ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLÝK (BASIC-INTERMEDIATE) HAZIRLAYANLAR : LEVENT BAYRAM MERVE TONGEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLÝK (BASIC-INTERMEDIATE) HAZIRLAYANLAR : LEVENT BAYRAM MERVE TONGEL"

Transkript

1 ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLÝK TEKNOLOJÝLERÝ A.ª. EH-150 EÐÝTÝM DÖKÜMANI (BASIC-INTERMEDIATE) HAZIRLAYANLAR : GÖKÇEN BABAOÐLU LEVENT BAYRAM MERVE TONGEL i

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1 EH 150 PLC DONANIM VE FONKSÝYONEL ÖZELLÝKLER Eh-150 Özellikleri Fonksiyon Özellikleri Temel Fonksiyonlar : Ayarlar ve Görüntü I\O Noktasý Sayýsý Kullanýcý Program Hafýzasý Kontrol Metodu Run\Stop Kontrol Operasyon Parametereleri Online Deðiºiklik Forced set\reset (CPU Stop konumunda ) Forced output Takvim ve Saat Fonksiyonu Dedicated Port General-Purpose Port Modem Kontrol Self-diagnosis Anormal Durumlarýn Tespiti Komut GÝRݪ / ÇIKIª NUMARALANDIRMA Harici Giriº / Çýkýº Adresleme Bit Modül Adresleme Word Modül Adresleme Korunabilir Hafýza Özel Dahili Çýkýºlar KOMUT UYGULAMALARI Komut Sýnýflandýrma Temel komutlar Normalde Açýk / Normalde Kapalý Kontak [Logical Operation Start (LD,LDI n) ] Kontak Seri Baðlantý [ Contact Series Connection (AND,ANI n) ] Kontak Paralel Baðlantý [ Contact Parallel Connection (OR,ORI n) ] Yükselen Kenar Sezinleme [ Rising Egde Detection (AND DIF, OR DIF n)] Alçalan Kenar Sezinleme [ Falling Edge Detection (AND DFN,OR DFN n) ] Çýkýº [Coil Output (OUT n) ] Set / Reset [Set/Reset Coil Output (SET / RES n) ] Master Kontrol [ Set/Reset Master Control (MCS MCR n) ] Lojik Seri Baðlantý [ Logical Block Series Connection (ANB) ] Lojik Paralel Baðlantý [ Logical Block Parallel Connection (ORB) ] [ ] ݺlem Kutusu Baºlatma ve Bitirme Gecikme ile Bobini Enerjilendir [ On Delay Timer (TD n) ] Gecikme ile Bobinin Enerjisini Kes [ MONO-STABLE TÝMER (MS n t s) ] Ýletim Gecikmeli Saklayan Zamanlayýcý [ ÝNTEGRAL TÝMER (OUT TMR n t s) ] Watch Dog Timer (OUT WDT n t s1 s2) Tek Pals Çýkýºlý Timer [ Single shot (SS n t s) ] Sayýcý [ Counter (CU n s) ] Yukarý Aºaðý sayýcý [Up/Down Counter (CTU n s/ctd n) ] Aritmetik Komutlar...30 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : ii

3 1 Ýfade Atama [ Substitution Statement (d=s) ] Binary toplama [Binary Addition (d=s1+s2) ] BCD toplama [ BCD Addition (d=s1 B+S2) ] Binary çýkarma [Binary Substraction (d=s1 s2) ] BCD çýkarma (d=s1 B-S2) Binary Çarpma [Binary Multiplication (d=s1*s2) ] BCD Çarpma [ BCD Multiplication (d=s1 B*S2) ] Binary Bölme [ Binary Division ( d=s1/s2 ) ] BCD Bölme [ BCD Division ( d=s1 B/S2 ) ] Logical Veya [ Logical OR (d =S1 OR S2) ] Logical Ve [ Logical AND (d =s1 AND s2 ) ] Özel Veya [ Exclusive OR ( d=s1 XOR S2 ) ] = Ýfade Karºýlaºtýrma [ Relational Expression ( d=s1==s2 ) ] Ýfade Karºýlaºtýrma [ Relational Expression ( d=s1<> S2 ) ] < Ýfade Karºýlaºtýrma [ < Relational Box(d=S1<S2) ] Ýfade Karºýlaºtýrma [ Relational Expression (d=s1 <= S2 ) ] Uygulama Komutlarý Bit Set [ BSET (d,n) ] Bit Reset [ BRES(d,n) ] Bit Test [ BTS(d,s) ] Saða Taºýma [ Shift Right (SHR(d,n)) ] Sola Kaydýrma [ Shift Left (SHL(d,n)) ] Saða Döndürme [ Rotate Right (ROR(d,n)) ] Sola Döndürme [ Rotate Left (ROL (d,n)) ] Lojik Saða Taºýma [ Logical Shift Right (LSR(d,n)) ] Lojik Sola Taºýma [ Logical Shift Left (LSL(d,n)) ] BCD Saða Taºýma [ BCD Shift Right (BSR(d,n)) ] BCD Sola Taºýma [ BCD Shift Left (BSL(d,n)) ] Sola Blok Taºýma [ Batch Shift Left (Shift Left Block) (WSHL(d,n)) ] Saða Blok Taºýma [ Batch Shift Right (Shift Right Block) (WSHR(d,n)) ] Sola BCD Blok Taºýma [ Batch BCD-Shift Left (WBSL (d,n)) ] Saða BCD Blok Taºýma [ Batch BCD Shift Right (WBSR(d,n)) ] Blok Transferi [ Block Transfer (Move) (MOV (d,s,n)) ] Copy [ (COPY (d,s,n)) ] Karºýlýklý Yer Deðiºme [ Exchange (XCG (d1,d2,n) ] Deðil [ Not (NOT (d)) ] Negatif [ Negate (NEG (d)) ] Mutlak Deðer [Absolute (ABS (d,s))] Binary BCD Dönüºtürme [Binary, BCD Conversion (BCD (d,s)) ] BCD Binary Dönüºtürme [BCD, Binary Conversion (BIN(d,s)) ] Kodlama [ Decode (DECO (d,s,n)) ] Encode [ (ENCO (d,s,n)) (Kod Çözme) ] Bit Sayma [ Bit Count (BCU (d,s)) ] Bitlerin Yer Deðiºtirmesi [ Swap (SWAP (d)) ] FIFO Initial [ (FIFO INITIALIZE) (FIFIT (P,n)) ] FIFO Write [ (FIFWR (P,s)) ] FIFO Read [ (FIFRD (P,d)) ] Birleºtirme [ UNIT (UNIT (d,s,n)) ] Daðýtma [ Distribute (DIST(d,s,n)) ] Kontrol Komutlarý...74 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : iii

4 1 END (Normal Çevrim sona erdirme) Koºulla Sona Erdirme [ Scan Conditional End (CEND(s)) ] Koºulsuz Atlama [ Unconditional jump (JMP n) ] Koºullu Atlama [ Conditional Jump (CJMP n(s)) ] Etiket [ Label (LBL n) ] Alt Program Çaðýrma [ Call subroutine (CAL n) ] Alt Program Baºlatma [ Start Subroutine Program (SB n) ] Alt Program Bitirme [ End of subroutine program (RTS) ] ACTWIN ActWin Genel ve LD (Merdiven Diyagramý) Ýle Programlama, Yeni Bir Projenin Oluºturulmasý Hardware(Donaným) Konfigürasyonu Giriº ve Çýkýº Sembollerinin Ýsimlendirilmesi Merdiven Diyagramýnýn ( Ladder Program ) Oluºturulmasý Bir kontak oluºturulmasý Sembol ve Adres Tanýmlama Sembollerin Ýsimlerinin Yazýlmasý Seri Baðlantý yapmak Paralel baðlantý yapmak Yeni bir Çýkýº Oluºturulmasý Sistem Kütüphanesi (The System Library) Fonksiyonlarýn Oluºturulmasý Sembollerin Tanýtýldýðý Alan Satýrlara Açýklama Eklenmesi Komut Seçimini Kullanarak Program Yapýsýný Oluºturulmasý Projeden Çýktý Alýnmasý Sembol Penceresinin Ýçeriðinin Taºýnmasý Ayarlarýn Deðiºtirilmesi Satýrlarýn ve Açýklamalarýn Kesilmesi / Yapýºtýrýlmasý / Hareket Ettirilmesi Adreslerin Açýklanmasý Adreslerin Taºýnmasý On Line Programming Monitor Windows On Line Deðiºiklik Fonksiyon Bloklarýnýn ve Fonksiyonlarýn Oluºturulmasý Bir Fonksiyon Bloðun Oluºturulmasý Tanýmlý Fonksiyonlarýn Kullanýlmasý Sayfalarýnýn Çýktýsýnýn Alýnmasý Birden Fazla Programýn Kullanýlmasý Kullanýcý Kütüphanesi UYGULAMA Sayma Programý Band Otomasyonu Display Programý Amiral Battý Bilgi Yarýºmasý Çamaºýr Makinasý Adým Motorlarýn Hitachi PLC ile kontrolu Doðrusal Hareket Eden Malzeme Uzunluðunun Sýnýr Anahtarý Kullanýlarak Ölçülmesi ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : iv

5 1 EH 150 PLC DONANIM VE FONKSÝYONEL ÖZELLÝKLER 1.1 Eh-150 Özellikleri Kompakt ve küçük ürün EH-150 nin 128 I\O kapasiteli PLC sinin ölçüleri: 100(en)*372.5(boy)*109(derinlik) olmak üzere modüllerin ölçüleri ve ledleri standarttýr. Hem asýlabilir ve sabitlenebilir, hem de DIN Raya monte edilebilir yapýdadýr. Ýki haberleºme portu CPU nun üstündedir. EH-150 de standart olarak iki adet seri, PC ile haberleºebilen haberleºme portu ( seri port-1 ve seri port-2 ) vardýr. Bu haberleºme portu ile H serisi PLC ler için geliºtirilen görüntüleme ve programlama cihazlarý kullanýlabilir. Seri port-1 genel amaçlý bir port ( general purpose port) olup bu portun ayarlarý kullanýcý tarafýndan deðiºtirilebilir. Bu porta baðlanacak özel bir cihazla (yazýcý, barkod okuyucu v.b.) haberleºmeyi saðlayacak protokolün, kullanýcý tarafýndan yaratýlmasýna imkan saðlanmýºtýr. Modem baðlantý arayüz fonksiyonu vardýr. Bu fonksiyon sayesinde EH-CPU 208\308\316 Model CPU lar port-1 e baðlanan bir modemle ticari hatlardan uzak bir mesafeyle haberleºme yapabilir. RS422\485 arayüz fonksiyonu vardýr. Dahili özel çýkýºýnýn set edilmesiyle port-1 RS422\485 arayüzü olarak kullanýlarak haberleºme yapýlabilir. RS-485 arayüzü kullanýlarak küçük data link sistemi oluºturulabilir ve bir çok CPU yada PC (1:N baðlantýsýyla) birbirine baðlanarak haberleºmesi saðlanabilir. (EH-CPU308\316) En son teknoloji ve fonksiyonlar kompakt ve küçük bir yapýya sýðdýrýlmýºtýr. 32-bit RISC iºlemci ile yüksek hýzlý iºlem gücü saðlanmýºtýr. Kullanýcý programý FLASH memory de saklandýðýndan pilin bitmesi durumunda programýn silinmesi önlemiºtir. Zaten PLC nin içindeki pil data hafýzasýnýn yedeklenmesi için kullanýlmýºtýr. EH-150 de kullanýlan ladder yazýlýmlarý H-serisinde kullanýlan yazýlýmla aynýdýr. Bütün H-serisi PLC ler ve EH-PLC ler modelden baðýmsýz ayný yazýlýmý kullanýr. Fakat seçilen CPU ya göre kullanýlabilen fonksiyonlarýn sayýsý deðiºebilmektedir. Bu yüzden EH-PLC özelliklerinde belirtilen fonksiyonlar açýklanýrken hangi CPU lar için kullanýlabileceði ayrýca belirtilmiºtir. Memory board fonksiyonlarýný destekler. EH-CPU308\316 yeni hafýza kartlarýný (EH-MEMP\MEMD) kullanabilir. EH-MEMP kartý 16k steps uzunluðunda programý hafýzasýnda saklayabilir. Ayrýca program transfer fonksiyonu ile de ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 1

6 program kopyalanabilir ve bunun için ara bir ekipman kullanýlmaz. EH-MEMD kartý max. 38 k word data saklayabilir. Memory board ýn içindeki programda deðiºikliklerin yapýlabilmesi için önce programýn transfer fonksiyonu ile CPU içine alýnmasý gereklidir. (CPU308\316) PID operasyonu uygulamalarýný destekler. PID kontrolü ilave modül ilavesine gerek duyulmadan gerçekleºtirilir. Analog I\O modülleri kullanýlarak deðiºik I\O larýn PID kontrolü yapýlabilir. Bu fonksiyon kullanýlarak sýcaklýk, akýº ºiddeti gibi hareketli kontrol unsurlarý hýzlý ve yumuºak bir ºekilde kontrol edilebilir. (EH-CPU 308\316) Diðer cihazlara adepte edilmesi gayet kolaydýr. DIN raya monte edilebilmesiyle kolay montaj ve servis imkaný saðlanmýºtýr. Sistemde pil kullanýlmamasý durumunda bile kullanýcý programý saklanabilir. EH-150 PLC RUN konumunda çalýºýrken online olarak deðiºiklikler yapýlabilir ve yapýlan deðiºiklerin etkileri yine online olarak görülebilir. Standart I\O Modüllerinde ayrýlabilir terminal bloklarý kullanýlýr. Böylece modülde bir sorun olduðu taktirde terminal, vidasýyla modülden sökülerek yeni modüle takýlabilir. Bu durum servisi çabuklaºtýran ve kolaylaºtýran bir unsurdur. PLC üzerindeki LED'ler standart olarak operasyon durumunu gösterir. I\O modülleri üzerinde standart baðlantý ºemasýnýn gösterilmesi hatayý azaltan bir unsurdur. Pilin deðiºtirilebilmesi için CPU yerinden çýkartýlmasý gerekmez, pil CPU kapaðýnýn açýlmasýyla kolaylýkla takýlabilir. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 2

7 1.2 Fonksiyon Özellikleri Temel Fonksiyonlar : PLC nin temel fonksiyonu kontrol cihazlarýndan sinyalleri alýp, bu sinyalleri CPU içine kullanýcý tarafýndan yazýlan programýn lojiðine göre deðerlendirerek, sonuçlarýný output sinyalleri olarak vermesidir. Ayrýca iºlem sonuçlarý ve datalar kendi içindeki çýkýº bölgesinde (internaloutputarea)saklanabilir. Sistem elektrik kesilene kadar yada sistem durdurulana kadar yukarýdaki gibi çalýºamaya devameder. CPU içinde saklanan bilgiler çýkýº portuyla dýºarýya alýnabilir yada programda belli bir amaç için kullanýlabilir. Kullanýcý isterse bu bilgileri kalýcý adreslerde saklayabilir. Sistemin çalýºma durumu güç kaynaðýnýn, ekipmanlardaki LED lerden anlaºýlabilir. CPU nun, I\O kartlarýnýn ve cihaza baðlanacak Ayarlar ve Görüntü 1. Ayar Anahtarlarý (CPU Modül): CPU Modülündeki anahtarlar vasýtasýyla çalýºma modu ve haberleºme fonksiyonu ayarlarý gerçekleºtirilir. Ayrýca CPU nun RUN ve STOP modu ayarlanýr. LED Görüntü ( Güç Kaynaðý, CPU Modülü, I\O Modülü) : güç sistemi durumunu, çalýºma durumunu, Aktif I\O durumunu gösterir. Konnektör (CPU Modülü, ana ºase, I\O kontrolörü): RS 232C ile harici cihazlarý CPU ya baðlar. I\O modüllerinin geniºlemesi (expansion) için kullanýlýr. Terminal Blok ( Güç Kaynaðý, I\O Modülü ): Bu bölüm güç kaynaðýný baðlamak ve I\O kontrolörden bilgi alýp vermek için kullanýlýr I\O Noktasý Sayýsý External I\O : 64 noktalý modül kullanýldýðýnda CPU 108 için max. 64*8=512 nokta, CPU 208\308\316 max. 64*16=1024 noktaya kadar çýkýlabilmektedir. Giriº noktalarý X.WX, DX ile, çýkýº noktalarý Y,WY,DY ile ifade edilir. Internal Output: Bu bölgeler geçici olarak bilgi depolamak için kullanýlýr. Bu bölgeler M, WM, DM, R, WR, DR olarak ifade edilir. Zaman sayýcýsý CPU nun içine yerleºtirilmiºtir. Dizi giriº,çýkýºlar kullanýlýrken (( )) parantez kullanýlýr. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 3

8 1.2.4 Kullanýcý Program Hafýzasý Program kontrol lojiðinin ve fonksiyonlarýnýn tanýmlandýðý kayýt yeridir. Program kaydetme kapasitesi CPU nun modellerine göre deðiºkenlik gösterir. CPU nun içindeki bilgiler pil olmasa bile silinmez. Bu yüzden bazý olumsuzluklarý önlemek için ilk kullanýlacak CPU unun initialize edilmesi gerekmektedir. Initialize iºlemi satýlan ürünün ilk kez kullanýlmasý durumunda gerekli olup, ladder yazýlýmýndan kullanýlan modüllerin tanýtýlýp CPU ya yüklenmesiyle tamamlanmýº olur. CPU nun Progranlamasý Ladder Editor Programlama Yazýlýmý ve bu programý yükleyecek cihazla (PC ile) gerçekleºtirilir. ªu anda DOS altýnda çalýºan Actsip-H ile Windows altýnda çalýºan Actwin isimli programlar kullanýlmaktadýr. Kullanýlabilecek fonksiyonlar H-Serisi Ladder Editor Programlama Yazýlýmýnda tanýmlanmýºtýr. Tanýmlanan bu fonksiyonlar dizayn edilerek ve gerekli parametreler kullanýlarak program oluºturulur. Programýn saklanmasý için pil gerekli olmayýp, kullanýcý yazdýðý programý diskete alarak yedeklemesi tavsiye edilir. Ayrýca Actwin yazýlýmýnda program yazarken periyodik olarak kaydedilmesi saðlanabilir Kontrol Metodu PLC Programýnýn çalýºma metodu önce programýn baºýndan sonuna kadar I\O ve bilgilerin son durumlarýný tarar ve grup halinde günceller. Eðer external I\O dan herhangi biri tarama ortasýnda güncellenmesi gerekiyorsa refresh komutu kullanýlýr. Aºaðýda programýn bir iºlem (scan cycle) sürecinde hangi aºamalardan geçtiði gösterilmiºtir. Giriºleri Okur Programý ݺletir Çýkýºlara Yazar Sistem Ýçi Kontrol (Self-diagnosis) ݺlem Mesajlarý ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 4

9 Normal program iºleyiºinin dýºýnda kullanýcý isterse interrupt komutlarýný kullanarak belli zaman aralýklarýnda (10,20,40 ms ) periyodik olarak normal tarama prosedürü kesilerek interrupt tarama prosedürü iºletilebilir. Kullanýcý programý her seferinde programýn en baºýndan sonuna, sonra tekrar en baºa doðru ilerler. Bu sýrada programýn akýº yönünde bütün giriºler okunarak güncellenir; Program iºletilerek zaman röleleri, sayýcýlar, komutlar ve fonksiyonlar iºletilir; ݺlem mesajlarýnda haberleºelecek cihazlarla haberleºilir; Self-diagnosis ile sistem içi kontroller yapýlarak hata mesajlarý verecek yada sistemi durduracak hatalarýn oluºup oluºmadýðý kontrol edilir. ݺletilen programýn sonuçlarý iç (internal ) ve dýº (external) çýkýºlara yazýlarak bir iºlem süreci tamamlanýr Run\Stop Kontrol CPU modunun Run yada Stop olarak deðiºtirilmesi normalde kullanýcý tarafýndan yapýlabilir. PLC nin programý iºletmesi için CPU modunun Run konumunda, programýn durdurulmasý için CPU nun Stop konumunda olmasý gerekir. Ayar anahtarlarýndan birinci anahtar ON yapýlýrsa CPU Remote moda ayarlanmýº olur. Bu mod da CPU nun Run\Stop modu PC den ladder programýyla deðiºtirilebilir. Eðer sistem Run konumunda çalýºýrken sistemde herhangi bir hata bulunursa sistem kendini Stop moduna alýr ve verdiði çýkýºlarý keser. Eðer sistemde elektrik kesilmiº ve tekrar gelmiº ise sistem terkrar çalýºmaya devam eder. Böyle durumlarda kullanýcýya elektrik kesildiðinde PLC nin de enerjisinin kesilmesi, sahadan gelen giriºlerin enerjilerinin kesilmesi, elektrik geldiðinde önce giriºlerin sonra PLC nin enerjisinin verilmesi tavsiye edilir. PLC Run modunda çalýºmaya baºlayýnca kullanýcýnýn kalýcý olarak muhafaza etmek istemediði bütün bilgiler silinir. Stop moduna alýndýðýnda bütün son bilgiler nasýl ise öylece býrakýlýr. Eðer enerji kesilmesi yüke baðlý olarak deðiºen dayaným süresini aºarsa sistem enerji kesildiðini algýlar ve programý en baºýndan çalýºtýrýr. Fakat çok kýsa süreli bir kesilme olmuº ise sistem kaldýðý yerden devam eder. Hatalý bir durumdan korunmak için enerji kesildiðinde enerjiyi 1 dakika ya da biraz daha uzun bir süre verilmemesi uygun olur. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 5

10 1.2.7 Operasyon Parametereleri EH-150 nin yürüttüðü aºaðýda belirtilen iºletme durumlarýnda operasyonel parametrelerin deðiºtirilmesi ile CPU, RUN Modunda normal olarak çalýºmaya devam edebilir. Operasyon I\O bilgisi eºleºmediðinde devam edebilir. Overload (Aºýrý Yük) durum parametresi ayarlanarak overload error hatasý geciktirilebilir. Bu parametre deðiºtirilmez ise 100 ms olarak ayarlýdýr. Programýn bir tarama süresi (scan time) örneðin 100ms olan Overtime süresini aºarsa Overload error verilir. Operasyon overload error gelse bile devam etmesi saðlanabilir. Elektrik kesildiðinde kalýcý olarak kalmasý istenen bilgilerin saklandýðý dahili çýkýº bölgesinin (internal output area) boyutu ve zaman röleleri hafýzasý ayarlanabilir. Ve aºaðýda belirtilen ayarlamalar da kullanýlabilir. Kullanýcý programa isim vererek programa iºleyebilir. Programa ºifre koyarak çalýnmasý ya da görevli olmayan kiºiler tarafýndan deðiºtirilmesi önlenebilir. Kullanýcý programýnda kullandýðý I\O larý kullanabilmesi için bu I\O modüllerinin CPU ya tanýtýlmasý gerekmektedir. Zaten programlarda tanýmlanmayan modüle iliºkin I\O yazýlmasýna izin verilmez. Sistemde fiziki olarak bulunan bu kartlar ladder yazýlýmýyla okutulup, CPU ya tanýtýlabilir Online Deðiºiklik Program CPU RUN konumundayken PC ye çekilemez (upload) yada PC den yüklenemez (download). Fakat programýn istenen kýsmý online çalýºma moduna geçildikten sonra Run konumunda çalýºýrken deðiºtirilebilir. Bu deðiºikler programýn o anki taramasý sona erdikten sonra derhal iºleme sokulur ve sistem yeni program çalýºmaya devam eder. Oluºan son durum yine online olarak görülür. Programda kontrol komutlarý kullanarak deðiºiklik yapýlacaksa, bu komutlarýn sonuçlarý önce sistemde gözlenmeli, daha sonra sistemin emniyetli olarak çalýºtýðý görüldükten sonra kullanýlmalýdýr. Online olarak program deðiºtirildiðinde sistem baºlamadan evvel bir duraklama zamaný oluºabilir. Bu durum, deðiºikliði yapýlan komutun ilgili modülünün çalýºmamasýndan kaynaklanabilmektedir. Bu duraklama süresi boyunca sahadan giriº sinyali alýnmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla belirtilen sebeplerden dolayý online deðiºikliklerde biraz süre toleransý býrakýlmalýdýr. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 6

11 1.2.9 Forced set\reset (CPU Stop konumunda ) Forced set ve reset komutlarý kullanýlan I\O larý harici olarak deðiºtirilebilmesini saðlar ve sadece CPU ya baðlanan programlama cihazýyla (PC) ile yapýlabilir Forced output Programda kullanýlan çýkýºlar programlama cihazý tarafýndan program harici olarak deðiºtirilebilmektedir. Programda kullanýlmayan çýkýºlar kapalýdýr ve deðiºtirilemezler Takvim ve Saat Fonksiyonu EH-CPU208\308\316 Takvim ve Saat Fonksiyonu vardýr. Yýl, ay, tarih, haftanýn günü, saat, dakika, saniye ayarlanabilmektedir. 30 saniyelik süreler haline düzeltme yapýlmasýný saðlayan fonksiyonu vardýr. Pilin takýlmamasý yada bitmesi durumunda enerji kesildiðinde takvim ve saat bilgisi hafýzada tutulamaz, enerji verildiðinde takvim ve saatin tekrar ayarlanmasý gerekir Dedicated Port Bu tip port CPU ile haberleºmek için kullanýlan dedicated protokolünü kullanýr. Haberleºme komutlarý bu port için tanýmlanan task kod larý çaðýrarak iºlevlerini yürütür. Programlama cihazlarý bu tip porta baðlanabilir. Port-1 ve port-2 kullanýlabilmesi için 5 inci dedicated port olarak kullanýlabilir. Port-1 de dedicated protokolünün ayar anahtarýnýn ON olmasý gerekmektedir. Haberleºme hýzý ve diðer özellikler diðer ayar anahtarlarýyla gerçekleºtirilir. Ýki porttan da programlayabilmek ve Online deðiºikler yapabilmek için 1,3,5 anahtarlarý ON PHL anahtarýný high ( yukarý konumunda) konumunda olmasý gerekir General-Purpose Port Bu port kullanýcýnýn kontrol edebildiði genel amaçlý bir porttur. Deðiºik haberleºme ayarlarý, bilgi alma ve gönderme prosedürlerini kullanýcý ayarlayabilir. kendine protokol yaratabilmektedir. Port-1 konumundayken kullanýlabilir. programýnda tanýmlayarak bu amaçla 5 inci ayar anahtarýnýn OFF Modem Kontrol Modem harici olarak CPU-208\308\316 ya baðlanabilmektedir. Bu modemle dýºarýdan bir bilgi geldiðinde bu port iºlevini yerine getirerek haberleºme task kodunu çalýºtýrýr. Dýºarýya bilgi gönderildiðinde port yine General-Purpose port olarak tanýmlanýr ve port-1 kullanýcý tarafýndan oluºturulan program vasýtasýyla baðýmsýz olarak kontrol edilebilir. Port-1 bu amaçla kullanýlmasý için ayar anahtarlarýndan 2 incisi ON konumunda olmasý gerekir. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 7

12 Self-diagnosis Self-diagnosis testleri aºaðýda belirtilen kontrolleri gerçekleºtirir: Mikrocomputer kontrolü Sistem program bölgesinin kontrolü Memory kontrolü Kullanýcý programýnýn kontrolü Dahili hafýza bölgesi ( internal output area) kontrolü Takýlý I\O kontrolü Anormal Durumlarýn Tespiti Anormal bir durum oluºtuðunda anormalliðin ne olduðunu bildiren error kodu WRF000 adresindeki bitler vasýtasýyla hex sayý olarak belirtilir. Ayrýca error LED ler v.s. ile kullanýcýya belirtilir. Eðer error seviyesi yüksek ise CPU Stop konumuna geçebilir yada kullanýcý ayarlarýyla sistem devam edebilir. Eðer birden fazla error oluºmuº ise yüksek seviyeli alarm belirtilir. Error kodlarýnýn kayýtlarý R7EC bitinin 1 yapýlmasýyla silinebilir Komut Çeºitli amaçlarla yazýlan programlar komut dilinden ve ladder satýrlarýndan oluºur. Not: EH-150 PLC bütün H-Serisi fonksiyonlarýný kullanmamaktadýr. Bunun için kullanýlacak fonksiyonlar önceden tablodan kontrol edilmelidir. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 8

13 2 GÝRݪ / ÇIKIª NUMARALANDIRMA 2.1 Harici Giriº / Çýkýº Adresleme Harici giriº / çýkýº adresleme bit veya word ün ºasi üzerindeki slot pozisyonuna göre belirlenir Bit Modül Adresleme Bit giriº X Bit çýkýº Y Bit sayýsý (0-15) slot pozisyon Basic base (temel kasa) : Expansion base(geniºletilmiº kasa) : remote modda : remote modsuz :0...9 unit no / remote istasyon no temel modül (0) geniºletilmiº modül remote modülsüz 1 remote modüllü (0-7) remote host istasyon remote modülsüz 0 remote modüllü (1-4) Örnek adresleme : Giriº Güç Kay C P U SL 0 X0 X100 X700 X1000 X1100 X1700 X15 X115 X715 X1015 X1115 X171 SL SL Güç SL SL SL Kay Unit 0 Unit 1 C P U Çýkýº Y0 Y100 Y700 Y1000 Y1100 Y1700 Y15 Y115 Y715 Y1015 Y1115 Y1715 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 9

14 2.1.2 Word Modül Adresleme Word giriº X Word çýkýº Y Word numarasý : Basic base (ana kasa) : Expansion base(geniºletilmiº kasa) : unit no / remote istasyon no temel modül (0) geniºletilmiº modül remote modülsüz 1 remote modüllü (0-7) remote host istasyon remote modülsüz 0 remote modüllü (1-4) Örnek Adresleme WX0 WX10 WX70 WX100 W X110 WX170 Giriº WX7 WX17 WX77 WX107 WX117 WX177 Güç Kay C P U SL 0 SL 1... SL 7 Güç Kay Unit 0 Unit 1 C P U SL 0 SL 1... SL 7 Çýkýº WY0 WY10 WY70 WY100 WY110 WY170 WY7 WY17 WY77 WY107 WY117 WY Korunabilir Hafýza Enerji kesilmesinde hafýzadaki bazý bilgiler CPU içerisinde bulunan batarya tarafýndan korunabilir. Bunun için aºaðýda belirtilen, korunmasý istenen bilgileri içeren Giriº/Çýkýºlarýn set edilmesi gerekir. Giriº / Çýkýº Sýnýfý R WR WM TD,SS,CU,CTU DIF DFN Set aralýðý R0-R7BF WR0-WR3FF WM0-WMFF TD,...TD0-TD511 DIF0-DIF127 DFN-DFN127 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 10

15 2.3 Özel Dahili Çýkýºlar Özel dahili çýkýºlar, özel dahili bitleri (R7C0 R7FF) ve özel dahili wordleri (WRF000 WR1FF) içine alýr. Aºaðýdaki fonksiyonlara ve amaçlara sahiptirler: Fonksiyon Amaç Örnek 1. Sistem durumunu CPU Fonksiyonlarýnýn yürütülmesine izin verme Remote Run Enabled (R7C3) Debug Enabled (R7C5) kontrol etme CPU Operasyonunun start ve Tarama zamanýnýn aºýlmasý boyuca 2. Sistem durumunu kaydetme stop için ºartlarýn ayarlanmasý Sistem durumunu kaydetme iºlemin devam ettirilmesi (R7C0) Kendini kontrol etme hatasý (R7DB) Kendini kontrol etme hata detaylarý (WRF000) ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 11

16 3. KOMUT UYGULAMALARI 3.1 Komut Sýnýflandýrma Temel komutlar : 18 çeºit Aritmetik komutlar : 15 çeºit Uygulama komutlarý : 32 çeºit Kontrol komutlarý : 8 çeºit Temel komutlar 1 Normalde Açýk / Normalde Kapalý Kontak [Logical Operation Start (LD,LDI n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n LD komutunda kontaðýn iletimde olup olmadýðýna bakýlýr Ýletimde ise normal olarak açýk kontak kapanýr ve mantýk akýºýna izin verir. Eðer iletimde deðilse normalde açýk kontak olduðu için mantýk akýºýna müsaade etmez LDN komutunda tarama esnasýnda kontaðýn iletimde olup olmadýðýna bakýlýr. Ýletimde deðilse kapalý durumda kalýr ve mantýk akýºýna izin verir. Ýletimde ise açýlýr ve mantýk akýºýný keser. Örnek : LD OUT LDI OUT X00001 Y00100 X00002 Y00101 X00001 On olduðunda Y00100 aktif olur. X00002 Off durumundayken Y00101 aktif olur. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 12

17 2 Kontak Seri Baðlantý [ Contact Series Connection (AND,ANI n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Örnek : LD AND OUT LDI ANI OUT X00001 R0 Y00100 X00002 R1 Y00101 X00001 giriºi ve R0 ayný anda aktif (On) olduklarýnda Y00100 çýkýºý On olur. X00002 giriºi On olduðunda R1 Off konumundaysa Y00101 çýkýºý On olur. 3 Kontak Paralel Baðlantý [ Contact Parallel Connection (OR,ORI n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 13

18 LD OR ORI OUT X00001 X00002 X00003 Y Yükselen Kenar Sezinleme [ Rising Egde Detection (AND DIF, OR DIF n)] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Giriº sinyalin yükselmesini algýlar ve bir çevrim için iºlem sonucunu korur. Zaman diyagramý X00010 R123 1 çevrim zamaný Örnek : LD AND OUT X00001 DIF0 R123 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 14

19 5 Alçalan Kenar Sezinleme [ Falling Edge Detection (AND DFN,OR DFN n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Giriº sinyalinin düºmesini algýlar ve bir çerim için iºlem sonucunu korur. Zaman diyagramý X00010 R123 1 çevrim zamaný Örnek : LD AND OUT X00001 DFN0 R123 6 Çýkýº [Coil Output (OUT n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Bu komut PLC ye baðlý bir iç elemaný, bir iç çýkýºý veya çýkýº modülünde bulunan bir çýkýºý yönetmek için kullanýlýr. Giriº aktif edilirse belirtilen çýkýº iletime geçer. Çýkýº iletime geçtiðinde kendisine ait adres bilgisini taºýyan bütün normalde açýk kontaklarýný kapatýr, normalde kapalý olan kontaklarý da açar. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 15

20 Örnek : LD OUT LD OUT OUT X00001 Y00100 X00002 Y00101 Y00102 X00001 giriºi On durumuna getirildiðinde Y00100 çýkýºý aktif olur. X00002 giriºi On durumuna getirildiðinde Y00101 ve Y00102 çýkýºlarý aktif olur. 7 Set / Reset [Set/Reset Coil Output (SET / RES n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Bir çýkýº bir defa aktif olmuºsa ve bunu saðlayan kontaklarýn durumu deðiºse bile aktif kalmasý isteniyorsa SET komutu kullanýlýr. Aktif durumda tutulan çýkýºý aktif durumdan çýkarmak için RESET komutu kullanýlýr. X00000 X00001 Y00100 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 16

21 Örnek : LD SET LD RES X00000 Y00100 X00001 Y00100 X00001 giriºi aktif edildiðinde Y00100 çýkýºý On konumuna gelir ve X00001 giriºi Off konumuna geçse de çýkýºýn deðeri deðiºmez. X00002 giriºi On konumuna geldiðinde Y00100 çýkýºý Off konumuna çekilir. 8 Master Kontrol [ Set/Reset Master Control (MCS MCR n) ] Bit Word Double Word TD,SS, R, WR DR, Kullanýlabilen I/O WDT,MS, X Y L, WX WY WL TC DX DY DL, TMR,CU, M WM DM RCU,CT n Sabit Merdiven satýrlarýnda bir grubun etkinleºtirilmesinde kullanýlýr MCS komutunun bulunduðu satýrda mantýk sürekliliði varsa MCR komutunu taºýyan satýra kadar bütün satýrlar dikkate alýnýr. Eðer mantýk sürekliliði yoksa MCS ile MCR komutlarý arasýnda bulunan iºlemler gerçekleºtirilmez. X00000 X00001 Y00100 X00002 Y00101 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 17

22 Örnek : LD MCS1 LD OUT MCR1 LD OUT X00000 X00001 Y00100 X00002 Y00101 X00000=0 ise X00001=1 olsa bile Y00100=0 dýr X00000=1 ise X00001=0 ise Y00100=0 X00000=1 ise X00001=1 ise Y00100=1 olur 9 Lojik Seri Baðlantý [ Logical Block Series Connection (ANB) ] LD LD OR ANB LD AND OR ANB OUT X00001 R10 R11 M20 M21 M22 Y Lojik Paralel Baðlantý [ Logical Block Parallel Connection (ORB) ] LD LD LD AND ORB OR ANB OUT X00001 R10 R11 R12 X00002 Y00115 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 18

23 11 [ ] ݺlem Kutusu Baºlatma ve Bitirme LD X00001 [ WY0010=WX0030 ] Baºlangýç koºulu gerçekleºtikten sonra kutu içindeki iºlemleri yapar. 12 Gecikme ile Bobini Enerjilendir [ On Delay Timer (TD n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Timer sayýsý t s Zaman çarpani Set deðeri Eðer satýrda mantýk sürekliliði varsa zamanlayýcý (timer) belirli bir zaman birimi ile saymaya baºlar ve sayý belirtilen (s) deðere ulaºýnca çýkýº aktifleºtirilir. Bu çýkýº programýn gerekli satýrlarýnda normalde açýk veya normalde kapalý kontak olarak kullanýlabilir. Zamanlayýcýnýn mantýk sürekliliði her hangi bir nedenle kesilecek olursa içeriði kendiliðinden sýfýrlanýr. Timer ýn akan (current) deðeri TC0-TC255 e word olarak atanýr. Timer ýn set deðeri çalýºma (run) durumunda deðiºtirilmek isteniyorsa set deðeri word olarak tanýmlanýr. Kullanýlabilir timer sayýsý TD ve SS toplam 256 (TD0,SS0-TD255,SS255)dýr Zaman çarpaný (timer base,t) 0,01-0,1 ve 1 (s) olmak üzere 3 kademedir ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 19

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER Ýnsanlar çevrelerindeki deðiºiklikleri duyu organlarý vasýtasý ile algýlarlar ve buna baðlý olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üºüdüðümüzde ýsýtýcýyý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

En düºük donaným ihtiyacý 386 SX/16 iºlemci ve 4Mb RAMEn az 150 Mb boº disk

En düºük donaným ihtiyacý 386 SX/16 iºlemci ve 4Mb RAMEn az 150 Mb boº disk 1. LINUX NEDÝR? 1.1 Linux Tarihçe Linux, UNIX benzeri, serbestçe daðýtýlabilen, çok kullanýcýlý, çok görevli ve güçlü bir iºletim sistemidir. Linux'un kalbi olan kernel (çekirdek), baºta Linus Torvalds

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

E-Ticarette Güvenlik. Elektronik Ticaret`de Güvenlik...

E-Ticarette Güvenlik. Elektronik Ticaret`de Güvenlik... E-Ticarette Güvenlik Elektronik Ticaret`de Güvenlik... Elektronik ticarette alýcý ve satýcý birbirlerini görmeksizin iº yaptýklarýndan karºýlýklý olarak güvenin saðlanmasý için ek bir takým önlemler almaya

Detaylı

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42)

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) BÖLÜM 3 Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) A. Giriþ Boardmaker (BM), baský devre çizimi, elektrik ve elektronik devre þemasý hazýrlamada kullanýlan bir yazýlýmdýr. Elektronik devreler

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý 1-28 46613V016-332004-0-OCE-Rev.B

starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý 1-28 46613V016-332004-0-OCE-Rev.B starglider 300 Montaj ve Kullaným Talimatý 1-28 46613V016-332004-0-OCE-Rev.B Ýçindekiler Genel bilgiler................................ 2 Semboller 2 Güvenlik açýklamalarý 2 Amacýna Uygun Kullaným 2 Ýzin

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı