Av. Kiirgat Bafra. Tunus Cad. No:2113 Kavakhdere - ANKARA. : Sa$lrk Bakanlr$r. g Av. Hatice Ozcan Kcik (Hukuk Mugaviri)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Av. Kiirgat Bafra. Tunus Cad. No:2113 Kavakhdere - ANKARA. : Sa$lrk Bakanlr$r. g Av. Hatice Ozcan Kcik (Hukuk Mugaviri)"

Transkript

1 DAN.tgIAy onbegtnctdatf 'E Esas No = Davacl ve Yiirifitmenin Durdurulmasrirr isteven : Turk rabipleri Birri$i Merkez Konseyi Vekili Av. Kiirgat Bafra Davah Tunus Cad. No:2113 Kavakhdere - ANKARA : Sa$lrk Bakanlr$r g Av. Hatice Ozcan Kcik (Hukuk Mugaviri) Saglrk Bakanlr$r Ek Hiz:met Binasr,Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 K:11 \} +.z?.r f,i',tl\ a {K" :, ilji*,l Bagkanlrgr o,. l r--,;"'.'. -1 '!',)o rt Kolej- ANKARA istemin 6zeti : tarih ve sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan Ozel Halstaneler Ycinetmeli$inde Degigiklik Yaprlmasrna Dair ycinetmeligin l3.maddesi ile degigtirfilen esas Ycinetmeligin Ek 5.maddesinin (e) bendinin 4.frkrasrnrn eksik dtrzenleme nedeniyle; 9.maddesi ile de$igtirilen esas ycinetmeligin Sl.maddesinin l.frkrasrnrn 2.cumlesinde yer alan "...ayrrntrlr ddkumunir ve..." ibaresinin, l3.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli{in Ek 5.nfaddesinin (e) bendinin l.frkrasrnrn birinci ve 0guncii cirmlesinin, l3.maddesi ile de$igtirilen esas Ydnetmeli$in Ek 5.maddesinirr (e) bendinin 3.frkrasrndaki "yag haddinden/kadrosuzlu$ nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrrldrktan sonra yag haddine ulagmtg olan tabipler fle kamu kurum ve kuruluglarrndan altrnrg yagtnt doldurduktan sonra..." ibaresinin, 13.madde$i ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek 5.maddesinin (e) bendinin 5.frkrastntn, 13.madde$i ile esas Ycinetmelilin Ek 5.maddesininr l.ftkrasrnrn (i) bendinin sonuna eklenen iki cumlenin, ]13.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Ek S.maddesinin l.frkrasrna eklenen (n) bendinin, 14.madde[si ile degigtirilen esas Ycinetmeli$in Ek O.maddesinin 2. ve 4.fkralannrn, ls.maddesi ile de$igtirlilen esas Ycineimeli$in Gegici g.maddesinin, 2O.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeligin eki Ek-2 "Ozel Hastaneler Denetim FormLl"nun "1. Bcilirm: Faaliyete Esas Bilgiler" ktsmtntn 39.slatrrrnrn (a) ve (b) bentlerinin hukuka uygun olmadl{r, uygulanmasr halinde telafisi gug v1e imkanstz zararlarn olugaca$r ileri siiriilerek iptali ve yilriitmenin durdurulmasr istenilmelktedir. Savunmanln lbzeti : Ozel hastane ve vaklf iiniversitesi hastanelerinde galtgacak 2547 sayfi Kanuna tabi profescir ve dogent karjrolarrnda gcirev yapan ci$retim iiyelerinin muvafakatleil'inin alrnmasr gerektijinin zaten Kanunda agrkga belirtiledi$i, satrg figi veya fatura ekinde vqtrilecek belgede sadece ircret konusr.l bilgilerin yer alaca$r, hastanrn kigisel verilerinin bulunacaltna iligkin iddialarrn tamamen varsaylm oldu{u, irlkenin tamamrna ycinelik kaliteli ve ulagtlabilir bir safllrk hizmeti sunulabilmeriinin Anayasa ve cizel kanunlar uyarlnca Sa$ltk Bakariihdr'nrn gcirevi oldu$u, sa$llk insan giicii, sa$hk tesisi, ileri teknoloji ve finansman gibi sa$lt$:p ayrrlan kaynaklarrn dengeli da{rlrmrnrn amaglandr$r, universitelerde gcirev yapan cigretim ilyelerinin go$unlu$unun yag ortalamastnrn 55 olmasr nedeniyle 0niversitelerin e$itim kfldrolannrn bogalmasrna sebebiyet verilmemesi ve trp e$itiminin sekteye u$ratrlmamast amactylf kamu kurum ve kuruluglanndan 60 y'sg'n' doldurduktan sonra emekli olan tabiplerin istisnai olarak gahgabilmelerine ycinelik dirzenleme yaprldr{r, muayenehanesi bulunan tabiplerin 121$ sayrh Kanunun l2.maddesi uyarrnca rizel hastanelerde gahgabildikleri, buna ek olarak cizel hastanelerde ncibet tutabilmelerine yr5nelik de dtjzenleme yaprldr$r, hekimin bagka bir ildeki cizel hastanede galrgabilmesinin hekime ulagma hakkr kapsamrnda de$erlendirilmesi gerelktidi, Planlama ve istihdam Komisyolru'nda hekimlere ycinelik ig ve iglemlerin yiiriitulmedi$i, bu nedenle de davacr birli$e komisyonda yer verilmedi$i, idari tedbir? UYAP Bilisim sisteminde ver alan bu dokumana httlr://vatandas.uvap.sov.tr adresinden 9/iSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928: kodu ile erisebilirsiniz.

2 DAN.rgIAy onbe$tnctdatfte niteli$indeki yaptrrrmlafrn kanuni yetkiye dayanrlarak getirildigi, Reklam I 3 t * q oldu$u, ycinetmelik de$igikli$i ile estetik iglemlerinin bu iglernlere cizgu olarak olugturulacak birimlerde ve ilgili tabip veya uzman tabiplerin trbbi uygulamasr geklinde yaprlmasrnrn amaglandt$1, davantn Vle yurlitmenin durdurulmasr isteminin reddi gerektigisavunulmaktadrr. Danr$tay Tetkifr Hdkimi D[is[incesi veril mesi gerektigi dirg(lniilmektedir. :A. Habip Yrldrrrm : Yur[rtmenin durdurulmasr istemlerinin reddine karar TtiRK rvril-leriadtna Hijk0m veren Danrgtay Onbeginci Dairesince davall idarenin savunmast alrndlktan sonra incelenmesine karar verilen yurutmenin durdurulmasr istemi, savunmantn geldi$i gciru lmekle yeniden incplendi, geregi goriigiild t : Dava, t14 tarih ve sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ozel Hastaneler Ycinetmeli$inde De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ycjnetmeli$in 'n3.maddesi ile degigtiriten esas Ycinetmeli$in Ek S.ma0ldesinin (e) bendinin 4.frkrasrnrn eksik rlijzenleme nedeniyle; g.maddesi ile de$igtirilen esas Y(lnetmeligin 5l.maddesinin l.frkrasrnrn i2.ctimlesinde yer alan "...aynntrlr dcikumiinli ve..." ibareqiinin, l3.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek 5.maddesinin (e) bendinin l.ftkrastntn birinci ve ugiincu citmlesinin, l3.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek 5.maddesinin (e) bendinin 3.frkrasrndaki "Yag haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrrldrktan sonra yag fraddine ulagmrg olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluplartndan altmrg yagrnr doldurduktan sonra..." ibaresinin, l3.maddesi ile degigtirilen esas Ycjnefmeli$in EkS.maddesinin (e) bendinin S.frkrasrnrn, l3.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Ek 5.maddesinin l.frkrasrnrn (i) bendinin sonuna eklenen iki ctrmlenin, l3.maddesi ile esas Ycinetmeli{in Ek 5.maddesinin 1.frkrasrna eklenen (n) bendinin, l4.maddesi ile degigtirilen esas Ycinetmeli$in Ek O.maddesinin 2. ve 4.tkralannrn, ls.maddesi ile de$igtirilen esas lycinetmeli$in Gegici g.maddesinin, 2r0.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in eki Ek-2T,'6zel Hastaneler Denetim Formu"nun "'1. Bciliim: Faaliyete Esas Bilgiler" klsmtntn 39.sattrtntn (a) ve (b) bentlerinin iptali ve yiirttnrelerinin durdurulmasr istemiyle agrlmrgtrr. Davantn durumu ve uyugmazh{rn hukuki niteligine gdre,21.w.2a14 tarih ve sayrlr Resmi Gazetedql yayrmlanan Ozel Hastaneler Ycinetmeli$inde De$igiklik yaprlmastna Dair Ycinetmeligin 13.4taddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek 5.maddesinin (e) bendinin 4.ftkrastntn eksik diizenleme nedeniyle; g.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in 5l.maddesinin l.frkraqlrnrn 2.ciimlesinde yer alan "...ayrrntllt dokirmunu ve..." ibaresinin, l3.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek S.maddesinin (e) bendinin l.frkrasrnrn birinci ve ltgijnc0 ctimlesinin, l3.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli{in Ek S.maddesinin (e) bendinin 3.ftkrastndaki "Yag haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrtldtktan sonra yag haddine ulagmrg olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluglarrndan altmrg yagtnt doldurduktan spnra..." ibaresinin, l3.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeligin Ek 5.maddesinin (e) bendlinin S.frkrasrnrn, l3.maddesi ile esas Ycinetmelifin Ek b.maddesinin l.ftkraslntn (i) bendinirt sonuna eklenen iki cumlenin, l3.maddesi ile esas Ycjnetmeli$in Ek 5.maddesinin l.frkrastqa eklenen (n) bendinin, l4.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek G.maddesinin 4. frklasrnrn ve 20.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in eki Ek-2 "Ozel 2 UYAP Biligim Sisteminde yer alan bu dokiimana htt6i://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9/jSVXw - 4XRu21W - vunrten - SMC928: kodu ile eri5ebilirsiniz

3 .!/ T.C. DAN.r9IAy onbe$tnc DAtNtE 7..i il + Iq (b) bentlerinin yilrutmesinin durdurulmasr istemine iligkin olarak; 2577 saytlr idari Yargllama Usuli.i Kanununun 21t. maddesinde cingcirtrlen kogullarrn bu agamada gergeklegmedigi anlagrlmaktadtr. Dava konusu Yiinetmelli{in l4.maddesi ile de$igtirilen esas Yilnetmeli$in Ek O.maddesinin 2. flkraglntn iptali istenrinin incelenmesi: tarlih ve saytlt Resmi Gazete'de yaylmlanan Ozel Hastaneler Ydnetmeli$i'n bu ycjndl> birdilzenleme bulunmamakla birlikte, tarih ve sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan Ozel Hastaneler Ycinetmeli$i'nde Degigiklik yaprlmasrna Dair Ycinetmelik ile esas Y"dnetmeli$e eklenen Ek Madde 4'te, lbakanlrkga, saglrk hizmeflerinin, demografik yapt ve qpidemiyolojik cizellikler de gciz cinunde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun vie verimli gekilde sunulmasr, saglrk kurum ve kuruluglarrnrn hizmet kapasiteleri, sa$hk inqian gucti ile gagdag trbbi bilgi ve tekrrolojinin irlke diizeyinde dengeli da$rllmrntn sa$lanmaqt, koruyucu sa$lrk ve acil sa!lrk hizmetleri gibi igbirligi halinde hizmet sunumunun gerekli ol(lugu alanlarda uygun kapasitenin olugturulmast, kaynak israfr ve atll kapasiteye yol agrlmaqnast amaglarr do$rultusunda, faaliyetiner ihtiyag duyulan saglrk kurum ve kuruluglan ile bunlara ait sa{lrk insan gticu, trbbi hizmet b,irimleri ve nitelikleri ile teknoloji yo$unluklu tlbbi cihaz 1da{rhmr alanlarrnda kamu ve dzel sektdru kapsayacak gekilde planlama yapaca$r h0kiim alttna altnmrg, tarih ve27166sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ozel HastanelerYcinelrneli$i'nde De$igiklikyaprlmasrna Dair Ycinetmeli{in l5.maddesi ile esas Ycinetmeli{e eklenen Ek Madde 6'da, Ek 4.maddeye gcire yaprlacak planlamalann ilandan cince de$erlendirilmesi, planlama gergevesinde ylir0tuls6 uygulamalara yaprlacak itirazlann de$erlendirilmesi ve Eiakanlrkga ihtiyag duyulacak di$er konularda gcirug alrnmasr amacryla Planlama ve istihdam f(omisyonu olugturulaca$r, Komisyonun, Genel Mtrdiirlit$un ba$lr oldugu Mlistegar Yardrmcrsrnln bagkanlr$rnda, a) Genel Mijd[rr, b) Genel Mudur[i$iin ilgili Genel Mitdiir Yardtmctsl, c) {emel Saglrk Hizmetleri Genel Mudiiri.i, d) Bakanhk l. Hukuk Mugaviri, e) Bakanltk Strateji Geligtiirme Bagkanr, f) Bakanlrk PersonelGenel Mtldilrir, g) Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birli$inden sqglrk sektcirtiyle ilgili iki temsilcinin katrhmryla olugaca$r, ancak Bakanlrk planlama ve istihdam komisyonuna Sosyal Glivenlik Kurumundan, Devlet Planlama Tegkilatr Mirstegarlr$tndan ve Yliiksek Ogretim Kurumundan komisyon uyesi olarak en az daire bagkanr seviyesinde birer yet(ili gagtrabilece$i belirtilmig; tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrmlana4r Ycjnetmelik degigikligi ile "Komisyonun, Bakanlrk Miistegarr veya gcirevlendirece$i bir yqtkili bagkanlrf rnda, Genel Mirdijrltik, Bakanlrk Hukuk M0gavirli$i, Strateji Geligtirme Bagkanlt$tr1dan birer iiye ile Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi Tiirkiye Saglrk Kurumlarl Meclisinden iki uyeden kurulaca{r, komisyona, yiiksekci$retim, planlama ve sosyal gltvenlik uygulamalan ile ilgili konular igin ilgili kurumlardanr iiye davet edilebilece{i kurala ba$lanmrgtrr. Dava konusu tarih ve sayrlr Res;mi Gazetede yayrmlanan 6zel Hastaneler Ycinetmeli(iinde De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin l4.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Ek 6.minddesinin ikinci frkrasrnda degigiklik yaprlarak, "Komisyon, Bakanlrk Mustegarr veya gdrevlqndirecedi bir yetkili bagkan[$rnda: UYAP Biliqim Sisteminde yer alan bu doki.imana httfir://vslun4ur.utap.gov.tr adresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928: kodu ile erigebilirsiniz.

4 DAN.t$IAy onbegtnctdathte a) Genel Mirdun veya yardrmcrsr, b) Bakanhk Hulrruk M0gavirliginden bir temsilci, c) Bakanlrk Strqrteji Geligtirme Bagkanlr{rndan bir temsilci, g) Ttirkiye Kamlr Hastaneleri Kurumundan bir temsilci, d) T0rkiye Halk Saglrgr Kurumundan bir temsilci, "tff.d*i*'.{*,. lf!t z-z-:\ \ tti '^-\ ;.. /ti.' ^-\.. r ).\-..^/ ):- e) Tiirkiye Odallar ve Borsalar Birli$i Tiirkiye Saghk Kurumlarr Meclisinden bir temsilci, fl 6zel hastanelere ait derneklerden en gok tuzel kigi tiyrssiolan dernek temsilcisi, g) Ayakta Teglhis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$hk h(uruluglarr Hakkrnda Ycinetmelik kapsamtndaki 6zel salihk kuruluglanna ait derneklerden en gok ttizel kigi uyesi olan dernek temsilcisi, olmak ttzefe dokuz uyeden kurulur."... hukmii getirilerek, cinceden planlama ve istihdam Komisyonu'nda bulunmayan, Ttrrkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Ttirkiye Halk Saglr$r Kurumu temsillcilerinin, cjzel hastanelere ait derneklerden en gok tuzel kigi lryesi olan dernek temsilcisinin vp Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Crzel Sadlrk Kuruluglan Hakkrnda Ycinetmelik kapsamrn{aki cjzel sa$lrk kuruluglarrna ait dernekl,erden en gok tiizel kigi iiyesi olan dernek temsilcisinin de kurulda yer alaca$r diizenleme altrna ahnmrgtrr. Davact taraftndan, dava konusu duzenleme ile Planlama ve istihdam Komisyonu'nun yaprsl de$igtirilmekle $irlikte Komisyonda Ttrrk Tabipleri Birlilji'ne yine yer verilmedigi, Birti{in Komisyonda yer almalsr gerekti{i, dava konusu maddenin bu agrdan eksik dtizenlendi$i ileri s0rtlmekte, davalt idape tarafrndan ise, muayenehanelerin planlama kapsamlnda olmadrklarr, Planlama ve istihdarn Komisyonu'nda hekimlere ycinelik ig ve iglemlerin yiiriitillmedi$i, bu nedenle de davact birliige komisyonda yerverilmesine gerek olmadr!r savunulmaktadrr. Anayasantn 56. maddesinin 1. frkrasrnda, herkesin, sa$hklr ve dengeli bir gevrede yagama hakktna sahip oldugu; 3. frkrasrnda, Devletin, herkesin hayatrnl, beden ve ruh sa$1gr iginde surdurmesini sqflamak; insan ve madde gtrcunde taserrruf ve verimi artrrarak, igbirli$ini gergeklegtirmek amaptyla sa$lrk kuruluglarrnr tek elden planlayrp hizmet vermesini diizenleyecegi; +. ftkrqstnda, Devletin, bu gcirevini kamu ve ci,zel kesimlerdeki sa$hk ve sosyal kurumlartndan yararlarlarak, onlarrdenetleyerek yerine getirecra{i hiikme ba$lanmrgtrr saytll Sa$hk Hizmetleri Temel Kanunu'nun; 3. nraddesininl/(a) bendinde, sa$hk kurum ve kuruluglarrntfl yurt sathrnda egit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak gekilde Sa$hk ve Sosyal Yardlm Bakanl;$rnca, di{er ilgilibakanlrklarrn da gcirirgii alrnarak pldnlanaca$r, koordine edilece$i, mali ycinden desteklenece$i ve geligtirilecegi; 1/(c) bendinde, birti.rn sa$lrk kurum ve kuruluglart ile sa$llk pprsonelinin [rlke sathrnda dengeli da$rhmr ve yaygrnlagtrrrlmasrnrn esas oldu{u, sa$lrk kurum Ve kuruluglarrnrn kurulmasr ve igletilmesinin bu esas igerisinde Sa$lrk ve Sosyal Yardtm Bakanllr$rnca duzenlenece$i, 1/(e) bendinde, tesis edilecek e$itim, denetim, de$erlendirme ve oto l<ontrol sistemi ile sa$hk kuruluglarrnrn tespit edilen standart ve esaslar iginde hizmet vermesinin sa{lanaca$r, 1/(i) sa$lhk hizmetlerinin yurt gaprnda istenilen seviyeye ullagttnlmast amactyla; ba seviyesinden en ugtaki hizmet birimine kadar kamu, ve <izel sa{hk kuruluglan ifp kamu kurumu nitelilindeki meslek kunuluglan araslnda koordinasyon ve igbirligi sa$hk kurum ve kuruluglarrnrn cografik ve fonksiyonql hizmet alanlarrnrn, verecekleri hiznretler, ydnetim, hizmet iligki ve ba$lantrlarr gibi konulapda tespit edilen esaslara uymak ve verilen gcirevleri yapmakla yiikumlii olduklan belirtilmigtir..j 'r- v \'il:. 5: f in-,'f.'.-. Jr' r.atpt tit., 4 UYAP Biligim Sisteminde yer alan bu doktimana htt!'://vatandas.uyap.gov.rr adresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928: kodu ile eriqebilirsiniz.

5 DAN.tgIAy onbe$tnctdatre sa$lrk kuruluglannrn ve sa$lrk insan gticiinirn ijlker genelinde dengeli sa$lanmast amactyla davalt idare tarafrndan planlama yaprlmaslnrn yasal gereklilik oldu$u; planlama ile, sa$lrk hizmetlerinin kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli gekilde sunulmasr, sa$ltk kurum ve kurulpglartnrn hizmet kapasiteleri, sa$hk insan glrcti ile ga$dag trbbi bilgi ve teknolojinin iilke diizeyinde dengeli da$rhmrnrn sa$lanmasr, kaynak israfr ve atrl kapasiteye yol agtlmamast amaglart (lo$rultusunda, faaliyetine ihtiyag duyularn sa$lrk kurum ve kuruluglarr ile bunlara ait sa$ltk insqn gucii, trbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yogunluklu trbbi cihaz da$tltmt alanlaftnda kamu ve 6zel sektcjrii kapsayacak gekilde sa$lrk hizmeflerinin dengeli sunulabilmesirlin amaglandr$t agrktrr. Ote yandan, (i023 sayrlr Tiirk Tabipleri Birli$i Kanunu'nun l.maddesinde, Turkiye stntrlarl igerisinde meqllek ve sanatlarrnr icraya yetkili olup cla sanatrnr serbest olarak yapan veya meslek diplomaqtndan istifade etmek suretiyle resmi rreya cizel gcirev yapan tabiplerin kattldr$r Turk Tabiplqlri Birliginin; tabipler arasrnda meslerki deontolojiyi ve dayanrgmayr korumak ve meslek mensuplarrnrn hak ve yararlannl korumak amacryla kurulmug kamu kurumu niteli$inde n]resleki bir kurulug oldu$u belirtilmig, 4.maddesinin l.frkrasrnrn (c) bendinde, halktn sagltiitnr korumaya, azalarnt muayyen refah seviyesine ulagtrracak gerekli i9 sahalarl bulmaya, ig Kjanunu ile sosyal kanunlarrn ve bunlara ba$lr nizamnameve talimatname hukumlerinin tatbikatrnlda meslek ve meslektaglarrn hak ve menfaatlerini korumaya ve her tilrlir ig tevziinin adilane bir surette diizenlenmesine galrgma, (d) bendinde, halk sagh$r ve trp meslekleri ile ilgili meqeleler igin resmi makamlarla kargrlrklr igbirligi yapma, (e) bendinde, halk sa{h$rnr ve trp mesljekni ilgilendiren iglerde resmi makamlardan yardrm sa{lama Birli$in gcirevleri aras r nda saylllm r gtrr'. Buna gcire, Tilfk Tabipleri Birli$i, 6023 sayrlr Kanun ile kurulmug ve Tiirkiye srnrrlarr igerisinde meslek ve slanatlarrnr icraya yetkili olup, sanatrnr serbest olarak yapan veya meslek diplomastndan istifadeletmek suretiyle resmi veya dzel gcirev yapan tabiplerin katrldr$r, tabipler arastnda mesleki deqrntolojiyi ve dayanrgmayr korumak, tabipli$in kamu ve kigi yaranna uygulantp geligtirilmetini saflamak ve meslek mensuplarrnrn hak ve yararlarrnr korumak amactyla kurulmug kalnu kurumu niteli$inde bir meslek kurulugudur. Birlik, 6023 sayrlr Kanun uyartnca halk sailt$t plantnda gahgma yapmak ve bu konuda resmi makamlarla igbirliginde bulunmakla mukelleftir. Bu nedenle, qia$ltk hizmetlerinin kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli gekilde sunulmast, sa$ltk kurqtm ve kuruluglarrnrn hizmet kapasiteleri, sa$lrk insan glicii ile ga$dag ttbbi bilgi ve teknoloji4in ulke dtrzeyinde dengeli da{rlrmrnrn sa$lanmasr, kaynak israfr ve atrl kapasiteye yol agtlmaqnast amaglarr do{rultusunda, faaliyetine ihtiyag duyulan sa$lrk kurum ve kuruluglart ile bunlara ait sa$lrk insan giiclr, trbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yo{unluklu tlbbi cihaz 1Ca{rlrmr alanlarrnda kamu ve cjzel sektcjrij kapsayacak gekilde planlama yaptlmast gerekti$i, yaprlacak planlamalarrn ilandan cince de$erlendirilmesi, planlama gergevesinde yuriitiileln uygulamalara yaprlacak itirazlarrn de$erlendirilmesi ve Bakanlrkga ihtiyag duyulacak df$er konularda gciriig alrnmasr amacryla Planlama ve istihdam Komisyonu'nun olugtu uldu$u hususlarr ile Turk Tabipleri Birli$i'nin yukarrda yer verilen niteli$i ve gcirevleri birlikte delierlendirildi$inde, 6023 sayth Kanun ile kurulan kamu kurumu niteli$inde mesleki bir kurulug Dlan Ttirk Tabipleri Birligi temsilcisinin de Planlama ve istihdam Komisyonu'nda yer allmastntn yukarrda agrklanan mevzuat hukiimleri uyarrnca yasal bir zorunluluk oldu$u agt ktlrr. UYAP Biligim Sisteminde yer alan bu dok0mana httir://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928= kodu ile erigebilirsiniz

6 DAN.r$IAy onbegtnctdatff{e otrpt o- Ayrrca, dava l<onusu dirzenleme ile Planlama ve istihdam cizel hastanelere ait derneklerden en gok tirzel kigi 0yesi olan dernek temsilcisiyle, Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel Sa$hk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelik kapsamrndaki cizel sa$lrk kuruluglartna ait dernpklerden en gok tuzel kigi 0yesi olan dernek temsilcisinin yer almasr cingciriilm0g iken daha genig alanda ve daha etkin faaliyette bulunan Birlige Komisyonda yer verilmemesi, kamu yafan ve hizmetin niteligi ile de ba$dagmamakta olup, belirtilen gerekgelerle dava konusu diizenlen1ede hukuka uyarlrk gcirtilmemigtir. Dava konusu ll'iinslmeli$in ls.maddesi ile yeniden dlizenlenen esas Yiinetmeli{in Gegici 9.maddesinin iptali isteminin incelenmesi: Dava konusu lycinetmelidin l8.maddesi ile yeniden ditzenlenen esas Ycinetmeli$in "istisnai tabip galtgtttlllmasr" baglrkh Gegici g.maddesinde, " tarihinden cince emekliye ayrllmrg ve b1u maddenin ytir{.irliik tarihiitibarryla muayenehane harig planlamaya tabi higbir cizel sa$ltk kurlulugunda kadrolu olarak galtgmayan tabipler, bu maddenin yitrirrluk tarihinden itibaren altr ay igerisinde bagvuruda bulunmak kaydryla cjzel hastanede kadro drgr gegici galtgabilir. Bu qregici galrgma tabiplere ycinelik bir hak olup cizel hastaneye muktesep kadro hakkt vermez. liu tabiplerin bagka cjzel hastaneye baglamak istemesi halinde de aynt gekilde kadro drgr gegiq;i galrgabilir Q08 tarihrinden itibaren bir cizel hastanede herhangi bir siire sigortalr olarak galtgtt$tnt belgeleyen y'e tarihi itibariyle muayenehane harig planlamaya tabi higbir cizel saflrk kurulugun{a kadrolu olarak galrgmayan tabipler, bu maddenin yuri.irliik tarihinden itibaren altl ay igerisirlde bagvuruda bulunmak koguluyla bir defaya mahsus cizel hastanede kadro dtgt gegici olarlak gahgabilir. Bu gekilde galrgma tabiplere ycinelik bir hak olup cizel hastaneye mliktesep lradro hakkr vermez. Bu gekilde galrgan tabibin hastaneden ayrrlarak bagka bir hastanede galrgma talebi 19 uncu madde kapsamrnda de$erlendirilir." hukmit getirilmigtir. Maddenin l.ftkriast ile tarihinden cjnce emekliye ayrrlan tabiplere, maddede belirtilen gartlan sa$larlnalarr kaydryla cizel hastanede kadro dtgr gegici gahgabilme; 2.frkrasrnda ise, tarihind]en itibaren planlamaya tabi cjzel sa$hk kurulugunda herhangi bir silre sigortalt olarak galtgtt{tnr belgeleyen ve tarihi itibariyle muayenehane harig planlamaya tabi higbir lcizel sa$hk kurulugunda kadrolu olarak gahgmayan tabiplere, bir defaya mahsus cizel hastaned(l kadro drgr gegici olarak gahgabilme imkanrsa$lanmrgtrr. D.ava konusu maddenin birinci frkrasrnda, bu maddenin yirriirluk tarihi itibarryla muayenehane harig pllanlamaya tabi higbir dzel sa$lrk kurulugunda kadrolu olarak gahgmayan tabiplerin, cizel hastanlede kadro drgr gegici galrgabilmeleri tarihi itibariyle emekli olmalartna; ikinci ftkralstnda ise, bir defaya mahsus cizel hastanede galrgabilme, 15.02,29Aa tarihinden itibaren bir cizel hastanede herhangi bir stire sigortah olarak gahgtr{rnr belgeleme ve 31J22013 tarihi itiba{yle muayenehane harig planlamaya tabi higbir cizel saghk kurulugunda kadrolu olarak galrgmafna gartlarrna ba$lanmrgtrr. Buna gcire, dayalt idarenin, scjz konusu dtizenleme ile genel gahgma kogullarrnrn bir istisnast olarak attl durpmda olan tabipleri aktif hale getirmeyi amagladr$r anlagrlmakla birlikte, bu alant duzenlerken davalr idareye genig bir takdir yetkisi verilmesi, muhataplarr agrsrndan egitlik ve hukuki guvqnlik ilkeleri bakrmrndan sakrncalar ortaya grkarabilmekte olup, takdir yetkisinin kullantmtndat idarenin egitlik ilkesi gergevesinde kriterleri belirlemesi ve muhataplarr agr sr ndan hukuki gtivefl li k ilkesini sa$lanmas r gerekmekted I o-',{if} ;j#. i 41. UYAP Biligirn Sisteminde yer alan bu dokt.imana http,://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928: kodu ile erisebitirsiniz

7 DAN.t$IAy onbegtncldatlte I$ Bu nedenle, dqrva konusu Ycinetmeli$in tarihinde yayrml tarihinde yururlu$e girlece$i dikkate alrndr{rnda, dava konusu maddenin 1. ve 2.frkralannda sadlanan kadro drgr glegici galrgma hakkrnrn, tarihinden cince emekliye ayrrlmrg veya tarilri itibariyle muayenehane harig planlamaya tabi higbir ozel saglrk kurulugunda kadrolu qrlarak galrgmayan tabiplere tanrnmrg olmasr, 31t tarihi ile dava konusu Ycinetmeligin yayrmlandr$r tarihi arasrnda aynr durumda olan tabipler ycinunden hak kaybrnat neden olmakta ve bu da egitlik ilkesine aykrrrbir durum yaratmaktadrr. Davalt idare tqraftndan, maddenin uygulanabilmesi gartlarrndan biri olarak belirlenen tarihinin t{akdir hakkr kapsamrnda belirlendi{i, ileri bir tarihin belirlenmig olmasr halinde kamudan hpkim ayrrlmalarrnrn sdz konusu olabilece$i belirtilmekle birlikte, Ycinetmeli$in yayrmt Jtarihi itibariyle emekli olan veya Ydnetmeli$in yayrmr tarihi itibariyle muayenehane harig pfanlamaya tabi higbir cizel sa$lrk kurulugunda kadrolu olarak galrgmayan tabiplere de maddede pa{lanan kadro drglgegici galrgma hakkrnrn tantnmasr egiflik ilkesinin bir gere$i oldu$u gibi bu lrakkrn, Ycinetmeligin yayrml tarihi dikkate alrnarak tanrnmasl halinde de davalt idare tarafrndalr ileri sliriildugir gibi kamudan hekim ayrrlmasr gibi bir durum ortaya grkmayaca$r (Bu hak sadece Ycinetmeli$in yayrmr tarihi itibariyle emekli olanlar tarafrndan kullan rlabilece$inden) llgrktr r. Yukartda agrklfanan gerekgeler uyannca, dava konusu maddenin birinci ve ikinci f t kralart ndaki " Qt 1 3" ibaresinde h u ku ka uyarl r k gciriilmem igtir. Dava konusu Ycinetmeli$in 9.rnaddesi ile degigtirilen esas Ycinetmeli$in Sl.maddesinin l.ftkrastntn 2.climlesiryde yer alan "...ayrrntrlr dcikum[rnu ve..." ibaresinin iptali isteminin incelenmesi: Ozel Hastanelqr Ycinetmeli$i'nin 5l.maddesinin l.frkrastnda, "6zel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi ledilen btitirn hastalar igin fatura dlrzenlenmesi zorunludur. Hastane faturalannda muayene ltcreti, tetkik ve tahlil bedelleri, yatak licreti, ilag bedelleri, ameliyat ircreti ile hastalara kullantlarlr protez - ortez, sarf malzemeleri ve di$er iyilegtirici trbbi malzemeler dcikuml0 olarak ve birilm fiyatlarr belirtilmek suretiyle gcisterilir veya dcikumlii ilag ve malzeme listesi de faturaya ejklenir." hirkmir yer almakta iken dava konusu de$igiklik ile "Ozel hastanelerde ayakta v1;ya yatarak tedavi edilen buttln hastalar igin ilgili mevzuatrna gcire satrg figi veya fatura dlizenlpnmesi zorunludur. Satrg figi veya fatura ekinde hastaya sunulan sa$ltk hizmetinin ayrtnttlt dcikitmltnir ve birim fiyatlarrnrgcisteren belge diizenlenir." geklini almrgtrr. Davact taraftnqan, cjnceki dljzenlemede fatura igeri$indeki unsurlar tek tek sayrlarak belirlenmig iken, dava konusu duzenlemede yer alan "...ayrrntrll dcjkirm0nii ve..." ibaresinin subjektif uygulamalara agrk bir duzenleme igerdi$i, hastalarrn sa{lr$lna iligkin bilgiler bagta olmak izere pek gok ]bilginin faturada yer alaca$r ve bunun da kigisel verilerin korunmasrna iligkin haklart ihlal edlece$i, hastalara iligkin kigisel verilerin saklanmasr ile ilgili konularrn tereddute yer btrakmflyacak gekilde agrk ve belirli olmasr gerekti$i, dava konusu ibarenin, uygulaytctlarln de$igik yorumlart sonucunda farklr uygulamalara gidilmesine yol agacajr ileri sorlilmekle birlikte, majcdenin gerek cinceki hali gerekse dava konusu duzenleme sonrasrndaki durumuna gcire maddie bir blttitn olarak de{erlendirildi{inde, tedavi sonrasrnda ilgili kigiye dltzenlenecek sattg fiq'i veya fatura ekindeki belgede, sunulan sa{lrk hizmetine iligkin birim fiyatlart igeren unsurlaptn yer alaca$r, cjdenecek bedelin konusunu olugturmayan bilgiler ile kigisel saqltk verilerinirlr ortaya koyacak unsurlarr igermeyece$i agrk oldu$undan, bu maddeye ycinel ik davacr iddialarr yerinde gdrillmemigtir. UYAP Biliqim Sisteminde yer alan bu dokumana httlr://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928: kodu ile eriqebilirsiniz

8 DAN.t9IAy onbe$tng DAtFTE Esas No :2Q Ayrtca, dava kqrnusu Ycinetmeli$in l3.maddesi ile esas Ycinetmeligin Ek S.maddesinin l.ftkrastna eklenen (fl) bendinde, cizel hastaneler bunyesinde, kendi kadrolarrnda bulunan tabiplerle estetik amaqrlr sa$lrk hizmetlerini sunmak amacryla estetik birimi kurulabilece$i ve estetik biriminde Ayqkta Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in gegici 4l.maddesinin dcirdirncir 'frkrasrnda tanrmlanan iglemlerin yapllabilecegi belirtilmig olmakla bilrlikte, bu iglemlerin, cjzel hastanelerin kendi kadrolarrnda bulunan tabiplerden Ayakta Tephis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda ycinetmeli$in Gegici 4.maddesinin 4lfrkrasrnda belirtilen tabipler tarafrndan (sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayantlaral4 unvanlarda, "estetik" veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullantlmakstztn tlp m(tsle$ini icra yetkisi sahasrna gdre tabip veya uzman tabipler) yaprlmasr gerektigi de agrktrr. Agtklanan nedqrnlerle, tarih ve sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ozel Hastaneler Ycin(ltmeliginde Degigiklik Yapllmasrna Dair Ycinetmeli$in ls.maddesi ile de$igtirilen esas Ycjnelimeli$in Gegici g.maddesinin birinci ve ikinci frkralarrndaki " " ibarelerinin oybirli$iylq, l4.maddesi ile degigtirilen esas Ycinetmeli$in Ek 6.maddesinin 2. ftkrastntn oygoklu$uylll ytiriitiilmelerinin durdurulmastna; Lmaddesi ile de$igtirilen esas YcinetmeliQin Sl.maddesinin l.frkrasrnrn 2.ctimlesinde yer alan "...ayrrntrlt dcikirmunu ve..." ibaresinin, l3.maddeqi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek 5.maddesinin (e) bendinin 3.frkrastndaki "Yag hqddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrrldrktan sonra yag haddine u]agmrg olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluglanndan altmtg yagtnl doldurduktan sonra...!' ibaresinin, l3.maddesi ile esas Ycinetmelijin Ek 5.maddesinin l.ftkrastntn (i) bendinill sonuna eklenen iki ciimlenin, l3.maddesi ile esas Ycinetmeligin Ek 5.maddesinin l.ftkraslna eklenen (n) bendinin yliriitmelerinin durdurulmasl isteminin oygoklu{uyla, Y6neltmeli$in dava konusu di$er maddelerine ycinelik ylirtitmenin durdurulmast istemi4,in oybirli$iyle reddine, bu kararrn tebli$ini izleyen gilnden itibaren Z (yedi) giin iginde idari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz edilebilece{inin taraflara bildirilmesine, tarihinde kdrrar verildi. Bagkan Krrdar 6zsovr-u (xxx) {iv"!)r. Tacettin!iirugex. (X) i(xx) tiy" Stddrk YILDIZ (XX) Uye Yunus qerin (xxxx) tiy" Sijleyman KURT 4 "Tm,1t. / UYAP BiliEim Sisteminde yer alan bu doki.imana httjr://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928: kodu ile erigebilirsiniz.

9 D A N.t $ I,A )rl onbe$tnc DAUIE KARSI OY (X): Ycinetmeli$in ll3.maddesi ite esas ycinetmeligin Ek b.maddesinin bendinin sonuna eklen;en iki ctrmlenin iptali istemleri:. ;;$:i*i":xar. '' 'tf' fli t,,) { ft /t;,.1 i.!,,).{i: -'o u, Uyugmazlrgtn, llsas itibarryla, herhangi bir ilde mesle$ini icra eden tabibin bir bagka ilde kadro dtgt gegiciolaral< mesle$ini icra edebilmesine olanak bulunup bulunmadr$r gergevesinde de$erlendirilmesi uyguln olacaktrr. Anayasanrn 1 3{5. maddesinde; "Kamu kurumui niteli$indeki meslek kuruluglarr ve ust kuruluglarr; belli bir mesle$e mensup olanlartn m(rgterek ihtiyaglarrnr kargrlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylagtrrmak, mesle$in genel menlaatlere uygun olarak geligmesini sa$lamak, meslek mensuplarrnrn birbirleri ile ve halk ile olan iligkilerinde dirr'ijstlugu ve giiveni h6kim krlmak ijzere meslek disiplini ve ahldkrnl kolrllrnrk maksadr ile kanunla kurulan ve organlarr kendi Ltyeleri tarafrndan kanunda gcisterilen iusullere gcire yargr gcizetimi altrnda, gizli oyla segilen kamu ti.izelkigil ikleridi r." hti krlru yer almaktad r r saytlr Turlk Tabipleri Birli$i Kanununun 1. maddesinde, Tiirk Tabipleri Birtiginin tabipler arastnda meslleki deontolojiyi ve dayantgmayt korumak ve meslek mensuplarrnrn hak ve yararlartnt korumakiamactyla kurulrnug kamu kurumu niteli$inde mesleki bir kurulugu oldu$u hi.i kmir ntj tag I maktad r r., Aynr Kanunun {i. maddesinin ilkfrkrasrnda, ozel kurumve igyeri tabiplerinin, galrgtrklarr yerlerin sa$ltk hizmetllerinin bagka bir yerde ikinci bir gcirev yapmalarrna elverigli bulundu$u tabip odalart idare heyjetince kabul edilmedikge her ne suretle olursa olsun, di$er bir kurum ve igyerin in tabipli$ini alarirayacaklarr dirzenlenmigtir. Maddenin son ltkrastnda ise, gerek tabiplerin ve gerekse bunlarr istihdam eden bilumum daire, muessese ve ligyerlerinin, tayin, nakil, igten ayrrlma ve sair sureflerle hasrl olan de$igiklikleri en geg lts giln zartnda mahalli tabip odalarrna bildirmeye mecbur olduklan belirtilmigtir. Kanunun 7. m ise, bir tabip odasr srnrrlarr iginde sanattnr serbest olarak icra eden tabiplerin bir ay o il veya bcilge tabip odasrna iiye olmak ve uyelflk grirevlerini yerine getirmekle ytikumlti klarr; mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluglarr ile kamu ik saditegebbtjslerinde asli ve strrekli gcirevlerde galrganlar ile herhangibir sebeple mesle$ini etmeyenlerin tabip odalarrna tiye olabilecekleri bblirtilmektedir. yine aynr maddede, cj kanunlarrnda irye olamayacaklarrna dair hiiktrm burunanrardan mesleklerini serbest da icra edenlerin; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakrmrndan 6023 Kanun hukilmlerine tdbi olacaklarr hirkmi,r yer almaktadrr sayrh T bet ve $uabatl Sanatlarrnrn Tarzt icrasrna Dair Kanunun 12. maddesinde aynen; "Sanattnt icra elmek izere bir nnahalde kayltlrolan herhangi bir tabiqin bizzat dukkan ve mafiaza agmak suretiylle her ttirlir ticaret yapmast memnudur. Tabipler, dig talripleri ve trpta uzmanlrk mevzuatrna gcire uzman olanlar; 657 sayrlr Devlet Memurlan Kanlununun 28 inci maddesi, 926 sayrh Titrk Sildhlr Kuvvefleri personel Kanununun ek 27 nci]maddesi, 2547 sayilr Yuksekcigretim Kanununun 36 ncr maddesinin altlnct ftkrast ile 2955isayrlr GitlhaneAskeri Trp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklr kalmak kaydryla, aga$r(laki saglrk kurum ve kuruluglarrnda mesleklerini icra edebilir: 'a'6 I 9! UYAP Biligim Sisteminde yer alan bu dokiimana 1/vatandas.uyap.gov.tradresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrteh - SMC928: koduiteerisebitirsiniz

10 D A N.tg IA yi onbe$rnctdatfte [iniversiteleri. a) Kamu kurumlve kuruluglarr. \fu]l/ b) Sosyal Gllvlnlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmeli galrgan cizel sa$hk kurum ve kuruluglart, Sosyall Giivenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmeli gahgan vakrf c) Sosyal Giiv!nlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmesi bulunmayan cizel sa{lrk kurum ve kuruluglarl, lsosyal Giivenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmesi bulunmayan vakrf tjniversiteleri, serllest meslek icrasr. Tabipler, dig talripleri ve trpta uzmanlrk mevzuatrna gcire uzman olanlar, ikinci frkranrn her bir bendi kapsalmrnda olmak kaydryla birden fazla sa$lrk kurum ve kurulugunda gahgabilir..." hukmu yjer almaktadrr. Yukarrda ilgili ri aktanlmaya galrgllan yasalar, mesle$in icrasr bakrmlndan tabiplerin iki ayrr yerdi; gcirev yapabileceklerini, dzel kurum ve igyeri tabiplerinin, gahgtrklarr yerlerin sa$ltk hizmetllerinin bapka bir yerde ikinci bir gcirev yapmalanna elverigli bulundugu tabip odalarr idare nce kabul edilmesigartrna ba$lr oldu$unu ortaya koymaktadrr. Di$er taraftan, lvasat dltzenlemelerin tabiplere, birinci gcirevin yant srra, gahgtrklan il drglnda aynt dci, ikinci gcirev olarak, mesleklerini icra etmelerine olanak sa$rayrp sa$layamayaca$l ycinr{nden de de$erlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar luyugmazlrk tarihinde ytirirrllikte olmamakla birlikte, Ozel Hastaneler Ycinetmeli{inin 11l3l2\Og tarih ve sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan ycjnetmelikle de$igik 19., tabiplerin, cizel hastanede, kadrolu, krsmizamanh ve konsijltan olarak galrgabilmeleri cingciri.il{nug idi. Bu diize scizlegmesiyle ga gahgan tabip ve mekanlarr yeterli olan olarak galrgma; cizel Mtilga ma olarak gahgma gekl benimsenmigtir. Ycinetmelik gergevesinde, Y6n gegicigahgma imkanl gcire, kadrolu galtgma: tabip veya uzman tabibin, bir dzel hastanede ig ; krsmi zamanh galrgma: bir hastane veya trp merkezinde kadrolu tabibin, gi.inliik gahgma saatleri agrkga belirli olmak kaydryla fizik sa$hk kurum/kuruluglarrnda scizlegmeye ba$h gahgmasr; konsiiltan neye teghis ve/veya tedavi amactyla bagvuran bir hastanrn sa$hk durumu igin, tedavisini ustlenen tabip veya hastanrn talebi uzerine aynt veya farkh uzmanllk dallarrndaki tabioitabi trbbi gcirug, destekleyici, tamamlayrcr hizmet veya yardrm alrnmasr veyahut i miidahale yaprlmasr olarak tanlmlanmrgtrr. Maddede, olarak galrgmanrn, bir hastanrn sa$lrk durumuyla ilgili arrzi hallere ycinelik galrgma olup, fiastanede s0rekli galrgmayl ifade etmeyece$i belirtilmektedir. Maddede, saglrk durumu aciliyet]arzeden ve/veya bagka kuruma sevki trbben riskli olan hastalar igin o ildeki cizel sa{lrk ruluglarrnda konstlltasyon hizmetine ihtiyag duyulan dalda uzman tabip bulunmadr{r erde cizel hastane tarafrndan, hastanenin bulundu$u ilgede veya buyiikgehir belediyesi ]srntrlartna dahil olan ilgelerdeki kamu kurumlarrnda gahgan uzman tabibin kons[rltan olaralr davet ed ilebilecegi belirtilmekted ir. anlagrlaca$r gibi, arrzi hallere munhasrr olarak izin verilen konsiiltan de uzman tabibin aynt ilde gahgan bir tabip olmasr prensibi i yukanda agrklandr$l gibi iken, sa$hk hizmeflerinin planlanmasr ikte yaprlan de$igikliklerle, cjzel hastanelerde kadroru ve kadro drgr mig, bunun drgrnda bir bagka galrgma gekli dngcirlilmemigtir, 'E { tt -r,.. 10 UYAP Biligim Sisteminde yer alan bu doktimana llvatandas.uyap.gov.tradresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928:koduileerisebilirsiniz

11 DAN.t$IA) onbe$tnctdal r5 '* b a \.. {; Dava konusu l.frkrasrnrn (i) bendi ve B tipi trp Yukarrda agrkl ndr{r gibi, mevzuat cjzel hastanede kadroru ve kadro drgr gegici galrgma drgrnda -arrzi hallerle nrrlr- bir bagka galrgma gekli cingcirmemigtir. Ote yandan, tabip gcizetiminde iplik mesleginin gere$i, hastalarrn tedavilerinin tamamlanrncaya kadar ve tabiplerin bu silrecin bagrndan sonuna kadar sorumlu olmalarrdrr. Meslek ntolojisi de bunu gerektirir. Birden fazla yerde mesle{ini icra eden bir tabibin aynr dd galrgtr$r yerlerde meslek deontolojisine uygun hareket edebilmesi gerekir. Bu gereklilik yledir ki, yasalartabiplerin sadece bulunduklarr ilde ikinci bir gcirev yapabilmelerine ol tanrmrgtrr. Farkh illerde gdrev yapabilmenin ciniinu agmak, bir yandan tabip odalannt anaya ve yasalarrndan kaynaklanan "mesleki deontoloji koruma" yetkilerini kullanabilmelerine olacak, di$er yandan hasta haklarrnrn ve sonug itibarryla Anayasanrn 56. maddesinde du "sa$lrk hakkr"nrn ihlaline yol agacaktrr. Yukarrda agr nedenlerle, esas itibarr ile yasalarda cingcirulmeyen bir gekilde farklr illerde meslek icra diizen leyen Ycinetmeli k htikmirnde hu kuka uyarh k bu lu nmamaktad r r. Ycinetmeli{in 1.maddesi ile esas Ycinetmeligin Ek S.maddesinin l.frkrasrna eklenen (n) bendinin iptali istemi: Dava konusu Yd,netmeli$in l3.maddesi ile esas ycinetmeli$in Ek 5.maddesinin l.frkrasrna eklenen (n bendinde, "ozel hastaneler bunyesinde, kendi kadrorarrnda bulunan tabiplerle estetik It sa$ltk hizmetlerini sunmak amacryla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi agma bagvuru hastanenin bulundu$u il mudiirltrgiine yaprlrr. Mildurrukge, agrlmasr uygun gcirulen birim n faaliyet izin' belgesinin EK-7'de yer alan "ll - Mtidiirlukge Dirzenlenecek Bcilum" ktsmrna ve sa$hk KuruluglarrYcinetim sistemine (skys) iglenir. Estetik biriminde, Ayakta T ve Tedavi Yaprlan 6zel saghk Kuruluglarr Hakkrnda ydnetmeli$in gegici 4 uncli dcirduncu flkrasrnda tanrmlanan iglemler yaprlabilir." hukmu yer alm19, maddede atrf rlan Ayakta Teghis ve TedaviYaprlan ozel saghk Kururuglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in "Guzelli ve estetik veya bu amagla agrlan merkezlerin ve [rnitelerin uyumu" baglrklr Gegici 4. inde, "(1) 39 uncu maddenin birinci ftkrasrntn (b) bendi ile yururtilkten kaldrnlan Yonetmelige gore aqlan merkezlerin ve tinitelerin uyguntuk betgelerinin gegertilik ve faaliyet stiresi, 1/1 tarihinde sona erer. (2) saqlk kurulugu sfafusu sana eren ve iqteteni tabip olan mtistakil ', gilzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile betirlenen qarilar ve (3) ikinci fikra verilenler ile ilp merke elektronik ortam kullanilamaz. (4) 39 uncu sayilan tbbi unvanlarda, "estetik' icra yetkisi sahasna hukmu yer almakta ile Ycinetmeligin Ycinetmeli$in l3.maddesi ile esas ycinetmeligin Ek 5.maddesinin sonuna, "cizel hastanede kadrolu olarak galrgan tabipler, bagka ildeki A kadro dlgr gegici galrgabilir..." hukmtr getirilmigtir. sta nd artl ar sa! I a n arak veya pol i kl i n i le don d gtdril ti r. muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet gostermesine izin ve ozel hastaneler bilnyesinde inite geklinde olanlarrn tabela, basfu ve ve tinite isimlendirilmesinde "gt)zellik ve/veya estetik, ifadesi birinci flkragnrn (b) bendi ile yirurlilkten kardrnran yonetmetikte tamamr, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanilarak bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanilmaksrztn ttp mesleqini tabip veya uzman tabiplerin tbbi uygulamau qeklinde yarifiiltir...' tarihli Resm i Gazete'de yayr mranan ycinetmeli k de$igikligi 4.maddesinin 3.frkrasrnda gegen "ve/veya estetik" ibaresi y0ri.rrli.rkten 11 UYAP Biligim Sisterninde yer alan bu dokiimana uvap.gov.tradresinden 9/jSVXw - 4XRu2lw - vunrten - SMC928: koduileeri5ebitirsiniz

12 DANr$TA onbe$incidai E kaldrrrlmrg; aynca, eklenen 14.frkrada, " ile estetik amaglr agma bagvurularrtrp gcirulen birim trp (SKYS) iglenir. frkrasrnda tanrmlanan Buna gcire, Ycinetmeli{in Gegici lan Ycjnetmeli$in l2.maddesi ile esas ycinetmeli$in Ek l.maddesine ve B tipi trp merkezleri bunyesinde, kendi kadrolarrnda bulunan tabipler k hizmetlerini sunmak amacryla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi nin bulundugu il mirdiirl[igiine yaprlrr. Mudurliikge, agrlmasr uygun faaliyet izin belgesine ve sa$lrk Kuruluglarr ycjnetim Sistemine biriminde bu Ycinetmeligin gegici 4 irncir maddesinin dcirdirncu yapr labilir." h[ikmirne yer verilmigtir. Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel saglrk Kuruluglarr Hakkrnda 4.maddesi uyannca, muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet gcistermesine izin ler ile trp merkezi ve iizel hastanerer bi,inyesinde ijnite geklinde olanlarrn tabela. basrlr ve elektronik ortam materyallerinde ve unite isimlendirilmesinde "giizellik ve/veya estetik" i nin kullanrmr yasaklanmrg iken tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanan Ydne degigikli$i ile anrlan Ycinetmeli$in Gegici 4.maddesinin 3.frkrasrnda gegen "ve/veya esteti " ibaresi yiirurlukten kaldrrrlmrg olup, dava konusu duzenleme ile davah idare tarafrndan h gegerli hukuki ve trbbi bir neden gcisterilmeden cizel hastaneler biinyesinde estetik bi i kurulabilmelerine imkhn tanrnmasrnda hukuka uyarlrk gcirtilmemigtir. Bu durumda, Yc5netmeli$in l3.maddesi ile esas ycinetmeli{in Ek 5.maddesinin l.frkrasrnrn (i) bendi in sonuna eklenen iki ctrmle ile y6netmeli{in l3.maddesi ile esas Ydnetmeligin Ek 5. esinin l.frkrasrna eklenen (n) bendi ycintrnden 257T sayilr idari Yargrlama Usulii unu'nun 27. maddesinde cingciriilen kogullann gergeklegtigi anlagrldr{rndan, bu ycinelik ytiriitmenin durdurulmasr isteminin kaburii gerekti$i oyu ile go$unluk kararrnrn u krsrmlarrna katllmryorum. uye Dr. Tacettin giwgrf..j dir 12 UYAP Biligim Sistemrnde yer alan bu doktimana uvap.gov.tradresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928: koduileerisebitirsiniz

13 DANt$TA onbeginci Ycinetmeli$in bendinin 3.frkrastnd i "Yag haddinden/kadrosuzluk nedeniyre emekli olan veya emekliye ayflldtktan sonra yag haddine ulagmrg olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluslarrndan 60 yagrnr doldurduktan..." ibaresinin iptali isteminin incelenmesi: Qzel Hasta haddinden veya haddine ulagmrg ola yaprlarak cizel ha kurulugtan ayrrlrp bag izin verilir." h[rkmu nedeniyle emekli ol kamu kurum ve ikinci frkraslnda say galrgabilir." hukmu ge KAR$IOY {XX): 3.maddesi ile degigtirilen esas ycinetmeli$in Ek 5.maddesinin (e) Ycinetmeli{i'nin Ek S.maddesinin (e) bendinin 3.frkrasrnda, "yag uzluk nedeniyle emekli olan veyahut emekliye ayrrldrktan sonra yag tabip veya uzmanlar, faaliyet izin belgesine uzmanhk dalr ilavesi kadro drgr gegici galrgabilir. Bu tabip veya uzmanrn bulundu$u bir kuruluga baglamdk istemesi halinde de aynr gekilde galrgmasrna almakta iken dava konusu de$igikrik ile "yag haddinden/kadrosuzluk veya emekliye aynldrktan sonra yag haddine ulagmrg olan tabipler ile ndan 60 yagrnr doldurduktan sonra emekri oran tabipler bu maddenin kadrolu tabiplerin galrgma gekline uygun olarak kadro drgr gegici olarak Bciylece, dava konusu dirzenleme ile kendi istekleri ile emekliye ayrrlan hekimler ile kamudan 60 yagrnda cince emekli olan hekimlerin cizel hastanede bu madde uyannca kadro drgr gegici olarak gahg engellenmigtir Ayanasa r'nrn l0.maddesinde, herkesin, dil, rrk, renk, cinsiyet, siyasi dliglince, felsefi inang, din, ve benzeri sebeplerle ayrnm gcizetilmeksizin kanun cin0nde egit oldu$u kurala 9trr. Buna gcire, eklilik stat0su bakrmrndan aynr durumda olan kigiler arasrnda dava konusu diizenleme ile haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekriye ayrrran hekimler - kendi istekleriyle emekliye lan hekimler; kamudan 60 yagrndan cince emekli olan hekimler - kamudan 60 yagrnr rduktan sonra emekli olan hekimler gibi bir ayrrma gidilerek, yag haddinden/kadrosuzlu nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrrldrktan sonra yag haddine ulagmrg olan tabipler kamu kurum ve kuruluglarrndan 60 yagrnr dordurduktan sonra emekli olan tabiplere egitler nda egitsizlik yaratdcak gekilde ve gahgma hurriyetine aykrrr olarak kadro drgr gegici gahgma imkanr sa$lanmrg, aynr statiideki kigilerin bir krsmr ycinlinden (kamudan 60 yagr cince kendi istekleriyle veya zorunlu olarak emekliye ayrrlan hekimler 60 yagrna kadar bu yararlanamayacak) egitsizlik yaratan dava konusu diizenleme belirtilen nedenlerle aykrn bulunmaktadrr sayilt Yargrlama usul0 Kanunu'nun 27. maddesinde cingcirulen kogullarrn gergeklegti{i anlagrld ndan, bu maddeye ycinelik yurutmenin durdurulmasr isteminin kabulii gerektili oyu ile gogun kararrnrn bu krsmrna katrlmryoruz. Dr. tiy" acettin $lm$ek tiy" ':?rill,il::' Ir 13 UYAP Biliqirn Sisteminde yer alan bu dokijmana /lvatandas.uyap.gov.tradresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten - SMC928:koduil".rir"bilioini,

14 DAN.tg.TA onbegtnctdl Esas No = 2O Uyugmazlrgrn Kanunu'nun 6352 gergeklegmemig old Ycinetmeli$in Ek 6. gerekti$i gcirugliyle, verilen gogunluk iteli$ine ve h Kanun KAR$ OY (X)fi): davanrn durumuna gore, 2577 sayrrr idari yargrlama Usultr ile de$igik 27. maddesinin 2. frkrasrnda sayrlan koguilar, dava konusu Ycinetmeli$in l4.maddesi ile de$igtirilen esas sinin 2. frkrasr yd,nlinden yurutmenin durdurulmasr isteminin reddi madde ycinunden yiir0tmenin durdurulmasr isteminin kabulu yolunda katrlmlyorum. Bagkan Krrdar OZSOyI-U J a 14 UYAP Biligim Sisteminde yer alan bu doktimana llvatandas.uyap.gov.rradresinden 9/jSVXw - 4XRu2lW - vunrten SMC928: kodu ile erisebilirsiniz.

15 DANtgTA onbe$incid KAR$ OY (X)Ofi): Dava ko Ycinetmeli$in l4.maddesi ile degigtirilen esas ycinetmeligin Ek 6.maddesinin 2.frkras eksik dirzenleme neden iyle yii ri.itiil mesin in d u rdu rulmasr isten ilmekte olup, 2577 sayfi Yargrlama usuli.r Kanunu'nun 6352 sayrlr Kanun ile de$igik 27. maddesinin 2. fr tnda sayrlan kogullar bu agamada gergeklegmemig oldujundan, ylirutmenin durduru asr isteminin reddi gerektigi gcirugiiyle, ylrr0tmenin durdurulmasr isteminin kabulu yol verilen go$unluk kararrna katrlm ryorum. Ydnetmeli{in ddesi ile de$igtirilen esas ycinetmeli$in 5l.maddesinin l.frkrasrnrn 2.cumlesinde yer alan "...ayrrntrir dcjktrmiinii ve..." ibaresinin incelenmesi: Ozel 3r Ydnetmeli$i'nin "Hastane faturalarrnrn duzenlenmesi" baghklr Sl.maddesinin birinci krasrnda, "ozel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen birtun hastalar igin fatura nlenmesi zorunludur. Hastane faturalarrnda muayene ucreti, tetkik ve tahlil bedelleri, yatak i, ilag bedelleri, ameliyat ijcreti ile hastalara kullanrlan protez - ortez, sarf malzemeleri ve di$er iyilegtirici trbbi malzemeler dcik0mlti olarak ve birim fivaflarr belirtilmek suretiyle lirveya dciktimlu ilag ve malzeme listesi de faturaya eklenir." h0kmi.j yer almakta iken konusu Ycinetmeli{in g.maddesi ile ycinetmeligin 5l.maddesinin l.frkrasr, "6zel ha nelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen birtiln hastalar igin ilgili mevzuatrna gcire satr figi veya fatura dtrzenlenmesi zorunludur. satrg figi veya fatura ekinde hastaya sunulan sa k hizmetinin ayrrntrlr dcikiimunti ve birim fiyaflarrnr gcisteren belge diizenlenir." geklinde migtir. Ycinetmeligin l.maddesinin l.frkrasrnrn degigmeden cinceki halinde, hastane faturalarrnda nelerin lece$i tek tek sayrlmak suretiyle ve tereddtrte yer brrakmayacak gekilde belirtilmig sayrlmasr yerine, fatu gcisteren belgenin alaca{rna iligkin bir Bu durumun, gidilmesine yol verinin, sunulan sa$hk almasrsonucunu Ayrrca, hu k[i mlerin/konularr n igermemesi Di$er taraftan, cinceki hiikmti de. saglrk hizmetinin birim da yeterli gciru dava konusu dijzenleme ile faturada gcisterilecek unsurlarrn tek tek ekinde, sunulan saghk hizmetinin ayrrntrlr dcikirmiinti ve birim fiyalarrnr nece$i belirtilerek, hangi bilgilerin fatura ekindeki belgede yer ik yaratrlmrg, subjektif uygulamalara agrk bir durum ortaya grkmrgtrr. uygulayrcrlarrn de$igik yorumlarr sonucunda farklr uygulamalara, hastalarrn sa$hgrna iligkin bilgirer bagta olmak trzere pek gok kigisel hizmetinin ayrrntrlr dciki.rmunti ve birim fiyaflarrnr gcisteren belgede yer grkaraca$r agrktlr. rra iligkin kigisel verilerin korunmasr ve saklanmasr ile ilgili reddiite yer brrakmayacak gekilde agrk ve belirli olmasr, mu$lak ifadeler I Hastaneler Ycinetmeli$i'nin sl.maddesinin l.frkrasrnrn de$igmeden konusu dijzenleme ile ulagrlmak istenen amacrn (hastaya sunulan nrn/bedelinin tespiti agrsrndan) gergeklegtirilebilmesi bakrmrndan ine ve davanrn durumuna gore, 2s77 sayrh idari yargrlama Usulij Kanunu'nun 27. ma inde cingcirulen kogullarrn gergeklegtigi anlagrldr$rndan, bu maddeye ycinelik yurutmenin d sr isteminin kabul0 gerekti$i gciruguyle, bu madde ycinunden yurutmenin durdurul isteminin reddi yolunda verilen ood kararrna katrlmryorum. Uv" Yunus QETI Fd $r' /.l t a. *.{ Li',rs *'] UYAP Biligim Sisterninde yer alan bu doktimana llvatandas.uyap.gov.tr adresinden 9/jSVXw - 4 vunrten - SMC928= kodu ile erigebitirsiniz

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC serizirubi oainp Esas No :201gl2\gg : 1_ Turk DermatolojiDernegi 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik Vekilleri Cerrahi Derne$i :Av. Ziynet OZgelirc Tunus Cad. No:2113 Davalr hy Vekilleri Kavaklrdere/ANKARA

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri)

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri) T.C. D A N r$ TA Y ALTINCI DAIRE -i.t. 02-o6 %l\ Temviz Eden (Davahlar) Vekili Vekili :1- istanbul Biiytikgehir Belediye Bagkanh{r ISTANBUL :Av. $ugle Krnrk (Aynr Yerde) 2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

itgi 1a; yazrnrz ve eki "Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli" Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ;

itgi 1a; yazrnrz ve eki Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ; TURKIYE DIYANET VAKFI GENEL MERKEZI s'y'oizo.pksrb22.4- Kon Glafizhk Proj esi Igbirlifi Protokolii. T.C. DIYANET i greni BA$KANLTGT (ESitim Hizmetleri Genel Mridiirliipiine) ANKARA ii,ci : a) 26.12.2012tarihve

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME 27.3.2002 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, defalarca değişikliğe uğradı. Yönetmelik te son değişiklik

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 27 Mayıs 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28305 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.03.2014-28948 MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

t ~,:~ ";"'..\~::'~,..:~" ~

t ~,:~ ;'..\~::'~,..:~ ~ T.C. YD itiraz No: 2015/1112 itiraz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili : Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EGiTiM SEN.).c. 4 """'"". ;"',,'-' 'Ji~'-. Cinnah Cad. Willy Brant Sak. No:13

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

: 1- Turk Derrnratoloji Dernegi. 2. Ttlrk Plastik RekonstrUktif vre Estetik. :Av. Ziynet Oz:gelik

: 1- Turk Derrnratoloji Dernegi. 2. Ttlrk Plastik RekonstrUktif vre Estetik. :Av. Ziynet Oz:gelik ' T.C. TDANtSTAY ontyedincinnins Esas No :2015112196 Karar No :2016/440 Davacrlar : 1- Turk Derrnratoloji Dernegi Vekilleri Davalllar : Yerin _: Vekili 2. Ttlrk Plastik RekonstrUktif vre Estetik :Av. Ziynet

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

Dlislincesi. Esas No :2013/2808. Karar No = r9.ra.y onbe$tnctdatre

Dlislincesi. Esas No :2013/2808. Karar No = r9.ra.y onbe$tnctdatre r9.ra.y onbe$tnctdatre Davacr Vekilleri Davalr Vekili : Tirrk Dermatoloji Derne$i : Av. Ziynet Ozgelik - Av. Kiirgat Bafra Tunus Cad. No:2113 Kavaklrdere -AN : Sa$lrk Bakanlr$r : Av. Orhan Bolat (Hukuk

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Eylül 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27708 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 04/02/2015-435 *BD601456842* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : 30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete de Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Aşağıda Özel Hastaneler Yönetmeliği ile yapılan değişiklik karşılaştırılarak özetlenmiş, devamında ise her bir maddeye ilişkin değişikliklere

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

b - Universitelerarasr Kurulda: Genel Sekreterin bagkanlrfrnda Hukuk MUgaviri ile

b - Universitelerarasr Kurulda: Genel Sekreterin bagkanlrfrnda Hukuk MUgaviri ile Igerik - Yiiksekcigretim Kurulu http ://www. yok. gov.trlweb/guest/icerik/-/j o urnal_content/s 6_INS... Projeter iletigim Yayrnlar ve istatistikler Akademik Olrenci Resmi Gazete Tarihi: 21.08.1982 Resmi

Detaylı

. ^ , (Belediye ve Meclis Bagkantmrz Kamil SARAQOGLU Belediye Meclisimizin almrg olduou karar ile

. ^ , (Belediye ve Meclis Bagkantmrz Kamil SARAQOGLU Belediye Meclisimizin almrg olduou karar ile Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki gy1_d-e1n- maldeterini gorijgmek uzere 1. donem 6. olagan toplantrsr 1 birlegim, 1. oturumunu 081101201.4 QAR$AMBA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

y 3. Dairesi Tarih: Esas No: 2011/4933 Karar No: 2014/6021 mevkii, faaliyet durumu ve emsal Karar: tarihi itibariyle

y 3. Dairesi Tarih: Esas No: 2011/4933 Karar No: 2014/6021 mevkii, faaliyet durumu ve emsal Karar: tarihi itibariyle Yarg Kararlar y 3. Dairesi Tarih: 01.12.2014 Esas No: 2011/4933 Karar No: 2014/6021 Vergi ve ceza ihbarnamesine eklenmesi gereken takdir komis- hk. er- memesi nedeniyle takdire sevki- maddesinde takdir

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

Sayr : 72728350-010.0319407

Sayr : 72728350-010.0319407 Sayr : 72728350-010.0319407 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tanmsal Aragtrr:malar ve Politikalar Genel Mudiirlugii 0910.14"UU5408 Konu ; Hat Devri ve pazarlama Satrg Haklu?80$2 runrivn ToHuMcuLAR

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

: Kiitahya Belediyesini, : Kiitahya Belediye Baqkanrnr, Saglrk igleri Miidiir[igri Mezarhklar Birimi Qahgma Usul ve

: Kiitahya Belediyesini, : Kiitahya Belediye Baqkanrnr, Saglrk igleri Miidiir[igri Mezarhklar Birimi Qahgma Usul ve : Kiitahya Belediyesini, : Kiitahya Belediye Baqkanrnr, Saglrk igleri Miidiir[igri Mezarhklar Birimi Qahgma Usul ve Sa$hk igleri Mi.idi.irli.l!U Mezarhklar Birimi Qahgma Usul ve Esaslanna Miid0rltigU

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

rs 'fin, teknik ve mali deferlendirmesini yapmak tizere ba!rmsiz'deierleidiriciler

rs 'fin, teknik ve mali deferlendirmesini yapmak tizere ba!rmsiz'deierleidiriciler Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2015-2256 T.C. isren eul KALKTNMA AJANs! Genel Sekreterli$i n_ rs 'fin, Sayr Konu 83618964-730.06-240 Bafi rmsrz De!erlendirici ilanr 20/02/207s BEZMIALEM vakrf uruivrnsirrsi

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi

rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi T.C. KUTAHYA BELEDiYEsi rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi nininci n6lurvr Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Kiilttir ve Sosyal igler yetki, sorumluluklarr

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug AYDIN il,i rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi ONAY SAYFASI HAZIRLAYAN MAKAM ADI - SOYADT UNvaNr ivtze rnnin Il Afet ve Acil Durum MiidtirliiEii Recep CO$KUN

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali

Serbest Muhasebeci Mali SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Serbest Muhasebeci, Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI VE TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN YETKÝLERÝ ÜZERÝNE HUKUKÝ GÖRÜÞLER

ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI VE TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN YETKÝLERÝ ÜZERÝNE HUKUKÝ GÖRÜÞLER Dr. Celal MESTÇÝOÐLU Dr. Tamer SUSMUÞ Dr. Özcan BARÝPOÐLU Ýstanbul Tabip Odasý Ýþyeri Hekimliði Komisyonu ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI VE TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN YETKÝLERÝ ÜZERÝNE HUKUKÝ GÖRÜÞLER 2002

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

-: 3LA$EHin eeleoiyesi ig snguct ve GUVENL G ig v6ruermelici

-: 3LA$EHin eeleoiyesi ig snguct ve GUVENL G ig v6ruermelici ;raqd t -: 3LA$EHin eeleoiyesi ig snguct ve GUVENL G ig v6ruermelici t,3 1. AMA9 Bu 19 Ydnetmelik, Alagehir Belediyesine ait galrgan galrgtrran birimlerde saghk ve guvenlik gartlannrn iyilegtirilmesi igin

Detaylı

TASARRUF MEVDUATT SiGORTAFONU'NUN TAKiP \TE TAHSir, yprxisi

TASARRUF MEVDUATT SiGORTAFONU'NUN TAKiP \TE TAHSir, yprxisi TASARRUF MEVDUATT SiGORTAFONU'NUN TAKiP \TE TAHSir, yprxisi P r of. D r.tfu.r an Y I LD I R I M * I- Yrirtirli.ikten kaldrrrlan Bankalar Kanununun ls.maddesinde diizenlenen TMSF, 5020 sayrh Kanunla yaprlan

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI 18.05.2009/88 DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştayın 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin

Detaylı

T.C. DENIZLI ADLi YARGI ir,r nnnncn vmnxnvrnsi ADALET xovrisvonu BASKANr,rcr. gorev yapmak isteyen Personelin en geg 30

T.C. DENIZLI ADLi YARGI ir,r nnnncn vmnxnvrnsi ADALET xovrisvonu BASKANr,rcr. gorev yapmak isteyen Personelin en geg 30 T.C. DENIZLI ADLi YARGI ir,r nnnncn vmnxnvrnsi ADALET xovrisvonu BASKANr,rcr Sayl Konu z 201511097 : Bilirkiqi ilanr 02n0t20t5 DENiZLi BAROSU BAS.ANLIGI'NA 2016 Yrh Denizli Merkez ve Miilhakat Adliveleri

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı