1. Bu Tüzük, Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bu Tüzük, Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü olarak isimlendirilir."

Transkript

1 MADEN VE TAŞ OCAKLARI (DÜZENLEME) YASASI (Fasıl 270) Madde 47 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 270 Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası nın 47 nci maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; Bakanlık, jeoloji ve maden işleri ile görevli Bakanlığı anlatır. Daire, jeoloji ve maden işleri ile görevli Daireyi anlatır. Denetleme Kurulu, Taş ocaklarını denetlemek üzere oluşturulan ve Bakanlar Kurulu tarafından atanan kurulu anlatır. İşletme Projesi, Taş ocaklarında gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetleri, projenin uygulama süresi içerisinde alınacak olan önlemleri ve gerçekleştirilecek olan faaliyetler sonucu elde edilecek olan ürünle ilgili tüm çizim, hesaplama ve değerlendirmelerin sunulduğu yazılı teknik dokümanı anlatır. 21/2005 KTMMOB, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası nın 3 üncü maddesi ile kurulan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ni anlatır. Oda, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası nın 22 inci maddesi uyarınca kurulmuş Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası nı anlatır. Teknik Nezaretçi, taş ocağı işletmelerinin; işletme faaliyetlerini teknik ve emniyet bakımından denetleyen, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine ve yürürlükteki Mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayan maden mühendisini anlatır. Teknik Nezaretçi Defteri, muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı ve ruhsat sahibi/vekili ile birlikte imzaladığı defteri anlatır. 58/2006 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu, Lisanslı Harita Kadastro Büroları ve Şirketleri Yasası uyarınca yetki belgesi bulunan Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büro ve Şirketleri ni anlatır. Amaç Fasıl Bu Tüzük, Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası kapsamında faaliyetlerini sürdürmekte olan Taş Ocakları nın teknik esaslara uygun bir biçimde çalışmalarını temin etmek, çevre ile uyumlu bir yapı oluşturulmasını sağlamak, ruhsat süresi sona eren ocakların ruhsat yenilemeleri ile ilgili kıstasları düzenlemek, taş ocaklarında üretilen mal ve hizmetlerin kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

2 Kapsam Fasıl Bu Tüzük, Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası kapsamında faaliyetlerini sürdüren taşocaklarının faaliyetlerinin düzenlenmesi, buralarda verilen hizmetlere ilişkin belgelerle kayıtların düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar. Taş Ocağı Ruhsat Sahiplerinin İKİNCİ KISIM Taş Ocağı Ruhsat Sahiplerinin Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar ve Ruhsatların Uzatılması 5. Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası kuralları çerçevesinde işletme ruhsatı bulunan her ruhsat sahibi aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Yükümlülükleri (1) Her taş ocağı sahibi bu tüzüğe ekli EK 1 ve/veya EK 2 de belirtilen formatlara uygun olarak hazırlanmış ve Oda tarafından mesleki denetimden geçmiş bir İşletme Projesi ni Daireye sunmakla yükümlüdür. 58/2006 (2) Ruhsat sahipleri; işletme ruhsatı bulunan her taşocağı için Tapu ve Kadastro Dairesi ve/veya Lisanslı Harita Kadastro ve Mühendislik Bürosu tarafından ruhsat sınırlarını tespit ettirerek bu sınırları arazi üzerine çukur kazılarak betonlama işlemleri sonrasında demir çubuklar ile belirlemekle yükümlüdür. (3) Her taşocağı ruhsat sahibi yürüttüğü faaliyetleri bir Teknik Nezaretçi denetiminde sürdürmekle yükümlüdür. (4) Teknik Nezaretçi tarafından tutulan Teknik Nezaretçi Defterinin muhafaza edilmesi ve imzalanması taşocağı ruhsat sahibinin sorumluluğundadır. (5) Ruhsat sahibi ocağa ilişkin tüm raporları, ruhsatları ve ocakla ilgili izinleri görmesi, işletmeyi ve işletmeye bağlı tüm bölümleri incelemesi için Teknik Nezaretçi ye yardımcı olmakla yükümlüdür. (6) Taş ocağı ruhsat sahipleri bu Tüzüğe ekli EK 4 de belirtilen formata göre düzenlenen Banka Teminat Mektubunu Daire ye sunmakla yükümlüdür. 35/2008 (7) Her taşocağı ruhsat sahibi İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca hazırlanan ve Çalışma Dairesi tarafından onaylanan Risk Analiz Raporunu her yılın Ocak ayı içerisinde Daire ye sunar. (8) Sel yangın doğal afetlerde ve iş kazalarında taşocakları ruhsat sahibi veya temsilcisi gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 18/2012 (9) Her taşocağı ruhsat sahibi faaliyetlerini Çevre Yasası ve bu yasa altında yürürlükte olan tüzüklerin kurallarına uygun olarak yürütmekle yükümlüdür. (10) Ruhsat sahipleri; işletme ruhsat yenileme başvurusunda bulunurken taşocakları ile ilgili kira bedeli borcu, vergi borcu ve sosyal sigorta yatırımlarını yatırdığına veya borcun yapılandırıldığına dair belgeyi Daire ye sunmakla yükümlüdür. Fasıl 54 (11) Ruhsat sahipleri Patlayıcı Maddeler Yasası ve bu Yasa uyarınca oluşturulan tüzüklere uymakla yükümlüdür. Taşocakçılığı Faaliyeti Yürüten 6. Taşocağı ruhsat sahibi kamu kurum veya kuruluşu ve/veya adına bu alanlarda faaliyet gösteren yüklenici firma bu tüzüğün 5. nci maddesi

3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yükümlülükleri Taş Ocağı Ruhsat Süresinin Uzatılması Taşocaklarının Düşey Yönde İlerlemesi uyarınca tanımlanmış olan kurallara uymakla yükümlüdür. 7. (1) İşletme Ruhsat süresi biten ocakların ruhsat uzatma işlemleri bu Tüzüğe ekli Ek-1 ve Ek-2 de tanımlandığı şekilde hazırlanmış İşletme Projeleri esas alınarak gerçekleştirilir. İşletme Projeleri en fazla 5 yılda bir yenilenir. 8. Taşocağı ruhsat alanında üretim amacıyla yapılacak düşey yöndeki ilerleme ocak giriş kodu dikkate alınarak, Daire tarafından sınırlandırılır. Taşocağı ruhsat sahipleri bu sınırlandırmaya uymakla yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ KISIM Denetleme, Teknik Nezaretçinin Görev ve Yetkileri ve Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları nın Hazırlayacağı Haritalarla İlgili Uyulması Gereken Esaslar Denetim Faaliyetleri Fasıl 270 Taş Ocakları Denetleme Kurulunun Oluşumu 9. (1) Maden ve Taş Ocakları Yasası nın 36 ncı maddesi uyarınca kendisine verdiği tüm taş ocaklarını denetleme yetkisini bu Yasanın 9 uncu maddesinde belirtilen ve beş kişiden oluşan Denetleme Kurulu aracılığı ile yerine getirir. (2) Maden ve Taş Ocakları Yasası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatı gereğince izin verilmiş alanlardaki taşocakları faaliyetleri, kendi mevzuatları kapsamında denetlenir. Yapılan denetimlerde taşocağı ruhsatı alanlarında ilgili Yasa ve tüzüklere uygun çalışılmadığının tespiti halinde, yapılacak işlemler Daireye bildirilir. 10. (1) Ruhsatlı taşocaklarında yürütülen faaliyetlere ilişkin herhangi bir şikâyet, talep veya Dairenin uygun gördüğü hallerde yerinde denetimler yapmak üzere Daire müdürü veya onun temsilcisi başkanlığında beş üyeden oluşan Taş Ocakları Denetleme Kurulu oluşturulur. (A) (B) (C) (Ç) (D) Daire Müdürü veya temsilcisi, (Başkan) Daire nin Maden Şubesine bağlı bir maden mühendisi veya olmaması durumunda Daire Müdürü tarafından belirlenecek dairede görevli mühendis bir temsilci (üye) Odaya kayıtlı ve Oda Yönetim Kurulu tarafından önerilecek Maden Mühendisi bir temsilci (üye) Patlayıcı maddeler Müfettişliğini temsilen bir temsilci (üye) Çevre Koruma Dairesi tarafından atanacak çevre mühendisi bir temsilci (üye) (2) Daire Müdürü ihtiyaç duyulması halinde bilirkişi statüsünde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve/veya üniversitelerden, inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip olan uzmanların görevlendirilmesini talep eder.

4 Denetleme Kurulunun Görevleri Ve Yetkisi (3) Denetleme faaliyetlerinde Taşocakçıları Birliği Başkanı ve/veya Temsilcisi gözlemci statüsünde yer alır. 11. (1) Denetleme Kurulu kırma kum-çakıl/agrega ocaklarını ruhsatın verildiği tarihten itibaren işletme ruhsat süresi sonlanıncaya kadar işletme projesi esas alınarak haberli veya habersiz olarak yılda en az 1 (bir) kez denetler. Fasıl 270 (2) Maden ve Taş Ocakları Yasası uyarınca m² den fazla alan kaplayan alçı taşı ocağı işletmeleri için bu maddenin (1) inci fıkra kuralları uygulanır. (3) Denetleme Kurulu kırma kum-çakıl ocakları haricindeki endüstriyel hammadde üreten ocakları ve m² den daha az alan kaplayan alçı taşı ocaklarını ruhsat süresince işletme izninde belirtilen kurallara uyulup uyulmadığını belirlemek maksadıyla en az bir kez denetler. (4) Her bir taşocağı işletmesi için Teknik nezaretçilik görevini yapan mühendis ayni taşocağının denetleme kurulunun üyesi olarak görev yapamaz (5) Denetleme Kurulu yaptığı denetimlerde usule aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası ve Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için Daireye rapor sunar. (6) Denetleme Kurulu ruhsat alanı içerisinde mevcut rezerv durumunu dikkate alarak taşocağındaki rehabilitasyon çalışmalarının başlatılması yönünde Daireye detay bilgileri içeren rapor sunar. (7) Teknik Nezaretçi tarafından düzenlenen defterde, Daire tarafından olumsuz unsurlar içermesinin belirlenmesi halinde Daire Müdürü, Denetleme Kurulundan denetlemenin yeniden yapılmasını ister. (8) Denetimlerde ruhsat sahibi Daireye verdiği teknik ve mali belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin asıllarını, yapılmış hesapları talep halinde denetleme kurulu üyelerine göstermek zorundadır. (9) Bir denetlemenin geçerli olabilmesi için denetleme kurulu üyelerinin 5 te 3 çoğunlukla hazır bulunması gerekir. (10) İnceleme ve denetim sonunda düzenlenen ve mevcut durumu belirten tutanak iki nüsha hazırlanarak denetleme kurulu üyeleri, ruhsat sahibi veya vekili veya sahanın teknik nezaretçisi tarafından imzalanır. Ruhsat sahibi, vekili veya teknik nezaretçi, tutanakta katılmadığı hususlara şerh düşebilir. Ancak imzadan imtina edilmesi halinde bu durum tutanakta belirtilir. Tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir. Bu tutanakta belirtilen hususlar ruhsat sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (11) Ruhsat sahasında yapılan tetkiklere ait detay bilgileri içeren rapor hazırlanır. Ruhsat sahibinin talep etmesi durumunda bir örneği verilir. İhbar ve Şikayetler 12. Bu Tüzük kapsamına giren faaliyetler ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikâyetler, başvuru sahibi tarafından yazılı olarak ve kimlik numarasının beyan edilmesi halinde dikkate alınır.

5 Denetimlerde İşbirliği ve 13. Bu Tüzük kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişiler veya bunların yasal temsilcileri; Yükümlülük (A) Maden ve Taş Ocakları Yasası kapsamında hazırlanmış olan bu Tüzük ve Tüzüklerde düzenlenen kurallara uymak ve gerekli kayıtları tutmak, (B) İstenilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek, (Ç) (D) Denetim esnasında işbirliği yapmak ve gerekli kolaylığı göstermek, Denetim amacıyla Daire tarafından yetkili kılınan gözlemciler veya uzmanları kabul etmek ve onlarla işbirliği yapmakla, yükümlüdür. Teknik Nezaretçilerin Nitelikleri Atanma ve Görevden Alınma Şartları 14. Teknik nezaretçilerin sahip olması gereken nitelikler, atanma ve görevden alınma şartları ve diğer hususlar aşağıdaki gibidir: (1) Teknik Nezaretçilik yapacak kişilerin, KTMMOB ye üyelik şartlarını taşımaları gerekir. (2) Teknik Nezaretçilerin bir taşocağına atanması bu Tüzüğe ekli Ek 5 de belirtilen format uyarınca Daire tarafından gerçekleştirilir. (3) Ruhsat sahibinin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde teknik nezaretçilik Daire tarafından atanacak dairede görevli bir maden mühendisi tarafından yürütülür. (4) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşocağı sahalarının yapılacak protokol çerçevesinde yüklenici firma ve/veya firmalar tarafından çalıştırılması halinde teknik nezaretçi bulundurulması zorunludur. (5) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşocağı sahalarında yüklenici firma ve/veya firmalar tarafından çalışılması halinde, yüklenici firma ve/veya firmaların yetkilileri teknik nezaretçi defterlerini teknik nezaretçi ile birlikte imzalar. (6) Atama gerçekleştirildikten sonra Daire tarafından bu Tüzüğe ekli EK 5 de düzenlenen formata göre verilen Atama Belgesinin bir sureti Oda ya, bir sureti de Ruhsat Sahibine gönderilir. (7) Bir Teknik Nezaretçi, atandığı bir ocaktan istifa etmesi halinde istifa ettiği ocağa ait Teknik Nezaretçilik defterini Daire ye teslim eder ve istifa ettiğine dair dilekçeyi gerekçeleri ile birlikte Daire ye ve Oda ya sunar. (8) İstifa eden Teknik Nezaretçi nin yerine on gün içerisinde yeniden atama yapılır. Atama yapılana kadar geçici nezaretçi daire tarafından atanır. (9) Bir Teknik Nezaretçinin bu Tüzükte belirtilen görevleri yerine getirmediği, ihmal ettiği veya aksattığı tespit edilirse Daire tarafından ataması iptal edilir. (10) Ruhsat Sahibi ile Teknik Nezaretçi arasında yaşanan sorunlarla ilgili ruhsat sahibi Daire ye bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Daire, nezaretçi ile görüşerek sorunun giderilmesine yönelik önlemleri alır. Sorunun üç ay içerisinde çözülememesi halinde Daire Teknik Nezaretçiyi görevden alıp yeni bir Teknik Nezaretçi atama hakkını kullanır. Her bir taş ocağı için bir takvim yılı içerisinde Ruhsat Sahibinin şikâyetine bağlı olarak en fazla üç kez Teknik Nezaretçi değişimi yapılır. (11) Teknik Nezaretçiler iki yılda bir kez yenileme eğitimine Oda tarafından tabi tutulurlar.

6 Teknik Nezaretçilerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 15. Teknik Nezaretçilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: (1) Bir taş ocağını denetlemek üzere atanan Teknik Nezaretçi ocağa ilişkin tüm raporları, ruhsatları ve ocakla ilgili izinleri görmeye, işletmeyi ve işletmeye bağlı tüm bölümleri incelemeye yetkilidir. (2) Teknik Nezaretçi bu Tüzüğe ekli EK 3 de düzenlenen formata göre Teknik Nezaretçilik Defteri tutmakla yükümlüdür. Fasıl 270 (3) Teknik Nezaretçiler ocakta sürdürülen faaliyetlerin Maden ve Taşocakları Düzenleme Yasası na ve Yasa ya bağlı Tüzüklere, ocağa ilişkin hazırlanan işletme projesine ve alınması gereken diğer tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tespit ettiği uygunsuzlukları ve alınması gereken önlemleri Teknik Nezaretçi defterine işlemekle yükümlüdür. (4) Teknik Nezaretçiler yukarıdaki (2) nci fıkrada tespit ettikleri uygunsuzlukları, alınması gereken önlemleri ve önerilerini içeren raporu Teknik Nezaretçilik Defterine işleyip imzaladıktan sonra bir suretini ocak içerisinde bu amaçla hazırlanacak olan bir panoya asar, bir suretini de Daire ye teslim eder. (5) Teknik Nezaretçi, denetimini yaptığı taş ocağında iş sağlığı ve güvenliği yönünden ciddi bir risk veya projenin uygulanması yönünden ciddi bir ihlal tespit etmesi halinde durumu derhal Daire Müdürü ne bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. (6) Bir taş ocağını denetlemek üzere atanan Teknik Nezaretçi, kırma kum çakıl ocakları ve m 2 den fazla alana sahip; (A) (B) (C) Alçıtaşı ocakları için on beş günde en az bir kez olmak üzere ocağa gitmek ve gerekli denetimleri yaparak teknik nezaretçi defterine işlemekle yükümlüdür. Alçıtaşı ocakları dışında kalan ocaklar için ayda en az bir kez olmak üzere gerekli denetimleri yaparak teknik nezaretçi defterine işlemekle yükümlüdür. Alçıtaşı ocakları içerisinden en fazla altı tane ve/veya bu ocaklar dışında kalan ocaklar içerisinden de en fazla yedi tane taş ocağı için Teknik Nezaretçi olarak atanabilir. (7) Kamu görevlileri, Oda Başkanlığı veya Oda Sekreterliği görevlerini yürüten kişiler Teknik Nezaretçilik yapamazlar. Lisanslı Harita Kadastro 16. (1) Taşocağı alanını gösteren esas haritanın sureti Jeoloji ve Maden Dairesi nden alınmalıdır. Mühendislik Büroları nın (2) Haritada belirtilen alanın köşe koordinatları WGS 84 ve ED 50 koordinat sistemine göre olmalıdır. Hazırlayacağı Haritalarla İlgili Uyulması (3) Harita firması tarafından belirlenen tüm köşe koordinatları WGS 84 ve ED 50 koordinat sistemi olacak şekilde iki ayrı tablo halinde belirtilmelidir. Gereken Esaslar (4) Haritada gösterilen ruhsatlı ocak alanının büyüklüğü metrekare (m 2 ) biriminde olmalıdır. (5) Ocak alanları 1:2500 ölçekli tapu haritası üzerinde yeniden çizilerek Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından onaylı olmalıdır.

7 DÖRDÜNCÜ KISIM Cezalar, Geçici ve Son Kurallar Cezalar Fasıl 270 Geçici Madde Ruhsat Sürelerinin Geçici Olarak Uzatılması Geçici Madde Teknik Nezaretçiler İçin Süre Verilmesi Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş 16 (1) Teknik nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini teknik nezaretçi defterine kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde teknik nezaretçi Daire tarafından uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teknik nezaretçi bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde hakkında Maden ve Taşocakları Düzenleme Yasasının 43 üncü maddesinin (2) nci fıkrasında öngörülen cezalara çarptırılabilir. (2) Bu Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere uymayan taşocağı ruhsat sahipleri bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde haklarında, Maden ve Taşocakları Düzenleme Yasasının 40 ıncı maddesinin (2) nci fıkrası kuralları saklı kalmak üzere Yasasının 43 üncü maddesinin (2) nci fıkrasında öngörülen cezalara çarptırılabilirler. 1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat süresi sona eren taş ocaklarının süreleri, işletme projelerinin hazırlanmasına imkân vermek amacıyla altı ay süre ile uzatılır. 2. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Teknik Nezaretçilerin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması ve eğitimlerinin verilerek belgelendirilmelerinin sağlanmasına imkân vermek amacıyla bu Tüzüğün 5 inci maddesinin (3) üncü fıkrası üç ay süre ile uygulanmaz. 17. Bu Tüzük, Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür. 18. Bu Tüzük, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

8 EK-1 (Madde 5(1)) MADEN, KIRMA KUM-ÇAKIL VE m 2 DEN BÜYÜK ALÇITAŞI OCAKLARI 1.1. RUHSAT SAHASININ İlçesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Maden veya Taşocağı Cinsi : Sınıfı : Ruhsat Bitiş Tarihi : 1.2. RUHSAT SAHİBİNİN Adı Soyadı : Adres : Vergi Numarası : Tel, Faks, e-posta, : İŞLETME PROJESİ FORMATI BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.3 RUHSAT SINIR KOORDİNATLARI, PAFTASI VE ALANI Açıklama: Bu alan tapu haritası, topoğrafik harita ve jeoloji haritası üzerinde ayrı ayrı gösterilecektir. Haritalar A3 boyutunda, hazırlayanlar tarafından veya ilgili kurumların mühürleri ile birlikte Ek te sunulacaktır. 1.4 YER BULDURU HARİTASI VE PROJE SAHASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır. Ayrıca proje alanının genel görünümünü yansıtacak uygun sayıda fotoğraf verilecektir. BÖLÜM II PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2.1 KURULUŞ YERİ Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir. 2.2 PROJENİN GEREKÇESİ Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir. 2.3 YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı/başlandığı tarih belirtilecektir. 2.4 YATIRIM VE PROJE SÜRESİ İLE İLGİLİ TERMİN Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir. Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü belirtilecektir.

9 2.5 REZERV BİLGİLERİ Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezervler alanları Maden projelerinde ve görünür rezervler taşocakları projelerinde boyutları ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilecektir ARAZİ KULLANIM BİLGİLERİ Açıklama: Arazinin şu andaki kullanım planı ve ileride kullanılacak planı topoğrafik haritada detaylı bir şekilde verilecektir. Tesisler, tesis içi yollar, tesise komşu yollar ve ocak sahası harita üzerinde gösterilecektir. BÖLÜM III ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 3.1 ALT YAPI DURUMU Açıklama:Yol, elektrik, su vealt yapıya ilişkin diğer unsurlar belirtilmelidir. 3.2 İSTİHDAM DURUMU Açıklama:Çalışacak personel sayısı, çalışanların vasıfları ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilecek. 3.3 ARAZİ MÜLKİYETİ, ARAZİDEN FAYDALANMA DURUMU Açıklama: Maden veya Taş ocağı sahasının mülkiyeti ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. BÖLÜM IV PROJENİN TEKNİK YÖNÜ 4.1 MADEN VEYATAŞ OCAĞIİLE İLGİLİ BİLGİLER Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bölgeye ilişkin jeolojik harita, ruhsat sınırlarını göstermek ve topoğrafik harita ile eşlenmek koşuluyla Jeoloji ve Maden Dairesi nden temin edilerek de kullanılabilir. Ancak böyle bir durumda haritanın Daire tarafından mühürlenmesi gerekmektedir. Maden projelerinde Arama döneminde yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine çalışmayı yapanlarca imzalanmış bir şekilde yer verilmelidir. Maden veya Taşocağı projelerinde Ocak; hali hazırda işletilmeye devam eden bir ocaksa mevcut basamaklara göre ocak kazı alanı genel yapısını yansıtacak biçimde kesitler hazırlanarak proje içerisinde gösterilecektir. Maden yatağının diğer özellikleri hakkında bilgi verilecektir. 4.2 NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz sonuçları verilecektir. Analiz raporları ekte sunulmalıdır. Bu Madde Taşocağı projelerinde aranmaz. 4.3 REZERVLER VE REZERVİN TESPİT YÖNTEMLERİ Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerv miktarları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır. Rezerv hesaplamalarında klasik veya jeofizik yöntemler kullanılabilir. Proje, hali hazırda işletilen bir ocak için hazırlanmışsa mevcut basamaklardan

10 kazanılabilecek malzeme hacim hesabına dayalı olarak sunulabilir.bu Madde Taşocağı projelerinde aranmaz. 4.4 İŞLETME YÖNTEMİ Açıklama: Projeye konu ocağın işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin rezerv üzerindeki etkilerine yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir. İş akım şeması ve kullanılan/kullanılacak teknoloji ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, kullanılacak kapsül cinsi ve tipi detaylı olarak sunulacaktır. Ruhsat süresine uygun olarak yıllara göre hammadde üretimi verilecektir. 4.5 PLANLANAN KULLANIM YERİ Açıklama: Sahadan üretilen hammaddenin özelliklerine göre hangi sektörde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri açıklanacaktır. 4.6 TESİSLERLE İLGİLİ BİLGİLER Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilecektir. Kırma eleme tesislerine ait akım şemasına proje içerisinde yer verilecektir. Tesiste kimyasallar kullanılacaksa, cinsi, kullanılacak miktar ve kimyasal hakkında bilgi verilecektir. Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanacaktır. BÖLÜM V PROJENİN ÇEVRESEL YÖNÜ Bu bölümde hammaddenin ilk kazanımından, işleneceği son noktaya kadar meydana gelebilecek çevresel etkiler bir diyagram biçiminde hazırlanarak uygun bir yerde verilmelidir. 5.1 İŞLETME YÖNTEMİ SEBEBİYLE MEYDANA GELECEK ÇEVRESEL ETKİLER Ocağın işletilmesi için seçilen yöntemin doğasından kaynaklanan çevresel etkilerin neler olacağı, bölgenin coğrafi özellikleri de dikkate alınarak genel olarak anlatılacaktır. Arazi kaybı, ağaç kesimi v.b. etkilerin neler olacağı ve bu etkilerin nasıl telafi edileceği açıklanacaktır. Ağaç kesimi, su kuyusu kazılması v.b. işlemler gerçekleştirilecekse bu işlemler için alınan izinler proje ekinde sunulacaktır. Eğer henüz izin alınmamışsa izin alınacak kurum belirtilecektir. Tesiste hafriyat ve bitkisel toprak varsa, miktarının ne olduğu, nerede ve nasıl depolanacağı, nasıl korunacağı belirtilecektir. 5.2 ÜRETİM FAALİYETLERİ SEBEBİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ÇEVRESEL ETKİLER Bu bölümde hammaddenin ocaktan kazanılıp tesislere ulaşıncaya kadarki çevresel etkilerin neler olacağı ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. Ocak patlatma yapılarak üretim yapılan bir ocaksa patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca işletme sırasında oluşacak trafik (araçların rotaları, sayıları, kullanım sıklıkları vs), gürültü, ve titreşim gibi konuların miktarları ve alınacak önlemler hakkında bilgi verilecektir. İşletme çevresinde konut, işletme v.b. önemli yapılar bulunması durumunda öngörülen

11 çevresel etkilerin bu yapılarla ilişkisi açıklanmalı, mümkünse harita üzerinde gösterilmelidir. 5.2 TESİSLERDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL ETKİLER Bu bölümde ocaktan kazanılan malzemenin işlenmesi esnasında oluşabilecek çevresel etkilerin neler olacağı ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. İşletme çevresinde konut, işletme v.b. önemli yapılar bulunması durumunda öngörülen çevresel etkilerin bu yapılarla ilişkisi açıklanmalı, mümkünse harita üzerinde gösterilmelidir. 5.3 YARDIMCI İŞLEMLER VE DİĞER TESİSLER SEBEBİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ÇEVRESEL ETKİLER Atölyeler, diğer yardımcı bölümler veya sosyal tesisler sebebiyle meydana gelebilecek çevresel etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. 5.4 OCAĞIN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI VE TERK PLANI Ocakta oluşan çukurların doldurulması, basamakların geometrik düzeni, ocak içerisinde bulunan diğer yüksek şev ve yapılarla ilgili alınacak önlemler belirtilecektir. Bozulan topoğrafik yapının çevresel durum göz önüne alınarak nasıl düzenleneceği, ağaçlandırma yapılacaksa seçilecek bitki türleri, yeniden serilecek toprağa ilişkin bilgiler, yüzey ve yer altı suyu kirliliğine karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. Bina yıkımı ve ekipmansökümü söz konusu olacaksa bu işlemler açıklanacak, yıkım ve söküm işlemi yapılmayacaksa alınacak emniyet tedbirleri belirtilecektir. Ocağın terk edileceği duruma ilişkin kesitler veya üç boyutlu diyagramlar sunulacaktır. BÖLÜM VI PROJENİN MALİ YÖNÜ 5.1 Düşünülen Finansman Kaynakları Açıklama: Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir 5.2 ÜRETİM MALİYETİ Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır. 5.3 TOPLAM YATIRIM TUTARI Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir. 5.4 PAZAR VE SATIŞ FİYATI Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilecektir. BÖLÜM VII İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ 6.1 YILLIK İŞLETME GELİRLERİ Açıklama: Madenin veya Taş ocağı malzemesinin satışından elde edilecek yıllık gelirler belirtilmelidir 6.2 YILLIK İŞLETME GİDERLERİ

12 Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri, Personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri, Amortismanlar, harç ve teminat, analiz ücretleri, belgelendirme giderleri, proje giderleri, satış masrafları ve diğer giderler) verilmelidir. 6.3 YILLIK İŞLETME KÂRI Açıklama: Projekârı belirtilerek yatırımın geri dönüş süresi, kâra geçiş noktası, projenin üretkenliği hakkında bilgi verilecektir. 6.4 PROJENİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi ücretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi belirtilerek devletin projeden elde edeceği gelir belirtilecektir. Ayrıca ocaktan çıkarılan hammadde işlenerek ihracata konu bir ürün elde ediliyorsa bu mal gurubuna ait ithalat/ihracat verileri istatistiki olarak sunulacaktır. BÖLÜM VIII SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu bölümde projenin genel bir özeti yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarına, teknik nezaretçilere, işletme sahibine ve sonraki araştırmacılara ilişkin önerilere yer verilecektir.

13 Proje sahibinin adı Ruhsat Numarası Adresi Telefon ve Faks numaraları Projenin adı ÖZET BİLGİLER Y X Proje Alanı Koordinatları (Proje Koordinat Sistemi:..) Projeyi hazırlayan kişiler, unvanları ve projede sorumlu olduğu bölümler İletişim bilgileri Rapor sunum tarihi Ruhsat Sahibinin İmzası

14 EK-2 (Madde 5 (1)) MOZAİKTAŞI, YAPITAŞI, ALÇITAŞI VE DERE KUM-ÇAKIL OCAKLARI İŞLETME PROJESİ FORMATI 1.1 RUHSAT SAHASININ İlçesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Maden veya TaşOcağı Cinsi : Sınıfı : Ruhsat Bitiş Tarihi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. RUHSAT SAHİBİNİN Adı Soyadı : Adres : Vergi Numarası : Tel, Faks, e-posta, : 1.3 RUHSAT SINIR KOORDİNATLARI, PAFTASI VE ALANI Açıklama: Bu alan tapu haritası, topoğrafik harita ve jeoloji haritası üzerinde ayrı ayrı gösterilecektir. Haritalar A3 boyutunda, hazırlayanlar tarafından veya ilgili kurumların mühürleri ile birlikte Ek te sunulacaktır. 1.4 YER BULDURU HARİTASI VE PROJE SAHASININ GENEL GÖRÜNÜMÜ Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır. Ayrıca proje alanının genel görünümünü yansıtacak uygun sayıda fotoğraf verilecektir. BÖLÜM II PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2.1 KURULUŞ YERİ Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir. 2.2 PROJENİN GEREKÇESİ Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir. 2.3 YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı/başlandığı tarih belirtilecektir. 2.4 YATIRIM VE PROJE SÜRESİ İLE İLGİLİ TERMİN Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir. Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü belirtilecektir. 2.5 REZERV BİLGİLERİ

15 Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda belirlenen görünürrezervler alanları boyutları ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilecektir. 2.6 ARAZİ KULLANIM BİLGİLERİ Açıklama: Arazinin şu andaki kullanım planı ve ileride kullanılacak planı topoğrafik haritada detaylı bir şekilde verilecektir. Tesisler, tesis içi yollar, tesise komşu yollar ve ocak sahası harita üzerinde gösterilecektir. BÖLÜM III ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 3.1 ALT YAPI DURUMU Açıklama:Yol, elektrik, su vealt yapıya ilişkin diğer unsurlar belirtilmelidir. 3.2 İSTİHDAM DURUMU Açıklama:Çalışacak personel sayısı, çalışanların vasıfları ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre TERMİN konusunda bilgi verilecek. 3.3 ARAZİ MÜLKİYETİ, ARAZİDEN FAYDALANMA DURUMU Açıklama: Maden veya Taş ocağı sahasının mülkiyeti ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. BÖLÜM IV PROJENİN TEKNİK YÖNÜ 4.1 TAŞ OCAĞIİLE İLGİLİ BİLGİLER Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bölgeye ilişkin jeolojik harita, ruhsat sınırlarını göstermek ve topoğrafik harita ile eşlenmek koşuluyla Jeoloji ve Maden Dairesi nden temin edilerek de kullanılabilir. Ancak böyle bir durumda haritanın Daire tarafından mühürlenmesi gerekmektedir. Ocak; hali hazırda işletilmeye devam eden bir ocaksa mevcut basamaklara göre taş ocağı kazı alanı genel yapısını yansıtacak biçimde kesitler hazırlanarak proje içerisinde gösterilecektir. 4.2 İŞLETME YÖNTEMİ Açıklama: Projeye konu ocağın işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin rezerv üzerindeki etkilerine yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir. İş akım şeması ve kullanılan/kullanılacak teknoloji ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, kullanılacak kapsül cinsi ve tipi detaylı olarak sunulacaktır. Ruhsat süresine uygun olarak yıllara göre hammadde üretimi verilecektir. 4.3 PLANLANAN KULLANIM YERİ Açıklama: Sahadan üretilen hammaddenin özelliklerine göre hangi sektörde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri açıklanacaktır. 4.6 TESİSLERLE İLGİLİ BİLGİLER Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilecektir. BÖLÜM V

16 PROJENİN ÇEVRESEL YÖNÜ Bu bölümde hammaddenin ilk kazanımından, işleneceği son noktaya kadar meydana gelebilecek çevresel etkiler bir diyagram biçiminde hazırlanarak uygun bir yerde verilmelidir. 5.1 İŞLETME YÖNTEMİ SEBEBİYLE MEYDANA GELECEK ÇEVRESEL ETKİLER Ocağın işletilmesi için seçilen yöntemin doğasından kaynaklanan çevresel etkilerin neler olacağı, bölgenin coğrafi özellikleri de dikkate alınarak genel olarak anlatılacaktır. Arazi kaybı, ağaç kesimi v.b. etkilerin neler olacağı ve bu etkilerin nasıl telafi edileceği açıklanacaktır. Ağaç kesimi, su kuyusu kazılması v.b. işlemler gerçekleştirilecekse bu işlemler için alınan izinler proje ekinde sunulacaktır. Eğer henüz izin alınmamışsa izin alınacak kurum belirtilecektir. Tesiste hafriyat ve bitkisel toprak varsa, miktarının ne olduğu, nerede ve nasıl depolanacağı, nasıl korunacağı belirtilecektir. 5.2 ÜRETİM FAALİYETLERİ SEBEBİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ÇEVRESEL ETKİLER Bu bölümde hammaddenin ocaktan kazanılıp tesislere ulaşıncaya kadarki çevresel etkilerin neler olacağı ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. Ocak patlatma yapılarak üretim yapılan bir ocaksa patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca işletme sırasında oluşacak trafik (araçların rotaları, sayıları, kullanım sıklıkları vs), gürültü, ve titreşim gibi konuların miktarları ve alınacak önlemler hakkında bilgi verilecektir. İşletme çevresinde konut, işletme v.b. önemli yapılar bulunması durumunda öngörülen çevresel etkilerin bu yapılarla ilişkisi açıklanmalı, mümkünse harita üzerinde gösterilmelidir. 5.2 TESİSLERDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL ETKİLER Bu bölümde ocaktan kazanılan malzemenin işlenmesi esnasında oluşabilecek çevresel etkilerin neler olacağı ve bu etkilere karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. İşletme çevresinde konut, işletme v.b. önemli yapılar bulunması durumunda öngörülen çevresel etkilerin bu yapılarla ilişkisi açıklanmalı, mümkünse harita üzerinde gösterilmelidir. 5.3 OCAĞIN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI VE TERK PLANI Ocakta oluşan çukurların doldurulması, basamakların geometrik düzeni, ocak içerisinde bulunan diğer yüksek şev ve yapılarla ilgili alınacak önlemler belirtilecektir. Bozulan topoğrafik yapının çevresel durum göz önüne alınarak nasıl düzenleneceği, ağaçlandırma yapılacaksa seçilecek bitki türleri, yeniden serilecek toprağa ilişkin bilgiler, yüzey ve yer altı suyu kirliliğine karşı alınacak önlemler detaylı olarak açıklanacaktır. Bina yıkımı ve ekipman sökümü söz konusu olacaksa bu işlemler açıklanacak, yıkım ve söküm işlemi yapılmayacaksa alınacak emniyet tedbirleri belirtilecektir. Ocağın terk edileceği duruma ilişkin kesitler veya üç boyutlu diyagramlar sunulacaktır. BÖLÜM VI PROJENİN MALİ YÖNÜ 5.1 DÜŞÜNÜLEN FİNANSMAN KAYNAKLARI AÇIKLAMA: Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir

17 5.2 ÜRETİM MALİYETİ Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır. 5.3 TOPLAM YATIRIM TUTARI Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir. 5.4 PAZAR VE SATIŞ FİYATI Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilecektir. BÖLÜM VIII SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu bölümde projenin genel bir özeti yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarına, teknik nezaretçilere, işletme sahibine ve sonraki araştırmacılara ilişkin önerilere yer verilecektir.

18 Proje sahibinin adı Ruhsat Numarası Adresi Telefon ve Faks numaraları Projenin adı ÖZET BİLGİLER Y X Proje Alanı Koordinatları (Proje Koordinat Sistemi:..) Projeyi hazırlayan kişiler, unvanları ve projede sorumlu olduğu bölümler İletişim bilgileri Rapor sunum tarihi Ruhsat Sahibinin İmzası

19 EK 3 (Madde 15(2)) TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERLERİNDE İLK SAYFADA BELİRTİLMESİ GEREKENLER DENETİM TARİHİ:../ / Teknik Nezaretçinin İsmi: Üretimi yapan hakkında bilgi (ruhsat sahibi- taşeron): Üretim yapılan malzemenin cinsi Mevcut ocak/ocakların koordinatı Üretim yöntemi hakkında bilgi TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERLERİNDE GEREKLİ HALLERDE RAPOR EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DENETİM TARİHİ:../ / Faaliyetler: İşletme faaliyetlerinde çalışan personel sayısı: Basmak şev açısı, basamak yüksekliği, genişliği ve basamak sayısı: Şevlerde tehlikeli olup olmadığına hakkında bilgi: Patlatmaların çevreye ilişkin etkisi bilgi: Ocak/ocaklarda faaliyetlerin projeye uygun yürütülüp yürütülmediği hakkında bilgi: İmalat planının her ay kayıtlara işlenip işlenmediği hakkında bilgi: Diğer hususlar (Yukarıdakilerin dışında tespit edilen eksiklik, hata ve önerilerle ilgili bilgiler belirtilecektir: Denetim tarihi itibariyle tespit ve önlemelere yer verilecektir: RUHSAT SAHİBİ İSİM VE İMZASI TEKNİK NEZARETÇİ İSİM VE İMZASI

20 EK 4 (Madde 5(6)) TEMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI Taş ocağı ruhsat sahipleri, icarlarında bulunan alan içerisinde sürdürdükleri faaliyetlere istinaden aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanan teminatı sunmakla yükümlüdürler. Teminat miktarı = Yıllık İcar Bedeli x İşletme Projesi Süresi (yıl) Açıklama: Yıllık İcar Bedeli: Ruhsatı yenilenen ocağın, ödemesi gereken birinci yıla ait icar bedelini anlatır. İşletme Projesi Süresi: Ruhsat yenileme başvurusu yapılan taşocağı için hazırlanmış olan işletme projesinin geçerli olacağı süreyi anlatır. Teminat verilen ve/veya uzatılan ruhsat süresi boyunca geçerlidir. Her ruhsat yenilemesinde teminat miktarı yeniden düzenlenir.

21 EK-5 (Madde 14(6)) TEKNİK NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ RUHSAT RUHSAT NO : RUHSATIN BULUNDUĞU BÖLGE : RUHSAT SAHİBİ RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE SOYADI : RUHSAT SAHİBİ ADRESİ : RUHSAT SAHİBİ İMZA : TEKNİK NEZARETÇİ TEKNİK NEZARETÇİ ADI VE SOYADI : DİPLOMA TARİH VE NOSU : İLGİLİ MESLEK ODASI SİCİL NO : TEKNİK NEZARETÇİLİK YAPTIĞI DİĞER RUHSATLARIN ADEDİ VE NO SU : YAZIŞMA ADRESİ : İLGİLİ MESLEK ODASI VİZESİ : Yukarıda bilgileri verilen taş ocağına Maden mühendisi., Fasıl 270 Maden ve Taşocakları (Düzenleme) Yasası nın 47 inci maddesi altında hazırlanan Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğünün 10 uncu maddesinin (4) üncü fıkrası gereğince teknik nezaretçi olarak tayin edilmiştir. ONAY Daire Müdürü././.

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNA HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ankara_Nisan-2012

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNA HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ankara_Nisan-2012 SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNA HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ankara_Nisan-2012 Osman SONGUR osmansongur@ogm.gov.tr İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN İŞLERİ ŞUBESİ Orman Sayılan Alanlarda; Madencilik Faaliyetleri,

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ (28.02.2013 - R.G. 34 - EK III - A.E 111 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 67 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ

1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ 1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ (25.10.1994 - R.G. 120 - EK III - A.E. 542 Sayılı Yönetmelik) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) Madde

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ HAZIRLAYAN/TEKNİK SORUMLU (1) (Jeoloji Mühendisi) : Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Talep/Ruhsat Sahibinin:

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ (5.3.2012 - R.G. 47 - EK III - A.E. 142 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa.) Madde 68 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BĐLDĐRĐLMESĐNDE KULLANILACAK FORM

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BĐLDĐRĐLMESĐNDE KULLANILACAK FORM Ek-2 TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BĐLDĐRĐLMESĐNDE KULLANILACAK FORM Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Hazırlanan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Đle Đlgili Yönetmelik taslağı genel maddeleri

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA YERİ TESPİTİ RAPOR FORMATI Şubat - 2016 Yönetim Kurulu nun 23/02/2016 tarih ve 105

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012

KURUL KARARI. Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012 12.04.2012 tarih 28262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 3763-3 Karar Tarihi : 04/04/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ

1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ 1991 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ (26.08.1994 - R.G. 99 - EK III - A.E. 429 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında

Detaylı

T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 KONTÖR YÜKLEME İŞLEMİ 2 DENETÇİ İŞE BAŞLAMA İŞLEMİ 3 KONTROL ELEMANI İŞE BAŞLAMA

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati. Alındığı Yer. Alınma Şekli

NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati. Alındığı Yer. Alınma Şekli Sıra No Numune Kayıt No Cinsi Miktarı Alınış Tarihi/Saati NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati Alınğı Yer Alınma Şekli Geliş Şekli Numuneyi Alan Ölçüm ve Analizi İstenen

Detaylı

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI PATLAYICI MADDE SATIN ALMA-KULLANMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ UYGULAMA TALİMATI 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 113 üncü maddesine göre Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgelerinin verilmesi ile 118

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Yönetmelikler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör

Yönetmelikler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 25.11.1999

Detaylı

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN: Adı ve Soyadı : Unvanı

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

1976 KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ NİN KURULUŞ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) 1982 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MESLEKİ HİZMET DENETİM TÜZÜĞÜ

1976 KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ NİN KURULUŞ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) 1982 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MESLEKİ HİZMET DENETİM TÜZÜĞÜ 1976 KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ NİN KURULUŞ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) 1982 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MESLEKİ HİZMET DENETİM TÜZÜĞÜ Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yetki Kurulu,

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 18/1986 Sayılı Kuzey Kıbrıs

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

Hazırlayan Firma Mitto Danışmalık İlkbahar Mah.611 Sok. No: Çankaya/ ANKARA/TÜRKİYE

Hazırlayan Firma Mitto Danışmalık İlkbahar Mah.611 Sok. No: Çankaya/ ANKARA/TÜRKİYE 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE MADENCİLİK FAALİYETLERİNE GETİRİLEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan Firma Mitto Danışmalık İlkbahar Mah.611

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KONTROL EDEN

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KONTROL EDEN VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO KAYIT NO : TARİH : SAYFA : PARSEL NO # 1 2 3 4 5 6

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

TEBLİĞ. b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

TEBLİĞ. b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü, 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7-

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ PROJE ONAYLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yatırımlarda

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araç-İmal-Tadil-Montaj Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1. Petrol ve Doğalgaz İzinleri 2. Enerji, Baraj ve Gölet İzinleri 3. Bedeller 4. Ön izin 5. Kesin İzin 6. İrtifak Hakkı Tesisi

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Fiyat Tarifesi Onayı 2 Elektrik Enerjisi Desteği BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, 2-Fiyat tarifesi (iki takım) TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU, 2-Belge

Detaylı