NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ / sayılı yazınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız."

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ / saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü çıktı ve CD olarak ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. Prof. Dr. Orhan DAĞLIOĞLU Enstitü Müdürü EKLER : 1- Fen Bilimleri Enstitüsü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 (. sayfa) 2- EK: 1 Akademik Personel Verileri ( sayfa) 3- EK: 2 Açılan Ders Listeleri (. sayfa) 4- EK: 3 Örnek Ders Karneleri (.. sayfa) 5- EK:4 Performans Göstergeleri Bilgi Formu (. Sayfa) 6-1 CD 1/38

2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1, Ekim 2009 Tekirdağ, Ekim /38

3 Đçindekiler Listesi Sayfa Resmi Yazı, Kapak, Đçindekiler, Tablo Listesi, Şekil Listesi, 4 1. Sunuş 5 2. Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim Organizasyon Şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yüksek Öğretim Misyonunu Başarma ve Performanslarının 37 Değerlendirilmesi. 8. Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş Analizi SWOT (GZFT) Analizi EKLER. Ek: 1) Tablo 10. Akademik Personel Verileri. Ek: 2) Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Yüksek Lisans/Doktora Ders Programları Güz ve Bahar Yarıları.. Ek: 3) Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Yüksek Lisans/Doktora Ders Đçerikleri Güz ve Bahar Yarıları. Ek: 5) 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışması Performans Göstergeleri Bilgi Toplama Formu (sürüm no. 1.1)... 3/38

4 Tablo Listesi Sayfa Tablo 1. Fen Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 Çalışma Grubu... Tablo 2. Fen Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 10 Çalışma Programı.... Tablo 3. Birim Gelişim Tablosu. 11 Tablo 4. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üye Listesi.. 13 Tablo 5. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üye Listesi 14 Tablo 6. Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu.. 15 Tablo 7. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Tablo 8. Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu. 18 Tablo 9. Akademik Personel Verileri Tablo 10. Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 Yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları. 33 Tablo 11 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 34 Tablo 12. Mezun Öğrenci Verileri Tablo 13. Birime Bağlı Bölüm ve Programları Tablo 16. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Değerlendirme Tablosu 37 Tablo 17. Bilimsel Yayın ve Etkinlik Saarı. 38 Tablo 18. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu. 40 Tablo 19. Đdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu 41 Tablo 20. Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu 42 Tablo 21. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu. 43 Tablo 22. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu Tablo 23.Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu 44 Tablo 24. Paydaşlar. 45 Şekil Listesi Şekil 1. Birim Organizasyon Şeması /38

5 1. Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün 2009 ı kurumsal değerlendirme raporu ana başlıklar altında sunulmaktadır. Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen birimimiz kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu üyelerine ve çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Orhan DAĞLIOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Tekirdağ, Ekim /38

6 2. Giriş 2.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2009 ı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu kapsamaktadır. Kamu Đdareleri Đçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2008/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Enstitümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. 6/38

7 Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 7/38

8 3. Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2009). Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 ı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm no. 1, Ocak 2009, 50 sayfa ve 3 Ek. (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu; Enstitümüzün vizyon, misyon ve temel değerleri ile kurumsal öz değerlendirme sonuçlarını içermektedir. Enstitümüzün tarihçesi ve organizasyon şeması ile yapılanması verilmiştir. Öz değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, paydaşları tanımlanmıştır. Enstitümüzün tarihçesinde de belirtildiği üzere eğitim-öğretime başlanılmasından bu yana Üniversitemizin yapılanması çerçevesinde lisansüstü programların sayısı her eğitim-öğretim ında artış göstermiştir. Dolayısıyla artan öğretim üyesi ve öğrenci sayısı ile yapılan tez çalışmaları; Enstitümüzde verilecek eğitim-öğretim ve idari hizmetlerin kalitesinin artırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 4. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek amacıyla Enstitü Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında Fen Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. KDSP çalışma grubu; 2009 ında da Koordinatörün başkanlığında 2 personel, öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmak üzere öğrenci temsilcimiz ve Đdari Personelimizi temsilen Enstitü Sekreteri olmak üzere 5 kişiden oluşturulmuştur. Enstitümüz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP), Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Tablo 1. Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program YILMAZ, Đsmail Yrd. Dr. Doç. Müdür Yardımcısı Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı ŞĐŞMAN Can Burak Yrd. Dr. Doç. Müdür Yardımcısı Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı PAŞA Cenk Arş.Gör. Öğretim Elemanı Tarla Bitkileri Anabilim Dalı ÇĐL Kadriye --- Enstitü Sekreteri Ali KAYHAN Ziraat Mühendisi Mühendisi Enstitü ÖğrenciTemsilcisi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı 8/38

9 Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu 2009 ında yeni seçilen öğrenci temsilcimiz ile güncellenmiştir. 13 Anabilim Dalında yürütülen lisansüstü eğitimöğretim ile faaliyetlerine başlayan Enstitümüzde; Fizik, Tekstil Mühendisliği, Matematik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Biyoloji Anabilim Dallarında yüksek lisans programı açılmasıyla lisansüstü program sayısı artmış olup, başvuru dosyası gönderilen Kimya Yüksek Lisans programı ile birlikte 2009 ı sonunda Anabilim Dalı sayısının ondokuza ulaşacağı düşünülmektedir. Lisansüstü eğitimin ara ve yaz tatillerinde devam etmesi, her iki yarıda da öğrenci alınması ve Üniversitemiz fakültelerinin ilgili bölümlerinin kadrolu öğretim üyelerinin Enstitünün de Anabilim Dalı öğretim üyeleri olması gibi nedenler Kurumsal Değerlendirme Raporu sayısal bilgilerinde farklı bir görüntü sergilemektedir. Tablo 2. Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Bölüm/ Enstitüsü ABD Birim Çıktı No Yılı Sratejik Planı 1. sürüm Yılı Sratejik Planı 2. sürüm Çıktı No Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürüm 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 2. sürüm Çıktı No Yılı Đdare Faaliyet Raporu 1. sürüm Yılı Đdare Faaliyet Raporu 2. sürüm Çıktı No Yılı Performans Programı 1. sürüm Yılı Performans Programı 2. sürüm Birimin tarihçesi Fen Bilimleri Enstitüsü 17 Mart 2006 tarih ve saı Resmi Gazetede yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi kuruluş kanununun EK MADDE 62(d) bendi uyarınca, Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. YÖK Genel Kurulunun tarihli onayı ile Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bulunan 13 Anabilim dalının, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasıyla Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıında faaliyetine başlamıştır. Enstitümüz bünyesinde; Yükseköğretim Genel Kurulunun 13/08/2009 tarihli toplantısında uygun görülerek Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıında Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretime başlanmış, daha sonra yine Yükseköğretim Genel Kurulunun 06/11/2009 tarihli toplantısında Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı açılması uygun görülerek Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıında 6 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır. 9/38

10 Eğitim Öğretim Yılında Fizik ve Tekstil Mühendisliği Anabilim Dallarında yüksek lisans programı açılmasıyla Anabilim Dalı sayısı 15 olmuştur ında Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesinin Elektronik ve Haberleşme Bölümü ve Fen Edebiyat Fakültesinin Matematik ve Biyoloji Bölümlerinin Yüksek Lisans Programı açma teklifleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülerek Anabilim Dalı sayımız Eğitim-Öğretim Yılında on sekize ulaşmıştır Yılı Kimya Yüksek Lisans Programı Başvuru Dosyası da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Açılması uygun görüldüğü takdirde, 2010 Yılında, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıında eğitimöğretim faaliyetine başlayacağı düşünülmektedir. Enstitümüzde; Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin 10, Çorlu Mühendislik Fakültesinin 5, Fen Edebiyat Fakültesinin 3 Bölümü olmak üzere toplam 18 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsünde 2009 Yılı itibariyle, Ziraat Fakültesinin 10, Çorlu Mühendislik Fakültesinin 5, Fen Edebiyat Fakültesinin 3 Bölümünde olmak üzere toplam 18 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Tablo 3. Birim gelişim tablosu Anabilim Dalları ve programlar Lisansüstü Eğitim-Öğretim Başlama Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora programı Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora Programı Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Güz) Doktora Programı Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı /38

11 Doktora programı Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Güz) Doktora Programı Fizik Anabilim Dalı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Güz) Doktora Programı Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora programı Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora Programı Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora programı Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Güz) Doktora Programı Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı /38

12 Doktora Programı Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora programı Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora Programı Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora programı Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora Programı Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Bahar) Doktora Programı Toprak Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora programı Zootekni Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora Programı /38

13 1. Birim Organizasyon Şeması Şekil 1. Birim Organizasyon Şeması Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organizasyon Şeması ENSTĐTÜ MÜDÜRÜ ENSTĐTÜ KURULU ENSTĐTÜ YÖNETĐM KURULU MÜDÜR YRD. MÜDÜR YRD. ENSTĐTÜ SEKRETERĐ Yazı Öğrenci işleri Muhasebe Özlük işleri ANABĐLĐM DALLARI Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyoloji Çevre Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Fizik Gıda Mühendisliği Đnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Matematik Peyzaj Mimarlığı Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri Tekstil Mühendisliği Toprak Zootekni Enstitümüzde 2009 ı itibariyle, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak ve Zootekni 13/38

14 Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programlarında, Fizik, Matematik, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Đnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Tekstil Mühendisliği Anabilim Dallarında ise tezli yüksek lisans programlarında eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Tablo 4. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanları ve programları Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Program 1 Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Servet VARIŞ Tezli Yüksek Lisans 2 Bitki Koruma Prof. Dr. Nihal ÖZDER Tezli Yüksek Lisans 3 Biyoloji Yrd. Doç. Dr. Nadim YILMAZER Tezli Yüksek Lisans 4 Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza DĐNÇER Tezli Yüksek Lisans Doktora Doktora Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Prof. Dr. Cevat ERDAL Tezli Yüksek Lisans Fizik Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR Tezli Yüksek Lisans 7 Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Mehmet DEMĐRCĐ Tezli Yüksek Lisans 8 Đnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER Tezli Yüksek Lisans 9 Makine Mühendisliği Prof. Dr. Ayşen HAKSEVER Tezli Yüksek Lisans 10 Matematik Prof. Dr. Rıfat MĐRKASIM Tezli Yüksek Lisans 11 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Aslı KORKUT Tezli Yüksek Lisans 12 Tarım Ekonomisi Prof. Dr. Đ. Hakkı ĐNAN Tezli Yüksek Lisans 13 Tarım Makinaları Prof. Dr. Birol KAYĐŞOĞLU Tezli Yüksek Lisans 14 Tarımsal Yapılar ve Sulama Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL Tezli Yüksek Lisans 15 Tarla Bitkileri Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT Tezli Yüksek Lisans ---- Doktora Doktora Doktora Doktora Doktora 14/38

15 16 Tekstil Mühendisliği Prof. Dr. Özer GÖKTEPE Tezli Yüksek Lisans 17 Toprak Prof. Dr. Cemil CANGĐR Tezli Yüksek Lisans 18 Zootekni Prof. Dr. M. Đhsan SOYSAL Tezli Yüksek Lisans ---- Doktora Doktora TEKRAR GÖZDEN GEÇĐRĐLECEK..TARĐHLERDE KARIŞIKLIKYÖK Genel Kurulunun tarihli onayı ile Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bulunan 12 Anabilim dalının aktarılmasıyla Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıında faaliyetine başlayan Enstitümüz, Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıı sonunda Makine Mühendisliği Anabilim Dalının da aktarılmasıyla 13 Anabilim Dalı ile lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır Yılı içerisinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 13/08/2009 tarihli toplantısında Fizik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı, 06/11/2009 tarihli toplantısında da, Tekstil Mühendisliği tezli yüksek lisans programı açılması uygun görülmüştür ında Yükseköğretim Genel Kurulunun 28/05/2009 tarihli toplantısında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 11/06/2009 tarihli toplantısında Matematik, 09/07/2009 tarihli toplantısında Biyoloji Anabilim Dalları tezli yüksek lisans programlarının açılması uygun görülerek 2009 Yılı Ekim ayı itibariyle toplam 18 Anabilim Dalında yüksek lisans 9 Anabilim Dalında da doktora programında eğitim-öğretim yapılmaktadır Yılı Eylül sonu itibariyle; Enstitümüz Enstitü Kurulu 3 kez, Enstitü Yönetim Kurulu ise 40 kez toplanmış olup, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin listesi aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Tablo 5. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üye Listesi Đsim Anabilim Dalı Đdari görev Enstitü dışı idari görev 1 Dağlıoğlu, Orhan, Prof. Dr. Gıda Mühendisliği Müdür Üniversite Senato Üyesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üye Temsilcisi 2 Yılmaz, Đsmail, Yrd. Doç. Dr. Gıda Mühendisliği Müdür Yardımcısı Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Müdürü 3 Şişman, Can Burak, Yrd. Doç. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Müdür Yardımcısı 4 VARIŞ, Servet, Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı 5 Özder, Nihal, Prof. Dr. Bitki Koruma Anabilim Dalı Başkanı 6 Yılmazer, Nadim, Yrd.Doç.Dr. 7 Dinçer, Ali Rıza, Yrd. Doç. Dr. Biyoloji Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Başkanı 8 Erdal, Cevat, Prof.Dr. Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Başkanı 9 Yıldız Yarar, Yasemin, Fizik Anabilim Dalı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 15/38

16 Prof. Dr. Başkanı Üniversite Senato Üyesi 10 Demirci, Mehmet, Prof. Dr. 11 Güner, Abdurrahman, Prof. Dr. 12 Haksever, Ayşen, Prof Dr. Gıda Mühendisliği Đnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Başkanı 13 Mirkasım, Rıfat, Prof.Dr. Matematik Anabilim Dalı Başkanı 14 Korkut, Aslı, Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı 15 Đnan, Đ. Hakkı, Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 16 Kayişoğlu, Birol, Prof. Dr. Tarım Makinaları Anabilim Dalı Başkanı Rektör Yardımcısı 17 Yüksel, Ahmet Nedim, Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanı 18 Korkut, Kayıhan Z., Prof. Dr. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Üniversite Senato Üyeliği 19 Göktepe, Özer, Prof. Dr. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı 20 Cangir, Cemil, Prof. Dr. Toprak Anabilim Dalı Başkanı 21 Soysal, M. Đhsan, Prof. Dr. Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Tablo 6. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üye Listesi Đsim Anabilim Dalı Đdari görev Enstitü dışı idari görev 1 Dağlıoğlu, Orhan, Prof. Dr. 2 Yılmaz, Đsmail, Yrd. Doç. Dr. Gıda Mühendisliği Müdür Üniversite Senato Üyesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üye Temsilcisi Gıda Mühendisliği Müdür Yardımcısı NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü 3 Şişman, Can Burak, Yrd. Doç. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Müdür Yardımcısı Arın, Levent, Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Özer, Nuray, Prof. Dr. Bitki Koruma ---- Üniversite Erasmus Koordinatörü 6 Dinçer, Ali Rıza, Yrd. Doç. Dr. Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı 16/38

17 7. Özdeğerlendirme Özdeğerlendirme çalışması Enstitümüz bünyesinde bulunan 18 Anabilim Dalı tarafından yapılan değerlendirmelerin ortalaması alınarak, kesirli puanlar tam puana tamamlanarak Enstitümüzün değerlendirme puanları olarak belirtilmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan 7.1. Girdiler Tablo 7. Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; /38

18 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 8. Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci saarı (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı saarı (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 2 3) Đdari personel saarı (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 4 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 4 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların saarı (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; 2 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 Personel tarihi itibariyle verileceğinden unvan ortalamaları Ekim ayı itibariyle hesaplanmıştır. Kurumsal Değerlendirme Raporu 2. Sürümünde güncellenecektir. 18/38

19 Enstitümüz kadrosunda bulunan Araştırma Görevlilerinin ve Anabilim Dalları öğretim üyelerinin unvan ortalaması şu formül kullanılarak hesaplanmıştır. Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x Profesör sı) + (6 x Doçent sı) + (5 x Yard. Doç sı) + (4 x Öğretim Üyesi Dışında Doktoralı Öğretim Elemanlarının sı) + (3 x Öğretim Görevlilerinin sı) + (2 x Okutmanların sı) + (1 x Araştırma Görevlilerinin sı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının sı Profesör sayısı = 48 Doçent sayısı = 19 Yardımcı doçent sayısı = 98 Diğer doktoralı öğretim elemanı sayısı = 0 Öğretim görevlisi sayısı = 1 Okutman sayısı = 0 Araştırma görevlisi sayısı = 17 Toplam öğretim elemanı sayısı = 183 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi = [(7 x 48) + (6 x 19) + (5 x 98) + (3 x1) + (1 x17)] / 183 =( )/183 =960/183 =5.2 Fen Bilimleri Enstitüsündeki personelin ortalama unvan düzeyi 5.2 dir. 19/38

20 Tablo 9. Kurumsal nitelikler veri tablosu saar I Öğrenci saarı Önlisans öğrenci sayısı 0 Lisans öğrenci sayısı 0 Yüksek lisans öğrenci sayısı 420 Doktora öğrenci sayısı 135 Toplam öğrenci sayısı 555 Engelli öğrenci sayısı 1 Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı Güz-3 Bahar- II Öğretim elemanı saarı Profesör 48 Doçent 19 Yardımcı doçent 98 Öğretim görevlisi 1 Okutman 0 Uzman 0 Doktoralı Araştırma görevlisi 0 Araştırma görevlisi 17 Toplam öğretim üyesi sayısı 166 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 128(**) Toplam öğretim elemanı sayısı 183 III Đdari personel sayısı. 2. Sürümde güncellenecektir. Kadrolu personel 4 20/38

21 Sözleşmeli personel 0 Diğer personel 2 Toplam idari personel sayısı 6 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 45,90 Diğer öğretim elemanları 32 Tüm öğretim elemanları 32,92 Đdari personel 30 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 41 Diğer öğretim elemanları 22 Tüm öğretim elemanları 63 Đdari personel 3 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 19,68 Diğer öğretim elemanları 5,76 Tüm öğretim elemanları 15,37 Đdari personel 8 VII Öğretim elemanlarının ortalama unvan ortalaması 5.2 VIII Bölümün ağırlıklı alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Ziraat ve Ormancılık temel Alanına ait alanlardan anabilim dallarımızı ilgilendiren alanlar 9 Alan 2: Mühendislik temel alanına ait alanlardan anabilim dallarımızı ilgilendiren alanlar 6 Alan 3: Fen bilimleri ve matematik temel alanına ait alanlardan anabilim dallarımızı ilgilendiren alanlar 3 21/38

22 IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı --- Program sayısı 27 ABD sayısı 18 X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 0 Lise mezun sayısı 1 Önlisans mezun sayısı 3 Lisans mezun sayısı 1 Yüksek lisans mezun sayısı 0 Doktoralı eleman sayısı 0 Enstitümüz 18 Anabilim Dalının öğretim üyeleri; Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak ve Zootekni Bölümlerinin kadrolu öğretim üyeleri, Çorlu Mühendislik Fakültesinin Çevre Mühendisliği, Đnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin kadrolu öğretim üyeleri ve Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Matematik ve Biyoloji Bölümlerinin kadrolu öğretim üyelerinden oluşturmaktadır. Ayrıca, 2547 Saı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca Enstitümüz Araştırma Görevlisi kadrosunda olan ve ilgili Anabilim Dallarında görev yapan 17 Araştırma Görevlisi de değerlendirmeye alınmıştır. Enstitümüzde 2009 Ekim ayı itibariyle, 1 Enstitü Sekreteri, 1 Şef, 2 Bilgisayar Đşletmeni, 1 Hizmetli olmak üzere 5 kadrolu idari personel bulunmaktadır. Şef kadrosunda bulunan idari personelimiz Üniversitemiz Malkara Meslek Yüksekokulunda görev yapmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde 4/b Sözleşmeli Büro Personeli olan ve Rektörlük Personel Daire Başkanlığı memur kadrosunda olan 2 personel de Enstitümüzde görevlendirilmiştir. Enstitümüzde fiilen görev yapan 6 idari personel bulunmaktadır. ( ) Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıında ders veren öğretim üyesi sayısı. Tablo 10. Akademik personel. Ek:1 olarak sunulmuştur. (Enstitümüzün 18 Anabilim Dalının öğretim üyeleri ve kadroları Enstitümüzde olan ve lisansüstü eğitim yaptıkları Anabilim Dallarında görev yapmakta olan 17 Araştırma Görevlisinin verilmiştir.) 22/38

23 Tablo 11. Birim 2009 ı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 555 % %100 2 Filoloji Temel Alanı 3 Güzel Sanatlar Temel Alanı 4 Hukuk Temel Alanı 5 Đlahiyat Temel Alanı 6 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 7 Mimarlık Temel Alanı 8 Mühendislik Temel Alanı 9 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 10 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 11 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam 555 % %100 23/38

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Đstanbul- 2006 Marmara Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu aşağıdaki MÜADEK üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Prof. Dr. Ayla OKTAY Prof. Dr. Adnan AYDIN

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı