OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM*"

Transkript

1 OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM* Vlktor J. PICKL ** GİRİŞ «Ombudsman» İsveçce es ki bir sözcüktür. Ombudsman terimi, çeşidi bürokratik. yapılarca kendi işlerine i'lişkin olarak yapılan işlemler hakkında halkın yakınma1anm götürdüğü özel bir büro ya da özel bir memuru anlatmaktadır. Ombudsman halkın yaıkınmaılarını alır, onları araştırır, araştırma bulgularım yakınan kişilere ve araştırılan örgüdere bildirir. Halk açısından ombudsman, adaletin yerine getirildiği ve bürokratik kwuluşlarca, hizmetlerinden yararlanan kişilere iyi, çabuk ve saygılı bir biçimde davranıldığı güvencesini veren geçerli bir araçtır. Bürokrasiler açısından ise yapıılan işlemler üzerinde, işlemlerin yapılması sırasında saptanmamış yan1ışlıldann sonunda yakalanmasını ve düzeltilmesini sağlayan ek bir yanlıştan arınma denetimidir. Bu denetim aynı zamanda iyi sonuç vereceği niyetiyle ele alınmış işlem üzerindeki niyetlenilmentiş olumsuz etkileri saptamaya da hizmet eder. Ombudsman, nerede yanlış yapılmışsa, orada düzeltilmesi gereken yönetim bozukluğu olduğunu gösterir; yanlış yapılmayan yerde ise geçerli uygulam~lan g:jçlendirici bir etmendir. Bu nedenlerle, ombudsman, hem halk hem de bürokrasi için ikisi arasındaki ilişkiler avttıkça gerekli olan ek bir koruma sağlar. Bir ombudsman bürosunun :kurulması, Yönetenlerle yönetilenler, devletle yurttaş, kamu görevlileriyle ha'1k arasındaki ilişkilerde yeni bir bölüm açar. Tarih boyunca egemen olanlar, yönetilenler üzerine ödevler ve yükümlülükler YÜklemişlerdir. Topluınsaıl sözleşme, temsilci ve sorumlu hükümet kuramlarına karşın yönetilenler, yönetenler üzerine nadiren ödevler ve yükümlülükler YÜkleyebHmişlerdir. Bütünüyle h5kümet makinası, yönetenlerin yönetilenler ıkarşısındaki haklanm korumak üzere düzenlenmiştir, bunun tersine bir düzenleme yoktur. Yönetilenlerin, yönetenler karşısındaki haklarını güçlendirmek amacıyla anayasacıhk, yasa egemenli~, yargı denedıni, yönetim hukuku, yerel özyönetim, katılınalı yönetim ve yiirütmenin * Tfuıkçeye Turgay Ergun tarafından çevrilmiştir. ** Dr., Avusturya Ombudsman Bürosu (Volksanwaltschaft) Genel Müdürü.

2 38 AMME İDARESİ DERGİst kendini kurallara bağlaması gibi kimi başarılı girişimler yapılmışsa da yönetenlerin, yönetilenler karşısındaki hak istemlerinin ne ölçüde sınırlandığı hiçbir zaman yeterli olarak ölçülmemiştir, üstelik ölçülmesi denenmemiştir bile. Bağımsız bir ombudsman bürosunun varlığı, yönetenlerm, yönetilen Iere karşı, ada.ıletli, çabuk ve saygılı davranması, yüküml-:ilükleri hukuka uygun olarak yüklernesi ve kamu görevini dürüstlük ve etkililikle yürütmesi biçiminde birtakım yükümlülükleri ve ödevleri olduğunun yönetenlerce de tanındığının açık bir göstergesidir. Geçen yüzyıl, devletin siyasal ve kültürel yaşamı olduğu kadar ekonomik ve toplumsal yaşamı da her yönüyle kapsamasına ve devletin sorumluluklarında aşın büyümeye tanıık olunmuştur. Bu durum erıkin, halkın günlük yaşantısını derinden etkileyen birçok sorunda, b-ayüyen bir kamu görevlheri ordusuna geçmesi sonucunu doğurmuş.tur. Halkın, arazi, konut, iş, sağlık ve gönenç ile başka toplumsal hizmetlerden yararlanmaya hak kazanması, vergi ödeme ve toplumsal katkıda bulunma yükümlülükleri ve pekçok başka konular,kamu bürokrasisinin ellerine geçmiştir. Arasıra adaletsizlik duygusu uyandıran makulolmayan kararlar alınır. Bu kararlar; önyargılar, yakışıksız etkiler, rüşvet, gücün kötüye kullanılması ya da yalnızca yeteneksizliık, savsaklama, aylaklık He kötü yönetime vardıran başka nedenlerin sonucu olabilirler. Hukuk, haksız yönetsel eyleme karşı korumak için, :birçok koruma önlemleri sağlar. Daha üst bir yönetselotoriteye, bir yönetim mahkemesine ya da olağan mahkemeye başvurma hakkı vardır. Kimi kez bu yöntemler basit, süratli ve etki'li olmakla birlikte çoğu kez değildir, uzun sürer ve pahalıdır. Bu yollarat başvurmak sıık.lııkla yanıltıcı ve-:irkütücü yöntemler içerdiklerinden, haklarını almak isteyen bireyler için çok karmaşık gelebilir. Başka kimi durumlarda, yakınanlar kendiılerine karşı uygulanan kararların adaletsiz olduğunu düşünürler, ama keyfi ve uygunsuz kararların kurbanlan olup olmadıklannı anlamak için inceleme olanakları yoktur. Profesyonel ve tam bir barokrasiyle karşl'laştıkları zaman kısıtlanmışlardır, kendilerinin zayıf bir pozisyonda olduklarına inanırlar, çünkü bürokrasinin aksine onlar deneyimsiz, bilgisiz ya da yoksuldurlar. Yetkililerden yardım istediklerinde, yetkililerin onların yakınmalarıyla Hgilenme isteği olmadığını şaşkınlıkla görürler, çünkü yetkililerin yönetsel kararlan ve uygulamalan sorgulama ı ları yasalolarak engellenmiş.tir. Bir konuda, hiçbirşey yapılamayacağı, konunun araştırılaca.k kadar önemli olmadığı (kimin için?), adaletsiz 1iği sineye çekmeleri, gerektiği, küçük tiranların ne yazık ki heryerde bulunabileceği ve çağdaş bir yönetirnde resmi kararlara itirazın ya da itirazların karar vermenin, özellikle de takdiri kararlara ve kötü yönetimin eylemlerine karşı yakınmanın hiçbir biçimsel yöntemi olmadığı önerileriyle karşılaştıklarında rahatlan.kaçar. Daha büyük güce sahip olan birinin, bir hukukçunun ya da politikacının, eğer yakınmalar araştırmaya değerse, bu yakınmalannı araştırmasına ve bunları giderecek çareler aramasına çaba göstermesine gereksinme duyarlar. İşte ombudsman, takdir yetkisine İtirazlar bakımından değilse de resmi yanlışlara karşı yakınmalarda kesinlikle böyle bir yardımdır. Eğer ombudsman yardımcı olamazsa ya da yakınanların do

3 OMBUDSMAN VE YÖNETİMDE REFORM 39 yumunda başarısız olursa, otodtenin somurtkan gücenikliğinin desteklenmesi toplumdaki ilerleme ve gelişmeye zarar verir. Avusturya Ombudsman Bürosu «Volksanwaltschaft» 1977 yılında kurumlaştırıldı. TARİHÇE Bugün, dünyaca, ilk ombudsman kurumunun 1809'da İsveç'te yaratıldığı bilinir. Bu kurumun kökenine inmek isterseniz, diyebilirsiniz ki - eski bir deyişte olduğu gibi - güneşin altında yeni bir şey yok. Yeni büronun İslam sisteminden etkilenmiş olabileceğini söylemek konu dışı olamaz. Ombudsman düşüncesinin İsveç Kralı XII. Charles dönemine kadar geriye götaıülebileceği söylenmektedir.! Ruslar tarafından 1709'da yenilmesinin ardından, Kral XII. Charles Türkiye'ye kaçtı ve birkaç yıl bu ülkeye sığındı. Bu dönem içinde, İsveç'te huzursuzluk ve düzensizılik egemendi. Olayların bu durumu, Kralı, daha Türkiye'de iken, bir buyrnk; çıkararak,kendisinin en yüksek ombudsmanının başında buıunacağı bir büro oluşturmaya yöneltti. Bu büronun ana işlevi yasalara uyulmasını ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini güvenceye almaktı. Başka deyişle ombudsman, yargıçların ve öteki memurların toprak yasasının uygulanmasındaki etkinliklerini gözetmeyle yetkili kılındı. Bu büro daha sonra «Kralın Adalet Başkanlığı Bürosu» olarak adlandırıldı. Bu tarihlerde Türkiye'de «Kadilkuzat» diye bilinen Türk Başyargıcının Bürosu vardı. 2 Bu büro o zamanda olduğu gibi bug:jn bile İs1am adalet sisteminin önemli bir parçasıdır. Başyargıcın görevi, İslam' Hukukunun, Sultan dahil memurlarca, halkın birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenlerken uygu'lanmasını güvenceye almaktı. Bunu yaparken Başyargıç, halkın haklarını memurlann adaletsizliğine ve güçlerinin kötüye kullanılmasına karşı korumuş oluyordu. İslam Başyargıcının yetki alanı içinde ayrıca «Divan al-mazaltm» ya da «Muhtasib» adıyla ve şimdi bi1e kimi İslam ülkelerinde varolan Yakınmalar Kurulu denilebilecek geleneksel kurum da vardı. 3 Bana İslam devletindeki hükümet sisteminin çok eskiden beri karakteristik bir örgütlenme olarak bilinen «Yakınma Üzerine Yargılama Hakkı» diye adlandırılan bir sistem olduğu bhgisi verilmişti. Bu örgütlenme, İslam devletinin büyümesi ve işlevlerinin çoğalmasıyla gelişmiştir. 1 Türk tarihinde Demirbaş Şarl olarak bilinir. (Çeviren) 2 Osmanlı Devletinde kazaskerlik unvanı ile kabulolunan kadilkuzat'lık maık.amının tedris rütbesi olan yüksek kişilere verilmesi olağan olup, bunlar diğer kadılar gibi, azlolunmazlar, uzun süre görevlerinde kalırlardı. Anadolu Selçuklulannda en yüksek ilmiye rütbesinin sahibiydi. Osmanlılarda devletin en büyük kadısı ve bütün kadıların üstü sayılıyordu. İlmiye sınıfından Kazasker ve şeyhülislam rutbesine yükselenler, kadllkuzat unvanını alıyordu. (Çeviren). 3 Memlfıklarda Divan al-mazaliın ya da dar al adl adıyla anılan ve hükümdarın haftada iki gün, halkın dava ve devlet memurlarından yakınmalannı dinlediği divan. Osmanlılarda da benzeri divan \"ardı. (Çeviren).

4 40 AMME İDAREsI DERGİst Emeviler, «Yakınmalar Evi» diye adlandıni'an bir ev oluşturmuşlardır. Abbasi hanedanının gelişiyle yakınmalar üzerine hüküm vermek için otunılan özel bir yer belirlenmiştir. İslam devletinin büyümesiyle valiier başka yargıçlara yakınmalan inceleyecek yetki alanı devretme yöntemini benimsediler. Böylece olağan yargıç yanında, bireyler, valilere karşı yaptıklan yakınmalan hükme bağlayan uzmanlaşmış bir yargıç da bulabihyorlardı. Böylelilcle yakınma yargıcı İslam devlet sisteminin temel bir özelliği oldu. Bugün Yakınma Kurullan İslam devletlerinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar yılına gelinceye dek yalnızca iki ombudsman barosu vardı:: İsveç Ombudsmanı ve bunun Fin benzeri. Ancak son 25 yılda ombudsman düşüncesi tuttu yılında otuzdan çok ülkede yaklaşık 100 ombudsman bürosu çalışmaktadır. Birdenbire görülen bu ombudsmania ar,tışı bir ölçüde ombudsmarrlann ve yandaşlannın etkinliklerine bağlanabilir; ama daha önemlisi, hükümetlerin, ombudsmanın, insan haklarını geliştirmek, kamu bürokrasisini denetlemek, kötü kamu yönetimine karşı bireysel yakınmalan gidermek ve kamuoyunun dikkatini kamu örgütlerindeki yönetsel hastalıklara çekmek konusundaki yeteneğini tanıyan düşünceye karşı daha açık olmalarıydı. 1971'de Viyana'da toplanan «İnsan Hakları Üzerinde Avrupa Parlamentosu Konferansı», «Hükümete bağ'lı birimlerin işlemlerine karşı yakınma hakkına dayalı olarak bireysel yakınmalann alınması ve incelenmesi için yetkili,kılınan ve İskandinav ülkelerinde Ombudsman olarak bilinen örgütün çizgilerine göre işlev yapan bir organın kurulmasının düşünaimesi» gerektiğini önerdi. 25 üye devlet ombudsman bürolan kurmaya özendirildi. Aşağıdaki çizelge ombusmanın dünya yüzeyindeki evrimini göstermektedir. YÖNETİM VE KAMUOYUNUN ALGıLAMASI Bürokrasi büyümektedir Bütün karmaşık toplumlarda insanlar, bir profesyonel yöneticiler topluluğunca yöneti!1mektedir. Bugün ana amaç yönetsel verimliliktir. Maliyet ve yarar muhasebesi yeni bir bürokrasi biçimine götürmektedir: halk, teknolojik bürokrasinin Yeni Cesur Dünya'sının oluşmasından korkmaktadır. 4 Gelecekte halk, bilgisayarlaştırıimış bir yönetimle Hetişim kurmak zorunda :kalacaktır. İletişim sorunlan pek çok yakınmanın nedeni olmaktadır. Kamuoyu çoğu kez ya kendisini et,kileyecek kararlan anlamaz ya da bu kararlarda kullanıolan iletişim dilini. Bilgisayarlı iletişim tek yönlü trafiğe benzemektedir, yöneticilerle yönetilenler arasındaki doğrudan temasın yitirilmesi güçmklerin baş nedeni olmaktadır. 4 İngiliz yazar Aldous Huxley'in ( ), 1932 yılında yazdı~ı Yeni Cesur Dünya (Brave New World) romanı, geıec~n biçimsiz, makinalaşmış ve duygusuz toplumunu anlatır. (Çeviren).

5 OMBUDSMAN VE YÖNETIMDE REFORM 41 İlk Yüklenilmiş Görev Tarihlerine Göre Ombudsman Kuruluşlan Yıl Yer Yıl Yer Yıl Yer 1'310 İsveç (ulusal) 1972 Fiji (ulusaıl) 1975 Alaska (devlet) 1915 İsveç (askeri) Iowa (devlet) Kansas (Cezaevleri) 1920 Finlandiya ((ulusal) İsrail (askeri) Michigan (cezaevleri) 1952 Norveç (askeri) Maharaslıtra Oregon (cezaevleri) 1955 Danimarka (ulusal) (devlet) Ontario (il) 1959 Batı Almanya Minnesota New South Wales (askeri) (cezaevleri) (devlet) 1962 Yeni Zelanda Güney:Avustralya Berkeley (kent) (ulusal) (devlet) Newfoundland (il) 1963 Norveç (ulusal) Batı AvustralYa Hint (kent) 1966 Guyana (ulusal) (devlet) Papua Yeni Gine Tanzanya (ulusal) Wichita (kent) (ulusal) 1967 A1berta (il) 1973 Bihar (devlet) 1976 Liguria (bölge) Kudüs (kent) Kanada (cezaevleri) Portekiz (ulusal) New Brtınswick (il) Connecticut Avustralya (ulusal) Birleşik Krallık (cezaevleri) Avusturya (ulusaıl) (ulusal) Fransa (ulusal) Trinidad ve Tobago 1969 Hawaii (devlet) Jakson County (ulusal) Kuzey İrlanda (il) (kent) Uttar Pradesh Quebec (il) Rajasthan (devlet) (devlet) 1970 Kanada (diller) Saskatchewan (il) 197'3 Jamaica (ulusal) Jamestown, N.Y. Birleşik Krallık Porto Riko (sınırsal) (kent) (sa~k) Tasınania (devlet) Manitoba (il) Victoria(devlet) 1979 BritishColombia (il) Mauri tius (ulusal) Zambia (ulusal) Guam (sinırsal) 1971 Dayton (kent) 1974 Anc:horage (kent) New York City İsrail (ulusal) Atlanta (kent) (kent) Nebraska (devlet) Detroit (kent) Filipinler (ulusal) Nova Scotia (il) Haifa (kent) 1980 Florida (devlet) Seattle (kent) Lexington (kent) Ghana (ulusal) Zürih (kent) New Jersey (devlet) 1981 İrlanda (ulusal) Queensland (devlet) Hollanda (ulusal) Rhineland-Palatinate İspanya (ulusal) (devlet) Tuscany (bölge) Birleşik Kralhk (bölge)

6 42 AMME IDARESI DERGtsl ki yakın Birçok ülkelerde yönetim sistemi o kadar karmaşıklaşmıştır malar, yönetsel eylemlerin yanlış anlaşılması ya da resmi genelgelerin ve düzenlemelerin yanlış yorumlanmasından başka bir nedenden çıkmamaktadır. Şimdilerde haılk, :kendisini ilgilendiren bir yönetsel eylemin niçinleri ve nedenlerikonusunda giderek daha çok aydınlanmak istemektedir. Son zamanılarda, hükümet yönetiminde bir hizmet felsefesi istemleri giderek önem kazanmaktadır. Yönetselotoritenin gerçek işlevlerinin birçok alanda bu felsefeyi onaylamayı olanaksız kılması gerçeği yanında, bu felsefe geleneksel yönetim ilkeleri olan ekonomi ve verimlilik ilkeleriyle de ters düşmektedir. Bugün yurttaşlar artık kendilerini yasal normlarla mutlak bağlı olarak düşünmemektedirler. Halk artık hükümet müdahalelerini ve hükümet denetimlerini protestosuz kabul etmeye hazır değildir. Geleneksel normlara bağlılık azalmaktadır. Geçerli tüketici ideolojisi, demokrasinin kurumsal yararlarını tüketmesi ve yönetsel hizmetlerin müşterileri olarak genel çıkarlardan çok kendi kişisel avantajlarını gözeten bir gözle bu hizmetlerden yararlanması için halkı ayartmamadır. Daha ötesi, birçok alanlarda yönetsel sistem o denli karmaşıktır ki yalnız halk için değil, onlar kadar memurlar için de yanrlııcı olmaktadır. Birçok kamu görevlileri tutumlarını değiştirerek, yurttaş hukukuna katı biçimde uymanın kamu hizmetinde buna eşdeğer Y.ikümlüıüklerle dengelendirilmesi gerektiğini an:lam'lşlardır. Genelde söylenirse, yönetim birimleri yanlışları önlemede çok iyidirler, onların çoğu kez iyi olmadığı nokta kendilerini açıklayamamalandır. Hukuka daha iyi bir yaklaşım çağrısı bugün düğüm noktasıdır. Hukukun,kapılan, Hilton OteNerinin kapılan gibi, herkese ardına dek açıktır. Bütün bu sorunlar kamuoyu yönünden hükümet yönetimine karşı olumsuz bir tutuma yönelmektedir. Yetked düşünceler ve yetked gelenekler kamu görevlilerinin tutumlarını ve davranışlarını biçimlendirmişlerdir. Hiyerarşik yapılar ve bürokrasi, ombudsman He işbirliğini engellemektedir. Bir,kesim memurlara göre, ombudsmanın etkinlikleri onların yet'ki alanlarına istenmeyen bir müdahale ve onların yetkilerine bir meydan okumadır. Ombudsman çoğu,kez halkın avukatı gibi görülür; ombudsman, alçak gönüllü bir kişi, eski bir uysal görevli, bir yakınmacı rolü oynamaktadır. Kamu yönetimi, kamuoyundan büyük saygı görmemektedir. Eği'lim genellikle memurlar ve onların çalışmak zorunda oldukları,kimi koşulları anlamak yerine, onlara kusur bulmak yönündedir. Birçok insan, sorunları kamu yönetimi ile çatışma yoluyla ele almalarına karşın aynı zamanda memurlardan hoşgör.i de beklemektedir. Yakınan kişhere yardmı etme amacını üstlenmiş olan ombudsman, memurların gözünde kamuoyunu temsil etmektedir, bu yüzden de onunla işbirliği yapmakta ve onun görevini anlamakta çok az istekli olurlar. Ombudsman, salt hata bulmak amacıyla yönetimin gizlisini saklısını araştırarak yönetimin işlerine karışan biri olarak düşunülmemelidir. O, kendisinden ada'let esirgenmiş yakınan kişiye adaleti elde edebilmesinde yardımcı olacağı gibi doğru yapılmış yönetsel eylemlerin ve kararların savtm

7 OMBUD5MAN VE YÖNETİMOE REFORM 43 masında da yardım edecektir. Yakınmalann % 90'ı «haksız» yakınmalardır. Bu durumlarda ombudsman, kesinlilcle birşey yapmaz. Yakınan kişiye memurun eyleminin, ilk bakışta anlaşılamamasına ve bir adaletsiziik yapıldığı duygusunu uyandırmasma karşın, eylemin doğru olduğunu açtıklar. Böylece ombudsman, yönetim ile yurttaşlar arasındaki sürtünme noktalarını yağlamış olur. Böylece yönetim, ombudsman ile, zarar görmüş kişilere, yaptığı şeyledn haklılığını anlatan bir halkla ilişkiler görevlisi kazanmış olur. OMBUDSMAN İLE İLGİLİ ÖNERİLER Siyasal ve yönetsel sistemler halkın yakınmalarına karşı duyarlı olduklarından, omibudsman bürosu başarılıdır. Ombudsmanın işi, toplumda egeme'ii olan ideolojinin kapsamı içinde görülmelidir. Toplwnsaı temel değerler şun'ları içerir: - bireye ve insan onuruna saygı; - temel insan haklarının korunması; - kamusal işlere halk katılımı, son olarak da; - kamu yönetiminde bir kamu-hizmeti-ideolojisi. Ombudsmanın kişiliği kurumu simgeler ve temsil eder. Yakınınacı onunla konuşmak, ona telefon etmek, yakınma konusunun incelendiğini ve onun bu işi özelolarak araştırdığinı görmek ister. Her ombudsmanm olanaklar ölçüsünde her olayı kendisinin ele alması siyaseti güdülmekte ise de başvuru sayısının her olayla kişiselolarak ilgilenemeyeceği ölçüde kapasitesinin çok üstünde artması da beklenebilir. Birçok yakınmalar telefonla Ya da kişiselolarak yapılmaktadır. Küçük olaylarda yurttaş, konunun doğrudan ombudsmanca ele alınmasını beklemektense, b:ironun ilgilenmesini tercih edecektir. İşin sistemleştirilmesi alanında bile yaptığımız şeylerin nitelik damgası elde hazır bulunmamız, esnekliğimiz ve insancıllığımız olmalıdır, yoksa prestijimiz olmamalıdır. Ombudsman anonim olmamalı, herkes için elde hazır olmalıdır. Bu, halkın, genel hukuksal danışma alma hakkının olması, yakınmalarıyla ilgili olarak bir ombudsmanlık olaydan kişisel olarak bilgi edinmesi ve bir yakınmayı sözlü olarak yapabilmesi demektir. Deneyimler, yazılı yakınma gereksinmesınin bir engeloluşturduğunu göstermektedir. Avusturya Ombudsmanı Bürosu'nda yakınmaların 'Yandan çoğu sözlü olarak yapılmaktadır. Bu gerçek ışığında ombudsman bürosunda bir kamu hizmeti merkezi oluşturmak gerekmiştir. İki hukukçu bu merkezi Pazartesiden Cumaya dek işletmektedirler. Bu iki hukukçu, hukuk danışmanlığı yaparlar, ombudsmanlarla randevuları düzenlerler, kişiselolarak yazılı yakınmaları kabul ederler ve ombudsmanların yetki alanıyla ilgili olarak bhgi verirler; telefonları yanıtlarıar. Avusturya'da, Avusturya'nın herhangi bir yerinden herkes ombudsman bürosuna bir yerelkonuşma ücreti karşılığı,telefon edebilir.

8 44 AMME IDARESI DERGI st Herkesin ombudsman1a yüzyüze gelerek yakınmasını tartışma şansı olmalıdır. Yakınıcıların Viyana'daki Ombudsman Bürosu'na uzun bir gezi yapmalarını önlemek ve yol giderlerini tasarruf ettirmek için Uç Avusturyalı ombudsman Viyana dışına geziler yaparak, Avusturya'nın her ilinde düzemi danışma günleri yaparlar. Bu bölümü özetlemek için diyebilirim ki: Ombudsman Bürosu için en iyi tanıtma onun elde var olduğunu bilmek ve verimliliktir. Ombudsman bürosu herkes için var olmalıdır: hem yurttaşlar hem yabancılar için, hem bireyler hem gruplar (yurttaşlar hareketi olarak.) için, sözlü ve yazılı yakınmalar için, hukuksal danışma gerektiren her türlü kamusalkonuyla ilgili sorular için, son olarak da ombudsmanıi1 kendi inisiyatifiyle başlattığı araştırmalar için. Verimlilik ombudsman b:irosunun temel değeridir. Halk, kamu,yönetimindeki verimlilikten ve gecikmelerden yakınır. Ombudsman toplumun bürokratikleşmesi için yeni bir adım olmamalıdır. Açııktır ki bir bürokratı denetlemek bir başka bürokrat gerektirir, ama sevecenliğin bürokratikleştirilmesi yalnızca sorunun yerini değiştirir. Ombudsman «gözboyama yaklaşımı»nı temsil etmemelidir, bu yaklaşım, sorunun derinlemesine çözümlenmesinin ve anlaşılmasının yerini alır ve biçimselciliğe götüıiir. Kimi bürolar çok biçimcidir. Kendilerini mahkeme gibi görürler ve mahkeme yöntemlerini uygularlar. Yakınmalan uygun ya da uygun olmayan alarak ayırırlar. Bu biraz da bir yargılamada rtoplam-sıfırlama oyununa benzer.s Ombudsman, bir hukuk mahkemesi gibi karar veren bir organ,değildir, o, son başvurma yeridir. Verimlilik, «yönetim» terimi üzerinde çok dar bir yorum yapmak demek değildir. Ombudsman büyük işlerle de uğraşmak zorundadır, örneğin siyasal ve yönetsel rüşvet, dolandıncılık, kamu kaynaklarının savurganlıkla ve kötüye kullanılması, kamu kesimine nüfuz etmek ya da örgütılü suç ve kamu bürosunun :JÇjstahça kullanımı. OMBUDSMANIN JX)(;.RUDAN VE DOLAYLI ETKİSİ Avusturya Omibudsman Bürosu yılda yakınma alır. Avusturya'nın n:',ifusu yaklaşık 7 milyondur. Uluslararası ortalamalara göre Avusturya'daki yakınma sayısı oldukça yüksektir. Bugün her eylemin girdi-çıktı sistemine göre ölçülmesi olağandır. Normalolarak ombudsman raporlan, kaç yakınmanın haklı kaçının da haksız olarak değerlendirildiğini gösterirler. Uluslararası ortalama, araştırı'lan ve haklı bulunan yakınmalarla haksız bulunan yakınmaların bire on oranında olduğunu gösterir. Ama uygulamada ombudsman kendisine yapılabilen yakınmalann ancakküçük bir kesimini alır. Bu bağlamda ombudsmamn doğrudan etkisi oldukça düşük görünmektedir. S Toplam sıfırlama oyunu (zero-sum game), oyuncuların kazandıkları oyun toplamının yitirdikıeri oyun toplamına eşit oldu~ bir oyun. (Çeviren).

9 OMBUDSMAN VE YÖNETİMDE REFORM 45 Dolaylı bir etki olmasının en açık yolu - daima bireysel yakınınacmın kendi belli bireysel yakınmasından beklediğinin ötesinde birşeyılerin başanl~ ması anlamında - belli bir olaydan kimi genel derslerin çıkanlmasıdır. Yakınılan yönetime, ombudsmanca, genel kimi uygulamalan ya da bu uygulama'lara yol açan düzenlemeleri değiştirmesi için öneride bulunulması yönetimin de buna uyarak değişiklik yapması böyle bir durumdur. En iyisi de böyle bir sonucun, yalnız yakınılan yönetirnde değil, ombudsmanın yetki alanı içindeki başka birimlerde de yankı bulması geniş bir cephede sağlan~ masıdır~ Dönemsel raporlannda bütün ombudsmanlar, yakınmalarla ortaya çıkan kimi kez de çarpıcı biçimde yansıtılan yönetsel uygulamaların kendilerince genel görünüşlerine dikkat çekmeye çalışırlar. Bunun belli bir olayı sunarken mi ya da raporun genel girişine mi konacağı ombudsmana bağlı olarak değişecektir. Avusturya Ombudsman Bürosu'nun yıllık raporlan, sorunların temel Nkelerinin görünüşlerine dek giren çözümlemelerin seçkin birer örneğini oluştururlar. Bireysel yakınınalan ele almanın en uzak görüş1ü, açıkça görünen ve s:.iratli etkisi gelecekte şimdi yakınılan olaylara benzer olaylann olmasını önleyecek yeni yasalann çıkmasına neden olmasıdır. Ombudsmanlann çoğu parlamentolar adına işlev görürler. Özel bir komite kimi kez de Avusturya'da olduğu gibi - bütün parlamento, ombudsmanlann raporlanyla ilgilenir. İyi sunulan bir konu, uygun durumlarda parlamento üyelerinin bir kesiminden yeterli sempatiyi toplayabilir, bu da yasamanın gerektiğinde ciddi biçimde harekete geçmesi için iyi bir şanstır. Bireyselolaylar, ya da onlardan alınan dersler d1kkate alınmaksızın, ombudsman işlevinin ve onun genel uygulamalarının gerçek varlığıdır etkili olan. Büyük genel önem taşıyan konu, ombudsman etkinliğinin memurluk: üzerindeki caydıncı etkisidir. Yurttaşların yakınabilecelderi ve bu yakın~ malarıyla tam olarak ilgilenileceği gerçeği, kamu görevlilerinin yakınınalara az yer bırakacak, hele haklı sayılabilecek yakınınalara hiç yer bırakmayacak biçimde uygun hareket etmelerini sağlayacaktır. Birkamusal raporda, hakkında belki de hoş olmayan şeylerin yazılmış bulunması, yanlış yaptığının belirtilmesi, belki azarlanmasıkorkusu, nıemurların işlerini yaparken ha'lkı daha çok gözetıneleri ve kendi emrindekilere de bu yolda davranmalan gerektiğini öğretmeleri sonucunu doğuracaktır. Ombudsmanın bu dolaylı etkisini sayıya vurmak güç, ancak görgül araştırmalarla birtakım kanıtlar buhınabilir. Ombudsman, kamu görevlilerinin hatalannı daha iyi yakaladıkça, bürokrasinin bunlan yinelemesi o &lçüde önlenmiş olacaktır. Açıkıtır ki pekçokşey ombudsmanın yönetimle ilişkilerinin doğru eğimde ele alınıp alınmadığına bağlıdır. Ombudsmanlar aşırı işbirliğinde bulunamazıar, çünkü bu işbirliğinin yakınan kişilerin çıkarını tehlikeye sokacağından korkarlar. Ama aşırı karşı çıkma durumunda da ombudsmanlar, doğrudan görevlerini yerine getirirlerken, verimsizliğinkarşıtı olmalarından ayn olarak yönetimi felç edebilirler ya da boş yerekorkutabihr1er. Bir ombudsman kurumu tamamiy'le istenmeyen ya da belki aşın bir etki yarattı~

10 46 AMME 1DA..~ESi DERG1Si ğında bile kimin yöneteceğinin seçiminde kendisinin önemini yi tirmekte olduğunu ya da yönetmeliğinin hükümlerl'nin daraltıldığını görebilir. Bununla birlikte, uzun uzun tanım gereği yanlış olan aşırılık karşıtı konuşmaya da gerek yoktur. Eğer ombudsman uygun biçimde ve akla yatkın hareket ederse, memurların yuııttaşlarla ve oil!lann işleriyle ilgilenirkenki kusurlarma karşı istenen bir önleyici etkiye sahip olabilir. Ombudsmanın görevinin, parlamento adına yönetimi gözetmek ve kabul edilebilir bir nitelik düzeyinin sürdürülmesini sağlayıcı etkinlikle bulunmak zamanda ombudsm'anın olduğu söylenebilir. Halktan gelen yakınmalar - aynı dairelerde yaptığı denetimlerdeki gözlemleri - yönetim standardının ölçütleri olur. Ombudsman kurumunun amacı yalnızca belli bir olayda yanlışın düzeı tilmesini sağlamaktır. Ombudsınanın çalışması bu «dolaylı etkiye» yöneltilmiştir. Bu kurumun en önemli yanının bu olduğu söylenir, ne yaptığı o kadar önemli sayılmaz. Daha önetnh dolaylı etki olarak kimi ombudsmanlann neyin yanlış yapıldığıyla neyin ayıplanınası gerektiğiyle çok ilgilendikleri, ama bu yanlışın yinelenmemesi için nasıl yardımcı olunacağıyla az ilgilendikleri sanılabilir. Ombuıdsmanm etkisi onun «gücü» ve yetki alanıyla bağlantılı görülebhir. Arap ülkelerindeki yakınmalar,kurullarının hukukunu bir parça bnen bir kişi olarak ben, şimdiki ombudsmanların çoğunun Arap «Divan al-mazalim» inin gücüne ve yetkisine sahip olmalc istediklerini söyleyebilirim. ÖZET Bu yazının konusu~rla ilgili alarak deneyimler göstermiştir ki, bir ombudsman kurumu, yönetsel reformlan desteklemekte yeni bir adım olabilir. Son istatistiklere göre, Avusturya Ombudsman Bürosunda (Volksanwaltschaft) ombudsman, son 8 Yl'lda yasalann ya da yönetsel sistemin değiştirilmesi için 150 den çok öneride bulunmuştur. Bugüne dek buırtann yandan çoğu gerçekleşmiştir.

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

KAMU DENETİMİNDE ETKİNLİK ARACI OLARAK OMBUDSMAN VE AB SÜRECİNDE KKTC DEKİ UYGULAMAYA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

KAMU DENETİMİNDE ETKİNLİK ARACI OLARAK OMBUDSMAN VE AB SÜRECİNDE KKTC DEKİ UYGULAMAYA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ KAMU DENETİMİNDE ETKİNLİK ARACI OLARAK OMBUDSMAN VE AB SÜRECİNDE KKTC DEKİ UYGULAMAYA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Doç.Dr. Okan Veli ŞAFAKLI * ÖZET Diğer denetim ve yargı kurumları yanında vatandaşları idarenin

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN)

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ: KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMAN) A NEW INSPECTION MODEL FOR TURKEY: PUBLIC INSPECTORSHIP (OMBUDSMAN) Mehmet AKTEL 1, Uysal KERMAN 2, Yakup ALTAN 3, Mustafa LAMBA 4 Orhan

Detaylı

Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011. İçindekiler / Contents

Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011. İçindekiler / Contents ISSN 1301-1359 Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011 İçindekiler / Contents Sayfa / Page Avrupa Ombudsmanı nın AB İçinde İyi Yönetim, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Koruyucu Rolü Haydar Efe... EU Coordination

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA 2012 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Danimarka'da Yurttaş Olmak

Danimarka'da Yurttaş Olmak MÜLTECILER, GÖÇMENLER VE ENTEGRASYON BAKANLIĞI Danimarka'da Yurttaş Olmak Yeni yurttaşlar için Danimarka toplumuna yönelik bilgiler Danimarka da Yurttaş Olmak Medborger i Danmark Tyrkisk 04/02/08 13:50:10

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ İLE BİREY İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNE OMBUDSMAN KURUMUNUN ETKİSİ

KAMU YÖNETİMİ İLE BİREY İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNE OMBUDSMAN KURUMUNUN ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.71-88. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Hasan DURSUN * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora Öğrencisi.

Hasan DURSUN * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora Öğrencisi. TÜRKİYE DE OMBUDSMANLIĞIN (KAMUSAYLIĞIN) ETKİN OLARAK İŞLEYEBİLME YETİSİ YOKTUR IT HAS NO POTENTIAL FOR THE EFFECTIVE OPERATION OF OMBUDSMAN (KAMUSAY) IN TURKEY Hasan DURSUN * 1 Özet: 12 Eylül 2010 tarihinde

Detaylı

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını '* İki ayda

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Amparo Ne İçindir? Dr. Genaro David Gongora Pimentel

Amparo Ne İçindir? Dr. Genaro David Gongora Pimentel Bayanlar ve Baylar, Amparo Ne İçindir? Dr. Genaro David Gongora Pimentel Hak arayan herkes, onu dinleyecek, koruyacak ve keyfiliğe karşı savunacak bir mahkeme bulabilmelidir Nazik davetinizden ve özellikle

Detaylı

MAYIS-HAZİRAN 1994 - SAYI: 14

MAYIS-HAZİRAN 1994 - SAYI: 14 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA MAYIS-HAZİRAN 1994 - SAYI: 14 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını iki ayda bir

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fahrettin

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

Siyaset ve Ahlak. 1. Giriş. Ünal Akyüz *

Siyaset ve Ahlak. 1. Giriş. Ünal Akyüz * Siyaset ve Ahlak Ünal Akyüz * 1. Giriş Bütün toplumlarda olduğu gibi Türk kültüründe de devletin yapısı ve yönetimi hususunda konuşmak, eleştiri yapmak ve sorunlara çareler üretmek olağandır. İnsanların,

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Ülke Ülke Yerel Yönetimler Ülke Ülke Yerel Yönetimler İsveç'te Yerel Yönetimler.. * Feyza Oztürk Giriş Kuzey Batı Avrupa'da İskandinav Yanmadası'nın üçte ikisini oluşturan İsveç, "bir anayasal monarşi", ya da "anayasal krallık"

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Cezaevi Yönetimine İnsan Haklarını Göz Önüne Alan Bir Yaklaşım

Cezaevi Yönetimine İnsan Haklarını Göz Önüne Alan Bir Yaklaşım Cezaevi Yönetimine İnsan Haklarını Göz Önüne Alan Bir Yaklaşım Cezaevi görevlileri için elkitabı Andrew Coyle Uluslararası Cezaevi Araştırmaları Merkezi Cezaevi Yönetimine İnsan Haklarını Göz Önüne Alan

Detaylı