İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *"

Transkript

1 İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

2

3 ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü kurmak suretiyle hiç şüphesiz, kanun koyucu evvelâ idareci yetiştirmenin zaruretine ve ikinci olarak da idarenin devamlı bir gelişme halinde olması lâzım geldiğine işaret etmek istemiştir. Gerçekten de, bu m e sele, günümülzde tartışma konusu olmaktan çıkmış ve kalkınmanın başlıca faktörlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü içinde bulunduğu şartlar ve sahip olduğu imkânlar bakımından, bugün için, bu çok önemli fonksiyonu bütün yönleriyle yerine getirmek iddiasmda değildir. Ancak imkân ve şartlar yüzünden bugün için yürüyüş temposu ağır da olsa, tesbit edilmiş hedefe giden düz yol üzerinde olduğunu kesinlikle' söylemek mümkündür. Bu broşür. Enstitümüz kuruluşundan bu yana. Eğitim, Araştırma, Derleme ve Yayın faaliyetlerinin ana hatlariyle bir envanterini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Kısa bir süre sonra ve on iki yıllık tecrübenin ışığı altında Teşkilât Kanununda yapılması gerektiğine inandığırmz değişikliğe paralel olarak eğitim alanında yeni programlarını gösteren bir broşürü çıkaracağımızı ümit ediyoruz. İhsan Kuntbay Genel Müdür V.

4

5 ESKİ UMUM MÜDÜRLERİMİZ Prof. Dr. Yavuz ABADAN Prof. Bedri GÜRSOY Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU

6

7 Prof. Dr. Kemal Fikret ARIK Genel Müdür Melih BAYÜLKEN Genel Sekreter V. İhsan KUNTBAY Genel Müdür Muavini

8

9 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 TEŞKİLÂT ŞEMASI DERS YILI TAKVÎMÎ ÂMME İDARESİNİN ÖNEMİ A ÎDıARECİLERİN ÖZEL BÎR ŞEKİLDE YETİŞTİRİLMELERİNİ GEREKLİ K I LAN SEBEPLER B İDARÎ MESELELER ÜZERİNDE ARAŞ TIRMANIN ÖNEMİ C İDARECİLİK SAHASINDA ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA MÜESSESELERİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ I KURULUŞU II GAYELERİ III TEŞKİLÂT KANUNUNA GÖRE BAŞLICA GÖREVLERİ KURULUŞUNDANBERİ ENSTİTÜNÜN FAALİ YETLERİ I ÖĞRETİM VE YETİŞTİRME SAHASINDA A GENEL ÖĞRETİM PROGRAMI 23 B ÖZEL ÖĞRETİM PROGRAM LARI ORGANİZASYON VE ME- TOD ÖZEL KURSU EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ (KURSU İDAREYİ GELİŞTİRME DÖRTLÜ PROGRAMI İKTİSADÎ DEVLET TE ŞEKKÜLLERİ İÇİN PER SONEL İDARESİ KURSU 38 9

10 5 BELEDİYE PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMI C SEMİNER FAALİYETLERİ a) ENSTİTÜNÜN TERTİP ETTİĞİ SEMİNERLER b ) ENSTİTÜNÜN YARDIM ETTİĞİ VEYA KATILDIĞI SEMİNER, KURS VE..TOPLANTILAR c) KONFERANSLAR II ARAŞTIRMA VE YARDIM ÇALIŞ MALARI a) 1953 YILINDAN BU TARAFA TESBİT EDİLEN PROGRAM- ^LARA GÖRE ENSTİTÜCE YAPI LAN ARAŞTIRMALAR o) ÇEŞİTLİ DAİRE, KURULUŞ VE İKTİSADÎ DEVLET TEŞEK KÜLLERİNİN İSTEKLERİ ÜZE RİNDE ENSTİTÜCE VEYA BU KURULUŞLARLA MÜŞTERE KEN YAPILAN ARAŞTIRMALAR 50 Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesinin Amacı ve Kapsamı Sorumluluk Araştırma Yapan Kuruluş Araştırma Yapılm ası Araştırmanın Sonuçları Proje Yönetim Kurulu Raporu 55 Proje Yönetim Kurulu Raporu Özeti T.C. Devlet Teşkilâtı Rehberi 57 Proje Yönetim Kurulu Raporunun Uygulanması c) ÖĞRENCİ ARAŞTIRMALARI

11 III DERLEME VE YAYIN ALANLA RINDAKİ ÇALIŞMALAR EKLER : Kütüphane ve Dokümantasyon îşleri Seminer Tutanakları ve Konferans Notları İnceleme Raporları 70 / ^ Yayın îşleri Dergiler Listesi EK : 1 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLÂTI KANUNU EK : 2 İDARE HEYETİ VE İCRA KOMİ TESİ Ü YELERİ EK : 3 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ PERSONELİ 84 EK : 4 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ NDE ŞİM DİYE KADAR VAZİFE GÖREN BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER MÜTE HASSISLARI EK : 5 EKİM HAZİRAN 1964 TARİH LERİ ARASINDA TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENS TİTÜSÜNE GELEN YABANCI Zİ YARETÇİLER EK : DERS YILINDA TÜRKİ YE VE ORTA DOĞU ÂMME İDA RESİ ENSTİTÜSÜNÜN GENEL ÖĞRETİM VE YETİŞTİRME PROG RAMINA ALINACAK ÖĞRENCİ LER HAKKINDA ESASLAR EK : 7 ENSTİTÜ NEŞRİYAT LİSTESİ

12

13 esi Bc/o s M M KH l- J 2 <3 W < PQ <y> <3 m cr^ <i O p Q S hj g ıj W z w o w H cn iq ON i m

14

15 TÜRKÎYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ DERS YILI TAKVİMİ Enstitüye Aday Kaydı GİRİŞ SINAVI 1. Yazılı Sınav a) Test b) Kompozisyon c) Bilgi Sınavı Sözlü Sınav Cumhuriyet Bayramı Nazarî devre başlangıcı Şeker Bayramı (3 gün) Nazarî devre sonu Dinlenme Pratik devre staj çalışmaları Başlangıcı Kurban Bayramı (4 gün) Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pratik devre staj çalışmaları sonu Bahar Bayram ı Pratik devre grup çalışmaları başlangıcı Spor ve Gençlik Bayramı Pratik-devre grup çalışmaları sonu Adres : Akay - Bankacı Sok. No. 15 Yenişehir/ANKARA Telefon : Genel Müdür : Genel Müdür Mv. : Genel Sekreter : Santral :

16

17 ÂMME İDARESİNİN ÖNEMİ Teknik ve bilim alanlarında sür atle gerçekleştirilen yenilikler, bunun sonucu olarak endüstrileşme, ulaştırma ve şehirleşmede vuku bulan büyük gelişmeler, dünya nüfusundaki devamlı artış gibi idarenin içinde bulunduğu çevreyi geçen yüzyıla nazaran tamamen değiştiren faktörlerin yamnda siyasî ideolojilerdeki gelişmeler, çağımızın, modern devletini eskisi ile kıyaslanamıyacak kadar mudu mesele ve görevlerle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır. Buna karşılık muayyen bir devre ve zamamn ihtiyaçlanna cevap vermek üzere kurulmuş olan İdarî teşkilâtın, devletin yükümlendiği yeni görevleri başarı ile yürütmekte her zaman yeterli olamadığı bir gerçektir. Bu durum özellikle İkinci Dünya Savaşı ndan bu tarafa, idarenin sür atle artan ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde düzenlen,- mesi ve geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. idareyi geliştirmek için yapılan çalışmalarda devamjı olarak iki amaç gözönünde bulundurulmaktadır : Âmme hizmetlerinde verimin ve kalitenin yükseltilmesi, bu hizmetlerin ifası esnasında kullanılan person.el, para ve malzemenin amaca en uygun şekilde kuuanılmasının sağlanması. Bu amaçlara ulaşmak için halen iki imkândan faydalamlmaktadır. 1 İdarenin modern âmme idaresi esaslarına göre devamlı bir inceleme konusu yapılarak, bu incelem.elerin verile rine göre idarede geliştirme tedbirleri uygulamak, 2 İdarecileri âmme idaresi bilgi ve teknikleri ile teçhiz edecek şekilde yetiştirmek. A İdarecilerin Özel Bir Şekilde Yetiştiriİmelerini Gerekli Kılan Sebepler: İdareciler, başlarında bulundukları teşekküllerin, iştigal sahaları ne olursa olsun, kuruluş amaçlarını en verimli şekilde gerçekleştirmekten sorumlu şahıslardır. 17

18 idarenin artan önemi içerisinde, idarecilerin görevleri do sotı derece önem kazanmış ve idarede başarı kazanmak sadece fin i kabiliyet konusu olmaktan çoktan çıkmıştır. Gerçekten son yarım asır içerisinde çeşitli memleketlerde bu konuda yapılan incelemeler şu gerçekleri açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır: i İdarecilik şahsî kabiliyete dayanan bir san at olmakla b e raber, belli bir takım usul ve tekniklerin bilinmesini de gerektirmektedir.. 2 İdareciliğin bu yanı sadece hukuk bilgisinden ibaret değildir. 3 Bir teşkilâtın verimli bir şekilde yürütülebilmesi onım başında bulunan idarecilerin personel, teşkilâtlandırma, plânlama, kontrol, bütçe ve maliye teknikleri gibi alan 1arda etraflı bilgilere sahip bulum-nalarına bağlıdır. 4 Bu bilgi ve tekniklerin uygun bir eğitim yolu ile idarecilere kazandırılması, başka ifade ile idareci yetiştirilmesi mümkündür ve gereklidir. B îdarî Meseleler Üzerinde Araştırmanın Ö nem i: Muayyen bir bilgi ve tecrübeye ihtiyaç gösteren her faaliyet sahasmda olduğu gibi idarecilik ve idari meseleler konusunda da karşılaşılan meselelerin dikkatli ve mukayeseli bir şekilde incelenmesinin önemi açıktır. Modern idarecilik fıtri kabiliyet ve tecrübekadar İlmî araştırmalara ve bu araştırmalardan elde edilen, sonuçlara da istinad etmektedir. Bu gün ileri memleketlerde gerek âmme idaresi gerekse hususî teşebbüs sahasında faaliyet göster-en çeşitli araştırma ve damşma kurulları, istatistik büroları, Uim heyetleri bu durumun en bariz ve canlı delilleridir. İdarecilikte, inceleme, araştırma ve istişarelerden elde edilen sonuçlara göre hareket etmenin; sezgi veya hâta yapa, yapa öğrenme ve en iyi yolu bulmaya nisbetle hem çok ucuz, hem de çok daha emin bir usul olduğu ar-^ tık açıkça anlaşılmıştır. Bu sebepledir ki, zamanımızda idarecilikte, eğitim ve öğretim kadar araştırmaya da büyük önem veril' mektedir.. C İdarecilik Sahasında Öğretim ve Araştırma müesseseleri: Dünyamn muhtelif memleketlerinde yukarıdaki esaslar gözönünde bulundurularak idarecileri yetiştirmek ve İdarî meseleler üzerinde incelemeler yapmak amacı ile çeşitli eğitim ve araştırma 18

19 müesseseleri kurulmuştur. Bu müesseselerden bir kısmı fakülte veya yüksek okul şeklinde teşkilâtlandırılmış olup umumiyetle lise mezunu gençleri devlet hizmetlerinde vazife görecek şekilde siyasî, İktisadî ve idarî ilimler sahalarında ' hazırlamaktadır. Türkiye de Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngiltere de London School of Economics and Political Science, Amerika Birleşik Devletlerin de muhtelif üniversitelere bağlı idarecilik mektepleri bu konuda misal olarak zikredilebilir. Diğer bazı yetiştirme ve araştırma müesseseleri, çeşitli devlet daire ve teşekküllerinde bilfiil hizmet görmekte bulunan üniversite ve yüksek okul mezunlarından veya yüksek tahsilini henüz bitirmiş kimselerden âmme idaresi sahasında daha fazla ve daha derin bilgi isteyenlere yetişme imkânları sağlamaktadır. Bu tip müesseselere misal olarak Türkiye ve Orta Doğ-u Âmme İdaresi Enstitüsü nü, Paris teki Ecole'Nationale d Administration u ve Costa Rica - daki Âmme İdaresi Yüksek Okulunu zikredebiliriz. Âmme idaresi sahasında öğretim ve araştırma yapan müesseselerden üçüncü bir grup devlet daire ve teşekküllerinde bilfiil ça lisan memurlar için, modern âmme idaresi tekniği üzerinde kısn devreli kurslar tertip eder; ve aynı zamanda pratik idarî meseleler üzerinde araştırmalar yapar. Paris teki Centre ve Haudes Administratives bunlara misal olarak verilebilir. Mamafih, ikinci gruptaki öğretim, müesseselerinin büyük bir kısmı da buna benzer kısa devreli öğretim yapmaktadırlar. Kuruluşundanberi Türkiye ve Orta Doğu Âmjne İdaresi Enstitüsü yüksek ve orta kademeli idareciler için kısa devreli seminerler tertip edegelmiştir ve istikbalde bu nevi faaliyetlerini arttırmak üzere plânlar hazırlamış bulunmaktadır. TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ Kurulusu: Âmme İdaresi sahasında yukarıda zikredilen eğitim ve araştırma müesseselerinin ve bilhassa bunlardan ikinci kategoriye girenlerin kurulmasına muhtelif memleketlerde İkinci Cihan Harbi nden sonra hız verilmiştir. Bu cümleden olarak Costa Rica. Brezilya, Kahire, İran, İsrail, Libya, Habeşistan, Birmanya ve Arjantin de kurulmuş olan Âmme İdaresi Enstitüleri zikredilebilir. Bu enstitülerin her üçü de, dünyamn çeşitli bölgelerinde mütekâ 19

20 mil âmme İdareleri kurulmasma ve âmme hizmetlerinin geliştirilmesine önem veren Birleşmiş Milletler Teşkilâtmm yardım ve müzaheretiyle tesis edilmiştir. îşte bu tip enstitülerden biri olan Enstitümüz de 1952 yılında Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında yapılan bir teknik yardım anlaşması gereğince 1953 yılında kurulmuştur. Beş yıl müddetle bu statü altında faaliyetine devam eden Enstitüye Türk hükümetince devamlı bir mahiyet verilmesi arzu edildiğinden, bu maksadı temin için hazırlanan teşkilât kanunu tasarısı Büyük Millet Meclisinde 25 Haziran 1958 tarihinde kabul edilerek kanuniyet kesbetmiştir sayılı Teşkilât Kanununa göre Enstitü, İlmî, idari ve malî muhtariyeti ve hükmî şahsiyeti haiz bir müessesedir. (Bak. Ek : 1) Kuruluşundanberi Enstitüye Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından teknik yardımlar yapılmış ve bu meyanda çeşitli memleketlere mensup profesör ve mütehassıslar gönderilmiştir. Muhtelif senelerde Enstitüde vazife görmüş bulunan yabancı profesör ve mütehassısların tam bir listesi bu broşürün sonundaki Ekler arasında verilniektedir. (Bak. Ek : 4) I Gayeleri; Umumî olarak Enstitünün gayesi, Türkiye de ve Orta Doğu memleketlerinde âmme idaresinin kuruluş ve işleyişini ıslâh etmek ve geliştirmek, idare sanatına muasır telâkkilere uygun eleman yetiştirmek, devlet daire ve teşekküllerinde hizmel; gören memurların İdarî sahalarda olgunlaşmalarına yardım etmek ve bu maksatlara yararlı araştırmalar yapmak şeklinde hulâsa edilebilir. 20 Teşkilât Kanununa Göre Başhca G örevleri: A ) Öğretim ve yetiştirme : 1. Âmme İdaresine müteallik öğretimin inkişafına çalışmak; 2. Âmme İdaresi görevlerinin modern idare prensipleri ve tekniğine göre bilgilerini arttıracak ve tekâmülünü sağlıyacak tedbirler almak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek; 3. Âmme İdaresi sahası için öğretim elemanları yetiştirilmesine yardım etmek. B ) Araştırma ve Yardım : 1. Âmme idaresi ile ilgili meseleler üzerinde araştırma, anket ve incelemeler yapmak;

21 2. Âmıiıe idaresi öğretimi yapan müesseselere yararlı öğre tim malzemesi meydana getirmek; 3. İlgililerin talepleri üzerine âmme idaresini ıslâha yararlı tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak ve bu hususta mütehassıslannı görevlendirmek; âmme idaresiyle ilgüi meseleler hakkında mütalâa ve rey beyan etmek; C ) Derleme ve Yayın : 1. Âmme idaresi sahasında gerek yurt içindeki gerek başka memleketlerdeki hâdise ve emsalleri, inkişafları, tatbikat ve hal tarzlarım, araştırma, inceleme ve neşriyatı devamlı olarak takip etmek ve derlemek; 2. Araştırma, inceleme ve derlemelerini her türlü kitap, dergi, bülten, bibliyografiler vasıtasiyle devamlı olarak neşretmek; Enstitü neşriyatının artışına ve dağılışına nezaret etmek, 3. Âmme idaresiyle ilgili mühim eser ve araştırmaları Türkçeye veya yabancı dillere tercüme ederek neşretmek ve bu çeşit neşriyatı desteklemek; D ) Öğretim, Araştırma ve İnceleme Yardım ları: 1. Enstitüde öğrenim, araştırma ve inceleme yapacaklara çeşitli kaynaklardan verilecek bursların idare ve tevziine iştirak etmek; 2. Enstitü öğrencilerinden ve Enstitü dışındaki elemanlar dan ehliyet ve kabiliyeti görülenlere ve âmme idaresiyle ilgili diğer ilim müesseselerinin öğretim ve araştırma üye ve görevlilerinin, dış memleketlerde tahsil, araştırma veyastaj yapmaları için her türlü imkânlardan faydalanarak burs ve sair kolaylıklar sağlamak, E ) Türkiye ve Orta-Doğu memleketlerinde âmme idaresi salıasmda yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon merkezi olmak. Bu vazifeleri görmek üzere kuruluşundanberi Enstitünün bünyesinde Öğretim-Yetiştirme, Araştırma-Yardım ve Derleme-Yayım olmak üzere üç ayrı şube yer almış bulunmaktadır. İdarenin artan ihtiyaçları ve bilhassa O ve M çalışmalarınm bütün dünya memleketlerinde kazandığı önem. Enstitümüzde 1957 ye kadar öğretim şubesi faaliyetleri içinde görünen O ve M çalışmalarmm hacmini ayrı bir şubenin kurulmasını gerektirecek?a

22 kilde arttırmış ve bunun sonucu olarak Enstitü İdare Hey eti, fiilen bir O ve M şubesinin kurulmasına karar vermiştir. Böylece yukarıda adı geçen şubelere ilâveten bir O ve M Şubesi de faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Kuruluşımdan bu yana 10 seneden fazla bir süre içinde Enstitü kanunen kendisine verilen büyük çaptaki görevleri, ağırlık noktasını idareci eğitimine hasretmek suretiyle, - imkânları nisbetinde yerine getirmeğe çalışmış ve çalışmaktadır. Şurasını kaydetmek yerinde olur ki. Enstitü kurulduğu zaman gerek idafeci eğitimi, gerek idareyi geliştirmek için yapılması gereken araştırma alanında kendisinden başka bu meselelerle doğrudan doğruya uğraşan diğer bir müessese yoktu denilebilir. Enstitünün bu 10 yıllık faaliyetleri sonucu, memleketimizde de âmme idaresi eğitimi ve âmme idaresini geliştirme araştırmaları büyük önem kazanmış ve böylece Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi gibi bu alanda Âmme İdaresi Enstitüsü ile işbirliği halinde çalışması gereken müesseselerin kurulmasına yardımcı olunmuştur.» 1960 yılındanberi içine girümiş olan plânlı kalkınma devresinde tesbit edilmiş kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinin, idarenin yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacağı gereği açıkça ortaya çıkmıştır. Bu konunun üzerinde kuruluşundanberi büyük bir hassasiyetle duran Enstitümüz, edindiği tecrübelerin ışığı altında 1960 yılından bu tarafa idareyi geliştirme alanında kanunla görevlendirilmiş merkezi eğitim ve araştırma ünitesi olarak çalışmalarını Enstitü faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki bölümlerin tetkikinden de anlaşüacağı üzere plân hedeflerinin gerçekleştirilmesine yöneltmiş bulunmaktadır. KURULUŞUNDANBERİ ENSTİTÜ NÜN FAALİYETLERİ I. Öğretim ve Yetştirme Sahasmda : T.O.D.Â.İ.E. eğitim programı evvelce Devlet memuriyetinde bulımmuş olanlara mahsus bir seri kurstan meydana gelmiştir. Bütünüyle bir hizmet-içi eğitimi programıdır. Başlangıçta sadece bir kurstan ibaret olan eğitim faaliyeti son yıllarda, aşağıda isimleri verilen kursları da içine alacak şekilde genişletilip farklılaştırılm ıştır:

23 A Genel Öğretim Programı. B Özel Öğretim Program ları: 1. Organizasyon ve Metod Özel Kursu 2. Eğiticilerin Eğitimi Kursu 3. İdareyi Geliştirme Dörtlü Programı 4. İktisadî Devlet Teşekkülleri Personel İdaresi Kursu 5. Belediye Personeli Eğitimi Programı. Genel Öğretim Programı ile Özel Öğretim Programları içinde yer alan Organizasyon ve Metod Özel Kursu devam.li şekilde yapılmakta olup diğerleri, Enstitüce ihtiyaç duyulması veya idarenin talebi üzerine açılmaktadır. A GENEL ÖĞRETİM PROGRAMI Genel Öğretim Programına başlatılmasının sebebi, hemen bütün memleketlerde idarenin müessir bir şekilde işlemesine başlıca engel olarak kabul edilen kalifiye idareci -bilhassa orta kademe idarecileri, azlığına bir çare bulmaktır. Bu bakımdan düşünülürse, programın, diğer memleketlerde kurulan eğitim müesseselerinde uygulanarı programlardan, ana hatları itibariyle, pek de farklı olmadığı görülür. Böylece Genel Öğretim Programı, devlet hizmetinde bir İdarî sorumluluk mevkiine yükselmiş memurlara veya bu gibi mevkilere namzet olan kimselere hitap etmektedir. Amacına memurlara, âmme idaresi alanında olumlu sonuçlar veren metodları ve tatbikatı öğreterek ve onlara İdarî kuruluşlarda insan davranışına tesir eden etkenleri daha iyi anlamak için yardım ederek varmaktadır. Programın, bundan başka, memurların. Enstitüye devam suretiyle edinecekleri görüş ve anlayış sayesinde kendi İdarî tecrübelerini yeniden' değerlendirmelerini kolaylaştırmak gibi, bir amacı da vardır. Süresi bir akademik yıl olarak tesbit edilmiştir. Ancak, amaçları ve süresi aym kalmakla beraber, geçen yıllardan itibaren muhtevasında değişiklik yapılmıştır. İktisadî ve Sos yal Plânlama, Toplum Kalkınması ve Hizmet-içi Eğitim gibi yeni konular eklenmiş, zamamn büyük bir kısmı öğrencilerin çeşitli İdarî müesseselerindeki inceleme ve araştırma çalışmalarına, bir başka deyimle pratik çahşmaya ayrılmıştır. Kursa katılmak istiynelerin her yıl biraz daha artmasına rağmen, alınacak öğrenci sayısının şimdilik en fazla 55 olması uygun görülmüştür. Enstitü nün kuruluş yılı olan 1953 ten bu yana bu kurstan, aşağıdaki listede açıkça görüldüğü üzere, 544 türk diploma almıştır. 23

24 DİPLOMA ALAN TÜRK ÖĞRENCİLER TOPLAM 544 Enstitü, bölgesel karakteri dolayısiyle muhtelif komşu memleketlerden de eğitim görmek ve araştırmalar yapmak üzere öğrenci kabul etmektedir.>şimdiye kadar, hepsi Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından verilen kurslardan faydalanmak suretiyle Ehstitü de okuyan öğrenci sayısı tam 50 dir. Bunlardan 19 una diploma verilmiştir. Enstitü de tahsil gören Türk ve yabancı memurlar kendi sahalarında daha faydalı olabilmekte ve mensup bulundukları daire ve teşekküllerde başarı gösterebilmektedirler. Enstitü Öğretim Programı aşağıdaki şekilde tertiplenmiştir: a) Genel Öğretim ve Yetiştirme Program ı: Bu program iki sahfada uygulanır, i. Nazarî devre ii. Pratik devre. a) Genel olarak Nazarı Devrede yer alan dersler modern idarecileri en yakından ilgilendiren ve aşağıda anahatları bildirilen üç önemli sahayı kavramaktadır :?4 1. Âmme idaresinin İktisadî, sosyal ve hukukî tem elleri: M o dern idarede hukukun rolü, Türkiye nin İktisadî bünyesi, toplum kalkınması, sosyal organizasyon, v.s., 2. Başlıca İdarî fonksiyonlar: Personel idaresi, bütçe ve mali muameleler, v.s., 3. Modern İdarî vasıtalar : Teşkilât ve metod tekniği, araştırma usulleri, istatistik, v.s.,

25 ders yılında okutulacak dersler hakkında kısa bilgi aşağıda verilm iştir: PLÂNLAMA VE TÜRKİYE NİN İKTİSADÎ BÜNYESİ Türkiye ekonomisinin yapısı ve tarım, sanayi, ticaret gibi başlıca sektörleri tasvir edilmekte, İktisadî politika ve kalkınmanın planlanması üzerinde durulmaktadır. İDARECİLER İÇİN HUSUSÎ HUKUK Hukuk tahsili bulunmıyan idarecilere bu sahada formasyonlarını tamamlamak amacıyla Türk âmme idaresinin dayandığı hukukî temeller hakkında genel mahiyette hazırlayıcı bilgiler verilmekte, bu arada hukukun kaynakları, hakların iktisap ve ziyaı, kullanılma ve korunması konuları üzerinde durulmaktadır. ÂMME İDARESİ PRENSİPLERİ İdare vetiresi bir metod olarak ele alınmakta, büyük idarecilerin ve bilim adamlarının tecrübe ve incelemeleri sonucunda ortaya çıkan bu «İdarî m etod» un unsurları üzerinde ayrı ayrı durulmakta, plânlama, teşkilât nazariyeleri, koordinasyon, sevk ve idare ve kontrol konuları tartışılmaktadır. BEŞERÎ MÜNASEBETLER organizasyon bir insan münasebetleri örgüsü olarak İncelenmektedir. Meseleler psiko-sosyal bir götüş açısından ele alınmakta, çalışan insamn iş arkadaşları, âmirleri ve işiyle olan münasebetleri inceleme konusu yapılmaktadır. Çalışma hayatında insan unsurunu ön. plâna geçiren sebepler, organizasyonun gayri resmî yönleri, haberleşme, mâneviyat, intibak meseleleri, idareye iştirâk ast-üst münasebetleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. PERSONEL İDARESİ Personel idaresinin genel prensipleri üzerinde bilgi verilmekte, başlıca dünya memleketlerinin ve Türkiye nin personel sistemi mukayeseli metodla İncelenmektedir. Meseleler daha ziyade teknik bir açıdan ele alınmakta ve sımflandîrma, personel tedariki, ücret, tezkiye, yetiştirme, devlet personelinin hak ve hürriyetleri, meslekî teşekküllerin personel idaresindeki yeri, disiplin, çalışma şartları, hizmetten ayrılma ve personel teşkilâtı konuları İncelenmektedir. ORGANİZASYON VE METOD İdarecilere, teşkilâtın bünye ve çalışma usullerinin daha ras 25

26 yönel lıale getirilmesi gayesini güden organizasyon ve metod fikri telkin edilerek bunun tekniği öğretilmek suretiyle günlük işlerinde karşılacaşakları bazı problemleri halletmelerine yardıma çalışılmaktadır. Organizasyon, metodlar, muameleler, usuller, iş ölçme, formlar, evrak ve dosya işleri, büro tertibi, işin basitleştirilmesi ve, mekanizasyon, ele alınan başlıca konulardır. TOPLUM KALKINMASI Köylük yerlerin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını düzeltmek amacı ile hükümetle halkın el ele çalışmasımn esasları üzerinde durulmakta, 5 Yıllık Plânda kalkınmanın önemli bir faktörü olarak ele alınmış bulunan toplum kalkınması çalışmalarında idarecilere düşen görevler İncelenmekte, bu konuda şimdiye kadar gerek yabancı memleketler ve gerekse memleketimizde yapılan faaliyetlerden elde edilen neticeler münakaşa edilmektedir; HİZMET-ÎÇİ EĞÎTÎM Devlet hizmetine hazırlık amacı ile yapılmakta olan hizmet öncesi eğitim çalışmalarının eksikliklerinin, personelin teşkilâta intisabından sonra uygulanan eğitim programları ile giderilmesi konusu ele alınmakta, ezcümle; memurlara yapmakta oldukları işi daha iyi ifa edebilmek için muhtaç oldukları bilgi ve maharetin kazandırılması, personelin sorumlu mevkilere terfii için hazırlanması, çalışmakta oldukları teşkilâta ve yapmakta oldukları işe karşı tavırlarımn olumlu yönde değiştirilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. MİLLETLERARASI TEŞEKKÜLLER : Milletlerarası siyasî teşkilâtlanmanın tarihi gelişimi; milletlerarası teşekküllerin metodolojisi, mahiyeti, teşkilâtlanmayı gerektiren sebepler, millî devlet sisteminin doğuşu, kuvvet dengesi p o litikası, devletlerarasında siyasî işbirliğinin başlaması, Avrupa ahengi sistemi, 1899 ve 1907 La Haye Konferansları sistemi ve Milletler Cemiyeti başlıkları altında ele alınmaktadır. Dersin ikinci ana bölümünde Birleşmiş Milletler Teşkilâtı İncelenmektedir. MALÎ İDARE Bütçe, idarenin bir program ve icra vasıtası olarak İncelenmekte, muhtelif bütçe sistemleri izah edilerek bütçelerin rolü üzerinde durulmaktadır. Bütçenin dayanması gereken prensipler bünyesi, hazırlanması, uygtilanması ve kontrolü ele alınan temel konulardır. 26

27 MODERN İDAREDE HUKUKUN ROLÜ İdare Hukukunun ve İdarî kazanın esasları üzerinde durul makta, idarenin hukuka bağlılığı ve kazai murakabesiyle ilgili çe şıtli prensip meseleleri İncelenmektedir. İDARECİLER İÇİN İSTATİSTİK İdarî meselelerin çözümünde yardımcı bir vasıta olarak istatistik bilgilerden istifade şekilleri üzerinde durulmakta, esas prensipler açıklanmakta, teoriden ziyade tatbikata önem verilmektedir. İstatistikte kaynaklar, bilgi toplama çeşitleri, verilen takdim şekilleri, ortalamalar, dağılma, indeksler zaman dizileri tatbikî olarak öğretilmektedir. Umumî derslerin sonunda bütün ders konularını ihtiva eden imtihanlar yapılır. İmtihanlarda muayyen bilgilerin ezberlenmesini kontroldan ziyade idare usullerinin ve iç münasebetlerin anlaşılmış olmasına ehemmiyet verilir. Meşrü mazeretleri dolayısiyle imtihanlara giremiyenler veya girip te sadece bir dersten muvaffak olamıyanlar. Enstitü İcra K o mitesinin muvafakatini aldıktan sonra, bir defaya mahsus olmak üzere Mart başında mazeret veya ikmal imtihanına gireoilirler. Mazeret veya ikmal imtihanlarında başarı gösteremiyenler idaredeki pratik çalışmalara hiç bir suretle devam edemezler. b ) Pratik Devre : Umumî derslerden sonra yapılacak imtihanlarda başarı gösteren öğrenciler birinci devre esnasında tetkik ettikleri konu larda pratik grup çalışmalarına ve çeşitli idare ve teşekküllerdeki tatbiki incelemelere katılırlar. Pratik çalışmaların amacı derslerde üzerinde durulan meselelerin tatbikattaki durumlarım çalışma grupları halinde ve mümkün olduğu kadar mahallinde tetkikini sağlamaktır. Bu çalışmalarda öğrenciler küçük gruplara ayrılmakta ve grupların üyeleri sıra ile grubun başkanlığını yapmakta ve verilen vazifeler üzerindeki çalışmalarda grubun müşterek gayrelerini koordine etmektedirler. Pratik grup çalışmaları Enstitü öğretim üyelerinin nezaret ve rehberliği altında yapılmaktadır. Pratik çalışmalar esnasında öğ rencilerin vazifeler üzerindeki mesaileri ve hazırlıyacakları raporlar diploma almalarına tesir eder Ders yılında Pratik devre çalışmaları iki kısımda yapılacaktır. Staj devresinde, gruplara ayrılan öğrenciler, çeşitli bakanlık ve dairelerde staj yapacaklar. Enstitüce tâyin edilecek 27

28 bir staj müdürü çeşitli bakanlık ve dairelerle temas ederek bu devrenin programmı hazırlayıp yürütecektir. Öğrenciler devre b o yunca yaptıkları niüşahedeleri bir rapor halinde staj müdürüne bildireceklerdir. Öğrencilerin çalışmaları staj müdürünce değerlendirilecektir. İkinci kısım Grup Çalışmalarına ayrılmıştır. Bu devrede gruplara ayrılan öğrenciler, idarecilerle, nezaret altında temasa getirilerek, çeşitli İdarî problemler hakkında grup çalışmaları yapacaklardır. Her gruptaki öğrencilerin çalışmaları grup nezaretçileri tarafından değerlendirilecektir. Diploma, sertifika ve belge şartları: Türkiye ve Orta Doğu Âmme îdaresi Enstitüsü diploma, sertifika ve belge yönetmeliğinin 2 nci maddesine göre Enstitü öğretim ve yetiştirme programını 7163 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki şartlar altında başarı ile bitiren öğrencilere Enstitü diploması verilir. Yine aynı yönetmeliğin 4 üncü maddesi sertifika şartlarmı tesbit etmekte ve şöyle demektedir : «Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünce tertiplenen özel kurslara devam ederek bunları başarı ile bitirmiş olanlara sertifika verilir.» Madde 6 belge şartlarım derpiş etmektedir : «Enstitünün n ormal öğretim ve yetiştirme programlarına veya bunun dışında tertip ettiği özel kurslara katılıp da diploma veya sertifika alamıyanlara bu çalışmalarım gösteren bir belge verilir.» Giriş Şartları: Enstitüye müracaat edeceklerin bir Türk üniversitesinden veya aşağıdaki yüksek okulların birisinden mezun ve hâlen devlet memuru olmaları şarttır: 28 İktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri Harb Okulları Eğitim Enstitüleri Teknik Öğretmen Okulları Ankara Ticaret Öğretmen Okulu Ankara Devlet Konservatuvan (Yüksek kısım) İstanbul Yüksek Öğretim Okulu İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi İstanbul Teknik Okulu İstanbul Eczacı Okulu

29 İstanbul Dişçi Okulu Zonguldak Maden Teknik Okulu İstanbul Yüksek Deniz Ticaret Okulu. Yabancı bir üniversite veya yüksek okuldan mezun olanların müracaatları, diplomalarının Millî Eğitim Bakanlığınca tasdiki sonunda kabul olunabilir. Müracaatçıların Enstitüye kabul edilmeleri, yapılacak giriş imtihanında kazanmalarına bağlıdır. Giriş imtihana yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. Enstitüye devam etmek isteyen adayların çeşitli fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları ve farklı mesleklere mensup bulunmaları dolayısiyle, yazılı imtihanlar genel bir karakter taşımakta ve belirli bir ihtisas sahasına taallûk etmemekledir. Yazılı imtihanlarda başarı gösteren adaylar nihaî bir mülâkata tâbi tutulurlar. Bir jüri önünde yapılacak bu mülakatta adaylara İdarî, siyasî, İktisadî veya sosyal bir konu üzerinde yine gene] mahiyette sualler sorulur. Mülâkatm gayesi esas itibariyle adayların kişiliği ile muhakeme ve tahlil kabiliyetleri hakkında bir fikir edinmektedir. Ders saatleri ve devam : Enstitüde umumî dersler, Pazartesi - Cuma günleri saat 9-12 ve arasında. Cumartesi günü ise 9-13 arasında olmak üzere ve sonradan ilân edilen ders programı gereğince verilir. İdaredeki pratik çalışmalar esnasında öğrenciler küçük grup 1ar teşkil ederek mes ul öğretim üyelerinin nezareti altında çeşitli daire ve teşekküllerde staj görürler. Öğrencilerin diploma imtihanına hak kazanabilmeleri için bü tün derslere ve diğer çalışmalara tam olarak devam etmiş bulunmaları şarttır. Hastalık halinde usulüne göre alınacak doktor raporu ile mazeretin tevsik edilmesi icabeder (Mazeretsiz olarak devam etmemek diploma alma hakkım kaybettirir). Gerek genel öğretim ve yetiştirme programı, gerek idaredeki pratik çalışmalar esnasında, öğrencilerin sözlü ve yazılı raporla rını hazırlamak: üzere kütüphane çalışmaları yapabilmeleri içir serbest saatler ayrılmıştır. N o t: TefeiTUâtlı bilgi için bak : Ek : 4 Diğer memleketlerden Enstitüye devam etmek isteyen talebelerle ilgili hususlar: Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, Enstitü çalış- 29

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Düzce Belediye Başkanlığı'nda görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve ileri

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar;

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar; ANALİST/PROGRAMCI KADROSU 24/1992 11B. Kadro Adı : Analist/Programcı 9/1995 Hizmet Sınıfı : Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 13-14-15 (1) Amirlerinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 4.1.1995/22161 Tebliğler Dergisi : 24.10.1994/2419, Düzeltme: 21.11.1994/2419 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU 3179 TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 7163 Kabul Tarihi : 25/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1958 Sayı : 9947 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. I.BÖLÜM Genel Hükümler

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. I.BÖLÜM Genel Hükümler PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ: Madde 1- Pamukkale Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1- Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresinde çalışmakta olan personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI :. :. :. :. :. NİĞDE Staj Defterinin Teslim Tarihi : / /. Staj Değerlendirme

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 050.03.02 050.01.03 050.01.01 050 040.05 040 010 HİZMETİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mevzuat İşleri Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tümünün yasal dayanakları

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 605 MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1600 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20.5.1946, No : 4895 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı