Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði"

Transkript

1 Hemþehrimiz Balcý Müsteþar Yardýmcýsý Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðýna atandý. Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý. * HABERÝ 2 DE Asým Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayým- Vatan kahramanlarýna vefa orum Valiliði, þehit yakýnlarý ve gazi aileleri için önceki akþam iftar yemeði verdi. Ýnci Restoran da düzenlenen yemeðe katýlan protokol üyeleri, þehit ve gazi aileleri ile ayný masada iftar etti. * HABERÝ 10 DA Vatan için can veren þehitleri rahmetle anan protokol üyeleri, gazilere ise þükran duygularýný ifade ettiler. PVC Pencere Kapý Si stemleri ve dahasý... Cam balkonda katlanarak artan keyfi bizimle yaþayýn 24 TEMMUZ 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 Multi Corporation krize girdi Üretici Bayii Alüminyum doðrama - Cephe kaplama Otomatik garaj kapýlarý - Fotoselli kapý (.HAK:1348) YÜCEPEN YAPI Forum orum baþka bahara Amerikan sermaye devi Blackstone, Forum orum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi projesi ile gündeme gelen Multi Corporation þirketine el koydu. Daha önce 2014 yýlýnda tamamlanarak hizmete açýlacaðý duyurulan Forum orum AVM de yaþanan ekonomik geliþme sonrasý bir baþka bahara kaldý. Yýldýrým, Türkiye ve dünya siyasetine yönelik beklenti ve görüþlerini dinledi. CHP ye tepki Mimar Sinan Mahallesi nde vatandaþlarla sohbet eden AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý, orum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ekþi Sözlük te Peygamberimize, dinimize küfrediliyor. CHP'nin Genel Baþkaný bunlara ödül veriyor. dedi. * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 11 DE Basýn Bayramý kutlamasý Komþunun pirinci kuraklýk pençesinde orum a en yakýn pirinç üretim merkezlerinden biri olan Tosya yý kuraklýk vurdu. Tosya Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Akdiken Ahmet Akdiken, önceki yýllarda bin dekar olan pirinç ekim alanýnýn yaðýþlarýn azlýðý nedeniyle 8 bin dekar civarýna düþtüðünü söyledi. Forum orum AVM projesi, yaþanan geliþme sonrasý bir baþka bahara kaldý. Uçakta kene paniði Danimarka'da yaþayan gurbetçi aile, çocuklarýn vücuduna yapýþan keneyi uçakta fark edince panik yaþadý. * HABERÝ 11 DE Danimarka'da yaþayan gurbetçi aile uçakta kene paniði yaþadý. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutladý. * HABERÝ 4 DE Þevket Erzen Cemiyet üyelerine iftar orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, Cemiyet üyelerine iftar verileceðini söyledi. Erzen, Basýn Bayramý hem de Ramazan da bir araya gelmek amacýyla tüm orum Gazeteciler Cemiyeti üyelerini eþleri ile birlikte, 27 Temmuz Cumartesi akþam Otel Anitta da verecekleri iftara davet etti. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE Dünyaya erken gelince... orum Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði sahur programý düzenledi. ESÝAD geleneði bozmadý orum Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ESÝAD) her yýl düzenlediði geleneksel sahur programýnda orumlu hemþehrileri bir araya getirdi. * HABERÝ 5 DE orum da prematüre olarak dünyaya 6,5 aylýk Eroðlu bebek, bebek hava ambulansý ile Samsun a sevk edildi. * HABERÝ 5 DE Türkiye nin Gönlü Zengin 50 Ýþinsaný araþtýrmasýnda 2 orumlu iþ insaný yer aldý. Gönlü zengin 50 kiþiden 2 si orumlu Capital in bu yýl ilkini gerçekleþtirdiði Türkiye nin Gönlü Zengin 50 Ýþinsaný araþtýrmasýnda 2 orumlu iþ insaný yer aldý. Eroðlu bebek, alana iniþ yapan hava ambulansýna kucakta taþýndý. * HABERÝ 14 DE

2 2 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 diye konuþmuþ. Amasya ve Yozgat'a çaðrý merkezleri fa- aðrý Merkezi olmayan komþumuz kalmadý aman Gazetesi'nde belirterek, "Görüþmeler aliyete baþladý, Kýrýkkale'ye de açýlýrsa o- oldu diye sormasak olsunda orumlu'ya bilgi Neyse, atalarýmýz þünülen çaðrý merkezi ne pet-menfi akýbeti husubi. ZKýrýkkale'ye de aðrý sonuç verirse bir çaðrý Merkezi açýlmasý için merkezi açýlacak ve yeni rum'un çevresinde çaðrý maz. Ancak böyle bir so- verme, merakýný gider- ne güzel söylemiþ, 'keser çalýþma baþlatýldýðýný istihdam saðlanacak. merkezi olmayan komþusu ru muhataplarýný çok rahatsýz me, olup biten geliþmelere döner sap döner, bir gün okudum. AK Parti Kýrýkkale Yüzlerce gencimiz iþ imkânýna kavuþacak." kalmamýþ olacak. Þimdi orum'a dü- ediyor olmalý ki, çaðrý merkezimizin müsyacý açýklýk getirme ihti- hisseden de yok gi- gelir hesap döner' (.HAK:3510) ÖZKAYA Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Ramazan Can, partisinin il baþkanlýðýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda kente düþünülen çaðrý merkezi için çalýþma baþlatýldýðýný söylemiþ. Can, Kýrýkkale'ye bir firmanýn geldiðini, çaðrý merkezi yerini gezdiðini, Türk Telekom ile görüþmeler yapýldýðýný sadece saðlýklý ve hesaplý et ürünlerinin deðil, ayný zamanda dostluðun da adýdýr. RAMAZAN A ÖZEL DANA GURUBU ÝNDÝRÝMLÝ ÜRÜNLER Dana Týranç TL Dana Lop Et TL Dana Kaburga TL Dana Kýyma TL KUZU GURUBU ÝNDÝRÝMLÝ ÜRÜNLER Kuzu Kargas TL Kuzu But TL Kuzu Kol TL Kuzu Gerdan TL Kuzu Kaburga TL Kuzu Pirzola TL TAVUK GURUBU ÝNDÝRÝMLÝ ÜRÜNLER Bütün Tavuk TL But-Göðüs TL Tavuk Baðet TL Tavuk Taleks TL Tavuk Kanat TL Konu; uygun fiyat, kalite, hijyen ve lezzetse herþeyi siz müþterileri için düþünür En uygun fiyat, en yüksek kalite her zaman ÖZKAYA dadýr. Gýda Mühendisi kontrolünde, paketleme tesislerimizde hazýrlanmýþ et ve tavuk ürünleriyle en iyiyi sunmayý hedefledik. Düðün, özel gün ve davetlerinizde toplu sipariþleriniz ÖZKAYA fiyat farký kalitesi ile karþýlanýr. ÖZKAYA ÖZKAYA doðru adres her zaman PAÞA KAYA dýr. Etlerimiz % 100 yerli Din, veteriner kontrollü kesim ve parçalama yapýlmaktadýr. Ziraat Bankasý Yaný Kadifeler Karþýsý ORUM Tel: ÖZKAYA Dün, bugün ve daima sizlerle... Aðaçlandýrma ve ikinci harcama Varinli Caddesi'nden Pazartesi Pazarý istikametine doðru aðaç dikim alanlarýna dair bir öneri geldi. Gülesin Aðbal Demirer emþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Mil- Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardým- Hli cýlýðýna atandý. Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý yýlýnda orum'da doðan Balcý, 1992 yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Doç. Dr. Asým Balcý, arinli Caddesi'nden Pazartesi Pazarý Vistikametine doðru giden dere çevresinde ýslah çalýþmasý yapýldý. Dere kenarýna yapýlan ihata duvarý, yaya yolu sayesinde Eþref Hoca Caddesi Gazi Aile Saðlýk Merkezi'nden Varinli Caddesi'ne dönüþte yaþanan kazalarýn önüne geçilmiþ oldu, kaldýrým sayesinde yayalara büyük rahatlýk saðlandý. Yol yola benzedi, derenin neden olduðu çirkin görüntü giderildi. Bir okurumuz aradý. Kaldýrým yapýlýp betonu döküldükten sonra aðaç dikmek için alan açýlýyormuþ. Bu durum haliyle ikinci bir harcamayý gerektiriyormuþ. Yaya kaldýrýmýnýn betonu dökülmeden önce dikilecek aðaçlarýn alanlarý belirlense daha isabetli olmaz mý? Kýrýkkale'ye de aðrý Merkezi açýlmasý için çalýþma baþlatýlmýþ. Hemþehrimiz Balcý Müsteþar Yardýmcýsý Yüksek Lisansýný ABD'deki University of Kentucky'de tamamladý. Daha sonra Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktorasýný bitirdi. Bir süre Muðla Üniversitesinde görev yaptýktan sonra, yýllarýnda Saðlýk Bakanlýðýnda Bakan Danýþmaný olarak görev aldý. Selçuk üniversitesi Öðretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asým Balcý, yýllarý arasýnda da Türksat A.Þ. de e-devlet ve Kurumsal Ýletiþim Direktörlüðü görevlerinde bulundu. Balcý son olarak Ankara Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterliði görevini yürütüyordu. Birçok AB projesinde yer alan ve yürüten Asým Balcý'nýn çok sayýda yayýnlanmýþ makale ve kitabý bulunmaktadýr. Ýyi düzeyde Ýngilizce bilen Asým Balcý, evli ve iki çocuk babasý. CHP bu afiþleri tüm illere gönderdi A na muhalefet partisi seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Erdoðan'ýn Adolf Hitler'e benzetildiði 50 bin afiþ bastýran CHP, bu afiþleri tüm illere gönderdi. CHP Genel Merkezi, içerisinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn söylemlerinin yer aldýðý, Diktatör Kime Denir?' baþlýklý bir broþür hazýrladý. Erdoðan'ýn Adolf Hitler'e benzetildiði broþürlerden tüm illere gönderilirken, Ýzmir'e ise 50 bin adet yollandý. Broþürlerin metro, otobüs, vapur ve parti faaliyetlerinde halka ulaþtýrýlacaðýný belirten CHP Ýzmir Ýl Baþkaný Ali Engin ise "Her yerde daðýtacaðýz. Herkes hükümetin uygulamalarýný en iyi þekilde görsün istiyoruz. Biz susma sustukça sýra sana gelecek' diyoruz. Baþbakan'ýn uygulamalarýndan ve konuþmalarýndan kendisine oy verenler de rahatsýz. Hitler de seçimle gelmiþti. Baþbakan diktatör' tanýmýna en uygun kiþidir" dedi. Ýþte broþürdeki bazý ifadeler: - "Yasama ve Yargý ayak baðýdýr" diyen adamdan demokrat olmaz. Bunu söyleyene diktatör denir. - 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramýný yasaklayana demokrat denmez. Diktatördür. - Masum insanlarý aylarca hapse atýp, yýllarca yargýç karþýsýna çýkarmayan bir düzeni kuran ve bu düzeni savunana demokrat denmez. Bunu yapanlara çaðdaþ demokrasilerde diktatör denir. - Baþbakaný bulmuþ çiftçi derdini anlatacak... Tarladaki çiftçiye "al ananý da git" diyene demokrat denmez. Bunu yapanlara diktatör denir. - Gazetecilere "Boynunuzdaki tasmalarý ben çýkardým" diyene demokrat denmez. Bunu söyleyene dünyanýn her tarafýnda diktatör denir. (Akþam) Asým Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý. KLAS PASLANMAZ Paslanmaz balkon-merdiven korkuluðu, ferforje, demir doðrama Kaliteli iþçilik, uygun fiyat Yasin Basar Veysel Öncel Küçük Sanayi Sitesi 14. Sok. No: 17 TEK TÝP MEZARLIKTA ÞOK FÝYAT 35 TL

3 Týpta uzmanlýk öðrencisi bilgisi Mustafa Demirer itit Üniversitesi HTýp Fakültesine Týpta Uzmanlýk Öðrencisi alýnacak. ÖSYM tarafýndan yýlda iki kez gerçekleþtirilen Týpta Uzmanlýk Sýnavý nýn (TUS) 2013 Sonbahar sýnav döneminde Týp Fakültesi ne ilk kez Týpta Uzmanlýk ur an Nüzulünün Mekke Dönemi KSempozyum kitabý basýldý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve orum Belediyesi ev sahipliðinde 29 Haziran -01 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda orum da gerçekleþtirilen Kur an Nüzulünün Mekke Dönemi baþlýklý sempozyum kitabýnýn basýmý tamamlandý. Kitapta ülke tefsir akademisyenlerinin Tefsir ve Kur an Öðrencisi alýnacak. ÖSYM nin resmi internet sayfasýndaki kýlavuzda da yer aldýðý üzere, Týp Fakültesi Aile Hekimliði Anabilim Dalý na iki (2), Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý na ise bir (1) kiþilik kontenjan açýldý. Adaylar baþvurularýný Temmuz 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirebilecek, 2013-Týpta Uzmanlýk Sonbahar Dönem Sýnavý ise 8 Eylül ilimleriyle ilgili olarak hazýrladýkarý bildiri ve müzakereler yer alýyor. Toplam yedi oturumdan oluþan sempozyum bildiri kitabýnda ülkenin seçkin tefsir akademisyenlerinin hazýrladýðý yirmi bildiri ve müzakeresi yer alýyor yýlý Mayýs ayýnda yayýmlanan eser, bilim dünyasý, akademisyenler ve Kur an araþtýrmalarýna ilgi duyan okurlarýn bilgisine sunularak orum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda yayýmlandý tarihinde yapýlacak. Sýnava baþvuru, sýnavýn uygulanmasý ve deðerlendirilmesi ile yerleþtirme iþlemlerine iliþkin bilgiler, adresinde yer alýyor. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Nedir? Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý ya da Týpta Uzmanlýk Sýnavý (kýsaca TUS), Türkiye'de týp fakültesi mezunlarýnýn uzmanlýk eðitimi için gereken, her yýl eylül ve nisan aylarýnda olmak üzere iki kez gerçekleþtirilen branþ seçme sýnavý. Kur an Nüzulü nün Mekke Dönemi Sempozyum kitabý Duvardan düþen kadýn aðýr yaralandý orum'un Oðuzlar ilçesinde inþaat temeli sulamak amacýyla çýktýðý duvardan düþen kadýn aðýr yaralandý. eþme Mahallesi'nde yaþayan Emine Kayar (53), evinin arkasýnda bulunan inþaatýn temelini sulamak için çýktýðý duvarýn üzerinden bir anlýk dikkatsizlik sonucu yaklaþýk 5 metre yüksektten beton zemine düþtü. Yaralanan Kayar, durumu fark eden yakýnlarýnýn haber vermesi üzerine olay yerine sevkedilen ambulansla Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Buradaki müdahalesinin ardýndan Kýrýkkale Yüksek Ýhtisas Hastanesi'ne sevk edilen Kayar'ýn, saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Kur an Nüzulünün Mekke Dönemi Sempozyum kitabý basýldý H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kümpüsü ne yapýlacak Ýlahiyat Fakültesi nin projesini tanýttý. Rektör Alkan, toplam 19 bin m2 kapalý alana sahip olacak fakülte binasýnýn iki ana bloktan oluþaðýný, bloklardan birisinin öðretim elemanlarýna, diðerinin eðitim-öðretim binasý olacaðýný, projede ayrýca 2 bin 500 m2 lik bir yerleþime sahip cami yer aldýðýný kaydetti. Yapýlan açýklamaya göre, kýsa bir süre önce master planý tamamlanan Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs alaný ile kampüs içerisinde yer alacak olan Ýlahiyat Fakültesi nin proje tanýtýmý, bu binalarýn kullanýcýsý olan öðretim elemanlarýna tanýtýldý. Toplam ARÞAMBA 24 TEMMUZ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kümpüsü ne yapýlacak Ýlahiyat Fakültesi nin projesini tanýttý Modern þartlarda eðitim m² kapalý alana sahip olacak Fakülte binasý iki ana bloktan oluþacak olup bloklardan birisi öðretim elemanlarý için diðeri ise eðitimöðretim binasý olacak þekilde planlandý. Ayrýca 2 bin 500 m2 lik bir yerleþime sahip cami projesi de yer alýyor. Yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda; Tanýtýma öðretim üyeleri katýldý. tüm binalarýn uzun vadeli ihtiyaçlar düþünülerek planlamasýnýn yapýldýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, dünya standartlarýnda hazýrlanan master planlarýn hayata geçirilmesinin üniversitenin akademik ve idari personeli ile öðrencilerin mesleki ve sosyal geliþimleri açýsýndan önemli olduðunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilerle öðretim elemanlarýnýn modern þartlarda eðitim faaliyetlerinde bulunmasýna imkân verecek binalarýn yapýmýna devam edileceðini kaydetti. TEÞEKKÜR günü saat 24:30 sularýnda geçirdiðim kalp krizi neticesinde acil olarak kaldýrýldýðým Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde çok baþarýlý bir anjiyografi müdahalesi ile yeniden normale dönmemi saðlayan Kardiyoloji Uzmaný Dr. Tolga Doðan ve Dr. Arif Arýsoy'a; Kardiyoloji Yoðun Bakým Servisi nin bütün personeline; ayrýca ameliyat sürecini koordine eden Kardiyoloji Uzmaný Dr. Yusuf Karavelioðlu'na Hassaten Cenab-ý Hakk'ýn eþ-þâfî ismi celilinin tecellisine vesile olarak çok baþarýlý bir þekilde By Pas ameliyatýmý gerçekleþtiren baþta Sayýn Rektörümüzün ricasý üzere Ankara'dan gelip ameliyata iþtirak eden Prof. Dr. Sayýn Kerim aðlý Hocamýz'a ve gerçekten orum'umuz için büyük kazanç olduklarýný bizzat müþahede ettiðim hazýk kalp- damar cerrahlarýmýz Op. Dr. Adem Ýlkay Diken ve Op. Dr. Adnan Yalçýnkaya bey efendilere ve ameliyat ekibine, ayrýca bizimle gönülden ilgilenen KVC yoðun bakým ünitesi ve KVC servisinin bütün personeline, nöbetlerinde hassasiyetle durumuzu takip eden ve iyileþmemize katký saðlayan Op. Dr. Eray Aksoy ve Op. Dr. Seyhan Yýlmaz'a Ve tabiki bu zor süreçte bizi bir an bile yalnýz býrakmayan, ilgi ve samimiyetlerini her daim yanýmýzda hissettiðimiz sürecin her aþamasýnda bize çok büyük destek olan Sayýn Rektörüm Prof. Dr. Reha Metin Alkan Hocam baþta olmak üzere, Hastane Yöneticimiz Yrd. Doç. Dr. Dr. Musa Zorlu, Baþhekimimiz Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak hocalarýmýza bütün süreçle yakýndan ilgilenen baþhekim yardýmcýmýz Uzm. Dr. Kazým ebi'ye, neredeyse bütün mesailerini bize ayýran çok deðerli can dostlarýma ve hocalarýma, büyüklerime, mesai arkadaþlarýma, üniversitemizin çok deðerli yönetici ve hocalarýna Fakültemiz Dekaný ve yöneticilerine, gönül köprüleri oluþturarak dualarýyla bize destek olan çok sevgili öðrencilerime þükranlarýmý arz eder bizi yalnýz býrakmayan herkese ayrý ayrý teþekkür ederim. Allah hepinizden razý olsun. Yrd. Doç. Dr. Ömer Baþkan

4 4 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Basýn Bayramý kutlamasý orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutladý. 24 Temmuz 1908 tarihinde basýnda sansürün kaldýrýldýðýný ve bu tarihin Basýn Bayramý olarak kutlandýðýný hatýrlatan orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, iletiþim imkânlarýnýn çok çeþitlendiði günümüzde basýnýn gücünden bir þey kaybetmediðini, aksine SMMMO, Basýn Bayramý ný kutladý asýn çalýþanlarýnýn B24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutlayan orum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný da rahmetle andý. Basýn Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnlayan Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, mesajýnda þu görüþlere yer verdi; Tip 2 diyabette rastlanan insülin direncinin bir proteinin Haberleþme özgürlüðünün son derece önemli olduðu günümüzde, dünyanýn dört bir yanýndaki olaylarý ve geliþmeleri anýnda bizlere ulaþtýran yazýlý, iþitsel ve görsel basýnýn, geçmiþten günümüze olduðu gibi gelecekte de etkisi büyük olacaktýr. Kamuoyunun bilgilenmesini, bilinçlenmesini, her türlü habere hýzlý ve güvenli þekilde ulaþmasýný saðlayan basýn mensuplarýmýzýn yaþadýklarý sorunlarýn eksikliðiyle baðlantýlý olabileceði belirlendi. çözümlenmesi, çalýþma koþullarýnýn düzeltilmesi, iþ ve çalýþma güvenliði saðlanmasý görevlerini daha verimli yapabilmelerine imkan saðlayacaktýr. Basýn temsilcileri mesleklerinin gereðini yerine getirmek için fedakârca görev yapmaktadýrlar. Doðru haber verme, tarafsýzlýk, özel hayata saygý gibi temel prensipler konusunda duyarlý çok sayýda basýn temsilcimizin bulunmasý, bölgemiz Kanada'daki Sainte-Justine Üniversitesi Hastanesi ve ülkemiz adýna sevindiricidir. Basýn temsilcilerimizin evrensel etik deðerler kapsamýnda çalýþmalarýna devam edeceklerine inanýyor, deðerli basýn çalýþanlarýnýn 24 Temmuz 2013 Gazeteciler ve Basýn Bayramýný kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, tüm basýn çalýþanlarýna Araþtýrma Merkezinden Alexey Pshezhetsky ve ekibi, insülin direncinin, daha önce þeker hastalýðýyla iliþkilendirilmeyen bir proteinin eksikliðiyle kýsmen baðlantýlý olabileceðini keþfetti. Pshezhetsky, fareler üzerinde yapýlan araþtýrmalarda, "Neu 1" adý verilen proteinin, hücre yüzeyindeki siyalik asit miktarýný belirleyerek, hücrelerde þeker alýmýný "açýp, kapattýðýnýn" anlaþýldýðýný bildirdi. Bilim adamý, þeker sevgi ve selamlarýmý sunarým. Basýnýn görevi önemli orum Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Vekili Ýsmail Daðdelen 24 Temmuz Basýn Bayramý dolayýsýyla kutlama mesajý yayýnladý. TKDK Ýl Koordinatörü V. Daðdelen, Toplumun doðru habere ulaþmanýn kirli bilgiden ayýrt edilmesinin daha da önem kazandýðýný vurguladý. Halkýn haber alma ihtiyacýný karþýlayan basýnýn doðru bilgilendirilmesinde basýnýn rolü oldukça büyüktür. Tüm dünyada gerçekleþen geliþmeleri gerek yazýlý, gerekse görsel kanallar aracýlýðýyla bireyleri doðru þekilde bilgilendirme görevini üstelenen basýnýn bu baðlamdaki görevi oldukça önemlidir. özgürlüðünün olmazsa olmaz bir kural olduðunu dile getiren Erzen, bu nedenle Basýn Özgürlüðü nün Anayasa nýn 28. maddesinde, Basýn hürdür, sansür edilemez hükmü ile anayasal bir güvence altýna alýndýðýný kaydetti. Erzen, Maalesef hem yerelde, hem ülke genelinde, hem de dünyada basýnýn sansürlendiðine ya da sansürleme giriþimlerine tanýk olabiliyoruz. Ancak hiçbir gerçek günümüz dünyasýnda gizli kalmýyor, er geç Ýsmail Daðdelen Þevket Erzen ortaya çýkýyor. Ýlkeli, doðru, güvenilir ve tarafsýz bir anlayýþla yayýn yapan basýn kuruluþlarý ise var Basýn mensubu dostlarýmýz kamuoyunun aydýnlatýlmasýnda ki görevini büyük bir titizlikle sürdürmektedir. dedi. oðu zaman görevini zor þartlar altýnda yerine getirmeye çalýþan basýn mensuplarýnýn toplum için büyük öz olduklarý bölgenin, belki dünyanýn tarihinde iz býrakýyorlar. Bu anlamda geleceðe not düþen tüm meslekdaþlarýmýn Basýn Bayramý ný kutluyorum. dedi. Erzen açýklamasýnda ayrýca, hem Basýn Bayramý hem de Ramazan da bir araya gelmek amacýyla tüm orum Gazeteciler Cemiyeti üyelerini eþleri ile birlikte, 27 Temmuz Cumartesi akþam Otel Anitta da verecekleri iftara davet etti. Muzaffer Yýldýrým veride bulunduðunu sözlerine ekleyen Daðdelen son olarak, Toplumun doðru ve dürüst bir þekilde bilgilendirilmesi için özveri ile çalýþmýþ ve çalýþmaya devam eden bütün basýn mensuplarýnýn Basýn Bayramý ný en içten dileklerimle kutluyorum. diye konuþtu. Merkez Bankasý faizleri yükseltti! aizleri yükseltmeme Fkonusunda direnen Merkez Bankasý faizleri yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Para Politikasý Kurulu (PPK), gecelik faiz oranlarý olan TCMB borçlanma faiz oranýný yüzde 3,5'te sabit býrakýrken borç verme faiz oranýný yüzde 6,5'ten yüzde 7,25'e çýkardý. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ek parasal sýkýlaþtýrma uygulamasý yapýlan günlerde, döviz satým ihalesi ve bankalara piyasa yapýcýsý repo imkaný üzerinden fonlama yapýlmayacaðýný bildirdi. DÖVÝZ GERÝLEDÝ Merkez Bankasý'nýn bu kararýnýn ardýndan dövizde gerileme yaþandý. ABD dolarý TL'ye, Euro ise TL'ye geriledi. ÝÞTE PPK KARAR METNÝ Merkez Bankasý resmi internet sitesinde yayýmlanan PPK karar metninde þöyle denildi: "Son dönemde açýklanan veriler yýlýn ikinci çeyreðinde iç ve dýþ talep geliþmelerinin öngörüldüðü þekilde seyrettiðini göstermektedir. Yurt içi nihai talep saðlýklý bir toparlanma sergilerken, ihracatta ýlýmlý bir büyüme gözlenmektedir. Mevcut politika çerçevesi cari iþlemler açýðýndaki artýþý sýnýrlamaktadýr. Nitekim altýn ticareti hariç tutulduðunda cari iþlemler açýðýnýn yatay bir seyir izlediði görülmektedir. Mayýs ayýndan bu yana küresel düzeyde para politikalarýna iliþkin artan belirsizlik nedeniyle sermaye akýmlarýnda zayýflama gözlenmiþtir. Öte yandan kredi artýþ oranlarý referans deðerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Kurul, böyle bir konjonktürde para politikasý duruþunun sýkýlaþtýrýlmasýnýn finansal istikrarý destekleyeceði deðerlendirmesinde bulunmuþtur. Enflasyonu artýran birden fazla unsurun ayný dönemde ortaya çýkmasý enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemiþtir. Ýþlenmemiþ gýda grubundaki fiyat artýþlarý, petrol fiyatlarýndaki yükseliþ ve döviz kurunda gözlenen oynaklýk kýsa vadede enflasyonu olumsuz etkilemeye devam edebilecektir. Kurul, bu geliþmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin büyük oranda geçici olacaðýný öngörmekle birlikte, fiyatlama davranýþlarý üzerindeki olumsuz etkileri sýnýrlamak amacýyla ölçülü bir parasal sýkýlaþtýrmaya gidilmesinin gerektiðini belirtmiþtir. Sonuç olarak Kurul, fiyat istikrarýný saðlamak ve finansal istikrarý desteklemek amacýyla faiz koridorunun üst sýnýrýnýn yükseltilmesine karar vermiþtir. Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasýnýn temkinli duruþu korunacak; gerektiðinde ek parasal sýkýlaþtýrmaya gidilebilecektir. Öte yandan, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve sermaye akýmlarýndaki oynaklýðýn sürmesi nedeniyle Türk lirasý likidite politikasýnýn esnekliðinin artýrýlmasýna karar verilmiþtir. Bu doðrultuda, fiyat istikrarýný ve finansal istikrarý etkileyen geliþmeler yakýndan takip edilerek Merkez Bankasý tarafýndan saðlanan Türk lirasý likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamalar yapýlacaktýr." Diyabetle ilgili yeni araþtýrma Tip 2 diyabette rastlanan insülin direncinin bir proteinin eksikliðiyle baðlantýlý olabileceði belirlendi. hastalarýnýn katýlýmýyla yapýlan yeni araþtýrmalarda Neu 1 seviyesinin eski haline getirilmesinin yolunu aradýklarýný belirterek, siyalik asit kalýntýlarýnýn hücre yüzeyinden temizlenmesi halinde, insülin alýcýlarýnýn iþlevini doðru þekilde yerine getirebileceðine ve böylece insülin tedavisine daha az baþvurulabileceðine dikkati çekti. Araþtýrma, "Diabetes" dergisinde yayýmlandý. (AA) Karahacipliler iftarda buluþtu Mustafa Demirer K arahacipliler Yardýmlaþma Derneði nin organize ttiði birlik, beraberlik ve kardeþlik iftarý geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi. Karahaciplile r in yoðun olarak yaþadýðý Gülabibey Mahallesi Baðcýlar mevkiinde bulunan Gülüm Düðün Salonu nda düzenlenen iftar yemeðine, dernek yönetiminin yaný sýra yaklaþýk 400 Karahacipli katýldý. Kur an ý Kerim tilaveti ile baþlayan iftar programý dua ile sona erdi. Karahaciplile r Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ýsmail Akdaþ ile Baþkan Yardýmcýsý Cemal Þerbetci, iftar programýna katýlan hemþehrilerine teþekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajý verdiler. Akdaþ ve Þerbetci, bu yýl ilk kez düzenledikleri þenlik ve iftarý artýk geleneksel hale getireceklerini belirterek, iftar organizasyonuna destek verenlere teþekkür ettiler. Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan iftar düzenlendi. Ýsmail Akdaþ Ýftara dernek yönetiminin yaný sýra yaklaþýk 400 Karahacipli katýldý. Karahacipliler iftar boyunca sohbet etti. Kur an ý Kerim tilaveti ile dua okundu. Karahacipliler yardýmlaþma Derneði hemþehrilerini iftarda buluþturdu. Cemal Þerbetci

5 5 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Dünyaya erken gelince... orum da prematüre olarak dünyaya 6,5 aylýk Eroðlu bebek, bebek hava ambulansý ile Samsun a sevk edildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde erken doðum ile dünyaya gelen minik kýz bebeði hayatta kalma mücadelesi veriyor. ocuk Hastalýklar ve Saðlýðý Uzmaný Dr. Ebru Uzun 6,5 aylýk ve 1 kilo olarak dünyaya gelen minik bebeðin daha donanýmlý bir hastaneye gönderilmesi gerektiði için Samsun Eðitim ve Eroðlu bebek, alana iniþ yapan hava ambulansýna kucakta taþýndý. Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildiðini söyledi. Minik bebeðin Samsun a nakli sýrasýnda sarsýlmamasý için hava ambulansý ile sevk edilmesinin uygun olduðu bildirildi. Küvözün içerisinde ambulans ile fuar alanýna getirilen Eroðlu bebek, alana iniþ yapan hava ambulansýna kucakta taþýnarak yerleþtirildi. Minik bebek çevrede toplanan meraklý vatandaþlarýn bakýþlarý arasýnda hava ambulansý ile Samsun a uçtu.(ýha) orum Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði sahur programý düzenledi. ESÝAD geleneði bozmadý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde erken doðum ile dünyaya gelen minik kýz bebeði Samsun a sevk edildi. Genel Sekreterler toplandý T okat'ta Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterleri eðitim koordinasyon toplantýsý yapýldý. Tokat Kamu Hastaneleri Birliði Genel sekreteri Op. Dr. Arslan Erkan'ýn öncülüðünde Sivas, Yozgat, Amasya, orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterlerinin katýldýðý eðitim koordinasyon toplantýsý Devlet Hastanesinde yapýldý. Toplantýda,Tokat Genel Sekreterliðinin kuruluþundan bu yana gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetler anlatýldý yýlý ilk 6 aylýk dönemi kapsayan verimlilik karnesi katýlýmcýlar ile paylaþýldý. Daha sonra Erkan, Amasya Genel Sekreteri Dr. Mehmet Rüþtü Ertosun, Sivas Genel Sekreteri Op. Dr. Ýbrahim Ethem Özsoy, Yozgat Genel Sekreteri Op. Dr. Tuncay Öztürk, orum Genel Sekreteri Dr.Tuncay Happani kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. (A.A.) Tokat'ta Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterleri eðitim koordinasyon toplantýsý yapýldý. Uykusuzluk verimi düþürüyor Ý þ yoðunluðu, stres ve zihni meþgul eden sorunlar uykusuzluða yol açýyor. Yeterli ve kaliteli sürede uyuyamamak ise verimsizliðe yol açan basit konsantrasyon bozukluklarýndan hayati tehlikeyi barýndýran iþ ve trafik kazalarýna kadar bir dizi soruna yol açýyor. Kaliteli ve yeterli sürede uyuyamamak, çalýþanlarýn performansýný etkiliyor. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, huzursuzluk, dikkat ve konsantrasyon bozukluðu ile unutkanlýða yol açan uykusuzluk, eriþkinlerde sýklýkla rastlanan bir sorun. Bayýndýr Ýçerenköy Hastanesi'nden Nörolog Dr. Melek Kandemir, çalýþanlar ve uyku konusuna dikkati çekerek, iyi alýnmýþ bir uykunun önemine vurgu yapýyor. Uykuyu Dinlenmemizi, vücudun kendini yenilemesini ve öðrendiðimiz bilgilerin kaydedilmesini saðlayan, organizmamýz için vazgeçilmez fizyolojik bir süreç diye tanýmlayan Kandemir, uykusuzluðun da yeterli zaman ve fýrsat olmasýna raðmen uykuyu baþlatma ve sürdürmede zorluk olarak kendini gösterdiðini söylüyor. Ciddiye alýn Yol açtýðý sorunlar nedeniyle özellikle makine kullananlarýn, unutkanlýðýn ya da basit dalgýnlýklarýn can ve mal kaybýna yol açacaðý iþlerde çalýþanlarýn uykusuzluk þikayetinin cidddiye alýnmasý gerekiyor. Dr. Melek Kandemir, bu konuda þu uyarýlarda bulunuyor: Uykusuzluk, yorgunluk, halsizlik, duygu durumda çökme, huzursuzluk, biliþsel fonksiyonlarda etkilenme, gün içi uykululuk, motivasyon kaybý, enerjide ve giriþkenlikte azalma, uyku eksikliðine baðlý gerginlik ve uyku hakkýnda kaygý gibi durumlara yol açýyor. Bazý hastalarda baþ aðrýsý, sindirim sistemi þikayetleri görülebiliyor. Kronik uykusuzluk hayat kalitemizi azaltarak, iþte, trafikte kazalara veya hatalara yatkýnlýða sebep olabiliyor. Bunlarýn yaný sýra uyku problemlerinin depresyon ve anksiyete bozukluðu gibi psikiyatrik rahatsýzlýklara yatkýnlýðý artýrdýðýna iþaret eden Kandemir, kalp krizi, felç, hipertansiyon gibi hastalýklarýn ortaya çýkmasýna da sebep olduðunu hatýrlatýyor. Yeterli ve kaliteli uyku için uyku hijyeni nin önemli olduðunu vurgulayan Kandemir, Odanýzýn konforunu, uyku için ayýrdýðýnýz vakti, yaþam koþullarýnýzý, sigara ve kahve gibi uyarýcý maddeleri kullaným sýklýðýnýzý lütfen gözden geçirin. Uykuyla ilgili sorunlarýnýz devam ediyorsa mutlaka uyku hastalýklarý ile ilgilenen bir uzman ile görüþün diyor. Uykusuzluðun nedenleri Stres, zihni meþgul eden çözümlenememiþ sorunlar, iþ veya özel hayattaki konular birçok kiþide uykusuzluðun temel sebepleri olarak karþýmýza çýkýyor. Özellikle çalýþan kesimde iþ yoðunluðu, dinlenme için kalan vaktin az olmasý, evde iken çocuk ile ilgilenme, yapýlmasý gereken baþka iþlerin olmasý gibi sebeplerle uykuya ayrýlan vakit de yeterli olamýyor. Dr. Kandemir, uykusuzluða neden olan diðer etmenleri de kýsaca þöyle açýklýyor: Huzursuz bacak sendromu, uykuya dalmayý güçleþtiriyor ve gece içi uyanýklýklara yol açabiliyor. Uykuda görülen periyodik bacak hareketleri, solunum ile ilgili sorunlar, uykuda yüdeðerli rüme-konuþma, kabuslar, uyku davranýþ bozukluðu, uykuda yeme bozukluklarý gibi diðer uykuyla iliþkili bozukluklar da kaliteli bir uyku uyumamýza engel olur. Ayrýca özellikle küçük çocuklarý olan annelerin çocuktaki uyku problemleri nedeniyle sýk olarak uykularý bölünüyor. Sahur Ümraniye Meydan da gerçekleþtirildi. orumlular geleneksel sahur programýnda bir araya geldi. Etkinlikte bol bol sahbet edildi. BAÞSAÐLIÐI müþterimiz, Baktat kurucularýndan Miyase-Halil Baklan ile Selma-Süleyman Orfa nýn sevgili torunlarý, Eda-Murat Baklan ýn biricik kýzlarý sevgili kýzýmýz TEÞEKKÜR Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. orum Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ESÝAD) her yýl düzenlediði geleneksel sahur programýnda orumlu hemþehrileri bir araya getirdi. Ümraniye Meydan da gerçekleþen sahur pogramýna ESÝAD Dernek Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Kadýköy Kaymakamý Birol Kurubal, Ümraniye Kaymakamý Mustafa ek, Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin, Yargýtay Üyesi Zihni Doðan, Kaðýthane Emniyet Müdürü Mahir Yavaþ, Ümraniye Hakimi Ýbrahim alýþgan, Gebze Hakimi Selma alýþgan, Ümraniye Cezaevi Müdürü Mehmet ýtak, Kadýköy Saray Muhallebileri sahibi Osman Mavi Yýldýz, Kadýköy Kýzýlay Genel Sekreteri Hüseyin Akmaz, ESÝAD Kurucu Üyesi Ahmet Lapacý, Murat Lapacý, ESÝAD yönetiminden Muzaffer Canýdemir, Ýbrahim Sezikli, Mustafa Kuþ, Esat Ýnkaya, Hayrettin Özkaya, Seyit Aslan, Hasan Arslan, Tahsin Özcan, Mehmet Karaca, Orhan Atak, Udi sanatçý Cemalettin Kurtoðlu ve çok sayýda orumlu hemþehrimiz katýldý. Dernek Baþkaný Mehmet Yýldýrým, katýlýmlarýndan dolayý tüm orumlular a ve davetlilere teþekkür ederek, Bu anlamlý sahurda hemþehrilerimizle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. dedi. üniversitemiz ve orum için yaptýðý gayretli çalýþmalardan dolayý kutlar, baþarýlý hizmetleri nedeniyle teþekkürü bir borç bilirim. Cansu Ticaret vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Minik Esil e Allah tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. (.HAK:2060) Kemal ÖZKARSLI Esil Baklan ýn ý Hatap Deðirmenleri

6 6 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Aile hekimlerine nöbet kabul edilemez aðlýk Bakanlýðý nýn Stüm aile hekimlerine hastanede nöbeti zorunlu hale getirmesiyle birlikte aile hekimleri ve saðlýk çalýþanlarýnýn da tepkileri artýyor. Aile hekimlerine nöbet kabul edilemez. diyen Türk Saðlýk Sen orum Þube Baþkaný M. Fatih Gök de, konuya iliþkin yazýlý basýn açýklamasý yaparak konuyla ilgili mücadele edeceklerini söyledi. Gök, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; 25 Ocak ta yayýnlanan aile hekimliði yönetmeliðinde 19 Temmuz'da yapýlan deðiþiklikle nöbet tutmadaki tüm kriterler ve þartlar kaldýrýlarak tüm aile hekimlerine hastanede nöbet uygulamasý baþlatýlmýþ oldu. 25 Ocak ta yayýnlanan yönetmelikte yer alan hükümlerin iptali için Danýþtay da açtýðýmýz dava sürerken böyle bir yönetmelik deðiþikliði ile haftada 40 saat çalýþma ilkesi göz ardý edilerek 30 saate kadar nöbet tutturulacak olmasý kabul edilemezdir yýlýnda yaptýðýmýz bir ankette aile hekimlerinin nöbet ile ilgili düþüncelerini sorduðumuzda yüzde 95'i bunun yanlýþ bir uygulama olarak gördüklerini M. Fatih Gök ifade etmiþlerdi. Aile hekimlerinin böyle bir bakýþ açýsý varken ben yaptým oldu mantýðýyla hareket edip böyle bir uygulamaya geçilmesinin izah edilebilecek bir yaný yoktur. Bu tür bir anlayýþ, saðlýk hizmetlerine zarar verecektir. Gündüz mesai gece nöbet sabah tekrar mesai ile aile hekimlerinden nasýl bir verim almayý planlýyor bakanlýk merak ediyoruz. Böylesine bir çalýþma süresi insan haklarýnda aykýrýdýr. Zorla çalýþtýrýlmaktýr. Angaryadýr. Yaptýðýmýz araþtýrmaya göre aile hekimlerinin yüzde 85'i iþ yükümüz oldukça fazla derken, Aile hekimlerinin 40'a yakýn yürüttüðü görev ve sorumluluðu varken bir de nöbet tutturulmaya baþlanmasý yanlýþtýr. Ayrýca yönetmelikteki bu nöbet uygulamasýnda hiçbir objektif kriterin olmamasý ve iþin tamamen idareci keyfiyetine býrakýlmýþ olmasý da çalýþma hayatý için kabul edilemez bir durumdur. Kýsacasý aile hekimlerine nöbet uygulamasý kabul edilemezdir. Herþeyi ile baþtan sona yanlýþ olan bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Biz bu konuda mücadelemizi sürdüreceðiz. Türk Saðlýk-Sen olarak daha önceki düzenlemede olduðu gibi yine Yargý ya gidecek ve çalýþanlarýn hakkýný arayacaðýz. Aile hekimleri neden nöbet tutamaz? orum Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Saðlýk Bakanlýðý nýn tüm aile hekimlerine hastanede nöbeti zorunlu hale getirmesiyle ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Aile hekimlerinin hastanede nöbete karþý çýkmasýnýn nedenlerini anlatan Yýlmaz, þunlarý kaydetti: Aile hekimlerinin ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn dinlenme haklarý ellerinden alýnmaktadýr. Nöbet sonrasý aile saðlýðý merkezlerinde görevlerine devam etme zorunluluðunda býrakýlmaktadýr ki bu durumda aile hekimlerinin ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn asýl sorumlu olduklarý birinci basamaktaki kendi hastalarýna kaliteli ve saðlýklý bir hizmet vermesini engelleyecek, hizmetin aksamasýna neden olacaktýr. Her aile hekiminin SGK da tanýýmlanmasý yapýlmýþtýr. Baþka kurumlarda vereceði saðlýk hizmetinde SGK tanýmlamasý olmayacaðýndan yazacaðý reçetelerin bir geçerliliði olmayacaktýr. Acil hekimliði ayrý bir disiplin ve tecrübe gerektiren özellikli bir görev alanýdýr. Bilinmeyen bir alanda, o birimin özelliklerini bilmeden, ortamý tanýmadan cihazlarýn nasýl kullanabileceði kavranmadan hekimin bilgisi ne olursa olsun hemen acil teþhis ve tedaviye baþlanmasý verilecek hizmetin kalitesinin yeterliliðini tartýþmalý hale sokacaktýr. Ücretlendirmelerde sorunlar yaþanacaktýr. Her ne kadar nöbet ücreti adý altýnda komik bir ücret verilecek olsa bile (saati 8 TL) hizmeti verirken elde edilen döner sermaye gelirinden aile hekimi dýþýnda o hastanede çalýþan herkes faydalanacaktýr. Eþit iþe eþit ücret prensibine göre herkes döner sermeye alýrken aile hekiminin almamasý büyük haksýzlýktýr. Þu ana kadar görülen Türkiye çapýnda örneklerde hekim kendi aile saðlýðý merkezindeki mesaisini tamamlamadan,ulaþým ve dinlenme süresi hesaplanmadan saat dan itibaren nöbetler yazýlmýþtýr. Bu da aile hekimlerinin ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn kendi sorumluluk alanýndaki hizmetleri yapamamasýna, hizmetin aksamasýna ve vatandaþlarýn maðduriyetine yol açacaktýr. Ýhtiyaç ve zaruriyet halinde nöbette aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý sahaya sürülecek yedek kuvvet muamelesi görecek ve asli görevleri olan 1. basamak saðlýk hizmetini verme yerine boþta gezen her iþi yapmaya zorlanan vasýfsýz bir konuma getirilmek istenmektedir. Bizlerin üstün gayreti ile 1. basamaktaki bütün göstergeler olumlu olarak yükselmiþtir. Bu boþa gidecektir. Neden sadece aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý bu nöbetlerde görevlendirilmiþtir. Diðer hekimler niçin bu görevlendirmeye dahil edilmemiþtir. Ýdari kadrolarda görev yapan hekimler hekimlik yapma vasfýný kaybetmediklerine göre neden ihtiyaç ve zaruriyet halinde nöbete girmiyorlar. Aile hekimleri kendi kurumlarý dýþýnda farklý bir kurumda nöbet tutmak zorunda býrakýlýyor. ayseri'nin Develi Kilçesinde yaþayan Ahmet Kabak, 47 yýldýr þehir þehir dolaþarak sattýðý sülüklerle ailesinin geçimini saðlýyor. Ahmet Kabak (66), yaptýðý açýklamada, 19 yaþýndan bu yana Develi ilçesindeki Soysallý gölünden sülük topladýðýný söyledi. Tedavi amacýyla kullanýlan sülükleri Yozgat, orum, Tokat, Sivas ve Ankara'nýn ilçelerinde sattýðýný ifade eden Kabak, "Sülük, diz aðrýlarýna, varislere iyi geliyor. Hastalar sülükleri sýrtlarýna, enselerine ve baþlarýna koyuyorlar. Sülük yapýþtýðý bölgedeki pis kaný yaklaþýk 15 dakika boyunca emiyor. Sülük tedavisini bazý doktorlar da tavsiye ediyor" diye konuþtu. Kabak, sülüklerin tanesini 5-10 liradan sattýðýný belirterek, birçok þehirde daimi müþterileri olduðunu sözlerine ekledi. "Türkiye týbbi sülük zengini" Kayseri Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri ve Ümminoloji Uzmaný Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, soru üzerine, sülüklerin çok eski çaðlardan beri bazý hastalýklarýn tedavisinde kullanýldýðýný söyledi. Týbbi sülüklerin birkaç türü olduðuna dikkati çeken Gödekmerdan, þöyle Kendi kurumu dýþýnda görevlendirilirken meydana gelebilecek olan malpraktis davalarýnda koruma dýþýnda býrakýlmaktadýr. Mevcut olan ve aile hekimlerinin primlerinin tamamýný kendisinin ödediði zorunlu mali sorumluk sigortasýnýn kapsamý sadece aile hekimliði görevini yaparken kapsadýðýndan koruma altýnda deðildir. Kanunun çýkýþ amacý entegre saðlýk merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna nöbet ücreti ödenmesi iken neden kelime oyunlarý ve noktalama iþaretleri ile bütün aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý bu kapsama dahil edilmiþtir. O da ayrý bir konudur. Ýcapcý olarak Adli tabiplik ve Belediyenin görevi olmasýna raðmen Aile hekimlerine icapcý olarak tutturulan defin nöbeti aile hekimlerinin mesai saatine eklenmemektedir. Oysaki Avrupa Birliði Parlamentosunun üye ülkeler açýsýndan baðlayýcý ve zorunlu 1993 tarih ve 104/EC ve 2003 tarih ve 88/EC sayýlý direktiflerinde, hekimlerin günlük çalýþma süres 8 saat olup bu süre haftalýk 40 saati aþmayacaktýr. Zorunla hallerde günlük çalýþma süresi 10 saati aþmamak üzere uzatýlabilecektir. Ancak günlük 10 saatlik çalýþtýrma halinde dahi, çalýþanlar yönünden bir yýlda 24 hafta ortalama 8 saatlik çalýþmayý güvence altýna alacak þekilde çalýþma düzenin belirlenmesi zorunludur. Yine Avrupa Birliði Mahkemesi'nin tarihli SÝ- MAP, tarihli JAGLER ve tarihli VOREL kararýnda, hekimlerin nöbetler dahil haftalýk çalýþma sürelerinin en çok 48 saat olabileceði belirtilmiþtir. Ayrýca Avrupa Birliði Mahkemeleri icap nöbetinde geçirilen sürenin tamamýmýn haftalýk mesai saatleri Dr. Ali Yýlmaz süresine ekleneceði kararý almýþtýr. Aile hekimlerinin görev tanýmý ile baðdaþmayan adli, defin ve acil nöbet angaryalarý sayesinde haftalýk çalýþma saatleri uluslararasý normlarýn çok üzerine çýkacak ve baþlýklý 50. maddesine göre "Dinlenmek çalýþanlarýn hakkýdýr." Bu hak temel hak ve hürriyetlerden olmasý nedeniyle þahsa baðlý devredilemez sosyal bir haktýr, ilkesine aykýrý bir þekilde devredilemez olan dinlenme hakký elinden alýnacaktýr. Özerkleþen/özelleþtirilen kamu hastanelerine 657 sayýlý devlet memurlarý kanuna atýfta bulunarak, 657 sayýlý kanunla sadece geri dönüþ iliþkisi bulunan aile hekimi ve aile saðlýðý çalýþanlarýna saati 8 TL gibi inanýlmasý güç bir rakamla nöbet tutturmaya çalýþan anlayýþ kendi bütçesini oluþturacak ve hastane yönetimlerine transfer yöntemi ile dolgun ücretlerle yönetici atayacak anlayýþýn mantýkla ve hakkaniyetle izahý mümkün deðildir. Ýthal yöneticilerin maaþlarý ucuz ve vasýfsýz eleman muamelesi yapýlan aile hekimlerinin ve aile saðlýðý elmanlarýnýn ucuz iþgücü ile mi subvanse edilecektir? Hekimlere Acil nöbeti getiren kanun ve yönetmelik Aile hekimliði uygulamasýnýn sonlandýrýlmasýdýr. Tüm Türkiye de iki yýl sürdürülebilen bu uygulamanýn sona erdiði Bakanlýk tarafýndan açýklanmalýdýr. Aile hekimliði uygulamasýnýn sona erdiði ilan edilmiyorsada derhal nöbet uygulamasýna son verilmelidir. Geçimini 47 yýldýr sülük satarak saðlýyor devam etti: "Türkiye'de bu türlerden Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana'nýn yaþadýðý bilinmektedir. Sülüklerin tükrük bezi salgýlarý yüzün üzerinde farklý bioaktif madde içerir. Bu salgýlar damar geniþletici, Aðrý kesici, Ahmet Kabak, 47 yýldýr þehir þehir dolaþarak sattýðý sülüklerle ailesinin geçimini saðlýyor. iltihap önleyici, ödem çözücü, kan basýncýný düþürücü, dolaþým sistemini düzenleyici gibi çeþitli etkilere sahiptir." Gödekmerdan, ABD Ýlaç ve Gýda Dairesinin (Food and Drug Authority of USA- FDA) sülüklerin bu ülkede satýþý ile genel amaçlar, plastik cerrahi ve mikrocerrahide kullanýmýna 2004 yýlýnda izin verdiðini anýmsatarak, "Türkiye týbbi sülük bakýmýndan en þanslý ülkedir. Bu kýymetli ürünün daha iyi deðerlendirilmesi ve hirudoterapinin modern týp uygulamalarýnda destekleyici tedavi olarak daha etkin bir þekilde kullanýlmasý çok önemlidir" diye konuþtu. (A.A.) Tarihi Mecitözü Askerlik Þubesi binasý restore edildi. Tarihi bina tamam O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan proje kapsamýnda orum'un Mecitözü Ýlçesinde bulunan II. Abdülhamit dönemi eski Askerlik Þubesi ne ait yapý, restore edilerek kent müzesi olarak kullanýlabilir duruma getirildi. Mecitözü Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan Eski Askerlik Þubesi Restorasyonu Kültür Evi Kent Müzesi baþlýklý proje, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan uygulanan 2010 Yýlý Küçük Ölçekli Altyapý Geliþtirme Kültürel ve Turistik Deðerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Ýyileþtirme Mali Destek Programý kapsamýnda destek almaya hak kazandý. Proje kapsamýnda II. Abdülhamit dönemi eski Askerlik Þubesi ne ait yapý restore edildi. Kültür evi ve kent müzesi olarak kullanýlabilir duruma gelen ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn finansman desteði ile restore edilen þsizlik Sigortasý'na 6 Ýayda 50 bin kiþinin baþvurmasý bakanlýðý harekete geçirdi. Yeni düzenlemeyle ödenekte þartlar esnetiliyor alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý eðitim seviyesi yüksek, 29 yaþýna kadar olan gençlere daha fazla iþsizlik ödeneði ayrýlmasý için çalýþma baþlattý. Bu yýlýn ilk 6 ayýnda 49 ilden 50 bin kiþinin baþvurduðu iþsizlik ödeneðinde þartlar esnetiliyor. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, fonun iþlevini artýrmak için yeni düzenlemelere gidecek. Nitelikli ve genç iþsizleri hedef alan çalýþma Proje Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan uygulandý. Mecitözü Askerlik Þubesi binasýnýn, kültür ve mirasýn yaþatýlmasýna katký yapmasý bekleniyor. Restorasyon çalýþmasýyla Kültür Evi içerisinde Geleneksel Kültür Sanatlarý Alaný, Yöresel El Sanatlarý Alaný, Kent Görsel Arþivi ve Kent Hafýza Merkezi, Müzik Eðitim Alaný ve Seminer Odalarý tahsis edildi. Bölge açýsýndan deðerli ve tescilli bir kültür varlýðý olan Eski Askerlik Þubesi Restorasyonu Kültür Evi Kent Müzesi Projesi toplam bütçesi ,62 Bina kent müzesi haline getirildi. Bina II. Abdülhamit dönemine dayanýyor. TL olup, bu tutarýn yüzde 75 i olan ,47 TL Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan finanse edildi. Geriye kalan yüzde 25 tuta- kapsamýnda eðitim seviyesi yüksek, 29 yaþýna kadar olan gençlerin ödeneði artýrýlýyor. Yeni düzenlemeyle gereken prim ödeme gün sayýsýný dolduramayan gençlere de kolaylýk saðlanacak. Ýlk 6 ayda fona 20 bin baþvurunun reddedildiðini belirten alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik, il bazýnda Diyarbakýr, Düzce ve Trabzon'un baþý çektiðini rýndaki harcamalar Mecitözü Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan karþýlandý.(ýha) Ýþsizlik ödeneði artýyor söyledi. Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nun toplam varlýðý 64 milyar lirayý geçti. Fon'dan 11 yýlda 6 milyar 32 milyon liralýk ödeme yapýldý.(sabah) Ýþsizlik Sigortasý'na 6 ayda 50 bin kiþinin baþvurmasý bakanlýðý harekete geçirdi.

7 ARÞAMBA 24 TEMMUZ Uçakta kene paniði D animarka'da yaþayan gurbetçi aile, çocuklarýn vücuduna yapýþan keneyi uçakta fark edince panik yaþadý. Görevliler tarafýndan uçaktan indirilen aile, uçuþlarýný iptal ederek hastaneye koþtu. Haseki Hastanesi'nde kene alýndýktan sonra THY'nin bir diðer seferine yetiþen aile, "Uçakta kazaðýný çýkardýðýmýzda kenenin vücudun sol tarafýna yapýþtýðýný gördük. orum da yapýþmýþ. Güzel bir operasyonla çýkardýlar dedi. Danimarka da yaþayan gurbetçi Eskici ailesi, orum'da yaptýklarý tatil sonrasý dönüþ için 9 aylýk kýzlarý Nil ile birlikte Danimarka'da yaþayan gurbetçi aile uçakta kene paniði yaþadý. yola çýktý. uçaðýn içinin sýcak Havalimaný'nda bulunan Kastamonu'ndan uçakla olmasý nedeniyle kýzýnýn saðlýk birimine geldi. Ýstanbul'a gelen Onur ve üstünü çýkartýnca koltuk Doktor tarafýndan Esin Eskici çifti, Türk altýna kene yapýþtýðýný muayene edilen bebekte Hava Yollarý'nýn (THY) fark etti. Durumu kabin yüksek ateþ gibi kene seferiyle Kopenhag'a görevlilerine bildiren ýsýrýðýnýn belirtileri olan gitmek üzere uçaða aile, apar topar uçaktan klinik bulgular tespit bindi. Anne Esin Eskici, inerek Atatürk edildi. Bunun üzerine aile Haseki Hastanesi ne yönlendirildi. Burada yapýlan küçük bir operasyonla Nil in vücudundaki kene çýkartýldý. Aile daha sonda THY nin ikinci bir Kopenhag uçaðý ile seyahat etmek üzere Atatürk Havalimaný na geldi. orum da kenenin yapýþtýðýný uçakta fark ettiklerini belirten anne Esin Eskici, Nil in kazaðýný çýkartýrken fark ettim. Vücudunun sol koltuk altýna yapýþmýþtý. Hastanede çýkardýlar. Birkaç gün dikkat edin dediler. Saðolsun THY de bize çok yardýmcý oldu dedi. Daha sonra Eskici ailesi saat uçaðý ile Ýstanbul dan Kopenhag a uçtu.(ýha) Turizmin yönü Osmancýk olmalý O smancýk Kültür Turizm Derneði (OKTUD) Baþkaný Sakin Karakaþ, Osmancýk ýn Karadeniz Ýpekyolu Koridoru AB Turizm Projesi nde yer alýp almamasý ile ilgili endiþelerini dile getirdi. Bölgenin turizm sorunlarý ile ilgili kounulara da deðinen Karakaþ, þu açýklamalarda bulundu; Türkiye de AB Bakanlýðý tarafýndan da mali olarak desteklenen, ana amacý Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan'dan geçen Ýpekyolu'nun Karadeniz kolunda turizmin geliþimine ve bu bölgenin ekonomik ve sosyal geliþimine katký saðlamak amacýyla hayata geçirilmesi planlanan projede orum için neler öngörülüyor? Bir baþka ifade ile orum bu projenin neresinde? Her fýrsatta orum Hýdýrlýk Sahabe mezarlarýnýn turizme kazandýrýlmasý ifade edilirken ve Hititler, Þapinuva ören yeri ile ilgili tasarruflar ön plana çýkarýlýrken Osmancýk ýn tarihi ve kültürel deðerlerinin ele alýnmamasý faaliyetlerin eksik yapýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. kazandýrýlmalýdýr. YAYLA TURÝZMÝNÝN GELÝÞMESÝ ÝÝN DESTEK LAZIM Bölgenin terasý konumunda olan Adatepe fotoðraf meraklýlarý için eþi bulunmaz bir cennettir. Farklý florasý gereði bitki çeþitliliði ile dikkat çeken Karaca, Köklen ve Tekmen bölgesinde botanik ve moleküler biyoloji açýsýndan bilim adamlarý için araþtýrma yapmaya uygun mekanlar söz konusudur. Ayrýca yayla turizminin geliþmesi için destek saðlanmalýdýr. Kaymakamlýðýn müze projesinin hayata geçmesini heyecan ile bekliyoruz. Osmancýk Sýrýk Kebabý ve Yaprak Ýçi gibi yemekleri ile Türk mutfaðýna farklý ve özel lezzetler sunan mutfak kültürü ile de dikkat çekmektedir. TURÝZME UYGUN VASIFLI YATAK SAYISI 200 Ü AÞTI Osmancýk ta turizme uygun vasýflý yatak sayýsý 200 ün üzerine çýkarýlmýþtýr. Bu açýdan Osmancýk ta ayný anda farklý üç gurubun aðýrlamasý mümkündür. Bu durum Osmancýk ýn günübirlik ziyaretlerin yanýnda konaklama turizmine de adaydýr. ÝPEK YOLU DENÝLÝNCE AKLA GELEN ÝLK YERLEÞÝM YERÝ OSMANCIK orum ilinde Ýpek Yolu denildiðinde akla gelen yerleþim yeri Osmancýk týr. Projeye anlam katacak ayrý bir deðer ise Osmancýk ta D- 100 karayolu üzerinde bulunan Sarmaþýkkaya Tarihi Ýpek Yolu yol kalýntýlarýnýn turizme kazandýrýlmasýdýr. Yedi bin yýllýk Osmancýk Kalesi ve dünyada örneði görülmeyen su tünellerinin de turizme kazandýrýlmasý, Koyunbaba ve Akþemsettin inanç turizmi ile birlikte adým baþý tarihten bir demet sunan Osmanlý kenti olan Osmancýk ýn bu projede deðerlendirilmemesi kamuoyunda projenin ciddi þekilde sorgulanmasýna yol KOYUNBABA KÖPRÜSÜ NÜN DÜNYADA EÞÝ YOK Koyunbaba Köprüsünün dünyada eþi yok. 16 göz 250 metre uzunluk 7,5 metre geniþliði ve 6 asýrlýk yaþý ile Osmanlý yol aðýnda Anadolu da inþa edilen en uzun köprü olarak mimari özelliði ve ihtiþamý ile turizme kazandýrýlmayý beklemektedir. Köprü, kale ve cami üçgeninin bir arada bulunduðu dünyadaki tek merkez Osmancýk týr. Bir Osmanlý kenti olan Osmancýk ta kale köprü ve cami ekseninde deðerlendirilmesi gereken onlarca turistik deðer söz konusudur. Tarihi su tünelleri ivedi olarak turizme kazandýrýlmalý, Kale etrafýndaki yapýlaþmalar üzerinde mantolama tekniði ile Osmanlý mimarisi özelliði açacaktýr. BÖLGE ÝÝN TURÝZM DESTÝNASYONU HAZIRLANMALI Turizmde çeþitlilik ve alternatiflere sahip olan Osmancýk için ivedi bir turizm destinasyonu hazýrlanmalýdýr. Bu konuda dikkatleri bölgeye çekmek için 2013 yýlý baþýnda dernek olarak bir turizm paneli düzenledik. Alt yapý çalýþmalarýný tamamlamak üzere olan Osmancýk ýn 2014 yýlýnda önceliði kesinlikle turizm olmalýdýr. Destinasyon için bir turizm üst kurlunun kurulmasý gerekliliðini ifade ettik. Bu konuda belediye ve kaymakamlýk lider olarak tavrýný net bir þekilde ortaya koymalý, Osmancýk Bölgesi Turizm Destinasyonu Projesi geliþtirilmelidir. Biz bu konuda aktif rol almaya hazýrýz. Ayrýca orum Valiliði ve Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Salim Uslu da tanýtým açýsýndan Osmancýk turizm destinasyonunun içerinde olmalýlar. Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði tarafýndan ihalesi yapýlan orum Tanýtým Filmi nin hazýrlanmasýnda Osmancýk baþta olmak üzere orum Kýzýlýrmak Havzasý nýn hassasiyetleri dikkate alýnmalýdýr. ORUM TURÝZMDE YÖNÜNÜ OSMANCIK A EVÝRÝRSE KAZANIR Osmancýk Kültür Turizm Derneði (OKTUD) Baþkaný Sakin Karakaþ. Koyunbaba Köprüsünün dünyada eþi benzeri olmadýðý belirtildi. orum turizmde yönünü Osmancýk a çevirmediði sürece il genelindeki bütün turizm uygulamalarý sorgulanacak ve orum turizmde istediði trendi yakalamayacaktýr. orum turizmi için önem taþýyan oluþturulacak olan Ýpekyolu Karadeniz Koridoru konsepti, Karadeniz Bölgesi'nde sahip olduðu doðal, kültürel ve tarihi deðerlerin daha etkin tanýtýmýna ve bölgenin ekonomik ve sosyal geliþimine önemli bir katký saðlayacaktýr. Osmancýk ýn bu projede yerini alma isteði en doðal hakkýdýr. 2 yýl sürecek proje kapsamýnda, uzman ekiplerin Osmancýk bölgesine yönlendirilmesi ve deðerlendirmesi ABD Suriyeli muhaliflere silah yardýmýný onayladý K ongre'nin Temsilciler Meclisi ve Senato kanadý istihbarat komitelerinin, Barack Obama yönetiminin Suriyeli muhaliflere silah göndermesini onayladýðý bildirildi. Temsilciler Meclisi Ýstihbarat Komitesi Baþkaný Mike Rogers, yaptýðý yazýlý açýklamada, Obama yönetiminin Suriye konusundaki planlarýna ve bu planlarýn baþarýsýna yönelik güçlü kaygýlarý bulunmasýna raðmen, komite olarak birçok tartýþma ve incelemenin ardýndan uzlaþýya vardýklarýný kaydetti. Kongre'nin iki kanadýnda istihbarat komitelerinin, Obama yönetiminin Suriyeli muhaliflere silah yardýmýnýn geçen hafta gizli oturumda onayladýklarý belirtildi. Bu kapsamda, Suriyeli muhaliflere silahlarýn yakýnda gönderilebileceði ifade Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelerine doðalgaz getirilmesi için kamuoyu bilgilendirilecek. Ýlçelere doðalgaz bilgisi orum un Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelerinin doðalgaza kavuþturulmasý çalýþmalarý kapsamýnda kamuoyunu bilgilendiricici toplantýlar düzenlenecek. Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelerinin doðalgazla buluþturulmasý çalýþmalarý kapsamýnda AK parti orum Milletvekili Salim Uslu baþkanlýðýnda Osmancýk ilçesinde yapýlan toplantýnýn ardýndan ikinci bir toplantýda Valilik makamýnda yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti orum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, YEDAÞ Ýl Müdürü Ýlyas Akyol katýldý. Toplantýnýn ardýndan yazýlý bir açýklama yapýlarak, Valilik Makamý nda vekillerin ve ilgililerin katýlýmýyla toplantý yapýldý. Toplantýya Ýçelerin kaymakam ve belediye baþkanlarý da katýldý. mevcut doðalgaz daðýtým bölgeleri lisans kapsamý dýþýnda kalan ilçelere doðalgaz ulaþtýrýlmasý amacýyla, BOTAÞ Genel Müdürlüðünün görevlendirilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý nýn tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdinin hatýrlatýldýðý açýklamada þu ifadelere yer verildi; Kararname doðrultusunda hazýrlanan Usul ve Esaslarla, yapýlacak çalýþmalara iliþkin yazý Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanýnýn imzasýyla 81 ilin Valiliðine tarihinde bildirilmiþtir. orum Valiliðinde yapýlan toplantýda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan valiliðe gönderilen yazý deðerlendirilerek bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi kararlaþtýrýlmýþ olup adý geçen ilçelerde bilgilendirme toplantýlarý yapýlacaktýr (ÝHA) Prestij Park hizmette O smancýk Belediyesi bölgeye örnek teþkil edecek olan farklý parklarý hizmete sunmayý sürdürüyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Mahallesi'nde yapýmý tamamlanan kepçe figürlü oyun grubunun yer aldýðý parkta incelemelerde bulunarak, "Oturma alanlarý, çevre düzenlemesi, zemin döþemeleri, çocuk oyun grubu ile farklý bir prestij parký Gemici Mahallemize kazandýrdýk. Bu tür farklý projelerimiz bölgeye örnek olabilecek nitelikte" dedi. Osmancýk Gemici Mahallesi'nde geçtiðimiz Nisan ayýnda mahalle gezileri kapsamýnda vatandaþlarla görüþen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, park sözü verdi. Baþkan Yazýcý, belediyeye ait ve park alaný olarak iþaretli bölgede park yapýlmasý için gerekli projeleri hazýrlatarak çalýþmalarý baþlattý. Baþkan Yazýcý'nýn talimatý ile baþlatýlan çalýþmalar sona erdi. PARK YATIRIMLARIMIZDA OK AMALI KULLANIMLARA ÖNEM VERÝYORUZ Gemici Mahallesi'ne prestij bir park kazandýrýlmasý için baþlattýklarý çalýþmalarýn tamamlandýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Park yatýrýmlarýmýzda Osmancýk Belediyesi bölgeye örnek teþkil edecek olan farklý parklarý hizmete sunmayý sürdürüyor. Yeni park Gemici Mahallesi'nde yapýldý. sadece oturulabilecek, çocuklarýn oyun oynayabilecekleri alanlar düþünmüyoruz. Park yatýrýmlarýmýzda çok amaçlý, geniþ kullanýmlý ve farklý görüþ açýlarýný yansýtmaya çalýþýyoruz. Bu kapsamda vatandaþlarýn hem kendi aralarýnda oturabilecekleri, komþuluk iliþkilerinin güçlendiði, bu arada çocuklarýmýzýn rahat ve farklý oyun gruplarýnda gönüllerince eðlenebildiði, bir yandan da spor yapýlabilenler alanlar oluþturuyoruz. Bizim park projelerimizde bunlara dikkat ediyoruz. diye konuþtu. Baþkan Yazýcý, özellikle modern farklý görünüme sahip olan çocuk oyun grubunun Prof. Dr. Necmettin Erbakan parkýnda olduðu gibi bir prestij park oluþturduðunu ifade ederek, "Bu tür yatýrýmlarýmýz farklýlýklarý nedeni ile bölgeye de örnek teþkil edebilecek yatýrýmlardýr. Ýlçemize yeni parkýmýz hayýrlý olsun. dedi.

8 8 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 R Ayet-i Kerime Rabbimiz! Þüphesiz Sen, bizim 16 gizlediðimizi de, açýkladýðýmýzý da bilirsin. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir þey Allah a gizli kalmaz. (Ýbrahim Suresi/38) RAMAZAN amazan Güle güle ya þehr-i Ýmsak Ýftar Anadolu da dört veli dört Târik 16 Ethem ERKO net Ramazan bitiyor, sorular bitmiyor III. Hacý Bektaþ-ý Veli ve Bektaþilik Eserleri: 1.Makalat: Arapça olarak yazýlmýþtýr. Makalat; sözler, buyruklar anlamýndadýr. Daha önce biri manzum, diðeri mensur olmak üzere iki kez tercüme edilmiþtir. Fakat bu eser üzerinde doktora hazýrlayarak en ciddi çalýþmayý Esat Coþan yapmýþtýr. 2.Besmele Tefsiri: Manisa Kütüphanesi'nde kayýtlýdýr. Ýlk defa Rüþtü Þardað tarafýndan günümüz harflerine çevrilmiþtir. 3.Makalaat-ý Gaybiyye ve Kelimat-ý Ayniye: Farsça olarak yazýlmýþtýr. "Görünmeyen âleme ait sözler ve görülen âleme ait kelimeler" diye Türkçeleþtirilebilir. Soru cevap usulüyle dini, ahlaki ve tasavvufi konularý iþlemiþtir. 4.Fatiha Tefsiri: Akademisyen Hüseyin Özcan, bu eseri Ýngiltere Müzesi Kütüphanesi'nde bulabilmiþtir. Daha sonra Süleymaniye Kütüphanesi'nde baþka nüshasýna da rastlanmýþtýr. 5.Kitabü'l-Fevaid: Farçadýr. "Faydalar kitabý" anlamýndadýr. Baki Yaþar Altýnok tarafýndan tam metni tercüme edilmiþtir. Nasihat türü bir kitap olup "Faide" baþlýðý taþýyan 132 bölümden oluþmaktadýr. 6.Hadis-i Erbain Þerhi/ Kýrk Hadis Þerhi: Aslý, Ýngiliz Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmuþtur. Daha çok derviþlik ve fakirlikle ilgili kýrk hadisi nakledip onlar hakkýnda ilmi yorumlar yapmýþtýr. 7. Þathiye: Þathiyeler, genellikle ahret ahvalini anlatan eserlerdir. Türkçe olarak yazýlmýþtýr. Ýki sayfadýr. 8.Hacý Bektaþ'ýn Nasihatleri: Hünkar'ýn nasihatlerini (öðütlerini) ve vasiyetlerini ihtiva eder. Hacýbektaþ Ýlçesi Kütüphanesi'ndedir. 9.Üssül'l-Hakika: "Hakikatin Temeli" anlamýndadýr. Ali Naci Baykal Dedebaba, bu eserden söz etmiþ ve hatta bazý nakillerde bulunmuþtur. Görüþleri ve düþünceleri: Hacý Bektaþ-ý Veli'nin görüþ ve düþüncelerini birinci elden öðrenmek için eserlerine baþvurmak, daha saðlýklý yol olacaktýr kanýsýndayým. Bu nedenle konuya Makalat adlý eserinden baþlayalým. Makalat, on bir bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümlerde iman, ibadet, marifet, þeriat, tarikat, hakikat kavramlarýný dergâh disipliniyle açýklar. Avamýn anlayabileceði kadar açýk seçik bir dille anlatýr. Þeriatýn, tarikatýn, marifetin ve hakikatin onar tane makamý olduðunu söyler. Dört kapý, kýrk makamýn neler olduðunu beyan eder. Bu makamlarýn her birini ayet ve hadislerle delillendirir. Ýbadeti abitlerin, zahitlerin, ariflerin ve hakikat ehlinin ibadeti olarak dört kademede izah eder. Müritlerine Kur'an-ý Kerim'de geçen Hak buyruðunca yaþamayý öðütler. Hacý Bektaþ-ý Veli, "Arifler katýnda þirk, murdardýr (pistir), onu içlerinde býrakmazlar, dýþarý atarlar. Kendileri arýdýr ve baþkalarýný da arýtýrlar" diyerek manevi temizliði vurguladýktan sonra beden temizliðini izaha geçer. Þöyle der: "Bundan sonra azizim! Ýyi düþünmek gerekir ki kiþide yaramaz fiil olmasýn. Kiþi her zaman temiz olmalýdýr. Ýnsanýn pis, katýþýk olmasýna sebep, içinde þeytan fiilinin olmasýdýr. "Bir baþka mana (örnek) da þudur: bir kuyuya bir damla içki damlasa, o kuyunun suyunu bir kere boþaltsalar, dýþarý dökseler, o suyun bittiði yerde ot bitse ve dahi o otu koyun yese; takva ehli kavlince o koyunun eti haramdýr. Þunun içindir ki, içkinin haramlýðý ve murdarlýðý þeytan fiilindendir. Nitekim Hak Teala buyuruyor. "Ýçki, kumar, putlar ve fal oklarý þeytanýn iþleri cinsinden olan pisliklerdir. Onlardan kaçýnýnýz ki felaha eresiniz." (Maide Suresi, 90) "Þimdi azizim! Bir damla içki bir kuyuya damladýðý için takva ehli için Kur'an kavlince o kuyunun suyunu arýtmak gerekmiþ. O suyun döküldüðü yerde biten otu bir koyun otladýðý için eti haram oldu. Sebep, içki þeytan fiili olmasýdýr. Vay sana ki içinde; kibir ve haset (kýskançlýk), cimrilik, düþmanlýk, tamah, öfke, gýybet, kahkaha, þamata ve maskaralýk ile bunlar gibi daha nice þeytan fiili varsa, suyla yýkanýp nasýl arýnacaksýn?" Hünkar Hacý Bektaþ Veli, bir gönül eridir, gönül sultanýdýr. Gönlü bir þehre, teni de hisara benzetir: "Gönül, padiþah-ý alem (alemin sultaný) ve Tanrý'nýn nazargahýdýr (baktýðý yerdir)."der. "Mü'minin gönlü, Kabe'ye benzer. Kabe'ye giden ayaðýyla yürür. Ama gönül isteyen, yüz üzere varmasý gerekir. Onun için âþýklar, yüzlerini yere sürerler. Kabe'ye gidene kýlavuz gerekir. Kur'an kýlavuz ve yoldaþ olarak yeter. Ama gönle alap Tanrý yoldaþtýr." Ýlginç benzetmeleri vardýr Hacý Bektaþ-ý Velinin. Ýnsanýn çocukluk çaðýný sabah namazýna, erginlik çaðýný öðle namazýna, delikanlýlýk çaðýný ikindi namazýna, orta yaþlýlýk çaðýný akþam namazýna, yaþlýlýk çaðýný da yatsý namazýna benzetir. Beþ parmaðý da kendince þöyle sýralar: "Muhammed (as) baþparmak, Ebubekir (ra) þehadet parmaðý, Ömer (ra) orta parmak, Osman (ra) taharet parmaðý, Ali (kv) küçük serçe parmak gibidir."der. Böylece beþ kiþiyi, bir elin parmaklarý gibi bir bütün olarak görür. (Sürecek) Oruç ayýný yarýladýk. Bugünden itibaren bayram sevinci için geri sayým baþladý diyebiliriz. Ramazan bitiyor bitmesine ama sorular, tartýþmalý mevzular sona ermiyor. Hatta ayný konular muhtemelen bir sonraki yýl da tartýþma mevzusu olarak karþýmýza çýkacak. Kafamýzdaki sorularý aydýnlatacaðý umuduyla biz de Prof. Mustafa Karataþ Hoca ya kulak verdik. Gülesin Aðbal Demirer R amazan baþlamadan sorular gündeme düþer. Televizyonlarda ramazan ayýna özel programlarda sorulan sakýz çiðnersem orucum bozulur mu, Ramazaný kýþa sabitlesek olmaz mý gibi sorulardan bahsetmiyoruz. Sözünü ettiðimiz, imsak vakti, imsakta okunan ezanla sabah namazý vaktinin girip girmediði gibi sorular. Her ne kadar Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý geçtiðimiz hafta bu konuda bir açýklama yapsa da, kafalardaki soru iþaretleri tam giderilemedi. Ýmsaktan sonra hemen namaz oluyor mu? Sahur vaktinin bittiðini, imsak vaktinin girdiðini duyurmak üzere her sabah ezan okunuyor. Ezanla birlikte yemeyi, içmeyi býrakýyor, oruca baþlýyoruz. Sonra da sabah namazý eda ediliyor. Sabah namazý vaktinin imsakla birlikte girdiði konusunda þüpheler de bu yüzden doðuyor. ünkü Ramazan girmeden önceki sabah namazý vakti ile, Ramazan ayý içindeki vakti deðiþiyor. Camilerde önce mukabele sonra namaz Ýl Müftülüðü nün güzel bir uygulamasý var. Ramazan ayý boyunca tüm camilerde sabah mukabelesi okunuyor. Ýmsak vaktinin girdiðini belirten ezanla birlikte hafýzlar o günkü mukabeleyi okuyor. Mukabele bittikten sonra imam efendiye uyan cemaat sabah namazýný eda ediyor. Zaten mukabele okunup bittikten sonra sabah namazý vakti de girmiþ oluyor. Karataþ Hoca nýn dediði Kanal 7 de program yapan ÝÜ Ýlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalý Öðretim üyesi Prof. Dr Mustafa Karataþ, Ramazan ayýnýn klasikleþen tartýþmalarý konusunda Nursel Tozkoparan'ýn sorularýný yanýtlarken bu konu ve tartýþmalý bazý konulara açýklýk getiriyor. Karataþ Hoca fazla oruç tutulmasýndan ziyade, Prof. Mustafa Karataþ, Nursel Tozkoporan ýn sorularýný cevaplandýrdý. eses tehlikeye dikkat çekiyor ve Erken imsaktan söz ediyorsanýz, burada oruç deðil, sabah namazýnýn vaktinde önce kýlýnma tehlikesi var. diyor. Karataþ ýn bizim de içimize sinen açýklamasý þöyle: Orucu fazla tutmak günah deðil. Erken imsaktan söz ediyorsanýz, burada oruç deðil, Sabah namazýnýn vaktinden önce kýlýnma tehlikesi var. Dolayýsýyla oruca baþlamalý fakat sabah namazýný hemen kýlmak yerine mümkünse imsaktan en az yirmi dakika veya yarým saat sonra kýlmalýdýr. Hanefi mezhebi de imsakla beraber hemen kýlýnmasý yerine belli bir süre geciktirmeyi daha faziletli sayar. Allah Rasulü imsaktan sonra elli âyet okuyacak kadar bir süre geçtikten sonra sabah namazýný kýldýrýrdý. Böylelikle bugünkü tartýþmalý durumdan da kurtulmuþ olunacaktýr. Ayrýca sabah ezanlarýnýn Ramazan'da ve Ramazan haricinde farklý uygulanmasý da vatandaþýn yanýlmasýna sebep oluyor. Prof. Karataþ, Peygamberimiz zamanýndaki uygulamayý ise, O dönemde sahur ezaný vardý. Ýnsanlar ezanla sahura kaldýrýldý, ayný zamanda teheccüd namazý kýlýnýrdý. Maalesef Asr-ý Saadetteki teheccüd/sahur ezaný sünneti ülkemizde terkedilmiþ durumda. þeklinde açýklýyor. Temcid: Özellikle Recep, Þaban ve Ramazan aylarýnda, müezzinlerin sabah ezanýndan önce minarelerden okuduklarý Arapça ilahilere temcid denir. Günümüzde devam ettirilmeyen bu temcid okuma geleneði, eski Ramazan kültürümüzde o kadar yer etmiþtir ki kimi yerlerde Farklý zamanlarda bayram Her yýl yaþadýðýmýz baþka bir uygulama da Ýslam ülkelerinde orucun farklý zamanda baþlamasý, bayramýn farklý zamanlarda yapýlmasý. Karataþ ýn bu konuya dair soruya verdiði cevap þöyle: Eskiden deðiþik ülkelerin farklý zamanlarda oruca baþlamasý bu kadar garip karþýlanmýyordu. Zira o zamanlarda bugün olduðu gibi iletiþim güçlü deðildi. Her þeyden haberiniz olmazdý. Ancak günümüzde saatler ve dakikalar içerisinde çok uzak yerlere ulaþabiliyor ve anýnda haber alabiliyoruz. Bir taraf oruca baþladýðýnda dünyanýn her tarafýnda anýnda duyuluyor. Dolayýsýyla farklý zamanlarda oruca baþlanýlmasý bir çok problemi de beraberinde getiriyor. Hiç problem yokmuþ gibi davranmak din ve dünya adýna lakayt kalmaktýr. Bu problemin çözümü için iþbirliði yapýlmalýdýr. Kanaatimce Müslümanlardan çok devletler bu iþi daha da zorlaþtýrýyor. Bu konuda sadece dini hassasiyet yerine siyasî mülahazalarýn da etkisi olduðunu düþünüyorum. Türkiye hesap artý ru'yet uygulamasýný ve dünyanýn herhangi bir yerinde Ramazan hilalinin görülmesiyle oruca baþlanýlmasýný esas alýyor. Günümüzde bu uygulama çok daha doðrudur. sahura kalkmak deyimi yerine temcide kalkmak deyimi kullanýlýr olmuþtur. Temcidlerin kültür hayatýmýzda ne denli yer ettiðinin bir göstergesi de temcid pilavý deyimidir. Bu deyim, sahurda yenen pilava temcidlerin eþlik etmesiyle ortaya çýkmýþ ve halk arasýnda yerleþmiþtir.

9 Agah Kafkas Basýn Bayramý ný kutladý S Basýn çalýþanlarýný kutladý Temmuz Basýn 24Bayramý nedeniyle kutlama mesajý gönderen AK Parti Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan, Önemli görevlerini gerçekleþtirmek için zaman ve mekan gözetmeksizin her zaman büyük bir özveri ve fedakârlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzý takdir ve tebrik ediyor, gazeteciler ve basýn bayramýný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. dedi. 24 Temmuz bayramdan çok uzak aðlýk ve Sosyal SHizmet Emekçileri Sendikasý (SES) orum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle gönderdiði mesajýnda tüm basýn çalýþanlarýný kutladý. Kocatüfek, mesajýnda þunlarý kaydetti; 24 Temmuz; Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndan biri olan, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Basýn mensuplarý iftarda buluþtu þadamý Aytaç ÝBaba nýn geleneksel hale getirerek her Ramazan ayýnda basýn mensuplarý için tertiplediði iftar programýna çok sayýda basýn mensubu katýldý. Asya Ulusoy Tesisleri nde düzenlenen iftar programýna Osmancýk Gazetesi imtiyaz sahibi ve Hitit Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal evrim, Cihan Medya Osmancýk Temsilcisi Sinan Düzgün, Anadolu Ajansý Osmancýk Temsilcisi Emrah Akýllý, ÝHA Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, basýn Bayramý ný kutladý. Ceylan, mesajýnýn devamýnda þunlarý söyledi; Ýçinde bulunduðumuz iletiþim çaðýnda kitle iletiþim araçlarý ile birlikte gücü ve etkinliði her geçen gün daha artan basýn kuruluþlarý çaðdaþ demokrasilerde iletiþimin en güçlü araçlarýdýr. Toplumun geliþmesinde büyük rol oynayan vazgeçilmez temel unsurlardan biridir. Basýn kuruluþlarý Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 90'ýncý; basýn tarihimizin önemli dönemeçlerinden, 24 Temmuz 1908 de Meþrutiyetin ilanýyla Türk basýnýndan ilk kez sansürün kaldýrýlmasýnýn 105'inci yýldönümü. Günümüzde gazeteleri basýlmadan kontrol eden sansür memurlarý yok ama maalesef ülkemizdeki durum gazetecilerin 24 Temmuz u bir bayram olarak kutlamasýna da Osmancýk Temsilcisi Ýsmail Kabakdere, Manþet Gazetesi yazarlarý Sakin Karakaþ ve Selma Karakaþ, Osmancýk Gazetesi köþe yazarý Muharrem Yýldýz, Osmancýk Haber Gazetesi muhabirleri Selma Yaðan ve Dilek Bozkurt ve Osmancýk Gazetesi Muhabiri Fatih Kýlýnç katýldý. Hitit Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal evrim, böyle anlamlý bir programla gazetecileri bir araya getirdiði için Aytaç Baba ya teþekkür etti. yazýlý, görsel, iþitsel yayýnlar aracýlýðýyla yerelde, ülkemizde ve dünyadaki geliþmeler hakkýnda toplumu bilgilendirmek ve kamuoyu oluþturmak gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Ülkemizin geliþiminde ve ülkemizin çaðdaþlaþma sürecinde önemli bir görev alan basýn mensuplarýmýzýn kamuoyunu doðru bilgilendirmesi, yapýlan Merter Kocatüfek hizmetler ve yaþanan problemlerin doðru ve tarafsýz bir þekilde halka yansýtýlmasý için gece ve gündüz demeden güç þartlar altýnda görevlerini büyük özveriyle ifa etmeleri takdire þayandýr. Demokrasinin saðlýklý bir þekilde iþlemesi için düþüncelerin, görüþlerin ve haberlerin kamuoyuna doðru ulaþtýrýlmasý çok önemlidir. Biz þehrimiz olarak yerel basýnýmýzla ilkeli ve seviyeli çok uzak. Basýn ve ifade özgürlüðünün engellenmediði, gazetecilerin mesleki faaliyetlerinden dolayý cezaevlerine gönderilmediði, medyada tekelleþmenin olmadýðý, iktidarlarýn gazetecilere medya gruplarýna baský yapmadýðý, iktidarlarýn hoþuna gitmeyen yazýlarýndan programlarýndan dolayý ÝFtar Asya Ulusoy Tesisleri nde düzenlendi. aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 24 Temmuz 1908 tarihinde Meþrutiyetin ilanýyla Türk basýnýnda ilk kez uygulanmaya baþlanan sansürün kaldýrýlmasý, basýnýn özgürlüðüne kavuþmasýnýn dönüm noktasý olmasý ve 105. yýldönümü münasebeti ile her yýl 24 Temmuz günü kutlanan Basýn Bayramý nedeniyle mesaj gönderdi. orum'da görev yapan tüm medya çalýþanlarýna yönelik mesajýnda, vatandaþlarýn haber alma özgürlüðünü saðlamakta her türlü özveriyi gösteren ve kamuoyu oluþturulmasýnda basýn çalýþanlarýnýn etkin rol aldýðýnýn altýný çizen Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü; Toplumun her türlü sorununun yaný sýra ülke gündeminin de nabzýný tutan gazetecilerin görevinin kutsal olduðunu düþünüyorum. Yaz kýþ demeden her türlü doða koþulunda görevlerini icra etmeye çalýþan, bazen kendi canlarý pahasýna canýný diþine katarak tek amaçlarý kamuoyuna doðru, dürüst, tarafsýz ve seviyeli haber iletmek olan, görsel ve yazýlý kitle iletiþim çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Gazeteciler Bayramýný kutlar, tüm hemþehrilerime görevlerinde baþarýlar dilerim. A. Sami Ceylan yayýnlarýndan dolayý övünüyor, gurur duyuyoruz. gazetecilerin iþsiz kalmadýðý, yandaþ medya kavramýnýn yok olduðu, basýn emekçilerinin de sendikal haklarýna kavuþtuðu, sansürün-oto sansürün beyinlerde sonlandýrýldýðý, basýnýn milletin müþterek sesi, baþlý baþýna bir mektep bir kuvvet bir rehber olduðu günlere olan inancýmla 24 Temmuz Basýn Bayramýnýzý kutluyorum. Kayýp kaçaða özel çalýþma nerji ve Tabii EKaynaklar Bakaný Yýldýz, "Kayýp kaçaklarla ilgili Dicle ve Van bölgesiyle ilgili özel çalýþmamýz olacak" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda, Elektrik Piyasasý Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin kanun teklifinin görüþmelerinde hükümet adýna konuþan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, ''Neden almadýðýmýz gazýn parasýný, avans niteliðinde de olsa ödüyoruz?'' yönündeki þikayetlere deðindi. Avans niteliðinde de olsa bunu ödememek için gerekli planlarý yaptýklarýný açýklayan Yýldýz, þöyle konuþtu: "Al ya da öde, Ýran, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerde, bizim avans niteliðinde verdiðimiz paralarýn þu anda tahsil edilmesiyle alakalý bir iþlemdir. Ben burada kamuoyunun önünde taahhüt ediyorum, bizim hiçbir ülkede almadýðýmýz bir metreküp doðalgaz kalmayacaktýr. Rusya'da kalmadýðý gibi yýlýnýn sonuna kadar Azerbaycan ve Ýran ile alakalý 'al ya da öde' miktarý da sýfýrlanmýþ olacaktýr.'' KAYIP KAAK ELEKTRÝK Bakan yýldýz, kayýp kaçak elektrik konusuna da deðindi. Dicle ve Van bölgesindeki kayýp kaçak oranlarýnýn hariç tutulmasý halinde, Türkiye'nin kayýp kaçak elektrik oranýnýn, AB üyesi ülkelerden daha düþük olacaðýný ifade eden Yýldýz, "Elektrik faturasýný ödeyen vatandaþlara haksýzlýk yapýlmamasý için bizim 3 yýl içinde önemli yol haritamýz var. Özelleþen þirketler, bu konuda ellerini deðil kollarýný taþýn altýna koyuyorlar. Kayýp kaçaðý nasýl diðer bölgelerde azalttýysak, 3 yýl içinde, bu bölgelerde de mutlaka azaltacaðýz. Türkiye, 2015 yýlý sonu itibarýyla AB üyesi ülkelerin kayýp kaçak oranýný yakalayacak. Kayýp kaçaklarla ilgili Dicle ve Van bölgesiyle ilgili özel çalýþmamýz olacak.'' dedi. Dünya Bülteni ARÞAMBA 24 TEMMUZ Murat Yýldýrým, geleneksel Ramazan akþamlarý sohbetlerini sürdürüyor. Barýþtan rahatsýz olanlar var Parti Teþki- Baþkan AKlat Yardýmcýsý, orum Milletvekili Murat Yýldýrým, geleneksel Ramazan akþamlarý sohbetlerinde önceki gece Mimar Sinan Mahallesi nde vatandaþlarla sohbet etti. Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, yönetim kurulu üyeleri ve Mimar Sinan Mahalle Teþkilatý üyeleri ile vatandaþlarýn katýldýðý sohbet programý gece geç vakitlere kadar devam sürdü. EKÞÝ SÖZLÜK ve CHP YE TEPKÝ Bölge halkýnýn orum, Türkiye ve dünya siyasetine yönelik beklenti ve görüþlerini dinleyen Murat Yýldýrým, 10 yýlý aþkýn bir süredir iktidar olan bir siyasi partinin ve o siyasi partinin temsilcilerinin aradan geçen süreye raðmen halkýn gözünde ilk günkü deðerini muhafaza etmesinin kendileri açýsýndan önemine dikkat çekerek, Biz bunun tek temelinin sadece milletin içinde olmak ve milletin deðerleri ile hareket etmek olduðu düþüncesindeyiz. Onun için milletimiz bize destek veriyor. Bugün ülkede sürekli muhalefet parolasý ile hareket eden partiler bulunuyor. Bunu da milletin deðerleri ile çatýþma halinde olmakla saðlýyorlar. Ýþte Ekþi Sözlük te Peygamberimize, dinimize küfrediliyor. CHP'nin Genel Baþkaný bunlara ödül veriyor. Eðer onlara bu ödülü veriyorsan, sen de Peygambere, dinimize sövülmesini onaylýyorsun demektir. Bunu þiddetle kýnýyorum. dedi. BARIÞTAN RAHATSIZ OLAN- LAR VAR Ülkede yaklaþýk 8 aydýr bir tek þehit haberi gelmediðini kaydeden Yýldýrým, þunlarý söyledi; Birileri bu ülkede barýþ olmasýn diye yoðun çaba sarf ediyorlar. Barýþtan kimseye zarar gelmez. Biz her zaman söylüyoruz tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Bu bizim için vazgeçilmezdir. Ama bunun yanýnda bölgesel milliyetçiliðe de, dinsel milliyetçiliðe de, etnik milliyetçiliðe de karþýyýz. Biz insanlarýmýzýn bin yýldýr barýþ içerisinde yaþadýklarý gibi yine barýþ içerisinde yaþamalarýný istiyoruz. Kimsenin bu ülkede hiç kimseyi yok saymaya, kötü görmeye hakký yoktur. Herkes bu ülkenin özgür vatandaþýdýr. AK Parti'de bunun takipçisidir. Bizim için Hakkari'deki vatandaþýmýz ne ise Edirne'deki odur. Kars'taki ne ise Bodrum'daki de odur. HAKSIZLIK KARÞISINDA SU- SAN DÝLSÝZ KÖR ÞEYTANDIR Yýldýrým, Suri- Murat Yýldýrým, Ekþi Sözlük ve CHP ye tepki gösterdi. Cemilbey Caddesi nde esanf ziyareti yapýldý. ye'de tarihin en büyük katliamlarýndan birinin yaþandýðýný kaydederek, 100 binden fazla insaný katleden diktatör Esed'e ses çýkarmayanlar, geçmiþte de Avrupa'nýn ortasýnda Bosna'da ayný soykýrým gerçekleþtirilirken ses çýkarmayan Batý'nýn köhnemiþ medeniyet anlayýþýnýn temsilcileridir. Bize neden Suriye'ye bu kadar fazla karýþýyorsunuz diyorlar. Tabi ki karýþacaðýz. ünkü biz büyük bir geçmiþin temsilcisiyiz. Dünyanýn neresinde bir mazlumun caný yansa bizim yüreðimiz sýzlar ve oraya karýþýrýz. Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz kör þeytandýr. dedi. CEMÝLBEY CADDESÝ NDE ES- NAF ZÝYARETÝ Milletvekili Murat Yýldýrým, iftar öncesinde de Cemilbey Caddesi esnaflarýný iþyerlerinde ziyaret ederek hal hatýr sordu. Yýldýrým'a, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, il Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, Merkez Ýlçe Yönetim Kurul Üyeleri Osman Kýr ve Sami Aðýrcan eþlik etti. Yýldýrým ýn gezisinde Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de hazýr bulundu. Yýldýrým, Türkiye ve dünya siyasetine yönelik beklenti ve görüþlerini dinledi.

10 10 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Valilik ten þehit ve gazi ailelerine iftar Vatan kahramanlarýna vefa Recep Mebet Sabri Baþköy Salim Uslu Tufan Köse Yemeðin ardýndan duayý Müftü Mehmet Aþýk yaptý. orum Valiliði, þehit yakýnlarý ve gazi aileleri için önceki akþam iftar yemeði verdi. Ýnci Restoran da düzenlenen yemeðe Vali Sabri Baþköy, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti orum Milletvekili Murat Yýldýrým, CHP orum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Vatan için can veren þehitleri rahmetle anan protokol üyeleri, gazilere ise þükran duygularýný ifade ettiler. Külcü, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Hamdi Bolat ve Hacý Osman Ebiloðlu, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, orum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný etin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz sahibi Þevket Erzen, Muharip Gaziler Derneði orum Temsilcisi Muharrem Gül, orum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile þehit aileleri ile gaziler katýldý. Valilik Þehit ve Gazi Ýþleri Þube Müdürü Cevdet Patlak ýn koordine ettiði programda protokol üyeleri þehit ve gazi aileleri ile ayný masada iftar etti. Müftü Mehmet Aþýk ýn yaptýðý duanýn ardýndan orum Milletvekilleri Tufan Köse ve Salim Uslu ile Vali Sabri Baþköy sýrasýyla birer konuþma yaptý. Vatan için can veren þehitleri rahmetle anan protokol üyeleri, gazilere ise þükran duygularýný ifade ettiler. KÖSE: ÞÜKRAN BORLUYUZ CHP orum Milletvekili Tufan Köse, Canlarýný vatan uðruna feda eden þehitlerimize ve gazilerimize þükran borçluyuz dedi. orum Valiliði nce düzenlenen iftar programýna katýlan þehit aileleri ile gazilere seslenen Tufan Köse, hayýrlý Ramazanlar diledi. orum Valiliði, þehit yakýnlarý ve gazi aileleri için iftar yemeði verdi. USLU: ONLAR ÝÝN NE YAPSAK AZ Þehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftar yemeði dua ile sona erdi. Protokol üyeleri, þehit ve gazi aileleriyle ayný masada buluþtular. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Þehit ve gazilerimizin vatan için gösterdikleri fedâkarlýk karþýsýnda ne yapsak onlarýn hakkýný ödeyemeyiz dedi. Þehit aileleri ile gaziler için düzenlenen iftar yemeðinde konuþan Salim Uslu, iktidar ve muhalefetin vatan kahramanlarýný ilgilendiren meselelerde birlikte hareket ettiðini söyledi. Þehit yakýnlarý ve gazilere yönelik yasal düzenlemelerden bahseden Uslu, hazýrlanan kanunlarla önemli imkanlarýn saðlandýðýný kaydetti. Onlar için ne yapsak az diyen Uslu, Þehit ve gazilerimizin vatan için ortaya koyduðu fedakârlýk bütün yasalardan daha yüce diye konuþtu. Uslu, þöyle konuþtu: Parlamento üyeleri olarak þehit yakýnlarý ve gaziler konusunda hemfikiriz hem de birlikte hareket ediyoruz. 12 Temmuz'da çýkarýlan yasada gazilere, þehit yakýnlarý ve aileler ile þehitlerimizin geride kalanlarýna önemli bir kýsým imkanlar saðlamaya çalýþtýk. Bütün bunlar aslýnda çok þey deðil. Þehit yakýnlarý ve gaziler için ne kadar güzellikler yapsak az. Onlarýn hakkýný ödeyemeyiz. Ama biliyoruz ki onlarýn yaptýðý fedakarlýk Meclis in çýkardýðý her türlü yasanýn saðladýðý imkandan daha büyük ve daha önemli. Kanlarýyla ve canlarýyla bize bir gelecek emanet ettiler. Bu emaneti bir mukaddes emanet kabul ederek kanýmýzýn son damlasýna kadar korumaya kararlýyýz. Bu güzel ayda çoðaltma telaþýndan paylaþma yarýþýna giriyoruz. Böylesine anlamlý bir zamanda orumlu þehit aileleri ve gazilerimizle bir arada olmaktan mutluyum. Onlarýn emanetini kanýmýzýn son damlasýna kadar korumakta kararlýyýz. Milletimizin mayasýnda vatan ve barýþ için fedekârlýk var. O nedenle þehit ve gazilerimiz tükenmez. Bu vatan ve bayrak için hepimiz canýmýzý feda etmeye hazýrýz. Yemeðe katýlan protokol mensuplarý, davetli ailelerle sohbet ettiler. Düzenlenen programa Kore ve Kýbrýs gazileri de tam kadro katýldý. BAÞKÖY: MAKAMLARI OK YÜCE orum Valisi Sabri Baþköy, þehitlik makamýnýn Peygamberlikten sonra en yüce makam olduðunu söyledi. Þehit ve gazilerimizle her zaman gurur duyuyoruz diyen Vali Baþköy, vatan, toprak, deðerler ve idealler uðrunda gerektiðinde canýný verebilmekten daha büyük bir onur ve mertebe olamayacaðýný kaydetti. Baþköy, Milletimiz, tarihi boyunca baðýmsýzlýðýný ve hürriyetini korumak için sayýsýz zorluklara katlanmýþ ve mücadele etmiþ. Millet olarak bu zorluklarý aþmada asýl pay sahipleri, bu zorluklar karþýsýnda büyük kahramanlýk göstererek göðüslerini siper eden, canlarýný ve kanlarýný feda eden þehit ve gazilerimizdir. Yemeðe siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý. Þehitlerimizi devlet ve millet olarak her zaman þükran, saygý ve hayýrla yâdediyor, onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Kahraman gazilerimize de bu vesileyle þükranlarýmýzý sunuyoruz. Yemekte þehit aileleri ve gazilere yönelik þükran duygularý dile getirildi.

11 ARÞAMBA 24 TEMMUZ Multi Corporation krize girdi Forum orum baþka bahara A merikan sermaye devi Blackstone, Forum orum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi projesi ile gündeme gelen Multi Corporation þirketine el koydu. Daha önce 2014 yýlýnda tamamlanarak hizmete açýlacaðý duyurulan Forum orum AVM de yaþanan ekonomik geliþme sonrasý bir baþka bahara kaldý. orum da Hayatýn Yeni Keyfi sloganýyla tanýtýlan Forum orum, 37 bin metrekarelik proje alanýyla þehrin merkezinde yer alýyordu. 3 katlý bir alýþveriþ ve yaþam merkezi olarak tasarlanan Forum orum; hipermarket, elektronik market, ulusal ve uluslararasý markalardan ve sinemadan oluþacaktý. Forum orum, 30 bin 600 metrekare kiralanabilir alana ve araç kapasiteli otoparka sahip olacaktý. Multi Corporation'ýn ayrýca bu yýl Diyarbakýr, Adana, anakkale, Elazýð ve Gaziantep'teki AVM'leri açmasý planlýyordu. Türkiye odaklý bir büyüme stratejisi belirleyen ve yatýrýmlarýnýn yüzde 35'i Türkiye'de bulunan Multi Corporation þirketi bugüne kadar 2,1 milyar avroluk yatýrým yapmýþtý. 2013'te 3 milyar avro yatýrýmla 17 AVM hedefleyen þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Hans van Veggel Bodrum'da 150 milyon Euro'luk bir yatýrýmla golf oteli açmayý planladýklarýný da duyurmuþtu. GÝZLÝ MEKTUPTAKÝ TEKLÝF Turkmall Global Investments þirketi üzerinden Multi'de yüzde 4 oranýnda pay sahibi olan Levent Eyüboðlu ve Hans Otto Nagel'e 1 Eylül 2011'de 'çok gizli' ibareli bir mektup gönderilmiþ ve þirkete el konulacaðý bilgisi verilmiþti. Multi Finans BOMBA ETKÝSÝ YAPTI Direktörü M. van den Berg ve Hukuk Direktörü J.P.J.G. Blaffert imzalý mektupta, KPMG tarafýndan özkaynak deðeri bulunmahollandalý AVM yatýrým ve geliþtirme þirketi Multi Corpodýðý tespit edilen þirkete, hisseleri üzerindeki banka rehinleri paration, bankalara olan borcu nedeniyle krize girdi. ABD devi raya çevrilmek suretiyle icra takibi yapýlarak kredi verilen banblacstone tarafýndan banka borçlarý üstlenilerek teslim alýnan kalar tarafýndan el konulacaðý yazýyordu. Multi Corporation da bazý yöneticilerin istifa ettiði bazýlarýnýn ise görevinden alýnedinilen bilgiye göre dýðý iddia edildi. mektupta Turkmall Global Investments'a, hisseleri karhaber7 den þýlýðý toplam 2 milyon Avro Hakan Göksel'in haönerildi ve 22 Eylül'e kadar berine göre Blacksüre verildi. Bu süreçte icra stone þirketi, Multi yoluyla el konulduðunda kücorporation ýn Türçük hissedarlarýn sorun olkiye deki 16 Forum mamasý için tüm paydaþlarýn AVM sinden en kârlý el koyma konusunda ikna olanlarýna el koyaedilmesi istendi. cak. Alacaklý bankalar bu sü Türkiye'de reci bildiklerinden Multi bomba etkisi yapan Corporation yönetimine tüm el koyma! baþlýðýyortaklar arasýnda uzlaþma la duyurulan habersaðlayabilirse, yönetime dede konuyla ilgili þu vam edecekleri vaadinde bubilgilere yer verildi: Forum orum AVM projesi, yaþanan geliþme sonrasý bir baþka bahara kaldý. lunuldu. Hatta bankalar ba Türkiye buþarýlý olunursa ileride prim günlerde Hollandalý AVM yatýrým ve geliþtirme þirketi Multi ve hisselerin bir kýsmý geri verileceðini de teklif etti. Corporation þokunu yaþýyor. Bankalara borcu nedeniyle ABD TURKMALL TEKLÝFÝ REDDETTÝ devi Blacstone þirkete el koydu. Operasyondan Türkiye'deki 16 Forum alýþveriþ merkezi etkilenecek. Yaþananlarýn arka planýnturkmall Global Investments'ýn Multi'nin teklifini reddeda kirli pazarlýklar ve istifalar var. deceði konuþuluyor. Turkmall Global Investments, bu tepkisinin kabul edilmemesi durumunda mahkemeye de baþvuracaðý iddia Türkiye bugünlerde Hollandalý alýþveriþ merkezi yatýrým ve ediliyor. Multi Corporation'ýn bankalarla öncülüðünde Turkmall geliþtirme þirketi Multi Corporation þokunu yaþýyor. 11 bankaglobal Investments'a bu teklifi yapmasýnýn arka planýnda þirkedan temin ettiði 900 milyon avroluk sendikasyonu vadesinde ti devreden çýkarma planý olduðu tahmin ediliyor. Multi'nin böyödeyemeyen Multi Corporation girdiði darboðazdan çýkamayýnle bir planýn arkasýna sýðýnmasýnda Turkmall'a olan 18 milyon ca, Amerikan sermaye devi Blackstone tarafýndan banka borçlaeuro sermaye borcu olduðu iddia edildi. rý üstlenilerek teslim alýndý. Blackstone'un borcuna karþýlýk Multi Corporation'a el koymasý Türkiye'de de bomba etkisi yaturkmall'ý kuran Levent Eyüboðlu ve Hans Otto Nagel rattý. Hollandalý Multi Corporation ayný zamanda Türkiye'deki Multi'nin 2000 yýlýnda Türkiye yatýrým yapmasýný saðlamýþtý. Forum Alýþveriþ Merkezleri nin de sahibiydi. Eyüboðlu ve Nagel 2004'te Multi Turkmall'ý kurup, Türkiye'de Forum markasýyla pek çok AVM yaptý yýlýna kadar þirkeen KÂRLILARA EL KOYACAK tin CEO'luðunu Eyüboðlu yapmýþ ayný yýl, Multi ve Turkmall Dünya çapýnda 48 milyar dolarlýk emlak portföyünü yöneyollarýný ayýrmaya karar vermiþti. Eyüboðlu ve Nagel ise Multen, aktiflerinin büyüklüðü 150 milyar dolarý aþan Blackstone, ti'nin ortaðý olarak kaldý. Multi'nin bankalardaki batak borcunu satýn aldý. Blackstone, KURUCU BAÞKAN VEGGEL ÝSTÝFA ETTÝ Multi Corporation'ýn kredilere karþý ipotek verdiði, baþta Ýstanbul Forum ve Marmara Forum olmak üzere Türkiye gelindeki Hakkýnda vergi kaçýrdýðý iddialarý çýkan Multi Corporati16 AVM'den en kârlý ve potansiyel gördüklerini el koyacak. on'ýn kurucu baþkaný Hans Van Veggel istifa etti. Baþlatýlan soruþturmada Veggel'in Wassenaar'daki evine ve Gouda, AmsterAvrupa Topluluðu Birleþme Yönetmenliði kapsamýna giren dam ile Curaçao'daki ofislerine baskýn düzenlendi. devralma teklifi Avrupa Komisyonu tarafýndan da incelemeye alýndý. Belgeler 28 Haziran 2013'te komisyona teslim edildi. Hollandalý gayrimenkul devi Multi Corporation'ý zora sokan savcýlýk soruþturmasý, danýþmanlýk ve denetim þirketi Ernst Blacstone, daha önce de Türkiye'de yine Hollandalý AVM & Young'a da sýçradý. Hans Van Veggel ile ilgili uluslararasý yatýrýmcýsý Rodevco'dan üç tane AVM'yi almýþtý. Þu anda Türkivergi kaçakçýlýðý üzerine baskýn gerçekleþtirilen Ernst & Yoye'de 10 AVM'si bulunan Multi'yi alarak Blackstone'un varlýðýung'ýn da itibar kaybettiði öne sürülüyor. ný daha da güçlendiriyor TÜRKÝYE CEO'SUNU GÖREVDEN ALDILAR ÝDDÝTürkiye'de 15 projesi ve 3 milyar dolara yakýn yatýrýmý buasi lunan Multi Corporation'a el konmasýndan Forum Ýstanbul, Marmara Forum, Forum Trabzon, Forum Kapadokya, Forum Multi Corperation Türkiye CEO'su Hulusi Belgü'nün geliþamlýk, Forum Aydýn, Forum Ankara Outlet gibi faal AVM'ler meler sonrasýnda görevde olmadýðý iddia edildi. Kulislerde Belöncelikli etkilenecek. gü'nün görevden alýndýðý öne sürülüyor. Amerikan sermaye devi Blackstone, Forum orum AVM yatýrým projesi ile gündeme gelen Multi Corporation þirketine el koydu. Tosya pirincini kuraklýk vurdu 30 bin dekar olan pirinç ekim alaný, yaðýþlarýn azlýðý nedeniyle 8 bin dekar civarýna düþtü orum a en yakýn pirinç üretim merrinç ekiminin 3-4 kat artabileceðini, ihrakezlerinden biri olan Tosya yý kucatýn da yükseleceðini vurguladý. raklýk vurdu. SU HAVZASI ve GÖLET PROJETosya Ziraat Odasý Baþkaný AhLERÝ met Akdiken, önceki yýllarda bin Su problemini her platformda yönetidekar olan pirinç ekim alanýnýn yaðýþlacilere ilettiklerini ifade eden Akdiken, þunrýn azlýðý nedeniyle 8 bin dekar civarýlarý kaydetti: na düþtüðünü söyledi. "Konuyu defalarca ilettiðimiz siyasianadolu Ajansý muhabirine açýklerimiz, sorunu takip ettiklerini söylüyorlamalarda bulunan Ahmet Akdiken, pilar ama henüz sonuç almýþ deðiliz. Yýllar rincin bol suda yetiþen bir ürün olduðuönce 'Kýzlar Yolu Barajý' programa alýndý, nu, özellikle haziran ve temmuz aylatemeli atýlmýþtý ama bir türlü geliþme saðrýnda suyun çiftçiler için önem taþýdýðýlanamadý. Üreticilerimiz, bu barajlarýn ve ný anlattý. Ahmet Akdiken göletlerin bir an önce faaliyete geçmesi Pirinç üretim alanlarýnýn beslendihalinde, daha çok çeltik ekeceklerini söyði Devrez ayý'ndaki su seviyesinin yaðýþlarýn azlýðý lüyorlar. Ýnþallah Kýzlar Yolu Barajý yapýldýðýnda, 25nedeniyle düþtüðüne iþaret eden Akdiken, "Su az 30 bin dekar alanýmýz daha çeltikle buluþacak. olunca çiftçimiz, çeltik ekiminden vazgeçip daha kolay olan buðday ekimine yöneldi. Önceki yýllarda 25Aþaðý Dikmen köyümüzde de su havzasý yapýl30 bin dekar olan pirinç ekim alaný yaðýþlarýn azlýðýnmasýnýn yaný sýra Akbük Göleti gündemde. Bunlar dan dolayý 8 bin dekar civarýna düþtü" diye konuþtu. faaliyete geçtiðinde çeltik çiftçimiz biraz daha rahatlayacak." Akdiken, su sorunun çözülmesi durumunda pi- Aksular Gýda iftar verdi Aksular Gýda geçtiðimiz Cuma akþamý Hancýlar Et Lokantasý nda iftar yemeði verdi. G Recep Mebet ýda sektöründeki þirketleriyle yurt içi ve yurt dýþýnda faaliyet gösteren Aksular Grubu, Hancýlar Et Lokantasý nda iftar yemeði verdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý düzenlenen yemeðe Aksular Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Aksu, þirket yöneticilerinden Erhan Aksu, aðlar Aksu, Mübeccel Hayýr, Tülay Saðýr, Alper Fuçular, Vahit Gödek, Ahmet Oksay ve Ezgi Burhan ile firma çalýþanlarý ve aileleri katýldý. Aksular Gýda ailesini buluþturan program hakkýnda bilgi veren Erhan Aksu, gýda ve temizlik ürünleri alanýnda pek çok seçkin markanýn bölge distribütörlüðünü yürüttüklerini söyledi. Gýda Toptancýlar Sitesi'ndeki depolarý aracýlýðýyla Eczacýbaþý, Dr. Oetker, Marmarabirlik, Dardanel ve Meysu ürünlerinin pazarlama ve daðýtýmýný yaptýklarýný anlatan Aksu, Mutlu Akü bölge bayisi olarak da faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Ayný zamanda Aly marka unlu mamullerin üreticisi olan Aksular Gýda nýn düzenlediði geleneksel iftar yemeði ile þirket çalýþanlarý ve ailelerini biraraya getirmeyi amaçladýðýný belirten Aksu, Müþterilerimizin ve tüm orum halkýnýn Ramazan-ý Þerifini tebrik ediyorum dedi. Erhan Aksu, iftar programý ile ilgili bilgi verdi. Düzenlenen yemeðe þirket yöneticileri, çalýþanlarý ve aileleri katýldý.

12 12 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 HEM den Sevgi Evleri ne 4 ayrý kurs orum Halk Eðitim Merkezi, dezavantajlý gruplara yönelik faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme Yurdu nda kalan çocuklara 4 ayrý branþta kurs programý düzenlendi. Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý, yaz döneminde de yoðun bir tempo ile çalýþtýklarýný belirterek, Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme Yurdu nda kalan, yaz tatili süresince de burada kalacak çocuklarýn ilgilerine göre belirlenen alanlarda kurs programlarý düzenlediklerini söyledi. Sevgi Evleri Kýz Yurdu Müdürü Zeliha Uzen tarafýndan baþlatýlan çalýþmada, yaz dönemi faaliyetleri kapsamýnda öðrencilerin isteklerine göre tespit edilen bilgisayar, halk oyunlarý, masa tenisi ve badminton kurslarý Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlarak faaliyetlerine baþladý. Sevgi Evleri nde kalan çocuklarýnýn özellikle yaz döneminde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi, hem çocuklarýn zihinsel ve bedensel geliþimlerine olumlu katký saðlýyor hem de ayný çatý altýnda ikamet eden çocuklarýn kaynaþmalarýna, uyum içinde yaþamalarýna katký saðlýyor. Merkez Müdürü Fatih Þanlý, Faaliyete baþlayan masa tenisi ve halk oyunlarý kurslarý Sevgi Evleri Yurt binasýnda Halk Eðitim Müdürlüðü öðreticileri tarafýndan yerinde gerçekleþtirilirken, bilgisayar kursu Halk Eðitim Merkezi nde, badminton farklý bir spor salonunda yapýlmaktadýr. Bu uygulama ile öðrencilerin farklý mekanlarda farklý gruplarla faaliyet yaptýrýlarak topluma uyum ve sosyalleþmeleri hedeflenmektedir. dedi. Sevgi Evleri Kýz Yurdu Müdürü Zeliha Uzun da kurs taleplerine hemen karþýlýk veren Halk Eðitim Müdürlüðü ne teþekkür etti. orum Halk Eðitim Merkezi Segvi Evleri nde kurs açtý. 4 ayrý branþta kurs programý düzenlendi. orum Halk Eðitim Merkezii Müdürü Fatih Þanlý, yeni açýlan kurslar hakkýnda bilgi verdi. Bakanlýk büyük bir yanýlgý içinde S aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) orum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Saðlýk Bakanlýðý çalýþanlardan þiddet olaylarýnýn basýn yayýn organlarýna yansýtýlmamasýný isteyeceðine, þiddeti önlemeye yönelik önlemler almalýdýr. dedi. Saðlýk Bakanlýðý Ölün ama kimsenin haberi omasýn diye buyuruyor diyen Kocatüfek, Saðlýk Bakanlýðý nýn, Türkiye Kamu Hastane Kurumu, Hastane Hizmetleri Baþkan Yardýmcýlýðý çýkýþlý bir genelge yayýnladýðýný ve genelgede saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet bilgilerinin adli makamlar dýþýnda, basýn-yayýn kuruluþlarýyla paylaþýlmamasý istediðini, bu þekilde hem þiddete uðrayan çalýþanýn toplumdaki itibarýnýn zedelenmesi önüne geçileceði hem de toplumsal bir krize neden olmamasýnýn saðlanacaðý Tükenmiþlik Sendromu nun engelleneceðinin belirtildiðini açýkladý. Neredeyse her gün saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olayý ile karþý karþýya kaldýklarýný belirten Kocatüfek, gördükleri þiddet nedeniyle yaþamýný yitiren saðlýk çalýþanlarýný þöyle hatýrlattý; 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan ýn bir hasta yakýný tarafýndan katledildi. Hasta Haklarý baðlamýnda kurulmuþ ama "Ýhbar" hattý haline gelen ALO 184'e gelen bir þikayetten dolayý soruþturulan genç bir Acil Týp Asistaný olan Dr. Melike Erdem þiddetin bir parçasý olarak kendi canýna kýydý. Kaymakam'ýn yerlerde tekmelediði Aile Hekimi, günlerce komada kalan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Hastanesi Yoðun Bakým Hemþiresi Rabia Yeþim Önal, hastane müdürünün saldýrdýðý hekim, hastane baþhekimi, Saðlýk Bakanlýðý bürokratý ve Emniyet Teþkilatýnýn istedikleri adli raporu vermedi diye saldýrdýklarý, daha sonra da sürgüne maruz kalan Ankara Numune EAH Acil Servisindeki Acil Týp Uzmaný Dr. Engin Deniz Aslna akýllardadýr. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin nedenleri bilinmektedir ve þiddet giderek artmaktadýr. diyen Kocatüfek, açýklamasýnda þöyle devam etti; Dr. Ersin Arslan ýn ölümü ile sonuçlanan olay sonrasýnda, þiddetin nedenleri ve önlenmesiyle ilgili olarak, sendikamýz SES, saðlýk alanýndaki emek Merter Kocatüfek ve meslek örgütleri ile birlikte, Saðlýk Bakanlýðý ve TBMM Saðlýkta Þiddeti Araþtýrma Komisyonu'na bu konuda kapsamlý bir rapor vermiþtir. Ancak ne Bakanlýk bu konuda bir adým atmýþ, ne de TBMM Komisyonun raporu doðrultusunda herhangi bir düzenleme yapmamýþtýr. Bakanlýk, yayýnladýðý genelge'de büyük bir yanýlgý içindedir. Aslýnda saðlýktaki þiddetin basýna tam olarak yansýdýðý hatta açýklandýðý söylenemez: Bir araþtýrmaya göre, basýna yansýmayan, ya da habersizce geçiþtirilen þiddet vakasý oraný % 68 dir. Basýna ve adli makamlara yansýyan þiddet vakalarýnýn (% 32) yarýsýndan fazlasýna herhangi bir iþlem yapýlmamaktadýr. Yalnýzca ölüm vakalarýna iþlem yapýldýðý görülmektedir. Dolayýsýyla, çalýþanlar maruz kaldýklarý þiddeti zaten bildirmemektedir. Bunun da tek nedeni þiddeti doðuran en önemli etken olan, baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere, siyasilerle bürokratlarýn þiddet olaylarýna karþý gösterdikleri tutum ve davranýþlardýr, bu konuda iþleyen bir yargý sisteminin olmamasýdýr. Saðlýk Bakanlýðý çalýþanlardan þiddet olaylarýnýn basýn yayýn organlarýna yansýtýlmamasýný isteyeceðine, þiddeti önlemeye yönelik önlemler almalýdýr. Bakanlýk saðlýk çalýþanlarýna "Ölün ama kimsenin haberi olmasýn" demektedir. Bunu da toplumsal kriz çýkmamasý, çalýþanýn itibarýnýn korunmasý ve tükenmiþliði engellemek adýna ama aslýnda Hükümet'in siyasi geleceði için, Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn saðlýk hizmetini hak olmaktan çýkarmasýnýn, halkýn saðlýk hizmetine ulaþmasý önünde bin bir türlü engel olmasý ve buna raðmen nitelikli bir saðlýk hizmeti alýnamamasýnýn üstünü örtmek amacýyla yapmaktadýr. Sendikamýz SES, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet, þiddeti doðuran ve besleyen nedenlere karþý kararlý bir mücadele yürütmeye kararlýdýr. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet GSS priminden, her kademede alýnan katký-katýlým paylarý ve ilave ücretlere kadar saðlýk hizmetine ulaþmanýn önündeki engeller nedeniyledir. Þiddet, bu kadar para verip nitelikli hizmet alamayan halkýn öfkesini çalýþanlara yansýtmasýnýn sonucudur. Þiddet, Saðlýkta Dönüþüm Programýný allayýp pullayan ve çalýþanlarý hedef gösteren, onlar için karþý kýþkýrtýcý üslup kullanan siyasilerle, bürokratlarýn açýklamalarýdýr. Bütün bu nedenlerle þiddet, bu nedenlerin ortadan kaldýrýlmasýyla önlenebilir, güvenlik önlemleri ve basýna haber vermeyi orum Belediyesi Ramazan Sokaðý'nda þenliðin konuðu Grup Sada oldu. Grup Sada ezgileri coþturdu orum Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen ve Ramazan aynýn sonuna kadar farklý etkinlik ve eðlencelerin yapýldýðý orum Belediyesi Ramazan Sokaðý'nda þenliðin konuðu Grup Sada oldu. Ramazan Sokaðý'nda iftar sonrasý vatandaþlar, ilahide orum'da güçlü bir ses olan Grup Sada nýn Semazenler eþliðinde verdiði konseri beðeniyle izledi. Ýlahi ve ezgilerden oluþan repertuardan örneklerin sunulduðu konserde Grup Sada üyeleri Abdulkerim Tiryaki ve Mustafa Ünal gecenin ilerleyen saatlerine kadar konserine devam etti. Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþýn katýldýðý konserde izleyenler unutulmaz bir gece yaþadý. Her akþam farklý bir eðlenceye ve farklý konserlere sahne olan Ramazan Sokaðý'nda dün akþamýn konuðu olan Grup Sada'nýn söylediði birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle izleyenleri adeta büyüledi. Grup Sada ilahiler seslendirdi. Ramazan eðlenceleri oyunlarla devam etti. Ramazan da kahkaha fýrtýnasý orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Ramazan Sokaðý þenlikleri coþku içerisinde devam ediyor. Ramazan þenliklerinde sahne alan tiyatrocular, oynadýklarý skeçlerle izleyenleri kahkahaya boðdular. Her akþam, düzenlenen ramazan etkinliklerine çay, meþrubat, mýsýr ikramýnýn yaný sýra çocuklar için Þeker, limonata, Tahta bacak adam gösterisi, Hacivat-Karagöz, Meddah, orta oyunlarý, skeçler ve çeþitli yarýþmalar ile dolu dolu geçen Ramazan etkinlikleri düzenlenen konserler ile de renklendiriliyor. Vatandaþlar þenliði dikkatle takip etti. orum Belediyesi bu yýl 5. kez þenlik düzenledi. Grup Sada nýn Semazenler eþliðinde verdiði konser beðeniyle izlendi

13 ARÞAMBA 24 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 16 Ramazan: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:11 Temmuz1429 Hýzýr: TEMMUZ HATIRLATMA: VERGÝ KDV beyannamesi verilecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde güneþe doðru dönen kimse,kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Döbeçlerden, Yaþar, Ekrem ve Erol ÖZEÞME' nin kardeþi, Mustafa ÖZEÞME' nin babasý, Hakan GEDÝK' in kayýnpederi, Sanayi Esnafýndan Motor Ustasý; Erdal ÖZEÞME. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. YÜRÜYEREK ÞEHRE GÝTMEK: Köyümüze yol 1978 yýlýnda yapýldý. Bu zamana kadar þehre gitmek için Kýzýltepe köyü kullanýlýyordu. Perþembe günü sabah namazýndan sonra, ateþek ne varsa öne katýlýr, gruplar halinde peþinden koþtura koþtura patika yolda yürünürdü. Kýzýltepe köyüne gelince akrabasý olan rahattý. Olmayan atýný-eþeðini baðlayabilmek için yer arardý. Genelde de kimin traktörüne biniyorsa onun damýna baðlardý. Emürün Mustafa amcamýz bu yönde baþta gelirdi. Birazda baþý yumuþaktý. Traktörlerle, minibüslerle ilçeye gidilir. Gerekli ihtiyaçlar görüldükten sonra, akþam geri gelinirdi. Ve ilçeden alýnan malzemeler itina ile at-eþeðe yüklenir ver elini köy denirdi Yaklaþýk iki saat yol yürünerek köye ulaþýlýrdý. Bir de bazý yiyecekler ezilmesin diye elde taþýnýrsa deðme keyfe Harmanda çocuklar ilçeden gelecek babalarýný heyecanla beklerdi Ne de olsa somun ekmeði gelecek Nereden nereye Þimdi araba beðenmiyoruz YUNAK: Köy yerlerinde insanlarýn biriktirdiði kirlenmiþ elbiseleri toplayarak elde yýkamasý ve temizlenmek için kullanýlan ortak alandýr. Bizim köyde de yunak vardý. Buralarda kazanlarla su ýsýtýlýr ve birkaç komþu beraber çamaþýrlarýný (Topaçla) yýkardý Bazen, deterjan olarakta, meþe külü kullanýlýrdý Annelerimiz, alýþtýðýndan mý bilinmez hallerinden hiç te pek þikâyetçi olmazlardý. SAI KIRKTIRMAK (TIRAÞ OLMAK):Köyde rahmetli Saat amcamýz vardý. Köyün berberiydi. Kayanýn baþýna Kara Hasanýn kahvenin önüne bir iskemle atar. Saçýný kýrktýrmak isteyenleri oturtur ve bir elinde makine, bir elinde ustura fi sebilillah saçlarý kýrkardý. Týraþ olacak yaþlýlar sýranýn kendilerine gelmesini beklerdi. Tabi bu arada derin sohbet edilirdi. Kýrkýlan baþýn yýkanmasý lazým Eh bunun da çaresi var. Yakýnda bulunan oluða batýrýnca iþlem tamam Köylerde unuttuklarýmýz 6 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný oluverirdi Nereden nereye Þimdi çocuklarýmýza berber beðendiremiyoruz * Yolum düþtü Sekü köyünün camisine Taa, ilçeden ezan sesi geliyor, vay be! Ahmet Hafýz niye okumuyor, nerede? Dediler çoktan turab oldu Yolum düþtü Sardiþe, Öðür yüzüne, Seyreyledim etrafý þöyle süze süze. Hani bir Veli dayý vardý, nerede? Dediler çoktan turab oldu... Yolum düþtü baba yurdu Göç köyüne, Deðirmenimiz sessiz olmuþ virane, Dedim aðabey babam nerede? * Dedi çoktan turab oldu... Yolum düþtü köyümün harmanýna, Eskiden ne kadar þen þakraktý bura. Dedim, çaðýrýn Tokuþak dayýma, Dediler çoktan turab oldu..! Tefekkür ediyorum kendimce, Gönül kýrmaya gerek yok hiçte, Bir gün sorulursa, Mahir nerede? Denilir çoktan turab oldu Yazdýðý, çizdiði harap oldu * *babamýn vefatýný 9 gün sonra öðrendim Reflü hastalarýna iftar ve sahur uyarýsý Prof. Dr. Ümit Ertaþ, Reflü hastalarýnýn dikkatli yemek yemelerini söyledi. Atatürk Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ümit Ertaþ, reflülü hastalarýn Ramazan ayýnda dikkatli yemek yemeleri uyarýsýnda bulundu. Prof. Dr. Ümit Ertaþ, Ramazan'da beslenme konusunda bilgiler verdi. Týka basa yemek yemenin hastalýðý azdýracaðýný ifade eden Prof. Dr. Ertaþ, "Ramazan ayýnda reflülü hastalarýn reflülerinin azalmasý beklenmektedir. Fakat iftar ve özellikle sahurda týka basa yemek yenilmesi mevcut reflü hastalýðýný azdýracaðý belirtilmiþtir. Özellikle sahurda çok yemek ve yemeðin hemen ardýndan uyumak mide artmýþ mide asidinin aðýz ortamýna gelerek diþlerde zararýn ramazan ayýnda çok daha fazla olacaðý aþikardýr." dedi. Hastalýðýn diþlerde de tahribata yol açacaðýný anlatan Prof. Dr. Ertaþ, "Reflü mide asidinin yemek borusu, hatta aðýz boþluðuna kadar mideden geriye doðru kaçmasýdýr. Mide asidi tahriþ ediciliði çok yüksek bir asit olmasý nedeniyle koruyucu tabakasý olan mide dýþýndaki organlarýn hepsinde zarar meydana getirmektedir. Yapýlan çalýþmalar göstermiþtir ki reflülü hastalarýn diþlerinde belirgin mine ve dentin tabakasý yani diþin dýþ yüzeyindeki sert tabakanýn erimeleri ve diþlerde madde kayýplarý görülmektedir. Reflülü hastalar yemelerine dikkat ederler her þeye dikkat ederler. Tahribatlar yemek borusunda ve boðaz da yanmalar þeklinde görülebilir. Diþler yavaþ yavaþ erozyona uðrar ve uzun vadede diþ kayýplarý görülür.en fazla etkilen diþler üste çene arka bölge diþleridir,ilerlemiþ olgularda alt çene ve ön bölgelerde etkilenebilir." diye konuþtu. Ertaþ, reflünün diþlere verdiði zararýn önlenmesi için de þu uyarýlarda bulundu: "En baþta bu hastalar gastroenteroloji uzmanlarý tarafýndan reflü tedavisi almalýdýrlar. Yine reflü problem olanlar özellikle Sahurda az yemek yemeli ve yemekten sonra hemen yatmamalýdýrlar. Reflü hastalarý yakýcýðý kola gibi asitli yiyeceklerden çok fazla olan mide asidinin aðýzda ve diþler vereceði zararý azaltma için aðýzlarýný sýk sýk karbonatlý sularla veya normal sularla çalkalayarak asidik ortamý nötralize etmelidirler. Bunun dýþýnda diþler üzerine siplint dediðimiz plastik kaplamalar yapýlarak gece uykuda asitin zararýndan korunmaya çalýþýlýr. Bunlarla çözüm alýnmaz ise diþler yüzeyleri restorative tekniklerle kaplanarak diþler koruma altýna alýnabilir." Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: TEMMUZ 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi "Seyahat Ediniz" 5 Sabah bir kardeþimin nezareti ile Gebze ye ulaþtým. Tefekkür Burada kýdemli hizmet eri Dünyamýz hemþerim Osman kardeþim beni Köprü Kültür Derneðinin dört katlý hizmet mekanýna götürdü. Burada da cývýldaþan çocuklarýn Kur'an ve risale programý vardý. Samimi ve hasbihalleri her þeyin üstünde idi. Raþit Yücel Ertesi sabah bir kardeþimiz beni havaalanýna yetiþtirdi. corumhakimiyet. net Böylece doðu gezisi baþlamýþ oluyordu. Daha doðrusu doðu hizmeti. O akþam Ýstanbul dan A.Malik Atom kardeþim ve Ali Kanýbir Aðabeyim de geldiler. Ertesi gün Tahir Ünverdi, Servet Sönmez ve Mahmut Gültekin Aðabeyler de gelince kadro tamamlanmýþ oldu. Burada Diyarbakýr meþveret heyeti seçildi. Þimdi illerin gezilmesi ve onlarý dinleme ve hasret giderme faslý baþlýyordu. Bize Ýrfan Beyin teklifi ve heyetinde kabulü ile Hasan kardeþimiz kaptanlýðýmýzý yapmak üzere kafilemize dahil oldu. Servet ve Mahmut Aðabeyler mazeretleri nedeni ile memleketlerine döndüler. Dicle kent semtinde bulunan bu hizmet mekanýmýz müstakil ve bahçe içinde güzel bir mekan. Mütesanit bir cemaat ile çok güzel saatler geçirdik. Pazar akþamý Mardin ilimize ulaþtýk. Burada bizi Tahir beyin oðlu Sait bey kardeþimiz karþýladý. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER ERMAN U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 81,798 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SERKAN BAHABEY CAD.NO:120/C BAHABEY ASM KARÞISI YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ A-101 YANI SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 82,346 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı