Mustafa Kemal ATATÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Kemal ATATÜRK"

Transkript

1

2 Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal ATATÜRK

3 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER...1 A. MİSYON VE VİZYON...1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...2 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...97 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. DEĞERLENDİRME V.ÖNERİ VE TEDBİRLER I

4 Bakan Sunuşu Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı ve dünya ekonomisinin küreselleşme sürecine girdiği günümüzde yaşanan hızlı değişim, insanları ve devletleri bu değişime uyum sağlamaya zorlamış, çağın gerisinde kalmak istemeyen ülkeler ellerinde bulunan kaynakları en iyi şekilde kullanacak yönetim mekanizmalarını sürekli olarak geliştirerek; şeffaf, hesap verilebilir, etkili ve verimli bir kamu yönetiminin tesis edilmesine önem göstermektedirler. Toplumu oluşturan bireyler de, huzur ve güven ortamı içerisinde sunulan hizmetlere kaliteli, kolay ve hızlı yoldan ulaşmak için basit, sade, anlaşılabilir, uygulanabilir ve sorgulanabilir düzenlemelerin getirilmesini istemektedirler. Diğer taraftan emniyet ve asayiş hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamaları, modern silah, araç ve malzeme ile donatılmış nitelikli personele sahip bir teşkilat yapısına kavuşulması önem arz etmektedir. Kamu yönetimi içerisinde köklü bir yeri olan İçişleri Bakanlığı, ülkemizin her köşesinde örgütlenerek, Bakanlığımıza bağlı kuruluşları vasıtasıyla, Anayasa ve yasalarımıza uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, güvenlik ve asayişi, kamu düzeni ve genel ahlâkı, Anayasa mızda yazılı hak ve hürriyetleri korumak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları takip edip yakalamak, her türlü terörle, kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele etmek, sınır, kıyı ve deniz yetki alanlarımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak görevlerini yürütmektedir. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı da kendisine tevdi edilen tüm görevleri Atatürk ilke ve inkîlaplarının rehberliğinde, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temel değerlerinin ışığında, kaynakların etkinlik ve verimlilik ilkesiyle hizmet gereklerine uygun bir biçimde kullanılması anlayışı içerisinde, başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. II

5 Halkımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için bilgi çağının gerektirdiği bir teşkilat yapısına ulaşmayı hedefleyen Jandarma Genel Komutanlığı, bu raporla 2012 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile bunların sonuçlarını kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı nun, vatandaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, raporun hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan tüm Jandarma personeline teşekkür ederim. Muammer GÜLER İçişleri Bakanı III

6 Üst Yönetici Sunuşu Küreselleşmenin getirdiği dinamik ortam; ülkelerin iç ve dış güvenlik ayrımının belirsizleşmesi ve güvenlik paradigmalarının değişmesi neticesinde, kamu düzeni ve yasal kurumların da içerisinde olduğu ulusal güvenliğe yönelik tehditler farklılaşmış, terörizm, ayrılıkçı hareketler, etnik ve dini çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, uluslararası organize suçlar ve siber terörizm gibi asimetrik tehditler, yeni parametreler olarak ortaya çıkmış ve güvenlik algılamalarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Ülke bütünlüğünün parçalanmasına yönelik tehditlerin; içte ve dışta artan yoğunlukta güç kazanma çabası karşısında, değişen güvenlik algılamaları temelinde, iç güvenliğin sağlanması ve korunması öncelik kazanmıştır. Kendisine has kurumsal özellikleri, değerler sistemi ve örnek bir disiplin anlayışı ile kolluk ve askerî kabiliyetleri bünyesinde birleştiren Jandarma Genel Komutanlığı, her türlü iç ve dış tehdit ortamında görev yapabilme imkân ve kabiliyetine sahip, askerî statülü bir kolluk kuvveti vasfıyla, planladığı ve icra ettiği faaliyetlerini; - Etik değerleri içselleştirmiş, yeterli hukukî bilgi ile donanmış ve teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, uzmanlaşmış personel yapısına, - İhtiyaç duyulan mahallere süratle ulaşabilen bir hareket yeteneğine, - Suçla mücadele faaliyetlerini; maliyet etkin olarak destekleyen, esnek bir lojistik sistemine sahip olma hedefi doğrultusunda yürütmektedir. Şekillenen yeni güvenlik ortamında; olayların gerisinden koşan değil, güvenlik felsefesini içselleştirmiş, neyi ne için yaptığını bilen, olayları çok yönlü ve geniş bir açı ile değerlendirip sistematik olarak yaklaşabilen, suç önleme stratejilerini kavramış ve uygulayabilecek jandarma personeli yetiştirmek esas alınmaktadır. Ayrıca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, toplumun huzur ve emniyetini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini; korku ve endişeden uzak, güven içerisinde kullanmalarına yönelik güvenlik politikaları uygulanmakta, halkın güvenlik algısı ile Jandarmanın güvenlik algısı birleştirilerek, insan odaklı hizmet anlayışı esas alınmaktadır. IV

7 Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirirken, hukuk devletine bağlılık, insan haklarına saygı duyma, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, vatandaşı merkeze alan bir güvenlik stratejisi anlayışı içerisinde, vizyonunda belirtildiği üzere, İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda en saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olmak hedefine yönelik çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler ile bunların sonuçları, 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile halkımızın bilgisine sunulmuştur. Bekir KALYONCU Orgeneral Jandarma Genel Komutanı V

8 I. GENEL BİLGİLER: A. MİSYON VE VİZYON; 1. Misyonumuz; Emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak, İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek, Askerî kanun ve nizamların gereği görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak, Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan, diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmaktır. 2. Vizyonumuz; İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda en saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olmaktır. 1

9 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR; 1. Yetki; Jandarma; emniyet ve asayişi sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda belirtilen her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir. 2. Görev; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği ne göre; mülki, adli, askerî ve diğer görevler olmak üzere Jandarmanın görevleri, dört ana başlık altında toplanmaktadır. Mülki Görevler Adli Görevler Askerî Görevler Diğer Görevler a. Mülki Görevler; Mülki görevler, suç işlenmesini önlemek ve mevcut güvenlik ortamının idamesini sağlamak maksadıyla, bir suçun işlenmesinden önce caydırıcı nitelikteki önleyici kolluk tedbirlerinin alınmasını ve bu çerçevede yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu görevler özetle; 2

10 (1) Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, (2) Halkın can, ırz ve malının korunması, (3) Ceza ve tutukevlerinin haricen korunması, 3

11 (4) Tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara ve hastanelere götürülüp getirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, diğer ceza ve tutukevlerine nakledilmesi, (5) Kendisine tahsis edilmiş bölgelerde sınır güvenliğinin sağlanması ve sorumluluk alanında kaçakçılığın men, takip ve tahkiki, (6) Sorumluluk bölgesinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren ateşli silahların ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, 4

12 (7) Çevrenin, av ve yaban hayatı ile kültür varlıklarının korunması, (8) Sorumluluk bölgesinde karayolu trafiğinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. b. Adli Görevler; Adli görevler; işlenmiş şuçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmektir. Bunlar; (1) Suç ve suçluların ortaya çıkarılması, (2) Şüpheliler ile delillerin aranıp bulunması ve yetkili makamlara gönderilmesidir. 5

13 c. Askerî Görevler; Askerî görevler; askerî kanun ve nizamların verdiği görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevlerdir. Bunlar; (1) Seferberlik ve savaş hallerinde, önceden belirlenmiş bazı birliklerin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde ise, emniyet ve asayiş birliklerinin, Sıkıyönetim Komutanlıkları harekât komutasına verilmesi, (2) Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen garnizonlarda Garnizon Komutanlığı görevlerinin yerine getirilmesidir. ç. Diğer Görevler; Diğer görevler; mülki, adli ve askerî görevler dışında kalan, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını temin ve bunlara dayanan hükümet kararları ile verilen görevleri ifa etmektir. 3. Sorumluluklar; Jandarma Genel Komutanlığı, eğitim ve öğretim ile askerî kanun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına, emniyet, asayiş ve diğer görevlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ayrıca, jandarma iç güvenlik birlikleri; mülki görevlerin icrası esnasında Mülki Amirlere, adli görevlerin icrasında ise adli makamlara karşı sorumlu olup, bölgesindeki diğer bakanlık birimleri ile de ilişki içerisindedir. Kural olarak, ülke genelinde il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde, emniyet ve asayişi sağlamaktan polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise, jandarma sorumludur. 6

14 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Fiziksel Yapı; Jandarma Genel Komutanlığı, yasalarla verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla kendisine tahsis edilen çeşitli kışla ve hizmet binalarında, Teşkilat Malzeme ve Kadrolarında (TMK) belirtilen silah, araç, gereç ve personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Stratejik Hedef Planı ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı kapsamında, birliklerin harekât, görev ve kadro ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; bütçe imkânları doğrultusunda tedarik planlamaları yapılmakta olup, tedariki gerçekleştirilen malzemeler, maksadına uygun kullanılacak şekilde birliklere tertip edilmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında; - Trafik Tim Aracı, - Termal Kamera, - Termal Silah Dürbünü, - Optik/Holografik Nişangâh, - Uzak Mesafe Dürbünü, - Balistik Koruyucu Başlık, - Balistik Koruyucu Gözlük, - Biyolojik ve Kimyasal Harp Maddeleri Numune Alma Kiti, - Kimyasal Harp Maddeleri Belirleme Cihazı, - İçeriden Kontrollü, Silah Kuleli, Termalli, Lastik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç, - Mayına Karşı Korumalı Taktik Tekerlekli Araç (Kirpi) tedarik edilmiştir. 7

15 Hizmet binaları, erbaş ve erlerin koğuş, yemekhane, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarına yönelik tesisler ile görev odalarının ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla, Jandarma Genel Komutanlığı bina ve tesislerinin temin ve inşasında; - Özellikle iskân sorunu bulunan terörle mücadelenin yoğun yürütüldüğü bölgelerdeki karakolların koruma seviyelerinin yükseltilmesine, sınır birlikleri bina ve tesislerinin yapımı ve/veya teminine, mevcut bina ve tesislerin iyileştirilmesine devam edilmiştir. - Jandarma Karakol Komutanlıklarının bulunduğu merkezler başta olmak üzere, güvenlik sorunu olan bölgelerde lojman yapımına öncelik verilmektedir. 8

16 2. Teşkilat Yapısı; Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı aşağıda belirtilen unsurlardan oluşmaktadır. a. Karargâh ve Bağlı Birlikleri, b. İç Güvenlik Birlikleri, (1) Mülki Teşkilata Tabi Olmayan Jandarma Birlikleri, (a) Jandarma Komando ve Jandarma Komando Özel Harekât Birlikleri, (b) Jandarma Havacılık Birlikleri, (2) Mülki Teşkilata Tabi Olan Jandarma Birlikleri, (a) Jandarma Bölge Komutanlıkları, (b) İl Jandarma Komutanlıkları, (c) İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, (ç) Jandarma Karakol Komutanlıkları, (d) Jandarma Koruma Birlikleri, (e) Jandarma Asayiş Komando Birlikleri, c. Sınır Birlikleri, ç. Eğitim Birlikleri ve Jandarma Okulları, d. İdarî ve Lojistik Destek Birlikleri, e. Görevin Özelliğine Bağlı Olarak Kurulacak Diğer Kuruluşlar. 9

17 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar; Jandarma Genel Komutanlığının mevcut ve muhtemel tehditler karşısında asli görevlerini yerine getirebilecek kuvvet yapısı ve hazırlık durumunda olması ve bu amaca yönelik tahsisli kaynakların yerinde, zamanında ve etkin kullanılması maksadıyla; kısa, orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarının yer aldığı Harekât İhtiyaçları Planı (HİP), Stratejik Hedef Planı (SHP) ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı (OYTEP) hazırlanmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının kullanmakta olduğu bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında; a. Modernizasyon projeleri ve bu projelerin ana hedefleri aşağıda sıralanmıştır. (1) Devriye Müdahale Aracı; İç güvenlik birliklerinin olaylara anında ve daha etkin müdahalesi hedeflenmiştir. (2) Trafik Tim Aracı; İç Güvenlik Birliklerinin trafik hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla, trafik hizmetlerinin gerektirdiği güçte ve görünümde Trafik Tim Aracı tedarik edilerek birliklerin kullanımına verilmiştir. 10

18 (3) Balistik Koruyucu Malzemeler; (a) Balistik Koruyucu Başlık; İç güvenlik, emniyet ve asayiş hizmetlerinde, terörle mücadele ve barışı destekleme harekâtında görev yapan personelin, silahların mermi etkisi, mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilâk ve parçacık tesirlerine karşı korunması hedeflenmiştir. (b) Balistik Koruyucu Gözlük; Jandarma komando, jandarma özel harekât, iç güvenlik birliklerinin beka yeteneğini artırmak, personelin mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilâk ve parçacık tesirlerine, tabanca, makineli tabanca mermilerine, şarapnel parça tesirlerine karşı korunması hedeflenmiştir. (4) Gece Görüş Cihazları; (a) Termal Kamera; İç güvenlik harekâtında ve sınırda görevli jandarma birliklerinin gece harekât, gözetleme ve keşif kabiliyeti ile görev etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. (b) Termal Silah Dürbünü; Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin operasyonel faaliyetlerde ateş gücü, gece görüş ve gece atış kabiliyetinin artırılarak, terörle mücadelede daha etkin olması hedeflenmiştir. 11

19 (c) Termal El Dürbünü; Gece, sis, pus ve yağmur gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, görüşün zayıf ve sınırlı olduğu tüm ortamlarda hedefin tespit, teşhis ve izlenmesi hedeflenmiştir. (5) Hafif Zırhlı Araç; Terörle mücadele harekât bölgesinde konuşlu jandarma birliklerinin hareket, gece ve gündüz gözetleme, keşif ve atış kabiliyetinin artırılması hedeflenmiştir. (6) BTR-60 Zırhlı Muharebe Aracı Genel Bakım ve Gece Atış Yeteneği Kazandırılması; Ana muharebe araçlarının arızalanmasını beklemeksizin, belirli kıstas ve sürelerde genel bakım ve kullanım ömürlerinin uzatılması ile gece koşullarında hedefleri sağlıklı ve etkili bir şekilde ateş altına alması amaçlanmıştır. (7) Olay Yeri İnceleme Tim Aracı; meydana gelen olaylarda, olay yerini bilimsel yöntemlerle incelemek üzere ihtiyaç duyulan malzeme ve kitlerin bir arada bulunmasını ve uzman personelin olay yerine süratle intikal etmesini sağlayan özel olarak dizayn edilmiş araçlarla olay yerindeki delillerin usulüne uygun olarak tespitinin yapılması, toplanması ve ambalajlanması suretiyle kriminal alanda etkinliğin artırılması sağlanmıştır. 12

20 b. Diğer taraftan, devamlı değişen ve gelişen havacılık ve savunma teknolojileri takip edilmekte olup, bunlara paralel olarak imkânlar dâhilinde hava araçları ve sistemlerin revizyonları ve modernizasyonları yaptırılmaktadır. Bu kapsamda; (1) Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak maksadıyla Helikopter Elektronik Harp Sistemleri Projesi, (2) Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş yapabilmeleri, diğer kuvvetlerle müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere yapılabilmesi maksadıyla Helikopter Modernizasyon Projesi, (3) Jandarmanın emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi görevlerde Jandarma Havacılığının etkin olarak kullanılması maksadıyla Genel Maksat Helikopteri Alımı Projesi devam etmektedir. 13

21 c. Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlu ile mücadelede kriminal etkinliğini artırmak maksadıyla konusunda uzman personelden oluşan bir Kriminal Sistem oluşturulmuştur. Bu sistem içerisinde, kriminal laboratuvarların yanı sıra, Olay Yeri İnceleme Timleri ile Parmak İzi İnceleme ve Arşiv Kısım Amirlikleri de yer almaktadır yılından bu yana faaliyet gösteren Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı; suç ve suçlunun tespit edilmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Olay yerini teknik ve bilimsel yöntemlerle sistematik olarak incelemek, olay yerinden elde edilecek maddi delilleri usulüne uygun olarak toplamak, ambalajlamak ve laboratuvarlara göndermek olayın aydınlatılmasında ilk basamağı oluşturmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının bu alanda daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yerine getirebilmesi maksadıyla Olay Yeri İnceleme Timleri teşkil edilmiştir. Olay Yeri İnceleme Timlerinde görev yapan personel tarafından yürütülen olay yeri inceleme faaliyetleri, Delilden Suçluya gidilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Olay yerinden titiz ve bilimsel yöntemlerle toplanan deliller Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda en kısa sürede Kriminal Laboratuvarlara ulaştırılmaktadır. Adli/idari soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen maddi delilleri bilimsel yöntemlerle incelemek, değerlendirmek ve bilirkişi raporu hazırlamak kriminal laboratuvarlarının temel görevlerindendir. Ayrıca, yapılan analiz sonucunda tespit edilen bilgilerin ilgili mevzuat kapsamında arşiv kayıtlarını tutmak ve suç ile suçlu nun tespitinde, güvenlik kuvvetlerine ve adli birimlere yardımcı olmak görevleri arasındadır. 14

22 Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan, Merkez, Van, Bursa ve Aydın Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirlikleri, uzmanlık alanlarına giren adli/idari soruşturma ve kovuşturmalarda; savcılık ve mahkemeler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler, askerî birimler, adli görevlerle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilat birimleri tarafından elde edilen ve ilgili muhakkik, savcı veya hâkimin yazılı oluru alınarak gönderilen bulgu ve delilleri, yapılan inceleme talepleri doğrultusunda değerlendirmekte ve sonucu rapor halinde doğrudan talepte bulunan birime göndermektedir. Kriminal laboratuvar uzmanlık bölümlerinin görevleri şu şekildedir: - Parmak İzi İnceleme Şube Müdürlüğünde; laboratuvar ortamında bulgu ve deliller üzerinde ışıksal, fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak parmak ve avuç izleri görünür hale getirilmekte, görünür hale getirilen parmak ve avuç izleri, öncelikle mağdur ve şüpheli şahısların parmak ve avuç izleri ile mukayese edilmekte, ayrıca Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (OPTES) yardımı ile veri tabanından sorgulama ve karşılaştırmaları yapılabilmektedir. - Balistik İnceleme Şube Müdürlüğünde; olayların aydınlatılmasında yardımcı olabilecek ateşli silah, fişek, kartuş, kovan ve mermi çekirdekleri incelenmekte olup aynı zamanda, mermi ilk hızı ve ateşli silahların tetik çekim kuvvetinin ölçümü ile ateşsiz silah incelemeleri de yapılmaktadır. Ayrıca atıldığı silah tespit edilemeyen kovan ve mermi çekirdeklerinin arşiv kayıtları tutulmaktadır. 15

23 - El Yazısı ve Doküman İnceleme Şube Müdürlüğünde; bulgu ve deliller üzerindeki el yazıları, makine yazıları ve imzalar ile mukayese el yazıları, makine yazıları ve imzalar arasında inceleme ve karşılaştırma yapılmaktadır. Ayrıca, damga, mühür, kaşe, kâğıt, pul ve kıymetli evraklar üzerinde optik incelemeler yapılarak sahte olup olmadığı ya da üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığı hususları ile varsa belgeler üzerindeki kalem baskı izleri tespit edilmektedir. - Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğünde; toprak, metal, boya, kumaş, lif, cam ve plastik gibi delillerin karşılaştırma analizleri, giysiler üzerinde; atış artığı ve atış mesafesi analizleri, narkotik ve psikotrop madde ile toksik madde analizleri, kan ve idrar örneklerinde narkotik ve psikotrop madde tespitine yönelik analizler ile kan örneklerinde alkol analizleri yapılmaktadır. - Moleküler Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğünde; bulgular üzerinde insanlara ait biyolojik örneklerin tespiti ve niteliklerinin belirlenmesi için inceleme ve değerlendirme yapılmakta, elde edilen biyolojik örnekler üzerinde adli amaçlı DNA analizleri icra edilmektedir. 16

24 Bunun yanında DNA analizleri vasıtasıyla adli olaylarda babalık, annelik, soy bağı tespiti yapılmakta ve kimliği belirsiz cesetler kimliklendirilmektedir. - Bilişim Teknolojileri İnceleme Şube Müdürlüğünde; Cumhuriyet Savcılıklarından ve mahkemelerden gönderilen; sabit disk, el bilgisayarı, dizüstü bilgisayar, disket (floppy disk), multimedya kartlar, cep telefonu, SIM kart, CD/DVD çeşitleri, dijital kamera, dijital fotoğraf makinesi, kredi kartı kopyalama cihazları vb. içerisinde veri saklayabilen diğer tüm cihaz, araç ve malzemeler ile her türlü dijital ve analog ses ve görüntü kayıtları üzerinde teknik incelemeler yapılmaktadır. - Narkotik Madde Analiz Şube Müdürlüğünde; 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği; Uyuşturucu Maddelere Dair Uluslararası 1961 TEK Sözleşmesine istinaden, ülkemiz adına, önemli narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olaylarında yakalanan narkotik ve psikotrop maddelerin menşeinin tespit edilmesi amacıyla bilimsel araştırma ve analizler yapılmaktadır. 17

25 Ayrıca laboratuvarca, narkotik ve psikotrop maddelerle ilgili kriminal laboratuvarlar tarafından düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunması durumunda talep olduğu takdirde, konuya ilişkin görüş bildirilmektedir. - Yapay İzler İnceleme Şube Müdürlüğü; olayların aydınlatılmasına yardımcı olabilmek maksadıyla, olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi, araç lastik izi, alet izi, ateşli ve ateşsiz silahlar ve şasilerin seri numaralarındaki tahrifatlar ile olay yerinde bulunan ve bir bütünün parçası olduğu değerlendirilen bulgu ve deliller (Kablo, far, düğme parçası vb.) üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır. - Yanıcı ve Patlayıcı Madde İnceleme Şube Müdürlüğünde; yangın olaylarına ait bulgu ve deliller üzerinde petrol türevi yangın başlatıcı ve hızlandırıcı maddelerin mukayese analizleri, patlayıcı madde olaylarına ait patlama öncesi veya sonrası olay yerinden elde edilen bulgu ve deliller üzerinde patlayıcı madde kimyasal analizleri ile zararsız hale getirilen veya imha edilen mühimmat ile el yapımı patlayıcı düzenekleri üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır. 18

26 Jandarma Genel Komutanlığında 2012 yılı içerisinde temin edilen cihazlar ile kriminal birimlerin imkân ve kabiliyetleri artırılarak, analizlerin daha kısa sürede yapılması ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi sağlanmıştır. Bu maksatla, 2012 yılı içerisinde tedarik edilen cihazlar aşağıda belirtilmiştir. - Veri İnceleme Sistemi; adli makamlar tarafından incelenmek üzere gönderilen elektronik delillerin hızlı ve etkin bir şekilde incelenebilmesi maksadıyla teknolojik açıdan üstün çalışma istasyonu, yazma-koruma donanımı ve adli bilişim inceleme yazılımlarından oluşan sistem tedarik edilmiştir. - Cep Telefonu İnceleme Sistemi; incelenmek üzere gönderilen cep telefonu, SIM kart, hafıza kartı, tablet bilgisayar gibi elektronik delillerin hızlı ve etkin bir şekilde incelenebilmesi maksadıyla teknolojik açıdan üstün çalışma istasyonu, adli bilişim inceleme yazılım ve donanımlarından oluşan sistem tedarik edilmiştir. - Sabit Disk Onarma İnceleme Sistemi; incelenmek üzere gönderilen elektronik deliller üzerinde meydana gelen yanma, kırılma, çizilme, bozulma gibi nedenlerle meydana gelebilen arızaların teknolojik imkânlar dâhilinde onarılarak içerisindeki verilerin tespit edilmesi maksadıyla teknolojik açıdan üstün temiz hava ortamı sağlayan sistem tedarik edilmiştir - Ses İnceleme Sistemi; incelenmek üzere gönderilen ses kayıtları üzerinde iyileştirme, mukayese ve manipülasyon incelemelerinin hızlı ve etkin bir şekilde icra edilebilmesi maksadıyla sistem tedarik edilmiştir 19

27 - Veri Analiz ve Kurtarma Sistemi; incelenmek üzere gönderilen elektronik deliller içerisinde bulunan internet geçmişi, sosyal paylaşım ve sohbet geçmişi, zararlı yazılım tespiti gibi incelemeleri hızlı ve etkin bir şekilde icra edebilmek maksadıyla sistem tedarik edilmiştir. - Görüntü ve Manipülasyon İnceleme Sistemi; incelenmek üzere gönderilen fotoğraf ve video verileri üzerinde iyileştirme, mukayese ve manipülasyon incelemelerinin hızlı ve etkin bir şekilde icra edilebilmesi maksadıyla sistem tedarik edilmiştir yılında Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Merkez, Van, Bursa ve Aydın Jandarma Kriminal Laboratuvarlarınca toplam adet dosya içeriğindeki bulgular üzerinden adet analiz faaliyeti icra edilerek bilirkişi raporu tanzim edilmiştir yılına göre dosya sayısında % 0,4 lük azalış, analiz sayısında ise % 80 lik bir artış meydana gelmiştir. (Grafik-1) Dosya Sayısı Analiz Sayısı Grafik-1 Kriminal Laboratuvarlarının Dosya-Analiz Sayıları Mukayesesi 20

28 Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca 2012 Yılı Yurt İçi Mesleki Gelişim Planı kapsamında; 142 personele Olay Yeri İnceleme Temel ve Tekâmül Kursu, 15 personele Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Temel Kursu, 37 personele Bilişim Suçları Olay Yeri İnceleme Kursu olmak üzere toplam 194 personele kurs verilmiştir. Türkiye-Tunus 2012 yılı ikili askerî ilişkiler kapsamında Tunus Millî Muhafaza Genel Direktörlüğünden 10 personele Olay Yeri İnceleme Tekâmül Kursu verilmiştir. Jandarma Okullar Komutanlığınca icra edilen; İlçe Jandarma Komutanlığı Kursu, Askerî İnzibat Adli Görevler Kursu, Jandarma Subay Temel ve Tekâmül Kursu kapsamında kursiyerlere ve Askerî Savcılık ve Askerî Mahkemelerde görev alacak stajyer savcı-hâkimlere Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesinde Yürütülen Kriminal Faaliyetler konusunda ders verilmiştir yılında kamu personeline verilen eğitimler kapsamında; İçişleri Bakanlığında kurs gören 64 kaymakam adayına Jandarma Genel Komutanlığında Yürütülen Kriminal Faaliyetler konusunda eğitim verilmiştir. 21

29 Olay yerinden mahkeme safhasına kadar yürütülen kriminal faaliyetleri standart hale getirmek, laboratuvarlarda çalışan personelin gelişen teknolojiye paralel eğitim seviyesini yükseltmek ve laboratuvar çalışanları arasında bilgi alışverişini sağlamak maksadıyla, 1998 yılında üye olunan Avrupa Kriminal Laboratuvarları Organizasyonu (European Network of Forensic Science Institutes) üyeliği etkin bir şekilde yürütülmektedir. Üye olunan tarihten itibaren, organizasyon bünyesinde bulunan çalışma gruplarının toplantılarına katılım sağlanarak, adli bilimler alanındaki son gelişmeler takip edilmekte ve yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ilgili uzmanlarla paylaşılmaktadır. Avrupa Kriminal Laboratuvarları Organizasyonu (ENFSI) Yönetim Kurulu Toplantısı Nisan 2012 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilmiştir. Söz konusu toplantıya yedi ülkeden sekiz laboratuvar yöneticisi katılmıştır. Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarları tarafından verilen bilirkişi hizmetlerinin uluslararası geçerliliğinin sağlanması amacıyla, 10 Ekim 2006 tarihinde başlatılan akreditasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, 21 Kasım 2007 tarihinde akredite olmuştur. Kapsam genişletme çalışmaları sonucunda akredite edilen deney metodu sayısını 03 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla 26 ya çıkarmıştır Aralık 2012 tarihleri arasında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen akreditasyon yenileme denetimi başarıyla tamamlanmıştır. 22

30 ç. Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Projesi; Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, yasa dışı unsurlar da teknolojinin bütün imkânlarından azami derecede yararlanmaktadır. Öte yandan, bireysel hakların ön plana çıktığı günümüz hukuk sisteminde; gözaltı süresinin kısalması, sorgulama ve araştırmalarda insan haklarının azami derecede korunması, mahkemelere tanık ifadelerinin yanında maddi delillerin de sıhhatli bir şekilde sunulması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, Jandarmanın çalışmalarında teknolojiden azami derecede yararlanması ve hızlı, güvenilir, emniyetli, esnek, ekonomik bir haberleşme sistemine sahip olması Olmazsa Olmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk karşısında; suç ve suçlu sorgulama, bilgi toplama, saklama ve bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin otomasyona geçirilmiş sistemler üzerinden yapılarak, ses ve verinin devriye seviyesine kadar ulaştırılıp alınabilmesine imkân sağlayacak olan JEMUS projesinin telli bölümü 2004 yılında tamamlanmıştır. JEMUS projesi telsiz bölümünün birinci safhasında, 2006 yılı itibarıyla Aydın Jandarma Bölge Komutanlığında (Altı il) devreye alınmış olup, kapasite artırımı çalışmalarına 2009 yılında başlanmıştır. İkinci safha kurulumlarına 2006 yılından itibaren İstanbul, Ankara ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlıklarında (18 il) başlanarak, 2010 yılında devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. 23

31 Üçüncü safha kapsamında yer alan Konya ve Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlıkları (11 il) JEMUS projesi telsiz bölümünün kurulum çalışmalarına 2008 yılı içerisinde başlanmış olup, 2012 yılında devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. Dördüncü safha kapsamında yer alan Adana ve Kayseri Jandarma Bölge Komutanlıkları (15 il) JEMUS projesi telsiz bölümünün tedariğine yönelik sözleşme 2011 yılında imzalanmış olup, 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 112 Acil Yardım Ambulans larının JEMUS projesi telsiz bölümünün alt yapısını kullanması kapsamında; Sağlık Bakanlığınca pilot uygulama olarak Çanakkale ilinde kurulumlar 07 Aralık 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Bütçe imkânları doğrultusunda ülke genelinde tamamlanması hedeflenen proje ile Jandarma birlikleri; modüler, diğer sistemlerle bütünleşebilir ve teknolojik gelişmelere açık yapıda, diğer kamu kurumlarının da sisteme entegre olabilmesine imkân verebilecek nitelikte sayısal, sabit ve mobil sistemlerden oluşan bir haberleşme ağına kavuşturulmakta, ulusal savunma sanayi sektörüne uluslararası standartta bir kamu telsiz haberleşmesi teknolojisi kazandırılmaktadır. 24

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

EGM İdari Faaliyet Raporu 2006

EGM İdari Faaliyet Raporu 2006 EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIπI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1. BAKAN SUNUŞU 1. BAKAN SUNUŞU 1 6 a. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 b. İdareye İlişkin Bilgiler 18

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele. 2012 Raporu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele. 2012 Raporu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2012 Raporu ANKARA - NİSAN 2013 Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Konur Sk. No:40, 06640 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 462 72 50 Faks: 0312 417 06 21 http://www.kom.gov.tr

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL EMNĐYET VE ĐÇ GÜVENLĐK KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI 2006 1 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 Araştırma Alanlarının Belirlenmesi ve Proje Seçimi:... 5 Araştırma Alanı 1: Bilişim...

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

2011 Raporu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

2011 Raporu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Konur Sk. No:4, 664 Kızılay/ANKARA Tel: 312 412 72 5 Faks: 312 417 6 21 http://www.kom.gov.tr KOM Yayınları Yayın No: 78 Baskı : Mart 212 Ankara Yayın Türü

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖSYM 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Bilkent/ANKARA Bilkent/ANKARA Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 1974 yılında üniversiteye giriş sınavlarının

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı