OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM*"

Transkript

1 OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM* Vlktor J. PICKL ** GİRİŞ «Ombudsman» İsveçce es ki bir sözcüktür. Ombudsman terimi, çeşidi bürokratik. yapılarca kendi işlerine i'lişkin olarak yapılan işlemler hakkında halkın yakınma1anm götürdüğü özel bir büro ya da özel bir memuru anlatmaktadır. Ombudsman halkın yaıkınmaılarını alır, onları araştırır, araştırma bulgularım yakınan kişilere ve araştırılan örgüdere bildirir. Halk açısından ombudsman, adaletin yerine getirildiği ve bürokratik kwuluşlarca, hizmetlerinden yararlanan kişilere iyi, çabuk ve saygılı bir biçimde davranıldığı güvencesini veren geçerli bir araçtır. Bürokrasiler açısından ise yapıılan işlemler üzerinde, işlemlerin yapılması sırasında saptanmamış yan1ışlıldann sonunda yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayan ek bir yanlıştan arınma denetimidir. Bu denetim aynı zamanda iyi sonuç vereceği niyetiyle ele alınmış işlem üzerindeki niyetlenilmentiş olumsuz etkileri saptamaya da hizmet eder. Ombudsman, nerede yanlış yapılmışsa, orada düzeltilmesi gereken yönetim bozukluğu olduğunu gösterir; yanlış yapılmayan yerde ise geçerli uygulam~lan g:jçlendirici bir etmendir. Bu nedenlerle, ombudsman, hem halk hem de bürokrasi için ikisi arasındaki ilişkiler avttıkça gerekli olan ek bir koruma sağlar. Bir ombudsman bürosunun :kurulması, Yönetenlerle yönetilenler, devletle yurttaş, kamu görevlileriyle ha'1k arasındaki ilişkilerde yeni bir bölüm açar. Tarih boyunca egemen olanlar, yönetilenler üzerine ödevler ve yükümlülükler YÜklemişlerdir. Topluınsaıl sözleşme, temsilci ve sorumlu hükümet kuramlarına karşın yönetilenler, yönetenler üzerine nadiren ödevler ve yükümlülükler YÜkleyebHmişlerdir. Bütünüyle h5kümet makinası, yönetenlerin yönetilenler ıkarşısındaki haklanm korumak üzere düzenlenmiştir, bunun tersine bir düzenleme yoktur. Yönetilenlerin, yönetenler karşısındaki haklarını güçlendirmek amacıyla anayasacıhk, yasa egemenli~, yargı denedıni, yönetim hukuku, yerel özyönetim, katılınalı yönetim ve yiirütmenin * Tfuıkçeye Turgay Ergun tarafından çevrilmiştir. ** Dr., Avusturya Ombudsman Bürosu (Volksanwaltschaft) Genel Müdürü.

2 38 AMME İDARESİ DERGİst kendini kurallara bağlaması gibi kimi başarılı girişimler yapılmışsa da yönetenlerin, yönetilenler karşısındaki hak istemlerinin ne ölçüde sınırlandığı hiçbir zaman yeterli olarak ölçülmemiştir, üstelik ölçülmesi denenmemiştir bile. Bağımsız bir ombudsman bürosunun varlığı, yönetenlerm, yönetilen Iere karşı, ada.ıletli, çabuk ve saygılı davranması, yüküml-:ilükleri hukuka uygun olarak yüklernesi ve kamu görevini dürüstlük ve etkililikle yürütmesi biçiminde birtakım yükümlülükleri ve ödevleri olduğunun yönetenlerce de tanındığının açık bir göstergesidir. Geçen yüzyıl, devletin siyasal ve kültürel yaşamı olduğu kadar ekonomik ve toplumsal yaşamı da her yönüyle kapsamasına ve devletin sorumluluklarında aşın büyümeye tanıık olunmuştur. Bu durum erıkin, halkın günlük yaşantısını derinden etkileyen birçok sorunda, b-ayüyen bir kamu görevlheri ordusuna geçmesi sonucunu doğurmuş.tur. Halkın, arazi, konut, iş, sağlık ve gönenç ile başka toplumsal hizmetlerden yararlanmaya hak kazanması, vergi ödeme ve toplumsal katkıda bulunma yükümlülükleri ve pekçok başka konular,kamu bürokrasisinin ellerine geçmiştir. Arasıra adaletsizlik duygusu uyandıran makulolmayan kararlar alınır. Bu kararlar; önyargılar, yakışıksız etkiler, rüşvet, gücün kötüye kullanılması ya da yalnızca yeteneksizliık, savsaklama, aylaklık He kötü yönetime vardıran başka nedenlerin sonucu olabilirler. Hukuk, haksız yönetsel eyleme karşı korumak için, :birçok koruma önlemleri sağlar. Daha üst bir yönetselotoriteye, bir yönetim mahkemesine ya da olağan mahkemeye başvurma hakkı vardır. Kimi kez bu yöntemler basit, süratli ve etki'li olmakla birlikte çoğu kez değildir, uzun sürer ve pahalıdır. Bu yollarat başvurmak sıık.lııkla yanıltıcı ve-:irkütücü yöntemler içerdiklerinden, haklarını almak isteyen bireyler için çok karmaşık gelebilir. Başka kimi durumlarda, yakınanlar kendiılerine karşı uygulanan kararların adaletsiz olduğunu düşünürler, ama keyfi ve uygunsuz kararların kurbanlan olup olmadıklannı anlamak için inceleme olanakları yoktur. Profesyonel ve tam bir barokrasiyle karşl'laştıkları zaman kısıtlanmışlardır, kendilerinin zayıf bir pozisyonda olduklarına inanırlar, çünkü bürokrasinin aksine onlar deneyimsiz, bilgisiz ya da yoksuldurlar. Yetkililerden yardım istediklerinde, yetkililerin onların yakınmalarıyla Hgilenme isteği olmadığını şaşkınlıkla görürler, çünkü yetkililerin yönetsel kararlan ve uygulamalan sorgulama ı ları yasalolarak engellenmiş.tir. Bir konuda, hiçbirşey yapılamayacağı, konunun araştırılaca.k kadar önemli olmadığı (kimin için?), adaletsiz 1iği sineye çekmeleri, gerektiği, küçük tiranların ne yazık ki heryerde bulunabileceği ve çağdaş bir yönetirnde resmi kararlara itirazın ya da itirazların karar vermenin, özellikle de takdiri kararlara ve kötü yönetimin eylemlerine karşı yakınmanın hiçbir biçimsel yöntemi olmadığı önerileriyle karşılaştıklarında rahatlan.kaçar. Daha büyük güce sahip olan birinin, bir hukukçunun ya da politikacının, eğer yakınmalar araştırmaya değerse, bu yakınmalannı araştırmasına ve bunları giderecek çareler aramasına çaba göstermesine gereksinme duyarlar. İşte ombudsman, takdir yetkisine İtirazlar bakımından değilse de resmi yanlışlara karşı yakınmalarda kesinlikle böyle bir yardımdır. Eğer ombudsman yardımcı olamazsa ya da yakınanların do

3 OMBUDSMAN VE YÖNETİMDE REFORM 39 yumunda başarısız olursa, otodtenin somurtkan gücenikliğinin desteklenmesi toplumdaki ilerleme ve gelişmeye zarar verir. Avusturya Ombudsman Bürosu «Volksanwaltschaft» 1977 yılında kurumlaştırıldı. TARİHÇE Bugün, dünyaca, ilk ombudsman kurumunun 1809'da İsveç'te yaratıldığı bilinir. Bu kurumun kökenine inmek isterseniz, diyebilirsiniz ki - eski bir deyişte olduğu gibi - güneşin altında yeni bir şey yok. Yeni büronun İslam sisteminden etkilenmiş olabileceğini söylemek konu dışı olamaz. Ombudsman düşüncesinin İsveç Kralı XII. Charles dönemine kadar geriye götaıülebileceği söylenmektedir.! Ruslar tarafından 1709'da yenilmesinin ardından, Kral XII. Charles Türkiye'ye kaçtı ve birkaç yıl bu ülkeye sığındı. Bu dönem içinde, İsveç'te huzursuzluk ve düzensizılik egemendi. Olayların bu durumu, Kralı, daha Türkiye'de iken, bir buyrnk; çıkararak,kendisinin en yüksek ombudsmanının başında buıunacağı bir büro oluşturmaya yöneltti. Bu büronun ana işlevi yasalara uyulmasını ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini güvenceye almaktı. Başka deyişle ombudsman, yargıçların ve öteki memurların toprak yasasının uygulanmasındaki etkinliklerini gözetmeyle yetkili kılındı. Bu büro daha sonra «Kralın Adalet Başkanlığı Bürosu» olarak adlandırıldı. Bu tarihlerde Türkiye'de «Kadilkuzat» diye bilinen Türk Başyargıcının Bürosu vardı. 2 Bu büro o zamanda olduğu gibi bug:jn bile İs1am adalet sisteminin önemli bir parçasıdır. Başyargıcın görevi, İslam' Hukukunun, Sultan dahil memurlarca, halkın birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenlerken uygu'lanmasını güvenceye almaktı. Bunu yaparken Başyargıç, halkın haklarını memurlann adaletsizliğine ve güçlerinin kötüye kullanılmasına karşı korumuş oluyordu. İslam Başyargıcının yetki alanı içinde ayrıca «Divan al-mazaltm» ya da «Muhtasib» adıyla ve şimdi bi1e kimi İslam ülkelerinde varolan Yakınmalar Kurulu denilebilecek geleneksel kurum da vardı. 3 Bana İslam devletindeki hükümet sisteminin çok eskiden beri karakteristik bir örgütlenme olarak bilinen «Yakınma Üzerine Yargılama Hakkı» diye adlandırılan bir sistem olduğu bhgisi verilmişti. Bu örgütlenme, İslam devletinin büyümesi ve işlevlerinin çoğalmasıyla gelişmiştir. 1 Türk tarihinde Demirbaş Şarl olarak bilinir. (Çeviren) 2 Osmanlı Devletinde kazaskerlik unvanı ile kabulolunan kadilkuzat'lık maık.amının tedris rütbesi olan yüksek kişilere verilmesi olağan olup, bunlar diğer kadılar gibi, azlolunmazlar, uzun süre görevlerinde kalırlardı. Anadolu Selçuklulannda en yüksek ilmiye rütbesinin sahibiydi. Osmanlılarda devletin en büyük kadısı ve bütün kadıların üstü sayılıyordu. İlmiye sınıfından Kazasker ve şeyhülislam rutbesine yükselenler, kadllkuzat unvanını alıyordu. (Çeviren). 3 Memlfıklarda Divan al-mazaliın ya da dar al adl adıyla anılan ve hükümdarın haftada iki gün, halkın dava ve devlet memurlarından yakınmalannı dinlediği divan. Osmanlılarda da benzeri divan \"ardı. (Çeviren).

4 40 AMME İDAREsI DERGİst Emeviler, «Yakınmalar Evi» diye adlandıni'an bir ev oluşturmuşlardır. Abbasi hanedanının gelişiyle yakınmalar üzerine hüküm vermek için otunılan özel bir yer belirlenmiştir. İslam devletinin büyümesiyle valiier başka yargıçlara yakınmalan inceleyecek yetki alanı devretme yöntemini benimsediler. Böylece olağan yargıç yanında, bireyler, valilere karşı yaptıklan yakınmalan hükme bağlayan uzmanlaşmış bir yargıç da bulabihyorlardı. Böylelilcle yakınma yargıcı İslam devlet sisteminin temel bir özelliği oldu. Bugün Yakınma Kurullan İslam devletlerinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar yılına gelinceye dek yalnızca iki ombudsman barosu vardı:: İsveç Ombudsmanı ve bunun Fin benzeri. Ancak son 25 yılda ombudsman düşüncesi tuttu yılında otuzdan çok ülkede yaklaşık 100 ombudsman bürosu çalışmaktadır. Birdenbire görülen bu ombudsmania ar,tışı bir ölçüde ombudsmarrlann ve yandaşlannın etkinliklerine bağlanabilir; ama daha önemlisi, hükümetlerin, ombudsmanın, insan haklarını geliştirmek, kamu bürokrasisini denetlemek, kötü kamu yönetimine karşı bireysel yakınmalan gidermek ve kamuoyunun dikkatini kamu örgütlerindeki yönetsel hastalıklara çekmek konusundaki yeteneğini tanıyan düşünceye karşı daha açık olmalarıydı. 1971'de Viyana'da toplanan «İnsan Hakları Üzerinde Avrupa Parlamentosu Konferansı», «Hükümete bağ'lı birimlerin işlemlerine karşı yakınma hakkına dayalı olarak bireysel yakınmalann alınması ve incelenmesi için yetkili,kılınan ve İskandinav ülkelerinde Ombudsman olarak bilinen örgütün çizgilerine göre işlev yapan bir organın kurulmasının düşünaimesi» gerektiğini önerdi. 25 üye devlet ombudsman bürolan kurmaya özendirildi. Aşağıdaki çizelge ombusmanın dünya yüzeyindeki evrimini göstermektedir. YÖNETİM VE KAMUOYUNUN ALGıLAMASI Bürokrasi büyümektedir Bütün karmaşık toplumlarda insanlar, bir profesyonel yöneticiler topluluğunca yöneti!1mektedir. Bugün ana amaç yönetsel verimliliktir. Maliyet ve yarar muhasebesi yeni bir bürokrasi biçimine götürmektedir: halk, teknolojik bürokrasinin Yeni Cesur Dünya'sının oluşmasından korkmaktadır. 4 Gelecekte halk, bilgisayarlaştırıimış bir yönetimle Hetişim kurmak zorunda :kalacaktır. İletişim sorunlan pek çok yakınmanın nedeni olmaktadır. Kamuoyu çoğu kez ya kendisini et,kileyecek kararlan anlamaz ya da bu kararlarda kullanıolan iletişim dilini. Bilgisayarlı iletişim tek yönlü trafiğe benzemektedir, yöneticilerle yönetilenler arasındaki doğrudan temasın yitirilmesi güçmklerin baş nedeni olmaktadır. 4 İngiliz yazar Aldous Huxley'in ( ), 1932 yılında yazdı~ı Yeni Cesur Dünya (Brave New World) romanı, geıec~n biçimsiz, makinalaşmış ve duygusuz toplumunu anlatır. (Çeviren).

5 OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM 41 İlk Yüklenilmiş Görev Tarihlerine Göre Ombudsman Kuruluşlan Yıl Yer Yıl Yer Yıl Yer 1'310 İsveç (ulusal) 1972 Fiji (ulusaıl) 1975 Alaska (devlet) 1915 İsveç (askeri) Iowa (devlet) Kansas (Cezaevleri) 1920 Finlandiya ((ulusal) İsrail (askeri) Michigan (cezaevleri) 1952 Norveç (askeri) Maharaslıtra Oregon (cezaevleri) 1955 Danimarka (ulusal) (devlet) Ontario (il) 1959 Batı Almanya Minnesota New South Wales (askeri) (cezaevleri) (devlet) 1962 Yeni Zelanda Güney:Avustralya Berkeley (kent) (ulusal) (devlet) Newfoundland (il) 1963 Norveç (ulusal) Batı AvustralYa Hint (kent) 1966 Guyana (ulusal) (devlet) Papua Yeni Gine Tanzanya (ulusal) Wichita (kent) (ulusal) 1967 A1berta (il) 1973 Bihar (devlet) 1976 Liguria (bölge) Kudüs (kent) Kanada (cezaevleri) Portekiz (ulusal) New Brtınswick (il) Connecticut Avustralya (ulusal) Birleşik Krallık (cezaevleri) Avusturya (ulusaıl) (ulusal) Fransa (ulusal) Trinidad ve Tobago 1969 Hawaii (devlet) Jakson County (ulusal) Kuzey İrlanda (il) (kent) Uttar Pradesh Quebec (il) Rajasthan (devlet) (devlet) 1970 Kanada (diller) Saskatchewan (il) 197'3 Jamaica (ulusal) Jamestown, N.Y. Birleşik Krallık Porto Riko (sınırsal) (kent) (sa~k) Tasınania (devlet) Manitoba (il) Victoria(devlet) 1979 BritishColombia (il) Mauri tius (ulusal) Zambia (ulusal) Guam (sinırsal) 1971 Dayton (kent) 1974 Anc:horage (kent) New York City İsrail (ulusal) Atlanta (kent) (kent) Nebraska (devlet) Detroit (kent) Filipinler (ulusal) Nova Scotia (il) Haifa (kent) 1980 Florida (devlet) Seattle (kent) Lexington (kent) Ghana (ulusal) Zürih (kent) New Jersey (devlet) 1981 İrlanda (ulusal) Queensland (devlet) Hollanda (ulusal) Rhineland-Palatinate İspanya (ulusal) (devlet) Tuscany (bölge) Birleşik Kralhk (bölge)

6 42 AMME IDARESI DERGtsl ki yakın Birçok ülkelerde yönetim sistemi o kadar karmaşıklaşmıştır malar, yönetsel eylemlerin yanlış anlaşılması ya da resmi genelgelerin ve düzenlemelerin yanlış yorumlanmasından başka bir nedenden çıkmamaktadır. Şimdilerde haılk, :kendisini ilgilendiren bir yönetsel eylemin niçinleri ve nedenlerikonusunda giderek daha çok aydınlanmak istemektedir. Son zamanılarda, hükümet yönetiminde bir hizmet felsefesi istemleri giderek önem kazanmaktadır. Yönetselotoritenin gerçek işlevlerinin birçok alanda bu felsefeyi onaylamayı olanaksız kılması gerçeği yanında, bu felsefe geleneksel yönetim ilkeleri olan ekonomi ve verimlilik ilkeleriyle de ters düşmektedir. Bugün yurttaşlar artık kendilerini yasal normlarla mutlak bağlı olarak düşünmemektedirler. Halk artık hükümet müdahalelerini ve hükümet denetimlerini protestosuz kabul etmeye hazır değildir. Geleneksel normlara bağlılık azalmaktadır. Geçerli tüketici ideolojisi, demokrasinin kurumsal yararlarını tüketmesi ve yönetsel hizmetlerin müşterileri olarak genel çıkarlardan çok kendi kişisel avantajlarını gözeten bir gözle bu hizmetlerden yararlanması için halkı ayartmamadır. Daha ötesi, birçok alanlarda yönetsel sistem o denli karmaşıktır ki yalnız halk için değil, onlar kadar memurlar için de yanrlııcı olmaktadır. Birçok kamu görevlileri tutumlarını değiştirerek, yurttaş hukukuna katı biçimde uymanın kamu hizmetinde buna eşdeğer Y.ikümlüıüklerle dengelendirilmesi gerektiğini an:lam'lşlardır. Genelde söylenirse, yönetim birimleri yanlışları önlemede çok iyidirler, onların çoğu kez iyi olmadığı nokta kendilerini açıklayamamalandır. Hukuka daha iyi bir yaklaşım çağrısı bugün düğüm noktasıdır. Hukukun,kapılan, Hilton OteNerinin kapılan gibi, herkese ardına dek açıktır. Bütün bu sorunlar kamuoyu yönünden hükümet yönetimine karşı olumsuz bir tutuma yönelmektedir. Yetked düşünceler ve yetked gelenekler kamu görevlilerinin tutumlarını ve davranışlarını biçimlendirmişlerdir. Hiyerarşik yapılar ve bürokrasi, ombudsman He işbirliğini engellemektedir. Bir,kesim memurlara göre, ombudsmanın etkinlikleri onların yet'ki alanlarına istenmeyen bir müdahale ve onların yetkilerine bir meydan okumadır. Ombudsman çoğu,kez halkın avukatı gibi görülür; ombudsman, alçak gönüllü bir kişi, eski bir uysal görevli, bir yakınmacı rolü oynamaktadır. Kamu yönetimi, kamuoyundan büyük saygı görmemektedir. Eği'lim genellikle memurlar ve onların çalışmak zorunda oldukları,kimi koşulları anlamak yerine, onlara kusur bulmak yönündedir. Birçok insan, sorunları kamu yönetimi ile çatışma yoluyla ele almalarına karşın aynı zamanda memurlardan hoşgör.i de beklemektedir. Yakınan kişhere yardmı etme amacını üstlenmiş olan ombudsman, memurların gözünde kamuoyunu temsil etmektedir, bu yüzden de onunla işbirliği yapmakta ve onun görevini anlamakta çok az istekli olurlar. Ombudsman, salt hata bulmak amacıyla yönetimin gizlisini saklısını araştırarak yönetimin işlerine karışan biri olarak düşunülmemelidir. O, kendisinden ada'let esirgenmiş yakınan kişiye adaleti elde edebilmesinde yardımcı olacağı gibi doğru yapılmış yönetsel eylemlerin ve kararların savtm

7 OMBUD5MAN VE YÖNETİMOE REFORM 43 masında da yardım edecektir. Yakınmalann % 90'ı «haksız» yakınmalardır. Bu durumlarda ombudsman, kesinlilcle birşey yapmaz. Yakınan kişiye memurun eyleminin, ilk bakışta anlaşılamamasına ve bir adaletsiziik yapıldığı duygusunu uyandırmasma karşın, eylemin doğru olduğunu açtıklar. Böylece ombudsman, yönetim ile yurttaşlar arasındaki sürtünme noktalarını yağlamış olur. Böylece yönetim, ombudsman ile, zarar görmüş kişilere, yaptığı şeyledn haklılığını anlatan bir halkla ilişkiler görevlisi kazanmış olur. OMBUDSMAN İLE İLGİLİ ÖNERİLER Siyasal ve yönetsel sistemler halkın yakınmalarına karşı duyarlı olduklarından, omibudsman bürosu başarılıdır. Ombudsmanın işi, toplumda egeme'ii olan ideolojinin kapsamı içinde görülmelidir. Toplwnsaı temel değerler şun'ları içerir: - bireye ve insan onuruna saygı; - temel insan haklarının korunması; - kamusal işlere halk katılımı, son olarak da; - kamu yönetiminde bir kamu-hizmeti-ideolojisi. Ombudsmanın kişiliği kurumu simgeler ve temsil eder. Yakınınacı onunla konuşmak, ona telefon etmek, yakınma konusunun incelendiğini ve onun bu işi özelolarak araştırdığinı görmek ister. Her ombudsmanm olanaklar ölçüsünde her olayı kendisinin ele alması siyaseti güdülmekte ise de başvuru sayısının her olayla kişiselolarak ilgilenemeyeceği ölçüde kapasitesinin çok üstünde artması da beklenebilir. Birçok yakınmalar telefonla Ya da kişiselolarak yapılmaktadır. Küçük olaylarda yurttaş, konunun doğrudan ombudsmanca ele alınmasını beklemektense, b:ironun ilgilenmesini tercih edecektir. İşin sistemleştirilmesi alanında bile yaptığımız şeylerin nitelik damgası elde hazır bulunmamız, esnekliğimiz ve insancıllığımız olmalıdır, yoksa prestijimiz olmamalıdır. Ombudsman anonim olmamalı, herkes için elde hazır olmalıdır. Bu, halkın, genel hukuksal danışma alma hakkının olması, yakınmalarıyla ilgili olarak bir ombudsmanlık olaydan kişisel olarak bilgi edinmesi ve bir yakınmayı sözlü olarak yapabilmesi demektir. Deneyimler, yazılı yakınma gereksinmesınin bir engeloluşturduğunu göstermektedir. Avusturya Ombudsmanı Bürosu'nda yakınmaların 'Yandan çoğu sözlü olarak yapılmaktadır. Bu gerçek ışığında ombudsman bürosunda bir kamu hizmeti merkezi oluşturmak gerekmiştir. İki hukukçu bu merkezi Pazartesiden Cumaya dek işletmektedirler. Bu iki hukukçu, hukuk danışmanlığı yaparlar, ombudsmanlarla randevuları düzenlerler, kişiselolarak yazılı yakınmaları kabul ederler ve ombudsmanların yetki alanıyla ilgili olarak bhgi verirler; telefonları yanıtlarıar. Avusturya'da, Avusturya'nın herhangi bir yerinden herkes ombudsman bürosuna bir yerelkonuşma ücreti karşılığı,telefon edebilir.

8 44 AMME IDARESI DERGI st Herkesin ombudsman1a yüzyüze gelerek yakınmasını tartışma şansı olmalıdır. Yakınıcıların Viyana'daki Ombudsman Bürosu'na uzun bir gezi yapmalarını önlemek ve yol giderlerini tasarruf ettirmek için Uç Avusturyalı ombudsman Viyana dışına geziler yaparak, Avusturya'nın her ilinde düzemi danışma günleri yaparlar. Bu bölümü özetlemek için diyebilirim ki: Ombudsman Bürosu için en iyi tanıtma onun elde var olduğunu bilmek ve verimliliktir. Ombudsman bürosu herkes için var olmalıdır: hem yurttaşlar hem yabancılar için, hem bireyler hem gruplar (yurttaşlar hareketi olarak.) için, sözlü ve yazılı yakınmalar için, hukuksal danışma gerektiren her türlü kamusalkonuyla ilgili sorular için, son olarak da ombudsmanıi1 kendi inisiyatifiyle başlattığı araştırmalar için. Verimlilik ombudsman b:irosunun temel değeridir. Halk, kamu,yönetimindeki verimlilikten ve gecikmelerden yakınır. Ombudsman toplumun bürokratikleşmesi için yeni bir adım olmamalıdır. Açııktır ki bir bürokratı denetlemek bir başka bürokrat gerektirir, ama sevecenliğin bürokratikleştirilmesi yalnızca sorunun yerini değiştirir. Ombudsman «gözboyama yaklaşımı»nı temsil etmemelidir, bu yaklaşım, sorunun derinlemesine çözümlenmesinin ve anlaşılmasının yerini alır ve biçimselciliğe götüıiir. Kimi bürolar çok biçimcidir. Kendilerini mahkeme gibi görürler ve mahkeme yöntemlerini uygularlar. Yakınmalan uygun ya da uygun olmayan alarak ayırırlar. Bu biraz da bir yargılamada rtoplam-sıfırlama oyununa benzer.s Ombudsman, bir hukuk mahkemesi gibi karar veren bir organ,değildir, o, son başvurma yeridir. Verimlilik, «yönetim» terimi üzerinde çok dar bir yorum yapmak demek değildir. Ombudsman büyük işlerle de uğraşmak zorundadır, örneğin siyasal ve yönetsel rüşvet, dolandıncılık, kamu kaynaklarının savurganlıkla ve kötüye kullanılması, kamu kesimine nüfuz etmek ya da örgütılü suç ve kamu bürosunun :JÇjstahça kullanımı. OMBUDSMANIN JX)(;.RUDAN VE DOLAYLI ETKİSİ Avusturya Omibudsman Bürosu yılda yakınma alır. Avusturya'nın n:',ifusu yaklaşık 7 milyondur. Uluslararası ortalamalara göre Avusturya'daki yakınma sayısı oldukça yüksektir. Bugün her eylemin girdi-çıktı sistemine göre ölçülmesi olağandır. Normalolarak ombudsman raporlan, kaç yakınmanın haklı kaçının da haksız olarak değerlendirildiğini gösterirler. Uluslararası ortalama, araştırı'lan ve haklı bulunan yakınmalarla haksız bulunan yakınmaların bire on oranında olduğunu gösterir. Ama uygulamada ombudsman kendisine yapılabilen yakınmalann ancakküçük bir kesimini alır. Bu bağlamda ombudsmamn doğrudan etkisi oldukça düşük görünmektedir. S Toplam sıfırlama oyunu (zero-sum game), oyuncuların kazandıkları oyun toplamının yitirdikıeri oyun toplamına eşit oldu~ bir oyun. (Çeviren).

9 OMBUDSMAN VE YÖNETİMDE REFORM 45 Dolaylı bir etki olmasının en açık yolu - daima bireysel yakınınacmın kendi belli bireysel yakınmasından beklediğinin ötesinde birşeyılerin başanl~ ması anlamında - belli bir olaydan kimi genel derslerin çıkanlmasıdır. Yakınılan yönetime, ombudsmanca, genel kimi uygulamalan ya da bu uygulama'lara yol açan düzenlemeleri değiştirmesi için öneride bulunulması yönetimin de buna uyarak değişiklik yapması böyle bir durumdur. En iyisi de böyle bir sonucun, yalnız yakınılan yönetirnde değil, ombudsmanın yetki alanı içindeki başka birimlerde de yankı bulması geniş bir cephede sağlan~ masıdır~ Dönemsel raporlannda bütün ombudsmanlar, yakınmalarla ortaya çıkan kimi kez de çarpıcı biçimde yansıtılan yönetsel uygulamaların kendilerince genel görünüşlerine dikkat çekmeye çalışırlar. Bunun belli bir olayı sunarken mi ya da raporun genel girişine mi konacağı ombudsmana bağlı olarak değişecektir. Avusturya Ombudsman Bürosu'nun yıllık raporlan, sorunların temel Nkelerinin görünüşlerine dek giren çözümlemelerin seçkin birer örneğini oluştururlar. Bireysel yakınınalan ele almanın en uzak görüş1ü, açıkça görünen ve s:.iratli etkisi gelecekte şimdi yakınılan olaylara benzer olaylann olmasını önleyecek yeni yasalann çıkmasına neden olmasıdır. Ombudsmanlann çoğu parlamentolar adına işlev görürler. Özel bir komite kimi kez de Avusturya'da olduğu gibi - bütün parlamento, ombudsmanlann raporlanyla ilgilenir. İyi sunulan bir konu, uygun durumlarda parlamento üyelerinin bir kesiminden yeterli sempatiyi toplayabilir, bu da yasamanın gerektiğinde ciddi biçimde harekete geçmesi için iyi bir şanstır. Bireyselolaylar, ya da onlardan alınan dersler d1kkate alınmaksızın, ombudsman işlevinin ve onun genel uygulamalarının gerçek varlığıdır etkili olan. Büyük genel önem taşıyan konu, ombudsman etkinliğinin memurluk: üzerindeki caydıncı etkisidir. Yurttaşların yakınabilecelderi ve bu yakın~ malarıyla tam olarak ilgilenileceği gerçeği, kamu görevlilerinin yakınınalara az yer bırakacak, hele haklı sayılabilecek yakınınalara hiç yer bırakmayacak biçimde uygun hareket etmelerini sağlayacaktır. Birkamusal raporda, hakkında belki de hoş olmayan şeylerin yazılmış bulunması, yanlış yaptığının belirtilmesi, belki azarlanmasıkorkusu, nıemurların işlerini yaparken ha'lkı daha çok gözetıneleri ve kendi emrindekilere de bu yolda davranmalan gerektiğini öğretmeleri sonucunu doğuracaktır. Ombudsmanın bu dolaylı etkisini sayıya vurmak güç, ancak görgül araştırmalarla birtakım kanıtlar buhınabilir. Ombudsman, kamu görevlilerinin hatalannı daha iyi yakaladıkça, bürokrasinin bunlan yinelemesi o &lçüde önlenmiş olacaktır. Açıkıtır ki pekçokşey ombudsmanın yönetimle ilişkilerinin doğru eğimde ele alınıp alınmadığına bağlıdır. Ombudsmanlar aşırı işbirliğinde bulunamazıar, çünkü bu işbirliğinin yakınan kişilerin çıkarını tehlikeye sokacağından korkarlar. Ama aşırı karşı çıkma durumunda da ombudsmanlar, doğrudan görevlerini yerine getirirlerken, verimsizliğinkarşıtı olmalarından ayn olarak yönetimi felç edebilirler ya da boş yerekorkutabihr1er. Bir ombudsman kurumu tamamiy'le istenmeyen ya da belki aşın bir etki yarattı~

10 46 AMME 1DA..~ESi DERG1Si ğında bile kimin yöneteceğinin seçiminde kendisinin önemini yi tirmekte olduğunu ya da yönetmeliğinin hükümlerl'nin daraltıldığını görebilir. Bununla birlikte, uzun uzun tanım gereği yanlış olan aşırılık karşıtı konuşmaya da gerek yoktur. Eğer ombudsman uygun biçimde ve akla yatkın hareket ederse, memurların yuııttaşlarla ve oil!lann işleriyle ilgilenirkenki kusurlarma karşı istenen bir önleyici etkiye sahip olabilir. Ombudsmanın görevinin, parlamento adına yönetimi gözetmek ve kabul edilebilir bir nitelik düzeyinin sürdürülmesini sağlayıcı etkinlikle bulunmak zamanda ombudsm'anın olduğu söylenebilir. Halktan gelen yakınmalar - aynı dairelerde yaptığı denetimlerdeki gözlemleri - yönetim standardının ölçütleri olur. Ombudsman kurumunun amacı yalnızca belli bir olayda yanlışın düzeı tilmesini sağlamaktır. Ombudsınanın çalışması bu «dolaylı etkiye» yöneltilmiştir. Bu kurumun en önemli yanının bu olduğu söylenir, ne yaptığı o kadar önemli sayılmaz. Daha önetnh dolaylı etki olarak kimi ombudsmanlann neyin yanlış yapıldığıyla neyin ayıplanınası gerektiğiyle çok ilgilendikleri, ama bu yanlışın yinelenmemesi için nasıl yardımcı olunacağıyla az ilgilendikleri sanılabilir. Ombuıdsmanm etkisi onun «gücü» ve yetki alanıyla bağlantılı görülebhir. Arap ülkelerindeki yakınmalar,kurullarının hukukunu bir parça bnen bir kişi olarak ben, şimdiki ombudsmanların çoğunun Arap «Divan al-mazalim» inin gücüne ve yetkisine sahip olmalc istediklerini söyleyebilirim. ÖZET Bu yazının konusu~rla ilgili alarak deneyimler göstermiştir ki, bir ombudsman kurumu, yönetsel reformlan desteklemekte yeni bir adım olabilir. Son istatistiklere göre, Avusturya Ombudsman Bürosunda (Volksanwaltschaft) ombudsman, son 8 Yl'lda yasalann ya da yönetsel sistemin değiştirilmesi için 150 den çok öneride bulunmuştur. Bugüne dek buırtann yandan çoğu gerçekleşmiştir.

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

MESLEĞİN GENEL TANITIMI

MESLEĞİN GENEL TANITIMI MESLEK TANITIMLARI HUKUK MESLEĞİN GENEL TANITIMI Bu bölümde toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan

Detaylı

APOSTİL NASIL ALINIR?

APOSTİL NASIL ALINIR? APOSTİL NASIL ALINIR? Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Çevre Kirliliği Rüşvet ve Su

Çevre Kirliliği Rüşvet ve Su Çevre Kirliliği Rüşvet ve Su Rüşvetten Arındırılmış ülke yok! Çevre kirliliğine orantılı olarak yükseliyor... Dünyada Rüşvet durumunu değerlendiren Uluslararası Transparency International Enstitüsü 2012

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Hükümeti tarafından

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

ARAŞTIRMA NOTU-2012/1

ARAŞTIRMA NOTU-2012/1 MALİYE UZMANLARI DERNEĞİ ARAŞTIRMA NOTU-2012/1 Giriş 1 Yönetimin eylem ve işlemlerine karşı iki temel denetim türü mevcuttur. Bunlar hukuka uygunluk denetimi ve yerindelik denetimidir. Yönetim üzerindeki

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Hofstede, 1980. Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler. 40 ülkedeki IBM çalışanlarının (116 bin) tutum ve değerlerini ölçen anketler uyguladı

Hofstede, 1980. Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler. 40 ülkedeki IBM çalışanlarının (116 bin) tutum ve değerlerini ölçen anketler uyguladı Hofstede, 1980 Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler 40 ülkedeki IBM çalışanlarının (116 bin) tutum ve değerlerini ölçen anketler uyguladı Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler 1.Bireycilik/Toplumculuk (Individualism/CollecMvism)

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Ocak - Haziran Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

(İKİNCİ PARÇA) (NOT: Bu çalışma, parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son parça ile birlikte verilecektir.)

(İKİNCİ PARÇA) (NOT: Bu çalışma, parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son parça ile birlikte verilecektir.) (İKİNCİ PARÇA) (NOT: Bu çalışma, parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son parça ile birlikte verilecektir.) 1.1.Farklı Ülkelerde Ombudsmanlık Uygulamaları Konu bütünlüğünün dağılmaması açısından

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

Türkiye Kamu Denetçiliği İle Tanışacak

Türkiye Kamu Denetçiliği İle Tanışacak Türkiye Kamu Denetçiliği İle Tanışacak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ile halkın % 58 i tarafından kabul edilen 26 maddelik Anayasa değişikliği sonucunda Kamu Denetçiliği Kurumunun (ombudsmanlık)

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 03 04 Mayıs 2012 Bolu 3.Grup Atölye Çalışması Kontrol Faaliyetleri 3.Grup Atölye Çalışması 1. Sayıştay 2. Milli Savunma Bakanlığı 3. Maliye Bakanlığı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

DÜNYA ÜZERİNDE SÜRÜCÜLER İÇİN TANIMLANMIŞ ALKOL-UYUŞTURUCU SINIRLARI VE ÜLKEMİZE UYARLANMASI İÇİN ÖNERİLER PROF. DR.

DÜNYA ÜZERİNDE SÜRÜCÜLER İÇİN TANIMLANMIŞ ALKOL-UYUŞTURUCU SINIRLARI VE ÜLKEMİZE UYARLANMASI İÇİN ÖNERİLER PROF. DR. DÜNYA ÜZERİNDE SÜRÜCÜLER İÇİN TANIMLANMIŞ ALKOL-UYUŞTURUCU SINIRLARI VE ÜLKEMİZE UYARLANMASI İÇİN ÖNERİLER PROF. DR. MAHMUT AŞIRDİZER Tüm dünyada kabul edilmektedir ki; Alkol veya diğer psikoaktif ilaçların

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

5. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

5. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 5. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER VE DİSİPLİN 3 Temel Kavramlar SINIF YÖNETİM

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim İş ve İnsan Hakları politikası 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim BP 2013 İş ve İ nsan Hakları Politikası 1. Giriş Dünyaya enerji sağlayan bir kurumuz; temel enerji kaynaklarını bulur, geliştirir

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Meslek tanımı için gerekenler

Meslek tanımı için gerekenler MESLEK Belli bir eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayanan insanlara yararı olacak mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk. Zeliha Öcek

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk. Zeliha Öcek Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk Zeliha Öcek Çarşıda dolaşır gibi doktor arama Sorular Kapı tutuculuk nedir? Farklı ülkelerde nasıl uygulanıyor? Avantajları nedir? Ne gibi riskleri olabilir?

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı