MARKET ELEKTR K OTOMASYON SANAY ve DIfi T CARET A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKET ELEKTR K OTOMASYON SANAY ve DIfi T CARET A.fi."

Transkript

1

2 MRKET ELEKTR K OTOMSYON SNY ve DIfi T CRET.fi. Market Elektrik Otomasyon Sanayi ve D fl.tic..fi. ral k 006 tarihinde elektrik, elektronik ve otomasyon alan nda hizmet vermek amac yla kurulmufltur. na Distribütörlüklerimiz: Rockwell utomation (llen radley) : C sürücü ve Yumuflak Yolvericiler, PLC Sistemleri RS utomation Korea (RS Oemax): Servo Sistemleri, PLC Sistemleri dvantech LNC Co., Ltd. (dvantech LNC) : CNC Kontrol Cihazlar, Robot control üniteleri Sahip oldu u tecrübe, bilgi birikimi ve geliflmifl altyap s ile üretim, ihracat, ithalat yapar konuma ulaflan firmam z, hizmet sahas n her geçen gün geniflletmektedir. Günümüz koflullar nda bir hizmetin ve beraberindeki ürünlerin sat n al nmas aflamas nda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sat fl öncesinde, do ru proje ve ürünlerle müflteriyi yönlendirerek sorunsuz çal flan bir sistem inflaa edebilme yeterlili i ve sat fl sonras nda da güvenilir bir hizmet anlay fl n n oturmufl olmas d r. Mevcut yap m z de erli imalatç müflterilerimizin Elektrik ve Otomasyon sektöründeki tüm ihtiyaçlar na en k sa sürede ve uygun flartlarla cevap verecek teknik bilgi, da t m a ve stok seviyesine sahiptir. Firmam z uzman ekibiyle elektrik, elektronik ve sektöründe malzeme sat fl, mühendislik, sistem tasar m, projelendirme, imalat, teknik servis, taahhüt ve dan flmanl k hizmeti vermektedir.

3 NDEKS PowerFlex C Sürücü ilesi vantajları PowerFlex Serisi Sürücü Özet Tablosu PowerFlex 50Serisi Sürücü Özet Tablosu PowerFlex 7Serisi Sürücü Özet Tablosu PowerFlex M C Sürücü PowerFlex 0 C Sürücü PowerFlex 00 C Sürücü PowerFlex Sürücü Opsiyonları PowerFlex 50 Serisi C Sürücüler PowerFlex 53 C Sürücü PowerFlex 55 C Sürücü PowerFlex 50 C Sürücü Opsiyonları PowerFlex 70 C Sürücü PowerFlex 700H C Sürücü PowerFlex 753 C Sürücü PowerFlex 755 C Sürücü PowerFlex Sürücü Opsiyonları Sürücü Yaz l m SMC3 Soft Starter SMCFlex Soft Starter 3 33 Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 80 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plugin Modülleri Connected Components Workbench Yaz l m Micrologix 1000 Serisi PLC Micrologix 1100 Serisi PLC Micrologix 100 Serisi PLC Micrologix 100 Serisi PLC Micrologix Geniflleme ve Haberleflme Üniteleri Micrologix 1500 Serisi PLC 1769 CompactLogix I/O Modülleri Micrologix PLC Karflılafltırma Tablosu Kinetix 3 Servo Sürücüler TL Serisi Kompakt Servo Motorlar PanelView Component Grafik Terminaller 58 01

4 PowerFlex C Sürücü ilesi vantajlar Yüksek performans. Esnek kullan m. llenradley PowerFlex ailesi sürücüler, farkl control modlar ve genifl güç aral ile her türlü motor kontrol ihtiyac na karfl l k vermek amac ile tasarlanm flt r. Ek opsiyon, kasa, voltaj ve haberleflme seçeneklerine ek olarak, kolay kullan m, h zl kablolama ve konfigürasyonu, de iflik uygulamalarda en optimum çözümü sunabilmektedir. PowerFlex ailesi, global voltaj çeflitleri ve güç aral k ihtiyaçlar na karfl l k verebilecek serilerde tasarlanm flt r. PowerFlex Class sürücüler, basit ve ekonomik ayn zamanda yüksek performansa ihtiyaç duyan, özellikle OEM ve genel maksat uygulamalar na cevap vermemektedir. PowerFlex 7Class sürücüler, daha kompleks, uygulamaya özel parametre, haberleflme, ve yüksek güç gerektiren, daha büyük otomasyon sistemlerine entegrasyonu kolay olan uygulamalar için tasarlanm flt r. Ölçeklendirilebilir Motor Kontrolü Motor kontrol uygulamalar ndaki ihtiyaçlar n çeflitlili inden dolay PowerFlex sürücüler, de iflik motor kontrol çözümleri sunmaktad r.powerflex ailesi, en basit aç k çevrim kontrolden bafllayarak a r gereksinimler içeren hassas h z ve tork kontrolüne kadar her türlü motor kontrol ihtiyaçlar n karfl layacak model çeflitlili ine sahiptir. Tüm bu çeflitlilik ve seçenekler: Uygulaman n duydu u ihtiyaçlar tam olarak karfl layarak uygulama maliyetini düflürür Uygulamaya uygun özellikleri ve fonksiyonlar ile verimlili i artt r r (vinç uygulamas için TorqProv, petrol kuyusu uygulamas için PumpOff, Fan/pompa ve HVC uygulamalar için s ral çal flma... gibi) Geliflmifl diagnostik özellikleri ve uygun olmayan çal flma verilerine karfl uyar ile planlanmam fl durufl ve hata sürelerini en aza indirir PC yaz l mlar ile kolay konfigürasyon ve devreye al m sa lamaktad r. Kesintisiz Motor Sürüflü ve Kontrol Sistemlerine Entegrasyon Konfigürasyon süresi ve hata zamanlar n n düflürülmesi ile kontrol sistemlerine kesintisiz entegrasyon sa lar. Makina seviyesi yada sistem bilgi ve diagnostik verilerine kolay eriflim ile verimlili in artt r lmas n sa lar. Güvenlik Fonksiyonlar ile Verimin rtt r lmas Endüstriyel güvenlik opsiyonlar ile personel güvenlili i ve verimin artt r lmas na yard m eder.safe TorqueOff (Drive Guard ) ve Safe Speed Monitoring seçenekleri personel güvenli i, ekipmanlar n korunmas ve özel güvenlik standartlar n n sa lanmas na imkan verir. Patlamaya elveriflli cihaz yada ortamlar na karfl koruma sa lar Safe Speed Monitoring opsiyonu ile sistem karmafl kl, fazla kablolama ve harici güvenlik rölesi kullan m n gereksiz k lar. Güvenlik sebebi ile durufl gerektiren zamanlarda üretimin daha h zl devreye al nmas n sa lar Ple/SIL3, CT3 ve CT Güvenlik standartlar n temin eder Sürücü Verimlili i ile Çal flma Gelifltirilmifl kontrol motor performans ve motor verimlili i toplamda üretim verimlili ini getirmektedir. PowerFlex sürücüler anl k ve ölçülebilir enerji kullan m ve verimli çal flma etkisine sahiptir. Uygulamada PowerFlex sürücü kullan m enerji izleme ve düflürmeye yard mc olur. Diagnostic ve gerçek zamanl veriler ile mekanik problemlerin önceden tespitine ve giderilmesine yard mc olur. Fabrika seviyesinden daha önceki verilere direk ulafl lmas n sa lar Dünya Standartlar PowerFlex ailesi 100 y l aflan motor kontrol uygulama ve tecrübenin ürünüdür. Her türlü ortam gereksinimine uygun fabrika yada sahaya kurulabilecek standartta kasa, kabin opsiyonlar ile ekstra güvenlik yada koruma gereksinimlerini karfl lar UL, CE, cul, CTick, RoHS gibi Dünya çap ndaki standartlara uyumludur. Ethernet/IP, DeviceNet, ControNet ve di er veri a lar na ba lanabilme özellikleri ile fabrika seviyesinden ofis seviyesine gerçek zamanl veri iletimi sa lan r. 0

5 Motor Kontrolü PowerFlex ailesi sürücüler, iyilefltirilmifl motor kontrol teknolojilerini kullanarak aç k çevrimden hassas h z ve tork kontrolüne kadar her türlü uygulama için çözümler sunar. FORCE Teknolojisi Patentli FORCE teknolojisi ve Vektör Kontrol birleflimi, mükemmel düflük h z/s f r h z performans, kesin ve güvenilir h z ve tork regulasyonu sa lar. DeviceLogix DeviceLogix dahili bir kontrol teknolojisi olup, seçilen llenradley ürününde dahili olarak cihaz statüsünü denetleyerek ç k fllar n kontrol eder. Örnek olarak DeviceLogix özelli ine sahip bir sürücü sürücünün haberleflme deki yavafllamalardan etkilenmeden ana sistemden bilgi almadan gerekli h z/tork ayarlamalar n kendisi dahili olarak yapma yetene ine sahiptir.powerflex 750 serisi bu teknolojiye sahiptir. DriveLogix DriveLogix opsiyonuna sahip PowerFlex 700S C sürücü, dahili Logix prosesörü ile otomasyon sistemleri yada yaln z çal flan uygulamalara kolay entegrasyonu sa lar. Ortak Logix platrofmunun ortak yaz l m imkanlar n kullanmas n sa lar. SynchLink PowerFlex 700S veri hatt ile, sürücüden sürücüye senkronize, yüksek h zl veri aktar m sayesinde senkron çal flma gerektiren uygulamalara imkan verir. Özel Uygulama Kontrolü PowerFlex sürücüler, özel uygulamalar desteklemek için uygulamaya özel parametreler ile güçlendirilmifltir. Uygulama setleri, kullan c lar n kolay konfigüre edebilmeleri ve devreye alabilmeleri için standart sürücülerin parametrelerin basitlefltirilerek dizayn edilmesi ile oluflturulmufltur. Pozisyonlama PowerFlex 0P, 700, 700S ve 750 serileri tek eksen kontrolü için optimize edilmifltir. u sürücüler, basit pozisyonlamadan h z profilleme uygulamalar na kadar, h z ve pozisyonlama uygulamalar için idealdir. alt nda olmas önemlidir. FORCE ve TorqProve teknolojilerinin birlikte kullan lmas, kald rma iflleminde frenleme ve çevre de iflikliklerinin kald rma güvenli ine etkisini sürücüye devreder.u standart özellik PowerFlex 700 ve 755 serilerinde bulunmaktad r. Pump Off u benzersiz özellik, petrol kuyusu uygulamalar için gelifltirilmifl olup, motor torku ve ak m n ölçüp de erlendiren ve kuyudan ak fl belirlemek için kullan l r. Geleneksel ak fl metrelere alternatif olan bu özellik, pompa operatörlerinin üretimi optimize etmelerine ve durufl sürelerini azaltmas na yard m eder. u özellik PowerFlex 700 ve 753 serilerinde bulunmaktad r. Güvenlik PowerFlex 0P, 70, 700H, 700S ve 750 serisi C sürücülerde Güvenli Durufl kontrolünü sa layan Safe TorqueOff (DriveGuard) opsiyonu bulunmaktad r. Safe TorqueOff, güvenlik ile ilgili uygulamalarda, özellikle motora dönmeyi sa layan gücün sürücüyü kapatmadan kesilmesi gerekti i durumlar için idealdir. Sürücü Kasalar PowerFlex ailesi sürücüler, her ortamda çal flabilecek koruma s n f nda sürücü kasa opsiyonlar na sahiptir. ç k kasa opsiyonu, ekstra koruma s n f, flanfl ba lant imkan yada ekstra koruma s n f duvar montaj tipleri ile zorlu ortamlardaki IP ve NEM gereksinimlerine cevap vermektedir. IP00/IP0 ve NEM/UL Open Type IP66 ve NEM/UL Type X ve 1 IP5 ve NEM/UL Type 1 Haberleflme Fabrika seviyesinden ofis seviyesine kolay, h zl veri ak fl ve ana sistemlere kesintisiz entegrasyon için önemlidir. llenradley PowerFlex sürücü ailesi NetLinx aç k a yap s n kullarak ortak endüstriyel protokoller olan Ethernet/IP, DeviceNet, ControNet ve di er veri a lar n n özelliklerini destekler. u a lar kullan larak kontrol, konfigürasyon ve veri toplama basitlefltirilmifltir. TorqProv Kald rma, vinç ve asansör uygulamalar nda yükün kontrol 03

6 PowerFlex M PowerFlex 0 PowerFlex 00 PowerFlex Serisi C Sürücüler Motor Kontrolü Voltaj/Frekans Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü Voltaj/Frekans Uygulama ç k çevrim h z kontrolü ç k çevrim h z kontrolü ç k çevrim h z kontrolü 1 Faz VC Girifl 0.kW....kW 0.kW....kW Yok 3 Faz VC Girifl 0.kW... 11kW 0.kW... 11kW.kW... 50kW Koruma de erlerine göre IP0 : C IP0 : C IP0 : C ortam s cakl IP0 yanyana montaj: C IP30 : C IP30 : C IP66 : C Flanfl tip: +50C EMC Filtre Dahili yada harici seçene i Dahili yada harici seçene i Harici Sertifikasyon ve standartlar UL, CE, cul, CTick UL, CE, cul, CTick UL, CE, cul, CTick fl r yük kapasitesi 150% (60 sn), 00% (3sn) 150% (60 sn), 00% (3sn) 110% (60 sn) Ç k fl frekans Hz Hz Hz Kullan c arabirimi Dahili tufltak m Dahili tufltak m Dahili tufltak m Harici tufl tak m (opsiyon) Harici tufl tak m (opsiyon) Harici tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) RSLogix5000 (yaz l m) RSLogix5000 (yaz l m) Studio 5000, Drive Executive Studio 5000, Drive Executive Studio 5000, Drive Executive Connected Component Workench Connected Component Workench Connected Component Workench Haberleflme opsiyonlar Dahili RS85 (Modbus RTU) Dahili RS85 (Modbus RTU) Dahili: RS85 (Modbus RTU, Opsiyonel haberleflme kiti ile: Opsiyonel haberleflme kiti ile: Metasys N, P1FLN) DeviceNet, ProfibusDP, DeviceNet, Ethernet,ProfibusDP, Opsiyonel haberleflme kiti ile: ControlNet, Lonworks,luetooth ControlNet, Lonworks,luetooth DeviceNet, Ethernet,ProfibusDP, ControlNet, Lonworks,luetooth nalog girifl 1 adet (unipolar voltaj) adet (1 bipolar voltaj, 1 ak m) adet (1 bipolar, 1 unipolar) V yada I nalog ç k fl *** 1 adet (unipolar voltaj yada ak m) adet (unipolar voltaj yada ak m) PTC girifl 1 adet (analog girifli kullanarak) 1 adet (analog girifli kullanarak) 1 adet (analog girifli kullanarak) Dijital girifl 5 adet (VDC, programlanabilir) 7 adet (VDC, adet programlanabilir) 7 adet (VDC, adet programlanabilir) Röle ç k fl 1 adet (form C tip) 1 adet (form C tip) adet (form C tip) Transistör ç k fl *** adet 1 adet Dinamik frenleme Opsiyonel modellerde dahili IGT ile Dahili IGT *** Di er *** *** *** Detaylar için sayfa 8 e bak n z. Detaylar için sayfa 10 a bak n z. Detaylar için sayfa 11 e bak n z. 0

7 PowerFlex 53 PowerFlex 55 PowerFlex 50 Serisi C Sürücüler Motor Kontrolü Uygulama 1 Faz VC Girifl 3 Faz VC Girifl Koruma de erlerine göre ortam s cakl EMC Filtre Sertifikasyon ve standartlar fl r yük kapasitesi Ç k fl frekans Kullan c arabirimi Haberleflme opsiyonlar Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü ç k ve Kapal çevrim h z kontrolü 0.kW kW 0.kW... 11kW IP0 : C IP0 S f r Y ma : C IP0 : C k m düflürmesi ile IP0 : C k m düflürmesi ile Dahili yada harici seçene i UL,CE,cUL,CTick,TEX, GOSTR,CS156,RoHS, KCC r fiart: 150% (60sn), 180% (3sn), 00% programl Hz irden çok dil ile 5 basamakl LCD Ekran ve tufl tak m Uzak tufl tak m, US arac l ile MainsFree programlama RSLogix5000 (yaz l m) Studio 5000 Connected Component Workench Dahili RS85 (Modbus RTU) Opsiyonel haberleflme kiti ile: Çoklu Ethernet I/P, Profibus DP, DeviceNet Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü, Kapal döngü h z vektör kontrolü, sabit m knat s motor kontrolü ç k ve Kapal çevrim h z kontrolü 0.kW....kW 0.kW... kw IP0 : C IP0 S f r Y ma : C IP0 : C k m düflürmesi ile IP0 : C k m düflürmesi ile Dahili yada harici seçene i UL, CE, cul, CTick,TVU, TEX, GOSTR, SemiF7, Marine (RIN), CS156, RECH, RoHS, KCC Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 180% (3sn), 00% progrml Hz irden çok dil ile 5 basamakl LCD Ekran ve tufl tak m Uzak tufl tak m, US arac l ile MainsFree programlama RSLogix5000 (yaz l m) Studio 5000 Connected Component Workench Dahili RS85 (Modbus RTU) Dahili EtherNet I/P Opsiyonel haberleflme kiti ile: Çoklu Ethernet I/P, Profibus DP, DeviceNet nalog girifl nalog ç k fl PTC girifl Dijital girifl Röle ç k fl Transistör ç k fl Dinamik frenleme Di er 1 adet (1 bipolar voltaj yada ak m) *** 5 adet (VDC, adet programlanabilir), 1 adet hızlı girifl 1 adet (form C tip) *** Dahili IGT *** adet (1 bipolar voltaj, 1 ak m) 1 adet (unipolar voltaj yada ak m) 1 adet (analog girifli kullanarak) 7 adet (VDC, 6 adet programlanabilir), 1 adet hızlı girifl adet (1 form, 1 form tip) adet Dahili IGT Safe TorqueOff, SIL, PLd,Cat3 Detaylar için sayfa 16 ya bak n z. Detaylar için sayfa 18 e bak n z. 05

8 PowerFlex 70 PowerFlex 700 PowerFlex 700H PowerFlex 7 Serisi C Sürücüler Motor Kontrolü Flux Vektör kontrol (FORCE Teknolojisi ile) Sensörsüz vektör kontrolü, Voltaj/Frekans Flux Vektör kontrol (FORCE Teknolojisi ile) Voltaj/Frekans, yarlanabilir voltaj kontrolü Voltaj/Frekans Sensörsüz vektör kontrolü Uygulama 3 Faz VC Girifl 3 Faz VC Girifl 3 Faz VC Girifl 3 Faz 690VC Girifl Koruma de erlerine göre ortam s cakl Kapal çevrim h z kontrolü Hassas tork kontrolü 0.37kW kW 0.37kW... 37kW 0.37kW... 37kW *** IP0 : C Flanfl tip: +50C IP66: C Kapal çevrim h z kontrolü ç k çevrim h z kontrolü Hassas tork kontrolü Hassas tork&h z kontrolü 0.37kW... 75kW 0.37kW kW 0.75kW... 13kW 5kW... 13kW IP00/Flanfl Tip: +0C IP0: Frame 06 için C IP0: Frame 710 için C ç k çevrim h z kontrolü *** 13kW kW 160kW kW 160kW kW IP1: Normal fiart C IP1: r fiart C EMC Filtre Sertifikasyon ve standartlar fl r yük kapasitesi Ç k fl frekans Kullan c arabirimi Haberleflme opsiyonlar nalog girifl nalog ç k fl PTC girifl Dijital girifl Röle ç k fl Transistör ç k fl Dinamik frenleme Ortak mode Choke Di er Dahili UL, CE, cul, CTick,RIN, Lloyd Registry, S, SEMI F7, TUV FS ISO/EN13891(EN951) Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 00% (3sn) Hz Opsiyonel ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Remote I/O, RS85 DF1, Cnet, RS85 HVC (Modbus RTU, Metasys N, Siemens P1) Profibus DP, Interbus, luetooth, CNopen, External SCNport, MODUS/TCP, LonWorks adet (1 bipolar, 1 unipolar) 1 adet (unipolar voltaj yada ak m) 1 adet (analog girifli kullanarak) 6 adet (VDC yada 115VC) adet (Form C tip) *** Standart dahili Harici Safe TorqueOff SIL CL, Plt, Cat 3 Frame 06 için dahili, di er harici UL, CE, cul, CTick,RIN, Lloyd Registry, S, SEMI F7, TEX (Frame 710 haricinde) Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 00% (3sn) 0...0Hz Opsiyonel ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Remote I/O, RS85 DF1, Cnet, RS85 HVC (sadece Modbus RTU) Profibus DP, Interbus, luetooth, CNopen, MODUS/TCP, LonWorks (sadece DC) adet (bipolar voltaj yada ak m) adet (bipolar voltaj yada ak m) 1 adet (atanm fl girifl) 6 adet (VDC yada 115VC) 3 adet (1 form, 1 Form, 1 Form C tip) *** Standart dahili (sadece 06 framelerde) Standart dahili (sadece 06 framelerde) *** Dahili UL, CE, cul, CTick TEX (Safeoff opsiyonu ile) TUV FS ISO/EN13891(EN951) Normal fiart: 110% (60sn) r fiart: 150% (60sn), 00% (sn) Hz Opsiyonel ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Remote I/O, RS85 DF1, Cnet, RS85 HVC (Modbus RTU, Metasys N, Siemens P1) Profibus DP, Interbus, luetooth, CNopen, External SCNport, MODUS/TCP, LonWorks adet (bipolar voltaj yada ak m) adet (bipolar voltaj yada ak m) 1 adet (analog girifli kullanarak) 6 adet (VDC yada 115VC) 3 adet (1 form, 1 Form, 1 Form C tip) *** Sadece frame 9 da opsiyonel Dahili Safe TorqueOff SIL CL, Plt, Cat 3 Detaylar için sayfa ye bak n z. Detaylar ve fiyat bilgisi için aray n z. Detaylar için sayfa 3 e bak n z. 06

9 PowerFlex 700S PowerFlex 753 PowerFlex 755 Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz) Voltaj/Frekans Permanent Magnet motor kontrolü Kapal çevrim h z kontrolü Hassas tork kontrolü Hassas tork&h z kontrolü Hassas pozisyon kontrolü 0.75kW... 66kW 0.75kW kW 75kW kW 75kW kW IP0 : C IP1: Normal fiart C Dahili UL, CE, cul, CTick TUV FS ISO/EN13891(EN951) (Frame 16 için geçerlidir) Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 00% (3sn) Hz Dahili ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Remote I/O, RS85 DF1, Cnet, RS85 HVC (sadece Modbus RTU) Profibus DP, Interbus, luetooth Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz) Voltaj/Frekans Sensörsüz vektör kontrolü, ayarlanabilir voltaj kontrolü Hassas tork kontrolü Hassas tork&h z kontrolü Hassas Indeks posizyonlama *** 0.75kW... 50kW *** *** IP00/IP0 : C IP00/IP0 Flanfl Tip(Ön): +50C IP66 Flanfl Tip(rka): C IP5 : C Dahili UL, CE, cul, CTick TUV FS ISO/EN13891(EN951)(Safe Torque Off ve H z izleme için), ROHS uyumlu materyal Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 180% (3sn) Hz PWM, khz PWM Dahili ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet, Remote I/O, RS85 DF1, Interbus, Profibus DP, RS85 HVC (sadece Modbus RTU), luetooth CNopen, Modbus/TCP Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz) Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü Permanent Magnet motor kontrolü Hassas tork kontrolü Hassas tork&h z kontrolü PCM ile hassas indeks posizyonlama Spindle oryantasyon, Elektronik gearing *** 0.75kW... 50kW *** *** IP00/IP0 : C IP00/IP0 Flanfl Tip(Ön): +50C IP66 Flanfl Tip(rka): C IP5 : C Dahili UL, CE, cul, CTick TUV FS ISO/EN13891(EN951)(Safe Torque Off ve H z izleme için), ROHS uyumlu materyal Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 180% (3sn) Hz PWM, khz PWM Dahili ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet, Remote I/O, RS85 DF1, Interbus, Profibus DP, RS85 HVC (sadece Modbus RTU), luetooth CNopen, Modbus/TCP 3 adet ( bipolar voltaj, 1 unipolar ak m) adet (bipolar voltaj yada ak m) 1 adet (analog girifli kullanarak) 6 adet (3 adet VDC yada 115VC,3 adet VDC ) 1 adet (Form C) adet Standart (Frame 16), Opsiyonel (Frame 9) Dahili (Sadece Frame 19) Safe TorqueOff SIL CL, Plt, Cat 3 7 adete kadar (bipolar voltaj ve ak m) 7 adete kadar (bipolar voltaj ve ak m) 3 adete kadar 1 adete kadar (1 adet VDC, 19 adet 115VC) 7 adete kadar 7 adete kadar Standart (Frame 5), Opsiyonel (Frame 67) Harici opsiyonel Safe TorqueOff SIL CL3, Ple, Cat 3 Safe Speed Monitor SIL CL3,Ple, CT 10 adete kadar (bipolar voltaj ve ak m) 10 adete kadar (bipolar voltaj ve ak m) 5 adete kadar 31 adete kadar (VDC yada 115VC) 10 adete kadar (Form C) 10 adete kadar Standart (Frame 5), Opsiyonel (Frame 67) Harici opsiyonel Safe TorqueOff SIL CL3, Ple, Cat 3 Safe Speed Monitor SIL CL3,Ple, CT Detaylar ve fiyat bilgisi için aray n z. Detaylar için sayfa 16 ya bak n z. Detaylar için sayfa 18 e bak n z. 07

10 PowerFlex M C Sürücü OEM htiyaçlar na uygun, kompakt, ekonomik tasar m Sürücü Oranlar Motor Kontrolü Haberleflme Kullan c rabirimi Kasa Sertifikalar V 00 0V V kw / Hp / kw / Hp / kw / Hp / 1.5 V/Hz Kontrolü Dahili RS 85, Modbus RTU Dahili programlama tufltak m ve LED Display IP0 UL, CE, cul, CTick llenradley PowerFlex M C Sürücüleri kullan c lara, güçlü motor kontrol imkan, yerden tasarruf sa layan kompakt yap s ve PowerFlex C sürücü ailesi içinde en ekonomik çözümü sunmaktad r. Özellikle makina seviyesi motor kontrol ihtiyaçlar için ideal olan PowerFlex M C sürücüler, global OEMlerin ihtiyac olan kolay kullan m ve programlama, genifl kullan m alan, yer tasarrufu ihtiyaçlar na göre dizayn edilmifltir. Ürün Özellikleri V/Hz Kontrolü, 000Hz ç k fl frekans 5 dijital girifl, 1 analog girifl, 1 röle ç k fl Otomatik restart ve flying start özelli i Dahili tufl tak m ve potansiyometre Küçük fiziksel boyut ve feedthrough kablolama (Y ld z/üçgen kontrol yerine direk kullan m) Dahili EMC Filtreli ve filtresiz modeller Dahili RS85 Haberleflme portu ile multidrop ba lant imkan, Modbus RTU DriveExplorer ve DriveExecutive programlar ile konfigürasyon imkan ZeroStacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir), DIN ray montaj PowerFlex M Monofaze, VC, 50/60Hz, IP0, (EMC Filtresiz) kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi F1P6N , x7x136 mm 10 FP5N x7x136 mm 11 FPN x7x136 mm 13 F8P0N x100x136 mm 189 F011N x100x136 mm 3 PowerFlex M Trifaze, VC, 50/60Hz, IP0, (EMC Filtresiz) kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi FD1P5N x7x136 mm 197 FDP5N x7x136 mm 6 FDPN x7x136 mm 67 FD6P0N x100x136 mm 316 FD8P7N x100x136 mm 388 FD013N10 5.5(1) X130X180 mm C 513 FD018N10 7.5(1) X130X180 mm C 66 FD0N10 11(1) 15 60X130X180 mm C 80 (1) 5,57,511kW sürücülerde dahili fren k y c mevcuttur. PowerFlex Class Opsiyonlar için sayfa 113 e bak n z. 08

11 PowerFlex M Monofaze, VC, 50/60Hz, IP0, EMC Filtre kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi F1P6N113 0, 0,5 1,6 17x7x136 mm 11 FP5N113 0, 0,5,5 17x7x136 mm 16 FPN113 0,75 1, 17x7x136 mm 157 F8P0N113 1,5 8 17x100x136 mm 06 F011N113, x100x136 mm PowerFlex M Trifaze, VC, 50/60Hz, IP0, EMC Filtre kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi FD1P5N113 0, 0,5 1,5 17x7x136 mm 0 FDP5N113 0,75 1,5 17x7x136 mm 51 FDPN113 1,5, 17x7x136 mm 93 FD6P0N113, x100x136 mm 353 FD8P7N113 3,7 5 8,7 17x100x136 mm 13 FD013N11 5,5 (1) 7, X130X180 mm C 50 FD018N11 7,5 (1) X130X180 mm C 696 FD0N11 11 (1) 15 60X130X180 mm C 868 (1) 5,57,511kW sürücülerde dahili fren k y c mevcuttur. Opsiyonel EMC Filtre (Monofaze 0 VC) FRF010L FRF05L ç klama 0,/0,/,75 kw Monofaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için 1,5/, kw Monofaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için 9 7,30 Opsiyonel EMC Filtre (Trifaze 80 VC) FRF6P0S FRF6P0L FRF01S FRF01L FRF06CS FRF06CL ç klama 0,/0,75/1,5 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu u için 0,/0,75/1,5 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için,/3,7 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu u için,/3,7 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için 5,5/7,5/11 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu u için 5,5/3,7/11 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için 9 3,0 3,0 7,30 71,30 87 PowerFlex Class Opsiyonlar için sayfa 113 e bak n z. 09

12 PowerFlex 0 C Sürücü Vektör kontrollü kompakt ve ekonomik tasar m Sürücü Oranlar Motor Kontrolü Haberleflme Kullan c rabirimi Kasa Sertifikasyon V 00 0V V V kw / Hp / kw / Hp / kw / Hp / kw / 1 15 Hp / V/Hz Kontrolü, Sensörsüz Vektör Kontrolü Dahili RS 85, Endüstriyel protokoller, Modbus RTU Dahili programlama tufl tak m ve LED Display IP0, IP30, IP66/NEM X UL, CE, cul, CTick llenradley PowerFlex 0 C Sürücüleri, güçlü motor kontrol imkan n yerden tasarruf sa layan kompak yap s na ek olarak, girifl/ç k fl kanallar, sensörsüz vektör kontol özelli i ile düflük h zda yüksek tork gerektiren uygulamalardaki performans ile daha ileri seviye kontrol ihtiyaçlar için çözümler sunar. Ürün Özellikleri V/Hz ve sensörsüz vektör kontrolü, 000Hz ç k fl frekans, uto Tune özelli i 7 dijital girifl, analog girifl, 1 analog ç k fl, 1 röle ç k fl, opto ç k fl Step Logic özelli i ile ND/OR ve say c /zamanlay c lojik fonksiyonlar programlama imkan MOP (Motor Potansiyometre Özelli i) Otomatik restart, fllying start, Srampa özelli i Dahili EMC Filtre ve filtresiz modeller mevcuttur Dahili RS85 Haberleflme portu ile multidrop ba lant imkan, Modbus RTU DriveExplorer ve DriveExecutive programlar ile konfigürasyon imkan ZeroStacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir), DIN ray montaj ( tip kasada) Tüm modellerde dahili fren k y c IP0 ç k tip, Flanfl montaj tipi, IP66 NEM/UL Type X kasa modelleri mevcuttur PowerFlex 0 Monofaze, VC, 50/60Hz, IP0 kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi P3N10 0, 0,5,3 180x100x136 mm 5P0N10 0, x100x136 mm 58 8P0N10 1, x100x136 mm N10, x130x180 mm C 0 PowerFlex 0 Trifaze, VC, 50/60Hz, IP0 kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi D1PN10 0, 0,5 1, 180x100x136 mm 35 DP3N10 0,75 1,3 180x100x136 mm 368 DP0N10 1,5 180x100x136 mm D6P0N10, x100x136 mm 505 D010N ,5 180x100x136 mm 61 D01N10 5,5 7,5 1 60x130x180 mm C 766 D017N10 7, x130x180 mm C 95 D0N x130x180 mm C 1130 PowerFlex Class Opsiyonlar için sayfa 113 e bak n z. 10

13 PowerFlex 00 C Sürücü Endüstriyel FanPompa ve HVC uygulamalar na özel tasar m Sürücü Oranlar Motor Kontrol Haberleflme Kullan c rabirimi Kasa Ek özellikler Sertifikalar 00 0V V. 37 kw / 3 50 Hp / kw / Hp / 6 60 V/Hz Kontrolü Dahili RS 85, Endüstriyel protokoller Dahili programlama tufltak m ve LED Display IP0, IP30 Fan ve Pompa uygulamas için PID/ PIP UL, IEC, CE, cul, CTick, UL508C Plenum Rating llenradley PowerFlex 00 serisi C sürücüler, özel olarak tasarlanm fl dahili fonksiyonlar ile, fanpompa, kompresör, HVC ve bina otomasyon sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaflt r r. Özellikle kompresör uygulamalar na özel tasar m sayesinde dünya genelinde ileri gelen kompresör üreticilerinin tercihi olmufltur. Genifl güç seçenekleri, esnek ve yerden tasarruf sa layan tasar m, kolay devreye al m ve kullan m özellikleri ile de iflken torklu fanpompa uyglamalar n n ideal çözümüdür. Ürün 00VC Trifaze ile genifl güç aral V/Hz Kontrol, 030Hz ç k fl frekans Endüstriyel FanPompa, HVC ve Kompresör uygulamalar na uygunluk Seçilebilir fan ve pompa e rileri, Slip kompanzasyonu Uyku Fonksiyonu (demand düflümünde sürücüyü uyku moduna geçirme, art m nda otomatik çal flma) Yard mc motor kontrol seçene i, artan/azalan demande göre fanpompalar n s ral çal flma imkan 7 dijital girifl, röle ç k fl, analog girifl, analog ç k fl, Opsiyonel röle ç k fl kart, 1 opto ç k fl Dahili PID kontrolü ile ç k fl h z n, ortam parametrelerine ba l olarak otomatik de ifltirme ina otomasyon sistemleri için özel fonksiyonlar Dahili Modbus RTU,Metasys N ve P1FLN protokolleri ile bina otomasyonuna entegrasyon, RS85 ile multidrop ba lant imkan DriveExplorer ve DriveExecutive programlar ile konfigürasyon imkan PowerFlex 00 Trifaze, VC, 50/60Hz, IP0 CD6P0N103 CD010N103 CD01N103 CD017N103 CD0N103 CD030N103 CD CD05103 CD CD07103 CD CD CD1103 CD CD08103 CD60103 CD CD CD60103 kw, 5, , Sürücü Oranlar Hp 3 5 7, Ç k fl k m () 6 10, , oyut 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 36x50x06 mm 36x50x06 mm 36x50x06 mm 606x370x60 mm 606x370x60 mm 606x370x60 mm 606x370x60 mm 850x5x80 mm 850x5x80 mm 89x5x6 mm 89x5x6 mm 136x530x359 mm 136x530x359 mm Kasa Tipi C C C C C C D D D E E E E F F G G H H Opsiyon Modülü ç klama KU9RL1 Yard mc Röle Kart, sürücü ç k fl kapasitesini artt r r (Sadece D,E,F,G,H Frameler için) 103 Di er PowerFlex Class Opsiyonlar için sayfa 113 e bak n z. 11

14 PowerFlex Class Sürücü Opsiyonlar HMI rabirimleri ve ksesuarlar ç klama Kullan labilir PowerFlex Sürücü M 0 0P 00 Panoya monte edilebilir LCD display., Dijital H z Kontrol,CopyCat özellikli. m kablosu ile birliktedir.ip66, NEM Type X/1. HIMCS 1 Uzak El Paneli, LCD Display, Numerik Tufl Tak m, Dijital H z Kontrolü, CopyCat Özellikli. 1.0 metre kablosu ile birliktedir. IP30, NEM Type 1. Pano montaj opsiyonel ezel Kit ile dir. HIM3 90,90 luetooth teknolojisi içeren Kablosuz Uzak El Terminali. IP30, NEM Type 1. Pano montaj opsiyonel ezel Kit ile. WIMN1 06 Panoya monte luetooth Teknolojisi içeren kablosuz ba lant adaptörü.ip66, NEM Type X/1 ina içi kullan m için. WIMNS 37 ezel Kiti. LCD panel yada el terminali için pano montaj kiti.ip30, NEM Type 1. RJ5CLC0 kablosu dahil. HIM1 35 DSI HIM Kablosu, 1.0 Metre (DSI HIM RJ5 kablosu) HIMH10 10,70 DSI HIM Kablosu,.9 Metre (DSI HIM RJ5 kablosu) HIMH30 13,0 Haberleflme Opsiyonlar ç klama Kullan labilir PowerFlex Sürücü M 0 0P 00 Cnet MS/TP RS85 Haberleflme daptörü COMM (1) 37 ControlNet Haberleflme daptörü COMMC (1) (1) 06 DeviceNet Haberleflme daptörü EtherNet/IP Haberleflme daptörü LonWorks Haberleflme daptörü PROFIUS DP Haberleflme daptörü Seri Çevrim Modülü (RS85 RS3). DF1 protokolü üzerinden seri COMMD COMME COMML COMMP (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) haberleflme ile DriveExplorer ve DriveExecutive yaz l mlar na ba lant sa lar. çeri inde DSI RS3 seri çevirici, 103SFC seri kablosu, SCM3 19 RJ5CLC0 kablosu ve DriveExplorer Lite CD'si bulunur. Seri Null Modem daptörü. 103SNM 5,0 US Konvertör (m US, 0HIMH10 & HIMH10 kablolar ile birliktedir) DSI Kablosu (.0 metre RJ5 RJ5 kablo) Splitter Kablosu. RJ5 1 port splitter kablosu 103US RJ5CLC0 KU0RJ5SC ,06 8,06 Terminal lok.rj5 iki konumlu terminal blo u (6 adet) 10 Ohm terminasyon direnci ile ( adet) birlikte. KU0RJ5TP 10,70 Terminasyon direnci.rj5 konnektör içerisinde 10 Ohm direnç ( adet) KU0RJ5TR1,68 PowerFlex 0 Frame Cover Kit CC 10,70 PowerFlex 0 Frame C Cover Kit CCC 10,70 PowerFlex DSI Harici a lant Kiti XCOMMDCSE 1 (1) PowerFlex & M Sürücüler Harici DSI Haberleflme Kiti gerektirir. Haberleflme modülleri sürücüye monte edilemez. Frame & C PowerFlex 0/0P sürücüler yada Frame C PowerFlex 00 sürücüler için Haberleflme daptör kapa gereklidir. 1

15 Dinamik Frenleme Dirençleri Girifl Voltaj Sürücü Oranlar 00 0V, 50/60 Hz, Monofaze V, 50/60 Hz, Trifaze kw Hp Minimum Direnç Ohm ±10% Direnç Ohm ±5% KR091P500 KR091P500 KR091P500 KR091P500 KR07P500 KR360P500 KR360P500 KR360P500 KR10P1K KR10P1K KR10P1K KR10P1K KR10P1K (1) Kullan labilir PowerFlex Sürücü M 0 0P (1) ki direncin paralel ba lanmas gereklidir. EMC Filtreler Sürücü Oranlar PowerFlex M PowerFlex PowerFlex 0/0P PowerFlex 00 Girifl Voltaj kw Hp 00 0V, 50/60 Hz, Monofaze 00 0V,50/60 Hz, Monofaze FRENS Z V,50/60 Hz, Trifaze S Tip Filtre ÜRÜN KODU (1) FRF6P0S FRF6P0S FRF6P0S FRF01S FRF01S FRF06CS FRF06CS FRF06CS L Tip Filtre ÜRÜN KODU (3) FRF010L FRF010L FRF010L FRF05L FRF05L FRF6P0L FRF6P0L FRF6P0L FRF01L FRF01L FRF06CL FRF06CL FRF06CL S Tip Filtre ÜRÜN KODU (1) RF5P7S RF5P7S RF5P7S RF01S RF01S L Tip Filtre ÜRÜN KODU (3) RF010L RF010L RF010L RF018L RF010L RF010L RF010L RF018L RF05CL RF5P7L RF5P7L RF5P7L RF01L RF01L (1) u filtrenin, 10m. kabloya kadar Class ve 1m ye kadar Class ortamlarda kullan lmas uygundur. Sürücü dahili S Tip filtre içermektedir. (3) u filtrenin, 100m. kabloya kadar Class ve 5m ye kadar Class ortamlarda kullan lmas uygundur. () Sadece PowerFlex için geçerlidir. S Tip Filtre ÜRÜN KODU (1) RF01S RF01S RF01S RF01S RF01S RF018CS RF018CS RF06CS L Tip Filtre ÜRÜN KODU (3) RF018L () RF018L () RF018L () RF05CL () RF01L RF01L RF01L RF01L RF01L RF018CL RF018CL RF06CL IP00 (NEM/UL ç k Tip) ÜRÜN KODU (1) RF018CS RF018CS RF018CS RF018CS RF06CS RFD036 RFD050 RFD050 RFD070 RFD100 RFD100 RFD150 RFD180 RFD08 RFD08 RFD33 RFD80 RFD80 RFD80 13

16 PowerFlex 50 Serisi C Sürücüler YEN Kolay kullan m ve esnek kurulum için tasarlanm fl olan PowerFlex 50 Serisi C sürücüler verimlili inizi maksimum düzeye ç karman za yard mc olur. Güçler, 0,... kw / 0, Hp, 10, 0, 80 ve 600 volt Modüler tasar m, verimi artt rmaya yard mc olacak flekilde kuruluma ve yap land rmaya ayn anda imkân veren, yenilikçi ve tafl nabilir bir kontrol modülüne sahiptir PowerFlex 55 C sürücüye ait EtherNet/IP için bir entegre port Logix ortam na ve EtherNet/IP a lar na kusursuz entegrasyonu destekler Opsiyonel iki portlu EtherNet/IP kart a esnekli i sa lanmas na yard mc olan halka topolojilerini ve saha elemanlar seviyesi halka (DLR) ifllevselli ini destekler PowerFlex 55 C sürücüler entegre Safe TorqueOff ile personeli korumaya yard mc olabilir Software ve araçlar programlaman n basitlefltirilmesine yard mc olur Entegre operatör arayüzü modülü (HIM), parametrelerin ve kodlar n aç klanmas na yard mc olarak yap land rmay kolaylaflt rmak için birden fazla dili destekler ve aç klay c QuickView kayar metin özelli ine sahiptir ppview uygulamas parametre gruplar birçok yayg n uygulamada h zl parametre yap land rmas na yard mc olur CustomView yap land rmas, kendinize ait tan ml parametre gruplar ile makinenin devreye al nmas na yard mc olur Ekonomizör kontrol modu ve enerji izleme özellikleri enerji maliyetlerinin azalt lmas na yard mc olabilir Sürücüler 0 C ( F) ila 50 C (1 F) ortam s cakl klar nda çal fl r. k m düflümü ve bir kontrol modülü fan kiti ile, 70 C (158 F) ye kadar ortam s cakl klar nda çal flabilir. Motor kontrol opsiyonlar yelpazesi çeflitli uygulamalar destekler Kompakt boyut esnek kurulum opsiyonlar sunar ve pano içinde daha az yer kaplar. Modüler tasar m ayn anda bir güç modülünü takman za ve bir kontrol modülünü yap land rman za olanak sa lar. ksesuar kartlar ile kompakt boyut. MainsFreeTM programlama, US ba lant s arac l yla yap land rma dosyalar n n yüklenmesi ve kontrol modülüne indirilmesine olanak sa lar. 1

17 Programlama Kolayl PowerFlex 50 Serisi C sürücüleri, h zl ca ve kolayca yap land rman n birkaç yolu vard r. Entegre operatör arayüzü modülünden (HIM), Connected Components Workbench yaz l m veya Studio 5000 Logix Designer uygulamalar ile daha h zl ve etkili gelifltirme süresi sa lan r. Kayan aç klay c metniyle befl haneli ve 16 segmentli s v kristal ekrana (LCD) sahip HIM. Çok dilde destek. Entegre tufl tak m ile menülerde ve h z yap land rmas nda h zl bir flekilde dolafl n. PowerFlex 50 Serisi C sürücüler, kayan metinde basit aç klamalar eflli inde parametre numaralar n ve di er kodlar gösteren bir entegre LCD operatör arayüzü modülü(him) ile yap land rman n kolaylaflt r lmas na yard mc olur. QuickView ayr nt lar, anlaml aç klamalar sunarak, el kitab ndaki parametrelere ve kodlara bakma gereksinimini azalt r ve böylece zamandan tasarruf sa lar. HIM ayr ca entegre tufl tak m ile h zl bir flekilde seçilebilen birden fazla dili destekler. Çal flmas na iliflkin etkileflimli bir gösterim için, adresini ziyaret edin. Haberleflme Entegrasyon CompactLogix Controller PanelView Plus Compact Terminal Point I/0 1783ETP Ethernet/IP Tap ki portlu EtherNet/IP kartl PowerFlex 55 C sürücü rmorlock 1/0 PowerFlex 50 Serisi C sürücüler, kayan metinde basit aç klamalar eflli inde parametre numaralar n ve di er kodlar gösteren bir entegre LCD operatör arayüzü modülü(him) ile yap land rman n kolaylaflt r lmas na yard mc olur. QuickView ayr nt lar, anlaml aç klamalar sunarak, el kitab ndaki parametrelere ve kodlara bakma gereksinimini azalt r ve böylece zamandan tasarruf sa lar. HIM ayr ca entegre tufl tak m ile h zl bir flekilde seçilebilen birden fazla dili destekler. Çal flmas na iliflkin etkileflimli bir gösterim için, adresini ziyaret edin. Sürücüler ve operatörler aras ndaki kusursuz bilgi al flverifli, zamandan tasarruf sa lar ve verimlili i art r r, PowerFlex 53 ve 55 C sürücüler çal flman z süresince kolayca veri yönetimi yapman za yard m edebilecek baz özellikler sunar. ba lant l uygulamalar için, PowerFlex 55 C sürücülerde a üzerinden kolayca yap land rman za, kontrol gerçeklefltirmenize ve veri toplaman za olanak sa layan EtherNet/IP için bir entegre port bulunur. PowerFlex 50 Serisi C sürücüler için opsiyonel iki portlu EtherNet/IP kart do rusal ve halka a topolojilerini destekler. Entegre DSI portu standartt r, PowerFlex 55 C sürücülerde EtherNet/IP için bir entegre port bulunur. ki portlu Ethernet/IP opsiyon kart. DeviceNet haberleflme opsiyon kart 15

18 PowerFlex 53 C Sürücü YEN Sürücü Oranlar Motor Kontrolü Haberleflme Kullan c rabirimi Kasa Ek Özellikler Sertifikalar V 00 0V V V kw / Hp / kw / Hp / kw / Hp / kw / Hp / V/Hz Kontrolü, Sensörsüz Vektör Kontrolü Sensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör modu Dahili RS 85, Opsiyonel protokoller Dahili programlama tufltak m ve LED Display IP0 NEM OPEN, IP30 NEM/UL Tip 1 PID, Flying Start, PTC Girifl uyumluluk Çoklu sürücü ba lant imkan (haberleflme kart ile) Dahili 8 ayarl h z, Tekstiliplik fonksiyonlar UL, CE, cul, CTick, RoHS, CS156, GOSTR,KCC PowerFlex 53 C sürücüler, uygulaman z için ihtiyaç duydu unuz kontrolü sunarken, kurulum ve yap land rma süresinin azalt lmas na yard mc olmak üzere tasarlanm flt r. u sürücüler düflük maliyetli bir çözümde elveriflli programlama özellikleri ve kurulum esnekli i sunar. Güçler, 0,... kw / 0, Hp, 10, 0, 80 ve 600 volt global gerilim de erlerinde. Dört ayr pano boyutunda tedarik edilebilir (,, C ve D). Genifl bir uygulama yelpazesini karfl lamak için v/f sensörsüz vektör kontrolü ve sensörsüz vektör kontrolünde Ekonomizör modu. v/f kontrol Sensörsüz vektör kontrolü Sensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör modu Entegre DSI portu standart olarak sunulur. Haberleflme adaptörü kart ile PowerFlex 53 C sürücüler çoklu sürücü a yap land rmas n destekleyerek bir adrese befl PowerFlex C sürücüye kadar ba lanmas na olanak sa lar. 5 dijital girifl ( V DC, programlanabilir) 1 analog girifl (1 tek kutuplu gerilim veya ak m) 1 röle (C türü) 16

19 1 FZ, VC, 50/60Hz, EMC Filtresiz Sürücü Oranları 51P6N10 5P5N10 5P8N10 58P0N N10 Normal fiart kw Hp 0. 0, r fiart kw Hp 0. 0, Ç k fl k mlar () oyut 15x7x17 mm 15x7x17 mm 15x7x17 mm 180x87x17 mm 180x87x17 mm Kasa Tipi FZ, VC, 50/60Hz, EMC Filtresiz Sürücü Oranları 5D1PN10 5DP3N10 5DP0N10 5D6P0N10 5D010N10 5D013N10 5D017N10 5D0N10 5D030N10 Normal fiart kw Hp r fiart kw Hp Ç k fl k mlar () oyut 15x7x17 mm 15x7x17 mm 15x7x17 mm 15x7x17 mm 180x87x17 mm 0x109x18 mm 0x109x18 mm 60x130x1 mm 60x130x1 mm Kasa Tipi C C D D FZ, VC, 50/60Hz, EMC Filtreli Sürücü Oranları 51P6N11 5P5N11 5P8N11 58P0N N11 Normal fiart kw Hp 0. 0, r fiart kw Hp 0. 0, Ç k fl k mlar () oyut 15x7x17 mm 15x7x17 mm 15x7x17 mm 180x87x17 mm 180x87x17 mm Kasa Tipi FZ, VC, 50/60Hz, EMC Filtreli Sürücü Oranları 5D1PN11 5DP3N11 5DP0N11 5D6P0N11 5D010N11 5D013N11 5D017N11 5D0N11 5D030N11 5D037N11 5D03N11 Normal fiart kw Hp r fiart kw Hp Ç k fl k mlar () oyut 15x7x17 mm 15x7x17 mm 15x7x17 mm 15x7x17 mm 180x87x17 mm 0x109x18 mm 0x109x18 mm 60x130x1 mm 60x130x1 mm 300x185x79 mm 300x185x79 mm Kasa Tipi C C D D E E PowerFlex 50 Serisi Opsiyonlar için sayfa 01 e bak n z. 17

20 PowerFlex 55 C Sürücü Sürücü Oranlar Motor Kontrolü Haberleflme Kullan c rabirimi Kasa Güvenlik Ek Özellikler Sertifikalar V 00 0V V V kw / Hp / kw / Hp / kw / Hp / kw / Hp / Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü, Kapal döngü h z vektör kontrolü, sabit m knat s motor kontrolü Dahili Ethernet TCP/IP, RS 85 ve opsiyonel protokoller Dahili programlama tufltak m ve LED Display IP0 NEM OPEN, IP30 NEM/UL Tip 1 Dahili ISO SIL/PLd Cat3 Safe TorqueOff PID, Flying Start, PTC Girifl uyumluluk Çoklu sürücü ba lant imkan (haberleflme kart ile) StepLogic fonksiyonlar, 16 dahili ayarl h z, Tekstil fonksiyonlar UL, CE, cul, CTick, RoHS, CS156, GOSTR,KCC Semi F7, TEX, CE Marine (Lloyds) YEN PowerFlex 55 C sürücüler daha fazla motor kontrol opsiyonu, entegre EtherNet/IP, enerji tasarrufu ve standart güvenlik özelli i gerektiren a ba lant l uygulamalar için idealdir. PowerFlex 55 C sürücüler ile EtherNet/IP'yi bir araya getirdi inizde, kusursuzca sisteminizin mimarisine entegre edebilir ve tek bir yaz l m arac ile standart hale getirebilirsiniz. Güçler, 0,... kw / 0, Hp, 10, 0, 80 ve 600 volt global gerilim de erlerinde. efl ayr pano boyutunda (,, C, D ve E). Genifl bir uygulama yelpazesini karfl lamak için h/f, sensörsüz vektör kontrolü, kapal döngü h z vektör kontrolü ve sabit m knat sl vektör kontrolü*. ir entegre DSI portu çoklu sürücü a yap land rmas n destekleyerek bir adrese befl PowerFlex C sürücüye kadar ba lanmas na olanak sa lar. h/f kontrol Sensörsüz vektör kontrolü Sensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör modu Kapal döngü h z vektör kontrolü Sabit m knat sl motor kontrolü EtherNet/IP için bir entegre port Logix ortam na ve EtherNet/IP a lar na kusursuz entegrasyonu destekler. 7 dijital girifl ( V DC, 6 programlanabilir) analog girifl (1 çift kutuplu gerilim, 1 ak m) dijital ç k fl 1 analog ç k fl (1 tek kutuplu gerilim veya ak m) Röle (1 tip röle ve 1 tip röle; VDC, 0 VC) Entegre Safe TorqueOff personelin korunmas na yard mc olur. 18

PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler. Güçlü Performans. Esnek Kontrol.

PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler. Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler Güçlü Performans. Esnek Kontrol. Geniş PowerFlex Ailesi ile Üretkenliğinizi Arttırın Güçlü Performans. Esnek Kontrol. Allen-Bradley PowerFlex Motor Sürücüler, geniş

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon Ürün Kataloğu ve Fiyat Listesi Kasım 2012

Endüstriyel Otomasyon Ürün Kataloğu ve Fiyat Listesi Kasım 2012 Endüstriyel Otomasyon Ürün Kataloğu ve Fiyat Listesi Kasım 2012 DİNLE. DÜŞÜN. ÇÖZ. Allen Bradley PowerFlex Sürücü Ailesi Dünya lideri Rockwell Automation, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve teknolojisi

Detaylı

Geliştirilmiş Etkinlik için Doğru Motor Çözümü

Geliştirilmiş Etkinlik için Doğru Motor Çözümü 01 Ekim 2016 Geliştirilmiş Etkinlik için Doğru Motor Çözümü Sürücü Etkili İşlemler Gelişmiş motor kontrol performansı ve motor verimliliği daha yüksek genel üretim verimliliği anlamına gelir. PowerFlex

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Katalog Fiyat Listesi Ocak 2017 Endüstriyel Performansınızı Arttırın Bilgi güçtür, müşterilerimizin operasyonlarını geliştirmek için bu güçtenyararlanmalarını sağlamak uzun

Detaylı

PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol.

PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu Çok Amaçlı PowerFlex Ailesi ile Sürücü Verimliliği 2 Yenilikler

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

EURA Drives firması yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip bir firmadır den fazla çalışanı ile merkezi Çin dir ve üretim burada yapılmaktadır.

EURA Drives firması yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip bir firmadır den fazla çalışanı ile merkezi Çin dir ve üretim burada yapılmaktadır. EURA Drives firması yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip bir firmadır. 1000 den fazla çalışanı ile merkezi Çin dir ve üretim burada yapılmaktadır. Hamburg'daki Avrupa ofisi arge yapmakta, bir çok özel ürün

Detaylı

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü Unidrive M200 Distribütörler için mükemmel sürücü Control Techniques hareket kontrolü teknolojisinde küresel bir lider Control Techniques, endüstriyel uygulamalara yönelik hareket kontrolü teknolojisi

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol.

PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu PowerFlex Sürücü Ailesi Avantajı 2 Bir Bakışta PowerFlex

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

- Tüm pompa ve fanlarla uyumlu - 0.25 kw den 30 kw ye kadar güç aral - En yüksek EMC s n f entegre RFI filtreleri

- Tüm pompa ve fanlarla uyumlu - 0.25 kw den 30 kw ye kadar güç aral - En yüksek EMC s n f entegre RFI filtreleri NXL Serisi Frekans nvertörleri Kullan c Dostu HVAC Frekans nvertörleri Honeywell müflteri memnuniyeti anketleri taraf ndan saptanan uzmanlar n ve teknisyenlerin gereksinimleri, NXL serisi frekans invertörleri

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Solar pompa sürücüleri Güneşin gücünü kullanın! Düşük karbon yayılımı ABB sürücüler güneş enerjisinden yararlanarak karbon ayak izinizi azaltmaya

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON EĞİTİMLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON EĞİTİMLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON EĞİTİMLERİ Temas Bilgileri Pacpro Otomasyon Tic.Ltd.Şti. Adres: AES Plaza, Fevzi Cakmak caddesi Dogan sokak No: 3/5 Gulsuyu Maltepe 34848 ISTANBUL / TURKIYE Telefon:

Detaylı

PowerFlex 520 Serisi AC Motor Sürücüler. Yeni Nesil Güçlü Performans. Esnek Kontrol.

PowerFlex 520 Serisi AC Motor Sürücüler. Yeni Nesil Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex 520 Serisi AC Motor Sürücüler Yeni Nesil Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex 520 Serisi AC Motor Sürücüler Yeni Nesil Güçlü Performans. Esnek Kontrol. Allen-Bradley PowerFlex 520 Serisi

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Şebekeden çekilen güç düşüldüğünde Çevre Dostu Önce Güç kaynağı Optimum motor kontrol Güç kaynağı Bütün

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Dokunmatik grafik operatör panelleri Magelis XBT GT serisi Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Magelis XBT GT serisi Büyük ödüle do ru ilerleyin! Yeni Magelis XBT GT grafik terminal ailesi farkl

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ

VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ TRİFAZE 0,4 İLE 30KW ARASI KOMPAKT, ÇOK YÖNLÜ YÜKSEK PERFORMANS Otomatik araç yıkama makineleri UYGULAMA ALANLARI Paketleme Otomatik ve yarı

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik 0.18-15 kw aras 3 fazl asenkron motorlar için M teri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Daha ince, daha akıllı!

Daha ince, daha akıllı! Daha ince, daha akıllı! Altivar 32 0.18kW - 15 kw senkron ve asenkron motor hız kontrol cihazı 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Üretim tesislerinde ve fabrikalarda: konveyörler, depolama ve saklama,

Detaylı

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta:

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: 112 Dosya/Motor ve Sürücüler Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: EtherCAT Sürücüler Beckhoff Beckhoff sürücü ailesi, AX5000 servo sürücü serisi ile yüksek dinamik konumland rma görevleri için

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

VLT Micro Drive ın gücünü hafife almayın. 1

VLT Micro Drive ın gücünü hafife almayın.  1 VLT Micro Drive ın gücünü hafife almayın www.naviga.com.tr 1 Yeni VLT Micro Drive kolaydır Montajı kolay Bağlantıları kolay Devreye alması kolay Çalıştırması kolay www.naviga.com.tr 2 Yeni VLT Micro Drive

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

Motor Koruma Çözümleri. Yatırımlarınızı Korur

Motor Koruma Çözümleri. Yatırımlarınızı Korur Motor Koruma Çözümleri Yatırımlarınızı Korur Motor Koruma Çözümleri Allen-Bradley motor koruma ürünleri basit, tek amaçlı koruma sağlayan diyagnostik ve Logix entegrasyonuna sahip yeni aşırı yük teknolojilerine

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Standart Ürünler 29 May s 2017 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 29 May s 2017 / Fiyat Listesi 29 May s 207 / Fiyat Listesi 3VA KOMPAKT fialter HABERLEfiME AKSESUARLARI 3 ve 4 kutuplu 3VA987-0TB0 Versiyon Güç flalteri tipi / Nominal akım 3VA2 00A 60A 250A 3VA2 400A 630A No COM060 - Haberleflme Modülü

Detaylı

Ölçeklenebilir ve esnek dizayn Endüstriyel haberleflme Entegre teknoloji

Ölçeklenebilir ve esnek dizayn Endüstriyel haberleflme Entegre teknoloji Ölçeklenebilir ve esnek dizayn Endüstriyel haberleflme Entegre teknoloji Herhangi bir CPU'suna maksimum üç adet haberleflme modülü takılabilir. RS48 ve RS232 haberleflme modülleri noktadan noktaya seri

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

SX (690 V) Sistem konfigürasyonu

SX (690 V) Sistem konfigürasyonu SX (690 V) Yüksek performans Vektör Kontrolü IP54 tam aralık Kompakt tasarım ve Sağlamlık C3 Sınıfına göre dahili Filtre Dahili sigortalar (200 kw'den) EN13849-1 ve EN62061 standartlarına göre güvenlik

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54

ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54 HVAC ve Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3faz 400V IP20/00 & IP54 Geniş Haberleşme Seçenekleri Operatör paneli Uzaktan kontrol için uzatma kablosu Uzatma Kablosu ile Uzaktan

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

SX (400 V) Sistem konfigürasyonu

SX (400 V) Sistem konfigürasyonu ~ ~ SX (400 V) Yüksek performans Vektör Kontrolü IP54 tam aralık Kompakt tasarım ve Sağlamlık C3 Sınıfına göre dahili Filtre Dahili sigortalar (200 kw'den) EN13849-1 ve EN62061 standartlarına göre güvenlik

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2 ÜRÜNLER Genel Özellikler Ses ve kontrol sinyalleri ile IP arasında köprü görevi Ethernet bağlantısı (RJ45) Web sunucuları ile uyumlu çalışma Tüm web tarayıcıları ile kontrol edilebilme Seri port bağlantısı

Detaylı

PanelView 800. Allen-Bradley Komponent Seviyesi İnsan Makine Arayüzü Çözümleri

PanelView 800. Allen-Bradley Komponent Seviyesi İnsan Makine Arayüzü Çözümleri PanelView 800 Allen-Bradley Komponent Seviyesi İnsan Makine Arayüzü Çözümleri PanelView 800 PanelView 800 Grafik Terminalleri Bağımsız makinenize yenilikler katmanın ve operatör ara yüzünün maliyetini

Detaylı

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor ///

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// Eğitim Programı 2011 PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// TARİH SÜRE EĞİTİM YERİ FİYATI 12 Ocak 2011 1 Gün Frekans İnverteri 25-26 Ocak 2011 2 Gün Melsec F Serisi

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

3 Faz 400 V 0.4-630 kw

3 Faz 400 V 0.4-630 kw T 3 Faz 400 V 0.4-630 kw Yüksek Performans, Endüstriyel Tip Mühendislik Sürücüsü The performance reaching the peak in thstriyel e industry Maximum Engineering for Global Advantage FRENIC-MEGA; FUJI tarafından

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

VACON NXL KULLANIMI KOLAY AC SÜRÜCÜ

VACON NXL KULLANIMI KOLAY AC SÜRÜCÜ VACON KULLANIMI KOLAY AC SÜRÜCÜ 1 KURMASI KOLAY, ÇALIŞ TIRMASI DAHA DA KOLAY Vacon 0.25 ile 30 kw güç aralığında endüstriyel ortamlarda ve yaşam alanlarında kullanılabilecek kompakt AC sürücüdür. Kurulum

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 719-726 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Akıllı Servo Sürücü ile Makina Otomasyonu Mesut ŞİRİNCAN *, Tarık ERFİDAN

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

AC Sürücüler & Opsiyonları

AC Sürücüler & Opsiyonları AC Sürücüler & Opsiyonları Đçindekiler Com SK (Bir Faz Giriş) Com SK (Üç Faz Giriş, 380 V) Digitax ST (220 V) Digitax ST (380 V) Digistart CS (400 V) Digistart IS (400 V) Unidrive SP (380 V) Unidrive SP

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler. ABB mikro sürücüler ACS150, 0,37-4 kw Teknik katalog

Alçak gerilim AC sürücüler. ABB mikro sürücüler ACS150, 0,37-4 kw Teknik katalog Alçak gerilim AC sürücüler ABB mikro sürücüler ACS150, 0,37-4 kw Teknik katalog ABB mikro sürücüler ABB mikro sürücüler ABB komponent sürücüler, makine imalat sektörüne yönelik olarak tasarlanmıştır. Mikro

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

Makine kontrolünde yeni strateji

Makine kontrolünde yeni strateji Makine kontrolünde yeni strateji CJ1-SERİSİ akıllı, sorunsuz ve bölümlere ayrılabilir Advanced Industrial Automation Makina üretim endüstrisinde rekabet edebilmek için, esnek, verimli ve hızlı olmalısınız.

Detaylı

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar

TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz l mlar SIMATIC HMI Projelendirme Yaz l m SIMATIC WinCC V11 WinCC Basic V11 Basic paneller için projelendirme yaz l m Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar

Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar 0,25 kw - 7,5 kw Ağır Yük Çalışma (0,33 hp - 10 hp) 100 V 200 V 400 V Unidrive M En iyi verim, açık otomasyon sistemleri, maksimum

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans 162 Otomatik Kontrol Yeni, Üst S n f Kontrol Performans Beckhoff Beckhoff, XFC teknolojisi ile (extreme Fast Control Technology) yeni ve çok h zl bir kontrol sistemi çözümü sunuyor: XFC, modern bir endüstriyel

Detaylı