MARKET ELEKTR K OTOMASYON SANAY ve DIfi T CARET A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKET ELEKTR K OTOMASYON SANAY ve DIfi T CARET A.fi."

Transkript

1

2 MRKET ELEKTR K OTOMSYON SNY ve DIfi T CRET.fi. Market Elektrik Otomasyon Sanayi ve D fl.tic..fi. ral k 006 tarihinde elektrik, elektronik ve otomasyon alan nda hizmet vermek amac yla kurulmufltur. na Distribütörlüklerimiz: Rockwell utomation (llen radley) : C sürücü ve Yumuflak Yolvericiler, PLC Sistemleri RS utomation Korea (RS Oemax): Servo Sistemleri, PLC Sistemleri dvantech LNC Co., Ltd. (dvantech LNC) : CNC Kontrol Cihazlar, Robot control üniteleri Sahip oldu u tecrübe, bilgi birikimi ve geliflmifl altyap s ile üretim, ihracat, ithalat yapar konuma ulaflan firmam z, hizmet sahas n her geçen gün geniflletmektedir. Günümüz koflullar nda bir hizmetin ve beraberindeki ürünlerin sat n al nmas aflamas nda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sat fl öncesinde, do ru proje ve ürünlerle müflteriyi yönlendirerek sorunsuz çal flan bir sistem inflaa edebilme yeterlili i ve sat fl sonras nda da güvenilir bir hizmet anlay fl n n oturmufl olmas d r. Mevcut yap m z de erli imalatç müflterilerimizin Elektrik ve Otomasyon sektöründeki tüm ihtiyaçlar na en k sa sürede ve uygun flartlarla cevap verecek teknik bilgi, da t m a ve stok seviyesine sahiptir. Firmam z uzman ekibiyle elektrik, elektronik ve sektöründe malzeme sat fl, mühendislik, sistem tasar m, projelendirme, imalat, teknik servis, taahhüt ve dan flmanl k hizmeti vermektedir.

3 NDEKS PowerFlex C Sürücü ilesi vantajları PowerFlex Serisi Sürücü Özet Tablosu PowerFlex 50Serisi Sürücü Özet Tablosu PowerFlex 7Serisi Sürücü Özet Tablosu PowerFlex M C Sürücü PowerFlex 0 C Sürücü PowerFlex 00 C Sürücü PowerFlex Sürücü Opsiyonları PowerFlex 50 Serisi C Sürücüler PowerFlex 53 C Sürücü PowerFlex 55 C Sürücü PowerFlex 50 C Sürücü Opsiyonları PowerFlex 70 C Sürücü PowerFlex 700H C Sürücü PowerFlex 753 C Sürücü PowerFlex 755 C Sürücü PowerFlex Sürücü Opsiyonları Sürücü Yaz l m SMC3 Soft Starter SMCFlex Soft Starter 3 33 Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 80 PLC Micro 830 PLC Micro 850 PLC Micro 850 Geniflleme Modülü Micro 800 Plugin Modülleri Connected Components Workbench Yaz l m Micrologix 1000 Serisi PLC Micrologix 1100 Serisi PLC Micrologix 100 Serisi PLC Micrologix 100 Serisi PLC Micrologix Geniflleme ve Haberleflme Üniteleri Micrologix 1500 Serisi PLC 1769 CompactLogix I/O Modülleri Micrologix PLC Karflılafltırma Tablosu Kinetix 3 Servo Sürücüler TL Serisi Kompakt Servo Motorlar PanelView Component Grafik Terminaller 58 01

4 PowerFlex C Sürücü ilesi vantajlar Yüksek performans. Esnek kullan m. llenradley PowerFlex ailesi sürücüler, farkl control modlar ve genifl güç aral ile her türlü motor kontrol ihtiyac na karfl l k vermek amac ile tasarlanm flt r. Ek opsiyon, kasa, voltaj ve haberleflme seçeneklerine ek olarak, kolay kullan m, h zl kablolama ve konfigürasyonu, de iflik uygulamalarda en optimum çözümü sunabilmektedir. PowerFlex ailesi, global voltaj çeflitleri ve güç aral k ihtiyaçlar na karfl l k verebilecek serilerde tasarlanm flt r. PowerFlex Class sürücüler, basit ve ekonomik ayn zamanda yüksek performansa ihtiyaç duyan, özellikle OEM ve genel maksat uygulamalar na cevap vermemektedir. PowerFlex 7Class sürücüler, daha kompleks, uygulamaya özel parametre, haberleflme, ve yüksek güç gerektiren, daha büyük otomasyon sistemlerine entegrasyonu kolay olan uygulamalar için tasarlanm flt r. Ölçeklendirilebilir Motor Kontrolü Motor kontrol uygulamalar ndaki ihtiyaçlar n çeflitlili inden dolay PowerFlex sürücüler, de iflik motor kontrol çözümleri sunmaktad r.powerflex ailesi, en basit aç k çevrim kontrolden bafllayarak a r gereksinimler içeren hassas h z ve tork kontrolüne kadar her türlü motor kontrol ihtiyaçlar n karfl layacak model çeflitlili ine sahiptir. Tüm bu çeflitlilik ve seçenekler: Uygulaman n duydu u ihtiyaçlar tam olarak karfl layarak uygulama maliyetini düflürür Uygulamaya uygun özellikleri ve fonksiyonlar ile verimlili i artt r r (vinç uygulamas için TorqProv, petrol kuyusu uygulamas için PumpOff, Fan/pompa ve HVC uygulamalar için s ral çal flma... gibi) Geliflmifl diagnostik özellikleri ve uygun olmayan çal flma verilerine karfl uyar ile planlanmam fl durufl ve hata sürelerini en aza indirir PC yaz l mlar ile kolay konfigürasyon ve devreye al m sa lamaktad r. Kesintisiz Motor Sürüflü ve Kontrol Sistemlerine Entegrasyon Konfigürasyon süresi ve hata zamanlar n n düflürülmesi ile kontrol sistemlerine kesintisiz entegrasyon sa lar. Makina seviyesi yada sistem bilgi ve diagnostik verilerine kolay eriflim ile verimlili in artt r lmas n sa lar. Güvenlik Fonksiyonlar ile Verimin rtt r lmas Endüstriyel güvenlik opsiyonlar ile personel güvenlili i ve verimin artt r lmas na yard m eder.safe TorqueOff (Drive Guard ) ve Safe Speed Monitoring seçenekleri personel güvenli i, ekipmanlar n korunmas ve özel güvenlik standartlar n n sa lanmas na imkan verir. Patlamaya elveriflli cihaz yada ortamlar na karfl koruma sa lar Safe Speed Monitoring opsiyonu ile sistem karmafl kl, fazla kablolama ve harici güvenlik rölesi kullan m n gereksiz k lar. Güvenlik sebebi ile durufl gerektiren zamanlarda üretimin daha h zl devreye al nmas n sa lar Ple/SIL3, CT3 ve CT Güvenlik standartlar n temin eder Sürücü Verimlili i ile Çal flma Gelifltirilmifl kontrol motor performans ve motor verimlili i toplamda üretim verimlili ini getirmektedir. PowerFlex sürücüler anl k ve ölçülebilir enerji kullan m ve verimli çal flma etkisine sahiptir. Uygulamada PowerFlex sürücü kullan m enerji izleme ve düflürmeye yard mc olur. Diagnostic ve gerçek zamanl veriler ile mekanik problemlerin önceden tespitine ve giderilmesine yard mc olur. Fabrika seviyesinden daha önceki verilere direk ulafl lmas n sa lar Dünya Standartlar PowerFlex ailesi 100 y l aflan motor kontrol uygulama ve tecrübenin ürünüdür. Her türlü ortam gereksinimine uygun fabrika yada sahaya kurulabilecek standartta kasa, kabin opsiyonlar ile ekstra güvenlik yada koruma gereksinimlerini karfl lar UL, CE, cul, CTick, RoHS gibi Dünya çap ndaki standartlara uyumludur. Ethernet/IP, DeviceNet, ControNet ve di er veri a lar na ba lanabilme özellikleri ile fabrika seviyesinden ofis seviyesine gerçek zamanl veri iletimi sa lan r. 0

5 Motor Kontrolü PowerFlex ailesi sürücüler, iyilefltirilmifl motor kontrol teknolojilerini kullanarak aç k çevrimden hassas h z ve tork kontrolüne kadar her türlü uygulama için çözümler sunar. FORCE Teknolojisi Patentli FORCE teknolojisi ve Vektör Kontrol birleflimi, mükemmel düflük h z/s f r h z performans, kesin ve güvenilir h z ve tork regulasyonu sa lar. DeviceLogix DeviceLogix dahili bir kontrol teknolojisi olup, seçilen llenradley ürününde dahili olarak cihaz statüsünü denetleyerek ç k fllar n kontrol eder. Örnek olarak DeviceLogix özelli ine sahip bir sürücü sürücünün haberleflme deki yavafllamalardan etkilenmeden ana sistemden bilgi almadan gerekli h z/tork ayarlamalar n kendisi dahili olarak yapma yetene ine sahiptir.powerflex 750 serisi bu teknolojiye sahiptir. DriveLogix DriveLogix opsiyonuna sahip PowerFlex 700S C sürücü, dahili Logix prosesörü ile otomasyon sistemleri yada yaln z çal flan uygulamalara kolay entegrasyonu sa lar. Ortak Logix platrofmunun ortak yaz l m imkanlar n kullanmas n sa lar. SynchLink PowerFlex 700S veri hatt ile, sürücüden sürücüye senkronize, yüksek h zl veri aktar m sayesinde senkron çal flma gerektiren uygulamalara imkan verir. Özel Uygulama Kontrolü PowerFlex sürücüler, özel uygulamalar desteklemek için uygulamaya özel parametreler ile güçlendirilmifltir. Uygulama setleri, kullan c lar n kolay konfigüre edebilmeleri ve devreye alabilmeleri için standart sürücülerin parametrelerin basitlefltirilerek dizayn edilmesi ile oluflturulmufltur. Pozisyonlama PowerFlex 0P, 700, 700S ve 750 serileri tek eksen kontrolü için optimize edilmifltir. u sürücüler, basit pozisyonlamadan h z profilleme uygulamalar na kadar, h z ve pozisyonlama uygulamalar için idealdir. alt nda olmas önemlidir. FORCE ve TorqProve teknolojilerinin birlikte kullan lmas, kald rma iflleminde frenleme ve çevre de iflikliklerinin kald rma güvenli ine etkisini sürücüye devreder.u standart özellik PowerFlex 700 ve 755 serilerinde bulunmaktad r. Pump Off u benzersiz özellik, petrol kuyusu uygulamalar için gelifltirilmifl olup, motor torku ve ak m n ölçüp de erlendiren ve kuyudan ak fl belirlemek için kullan l r. Geleneksel ak fl metrelere alternatif olan bu özellik, pompa operatörlerinin üretimi optimize etmelerine ve durufl sürelerini azaltmas na yard m eder. u özellik PowerFlex 700 ve 753 serilerinde bulunmaktad r. Güvenlik PowerFlex 0P, 70, 700H, 700S ve 750 serisi C sürücülerde Güvenli Durufl kontrolünü sa layan Safe TorqueOff (DriveGuard) opsiyonu bulunmaktad r. Safe TorqueOff, güvenlik ile ilgili uygulamalarda, özellikle motora dönmeyi sa layan gücün sürücüyü kapatmadan kesilmesi gerekti i durumlar için idealdir. Sürücü Kasalar PowerFlex ailesi sürücüler, her ortamda çal flabilecek koruma s n f nda sürücü kasa opsiyonlar na sahiptir. ç k kasa opsiyonu, ekstra koruma s n f, flanfl ba lant imkan yada ekstra koruma s n f duvar montaj tipleri ile zorlu ortamlardaki IP ve NEM gereksinimlerine cevap vermektedir. IP00/IP0 ve NEM/UL Open Type IP66 ve NEM/UL Type X ve 1 IP5 ve NEM/UL Type 1 Haberleflme Fabrika seviyesinden ofis seviyesine kolay, h zl veri ak fl ve ana sistemlere kesintisiz entegrasyon için önemlidir. llenradley PowerFlex sürücü ailesi NetLinx aç k a yap s n kullarak ortak endüstriyel protokoller olan Ethernet/IP, DeviceNet, ControNet ve di er veri a lar n n özelliklerini destekler. u a lar kullan larak kontrol, konfigürasyon ve veri toplama basitlefltirilmifltir. TorqProv Kald rma, vinç ve asansör uygulamalar nda yükün kontrol 03

6 PowerFlex M PowerFlex 0 PowerFlex 00 PowerFlex Serisi C Sürücüler Motor Kontrolü Voltaj/Frekans Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü Voltaj/Frekans Uygulama ç k çevrim h z kontrolü ç k çevrim h z kontrolü ç k çevrim h z kontrolü 1 Faz VC Girifl 0.kW....kW 0.kW....kW Yok 3 Faz VC Girifl 0.kW... 11kW 0.kW... 11kW.kW... 50kW Koruma de erlerine göre IP0 : C IP0 : C IP0 : C ortam s cakl IP0 yanyana montaj: C IP30 : C IP30 : C IP66 : C Flanfl tip: +50C EMC Filtre Dahili yada harici seçene i Dahili yada harici seçene i Harici Sertifikasyon ve standartlar UL, CE, cul, CTick UL, CE, cul, CTick UL, CE, cul, CTick fl r yük kapasitesi 150% (60 sn), 00% (3sn) 150% (60 sn), 00% (3sn) 110% (60 sn) Ç k fl frekans Hz Hz Hz Kullan c arabirimi Dahili tufltak m Dahili tufltak m Dahili tufltak m Harici tufl tak m (opsiyon) Harici tufl tak m (opsiyon) Harici tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) RSLogix5000 (yaz l m) RSLogix5000 (yaz l m) Studio 5000, Drive Executive Studio 5000, Drive Executive Studio 5000, Drive Executive Connected Component Workench Connected Component Workench Connected Component Workench Haberleflme opsiyonlar Dahili RS85 (Modbus RTU) Dahili RS85 (Modbus RTU) Dahili: RS85 (Modbus RTU, Opsiyonel haberleflme kiti ile: Opsiyonel haberleflme kiti ile: Metasys N, P1FLN) DeviceNet, ProfibusDP, DeviceNet, Ethernet,ProfibusDP, Opsiyonel haberleflme kiti ile: ControlNet, Lonworks,luetooth ControlNet, Lonworks,luetooth DeviceNet, Ethernet,ProfibusDP, ControlNet, Lonworks,luetooth nalog girifl 1 adet (unipolar voltaj) adet (1 bipolar voltaj, 1 ak m) adet (1 bipolar, 1 unipolar) V yada I nalog ç k fl *** 1 adet (unipolar voltaj yada ak m) adet (unipolar voltaj yada ak m) PTC girifl 1 adet (analog girifli kullanarak) 1 adet (analog girifli kullanarak) 1 adet (analog girifli kullanarak) Dijital girifl 5 adet (VDC, programlanabilir) 7 adet (VDC, adet programlanabilir) 7 adet (VDC, adet programlanabilir) Röle ç k fl 1 adet (form C tip) 1 adet (form C tip) adet (form C tip) Transistör ç k fl *** adet 1 adet Dinamik frenleme Opsiyonel modellerde dahili IGT ile Dahili IGT *** Di er *** *** *** Detaylar için sayfa 8 e bak n z. Detaylar için sayfa 10 a bak n z. Detaylar için sayfa 11 e bak n z. 0

7 PowerFlex 53 PowerFlex 55 PowerFlex 50 Serisi C Sürücüler Motor Kontrolü Uygulama 1 Faz VC Girifl 3 Faz VC Girifl Koruma de erlerine göre ortam s cakl EMC Filtre Sertifikasyon ve standartlar fl r yük kapasitesi Ç k fl frekans Kullan c arabirimi Haberleflme opsiyonlar Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü ç k ve Kapal çevrim h z kontrolü 0.kW kW 0.kW... 11kW IP0 : C IP0 S f r Y ma : C IP0 : C k m düflürmesi ile IP0 : C k m düflürmesi ile Dahili yada harici seçene i UL,CE,cUL,CTick,TEX, GOSTR,CS156,RoHS, KCC r fiart: 150% (60sn), 180% (3sn), 00% programl Hz irden çok dil ile 5 basamakl LCD Ekran ve tufl tak m Uzak tufl tak m, US arac l ile MainsFree programlama RSLogix5000 (yaz l m) Studio 5000 Connected Component Workench Dahili RS85 (Modbus RTU) Opsiyonel haberleflme kiti ile: Çoklu Ethernet I/P, Profibus DP, DeviceNet Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü, Kapal döngü h z vektör kontrolü, sabit m knat s motor kontrolü ç k ve Kapal çevrim h z kontrolü 0.kW....kW 0.kW... kw IP0 : C IP0 S f r Y ma : C IP0 : C k m düflürmesi ile IP0 : C k m düflürmesi ile Dahili yada harici seçene i UL, CE, cul, CTick,TVU, TEX, GOSTR, SemiF7, Marine (RIN), CS156, RECH, RoHS, KCC Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 180% (3sn), 00% progrml Hz irden çok dil ile 5 basamakl LCD Ekran ve tufl tak m Uzak tufl tak m, US arac l ile MainsFree programlama RSLogix5000 (yaz l m) Studio 5000 Connected Component Workench Dahili RS85 (Modbus RTU) Dahili EtherNet I/P Opsiyonel haberleflme kiti ile: Çoklu Ethernet I/P, Profibus DP, DeviceNet nalog girifl nalog ç k fl PTC girifl Dijital girifl Röle ç k fl Transistör ç k fl Dinamik frenleme Di er 1 adet (1 bipolar voltaj yada ak m) *** 5 adet (VDC, adet programlanabilir), 1 adet hızlı girifl 1 adet (form C tip) *** Dahili IGT *** adet (1 bipolar voltaj, 1 ak m) 1 adet (unipolar voltaj yada ak m) 1 adet (analog girifli kullanarak) 7 adet (VDC, 6 adet programlanabilir), 1 adet hızlı girifl adet (1 form, 1 form tip) adet Dahili IGT Safe TorqueOff, SIL, PLd,Cat3 Detaylar için sayfa 16 ya bak n z. Detaylar için sayfa 18 e bak n z. 05

8 PowerFlex 70 PowerFlex 700 PowerFlex 700H PowerFlex 7 Serisi C Sürücüler Motor Kontrolü Flux Vektör kontrol (FORCE Teknolojisi ile) Sensörsüz vektör kontrolü, Voltaj/Frekans Flux Vektör kontrol (FORCE Teknolojisi ile) Voltaj/Frekans, yarlanabilir voltaj kontrolü Voltaj/Frekans Sensörsüz vektör kontrolü Uygulama 3 Faz VC Girifl 3 Faz VC Girifl 3 Faz VC Girifl 3 Faz 690VC Girifl Koruma de erlerine göre ortam s cakl Kapal çevrim h z kontrolü Hassas tork kontrolü 0.37kW kW 0.37kW... 37kW 0.37kW... 37kW *** IP0 : C Flanfl tip: +50C IP66: C Kapal çevrim h z kontrolü ç k çevrim h z kontrolü Hassas tork kontrolü Hassas tork&h z kontrolü 0.37kW... 75kW 0.37kW kW 0.75kW... 13kW 5kW... 13kW IP00/Flanfl Tip: +0C IP0: Frame 06 için C IP0: Frame 710 için C ç k çevrim h z kontrolü *** 13kW kW 160kW kW 160kW kW IP1: Normal fiart C IP1: r fiart C EMC Filtre Sertifikasyon ve standartlar fl r yük kapasitesi Ç k fl frekans Kullan c arabirimi Haberleflme opsiyonlar nalog girifl nalog ç k fl PTC girifl Dijital girifl Röle ç k fl Transistör ç k fl Dinamik frenleme Ortak mode Choke Di er Dahili UL, CE, cul, CTick,RIN, Lloyd Registry, S, SEMI F7, TUV FS ISO/EN13891(EN951) Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 00% (3sn) Hz Opsiyonel ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Remote I/O, RS85 DF1, Cnet, RS85 HVC (Modbus RTU, Metasys N, Siemens P1) Profibus DP, Interbus, luetooth, CNopen, External SCNport, MODUS/TCP, LonWorks adet (1 bipolar, 1 unipolar) 1 adet (unipolar voltaj yada ak m) 1 adet (analog girifli kullanarak) 6 adet (VDC yada 115VC) adet (Form C tip) *** Standart dahili Harici Safe TorqueOff SIL CL, Plt, Cat 3 Frame 06 için dahili, di er harici UL, CE, cul, CTick,RIN, Lloyd Registry, S, SEMI F7, TEX (Frame 710 haricinde) Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 00% (3sn) 0...0Hz Opsiyonel ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Remote I/O, RS85 DF1, Cnet, RS85 HVC (sadece Modbus RTU) Profibus DP, Interbus, luetooth, CNopen, MODUS/TCP, LonWorks (sadece DC) adet (bipolar voltaj yada ak m) adet (bipolar voltaj yada ak m) 1 adet (atanm fl girifl) 6 adet (VDC yada 115VC) 3 adet (1 form, 1 Form, 1 Form C tip) *** Standart dahili (sadece 06 framelerde) Standart dahili (sadece 06 framelerde) *** Dahili UL, CE, cul, CTick TEX (Safeoff opsiyonu ile) TUV FS ISO/EN13891(EN951) Normal fiart: 110% (60sn) r fiart: 150% (60sn), 00% (sn) Hz Opsiyonel ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Remote I/O, RS85 DF1, Cnet, RS85 HVC (Modbus RTU, Metasys N, Siemens P1) Profibus DP, Interbus, luetooth, CNopen, External SCNport, MODUS/TCP, LonWorks adet (bipolar voltaj yada ak m) adet (bipolar voltaj yada ak m) 1 adet (analog girifli kullanarak) 6 adet (VDC yada 115VC) 3 adet (1 form, 1 Form, 1 Form C tip) *** Sadece frame 9 da opsiyonel Dahili Safe TorqueOff SIL CL, Plt, Cat 3 Detaylar için sayfa ye bak n z. Detaylar ve fiyat bilgisi için aray n z. Detaylar için sayfa 3 e bak n z. 06

9 PowerFlex 700S PowerFlex 753 PowerFlex 755 Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz) Voltaj/Frekans Permanent Magnet motor kontrolü Kapal çevrim h z kontrolü Hassas tork kontrolü Hassas tork&h z kontrolü Hassas pozisyon kontrolü 0.75kW... 66kW 0.75kW kW 75kW kW 75kW kW IP0 : C IP1: Normal fiart C Dahili UL, CE, cul, CTick TUV FS ISO/EN13891(EN951) (Frame 16 için geçerlidir) Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 00% (3sn) Hz Dahili ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Remote I/O, RS85 DF1, Cnet, RS85 HVC (sadece Modbus RTU) Profibus DP, Interbus, luetooth Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz) Voltaj/Frekans Sensörsüz vektör kontrolü, ayarlanabilir voltaj kontrolü Hassas tork kontrolü Hassas tork&h z kontrolü Hassas Indeks posizyonlama *** 0.75kW... 50kW *** *** IP00/IP0 : C IP00/IP0 Flanfl Tip(Ön): +50C IP66 Flanfl Tip(rka): C IP5 : C Dahili UL, CE, cul, CTick TUV FS ISO/EN13891(EN951)(Safe Torque Off ve H z izleme için), ROHS uyumlu materyal Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 180% (3sn) Hz PWM, khz PWM Dahili ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet, Remote I/O, RS85 DF1, Interbus, Profibus DP, RS85 HVC (sadece Modbus RTU), luetooth CNopen, Modbus/TCP Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz) Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü Permanent Magnet motor kontrolü Hassas tork kontrolü Hassas tork&h z kontrolü PCM ile hassas indeks posizyonlama Spindle oryantasyon, Elektronik gearing *** 0.75kW... 50kW *** *** IP00/IP0 : C IP00/IP0 Flanfl Tip(Ön): +50C IP66 Flanfl Tip(rka): C IP5 : C Dahili UL, CE, cul, CTick TUV FS ISO/EN13891(EN951)(Safe Torque Off ve H z izleme için), ROHS uyumlu materyal Normal fiart: 110% (60sn), 150% (3sn) r fiart: 150% (60sn), 180% (3sn) Hz PWM, khz PWM Dahili ç kar labilir tufltak m Harici uzak tufl tak m (opsiyon) RSLogix5000 (yaz l m) Drive Explorer (yaz l m) Connected Component Workench Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet, Remote I/O, RS85 DF1, Interbus, Profibus DP, RS85 HVC (sadece Modbus RTU), luetooth CNopen, Modbus/TCP 3 adet ( bipolar voltaj, 1 unipolar ak m) adet (bipolar voltaj yada ak m) 1 adet (analog girifli kullanarak) 6 adet (3 adet VDC yada 115VC,3 adet VDC ) 1 adet (Form C) adet Standart (Frame 16), Opsiyonel (Frame 9) Dahili (Sadece Frame 19) Safe TorqueOff SIL CL, Plt, Cat 3 7 adete kadar (bipolar voltaj ve ak m) 7 adete kadar (bipolar voltaj ve ak m) 3 adete kadar 1 adete kadar (1 adet VDC, 19 adet 115VC) 7 adete kadar 7 adete kadar Standart (Frame 5), Opsiyonel (Frame 67) Harici opsiyonel Safe TorqueOff SIL CL3, Ple, Cat 3 Safe Speed Monitor SIL CL3,Ple, CT 10 adete kadar (bipolar voltaj ve ak m) 10 adete kadar (bipolar voltaj ve ak m) 5 adete kadar 31 adete kadar (VDC yada 115VC) 10 adete kadar (Form C) 10 adete kadar Standart (Frame 5), Opsiyonel (Frame 67) Harici opsiyonel Safe TorqueOff SIL CL3, Ple, Cat 3 Safe Speed Monitor SIL CL3,Ple, CT Detaylar ve fiyat bilgisi için aray n z. Detaylar için sayfa 16 ya bak n z. Detaylar için sayfa 18 e bak n z. 07

10 PowerFlex M C Sürücü OEM htiyaçlar na uygun, kompakt, ekonomik tasar m Sürücü Oranlar Motor Kontrolü Haberleflme Kullan c rabirimi Kasa Sertifikalar V 00 0V V kw / Hp / kw / Hp / kw / Hp / 1.5 V/Hz Kontrolü Dahili RS 85, Modbus RTU Dahili programlama tufltak m ve LED Display IP0 UL, CE, cul, CTick llenradley PowerFlex M C Sürücüleri kullan c lara, güçlü motor kontrol imkan, yerden tasarruf sa layan kompakt yap s ve PowerFlex C sürücü ailesi içinde en ekonomik çözümü sunmaktad r. Özellikle makina seviyesi motor kontrol ihtiyaçlar için ideal olan PowerFlex M C sürücüler, global OEMlerin ihtiyac olan kolay kullan m ve programlama, genifl kullan m alan, yer tasarrufu ihtiyaçlar na göre dizayn edilmifltir. Ürün Özellikleri V/Hz Kontrolü, 000Hz ç k fl frekans 5 dijital girifl, 1 analog girifl, 1 röle ç k fl Otomatik restart ve flying start özelli i Dahili tufl tak m ve potansiyometre Küçük fiziksel boyut ve feedthrough kablolama (Y ld z/üçgen kontrol yerine direk kullan m) Dahili EMC Filtreli ve filtresiz modeller Dahili RS85 Haberleflme portu ile multidrop ba lant imkan, Modbus RTU DriveExplorer ve DriveExecutive programlar ile konfigürasyon imkan ZeroStacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir), DIN ray montaj PowerFlex M Monofaze, VC, 50/60Hz, IP0, (EMC Filtresiz) kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi F1P6N , x7x136 mm 10 FP5N x7x136 mm 11 FPN x7x136 mm 13 F8P0N x100x136 mm 189 F011N x100x136 mm 3 PowerFlex M Trifaze, VC, 50/60Hz, IP0, (EMC Filtresiz) kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi FD1P5N x7x136 mm 197 FDP5N x7x136 mm 6 FDPN x7x136 mm 67 FD6P0N x100x136 mm 316 FD8P7N x100x136 mm 388 FD013N10 5.5(1) X130X180 mm C 513 FD018N10 7.5(1) X130X180 mm C 66 FD0N10 11(1) 15 60X130X180 mm C 80 (1) 5,57,511kW sürücülerde dahili fren k y c mevcuttur. PowerFlex Class Opsiyonlar için sayfa 113 e bak n z. 08

11 PowerFlex M Monofaze, VC, 50/60Hz, IP0, EMC Filtre kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi F1P6N113 0, 0,5 1,6 17x7x136 mm 11 FP5N113 0, 0,5,5 17x7x136 mm 16 FPN113 0,75 1, 17x7x136 mm 157 F8P0N113 1,5 8 17x100x136 mm 06 F011N113, x100x136 mm PowerFlex M Trifaze, VC, 50/60Hz, IP0, EMC Filtre kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi FD1P5N113 0, 0,5 1,5 17x7x136 mm 0 FDP5N113 0,75 1,5 17x7x136 mm 51 FDPN113 1,5, 17x7x136 mm 93 FD6P0N113, x100x136 mm 353 FD8P7N113 3,7 5 8,7 17x100x136 mm 13 FD013N11 5,5 (1) 7, X130X180 mm C 50 FD018N11 7,5 (1) X130X180 mm C 696 FD0N11 11 (1) 15 60X130X180 mm C 868 (1) 5,57,511kW sürücülerde dahili fren k y c mevcuttur. Opsiyonel EMC Filtre (Monofaze 0 VC) FRF010L FRF05L ç klama 0,/0,/,75 kw Monofaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için 1,5/, kw Monofaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için 9 7,30 Opsiyonel EMC Filtre (Trifaze 80 VC) FRF6P0S FRF6P0L FRF01S FRF01L FRF06CS FRF06CL ç klama 0,/0,75/1,5 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu u için 0,/0,75/1,5 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için,/3,7 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu u için,/3,7 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için 5,5/7,5/11 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu u için 5,5/3,7/11 kw Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu u için 9 3,0 3,0 7,30 71,30 87 PowerFlex Class Opsiyonlar için sayfa 113 e bak n z. 09

12 PowerFlex 0 C Sürücü Vektör kontrollü kompakt ve ekonomik tasar m Sürücü Oranlar Motor Kontrolü Haberleflme Kullan c rabirimi Kasa Sertifikasyon V 00 0V V V kw / Hp / kw / Hp / kw / Hp / kw / 1 15 Hp / V/Hz Kontrolü, Sensörsüz Vektör Kontrolü Dahili RS 85, Endüstriyel protokoller, Modbus RTU Dahili programlama tufl tak m ve LED Display IP0, IP30, IP66/NEM X UL, CE, cul, CTick llenradley PowerFlex 0 C Sürücüleri, güçlü motor kontrol imkan n yerden tasarruf sa layan kompak yap s na ek olarak, girifl/ç k fl kanallar, sensörsüz vektör kontol özelli i ile düflük h zda yüksek tork gerektiren uygulamalardaki performans ile daha ileri seviye kontrol ihtiyaçlar için çözümler sunar. Ürün Özellikleri V/Hz ve sensörsüz vektör kontrolü, 000Hz ç k fl frekans, uto Tune özelli i 7 dijital girifl, analog girifl, 1 analog ç k fl, 1 röle ç k fl, opto ç k fl Step Logic özelli i ile ND/OR ve say c /zamanlay c lojik fonksiyonlar programlama imkan MOP (Motor Potansiyometre Özelli i) Otomatik restart, fllying start, Srampa özelli i Dahili EMC Filtre ve filtresiz modeller mevcuttur Dahili RS85 Haberleflme portu ile multidrop ba lant imkan, Modbus RTU DriveExplorer ve DriveExecutive programlar ile konfigürasyon imkan ZeroStacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir), DIN ray montaj ( tip kasada) Tüm modellerde dahili fren k y c IP0 ç k tip, Flanfl montaj tipi, IP66 NEM/UL Type X kasa modelleri mevcuttur PowerFlex 0 Monofaze, VC, 50/60Hz, IP0 kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi P3N10 0, 0,5,3 180x100x136 mm 5P0N10 0, x100x136 mm 58 8P0N10 1, x100x136 mm N10, x130x180 mm C 0 PowerFlex 0 Trifaze, VC, 50/60Hz, IP0 kw Sürücü Oranlar Hp Ç k fl k m () oyut Kasa Tipi D1PN10 0, 0,5 1, 180x100x136 mm 35 DP3N10 0,75 1,3 180x100x136 mm 368 DP0N10 1,5 180x100x136 mm D6P0N10, x100x136 mm 505 D010N ,5 180x100x136 mm 61 D01N10 5,5 7,5 1 60x130x180 mm C 766 D017N10 7, x130x180 mm C 95 D0N x130x180 mm C 1130 PowerFlex Class Opsiyonlar için sayfa 113 e bak n z. 10

13 PowerFlex 00 C Sürücü Endüstriyel FanPompa ve HVC uygulamalar na özel tasar m Sürücü Oranlar Motor Kontrol Haberleflme Kullan c rabirimi Kasa Ek özellikler Sertifikalar 00 0V V. 37 kw / 3 50 Hp / kw / Hp / 6 60 V/Hz Kontrolü Dahili RS 85, Endüstriyel protokoller Dahili programlama tufltak m ve LED Display IP0, IP30 Fan ve Pompa uygulamas için PID/ PIP UL, IEC, CE, cul, CTick, UL508C Plenum Rating llenradley PowerFlex 00 serisi C sürücüler, özel olarak tasarlanm fl dahili fonksiyonlar ile, fanpompa, kompresör, HVC ve bina otomasyon sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaflt r r. Özellikle kompresör uygulamalar na özel tasar m sayesinde dünya genelinde ileri gelen kompresör üreticilerinin tercihi olmufltur. Genifl güç seçenekleri, esnek ve yerden tasarruf sa layan tasar m, kolay devreye al m ve kullan m özellikleri ile de iflken torklu fanpompa uyglamalar n n ideal çözümüdür. Ürün 00VC Trifaze ile genifl güç aral V/Hz Kontrol, 030Hz ç k fl frekans Endüstriyel FanPompa, HVC ve Kompresör uygulamalar na uygunluk Seçilebilir fan ve pompa e rileri, Slip kompanzasyonu Uyku Fonksiyonu (demand düflümünde sürücüyü uyku moduna geçirme, art m nda otomatik çal flma) Yard mc motor kontrol seçene i, artan/azalan demande göre fanpompalar n s ral çal flma imkan 7 dijital girifl, röle ç k fl, analog girifl, analog ç k fl, Opsiyonel röle ç k fl kart, 1 opto ç k fl Dahili PID kontrolü ile ç k fl h z n, ortam parametrelerine ba l olarak otomatik de ifltirme ina otomasyon sistemleri için özel fonksiyonlar Dahili Modbus RTU,Metasys N ve P1FLN protokolleri ile bina otomasyonuna entegrasyon, RS85 ile multidrop ba lant imkan DriveExplorer ve DriveExecutive programlar ile konfigürasyon imkan PowerFlex 00 Trifaze, VC, 50/60Hz, IP0 CD6P0N103 CD010N103 CD01N103 CD017N103 CD0N103 CD030N103 CD CD05103 CD CD07103 CD CD CD1103 CD CD08103 CD60103 CD CD CD60103 kw, 5, , Sürücü Oranlar Hp 3 5 7, Ç k fl k m () 6 10, , oyut 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 60x130x180 mm 36x50x06 mm 36x50x06 mm 36x50x06 mm 606x370x60 mm 606x370x60 mm 606x370x60 mm 606x370x60 mm 850x5x80 mm 850x5x80 mm 89x5x6 mm 89x5x6 mm 136x530x359 mm 136x530x359 mm Kasa Tipi C C C C C C D D D E E E E F F G G H H Opsiyon Modülü ç klama KU9RL1 Yard mc Röle Kart, sürücü ç k fl kapasitesini artt r r (Sadece D,E,F,G,H Frameler için) 103 Di er PowerFlex Class Opsiyonlar için sayfa 113 e bak n z. 11

14 PowerFlex Class Sürücü Opsiyonlar HMI rabirimleri ve ksesuarlar ç klama Kullan labilir PowerFlex Sürücü M 0 0P 00 Panoya monte edilebilir LCD display., Dijital H z Kontrol,CopyCat özellikli. m kablosu ile birliktedir.ip66, NEM Type X/1. HIMCS 1 Uzak El Paneli, LCD Display, Numerik Tufl Tak m, Dijital H z Kontrolü, CopyCat Özellikli. 1.0 metre kablosu ile birliktedir. IP30, NEM Type 1. Pano montaj opsiyonel ezel Kit ile dir. HIM3 90,90 luetooth teknolojisi içeren Kablosuz Uzak El Terminali. IP30, NEM Type 1. Pano montaj opsiyonel ezel Kit ile. WIMN1 06 Panoya monte luetooth Teknolojisi içeren kablosuz ba lant adaptörü.ip66, NEM Type X/1 ina içi kullan m için. WIMNS 37 ezel Kiti. LCD panel yada el terminali için pano montaj kiti.ip30, NEM Type 1. RJ5CLC0 kablosu dahil. HIM1 35 DSI HIM Kablosu, 1.0 Metre (DSI HIM RJ5 kablosu) HIMH10 10,70 DSI HIM Kablosu,.9 Metre (DSI HIM RJ5 kablosu) HIMH30 13,0 Haberleflme Opsiyonlar ç klama Kullan labilir PowerFlex Sürücü M 0 0P 00 Cnet MS/TP RS85 Haberleflme daptörü COMM (1) 37 ControlNet Haberleflme daptörü COMMC (1) (1) 06 DeviceNet Haberleflme daptörü EtherNet/IP Haberleflme daptörü LonWorks Haberleflme daptörü PROFIUS DP Haberleflme daptörü Seri Çevrim Modülü (RS85 RS3). DF1 protokolü üzerinden seri COMMD COMME COMML COMMP (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) haberleflme ile DriveExplorer ve DriveExecutive yaz l mlar na ba lant sa lar. çeri inde DSI RS3 seri çevirici, 103SFC seri kablosu, SCM3 19 RJ5CLC0 kablosu ve DriveExplorer Lite CD'si bulunur. Seri Null Modem daptörü. 103SNM 5,0 US Konvertör (m US, 0HIMH10 & HIMH10 kablolar ile birliktedir) DSI Kablosu (.0 metre RJ5 RJ5 kablo) Splitter Kablosu. RJ5 1 port splitter kablosu 103US RJ5CLC0 KU0RJ5SC ,06 8,06 Terminal lok.rj5 iki konumlu terminal blo u (6 adet) 10 Ohm terminasyon direnci ile ( adet) birlikte. KU0RJ5TP 10,70 Terminasyon direnci.rj5 konnektör içerisinde 10 Ohm direnç ( adet) KU0RJ5TR1,68 PowerFlex 0 Frame Cover Kit CC 10,70 PowerFlex 0 Frame C Cover Kit CCC 10,70 PowerFlex DSI Harici a lant Kiti XCOMMDCSE 1 (1) PowerFlex & M Sürücüler Harici DSI Haberleflme Kiti gerektirir. Haberleflme modülleri sürücüye monte edilemez. Frame & C PowerFlex 0/0P sürücüler yada Frame C PowerFlex 00 sürücüler için Haberleflme daptör kapa gereklidir. 1

PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol.

PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu PowerFlex Sürücü Ailesi Avantajı 2 Bir Bakışta PowerFlex

Detaylı

PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol.

PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex Alçak Gerilim AC Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü performans. Esnek kontrol. PowerFlex serisi Alçak Gerilim Sürücüler Seçim Kılavuzu Çok Amaçlı PowerFlex Ailesi ile Sürücü Verimliliği 2 Yenilikler

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

PowerFlex 520 Serisi AC Motor Sürücüler. Yeni Nesil Güçlü Performans. Esnek Kontrol.

PowerFlex 520 Serisi AC Motor Sürücüler. Yeni Nesil Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex 520 Serisi AC Motor Sürücüler Yeni Nesil Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex 520 Serisi AC Motor Sürücüler Yeni Nesil Güçlü Performans. Esnek Kontrol. Allen-Bradley PowerFlex 520 Serisi

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi Sürücü, PLC/HMI, AC motor, Kaplin

ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi Sürücü, PLC/HMI, AC motor, Kaplin ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi Sürücü, PLC/HMI, AC motor, Kaplin 21 Ocak 2013 21 Ocak 2013 ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi Sürücü, PLC/HMI, AC motor, Kaplin Küçük bir adım atarak büyük tasarruf

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Dokunmatik grafik operatör panelleri Magelis XBT GT serisi Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Magelis XBT GT serisi Büyük ödüle do ru ilerleyin! Yeni Magelis XBT GT grafik terminal ailesi farkl

Detaylı

nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber

nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas hizmetinizdedir Yaz l m serisi Yarat

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Fiyat Listesi 14 Ocak 2013. www.kavrammuhendislik.com.tr

Fiyat Listesi 14 Ocak 2013. www.kavrammuhendislik.com.tr Fiyat Listesi Ocak 0 www.kavrammuhendislik.com.tr Ç NDEK LER SIMOTICS C MOTORLR IE YÜKSEK VER ML / C Motorlar yakl / C Motorlar Flanfll / C Motorlar Flanfll SIMOTICS C MOTORLR IE SÜPER YÜKSEK VER ML /

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

SIMOTICS AC MOTORLAR - IE2 YÜKSEK VER ML. 2/2 AC Motorlar B5 - Flanfll 2/3 AC Motorlar B14 - Flanfll SIMOTICS AC MOTORLAR - IE3 SÜPER YÜKSEK VER ML

SIMOTICS AC MOTORLAR - IE2 YÜKSEK VER ML. 2/2 AC Motorlar B5 - Flanfll 2/3 AC Motorlar B14 - Flanfll SIMOTICS AC MOTORLAR - IE3 SÜPER YÜKSEK VER ML Fiyat Listesi 4 Ocak 20 Ç NDEK LER SIMOTICS AC MOTORLAR IE2 YÜKSEK VER ML / AC Motorlar B Ayakl /2 AC Motorlar B Flanfll / AC Motorlar B4 Flanfll SIMOTICS AC MOTORLAR IE SÜPER YÜKSEK VER ML 2/ AC Motorlar

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi

Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Merlin Gerin

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ Fiyat Listesi Ocak 20 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ Ç NDEK LER SIMOTICS AC MOTORLAR IE2 YÜKSEK VER ML / AC Motorlar B Ayakl /2 AC Motorlar B Flanfll / AC Motorlar B Flanfll

Detaylı

STANDART AC MOTORLAR. AC Motorlar B5. AC Motorlar B14 ve B35 YÜKSEK VERİMLİ AC MOTORLAR. AC Motorlar B3. AC Motorlar B14 EX-PROOF MOTORLAR

STANDART AC MOTORLAR. AC Motorlar B5. AC Motorlar B14 ve B35 YÜKSEK VERİMLİ AC MOTORLAR. AC Motorlar B3. AC Motorlar B14 EX-PROOF MOTORLAR STANDART AC MOTORLAR / AC Motorlar B3 /2 AC Motorlar B5 /3 AC Motorlar B4 ve B35 YÜKSEK VERİMLİ AC MOTORLAR Ç NDEK LER 2/ 2/2 2/3 AC Motorlar B3 AC Motorlar B5 AC Motorlar B4 2 Fiyat Listesi ni pdf format

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı