Evrak Tarih ve Sayısı: 21/02/

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evrak Tarih ve Sayısı: 21/02/2014-5657"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 21/02/ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BD * Sayı : Konu : Ön Mali Kontrol REKTÖRLÜK MAKAMINA 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15 inci maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 58 ve 60 ıncı maddelerine ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden hazırlanan "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 19 uncu maddesinde; "Daire Başkanlığı'nın ön mali kontrolüne veya mali uygunluk denetimine tabi tutulacak mali karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl tekrar gözden geçirilir." hükmü yer almaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda yeniden Rektörlük oluru alınıncaya kadar ön mali kontrole tabi işlemler belirlenmiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ön mali kontrole tabi olmayan mali karar ve işlemler; 1-Personel giderleri, 2-Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler, 3-03-Mal ve Hizmet Alımları (Katma Değer Vergisi Hariç TL'ye kadar olan giderler) 4-Yolluklar, 5-Görev giderleri (Mahkeme Harç ve Giderleri, İlama Bağlı Borçlar, Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler) 6-Tarifeye bağlı ödemeler ( İlan giderleri, Sigorta giderleri vb.) 7-Kurs ve toplantılara katılma giderleri, 8-Telif ve tercüme ücretleri, 9-Kısmi zamanlı öğrenci ücretleri, 10-Cari transfer, 11-Su Alımları (Belediye su hattından abonelik yöntemi ile su alımları, Sermaye Giderleri (Katma Değer Vergisi Hariç Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinde TL'ye kadar olan giderler.) Belediye su hattından su alımları ve tarifeye bağlı ödemelerin dışındaki mal ve hizmet alımları, mamul mal alımları, gayri maddi hak alımlarında (Devlet Malzeme Ofisi, Et ve Süt Kurumu ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden yapılan alımlar dahil) KDV hariç TL'yi, yapım işlerinde (Sermaye Üretim Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması) KDV hariç TL'yi aşan giderlerde her türlü taahhüt ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabi tutulacaktır. Elektrik, doğalgaz ve haberleşme giderleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre temin edileceğinden yıllık TL'yi aşan bu alımlar da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın ön mali kontrolüne tabidir. Yukarıda belirlenen parasal limitlere eşit veya üstünde olan taahhüt ve sözleşme tasarıları ve bunlara ilişkin bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası harcama birimince "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" ın 10 uncu maddesinde sayılan belgeler, kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir ve harcama Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/envision/dogrula/ka310v Bahçelievler Mahallesi BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özer KOCA Telefon: Faks Evrak Pin Kodu: e-posta Elektronik Ağ:http://sgdb.mehmetakif.edu.tr Bu belge 5070 sayılı Elektronik Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BD * yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan/alım yapılmadan/kredi açılmadan önce, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na ön mali kontrol için gönderilir. Üniversitemiz harcama birimlerince hazırlanan tüm harcama evrakları (Ödeme emri, muhasebe işlem fişi ve ekleri) ödeme aşamasında mali yönden Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından mali uygunluk denetimine tabi tutulacaktır. Ön mali kontrol sonucunda ek-1 ve ek-2' de yer alan ön mali kontrol inceleme formları düzenlenecek ve süresi içinde ilgili harcama birime gönderilecektir. Mali uygunluk denetiminde mali mevzuata uygun olmayan veya eksiklikler tespit edilen harcama evrakları gerekçeleri ile beraber ilgili harcama birime iade edilecektir. Harcama birimlerinde ön mali kontrol işlemi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlileri (Fakülte, yüksekokul, enstitü sekreterleri, şube müdürleri. vb) tarafından Üniversite'nin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, ödeme belgesi (ödem emri ve muhasebe işlem fişi) ekinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirtilen belgelerin tam olması ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. Yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesine göre "Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanacaktır. Harcama işlemlerinin bu doğrultuda yapılması hususunda uygun görüşlerinizi arz ederim. Uygun görüşle arz ederim. Yusuf ALTINDAL Genel Sekreter OLUR Prof. Dr. Mustafa SAATCI Rektör Hüseyin YAVUZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 21/02/2014 Mali Hizmetler Uzman Yrd. Ö.KOCA 21/02/2014 Mali Hizmetler Uzmanı A.TURGUT Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/envision/dogrula/ka310v Bahçelievler Mahallesi BURDUR Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özer KOCA Telefon: Faks Evrak Pin Kodu: e-posta Elektronik Ağ:http://sgdb.mehmetakif.edu.tr

3 1 Sıra No 2 Harcama birimi 3 Ödemenin yapılacağı muhasebe birimi 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNV. ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU Dosyanın ön mali kontrol birimine geliş tarihi ve sayısı 5 Onaylı dizi pusulası Var/Yok 6 İlgili mevzuat Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası 7 verilen, ihale kayıt formu İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin 8 yazıları 9 İhale onay belgesi/harcama talimatı tarihi Ön yeterlilik / ihale dokümanı satış bedeli / ihale 10 dokümanı maliyetinin tespitine ilişkin tutanak 11 Kullanılabilir ödenek tutarı EK-1 12 Bütçe yılı ve tertibi Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine Uygun mu? 14 İhalenin konusu/ işin tanımı 15 İşin Miktarı (Adet, Kg, Lt, Metrekare vb.) 16 İşin başlama, bitiş -tarihi / işin süresi 17 Yaklaşık maliyet - dayanağını oluşturan hesap cetvelleri var/ yok Mal alımı: Hizmet alımı: Yapım işi: Danışmanlık hizmeti: 18 İhale Usulü - İhale Usulünün uygunluğu Uyun ( ) Uygun Değil ( ).. 19 Avans ve fiyat farkı ile ilgili hususlar 20 Kısmi teklif verilip verilmeyeceği evet / hayır 21 Alt yüklenicilere işin yaptırılıp yaptırılmayacağı evet/hayır 22 Konsorsiyumlarca teklif verilip verilmeyeceği evet/hayır 23 Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanıp / uygulanmayacağı- uygulanacaksa oranı 24 Avans: Fiyat farkı: 22,23,24,25 ve 26 ünci Maddelerde sayılan hususlar; Uyumlu ( ) Uyumlu Değil ( ).. şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil 25 İhale / ön yeterlilik tarihi - saati 26 İhale / ön yeterlilik ilan tarihi 27 İlanın yapılma şekli ve nerelerde yapıldığı 28 Ön ilan yapılmış ise tarihi 29 İlan yayım tarihi 30 İlanın yapıldığına ilişkin belgeler 31 İlan, 4734 sayılı Kanuna uygundur/ uygun değildir Uyun ( ) Uygun Değil ( ) Uygulanmayacak ( ) Uygulanacak( ) Oran %... Kamu ihale bülteni: Mahalli gazete: Belediye ilan panosu: Uygun ( ) Uygun Değil ( ).

4 32 Düzeltme ilanı yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise tarihi, 4734 sayılı Kanuna uygundur/ uygun değildir Uygun ( ) Uygun Değil ( ). 33 İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, teklif vermeye davet edilen istekli sayısı ve davet yazıları Davet Yazıları 34 İsteklilerce verilecek teklifin türü 35 Teklif geçerlilik süresi-teklif geçerlilik süresi içinde sözleşme imzalanmış mı? Evet/Hayır 36 İhale komisyonu oluşturulması onayı uygundur/ uygun değildir(asil ve yedek) 37 İhale işlem dosyasının ihale komisyon üyelerine tebliğ tarihi a) DPT proje no ve sayfa no Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, merkezi yönetim bütçe kanunun bu konudaki hükümlerinin her yıl bakanlar kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler Ertesi yıla geçen yüklenmeler 5018 sayılı Kanun'un 27 inci maddesindeki şartları sağlıyor mu? İlgili mevzuatı gereğince çevresel etki değerlendirmesi (çed)raporu gerekli olan işlerde çed olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları Yapım işlerinde (4734 sayılı Kanunun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 nci maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ilgili maddede belirtilen şarları sağlıyor mu? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek 43 kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form 44 İhaleye ilişkin tüm şartnameler Şartnamelerin ve standart formların kik 45 formatına uygunluğu uygun / uygun değil Sözleşme tasarısının kik formatına uygunluğu uygun 46 / uygun değil Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak 4734 sayılı kanun ile 4735 sayılı Kanuna ilişkin 47 yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve 48 bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler 49 İhale dokumanı alanların sayısı 50 Teklif veren istekli sayısı b) Proje başlama ve bitiş tarihi: c) Proje tutarı: d) Toplu projelerin detay programlarına ve alt kalemlerine ait bilgiler e) Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde İlgili makamlardan alınan izin yazıları f) Yıl içinde projelerin yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin bilgiler Sağlıyor ( ) Sağlamıyor ( ) Sağlıyor ( ) Sağlamıyor ( ).. Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Uygun ( ) Uygun Değil ( ). Uygun ( ) Uygun Değil ( ).

5 51 Teklifi değerlendirilmeyen istekli sayısı 52 Teklifi kabul edilen istekli sayısı 53 İhale bedeli 54 Yüklenicinin uyruğu 55 Yüklenicinin adı / unvanı 56 İş ortaklığında pilot ortak Yüklenicinin kayıtlı olduğu ticaret/.sanayi/meslek 57 odası adı 58 Yüklenicinin oda sicil no Yaklaşık maliyet ile ihale bedeli arasındaki fark / 59 kırım oranı İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik hükümlerine göre idareye ve kamu ihale 60 kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu 61 değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler, İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair kamu ihale kurumundan alınan teyit belgeleri 63 İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları, Yerli ( ) Yabancı ( ) 64 İhale komisyon kararı tarihi İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi 65 onayı (onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir.) İhale kararları ihale üzerinde bırakılan da dahil olmak üzere teklif veren bütün isteklilere mevzuata uygun olarak tebliğ edilmiş mi? evet/hayır Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi tarih, miktarı ve uygunluğu (banka teminat mektubu olması durumunda ayrıca geçici teminat mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin bankadan teyit talep yazısı ve alınacak teyit yazıları) uygun/uygun değil 1 inci isteklinin geçici teminatı Miktarı: 2 nci isteklinin geçici teminatı Miktarı: Uygun ( ) Uygun Değil ( ). Uygun ( ) Uygun Değil ( ) 69 iş deneyim belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve güncel miktarı Sağlıyor ( ) Sağlamıyor ( ). 70 iş deneyim belgesi, şartnamede belirtilen kriterleri sağlıyor mu? Uygun ( ) Uygun Değil ( ).. 71 bilançodaki cari oran şartnamede belirtilen orana uygun mu? ( 0,50 ) bilançodaki öz kaynak oranı şartnameye uygun Uygun ( ) Uygun Değil ( ).. 72 mu?(yapım işlerinde hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir) (0,15)

6 bilançodaki kısa vadeli borçların öz kaynaklara oranı şartnameye uygun mu?(yapım işlerinde hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir) (0,75) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bilançodaki toplam ciro şartnamede belirtilen orana uygun mu? Yüklenicinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 10 uncu madde taahhütleri var / yok (4734 s.k. 10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygun / uygun değildir. Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler a) Sözleşme b) Kesin teminata ilişkin alındının örneği Uygun ( ) Uygun Değil ( ).. Uygun ( ) Uygun Değil ( ). Uygun ( ) Uygun Değil ( ). c)yüklenici tarafından verilen kesin teminat miktarı ve uygunluğu d)karar damga vergisi yatırılış tarihi ve miktarı e)sözleşme damga vergisi yatırılış tarihi ve miktarı Miktarı: Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Miktarı: Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Miktarı: Uygun ( ) Uygun Değil ( ) f)kik payının yatırılış tarihi ve miktarı Miktarı g)sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi, devir sözleşmesi İNCELEYENLER.././201 KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. / /201

7 MEHMET AKİF ERSOY ÜNV. DMO ALIMI ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU 1 Sıra No 2 Harcama birimi 3 Ödemenin yapılacağı muhasebe birimi 4 Dosyanın tarih ve sayısı 5 Dosyanın ön mali kontrol birimine geliş tarihi ve sayısı 6 İlgili mevzuat İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak 7 izin yazıları 8 İhale onay belgesi/harcama talimatı tarihi 9 Kullanılabilir ödenek tutarı EK-2 10 Bütçe yılı ve tertibi Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine Uygun mu? Uyun ( ) Uygun Değil ( ).. 12 İhalenin konusu işin tanımı 13 İşin Miktarı (Adet, Kg, Lt, Metrekare vb.) 14 Yaklaşık maliyeti 15 Kredi açılacak mı? 16 Kredi açılacak ise tutarı 17 Yatırm programı proje no ve sayfa no 18 Yatırım programı proje başlama ve bitiş tarihi: 19 Yatırım programı proje tutarı: 20 Alıma ilişkin şartnameler İNCELEYENLER.././201 KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. / /201

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı