: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com"

Transkript

1

2 Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) (pbx) Faks (232) e-posta: : 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta: Tarih : Eylül 2008

3 Mimarlar Odas zmir fiubesi, her y l oldu u gibi bu y lda Mimarl k Haftas n bir dizi etkinlik ile kutlayacakt r y l nda yap lan etkinliklerimizin mimarl k ortam ndaki yank lar hala devam ederken; hedefimiz bu y l da zengin ve yeterli bir program gerçeklefltirmektir. Bu amaç do rultusunda Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi yine aktivite alan olarak seçilmifltir. Bu alanda atölye çal flmalar, sergiler ve çeflitli söylefliler gerçeklefltirilecektir. Atatürk Kültür Merkezi d fl nda mimarl n kentli ile buluflmas n sa lamak amac yla kent ve yap gezileri düzenlenecek, metro istasyonlar, Kordon gibi kentin odak noktalar nda sergiler aç lacak ve çeflitli etkinlikler yap lacakt r. Kat l m n art r lmas için; mimarl k e itimi veren fakültelerden ve kentin çeflitli noktalar ndan AKM ye ulafl m servislerle sa lanacakt r. Mimarl a olan duyarl l ve ilgiyi art rmak için el ilanlar, broflürler da t lm fl, reklam panolar na afifller as lm flt r. Mimarl k ve toplum iliflkisini güçlendirecek Mimarl k Haftas etkinliklerinde sizinle birlikte olmay diliyoruz. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu

4 M MARLIK HAFTASI EK M 2008 ETK NL K PROGRAMI

5 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

6 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

7 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

8 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

9 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

10 SÖYLEfi LER PANEL

11 SÖYLEfi 13 Ekim Pazartesi Konuflmac : Zehra Ersoy Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Tematik Sunufl: Kentle Karfl laflma - lar Mimarlar Odas zmir fiubesi nin düzenlendi i, 2008 y l Mimarl k Haftas etkinliklerinin temas Kentle Karfl laflma-lar olarak belirlenmifltir. Kent ve insan iliflkileri, özellikle de fark ndal klar üzerine düflünülmesi amaçlanmaktad r. Bilindi i gibi, karfl laflma iki taraf n rastlant sal biçimde karfl karfl ya gelmesi durumudur ve bu esnada taraflar önce birbirlerinin fark na var rlar, dikkatlerini karfl taraf n üzerine toplarlar, yüz yüze gelirler. Karfl laflma k sa bir süreç, haz rl ks z ve anl k bir deneyimdir ve hemen ard ndan baflka bir eyleme dönüflür. Buradan bak ld nda, insanlar her gün yo un anlamda kentte yafl yor olsalar da, kentle karfl laflma-lar sadece s n rl anlara aittir. Özellikle o anlarda, kente karfl fark ndal klar, ona dair yarg lar -olumlu ya da olumsuz, flekillenip geliflir. O yüzden de Kentle Karfl laflma-lar ani, k sa ancak muazzam etkili ve kal c d r. Biz mimarlar için ise, bu karfl laflmalar yaratan her türlü uyar c y düflünmek kayda de erdir. Buradan hareketle Mimarl k Haftas etkinlikleri içinde Kentle Karfl laflma-lar temas na ba l olarak gelifltirilebilecek baz aç l mlar ve sorular flunlar olabilir: Fiziksel çevreyi oluflturma, dönüfltürme yetkinli ine sahip olmalar ndan dolay, kentle karfl laflma-lar n önemli aktörleri olan mimarlar, kentliler/kullan c lar için fark ndal k yaratmay nas l tarif ederler? Kentle karfl laflman n bir niteli inden, ölçe inden söz edilebilir mi? Kent çok genifl ve çok boyutlu bir kapsay c iken kentle karfl laflmalar, kentin içerdikleri ile de karfl laflmay gündeme getirir. Kentin karfl laflma alanlar n tart flarak, kamusall n n niteli i üzerine söz söylemek mümkün olabilir mi? Mimarl k kendi do all ndan, kentliye aidiyetinden s yr l p, ekstrem bir vurgu haline dönüfltü ü noktada kentle karfl laflma ad na yap lan mimarl k eylemleri (karfl laflman n di er anlam n n yar flma oldu unu da düflünürsek) kentle müsabaka haline mi dönüflmektedir? Mimarlar Odas zmir fiubesi 11

12 SÖYLEfi 14 Ekim Sal Konuflmac : hsan Bilgin Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Tematik Sunufl: Mimarl n Metropol Karfl s ndaki Hamleleri hsan B LG N 1953 y l nda Kastamonu da do an hsan Bilgin, 1980 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nde yüksek lisans n, 1990 y l nda ise doktoras n tamamlam flt r y l nda profesör ünvan n alm flt r y llar aras nda Y ld z Teknik Üniversitesi nde ö retim görevlisi olarak çal flm flt r. Modern dönem konut, yerleflme ve imar tarihleri ile 20. yüzy l mimarl üzerine çal flmalar yapan ve dersler veren Bilgin ayn zamanda proje yürütücülü üde yapm flt r y l nda Bilgi Üniversitesi nde Mimari Tasar m Yüksek Lisans Program n kurmufl olan Bilgin, ayn üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi dekanl görevini de yürütmüfltür. Pek çok yar flmada jüri üyeli i yapm fl olan Bilgin in, iki kitab ve pek çok yay mlanm fl makalesi bulunmaktad r. 12 Mimarlar Odas zmir fiubesi

13 PANEL 14 Ekim Sal Konuflmac lar: Günkut Ak n, hsan Bilgin Nevzat Say n, Tansel Korkmaz Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Vitra ile Mimari Keflif VIYANA-CHICAGO Metropol ve Mimarl k Bilgi-Mimarl k ö rencilerinin, "Dünya Kentleri" dersi kapsam nda 2006 y l nda Avrupa modernleflmesinin öncülerinden Viyana'ya, 2007'de ise dünyan n en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Chicago'ya gerçeklefltirdi i inceleme amaçl gezilerde, gözlemlenen, iki kent aras ndaki farkl l klar ve benzerliklerin irdelenece i panelde Günkut Ak n, hsan Bilgin, Nevzat Say n, Tansel Korkmaz gözlemlerini paylaflacak. Mimarinin bulundu u çevre içinde de erlendirilmesinin önemi vurgulanarak iki kentin fiziksel ve psikolojik etkileri ve metropol kavramlar üzerinde durulacakt r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 13

14 SÖYLEfi 15 Ekim Çarflamba Konuflmac : Ahmet Tercan Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Ahmet TERCAN 1964 te do an Ahmet Tercan, 1988 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun olmufltur. Ayn üniversitede 1990 y l nda yüksek lisans n, 1999 y l nda ise doktoras n tamamlam fl olan Tercan, y llar aras nda Pratt Institute / New York, Amerika da ö retim görevlisi olarak çal flm flt r y llar aras nda Utarit zgi Mimarl k Bürosu nda çal flm fl olan Ahmet Tercan, 1988 y l ndan bu yana Mimar Sinan Üniversitesi nde Ö retim Görevlisi olarak çal flmaktad r. Ayn zamanda, 1993 y l ndan bu yana ortaklar ndan oldu u Norm Mimarl k bünyesinde mimari proje ve tasar m çal flmalar n sürdürmektedir. 14 Mimarlar Odas zmir fiubesi

15 SÖYLEfi 15 Ekim Çarflamba Konuflmac : Philippe Rahm Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. Bir Mimar ve Uygulamalar : Thermodynamic Landscapes Philippe Rahm Icon dergisinin 2008 y l içerisinde seçti i en esasl 20 genç mimardan biri olan Philippe Rahm, mimarl k hayat na 1993 y l nda bafllad. Rahm, görülmeyenle u raflarak ve maddi olmayan fleylerle infla ederek, mimarl n en kuramsal kenarlar nda bir kariyer yapm flt r. Di er araçlarla alan yaratt çal flmalarda, mekan s - cakl k veya fl k dalga boyuyla tan ml yor. Avrupa n n farkl ülkelerinde ürün veren Rahm, ayn zamanda Cooper Union NY, Harvard School of Design, UCLA ve Princeton da ders vermektedir. Çevre zaman m z n temel meselesiyse flu yeflil mimarl k neden bu kadar fikir yoksunu ki? Günefl panelleri, ekili çat lar, izolasyonlu giydirmeler Çok s k c. Önceden belirlenmifl bir form ve iflleve sahip olmayan, ama mevsimsel veya hatta gün içindeki hava koflullar na sürekli olarak uyum sa layacak kadar esnek olan bir mimarl a ne dersiniz? Bu Fransa da, Nantes da bir köflk için bir teklif- Philippe Rahm dan s radan bir örnek sadece. Mimarlar Odas zmir fiubesi 15

16 SÖYLEfi 16 Ekim Perflembe Konuflmac : Tamer Baflbu, Hasan Özbay Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Tamer BAfiBU 1953 y l nda Ad yaman da do du y l nda Ankara DMMA Mimarl k Fakültesi nden mezun oldu y l nda Hasan Özbay ile TH Mimarl k grubu nu; 1987 y l nda Hasan Özbay ve Baran dil ile birlikte TH& D L Mimarl k Ltd. fiirketi ni kurdu. Girdi i 100 ün üzerinde yar flmada 12 si birincilik olmak üzere çeflitli ödül ve mansiyonlar kazand y llar aras nda Anadolu Üniversitesi Mimarl k Bölümü'nde ö retim görevlisi olarak çal flt y llar aras nda Türk Serbest Mimarlar Derne i nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi nde yar zamanl ö retim görevlisi olarak çal flmaktad r. Mimarlar Odas n n çeflitli kurullar nda görevler üstlenen Baflbu TSMD nin kurucu üyelerinden biridir y llar aras nda Mimarlar Odas zmir fiubesi baflkanl yapm flt r. Hasan ÖZBAY 1957 y l nda Ankara da do du y l nda Ankara DMMA Mimarl k Fakültesi nden mezun oldu. ODTÜ de yüksek lisans yapt y l nda Tamer BAfiBU ile TH Mimarl k Grubu nu; 1987 y - l nda Tamer BAfiBU ve Baran D L ile birlikte TH& D L Mimarl k Ltd. fiti. ni kurdu. Girdi i 100 ün üzerinde yar flmada 12 si birincilik olmak üzere çeflitli ödül ve (biri uluslararas olmak üzere) mansiyonlar kazand y llar aras nda Mimarlar Odas nda Genel Sekreter, y llar aras nda ise Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt. Oda n n Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri program n n kurucular ndan oldu ve 5 dönem çal flmalar n Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri Komitesi Baflkan ve Üyesi olarak yürüttü y llar nda ODTÜ de yar zamanl ö retim görevlisi olarak çal flt y llar aras nda Türk Serbest Mimarlar Derne i nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald y llar nda TSMD Mimar Dergisi nin Yaz flleri Müdürü, olarak ilk 12 say n n yay mlanmas nda rol ald y llar aras nda Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri Mimarl k Fakültelerinde yar zamanl ö retim görevlisi olarak görev yapt y l ndan itibaren Gazi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde yar zamanl ö retim görevlisi olarak görev yapmaktad r. 16 Mimarlar Odas zmir fiubesi

17 SÖYLEfi 16 Ekim Perflembe Konuflmac : Ted Cullinan Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. Bir Mimar ve Uygulamalar : Architecture and Gardening Ted CULLINAN RIBA 2008 Kraliyet Alt n Madalyonu sahibi Ted Cullinan; Cambridge, the Architectural Association and Berkeley de e itim alm flt r. Kraliyet Alt n Madalyonu hayat boyu gerçeklefltirilen çal flmalar n ölümsüzleflmesi için, ngiltere Kraliçesi taraf ndan onaylanan ve mimari aç dan uluslararas bir etkiye sahip olan bir veya bir grup kifliye 1848 y l ndan beri verilmektedir. Ödül genellikle modaya uygun bir binaya veya mimara de il kifliye ait bütün bir çal flmalara verilmektedir. Ödüle lay k görülenler aras nda Le Corbusier (1953), Sir Giles Gilbert Scott (1925), Frank Gehry (2000) and Archigram (2002) bulunmaktad r. Cullinan RIBA Stirling Ödülü jüri üyesidir.1987 de CBE, taraf ndan mimarl a vermifl oldu u katk dan dolay ödüllendirilen Cullinan 1989 da Kraliyet Akademisyenli ine seçilmifltir. skoçya Kraliyet ailesi taraf ndan 1995 te onursal üyeli e seçilmifltir. Kurucu üyesi oldu u Edward Cullinan Mimarl k ta çal flmalar na devam etmektedir. Mimarlar Odas zmir fiubesi 17

18 SÖYLEfi 17 Ekim Cuma Konuflmac : Can Çinici Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Can Ç N C 1962'de do du. ODTÜ (MA 1989) ve Londra Architectural Association da (AA Grad Dipl 1991) e itim gördü. Kat ld ulusal ve uluslararas yar flmalarda pek çok ödül kazand te Isparta Forum ve Rekreasyon Merkezi Önerisi ile proje dal nda 4. Ulusal Mimarl k Ödülü'nü, 1995 de TBMM Cami ile Uluslararas A a Han Mimarl k Ödülü nü (B. Çinici ile beraber), 1999 da Tepe Mimarl k Vakf Ödülü nü ald. Çeflitli y llarda atölye yürütücüsü ve jüri üyesi olarak ODTÜ, YTÜ ve Bilgi Üniversitesi nde görev alm flt r. Birçok sergi, TV ve radyo program na kat lan Çinici, halen Çinici Mimarl k Ltd bünyesinde çal flmaktad r. 18 Mimarlar Odas zmir fiubesi

19 SÖYLEfi 17 Ekim Cuma Konuflmac : Emre Arolat Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar : zmir Projelerim Emre AROLAT 1982 de Galatasaray Lisesi ve 1986 da MSÜ Mimarl k Fakültesi nden mezuniyetinin ard ndan, y llar nda ABD Washington D.C. de Metcalf Mimarl k Bürosu nda yard mc mimar olarak, y llar aras nda ise Arolat Mimarl k bünyesinde tasar mc olarak çal flt. Halen mimari proje etkinliklerine 2004 y l nda Gonca Ç rako lu ile birlikte kurdu u EAA/Emre Arolat Architects te devam etmektedir. Kat ld ulusal ve uluslararas yar flmalarda birçok ödül kazanm flt r y l ndan beri gerek atölye yürütücüsü, gerek jüri üyesi olarak, UÜ, KÜ, ODTÜ, YTÜ de görev alm flt r. Halen kurucular aras nda yer ald Bilgi Üniversitesi Mimarl k Yüksek Lisans Program nda atölye yürütücülü ü yapmaktad r. Çeflitli yay nlarda makale ve deneme yaz lar yay mlanm flt r y l nda Dalaman Havaliman yap s Türkiye den kat l mlarda ilk kez uluslararas AR Award for Emerging Architecture, Highly Commended ödülünü kazanm flt r y l nda, Minicity Model Park projesi ise yine ilk kez Mies Van Der Rohe Avrupa Ödülleri kapsam nda seçilmifl projeler aras nda yer alm flt r. Ayr ca toplam dört kez Ulusal Mimarl k Ödülü, 2000 y l nda ise Tepe Mimarl k Kültürü Vakf n n Mimarl kta Yeni Aray fllar Ödülü nü kazanm flt r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 19

20 KONSER

21 KONSER 18 Ekim Cumartesi Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kapan fl Konseri: S bel Köse 1969 y l nda Ankara'da do du. TED Ankara Koleji'nin ard ndan OD- TÜ Mimarl k Fakültesi, Mimarl k Bölümü'nden ( ) mezun oldu. Caz müzi iyle ilgili ilk çal flmalar na üniversitede ö renci oldu- u y llarda bafllad. Türkiye'nin say l caz ustalar ndan biri olan Tuna Ötenel ile birlikte yapt çal flmalarla deneyim kazand. Bilkent Müzik ve Sahne Sanatlar Bölümü'nde halen ö retim görevlisi olan Janusz Szprot arac l yla Bilkent, Zwierdzyniec ve Pulawy'de (Polonya) seminerlere kat ld. Bu yaz okulu ve seminerlerde Deborah Brown, Rachel Gould, Elli Wright ve Joe Lee Wilson' n yönetiminde bireysel ve grup çal flmalar na kat ld. Ayfle Sezerman'dan flan ve Randy Esen'den özel dersler ald y l ndan bu yana Sibel Köse konserlerde, radyo ve TV programlar nda yer almakta, yerel ve uluslararas caz festivallerine kat lmaktad r. Bu festivallerin aras nda stanbul Caz Festivali, Kufladas Uluslararas Caz Festivali, Bodrum Musicorama Caz Günleri, Afyon Caz Festivali, ODTÜ Caz Günleri, Isparta SDÜ Caz Günleri, Festival of Jazz Standards (Siedlce - Polonya), Fete des Jazz (Paris - Fransa), Miedznaradowy Festiwal Pianistow Jazzowyc (Kalisz - Polonya), Jazz au Xiricourt (Xiricourt - Fransa) say labilir. Polonya'n n Zamosc kentinde düzenlenmifl olan Uluslararas Caz Vokalistleri Yar flmas 'nda Birincilik ödülü ald. Türkiye'de caz müzi iyle ad an lan tüm de erli müzisyenlerin yan s ra Jarek Smietana, Slide Hampton, Jean-Loup Longnon, Ricky Ford gibi uluslararas sanatç larla birlikte projelerde yer alm flt r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 21

22 ATÖLYELER

23 ATÖLYE 14 Ekim Sal Yürütücü: Reflit Soley Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kat l m 20 kifliyle s n rl ve mimarl k 2. s n f ö rencilerine yöneliktir. Tasar m Yöntemleri Mimarl k ö rencilerinin en tan ml sorunu probleme yaklaflma biçimidir, komik olan, problemler çözümlerini kendi içlerinde bar nd r rlar. Yaklaflma biçimi ve bu konudaki sistematik düflünce, mimarl k ö rencisinin kendi kimli ini kazanmas için çok önemlidir ki o kimlik ö rencinin yüre inde yaflatt, ö retim görevlisinin kafas nda tartt proje stüdyolar nda ö rencinin kendisini savunmas na ve anlams z öneriler çizmesine engel olup kimli inin daha h zl oluflmas nda etkili olacakt r. Bu stüdyo yürekten istenen tasar mlar n bir metodoloji ile nas l rasyonel hale getirilebilece i ve tasar m n dalgal denizlerde, virajl yollarda gitmedi ini, keyifli bir tren yolculu u oldu unu hissettirmek içindir. Her ö renci yüre inin projesini seçecek ve yolculuk bafllayacak Reflit SOLEY 1979 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun oldu, yüksek lisans n 1981 de Roma Üniversitesi Mimarl k Bölümü nde tamamlad. Ticaret, bankac l k ve biliflim sektörünün önde gelen firmalar na mimari kurum kimli i a rl kl projeler haz rlamaya devam ediyor. Soley çal flmalar na, 2002 y l nda Bozcaada da kurdu u Corvus ile ba c l k ve flarap üretimini dahil etmifltir. Mimarlar Odas zmir fiubesi 23

24 ATÖLYE 14 Ekim Sal Yürütücü: Burkay Pasin, Ruken Güleryüz Saat: Yer: Resim Heykel Müzesi / Konak SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. mimarl k ö rencilerine ve mimarlara yöneliktir. Müzik - Mimarl k: Ses - Mekan Bu atölye çal flmas n n amac ; müzikal formun görsele, mimari formun da iflitsele uyarlanma süreci ve alternatiflerini de erlendirmektir. Böylece bu iki farkl alg n n etkileflimi ve yarat c sürece katk s irdelenecektir. Burkay PAS N y llar aras nda Ortado u Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde mimarl k e itimi ald. Lisans e itimi süresince çeflitli mimarl k proje ofislerinde ve fakülte döner sermaye kapsam nda üretilen 8 y ll k lkö retim Okulu projelerinde çal flt. Mezun olduktan sonra Harmandal -Ulukent hafif çelik konstrüksiyon konut projelerinin tasar m ve uygulamas nda görev ald. Askerlik görevi süresince Yatakhane ve Revir kompleksi ile askeri gazino peyzaj düzenlemesi projelerinin tasar m ve uygulamas n gerçeklefltirdi. GAMA nflaat a ba l olarak Libya Mellitah Do al Gaz flantiyesinde Saha Mimar ve Tasar m Koordinasyon fiefi olarak ve daha sonra GAMA Ireland Ltd. e ba l olarak Dublin Balgaddy C konut flantiyesinde Kalite Kontrol fiefli i görevini sürdürdü y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dal 'nda "Mimarl k Okullar ndaki Temel Tasar m E itiminde Müzikal Kompozisyonun Kullan m Üzerine Bir Alan Çal flmas " bafll kl tez çal flmas n bitirdi. Halen zmir Ekonomi Üniversitesi Mimarl k Bölümü nde Ö retim Görevlisi olarak çal flmaktad r. Ruken GÜLERYÜZ zmir Ifl lay Sayg n Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi nde keman ve piyano e itimi alarak müzik e itimine bafllayan Ruken Güleryüz, y llar aras nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Teori-Kompozisyon Bölümü nde bafllayan lisans e itimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuar Müzik Ana Sanat Dal Kompozisyon ve Orkestra fiefli i Bölümü nde tamamlam flt r. Ayn üniversite de Alban Berg in Keman Konçertosu nun Analizi üzerine yüklek lisans e itimini tamamlayan Güleryüz, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dal nda Solfej derslerinde Ö retim Görevlisi olarak yer almaktad r. 24 Mimarlar Odas zmir fiubesi

25 ATÖLYE 15 Ekim Çarflamba Yürütücü: Ahmet dirligil Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kat l m 12 kifliyle s n rl olup, mimarl k 3 ve 4. s n f ö rencilerine yöneliktir. Eski ve Yeni - Kentteki De iflimler ve nsanlar Ahmet D RL G L 1955 y l nda Bursa da do an Ahmet dirligil, 1983 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi nden yüksek mimar olarak mezun olmufltur y llar aras nda Utarit zgi, Ali Muslubafl, Mustafa Demirhan Mimarl k Bürosu gibi özel mimarl k bürolar nda, y llar aras nda ise fievki Pekin ile çal flm flt r. Viyana da Prof. Roland Rainer bürosunda 3 ay çal flan dirligil, 1983 y l nda Viyana ya yerleflerek Mag. Arch. Walter Stelzhammer ile çeflitli mimari proje ve uygulamalar gerçeklefltirmifltir.1984 y l nda Viyana Teknik Üniversitesi nde Bursa daki Kapl calar n Avusturya Termal Tesisleri incelenerek yenilefltirilmesi konulu doktora çal flmas na bafllam flt r da Bodrum a yerleflen ve fians Mimarl kuran dirligil, çal flmalar na mimari tasar m ve uygulamalar n yan nda çeflitli yurtiçi ve yurtd fl konferans ve yay nlar ile devam etmektedir. Bodrum çevresindeki yerel mimariden esinlenerek günümüz ihtiyaçlar na cevap verecek ça dafl bir mimari oluflturmay amaçlamaktad r. Arazide bulunan a açlar, topo rafya, rüzgâr yönü gibi do al veriler ile tasar m flekillendirmektedir. Çal flmalar n n özelli i do aya ve yerel kültüre uygun ve sayg l olmas d r Uygulamalar nda konut projelerinin yan s ra otel ve hamamlar da bulunmaktad r. Restorasyon çal flmalar genellikle Bodrum daki eski tafl evlerden oluflmaktad r. Ayr ca, termal tedavi merkezi, SPA, sa l k merkezi, modern ve geleneksel hamamlar ile ilgili dan flmal k, tasar m ve uygulamalar yapmaktad r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 25

26 ATÖLYE 15 Ekim Çarflamba Yürütücü: Zehra Ersoy, Görkem Dizdar Saat: Yer: Akademi KSEV Mithatpafla Cad. No:148 Karatafl Kat l m 12 kifliyle s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. Karfl laflmalar: Mimarl k ve Dans Atölye çal flmas mimarl k ve dans gibi iki farkl disiplini, bedenmekan iliflkileri ortak paydas nda buluflturuyor. Geçti imiz aylarda bir benzerini gerçeklefltirdi imiz dansedenbedenler adl atölye kapsam nda çal flt m z performans temas n n ard ndan bu kez hareket kavram na yo unlaflaca z. Mekan, mekandaki hareketler ve hareketlerle karfl l kl oluflan bedensel tepkilerin ifade alan olan dans, yine mimarl kavramak için bir araç olarak kullanaca z. Bizler yani mimarlar, mekan alg layanlar n ya da öznelerin deneyimlerinin ne ölçüde fark nday z? Dans n, dans edenin fark ndal na ne denli yaklaflabilecek, duyarl l klar m z ne kadar gelifltirebilece iz? Bu k sa atölye özellikle mimarl k ö rencileri için bu alana bir girifl çal flmas olmay, mekana ve mimarl a farkl bir bak fl aç s kazand rmay hedefliyor. Zehra ERSOY Orta Do u Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden 1990 y l nda mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora e itimini zmir Dokuz Eylül Üniversitesi nde yapt y l ndan bu yana ayn fakültede yard mc doçent olarak mimari tasar m ve iç mekan tasar m stüdyolar nda e itim vermektedir. Akademik çal flma alan insan-mekan iliflkileri, çevre- davran fl bilimleri olup ev mekan, özel alan ve konut kültür iliflkileri üzerine araflt rmalar bulunmaktad r. Mimari tasar m e itimi alan nda, stüdyo çal flmalar n n yan s ra, mekan deneyi, alg, beden, hareket iliflkileri üzerine düzenledi i ve yürüttü ü çeflitli deneysel atölyeleri ve çal flmalar vard r. Görkem D ZDAR 1979 zmir do umlu olan Dizdar, 1995 y l nda bafllad Bale ve Modern Dans e itimini daha sonra eflli danslar ve karakter danslar ile çeflitlemeyi tercih etti y l nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon e itimine bafllad.1999 y l nda Tango ya ilgi duyarak Metin Yaz r ve Baila Tango ile Arjantin Tango çal flmalar na bafllad. Ayn y l DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu nda Dansterapi çal flmalar n bafllatm flt r y l nda Profesyonel Dansç larda Kas skelet Sistemi Yaralanmalar konulu tezini tamamlam flt r y l nda Smyrna Dance Studio yu kurdu. Halen Smyrna Dance Studio da e itim vermektedir. 26 Mimarlar Odas zmir fiubesi

27 ATÖLYE 16 Ekim Perflembe Yürütücü: Ahmet Tercan Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kat l m 20 kifliyle s n rl ve 2. s n f ve üzeri mimarl k ö rencilerine yöneliktir. Beklenti, Geçifl ve Toplanma için bir Yer yapmak Konu: Hipotetik vaziyet plan verilen bir kentsel çevrede beklenti, geçifl ve toplanma ifllev soyutlamalar için mekânsal düzenlemeler ve elefltirel analiz Yöntem: Atölye, esas olarak YAPMA n n önceli i ve anlam n vurgulamak üzere tüm çal flman n maketle gerçekleflmesini öngörür. Kat l mc lar, 1. bölümde verilen YER ve SOYUTLAMA lar için önerdikleri tasar m n 1/100 ölçekte karton malzeme a rl kl bir çal flma maketi YAP arlar. Maket çizimle desteklenebilir, ama baflat medya, temsil modeli makettir. kinci bölümde, bir jüri üyesi takviyesi ile tüm kat l mc larla maketler üzerinden kavramlar ve yaklafl mlar tart fl l r ve tan mlan r. Her tasar m için geçerli olacak bir mimari elefltiri yöntemi tan mlan r ve projeler tek tek elefltirilir, de erlendirilir. Maket YAPAN ve jüriye kat lan tüm ö rencilere kat l m belgesi verilir. Ahmet TERCAN 1964 te do an Ahmet Tercan, 1988 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun olmufltur. Ayn üniversitede 1990 y l nda yüksek lisans n, 1999 y l nda ise doktoras n tamamlam fl olan Tercan, y llar aras nda Pratt Institute / New York, Amerika da ö retim görevlisi olarak çal flm flt r y llar aras nda Utarit zgi Mimarl k Bürosu nda çal flm fl olan Ahmet Tercan, 1988 y l ndan bu yana Mimar Sinan Üniversitesi nde Ö retim Görevlisi olarak çal flmaktad r. Ayn zamanda, 1993 y l ndan bu yana ortaklar ndan oldu u Norm Mimarl k bünyesinde mimari proje ve tasar m çal flmalar n sürdürmektedir. Mimarlar Odas zmir fiubesi 27

28 ATÖLYE 16 Ekim Perflembe Yürütücü: Hikmet Gökmen Saat: Yer: Resim Heykel Müzesi / Konak lkö retim okullar 4 ve 5. s n f ö rencilerine yöneliktir. Çocuk ve Mimarl k 2008 y l Dünya Mimarl k Günü temas Daha Güzel Bir Gelece- in Mimar Çocuklar Olsun olarak belirlenmifltir. Bu do rultuda bu y l düzenlenen atölye çal flmas nda çeflitli oyunlarla ve bulmacalarla çocuklar n mimarl k kültürü üzerine düflünmelerini sa lamak ve çocuklar n kent ve mimarl kla kurduklar iliflkinin temelini güçlendirmek amaçlanmaktad r. Tan flma ve tart flma ortam ndan sonra çocuklarla birlikte karar verilen bir konu üzerine atölye çal flmas gerçeklefltirilecektir. Hikmet GÖKMEN 1959 y l nda Manisa K rka aç da do du y l nda Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarl k Bölümü nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde 1985 y - l nda yüksek lisans ve 1993 y l nda doktora programlar n tamamlad y l ndan beri Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nde ö retim görevlisi olarak çal flmaktad r. Mimarl k e itimi, konut ve kültür, küçük konut kullan c lar ve kullan m özellikleri, okul öncesi e itim ve anaokullar, çocuk ve konut çevreleri konular nda çeflitli araflt rmalar vard r. 28 Mimarlar Odas zmir fiubesi

29 ATÖLYE 17 Ekim Cuma Yürütücü: Ahmet Özgüner Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kat l m 20 kifliyle s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. Kentle Karfl laflma - lar Ahmet ÖZGÜNER ODTÜ Mimarl k Bölümü mezunu olan Ahmet Özgüner, yüksek lisans n Amerika Birleflik Devletleri Carnegie Mellon Üniversitesi nde yapm flt r. Yaklafl k 15 y l yurt d fl nda çal flt ktan sonra 1991 den itibaren stanbul da kurdu u Paralel 41 Mimarl k bürosunda mimari proje çal flmalar n sürdürmektedir. Ayr ca 2000 y - l ndan beri yar zamanl ö retim görevlisi olarak çal flan Özgüner, diploma projesi koordinatörlü ü ve stüdyosu yöneticili i yapmaktad r. Habitat s ras nda düzenlenen Dünya Kenti stanbul Sergisi ile bafllayan sergi alan tasar m, Bin Tanr l Halk: Hititler, Alaeddin in Lambas : Anadolu da Selçuklu Ça Sanat ve Sultan Alaeddin Keykubat, "Top Bir Dünyad r" etkinlikleri kapsam nda düzenlenen futbol sergisi, Cumhuriyet Dönemi 75.y l Sergisi, Mimar Clemens Holzmeister Sergisi ve son olarak Aflk Oca nda Can Olmak - nsanl n Miras : Mevlana Celaleddin-i Rumî Sergisi ile Arkeoloji Müzesi ndeki Marmaray kaz s nda ç kan kal nt lar n yer ald Gün Ifl nda Marmaray, Metro, Sultanahmet Kaz lar nda stanbul un Sekiz Bin Y l sergileri ile devam etmifltir. Sergi tasar mlar d fl nda Paralel 41 mimarl k ofisi olarak; ofis, konut, AR-GE binas tasar mlar ve restorasyon projeleri üzerinde çal flmaktad r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 29

30 ATÖLYE 17 Ekim Cuma Yürütücü: Emel Kay n Saat: Yer: Resim Heykel Müzesi / Konak SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Kenti Kavramak: K y dan ve çeriden Okumalar Bu atölye, zmir e yönelik kentsel, mimari, yaflamsal kavray fl, kentin k y dan içeriye uzanan ve hem de iflken hem de ortak karakteristikler gösteren yatay katmanlanmas na odaklanarak irdelemeyi hedeflemektedir. Kentin flimdiki ve geçmifl zamanlar aras nda de iflen mekânsal kesitleri kadar, sosyo-ekonomik, kültürel vb. parametreler aç s ndan çeflitlenen yüzlerinin sunaca farkl kavray fl olas l klar n n pefline düflmek, atölyenin temel meselesini teflkil etmektedir. Böyle bir kapsamda kavray fl, yaln zca kentin bireye sundu u dura an ya da devingen görüntüler arac l yla d fltan içe geliflen bir mekanizma olarak de il; ayn zamanda bireyin kendi duyular yla alg layabildi i kaygan kentsel gerçeklik arac l yla içten d fla geliflen bir mekanizma olarak da ele al nmaktad r. Atölye, kenti, k y dan içeriye do ru yer de dolafl rken gerçeklefltirilecek gözlemler, öznel deneyimler, tart flmalar arac l - yla oldu u kadar; yer in karmaflas n n, çekicili inin, deviniminin devre d fl kald kapal mekânda da çözümlemeyi deneyecek ve bu kapsamda kentsel gerçekli in kavranmas na yönelik sorular üretmeye çal flacakt r. Emel KAYIN DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü'nde ö retim üyesi olarak görev yap yor. Kenti ve mimarl farkl boyutlar yla kavramay ve bu kavray fllar üzerinden yeni sorgular üretmeyi benimseyen bir çerçeve içinde çal fl yor. zmir kenti bafll ca çal flma alanlar ndan birini teflkil ediyor. Mimarl n ve koruman n kurampratik alanlar na iliflkin yay mlanm fl çeflitli çal flmalar ile otel kurumunun modern bir unsur olarak ortaya ç k fl evresini sorgulad - " zmir Oteller Tarihi" adl bir araflt rma kitab var. 30 Mimarlar Odas zmir fiubesi

31 ATÖLYE 18 Ekim Cumartesi Yürütücü: Okan Y lmaz Saat: Bafllang ç Yeri: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Mimarl k ö rencilerine yöneliktir. 3 er kiflilik gruplar halinde baflvurulmal d r. Kentte Mekan Bulmacas Kent merkezinde çeflitli mekanlar ve binalar izleri sürülerek avlanacak ve hedef noktaya ilk ulaflan ekip oyunu kazanacakt r. Bafllang ç noktas ndan ellerinde ipuçlar ile oyuna bafllayacak ekipleri, her bulmaca baflka bir ipucuna her ipucu baflka bir bulmacaya yönlendirecektir. Kenti ve kenti oluflturan mekanlar, binalar baflka bir yönden okumalar beklenen mimarl k ö rencilerinin, kurduklar 3 kiflilik ekiplerle giz çözme, h zl düflünme ve çabuk karar verip hedefe yönelme becerilerini sergilemeleri yan s ra kente ve mekanlar na yükledikleri anlamlar çeflitlendirip geniflletmeleri de hedeflenmektedir. Bir tam gün sürecek oyun, ekiplerin son hedefi bulmalar yla bitecek ve ilk üç ekibe ödül verilecektir. Sahas kent merkezi olan oyunun kentlilerin de ilgisini çekmesi beklenmektedir. Kuraca n z üç kiflilik ekiplerle sizi bekliyoruz... Ali Okan YILMAZ 1973 y l nda Sakarya da do an Y lmaz, zmir Atatürk Lisesi ni bitirdikten sonra üniversite ö renimi yapmak üzere Ankara ya gitti y l nda ODTÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k bölümünde okurken iyi mekan n yaflam kalitesi ve kiflisel verimlilik anlam na geldi ini kavrad. Mezun olduktan sonra Karaaslan Mimarl k ta bir y l mimar olarak çal flt ve Mimarl k yapmak üzere zmir e döndü y l ndan itibaren serbest mimarl k yapan A.Okan Y lmaz, 2000 y l nda Portal Mimarl k Ltd.fiti. nin iki kurucu orta ndan biri oldu,. Mimari proje ve uygulama çal flmalar na halen ayn flirket bünyesinde devam etmektedir. Mimarlar Odas zmir fiubesi 31

E T M ve ETK NL K PROGRAMI

E T M ve ETK NL K PROGRAMI E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) 463 66 25 (pbx) Faks (0.232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr

Detaylı

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta:

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı