HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S!"

Transkript

1 HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S!

2 Adal Grup, Adal Kauçuk Poliüretan Sanayi ve Ticaret Limited!irketi ve Adal Makine Sanayi ve Ticaret Limited!irketi olarak 2 "irketten olu"maktad r. Türkiye deki Tekstil, Kâ# t, Karton, Demir Çelik, Alüminyum, Plastik, Cam, G da, $laç firmalar na tedarikçi olarak 25 y ld r hizmet vermektedir. ADALI bugün Türkiye nin gücünü simgeleyen yüksek kalitesi ile hizmet verdi#i firmalar n ba"ar ve kalitelerinin artmas n sa#lamaktad r. ADALI toplamda m2 lik kapal alan kapal alanda, teknolojik makineleri ile Türkiye için bir gurur kayna# d r. Üretim ve Yönetim Merkezi Tekirda# n Muratl yolu üzerinde olan ADALI, 140 ki"ilik deneyimli kadrosu ile Türkiye de ilkleri ba"ararak zirveye ç km " ve zirvedeki yerini korumaktad r. ADALI Kauçuk un üretti#i ürünler Tekstil, Kâ# t, Karton, Demir Çelik gibi sektörlerde küresel piyasaya i" yapan mü"terilerine yüksek kaliteli üretim ve uygulamalar yapmaktad r. ADALI Kauçuk, mü"teri portföyü ve makine parkurunu her geçen y l daha da geni"letmekte ve yeni pazarlar ke"fetme konusunda da iddias n sergilemektedir. Bu özellikleri ile Adal farkl sektörlerde üretim yapan Türkiye ye yay lm " yüzlerce, binlerce kurulu"un çözüm orta# haline gelmi"tir. ADALI sürekli kendisini yenilen yap s ile devam ederken, yüksek kaliteyi arayan mü"teri için ayn zamanda bir dan "man gibide çal "maktad r. Mü"terilerine her zaman daha iyi çözümler sunabilmek için yat r mlar yapan ADALI, bu y l 1 adet Ø2000x14000 mm CNC Ta"lama Tezgâh, 1 adet Ø2000x14000 mm CNC Torna Tezgâh, 1 adet CNC Kontrollü Balans Makinesi, 1 Adet 50 tonluk Tavan Vinci ve 1 adet Ø2000x14000 mm Otoklav yat r m gerçekle"tirmi"tir. Bu yat r mlar do#rultusunda 50 ton a# rl # ndaki tüm valslerin balans, torna, ta"lama ve kaplamas n yapabilecek kapasiteye ula"m "t r. Her zaman yenilikçilik, ça#da"l k ve güvenirlili#in temsilcisi olan firmam z ile gelece#e emin ad mlar ile mü"terilerimiz ile birlikte ilerlemeye devam edecektir. Adal Group consisting of two companies which names Adal Rubber Polyurethane Co. Ltd. and Adal Machine Co. Ltd. Working as suppliers for 25 years Turkey s Textile, Paper, Cardboard, Iron and Steel, Aluminum, Plastic, Glass, Food, Pharmaceutical companies. ADALI today, symbolizing the power of Turkey with high quality and improve their quality of service ensures the success of the customers. ADALI has total covered area of m2 closed area, a source of pride for Turkey with the technological equipment. ADALI s Manufacturing and Management Center in the town Muratl of Tekirdag City, achieving firsts in Turkey reached its peak with its experienced staff of 140 people and maintains top spot. ADALI Rubber's products are produced to such as Textile, Paper, cardboard, iron and steel sectors manufacturing and high-quality applications to customers in the global market are doing business. ADALI Rubber, expanding the customer portfolio and machine park every year to explore new markets, and exhibits his argument. ADALI have become a solution partner with these features over Turkey in different sectors engaged in production of hundreds of thousands foundations. While he continued with constantly renewed ADALI structure, but also for the customer looking for high quality works as a consultant. Investments in order to provide better solutions for customers who always ADALI, this year's 1piece Ø2000x14000 mm CNC Grinding Machine, 1 piece Ø2000x14000 mm, CNC lathe, 1 piece CNC Controlled Balancing Machine, 1 piece 50 ton Overhead Crane and 1 piece Autoclave Ø2000x14000 mm investment realized. These investments are all in line with rollers weighing 50 tons balancing, turning, grinding, and overlay has reached the capacity to do. Always innovative, contemporary and future with reliability that the steps that are representative of our company will continue to move forward together with our customers.

3 Hizmet Verdi!imiz Sektörler Tekstil, Kâ# t, Karton, Demir Çelik, Alüminyum, Plastik, Cam, G da, $laç, ambalaj, deri, matbaa Working with Endustries Textile, Paper, Card-board, Iron and Steel, Aluminum, Plastic, Glass, Food, Pharma-ceutical, packaging, leather, printing Kauçuk Türleri ve Özellikleri NR (TAB!! KAUÇUK) C ile C aras nda kullan l r. Yüksek esneklik gerektiren yerlerde kullan l r. NBR ( N!TR!L) Nitril (NBR) bir Butadiene-Acrylo Nitrile (ACN) polimeridir. Standart Nitril kar! m C C`ye kadar kullan lmak üzere önerilir. Aral kl çal!malarda +120`C`ye kadar kullan labilir. EPDM (ET!LEN PROP!LEN KAUÇUK ) C ile C aras nda kullan labilir. Otomotiv fren ya#lar na ve buhara kar" direnci çok iyidir. CR (NEOPREN) C ile C aras nda y rt lma, kopma ve a! nmaya kar! dayan kl d r. Yüksek anilin noktal ya"larda ve alkole direnci iyidir. CSM (HYPOLAN ) C ile C aras nda glikol esasl fren ya"lar na, bazlara ve alkole kar! direnci iyidir. S!L!KON Elastiyetini C ile C aras korur. Ya", ozon ve havaya kar! dirençlidir. E.P. tipi ya"lara dayan kl l " azd r. PU (POL!ÜRETAN) C ile C aras nda y rt lma, kopma ve a! nmaya kar! dayan kl d r. Mineral ya"lar ve alfatik hidrokarbonlara direnci iyidir. FKM-FLOUREL (V!TON) C ile C aras her tip ya" ve solvente dayan kl d r. Kimyasallara direnci çok iyidir. 02 Types and Properties of Rubber NR (NATUREL RUBBER) ) POLYUTRETHANE (PU) Naturel rubber used between -60 C and 100 C. Also used Polyurethane has high resistance to tear, tensile and abrasion where need high flexibility required. between -30 and 100. Polyurethane has high resistance to mineral oils and hydrocarbons. NATURAL BUTADINE RUBBER (NBR) ) Nitrile is a polimer of Butadiene-Acrylo Nitrile (ACN) SILICON Silicon retains their elasticity between -60 and 200. It has resist to oil, ozone and air. It has no resist to E.P. kind of oils. ETYHLENE BUTADINE RUBBER (EPDM)) -Naturel rubber used between -45 C and 145 C. Good resistance for break system oils and steam. NEOPREN (CR) Neopren has high resistance to tear, tensile and abrasion between -45 and 100. Good resistance to high aniline oils and alcohols. STREYENE BUTADIENE RUBBER (SBR)) -SBR has good resistance for glycol based break oils and alcohols. FKM-FLOUREL (VITON)) It can resist to each kind of oil and solvent between -30 C and 225 C. Also it has high resistance for chemicals.

4 Tabii Kauçuk Ticari amaçl tabii kauçu"un üretiminin ço"u Hevea Brasilliensis a"ac ndan elde edilmektedir. Bu türün yeti!me sahas tropikal bölgelerin bol ya"! alan yerleridir. Dünya üretiminin ço"u Asya k tas ndan sa"lanmaktad r. Kauçuk a"c n n kabu"undaki süt beyaz s v ya lateks ad verilir. A"aca kanal aç l r; kaba toplanan taze lateksin k sm ndan kauçuk elde edilir.# (NR) 03 Özellikleri : Yüksek derecede kopma mukavemeti, Yüksek y rt lma mukavemeti. Yüksek çi# dirilik (Çi# hamur mukavemeti). $yi dinamik özellikler Yüksek elastikiyet Dü"ük kal c Deformasyon de#erleri ve yay lma özellikleri. Olumsuz etkiler : Depolama s ras nda sertle"me,proses s ras nda olu"an yüksek s olu"umu (Heat build - up) Tabii kauçuk, gerilim Naturel Rubber Commercial natural rubber production making by Hevea Brasilliesis trees. The sites of the growing range of the spicies in tropical areas where more rainfull. Provided to most production for world s in Asia. White milk liquid of the rubber tree is called LATEX. Channels open on trees and coarse collected rubber and these rubbers gives %30-%40 percentage of exact latex. (NR) Specifications : High tensile strength. High tearing strength. High raw material strength. Good dynamic specifications. High elasticity. Low permanent deformations values and propagation characteristics. alt nda da kristallenebilir. Gerilim s ras nda yap düzgünle"ir ve kristallenme artar. Bu durum kuvvetlendirici dolgu maddesi olmaks z n kopma mukavemeti de#erlerinin artmas na sebep olur. Kullan m alanlar : Tabii kauçu#un otomobil lasti#i üretiminde, kalan k sm mekanik parçalar, ayakkab taban (özellikle yüksek kalitede spor ayakkab lar ), hortum, konveyör bant, yer dö"emesi, sünger yap "t r c ve silindir kaplamalar nda kullan lmaktad r. The negatives impacts : Hardening on storage, Heat build-up on processes, Crystallinity under tension. During tension structure goes to smooth and crystallinity goes up. This situation leads to increasing values of tensile strength without reinforcing fillers. Areas of Applications : pp Automobile Tryes, Mechanical parts, shoes (especially on sports shoes), hoses, conveyor bands, flooring, adhesives for sponge and rollers for industries.

5 EPDM Kauçuk (EPDM) Ticari olarak ilk kez 1963 y l nda üretilmeye ba!lanm!t r. EPM etilen ile propilenin kopolimerizasyonu ile üretilmektedir. Özellikler: Is, I! k ve oksidasyona kar! mükemmel dayan kl l k gösterir. Yüksek dolgu ve ya" alabilme özelli"inden dü!ük maliyette kar! mlar olu!turular. Su ve konsantre asit ve alkalilere dayan kl l k gösterir. Dü!ük yo"unluk oldu"u için hafif malzemeler üretmek mümkündür. $yi dielektrik özellikler vermektedir. Kullan m alanlar : Kap ve cam fitili, Sünger fitili,radyatör ve s tma hortumlar, Beyaz e!ya körük ve contalar, Konveyör kay!lar, Tank kaplama, Silindir kaplama. EPDM Rubber (EPDM) EPDM production being produced commercially started at EPM is produced by copolymerization of ethylene and propylene. Specifications: Heat, Light, and shows excellent resistance to oxidation. High filler and oil mixtures to form feature, at a lower cost. EPDM shows good resistant for Water and concentrated acid and alkali. Low density make possible to produce lightweight materials. Has good dielectric properties. 04 Areas of Applications: Doors and glass, wick, wick sponge, radiator and heating hoses, white goods, bellows and gaskets, conveyor belts, tank coating, roller coating. Akrilonitril - Bütadien Kauçu!u (NBR) Akrilonitril- bütadienin Kopolimerzasyon 1930`lu y llarda gerçekle!tirmi!tir. NBR Kauçuk ilk kez 1934 y l nda Almanya`da üretilmi!tir. NBR kauçuk akrilonitril ve bütadienin emülasyon polimerizasyonu ile üretilir. Özellikler : ACN-18 / ACN-50 Ya"a ve yak tlara dayan kl l k artaryo"unluk artar.sertlik artar.pi!me h z artar.$!lenebilirlik artar. Mekanik özellikler artar. ACN-50 / ACN-18 Dü!ük s cakl klara dayan m azal r.gaz geçirgenli"i azal r. (Butil kauçuk özelliklerine yakla! r) Kal c deformasyon de"erleri kötüle!ir. Elastikiyet azal r. Vulkanize edilmi! NBR elastomerler yak tlara, ya"lara, ya"lay c maddelere ve gazlara dayan kl olup, ya!lanma, yorulma ve a! nmaya mukavemet gösterir. Kullanım alanları: Ya" ve yak t dayan kl l " nedeni ile.conta imalat nda (O-ring, s zd rmazl k contalar, kaplinler, membranlar), Hortum imalat nda (Benzin, ya", pinomatik ve hidrolik hortumlar ), Ba"lant elemanlar, Konveyör kay!, Vals kaplamalar ve silindir kaplamalar nda kullan lmaktad r.

6 Natural Butadiene Rubber (NBR) Acrylonitrile - butadiene mixture carried out in the 1930 `lu. NBR rubber is produced in Germany in 1934 for the first time. NBR rubber produced by polymerization of acrylonitrile and butadiene emulation. Specifications : ACN - 18 / ACN - 50 Increased resistance to oil and fuels. The density increases. Hardness is increased. Firing rate increases. Workability increase. Mechanical properties increased. ACN - 50 / ACN - 18 Strength decreases with lower temperatures. Gas permeability is reduced. (Approximate properties of butyl rubber) Permanent deformation values, deteriorates. Elasticity decreases. NBR vulcanized elastomers fuels, oils, lubricants and gases, is durable, aging, fatigue strength and wear shows. Areas of Applications: Production of oil and fuel resistance ile.conta reason (O-rings, seals, couplings, membranes), the manufacture of hose (gas, oil, pneumatic and hydraulic hoses), fasteners, conveyor belt, Roller coatings. 05 Kloropren Kauçuklar (CR) Özellikleri : Hava ve ozona kar! dayan kl d r.yanmaya kar! dirençlidir. Orta derecede ya"lara mukavemetlidir. Su ve kimyasallara uzun süreli dayan kl d r. Dü!ük gaz geçirgenli"i özelli"i verir. Tekstil ve Metallere yap!mas kuvvetlidir. "2kloro 1-3 bütadien"in polimerizasyonu, ilk defa 1930 y l nda gerçekle!tirilmi!tir. Teknik olarak 1931 / 1932 y llar nda Amerika`da kütle polimerzasyonu ile üretilmi! ve " Duprene" ad alt nda ya"a dayan kl kauçuk olarak piyasaya sunulmu!tur. Genel maksatlar için kullan lan ilk kloropren 1939 y l nda "NEOPREN GN" ad yla üretilmi!tir. Kullan m alanlar : Hortum imalat (yüksek bas nçl hidrolik ve fren hortumlar ), Conta, motor takozlar, tamponlar, silecek ve membranlar, Elektrik kablo izolasyonu, Silindir kaplamalar, Kimyasal madde içeren tank kaplamalar, V - kay! imalat, Cloropren Rubber (CR) "2cloro 1-3 butadiene" in the polymerization, the first time was in Technically, the 1931/1932 produced by bulk polymerization in the years in America and "Duprene" have been launched under the name of the oil-resistant rubber. In 1939, the first chloroprene is used for general purposes "Neoprene GN," produced under the name. Specifications : Weather and ozone resistant. Fire-resistant. Moderately resistant oils. Long-term resistant to water and chemicals. Gives low gas permeability properties. Textile and strong adhesion to metals. Areas of Applications: Hose manufacturing (high-pressure hydraulic and brake hoses), gaskets, engine mounts, bumpers, wipers, and membranes, electrical cable insulation, cylinder coatings, tank coatings containing chemical substances, V - belt manufacturing, roller coating.

7 Hypalon (CSM) Klor ve kükürt dioksit ortam nda C s cakl kta polietilenin klorlanmas ile elde edilir. Ticari olarak aras klor ; aras kükürt içerir. -25 klor içeren tipler s ya dayan kl ; -35 klor içeren tipler aleve dayan kl ürünlerde kullan l r. Özellikler: Oksijen, hava ve nem gibi hava ko!ullar na mükemmel dayan kl l k gösterir.yüksek ve dü!ük s özellikleri iyidir. Kimyasallara dayan kl d r. $yi elektrik özellikleri verir. $yi a! nma de"erleri verir. Yanmaya kar! dirençlidir. # Kullan m alanlar : Konveyör kay!lar, Kimyasal madde içeren tank kaplamalar, Kablo imalat, Tank kaplama, Sanayi hortum imalat, Otomotiv parçalar ve silindir kaplamalar nda kullan lmaktad r. Hypalon (CSM) - 25 to 43 from chlorine, to contain sulfur types of heat resistant chlorinated; - including 35 types of chlorine used in flame-resistant products. Specifications: Oxygen, shows excellent weather resistance, such as air and moisture. High and low temperature properties are good. Resistant to chemicals. Gives good electrical properties. Gives good abrasion values. Fireresistant. Areas of Applications: Conveyor belts, tank coatings containing chemical substances, cable manufacturing, tank coatings, industrial hose manufacturing, automotive parts and rollers coatings. 06 Poliüretan (PU) Poliüretan, bir isosiyanat ve bir alkolün reaksiyonu sonucu olu!maktad r. Bu!ekilde bi veya poli fonksiyonel isosiyanatlar hidrosil uçlu dev polimerlerle reaksiyona sokularak poliüretanlar elde edilir. Özellikler: Yüksek a! nma, y rt lma ve kopma direncine sahiptirler. Ya" ve solventlere kar! mükemmel dayan kl l k gösterirler. S v dökülebilen, kauçuk gibi i!lenebilen, kükürt ya da peroksitle çapraz ba"lanabilen ve termoplastik tipleri mevcuttur. Kullan m alanlar : Madencilik, in!aat, otomotiv ve makine sanayisinde a! nyaya dayan kl parçalarin üretiminde, Ayakkab taban, Fortklif tekerlikleri, Kay!lar silindir kaplamalar nda Polyurathane (PU) Polyurethane is made by the reaction of an isocyanate and an alcohol. In this way, bi or poly-functional isocyanates reacted polyurethane polymers, to obtain a huge hidrosil ended. Specifications: High wear, tear and breakage resistance. Exhibit excellent resistance to oils and solvents. Pourable liquids, such as rubber to be processed, sulfur or peroxide cross-connected and thermoplastic types. Areas of Applications: Mining, construction, automotive and machine parts manufacturing industry a! nyaya resistant, shoe soles, Fortklif its wheels, belts, and roller coatings.

8 Silikon Kauçuklar (Q) Polimer di"er kauçuklar n aksine, silisyum ve oksijen zincirlerinden olu!ur. Zincirler aras güçler zay f oldu"undan, gerilme s ras nda kristallenme olmaz. Stabil bir yap söz konusudur. Polisiloksanlar n katalizör yard m ile kontenzasyona u"ramalar sonucu, düz polimerler elde edilir. Bu!ekilde elde edilen polimer zincirleri Q harfi ile tan mlan r. Buna ba"l olan organik gruplar ise ba! harfleri ile tan mlan r. Metil siloksanlar MQ, Metil vinil siloksanlar VMQ, Fenil metil silikonlar PMQ harfleri ile tan mlan r. Kullan m Yerleri: Elektrik sektörü: kablo, kablo uçlar, izolatörler, tu! tak mlar. Otomotiv sektörü: buji kabolar, buji ba!l klar, distribütör kapak contalar, radyatör hortumlar, F r n contalar, G da ve t p ve in!aat sektörü, O-ringler ve ya" keçeleri, Bebek emzikleri gaz maskeleri ve silindir kaplamalar nda kullan lmaktad r. Özellikler: 60 `C ile 200`C aras nda devaml çal!ma s s, UV, ozon ve d! etkenlere kar! mükemmel dayan kl l k, Çok iyi dielektrik özellikler, Zor yan c l k, $yi elastik özellikler, Kolay boyanabilirlik, Fizyolojik bak mdan zarars zl k. 07 Silicon Rubber (Q) Unlike other rubber polymers, silicon and oxygen chains occurs. Forces between the chains is weak, not crystallization during stretching. There is a stable structure. As a result of interaction with the aid of a catalyst call in at polysiloxanes, to obtain straight polymers. The thus obtained is identified by the letter Q polymer chains. Accordingly, the organic group is identified by the initials. MQ methyl siloxanes, methyl vinyl siloxanes VMQ, phenyl methyl silicones PMQ identified by letters. Specifications: Of 200 C 60` C with continuous operating temperature, UV, ozone and excellent resistance to external factors, very good dielectric properties, flammability tough, good elastic properties, easy paintability, physiologically harmless. Areas of Applications: The electricity sector: cable, cable terminals, insulators, keypads. Automotive sector: kabolar spark plug, spark plug heads, distributor cap seals, radiator hoses, oven gaskets, food and medicine and the construction sector, the O-rings and oil seals, Baby Pacifiers, and gas masks and roller coatings.

9 08 Makine Parkuru Ø1000X6000 CNC Kont. Ta!lama Makinesi (2006 Model Alman Mal ) Ø1750X8000 Torna Tezgah (2008 Model Rus Mal ) - YILANLI Ø1000X6000 Torna Tezgah (2010 Model Rus Mal ) - YILANLI Ø800x5000 Torna Tezgah (2010 Model Rus Mal ) YILANLI 1200mm Plate boyu Freze Tezgah 1 Adet Rus Mal Ø1600 Balans Makinesi (2006 Model) Ø1200 Balans Makinesi (2007 Model) 2200X2200 Plate boyu Borverk Tezgah - MAUZER Ø300 %erit Testere 1 Adet Silindir Sar m Makinas (Extruder) ÜN$VERSAL 3L Poliüretan Döküm Makinas Poliüretan Santrifüj Döküm Makinas (Ø1000 ve Ø1275mm) kamal Silindir Kumlama Makinas Seyyar Kumlama Makinesi Hamur Makinas 5 Adet Ø1600X6500 Otoklav Ø 1000X 4000 Otoklav 2 adet Muhtelif Ebatlarda Poliüretan f r nlar 150 Tonluk Dik Pres 400 Tonluk Yatay Pres 25mm Paslanmaz Plazma 6.3 Ton Kreyn 2 adet 15 Ton Kreyn 1 adet Sac ve Profil Bükme Makinalar Muhtelif Say da Argon ve Gazalt Kaynak Makineleri, Sabit Matkap Kauçuk Analiz Makinesi, Ölçüm Cihazlar, Vidal ve Pistonlu Kompresör, So"utma Ünitesi, Havaland rma Üniteleri, Boyahane, Q 2500X Bar Çift Cidarl Otoklav Q2000X12000 mm CNC kontrollü Ta!lama Tezgah 6000x4000x6000 mm ölçülerinde Bamburi SYM mm 30 Ton Balans Makinas 50 Ton çift kiri! kreyn

10 09 makina resimleri

11 Teknik Özellikler Kenar Kesme Makinesi Makina Komple Paslanmazd r. 5 mm e kadar kenar kesme özelli"i Sensörlerin otomatik olarak ayar yap labilme özelli"i. (Carlo Gavazzi Marka) Baldor 180V DC 250 Dev/dk 2.5 kw B çak Motoru. (USD Mal ) Baldor Motor h z ayarlanabilen DC invertörlü. $leri Geri 24 V.-DC MOTOR (Böhler Marka Germany Mal ) B çaklar vakum f r nda sertle!tirilmi! tak m çeli"idir. B çak muhafaza ve kuma! sabitleme sac paslanmazd r. Fotosel Motorlar 24V DC ak md r. Momentum marka silindirik fotoelektrik sensorlar. Elektrik panosu metaldir ve imalat firmam za aittir. Kullan lan elektrik malzemeleri SIEMENS ve TELEMECHANIC markad r. Panoda kullan lan DC üretici tam regüledir. Tüm ekipmanlar paslanmazd r. Kullan m!artlar : Makinemiz, tekstil sektöründe, kenar kesme i!leminde yüksek verim ve kaliteyi artt rma amaçl üretilmi!tir. Bunu sa"lamak ve makineyi performans n üst düzeyde tutabilmek için, öngördü"ümüz!artlar a!a" da s ralanm!t r. 1. Makine veya ortam s cakl " -10C /+60C aras olmal d r. (bu parametreler d! nda elektrik ve elektronik parçalar zarar görür) 2. Kesici b çak mümkün oldukça olu!abilecek darbelerden titiz bir!ekilde korunmal 3. Ya" haznesi ve B çaklar n ya"lanmas periodik olarak kontrol edilmeli 4. B çak de"i!imi dikkatli kaba kuvvet (Çekiç, Keski, v.s.) kullanmadan yap lmal 5. B çaklar çift olarak kullan lmal alt ve üst b ça" n yüzeyleri ayn anda de"i!tirilmeli (tek b çak de"i!imi çözüm getirmeyebilir) 6. Blower Filtrelerinin temiz tutulmas gerekli 7. B çak de"i!tirme ihtiyac duydu"u zaman, makina durduruldu"u gibi b çaklar de"i!tirilmemelidir. Makina takribi 1-2 saat bekletildikten sonra b çaklar de"i!tirilmelidir.(b çaklar rahat ç kabilmesi için) Kenar Kesme Makinesi Using Stainless Steel for all of machine parts. Up to 5 mm cutting edge feature Be done automatically set of sensors feature. (Carlo Gavazzi Brand) Baldor 180V DC rev / min - Blade Engine 2.5 kw. (Made in USA) Baldor Motor speed adjustable DC inverter. Next Back 24 V-DC MOTOR (Böhler Brand Made in Germany) Vacuum bake-hardened tool steel blades. Blade storage and fabric fixing plate in stainless steel. Photocell Engines 24V DC current. Momentum brand cylindrical photoelectric sensors. Electrical panel, and manufacture of metal that belongs to our company. Electrical equipment used in the brand SIEMENS, and TELEME- CHANIC. DC manufacturer used the billboard fully regulated. All equipment is stainless steel. Specifications 10 Terms of use: Our machine is designed for high yield and quality textile industry, increasing the edge-cutting process. Provide and maintain a high level of performance for this machine, foresee the conditions listed below. 1. Mechanical or ambient temperature is-10c / +60 C must. (electrical and electronic parts outside these parameters will be damaged) 2. Impacts that may occur as far as possible be protected from the cutter blade in a rigorous manner 3. Lubricating oil chamber and the blades should be checked periodically 4. Blade replacement careful brute force (hammer, chisel, etc.) should be done using 5. The blades used in pairs at the same time the upper and lower blade surfaces are replaced (one solution might not blade change) 6. Necessary to keep clean Blower Filters 7. When in need of replacement blades, machine knives should not be changed as it stopped. Mechanical blades should be replaced after waiting approximately 1-2 hours. (Blades order to move comfortably)

12 Kar!t ran Yolu Üzeri 2. Km. Muratl / TEK"RDA# Tel: pbx Faks: E-Posta:

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. LÜTFEN SİPARİŞLERİNİZİ FAX VEYA MAİL YOLU İLE BİLDİRİNİZ.

FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. LÜTFEN SİPARİŞLERİNİZİ FAX VEYA MAİL YOLU İLE BİLDİRİNİZ. KULLANILAN ELASTOMER TÜRLERİ 1 ELASTOMERLERİN ÖZELLİKLERİ 2 ORİNG TOLERANS ÖLÇÜLERİ 3 YUVA ÖLÇÜLERİ 4 KANAL ÖLÇÜLERİ 5 MİL VE BOĞAZDA KIRILMA PAY ÖLÇÜLERİ 6 FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Superior Conta Kullanılan Kauçuk O-Ring Standard Size (AS 568A) O-Ring Standard Size (Metric) O-Ring Standard Size (JIS B 2401)

İÇİNDEKİLER Superior Conta Kullanılan Kauçuk O-Ring Standard Size (AS 568A) O-Ring Standard Size (Metric) O-Ring Standard Size (JIS B 2401) İÇİNDEKİLER 01 Superior Conta 03 Kullanılan Kauçuk 05 O-Ring Standard Size (AS 568A) 13 O-Ring Standard Size (Metric) 24 O-Ring Standard Size (JIS B 2401) 28 O-Ring Set Superior Conta ------ Hedeflerinizi

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ A801 Piston keçelerimiz pnömatik silindirlerde çift tesirli olarak çalışmak üzere tasarlanmış metal pul ile NBR malzemenin

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

bezli kauçuk Ayrıca Tablo 1'de üretimde kullanılan malzeme çeşitleri, ticari markaları ve SKT kodları belirtilmiştir. Ticari markalar (*)

bezli kauçuk Ayrıca Tablo 1'de üretimde kullanılan malzeme çeşitleri, ticari markaları ve SKT kodları belirtilmiştir. Ticari markalar (*) Malzeme bilgileri Genellikle sentetik kauçuktan üretilen SKT sızdırmazlık elemanlarının malzemeleri, kauçuk, deri, mantar, yün ve bezli kauçuk olabilir. Bunların tip tanıtma tablolarında gösterilişi Şekil

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

KMT 700 KDG YARI OTOMATİK SÜTUNLU D SEMI-AUTO MITER DOUBLE COLU Hassas Basınç - İnvertör - Hidrolik Fren Sensitive Presure - Inverter -Hydraulic Brake Malzeme Sehpası Material Infeed Table Talaş Fırçası

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

Endüstriyel Toz Kartușları

Endüstriyel Toz Kartușları TOZ GRUU ndüstriyel Toz Kartușları Industrial ust artridges 1 KKIMIZ M Filtre plastik kalıp makine sanayii 2008 yılında girișimci iki kardeș tarafından otomotiv sanayii ve endüstriyel amaçlı filtre üretimi

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

DİKEY BAĞLAMA KENETLER

DİKEY BAĞLAMA KENETLER İY BAĞAMA NTR MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-BU, 202-BU, 203-BU, 204-BU, 205 BU ullanım Alanları: MO:203-M,204-M Bir bağlantı elamanı olan kenet çesitli

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

ALL-600 ALL-600 ALL-600 NLGI 00 (-30 C) - (-10 C) NLGI 0 (-10 C) - (0 C) NLGI 1 (0 C) - (10 C) NLGI 2 (10 C) - (30 C) NLGI 3 (30 C +) ALL-600 ALL-600 S ALL-600 S1 144 cm³ / dk 180 cm³ / dk 216 cm³ / dk

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Türkiye de kurulu bir römork, damperli treyler, semi treyler, flatbed, lowbed ve özel amaçlı treyler üreticisidir. Biz kendimizi zirai, inşaat,

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir?

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir? YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen); polietilen plastiğin yüksek yoğunluklu bir çeşididir. Diğer polietilenlere göre daha mukavim ve AYPE ye (alçak yoğunluklu

Detaylı

FIRIN KAPI CONTALARI. Ürünlerimizin sertliği 20 shore ile 90 shore arasındadır. Our hardness range is between 20 shore and 90 shore.

FIRIN KAPI CONTALARI. Ürünlerimizin sertliği 20 shore ile 90 shore arasındadır. Our hardness range is between 20 shore and 90 shore. FIRIN KAPI CONTALARI OVEN, DOOR SEALS YAPITAŞ Kablo ve Profil, ağır kullanım koşullarına dayanıklı contalar da dahil olmak üzere her biçim ve ölçüde silikon kauçuk parçalar üretmektedir. YAPITAS Cable

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com Hakkımızda / About Us / İnsanlara hizmet anlayışını, Kalite ve Güvenilirliği kendine ilke edinen firmamız 1973 yılında Ahşap ve Alüminyum İşleme

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TEREYAĞI

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler elik itik Çelikler z Dökme Demirler laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler slanmaz Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

Detaylı

Plastik ve Metal Kalıpçılık

Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Üretimi Plastic And Metal Injection Mold Manufacturing Plastik Enjeksiyon Parça Üretimi Plastic Injection Part Manufacturing info@pilkasan.com

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SIZDIRMAZLIK CONTALARI BANT AMBALAJ MALZEMELERİ, PP KASA VE SEPERATÖRLER feza@fezamuhendislik.com www.fezamuhendislik.com HAKKIMIZDA Feza Mühendislik 1995 yılında kurulmuş

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

konuşulan kalite the spoken quality qualität über die man spricht

konuşulan kalite the spoken quality qualität über die man spricht www.akko.com.tr 1986 yılında Abdullah KARAKUŞ tarafından kurulan AKKO Oto. Mak. Hırd. San. Tic. Ltd. Şti. Tornalama Takımlarını, Diş ve Kanal Açma Takımlarını, Delik Delme Takımlarını, Frezeleme Takımlarını

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES 158 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Yeni nesil HIT-DE metal halide ampuller için geniş açılı asimetrik ve simetrik olarak

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

SHEET METAL CUTTING & PROCESSING LINES DİLME VE BOY KESME HATLARI

SHEET METAL CUTTING & PROCESSING LINES DİLME VE BOY KESME HATLARI SHEET METAL CUTTING & PROCESSING LINES DİLME VE BOY KESME HATLARI YUKON Machinery & Engineering Inc. is a Canadian based company (established in 2003-Toronto) serves in engineering management, machine

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı