Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Firmamýz, 1975 yýlýnda PAÞALAR DÝÞLÝ SANAYÝ ismiyle, Karatay Sanayi Sitesinde kurulmuþ olup, 2000 yýlýndan itibaren HATVE DÝÞLÝ SANAYÝ ismiyle Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdürmektedir. Firmamýzýn imalat konularý arasýnda, hafif ticari araçlar (kamyonet, minibüs, midibüs), ticari araçlar (kamyon, otobüs), otomobiller, traktörler, iþ makinalarý, tarým makinalarý, fabrika ve tesislere ait spiral - hypoid difransiyel ayna mahruti diþlileri, düz helis diþliler, istavroz diþlileri, istavroz taþýyýcý kutular, arka aks milleri, mahruti flanþlarý, komple þanzýmanlar, hýz deðiþtirici ve yön deðiþtirici redüktörler bulunmaktadýr. Üretimi CNC iþleme makinalarý ve diþli açma makinalarýyla gerçekleþtirmektedir. Üretilmekte olan mamüllerin % 60 'ý ihraç edilmekte ; % 40 'ý ise iç piyasaya pazarlanmaktadýr. Firmamýzýn geleceðe dönük planlarý, üretim kalitesini, adet ve çeþitliliðini artýrmak maksadýyla yeni teknoloji makinalara yatýrým yapmak, yurtiçi ve yurtdýþý fuarlara katýlýmlarla ihracatý daha da artýrmak ve montaja üretim yapmaktýr. Ayrýca yurt dýþýnda yeni imalat yatýrýmlarý yapmak ve pazar payýný geliþtirmektir. Ürünlerimizin kalitesi sürekli olarak artýrmak için müþterilerden gelen istekleri AR-GE faaliyetlerimizle geliþtirerek üretimimize yansýtarak ürünlerimiz verimliliðini artýrmaktýr. Firmamýzýn Politikasý; Müþterileri istek ve beklentileri doðrultusunda, ürünümüzle ilgili yasal ve teknik mevzuat þartlarýna uygun olarak en uygun fiyatta, en kaliteli ürün üretmek, Çalýþanlarýmýz en önemli kaynaðýmýzdýr.' felsefesi ile çalýþanlarýmýzýn niteliklerini sürekli geliþtirmek, Sistemin ayrýlmaz bir parçasý olarak gördüðümüz tedarikçilerle kalite konusunda iþ birliði yapmak, Þirketimizin baþarýsýný ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen teknoloji ve araþtýrmaya yatýrým yapmak, Müþterilerimizin, çalýþanlarýmýzýn ve ortaklarýmýzýn mutluluðu için sürekli iyileþtirme faaliyetlerini tüm çalýþanlarýn katýlýmý ile uygulamaktýr. Firmamýzýn misyonu, en kaliteli ürünü, en düþük fiyatla ve en kýsa zamanda üreterek tüketiciye sunmaktýr. Our firm has been established in Karatay Industry Site in 1975 with name is PASALAR DISLI SANAYI and has been serving in Busan Private Organized Industry Region since 2000 with name is HATVE DISLI SANAYI. Spiral - hypoid crown wheel and pinion gear sets, straight bevel gears, spider kits, differential spider gear cases, rear axle shafts, pinyon output flances, complete differentials, speed reducers and direction changing speed reducers for light commercial vehicles (light trucks, minibuses, midibuses), commercial vehicles (trucks and buses), automobiles, tractors, work machines, agricultural machines, machinery used in factories and workshops are amongst our production topics. 60% of our products are exported, remaining 40% satisfies the local market. Our firm principles are; - Producing the best quality products with the most suitable prices in line with legal and technical regulations and legislations about our products and our customers' satisfaction, - Improving our workers with the principle: "Our workers are our primary resource", - Cooperating with the suppliers about quality, who are a primary part of our production system, - Investing in technology in research that may affect our the quality of our firm's products, - Applying reforms for the satisfaction of our customers, workers and partners in union of all people involved in our production. - Investing in new technology machinery to improve our firm's future plans, production quality, production amount and variety, improving our exporting with joining local and abroad fairs, - Investing new production investments abroad and increasing the market share, - By performing R&D about our customers' wishes, improving our quality. Our firms mission, thereby production to offer top quality, best competitive price and at the earlist for our customers.

4 ÜRETÝM VE KAPASÝTE

5 PRODUCTION AND CAPACITY Firmamýz üretim tesisi yatýrýmlarýný spiral-hipoid ayna mahruti diþli ve düz-konik ayna mahruti diþli üretimine ait makinalarda yoðunlaþtýrmýþ olup difransiyel ayna mahruti diþlisi ve istavroz diþli takýmý üretiminde çok iddialýdýr. Difransiyel ayna mahruti diþli üretiminde GLEASON sistemi kullanýlmakta ve AGMA standartlarýna göre üretim yapýlmaktadýr. Tesisimiz, araçlarýn arka difransiyelini komple olarak üretme imkanlarýna sahiptir. Üretime giren malzemeler testerelerde kesilerek dövülmektedir. Üretilmekte olan diþliler dövülmüþ taslaklar kullanýlarak üretildiðinden mukavemet ve dayanýklýlýk olarak daha verimlidir. Dövme iþlemi sonrasý dövülmüþ taslaklar CNC tezgahlarda iþlendikten sonra GLEASON sistem tezgahlarda diþ kesimi yapýlmakta ve test edilmektedir. Yüksek teknoloji gazlý sistem ýsýl iþlem sonrasýnda diþliler CNC tezgahlarda hassas bir þekilde taþlanýp, GLEASON tezgahlarda özel alýþtýrma macunuyla alýþtýrýlarak eþleþtirilmekte ve kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmekte, üretim sonunda ürünler ambalajlanarak stoklanmaktadýr. Firmamýzýn, makina parký büyük olduðundan ve günümüze uygun teknoloji kullanýldýðýndan kalite ve üretim seviyesi üst düzeydedir.v Our firm focuses facility investments in the area of spiralhypoid and straight bevel gear production machines and we're proud of our quality in the crown wheel and pinion gears, also spider kits we make. We use the GLEASON system in the production of differential crown wheel and pinion gears and we adhere to the AGMA standarts. Our product have production as complete rear differential box for vehicles. We produce our goods from forged materials to enhance the hardness and durability. After the forging process, we work the forged materials first in CNC machinery, then they're cut and tested in GLEASON machinery. After the high quality gassy system heat treatment, the gears get coupled in GLEASON machinery with special lapping paste. After the quality control processes they're carefully packaged and stocked. Also, our firm have high quality technolojy and more production machines, so our firm products are very quality and high level production range.

6 KALÝTE KONTROL / QUALITY CONTROL Firmamýz, üretmiþ olduðu parçalarýn ne denli önemli parçalar olduðunu bildiðinden teknik olarak kullanýlmasý gereken materyalleri kullanarak üretim yapmakta ve izlenmesi gereken bütün üretim safhalarýný özenle uygulamaktadýr. Firmamýzýn üretiminde önem verdiði konularýn en baþýnda kalite gelmektedir. Kalite sadece en son aþamada deðil üretimin her aþamasýnda kontrol edilmektedir. Firmamýzýn, izlemiþ olduðu üretim takip formlarýyla kalite sürekli kontrol edilmekte ve kayýt altýna alýnmaktadýr. Bu sayede üretim sýrasýnda oluþabilecek olasý sorun sürekli takip edildiðinden, sorun oluþmasý halinde problemin hangi aþamada oluþtuðu tespit edilip giderilmekte, kalitesiz üretim engellenmektedir. Ayrýca, firmamýzýn sahip olduðu test, analiz ve ölçüm cihazlarýyla nihai ürünlerin ve üretim aþamasýndaki yarý mamullerin kalite kontrolü büyük özen gösterilerek yapýlmaktadýr. Müþterilerimizden gelen talepler doðrultusunda üretime ve kalite kontrol sonucuna ait raporlar ürünlerle beraber teslim edilmektedir. Our firm products know important parts so we use very quality material and carefully practise to production stage. The production quality most important for us.the quality control make every stage not last stage in our firm with pursuit forms. After save these informations. We are carefully testing to products with our test machines,analysis machines and evaluation machines. We give our product test reports when our customer want to us with product.

7 DÝFERANSÝYEL AYNA MAHRUTÝ Seri olarak üretilen diferansiyel ayna mahruti diþlileri aðýrlýklý olarak, otomobil, kamyonlar, kamyonetler, midibüsler, minibüsler, otobüsler, tarým makineleri, traktörler, iþ makinelerine aittir. Ayrýca gelen talepler doðrultusunda otomotiv, makine, fabrika ve tesislere ait spesifik diþlilerin üretimi de yapýlmaktadýr. Ürün portföyümüzde olmayan ürünler için ürün talebi olursa numune yada teknik resim verilmesi durumunda farklý ürünler de üretilebilmektedir. We serial produce gears as spare parts for automotive, tractors, work machines.also, we can production special gears for automotive, machine, factories and other establishments. Differential crown wheel and pinion gear production is for light commercial vehicles (pickups, minibuses, midibuses), commercial vehicles (trucks, buses), automobiles, tractors, heavy-duty machinery and agricultural machines. Our firms serial product list is below, also we can production if you give me a sample or detailed technical drawing about product.

8 DÜZ KONÝK & DÜZ DÝÞLÝ / STRAIGHT BEVEL & HELICAL GEAR Kamyonetler, kamyonlar, otobüsler, minibüsler,midibüsler,otomobiller, iþ makineleri ve traktör için istavroz tamir takýmlarý,çatallarý ve pullarýnýn da üretimini yapmaktadýr. Firmamýz ayrýca trkatörler, Ýþ makineleri ve diðer kullaným alanlarý için planet diþli çemberleri,planet diþliler, güneþ diþliler,pernolar ve vites diþlileri üretmektedir. Gelen talepler doðrultusunda tarým makineleri ve diðer endüstriyel makinerin düz konik diþlileri, düz diþlileri ve helis diþlileri de gerekirse tasarým yapýlarak üretebilmektedir. Our firm can production differential spider gear sets and differential jount for trucks, minitrucks, buses, minibuses, automobiles, havy duty machine and tractors. Also we can production annulus ring planet gears, planet gears, pims and transmission gears for tractor, duty machine, other machines. If give me offer we are production straight bevel gears, helical gears for agricultural machines and other industrial machines.

9 Hafif ticari araçlar, iþ makinalarý, kamyonlar ve otobüsler için arka aks milleri, istavroz diþli kutularý, mahruti flanþlarý ve pompa da üretilmektedir. Additionally production rear axle shafts, differential axle case, pomp and pinion output flance for light commercial vehicles (pickups, minibuses, midibuses), duty machines trucks and buses.

10 OTOMOTÝV / AUTOMOTIVE Isuzu, Mercedes, Volkswagen, Man, Fiat, Iveco, Peugeot, Mýtsubishi, Hyundai, Renault, BMC, Nissan,Tofaþ gibi çeþitli markalardaki otomotiv e ait ayna mahruti diþlileri, istavroz diþli tamir takýmlarý, akis milleri, vites diþlileri, diþli kutularý,mahruti flanþlarý ve diðer parçalarý seri olarak üretilmektedir. Ayrýca numune yada teknik resim verilmesi durumunda farklý ürünler de üretilebilmektedir. We produce crown wheel and pinion gears, differential spider gear sets, annulus ring planet gears, planet gears, differantial gearboxes, axle shaft, diffreantial gearbox, pinion flange and other parts for duty machine that used in Isuzu, Mercedes, Volkswagen, Man, Fiat, Iveco, Peugeot, Mitsubishi, Hyundai, Renault, BMC, Nissan,Tofaþ brands. Additionally we can produce various products when given the sample or technical drawing.

11 ÝÞ MAKÝNALARI / HEAVY DUTY MACHINES Jcb, Carraro, Clark, Case, Hidromek, Cat, Komatsu, Volvo, Hyundai, Mastaþ gibi çeþitli markalardaki iþ makinalarýna ait ayna mahruti diþlileri, istavroz diþli setleri, planet diþli çemberleri, planet koza diþlileri, diþli kutularý ve diðer parçalarý seri olarak üretilmektedir. Ýþ makinalarý için hareket pompalarý, þanzýman pompalarý ve akis milleri de üretim portföyünde bulunmaktadýr. Ayrýca numune yada teknik resim verilmesi durumunda farklý ürünler de üretilebilmektedir. We produce crown wheel and pinion gears, differential spider gear sets, annulus ring planet gears, planet gears, differantial gearboxes and other parts for duty machine that used in Jcb, Carraro, Clark, Case, Hidromek, Cat, Komatsu, Volvo, Hyundai, Mastas. Also, there are heavy duty machine activity pumps, gearbox pumps and axle shaft in our production portfolio. Additionally we can produce various products when given the sample or technical drawing.

12 TRAKTÖR / TRACTOR New Holland, UTB, Racovica, Fiat, Steyr, Massey Ferguson, gibi çeþitli markalardaki traktörlere ait ayna mahruti diþlileri, istavroz diþli tamir takýmlarý, akis milleri, vites diþlileri, diþli kutularý,mahruti flanþlarý ve diðer parçalarý seri olarak üretilmektedir. Ayrýca numune yada teknik resim verilmesi durumunda farklý ürünler de üretilebilmektedir. We produce crown wheel and pinion gears, differential spider gear sets, annulus ring planet gears, planet gears, differantial gearboxes, axle shaft, diffreantial gearbox,pinion flange and other parts for duty machine that used in New Holland, UTB, Racovica, Fiat, Steyr, Massey Ferguson. Additionally we can produce various products when given the sample or technical drawing.

13 TARIM ÞANZIMANLARI (DÝÞLÝ KUTULARI) VE P.T.O. Çeþitli markalarda Pancar Sökme Makinesi, Çayýr Biçme Makinesi, Balya Makinesi, Patoz Makinesi, Saman Makinesi, Rotatiller Makinesi, Rotavatör Makinesi, Sýra Arasý Çapa Makinesi gibi tarým makinelerinin komple þanzumanlarýný ve bu makinelere ait þanzuman diþlilerini de üretmekteyiz. Ayrýca Massey Ferguson, Fiat, Ford, Tümosan, Newholland, Erkunt, Steyr gibi çeþitli markalardaki traktörlere montaj edilerek kullanýlmak üzere saman makineleri ve sulama için kuyruk mili patoz kasnaðý ve parçalarýnýn üretimi yapýlmaktadýr. We also produce Beet Harveste Machine, Rotary Mower Machine, Baler Machine, Harvester hay making Machine, Straw Machine, Rotary Tiller Machine as agricultural machines, gearboxes and gearboxes for gear that used in these machines. Additionally we can produce Straw Machine and these assembled parts used for tractors, used in Massey Ferguson, Fiat, Ford, Tumosan, Newholland, Erkunt, Steyr and same brands.

14 REDÜKTÖR / REDUCER Firmamýz, þu anda Beton mikseri, mermer makineleri, vinçler, tarým makineleri, deðirmen makineleri, hattehaneler, halat ve kablo çekme tesisleri için ayna mahruti diþlili redüktör üretimi yapmaktadýr. Ayrýca gelen talepler doðrultusunda makineler için özel ayna mahruti diþlili hýz deðiþtirici ve yön deðiþtirici redüktörlerin dizayný yapýlýp üretilmektedir. Redüktörlerde Amerikan Gleason kesim,alýþtýrýlmýþ hipoid ayna mahruti diþli takýmlarý kullanýlmaktadýr. Bu sayede redüktörler daha güçlü ve daha sessiz olmaktadýr. Our firm production speed reducer - gearbox with hypoid spiral bevel gear for transit mixer, marble machines, cranes, agricultural machines, milling machines, hauling factorys, rope - cable factorys. There is serial production speed reducers technical informations in speed reducer presentation page. Also, we design speed reducers and direction changing speed reducers for machinery according to special orders. To achieve strength and silence, American Gleason style cut, lapped crown wheel and pinion gears are used in the speed reducers we produce. Additionally production rear axle shafts, differential axle case and pinion output flance for light commercial vehicles (pickups, minibuses, midibuses), duty machines trucks and buses. Our firms serial product list is below, also we can production if you give me a sample or detailed technical drawing about product.

15

16 Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi Kosgeb Caddesi Sokak No: 27 Karatay-KONYA/TÜRKÝYE Tel. : Fax :

AHS HYDRAULIC PUMPS www.ahs.com.tr

AHS HYDRAULIC PUMPS www.ahs.com.tr AHS HYDRAULIC PUMPS www.ahs.com.tr www.ahs.com.tr TR AHS, Anadolu Hidrolik Sanayi ve Ticaret 1975 yılında, Karaman da Sn.Ahmet Şişmanoğlu tarafından kurulmuştur. Gelişen iş hacmi ve pazar ağının genişlemesi

Detaylı

ÖZÇELÝKLER Hidrolik Silindir Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. 1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No: 18 06935 Sincan / Ankara - TÜRKÝYE Tel: +90 312 267 05 10 Fax: +90 312 267 05 15 www.ozceliklerhydraulic.com

Detaylı

Hızınız. kontrol altında... Get Your Speed Under Control PRESENTATION CATALOGUE

Hızınız. kontrol altında... Get Your Speed Under Control PRESENTATION CATALOGUE PRESENTATION CATALOGUE Hızınız kontrol altında... Get Your Speed Under Control www.ekerbijon.com.tr Konya Organize Sanayi Bölgesinde, 36.000m² alan içerisinde kurulu 23.000m² lik fabrikasında üretimini

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

Basým T: ÞÝRKET PROFÝLÝMÝZ EKS Kimya, 1974'ten beri, kimya ve boya sektöründe üretim, uygulama ve satýþ konularýnda hizmet vermektedir. Türkiye nin ilk epoksi boya üreticilerinden ve ilk epoksi modifiye

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

www.aydinsan.com PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU

www.aydinsan.com PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU www.aydinsan.com PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU index - indeks Automatic brake adjusters Application (Self-Setting) Page / Sayfa 16-23 MAN 23-28 SCANIA 28-34 DAF 34-40 SISU 40-41 VOLVO 41-48 48-56 SAF

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 66 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2012 Otomotivdeki değişim Türk otomotiv sanayine büyük fırsatlar yaratacak Change in automotive will create great opportunities for Turkish automotive

Detaylı

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 66 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2012 Otomotivdeki değişim Türk otomotiv sanayine büyük fırsatlar yaratacak Change in automotive will create great opportunities for Turkish automotive

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks

www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks Çelik Yağ Tankları Steel Oil Tanks HAKKIMIZDA Afo

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

ÜNLÜsince 1978. DÖKÜM, MAKİNA ve HADDECİLİK SANAYİ CASTING, MACHINERY AND ROLLING INDUSTRY CO.

ÜNLÜsince 1978. DÖKÜM, MAKİNA ve HADDECİLİK SANAYİ CASTING, MACHINERY AND ROLLING INDUSTRY CO. since 1978 DÖKÜM, MAKİNA ve HADDECİLİK SANAYİ CASTING, MACHINERY AND ROLLING INDUSTRY CO. AUSTRIA ISO 9001:2008 HAKKIMIZDA Ünlü Döküm 1978 yılında Sn. Muzaffer ÜNLÜ tarafından 3.500 m2 kapalı alan üzerine

Detaylı

2014-2015 KATALOG CATALOGUE

2014-2015 KATALOG CATALOGUE 2014-2015 KATALOG CATALOGUE 37 YILLIK TECRÜBE 37 YEARS EXPERIENCE TR 37 yıl önce başladı yolculuğumuz Heyecan dolu kalbimiz, girişimci ruhumuz, hayata ve insana olan sevgimizle Gerçek kalitenin inançla

Detaylı

ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir.

ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir. 1995 yýlýnda iþ hayatýna katýlan ÇETÝNGÝL, bugüne kadar 350'ye yakýn projede, uzman teknik kadrosu, imalat ve montajý ile beraber en uygun çözüm ve hizmeti vermektedir. ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı