Mustafa Kemal ATATÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Kemal ATATÜRK"

Transkript

1

2 Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal ATATÜRK

3 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER...1 A. MİSYON VE VİZYON...1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...2 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...97 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. DEĞERLENDİRME V.ÖNERİ VE TEDBİRLER I

4 Bakan Sunuşu Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı ve dünya ekonomisinin küreselleşme sürecine girdiği günümüzde yaşanan hızlı değişim, insanları ve devletleri bu değişime uyum sağlamaya zorlamış, çağın gerisinde kalmak istemeyen ülkeler ellerinde bulunan kaynakları en iyi şekilde kullanacak yönetim mekanizmalarını sürekli olarak geliştirerek; şeffaf, hesap verilebilir, etkili ve verimli bir kamu yönetiminin tesis edilmesine önem göstermektedirler. Toplumu oluşturan bireyler de, huzur ve güven ortamı içerisinde sunulan hizmetlere kaliteli, kolay ve hızlı yoldan ulaşmak için basit, sade, anlaşılabilir, uygulanabilir ve sorgulanabilir düzenlemelerin getirilmesini istemektedirler. Diğer taraftan emniyet ve asayiş hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamaları, modern silah, araç ve malzeme ile donatılmış nitelikli personele sahip bir teşkilat yapısına kavuşulması önem arz etmektedir. Kamu yönetimi içerisinde köklü bir yeri olan İçişleri Bakanlığı, ülkemizin her köşesinde örgütlenerek, Bakanlığımıza bağlı kuruluşları vasıtasıyla, Anayasa ve yasalarımıza uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, güvenlik ve asayişi, kamu düzeni ve genel ahlâkı, Anayasa mızda yazılı hak ve hürriyetleri korumak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları takip edip yakalamak, her türlü terörle, kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele etmek, sınır, kıyı ve deniz yetki alanlarımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak görevlerini yürütmektedir. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı da kendisine tevdi edilen tüm görevleri Atatürk ilke ve inkîlaplarının rehberliğinde, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temel değerlerinin ışığında, kaynakların etkinlik ve verimlilik ilkesiyle hizmet gereklerine uygun bir biçimde kullanılması anlayışı içerisinde, başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. II

5 Halkımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için bilgi çağının gerektirdiği bir teşkilat yapısına ulaşmayı hedefleyen Jandarma Genel Komutanlığı, bu raporla 2012 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile bunların sonuçlarını kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı nun, vatandaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, raporun hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan tüm Jandarma personeline teşekkür ederim. Muammer GÜLER İçişleri Bakanı III

6 Üst Yönetici Sunuşu Küreselleşmenin getirdiği dinamik ortam; ülkelerin iç ve dış güvenlik ayrımının belirsizleşmesi ve güvenlik paradigmalarının değişmesi neticesinde, kamu düzeni ve yasal kurumların da içerisinde olduğu ulusal güvenliğe yönelik tehditler farklılaşmış, terörizm, ayrılıkçı hareketler, etnik ve dini çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, uluslararası organize suçlar ve siber terörizm gibi asimetrik tehditler, yeni parametreler olarak ortaya çıkmış ve güvenlik algılamalarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Ülke bütünlüğünün parçalanmasına yönelik tehditlerin; içte ve dışta artan yoğunlukta güç kazanma çabası karşısında, değişen güvenlik algılamaları temelinde, iç güvenliğin sağlanması ve korunması öncelik kazanmıştır. Kendisine has kurumsal özellikleri, değerler sistemi ve örnek bir disiplin anlayışı ile kolluk ve askerî kabiliyetleri bünyesinde birleştiren Jandarma Genel Komutanlığı, her türlü iç ve dış tehdit ortamında görev yapabilme imkân ve kabiliyetine sahip, askerî statülü bir kolluk kuvveti vasfıyla, planladığı ve icra ettiği faaliyetlerini; - Etik değerleri içselleştirmiş, yeterli hukukî bilgi ile donanmış ve teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, uzmanlaşmış personel yapısına, - İhtiyaç duyulan mahallere süratle ulaşabilen bir hareket yeteneğine, - Suçla mücadele faaliyetlerini; maliyet etkin olarak destekleyen, esnek bir lojistik sistemine sahip olma hedefi doğrultusunda yürütmektedir. Şekillenen yeni güvenlik ortamında; olayların gerisinden koşan değil, güvenlik felsefesini içselleştirmiş, neyi ne için yaptığını bilen, olayları çok yönlü ve geniş bir açı ile değerlendirip sistematik olarak yaklaşabilen, suç önleme stratejilerini kavramış ve uygulayabilecek jandarma personeli yetiştirmek esas alınmaktadır. Ayrıca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, toplumun huzur ve emniyetini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini; korku ve endişeden uzak, güven içerisinde kullanmalarına yönelik güvenlik politikaları uygulanmakta, halkın güvenlik algısı ile Jandarmanın güvenlik algısı birleştirilerek, insan odaklı hizmet anlayışı esas alınmaktadır. IV

7 Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirirken, hukuk devletine bağlılık, insan haklarına saygı duyma, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, vatandaşı merkeze alan bir güvenlik stratejisi anlayışı içerisinde, vizyonunda belirtildiği üzere, İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda en saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olmak hedefine yönelik çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler ile bunların sonuçları, 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile halkımızın bilgisine sunulmuştur. Bekir KALYONCU Orgeneral Jandarma Genel Komutanı V

8 I. GENEL BİLGİLER: A. MİSYON VE VİZYON; 1. Misyonumuz; Emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak, İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek, Askerî kanun ve nizamların gereği görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak, Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan, diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmaktır. 2. Vizyonumuz; İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda en saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olmaktır. 1

9 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR; 1. Yetki; Jandarma; emniyet ve asayişi sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda belirtilen her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir. 2. Görev; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği ne göre; mülki, adli, askerî ve diğer görevler olmak üzere Jandarmanın görevleri, dört ana başlık altında toplanmaktadır. Mülki Görevler Adli Görevler Askerî Görevler Diğer Görevler a. Mülki Görevler; Mülki görevler, suç işlenmesini önlemek ve mevcut güvenlik ortamının idamesini sağlamak maksadıyla, bir suçun işlenmesinden önce caydırıcı nitelikteki önleyici kolluk tedbirlerinin alınmasını ve bu çerçevede yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu görevler özetle; 2

10 (1) Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, (2) Halkın can, ırz ve malının korunması, (3) Ceza ve tutukevlerinin haricen korunması, 3

11 (4) Tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara ve hastanelere götürülüp getirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, diğer ceza ve tutukevlerine nakledilmesi, (5) Kendisine tahsis edilmiş bölgelerde sınır güvenliğinin sağlanması ve sorumluluk alanında kaçakçılığın men, takip ve tahkiki, (6) Sorumluluk bölgesinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren ateşli silahların ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, 4

12 (7) Çevrenin, av ve yaban hayatı ile kültür varlıklarının korunması, (8) Sorumluluk bölgesinde karayolu trafiğinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. b. Adli Görevler; Adli görevler; işlenmiş şuçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmektir. Bunlar; (1) Suç ve suçluların ortaya çıkarılması, (2) Şüpheliler ile delillerin aranıp bulunması ve yetkili makamlara gönderilmesidir. 5

13 c. Askerî Görevler; Askerî görevler; askerî kanun ve nizamların verdiği görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevlerdir. Bunlar; (1) Seferberlik ve savaş hallerinde, önceden belirlenmiş bazı birliklerin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde ise, emniyet ve asayiş birliklerinin, Sıkıyönetim Komutanlıkları harekât komutasına verilmesi, (2) Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen garnizonlarda Garnizon Komutanlığı görevlerinin yerine getirilmesidir. ç. Diğer Görevler; Diğer görevler; mülki, adli ve askerî görevler dışında kalan, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını temin ve bunlara dayanan hükümet kararları ile verilen görevleri ifa etmektir. 3. Sorumluluklar; Jandarma Genel Komutanlığı, eğitim ve öğretim ile askerî kanun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına, emniyet, asayiş ve diğer görevlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ayrıca, jandarma iç güvenlik birlikleri; mülki görevlerin icrası esnasında Mülki Amirlere, adli görevlerin icrasında ise adli makamlara karşı sorumlu olup, bölgesindeki diğer bakanlık birimleri ile de ilişki içerisindedir. Kural olarak, ülke genelinde il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde, emniyet ve asayişi sağlamaktan polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise, jandarma sorumludur. 6

14 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Fiziksel Yapı; Jandarma Genel Komutanlığı, yasalarla verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla kendisine tahsis edilen çeşitli kışla ve hizmet binalarında, Teşkilat Malzeme ve Kadrolarında (TMK) belirtilen silah, araç, gereç ve personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Stratejik Hedef Planı ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı kapsamında, birliklerin harekât, görev ve kadro ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; bütçe imkânları doğrultusunda tedarik planlamaları yapılmakta olup, tedariki gerçekleştirilen malzemeler, maksadına uygun kullanılacak şekilde birliklere tertip edilmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında; - Trafik Tim Aracı, - Termal Kamera, - Termal Silah Dürbünü, - Optik/Holografik Nişangâh, - Uzak Mesafe Dürbünü, - Balistik Koruyucu Başlık, - Balistik Koruyucu Gözlük, - Biyolojik ve Kimyasal Harp Maddeleri Numune Alma Kiti, - Kimyasal Harp Maddeleri Belirleme Cihazı, - İçeriden Kontrollü, Silah Kuleli, Termalli, Lastik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç, - Mayına Karşı Korumalı Taktik Tekerlekli Araç (Kirpi) tedarik edilmiştir. 7

15 Hizmet binaları, erbaş ve erlerin koğuş, yemekhane, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarına yönelik tesisler ile görev odalarının ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla, Jandarma Genel Komutanlığı bina ve tesislerinin temin ve inşasında; - Özellikle iskân sorunu bulunan terörle mücadelenin yoğun yürütüldüğü bölgelerdeki karakolların koruma seviyelerinin yükseltilmesine, sınır birlikleri bina ve tesislerinin yapımı ve/veya teminine, mevcut bina ve tesislerin iyileştirilmesine devam edilmiştir. - Jandarma Karakol Komutanlıklarının bulunduğu merkezler başta olmak üzere, güvenlik sorunu olan bölgelerde lojman yapımına öncelik verilmektedir. 8

16 2. Teşkilat Yapısı; Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı aşağıda belirtilen unsurlardan oluşmaktadır. a. Karargâh ve Bağlı Birlikleri, b. İç Güvenlik Birlikleri, (1) Mülki Teşkilata Tabi Olmayan Jandarma Birlikleri, (a) Jandarma Komando ve Jandarma Komando Özel Harekât Birlikleri, (b) Jandarma Havacılık Birlikleri, (2) Mülki Teşkilata Tabi Olan Jandarma Birlikleri, (a) Jandarma Bölge Komutanlıkları, (b) İl Jandarma Komutanlıkları, (c) İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, (ç) Jandarma Karakol Komutanlıkları, (d) Jandarma Koruma Birlikleri, (e) Jandarma Asayiş Komando Birlikleri, c. Sınır Birlikleri, ç. Eğitim Birlikleri ve Jandarma Okulları, d. İdarî ve Lojistik Destek Birlikleri, e. Görevin Özelliğine Bağlı Olarak Kurulacak Diğer Kuruluşlar. 9

17 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar; Jandarma Genel Komutanlığının mevcut ve muhtemel tehditler karşısında asli görevlerini yerine getirebilecek kuvvet yapısı ve hazırlık durumunda olması ve bu amaca yönelik tahsisli kaynakların yerinde, zamanında ve etkin kullanılması maksadıyla; kısa, orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarının yer aldığı Harekât İhtiyaçları Planı (HİP), Stratejik Hedef Planı (SHP) ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı (OYTEP) hazırlanmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının kullanmakta olduğu bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında; a. Modernizasyon projeleri ve bu projelerin ana hedefleri aşağıda sıralanmıştır. (1) Devriye Müdahale Aracı; İç güvenlik birliklerinin olaylara anında ve daha etkin müdahalesi hedeflenmiştir. (2) Trafik Tim Aracı; İç Güvenlik Birliklerinin trafik hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla, trafik hizmetlerinin gerektirdiği güçte ve görünümde Trafik Tim Aracı tedarik edilerek birliklerin kullanımına verilmiştir. 10

18 (3) Balistik Koruyucu Malzemeler; (a) Balistik Koruyucu Başlık; İç güvenlik, emniyet ve asayiş hizmetlerinde, terörle mücadele ve barışı destekleme harekâtında görev yapan personelin, silahların mermi etkisi, mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilâk ve parçacık tesirlerine karşı korunması hedeflenmiştir. (b) Balistik Koruyucu Gözlük; Jandarma komando, jandarma özel harekât, iç güvenlik birliklerinin beka yeteneğini artırmak, personelin mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilâk ve parçacık tesirlerine, tabanca, makineli tabanca mermilerine, şarapnel parça tesirlerine karşı korunması hedeflenmiştir. (4) Gece Görüş Cihazları; (a) Termal Kamera; İç güvenlik harekâtında ve sınırda görevli jandarma birliklerinin gece harekât, gözetleme ve keşif kabiliyeti ile görev etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. (b) Termal Silah Dürbünü; Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin operasyonel faaliyetlerde ateş gücü, gece görüş ve gece atış kabiliyetinin artırılarak, terörle mücadelede daha etkin olması hedeflenmiştir. 11

19 (c) Termal El Dürbünü; Gece, sis, pus ve yağmur gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, görüşün zayıf ve sınırlı olduğu tüm ortamlarda hedefin tespit, teşhis ve izlenmesi hedeflenmiştir. (5) Hafif Zırhlı Araç; Terörle mücadele harekât bölgesinde konuşlu jandarma birliklerinin hareket, gece ve gündüz gözetleme, keşif ve atış kabiliyetinin artırılması hedeflenmiştir. (6) BTR-60 Zırhlı Muharebe Aracı Genel Bakım ve Gece Atış Yeteneği Kazandırılması; Ana muharebe araçlarının arızalanmasını beklemeksizin, belirli kıstas ve sürelerde genel bakım ve kullanım ömürlerinin uzatılması ile gece koşullarında hedefleri sağlıklı ve etkili bir şekilde ateş altına alması amaçlanmıştır. (7) Olay Yeri İnceleme Tim Aracı; meydana gelen olaylarda, olay yerini bilimsel yöntemlerle incelemek üzere ihtiyaç duyulan malzeme ve kitlerin bir arada bulunmasını ve uzman personelin olay yerine süratle intikal etmesini sağlayan özel olarak dizayn edilmiş araçlarla olay yerindeki delillerin usulüne uygun olarak tespitinin yapılması, toplanması ve ambalajlanması suretiyle kriminal alanda etkinliğin artırılması sağlanmıştır. 12

20 b. Diğer taraftan, devamlı değişen ve gelişen havacılık ve savunma teknolojileri takip edilmekte olup, bunlara paralel olarak imkânlar dâhilinde hava araçları ve sistemlerin revizyonları ve modernizasyonları yaptırılmaktadır. Bu kapsamda; (1) Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak maksadıyla Helikopter Elektronik Harp Sistemleri Projesi, (2) Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş yapabilmeleri, diğer kuvvetlerle müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere yapılabilmesi maksadıyla Helikopter Modernizasyon Projesi, (3) Jandarmanın emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi görevlerde Jandarma Havacılığının etkin olarak kullanılması maksadıyla Genel Maksat Helikopteri Alımı Projesi devam etmektedir. 13

21 c. Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlu ile mücadelede kriminal etkinliğini artırmak maksadıyla konusunda uzman personelden oluşan bir Kriminal Sistem oluşturulmuştur. Bu sistem içerisinde, kriminal laboratuvarların yanı sıra, Olay Yeri İnceleme Timleri ile Parmak İzi İnceleme ve Arşiv Kısım Amirlikleri de yer almaktadır yılından bu yana faaliyet gösteren Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı; suç ve suçlunun tespit edilmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Olay yerini teknik ve bilimsel yöntemlerle sistematik olarak incelemek, olay yerinden elde edilecek maddi delilleri usulüne uygun olarak toplamak, ambalajlamak ve laboratuvarlara göndermek olayın aydınlatılmasında ilk basamağı oluşturmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının bu alanda daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yerine getirebilmesi maksadıyla Olay Yeri İnceleme Timleri teşkil edilmiştir. Olay Yeri İnceleme Timlerinde görev yapan personel tarafından yürütülen olay yeri inceleme faaliyetleri, Delilden Suçluya gidilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Olay yerinden titiz ve bilimsel yöntemlerle toplanan deliller Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda en kısa sürede Kriminal Laboratuvarlara ulaştırılmaktadır. Adli/idari soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen maddi delilleri bilimsel yöntemlerle incelemek, değerlendirmek ve bilirkişi raporu hazırlamak kriminal laboratuvarlarının temel görevlerindendir. Ayrıca, yapılan analiz sonucunda tespit edilen bilgilerin ilgili mevzuat kapsamında arşiv kayıtlarını tutmak ve suç ile suçlu nun tespitinde, güvenlik kuvvetlerine ve adli birimlere yardımcı olmak görevleri arasındadır. 14

22 Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan, Merkez, Van, Bursa ve Aydın Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirlikleri, uzmanlık alanlarına giren adli/idari soruşturma ve kovuşturmalarda; savcılık ve mahkemeler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler, askerî birimler, adli görevlerle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilat birimleri tarafından elde edilen ve ilgili muhakkik, savcı veya hâkimin yazılı oluru alınarak gönderilen bulgu ve delilleri, yapılan inceleme talepleri doğrultusunda değerlendirmekte ve sonucu rapor halinde doğrudan talepte bulunan birime göndermektedir. Kriminal laboratuvar uzmanlık bölümlerinin görevleri şu şekildedir: - Parmak İzi İnceleme Şube Müdürlüğünde; laboratuvar ortamında bulgu ve deliller üzerinde ışıksal, fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak parmak ve avuç izleri görünür hale getirilmekte, görünür hale getirilen parmak ve avuç izleri, öncelikle mağdur ve şüpheli şahısların parmak ve avuç izleri ile mukayese edilmekte, ayrıca Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (OPTES) yardımı ile veri tabanından sorgulama ve karşılaştırmaları yapılabilmektedir. - Balistik İnceleme Şube Müdürlüğünde; olayların aydınlatılmasında yardımcı olabilecek ateşli silah, fişek, kartuş, kovan ve mermi çekirdekleri incelenmekte olup aynı zamanda, mermi ilk hızı ve ateşli silahların tetik çekim kuvvetinin ölçümü ile ateşsiz silah incelemeleri de yapılmaktadır. Ayrıca atıldığı silah tespit edilemeyen kovan ve mermi çekirdeklerinin arşiv kayıtları tutulmaktadır. 15

23 - El Yazısı ve Doküman İnceleme Şube Müdürlüğünde; bulgu ve deliller üzerindeki el yazıları, makine yazıları ve imzalar ile mukayese el yazıları, makine yazıları ve imzalar arasında inceleme ve karşılaştırma yapılmaktadır. Ayrıca, damga, mühür, kaşe, kâğıt, pul ve kıymetli evraklar üzerinde optik incelemeler yapılarak sahte olup olmadığı ya da üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığı hususları ile varsa belgeler üzerindeki kalem baskı izleri tespit edilmektedir. - Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğünde; toprak, metal, boya, kumaş, lif, cam ve plastik gibi delillerin karşılaştırma analizleri, giysiler üzerinde; atış artığı ve atış mesafesi analizleri, narkotik ve psikotrop madde ile toksik madde analizleri, kan ve idrar örneklerinde narkotik ve psikotrop madde tespitine yönelik analizler ile kan örneklerinde alkol analizleri yapılmaktadır. - Moleküler Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğünde; bulgular üzerinde insanlara ait biyolojik örneklerin tespiti ve niteliklerinin belirlenmesi için inceleme ve değerlendirme yapılmakta, elde edilen biyolojik örnekler üzerinde adli amaçlı DNA analizleri icra edilmektedir. 16

24 Bunun yanında DNA analizleri vasıtasıyla adli olaylarda babalık, annelik, soy bağı tespiti yapılmakta ve kimliği belirsiz cesetler kimliklendirilmektedir. - Bilişim Teknolojileri İnceleme Şube Müdürlüğünde; Cumhuriyet Savcılıklarından ve mahkemelerden gönderilen; sabit disk, el bilgisayarı, dizüstü bilgisayar, disket (floppy disk), multimedya kartlar, cep telefonu, SIM kart, CD/DVD çeşitleri, dijital kamera, dijital fotoğraf makinesi, kredi kartı kopyalama cihazları vb. içerisinde veri saklayabilen diğer tüm cihaz, araç ve malzemeler ile her türlü dijital ve analog ses ve görüntü kayıtları üzerinde teknik incelemeler yapılmaktadır. - Narkotik Madde Analiz Şube Müdürlüğünde; 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği; Uyuşturucu Maddelere Dair Uluslararası 1961 TEK Sözleşmesine istinaden, ülkemiz adına, önemli narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olaylarında yakalanan narkotik ve psikotrop maddelerin menşeinin tespit edilmesi amacıyla bilimsel araştırma ve analizler yapılmaktadır. 17

25 Ayrıca laboratuvarca, narkotik ve psikotrop maddelerle ilgili kriminal laboratuvarlar tarafından düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunması durumunda talep olduğu takdirde, konuya ilişkin görüş bildirilmektedir. - Yapay İzler İnceleme Şube Müdürlüğü; olayların aydınlatılmasına yardımcı olabilmek maksadıyla, olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi, araç lastik izi, alet izi, ateşli ve ateşsiz silahlar ve şasilerin seri numaralarındaki tahrifatlar ile olay yerinde bulunan ve bir bütünün parçası olduğu değerlendirilen bulgu ve deliller (Kablo, far, düğme parçası vb.) üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır. - Yanıcı ve Patlayıcı Madde İnceleme Şube Müdürlüğünde; yangın olaylarına ait bulgu ve deliller üzerinde petrol türevi yangın başlatıcı ve hızlandırıcı maddelerin mukayese analizleri, patlayıcı madde olaylarına ait patlama öncesi veya sonrası olay yerinden elde edilen bulgu ve deliller üzerinde patlayıcı madde kimyasal analizleri ile zararsız hale getirilen veya imha edilen mühimmat ile el yapımı patlayıcı düzenekleri üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır. 18

26 Jandarma Genel Komutanlığında 2012 yılı içerisinde temin edilen cihazlar ile kriminal birimlerin imkân ve kabiliyetleri artırılarak, analizlerin daha kısa sürede yapılması ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi sağlanmıştır. Bu maksatla, 2012 yılı içerisinde tedarik edilen cihazlar aşağıda belirtilmiştir. - Veri İnceleme Sistemi; adli makamlar tarafından incelenmek üzere gönderilen elektronik delillerin hızlı ve etkin bir şekilde incelenebilmesi maksadıyla teknolojik açıdan üstün çalışma istasyonu, yazma-koruma donanımı ve adli bilişim inceleme yazılımlarından oluşan sistem tedarik edilmiştir. - Cep Telefonu İnceleme Sistemi; incelenmek üzere gönderilen cep telefonu, SIM kart, hafıza kartı, tablet bilgisayar gibi elektronik delillerin hızlı ve etkin bir şekilde incelenebilmesi maksadıyla teknolojik açıdan üstün çalışma istasyonu, adli bilişim inceleme yazılım ve donanımlarından oluşan sistem tedarik edilmiştir. - Sabit Disk Onarma İnceleme Sistemi; incelenmek üzere gönderilen elektronik deliller üzerinde meydana gelen yanma, kırılma, çizilme, bozulma gibi nedenlerle meydana gelebilen arızaların teknolojik imkânlar dâhilinde onarılarak içerisindeki verilerin tespit edilmesi maksadıyla teknolojik açıdan üstün temiz hava ortamı sağlayan sistem tedarik edilmiştir - Ses İnceleme Sistemi; incelenmek üzere gönderilen ses kayıtları üzerinde iyileştirme, mukayese ve manipülasyon incelemelerinin hızlı ve etkin bir şekilde icra edilebilmesi maksadıyla sistem tedarik edilmiştir 19

27 - Veri Analiz ve Kurtarma Sistemi; incelenmek üzere gönderilen elektronik deliller içerisinde bulunan internet geçmişi, sosyal paylaşım ve sohbet geçmişi, zararlı yazılım tespiti gibi incelemeleri hızlı ve etkin bir şekilde icra edebilmek maksadıyla sistem tedarik edilmiştir. - Görüntü ve Manipülasyon İnceleme Sistemi; incelenmek üzere gönderilen fotoğraf ve video verileri üzerinde iyileştirme, mukayese ve manipülasyon incelemelerinin hızlı ve etkin bir şekilde icra edilebilmesi maksadıyla sistem tedarik edilmiştir yılında Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Merkez, Van, Bursa ve Aydın Jandarma Kriminal Laboratuvarlarınca toplam adet dosya içeriğindeki bulgular üzerinden adet analiz faaliyeti icra edilerek bilirkişi raporu tanzim edilmiştir yılına göre dosya sayısında % 0,4 lük azalış, analiz sayısında ise % 80 lik bir artış meydana gelmiştir. (Grafik-1) Dosya Sayısı Analiz Sayısı Grafik-1 Kriminal Laboratuvarlarının Dosya-Analiz Sayıları Mukayesesi 20

28 Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca 2012 Yılı Yurt İçi Mesleki Gelişim Planı kapsamında; 142 personele Olay Yeri İnceleme Temel ve Tekâmül Kursu, 15 personele Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Temel Kursu, 37 personele Bilişim Suçları Olay Yeri İnceleme Kursu olmak üzere toplam 194 personele kurs verilmiştir. Türkiye-Tunus 2012 yılı ikili askerî ilişkiler kapsamında Tunus Millî Muhafaza Genel Direktörlüğünden 10 personele Olay Yeri İnceleme Tekâmül Kursu verilmiştir. Jandarma Okullar Komutanlığınca icra edilen; İlçe Jandarma Komutanlığı Kursu, Askerî İnzibat Adli Görevler Kursu, Jandarma Subay Temel ve Tekâmül Kursu kapsamında kursiyerlere ve Askerî Savcılık ve Askerî Mahkemelerde görev alacak stajyer savcı-hâkimlere Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesinde Yürütülen Kriminal Faaliyetler konusunda ders verilmiştir yılında kamu personeline verilen eğitimler kapsamında; İçişleri Bakanlığında kurs gören 64 kaymakam adayına Jandarma Genel Komutanlığında Yürütülen Kriminal Faaliyetler konusunda eğitim verilmiştir. 21

29 Olay yerinden mahkeme safhasına kadar yürütülen kriminal faaliyetleri standart hale getirmek, laboratuvarlarda çalışan personelin gelişen teknolojiye paralel eğitim seviyesini yükseltmek ve laboratuvar çalışanları arasında bilgi alışverişini sağlamak maksadıyla, 1998 yılında üye olunan Avrupa Kriminal Laboratuvarları Organizasyonu (European Network of Forensic Science Institutes) üyeliği etkin bir şekilde yürütülmektedir. Üye olunan tarihten itibaren, organizasyon bünyesinde bulunan çalışma gruplarının toplantılarına katılım sağlanarak, adli bilimler alanındaki son gelişmeler takip edilmekte ve yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ilgili uzmanlarla paylaşılmaktadır. Avrupa Kriminal Laboratuvarları Organizasyonu (ENFSI) Yönetim Kurulu Toplantısı Nisan 2012 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilmiştir. Söz konusu toplantıya yedi ülkeden sekiz laboratuvar yöneticisi katılmıştır. Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarları tarafından verilen bilirkişi hizmetlerinin uluslararası geçerliliğinin sağlanması amacıyla, 10 Ekim 2006 tarihinde başlatılan akreditasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, 21 Kasım 2007 tarihinde akredite olmuştur. Kapsam genişletme çalışmaları sonucunda akredite edilen deney metodu sayısını 03 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla 26 ya çıkarmıştır Aralık 2012 tarihleri arasında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen akreditasyon yenileme denetimi başarıyla tamamlanmıştır. 22

30 ç. Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Projesi; Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, yasa dışı unsurlar da teknolojinin bütün imkânlarından azami derecede yararlanmaktadır. Öte yandan, bireysel hakların ön plana çıktığı günümüz hukuk sisteminde; gözaltı süresinin kısalması, sorgulama ve araştırmalarda insan haklarının azami derecede korunması, mahkemelere tanık ifadelerinin yanında maddi delillerin de sıhhatli bir şekilde sunulması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, Jandarmanın çalışmalarında teknolojiden azami derecede yararlanması ve hızlı, güvenilir, emniyetli, esnek, ekonomik bir haberleşme sistemine sahip olması Olmazsa Olmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk karşısında; suç ve suçlu sorgulama, bilgi toplama, saklama ve bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin otomasyona geçirilmiş sistemler üzerinden yapılarak, ses ve verinin devriye seviyesine kadar ulaştırılıp alınabilmesine imkân sağlayacak olan JEMUS projesinin telli bölümü 2004 yılında tamamlanmıştır. JEMUS projesi telsiz bölümünün birinci safhasında, 2006 yılı itibarıyla Aydın Jandarma Bölge Komutanlığında (Altı il) devreye alınmış olup, kapasite artırımı çalışmalarına 2009 yılında başlanmıştır. İkinci safha kurulumlarına 2006 yılından itibaren İstanbul, Ankara ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlıklarında (18 il) başlanarak, 2010 yılında devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. 23

31 Üçüncü safha kapsamında yer alan Konya ve Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlıkları (11 il) JEMUS projesi telsiz bölümünün kurulum çalışmalarına 2008 yılı içerisinde başlanmış olup, 2012 yılında devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. Dördüncü safha kapsamında yer alan Adana ve Kayseri Jandarma Bölge Komutanlıkları (15 il) JEMUS projesi telsiz bölümünün tedariğine yönelik sözleşme 2011 yılında imzalanmış olup, 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 112 Acil Yardım Ambulans larının JEMUS projesi telsiz bölümünün alt yapısını kullanması kapsamında; Sağlık Bakanlığınca pilot uygulama olarak Çanakkale ilinde kurulumlar 07 Aralık 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Bütçe imkânları doğrultusunda ülke genelinde tamamlanması hedeflenen proje ile Jandarma birlikleri; modüler, diğer sistemlerle bütünleşebilir ve teknolojik gelişmelere açık yapıda, diğer kamu kurumlarının da sisteme entegre olabilmesine imkân verebilecek nitelikte sayısal, sabit ve mobil sistemlerden oluşan bir haberleşme ağına kavuşturulmakta, ulusal savunma sanayi sektörüne uluslararası standartta bir kamu telsiz haberleşmesi teknolojisi kazandırılmaktadır. 24

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur. Mustafa Kemal ATATÜRK Her

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 29.12.2015 01.03.2017 Görev unvanı 1. Birimlerimizin vermiş olduğu uzmanlık hizmetleri hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri...

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri... İÇİNDEKİLER NARKOTİK SUÇLAR 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRME...10 2.1. Afyon ve Türevleri... 10 2.1.1. Afyon...10 2.1.2. Bazmorfin...12 2.1.3. Eroin...13 2.2. Kokain ve Türevleri...

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

3. Dönem Eğitim Modülleri

3. Dönem Eğitim Modülleri 3. Dönem Eğitim Modülleri Başlangıç Eğitim Modülleri TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Ders Saati Toplu Yürüyüş Kuralları ve Selamlama, Temel Hijyen Kuralları, Beden

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri 10.. yıl TARİHÇEMİZ Şirketimiz, 2007 yılında Özel Güvenlik Hizmetleri vermek amacı ile Efe Güvenlik Hizmetleri Tic. LTD.ŞTİ. ünvanıyla kurulmuş olup, gelişen ve değişen hizmet sektöründe, müşteri talepleri

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Görev unvanı 1. Birimlerimizin vermiş olduğu uzmanlık hizmetleri hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Detaylı

Ateş Destek C 4 I Sistemleri.

Ateş Destek C 4 I Sistemleri. Ateş Destek C 4 I Sistemleri www.aselsan.com.tr ADOP-2000 Ateş Destek C 4 I Sistemi ATEŞ DESTEK C 4 I SİSTEMLERİ Günümüzün muharebe koşulları, daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü ve beka kabiliyetine

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER JANDARMANIN KYŞM FAALİYETLERİ CMK kapsamında adli işlemler 6284 kapsamında işlemler Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Mağduru

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Kriminal Daire Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü 06830 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 462 93 00 Faks : 0 312 462 94 29 E-Posta : ankara.kpl@kpl.gov.tr

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Kriminal Polis Laboratuvarları Kampüsü Gölbaşı 06830 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 462 94 77 Faks : 0 312 462 94 29 E-Posta : ankara.kpl@kpl.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler On5yirmi5.com 681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler 681 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yayın Tarihi : 7 Ocak 2017 Cumartesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Kriminal Daire Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü 06830 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 462 93 00 Faks : 0 312 462 94 29 E-Posta : ankara.kpl@kpl.gov.tr

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Sunum Planı Bilgisayar Suçları Bilişim Suçları ile Mücadele Adli Bilişimi Digital Delil Adli Bilişim Süreçleri Bilişim Suçları Yöntemler

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Ocak 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Polisliğe Giriş ve Uyum Eğitimi 4 Okul Kuralları ve Disiplin Mevzuatı İlimizin ve Ülkemizin tanıtılması, Türk Afgan Tarihi Bağları, 2 Polisin Rolü 2 Eğitimin Önemi ve Müfredat 4 Başlangıç Eğitim Modülleri

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Sunum Planı Bilgisayar Suçları Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Digital Delil Adli Bilşim Süreçleri 1.

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2005, Sayısı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Mayıs 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU Karar No Evrak No Konu: 2015/ 520 2290570100 BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN 17.12.2004 tarihli

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ

T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ Günümüz Türkiye sinde meslek seçimi bireyin hayatta verdiği en zor kararlardan biri haline gelmiştir. Mesleklerin

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA 213 YILINDA MEYDANA GELEN AİLE İÇİ ŞİDDET, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUK SUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE İÇİ ŞİDDETLE

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI 6 Mart 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27161 TEBLİĞ Millî Savunma Bakanlığından: 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Atış Kontrol Sistemleri.

Atış Kontrol Sistemleri. Atış Kontrol Sistemleri www.aselsan.com.tr Topçu Atış Kontrol Sistemleri ATIŞ KONTROL SİSTEMLERİ ASELSAN Topçu Atış Kontrol Sistemleri, kundağı motorlu/çekili obüslerin, havanların ve çok namlulu roket

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ AYLIK BASIN BÜLTENİ/EYLÜL-EKİM 1- İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL VE EKİM AYI FAALİYETLERİ Cinayet-Gasp Büro Amirliği Cinayet-Gasp Büro Amirliğimizce yapılan çalışmalarda; - 9 olay aydınlatılmış

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

DSİ İSG UYGULAMALARI

DSİ İSG UYGULAMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ İSG UYGULAMALARI Şahin KUMBAROĞLU Personel ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı Devlet Su İşleri Genel

Detaylı