ton 0,39 kg/saat 0,01 kg.toz/ton 0,31 kg/saat 0,005 kg.toz/ton 0,16 kg/saat 0,7 kg.toz/km 2,73 kg/saat 0,35 kg.toz/km 1,37 kg/saat 0,01 kg.toz/ton 0,31 kg/saat 0,005 kg.toz/ton 0,16 kg/saat 5,8 kg/ha.gün 0,0011 kg/saat 2,9 kg/ha.gün 0,0006 kg/saat 0,025 kg.toz/ton 2,58 kg/saat 0,0125 kg.toz/ton 1,29 kg/saat 0,01 kg.toz/ton 0,52 kg/saat 0,005 kg.toz/ton 0,26 kg/saat 142

144 Faaliyet Temel Kazısı Nakliye Temel Kazısı BoĢaltma Temel Kazısı Depolama Toplam Değerler Saatlik Hafriyat Miktarı Emisyon Faktörleri (Kontrolsüz) Emisyon Değerleri (kg/saat) Emisyon Kontrolsüz Faktörleri Değerler (Kontrollü) Kontrollü Değerler 0,7 kg.toz/km 4,41 kg/saat 0,35 kg.toz/km 2,21 kg/saat 0,01 kg.toz/ton 0,52 kg/saat 0,005 kg.toz/ton 0,26 kg/saat 5,8 kg/ha.gün 0,003 kg/saat 2,9 kg/ha.gün 0,002 kg/saat Kontrolsüz Değerler Toplamı: 12,15 kg/saat Kontrollü Değerler Toplamı: 6,10 kg/saat Arazinin düzenlenmesi ve inģaat aģamasında (bitkisel toprak kazısı ve temel kazısı) çeģitli faaliyetler sonucu meydana gelmesi muhtemel kontrolsüz toz emisyon değeri 12,15 kg/saat olarak hesaplanmıģtır. Hesaplanan bu değer, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 Tablo 2.1 de verilen Normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme saatleri için verilen kütlesel debi (>1 kg/saat) (Baca dıģındaki yerler) değerini aģmaktadır. Bu nedenle toz dağılım modeli yapılmıģtır. OluĢacak Tozun Çevre Atmosferin Dağılımı Modellemesi Noktasal Kaynak için Gauss Dağılım Denklemi; 2 h,, exp exp exp exp exp 2 z y z z x Qi y z h z h Vdi C x y z 10 i U Uh h y z z Hesaplanan kütlesel debi: Q Q = 12,15 kg/saat (Meydana gelecek olan toz miktarı) Za = 10 m (Anemometrenin yerden olan yüksekliği) Uh = Etkin baca yüksekliğindeki rüzgar hızı (m/sn) U h Değerinin Hesaplanması: U h = UR(h/Za) M formülü kullanılır. Yayılma Sınıfı M A (Çok kararsız) 0,09 * B (kararsız) 0,20 C/I (Nötral) 0,22 C/II (Nötral) 0,28 D (kararlı) 0,37 E (çok kararlı) 0,42 * Hesaplamalarda Kullanılan Kararlık Sınıfı Meydana gelecek olan tozun % 80 ini (edinilen tecrübelere göre) 10 dan büyük partiküller oluģturmaktadır. 143

145 Havada Asılı Partikül Miktarı için C(x,y,z); Q = 2,43 kg/saat (10 dan küçük partiküller için, toplam toz değerinin yaklaģık % 20 si) H = 5 m (edinilen tecrübelere göre ) Z = 1,8 m olarak alınmıģtır. = 0,01 m/s V di Çöken Toz Miktarı için (di); Q = 9,72 kg/saat (10 dan büyük partiküller için, toplam toz değerinin yaklaģık % 80 i) H = 5 m Z = 0 alınmıģtır = 0,07 m V di Yukarıdaki değerler ve formüller kullanılarak aģağıdaki toz dağılım tabloları çıkartılmıģtır. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu na ait rüzgar ve diğer meteoroloji verileri kullanılmıģtır. Lüleburgaz Meteoroloji Ġstasyonu nda Kaydedilen Uzun Yıllara Ait Veriler Ek-12 de verilmiģtir. Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı ( g/m 3 ) Yön Ortalama Rüzgar 100 m 150 m 200 m 260 m 270 m Hızı (m/sn) N 1, NNE 2, NE 1, ENE 2, E 2, ESE 2, SE 1, SSE 2, S 2, SSW 3, SW 2, WSW 2, W 1, WNW 2, NW 1, NNW 2,

146 ġekil Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Havada Asılı Tozların Dağılım Grafiği ( g/m 3 ) Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.saat) Yön Ortalama Rüzgar Hızı (m/sn) 11 m 12 m 13 m N 1, NNE 2, NE 1, ENE 2, E 2, ESE 2, SE 1, SSE 2, S 2, SSW 3, SW 2, WSW 2, W 1, WNW 2, NW 1, NNW 2,

147 ġekil Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasından Kaynaklanan Çöken Tozların Dağılımı (mg/m 2.saat) Yukarıda havada asılı ve çöken toz dağılımı hesaplarında Gauss Dağılım Denklemi kullanılmıģtır. Gauss dağılım denklemi, kirleticinin kaynaktan sürekli eģit konsantrasyonda yayıldığını, arazinin düz olduğunu ve kirletici ile alıcı arasında herhangi bir engelin olmadığını varsaymaktadır. Bu nedenle hesaplanan konsantrasyon değerleri olası konsantrasyon değerlerden daha yüksek hesaplanmaktadır. Elde edilen değerler Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, EK-I-A da yer alan GeçiĢ Dönemi Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sınır Değerleri ve Uyarı EĢikleri Tablosu (Tablo ve Tablo 4.5.5) ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 Tablo 2.2 de verilen sınır değerler dikkate alınarak değerlendirilmiģtir. Tablo PM 10 ve Çöken Toz Ġçin SKHKKY EK-2 Tablo 2.2 Emisyonları Ġçin Sınır Değerler Parametre Havada Asılı Partikül Madde (PM 10) Çöken Toz Sınır Değer [μg/m 3 ] Süre [Çöken Toz mg/m 2 gün] 2013 KVS 100 UVS 60 KVS 390 UVS 210 Tablo PM 10 için HKKDY de Belirtilen Sınır Değerler (µg/m 3 ) Kirletici Ortalama Süre Sınır Değerler KVS 24 SAATLĠK 50 μg/m 3 PM10 UVS YILLIK 40 μg/m 3 Tablo ve Tablo te verilen değerler incelediğinde; oluģacak olan havada asılı partiküllerin tüm rüzgâr yönlerinde 270 m mesafede KVS ve UVS sınır değerlerin altına indiği, çöken partiküllerin ise 13 m mesafede UVS ve KVS sınır değerlerin çok altında olduğu görülmektedir. Hakim rüzgar yönü Kuzeydoğu dur (NE). 146

148 nin en yakınında bulunan hassas yapı, kuzeybatı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Doğanca Köyü ne bağlı yapı/konut olup, arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yapılacak faaliyetlerden kaynaklı oluģacak toplam toz emisyonlarından etkilenmesi beklenmemektedir. Toz Emisyonunu Azaltmak için Alınacak Önlemler Savurma yapmadan yükleme ve boģaltma yapılmasına özen gösterilecektir. Kamyon üzerindeki malzemenin taģıma esnasında üzeri branda ile örtülecektir. ÇalıĢma sahası içerisinde hareket edecek araçlara hız sınırlaması getirilecektir. Faaliyet sahasında tesis içi yollarda spreyleme çalıģmaları yapılacaktır. Depolanan kazı fazlası malzemenin ve bitkisel toprağın üzerine spreyleme yapılarak nem oranının tozlanmayı engelleyici seviyede tutulması sağlanacaktır. ĠĢletme AĢaması ĠĢletme aģamasında, plastik ve kauçuk ürünleri üretimi esnasında prosesten kaynaklı gaz emisyonu oluģacaktır. Bu gaz emisyonları; üretim prosesinde, karıģtırma, ön Ģekillendirme, solvent kulanımı ve vulkanizasyon iģlemlerinden kaynaklanacaktır. Ayrıca, kuru kimyasalların tartıldığı ve karıģtırma öncesinde bekletildiği alanlar, kaçak emisyonların, muhtemel dökülme ve sızıntıların kaynağı olabilir. Kimyasalların, bazı tesislerde üstü açık büyük kutularda bekletilmesi, kaçak toz emisyon riskini arttırmaktadır. Ancak kimyasalların paketlenmiģ olarak polietilen çantalarda olması, bu problemi kısmen çözmüģtür. Sistemin kapalı devre olarak çalıģması, kimyasalların otomatik yüklenmesi ile tamamen elimine edilebilir. ĠĢletme döneminde prosesten kaynaklı emisyonlar plastik ürünler ve kauçuk ürünlerin üretimi için ayrı ayrı hesaplanmıģ ve toplam emisyon değerlerinin çevreye olası etkileri değerlendirilmiģtir. Proje kapsamında gerçekleģtirilecek plastik üretimi esnasında meydana gelebilecek muhtemel emisyonların kaynakları ve kirletici türleri ile bu kirleticilerin miktarları aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo Plastik Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Kaynakları, Yıllık Üretilen Ürün Miktarları, Kirletici Türleri ve Emisyon Faktörleri Plastik Üretim Prosesi Yıllık Üretilen Plastik Ürün Miktarı (kg/yıl) VOC (lb/ton) Emisyon Faktörleri PM (lb/ton) Vinil Klorür (lb/ton) Ürün YapıĢtırma ,25E+01 Extruder ,06E-02 9,58E-02 Film Üretimi (Dairesel/Düz) ,84E-02 8,02E-02 Levha Üretimi (Polimerize) ,50E+00 Köpük Üretimi (Genel Süreci) ,00E+01 Laminasyon (Su Isıtıcıları/Fırın) ,05E+01 Kalıplama Makinesi ,14E-02 1,30E-01 Polietilen Ekstrüzyon ,50E+01 1,50E+02 PVC Ekstrüzyon Kırma, Öğütme ,20E-01 3,50E+01 1,70E+01 2,92E-01 Kaynak: Chemtrac, Version 3.2, 2012) 147

149 Yapılan hesaplamalarda OSB alanı içerisinde faaliyetlerini gerçekleģtirecek 64 iģletmenin tamamındaki üretim miktarı dikkate alınmıģ ve toplam kirletici emisyonlar hesaplanmıģtır. Tablo Plastik Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Toplam Emisyon Miktarları Üretim Miktarı (ton/yıl) ton/yıl Kirletici Türü Havaya Salınım (kg/yıl) Havaya Salınım (kg/saat) Partikül Madde (PM) ,3 288,31 Uçucu Organik BileĢikler (VOC) ,7 308,79 Vinil Klorür ,0 26,41 Kauçuk üretimi esnasında meydana gelebilecek emisyon miktarları, plastik üretimi esnasında meydana gelebilecek emisyon faktörlerinden farklı olup, üretim yapılan ünitelere (Otoklav, Silindir, Ekstruzyon, Sıcak Hava, Freze, KarıĢtırma, Merdane) ve ürün gurubuna göre ayrı baģlıklar altında hesaplanmıģtır. Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Ekstruzyon) EKSTRÜZYON Lastik Taban / Yanak (Doğal Kauçuk / Polibütadien Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Sırtı (Stiren Butadien Kauçuk / Polibütadien Kauçuk) (kg/yıl) EPDM 2 (Peroksit Kür) (kg/yıl) Emülsiyon Formundaki SBR (SBR 1502) (kg/yıl) kg/yıl TOPLAM kg/saat Toplam Uçucu Organik BileĢikler 49,37 106,89 107,88 72,24 336,38 0,04 (VOC) Toplam TürleĢmiĢ Organikler 183,93 786,36 305,23 157, ,83 0,16 Toplam Partikül Madde 0,27 0,07 0,13 0,20 0,67 0,00 Toplam Organik Tehlikeli Hava 85,88 305,51 162,37 74,34 628,09 0,07 Kirleticileri (HAP) Toplam Metal Tehlikeli Hava 4,06 0,91 1,70 6,56 13,24 0,00 Kirleticileri (HAP) Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri 89,94 306,42 164,07 80,90 641,33 0,07 (HAP) Kaynak: AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4 148

150 Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Otoklav) OTOKLAV Lastik Taban / Yanak (Doğal Kauçuk / Polibütadien Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Apex (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) Lastik sırtı (Stiren Butadien Kauçuk / Polibütadien Kauçuk) (kg/yıl) EPDM 1 (Kükürt Kür) (kg/yıl) EPDM 2 (Peroksit Kür) (kg/yıl) CRW (Polychloroprene W Tipi) (kg/yıl) Klorlu Polietilen (CPE) (kg/yıl) Emülsiyon Formundaki SBR (SBR 1502) (kg/yıl) kg/yıl TOPLAM Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) 1295, , ,10 578, ,69 540, ,05 755, ,62 1,07 Toplam TürleĢmiĢ Organikler 2030, , , , , , , , ,85 9,67 Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 1082, ,24 585, , , , ,56 523, ,29 7,55 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 1082, ,24 585, , , , ,56 523, ,29 7,55 Kaynak: AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4 Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Silindir) SĠLĠNDĠR Lastik Katı (Doğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk) (kg/yıl) CRG (Polychloroprene G Tipi) (kg/yıl) kg/yıl TOPLAM kg/saat Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) 486,07 40,20 526,27 0,060 Toplam TürleĢmiĢ Organikler 666,13 38,86 704,99 0,080 Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 110,69 24,47 135,16 0,015 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 110,69 24,47 135,16 0,015 Kaynak: AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4 kg/saat 149

151 Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Sıcak Hava) SICAK HAVA Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) Toplam TürleĢmiĢ Organikler Lastik Apex (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) EPDM 1 (Kükürt Kür) (kg/yıl) Emülsiyon Formundaki SBR (SBR 1502) (kg/yıl) kg/yıl TOPLAM kg/saat 8151, , , ,54 4, , , , ,04 5,63 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri 317, , , ,37 2,74 (HAP) Toplam Organik Tehlikeli Hava 317, , , ,37 2,74 Kirleticileri (HAP) Kaynak: AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4 Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Freze) FREZE Lastik Katı (Doğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Bant Katı (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Taban / Yanak (Doğal Kauçuk / Polibütadien Kauçuk) (kg/yıl) CRG (Polychloroprene G Tipi) (kg/yıl) kg/yıl TOPLAM kg/saat Toplam Uçucu Organik BileĢikler 956,94 982,59 727,76 4, ,62 0,30 (VOC) Toplam TürleĢmiĢ Organikler 302,59 375,01 438,47 8, ,17 0,13 Toplam Organik Tehlikeli Hava 55,62 179,33 138,33 2,61 375,88 0,04 Kirleticileri (HAP) Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri 55,62 179,33 138,33 2,61 375,88 0,04 (HAP) Kaynak: AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4 150

152 Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (KarıĢtırma) KARIġTIRMA Lastik Ġç Gövde (BrIIR / NR) (kg/yıl) Lastik Kat Kat (Doğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Bant Coat (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Taban / Yanak (Doğal Kauçuk / Polibütadie n Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Apex (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) Lastik sırtı (Stiren Butadien Kauçuk / Polibütadie n Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Mesane (Butil Kauçuk) (kg/yıl) EPDM 1 (EPDM Kükürt Kür) (kg/yıl) EPDM 2 (Peroksit Kür) (kg/yıl) EPDM 3 (Sigara Siyah EPDM Kükürt Kür) (kg/yıl) CRW (Polychloropren e W Tipi) (kg/yıl) CRG (Polychloropren e G Tipi) (kg/yıl) Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) 536,47 340, ,32 337, ,98 336, ,65 127,91 253, ,96 285,65 134,15 Toplam TürleĢmiĢ Organikler 441,99 481,49 775,96 462,26 537,95 856,28 773,56 642,02 499, ,72 306,21 582,23 Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 182,85 115,85 513,22 220,91 364,12 423,88 364,71 485,46 132, ,13 99,32 482,95 Toplam Metal Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 0,84 0,08 1,51 0,61 0,67 0,06 1,19 0,34 0,02 0,45 0,02 0,25 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 183,69 115,93 514,09 221,52 364,79 423,93 365,90 485,80 132, ,58 99,34 483,20 Toplam Partikül Madde 1522, , , , , , , ,40 428, ,60 681, ,10 KARIġTIRMA Paracryl OZO (NBR / PVC) (kg/yıl) Paracryl BLT (NBR) (kg/yıl) Hypalon (CSM) (kg/yıl) Floroelast omer (FKM) (kg/yıl) AEM (Vamac) (kg/yıl) Hidrojene Nitril (HNBR) (kg/yıl) Silikon (VMQ) (kg/yıl) Akrilat Kauçuk (ACM) (kg/yıl) Klorlu Polietilen (CPE) (kg/yıl) Emülsiyon Formunda ki SBR (SBR 1502) (kg/yıl) Epichloro hydrin (ECO) (kg/yıl) kg/yıl TOPLAM Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) 1982, ,83 81,69 710, ,74 565,34 240,19 65, , ,59 266, ,40 2,42 Toplam TürleĢmiĢ Organikler 1333, ,09 532,54 264, , ,04 172,44 120, ,63 728,81 308, ,07 2,10 Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 139,78 368,36 483,53 40, ,53 405,30 32,07 57,93 98,01 259,03 258, ,84 0,89 Toplam Metal Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 0,42 0,11 0,22 0,01 0,67 0,35 0,25 0,09 0,01 0,10 0,45 8,75 0,00 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 140,20 368,47 483,75 40, ,20 405,65 32,32 58,02 98,03 259,13 258, ,94 0,89 Toplam Partikül Madde 2140, , , ,90 779, ,40 600, ,80 652, , , ,27 7,34 Kaynak: AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4 kg/saat 151

153 Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Merdane) MERDANE Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) Toplam TürleĢmiĢ Organikler Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) Lastik Ġç Gövde (BrIIR / NR) (kg/yıl) Lastik Kat Kat (Doğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Bant Coat (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Apex (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Mesane (Butil Kauçuk) (kg/yıl) EPDM 2 (Peroksit Kür) (kg/yıl) EPDM 3 (Sigara Siyah EPDM Kükürt Kür) (kg/yıl) CRW (Polychloroprene W Tipi) (kg/yıl) CRG (Polychloroprene G Tipi) (kg/yıl) 7198, , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 260, , ,23 727,17 422, , , , ,84 260, , ,23 727,17 422, , , , ,97 MERDANE Paracryl OZO (NBR / PVC) (kg/yıl) Paracryl BLT (NBR) (kg/yıl) Floroelastomer (FKM) (kg/yıl) AEM (Vamac) (kg/yıl) Silikon (VMQ) (kg/yıl) Akrilat Kauçuk (ACM) (kg/yıl) Emülsiyon Formundaki SBR (SBR 1502) (kg/yıl) Epichlorohydrin (ECO) (kg/yıl) kg/yıl TOPLAM Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) 12317, , , , , , , , ,62 23,50 Toplam TürleĢmiĢ Organikler 13653, , , , , , , , ,03 16,55 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 11836, ,08 554, , ,50 648, ,76 631, ,87 8,16 Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 8965, , , ,50 0,00 648, ,76 631, ,82 8,40 Kaynak: AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4 kg/saat 152

154 Tablo Kauçuk Üretimi Esnasında Meydana Gelebilecek Emisyon Miktarları (Toplam) TOPLAM Lastik Ġç Gövde (BrIIR / NR) (kg/yıl) Lastik Kat Kat (Doğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Bant Coat (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Taban / Yanak (Doğal Kauçuk / Polibütadie n Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Apex (Doğal Kauçuk) (kg/yıl) Lastik sırtı (Stiren Butadien Kauçuk / Polibütadie n Kauçuk) (kg/yıl) Lastik Mesane (Butil Kauçuk) (kg/yıl) EPDM 1 (EPDM Kükürt Kür) (kg/yıl) EPDM 2 (Peroksit Kür) (kg/yıl) EPDM 3 (Sigara Siyah EPDM Kükürt Kür) (kg/yıl) CRW (Polychloropren e W Tipi) (kg/yıl) CRG (Polychloropren e G Tipi) (kg/yıl) Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) 7734, , , , , , , , , , , ,20 Toplam TürleĢmiĢ Organikler 2652, , , , , , , , , , , ,64 Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 443, , , , , ,20 786, , , , , ,99 Toplam Metal Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 0,84 0,08 1,51 4,68 0,67 0,97 1,19 0,34 1,72 0,45 0,02 0,25 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 444, , , , , ,17 788, , , , , ,12 Toplam Partikül Madde 1522, , , , , , , ,40 428, ,60 681, ,10 TOPLAM Paracryl OZO (NBR / PVC) (kg/yıl) Paracryl BLT (NBR) (kg/yıl) Hypalon (CSM) (kg/yıl) Floroelastomer (FKM) (kg/yıl) AEM (Vamac) (kg/yıl) Hidrojene Nitril (HNBR) (kg/yıl) Silikon (VMQ) (kg/yıl) Akrilat Kauçuk (ACM) (kg/yıl) Klorlu Polietilen (CPE) (kg/yıl) Emülsiyon Formundaki SBR (SBR 1502) (kg/yıl) Epichlorohydrin (ECO) (kg/yıl) TOPLAM Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) 14299, ,81 81, , ,56 565, , , , , , ,44 32,07 Toplam TürleĢmiĢ Organikler 14987, ,92 532, , , , , , , , , ,98 42,71 Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 9104, ,71 483, , ,03 405,30 32,07 705, , ,24 889, ,45 19,70 Toplam Metal Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 0,42 0,11 0,22 0,01 0,67 0,35 0,25 0,09 0,01 6,67 0,45 21,99 0,003 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 11977, ,55 483,75 595, ,95 405, ,82 706, , ,90 890, ,84 19,46 Toplam Partikül Madde 2140, , , ,90 779, ,40 600, ,80 652, , , ,94 7,34 Kaynak: AP-42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 4 kg/yıl kg/saat 153

155 Kauçuk üretimi esnasında oluģması muhtemel emisyon tür ve miktarları, üretim süreci boyunca emisyon oluģturacak üniteler kapsamında ayrı ayrı ele alınmıģ olup, kümülatif olarak hesaplanmıģtır. Tablo incelendiğinde kauçuk üretimi esnasında meydana gelecek emisyon miktarlarının çok düģük olduğu görülmektedir. Önerilen OSB içerisnde yer alacak tesislerde gerçekleģtirilecek plastik ve kauçuk üretiminden kaynaklı emisyon miktarları ve toplam emisyon miktarları Tablo da verilmiģtir. Tablo OSB Kapsamında ĠĢletme AĢamasında Üretimden Kaynaklı OluĢacak Emisyon Miktarları Emisyonlar Kauçuk Üretiminden Kaynaklı Emisyon Miktarları Plastik Üretiminden Kaynaklı Emisyon Miktarları TOPLAM kg/yıl kg/saat kg/yıl kg/saat kg/yıl kg/saat Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) ,44 32, ,7 308, ,14 340,86 Toplam TürleĢmiĢ Organikler ,98 42, ,98 42,71 Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) ,45 19, ,45 19,70 Toplam Tehlikeli Metal Hava Kirleticileri (HAP) 21,99 0, ,99 0,00 Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) ,84 19, ,84 19,46 Toplam Partikül Madde 64311,94 7, ,3 288, ,24 295,65 Vinil Klorür ,0 26, ,00 26,41 ĠĢletmelerde üretim esnasında oluģacak emisyonlar genelde havalandırma bacaları yardımı ile atmosfere verilebilecek olup, proses bacaları ile de atmosfere terk edilecektir. OSB alanı içerisinde 64 iģletmenin kurulacağı göz önüne alındığında, her bir iģletmeden kaynaklanacak emisyon miktarları Tablo 17 de verilmiģtir. Tablo OSB Alanı Ġçerisinde Her Bir ĠĢletmeden Kaynaklanacak Emisyon Miktarları TOPLAM OSB Bünyesinde Ortaya Çıkacak Toplam Emisyon Miktarları Her Bir Tesiste Ortaya Çıkabilecek Emisyon Miktarları SKHKKY Ek-2, Tablo 2.1 Kütlesel Debiler (kg/saat) (kg/saat) (kg/saat) Toplam Uçucu Organik BileĢikler (VOC) 340,86 5, Toplam TürleĢmiĢ Organikler 42,71 0, Toplam Organik Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 19,70 0,308 - Toplam Tehlikeli Metal Hava Kirleticileri (HAP) 0,00 0,000 - Toplam Tehlikeli Hava Kirleticileri (HAP) 19,46 0,304 - Toplam Partikül Madde 295,65 4, Vinil Klorür 26,41 0,

156 Hesaplanan bu değerler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 2 Tablo 2.1 de verilen "Normal iģletme Ģartlarında ve haftalık iģ günlerindeki iģletme saatleri için kütlesel debiler" değerleri ile karģılaģtırıldığında, SKHKKY EK 2 Tablo 2.1. de verilen sınır değerleri aģılmadığı için hava kirliliği dağılım modellemesi yapılmamıģtır. Proje alanında hakim rüzgar yönü Kuzeydoğu (NE) dur. Proje alanına en yakın yerleģim yerleri ise; - Kuzeybatı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Doğanca Köyü ne bağlı yapı/konut, - Kuzeydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan ÇavuĢköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Güneydoğu yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Topçuköy Köyü ne bağlı yapı/konut, - Batı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Cevizköy Köyü ne bağlı yapı/konuttur. Proje alanına en yakın yerleģim yerleri mesafeleri ve hakim rüzgar yönünü gösteren uydu görüntüsü ġekil te verilmiģtir. ġekil Proje Alanına En yakın YerleĢim Yerleri Mesafeleri ve Hakim Rüzgar Yönü En yakın yerleģim yerlerinin proje alanına mesafeleri ve hakim rüzgar yönü dikkate alındığında, projenin iģletme aģamasında meydana gelmesi muhtemel emisyonlardan kaynaklı en yakın yerleģim birimleri üzerinde olumsuz etki olmayacaktır. 155

157 Proje kapsamında kurulması planlanan Özel Plastik Ġhtisas OSB nin bir bölümünün Ahmetbey Göleti nin su toplama havzası sınırları içerisinde kaldığı, kuzeyinde ormanlık alanların bulunduğu ve bölgede hakim rüzgar yönünün ormanlık alana doğru (Kuzeydoğu) olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üretim faaliyetleri sonucu meydana gelecek gaz ve toz emisyonları yapılan hesaplamalarda her ne kadar az miktarlarda bulunmuģ olsa da, zaman içerisinde yağıģlarla birlikte yüzey ve yeraltı sularına karıģması, orman ekosisteminde olumsuz etki yaratması az da olsa ihtimaller arasındadır. Bu nedenle, OSB alanı içerisinde kurulması planlanan her bir tesisin, gaz ve toz emisyonunu atmosfere bıraktığı noktada (baca vb.), kirletici gazların (VOC, PM, Vinil Klorür vb.) ve kokunun tutulması amacıyla filtre sistemleri (biyofiltre, ıslak arıtıcılar vb.) kullanmaları ve atıklarını mümkün olduğunca minimize etmeleri gerekmektedir ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Gürültü ve TitreĢimin Değerlendirilmesi (Hesaplamalarda Plastik Ġhtisas Organize içerisinde yer alan tüm faaliyetler değerlendirilmelidir.) ĠnĢaat AĢaması Özel Plasitk Ġhtisas Organize Projesi kapsamında yapılacak olan arazinin hazırlanması ve inģaat çalıģmaları sırasında kullanılacak araçlardan kaynaklı olarak gürültü oluģumu söz konusu olacaktır. Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında kullanılacak olan araç cinsleri ve sayıları aģağıdaki tabloda verilmiģtir; Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Olan Araç Cinsleri ve Sayıları Araç Cinsi Kamyon Ekskavatör Yükleyici Arazöz Transmixer Silindir Vinç Fore Kazık Makinası Araç Sayısı 12 adet 5 adet 5 adet 4 adet 5 adet 2 adet 2 adet 1 adet Faaliyetten kaynaklı gürültü hesapları aģağıda ayrıntılı olarak verilmiģtir. OluĢacak gürültü seviyesinin tahmini için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayılı değiģikliğiyle birlikte Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği esas alınmıģtır. Sahada oluģacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından O1uĢturu1an Çevredeki Gürültü Emisyonu ile Ġlgili Yönetmelik in 5. Maddesi nde verilen tabloda tanımlanan motor gücü seviyelerine göre verilen formüller yardımıyla bulunmaktadır. 5. maddede sunulan tabloda belirtilen makine - ekipman listesinden; bu sahada kullanılacak olan ekipman tipleri ve bunların motor güçlerine göre tanımlanan formüller ise aģağıdaki tabloda verilmektedir. 156

158 Tablo Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri Teçhizatın Tipi SıkıĢtırma makineleri (titreģimli silindirler, titreģtirici levhalar, titreģimli çekiçler) Paletli dozerler, paletli yükleyiciler, paletli kazıcı yükleyiciler Tekerlekli dozerler, tekerlekli yükleyiciler, tekerlekli kazıcıyükleyiciler, damperli kamyonlar, greyderler, yükleyici tipli toprak doldurmalı sıkıģtırıcılar, içten yanmalı motor tahrikli karģı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar, hareketli vinçler, sıkıģtırma makineleri (titreģimsiz silindirler), kaldırım perdah makineleri, hidrolik güç oluģturma makineleri Kazıcılar, eģya taģımak için yük asansörleri, yapı (konstrüksiyon) vinçleri, motorlu çapalama makineleri Net Kurulu Güç P(kW), Elektrik Gücü P el ( 1 )(kw), Uygulama Kütlesi m(kg), Kesme GeniĢliği L (cm) Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi db/1 pw 3 Temmuz 3 Ocak 2004 den 2006 dan Ġtibaren Ġtibaren I. Safha II. Safha P ( 2 ) 8 < P ( 2 ) P > log P log P( 2 ) P ( 2 ) P > log P log P( 2 ) P ( 2 )( 3 ) P > log P log P( 2 )( 3 ) P P > log P log P m Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler 15< m < log m log m( 2 ) m log m log m Kule vinçleri 98 + log P 96 + log P P el log P el 95 + log P el Kaynak ve güç jeneratörleri 2 < P el log P el 96 + log P el P el > log P el 95 + log P el Kompresörler Çim biçme makineleri, çim düzeltme/çim kenar düzeltme makineleri P P > log P log P L (2) 50< L < L (2) L > (2) 157

159 Teçhizatın Tipi Net Kurulu Güç P(kW), Elektrik Gücü P el ( 1 )(kw), Uygulama Kütlesi m(kg), Kesme GeniĢliği L (cm) Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi db/1 pw 3 Temmuz 3 Ocak 2004 den 2006 dan Ġtibaren Ġtibaren I. Safha II. Safha (1) Kaynak jeneratörleri için P el : Ġmalatçı tarafından verilen faktörün en küçük değeri için bilinen yük gerilimi ile çarpılan klasik kaynak akımı. Güç jeneratörleri için P el : ISO : 1993 standardının madde sine göre ana güç. (2) II. Safhaya ait değerler aģağıdaki ekipman tipleri için tamamen örnek niteliğindedir: - arkasından yürünen titreģimli silindirler, - titreģimli plakalar (> 3 kw) - titreģimli çekiçler - dozerler (çelik raylı) - yükleyiciler (çelik raylı > 55 kw) - içten yanmalı motorla çalıģan karģı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar - sıkıģtırma parçalı kaldırım perdah makineleri - elle tutulan içten yanmalı motorlu beton kırıcılar ve kazmalar (15 < m < 30) - çim biçme makineleri, çim düzeltme makineleri / çim kenar düzeltme makineleri Kesin değerler, Komisyonun yapacağı değiģikliklere bağlı olacaktır. Böyle bir tadilat olmaması durumunda I. Safhaya ait değerler II. Safha için geçerli olmaya devam edecektir. (3) Tek motorlu seyyar vinçler için, I. Safhaya ait değerler 3 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecektir. Bu tarihten sonra II. Safha değerleri geçerli olacaktır. Ġzin verilen ses gücü seviyesi en yakın tamsayıya yuvarlanmalıdır (0,5 ten küçükler için küçük sayı, 0,5 e eģit veya büyükler için büyük sayı kullanılır). Faaliyet aģamasında kullanılan ekipmanların oluģturacağı gürültü düzeyleri, ekipmanların motor güçleri ile ilgili olup; ekipmanların ses düzeylerinin hesaplanabilmesi için yukarıdaki tabloda belirtilen formüller kullanılacaktır. Proje alanında kullanılacak ekipmanların motor güçleri ve gürültü seviyeleri aģağıda hesaplanmıģtır. Hesaplamalarda 1 HP = 0,746 kw olarak alınmıģtır. Makinelerin Ses Gücü Seviyesinin Hesaplanması Tablo de verilen formüller doğrultusunda her makinenin ses gücü seviyesi aģağıda hesap1anmıģtır. Kamyon Proje alanında kullanılan kamyonun motor gücü 240 HP = 180 kw dır. Tablo de kamyon için verilen değer1endirme sonucu, P = 180 kw > 55 kw olduğundan Lw= log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıģtır. Lw = log 180 = 107 db Ekskavatör Proje alanında kullanılacak ekskavatörün motor gücü 170 HP = 127 kw dır. Tablo de ekskavatör için verilen değerlendirme sonucu, P = 127 kw > 15 kw olduğundan log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıģtır. Lw = log 127 = 106 db 158

160 Yükleyici Proje alanında kullanılacak paletli yükleyicinin motor gücü 175 HP = 130 kw dır. Tablo de yükleyici için verilen değer1endirme sonucu, P = 130 kw > 55 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıģtır. Lw = log 130 = 106 db Arazöz Proje alanında kullanılacak arazözün motor gücü 150 HP = 112 kw dır. Tablo de arazöz için verilen değerlendirme sonucu, P = 112 kw > 55 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıģtır. Lw = log 112 = 105 db Transmixer Proje alanında kullanılacak transmixerin motor gücü 140 HP = 83 kw dır. Tablo de transmixer için verilen değerlendirme sonucu, P = 83 kw > 55 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıģtır. Lw = log 83 = 105 db Silindir Proje alanında kullanılacak silindirin motor gücü 130 HP = 97 kw dır. Tablo de delici için verilen değerlendirme sonucu, P = 97 kw > 70 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıģtır. Lw = log 97 = 107 db Vinç Proje alanında kullanılacak vincin motor gücü 275 HP = 205 kw dır. Tablo de delici için verilen değerlendirme sonucu Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıģtır. Lw = log 205 = 107 db Fore Kazık Makinası Proje alanında kullanılacak fore kazık makinasının motor gücü 298 HP = 222 kw dır. Tablo de fore kazık makinası için verilen değerlendirme sonucu, P = 222 kw > 55 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıģtır. Lw = log 222 = 108 db 159

161 Tablo Faaliyet AĢamasında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Gürültü Düzeyleri Ünite Gürültü Düzeyi (db) Kamyon 107,00 Ekskavatör 106,00 Yükleyici 106,00 Arazöz 105,00 Transmixer 105,00 Silindir 107,00 Vinç 107,00 Fore Kazık Makinası 108, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrese1 Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek-7 Tablo 5 te farklı Ģantiye alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri verilmiģtir. Bu değerler aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo ġantiye Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Faaliyet Türü (Yapım, Yıkım ve Onarım) L eq (db) Bina 70 Yol 75 Diğer kaynaklar 70 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde Bina için gürültü düzeyi 70 db olarak tanımlanmıģtır. Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasındaki Gürültü Kaynakları Ġçin 4 Oktav Bandında Ses Basıncı Düzeyi Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Kamyon Ekskavatör

162 Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Yükleyici Arazöz Transmixer Silindir Vinç

163 Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Fore Kazık Makinası Her bir frekansa göre atmosferik yutuģ değeri A atm = 7, (f 2 r /Φ) formülü kullanılarak aģağıdaki tablo oluģturulmuģtur. Formülde kullanılan; F : Gürültü kaynağının frekansı r : Mesafe Φ : Ortalama nem % 70 alınmıģtır. (Ortalama olarak) Tablo Atmosferik YutuĢ Hesabı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 50 0,01 0,05 0,21 0, ,03 0,11 0,42 1, ,05 0,16 0,63 2, ,01 0,21 0,85 3, ,07 0,26 1,06 4, ,15 0,58 2,33 9, ,20 0,79 3,17 12, ,26 1,06 4,23 16, ,33 1,32 5,29 21, ,40 1,59 6,34 25, ,46 1,85 7,40 29, ,53 2,11 8,46 33,83 Atmosferik yutuģ değerlerinin düģürülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki net ses düzeyi L=Lpi-A atm formülü ile hesaplanarak aģağıdaki tablo oluģturulmuģtur. L T = Toplam Ses Düzeyi (db) nın hesaplanmasında L T = 10 log 10 Li/10 formülü kullanılmıģtır. Bütün ekipmanların belirtilen mesafelerde 4 oktav bandında ki net ses düzeyleri (Lpi) ler kullanılarak hesaplanmıģ olup, aģağıdaki tabloda verilmiģtir. 162

164 Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Mesafelere Göre 4 Oktav Bandı Ġçin Net Ses Düzeyi Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Kamyon Ekskavatör Yükleyici Arazöz Transmixer

165 Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Silindir Vinç Fore Kazık Makinası Bütün ekipmanların belirtilen mesafelerde 4 oktav bandında ki net ses düzeyleri (Lpi) ve düzeltme faktörleri kullanılarak net ses basınç düzeylerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar için gerekli olan düzeltme faktörleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo Düzeltme Faktörleri Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 50-3,20 0,00 1,20 1,00 164

166 Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 100-3,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1,00 Düzeltme faktörleri kullanılarak DüzeltilmiĢ net ses basınç düzeyleri hesaplanmıģ ve aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo DüzeltilmiĢ Net Ses Basıncı Düzeyi Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Kamyon Ekskavatör Yükleyici

167 Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Arazöz Transmixer Silindir Vinç Fore Kazık Makinası

168 Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Faaliyet sahasında kullanılan ekipmanların çalıģma frekans aralığı hz aralığında olduğundan her bir noktanın ses basıncı düzeyi yaklaģık gürültü düzeyine eģit olacaktır. L T = Toplam Ses Düzeyi (db) nın hesaplanmasında L T = 10 log 10 Li/10 formülü kullanılmıģtır. EĢdeğer gürültü düzeylerinin L eq = 10 log 10 LT(i) /10 formülünden hesaplanarak aģağıdaki tablo oluģturulmuģtur. Tablo Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Olan Bütün Gürültü Kaynaklarının 4 Oktav Bandında Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi Mesafe (m) L eq (db) Yönetmelikteki Sınır Değer Ek VII, Tablo 5, 70 db ġekil Arazinin Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamasında Gürültü Kaynaklarının Toplam Ses Seviyesi Tablo dan görüleceği gibi 550 m mesafede Leq değeri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Ek VII, Tablo 5 te verilen Ģantiye alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 70 dba seviyesinin altına düģmektedir. Özel Plastik Ġhtisas Organize nin en yakınında bulunan hassas yapı, kuzeybatı yönünde kuģ 167

169 uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Doğanca Köyü ne bağlı yapı/konut olup, arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yapılacak faaliyetlerden kaynaklı yerleģim yeri üzerinde olumsuz bir etkisinin olması beklenmemektedir. Proje kapsamında yapılacak olan çalıģmalardan kaynaklı yöre halkını olumsuz yönde etkileyecek unsurlar asgari düzeye indirilecek Ģekilde çalıģmalar yürütülecektir. Faaliyet sahibi Ģantiye alanında; üretim çalıģmalarının baģlama ve bitiģ tarihleri ile çalıģma periyotları ve ilçe belediyesinden alınan izinlere iliģkin bilgileri, kolayca görünebilecek bir tabelada gösterecektir. Projenin inģaat döneminde hassas alıcı ortamlar için sınır değerler sağlanacaktır. Proje kapsamında yetkili merci tarafından istenmesi durumunda, sürekli ölçümler yapılarak oluģan gürültü düzeyleri belirlenecektir. Konut bölgelerinin yakın çevresinde gerçekleģtirilen Ģantiye faaliyetlerinin, ÇGDYY Ek-VIII, Tablo 5 te verilen gündüz zaman dilimi (07:00-19:00) dıģında akģam (19:00-23:00) ve gece (23:00-07:00) zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaktır. Yürütülecek olan tüm çalıģmalarda tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Gereç alanlarında meydana gelecek gürültüden dolayı; çalıģanların sağlığını koruyabilmek, faaliyetin sürekliliğini sağlayabilmek için kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler kullanılması sağlanacaktır. ĠĢletme AĢaması Projenin iģletme aģamasında faaliyet gösterecek iģletmelerden, forkliftlerden, ve kamyon/tırlardan kaynaklı gürültü oluģumu söz konusu olacaktır. ĠĢletme aģamasında faaliyet gösterecek 64 adet iģletmeler ile makina ve ekipmanlardan kaynaklanacak maksimum gürültü düzeyini hesaplayabilme adına her bir iģletme için gürültü seviyesi 105 db, kamyon/tır için 107 db ve forklift için 95 db; her bir iģletmede faaliyet gösteren forklift sayısı 2 ve kamyon/tır sayısı 2 alınmıģtır. Projenin iģletme aģamasında meydana gelecek gürültü kaynakları, sayıları ve gürültü değerleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo ĠĢletme AĢamasında Meydana Gelecek Gürültü Kaynakları, Sayıları ve Gürültü Değerleri Gürültü Kaynağı Sayısı (Adet) Gürültü Seviyesi (db) OSB Ġçerisinde Faaliyet Gösteren ĠĢletmel Kamyon/Tır Forklift Projenin iģletme aģamasında meydana gelmesi muhtemel gürültü değerleri aģağıda hesaplanmıģtır. Tablo ĠĢletme AĢamasındaki Gürültü Kaynakları Ġçin 4 Oktav Bandında Ses Basıncı Düzeyi Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) ĠĢletme

170 Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Kamyon/Tır Forklift Her bir frekansa göre atmosferik yutuģ değeri A atm = 7, (f 2 r /Φ) formülü kullanılarak aģağıdaki tablo oluģturulmuģtur. Formülde kullanılan; F : Gürültü kaynağının frekansı r : Mesafe Φ : Ortalama nem % 70 alınmıģtır. (Ortalama olarak) Tablo Atmosferik YutuĢ Hesabı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 50 0,01 0,05 0,21 0, ,03 0,11 0,42 1, ,05 0,16 0,63 2, ,01 0,21 0,85 3, ,07 0,26 1,06 4, ,13 0,53 2,11 8,46 169

171 Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 750 0,20 0,79 3,17 12, ,26 1,06 4,23 16, ,33 1,32 5,29 21, ,40 1,59 6,34 25, ,46 1,85 7,40 29, ,53 2,11 8,46 33,83 Atmosferik yutuģ değerlerinin düģürülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki net ses düzeyi L=Lpi-A atm formülü ile hesaplanarak aģağıdaki tablo oluģturulmuģtur. L T = Toplam Ses Düzeyi (db) nın hesaplanmasında L T = 10 log 10 Li/10 formülü kullanılmıģtır. Bütün ekipmanların belirtilen mesafelerde 4 oktav bandında ki net ses düzeyleri (Lpi) ler kullanılarak hesaplanmıģ olup, aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo ĠĢletme AĢamasında Mesafelere Göre 4 Oktav Bandı Ġçin Net Ses Düzeyi Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) ĠĢletme Kamyon/Tır Forklift

172 Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Bütün ekipmanların belirtilen mesafelerde 4 oktav bandında ki net ses düzeyleri (Lpi) ve düzeltme faktörleri kullanılarak net ses basınç düzeylerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar için gerekli olan düzeltme faktörleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo Düzeltme Faktörleri Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 50-3,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1, ,20 0,00 1,20 1,00 Düzeltme faktörleri kullanılarak DüzeltilmiĢ net ses basınç düzeyleri hesaplanmıģ ve aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo DüzeltilmiĢ Net Ses Basıncı Düzeyi Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) ĠĢletme Kamyon/Tır

173 Ses Basınç Düzeyi (db) Toplam Ses Basıncı Düzeyi (db) Gürültü Kaynağı Mesafe (m) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4 π r 2 ) Forklift Faaliyet sahasında kullanılan ekipmanların çalıģma frekans aralığı hz aralığında olduğundan her bir noktanın ses basıncı düzeyi yaklaģık gürültü düzeyine eģit olacaktır. L T = Toplam Ses Düzeyi (db) nın hesaplanmasında L T = 10 log 10 Li/10 formülü kullanılmıģtır. EĢdeğer gürültü düzeylerinin L eq = 10 log 10 LT(i) /10 formülünden hesaplanarak aģağıdaki tablo oluģturulmuģtur. Tablo ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Olan Bütün Gürültü Kaynaklarının 4 Oktav Bandında Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi Mesafe (m) L eq (db) Yönetmelikteki Sınır Değer Ek VII, Tablo 5, 70 db ġekil ĠĢletme AĢamasında Gürültü Kaynaklarının Toplam Ses Seviyesi 172

174 Tablo den görüleceği gibi 750 m mesafede Leq değeri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Ek VII, Tablo 5 te verilen Ģantiye alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 70 dba seviyesinin altına düģmektedir. Özel Plastik Ġhtisas Organize nin en yakınında bulunan hassas yapı, kuzeybatı yönünde kuģ uçumu yaklaģık m mesafede bulunan Doğanca Köyü ne bağlı yapı/konut olup, arazinin hazırlanması ve inģaat aģamasında yapılacak faaliyetlerden kaynaklı yerleģim yeri üzerinde olumsuz bir etkisinin olması beklenmemektedir Tüm Ünitelerde Zemin Sızdırmazlığının Sağlanması Ġçin Yapılacak ĠĢlemler Projesi kapsamında kurulacak olan iģletmelerde yapılacak üretim faaliyetlerinin tamamı kapalı alan içerisinde gerçekleģtirilecek olup, kapalı alanların zemininin tamamı betonla kaplanacaktır. Bu sayede zemin geçirimsizliği sağlanacaktır. Ayrıca alanda su birikimini önlemek amacıyla zemine bir miktar eğim verilecektir ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Dönemi Sonrasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan 3 alandan oluģmaktadır. Proje alanının yakınında bulunan sulu ve kuru dereler ile göletler Ek-11 de verilen 1/ Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını Gösterir Harita da gösterilmiģ olup, aģağıda maddeler halinde verilmiģtir; Alan-1 in yaklaģık 30 m batısında Ġkinci Deresi ve yaklaģık 60 m doğusunda kuru dere olan DıĢbudak Deresi, Alan-2 nin yaklaģık 65 m batısında kuru dere olan DıĢbudak Deresi ve yaklaģık 5 m batısında kuru dere olan Sümbülgöl Deresi, Alan-3 ün yaklaģık 140 m doğusunda Bostan Deresi, yaklaģık 38 m batısında kuru dere olan Sümbülgöl Deresi, güneyinde 90 m mesafede 1 adet kuru dere, yaklaģık m güneyinde Topçuköy Göleti ve yaklaģık m güneydoğusunda Çalılı Göleti bulunmaktadır. içerisinde kurulacak iģletmelerin tamamı kapalı alanda faaliyet göstereceğinden zemin geçirimsizliği sağlanacaktır. Proje kapsamında meydana gelecek atık sular, içerisinde kurulacak atıksu arıtma tesisine verilecek olup, atıksu arıtma tesisinde arıtma iģlemine tabii tutulduktan sonra bir kısmı tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, tarihli sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli deģarj kriterleri sağlandıktan sonra arıtılan sular borular yardımıyla Ahmetbey Göleti nin su toplama havzasının dıģında kalan Ġkinci Deresi ne deģarj edilecek, bir kısmı da alanda bulunan yeģil alanların sulanmasında kullanılacaktır. Sulamada kullanılacak arıtılmıģ su için tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayaımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği hükümlerine uyulacaktır. 173

175 Proje kapsamında yapılacak inģaat ve iģletme çalıģmalarında doğal dere yataklarına ve akıģlarına herhangi bir müdehalede bulunulmayacak ve katı atık, atık su, hafriyat, vb. maddeler kesinlikle atılmayacaktır. Böylece proje alanı çevresindeki derelere ve mevsimsel akıģ gösteren kuru dere yataklarına olabilecek olumsuz bir etki söz konusu olmayacaktır. Plastik ve kauçuk ürünleri üretim tesislerinde kullanılacak hammadde ve yardımcı maddelerin kaza, dikkatsizlik vb. nedenlerle yeraltı suyuna sızması veya yüzeysel sulara karıģması riski söz konusudur. Bu nedenle tüm üretim tesislerinde kullanılacak hammadde ve yardımcı maddelerin sızdırmaz zemine sahip çevresi ve üzeri kapalı depolarda tutulması sağlanacaktır. Ayrıca, proje kapsamında yeraltı suyu kullanılması düģünülmemektedir. Bu nedenle yerlatısuyuna etkisi olmayacaktır. ĠnĢaat, iģletme ve iģletme dönemi sonrasında toprak kirliliği ve yeraltısuyu kirliliğine neden olacak faaliyetlerin yapılmasına izin verilmeyecektir. Söz konusu proje kapsamında inģaat ve iģletme aģamalarında su kaynaklarına olası etkilerini engellemek için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır Projenin Proje Alanı ve Çevresindeki Akarsulara ve Mevsimsel AkıĢ Gösteren Kuru Dere Yataklarına Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak mevkiinde kurulması planlanan proje Alan-1, Alan-2 ve Alan-3 olmak üzere üç alandan oluģmaktadır. Proje alanının yakınında bulunan su kaynakları Ek-11 de verilen 1/ Ölçekli Yüzeysel Su Kaynaklarını Gösterir Harita da gösterilmiģtir. Proje kapsamında bulunan Alan-1 in yaklaģık 30 m batısında Ġkinci Deresi ve yaklaģık 60 m doğusunda kuru dere olan DıĢbudak Deresi, Alan-2 nin yaklaģık 65 m batısında kuru dere olan DıĢbudak Deresi ve yaklaģık 5 m batısında kuru dere olan Sümbülgöl Deresi, Alan- 3 ün yaklaģık 140 m doğusunda Bostan Deresi, yaklaģık 38 m batısında kuru dere olan Sümbülgöl Deresi, güneyinde 90 m mesafede 1 adet kuru dere, yaklaģık m güneyinde Topçuköy Göleti ve yaklaģık m güneydoğusunda Çalılı Göleti bulunmaktadır. Mevcut DıĢbudak Dere yatağı aynen korunacak, dere Ģevi üzerinden itibaren derenin her iki tarafında 5 m yaklaģma mesafesi (yol) bırakılacak, proje alanının batısından geçen ikinci dereye Ģev üzerinden itibaren 5 m yaklaģma mesafesi (yol) bırakılacak, her iki dere kenarından bırakılan bu alanlara tesis yapılmayacaktır. Proje kapsamında yapılacak inģaat ve iģletme çalıģmalarında doğal dere yataklarına ve akıģlarına herhangi bir müdahalede bulunulmayacak ve katı atık, atıksu, hafriyat, vb. maddeler kesinlikle atılmayacak, malzeme dökülecek Ģekilde tesisat yapılmayacak ve yatak kesiti daraltılmayacaktır. Proje kapsamında meydana gelecek atık sular, kurulacak olan Atıksu Arıtma Tesisi nde arıtma iģlemine tabii tutulduktan sonra tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, tarihli sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde 174

176 DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli deģarj kriterleri sağlandıktan sonra Ġkinci Deresi ne deģarj edilecektir. Söz konusu proje kapsamında DSĠ Genel Müdürlüğü nün bilgisi ve izinleri dıģında dere yataklarına herhangi bir müdehalede bulunulmayacak, dere yatağına kesinlikle malzeme dökülmeyecek ve yatak kesiti daraltılmayacaktır TaĢkın Önleme ve Drenajla Ġlgili ĠĢlemler Proje alanının konumu ve topoğrafik özellikleri dikkate alındığında taģkın riskinin bulunmadığını söylemek mümkündür. içerisinde altyapı çalıģmaları yapılacaktır. Proje alanında olası aģırı yağıģ ve/veya taģkın durumunda yapıların zarar görmemesi için Pagder&Aslan Organize tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır. Ayrıca, yapılacak ünitelerin su basma kotları uygun yükseklikte planlanacak ve yapılacak olup, yağmur sularının toplanması için uygun ölçülerde ve mesafelerde yağmur suyu toplama kanalları, drenajlar, tahliye kanalları ve ızgaralar konulacaktır. Bu ünitelerin bakımları düzenli aralıklarla yapılacaktır. Proje kapsamında, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/27 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi hükümlerine titizlikle uyulacaktır Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde ve Tehlikeli Kimyasalların Listesi, Risk Durumları, Yıllık Kullanım Miktarları, Depolama, Bertaraf Yöntemleri ve Güvenlik Önlemleri, Güvenlik Bilgi Formları Proje kapsamında kullanılması planlanan hammaddeler Bölüm te verilmiģ olup, bu malzemelerin ambalajları tehlikeli atık niteliğinde değerlendirilecektir. Hammadde kullanım miktarları OSB bünyesinde faaliyet gösterecek olan 64 iģletmenin yapacağı üretim çalıģmalarına göre farklılık gösterecektir. ĠĢletme aģamasında meydana gelecek tehlikeli atıklar, beton saha üzerine yerleģtirilmiģ sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüģ standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilecek, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilecek, depolanan maddenin miktarı ve depolama tarihi konteynırlar üzerinde belirtilecek, konteynırların hasar görmesi durumunda atıklar, aynı özellikleri taģıyan baģka bir konteynıra aktarılacak, konteynırların devamlı kapalı kalması sağlanacak, atıklar kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde geçici depolanacaktır. OSB yönetimi, atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine göndermeden önce, kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik iģlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluģuyor ise uygun Ģekilde çevre lisansı almıģ bertaraf ve/veya geri kazanım tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla sorumlu olacaktır. Tehlikeli atıkların toplanması, biriktirilmesi ve bertarafı konusunda tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlarak 175

177 yürürlüğe giren ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değiģikliğiyle birlikte Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. içerisinde kurulacak olan her bir iģletmenin üretim çalıģmalarında kullanacağı hammaddelere ve yardımcı maddelere ait malzeme güvenlik formları tesis içerisinde bulundurulacak ve bu malzeme güvenlik formları çalıģanların kolaylıkla ulaģabileceği yerlerde olacaktır Proje Kapsamında ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Toksik Olanların, TaĢınmaları, Depolanmaları ve Kullanımları Esnasında Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler Söz konusu projenin inģaat aģamasında parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik madde kullanılmayacaktır. OSB içerisinde parlayıcı patlayıcı madde üreten ve/veya depolayan iģletmeler bulundurulmayacak olup, iģletme aģamasında yapılacak olan üretim çalıģmalarında tehlikeli ve toksik hammadde ve/veya yardımcı madde kullanılması muhtemeldir. Bu maddelerin taģınması, depolanması ve kullanımları esnasında olabilecek etkilere karģı tüm önlemler OSB yönetimi ve OSB içerisinde buluanan iģletme sahipleri tarafından alınacaktır Üretim Sonucunda Ġstenilen Özellikte Ürünlerin Elde Edilememesi Durumunda OluĢan Ürünün Ne Amaçla, Nasıl Kullanılacağı ya da Nasıl Bertaraf Edileceği Proje kapsamında yapılacak olan üretim çalıģmalarında istenilmeyen özellikte ürünlerin elde edilmesi muhtemeldir. Üretim çalıģmaları sonucunda hatalı ürün istenilmeyen özellikte ürün elde edilmesi durumunda bu ürünler tekrar proseste kullanılmak üzere sisteme dahil edilerek geri dönüģümü ve bertarafı sağlanacaktır. Geri dönüģümü mümkün olmayan hatalı ürünler ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir Projenin Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamalarındaki Araç Yükünn % ArtıĢ Olarak Hesaplanması (araç cinsi ve araç sayısı Ģeklinde detaylandırılarak) ve Mevcut Trafik Yüküne Etkisinin Ġrdelenmesi, Güncel Trafik Hacim Haritası, Kaza Riski ve Alınacak Önlemler Kırklareli Ġli, Vize Ġlçesi, Doğanca Köyü, DıĢbudak Mevkii de yer alan proje alanına mevcut asfalt ve toprak yollarla ulaģım sağlanabilmektedir. Proje alanının yakınında D020 Eski Ġstanbul-Kırklareli yolu yer almakta olup, Doğanca Köyü yolu üzerinden proje alanına ulaģım söz konusudur. Projenin inģaat ve iģletme aģamasında mevcut yollara ek olarak yeni yapılacak yollar kullanılacak olup, kullanılacak araçlardan kaynaklı bir miktar trafik yükü oluģacaktır. Mevcut yollar trafik yükünü kaldırabilecek durumda olup, yolların trafik yükünü kaldıramaması durumunda yapılacak her türlü yol çalıģması (ulaģım altyapı çalıģması, iyileģtirme, 176

178 geniģletme, tamir, bakım, onarım vs.) OSB yönetimi ile ilgili kurum tarafından yapılacak protokoller çerçevesinde yürütülecektir. Projesi nin içinde yer alacağı Karayolları 1. Bölge Karayolu Haritası aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi) ġekil Bölge Karayolu Haritası Projesi nin içinde yer alacağı 1. Bölge Yol Ağına ait veriler aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. Kaynak: Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi) ġekil Bölge Yol Ağına Ait Veriler 177

179 Kaynak: Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi) ġekil Yılı Ġl Yolları Trafik Hacim Haritası ġekilde görüldüğü üzere proje alanının bulunduğu yol ağında yıllık ortalama günlük trafik değerleri 621 otomobil, 79 orta yüklü ticari taģıt, 1 otobüs, 121 kamyon, 25 kamyonrömork-çekici+yarı römork olmak üzere toplamda 847 araçtır. Projenin inģaat aģamasında kullanılacak olan karayolları kısa süreli kullanılacak olup, meydana gelecek olan araç yükündeki artıģ uzun süreli ve kalıcı olmadığından herhangi bir olumsuzluk oluģmayacağı öngörülmektedir. Proje ile kullanılacak servis yolları ve inģaat alanları ile asfalt yollar arasında kalan stabilize yollar devamlı olarak arazözle sulanarak nemli tutulacak ve toz oluģumu engellenecek, inģaat alanlarında yapılacak faaliyetler süresince alınan tedbirlerin sürekliliği sağlanacaktır. Projenin iģletme aģamasında nin varlığından dolayı bölgede özellikle kamyon ve tır olmak üzere trafik açısından hareketlilik sağlanacağı ve trafik yükünde % 100 ve üzeri oranda artıģ olacağı öngörülmektedir. Özellikle 178

PLASTİKLERE İLAVE EDİLEN KATKI MADDELERİ. 23.03.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PLASTİKLERE İLAVE EDİLEN KATKI MADDELERİ. 23.03.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PLASTİKLERE İLAVE EDİLEN KATKI MADDELERİ 1. PLASTİKLEŞTİRİCİLER (PLASTİFİYANLAR) Plastikleştiriciler, plastik işleme karışımlarına eklenen ve son ürün olan plastik eşyanın fiziksel ve mekanik özelliklerini

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde): 4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE RAPORU ( 2011 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ KIRIKKALE SİLAH İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED RAPORU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ KIRIKKALE SİLAH İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED RAPORU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ KIRIKKALE SİLAH İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED RAPORU KIRIKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AHILI KÖYÜ, ARPALIK ÇUKURU MEVKİİ ÇEV-MED ÇEVRE MED. MÜH. EĞT. MAD. MAK. DAN. PAZ. SAN.

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

Ocak-Eylül 2016 Dönemi

Ocak-Eylül 2016 Dönemi Ocak-Eylül 2016 Dönemi Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreter V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. İHRACAT Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ. Plastik Hammadde 514.2 707.9 532.4 3.5 649.5-8.2 Plastik

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU ( / 3 Ay ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 1. PLASTİK HAMMADDE : 1.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : yılının ilk 3 ayında, PETKİM tarafından toplam 168.000 ton PE,

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri Nihat Ataman 1 2 ĠÇERĠK 1. GĠRĠġ 2. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÇED YÖNETMELĠĞĠ 4. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 5. ÇED RAPORU 6. ĠNCELEME DEĞERLENDĠRME

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ

ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ İSVEÇ-NORVEÇ PLASTİK ve KAUÇUK ÜRÜNLERİ İHRACAT POTANSİYELİ SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET HAZİRAN 2015, İSTANBUL YÖNETİCİ ÖZETİ Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda

Detaylı

ENDONEZYA PLASTĐK VE PLASTĐK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ DIŞ TĐCARETĐ. Barbaros Demirci. Genel Müdür PAGEV

ENDONEZYA PLASTĐK VE PLASTĐK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ DIŞ TĐCARETĐ. Barbaros Demirci. Genel Müdür PAGEV ENDONEZYA PLASTĐK VE PLASTĐK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ DIŞ TĐCARETĐ Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EKONOMİK DURUM : Endonezya, 1,6 milyon m2 alanı, 245 milyon nüfusu ve % 1,1 nüfus artış hızı ile dünyanın

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

PATLAYICI MADDE DEPOLARINA ĠLĠġKĠN ĠMAR PLANI ĠNCELEME KRĠTERLERĠ

PATLAYICI MADDE DEPOLARINA ĠLĠġKĠN ĠMAR PLANI ĠNCELEME KRĠTERLERĠ PATLAYICI MADDE DEPOLARINA ĠLĠġKĠN ĠMAR PLANI ĠNCELEME KRĠTERLERĠ KONUNUN ĠNCELENECEĞĠ BAġLIKLAR MEVZUAT DEYĠMLER VE TANIMLAR DEPOYA AĠT TEKLĠFĠN ĠNCELENMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER, KRĠTERLER TEKLĠFLERDE

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

1 PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2011 yılında, PETKİM tarafından toplam ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler tarafından da ton civarında PE

1 PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2011 yılında, PETKİM tarafından toplam ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler tarafından da ton civarında PE TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU ( 2011 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 8 Şubat 2012 1 PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2011 yılında, PETKİM tarafından toplam 670.000 ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI. A Kapısı, Pegasus Hava Yolları Teknik O-P Blok 34912 Kurtköy-Pendik / ĠSTANBUL

ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI. A Kapısı, Pegasus Hava Yolları Teknik O-P Blok 34912 Kurtköy-Pendik / ĠSTANBUL Page 1 of 8 ATIK ÜRETĠCĠNĠN SANAYĠ TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER 1-Tesis İletişim Bilgileri -Firma Adı -Adres, Telefon ve Faks : PEGASUS HAVA TAġICILIĞI A.ġ. : İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı -Vergi Kimlik Nosu

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA İLİ, AYAŞ İLÇESİ,

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2016 İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. İkinci 500

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2015 1 2 TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Polietilen (PE) tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Polietilen ithalatı; dünya toplam plastik

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

T.C. SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI JEOLOJĠK JEOTEKNĠK ETÜT ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR YÖNETMELĠĞĠ GENEL HÜKÜMLER

T.C. SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI JEOLOJĠK JEOTEKNĠK ETÜT ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR YÖNETMELĠĞĠ GENEL HÜKÜMLER T.C. SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI JEOLOJĠK JEOTEKNĠK ETÜT ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR YÖNETMELĠĞĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu proje Sivas Belediyesi sınırları içerisinde imar planına esas jeolojik jeoteknik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU

İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU plastik sanayi 2015 İSO TÜRKİYE NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

SORUMLU : Prof.Dr. HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ

SORUMLU : Prof.Dr. HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ KĐĐMYA EĞĐ ĞĐTĐĐMĐĐ ve KĐĐMYA EĞĐ ĞĐTĐĐM M SEMĐĐNER NERĐĐ II SORUMLU : Prof.Dr.. ĐĐnci MORGĐĐL HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ TEFLON NEDEN YAPIŞMAZ Günlük yaşam olayı : Teflon tava yada tencerelerin yapışmaması.

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU TÜRKİYE (İLK 6 AY) Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU TÜRKİYE (İLK 6 AY) Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 212 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU (İLK 6 AY) 1969 PAGDER Plastik Sanayicileri Dernegi Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER Türkiye nin İlk Özel Plastik İhtisas Org.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ.

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ. ENERJĠ NEDĠR? Herhangi bir cismin bünyesinde bulunan ve bir iģ meydana getirmesini sağlayan güce enerji denir. Hareket eden bir cisimde, akan bir suda, güneģte, insanda enerji vardır. Bir aracın hareket

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, KURTKÖY X ÇED RAPORU NİHAİ ÇEDRAPORU ADRES: ŞEREFLİ

Detaylı

AGT ISO KAPSAMI

AGT ISO KAPSAMI Doküman No: 222-KAP-001 Sayfa No. Page 1 of 5 AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini; "AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Antalya Organize Sanayi Bölgesli, 3.Kısım, 35.Cadde

Detaylı