: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com"

Transkript

1

2 Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) (pbx) Faks (232) e-posta: : 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) e-posta: Tarih : Eylül 2008

3 Mimarlar Odas zmir fiubesi, her y l oldu u gibi bu y lda Mimarl k Haftas n bir dizi etkinlik ile kutlayacakt r y l nda yap lan etkinliklerimizin mimarl k ortam ndaki yank lar hala devam ederken; hedefimiz bu y l da zengin ve yeterli bir program gerçeklefltirmektir. Bu amaç do rultusunda Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi yine aktivite alan olarak seçilmifltir. Bu alanda atölye çal flmalar, sergiler ve çeflitli söylefliler gerçeklefltirilecektir. Atatürk Kültür Merkezi d fl nda mimarl n kentli ile buluflmas n sa lamak amac yla kent ve yap gezileri düzenlenecek, metro istasyonlar, Kordon gibi kentin odak noktalar nda sergiler aç lacak ve çeflitli etkinlikler yap lacakt r. Kat l m n art r lmas için; mimarl k e itimi veren fakültelerden ve kentin çeflitli noktalar ndan AKM ye ulafl m servislerle sa lanacakt r. Mimarl a olan duyarl l ve ilgiyi art rmak için el ilanlar, broflürler da t lm fl, reklam panolar na afifller as lm flt r. Mimarl k ve toplum iliflkisini güçlendirecek Mimarl k Haftas etkinliklerinde sizinle birlikte olmay diliyoruz. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu

4 M MARLIK HAFTASI EK M 2008 ETK NL K PROGRAMI

5 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

6 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

7 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

8 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

9 Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak

10 SÖYLEfi LER PANEL

11 SÖYLEfi 13 Ekim Pazartesi Konuflmac : Zehra Ersoy Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Tematik Sunufl: Kentle Karfl laflma - lar Mimarlar Odas zmir fiubesi nin düzenlendi i, 2008 y l Mimarl k Haftas etkinliklerinin temas Kentle Karfl laflma-lar olarak belirlenmifltir. Kent ve insan iliflkileri, özellikle de fark ndal klar üzerine düflünülmesi amaçlanmaktad r. Bilindi i gibi, karfl laflma iki taraf n rastlant sal biçimde karfl karfl ya gelmesi durumudur ve bu esnada taraflar önce birbirlerinin fark na var rlar, dikkatlerini karfl taraf n üzerine toplarlar, yüz yüze gelirler. Karfl laflma k sa bir süreç, haz rl ks z ve anl k bir deneyimdir ve hemen ard ndan baflka bir eyleme dönüflür. Buradan bak ld nda, insanlar her gün yo un anlamda kentte yafl yor olsalar da, kentle karfl laflma-lar sadece s n rl anlara aittir. Özellikle o anlarda, kente karfl fark ndal klar, ona dair yarg lar -olumlu ya da olumsuz, flekillenip geliflir. O yüzden de Kentle Karfl laflma-lar ani, k sa ancak muazzam etkili ve kal c d r. Biz mimarlar için ise, bu karfl laflmalar yaratan her türlü uyar c y düflünmek kayda de erdir. Buradan hareketle Mimarl k Haftas etkinlikleri içinde Kentle Karfl laflma-lar temas na ba l olarak gelifltirilebilecek baz aç l mlar ve sorular flunlar olabilir: Fiziksel çevreyi oluflturma, dönüfltürme yetkinli ine sahip olmalar ndan dolay, kentle karfl laflma-lar n önemli aktörleri olan mimarlar, kentliler/kullan c lar için fark ndal k yaratmay nas l tarif ederler? Kentle karfl laflman n bir niteli inden, ölçe inden söz edilebilir mi? Kent çok genifl ve çok boyutlu bir kapsay c iken kentle karfl laflmalar, kentin içerdikleri ile de karfl laflmay gündeme getirir. Kentin karfl laflma alanlar n tart flarak, kamusall n n niteli i üzerine söz söylemek mümkün olabilir mi? Mimarl k kendi do all ndan, kentliye aidiyetinden s yr l p, ekstrem bir vurgu haline dönüfltü ü noktada kentle karfl laflma ad na yap lan mimarl k eylemleri (karfl laflman n di er anlam n n yar flma oldu unu da düflünürsek) kentle müsabaka haline mi dönüflmektedir? Mimarlar Odas zmir fiubesi 11

12 SÖYLEfi 14 Ekim Sal Konuflmac : hsan Bilgin Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Tematik Sunufl: Mimarl n Metropol Karfl s ndaki Hamleleri hsan B LG N 1953 y l nda Kastamonu da do an hsan Bilgin, 1980 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nde yüksek lisans n, 1990 y l nda ise doktoras n tamamlam flt r y l nda profesör ünvan n alm flt r y llar aras nda Y ld z Teknik Üniversitesi nde ö retim görevlisi olarak çal flm flt r. Modern dönem konut, yerleflme ve imar tarihleri ile 20. yüzy l mimarl üzerine çal flmalar yapan ve dersler veren Bilgin ayn zamanda proje yürütücülü üde yapm flt r y l nda Bilgi Üniversitesi nde Mimari Tasar m Yüksek Lisans Program n kurmufl olan Bilgin, ayn üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi dekanl görevini de yürütmüfltür. Pek çok yar flmada jüri üyeli i yapm fl olan Bilgin in, iki kitab ve pek çok yay mlanm fl makalesi bulunmaktad r. 12 Mimarlar Odas zmir fiubesi

13 PANEL 14 Ekim Sal Konuflmac lar: Günkut Ak n, hsan Bilgin Nevzat Say n, Tansel Korkmaz Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Vitra ile Mimari Keflif VIYANA-CHICAGO Metropol ve Mimarl k Bilgi-Mimarl k ö rencilerinin, "Dünya Kentleri" dersi kapsam nda 2006 y l nda Avrupa modernleflmesinin öncülerinden Viyana'ya, 2007'de ise dünyan n en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Chicago'ya gerçeklefltirdi i inceleme amaçl gezilerde, gözlemlenen, iki kent aras ndaki farkl l klar ve benzerliklerin irdelenece i panelde Günkut Ak n, hsan Bilgin, Nevzat Say n, Tansel Korkmaz gözlemlerini paylaflacak. Mimarinin bulundu u çevre içinde de erlendirilmesinin önemi vurgulanarak iki kentin fiziksel ve psikolojik etkileri ve metropol kavramlar üzerinde durulacakt r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 13

14 SÖYLEfi 15 Ekim Çarflamba Konuflmac : Ahmet Tercan Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Ahmet TERCAN 1964 te do an Ahmet Tercan, 1988 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun olmufltur. Ayn üniversitede 1990 y l nda yüksek lisans n, 1999 y l nda ise doktoras n tamamlam fl olan Tercan, y llar aras nda Pratt Institute / New York, Amerika da ö retim görevlisi olarak çal flm flt r y llar aras nda Utarit zgi Mimarl k Bürosu nda çal flm fl olan Ahmet Tercan, 1988 y l ndan bu yana Mimar Sinan Üniversitesi nde Ö retim Görevlisi olarak çal flmaktad r. Ayn zamanda, 1993 y l ndan bu yana ortaklar ndan oldu u Norm Mimarl k bünyesinde mimari proje ve tasar m çal flmalar n sürdürmektedir. 14 Mimarlar Odas zmir fiubesi

15 SÖYLEfi 15 Ekim Çarflamba Konuflmac : Philippe Rahm Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. Bir Mimar ve Uygulamalar : Thermodynamic Landscapes Philippe Rahm Icon dergisinin 2008 y l içerisinde seçti i en esasl 20 genç mimardan biri olan Philippe Rahm, mimarl k hayat na 1993 y l nda bafllad. Rahm, görülmeyenle u raflarak ve maddi olmayan fleylerle infla ederek, mimarl n en kuramsal kenarlar nda bir kariyer yapm flt r. Di er araçlarla alan yaratt çal flmalarda, mekan s - cakl k veya fl k dalga boyuyla tan ml yor. Avrupa n n farkl ülkelerinde ürün veren Rahm, ayn zamanda Cooper Union NY, Harvard School of Design, UCLA ve Princeton da ders vermektedir. Çevre zaman m z n temel meselesiyse flu yeflil mimarl k neden bu kadar fikir yoksunu ki? Günefl panelleri, ekili çat lar, izolasyonlu giydirmeler Çok s k c. Önceden belirlenmifl bir form ve iflleve sahip olmayan, ama mevsimsel veya hatta gün içindeki hava koflullar na sürekli olarak uyum sa layacak kadar esnek olan bir mimarl a ne dersiniz? Bu Fransa da, Nantes da bir köflk için bir teklif- Philippe Rahm dan s radan bir örnek sadece. Mimarlar Odas zmir fiubesi 15

16 SÖYLEfi 16 Ekim Perflembe Konuflmac : Tamer Baflbu, Hasan Özbay Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Tamer BAfiBU 1953 y l nda Ad yaman da do du y l nda Ankara DMMA Mimarl k Fakültesi nden mezun oldu y l nda Hasan Özbay ile TH Mimarl k grubu nu; 1987 y l nda Hasan Özbay ve Baran dil ile birlikte TH& D L Mimarl k Ltd. fiirketi ni kurdu. Girdi i 100 ün üzerinde yar flmada 12 si birincilik olmak üzere çeflitli ödül ve mansiyonlar kazand y llar aras nda Anadolu Üniversitesi Mimarl k Bölümü'nde ö retim görevlisi olarak çal flt y llar aras nda Türk Serbest Mimarlar Derne i nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi nde yar zamanl ö retim görevlisi olarak çal flmaktad r. Mimarlar Odas n n çeflitli kurullar nda görevler üstlenen Baflbu TSMD nin kurucu üyelerinden biridir y llar aras nda Mimarlar Odas zmir fiubesi baflkanl yapm flt r. Hasan ÖZBAY 1957 y l nda Ankara da do du y l nda Ankara DMMA Mimarl k Fakültesi nden mezun oldu. ODTÜ de yüksek lisans yapt y l nda Tamer BAfiBU ile TH Mimarl k Grubu nu; 1987 y - l nda Tamer BAfiBU ve Baran D L ile birlikte TH& D L Mimarl k Ltd. fiti. ni kurdu. Girdi i 100 ün üzerinde yar flmada 12 si birincilik olmak üzere çeflitli ödül ve (biri uluslararas olmak üzere) mansiyonlar kazand y llar aras nda Mimarlar Odas nda Genel Sekreter, y llar aras nda ise Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt. Oda n n Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri program n n kurucular ndan oldu ve 5 dönem çal flmalar n Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri Komitesi Baflkan ve Üyesi olarak yürüttü y llar nda ODTÜ de yar zamanl ö retim görevlisi olarak çal flt y llar aras nda Türk Serbest Mimarlar Derne i nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald y llar nda TSMD Mimar Dergisi nin Yaz flleri Müdürü, olarak ilk 12 say n n yay mlanmas nda rol ald y llar aras nda Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri Mimarl k Fakültelerinde yar zamanl ö retim görevlisi olarak görev yapt y l ndan itibaren Gazi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde yar zamanl ö retim görevlisi olarak görev yapmaktad r. 16 Mimarlar Odas zmir fiubesi

17 SÖYLEfi 16 Ekim Perflembe Konuflmac : Ted Cullinan Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. Bir Mimar ve Uygulamalar : Architecture and Gardening Ted CULLINAN RIBA 2008 Kraliyet Alt n Madalyonu sahibi Ted Cullinan; Cambridge, the Architectural Association and Berkeley de e itim alm flt r. Kraliyet Alt n Madalyonu hayat boyu gerçeklefltirilen çal flmalar n ölümsüzleflmesi için, ngiltere Kraliçesi taraf ndan onaylanan ve mimari aç dan uluslararas bir etkiye sahip olan bir veya bir grup kifliye 1848 y l ndan beri verilmektedir. Ödül genellikle modaya uygun bir binaya veya mimara de il kifliye ait bütün bir çal flmalara verilmektedir. Ödüle lay k görülenler aras nda Le Corbusier (1953), Sir Giles Gilbert Scott (1925), Frank Gehry (2000) and Archigram (2002) bulunmaktad r. Cullinan RIBA Stirling Ödülü jüri üyesidir.1987 de CBE, taraf ndan mimarl a vermifl oldu u katk dan dolay ödüllendirilen Cullinan 1989 da Kraliyet Akademisyenli ine seçilmifltir. skoçya Kraliyet ailesi taraf ndan 1995 te onursal üyeli e seçilmifltir. Kurucu üyesi oldu u Edward Cullinan Mimarl k ta çal flmalar na devam etmektedir. Mimarlar Odas zmir fiubesi 17

18 SÖYLEfi 17 Ekim Cuma Konuflmac : Can Çinici Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar Can Ç N C 1962'de do du. ODTÜ (MA 1989) ve Londra Architectural Association da (AA Grad Dipl 1991) e itim gördü. Kat ld ulusal ve uluslararas yar flmalarda pek çok ödül kazand te Isparta Forum ve Rekreasyon Merkezi Önerisi ile proje dal nda 4. Ulusal Mimarl k Ödülü'nü, 1995 de TBMM Cami ile Uluslararas A a Han Mimarl k Ödülü nü (B. Çinici ile beraber), 1999 da Tepe Mimarl k Vakf Ödülü nü ald. Çeflitli y llarda atölye yürütücüsü ve jüri üyesi olarak ODTÜ, YTÜ ve Bilgi Üniversitesi nde görev alm flt r. Birçok sergi, TV ve radyo program na kat lan Çinici, halen Çinici Mimarl k Ltd bünyesinde çal flmaktad r. 18 Mimarlar Odas zmir fiubesi

19 SÖYLEfi 17 Ekim Cuma Konuflmac : Emre Arolat Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak SMG Kredisi: 1 Bir Mimar ve Uygulamalar : zmir Projelerim Emre AROLAT 1982 de Galatasaray Lisesi ve 1986 da MSÜ Mimarl k Fakültesi nden mezuniyetinin ard ndan, y llar nda ABD Washington D.C. de Metcalf Mimarl k Bürosu nda yard mc mimar olarak, y llar aras nda ise Arolat Mimarl k bünyesinde tasar mc olarak çal flt. Halen mimari proje etkinliklerine 2004 y l nda Gonca Ç rako lu ile birlikte kurdu u EAA/Emre Arolat Architects te devam etmektedir. Kat ld ulusal ve uluslararas yar flmalarda birçok ödül kazanm flt r y l ndan beri gerek atölye yürütücüsü, gerek jüri üyesi olarak, UÜ, KÜ, ODTÜ, YTÜ de görev alm flt r. Halen kurucular aras nda yer ald Bilgi Üniversitesi Mimarl k Yüksek Lisans Program nda atölye yürütücülü ü yapmaktad r. Çeflitli yay nlarda makale ve deneme yaz lar yay mlanm flt r y l nda Dalaman Havaliman yap s Türkiye den kat l mlarda ilk kez uluslararas AR Award for Emerging Architecture, Highly Commended ödülünü kazanm flt r y l nda, Minicity Model Park projesi ise yine ilk kez Mies Van Der Rohe Avrupa Ödülleri kapsam nda seçilmifl projeler aras nda yer alm flt r. Ayr ca toplam dört kez Ulusal Mimarl k Ödülü, 2000 y l nda ise Tepe Mimarl k Kültürü Vakf n n Mimarl kta Yeni Aray fllar Ödülü nü kazanm flt r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 19

20 KONSER

21 KONSER 18 Ekim Cumartesi Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kapan fl Konseri: S bel Köse 1969 y l nda Ankara'da do du. TED Ankara Koleji'nin ard ndan OD- TÜ Mimarl k Fakültesi, Mimarl k Bölümü'nden ( ) mezun oldu. Caz müzi iyle ilgili ilk çal flmalar na üniversitede ö renci oldu- u y llarda bafllad. Türkiye'nin say l caz ustalar ndan biri olan Tuna Ötenel ile birlikte yapt çal flmalarla deneyim kazand. Bilkent Müzik ve Sahne Sanatlar Bölümü'nde halen ö retim görevlisi olan Janusz Szprot arac l yla Bilkent, Zwierdzyniec ve Pulawy'de (Polonya) seminerlere kat ld. Bu yaz okulu ve seminerlerde Deborah Brown, Rachel Gould, Elli Wright ve Joe Lee Wilson' n yönetiminde bireysel ve grup çal flmalar na kat ld. Ayfle Sezerman'dan flan ve Randy Esen'den özel dersler ald y l ndan bu yana Sibel Köse konserlerde, radyo ve TV programlar nda yer almakta, yerel ve uluslararas caz festivallerine kat lmaktad r. Bu festivallerin aras nda stanbul Caz Festivali, Kufladas Uluslararas Caz Festivali, Bodrum Musicorama Caz Günleri, Afyon Caz Festivali, ODTÜ Caz Günleri, Isparta SDÜ Caz Günleri, Festival of Jazz Standards (Siedlce - Polonya), Fete des Jazz (Paris - Fransa), Miedznaradowy Festiwal Pianistow Jazzowyc (Kalisz - Polonya), Jazz au Xiricourt (Xiricourt - Fransa) say labilir. Polonya'n n Zamosc kentinde düzenlenmifl olan Uluslararas Caz Vokalistleri Yar flmas 'nda Birincilik ödülü ald. Türkiye'de caz müzi iyle ad an lan tüm de erli müzisyenlerin yan s ra Jarek Smietana, Slide Hampton, Jean-Loup Longnon, Ricky Ford gibi uluslararas sanatç larla birlikte projelerde yer alm flt r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 21

22 ATÖLYELER

23 ATÖLYE 14 Ekim Sal Yürütücü: Reflit Soley Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kat l m 20 kifliyle s n rl ve mimarl k 2. s n f ö rencilerine yöneliktir. Tasar m Yöntemleri Mimarl k ö rencilerinin en tan ml sorunu probleme yaklaflma biçimidir, komik olan, problemler çözümlerini kendi içlerinde bar nd r rlar. Yaklaflma biçimi ve bu konudaki sistematik düflünce, mimarl k ö rencisinin kendi kimli ini kazanmas için çok önemlidir ki o kimlik ö rencinin yüre inde yaflatt, ö retim görevlisinin kafas nda tartt proje stüdyolar nda ö rencinin kendisini savunmas na ve anlams z öneriler çizmesine engel olup kimli inin daha h zl oluflmas nda etkili olacakt r. Bu stüdyo yürekten istenen tasar mlar n bir metodoloji ile nas l rasyonel hale getirilebilece i ve tasar m n dalgal denizlerde, virajl yollarda gitmedi ini, keyifli bir tren yolculu u oldu unu hissettirmek içindir. Her ö renci yüre inin projesini seçecek ve yolculuk bafllayacak Reflit SOLEY 1979 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun oldu, yüksek lisans n 1981 de Roma Üniversitesi Mimarl k Bölümü nde tamamlad. Ticaret, bankac l k ve biliflim sektörünün önde gelen firmalar na mimari kurum kimli i a rl kl projeler haz rlamaya devam ediyor. Soley çal flmalar na, 2002 y l nda Bozcaada da kurdu u Corvus ile ba c l k ve flarap üretimini dahil etmifltir. Mimarlar Odas zmir fiubesi 23

24 ATÖLYE 14 Ekim Sal Yürütücü: Burkay Pasin, Ruken Güleryüz Saat: Yer: Resim Heykel Müzesi / Konak SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. mimarl k ö rencilerine ve mimarlara yöneliktir. Müzik - Mimarl k: Ses - Mekan Bu atölye çal flmas n n amac ; müzikal formun görsele, mimari formun da iflitsele uyarlanma süreci ve alternatiflerini de erlendirmektir. Böylece bu iki farkl alg n n etkileflimi ve yarat c sürece katk s irdelenecektir. Burkay PAS N y llar aras nda Ortado u Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi nde mimarl k e itimi ald. Lisans e itimi süresince çeflitli mimarl k proje ofislerinde ve fakülte döner sermaye kapsam nda üretilen 8 y ll k lkö retim Okulu projelerinde çal flt. Mezun olduktan sonra Harmandal -Ulukent hafif çelik konstrüksiyon konut projelerinin tasar m ve uygulamas nda görev ald. Askerlik görevi süresince Yatakhane ve Revir kompleksi ile askeri gazino peyzaj düzenlemesi projelerinin tasar m ve uygulamas n gerçeklefltirdi. GAMA nflaat a ba l olarak Libya Mellitah Do al Gaz flantiyesinde Saha Mimar ve Tasar m Koordinasyon fiefi olarak ve daha sonra GAMA Ireland Ltd. e ba l olarak Dublin Balgaddy C konut flantiyesinde Kalite Kontrol fiefli i görevini sürdürdü y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dal 'nda "Mimarl k Okullar ndaki Temel Tasar m E itiminde Müzikal Kompozisyonun Kullan m Üzerine Bir Alan Çal flmas " bafll kl tez çal flmas n bitirdi. Halen zmir Ekonomi Üniversitesi Mimarl k Bölümü nde Ö retim Görevlisi olarak çal flmaktad r. Ruken GÜLERYÜZ zmir Ifl lay Sayg n Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi nde keman ve piyano e itimi alarak müzik e itimine bafllayan Ruken Güleryüz, y llar aras nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Teori-Kompozisyon Bölümü nde bafllayan lisans e itimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuar Müzik Ana Sanat Dal Kompozisyon ve Orkestra fiefli i Bölümü nde tamamlam flt r. Ayn üniversite de Alban Berg in Keman Konçertosu nun Analizi üzerine yüklek lisans e itimini tamamlayan Güleryüz, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dal nda Solfej derslerinde Ö retim Görevlisi olarak yer almaktad r. 24 Mimarlar Odas zmir fiubesi

25 ATÖLYE 15 Ekim Çarflamba Yürütücü: Ahmet dirligil Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kat l m 12 kifliyle s n rl olup, mimarl k 3 ve 4. s n f ö rencilerine yöneliktir. Eski ve Yeni - Kentteki De iflimler ve nsanlar Ahmet D RL G L 1955 y l nda Bursa da do an Ahmet dirligil, 1983 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi nden yüksek mimar olarak mezun olmufltur y llar aras nda Utarit zgi, Ali Muslubafl, Mustafa Demirhan Mimarl k Bürosu gibi özel mimarl k bürolar nda, y llar aras nda ise fievki Pekin ile çal flm flt r. Viyana da Prof. Roland Rainer bürosunda 3 ay çal flan dirligil, 1983 y l nda Viyana ya yerleflerek Mag. Arch. Walter Stelzhammer ile çeflitli mimari proje ve uygulamalar gerçeklefltirmifltir.1984 y l nda Viyana Teknik Üniversitesi nde Bursa daki Kapl calar n Avusturya Termal Tesisleri incelenerek yenilefltirilmesi konulu doktora çal flmas na bafllam flt r da Bodrum a yerleflen ve fians Mimarl kuran dirligil, çal flmalar na mimari tasar m ve uygulamalar n yan nda çeflitli yurtiçi ve yurtd fl konferans ve yay nlar ile devam etmektedir. Bodrum çevresindeki yerel mimariden esinlenerek günümüz ihtiyaçlar na cevap verecek ça dafl bir mimari oluflturmay amaçlamaktad r. Arazide bulunan a açlar, topo rafya, rüzgâr yönü gibi do al veriler ile tasar m flekillendirmektedir. Çal flmalar n n özelli i do aya ve yerel kültüre uygun ve sayg l olmas d r Uygulamalar nda konut projelerinin yan s ra otel ve hamamlar da bulunmaktad r. Restorasyon çal flmalar genellikle Bodrum daki eski tafl evlerden oluflmaktad r. Ayr ca, termal tedavi merkezi, SPA, sa l k merkezi, modern ve geleneksel hamamlar ile ilgili dan flmal k, tasar m ve uygulamalar yapmaktad r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 25

26 ATÖLYE 15 Ekim Çarflamba Yürütücü: Zehra Ersoy, Görkem Dizdar Saat: Yer: Akademi KSEV Mithatpafla Cad. No:148 Karatafl Kat l m 12 kifliyle s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. Karfl laflmalar: Mimarl k ve Dans Atölye çal flmas mimarl k ve dans gibi iki farkl disiplini, bedenmekan iliflkileri ortak paydas nda buluflturuyor. Geçti imiz aylarda bir benzerini gerçeklefltirdi imiz dansedenbedenler adl atölye kapsam nda çal flt m z performans temas n n ard ndan bu kez hareket kavram na yo unlaflaca z. Mekan, mekandaki hareketler ve hareketlerle karfl l kl oluflan bedensel tepkilerin ifade alan olan dans, yine mimarl kavramak için bir araç olarak kullanaca z. Bizler yani mimarlar, mekan alg layanlar n ya da öznelerin deneyimlerinin ne ölçüde fark nday z? Dans n, dans edenin fark ndal na ne denli yaklaflabilecek, duyarl l klar m z ne kadar gelifltirebilece iz? Bu k sa atölye özellikle mimarl k ö rencileri için bu alana bir girifl çal flmas olmay, mekana ve mimarl a farkl bir bak fl aç s kazand rmay hedefliyor. Zehra ERSOY Orta Do u Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden 1990 y l nda mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora e itimini zmir Dokuz Eylül Üniversitesi nde yapt y l ndan bu yana ayn fakültede yard mc doçent olarak mimari tasar m ve iç mekan tasar m stüdyolar nda e itim vermektedir. Akademik çal flma alan insan-mekan iliflkileri, çevre- davran fl bilimleri olup ev mekan, özel alan ve konut kültür iliflkileri üzerine araflt rmalar bulunmaktad r. Mimari tasar m e itimi alan nda, stüdyo çal flmalar n n yan s ra, mekan deneyi, alg, beden, hareket iliflkileri üzerine düzenledi i ve yürüttü ü çeflitli deneysel atölyeleri ve çal flmalar vard r. Görkem D ZDAR 1979 zmir do umlu olan Dizdar, 1995 y l nda bafllad Bale ve Modern Dans e itimini daha sonra eflli danslar ve karakter danslar ile çeflitlemeyi tercih etti y l nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon e itimine bafllad.1999 y l nda Tango ya ilgi duyarak Metin Yaz r ve Baila Tango ile Arjantin Tango çal flmalar na bafllad. Ayn y l DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu nda Dansterapi çal flmalar n bafllatm flt r y l nda Profesyonel Dansç larda Kas skelet Sistemi Yaralanmalar konulu tezini tamamlam flt r y l nda Smyrna Dance Studio yu kurdu. Halen Smyrna Dance Studio da e itim vermektedir. 26 Mimarlar Odas zmir fiubesi

27 ATÖLYE 16 Ekim Perflembe Yürütücü: Ahmet Tercan Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kat l m 20 kifliyle s n rl ve 2. s n f ve üzeri mimarl k ö rencilerine yöneliktir. Beklenti, Geçifl ve Toplanma için bir Yer yapmak Konu: Hipotetik vaziyet plan verilen bir kentsel çevrede beklenti, geçifl ve toplanma ifllev soyutlamalar için mekânsal düzenlemeler ve elefltirel analiz Yöntem: Atölye, esas olarak YAPMA n n önceli i ve anlam n vurgulamak üzere tüm çal flman n maketle gerçekleflmesini öngörür. Kat l mc lar, 1. bölümde verilen YER ve SOYUTLAMA lar için önerdikleri tasar m n 1/100 ölçekte karton malzeme a rl kl bir çal flma maketi YAP arlar. Maket çizimle desteklenebilir, ama baflat medya, temsil modeli makettir. kinci bölümde, bir jüri üyesi takviyesi ile tüm kat l mc larla maketler üzerinden kavramlar ve yaklafl mlar tart fl l r ve tan mlan r. Her tasar m için geçerli olacak bir mimari elefltiri yöntemi tan mlan r ve projeler tek tek elefltirilir, de erlendirilir. Maket YAPAN ve jüriye kat lan tüm ö rencilere kat l m belgesi verilir. Ahmet TERCAN 1964 te do an Ahmet Tercan, 1988 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden mezun olmufltur. Ayn üniversitede 1990 y l nda yüksek lisans n, 1999 y l nda ise doktoras n tamamlam fl olan Tercan, y llar aras nda Pratt Institute / New York, Amerika da ö retim görevlisi olarak çal flm flt r y llar aras nda Utarit zgi Mimarl k Bürosu nda çal flm fl olan Ahmet Tercan, 1988 y l ndan bu yana Mimar Sinan Üniversitesi nde Ö retim Görevlisi olarak çal flmaktad r. Ayn zamanda, 1993 y l ndan bu yana ortaklar ndan oldu u Norm Mimarl k bünyesinde mimari proje ve tasar m çal flmalar n sürdürmektedir. Mimarlar Odas zmir fiubesi 27

28 ATÖLYE 16 Ekim Perflembe Yürütücü: Hikmet Gökmen Saat: Yer: Resim Heykel Müzesi / Konak lkö retim okullar 4 ve 5. s n f ö rencilerine yöneliktir. Çocuk ve Mimarl k 2008 y l Dünya Mimarl k Günü temas Daha Güzel Bir Gelece- in Mimar Çocuklar Olsun olarak belirlenmifltir. Bu do rultuda bu y l düzenlenen atölye çal flmas nda çeflitli oyunlarla ve bulmacalarla çocuklar n mimarl k kültürü üzerine düflünmelerini sa lamak ve çocuklar n kent ve mimarl kla kurduklar iliflkinin temelini güçlendirmek amaçlanmaktad r. Tan flma ve tart flma ortam ndan sonra çocuklarla birlikte karar verilen bir konu üzerine atölye çal flmas gerçeklefltirilecektir. Hikmet GÖKMEN 1959 y l nda Manisa K rka aç da do du y l nda Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarl k Bölümü nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde 1985 y - l nda yüksek lisans ve 1993 y l nda doktora programlar n tamamlad y l ndan beri Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nde ö retim görevlisi olarak çal flmaktad r. Mimarl k e itimi, konut ve kültür, küçük konut kullan c lar ve kullan m özellikleri, okul öncesi e itim ve anaokullar, çocuk ve konut çevreleri konular nda çeflitli araflt rmalar vard r. 28 Mimarlar Odas zmir fiubesi

29 ATÖLYE 17 Ekim Cuma Yürütücü: Ahmet Özgüner Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Kat l m 20 kifliyle s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. Kentle Karfl laflma - lar Ahmet ÖZGÜNER ODTÜ Mimarl k Bölümü mezunu olan Ahmet Özgüner, yüksek lisans n Amerika Birleflik Devletleri Carnegie Mellon Üniversitesi nde yapm flt r. Yaklafl k 15 y l yurt d fl nda çal flt ktan sonra 1991 den itibaren stanbul da kurdu u Paralel 41 Mimarl k bürosunda mimari proje çal flmalar n sürdürmektedir. Ayr ca 2000 y - l ndan beri yar zamanl ö retim görevlisi olarak çal flan Özgüner, diploma projesi koordinatörlü ü ve stüdyosu yöneticili i yapmaktad r. Habitat s ras nda düzenlenen Dünya Kenti stanbul Sergisi ile bafllayan sergi alan tasar m, Bin Tanr l Halk: Hititler, Alaeddin in Lambas : Anadolu da Selçuklu Ça Sanat ve Sultan Alaeddin Keykubat, "Top Bir Dünyad r" etkinlikleri kapsam nda düzenlenen futbol sergisi, Cumhuriyet Dönemi 75.y l Sergisi, Mimar Clemens Holzmeister Sergisi ve son olarak Aflk Oca nda Can Olmak - nsanl n Miras : Mevlana Celaleddin-i Rumî Sergisi ile Arkeoloji Müzesi ndeki Marmaray kaz s nda ç kan kal nt lar n yer ald Gün Ifl nda Marmaray, Metro, Sultanahmet Kaz lar nda stanbul un Sekiz Bin Y l sergileri ile devam etmifltir. Sergi tasar mlar d fl nda Paralel 41 mimarl k ofisi olarak; ofis, konut, AR-GE binas tasar mlar ve restorasyon projeleri üzerinde çal flmaktad r. Mimarlar Odas zmir fiubesi 29

30 ATÖLYE 17 Ekim Cuma Yürütücü: Emel Kay n Saat: Yer: Resim Heykel Müzesi / Konak SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifliyle s n rl d r. Kenti Kavramak: K y dan ve çeriden Okumalar Bu atölye, zmir e yönelik kentsel, mimari, yaflamsal kavray fl, kentin k y dan içeriye uzanan ve hem de iflken hem de ortak karakteristikler gösteren yatay katmanlanmas na odaklanarak irdelemeyi hedeflemektedir. Kentin flimdiki ve geçmifl zamanlar aras nda de iflen mekânsal kesitleri kadar, sosyo-ekonomik, kültürel vb. parametreler aç s ndan çeflitlenen yüzlerinin sunaca farkl kavray fl olas l klar n n pefline düflmek, atölyenin temel meselesini teflkil etmektedir. Böyle bir kapsamda kavray fl, yaln zca kentin bireye sundu u dura an ya da devingen görüntüler arac l yla d fltan içe geliflen bir mekanizma olarak de il; ayn zamanda bireyin kendi duyular yla alg layabildi i kaygan kentsel gerçeklik arac l yla içten d fla geliflen bir mekanizma olarak da ele al nmaktad r. Atölye, kenti, k y dan içeriye do ru yer de dolafl rken gerçeklefltirilecek gözlemler, öznel deneyimler, tart flmalar arac l - yla oldu u kadar; yer in karmaflas n n, çekicili inin, deviniminin devre d fl kald kapal mekânda da çözümlemeyi deneyecek ve bu kapsamda kentsel gerçekli in kavranmas na yönelik sorular üretmeye çal flacakt r. Emel KAYIN DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü'nde ö retim üyesi olarak görev yap yor. Kenti ve mimarl farkl boyutlar yla kavramay ve bu kavray fllar üzerinden yeni sorgular üretmeyi benimseyen bir çerçeve içinde çal fl yor. zmir kenti bafll ca çal flma alanlar ndan birini teflkil ediyor. Mimarl n ve koruman n kurampratik alanlar na iliflkin yay mlanm fl çeflitli çal flmalar ile otel kurumunun modern bir unsur olarak ortaya ç k fl evresini sorgulad - " zmir Oteller Tarihi" adl bir araflt rma kitab var. 30 Mimarlar Odas zmir fiubesi

31 ATÖLYE 18 Ekim Cumartesi Yürütücü: Okan Y lmaz Saat: Bafllang ç Yeri: Atatürk Kültür Merkezi / Konak Mimarl k ö rencilerine yöneliktir. 3 er kiflilik gruplar halinde baflvurulmal d r. Kentte Mekan Bulmacas Kent merkezinde çeflitli mekanlar ve binalar izleri sürülerek avlanacak ve hedef noktaya ilk ulaflan ekip oyunu kazanacakt r. Bafllang ç noktas ndan ellerinde ipuçlar ile oyuna bafllayacak ekipleri, her bulmaca baflka bir ipucuna her ipucu baflka bir bulmacaya yönlendirecektir. Kenti ve kenti oluflturan mekanlar, binalar baflka bir yönden okumalar beklenen mimarl k ö rencilerinin, kurduklar 3 kiflilik ekiplerle giz çözme, h zl düflünme ve çabuk karar verip hedefe yönelme becerilerini sergilemeleri yan s ra kente ve mekanlar na yükledikleri anlamlar çeflitlendirip geniflletmeleri de hedeflenmektedir. Bir tam gün sürecek oyun, ekiplerin son hedefi bulmalar yla bitecek ve ilk üç ekibe ödül verilecektir. Sahas kent merkezi olan oyunun kentlilerin de ilgisini çekmesi beklenmektedir. Kuraca n z üç kiflilik ekiplerle sizi bekliyoruz... Ali Okan YILMAZ 1973 y l nda Sakarya da do an Y lmaz, zmir Atatürk Lisesi ni bitirdikten sonra üniversite ö renimi yapmak üzere Ankara ya gitti y l nda ODTÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k bölümünde okurken iyi mekan n yaflam kalitesi ve kiflisel verimlilik anlam na geldi ini kavrad. Mezun olduktan sonra Karaaslan Mimarl k ta bir y l mimar olarak çal flt ve Mimarl k yapmak üzere zmir e döndü y l ndan itibaren serbest mimarl k yapan A.Okan Y lmaz, 2000 y l nda Portal Mimarl k Ltd.fiti. nin iki kurucu orta ndan biri oldu,. Mimari proje ve uygulama çal flmalar na halen ayn flirket bünyesinde devam etmektedir. Mimarlar Odas zmir fiubesi 31

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Tescilli Kabuk Yeni Fonksiyon

Tescilli Kabuk Yeni Fonksiyon 40 YAPI TANITIM Tescilli Kabuk Yeni Fonksiyon 950 YILINDA AÇILAN YARIfiMADA ELDE ED LEN T.C. ESK MERKEZ BANKASI B NASI, TASARIM KAL TES TESC LLENEN ÖZGÜN KABUK LE MEKÂNSAL KURGUSU ZEDELENMEDEN YEN FONKS

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

: 2000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 2000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 2000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var.

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Proje Tan t m Neler yapaca z? stanbullu çocuklar binlerce y ll k efsanevi bir geçmişe

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Pazartesi. Meslekte 30 ve 50. Y l Plaket Töreni. Dayan flma Mimarl Sergisi Aç l fl Mimarl k Günü Kokteyli Bandosol Grubu Konseri

Pazartesi. Meslekte 30 ve 50. Y l Plaket Töreni. Dayan flma Mimarl Sergisi Aç l fl Mimarl k Günü Kokteyli Bandosol Grubu Konseri M MARLIK HAFTASI 02-08 EK M 2017 ETK NL K PROGRAMI TEMA KL M DE fi KL Ç N HAREKETE GEÇ! Saat 17.00 Tören Saat 18.00 Aç l fl Kokteyl 02 EK M Pazartesi Aç l fl Konuflmalar Meslekte 30 ve 50. Y l Plaket Töreni

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark

Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark Proje Müeelifi dare Yüklenici Firma flletme Ana Tafleron Statik Proje Tesisat Projesi Elektrik Projesi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ

TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ TAR H HAVAGAZI FABR KASI KÜLTÜR MERKEZ Proje Yeri zmir Restorasyon Projesi Es Yap fiehircilik Mimarl k Restorasyon San. Tic. Ltd. fiti. Çevre Düzenleme Projesi zmir Büyükflehir Belediyesi Etüt Proje Müdürlü

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI Yarışmacılar, sorularını 9 ŞUBAT 2016 saat 17.00 ye kadar Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GTM 084 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yürütme kurulu kimler? Prof. Dr. Aslıhan Tavil Doç. Dr. Meltem Aksoy Y.Doç.Dr. Yıldız Salman Y. Doç. Sait Ali Köknar Y. Doç. M. Cem Altun

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı