OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM*"

Transkript

1 OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM* Vlktor J. PICKL ** GİRİŞ «Ombudsman» İsveçce es ki bir sözcüktür. Ombudsman terimi, çeşidi bürokratik. yapılarca kendi işlerine i'lişkin olarak yapılan işlemler hakkında halkın yakınma1anm götürdüğü özel bir büro ya da özel bir memuru anlatmaktadır. Ombudsman halkın yaıkınmaılarını alır, onları araştırır, araştırma bulgularım yakınan kişilere ve araştırılan örgüdere bildirir. Halk açısından ombudsman, adaletin yerine getirildiği ve bürokratik kwuluşlarca, hizmetlerinden yararlanan kişilere iyi, çabuk ve saygılı bir biçimde davranıldığı güvencesini veren geçerli bir araçtır. Bürokrasiler açısından ise yapıılan işlemler üzerinde, işlemlerin yapılması sırasında saptanmamış yan1ışlıldann sonunda yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayan ek bir yanlıştan arınma denetimidir. Bu denetim aynı zamanda iyi sonuç vereceği niyetiyle ele alınmış işlem üzerindeki niyetlenilmentiş olumsuz etkileri saptamaya da hizmet eder. Ombudsman, nerede yanlış yapılmışsa, orada düzeltilmesi gereken yönetim bozukluğu olduğunu gösterir; yanlış yapılmayan yerde ise geçerli uygulam~lan g:jçlendirici bir etmendir. Bu nedenlerle, ombudsman, hem halk hem de bürokrasi için ikisi arasındaki ilişkiler avttıkça gerekli olan ek bir koruma sağlar. Bir ombudsman bürosunun :kurulması, Yönetenlerle yönetilenler, devletle yurttaş, kamu görevlileriyle ha'1k arasındaki ilişkilerde yeni bir bölüm açar. Tarih boyunca egemen olanlar, yönetilenler üzerine ödevler ve yükümlülükler YÜklemişlerdir. Topluınsaıl sözleşme, temsilci ve sorumlu hükümet kuramlarına karşın yönetilenler, yönetenler üzerine nadiren ödevler ve yükümlülükler YÜkleyebHmişlerdir. Bütünüyle h5kümet makinası, yönetenlerin yönetilenler ıkarşısındaki haklanm korumak üzere düzenlenmiştir, bunun tersine bir düzenleme yoktur. Yönetilenlerin, yönetenler karşısındaki haklarını güçlendirmek amacıyla anayasacıhk, yasa egemenli~, yargı denedıni, yönetim hukuku, yerel özyönetim, katılınalı yönetim ve yiirütmenin * Tfuıkçeye Turgay Ergun tarafından çevrilmiştir. ** Dr., Avusturya Ombudsman Bürosu (Volksanwaltschaft) Genel Müdürü.

2 38 AMME İDARESİ DERGİst kendini kurallara bağlaması gibi kimi başarılı girişimler yapılmışsa da yönetenlerin, yönetilenler karşısındaki hak istemlerinin ne ölçüde sınırlandığı hiçbir zaman yeterli olarak ölçülmemiştir, üstelik ölçülmesi denenmemiştir bile. Bağımsız bir ombudsman bürosunun varlığı, yönetenlerm, yönetilen Iere karşı, ada.ıletli, çabuk ve saygılı davranması, yüküml-:ilükleri hukuka uygun olarak yüklernesi ve kamu görevini dürüstlük ve etkililikle yürütmesi biçiminde birtakım yükümlülükleri ve ödevleri olduğunun yönetenlerce de tanındığının açık bir göstergesidir. Geçen yüzyıl, devletin siyasal ve kültürel yaşamı olduğu kadar ekonomik ve toplumsal yaşamı da her yönüyle kapsamasına ve devletin sorumluluklarında aşın büyümeye tanıık olunmuştur. Bu durum erıkin, halkın günlük yaşantısını derinden etkileyen birçok sorunda, b-ayüyen bir kamu görevlheri ordusuna geçmesi sonucunu doğurmuş.tur. Halkın, arazi, konut, iş, sağlık ve gönenç ile başka toplumsal hizmetlerden yararlanmaya hak kazanması, vergi ödeme ve toplumsal katkıda bulunma yükümlülükleri ve pekçok başka konular,kamu bürokrasisinin ellerine geçmiştir. Arasıra adaletsizlik duygusu uyandıran makulolmayan kararlar alınır. Bu kararlar; önyargılar, yakışıksız etkiler, rüşvet, gücün kötüye kullanılması ya da yalnızca yeteneksizliık, savsaklama, aylaklık He kötü yönetime vardıran başka nedenlerin sonucu olabilirler. Hukuk, haksız yönetsel eyleme karşı korumak için, :birçok koruma önlemleri sağlar. Daha üst bir yönetselotoriteye, bir yönetim mahkemesine ya da olağan mahkemeye başvurma hakkı vardır. Kimi kez bu yöntemler basit, süratli ve etki'li olmakla birlikte çoğu kez değildir, uzun sürer ve pahalıdır. Bu yollarat başvurmak sıık.lııkla yanıltıcı ve-:irkütücü yöntemler içerdiklerinden, haklarını almak isteyen bireyler için çok karmaşık gelebilir. Başka kimi durumlarda, yakınanlar kendiılerine karşı uygulanan kararların adaletsiz olduğunu düşünürler, ama keyfi ve uygunsuz kararların kurbanlan olup olmadıklannı anlamak için inceleme olanakları yoktur. Profesyonel ve tam bir barokrasiyle karşl'laştıkları zaman kısıtlanmışlardır, kendilerinin zayıf bir pozisyonda olduklarına inanırlar, çünkü bürokrasinin aksine onlar deneyimsiz, bilgisiz ya da yoksuldurlar. Yetkililerden yardım istediklerinde, yetkililerin onların yakınmalarıyla Hgilenme isteği olmadığını şaşkınlıkla görürler, çünkü yetkililerin yönetsel kararlan ve uygulamalan sorgulama ı ları yasalolarak engellenmiş.tir. Bir konuda, hiçbirşey yapılamayacağı, konunun araştırılaca.k kadar önemli olmadığı (kimin için?), adaletsiz 1iği sineye çekmeleri, gerektiği, küçük tiranların ne yazık ki heryerde bulunabileceği ve çağdaş bir yönetirnde resmi kararlara itirazın ya da itirazların karar vermenin, özellikle de takdiri kararlara ve kötü yönetimin eylemlerine karşı yakınmanın hiçbir biçimsel yöntemi olmadığı önerileriyle karşılaştıklarında rahatlan.kaçar. Daha büyük güce sahip olan birinin, bir hukukçunun ya da politikacının, eğer yakınmalar araştırmaya değerse, bu yakınmalannı araştırmasına ve bunları giderecek çareler aramasına çaba göstermesine gereksinme duyarlar. İşte ombudsman, takdir yetkisine İtirazlar bakımından değilse de resmi yanlışlara karşı yakınmalarda kesinlikle böyle bir yardımdır. Eğer ombudsman yardımcı olamazsa ya da yakınanların do

3 OMBUDSMAN VE YÖNETİMDE REFORM 39 yumunda başarısız olursa, otodtenin somurtkan gücenikliğinin desteklenmesi toplumdaki ilerleme ve gelişmeye zarar verir. Avusturya Ombudsman Bürosu «Volksanwaltschaft» 1977 yılında kurumlaştırıldı. TARİHÇE Bugün, dünyaca, ilk ombudsman kurumunun 1809'da İsveç'te yaratıldığı bilinir. Bu kurumun kökenine inmek isterseniz, diyebilirsiniz ki - eski bir deyişte olduğu gibi - güneşin altında yeni bir şey yok. Yeni büronun İslam sisteminden etkilenmiş olabileceğini söylemek konu dışı olamaz. Ombudsman düşüncesinin İsveç Kralı XII. Charles dönemine kadar geriye götaıülebileceği söylenmektedir.! Ruslar tarafından 1709'da yenilmesinin ardından, Kral XII. Charles Türkiye'ye kaçtı ve birkaç yıl bu ülkeye sığındı. Bu dönem içinde, İsveç'te huzursuzluk ve düzensizılik egemendi. Olayların bu durumu, Kralı, daha Türkiye'de iken, bir buyrnk; çıkararak,kendisinin en yüksek ombudsmanının başında buıunacağı bir büro oluşturmaya yöneltti. Bu büronun ana işlevi yasalara uyulmasını ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini güvenceye almaktı. Başka deyişle ombudsman, yargıçların ve öteki memurların toprak yasasının uygulanmasındaki etkinliklerini gözetmeyle yetkili kılındı. Bu büro daha sonra «Kralın Adalet Başkanlığı Bürosu» olarak adlandırıldı. Bu tarihlerde Türkiye'de «Kadilkuzat» diye bilinen Türk Başyargıcının Bürosu vardı. 2 Bu büro o zamanda olduğu gibi bug:jn bile İs1am adalet sisteminin önemli bir parçasıdır. Başyargıcın görevi, İslam' Hukukunun, Sultan dahil memurlarca, halkın birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenlerken uygu'lanmasını güvenceye almaktı. Bunu yaparken Başyargıç, halkın haklarını memurlann adaletsizliğine ve güçlerinin kötüye kullanılmasına karşı korumuş oluyordu. İslam Başyargıcının yetki alanı içinde ayrıca «Divan al-mazaltm» ya da «Muhtasib» adıyla ve şimdi bi1e kimi İslam ülkelerinde varolan Yakınmalar Kurulu denilebilecek geleneksel kurum da vardı. 3 Bana İslam devletindeki hükümet sisteminin çok eskiden beri karakteristik bir örgütlenme olarak bilinen «Yakınma Üzerine Yargılama Hakkı» diye adlandırılan bir sistem olduğu bhgisi verilmişti. Bu örgütlenme, İslam devletinin büyümesi ve işlevlerinin çoğalmasıyla gelişmiştir. 1 Türk tarihinde Demirbaş Şarl olarak bilinir. (Çeviren) 2 Osmanlı Devletinde kazaskerlik unvanı ile kabulolunan kadilkuzat'lık maık.amının tedris rütbesi olan yüksek kişilere verilmesi olağan olup, bunlar diğer kadılar gibi, azlolunmazlar, uzun süre görevlerinde kalırlardı. Anadolu Selçuklulannda en yüksek ilmiye rütbesinin sahibiydi. Osmanlılarda devletin en büyük kadısı ve bütün kadıların üstü sayılıyordu. İlmiye sınıfından Kazasker ve şeyhülislam rutbesine yükselenler, kadllkuzat unvanını alıyordu. (Çeviren). 3 Memlfıklarda Divan al-mazaliın ya da dar al adl adıyla anılan ve hükümdarın haftada iki gün, halkın dava ve devlet memurlarından yakınmalannı dinlediği divan. Osmanlılarda da benzeri divan \"ardı. (Çeviren).

4 40 AMME İDAREsI DERGİst Emeviler, «Yakınmalar Evi» diye adlandıni'an bir ev oluşturmuşlardır. Abbasi hanedanının gelişiyle yakınmalar üzerine hüküm vermek için otunılan özel bir yer belirlenmiştir. İslam devletinin büyümesiyle valiier başka yargıçlara yakınmalan inceleyecek yetki alanı devretme yöntemini benimsediler. Böylece olağan yargıç yanında, bireyler, valilere karşı yaptıklan yakınmalan hükme bağlayan uzmanlaşmış bir yargıç da bulabihyorlardı. Böylelilcle yakınma yargıcı İslam devlet sisteminin temel bir özelliği oldu. Bugün Yakınma Kurullan İslam devletlerinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar yılına gelinceye dek yalnızca iki ombudsman barosu vardı:: İsveç Ombudsmanı ve bunun Fin benzeri. Ancak son 25 yılda ombudsman düşüncesi tuttu yılında otuzdan çok ülkede yaklaşık 100 ombudsman bürosu çalışmaktadır. Birdenbire görülen bu ombudsmania ar,tışı bir ölçüde ombudsmarrlann ve yandaşlannın etkinliklerine bağlanabilir; ama daha önemlisi, hükümetlerin, ombudsmanın, insan haklarını geliştirmek, kamu bürokrasisini denetlemek, kötü kamu yönetimine karşı bireysel yakınmalan gidermek ve kamuoyunun dikkatini kamu örgütlerindeki yönetsel hastalıklara çekmek konusundaki yeteneğini tanıyan düşünceye karşı daha açık olmalarıydı. 1971'de Viyana'da toplanan «İnsan Hakları Üzerinde Avrupa Parlamentosu Konferansı», «Hükümete bağ'lı birimlerin işlemlerine karşı yakınma hakkına dayalı olarak bireysel yakınmalann alınması ve incelenmesi için yetkili,kılınan ve İskandinav ülkelerinde Ombudsman olarak bilinen örgütün çizgilerine göre işlev yapan bir organın kurulmasının düşünaimesi» gerektiğini önerdi. 25 üye devlet ombudsman bürolan kurmaya özendirildi. Aşağıdaki çizelge ombusmanın dünya yüzeyindeki evrimini göstermektedir. YÖNETİM VE KAMUOYUNUN ALGıLAMASI Bürokrasi büyümektedir Bütün karmaşık toplumlarda insanlar, bir profesyonel yöneticiler topluluğunca yöneti!1mektedir. Bugün ana amaç yönetsel verimliliktir. Maliyet ve yarar muhasebesi yeni bir bürokrasi biçimine götürmektedir: halk, teknolojik bürokrasinin Yeni Cesur Dünya'sının oluşmasından korkmaktadır. 4 Gelecekte halk, bilgisayarlaştırıimış bir yönetimle Hetişim kurmak zorunda :kalacaktır. İletişim sorunlan pek çok yakınmanın nedeni olmaktadır. Kamuoyu çoğu kez ya kendisini et,kileyecek kararlan anlamaz ya da bu kararlarda kullanıolan iletişim dilini. Bilgisayarlı iletişim tek yönlü trafiğe benzemektedir, yöneticilerle yönetilenler arasındaki doğrudan temasın yitirilmesi güçmklerin baş nedeni olmaktadır. 4 İngiliz yazar Aldous Huxley'in ( ), 1932 yılında yazdı~ı Yeni Cesur Dünya (Brave New World) romanı, geıec~n biçimsiz, makinalaşmış ve duygusuz toplumunu anlatır. (Çeviren).

5 OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM 41 İlk Yüklenilmiş Görev Tarihlerine Göre Ombudsman Kuruluşlan Yıl Yer Yıl Yer Yıl Yer 1'310 İsveç (ulusal) 1972 Fiji (ulusaıl) 1975 Alaska (devlet) 1915 İsveç (askeri) Iowa (devlet) Kansas (Cezaevleri) 1920 Finlandiya ((ulusal) İsrail (askeri) Michigan (cezaevleri) 1952 Norveç (askeri) Maharaslıtra Oregon (cezaevleri) 1955 Danimarka (ulusal) (devlet) Ontario (il) 1959 Batı Almanya Minnesota New South Wales (askeri) (cezaevleri) (devlet) 1962 Yeni Zelanda Güney:Avustralya Berkeley (kent) (ulusal) (devlet) Newfoundland (il) 1963 Norveç (ulusal) Batı AvustralYa Hint (kent) 1966 Guyana (ulusal) (devlet) Papua Yeni Gine Tanzanya (ulusal) Wichita (kent) (ulusal) 1967 A1berta (il) 1973 Bihar (devlet) 1976 Liguria (bölge) Kudüs (kent) Kanada (cezaevleri) Portekiz (ulusal) New Brtınswick (il) Connecticut Avustralya (ulusal) Birleşik Krallık (cezaevleri) Avusturya (ulusaıl) (ulusal) Fransa (ulusal) Trinidad ve Tobago 1969 Hawaii (devlet) Jakson County (ulusal) Kuzey İrlanda (il) (kent) Uttar Pradesh Quebec (il) Rajasthan (devlet) (devlet) 1970 Kanada (diller) Saskatchewan (il) 197'3 Jamaica (ulusal) Jamestown, N.Y. Birleşik Krallık Porto Riko (sınırsal) (kent) (sa~k) Tasınania (devlet) Manitoba (il) Victoria(devlet) 1979 BritishColombia (il) Mauri tius (ulusal) Zambia (ulusal) Guam (sinırsal) 1971 Dayton (kent) 1974 Anc:horage (kent) New York City İsrail (ulusal) Atlanta (kent) (kent) Nebraska (devlet) Detroit (kent) Filipinler (ulusal) Nova Scotia (il) Haifa (kent) 1980 Florida (devlet) Seattle (kent) Lexington (kent) Ghana (ulusal) Zürih (kent) New Jersey (devlet) 1981 İrlanda (ulusal) Queensland (devlet) Hollanda (ulusal) Rhineland-Palatinate İspanya (ulusal) (devlet) Tuscany (bölge) Birleşik Kralhk (bölge)

6 42 AMME IDARESI DERGtsl ki yakın Birçok ülkelerde yönetim sistemi o kadar karmaşıklaşmıştır malar, yönetsel eylemlerin yanlış anlaşılması ya da resmi genelgelerin ve düzenlemelerin yanlış yorumlanmasından başka bir nedenden çıkmamaktadır. Şimdilerde haılk, :kendisini ilgilendiren bir yönetsel eylemin niçinleri ve nedenlerikonusunda giderek daha çok aydınlanmak istemektedir. Son zamanılarda, hükümet yönetiminde bir hizmet felsefesi istemleri giderek önem kazanmaktadır. Yönetselotoritenin gerçek işlevlerinin birçok alanda bu felsefeyi onaylamayı olanaksız kılması gerçeği yanında, bu felsefe geleneksel yönetim ilkeleri olan ekonomi ve verimlilik ilkeleriyle de ters düşmektedir. Bugün yurttaşlar artık kendilerini yasal normlarla mutlak bağlı olarak düşünmemektedirler. Halk artık hükümet müdahalelerini ve hükümet denetimlerini protestosuz kabul etmeye hazır değildir. Geleneksel normlara bağlılık azalmaktadır. Geçerli tüketici ideolojisi, demokrasinin kurumsal yararlarını tüketmesi ve yönetsel hizmetlerin müşterileri olarak genel çıkarlardan çok kendi kişisel avantajlarını gözeten bir gözle bu hizmetlerden yararlanması için halkı ayartmamadır. Daha ötesi, birçok alanlarda yönetsel sistem o denli karmaşıktır ki yalnız halk için değil, onlar kadar memurlar için de yanrlııcı olmaktadır. Birçok kamu görevlileri tutumlarını değiştirerek, yurttaş hukukuna katı biçimde uymanın kamu hizmetinde buna eşdeğer Y.ikümlüıüklerle dengelendirilmesi gerektiğini an:lam'lşlardır. Genelde söylenirse, yönetim birimleri yanlışları önlemede çok iyidirler, onların çoğu kez iyi olmadığı nokta kendilerini açıklayamamalandır. Hukuka daha iyi bir yaklaşım çağrısı bugün düğüm noktasıdır. Hukukun,kapılan, Hilton OteNerinin kapılan gibi, herkese ardına dek açıktır. Bütün bu sorunlar kamuoyu yönünden hükümet yönetimine karşı olumsuz bir tutuma yönelmektedir. Yetked düşünceler ve yetked gelenekler kamu görevlilerinin tutumlarını ve davranışlarını biçimlendirmişlerdir. Hiyerarşik yapılar ve bürokrasi, ombudsman He işbirliğini engellemektedir. Bir,kesim memurlara göre, ombudsmanın etkinlikleri onların yet'ki alanlarına istenmeyen bir müdahale ve onların yetkilerine bir meydan okumadır. Ombudsman çoğu,kez halkın avukatı gibi görülür; ombudsman, alçak gönüllü bir kişi, eski bir uysal görevli, bir yakınmacı rolü oynamaktadır. Kamu yönetimi, kamuoyundan büyük saygı görmemektedir. Eği'lim genellikle memurlar ve onların çalışmak zorunda oldukları,kimi koşulları anlamak yerine, onlara kusur bulmak yönündedir. Birçok insan, sorunları kamu yönetimi ile çatışma yoluyla ele almalarına karşın aynı zamanda memurlardan hoşgör.i de beklemektedir. Yakınan kişhere yardmı etme amacını üstlenmiş olan ombudsman, memurların gözünde kamuoyunu temsil etmektedir, bu yüzden de onunla işbirliği yapmakta ve onun görevini anlamakta çok az istekli olurlar. Ombudsman, salt hata bulmak amacıyla yönetimin gizlisini saklısını araştırarak yönetimin işlerine karışan biri olarak düşunülmemelidir. O, kendisinden ada'let esirgenmiş yakınan kişiye adaleti elde edebilmesinde yardımcı olacağı gibi doğru yapılmış yönetsel eylemlerin ve kararların savtm

7 OMBUD5MAN VE YÖNETİMOE REFORM 43 masında da yardım edecektir. Yakınmalann % 90'ı «haksız» yakınmalardır. Bu durumlarda ombudsman, kesinlilcle birşey yapmaz. Yakınan kişiye memurun eyleminin, ilk bakışta anlaşılamamasına ve bir adaletsiziik yapıldığı duygusunu uyandırmasma karşın, eylemin doğru olduğunu açtıklar. Böylece ombudsman, yönetim ile yurttaşlar arasındaki sürtünme noktalarını yağlamış olur. Böylece yönetim, ombudsman ile, zarar görmüş kişilere, yaptığı şeyledn haklılığını anlatan bir halkla ilişkiler görevlisi kazanmış olur. OMBUDSMAN İLE İLGİLİ ÖNERİLER Siyasal ve yönetsel sistemler halkın yakınmalarına karşı duyarlı olduklarından, omibudsman bürosu başarılıdır. Ombudsmanın işi, toplumda egeme'ii olan ideolojinin kapsamı içinde görülmelidir. Toplwnsaı temel değerler şun'ları içerir: - bireye ve insan onuruna saygı; - temel insan haklarının korunması; - kamusal işlere halk katılımı, son olarak da; - kamu yönetiminde bir kamu-hizmeti-ideolojisi. Ombudsmanın kişiliği kurumu simgeler ve temsil eder. Yakınınacı onunla konuşmak, ona telefon etmek, yakınma konusunun incelendiğini ve onun bu işi özelolarak araştırdığinı görmek ister. Her ombudsmanm olanaklar ölçüsünde her olayı kendisinin ele alması siyaseti güdülmekte ise de başvuru sayısının her olayla kişiselolarak ilgilenemeyeceği ölçüde kapasitesinin çok üstünde artması da beklenebilir. Birçok yakınmalar telefonla Ya da kişiselolarak yapılmaktadır. Küçük olaylarda yurttaş, konunun doğrudan ombudsmanca ele alınmasını beklemektense, b:ironun ilgilenmesini tercih edecektir. İşin sistemleştirilmesi alanında bile yaptığımız şeylerin nitelik damgası elde hazır bulunmamız, esnekliğimiz ve insancıllığımız olmalıdır, yoksa prestijimiz olmamalıdır. Ombudsman anonim olmamalı, herkes için elde hazır olmalıdır. Bu, halkın, genel hukuksal danışma alma hakkının olması, yakınmalarıyla ilgili olarak bir ombudsmanlık olaydan kişisel olarak bilgi edinmesi ve bir yakınmayı sözlü olarak yapabilmesi demektir. Deneyimler, yazılı yakınma gereksinmesınin bir engeloluşturduğunu göstermektedir. Avusturya Ombudsmanı Bürosu'nda yakınmaların 'Yandan çoğu sözlü olarak yapılmaktadır. Bu gerçek ışığında ombudsman bürosunda bir kamu hizmeti merkezi oluşturmak gerekmiştir. İki hukukçu bu merkezi Pazartesiden Cumaya dek işletmektedirler. Bu iki hukukçu, hukuk danışmanlığı yaparlar, ombudsmanlarla randevuları düzenlerler, kişiselolarak yazılı yakınmaları kabul ederler ve ombudsmanların yetki alanıyla ilgili olarak bhgi verirler; telefonları yanıtlarıar. Avusturya'da, Avusturya'nın herhangi bir yerinden herkes ombudsman bürosuna bir yerelkonuşma ücreti karşılığı,telefon edebilir.

8 44 AMME IDARESI DERGI st Herkesin ombudsman1a yüzyüze gelerek yakınmasını tartışma şansı olmalıdır. Yakınıcıların Viyana'daki Ombudsman Bürosu'na uzun bir gezi yapmalarını önlemek ve yol giderlerini tasarruf ettirmek için Uç Avusturyalı ombudsman Viyana dışına geziler yaparak, Avusturya'nın her ilinde düzemi danışma günleri yaparlar. Bu bölümü özetlemek için diyebilirim ki: Ombudsman Bürosu için en iyi tanıtma onun elde var olduğunu bilmek ve verimliliktir. Ombudsman bürosu herkes için var olmalıdır: hem yurttaşlar hem yabancılar için, hem bireyler hem gruplar (yurttaşlar hareketi olarak.) için, sözlü ve yazılı yakınmalar için, hukuksal danışma gerektiren her türlü kamusalkonuyla ilgili sorular için, son olarak da ombudsmanıi1 kendi inisiyatifiyle başlattığı araştırmalar için. Verimlilik ombudsman b:irosunun temel değeridir. Halk, kamu,yönetimindeki verimlilikten ve gecikmelerden yakınır. Ombudsman toplumun bürokratikleşmesi için yeni bir adım olmamalıdır. Açııktır ki bir bürokratı denetlemek bir başka bürokrat gerektirir, ama sevecenliğin bürokratikleştirilmesi yalnızca sorunun yerini değiştirir. Ombudsman «gözboyama yaklaşımı»nı temsil etmemelidir, bu yaklaşım, sorunun derinlemesine çözümlenmesinin ve anlaşılmasının yerini alır ve biçimselciliğe götüıiir. Kimi bürolar çok biçimcidir. Kendilerini mahkeme gibi görürler ve mahkeme yöntemlerini uygularlar. Yakınmalan uygun ya da uygun olmayan alarak ayırırlar. Bu biraz da bir yargılamada rtoplam-sıfırlama oyununa benzer.s Ombudsman, bir hukuk mahkemesi gibi karar veren bir organ,değildir, o, son başvurma yeridir. Verimlilik, «yönetim» terimi üzerinde çok dar bir yorum yapmak demek değildir. Ombudsman büyük işlerle de uğraşmak zorundadır, örneğin siyasal ve yönetsel rüşvet, dolandıncılık, kamu kaynaklarının savurganlıkla ve kötüye kullanılması, kamu kesimine nüfuz etmek ya da örgütılü suç ve kamu bürosunun :JÇjstahça kullanımı. OMBUDSMANIN JX)(;.RUDAN VE DOLAYLI ETKİSİ Avusturya Omibudsman Bürosu yılda yakınma alır. Avusturya'nın n:',ifusu yaklaşık 7 milyondur. Uluslararası ortalamalara göre Avusturya'daki yakınma sayısı oldukça yüksektir. Bugün her eylemin girdi-çıktı sistemine göre ölçülmesi olağandır. Normalolarak ombudsman raporlan, kaç yakınmanın haklı kaçının da haksız olarak değerlendirildiğini gösterirler. Uluslararası ortalama, araştırı'lan ve haklı bulunan yakınmalarla haksız bulunan yakınmaların bire on oranında olduğunu gösterir. Ama uygulamada ombudsman kendisine yapılabilen yakınmalann ancakküçük bir kesimini alır. Bu bağlamda ombudsmamn doğrudan etkisi oldukça düşük görünmektedir. S Toplam sıfırlama oyunu (zero-sum game), oyuncuların kazandıkları oyun toplamının yitirdikıeri oyun toplamına eşit oldu~ bir oyun. (Çeviren).

9 OMBUDSMAN VE YÖNETİMDE REFORM 45 Dolaylı bir etki olmasının en açık yolu - daima bireysel yakınınacmın kendi belli bireysel yakınmasından beklediğinin ötesinde birşeyılerin başanl~ ması anlamında - belli bir olaydan kimi genel derslerin çıkanlmasıdır. Yakınılan yönetime, ombudsmanca, genel kimi uygulamalan ya da bu uygulama'lara yol açan düzenlemeleri değiştirmesi için öneride bulunulması yönetimin de buna uyarak değişiklik yapması böyle bir durumdur. En iyisi de böyle bir sonucun, yalnız yakınılan yönetirnde değil, ombudsmanın yetki alanı içindeki başka birimlerde de yankı bulması geniş bir cephede sağlan~ masıdır~ Dönemsel raporlannda bütün ombudsmanlar, yakınmalarla ortaya çıkan kimi kez de çarpıcı biçimde yansıtılan yönetsel uygulamaların kendilerince genel görünüşlerine dikkat çekmeye çalışırlar. Bunun belli bir olayı sunarken mi ya da raporun genel girişine mi konacağı ombudsmana bağlı olarak değişecektir. Avusturya Ombudsman Bürosu'nun yıllık raporlan, sorunların temel Nkelerinin görünüşlerine dek giren çözümlemelerin seçkin birer örneğini oluştururlar. Bireysel yakınınalan ele almanın en uzak görüş1ü, açıkça görünen ve s:.iratli etkisi gelecekte şimdi yakınılan olaylara benzer olaylann olmasını önleyecek yeni yasalann çıkmasına neden olmasıdır. Ombudsmanlann çoğu parlamentolar adına işlev görürler. Özel bir komite kimi kez de Avusturya'da olduğu gibi - bütün parlamento, ombudsmanlann raporlanyla ilgilenir. İyi sunulan bir konu, uygun durumlarda parlamento üyelerinin bir kesiminden yeterli sempatiyi toplayabilir, bu da yasamanın gerektiğinde ciddi biçimde harekete geçmesi için iyi bir şanstır. Bireyselolaylar, ya da onlardan alınan dersler d1kkate alınmaksızın, ombudsman işlevinin ve onun genel uygulamalarının gerçek varlığıdır etkili olan. Büyük genel önem taşıyan konu, ombudsman etkinliğinin memurluk: üzerindeki caydıncı etkisidir. Yurttaşların yakınabilecelderi ve bu yakın~ malarıyla tam olarak ilgilenileceği gerçeği, kamu görevlilerinin yakınınalara az yer bırakacak, hele haklı sayılabilecek yakınınalara hiç yer bırakmayacak biçimde uygun hareket etmelerini sağlayacaktır. Birkamusal raporda, hakkında belki de hoş olmayan şeylerin yazılmış bulunması, yanlış yaptığının belirtilmesi, belki azarlanmasıkorkusu, nıemurların işlerini yaparken ha'lkı daha çok gözetıneleri ve kendi emrindekilere de bu yolda davranmalan gerektiğini öğretmeleri sonucunu doğuracaktır. Ombudsmanın bu dolaylı etkisini sayıya vurmak güç, ancak görgül araştırmalarla birtakım kanıtlar buhınabilir. Ombudsman, kamu görevlilerinin hatalannı daha iyi yakaladıkça, bürokrasinin bunlan yinelemesi o &lçüde önlenmiş olacaktır. Açıkıtır ki pekçokşey ombudsmanın yönetimle ilişkilerinin doğru eğimde ele alınıp alınmadığına bağlıdır. Ombudsmanlar aşırı işbirliğinde bulunamazıar, çünkü bu işbirliğinin yakınan kişilerin çıkarını tehlikeye sokacağından korkarlar. Ama aşırı karşı çıkma durumunda da ombudsmanlar, doğrudan görevlerini yerine getirirlerken, verimsizliğinkarşıtı olmalarından ayn olarak yönetimi felç edebilirler ya da boş yerekorkutabihr1er. Bir ombudsman kurumu tamamiy'le istenmeyen ya da belki aşın bir etki yarattı~

10 46 AMME 1DA..~ESi DERG1Si ğında bile kimin yöneteceğinin seçiminde kendisinin önemini yi tirmekte olduğunu ya da yönetmeliğinin hükümlerl'nin daraltıldığını görebilir. Bununla birlikte, uzun uzun tanım gereği yanlış olan aşırılık karşıtı konuşmaya da gerek yoktur. Eğer ombudsman uygun biçimde ve akla yatkın hareket ederse, memurların yuııttaşlarla ve oil!lann işleriyle ilgilenirkenki kusurlarma karşı istenen bir önleyici etkiye sahip olabilir. Ombudsmanın görevinin, parlamento adına yönetimi gözetmek ve kabul edilebilir bir nitelik düzeyinin sürdürülmesini sağlayıcı etkinlikle bulunmak zamanda ombudsm'anın olduğu söylenebilir. Halktan gelen yakınmalar - aynı dairelerde yaptığı denetimlerdeki gözlemleri - yönetim standardının ölçütleri olur. Ombudsman kurumunun amacı yalnızca belli bir olayda yanlışın düzeı tilmesini sağlamaktır. Ombudsınanın çalışması bu «dolaylı etkiye» yöneltilmiştir. Bu kurumun en önemli yanının bu olduğu söylenir, ne yaptığı o kadar önemli sayılmaz. Daha önetnh dolaylı etki olarak kimi ombudsmanlann neyin yanlış yapıldığıyla neyin ayıplanınası gerektiğiyle çok ilgilendikleri, ama bu yanlışın yinelenmemesi için nasıl yardımcı olunacağıyla az ilgilendikleri sanılabilir. Ombuıdsmanm etkisi onun «gücü» ve yetki alanıyla bağlantılı görülebhir. Arap ülkelerindeki yakınmalar,kurullarının hukukunu bir parça bnen bir kişi olarak ben, şimdiki ombudsmanların çoğunun Arap «Divan al-mazalim» inin gücüne ve yetkisine sahip olmalc istediklerini söyleyebilirim. ÖZET Bu yazının konusu~rla ilgili alarak deneyimler göstermiştir ki, bir ombudsman kurumu, yönetsel reformlan desteklemekte yeni bir adım olabilir. Son istatistiklere göre, Avusturya Ombudsman Bürosunda (Volksanwaltschaft) ombudsman, son 8 Yl'lda yasalann ya da yönetsel sistemin değiştirilmesi için 150 den çok öneride bulunmuştur. Bugüne dek buırtann yandan çoğu gerçekleşmiştir.

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

TARİHİ, KURUMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE

TARİHİ, KURUMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE Sunum Raporu: Mehmet İZMİR 18.05.2016 TARİHİ, KURUMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE OMBUDSMANLIK Modern kamu yönetiminin gün geçtikçe büyüyen ve karmaşık bir hal alan yapısı, hizmet sunumunda gerek yapısal gerekse

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İDARİ YARGI Ders No : 0020060028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

HELP HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP. Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı

HELP HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP. Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP HELP Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı İnsan Hakları Güven Fonu tarafından ve Avrupa Konseyinin Olağan Bütçesi ile finanse edilmektedir HELP

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Çevre Kirliliği Rüşvet ve Su

Çevre Kirliliği Rüşvet ve Su Çevre Kirliliği Rüşvet ve Su Rüşvetten Arındırılmış ülke yok! Çevre kirliliğine orantılı olarak yükseliyor... Dünyada Rüşvet durumunu değerlendiren Uluslararası Transparency International Enstitüsü 2012

Detaylı

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK Ersen YAVUZ Devlet kurma becerimiz, batırdıklarımızı bilinçle gözardı ederek, sürekli bir öğünme vesilesidir bizim için. Devlet kurmadaki beceri söylemini daha ileri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ARAŞTIRMA NOTU-2012/1

ARAŞTIRMA NOTU-2012/1 MALİYE UZMANLARI DERNEĞİ ARAŞTIRMA NOTU-2012/1 Giriş 1 Yönetimin eylem ve işlemlerine karşı iki temel denetim türü mevcuttur. Bunlar hukuka uygunluk denetimi ve yerindelik denetimidir. Yönetim üzerindeki

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen hemen tüm Avrupa Devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Avrupa

Detaylı

MESLEĞİN GENEL TANITIMI

MESLEĞİN GENEL TANITIMI MESLEK TANITIMLARI HUKUK MESLEĞİN GENEL TANITIMI Bu bölümde toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

APOSTİL NASIL ALINIR?

APOSTİL NASIL ALINIR? APOSTİL NASIL ALINIR? Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki 6.BÖLÜM İşgören Tedariki İşgören Tedariki İşgören tedariki, boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyonlara işgören adaylarını bulmak için yapılan faaliyetler toplamıdır. Tedarik politikaları, İK profesyonellerine,

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ BÖLÜM 1: Etik Nedir? BÖLÜM 2: İş Etiği Kurallarımız. 1.Halka hizmet bilinci: 2. Dürüstlük ve tarafsızlık: 3. Saygınlık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Ocak - Haziran Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

ÜNİTE:1. Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2. Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3. Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2. Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3. Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2 Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3 Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4 Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri ÜNİTE:5 1 Türk Kamu Maliyesinde

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? 27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete de yayınlaman

Detaylı

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI:

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: Pragmatik Yaklaşımlar - Altyapı Planlaması Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pragmatik Yaklaşımlar

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı