E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an:"

Transkript

1 E itim Yard m ile ilgili haklar m z... Rückfragen und Anregungen bitte an: Evangelischer Erziehungsverband e.v. Lister Meile Hannover Telefon (0511) Telefax (0511) hannover.de VSE - Jugendhilfeeinheit (JHE) Hainholz Ergün Arslan / G.A. Minci Glashüttenstr Hannover Tel.: Faks: gençler ve anne babalar n kullanabilece i dan flma k lavuzu

2 Herausgeber: Evangelischer Erziehungsverband e.v. Lister Meile Hannover Telefon (0511) Telefax (0511) Bu dan flma k lavuzu Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Bakanl n n mali deste i ile haz rlanm flt r. 0,50 Euro telif hakk ücreti karfl l nda yay mc dan istenilebilir. Tasar m, redaksiyon: Dr. Harald Tornow, Wuppertal Türkçe düzenlemesi: Ergün Arslan ve G.A. Minci Nizampaj, çizimler: Finzenhagen & Partner, Krefeld Bask : L.N. Schaffrath, Geldern 1. Türkçe bask : adet, 12/2001 VSE - Jugendhilfeeinheit (JHE) Hainholz Glashüttenstr Hannover Tel.: Faks: Telefonla dan flma: Cuma: Çeviri: Tercüme Bürosu Direko lu Say n okur, resim ve karikatürler bu broflürün Almanca bask s ndan oldu u gibi al nm flt r. Bu, görsel olarak, göçmenlere hitap etmeyebilir. Anlay flla karfl laman z ümit ediyoruz. Ayr ca E itim Yard m almak s kça iddia edildi i gibi sizin Almanya dan s n rd fl edilmenize yol açmaz. Sadece baflka nedenlerle (örne in suç iflleme) birarada ortaya ç kt nda sorun teflkil edebilir. Bu gibi durumlarda dan flma merkezlerine veya yukar daki adrese baflvurunuz. 2 Bu broflür nas l okunur? Asl nda sözkonusu olan sorunlar neler? Gençlik Yard m na neden ihtiyaç var? E itim yard m nda haklar m z ne anlama geliyor? En iyi yard m nereden al nabilir? Dan flma merkezleri ne anlama gelir? Aileler için ne gibi yard mlar sözkonusu? Günlük gruplar (Tagesgruppe) yada sosyal grup çal flmalar? Bakıcı aileler nas l yard mc olur? Yurtlar nas l yard mc olabilir? Baflka ne gibi imkanlar var? 18 yafl n geçtiysem neler yapabilirim? steme ve seçme hakk m var mı? E itim yard m n n masraf ne kadar? Ek: Çocuk ve Gençlik Yard m Yasas ndan al nt lar 3 çindekiler

3 Bu broflür nas l okunur? Ö n e r i v e t a v s i y e l e r "Sorular m n cevab burada" Sayfalar s ras na göre arka arkaya okunur, ya da 3. sayfada liste haline getirilmifl sorulara göre cevaplar aran r. Metindeki oklar ( ) ilginç olabilecek di er sayfalara iflaret eder. Tek tek her sayfa sorulara iliflkin bilginin tamam n, öneri ve tavsiyeleri içerir. Yani bütün sayfalar n tek tek okunmas gerekmez. Her sayfada bilinilmesi gerekenler ve bunlara ait neler yap labilece ine iliflkin tavsiye ve öneriler bulunmaktad r. E er " " iflareti varsa, bu Çocuk ve Gençlik Yard m Kanunu nun bir maddesini ifade eder. Kanun metni ekten (32. sayfadan itibaren) okunabilir. Kanun maddelerinden korkmay n. Haklar n bilmeyen bunlar kullanamaz. Onun için bu broflürü okuyun. Broflür gençlik yard m konusunda çocuklar, gençleri ve yetiflkinleri bilgilendiriyor. Gençlerin de anlayabilmesi için metin kolay anlaflılabilir bir dille yazılmıfltır. Her fleyi biraz daha anlafl labilir hale getirmede resimler yard mc olamaktadır. Lütfen bu broflürü baflkalar na da veriniz! Çocuk ve Gençlik Yard m Kanunu ndan ne kadar çok insan n haberi olursa, uygulanmas da o kadar kolay olacakt r. Örne in bu broflürde, problemlerle karfl lafl ld nda nas l davran labilece i hususunda bilgi sahibi olunabilir. Bu broflür, aile içerisinde tart fl labilir, ya da okullarda kullan labilir. "Bu broflürü anlayabilmek için insan n fazla zamana ihtiyac yok." '' Nihayet anlafl labilir bir broflür" 4 5

4 "Bu çocuk niçin bu kadar içine kapan k? Keflke daha baflka arkadafllar olsayd! Galiba herfleyi yaln fl yapt m!" "Eve yine çok geç geldi. Aaah aah, annesi daha fazla müdahale edebilse! Evde huzura ihtiyacım var!!" "Okulda beni neden sevmiyorlar? Ortal toplamay can m hiç ama hiç istemiyor. Moruklar dövmeye kalkarsa, çeker giderim!" Asl nda sözkonusu olan sorunlar neler? Sorunlar, çözülmesi zor olan görevlerdir. Aile içerisindeki yaflam, çocuk e itimi, ya da gençlerin kendi bafllarına yaflama istekleri oldukça zor olabilir, hatta kötü sonuçlara yol açabilir. Bu tür sorunlar n farkl farkl nedenleri olabilir: - Karfl l kl anlaflamama, sab rs z olma, birbirini k rma ve hatta bazen fliddet de kullanma. - Her fley denenmifl, yap labilecek baflka bir fley kalmam fl ve en sonunda pes edilmifltir. - nsan kendini tan sa da, yaflad klar ve tabiat nedeniyle davran fllar n de ifltirmesi oldukça zor. - Bu yetmiyormufl gibi daha baflka bir sürü sorun biraraya gelir ve insan n dayanacak kuvveti kalmaz. Ayr ca: Bu sorunun nedeni benim;«yard m almam imkans z!«diye düflünmeyin. 6 7 Ö n e r i v e t a v s i y e l e r Kimse kolay kolay sorunu oldu unu kabul etmez. Aile içindeki sorunlar utanç verici olarak görülür ve saklan r. Bunu hemen hemen herkes böyle gördü ü için, insan kendisini sorunlar ile bafl edemeyen sadece bir tek kendisiymifl gibi görür. Asl nda aile içi sorunlar, çocuklardaki geliflim bozuklu u ve gençlerde e itim zorlu u gibi sorunlar, tamamen do ald r. Herkes hayat nda krizler yaflar. E er baz fleyler do ru dürüst gitmiyorsa, ne olursa olsun, bunu aile içinde konuflmal s n z. E er bunu yapam yorsan z, bir sorununuz var demektir. E er ö retmen, arkadafl ve akrabalar baz fleylerin do ru yürümedi ini söylüyorlarsa, bunu ciddiye almak gerekir. Ve bir görüflmeden sonra, meselenin sadece gözünüzde büyüttü ünüz bir sorundan ibaret oldu unu tespit ederseniz, ne mutlu size.

5 Gençlik Yard m na neden ihtiyaç var? Genç insanlar n teflvik ve e itim haklar var ( 1). Almanya da e itim sadece anne ve babalar taraf ndan verilir. Gençlik Yard m bu do rultuda gençleri ve anne babalar desteklemeli ve ma duriyetleri önlemeye çal flmal d r. Bunun nas l olabilece ine, bu konuda kimin yetkili oldu una ve insan n ne tür haklara sahip oldu una iliflkin bilgilerin hepsini Almanca olarak k salt lm fl ad KJHG (Kinder und Jugendhilfegesetz) olan Çocuk ve Gençlik Yard m Kanunu nda bulabilirsiniz. ( sayfa 32). Gençlik Yard m n n görevlerinden baz lar ise, - gençlere yönelik çal flma ve onlar n korunmas, - aile içi e itimin teflviki ve - gündüzleri biraraya gelebilecekleri kurumlar n düzenlenmesi ve e itim yard mlar n n sunulmas d r. Gençlik Yard m n gençlik dairesi ile kar flt rmay n! Almanya da hizmetlerin büyük bir bölümü devlete ba l olmayan dernek ve kurulufllar taraf ndan sunulmaktad r ( sayfa 28). Ö n e r i v e t a v s i y e l e r nsanlar okullar ya da sa l k sistemleri hakk nda bildikleri kadar, Gençlik Yard m hakk nda bilgi sahibi de iller. nsan çocuk yuvalar n n, aile e itim kurulufllar n n ya da flehir idaresinin sundu u bofl zamanlar de erlendirme imkanlar n n planlanmas, düzenlenmesi ve finansman n n sa lanmas n n gerekti ini düflünmüyor bile. Gençlik Yard m, E itim Yard m olanaklar n n sunulmas n haz rlamak zorundad r. Gençlik Yard m hizmetlerinin iyi bir flekilde yerine getirilebilmesi için Gençlik Dairesi ve Eyalet Gençlik Daireleri vard r. Özellikle dikkat edilmesi gereken husus, yard ma ihtiyac olan ve isteyen herkesin teflvik ve yard m alabilmesidir. Gençlik Dairesi, gençlerin çıkarlar n n korunmas na dikkat etmek, gerekti inde kanunlar do rultusunda ve gençlerin haklar çerçevesinde müdahele etmek zorundad r. Bunlar n hepsini bilen birisinin, Gençlik Dairesi çal flanlarından çekinmesine gerek yok! 8 9 "Bu broflürü, Gençlik ve Çocuk Yard m Kanunu nu iyi ki okudum."

6 "Deniz di er çocuklarla anlaflam yor. Kendisine nas l yard mc olabilece imi bilemiyorum" "Neden gençlik dairesine gitmiyorsun?" "Yetti art k! Evdeki bu tantanalara dayanacak halim yok" yi bir sosyal dan flma uzman tan yorum, ona gitsene." E itim yard m nda haklar m z ne anlama geliyor? E er çocu un ya da gençlerin menfaatlar garanti alt na al nmam flsa, anne babalar n kendileri ve çocuklar için E itim Yard m (Erziehungshilfe) alma haklar vard r ( 27). E er gerekli ise, sözkonusu yard m gençlik dairesinden talep edilmelidir. Dan flma, e itim, teflvik gibi hizmetler ve de konaklama, cep harçl, hastal k yard m gibi maddi yard mlardan oluflacak masraflar n üstlenilmesi gerekir. E itim yard m için baflvuruldu u takdirde, bu kifliye sorunlar ile u raflacak biri görevlendirilir ve onunla birlikte gerekli yard m aran r ( sayfa 12). Ayr ca size yard m edecek kifliyi seçme hakk na da sahipsiniz ( sayfa 28). Baflvurunuzu istedi iniz zaman geri çekebilirsiniz. Al nacak yard m size yaz l olarak (Leistungsbescheid) bildirilir. Buna karfl dört hafta içersinde itiraz edebilirsiniz Ö n e r i v e t a v s i y e l e r Sizin için uygun ve gerekli olan e itim yard m n alma hakk n z n oldu unu bilmelisiniz. Hakk n z alabilmek için afla da belirtilenlere dikkat ediniz: Gençlik Dairesi ne dilekçe verin. Bir sosyal hizmet uzman na yard ma ihtiyac n z oldu unu söyleyin. En iyisi, gençlik dairesine dilekçe yaz n, yard ma ihtiyac n z oldu unu belirtin. Hangi tür yard mlar n oldu unu ve bu yardımların neleri içerdi ini tek tek sorun. Kendinize vakit ay rarak kurumlar ziyaret edin. Çocuk ve gençlerin dinlenilmeleri ve kendilerine her fleyin aç klanmas do rultusunda srar etmeleri gerekir. Dan flma görüflmesi sonucunun yaz l olarak size verilmesinde srar edin. steklerinizi do ru bir flekilde ifade etmeyen bir metni imzalamak zorunda de ilsiniz. Bu çocuk ve gençler için de geçerlidir.

7 En iyi yard m nereden al nabilir? E itim Yard m n n sözkonusu olup olmayaca ve nas l bir yard m n söz konusu olabilece i, yard m planlamas ( 36) ile tespit edilir. Bu görüflmeye anne baban n, çocuk ve gençlerin katılımı kesinlikle gerekmektedir. Anne-babalar ve gençler yard m planlamas n n iflleyifli hakk nda bilgilendirilirler. Varolan sorunlar konuflulduktan sonra hangi amaçlar n hedeflenmesi ve ne tür yard mlar n gerekti i aç kl a kavuflturulur. Ondan sonra uygun yard m flekli aran r. Burada anne babalar n karar verme sürecine kat lma haklar vard r. Yard m planlamas n n neticesi tutanak haline getirilir ve herkes taraf ndan imzalan r. Uzlafl lan netice, gençlik dairesi tarafından verilen yard m n temelini oluflturur. Gençlik dairesinin verdi i karar uygun de ilse, dört hafta içerisinde itiraz edilebilir. Yard m plan e itim yard m n n esas n oluflturur. Yard m plan ile anne baba, gençler ve (yafllar na göre) çocuklar n da, en uygun yard m n bulunmas ve seçilmesinde söz sahibi olmalar istenmektedir. Bütün detaylar n göz önüne al nmas için bir çok uzman kiflinin planlamaya kat lmas kanunda öngörülmüfltür. Sizin için en uygun yard m n seçimine gerçekten dikkat ediniz. Masraf oluflturaca endiflesi ile ( sayfa 31) uygun yard m fleklinden vazgeçilemez. Tutanakta sürelerin, hedeflerin ve kimin hangi konuda yetkili oldu unun belirtilmesine dikkat ediniz. E er anlamad ysan z ya da neticeden memnun kalmad ysan z, imzalamay n z. "ooof, ne can s k c, sürekli ayn gevezelik" "Ne yani, flimdi bana ne istedi imi mi soruyorsunuz? - Bu da yeni bir fley!" "gittikçe saçmalafl yor!" "Tamam, anlaflt k! Neden bana hemen sormad n z?"

8 Dan flma merkezleri ne anlama gelir? " nsan n dan flabilece i bu kadar çok kurumun olabilece ini hiç düflünmemifltim" E itimde ç kacak sorunlara acil yard mda bulunmak için kanun e itim dan flma merkezlerini öngörmüfltür ( 28). Burada çocuklar, gençler ve anne babalar kiflisel ve ailevi sorunlar dan fl r. Burada çal flan uzmanlar araflt rma imkanlar na sahip olup de iflik terapi önerilerini sunabilirler. Anne babalar n ayr lma ve boflanmalar çocuklar oldukça y pratt ndan, kanunlarda özel olarak konuya iliflkin dan flma zorunlulu u getirilmifltir. Böylece çocuklar etraflar nda dönen y prat c kavgalardan korunmufl olur. Psikolojik sorunlar, uyuflturucu ba ml l, tarikatlar ve hamilelik dönemi gibi daha baflka özel problemler için dan flma sunulmaktad r. Gençlik dairesinin yard m plan olmaks z n herhangi bir dan flma merkezine gidebilirsiniz. Dan flmalar ücretsizdir. Dan flmaya gitmekten kaç nmay n z. Problemleri içinden ç k lamaz bir duruma getirmeden, geç kalmadan, sorularınızı sorun ve içiniz rahat olsun. Dan flma merkezlerinin çok çeflitli olmas sizi yan ltmas n. Bir çok yerde ve ilçede gençlik dairesinde, kütüphanelerde ya da halk okullar nda dan flma k lavuzu bulunmaktad r. Bu konuda telefon rehberi ya da günlük gazete de size yard mc olabilir. Telefon ediniz ya da öylesine gidiniz. Dan flmanl ktan çok insan faydalanmak istedi i için biraz bekleyebilirsiniz. Ne olursa olsun, telefon aç p termin al n. Dan flmalarda kolay çözümler yerine, daha ziyade sorunlar n nedenlerini tespit etme ve esasl çözümleri arama sözkonusudur. Unutmay n, dan flma k sa sürede olacak bir fley de il! lk görüflmede anlafl lmad n z hissine kap lsan z bile, iliflkiyi hemen kesmeyin

9 A LELER için ne gibi yard mlar sözkonusu? Sosyalpedagojik aile yard m ( 31) aile içi yard m n en yo un fleklidir. Sorunlara yaflan lan ortamda direk olarak yönelmek anlam na gelir. Ailenin üzerinden yükü almas, okul ve daireler gibi d fl iliflkilerinde aileyi desteklemesi öngörülmüfltür. Daha çok gençleri destekleyen bir yard m flekli ise E itim Hamili idir (Erziehungsbeistandsschaft) ( 30). Gençlerin tüm sorunlar nda kendilerini destekleyecek ve onlara dan flma hizmeti verecek olan bir kifli tayin edilir. Bu kifli özellikle gençlerin aileleri ile anlaflmalar n veya ailelerinden bar flç l bir flekilde ayr lmalar n sa lar. Yafl büyük gençlerin veya genç yetiflkinlerin evden ç kmalar sözkonusuysa ( sayfa 27) çeflitli yard m yollar mevcuttur. As l aile çerçevesinde verilen yard m ba ms z yaflama yönelik bir yard ma dönüflür ( sayfa 27). E itim Yard m n n öncelikle aileyi desteklemesi öngörülmüfltür. Bundan dolay yard m n her seferinde yeniden planlanmas nda, durumun ray na oturmas için anne ve baban n ve de gençlerin aile içinde hangi yard ma ihtiyaçlar n n oldu una bak lmas gerekir. Onun için kendinize "Sorunlar m z halledebilmek için aile olarak neye ihtiyac m z var?" sorusunu sorun ( sayfa 4). Burada da sizin anne baba olarak bu gibi bir yard m istemeniz ve size yard m edecek kifliyle beraber çal flmak istemeniz koflulu mevcut. Tabii ki bu, daima aile ile yard m edecek kifli aras ndaki iliflkinin nas l geliflece ine ba l. Burada flahsi meseleleri dile getirmek ve önerileri dikkate alabilmek için karfl l kl güvenin oluflmas gerekmektedir. Yard m eden kifliyle anlaflamaman z halinde, bunu aç k aç k söyleyiniz. Bunu yapmakla yard m alma hakk n z kaybetmezsiniz. Dan flman anne ve babayla ve ö retmenlerle konuflur ve çocuklarla oynar

10 "Birbirimiz ile flimdi gerçekten daha iyi anlafl yoruz!" "Grup arkadafllar m gördü üme seviniyorum!" Günlük gruplar (Tagesgruppe) ya da Sosyal Grup Çal flmalar? "Günlük gruplar içersinde e itim" de ( 32) çocuklar ya da gençler haftan n befl günü düzenli olarak, küçük gruplar halinde pedagoglar taraf ndan gözlemlenir. Çocuklar al fl lm fl oldu u gibi ailelerinin yan nda yaflarlar fakat her gün gruplara giderler. Bazen buna okul da ba l d r. Her durumda kurumun okul ve ev ödevleri ile ilgilenmesi laz md r. Günlük gruplar çocuklara/ gençlere yeni ö renme imkanlar sunar, ailelerin yükünü k smen azalt r ve sorunlara yaklaflma yöntemlerini düzenler. Günlük gruplarda her çocuk için bir e itim plan ve özel teflvik program vard r. Daha büyük çocuklar ve gençler için buna benzer "sosyal grup çal flmas " ( 29) fleklinde teflvik program vard r. Fakat bu her gün yap lmaz. E er dan flma ya da aile için yard m yeterli gelmiyorsa günlük gruplar uygundur. Di er taraftan çocuklar n/gençlerin ailelerinin yan nda yaflayabilecekleri kadar uyum ve kuvvet sözkonusu olabilir. Çocuklar n z günlük gruplarda; - baflkalar ile anlaflabilmeyi, - okulda dahi iyi bir flekilde ö renebilmeyi ve orada kendilerinden istenilenlere cevap verebilmeyi ve - kendilerini daha iyi anlayabilmeyi ve kabullenmeyi, ö renirler. Bu yard m fleklinin baflar l olabilmesi için gerekli koflul, zaman n ço unu çocuklar yla geçirmifl olsa bile, aile olarak bir fleyleri de ifltirmek için haz r olmakt r. Günlük gruplar, sadece gündüzleri çocuklar n bak m demek de il, ayn zamanda bütün aile için de bir yard m demektir. Bu ayn flekilde sosyal grup çal flmas içinde geçerlidir

11 Bakıcı aileler nas l yard mc olur? E er bir çocu un yada bir genç k z ya da erke in belli bir süre ya da uzun vadeli aile d fl nda yaflamas gerekiyorsa, bakıcı aile gündeme gelir ( 33). Koruyucu kifli gençlik dairesi taraf ndan seçilir ve bir uzman n denetimi alt ndad r. Çocuklar için koruyucu aileler öz ailelerin yerini tutmaz. Fakat çocu un baflka bir aile yan nda ve baflka bir e itim koflulunda yetiflmesi imkan na sahip olmas gerekir. Anne babalar ve geliflim durumuna göre çocuklar, uygun bakıcı ailenin seçiminde söz hakk na sahiptirler ( 36 (1)). E er bir çocuk küçüklükten itibaren bakıcı ailenin yan nda yaflamak zorunda kal yorsa, evlatl k verilme durumunun da düflünülmesi gerekir. Bunu yaparken öz anne babalara hiç bir flekilde bask yap lmamal d r. Çocuklar n n baflka bir ailenin yan na verilmesiyle birlikte, bakıcı aile ile hissi ba lar n n oluflabilece i düflüncesinden dolay bunu kabullenmek anne babalar için oldukça zordur. Çocu un bak lmas n n ve iyi bir flekilde e itilmesinin çocuk için bir olanak oldu unu bilseler de, bu ad mı atmak, anne-babalar için zordur. E er böyle bir durum sözkonusu olursa, iyi bir flekilde dan flma almayı ihmal etmeyiniz. Her halukarda çocuklar kendilerini seven bu insanlar aras nda ac çekmemelidir. Bu yüzden aileler tam anlam yla yard mdan yana olmal d r. Bu görevde hem öz anne-baba hem de bakıcı ailenin deste e, bazen de arabulucu kuruma ihtiyaçlar vard r. Ayr ca: bakıcı aile sürekli bir ayr l k anlam na gelmez. Geçici bir kolayl k olarak sadece belli süre için bak m da sözkonusu olabilir. Bunlar n hepsi yard m planlamas nda görüflülür ve sonuca ba lan r ( sayfa 12)

12 "Yurtta m kal yorsun? - seni zavall!" "Niçin mifl?" "Yatakhanede kaç kifli kal yor?" "kendime ait odac m var!!" "D flar ç kmana izin veriyorlar m?" "Neden vermesinler?" "Peki para?" Harçl k ve k yafet için para veriyorlar" "Dayak at yorlar m?" "Manyak m s n sen?" "O zaman neden flikayetçi-sin?" "???" Yurtlar nas l yard mc olabilir? Bu yard m flekli esas anlam yla "Yurt e itimi ve di er bak c l kalma flekilleri" anlam na gelir ( 34). Federal Almanya da yaklaflık çocuk ve gence bu flekilde yard m ediliyor. Farkl yurtlar vard r. Bir grupta 6 ila 10 aras nda çocuk ve genç yaflar ve bunlarla günde 24 saat, 3 ila 5 aras nda pedagog ilgilenir. Yurda ba l olup ta, yurdun d fl ndaki mekanlarda bulunan ev birimleri genellikle küçük gruplardan oluflur. Aile gruplar nda veya çocuk evlerinde ço unlukla evli olan pedagoglar, genç insanlarla birlikte ayn evde otururlar. Baz yurtlarda özel yetkinlefltirme ve terapi imkanlar mevcuttur; yine di erlerinde özel okul ve mesleki e itim olanaklar sunulur. Büyük çocuk ve genç yetiflkinler için baz yurtlarda kendi ayaklar üzerinde durabilecekleri bir yaflama haz rlanabilecekleri evler de sözkonusu Yurtlara karfl önyarg lar mevcuttur. Aileler böyle bir yard m flekline karar k ld ktan sonra s k s k vicdan azab çeker. Buna karfl l k son 20 sene içerisinde yurtlarda bir çok fley de iflmifltir. Yurt e itiminin de bir yard m flekli oldu unu gözönünde bulundurun. Bunu kesinlikle bir cezaland rma yöntemi olarak görmeyin. stek ve seçme hakk n z ( sayfa 28) kullan n! Yurdu büyük bir itina ile seçin. Çocu un/gencin de karar verme sürecine kat lmas gerekir. Yurt yak nda m yoksa uzakta m olsun? Yurt anne babayla iflbirli i yap yor mu? Grup küçük mü olsun ve mümkün oldu u kadar normal mi yaflas n? Yoksa özel hizmetler sunabilecek büyük bir yurt mu aran yor? Anne ve baban n verilen yard mda söz sahibi olmalar ne kadar yo un olursa, baflar da o denli büyük olacakt r. Sözkonusu gencin yine ailesinin yan na dönüp dönemeyece inin sürekli kontrol edilmesi gerekir.

13 Baflka ne gibi imkanlar var? Daha önceki sayfalarda bahsedilen yard m flekilleri ( sayfalar), birçok kurum ve hizmette de inilmifl olmas na ra men, yard mlar n sadece bir kaç d r. Sözkonusu yard m özel soruna göre verilmesi gerekti inden,de iflik yöntem ve biçimlerde mümkündür. Örne in "Yo un Sosyal-Pedagojik Ferdi Bak m" çerçevesinde ( 35), gençlerin bulunduklar ortamda yard m almaları mümkündür. Yani yard mdan faydalanabilmek için, mutlaka bir kurumla beraber çalıflılması gerekli de ildir. nsan n yaflad çevre ile aras na mesafe koyabilmesi ve ondan sonra yeni bir bafllang cın sa lanabilmesi için sunulan di er bir imkan ise; seyahat projeleridir. Terapi ve derslere iliflkin yard mlar da e itim yard m kapsam na girerler. E itim Yard m n n temel ilkesi, ailenin yard mlara göre de il, yard mlar n ailelere göre flekillendirilmesidir. Bu ise yarat c l k ister. Do ru yard m için en iyi haz rl k ailenin sorunlar n eksiksiz bir flekilde tarif etmesi, ulafl labilecek hedefleri önüne koymas ve de ifltirme imkanlar n arafltırmadan geçer. E er siz, anne babalar ve gençler olarak, hangi deste e ihtiyac n z oldu unu netlefltirebilirseniz, yard ma bafllamak mümkün olabilir. Ayr ca,ne tür yardıma ihtiyac n z oldu unu tam olarak bilemedi inizden ve yukar daki sorulara cevap veremiyorsan z, yard mdan vazgeçmek zorunda de ilsiniz. Ne tür e itim yard m na ihtiyac n z oldu unu uzmanlarla birlikte tespit etmek için de yard m alabilirsiniz. "O lum ders yard m al yor." "Haftada bir kere pedagoga gidiyorum." "Baz konular dan flabilece im birinin de ayn evde oturdu u bir yerde yafl yorum." "D fl ülkede yap lacak olan bir projenin listesine al nd m." "Yurtta yafl yorum." "Bize verilecek olan yard m gelifltirilmekte."

14 18 yafl n geçtiysem neler yapabilirim? Gençlik dairesine dilekçe nsan 18 yafl na girdikten sonra da, Gençlik Yard m ndan faydalanabilir, mesela tek bafl na bir hayat sürdürebilmek için ( 41). Bu 18. ile 21. yafl aras için öngörülmüfltür (özel durumlarda yard m 27. yafla kadar verilebilir). Ancak yard m n genç yetiflkinler taraf ndan istenmesi ve kendilerinin de planlamaya kat lmalar gereklidir ( 11. ve 12. sayfalar). Özel hayatlar ve flimdiye kadar yaflam fl olduklar ndan dolay böyle bir yard ma ihtiyaçlar n n oldu unu kan tlamalar laz mdır. Yurtta yaflad ktan ve oradan ayr ld ktan sonra, dan flma ve yard m almadan kendi ayaklar üzerinde durmalar mümkün olmayan gençler için, böyle bir çözüm düflünülebilir. Ama sadece evleri veya geçimlerini temin edebilecek paralar yoksa, bunun için yetkili makam Sosyal Yard m Dairesi (Sozialamt) olur ve Federal Sosyal Yard m Kanunu nun 72. maddesi uyar nca yard m eder. Tabii ki 18 yafl n za bast ktan sonra kimsenin sizi e itmesini istemiyorsunuzdur. Bu yüzden bu yard mlara "Genç Yetiflkinler için Yard m" ad verilmifltir. Burada yap lmak istenen, bir insan n hayat üzerinde söz hakk n baflkalar na vermek de il. Aksine: Ba ms z bireyler olarak yaflayabilmek için yard m almak sözkonusu. Örne in: Pratikte tecrübeli bir eleman size ev, okul, ifl ve hayat arkadafl n zla olan sorunlar n zda v.b. konularda yard mc olur. Devlet daireleri ile olan iliflkilerinizde, uyuflturucu sorunlar n zda veya çocu unuz varsa onunla ilgili olarak, alt ndan kalkamad n z sorunlarda, destek sunacakt r. Ancak sizin sorumlulu unuzu kimse sizden alamaz. Bu gibi yard mlarda sizin de aktif bir flekilde çal flman z ve k sa bir süre sonra kendi sorunlar n z kendinizin çözebilece i bir düzeye eriflmeniz laz m

15 STEME ve SEÇME hakk m var m? Gençlik Yard m n n özelli i çok çeflitli olmas d r. Farkl de er, içerik ve yöntemlerin olmas öngörülmüfltür ( 3). Bundan dolay yard mlar sadece flehir ve ilçe idareleri taraf ndan de il de, bir dizi di er kurum, dernek ve özel kurumlar taraf ndan sunulmaktad r. Bunlar aras nda anne ve babalar n seçme haklar vard r ( 5). Sadece, gençlik dairesinin yüklenemeyece i derecede fazla masraf n oluflmas durumunda, sözkonusu seçme hakk k s tlanabilir. Unutmay n z: Yard m n gençlik dairesi taraf ndan planlanmas ve verilmesi, yani ödenmesi laz m. Yard m sunacak olan kurulufl anne ve baba taraf ndan seçilir. Tabii ki bunun için ba ms z gençlik yard m kurulufllar ndan da bilgi ve dan flma hizmeti alabilirsiniz. Gençlik dairesine gidin ve ihtiyac n z olan yard m n kimler taraf ndan sunulabilece ini ö renin. Tabii ki gerekli bilgiyi özel sosyal kurumlardan da alabilirsiniz (adreslerini telefon rehberinden bulabilirsiniz). Mesela: - Arbeiterwohlfahrt (Türk-Dan fl) - Deutsches Rotes Kreuz (Alman K z l Haç Örgütü) - Diakonie (Protestan Kilisesi nin sosyal hizmetleri) - Caritas (Katolik Kilisesi nin sosyal hizmetleri) - Jüdische Kultusgemeinden (musevi cemaatleri) - Di er yerel dernekler, yard m alanlar n kurduklar gruplar ve serbest çal flan kurulufllar Tabii ki her kurum ve kurulufl bütün yard m sunamamaktadır. Ama ço unlukla seçme imkan na sahipsiniz. Bir de: Sözkonusu masraflar normalin % 20 sini afl yor ise, isteme ve seçme hakk n z k s tlanabilir

16 E T M YARDIMI NIN masraf ne kadar? Anne ve babalar n veya gençlerin, Gençlik Daireleri veya di er kurumlara dan flmalar halinde masraf oluflmaz (yard m n planlanmas da masrafa yolaçmaz). E itim yard m n n masraflar gençlik dairesi taraf ndan karfl lan r. Çocuk ve gençlerin, aile d fl nda ve günlük gruplarda yaflamas halinde, anne ve babalar n masraflara katılmaları gerekir. Gençlik Dairesi bunun miktar n hesaplarken, verilen yard m nedeniyle, ailenin tasarruf etti i miktar gözönüne al r. Yurtta kal nmas halinde çocuk paras yurt için kullan l r. Sonuç olarak aileyi darbo aza sokacak, fakirli e itebilecek veya yard m n verilmesini engelleyebilecek bir durumun oluflmamas gerekir. Gelirleri çok az olan aileler genelde ya çok az ya da hiç birfley ödemezler. Sadece ev d fl nda kalınması durumunda belli bir miktar ödemeniz gerekmektedir. Art k evde belli masraflar n oluflmad n düflünün. Gençlik dairesince gencin karn doyuruluyor, izine gönderiliyor, kendisine harçl k veriliyor ve üst bafl al n yor. Günlük gruplarda kalmas halinde de evde baz masraflardan tasarruf ediliniyor. Kendi paralar n kazanan genç ve genç yetiflkinlerin, gelirlerinin bir k sm n Gençlik Dairesi ne vermeleri gerekir. Evde olmalar durumunda da bunu yapmalar gerekir. Evde tasarruf etti iniz miktar n çok üstünde olan bir miktarı ödemeniz istenirse ve siz bunu ödeyecek durumda de ilseniz, bu masraflar n nas l hesapland n aç klatt rabilir ve gerekirse buna karfl yaz l itirazda bulunabilirsiniz. Ayrıca: Ödeyecek durumda de ilseniz, Gençlik Dairesi, ödemeniz gereken miktarı geçici olarak dondurabilir veya taksitlerle ödemenizi kabul eder

17 (VIII. nolu Sosyal Kanun Kitab ) ÇOCUK VE GENÇL K YARDIM YASASI NDAN ALINTILAR 1 E itim hakk, Ebeveynlerin Sorumlulu u ve Gençlik Yard m (1) Her genç insan n geliflmesinin desteklenmesi ve kendisinin sorumlulu unu karfl layabilecek ve toplumsal yaflama ifltirak edebilecek bir kiflilik olarak e itilme hakk vard r. (2) Çocuklar n bak m ve e itimi ebeveynlerin do al hakk olup, birinci derecedeki sorumluluklar d r. Onlar n faaliyetleri, devlet ve toplum taraf ndan gözetilir. (3) Gençlik yard m 1. paragrafta belirtilen koflullar alt nda özellikle 1. gençleri bireysel ve sosyal geliflmelerinde destekler ve haklar na tecavüz edilmesini engellemeye veya azaltmaya çal fl r, 2. ebeveyn ve e itim selahiyetine sahip di er kiflilere dan flma hizmeti sunar ve onlar bunu uygularken destekler, 3. çocuk ve gençleri kendilerine yönelik tehlikelerden korur ve 4. genç insanlar ve aileleri için olumlu yaflam flartlar n, çocuklara ve ailelerine uygun çevreyi korumaya veya yaratmaya çal fl r. 5 stek ve Seçim Hakk Hizmet alma hakk na sahip olan kifliler, çeflitli kurulufllar taraf ndan iflletilen kurum ve hizmetler aras nda, seçimde bulunma ve istenilen hizmetin flekillendirilmesi hakk nda isteklerini dile getirme hakk na sahiptir. Nispeten fazla masrafa yol açmad sürece seçim ve isteklerine uyulmal d r. Hizmet alma hakk na sahip olan kiflilerin bu haklar konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 8 Çocuk ve Gençlerin Katılım Hakk (1) Çocuk ve gençlerin geliflme aflamaları dikkate al narak kendi flah slar ile ilgili olan kamu gençlik yard m n n verece i tüm kararlara dahil edilmeleri gerekir. Uygun bir flekilde idari ifllem, velayet konular mahkemesi ve idare mahkemesi nezdindeki dava kapsam ndaki tüm haklar üzerinde bilgilendirilmeleri laz md r. (2) E itim ve geliflmelerini ilgilendiren tüm meselelerde çocuk ve gençlerin gençlik dairesine baflvurma haklar mevcuttur. (3) Çocuklara ve gençlere, tehlike, kavga ve acil durumlarda, yardımın tehlikeye düflmemesi açısından, onların velayetine sahip olan kiflinin bilgisi dıflında da danıflmanlık yapılabilir. 27 E itim Yard m (1) Çocu un veya gencin kiflisel ihtiyacına hizmet edecek olan bir e itimin sa lanamamas ve yard m n geliflmesine uygun ve gerekli oldu u hallerde, çocu un veya gencin velayet hakk na sahip olan kiflinin E itim Yard m talep etme hakk vard r. (2) E itim Yard m özellikle 28. ile 35. maddelerde belirtilen koflullara göre verilir. Yard m n flekli ve kapsam münferit durumdaki koflullara göre belirlenir. Bunu yaparken çocu un veya gencin sosyal çevresinin de yard ma dahil edilmesi gerekir. (3) E itim yard m özellikle pedagojik ve buna ba l terapi amaçl hizmetleri kapsar. Gerekli durumlarda 13. maddenin 2. paragraf uyar nca belirtilen meslek e itim ve ifl önlemlerini de kapsam na almal d r. 28 E itim Dan flmas E itim dan flma daireleri ve di er dan flma hizmet ve kurumlar, çocuk, genç, anne ve babalar ve velayet hakk na sahip di er kiflileri flahsi ve ailevi, e itim ve ayr lma ve boflanma ile ilgili sorunlar n ve bunlar n temelinde yatan etkenlerin çözümlenmesinde desteklerler. Bu faaliyet çerçevesinde çeflitli uzmanl k dallar nda ve de iflik yöntemlere sahip elemanlarla birlikte çal fl rlar. 29 Sosyal Grup Çal flmas Sosyal grup çal flmas na kat lmalar ndaki amaç, büyük çocuk ve gençlerin geliflmelerindeki zorluklar n üstesinden gelmelerini ve davran fl sorunlar n çözebilmelerini ve pedagojik bir tasla a dayanarak sosyal grup çal flmas halinde grup içerisinde sosyal ö renimi gerçeklefltirerek büyük çocuk ve gençlerin geliflmelerini desteklemektir. 30 E itim Hamili i, Dan flman Yard mc s (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) E itim ve dan flman yard mc s çocuk veya gencin geliflmesindeki sorunlar n n çözülmesinde sosyal çevresini de dikkate alarak ve ailesi ile mevcut iliflkilerini muhafaza ederek yard m eder.

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar

ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar Sonuçlar a r olan bir hastal n boyutlar nternette ADHS: www.mehr-vom-tag.de ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar çindekiler 1 ADHS ne demektir?................................... 4 2 Tipik ADHS

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M Sayı: 198 Ekim 2007 Masrafı: 2 sviçre de 21 Ekimde Yap lacak Seçimlerde DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M sviçre nin son y llarda Göçmenlere karfl izledi i politika ve bu politikalar

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP)

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da:

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: Improving Neler oluyor? child Çocuklar care andiçin protection Adalet in Çocuklara

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134 ISSN 1016-5134 SENDROM AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007 flini iyi yapmak Prof Dr Süheyla ÜNAL sunal@inonu.edu.tr Maslow un ihtiyaçlar hiyerarflisinde en üst

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA. Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA. Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME ve RAPORLAMA Alper Akyüz, dil Eser, Emel Kurma stanbul Bilgi

Detaylı