İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönerge nin amacı; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ile sınav esaslarını, eğitim işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim faaliyetlerinde uyulacak kuralları, ilgili komisyonları, koordinatörlükleri ve danışmanlık ile ilgili görev ve yetkileri kapsar. Dayanak MADDE 3 - Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde eğitim-öğretim şekli, koordinasyonu, sınavlar ve notlar ile ilgili maddelerde ilgili yönergelerle belirlenir hükmüne dayalı olarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönergede geçen; Başkoordinatör: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi nde eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını, a)başkoordinatör yardımcısı: Dekanlık tarafından eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu konularında başkoordinatörlük eşgüdümünde çalışan öğretim üyesini, b)dekan: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı nı, c)dekanlık: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı nı ç)ders kurulu: Dönem I, II ve III de entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş multidisipliner ders gruplarını, d)ders Kurulu sorumlusu: Ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden sorumlu öğretim üyesini, e)dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını, f)dönem koordinatörü: Dekanlık tarafından atanan, ilgili dönemin eğitim-öğretim programının düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini, g)fakülte Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu nu, h)fakülte öğrenci temsilcisi: Fakülteyi temsilen Öğrenci Temsilcileri tarafından seçilmiş öğrenciyi, ı)fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nu, i)intörn hekimlik: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren on iki aylık eğitim dilimini, j)mütevelli Heyeti: İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyeti ni, k)mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖEK): Dekan, Başkoordinatör, Başkoordinatör yardımcısı, Dönem I-VI koordinatörlerinden oluşan komisyonu, IV

2 k)ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini, l)öğrenci Temsilcisi: İlgili dönemi temsilen sınıfı tarafından seçilmiş öğrenciyi, m)pratik (Uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri kazandırmaya yönelik eğitimi, n)rektör: İzmir Üniversitesi Rektörü nü, o)senato: İzmir Üniversitesi Senatosu nu, ö)staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimi, p)staj sorumlusu: Her bir anabilim dalında stajdan sorumlu öğretim üyesini, r)seçmeli ders: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen dersi, s)tıp Fakültesi: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi ni, t) Üniversite: İzmir Üniversitesini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Koordinasyonu, Birimleri, Görev ve Sorumlulukları Eğitim-Öğretimin Koordinasyonu MADDE 5 - Eğitim ve öğretimin fakülte ve dönemler düzeyinde koordinasyonu MÖEK dönem koordinatörleri ve ders kurulu sorumluları ile sağlanır. Eğitim öğretim etkinliklerinin koordinasyonu, bu yönerge hükümlerine; bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır. Eğitim-Öğretim Birimleri MADDE 6 - (1)MÖEK: Dekan, Başkoordinatör, Başkoordinatör yardımcısı, Dönem I-VI koordinatörlerinden oluşan MÖEK yılda en az iki defa olmak üzere, ayrıca Dekan ın veya eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı nın gerekli gördüğü durumlarda toplanır. Akademik yılın değerlendirme toplantısına öğrenci temsilcileri de katılır. Komisyona, Dekan ya da eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı başkanlık eder. Üyelerin MÖEK daki görev süreleri, bulundukları görev süreleri ile sınırlıdır. (2) Başkoordinatör: Dekanlık tarafından üç yıl süre ile atanan eğitimden sorumlu dekan yardımcısıdır. (3) Başkoordinatör Yardımcısı: Dekanlık tarafından üç yıl süre ile atanan öğretim üyesidir. (4) Dönem Koordinatörleri ve Yardımcıları: Dekanlık tarafından üç yıl süre ile atanan öğretim üyeleridir. (5) Ders Kurulu Komisyonu: Başkoordinatör, başkoordinatör yardımcısı, ilgili dönemin koordinatörü ve yardımcısı, ilgili ders kurulu sorumlusu (bir, iki ve üçüncü dönem için), staj sorumlusu (dört, beş ve altıncı dönem için) ve ilgili ders kurulunda görevli anabilim dallarının öğretim üyelerinden oluşur. (6) Ders Kurulu Sorumlusu: Ders kurulu içinde dersi olan anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından belirlenen ve Dekanlık tarafından bir yıl süre ile atanan öğretim üyesidir. (7) Staj Sorumlusu: Dört, beş ve altıncı dönemlerde eğitim alınan her bir staj için, Dekanlık tarafından bir yıl süre ile atanan öğretim üyesidir. (8) Entegre Hekimlik Uygulamaları (EHU) Birimi: EHU birimi Başkoordinatör e bağlı çalışır. Mesleksel Beceriler, Kliniğe Giriş Uygulamaları, İletişim Becerileri, Tıpta İnsan Bilimleri ve Bilimsel Araştırma V

3 Uygulamaları alt birimlerini kapsar. Kliniğe Giriş Uygulamaları, İletişim Becerileri ve Tıpta İnsan Bilimleri birimleri Dekanlık tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesi sorumluluğunda çalışır. Mesleksel Beceriler ve Bilimsel Araştırma Uygulamaları birimleri başkoordinatörlük tarafından görevlendirilen ve dekanlık tarafından onaylanan bir koordinatör ve yardımcısı olmak üzere en az beş öğretim üyesi sorumluluğunda çalışır. (9) Öğrenci Temsilcileri: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği nde Öğrenci Temsilcileri Seçimine İlişkin Genel Esaslar ve Öğrenci Temsilcileri Seçimi başlıkları altında tanımlandığı şekilde her dönem için bir temsilci seçilir. Dönem öğrenci temsilcilerinin aralarından seçtikleri bir öğrenci Fakülte Öğrenci Temsilcisi olarak görevlendirilir. Fakülte Öğrenci Temsilcisinin görev süresi iki yıldır. Eğitim-Öğretim Birimlerinin Görevleri MADDE 7 (1) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖEK): Dekanlık tarafından oluşturulan MÖEK in görev tanımları aşağıda açıklanmaktadır; a) MÖEK, eğitim ve öğretimin akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar ve bu konuda Dekanlığa bilgi sunar, b) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunar, c) İkinci yarıyıl içinde gelecek ders yılının akademik takvimini belirleyerek Dekanlığa sunar, ç) MÖEK, gerektiğinde komisyon içinden ya da komisyon dışından belirlediği üyelerle alt-komisyonlar oluşturabilir, d) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapar, öğrenci sınavlarının sonuçlarını inceler, başarı veya başarısızlık nedenlerini saptar ve bunları bir raporla Dekanlığa sunar, e) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerilerini Dekanlığa sunar, f) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki bilgileri, öğrencilerin gereksinim ve sorunları konusundaki önerileri Dekanlığa sunar, g) Her basamaktaki öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda görüş hazırlar, h) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak MÖEK den istediği diğer çalışmaları yapar, gerektiğinde görüş bildirir, (2) Başkoordinatör: Tıp Fakültesinin eğitim ve öğretimin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler, (3) Başkoordinatör Yardımcısı: Başkoordinatör ve dönem koordinatörü ile birlikte eğitim-öğretimin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler, (4) Dönem Koordinatörleri ve Yardımcıları: Dönem koordinatörleri, başkoordinatöre bağlı olarak dekanlığın eşgüdümünde çalışır. Görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır; a) Dönem koordinatörleri ve yardımcıları dönem I, II, III de ders kurul sorumlularının, dönem IV ve V de staj sorumlularının görevlerini eksiksiz ve düzenli yapmasından sorumludur, VI

4 b) İlgili oldukları eğitim-öğretim yılı için eğitimin tüm süreçlerinin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmalara başkanlık eder. Ayrıca çalışmaların düzenli ve üretken bir biçimde program doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur, c) Ders kurulları içindeki konu başlıklarını ve içeriğini güncelleştirir, entegrasyonunu sağlar. Sonraki eğitim yılına ait ders kurulu taslağının hazırlanmasında ders kurul sorumlusu ile birlikte çalışır, ç) Sorumlu olduğu dönem derslerinin sayısını, kapsamını, uygulamalarını, süresini ve sınav takvimini içeren eğitim-öğretim programını bir önceki yılın en son Mayıs ayı sonuna kadar hazırlar, d) Sorumlu olduğu dönemin yoklamalarını denetleyerek, kritik devamsızlık sınırında bulunan öğrencileri bilgilendirir, başkoordinatörlüğe bilgi verir, e) Ders Kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, dönem sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının hazırlanmasında ders kurulu sorumluları ile işbirliği yaparak uygulamayı denetler, f) Hatalı sınav sorularının denetlenmesinden sorumludur, g) Hatalı sınav kitapçıklarının imhasından sorumludur, h) Sınav sonuçlarının doğru olarak hesaplanıp açıklanmasından, itirazların değerlendirilmesinden birinci derecede sorumludur, ı) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirim raporlarının başkoordinatörlüğe sunar, i) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda gerekli önlemleri alır, j) Sorumlu olduğu döneme ait değerlendirme, sonuç ve önerilerini rapor halinde başkoordinatörlüğe sunar, k) Öğretim Üyeleri ve öğrencilerin katıldığı iletişim toplantılarının organizasyonunu sağlar, l) Ders kurulu içindeki tüm etkinliklerin (panel, olgu sunumu, entegre oturum, konferans, beceri laboratuvarı, kurum ziyareti, sağlık eğitim uygulaması, modül, kurs, gezi vb.) organizasyonu çalışmalarını ders kurulu sorumlusu ile birlikte yapar, m) Ders içerik formlarının, ders kurulu başında ders kurulu sorumluları aracılığı ile Anabilim dalı başkanlıklarından alır, n) Ders Kurulu sınav tutanağı ile sınav evrakının ve ders kurulu sorumlusu tarafından da onaylanan cevap anahtarının teslim alınmasını ve sınavın optik okuyucuda değerlendirilmesini sağlar, (5) Ders Kurulu sorumlusu: Dönem koordinatörlüğüne karşı sorumludur, a) Ders Kurulu programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, b) Ders kurulunun başlamasından en az bir hafta önce, tüm ders kurulu üyelerinin katıldığı ders kurulu öncesi hazırlık toplantısını yapar, c) Ders kurulunun başında öğrencilere ders kurulunun tanıtımını yapar, ç) Her ders kurulu bittikten sonra dönem koordinatörlüğüyle birlikte ders kurulu öğretim elemanlarını toplar, uygulanan ders kurulunun genel değerlendirmesini yapar ve Başkoordinatörlüğe dönem koordinatörlüğü aracılığıyla raporlar, d) Öğretim üyeleri tarafından alınan öğrenci yoklamalarını denetler ve dönem koordinatörünü bilgilendirir, VII

5 e) Ders Kurulu sınavı ile ilgili soruların toplanmasından, soru kitapçıklarının hazırlanması ve bastırılmasından, sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasından ve cevap anahtarının doğru olarak kodlanması ve koordinatörlükle işbirliği içinde sınavın değerlendirilmesinden sorumludur, f) Kurul pratik sınavlarının, ilgili anabilim dalı tarafından yapılmasını organize eder ve denetler, g) Anabilim dallarının ders kurulu temsilcileriyle birlikte kurul içindeki konu başlıklarını ve içeriğini güncelleştirir, entegrasyonunu sağlar ve sonraki eğitim yılına ait ders kurulu taslağının hazırlanmasında dönem koordinatörü ile birlikte çalışır, h) Ders kurulu içindeki tüm etkinliklerin (panel, olgu sunumu, entegre oturum, konferans, beceri laboratuvarı, kurum ziyareti, sağlık eğitim uygulaması, modül, kurs, gezi vb.) organizasyonunu yapar, ı) Kurul sınavına ait soru sayılarının ders saatine göre hesaplanarak, anabilim dalı başkanından soruların yazılı olarak istenip, istenen formatta elektronik ortamda kayıtlı olarak toplar, i)kurul sınavı sırasında kopya halinde yönetmeliklere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasından ve dönem koordinatörünün bilgilendirilmesinden sorumludur, j) Kurul sınavından önce, her dersin soru sayısı ve cevap anahtarının dönem koordinatörüne verilir, k) Pratik sınav yapıldıysa not listesi sağlanır ve koordinatöre iletilir, l) Kurul sınavı sonrasında yapılan soru tartışma saatini düzenler ve yürütür, m) Soru tartışma saati tutanağının hazırlanarak dönem koordinatörüne iletilmesinden sorumludur. (6) Staj Sorumlusu: Dönem koordinatörülüğü ne karşı sorumludur, a) Stajyer eğitiminin yürütülmesinden, sınavlarının düzenlenmesi ve tamamlanmasından, itirazların değerlendirilmesinden anabilim dalı başkanı yönetiminden sorumludur, b) Stajyer öğrencilerin anabilim dalına oryantasyonu sürecinde görev alır, klinik ve bilimsel aktivitelerin işleyişi hakkında bilgi verir, c) Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler, ç) Staj programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, d) Stajın başlamasından en az bir hafta önce ilgili öğretim üyeleri ile staj öncesi hazırlık toplantısı yapar, e) Staj başlangıcında öğrencilere staj tanıtımını yapar, f) Her staj sonunda ilgili anabilim dalı başkanı ile birlikte öğretim elemanlarını toplar, stajın genel değerlendirmesini yapar ve başkoordinatörlüğe dönem koordinatörlüğü aracılığıyla raporlar, g)öğretim üyeleri tarafından alınan öğrenci yoklamalarını denetler ve dönem koordinatörünü bilgilendirir, h) Staj sınavlarının hazırlanması, organize edilmesi, sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasından sorumludur, ı) Öğrencilerin varsa uygulama karnesi ve staj değerlendirme formlarını, Dönem Koordinatörlüğü ne iletir, i) İlgili anabilim dalı başkanlığı ile staj konu başlıklarını ve içeriğini ulusal çekirdek eğitim programına göre (ÇEP) güncelleştirir ve sonraki eğitim yılına ait staj taslağının hazırlanmasında dönem koordinatörü ile birlikte çalışır, VIII

6 j) Staj içindeki tüm etkinliklerin (panel, olgu sunumu, entegre oturum, konferans, beceri laboratuvarı, kurum ziyareti, sağlık eğitim uygulaması, modül, kurs, gezi vb.) organizasyonunu yapar, k) Staj sınavı sırasında kopya halinde yönetmeliklere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması ve dönem koordinatörünün bilgilendirir, l) Staj sınavlarının not listesini koordinatörlüğe iletir, (7) Entegre Hekimlik Uygulamaları Birimi a) Mesleksel Beceriler: İlk üç eğitim yılına yatay olarak entegre edilen sistematik bir program içinde farklı alanlardaki mesleki becerileri edindirmeyi hedefleyen, öğrenciyi eğitim yıllarının erken dönemlerinde hasta ile karşılaşmaya cesaretlendiren ve ona gözlem yapma fırsatı veren, insancıl tıbbı öne çıkartan klinik eğitime hazırlık programı olan Mesleki Beceri Uygulamaları dersinin içeriğini hazırlar ve yürütür, b) Kliniğe Giriş Uygulamaları: Öğrencilerin klinik eğitimde kullanmak üzere öykü alma ve fizik bakı ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin kazanılmasına yönelik eğitim programı olan Kliniğe Giriş Uygulamaları dersinin içeriğini hazırlar ve yürütür, c) İletişim Becerileri: Öğrencilerin meslek yaşamlarında gerekli iletişim konuları ile ilgili olarak bildikleri ve kullandıkları iletişim öğelerini tanımlayabilmeleri, etkili iletişim ilkelerini öğrenme, kendilerini geliştirme sürecinde gerekli teorik ve pratik temel iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim programı olan İletişim Becerileri dersinin içeriğini hazırlar ve yürütür, ç) Tıpta İnsan Bilimleri: Tıp Fakültesi öğrencilerine hekimlik mesleğinin sanatsal ve kültürel yönünü tanıtmak ve eleştirel düşünce gelişimine yardımcı olan Tıpta İnsan Bilimleri dersinin içeriğini hazırlar ve yürütür, d) Bilimsel Araştırma Uygulamaları: Tıp eğitiminin ilk 3 yılı içinde yer alan, öğrenim hedeflerine uygun olacak şekilde, öğrencilerin bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmelerini; bilimsel araştırmanın temel ilkelerini öğrenmelerini ve uygulamalarını; bilimsel çalışmalarını yazılı, sözlü sunma becerilerini; tüm bunların yanında iletişim ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmeyi hedefleyen uygulamalardır. Bilimsel Araştırma Uygulamaları, ilgili birim tarafından aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yürütülür; 1) Çalışma gruplarını ve danışman öğretim üyelerini belirlemek, 2) Dönem koordinatörleri ile birlikte amaca uygun projelerin yürütülmesini gözetmek ve gerekli olduğu takdirde iyileştirme çalışmalarında bulunmak, 3) BAU işleyiş basamaklarını düzenlenmek ve web ortamında duyurmak, 4) Çalışma grupları sunumlarının yapılacağı İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Günlerini düzenlemek, 5) Çalışma grubunun değerlendirme notlarını dönem koordinatörlerine iletmek. 6) Fakülte öğretim üyelerine gerekli olan durumlarda çalışma grupları ile ilgili bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar düzenlemek. (8) Öğrenci Temsilcileri: Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır; a) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıtlı bulunan öğrenciler ile fakülte yönetim organları arasında gerekli iletişimi kurmak, IX

7 b) Temsil ettiği sınıftaki öğrencilerle gerektiğinde toplantı düzenleyip sorunlarını, beklenti ve isteklerini belirlemek ve çözümü için fakülte yönetimine iletmek, c) Temsil ettiği sınıfın öğrencileriyle toplantı yaparak ders programı ile ilgili önerileri toplayıp Dekanlığa iletmek, ç) Gerek duyulduğunda eğitim toplantılarına katılmak, temsil ettiği sınıf ile eğitim birimleri arasında iletişimi sağlamak, d) Temsil ettiği sınıfın öğrencileriyle toplantı yaparak ara sınav ve yarıyıl sonu sınav takvimi için öneri hazırlamak, e) Temsil ettiği sınıfın öğrencileri arasındaki etkinlikleri koordine etmek ve bu etkinliklerde sınıfını temsil etmek, (9) Fakülte Öğrenci Temsilcisi: Fakülteler arası etkinliklerde fakülteyi temsil eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretim ve Sınavlar MADDE 8 - Dönem I, II, III Tıp Fakültesi öğrencisinin, kaydını yenilemiş olmanın yanı sıra, eğitimöğretim yılı boyunca Ders Kurulu Sınavı kapsamında yapılan teorik sınavlardan herhangi birine girebilmesi için ilgili ders kurulu dönemindeki teorik derslerin %70 ine (yüzde yetmiş); pratik sınavlardan herhangi birine girebilmesi için ilgili dersin pratik uygulamalarının %80 ine (yüzde seksen) devam etmesi zorunludur. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim/bilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamayan öğrenci, o Ders Kurulu Sınavı kapsamında yapılan ilgili anabilim/bilim dalı pratik sınavına giremez ve Ders Kurulu Sınavı notu hesaplanırken ilgili anabilim/bilim dalı pratik ve teorik notu katkısı 0 olarak hesaplanır. Ayrıca Ders Kurulu Sınavı kapsamında yapılan anabilim/bilim dalı pratik sınavına girmeyen öğrencinin Ders Kurulu Sınavı notu hesaplanırken ilgili anabilim/bilim dalı pratik ve teorik notu katkısı 0 olarak hesaplanır. MADDE 9 - Kimlik kartını yanında bulundurmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme olanağı bulunmayan öğrenci sınava giremez. I. II. ve III. Dönemler İçin Hükümler; MADDE 10 - Entegre hekimlik uygulamaları başlığı altında Mesleksel Beceriler, Tıpta İnsan Bilimleri, İletişim Becerileri, Bilimsel Araştırma Uygulamaları, Kliniğe Giriş Uygulamaları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir. a) Mesleksel Beceriler: Mesleksel beceriler alt birimi tarafından yer aldığı ders kurulu sonunda yapılan sınavla, ilgili ders kurulunun pratik notuna katkısı, hesaplanarak değerlendirilir. b) Kliniğe Giriş Uygulamaları: Kliniğe Giriş Uygulamaları alt birimi tarafından yer aldığı ders kurulu sonunda yapılan sınavla, ilgili ders kurulunun pratik notuna katkısı hesaplanarak değerlendirilir. c) İletişim Becerileri: İletişim Becerileri alt birimi tarafından yer aldığı ders kurulu sonunda yapılan sınavla, ilgili ders kurulunun teorik/pratik notuna katkısı hesaplanarak değerlendirilir. ç)tıpta İnsan Bilimleri: Tıpta İnsan Bilimleri alt birimi tarafından dönem sonunda değerlendirilir. X

8 d) Bilimsel Araştırma Uygulamaları; Bilimsel Araştırma Uygulamaları alt birimi tarafından hazırlanan değerlendirme formları çerçevesinde danışman öğretim üyesi tarafından dönem sonunda değerlendirilir. MADDE 11 - Dönem I, II ve III için öngörülen sınavlar; ders kurulu, ders kurulu mazeret, dönem sonu, dönem sonu bütünleme, dönem sonu bütünleme mazeret sınavlarıdır. Dönem içinde yapılacak tüm sınavların tarihleri Akademik Takvime bağlı kalınarak Dekanlık tarafından sınav tarihlerinden en geç bir hafta önce ilan edilir. Bu sınavlar ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir; a) Ders Kurulu Sınavı: Dönem I, II ve III de her ders kurulu sonunda, o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsayan, teorik ve pratik sınavlardan oluşur. Teorik ve pratik sınavlar, ders kurulu sorumlusu tarafından planlanır ve yürütülür. Ders Kurul Sorumlusu, eğitim-öğretim yılı başında kurullardaki teorik/pratik ders yüklerini dikkate alarak, kuruldaki derslerin teorik sınavlardaki soru sayılarını ve pratik uygulamalardaki ağırlıklarını belirler ve ilgili dönem koordinatörüne iletir. Kurul sorumlusu kurulda ders veren öğretim üyelerinden sınav sorularını sınav tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinde toplamakla yükümlüdür. İlgili Dönem Koordinatörü sınavın güvenli şekilde yürütülebilmesi için ilgili ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dallarından ve gerekli görüldüğü hallerde diğer anabilim dallarından öğretim elemanlarını sınav gözetmenliği için görevlendirilmek üzere Dekanlığa iletir. Ders Kurulu Sınav sonuçları, en geç on gün içinde Dekanlık tarafından ilan edilir. b) Ders Kurulu Sınavı Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu'nca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Her Ders Kurulu Sınavı için mazeret sınavı bir defa ve akademik takvimde belirtilen günde yapılır. c) Dönem Sonu Sınavı: Her akademik yılın sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 14 en geç 21 gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar. Bir eğitim-öğretim yılında tüm ders kurullarında teorik derslere toplamda %70 (yüzde yetmiş) devam sağlayamayan öğrenci Dönem Sonu Sınavına ve Dönem Sonu Bütünleme Sınavına giremez; Dönem Sonu Sınavı Notu ve Dönem Sonu Bütünleme Sınavı notu 0 olarak hesaplanır. Mazeret sınavı yoktur. Dönem Sonu Sınavı teorik sınav olarak yapılır. Anabilim Dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında Dönem Sonu Sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Not hesaplanmasında baraj uygulaması yapılır. Dönem Sonu Sınav sonuçları Dekanlık tarafından onaylanarak en geç on gün içinde ilan edilir. ç) Dönem Sonu Bütünleme Sınavı: Dönem Sonu Sınavının bitiminden en erken 14 en geç 21 gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan, sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu nca kabul edilen öğrenciler katılır. Dönem Sonu Bütünleme Sınavı teorik sınav olarak yapılır. Anabilim Dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında Dönem Sonu Bütünleme Sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Not hesaplanmasında baraj uygulaması yapılır. Dönem Sonu Bütünleme Sınavı sonuçları Dekanlık tarafından onaylanarak en geç on gün içinde ilan edilir. Dönem Sonu Bütünleme Sınavı notu, Dönem Geçme Notu hesaplamasında Dönem Sonu Sınav notu yerine geçer. d) Dönem Sonu Bütünleme Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeniyle Dönem Sonu Bütünleme Sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu'nca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. XI

9 Mazeret sınavının mazereti olmaz. Dönem sonu bütünleme mazeret sınavı bir defa ve akademik takvime uygun olarak Dekanlık tarafından belirlenen tarihte yapılır. Dönem Sonu Bütünleme Mazeret Sınavı Notu, Dönem Sonu Sınav Notu yerine geçer. Dönem Sonu Bütünleme Sınavındaki hükümler geçerlidir. e) Muafiyet: Tüm Ders Kurulu Sınavlarına (teorik ve pratik) katılarak her Ders Kurul Sonu Notu en az altmış olmak şartıyla, Dönem İçi Başarı Notu 80 ve üzeri olan Dönem I, II ve III öğrencileri, ilgili dönemdeki Tıpta İnsan Bilimleri ve Bilimsel Araştırma Uygulamaları ders notlarının her birinin en az altmış olması şartıyla Dönem Sonu sınavından Muaf olarak kabul edilirler ve Başarılı sayılırlar. f) Dönem Tekrarı: Dönem Sonu sınavına, Dönem Sonu Bütünleme Sınavı ve Dönem Sonu Bütünleme Mazeret Sınavına girmeyen ve/veya başarısız olan öğrenci sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz. IV. ve V. Dönemler İçin Hükümler MADDE 12 Dönem IV ve V de klinik dersler staj grupları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek eğitim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda Seçmeli staj uygulaması yapılabilir. Dönem IV ve V için öngörülen sınavlar ve ilgili hükümler aşağıdaki gibidir; a) Stajyer öğrenciler: hastaları öğretim üyesi ve yardımcılarının gözetimi ve denetimi altında izler, b) Staj sınavı: IV. ve V. Dönemlerde her stajın sonunda sınav yapılır. Sınavlar, ders veren öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Staj sınavları ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından planlanır ve ilgili Anabilim Dalı tarafından yürütülür, c) Staj bütünleme sınavları: IV. ve V. Dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olmayan öğrencilerin dönem sonunda girdikleri sınavdır. Bütünleme sınavları dönem sonunda ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından planlanır ve ilgili Anabilim Dalı tarafından yürütülür. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz, ç) Staj notu: Staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur. Stajlardaki başarı notu yüz üzerinden altmış ve üzeridir. Bu sınavlar; teorik ve pratik sınavlardan oluşur. Staj sınavlarına teorik ve pratik sınavların her birinin katkı oranı % 50 dir. Teorik ve pratik sınavların her ikisinden de elli almak koşulu ile staj geçme notu altmıştır. Staj notları, ilgili Anabilim Dalı tarafından yazılı olarak Dönem Koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir ve ilan edilir, e) Stajların tekrarı: Staj Bütünleme sınavından kalan öğrenciler, mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde %20 yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20 nin altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar, f) Dönem IV de yer alan stajlardan takip eden eğitim döneminde staj tekrarı yapmak zorunda olan stajyer öğrenciler ilgili staj/stajlardan başarılı olması durumunda Dönem V stajlarına başlayabilir, g) Dönem notu: IV ve V. Dönemde staj sonu ve bütünleme sınavında alınan geçer notların ortalamasıdır, h) Stajyer öğrenciler, staj süresi içinde ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile bir başka yükseköğretim kurumuna eğitim için gönderilebilir. Başka yükseköğretim kurumunda stajını tamamlayan öğrencinin, söz konusu stajdan başarılı kabul edilmesi için ilgili kurumda yapılan sınavdan altmış alması gerekmektedir. XII

10 İntörn Hekimlik (VI. Dönem) İçin Hükümler MADDE 13 (1) Dönem VI daki eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir, (2) Dönem VI; aralıksız on iki ayı kapsar. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama karnesi verilir. Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu, Dönem Koordinatörlüğü ne iletilir, (3) Anabilim Dalı Başkanı; İntörnlük dönemi öğrencilerinin devam durumlarından ve eğitimlerinin koordinasyonundan sorumludur, (4) Anabilim Dalları; her yıl gelecek yılın akademik takvimine uyan derslerin konularını ve bunları vermekle yükümlü öğretim elemanlarını belirleyip dönem koordinatörlerine bildirir, (5) İntörnlük dönemi; öncelikle Fakültede yapılır. Bununla birlikte, intörnlük programında yer alan stajları, ilgili anabilim dalı başkanının görüşü alınarak toplam üç ayı geçmemek üzere Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi ya da yurt dışı sağlık kuruluşlarında da yapılabilir. Fakülte dışında yapılan eğitim sonunda ilgili öğrenci için yeterlik belgesi istenir, bu belgenin geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler seçmeli staj tercihlerini programın başlamasından en az 2 hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek zorundadır, (6) Dönem VI da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından başarılı başarısız olarak değerlendirilir. Dönem VI daki bir stajın %10 una mazeretsiz devam etmeyenler, o dilimi tam süre ile tekrar ederler, (7) Dönem VI öğrencilerinin; azami öğrenim süresi sonunda, başarısız olunan staj sayısının beşten fazla olması halinde, öğrenciye bu stajları bir öğretim yılı içinde kullanmak şartıyla birer kez tekrar hakkı verilir. Bu tekrar hakkının kullanılması sonunda, başarısız olduğu staj sayısını beş ya da daha aza indirenlere birer kez, tekrar hakkını kullanmadan azami öğretim süresi sonunda en fazla beş stajdan başarısız olanlara ise iki öğretim yılı içinde kullanmak üzere ikişer kez stajları tekrar hakkı verilir. Üç veya daha az stajdan başarısız olanlara ise sınırsız staj tekrarı hakkı tanınır. Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı stajları tekrar etmeyenler, sınırsız olan bu haktan vazgeçmiş sayılırlar ve bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Seçmeli dilimlerde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam süre ile devam ederler, (8) Dönem VI daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır. Ortak Zorunlu Dersler XIII

11 MADDE 14 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri Tıbbi İngilizce, Seçmeli Dersler, ders kurulu dışında yer alan derslerdir, ders geçme sistemi uygulanır. Bu dersler zorunlu olup sınavları Üniversitenin yönerge ve yönetmeliklerinin ilgili maddelerine göre gerçekleştirilir. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça mezun olamaz. Bu derslerden geçme notu ellidir. Okul derecesinin hesaplanmasında kullanılmaz. Yeterli yetersiz olarak değerlendirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Notların Hesaplanması ve Değerlendirilmesi MADDE 15 - Ders Kurulu Sınavı Notu: Ders Kurulu sonunda yapılan sınav notu Dönem I, II ve III deki ders içeriklerine göre teorik ve pratik sınavlarının ağırlıklandırılması ile hesaplanır. Ders Kurulu Sınavı Notu = (ders kurulu teorik sınav notu x 0,80) + (ders kurulu pratik sınav notu x 0,20) Bir ders kurulunda görev alan Anabilim Dalları, teorik /pratik ders yükleri oranında, ders kurulu sınavında yapılan teorik/ pratik sınavlarda soru ve not ağırlığına sahiptir. Her ders kurulu teorik sınavında ders/ders gruplarının barajı vardır. Barajı oluşturan ders grupları başkoordinatörlük tarafından belirlenir. Baraj sınırı %50 dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin/ders gruplarının herhangi birinden %50 nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50 si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kuruluna ait teorik sınav notu belirlenir. Ders kurulu pratik sınavında baraj uygulaması yoktur. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim/bilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamayan öğrenci, o Ders Kurulu Sınavı kapsamında yapılan ilgili anabilim/bilim dalı pratik sınavına giremez ve Ders Kurulu Sınavı notu hesaplanırken ilgili anabilim/bilim dalı pratik ve teorik nota katkısı sıfır olarak hesaplanır. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim/bilim dalı pratik sınavına girmeyen öğrencinin Ders Kurulu Sınavında ilgili anabilim/bilim dalı teorik notu katkısı sıfır olarak hesaplanır. Ders Kurulunda yer alan toplam teorik ders sayısı baz alınarak ve öğretim üyeleri tarafından alınan yoklamalar değerlendirilerek, ders kurulundaki toplam teorik derslere %70 devam sağlamadığı belirlenen öğrenci ilgili Ders Kurulu Sınavı kapsamında yapılan teorik sınava giremez ve Ders Kurulu Sınavı notu hesaplanırken teorik sınav notu katkısı sıfır olarak hesaplanır. MADDE 16 - Tıpta İnsan Bilimleri ve Bilimsel Araştırma Uygulamaları Değerlendirmesi: Ders Kurul sınavında not değerlendirmesi yapılmayan Tıpta İnsan Bilimleri ve Bilimsel Araştırma Uygulamaları dersleri, ilgili dönemdeki Tıpta İnsan Bilimleri ve Bilimsel Araştırma Uygulamaları ders notlarının her birinin en az altmış olması şartıyla, Dönem Geçme Notu nu etkiler. Bu derslerden 60 barajını geçemeyen öğrenci ilgili dersten Başarısız olarak değerlendirilir ve bu dersleri IV. Dönemin sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça Dönem V e başlatılmaz. MADDE 17 - Dönem İçi Başarı Notu: Dönem I, II ve III için dönem boyunca yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen Ders Kurulu Notlarının aritmetik ortalaması ile hesaplanan nottur. XIV

12 MADDE 18 - Dönem Sonu Sınavı Notu: Dönem sonunda yapılan ve tüm dönem boyunca verilen derslerin ağırlıklarına göre oluşturulan Dönem Sonu Sınavında elde edilen nottur. MADDE 19 - Dönem Geçme Notu: Öğrencilerinin dönem geçip geçmediğini belirleyen nottur. İlk dönem öğrencilerinin Dönem İçi Başarı Notunun %60 ı ve Dönem Sonu Başarı Notunun %35 i, Tıpta İnsan Bilimleri Dersi nin %5 i, II. dönem öğrencilerinin Dönem İçi Başarı Notunun %60 ı ve Dönem Sonu Başarı Notunun %35 i, Tıpta İnsan Bilimleri Dersi nin %2 si ve Bilimsel Araştırma Uygulamaları dersi nin %3 ü, III. Dönem Öğrencilerinin Dönem İçi Başarı Notunun %60 ı ve Dönem Sonu Başarı Notunun %35 i, ve Bilimsel Araştırma Uygulamaları dersi nin %5 ü ile hesaplanan nottur. Sınıf geçmek için Dönem Geçme Notunun yüz üzerinden en az altmış, Dönem Sonu Sınavı Notunun en az elli olması gereklidir. Muafiyet durumunda öğrencilerin Dönem Geçme Notu; İlk dönem öğrencileri için Dönem İçi Başarı Notunun %95 i, Tıpta İnsan Bilimleri Dersi nin %5 i, II. dönem öğrencileri için Dönem İçi Başarı Notunun %95 i, Tıpta İnsan Bilimleri Dersi nin %2 si ve Bilimsel Araştırma Uygulamaları dersi nin %3 ü III. Dönem Öğrencilerinin Dönem İçi Başarı Notunun %95 i, Bilimsel Araştırma Uygulamaları dersi nin %5 i hesaplanarak alınır. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Danışman öğretim üyesi MADDE 20 -(1) Öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim-öğretim ile ilgili karşılaşacakları sorunlara çözüm aramak, gerek öğrenciler arasındaki gerekse öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, öğrencilerin üniversite ve kent içindeki yaşamını kolaylaştırabilmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından her öğrenci için bir öğretim üyesi Danışman olarak görevlendirilir. (2) Danışman öğretim üyesinin görev ve sorumlulukları şunlardır; a) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili Yönetmelik ve Yönergelerle belirtilen hususlarda öğrenciyi aydınlatır, b) Öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu izler ve öğrenciyi yönlendirir, c) Öğrencileri ile bireysel veya toplu olarak önceden hazırlayacağı bir program içerisinde bir araya gelerek, öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer konulardaki problemleri hakkında bilgi edinir. Gerektiğinde bu problemleri ilgili birimlere iletir, XV

13 ç) Her öğrenci için Öğrenci Bilgi Sistemindeki gerekli iletişim ve diğer bilgileri içeren izlem formlarının doldurulmasını sağlar. (3) Danışman, öğrencilere kendi özel görüşme gün ve saatini danışmanlığa atandıktan sonraki 15 gün içerisinde duyurur. Danışman, öğrenciyle üç ayda en az bir kez görüşür. Danışman, danışmanlığa atandıktan sonra en geç 15 gün içerisinde öğrenci işleri servisine öğrencilerle görüşme gününü ve saatini bildirir. (4) Öğrenci danışmanının, danışman da öğrencisinin değiştirilmesini Dekanlığa verecekleri gerekçeli dilekçe ile isteyebilirler. Ancak, bu dilekçelerin işleme konulabilmesi için danışmanın belirlendiği tarihten itibaren en az üç ay geçmiş olmalıdır. Dilekçeler Fakülte Kurulu nda görüşülerek gerektiğinde yeni öğrenci veya danışman tayin edilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 21 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 22 - Bu Yönerge Senato onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 23 - Bu Yönerge hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür. XVI

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eğitimöğretim

Detaylı

ĠZMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠZMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠZMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU ve BİRİMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. Bölüm I Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU ve BİRİMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. Bölüm I Amaç, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU ve BİRİMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ Bölüm I Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Dayanak Madde 1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Tanımlayan Yönerge Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* 1 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İstanbul, 2015 İÇİNDEKİLER I. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 II. STAJLARIN NİTELİĞİ... 2 III. STAJ SÜRESİ, ÇALIŞMA KONULARI VE STAJ YERLERİ... 3 Staj Süresi...

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Ekim 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28804 YÖNETMELİK Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1. Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-XI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

12.02.2014 SENATO 2014/2-XI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12.02.2014 SENATO 2014/2-XI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki lisans ve

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerindeki

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-4 no lu kararıyla onaylanmıştır. SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

YÖNETMELİK BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Başkent Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

R.G: 01.10.2013/28782 T.Ü. TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

R.G: 01.10.2013/28782 T.Ü. TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ R.G: 01.10.2013/28782 T.Ü. TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde. 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi Yabancı

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaçvekapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergeninamacı, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) bünyesinde yer alanlisans programları arasındaki çift

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Öğretim Düzeyi

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Öğretim Düzeyi T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Öğretim Düzeyi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Karabük

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LABORATUVAR DERSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LABORATUVAR DERSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LABORATUVAR DERSLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ KTÜ ve Öğrencilikle ilgili Genel Bilgiler_Ders#1 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Dr.Ebru ÇOLAK, Harita Mühendisliğine

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine;

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Lisans Yönetmeliği nde gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır. Bu değişikliklerin mutlaka öğrenciler tarafından incelenmesi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun 20/02/2014

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem VI

Detaylı

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29493 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

YÖNETMELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29849 Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR SORU: İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi kim tarafından yürütülür? CEVAP: Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM. MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM. MADDE 1: Bu yönerge Gazi Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FTR 405 KLİNİK UYGULAMA I VE FTR 406 KLİNİK UYGULAMA II DERSİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM MADDE 1: Bu yönerge Gazi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Amaç: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen amaç ve ilkeleri doğrultusunda

Detaylı