TRANEKSAMİK ASİT VE APROTİNİN İN SİSTEMİK VEYA TOPİKAL KULLANIMININ KARDİYOPULMONER BYPASS SONRASI KAN KAYBI VE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANEKSAMİK ASİT VE APROTİNİN İN SİSTEMİK VEYA TOPİKAL KULLANIMININ KARDİYOPULMONER BYPASS SONRASI KAN KAYBI VE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 Anatol J Clin Investig 2011:5(3): TRANEKSAMİK ASİT VE APROTİNİN İN SİSTEMİK VEYA TOPİKAL KULLANIMININ KARDİYOPULMONER BYPASS SONRASI KAN KAYBI VE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ EVALUATION OF THE EFFECTS OF SYSTEMIC OR TOPICAL USE OF TRANEXAMIC ACID AND APROTININ ON THE BLOOD LOSS AND THE USED AMOUNT OF BLOOD PRODUCTS FOLLOWING CARDİOPULMONARY BYPASS SURGERY Tolga KURT Çanakkale Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Çanakkale. Özet Açık kalp cerrahisi sonrasında yaygın mikrovasküler kanama ciddi bir problem oluşturmaktadır. Kanamayı azaltmak için aprotinin ve traneksamik asitin etkisini araştırmayı amaçladık. Elektif açık kalp cerrahisi uygulanan 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar her bir grupta 20 hasta olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin, hematokrit, trombosit, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, protrombin zamanı, d-dimer, fibrinojene bakıldı. Ameliyat sonrası ilk 12 saatte ve toplam kanama miktarı göğüs tüpü drenajı ile ölçüldü. Kullanılan kan ve kan ürünü miktarı tespit edildi. Traneksamik asiti topikal verdiğimiz hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki kan kaybı ortalaması ±73.7 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 3.0 ünite idi. Traneksamik asiti sistemik olarak verdiğimiz hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki ortalaması ±99.1 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 2,5 ünite idi. Aprotinini topikal verdiğimiz hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki kan kaybı ortalaması ±66.1 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 2.3 ünite idi. Aprotinini sistemik olarak verdiğimiz hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki kan kaybı ortalaması ±113.5 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 2,5 ünite idi. Kontrol grubu hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki kan kaybı ortalaması ±210.2 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 4.6 ünite idi. Tüm grupların, kontrol grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Çalışmamızda kullandığımız diğer parametrelerde kardiyopulmoner bypassın etkisi görülmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Aprotinin ve traneksamik asitin açık kalp cerrahisi uygulanılan hastalarda özellikle ameliyat sonrası kanama riski yüksek olan, başka nedenlerle transfüzyon yapılamayan ve kan bulabilme olasılığı az olan hastalarda kullanılması önerilir. Aprotinin ve traneksamik asitin sistemik verilmesindeki güçlükler nedeni ile topikal kullanımının daha pratik ve daha ekonomik olacağı inancındayız. (Anatol J Clin Investig 2011:5(3): ). Anahtar Sözcükler Açık kalp cerrahisi, postoperatif kanama, aprotinin, traneksamik asit. Abstract Diffuse microvascular bleeding is a serious problem after open heart surgery. We investigate the effectiveness of tranexamic acid and aprotinin to reduce the blood loss. A group of 100 patients were involved in to the study who underwent elective cardiopulmonary bypass surgery. Patients were divided in to 5 groups, each consisting 20 subjects. Hemoglobin, hematocrit, platelet count, activated partial thromboplastin time, prothrombin time, D-dimer and fibrinogen levels were measured before and after the operation. Total volume of blood loss was measured through chest-tube discharge during the first 12 hours time following the surgery. The amount of blood and blood products used during the mentioned time interval was also recorded. In the patients whom tranexamic acid was topically applied, the mean blood loss during the first 12 hours time was ±73.7 ml and the mean volume of the needed blood and blood products was 3 units. In the patients whom tranexamic acid was administered systemically, the mean blood loss during the first 12 hours time was ±99.1 ml and the mean volume of the needed blood and blood products was 2.5 units. In the patients whom aprotinin was topically applied, the mean blood loss during the first 12 hours time was 286.2±66.1 ml and the mean volume of the needed blood and blood products was 2.3 units. In the patients whom aprotinin was administered systemically, the mean blood loss during the first 12 hours time was 356.2±113.5 ml and the mean volume of the needed blood and blood products was 2.5 units. In the control group, the mean blood loss during the first 12 hours time was ±210,2 ml and the mean volume of the needed blood and blood products was 4.6 units. The mean blood loss during the first 12 hours time and the mean volume of the needed blood and blood products were significantly lower in tranexamic acid or aprotinin groups when compared with the control group (p<0.05). The differences between groups regarding the remaining study parameters were not found to be at statistically significant levels. Especially patients who have higher risk for postoperative hemorrhage or in patients whom the blood and blood products transfusion are contraindicated or in patients whom the blood donor could not be obtained, we recommend the use of tranexamic acid or aprotinin following open heart surgery. Because of the handicaps in systemical administration of tranexamic acid or aprotinin, the topical use of these products may be a practical and costeffective approach. (Anatol J Clin Investig 2011:5(3): ). Key Words: Open heart surgery, postoperative bleeding, aprotinin, tranexamic acid. Tolga KURT Çanakkale Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Çanakkale. Makalenin gönderilme tarihi: Makalenin kabul edilme tarihi:

2 Anatol J Clin Investig 2011:5(3): KURT T. Giriş Günümüzde yapılan açık kalp ameliyatı sayısındaki artışa paralel olarak kan ve kan ürünlerine olan gereksinim artmıştır [1]. Hastalarda ortaya çıkan aşırı kanama sonucunda immünolojik, metabolik ve endokrinolojik bozukluklar oluşabilmektedir [2]. Ayrıca yapılan fazla miktardaki kan transfüzyonuna bağlı olarak ABO uyuşmazlığı, immünolojik reaksiyonlar, anafilaksi, sepsis ve viral enfeksiyon geçme riski de ortaya çıkabilmektedir [2-4]. Kan transfüzyonlarının ateş, hemolitik reaksiyon, allerjik reaksiyon, bakteriyemik şok, sitrat toksitesi, hava embolisi, sirkülasyonun yüklenmesi gibi komplikasyonların yanısıra, kanla geçen hastalıklarda da (viral hepatit, HIV, malaria, infeksiyoz mononükleoz ve sitomegalovirüs enfeksiyonlarında) artış görülmektedir [5]. Koroner bypass sonrası görülen koagülopati sık görülen bir problemdir. Trombositopeni, trombosit fonksiyon bozukluğu, pıhtılaşma faktörlerinin kaybı, serbest heparin ve artmış fibrinoliz gibi birçok faktörler sonucu oluşabilir [6-8]. Lemmer ve arkadaşları [9] ekstrakorporeal dolaşım sonrasında plazminojen ve fibrin yıkım ürünlerinin ciddi fibrinolize yol açtığını belirtmişlerdir. Çalışmalarda kardiyopulmoner bypass (KPB) ile açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda % 5-25 oranında hayatı tehdit eden kanama görülmekte [10] ve hastaların % 2-7 si kanama sebebiyle reoperasyona ihtiyaç duymaktadır [3,11,12]. Reoperasyona alınan hastaların % inde ise cerrahi kanamadan çok medikal kanamanın olduğu tespit edilmektedir [13]. Bu durum kanamanın akut kazanılmış hemostatik bir bozukluğa bağlı olduğunu düşündürmektedir. Yaygın mikrovasküler kanama olarak isimlendirilen bu tablo pek çok faktöre bağlı olan bir koagulasyon bozukluğudur. Bu tabloya katkıda bulunan faktörler hemodilüsyon ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi, trombosit fonksiyon bozukluğu, heparin reboundu, aşırı fibrinoliz, düşük trombosit sayısı, heparin ve protaminin aşırılığı, kompleman aktivasyonu ve yaygın intravasküler koagulasyondur [10-12]. Bunlar arasındaki en sık etkenler aşırı fibrinoliz (%25-45) ve trombosit fonksiyon bozukluğudur [2,3,14,15]. Açık kalp cerrahisi esnasında oluşan aşırı kanamayı azaltabilmek için son yıllarda çeşitli farmakolojik ajanlar kullanılmıştır. Traneksamik asit, aprotinin, ε Aminokaproik asit, desmopressin ve prostasiklinler sayılabilir Gereç ve Yöntem Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Ağustos 2007 ve Nisan 2008 tarihleri arasında elektif şartlarda açık kalp cerrahisi yapılan 100 olgu çalışmaya dahil edildi. Hepsine çalışma hakkında bilgi verildikten sonra onayları alındı. Tüm olgularda operasyondan 10 gün önce aspirin tedavisi kesildi. Tüm olguların preoperatif değerlendirilmesinde karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile hemoglobin miktarı, trombosit sayısı, protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanları, fibrinojen ve d-dimer değerlerini içeren hematolojik testleri normal sınırların içindeydi. Hastalar kontrol, transamin yüzeyel grubu, transamin pompa grubu, aprotinin yüzeyel grubu ve aprotinin pompa grubu olarak 20 şer olgu olmak üzere randomize edildi. İlk grupta hastalar kontrol grubu olarak değerlendirildi. Gerek sistemik gerekse topikal traneksamik asit yada aprotinin kullanılmadı. İkinci grupta sternum kapatılmadan hemen önce mediasten aspire edildi ve 100 ml serum fizyolojik içinde 1mg/kg traneksamik asit mediastene döküldü ve tüm yüzey ile teması sağlandı. Üçüncü grupta anestezi indüksiyonunu takiben 1mg/kg traneksamik asit kalp akciğer makinesinden prime solusyonuna konuldu. Dördüncü grupta ise sternum kapatılmadan hemen önce mediasten aspire edildi ve 100 ml serum fizyolojik içinde KIU aprotinin mediastene döküldü ve tüm yüzey ile teması sağlandı. Beşinci grupta ise anestezi indüksiyonunu takiben KİU aprotinin kalp akciğer makinesinden prime solusyonuna kondu. Tüm hastalarda standart anestezi ve ameliyat tekniği ile standart miyokardiyal koruma yöntemleri uygulandı. Tüm olgularda kardiyopulmoner bypass süresi, aortik kros klemp süresi, ilk 12. saatteki ve total kanama miktarı, verilen kan ürünleri miktarı (eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma olarak), pre-operatif, post-operatif 1. saat ve post-operatif 1. gündeki aptt, PT, fibrinojen, antitrombin III, hemoglobin ve hematokrit değerleri kaydedildi. İstatistiksel analiz SPSS for Windows programı ile yapıldı. Sayısal veriler ortalama ± standart sapma olarak gösterildi. Ölçümle belirlenmiş parametrelerin değerlendirmeleri ve gruplar arası karşılaştırmalar, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanılarak yapılmıştır. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. p<0.05 olduğunda, fark anlamlı olarak kabul edilmiştir. 117

3 Açık kalp cerrahisinde traneksamik asit ve aprotinin Bulgular Çalışmaya alınan tüm hastalarda ameliyat öncesi hemoglobin, hematokrit, trombosit sayısı, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, fibrinojen, anti-trombin III, D-Dimer, üre, kreatinin normal sınırlar içinde idi. Çalışmaya alınan olgular arasında yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, body mass indeksi, ortalama kardiyopulmoner bypass süresi, ortalama aort klemp süresi arasında farklılık yoktu (Tablo 1). Hastaların hepsi ameliyat sonrası problemsiz olarak taburcu edildi. Hastaların ameliyat öncesi hemoglobin, hematokrit, trombosit sayımı, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, fibrinojen, anti-trombin III, D-Dimer, üre, kreatinin değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel açıdan fark bulunamadı. Traneksamik asiti topikal olarak verdiğimiz hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki kan kaybı ortalaması ±73.7 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 3.0 ünite, total drenaj ortalaması 341.2±108.6 ml. idi. Traneksamik asiti sistemik olarak verdiğimiz hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki ortalaması ±99.1 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 2,5 ünite, total drenaj ortalaması ±127.3 ml. idi. Aprotinini topikal olarak verdiğimiz hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki kan kaybı ortalaması 286.2±66.1 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 2.3 ünite, total drenaj ortalaması ±88.2 ml. idi. Aprotinini sistemik olarak verdiğimiz hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki kan kaybı ortalaması 356.2±113.5 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 2,5 ünite, total drenaj ortalaması ±115.8 ml. idi. Kontrol grubu hastalarda ameliyat sonrası ilk 12 saatteki kan kaybı ortalaması ±210.2 ml, kullanılan kan ve kan ürünü miktarı ortalama 4.6 ünite, total drenaj ortalaması ±240.9 ml. idi (Tablo 2), (Şekil 1,2). Tüm grupların total drenajlarına bakıldığında, kontrol grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Dört grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında koagülasyon değerleri (protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, anti-trombin III, fibrinojen ) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Tartışma Açık kalp cerrahisi uygulanan hastaların bir kısmında mevcut olan cerrahi kanama yapılan müdahale ile durdurulabilir. Ancak bazen hemostatik sistemdeki bir bozukluğu gösteren yaygın ve ağır kanama izlenebilir. Trombositopeni, trombositopati, pıhtılaşma faktörlerini azalması, fibrinolizin artması, aşırı heparinizasyon, yetersiz heparin nötralizasyonu, heparin reboundu nedeniyle bu tür kanamalar görülebilir. Yeterli heparin nötralizasyonunun yapılamamasının yanısıra fazla miktarda verilen protaminin de kardiyovasküler sistem üzerine yan etkileri olabilir. Yapılan çalışmada aprotinin ve traneksamik asit yüksek transfüzyon riski bulunan kalp cerrahisi hastalarına uygulanmıştır [16]. Traneksamik asit ve aprotinin uygulanan hastaların kan ürünü kullanımı ve kan kaybı açısından herhangi bir fark gözlenmemesine rağmen, her iki ilaç arasında yüksek maliyet tespit edilmiştir. Aprotinin uygulanan hastalarda aynı etki bulunmasına rağmen traneksamik asit uygulanan hastalara göre 4-10 kat daha fazla maliyet gerektiği belirtilmiştir. Yüksek kanama riskli hastalarda da aprotinin kullanımının kan kaybı ve transfüzyon ihtiyacını azalttığı söylenmiştir [17]. Koroner bypass yapılan hastalarda düşük veya yüksek doz aprotinin kullanımı ile kan kaybı ve transfüzyon ihtiyacının anlamlı olarak azaldığı da rapor edilmiştir [18]. Alderman ve arkadaşları da [19] aprotinin kullanımı ile kanama miktarının %43, kan ürünleri ihtiyacının %49 azaldığını bildirmişlerdir. Koroner bypass cerrahisi sonrası minimal, düşük doz aprotinin kullanımı ile fibrinolizin engellendiği, böylece postoperatif kanama ve kan transfüzyonu ihtiyacının anlamlı olarak azaldığı, aprotinin alan hastalarda kan ürünleri kullanımının plaseboya göre anlamlı olarak düşük olduğu belirtilmiştir [9,20]. Traneksamik asit kullanımı ile de aynı sonuçlar elde edilmiştir. Uzun süreli tedavinin kan kaybını anlamlı olarak azalttığı bildirilmiştir [15]. Elektif torasik aortik cerrahiden sonra traneksamik asit verilmesi ile kan kaybı ve transfüzyon ihtiyacının anlamlı olarak azaldığı, topikal uygulanan traneksamik asit ve aprotinin in postoperatif kanamayı bir miktar azalttığı, ancak bunun anlamlı olmadığı ifade edilmiştir [21, 22]. Koroner bypass uygulanan hastalarda topikal traneksamik asit uygulanmasının ameliyat sonrası kan kaybını azalttığı ve bunun hasta için risk oluşturmadığı da bildirilmiştir [23]. Topikal traneksamik asit kullanımının ameliyat sonrası mediastinal kanamayı ve reeksplorasyonu azalttığı bildirilmiştir [24]. Abrishami ve arkadaşları [25] yaptıkları metaanalizde de benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Operasyon esnasında değişik dozlarda traneksamik asit verilmesinin kan kaybı, transfüzyon ihtiyacını azattığı, ancak uzun süreli verilmesi ile faydalı bir etki sağlayamadığı ve koroner arter bypass cerrahisinden sonra düşük doz traneksamik asit verilmesi ile de kanama miktarı ve kan transfüzyonu ihtiyacında anlamlı azalma bildirilmiştir [26,27]. 118

4 Anatol J Clin Investig 2011:5(3): KURT T. Aprotinin, traneksamik asit ve epsilon aminokaproik asitin kan kaybını azattığı, bu etkinin aprotininde daha fazla olduğu ancak kan transfüzyonu ihtiyacına etkisi olmadığı bulunmuş, traneksamik asitin ise etkisiz olduğu ifade edilmiştir [28]. Grupların ameliyat sonrası kullanılan kan ve kan ürünlerine bakıldığında, çalışmamızda diğer çalışmalara benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Heparinize kana aprotinin eklenmesi ile ACT nin uzadığı, ayrıca heparinin protaminle nötralizasyonunun tam olmadığı bildirilmiştir [29].. Çalışmamızda topikal traneksamik asit, sistemik traneksamik asit, topikal aprotinin ve sistemik aprotinin gruplarının ameliyat sonrası ve ameliyat sonrası 1. gün bakılan aptt, protrombin zamanı, fibrinojen ve antitrombin III değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı, buna karşın D-dimer değerleri plasebo ile karşılaştırıldığında sistemik traneksamik asit ve sistemik aprotinin grubunda ameliyat sonrası bakılan değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Aprotinin ve traneksamik asitin topikal kullanımı yan etkilerini azaltabilir. Elektif koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda perikardiyal boşluğa aprotinin verilmesi ile postopertif kan kaybının ve transfüzyon ihtiyacının anlamlı olarak azaldığı ve yan etkilerin engellendiği bildirilmiştir [10]. Açık kalp cerrahisi sonrası hastalara topikal aprotinin verilmiş, kan kaybı ve transfüzyon ihtiyacında anlamlı azalma olduğu gözlenmiştir [30]. Ancak bu etkiyi operasyondan iki hafta önce asetilsalisilikasit alımı kesilen hastalarda gözlemlemişler, operasyona kadar asetilsalisilikasit alanlarda ise bir fark gözlemlenmemiştir. Sonuç Çalışmamızda traneksamik asit ve aprotininin gerek sistemik gerekse topikal kullanımında ameliyat sonrası kanama miktarında, total hemoglobin ve hematokrit kaybında, kullanılan kan ve kan ürünü miktarında kontrol grubuna oranla önemli miktarda azalmaya neden olduğu gösterildi (p<0.05). Ancak çalışmış olduğumuz parametrelerde gerek aprotinin in gerekse traneksamik asitin yan etkisi görülmedi. Aprotin ve traneksamik asitin topikal kullanımının sistemik kullanımıyla karşılaştırıldığında topikal uygulamalarının daha pratik ve daha ekonomik olacağı kanısındayız. Tablo 1. Demografik Veriler (Ort ± SD) Grup Kontrol TA Yüzeyel TA Pompa Aprotinin Aprotinin yüzeyel pompa Yaş 60.2± ± ± ± ±9.3 Cinsiyet K/E 3/17 4/16 4/16 11/9 5/15 Vücut Ağırlığı (kg) 77.9± ± ± ± ±6.8 Body Mass İndeks 1.7± ± ± ± ±0.08 KOAH Diabetes Mellitus Hipertansiyon Tablo 2. Postoperatif Kanama Ve Transfüzyon Verileri (Ort ± SD) Aprotinin Aprotinin Grup Kontrol TA Yüzeyel TA Pompa yüzeyel pompa Taze Donmuş Plazma ± ±0.7* 1.1 ±0.9* 1.4 ±0.8* 1.4 ±0.6* Eritrosit Süspansiyonu ± ±0.6* 1.4 ±0.5* 0.9 ±0.5* 1.1 ±0.5* 286.2±66.1 Drenaj ml saat 402.5± ±73.7* ±99.1* 356.2±113.5 * Taze Donmuş Plazma ± ± ± ± ±0.6 Eritrosit Süspansiyonu ± ± ±0.5* 0.5 ± ± ± ±115.8 Drenaj ml. Total 548.7± ±108.6* 376.2±127.3* * * * = p<

5 Açık kalp cerrahisinde traneksamik asit ve aprotinin 2,80 2,00 1,60 1,20 0,80 0,40 0,00 Kontrol TA Yüzeyel TA Pompa Yüzeyel Pompa TDP 2,40 1,8 1,15 1,45 1,45 ES 2,2 1,2 1,4 0,9 1,1 TDP 1 0,6 1 0,9 0,9 0,7 ES 1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,8 Şekil 1. Ameliyat Sonrası ve 1. Gün Kullanılan Kan ve Kan Ürünü Aprotinin Aprotinin m l Kontrol TA Yüzeyel TA Pompa Aprotinin Aprotinin Yüzeyel Pompa drenaj drenaj total Şekil 2. Postoperatif İlk 12 Saat Ve Toplam Drenaj Miktarı (ml) Kaynaklar 1. Thomas Y. Blood loss and bank blood reqirement in coronary bypass surgery. Ann Thorac Surg 1978;26(1): Huang H, Ding W, Su Z, Zhang W. Mechanism of preserving effect of aprotinin on platelet function and its use in cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 106(1): Casati V, Guzzon D, Oppizzi M, ve ark. Tranexamic acid compared with high dose aprotinin in primary elective heart operations: effects on perioperative bleedding and allogenic transfusions. J Thorac Cardiovasc Surg 2000; 120(3): Mongan PD, Brown RS, Thwaites BK. Tranexamic acid and aprotinin reduce postoperative bleeding and transfusion during primary coronary revascularization. Anesth Analg 1998; 87(2): Zuck TF. Transfusion transmitted AIDS reassessed. N Engl J Med 1988;318(8): Kucuk O, Kwaan HC, Frederickson J, Wade L, Green D. Increased fibrinolytic activity in patients undergoing cardiopulmonary bypass operation. Am J Hematol 1986;23(3): Harker LA, Malpass TW, Branson HE, Hessel EA II, Slichter SJ. Mechanism of abnormal bleeding in patients undergoing cardiopulmonary bypass: acquired transient platelet dysfunction associated with selective alpha granule release. Blood 1980;56(5): Depotis GJ, Santoro SA, Spitznagel E, Kater KM, Cox JL, Barnes P. Prospective evaluation and clinical utility of on site monitoring of coagulation in patients undergoing cardiac operation. J Thorac Cardiovasc Surg. 1994;107(1): Lemmer JH, Stanford W, Bonney SL ve ark. Aprotinin for coronary by pass operations: efficiancy, safety, and influence on early saphenous vein graft patency. J Thorac Cardiovasc Surg 1994;107(2):

6 Anatol J Clin Investig 2011:5(3): KURT T. 10. Tatar H, Çiçek S, Demirkılıç U ve ark. Topical use of aprotinin in open heart operations. Ann Thorac Surg 1993;55(3): De Bonis M, Cavaliere F, Allessandrini F ve ark. Topical use of tranexamic acid in coronary by pass operations: a double blind, prospective, randomized, placebo controlled study. J Thorac Cardiovasc Surg 2000;119(3): Rocha E, Hidalgo F, Llorens R, Melero JM, Arroyo JL, Paramo A. Randomized study of aprotinin and DDAVP to reduce postoperative bleeding after cardiopulmonary bypass surgery. Circulation 1994; 90(2): Daily PO, Lamphere JA, Dembitsky WP, Adamson RM, Dans NF. Effect of prophylactic epsilon aminocaproic acid on blood loss and transfusion requitments in patients undergoing first time coronary artery bypass grafting : a randomized, prospective double blind study J Thorac Cardiovasc Surg 1994;108(1): Jamieson WRE, Dryden PJ, O Connor JP, Sadeghi H, Ansley DM, Merrick P M. Beneficial effect of both tranexamic acid and aprotinin on blood loss reduction in reoperative valve replacement surgery. Circulation 1997; 96(9): Katoh J, Tsuchiya K, Sato W, Nakajima M, Iida Y. Additional post bypass admistration of tranexamic acid reduces blood loss after cardiac operations. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 113(4): Wong BI, McLean RF, Fremes SE ve ark. Aprotinin and tranexamic acid for high transfusion risk cardiac surgery. Ann Thorac Surg. 2000;69(3): Bidstrup BP, Harrison J, Royston D, Taylor KM, Treassure T. Aprotinin therapy in cardiac opperations: a report on use in 41 cardiac centers in the United Kingdom. Ann Thorac Surg 1993;55(4): Kallangos A, Tayyareci G, Pretre R, Di Dio P, Sezerman O. Influence of aprotinin on early graft thorombosis in patients undergoing myocardial revascularization. Eur J Cardiothorac Surg 1994;8(12): Alderman EL, Levy JH, Rich JB ve ark. Analyses of coronary graft patancy after aprotinin use: results from the International Multicenter Aprotinin Graft Patancy Experiance (IMAGE) trial. J Thorac Cardiovasc Surg 1998;116(5): Hayashido N, Isomura T, Sato T, Maruyama H, Kosuga K, Aoyagi S. Effect of minimal dose aprotinin on coronary artery bp pass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 114(2): Casati V, Sandrelli L, Speziali G, Calori G, Grasso M A, Spagnola S. Hemostatic effects of tranexamic acid in elective thoracic aortic surgery: A prospective, randomize, double blind, placebo controlled study. J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123(6): Yasim A, Asik R, Atahan E. Effects of topical applications of aprotinin and tranexamic acid on blood loss after open heart surgery. Anadolu Kardiyol Derg. 2005; 5(1): Fawzy H, Elmistekawy E, Bonneau D, Latter D, Errett L: Can local application of Tranexamic acid reduce post-coronary bypass surgery blood loss? A randomized controlled trail. J Cardiothoracic Surg 2009;18(4): Abdul-Azm A, Abdullah KM: Effect of topical Tranexamic acid in open heart surgery. Eur J Anaesthesiol.2006;23(5): Abrishami A, Chung F, Wong J: Topical application of antifibrinolytic drugs for on pump cardiac surgery: a systemic review and meta-analysis. Can J Anaesth 2009;56(3): Casati V, Bellotti F, Gerli C, ve ark. Tranexamic acid admistration after cardiac surgery. Anesthesiology 2001; 94(1): Zabeeda D, Medalion B, Sverlov M ve ark. Tranexamic acid reduces bleeding and need of blood transfusion in primary myocardial revascularization. Ann Thorac Surg 2002;74(3): De Peppo AP, Pierri MD, Scafuri A ve ark. Intraoperative antifibrinolysis and blood saving techniques in cardiac surgery. Tex Heart Inst J 1995; 22(3): Najman DM, Walenga JM, Fareed J, Pifarre R. Effects of aprotinin on anticoagulant monnitoring: implications in cardiovascular surgery. Ann Thorac Surg 1993; 55(3): O Reagan DJ, Giannopulos N, Mediratta N ve ark. Topical aprotinin in cardiac operations. Ann Thorac Surg 1994; 58(3):

Topikal uygulanan aprotinin ve traneksamik asitin aç k kalp cerrahisi sonras kan kayb na etkisi

Topikal uygulanan aprotinin ve traneksamik asitin aç k kalp cerrahisi sonras kan kayb na etkisi 36 Orijinal Araştırma Original Investigation Topikal uygulanan aprotinin ve traneksamik asitin aç k kalp cerrahisi sonras kan kayb na etkisi Effects of topical applications of aprotinin and tranexamic

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

KALP AMELİYATLARINDA POSTOPERATİF KANAMANIN AZALTILMASINDA «TRANEXAMIC ACID» KULLANIMI

KALP AMELİYATLARINDA POSTOPERATİF KANAMANIN AZALTILMASINDA «TRANEXAMIC ACID» KULLANIMI ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 635-642, 1994 KALP AMELİYATLARINDA POSTOPERATİF KANAMANIN AZALTILMASINDA «TRANEXAMIC ACID» KULLANIMI N. Tuncay Eren* Barlas Aytaçoğlu**

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular ÖZET Amaç: Bu çalışmada Misgav Ladach ve Pfannenstiel Kerr insizyon metodları arasında operasyon süresi, kanama miktarı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişip gelişmediği, postoperatif ağrı ve analjezi

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanamaya Bağlı Revizyon Operasyonları

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanamaya Bağlı Revizyon Operasyonları Van Tıp Dergisi: 11 (4):119-123, 2004 Kalp Cerrahisi Sonrası Revizyon Operasyonları Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanamaya Bağlı Revizyon Operasyonları Hasan Ekim, Veysel Kutay, Halil Başel, Erdal Turan,

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? ÖRNEK E-POSTER 1: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvazif Aletlerin Yeniden Sterilizasyonu Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? Kardiyoloji

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

Obezite ve vücut kütle indeksinin koroner arter bypass greftleme ameliyatına etkisi

Obezite ve vücut kütle indeksinin koroner arter bypass greftleme ameliyatına etkisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Obezite ve vücut kütle indeksinin koroner arter bypass greftleme ameliyatına etkisi The effect of obesity

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

COMPARISON OF PATIENTS WITH AND WITHOUT PREOPERATIVE SALICYLATE USE IN TERMS OF POSTOPERATIVE MEDIASTINAL DRAINAGE AND DIFFERENT CHANGES

COMPARISON OF PATIENTS WITH AND WITHOUT PREOPERATIVE SALICYLATE USE IN TERMS OF POSTOPERATIVE MEDIASTINAL DRAINAGE AND DIFFERENT CHANGES İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:188-197 ARAŞTIRMA MAKALESİ KORONER ARTER CERRAHİSİ ÖNCESİNDE ASETİLSALİSİK ASİT KULLANAN HASTALARLA KULLANMAYANLARIN POSTOPERATİF DÖNEMDE MEDİYASTİNAL

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

B05.11 Faaliyet Alanı

B05.11 Faaliyet Alanı 82 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B05. C de Fonksiyonlar) Bir tanıtıcının faaliyet alanı, tanıtıcının kod içinde kullanılabileceği program kısmıdır. Örneğin, bir blok içinde

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size yapılacak

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

F Klâvye Standart Türk Klâvyesi

F Klâvye Standart Türk Klâvyesi F Klâvye Standart Türk Klâvyesi TSE 2117 Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni (F Klavye) Standardı Standart Türk Klâvyesi F Klâvye * 1 Kasım 1928 tarihinde Türk Harf İnkılâbından sonra;

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar Doi: 10.17944/mkutfd.60840 ÖZGÜN MAKALE / ORIGINAL a ARTICLE Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Cilt: 6, Sayı:21, Yıl:2015 O Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı