ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI"

Transkript

1 , Çankaya Ünverstes Endüstr Mühendslğ ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI EMREM SULTAN ER-FATMA ÖZGE YILDIRIM Çankaya Ünverstes Endüstr Mühendslğ Bölümü

2 ġeref BEYANNAMESĠ Sunmakta olduğumuz bu raporun belrtlen kısımları harcnde, tamamen kend esermz olduğunu beyan ederz. Tarh: Grup üyelernn adları ve soyadları Emrem Sultan ER Fatma Özge YILDIRIM Ġmzalar

3 ÖZET ELFA METAL DE FAALĠYET TABANLI MALĠYET MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN KURULMASI Emrem Sultan ER, Fatma Özge YILDIRIM Endüstr Mühendslğ Bölümü Ocak 2011, 56 Sayfa Projemz Çankaya Ünverstes le Ostm Ģbrlğ le yürütülen çalıģmanın br parçasıdır. Projemzn amacı, malyet muhasebes sstemndek eksklkler gdererek küçük ve orta büyüklüktek Ģletmelerde vermllğ arttırma amacı taģımaktadır. Çoğu Ģletmelern malyet muhasebes baģarılı yapılmamakta ve doğru malyet değerler tespt edlememektedr. Bu nedenlerden dolayı Ģletmelern kar, zarar ve ürün malyet hesaplarında yanlıģlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu projenn çalıģmaları, öncelkl olarak Elfa Metal n mevcut malyet muhasebe sstem ncelenmesyle baģlayıp, ardından problemn belrlenmesyle ve belrlenen probleme yönelk yapılan çalıģmalarla devam etmektedr. Frma yönetclernn verdğ öncelklernden yola çıkarak malyet muhasebe sstemnn yleģtrlmes ve üretm Ģlemlernn (kaynaklı malat ve boyama) brm fyatlarının tam olarak belrlenmes çn çalıģmalar yapılmıģtır. Bu çalıģmaların sonunda tutarlı br malyet hesaplamasına sahp olacak olan frma ürün malyetn daha y br Ģeklde belrleyeblr. Bu yleģtrme, frmanın daha blnçl hareket etmesn sağlayarak rekabet avantajı sağlayacaktır. Raporumuza Ģletme hakkında genel blg verlerek baģlandı. Frmanın ürünler, tedark sstem, üretm sstem anlatılarak devam edlmģ ve mevcut sstem detaylı br Ģeklde ncelenerek, problemn aksaklıkları ve problem belrlenmģ, frmaya uygun malyet muhasebe sstem seçlmģ ve taslak model oluģturulmuģtur. Anahtar Kelmeler: Malyet Muhasebe Sstem, Brm Malyet, Drekt Malyet, Endrekt Malyet, Malyet Dağıtımı.

4 ABSTRACT IMPLEMANTATION OF ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM IN ELFA METAL Emrem Sultan ER, Fatma Özge YILDIRIM Department of Industral Engneerng January 2011, 56 Pages The project s part of the study that was conducted n cooperaton wth Ostm wth Çankaya Unversty. Am of project s reducng lacks n cost accountng to ncrease productvty n mddle or small sze frms. Many frms cost accountng s made naccurately and true value of unt cost can t be determned. Because of t, cost, proft, sellng prce and calculatons nclude some errors. In ths Project, makng an examnaton cost accountng of Elfa Metal, defnng the problem, symptoms and accordng to ths problem studes go on. Based on managers prortes, studes are made about mprovng cost accountng and calculatng unt cost of products accurately n weldng and pantng departments. At the end of studes, frm can determne product costs better. Thanks to these mprovements, frm can act n a more nformed. Also mprovements n cost accountng provde a compettve advantage. Report starts wth gvng nformaton about the frm. In ths project, general nformaton about the company, products, supply chan, producton were gven. Moreover, current cost accountng system was analyzed. By the lght of ths, symptoms and problem were determned. Fnally, approprate cost accountng system was selected and model was developed. Keywords: Cost Accountng System, Unt Cost, Drect Cost, Indrect Cost, Cost Allocaton. v

5 ĠÇĠNDEKĠLER ġeref BEYANNAMESĠ... ĠĠ ÖZET... ĠĠĠ ABSTRACT... ĠV ĠÇĠNDEKĠLER... V ġekġller LĠSTESĠ... 1 TABLOLAR LĠSTESĠ BÖLÜM... 3 GĠRĠġ BÖLÜM... 5 FĠRMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ÜRETĠM SĠSTEMĠ MALZEME TAġIMA SĠSTEMĠ TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ BÖLÜM MĠKRO SĠSTEM ANALĠZĠ ELFA METAL ĠN MEVCUT MALĠYET SĠSTEMĠ BULGULAR PROBLEMĠN TANĠMĠ HEDEFLERĠMĠZ KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ BÖLÜM LĠTERATÜR ARAġTIRMASI ELFA ĠÇĠN ÖNERĠLEN MALĠYET HESAPLAMA YÖNTEMĠ: FAALĠYET TABANLI MALĠYET SĠSTEMĠ v

6 4.2 FAALĠYET TABANLI MALĠYET SĠSTEMĠNĠN UYGULANMASI ELFA METAL ĠN DĠREKT VE ENDĠREKT MALĠYETLERĠ KONTROL EDĠLEBĠLEN VE EDĠLEMEYEN FAKTÖRLER MODEL RĠSK ANALĠZĠ BÖLÜM ÇÖZÜM METODOLOJĠSĠ OYUNCAK VERĠLERLE YAPILAN ÇÖZÜM METODOLOJĠSĠ FAALĠYET KATSAYILARININ BELĠRLENMESĠ FAALĠYET MALĠYETLERĠNĠN HESAPLANMASI DAĞITIM ORANLARININ HESAPLANMASI DĠRSEK KM NĠN BĠRĠM MALĠYETĠNĠN HESAPLANMASI BÖLÜM KARAR DESTEK SĠSTEMĠ BÖLÜM SONUÇ REFERANSLAR..47 EKLER v

7 ġekġller LĠSTESĠ ġekl 1 Üretm AkıĢ ġeması... 7 ġekl 2 Tedark Zncr... 9 ġekl 3 Faalyet Tabanlı Malyet Sstemnn Uygulanması ġekl 4 Faalyet Havuzları ve Tahss Bazlar ġekl 5 Drsek KM ġekl 6 Ana Menü ġekl 7 MüĢterler Ekranı ġekl 8 Hdromek Ürün Lstes Ekranı ġekl 9 Drsek KM çn Drekt Malyet Ekranı ġekl 10 Drsek Km Malzeme Lstes Ekranı ġekl 11 Drsek KM Drekt ĠĢç Malyet

8 TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1 Drekt/Endrekt Malyetlern ve DeğĢken/Sabt Malyetlern Sınıflandırılması Tablo 2 Elfa Metal n Endrekt Malyet Kalemler Tablo 3 Drsek KM çn Drekt Malzeme Malyet Tablo 4 Drsek KM çn Drekt ĠĢçlk Malyet Tablo 5 Drsek KM çn Drekt Elektrk Malyet Tablo 6 Drsek Km nn Drekt Malyet Tablo 7 Faalyet Katsayıları Tablosu Tablo 8 Malyet kalemlernn Toplam Malyetler Tablo 9 Drsek KM çn Harcanan ĠĢçlk ve Makne Süres

9 1. BÖLÜM GĠRĠġ Bu proje Ostm Sanay Bölges ndek orta ve küçük ölçekl Ģletmelern lerlemes çn yapılan br anlaģma kapsamındadır. Bu proje kapsamında, Elfa Metal n malyet muhasebesndek eksklkler gdermek amacıyla malyet muhasebe sstemn yenlenmes üzerne çalıģmalar yapılmıģtır. Bu raporda Elfa Metal hakkında genel blgler verlmģ, mevcut malyet hesaplama sstem anlatılmıģ, problem tanımlanmıģ, buna bağlı bulgular, krtk baģarı faktörler, amaçlarımız açıklanmıģtır. Problemn matematksel formülü oluģturulmuģtur. ÇalıĢmamız, Elfa Metal Fabrkası çn düzgün br malyet muhasebe sstem kurmayı hedeflemģtr. Bunun sonucunda frmanın düzensz olan malyet muhasebe sstemn yleģtrmģ olacağız. Raporumuz yed bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde, raporumuzun çerğ hakkında blg verlmģtr. Ġknc bölümde, Elfa Metal hakkında genel blgler, üretm sstem, tedark zncr yönetm, malzeme taģıma yönetm ayrıntılı Ģeklde anlatılmıģtır. Üçüncü bölümde, mkro sstem analz altında, mevcut malyet sstem hakkında blg verlmģtr. Bunun sonucunda problemmz tanımlanmıģtır ve buna bağlı olarak problemn belrtler, krtk baģarı faktörler ve amaçlarımız belrlenmģtr. Dördüncü bölümde, lteratür araģtırması yapılmıģ ve bunun sonucunda problemmze en uygun malyet muhasebe sstem seçlmģtr. Dğer sstemlerle özellkler karģılaģtırılıp, neden bu sstem seçtğmz detaylı br Ģeklde anlatılmıģtır. Buna bağlı olarak yen malyet muhasebe sstemmzn matematksel model kurulmuģtur. Faalyet tabanlı 3

10 malyet sstemnn lk basamağı olan drekt ve endrekt malyetlern ayrılması frmamıza uygun olarak yapılmıģ olup drekt ve endrekt malyetler sınıflandırılmıģtır. Daha sonra kontrol edleblr ve kontrol edlemeyen faktörler belrlenmģ, sstemn rsk analz yapılmıģtır. Faalyet tabanlı malyet sstemne göre aktvteler ve aktvte havuzları oluģturulmuģtur. Bununla brlkte, Elfa Metal n endrekt malyet kalemler gösterlmģtr. BeĢnc bölümde, çözüm metodolojs ve oyuncak verlerle sstemmzn uygulanması açıklanmıģtır. Altıncı bölüm Karar Destek Sstem n çermektedr. Bu bölümde model ve sstem arasındak bağlantıyı kuracak br vertabanı oluģturulmuģtur. Bu sstem Vsual Studo, MS Access programları kullanılarak blgsayara aktarılmıģtır. Son olarak se sonuç bölümü yazılarak raporda yapılanlar özetlenmģtr. 4

11 2.BÖLÜM FĠRMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER Elfa Metal Makne Sanay Tcaret Ltd. ġt. (Elfa Metal) 1980 yılında Ostm Organze Sanay Bölgesnde güç paneller ve metal mutfak dolapları üretmek çn kurulmuģtur. Elfa Metal, metal parçaların Ģlenmes ve montajı konusunda 45 kģlk çalıģan kadrosuyla profesyonelleģmģ olup günümüzde Hdromek baģta olmak üzere brçok frma çn çeģtl metal parçalar üretmektedr. Elfa Metal, farklı metal parçaları hammadde olarak kullanmakta ve farklı süreçlerden sonra bu parçaları farklı ara ürünlere çevrmektedr. Frmada hammadde olarak, metal levhalar, borular, mller, somunlar, cıvatalar ve sarf malzemeler kullanılmaktadır. Bu hammaddeler lazer kesm, büküm, talaģlı malat, kaynak ve boya süreçlernden geçrlmekte ve müģter htyaçlarına göre farklı ürünler üretlmektedr. Bu ürünlere örnek olarak ekskavatör parçaları, kazıcı-yükleyc parçaları, traktör parçaları, jeneratör kabnler ve makne parçaları verleblr. Frma üretmn atölye tp üretm ortamında gerçekleģtrmekte ve üretm sstemne bağlı olarak süreç yerleşm planında çalıģmaktadır. Elfa Metal sparģ üzerne çalıģan br frma olduğu çn hammadde tedarklern sparģlere göre yapmaktadır. Bu da stok malyetn en aza ndrmektedr. Frmada kullanılan hammaddeler üretm etkleme durumlarına göre k ana gruba ayrılmıģtır. Üretm drekt olarak etkleyen hammaddeler krtk hammaddeler, üretm endrekt olarak etkleyen hammaddeler se genel hammaddeler olarak sınıflandırılmıģtır. Frmada krtk hammaddeler çn stok sevyeler belrlenmģ olup, malzemenn stok mktarı krtk sevyenn altına düģtüğü zaman sparģ verlmektedr. Üretm endrekt olarak etkleyen hammaddeler müģter sparģlerne göre temn edlmektedr. 5

12 2.1 Üretm Sstem Elfa Metal de beģ ayrı üretm departmanı bulunmaktadır. Bunlar, Laser Kesm Departmanı, Büküm Departmanı, TalaĢlı Ġmalat Departmanı, Kaynak Departmanı ve son olarak Boya Departmanı dır. Ürün akıģları ve üretm planlama Üretm Planlama Departmanı tarafından yapılıp, üretm departmanlarına gönderlr. Frmada üretm, müģterden sparģ alındıktan sonra hammaddelern tedarkçlerden tedark edlmesyle baģlamaktadır. Frmanın üretm akıģ Ģeması ġekl 1 de görülmektedr. Ürünlern dzaynı müģterler tarafından Elfa Metal e gönderlr. Alınan metal saclar lk önce Laser Kesm Departmanı na gelr, saclar kalınlıklarına göre burada sınıflandırılırlar ve sacların partler halnde kesm Ģlem yapılır. Kesm yapılan saclar ara ürün Ģeklnde depolanırlar. Çünkü, frmada çekme sstem uygulanmaktadır. Çekme sstemne göre br sonrak stasyon ara ürünü kend üretm planına, hızına, mktarına ve zamanına göre stoktan çeker. Daha sonra üretm akıģına göre parçalar br sonrak stasyona (bükme, talaģlı malat, kaynak) geçer. Ġknc stasyon olan bükme departmanında parçalar teknk resme uygun Ģeklde bükülürler. TalaĢlı Ġmalat Departmanı nda parçalara öğütme, tornalama ve delme Ģlemler uygulanablmektedr. Sonrak stasyon olan kaynak bölümünde, ürünün bütün alt parçaları kaynaklı montaj yapılarak brleģtrlmekte ve ana ürün oluģturulmaktadır. Son stasyon olan boya Ģlemnden önce bütün parçalar Kalte Kontrol Departmanı nda kalte kontrolden geçmektedr. Eğer üretmde br hata tespt edlrse ve bu hata gderleblecek düzeyde se ürün ssteme tekrardan gönderlr ve ger Ģlemes yapılır. Fakat, ürün tekrardan Ģleneblecek düzeyde değl se atık olarak atılmaktadır. Boya Departmanı nda dğer departmanlara göre değģk br sstem uygulanmaktadır. Boya stasyonunda her gün farklı br renk uygulanır. Bunlar sarı, mat syah ve parlak syahtır. Boyahaneye gelen ürünün reng o gün boyanan renk değl se ürün uygun gün gelene kadar bekler. Boya Ģlem de tamamlandıktan sonra ürün sevkyata hazır hale gelr. Elfa Metal de partler halnde üretm sstem uygulanmaktadır. Bu ssteme göre ürünler partler halnde Ģlenmekte ve stasyonlar arasındak transferler partler halnde gerçekleģmektedr. 6

13 Sparş Hammadde CNC Laser Kesm Ara Stok Bükme Talaşlı İmalat Kaynak Talaşlı İmalat Kaynak Evet Kaynak Kalte Kontrol Red Ger İşleme Kabul Hayır Boya Atık Son Ürün Müşter ġekl 1 Üretm AkıĢ ġeması 2.2 Malzeme TaĢıma Sstem Fabrkada malzemelern taģınması çn çeģtl taģıma ekpmanları kullanılmaktadır. Bunlar raf sstem, palet, kasa, forklft aracı, asansör ve vnçlerdr. Saclar kalınlıklarına göre raf sstemnde saklanır. Sacların taģınması forklftler tarafından sağlanmaktadır. ĠĢlem sırasında ve sonunda ara ürün ve son ürünler kutular çnde paletler üzerne 7

14 konulur. Bu palet ve kasalar departmanlar arası taģımada kullanılır. Vnçler se ağırlıkları fazla olan kaynak Ģlem görmüģ ara ürünlern kaynak kabnler arasında taģımada kullanılır. Asansör de raflardan malzeme alımında fayda sağlamaktadır. 2.3 Tedark Zncr Yönetm Bldğmz üzere, tedark zncr yönetm değģen pazar koģullarında doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru yere mnmum malyetle teslm etmey hedeflemģtr. Elfa Metal de bu sstem müģternn, talebn teknk resmyle brlkte frmaya yollamasıyla baģlar. Talep alındıktan sonra buna bağlı olarak ham maddeler araģtırılır, Ģlem süreler saptanır ve malyet hesaplaması yapılarak müģterye ger dönülür. MüĢter tarafından kabul edlrse, hammaddeler Elfa Metal n tedarkçlernden sağlanır. Frmanın tedarkçler Hdromek, Balıkçıoğlu Metal, As Metal, Blen Çelk, Sömel Metal, Demrbüken Metal, MK Hdromekank, Aca Metal, ve Ankara Alümnyum dur. Tedark edlen hammaddeler fabrkaya geldğnde üretm baģlar ve son ürünler lgl müģterlere teslm edlr. Tedark zncr ġekl 2 de gösterlmektedr. 8

15 Hdromek Balıkçıoğlu Metal Blen Çelk Sömel Metal SĠPARĠġ TEDARĠKÇĠLERĠ Demrbüken Metal Ankara Alumnyum Aca Metal As Metal ÜRETĠM SATIġLAR YURTĠÇĠ MÜġTERĠLER Hdromek Ulusoy Erkunt YURTDIġI MÜġTERĠLER Areva Trdelta ġekl 2 Tedark Zncr 9

16 3.BÖLÜM MĠKRO SĠSTEM ANALĠZĠ 3.1 Elfa Metal n Mevcut Malyet Sstem Bu bölümde Elfa Metal n mevcut malyet sstem anlatılmıģtır. Elfa Metal drekt ve endrekt malyetler ayrı ayrı hesaplamamaktadır. Bütün malyetler tek br havuzda toplanmaktadır. Drekt malyetler ürünlere Ģçlk saat baz alınarak dağıtılmaktadır. Endrekt malyetler, drekt malyetlern %20 s alınarak hesaplanmaktadır. Ürünün brm malyet o ürünün drekt malyetlerne endrekt malyetnn eklenmesyle bulunmaktadır. Ürünün Brm Malyet=DM + DĠS * (DM + DĠS) (Denk. 1) Ürünün satıģ fyatı ürünün brm malyetnn üzerne %10 kar eklenmesyle hesaplanmaktadır. Ürünün SatıĢ Fyatı=DM + DĠS * (DM+DĠS) + 0.1*(1.2 * (DM+DĠS)) (Denk. 2) DM: Drekt Malzeme Malyet DĠS: Drekt ĠĢçlk Malyet 10

17 3.2 Bulgular Frma yönetclernn görüģler ve yapılan gözlemler doğrultusunda problemn belrtler Ģu Ģeklde belrtlmģtr; Drekt ve endrekt malyetlern sınıflandırılmaması, Kaynak ve boya bölümlernde düzgün malyet hesabı yapılamaması, Endrekt malyetler hesaplamak çn kullanılan oranın güvenlr olmaması, Zaman analzlernn eksklğ ve buna bağlı olarak brm Ģçlk malyetnn hesaplanamaması, Kalte problemlernden doğan ekstra malyetler, Hurda malyetnn ve ger Ģleme malyetnn brm malyet hesabına katılmamasıdır. 3.3 Problemn Tanm Bulgular ve Elfa Metal yönetclernn görüģler ıģığında Elfa Metal de tespt edlen problem Ģudur: Frma yanlıģ br malyet hesaplama yöntemne sahp olduğu çn brm ürün malyetn doğru olarak belrleyememektedr ve frmanın hesaplanan ürün malyetler, gerçekleģen malyetten düģük çıkmaktadır. 3.4 Hedeflermz Projemzde baģarmayı amaçladığımız hedefler Ģöyle sırayablrz; Brm malyetler doğru br Ģeklde hesaplamak, Frmada uygulayableceğmz en uygun malyet muhasebe sstemn seçmek, Doğru ve modüler br blgsayar tabanlı malyet muhasebe sstem kurablmek 11

18 3.5 Krtk BaĢarı Faktörler Bu projede hedeflermze ulaģablmek çn bazı krtk baģarı faktörler belrlenmģtr. Bunlar aģağıda maddelenmģtr; Drekt ve endrekt malyetler belrlemek, Kaynak ve boya bölümde meydana gelen ekstra malyetler tanımlamak, Dern br lteratür araģtırması yapmak, Frmanın mevcut malyet sstemnn detaylı br Ģeklde analzn yapmak, Endrekt malyetler doğru br Ģeklde ürünlere dağıtablmek çn uygun tahss bazı belrlemek, Elfa Metal çn en uygun malyet muhasebe sstemne karar vermek. 12

19 4. BÖLÜM LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 4.1 Elfa Ġçn Önerlen Malyet Hesaplama Yöntem: Faalyet Tabanlı Malyet Sstem Yapılan lteratür araģtırmaları sonucunda görüldü k temel olarak üç çeģt malyet sstem vardır. Bunlar, Ģ-sparĢ malyet hesaplama sstem, evre (safha) malyet hesaplama sstem ve faalyet tabanlı malyet hesaplama sstemdr. Faalyet tabanlı malyet hesaplama yöntem ELFA çn en uygun malyet hesaplama yöntem olarak seçlmģtr. Hetger(1992) n Cost Accountng ktabındak araģtırmalarımıza göre safha malyet yönetmnn neden Elfa Metal frmasında uygulayamayacağımızı Ģu açıklamalardan anlayablrz. Evre (safha) malyet yöntemnde kütle halnde üretm olmalı, mal brmler arasında standardzasyon olmalı, belrl br müģternn özel gereksnmelerne göre ayrıcalık taģıyan brmler söz konusu olmalı ve üretm safhaları arasında br sürekllk gerekmektedr. Ancak, Elfa Metal sparģ üstüne küçük partler halnde çok çeģtl ürünler üretmektedr. Bu da evre (safha) malyet sstemnn Elfa Metal çn uygun br sstem olmadığını göstermektedr. Ġknc olarak, Horngren(1997) nın Cost Accountng ktabından aldığımız blglere göre faalyet tabanlı malyet sstemnde, üretmdek endrekt malyetler yüksek, ürün çeģtllğ fazla, faalyetler çok ve üretm safhaları karıģıktır. Faalyete dayalı malyet sstem, malyet nesnesn etkleyen endrekt malyetler drekt malyetlere göre fazla olduğunda kullanılmalıdır. Faalyete dayalı malyet sstem, farklı faalyetler çn farklı endrekt malyet havuzları olan modern üretm sstemler çn daha uygundur. ELFA da geleneksel üretm yöntemler kullanıldığı çn ve malyet nesnesne etk eden endrekt malyetler drekt malyetlerden daha fazla olduğundan, ELFA çn faalyete dayalı malyet sstem uygundur. Bütün bunların yanında, faalyet tabanlı malyet sstem dğer 13

20 sstemlerden daha ayrıntılı ve hassas hesaplama teknğne sahp olduğu çn, frmanın kar ve zarar durumları daha net br Ģeklde gözlemleneblr. Son olarak Ģ sparģ malyet hesaplama sstem çeģtl türde ve çoğu kez müģterlernn özel stekler le verdkler sparģler üzerne üretm yapan Ģletmelerde uygulanablr. Her br mamul ya da mamul grubunun malyetlernn ayrı ayrı zlenmes gerekmektedr. Elfa Metal de ürün çeģtllğnn fazla olması ve endrekt malyetlern y ayırt edlemeyeceğ sebepler le Elfa Metal çn Ģ sparģ malyet sstem uygun değldr. Yukarıda açıklanan sebepler nedenyle faalyet tabanlı malyet sstem; Ģ- sparģ malyet sstem ve evre malyet sstemyle karģılaģtırıldığında, Elfa Metal çn en uygun malyet hesaplama yöntem olarak görülmektedr. Sonuç olarak, Elfa Metal çn faalyete dayalı malyet sstem seçlmģtr. 4.2 Faalyet Tabanlı Malyet Sstemnn Uygulanması Faalyet Tabanlı Malyet Sstem nn uygulanablmes çn Horngren(2006) nın Cost Accountng A Manageral Emphass ktabında belrtlen adımların frma tarafından zlenmes gerekmektedr; Faalyetlern belrlenmes Faalyet havuzlarının belrlenmes Faalyet havuzlarının malyetlernn toplanması Faalyet malyetlernn ürünlere dağıtılması Bu sstem, ürünler ve faalyetlerle lgl vertabanı oluģturan ve vertabanını koruyan br blg sstemdr. Faalyet tabanlı malyet sstem aktvtelere göre malyetler tanımlar ve çeģtl malyet sürücüler kullanarak bu malyetler ürünlere dağıtır. Sürücüler ürün tüketmn yansıtır. ġekl 3 de faalyet tabanlı malyet sstemnn uygulanmasını göreblrsnz. 14

21 KAYNAKLAR Kaynak Sürücüler AKTĠVĠTELER Faalyet Sürücüler BĠR ÜRÜNÜN MALĠYETĠ ġekl 3 Faalyet ġekl Tabanlı 17: FTM nn Malyet Sstemnn Uygulanması Uygulanması (Garrson, Noreen, Manageral Accountng, McGraw-Hll) 4.3 Elfa Metal n Drekt Ve Endrekt Malyetler Bu bölümde Elfa Metal n malyetler drekt ve endrekt malyetler Ģeklnde sınıflandırılmıģ ve bu malyetler belrlenmģtr. Drekt Malyet: Elfa Metal de üretme doğrudan katılan malyetler aģağıda açıklanmıģtır: Hammadde Malyet: Hammadde malyet Elfa Metal tarafından tedarkçlere üretmde kullanılan hammaddeler karģılığı ödenen paradır. TaĢeron ĠĢlem Malyet: Elfa Metal de galvanz kaplama Ģlem taģeron frmaya yaptırılmaktadır. Bu Ģlem sonucunda taģeron frmaya ödenen paradır. Drekt ĠĢçlk Malyet: Üretme doğrudan katkısı olan Ģçlere ödenen maaģtır. ĠĢçlern zorunlu sgorta gderler bu malyet çersnde yer almaktadır. Drekt Elektrk Malyet: Üretmde doğrudan kullanılan maknelern harcamıģ olduğu elektrk malyetdr. Endrekt Malyetler: Elfa Metal n endrekt malyetler aģağıda açıklanmıģtır: Endrekt Elektrk, Su ve Doğal Gaz Malyetler: Bu malyetler frmada elektrk, su ve doğal gaz tüketm sonucunda oluģmaktadır. Bakım Onarım Malyet: Bu malyet üretmde kullanılan makne ve parçaların aylık ya da yıllık bakımlarını çeren malyettr. 15

22 TaĢıma Malyet: TaĢıma malyet, frmanın bünyesndek araçların yakıt, sgorta ve bakım masraflarını çermektedr. Vergler: Elfa Metal n ürettkler ürün ve elde ettkler gelr karģılığında hükümete ödedkler paydır. Kra: Elfa Metal n Ostm de kullandıkları tess çn tess sahbne aylık ödedkler ücrettr. Endrekt ĠĢç Malyet: Bu malyet üretme doğrudan katkısı olmayan çalıģanlara (sekreter, yönetc, muhasebec, vs.) aylık ödenen maaģtır. Yemek, Ofs Harcamaları ve Temzlk Malyetler: Bu malyetler, yemek harcamaları, ofs harcamaları (kalem, kağıt, kartuģ, vs.) ve temzlk masraflarını çermektedr. ĠletĢm Malyetler: Bu malyet frmada letģm çn kullanılan telefon ve nternete aylık ödenen paradır. Dağıtım Malyetler: Dağıtım malyet frmanın ürünler, üretm noktasından satıģ noktasına getrene kadar yaptıkları masraflardır. Reklam Malyetler: Reklam malyetler, frmanın kend adını ve ürünlern hedef ktleye ulaģtırmak çn yapılan reklamlara ve lanlara yaptıkları harcamalardır. Sağlık Harcamaları: Frmada mesa saatler çersnde gerçekleģen çeģtl kazalar ve yaralanmalar sonucu yapılan sağlık harcamalarıdır. Adat: Frmanın her ay kullandığı tess karģılığı ödedğ katkı payı. Temzlk: Frma da günlük yapılan temzlk Ģler çn yapılan harcamalardır. Bu malyetler değģken ve sabt malyetler olarak Tablo 1 de sınıflandırılmıģtır. 16

23 Tablo 1 Drekt/Endrekt Malyetlern ve DeğĢken/Sabt Malyetlern Sınıflandırılması DĠREKT MALĠYET ENDĠREKT MALĠYET D E Elektrk, Su Ğ Hammadde Malyet Doğal Gaz Ġ TaĢeron ĠĢlem Malyet TaĢıma ġ Drekt Elektrk Malyet Bakım-Onarım K ĠletĢm E Kargo N Vergler S Kra A Adat B Drekt ĠĢçlk Malyet Endrekt ĠĢçlk Ġ Yemek, Ofs Harcamaları T Reklam Sağlık Temzlk 4.4 Kontrol Edleblen Ve Edlemeyen Faktörler Kontrol edleblen faktörler br üretm veya servs sektöründe, yönetc tarafından kontrol edleblen, sstemde kontrol altına alınablen faktörlerdr. Bunlar ürün, fyat, yer ve promosyonlar olablr. Kontrol edlemeyen faktörler se sstemde kontrol altına alınamayan ve yönetcnn nsyatf dıģında gerçekleģen faktörlerdr. Bu faktörler çevresel faktörler olarak adlandırılırlar. Çevresel faktörler syasal faktörler, ekonomk faktörler, sosyal faktörler, teknolojk faktörler, rekabet güç faktörler ve düzenleyc güç faktörler gb çeģtl etkenler çerr. Elfa Metal çn kontrol edleblen ve edlemeyen faktörler aģağıda sıralanmıģtır: Kontrol edleblen faktörler; Yıllık üretm mktarları Üretm çeģtllğ Üretm kaltes Personel sayısı Hedef market 17

24 Fyat TaĢeronlar Promosyonlar Kontrol edlemeyen faktörler; MüĢter sparģ Alt yüklenc gderler Hammadde kaltes Hammadde malyet Endrekt üretm malyetlerndek değģm Verg oranları 4.5 Model ġmdye kadar yapılan açıklamalar ıģığında en uygun sstem olarak faalyet tabanlı malyet sstem seçlmģtr. Bu sstemn frmaya uygulanması çn zlenecek yollar detaylı br Ģeklde açıklanmıģtır. Bunların yanında sstemde yer alan kontrol edleblr ve kontrol edlemeyen faktörler belrlenmģ ve buna göre önlemler alınmıģtır. Bu bölümde se sstemn matematksel model hazırlanmıģ ve model üzernde çeģtl çalıģmalar yapılmıģtır. Ġlk olarak, faalyet tabanlı malyet sstem çn gerekl olan faalyetler belrlenmģ, faalyetler çn endrekt malyet havuzları oluģturulmuģ ve bu havuzlara en uygun tahss bazlar atanmıģtır. ġekl 4 de de görüldüğü üzere sstemmzde dokuz tane faalyet, dört tane faalyet havuzu oluģturulmuģ ve her br havuz çn de br tane tahss baz atanmıģtı. 18

25 Faalyetler; A : Lazer Kesm Faalyet 1 A : Bükme Faalyet 2 A : Talaşlı Ġmalat Faalyet 3 A : Kaynak Faalyet 4 A : Boya Faalyet 5 A : Yönetm Faalyet 6 A : Paketleme Faalyet 7 A : Kalte Kontrol Faalyet 8 A : Dağıtım Faalyet 9 Tahss Bazlar; Makne Saat Boyanan Yüzey Alanı (m 2 ) ĠĢçlk Saat Ürün Mktarı Lazer, Bükme, Talaşlı İmalat, Kaynak Aktvtes Boya Aktvtes Yönetm, Kalte Aktvtes Paketleme, Dağıtım Aktvtes Makne Saat Boyanan Yüzey Alanı İşçlk Saat Ürün Sayısı Endrekt Malyetler Drekt Malyetler Drekt Malzemeler Drekt İşçlk Drekt Elektrk ġekl 4 Faalyet Havuzları ve Tahss 19

26 Endrekt Malyet Kalemler Endrekt malyet kalem numaraları k le fade edlmģtr. Örneğn, malyet kalem 1 elektrk harcamaları çn atanmıģtır. Malyet kalem 2 se doğal gaz harcamalarını temsl etmektedr. Hang numaranın hang endrekt malyet kalemne atandığını Tablo 2 den göreblrsnz. Tablo 2 Elfa Metal n Endrekt Malyet Kalemler k MALİYET KALEMLERİ k MALİYET KALEMLERİ 1 Elektrk 15 Seyahat Masrafları 2 Doğal Gaz 16 Ofs Harcamaları, Blgsayar 3 Su 17 ĠletĢm 4 Benzn 18 Ġnternet 5 Bakım Onarım 19 Kargo 6 Yemek 20 Vergler 7 TaĢıma Masrafları 21 Banka Komsyonları 8 Sağlık Harcamaları 22 Sgorta Gderler 9 Teknk MüĢavrlk Gderler 23 Temzlk 10 DıĢarıdan Sağlanan Hzmetler 24 Amortsman 11 Kra 25 Endrekt ĠĢç MaaĢları 12 Adat 26 Fnansman Gderler 13 Paketleme Masrafları 27 Endrekt Malzemeler 14 Reklam 28 Dğer Gderler Ġndeksler : Ürün Tp = 1, 2,..., 2000 j: Hammadde Tp j = 1, 2,.., J k: Endrekt Malyet Kalem ÇeĢd k = 1, 2,., 28 m: Faalyet Havuzu m = 1, 2,..., 4 n: ĠĢç ÇeĢd n = 1, 2,..., 41 r: Makne ÇeĢd r = 1,2,, 22 Frmanın makne ve personel lstes EKTE dr. 20

27 Parametreler a mk : k endrekt malyet kalemnn m havuzu çn katsayısı m= 1,2,3,4 C k : k endrekt malyet kalemnn toplam malyet TIC m : m malyet havuzunun toplam endrekt malyetler M : ürünü çn harcanan toplam makne zamanı m : Makne faalyet havuzunun dağıtım oranı B : ürününün toplam boyanan yüzey alanı b : Boya faalyet havuzunun dağıtım oranı L : ürünü çn harcanan toplam Ģçlk zamanı l : Yönetm faalyet havuzunun dağıtım oranı p : Paketleme ve dağıtım faalyet havuzunun dağıtım oranı K r : ürünü çn r maknesnde harcanan makne süres UC : ürününün brm malyet DL : ürünü çn drekt Ģçlk malyet DM : ürünü çn drekt malzeme malyet DE : ürünü çn harcanan drekt elektrk malyet PW r : ürünü çn kullanılan r maknesnn gücü IC : ürününün endrekt malyet S n : ürünü çn n Ģçsnn harcadığı drekt Ģçlk saat R j : j hammaddesnn brm malyet RM j : ürünü çn kullanılan j hammadde mktarı CW n : n Ģçsnn saatlk ücret Q : ürününün aylık üretm mktarı DC: Frmanın toplam drekt malyet TC : ürününün aylık toplam malyet TC: Frmanın aylık toplam malyet k= 1,2,.,28 21

28 DE PW *K =1, 2,..., 2000 r=1, 2,..., 22 (Denk. 3) r r DL S *CW =1, 2,..., 2000 n=1, 2,..., 41 n n j j 2000 =1 (Denk. 4) DM RM *R =1, 2,..., 2000 j=1, 2,..., J (Denk. 5) DC= DL DM DE =1, 2,..., m mk k k=1 (Denk. 6) TIC a *C m=1, 2, 3, 4 k=1, 2,..., 28 (Denk. 7) m =1, 2,..., 2000 (Denk. 8) 2000 =1 b =1, 2,..., =1 Q *M Q *M Q *B Q *B l =1, 2,..., 2000 (Denk. 10) 2000 p =1 Q *L 2000 =1 Q Q *L Q 0 (Denk. 9) =1, 2,..., 2000 (Denk. 11) (TIC *m ) (TIC *b ) (TIC *l ) (TIC *p ) IC =1, 2,..., 2000 (Denk. 12) Q UC (DL DM DE ) IC =1, 2,..., 2000 (Denk. 13) TC Q *UC 2000 =1 =1, 2,..., 2000 (Denk. 14) TC= TC =1, 2,..., 2000 (Denk. 15) Yukarıda modelmzn ndeksler ve parametreler tanımlanmıģtır. Denklem 3 bze ürününün drekt elektrk malyet hesaplamasını verr. Sonuç, ürünün Ģlendğ r maknenn gücü le ürünün o r maknesndek Ģlem süresnn çarpılmasıyla bulunur. Denklem 4 bze ürününün drekt Ģçlk malyet hesaplamasını verr. Sonuç, ürünü çn harcanan toplam drekt Ģçlk saatyle, o Ģçnn saatlk ücret çarpılarak bulunur. 22

29 Denklem 5 se ürününün drekt malzeme malyetn hesaplar. Bunun çn, ürünü çn harcanan j hammadde mktarı le j hammaddesnn brm malyet çarpılır. Denklem 6 le frmanın toplam drekt malyetler bulunur. Her ürün çn hesaplanan drekt Ģçlk, drekt malzeme ve drekt elektrk malyetler toplanır. Denklem 7 bze her br endrekt malyet havuzlarında yer alan faalyetlern endrekt malyetlern verr. Bunun çn, her endrekt malyet kalem kend katsayısı le çarpılarak toplanır. Denklem 8 makne faalyet havuzunun dağıtım oranının hesaplanmasını verr. Bu oran, ürünü çn harcanan toplam makne zamanıyla, ürününün aylık toplam sparģ mktarının çarpımının, frmanın aylık makne zamanına bölünmesyle bulunur. Denklem 9 boya faalyet havuzunun dağıtım oranının hesaplanmasını verr. Bu oran, br tane ürünün boyanan yüzey alanı le ürününün aylık toplam sparģ mktarının çarpımının, frmanın aylık boyadığı toplam yüzey alanına bölünmesyle bulunur. Denklem 10 yönetm faalyet havuzunun dağıtım oranının hesaplanmasını verr. Bu oran, ürünü çn harcanan toplam Ģçlk zamanı le, ürününün aylık toplam sparģ mktarının çarpımının, frmanın aylık Ģçlk zamanına bölünmesyle bulunur. Denklem 11 paketleme ve dağıtım faalyet havuzunun dağıtım oranının hesaplanmasını verr. Bu oran, ürününün aylık toplam üretm mktarının, frmanın br ayda ürettğ toplam ürün sayısına bölünmesyle bulunur. Denklem 12 ürününün endrekt malyetnn hesaplanmasını verr. Bu malyet, her br havuzun toplam malyetler le o havuza at dağıtım oranlarının çarpılıp toplanarak, ürünün aylık üretm mktarına bölünmesyle bulunur. Denklem 13 le ürünün bütün drekt ve endrekt malyetlern toplayarak brm malyetn buluruz. Denklem 14 le ürününün aylık toplam malyetn buluruz. Bunun çn, ürününün aylık üretm mktarı le ürününün brm malyet çarpılır. 23

30 Son olarak denklem 15 frmanın aylık toplam malyetn verr. Bunu bulablmek çn, her ürünün aylık toplam malyet toplanır. 4.6 Rsk Analz ÇalıĢmalarımız esnasında projemzn baģarısını tehdt edeblecek unsurlar açığa çıkmaktadır. Bunları saymak gerekrse, lk olarak, frmanın kesm departmanı dıģındak bölümler de sürekl güncellenen zaman analzlernn olmayıģıdır. Bunu ortadan kaldırmak çn düzenl olarak zaman analz yapılmalı ve standart zamanlar belrlenmeldr. Ġknc olarak, drekt ve endrekt malyetler tamamen ve açıkça ayrılmalıdır. Ayrıca, dağıtım oranının doğruluğunun kesn olmayıģı da bzm açımızdan br rsktr. Bu rsk ortadan kaldırablmemz çn yeterl sayıda ve doğru br Ģeklde ver toplanmalı, zaman ölçümler detaylı br Ģeklde gözlenmel ve buna bağlı olarak endrekt malyet havuzlarının malyetler doğru hesaplanmalıdır. Havuzlara uygun olmayan dağıtım bazını atamakta ürün malyetlern hesaplamada yanlıģlıklar doğurablr. Bu da projemzn baģarısını önleyeblecek rskler arasındadır. 24

31 5. BÖLÜM ÇÖZÜM METODOLOJĠSĠ Bu bölümde çözüm metodolojs Elfa Metal n gzllk poltkasından dolayı oyuncak verler kullanılarak uygulanmıģtır. Hesaplamalar aģağıda gösterldğ gb MS Excel kullanılarak yapılmıģtır. Daha sonra bu verler karar destek sstemne aktarılmıģtır. 5.1 Oyuncak Verlerle Yapılan Çözüm Metodolojs Dördüncü bölümde anlatıldığı üzere, Elfa Metal çn faalyet tabanlı malyet sstem seçlmģtr. Sstemn uygulanması detaylı Ģeklde anlatılmıģ ve matematksel model oluģturulmuģtur. Bu bölümde se, frmada ġekl 5 te gösterlen drsek KM ürünü çn tutulan oyuncak verler ıģığında brm malyet hesaplaması yapılacaktır. Ürünün drekt ve endrekt malyetler hesaplanmıģ ve endrekt malyetler lgl faalyet havuzlarına, uygun katsayılar kullanılarak dağıtılmıģtır. Dördüncü bölümde değnldğ üzere, toplam malyetler drekt ve endrekt malyetler çerr. Drekt malyetler se drekt malzeme, drekt Ģçlk, taģeron Ģçlk ve drekt elektrk malyetlern çerr. AĢağıda yer alan Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 te Drsek KM ürününün sırasıyla drekt malzeme, drekt Ģçlk ve drekt elektrk malyetler hesaplanmıģtır. 25

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO)

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) 2 CNC lazer kesme tezgahı 150.000 300.000 2 CNC torna tezgahı 50.000

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ

BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI BANKALARDA FAĠZ ORANI RĠSKĠ YÖNETĠMĠ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ DENEYĠMĠ Yüksek Lsans Tez GÖZDE CANDEMĠR DanıĢman:

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It Member of Group TEZMAKSAN AŞ 1981 yılında Mustafa Aydoğdu tarafından kurulan ve 30 yıldır CNC ve üniversal tezgâhlarının satışı konusunda faaliyette bulunan,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Sosyal Blmler Dergs Sayı: 21 2009 ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Kırgızstan Türkye Manas Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

Önerilen süre dakika (22 puan) dakika (16 puan) dakika (38 puan) 4. 9 dakika (24 puan) Toplam (100 puan) Ġsim

Önerilen süre dakika (22 puan) dakika (16 puan) dakika (38 puan) 4. 9 dakika (24 puan) Toplam (100 puan) Ġsim Brnc Tek Saatlk Sınav 5.111 Ġsmnz aģağıya yazınız. Sınav sorularını sınav başladı komutunu duyuncaya kadar açmayınız. Sınavda notlarınız ve ktaplarınız kapalı olacaktır. 1. Problemlern her br Ģıkkını baģtan

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ Yavuz ÜSER, *Mehmet Al YALÇIN, **Şükrü ÖZEN, ***Bülent CERİT Akdenz Ünverstes *Sakarya Ünverstes **Akdenz

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI Semh COŞKUN Endüstr Mühendslğ Bölümü Pamukkale Ünverstes

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

TEDARĠKÇĠ YÖNETĠMLĠ STOK ĠÇĠN BĠR MODELLEME VE GENETĠK ALGORĠTMA ĠLE ÇÖZÜM ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Beliz KUTLAR

TEDARĠKÇĠ YÖNETĠMLĠ STOK ĠÇĠN BĠR MODELLEME VE GENETĠK ALGORĠTMA ĠLE ÇÖZÜM ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Beliz KUTLAR ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEDARĠKÇĠ YÖNETĠMLĠ STOK ĠÇĠN BĠR MODELLEME VE GENETĠK ALGORĠTMA ĠLE ÇÖZÜM ÖNERĠSĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Belz KUTLAR Anablm Dalı : Endüstr Mühendslğ Programı

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı