r Son yiuarda uluslararasi ticarette hammadde kitligi nedmii ile sikintilar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r Son yiuarda uluslararasi ticarette hammadde kitligi nedmii ile sikintilar"

Transkript

1

2

3 ""'" :AR<\STIRMARESEARCH / '/ - E LI LE Prof Dr Ahmet KURTOGLU/ Ars Gör Sat Dündar SOFUOGLU (I ÜOrman Fakültes Orman Edüstr Mühendslg Bölümü) r Son yuarda uluslararas tcarette hammadde ktlg nedm le skntlar görülmeye basunmstr Bu nedenle konstrüksyon ve bçmlendrmede malzeme ekonoms konusu önem kazanmaktadr 1 844, ' re e ' '" ẹ ẹ The artcle "The Rate of Wastes In ProeesslngHardwoof! Materlals' and TheReducton Precautlons" Is wrften by Prof Dr Ahmet Kurtoglu and Unl Lec Salt DOndar Sofuoglu from Istanbul Unversty Forestf)' Faculty Forestf)' Engneerng Branch "''"' ' 8 ė, ọ <00 ' ẹ alzeme ekonoms denlnce hammaddenn kend özellklerneve ürünün kullanm amacna uygun, olarakve tasarruflubrsekldeslenmesve kullanllablmesi hammadde özejklerne uygun/uktan se mevcut malzemenn öze/- Jk/erndengens ölçüde ve dogru seklde yararlanlablmesanlaslmaktadr [13] Kullanmamacna uygunluk, hammaddenn öze/ kullanm steklerne uygun olarak seçlme zorunlulugunu fade etmektedr Tasarruflu seklde kullanmdan se kullanlan malzeme tüketmnn azaltlmas, ancak ürünün kullanm degernn düsürülmemes anlaslmaktadr Malzeme ekonoms hususuna tna gösterlmes le oldukça büyük oranda malzeme tüketmnde tasarruf, ürünün fonksyonel emnyetnde yükselme ve daha uzun süre kullanlablme olanag saglanmaktadr Orman ürünler ve moblya sanaynn çestl alt dallarnda grdlern çnde odun hammaddesnn pay : Kereste + Parke de; % 75, Ambalaj da % 83, Levha ürünlernde, % 84, Mob!ya da % 76 olarak belrlenms olup, bu yüksek br grd orann olusturmaktadr [) 3] Üretmde çestl ölçekl moblya sletmelernde temel grdlern toplam malyet çndek paylar asagdak gb belrlenmstr [13] Çzelge 1: Temel grdlern farkl ölçektek sletmelerdek oranlar (13) _ Temel Grdler K9çük Ölçekl Orta Ölçekl B9yük Ölçekl Isletmeler Isletmeler Isletmeler Hammaddeve Malzemeler sçlk Genel Üretm ve Yönetm Gderler : MOBLYA DEKORASYON Dergs : Say: 86 Eylül -Ekm 2008 ẹ, - - '-'--' 202 _J

4 "- --c: Masfagaç malzemenn bçlme ve slenmesnde tomruktan son ürün e/- desne kadar üretmn her asamasnda çok sayda nedenden kaynaklanan fre/er olusmaktadr Bu frelern en aza ndrgenmes gerek ülke ekonoms gerekse sletme ekonoms bazndan büyük faydalar saglayacaktr Kereste endüstrsnde yaplan slem yuvarlak odunun genellkle testereler vastasylaön görülenboyutlarda bçlmesdr Bu slem srasnda testere talas, kir/ntl,kapak, keresteck, takoz ve skarta malolarak smlendrlenartklar olusmaktadr Bunlarn br ksm örnegn kapak tahta/ar çtalara veya daha nce tahtalara bçlerek degerlendrleblr Dgerler baska endüstrnn hammaddesn olustururlarsa da kereste endüstrs çn artk veya zayat olarak kabul edlmektedr Keresteden son ürün eldesnde se yne ayn seklde son ürünün üretmnde kullanlan malzemeler dsnda kalan ksmlar zayat olaral< kabul edlmektedr Ancak ana ürünün üretmnden arta kalan bu ksmlar baska amaçlar (yakacak vb) çn kullanlablmektedr Agaç malzemenn bçlme ve slenmesnde zayat mktarn tespt etmek amacyla çestl çalsmalar yaplms o/up üretmde malzeme vermllgne etk eden faktör/ern çok fazla olmasndan dolay çok farkl deger/ern e/- de edldg görülmektedr [17J Bu sunumda agaç malzemenn s/enmes le lglfre oranlarna degnldkten sonra, fre oran/arn azaltmak çn alnablecek önlemlere degnlecektr 1 MAsF AGAÇ MALZEMENNsçLME VE SLEMES Masfagaç malzemenn bçlmeve slenmesnde tomruktan son ürün eldesne kadar üretmn her asamasnda çok sayda nedendenl<aynaklanan freler meydana gelmektedr Masf agaç malzemenn bçme ve slenmesnde tomruktan son ürünün eldesne kadark üretmlerde genelde asagdak gb b, s aksl gerçeklesmektedr $ekl 1'de masf agaç malzemenn bçme ve senmesndek s safhalar gösterlmektedr Tomruk Kereste Kesme slem Boyuna-Enne Planyalama Kalnlk ve Profl verme Eleman Masf odunun Boyuna ve enne brlestrlmes Taslak Dört köse Düzgün malzeme Düz Profl verlms Montaja Hazr Eleman RESEARCHEImI3 Sekl 1 Masf agaç malzemenn bçme ve slenmesnde s safhalar (11) / F MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Ey/ü/- Ekm 2008 / " --'-'--

5 ':ARASTIRMAsCRESEARCH DklAgaç %1-00 OOL > J} Keres1 ksm m==:> Kereste %237 OOC=:> Son Ürün %184 %7 Kütük % 14 Oal ve benzer %7 Yakacak odun %37 Levha Endüstrsnde degerlendrlen ksm %42 Testere talas (%12) % 16 Kuruma pay (% 45) %31 Levha endüstrsnde degerlendrlen (%9) %10 Yakacak odun (%3) %16 Faydal kapal< tahtalar (%45) %67 %28 Ksa parçalar %07 Testere talas % 16 Freze talas Sekl 2 Fscher'n SANKEY dyagramna göre tüm agacn son ürüne gelnceye kadar degerlendrlme oranlar (891415) 1 1 Agaç Malzemede Bçme ve sleme Seldller Bçme tomrugun çestl yöntemlerle keslerekkereste halne getrlmesslemdr Kereste TS 1485 ve TS 697'de odunlarn bçlmes,keslmesveya yarlmas ve yontu/mas suretyle elde edlen parça olarak tanm/anmaktadr Tomruk genelolarak keskn kess, przma I<ess, ayna" ke- ss ve dyagram kess olmak üzere dört fardr seklde bçieblmektedr [61: Keskn kess: Tomruklarn katrak maknelernde bçlmesnde uygulanan kess sekl olup, tomruk br defada tahta ve kalaslara bçlmektedr Çkan tahta ve kalaslarn kenarlar yuvarlak olup, k kenar paralel düzgün tahtalar elde etmek çn yan alma maknelernde dare testerelerle yanlar alnmaldr Przma kess: Tomruk k defa katraktan geçmektedr Brnc kesste tomruktan k kapak tallas/ b<,erek brbrne paralel kyüzlü br przma e/- de edlmtedr Bu yüz/erden br knc kess çn yatak olarak kullanlmaktadr Przmann bçlmes ya ayn katrakta knc kess le ya da bundan sonra konan knc br katrakla gerçek- Jestrlr Ayna" kess: Brkaç farkl aynal kess sekl bulunmaktadr Örnegn bu kess çn tomruk katral<larda veya özellkle sert testere maknelernde önce 4 est ksma bölünür Daha sonra her br çeyrek ksm öz snlarna para/e olarak bçlr Bundan dolay öz sn/ar parlak levhalar (aynaekar) seklnde görülür Dyagram kess: Be/rl sparslere göre öze/ dyagramlar çzlerek buna göre yaplan kesslere dyagram kess denmektedr Agaç ma/zemede sleme denlnce; agaç malzemenn düzgün br yüzey elde etmek amacyla yüksek hzla ça/san makne ve aletler le slenmesdr Agaç malzemenn slenmes; genellkle planyalama, frezeleme, tornalama, lamba ve zvana açma, delme, zmparalama gb slemler kapsamaktadr [10,12] Planyalarna: Bçmeden sonra her türlü amaç çn yüzeyn düzeltlmesn sag/ayan slem faalyet/erdr Kaba planyalama ve son planyalama olmak üzere 2 çest planyalama sözkonusuc dur Tornalama: Muhteme/en odun s/eme faalyetlernn en esklerndendr Tornalama le çestl moblya elemanlar le araç gereç kabzalar, makara, bobn, tahtadan yap/ms sofra takmlar, spor esyalar, oyuncak vs yaplmaktadr Torna tezgahnn bast tek mll tpler oldugu brm zamanda çok sayda torna/ama slem yapan tpler de bulunmaktadr Delme: Genellkle moblya ve dogramaclkta vda, kavela ve agaç çv/ern kullanlmas çn gerekl delklern açlmasnda faydalanlmaktadr Bugün kullan/an baz agaç delme matkaplar eskden kullanlan matkap- Iardan fazla degsk degldr Tek mll el b tmel önceden delmebelrlenen makne/er dernlk oldugu g- ve '/ '> '" J! %',' OJ, 1), "n 'I MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm n-'-- _n- -- -'

6 o Alnms ARASTIRMA RESEARCH Çzel ge 2 gne Yaprakl Tomruklarn Keresteye Bçlmeler Srasnda Olusan Yanlar Kereste Kayp ve Randman Oranlar (8,9,18) Kay'p Randman Göknar ve Ladn Çam ve Sedr Oranlar En az En çok En az En çok Kayp Randman / "/ - açda, ayn zamanda çok sayda delme $lemyapablen delme otomatlar da bulunmaktadr Lamba Zvana Açma: Lamba ve zvanalar çok uzun zamandan ber agaç malzeme konstrüksyonlarnn brle$trlmesndekullanlmaktadreskden zvana yapmnda elaletler kullanlrkenbugün modern moblyj endüstrsnde bu js çok çabuk ve ttz olarak gerçeklestren makne/er (lamba zvana açma maknes, morsa) bu- Junmaktadr Frezeleme (Sekl Verme): Gens ölçüde moblya ve dograrraclkta kullan/maktadr Çestl kullanm amaçlar çn degsk özellkte freze makneler (yatay, dkey) bulunmakta- dr Uygulamada daha çok alslms tek mll sekl verme makneler kullanlmaktadr Zmparalama: Moblya parçalarnn ve dger fabrkasyon ürünlernn tamamlanmasnda br $ kademes olarak yüzeydek bçak zlernn kaldrlmas le boyama, vernkleme ve dger btrme $lemlernn uygulanmas çn yüzeyn hazrlanmasnda kullanlmaktadr Zmparalama ayrca moblya/arn tamamlanms baz parçalarn haff uyumsuzluklarn (kap ve çekmecenn yüz ve kenarlarnda yapldg gb) gdermek çn uygulanmaktadr Agaç malzemenn kusursuz br $eklde $leneblmes çn odunun özellkle büyüme özellklernn göz önünde tu- Çzelge 4 Katrakla Bçlen Çam Tomruklarnda Kereste Randman (4) Çap Boy Randman Çap Boy Randman (cm) (metre) (%) (cm) (metre) (%) Kayp oranlar (%) Artk adlar Göknar ve Ladn Çarn ve Sedr En az En çok En-az En çok Testere talas Krnt Kapak Keresteck Takoz skarta mal Toplam tulmas gerekmektedr Bu slemlerde çestl anatomk yönlerdek drenç, elastkyet rutubet mktar le sertlk mktarlarndak farkllklar le özgül agrlk, brm mesafedek yllk halka says, yaz odunu katlm oran, çapraz lf/lkgb özellklern etks büyüktür Agaç malzemenn farkl anatomk yönlerde slenmesnde deg$klkler bulunmaktadr Örnegn, lflere paralel yönde, lf/ere dk yöne göre %40 daha kolay sleme saglanablmektedr [12] Agaç malzemenn slenmesnde ta/a$- I (p/anya/ama, frezeleme, tornalama vs), tala$sz (kaplama kesme vs) kes$ sekller bulunmaktadr Ayrcason y/- larda lazer I$lnl, su sn, damant testere, kama ve kzgn tel le kes$gb alternatf yöntemler bulunmaktadr 2 MAsF AGAÇ MALZEMENN sçlme SLENMESNOEK FRE ORANLARI Masf agaç malzemenn VE bç/me ve slenmesndek fre oranlar le lgl yaplan baz çalsma/ar ve sonuçlar asagda özetlenmektedr o o Sankey dyagramna göre keslen br agacn ancak %23,Tlk br ksm kereste ve % 18,4'ü son ürün halne gelmektedr: % 81' se artktr [J5] Tüm agaç hacmne oranla verlen bu deger/ere, "agacn ancak % 184'ü degerlendrlmektedr" seklnde 1 -, t c 1 - ; Jt; j '1, O) -MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm _0_-

7 Bmt1 RESEARCH Orman n v!joe=:=:> Orman artklar (%20) Yuvarlak Odun (%80) anlaslmamaldr Çünkü, sek 2'dek Fscher' n SANKEYDyagram'ndan da görüleceg üzere, "artk" olarak ntelenen ksmlarndan farkl kullanm alanlarnda yararlanma olanag bulunmaktadr Ancak bu artklar az gelsms ülkelerde halen yakacak olarak kullanlmaktadr Gelsms ülkelerde se yonga, lf levha ve selüloz endüstrsnde degerlendrlmektedr Fscher'e göre br agacn degerlendrls su sekldedr Langendorf ve arkadasarna göre se kerestelk tomrugun bçlmes lgl asagdak degerler verlmektedr [14J: Kereste: % 71 Testere Talas: % 12 Kuruma pay: % 4 Degerlendrleblen dger artklar: % 13 Kurz' a göre se, Ana ürün: % 42 Testere ta/as: % 12 Kapaktahtas: % 8 Takaz: % 3 Yakacak odun: % 12 Yan ürün: % 23 Top/am kereste randman % 65 olarak tespt edlmstr [14J, Brncl sleme 001 :> lmala Artklan (%30) n Kerese (%50) kncl nn D I, ' I k kb sleme uu --/ ma a Art ar (%20) (Kuçu oyularaa) I %30 Odun (Ger dönüsüm olarak) Sekl 3 Masf agaç malzemenn brncl ve kncl üretmndek artk mktarlan (2) Yuvarlak Odur\ 0 Kereste Fabrkas ]q[ Artk %40 j 0 Kereste %60 0 Daha Sonrak Safhada q [ sleme 0 malat %30 Artk %30 r Toplam Artk %70! 2J Sekl 4 Tomruktan pencere çerçeves üretmne kadar artk mktarlar (2,3) LI J MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm _-,-"-----

8 " :1 ARASTIRMA" RESEARCH -,; ' TS 654' e göre gne yaprakl tomruklarn keresteyebçlmeler srasnda olusan yanlar alnms kereste kayp ve randman oranlar Çzelge 2'de verlmektedr Çzelge' den de göruleceg gb, gne yaprakl agaç m21/zemedetomruklarn bçlmesnd genelolarak %30-40 odunhammaddesnn artkolarak ortaya çkmasna engel olunamamaktadr Verm le kayp oran arasnda ters br arant vardr Artklaraz gelsmsve gelsmekte olan ülkelerde çogunlukla enerj üretm veya snma amaçlaryla yak/lrken, gelsms ülkelerde entegre tesslerde yonga ve lf levha ürünlerne dönüstürülmekte veya kagt hamuru eldesnde kullanlmaktadr Çzelge 5: Agaç slernde Boyut Tolerans Degerler (12) AT: Agaç Malzeme Toleransar Snr Agaç slernde Toleranslar (mm) Degerler AT AT AT AT AT AT" AT AT AT AT AT mm " TS 654 (Mart j 975)' te se baz gne yaprakl tomruklarn yanlar alnms kerestelere bçlmesnde olusan art/klarn mktarlar agaç cnslerne göre verlmstr (Çzelge 3) rfan Gürsu ve Erol Öktem tarafndan yaplan "Asl Agaç Türlermzn BIÇkl Sanaynde (Sert ve Katrak Testerelerde) Çap Kademelerne Göre Rahdmanlarnn ve Mklarn Saptanmasna IlsknArastrmalar" sml çalsma/arnda Çzelge 4'de belrtlen sonuçlar elde edlmstr[4j Görüldügü gb fre oranlar le lgl çalsmalar daha çok tomrugun bçlmes ve kereste elde edlmes le lgldr Ancak daha önce belrtldggb keresteden son ürün eldesnde de yne ortaya kaçnlmazseklde özellkleson ürünün tpne ve seklne bagl olarak freler de kaçnlmazolmaktadr Sek 3'de se yne Frühwald tarafn- dan yaplan br çalsmadamasfagaç ; ",\' " = a' ""'$ j MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm "_- --, ---

9 :'RASTIRMA RESEARCH / '/ - Çzelge 6: Agaç Malzeme Tolerans Snflar ve Kullanm Alanlar (12) Ölçü aeter ve makne elemanlar le radyo ve televzyon AT 6-10 moblyalar gb yüksek uyum hassasyet steyen slerde kullanlan agaç malzemeler çn uygulanan toleranslar AT 15 Elemanlarnn degstrlmesnde hassasyet aranan moblyalarn üretmnde kullanlan agaç malzemeler çn uygulanan toleranslar Elemanlarnn brlestrlmesnde, dger lgl parçalara herhang br AT 40 etks olmayan masa tablas ve raf dernlg gb ksmlar çn uygulanan toleransar AT 60 Ahsap yaplar ve kaba odun slemedek toleranslar AT 100, AT160, AT250, AT 400, AT630 se daha az hassas agaç slernde uygulanmaktadr malzemenn bçme ve slenmesylelgl ormandak dkl haldek agacn son ürün halne gelene kadar geçrdg evreler ve meydana gelen artklar gösterlmstr Malzemenn Boyut Snflar sleme hassasyet snflar ve toleranslar (mm) (mm) 1 2 2a 3 3a 4 4a MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm 2008 $ekl4'de se Fruhwald tarafndan yaplan tomruktan önce kereste daha sonra se pencere üretm çn fre oranlar sematk olarak gösterlmektedr Bu çalsmada yuvarlak odun (tomruk)'dan son ürün (masf agaç malzemeden elde edlms pencere)'ye kadar geçen süreç çndekartk olarak belrtlen masf agaç malzemeler % olarak verlmstr[2,3) Frühwald' n çalsmasnda tomruktan son ürün olan pencere çerçeves üre- - o- r ---, 212 )""

10 Iv!d Dclrc0rnes; '* '<CT-::':e " $ 1} <1\ $ ve _'m'',,_- 2 MOBLYA DEKORASYON EytDt m Ekm

11 -,,' 1 2'1 Masf Malzemenn n"""", u"" ""- h -/ '<ancnman nannde Üç özellder 2:<5

12 -,"'-'-""""""""-"" Kerestede atanan özeuuder kdldsevô :sct:k:ç" uvgun lorfrljklann eör;:kc- etkemekteltr U\UIT oncf' onen,lfqf erkfemektc- I::ter le' 2,1 fre tgrnalarnô \fe cap- S- 2:5 """""""-"""" "--" " MOBLYA Sav< DEKORASYON

13 """""""""""""'-"-"' ""_'-"""""""'_""""''_"m"_ """"'' " -''m',"""""","""'- '-"-'-' m w fre 3FREORANLARN AZAlTtt1AKçN AUNAB ÖNLEMLER Harnrnadee olan en az fre k Artlklar: dc [)1cre'" cn a \'e \/0' $j<'7;ek:f YI aos1ndan son derece {)nefrlcj" Bun dan lertlen neden 'erc DC3nlann azah" Ön" ajnaö!r fabrka!arr )L,' :;crresj,,c!(: m W"-',,,' ""-""'W'-"- """""""""'-""'-"" DEKORASYON EyD: E!!n

14 ler'' olarak RESEARCH,A,yacmalzemenn slenmesnde Sc- sçmeee tenms ok:ujurnuz (,uslslann yannda fre oranlar le brlkte yüzey sleme kaltes de ön plana çkmacadr rndzemenn ke ordnan daha önce behrtldj9b bklmesne g6re da13 dusük olup Sekl 3ve Sek 41 ancak son ürün kaltesr; docfudan etkçn malzemerm slerne kalecsn erkleyen fakrör!ern kesnlke afo edlmcnes aynca standart larda belrtken rolerans Snr mur!a/c mas,art olmaktadf,asagh:jakes$ kal!tesn etk'eyen 5ernL1e tdefms dejedenne Ge ksaca 31Kess Kaltesn Etkeyen Faktörler ) Makne \fe Kesme Ale,len Durumu, 2 'vakndenn KesSçn ve Ca$rnlmaS, 3) H-:rmTdCkeOdununun Sec;rm 'fe OzeWklen'(jlr 1- MaKne ve Kesme,AJerennrn Durumu dj Scak tljrunün $cçm!, t)! dj Maknelern elemanunnn mek:nk durumu ve bdr-- m 2- Ntknelenn Kesl$!cn -te (d!slnlmds Kes!) a(() t Kes!$ dern'j, c Scak I-HZ,mre hz brm mes'fedek; t,c:r, z! say, ; j-- d Odun rurutc,! r) Ozcü! C lz,' b,nm mc$dtedck nalkd $::J1'6yaz GdL:nu k:r:nn uran d '",fwk,cekme ocunu! 2; M 2D/30 CAD/CA1\J1 program CA"t bo"",,; "4"",ooe he<'!"ldu CNC ",>k""""", """" """""'"""'" gm? 'TIl'!'<ort="rn:> d"""",erew'" ;k"",;> """1e"'"!,-""" "P""'z:>5)""'" oos::,,!: {yernv;rm" 1""""",""""",;" m"",,""m "'e """""""""?>" "",,;e, k"d""p burd""" 3 bo"""';1jyn"'! ;;"4rur>>lm;ve ",!"b;'n" "'kmb," ;1<"$1"'" ""$th'>g",!""",j" m"",m"n k" Yd p'ml,-mk ra ">m""" ""at"'! M""""'Jt,"",,,,,zl orl&wr",hf'ff\" f-kl ve kcjy k,p", """""" Sc"AI;>-,,"k<>r Ag"> 1eme 'çj" W<xxJ',Vork"'g M<=rn",,;m "" M M""""" "'" om >"""" IÇ" S",n" L",",' "" ' "" """, " ;>",Nmg A"FP kp 'fe pb,r," d"""""';m Alph;,WlnOocr '1""l""-,,, """"',,, >" ",um, oa;çbc'" ER? ;ot"g""'" >JY""""",""a'S<= """'" k;0o, "'", 4,"" k"",,'h ve"'f"' U, OOj""';""""';"'Yon "'"$ ",yüdü '$ "","'4"" 1>"""""Yho""" "CI"""'"";en-m "If'" ""m""-cl",, ",km "b-,;uqb,me V"",,; &'",k +'n" I"P""!:"""""-'"'"""d" k"",",ud:d"", N",j, ten b"""fw 1'S'\;'"blm,v<d"yö;lm" "",,'T',p,";"'Ce", y""",,cc C;,;d", }"fb":,:etg" SC"t a"""""m;",,'wooc,!"k,bdem S"'","" 8"""",,;," Ma"CMb,çc"",k AES B""",-< h,! a"w '", tum CNC m"""",!,,j C-GW DArGE CADU, AR,fsOUDyDA 1"0AtNILt JD )(Y?::PO!NTS,?RO E SOLID EC'GE "'!'IT"""""'" do"" "-,,,",Ie'" """""n"",,! Ao"",c",,2D Ap""",= RW'f Aph-K,"" -"<v""" Re'te" Ap'oo,"'O ;>p""""" S :k," p", ;;,;m,h"y"onn'zc """,ç, VnvfU ', numaral program 32 Agaç slernde Boyut Tolerans Degerler Standartlarda boyut Snr be!ytden :g:(rnalze:'-- menn kullanm alanlan ICn[jellrlenmlsrr S;nf deçeder re"rk re5"""cje 'fer""'" IanOJ :,rw ne kac:!ar n veren (x)sluk dan! cja c kaear m;:lzenk'nn venlen rurubet rnn rolerdn,; deqerer; ;:JS<lçj;dak redr çersnde Zn verlen rekorans rnk malzemet1er ecnl;:;nn kuann dn h Tk f;1rkl olmakradr kabn tp ljr MOBLYA DEKORASYON Dergs Say': 86 Eyuf - Ekm 2DO8

15 : ':5 "1, <,I a s :j '1 h (' ",' '3 :1 " ;1:' c' r S :j ::;' CD 3 : ]j' c,:; < f0 :;J ::5 e;r\; t2'r ; "'" r? ;;1,:;' rx :] 'J -<>to', 11) b Çl oj :1 ' (Ü n " ::s ::; (Ü

16 ,'y - ;je hem kereste hem daha fdzla son eke olarak az te c;ara faza tr <,Han,latJI"rektcve danj Kullanlacak olan j":>arcauzunluklan tam fre kesnlk s asarnaar;(}rja -""- 2K!<X"'" Crmar, LHl1,,?(hn'G! fc:;nomca! and L:Go9U on Re<:y"rg [nefqy, Market rtrd;c!wf)$ :, ","-s,agaç rdt'""m?n ;J1çk Sanaynde :S",: ve Katem"""",e Go,,' Rand,mana""n ve ArtLH,nn :Hr1T'2a,', Qrn;:nok 'Va,trma (m::üsü Yayr;!an 'X"f0St'" fred$tn$ Oe;:!"ev",',$::g,bJ Jr,,:;,s,:ee, Or- nk on;j", 0'0 7 K"""""", """"tunünu "",g-yo-b,wc""p,z f'j,wfr<:mk" C'1;"'"",m n>?"", \Q;nnn F1m }",w', P,c-H (::S,bxr, ettff'=y""" F'p",E"""" Amn parçt:;r, stoka " K!Hm," ma!em", m)"'t'"""bhrünz k,-",mcnc "",kmgmm,dn,k,g""":",,,bwrj""z pbd"""""y"pbhr;pz " :-hrme'"n Ö;" 'N' 'ra!"r' ' "",he> m,/);",m< K,A"z0< patçda k"mr 0"' b";h:bl;"""z R"""kc"k,nrçd" ",gere py bw"kb:!r$fg", $" fo"ü"" gore k""m :,"?"bb',;,n! Kes,m :,atay dk,,:, ""ya "'n,bn }Ü"""-"0 M"::J cam, pb',k"e ga;,vh;jar oo:ruk """",br" kub""",,,zy"'"' h",;;rdnm aynlnk k"",m,,!;rk; pan""":r,,,,! % "n doln JJf1""; 8USSHATo AtaERT NN'::MAZlAHCLlMA sen aesslhortagco;s,;dhacenderen?s400j Ürem,nd" Op,1;;"asyon 0?f!rnf! 'nwen!!e" F?n B"'m?f [;0;;::010 h:an,)u: 'ZOG3 n ljf Enc;';:t; 0kh,nd'",q! Bo,;,"u L, [\e5 Nen!" ve Ra0d,manr Ettkve" fdk ' "'"-""""--"'--"""'", MOBlYA DEKORASYON 3ay; 36 Eyff;l, Ekm

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

~m\iwi~ - -- Sizin yednize biz yapabm. Çünkü biz isimizde çok iyiyiz. -- t. i t

~m\iwi~ - -- Sizin yednize biz yapabm. Çünkü biz isimizde çok iyiyiz. -- t. i t r m\wi - -- Szn yednze bz yapabm. Çünkü bz smzde çok yyz. t -- t. mc&ftm Üretm sorumlulugunu bz yüklendgmz çn, daha hzl ürün gelstrmeye baslyorsunuz. Üretm planlamas yerne yen ürün planlamalan yapmaya

Detaylı

ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA

ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA Yönetm, Y/9, Say 7, Hazran - 7997, s. 70-79 ARASTIRMA BEYAZ.. ESYA.. SEKTÖRÜNDE TOPLAM. KALITE YONETIMI UYGULAMALARI: BIR ARASTIRMA Doç. Dr. Isl PEKDEMIRI I.Ü. Isletme Fakültes GIRIs Günümüz sletmeler

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ.AMAÇ Br csmn uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya reng gb çeştl fzksel özellklernn belrlenme şlemler ancak ölçme teknğ le mümkündür. Br ürünün stenlen özellklere sahp olup olmadığı

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Ağaç ve Ahşap ile ilgili diğer yürürlükteki Standardlar

Ağaç ve Ahşap ile ilgili diğer yürürlükteki Standardlar Ağaç ve Ahşap ile ilgili diğer yürürlükteki Standardlar 27.03.2017 Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TS EN 1870-14+A2 TS No ve Açıklamalar Ağaç işleme nda güvenlik - Dairesel testere - Bölüm 14: Düşey panel

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

;BiiioiRilER KiTAIBI

;BiiioiRilER KiTAIBI -ww" ""'" ' -_.' Vl'UII,;USAl MAN FAKÜlTELER Nc KONGRES ;BoRlER KTAIBI 2.clT - Orman Endüstr Mühen ' I "', 1, ~ 'KARADENz TEKNK ÜNvERSTES ORMANFAKÜLTES 29 Nsan - 01 Mays 2004 TRABZON '" -,!,,"Io.~ -. .

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

indeks ,-..m:.-~-... ~--~i ~-~... i ~ Reklam Koordinasyon Hakan BIROL Gôrsel Yônetim & Teknik Hizmetler A&B Haber Merkezi iç Mimar Se/ma i!.~.. ~ ...

indeks ,-..m:.-~-... ~--~i ~-~... i ~ Reklam Koordinasyon Hakan BIROL Gôrsel Yônetim & Teknik Hizmetler A&B Haber Merkezi iç Mimar Se/ma i!.~.. ~ ... -... ndeks...,-..m:.--... -- -- t Reklam Koordnasyon Hakan BIROL Gôrsel Yônetm & Teknk Hzmetler A&B Haber Merkez Yayn Dansma K::rulu YDoÇ.Dr. Tuncer ollk ç Mmar Se/ma!... .. MOBLYA SATN ALRKEN DKKAT EDLMES

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO)

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) 2 CNC lazer kesme tezgahı 150.000 300.000 2 CNC torna tezgahı 50.000

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul Ercan Kahya 1 Hdrolk. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Brsen Yayınev, 007, İstanbul se se da Brm kanal küçük gen kestl br kanalda, 1.14. KANAL EGIMI TANIMLARI Brm kanal genşlğnden geçen deb q se, bu q

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

AFYON-ÇAY/SEKA.KURULUŞU ATIKSU ARITMA StSTEMtNtN KİRLiLtK PARAMETRELERt YÖNÜNDEN IN.CELENMESt

AFYON-ÇAY/SEKA.KURULUŞU ATIKSU ARITMA StSTEMtNtN KİRLiLtK PARAMETRELERt YÖNÜNDEN IN.CELENMESt HO EQtm Fakültes Dergs Yıl: 1993 Sayı: 9 Sayfa: 3()'1-308 AFYON-ÇAY/SEKA KURULUŞU ATIKSU ARITMA StSTEMtNtN KİRLLtK PARAMETRELERt YÖNÜNDEN INCELENMESt Doç Dr Necdet SAGLAM (*) Özet Bu çalışmac;la, Afyon-Çay/SEKA

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

ASLI GiBiOiR işbu fotokopi, Odamızda mevcut. T.O.B.B.'nce onaylı aslından çeldlmtştıı KAPASITE RAPORU. MAYIS?JltO

ASLI GiBiOiR işbu fotokopi, Odamızda mevcut. T.O.B.B.'nce onaylı aslından çeldlmtştıı KAPASITE RAPORU. MAYIS?JltO - LLUJ ISTANBUL ASLI GBOR şbu fotokop, Odamızda mevcut TOBB'nce onaylı aslından çeldlmtştıı SANAY OASı KAPASITE RAPORU 4 Mayıs 007 Rapor No 007-057 679 685 Frma Unvanı ESER TEKSTIL ITHALAT HRACAT IŞ TIc

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) Sıra No: 4 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 3 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜNE AİT RESİM ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM MASA İÇİN KİTAPLIK VEYA DOLAP İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER 180*76

Detaylı

ε ph Özgül fiziksel ekserji [kj/kg]

ε ph Özgül fiziksel ekserji [kj/kg] Isı Blm ve Teknğ Dergs, 3, 2, 77-83, 21 J of Thermal Scence and Technology 21 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 13-3615 ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Burak TÜRKÖZÜ

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

1- KERESTE ÜRETİMİ: A)Tomruk Kesim Kapasitesi

1- KERESTE ÜRETİMİ: A)Tomruk Kesim Kapasitesi 1- KERESTE ÜRETİMİ: A)Tomruk Kesim Kapasitesi Tomruk kesiminde farklı özelliklerde birçok şerit testere kullanılmaktadır. Şerit testere özelliklerinde kapasiteyi belirleyici en büyük etken hızlarıdır.

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No:

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 0 1 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 332421105 AHŞAP LEVHA KAPLAMALI YÖNETİCİ AHŞAP MASA TAKIMLARI PELLE AHŞAP MASA İÇİN Üründe kullanılan malzemeler Alüminyum profil veya kapak profilleri 220X100 X75h

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 4. Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO MASA TAKIMI NMOL 3001 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 4. Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO MASA TAKIMI NMOL 3001 TEKNİK ÖZELLİKLER ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 4 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 1 7 DMO KATALOG KOD NO 332 425 006 ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM MASA TAKIMI NMOL 3001 OFİSLINE/NORMA

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

Temmuz 2001 YIL:8 SAYi:92 2.500.000 TL.www.populerbilim.com.tr -- -" 'i II

Temmuz 2001 YIL:8 SAYi:92 2.500.000 TL.www.populerbilim.com.tr -- - 'i II Temmuz 2001 YIL:8 SAY:92 2.500.000 TL.www.populerblm.com.tr -- -" ' II [. o Popüler Blm, Mll Egtm Bakanlg (T.T.K., Tarh: 27 Ekm 1994, Karar No: 5119) taraf.ndan ortaokul, lse ve deng okullarn ögrenc ve

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) KATAGORİ KIRILIMI 332.681.012 YOK YOK YOK ASMA L APARATI YOK YOK. DMO nun belirlediği toleranslar

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) KATAGORİ KIRILIMI 332.681.012 YOK YOK YOK ASMA L APARATI YOK YOK. DMO nun belirlediği toleranslar ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4) Sıra No: Tarihi: 11.02.2015 KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 39 3 7 332.681.012 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ OMEGA MASA TAKIMI

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

* Metal Matkap Uçları * Pleksi Freze Takımları * Gravür Freze Takımları * Mdf Ahşap Freze Takımları

* Metal Matkap Uçları * Pleksi Freze Takımları * Gravür Freze Takımları * Mdf Ahşap Freze Takımları SERT META KESİCİ TAKMAR KATAOĞU * Köpük Strafor Freze Takımları * Ahşap Yüzey Temizleme Freze Takımları * Alüminyum Alucobon Freze Takımları * Alucoban Freze Takımları * Compression Freze Takımları * Metal

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Montaj Kılavuzu 27312 CEPHE. www.arline.com.tr

Montaj Kılavuzu 27312 CEPHE. www.arline.com.tr Montaj Kılavuzu 27312 CEPHE GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Arline Cephe Kaplama kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin

Detaylı

1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendisligi Bölümü

1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendisligi Bölümü 1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendslg Bölümü Kocael BüyOksehr Beledyes!mar Dare B8Skanl Zemn ve Deprem Inceleme Müdürlügü BeJsa Pla.a, Kat: S I1mtIKOCAELt 1 ocak 2007 Fax: 0262.

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

... GRUPLAR HALINDE YENILEME PROBLEMI VE BAZI SEZGISEL YAKLASiMLAR. Yrd. Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR I.Ü. Isletme Fakültesi Üretim Anabilim Dali.

... GRUPLAR HALINDE YENILEME PROBLEMI VE BAZI SEZGISEL YAKLASiMLAR. Yrd. Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR I.Ü. Isletme Fakültesi Üretim Anabilim Dali. Yönetm, YL.9, Say 29, Ocak - 1998,5.5-10... GRUPLAR HALINDE YENILEME PROBLEMI VE BAZI SEZGISEL YAKLASMLAR Yrd. Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR I.Ü. Isletme Fakültes Üretm Anablm Dal GIRIs Günümüzde, malat teknolojlerndek

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri*

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri* İşletme Fakültes İşletme BölümüB Ders Notu - 4 İşletmelern SınıflandS İşletmeye Grş Yrd. Doç.. D M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara.edu.tr www.volkanturkecom.tr Ekonomk Fonksyonlarına na göre; g Mal Üreten

Detaylı

Tarihi:24.04.2015 KATAGORİ KIRILIMI 8 1 2 3 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Tarihi:24.04.2015 KATAGORİ KIRILIMI 8 1 2 3 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 61 Tarihi:24.04.2015 KATAGORİ KIRILIMI 8 1 2 3 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI 332.717.057 ISHI METAL AYAKLI (L TİPİ) YÖNETİCİ ÇALIŞMA MASASI; MASA 200*80*75h, ETAJER: 175,5*47,5*63h,

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4)

ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 1 Tarihi: 09.05.2016 KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 3 6 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM YÖNETİCİ MASA TAKIMI (MASA+KÜTÜPHANE+ETAJER+KESON+ORTA

Detaylı

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2)

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2) DİAT! SORU İTAÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVA ÂĞIDINIZA İŞARETEMEİ UNUTMAINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fzk Test çn ayrılan kısına şaretleynz.

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ ÖZET ABSTRACT

ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ ÖZET ABSTRACT 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ Mhrgül Altan 1,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 115 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 4 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) 335.808.011 Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Detaylı

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN 1 DAMITMA KOLONU Kmya ve buna bağlı endüstrlerde en çok kullanılan ayırma proses dstlasyondur. Uygulama alanı antk çağda yapılan alkol rektfkasyonundan

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Talaşlı İmalat Yöntemleri 1 Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama Broşlama Kaynak

Detaylı

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Rampalama Çok iyi talaş kaldırma 45 kadar dik dalma 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği Delme Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Raybalar için ideal ön-delme işlemi Şaft DIN 6535 HA/HB Karbür DIN 6527

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜN BİLGİ FORMU (EK-4) Sıra No: 10 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 8 1 1 2 7 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM 332425843 MASA TAKIMI OLMK 1021 OFİSLINE

Detaylı