İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö)"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) Afyon Kocatepe Ünivesitesi Kamu Yönetimi Bölümü de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 39 sayılı kararı ile açılmıştır. 60 kişilik kontenjanı olan Kamu Yönetimi Bölümü nde eğitim dili Türkçe olup, her dönem için ders İngilizce olarak okutulmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü nde öğrencilerin güçlü bir lisans eğitimi almalarının yanısıra; analiz, araştırma ve sorgulama yeteneklerini kazanmış, sosyal iletişimi güçlü, takım çalışmasını bilen, fikir üretme ve savunma yetisi edinmiş bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bölüm öğrencilerine hızla gelişmekte ve dönüşmekte olan Türkiye toplumunda yöneticilik rolü üstlenme yeteneği kazandırmak ve yaratıcı, çağdaş, kamu yönetiminin detaylarını içeren bilgilerle donatılmalarını sağlamak için özgün bir ders programı uygulanmaktadır. Lisans programında ilk iki yıl boyunca öğrencilere sosyal bilimler alanında temel dersler verilmektedir. 3. ve 4. sınıflarda ise ilgili bilim dalında daha detaylı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlayacak ve uzmanlığa hazırlayacak dersler okutulmaktadır. Bölüm öğrencilerinin bir veya iki dönem Erasmus Programı ile yurtdışında ve Farabi Programı ile yurt içinde farklı üniversitelerde eğitim alma imkanı bulunmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü nün 00 0 Öğretim Yılı Güz Dönemi nde yüksek lisans eğitimi vermeye başlamasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Mezunları Kamu Yöneticisi ünvanını alırlar ve Kaymakam, İdari Hakim, Bağımsız İdari Otoritelerde (SPK, EPDK, RK, vb.) Uzman, Müfettiş, kamu kesiminde, özel kesimde ve üçüncü sektör kuruluşlarında (vakıflar, dernekler, kooperatifler vb.) yönetici olarak çalışabilirler.. A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI:. Bölümdeki öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları

2 Adı, Soyadı ve Ünvanı E-posta adresi Uzmanlık Alanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM Prof.Dr.Rıza AġIKOĞLU Yrd. Doç. Dr. Kerim Çınar Yrd.Doç.Dr.Mustafa HOTAMIġLI Yrd. Doç. Dr. Mustafa Fişne Yrd.Doç.Dr.Feyyaz YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Şenol Yaprak Yrd.Doç.Dr.Fatih ECER Yrd. Doç. Dr. Orçun İmga Arş. Gör. Mürşide Şimşek Öğretim elemanı: (6) [Yardımcı Doçent (5); AraĢtırma Görevlisi ()] Ana Bilim Dalları:. Siyaset ve Sosyal Bilimler. Hukuk Bilimleri 3. Yönetim Bilimleri 4. Kentleşme ve Çevre Sorunları. Bölümün Eğitim Olanakları: Normal öğretim öğrencilerine zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfı, BiliĢim Teknolojilerinde tam donanım, GiriĢimci GeliĢtirme Programları (KOSGEB), Sokrates-Erasmus Programları ile bir dönem Avrupa Birliği Ülkelerinde eğitim Ģansı, Çift anadal olanağı ile bölümden mezun olabilme Ģansı, Üst sınıftan ders alarak 3 yılda mezun olabilme Ģansı, kitap ve birçok dergiye online ulaģım imkanı, Kariyer planlama ve danıģmanlık hizmeti, Güncel seminer, panel ve konferanslar, Sertifikalı eğitim programları,

3 Projeksiyonlu sınıflarda eğitim, Proje hazırlama eğitimleri. Wireless internet bağlantısıyla kampüs alanından ücretsiz internet imkanı, Program Süre ve Türleri: 4 yıl, birinci ve ikinci öğretim. 3. Notlandırma Sistemi: Bağıl değerlendirme sistemi uygulandığında, dersi veren öğretim elemanı tarafından her öğrenciye, başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Bu sistem, öğretim elemanı tarafından belirlenen notlara göre öğrencilerin sınıf içinde hangi konumda olduklarını belirlemeye yardımcı olan bir sistemdir. Bağıl sistemin uygulanmadığı takdirde, dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciye alınan her ders için aģağıda not dereceleri ve yüzdelik karģılıkları görülen harf notları verilir. Başarı Notu Katsayı Yüzde Karşılığı Karşılığı AA BA BB CB CC DC FF ve altı Ayrıca, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz), MU (muaf), TR (transfer), DZ (devamsız) kodlu değerlenmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir ve o dersi tekrar eder. MU (muaf) notu, ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. Bu not ayrıca, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp

4 başarılmış olan ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için de verilir. TR (transfer) notu, bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun dersler için, geçiş yaptığı öğretim biriminin yönetim kurulunun kararıyla verilir. Bir öğrenciye kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca, uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersi başarıyla tamamladığında da TR notu verilir. DZ (devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu FF veya YZ notu ile eşdeğerdedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun YT, CC veya bunun üstünde bir not olması gerekir. Ayrıca, lisans eğitimi gören öğrencinin, dördüncü yarıyıl sonunda bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için genel not ortalamasının en az.75 olması gerekir. Yaz öğretimi açılması halinde genel not ortalaması, yaz öğretimi sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır. B. YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ. Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları a) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamıģ olması ve genel not ortalamasının.00'nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler Onur Belgesi, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler Üstün Onur listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere ayrıca baģarı belgesi verilir. b) Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden, öğretim planındaki ilk 4 yarıyılın derslerinden baģarılı olan ve gerekli diğer Ģartları sağlayan, lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere ön lisans diploması verilir.. Yürütülen programlar için dönem bazında alınması gereken dersler

5 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BĠRĠNCĠ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin T U K ECTS Adı KAMU Kamu Yönetimine GiriĢ KAMU Introduction to Politics I KAMU Hukukun Temel Kavramları ĠKT 0 Introduction to Economics I TBT Temel Bilgi Tek. 3 3 Kullanımı I TDL Türk Dili I 0 TAR Atatürk Ġlkeleri ve 0 Ġnkılap Tarihi I YAD Yabancı Dil I Seçmeli Ders 0 Seçmeli Dersler KAMU Güzel Sanatlar 0 07 BEG Beden Eğitimi (S) 0 Toplam Kredi 6 30 Kodu Dersin T U K ECTS Adı KAMU Introduction to Politics II KAMU Uygarlık Tarihi KAMU Medeni Hukuk ĠKT Introduction to Economics II ĠġL ĠĢletme Bilimine GiriĢ TBT Temel Bilgi 3 3 Teknolojileri Kullan. II TDL Türk Dili II 0 TAR Atatürk Ġlkeleri ve 0 Ġnkılap Tarihi II YAD Yabancı Dil II Toplam Kredi 5 30

6 ĠKĠNCĠ YIL III. Yarıyıl Kodu Dersin T U K ECTS Adı KAMU Siyasi DüĢünceler Tarihi I KAMU Political History I KAMU Anayasa Hukuku SOS 0 Genel Sosyoloji ĠġL 0 Reading and Speaking in English ĠST Ġstatistik Seçmeli Ders Seçmeli Dersler KAMU 07 Yönetim Organizasyon ĠġL 03 Halkla ĠliĢkiler Toplam Kredi 30 IV. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K ECTS KAMU Siyasi DüĢünceler Tarihi II KAMU Political History II KAMU Ġdare Hukuku KAMU Yerel Yönetimler KAMU Devlet ve Bürokrasi MAL 0 Business English I Seçmeli Ders Seçmeli Dersler KAMU Kamu Maliyesi KAMU 4 Sosyal Siyaset Toplam Kredi 30

7 ÜÇÜNCÜ YIL V. Yarıyıl VI. Yarıyıl Kodu KAMU 30 KAMU 303 KAMU 305 KAMU 307 KAMU 309 KAMU 3 Dersin Adı T U K ECTS Contemporary Political Systems Türkiye de Kamu Yönetimi Türk Siyasal Hayatı International Relations Çevre Yönetimi ve Politikaları Sosyal Bilimlerde ArĢ. Yöntemleri Seçmeli Ders Seçmeli Dersler KAMU Yerel Yönetimler Maliyesi KAMU Siyasal DavranıĢ KAMU Mesleki Yabancı Dil II* Toplam Kredi 30 Kodu KAMU 30 KAMU 304 KAMU 306 KAMU 308 KAMU 30 Dersin T U K ECTS Adı Türk Yönetim Tarihi Political Sociology KentleĢme ve Kent Politikaları EU and Turkey Kamu Bütçesi Seçmeli Ders Seçmeli Dersler KAMU Sivil Toplum ve Devlet KAMU ĠĢ Hayatı Ġçin Yabancı Dil* KAMU KarĢılaĢtırmalı Yerel Yönetimler Toplam Kredi 8 30

8 DÖRDÜNCÜ YIL VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl Kodu KAMU 40 KAMU 403 SOS 40 KAMU 405 KAMU 407 Dersin T U K ECTS Adı Human Rights and Freedoms Türk DıĢ Politikası Turkish Foreign Policy Kamu Yönetimi Teorileri Bitirme Tezi I Seçmeli Ders Seçmeli Dersler KAMU Kamu Personel Yönetimi MAL Vergi Hukuku ĠġL 40 Genel Muhasebe Toplam Kredi 8 30 Kodu Dersin T U K ECTS Adı KAMU Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar KAMU Coplianceof Public Administration With EU KAMU International Organizations ĠKT 40 Türkiye ve Dünya Ekonomisi KAMU Bitirme Tezi II Seçmeli Ders Seçmeli Dersler KAMU KüreselleĢme ve Milliyetçilik KAMU Sosyal Güvenlik ĠġL 40 Stratejik Yönetim Toplam Kredi 8 30 Kısaltmalar: T=Haftalık teorik ders saati; U=Haftalık uygulama ders saati; K=Dersin kredisi; S=Seçmeli. * Bu dersleri Y. Dil I II derslerini başarıyla tamamlamış veya bu derslerden muaf olan öğrenciler seçebilir.

9 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı.SINIF.DÖNEM AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: ĠKT 0 Ġktisada GiriĢ I/ Introduction to Economics Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı: Kamu Yönetimi Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yok Yrd.Doç.Dr. Abdullah KESKĠN. Sınıflar Mail Web : Mail : Web : Ġktisada GiriĢ I dersinin amacı, birinci sınıf öğrencilerinin mikro iktisat biliminin temel konularını öğrenmelerini sağlamak ve üst sınıflarda alacağı iktisat dersleri daha iyi kavrayacak Ģekilde alt yapılarını oluģturmak. Ġktisada GiriĢ I dersinin hedefi, birinci sınıf öğrencilerinin mikro iktisadın temel konuları olan arz ve talep, fiyat oluģumu, tüketici dengesi, firma dengesi, piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel piyasası ve eksik rekabet piyasalarının iģleyiģi konularında bilgi ile donatmak Bu dersi alan öğrenciler temel mikro iktisat konularını öğrenmiģ olacak, iktisadi meselelere farklı bir bakıģ açısı kazanacak ve üst sınıflarda alacağı ekonomi derslerini daha iyi kavrayacaktır.

10 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Ders Kitabı:. Tümay ERTEK (006), Temel Ekonomi, Beta Basım Yayım Dağıtım Aġ. Yardımcı Kitap:. Zeynel Dinler (006), Ġktisada GiriĢ, Ekin Kitabevi.. Ġlker Parasız (004), Ġktisadın ABC si Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik konular öğrencilere anlatılmakta, tahta, projeksiyon aleti gibi araçlardan yararlanılmakta, uygulamadaki örnekleriyle ilgili öğrenciye sorular yöneltilerek derse ilgisi sağlanmaktadır Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz. Ara Sınavı 40 Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı Yarıyıl Ders Planı Hafta 3 4. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları Giriş, ekonomi kavramı, tanımı, mikro ekonomi ve makro ekonomi ayırımı, üretim olanakları eğrisi, ekonominin temel soruları, ekonomik sistemler, ekonomide aktörler, ekonominin akım şeması, piyasa ekonomisi Arz ve talep, fiyat oluşumu, bir malın bireysel talebi ve piyasa talebi, bir malın firma arzı ve piyasa arzı, denge fiyatı ve denge miktarı, arz ve talep miktarının değişmesi, arzın ve talebin değişmesi Esneklikler, talebin fiyat esnekliği, talebin çapraz fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, arz esnekliği, nokta ve yay esneklik Tüketici Dengesi I: Kardinal (sayısalcı) yaklaşım, eş marjinal ilkesi Tüketici Dengesi II: Ordinal (sırasalcı) yaklaşım, farksızlık eğrisi analizi Firma Dengesi I: Üretim, toplam ürün, ortalama ürün, marjinal ürün Firma Dengesi II: Maliyetler, toplam (sabit, değişken) maliyet, ortalama (sabit, değişken) maliyet, marjinal maliyet Firma Dengesi III: Tam rekabet piyasasında firma dengesi, tam rekabet piyasasının özellikleri, kısa ve uzun dönemde firma dengesi

11 9 0 Firma Dengesi IV: Tekel piyasasında firma dengesi, tekel piyasasının özellikleri, kısa ve uzun dönem firma dengesi Firma Dengesi V: Monopolcü rekabet piyasasında firma dengesi, piyasanın özellikleri, kısa ve uzun dönem firma dengesi Firma Dengesi VI: Oligopol piyasasında firma dengesi, piyasanın özellikleri, farklı oligopol piyasası türlerinde firma dengesi Faktör piyasaları ve gelir dağılımı 3 4 Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı

12

13 Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Hukukun Temel Kavramları Bölüm / Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yrd.Doç.Dr.ġenol YAPRAK Mail : Web : Mail : Web : Dersin temel amacı öğrencilerin hukukun temel kavram ve kurumlarını kavramalarını sağlamaktır. Ders ayrıca öğrencilerde temel hukuk mantığının oluşmasını hedeflemektedir.

14 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Bu dersin sonunda öğrencinin; hukukun tanımını ve temel kavramlarını öğrenmesi, hukukun toplum hayatındaki yeri ve önemini kavraması, hukuk kurallarına uymadığında karşılaşabileceği yaptırımları önceden öngörebilmesi, karşılaşabileceği hukuki sorunların hukukun hangi dalı ile ilgili olduğunu ve bunların çözümünde nerelere başvurabileceğini öğrenmesi, hukukun kaynakları hakkında bilgi sahibi olması, sahip olduğu haklarını öğrenmesi, vatandaş olarak haklarını kullanabilme becerisi geliştirmesi amaçlanır. Temel hukuk bilgisinin öğrenilmesi AKINTÜRK, Turgut. (006) Temel Hukuk. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. ANDAÇ, Faruk. (006) Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Detay Yayıncılık. CAN, Halil- GÜNER Semih. (006) Hukukun Temel Kavramları. İstanbul: Arıkan Yayınları. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz. Ara Sınavı 40 Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları Genel Hukuka Giriş Sosyal düzen kuralları ve hukuk

15 Hukuk kuralları ve hukukta yaptırım Hukukun kaynakları: Anayasa, Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler Hukuk kurallarının türleri Gelenek hukuku Türk hukuk sistemi Hukukun kollara ayrılması: Kamu hukuku ve özel hukuk Kamu hukuku ve özel hukukun dalları Hukuk kurallarının uygulanması Hukuki ilişki kavramı ve tarafları Hak kavramı ve türleri Hukukta gerçek ve tüzel kişiler Hakların kazanılması, kullanılması ve korunması Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları İktisat bilgilerini edinme Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı İktisadi sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunma. 3 Beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmak. 4 Dünya ekonomisindeki gelişmeleri analiz etme. 5 İktisadi sorunların temellerini görebilme.

16 6 Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iktisadın işleyiş biçimini kavrama. 7 Kaynakları etkin biçimde dağıtılması sağlama. 8 İktisadi modellerin oluşturulması. 9 İktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri amprik olarak inceleme. 0 İktisadi verileri yorumlama. Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz etme. Dünya ekonomisindeki konjonktürel dalgalanmaları yorumlama. 3 Para ve sermaye piyasalarındaki işleyişi analiz etme. 4 İktisadi teorileri anlama becerisi. 5 İşletmelerdeki mali karakterli olayları kaydetme, sınıflandırma, analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi. 6 Çağdaş iktisadi yaklaşımları inceleme. 7 İktisat politikası uygulamalarının anlaşılması ve uygulaması 8 Güncel ekonomik konulara ilişkin analizlerin yapılması 9 Uluslar arası iktisadi ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirme. 0 İşletme fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkileri kavrama. Devletin iktisadi hayattaki yerini anlama.

17 İktisadi otoritenin aldığı kararları analiz etme becerisi. 3 İktisadi olaylarda hukuki çerçeveyi belirleme. 4 AB Türkiye ilişkilerini değerlendirme. 5 Vergi ile ilgili güncel konularda değerlendirme yapma. 6 Genel işletmecilik bilgilerini kazanma. 7 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama. 8 9 Atatürk ilke ve devrimlerini özümseme. Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama. 3 0 Bilgiyi üretme, paylaşma ve kullanma becerisi. Hazırlayan :Yrd.Doç.Dr.Şenol YAPRAK AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Bölüm / Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi Türk Dili I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli

18 e ğ er le n di r m e Öl ç üt le ri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) - Öğretim Elemanı Erhan SOLMAZ Mail : Web : Ders Yardımcısı - Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçe'yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir. Fikirlerin maksada göre en mükemmel şekilde ifade edilebilmesi için gerekli kuralları kapsayan retorik bilgisi, her meslekte yetişmiş gençler için önemli bir konu teşkil etmektedir. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyon 004 Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri içerikli tüm kaynaklar, Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü, süreli yayınlar Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Sözlü anlatım, canlandırma yöntemi, pratik uygulamalar Varsa (x) Olarak Genel Ortalamaya

19 ĠĢaretleyiniz Yüzde (%) Katkı. Ara Sınavı 40. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları DİL VE KÜLTÜR TÜRK DİLİ VE TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 3 TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ I 4 TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ II 5 TÜRK DİLİNE GİREN YABANCI KELİMELERİ ÖZLEŞTİRME ÇABALARIMIZ VE DİL DEVRİMİ 6 TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER, TÜRK LEHÇELERİNİN TASNİFİ, TÜRK DİLİNİN (UZAK) LEHÇELERİ 7 SES BİLGİSİ 8 TÜRKÇE KELİMELERDE BELLİ BAŞLI SES OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ 9 İSİMLER, SIFATLAR, ZAMİRLER VE ZARFLAR 0 FİİLLER VE FİİLLERDE ÇATI EDATLAR, ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE KELİME ÇEŞİTLERİ KELİME GRUPLARI VE CÜMLE BİLGİSİ

20 3 NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 YAZIM KURALLARI Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Dersin Katkısı Hiç Yok Kısmen Tam Katkı Hayata hazırlama Anadili kullanma becerisi kazandırma 3 Yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırma 4 Sosyal ilişkileri güçlendirme 5 Sanat zevki uyandırma 6 Yorum gücü kazandırma

21 Dersin Amacı Hazırlayan : Erhan SOLMAZ AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: ISL 9 TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I TÜRKÇE ZORUNLU Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yok Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMĠR N.Ö. + Ġ.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Bilgisayar ile ilgili donanım bilgileri ve temel kavramların tanıtılması. Klavye tuşlarının fonksiyonlarının ve dosya yönetiminin uygulamalı olarak gösterilmesi ve microsoft word ve excel programlarının ayrıntılı olarak ele alınması.

22 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Öğrencilerin bilgisayar ile ilgili teknik bilgileri (donanım, yazılım vb.) öğrenmesi, dosya yönetimini etkin bir şekilde yerine getirmesi ve microsoft word ve excel programlarını en iyi şekilde kullanmalarının sağlanması.. Bilgisayar ile ilgili kavramların anlaşılması,. Klavye tuşlarının fonksiyonlarının ve dosya yönetiminin kavranması, 3. Microsoft word ve excel programlarının detaylı bir şekilde yapılacak uygulama çalışmaları ile öğrenilmesi. Temel Kaynak: Ders notları ve uygulama Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Uygulamalı anlatım. Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları Dersin tanıtımı, dönem içi ele alınacak konular, dersin işleyiş yöntemi ve sınav yöntemi hakkında tanıtıcı bilgi verilmesi. Bilgisayar kullanımına giriş. Bilgisayarların fonksiyonları ve yetenekleri, bilgisayar donanımı (hardware) ve bilgisayar yazılımı (software) konularının ele alınması. Bu bağlamda anakartlar, BİOS, işlemciler, ana bellek (RAM), bellek birimleri, hard disk, disketler, monitör, klavye, mouse, yazıcı ve tarayıcı (scanner) hakkında bilgi vermek.

23 Klavye ve klavye tuşlarının fonksiyonlarının uygulamalı olarak gösterilmesi. Dosya yönetimi ve sürücüler hakkında bilgi verilmesi. Microsoft word programına giriş. Dosya menüsü ve alt komutların fonksiyonları. Düzen menüsünün uygulamalı olarak gösterilmesi. ARA SINAV ARA SINAV Görünüm ve Ekle menüsü. Araç çubuklarının ve fonksiyonlarının detaylı olarak ele alınması. Örnek uygulama. Biçim, Araçlar, Tablo ve Pencere menülerinin uygulamalı olarak gösterilmesi. Microsoft excel programının özelliklerinin ve programın tanıtılması. Çalışma sayfası ve hücrelere bilgi girişinin yapılması. Formül yazılımının genel mantığının verilmesi. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin fonksiyonlarının uygulamalı olarak ele alınması. Ekle, Biçim, Araçlar, Veri ve Pencere menülerinin işlevlerinin örnekler yardımıyla açıklanması. Microsoft excel ile ilgili kapsamlı örnek çözümü. Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı İktisat bilgilerini edinme İktisadi sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunma. 3 Beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmak. 4 Dünya ekonomisindeki gelişmeleri analiz etme. 5 İktisadi sorunların temellerini görebilme.

24 6 Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iktisadın işleyiş biçimini kavrama. 7 Kaynakları etkin biçimde dağıtılması sağlama. 8 İktisadi modellerin oluşturulması. 9 İktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri amprik olarak inceleme. 0 İktisadi verileri yorumlama. Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz etme. Dünya ekonomisindeki konjonktürel dalgalanmaları yorumlama. 3 Para ve sermaye piyasalarındaki işleyişi analiz etme. 4 İktisadi teorileri anlama becerisi. 5 İşletmelerdeki mali karakterli olayları kaydetme, sınıflandırma, analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi. 6 Çağdaş iktisadi yaklaşımları inceleme. 7 İktisat politikası uygulamalarının anlaşılması ve uygulaması 8 Güncel ekonomik konulara ilişkin analizlerin yapılması 9 Uluslar arası iktisadi ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirme. 0 İşletme fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkileri kavrama. Devletin iktisadi hayattaki yerini anlama.

25 İktisadi otoritenin aldığı kararları analiz etme becerisi. 3 İktisadi olaylarda hukuki çerçeveyi belirleme. 4 AB Türkiye ilişkilerini değerlendirme. 5 Vergi ile ilgili güncel konularda değerlendirme yapma. 6 Genel işletmecilik bilgilerini kazanma. 7 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama. 8 Atatürk ilke ve devrimlerini özümseme. 9 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama. 30 Bilgiyi üretme, paylaşma ve kullanma becerisi. Hazırlayan :Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMĠR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: YAD Bölüm / Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi ĠNGĠLĠZCE I Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/

26 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Seçmeli. yarıyıl 3 3 Yok 3 Ġngilizce Zorunlu Ön KoĢul(lar) Yok Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yrd. Doç. Dr. Mustafa FiĢne Yok Yok Mail : Web : Mail : Web : Temel İngilizce eğitimi vermek Ġngilizce gramer kurallarını öğreterek, temel Ġngilizce hakkında bilgi edinmelerini sağlamak Beginner düzeyde Ġngilizce bilgisine sahip olmak Sandra BRĠNGGS; Grammer: Stragies and Practice, ScottForestman Betty SCRAMPFER AZAR; Basic English Gramer, Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders verme

27 Değerlendirme Ölçütleri Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı. Ara Sınavı %40. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı %60 Yarıyıl Ders Planı Hafta Konuları Simple Present Tense: Verb to be, Yes/No Questions with verb to be Simple Present Tense: Information Questions with verb to be 3 a and an, singular and plural, 4 Modals: Can and Can t, and, but, or 5 Possessive Nouns 6 Adjectives, any, some 7 Vize sınavı 8 There is-there are, Count and Noncount Nouns 9 Possessive Adjectives, Infinitives with like, want, would like, need 0 Present Progressive Tense: : Pozivite and Negative Forms, Yes/No Questions ans Answers

28 Present Progressive Tense: : Information Questions Simple Present Tense: Pozivite and Negative Forms, Imperatives 3 Simple Past Tense: Yes/No Questions and Information Questions with verb to be, Object Pronouns 4 Final Sınavı Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi Program Kazanımları Alanındaki bilgilerinin kazandırılmasındaki etkisi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Alanındaki bilgilerinin uygulanmasındaki katkısı 3 Alanındaki olayları analiz etme becerisi 4 Alanındaki teori ve uygulamaları bütünleştirme 5 Alanındaki olayların analiz ve yorumlanması 6 Ekonomik ve sosyal sorunları akademik bakış açısı ile değerlendirme ve bakış açısı oluşturmaya katkı 7 Alanındaki uygulamalar için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi

29 8 Sosyal araştırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisi 9 Etkin iletişim kurma becerisi 0 Disiplinler arası proje geliştirme becerisi Alanındaki konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisi Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar becerileri kazandırma 3 İş yaşamında teşvik politikalarının uygulanmasına katkısı 4 Alanındaki yaşam boyu öğrenmeyi sağlama 5 Alanındaki araştırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iş yaşamına uyarlama becerisi 6 Alanındaki uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturma 7 Takım (ekip-grup) çalışması becerisi kazandırma 8 Problem tanımlama ve çözme becerisi kazandırma 9 Model kurma ve analiz edebilme becerisi kazandırma 0 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Toplumsal ve ekonomik kaynakları verimli kullanma İktisadi ve sosyal hayata aktif katılımı sağlama

30 3 Ekonomik kazancı sürekli elde etmeyi mümkün kılma 4 Atatürk ilke ve devrimlerini anlama ve benimsemeyi sağlama 5 Bilgi teknolojilerini tanıma, anlama, kullanabilme ve üzerinde çalışabilmeyi sağlama 6 Yabancı dil gelişimine katkı sağlama 7 Bilgi teknolojilerinin gerektirdiği programları kullanabilme, bilgisayar donanımını tanımayı sağlama 8 Türk hukuk sisteminin genel hatları ile kavranmasını sağlama 9 Türk siyasi hayatına yön veren hukuki yapının kazandırılmasına katkı sağlama 30 Kamu yönetiminin aldığı kararları anlama, yorumlayabilme ve analiz edebilme yetisini sağlama Hazırlayan : Yrd. Doç.Dr. Mustafa Fişne Tarih: 05/09/008.SINIF.DÖNEM Dersin Kodu ve Adı: ĠKT 0 Ġktisada GiriĢ II Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : KAMU YÖNETĠMĠ Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli Türkçe Zorunlu Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Yok Yrd.Doç.Dr. Abdullah KESKĠN Mail Web :

31 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı Ders Yardımcısı Mail : Web : Gruplar / Sınıflar. Sınıflar Ġktisada GiriĢ II dersinin amacı, iktisat birinci sınıf öğrencilerinin makro iktisat biliminin temel konularını öğrenmelerini sağlamak ve üst sınıflarda alacakları iktisat derslerini daha iyi kavrayacak Ģekilde alt yapılarını oluģturmak. Ġktisada GiriĢ II dersinin hedefi, iktisat birinci sınıf öğrencilerinin makro iktisadın temel konuları olan milli gelir düzeyinin belirlenmesi, fiyatlar düzeyinin belirlenmesi, para ve bankacılık,para teorisi ve para politikası, kamu bütçesi ve maliye politikası, uluslar arası ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma konularında bilgi ile donatmak Ders Kitabı:. Tümay ERTEK (006), Temel Ekonomi, Beta Basım Yayım Dağıtım Aġ. Yardımcı Kitap: 3. Zeynel Dinler (006), Ġktisada GiriĢ, Ekin Kitabevi. 4. Ġlker Parasız (004), Ġktisadın ABC si Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik konular öğrencilere anlatılmakta, tahta, projeksiyon aleti gibi araçlardan yararlanılmakta, uygulamadaki örnekleriyle ilgili öğrenciye sorular yöneltilerek derse ilgisi sağlanmaktadır Varsa (x) Olarak ĠĢaretleyiniz. Ara Sınavı 40 Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ Bölüm koordinatörünün adresi: AKÜ F.E.F. TDE Bölümü ANS Kampüsü 0300 Afyonkarahisar / Türkiye Bölüm koordinatörünün

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı