Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir."

Transkript

1 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR 1 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 Yeniden DüzenlenmiĢ(*) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 26,847,172 25,777, Kasa 14 3,870 2, Alınan Çekler 3- Bankalar 14 14,623,647 16,975, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 12,219,655 8,798,870 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 29,730,408 34,920, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 4,769,021 6,910, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4- Krediler 5- Krediler KarĢılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 24,961,387 28,009, ġirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 5,887,620 6,394, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2,602,045 3,415, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı 4.2,12 (20,735) (37,321) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar , , Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı 5- Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) 2.8,12 643, , Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,17 2,426,098 1,916, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar 12 64, , Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı 4.2,12 (64,865) (358,803) D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 12 14,911 8, Ortaklardan Alacaklar 2- ĠĢtiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 45 1,207 1, MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar - 6, Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 13, ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar 9- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı E- Diğer Alacaklar 12 12,121 7, Finansal Kiralama Alacakları 2- KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 2,579 2, Diğer ÇeĢitli Alacaklar 9,542 5, Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu 6- ġüpheli Diğer Alacaklar 7- ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 9,623,111 4,192, Gelecek Aylara Ait Giderler 17 9,623,111 4,192, Tahakkuk EtmiĢ Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar 355, , Gelecek Aylar Ġhtiyacı Stoklar 49,527 75, PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar , , ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları 4- ĠĢ Avansları 1,008 1, Personele Verilen Avanslar 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer ÇeĢitli Cari Varlıklar 34,233 7, Diğer Cari Varlıklar KarĢılığı

2 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) I- Cari Varlıklar Toplamı 72,471,237 72,021,075 (*) no lu nota bakınız. ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

3 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 Yeniden DüzenlenmiĢ(*) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12,17 393,658, ,396, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı 5- Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,17 393,658, ,396, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- ĠĢtiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 7- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar 9- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer ÇeĢitli Alacaklar 5- Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu 6- ġüpheli Diğer Alacaklar 7- ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı D- Finansal Varlıklar 9 383, , Bağlı Menkul Kıymetler 2- ĠĢtirakler 9 263, , ĠĢtirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 9 149, , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 9 (30,000) (75,000) 6- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler 7- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı E- Maddi Varlıklar 6 641, , Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer DüĢüklüğü KarĢılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- DemirbaĢ ve Tesisatlar 6 1,527,626 1,536, Motorlu TaĢıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1,662,867 1,662, Kiralama Yoluyla EdinilmiĢ Maddi Varlıklar 9- BirikmiĢ Amortismanlar 6 (2,549,292) (2,200,670) 10- Maddi Varlıklara ĠliĢkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 2,801,910 2,548, Haklar 8 6,463,241 5,421, ġerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- BirikmiĢ Ġtfalar 8 (3,661,331) (2,872,306) 8- Maddi Olmayan Varlıklara ĠliĢkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 116,871, Gelecek Yıllara Ait Giderler 116,871, Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar 4- PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları 6- Diğer ÇeĢitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar KarĢılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 514,356, ,281,799 Varlıklar Toplamı 586,827, ,302,874 (*) no lu nota bakınız. ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

4 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Yeniden DüzenlenmiĢ(*) III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 A- Finansal Borçlar 19,20 209, , Kredi KuruluĢlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar 3- ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- ÇıkarılmıĢ Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar 7- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 19,20 209, ,304 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 12,141,829 9,678, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar ,114 1,271, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 17,19 11,215,715 8,407, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-ĠliĢkili Taraflara Borçlar 19 15,189 43, Ortaklara Borçlar 2- ĠĢtiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 19 15,189 43, Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar , , Alınan Depozito ve Teminatlar 31,522 31, Diğer ÇeĢitli Borçlar 360, , Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları 17 6,765,594 8,223, KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı Net 17 5,232,028 6,409, Devam Eden Riskler KarĢılığı Net 3- Hayat Matematik KarĢılığı Net 4- Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı Net 17 1,473,161 1,753, Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı Net 17 60,405 61, Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılık Net 7- Diğer Teknik KarĢılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Ġle KarĢılıkları 19 1,012,268 1,184, Ödenecek Vergi ve Fonlar 791, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 221, , Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ veya TaksitlendirilmiĢ Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları 6- Dönem Karının PeĢin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük KarĢılıkları G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar 23 2,569,237 2,932, Kıdem Tazminatı KarĢılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı 3- Maliyet Giderleri KarĢılığı 23 2,569,237 2,932,318 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 1,972, , Gelecek Aylara Ait Gelirler , , Gider Tahakkukları 1,844, Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler , , ErtelenmiĢ Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer ÇeĢitli Kısa Vadeli Yükümlülükler , ,296 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 25,263,464 23,422,389 (*) no lu nota bakınız. ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

5 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Yeniden DüzenlenmiĢ(*) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem A- Finansal Borçlar 1- Kredi KuruluĢlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar 3- ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- ÇıkarılmıĢ Tahviller 5- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar 6- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 17,19 393,658, ,396, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 17,19 393,658, ,396, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- ĠliĢkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- ĠĢtiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer ÇeĢitli Borçlar 3- Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları 17 33,337,712 37,889, KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı Net 2- Devam Eden Riskler KarĢılığı Net 3- Hayat Matematik KarĢılığı Net 17 32,686,649 37,371, Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı Net 5- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılık Net 7- Diğer Teknik KarĢılıklar Net , ,855 F- Diğer Yükümlülükler ve KarĢılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ veya TaksitlendirilmiĢ Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar 23 86,402 51, Kıdem Tazminatı KarĢılığı 23 86,402 51, Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 427,082, ,337,886 (*) no lu nota bakınız. 4

6 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

7 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) ÖZSERMAYE Yeniden DüzenlenmiĢ(*) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ V- Özsermaye Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem A- ÖdenmiĢ Sermaye 180,600,000 51,100, (Nominal) Sermaye 2.13,15 180,600,000 51,100, ÖdenmemiĢ Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi Ġhraç Primleri 2- Hisse Senedi Ġptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek SatıĢ Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 320, , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 95,729 55, Diğer Kar Yedekleri D- GeçmiĢ Yıllar Karları 1- GeçmiĢ Yıllar Karları E- GeçmiĢ Yıllar Zararları (36,837,462) (32,129,534) 1- GeçmiĢ Yıllar Zararları (36,837,462) (32,129,534) F- Dönem Net Karı (9,601,990) (4,707,928) 1- Dönem Net Karı 2- Dönem Net Zararı (9,601,990) (4,707,928) V- Özsermaye Toplamı 134,481,183 14,542,599 Yükümlülükler Toplamı 586,827, ,302,874 (*) no lu nota bakınız. ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

8 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla ĠliĢkin Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 Yeniden DüzenlenmiĢ(*) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 I-TEKNĠK BÖLÜM Dipnot A- Hayat DıĢı Teknik Gelir 2,372,442 6,241, KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 17 2,331,199 6,229, Yazılan Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 5,17 1,739,125 4,078, Brüt Yazılan Primler 5,17 1,871,387 4,254, Reasüröre Devredilen Primler 5,17 (132,262) (176,363) 1.2- KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 5,17,29 592,074 2,151, KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı ,394 2,170, KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı 17 (25,320) (19,124) 1.3- Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) Devam Eden Riskler KarĢılığı Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 41,243 11, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat DıĢı Teknik Gider (1,311,402) (3,792,349) 1- GerçekleĢen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 17 (169,017) (194,355) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 17,29 (238,779) (176,954) Brüt Ödenen Hasarlar 5,17 (238,779) (180,373) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 5-3, Muallak Hasarlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 5,17,29 69,762 (17,401) Muallak Hasarlar KarĢılığı 5,17 69,762 (17,401) Muallak Hasarlar KarĢılığında Reasürör Payı 2- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 2.1- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı 2.2- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 5,17,29 (3,538) (91,522) 4- Faaliyet Giderleri 32 (1,138,847) (3,506,472) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A B) 1,061,040 2,449,023 D- Hayat Teknik Gelir 19,854,852 20,050, KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 17 17,171,763 16,245, Yazılan Primler (Reasürör payı DüĢülmüĢ Olarak) 17 16,586,859 17,548, Brüt Yazılan Primler 5,17 17,745,616 19,409, Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (1,158,757) (1,860,368) 1.2- KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 5,17,29 584,904 (1,303,911) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı ,263 (1,453,865) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı 10,17 (225,359) 149, Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) Devam Eden Riskler KarĢılığı Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı 2- Hayat BranĢı Yatırım Geliri 5 2,683,089 3,805, Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) (*) no lu nota bakınız. ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

9 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla ĠliĢkin Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 Yeniden DüzenlenmiĢ(*) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 I-TEKNĠK BÖLÜM Dipnot E- Hayat Teknik Gider (19,666,513) (19,052,506) 1- GerçekleĢen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 17 (8,851,174) (10,060,392) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) 17,29 (9,061,261) (9,526,251) Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (9,429,832) (9,900,804) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5,10,17 368, , Muallak Tazminatlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 17,29 210,087 (534,141) Muallak Tazminatlar KarĢılığı 5,17 490,736 (553,002) Muallak Hasarlar KarĢılığında Reasürör Payı 5,10,17 (280,649) 18, Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 5,17,29 1,165 (61,570) 2.1- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı 5,17,29 1,165 (61,570) 2.2- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı 3- Hayat Matematik KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 5,29 4,685,057 4,374, Hayat Matematik KarĢılığı 5 4,844,875 4,641, Hayat Matematik KarĢılığında Reasürör Payı 5,10 (159,818) (267,115) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılıklar 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılıklarda Reasürör Payı 5- Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) 5,17,29 (129,670) (426,333) 6- Faaliyet Giderleri 32 (14,281,959) (11,365,160) 7- Yatırım Giderleri 5 (921,391) (1,298,599) 8- Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Zararlar 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 (168,541) (214,893) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 188, ,187 G- Emeklilik Teknik Gelir 16,319,933 14,670, Fon ĠĢletim Gelirleri 5 9,038,374 6,889, Yönetim Gideri Kesintisi 5 3,381,981 3,495, GiriĢ Aidatı Gelirleri 5 3,847,459 4,283, Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 11, Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer ArtıĢ Gelirleri 40, Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri (26,738,919) (26,415,432) 1- Fon ĠĢletim Giderleri 5 (1,405,355) (1,047,228) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer AzalıĢ Giderleri 3- Faaliyet Giderleri 32 (25,033,181) (25,335,497) 4- Diğer Teknik Giderler (300,383) (32,707) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (10,418,986) (11,745,385) (*) no lu nota bakınız. ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

10 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla ĠliĢkin Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 Yeniden DüzenlenmiĢ(*) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 I-TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A-B) 1,061,040 2,449,023 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 188, ,187 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (10,418,986) (11,745,385) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (9,169,607) (8,298,175) K- Yatırım Gelirleri 5 2,436,414 4,764, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2,124,352 4,780, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 34, , Finansal Yatırımların Değerlemesi (141,345) (726,730) 4- Kambiyo Karları 249, , ĠĢtiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 168, ,893 L- Yatırım Giderleri 5 (3,243,408) (1,132,270) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (1,844,177) - 2- Yatırımlar Değer AzalıĢları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda OluĢan Zararlar (2,696) (7,422) 4- Hayat DıĢı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (41,243) (11,737) 5- Türev Ürünler Sonucunda OluĢan Zararlar 6- Kambiyo Zararları (203,994) (251,070) 7- Amortisman Giderleri 5,6,8 (1,151,298) (862,041) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 374,611 (42,197) 1- KarĢılıklar Hesabı 47 (18,786) (124,289) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Hesabı ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Gideri 35-40, Diğer Gelir ve Karlar 519, , Diğer Gider ve Zararlar (126,383) (158,654) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları N- Dönem Net Karı veya Zararı (9,601,990) (4,707,928) 1- Dönem Karı ve Zararı (9,601,990) (4,707,928) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları 3- Dönem Net Kar veya Zararı (9,601,990) (4,707,928) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı (*) no lu nota bakınız. ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9

11 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla ĠliĢkin Nakit AkıĢ Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri 37,597,706 30,591, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri - 307, Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri 84,792,163 20,120, Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkıģı (38,144,232) (30,312,778) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (51,412) (20,000) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (220,143,233) (32,423,069) 7. Esas faaliyetler sonucu oluģan nakit (135,949,008) (11,737,351) 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri 10. Diğer nakit giriģleri 710, , Diğer nakit çıkıģları (515,122) (1,288,312) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (135,753,313) (12,209,956) B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Maddi varlıkların satıģı 6,8 21,264 1, Maddi varlıkların iktisabı 5,6,8 (1,063,216) (2,019,284) 3. Mali varlık iktisabı (6,441,909) (14,325,532) 4. Mali varlıkların satıģı 9,125,084 14,471, Alınan faizler 1,139,291 6,127, Alınan temettüler Diğer nakit giriģleri 8,489 7, Diğer nakit çıkıģları (256) (7,422) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 2,788,783 4,256,533 C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Hisse senedi ihracı 129,500, Kredilerle ilgili nakit giriģleri (14,785) (13,419) 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler 5. Diğer nakit giriģleri 6. Diğer nakit çıkıģları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 129,485,215 (13,419) D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalıģ)/artıģ (3,479,315) (7,966,842) F. Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 19,136,583 27,103,425 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 15,657,268 19,136,583 ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10

12 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla ĠliĢkin Özkaynak DeğiĢim Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Özkaynak DeğiĢim Tablosu 31 Aralık 2009 Öz sermaye Yabancı ĠĢletmenin Enflasyon Para Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Senetleri Değer ArtıĢı Farkları Farkları Diğer Yedekler ve DağıtılmamıĢ Karlar Dip not Sermaye Yasal Yedekler Statü Yedekleri Net Dönem Zararı GeçmiĢ Yıllar Zararları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,100,000-18, ,906 (4,705,322) (27,755,759) 18,882,076 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 Ġç Kaynaklardan - B ĠĢletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 36,904-36,904 E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Zararı (4,873,986) - (4,873,986) I GeçmiĢ Yıllar Zararlarına Transferler 4,705,322 (4,705,322) - J Dağıtılan Temettü - II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,100,000-55, ,906 (4,873,986) (32,461,081) 14,044,994 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Özkaynak DeğiĢim Tablosu 31 Aralık 2010 Öz sermaye Yabancı ĠĢletmenin Enflasyon Para Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Senetleri Değer ArtıĢı Farkları Farkları Diğer Yedekler ve DağıtılmamıĢ Karlar Dip not Sermaye Yasal Yedekler Statü Yedekleri Net Dönem Zararı GeçmiĢ Yıllar Zararları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,100,000-55, ,906 (4,873,986) (32,461,081) 14,044,994 II Muhasebe Politikalarında Yapılan DeğiĢiklikler , , ,605 III Yeni Bakiye 31 Aralık ,100,000-55, ,906 (4,707,928) (32,129,534) 14,542,599 A Sermaye Artırımı ,500, ,500,000 1 Nakit ,500, ,500,000 2 Ġç Kaynaklardan - B ĠĢletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 40,574-40,574 E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Zararı (9,601,990) - (9,601,990) I GeçmiĢ Yıllar Zararlarına Transferler 4,707,928 (4,707,928) - J Dağıtılan Temettü - II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,600,000-95, ,906 (9,601,990) (36,837,462) 134,481,183 ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 11

13 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla ĠliĢkin Kar Dağıtım Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) (*) Cari Dönem 31 Aralık 2010 Önceki Dönem 31 Aralık 2009 Dipnot I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI (9,601,990) (4,707,928) 1.2. ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A NET DÖNEM KARI ( ) (9,601,990) (4,707,928) 1.3. GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-) (36,837,462) (32,129,534) 1.4. BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL AKÇE 1.5. ġġrkette BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KARI [ (A - ( ) ] 1.6. ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senedi Sahiplerine Kara ĠĢtirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senedi Sahiplerine Kara ĠĢtirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERĠ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DĠĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senedi Sahiplerine Kâra ĠĢtirakli Tahvil Sahiplerine Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETĠM KURULUNA PAY (-) III. HĠSSE BAġINA KAR 3.1. HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.2. HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 3.3. ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.4. ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) IV. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ 4.1. HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.2. HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 4.3. ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.4. ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 1 Ocak 31 Aralık 2010 ve 1 Ocak 31 Aralık 2009 hesap dönemlerinde kar gerçekleģmediğinden kar dağıtım tablosu hazırlanmamıģtır. ĠliĢikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 12

14 1 Genel bilgiler 1.1 Ana Ģirketin adı ve grubun son sahibi 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim ġirketi nin ( ġirket ) sermayesinde doğrudan hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu %99.99 pay ile BNP Paribas Assurance olup, ġirket in nihai ana ortağı BNP Paribas dır. ġirket in önceki ana hissedarı olan Fortis Insurance International ın dahil olduğu Fortis Holding in yapısında son dönemdeki ekonomik geliģmelerle bağlantılı olarak önemli değiģiklikler gerçekleģmiģ ve bir dizi hisse devri sonucunda Belçika Devleti nin ġirket in en önemli satıģ kanalını temsil eden Fortis Bank Aġ nin ana hissedarı Fortis SA/NV deki toplam hisse oranı %99.93 e ulaģmıģtır. Bunları takiben 6 Ekim 2008 tarihinde varılan anlaģma çerçevesinde hisselerin %75 lik bölümünün bazı koģullara bağlı olmak üzere Fransız Bankacılık Grubu BNP Paribas a satıģını öngören bir protokol imzalanmıģtır. Bununla birlikte, Belçika Devleti ne hisselerin devri iģlemi, Fortis Holding in 11 ġubat 2009 tarihinde toplanan Genel Kurul unda görüģülmüģ ve kabul edilmemiģtir. Devam eden görüģmeler sonucunda Belçika Devleti, BNP Paribas ve Fortis Holding 6 Mart 2009 tarihinde Fortis Bank Aġ nin ana sermayedarı Fortis Bank SA/NV nin sahipliği için yeni bir anlaģmaya varmıģlardır. Bu anlaģma Fortis Holding Genel Kurulu nda kabul edilmeyen önceki anlaģmanın yerine geçmektedir. Bu yeni anlaģma doğrultusunda, Fortis Bank SA/NV nin %75 inin Belçika Devleti tarafından BNP Paribas ya satılmasının, geri kalan %25 oranındaki hissenin de Belçika Devleti nin olması karara bağlanmıģ olup, ilgili anlaģma 28 ve 29 Nisan 2009 tarihlerinde sırasıyla Belçika ve Hollanda da yapılan Fortis Holding Hissedarlar Genel Kurul Toplantılarında onaylanmıģtır. Devir iģlemi sonrasında yapılan yasal baģvurular sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından BNP Paribas SA nın Fortis Bank SA/NV nin %75 ini devralması suretiyle Fortis Bank Aġ nin dolaylı olarak %71 ine sahip olmasının uygun görüldüğü belirtilmiģtir. BNP Paribas ın Türkiye deki bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir diğer iģtiraki Türk Ekonomi Bankası Anonim ġirketi ( TEB ) olup, BNP Paribas Türkiye deki bankacılık faaliyetlerini, ortaklığı konumundaki bu iki bankayı birleģtirmek suretiyle devam ettirme kararı almıģtır. BDDK nın BirleĢme Devir SözleĢmesine iliģkin 30 Aralık 2010 tarih, 3998 sayılı onayını takiben, birleģmeye taraf ortaklıkların 25 Ocak 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Fortis Bank Aġ nin tüzel kiģiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile kül halinde TEB e devri yoluyla iki bankanın birleģtirilmesi onaylanmıģ olup, 14 ġubat 2011 tarihinde iki bankanın birleģtirilmesi gerçekleģmiģtir. 10 Mart 2010 tarihinde Fortis Emeklilik ve Hayat Aġ nin ana hissedarı Fortis Holding Aġ marka değiģimi olacağını bildirmiģ ve Ģirketin ismi Ageas Insurance International N.V olarak değiģtirilmiģtir. 23 Temmuz 2010 tarihli hisse devri sözleģmesi ve T.C BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığının 5 Ekim 2010 tarih ve sayılı izin yazısı ile ġirket in 12 Ekim 2010 tarih ve 598 sayılı Yönetim Kurulu kararı Uyarınca, ġirket ortaklarından Ageas Insurance International N.V. nin sahibi olduğu ve ġirket sermayesinin %99.99 una karģılık gelen adet ve 54,099,996 Türk Lirası tutarındaki hisse, BNP Paribas ın hakim ortağı olduğu BNP Paribas Assurance a devredilmiģtir. 13

15 1 Genel bilgiler (devamı) 1.2 KuruluĢun ikametgahı ve yasal yapısı, Ģirket olarak oluģtuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) ġirket, 1997 yılında Türkiye de tescil edilmiģ olup, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) hükümlerine göre kurulmuģ Anonim ġirket statüsündedir. ġirket, Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No: Levent / Ġstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. 1.3 ĠĢletmenin fiili faaliyet konusu ġirket, 13 Kasım 1997 tarihinde Doğan Hayat Sigorta Anonim ġirketi adıyla Türkiye de ve yabancı ülkelerde hayat sigortaları grubuna giren her branģta sigorta faaliyetini yürütmek ve özellikle ferdi hayat, grup hayat, ferdi kaza ve hastalık sigortaları ile ilgili sigorta, reasürans, retrosesyon iģlemleri yapmak ve aracılık etmek amacıyla kurulmuģ olup, 1998 yılından itibaren sigortacılık faaliyetlerine baģlamıģtır. ġirket in, 7 Nisan 2001 tarih ve 4366 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun ( Bireysel Emeklilik Kanunu ) Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca hayat sigorta Ģirketinden emeklilik Ģirketine dönüģüm için yaptığı baģvuru, 17 Ocak 2003 tarih ve B.02.1.HM.0.SGM sayılı T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı ( Hazine MüsteĢarlığı ) onayıyla kabul edilmiģ ve ġirket in unvanı Doğan Emeklilik Anonim ġirketi olarak değiģtirilmiģtir. ġirket in Fortis Grubu bünyesine dahil olmasıyla, 8 Kasım 2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Doğan Emeklilik Anonim ġirketi olan unvanının Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim ġirketi olarak değiģtirilmesine ve bu amaçla ana sözleģmenin 3. maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine karar verilmiģtir. Bu karar Ġstanbul Ticaret Memurluğu nda tescil ettirilmiģ ve 24 Kasım 2005 tarih ve 6438 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiģtir. 27 Ağustos 2003 tarihli yönetim kurulu kararına ve 7 Ekim 2003 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan izine istinaden yedi adet emeklilik yatırım fonu kurulmuģtur. Söz konusu fonlar Fortis Portföy Yönetimi Anonim ġirketi ( Yönetici ) tarafından yönetilmekte olup ilgili Fon Portföy Yönetim Hizmet SözleĢmesi, 17 Ekim 2003 tarihinde taraflar arasında imzalanmıģtır. Fonlar süresiz olup fonların halka arz edilme tarihleri 1 Aralık 2003 tür. ġirket, kuruluģ aģamasında fonlara toplam 2,080,000 TL tutarında sermaye avansı tahsis etmiģtir. 20 Haziran 2007 tarihli yönetim kurulu kararına ve 28 Aralık 2007 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan izine istinaden bir adet Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuģtur. Söz konusu fon süresiz olup fonun halka arz edilme tarihi 7 Mayıs 2008 dir. ġirket, kuruluģ aģamasında fona toplam 400,000 TL tutarında sermaye avansı tahsis etmiģtir. ġirket in 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla toplam 8 adet (31 Aralık 2009: 8 adet) emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. 25 Mart 2008 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda ĠhtisaslaĢmıĢ ĠMKB Ulusal 30 Endeks Emeklilik Yatırım Fonu nun ünvanı Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu olarak değiģtirilmiģtir. 4 Eylül 2009 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun ünvanı Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiģtirilmiģtir. 4 Eylül 2009 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun ünvanı Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiģtirilmiģtir. 4 Ocak 2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 30 Kasım 2006 tarihli hisse satın alım anlaģması ile ġirket tarafından satın alınan Fortis Yatırım Menkul Değerler Aġ nin 145 TL nominal değerdeki 145 adet hissenin toplam 145 TL bedelle Genfinance International SA ya satılmasına karar verilmiģtir. 14

16 1 Genel bilgiler (devamı) 1.4 KuruluĢun faaliyetlerinin ve esas çalıģma alanlarının niteliklerinin açıklanması Faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ( Sigortacılık Kanunu ) ile Bireysel Emeklilik Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olan ġirket, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hayat, ferdi kaza ve emeklilik branģlarında poliçe/sözleģme imzalamaktadır. ġirket çoklu dağıtım kanalı stratejisine bağlı olarak acente kanalına yatırım yapmayı 2010 yılında da sürdürmüģ, bu strateji doğrultusunda sigorta ve emeklilik dallarında yeni iģ üretimlerinin sırasıyla %14.7 ve %48,3 ü acente kanalı aracılığı ile gerçekleģtirmiģtir. Ancak, ġirket in, 2010 yılı üretim verilerine göre toplam sigorta sözleģmelerinin %95.6 sı, emeklilik sözleģmelerinin ise %52.7 si taraflar arasında imzalanan bankasürans anlaģması çerçevesinde Fortis Bank Aġ aracılığıyla gerçekleģtirilmiģtir. Raporlama dönemi sonu itibarıyla ilgili acentelik faaliyetleri Fortis Bank Aġ tarafından yürütülmeye devam edilmekte olup, 18 Ekim 2010 tarihinde ġirket ile Fortis Bank Aġ arasındaki 20 yıl süreli bir Banka Sigorta Acentelik SözleĢmesi imzalanmıģtır. Ayrıca, aynı tarihte ġirket ile TEB arasında da 20 yıl süreli baģka bir Banka Sigorta Acentelik SözleĢmesi anlaģması imzalanmıģtır. Her iki sözleģmede öngörülen düzenleme uyarınca, Fortis Bank Aġ ile TEB'in birleģmesi üzerine, ġirket in birleģen bankalarla olan iliģkisi TEB ile akdedilmiģ olan Banka Sigorta Acentelik SözleĢmesi kapsamında devam etmektedir. 1.5 Kategorileri itibarıyla yıl içinde çalıģan personelin ortalama sayısı Kategorileri itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir: Üst ve orta kademe yöneticiler Diğer personel Toplam Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla iliģkin, yönetim kurulu baģkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst kademe yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1,427,453 TL dir (31 Aralık 2009: 1,596,260 TL). 15

17 1 Genel bilgiler (devamı) 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araģtırma geliģtirme, pazarlama ve satıģ, dıģarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar ġirketlerce hazırlanacak olan finansal tablolarda kullanılan anahtara iliģkin usul ve esaslar, Hazine MüsteĢarlığı tarafından 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayılı Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına ĠliĢkin Genelge si çerçevesinde belirlenmiģtir. Buna göre; ġirket tarafından hayat dıģı teknik karģılıkları karģılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmaktadır. Matematik ve kar payı karģılıkları karģılığında yatırıma yönlendirilen kıymetlerden elde edilen gelirler, teknik bölümde bırakılmakta, bu tutarlar haricindeki kısımlar ise teknik olmayan bölüme aktarılmaktadır. Söz konusu Genelge uyarınca Hazine MüsteĢarlığı ndan alınan onay çerçevesinde ġirket, faaliyet giderlerini hayat dıģı, hayat ve emeklilik branģları arasında çeģitli kriterleri göz önünde bulundurarak hazırladığı anahtar çerçevesinde dağıtmaktadır. 1.8 Finansal tabloların tek bir Ģirket mi yoksa Ģirketler grubunu mu içerdiği ĠliĢikteki finansal tablolar, sadece ġirket in finansal bilgilerini içermekte olup, Not 2.2 de daha detaylı anlatıldığı üzere 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar hazırlanmamıģtır. 1.9 Raporlayan iģletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki raporlama döneminden beri olan değiģiklikler ġirket in Ticaret Unvanı ġirket in Genel Müdürlüğü nün Adresi ġirket in elektronik site adresi : Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim ġirketi : Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No:209 4.Levent/Ġstanbul : Yukarıda sunulan bilgilerde raporlama döneminden itibaren herhangi bir değiģiklik olmamıģtır Raporlama döneminden sonraki olaylar Raporlama döneminden sonraki olaylara iliģkin açıklamalar 46 Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar notunda detaylı olarak sunulmuģtur. 16

18 2 Önemli muhasebe politikalarının özeti 2.1 Hazırlık esasları Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler ġirket, finansal tablolarını, Sigortacılık Kanunu nun 18 inci maddesi ile Bireysel Emeklilik Kanunu nun 11 inci maddelerine dayanılarak Hazine MüsteĢarlığı tarafından yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ve Hazine MüsteĢarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (tümü Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlamaktadır. Söz konusu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; sigorta sözleģmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine iliģkin usul ve esasların Hazine MüsteĢarlığı nca çıkarılacak tebliğler ile belirleneceği belirtilmiģtir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun ( TMSK ) Sigorta sözleģmelerine iliģkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiģ olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun sigorta sözleģmelerine iliģkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4 ün bu aģamada uygulanmayacağı belirtilmiģ, bu kapsamda 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren teknik karģılıkları konu alan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik ( Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği ) ve sonrasında bu yönetmeliğe istinaden açıklama ve düzenlemelerin olduğu bir takım genelge ve sektör duyuruları yayımlanmıģtır. Bu yönetmelik, genelge ve sektör duyuruları ile getirilen düzenlemelere iliģkin uygulanan muhasebe politikaları ileriki bölümlerde her biri kendi baģlığı altında özetlenmiģtir. ġirket, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, sigortacılık ile ilgili teknik karģılıklarını, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiģ olan değiģikler sonrası Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamıģ ve konsolide olmayan finansal tablolara yansıtmıģtır. Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesi hususu Hazine MüsteĢarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/26 sayılı Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve ĠĢtiraklerin MuhasebeleĢtirilmesine ĠliĢkin Genelge ile düzenlenmiģtir. Buna göre; bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesine iliģkin Hazine MüsteĢarlığı nca tebliğ çıkarılıncaya kadar, uygulamada aksaklık olmamasını teminen, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerin muhasebeleģtirilmesinin TMSK nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerekli görülmüģtür. 31 Aralık 2008 tarih ve sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ yayımlanarak söz konusu tebliğde ön görülen tarihler itibarıyla konsolidasyon esasları yürürlüğe konulmuģtur. 17

19 2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 2.1 Hazırlık esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Hazine MüsteĢarlığı nın 12 Ağustos 2008 tarihli 2008/36 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu nda, şirketlerin TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardından muaf tutulmuş olmasına rağmen, bireysel finansal tablo hazırlanması sırasında bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların TMS 27 nin 37 nci paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. 18 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ile finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer Ģirketlerin finansal tabloları ile karģılaģtırılmasını teminen, Ģirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların Ģekil ve içeriği düzenlenmiģtir Finansal tabloların anlaģılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebeleģtirme Türkiye de faaliyet gösteren Ģirketlerin finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ya uygun olarak, TL nin genel satın alım gücündeki değiģmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak Ģekilde ifade edilmiģtir. TMS 29, yüksek enflasyonlu ekonomilerin para birimi ile hazırlanan finansal tabloların raporlama döneminin sonundaki ölçüm biriminden gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir. Hazine MüsteĢarlığı nın 4 Nisan 2005 tarihli ve numaralı yazısına istinaden ġirket, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu nun 15 Ocak 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de ( Seri: XI No: 25 Sayılı Tebliğ ) yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzelterek 2005 yılı açılıģ finansal tablolarını hazırlamıģtır. Hazine MüsteĢarlığı nın aynı yazısına istinaden 2005 yılı baģından itibaren finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiģtir. Dolayısıyla, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançoda yer alan parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ile sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan giriģlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmesi, bu tarihten sonra oluģan giriģlerin ise nominal değerlerden taģınmasıyla hesaplanmıģtır. Diğer muhasebe politikaları Diğer muhasebe politikalarına iliģkin bilgiler, yukarıda Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler kısmında ve bu raporun müteakip bölümlerinde her biri kendi baģlığı altında açıklanmıģtır Fonksiyonel ve raporlama para birimi ĠliĢikteki finansal tablolar, ġirket in fonksiyonel para birimi olan TL cinsinden sunulmuģtur Finansal tablolarda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi TL olarak verilen finansal bilgiler, en yakın tam TL değerine yuvarlanarak gösterilmiģtir. 18

20 2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 2.1 Hazırlık esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesine kullanılan ölçüm temeli Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen ġirket in kendi portföyündeki satılmaya hazır finansal varlıklar ile riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar içinde alım-satım amaçlı finansal varlık olarak sınıflanmıģ finansal varlıklar hariç, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon muhasebesinin etkilerine göre düzeltilmiģ tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģtır Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiģiklikler ve hatalar ġirket 1 Ocak 2010 tarihinden önce vadesi gelen sigortalılardan alacakların tümü (birikimli hayat sigortalarından alacaklar için vadesi gelen tutarın %10 u) üzerinden prim alacak karģılığı ayırmaktaydı. Ancak, 1 Ocak 2010 tarihinden sonra, ilgili muhasebe politikasında değiģikliğe giderek, vadesini 60 gün üzerinde geçiren sigortalılardan alacaklar (birikimli hayat sigortalarından alacaklar için ise vadesini 60 gün geçirenlerin %10 u) için prim alacak karģılığı hesaplamaya baģlamıģtır. Prim alacak karģılığı ölçümlerine iliģkin muhasebe politikalarında yapılan değiģikliğin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve 31 Aralık 2009 tarihli finansal tabloların açılıģ finansal tabloları olan 1 Ocak 2009 tarihli finansal tablolar üzerindeki etkileri aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir: GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararı 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla raporlanan bakiye (32,461,081) Muhasebe politikalarında yapılan değiģikliğin etkisi 331,547 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla düzeltilmiģ bakiyeler (32,129,534) Prim Alacak KarĢılıkları Cari Yıl Kar/Zararı GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararı 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla raporlanan bakiye (534,926) (4,873,986) (32,461,081) Muhasebe politikalarında yapılan değiģikliğin etkisi 497, , , Aralık 2009 tarihi itibarıyla düzeltilmiģ bakiyeler (37,321) (4,707,928) (36,837,462) 19

21 2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 2.2 Konsolidasyon Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ i ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin; 31 Mart 2009 tarihinden itibaren konsolide finansal tablo yayımlaması istenmektedir. Hazine MüsteĢarlığı nın 12 Ağustos 2008 tarih 2008/37 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve ĠĢtiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına ĠliĢkin Sektör Duyurusu nda, bireysel finansal tablo hazırlanması sırasında bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iģtiraklerdeki yatırımların TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının 37 nci paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleģtirilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Söz konusu duyurulara paralel olarak, ġirket raporlama dönemi sonu itibarıyla iģtiraklerini, varsa değer düģüklüğü ile ilgili karģılıkları ayırmak suretiyle, maliyet yöntemine göre muhasebeleģtirmiģtir. ġirket in bağlı ortaklığı konumundaki Pusulamız Sigorta Aracılık Hizmetleri Aġ, Konsolidasyon Tebliği nde öngörülen istisna çerçevesinde; söz konusu bağlı ortaklığın aktif toplamının ġirket in aktif toplamının yüzde birinden az olması dolayısıyla konsolidasyon kapsamı dıģında bırakılmıģ ve 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla sermaye taahhütleri sonrası elde etme maliyetinden kayıtlara yansıtılmıģtır. 2.3 Bölüm raporlaması Bir faaliyet bölümü, ġirket in faaliyet gösterdiği iģ alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan iģlemlerden doğan hasılat ve harcamalar dahil, hasılat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu (karar almaya yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli bir Ģekilde gözden geçirilen, performansı ölçülen ve finansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır. ġirket in faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama sunulmamıģ, faaliyet alanı bölümlerine göre raporlama sunulmuģtur. 2.4 Yabancı para karģılıkları ĠĢlemler, ġirket in fonksiyonel para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden gerçekleģtirilen iģlemler, iģlemlerin gerçekleģtirildiği tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki kurlardan TL ye çevrilmekte ve çevrim sonucu oluģan çevrim farkları net gösterilmek suretiyle, sonucun pozitif veya negatif olmasına göre iliģikteki finansal tablolarda kambiyo karları ve kambiyo zararları hesaplarına yansıtılmaktadır. Yabancı para cinsinden satılmaya hazır finansal varlıkların itfa edilmiģ maliyet bedelleri üzerinden oluģan kur farkları kar/zarar hesaplarında muhasebeleģtirilirken, gerçekleģmemiģ kazanç ve kayıplar üzerinden hesaplanan kur farkları özkaynak hesaplarında finansal varlıkların değerlemesi hesabında muhasebeleģtirilmektedir. 2.5 Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan dönem için enflasyona göre düzeltilmiģ maliyet tutarları ile izlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde maddi duran varlıklar için herhangi bir enflasyon düzeltmesi yapılmamıģ, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyona göre endekslenmiģ tutarlar maliyet tutarı olarak kabul edilmiģtir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan maddi duran varlıklar, maliyetlerinden varsa kur farkı ve finansman giderleri gibi tutarlar düģüldükten sonra kalan değerleriyle kayıtlara yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 20

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bu rapor 59 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2014 Tarihi Ġtibarıyla Konsolide Olmayan

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 28 Ekim 2011 Bu rapor 89 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Ekim 2012 Bu rapor 87 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2011. Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010. Dip I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2011. Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010. Dip I- Cari Varlıklar 30 Haziran 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Dip I- Cari Varlıklar not A- Nakit ve

Detaylı

Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 12 Kasım 2010 Bu rapor, 78 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU HAYAT

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Fortis Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Eylül 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2009 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2008 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 24,274,250

Detaylı

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ağustos

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 30 Haziran 2011 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011. Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010. Dip I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011. Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010. Dip I- Cari Varlıklar 31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Dip I- Cari Varlıklar not A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 Haziran 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2009 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2008 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇOLAR VARLIKLAR AKSİGORTA A.Ş. TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Varlıklar Not 31/12/2007 31/12/2006 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.580.501 37.208.737 1- Kasa 434 30.368 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 14 Ağustos 2015 Bu rapor 65 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 30 Eylül 2011 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 30 Haziran 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Ağustos 2011

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Nisan 2014 Bu rapor 66 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Güneş Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Güneş Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 4 Kasım 2011 Bu rapor 75 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011. Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011. Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 9-10 NAKİT AKIŞ

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 31 Mart 2013 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Bu rapor 76 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Bağımsız Denetimden

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Bu rapor 76 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Bağımsız Denetimden

Detaylı

Fiba Sigorta Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Fiba Sigorta Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 21 Ağustos 2009

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 02 Mayıs 2016 Bu rapor 75 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı