E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an:"

Transkript

1 E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an: Evangelischer Erziehungsverband e.v. Lister Meile Hannover Telefon (0511) Telefax (0511) hannover.de VSE - Jugendhilfeeinheit (JHE) Hainholz Ergün Arslan / G.A. Minci Glashüttenstr Hannover Tel.: Faks: gençler ve anne babalar n kullanabilece i dan flma k lavuzu

2 Herausgeber: Evangelischer Erziehungsverband e.v. Lister Meile Hannover Telefon (0511) Telefax (0511) Bu dan flma k lavuzu Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Bakanl n n mali deste i ile haz rlanm flt r. 0,50 Euro telif hakk ücreti karfl l nda yay mc dan istenilebilir. Tasar m, redaksiyon: Dr. Harald Tornow, Wuppertal Türkçe düzenlemesi: Ergün Arslan ve G.A. Minci Nizampaj, çizimler: Finzenhagen & Partner, Krefeld Bask : L.N. Schaffrath, Geldern 1. Türkçe bask : adet, 12/2001 VSE - Jugendhilfeeinheit (JHE) Hainholz Glashüttenstr Hannover Tel.: Faks: Telefonla dan flma: Cuma: Çeviri: Tercüme Bürosu Direko lu Say n okur, resim ve karikatürler bu broflürün Almanca bask s ndan oldu u gibi al nm flt r. Bu, görsel olarak, göçmenlere hitap etmeyebilir. Anlay flla karfl laman z ümit ediyoruz. Ayr ca E itim Yard m almak s kça iddia edildi i gibi sizin Almanya dan s n rd fl edilmenize yol açmaz. Sadece baflka nedenlerle (örne in suç iflleme) birarada ortaya ç kt nda sorun teflkil edebilir. Bu gibi durumlarda dan flma merkezlerine veya yukar daki adrese baflvurunuz. 2 Bu broflür nas l okunur? Asl nda sözkonusu olan sorunlar neler? Gençlik Yard m na neden ihtiyaç var? E itim yard m nda haklar m z ne anlama geliyor? En iyi yard m nereden al nabilir? Dan flma merkezleri ne anlama gelir? Aileler için ne gibi yard mlar sözkonusu? Günlük gruplar (Tagesgruppe) yada sosyal grup çal flmalar? Bakıcı aileler nas l yard mc olur? Yurtlar nas l yard mc olabilir? Baflka ne gibi imkanlar var? 18 yafl n geçtiysem neler yapabilirim? steme ve seçme hakk m var mı? E itim yard m n n masraf ne kadar? Ek: Çocuk ve Gençlik Yard m Yasas ndan al nt lar 3 çindekiler

3 Bu broflür nas l okunur? Ö n e r i v e t a v s i y e l e r "Sorular m n cevab burada" Sayfalar s ras na göre arka arkaya okunur, ya da 3. sayfada liste haline getirilmifl sorulara göre cevaplar aran r. Metindeki oklar ( ) ilginç olabilecek di er sayfalara iflaret eder. Tek tek her sayfa sorulara iliflkin bilginin tamam n, öneri ve tavsiyeleri içerir. Yani bütün sayfalar n tek tek okunmas gerekmez. Her sayfada bilinilmesi gerekenler ve bunlara ait neler yap labilece ine iliflkin tavsiye ve öneriler bulunmaktad r. E er " " iflareti varsa, bu Çocuk ve Gençlik Yard m Kanunu nun bir maddesini ifade eder. Kanun metni ekten (32. sayfadan itibaren) okunabilir. Kanun maddelerinden korkmay n. Haklar n bilmeyen bunlar kullanamaz. Onun için bu broflürü okuyun. Broflür gençlik yard m konusunda çocuklar, gençleri ve yetiflkinleri bilgilendiriyor. Gençlerin de anlayabilmesi için metin kolay anlaflılabilir bir dille yazılmıfltır. Her fleyi biraz daha anlafl labilir hale getirmede resimler yard mc olamaktadır. Lütfen bu broflürü baflkalar na da veriniz! Çocuk ve Gençlik Yard m Kanunu ndan ne kadar çok insan n haberi olursa, uygulanmas da o kadar kolay olacakt r. Örne in bu broflürde, problemlerle karfl lafl ld nda nas l davran labilece i hususunda bilgi sahibi olunabilir. Bu broflür, aile içerisinde tart fl labilir, ya da okullarda kullan labilir. "Bu broflürü anlayabilmek için insan n fazla zamana ihtiyac yok." '' Nihayet anlafl labilir bir broflür" 4 5

4 "Bu çocuk niçin bu kadar içine kapan k? Keflke daha baflka arkadafllar olsayd! Galiba herfleyi yaln fl yapt m!" "Eve yine çok geç geldi. Aaah aah, annesi daha fazla müdahale edebilse! Evde huzura ihtiyacım var!!" "Okulda beni neden sevmiyorlar? Ortal toplamay can m hiç ama hiç istemiyor. Moruklar dövmeye kalkarsa, çeker giderim!" Asl nda sözkonusu olan sorunlar neler? Sorunlar, çözülmesi zor olan görevlerdir. Aile içerisindeki yaflam, çocuk e itimi, ya da gençlerin kendi bafllarına yaflama istekleri oldukça zor olabilir, hatta kötü sonuçlara yol açabilir. Bu tür sorunlar n farkl farkl nedenleri olabilir: - Karfl l kl anlaflamama, sab rs z olma, birbirini k rma ve hatta bazen fliddet de kullanma. - Her fley denenmifl, yap labilecek baflka bir fley kalmam fl ve en sonunda pes edilmifltir. - nsan kendini tan sa da, yaflad klar ve tabiat nedeniyle davran fllar n de ifltirmesi oldukça zor. - Bu yetmiyormufl gibi daha baflka bir sürü sorun biraraya gelir ve insan n dayanacak kuvveti kalmaz. Ayr ca: Bu sorunun nedeni benim;«yard m almam imkans z!«diye düflünmeyin. 6 7 Ö n e r i v e t a v s i y e l e r Kimse kolay kolay sorunu oldu unu kabul etmez. Aile içindeki sorunlar utanç verici olarak görülür ve saklan r. Bunu hemen hemen herkes böyle gördü ü için, insan kendisini sorunlar ile bafl edemeyen sadece bir tek kendisiymifl gibi görür. Asl nda aile içi sorunlar, çocuklardaki geliflim bozuklu u ve gençlerde e itim zorlu u gibi sorunlar, tamamen do ald r. Herkes hayat nda krizler yaflar. E er baz fleyler do ru dürüst gitmiyorsa, ne olursa olsun, bunu aile içinde konuflmal s n z. E er bunu yapam yorsan z, bir sorununuz var demektir. E er ö retmen, arkadafl ve akrabalar baz fleylerin do ru yürümedi ini söylüyorlarsa, bunu ciddiye almak gerekir. Ve bir görüflmeden sonra, meselenin sadece gözünüzde büyüttü ünüz bir sorundan ibaret oldu unu tespit ederseniz, ne mutlu size.

5 Gençlik Yard m na neden ihtiyaç var? Genç insanlar n teflvik ve e itim haklar var ( 1). Almanya da e itim sadece anne ve babalar taraf ndan verilir. Gençlik Yard m bu do rultuda gençleri ve anne babalar desteklemeli ve ma duriyetleri önlemeye çal flmal d r. Bunun nas l olabilece ine, bu konuda kimin yetkili oldu una ve insan n ne tür haklara sahip oldu una iliflkin bilgilerin hepsini Almanca olarak k salt lm fl ad KJHG (Kinder und Jugendhilfegesetz) olan Çocuk ve Gençlik Yard m Kanunu nda bulabilirsiniz. ( sayfa 32). Gençlik Yard m n n görevlerinden baz lar ise, - gençlere yönelik çal flma ve onlar n korunmas, - aile içi e itimin teflviki ve - gündüzleri biraraya gelebilecekleri kurumlar n düzenlenmesi ve e itim yard mlar n n sunulmas d r. Gençlik Yard m n gençlik dairesi ile kar flt rmay n! Almanya da hizmetlerin büyük bir bölümü devlete ba l olmayan dernek ve kurulufllar taraf ndan sunulmaktad r ( sayfa 28). Ö n e r i v e t a v s i y e l e r nsanlar okullar ya da sa l k sistemleri hakk nda bildikleri kadar, Gençlik Yard m hakk nda bilgi sahibi de iller. nsan çocuk yuvalar n n, aile e itim kurulufllar n n ya da flehir idaresinin sundu u bofl zamanlar de erlendirme imkanlar n n planlanmas, düzenlenmesi ve finansman n n sa lanmas n n gerekti ini düflünmüyor bile. Gençlik Yard m, E itim Yard m olanaklar n n sunulmas n haz rlamak zorundad r. Gençlik Yard m hizmetlerinin iyi bir flekilde yerine getirilebilmesi için Gençlik Dairesi ve Eyalet Gençlik Daireleri vard r. Özellikle dikkat edilmesi gereken husus, yard ma ihtiyac olan ve isteyen herkesin teflvik ve yard m alabilmesidir. Gençlik Dairesi, gençlerin çıkarlar n n korunmas na dikkat etmek, gerekti inde kanunlar do rultusunda ve gençlerin haklar çerçevesinde müdahele etmek zorundad r. Bunlar n hepsini bilen birisinin, Gençlik Dairesi çal flanlarından çekinmesine gerek yok! 8 9 "Bu broflürü, Gençlik ve Çocuk Yard m Kanunu nu iyi ki okudum."

6 "Deniz di er çocuklarla anlaflam yor. Kendisine nas l yard mc olabilece imi bilemiyorum" "Neden gençlik dairesine gitmiyorsun?" "Yetti art k! Evdeki bu tantanalara dayanacak halim yok" yi bir sosyal dan flma uzman tan yorum, ona gitsene." E itim yard m nda haklar m z ne anlama geliyor? E er çocu un ya da gençlerin menfaatlar garanti alt na al nmam flsa, anne babalar n kendileri ve çocuklar için E itim Yard m (Erziehungshilfe) alma haklar vard r ( 27). E er gerekli ise, sözkonusu yard m gençlik dairesinden talep edilmelidir. Dan flma, e itim, teflvik gibi hizmetler ve de konaklama, cep harçl, hastal k yard m gibi maddi yard mlardan oluflacak masraflar n üstlenilmesi gerekir. E itim yard m için baflvuruldu u takdirde, bu kifliye sorunlar ile u raflacak biri görevlendirilir ve onunla birlikte gerekli yard m aran r ( sayfa 12). Ayr ca size yard m edecek kifliyi seçme hakk na da sahipsiniz ( sayfa 28). Baflvurunuzu istedi iniz zaman geri çekebilirsiniz. Al nacak yard m size yaz l olarak (Leistungsbescheid) bildirilir. Buna karfl dört hafta içersinde itiraz edebilirsiniz Ö n e r i v e t a v s i y e l e r Sizin için uygun ve gerekli olan e itim yard m n alma hakk n z n oldu unu bilmelisiniz. Hakk n z alabilmek için afla da belirtilenlere dikkat ediniz: Gençlik Dairesi ne dilekçe verin. Bir sosyal hizmet uzman na yard ma ihtiyac n z oldu unu söyleyin. En iyisi, gençlik dairesine dilekçe yaz n, yard ma ihtiyac n z oldu unu belirtin. Hangi tür yard mlar n oldu unu ve bu yardımların neleri içerdi ini tek tek sorun. Kendinize vakit ay rarak kurumlar ziyaret edin. Çocuk ve gençlerin dinlenilmeleri ve kendilerine her fleyin aç klanmas do rultusunda srar etmeleri gerekir. Dan flma görüflmesi sonucunun yaz l olarak size verilmesinde srar edin. steklerinizi do ru bir flekilde ifade etmeyen bir metni imzalamak zorunda de ilsiniz. Bu çocuk ve gençler için de geçerlidir.

7 En iyi yard m nereden al nabilir? E itim Yard m n n sözkonusu olup olmayaca ve nas l bir yard m n söz konusu olabilece i, yard m planlamas ( 36) ile tespit edilir. Bu görüflmeye anne baban n, çocuk ve gençlerin katılımı kesinlikle gerekmektedir. Anne-babalar ve gençler yard m planlamas n n iflleyifli hakk nda bilgilendirilirler. Varolan sorunlar konuflulduktan sonra hangi amaçlar n hedeflenmesi ve ne tür yard mlar n gerekti i aç kl a kavuflturulur. Ondan sonra uygun yard m flekli aran r. Burada anne babalar n karar verme sürecine kat lma haklar vard r. Yard m planlamas n n neticesi tutanak haline getirilir ve herkes taraf ndan imzalan r. Uzlafl lan netice, gençlik dairesi tarafından verilen yard m n temelini oluflturur. Gençlik dairesinin verdi i karar uygun de ilse, dört hafta içerisinde itiraz edilebilir. Yard m plan e itim yard m n n esas n oluflturur. Yard m plan ile anne baba, gençler ve (yafllar na göre) çocuklar n da, en uygun yard m n bulunmas ve seçilmesinde söz sahibi olmalar istenmektedir. Bütün detaylar n göz önüne al nmas için bir çok uzman kiflinin planlamaya kat lmas kanunda öngörülmüfltür. Sizin için en uygun yard m n seçimine gerçekten dikkat ediniz. Masraf oluflturaca endiflesi ile ( sayfa 31) uygun yard m fleklinden vazgeçilemez. Tutanakta sürelerin, hedeflerin ve kimin hangi konuda yetkili oldu unun belirtilmesine dikkat ediniz. E er anlamad ysan z ya da neticeden memnun kalmad ysan z, imzalamay n z. "ooof, ne can s k c, sürekli ayn gevezelik" "Ne yani, flimdi bana ne istedi imi mi soruyorsunuz? - Bu da yeni bir fley!" "gittikçe saçmalafl yor!" "Tamam, anlaflt k! Neden bana hemen sormad n z?"

8 Dan flma merkezleri ne anlama gelir? " nsan n dan flabilece i bu kadar çok kurumun olabilece ini hiç düflünmemifltim" E itimde ç kacak sorunlara acil yard mda bulunmak için kanun e itim dan flma merkezlerini öngörmüfltür ( 28). Burada çocuklar, gençler ve anne babalar kiflisel ve ailevi sorunlar dan fl r. Burada çal flan uzmanlar araflt rma imkanlar na sahip olup de iflik terapi önerilerini sunabilirler. Anne babalar n ayr lma ve boflanmalar çocuklar oldukça y pratt ndan, kanunlarda özel olarak konuya iliflkin dan flma zorunlulu u getirilmifltir. Böylece çocuklar etraflar nda dönen y prat c kavgalardan korunmufl olur. Psikolojik sorunlar, uyuflturucu ba ml l, tarikatlar ve hamilelik dönemi gibi daha baflka özel problemler için dan flma sunulmaktad r. Gençlik dairesinin yard m plan olmaks z n herhangi bir dan flma merkezine gidebilirsiniz. Dan flmalar ücretsizdir. Dan flmaya gitmekten kaç nmay n z. Problemleri içinden ç k lamaz bir duruma getirmeden, geç kalmadan, sorularınızı sorun ve içiniz rahat olsun. Dan flma merkezlerinin çok çeflitli olmas sizi yan ltmas n. Bir çok yerde ve ilçede gençlik dairesinde, kütüphanelerde ya da halk okullar nda dan flma k lavuzu bulunmaktad r. Bu konuda telefon rehberi ya da günlük gazete de size yard mc olabilir. Telefon ediniz ya da öylesine gidiniz. Dan flmanl ktan çok insan faydalanmak istedi i için biraz bekleyebilirsiniz. Ne olursa olsun, telefon aç p termin al n. Dan flmalarda kolay çözümler yerine, daha ziyade sorunlar n nedenlerini tespit etme ve esasl çözümleri arama sözkonusudur. Unutmay n, dan flma k sa sürede olacak bir fley de il! lk görüflmede anlafl lmad n z hissine kap lsan z bile, iliflkiyi hemen kesmeyin

9 A LELER için ne gibi yard mlar sözkonusu? Sosyalpedagojik aile yard m ( 31) aile içi yard m n en yo un fleklidir. Sorunlara yaflan lan ortamda direk olarak yönelmek anlam na gelir. Ailenin üzerinden yükü almas, okul ve daireler gibi d fl iliflkilerinde aileyi desteklemesi öngörülmüfltür. Daha çok gençleri destekleyen bir yard m flekli ise E itim Hamili idir (Erziehungsbeistandsschaft) ( 30). Gençlerin tüm sorunlar nda kendilerini destekleyecek ve onlara dan flma hizmeti verecek olan bir kifli tayin edilir. Bu kifli özellikle gençlerin aileleri ile anlaflmalar n veya ailelerinden bar flç l bir flekilde ayr lmalar n sa lar. Yafl büyük gençlerin veya genç yetiflkinlerin evden ç kmalar sözkonusuysa ( sayfa 27) çeflitli yard m yollar mevcuttur. As l aile çerçevesinde verilen yard m ba ms z yaflama yönelik bir yard ma dönüflür ( sayfa 27). E itim Yard m n n öncelikle aileyi desteklemesi öngörülmüfltür. Bundan dolay yard m n her seferinde yeniden planlanmas nda, durumun ray na oturmas için anne ve baban n ve de gençlerin aile içinde hangi yard ma ihtiyaçlar n n oldu una bak lmas gerekir. Onun için kendinize "Sorunlar m z halledebilmek için aile olarak neye ihtiyac m z var?" sorusunu sorun ( sayfa 4). Burada da sizin anne baba olarak bu gibi bir yard m istemeniz ve size yard m edecek kifliyle beraber çal flmak istemeniz koflulu mevcut. Tabii ki bu, daima aile ile yard m edecek kifli aras ndaki iliflkinin nas l geliflece ine ba l. Burada flahsi meseleleri dile getirmek ve önerileri dikkate alabilmek için karfl l kl güvenin oluflmas gerekmektedir. Yard m eden kifliyle anlaflamaman z halinde, bunu aç k aç k söyleyiniz. Bunu yapmakla yard m alma hakk n z kaybetmezsiniz. Dan flman anne ve babayla ve ö retmenlerle konuflur ve çocuklarla oynar

10 "Birbirimiz ile flimdi gerçekten daha iyi anlafl yoruz!" "Grup arkadafllar m gördü üme seviniyorum!" Günlük gruplar (Tagesgruppe) ya da Sosyal Grup Çal flmalar? "Günlük gruplar içersinde e itim" de ( 32) çocuklar ya da gençler haftan n befl günü düzenli olarak, küçük gruplar halinde pedagoglar taraf ndan gözlemlenir. Çocuklar al fl lm fl oldu u gibi ailelerinin yan nda yaflarlar fakat her gün gruplara giderler. Bazen buna okul da ba l d r. Her durumda kurumun okul ve ev ödevleri ile ilgilenmesi laz md r. Günlük gruplar çocuklara/ gençlere yeni ö renme imkanlar sunar, ailelerin yükünü k smen azalt r ve sorunlara yaklaflma yöntemlerini düzenler. Günlük gruplarda her çocuk için bir e itim plan ve özel teflvik program vard r. Daha büyük çocuklar ve gençler için buna benzer "sosyal grup çal flmas " ( 29) fleklinde teflvik program vard r. Fakat bu her gün yap lmaz. E er dan flma ya da aile için yard m yeterli gelmiyorsa günlük gruplar uygundur. Di er taraftan çocuklar n/gençlerin ailelerinin yan nda yaflayabilecekleri kadar uyum ve kuvvet sözkonusu olabilir. Çocuklar n z günlük gruplarda; - baflkalar ile anlaflabilmeyi, - okulda dahi iyi bir flekilde ö renebilmeyi ve orada kendilerinden istenilenlere cevap verebilmeyi ve - kendilerini daha iyi anlayabilmeyi ve kabullenmeyi, ö renirler. Bu yard m fleklinin baflar l olabilmesi için gerekli koflul, zaman n ço unu çocuklar yla geçirmifl olsa bile, aile olarak bir fleyleri de ifltirmek için haz r olmakt r. Günlük gruplar, sadece gündüzleri çocuklar n bak m demek de il, ayn zamanda bütün aile için de bir yard m demektir. Bu ayn flekilde sosyal grup çal flmas içinde geçerlidir

11 Bakıcı aileler nas l yard mc olur? E er bir çocu un yada bir genç k z ya da erke in belli bir süre ya da uzun vadeli aile d fl nda yaflamas gerekiyorsa, bakıcı aile gündeme gelir ( 33). Koruyucu kifli gençlik dairesi taraf ndan seçilir ve bir uzman n denetimi alt ndad r. Çocuklar için koruyucu aileler öz ailelerin yerini tutmaz. Fakat çocu un baflka bir aile yan nda ve baflka bir e itim koflulunda yetiflmesi imkan na sahip olmas gerekir. Anne babalar ve geliflim durumuna göre çocuklar, uygun bakıcı ailenin seçiminde söz hakk na sahiptirler ( 36 (1)). E er bir çocuk küçüklükten itibaren bakıcı ailenin yan nda yaflamak zorunda kal yorsa, evlatl k verilme durumunun da düflünülmesi gerekir. Bunu yaparken öz anne babalara hiç bir flekilde bask yap lmamal d r. Çocuklar n n baflka bir ailenin yan na verilmesiyle birlikte, bakıcı aile ile hissi ba lar n n oluflabilece i düflüncesinden dolay bunu kabullenmek anne babalar için oldukça zordur. Çocu un bak lmas n n ve iyi bir flekilde e itilmesinin çocuk için bir olanak oldu unu bilseler de, bu ad mı atmak, anne-babalar için zordur. E er böyle bir durum sözkonusu olursa, iyi bir flekilde dan flma almayı ihmal etmeyiniz. Her halukarda çocuklar kendilerini seven bu insanlar aras nda ac çekmemelidir. Bu yüzden aileler tam anlam yla yard mdan yana olmal d r. Bu görevde hem öz anne-baba hem de bakıcı ailenin deste e, bazen de arabulucu kuruma ihtiyaçlar vard r. Ayr ca: bakıcı aile sürekli bir ayr l k anlam na gelmez. Geçici bir kolayl k olarak sadece belli süre için bak m da sözkonusu olabilir. Bunlar n hepsi yard m planlamas nda görüflülür ve sonuca ba lan r ( sayfa 12)

12 "Yurtta m kal yorsun? - seni zavall!" "Niçin mifl?" "Yatakhanede kaç kifli kal yor?" "kendime ait odac m var!!" "D flar ç kmana izin veriyorlar m?" "Neden vermesinler?" "Peki para?" Harçl k ve k yafet için para veriyorlar" "Dayak at yorlar m?" "Manyak m s n sen?" "O zaman neden flikayetçi-sin?" "???" Yurtlar nas l yard mc olabilir? Bu yard m flekli esas anlam yla "Yurt e itimi ve di er bak c l kalma flekilleri" anlam na gelir ( 34). Federal Almanya da yaklaflık çocuk ve gence bu flekilde yard m ediliyor. Farkl yurtlar vard r. Bir grupta 6 ila 10 aras nda çocuk ve genç yaflar ve bunlarla günde 24 saat, 3 ila 5 aras nda pedagog ilgilenir. Yurda ba l olup ta, yurdun d fl ndaki mekanlarda bulunan ev birimleri genellikle küçük gruplardan oluflur. Aile gruplar nda veya çocuk evlerinde ço unlukla evli olan pedagoglar, genç insanlarla birlikte ayn evde otururlar. Baz yurtlarda özel yetkinlefltirme ve terapi imkanlar mevcuttur; yine di erlerinde özel okul ve mesleki e itim olanaklar sunulur. Büyük çocuk ve genç yetiflkinler için baz yurtlarda kendi ayaklar üzerinde durabilecekleri bir yaflama haz rlanabilecekleri evler de sözkonusu Yurtlara karfl önyarg lar mevcuttur. Aileler böyle bir yard m flekline karar k ld ktan sonra s k s k vicdan azab çeker. Buna karfl l k son 20 sene içerisinde yurtlarda bir çok fley de iflmifltir. Yurt e itiminin de bir yard m flekli oldu unu gözönünde bulundurun. Bunu kesinlikle bir cezaland rma yöntemi olarak görmeyin. stek ve seçme hakk n z ( sayfa 28) kullan n! Yurdu büyük bir itina ile seçin. Çocu un/gencin de karar verme sürecine kat lmas gerekir. Yurt yak nda m yoksa uzakta m olsun? Yurt anne babayla iflbirli i yap yor mu? Grup küçük mü olsun ve mümkün oldu u kadar normal mi yaflas n? Yoksa özel hizmetler sunabilecek büyük bir yurt mu aran yor? Anne ve baban n verilen yard mda söz sahibi olmalar ne kadar yo un olursa, baflar da o denli büyük olacakt r. Sözkonusu gencin yine ailesinin yan na dönüp dönemeyece inin sürekli kontrol edilmesi gerekir.

13 Baflka ne gibi imkanlar var? Daha önceki sayfalarda bahsedilen yard m flekilleri ( sayfalar), birçok kurum ve hizmette de inilmifl olmas na ra men, yard mlar n sadece bir kaç d r. Sözkonusu yard m özel soruna göre verilmesi gerekti inden,de iflik yöntem ve biçimlerde mümkündür. Örne in "Yo un Sosyal-Pedagojik Ferdi Bak m" çerçevesinde ( 35), gençlerin bulunduklar ortamda yard m almaları mümkündür. Yani yard mdan faydalanabilmek için, mutlaka bir kurumla beraber çalıflılması gerekli de ildir. nsan n yaflad çevre ile aras na mesafe koyabilmesi ve ondan sonra yeni bir bafllang cın sa lanabilmesi için sunulan di er bir imkan ise; seyahat projeleridir. Terapi ve derslere iliflkin yard mlar da e itim yard m kapsam na girerler. E itim Yard m n n temel ilkesi, ailenin yard mlara göre de il, yard mlar n ailelere göre flekillendirilmesidir. Bu ise yarat c l k ister. Do ru yard m için en iyi haz rl k ailenin sorunlar n eksiksiz bir flekilde tarif etmesi, ulafl labilecek hedefleri önüne koymas ve de ifltirme imkanlar n arafltırmadan geçer. E er siz, anne babalar ve gençler olarak, hangi deste e ihtiyac n z oldu unu netlefltirebilirseniz, yard ma bafllamak mümkün olabilir. Ayr ca,ne tür yardıma ihtiyac n z oldu unu tam olarak bilemedi inizden ve yukar daki sorulara cevap veremiyorsan z, yard mdan vazgeçmek zorunda de ilsiniz. Ne tür e itim yard m na ihtiyac n z oldu unu uzmanlarla birlikte tespit etmek için de yard m alabilirsiniz. "O lum ders yard m al yor." "Haftada bir kere pedagoga gidiyorum." "Baz konular dan flabilece im birinin de ayn evde oturdu u bir yerde yafl yorum." "D fl ülkede yap lacak olan bir projenin listesine al nd m." "Yurtta yafl yorum." "Bize verilecek olan yard m gelifltirilmekte."

14 18 yafl n geçtiysem neler yapabilirim? Gençlik dairesine dilekçe nsan 18 yafl na girdikten sonra da, Gençlik Yard m ndan faydalanabilir, mesela tek bafl na bir hayat sürdürebilmek için ( 41). Bu 18. ile 21. yafl aras için öngörülmüfltür (özel durumlarda yard m 27. yafla kadar verilebilir). Ancak yard m n genç yetiflkinler taraf ndan istenmesi ve kendilerinin de planlamaya kat lmalar gereklidir ( 11. ve 12. sayfalar). Özel hayatlar ve flimdiye kadar yaflam fl olduklar ndan dolay böyle bir yard ma ihtiyaçlar n n oldu unu kan tlamalar laz mdır. Yurtta yaflad ktan ve oradan ayr ld ktan sonra, dan flma ve yard m almadan kendi ayaklar üzerinde durmalar mümkün olmayan gençler için, böyle bir çözüm düflünülebilir. Ama sadece evleri veya geçimlerini temin edebilecek paralar yoksa, bunun için yetkili makam Sosyal Yard m Dairesi (Sozialamt) olur ve Federal Sosyal Yard m Kanunu nun 72. maddesi uyar nca yard m eder. Tabii ki 18 yafl n za bast ktan sonra kimsenin sizi e itmesini istemiyorsunuzdur. Bu yüzden bu yard mlara "Genç Yetiflkinler için Yard m" ad verilmifltir. Burada yap lmak istenen, bir insan n hayat üzerinde söz hakk n baflkalar na vermek de il. Aksine: Ba ms z bireyler olarak yaflayabilmek için yard m almak sözkonusu. Örne in: Pratikte tecrübeli bir eleman size ev, okul, ifl ve hayat arkadafl n zla olan sorunlar n zda v.b. konularda yard mc olur. Devlet daireleri ile olan iliflkilerinizde, uyuflturucu sorunlar n zda veya çocu unuz varsa onunla ilgili olarak, alt ndan kalkamad n z sorunlarda, destek sunacakt r. Ancak sizin sorumlulu unuzu kimse sizden alamaz. Bu gibi yard mlarda sizin de aktif bir flekilde çal flman z ve k sa bir süre sonra kendi sorunlar n z kendinizin çözebilece i bir düzeye eriflmeniz laz m

15 STEME ve SEÇME hakk m var m? Gençlik Yard m n n özelli i çok çeflitli olmas d r. Farkl de er, içerik ve yöntemlerin olmas öngörülmüfltür ( 3). Bundan dolay yard mlar sadece flehir ve ilçe idareleri taraf ndan de il de, bir dizi di er kurum, dernek ve özel kurumlar taraf ndan sunulmaktad r. Bunlar aras nda anne ve babalar n seçme haklar vard r ( 5). Sadece, gençlik dairesinin yüklenemeyece i derecede fazla masraf n oluflmas durumunda, sözkonusu seçme hakk k s tlanabilir. Unutmay n z: Yard m n gençlik dairesi taraf ndan planlanmas ve verilmesi, yani ödenmesi laz m. Yard m sunacak olan kurulufl anne ve baba taraf ndan seçilir. Tabii ki bunun için ba ms z gençlik yard m kurulufllar ndan da bilgi ve dan flma hizmeti alabilirsiniz. Gençlik dairesine gidin ve ihtiyac n z olan yard m n kimler taraf ndan sunulabilece ini ö renin. Tabii ki gerekli bilgiyi özel sosyal kurumlardan da alabilirsiniz (adreslerini telefon rehberinden bulabilirsiniz). Mesela: - Arbeiterwohlfahrt (Türk-Dan fl) - Deutsches Rotes Kreuz (Alman K z l Haç Örgütü) - Diakonie (Protestan Kilisesi nin sosyal hizmetleri) - Caritas (Katolik Kilisesi nin sosyal hizmetleri) - Jüdische Kultusgemeinden (musevi cemaatleri) - Di er yerel dernekler, yard m alanlar n kurduklar gruplar ve serbest çal flan kurulufllar Tabii ki her kurum ve kurulufl bütün yard m sunamamaktadır. Ama ço unlukla seçme imkan na sahipsiniz. Bir de: Sözkonusu masraflar normalin % 20 sini afl yor ise, isteme ve seçme hakk n z k s tlanabilir

16 E T M YARDIMI NIN masraf ne kadar? Anne ve babalar n veya gençlerin, Gençlik Daireleri veya di er kurumlara dan flmalar halinde masraf oluflmaz (yard m n planlanmas da masrafa yolaçmaz). E itim yard m n n masraflar gençlik dairesi taraf ndan karfl lan r. Çocuk ve gençlerin, aile d fl nda ve günlük gruplarda yaflamas halinde, anne ve babalar n masraflara katılmaları gerekir. Gençlik Dairesi bunun miktar n hesaplarken, verilen yard m nedeniyle, ailenin tasarruf etti i miktar gözönüne al r. Yurtta kal nmas halinde çocuk paras yurt için kullan l r. Sonuç olarak aileyi darbo aza sokacak, fakirli e itebilecek veya yard m n verilmesini engelleyebilecek bir durumun oluflmamas gerekir. Gelirleri çok az olan aileler genelde ya çok az ya da hiç birfley ödemezler. Sadece ev d fl nda kalınması durumunda belli bir miktar ödemeniz gerekmektedir. Art k evde belli masraflar n oluflmad n düflünün. Gençlik dairesince gencin karn doyuruluyor, izine gönderiliyor, kendisine harçl k veriliyor ve üst bafl al n yor. Günlük gruplarda kalmas halinde de evde baz masraflardan tasarruf ediliniyor. Kendi paralar n kazanan genç ve genç yetiflkinlerin, gelirlerinin bir k sm n Gençlik Dairesi ne vermeleri gerekir. Evde olmalar durumunda da bunu yapmalar gerekir. Evde tasarruf etti iniz miktar n çok üstünde olan bir miktarı ödemeniz istenirse ve siz bunu ödeyecek durumda de ilseniz, bu masraflar n nas l hesapland n aç klatt rabilir ve gerekirse buna karfl yaz l itirazda bulunabilirsiniz. Ayrıca: Ödeyecek durumda de ilseniz, Gençlik Dairesi, ödemeniz gereken miktarı geçici olarak dondurabilir veya taksitlerle ödemenizi kabul eder

17 (VIII. nolu Sosyal Kanun Kitab ) ÇOCUK VE GENÇL K YARDIM YASASI NDAN ALINTILAR 1 E itim hakk, Ebeveynlerin Sorumlulu u ve Gençlik Yard m (1) Her genç insan n geliflmesinin desteklenmesi ve kendisinin sorumlulu unu karfl layabilecek ve toplumsal yaflama ifltirak edebilecek bir kiflilik olarak e itilme hakk vard r. (2) Çocuklar n bak m ve e itimi ebeveynlerin do al hakk olup, birinci derecedeki sorumluluklar d r. Onlar n faaliyetleri, devlet ve toplum taraf ndan gözetilir. (3) Gençlik yard m 1. paragrafta belirtilen koflullar alt nda özellikle 1. gençleri bireysel ve sosyal geliflmelerinde destekler ve haklar na tecavüz edilmesini engellemeye veya azaltmaya çal fl r, 2. ebeveyn ve e itim selahiyetine sahip di er kiflilere dan flma hizmeti sunar ve onlar bunu uygularken destekler, 3. çocuk ve gençleri kendilerine yönelik tehlikelerden korur ve 4. genç insanlar ve aileleri için olumlu yaflam flartlar n, çocuklara ve ailelerine uygun çevreyi korumaya veya yaratmaya çal fl r. 5 stek ve Seçim Hakk Hizmet alma hakk na sahip olan kifliler, çeflitli kurulufllar taraf ndan iflletilen kurum ve hizmetler aras nda, seçimde bulunma ve istenilen hizmetin flekillendirilmesi hakk nda isteklerini dile getirme hakk na sahiptir. Nispeten fazla masrafa yol açmad sürece seçim ve isteklerine uyulmal d r. Hizmet alma hakk na sahip olan kiflilerin bu haklar konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 8 Çocuk ve Gençlerin Katılım Hakk (1) Çocuk ve gençlerin geliflme aflamaları dikkate al narak kendi flah slar ile ilgili olan kamu gençlik yard m n n verece i tüm kararlara dahil edilmeleri gerekir. Uygun bir flekilde idari ifllem, velayet konular mahkemesi ve idare mahkemesi nezdindeki dava kapsam ndaki tüm haklar üzerinde bilgilendirilmeleri laz md r. (2) E itim ve geliflmelerini ilgilendiren tüm meselelerde çocuk ve gençlerin gençlik dairesine baflvurma haklar mevcuttur. (3) Çocuklara ve gençlere, tehlike, kavga ve acil durumlarda, yardımın tehlikeye düflmemesi açısından, onların velayetine sahip olan kiflinin bilgisi dıflında da danıflmanlık yapılabilir. 27 E itim Yard m (1) Çocu un veya gencin kiflisel ihtiyacına hizmet edecek olan bir e itimin sa lanamamas ve yard m n geliflmesine uygun ve gerekli oldu u hallerde, çocu un veya gencin velayet hakk na sahip olan kiflinin E itim Yard m talep etme hakk vard r. (2) E itim Yard m özellikle 28. ile 35. maddelerde belirtilen koflullara göre verilir. Yard m n flekli ve kapsam münferit durumdaki koflullara göre belirlenir. Bunu yaparken çocu un veya gencin sosyal çevresinin de yard ma dahil edilmesi gerekir. (3) E itim yard m özellikle pedagojik ve buna ba l terapi amaçl hizmetleri kapsar. Gerekli durumlarda 13. maddenin 2. paragraf uyar nca belirtilen meslek e itim ve ifl önlemlerini de kapsam na almal d r. 28 E itim Dan flmas E itim dan flma daireleri ve di er dan flma hizmet ve kurumlar, çocuk, genç, anne ve babalar ve velayet hakk na sahip di er kiflileri flahsi ve ailevi, e itim ve ayr lma ve boflanma ile ilgili sorunlar n ve bunlar n temelinde yatan etkenlerin çözümlenmesinde desteklerler. Bu faaliyet çerçevesinde çeflitli uzmanl k dallar nda ve de iflik yöntemlere sahip elemanlarla birlikte çal fl rlar. 29 Sosyal Grup Çal flmas Sosyal grup çal flmas na kat lmalar ndaki amaç, büyük çocuk ve gençlerin geliflmelerindeki zorluklar n üstesinden gelmelerini ve davran fl sorunlar n çözebilmelerini ve pedagojik bir tasla a dayanarak sosyal grup çal flmas halinde grup içerisinde sosyal ö renimi gerçeklefltirerek büyük çocuk ve gençlerin geliflmelerini desteklemektir. 30 E itim Hamili i, Dan flman Yard mc s (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) E itim ve dan flman yard mc s çocuk veya gencin geliflmesindeki sorunlar n n çözülmesinde sosyal çevresini de dikkate alarak ve ailesi ile mevcut iliflkilerini muhafaza ederek yard m eder.

18 31 Sosyalpedagojik Aile Yard m Ailelere sunulan yo un yard m ve refakat ile sosyalpedagojik aile yard m, aileleri e itme görevlerinde, çat flma ve krizlerin çözümünde ve resmi daireler ile iliflkilerinde destekler. Yard m n amac, ailenin bu iflleri kendi bafl na halledebilecek duruma gelmesini sa lamakt r. Yard m genelde uzun vadeli verilir ve ailenin iflbirli ini gerektirir. 32 Günlük Grupta E itim Günlük gruptaki e itim yard m, çocu un veya gencin geliflmesini, grup içerisindeki sosyal ö renim, okul durumunun desteklenmesine, anne ve babas ile yap lan çal flma ile destekler ve böylelikle çocu un veya gencin ailesinin yan nda kalmas n sa lar. Bu yard m aile yard m çerçevesinde de verilebilir. 33 Tüm gün bak m Tüm gün bak mda, yap lan e itim yard m çocu un veya gencin yafl n, geliflme safhas n ve flahsi iliflkilerini dikkate alarak, çocuk veya gençlerin as l ailelerindeki flartlar n iyileflmesi amac ile baflka bir ailenin yan nda sadece belli süreli e itim yard m veya süresiz bir yaflam fleklini önerir. Geliflmeleri özellikle etkilenmifl olan çocuklar için, aile çerçevesindeki bak m olanaklar n n yarat lmas ve bunlar n kapsam n n geniflletilmesi gerekir. 34 Yurt e itimi ve di er kalma flekilleri Gece ve gündüzlü olarak bir kurumda veya di er bir kalma fleklinde sunulan e itim yard m (yurt e itimi) çocuklar n günlük yaflamlar nda pedagojik ve terapi yollarıyla geliflmelerine katk da bulunur. Çocuk veya gençlerin yafl ve geliflim safhalar n ve as l ailelerinin içindeki e itim imkanlar n n düzeltilmesini dikkate alarak 1. ailelerine dönmelerini veya 2. di er bir ailede e itilmeleri için gerekli haz rl klar sa lamaya yönelik olup, 3. kendilerini ba ms z bir yaflama haz rlayacak uzun vadeli bir kalma flekli önerir. Gençlere e itim, çal flma ve genel yaflam konusunda dan flma hizmeti ve destek verilmesi gerekmektedir. 35 Yo un Sosyal Pedagojik Bireysel Bak m Yo un sosyal pedagojik bireysel bak m sosyal, uyum sa lama ve kendi yaflamlar n n sorumluluklar n alabilmeleri için yo un deste e ihtiyac olan gençlere verilir. Yard m genelde uzun vadeli olup, gencin bireysel ihtiyaçlar n karfl lamal d r. 36 Kat l m ve Yard m Plan (1) Olas bir yard ma baflvurulmadan sözkonusu olabilecek yard m veya de iflmesi gereken yard m n flekli ve kapsam hakk nda velayet hakk na sahip olan kifli ve çocuk veya gence dan flma hizmeti sunulmas ve bunun çocu un veya gencin geliflmesi üzerinde do urabilece i olas sonuçlar hakk nda bilgilendirilmesi ve as l ailenin d fl nda kalacak bir yard mdan önce ve yard m esnas nda çocu un evlatl k olarak edinilip edinilemeyece inin tetkik edilmesi gerekir. As l ailenin d fl nda verilecek olan yard mlar n sözkonusu olmas durumunda 1. cümlede belirtilen kifliler kurumun veya bak m yerinin seçiminde söz sahibi olmal d rlar. Nisbeten fazla masraflar oluflmad sürece sözkonusu kiflilerin istek ve seçimlerine uyulmas gerekir. (2) Tek tek kiflilere verilecek yard m hakk nda al nan karar, yard m n uzun süreli olmas halinde birkaç ehli kiflinin iflbirli i sonucu verilir. Yard m n flekillendirilmesinin temelini oluflturmak için ehli kifliler, velayet sahibi ve çocuk veya genç ile birlikte yard m ihtiyac n, miktar n ve al nmas gereken önlemlerin türünü içeren bir yard m plan n haz rlarlar ve kararlaflt r lan yard m fleklinin devam edip etmeyece ini sürekli tetkik ederler. Yard m n gerçeklefltirilmesinde di er kifli, hizmet ve kurumlar n desteklerine ihtiyaç duyulmas nda, bu kurumlar n veya çal flanlar n n yard m plan n n oluflturulmas na dahil edilmeleri gerekir. (3) Reflit Olanlar çin Yard m, Yard m Sonras Destek (1) Genç insan n flahsi durumu nedeniyle yard m gerekti i sürece, genç ve reflit bir kifliye kiflili ini gelifltirmesi ve kendi sorumlu unu alarak tek bafl na hayat n sürdürebilmesi için destek sunulur. Yard m genel olarak sadece 21. yafl n sonuna kadar verilir; mesnetli durumlarda yard m istisnai bir flekilde uzat labilir. (2) Yard m n flekillendirilmesi için velayet hakk sahibi ve çocuk veya genç yerine genç reflitin geçmesi koflulu alt nda 27. maddenin 3. paragraf ve 28., 29., 30., 33., 34., 35., 36., 39. ve 40. maddeler geçerli olur. (3) Ba ms z flekilde yaflamas için verilen yard m n sona ermesinden sonra da, genç reflite gerekli ölçüde dan flma ve destek hizmetleri sunulur.

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Eğitim için Yardımlar Gençler ve anne babaların kullanabileceği danışma kılavuzu

Eğitim için Yardımlar Gençler ve anne babaların kullanabileceği danışma kılavuzu Eğitim için Yardımlar Gençler ve anne babaların kullanabileceği danışma kılavuzu İçindekiler Aslında sözkonusu olan sorunlar neler? 1 Gençlik Yardımı na neden ihtiyaç var? 2 Eğitim yardımında haklarımız

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var. Anne-babalar için rehber. Consent what you have a right to expect: A guide for parents Turkish

Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var. Anne-babalar için rehber. Consent what you have a right to expect: A guide for parents Turkish Olur vermek - neler beklemeye hakk n z var Anne-babalar için rehber Consent what you have a right to expect: A guide for parents Turkish Çocu unuzun tıbbi araştırmaya katılması ya da tedavisi için olur

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı