Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý"

Transkript

1 Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Temmuz 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3868 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DOMDOM KURÞUNU 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DEÐER MÝYDÝ?.. Erdoðan Baybars AMELÝYAT BAÞARILI AMA HASTA ÖLDÜ Ülker Fahri KEÞKE SERSEMLESELER Ali Osman Tatar'dan inciler Özgün Kutalmýþ KKTC'NÝN ÝKÝ YÜZÜ Mehmet Levent KKTC'yi sarsan büyük banka soygunu! Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Garanti Bankasý Lefkoþa Þube Müdürü Mahmut Karýmýþ 7 milyon TL (2,5 milyon sterlin) ile ortadan kayboldu. Parayý beraberinde Ýstanbul'dan Kýbrýs'a getirmesi beklenen Karýmýþ'tan 24 Temmuz'dan beri hiçbir haber alýnamadý... KKTC Merkez Bankasý'ndan geçmesi gereken paranýn havayolu ile elden gönderilmesi çeþitli sorunlara neden oldu... Garanti Bankasý yetkililerinin polise hemen suç duyurusunda bulunmamasý ve olaydan 2 gün sonra açýklama yapmasý dikkat çekti... Banka yetkilileri dün yaptýklarý resmi açýklamada, Mahmut Karýmýþ'tan 24 Temmuz saat 13.15'ten beri haber alýnamadýðýný ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerini bilgilendirdiklerini belirttiler sayfada Aymarinalý Maronitler geri dönmek istiyor "Tekrar Türklerle birlikte yaþamak istiyoruz" diyen Aymarinalý Maronitler, köydeki iki kiliseyle mezarlýðý da tamir edecekler sayfada Maliye Bakanlýðý'na Savcýlýktan þamar Þoför okulu açmak isteyen Ýlmiye Ufak'ýn Þoför Okullarý Birliði'ne üye olmasýný þart koþan Maliye Bakanlýðý'na savcýlýk zehir zemberek bir yanýt verdi: Bu davada sizi savunamam sayfada Ýhaleyi kazanan 'Ernova'ya bak! Saðlýk Bakanlýðý ihalesini kazanan 'Ernova' þirketinin patronu Koral Senova yabancý iþçilerin hem pasaportunu gaspediyor, hem maaþlarýný ödemiyor... "Afrika'dan Mektup"ta Ýbrahim Aziz yazýyor: Taksim cinayetini iþleyen Kissinger'i kim durdurabilirdi! 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Türk iþgal kuvvetleri "Kissinger'in Ecevit'e tavsiye ettiði çizgide" durdu. Bu iþgal hattýnýn nasýl belirlendiðini "Kýbrýs Komplosu" kitabýnýn sayfalarýndan izleyelim: Yunan cuntasýnýn Kýbrýs'ta gerçekleþtirdiði darbeyi "CIA önceden biliyordu ve Washington Yuannidis'i (darbeyi) engellemek için yeterince baský yapmamýþtý". Dýþiþleri Bakaný Kissinger'in CIA ile birlikte planladýðý darbeyi Washington neden ve nasýl engelleyecekti! Kissinger ve CIA onay vermeyip, yeþil ýþýk yakmasaydý, Yuannidis tek bir askerini bile yerinden kýpýrdatamazdý. Darbe gerçekleþtirilince, istila hareketine yeþil ýþýk yakýldý. Dünkü yazýda "Yuannidis'in darbe için direktiflerini 2 Temmuzda verdiðini, 3 Temmuzda, Türkiye kara, hava ve deniz kuvvetlerinde hareketlenme görüldüðünü, müdahale için hazýrlýk yapýldýðýný yazdýk. (Miltiadis Hristodulu, Türk-Yunan iliþkilerinin seyri ve Kýbrýs, s.336). "Amerikalýlara göre ( ) Ýngiltere günün birinde çekilecek olursa, adanýn bir kýsmý baþka bir NATO üyesi (Türkiye) tarafýndan kalýcý olarak iþgal edilecek ve askeri amaçlar için kullanýlmasý saðlanmýþ olacaktý". (Kýbrýs Komplosu, Amerika, Casusluk ve Ýþgal, s 314). Yani, baðýmsýzlýðý düzmece de olsa, Ýngiltere bir gün Kýbrýs'tan çekilecek olursa, tam baðýmsýzlýk yolu açýlabilir, askeri üs ve tesisler için tehlikeli bir durum meydana gelebilirdi. En iyisi, düzmece Kýbrýs Cumhuriyeti'ni yok edip, adayý iki NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan arasýnda bölüþtürmek ve büyük baþ aðrýsýna neden olan "Kýbrýs sorununu" sil baþtan, köklü bir biçimde hallederek, üs ve tesisleri güvence altýna almaktý. Darbe gerçekleþti. Sýra, istila hareketine geldi. Kissinger ve CIA onay vermeyip, yeþil ýþýk yakmasaydý, NATO komutasý (CIA ve Kissinger anla) altýnda olan Türkiye ordu komutanlarý, tek bir Türk askerini bile yerinden kýpýrdatamazlardý. Kissinger, Ýstila hareketini caydýrmak amacýyla yapýlan önerileri elinin tersiyle geri çevirdi ve çýkarma harekâtýna yeþil ýþýk yaktý. Dünkü yazýda, Ecevit'e telefon edip: "Köprübaþý mevkiiniz güçlendirildi. Kýsacasý güvenliðinizi saðlamak üzere gerekli olan tüm önlemleri almak için zamanýnýz var" dediðini yazdýk. Birinci çýkarmanýn sonunda varýlan Darbe ve istila günlüðü (9) Taksim cinayetini iþleyen Kissinger'i kim durdurabilirdi! HIRSIZLIK Lefkoþa'da Nezgül Yorulmaz'ýn evinden 300 TL ve pýrlanta yüzük çalýndý. Hýrsýzlýk olayý önceki gün saatleri arasýnda meydana geldi. YENÝ HARÝTA HALKIN KULLANIMINA AÇILDI Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Lefkoþa Ýmar Planý'nda yapýlan deðiþikliðin ardýndan Þehir Planlama Dairesi'nden resmi olarak aldýðý "Yapý Arsa Oranlarý" ve "Yoðunluk Katsayýlarý"ný gösteren haritayý WEB sitesinden üyeleri ile halkýn kullanýmýna açtý. Açý DOMDOM KURÞUNU sahte, düzmece ateþkesten sonra, 8 Aðustosta (1974) acilen ikinci Cenevre görüþmeleri baþlatýldý. "Ýkinci Cenevre görüþmeleri baþladýðýnda, amansýz birbirlerini suçlama havasý ortalýðý sarmýþtý. Mavros ve Güneþ (Yunanistan ve Türkiye dýþiþleri bakanlarý) birbirlerini, birinci konferansta verdikleri sözleri tutmamakla suçlarken" darbeden sað kurtulan ve o sýralarda Londra'da bulunan Makarios devreye girmiþ ve: "Türklerin taksim konusunda kararlý olmalarý nedeniyle, destek vermeyeceði hiçbir anlaþmayý imzalamayacaðý uyarýsýnda bulunuyordu". Kissinger, Makarios'un elinden kurtulmak için darbe yaptýrmýþ, darbeciler canýna kastetmiþ, adam þimdi yine karþýsýna dikilerek bozgunculuk yapmaya baþlamýþtý! Cenevre görüþmelerinin týkanmasý nedeniyle: "Türklere karþý sert bir tutum sergilemeyi reddeden ve onlarý þimdiye dek kuvvetle, elde ettiklerinin de ötesinde önemli kazançlar ummalarý yönünde cesaretlendiren ABD Dýþiþleri Bakaný Kissinger giderek sinirlerine hakim olamýyordu". Darbe ve istila krizine girilmesinden sonra Cenevre görüþmelerine Kliridis ve Denktaþ da katýldý. "Ýki Kýbrýs toplumu kriz boyunca bir görüþmede ilk kez temsil ediliyordu". Kliridis, Makarios'un þemsiyesi altýnda. Denktaþ "His Master's Voice"lerin havasýnda. "Kliridis, Türk askeri birliklerin adayý terk etmesini ve Kýbrýslý Türklerin geri dönüp, siyasete (Cumhuriyete) tam katýlmasýný istedi". "Denktaþ, Türkiye'nin askeri çýkarmasý olmasaydý ( ) Kýbrýslý Türklerin katledileceðini söyledi ( ) Ecevit'in desteðini arkasýna alarak Kýbrýslý Türk bölgesi oluþturmak üzere adanýn %30'luk kýsmýný talep etti". Cenevre görüþmeleri "Türklerin ikinci operasyon" baskýsý altýnda yapýlýyordu. Türkiye dýþiþleri Bakaný "Güneþ'in Ecevit'e telefon etmeden herhangi bir karar alýnmasýný önleme eðilimi (Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný) Callghan'ý çileden çýkarmýþtý. Bir ara: 'Siz nasýl bir dýþiþleri bakanýsýnýz, her beþ dakikada bir gidip hükümetinize telefon mu edeceksiniz' diye haykýrdý". Denktaþ Ecevit'in Ecevit Kissinger'in desteðini alarak yapýldý Cenevre görüþmeleri! Türk ordusunu taksim hattý boyunda Kissinger durdurdu. Taksim cinayetini iþleyen Kissinger'i kim durdurabilirdi! (Devam edecek) LTB VEZNESÝ AÇIK OLACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) veznelerinin cumartesi günü de hizmet vereceði bildirildi. Belediyeden yapýlan açýklamada, "Vatandaþlarýn ödemelerini gecikmeye girmeden ve hýzlý bir þekilde yapabilmeleri için belediye veznesi cumartesi günü 09:00 ile 13:00 saatleri arasýnda açýk olacaktýr" denildi. Þener LEVENT Çiziktir di Çiziktirdi Ah Rum kardeþ ah Ýplerimiz gene senin elinde Kaderimiz yine sana baðlý Ýkiz kardeþ deðil miyiz zaten? Birimizin baþýna ne gelirse, diðerimizin baþýna da o gelir Ama doðrusunu istersen, bizimkilerden daha çok sana güvenirdim de, sen de bir çuval inciri berbat ettin Ve bundan dolayý bizim baþýmýz da daha çok yanacak þimdi Senin baþýna gelenler çabucak ulaþtý bizim diyara Köþeye sýkýþmýþsýn Elini ayaðýný baðlýyorlar Ýstedikleri ne? Memurlarýn maaþlarýndan ve emeklilerden kesinti yapmak! Memurlardan %15 Emeklilerden %10 Bir de 13. maaþlarý kaldýrmak Kabaðý bordro mahkûmlarýnýn baþýnda patlatmak Troyka'ya bak Canýna okuyacak Ot týkayacak ocaðýna Ölen ölsün, kalan kalsýn Kaç kere söyledim sana Bu kapitalistlerle oyun olmaz Dinlemedin ki Ýlle de Avrupalý olacaksýn ha Çek bakalým þimdi baþýna geleni Ah Rum kardeþ ah Bizim açýkgözler altýn tepsi içinde sundular bize senin bu baþýna gelenleri Hava 'halinize þükredin' havasý Türkiye'nize dua edin havasý hava Kýymet bilin Nankör olmayýn Türkiye Troyka deðil Troykanýn Rumlara yaptýðýný Türkiye yapmadý size Maaþlarýnýza zam yapmadý, ama o kadar kýrpmadý da 13. maaþýnýzý ise ödüyor týkýr týkýr hala Bu mesajý dikiyorlar þimdi iþte karþýmýza Manþetlere çekiyorlar Herkes görsün ve haline þükretsin diye Sesini kessin Artýþ martýþ istemesin Asgari ücretten þikayet etmesin Sana bakarak teselli bulsun "Oh be! Biz yine de iyiyiz iyi" desin Bizim sýkýþtýkça sýkýþan hükümetçiðimiz de çok memnun bundan Güneyden gelen Troyka haberleri onlar için adeta bir can simidi Kapýlarýna dayanan sendikalarýmýza söyleyecek daha çok sözleri var þimdi maaþý kaldýrmak için çoktan pusuya yattýlar zaten... Þimdi güneyde kaldýrýlýrsa, onlar da kuzeyde kaldýrýrlar hemen... Biz kendi kendimizi idare edemiyoruz diye bu hallere düþtüðümüzü sanýrýz hep... Ankara bize ekonomik paketçikler yolluyor... Biz de bu paketçiklerde bahtýmýza ne çýkarsa, onunla idare ediyoruz... Ercan Havaalaný'ný satýn diyorlar... Satýyoruz... Elektrik Kurumu'nu satýn... Telefon Dairesi'ni satýn... Bu paketi uygulamayana yönetimde yer yok! Biz kendi kendimizi idare etsek, durum daha mý iyi olurdu bilmem ki... Þüpheliyim artýk... Hele sendeki durumlardan sonra büsbütün þüpheye kapýldým Rum kardeþ... Bak... Bir baþýna buyruksun sen... Kimse karýþmadý sana bugüne kadar... Bize gönderilen paketçikler gibi, dýþtan sana gönderilen paketçik yok... Ama düþtüðün hallere bak! Bizden de beter! Adanýn bir yarýsýnda 1 milyonu bile bulmayan bir nüfusu bile idare edemedin... Bizim havayollarýmýz battý da, senin havayollarýn mý batmadý? Ah kardeþ ah... Troyka mý nedir, o haspanýn sana yazdýðý reçeteler korkarým ki bizi de vuracak... Bizim pusuya yatan kurtlarýmýza o reçeteler ilham oluyor. Cesaret veriyor... Kalbimize sýkýlan kurþun domdom kurþunu sanki mübarek... Bizi vuranlar ikimizi birden vuruyorlar!

3 AFRÝKA dan mektup... POLÝS BU SAHTEKARLIÐA GÖZ MÜ YUMACAK? Doðrusunu isterseniz ülkemizdeki kepazeliklerle, rezilliklerle baþa çýkmak, bir gazeteci olarak bizim için de pek kolay olmuyor... O kadar çok yolsuzluk, dolandýrýcýlýk ve voyvodalýk var ki, yazmaya yetiþtiremiyoruz... Tüm bunlarý izlemek ve takibini yapmak için özel bir birim oluþturmak gerek gazetede... Yalnýz bunlarla ilgilensin... Polisi arasýn... Bakaný arasýn... Bie dedektif gibi suçlularýn peþine düþsün... Bu toplumda yetkililere ulaþmak kolay olsa haspasý çýksýn... Ama telefonu bir çevirirsin olmaz... Ýki, üç, beþ çevirirsin olmaz... Çevir de çevir... Zamanla yarýþtýðýmýz bu meslekte boþa harcayacak o kadar zamanýmýz mý var? * Bu gazeteyi baþýndan beri izleyenler bilir... Bir sorunu yazmak deðil yalnýz bizim derdimiz... Asýl mesele soruna bir çare bulmak... Çare buluncaya kadar uðraþmak, çalýnacak tüm kapýlarý çalmak... Çok örnekleri var bunun arþivimizde... Bakýn mesela... Bir haftayý aþkýn bir zamandan beri 'Ernova' þirketinde büyük haksýzlýklara uðrayan yabancý iþçilere yardýmcý olmak için neler yapmadýk... Temizlik, ilaçlama ve hastabakýcý hizmetleri veren 'Ernova' þirketi Saðlýk Bakanlýðý ihalesini kazanan bir þirket... Barýþ ve Ruh Hastanesi'ne hastabakýcý gönderiyor... Verdiði hizmetlerden bakanlýk memnun deðil... Ama asýl mesele baþka... Þirketin küfürbaz patronu Koral Senova çalýþtýrdýðý iþçilerin hem ücretlerini tamam ödemiyor, hem de kendisini bakanlýða þikayet edenlerin pasaportunu gaspediyor... * Gazetemize þikayete gelen iþçiler polise de gidip ifade verdi... Biz Çalýþma Bakanlýðý'ný aradýk... Durumu bildirdik... Eksik olmasýn, Þerife Haným hemen ilgilendi konuyla... Gerekli talimatlarý verdi... Ama ne yazýk bu haftayý da devirdiðimiz halde henüz ortada bir þey yok! Þirket patronu Koral senova polisi de, bakanlýðý da bir parmaðýnda oynatmaya devam ediyor... Göz göre göre yalan söylüyor... Polise "Pasaport Çalýþma Bakanlýðý'nda" diyor... Polisi yanýltýyor... Bakanlýða "Kimseye borcum yok, bakýn iþte evraklar ve imzalar" diyor... Bakanlýðý yanýltýyor... Evraklarýn asýllarýný deðil, kopyalarýný gösteriyor... Ýþçilerin imzalarý baþka yerden aktarýlmýþ... Sahte evrak düzenlenmiþ... Nisan'dan beri hakkýný yediði iþçilere bir de böyle kazýk atmaya kalkýyor... Polisin evrak sahtelemeden onu tutuklamasý gerekmez mi? Bakanlýðýn ise cezalandýrmasý... Ýhalenin iptal edilmesi ve bundan sonraki ihalelerden men edilmesi... Bu sahtekarlýk ve kepazeliðin ne zaman önleneceðini çok merak ediyoruz doðrusu... Memleket bunlara mý kaldý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Garanti Bankasý Lefkoþa Þube Müdürü 7 Milyon TL ile kayboldu. Banka müdürüne ulaþýlamýyor. Kayýp para ve müdürün akibeti meçhul... Kýbrýs Postasý - Kuzey Kýbrýs dünden beri Garanti bankasý Lefkoþa Þubesi müdürü Mahmut Karýmýþ'ýn 7 Milyon TL ile kaybololduðu haberi ile çalkalanýyor. Garanti Bankasý'nýn konu ile ilgili harhangi bir açýklama yapmamasýndan dolayý basýna yansýmasý geciken olay dün itibari ile su yüzüne çýkmaya baþladý. Garanti bankasý'nýn konu ile ilgili Kuzey Kýbrýs polis teþkilatýna herhangi bir suç duyurusunda bulunmamasý ve anýnda resmi bir açýklama yapmamasý çeþitli spekülasyonlara sebep oldu. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasý'nýn ise konuyu yakýn olarak takip ettiði öðrenildi. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Ercan Havaalaný'ndan çýkýþ yapan Garanti Bankasý Lefkoþa Þube Müdürü Mahmut Karýmýþ'ýn Ýstanbul Garanti Bankasý Merkezi'nden Kuzey Kýbrýs'a havayolu ile getirmek üzere teslim aldýðý 7 milyon TL (3 milyon TL ve döviz) ile Ýstanbul'da ortadan kayboldu. Olayýn Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Müdürlüðü ilgili birimlerince kaçýrýlmaý ihtimali de göz önüne alýnarak soruþturmasýnýn devam ettiði Kýbrýs Postasý'na verilen bilgiler arasýnda... Kýsa süre önce Lefkoþa'da yeni binasýnda hizmet vermeye baþlayan Türkiye'nin saygýn bankalarý arasýnda bulunan Garanti Bankasý'nýn TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Hastaneye hasta taþýrken kaza yaptý Gamze BAYKUR - Maðusa'da dün akþam saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri aðza getirdi. Maðusa Devlet Hastanesi'ne hasta taþýyan ambulans, yeni hastane yolunda "ölüm virajý" olarak bilinen virajda karþý yönden gelen ve yanlýþ þeride geçen arabaya çarptý. Kazada dün saat 18:45 saatlerinde Murat Özbermek yönetimindeki KV 990 plakalý aracý ile hastane istikametinden DAÜ istikametine seyrederken sol þeride kaymasý sonucu (Sabah Gazetesi) - Geçen hafta ABD Senatosu tarafýndan Ýran ve Suriye'nin silah finansmanýný saðlamak, El Kaide'ye para aktarmak, uyuþturucu kaçakçýlarýnýn parasýný aklamakla suçlanan HSBC Bank ile ilgili skandal Türkiye'ye uzandý. Önceki hafta ABD Senatosu tarafýndan Ýran, Suriye ve Güney Kore gibi ülkelerin parasýný gizlice aklamak, El Kaide terör örgütüne para aktarmak, silah ve uyuþturucu kaçakçýlarýnýn para transferlerini yapmakla suçlanan dünya finans devi HSBC ile ilgili skandal Türkiye'ye uzandý. HSBC'nin, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yabancýlara yapýlan gayrimenkul satýþýnýn finansmanýný üstlendiði ortaya çýktý. HSBC'ye, bu finansman iþlemleri nedeniyle dün Washington'da dava açýldý. Dava gerekçesinde 'Birleþmiþ Milletler tarafýndan tanýnmayan bir ülkede, uluslararasý yatýrýmcýlara gayrimenkul satýþý finansmaný yapmak' ifadesine yer verildi. Dava için ABD'de yaþayan Rumlar baþvuru yaparken, ortaya çýkacak sonuç Kýbrýs Türkleri ve Türkiye'nin çýkarlarý açýsýndan da büyük önem taþýyor. PARAVAN ÞÝRKET Turkuvaz Yayýn Grubu gazetelerinden Takvim, geçtiðimiz ay, Ýsrail vatandaþlarýnýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde arazi ve villa alabilmesi için KKTC'deki kiþilerle gizlice paravan þirketler kurduðunu ortaya çýkarmýþtý. Takvim gazetesinin haberinde, Ýsrailli iþadamlarýnýn KKTC'deki bazý avukatlar üzerinden paravan þirketler kurup, arazi toplamaya baþladýklarý ve özellikle Karpaz'da birçok yere villalar inþa edildiði belirtilmiþti. Gazete, KKTC eski Barolar Birliði Baþkaný olan avukat Barýþ Mamalý'nýn, adadaki bazý meslektaþlarýnýn Ýsrailli iþadamlarýyla olan iþbirliklerini deþifre ettiði bilgilerini duyurdu. Mamalý, iddialarýn gündeme geldiði dönemde "Ýsrail, Yahudi iþadamlarý ve KKTC'li karþýdan gelen Ahmet Çavuþoðlu yönetimindeki RHA 3560 plakalý ambulansa çarpmasýyla meydana geldi. Kazada, KV 990 plakalý araçta yolcu olarak bulunan Büþra Yan ile Murat Can Yan, ambulans þoförü Ahmet Çavuþoðlu, ambulansta hemþire olarak bulunan Þerife Çapur, Aben Ýlkin ve yine ambulansta hasta olarak bulunan Mustafa Ünal yaralandý. Durumlarý iyi olan yaralýlar Maðusa Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Garanti Bankasý Lefkoþa Þube Müdürü 7 Milyon TL ile kayýp süreçle ilgili resmi bir açýklama yapmasý bekleniyor. GARANTÝ BANKASI Garanti Bankasý, Lefkoþa Þube Müdürü Mahmut Karýmýþ'tan 24 Temmuz'dan bu yana haber alýnamadýðýný bildirdi. Anadolu Ajansý'nýn haberine göre, Garanti Bankasý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, ''Bankamýzýn Lefkoþa Þube Müdürü Mahmut Karýmýþ'tan 24 Temmuz Salý günü saat 13.15'ten bu yana haber alýnamadýðýný üzülerek bildirmek isteriz. Konuyla ilgili emniyet birimleri bilgilendirilmiþtir. En kýsa sürede kendisinden haber almayý temenni ediyoruz'' denildi. Konuyla ilgili haberlerde, þube müdürünün Kýbrýs'a getirmek üzere Ýstanbul'dan 7 milyon TL aldýktan sonra kaybolduðu belirtildi. HSBC Bank a suçlama... KKTC deki gayrýmenkulleri yabancýlara satýyor! avukatlarla kurduðu iþbirliði sayesinde KKTC'de toprak alýyor. 6 meslektaþým bu iþin içinde. Hatta bir avukatýn 30 þirketi var. Bu avukatýn üzerinden çok sayýda arazi satýþý gerçekleþmiþ" dedi. Ýllegal ticari iþletme HSBC hakkýnda 'illegal ticari iþletme' olduðu suçlamasý yapýlýrken, sadece Türkiye'nin tanýdýðý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ndeki iþlemlerin yasal olmadýðýnýn altý çiziliyor. HSBC'ye yöneltilen suçlamalar arasýnda 'tanýnmamýþ bir ülkeye gayrimenkul satýþý için illegal ve hatalý para transferi yapmak' da bulunuyor. Davacýlara göre toplam ortalama miktar 50 milyon dolarý buluyor. ABD'de dava açýldý HSBC'ye, finansman iþlemleri sýrasýnda, "Sadece Türkiye'nin tanýdýðý bir ülkede, gayrimenkul satýþýna finansman saðladýðý" gerekçesiyle Washington'da dava açýldý. Halkýn saðlýðý risk altýnda Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Çevre Komitesi, Lefkoþa'da Ortaköy bölgesinde Levent Kolej arkasýndaki bölgede yaþanmakta olan laðým suyu sorununun sorumlusunun gerekli önlemleri almayan hükümet ile Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) olduðuna dikkat çekti. TDP Çevre Komitesi Baþkaný Mehmet Barýþsever, yaþanmakta olan sel baskýný riskine çare üretmeyen, dahasý yaptýðý icraatlarla sorunu büyüten hükümet ile yerel yönetimin insanlarýn yaþamýný ve saðlýðýný riske attýðýna iþaret etti. Barýþsever, bölgede yaþanan sorunun; Yakýn Doðu Üniversitesi, TED Koleji, Fuar Alaný, Devlet Hastanesi ve civar bölgelerden akýþa geçen atýk sulardan kaynaklandýðýný belirterek, sorunun Kanlý Dere'nin yataðýnda kýþýn yaþanan sorunun devamý olduðunu söyledi. Barýþsever, LTB eliyle yaratýlan bu durumun bölgede olasý bir aþýrý yaðýþ ve sel baskýný durumunda felaketle sonuçlanacaðý yönündeki endiþelerini defalarca dile getirmelerine ve öneriler ortaya koymalarýna raðmen, bugüne kadar gereken önlemlerin alýnmadýðýný belirtti.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Bir âh çeksem belki de Beþparmaklar yýkýlýr Daðlara taþlara da sýðmaz bu âhým Bu daðlara bakarak ancak aðýt yakýlýr Yüreðimde hicran gözümde kanlý yaþým Kalay KKTC'NÝN "ÖRTÜ"CÜ GAZETECÝLERÝ KKTC Hükümeti Türkiye'nin burada gerçekleþtirdiði asimalasyona, Müslümanlaþtýrma operasyonlarýna nasýl örtü oluyorsa, gazetecilerin ezici çoðunluðu da partilerine "örtü" oluyorlar. Gazeteci CTP'ye yakýnsa CTP'nin ortaya çýkmasýndan gocunacaðý gerçeklere, UBP'ye yakýnsa UBP'nin rezilliklerine "örtü" oluyor. Ýster CTP'li, ister UBP'li olsun, bu "örtücü" gazetecilerin bir de ortak kullandýklarý "örtü" var. Onunla da AKP Hükümeti'ni örtüyorlar. UBP oturduðu koltuklarý kaybetmemek için örterken, CTP de tadý damaðýnda kalan koltuklara yeniden oturabilmek umuduyla örtüyor. Sevsinler sizin örtmelerinizi, örtünmelerinizi Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KKTC'NÝN ÝKÝ YÜZÜ KEÞKE SERSEMLESELER... Birkaç gün yaðmur yaðdý... Ýþe yaðmurla geldim o günlerde... Oysa Lefkoþa sýcaktan kaynamakta... Asfalta yumurtayý býraksan dakikasýna piþer... Gazdan tasarruf mümkün ama aklýmýz almýyor... Sýcaklar sersemletiyor çünkü adamý... Akýl soðuk bir köþe aramaya çalýþýr... Bu sýcaklardan sersem oldum. Aslýnda eskiden de sersemdim galiba... Kronikleþmiþ bir olay bu bendeki! Bunun üzerine bir de sýcaklar geldi... Þapka kullanmayý sevmeyiz ya, o nedenle þimdilerde beyin haþlama... Yazý yaz dur... Günlük istihkak kahve, sigara, iki duble içki... Herþeyden soyutlanma kararý verdim... Kendimedir yani sözüm... Geçen günlere yazýk olsun mu olmasýn mý? Yok olmasýn... Hayatta yaptýðým hiçbir þeyden piþmanlýk duymadým. Yapamadýklarýma üzüldüm sadece... Yaþanacaklar yaþandý... Üzülmek olur mu? Bundan sonra da yaþanacaklar varsa yaþanacak... Tabu, tapu isteyene kalsýn... Götü boklu bu dünyada hiçbirþeyi takmamaya karar verdim... Canýmýn çektiðini, gözümün gördüðünü, aklýmýn emrettiðini yapma kararý aldým... Bir bilseniz neler hayal ediyorum... Ne büyük düþler kuruyorum küçücük bahçemde! Bahçe dedim de aklýma geldi... Marul yemem, kolyandro, roka, kerevizi sevmem... Yýlan insaný ýsýrdýðýnda neden öldürür bilir misiniz? Yýlan zehiri insanýn damarlarýnda akan kaný pýhtýlaþtýrýr ve bu da ölüme yol açar da ondan... Saydýklarýmýn da insan vücudundaki kaný pýhtýlaþtýrma özelliði vardýr... Buradan yola çýkýp bir turlamak dünyayý ne güzel olur, deðil mi? Türkün ve de müslümanýn olmadýðý yerlere uðramak... Hiçbir yabancý dil bilmeden ilk insan gibi "tarzanca" anlaþmak ne güzel olurdu? Zaten en güzel þey de konuþmadan anlaþabilmektir. "Sen sus gözlerin konuþsun" derler ya, o hesap... Bak bir varmýþ bir yokmuþ eski günlerde... Son zamanlarda ilham perim beni terketti... Darýldýn mý cicim bana dedim, cevap vermedi... Baþka peri mi yok... Ama bir gün nadim olacak ve beni çok arayacak... Ayný o þarkýdaki gibi... Hangi þarký mý? Hani içinden dudu dilli sözü geçer ya, o þarký... Yemenisinde hare varsa olsun... Yüreðinin yaralý olmasýndandýr yemenisindeki haresi de... Çektin gelmedi, ittin gitmedi... Avucunu fazla sýktýn öldü... Azýcýk açýk býraktýn kaçtý... Bir türlü orta yolu bulamadým gitti... Benden bu kadar... Nasýl bir yazý ama... Avaracýlýktan deðil ha... Sýcaklardandýr... Sersem kafanýn kaleminden de sersem yazýlar çýkmazsa ne çýkacak... Eyvallah... Buraya kadarmýþ kalemin mürekkebi... Bitti tükendi... Çözüm, barýþ ve de demokrasi için oynanan oyunlarla bir yere varýlacaðýný sananlar hala ýsrar ediyorlar görüþlerinde... Keþke onlar da benim gibi sersemleseler... KENAN ÇOYGUN ANILDI- 20 Temmuz þükran etkinliðinde Türkiye'de temaslarda bulunan TMT heyeti Kenen Çoygun'un mezarýný da ziyaret ederek onu andýlar. Kýbrýs'ta görev yaptýðý yýllarda 'Bozkurt' olarak anýlan ve ayný zamanda 'Kemal Coþkun' olarak bilinen Çoygun, 1973 yýlýnda Tuðgeneral rütbesi ile emekli oldu ve 12 Ekim 2005 yýlýnda yaþamýný yitirdi. Apartman faresi yakalandý Gamze BAYKUR - Maðusu'da Þenay Yeldener Apartmanýný mesken tutan ve 2 daireye girip para çalan Musa Kurum, çevredeki kamera kayýtlarý sayesinde tespit edilerek yakalandý. "Ev açma" ve "Sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Kurum, tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 1 gün süreyle tutuklu kalacak. Zanlý Kurum, bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacak. Ayni bölgede 30'a yakýn faili meçhul benzer olay var Olayýn tahkikat memuru Ýbrahim Bulut, Temmuz tarihlerinde Kardeþler Sokakta bulunan Þenay Yeldener apartmanýnda sakin Süha Murat Senverir ile yine ayni apartmanda sakin Can Çetin'in evlerine balkon kapýlarýndan girilerek Senverir'in evinden 250, Çetin'in evinden ise 280 TL paranýn sirkat edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürüttükleri tahkikatta bölgede bulunan kamera kayýtlarýnýn incelendiðini belirten Bulut, zanlý Musa Kurum'un ayni saatlerde olay yerinde olduðunun tespit edildiðini açýkladý. Ayni bölgede 30'a yakýn faili meçhul benzer olay olduðunu belirten Bulut, zanlýnýn söz konusu faili meçhul olaylarla bir ilgisi olup olmadýðýnýn araþtýrýlacaðýný ifade etti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Bulut, zanlýnýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, tahkikatý yapýlan olayýn ciddi ve yaygýn suçlar olduðunu ve polisin tahkikat yapabilmesi için süreye ihtiyaçlarý olduðunun açýkça görüldüðünü belirterek zanlýnýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Ýki KKTC'miz var bizim... Allah artýrsýn demeyin!.. Çünkü arttýkça içi seni yakar dýþý beni oluruz. Hem sonra bir ya da iki taneyi mamur mu ettik de fazlasýný isteyelim?! Nerden çýktý þimdi bu iki KKTC meselesi söyleyim. En azýndan merak eden olursa fazla kafa yormasýn!.. Efendime söyleyim, bu iki KKTC'yi ben muhterem ve muteber yazýlý medyamýzýn sayfalarý arasýndan çýkardým. Bunlardan bir tanesi, gazetelerimizin rengârenk orta sayfalarýnda bütün ýþýltýsý ve haþmetiyle parlayan KKTC'dir... Diðeri ise, gazetelerimizin ilk 5-6 sayfasýnda, kan ve gözyaþý ile feryatlarýn ayyuka çýktýðý KKTC! Siz isterseniz iki yüzlü KKTC deyin buna... Bir yüzü cennet... Bir yüzü cehennem!.. Cennetmekân KKTC'nin, gazetelerin rengârenk orta sayfalarýnda yer alan þu cennetmekân haberlerin baþlýklarýna bakýn... "Eðlencenin ateþi yükseliyor" "Dans þov nefes kesti" "Gençler Beyond'da coþtu" "Bay ve bayan festival seçildi" "Cratos'tan türküler yükselecek" "Keser'le müzik ziyafeti yaþanacak" "Sahnede salladý" "Ebru Yaþar mestetti" "Sabaha kadar eðlence" "Maðusa eðlenceye doydu" "Girne eðlenceye doymuyor" Pornografik görüntüleri aratmayan fotoðraflarla süslenmiþ bütün bu haberler! Öpüþenler, koklaþanlar, bastýranlar bastýrýlanlar, kimin þeyi kimin þeyinde belli olmayanlar... Bir de festivaller var tabii... Enginar, gafgarýt, çilek, portakal, üzüm, zeytin, zerdali, ceviz... Ve son olarak domates festivali... Sýrada ne var? Hýyar olmalý! AB normlarýna uygun hýyarý daha göremedik ama olsun. Þimdi tam zamanýdýr. Domatesin ardýndan hatýrý kalmamalý hýyarýn! Domates güzeli seçilmedi sanýrým. Ama hýyar festivalinde hýyar güzeli deðilse bile bir hýyaraðasý mutlaka seçilmelidir! Her neyse... Bu kadar gevezelik yeter sanýrým... Ama orta sayfa deyip de geçmeyin... Cennettir muteber basýnýmýzýn orta sayfalarý cennet! Hele 6-7 sayfalýk cehennemden sonra, ilâç gibi gelir insana! Sanýrým hükümet de bunun farkýnda... Bu yüzden hep bu orta sayfalara göre karar veriyor! Meselâ orta sayfalara bakýyor... "Ekonomi büyüdü" diyor! Orta sayfalara bakýyor... "Uçuyoruz" diyor! Orta sayfalara bakýyor... "Hayat ucuzladý" diyor! Orta sayfalara bakýyor... "Halkýn alým gücü yerinde" diyor! Orta sayfalara bakýyor... "Milli gelir 15 bin dolara çýktý" diyor! Orta sayfalara bakýyor... "Asgari ücreti artýrmaya gerek yok" diyor! Yani diyeceðim þu ki hükümetin cennetmekânýdýr bu orta sayfalar! Ülkenin gerçek yüzünü gösteren cehennem sayfalarýna hiç bakmaz! Cennette üryan büryan huriler gülümdanlýklarla, mesir macunlarýyla beklerken... Ülkenin kan aðlayan yüzüne bakýp iç mi karartsýnlar?!

5 5 27 Temmuz 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Vatandaþa külliye deðil, iþ-aþ lazýmmýþ. Doðru ama eksik. Yanýna aþký da ekleyin. Ýþ-aþaþk Ne güzel üçgen! DEÐER MÝYDÝ?.. MÝÞ-MIÞLAR * Grönland'daki buz tabakasý erimeye baþlamýþ - Vay be Ne buzmuþ be bu buz Oralar bile eridi, buralarda Rum ile Türk arasýndaki buz erimek bilmiyor * PGM 2. Yardýmcýsý Erdal Emanet istifa etmiþ. - Endiþe etmeyin. "Bu gara kapý kapanmaz" derdi Gara Kemal! * TC'nin KKTC için ayýrdýðý 400 milyonun 295 milyonu çekilmiþ. - Hesap belli Geri kalaný da 13. maaþlar için bekletiyorlar. * Eroðlu ile Küçük arasýndaki ipler kopmuþ. - Merak etmeyin, ucunda menfaat görürlerse hemen iki düðüm atar yeniden baðlarlar. Yeter ki menfaat olsun Ülke menfaati ama ha!.. Yoksa siz baþka bir þey mi sandýnýz?.. Ayýp. Utanýn! * Dana, "Kimsenin emek vermeden maaþ almasýna izin vermeyiz" demiþ. - Ne güzel sözler bunlar Bir de uygulandýðýný görsek ölmeden! * Emeklilik ikramiyesine vergi geleceði için Güney'de erken emeklilik furyasý yaþanýyormuþ. - Havasýndan mý suyundan mý nedir, her iki toplum da belli dönemlerde hep ayný süreçlerden geçiyor Kim lanetledi be bu adayý böyle! * KTAMS, hükümeti beceriksizlikle itham etmiþ. - Beceriksiz diye iki koyunu bile güdemeyene derler Oysa hükümetimiz önüne katmýþ götürüyor hepimizi! * Rum tarafýnda 13. maaþ kaldýrýlýyormuþ. * Eyvahhh, yandýk 13. maaþ isterken "Bakýn o tarafta var" diyorduk Þimdi Baþbakan çýkar da "Bakýn o tarafta yok" derse ne yapacaðýz Vallahi çok zorda kalýrsak "Onlara da verin" deriz çýkarýz içinden! Mahkeme kapýsý önünde birbirine kelepçeli iki kadýn fotoðrafýný gördünüz mü? Tam ibretlik... Bilirsiniz biz bir zamanlar kapý pencereleri açýk býrakýp yatýrdýk! "Dillirga-Erenköy" dediklerinde, yeþil bir bölge canlanýrdý gözümde nedense Yol kenarýnda durup, tepeden aþaðý bakýnca, þok oldum. Kupkuru Sapsarý bir alan vardý karþýmda Her taraf taþlýk... ve kayalýktý Tepeler... Vadiler... Dere yataklarý çýplaktý Arada birkaç yaþlý incir ve badem aðacý gördüm sadece. Burasý mýydý yani, yýllar yýlý mücahitlerimizin koruduðu bölge Nasýl yaþýyorlardý, nasýl barýnýyorlardý burada? Ve "deðer miydi"?.. Doðrusu bunu da geçirdim aklýmdan. Sordum: - "Neden böyle kurak ve çorak Nasýl yaþadýnýz?" - "Yandý" dedi bana burada mücahitlik yapmýþ bir bankacý. "Savaþta yandý Biz savaþýrken, altýna mevzilendiðimiz çamlar yanýyordu ve alevli kozalaklar sýrtýmýza dökülüyordu. Hiçbir yere de kýmýldayamýyorduk". Böyle bir sahne canlandý gözümde de ürperdim. Ve bir baþka mücahide, bir doktora sordum. - Yaktýk, dedi. - Neden? - Isýnmak için Kýþta kestik kestik yaktýk... Mevzi yapmak için, barýnak yapmak için kestik Savaþta yangýnlar çýktý, çoðu da öyle yandý. - Gittin gördün mü son halini? - Hayýr Hiç gitmedim. - Saðda solda badem aðaçlarý kalmýþ sadece - Onlarý mahsus kesmedik. Yemek için. Bir de yapraklarýný sarar, sigara niyetine içerdik. Yolunuz düþer de geçerseniz buralardan, bölgenin kurak haline bakýp da, benim gibi "Deðer miydi?" diye düþünmeyin. Durum böyle iþte...

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Son zamanlarda, Türkiye nin Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakaný Sayýn Beþir Atalay ýn, uygulanmakta olan Ekonomik Paket ile ilgili olarak yaptýðý açýklamalara bakýlýrsa, Kýbrýs ta iþler yolunda gidiyor ve KKTC hükümeti ile uyum içerisinde yürütülen çalýþmalar neticesinde bütçe disiplini saðlanýyor ve ekonomi düze çýkýyor. Oysa Yine, Sayýn Atalay ýn kendi Baþbakan ýna sunduðu ve basýna sýzdýrýlan Rapor a bakýldýðýnda, gerçek yapýlan açýklamalar ile örtüþmüyor. Özellikle Rapora göre, istihdamlar, ek mesai ödenekleri, vergi politikalarý, destek primleri, liman hizmetlerinin iyileþtirilmesi, BRT2nin mali dengesini düzeltecek yeniden yapýlandýrýlmasý gibi konularda ciddi sorunlar devam etmektedir ve Sn Atalay þikayetçidir. Hedefleri tutturulan tek alan 2011 yýlý bütçesi rakamlarý olmuþtur. Bütçede öngörülen milyon TL gider, milyon TL olarak gerçekleþirken, milyon TL olarak öngörülen gelirler, TL olarak gerçekleþmiþtir. Daha basit anlatýmla, giderler kýsýlarak bütçe hedefinin altýnda harcama yapýlmýþ, gelirler artarak hazineye daha fazla para girmiþtir. Ýlk bakýþta ve düz mantýkla bakýldýðýnda, baþarý olarak görülebilir. Zaten Yetkililer de öyle demiyorlar mý? AMELÝYAT BAÞARILI AMA HASTA ÖLDÜ Ancak Azacýk ekonomi bilgisine sahip herkes de biliyor ki, denk bütçe gerçekleþtirmek ve mali disiplin saðlamak baþka þeydir, ekonominin iyi yönetilmesi ise baþka þeydir. Ve Ýkisi birlikte yürütülecek uyumlu ve birbirini tamamlayan bir program hayata geçirilmezse, hükümet mali disiplin saðlayýp denk bütçe gerçekleþtirirken, ekonomik yaþam çökebilir Halk dilinde geçerli olan ameliyat baþarýlý ama hasta öldü gibi bir sonuç ortaya çýkýyor Sn Atalay ýn 2011 yýlý Raporu yukarýdaki durumu ortaya koyarken, KKTC Vergi Dairesi nin açýklamasý, ameliyat baþarýlý geçmiþ olsa da hastanýn can çekiþtiðinin zillerini çalmaktadýr. Vergi Dairesi açýklamasý göre KKTC faaliyet gösteren 6568 þirketten sadece 3169 u Daire ye hesap sunarken, bunlarýn 1469 u zarar ettiðini beyan etmiþtir. Özel þahýs (esnaf) olarak faaliyet gösteren kiþiden sadece 7941 kiþi hesap sunmuþtur. Bu þu demektir Hesaplarýný sunmayan 3399 þirket ile kiþi, zaten zarar ettikleri için hesap sunmamýþlardýr. Açýklanan resmi rakamlar bir yana, hayatýn gerçeði gözler önündedir. Esnaf siftah yapmadan kepenk açýp kepenk kapattýðý feryadý içerisindedir. Sebze ve meyve üreticisi, ürettiðini üç kuruþa satamadýðý için, ürünü tarlada ÜNVERDÝ, SOS'Ý ZÝYARET ETTÝ - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þierife Ünverdi, SOS Çocuk Köyü'nü ziyaret etti. Erdil Nami baþkanlýðýndaki yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen Ünverdi, derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Devletin en büyük sorumluluklarýndan birinin korunmaya muhtaç çocuklar olduðunu belirten Ünverdi, çocuklarýn bakýmýnýn ve eðitiminin devletin güvencesi altýnda olduðunu ifade etti. SOS Çocuk Köyü ile Sosyal Hizmetler Dairesi'nin iþbirliði içinde, Çocuk Terkini Önleme Projesi ve Aileyi Güçlendirme Projesi'ni yürüttüðünü kaydeden Ünverdi, SOS Çocuk Köyü'nün özverili çalýþmalarýný takdir ettiðini söyledi. Derneðin sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunmak istediðini kaydeden Ünverdi, bakanlýk olarak SOS Çocuk Köyü'ne destek olmaya devam edeceklerini ekledi. GEÇÝTKALE BELEDÝYESÝ'NDEN FOTOÐRAF YARIÞMASI Geçitkale Belediyesi "Benim Mesaryam" adý altýnda fotoðraf yarýþmasý düzenliyor. Fotoðraf sanatýna gönül veren herkesin katýlabileceði yarýþmanýn konusu "Mesarya" olarak belirlendi. Geçitkale Belediyesi'nden verilen bilgiye göre yarýþma, "fotoðraf sanatýnýn belgesellik gücünü kullanarak Mesarya'nýn doðal, tarihi, kültürel güzelliklerinin tanýtýmýný saðlamak ve fotoðraf sanatýna katkýda bulunmak amacý" ile gerçekleþtirilecek. Mesarya bölgesine ait tarihi, kültürel güzellikler, bölgede yaþayan genci ve yaþlýsý ile Mesarya insaný ve bölgeye dair her þey (spor, tarým, sosyal aktiviteler vs) yarýþmanýn konusunu kapsamýnda bulunuyor. Son katýlým tarihi 24 Aðustos, olan yarýþmaya sanatçýlar en fazla 3 eser ile katýlabilecek. Eserlerin Geçitkale Belediyesi'ne, en küçük 30 x 40 cm boyutunda, fotoðraf kaðýdýna basýlmýþ olarak teslim edilmesi gerekiyor. Yarýþmada dereceye giren fotoðraflarýn yaný sýra tüm eserler 31 Aðustos - 02 Eylül tarihleri arasýnda Geçitkale Hellim Festivali'nde sergilenecek. Yarýþma hakkýndaki daha detaylý bilgi Geçitkale Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden veya internet sitesinin Fotoðraf Yarýþmasý bölümünden elde edilebilecek. kalmaktadýr. Çiftçi ve hayvancý zaten bitmiþ durumdadýr. Yerli üretim durma noktasýndadýr. Ancak Tuhaf þekilde, dünyadan habersiz Ýzlenen ticaret politikalarý ve yapýlan bilgiç açýklamalarla Avrupa Birliði normlarý, serbest piyasa ekonomisi, tüketici haklarý vb. aldatmacalarla 5-10 tüccar servetine servet katarken, yerli üretim devlet eli ile katledilmekte dir. Kim nasýl izah edebilir? Domates ülkesinde, ithal domatesi vatandaþa 5-6 liraya yedirirlerken, yerli ürün kuruþa bile alýcý bulamýyor. Karpuz ülkesinde, ithal karpuzu vatandaþa liraya yedirirlerken, yerli ürün kuruþa bile alýcý bulamýyor. Narinciye ülkesinde, yerli portokal ve limon çanta dolusu hesabýyla, liraya satýlýrken, market raflarý fahiþ fiyata ithal portokal sularý ve ithal limonlarla dolu. Hayvancýnýn elinden süt maliyetinin altýnda alýnýrken, 5-6 deðiþik yerli süt varken, artýk marketler çeþit çeþit ithal süt satmaya baþlamýþtýr. Ülkemizde çeþitli süt ürünü var iken, üretildiði yabancý ülkede uygulanan ihracat teþvikleri ile çok ucuza mal olan ve kontrolsüzce ithaline izin verilen yabancý ürünler daha ucuza satýlmaktadýr. Size, daha yüzlerce örnek sýralayabilirim. Ama þunu da hiç göz ardý etmemek gerekir. Bu iþler bilinç meselesidir. Geliþmiþ ülkelerin hiçbirisinde, marketin rafýnda yerli ürün ile ayni ithal ürün yan yana dururken, çok az kiþi yabancý mala uzanýrken, büyük çoðunluk, kendi ülkesinde üretileni almaktadýr. Çünkü Bilir ki Kendi ülkesinde üretileni tükettiði takdirde parasý kendi ülkesinde kalacaktýr birkaç kuruþ kar edecek diye parasý yurt dýþýna gitmeyecektir. Ve Kendi ülkesinde kalan, kendi ülkesinde dönen para el deðiþtikçe, ekonomisine katký yapmýþ olacak ve kendi ülkesi daha da kalkýnacaktýr. Daha önce yazmýþ mýydým Bir otele giren yabancý, bir günlük oda ayýrtýyor ve 100 TL verip, iþlerini yapmak için ayrýlýyor. Otel, 100 TL yi et borcunu ödemek üzere kasaba gönderiyor, ödeyip makbuzu alýyor. Kasap hayvanlarýna yem aldýðý kiþiye borcunu ödeyip makbuzu alýyor. Yemci, lokantaya borcunu, lokanta elektrik borcunu, elektrik idaresi malzemeciyi, malzemeci gömlekçiyi, gömlekci karpuzcuyu, karpuzcu berberi ödeye ödeye el deðiþiyor, herkes borcunu temizliyor. En son alan da gidip, otele olan borcunu ödüyor. Akþam otele dönen yabancý, utana utana resepsiyona varýp özür dileyerek, aldýðý bir telefonla acilen akþam uçaðý ile ülkesine dönmesi gerektiðini söyleyerek, sabah verdiði 100 TL ni istiyor ve alýp ayrýlýyor. Tuhaf gelmiyor mu? Sabah gelen 100 TL, akþam sahibi tarafýndan alýnýp ülkesine dönülüyor. Ama kaç kiþi borcunu ödemiþ, makbuzunu almýþtýr, 100 TL ise ortada yok! Ekonomi ve para hareketi dedikleri iþte öyle bir þey Düþünün Bu bir kiþi ve bir 100 TL, 100 kiþi 100 tane 100 TL, 1000 kiþi 1000 tane 100 TL, ayni þekilde dolaþýyor. Ne kadar ediyor? Devletin, piyasaya para hareketi saðlamasý da öyle bir þey dönüp dolaþýp, yine çýktýðý kasaya dönecektir Bütçeyi denkleþtirirsiniz ama piyasaya para akýtmazsanýz piyasada hareket olmaz ve herkes borç içinde yüzer, faiz altýnda ezilir Oysa Yukarýdaki örnekte görülüyor, 100 TL nelere kadirmiþ GÜNLÜK MARKULLÝ TÜRKÝYE ÝLE YENÝ BÝR SAYFA AÇMAK ÝSTÝYOR AMA Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku- Markulli, Deutsche Welle Türkçe'ye verdiði demeçte, "Türkiye ile iliþkilerimizde yeni bir sayfa açmamýz gerekiyor" dedi. Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'nin AB Dönem Baþkanlýðýný boykot etmesinden üzüntü duyduklarýný belirten Markulli þöyle konuþtu: "Türkiye ile iþbirliði yapmak istiyoruz. Ama tüm kapýlarýn kapatýldýðýný görmekteyiz. Geçtiðimiz Cuma günü Kýbrýs'ta bir toplantý yaptýk ve tüm aday ülkelerle birlikte Türkiye'ye de resmi davet gönderdik. Ne yazýk ki bu daveti geri çevirdiler. Toplantýda Türkiye'nin adý ve bayraðý vardý ancak sandalye boþ kaldý." Ah Markulli ah!.. Ýyi güzel söylüyorsun da, Türkiye'nin "yeni sayfalar" açmasýný beklemenin ne kadar nafile olduðunu görmüyor musun? Kürtlerle "yeni" sayfa açamayan Türkiye, Kýbrýslýlarla mý açacak? Türkiye, kendini de dünyayý da "eski" sayfalardan okuyor hâlâ, görmüyor musun? KAYIP ARANIYOR Ýþte bu hiç beklenmedik bir haberdi doðrusu... Garanti Bankasý'nýn Lefkoþa Þube Müdürü 7 milyon (trilyon) TL ile kayýplara karýþmýþ... 2,5 milyon sterlin! Ara da bul! Kýbrýs'a bu parayý getirmek için yola çýkan müdürün baþýna bir þey mi geldi acaba? HSBC BANK Ülkemizde faaliyet gösteren bir baþka banka ile ilgili de bir haberimiz var bugün... Bir dünya devi... HSBC Bank... Kuzey Kýbrýs'taki gayrýmenkulleri Ýsraillilere satýyormuþ... ABD'de dava açýlmýþ hakkýnda... Bakalým daha neler duyacaðýz... ELEKTRÝK ÝNSAFI Kýb-Tek insaflý... Elektrikleri kesmek için ay sonunu bekleyecek... Maaþlarýn ödenmesini... Ama herkes ödendikten sonra af yok! TROYKA Troyka güneyi fena sýkýþtýrýyor. Maaþlarda kesinti yapýlacak, emeklilik kýrpýlacak, 13. maaþ kaldýrýlacak... Troyka'yý býrak Rum kardeþ, mahþerin dört atlýsýna bak! Týrnak... "Bu ülkeyi yönetenler, ola ki iktidar ellerinden kayýp gider kaygýsýyla, sabah akþam kamuoyu yoklamalarý yapýp halkýn eðilimlerini kontrol ederler. Seçim zamanlarýnda eðiliminden kuþkuya düþtükleri evleri ziyarete giderek kayýtlarýný kesinleþtirirler. Bu efendiler, ülkemizden yaþanan beyin göcüne karþý kýllarýný kýpýrdatmazlar. Siz hiç bu konuda yapýlmýþ ciddi bir araþtýrmaya veya tartýþmaya tanýk oldunuz mu?" Mehmet BARIÞSEVER (Ortam) "Elektrik Kurumu'ndaki bazý kiþilerin, müteahhiti korumasý uðruna 14 aileyi çaðdýþý yaþama mahkum ettiði, gül gibi aþikar... Yani, birilerini yasadýþý koruma uðruna... Müteahhiti koruyan ama vatandaþý çaðdýþý yaþama mahkum eden kiþiler ve vatandaþýný korumaya hükümet yetkilileri rahat uyusunlar." Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) "Kýbrýslýlarýn ekonomik olarak fakirleþtirilip itaat etmelerini saðlamasý için görev þimdi baþka bir siyasi 'kiþi'de Sonuç mu? Sonuç gayet basit ÝTEM ve 2006 nüfus affýný yaratan 'büyük solcularýn' partisi; Sayýn Beþir Atalay ile görüþmüþ Geçtiðimiz gün (23 Temmuz 2012) Afrika gazetesi manþetinden yayýnladý ve yazdý: Programý uygula, barýþý unut " Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan son günlerde çok sýkýþtý. Hiç yoktan dalaþmaya baþladýðý Suriye ile baþý dertte... Ummadýðý ve hesaplamadýðý geliþmeler oldu. Karþýsýna Suriye'de yeni bir "Kürt Devleti" dikildi ansýzýn... Sanýrýz Türkiye daha derin bir bataða gömülüyor. Bu arada Kýbrýs için söylediði þeyler var Erdoðan'ýn... 'Kanal 24' ekranýnda bakýn neler söylemiþ yine: "Bir defa sen (AB) Kýbrýs diye bir ülkeyi alamazsýn. Çünkü ortada yeþilhat var. Kuzey Kýbrýs'ta Güney Kýbrýs'ýn herhangi bir tasarrufu yok ki... Buna karþý sizin de duruþunuz önemli. Biz de bu duruþumuzu sergiliyoruz. Niye? Bu millete yakýþan duruþ budur da onun için. Biz ezilemeyiz." Anladýnýz mý Erdoðan'ýn ne demek istediðini?

7 27 Temmuz 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DÖNMEK AMA NEREYE? (Ýstanbul)- Güneþ hiçbir þeyin farkýnda deðil, hep olduðu yerde duruyor Milyarlarca yýldýr hem de Bu sürede etrafa gönderdiði enerji biraz azalmýþ olabilir Olabilir diyorum çünkü her nereden alýyorsa o enerji ille azalacaktýr Bu deðiþemeyecek bir gerçek. Yanacak, yakacak, bitecek Sonra bizler üþüyeceðiz. O bakýmdan hazýr enerji varken Hazýr ýþýklarý gönderirken Kýymetini bilip sýcaklardan þikâyet etmeyelim. Bakarsýnýz birkaç bin yýl sonra karanlýkta kalýr bu günleri ararýz. Güneþe bugünkü teknoloji ile seyahat zor Ama dünyanýn her yerine gitmek kolay. Eskiden zordu bu Hele Mutallo'ya kapatýlmýþ bizler için dünya hayaldi Haliyle yaz dönemlerinde yurtdýþý gezileri aklýmýza gelmezdi. En büyük gezimiz fasariyalara ara verildiðinde þehere gitmek. Büyük olaydý. Sabah çýk akþama oradasýn. Büyüktü Lefkoþa Meydanlarý vardý. Sokaklarý bitmezdi Sýcaktý bir de Terlerdik. Akþamlarý Çetinkaya sahasýnýn etrafýnda dolaþmak Karþýsýndaki oyun salonunda zaman geçirmek, bir þeyler yemek, kýzlara laf atmak, güzeldi Büyük þehirde kimseler görmez, duymazdý. Lefkoþa'nýn fuarý vardý bir de gezilecek yerler arasýnda Dünyadan birçok firmayý orada görürdük. Birkaç kere gitmiþtim Þarap festivalini unutmayalým Gelenekselleþmiþti orasý da. Çeþmelerden bedavaya þarap Sanýrým hala devam ediyor Leymosun'da Yurtdýþýna geziyi bilmezdik. Ama yurtdýþýna kaçmayý görmüþtük fasariyalarda Baf'tan kaçanlar olmuþtu Akrabalarýmýz da vardý, komþularýmýz da. Biz Mutallo'ya, onlar Londra'ya kaçmýþlardý Babam 1970'li yýllarýn hemen baþýnda arabasýyla bir yurtdýþý gezisi yapmýþtý O zaman görmüþtüm yurtdýþýnýn sadece kaçmak deðil gezmek de olduðunu. 1974'e kadar her yýl Türkiye'ya, ya da Avrupa'ya gitti. Genelde gittiði yerlerde yýlarýnda göç eden akrabalarýmýz vardý. Döndüðünde onlardan haberler, çeþitli hediyeler getirirdi Sanýrdýk ki oralarda ve onlarda bol para, rahat yaþam vardý. Oysa ki babamý gördüklerinde hep aðlamýþlar. Dönmek zordu. Memleket hasretiydi yanan içlerinde. Memleket hasretini bilmezdik. Anlayamazdýk, ülkemizden kopmadýðýmýzdan. Bugün Birileri Yurtdýþýndaki Kýbrýslýtürklere güya sahip çýkmak için çalýþýyor. Seçme seçilme hakký verelim hatta geri dönmelerini saðlayalým, diyorlar Düþündüm de O insanlar Kýbrýs'ta oy vermenin ne demek olduðunu hiç bilmediler. Onlarýn derdi oy vermek deðil bu yüzden. Onlar býraktýklarý Kýbrýs'ý hayal ediyorlar. Býraktýklarý Kýbrýs ise KKTC deðil Onlar Kýbrýs'ta seçme seçilme olursa döneceklerdir, KKTC'de deðil. Niyetiniz varsa KKTC seçimleri için deðil Kýbrýs seçimleri için çalýþýn. O zaman çoðu, "gelme" deseler de gelecekler GÜNEY KORELÝ ÝÞ ADAMLARI 3 MÝLYON DOLARLIK YATIRIM PLANLIYOR Maliye Bakaný Ersin Tatar, KKTC'nin yavaþ yavaþ cazibe merkezi haline geleceðini; yatýrýmlarýn süreceðini söyledi. Bakan Tatar, KKTC'de 3 milyar dolarlýk yatýrým planladýklarý belirtilen Güney Koreli iþ adamlarý heyetini kabul etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Güney Koreli iþ adamlarý projelerini ve düþüncelerini bakan Tatar'a aktardý. Planladýklarý yatýrým ve projeleri hakkýnda Maliye Bakaný Tatar'la görüþ alýþ veriþinde bulunan Güney Koreli iþ adamlarýna ülke hakkýnda bilgi veren bakan Tatar, "KKTC yavaþ yavaþ Elektrik borcunda af yok Özçelik: Salý gününden itibaren borçlu tüketici, kamu ve kuruluþlarýnýn elektrik enerjilerinin kesilmesi iþlemine devam edilecek KKTC Elektrik Kurumu (Kýb- Tek), kurumun düzlüðe çýkmasý için her ne gerekirse yapýlacaðýný açýkladý. Ýdari-Mali Müdür Muavini Mehmet Y. Özçelik, salý gününden itibaren gerek borçlu tüketicilerin gerekse Kamu ve kuruluþlarýnýn elektrik enerjilerinin kesilmesi iþlemine devam edileceðini duyurdu. Ýdari-Mali Müdür Muavini Özçelik yaptýðý yazýlý açýklamada, dün basýn organlarýnda "Elektrik borçlarýný ödemeyen abonelerin elektrik enerjilerinin kesilmesi iþlemine müdahale edildi" þeklinde haberler yer aldýðýna dikkat çekerek, "Yaklaþýk 2 ay önce yeni oluþturulan Kýb-Tek Yönetim Kurulu ve idaresi, Kýb-Tek'in borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý ve tahsilatlarýn her kesimden hýzlý bir þekilde yapýlabilmesi için bir dizi önlemler ve kararlar almýþ olup bu önlem ve kararlarýn uygulanmasýný kararlýlýkla bugüne kadar uygulamýþ ve uygulamaya devam etmektedir" dedi. Özçelik, bu kararlar doðrultusunda ayrým gözetmeden gerek borçlu tüketicilerin gerekse cazibe merkezi haline gelecektir. Dýþ ülkelerden yatýrým yapmak için bizlerle görüþenler vardýr. Türkiye'nin önde gelen firmalarý ve iþ adamlarýnýn ülkemizde ciddi yatýrýmlarý bulunmaktadýr ve gelecekte de bu yatýrýmlar devam edecektir" dedi. Doðal yapýsý, iklim þartlarý, deniz sahilleri ile KKTC'nin eþsiz güzelliðe sahip bir ülke olduðunu anlatan Maliye Bakaný Tatar, Güney Koreli iþ adamlarýný projeleri için KKTC Merkez Bankasý ve YAGA'yla da görüþmelerini saðlamak adýna kendilerine yardýmcý olacaðýný sözlerine ekledi. Kamu Kuruluþlarýnýn ve belediyelerin borçlarýndan dolayý elektrik enerjilerinin kesildiðini ve ödeme yapýlmadan da elektrik enerjilerinin baðlanmadýðýný vurguladý. Kendisinin dün bölge amirlerini arayarak, Perþembe ve Pazartesi günü elektrik kesme iþlemlerinin durdurulmasýný, ay sonu olmasý nedeniyle vatandaþlarýn maaþlarýný almadýklarý ve bu sýcak havalarda elektrik enerjilerinin kesilerek maðdur olmamalarý için 2 günlük elektrik kesmeme uygulamasý yapýlmasý talimatý verdiðini kaydeden Özçelik, "Cuma günleri Kýb-Tek zaten elektrik kesme iþlemi yapmýyor" dedi. Özçelik þöyle devam etti: "Hal böyle iken Kýb-Tek Yönetimi ve Ýdaresinin El-Sen yönetimi ile olumlu bir diyalog içine girdiði bir dönemde sendika baþkanýnýn 'müdahale var' açýklamasý ile böyle bir çýkýþ yapmasýna gerek Yönetim gerekse Ýdare olarak bir anlam veremediðimizi ve bizleri baþka düþüncelere ittiðini belirtmek isteriz. " TC'li nüfus azaldýðý için iftar çadýrýnýn yeri deðiþtirilmiþ HAK Genel Sekreteri Mustafa Baturalp, Lefkoþa'daki iftar çadýrýnýn yerinin deðiþtirilmesinin, Türkiyeli nüfusun azalmasýndan kaynaklandýðýný savundu. Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlayý'nýn her yýl Ramazan ayýnda Lefkoþa'da, Kuðulu Park'ta yer alan iftar çadýrý, bu yýl Þht. Ertuðrul Ýlkokulu'nda hizmetebaþladý. Daha saðlýklý koþullarda iftarýný açanlar için bu durum sevindirici olurken,halkýn Adalet Konseyi'nin (HAK) tepkisine neden oldu. Star Kýbrýs'a konuþan HAK Genel Sekreteri Mustafa Baturalp,"Bazý gerçekler saklanmak istendiði" içiniiftar çadýrý Kuðulu Park'akonulmadý iddiasýnda bulundu. SURLARÝÇÝ'NE YAKIN KURULMALIYDI Ýftar çadýrlarýnýn amacýnýn Ramazan ayýnda oruç tutan ihtiyaçlý insanlara yardým etmek olduðunu söyleyen Baturalp, Lefkoþa'da ihtiyaçlý insanlarýn çoðunluðunun Surlariçi'nde yaþadýðýný belirterek þunlarý söyledi: "Ýhtiyaçlý ailelerin veya iþçilerin ikamet ettiði yer genellikle Surlariçi bölgesidir. Göç etmeyen birkaç aile ve iþçi iftarýný açmak için ya dolmuþa binmek zorunda kalýyor ya da yürüyor. Bu onlar için bir iþkenceye dönüyor." NÜFUS AZALDI, ÇADIRLAR BOÞ KALDI Ýftar çadýrýnýn Kuðulu Park yerine Þht. Ertuðrul Ýlkokulu avlusuna konulmasýný gerçekleri örtme çabasý olarak niteleyen Baturalp þunlarý dile getirdi:"surlariçi bölgesinde insan kalmadý. Yüzlerce kiþi KKTC'yi terk etti. Her yýl ramazan ayýndakuðulu Park'a kurulan iftar çadýrý binlerce kiþiyi aðýrlýyordu. Günde en az bin kiþi iftarýný açmak için çadýra geliyordu. Yetkililer bu yýl iftar çadýrýný Þht. Ertuðrul Ýlkokulu'nun avlusuna kurdu. Baktýðýmýz zaman bu yýl iftar çadýrýna gidenlerin sayýsý 300'ü geçmiyor. Bunun nedeni Türkiyeli vatandaþlarýn nüfusunun azalmasýdýr"iddiasýnda bulundu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KIBRISLITÜRKE ÞÜKRAN ÇEKÝLMELÝ... Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz, "þükran çekilmesi isteniyorsa, onu da Ankara yapmalý ve Kýbrýslýtürklere þükran çekmeli" diye yazdý... "Bu adayý 1878'de içindeki insanlarla birlikte Ýngilize sattýnýz...bu halk yarým asrý aþkýn bir süre Ýngiliz sömürgesi altýnda varlýðýný sürdürdü 'den 1974'e kadar Rum faþist örgütü EOKA'ya karþý direndi yaþýnda silah altýna alýnan bir nesil gençliðini yaþayamadý... Aþk nedir bilmedi... Sevgi nedir bilmedi... Tiyatro nedir bilmedi... Sanat bilmedi... Ömrünü mevzilerde geçirdi... Vazgeçtiðiniz bu adada sizi tekrar hak sahibi yaptý... Garantör yaptý 'de Rumun 3-5 saatlik direniþinin ardýndan adaya geldiniz... Sanki da ABD ordularýný yendiniz, öðün öðün bitiremediniz... Sonra ne yaptýnýz, bu adada 16 yýl silahlý mücadele vererek sizi hak sahibi yapan Kýbrýstürkünü aþaðýladýnýz... 'Sizi biz kurtardýk'' diyerek, Kýbrýstürkünün mücadelesini yok saydýnýz... Bizim kör yeyici yöneticiler de buna çanak tuttu... Siz aþaðýladýnýz, onlar þükranlarýný sundu... Bugün yine BRT'deki bayan sunucu 'Þükran anavatan' diye baðrýyordu... Sinirden gözyaþlarýmý zaptedemedim... Þükranmýþ... Ben bir insanýn bir insana, bir toplumun bir topluma, bir ülkenin bir ülkeye þükran çekmesine karþýyým... Kölenin efendisine minnet duyduðu gibi birþey bu... Ama çok meraklýysanýz ve ille de þükran çekilmesini isterseniz, Kýbrýslý size deðil, siz Kýbrýslýya þükran çekeceksiniz... Sizi yoktan var ettiði için..." MÜSLÜMANIN ÝÞÝ GÖSTERÝÞ... Akdoðan'dan gazetemizi telefonla arayan bir vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben Akdoðan'dan arýyorum. Burada kiliseden bozma bir camimiz var... Bütün yerleþim yerlerine yüzbinlerce lira harcayarak cami yaptýlar ama bizim köyümüze kiliseden bozma bir camiyi uygun gördüler. Mühim deðil. Ýbadettir önemli olan... Kiliseden camiye çevrilirken birþeyler ilave edildi... Birþeyler yapýldý... Abdest alýnan bir yer de yapýldý... Benim anlatmak istediðim konu þu: Biz camiye gidiyoruz. Aptest almak için abdest alýnan yere gidebilmek için boyumuz kadar otlarýn içinden geçmemiz lazým. Kilisenin yani caminin önü, ve çevresi güvercin pislikleri ile dolu. Kaç kez bunu belediye baþkanýmýza þikayet ettik, umursamadý. Din Ýþlerine de haber saldýk. Temizlik madem ki dinden imandandýr, temizleyelim dedik, ilgilenmediler. Her taraf güvercin pisliði ve insan boyu otlarla dolu... Verdiðimiz önem bu kadar... Gösteriþ yani..." AÇIKLAMA Çarþamba günü Afrika gazetesinin 13. sayfasýnda "Bakan bile hastanesine güvenmiyorsa" baþlýðý altýnda çýkan yazý Dr. Erkut Aþýcýoðlu'na BÝZÝM DUVAR yönelik yazýlmýþ bir yazý deðildir. KKTC'nin saðlýk sistemi ve hastanenin durumunu göstermeye çalýþan bir yazýdýr. Bir yanlýþ anlama olmuþsa þikayetçi Deniz Bozlak olarak ben özür dilerim..." ANAYASA YOKTUR ANAYASAK VARDIR Bizim Mandra Ýrsen Küçük'ün AKP'nin en sadýk kölesi olduðu, Beþir Atalay'ýn haddini iyice aþan müdahalelerinden, hakaret ve aþaðýlamalarýndan sonra kendini açýkça belli eder. Vatandaþlar, gözünü bürüyen koltuk hýrsýyla, halkýnýn geleceðini yok etmekten çekinmeyen Küçük'e duyduklarý öfke ve infiali gizleyemeyecek duruma gelmiþlerdir. Sokaktaki adam, "Bu halk bunlarý tarihin çöplüðüne atmayý beceremezse, o pankarttaki eþeðin durumuna daha çok düþecek" diye imalý imalý söylenir.

8 8 27 Temmuz 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Tatar'dan inciler Maliye Bakaný Ersin Tatar, Serhat Ýncirli'nin Çarþamba günkü programýnda adeta döktürdü. Ekonominin uçmasý ile ilgili söyleminin espri olduðunu söyleyerek, Serhat'a "Sen benim öyle birþey söylediðimi duydun mu" diye de sordu. Serhat duymamýþ olabilir ama ben bir defa deðil, birkaç defa duydum. Ticaret Odasý'nýn düzenlediði Rekabet Edebilirlik Anketinin açýklanmasýnda kürsüye çýkan Tatar konuþtukça çoþmuþ, çoþtukça da yüksek perdeden atmaya baþlamýþtý. Bir ara ön sýrada oturan CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'na hitaben "Baþardýk Özkan Bey, baþardýk. 400 milyon açýðý 100 milyona indirdik. Ekonomimiz de uçuyor" demiþti. Hatta ekonominin nasýl uçtuðunu elleri ile de iþaretle anlatmýþtý. Beþir abisinden aldýðý övgüler herhalde gözünü karartmýþ olmalý ki o zamanlar aðzýndan çýkaný kulaðý duymuyordu. Son açýklanan Merkez Bankasý'nýn 2012 ilk çeyrek bültenindeki ekonomik gerçeklerle, yine son açýklanan TC Baþbakanlýk Kýbrýs Ýþleri Baþmüþavirliðinin son izleme raporundan sonra Tatar'ýn havadaki ayaklarý yere deðmiþ ve rüyadan uyanmýþ olmalý. Rüyadan uyanmýþ olmalý ki "Ben uçuyoruz derken ne alâka ise E-Devleti kastettim. Aslýnda uçmak demekle espri yapýyordum" dedi. Tatar ekonomiyi bilmediði gibi esprinin de ne olduðunu bilmiyor. Yaptýðý kara mizaha espri diyebiliyor. Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn incileri yalnýz bunlar olsa neyse ne. Ekonomi uçuyor incisi son aylarýn incisiydi yýlýnda Türk Lirasý döviz karþýsýnda deðer kaybetmeye baþlayýnca tarihli basýnýmýzda yer alan Tatar'ýn bazý incileri þunlardý. "Tatar kur artýþýnýn fýrsata dönüþtürülebileceðine iþaret etti." "Tatar dýþarýdan bakýldýðýnda KKTC'nin biraz daha ucuzlayacaðýný söyleyerek, euro'daki artýþ nedeniyle Türklerin Rum tarafýnda daha az alýþveriþ yapacaðýný, Rum tarafýna ve diðer ülkelere kur avantajýyla ihracatýn artacaðýný söyledi." "Ýþ dünyasýna sabýrlý olmasýný ve piyasaya stoktan mal sürmesini öneren Tatar, kur artýþýnýn bir fýrsata dönüþtürülebileceðine (!) iþaret etti." "Rumlarýn gidiþatýnýn kötü, bizim gidiþatýmýz iyi. Baþbakan Erdoðan da son geliþinde kamu maliyesinin düzelmekte olduðunu söyledi" Tüm bunlar Tatar tarafýndan yapýlan açýklamalarýn tarihli basýnýmýzda yer alanlar. Tatar'ýn bu açýklamalarý aslýnda kara mizahtan da ötedir. Böyle bir maliye bakanýna sahip olmak Kýbrýslý Türkler için bir talihsizliktir. Yapýlan büyük çaplý bir devalüasyondan sonra bile iþ adamlarýna devalüasyonu fýrsata çevirin, fiyat artýþý yapmayýn, stoktan satýþ yapýn diyebiliyor. Daha da ileriye giderek hayatýn ucuzlayacaðýný söylüyor. Ne zaman 1 yýl kadar önce. Bugün ne durumdayýz? Yunanistan da beter durumdayýz. Tatar ise espri yaptýðýný söylüyor. Nasýl espriyse. Aymarinalý Maronitler geri dönmek istiyor Hacýfessas, köylerine geri dönmek ve 2 kiliseyle mezarlýðý tamir etmek istediklerini söyledi Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýslý Türklerin Maronitlerle bugüne kadar hiçbir sorunu olmadýðýný ve olmayacaðýný kaydetti. Eroðlu, çoðu köylülerin Güney Kýbrýs'ta yaþadýðý Maronit köyü Gürpýnar'ýn (Aymarina) Muhtarý Parteslis Hacýfessas ve beraberindeki heyeti kabul etti. HACIFESSAS: "KÖYÜMÜZE DÖNMEK ÝSTÝYORUZ" Gürpýnar Muhtarý Parteslis Hacýfessas konuþmasýnda, görüþme isteklerine olumlu yanýt veren Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na teþekkür ederek, sorunlarýný aktardý. Köylerinde ayin yapýlmasýna izin verildiði için de Cumhurbaþkaný Eroðlu'na teþekkür eden Hacýfessas, köylerine geri dönmek ve geri dönebilmeleri halinde köyde bulunan 2 kilise ve mezarlýðý kendi imkanlarýyla tamir etmek istediklerini kaydetti. Köylerinde þu anda asker bulunduðunu ifade eden Hacýfessas, askeri birliklerin Maronitlerin köylerine dönebilmesi için imkan tanýmasýný istedi. "TEKRAR TÜRKLERLE BÝRLÝKTE YAÞAMAK ÝSTÝYORUZ" Gürpýnar'ýn (Aymarina) karma bir köy olduðunu, Türkler, Rumlar ve Maronitlerin 1963'e kadar iyi iliþkiler içinde yaþadýklarýný, ancak Kýbrýs'ta yaþanan olaylar sonrasýnda köylerin ayrýldýðýný anlatan Hacýfessas, ayrýlýrken Kýbrýslý Türklerle herhangi bir sorunlarý olmadýðýný, Türklerle tekrar birlikte yaþamak istediklerini, diðer Maronitler gibi Türk idaresinde yaþayabileceklerini söyledi. Karpaþa'da ve Kormacit'te olduðu gibi diðer Maronitlerle ayný þartlarda yaþamak Kayýp verileri Bosna'ya yollanacak Genetik Enstitüsü, Türk kayýp yakýnlarýnýn verilerini Türk üyeye teslim etti Küçük: Veriler kodlanýyor. Kýsa sürede Bosna'ya yollanacak Kayýp Þahýslar Komitesi'nin kayýp þahýslarla ilgili genetik çalýþmalarýný bugüne kadar yürüten Kýbrýs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü (CING), Kýbrýslý Türk kayýp yakýnlarýna ait veri tabanýný Türk tarafýna teslim etti. Bu veriler, kayýplarla ilgili genetik çalýþmalarý bundan sonra yürütecek Bosna'daki Kayýp Kiþilerle Ýlgili Uluslararasý Komisyon'a (ICMP-International Commission of Missing Persons) gönderilecek. TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularýný yanýtlayan Kayýp Þahýslar Komitesi Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, Genetik Enstitüsü'nün, kayýp yakýnlarýyla ilgili verileri, sona eren sözleþmesinin þartnamesine aykýrý bir þekilde gecikmeli olarak ve gerekmediði halde yönetim kurulu kararý aldýktan sonra dün teslim ettiðini söyledi. Küçük, kayýp yakýnlarýnýn DNA profilleri, aile aðaçlarý ve benzeri bilgilerden oluþan veri tabanýnýn kodlanma sürecinin baþladýðýný ve kýsa istediklerini ifade eden Hacýfessas, "Bütün Maronitlerle ayný kaderi paylaþmak, ayni sistemde yaþamak istiyoruz" dedi. Hacýfessas, Cumhurbaþkaný Eroðlu'ndan sorunlarýnýn çözümü için yardým talep ederek, konuþmasý sonrasýnda taleplerini içeren mektubu da Cumhurbaþkaný Eroðlu'na takdim etti. EROÐLU: "SORUN YOK, OLMAYACAK" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da, Maronitlerin taleplerini deðerlendireceklerini belirterek, Kýbrýslý Türklerin Maronitlerle bugüne kadar hiç bir sorunu olmadýðýný ve olmayacaðýný kaydetti. Kuzey Kýbrýs'ta yaþayan Maronitlerle halkýn gayet samimi bir diyalog içinde, birlikte yaþamlarýný sürdürdüklerine iþaret eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, Maronitlerin gelmek istedikleri yerin askeri bölge olmasý nedeniyle bunun deðerlendirilmesi gerektiðini, kýsa bir zamanda konuyla ilgili olarak kendilerine cevap vermeye çalýþacaklarýný belirtti. Hem Kýbrýs Türk halkýnýn, hem de Türkiye'nin, Lübnan'daki Maronit komitesiyle de samimi diyalogu olduðunu ifade eden Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, konunun Maronitler kadar kendileri için de önemli olduðunu vurguladý. "DEÐERLENDÝRMEMÝZ LAZIM" "Þu anda hemen yarýn gelin diyecek pozisyonda deðilim, bunun deðerlendirilmesi lazým" diyen Eroðlu, Maronitleri tanýmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen zamanlarda daha sýk temaslarý ve görüþme imkanlarý olacaðýný sözlerine ekledi. sürede "isimsiz ve kodlanmýþ" þekilde Bosna'ya yollanacaðýný belirtti. Gülden Plümer Küçük, Genetik Enstitüsü'nün, Kayýp Þahýslar Komitesi Rum üyesinin talebi doðrultusunda, Rum kayýp yakýnlarýnýn DNA profillerini güncelleyeceðini ancak enstitünün, ne kayýp þahýslarla ilgili genetik çalýþmalar, ne de Kayýp Þahýslar Komitesi ile bir iliþkisi kalmadýðýný söyledi. Kayýp Þahýslar Komitesi'nin "Gömü Yerinden Çýkarma, Kimlik Tespiti ve Kayýp Þahýslarýn Kalýntýlarýnýn Ýadesi Projesi"nin genetik çalýþmalarý bir süre öncesine kadar Kýbrýs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü (CING) yürütüyordu. Komite, projenin yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý sýrasýnda görüþ ayrýlýðýna düþtüðü Enstitü ile yollarýný ayýrmýþ ve UNDP'nin açtýðý uluslararasý ihaleyle genetik çalýþmalarý yürütme görevini Bosna'da faaliyet gösteren ICMP'ye vermiþti. Kalem Yalçýn Okut 'BÝR ADIM ÖNDE' Hatýrlardadýr, AKP kodamanlarý üçüncü kez seçimleri 'kazandýklarý' zaman Kýbrýs konusunda, "Hep bir adým önde olacaðýz" demiþlerdi. Sonuçta ne oldu?.. Bir adým önde diye diye, iki iki adýmlarla geriye gittiler. Hatta, uzlaþmaya varýlmýþ olan Çapraz Oy ve diðer konulardaki uzlaþmayý da reddettiler. Bir çuval inciri berbat ettiler. Daha da edeceklerinden gayrý Ortaya çýktý ki, 'bir adým önde' dedikleri, Kuzey Kýbrýs'ýn asimilasyonunda ve Ýslamlaþtýrýlmasýnda bir adým ve bir adým daha önde olmakmýþ!.. Burjuva iktisadý da, burjuva politikalarý da hep yalan üzerine inþa edilmiþlerdir. Hele de, AKP politikalarý külliyen yalan üzerinedir!.. Yine hatýrlardadýr: AKP üçüncü kez seçimleri 'kazanýnca' ve öteden beri Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl hocalarýndan olan Davutoðlu Dýþiþleri Bakaný olunca, "Hedefimiz bütün komþularýmýza sýfýr sorun" demiþti. O çerçevede Suriye Baþkaný Esad'ý Türkiye'ye davet etmiþlerdi. Recep Tayyip Erdoðan, kardeþim diyerek Esad'ý kucaklamýþ, ardýndan da Türkiye-Suriye sýnýrýndaki mayýnlarýn temizlenmesi kararý alýnmýþtý. Aradan bir sene geçmeden 'sýfýr sorun' politikalarýnýn tümünün de palavra olduðu ortaya çýktý. Bir sene önce 'kardeþim' diyerek kucakladýklarý Esad'ýn bu kez kuyusunu kazmaya baþladý AKP kodamanlarý; ünlü 'sýfýr sorun'cular Suriye düþmanlýðýnda Ýsrail'i de geride býrakarak isyancýlara her türlü yardýmý yapmaya baþladýlar. Suriye'li Sünni isyancýlar Türkiye'de eðitiliyorlar, silahlandýrýlýyorlar, finanse edilip Suriye'ye sabotaj yapmaya gönderiliyorlar. Bu konuda, Adana'daki ABD Konsolosluðu Suriye'ye saldýrýlarý organize eden bir karargâh gibi çalýþýyor. Ýncirlik Üssü'nden de TIR'lar dolusu silah ve cephane Suriye'deki Sünni isyancýlara gönderiliyor Pardon, TIR'lar dolusu demokrasi gönderiliyor!.. Geçen hafta, Suriyeli iki General ile Savunma Bakaný'nýn öldüðü birçok kiþinin de yaralandýðý saldýrý ertesinde AKP borazaný Sabah gazetesinin manþeti çok ibretamizdi: "Esad'ýn altý oyuldu" 'Sevinçten etekleri zil çalýyordu' deyiþine örnek verin deseler, Sabah gazetesinin bu manþeti cuk oturur. "Sýfýr sorun"cular Kýbrýs'ta da her olumsuz geliþmede sevinçten etekleri zil çala çala kantocular gibi kýç sallayarak dans etmeye çok hevesliler. Deniz Üssü'ndeki patlamada olduðu gibi Neyse ki, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni diþleri kesemiyor. Fakat Kuzey Kýbrýs'ta kimin aday olacaðýndan kimin olmayacaðýna, kimin seçileceðinden kimin seçilmeyeceðine kadar her þeye kendileri karar vermek istiyorlar. Bu rezalet 50'li yýllardan beri böyle sürüp geliyordu ya, AKP bunun da fýcýrýný çýkardý. 'Sen geri çekil, sen öne çýk' talimatlarýyla güya KaKaTeCe'yi kalkýndýrýp uçuruyorlar. Þükrancýlar ve et-týrnakçýlar da bir makamcýk, bir koltukcuk uðruna bu hayasýz gidiþe çanak tutuyorlar. Ýþte iftar sofralarý okullara da sokuldu. Öðretmenlerimiz dýþýnda: 'Ne oluyor bre efendiler?' diyen olmadý. Zaten Ýlahiyat okullarý açma hazýrlýklarý daha önceden yapýlmýþtý. Bir tek 8-10 yaþýnda kýzcýklarýmýzýn baþlarýnýn türbanla sarmalanmasý kaldý geriye. Onu da baþarýrlarsa artýk gerçekten 'bir adým önde' olacaklar. Bu kadar zulmete katlanacak mýsýnýz ey Kýbrýslýtürkler?..

9 9 27 Temmuz 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ATEÞÝ AKLAYAN ASPARAGAS Sivas'ta hafýzaya saldýrýlýyor. Efendim, Madýmak otelinde hiç kimse yanarak ölmemiþ. Kurþunlanarak öldürülmüþ. Kindar, ayrýmcý, katledilenlerin hatýrasýný derinden incitici, ateþi ve dumaný aklayan bir asparagas. "Birbirilerini öldürdüler" demeye ramak kaldý. Sanki kurþunla öldürülmüþmüþ de sevgililerimiz, biz gizlemiþiz. Yanýk yokmuþ da var demiþiz. Biz 19 yýllýk bir yalanýn oyuncularýyýz, hakikat onlar. Bu güç nereden? Bu cüret? Bu kibir? Bu küstahlýk? Galibin gücü. Ýktidar savaþýný kazanmýþ, hakikat savaþýný da kazanmak isteyen galibin. Arþivlerden çýktýðýný öne sürdükleri kirli bilgileri, acýlý hafýzamýzý yok etmek için piþirip piþirip boca ediyorlar orta yere. Yerseniz. Hedef, maðdurun hafýzasýnýn, toplumun hafýzasýna dönüþmesini engellemek, galibin hafýzasýnýn "hakikat" olarak tescilini saðlamak Ali TOPUZ (Radikal) TARÝH 24 HAZÝRAN 2011 KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel Maðusa polisi tarafýndan gözaltýna alýndý... Gökçebel ile birlikte eylemci Derviþ Aygýn da mahkeme emriyle tutuklandý. KTOEÖS yönetimi sendika baþkanýnýn serbest býrakýlmasý için polise bir saat süre tanýdý... Aksi halde orta eðitimde tüm iþlemlerin durdurulacak, karne ve diplomalar verilmeyecek... Gözden kaçmayanlar... YILLANMIÞ SÝYASETÇÝLERÝN "AYIP" SORULARI Yýllarýn siyasetçisi iseniz, senelerce sözümona "sol" bir partide siyaset yapmýþsanýz ve halen yapmaya devam ediyorsanýz, artýk sorduðunuz sorularýn kalitesini yükseltmek zorundasýnýz. Çoluk çocuðun cevabýný bildiði sorularý sorarsanýz hem kendinize ayýp edersiniz, hem bize. Çok rica ederiz, "Bu ülkeyi kim yönetmektedir? UBP Hükümeti nerededir ve ne yapmaktadýr? Din ve siyaset algýsýnýn sýnýfsal bir mesele haline sokulmasý mý arzulanýyor?" sorularýný sormayýnýz artýk. DÝPNOT Türkiye'de 17 yaþýndaki B.K. isimli bir çocuða Balýkesir Çocuk Mahkemesi tarafýndan Facebook üzerinde Erdoðan'a hakaret ettiði için 11 ay 20 gün hapis cezasý verildi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC yavaþ yavaþ cazibe merkezi haline gelecektir. Dýþ ülkelerden yatýrým için bizlerle görüþenler vardýr." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL... GÖLGE ETME ASKERÝ BÖLGE ÝSTEMEYÝZ Aymarina bir Maronit Köyü. Þimdi adý Gürpýnar ve askeri bölge. Güneyde yaþayýp da köylerine dönmek isteyen Aymarinalýlar, bu taleplerini Derviþ Eroðlu'na ilettiler. Ne dedi Derviþ Bey: "Þu anda hemen yarýn gelin diyecek pozisyonda deðilim." Bu cümle sadece Eroðlu'nun deðil, Kýbrýslýtürklerin pozisyonunu da anlatýyor. Derviþ beyin Türk Ordusu'na "Gölge etme askeri bölge istemeyiz" diyecek hali mi var? NE GERÇEKLER GÖRDÜK ZATEN YOKTULAR "KKTC'nin varlýðý inkar edilemez bir gerçektir." Kemal DÜRÜST (Eðitim Bakaný) "Dün Halep'te yenilen hurmalar, þimdi bir yerleri týrmalar" Tayyip Erdoðan'ýn iktidardaki ilk yýllarýydý. Musa Kart arkadaþýmýz bir karikatürünü çizmiþti: Yumaða dolanmýþ bir kedi. Kýyametler koptu. Tayyip Bey hakaret davasý açtý. Musa yargýlandý. Kedi, iç ve dýþ kamuoyunun tepkisiyle beraat etti. Erdoðan'ýn o karikatüre verdiði tepki, sonralarý öðreneceðimiz karakterinin aynasýydý. Neme lazým! Nasýl bir karakter yapýsý olduðunu yazýp da baþýmý belaya sokmayayým. Kedinin beraatinden cesaret alýp fazla açýlmayayým. Bakarsýnýz KCK davalarý dizisinde PKK'li kediler ve kediciler dalgasý baþlatýlýr, kendimi bu sýcakta içerde buluveririm. Mav miyav kâr etmez, en az birkaç yýl yatarým.( ) Baþýnýz belada Sayýn Baþbakan. Yumaða dolanmýþ kedi karikatürüne kýzan zatý âliniz þimdi tam da o fotoðrafý veriyorsunuz. Kedi yumaktan kurtulmaya çalýþtýkça büsbütün dolanýr. Kurtulmasý için yardým etmeye çalýþanlara da panik içinde saldýrýr, týrmalar. Son zamanlarda hem sizin hem de yakýn kadrolarýnýzýn hali biraz ne yapacaðýný þaþýrmýþ bu kediyi andýrýyor.( ) Eski sözdür: Dün Halep'te yenilen hurmalar, GÜNÜN FOTOÐRAFI þimdi bir yerleri týrmalar. Dün Kürt sorununda atmadýðýnýz adýmlar bugün çýkmaz bir noktaya vardýrdý bizi. Yurt içinde hot zotla, yaðýp gürlemeyle, diktatörlüðü pervasýzlýðýyla iþleri bir süre daha idare edebilirsiniz ama dünyada iþler sizin emriniz, lütuflarýnýz, öfkeniz ve aklýnýzla yürümüyor. Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler, "þuraya seksen sekiz minareli bir cami oturtun, heykelleri yýkýn, tiyatrolarý kapatýn, dindar kindar nesiller yetiþtirin, üç çocuk yapýn, içki içmeyin, kürtaj cinayettir" vb. gibi buyruklarla yönlendirilemiyor. ( ) Körüklediðiniz, sonra da söndürmeyi baþaramadýðýnýz Suriye krizi nur topu gibi bir Suriye Kürdistaný'na gebe. Bence hiçbir mahzuru yok. Ama kendi Kürtleri ile kanlý býçaklý olan, Kürt yumaðýna dolanmýþ debelenen bir iktidar, kapýsýna býrakýlan bu bebeði ne yapacak?( ) Türkiye Kürtleri haklarýna kavuþmuþ olsalardý; Kürt halkýnýn haklarýný Kürtlerle birlikte savunanlar hapishanelerde süründürülmeseydi, bu gün Türkiye güçlü konumda olurdu. Basiretsiz Kürt politikasýnýn ve basiretsiz dýþ politikanýn vardýrdýðý nokta ortada. Þimdi aþaðý tükürsen sakal yukarý tükürsen býyýk. Çözüm yolunda acil adýmlar atmazsanýz, Irak Kürdistaný, Suriye Kürdistaný derken Türkiye Kürdistaný da devreye girecek. Arada yine insanlar ölecek. Ve gencecik ölülerin vebali günahý sýrtýnýzda olacak. Þimdi hýzlý bir U dönüþ yapmak gerekiyor. Oslo sürecine, Öcalan'la görüþmelere dönmek, kendi Kürtlerinden korkmamak gerekiyor. Çabaladýkça dolandýðýnýz yumaktan kurtulmanýn tek yolu bu. Yumaða dolanmanýn ne demek olduðunu bilen bir kedi olarak, size bir çift sözüm var Sayýn Baþbakan: Mi yavv! Umarým "bilinmeyen bir dille" konuþmamýþýmdýr. Gelecekte Kürtçe gibi Kedice öðrenmek de gerekebilir, aklýnýzda bulunsun. (Bu yazý OYA BAYDAR'ýn t24'te yayýmlanan "Baþbakan'a bir çift sözüm var: Mi Yavvv!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 27 Temmuz 2012 Cuma GÜNEYDEN... JÝNEKOLOG, EK MESAÝ UÐRUNA 11 SEZARYEN DOÐUMA GÝRDÝ Lefkoþa Rum kesimindeki Makarios Hastanesi'nde çalýþan bir jinekoloðun, ek mesai uðruna hafta sonu günlerinde 11 sezaryen doðuma girdiði ve yoðunluk yüzünden yaptýðý ihmaller sonucu, bir bebeðin hayatýný da tehlikeye soktuðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, söz konusu jinekoloðun Rum Saðlýk Bakanlýðý'na þikayet edilmek istendiðini, ancak Saðlýk Bakaný Stavros Malas'a, böyle bir mektup ulaþmadýðýný yazdý. Haberde, bahsi geçen jinekoloðun hastane personeline de kötü davrandýðý belirtildi. Balon balýðý turnuvasýnda ödüller daðýtýldý Yenierenköy Belediyesi 5. Geleneksel Karpaz Plaj Þenlikleri'nde sportif etkinlikler çerçevesinde düzenlenen Balon Balýðý yarýþmasý düzenlendi. Deniz yaþamýnda ve balýklar için zararlý olan bu balýðýn tüketilmesi amacýyla Yenierenköy Belediyesi sponsorluðunda, Yenierenköy Avcýlýk ve Atýcýlýk Birliði iþbirliðinde düzenlenen yarýþmada yaklaþýk 800 kilo balon balýðý avlandý. Zehirli olan bu balýðýn balýkçýya da BÝRÝNCÝ HAREKATIN YÖNETÝLDÝÐÝ KOMUTA BÝNASI RESTORE EDÝLDÝ Boðaz Sancaðý tarafýndan zaman zaman komuta yeri olarak kullanýlan ve Birinci Harekatýn baþýnda, Temmuz 1974 tarihleri arasýnda harekatýn yönetildiði komuta yeri olarak kullanýlan bina, o günlerin anýsýna yeniden tadil edilerek dün düzenlenen törenle açýldý. Binanýn açýlýþýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yaptý. Açýlýþa, Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük ve Türkiye nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça da katýldý. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK) tarafýndan aslýna uygun olarak tadil edilen bina Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Orman Dairesi Müdürü Ýrfan Tansel Demir, ülkenin yangýn tehlikesi yönünden çok kritik bir dönemde bulunduðunu yineleyerek, "her ne olursa olsun" ateþ yakmanýn yasak olduðunu hatýrlattý. Demir yaptýðý yazýlý açýklamada, hava sýcaklýðýnýn artýþ göstermesi, nem oranýnýn düþük seviyede seyretmesi ve rüzgârýn þiddetini artýrmasýyla yangýn tehlikesinin büyük oranda arttýðýna dikkat çekti. Demir, Meteoroloji Dairesi'nden alýnan bilgiler doðrultusunda bu hava þartlarýnýn bir süre daha devam edeceðini belirterek, bu nedenle sezon baþýnda alýnan ve halka duyurulan tedbirlere ek olarak yeni tedbirlerin süratle alýnmasýnýn büyük önem arz ettiðini kaydetti. Yangýnlarýn derhal orman yangýn hattý (ALO 177) ve (199)'a bildirilmesi gerektiðini ifade eden Demir, vatandaþlarýn elinde bulunan ve yangýn söndürmeye yarayan her türlü aracý kullanarak yangýna müdahale etmesini istedi. "Bunu yapmak hem yasa gereði, hem de vatandaþlýk büyük zararý olduðu belirtilirken, ilgili bakanlýk ve yetkililerin balýkçýlara bu konuda destek vermesi istendi. Birçok balýkçýnýn katýldýðý yarýþmada dün akþam ödül töreni düzenlendi. Ödül alanalra Yenierenköy Belediyesi tarafýndan para ödülü ve kupa verildi. Törende Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün ile Yenierenköy Avcýlýk ve Atýcýlýk Birliði Baþkaný Tolgay Alevkayalý birer konuþma görevidir" diyen Demir, yangýnlara karþý alýnan tedbirleri þöyle sýraladý: ORMANLAR ARAÇ TRAFÝÐÝNE KAPALI "Her ne olursa olsun ateþ yakmak kesinlikle yasaktýr. Ayný þekilde bu yasa gereðidir. Ýkinci bir düzenlemeye kadar ateþli pikniðe açýk yerlerde ateþ yakmak yasaklanmýþtýr. Yangýn tehlikesi yüksek olan ormanlardaki yol güzergâhlarý motorlu araç trafiðine kapatýlmýþtýr. Bu yollarýn giriþine konacak trafik iþaretleriyle giriþ engellenecektir. Ormana bitiþik arazilerde devam eden inþaat, yol, tarla, bahçe vs gibi her türlü faaliyetlerde çalýþtýrýlan araç, makine, kaynak ve kývýlcým çýkaran baþka aletler kullanýmýna azami dikkat gösterilecek; gerekirse faaliyetler ertelenecektir. Orman sahalarýnda her türlü araç yarýþlarý veya bu yarýþlara yönelik antrenmanlar iptal edilmiþtir. BAHÇE MOTORLARI VE ELEKTRÝK HATLARINA ÖNLEM Akaryakýt ile çalýþan bahçe motorlarýnýn yaparak, balon balýðýnýn zararlarý ile ilgili bilgi aktardýlar. Balon balýðý yarýþmasýnda ödül alanlar: Birinci; Mehmet Metni, Salih Tulga, Osman Sertsoy (51 adet), Ýkinci; Tolgay Alevkayalý, Aykan Kýzýlbora, Sonbil Çelebi (49 adet), Üçüncü; Mehmet Can, Levent Çýralý (36 adet). En büyük balýk; Enver Özkýran, Nahit Aydener, Ecevit Kýzýlbora, Harun Tavil. Özel ödül: Emre Özbayrak, Mert Özbayrak. içerisinde Boðaz Sancaðý nýn mücadele yýllarý ile Birinci Harekatý yansýtacak þekilde tarihe ýþýk tutacak hale getirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan açýlýþ törenine, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Adem Huduti, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, Ana Muhalefet CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti baþkanlarý, muharip dernekler, gaziler ve diðer yetkililer de yer aldý. ORMAN DAÝRESÝ'NDEN YENÝ YANGIN ÖNLEMLERÝ ATEÞLÝ PÝKNÝK KESÝNLÝKLE YASAK ORMANLAR ARAÇ TRAFÝÐÝNE KAPALI BAHÇE MOTORLARI VE ELEKTRÝK HATLARINA ÖNLEM yangýna sebebiyet vermemesi için her türlü tedbir mal sahipleri tarafýndan alýnacaktýr. Elektrik Kurumu elektrik hatlarýný devamlý suretle kontrol edecek, yangýna neden olabilecek aðaç dallarýna deðen hatlar temizlenecek, meydana gelen arýzalara anýnda müdahale edilecektir. Kara yollarýnýn, orman ve köy yollarýnda seyahat eden araç sürücülerinin kesinlikle yollara sigara izmariti ve sönmemiþ kibrit atmalarý yasaktýr. Hasat da kullanýlan araç ve gereçlerin yangýn tehlikesine karþý egzozlarýnýn iyi ve çalýþýr durumda olmalarý saðlanmalýdýr. Bu ayný þekilde yasa gereðidir." Demir, tedbirlerin alýnmasý hususunda ilgili tüm kurum, kuruluþ ve vatandaþlarýn birlikte çalýþarak iyi bir yangýn koruma ve yangýnlarla mücadele organizasyonu oluþturmasýnýn büyük önem arz ettiðine de vurgu yaptý. Demir, belirtilen yasaklarýn bir süre daha devam edeceðini belirterek, halka alýnan yasaklara karþý gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý teþekkür etti. ÇALINTI OTOMOBÝL PARÇALARI ARAP ÜLKELERÝNE SATILIYORDU Güney Kýbrýs'ta çaldýklarý araçlarý parçalayarak, parçalarýný Mýsýr ve diðer Arap ülkelerine satan iki Mýsýr uyruklu þahýs yakalandý. Simerini gazetesinin haberine göre, söz konusu þahýslar Limasol'a baðlý olan ve Ýngiliz Üsleri içerisinde bulunan "Ýpsona" bölgesindeki bir atölyede araçlarý parçalarken suç üstü yakalandýlar. Habere göre, söz konusu iki kiþinin yaný sýra, atölyenin sahibi olduðu belirtilen 50 yaþýndaki bir Kýbrýslý Rum da, çýkarýldýklarý Üsler Mahkemesince tutulandý. ATÝNA'DAN 2 KÝLO 300 GRAM UYUÞTURUCU GETÝRDÝ, TUTUKLANDI Rum polisinin önceki gün, Larnaka Havalimaný'nda, Atina'dan gelen 26 yaþýndaki bir Rum'un valizinde yaptýðý aramada, 2 kilo 300 gram hintkeneviri türü uyuþturucu bulduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, þahsýn tutuklandýðýný ve mahkemeye sevk edileceðini yazdý. DOLANDIRDIÐI KÝÞÝLERÝN 4,5 MÝLYONU KUMARA GÝTTÝ Bir denetim firmasýnda, özellikle Ýsrail'in elektronik kumarhane çeklerinin arþivlenmesinden sorumlu bir Rum'un, yatýrým vaadiyle kandýrdýðý 5 kiþiyi dolandýrdýðý ve aldýðý paralarý kumarda yediði bildirildi. Politis "4,5 Milyonu Kumarda Yedi" baþlýklý haberinde Hristos Evstathiu (37) isimli Rum'un döneminde yatýrým yaparak paralarýný ikiye katlayacaðý vaadiyle kandýrdýðý 5 Rum'dan aldýðý 4 milyon 500 bin Euro tutarýndaki parayla ortadan kaybolduðunu, hakkýnda kýrmýzý bülten çýkarýldýktan sonra tutuklanarak mahkemeye çýkarýldýðýný yazdý. Habere göre kandýrdýðý kiþilerden aldýðý paralarý kumarda kaybettiði anlaþýlan Evsthatiu hakkýndaki yargý süreci dün tamamlandý, hakkýndaki mahkeme kararý ise 1 Aðustos'ta açýklanacak. KORUÇAM ÝÇÝN BEDAVA OTOBÜS SEFERÝ Rum Bakanlar Kurulu'nun son toplantýsýnda, Koruçam'da ikamet edenler için, KKTC'den Güney Kýbrýs'a bedava otobüs seferi baþlatýlmasý kararý aldýðý bildirildi. Politis gazetesi, Koruçam için tahsis edilecek olan otobüsün 23 kiþilik olduðunu ve Özhan, Karpaþa ve Koruçam köylerinden yolcu alacaðýný yazdý. GAÜ'NÜN HÝNDÝSTAN ÜNÝVERSÝTESÝYLE ÝÞBÝRLÝÐÝNE MÜDAHALE RUM BASININDA Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Hindistan'ýn "College of Advance Technology" üniversitesi arasýnda imzalanan iþbirliði anlaþmasýnýn, Güney Kýbrýs'ýn müdahalesiyle karþýlaþmasý, Rum basýnýn da yer aldý. Simerini gazetesine göre; Hindistan'da görevli Rum Yüksek Komiseri Maria Mihail, söz konusu üniversiteye 16 Temmuz tarihinde bir mektup göndererek GAU ile iþbirliðine son verilmesini talep etti. KKTC'deki tüm üniversitelerin yasadýþý olduðunu savundu.

11 27 Temmuz 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. RUM MOTOSÝKLETLÝLER 3-5 AÐUSTOS'TA SINIR BOYUNCA SÜRÜÞ YAPACAK Rumlarýn 1996'da Derinya'da gerçekleþtirdikleri taþkýnlýklar ve sýnýr delme giriþimi sýrasýnda ölen Tasos Ýsak ve Solomos Solumu için Rum motosikletliler bu yýl da 3-5 Aðustos'da sýnýr boyunca motosiklet sürecek. Fileleftheros "Motosikletliler Ýsak ve Solomu'yu Unutmuyor... Bu Yýl Da 3-5 Aðustos'ta Aný Sürüþü" baþlýklý haberinde "Ýsak-Solomu Aný Ýnisiyatifi" nezaretinde yapýlacak etkinlik için dün basýn toplantýsý düzenlendiðini kaydetti. Haberde Rum motosikletlilerin 3, 4 ve 5 Aðustos'ta ara bölgeyi takip ederek gerçekleþtirecekleri sürüþün 5 Aðustos tarihinde, Paralimni meydanýnda düzenlenecek etkinliðin ardýndan, adý geçen iki Rumun mezarý baþýnda son bulacaðý belirtildi. Gazeteye göre hiçbir partiyle baðlantýlarý olmadýðýný açýklayan organizatörler, "unutmuyorum" sloganýyla gerçekleþtirilecek sürüþün özerkliðine dikkat çekerek, katýlýmcýlardan, kendilerine daðýtýlacak tek tip fanilalarý giymelerini istedi. Erdoðan'dan Suriyeli Kürtlere tehdit: "Suriye'de bir Kürt yapýlanmasýna eyvallah demeyiz" Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Batý Kürdistan'da Kürtlerin kendi topraklarýnda yönetime el koymasýna tehditle yanýt verdi. Erdoðan, "Kuzeyde oluþacak bir yapýlanma bizim için bir terör yapýlanmasýdýr. Bu oluþuma 'eyvallah' diyecek halimiz yok" dedi. Erdoðan þöyle konuþtu: "Türkiye'de ne yazýk ki malum medya Esed'in oradaki Kürtlere býrakarak terk ettiði yerleri, 'bir Kürdistan devleti kuruldu gibi yazmaya baþladýlar. Bizim PKK terör örgütüyle PYD'nin iþbirliðine sýcak bakmamýz mümkün deðil. Buradaki yapýlanma, Kürtlerin yapýlanmasý deðil, PKK terör örgütüyle PYD'nin bir yapýlanmasýdýr. Bu oluþuma 'eyvallah' edecek halimiz yok." KÜRTLERÝ TERÖRÝST ÝLAN ETTÝ Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nu Federal Kürdistan Bölgesi'ne göndereceðini söyleyen Erdoðan, Barzani'nin Suriye ordusundan firar eden Kürt gençlerine eðitim verdikleri yönündeki açýklamasýna da tepki gösterdi ve Batý Kürdistan'daki Kürtleri Tuðluk'tan tehdide yanýt: 'Çýlgýn Türk' edalarý akýldýþý! Demokratik Toplum Kongresi Eþ Baþkaný ve Van Baðýmsýz Milletvekili Aysel Tuðluk, Batý Kürdistan'daki Kürtlerin mücadelesini "devrimci atýlým" olarak deðerlendirdi. AKP Hükümeti'nin 'müdahale' tehdidine yanýt veren Tuðluk, 'Çýlgýn Türk' edalarý ile sonuç alýnamayacaðýný belirtti. Tuðluk, "AKP'ye ve Erdoðan'a geçmiþ olsun" dedi. AKP VE ERDOÐAN'A GEÇMÝÞ OLSUN! Tuðluk "Suriye'de yaþayan tüm halklarýn eþitlik temelinde kardeþçe bir arada yaþamasý ve Suriye'nin demokratik birliði þiarýyla gerçekleþen bu devrimci atýlýmý selamlýyoruz" dedi. AKP Hükümeti'nin Suriye politikasýný eleþtiren Aysel Tuðluk, þu ifadeleri kullandý: "AKP, baþýndan beri Suriye'de Kürtler bir hak kazanmasýn diye strateji geliþtirdi. Sünni Araplarla iliþki kurdular. Suriye muhalefetini Kürtlere karþý ajite ettiler. Bu politikalarý tutmadý. Suriye'deki Kürt özerkliðini baþta Türkiye olmak üzere herkes tanýmak zorunda. Oranýn nasýl yönetileceði, Kürtlerin karar vereceði bir þeydir. Suriye'deki bu durum, Kürtlerin ulusal birliðini Kuzeye de yayýlarak tüm parçalardaki Kürtlerin birleþme çalýþmasýna hýz katacaktýr. AKP'ye ve Erdoðan'a geçmiþ olsun." 'MEDYA VE DEVLET SURÝYE'DEKÝ GERÇEKLERÝ SAKLIYOR' Tuðluk, ana akým medyanýn ve devlet yetkililerinin Suriye'deki geliþmeleri doðru yansýtmadýðýna da dikkat çekti: "Türkiye kamuoyu ana akým medya ve devletin ideolojik "terörist" ilan etti. Erdoðan, "Þu ifadesi çok çirkin; 'Biz Kuzey Irak'ta bunlara eðitim verdik ve bu eðitim neticesinde þimdi onlarý geri gönderiyoruz' yaklaþýmlarý bu iþin farklý boyutlara doðru gittiðini gösteriyor. Buraya seyirci kalmak mümkün deðil." ERDOÐAN'A GÖRE KÜRTLERÝN BÝRLÝÐÝ YANLIÞ Batý Kürdistan'da yönetimi ele geçiren Kürtlere müdahale tehditleri savuran Baþbakan Erdoðan Kürtlerin birlik olmalarýna karþý çýktý: "Suriye Kürt Ulusal Konseyi oluþturulmasý yanlýþ bir yaklaþýmdýr!" Batý Kürdistan'da PKK'nin 'kamplaþmasýna' izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoðan, "Konuyla ilgili tedbirler alýnmaktadýr. TSK ve ilgili birimlerimiz çalýþmalarýný sürdürüyor. Suriye Kürt Ulusal Konseyi oluþturulmasý yanlýþ bir yaklaþýmdýr. Biz Suriye'de toprak bütünlüðünün parçalanmasýný istemiyoruz. Bizi kimse tahrik oyununa getirmeye çalýþmasýn. Atýlmasý gereken adýmlar geldiði zaman atýlacaktýr" dedi. (ANF) aygýtlarý aracýlýðýyla uyutuluyor. Orada yaþananlar 'Terör yuvasý kuruluyor' retoriðiyle ifade edilip, 'müsaade etmeyiz' sloganýyla efelenilecek bir durum deðildir. Suriye Kürdistaný'nda yaþananlar siyasal bir devrimdir. Yönetim BAAS diktatörlüðünden geri alýnýp halkýn kendisine geçmektedir." 'ÝÞGAL VE SAVAÞ ÝMALARI AKILDIÞI' Tuðluk, Türk devletinin müdahale tehdidine de yanýt verdi: "Kardeþ bir halkýn demokratik devrimine karþý tampon bölge, iþgal imalarý ile savaþ tamtamlarý çalarak, 'çýlgýn Türk' edalarý taslayarak karþý çýkmak irrasyonalizmdir. Suriye ve Irak Kürdistaný'nda özerk bölgeler oluþurken; bu meseleyi demokratik ve barýþçýl bir biçimde çözüp Kürt sorununu tarihe gömmeliyiz." (ANF) Rum okullarýnda açlýk Öðretmenler bedava sandviç daðýtýlmasýný istedi "Aileler çocuklarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlayamýyor 7 bin 500 olan fakir öðrenci sayýsýnýn kriz nedeniyle ikiye katlanmasý bekleniyor " Ekonomik krizin pençesinde bulunan Güney Kýbrýs'ta, halen 7 bin 500 fakir öðrenci bulunduðu ancak krizle birlikte bu sayýnýn bu yýl ikiye katlanmasýnýn beklendiði haber verildi. Alithia, Güney Kýbrýs'taki pek çok okulda açlýðýn kendini göstermekte olduðu, yetersiz beslenen öðrencilere bedava sandviç daðýtýlmasýný talep eden öðretmen sayýsýnýn da gün geçtikçe arttýðýna iþaret etti. Rum okullarýndaki mevcut fakir öðrenci sayýsýnýn 7 bin 500 olduðunu, kriz nedeniyle bu yýl bu sayýnýn ikiye katlanmasýnýn beklendiðine iþaret eden gazete, ilkokullardaki fakir öðrenci sayýsýný, okul aile birliklerinin; 3 Rum Yönetimi'nin mali yapýlandýrmasý çerçevesinde, adadaki temaslarý devam eden Troyka temsilcilerinin önceki gün, Rum Yönetimi'nden, eþel mobil ödeneði ile 13. maaþlarýn kaldýrýlmasý ve kamu çalýþanlarýn maaþlarýndan yüzde 15, emeklilik maaþlarýndan da yüzde 10 oranýnda kesinti yapýlmasýnýn dýþýnda, Rum Elektrik Ýdaresi'nin (AÝK), Telekomünikasyon Ýdaresi'nin (CYTA) ve Limanlar Ýdaresi'nin özelleþtirilmesini de istediði bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Senaryolar Daha Ürkütücü... Troyka AÝK, CYTA ve Limanlar Ýdaresi'nin Özelleþtirilmesini Ýstedi" baþlýðýyla manþetten aktardýðý haberinde, Troyka temsilcilerinin dün, sendikalarla görüþerek, eþel mobil ödeneðinin kaldýrýlmasý, emeklilik yaþýnýn yükseltilmesi, kamu sektöründeki iþleyiþ giderlerinin azaltýlmasý ve birtakým yapýsal tedbirler alýnmasý taleplerini ortaya koyduðunu yazdý. BÜTÇE AÇIÐI 1 MÝLYAR EURO Gazete, Troyka'nýn mali çöküþün giderek arttýðý ve yýlý bütçe açýðýnýn 1 milyar Euro civarýna olacaðý deðerlendirmesinde bulunduðunu yazdý. Troyka'nýn bu tezlerinin tepkilere neden olduðunu belirten gazete, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn dün, Troyka'nýn bu görüþleriyle ilgili bilgilendirildiðini ve Rum Yönetimi adýna, Troyka'nýn istediði bu tedbirlere karþýlýk bazý kýrmýzý çizgiler belirlendiðini kaydetti. Gazeteye göre Rum Yönetimi, Troyka'nýn eþel mobilin ve 13. maaþlarýn kaldýrýlmasý ile emeklilik maaþlarýndan ve kamu çalýþanlarý maaþlarýndan kesinti yapýlmasýný kabul etmeyecek. PARTÝLERDEN VERYANSIN... Gazete, bir diðer haberinde ise, Rum siyasi partilerin Troyka'nýn talep ettiði tedbirlerle ilgili bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle "veryansýn" ettiklerini ve en kýsa zamanda bilgilendirme istediklerini yazdý. Habere göre DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, Rum Hükümeti'nin, Troyka'nýn bin 859, Rum Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Ýlköðretim Dairesi'nin ise; 3 bin 780 olarak verdiðini belirtti. Gazete, Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn fakir öðrencilere verdiði desteðin çok az olduðunu kaydeden okul aile birliklerinin, bu konunun ele alýndýðý salý günkü Rum Meclisi Eðitim Komitesi'nde; önümüzdeki ders yýlý için kapsamlý bir eylem planý oluþturulmasýný talep ettiðini yazdý. Gazete, "Artan iþsizlik çoðu aileyi ekonomik sýkýntýya soktu. Bu aileler artýk mali sorunlarýyla baþa çýkamýyor ve çocuklarýnýn temel ihtiyaçlarýný dahi karþýlayamýyor" ifadesini de kullandý. Troyka'dan "korku senaryolarýna" devam... Sýrada AÝK, CYTA ve Limanlar Birliði'nin özelleþtirmesi var Hükümetten 13. maaþýn kaldýrýlmasýna ve maaþ kesintilerine "hayýr" partilerle görüþeceðini bilmesine raðmen, birleþik bir siyasi diyalog belirlemek hedefiyle, herhangi bir bilgilendirme yapmadýðýný söyledi. EURO. KO Baþkaný Dimitris Þilluris ise, Hükümetin partilerle diyaloðunu, Troyka'nýn tedbirlerinin hayata geçirilmesinin ardýndan mý baþlatacaðý sorusunu sordu. Þilluris, bu tedbirlerin ortaya çýkmasýndan Hükümeti sorumlu tuttu. DÝKO Basýn Sözcüsü Fotis Fotiu da, Troyka'nýn gün ýþýðýna çýkan tedbirlerinin "kabus gibi tedbirler" olduðunu ve siyasi liderliðin karanlýða gömüldüðünü kaydetti. Simerini gazetesi ise, "Troyka Diþlerini Gýcýrdatýyor" baþlýklý manþet haberinde, Troyka'nýn tedbirlerinin gün ýþýðýna çýkmasýyla, Rum Menkul Kýymetler Borsasý'nda (HAK) büyük kayýp yaþandýðýný yazdý. Haberde, banka hisselerinin, borsadaki düþüþün akabinde "battýðý" belirtildi. Ayný gazete, bir diðer haberinde de, Rum Bakanlar Kurulu'nda dün, Rum Yönetimi'nin üst düzey yetkililerinin maaþlarýndan, gönüllü olarak yüzde 10 oranýnda kesinti yapýlmasýna devam edilmesi kararýnýn alýndýðýný yazdý. MARFÝN LAÝKÝ, ÇÝNLÝ YATIRIMCILARLA TEMAS YAPILDIÐI HABERLERÝNÝ TEYÝT ETTÝ Öte yandan Politis gazetesi, Marfin Laiki Bankasý'nýn, Çinli yatýrýmcýlarla birtakým temaslar yapýldýðý haberlerini doðruladýðýný yazdý. Habere göre banka, Çinli yatýrýmcýlarla bazý istiþareler yaptýklarýný, ancak açýklamaya deðer herhangi bir sonuç elde edemediklerini ifade etti. KOT BÜROLARINDAN ÇOÐUNU KAPATMA KARARI ALDI Gazete, bir diðer haberinde ise, Rum Turizm Örgütü'nün (KOT), yurtdýþýndaki 23 bürosundan birçoðunu, ekonomik kriz yüzünden kapatma kararý aldýðýný yazdý. Haberde, KOT'a ait 23 büronun iþleyiþ giderlerinin yýllýk 7,7 milyon Euro olduðu ve KOT'un, mevcut bütçesiyle bu giderleri artýk karþýlayamayacaðý belirtildi.

12 12 Günün Manisi Pademin çifdelisi Sarmaþdolaþ ikisi Evveli isdemezdi Þimdi oldu delisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Mülk Yazýlarý Gökler ve Yer Allah'tan Baþkasýna mý Kalacak? Recep Ýhsan Eliaçýk ÝNÞA YAYINLARI 27 Temmuz 2012 Cuma ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Kanun kanun olduðu için deðil, hak ve adalete hizmet ettiði için güç ve deðer kazanýr." H.W. Beecher Gittin sonunda Hiç gelmeden gittin yaðmursuz mevsimler gibi Bir hayaldin sen eski soluk resimler gibi Bir gelinin gözyaþýna karýþan gümüþten simler gibi Latif Þimþek "Gittin demek" adlý þiirinden Geleneksel Karpaz Plaj Þenlikleri nde frekans esti Yenierenköy Belediyesi ve Mr. Gag & final Organizasyon iþbirliðinde gerçekleþtirdiði 5. Geleneksel Karpaz Plaj Þenlikleri'nin 8'inci gecesinde Grup Frekans vardý. Pazar günü yapýlan Balon Balýðý ve Satranç Turnuvasý ödüllerinin ardýndan þenliklerde Grup Frekans sahne aldý. Ülkemizin baþarýlý gruplarýndan Frekans, izlemeye gelenlerden tam not aldý. Coþkulu geçen konserde Grup kendi bestelerinden "Deðmez Mi" ve "Papatyalar" parçalarý özellikle büyük ilgi gördü. Baþarýlý geçen konserde Frekans'a teþekkür plaketini Yenierenköy Belediye Meclis üyesi Haþim Baykurt takdim etti. yapýlýyor. Juri baþkanlýðýný Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan'ýn yapacaðý gecede konuk dansçýlar Kýbrýs yetenek birincileri Asya ve Sergen olacak. Yarýþmada sahne alacak diðer konuk ise Ýngiliz sanatçý Dina olacak. Þenliklerde bu akþam Yetenekler Yarýþýyor Karpaz Plaj Þenlikleri'nde bu akþam Karpaz'da Yetenekler Yarýþýyor adlý yarýþma bu yýl ilk kez Çin danslarý gösterisi büyük ilgi uyandýracak Þenliklerde yarýn akþam (28 Temmuz cumartesi) Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ve "The Genex" Soykýrýmýn 100. Yýldönümünde Vizyona Girecek Ermeni soykýrýmýný konu alan "The Genex", soykýrýmýn 100. yýldönümünde, 24 Nisan 2015'te izleyiciyle buluþacak. Ermeni soykýrýmýnýn ele alýnacaðý "The Genex" adlý filmin 24 Nisan 2015'te gösterime girmesi planlanýyor. Gerilimtarih türündeki filmde soykýrým sýrasý ve sonrasýnda Anadolu Ermenilerinin paralarýna el koymakla suçlanan Alman bankalarýna karþý yürütülen hukuk savaþý ele alýnacak. Los Angeles merkezli "Edgeart Entertainment" adlý prodüksiyon þirketi tarafýndan gerçekleþtirilecek filmin yönetmenliðini Ermeni kökenli yönetmen Sevada yapacak. Filmin senaryosu Alan Katz tarafýndan hazýrlanýyor. 24 Nisan 2015'te gösterime girecek olan filmde rol alacak oyuncularýn 2013 içinde belirleneceði açýklandý. Filmde, 1869 Kütahya doðumlu Ermeni rahip ve müzikolog Gomidas Vartabed'in (Soðomon Soðomonyan) 1913'te bir Alman bankasýnda açtýrdýðý hesaptan yola çýkýlarak, Alman bankalarýnýn soykýrým sýrasýnda ve sonrasýnda Anadolu Ermenilerinin paralarýna el koyduðu temasý iþlenecek. Bu öyküden yola çýkýlarak günümüzde bir Amerikalý avukatýn "güçlü ve çok uluslu" olarak tanýmlanan bankaya karþý verdiði hukuk mücadelesi anlatýlacak. Bazý diaspora kuruluþlarý, "1915 sonrasý Anadolu Ermenilerine ait 30 ton altýna el koyduklarý" gerekçesiyle geçtiðimiz yýllarda Deutsche Bank ve Dresdner Bank'tan davacý olmuþlardý. Davanýn takipçisi kuruluþlar, Almanya'nýn olaylarda sorumluluðu bulunduðunu, dönemin Berlin yönetiminin Berlin-Baðdat tren yolunun inþasý için, çoðu sonradan Suriye çöllerinde ölen yüzbinlerce Ermeniyi köle olarak kullandýðýný savunuyor. adamýzda bulunan Çin Halk Danslarý gösterisi var. Büyük bir beðeni ile izlenmesi beklenen 35 kiþilik ekibin büyük ilgi uyandýrmasý da bekleniyor. Saat 21.30'da baþlayacak programda Yenierenköy Belediye Orkestrasý ve Þevket Þumrut da sahne alacak. 29 Temmuz Pazar akþamý sona erecek þenliklerde süprizlerin yaný sýra Gazi Set ve Güzelyurt Geliþim orkestrasý elemanlarýndan oluþacak Grup Karma konseri var. DANCE FEST 2012 GAÜ SAHNESÝNDE Ernest'in 113'üncü doðum günü Hemingway'in müdavimleri arasýnda yer aldýðý "El Floridita"da hazýrlanan kokteyl için 88 þiþe beyaz rom, kilolarca buz ve limon kullanýldý Kübalýlar, yüzlerce kiþiye daðýtýlan dev bir kokteylle ünlü yazar Ernest Hemingway'in 113'üncü doðum gününü kutladýlar. Hemingway'in müdavimleri arasýnda yer aldýðý "El Floridita"da hazýrlanan kokteyl için 88 þiþe beyaz rom, kilolarca buz ve limon kullanýldý. Daiquiri kokteylinin hazýrlanmasýnda 30 dolayýnda barmen görev aldý. 275 litrelik kokteyl daha sonra bin 466 bardaða doldurularak daðýtýldý. "Guinness Rekorlar Kitabý" temsilcileri de rekor denemesini baþtan sona izledi. Hemingway Küba'da büyük saygý görüyor. Hemingway onuruna edebiyat festivalleri düzenleniyor, para basýlýyor, müzeler faaliyet gösteriyor. Hemingway, aralarýnda "Yaþlý Adam ve Deniz"in de bulunduðu bazý kitaplarýný Küba'da kaleme almýþtý. Küba'dan ayrýldýktan sonra pençesine düþtüðü alkol baðýmlýlýðýyla mücadele eden Hemingway, 2 Temmuz 1961'de, 62'nci doðum gününe birkaç gün kala intihar ederek hayatýna son vermiþti. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatlarý Yüksekokulu Dans Okulu Stage School ev sahipliðinde Dance fest 2012 düzenleniyor. "Þimdi Dans Zamaný" sloganý ile otoriteler tarafýndan 2010 yýlýnýn En Baþarýlý Dans Eðitim Merkezi seçilen Türjkiye Üniversiteler Arasý Dans Þampiyonu ve uluslararasý yarýþmalarda farklý dans kategorilerinde birincilikleri KKTC'ye getiren GAÜ Sahne Sanatlarý Stage School yanýnda gecede Dance Base ve Golden Step dans okullarý da sahne alacak. Dance Fest 2012 ile GAÜ Sahne Sanatlarý Dans Okulu Stage School, Dance Base ve Golden Step farklý yaþ gruplarý ve farklý kategorilerde dans performanslarý ile dans sever ve sanat severlere unutulmaz bir gece yaþatmaya hazýrlanýyor. GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde 31 Temmuz 2012 Salý günü saat 20.00'de gerçekleþecek Dance Fest 2012 ücretsiz olarak izlenebilecek. Sahne Sanatlarý Dans Bölümü Öðrenci Aday Baþvurularý Devam Ediyor Konuyla ilgili GAÜ'den yapýlan açýklamada kadrosunda dünyaca ünlü Türk ve Rus dans otoriteleri, sanatçýlar ile akademisyenler bulunan Sahne Sanatlarý Dans bölümünün iki yýllýk ve dört yýllýk akademik programlarýna öðrenci adaylarýnýn baþvurularýnýn devam ettiði belirtildi.

13 27 Temmuz 2012 Cuma 15 DOÐALGAZ ÝHALESÝNDE ÝKÝ RUS ÞÝRKET Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, Güney Kýbrýs'ýn tek yanlý ilan ettiði Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB) doðalgaz arama çalýþmalarýnýn ikinci turuna katýlmak isteyen þirketler arasýnda iki de Rus þirketin bulunduðunu açýkladý. Haravgi gazetesinin haberine göre, Rusya'ya gerçekleþtirdiði ziyaret sýrasýnda yaptýðý açýklamada Markulli; ikinci tur doðalgaz ihalesine katýlma yönünde istek belirten 29 þirket arasýnda iki de Rus þirketin bulunduðunu, bu þirketlerin "Novatec Overseas Exploration and Production ve Fransýz þirketi Total ortaklýðý ile Gazprom bankasýyla iliþkili olan GBG Global Resources BV " þirketleri olduðunu söyledi. Markulli; "hiçbir ülkenin yada þirketin Türkiye'nin tehditlerine boyun eðmeyerek geri adým atmamasýndan ötürü duyduðu memnuniyeti dile getirirken, konuyu Rus meslektaþý Sergey Lavrov'la da ele aldýklarýný" ifade etti. Markulli, ihale sürecinin 2012 yýlý sonuna kadar tamamlanmasýnýn öngörüldüðünü de vurguladý. RUSYA GÜNEYDE ASKERÝ ÜS KURMAYACAK Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli; Rusya'nýn Güney Kýbrýs'ta askeri üs kuracaðý yönündeki haberleri yalanladý. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Markulli'nin Moskova'da gerçekleþtirdiði temaslar çerçevesinde Rus meslektaþý Sergey Lavrov'la görüþtüðünü ve iki bakanýn görüþme sonrasýnda düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda sorularý yanýtladýðýný yazdýlar. Habere göre Markulli ve Lavrov açýklamalarýnda, Güney Kýbrýs ile Rusya arasýndaki iliþkilerin çok iyi bir düzeyde olduðuna vurgu yaparak, Rusya'nýn Güney Kýbrýs'ta askeri üs kurmasý konusunu yalanladýlar. MACKENZY SAHÝLÝ "VASÝLÝK"TEN LARNAKA BELEDÝYESÝ'NE DEVREDÝLÝYOR Rum Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesindeki "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði" Kýbrýs Türk malý olan Larnaka'daki MacKenzy sahilinin Larnaka Belediyesi'ne devredileceðini haber verdi. Fileleftheros haberi "MacKenzy Belediyenin Eline... Ýdaresi Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliðinden Çýkartýlýyor... Gayrý Meþruluðun Kaldýrýlmasý ve Sorunlarýn Çözüm Yolu Açýlýyor" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazete Rum Yönetimi, Baþsavcýlýk, "Kýbrýs Türk Mallarýný Ýdare Birimi" ve Larnaka Belediyesi'nin MacKenzy sahilinin idari statüsünü deðiþtirmek için iþbirliði yaptýðýný, bahse konu bölgenin idari statüsünün deðiþtirilmesinin büyük önemi bulunduðunu çünkü yüz milyonlarca Euro'luk kalkýnma etkisi yapacaðýný yazdý. Gazete edindiði ve Larnaka Belediyesi'nden üst düzey bir yetkiliye doðrulattýðý bilgilere dayanarak MacKenzy sahilinin idaresinin, bugün uhtesinde bulunduðu Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði yerine Larnaka Belediyesi'ne verilmesi meselesinin bir süredir gündemde olduðunu belirtti. TANIK BÖYLE MÝ KORUNUR? Rum polisinin tanýk koruma programýnda tuttuðu Rumlarýn, 24 saat gözetim altýnda tutulduklarý evlerden kaçtýklarý, dost, aile, tanýdýklarý tarafýndan ziyaret edildikleri, gizli evlerde partiler verdikleri bildirildi. Politis "Güya Tanýklarýn Tutulduðu Gizli Yerlerle Ýlgili Komiklikler" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde polisin; Fanos Hacigeorgiu ve Yorgos Zavrandona isimli Rumlarýn tutulduðu gizli evleri ifþa ettiði gerekçesiyle bir muhabirinin peþine düþtüðünü yazdý ve yine polis kaynaklarýna dayanarak; tanýklarýn tutulduðu evlerde yaþananlarý lanse etti. Habere göre günde 24 saat denetim altýnda tutulan tanýklar, mahkemeye çýkarýldýktan sonra araçlara bindirilerek doðrudan gizli evlere götürülüyorlar. Bu kapsamdaki bir tanýk en az 6 defa tutulduðu evden kaçtý. AB'nin, dönem baþkanlýðý nedeniyle kullanýlmak üzere verdiði ve Rum Polisi Çevik Kuvveti'nde tutulan lüks makam otolarýnda, tanýklarýn þoförlerle yan yana oturduðu görüldü. Polis nezaretinde tutulduklarý gizli evlerde tanýklarýn eþ-dost akrabalarý tarafýndan ziyaret edildikleri, evlerde parti düzenledikleri ve hatta kendilerinden mesul polislerle birlikte dýþarý yemeðe gittikleri de belirtiliyor. POLONYA DAYANIÞMA SENDÝKASI DAÜ'DE- Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Polonya Dayanýþma Sendikasý arasýnda uygulanan Öðretmen Deðiþim Programý kapsamýnda, KKTC'ye eðitim amaçlý gelen Polonyalý öðretmenler Doðu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) de ziyaret etti. Üniversiteyi tanýmak amaçlý gerçekleþtirilen ziyarette üniversiteyi gezen konuklar DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak'ý da ziyaret ederek bilgi aldý. Ziyaret sýrasýnda Prof. Dr. Öztoprak, DAÜ hakkýnda geniþ bilgiler vererek, DAÜ'nün dünya üniversiteleri arasýndaki yerinden, eðitim kalitesinden ve akreditasyon çalýþmalarýndan bahsetti. Ziyarete DAÜ Öðrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ülker Vancý Osam ve Öðrenci Ýþleri ile Biliþimden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Mustafa K. Uyguroðlu da eþlik etti. DAÜ'ye hayran kaldýklarýný dile getiren konuklar DAÜ'nün baþarýlarýný takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

14 27 Temmuz 2012 Cuma LONDRA OLÝMPÝYATLARI BAÞLIYOR Londra Olimpiyatlarý, resmi açýlýþtan 2 gün önce baþlayan futbol dýþýndaki müsabakalarla bugün baþlayacak. Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da yarýn baþlayacak 30. Yaz Olimpiyat Oyunlarý, 12 Aðustos'ta sona erecek. Oyunlarda yarýþmalarýn ilk gününde okçuluk müsabakalarý yapýlacak. Bu dalda erkekler bireysel, bayanlar bireysel, erkekler takým ve bayanlar takým sýralama atýþlarý yapýlacak. Bayanlar bireysel sýralama atýþlarýnda, milli sporcu Begül Löklüoðlu yarýþacak. Löklüoðlu'nun, bu yýlki Dünya Salon Okçuluk Þampiyonasý'nda 6'ncýlýðý, 2006 Avrupa Salon Okçuluk Þampiyonasý'nda ise gümüþ madalyasý bulunuyor. Okçulukta yarýnki sýralama atýþlarýnýn saatleri TSÝ þöyle: Erkekler bireysel Erkekler takým Bayanlar bireysel Bayanlar takým OYUNLARA RENKLÝ AÇILIÞ 2012 Londra Olimpiyatlarý, TSÝ 23.00'de resmen açýlacak. Sanat direktörlüðünü 8 dalda Oscar kazanan "Slumdog Milyoner" filminin yönetmeni Danny Boyle'un yaptýðý açýlýþ töreninde, Olimpiyat Stadý'nýn içine koyun, at, inek, keçi, ördek, kaz, tavuk gibi çiftlik hayvanlarýnýn yer alacaðý örnek bir Ýngiliz köyü kurulacak. Dünya genelinde yaklaþýk 1 milyar kiþinin izlemesinin beklendiði açýlýþ töreninde 10 bin gönüllü görev yapacak. 27 milyon sterlin harcanarak hazýrlanan açýlýþ töreninde, efsanevi müzik grubu Beatles'in üyesi Paul McCartney'nin de aralarýnda bulunduðu ünlü sanatçýlar sahne alacak. Maliye Bakanlýðý'na Savcýlýktan þamar Þoför okulu açmak isteyen Ýlmiye Ufak'ýn Þoför Okullarý Birliði'ne üye olmasýný þart koþan Maliye Bakanlýðý'na savcýlýk zehir zemberek bir yanýt verdi... Savcýlýk, "Bu davada sizi savunamam" dedi... Afrika (Özel)- Þoför okulu açmak isteyen Ýlmiye Ufak isimli vatandaþýmýza Maliye Bakanlýðý, önce KKTC Þoför Okullarý Birliði'ne üye olma þartýný getirince, konu mahkemelik oldu. Üye kaydý için kendisinden 20 bin lira talep edilen Ýlmiye Ufak, avukatý Hasan Yücelen vasýtasýyla mahkemeye baþvurdu ve Maliye Bakanlýðý aleyhine dava dosyaladý... KKTC Baþsavcýlýðý 4 Temmuz 2012 tarihli bir yazýyla Maliye Bakanlýðý'na görüþünü bildirdi, derneðe üyelik þartýnýn anayasaya aykýrý olduðunu açýkladý ve "Bu durumda sizi savunamam" dedi. Maliye Bakanlýðý'nýn henüz dikkate almaya yanaþmadýðý savcýlýðýn yazýsý aynen þöyle: Sayýn Ahmet Havutçu, Müsteþar, Maliye Bakanlýðý, Lefkoþa. Yukarýda sayý ve ünvaný verilen davadaki talep, olgular ve Bakanlýðýnýz tarafýndan gönderilen tüm bilgi ve belgeler incelendikten sonra davayla ilgili görüþüm aþaðýda belirtildiði gibidir: Dava ve ekindeki bilgi ve belgelerden görüldüðü gibi davacý tarihinde Maliye Bakanlýðýna yaptýðý bir dilekçe ile þoför okulu açma izni talep ve müracaatýnda bulunmuþ ve K.K.T.C. Þoför Okullarý Birliðine kayýt olduðunu gösteren belge dýþýnda yasal olarak sunmasý gereken belgeleri de müracaat ekinde sunulmuþtur. Ancak, izin talep dilekçesi ekinde K.K.T.C. Þoför Okullarý Birliðine üye olduðunu gösteren belge olmadýðý ve/veya sunulmadýðý sürece müracaatýnýn deðerlendirilmeye alýnamayacaðý davacýya bildirilmiþtir ve davacý bu nedene dayanarak dava açmýþtýr. Var olan olgular ýþýðýnda yasal mevzuat incelendiðinde Anayasanýn 129. maddesi kamu kurum niteliðindeki meslek örgütlerinin yasayla kurulabileceðini 33. maddenin 2. fýkrasý ise hiçbir yurttaþýn herhangi bir derneðe üye olmaya ve/veya bir dernekte üye kalmaya zorlanmayacaðý kuralýný getirmiþtir. Ýþbu kural yürürlükte olduðu sürece Anayasanýn bu kuralýna aykýrý yasal düzenleme getirilemez. Hal böyleyken Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasasý altýnda yürürlüðe konan þoför okullarý ile ilgili esas ve kýstaslarý düzenleyen tüzükte yapýlan bir deðiþiklikle þoför okulu açma izni talebinde bulunulurken dilekçe ekine kamu kurum niteliðinde olmayan 6/61 sayýlý Birlikler ve Dernekler Yasasý altýnda oluþturulan 19 K.K.T.C. Þoför Okullarý Birliðine üye olduðunu gösteren belgenin eklenmesi koþulunu getirmiþtir ki, yukarýda belirtilen Anayasanýn 33. maddesinin 2. fýkrasýnda belirtilen hiçbir yurttaþ herhangi bir derneðe üye olmaya ve/veya bir dernekte üye kalmaya zorlanamayacaðý kuralýna ters ve aykýrý bir düzenlemedir. Kaldý ki henüz izin alýp kaydý yapýlmayan baþka bir anlatýmla henüz hayat bulmayan bir þoför okulunun þoför okullarý birliðine kaydý nasýl olabilir? Ayrýca, yasa altýnda kurulan Mukayyitliðin þoför okulu açma izni verirken hiçbir kamu kurum niteliðine haiz olmayan ve 6/61 sayýlý Birlikler ve Dernekler Yasasý altýnda kurulan bir birliðe üye koþulu aranmasý da kamu yönetimi ilkesi ile baðdaþmamaktadýr. Yukarýda belirttiðim nedenlerden hareket ederek iþbu davada yasal müdafaamýzýn olmadýðýný konu mevzuatýn en erken bir sürede Anayasaya uygun hale getirilmesi gerektiði ni aksi takdirde davanýn mevcut yasal düzenleme ile ileri götürülmesi halinde dava sonucunda devletin masraf ödeme ile karþý karþýya kalacaðýný belirtir saygýlar sunarým. Gülser Akanyeti Kýdemli Savcý KKTC Baþsavcýsý adýna Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlân Aþaðýda tarif edilen mallarýn ibraz edilen koçanlarda sahibi olarak görülen Beyarmudu sakinlerinden Beliz Karabýyýklý Ali Paþa n/d Ali Kerim Paþa terekesinin tereke idare memuru olup bu mallara yeniden koçan almak için Magosa Kaza Tapu Dairesine dilekçe vermiþtir, Dilekçe No: D(Ö.K 566/2012) Bu mallar üzerinde hak iddia eden veya mallarýn ipotek veya herhangi bir haciz veya herhangi bir taþýnmaz mal yükümlülüðü tahtýnda hak iddia eden kiþi veya kiþilerin bu ilânýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 30 gün içinde yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý veya haklarýnýn kaydý için Magosa Kaza Tapu Dairesine sebep göstermesi veya bilgi vermesi gerektiði duyurulur. Tarih: 16/7/2012 Malýn Tarifi Kasaba Kayýt P/Harita Parsel Mevki Malýn Cinsi Dön. Ev. A.K. Hisse Beyarmudu 729 XXXII/5912 Diodpllo Talra Bütün BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum Ýnþaat ustasý aranýyor. Tel: "Wedding by Arkadaþ" isimli bahçemizde niþan, nikah, sünnet ve tüm müzikli toplantýlarýnýzda hizmetindeyiz SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: ELEMAN ARANIYOR Pizza-Pizza Restorantta çalýþmak üzere Fast Food alanýnda tecrübeli, esnek çalýþma saatlerine uyabilen, takým çalýþma ruhuna sahip; *Motorla servis daðýtým elemaný, (Lefkoþa civarýný iyi bilen, KKTC motor ehliyetine sahip) *Restorant içi servis elemaný alýnacaktýr. Maaþ tatminkârdýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat Tel: Adres: Önder Alýþveriþ Merkezi 2.kat Sosyal Sigortalar Karþýsý PÝZZA PÝZZA RESTORANT AYZER EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da full ekstralý, bahçeli, garajlý lüks villa Gönyeli'de kat yeni daire Stg. Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý Gönyeli'de bahçeli, garajlý Türk malý villa Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat daire Stg. Kýbrýs gazetesi karþýsýnda 2+1 eþyalý daire kiralýktýr / Satýlýk minibüs TDB 756 plakalý minibüs Girne-Lefkoþa "T" izniyle birlikte satýlýktýr Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: SATILIK GÝTAR Bass Gitar, Yamaha TRB Cuse ile beraber 1000 Euro. Tel:

15 Kaymaklý sahaya iniyor Telsim Süper Lig takýmlarýndan Küçük Kaymaklý da resmi sezon açýlýþýný yarýn yapýyor. Bu sezon teknik direktör Enver Sedat ile anlaþan Küçük Kaymaklý'da hedef her iki kupada da þampiyonluk. Kaymaklý takýmý bir süreden beridir çalýþmalara baþlamýþ ve kadroda düþünülen oyuncularla güç çalýþmalarý yapýlmýþtý. Açýlýþ yarýn saat 18.00'de Atilla Topaloðlu Sahasý'nda yapýlacak. Hamitköy'de 3. genel kurulda da baþkan bulunamadý. Bu akþam 4. genel kurul için baþkan adayý aranýyor... Hamitköy sahipsiz kaldý! n Telsim Süper Lige bu yýl yine merhaba diyen Hamitköy'de son baþkan Emir Miþ'in aday olacaðý açýklanmýþtý. Ancak üyelerden gerekli desteði görmeyen Miþ adaylýðýný geri çekti... Geçtiðimiz yýl baþarýlý bir sezon geçirerek Telsim Süper Ligi'ne yükselen Hamitköy'de baþkanlýk krizi bir türlü çözülemiyor. Çarþamba akþamý 3'ncü kez yapýlan genel kurulda baþkan adayý çýkmayýnca kriz devam etmiþ oldu. Bu sezon Telsim Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Hamitköy'ün bir diðer probleminin de yapýlan genel kurullara katýlýmýn çok az olmasý ve üyelerin gereken ilgiyi göstermemesi oldu. Hamitköy'de genel kurul 4'ncü kez bu akþam yapýlacak. Hamitköy bu akþamki genel kurul için baþkan adayý arýyor. Londra Olimpiyatlarý'ndan haberler 9 atlet dopingli çýktý Londra Olimpiyat Oyunlarýnda, 1500 metrenin madalya adaylarýndan biri olarak gösterilen Mariem Selsouli'nin doping yaptýðý ortaya çýktý. Dünya anti-doping ajansý WADA, Selsuli'den, 6 Temmuz'da koþulan Diamond Lig Paris Grand Prix'si sonrasý alýnan örneklerde, yasaklý maddeye rastlandýðýný açýkladý. Paris'te, 3 dakika saniye ile en iyi derecesini koþan Faslý atlet, Londra Olimpiyat Oyunlarý'ndan men edildi dünya þampiyonasýnda da performans arttýrýcý "Epo" adlý maddeyi kullandýðý tespit edilen Selsuli, 2 yýllýk men cezasýný geçen yýl aðustos ayýnda tamamlamýþtý. Ýkinci kez doping yaptýðý için, 28 yaþýndaki Faslý atletin, ömür boyu yarýþlardan men edilmesi gündemde. Selsouli, Ýstanbul'da yapýlan Dünya Salon Atletizm Þampiyonasý'nda gümüþ madalya almýþtý. Dünya anti-doping ajansý WADA, biyolojik pasaportlarý kontrol edilen 9 atletin daha olimpiyatlara katýlmalarýnýn yasaklandýðýný açýkladý. 2012'nin ilk 6 ayýnda, 70 binden fazla doping testi yapan wada, þu ana kadar 107 atlette yasaklý maddeye rastladý. Bu atletler arasýnda, milli atlet Meryem Erdoðan da bulunuyor. Biyolojik pasaportuna iþlenen kan deðerlerinde büyük farklýlýklar görülen Erdoðan, doping yaptýðýný kabul etmesi üzerine 2 yýl men cezasý aldý. BAYRAK KRÝZÝ Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarý'nda dün oynanan Kuzey Kore-Kolombiya kadýn futbol müsabakasýnda bayrak krizi yaþandý. Kuzey Kore yerine, Güney Kore bayraðýnýn sahadaki ekrana yansýtýlmasý, Kuzey Kore kadýn futbol takýmýnýn tepkisine neden oldu. Ýskoçya'nýn Glasgow þehrindeki Hampden Park'ta yerel saatle 19.45'te baþlayacak maç öncesi, sahadaki ekrana, Kuzey Kore yerine Güney Kore bayraðý yansýtýlýnca, Kuzey Kore ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE kadýn futbol takýmý sahaya çýkmayý reddetti. Londra Olimpiyat organizatörleri yapýlan hatadan dolayý özür diledi ve maç bir saat gecikmeyle baþladý. Organizatörler, ''Bugünkü, kadýnlar futbol maçý öncesinde, büyük ekranda gösterilen videoda Kuzey Kore yerine, Güney Kore bayraðý gösterilmiþtir. Bunun bir hata olduðu açýktýr. Takýmdan ve olimpiyat komitesinden özür dileyeceðiz, bunun tekrarlanmamasýný saðlayacaðýz'' açýklamasýnda bulundu Daireler yine sahaya iniyor ÝLK GÜNDEN ACI HABER 2012 Londra Olimpiyatlarý'nda görev yapacak Uluslararasý Amatör Boks Birliði Hakem Komitesi'nin Türk üyesi Garip Erkuyumcu, kaldýðý otel odasýnda ölü bulundu. Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Erkuyumcu'nun kaldýðý otel odasýnda ölü bulunduðunu belirterek, ''Haberi alýr almaz otele geldim. Büyük üzüntü içindeyiz'' dedi. TYSON GAY ÝLK PEÞÝNDE Dünya rekortmeni Usain Bolt'un ardýndan, 100 metrede tüm zamanlarýn en hýzlý ikinci derecesine sahip Tyson Gay, Londra'da, çok istediði olimpiyat madalyasýna kavuþmak istiyor. Dünya þampiyonu Amerikalý atlet, Pekin 2008'e, Amerika seçmelerinde geçirdiði sakatlýkla gitmiþ ve yarý finalde elenmekten kurtulamamýþtý. Geçtiðimiz aylarda kalçasýndan bir operasyon geçiren Gay, Londra'daki yarýþlara madalya hedefi ile hazýrlanýyor. 100 metre finalinde, Usain Bolt'un yaný sýra, Asafa Powell, Yohan Blake ve Justin Gatlin gibi isimlerle yarýþmasý beklenen Gay, altýn madalya sözü vermekten kaçýndý. Atletizm tarihinin gelmiþ geçmiþ en hýzlý isimleriyle yarýþacaðýný hatýrlatan Gay'in hedefi, rengi ne olursa olsun madalya alabilmek. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Ülkemizdeki bakanlýklara baðlý devlet daireleri arasý halý saha futbol turnuvasý için ilk toplantý gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl 16 takýmýn iki grupta mücadele ettiði turnuvanýn ikincisi bu yýl 28 Aðustos 2012 Salý günü baþlýyor. Atatürk Stadyumu altýndaki KTSYD Ýletiþim Merkezi'nde yapýlan ilk toplantýda takýmlar geçtiðimiz yýlki talimatnameyi görüþtü ve herhangi bir deðiþiklik olmadan bu yýl da turnuvanýn ayný çerçevede gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Spor yazarý Ýbrahim Özsoy tarafýndan düzenlenen turnuva geçtiðimiz yýl 2 ayý aþkýn süre sürmüþtü ve ödül töreni görkemli bir þekilde baþbakan ve bakanlarýn katýlýmý ile gerçekleþmiþti. Bu yýl da son derece titizlikle hazýrlýklarý sürdürülen turnuvada ilk yapýlan toplantý Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri sonunda Telefon Dairesi, Gümrük Dairesi, Maliye Bakanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý, Ekonomi Bakanlýðý, Merkezi Cezaevi Dairesi, Ýçiþleri Bakanlýðý, Devlet Hastanesi, Þehir Planlama Dairesi, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Jeoloji ve Maden Dairesi, KKTC Meclisi, Spor Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Tarým Dairesi ve Posta Dairesi'nin turnuvaya katýlacaðý açýklandý. Bazý bakanlýk ve dairelerin de ilgi gösterdiði turnuvada katýlacak takým sayýsýnýn 18'i bulmasý bekleniyor. Devlet Daireleri arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý 2012'nin baþlangýç tarihi 28 Aðustos olarak kararlaþtýrýlýrken turnuvaya katýlacak takýmlarýn isim listelerini en geç 20 Aðustos'a kadar organizasyona teslim etmesi gerekiyor. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı