ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLÝK (BASIC-INTERMEDIATE) HAZIRLAYANLAR : LEVENT BAYRAM MERVE TONGEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLÝK (BASIC-INTERMEDIATE) HAZIRLAYANLAR : LEVENT BAYRAM MERVE TONGEL"

Transkript

1 ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLÝK TEKNOLOJÝLERÝ A.ª. EH-150 EÐÝTÝM DÖKÜMANI (BASIC-INTERMEDIATE) HAZIRLAYANLAR : GÖKÇEN BABAOÐLU LEVENT BAYRAM MERVE TONGEL i

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1 EH 150 PLC DONANIM VE FONKSÝYONEL ÖZELLÝKLER Eh-150 Özellikleri Fonksiyon Özellikleri Temel Fonksiyonlar : Ayarlar ve Görüntü I\O Noktasý Sayýsý Kullanýcý Program Hafýzasý Kontrol Metodu Run\Stop Kontrol Operasyon Parametereleri Online Deðiºiklik Forced set\reset (CPU Stop konumunda ) Forced output Takvim ve Saat Fonksiyonu Dedicated Port General-Purpose Port Modem Kontrol Self-diagnosis Anormal Durumlarýn Tespiti Komut GÝRݪ / ÇIKIª NUMARALANDIRMA Harici Giriº / Çýkýº Adresleme Bit Modül Adresleme Word Modül Adresleme Korunabilir Hafýza Özel Dahili Çýkýºlar KOMUT UYGULAMALARI Komut Sýnýflandýrma Temel komutlar Normalde Açýk / Normalde Kapalý Kontak [Logical Operation Start (LD,LDI n) ] Kontak Seri Baðlantý [ Contact Series Connection (AND,ANI n) ] Kontak Paralel Baðlantý [ Contact Parallel Connection (OR,ORI n) ] Yükselen Kenar Sezinleme [ Rising Egde Detection (AND DIF, OR DIF n)] Alçalan Kenar Sezinleme [ Falling Edge Detection (AND DFN,OR DFN n) ] Çýkýº [Coil Output (OUT n) ] Set / Reset [Set/Reset Coil Output (SET / RES n) ] Master Kontrol [ Set/Reset Master Control (MCS MCR n) ] Lojik Seri Baðlantý [ Logical Block Series Connection (ANB) ] Lojik Paralel Baðlantý [ Logical Block Parallel Connection (ORB) ] [ ] ݺlem Kutusu Baºlatma ve Bitirme Gecikme ile Bobini Enerjilendir [ On Delay Timer (TD n) ] Gecikme ile Bobinin Enerjisini Kes [ MONO-STABLE TÝMER (MS n t s) ] Ýletim Gecikmeli Saklayan Zamanlayýcý [ ÝNTEGRAL TÝMER (OUT TMR n t s) ] Watch Dog Timer (OUT WDT n t s1 s2) Tek Pals Çýkýºlý Timer [ Single shot (SS n t s) ] Sayýcý [ Counter (CU n s) ] Yukarý Aºaðý sayýcý [Up/Down Counter (CTU n s/ctd n) ] Aritmetik Komutlar...30 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : ii

3 1 Ýfade Atama [ Substitution Statement (d=s) ] Binary toplama [Binary Addition (d=s1+s2) ] BCD toplama [ BCD Addition (d=s1 B+S2) ] Binary çýkarma [Binary Substraction (d=s1 s2) ] BCD çýkarma (d=s1 B-S2) Binary Çarpma [Binary Multiplication (d=s1*s2) ] BCD Çarpma [ BCD Multiplication (d=s1 B*S2) ] Binary Bölme [ Binary Division ( d=s1/s2 ) ] BCD Bölme [ BCD Division ( d=s1 B/S2 ) ] Logical Veya [ Logical OR (d =S1 OR S2) ] Logical Ve [ Logical AND (d =s1 AND s2 ) ] Özel Veya [ Exclusive OR ( d=s1 XOR S2 ) ] = Ýfade Karºýlaºtýrma [ Relational Expression ( d=s1==s2 ) ] Ýfade Karºýlaºtýrma [ Relational Expression ( d=s1<> S2 ) ] < Ýfade Karºýlaºtýrma [ < Relational Box(d=S1<S2) ] Ýfade Karºýlaºtýrma [ Relational Expression (d=s1 <= S2 ) ] Uygulama Komutlarý Bit Set [ BSET (d,n) ] Bit Reset [ BRES(d,n) ] Bit Test [ BTS(d,s) ] Saða Taºýma [ Shift Right (SHR(d,n)) ] Sola Kaydýrma [ Shift Left (SHL(d,n)) ] Saða Döndürme [ Rotate Right (ROR(d,n)) ] Sola Döndürme [ Rotate Left (ROL (d,n)) ] Lojik Saða Taºýma [ Logical Shift Right (LSR(d,n)) ] Lojik Sola Taºýma [ Logical Shift Left (LSL(d,n)) ] BCD Saða Taºýma [ BCD Shift Right (BSR(d,n)) ] BCD Sola Taºýma [ BCD Shift Left (BSL(d,n)) ] Sola Blok Taºýma [ Batch Shift Left (Shift Left Block) (WSHL(d,n)) ] Saða Blok Taºýma [ Batch Shift Right (Shift Right Block) (WSHR(d,n)) ] Sola BCD Blok Taºýma [ Batch BCD-Shift Left (WBSL (d,n)) ] Saða BCD Blok Taºýma [ Batch BCD Shift Right (WBSR(d,n)) ] Blok Transferi [ Block Transfer (Move) (MOV (d,s,n)) ] Copy [ (COPY (d,s,n)) ] Karºýlýklý Yer Deðiºme [ Exchange (XCG (d1,d2,n) ] Deðil [ Not (NOT (d)) ] Negatif [ Negate (NEG (d)) ] Mutlak Deðer [Absolute (ABS (d,s))] Binary BCD Dönüºtürme [Binary, BCD Conversion (BCD (d,s)) ] BCD Binary Dönüºtürme [BCD, Binary Conversion (BIN(d,s)) ] Kodlama [ Decode (DECO (d,s,n)) ] Encode [ (ENCO (d,s,n)) (Kod Çözme) ] Bit Sayma [ Bit Count (BCU (d,s)) ] Bitlerin Yer Deðiºtirmesi [ Swap (SWAP (d)) ] FIFO Initial [ (FIFO INITIALIZE) (FIFIT (P,n)) ] FIFO Write [ (FIFWR (P,s)) ] FIFO Read [ (FIFRD (P,d)) ] Birleºtirme [ UNIT (UNIT (d,s,n)) ] Daðýtma [ Distribute (DIST(d,s,n)) ] Kontrol Komutlarý...74 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : iii

4 1 END (Normal Çevrim sona erdirme) Koºulla Sona Erdirme [ Scan Conditional End (CEND(s)) ] Koºulsuz Atlama [ Unconditional jump (JMP n) ] Koºullu Atlama [ Conditional Jump (CJMP n(s)) ] Etiket [ Label (LBL n) ] Alt Program Çaðýrma [ Call subroutine (CAL n) ] Alt Program Baºlatma [ Start Subroutine Program (SB n) ] Alt Program Bitirme [ End of subroutine program (RTS) ] ACTWIN ActWin Genel ve LD (Merdiven Diyagramý) Ýle Programlama, Yeni Bir Projenin Oluºturulmasý Hardware(Donaným) Konfigürasyonu Giriº ve Çýkýº Sembollerinin Ýsimlendirilmesi Merdiven Diyagramýnýn ( Ladder Program ) Oluºturulmasý Bir kontak oluºturulmasý Sembol ve Adres Tanýmlama Sembollerin Ýsimlerinin Yazýlmasý Seri Baðlantý yapmak Paralel baðlantý yapmak Yeni bir Çýkýº Oluºturulmasý Sistem Kütüphanesi (The System Library) Fonksiyonlarýn Oluºturulmasý Sembollerin Tanýtýldýðý Alan Satýrlara Açýklama Eklenmesi Komut Seçimini Kullanarak Program Yapýsýný Oluºturulmasý Projeden Çýktý Alýnmasý Sembol Penceresinin Ýçeriðinin Taºýnmasý Ayarlarýn Deðiºtirilmesi Satýrlarýn ve Açýklamalarýn Kesilmesi / Yapýºtýrýlmasý / Hareket Ettirilmesi Adreslerin Açýklanmasý Adreslerin Taºýnmasý On Line Programming Monitor Windows On Line Deðiºiklik Fonksiyon Bloklarýnýn ve Fonksiyonlarýn Oluºturulmasý Bir Fonksiyon Bloðun Oluºturulmasý Tanýmlý Fonksiyonlarýn Kullanýlmasý Sayfalarýnýn Çýktýsýnýn Alýnmasý Birden Fazla Programýn Kullanýlmasý Kullanýcý Kütüphanesi UYGULAMA Sayma Programý Band Otomasyonu Display Programý Amiral Battý Bilgi Yarýºmasý Çamaºýr Makinasý Adým Motorlarýn Hitachi PLC ile kontrolu Doðrusal Hareket Eden Malzeme Uzunluðunun Sýnýr Anahtarý Kullanýlarak Ölçülmesi ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : iv

5 1 EH 150 PLC DONANIM VE FONKSÝYONEL ÖZELLÝKLER 1.1 Eh-150 Özellikleri Kompakt ve küçük ürün EH-150 nin 128 I\O kapasiteli PLC sinin ölçüleri: 100(en)*372.5(boy)*109(derinlik) olmak üzere modüllerin ölçüleri ve ledleri standarttýr. Hem asýlabilir ve sabitlenebilir, hem de DIN Raya monte edilebilir yapýdadýr. Ýki haberleºme portu CPU nun üstündedir. EH-150 de standart olarak iki adet seri, PC ile haberleºebilen haberleºme portu ( seri port-1 ve seri port-2 ) vardýr. Bu haberleºme portu ile H serisi PLC ler için geliºtirilen görüntüleme ve programlama cihazlarý kullanýlabilir. Seri port-1 genel amaçlý bir port ( general purpose port) olup bu portun ayarlarý kullanýcý tarafýndan deðiºtirilebilir. Bu porta baðlanacak özel bir cihazla (yazýcý, barkod okuyucu v.b.) haberleºmeyi saðlayacak protokolün, kullanýcý tarafýndan yaratýlmasýna imkan saðlanmýºtýr. Modem baðlantý arayüz fonksiyonu vardýr. Bu fonksiyon sayesinde EH-CPU 208\308\316 Model CPU lar port-1 e baðlanan bir modemle ticari hatlardan uzak bir mesafeyle haberleºme yapabilir. RS422\485 arayüz fonksiyonu vardýr. Dahili özel çýkýºýnýn set edilmesiyle port-1 RS422\485 arayüzü olarak kullanýlarak haberleºme yapýlabilir. RS-485 arayüzü kullanýlarak küçük data link sistemi oluºturulabilir ve bir çok CPU yada PC (1:N baðlantýsýyla) birbirine baðlanarak haberleºmesi saðlanabilir. (EH-CPU308\316) En son teknoloji ve fonksiyonlar kompakt ve küçük bir yapýya sýðdýrýlmýºtýr. 32-bit RISC iºlemci ile yüksek hýzlý iºlem gücü saðlanmýºtýr. Kullanýcý programý FLASH memory de saklandýðýndan pilin bitmesi durumunda programýn silinmesi önlemiºtir. Zaten PLC nin içindeki pil data hafýzasýnýn yedeklenmesi için kullanýlmýºtýr. EH-150 de kullanýlan ladder yazýlýmlarý H-serisinde kullanýlan yazýlýmla aynýdýr. Bütün H-serisi PLC ler ve EH-PLC ler modelden baðýmsýz ayný yazýlýmý kullanýr. Fakat seçilen CPU ya göre kullanýlabilen fonksiyonlarýn sayýsý deðiºebilmektedir. Bu yüzden EH-PLC özelliklerinde belirtilen fonksiyonlar açýklanýrken hangi CPU lar için kullanýlabileceði ayrýca belirtilmiºtir. Memory board fonksiyonlarýný destekler. EH-CPU308\316 yeni hafýza kartlarýný (EH-MEMP\MEMD) kullanabilir. EH-MEMP kartý 16k steps uzunluðunda programý hafýzasýnda saklayabilir. Ayrýca program transfer fonksiyonu ile de ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 1

6 program kopyalanabilir ve bunun için ara bir ekipman kullanýlmaz. EH-MEMD kartý max. 38 k word data saklayabilir. Memory board ýn içindeki programda deðiºikliklerin yapýlabilmesi için önce programýn transfer fonksiyonu ile CPU içine alýnmasý gereklidir. (CPU308\316) PID operasyonu uygulamalarýný destekler. PID kontrolü ilave modül ilavesine gerek duyulmadan gerçekleºtirilir. Analog I\O modülleri kullanýlarak deðiºik I\O larýn PID kontrolü yapýlabilir. Bu fonksiyon kullanýlarak sýcaklýk, akýº ºiddeti gibi hareketli kontrol unsurlarý hýzlý ve yumuºak bir ºekilde kontrol edilebilir. (EH-CPU 308\316) Diðer cihazlara adepte edilmesi gayet kolaydýr. DIN raya monte edilebilmesiyle kolay montaj ve servis imkaný saðlanmýºtýr. Sistemde pil kullanýlmamasý durumunda bile kullanýcý programý saklanabilir. EH-150 PLC RUN konumunda çalýºýrken online olarak deðiºiklikler yapýlabilir ve yapýlan deðiºiklerin etkileri yine online olarak görülebilir. Standart I\O Modüllerinde ayrýlabilir terminal bloklarý kullanýlýr. Böylece modülde bir sorun olduðu taktirde terminal, vidasýyla modülden sökülerek yeni modüle takýlabilir. Bu durum servisi çabuklaºtýran ve kolaylaºtýran bir unsurdur. PLC üzerindeki LED'ler standart olarak operasyon durumunu gösterir. I\O modülleri üzerinde standart baðlantý ºemasýnýn gösterilmesi hatayý azaltan bir unsurdur. Pilin deðiºtirilebilmesi için CPU yerinden çýkartýlmasý gerekmez, pil CPU kapaðýnýn açýlmasýyla kolaylýkla takýlabilir. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 2

7 1.2 Fonksiyon Özellikleri Temel Fonksiyonlar : PLC nin temel fonksiyonu kontrol cihazlarýndan sinyalleri alýp, bu sinyalleri CPU içine kullanýcý tarafýndan yazýlan programýn lojiðine göre deðerlendirerek, sonuçlarýný output sinyalleri olarak vermesidir. Ayrýca iºlem sonuçlarý ve datalar kendi içindeki çýkýº bölgesinde (internaloutputarea)saklanabilir. Sistem elektrik kesilene kadar yada sistem durdurulana kadar yukarýdaki gibi çalýºamaya devameder. CPU içinde saklanan bilgiler çýkýº portuyla dýºarýya alýnabilir yada programda belli bir amaç için kullanýlabilir. Kullanýcý isterse bu bilgileri kalýcý adreslerde saklayabilir. Sistemin çalýºma durumu güç kaynaðýnýn, ekipmanlardaki LED lerden anlaºýlabilir. CPU nun, I\O kartlarýnýn ve cihaza baðlanacak Ayarlar ve Görüntü 1. Ayar Anahtarlarý (CPU Modül): CPU Modülündeki anahtarlar vasýtasýyla çalýºma modu ve haberleºme fonksiyonu ayarlarý gerçekleºtirilir. Ayrýca CPU nun RUN ve STOP modu ayarlanýr. LED Görüntü ( Güç Kaynaðý, CPU Modülü, I\O Modülü) : güç sistemi durumunu, çalýºma durumunu, Aktif I\O durumunu gösterir. Konnektör (CPU Modülü, ana ºase, I\O kontrolörü): RS 232C ile harici cihazlarý CPU ya baðlar. I\O modüllerinin geniºlemesi (expansion) için kullanýlýr. Terminal Blok ( Güç Kaynaðý, I\O Modülü ): Bu bölüm güç kaynaðýný baðlamak ve I\O kontrolörden bilgi alýp vermek için kullanýlýr I\O Noktasý Sayýsý External I\O : 64 noktalý modül kullanýldýðýnda CPU 108 için max. 64*8=512 nokta, CPU 208\308\316 max. 64*16=1024 noktaya kadar çýkýlabilmektedir. Giriº noktalarý X.WX, DX ile, çýkýº noktalarý Y,WY,DY ile ifade edilir. Internal Output: Bu bölgeler geçici olarak bilgi depolamak için kullanýlýr. Bu bölgeler M, WM, DM, R, WR, DR olarak ifade edilir. Zaman sayýcýsý CPU nun içine yerleºtirilmiºtir. Dizi giriº,çýkýºlar kullanýlýrken (( )) parantez kullanýlýr. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 3

8 1.2.4 Kullanýcý Program Hafýzasý Program kontrol lojiðinin ve fonksiyonlarýnýn tanýmlandýðý kayýt yeridir. Program kaydetme kapasitesi CPU nun modellerine göre deðiºkenlik gösterir. CPU nun içindeki bilgiler pil olmasa bile silinmez. Bu yüzden bazý olumsuzluklarý önlemek için ilk kullanýlacak CPU unun initialize edilmesi gerekmektedir. Initialize iºlemi satýlan ürünün ilk kez kullanýlmasý durumunda gerekli olup, ladder yazýlýmýndan kullanýlan modüllerin tanýtýlýp CPU ya yüklenmesiyle tamamlanmýº olur. CPU nun Progranlamasý Ladder Editor Programlama Yazýlýmý ve bu programý yükleyecek cihazla (PC ile) gerçekleºtirilir. ªu anda DOS altýnda çalýºan Actsip-H ile Windows altýnda çalýºan Actwin isimli programlar kullanýlmaktadýr. Kullanýlabilecek fonksiyonlar H-Serisi Ladder Editor Programlama Yazýlýmýnda tanýmlanmýºtýr. Tanýmlanan bu fonksiyonlar dizayn edilerek ve gerekli parametreler kullanýlarak program oluºturulur. Programýn saklanmasý için pil gerekli olmayýp, kullanýcý yazdýðý programý diskete alarak yedeklemesi tavsiye edilir. Ayrýca Actwin yazýlýmýnda program yazarken periyodik olarak kaydedilmesi saðlanabilir Kontrol Metodu PLC Programýnýn çalýºma metodu önce programýn baºýndan sonuna kadar I\O ve bilgilerin son durumlarýný tarar ve grup halinde günceller. Eðer external I\O dan herhangi biri tarama ortasýnda güncellenmesi gerekiyorsa refresh komutu kullanýlýr. Aºaðýda programýn bir iºlem (scan cycle) sürecinde hangi aºamalardan geçtiði gösterilmiºtir. Giriºleri Okur Programý ݺletir Çýkýºlara Yazar Sistem Ýçi Kontrol (Self-diagnosis) ݺlem Mesajlarý ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 4

9 Normal program iºleyiºinin dýºýnda kullanýcý isterse interrupt komutlarýný kullanarak belli zaman aralýklarýnda (10,20,40 ms ) periyodik olarak normal tarama prosedürü kesilerek interrupt tarama prosedürü iºletilebilir. Kullanýcý programý her seferinde programýn en baºýndan sonuna, sonra tekrar en baºa doðru ilerler. Bu sýrada programýn akýº yönünde bütün giriºler okunarak güncellenir; Program iºletilerek zaman röleleri, sayýcýlar, komutlar ve fonksiyonlar iºletilir; ݺlem mesajlarýnda haberleºelecek cihazlarla haberleºilir; Self-diagnosis ile sistem içi kontroller yapýlarak hata mesajlarý verecek yada sistemi durduracak hatalarýn oluºup oluºmadýðý kontrol edilir. ݺletilen programýn sonuçlarý iç (internal ) ve dýº (external) çýkýºlara yazýlarak bir iºlem süreci tamamlanýr Run\Stop Kontrol CPU modunun Run yada Stop olarak deðiºtirilmesi normalde kullanýcý tarafýndan yapýlabilir. PLC nin programý iºletmesi için CPU modunun Run konumunda, programýn durdurulmasý için CPU nun Stop konumunda olmasý gerekir. Ayar anahtarlarýndan birinci anahtar ON yapýlýrsa CPU Remote moda ayarlanmýº olur. Bu mod da CPU nun Run\Stop modu PC den ladder programýyla deðiºtirilebilir. Eðer sistem Run konumunda çalýºýrken sistemde herhangi bir hata bulunursa sistem kendini Stop moduna alýr ve verdiði çýkýºlarý keser. Eðer sistemde elektrik kesilmiº ve tekrar gelmiº ise sistem terkrar çalýºmaya devam eder. Böyle durumlarda kullanýcýya elektrik kesildiðinde PLC nin de enerjisinin kesilmesi, sahadan gelen giriºlerin enerjilerinin kesilmesi, elektrik geldiðinde önce giriºlerin sonra PLC nin enerjisinin verilmesi tavsiye edilir. PLC Run modunda çalýºmaya baºlayýnca kullanýcýnýn kalýcý olarak muhafaza etmek istemediði bütün bilgiler silinir. Stop moduna alýndýðýnda bütün son bilgiler nasýl ise öylece býrakýlýr. Eðer enerji kesilmesi yüke baðlý olarak deðiºen dayaným süresini aºarsa sistem enerji kesildiðini algýlar ve programý en baºýndan çalýºtýrýr. Fakat çok kýsa süreli bir kesilme olmuº ise sistem kaldýðý yerden devam eder. Hatalý bir durumdan korunmak için enerji kesildiðinde enerjiyi 1 dakika ya da biraz daha uzun bir süre verilmemesi uygun olur. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 5

10 1.2.7 Operasyon Parametereleri EH-150 nin yürüttüðü aºaðýda belirtilen iºletme durumlarýnda operasyonel parametrelerin deðiºtirilmesi ile CPU, RUN Modunda normal olarak çalýºmaya devam edebilir. Operasyon I\O bilgisi eºleºmediðinde devam edebilir. Overload (Aºýrý Yük) durum parametresi ayarlanarak overload error hatasý geciktirilebilir. Bu parametre deðiºtirilmez ise 100 ms olarak ayarlýdýr. Programýn bir tarama süresi (scan time) örneðin 100ms olan Overtime süresini aºarsa Overload error verilir. Operasyon overload error gelse bile devam etmesi saðlanabilir. Elektrik kesildiðinde kalýcý olarak kalmasý istenen bilgilerin saklandýðý dahili çýkýº bölgesinin (internal output area) boyutu ve zaman röleleri hafýzasý ayarlanabilir. Ve aºaðýda belirtilen ayarlamalar da kullanýlabilir. Kullanýcý programa isim vererek programa iºleyebilir. Programa ºifre koyarak çalýnmasý ya da görevli olmayan kiºiler tarafýndan deðiºtirilmesi önlenebilir. Kullanýcý programýnda kullandýðý I\O larý kullanabilmesi için bu I\O modüllerinin CPU ya tanýtýlmasý gerekmektedir. Zaten programlarda tanýmlanmayan modüle iliºkin I\O yazýlmasýna izin verilmez. Sistemde fiziki olarak bulunan bu kartlar ladder yazýlýmýyla okutulup, CPU ya tanýtýlabilir Online Deðiºiklik Program CPU RUN konumundayken PC ye çekilemez (upload) yada PC den yüklenemez (download). Fakat programýn istenen kýsmý online çalýºma moduna geçildikten sonra Run konumunda çalýºýrken deðiºtirilebilir. Bu deðiºikler programýn o anki taramasý sona erdikten sonra derhal iºleme sokulur ve sistem yeni program çalýºmaya devam eder. Oluºan son durum yine online olarak görülür. Programda kontrol komutlarý kullanarak deðiºiklik yapýlacaksa, bu komutlarýn sonuçlarý önce sistemde gözlenmeli, daha sonra sistemin emniyetli olarak çalýºtýðý görüldükten sonra kullanýlmalýdýr. Online olarak program deðiºtirildiðinde sistem baºlamadan evvel bir duraklama zamaný oluºabilir. Bu durum, deðiºikliði yapýlan komutun ilgili modülünün çalýºmamasýndan kaynaklanabilmektedir. Bu duraklama süresi boyunca sahadan giriº sinyali alýnmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla belirtilen sebeplerden dolayý online deðiºikliklerde biraz süre toleransý býrakýlmalýdýr. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 6

11 1.2.9 Forced set\reset (CPU Stop konumunda ) Forced set ve reset komutlarý kullanýlan I\O larý harici olarak deðiºtirilebilmesini saðlar ve sadece CPU ya baðlanan programlama cihazýyla (PC) ile yapýlabilir Forced output Programda kullanýlan çýkýºlar programlama cihazý tarafýndan program harici olarak deðiºtirilebilmektedir. Programda kullanýlmayan çýkýºlar kapalýdýr ve deðiºtirilemezler Takvim ve Saat Fonksiyonu EH-CPU208\308\316 Takvim ve Saat Fonksiyonu vardýr. Yýl, ay, tarih, haftanýn günü, saat, dakika, saniye ayarlanabilmektedir. 30 saniyelik süreler haline düzeltme yapýlmasýný saðlayan fonksiyonu vardýr. Pilin takýlmamasý yada bitmesi durumunda enerji kesildiðinde takvim ve saat bilgisi hafýzada tutulamaz, enerji verildiðinde takvim ve saatin tekrar ayarlanmasý gerekir Dedicated Port Bu tip port CPU ile haberleºmek için kullanýlan dedicated protokolünü kullanýr. Haberleºme komutlarý bu port için tanýmlanan task kod larý çaðýrarak iºlevlerini yürütür. Programlama cihazlarý bu tip porta baðlanabilir. Port-1 ve port-2 kullanýlabilmesi için 5 inci dedicated port olarak kullanýlabilir. Port-1 de dedicated protokolünün ayar anahtarýnýn ON olmasý gerekmektedir. Haberleºme hýzý ve diðer özellikler diðer ayar anahtarlarýyla gerçekleºtirilir. Ýki porttan da programlayabilmek ve Online deðiºikler yapabilmek için 1,3,5 anahtarlarý ON PHL anahtarýný high ( yukarý konumunda) konumunda olmasý gerekir General-Purpose Port Bu port kullanýcýnýn kontrol edebildiði genel amaçlý bir porttur. Deðiºik haberleºme ayarlarý, bilgi alma ve gönderme prosedürlerini kullanýcý ayarlayabilir. kendine protokol yaratabilmektedir. Port-1 konumundayken kullanýlabilir. programýnda tanýmlayarak bu amaçla 5 inci ayar anahtarýnýn OFF Modem Kontrol Modem harici olarak CPU-208\308\316 ya baðlanabilmektedir. Bu modemle dýºarýdan bir bilgi geldiðinde bu port iºlevini yerine getirerek haberleºme task kodunu çalýºtýrýr. Dýºarýya bilgi gönderildiðinde port yine General-Purpose port olarak tanýmlanýr ve port-1 kullanýcý tarafýndan oluºturulan program vasýtasýyla baðýmsýz olarak kontrol edilebilir. Port-1 bu amaçla kullanýlmasý için ayar anahtarlarýndan 2 incisi ON konumunda olmasý gerekir. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 7

12 Self-diagnosis Self-diagnosis testleri aºaðýda belirtilen kontrolleri gerçekleºtirir: Mikrocomputer kontrolü Sistem program bölgesinin kontrolü Memory kontrolü Kullanýcý programýnýn kontrolü Dahili hafýza bölgesi ( internal output area) kontrolü Takýlý I\O kontrolü Anormal Durumlarýn Tespiti Anormal bir durum oluºtuðunda anormalliðin ne olduðunu bildiren error kodu WRF000 adresindeki bitler vasýtasýyla hex sayý olarak belirtilir. Ayrýca error LED ler v.s. ile kullanýcýya belirtilir. Eðer error seviyesi yüksek ise CPU Stop konumuna geçebilir yada kullanýcý ayarlarýyla sistem devam edebilir. Eðer birden fazla error oluºmuº ise yüksek seviyeli alarm belirtilir. Error kodlarýnýn kayýtlarý R7EC bitinin 1 yapýlmasýyla silinebilir Komut Çeºitli amaçlarla yazýlan programlar komut dilinden ve ladder satýrlarýndan oluºur. Not: EH-150 PLC bütün H-Serisi fonksiyonlarýný kullanmamaktadýr. Bunun için kullanýlacak fonksiyonlar önceden tablodan kontrol edilmelidir. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 8

13 2 GÝRݪ / ÇIKIª NUMARALANDIRMA 2.1 Harici Giriº / Çýkýº Adresleme Harici giriº / çýkýº adresleme bit veya word ün ºasi üzerindeki slot pozisyonuna göre belirlenir Bit Modül Adresleme Bit giriº X Bit çýkýº Y Bit sayýsý (0-15) slot pozisyon Basic base (temel kasa) : Expansion base(geniºletilmiº kasa) : remote modda : remote modsuz :0...9 unit no / remote istasyon no temel modül (0) geniºletilmiº modül remote modülsüz 1 remote modüllü (0-7) remote host istasyon remote modülsüz 0 remote modüllü (1-4) Örnek adresleme : Giriº Güç Kay C P U SL 0 X0 X100 X700 X1000 X1100 X1700 X15 X115 X715 X1015 X1115 X171 SL SL Güç SL SL SL Kay Unit 0 Unit 1 C P U Çýkýº Y0 Y100 Y700 Y1000 Y1100 Y1700 Y15 Y115 Y715 Y1015 Y1115 Y1715 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 9

14 2.1.2 Word Modül Adresleme Word giriº X Word çýkýº Y Word numarasý : Basic base (ana kasa) : Expansion base(geniºletilmiº kasa) : unit no / remote istasyon no temel modül (0) geniºletilmiº modül remote modülsüz 1 remote modüllü (0-7) remote host istasyon remote modülsüz 0 remote modüllü (1-4) Örnek Adresleme WX0 WX10 WX70 WX100 W X110 WX170 Giriº WX7 WX17 WX77 WX107 WX117 WX177 Güç Kay C P U SL 0 SL 1... SL 7 Güç Kay Unit 0 Unit 1 C P U SL 0 SL 1... SL 7 Çýkýº WY0 WY10 WY70 WY100 WY110 WY170 WY7 WY17 WY77 WY107 WY117 WY Korunabilir Hafýza Enerji kesilmesinde hafýzadaki bazý bilgiler CPU içerisinde bulunan batarya tarafýndan korunabilir. Bunun için aºaðýda belirtilen, korunmasý istenen bilgileri içeren Giriº/Çýkýºlarýn set edilmesi gerekir. Giriº / Çýkýº Sýnýfý R WR WM TD,SS,CU,CTU DIF DFN Set aralýðý R0-R7BF WR0-WR3FF WM0-WMFF TD,...TD0-TD511 DIF0-DIF127 DFN-DFN127 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 10

15 2.3 Özel Dahili Çýkýºlar Özel dahili çýkýºlar, özel dahili bitleri (R7C0 R7FF) ve özel dahili wordleri (WRF000 WR1FF) içine alýr. Aºaðýdaki fonksiyonlara ve amaçlara sahiptirler: Fonksiyon Amaç Örnek 1. Sistem durumunu CPU Fonksiyonlarýnýn yürütülmesine izin verme Remote Run Enabled (R7C3) Debug Enabled (R7C5) kontrol etme CPU Operasyonunun start ve Tarama zamanýnýn aºýlmasý boyuca 2. Sistem durumunu kaydetme stop için ºartlarýn ayarlanmasý Sistem durumunu kaydetme iºlemin devam ettirilmesi (R7C0) Kendini kontrol etme hatasý (R7DB) Kendini kontrol etme hata detaylarý (WRF000) ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 11

16 3. KOMUT UYGULAMALARI 3.1 Komut Sýnýflandýrma Temel komutlar : 18 çeºit Aritmetik komutlar : 15 çeºit Uygulama komutlarý : 32 çeºit Kontrol komutlarý : 8 çeºit Temel komutlar 1 Normalde Açýk / Normalde Kapalý Kontak [Logical Operation Start (LD,LDI n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n LD komutunda kontaðýn iletimde olup olmadýðýna bakýlýr Ýletimde ise normal olarak açýk kontak kapanýr ve mantýk akýºýna izin verir. Eðer iletimde deðilse normalde açýk kontak olduðu için mantýk akýºýna müsaade etmez LDN komutunda tarama esnasýnda kontaðýn iletimde olup olmadýðýna bakýlýr. Ýletimde deðilse kapalý durumda kalýr ve mantýk akýºýna izin verir. Ýletimde ise açýlýr ve mantýk akýºýný keser. Örnek : LD OUT LDI OUT X00001 Y00100 X00002 Y00101 X00001 On olduðunda Y00100 aktif olur. X00002 Off durumundayken Y00101 aktif olur. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 12

17 2 Kontak Seri Baðlantý [ Contact Series Connection (AND,ANI n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Örnek : LD AND OUT LDI ANI OUT X00001 R0 Y00100 X00002 R1 Y00101 X00001 giriºi ve R0 ayný anda aktif (On) olduklarýnda Y00100 çýkýºý On olur. X00002 giriºi On olduðunda R1 Off konumundaysa Y00101 çýkýºý On olur. 3 Kontak Paralel Baðlantý [ Contact Parallel Connection (OR,ORI n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 13

18 LD OR ORI OUT X00001 X00002 X00003 Y Yükselen Kenar Sezinleme [ Rising Egde Detection (AND DIF, OR DIF n)] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Giriº sinyalin yükselmesini algýlar ve bir çevrim için iºlem sonucunu korur. Zaman diyagramý X00010 R123 1 çevrim zamaný Örnek : LD AND OUT X00001 DIF0 R123 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 14

19 5 Alçalan Kenar Sezinleme [ Falling Edge Detection (AND DFN,OR DFN n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Giriº sinyalinin düºmesini algýlar ve bir çerim için iºlem sonucunu korur. Zaman diyagramý X00010 R123 1 çevrim zamaný Örnek : LD AND OUT X00001 DFN0 R123 6 Çýkýº [Coil Output (OUT n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Bu komut PLC ye baðlý bir iç elemaný, bir iç çýkýºý veya çýkýº modülünde bulunan bir çýkýºý yönetmek için kullanýlýr. Giriº aktif edilirse belirtilen çýkýº iletime geçer. Çýkýº iletime geçtiðinde kendisine ait adres bilgisini taºýyan bütün normalde açýk kontaklarýný kapatýr, normalde kapalý olan kontaklarý da açar. ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 15

20 Örnek : LD OUT LD OUT OUT X00001 Y00100 X00002 Y00101 Y00102 X00001 giriºi On durumuna getirildiðinde Y00100 çýkýºý aktif olur. X00002 giriºi On durumuna getirildiðinde Y00101 ve Y00102 çýkýºlarý aktif olur. 7 Set / Reset [Set/Reset Coil Output (SET / RES n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Bir çýkýº bir defa aktif olmuºsa ve bunu saðlayan kontaklarýn durumu deðiºse bile aktif kalmasý isteniyorsa SET komutu kullanýlýr. Aktif durumda tutulan çýkýºý aktif durumdan çýkarmak için RESET komutu kullanýlýr. X00000 X00001 Y00100 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 16

21 Örnek : LD SET LD RES X00000 Y00100 X00001 Y00100 X00001 giriºi aktif edildiðinde Y00100 çýkýºý On konumuna gelir ve X00001 giriºi Off konumuna geçse de çýkýºýn deðeri deðiºmez. X00002 giriºi On konumuna geldiðinde Y00100 çýkýºý Off konumuna çekilir. 8 Master Kontrol [ Set/Reset Master Control (MCS MCR n) ] Bit Word Double Word TD,SS, R, WR DR, Kullanýlabilen I/O WDT,MS, X Y L, WX WY WL TC DX DY DL, TMR,CU, M WM DM RCU,CT n Sabit Merdiven satýrlarýnda bir grubun etkinleºtirilmesinde kullanýlýr MCS komutunun bulunduðu satýrda mantýk sürekliliði varsa MCR komutunu taºýyan satýra kadar bütün satýrlar dikkate alýnýr. Eðer mantýk sürekliliði yoksa MCS ile MCR komutlarý arasýnda bulunan iºlemler gerçekleºtirilmez. X00000 X00001 Y00100 X00002 Y00101 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 17

22 Örnek : LD MCS1 LD OUT MCR1 LD OUT X00000 X00001 Y00100 X00002 Y00101 X00000=0 ise X00001=1 olsa bile Y00100=0 dýr X00000=1 ise X00001=0 ise Y00100=0 X00000=1 ise X00001=1 ise Y00100=1 olur 9 Lojik Seri Baðlantý [ Logical Block Series Connection (ANB) ] LD LD OR ANB LD AND OR ANB OUT X00001 R10 R11 M20 M21 M22 Y Lojik Paralel Baðlantý [ Logical Block Parallel Connection (ORB) ] LD LD LD AND ORB OR ANB OUT X00001 R10 R11 R12 X00002 Y00115 ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 18

23 11 [ ] ݺlem Kutusu Baºlatma ve Bitirme LD X00001 [ WY0010=WX0030 ] Baºlangýç koºulu gerçekleºtikten sonra kutu içindeki iºlemleri yapar. 12 Gecikme ile Bobini Enerjilendir [ On Delay Timer (TD n) ] Bit Word Double Word Kullanýlabilen I/O X Y R, L, M TD,SS, WDT,MS, TMR,CU, RCU,CT WX WY WR WL WM TC DX DY DR, DL, DM Sabit n Timer sayýsý t s Zaman çarpani Set deðeri Eðer satýrda mantýk sürekliliði varsa zamanlayýcý (timer) belirli bir zaman birimi ile saymaya baºlar ve sayý belirtilen (s) deðere ulaºýnca çýkýº aktifleºtirilir. Bu çýkýº programýn gerekli satýrlarýnda normalde açýk veya normalde kapalý kontak olarak kullanýlabilir. Zamanlayýcýnýn mantýk sürekliliði her hangi bir nedenle kesilecek olursa içeriði kendiliðinden sýfýrlanýr. Timer ýn akan (current) deðeri TC0-TC255 e word olarak atanýr. Timer ýn set deðeri çalýºma (run) durumunda deðiºtirilmek isteniyorsa set deðeri word olarak tanýmlanýr. Kullanýlabilir timer sayýsý TD ve SS toplam 256 (TD0,SS0-TD255,SS255)dýr Zaman çarpaný (timer base,t) 0,01-0,1 ve 1 (s) olmak üzere 3 kademedir ABC ENSER Otomasyon EH-150 Eðitimi 11/01/2005 Sayfa No : 19

ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. EH-150 EĞİTİM DÖKÜMANI (BASIC-INTERMEDIATE)

ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. EH-150 EĞİTİM DÖKÜMANI (BASIC-INTERMEDIATE) ABC ENSER OTOMASYON ve GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. EH-150 EĞİTİM DÖKÜMANI (BASIC-INTERMEDIATE) Versiyon:02/2005 i İçindekiler 1 EH 150 PLC DONANIM VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER... 1 1.1 Eh-150 Özellikleri...

Detaylı

C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim

C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim 1 PLC ye Giriş 2 PLC ye Giriş 3 PLC ye Giriş CJ1 I/O Modülleri - 8/16/32/64pts Max I/O - 160,640 Max Program Kapasitesi - 20K Steps Komut sayısı - 400 4 PLC Ladder Diyagram

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER : Konu : Sayfa 1. Ana Menü 3 2. 1. Tartým 3 3. 2. Tartým 6 4. Sabit Daralý Tartým 7 5. Raporlar 8 6. Son Tartým Fiº Tekrarý 10 7. Diðer ݺlemler

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Programlamada Kullanılan Temel Parametreler

Programlamada Kullanılan Temel Parametreler TECO PLC: Programlamada Kullanılan Temel Parametreler X; PLC nin fiziksel giriş adresleri Y; PLC nin fiziksel giriş adresleri D; PLC nin veri adresleri T; PLC nin zaman rölesi ardesleri C; PLC nin sayıcı

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

INVT IVC1. -Kompakt Tip PLC. Marketing 2014 HM

INVT IVC1. -Kompakt Tip PLC. Marketing 2014 HM INVT IVC1 -Kompakt Tip PLC Marketing 2014 HM Özelikler IVC1 Özelikleri Genişleme 128 IO 7 modül genişleme Haberleşme Arayüzü 2 seri port: 1xRS232, 1xRS232/485 Temel komut işlem Hızı 0.3μs Pulse Girişi

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Röle Ters röle Set rölesi Reset rölesi

Röle Ters röle Set rölesi Reset rölesi DENEY-5 PLC İLE KESİK VE SÜREKLİ ÇALIŞMA Ön Bilgi: Kesik çalışma: Sistemin butona basıldığı sürece çalışması, buton bırakılınca durması o sistemin kesik çalıştığını gösterir. Sürekli çalışma: Sistemin

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır.

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır. ZAMANLAYICILAR S7-1200 de, 4 farklı zamanlayıcı vardır. 1.Timer Pals: (TP): Girişe (IN) gelen sinyalle beraber çıkış (Q) «1» olur. Ayarlanan süre (PT) sonunda çıkış (Q) «0» olur. Ayarlanan süre (PT) dolmadan,

Detaylı

DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı

DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı 1-) GİRİŞ SENSÖR TİPİ SEÇİMİ: DTB de giriş sensör tipi akım, gerilim, PT100 veya Termokupl olabilir. : Çalışma ekranından tuşu ile ulaşılır. B,S,R tipi termokupllar

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

DELTA PLC DE ZAMANLAYICILAR

DELTA PLC DE ZAMANLAYICILAR DELTA PLC DE ZAMANLAYICILAR TMR Komutu TMR komutunun önündeki şart sinyal akışını sağladığında timer bobini saymaya başlar. Zaman dolduğunda, yani içerik >= ayar değeri (set değeri) olduğunda, adreslenen

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

FBs-serisi. Programlanabilir Kontrol Cihazı. Kullanım Kitabı - II [ İleri Düzey Uygulamalar. Önsöz, İçerik. FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9

FBs-serisi. Programlanabilir Kontrol Cihazı. Kullanım Kitabı - II [ İleri Düzey Uygulamalar. Önsöz, İçerik. FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9 Önsöz, İçerik FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9 FBs-PLC Yüksek Hızlı Sayıcı ve Zamanlayıcı 10 FBs-PLC nin Haberleşmesi 11 FBs-serisi Programlanabilir Kontrol Cihazı FBs-PLC Haberleşme Bağlantı Uygulamaları

Detaylı

30.21 - S7-200 PLC LERĐN PPI MASTER MODUNDA BĐRBĐRLERĐ ĐLE HABERLEŞMESĐ :

30.21 - S7-200 PLC LERĐN PPI MASTER MODUNDA BĐRBĐRLERĐ ĐLE HABERLEŞMESĐ : 30.21 - S7-200 PLC LERĐN PPI MASTER MODUNDA BĐRBĐRLERĐ ĐLE HABERLEŞMESĐ : Aşağıdaki 9 pinli d-sub bağlantısı yapılarak ( 1-2-3-7-8 ) RS-485 üzerinden 16 baytlık bilgiyi 24 ayrı operasyon ile ağa yazıp-okuma

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

ANC SERİSİ. ANNUNCIATOR Alarm Anonsiyatör. Kullanım Kılavuzu

ANC SERİSİ. ANNUNCIATOR Alarm Anonsiyatör. Kullanım Kılavuzu ANC SERİSİ ANNUNCIATOR Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Semboller... 3 Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları... 3 Cihaz Hakkında Genel Bilgi... 4 Sinyal Girişi... 4 Led Göstergesi... 5 Ön Panel Tuşları... 5

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

TEMEL SEVİYE PLC EĞİTİM NOTLARI

TEMEL SEVİYE PLC EĞİTİM NOTLARI F.A.S.T. TEMEL SEVİYE PLC EĞİTİM NOTLARI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 : PLC TANIMI, GİRİŞ / ÇIKIŞ BAĞLANTILARI, BİT ve DATA ADRESLEMELERİ BÖLÜM 2 : DİJİTAL ÇIKIŞ IN ÇALIŞMASI ve KESİLMESİ UYGULAMALARI BÖLÜM 3 :

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Cihazı 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Operand türleri Assembly dili 2 İşlemcinin yapacağı iş makine komutlarıyla belirlenir. İşlemcinin

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Otomatik Kontrol (Giriº) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu

Otomatik Kontrol (Giriº) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 KONTROL SÝSTEM UYGULAMALARINA ÝLݪKÝN ÖRNEKLER 1. Otomobillerde Komut kontrolü Ýki ön tekerleðin yönü y kontrol deðiºkeni yada çýkýº, dümen milinin

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 2 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER NÜMERİK İŞLEME 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 3

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr Versiyon: 112005 www.abcenser.com.tr MOVICON X -2- 1. GÝRݪ 7 2. KULLANICI LÝSANSI 7 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI 8 3.1. Yeni Bir Proje Oluºturmak: 9 3.2. Araç Kutularý: 14 3.2.1.

Detaylı

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız.

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız. UYGULAMA 1 24V 0V START I1.5 I1.4 I1.3 I1.2 I1,1 I1.0 I0.7 I0.6 I0.5 I0.4 I0.3 I0.2 I0.1 I0.0 CPU-224 Q1.1 Q1.0 Q0.7 Q0.6 Q0.5 Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0 0V 24V LO Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar)

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ İşletim sistemi kullanıcıyla bilgisayar donanımı arasında iletişim sağlayan programdır.

İŞLETİM SİSTEMİ İşletim sistemi kullanıcıyla bilgisayar donanımı arasında iletişim sağlayan programdır. İŞLETİM SİSTEMİ İşletim sistemi kullanıcıyla bilgisayar donanımı arasında iletişim sağlayan programdır. Programların ve donanımların kullanılması için bir çalıştırılması platformu oluşturur. Sistemin yazılım

Detaylı

Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015

Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015 Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015 SN:0000001 TEKNİK ÖZELLİKLER Adı Adet Lojik Çıkış (Transistor) Output 8 12..24VDC (Her Çıkış 3 Amp) (8

Detaylı

PLC DE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ

PLC DE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ PLC DE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ Başlangıç PLC de programın yürütülmesi, yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi belirli işlemlerin sürekli periyodik bir çevrim halinde yapılması ile gerçeklenir. Kesmeli çalışma,

Detaylı

Örnek. Yıl : Ay : Gün : Saat : Dakika : Saniye : VB200 VB201 VB202 VB203 VB204 VB205 VB206 VB207

Örnek. Yıl : Ay : Gün : Saat : Dakika : Saniye : VB200 VB201 VB202 VB203 VB204 VB205 VB206 VB207 BÖLÜM 22 GERÇEK ZAMAN SAATĐ Gerçek zaman saati uygulamaları, çok farklı amaçlar için yapılabilir Örneğin : Okullarda ders zilinin programlanmasında, günün belirli saatinde ve belirli süre ile bir yükün

Detaylı

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN 8086/8088 MİKROİŞLEMCİSİ İÇ MİMARİSİ Şekilde x86 ailesinin 16-bit çekirdek mimarisinin basitleştirilmiş bir gösterimi verilmiştir. Mikroişlemci temel iki ayrı çalışma

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 2 Boole İşleme Ana Fonksiyon Blokları Nümerik İşleme Program Buyrukları ANA BUYRUKLAR 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri. 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri. 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri 2. SAYI SİSTEMLERİ VE KODLAR Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri 2.1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri 2.1.1. Ondalık Sayı Sistemi Günlük

Detaylı

Özellik 2: Đnput ve output ta seçicilik (1) Input. AC 85~264 V veya DC 21.6~26.4 V veya DC 9.6~14.4 V (2) Output: Röle veya Transistör

Özellik 2: Đnput ve output ta seçicilik (1) Input. AC 85~264 V veya DC 21.6~26.4 V veya DC 9.6~14.4 V (2) Output: Röle veya Transistör ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL ÖZELLĐKLER 2. UYGULAMA ÖNLEMLERĐ 3. KURULUM VE KABLOLAMA 4. OPERASYON AKIŞI 5. LADDER TALĐMATLARI 6. FBD TALĐMATLARI 7. SĐSTEM TASARIMI 8. PROGRAM YEDEKLEME KISIM 1. GENEL ÖZELLĐKLER

Detaylı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Genel Özellikler

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI PLC Parçalarının Yapısı ve Fonksiyonları Merkezi lem Birimi (CPU) (Central Prosessing Unit) Hafıza (Bellek Elemanları)

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr Çamlıtepe Cad. No: 297 / 3-4 Siteler / ANKARA Tel: (0312) 350 39 00 Fax: (0312) 351 11 17 GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER Yetkili Bayi: OCAK 2014 Cihaz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI Bazı pinler çevre birimleri ile çoklanmıştır. Peki bu ne demek? Mesela C portundaki RC6 ve RC7 pinleri seri iletişim için kullanılır. Eğer seri iletişimi

Detaylı

PROGRAMLANABĐLĐR LOJĐK DENETLEYĐCĐLER ( PLC) Sayfa 1. 1 DENEY NO:1 DENEY ADI: PROGRAMLANABĐLĐR LOJĐK DENETLEYĐCĐLER ( PLC) AMAÇ:

PROGRAMLANABĐLĐR LOJĐK DENETLEYĐCĐLER ( PLC) Sayfa 1. 1 DENEY NO:1 DENEY ADI: PROGRAMLANABĐLĐR LOJĐK DENETLEYĐCĐLER ( PLC) AMAÇ: PROGRAMLANABĐLĐR LOJĐK DENETLEYĐCĐLER ( PLC) Sayfa 1. 1 DENEY NO:1 DENEY ADI: PROGRAMLANABĐLĐR LOJĐK DENETLEYĐCĐLER ( PLC) AMAÇ: PLC deney düzeneğini kullanarak montaj hattında, dağıtım istasyonunda ve

Detaylı

SRV2 +2 FONKSİYON. Servo Motor Eğitim Seti. Tamamen mekatronik özel tasarım. Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin

SRV2 +2 FONKSİYON. Servo Motor Eğitim Seti. Tamamen mekatronik özel tasarım. Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin SRV2 Servo Motor Eğitim Seti Tamamen mekatronik özel tasarım Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin %100 kendi imalatımız +2 FONKSİYON Pnömatik 2.eksen Vakumlu Parça Tutma Eğitim Seti

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI

YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI PW: PWM çıkışı ( 0 = Y0 1 = Y2 2 = Y4 3 = Y6 ) OP: çıkış polaritesi ; 0 = Noral 1 = Ters RS: Çözünürlük; 0 = 1/100 (1%) 1 = 1/1000 (0.1%) Pn: Çıkış frekansının

Detaylı

Donanım İÇERİK. Bölüm 1:FATEK FBs PLC Serisine Genel Bakış. Bölüm 2:Sistem Mimarisi

Donanım İÇERİK. Bölüm 1:FATEK FBs PLC Serisine Genel Bakış. Bölüm 2:Sistem Mimarisi Donanım İÇERİK Bölüm 1:FATEK FBs PLC Serisine Genel Bakış 1.1 Ana Ünitenin Görünümü... H1-1 1.2 Genişleme Modülünün Görünümü... H1-2 1.3 Haberleşme Modülünün Görünümü... H1-4 1.4 FBS-PLC Modellerinin Listesi...

Detaylı

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edin. www.acrelektronik.com.tr 1 İçindekiler 1. ACR-Net 100... 3 1.1. ACR-Net 100 Özellikleri... 3 1.2. Kullanım Alanları... 3 1.3.

Detaylı

PLC(PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL) PLC'NİN TEMEL İLKELERİ

PLC(PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL) PLC'NİN TEMEL İLKELERİ PLC(PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL) PLC'NİN TEMEL İLKELERİ PLC'ler endüstriyel otomasyon devrelerinde doğrudan kullanıma uygun özel giriş ve çıkış birimiyle donatılmıştır. Bu cihazlara, basınç seviye,

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

: BÖLÜM 1: PLC NİN YAPISI

: BÖLÜM 1: PLC NİN YAPISI BÖLÜM 1: PLC NİN YAPISI 1- PLC nin yapısı. 2 1.1- Giriş Bölümü... 2 1.2 -Çıkış Bölümü... 2 1.3- PLC erde Kullanılan Adres Alanları 3 1.4 Sayı sistemlari ( Number Systems ). 6 a) Giriş 6 b) Sayı sistemlerinin

Detaylı

PLC DERS SUNUSU. Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN

PLC DERS SUNUSU. Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN PLC DERS SUNUSU Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama Alanları PLC lerin Yapısı PLC lerin Avantajları PLC ile Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi PLC Verilerine Internet

Detaylı

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI Örnek 1: Örneğ e başlamadan önce CPU yu 221 seçmeliyiz.(bu işlem program sonunda da yapılabilir.) Girişler I 0.0 dan I 0.5 e, Çıkışlar Q 0.0 dan Q 0.3 e kadardır. Amacı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 2 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI ANALOG MODÜLLERİN KULLANILMASI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

GMTCNT PLC ile MODBUS MASTER Haberleşmesi -MICNO Serisi Hız Kontrol ile Bağlantı-

GMTCNT PLC ile MODBUS MASTER Haberleşmesi -MICNO Serisi Hız Kontrol ile Bağlantı- GMTCNT PLC ile MODBUS MASTER Haberleşmesi -MICNO Serisi Hız Kontrol ile Bağlantı- RS485 Bağlantı: 1- RS485 bağlantı için PLC nin RS485 bağlantısı için olan COM2 girişini kullanınız. (Şekildeki gibi takınız)

Detaylı

BÖLÜM Özel dahili röleler (Special memory ) - SM :

BÖLÜM Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafıza bitleri de denilmektedir. Özel hafıza bitleri, CPU ile program arasında iletişim sağlayarak çeşitli kontrol fonksiyonlarını

Detaylı

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 08.12.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BÖLÜM 9. Say c lar, S7 200 CPU serilerinde C ile gösterilir.

BÖLÜM 9. Say c lar, S7 200 CPU serilerinde C ile gösterilir. BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Say c lar, giri ine verilen ve 0 sinyalinin belirli say s ndan sonra ç k n yapan elemanlard r. Sayma i lemi yukar olabildi i gibi a a da olabilir. Say c lar, batarya

Detaylı

DVP-01PU POZĐSYONLAMA MODÜLÜ

DVP-01PU POZĐSYONLAMA MODÜLÜ DVP-01PU POZĐSYONLAMA MODÜLÜ DVP-01PU DVP-01PU pozisyonlama modülüdür. Bu modül ile bir servonun pozisyonlaması gerçekleştirilebilir. Kabiliyetleri ise 200 KHz line dirver çıkışı ile 3 farklı tipte A/B

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

AND Komutu. and hedef, kaynak

AND Komutu. and hedef, kaynak Mantıksal Komutlar Bu komutlar herhangi bir işlem sırasında mantıksal karşılaştırmalar yapmak için kullanılır. Bu komutlar icra görürken kullanılan register yada bellek bölgesinin içerisindeki değerler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı