Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði"

Transkript

1 Hemþehrimiz Balcý Müsteþar Yardýmcýsý Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðýna atandý. Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý. * HABERÝ 2 DE Asým Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayým- Vatan kahramanlarýna vefa orum Valiliði, þehit yakýnlarý ve gazi aileleri için önceki akþam iftar yemeði verdi. Ýnci Restoran da düzenlenen yemeðe katýlan protokol üyeleri, þehit ve gazi aileleri ile ayný masada iftar etti. * HABERÝ 10 DA Vatan için can veren þehitleri rahmetle anan protokol üyeleri, gazilere ise þükran duygularýný ifade ettiler. PVC Pencere Kapý Si stemleri ve dahasý... Cam balkonda katlanarak artan keyfi bizimle yaþayýn 24 TEMMUZ 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 Multi Corporation krize girdi Üretici Bayii Alüminyum doðrama - Cephe kaplama Otomatik garaj kapýlarý - Fotoselli kapý (.HAK:1348) YÜCEPEN YAPI Forum orum baþka bahara Amerikan sermaye devi Blackstone, Forum orum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi projesi ile gündeme gelen Multi Corporation þirketine el koydu. Daha önce 2014 yýlýnda tamamlanarak hizmete açýlacaðý duyurulan Forum orum AVM de yaþanan ekonomik geliþme sonrasý bir baþka bahara kaldý. Yýldýrým, Türkiye ve dünya siyasetine yönelik beklenti ve görüþlerini dinledi. CHP ye tepki Mimar Sinan Mahallesi nde vatandaþlarla sohbet eden AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý, orum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ekþi Sözlük te Peygamberimize, dinimize küfrediliyor. CHP'nin Genel Baþkaný bunlara ödül veriyor. dedi. * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 11 DE Basýn Bayramý kutlamasý Komþunun pirinci kuraklýk pençesinde orum a en yakýn pirinç üretim merkezlerinden biri olan Tosya yý kuraklýk vurdu. Tosya Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Akdiken Ahmet Akdiken, önceki yýllarda bin dekar olan pirinç ekim alanýnýn yaðýþlarýn azlýðý nedeniyle 8 bin dekar civarýna düþtüðünü söyledi. Forum orum AVM projesi, yaþanan geliþme sonrasý bir baþka bahara kaldý. Uçakta kene paniði Danimarka'da yaþayan gurbetçi aile, çocuklarýn vücuduna yapýþan keneyi uçakta fark edince panik yaþadý. * HABERÝ 11 DE Danimarka'da yaþayan gurbetçi aile uçakta kene paniði yaþadý. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutladý. * HABERÝ 4 DE Þevket Erzen Cemiyet üyelerine iftar orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, Cemiyet üyelerine iftar verileceðini söyledi. Erzen, Basýn Bayramý hem de Ramazan da bir araya gelmek amacýyla tüm orum Gazeteciler Cemiyeti üyelerini eþleri ile birlikte, 27 Temmuz Cumartesi akþam Otel Anitta da verecekleri iftara davet etti. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE Dünyaya erken gelince... orum Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði sahur programý düzenledi. ESÝAD geleneði bozmadý orum Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ESÝAD) her yýl düzenlediði geleneksel sahur programýnda orumlu hemþehrileri bir araya getirdi. * HABERÝ 5 DE orum da prematüre olarak dünyaya 6,5 aylýk Eroðlu bebek, bebek hava ambulansý ile Samsun a sevk edildi. * HABERÝ 5 DE Türkiye nin Gönlü Zengin 50 Ýþinsaný araþtýrmasýnda 2 orumlu iþ insaný yer aldý. Gönlü zengin 50 kiþiden 2 si orumlu Capital in bu yýl ilkini gerçekleþtirdiði Türkiye nin Gönlü Zengin 50 Ýþinsaný araþtýrmasýnda 2 orumlu iþ insaný yer aldý. Eroðlu bebek, alana iniþ yapan hava ambulansýna kucakta taþýndý. * HABERÝ 14 DE

2 2 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 diye konuþmuþ. Amasya ve Yozgat'a çaðrý merkezleri fa- aðrý Merkezi olmayan komþumuz kalmadý aman Gazetesi'nde belirterek, "Görüþmeler aliyete baþladý, Kýrýkkale'ye de açýlýrsa o- oldu diye sormasak olsunda orumlu'ya bilgi Neyse, atalarýmýz þünülen çaðrý merkezi ne pet-menfi akýbeti husubi. ZKýrýkkale'ye de aðrý sonuç verirse bir çaðrý Merkezi açýlmasý için merkezi açýlacak ve yeni rum'un çevresinde çaðrý maz. Ancak böyle bir so- verme, merakýný gider- ne güzel söylemiþ, 'keser çalýþma baþlatýldýðýný istihdam saðlanacak. merkezi olmayan komþusu ru muhataplarýný çok rahatsýz me, olup biten geliþmelere döner sap döner, bir gün okudum. AK Parti Kýrýkkale Yüzlerce gencimiz iþ imkânýna kavuþacak." kalmamýþ olacak. Þimdi orum'a dü- ediyor olmalý ki, çaðrý merkezimizin müsyacý açýklýk getirme ihti- hisseden de yok gi- gelir hesap döner' (.HAK:3510) ÖZKAYA Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Ramazan Can, partisinin il baþkanlýðýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda kente düþünülen çaðrý merkezi için çalýþma baþlatýldýðýný söylemiþ. Can, Kýrýkkale'ye bir firmanýn geldiðini, çaðrý merkezi yerini gezdiðini, Türk Telekom ile görüþmeler yapýldýðýný sadece saðlýklý ve hesaplý et ürünlerinin deðil, ayný zamanda dostluðun da adýdýr. RAMAZAN A ÖZEL DANA GURUBU ÝNDÝRÝMLÝ ÜRÜNLER Dana Týranç TL Dana Lop Et TL Dana Kaburga TL Dana Kýyma TL KUZU GURUBU ÝNDÝRÝMLÝ ÜRÜNLER Kuzu Kargas TL Kuzu But TL Kuzu Kol TL Kuzu Gerdan TL Kuzu Kaburga TL Kuzu Pirzola TL TAVUK GURUBU ÝNDÝRÝMLÝ ÜRÜNLER Bütün Tavuk TL But-Göðüs TL Tavuk Baðet TL Tavuk Taleks TL Tavuk Kanat TL Konu; uygun fiyat, kalite, hijyen ve lezzetse herþeyi siz müþterileri için düþünür En uygun fiyat, en yüksek kalite her zaman ÖZKAYA dadýr. Gýda Mühendisi kontrolünde, paketleme tesislerimizde hazýrlanmýþ et ve tavuk ürünleriyle en iyiyi sunmayý hedefledik. Düðün, özel gün ve davetlerinizde toplu sipariþleriniz ÖZKAYA fiyat farký kalitesi ile karþýlanýr. ÖZKAYA ÖZKAYA doðru adres her zaman PAÞA KAYA dýr. Etlerimiz % 100 yerli Din, veteriner kontrollü kesim ve parçalama yapýlmaktadýr. Ziraat Bankasý Yaný Kadifeler Karþýsý ORUM Tel: ÖZKAYA Dün, bugün ve daima sizlerle... Aðaçlandýrma ve ikinci harcama Varinli Caddesi'nden Pazartesi Pazarý istikametine doðru aðaç dikim alanlarýna dair bir öneri geldi. Gülesin Aðbal Demirer emþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Mil- Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardým- Hli cýlýðýna atandý. Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý yýlýnda orum'da doðan Balcý, 1992 yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Doç. Dr. Asým Balcý, arinli Caddesi'nden Pazartesi Pazarý Vistikametine doðru giden dere çevresinde ýslah çalýþmasý yapýldý. Dere kenarýna yapýlan ihata duvarý, yaya yolu sayesinde Eþref Hoca Caddesi Gazi Aile Saðlýk Merkezi'nden Varinli Caddesi'ne dönüþte yaþanan kazalarýn önüne geçilmiþ oldu, kaldýrým sayesinde yayalara büyük rahatlýk saðlandý. Yol yola benzedi, derenin neden olduðu çirkin görüntü giderildi. Bir okurumuz aradý. Kaldýrým yapýlýp betonu döküldükten sonra aðaç dikmek için alan açýlýyormuþ. Bu durum haliyle ikinci bir harcamayý gerektiriyormuþ. Yaya kaldýrýmýnýn betonu dökülmeden önce dikilecek aðaçlarýn alanlarý belirlense daha isabetli olmaz mý? Kýrýkkale'ye de aðrý Merkezi açýlmasý için çalýþma baþlatýlmýþ. Hemþehrimiz Balcý Müsteþar Yardýmcýsý Yüksek Lisansýný ABD'deki University of Kentucky'de tamamladý. Daha sonra Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktorasýný bitirdi. Bir süre Muðla Üniversitesinde görev yaptýktan sonra, yýllarýnda Saðlýk Bakanlýðýnda Bakan Danýþmaný olarak görev aldý. Selçuk üniversitesi Öðretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asým Balcý, yýllarý arasýnda da Türksat A.Þ. de e-devlet ve Kurumsal Ýletiþim Direktörlüðü görevlerinde bulundu. Balcý son olarak Ankara Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterliði görevini yürütüyordu. Birçok AB projesinde yer alan ve yürüten Asým Balcý'nýn çok sayýda yayýnlanmýþ makale ve kitabý bulunmaktadýr. Ýyi düzeyde Ýngilizce bilen Asým Balcý, evli ve iki çocuk babasý. CHP bu afiþleri tüm illere gönderdi A na muhalefet partisi seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Erdoðan'ýn Adolf Hitler'e benzetildiði 50 bin afiþ bastýran CHP, bu afiþleri tüm illere gönderdi. CHP Genel Merkezi, içerisinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn söylemlerinin yer aldýðý, Diktatör Kime Denir?' baþlýklý bir broþür hazýrladý. Erdoðan'ýn Adolf Hitler'e benzetildiði broþürlerden tüm illere gönderilirken, Ýzmir'e ise 50 bin adet yollandý. Broþürlerin metro, otobüs, vapur ve parti faaliyetlerinde halka ulaþtýrýlacaðýný belirten CHP Ýzmir Ýl Baþkaný Ali Engin ise "Her yerde daðýtacaðýz. Herkes hükümetin uygulamalarýný en iyi þekilde görsün istiyoruz. Biz susma sustukça sýra sana gelecek' diyoruz. Baþbakan'ýn uygulamalarýndan ve konuþmalarýndan kendisine oy verenler de rahatsýz. Hitler de seçimle gelmiþti. Baþbakan diktatör' tanýmýna en uygun kiþidir" dedi. Ýþte broþürdeki bazý ifadeler: - "Yasama ve Yargý ayak baðýdýr" diyen adamdan demokrat olmaz. Bunu söyleyene diktatör denir. - 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramýný yasaklayana demokrat denmez. Diktatördür. - Masum insanlarý aylarca hapse atýp, yýllarca yargýç karþýsýna çýkarmayan bir düzeni kuran ve bu düzeni savunana demokrat denmez. Bunu yapanlara çaðdaþ demokrasilerde diktatör denir. - Baþbakaný bulmuþ çiftçi derdini anlatacak... Tarladaki çiftçiye "al ananý da git" diyene demokrat denmez. Bunu yapanlara diktatör denir. - Gazetecilere "Boynunuzdaki tasmalarý ben çýkardým" diyene demokrat denmez. Bunu söyleyene dünyanýn her tarafýnda diktatör denir. (Akþam) Asým Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý. KLAS PASLANMAZ Paslanmaz balkon-merdiven korkuluðu, ferforje, demir doðrama Kaliteli iþçilik, uygun fiyat Yasin Basar Veysel Öncel Küçük Sanayi Sitesi 14. Sok. No: 17 TEK TÝP MEZARLIKTA ÞOK FÝYAT 35 TL

3 Týpta uzmanlýk öðrencisi bilgisi Mustafa Demirer itit Üniversitesi HTýp Fakültesine Týpta Uzmanlýk Öðrencisi alýnacak. ÖSYM tarafýndan yýlda iki kez gerçekleþtirilen Týpta Uzmanlýk Sýnavý nýn (TUS) 2013 Sonbahar sýnav döneminde Týp Fakültesi ne ilk kez Týpta Uzmanlýk ur an Nüzulünün Mekke Dönemi KSempozyum kitabý basýldý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve orum Belediyesi ev sahipliðinde 29 Haziran -01 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda orum da gerçekleþtirilen Kur an Nüzulünün Mekke Dönemi baþlýklý sempozyum kitabýnýn basýmý tamamlandý. Kitapta ülke tefsir akademisyenlerinin Tefsir ve Kur an Öðrencisi alýnacak. ÖSYM nin resmi internet sayfasýndaki kýlavuzda da yer aldýðý üzere, Týp Fakültesi Aile Hekimliði Anabilim Dalý na iki (2), Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý na ise bir (1) kiþilik kontenjan açýldý. Adaylar baþvurularýný Temmuz 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirebilecek, 2013-Týpta Uzmanlýk Sonbahar Dönem Sýnavý ise 8 Eylül ilimleriyle ilgili olarak hazýrladýkarý bildiri ve müzakereler yer alýyor. Toplam yedi oturumdan oluþan sempozyum bildiri kitabýnda ülkenin seçkin tefsir akademisyenlerinin hazýrladýðý yirmi bildiri ve müzakeresi yer alýyor yýlý Mayýs ayýnda yayýmlanan eser, bilim dünyasý, akademisyenler ve Kur an araþtýrmalarýna ilgi duyan okurlarýn bilgisine sunularak orum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda yayýmlandý tarihinde yapýlacak. Sýnava baþvuru, sýnavýn uygulanmasý ve deðerlendirilmesi ile yerleþtirme iþlemlerine iliþkin bilgiler, adresinde yer alýyor. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Nedir? Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý ya da Týpta Uzmanlýk Sýnavý (kýsaca TUS), Türkiye'de týp fakültesi mezunlarýnýn uzmanlýk eðitimi için gereken, her yýl eylül ve nisan aylarýnda olmak üzere iki kez gerçekleþtirilen branþ seçme sýnavý. Kur an Nüzulü nün Mekke Dönemi Sempozyum kitabý Duvardan düþen kadýn aðýr yaralandý orum'un Oðuzlar ilçesinde inþaat temeli sulamak amacýyla çýktýðý duvardan düþen kadýn aðýr yaralandý. eþme Mahallesi'nde yaþayan Emine Kayar (53), evinin arkasýnda bulunan inþaatýn temelini sulamak için çýktýðý duvarýn üzerinden bir anlýk dikkatsizlik sonucu yaklaþýk 5 metre yüksektten beton zemine düþtü. Yaralanan Kayar, durumu fark eden yakýnlarýnýn haber vermesi üzerine olay yerine sevkedilen ambulansla Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Buradaki müdahalesinin ardýndan Kýrýkkale Yüksek Ýhtisas Hastanesi'ne sevk edilen Kayar'ýn, saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Kur an Nüzulünün Mekke Dönemi Sempozyum kitabý basýldý H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kümpüsü ne yapýlacak Ýlahiyat Fakültesi nin projesini tanýttý. Rektör Alkan, toplam 19 bin m2 kapalý alana sahip olacak fakülte binasýnýn iki ana bloktan oluþaðýný, bloklardan birisinin öðretim elemanlarýna, diðerinin eðitim-öðretim binasý olacaðýný, projede ayrýca 2 bin 500 m2 lik bir yerleþime sahip cami yer aldýðýný kaydetti. Yapýlan açýklamaya göre, kýsa bir süre önce master planý tamamlanan Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs alaný ile kampüs içerisinde yer alacak olan Ýlahiyat Fakültesi nin proje tanýtýmý, bu binalarýn kullanýcýsý olan öðretim elemanlarýna tanýtýldý. Toplam ARÞAMBA 24 TEMMUZ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kümpüsü ne yapýlacak Ýlahiyat Fakültesi nin projesini tanýttý Modern þartlarda eðitim m² kapalý alana sahip olacak Fakülte binasý iki ana bloktan oluþacak olup bloklardan birisi öðretim elemanlarý için diðeri ise eðitimöðretim binasý olacak þekilde planlandý. Ayrýca 2 bin 500 m2 lik bir yerleþime sahip cami projesi de yer alýyor. Yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda; Tanýtýma öðretim üyeleri katýldý. tüm binalarýn uzun vadeli ihtiyaçlar düþünülerek planlamasýnýn yapýldýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, dünya standartlarýnda hazýrlanan master planlarýn hayata geçirilmesinin üniversitenin akademik ve idari personeli ile öðrencilerin mesleki ve sosyal geliþimleri açýsýndan önemli olduðunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilerle öðretim elemanlarýnýn modern þartlarda eðitim faaliyetlerinde bulunmasýna imkân verecek binalarýn yapýmýna devam edileceðini kaydetti. TEÞEKKÜR günü saat 24:30 sularýnda geçirdiðim kalp krizi neticesinde acil olarak kaldýrýldýðým Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde çok baþarýlý bir anjiyografi müdahalesi ile yeniden normale dönmemi saðlayan Kardiyoloji Uzmaný Dr. Tolga Doðan ve Dr. Arif Arýsoy'a; Kardiyoloji Yoðun Bakým Servisi nin bütün personeline; ayrýca ameliyat sürecini koordine eden Kardiyoloji Uzmaný Dr. Yusuf Karavelioðlu'na Hassaten Cenab-ý Hakk'ýn eþ-þâfî ismi celilinin tecellisine vesile olarak çok baþarýlý bir þekilde By Pas ameliyatýmý gerçekleþtiren baþta Sayýn Rektörümüzün ricasý üzere Ankara'dan gelip ameliyata iþtirak eden Prof. Dr. Sayýn Kerim aðlý Hocamýz'a ve gerçekten orum'umuz için büyük kazanç olduklarýný bizzat müþahede ettiðim hazýk kalp- damar cerrahlarýmýz Op. Dr. Adem Ýlkay Diken ve Op. Dr. Adnan Yalçýnkaya bey efendilere ve ameliyat ekibine, ayrýca bizimle gönülden ilgilenen KVC yoðun bakým ünitesi ve KVC servisinin bütün personeline, nöbetlerinde hassasiyetle durumuzu takip eden ve iyileþmemize katký saðlayan Op. Dr. Eray Aksoy ve Op. Dr. Seyhan Yýlmaz'a Ve tabiki bu zor süreçte bizi bir an bile yalnýz býrakmayan, ilgi ve samimiyetlerini her daim yanýmýzda hissettiðimiz sürecin her aþamasýnda bize çok büyük destek olan Sayýn Rektörüm Prof. Dr. Reha Metin Alkan Hocam baþta olmak üzere, Hastane Yöneticimiz Yrd. Doç. Dr. Dr. Musa Zorlu, Baþhekimimiz Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak hocalarýmýza bütün süreçle yakýndan ilgilenen baþhekim yardýmcýmýz Uzm. Dr. Kazým ebi'ye, neredeyse bütün mesailerini bize ayýran çok deðerli can dostlarýma ve hocalarýma, büyüklerime, mesai arkadaþlarýma, üniversitemizin çok deðerli yönetici ve hocalarýna Fakültemiz Dekaný ve yöneticilerine, gönül köprüleri oluþturarak dualarýyla bize destek olan çok sevgili öðrencilerime þükranlarýmý arz eder bizi yalnýz býrakmayan herkese ayrý ayrý teþekkür ederim. Allah hepinizden razý olsun. Yrd. Doç. Dr. Ömer Baþkan

4 4 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Basýn Bayramý kutlamasý orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutladý. 24 Temmuz 1908 tarihinde basýnda sansürün kaldýrýldýðýný ve bu tarihin Basýn Bayramý olarak kutlandýðýný hatýrlatan orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, iletiþim imkânlarýnýn çok çeþitlendiði günümüzde basýnýn gücünden bir þey kaybetmediðini, aksine SMMMO, Basýn Bayramý ný kutladý asýn çalýþanlarýnýn B24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutlayan orum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný da rahmetle andý. Basýn Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnlayan Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, mesajýnda þu görüþlere yer verdi; Tip 2 diyabette rastlanan insülin direncinin bir proteinin Haberleþme özgürlüðünün son derece önemli olduðu günümüzde, dünyanýn dört bir yanýndaki olaylarý ve geliþmeleri anýnda bizlere ulaþtýran yazýlý, iþitsel ve görsel basýnýn, geçmiþten günümüze olduðu gibi gelecekte de etkisi büyük olacaktýr. Kamuoyunun bilgilenmesini, bilinçlenmesini, her türlü habere hýzlý ve güvenli þekilde ulaþmasýný saðlayan basýn mensuplarýmýzýn yaþadýklarý sorunlarýn eksikliðiyle baðlantýlý olabileceði belirlendi. çözümlenmesi, çalýþma koþullarýnýn düzeltilmesi, iþ ve çalýþma güvenliði saðlanmasý görevlerini daha verimli yapabilmelerine imkan saðlayacaktýr. Basýn temsilcileri mesleklerinin gereðini yerine getirmek için fedakârca görev yapmaktadýrlar. Doðru haber verme, tarafsýzlýk, özel hayata saygý gibi temel prensipler konusunda duyarlý çok sayýda basýn temsilcimizin bulunmasý, bölgemiz Kanada'daki Sainte-Justine Üniversitesi Hastanesi ve ülkemiz adýna sevindiricidir. Basýn temsilcilerimizin evrensel etik deðerler kapsamýnda çalýþmalarýna devam edeceklerine inanýyor, deðerli basýn çalýþanlarýnýn 24 Temmuz 2013 Gazeteciler ve Basýn Bayramýný kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, tüm basýn çalýþanlarýna Araþtýrma Merkezinden Alexey Pshezhetsky ve ekibi, insülin direncinin, daha önce þeker hastalýðýyla iliþkilendirilmeyen bir proteinin eksikliðiyle kýsmen baðlantýlý olabileceðini keþfetti. Pshezhetsky, fareler üzerinde yapýlan araþtýrmalarda, "Neu 1" adý verilen proteinin, hücre yüzeyindeki siyalik asit miktarýný belirleyerek, hücrelerde þeker alýmýný "açýp, kapattýðýnýn" anlaþýldýðýný bildirdi. Bilim adamý, þeker sevgi ve selamlarýmý sunarým. Basýnýn görevi önemli orum Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Vekili Ýsmail Daðdelen 24 Temmuz Basýn Bayramý dolayýsýyla kutlama mesajý yayýnladý. TKDK Ýl Koordinatörü V. Daðdelen, Toplumun doðru habere ulaþmanýn kirli bilgiden ayýrt edilmesinin daha da önem kazandýðýný vurguladý. Halkýn haber alma ihtiyacýný karþýlayan basýnýn doðru bilgilendirilmesinde basýnýn rolü oldukça büyüktür. Tüm dünyada gerçekleþen geliþmeleri gerek yazýlý, gerekse görsel kanallar aracýlýðýyla bireyleri doðru þekilde bilgilendirme görevini üstelenen basýnýn bu baðlamdaki görevi oldukça önemlidir. özgürlüðünün olmazsa olmaz bir kural olduðunu dile getiren Erzen, bu nedenle Basýn Özgürlüðü nün Anayasa nýn 28. maddesinde, Basýn hürdür, sansür edilemez hükmü ile anayasal bir güvence altýna alýndýðýný kaydetti. Erzen, Maalesef hem yerelde, hem ülke genelinde, hem de dünyada basýnýn sansürlendiðine ya da sansürleme giriþimlerine tanýk olabiliyoruz. Ancak hiçbir gerçek günümüz dünyasýnda gizli kalmýyor, er geç Ýsmail Daðdelen Þevket Erzen ortaya çýkýyor. Ýlkeli, doðru, güvenilir ve tarafsýz bir anlayýþla yayýn yapan basýn kuruluþlarý ise var Basýn mensubu dostlarýmýz kamuoyunun aydýnlatýlmasýnda ki görevini büyük bir titizlikle sürdürmektedir. dedi. oðu zaman görevini zor þartlar altýnda yerine getirmeye çalýþan basýn mensuplarýnýn toplum için büyük öz olduklarý bölgenin, belki dünyanýn tarihinde iz býrakýyorlar. Bu anlamda geleceðe not düþen tüm meslekdaþlarýmýn Basýn Bayramý ný kutluyorum. dedi. Erzen açýklamasýnda ayrýca, hem Basýn Bayramý hem de Ramazan da bir araya gelmek amacýyla tüm orum Gazeteciler Cemiyeti üyelerini eþleri ile birlikte, 27 Temmuz Cumartesi akþam Otel Anitta da verecekleri iftara davet etti. Muzaffer Yýldýrým veride bulunduðunu sözlerine ekleyen Daðdelen son olarak, Toplumun doðru ve dürüst bir þekilde bilgilendirilmesi için özveri ile çalýþmýþ ve çalýþmaya devam eden bütün basýn mensuplarýnýn Basýn Bayramý ný en içten dileklerimle kutluyorum. diye konuþtu. Merkez Bankasý faizleri yükseltti! aizleri yükseltmeme Fkonusunda direnen Merkez Bankasý faizleri yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Para Politikasý Kurulu (PPK), gecelik faiz oranlarý olan TCMB borçlanma faiz oranýný yüzde 3,5'te sabit býrakýrken borç verme faiz oranýný yüzde 6,5'ten yüzde 7,25'e çýkardý. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ek parasal sýkýlaþtýrma uygulamasý yapýlan günlerde, döviz satým ihalesi ve bankalara piyasa yapýcýsý repo imkaný üzerinden fonlama yapýlmayacaðýný bildirdi. DÖVÝZ GERÝLEDÝ Merkez Bankasý'nýn bu kararýnýn ardýndan dövizde gerileme yaþandý. ABD dolarý TL'ye, Euro ise TL'ye geriledi. ÝÞTE PPK KARAR METNÝ Merkez Bankasý resmi internet sitesinde yayýmlanan PPK karar metninde þöyle denildi: "Son dönemde açýklanan veriler yýlýn ikinci çeyreðinde iç ve dýþ talep geliþmelerinin öngörüldüðü þekilde seyrettiðini göstermektedir. Yurt içi nihai talep saðlýklý bir toparlanma sergilerken, ihracatta ýlýmlý bir büyüme gözlenmektedir. Mevcut politika çerçevesi cari iþlemler açýðýndaki artýþý sýnýrlamaktadýr. Nitekim altýn ticareti hariç tutulduðunda cari iþlemler açýðýnýn yatay bir seyir izlediði görülmektedir. Mayýs ayýndan bu yana küresel düzeyde para politikalarýna iliþkin artan belirsizlik nedeniyle sermaye akýmlarýnda zayýflama gözlenmiþtir. Öte yandan kredi artýþ oranlarý referans deðerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Kurul, böyle bir konjonktürde para politikasý duruþunun sýkýlaþtýrýlmasýnýn finansal istikrarý destekleyeceði deðerlendirmesinde bulunmuþtur. Enflasyonu artýran birden fazla unsurun ayný dönemde ortaya çýkmasý enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemiþtir. Ýþlenmemiþ gýda grubundaki fiyat artýþlarý, petrol fiyatlarýndaki yükseliþ ve döviz kurunda gözlenen oynaklýk kýsa vadede enflasyonu olumsuz etkilemeye devam edebilecektir. Kurul, bu geliþmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin büyük oranda geçici olacaðýný öngörmekle birlikte, fiyatlama davranýþlarý üzerindeki olumsuz etkileri sýnýrlamak amacýyla ölçülü bir parasal sýkýlaþtýrmaya gidilmesinin gerektiðini belirtmiþtir. Sonuç olarak Kurul, fiyat istikrarýný saðlamak ve finansal istikrarý desteklemek amacýyla faiz koridorunun üst sýnýrýnýn yükseltilmesine karar vermiþtir. Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasýnýn temkinli duruþu korunacak; gerektiðinde ek parasal sýkýlaþtýrmaya gidilebilecektir. Öte yandan, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve sermaye akýmlarýndaki oynaklýðýn sürmesi nedeniyle Türk lirasý likidite politikasýnýn esnekliðinin artýrýlmasýna karar verilmiþtir. Bu doðrultuda, fiyat istikrarýný ve finansal istikrarý etkileyen geliþmeler yakýndan takip edilerek Merkez Bankasý tarafýndan saðlanan Türk lirasý likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamalar yapýlacaktýr." Diyabetle ilgili yeni araþtýrma Tip 2 diyabette rastlanan insülin direncinin bir proteinin eksikliðiyle baðlantýlý olabileceði belirlendi. hastalarýnýn katýlýmýyla yapýlan yeni araþtýrmalarda Neu 1 seviyesinin eski haline getirilmesinin yolunu aradýklarýný belirterek, siyalik asit kalýntýlarýnýn hücre yüzeyinden temizlenmesi halinde, insülin alýcýlarýnýn iþlevini doðru þekilde yerine getirebileceðine ve böylece insülin tedavisine daha az baþvurulabileceðine dikkati çekti. Araþtýrma, "Diabetes" dergisinde yayýmlandý. (AA) Karahacipliler iftarda buluþtu Mustafa Demirer K arahacipliler Yardýmlaþma Derneði nin organize ttiði birlik, beraberlik ve kardeþlik iftarý geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi. Karahaciplile r in yoðun olarak yaþadýðý Gülabibey Mahallesi Baðcýlar mevkiinde bulunan Gülüm Düðün Salonu nda düzenlenen iftar yemeðine, dernek yönetiminin yaný sýra yaklaþýk 400 Karahacipli katýldý. Kur an ý Kerim tilaveti ile baþlayan iftar programý dua ile sona erdi. Karahaciplile r Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ýsmail Akdaþ ile Baþkan Yardýmcýsý Cemal Þerbetci, iftar programýna katýlan hemþehrilerine teþekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajý verdiler. Akdaþ ve Þerbetci, bu yýl ilk kez düzenledikleri þenlik ve iftarý artýk geleneksel hale getireceklerini belirterek, iftar organizasyonuna destek verenlere teþekkür ettiler. Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan iftar düzenlendi. Ýsmail Akdaþ Ýftara dernek yönetiminin yaný sýra yaklaþýk 400 Karahacipli katýldý. Karahacipliler iftar boyunca sohbet etti. Kur an ý Kerim tilaveti ile dua okundu. Karahacipliler yardýmlaþma Derneði hemþehrilerini iftarda buluþturdu. Cemal Þerbetci

5 5 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Dünyaya erken gelince... orum da prematüre olarak dünyaya 6,5 aylýk Eroðlu bebek, bebek hava ambulansý ile Samsun a sevk edildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde erken doðum ile dünyaya gelen minik kýz bebeði hayatta kalma mücadelesi veriyor. ocuk Hastalýklar ve Saðlýðý Uzmaný Dr. Ebru Uzun 6,5 aylýk ve 1 kilo olarak dünyaya gelen minik bebeðin daha donanýmlý bir hastaneye gönderilmesi gerektiði için Samsun Eðitim ve Eroðlu bebek, alana iniþ yapan hava ambulansýna kucakta taþýndý. Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildiðini söyledi. Minik bebeðin Samsun a nakli sýrasýnda sarsýlmamasý için hava ambulansý ile sevk edilmesinin uygun olduðu bildirildi. Küvözün içerisinde ambulans ile fuar alanýna getirilen Eroðlu bebek, alana iniþ yapan hava ambulansýna kucakta taþýnarak yerleþtirildi. Minik bebek çevrede toplanan meraklý vatandaþlarýn bakýþlarý arasýnda hava ambulansý ile Samsun a uçtu.(ýha) orum Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði sahur programý düzenledi. ESÝAD geleneði bozmadý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde erken doðum ile dünyaya gelen minik kýz bebeði Samsun a sevk edildi. Genel Sekreterler toplandý T okat'ta Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterleri eðitim koordinasyon toplantýsý yapýldý. Tokat Kamu Hastaneleri Birliði Genel sekreteri Op. Dr. Arslan Erkan'ýn öncülüðünde Sivas, Yozgat, Amasya, orum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterlerinin katýldýðý eðitim koordinasyon toplantýsý Devlet Hastanesinde yapýldý. Toplantýda,Tokat Genel Sekreterliðinin kuruluþundan bu yana gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetler anlatýldý yýlý ilk 6 aylýk dönemi kapsayan verimlilik karnesi katýlýmcýlar ile paylaþýldý. Daha sonra Erkan, Amasya Genel Sekreteri Dr. Mehmet Rüþtü Ertosun, Sivas Genel Sekreteri Op. Dr. Ýbrahim Ethem Özsoy, Yozgat Genel Sekreteri Op. Dr. Tuncay Öztürk, orum Genel Sekreteri Dr.Tuncay Happani kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. (A.A.) Tokat'ta Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterleri eðitim koordinasyon toplantýsý yapýldý. Uykusuzluk verimi düþürüyor Ý þ yoðunluðu, stres ve zihni meþgul eden sorunlar uykusuzluða yol açýyor. Yeterli ve kaliteli sürede uyuyamamak ise verimsizliðe yol açan basit konsantrasyon bozukluklarýndan hayati tehlikeyi barýndýran iþ ve trafik kazalarýna kadar bir dizi soruna yol açýyor. Kaliteli ve yeterli sürede uyuyamamak, çalýþanlarýn performansýný etkiliyor. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, huzursuzluk, dikkat ve konsantrasyon bozukluðu ile unutkanlýða yol açan uykusuzluk, eriþkinlerde sýklýkla rastlanan bir sorun. Bayýndýr Ýçerenköy Hastanesi'nden Nörolog Dr. Melek Kandemir, çalýþanlar ve uyku konusuna dikkati çekerek, iyi alýnmýþ bir uykunun önemine vurgu yapýyor. Uykuyu Dinlenmemizi, vücudun kendini yenilemesini ve öðrendiðimiz bilgilerin kaydedilmesini saðlayan, organizmamýz için vazgeçilmez fizyolojik bir süreç diye tanýmlayan Kandemir, uykusuzluðun da yeterli zaman ve fýrsat olmasýna raðmen uykuyu baþlatma ve sürdürmede zorluk olarak kendini gösterdiðini söylüyor. Ciddiye alýn Yol açtýðý sorunlar nedeniyle özellikle makine kullananlarýn, unutkanlýðýn ya da basit dalgýnlýklarýn can ve mal kaybýna yol açacaðý iþlerde çalýþanlarýn uykusuzluk þikayetinin cidddiye alýnmasý gerekiyor. Dr. Melek Kandemir, bu konuda þu uyarýlarda bulunuyor: Uykusuzluk, yorgunluk, halsizlik, duygu durumda çökme, huzursuzluk, biliþsel fonksiyonlarda etkilenme, gün içi uykululuk, motivasyon kaybý, enerjide ve giriþkenlikte azalma, uyku eksikliðine baðlý gerginlik ve uyku hakkýnda kaygý gibi durumlara yol açýyor. Bazý hastalarda baþ aðrýsý, sindirim sistemi þikayetleri görülebiliyor. Kronik uykusuzluk hayat kalitemizi azaltarak, iþte, trafikte kazalara veya hatalara yatkýnlýða sebep olabiliyor. Bunlarýn yaný sýra uyku problemlerinin depresyon ve anksiyete bozukluðu gibi psikiyatrik rahatsýzlýklara yatkýnlýðý artýrdýðýna iþaret eden Kandemir, kalp krizi, felç, hipertansiyon gibi hastalýklarýn ortaya çýkmasýna da sebep olduðunu hatýrlatýyor. Yeterli ve kaliteli uyku için uyku hijyeni nin önemli olduðunu vurgulayan Kandemir, Odanýzýn konforunu, uyku için ayýrdýðýnýz vakti, yaþam koþullarýnýzý, sigara ve kahve gibi uyarýcý maddeleri kullaným sýklýðýnýzý lütfen gözden geçirin. Uykuyla ilgili sorunlarýnýz devam ediyorsa mutlaka uyku hastalýklarý ile ilgilenen bir uzman ile görüþün diyor. Uykusuzluðun nedenleri Stres, zihni meþgul eden çözümlenememiþ sorunlar, iþ veya özel hayattaki konular birçok kiþide uykusuzluðun temel sebepleri olarak karþýmýza çýkýyor. Özellikle çalýþan kesimde iþ yoðunluðu, dinlenme için kalan vaktin az olmasý, evde iken çocuk ile ilgilenme, yapýlmasý gereken baþka iþlerin olmasý gibi sebeplerle uykuya ayrýlan vakit de yeterli olamýyor. Dr. Kandemir, uykusuzluða neden olan diðer etmenleri de kýsaca þöyle açýklýyor: Huzursuz bacak sendromu, uykuya dalmayý güçleþtiriyor ve gece içi uyanýklýklara yol açabiliyor. Uykuda görülen periyodik bacak hareketleri, solunum ile ilgili sorunlar, uykuda yüdeðerli rüme-konuþma, kabuslar, uyku davranýþ bozukluðu, uykuda yeme bozukluklarý gibi diðer uykuyla iliþkili bozukluklar da kaliteli bir uyku uyumamýza engel olur. Ayrýca özellikle küçük çocuklarý olan annelerin çocuktaki uyku problemleri nedeniyle sýk olarak uykularý bölünüyor. Sahur Ümraniye Meydan da gerçekleþtirildi. orumlular geleneksel sahur programýnda bir araya geldi. Etkinlikte bol bol sahbet edildi. BAÞSAÐLIÐI müþterimiz, Baktat kurucularýndan Miyase-Halil Baklan ile Selma-Süleyman Orfa nýn sevgili torunlarý, Eda-Murat Baklan ýn biricik kýzlarý sevgili kýzýmýz TEÞEKKÜR Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. orum Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ESÝAD) her yýl düzenlediði geleneksel sahur programýnda orumlu hemþehrileri bir araya getirdi. Ümraniye Meydan da gerçekleþen sahur pogramýna ESÝAD Dernek Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Kadýköy Kaymakamý Birol Kurubal, Ümraniye Kaymakamý Mustafa ek, Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin, Yargýtay Üyesi Zihni Doðan, Kaðýthane Emniyet Müdürü Mahir Yavaþ, Ümraniye Hakimi Ýbrahim alýþgan, Gebze Hakimi Selma alýþgan, Ümraniye Cezaevi Müdürü Mehmet ýtak, Kadýköy Saray Muhallebileri sahibi Osman Mavi Yýldýz, Kadýköy Kýzýlay Genel Sekreteri Hüseyin Akmaz, ESÝAD Kurucu Üyesi Ahmet Lapacý, Murat Lapacý, ESÝAD yönetiminden Muzaffer Canýdemir, Ýbrahim Sezikli, Mustafa Kuþ, Esat Ýnkaya, Hayrettin Özkaya, Seyit Aslan, Hasan Arslan, Tahsin Özcan, Mehmet Karaca, Orhan Atak, Udi sanatçý Cemalettin Kurtoðlu ve çok sayýda orumlu hemþehrimiz katýldý. Dernek Baþkaný Mehmet Yýldýrým, katýlýmlarýndan dolayý tüm orumlular a ve davetlilere teþekkür ederek, Bu anlamlý sahurda hemþehrilerimizle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. dedi. üniversitemiz ve orum için yaptýðý gayretli çalýþmalardan dolayý kutlar, baþarýlý hizmetleri nedeniyle teþekkürü bir borç bilirim. Cansu Ticaret vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Minik Esil e Allah tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. (.HAK:2060) Kemal ÖZKARSLI Esil Baklan ýn ý Hatap Deðirmenleri

6 6 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Aile hekimlerine nöbet kabul edilemez aðlýk Bakanlýðý nýn Stüm aile hekimlerine hastanede nöbeti zorunlu hale getirmesiyle birlikte aile hekimleri ve saðlýk çalýþanlarýnýn da tepkileri artýyor. Aile hekimlerine nöbet kabul edilemez. diyen Türk Saðlýk Sen orum Þube Baþkaný M. Fatih Gök de, konuya iliþkin yazýlý basýn açýklamasý yaparak konuyla ilgili mücadele edeceklerini söyledi. Gök, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; 25 Ocak ta yayýnlanan aile hekimliði yönetmeliðinde 19 Temmuz'da yapýlan deðiþiklikle nöbet tutmadaki tüm kriterler ve þartlar kaldýrýlarak tüm aile hekimlerine hastanede nöbet uygulamasý baþlatýlmýþ oldu. 25 Ocak ta yayýnlanan yönetmelikte yer alan hükümlerin iptali için Danýþtay da açtýðýmýz dava sürerken böyle bir yönetmelik deðiþikliði ile haftada 40 saat çalýþma ilkesi göz ardý edilerek 30 saate kadar nöbet tutturulacak olmasý kabul edilemezdir yýlýnda yaptýðýmýz bir ankette aile hekimlerinin nöbet ile ilgili düþüncelerini sorduðumuzda yüzde 95'i bunun yanlýþ bir uygulama olarak gördüklerini M. Fatih Gök ifade etmiþlerdi. Aile hekimlerinin böyle bir bakýþ açýsý varken ben yaptým oldu mantýðýyla hareket edip böyle bir uygulamaya geçilmesinin izah edilebilecek bir yaný yoktur. Bu tür bir anlayýþ, saðlýk hizmetlerine zarar verecektir. Gündüz mesai gece nöbet sabah tekrar mesai ile aile hekimlerinden nasýl bir verim almayý planlýyor bakanlýk merak ediyoruz. Böylesine bir çalýþma süresi insan haklarýnda aykýrýdýr. Zorla çalýþtýrýlmaktýr. Angaryadýr. Yaptýðýmýz araþtýrmaya göre aile hekimlerinin yüzde 85'i iþ yükümüz oldukça fazla derken, Aile hekimlerinin 40'a yakýn yürüttüðü görev ve sorumluluðu varken bir de nöbet tutturulmaya baþlanmasý yanlýþtýr. Ayrýca yönetmelikteki bu nöbet uygulamasýnda hiçbir objektif kriterin olmamasý ve iþin tamamen idareci keyfiyetine býrakýlmýþ olmasý da çalýþma hayatý için kabul edilemez bir durumdur. Kýsacasý aile hekimlerine nöbet uygulamasý kabul edilemezdir. Herþeyi ile baþtan sona yanlýþ olan bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Biz bu konuda mücadelemizi sürdüreceðiz. Türk Saðlýk-Sen olarak daha önceki düzenlemede olduðu gibi yine Yargý ya gidecek ve çalýþanlarýn hakkýný arayacaðýz. Aile hekimleri neden nöbet tutamaz? orum Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Saðlýk Bakanlýðý nýn tüm aile hekimlerine hastanede nöbeti zorunlu hale getirmesiyle ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Aile hekimlerinin hastanede nöbete karþý çýkmasýnýn nedenlerini anlatan Yýlmaz, þunlarý kaydetti: Aile hekimlerinin ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn dinlenme haklarý ellerinden alýnmaktadýr. Nöbet sonrasý aile saðlýðý merkezlerinde görevlerine devam etme zorunluluðunda býrakýlmaktadýr ki bu durumda aile hekimlerinin ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn asýl sorumlu olduklarý birinci basamaktaki kendi hastalarýna kaliteli ve saðlýklý bir hizmet vermesini engelleyecek, hizmetin aksamasýna neden olacaktýr. Her aile hekiminin SGK da tanýýmlanmasý yapýlmýþtýr. Baþka kurumlarda vereceði saðlýk hizmetinde SGK tanýmlamasý olmayacaðýndan yazacaðý reçetelerin bir geçerliliði olmayacaktýr. Acil hekimliði ayrý bir disiplin ve tecrübe gerektiren özellikli bir görev alanýdýr. Bilinmeyen bir alanda, o birimin özelliklerini bilmeden, ortamý tanýmadan cihazlarýn nasýl kullanabileceði kavranmadan hekimin bilgisi ne olursa olsun hemen acil teþhis ve tedaviye baþlanmasý verilecek hizmetin kalitesinin yeterliliðini tartýþmalý hale sokacaktýr. Ücretlendirmelerde sorunlar yaþanacaktýr. Her ne kadar nöbet ücreti adý altýnda komik bir ücret verilecek olsa bile (saati 8 TL) hizmeti verirken elde edilen döner sermaye gelirinden aile hekimi dýþýnda o hastanede çalýþan herkes faydalanacaktýr. Eþit iþe eþit ücret prensibine göre herkes döner sermeye alýrken aile hekiminin almamasý büyük haksýzlýktýr. Þu ana kadar görülen Türkiye çapýnda örneklerde hekim kendi aile saðlýðý merkezindeki mesaisini tamamlamadan,ulaþým ve dinlenme süresi hesaplanmadan saat dan itibaren nöbetler yazýlmýþtýr. Bu da aile hekimlerinin ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn kendi sorumluluk alanýndaki hizmetleri yapamamasýna, hizmetin aksamasýna ve vatandaþlarýn maðduriyetine yol açacaktýr. Ýhtiyaç ve zaruriyet halinde nöbette aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý sahaya sürülecek yedek kuvvet muamelesi görecek ve asli görevleri olan 1. basamak saðlýk hizmetini verme yerine boþta gezen her iþi yapmaya zorlanan vasýfsýz bir konuma getirilmek istenmektedir. Bizlerin üstün gayreti ile 1. basamaktaki bütün göstergeler olumlu olarak yükselmiþtir. Bu boþa gidecektir. Neden sadece aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý bu nöbetlerde görevlendirilmiþtir. Diðer hekimler niçin bu görevlendirmeye dahil edilmemiþtir. Ýdari kadrolarda görev yapan hekimler hekimlik yapma vasfýný kaybetmediklerine göre neden ihtiyaç ve zaruriyet halinde nöbete girmiyorlar. Aile hekimleri kendi kurumlarý dýþýnda farklý bir kurumda nöbet tutmak zorunda býrakýlýyor. ayseri'nin Develi Kilçesinde yaþayan Ahmet Kabak, 47 yýldýr þehir þehir dolaþarak sattýðý sülüklerle ailesinin geçimini saðlýyor. Ahmet Kabak (66), yaptýðý açýklamada, 19 yaþýndan bu yana Develi ilçesindeki Soysallý gölünden sülük topladýðýný söyledi. Tedavi amacýyla kullanýlan sülükleri Yozgat, orum, Tokat, Sivas ve Ankara'nýn ilçelerinde sattýðýný ifade eden Kabak, "Sülük, diz aðrýlarýna, varislere iyi geliyor. Hastalar sülükleri sýrtlarýna, enselerine ve baþlarýna koyuyorlar. Sülük yapýþtýðý bölgedeki pis kaný yaklaþýk 15 dakika boyunca emiyor. Sülük tedavisini bazý doktorlar da tavsiye ediyor" diye konuþtu. Kabak, sülüklerin tanesini 5-10 liradan sattýðýný belirterek, birçok þehirde daimi müþterileri olduðunu sözlerine ekledi. "Türkiye týbbi sülük zengini" Kayseri Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri ve Ümminoloji Uzmaný Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, soru üzerine, sülüklerin çok eski çaðlardan beri bazý hastalýklarýn tedavisinde kullanýldýðýný söyledi. Týbbi sülüklerin birkaç türü olduðuna dikkati çeken Gödekmerdan, þöyle Kendi kurumu dýþýnda görevlendirilirken meydana gelebilecek olan malpraktis davalarýnda koruma dýþýnda býrakýlmaktadýr. Mevcut olan ve aile hekimlerinin primlerinin tamamýný kendisinin ödediði zorunlu mali sorumluk sigortasýnýn kapsamý sadece aile hekimliði görevini yaparken kapsadýðýndan koruma altýnda deðildir. Kanunun çýkýþ amacý entegre saðlýk merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna nöbet ücreti ödenmesi iken neden kelime oyunlarý ve noktalama iþaretleri ile bütün aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý bu kapsama dahil edilmiþtir. O da ayrý bir konudur. Ýcapcý olarak Adli tabiplik ve Belediyenin görevi olmasýna raðmen Aile hekimlerine icapcý olarak tutturulan defin nöbeti aile hekimlerinin mesai saatine eklenmemektedir. Oysaki Avrupa Birliði Parlamentosunun üye ülkeler açýsýndan baðlayýcý ve zorunlu 1993 tarih ve 104/EC ve 2003 tarih ve 88/EC sayýlý direktiflerinde, hekimlerin günlük çalýþma süres 8 saat olup bu süre haftalýk 40 saati aþmayacaktýr. Zorunla hallerde günlük çalýþma süresi 10 saati aþmamak üzere uzatýlabilecektir. Ancak günlük 10 saatlik çalýþtýrma halinde dahi, çalýþanlar yönünden bir yýlda 24 hafta ortalama 8 saatlik çalýþmayý güvence altýna alacak þekilde çalýþma düzenin belirlenmesi zorunludur. Yine Avrupa Birliði Mahkemesi'nin tarihli SÝ- MAP, tarihli JAGLER ve tarihli VOREL kararýnda, hekimlerin nöbetler dahil haftalýk çalýþma sürelerinin en çok 48 saat olabileceði belirtilmiþtir. Ayrýca Avrupa Birliði Mahkemeleri icap nöbetinde geçirilen sürenin tamamýmýn haftalýk mesai saatleri Dr. Ali Yýlmaz süresine ekleneceði kararý almýþtýr. Aile hekimlerinin görev tanýmý ile baðdaþmayan adli, defin ve acil nöbet angaryalarý sayesinde haftalýk çalýþma saatleri uluslararasý normlarýn çok üzerine çýkacak ve baþlýklý 50. maddesine göre "Dinlenmek çalýþanlarýn hakkýdýr." Bu hak temel hak ve hürriyetlerden olmasý nedeniyle þahsa baðlý devredilemez sosyal bir haktýr, ilkesine aykýrý bir þekilde devredilemez olan dinlenme hakký elinden alýnacaktýr. Özerkleþen/özelleþtirilen kamu hastanelerine 657 sayýlý devlet memurlarý kanuna atýfta bulunarak, 657 sayýlý kanunla sadece geri dönüþ iliþkisi bulunan aile hekimi ve aile saðlýðý çalýþanlarýna saati 8 TL gibi inanýlmasý güç bir rakamla nöbet tutturmaya çalýþan anlayýþ kendi bütçesini oluþturacak ve hastane yönetimlerine transfer yöntemi ile dolgun ücretlerle yönetici atayacak anlayýþýn mantýkla ve hakkaniyetle izahý mümkün deðildir. Ýthal yöneticilerin maaþlarý ucuz ve vasýfsýz eleman muamelesi yapýlan aile hekimlerinin ve aile saðlýðý elmanlarýnýn ucuz iþgücü ile mi subvanse edilecektir? Hekimlere Acil nöbeti getiren kanun ve yönetmelik Aile hekimliði uygulamasýnýn sonlandýrýlmasýdýr. Tüm Türkiye de iki yýl sürdürülebilen bu uygulamanýn sona erdiði Bakanlýk tarafýndan açýklanmalýdýr. Aile hekimliði uygulamasýnýn sona erdiði ilan edilmiyorsada derhal nöbet uygulamasýna son verilmelidir. Geçimini 47 yýldýr sülük satarak saðlýyor devam etti: "Türkiye'de bu türlerden Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana'nýn yaþadýðý bilinmektedir. Sülüklerin tükrük bezi salgýlarý yüzün üzerinde farklý bioaktif madde içerir. Bu salgýlar damar geniþletici, Aðrý kesici, Ahmet Kabak, 47 yýldýr þehir þehir dolaþarak sattýðý sülüklerle ailesinin geçimini saðlýyor. iltihap önleyici, ödem çözücü, kan basýncýný düþürücü, dolaþým sistemini düzenleyici gibi çeþitli etkilere sahiptir." Gödekmerdan, ABD Ýlaç ve Gýda Dairesinin (Food and Drug Authority of USA- FDA) sülüklerin bu ülkede satýþý ile genel amaçlar, plastik cerrahi ve mikrocerrahide kullanýmýna 2004 yýlýnda izin verdiðini anýmsatarak, "Türkiye týbbi sülük bakýmýndan en þanslý ülkedir. Bu kýymetli ürünün daha iyi deðerlendirilmesi ve hirudoterapinin modern týp uygulamalarýnda destekleyici tedavi olarak daha etkin bir þekilde kullanýlmasý çok önemlidir" diye konuþtu. (A.A.) Tarihi Mecitözü Askerlik Þubesi binasý restore edildi. Tarihi bina tamam O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan proje kapsamýnda orum'un Mecitözü Ýlçesinde bulunan II. Abdülhamit dönemi eski Askerlik Þubesi ne ait yapý, restore edilerek kent müzesi olarak kullanýlabilir duruma getirildi. Mecitözü Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan Eski Askerlik Þubesi Restorasyonu Kültür Evi Kent Müzesi baþlýklý proje, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan uygulanan 2010 Yýlý Küçük Ölçekli Altyapý Geliþtirme Kültürel ve Turistik Deðerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Ýyileþtirme Mali Destek Programý kapsamýnda destek almaya hak kazandý. Proje kapsamýnda II. Abdülhamit dönemi eski Askerlik Þubesi ne ait yapý restore edildi. Kültür evi ve kent müzesi olarak kullanýlabilir duruma gelen ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn finansman desteði ile restore edilen þsizlik Sigortasý'na 6 Ýayda 50 bin kiþinin baþvurmasý bakanlýðý harekete geçirdi. Yeni düzenlemeyle ödenekte þartlar esnetiliyor alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý eðitim seviyesi yüksek, 29 yaþýna kadar olan gençlere daha fazla iþsizlik ödeneði ayrýlmasý için çalýþma baþlattý. Bu yýlýn ilk 6 ayýnda 49 ilden 50 bin kiþinin baþvurduðu iþsizlik ödeneðinde þartlar esnetiliyor. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, fonun iþlevini artýrmak için yeni düzenlemelere gidecek. Nitelikli ve genç iþsizleri hedef alan çalýþma Proje Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan uygulandý. Mecitözü Askerlik Þubesi binasýnýn, kültür ve mirasýn yaþatýlmasýna katký yapmasý bekleniyor. Restorasyon çalýþmasýyla Kültür Evi içerisinde Geleneksel Kültür Sanatlarý Alaný, Yöresel El Sanatlarý Alaný, Kent Görsel Arþivi ve Kent Hafýza Merkezi, Müzik Eðitim Alaný ve Seminer Odalarý tahsis edildi. Bölge açýsýndan deðerli ve tescilli bir kültür varlýðý olan Eski Askerlik Þubesi Restorasyonu Kültür Evi Kent Müzesi Projesi toplam bütçesi ,62 Bina kent müzesi haline getirildi. Bina II. Abdülhamit dönemine dayanýyor. TL olup, bu tutarýn yüzde 75 i olan ,47 TL Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan finanse edildi. Geriye kalan yüzde 25 tuta- kapsamýnda eðitim seviyesi yüksek, 29 yaþýna kadar olan gençlerin ödeneði artýrýlýyor. Yeni düzenlemeyle gereken prim ödeme gün sayýsýný dolduramayan gençlere de kolaylýk saðlanacak. Ýlk 6 ayda fona 20 bin baþvurunun reddedildiðini belirten alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik, il bazýnda Diyarbakýr, Düzce ve Trabzon'un baþý çektiðini rýndaki harcamalar Mecitözü Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan karþýlandý.(ýha) Ýþsizlik ödeneði artýyor söyledi. Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nun toplam varlýðý 64 milyar lirayý geçti. Fon'dan 11 yýlda 6 milyar 32 milyon liralýk ödeme yapýldý.(sabah) Ýþsizlik Sigortasý'na 6 ayda 50 bin kiþinin baþvurmasý bakanlýðý harekete geçirdi.

7 ARÞAMBA 24 TEMMUZ Uçakta kene paniði D animarka'da yaþayan gurbetçi aile, çocuklarýn vücuduna yapýþan keneyi uçakta fark edince panik yaþadý. Görevliler tarafýndan uçaktan indirilen aile, uçuþlarýný iptal ederek hastaneye koþtu. Haseki Hastanesi'nde kene alýndýktan sonra THY'nin bir diðer seferine yetiþen aile, "Uçakta kazaðýný çýkardýðýmýzda kenenin vücudun sol tarafýna yapýþtýðýný gördük. orum da yapýþmýþ. Güzel bir operasyonla çýkardýlar dedi. Danimarka da yaþayan gurbetçi Eskici ailesi, orum'da yaptýklarý tatil sonrasý dönüþ için 9 aylýk kýzlarý Nil ile birlikte Danimarka'da yaþayan gurbetçi aile uçakta kene paniði yaþadý. yola çýktý. uçaðýn içinin sýcak Havalimaný'nda bulunan Kastamonu'ndan uçakla olmasý nedeniyle kýzýnýn saðlýk birimine geldi. Ýstanbul'a gelen Onur ve üstünü çýkartýnca koltuk Doktor tarafýndan Esin Eskici çifti, Türk altýna kene yapýþtýðýný muayene edilen bebekte Hava Yollarý'nýn (THY) fark etti. Durumu kabin yüksek ateþ gibi kene seferiyle Kopenhag'a görevlilerine bildiren ýsýrýðýnýn belirtileri olan gitmek üzere uçaða aile, apar topar uçaktan klinik bulgular tespit bindi. Anne Esin Eskici, inerek Atatürk edildi. Bunun üzerine aile Haseki Hastanesi ne yönlendirildi. Burada yapýlan küçük bir operasyonla Nil in vücudundaki kene çýkartýldý. Aile daha sonda THY nin ikinci bir Kopenhag uçaðý ile seyahat etmek üzere Atatürk Havalimaný na geldi. orum da kenenin yapýþtýðýný uçakta fark ettiklerini belirten anne Esin Eskici, Nil in kazaðýný çýkartýrken fark ettim. Vücudunun sol koltuk altýna yapýþmýþtý. Hastanede çýkardýlar. Birkaç gün dikkat edin dediler. Saðolsun THY de bize çok yardýmcý oldu dedi. Daha sonra Eskici ailesi saat uçaðý ile Ýstanbul dan Kopenhag a uçtu.(ýha) Turizmin yönü Osmancýk olmalý O smancýk Kültür Turizm Derneði (OKTUD) Baþkaný Sakin Karakaþ, Osmancýk ýn Karadeniz Ýpekyolu Koridoru AB Turizm Projesi nde yer alýp almamasý ile ilgili endiþelerini dile getirdi. Bölgenin turizm sorunlarý ile ilgili kounulara da deðinen Karakaþ, þu açýklamalarda bulundu; Türkiye de AB Bakanlýðý tarafýndan da mali olarak desteklenen, ana amacý Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan'dan geçen Ýpekyolu'nun Karadeniz kolunda turizmin geliþimine ve bu bölgenin ekonomik ve sosyal geliþimine katký saðlamak amacýyla hayata geçirilmesi planlanan projede orum için neler öngörülüyor? Bir baþka ifade ile orum bu projenin neresinde? Her fýrsatta orum Hýdýrlýk Sahabe mezarlarýnýn turizme kazandýrýlmasý ifade edilirken ve Hititler, Þapinuva ören yeri ile ilgili tasarruflar ön plana çýkarýlýrken Osmancýk ýn tarihi ve kültürel deðerlerinin ele alýnmamasý faaliyetlerin eksik yapýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. kazandýrýlmalýdýr. YAYLA TURÝZMÝNÝN GELÝÞMESÝ ÝÝN DESTEK LAZIM Bölgenin terasý konumunda olan Adatepe fotoðraf meraklýlarý için eþi bulunmaz bir cennettir. Farklý florasý gereði bitki çeþitliliði ile dikkat çeken Karaca, Köklen ve Tekmen bölgesinde botanik ve moleküler biyoloji açýsýndan bilim adamlarý için araþtýrma yapmaya uygun mekanlar söz konusudur. Ayrýca yayla turizminin geliþmesi için destek saðlanmalýdýr. Kaymakamlýðýn müze projesinin hayata geçmesini heyecan ile bekliyoruz. Osmancýk Sýrýk Kebabý ve Yaprak Ýçi gibi yemekleri ile Türk mutfaðýna farklý ve özel lezzetler sunan mutfak kültürü ile de dikkat çekmektedir. TURÝZME UYGUN VASIFLI YATAK SAYISI 200 Ü AÞTI Osmancýk ta turizme uygun vasýflý yatak sayýsý 200 ün üzerine çýkarýlmýþtýr. Bu açýdan Osmancýk ta ayný anda farklý üç gurubun aðýrlamasý mümkündür. Bu durum Osmancýk ýn günübirlik ziyaretlerin yanýnda konaklama turizmine de adaydýr. ÝPEK YOLU DENÝLÝNCE AKLA GELEN ÝLK YERLEÞÝM YERÝ OSMANCIK orum ilinde Ýpek Yolu denildiðinde akla gelen yerleþim yeri Osmancýk týr. Projeye anlam katacak ayrý bir deðer ise Osmancýk ta D- 100 karayolu üzerinde bulunan Sarmaþýkkaya Tarihi Ýpek Yolu yol kalýntýlarýnýn turizme kazandýrýlmasýdýr. Yedi bin yýllýk Osmancýk Kalesi ve dünyada örneði görülmeyen su tünellerinin de turizme kazandýrýlmasý, Koyunbaba ve Akþemsettin inanç turizmi ile birlikte adým baþý tarihten bir demet sunan Osmanlý kenti olan Osmancýk ýn bu projede deðerlendirilmemesi kamuoyunda projenin ciddi þekilde sorgulanmasýna yol KOYUNBABA KÖPRÜSÜ NÜN DÜNYADA EÞÝ YOK Koyunbaba Köprüsünün dünyada eþi yok. 16 göz 250 metre uzunluk 7,5 metre geniþliði ve 6 asýrlýk yaþý ile Osmanlý yol aðýnda Anadolu da inþa edilen en uzun köprü olarak mimari özelliði ve ihtiþamý ile turizme kazandýrýlmayý beklemektedir. Köprü, kale ve cami üçgeninin bir arada bulunduðu dünyadaki tek merkez Osmancýk týr. Bir Osmanlý kenti olan Osmancýk ta kale köprü ve cami ekseninde deðerlendirilmesi gereken onlarca turistik deðer söz konusudur. Tarihi su tünelleri ivedi olarak turizme kazandýrýlmalý, Kale etrafýndaki yapýlaþmalar üzerinde mantolama tekniði ile Osmanlý mimarisi özelliði açacaktýr. BÖLGE ÝÝN TURÝZM DESTÝNASYONU HAZIRLANMALI Turizmde çeþitlilik ve alternatiflere sahip olan Osmancýk için ivedi bir turizm destinasyonu hazýrlanmalýdýr. Bu konuda dikkatleri bölgeye çekmek için 2013 yýlý baþýnda dernek olarak bir turizm paneli düzenledik. Alt yapý çalýþmalarýný tamamlamak üzere olan Osmancýk ýn 2014 yýlýnda önceliði kesinlikle turizm olmalýdýr. Destinasyon için bir turizm üst kurlunun kurulmasý gerekliliðini ifade ettik. Bu konuda belediye ve kaymakamlýk lider olarak tavrýný net bir þekilde ortaya koymalý, Osmancýk Bölgesi Turizm Destinasyonu Projesi geliþtirilmelidir. Biz bu konuda aktif rol almaya hazýrýz. Ayrýca orum Valiliði ve Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Salim Uslu da tanýtým açýsýndan Osmancýk turizm destinasyonunun içerinde olmalýlar. Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði tarafýndan ihalesi yapýlan orum Tanýtým Filmi nin hazýrlanmasýnda Osmancýk baþta olmak üzere orum Kýzýlýrmak Havzasý nýn hassasiyetleri dikkate alýnmalýdýr. ORUM TURÝZMDE YÖNÜNÜ OSMANCIK A EVÝRÝRSE KAZANIR Osmancýk Kültür Turizm Derneði (OKTUD) Baþkaný Sakin Karakaþ. Koyunbaba Köprüsünün dünyada eþi benzeri olmadýðý belirtildi. orum turizmde yönünü Osmancýk a çevirmediði sürece il genelindeki bütün turizm uygulamalarý sorgulanacak ve orum turizmde istediði trendi yakalamayacaktýr. orum turizmi için önem taþýyan oluþturulacak olan Ýpekyolu Karadeniz Koridoru konsepti, Karadeniz Bölgesi'nde sahip olduðu doðal, kültürel ve tarihi deðerlerin daha etkin tanýtýmýna ve bölgenin ekonomik ve sosyal geliþimine önemli bir katký saðlayacaktýr. Osmancýk ýn bu projede yerini alma isteði en doðal hakkýdýr. 2 yýl sürecek proje kapsamýnda, uzman ekiplerin Osmancýk bölgesine yönlendirilmesi ve deðerlendirmesi ABD Suriyeli muhaliflere silah yardýmýný onayladý K ongre'nin Temsilciler Meclisi ve Senato kanadý istihbarat komitelerinin, Barack Obama yönetiminin Suriyeli muhaliflere silah göndermesini onayladýðý bildirildi. Temsilciler Meclisi Ýstihbarat Komitesi Baþkaný Mike Rogers, yaptýðý yazýlý açýklamada, Obama yönetiminin Suriye konusundaki planlarýna ve bu planlarýn baþarýsýna yönelik güçlü kaygýlarý bulunmasýna raðmen, komite olarak birçok tartýþma ve incelemenin ardýndan uzlaþýya vardýklarýný kaydetti. Kongre'nin iki kanadýnda istihbarat komitelerinin, Obama yönetiminin Suriyeli muhaliflere silah yardýmýnýn geçen hafta gizli oturumda onayladýklarý belirtildi. Bu kapsamda, Suriyeli muhaliflere silahlarýn yakýnda gönderilebileceði ifade Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelerine doðalgaz getirilmesi için kamuoyu bilgilendirilecek. Ýlçelere doðalgaz bilgisi orum un Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelerinin doðalgaza kavuþturulmasý çalýþmalarý kapsamýnda kamuoyunu bilgilendiricici toplantýlar düzenlenecek. Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelerinin doðalgazla buluþturulmasý çalýþmalarý kapsamýnda AK parti orum Milletvekili Salim Uslu baþkanlýðýnda Osmancýk ilçesinde yapýlan toplantýnýn ardýndan ikinci bir toplantýda Valilik makamýnda yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti orum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, YEDAÞ Ýl Müdürü Ýlyas Akyol katýldý. Toplantýnýn ardýndan yazýlý bir açýklama yapýlarak, Valilik Makamý nda vekillerin ve ilgililerin katýlýmýyla toplantý yapýldý. Toplantýya Ýçelerin kaymakam ve belediye baþkanlarý da katýldý. mevcut doðalgaz daðýtým bölgeleri lisans kapsamý dýþýnda kalan ilçelere doðalgaz ulaþtýrýlmasý amacýyla, BOTAÞ Genel Müdürlüðünün görevlendirilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý nýn tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdinin hatýrlatýldýðý açýklamada þu ifadelere yer verildi; Kararname doðrultusunda hazýrlanan Usul ve Esaslarla, yapýlacak çalýþmalara iliþkin yazý Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanýnýn imzasýyla 81 ilin Valiliðine tarihinde bildirilmiþtir. orum Valiliðinde yapýlan toplantýda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan valiliðe gönderilen yazý deðerlendirilerek bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi kararlaþtýrýlmýþ olup adý geçen ilçelerde bilgilendirme toplantýlarý yapýlacaktýr (ÝHA) Prestij Park hizmette O smancýk Belediyesi bölgeye örnek teþkil edecek olan farklý parklarý hizmete sunmayý sürdürüyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Mahallesi'nde yapýmý tamamlanan kepçe figürlü oyun grubunun yer aldýðý parkta incelemelerde bulunarak, "Oturma alanlarý, çevre düzenlemesi, zemin döþemeleri, çocuk oyun grubu ile farklý bir prestij parký Gemici Mahallemize kazandýrdýk. Bu tür farklý projelerimiz bölgeye örnek olabilecek nitelikte" dedi. Osmancýk Gemici Mahallesi'nde geçtiðimiz Nisan ayýnda mahalle gezileri kapsamýnda vatandaþlarla görüþen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, park sözü verdi. Baþkan Yazýcý, belediyeye ait ve park alaný olarak iþaretli bölgede park yapýlmasý için gerekli projeleri hazýrlatarak çalýþmalarý baþlattý. Baþkan Yazýcý'nýn talimatý ile baþlatýlan çalýþmalar sona erdi. PARK YATIRIMLARIMIZDA OK AMALI KULLANIMLARA ÖNEM VERÝYORUZ Gemici Mahallesi'ne prestij bir park kazandýrýlmasý için baþlattýklarý çalýþmalarýn tamamlandýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Park yatýrýmlarýmýzda Osmancýk Belediyesi bölgeye örnek teþkil edecek olan farklý parklarý hizmete sunmayý sürdürüyor. Yeni park Gemici Mahallesi'nde yapýldý. sadece oturulabilecek, çocuklarýn oyun oynayabilecekleri alanlar düþünmüyoruz. Park yatýrýmlarýmýzda çok amaçlý, geniþ kullanýmlý ve farklý görüþ açýlarýný yansýtmaya çalýþýyoruz. Bu kapsamda vatandaþlarýn hem kendi aralarýnda oturabilecekleri, komþuluk iliþkilerinin güçlendiði, bu arada çocuklarýmýzýn rahat ve farklý oyun gruplarýnda gönüllerince eðlenebildiði, bir yandan da spor yapýlabilenler alanlar oluþturuyoruz. Bizim park projelerimizde bunlara dikkat ediyoruz. diye konuþtu. Baþkan Yazýcý, özellikle modern farklý görünüme sahip olan çocuk oyun grubunun Prof. Dr. Necmettin Erbakan parkýnda olduðu gibi bir prestij park oluþturduðunu ifade ederek, "Bu tür yatýrýmlarýmýz farklýlýklarý nedeni ile bölgeye de örnek teþkil edebilecek yatýrýmlardýr. Ýlçemize yeni parkýmýz hayýrlý olsun. dedi.

8 8 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 R Ayet-i Kerime Rabbimiz! Þüphesiz Sen, bizim 16 gizlediðimizi de, açýkladýðýmýzý da bilirsin. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir þey Allah a gizli kalmaz. (Ýbrahim Suresi/38) RAMAZAN amazan Güle güle ya þehr-i Ýmsak Ýftar Anadolu da dört veli dört Târik 16 Ethem ERKO net Ramazan bitiyor, sorular bitmiyor III. Hacý Bektaþ-ý Veli ve Bektaþilik Eserleri: 1.Makalat: Arapça olarak yazýlmýþtýr. Makalat; sözler, buyruklar anlamýndadýr. Daha önce biri manzum, diðeri mensur olmak üzere iki kez tercüme edilmiþtir. Fakat bu eser üzerinde doktora hazýrlayarak en ciddi çalýþmayý Esat Coþan yapmýþtýr. 2.Besmele Tefsiri: Manisa Kütüphanesi'nde kayýtlýdýr. Ýlk defa Rüþtü Þardað tarafýndan günümüz harflerine çevrilmiþtir. 3.Makalaat-ý Gaybiyye ve Kelimat-ý Ayniye: Farsça olarak yazýlmýþtýr. "Görünmeyen âleme ait sözler ve görülen âleme ait kelimeler" diye Türkçeleþtirilebilir. Soru cevap usulüyle dini, ahlaki ve tasavvufi konularý iþlemiþtir. 4.Fatiha Tefsiri: Akademisyen Hüseyin Özcan, bu eseri Ýngiltere Müzesi Kütüphanesi'nde bulabilmiþtir. Daha sonra Süleymaniye Kütüphanesi'nde baþka nüshasýna da rastlanmýþtýr. 5.Kitabü'l-Fevaid: Farçadýr. "Faydalar kitabý" anlamýndadýr. Baki Yaþar Altýnok tarafýndan tam metni tercüme edilmiþtir. Nasihat türü bir kitap olup "Faide" baþlýðý taþýyan 132 bölümden oluþmaktadýr. 6.Hadis-i Erbain Þerhi/ Kýrk Hadis Þerhi: Aslý, Ýngiliz Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmuþtur. Daha çok derviþlik ve fakirlikle ilgili kýrk hadisi nakledip onlar hakkýnda ilmi yorumlar yapmýþtýr. 7. Þathiye: Þathiyeler, genellikle ahret ahvalini anlatan eserlerdir. Türkçe olarak yazýlmýþtýr. Ýki sayfadýr. 8.Hacý Bektaþ'ýn Nasihatleri: Hünkar'ýn nasihatlerini (öðütlerini) ve vasiyetlerini ihtiva eder. Hacýbektaþ Ýlçesi Kütüphanesi'ndedir. 9.Üssül'l-Hakika: "Hakikatin Temeli" anlamýndadýr. Ali Naci Baykal Dedebaba, bu eserden söz etmiþ ve hatta bazý nakillerde bulunmuþtur. Görüþleri ve düþünceleri: Hacý Bektaþ-ý Veli'nin görüþ ve düþüncelerini birinci elden öðrenmek için eserlerine baþvurmak, daha saðlýklý yol olacaktýr kanýsýndayým. Bu nedenle konuya Makalat adlý eserinden baþlayalým. Makalat, on bir bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümlerde iman, ibadet, marifet, þeriat, tarikat, hakikat kavramlarýný dergâh disipliniyle açýklar. Avamýn anlayabileceði kadar açýk seçik bir dille anlatýr. Þeriatýn, tarikatýn, marifetin ve hakikatin onar tane makamý olduðunu söyler. Dört kapý, kýrk makamýn neler olduðunu beyan eder. Bu makamlarýn her birini ayet ve hadislerle delillendirir. Ýbadeti abitlerin, zahitlerin, ariflerin ve hakikat ehlinin ibadeti olarak dört kademede izah eder. Müritlerine Kur'an-ý Kerim'de geçen Hak buyruðunca yaþamayý öðütler. Hacý Bektaþ-ý Veli, "Arifler katýnda þirk, murdardýr (pistir), onu içlerinde býrakmazlar, dýþarý atarlar. Kendileri arýdýr ve baþkalarýný da arýtýrlar" diyerek manevi temizliði vurguladýktan sonra beden temizliðini izaha geçer. Þöyle der: "Bundan sonra azizim! Ýyi düþünmek gerekir ki kiþide yaramaz fiil olmasýn. Kiþi her zaman temiz olmalýdýr. Ýnsanýn pis, katýþýk olmasýna sebep, içinde þeytan fiilinin olmasýdýr. "Bir baþka mana (örnek) da þudur: bir kuyuya bir damla içki damlasa, o kuyunun suyunu bir kere boþaltsalar, dýþarý dökseler, o suyun bittiði yerde ot bitse ve dahi o otu koyun yese; takva ehli kavlince o koyunun eti haramdýr. Þunun içindir ki, içkinin haramlýðý ve murdarlýðý þeytan fiilindendir. Nitekim Hak Teala buyuruyor. "Ýçki, kumar, putlar ve fal oklarý þeytanýn iþleri cinsinden olan pisliklerdir. Onlardan kaçýnýnýz ki felaha eresiniz." (Maide Suresi, 90) "Þimdi azizim! Bir damla içki bir kuyuya damladýðý için takva ehli için Kur'an kavlince o kuyunun suyunu arýtmak gerekmiþ. O suyun döküldüðü yerde biten otu bir koyun otladýðý için eti haram oldu. Sebep, içki þeytan fiili olmasýdýr. Vay sana ki içinde; kibir ve haset (kýskançlýk), cimrilik, düþmanlýk, tamah, öfke, gýybet, kahkaha, þamata ve maskaralýk ile bunlar gibi daha nice þeytan fiili varsa, suyla yýkanýp nasýl arýnacaksýn?" Hünkar Hacý Bektaþ Veli, bir gönül eridir, gönül sultanýdýr. Gönlü bir þehre, teni de hisara benzetir: "Gönül, padiþah-ý alem (alemin sultaný) ve Tanrý'nýn nazargahýdýr (baktýðý yerdir)."der. "Mü'minin gönlü, Kabe'ye benzer. Kabe'ye giden ayaðýyla yürür. Ama gönül isteyen, yüz üzere varmasý gerekir. Onun için âþýklar, yüzlerini yere sürerler. Kabe'ye gidene kýlavuz gerekir. Kur'an kýlavuz ve yoldaþ olarak yeter. Ama gönle alap Tanrý yoldaþtýr." Ýlginç benzetmeleri vardýr Hacý Bektaþ-ý Velinin. Ýnsanýn çocukluk çaðýný sabah namazýna, erginlik çaðýný öðle namazýna, delikanlýlýk çaðýný ikindi namazýna, orta yaþlýlýk çaðýný akþam namazýna, yaþlýlýk çaðýný da yatsý namazýna benzetir. Beþ parmaðý da kendince þöyle sýralar: "Muhammed (as) baþparmak, Ebubekir (ra) þehadet parmaðý, Ömer (ra) orta parmak, Osman (ra) taharet parmaðý, Ali (kv) küçük serçe parmak gibidir."der. Böylece beþ kiþiyi, bir elin parmaklarý gibi bir bütün olarak görür. (Sürecek) Oruç ayýný yarýladýk. Bugünden itibaren bayram sevinci için geri sayým baþladý diyebiliriz. Ramazan bitiyor bitmesine ama sorular, tartýþmalý mevzular sona ermiyor. Hatta ayný konular muhtemelen bir sonraki yýl da tartýþma mevzusu olarak karþýmýza çýkacak. Kafamýzdaki sorularý aydýnlatacaðý umuduyla biz de Prof. Mustafa Karataþ Hoca ya kulak verdik. Gülesin Aðbal Demirer R amazan baþlamadan sorular gündeme düþer. Televizyonlarda ramazan ayýna özel programlarda sorulan sakýz çiðnersem orucum bozulur mu, Ramazaný kýþa sabitlesek olmaz mý gibi sorulardan bahsetmiyoruz. Sözünü ettiðimiz, imsak vakti, imsakta okunan ezanla sabah namazý vaktinin girip girmediði gibi sorular. Her ne kadar Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý geçtiðimiz hafta bu konuda bir açýklama yapsa da, kafalardaki soru iþaretleri tam giderilemedi. Ýmsaktan sonra hemen namaz oluyor mu? Sahur vaktinin bittiðini, imsak vaktinin girdiðini duyurmak üzere her sabah ezan okunuyor. Ezanla birlikte yemeyi, içmeyi býrakýyor, oruca baþlýyoruz. Sonra da sabah namazý eda ediliyor. Sabah namazý vaktinin imsakla birlikte girdiði konusunda þüpheler de bu yüzden doðuyor. ünkü Ramazan girmeden önceki sabah namazý vakti ile, Ramazan ayý içindeki vakti deðiþiyor. Camilerde önce mukabele sonra namaz Ýl Müftülüðü nün güzel bir uygulamasý var. Ramazan ayý boyunca tüm camilerde sabah mukabelesi okunuyor. Ýmsak vaktinin girdiðini belirten ezanla birlikte hafýzlar o günkü mukabeleyi okuyor. Mukabele bittikten sonra imam efendiye uyan cemaat sabah namazýný eda ediyor. Zaten mukabele okunup bittikten sonra sabah namazý vakti de girmiþ oluyor. Karataþ Hoca nýn dediði Kanal 7 de program yapan ÝÜ Ýlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalý Öðretim üyesi Prof. Dr Mustafa Karataþ, Ramazan ayýnýn klasikleþen tartýþmalarý konusunda Nursel Tozkoparan'ýn sorularýný yanýtlarken bu konu ve tartýþmalý bazý konulara açýklýk getiriyor. Karataþ Hoca fazla oruç tutulmasýndan ziyade, Prof. Mustafa Karataþ, Nursel Tozkoporan ýn sorularýný cevaplandýrdý. eses tehlikeye dikkat çekiyor ve Erken imsaktan söz ediyorsanýz, burada oruç deðil, sabah namazýnýn vaktinde önce kýlýnma tehlikesi var. diyor. Karataþ ýn bizim de içimize sinen açýklamasý þöyle: Orucu fazla tutmak günah deðil. Erken imsaktan söz ediyorsanýz, burada oruç deðil, Sabah namazýnýn vaktinden önce kýlýnma tehlikesi var. Dolayýsýyla oruca baþlamalý fakat sabah namazýný hemen kýlmak yerine mümkünse imsaktan en az yirmi dakika veya yarým saat sonra kýlmalýdýr. Hanefi mezhebi de imsakla beraber hemen kýlýnmasý yerine belli bir süre geciktirmeyi daha faziletli sayar. Allah Rasulü imsaktan sonra elli âyet okuyacak kadar bir süre geçtikten sonra sabah namazýný kýldýrýrdý. Böylelikle bugünkü tartýþmalý durumdan da kurtulmuþ olunacaktýr. Ayrýca sabah ezanlarýnýn Ramazan'da ve Ramazan haricinde farklý uygulanmasý da vatandaþýn yanýlmasýna sebep oluyor. Prof. Karataþ, Peygamberimiz zamanýndaki uygulamayý ise, O dönemde sahur ezaný vardý. Ýnsanlar ezanla sahura kaldýrýldý, ayný zamanda teheccüd namazý kýlýnýrdý. Maalesef Asr-ý Saadetteki teheccüd/sahur ezaný sünneti ülkemizde terkedilmiþ durumda. þeklinde açýklýyor. Temcid: Özellikle Recep, Þaban ve Ramazan aylarýnda, müezzinlerin sabah ezanýndan önce minarelerden okuduklarý Arapça ilahilere temcid denir. Günümüzde devam ettirilmeyen bu temcid okuma geleneði, eski Ramazan kültürümüzde o kadar yer etmiþtir ki kimi yerlerde Farklý zamanlarda bayram Her yýl yaþadýðýmýz baþka bir uygulama da Ýslam ülkelerinde orucun farklý zamanda baþlamasý, bayramýn farklý zamanlarda yapýlmasý. Karataþ ýn bu konuya dair soruya verdiði cevap þöyle: Eskiden deðiþik ülkelerin farklý zamanlarda oruca baþlamasý bu kadar garip karþýlanmýyordu. Zira o zamanlarda bugün olduðu gibi iletiþim güçlü deðildi. Her þeyden haberiniz olmazdý. Ancak günümüzde saatler ve dakikalar içerisinde çok uzak yerlere ulaþabiliyor ve anýnda haber alabiliyoruz. Bir taraf oruca baþladýðýnda dünyanýn her tarafýnda anýnda duyuluyor. Dolayýsýyla farklý zamanlarda oruca baþlanýlmasý bir çok problemi de beraberinde getiriyor. Hiç problem yokmuþ gibi davranmak din ve dünya adýna lakayt kalmaktýr. Bu problemin çözümü için iþbirliði yapýlmalýdýr. Kanaatimce Müslümanlardan çok devletler bu iþi daha da zorlaþtýrýyor. Bu konuda sadece dini hassasiyet yerine siyasî mülahazalarýn da etkisi olduðunu düþünüyorum. Türkiye hesap artý ru'yet uygulamasýný ve dünyanýn herhangi bir yerinde Ramazan hilalinin görülmesiyle oruca baþlanýlmasýný esas alýyor. Günümüzde bu uygulama çok daha doðrudur. sahura kalkmak deyimi yerine temcide kalkmak deyimi kullanýlýr olmuþtur. Temcidlerin kültür hayatýmýzda ne denli yer ettiðinin bir göstergesi de temcid pilavý deyimidir. Bu deyim, sahurda yenen pilava temcidlerin eþlik etmesiyle ortaya çýkmýþ ve halk arasýnda yerleþmiþtir.

9 Agah Kafkas Basýn Bayramý ný kutladý S Basýn çalýþanlarýný kutladý Temmuz Basýn 24Bayramý nedeniyle kutlama mesajý gönderen AK Parti Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan, Önemli görevlerini gerçekleþtirmek için zaman ve mekan gözetmeksizin her zaman büyük bir özveri ve fedakârlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzý takdir ve tebrik ediyor, gazeteciler ve basýn bayramýný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. dedi. 24 Temmuz bayramdan çok uzak aðlýk ve Sosyal SHizmet Emekçileri Sendikasý (SES) orum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle gönderdiði mesajýnda tüm basýn çalýþanlarýný kutladý. Kocatüfek, mesajýnda þunlarý kaydetti; 24 Temmuz; Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndan biri olan, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Basýn mensuplarý iftarda buluþtu þadamý Aytaç ÝBaba nýn geleneksel hale getirerek her Ramazan ayýnda basýn mensuplarý için tertiplediði iftar programýna çok sayýda basýn mensubu katýldý. Asya Ulusoy Tesisleri nde düzenlenen iftar programýna Osmancýk Gazetesi imtiyaz sahibi ve Hitit Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal evrim, Cihan Medya Osmancýk Temsilcisi Sinan Düzgün, Anadolu Ajansý Osmancýk Temsilcisi Emrah Akýllý, ÝHA Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, basýn Bayramý ný kutladý. Ceylan, mesajýnýn devamýnda þunlarý söyledi; Ýçinde bulunduðumuz iletiþim çaðýnda kitle iletiþim araçlarý ile birlikte gücü ve etkinliði her geçen gün daha artan basýn kuruluþlarý çaðdaþ demokrasilerde iletiþimin en güçlü araçlarýdýr. Toplumun geliþmesinde büyük rol oynayan vazgeçilmez temel unsurlardan biridir. Basýn kuruluþlarý Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 90'ýncý; basýn tarihimizin önemli dönemeçlerinden, 24 Temmuz 1908 de Meþrutiyetin ilanýyla Türk basýnýndan ilk kez sansürün kaldýrýlmasýnýn 105'inci yýldönümü. Günümüzde gazeteleri basýlmadan kontrol eden sansür memurlarý yok ama maalesef ülkemizdeki durum gazetecilerin 24 Temmuz u bir bayram olarak kutlamasýna da Osmancýk Temsilcisi Ýsmail Kabakdere, Manþet Gazetesi yazarlarý Sakin Karakaþ ve Selma Karakaþ, Osmancýk Gazetesi köþe yazarý Muharrem Yýldýz, Osmancýk Haber Gazetesi muhabirleri Selma Yaðan ve Dilek Bozkurt ve Osmancýk Gazetesi Muhabiri Fatih Kýlýnç katýldý. Hitit Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal evrim, böyle anlamlý bir programla gazetecileri bir araya getirdiði için Aytaç Baba ya teþekkür etti. yazýlý, görsel, iþitsel yayýnlar aracýlýðýyla yerelde, ülkemizde ve dünyadaki geliþmeler hakkýnda toplumu bilgilendirmek ve kamuoyu oluþturmak gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Ülkemizin geliþiminde ve ülkemizin çaðdaþlaþma sürecinde önemli bir görev alan basýn mensuplarýmýzýn kamuoyunu doðru bilgilendirmesi, yapýlan Merter Kocatüfek hizmetler ve yaþanan problemlerin doðru ve tarafsýz bir þekilde halka yansýtýlmasý için gece ve gündüz demeden güç þartlar altýnda görevlerini büyük özveriyle ifa etmeleri takdire þayandýr. Demokrasinin saðlýklý bir þekilde iþlemesi için düþüncelerin, görüþlerin ve haberlerin kamuoyuna doðru ulaþtýrýlmasý çok önemlidir. Biz þehrimiz olarak yerel basýnýmýzla ilkeli ve seviyeli çok uzak. Basýn ve ifade özgürlüðünün engellenmediði, gazetecilerin mesleki faaliyetlerinden dolayý cezaevlerine gönderilmediði, medyada tekelleþmenin olmadýðý, iktidarlarýn gazetecilere medya gruplarýna baský yapmadýðý, iktidarlarýn hoþuna gitmeyen yazýlarýndan programlarýndan dolayý ÝFtar Asya Ulusoy Tesisleri nde düzenlendi. aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 24 Temmuz 1908 tarihinde Meþrutiyetin ilanýyla Türk basýnýnda ilk kez uygulanmaya baþlanan sansürün kaldýrýlmasý, basýnýn özgürlüðüne kavuþmasýnýn dönüm noktasý olmasý ve 105. yýldönümü münasebeti ile her yýl 24 Temmuz günü kutlanan Basýn Bayramý nedeniyle mesaj gönderdi. orum'da görev yapan tüm medya çalýþanlarýna yönelik mesajýnda, vatandaþlarýn haber alma özgürlüðünü saðlamakta her türlü özveriyi gösteren ve kamuoyu oluþturulmasýnda basýn çalýþanlarýnýn etkin rol aldýðýnýn altýný çizen Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü; Toplumun her türlü sorununun yaný sýra ülke gündeminin de nabzýný tutan gazetecilerin görevinin kutsal olduðunu düþünüyorum. Yaz kýþ demeden her türlü doða koþulunda görevlerini icra etmeye çalýþan, bazen kendi canlarý pahasýna canýný diþine katarak tek amaçlarý kamuoyuna doðru, dürüst, tarafsýz ve seviyeli haber iletmek olan, görsel ve yazýlý kitle iletiþim çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Gazeteciler Bayramýný kutlar, tüm hemþehrilerime görevlerinde baþarýlar dilerim. A. Sami Ceylan yayýnlarýndan dolayý övünüyor, gurur duyuyoruz. gazetecilerin iþsiz kalmadýðý, yandaþ medya kavramýnýn yok olduðu, basýn emekçilerinin de sendikal haklarýna kavuþtuðu, sansürün-oto sansürün beyinlerde sonlandýrýldýðý, basýnýn milletin müþterek sesi, baþlý baþýna bir mektep bir kuvvet bir rehber olduðu günlere olan inancýmla 24 Temmuz Basýn Bayramýnýzý kutluyorum. Kayýp kaçaða özel çalýþma nerji ve Tabii EKaynaklar Bakaný Yýldýz, "Kayýp kaçaklarla ilgili Dicle ve Van bölgesiyle ilgili özel çalýþmamýz olacak" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda, Elektrik Piyasasý Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin kanun teklifinin görüþmelerinde hükümet adýna konuþan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, ''Neden almadýðýmýz gazýn parasýný, avans niteliðinde de olsa ödüyoruz?'' yönündeki þikayetlere deðindi. Avans niteliðinde de olsa bunu ödememek için gerekli planlarý yaptýklarýný açýklayan Yýldýz, þöyle konuþtu: "Al ya da öde, Ýran, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerde, bizim avans niteliðinde verdiðimiz paralarýn þu anda tahsil edilmesiyle alakalý bir iþlemdir. Ben burada kamuoyunun önünde taahhüt ediyorum, bizim hiçbir ülkede almadýðýmýz bir metreküp doðalgaz kalmayacaktýr. Rusya'da kalmadýðý gibi yýlýnýn sonuna kadar Azerbaycan ve Ýran ile alakalý 'al ya da öde' miktarý da sýfýrlanmýþ olacaktýr.'' KAYIP KAAK ELEKTRÝK Bakan yýldýz, kayýp kaçak elektrik konusuna da deðindi. Dicle ve Van bölgesindeki kayýp kaçak oranlarýnýn hariç tutulmasý halinde, Türkiye'nin kayýp kaçak elektrik oranýnýn, AB üyesi ülkelerden daha düþük olacaðýný ifade eden Yýldýz, "Elektrik faturasýný ödeyen vatandaþlara haksýzlýk yapýlmamasý için bizim 3 yýl içinde önemli yol haritamýz var. Özelleþen þirketler, bu konuda ellerini deðil kollarýný taþýn altýna koyuyorlar. Kayýp kaçaðý nasýl diðer bölgelerde azalttýysak, 3 yýl içinde, bu bölgelerde de mutlaka azaltacaðýz. Türkiye, 2015 yýlý sonu itibarýyla AB üyesi ülkelerin kayýp kaçak oranýný yakalayacak. Kayýp kaçaklarla ilgili Dicle ve Van bölgesiyle ilgili özel çalýþmamýz olacak.'' dedi. Dünya Bülteni ARÞAMBA 24 TEMMUZ Murat Yýldýrým, geleneksel Ramazan akþamlarý sohbetlerini sürdürüyor. Barýþtan rahatsýz olanlar var Parti Teþki- Baþkan AKlat Yardýmcýsý, orum Milletvekili Murat Yýldýrým, geleneksel Ramazan akþamlarý sohbetlerinde önceki gece Mimar Sinan Mahallesi nde vatandaþlarla sohbet etti. Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, yönetim kurulu üyeleri ve Mimar Sinan Mahalle Teþkilatý üyeleri ile vatandaþlarýn katýldýðý sohbet programý gece geç vakitlere kadar devam sürdü. EKÞÝ SÖZLÜK ve CHP YE TEPKÝ Bölge halkýnýn orum, Türkiye ve dünya siyasetine yönelik beklenti ve görüþlerini dinleyen Murat Yýldýrým, 10 yýlý aþkýn bir süredir iktidar olan bir siyasi partinin ve o siyasi partinin temsilcilerinin aradan geçen süreye raðmen halkýn gözünde ilk günkü deðerini muhafaza etmesinin kendileri açýsýndan önemine dikkat çekerek, Biz bunun tek temelinin sadece milletin içinde olmak ve milletin deðerleri ile hareket etmek olduðu düþüncesindeyiz. Onun için milletimiz bize destek veriyor. Bugün ülkede sürekli muhalefet parolasý ile hareket eden partiler bulunuyor. Bunu da milletin deðerleri ile çatýþma halinde olmakla saðlýyorlar. Ýþte Ekþi Sözlük te Peygamberimize, dinimize küfrediliyor. CHP'nin Genel Baþkaný bunlara ödül veriyor. Eðer onlara bu ödülü veriyorsan, sen de Peygambere, dinimize sövülmesini onaylýyorsun demektir. Bunu þiddetle kýnýyorum. dedi. BARIÞTAN RAHATSIZ OLAN- LAR VAR Ülkede yaklaþýk 8 aydýr bir tek þehit haberi gelmediðini kaydeden Yýldýrým, þunlarý söyledi; Birileri bu ülkede barýþ olmasýn diye yoðun çaba sarf ediyorlar. Barýþtan kimseye zarar gelmez. Biz her zaman söylüyoruz tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Bu bizim için vazgeçilmezdir. Ama bunun yanýnda bölgesel milliyetçiliðe de, dinsel milliyetçiliðe de, etnik milliyetçiliðe de karþýyýz. Biz insanlarýmýzýn bin yýldýr barýþ içerisinde yaþadýklarý gibi yine barýþ içerisinde yaþamalarýný istiyoruz. Kimsenin bu ülkede hiç kimseyi yok saymaya, kötü görmeye hakký yoktur. Herkes bu ülkenin özgür vatandaþýdýr. AK Parti'de bunun takipçisidir. Bizim için Hakkari'deki vatandaþýmýz ne ise Edirne'deki odur. Kars'taki ne ise Bodrum'daki de odur. HAKSIZLIK KARÞISINDA SU- SAN DÝLSÝZ KÖR ÞEYTANDIR Yýldýrým, Suri- Murat Yýldýrým, Ekþi Sözlük ve CHP ye tepki gösterdi. Cemilbey Caddesi nde esanf ziyareti yapýldý. ye'de tarihin en büyük katliamlarýndan birinin yaþandýðýný kaydederek, 100 binden fazla insaný katleden diktatör Esed'e ses çýkarmayanlar, geçmiþte de Avrupa'nýn ortasýnda Bosna'da ayný soykýrým gerçekleþtirilirken ses çýkarmayan Batý'nýn köhnemiþ medeniyet anlayýþýnýn temsilcileridir. Bize neden Suriye'ye bu kadar fazla karýþýyorsunuz diyorlar. Tabi ki karýþacaðýz. ünkü biz büyük bir geçmiþin temsilcisiyiz. Dünyanýn neresinde bir mazlumun caný yansa bizim yüreðimiz sýzlar ve oraya karýþýrýz. Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz kör þeytandýr. dedi. CEMÝLBEY CADDESÝ NDE ES- NAF ZÝYARETÝ Milletvekili Murat Yýldýrým, iftar öncesinde de Cemilbey Caddesi esnaflarýný iþyerlerinde ziyaret ederek hal hatýr sordu. Yýldýrým'a, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, il Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, Merkez Ýlçe Yönetim Kurul Üyeleri Osman Kýr ve Sami Aðýrcan eþlik etti. Yýldýrým ýn gezisinde Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de hazýr bulundu. Yýldýrým, Türkiye ve dünya siyasetine yönelik beklenti ve görüþlerini dinledi.

10 10 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Valilik ten þehit ve gazi ailelerine iftar Vatan kahramanlarýna vefa Recep Mebet Sabri Baþköy Salim Uslu Tufan Köse Yemeðin ardýndan duayý Müftü Mehmet Aþýk yaptý. orum Valiliði, þehit yakýnlarý ve gazi aileleri için önceki akþam iftar yemeði verdi. Ýnci Restoran da düzenlenen yemeðe Vali Sabri Baþköy, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti orum Milletvekili Murat Yýldýrým, CHP orum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Vatan için can veren þehitleri rahmetle anan protokol üyeleri, gazilere ise þükran duygularýný ifade ettiler. Külcü, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Hamdi Bolat ve Hacý Osman Ebiloðlu, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, orum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný etin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz sahibi Þevket Erzen, Muharip Gaziler Derneði orum Temsilcisi Muharrem Gül, orum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile þehit aileleri ile gaziler katýldý. Valilik Þehit ve Gazi Ýþleri Þube Müdürü Cevdet Patlak ýn koordine ettiði programda protokol üyeleri þehit ve gazi aileleri ile ayný masada iftar etti. Müftü Mehmet Aþýk ýn yaptýðý duanýn ardýndan orum Milletvekilleri Tufan Köse ve Salim Uslu ile Vali Sabri Baþköy sýrasýyla birer konuþma yaptý. Vatan için can veren þehitleri rahmetle anan protokol üyeleri, gazilere ise þükran duygularýný ifade ettiler. KÖSE: ÞÜKRAN BORLUYUZ CHP orum Milletvekili Tufan Köse, Canlarýný vatan uðruna feda eden þehitlerimize ve gazilerimize þükran borçluyuz dedi. orum Valiliði nce düzenlenen iftar programýna katýlan þehit aileleri ile gazilere seslenen Tufan Köse, hayýrlý Ramazanlar diledi. orum Valiliði, þehit yakýnlarý ve gazi aileleri için iftar yemeði verdi. USLU: ONLAR ÝÝN NE YAPSAK AZ Þehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftar yemeði dua ile sona erdi. Protokol üyeleri, þehit ve gazi aileleriyle ayný masada buluþtular. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Þehit ve gazilerimizin vatan için gösterdikleri fedâkarlýk karþýsýnda ne yapsak onlarýn hakkýný ödeyemeyiz dedi. Þehit aileleri ile gaziler için düzenlenen iftar yemeðinde konuþan Salim Uslu, iktidar ve muhalefetin vatan kahramanlarýný ilgilendiren meselelerde birlikte hareket ettiðini söyledi. Þehit yakýnlarý ve gazilere yönelik yasal düzenlemelerden bahseden Uslu, hazýrlanan kanunlarla önemli imkanlarýn saðlandýðýný kaydetti. Onlar için ne yapsak az diyen Uslu, Þehit ve gazilerimizin vatan için ortaya koyduðu fedakârlýk bütün yasalardan daha yüce diye konuþtu. Uslu, þöyle konuþtu: Parlamento üyeleri olarak þehit yakýnlarý ve gaziler konusunda hemfikiriz hem de birlikte hareket ediyoruz. 12 Temmuz'da çýkarýlan yasada gazilere, þehit yakýnlarý ve aileler ile þehitlerimizin geride kalanlarýna önemli bir kýsým imkanlar saðlamaya çalýþtýk. Bütün bunlar aslýnda çok þey deðil. Þehit yakýnlarý ve gaziler için ne kadar güzellikler yapsak az. Onlarýn hakkýný ödeyemeyiz. Ama biliyoruz ki onlarýn yaptýðý fedakarlýk Meclis in çýkardýðý her türlü yasanýn saðladýðý imkandan daha büyük ve daha önemli. Kanlarýyla ve canlarýyla bize bir gelecek emanet ettiler. Bu emaneti bir mukaddes emanet kabul ederek kanýmýzýn son damlasýna kadar korumaya kararlýyýz. Bu güzel ayda çoðaltma telaþýndan paylaþma yarýþýna giriyoruz. Böylesine anlamlý bir zamanda orumlu þehit aileleri ve gazilerimizle bir arada olmaktan mutluyum. Onlarýn emanetini kanýmýzýn son damlasýna kadar korumakta kararlýyýz. Milletimizin mayasýnda vatan ve barýþ için fedekârlýk var. O nedenle þehit ve gazilerimiz tükenmez. Bu vatan ve bayrak için hepimiz canýmýzý feda etmeye hazýrýz. Yemeðe katýlan protokol mensuplarý, davetli ailelerle sohbet ettiler. Düzenlenen programa Kore ve Kýbrýs gazileri de tam kadro katýldý. BAÞKÖY: MAKAMLARI OK YÜCE orum Valisi Sabri Baþköy, þehitlik makamýnýn Peygamberlikten sonra en yüce makam olduðunu söyledi. Þehit ve gazilerimizle her zaman gurur duyuyoruz diyen Vali Baþköy, vatan, toprak, deðerler ve idealler uðrunda gerektiðinde canýný verebilmekten daha büyük bir onur ve mertebe olamayacaðýný kaydetti. Baþköy, Milletimiz, tarihi boyunca baðýmsýzlýðýný ve hürriyetini korumak için sayýsýz zorluklara katlanmýþ ve mücadele etmiþ. Millet olarak bu zorluklarý aþmada asýl pay sahipleri, bu zorluklar karþýsýnda büyük kahramanlýk göstererek göðüslerini siper eden, canlarýný ve kanlarýný feda eden þehit ve gazilerimizdir. Yemeðe siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý. Þehitlerimizi devlet ve millet olarak her zaman þükran, saygý ve hayýrla yâdediyor, onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Kahraman gazilerimize de bu vesileyle þükranlarýmýzý sunuyoruz. Yemekte þehit aileleri ve gazilere yönelik þükran duygularý dile getirildi.

11 ARÞAMBA 24 TEMMUZ Multi Corporation krize girdi Forum orum baþka bahara A merikan sermaye devi Blackstone, Forum orum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi projesi ile gündeme gelen Multi Corporation þirketine el koydu. Daha önce 2014 yýlýnda tamamlanarak hizmete açýlacaðý duyurulan Forum orum AVM de yaþanan ekonomik geliþme sonrasý bir baþka bahara kaldý. orum da Hayatýn Yeni Keyfi sloganýyla tanýtýlan Forum orum, 37 bin metrekarelik proje alanýyla þehrin merkezinde yer alýyordu. 3 katlý bir alýþveriþ ve yaþam merkezi olarak tasarlanan Forum orum; hipermarket, elektronik market, ulusal ve uluslararasý markalardan ve sinemadan oluþacaktý. Forum orum, 30 bin 600 metrekare kiralanabilir alana ve araç kapasiteli otoparka sahip olacaktý. Multi Corporation'ýn ayrýca bu yýl Diyarbakýr, Adana, anakkale, Elazýð ve Gaziantep'teki AVM'leri açmasý planlýyordu. Türkiye odaklý bir büyüme stratejisi belirleyen ve yatýrýmlarýnýn yüzde 35'i Türkiye'de bulunan Multi Corporation þirketi bugüne kadar 2,1 milyar avroluk yatýrým yapmýþtý. 2013'te 3 milyar avro yatýrýmla 17 AVM hedefleyen þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Hans van Veggel Bodrum'da 150 milyon Euro'luk bir yatýrýmla golf oteli açmayý planladýklarýný da duyurmuþtu. GÝZLÝ MEKTUPTAKÝ TEKLÝF Turkmall Global Investments þirketi üzerinden Multi'de yüzde 4 oranýnda pay sahibi olan Levent Eyüboðlu ve Hans Otto Nagel'e 1 Eylül 2011'de 'çok gizli' ibareli bir mektup gönderilmiþ ve þirkete el konulacaðý bilgisi verilmiþti. Multi Finans BOMBA ETKÝSÝ YAPTI Direktörü M. van den Berg ve Hukuk Direktörü J.P.J.G. Blaffert imzalý mektupta, KPMG tarafýndan özkaynak deðeri bulunmahollandalý AVM yatýrým ve geliþtirme þirketi Multi Corpodýðý tespit edilen þirkete, hisseleri üzerindeki banka rehinleri paration, bankalara olan borcu nedeniyle krize girdi. ABD devi raya çevrilmek suretiyle icra takibi yapýlarak kredi verilen banblacstone tarafýndan banka borçlarý üstlenilerek teslim alýnan kalar tarafýndan el konulacaðý yazýyordu. Multi Corporation da bazý yöneticilerin istifa ettiði bazýlarýnýn ise görevinden alýnedinilen bilgiye göre dýðý iddia edildi. mektupta Turkmall Global Investments'a, hisseleri karhaber7 den þýlýðý toplam 2 milyon Avro Hakan Göksel'in haönerildi ve 22 Eylül'e kadar berine göre Blacksüre verildi. Bu süreçte icra stone þirketi, Multi yoluyla el konulduðunda kücorporation ýn Türçük hissedarlarýn sorun olkiye deki 16 Forum mamasý için tüm paydaþlarýn AVM sinden en kârlý el koyma konusunda ikna olanlarýna el koyaedilmesi istendi. cak. Alacaklý bankalar bu sü Türkiye'de reci bildiklerinden Multi bomba etkisi yapan Corporation yönetimine tüm el koyma! baþlýðýyortaklar arasýnda uzlaþma la duyurulan habersaðlayabilirse, yönetime dede konuyla ilgili þu vam edecekleri vaadinde bubilgilere yer verildi: Forum orum AVM projesi, yaþanan geliþme sonrasý bir baþka bahara kaldý. lunuldu. Hatta bankalar ba Türkiye buþarýlý olunursa ileride prim günlerde Hollandalý AVM yatýrým ve geliþtirme þirketi Multi ve hisselerin bir kýsmý geri verileceðini de teklif etti. Corporation þokunu yaþýyor. Bankalara borcu nedeniyle ABD TURKMALL TEKLÝFÝ REDDETTÝ devi Blacstone þirkete el koydu. Operasyondan Türkiye'deki 16 Forum alýþveriþ merkezi etkilenecek. Yaþananlarýn arka planýnturkmall Global Investments'ýn Multi'nin teklifini reddeda kirli pazarlýklar ve istifalar var. deceði konuþuluyor. Turkmall Global Investments, bu tepkisinin kabul edilmemesi durumunda mahkemeye de baþvuracaðý iddia Türkiye bugünlerde Hollandalý alýþveriþ merkezi yatýrým ve ediliyor. Multi Corporation'ýn bankalarla öncülüðünde Turkmall geliþtirme þirketi Multi Corporation þokunu yaþýyor. 11 bankaglobal Investments'a bu teklifi yapmasýnýn arka planýnda þirkedan temin ettiði 900 milyon avroluk sendikasyonu vadesinde ti devreden çýkarma planý olduðu tahmin ediliyor. Multi'nin böyödeyemeyen Multi Corporation girdiði darboðazdan çýkamayýnle bir planýn arkasýna sýðýnmasýnda Turkmall'a olan 18 milyon ca, Amerikan sermaye devi Blackstone tarafýndan banka borçlaeuro sermaye borcu olduðu iddia edildi. rý üstlenilerek teslim alýndý. Blackstone'un borcuna karþýlýk Multi Corporation'a el koymasý Türkiye'de de bomba etkisi yaturkmall'ý kuran Levent Eyüboðlu ve Hans Otto Nagel rattý. Hollandalý Multi Corporation ayný zamanda Türkiye'deki Multi'nin 2000 yýlýnda Türkiye yatýrým yapmasýný saðlamýþtý. Forum Alýþveriþ Merkezleri nin de sahibiydi. Eyüboðlu ve Nagel 2004'te Multi Turkmall'ý kurup, Türkiye'de Forum markasýyla pek çok AVM yaptý yýlýna kadar þirkeen KÂRLILARA EL KOYACAK tin CEO'luðunu Eyüboðlu yapmýþ ayný yýl, Multi ve Turkmall Dünya çapýnda 48 milyar dolarlýk emlak portföyünü yöneyollarýný ayýrmaya karar vermiþti. Eyüboðlu ve Nagel ise Multen, aktiflerinin büyüklüðü 150 milyar dolarý aþan Blackstone, ti'nin ortaðý olarak kaldý. Multi'nin bankalardaki batak borcunu satýn aldý. Blackstone, KURUCU BAÞKAN VEGGEL ÝSTÝFA ETTÝ Multi Corporation'ýn kredilere karþý ipotek verdiði, baþta Ýstanbul Forum ve Marmara Forum olmak üzere Türkiye gelindeki Hakkýnda vergi kaçýrdýðý iddialarý çýkan Multi Corporati16 AVM'den en kârlý ve potansiyel gördüklerini el koyacak. on'ýn kurucu baþkaný Hans Van Veggel istifa etti. Baþlatýlan soruþturmada Veggel'in Wassenaar'daki evine ve Gouda, AmsterAvrupa Topluluðu Birleþme Yönetmenliði kapsamýna giren dam ile Curaçao'daki ofislerine baskýn düzenlendi. devralma teklifi Avrupa Komisyonu tarafýndan da incelemeye alýndý. Belgeler 28 Haziran 2013'te komisyona teslim edildi. Hollandalý gayrimenkul devi Multi Corporation'ý zora sokan savcýlýk soruþturmasý, danýþmanlýk ve denetim þirketi Ernst Blacstone, daha önce de Türkiye'de yine Hollandalý AVM & Young'a da sýçradý. Hans Van Veggel ile ilgili uluslararasý yatýrýmcýsý Rodevco'dan üç tane AVM'yi almýþtý. Þu anda Türkivergi kaçakçýlýðý üzerine baskýn gerçekleþtirilen Ernst & Yoye'de 10 AVM'si bulunan Multi'yi alarak Blackstone'un varlýðýung'ýn da itibar kaybettiði öne sürülüyor. ný daha da güçlendiriyor TÜRKÝYE CEO'SUNU GÖREVDEN ALDILAR ÝDDÝTürkiye'de 15 projesi ve 3 milyar dolara yakýn yatýrýmý buasi lunan Multi Corporation'a el konmasýndan Forum Ýstanbul, Marmara Forum, Forum Trabzon, Forum Kapadokya, Forum Multi Corperation Türkiye CEO'su Hulusi Belgü'nün geliþamlýk, Forum Aydýn, Forum Ankara Outlet gibi faal AVM'ler meler sonrasýnda görevde olmadýðý iddia edildi. Kulislerde Belöncelikli etkilenecek. gü'nün görevden alýndýðý öne sürülüyor. Amerikan sermaye devi Blackstone, Forum orum AVM yatýrým projesi ile gündeme gelen Multi Corporation þirketine el koydu. Tosya pirincini kuraklýk vurdu 30 bin dekar olan pirinç ekim alaný, yaðýþlarýn azlýðý nedeniyle 8 bin dekar civarýna düþtü orum a en yakýn pirinç üretim merrinç ekiminin 3-4 kat artabileceðini, ihrakezlerinden biri olan Tosya yý kucatýn da yükseleceðini vurguladý. raklýk vurdu. SU HAVZASI ve GÖLET PROJETosya Ziraat Odasý Baþkaný AhLERÝ met Akdiken, önceki yýllarda bin Su problemini her platformda yönetidekar olan pirinç ekim alanýnýn yaðýþlacilere ilettiklerini ifade eden Akdiken, þunrýn azlýðý nedeniyle 8 bin dekar civarýlarý kaydetti: na düþtüðünü söyledi. "Konuyu defalarca ilettiðimiz siyasianadolu Ajansý muhabirine açýklerimiz, sorunu takip ettiklerini söylüyorlamalarda bulunan Ahmet Akdiken, pilar ama henüz sonuç almýþ deðiliz. Yýllar rincin bol suda yetiþen bir ürün olduðuönce 'Kýzlar Yolu Barajý' programa alýndý, nu, özellikle haziran ve temmuz aylatemeli atýlmýþtý ama bir türlü geliþme saðrýnda suyun çiftçiler için önem taþýdýðýlanamadý. Üreticilerimiz, bu barajlarýn ve ný anlattý. Ahmet Akdiken göletlerin bir an önce faaliyete geçmesi Pirinç üretim alanlarýnýn beslendihalinde, daha çok çeltik ekeceklerini söyði Devrez ayý'ndaki su seviyesinin yaðýþlarýn azlýðý lüyorlar. Ýnþallah Kýzlar Yolu Barajý yapýldýðýnda, 25nedeniyle düþtüðüne iþaret eden Akdiken, "Su az 30 bin dekar alanýmýz daha çeltikle buluþacak. olunca çiftçimiz, çeltik ekiminden vazgeçip daha kolay olan buðday ekimine yöneldi. Önceki yýllarda 25Aþaðý Dikmen köyümüzde de su havzasý yapýl30 bin dekar olan pirinç ekim alaný yaðýþlarýn azlýðýnmasýnýn yaný sýra Akbük Göleti gündemde. Bunlar dan dolayý 8 bin dekar civarýna düþtü" diye konuþtu. faaliyete geçtiðinde çeltik çiftçimiz biraz daha rahatlayacak." Akdiken, su sorunun çözülmesi durumunda pi- Aksular Gýda iftar verdi Aksular Gýda geçtiðimiz Cuma akþamý Hancýlar Et Lokantasý nda iftar yemeði verdi. G Recep Mebet ýda sektöründeki þirketleriyle yurt içi ve yurt dýþýnda faaliyet gösteren Aksular Grubu, Hancýlar Et Lokantasý nda iftar yemeði verdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý düzenlenen yemeðe Aksular Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Aksu, þirket yöneticilerinden Erhan Aksu, aðlar Aksu, Mübeccel Hayýr, Tülay Saðýr, Alper Fuçular, Vahit Gödek, Ahmet Oksay ve Ezgi Burhan ile firma çalýþanlarý ve aileleri katýldý. Aksular Gýda ailesini buluþturan program hakkýnda bilgi veren Erhan Aksu, gýda ve temizlik ürünleri alanýnda pek çok seçkin markanýn bölge distribütörlüðünü yürüttüklerini söyledi. Gýda Toptancýlar Sitesi'ndeki depolarý aracýlýðýyla Eczacýbaþý, Dr. Oetker, Marmarabirlik, Dardanel ve Meysu ürünlerinin pazarlama ve daðýtýmýný yaptýklarýný anlatan Aksu, Mutlu Akü bölge bayisi olarak da faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Ayný zamanda Aly marka unlu mamullerin üreticisi olan Aksular Gýda nýn düzenlediði geleneksel iftar yemeði ile þirket çalýþanlarý ve ailelerini biraraya getirmeyi amaçladýðýný belirten Aksu, Müþterilerimizin ve tüm orum halkýnýn Ramazan-ý Þerifini tebrik ediyorum dedi. Erhan Aksu, iftar programý ile ilgili bilgi verdi. Düzenlenen yemeðe þirket yöneticileri, çalýþanlarý ve aileleri katýldý.

12 12 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 HEM den Sevgi Evleri ne 4 ayrý kurs orum Halk Eðitim Merkezi, dezavantajlý gruplara yönelik faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme Yurdu nda kalan çocuklara 4 ayrý branþta kurs programý düzenlendi. Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý, yaz döneminde de yoðun bir tempo ile çalýþtýklarýný belirterek, Sevgi Evleri Kýz Yetiþtirme Yurdu nda kalan, yaz tatili süresince de burada kalacak çocuklarýn ilgilerine göre belirlenen alanlarda kurs programlarý düzenlediklerini söyledi. Sevgi Evleri Kýz Yurdu Müdürü Zeliha Uzen tarafýndan baþlatýlan çalýþmada, yaz dönemi faaliyetleri kapsamýnda öðrencilerin isteklerine göre tespit edilen bilgisayar, halk oyunlarý, masa tenisi ve badminton kurslarý Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlarak faaliyetlerine baþladý. Sevgi Evleri nde kalan çocuklarýnýn özellikle yaz döneminde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi, hem çocuklarýn zihinsel ve bedensel geliþimlerine olumlu katký saðlýyor hem de ayný çatý altýnda ikamet eden çocuklarýn kaynaþmalarýna, uyum içinde yaþamalarýna katký saðlýyor. Merkez Müdürü Fatih Þanlý, Faaliyete baþlayan masa tenisi ve halk oyunlarý kurslarý Sevgi Evleri Yurt binasýnda Halk Eðitim Müdürlüðü öðreticileri tarafýndan yerinde gerçekleþtirilirken, bilgisayar kursu Halk Eðitim Merkezi nde, badminton farklý bir spor salonunda yapýlmaktadýr. Bu uygulama ile öðrencilerin farklý mekanlarda farklý gruplarla faaliyet yaptýrýlarak topluma uyum ve sosyalleþmeleri hedeflenmektedir. dedi. Sevgi Evleri Kýz Yurdu Müdürü Zeliha Uzun da kurs taleplerine hemen karþýlýk veren Halk Eðitim Müdürlüðü ne teþekkür etti. orum Halk Eðitim Merkezi Segvi Evleri nde kurs açtý. 4 ayrý branþta kurs programý düzenlendi. orum Halk Eðitim Merkezii Müdürü Fatih Þanlý, yeni açýlan kurslar hakkýnda bilgi verdi. Bakanlýk büyük bir yanýlgý içinde S aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) orum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Saðlýk Bakanlýðý çalýþanlardan þiddet olaylarýnýn basýn yayýn organlarýna yansýtýlmamasýný isteyeceðine, þiddeti önlemeye yönelik önlemler almalýdýr. dedi. Saðlýk Bakanlýðý Ölün ama kimsenin haberi omasýn diye buyuruyor diyen Kocatüfek, Saðlýk Bakanlýðý nýn, Türkiye Kamu Hastane Kurumu, Hastane Hizmetleri Baþkan Yardýmcýlýðý çýkýþlý bir genelge yayýnladýðýný ve genelgede saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet bilgilerinin adli makamlar dýþýnda, basýn-yayýn kuruluþlarýyla paylaþýlmamasý istediðini, bu þekilde hem þiddete uðrayan çalýþanýn toplumdaki itibarýnýn zedelenmesi önüne geçileceði hem de toplumsal bir krize neden olmamasýnýn saðlanacaðý Tükenmiþlik Sendromu nun engelleneceðinin belirtildiðini açýkladý. Neredeyse her gün saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olayý ile karþý karþýya kaldýklarýný belirten Kocatüfek, gördükleri þiddet nedeniyle yaþamýný yitiren saðlýk çalýþanlarýný þöyle hatýrlattý; 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan ýn bir hasta yakýný tarafýndan katledildi. Hasta Haklarý baðlamýnda kurulmuþ ama "Ýhbar" hattý haline gelen ALO 184'e gelen bir þikayetten dolayý soruþturulan genç bir Acil Týp Asistaný olan Dr. Melike Erdem þiddetin bir parçasý olarak kendi canýna kýydý. Kaymakam'ýn yerlerde tekmelediði Aile Hekimi, günlerce komada kalan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Hastanesi Yoðun Bakým Hemþiresi Rabia Yeþim Önal, hastane müdürünün saldýrdýðý hekim, hastane baþhekimi, Saðlýk Bakanlýðý bürokratý ve Emniyet Teþkilatýnýn istedikleri adli raporu vermedi diye saldýrdýklarý, daha sonra da sürgüne maruz kalan Ankara Numune EAH Acil Servisindeki Acil Týp Uzmaný Dr. Engin Deniz Aslna akýllardadýr. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin nedenleri bilinmektedir ve þiddet giderek artmaktadýr. diyen Kocatüfek, açýklamasýnda þöyle devam etti; Dr. Ersin Arslan ýn ölümü ile sonuçlanan olay sonrasýnda, þiddetin nedenleri ve önlenmesiyle ilgili olarak, sendikamýz SES, saðlýk alanýndaki emek Merter Kocatüfek ve meslek örgütleri ile birlikte, Saðlýk Bakanlýðý ve TBMM Saðlýkta Þiddeti Araþtýrma Komisyonu'na bu konuda kapsamlý bir rapor vermiþtir. Ancak ne Bakanlýk bu konuda bir adým atmýþ, ne de TBMM Komisyonun raporu doðrultusunda herhangi bir düzenleme yapmamýþtýr. Bakanlýk, yayýnladýðý genelge'de büyük bir yanýlgý içindedir. Aslýnda saðlýktaki þiddetin basýna tam olarak yansýdýðý hatta açýklandýðý söylenemez: Bir araþtýrmaya göre, basýna yansýmayan, ya da habersizce geçiþtirilen þiddet vakasý oraný % 68 dir. Basýna ve adli makamlara yansýyan þiddet vakalarýnýn (% 32) yarýsýndan fazlasýna herhangi bir iþlem yapýlmamaktadýr. Yalnýzca ölüm vakalarýna iþlem yapýldýðý görülmektedir. Dolayýsýyla, çalýþanlar maruz kaldýklarý þiddeti zaten bildirmemektedir. Bunun da tek nedeni þiddeti doðuran en önemli etken olan, baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere, siyasilerle bürokratlarýn þiddet olaylarýna karþý gösterdikleri tutum ve davranýþlardýr, bu konuda iþleyen bir yargý sisteminin olmamasýdýr. Saðlýk Bakanlýðý çalýþanlardan þiddet olaylarýnýn basýn yayýn organlarýna yansýtýlmamasýný isteyeceðine, þiddeti önlemeye yönelik önlemler almalýdýr. Bakanlýk saðlýk çalýþanlarýna "Ölün ama kimsenin haberi olmasýn" demektedir. Bunu da toplumsal kriz çýkmamasý, çalýþanýn itibarýnýn korunmasý ve tükenmiþliði engellemek adýna ama aslýnda Hükümet'in siyasi geleceði için, Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn saðlýk hizmetini hak olmaktan çýkarmasýnýn, halkýn saðlýk hizmetine ulaþmasý önünde bin bir türlü engel olmasý ve buna raðmen nitelikli bir saðlýk hizmeti alýnamamasýnýn üstünü örtmek amacýyla yapmaktadýr. Sendikamýz SES, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet, þiddeti doðuran ve besleyen nedenlere karþý kararlý bir mücadele yürütmeye kararlýdýr. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet GSS priminden, her kademede alýnan katký-katýlým paylarý ve ilave ücretlere kadar saðlýk hizmetine ulaþmanýn önündeki engeller nedeniyledir. Þiddet, bu kadar para verip nitelikli hizmet alamayan halkýn öfkesini çalýþanlara yansýtmasýnýn sonucudur. Þiddet, Saðlýkta Dönüþüm Programýný allayýp pullayan ve çalýþanlarý hedef gösteren, onlar için karþý kýþkýrtýcý üslup kullanan siyasilerle, bürokratlarýn açýklamalarýdýr. Bütün bu nedenlerle þiddet, bu nedenlerin ortadan kaldýrýlmasýyla önlenebilir, güvenlik önlemleri ve basýna haber vermeyi orum Belediyesi Ramazan Sokaðý'nda þenliðin konuðu Grup Sada oldu. Grup Sada ezgileri coþturdu orum Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen ve Ramazan aynýn sonuna kadar farklý etkinlik ve eðlencelerin yapýldýðý orum Belediyesi Ramazan Sokaðý'nda þenliðin konuðu Grup Sada oldu. Ramazan Sokaðý'nda iftar sonrasý vatandaþlar, ilahide orum'da güçlü bir ses olan Grup Sada nýn Semazenler eþliðinde verdiði konseri beðeniyle izledi. Ýlahi ve ezgilerden oluþan repertuardan örneklerin sunulduðu konserde Grup Sada üyeleri Abdulkerim Tiryaki ve Mustafa Ünal gecenin ilerleyen saatlerine kadar konserine devam etti. Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþýn katýldýðý konserde izleyenler unutulmaz bir gece yaþadý. Her akþam farklý bir eðlenceye ve farklý konserlere sahne olan Ramazan Sokaðý'nda dün akþamýn konuðu olan Grup Sada'nýn söylediði birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle izleyenleri adeta büyüledi. Grup Sada ilahiler seslendirdi. Ramazan eðlenceleri oyunlarla devam etti. Ramazan da kahkaha fýrtýnasý orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 5. Ramazan Sokaðý þenlikleri coþku içerisinde devam ediyor. Ramazan þenliklerinde sahne alan tiyatrocular, oynadýklarý skeçlerle izleyenleri kahkahaya boðdular. Her akþam, düzenlenen ramazan etkinliklerine çay, meþrubat, mýsýr ikramýnýn yaný sýra çocuklar için Þeker, limonata, Tahta bacak adam gösterisi, Hacivat-Karagöz, Meddah, orta oyunlarý, skeçler ve çeþitli yarýþmalar ile dolu dolu geçen Ramazan etkinlikleri düzenlenen konserler ile de renklendiriliyor. Vatandaþlar þenliði dikkatle takip etti. orum Belediyesi bu yýl 5. kez þenlik düzenledi. Grup Sada nýn Semazenler eþliðinde verdiði konser beðeniyle izlendi

13 ARÞAMBA 24 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 16 Ramazan: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:11 Temmuz1429 Hýzýr: TEMMUZ HATIRLATMA: VERGÝ KDV beyannamesi verilecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde güneþe doðru dönen kimse,kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Döbeçlerden, Yaþar, Ekrem ve Erol ÖZEÞME' nin kardeþi, Mustafa ÖZEÞME' nin babasý, Hakan GEDÝK' in kayýnpederi, Sanayi Esnafýndan Motor Ustasý; Erdal ÖZEÞME. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. YÜRÜYEREK ÞEHRE GÝTMEK: Köyümüze yol 1978 yýlýnda yapýldý. Bu zamana kadar þehre gitmek için Kýzýltepe köyü kullanýlýyordu. Perþembe günü sabah namazýndan sonra, ateþek ne varsa öne katýlýr, gruplar halinde peþinden koþtura koþtura patika yolda yürünürdü. Kýzýltepe köyüne gelince akrabasý olan rahattý. Olmayan atýný-eþeðini baðlayabilmek için yer arardý. Genelde de kimin traktörüne biniyorsa onun damýna baðlardý. Emürün Mustafa amcamýz bu yönde baþta gelirdi. Birazda baþý yumuþaktý. Traktörlerle, minibüslerle ilçeye gidilir. Gerekli ihtiyaçlar görüldükten sonra, akþam geri gelinirdi. Ve ilçeden alýnan malzemeler itina ile at-eþeðe yüklenir ver elini köy denirdi Yaklaþýk iki saat yol yürünerek köye ulaþýlýrdý. Bir de bazý yiyecekler ezilmesin diye elde taþýnýrsa deðme keyfe Harmanda çocuklar ilçeden gelecek babalarýný heyecanla beklerdi Ne de olsa somun ekmeði gelecek Nereden nereye Þimdi araba beðenmiyoruz YUNAK: Köy yerlerinde insanlarýn biriktirdiði kirlenmiþ elbiseleri toplayarak elde yýkamasý ve temizlenmek için kullanýlan ortak alandýr. Bizim köyde de yunak vardý. Buralarda kazanlarla su ýsýtýlýr ve birkaç komþu beraber çamaþýrlarýný (Topaçla) yýkardý Bazen, deterjan olarakta, meþe külü kullanýlýrdý Annelerimiz, alýþtýðýndan mý bilinmez hallerinden hiç te pek þikâyetçi olmazlardý. SAI KIRKTIRMAK (TIRAÞ OLMAK):Köyde rahmetli Saat amcamýz vardý. Köyün berberiydi. Kayanýn baþýna Kara Hasanýn kahvenin önüne bir iskemle atar. Saçýný kýrktýrmak isteyenleri oturtur ve bir elinde makine, bir elinde ustura fi sebilillah saçlarý kýrkardý. Týraþ olacak yaþlýlar sýranýn kendilerine gelmesini beklerdi. Tabi bu arada derin sohbet edilirdi. Kýrkýlan baþýn yýkanmasý lazým Eh bunun da çaresi var. Yakýnda bulunan oluða batýrýnca iþlem tamam Köylerde unuttuklarýmýz 6 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný oluverirdi Nereden nereye Þimdi çocuklarýmýza berber beðendiremiyoruz * Yolum düþtü Sekü köyünün camisine Taa, ilçeden ezan sesi geliyor, vay be! Ahmet Hafýz niye okumuyor, nerede? Dediler çoktan turab oldu Yolum düþtü Sardiþe, Öðür yüzüne, Seyreyledim etrafý þöyle süze süze. Hani bir Veli dayý vardý, nerede? Dediler çoktan turab oldu... Yolum düþtü baba yurdu Göç köyüne, Deðirmenimiz sessiz olmuþ virane, Dedim aðabey babam nerede? * Dedi çoktan turab oldu... Yolum düþtü köyümün harmanýna, Eskiden ne kadar þen þakraktý bura. Dedim, çaðýrýn Tokuþak dayýma, Dediler çoktan turab oldu..! Tefekkür ediyorum kendimce, Gönül kýrmaya gerek yok hiçte, Bir gün sorulursa, Mahir nerede? Denilir çoktan turab oldu Yazdýðý, çizdiði harap oldu * *babamýn vefatýný 9 gün sonra öðrendim Reflü hastalarýna iftar ve sahur uyarýsý Prof. Dr. Ümit Ertaþ, Reflü hastalarýnýn dikkatli yemek yemelerini söyledi. Atatürk Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ümit Ertaþ, reflülü hastalarýn Ramazan ayýnda dikkatli yemek yemeleri uyarýsýnda bulundu. Prof. Dr. Ümit Ertaþ, Ramazan'da beslenme konusunda bilgiler verdi. Týka basa yemek yemenin hastalýðý azdýracaðýný ifade eden Prof. Dr. Ertaþ, "Ramazan ayýnda reflülü hastalarýn reflülerinin azalmasý beklenmektedir. Fakat iftar ve özellikle sahurda týka basa yemek yenilmesi mevcut reflü hastalýðýný azdýracaðý belirtilmiþtir. Özellikle sahurda çok yemek ve yemeðin hemen ardýndan uyumak mide artmýþ mide asidinin aðýz ortamýna gelerek diþlerde zararýn ramazan ayýnda çok daha fazla olacaðý aþikardýr." dedi. Hastalýðýn diþlerde de tahribata yol açacaðýný anlatan Prof. Dr. Ertaþ, "Reflü mide asidinin yemek borusu, hatta aðýz boþluðuna kadar mideden geriye doðru kaçmasýdýr. Mide asidi tahriþ ediciliði çok yüksek bir asit olmasý nedeniyle koruyucu tabakasý olan mide dýþýndaki organlarýn hepsinde zarar meydana getirmektedir. Yapýlan çalýþmalar göstermiþtir ki reflülü hastalarýn diþlerinde belirgin mine ve dentin tabakasý yani diþin dýþ yüzeyindeki sert tabakanýn erimeleri ve diþlerde madde kayýplarý görülmektedir. Reflülü hastalar yemelerine dikkat ederler her þeye dikkat ederler. Tahribatlar yemek borusunda ve boðaz da yanmalar þeklinde görülebilir. Diþler yavaþ yavaþ erozyona uðrar ve uzun vadede diþ kayýplarý görülür.en fazla etkilen diþler üste çene arka bölge diþleridir,ilerlemiþ olgularda alt çene ve ön bölgelerde etkilenebilir." diye konuþtu. Ertaþ, reflünün diþlere verdiði zararýn önlenmesi için de þu uyarýlarda bulundu: "En baþta bu hastalar gastroenteroloji uzmanlarý tarafýndan reflü tedavisi almalýdýrlar. Yine reflü problem olanlar özellikle Sahurda az yemek yemeli ve yemekten sonra hemen yatmamalýdýrlar. Reflü hastalarý yakýcýðý kola gibi asitli yiyeceklerden çok fazla olan mide asidinin aðýzda ve diþler vereceði zararý azaltma için aðýzlarýný sýk sýk karbonatlý sularla veya normal sularla çalkalayarak asidik ortamý nötralize etmelidirler. Bunun dýþýnda diþler üzerine siplint dediðimiz plastik kaplamalar yapýlarak gece uykuda asitin zararýndan korunmaya çalýþýlýr. Bunlarla çözüm alýnmaz ise diþler yüzeyleri restorative tekniklerle kaplanarak diþler koruma altýna alýnabilir." Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: TEMMUZ 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi "Seyahat Ediniz" 5 Sabah bir kardeþimin nezareti ile Gebze ye ulaþtým. Tefekkür Burada kýdemli hizmet eri Dünyamýz hemþerim Osman kardeþim beni Köprü Kültür Derneðinin dört katlý hizmet mekanýna götürdü. Burada da cývýldaþan çocuklarýn Kur'an ve risale programý vardý. Samimi ve hasbihalleri her þeyin üstünde idi. Raþit Yücel Ertesi sabah bir kardeþimiz beni havaalanýna yetiþtirdi. corumhakimiyet. net Böylece doðu gezisi baþlamýþ oluyordu. Daha doðrusu doðu hizmeti. O akþam Ýstanbul dan A.Malik Atom kardeþim ve Ali Kanýbir Aðabeyim de geldiler. Ertesi gün Tahir Ünverdi, Servet Sönmez ve Mahmut Gültekin Aðabeyler de gelince kadro tamamlanmýþ oldu. Burada Diyarbakýr meþveret heyeti seçildi. Þimdi illerin gezilmesi ve onlarý dinleme ve hasret giderme faslý baþlýyordu. Bize Ýrfan Beyin teklifi ve heyetinde kabulü ile Hasan kardeþimiz kaptanlýðýmýzý yapmak üzere kafilemize dahil oldu. Servet ve Mahmut Aðabeyler mazeretleri nedeni ile memleketlerine döndüler. Dicle kent semtinde bulunan bu hizmet mekanýmýz müstakil ve bahçe içinde güzel bir mekan. Mütesanit bir cemaat ile çok güzel saatler geçirdik. Pazar akþamý Mardin ilimize ulaþtýk. Burada bizi Tahir beyin oðlu Sait bey kardeþimiz karþýladý. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER ERMAN U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 81,798 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SERKAN BAHABEY CAD.NO:120/C BAHABEY ASM KARÞISI YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ A-101 YANI SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 82,346 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Gönlü zengin 50 kiþiden 2 si orumlu C apital in bu yýl ilkini gerçekleþtirdiði Türkiye nin Gönlü Zengin 50 Ýþinsaný araþtýrmasýnda 2 orumlu iþ insaný yer aldý. Türkiye deki iþ insanlarýnýn çoðunluðu baðýþ, hayýr, burs, okul yapýmý gibi yöntemlerle kazandýklarýnýn bir bölümünü topluma geri veriyor. Hangi iþ insanýnýn, ne kadar baðýþ yaptýðý ise büyük bir sýr. Capital Dergisi, her yýl düzenli olarak gerçekleþtirilecek Türkiye nin Gönlü Zengin 50 Ýþinsaný araþtýrmasýnýn ilkini tamamladý. Sinpaþ Yönetim Kurulu Baþkaný Avni elik ve Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem enesiz listeye giren orumlu iþ insanlarý oldu. Beytepe'ye yeni park Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak'ta park yapým iþi ihale edildi. G Türkiye nin Gönlü Zengin 50 Ýþinsaný araþtýrmasýnda 2 orumlu iþ insaný yer aldý. B Basýn mesleðinin saygýnlýðý korunmalý asýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn 105. yýl dönümünü kutlayan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ülkemizde sansürün kaldýrýlmasý önemli dönüm noktalarýndan biridir. Farklý görüþlerin seslendirilebildiði, tartýþýlabildiði saðlýklý toplumlarýn temeli, ifade hürriyeti ve basýn özgürlüðüdür. dedi. Doðru, eksiksiz ve tarafsýz haber verme, objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý söz konusudur. Özgürlüklerin korunmasý açýsýndan basýnýmýza düþen AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Basýn Bayramý ný kutladý. yükümlülükler önemlidir. Þeffaf, demokratik ve açýk toplum hedefine ulaþýlmasýnda basýnýmýzýn üzerine düþen görevi duyarlýlýkla yerine getireceðine inanýyorum. diyen duyarlýlýðý göstermiþtir. Basýn özgürlüðüne saygý elbette öncelikle yönetenlerin görevi olmakla birlikte basýn mesleðine saygýnýn korunmasý da gazetecilerin sorumluluðundadýr. Bu vesile ile basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn 105. yýl dönümünde, orum basýnýmýzýn çalýþmalarýnda baþarýlar diliyor, görevlerini yaparken hayatýný kaybeden basýn çalýþanlarýný saygýyla anýyor, basýn camiamýzýn tüm mensuplarýna selam ve sevgilerimi iletiyorum. þeklinde konuþtu. Uslu, Hiç þüphesiz, ulusal ve yerel medyada görev yapan basýn çalýþanlarýmýz, mesleðin zorluklarýna raðmen, kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için ciddi fedakârlýklarla görevlerini ifa etmektedirler. Parlamentomuz gazetecilerin yýpranma hakkýna dair yasayý 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nde çýkartarak gazeteci mesleðinin zorluklarýný dikkate alarak gereken olarak tarihe geçmiþtir. Kamuoyunun pek çok konuda bilgilendirilmesini ve aydýnlatýlmasýný saðlayan basýnýmýzýn, bu görevi yerine getirebilmesinde basýn özgürlüðü kuþkusuz büyük önem taþýmaktadýr. Ýletiþimin, hayatýmýza her yönüyle dahil olduðu böylesi bir dönemde, bizlerin doðru, tarafsýz ve eksiksiz þekilde bilgilenebilmesi için gayret ve çabalarýyla toplumun aynasý ve yol göstericisi olmaya çalýþan basýnýmýzýn, ülkemizin ve orum ilimizin kalkýnmasýndaki rolü asla yadsýnamaz. Kalkýnmanýn yaný sýra ilimizdeki huzur, barýþ ve kardeþlik ikliminin oluþmasýnda, yine saðduyu sahibi yerel basýnýmýzýn çok önemli katkýlarý bulunmaktadýr. Günümüzde modern toplumlarda bilgiye ulaþmanýn da yolu olan yazýlý ve görsel medyanýn herhangi bir baský altýnda kalmaksýzýn yapacaðý doðru ve tarafsýz bilgi paylaþýmý oldukça gereklidir. Özgür ve tarafsýz basýnýmýzýn þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da görevini en iyi þekilde yapacaðýna inanýyorum. Bu vesileyle baþta orum'da olmak üzere basýn sektöründe görev yapan isimsiz kahramanlarýmýzýn Gazetecilik ve Basýn Bayramý'ný kutlar, baþarýlar dilerim. dediler. kamuoyudur. Basýnýn kamuoyunu doðru ve eksiksiz bilgilendirme görevini yerine getirebilmesi temel hak ve özgürlüklerden en temeli olan düþünceyi açýklama özgürlüðünün göstergesidir. Cumhuriyetimizin geliþiminde ve ülkemizin çaðdaþlaþma sürecinde önemli bir görev alan basýn mensuplarýmýzýn kamuoyunun doðru bilgilendirmesi, yapýlan hizmetlerin ve yaþanan problemlerin doðru ve tarafsýz bir þekilde halka yansýtýlmasý için gece gündüz demeden güç þartlar altýnda görevlerini büyük özveriyle ifa etmeleri de takdire þayandýr. Baþta ilimiz orum da görev yapanlar olmak üzere tüm basýn çalýþanlarýn 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramlarýný kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. ifadelerine yer verdi. Yerel basýn saðduyulu orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný etin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, 24 Temmuz Basýn Bayramý ný kutladý. Tüm basýn çalýþanlarýný kutlayan Baþaranhýncal ve Karadaþ, yayýnladýklarý kutlama mesajýnda, Demokratik hayatýmýzýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýmýz için hayati derecede önemli bir günün yýldönümünü hep birlikte kutluyoruz. Ülkemizde basýnýn bu denli geliþmesi, kamuoyunu hýzlý ve doðru bir þekilde bilgilendirmesinin altyapýsý, bundan tam 105 yýl önce sansürün kaldýrýlmasý ile hazýrlanmaya baþlamýþtýr. 24 Temmuz 1908, bir anlamda gerçek gazeteciliðin patlama yaptýðý gün Güç þartlar altýnda görev takdire þayan T ürk Saðlýk Sen orum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, tüm basýn çalýþanlarýnýn Basýn ve Gazetecilik Bayramý ný kutladý. 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle mesaj yayýnlayan Gök, 2. Meþrutiyet in ilaný ile birlikte 24 Temmuz 1908 yýlýnda Türk basýnýnda sansür kaldýrýlmýþ; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1950 yýlýnda bu günü Basýn Bayramý ilan etmiþtir. Basýn özgürlüðünün olmadýðý bir ülkede, demokrasiden, insan hak ve özgürlüklerinden söz etmek olanaksýzdýr. Ülkemizde çaðdaþ anlamda bir demokrasinin yerleþmesi için, millet ve devlet olarak bunun gereklerini de yerine getirmek zorundayýz. Siyasal iktidarlarýn ülke yönetiminde keyfiliðe sapmalarýný engelleme konusunda her ülkenin en büyük güvencesi dinamik bir Emre Kut ülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak'ta park yapým iþi ihale edildi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda komisyon tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti ,86 TL olarak açýklandý. Ýhaleye Öusap Layýk-Ýnþaat Mühendislik, Ahmet Tuna, Sitetaþ olmak üzere 3 ayrý firma teklif verdi. Ýhale sonuçlarý deðerlendirilecek. Ýhalede en düþük ile Ahmet Tuna verdi. teklifi ,00 TL Ýhale sonuçlarý deðerlendirmeye alýndý. Huzurevi sakinlerine iftar yemeði verdi H ayýrsever iþ adamý Ýlhan Kanat, Kamile Hacý Ahmet Akdað Huzurevi nde yaþayan yaþlýlarý iftar sofrasýnda buluþturdu. Geçtiðimiz hafta Erdal ýn Yeri isimli lokantada düzenlenen iftar yemeðine, Huzurevi yönetimi ve çok sayýda yaþlý katýldý. Ýftar yemeði öncesinde Yasin-i Þerif okunup dua edildi. Huzurevi sakinleri verilen iftar yemeðinden ve kendilerine gösterilen ilgi ve alâkadan ldukça memnun olarak lokantadan ayrýlmýþlardý. Hayýrsever iþ adamý Ýlhan Kanat, iftar yemeði verdi. Huzurevi sakinleri geçtiðimiz hafta Erdal ýn Yeri isimli lokantada iftar açtý. Basýn çalýþanlarýna kutlama H alk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý ný kutladý. Türk basýný, tarihin her döneminde halkýmýzýn gözü, kulaðý, sesi olma özelliklerine sahip olmuþtur. diyen Kýlýç, mesajýnda þöyle konuþtu; Kamuoyunun haber alma hakkýna bulunduðu katkýyla, halkýmýzýn ve devletimizin çýkarlarýný savunan, ilkeli, tarafsýz, sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde görevini sürdüren baðýmsýz ve güçlü basýnýmýz, demokrasi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Halk saðlýðýna verdiði deðer ve gösterdiði hassasiyetle toplumumuzun saðlýk konusundaki geliþiminde de önemli rol oynayan, baþta orum basýnýmýz olmak üzere bütün basýn mensuplarýmýzýn 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý ný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar ve saðlýklý günler diliyorum. Eyvaz dan Basýn Bayramý mesajý A laca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Basýn mensuplarýnýn dünyanýn en zor ve en sorumlu mesleðin icra ettiklerini dile getiren Baþkan Eyvaz, Bu bayram ve gün dolayýsý ile sorumlu gazeteci olmanýn çok gerektiði inancýný taþýyorum, çünkü kamuoyunu yönlendirenin basýn" diye konuþtu. Sansüre karþý ilk kazaným elde edildiði gün, 2. Meþrutiyet'in ilan edildiði 24 Temmuz 1908 Basýn Bayramý her yýl 24 Temmuz günü, Türkiye'de Basýn Bayramý/Gazeteciler Günü olarak kutlandýðýný kaydeden Baþkan Eyvaz, "Bu vesile ile tüm ulusal ve yerel gazetecilerimizin Basýn Bayramý'ný en içten dileklerimle kutlarým. dedi.

15 ARÞAMBA 24 TEMMUZ Kargý da kardeþlik iftarý orum un Kargý Belediyesi tarafýndan iftar yemeði verildi. Yoðun bir katýlýmýn olduðu iftar yemeðinde iftar yemeðinde birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. Su Dünyasý nda düzenlenen yemeðe Ak Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Kargý Kaymakamý Hakan Engin, Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve vatandaþlar katýldý. AK Parti orum milletvekili Cahit Baðcý, buruk bir iftar yaþadýklarýný belirterek, eski belediye baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar ýn vefatý ile buruk bir Ramazan yaþadýklarýný söyledi. Baðcý, Akpýnar ýn ailesi, yakýnlarý ve ilçe halkýna orum un Kargý Belediyesi tarafýndan iftar yemeði verildi. AK Partililer Kargýlýlarla birlikte iftar açtý. baþ saðlýðý diledi. AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise, iftar sofralarýnýn birlik ve beraberliðin simgesi olduðuna dikkat çekerek, Ramazan da düþmanlýklar, farklýlýklar unutuluyor ayný sofra etrafýnda birlik ve beraberliðimiz için dua ediliyor. Bu ruhu diðer 11 ayda da ne kadar çok yaþatabilirsek o kadar güçlü bir ülke olabiliriz. Ülkede birlik ve bütünlüðün korunmasý için hemþehrilik ve komþuluk iliþkileri çok önemli. Birlik ve beraberliðimizi korumalýyýz. Geleneksel günlerimizde bir araya gelerek, kimseyi de ötekileþtirmeden kardeþçe yaþamayý bilmeliyiz dedi. Kargýlýlarla birlikte bir araya gelmekten mutlu olduðunu dile getiren Ceylan, iftara katýlan herkese teþekkür etti.(ýha) Köy köy proje anlatýyorlar orum un Sungurlu ilçesinde bir grup öðretmen, aðýr ve orta düzeydeki engeallilere yönelik hayata geçirilen Bu Dünyada Biz de Yaþýyoruz projesinin tanýtýmý için köy köy ziyaretlerde bulunuyor. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan kabul edilen Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yürütülen Bu Dünyada Biz de Yaþýyoruz isimli projenin hazýrlýk dönemi çalýþmalarý kapsamýnda kýrsalda yaþayan engelli ailelerinin ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde belde ve köylerde yaþayan yüzde 75 aðýr ve orta düzeyde zihinsel yetersizliði olan 7-20 yaþ arasý bireylerin içerisinden, Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezine devam edebilecek durumda olan öðrencilerin aileleri bilgilendiriliyor.(ýha) Bu Dünyada Biz de Yaþýyoruz projesinin tanýtýmý için köy köy ziyaretlerde bulunuyorlar. Yazýnca iyileþiyor T ravmalarý ya da sorunlarý yazýya dökmenin, baðýþýklýk sistemini harekete geçirdiði ve iyileþme sürecini hýzlandýrdýðý belirlendi. Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden araþtýrmacýlar, günde 20 dakika üzücü tecrübelerini ve hissettiklerini yazanlarýn, deri yaralarýnýn 3 kat hýzlý iyileþtiðini tespit etti. Araþtýrmacýlar, bazý katýlýmcýlardan üzücü tecrübelerini, bazýlarýndan ise ertesi günkü planlarýný Travmalarý ya da sorunlarý yazýya dökmenin, baðýþýklýk sistemini harekete geçirdiði ve iyileþme sürecini hýzlandýrdýðý belirlendi. yazmalarýný istedi. 11 gün sonra, katýlýmcýlarýn kolundan 4 milimetre deri parçasý alýndý. Duygularýný yazýya dökenlerin yaralarýnýn yüzde 76'sýnýn, diðer gruptakilerin ise yüzde 42'sinin iyileþtiði belirlendi. Yazmanýn, stresi azalttýðýný belirten araþtýrmacýlar, böylece baðýþýklýk sisteminin güçlendiðini ifade etti. Araþtýrmaya imza atanlardan Dr. Elizabeth Broadbent, sonuçlarýn akýl-beden iliþkisini ve fiziksel durumun psikolojik müdahalelerle iyileþtirilebileceðini gösterdiðini vurguladý. Broadbent, yazmanýn kronik yarasý olanlar ya da ameliyat edilmiþ hastalarda iyileþme sürecine etkisi olup olmadýðýnýn belirlenmesi için baþka araþtýrmalarýn gerekliliðine de dikkati çekti. (AA) Engelliler Ýçin El Ele S amsun Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Samsun Büyükþehir Belediyesi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneði, Orta Karadeniz Engelliler Derneði ile Mozaik Ýnsan Kaynaklarý Geliþtirme Derneði nin ortaklýðýnda Özürlüler Destek Programý bünyesinde Samsun, Amasya, Tokat ve orum'u kapsayan 'Elele' projesinin tanýtýmý Amasya da yapýldý. Rehberlik Araþtýrma Merkezi nde düzenlenen toplantýya Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ahmet Duman, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Murat Yýldýrým, Amasya Üniversitesi Ýlahiyat Fakül- Samsun, Amasya, Tokat ve orum'u kapsayan 'Elele' projesinin tanýtýmý Amasya da yapýldý. tesi Dekaný Prof. Dr. Þuayip Özdemir, Amasya Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Halil Erkan Eriþti, Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Baðçuvan, diðer yetkililer, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Proje kapsamýnda Samsun, Tokat, Amasya ve orum illerinde farklý özür gruplarýna yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere, tüm kamu kurumlarýný ve yerel yönetimleri bir araya getirerek konu hakkýnda bilgi vereceklerini belirten Samsun Valiliði Yerel Eþitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoðan Kýnýk, proje kapsamýnda 4 ilden 80 temsilcinin proje kapsamýndaki eðitimlerden yararlanmasýný beklediklerini belirtti. Proje tanýtým toplantýlarýna Tokat ve o- rum da devam edileceðini anlatan Samsun Ýl Müdürü Murat Yýldýrým, engellilik, engelli haklarý, hak temelli yaklaþým, savunuculuk ve ayrýmcýlýkla mücadele konularýnda duyarlýlýk saðlanmasýný amaçlayan bilgilendirme toplantýlarýnýn ardýndan Samsun da tüm katýlýmcýlarý kapsayan bir buluþma toplantýsý gerçekleþtirileceðini söyledi. Samsun ve Amasya Ýl Müdürlüklerinde AR-GE birimleri oluþturulduðunu vurgulayan Amasya Ýl Müdürü Ahmet Duman da, Engelliler Destek Programý kapsamýnda ilerleyen süreçte yeni projeler üretilmesine iliþkin çalýþmalarda bulunulduðunu kaydetti.(ýha) Hasta ziyaretlerine devam orum Belediyesi Sosyal ve Yardým Ýþleri Müdürlüðü hastane ziyaretlerini sürdürdü. orum Belediyesi Sosyal ve Yardým Ýþleri Müdürlüðü, Özel Hastane ile Elit Park'ta tedavi gören hastalarý ziyaret ettiler. Ramazan ayý süresince önce Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören hastalarý ziyaret eden Belediye ekipleri son olarak da Özel Hastane ile Elit Park'ta tedavi gören hastalarý ziyaret ettiler. Ramazan da hastanelerde yatan hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulunan Belediye ekipleri, hastalara çeþitli hediyeler vererek sohbet ettiler. Hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakýnlarýný ziyaret eden Belediye Meclis Üyesi Seyhan Günhan ve orum Belediyesi Sosyal ve Yardým Ýþleri Müdürlüðü ekipleri hastalar ile tek tek yakýndan ilgilenerek geçmiþ olsun dileklerinde bulunup, dilek ve þikayetlerini dinlediler. Özel Elitpark Hastanesi ziyaret edildi. Özel Hastane ziyaret edildi. Bayramda yollar ücretsiz H ükümet, Ramazan Bayramý boyunca otoyollarýn ücretsiz olmasýný kararlaþtýrdý. Bakanlar Kurulu, bayram süresince belediyelerce yürütülen toplu taþýma hizmetlerinin de ücretsiz veya indirimli olmasý yönünde karar verdi. Baþbakan Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda dün toplanan Bakanlar Kurulu nun ardýndan Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, basýn toplantýsý düzenledi. Ramazan Bayramý ndan önce bir baþka Bakanlar Kurulu toplantýsý düzenlenmeme ihtimali olduðunu ifade eden Arýnç, bayramda köprülerin ücretsiz olacaðýný açýkladý. Arýnç, Bakanlar Kurulu nun, Ramazan Bayra- mý nýn ilk günü olan 8 Aðustos arþamba saat dan 11 Aðustos Pazar günü saat e kadar otoyollarýn ücretsiz olmasý, bayram süre- since de belediyelerce yürütülen toplu taþýma hizmetlerinin ücretsiz veya indirimli olmasý yönünde karar verdiðini kaydetti. Hükümet, Ramazan Bayramý boyunca otoyollarýn ücretsiz olmasýný kararlaþtýrdý.

16 16 ARÞAMBA 24 TEMMUZ bin m2 kilit parke orum un Sungurlu Belediyesi, alt yapý çalýþmalarý kapsamýnda bu yýl 100 bin metrekare kilitli parke taþý döþemeyi hedefliyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan aralýksýz yürütülen parke çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, bu yýl 100 bin metrekare kilitli parke taþý döþemeyi hedeflediklerini açýkladý. Turan mahallesinde bulunan yollarýn sökümüne baþlanýldýðýný dile getiren Uzunkaya, Bahçelievler mahallesinden start verilen 2013 yýlý kilitli parke döþeme çalýþmalarýnda Fatih ve Ýsmetpaþa mahallelerinde sona yaklaþýldýðýný söyledi. Ýhtiyaç olan tüm bölgelerde çalýþma yapacaklarýný dile getiren Uzunkaya, amaçlarýnýn temiz ve yaþanýlýr Sungurlu oluþturmak olduðunu sözlerine ekledi.(ýha) Muhtarlara plaket Ýftar Hayat Þýrýnga dan Sungurlu Belediyesi, alt yapý çalýþmalarýný sürdürüyor. orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya özverili çalýþmalarýndan dolayý mahalle muhtarlarýna teþekkür plaketi verdi yýlýnda gerçekleþtirilen seçimler sonucu göreve gelen mahalle muhtarlarýyla bir araya gelen Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, geride kalan 4 yýllýk süre içerisinde göstermiþ olduklarý gayret ve özverili çalýþmalarýndan ötürü mahalle muhtarlarýna teþekkür etti. Mahalle muhtarlarý ise, yapýlan yatýrýmlarý heyecan içerisinde takip ettiklerini belirterek, Yýllardýr çözüme kavuþturulamayan pazar yerinin, Anadolu Öðretmen Lisesi nin, Yüksek Okulun, 60 lardan günümüze yapýlamayan baraj projesinin ve asrýn projesi olarak nitelendirilen Kentsel Dönüþüm Projesinin çalýþmalarýný görmek sevindirici. Baþkan Uzunkaya nýn da dediði Selahaddin Uzunkaya özverili çalýþmalarýndan dolayý mahalle muhtarlarýna teþekkür plaketi verdi. Vatandaþla iftar açtý orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ramazan çadýrýnda vatandaþlarla birlikte iftar yaptý. Ramazan ayýnda yapýlan pide ve yemek yardýmýnýn yerine Atatürk Meydaný'nda kurulan iftar çadýrýnda günlük ortalama 600 kiþiye iftar yemeði verildiðini dile getiren Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, maðdur durumda olan insanlarýn ihtiyaçlarýnýn Selahaddin Uzunkaya, Ramazan çadýrýnda vatandaþlarla birlikte iftar yaptý. karþýlanmasý noktasýnda ellerinden gelen çalýþmayý yaptýklarýný söyledi. Vatandaþlarla da sohbet eden Baþkan Uzunkaya, "Ramazan ayý rahmet ve bereket ayýdýr. Bizler de elimizden geldiði kadar imkanlarýmýz ölçüsünde hemþerilerimize yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Bu mübarek ayýn bütün insanlýða hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" diye Yeni ehliyette güvenlik üst düzeyde E mniyet Genel Müdürlüðü, sürücü belgelerinin Avrupa Birliði (AB) kriterlerine uygun hale getirilmesine yönelik çalýþmada sona geldi. Yeni ehliyetlerde sahteciliðin önüne geçilmesi için güvenlik üst düzeyde tutulacak. Farklý alanlarda önemli düzenlemeler içeren ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayýný bekleyen torba yasanýn içerisinde ehliyetlerle ilgili yenilikler de yer alýyor. Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Dairesi Baþkanlýðý, sürücü belgelerini AB kriterlerine uygun hale getirmek üzere baþlattýðý çalýþmada sona gelindi. Ehliyetler süreli verilecek. Ýlk defa sürücü belgesi alanlar, en az bir yýl süre ile aday sürücü olarak kabul edilecek. Yeni ehliyetlerde sahteciliðin önüne geçilmesi için güvenlik üst düzeyde tutulacak. Ehliyetler, fiziki olarak AB ülkelerinde kullanýlan sürücü belgesine uygun olacak. Polikarbonat malzemeden lazer baský ile üretilecek sürücü belgeleri, özel renk ve mikro harfler içeren karmaþýk bir tasarýma sahip olacak. Kartýn içerisinde ultraviyole ýþýða tutulduðunda görülen yazý ve þekiller bulunacak. Kartta renkli güvenlik mürekkepleri ile gökkuþaðý ve guilloche baský (Banknot baskýsýnda da kullanýlan çok ince çizgi ve yazýlardan oluþan bir teknik) kullanýlacak. Böylece tarama, baský ya da kopyalama yoluyla kartýn taklit edilmesinin önüne geçilecek. Fotoðraf, karta lazer baský ile iþlenecek. Fotoðraf üzerinde oynamaya veya kopyalamaya karþý özel hologram bulunacak. Fotoðrafýn olduðu kýsmýn arka planýnda güvenlik tasarýmý yer alacak. B orum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan adýrý'nda iftarý Hayat Þýrýnga verdi. Yeni ehliyetlerde güvenlik üst düzeyde tutulacak. Ehliyet Böylece fotoðrafýn kategorileri de deðiþtirilmesi ya da deðiþiyor üzerinde oynanmasý engellenecek. Belgenin ön yüzünde kiþisel bilgiler Kartta ýsýya bulunacak. Arka yüzde dayanýklý renk geçiþli ise belge sahibinin mürekkep, deðiþken kullanmaya yetkili lazer görüntüler, olduðu araç ya da ultraviole floresan araçlarýn kategorisi ile mürekkep, renk her bir kategori için deðiþtiren baský, arka belgenin geçerlilik planda dijital su izi, tarihi yer alacak. Arka kýzýl ötesi ya da yüzde ayrýca ek bilgiler fosforlu boya, ile sürücü ve araca kabartma harf, sembol iliþkin kýsýtlamalarýn ve þekiller de kodlarý bulunacak. bulunacak. Býçaklý kavga ahabey Caddesi nde meydana gelen olayda 12 yaþýndaki kýz dayak yedi. B.Y. ile ayný mahalleden arkadaþlarý D.. ve N.A. ile tartýþtý. 13 yaþýndaki gençler kýzý tehdit edip dövdüler. Hürriyet Parký ndaki olayda ise simitçiler kavga etti. Parkta birlikt esimit satan T.T. ile E.A. simit satma meselesinden dolay tartýþtýlar. Kavga sýrasýnda E.A. T.T. ý býçakladý. Olay sonrasý kaçan E.A. yakalandý. Türkiye'de yaklaþýk 25 milyon kiþinin sürücü belgesi bulunuyor. Yasanýn onaylanmasýyla 25 milyon vatandaþýn ehliyeti zamana yayýlarak deðiþtirilecek. Yeni ehliyetler AB ülkelerinde de geçerli olacak. Ehliyetlerin kategorilerinde de deðiþikliðe gidilecek, Türkiye'de AB ülkelerinde kullanýlan ehliyet sýnýflarý uygulanacak. Yeni ehliyetler için Emniyet Genel Müdürlüðü'nün Gölbaþý'ndaki yerleþkesinde bir baský mermezi kuruldu. (AA) orum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan adýrý'nda iftarý Hayat Þýrýnga verdi. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile orum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan adýrý'nda her gün bin kiþiye dört veya beþ çeþit iftar yemeði veriliyor. Ramazan adýrý dar gelirlinin, ekonomik durumu elveriþli olmayanlarýn, yolda kalmýþlarýn, öðrencilerin, orum da misafir ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor. Gelenekleri mizin, örf ve adetlerimizin hayat bulduðu iftar sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor. Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ramazan adýrý'nda her gün bin kiþiye dört veya beþ çeþit iftar yemeði veriliyor. Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ramazan adýrý geleneði devam ediyor. Ýftar sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor.

17 ARÞAMBA 24 TEMMUZ Hijyen Eðitimi Yönetmeliði 2 Kasým 2011 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 663 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. Maddesinin 11 a ve 11 b fýkralarý ile 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanununun 126. ve 127. maddeleri aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "(11) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanununun; a) 126. maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Madde 126- Gýda üretim ve satýþ yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasýn söz konusu olduðu temizlik hizmetlerine yönelik sanatlarýn ifa edildiði iþ yeri sahipleri ve bu iþ yerlerinin iþletenleri, çalýþanlarýna, hijyen konusunda bu iþ yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiði eðitimi vermeye veya çalýþanlarýn bu eðitimi almalarýný saðlamaya, belirtilen eðitimleri almýþ kiþileri çalýþtýrmaya, çalýþan kiþiler ise bu eðitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalýþmalarý durumunda, iþ yeri sahipleri ve iþletenleri de bu fýkra kapsamýndadýr. Bulaþýcý bir hastalýðý olduðu belgelenenler ile iþ yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doðrudan yararlananlarý rahatsýz edecek nitelikte ve görünür þekilde açýk yara veya cilt hastalýðý bulunanlar, bizzat çalýþan iþ yeri sahipleri ve iþletenleri de dâhil olmak üzere, alýnacak bir raporla hastalýklarýnýn iyileþtiði belgeleninceye kadar, birinci fýkrada belirtilen iþ yerlerinde çalýþamaz ve çalýþtýrýlamazlar. alýþanlar, hastalýklarý konusunda iþverene bilgi vermekle yükümlüdür." b) 127. maddesi aþaðýdaki þekilde düzenlenmiþ ve Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir. "Madde maddede belirtilen iþ yerlerindeki hijyen eðitimine yönelik hususlara, bu iþ yerlerinde çalýþmaya engel bulaþýcý hastalýklarýn ve cilt hastalýklarýnýn neler olduðuna, iyileþme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabýnýn 126. madde kapsamýnda olduðuna iliþkin usûl ve esaslar, Saðlýk, Ýçiþleri ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýklarýnca müþtereken çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir maddede belirtilen iþ yerlerinde bulaþýcý bir hastalýk veya bir salgýn hastalýk çýkmasý durumunda, bu hastalýkla alakalý gerekli incelemeler, analiz masraflarý iþ yeri sahipleri ve iþletenlerince karþýlanmak üzere ilgili kurumlar tarafýndan yapýlýr maddede belirtilen iþ yerlerinde bulaþýcý bir hastalýk veya bir salgýn hastalýk çýkmasý hâlinde doðacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kiþi veya kurumlarýn hukukî yol vasýtasýyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diðer ödemeler iþ yeri sahiplerine ve iþletenlerine aittir." "GEÝCÝ MADDE maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yayýmý tarihinden itibaren altý ay içinde yürürlüðe konulur ve anýlan yönetmelik yürürlüðe girinceye kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasýna devam edilir." hükmü getirilmiþtir. Söz konusu adý geçen Yönetmelik ise Saðlýk Bakanlýðý Ýçiþleri Bakanlýðý ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca müþtereken hazýrlanarak tarih ve sayýlý Resmi Gazetede ''Hijyen Eðitimi Yönetmeliði'' adý altýnda yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Hijyen Eðitimi Yönetmeliðinin amacý ise; gýda üretim ve perakende iþ yerlerinde, insani tüketim amaçlý sular ile doðal mineralli sularý üreten iþ yerlerinde ve insan bedenine temasýn söz konusu olduðu temizlik hizmetlerinin verildiði iþ yerlerinde çalýþanlara yönelik hijyen eðitimi programlarýnýn planlanmasýna, eðitimlerin verilmesine, iþ yeri sahibinin, iþletenlerin ve çalýþanlarýn bu konudaki sorumluluklarýna, bu iþ yerlerinde çalýþmaya engel bulaþýcý hastalýklarýn ve cilt hastalýklarýnýn belirlenmesine ve bu hastalýklarýn iyileþme hâlinin tespitine iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir. Bundan böyle portör muayenesi uygulamalarýna son verilmiþ olup, Hijyen Eðitimi Yönetmeliði hükümleri uygulanacaktýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ELEKTRONÝK HABERLEÞME VE KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ PROGRAMI CÝHAZLARI ALIMI Elektronik Haberleþme ve Kaynak Teknolojisi Programý Cihazlarý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Üçtutlar Mah. evreyolu Bulvarý No: MERKEZ/ ORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu c) Teslim tarihi : Sözleþmeden sonra iþe baþlanacak ve iþe baþlandýktan sonra 30 gün içerisinde tamamlanarak teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yeni Rektörlük Binasý Üçtutlar Mahallesi evre Yolu Bulvarý No: (Mühendislik Fakültesi Yaný) 2. kat Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. i. Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, ii. Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, iii. Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, iv. Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi. Ýstekli imalatçý ise bu hususu yukarýda sayýlan belgelerden birini sunarak tevsik edecektir Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekli teklif ettiði ürünün teknik þartnameye cevaplarýný, katalog veya fotoðraflarýný (teklif ettiði ürünleri iþaretleyerek) teklif zarfý içerisinde sunmalýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Yeni Rektörlük Binasý evre Yolu Bulvarý No: adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 110 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halkbank orum Þubesi yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen atirese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 813) Resmi ilanlar: 11 Haziran 1915 günü. Bir gün evvel düþmanýn Karapýnar doðusundaki mevziimize yaptýðý saldýrý üzerine, 82. Alay 2800 rakýmlý Hüseyin bey tepesine daha geceden yerleþmiþti. Düþmanýn kudurmuþ sürülerine karþý, yalýn kat siperler içinde savunmak zorunda kalan alay, bir avuç kuvveti ile korkmadan kendisinden beþ misli üstün düþmana karþý yarýnýn zaferini bekliyorlardý. Alay 10/ 11 Haziran gecesini göklere doðru uzanan korkunç zirvesiyle, insana ürperme veren derin uçurumuyla kartallar yuvasý olan bu tepede geçirmiþti. Haziran ayý olmasýna raðmen, tepelerde kar vardý. Hava eksi 20 derece, ne barýnacak bir çatý veya çadýr ne örtünecek battaniye nede yeterli yiyecek var. Buna raðmen, geceleri tahkimatla, gündüzleri muharebede Yüzbaþý Abdurrahman Tarihin þeref levhalarý 5 Mustafa YOLCU yorgun düþen erlerimiz, son takatlerine kadar ellerinden tüfeklerini býrakmýyorlardý. Onlar bundan çok daha kötü günler yaþamýþlardý. Allahü Ekber daðlarýný, þubat ayýnda bütün yokluða raðmen aþtýlar. Hayvanlarýn çekemedikleri toplarý, kendileri çekerek bu korkunç daðlardan aþýrdýlar. Geriden bir lokma yiyecek gelmiyor, açlýk, sefalet ve bütün zor þartlara raðmen ilerliyorlardý. Bu savaþa katýlmýþ olanlar bilir. Bir tarafta kýrýlmýþ toplar, atýlmýþ cephane sandýklarý, diðer taraftan açlýktan aðaç kabuklarýný kemiren zayýflamýþ hayvanlar, soðuktan ayaklarý donduðu halde silahlarýný atmayýp, kayýþlarýndan boyuna takmýþ sürünen ve melül bakýþlarýnda ýstýrabýn acý ifadesi okunan mert yürekli Mehmetçikler. Ötede beride soðuk yüzlü karlar üzerinde inleyen hasta ve yaralýlar. Henüz kanlarý kurumamýþ þehitler yürekleri yakan bu manzaranýn acýlýklarý ile Sarýkamýþ'a kendilerine verilen hedefe gittiler. 11 Haziran sabahý güneþ, bu vahþi daðlarýn yegâne süsü üzerinde kar bulunan zirveleri devirerek yükseliyor. Mehmetçikler gecenin soðuðundan yeni kurtulmuþlar, güneþin ýþýklarý ile ýsýnmaya baþlamýþlardý. Bugünde düþman saldýrýsý bekleniyordu. Ortalýk aydýnlandýkça, yýlan soðukluðu ile ilerideki kayalýklardan düþmanýn geliþi görülüyordu. Bir süre sonra ýssýz vadileri inleten sert gümbürtüler, kartallarý kaçýran sesleri ile düþman topçusunun ateþi baþladý. Patlayan her mermi, bir kaya parçasýný kül ederek parçalýyor, toprakla taþtan oluþan siyah bir siklon havaya yükseliyor, bu þekilde vadilere sýðýnan düþmanlara saldýrý yolu hazýrlanýyordu. Bu þimþek yaðmurunda, siperlerinde bulunan Mehmetler topraða gömülüyor, yaralanýyor, þehit düþüyordu. Fakat mevziilerinde karþý koymaya devam ediyorlardý. Her göðüs kinle kabarmýþ, çehreler intikam hýrsýyla kasýlmýþ, gözlerde nefret, düþmana saldýrmak sýrasýný bekliyorlardý. Alay, dikkatle yaptýðý ateþler sayesinde, düþman alaylarýndan birini vadiye sermiþ, düþman saflarýnda karýþýklýklar baþ göstermeye baþlamýþtý. Bu sýrada uzun boylu, aslan yapýlý bir yüzbaþý, düþmanýn bu karýþýklýðýný bozguna uðratmak için siperden ileri fýrladý. Güneþten kararan dolgun çehresine, dik kaþlarý, siyah ve uzun býyýklarý heybet veriyordu. Gözleri ateþ saçýyor, zafer için çarpan kalbi ve þahlanan cesaretiyle heyecanla ölüme atýlýyordu. Bu kahraman Yüzbaþý Abdurrahman'dý. Þiddetli bir azim ve kuvvetli bir iman, ölümle kucaklaþmýþ bu kahraman subayýn bütün varlýðýný kaplamýþtý. Elindeki tabancasý ile düþmaný göstererek ýssýz daðlarda davudi sesiyle baðýrdý. Ýleri Bölüðü ile þimþek gibi düþmanýn üzerine atýldý. Bu sýrada düþman çakal sürüsü gibi kaçmaya baþladý. Ne çare ki tehlikenin büyüklüðünü hisseden düþman, bozguna engel olmak için, dört taburluk yeni bir alayý karþý saldýrýya geçirdi. Öldürücü ateþi bölük üzerine çevirdi. Bu sýrada düþman mermisi, bölüðün önünde ilerleyen kahraman yüzbaþýnýn bacaðýna isabet etti. 200 Er kuvvetindeki bölük; 24 saatten beri aç ve uzun muharebenin verdiði yorgunluk ile kuvveti tükenmiþ olduðundan yavaþ yavaþ gerilemeye baþladý. Bu sahneyi gören yaralý aslan, bacaðýnýn ýstýrabýný unuttu. Yerden kaldýramadýðý vücudunu sürüyerek, çekilen bölüðünü karþý koydurmaya uðraþtý. Fakat iþ iþten geçmiþti. Düþman taarruzu; önündeki her þeyi yýkarak istilaya baþlamýþtý. Artýk durmak imkânsýzdý. Yüzbaþý için deðil yürümek, kýmýldamak bile mümkün deðildi. Bu sýrada yiðit bir çavuþ ileri atýlarak, yüzbaþýsýný bir kâðýt hafifliði ile omuzladý. Yaðan mermi yaðmuru arasýnda, koþarak Yüþbaþýyý kurtarmaya çalýþtý. Elli metre gitmiþlerdi ki, yanýndaki tepenin arkasýndan çýkan bir düþman subay: - "Yüzbaþý gitme, yaralýsýn, teslim ol!" Diye baðýrdý. Yüzlerce namlu üzerlerine çevrilmiþ, yüzlerce düþman askeri üzerlerine atýlmaya hazýrdý. Yaralý aslan düþmaný sindiren gür sesiyle: - "Türk subayý esir olmaz, þehit olur." Cevabýný verdi. Þaþkýn duran Salih avuþa - " Haydi, Salih daha çabuk yürü." Dedi. Düþman, aciz sandýðý bu yaralý karþýsýnda bir an þaþýrdý ve yüzlerce namlu daðlarýn bu namlý kartalýna çevrildi. Yüzlerce mermi attýlar, yüzbaþý birkaç yerinden daha yaralanmýþtý. Buna raðmen üç defa tekrarlanan teslim ol teklifini, reddettiler. Yüzbaþý baðýrýyor: " Ne duruyorsunuz alçaklar? Esir mi almak istiyorsunuz? Ýþte size iki ceset parçalayýn köpekler." Bir köpek sürüsü kadar adi, bir hayvan kadar vahþi olan bu insanlýk fukaralarý, ecelle savaþan bu kahramanlar üzerine süngüleri ile saldýrdýlar. Ne Abdurrahman Yüzbaþý, nede Salih bir tek söz, bir tek ah bile demeden süngü altýnda can verirken, kartallar yuvasýndan bu olayý seyreden alay, Allahýn ulu adýyla inlettiði vadileri sarsarak korkunç bir çýð gibi çakal sürüleri üzerine atýldý. Düþman maðlup ve periþan olmuþtu. Hiçbir yerde tutunamýyor, binlerce ceset býrakarak kaçýyordu. Akþam olmuþtu. Bu ýssýz daðlarýn akþamý tepelere çökerken, Abdurrahman Yüzbaþý ve Salih çavuþ, bölüðünün elleri üzerinde, uðrunda can verdikleri topraða, 82. Alayýn mihrabýna doðru bütün alayýn gözyaþlarý arasýnda gidiyorlardý.

18 18 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 ýksalýnspor u tanýyormusunuz? 3. lig gruplarý açýklandýðýndý orum Belediyespor un grubunda mücadele edecek bir takým ismi herkesin dikkatini çekti. Büyük bir kýsým insanýn ilk kez ismini duyduðu bu takýmýn hangi il temsilcisi olduðunu bilen sayýsýda çok azdý. ýksalýnspor. Ýstanbul un bir semtinin takýmý olan ýksalýnspor un on yýldýr baþkanlýðýný yapan Fikret Sivri nin Haber 7 tarafýndan yapýlan röportajý yayýnlayarak profesyonel ligde ilk kez mücadele edecek olan ýksalýnspor hakkýnda bilgilendirmek istedik. yýldýr ýksalýns- Baþkanlýðý- 10por'un ný yapan Fikret Sivri Bölgesel Amatör Lig 10.Grupta þampiyon olarak 3. Lig'e yükselen takýmýnýn hikayesini Haber7'ye anlattý. ýksalýnspor'un baþarýsý için her türlü yolu denediklerini söyleyen Baþkan Sivri, spor akademisinden aldýklarý desteðin bu noktaya gelmelerinde büyük rol oynadýðýný belirtti. Fikret Sivri, Türk gençlerinin spora çok yatkýn olduðunu ancak yetkili pozisyona gelen kiþilerin ufkunun yetersiz olduðunu ifade etti. Baþkan Sivri, Türk futbolunun geliþmesi için çözüm sürecinde olduðu gibi "akil adamlarýn" bulunarak yetki verilmesi gerektiðini, yönetici olan kiþilerde "eski sporcu" niteliðinin aranmamasý gerektiðini söyledi. Projes hazýrlanan ancak yapýlmayan Sütlüce Spor Tesesi onayý bekliyor ýksalýnspor'u 3. Lig'e taþýyan baþarýnýn þifresi nedir? ýksalýnspor'un 3. Lig'e yükselmesi birden olmadý. Yani bir senelik olay deðil. Yýllardýr amatör liglerde belli baþarýlar elde etsek te bir türlü çýtayý yükselmedik. Bu þekilde istediðimiz baþarýnýn gelmeyeceðine inandýk. Yaptýðýmýz araþtýrmalar sonucunda spor akademisine yöneldik. 3 yýllýk bir plan yaptýk ama daha ikinci yýlýmýzda 3. Lig'e yükselme baþarýsý gösterdik. Ýlk sene Bölgesel Amatör Lig'e çýktýk. Ertesi sezonda þampiyon olup 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandýk. Yani baþarýmýz tesadüfi bir þekilde gerçekleþmedi. Üzerinde çok uðraþtýðýmýz bir proje sonucunda takýmýmýz þuan hak ettiði yerde. Taraftar desteðiniz ne durumda? Maçlardaki ortalama taraftar sayýnýz kaç? Ülkemizde taraftar profili deðiþti. Eskiden kamyonlarla maça gidilirdi. Artýk o devir geçti. Ancak deplasman maçlarýmýzda dahi bize eþlik eden çok yapýcý ve kültürlü bir taraftar kitlemiz var. Biz zaten "Vura kýr parçala" þeklinde tezahüratlarla tribünde holigansý bir hava estiren taraftar grubunu istemiyoruz. Taraftarlarýmýz sosyal medyada, kulübe ait internet sayfalarýnda haberleþip maçlardan önce organize olabiliyor. TARAFTARIMIZ VAR Bölgesel Amatör Lig grubunda þampiyon olarak 3. lige yükselen Sütlücespor takýmý antrenman öncesinde toplu halde görülüyor 10 yýldýr ýksalýnspor kulübü baþkanlýðýný yapan Fikret Sivri stadlarýnýn olmamasýndan þikayetçi STAT YOK! Deplasmana bile baþlayacaðýný umduðumuz stadyum inþaatýnýn bu þekildeydi ama þuan þevkimiz kýrýlmýþ durumda. babasý da Türk... Yurt dýþýndan yapýlan gelecek kadar tutkulu taraftarlara halen ihalesinin yapýlma- futbolcu transferlerinin sahip olmamýza dýðýný öðrenince büyük Milli Takým baþarýsýz bir Türk gençlerinin önünü raðmen iç saha maçlarýmýzda yaþadýðýmýz stad- Bu sezona yetiþeceðin- hayal kýrýklýðý yaþadýk. dönem geçiriyor. Almanya'da yetiþen Türk sunuz? kapattýðýna inanýyor muyum probleminden dolayý istediðimiz kitleye ula- durumda malesef maçladen de ümitli deðiliz. Bu futbolcular Milli Takýmýn büyük kýsmýný oluþsýndan model olma açý- Hedef koyma açýþamýyoruz. Beyoðlu ilçesinin kulübü olmamýza oynayacaðýz. rýmýzý yine Beykoz'da turmaya baþladý. Türkiye'de neden futbolcu ye- getirilebilir. Ama bakýsýndan yýldýz futbolcular raðmen yaþanan stadyum Beyoðlu Büyükþehir Belediye Baþkaný'nýn tiþmiyor? yorsunuz adamýn sýrf krizinden dolayý maçlarýmýzý Beykoz'da oynuyo- yaþadýðýmýz sýkýntýdan Ben Milli Takýmýn rengi farklý, ülkesi farklý ruz. Bu da doðal olarak haberi olmasýna raðmen baþarýsýzlýðýný, belki çok diye transfer yapýlýyor. Aslýnda yetkili pozisyona maça gelmek isteyen kitleyi kulüpten uzaklaþtýrý- türlü yetkililere isteðimiz futbolcu tercihlerine bað- bu bürokrasiyi aþýp bir iddialý olacak ama yanlýþ gelenlerin dünya görüþü, ufku ney? Ona bakmak yor. Beyoðlu'na ait 17 adýmlarý attýramadýk. Onca lýyorum. Abdullah Avcý, lazým... Gerçekten bilgi kulübün maç yapabileceði yalnýzca bir tane saha var. O saha da Bölgesel Amatör Lig maçlarýna uðraþ verilen stadyum projesi ÝSKÝ'nin bir su borusu yüzünden durdurulmuþ. Beyoðlu'nun ihtiyacý eski dönemlerde Hakan Þükür'e yapýlan ayýbý bu kez Selçuk Ýnan'a yaptý. Türk futbolunda bir Sel- ve tecrübeleri oturduklarý koltuðu kaldýrabilecek kapasitede mi? Bence çözüm sürecinde olduðu gi- olan stadýn ihalesiçuk Ýnan gerçeði var. Siz bi Türk futbolu, Türk uygun deðil. Bu yüzden iç saha maçlarýmýzý deplasmana gider gibi Anageller anlamýþ deðiliz. ni, bir su borusu nasýl en- bu futbolcuyu kadronuzda düþünmezseniz zaten lar" bulunmalý. Ülke geli- sporu içinde "akil adamdolu Hisarý'na gidip orada oynuyoruz. Ortalama baþarýsýzlýðý haketmiþ Beyoðlu Büyükþehir Belediyesi'nin aðýrliþmesi ve çýtayý yukarýþiyor bence sporunda ge- 500 taraftarýmýz maçlarýmýza gelebiliyor. Ancak Almanya'daki eði- olursunuz. dan almasý bizi býktýrdý. lara taþýmasý gerekiyor. Bundan sonra direk olarak Ýstanbul Büyükþehir þeyler var mý? Eklemek istediðiniz bir Beyoðlu Büyükþehir Belediyesi'ne sunulan stadtim daha farklý. Bizim milli takýmýzýn bile kamp yum projesi gerçekleþmiþ Belediyesi Baþkaný Kadir yapacaðý bir tesis yok. Ýnþallah Bölgesel olsa, inanýyorum ki iç saha maçlarýmýzý ortalama ye çalýþacaðýz. Ancak süründüler. Þimdi yeni bi 3. Lig'e de iyi bir so- Topbaþ'a durumu iletme- Yýllarca otel köþelerinde Amatör Lig'de olduðu gi- 3 bin 4 bin seyirciyle oynarýz. çözüleceðine inanmaya milli takýma tesis kazanðiz. Amatörde devam et- onun direktifiyle sorunun akýllarý baþýna geldi ve luk, iyi bir renk getirece- Stadyum Projesi neden baþladýk. Böyle alttan yukarý doðru bürokrasiyi çildi. Bence futbolcularýrültüsüz dostça mücadedýrmak için harekete getirdiðimiz kavgasýz gü- gerçekleþmiyor? Biz projeyi beðendik. Beyoðlu Büyükþehir ayý baþý itibariyle ihale aþamýyoruz. Bize Mayýs mýzda bir sýkýntý yok. Bu lemizi profesyonelde de ülkenin gençleri eðitildiðinde ne kadar baþarýlý Silivri, Karagümrük baþ- sürdüreceðiz. Tepecik, Belediyesi'nin altýndan süreci bitmiþ olur, yer kalkabileceði çapta bir olabileceðini gösteriyor. ta olmak üzere birçok kulübümüzden tebrik me- teslimi yapýlýr ve yeni sezona yetiþir diyorlardý. proje olduðuna inanýyoruz. Ancak Mayýs ayýnda Sonuç olarak bugün Real Madrid formasý giyen sajlarý aldýk onlara da teþekkür Bizim bütün planlarýmýz Mesut Özil'in annesi de ediyoruz. Helal lokma bilinci GÝRÝÞ Ýnsanoðlunun yaratýlýþý gereði, maddi ve manevi pek çok ihtiyacý vardýr. Bunlarý ancak çalýþmakla karþýlayabilir. Gerçekten de, insan ilk önce canýný ve malýný korumak için çalýþýr. Baþlangýçta yaþamasý için gerekli olan ihtiyaçlarý (yemek ve içmek gibi) basittir, ama kazandýðýna paralel olarak ihtiyaçlarý da artar ve geniþler. Hayat standardýný yükseltmek, ev ve araba sahibi olmak için daha fazla çalýþmaya baþlar. Bir süre sonra bunlarý güzelleþtirmek ve artýrmak, güvenlik altýnda yaþamak, eðitim ve öðretim görmek gibi yeni ihtiyaçlar ve deneyimlere/lezzetlere meylederek refah ve saadet dairesini geniþletmeye çalýþýr. Bunun teknik ifadesi servet olup, maddi boyutuna iþaret eder. Bir de manevi servet vardýr. Ahlaklý olmak, kazancýný helal yollardan temin etmek, kazandýðýnýn bir kýsmýný diðer insanlarla paylaþmak, yanýnda çalýþanlarýn emeklerini koruyup kollamak, servetin/kazancýn manevi boyutudur. Ama bunlara dikkat etmek, maddi servetin, dolayýsýyla da medeniyetin geliþmesine katkýda bulunur. Bu açýdan ekonomi biliminin (iktisat)ýn temel unsurlarýndandýr. ünkü zengin olmak yeterli deðildir, bunun yanýnda araþtýrýcý (âlim), erdemli ve cesaretli olmak da gereklidir. Böyle olursa, innovation yani yeni araþtýrmalar, keþifler yapmak ilim ve teknolojide ilerlemeler kaydedilebilir. Dolayýsýyla Ahlak ilmi ile uðraþanlarýn faziletleri/erdemleri manevi meziyetlerle indirgemeleri doðru deðildir. Manevi lezzetlere nail olan adam hakikaten zengindir, ama fakirlikten dolayý iyi beslenemezse, fiziksel rahatsýzlýklara sahip olabilir; bu da manevi lezzetini engeller. Bir de büyük servete sahip olup, bedeni rahatsýzlýklardan veya suiistimallerden dolayý dünyevi güzelliklerden istifade etmeye mecali olmayan kiþi, aslýnda fakirdir. Bu nedenle maddi ve manevi servet, ancak helal kazanma bilincine sahip olmakla mümkündür. Bu nedenle olsa gerek, insanoðlunun maddi ve manevi özelliklerini araþtýrma, durumlarýný ýslah etmeyi hedefleyen siyaset ve edebi bilimlerden biriside Ýlim-i servet-i milk; yani Ekonomi politik veya iktisat ilmidir. Toplumsal yapýnýn hangi biriminde (memur, iþçi, esnaf, tüccar, sanayici) olursak olalým, her birimiz diðer insanlarla iliþkilerinde, beslenmelerinde, alýþ veriþlerinde ortaya çýkan deðiþikliklerin tabi olduðu ilkeleri bilmeliyiz. Maddi ihtiyaçlar ve menfaatlerine göre, hayýrlý veya zararlý olacak þeyleri bilmek, servet ve saadetlerinin artmasý ve azalmasý nedenleri hakkýnda bir takým asgari bilgiye sahip olmak gerekir. Bizim kazancýmýz ve menfaatimiz, bir diðerinin kaybýna neden olmamalýdýr. Bizim kazanmamýz, çevremizin, toplumun ve nihayetinde ülkemizin kazanmasýna katkýda bulunacak þekilde olmalýdýr. Bu nedenle iktisat ilmine ekonomi politik de denir. ünkü bizim kazancýmýz eðer meþru/helal yoldan olmazsa, bir diðerinin menfaatine zarar vermiþ oluruz. Onun iþlerine sekte vurulmasý, diðerlerinin de menfaatlerinin ihlal edilmesine neden olur. Eðer helal ve meþru yollardan kazanýrsak, silsile þeklinde birinin ilerlemesi diðerlerinin de ilerlemesi sonucunu doðurur. Helal kazanç ve paylaþma bilincinin kazanýlmasý ve gerçekten iþlevsel olmasý, birlik, beraberlik ve kaynaþmayý temin eder. ünkü teorik bilgilenme (iman) sahibi kiþi bunlarý pratiðe aktarýr (Ýslam) ve içselleþtirirse, her daim sanki Rabbinin huzurundaymýþ gibi olacaðýný (ihsan) bilir. Artýk bu kiþi Muhsin, yani ihsan eden, yardým eden, paylaþan kiþidir, üstelik bunu sýrf Rabbimin rýzasýný kazanmak için yapar, baþka bir çýkan gözetmek. Bu yardýmý yapabilmek/ihsanda bulunabilmek için iþ ve ticaret hayatýnda da, her daim O'nun huzurundaymýþ gibi davranýr. Bu özeleþtiri (muhasebe) ve murakabe bilinci, helal kazanç duyarlýlýðýný oluþturur. Bu kiþi "Muhsin"dir, çünkü kazancýný helal yollardan temin etmeye özen gösterir. "Haksýz kazanca yönelmez, helal ve meþru ölçülerin dýþýna çýkmazlar. Yaptýklarý her iþi, söyledikleri her sözü, her an 'Allah ile beraber olma' bilinci içerisinde; "Rabbim beni görüyor, yaptýklarýmý biliyor." inanç ve düþüncesiyle yapar, her þeyin en iyisini ve en güzelini ortaya koymaya çalýþýr. Bu baðlamda "Ey Ýman edenler! Mallarýnýzý aranýzda haksýz yollarla yemeyin. Karþýlýklý rýzaya dayalý ticaretle yiyin." (Nisa, 29.) ilkesine riayet ettiði için haram/haksýz yollarla edinilen her türlü kazançtan uzak durur: dolayýsýyla onun ticaret anlayýþýnda eksik ölçüp tartmak, müþteriye fahiþ fiyatla mal satmak yoktur. Sahte mal üretip tüketicilere zarar vermek gibi gayri meþru yollarla elde edilen her çeþit mal ve servetten sakýnýrlar. Eðer memur ise alýnan maaþ ya da ücretin karþýlýðýnda iþ ve hizmet üretmemek, emeðin hakkýný vermemek, rüþvet, kamu mallarýný zimmete geçirmek, yolsuzluk yapmak yoktur. I. HELAL KAZAN VE PAYLAÞMA BÝLÝNCÝ ÝÝN ÖRNEK ÝNSAN: HZ. MUHAM- MED (SAV) Din, dünyada refah, mutluluk, ahirette ise felahý/kurtuluþu saðlayacak temel ilkelerdir. Hz. Âdem'den itibaren hep ayný temel ilkeler (Tevhit, Nübüvvet, Mead) farklý zaman ve mekanlarda, farklý nebi ve resuller vasýtasýyla farklý toplumlara gönderilmiþtir. Peygamberlerimiz de bunlarý hayata aksettirmiþler, buna dair yol ve yöntemler (þerait) göstermiþlerdir. En son peygamber de Hz. Muhammed (sav)dir. Bu nedenle helal kazanma bilincini oluþturmak için büyük bir ahlâk sahibi (68/Kalem/4) Peygamberimizi rol/sosyal model olarak görmek gerekir. Diðere bir ifadeyle "Allah'ýn Ahlaký ile Ahlaklanmak, peygamberimizi anlamak, içselleþtirmek ve rol model olarak görmekten geçer. ünkü "Onun üzerinde Rabbinin sýfatlarý öylesine tecelli etmiþtir ki, nasýl Kur'an'ýn bir harfinden þüphe duyulmuyorsa, onun ahlakýnýn mükemmelliðinden de o denli þüphe duyulmaz." Dünya hayatýyla ilgili iþlerimizde, kazandýklarýmýzda, harcadýklarýmýzda helal ve haram sýnýrýna dikkat etmek için ilk peygamberden itibaren bütün peygamberler ve Peygamberimiz, bizlere örneklik teþkil etmiþlerdir. Helal kazanç konusunda bizlere örnektirler, çünkü onlara rabbimiz, "Ey Resuller! Helal olan þeylerden yiyin ve salih ameller iþleyin" demiþtir. Dünyadaki yaþantýmýzýn huzurlu ve güvenli olmasý için helal ve haramý bilmek te yetmez,, iyi ve kötü, doðru ve yanlýþ, helal ve haram arasýnda þüpheli olaný bulmak için sürekli bir araþtýrma ve derin tefekkür içinde olmak demektir. Nitekim "Helalin ne olduðunu öðrenip onu Meryem UYANIK kazanmaya çalýþmak her orum Ýl Müftülüðü müslümana vaciptir."diyerek bu hususa iþaret etmiþ- Din Hizmetleri tir. Hz. Peygamberimiz bunu nasýl yapacaðýmýzý bize Uzmaný þöyle anlatýr: "Helal olan þeyler belli, haram olan þeyler bellidir. Bu ikisinin arasýnda, halkýn birçoðunun helal mi, haram mý olduðunu bilmediði þüpheli konular vardýr. Þüpheli konulardan sakýnanlar dinini ve ýrzýný korumuþ olur. Þüpheli konulardan sakýnmayanlar ise gitgide harama dalar. Týpký sürüsünü baþkasýna ait bir arazinin etrafýnda otlatan çoban gibi ki, onun bu araziye girme tehlikesi vardýr. Dikkat edin! Her padiþahýn girilmesi yasak bir arazisi vardýr. Unutmayýn ki, Allah'ýn yasak arazisi de haram kýldýðý þeylerdir. Þunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçasý vardýr. Eðer bu et parçasý iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eðer o bozulursa, bütün vücut bozulur. Ýþte bu et parçasý kalptir." "En faziletli amel helal kazanç" olup, Takva iþte bu hali kazananlarda olur. Bu durumda olanlar, yani muttakiler hikmet verilmiþ kimseler olup " pek çok hayýr verilmiþtir." Peygamberimiz helal kazancýn önemini o kadar vurgular ki, bunu bir cihat olarak nitelendirir Bunun ne derece önemli olduðunu Ýslam düþüncesinin yýldýzlarýndan olan Mevlana'ndan hareketle þöyle verebiliriz.:"bilgi de hikmet de helal lokmadan doðar; aþk da, merhamet de helal lokmadan meydana gelir. Bir lokmadan haset, hile doðarsa, bilgisizlik, gaflet meydana gelirse sen o lokmanýn haram olduðunu bil. Hiç buðdayýný ektin de arpa çýktýðýný gördün mü?" Muttaki (takva) niteliðini kazanabilmek, helal yoldan kazandýklarýmýzý yine meþru ve helal olarak harcamamýzdan geçer. Bunun bir kýsmý zorunludur, zekât olarak her mümin/enin kazandýklarýmýzda hakký vardýr, bir de sadaka olarak verilmesi, toplumsal paylaþýmda bulunulmasý hususu vardýr. Eðer bu bilince ulaþabilirsek, yani maddi ve manevi kazandýklarýmýzdan "Hayýr olarak harcayabilirsek, yine kazanan biz olacaðýz. ünkü bu paylaþým bizim iyiliðimizdir. Rabbimiz, burada iyilik ve hayýr arasýnda bir özdeþlik kurarak, temel hedefin birilerini hoþ görünmek ya da baþka bir menfaati için deðil sadece kendi rýzasýný kazanmak için iyilik yapmamýz gerektiðini söylüyor. Gerçek iyilik; Kur'ani terimle Birr olan budur. Birr ( takva/gerçek iyilik), yüzlerinizi doðu ve batý tarafýna çevirmeniz deðildir. Asýl iyilik, o kimsenin iyiliðidir ki, Allah 'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanýr. Allah rýzasý için yakýnlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmýþlara, dilencilere ve boyunduruk altýnda bulunan köle ve esirlere (hür kalmalarý/olmalarý için) sevdiði maldan verir. Namaz kýlar, zekât verir. Antlaþma yaptýðý zaman sözlerini yerine getirir. Sýkýntý, hastalýk ve savaþ zamanlarýnda sabreder. Doðrular ve muttakîler iþte bunlardýr." Görüldüðü üzere, helal kazanýp, harcama bilinci doðrudan manevi servet olup, maddi servetin vazgeçilmezidir. Evinde, iþyerinde velhasýl hayatýnýn her aþamasýnda kiþiyi ahlaklý kýlan iyi olaný bilip, helal/doðru olaný her durum ve þartta yapmaya çalýþmasý, yanlýþ/haramdan kaçýnmasýdýr. Bu nedenle kazanýrken konuþtuklarýmýzda dürüst olmalý, haramdan kaçýnmalýyýz. Helalimize haram karýþtýrmamalýyýz. Dinin esasýný helal mal oluþturmaktýr. Yani Dinin direði helal lokma üzerinde durmaktadýr. Gerçekten bu þarta uygun davranýlsa, kötülüklerin hemen hemen hepsi ortadan kalkmýþ olurdu. Bu nedenle olsa gerek Peygamberimiz "Doðru sözlü ve güvenilir tüccar, (ahirette) peygamberler, sýddîkler ve þehitlerle beraberdir." Diyerek müminleri iþ ve ticaret hayatlarýnda dürüst davranmaya ve dolayýsýyla helal kazanç duyarlýlýðýna sahip olmaya teþvik etmiþtir. Helal ve haram arasýndaki þüpheli olanlardan kaçýnmak "muttaki" olmaktýr, demiþtik, bunun olmazsa olmaz þartý yiyip, içmede ve harcamada israftan kaçýnmakla olur. Ailecek yiyip içmeye fazla meyilli olmamak gerekir, zira helal mal, israfa, gereksiz harcamaya uygun deðildir. Nitekim Rabbimiz, ""Ey iman edenler, Allah'ýn sizin için helal kýldýðý güzel þeyleri haram kýlmayýn ve haddi aþmayýn. Þüphesiz Allah, haddi aþanlarý sevmez. Allah'ýn size rýzýk olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine inanmakta olduðunuz Allah'tan korkup-sakýnýn." Buyurmaktadýr. Yine ayný baðlamda Bakara suresinin 267.ayetinde ""Ey iman edenler, kazandýklarýnýzýn iyi olanýndan ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacaðýnýz bayaðý þeyleri vermeye kalkýþmayýn ve bilin ki, þüphesiz Allah, hiç bir þeye ihtiyacý olmayandýr, övülmeye layýk olandýr." Demektedir. O halde bize düþen, "Yeryüzünde bulunan helal ve temiz þeylerden yiyiniz. Þeytanýn adýmlarýný izlemeyin. ünkü o, sizin apaçýk düþmanýnýzdýr," emrine uygun davranmaktýr Helal ve Haram Kazanç Farký: Bu konuda Ýslam düþüncesinin önde gelen âlimlerinden olan Ýbn Sina'dan hareketle þunlarý söylemek mümkündür: "Günahla hýrsýzlýkla çirkin sözle, yalanla, yüzsüzlükle, hayâsýzlýkla, yiðitliði yaralamakla ve namusu kirletmekle elde edilen her kazanç, deðeri çok olsa bile bir hiçtir, maddesi çok olsa da azdýr, kolay görünse de önemsizdir, göze karlý görünse de sonu vahimdir. Temiz ve iyi kazanç; miktarý az, aðýrlýðý hafif de olsa, daha lezzetli, daha güzel, daha bereketlidir. Bu nedenle insan elde ettiði þeylerin bir kýsmýný paylaþmalýdýr. Ýyilik yolunda harcamalýdýr Helal Kazancýn iyilikle harcanmasý: Manevi erdemler üzerinde duran Ýbn Sina'ya göre, helal kazancýn iyilikle yapýlmasýnýn nasýl olacaðý üzerinde durur. Ýyiliðin ilk þartý, hemen yapýlmasýdýr, çünkü hemen yapýlmasý daha elveriþlidir. Ýkincisi gizliliktir, çünkü gizlenmesi, daha yardýmcýdýr. Üçüncüsü küçümsenmesidir, çünkü küçümseme daha uygundur. Dördüncüsü arttýrýlmasý ve sürekliliðidir, çünkü yardýmýn kesilmesi, baþýný unutturur ve sonucunu siler. Beþincisi yapýlacak yerin seçimidir, çünkü yapýlan iþ, ona iyi katlanacak, þükrünü yerine getirecek, iyiliklerini yayacak, sevgi ve dostlukla karþýlayacak kiþiye yapýlmazsa, tohumu tutmayan ve kini bitirmeyen çorak topraða atýlmýþ tohum gibi olur. Bunu yapan zengin kiþi, yani zulüm ve haksýzlýk yapmamak, aþýrý kazanç hýrsýyla kendisini yormamak þartýyla gösteriþli bir hayat da yaþayabilir. Eðer kazanýlan servet, gösteriþ olsun diye, birilerine yaranmak için, ailelerine gelecek bir zararý engellemek için farklý amaçlarla harcanýrsa, bu iyilik ve erdemlilik deðildir. Bu durum, aðýr bir yükü sýrtýna alýp daðýn tepesine çýkan, sonra da onu oradan aþaðý doðru salýveren kiþinin durumuna benzer. Bu nedenle bir þeyi yukarý çýkarmak güç isteyen, ancak aþaðý yuvarlamak kolay olan ve güç gerektirmeyen bir durumdur. Dolayýsýyla servetini yanlýþ yollarda harcamamalýdýr. Bu baðlamda helal kazanç ve paylaþým bilincinin oluþturulmasý için cimrilik ve israf gibi iki aþýrý uçtan kaçýnmanýn üzerinde durmak gerekiyor, Bunun için cömertlik kavramýný incelemek gerekir Helal Kazanç ve Paylaþým Bilinci ve Cömertlik: Cimrilik ve israftan kaçýnmak ve cömert olabilmek için önce malýn nasýl kazanýldýðý ve farklý durumlarýnýn bilinmesi gerekir. Ýnsan yaþamak için çalýþmalý ve servet/mal kazanmalýdýr. Ancak serveti/malý helal ve meþru yoldan kazanmak zordur, güzel kazanç yollarý azdýr; dürüst kimselere göre, kazanç þekilleri de çok deðildir, denilebilir. Dürüst olmayanlar ise nasýl ve hangi yoldan kazandýklarýna önem vermezler, bu nedenle dürüst ve hür pek çok kiþinin çok fazla malý yoktur. Hikmet ve erdemli olmak iþte bu sýnýrda belli olur. Büyük Ýslam ahlak filozofu Ýbn Miskeveyh'e göre, akýllý kiþi, kýnanmalardan uzak, þerefi lekelerden temiz, kötü kazançlarla kirlenmemiþ, hýyanet, hýrsýzlýk, haksýzlýkla elde edilmemiþ, arsýzlýk ve kötülükten arýnmýþ ve diðer tüm kötülüklere bulaþmadan mal edinendir. Bu kiþi, bu nedenle sevinir, rahat ve övülmeyi maldan üstün tutar, þansýný kýnamaz, baþýna gelenlerden dolayý kin tutmaz. Sonuç: O halde bizlere düþen görev peygamberimizin buyurduðu üzere, Allah'tan sakýnmak/ittika etmek, yani onunla olan irtibatýmýzý takva çerçevesinde kurmak, dünya nimetlerini isteme hususunda mutedil olmak ve her türlü aþýrýlýktan; ifrat ve tefritten sakýnmaktýr. ünkü bizim itikadýmýza göre, yiyecek ve içeceðimizi (rýzkýmýzý) temin etmede bir takým gecikmeler, aksamalar olsa bile, bu rýzkýn tamamýný almadýkça hiçbir nefis ölmeyecekti Helal olaný alýnýz ve haram olaný terk edip, kazancýmýzý bereketlendirmeliyiz.

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 25 TEMMUZ orum Emniyet Müdürlüðü Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði hizmet binasý üzerinde bulunan lojmanlarýn muhtelif onarýmý yapým iþi. Yer: epni Mah. Ýnönü Cad. No: 28 orum Saat: Hitit Üniversitesi Fýrýn cihazlarý alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý Saat: T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, - ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2013/2014 kampanya dönemi atýksu arýtým tesisi iþletilmesi, bakým ve onarým hizmet alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km orum Saat: TEMMUZ Defterdarlýk Ýl Müdürlüðü Defterdarlýk hizmet binasý oda ve koridorlarýna boyabadana yapýlmasý iþi. Yer: Hükümet Konaðý ek bina kat 1 Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Giyim eþyalarý alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Dik refrijerant montaj ve YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. aðla KAYNAR Sedat kýzý 01/01/2002 orum Doðumlu (.HAK:2064) YÝTÝK Kullanmakta olduðum Beko 101 ATR marka, MF AL sicil nolu yazar kasamýn vergi levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Murat KEPE T.C.No: Ulukavak Mah. Mavral Sok. No: 52/A (.HAK:2062) YÝTÝK 19 DS 627 nolu aracýmýzýn plakasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Tuðra Un Ýrmik Yem Mak. Ýmalatý San. Tic. Ltd. Þti. orum nolu vergi mükellefiyim. (.HAK:2058) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi, anakkale 116 Jandarma Er Eðitim Tugayýndan almýþ olduðum asker kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Özkan KAYMAK Mehmet oðlu 21/4/1993 orum Kýlýçdere Köyü Doðumlu (.HAK:2057) demontaj iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km orum Saat: TEMMUZ T.C. Kargý Ýcra Dairesi orum ili Kargý ilçesi, 92 parsel no, Karabürçek köyünde taþýnmaz malýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 4.800,00 Yer: Kargý Adliyesi Hükümet binasý önü Saat: orum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum Ýskilip ilçesi Sakarya Ýlkokulu onarým yapým iþi. Yer: orum Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Bürosu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 TV 179 plakalý 2010 model Fiat marka Fiorino Cargo 1.3 Actuel tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Hizmet binasý deprem güçlendirme yapým iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Valilik binasý 8. kat Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS evre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü orum merkez Jandarma personel lojmanlarý (50 daire+altyapý) inþaatý yapým iþi. Yer: evre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü etin Emeç Bulvarý No: 5 Dikmen/Ankara Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü orum-boðazkale Evci Göleti sulamasý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: ankaya/ankara Saat: AÐUSTOS orum Belediye Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2013/2014 kampanya dönemi sabit ve seyyar pancar boþaltma makinelerinin bakým, onarým ve iþletilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fab. Toplantý Salonu Ankara Yolu 9. km Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 3058 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle/Köy mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS orum Belediye Baþkanlýðý Meydan Camii mermer kaplama, abdesthane ve WC yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili Tepecik Mahallesi 760 ada, 5 parseldeki, 5 nolu baðýmsýz bölümde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 2785 ada no, 16 parsel no, Ilýca Mahalle/Mevkii, 4 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 AT 927 plakalý, 2000 model, Lada marka, Lada Vega Sedan tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 19 KT 983 plakalý, 2005 model, Fiat marka, Doblo Cargo 1.3 tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: epni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) orum Hitit Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi Sistemi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 4. Ýcra Dairesi Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM * ORUM MERKEZE 7 KM UZAKLIKTA * 500 M2 * ELEKTRÝK (SOKAK AYDINLATMASI MEVCUTTUR) * YOL+ÜCRETSÝZ SU KULLANIMI * TEL ÖRGÜ ÖDEMEDE KOLAYLIK * MÜCAVÝR ALAN ÝÝNDE ÖDEME ÞEKLÝ: PEÞÝN FÝYATI: TL TAKSÝTLÝ FÝYATI: TL orum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum 3. Ýcra Dairesi 19 UC 552 plakalý, 2006 model, BMW marka, gümüþ renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 06 DK 8423 plakalý, 2011 model, Mitsubishi marka, L200CR102, 5DIDK 4X2 tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra Dairesi (.HAK:1624) (.HAK:1867) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 12 EYLÜL T.C. orum 1. Ýcra Dairesi orum merkez ilçe Karakeçili Mahallesi muhtelif yer ve muhtelif kýymetlerde taþýnmazlarýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 81 ada no, 2 parsel no, Ýbrahim ayýrý Mah. Mahalle/Mevkii de arazinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Satýlýk Masaj Yataðý Elektrikli 2 adet masaj yataðý satýlýktýr. Mür. Tel: Meydan Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði AUTO CHECK UP 2. EL OTO TEST MERKEZÝ Garantili Oto Expertiz Merkezi ÞÝMDÝ ORUM DA 2. el araç alým-satýmýnda güvenilir expertiz raporu verilir. (.HAK:1929) (.HAK:1993) (.HAK:2055) Ankara Yolu 2. Km. Ýkram Petrol içi Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Mobilyacýlar Bölümünde 400 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: Kiralýk Daire Bahçelievler de 2+1 kaloriferli daire kiralýktýr (.HAK:3429) ARÞAMBA 24 TEMMUZ ÝFTAR DA AIÐIZ ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Bayan Elemanlar Aranýyor Küçük Sanayi Sitesi ndeki firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan elemanlar alýnacaktýr. Asgari ücret+ssk+yemek Mür. Tel: Satýlýk Otomobiller (.HAK:2042) Piramit Makina Eleman Arýyor (.HAK:2037) POMPA SATIÞ GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR Ýstasyonumuzda görevlendirilmek üzere tecrübeli Pompa Satýþ Görevlileri Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:2059) (.HAK:2056) KÝRALIK ÝÞYERÝ 3 kat+bodrum 1600 m2 kullaným alaný bulunan epni Mah. Taþhan Caddesi No: 50 deki orum Diyaliz (.HAK:1968) * Kaynakçýlar * Taþlamacýlar * Makina Boyacýlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: K.S.Sitesi 21. Cad. No: 50 Tel: Merkezi binasý kiralýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR KÜÜK SANAYÝ SÝTESÝNDEKÝ, MOBÝLYA AKSESUARI SHOWROOMUMUZDA BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN, MÜÞTERÝ DÝYALOÐU ÝYÝ PREZANTABL PERSONEL ALINACAKTIR. ADRES:K.SAN.SÝTESÝ 7 SOK. NO:1 ORUM (.HAK:2041) 1997 model 1.6 Renault 19 Europa gümüþ gri (hatasýz) ,00 TL 2011 model Clio Sembol dizel 1.5 hatasýz gümüþ gri ,00 TL Tel: KÝRALIK DEVRE MÜLK Sorgun Büyük Termal Otel de Aðustos tarihleri arasýnda bir hafta 5 kiþilik devre mülk kiralýktýr. Detaylý bilgi için Tel: (.HAK:2045) ÖZSARAOÐLU PETROL Ýskilip Cad. No: 42 (Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Karþýsý) ORUM Tel: TEL: Size çok çekici iþ teklifimiz var. Otomotiv sektörüne ilgi duyan, bu sektörün köklü bayisinde çalýþmayý hedef edinmiþ, geliþmeye açýk, baþarma azmi yüksek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. SERVÝS YEDEK PARA BÖLÜMÜMÜZDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TERCÝHEN DENEYÝMLÝ BAY ELEMAN ALINACAKTIR "HALKLA ÝLÝÞKÝLER KONUSUNDA DENEYÝMLÝ MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU BAYAN ALIÞMA ARKADAÞI ALINACAKTIR." MÜRACAAT EDECEK ADAYLARI EN AZ LÝSE MEZUNU OLMASI VE 30 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI GEREKMEKTEDÝR. Yukarýda belirtilen özelliklere sahip adaylarýn aþaðýdaki adrese þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Baþvurular kesinlikle gizli tutulacaktýr. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV ORUM FÝAT BAYÝÝ evre yolu Ýskilip Kavþaðý no:304 ORUM Tel:(364) (.HAK:2024) (.HAK:2028) (.HAK:2021) (.HAK:1982) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR (.HAK:2044) Fast Food iþinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mutfak elemaný aranýyor. Mür. Tel: Beyaz Eþya da maliyetine satýþlar baþlamýþtýr Ayrýca Devren Satýlýktýr Halen faal durumda olan iþyerimiz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Asilay Dayanýklý Tüketim Mallarý Karakeçili Mah. Albayrak Cad. No: 8/A Tel: Satýlýk Otomobil 2006 model Skoda Octavia 1.9 TDÝ orjinal, hatasýz, bakýmlý Devren Satýlýk Kýraathane ve Bilardo Oyun Salonu Saðlýk sorunlarým nedeniyle halen (.HAK:2049) ELEMAN ARANIYOR Mobilya imalathanesinde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý aranmaktadýr (.HAK:2048) faal olan iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel:

20 ARÞAMBA 24 TEMMUZ 2013 Amatörlerin malzeme ihalesi 2 Aðustos ta orum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan her yýl amatör ku- alýnan malzemelerin ihalesi 2 Aðustos cu- lüplere ma günü yapýlacak. Dün gazetede yayýnlanan ilana göre bu yýl amatör kulüplere dokuz ayrý malzeme alýnacak. Malzemelerin detayý siteden öðrenebilecekler. 2 Aðustos cuma günü saat de orum Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü anbarýnda yapýlacak. Ýhale sonucunda kazanan firma yirmi gün içinde malzemeleri teslim edecek. orum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan organize edilecek daðýtým ile amatör kulüpler yeni sezon malzemelerine kavuþacaklar. Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan alýnacak malzemelerin yaklaþýk 70 bin lira civarýnda tutmasý bekleniyor. Belediyespor sahaya indi orum Belediyespor üç gündür süren kros çalýþmasýnýn ardýndan dün sabah Ulukavak sahasýnda tempolu koþu ve akþam ise topla taktik aðýrlýklý bir çalýþma yaptý. Tüm futbolcularýn katýldýðý çalýþmalarda Teknik Heyet tempoyu devamlý yükseltmeye çalýþtý. Arif hoca Utku ya tempo veriyor! orum Belediyespor da yeni sezon hazýrlýklarý günde çift çalýþma ile devam ediyor. Oldukça yüksek tempoda ve aðýr geçen antrenmanlarda en fazla zorlanan isim ise kaleci Utku olarak görünüyor. Tatilde kilo aldýðý gözlenen kaleci Utku koþular sýrasýnda en sonda ve aðýr tempoda koþuyor. Üç kalecinin grup halinde temposunu düþük gören antrenör Arif Ceylan devreye giriyor ve kalecilere tempoyu artýrmalarýný istiyor. Ceylan istediði olmayýncada bu kez gruba katýlarak onlarla birlikte koþarak tempoyu artýrýyor. Kýsa sürelide olsa profesyonel futbol oynayan sakatlýðý nedeniyle erken býrakmak zorunda kalan Arif Ceylan Belediyespor da yeni sezonda olumlu iþler yapacak gibi görünüyor. ýrkpýnar ve özel Kyaðlý güreþ organizasyonlarýnda yasaklý madde kullandýðý iddia edilen 10 sporcu, Güreþ Federasyonu tarafýndan disiplin kuruluna sevkedildi. Halil Ýbrahim Karakuþ veda etti ve ayrýldý Halil Ýbrahim de vedalaþtý orum Belediyespor da yeni sezon kadrosunda düþünülmeyen isimlerle yollar ayrýlmaya devam ediyor. Teknik Heyetin raporu doðrultusunda kadroda düþünülmeyen isimlerden son olarak Halil Ýbrahim Karakuþ sözleþmesini fesh ederek kulüpten ayrýldý. Pazartesi günü orum a gelen Halil Ýbrahim Karakuþ, Ýdari As Baþkan Mustafa Ercan ile görüþerek kulüple olan sözleþmesini karþýlýklý olarak fesh etti. orum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný dün sabah ve akþam Nazmi Avluca Sahasý nda yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlar üç gün süreyle atak ve Fuar Alaný Koþu parkurunda yaptýðý kros çalýþmasýnýn ardýndan dün ilk kez sahada çalýþmaya baþladýlar. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya sýnavý nedeniyle izinli olduðu için Emir Gökçe dýþýndaki tüm futbolcular kaatýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda daha sonra sahada yüzer metrelik bölümlerde tempolu ve süreli koþular yaptýran Teknik Direktör Halit Kýlýç son bölümde ise minderler üzerinde kuvvet ve dinlendirme hareketleri yaptýrdý. Tempolu koþu sýrasýnda Teknik Direktör Halit Kýlýç ve antrenör Arif Ceylan sýk sýk futbolculardan tempoyu yükseltmelerini istedi. Dopingli pehlivan sayýsý 10 a yükseldi Muhammed Zahid antrenmanda orum Belediyespor un orumspor dan son transferi kaleci Muhammed Zahid oldu. Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takým kalesini bir çok maçta koruyan genç kaleci Muhammet Zahid dün sabahtan itibaren orum Belediyespor antrenmanlarýna çýkmaya baþladý. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Muhammed Zahid in takýmla çalýþmalara çýkacaðýný sürekli forma giyebilecek bir takým bulmalarý halinde kiralýk olarak vereceklerini bulamadýklarý takdirde ise kadrolarýnda tutarak göstereceði performansa göre forma giyeceðini söyledi. Belediyespor, orumspor dan daha önce Osman Bodur ve Erol u renklerine baðlamýþtý. Muhammet Zahid dünki çalýþmada Minder dýþýnda sadece Kýrkpýnar yaðlý güreþlerinde sporculardan doping için testler alýnýyordu. Güreþ Federasyonu temiz spor yapýlabilmesi için tüm özel yaðlý güreþ organizasyonlarýndan da test almaya baþlayýnca dopingli sporcular birer birer ortaya çýkmaya baþladý. Federasyon yetkilileri dopingin mindere sýçramamasý için her türlü kontrollerin yapýldýðýný belirterek "Aman Minderden" uzak dursun diyerek Ata sporu güreþin her alanda temiz yapýlmasý için mücadele edeceklerini belirtti Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'ne katýlan baþpehlivan Süleyman Aykýrý ile büyük boyda güreþen Bilal Kývrak'ýn Haziran ayýnda yapýlan Kýzýlcahamam ve Silivri güreþlerinde alýnan numunelerde yasaklý maddeye rastlandýðý belirtildi. 652'inci Kýrkpýnar Güreþleri'nin ikinci gününde er meydanýnda doping þoku yaþanmýþ, baþpehlivanlardan Serhat Gökmen ile orta boyda güreþen Özer Ay, Türkiye Güreþ Federasyonu (TGF) tarafýndan alýnan kararla güreþlere alýnmamýþtý. Daha sonra ise doping iddialar devam etmiþ, baþpehlivanlardan Sermest Bulut, Ali Altun, Bekir Seçim, Ahmet Serbest, Gökhan Arýcý, Murat Aydoðdu'nun Haziran ayýnda alýnan doping numunelerinde yasaklý maddeye rastlanmýþtý. Dopingli pehlivan sayýsý 10'a çýktý Bu kez ise Kýrpýnar'da güreþen ve bu yýl ilk 16 baþpehlivan arasýna ismini yazdýran Süleyman Aykýrý'nýn Haziran ayýnda alýnan doping testi sonuçlarýnýn pozitif çýktýðý belirtildi. büyük boyda güreþen Bilal Kývrak'ýn ise 24 Haziran'da Silivri Belediyesi tarafýndan düzenlenen 10. Geleneksel Yenici Mehmet Yaðlý Pehlivan Güreþleri'nde alýnan numunesinde yasaklý maddeye rastlandýðý öðrenildi. Kývrak, Silivri'deki güreþlerde ikinci olmuþtu. Güreþ Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edilen sporcularýn 2'þer yýl men cezasý almasý bekleniyor. vrupa Muay Thai AÞampiyonasý nda mücadele edecek milli takýmda 51 Kg da Musa Uysal milli formayý giyecek. Muay Thai Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre bugün Portekiz in Lizbon þehrinde yapýlacak olan Avrupa Muay Thai Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takým uçakla Ýspanya ya oradan da karayoluyla Portekiz e geçti. Milli takým kafilesinde Kafile Baþkaný olarak Okþar Taþtan ile Yönetim Kurulu üyeleri Þakir Bayramoðlu, Murat Yýlmazer, Ömer Iþýk, Yýlmaz eken ile milli takým teknik direktörü Hakan Þahade, antrenörler Ahmet Yokuþ, Süleyman Babacan, Bünyamin Yýldýz ve Gülcan Tekin ile þu sporcular bulunuyor, Büyük erkeklerde 48 Kg da Sergen Telli, 51 Kg da ilimizden Musa Uysal, 54 Kg da Selim Yýldýrým, Akþam ise saat de yine Nazmi Avluca sahasýnda çalýþan Belediyespor da futbolcular yeni sezonun ilk topla antrenmanýný yaptýlar. Topla kontrol, uzun ve kýsa paslar gibi çalýþmalar yaptýran Teknik Direktör Halit Kýlýç sabahlarý dayanýklýlýk akþamlarý ise topla çalýþacaklarýný ve kampa kadar bu program doðrultusunda hazýrlýklarýn devam edeceðini belirtti. alýþma öncesinde Teknik Direktör Halit Kýlýç futbolcularla sohbet ederken Kaptanlar yeni transferler orum Belediyespor da yeni sezonda takým kaptanlarý yeniden orum a dönen üç eski orumspor lu futbolcular sýrasýyla Nedim, Vedat ve Buðra olarak belirlendi. orum Belediyespor da Teknik Heferler ile eskilerin kýsa min kaptan olarak göha iyiye gideceklerine Hamit Iþýk, yeni translirterek üç tecrübeli is- olarak her geçen gün dayet yeni sezonda takým kaptanlarýný belirledi. Buna göre kýrmýzý siyahlý takýmda Nedim, Vedat ve Buðra takým kaptanlýklarýný yapacaklar. Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn verdiðini bilgiye göre orumspor da sürede kaynaþtýðýný berevlendirildiðini takým inandýðýný söyledi. profesyonel olduktan sonra bir çok kulüpte forma giydikten sonra yeni sezonda yeniden orum a dönen üç tecrübeli isim yeni sezonda takým kaptaný olarak görevlendirildiler. Birinci kaptan olan olarak Nedim, ikinci kaptan olar Vedat üçüncü kaptan olarakda Buðra nýn görev yapacaðýný belirten Genel Kaptan Birinci kaptan Nedim ve üçüncü kaptan Buðra birlikte Ýkinci kaptan Vedat Avrupa Muay Thai Þampiyonasý bugün Lizbon da baþlýyor Büyük erkekler 51 Kg da orum lu Musa Uysal milli formayý giyecek. Federasyon kayýtlarýnda orum lu olarak görünen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne izin yazýsý gelen Musa Uysal ýn orum da çalýþma yapmadýðý tanýyan bir antrenörün olmadýðý öðrenildi. Musa Uysal ýn baþka ilde yaþayan orumlu bir sporcu olduðu tahmin ediliyor. 57 Kg da Ýsmain Ozan Ünlü, 60 Kg da Orhan Erden, 63.5 Kg da Gökhan Kýlýç, 67 Kg Yunus Baruð, 71 Kg Emrah Yalçýn, 75 Kg Yýlmaz Öztürk, 81 Kg Þahin Aras, 91 Kg Ýbrahim Giydirir ve +91 Kg Deniz Iþýk. Büyük bayanlarda ise 45 Kg da Rümeysa Burulay, 48 Kg da Hatice Erdoðan, 51 Kg da Özlem Þan, 54 Kg da Meltem Baþ, 57 Kg da Elif Güney, 63.5 Kg da Hamdi Sena ýnar, 67 Kg da Bedia Taçyýldýz, 71 Kg da Aydan Yurtsever. Muay Thai Milli Takýmlar Teknik Direktörü Yýlmaz eken, üç etap kamp yaparak Avrupa Þampiyonasý na hazýrlandýklarýný ve hedeflerinin kürsünün en üst basamaðýnda yer almak olduðunu söyledi. Federasyon Baþkaný Halil Durna da sekiz bölge þampiyonasý ve üç bin kiþinin mücadele ettiði müsabakalar sonunda seçilen milli takýmýn en iyi þekilde hazýrlandýðýný ve ektikleri hasadý toplama zamaný olduðunu söyledi. Avrupa Þampiyonasý A divisyonda birinci olan sporcular Ekim ayý içinde IOC Uluslararasý Olimpiyat Komitesi tarafýndan programlanan ve Rumsa nýn St. Peterburg kentinde yapýlacak olan Spor Accord Mücadele Spor Oyunlarý nda mücadele etmeye hak kazanacaklar. Avrupa Muay Thai Þampiyonasý na giden milli takým hareketinden önce havaalanýnda toplu halde

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı