HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S!"

Transkript

1 HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S!

2 Adal Grup, Adal Kauçuk Poliüretan Sanayi ve Ticaret Limited!irketi ve Adal Makine Sanayi ve Ticaret Limited!irketi olarak 2 "irketten olu"maktad r. Türkiye deki Tekstil, Kâ# t, Karton, Demir Çelik, Alüminyum, Plastik, Cam, G da, $laç firmalar na tedarikçi olarak 25 y ld r hizmet vermektedir. ADALI bugün Türkiye nin gücünü simgeleyen yüksek kalitesi ile hizmet verdi#i firmalar n ba"ar ve kalitelerinin artmas n sa#lamaktad r. ADALI toplamda m2 lik kapal alan kapal alanda, teknolojik makineleri ile Türkiye için bir gurur kayna# d r. Üretim ve Yönetim Merkezi Tekirda# n Muratl yolu üzerinde olan ADALI, 140 ki"ilik deneyimli kadrosu ile Türkiye de ilkleri ba"ararak zirveye ç km " ve zirvedeki yerini korumaktad r. ADALI Kauçuk un üretti#i ürünler Tekstil, Kâ# t, Karton, Demir Çelik gibi sektörlerde küresel piyasaya i" yapan mü"terilerine yüksek kaliteli üretim ve uygulamalar yapmaktad r. ADALI Kauçuk, mü"teri portföyü ve makine parkurunu her geçen y l daha da geni"letmekte ve yeni pazarlar ke"fetme konusunda da iddias n sergilemektedir. Bu özellikleri ile Adal farkl sektörlerde üretim yapan Türkiye ye yay lm " yüzlerce, binlerce kurulu"un çözüm orta# haline gelmi"tir. ADALI sürekli kendisini yenilen yap s ile devam ederken, yüksek kaliteyi arayan mü"teri için ayn zamanda bir dan "man gibide çal "maktad r. Mü"terilerine her zaman daha iyi çözümler sunabilmek için yat r mlar yapan ADALI, bu y l 1 adet Ø2000x14000 mm CNC Ta"lama Tezgâh, 1 adet Ø2000x14000 mm CNC Torna Tezgâh, 1 adet CNC Kontrollü Balans Makinesi, 1 Adet 50 tonluk Tavan Vinci ve 1 adet Ø2000x14000 mm Otoklav yat r m gerçekle"tirmi"tir. Bu yat r mlar do#rultusunda 50 ton a# rl # ndaki tüm valslerin balans, torna, ta"lama ve kaplamas n yapabilecek kapasiteye ula"m "t r. Her zaman yenilikçilik, ça#da"l k ve güvenirlili#in temsilcisi olan firmam z ile gelece#e emin ad mlar ile mü"terilerimiz ile birlikte ilerlemeye devam edecektir. Adal Group consisting of two companies which names Adal Rubber Polyurethane Co. Ltd. and Adal Machine Co. Ltd. Working as suppliers for 25 years Turkey s Textile, Paper, Cardboard, Iron and Steel, Aluminum, Plastic, Glass, Food, Pharmaceutical companies. ADALI today, symbolizing the power of Turkey with high quality and improve their quality of service ensures the success of the customers. ADALI has total covered area of m2 closed area, a source of pride for Turkey with the technological equipment. ADALI s Manufacturing and Management Center in the town Muratl of Tekirdag City, achieving firsts in Turkey reached its peak with its experienced staff of 140 people and maintains top spot. ADALI Rubber's products are produced to such as Textile, Paper, cardboard, iron and steel sectors manufacturing and high-quality applications to customers in the global market are doing business. ADALI Rubber, expanding the customer portfolio and machine park every year to explore new markets, and exhibits his argument. ADALI have become a solution partner with these features over Turkey in different sectors engaged in production of hundreds of thousands foundations. While he continued with constantly renewed ADALI structure, but also for the customer looking for high quality works as a consultant. Investments in order to provide better solutions for customers who always ADALI, this year's 1piece Ø2000x14000 mm CNC Grinding Machine, 1 piece Ø2000x14000 mm, CNC lathe, 1 piece CNC Controlled Balancing Machine, 1 piece 50 ton Overhead Crane and 1 piece Autoclave Ø2000x14000 mm investment realized. These investments are all in line with rollers weighing 50 tons balancing, turning, grinding, and overlay has reached the capacity to do. Always innovative, contemporary and future with reliability that the steps that are representative of our company will continue to move forward together with our customers.

3 Hizmet Verdi!imiz Sektörler Tekstil, Kâ# t, Karton, Demir Çelik, Alüminyum, Plastik, Cam, G da, $laç, ambalaj, deri, matbaa Working with Endustries Textile, Paper, Card-board, Iron and Steel, Aluminum, Plastic, Glass, Food, Pharma-ceutical, packaging, leather, printing Kauçuk Türleri ve Özellikleri NR (TAB!! KAUÇUK) C ile C aras nda kullan l r. Yüksek esneklik gerektiren yerlerde kullan l r. NBR ( N!TR!L) Nitril (NBR) bir Butadiene-Acrylo Nitrile (ACN) polimeridir. Standart Nitril kar! m C C`ye kadar kullan lmak üzere önerilir. Aral kl çal!malarda +120`C`ye kadar kullan labilir. EPDM (ET!LEN PROP!LEN KAUÇUK ) C ile C aras nda kullan labilir. Otomotiv fren ya#lar na ve buhara kar" direnci çok iyidir. CR (NEOPREN) C ile C aras nda y rt lma, kopma ve a! nmaya kar! dayan kl d r. Yüksek anilin noktal ya"larda ve alkole direnci iyidir. CSM (HYPOLAN ) C ile C aras nda glikol esasl fren ya"lar na, bazlara ve alkole kar! direnci iyidir. S!L!KON Elastiyetini C ile C aras korur. Ya", ozon ve havaya kar! dirençlidir. E.P. tipi ya"lara dayan kl l " azd r. PU (POL!ÜRETAN) C ile C aras nda y rt lma, kopma ve a! nmaya kar! dayan kl d r. Mineral ya"lar ve alfatik hidrokarbonlara direnci iyidir. FKM-FLOUREL (V!TON) C ile C aras her tip ya" ve solvente dayan kl d r. Kimyasallara direnci çok iyidir. 02 Types and Properties of Rubber NR (NATUREL RUBBER) ) POLYUTRETHANE (PU) Naturel rubber used between -60 C and 100 C. Also used Polyurethane has high resistance to tear, tensile and abrasion where need high flexibility required. between -30 and 100. Polyurethane has high resistance to mineral oils and hydrocarbons. NATURAL BUTADINE RUBBER (NBR) ) Nitrile is a polimer of Butadiene-Acrylo Nitrile (ACN) SILICON Silicon retains their elasticity between -60 and 200. It has resist to oil, ozone and air. It has no resist to E.P. kind of oils. ETYHLENE BUTADINE RUBBER (EPDM)) -Naturel rubber used between -45 C and 145 C. Good resistance for break system oils and steam. NEOPREN (CR) Neopren has high resistance to tear, tensile and abrasion between -45 and 100. Good resistance to high aniline oils and alcohols. STREYENE BUTADIENE RUBBER (SBR)) -SBR has good resistance for glycol based break oils and alcohols. FKM-FLOUREL (VITON)) It can resist to each kind of oil and solvent between -30 C and 225 C. Also it has high resistance for chemicals.

4 Tabii Kauçuk Ticari amaçl tabii kauçu"un üretiminin ço"u Hevea Brasilliensis a"ac ndan elde edilmektedir. Bu türün yeti!me sahas tropikal bölgelerin bol ya"! alan yerleridir. Dünya üretiminin ço"u Asya k tas ndan sa"lanmaktad r. Kauçuk a"c n n kabu"undaki süt beyaz s v ya lateks ad verilir. A"aca kanal aç l r; kaba toplanan taze lateksin k sm ndan kauçuk elde edilir.# (NR) 03 Özellikleri : Yüksek derecede kopma mukavemeti, Yüksek y rt lma mukavemeti. Yüksek çi# dirilik (Çi# hamur mukavemeti). $yi dinamik özellikler Yüksek elastikiyet Dü"ük kal c Deformasyon de#erleri ve yay lma özellikleri. Olumsuz etkiler : Depolama s ras nda sertle"me,proses s ras nda olu"an yüksek s olu"umu (Heat build - up) Tabii kauçuk, gerilim Naturel Rubber Commercial natural rubber production making by Hevea Brasilliesis trees. The sites of the growing range of the spicies in tropical areas where more rainfull. Provided to most production for world s in Asia. White milk liquid of the rubber tree is called LATEX. Channels open on trees and coarse collected rubber and these rubbers gives %30-%40 percentage of exact latex. (NR) Specifications : High tensile strength. High tearing strength. High raw material strength. Good dynamic specifications. High elasticity. Low permanent deformations values and propagation characteristics. alt nda da kristallenebilir. Gerilim s ras nda yap düzgünle"ir ve kristallenme artar. Bu durum kuvvetlendirici dolgu maddesi olmaks z n kopma mukavemeti de#erlerinin artmas na sebep olur. Kullan m alanlar : Tabii kauçu#un otomobil lasti#i üretiminde, kalan k sm mekanik parçalar, ayakkab taban (özellikle yüksek kalitede spor ayakkab lar ), hortum, konveyör bant, yer dö"emesi, sünger yap "t r c ve silindir kaplamalar nda kullan lmaktad r. The negatives impacts : Hardening on storage, Heat build-up on processes, Crystallinity under tension. During tension structure goes to smooth and crystallinity goes up. This situation leads to increasing values of tensile strength without reinforcing fillers. Areas of Applications : pp Automobile Tryes, Mechanical parts, shoes (especially on sports shoes), hoses, conveyor bands, flooring, adhesives for sponge and rollers for industries.

5 EPDM Kauçuk (EPDM) Ticari olarak ilk kez 1963 y l nda üretilmeye ba!lanm!t r. EPM etilen ile propilenin kopolimerizasyonu ile üretilmektedir. Özellikler: Is, I! k ve oksidasyona kar! mükemmel dayan kl l k gösterir. Yüksek dolgu ve ya" alabilme özelli"inden dü!ük maliyette kar! mlar olu!turular. Su ve konsantre asit ve alkalilere dayan kl l k gösterir. Dü!ük yo"unluk oldu"u için hafif malzemeler üretmek mümkündür. $yi dielektrik özellikler vermektedir. Kullan m alanlar : Kap ve cam fitili, Sünger fitili,radyatör ve s tma hortumlar, Beyaz e!ya körük ve contalar, Konveyör kay!lar, Tank kaplama, Silindir kaplama. EPDM Rubber (EPDM) EPDM production being produced commercially started at EPM is produced by copolymerization of ethylene and propylene. Specifications: Heat, Light, and shows excellent resistance to oxidation. High filler and oil mixtures to form feature, at a lower cost. EPDM shows good resistant for Water and concentrated acid and alkali. Low density make possible to produce lightweight materials. Has good dielectric properties. 04 Areas of Applications: Doors and glass, wick, wick sponge, radiator and heating hoses, white goods, bellows and gaskets, conveyor belts, tank coating, roller coating. Akrilonitril - Bütadien Kauçu!u (NBR) Akrilonitril- bütadienin Kopolimerzasyon 1930`lu y llarda gerçekle!tirmi!tir. NBR Kauçuk ilk kez 1934 y l nda Almanya`da üretilmi!tir. NBR kauçuk akrilonitril ve bütadienin emülasyon polimerizasyonu ile üretilir. Özellikler : ACN-18 / ACN-50 Ya"a ve yak tlara dayan kl l k artaryo"unluk artar.sertlik artar.pi!me h z artar.$!lenebilirlik artar. Mekanik özellikler artar. ACN-50 / ACN-18 Dü!ük s cakl klara dayan m azal r.gaz geçirgenli"i azal r. (Butil kauçuk özelliklerine yakla! r) Kal c deformasyon de"erleri kötüle!ir. Elastikiyet azal r. Vulkanize edilmi! NBR elastomerler yak tlara, ya"lara, ya"lay c maddelere ve gazlara dayan kl olup, ya!lanma, yorulma ve a! nmaya mukavemet gösterir. Kullanım alanları: Ya" ve yak t dayan kl l " nedeni ile.conta imalat nda (O-ring, s zd rmazl k contalar, kaplinler, membranlar), Hortum imalat nda (Benzin, ya", pinomatik ve hidrolik hortumlar ), Ba"lant elemanlar, Konveyör kay!, Vals kaplamalar ve silindir kaplamalar nda kullan lmaktad r.

6 Natural Butadiene Rubber (NBR) Acrylonitrile - butadiene mixture carried out in the 1930 `lu. NBR rubber is produced in Germany in 1934 for the first time. NBR rubber produced by polymerization of acrylonitrile and butadiene emulation. Specifications : ACN - 18 / ACN - 50 Increased resistance to oil and fuels. The density increases. Hardness is increased. Firing rate increases. Workability increase. Mechanical properties increased. ACN - 50 / ACN - 18 Strength decreases with lower temperatures. Gas permeability is reduced. (Approximate properties of butyl rubber) Permanent deformation values, deteriorates. Elasticity decreases. NBR vulcanized elastomers fuels, oils, lubricants and gases, is durable, aging, fatigue strength and wear shows. Areas of Applications: Production of oil and fuel resistance ile.conta reason (O-rings, seals, couplings, membranes), the manufacture of hose (gas, oil, pneumatic and hydraulic hoses), fasteners, conveyor belt, Roller coatings. 05 Kloropren Kauçuklar (CR) Özellikleri : Hava ve ozona kar! dayan kl d r.yanmaya kar! dirençlidir. Orta derecede ya"lara mukavemetlidir. Su ve kimyasallara uzun süreli dayan kl d r. Dü!ük gaz geçirgenli"i özelli"i verir. Tekstil ve Metallere yap!mas kuvvetlidir. "2kloro 1-3 bütadien"in polimerizasyonu, ilk defa 1930 y l nda gerçekle!tirilmi!tir. Teknik olarak 1931 / 1932 y llar nda Amerika`da kütle polimerzasyonu ile üretilmi! ve " Duprene" ad alt nda ya"a dayan kl kauçuk olarak piyasaya sunulmu!tur. Genel maksatlar için kullan lan ilk kloropren 1939 y l nda "NEOPREN GN" ad yla üretilmi!tir. Kullan m alanlar : Hortum imalat (yüksek bas nçl hidrolik ve fren hortumlar ), Conta, motor takozlar, tamponlar, silecek ve membranlar, Elektrik kablo izolasyonu, Silindir kaplamalar, Kimyasal madde içeren tank kaplamalar, V - kay! imalat, Cloropren Rubber (CR) "2cloro 1-3 butadiene" in the polymerization, the first time was in Technically, the 1931/1932 produced by bulk polymerization in the years in America and "Duprene" have been launched under the name of the oil-resistant rubber. In 1939, the first chloroprene is used for general purposes "Neoprene GN," produced under the name. Specifications : Weather and ozone resistant. Fire-resistant. Moderately resistant oils. Long-term resistant to water and chemicals. Gives low gas permeability properties. Textile and strong adhesion to metals. Areas of Applications: Hose manufacturing (high-pressure hydraulic and brake hoses), gaskets, engine mounts, bumpers, wipers, and membranes, electrical cable insulation, cylinder coatings, tank coatings containing chemical substances, V - belt manufacturing, roller coating.

7 Hypalon (CSM) Klor ve kükürt dioksit ortam nda C s cakl kta polietilenin klorlanmas ile elde edilir. Ticari olarak aras klor ; aras kükürt içerir. -25 klor içeren tipler s ya dayan kl ; -35 klor içeren tipler aleve dayan kl ürünlerde kullan l r. Özellikler: Oksijen, hava ve nem gibi hava ko!ullar na mükemmel dayan kl l k gösterir.yüksek ve dü!ük s özellikleri iyidir. Kimyasallara dayan kl d r. $yi elektrik özellikleri verir. $yi a! nma de"erleri verir. Yanmaya kar! dirençlidir. # Kullan m alanlar : Konveyör kay!lar, Kimyasal madde içeren tank kaplamalar, Kablo imalat, Tank kaplama, Sanayi hortum imalat, Otomotiv parçalar ve silindir kaplamalar nda kullan lmaktad r. Hypalon (CSM) - 25 to 43 from chlorine, to contain sulfur types of heat resistant chlorinated; - including 35 types of chlorine used in flame-resistant products. Specifications: Oxygen, shows excellent weather resistance, such as air and moisture. High and low temperature properties are good. Resistant to chemicals. Gives good electrical properties. Gives good abrasion values. Fireresistant. Areas of Applications: Conveyor belts, tank coatings containing chemical substances, cable manufacturing, tank coatings, industrial hose manufacturing, automotive parts and rollers coatings. 06 Poliüretan (PU) Poliüretan, bir isosiyanat ve bir alkolün reaksiyonu sonucu olu!maktad r. Bu!ekilde bi veya poli fonksiyonel isosiyanatlar hidrosil uçlu dev polimerlerle reaksiyona sokularak poliüretanlar elde edilir. Özellikler: Yüksek a! nma, y rt lma ve kopma direncine sahiptirler. Ya" ve solventlere kar! mükemmel dayan kl l k gösterirler. S v dökülebilen, kauçuk gibi i!lenebilen, kükürt ya da peroksitle çapraz ba"lanabilen ve termoplastik tipleri mevcuttur. Kullan m alanlar : Madencilik, in!aat, otomotiv ve makine sanayisinde a! nyaya dayan kl parçalarin üretiminde, Ayakkab taban, Fortklif tekerlikleri, Kay!lar silindir kaplamalar nda Polyurathane (PU) Polyurethane is made by the reaction of an isocyanate and an alcohol. In this way, bi or poly-functional isocyanates reacted polyurethane polymers, to obtain a huge hidrosil ended. Specifications: High wear, tear and breakage resistance. Exhibit excellent resistance to oils and solvents. Pourable liquids, such as rubber to be processed, sulfur or peroxide cross-connected and thermoplastic types. Areas of Applications: Mining, construction, automotive and machine parts manufacturing industry a! nyaya resistant, shoe soles, Fortklif its wheels, belts, and roller coatings.

8 Silikon Kauçuklar (Q) Polimer di"er kauçuklar n aksine, silisyum ve oksijen zincirlerinden olu!ur. Zincirler aras güçler zay f oldu"undan, gerilme s ras nda kristallenme olmaz. Stabil bir yap söz konusudur. Polisiloksanlar n katalizör yard m ile kontenzasyona u"ramalar sonucu, düz polimerler elde edilir. Bu!ekilde elde edilen polimer zincirleri Q harfi ile tan mlan r. Buna ba"l olan organik gruplar ise ba! harfleri ile tan mlan r. Metil siloksanlar MQ, Metil vinil siloksanlar VMQ, Fenil metil silikonlar PMQ harfleri ile tan mlan r. Kullan m Yerleri: Elektrik sektörü: kablo, kablo uçlar, izolatörler, tu! tak mlar. Otomotiv sektörü: buji kabolar, buji ba!l klar, distribütör kapak contalar, radyatör hortumlar, F r n contalar, G da ve t p ve in!aat sektörü, O-ringler ve ya" keçeleri, Bebek emzikleri gaz maskeleri ve silindir kaplamalar nda kullan lmaktad r. Özellikler: 60 `C ile 200`C aras nda devaml çal!ma s s, UV, ozon ve d! etkenlere kar! mükemmel dayan kl l k, Çok iyi dielektrik özellikler, Zor yan c l k, $yi elastik özellikler, Kolay boyanabilirlik, Fizyolojik bak mdan zarars zl k. 07 Silicon Rubber (Q) Unlike other rubber polymers, silicon and oxygen chains occurs. Forces between the chains is weak, not crystallization during stretching. There is a stable structure. As a result of interaction with the aid of a catalyst call in at polysiloxanes, to obtain straight polymers. The thus obtained is identified by the letter Q polymer chains. Accordingly, the organic group is identified by the initials. MQ methyl siloxanes, methyl vinyl siloxanes VMQ, phenyl methyl silicones PMQ identified by letters. Specifications: Of 200 C 60` C with continuous operating temperature, UV, ozone and excellent resistance to external factors, very good dielectric properties, flammability tough, good elastic properties, easy paintability, physiologically harmless. Areas of Applications: The electricity sector: cable, cable terminals, insulators, keypads. Automotive sector: kabolar spark plug, spark plug heads, distributor cap seals, radiator hoses, oven gaskets, food and medicine and the construction sector, the O-rings and oil seals, Baby Pacifiers, and gas masks and roller coatings.

9 08 Makine Parkuru Ø1000X6000 CNC Kont. Ta!lama Makinesi (2006 Model Alman Mal ) Ø1750X8000 Torna Tezgah (2008 Model Rus Mal ) - YILANLI Ø1000X6000 Torna Tezgah (2010 Model Rus Mal ) - YILANLI Ø800x5000 Torna Tezgah (2010 Model Rus Mal ) YILANLI 1200mm Plate boyu Freze Tezgah 1 Adet Rus Mal Ø1600 Balans Makinesi (2006 Model) Ø1200 Balans Makinesi (2007 Model) 2200X2200 Plate boyu Borverk Tezgah - MAUZER Ø300 %erit Testere 1 Adet Silindir Sar m Makinas (Extruder) ÜN$VERSAL 3L Poliüretan Döküm Makinas Poliüretan Santrifüj Döküm Makinas (Ø1000 ve Ø1275mm) kamal Silindir Kumlama Makinas Seyyar Kumlama Makinesi Hamur Makinas 5 Adet Ø1600X6500 Otoklav Ø 1000X 4000 Otoklav 2 adet Muhtelif Ebatlarda Poliüretan f r nlar 150 Tonluk Dik Pres 400 Tonluk Yatay Pres 25mm Paslanmaz Plazma 6.3 Ton Kreyn 2 adet 15 Ton Kreyn 1 adet Sac ve Profil Bükme Makinalar Muhtelif Say da Argon ve Gazalt Kaynak Makineleri, Sabit Matkap Kauçuk Analiz Makinesi, Ölçüm Cihazlar, Vidal ve Pistonlu Kompresör, So"utma Ünitesi, Havaland rma Üniteleri, Boyahane, Q 2500X Bar Çift Cidarl Otoklav Q2000X12000 mm CNC kontrollü Ta!lama Tezgah 6000x4000x6000 mm ölçülerinde Bamburi SYM mm 30 Ton Balans Makinas 50 Ton çift kiri! kreyn

10 09 makina resimleri

11 Teknik Özellikler Kenar Kesme Makinesi Makina Komple Paslanmazd r. 5 mm e kadar kenar kesme özelli"i Sensörlerin otomatik olarak ayar yap labilme özelli"i. (Carlo Gavazzi Marka) Baldor 180V DC 250 Dev/dk 2.5 kw B çak Motoru. (USD Mal ) Baldor Motor h z ayarlanabilen DC invertörlü. $leri Geri 24 V.-DC MOTOR (Böhler Marka Germany Mal ) B çaklar vakum f r nda sertle!tirilmi! tak m çeli"idir. B çak muhafaza ve kuma! sabitleme sac paslanmazd r. Fotosel Motorlar 24V DC ak md r. Momentum marka silindirik fotoelektrik sensorlar. Elektrik panosu metaldir ve imalat firmam za aittir. Kullan lan elektrik malzemeleri SIEMENS ve TELEMECHANIC markad r. Panoda kullan lan DC üretici tam regüledir. Tüm ekipmanlar paslanmazd r. Kullan m!artlar : Makinemiz, tekstil sektöründe, kenar kesme i!leminde yüksek verim ve kaliteyi artt rma amaçl üretilmi!tir. Bunu sa"lamak ve makineyi performans n üst düzeyde tutabilmek için, öngördü"ümüz!artlar a!a" da s ralanm!t r. 1. Makine veya ortam s cakl " -10C /+60C aras olmal d r. (bu parametreler d! nda elektrik ve elektronik parçalar zarar görür) 2. Kesici b çak mümkün oldukça olu!abilecek darbelerden titiz bir!ekilde korunmal 3. Ya" haznesi ve B çaklar n ya"lanmas periodik olarak kontrol edilmeli 4. B çak de"i!imi dikkatli kaba kuvvet (Çekiç, Keski, v.s.) kullanmadan yap lmal 5. B çaklar çift olarak kullan lmal alt ve üst b ça" n yüzeyleri ayn anda de"i!tirilmeli (tek b çak de"i!imi çözüm getirmeyebilir) 6. Blower Filtrelerinin temiz tutulmas gerekli 7. B çak de"i!tirme ihtiyac duydu"u zaman, makina durduruldu"u gibi b çaklar de"i!tirilmemelidir. Makina takribi 1-2 saat bekletildikten sonra b çaklar de"i!tirilmelidir.(b çaklar rahat ç kabilmesi için) Kenar Kesme Makinesi Using Stainless Steel for all of machine parts. Up to 5 mm cutting edge feature Be done automatically set of sensors feature. (Carlo Gavazzi Brand) Baldor 180V DC rev / min - Blade Engine 2.5 kw. (Made in USA) Baldor Motor speed adjustable DC inverter. Next Back 24 V-DC MOTOR (Böhler Brand Made in Germany) Vacuum bake-hardened tool steel blades. Blade storage and fabric fixing plate in stainless steel. Photocell Engines 24V DC current. Momentum brand cylindrical photoelectric sensors. Electrical panel, and manufacture of metal that belongs to our company. Electrical equipment used in the brand SIEMENS, and TELEME- CHANIC. DC manufacturer used the billboard fully regulated. All equipment is stainless steel. Specifications 10 Terms of use: Our machine is designed for high yield and quality textile industry, increasing the edge-cutting process. Provide and maintain a high level of performance for this machine, foresee the conditions listed below. 1. Mechanical or ambient temperature is-10c / +60 C must. (electrical and electronic parts outside these parameters will be damaged) 2. Impacts that may occur as far as possible be protected from the cutter blade in a rigorous manner 3. Lubricating oil chamber and the blades should be checked periodically 4. Blade replacement careful brute force (hammer, chisel, etc.) should be done using 5. The blades used in pairs at the same time the upper and lower blade surfaces are replaced (one solution might not blade change) 6. Necessary to keep clean Blower Filters 7. When in need of replacement blades, machine knives should not be changed as it stopped. Mechanical blades should be replaced after waiting approximately 1-2 hours. (Blades order to move comfortably)

12 Kar!t ran Yolu Üzeri 2. Km. Muratl / TEK"RDA# Tel: pbx Faks: E-Posta:

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

PV PETROVISCOL LUBRICANTS

PV PETROVISCOL LUBRICANTS PV PETROVISCOL LUBRICANTS HAKKIMIZDA 1990 yılından bu yana madeni yağ üretim ve pazarlama konusunda faaliyet göstermekte olan Viscol Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ș. sektörde uzun yıllar çalıșarak deneyim

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels içindekiler - index Geçmişten Bugüne Panelsan...2-3 Panelsan From the Past Until Today Sandviç Panel Hammaddeler...4-5 Sandwich Panel Raw Materials Sandviç Panel Yalıtım Malzemeleri...6-7 Sandwich Panel

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview Extreme Türkçe/english // EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS Ürünlere genel bakış / Product overview // KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ

Detaylı

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi Süleyman Akp nar,.ak n Altun, Kaz m Önel Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü, zmir Dokuz Eylül University School of Engineering Metalurgical and Materials

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Kauçuk Türü Malzemeler II. Sentetik Kauçuk

Kauçuk Türü Malzemeler II. Sentetik Kauçuk KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 006 44 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 006 Kauçuk Türü Malzemeler II. Sentetik Kauçuk Vahap VAAPOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık

Detaylı

AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION

AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION Havadaki nem miktarı %75 i geçtiği zaman konfor şartları bozulur nefes almak oldukça güç hale gelir. Bunu önlemek ve hava kalitesini arttırmak, nemi konfor

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı