Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ"

Transkript

1 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 21 AVRUPA BİRLİĞİ NDE FİNANSAL RAPORLAMA: İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ FINANCIAL REPORTING IN EUROPEAN UNION: ENGLAND, FRANCE AND GERMANY SAMPLES Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ Öz Avrupa Birliği (AB), yönergeler vasıtasıyla Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlaştırmayı başarmış, bunu özellikle dördüncü ve yedinci Avrupa Komisyonu (EC) yönergelerinin uygulanmasıyla gerçekleştirmiştir. Dördüncü ve Yedinci yönergeler, AB içinde muhasebenin uluslararası boyutlara taşınması ve uyumlaştırmasında kullanılan en önemli araçlardır. Bu çalışmanın amacı ise, UMS/UFRS lerin Avrupa Birliği nde (özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa) uygulanma sürecini incelemek ve finansal raporlamaya etkisini genel olarak göstermektir. Anahtar Sözcükler: Avrupa Komisyonu Yönergeleri, Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Abstract The European Union (EU) achieves the objectives of harmonization of International Accounting and Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) through the Directives, mainly the Fourth and the Seventh The European Commission (EC) Directives. The Fourth and the Seventh Directives were the most important instruments used to promote accounting internationalization and harmonization within the EU. The purpose of this study, the IAS/IFRS's in European Union (especially * Marmara Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı-Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Öğretim Üyesi 21

2 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 22 the UK, Germany and France) to examine the implementation process and financial reporting in general is to show the effect. Keywords: European Commission Directives, International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards 1. GİRİŞ Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi AB üyesi Ülkelerin muhasebe uygulamaları ve raporlama sistemleri arasında çok sayıda ve önemli farklılıklar mevcut bulunmakta ve bu farklılıklar ülkelerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yapılarından kaynaklanmaktadır. Ülkeler arasındaki bu farklılıklar, dört ana başlıkta toplanabilmekte olup, bunlar: (Karapınar, Zaif Ayıkoğlu ve Bayırlı, 2008, s.4) Yasal düzenlemeler veya mesleki kuruluşlar tarafından muhasebe uygulamalarının belirlenmesi, Tek düze ve esnek muhasebe uygulamaları, Değerlemede ihtiyatlılık ve iyimserlik, Bilgilerin kamuya açıklanmasında şeffaflık ve gizliliktir. Ülkelerin muhasebe ve raporlama sistemleri arasındaki mevcut bu farklılıklar, son birkaç yılda, finansal raporlamada uluslararası yakınsamaya gidilmesinde önemli rol oynamış ve öncelikli olarak UMS/UFRS leri hazırlayıp yayınlayan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından ele alınmış olup, AB tarafından da ciddi bir biçimde desteklenmiştir. Bu yakınsama hareketinin temel nedeni ise, dünya genelinde finansal raporlamada şeffaflık, karşılaştırılabilirlik ve tutarlılığın sağlanabilmesinin amaçlanmış olmasıdır. (Mirza, Holt ve Orrell, 2006, s.1) IASB, küresel muhasebe standartlarının oluşturulması amacıyla UFRS ler ile daha önceden Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) iken UMS larını yayınlamış olup, IASB tarafından oluşturulan bu standartlar, dünya üzerinde çok sayıda ülkede uyumlaştırılmıştır. Örneğin; Avrupa Birliği ne üye olan 27 ülkede borsaya kote olan şirketler, yerel (ulusal) uygulamaların yerine UMS/UFRS lere uygun konsolide finansal tablolar hazırlamaktadır. Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika daki çoğu ülkede de ulusal 22

3 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 23 muhasebe standartları, UMS/UFRS ler ile uyumlaştırılmaktadır. (Mirza, Holt ve Orrell, 2006, s.1) Avrupa Birliği Komisyonu, Haziran 2002 de yaptığı düzenleme ile listede kayıtlı (borsaya kote) olan tüm şirketlerin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, konsolide finansal tablolarını UMS/UFRS lere uygun olarak hazırlanması gerektiğini duyurmuş olup, AB de bu hususla ilgili gelişmelerin özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa en başta olmak üzere hızlandırılması amaçlanmıştır. 2. AVRUPA BİRLİĞİ NDE FİNANSAL RAPORLAMA 2.1. Avrupa Birliği nin Gelişimi Avrupa Birliğinin kökeni, 1951 yılında kurulan Avrupa Çelik ve Kömür Topluluğu (European Coal and Steel Community-ESCS) na dayanmaktadır. Bu topluluk 1957 yılında altı ülkenin imzasını taşıyan Roma Antlaşması ile biçim değiştirerek Avrupa Ekonomik Topluluğu (European Economic Community-EEC) haline dönüştürülmüş ve bu topluluğu oluşturan ülkelerin ekonomilerindeki diğer sektörleri de içine alacak şekilde genişlemiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1973 yılında 9 üyeye, 1981 yılında 10 üyeye ve 1986 yılında ise 12 üyeye ulaşmıştır yılında ise Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri Maastricht Anlaşmasını imzalayarak Avrupa Birliği ni kurmuş ve üye sayısını 15 ülkeye çıkarmıştır. Mayıs 2004 te de Avrupa Birliği üye ülke sayısı 25 iken, (Brackney ve Witmer, 2005, paragraf 5) günümüzde üye ülke sayısı 27 ülkeye yükselmiştir. AB de önemli etkiye sahip olan kurumlar, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu dur. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu, AB nin yasama yetkisine sahip kurumları olup, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin idari yönü ile ilgilenmesinin yanı sıra, AB de ortaya çıkan muhasebe ihtiyaçları da bu kurumun faaliyet konusunu oluşturmaktadır. (Brackney ve Witmer, 2005, paragraf 6) 23

4 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page Muhasebe Yönergeleri AB, muhasebe yönergeleri aracılığıyla uyumlaştırma hedeflerine, özellikle dördüncü ve yedinci yönergeleri uygulamaya geçirmekle ulaşmıştır. Bu yönergeler, üye ülkelerin yasalarında yer almıştır. (Bebbington ve Esther Song, 2008, s.8) AB içinde değişik finansal raporlama ortamları ve yönergelerin ihtiyari olmasının sonucunda, üye ülkelerin finansal raporlama standartları ve uygulamaları çok çeşitli şekillerde olmuştur. Güçlü sermaye yapısına sahip ülkelerde finansal raporlama çok önemli ve şeffaf olarak gelişim göstermişken, güçlü olmayan finansal yapıya sahip olan ülkelerde ise, şeffaflık ve gelişim daha az öneme haiz olmuştur. (Brackney ve Witmer, 2005, paragraf 9) Bu hususta aşağıda verilen tabloda; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından uyumlaştırılmış ve Şirketler Hukuku nda hükme bağlanmış muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili yönergeler verilmiştir. Tablo 1: Avrupa Birliği Şirketler Hukuku Yönergeleri Yönergeler Tarih Uyumlaştırılan Konular Birinci 1968 Şirket tescilleri; şirketlerin ve yöneticilerin yetkileri İkinci 1976 Kamu ve özel şirketler arasındaki fark; dağıtılabilir karın dağıtımı Üçüncü 1978 Şirket birleşmeleri Dördüncü 1978 Muhasebe formatları, kuralları ve limited şirketlerin dipnot açıklamaları Altıncı 1982 Şirket tasfiyeleri Yedinci 1983 Konsolidasyon kuralları Sekizinci 1984 Denetçilerin nitelikleri, terfi ve azil kuralları On birinci 1989 Avrupa Birliği şirketleri olmayanlarla ilgili açıklamalar On üçüncü 1989 Devralmalar Yukarıdaki yönergelerden; dördüncü, yedinci ve sekizinci yönergeler, muhasebe ve denetim mesleğine yön vermektedir. Uluslararası muhasebe standartları ise, dördüncü ve yedinci yönergelerle uygulamaya sokulmuştur. 24

5 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page Uyumlaştırma Süreci ve Avrupa Birliği Onaylama Mekanizması Mart 2002 de Avrupa Parlamentosu, Avrupa da borsaya kote olan şirketlerin finansal tablolarının UFRS lere göre hazırlanması ile ilgili karar almış ve bu karar, 1 Ocak 2005 yılından itibaren uygulamaya konulmuş olup, Avrupa Borsasında kayıtlı olan şirketler, bu karardan etkilenmiştir. (Armstorng ve diğerleri, 2006, s.4-5) Avrupa Parlamentosu da alınan kararlarda, şirketlerin IASB tarafından yayınlanan UMS/UFRS leri uygulamalarının gerekli olduğu belirtilmesine rağmen, kamu sektörü standart yapıcısı olan Avrupa Komisyonu, Avrupa da standartlarının kullanımı için onay vermesi gerekmektedir. Böylece, Avrupa Komisyonu, herhangi bir standardın onaylama için gerekli şartları taşımaması halinde, iptal etme yetkisini de elinde bulundurmaktadır. Bu amaçla öncelikli üç şart bulunmakta olup, bunlar şunlardır: (Armstorng ve diğerleri, 2006, s.5) Standart, doğru ve gerçeğe uygun sunum (true and fair view) ilkesine aykırı olmamalıdır. Standart; anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve ilgili olmalıdır. Standardın uyumlaştırılması, Avrupa da kamu yararına olmalıdır. Aşağıdaki şekilde UMS/UFRS lerin AB de uyumlaştırılmasında önemli role sahip olan kurumlarının ve özellikle de Avrupa Komisyonunun UMS/UFRS leri onaylama süreci gösterilmektedir. (Armstorng ve diğerleri, 2006, s.35) 25

6 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 26 Şekil 1: Avrupa Birliği nde Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını Uyumlaştırma Süreci Yukarıdaki şekil 1 de gösterilen süreci şöyle özetleyebiliriz: a) Uluslararası muhasebe standartları kurulu tarafından bir bildiri yayınlanır. b) Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG) bildiriyi gözden geçirir ve Avrupa Komisyonuna onay için sunar. c) Bildiri Avrupa Komisyonu tarafından tasarı olarak hazırlanır ve Muhasebe Düzenleme Komitesine (ARC) gönderilir. d) ARC, Avrupa Komisyonuna uyumlaştırma veya iptal kararı için öneri sunar. e) Eğer ARC uyumlaştırma önerisinde bulunursa, EC nce uyumlaştırma ile ilgili düzenleme yayınlanır. f) Eğer ARC iptal ederse, EC daha fazla incelenmesi için, EFRAG a bu konuyu götürebilir. g) EC, nihai karar için Avrupa Konseyi ne konuyu gönderir. EFRAG, 2001 yılında muhasebe mesleği, sayısı 10 a ulaşan kullanıcılar ve düzenleyicilerin oluşturduğu Avrupa organizasyonu tarafından kurulmuş- 26

7 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 27 tur. EFRAG ın hedefleri, IASB ye standartların oluşturulması sürecinde girdi sağlama ve Avrupa Komisyonu na UMS/UFRS lerin onaylanması konusunda öneri sunmaktır. (www.efrag.org) ARC nin uyumlaştırma sürecindeki rolü ise, bir kamu sektör kuruluşu olarak, bildiri üzerine resmi bir onay görüşü vermektir. ARC, AB Hukuku, süreci ve gözetim sınırları içinde faaliyette bulunmakta ve onay kararları, salt çoğunlukla alınmaktadır. EFRAG a karşı, ARC, üye ülkelerde bir IASB bildirisinin uyumlaştırılmasını ve ekonomi üzerinde olası potansiyel etkisini düşünmektedir. (Brackney ve Witmer, 2005, paragraf 19) Eğer ARC, amaçlanan düzenlemenin onaylanmasını tavsiye ederse, Avrupa Komisyonu, IASB bildirisinin uyumlaştırılması için nihai bir düzenleme (tüzük) yayınlayabilir. Buna karşın eğer ARC, bu bildirinin reddi yönünde tavsiye de bulunursa, Avrupa Komisyonu iki seçeneğe sahip olur. İlk seçenek, tartışmalı konuyu EFRAG a daha fazla düşünülmesi ve tavsiyede bulunulması için geri gönderilmesi olup, ikinci seçenek ise; ARC nin tavsiyesi reddedilerek Avrupa Birliği Konseyi ne nihai uyumlaştırma kararı için gönderilmesidir. (Brackney ve Witmer, 2005, paragraf 20) 3. İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA DA FİNANSAL RAPORLAMA Bu bölümde, AB nin en önemli kurucuları olmasının yanı sıra, gerek Avrupa gerek gelişmekte olan ülkelerin muhasebe sistemlerinin kurulması ve uygulamalarının geliştirilmesinde büyük öneme haiz bulunan ve uygulamaları teşvik eden bu ülkeler aynı zamanda, Türkiye de muhasebe sisteminin oluşumu, uygulanması ve geliştirilmesinde de oldukça etkili olarak yön veren ülkeler olması nedeniyle Almanya, İngiltere ve Fransa daki finansal raporlama uygulamaları ile bu ülkelerde UMS/UFRS lerin uyumlaştırılması süreci ve uygulanma biçimleri incelenecektir. Öte yandan bu ülkeler AB ülkeleri içinde ekonomik ve sosyal yönlerden de lider ülke pozisyonunda olmaları nedeniyle incelenmelerinin büyük katkı sağlaması söz konusu olacaktır. 27

8 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 28 AB üye ülkeleri, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan yönergelere (direktiflere) göre, finansal raporlama yapmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, üye ülkelerin yürürlükteki ulusal muhasebe standartlarını, yönergelerle uyumlaştırmaları gerekmekte ve İngiltere, Fransa ve özellikle Almanya bu hususta öncü durumunda olup; AB de Finansal Raporlamanın yönü Almanya, İngiltere ve Fransa dan diğer ülkelere doğrudur İngiltere de Finansal Raporlama İngiltere de finansal raporlamayı etkileyen ana faktörler, Şirketler Kanunu ile profesyonel yöneticilerdir. Bu faktörlerin her ikisi de içsel ve dışsal etkenlerden daha fazla etkilenmiş olup, bu iki faktörün dışında kalan menkul kıymetler borsası ve ülkenin mevcut vergi sistemi finansal raporlamayı daha az etkilemiştir. (Nobes ve Parker, 2000, s.105) Diğer bir ifadeyle, finansal raporlamayı vergi kanunları değil, daha çok mesleki yasa ve kuruluşların ihtiyaçları belirlemekte ve buna göre finansal raporlama yapılmaktadır. İngiltere'de muhasebeyle ilgili ilk düzenleme, 1844 yılında Şirketler Kanunu ile başlamış ve 1900 yılında yeni bir kanunla denetim konusu düzenlenerek 1947 yılında Şirketler Kanunu tekrar değiştirilmiştir yılına kadar muhasebe uygulamalarına yönelik çalışmalar meslek mensuplarından oluşan İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW) tarafından gerçekleştirilmiştir yılında ise; muhasebe standartlarının oluşturulmasıyla ilgili olarak, Muhasebe Standartları Belirleme Komitesi (ASSC) kurulmuş ve 1990 yılında, Muhasebe Standartları Komitesi (Accounting Standards Committee-ASC) olarak isimlendirilmiştir. Yine 1990 yılında, bu kurum Muhasebe Standartları Kurulu (Accounting Standards Board-ASB) adını almıştır. (Başpınar, 2004, s.44) ASC, 1990 yılına kadar Statements of Standard Accounting Practice (SSAP) adı altında muhasebe standartları ve Statements of Recomended Practice (SORP) adı altında genel uygulama alanı olmayan konulara ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Ancak, bu dönemde ASC tarafından muhasebe stan- 28

9 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 29 dartlarının oluşturulması, standartların uygulanması için yasal yaptırım gücünün bulunmaması, standartların çok genel olması ve tam olarak kesinlik taşımaması, ASC'nin muhasebe meslek örgütlerinin kontrolünde olması ve oluşturulan standartların kaliteli olmaması gibi nedenlerle tatmin edici bulunmamıştır. (Başpınar, 2004, s.44) Yeni standart oluşturma süreci, 1989 yılında çıkartılan Şirketler Kanunu ile başlamış olup, bu kanun ile hükümet, muhasebe standartlarını çıkarma, denetleme ve gözetiminden sorumlu olmuştur. Ayrıca bu kanun ile standartların oluşturulma sürecinin gözetim ve etkin işleyişinden Finansal Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council-FRC) sorumlu tutulmuş olup, bu konseyin bünyesinde yer alan kuruluşlar şunlardır: (Üstündağ, 2000, s.41; Nobes ve Parker, 2000, s ) Muhasebe Standartları Kurulu (Accounting Standards Board-ASB), Acil Konular Görev Grubu (Urgent Issue Task Force-UITF), Finansal Raporlama Gözetim Heyeti (Financial Reporting Review Panel-FRRP) ve Kamu Sektörü İrtibat Komitesi (Public Sector Liaison Committee- PSLC) Denetim Uygulamaları Kurulu (Auditing Practices Board- APB), Muhasebe Mesleği Gözetim Kurulu (Professional Oversight Board for Accountancy- POBA) ve Muhasebe Tahkikat ve Disiplin Kurulu (Accountancy Investigation and Discipline Board- AIDB). (http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/regulatorystrategy (final).pdf, s.9) faaliyette bulunmaktadır. İngiltere de ASC nin (yeni ismi ASB) muhasebe uygulama standartları üzerine yaptığı düzenlemeler Standart Muhasebe Uygulamaları Bildirisi (SSAP) olarak ifade edilmekte olup, SSAP lar ise muhasebe alanındaki ilkelerle ilgilenmektedir. (Jones ve Fauchon, 2001, s.8) İngiltere de Muhasebe Standartları Kurulu nun çıkarmış olduğu standartlar, Finansal Raporlama Standartları (Financial Reporting Standards-FRS) olarak ifade edilmektedir. Hem SSAP, hem de FRS ler açıklayıcı ve ölçüm 29

10 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 30 kurallarını içermekte olup; standartların bazıları birbiriyle bağlantılı olmaktadır. (Nobes ve Parker, 2000, s.112) İngiltere de finansal raporlamanın SSAP ve FRS lere uygun olarak yapılması gerekmekte ve finansal raporlamada, bilanço, kar-zarar tablosu 1 (profit and loss statement) ve nakit akım tabloları ile açıklayıcı dipnotlar kullanılmaktadır. İngiltere de muhasebe meslek kuruluşlarının muhasebe standartlarının oluşturulmasındaki yerleri ve görevleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. (Jones ve Fauchon, 2001, s.9) Şekil 2:İngiltere de Muhasebe Standartlarının Oluşturulma Süreci Finansal raporlamada kullanılan bilanço ile ilgili olarak 1985 yılında yayınlanan Şirketler Kanunu nda (1985 Şirketler Kanunu) iki format söz konusudur. (Jones ve Fauchon, 2001, s.18) 1 Bazı ülkelerde Gelir Tablosu (Income Statement) kavramı kullanılırken, bazı ülkeler de ise Kar-Zarar Tablosu (Profit and Loss Statement) kavramı kullanılmaktadır. Bunun nedeni Gelir tablosunun daha ayrıntılı bir biçimde faaliyet sonuçlarını yansıtması ve dışa dönük olması buna karşılık Kar/Zarar tablosunun daha dar kapsamlı olması sadece faaliyet sonuçlarını gelir ve gider olarak dikkate alması ve içe dönük olmasıdır. Çünkü amaç farklılığı söz konusudur. 30

11 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 31 Birincisi, dikey şekilde olup, mevcut net varlık ve yükümlülüklere ulaşmak için mevcut varlıklardan mevcut yükümlülüklerin eksiltilmesini öngörür. Bu format, İngiltere de en çok kullanılan biçimdir. İkincisi ise, iki yönlü bilanço yöntemi olup, toplam varlıkları sayfanın solunda veya üzerinde; toplam sermaye, yedekler ve yükümlülükleri ise, sayfanın altında veya sağında gösterilmesini kapsar. Kar-Zarar Tablosu olarak ise, 1985 Şirketler Kanunu nda dört biçime yer verilmiş olup, bunlardan iki adeti, dikey şekildedir ve birincisi; satış maliyetleri ve yönetim harcamaları şeklinde sınıflandırılıp brüt karı gösterirken, diğeri ise daha fazla detaya yer vermektedir. Örneğin stok değişimleri, hammaddeler, diğer gider değişimleri, personel maliyetleri gibi. En yaygın olanı, birinci formattır. Diğer iki adeti ise, yatay şekilde olup, bir yanda harcamaları diğer yanda ise gelirleri gösterir. (Jones ve Fauchon, 2001, s.19) Nakit akımları aşağıdaki başlıklar altında düzenlenmiştir: (Jones ve Fauchon, 2001, s.21) İşletme faaliyetleri; iştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan temettüler, Yatırımların geri dönüşleri ve finans hizmetleri, Vergi ödemeleri, sermaye harcamaları, finansman ve yatırım maliyetleri, Satın alımlar ve satışlar ile ödenen eşit temettüler, Likit kaynakların yönetimi, Finansman. Kasım 2006 yılında Şirketler Kanunu (2006 Şirketler Kanunu) geliştirilmiş olup, bazı bölümleri daha sonraki tarihlerde uygulamaya girmiştir. Yeni Şirketler Kanunu ile mevcut kurallar sadeleştirilmiş ve modernize edilmiştir. Fakat borsaya kote şirketler için çok sayıda ilave gerekleri ve değişikler getirmiştir.(freshfields Bruckhaus Deringer, 2006, s.1) 2006 Şirketler Kanunu borsaya kote olan ve olmayan şirketler için ayrı ayrı düzenlemeler içermektedir maddenin 3.fıkrasında hangi şirketlerin küçük ölçekli olacağına ilişkin sayısal açıklamalar yer almaktadır maddede ise ana ortaklıklar için genel açıklamalar yer almakta olup, belirli kriterleri sağlayan bu şirketlerin uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama yapmaları gerektiğini açıklamaktadır maddede ise şirketlerin finansal raporlama dönemleri hakkında bilgi vermektedir. 31

12 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page Şirketler Kanununun 393. maddesine göre yıllık raporların doğru ve dürüst bilgi sunması gerekmektedir maddeye göre UMS/UFRS lere göre raporlama yapılması halinde standartların gerektirdiği açıklamaların yapılması ve finansal tabloların bu gereklere göre hazırlanması istenmektedir Fransa da Finansal Raporlama Fransız muhasebe ve finansal raporlama sisteminin esas dayanağı, Genel Hesap Planı (Plan Comptable Général-PCG) dır yıllarında Alman işgali sırasında Alman hesap planını temel alan ve geliştirilen bu hesap planının ilk versiyonu, Fransız hükümetince yetkili kılınan Muhasebe Normalizasyon Komisyonu nun çalışmaları sonucunda, ilk defa 1947 yılında, yayınlanmıştır. (Lee ve Gray, 2002, s.60) 1957 yılında Maliye Bakanlığı na bağlı, resmi bir kuruluş olan Ulusal Muhasebe Konseyi (Conseil National de la Comptabilité-CNC) 2 tarafından incelenen 1947 hesap planı, revizyona tabi tutularak 1957 hesap planı adı altında bir kararname ile yürürlüğe girmiştir hesap planında, daha çok maliyet muhasebesi alanında revizyon yapılmıştır. Her iki hesap planı da öncelikli olarak kamu sektörü için zorunlu, özel sektör için isteğe bağlı olarak uygulanmakta ve özel sektör, mesleki hesap planlarını kendi istekleri doğrultusunda oluşturmaktaydı. Ancak 1965 yılından itibaren vergi kanunu ile işletmelere genel hesap planına uygun yıllık bilanço ve sonuçları göstermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Öte yandan hesap planının muhasebe eğitiminde yer alması, Ulusal Muhasebe Konseyi tarafından çeşitli sektörler için mesleki muhasebe kılavuzları adı altında yayınlanması ve uygulanması 1957 Hesap Planının uygulama alanını genişletmiştir. (Ataman Akgül, 2000, s.49) 1957 yılından itibaren, işletme yönetim analizleri değişmiş ve yeni finansal ve ekonomik kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu arada gelişen zaman içerisinde Avrupa Ekonomik Topluluğu çerçevesinde uluslararası uyum ihtiyacı doğ- 2 Bazı kaynaklarda Conseil National de la Comptabilité, Muhasebe Milli Konseyi, Milli Muhasebe Konseyi, Ulusal Muhasebe Konseyi biçiminde çevrilmiş olmakla birlikte, bu çalışmada Ulusal Muhasebe Konseyi ifadesi kullanılmıştır. 32

13 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 33 muş olup, (Nobes ve Parker, 2000, s.183) bu amaçla Avrupa Birliği Konseyi, 1978 yılında IV. yönergeyi yayınlamıştır. Bu yönergenin başlığı Bilanço ve Hesaplar olup, üye ülkelere; (Ataman Akgül, 2000, s.49) Üç tip rapor düzeni bilanço, kar-zarar hesabı ve dipnotlar, Bilanço ve kar-zarar hesabı düzenleme, Belgelere şeffaflık ve süreklilik sağlayan kurallar (önceki faaliyet dönemlerine ilişkin tutarlarla karşılaştırma imkanı), Değerleme kuralları, getirmiştir. Bu kapsamda Fransız Genel Hesap Planı, Avrupa Birliği Konseyi nce yayınlanan IV. yönergeye uygun bir biçimde revize edilerek 27 Nisan 1982 tarihinde, Maliye Bakanlığı tarafından bir kararname ile yeniden yayınlanmış (Nobes ve Parker, 2000, s.183) ve 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir yılından itibaren de tüm ticaret ve sanayi işletmelerine, genel muhasebe planına ve planla ilgili düzenlemelere uyma zorunluluğu getirilmiştir. (Kotar, 1998, s.30) 1982 Genel Hesap Planı nda maliyet muhasebesi ve genel muhasebe ayrımı yapılmış, giderlerin türlerine göre analiz yapılması sağlanmış ve işletmenin faaliyet sonucunu oluşturan giderler ve gelirler türlerine göre bölümlendirilmiştir. Bu hesap planına göre, işletmeler mesleki hesap planlarını, genel hesap planı ile uyumlu olmak şartıyla uygulayabilmektedir. (Ataman Akgül, 2000, s.50) 1982 Hesap Planı, 1986 ve 1999 yıllarında revize edilmiştir. Fransa da muhasebe standartlarının gelişimi, CNC kurumunun sorumluluğundadır. Fransız muhasebe standartlarının asıl tanımını Genel Hesap Planı sunarken, doğası ve yapısı gereği her türde ekonomik yapı ve mali faaliyetleri idare etmesi beklenmeyen bir genel muhasebe kanunu sunmuştur. Bundan dolayı CNC, asıl gayretini belirli faaliyet sektörlerine veya bölümlere uygulanabilmesi için yardımcı standartların geliştirilmesine ayırmıştır. (Nobes ve Parker, 2000, s.194) CNC nin görevi, tüm ekonomik sektörlerde muhasebe konuları üzerinde karar ve tavsiyeler de bulunmak olup, özellikle de; (Nobes ve Parker, 2000, s.194) İster ulusal, ister Avrupa Birliği kökenli olsun, muhasebeyle ilgili tüm gereksinmeler üzerine önceden planlanmış kararlar vermek, 33

14 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 34 Uluslararası veya yabancı muhasebe standartlarını belirleyen gruplar tarafından geliştirilen standartlar üzerine kararlar vermek, İster işletmelerin ve işletmelerin sektör gruplarının ilgi alanları, ister ulusal istatistik, bütçeleme ve ekonomik hesaplar olsun, hesapların kullanımıyla ilgili tüm tedbirleri önermek, önem taşımaktadır. Muhasebe konularında karar vermek için yetkili bir devlet temsilcisi olarak egemenliğini yansıtan CNC nin, görevini yürütme konusunda diğer devlet temsilcileri ile istişare etmesi gerekmektedir. CNC nin düzenleme ve zorlama gücü yoktur, ancak uygulamaları düzenleme gerektirenler tarafından, muhasebe standardizasyonu ile ilgili tüm konularda danışılması gereklidir. (Nobes ve Parker, 2000, s.195) Fransa da mevcut finansal tablo formatları, Avrupa Birliği Konseyi nin IV. ve VII. yönergeleri ile büyük ölçüde uyumludur. Almanya ve Fransa da uzun bir süredir tek tip hesap planı ve standart finansal tablo formatları uygulanmaktadır. Bilançoda, varlıklar sol tarafta, borçlar ve öz kaynaklar sağ tarafta gösterilmekte olup, sıralama, az likiditeden daha fazla likiditeye göre yapılmıştır. Yani bilanço öncelikli olarak duran varlıklardan başlamakta ve dönen varlıklar, duran varlıkların altında yer almaktadır. Yükümlülükler ise, önce sermaye ile başlamakta ve yabancı kaynaklara sermayenin altında yer verilmektedir. Fransız Genel Hesap Planı kapsamında isteğe bağlı olarak rapor tipi gelir tablosu veya hesap tipi (çift taraflı hesaplarda giderler, sol tarafta gelirler sağ tarafta) gelir tablosu kullanılabilmektedir. Genel hesap planındaki gelir ve gider hesapları dönem sonlarında gelir tablosu hesaplarına aktarılmaktadır. Gelir tablosu, tahsil ve ödeme tarihleri dikkate alınmadan, tahakkuk esasına göre dönemin hasılat ve masrafları özetlendiği için sonuç hesabı olarak adlandırmaktadır. (Arat, 2005, s.34-35) Yönetsel Ara Bakiyeler Tablosu, işletmenin etkinlik ve karlılık analizinde kullanılan önemli bir araç olup, İşletmenin performansı ve etkinliği sonucu oluşan karı ortaya koyar, İşletmenin faaliyet sonucu sağladığı kar; devlet, ortaklar, çalışanlar ve işletmenin kendisi ile bölüşülür. 34

15 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 35 Karın oluşumu ile ilgili ayrıntılı bilgi verir. (Arat, 2005, s.38) Avrupa Birliği Konseyi nin VII. yönerge kapsamında konsolide finansal tablolar, bu yönergede belirtilen esaslara göre yapılmaktadır Almanya da Finansal Raporlama Almanya da kamu tarafından muhasebe alanı ile ilgili düzenlemeler, 18. yüzyılda başlamış olup, ilk muhasebe düzenlemesi, 1794 tarihinde yasalaşan Prusya ile ilgili Medeni Kanundan kalmıştır. Bu kanun, ağırlıklı olarak Fransız Ordonnance du Commerce den esinlenmiş olup, muhasebe uygulamaları da uzun dönem bundan etkilenmiştir. Bu kanun, stokların değerlemesi ile ilgili bazı temel kuralları ve tasfiye halinde bir bilançonun düzenlenmesi gerektiği vb. hususları içermektedir. (Benston, George J., Bromwich, Michael ve Litan, Robert E., 2006, s.106) Almanya da yıllık bilanço, 19. yüzyılda geliştirilmiş olup, işletmelerin ara dönemleri kapsayacak şekilde, durumlarını göstermek ve karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılmıştır. Almanya da (Genel=Çıkartılmalı) Ticaret Kanunu 1861 yılında revize edilmiş ve bu kanun ile stoklar ve bilançolar ile ilgili kurallar, değerleme kuralları ile birçok düzenleme yapılmıştır. (Benston, George J., Bromwich, Michael ve Litan, Robert E., 2006, s.107) 1874 tarihinde iki Alman eyaleti, Saxony ve Bremen, vergilendirme amacıyla finansal hesapları içeren kanunları ortaya koymuştur. (Benston, George J., Bromwich, Michael ve Litan, Robert E., 2006, s.107) 10 Mayıs 1897 tarihli yeni Alman Ticaret Kanununda (Deutsches Handelsgesestzbuch 5 August 2009 tarihinde gözden geçirilmiş baskı) yer alan hükümlerde, muhasebe defterlerinin tutulması ile ilgili ilkelere ilk kez atıf yapılmıştır. Bu kanun, bazı temel muhasebeleştirme kuralları ve defter tutma ile ilgili ilkeleri içermektedir. (Benston, George J., Bromwich, Michael ve Litan, Robert E., 2006, s.108) 1937 yılında Şirketler Kanununda yapılan revizyonla birlikte bağlı ortaklığı olan şirketlerin, konsolide finansal tablo hazırlamaları zorunlu tutulmuş- 35

16 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 36 tur. Son olarak 1980 li yıllarda Avrupa Birliğinin uyumlaştırma çabalarıyla kapsamlı bir reform çalışmasının yapılması gerekmiş ve buna bağlı olarak da Alman kanunlarında yer alan finansal raporlama ile ilgili hususlar büyük ölçüde etkilenmiştir. Nitekim 1985 yılında AB tarafından yayınlanan muhasebe ve denetimle ilgili dört, yedi ve sekizinci yönergeler, 1985 yılında Alman Hukuku içine girerek yasalaştırılmıştır. (Benston, George J., Bromwich, Michael ve Litan, Robert E., 2006, s.109) Günümüzde ise; finansal raporlama ve dipnot açıklamaları, Alman Ticaret Kanunu nun bir parçası olarak düzenlenmektedir. Yakın zamanda özel sektör muhasebe düzenleyici kurumu olarak Alman Muhasebe Standartları Komitesi (Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee-DRSC) kurulmuş ve Alman Ticaret Kanunu nda tanımlanmıştır. (D.H.G.B./342/a/b/c/d/e) (http://www.drsc.de ve Deutsches Handelsgesetzbuch 5 August 2009) 58 teşebbüs (tüzel kişilik) 66 personel (gerçek kişilik) ve 1 ortak üye olmak üzere toplam 125 üyeden oluşan DRSC (http:// standart düzenleyicisi olarak yedi bağımsız üyeden oluşan Alman Muhasebe Standartları Kurulu nu (Der Deutsche Standardisierungsrat-DSR) kurmuştur. DSR nin organizasyon yapısı Amerika da standart düzenleyicisi olan FASB ile benzeşmekte olup; kendi üyeleri veya diğer kişi ve işletmeler tarafından finanse edilen, bağımsız bir kuruluştur. Kanun ile DSR ye verilen görevler şunlardır: (Benston, George J., Bromwich, Michael ve Litan, Robert E., 2006, s.112) Konsolide finansal tablolar için ilkelerin uygulanmasına yönelik standartların geliştirilmesi, Muhasebe ile ilgili yasal düzenlemelerde Adalet Bakanlığı ile müzakere yapma, Uluslararası muhasebe düzenleyici kurumlarında Almanya yı temsil etmek. DRSC nin başlıca amaçları kendi kuruluş sözleşmesinde; (DHGB: 342 Abs./1 satır / 2, 5 August 2009) Muhasebe düzenlemelerinin kalitesini yükseltmek, kamuoyunun çıkarlarının korumak ve uluslararası muhasebe standartları ile ulusal muhasebe düzenlemelerini uyumlaştırmak, 36

17 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 37 Konsolidasyon ilkelerinin uygulanmasında ve geliştirilmesinde önerilerde bulunmak, IASB ve diğer kuruluşlar ve diğer standart düzenleyicilerinin muhasebe uygulamaları düşüncelerini uyumlaştırmak (birlikte uygulamak), Federal Almanya Cumhuriyeti nin IASB ve uluslararası kuruluşlar ve izleyen organizasyonları destekleyen uyumlaştırmaları yapmak, Ulusal ve Avrupa Birliğinin tüm muhasebe düzenleme-uygulama sorunlarına yasal olarak danışmanlık hizmeti vermek, Uluslararası muhasebe standartlarının Alman Ticaret Kanunu nda tanımlanan anlamını geliştirmek, Bu alanda eğitim öğretim ve araştırmaları desteklemek olup, DRSC nin organ ve kurullarını şematik olarak şöyle gösterebiliriz: (http://www.drsc.de/drsc/organizationundzickdesdeutsche) Şema 1: DRSC nin Organ ve Kurulları DSR nin yasal düzenleme yapma yetkisi yoktur. DSR tarafından mevcut yasalarla uyumlu olarak Alman Muhasebe Standartları (Deutsche Rechnungslegungs Standarts-DRS) yayınlanmaktadır. Bunun yanından 37

18 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 38 yasama organı için konsolide ve bireysel finansal tablolara yönelik kurallar için öneriler yayınlayabilir. Alman Muhasebe Standartları daha muhafazakâr ve öz sermayeyi koruyucu bir yapıya sahip olup, muhasebe uygulamaları yasalarla düzenlenmiş, geliştirilmiş ve korunmuştur. 1 Mayıs 1988 de yürürlüğe giren bir kanunla 03 Eylül 1988 de kurulan DRSC kuruluşundan hemen sonra Adalet Bakanlığı ile bir sözleşme imzalamış ve bu sözleşme ile DRSC Almanya da Muhasebe Standartlarını Düzenleme Kurulu olarak faaliyete geçmiş ve UMS lerin Almancaya ilk resmi çevirisini yapmıştır. (http://www.drsc.de) Öte yandan Alman yasaları ile UMS/UFRS ler arasında önemli farklılıklar bulunmakta ve özellikle mali tabloların hazırlanmasında, finansal durum ve performans belirlenmesinde, nakit akışları, raporlama ve değişimleri hususlarında yatırımcıların öncelikleri olmalıdır. UMS/UFRS lerin amaçları Alman Ticaret Kanununun önünde olup, bilgi vermek, bilgiyi kullanarak, örneğin; yatırımcıların belirlenmesi, risk sermayesinin şirketlerce kullanılabilmesi, mali tabloların ve muhasebe uygulamalarının UMS/UFRS lere göre yapılan muhasebe ve vergi ilişkilerinin düzenlenmesinde olduğu gibi, büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile UMS/UFRS uyumlaştırılmakta; ticari ve mali karın hesaplanmasında öncelikler belirlenmektedir. Bu durum özellikle küçük ve orta işletmelerde henüz yeterince örgütlenme olmaması nedeniyle ile büyük işletmelere göre farklılık gösterir. (http://www.iasifrs.eu) Alman Ticaret Kanunu ve UMS/UFRS arasındaki önemli farklılıklardan bazılarını tablo üzerinde şöyle gösterebiliriz. (http://www.iasifrs.eu) 38

19 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 39 Tablo 2: DHGB-Alman Ticaret Kanunu ve UMS/UFRS Arasındaki Önemli Farklılıklar 39

20 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 40 Almanya da halka açık şirketler, Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS lere uygun konsolide finansal tablo düzenlemektedirler. Ancak halka açık olmayan, diğer bir ifadeyle borsada işlem görmeyen şirketler ise, nakit akım tablosu hazırlamak zorunda değildir ve sadece sınırlı bölümlere göre raporlama yapmaları gerekmektedir. Bu tür şirketlerin Alman genel kabul görmüş standartlarına göre finansal tablolarını hazırlamaları gerekmektedir. (Benston, George J., Bormwich, Michael ve Litan, Robert E., 2006, s. 119) Halka açık şirketlerin finansal tabloları ve yönetim raporları, bireysel ve konsolide finansal tablolar da dahil olmak üzere, bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi zorunludur. (Benston, George J., Bromwich, Michael ve Litan, Robert E., 2006, s.124) 4. SONUÇ Avrupa Komisyonu, Haziran 2002 de borsa da kote edilen-listede kayıtlı olan tüm şirketlerin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, konsolide finansal tablolarını UMS/UFRS lere uygun olarak hazırlanması gerektiğini duyurmuş olup, bu uygulamayı dördüncü ve yedinci yönergeler ile başarmıştır. AB üye ülkeleri, finansal raporlamalarını yayımlanan dördüncü ve yedinci yönergelere göre düzenlemeleri gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, ulusal muhasebe standartlarını, yönergelere uyumlaştırmaları gerekmektedir. Bu uyumlaştırma çalışmaları ise, her ülkenin yetkili kıldığı kuruluşları vasıtasıyla yapılmaktadır. İngiltere, Fransa ve Almanya da muhasebe standartlarını yapan ve uyumlaştırma görevini yerine getiren kuruluşlar şunlardır: Tablo 3: İngiltere, Fransa ve Almanya da Muhasebe Standartlarını Yapan Ve Uyumlaştırma Görevini Yerine Getiren Kuruluşlar Ülkeler İngiltere Fransa Muhasebe Standardı Yapan Kurumlar Finansal Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council-FRC) Ulusal Muhasebe Konseyi (Conseil National de la Comptabilité-CNC) Almanya Almanya Muhasebe Standartları Komitesi (Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee-DRSC) 40

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU Faaliyet Raporu / 2008 I TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Şeffaflık ve

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

UFRS cep kitapçığı 2011

UFRS cep kitapçığı 2011 UFRS cep kitapçığı 2011 Deloitte UFRS Kaynakları UFRS ye göre raporlama yapmak ve bu standartları uygulamaya geçirmek için size yardımcı olacak çok sayıda Deloitte yayını mevcuttur. Bunlardan bazıları

Detaylı

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN

Detaylı

TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 100) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman:

TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 100) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman: TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 1) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman: Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Ocak, 212 Afyonkarahisar T.C. AFYON

Detaylı

KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi

KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 25: 75-96 Vasfi HAFTACI Yavuz KILINÇ KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi Preparing Consolidated Financial Statements According

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼

räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼ Denetim räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼ rcop=`éé=háí~é ¼ğ¼=OMMS aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéäçáííé=rcop=v~ó¼åä~ê¼ Deloitte un UFRS Standartları ile ilgili birçok yayınına

Detaylı

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU2012 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU 2012 İletişim: T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1

KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 - EXPOSURE DRAFT AND ASSESSMENTS OF IFRS for SMEs - Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR 2 ÖZET Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Uluslararası

Detaylı

Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları

Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları Tolgay Mert KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005 Taslak 24 Haziran 2005 STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye MUHASEBE VE DENETİM 24 Haziran 2005 İçindekiler Yönetici Özeti I. Giriş II. Kurumsal Çerçeve III. Düzenlenen ve Uygulanan

Detaylı

TFRS- 2: HİSSE BAZLI ÖDEMELER STANDARDI VE MUHASEBE UYGULAMALARI. ABSTRACT TFRS- 2: Share-Based Payment And Accounting Applications

TFRS- 2: HİSSE BAZLI ÖDEMELER STANDARDI VE MUHASEBE UYGULAMALARI. ABSTRACT TFRS- 2: Share-Based Payment And Accounting Applications 72 Akademik Fener TFRS- 2: HİSSE BAZLI ÖDEMELER STANDARDI VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖZET Yard. Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN Yard. Doç. Dr. Hasan ABDİOĞLU Finansal bilginin ulusal veya uluslararası alanda

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum. 27 Mart 2013 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU

FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU Doç.Dr.İdil Kaya Galatasaray Üniversitesi GİRİŞ Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Board

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Cüneyt KAHRAMAN 2502559945

Detaylı