r Son yiuarda uluslararasi ticarette hammadde kitligi nedmii ile sikintilar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r Son yiuarda uluslararasi ticarette hammadde kitligi nedmii ile sikintilar"

Transkript

1

2

3 ""'" :AR<\STIRMARESEARCH / '/ - E LI LE Prof Dr Ahmet KURTOGLU/ Ars Gör Sat Dündar SOFUOGLU (I ÜOrman Fakültes Orman Edüstr Mühendslg Bölümü) r Son yuarda uluslararas tcarette hammadde ktlg nedm le skntlar görülmeye basunmstr Bu nedenle konstrüksyon ve bçmlendrmede malzeme ekonoms konusu önem kazanmaktadr 1 844, ' re e ' '" ẹ ẹ The artcle "The Rate of Wastes In ProeesslngHardwoof! Materlals' and TheReducton Precautlons" Is wrften by Prof Dr Ahmet Kurtoglu and Unl Lec Salt DOndar Sofuoglu from Istanbul Unversty Forestf)' Faculty Forestf)' Engneerng Branch "''"' ' 8 ė, ọ <00 ' ẹ alzeme ekonoms denlnce hammaddenn kend özellklerneve ürünün kullanm amacna uygun, olarakve tasarruflubrsekldeslenmesve kullanllablmesi hammadde özejklerne uygun/uktan se mevcut malzemenn öze/- Jk/erndengens ölçüde ve dogru seklde yararlanlablmesanlaslmaktadr [13] Kullanmamacna uygunluk, hammaddenn öze/ kullanm steklerne uygun olarak seçlme zorunlulugunu fade etmektedr Tasarruflu seklde kullanmdan se kullanlan malzeme tüketmnn azaltlmas, ancak ürünün kullanm degernn düsürülmemes anlaslmaktadr Malzeme ekonoms hususuna tna gösterlmes le oldukça büyük oranda malzeme tüketmnde tasarruf, ürünün fonksyonel emnyetnde yükselme ve daha uzun süre kullanlablme olanag saglanmaktadr Orman ürünler ve moblya sanaynn çestl alt dallarnda grdlern çnde odun hammaddesnn pay : Kereste + Parke de; % 75, Ambalaj da % 83, Levha ürünlernde, % 84, Mob!ya da % 76 olarak belrlenms olup, bu yüksek br grd orann olusturmaktadr [) 3] Üretmde çestl ölçekl moblya sletmelernde temel grdlern toplam malyet çndek paylar asagdak gb belrlenmstr [13] Çzelge 1: Temel grdlern farkl ölçektek sletmelerdek oranlar (13) _ Temel Grdler K9çük Ölçekl Orta Ölçekl B9yük Ölçekl Isletmeler Isletmeler Isletmeler Hammaddeve Malzemeler sçlk Genel Üretm ve Yönetm Gderler : MOBLYA DEKORASYON Dergs : Say: 86 Eylül -Ekm 2008 ẹ, - - '-'--' 202 _J

4 "- --c: Masfagaç malzemenn bçlme ve slenmesnde tomruktan son ürün e/- desne kadar üretmn her asamasnda çok sayda nedenden kaynaklanan fre/er olusmaktadr Bu frelern en aza ndrgenmes gerek ülke ekonoms gerekse sletme ekonoms bazndan büyük faydalar saglayacaktr Kereste endüstrsnde yaplan slem yuvarlak odunun genellkle testereler vastasylaön görülenboyutlarda bçlmesdr Bu slem srasnda testere talas, kir/ntl,kapak, keresteck, takoz ve skarta malolarak smlendrlenartklar olusmaktadr Bunlarn br ksm örnegn kapak tahta/ar çtalara veya daha nce tahtalara bçlerek degerlendrleblr Dgerler baska endüstrnn hammaddesn olustururlarsa da kereste endüstrs çn artk veya zayat olarak kabul edlmektedr Keresteden son ürün eldesnde se yne ayn seklde son ürünün üretmnde kullanlan malzemeler dsnda kalan ksmlar zayat olaral< kabul edlmektedr Ancak ana ürünün üretmnden arta kalan bu ksmlar baska amaçlar (yakacak vb) çn kullanlablmektedr Agaç malzemenn bçlme ve slenmesnde zayat mktarn tespt etmek amacyla çestl çalsmalar yaplms o/up üretmde malzeme vermllgne etk eden faktör/ern çok fazla olmasndan dolay çok farkl deger/ern e/- de edldg görülmektedr [17J Bu sunumda agaç malzemenn s/enmes le lglfre oranlarna degnldkten sonra, fre oran/arn azaltmak çn alnablecek önlemlere degnlecektr 1 MAsF AGAÇ MALZEMENNsçLME VE SLEMES Masfagaç malzemenn bçlmeve slenmesnde tomruktan son ürün eldesne kadar üretmn her asamasnda çok sayda nedendenl<aynaklanan freler meydana gelmektedr Masf agaç malzemenn bçme ve slenmesnde tomruktan son ürünün eldesne kadark üretmlerde genelde asagdak gb b, s aksl gerçeklesmektedr $ekl 1'de masf agaç malzemenn bçme ve senmesndek s safhalar gösterlmektedr Tomruk Kereste Kesme slem Boyuna-Enne Planyalama Kalnlk ve Profl verme Eleman Masf odunun Boyuna ve enne brlestrlmes Taslak Dört köse Düzgün malzeme Düz Profl verlms Montaja Hazr Eleman RESEARCHEImI3 Sekl 1 Masf agaç malzemenn bçme ve slenmesnde s safhalar (11) / F MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Ey/ü/- Ekm 2008 / " --'-'--

5 ':ARASTIRMAsCRESEARCH DklAgaç %1-00 OOL > J} Keres1 ksm m==:> Kereste %237 OOC=:> Son Ürün %184 %7 Kütük % 14 Oal ve benzer %7 Yakacak odun %37 Levha Endüstrsnde degerlendrlen ksm %42 Testere talas (%12) % 16 Kuruma pay (% 45) %31 Levha endüstrsnde degerlendrlen (%9) %10 Yakacak odun (%3) %16 Faydal kapal< tahtalar (%45) %67 %28 Ksa parçalar %07 Testere talas % 16 Freze talas Sekl 2 Fscher'n SANKEY dyagramna göre tüm agacn son ürüne gelnceye kadar degerlendrlme oranlar (891415) 1 1 Agaç Malzemede Bçme ve sleme Seldller Bçme tomrugun çestl yöntemlerle keslerekkereste halne getrlmesslemdr Kereste TS 1485 ve TS 697'de odunlarn bçlmes,keslmesveya yarlmas ve yontu/mas suretyle elde edlen parça olarak tanm/anmaktadr Tomruk genelolarak keskn kess, przma I<ess, ayna" ke- ss ve dyagram kess olmak üzere dört fardr seklde bçieblmektedr [61: Keskn kess: Tomruklarn katrak maknelernde bçlmesnde uygulanan kess sekl olup, tomruk br defada tahta ve kalaslara bçlmektedr Çkan tahta ve kalaslarn kenarlar yuvarlak olup, k kenar paralel düzgün tahtalar elde etmek çn yan alma maknelernde dare testerelerle yanlar alnmaldr Przma kess: Tomruk k defa katraktan geçmektedr Brnc kesste tomruktan k kapak tallas/ b<,erek brbrne paralel kyüzlü br przma e/- de edlmtedr Bu yüz/erden br knc kess çn yatak olarak kullanlmaktadr Przmann bçlmes ya ayn katrakta knc kess le ya da bundan sonra konan knc br katrakla gerçek- Jestrlr Ayna" kess: Brkaç farkl aynal kess sekl bulunmaktadr Örnegn bu kess çn tomruk katral<larda veya özellkle sert testere maknelernde önce 4 est ksma bölünür Daha sonra her br çeyrek ksm öz snlarna para/e olarak bçlr Bundan dolay öz sn/ar parlak levhalar (aynaekar) seklnde görülür Dyagram kess: Be/rl sparslere göre öze/ dyagramlar çzlerek buna göre yaplan kesslere dyagram kess denmektedr Agaç ma/zemede sleme denlnce; agaç malzemenn düzgün br yüzey elde etmek amacyla yüksek hzla ça/san makne ve aletler le slenmesdr Agaç malzemenn slenmes; genellkle planyalama, frezeleme, tornalama, lamba ve zvana açma, delme, zmparalama gb slemler kapsamaktadr [10,12] Planyalarna: Bçmeden sonra her türlü amaç çn yüzeyn düzeltlmesn sag/ayan slem faalyet/erdr Kaba planyalama ve son planyalama olmak üzere 2 çest planyalama sözkonusuc dur Tornalama: Muhteme/en odun s/eme faalyetlernn en esklerndendr Tornalama le çestl moblya elemanlar le araç gereç kabzalar, makara, bobn, tahtadan yap/ms sofra takmlar, spor esyalar, oyuncak vs yaplmaktadr Torna tezgahnn bast tek mll tpler oldugu brm zamanda çok sayda torna/ama slem yapan tpler de bulunmaktadr Delme: Genellkle moblya ve dogramaclkta vda, kavela ve agaç çv/ern kullanlmas çn gerekl delklern açlmasnda faydalanlmaktadr Bugün kullan/an baz agaç delme matkaplar eskden kullanlan matkap- Iardan fazla degsk degldr Tek mll el b tmel önceden delmebelrlenen makne/er dernlk oldugu g- ve '/ '> '" J! %',' OJ, 1), "n 'I MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm n-'-- _n- -- -'

6 o Alnms ARASTIRMA RESEARCH Çzel ge 2 gne Yaprakl Tomruklarn Keresteye Bçlmeler Srasnda Olusan Yanlar Kereste Kayp ve Randman Oranlar (8,9,18) Kay'p Randman Göknar ve Ladn Çam ve Sedr Oranlar En az En çok En az En çok Kayp Randman / "/ - açda, ayn zamanda çok sayda delme $lemyapablen delme otomatlar da bulunmaktadr Lamba Zvana Açma: Lamba ve zvanalar çok uzun zamandan ber agaç malzeme konstrüksyonlarnn brle$trlmesndekullanlmaktadreskden zvana yapmnda elaletler kullanlrkenbugün modern moblyj endüstrsnde bu js çok çabuk ve ttz olarak gerçeklestren makne/er (lamba zvana açma maknes, morsa) bu- Junmaktadr Frezeleme (Sekl Verme): Gens ölçüde moblya ve dograrraclkta kullan/maktadr Çestl kullanm amaçlar çn degsk özellkte freze makneler (yatay, dkey) bulunmakta- dr Uygulamada daha çok alslms tek mll sekl verme makneler kullanlmaktadr Zmparalama: Moblya parçalarnn ve dger fabrkasyon ürünlernn tamamlanmasnda br $ kademes olarak yüzeydek bçak zlernn kaldrlmas le boyama, vernkleme ve dger btrme $lemlernn uygulanmas çn yüzeyn hazrlanmasnda kullanlmaktadr Zmparalama ayrca moblya/arn tamamlanms baz parçalarn haff uyumsuzluklarn (kap ve çekmecenn yüz ve kenarlarnda yapldg gb) gdermek çn uygulanmaktadr Agaç malzemenn kusursuz br $eklde $leneblmes çn odunun özellkle büyüme özellklernn göz önünde tu- Çzelge 4 Katrakla Bçlen Çam Tomruklarnda Kereste Randman (4) Çap Boy Randman Çap Boy Randman (cm) (metre) (%) (cm) (metre) (%) Kayp oranlar (%) Artk adlar Göknar ve Ladn Çarn ve Sedr En az En çok En-az En çok Testere talas Krnt Kapak Keresteck Takoz skarta mal Toplam tulmas gerekmektedr Bu slemlerde çestl anatomk yönlerdek drenç, elastkyet rutubet mktar le sertlk mktarlarndak farkllklar le özgül agrlk, brm mesafedek yllk halka says, yaz odunu katlm oran, çapraz lf/lkgb özellklern etks büyüktür Agaç malzemenn farkl anatomk yönlerde slenmesnde deg$klkler bulunmaktadr Örnegn, lflere paralel yönde, lf/ere dk yöne göre %40 daha kolay sleme saglanablmektedr [12] Agaç malzemenn slenmesnde ta/a$- I (p/anya/ama, frezeleme, tornalama vs), tala$sz (kaplama kesme vs) kes$ sekller bulunmaktadr Ayrcason y/- larda lazer I$lnl, su sn, damant testere, kama ve kzgn tel le kes$gb alternatf yöntemler bulunmaktadr 2 MAsF AGAÇ MALZEMENN sçlme SLENMESNOEK FRE ORANLARI Masf agaç malzemenn VE bç/me ve slenmesndek fre oranlar le lgl yaplan baz çalsma/ar ve sonuçlar asagda özetlenmektedr o o Sankey dyagramna göre keslen br agacn ancak %23,Tlk br ksm kereste ve % 18,4'ü son ürün halne gelmektedr: % 81' se artktr [J5] Tüm agaç hacmne oranla verlen bu deger/ere, "agacn ancak % 184'ü degerlendrlmektedr" seklnde 1 -, t c 1 - ; Jt; j '1, O) -MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm _0_-

7 Bmt1 RESEARCH Orman n v!joe=:=:> Orman artklar (%20) Yuvarlak Odun (%80) anlaslmamaldr Çünkü, sek 2'dek Fscher' n SANKEYDyagram'ndan da görüleceg üzere, "artk" olarak ntelenen ksmlarndan farkl kullanm alanlarnda yararlanma olanag bulunmaktadr Ancak bu artklar az gelsms ülkelerde halen yakacak olarak kullanlmaktadr Gelsms ülkelerde se yonga, lf levha ve selüloz endüstrsnde degerlendrlmektedr Fscher'e göre br agacn degerlendrls su sekldedr Langendorf ve arkadasarna göre se kerestelk tomrugun bçlmes lgl asagdak degerler verlmektedr [14J: Kereste: % 71 Testere Talas: % 12 Kuruma pay: % 4 Degerlendrleblen dger artklar: % 13 Kurz' a göre se, Ana ürün: % 42 Testere ta/as: % 12 Kapaktahtas: % 8 Takaz: % 3 Yakacak odun: % 12 Yan ürün: % 23 Top/am kereste randman % 65 olarak tespt edlmstr [14J, Brncl sleme 001 :> lmala Artklan (%30) n Kerese (%50) kncl nn D I, ' I k kb sleme uu --/ ma a Art ar (%20) (Kuçu oyularaa) I %30 Odun (Ger dönüsüm olarak) Sekl 3 Masf agaç malzemenn brncl ve kncl üretmndek artk mktarlan (2) Yuvarlak Odur\ 0 Kereste Fabrkas ]q[ Artk %40 j 0 Kereste %60 0 Daha Sonrak Safhada q [ sleme 0 malat %30 Artk %30 r Toplam Artk %70! 2J Sekl 4 Tomruktan pencere çerçeves üretmne kadar artk mktarlar (2,3) LI J MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm _-,-"-----

8 " :1 ARASTIRMA" RESEARCH -,; ' TS 654' e göre gne yaprakl tomruklarn keresteyebçlmeler srasnda olusan yanlar alnms kereste kayp ve randman oranlar Çzelge 2'de verlmektedr Çzelge' den de göruleceg gb, gne yaprakl agaç m21/zemedetomruklarn bçlmesnd genelolarak %30-40 odunhammaddesnn artkolarak ortaya çkmasna engel olunamamaktadr Verm le kayp oran arasnda ters br arant vardr Artklaraz gelsmsve gelsmekte olan ülkelerde çogunlukla enerj üretm veya snma amaçlaryla yak/lrken, gelsms ülkelerde entegre tesslerde yonga ve lf levha ürünlerne dönüstürülmekte veya kagt hamuru eldesnde kullanlmaktadr Çzelge 5: Agaç slernde Boyut Tolerans Degerler (12) AT: Agaç Malzeme Toleransar Snr Agaç slernde Toleranslar (mm) Degerler AT AT AT AT AT AT" AT AT AT AT AT mm " TS 654 (Mart j 975)' te se baz gne yaprakl tomruklarn yanlar alnms kerestelere bçlmesnde olusan art/klarn mktarlar agaç cnslerne göre verlmstr (Çzelge 3) rfan Gürsu ve Erol Öktem tarafndan yaplan "Asl Agaç Türlermzn BIÇkl Sanaynde (Sert ve Katrak Testerelerde) Çap Kademelerne Göre Rahdmanlarnn ve Mklarn Saptanmasna IlsknArastrmalar" sml çalsma/arnda Çzelge 4'de belrtlen sonuçlar elde edlmstr[4j Görüldügü gb fre oranlar le lgl çalsmalar daha çok tomrugun bçlmes ve kereste elde edlmes le lgldr Ancak daha önce belrtldggb keresteden son ürün eldesnde de yne ortaya kaçnlmazseklde özellkleson ürünün tpne ve seklne bagl olarak freler de kaçnlmazolmaktadr Sek 3'de se yne Frühwald tarafn- dan yaplan br çalsmadamasfagaç ; ",\' " = a' ""'$ j MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm "_- --, ---

9 :'RASTIRMA RESEARCH / '/ - Çzelge 6: Agaç Malzeme Tolerans Snflar ve Kullanm Alanlar (12) Ölçü aeter ve makne elemanlar le radyo ve televzyon AT 6-10 moblyalar gb yüksek uyum hassasyet steyen slerde kullanlan agaç malzemeler çn uygulanan toleranslar AT 15 Elemanlarnn degstrlmesnde hassasyet aranan moblyalarn üretmnde kullanlan agaç malzemeler çn uygulanan toleranslar Elemanlarnn brlestrlmesnde, dger lgl parçalara herhang br AT 40 etks olmayan masa tablas ve raf dernlg gb ksmlar çn uygulanan toleransar AT 60 Ahsap yaplar ve kaba odun slemedek toleranslar AT 100, AT160, AT250, AT 400, AT630 se daha az hassas agaç slernde uygulanmaktadr malzemenn bçme ve slenmesylelgl ormandak dkl haldek agacn son ürün halne gelene kadar geçrdg evreler ve meydana gelen artklar gösterlmstr Malzemenn Boyut Snflar sleme hassasyet snflar ve toleranslar (mm) (mm) 1 2 2a 3 3a 4 4a MOBLYA DEKORASYON Dergs Say: 86 Eylül - Ekm 2008 $ekl4'de se Fruhwald tarafndan yaplan tomruktan önce kereste daha sonra se pencere üretm çn fre oranlar sematk olarak gösterlmektedr Bu çalsmada yuvarlak odun (tomruk)'dan son ürün (masf agaç malzemeden elde edlms pencere)'ye kadar geçen süreç çndekartk olarak belrtlen masf agaç malzemeler % olarak verlmstr[2,3) Frühwald' n çalsmasnda tomruktan son ürün olan pencere çerçeves üre- - o- r ---, 212 )""

10 Iv!d Dclrc0rnes; '* '<CT-::':e " $ 1} <1\ $ ve _'m'',,_- 2 MOBLYA DEKORASYON EytDt m Ekm

11 -,,' 1 2'1 Masf Malzemenn n"""", u"" ""- h -/ '<ancnman nannde Üç özellder 2:<5

12 -,"'-'-""""""""-"" Kerestede atanan özeuuder kdldsevô :sct:k:ç" uvgun lorfrljklann eör;:kc- etkemekteltr U\UIT oncf' onen,lfqf erkfemektc- I::ter le' 2,1 fre tgrnalarnô \fe cap- S- 2:5 """""""-"""" "--" " MOBLYA Sav< DEKORASYON

13 """""""""""""'-"-"' ""_'-"""""""'_""""''_"m"_ """"'' " -''m',"""""","""'- '-"-'-' m w fre 3FREORANLARN AZAlTtt1AKçN AUNAB ÖNLEMLER Harnrnadee olan en az fre k Artlklar: dc [)1cre'" cn a \'e \/0' $j<'7;ek:f YI aos1ndan son derece {)nefrlcj" Bun dan lertlen neden 'erc DC3nlann azah" Ön" ajnaö!r fabrka!arr )L,' :;crresj,,c!(: m W"-',,,' ""-""'W'-"- """""""""'-""'-"" DEKORASYON EyD: E!!n

14 ler'' olarak RESEARCH,A,yacmalzemenn slenmesnde Sc- sçmeee tenms ok:ujurnuz (,uslslann yannda fre oranlar le brlkte yüzey sleme kaltes de ön plana çkmacadr rndzemenn ke ordnan daha önce behrtldj9b bklmesne g6re da13 dusük olup Sekl 3ve Sek 41 ancak son ürün kaltesr; docfudan etkçn malzemerm slerne kalecsn erkleyen fakrör!ern kesnlke afo edlmcnes aynca standart larda belrtken rolerans Snr mur!a/c mas,art olmaktadf,asagh:jakes$ kal!tesn etk'eyen 5ernL1e tdefms dejedenne Ge ksaca 31Kess Kaltesn Etkeyen Faktörler ) Makne \fe Kesme Ale,len Durumu, 2 'vakndenn KesSçn ve Ca$rnlmaS, 3) H-:rmTdCkeOdununun Sec;rm 'fe OzeWklen'(jlr 1- MaKne ve Kesme,AJerennrn Durumu dj Scak tljrunün $cçm!, t)! dj Maknelern elemanunnn mek:nk durumu ve bdr-- m 2- Ntknelenn Kesl$!cn -te (d!slnlmds Kes!) a(() t Kes!$ dern'j, c Scak I-HZ,mre hz brm mes'fedek; t,c:r, z! say, ; j-- d Odun rurutc,! r) Ozcü! C lz,' b,nm mc$dtedck nalkd $::J1'6yaz GdL:nu k:r:nn uran d '",fwk,cekme ocunu! 2; M 2D/30 CAD/CA1\J1 program CA"t bo"",,; "4"",ooe he<'!"ldu CNC ",>k""""", """" """""'"""'" gm? 'TIl'!'<ort="rn:> d"""",erew'" ;k"",;> """1e"'"!,-""" "P""'z:>5)""'" oos::,,!: {yernv;rm" 1""""",""""",;" m"",,""m "'e """""""""?>" "",,;e, k"d""p burd""" 3 bo"""';1jyn"'! ;;"4rur>>lm;ve ",!"b;'n" "'kmb," ;1<"$1"'" ""$th'>g",!""",j" m"",m"n k" Yd p'ml,-mk ra ">m""" ""at"'! M""""'Jt,"",,,,,zl orl&wr",hf'ff\" f-kl ve kcjy k,p", """""" Sc"AI;>-,,"k<>r Ag"> 1eme 'çj" W<xxJ',Vork"'g M<=rn",,;m "" M M""""" "'" om >"""" IÇ" S",n" L",",' "" ' "" """, " ;>",Nmg A"FP kp 'fe pb,r," d"""""';m Alph;,WlnOocr '1""l""-,,, """"',,, >" ",um, oa;çbc'" ER? ;ot"g""'" >JY""""",""a'S<= """'" k;0o, "'", 4,"" k"",,'h ve"'f"' U, OOj""';""""';"'Yon "'"$ ",yüdü '$ "","'4"" 1>"""""Yho""" "CI"""'"";en-m "If'" ""m""-cl",, ",km "b-,;uqb,me V"",,; &'",k +'n" I"P""!:"""""-'"'"""d" k"",",ud:d"", N",j, ten b"""fw 1'S'\;'"blm,v<d"yö;lm" "",,'T',p,";"'Ce", y""",,cc C;,;d", }"fb":,:etg" SC"t a"""""m;",,'wooc,!"k,bdem S"'","" 8"""",,;," Ma"CMb,çc"",k AES B""",-< h,! a"w '", tum CNC m"""",!,,j C-GW DArGE CADU, AR,fsOUDyDA 1"0AtNILt JD )(Y?::PO!NTS,?RO E SOLID EC'GE "'!'IT"""""'" do"" "-,,,",Ie'" """""n"",,! Ao"",c",,2D Ap""",= RW'f Aph-K,"" -"<v""" Re'te" Ap'oo,"'O ;>p""""" S :k," p", ;;,;m,h"y"onn'zc """,ç, VnvfU ', numaral program 32 Agaç slernde Boyut Tolerans Degerler Standartlarda boyut Snr be!ytden :g:(rnalze:'-- menn kullanm alanlan ICn[jellrlenmlsrr S;nf deçeder re"rk re5"""cje 'fer""'" IanOJ :,rw ne kac:!ar n veren (x)sluk dan! cja c kaear m;:lzenk'nn venlen rurubet rnn rolerdn,; deqerer; ;:JS<lçj;dak redr çersnde Zn verlen rekorans rnk malzemet1er ecnl;:;nn kuann dn h Tk f;1rkl olmakradr kabn tp ljr MOBLYA DEKORASYON Dergs Say': 86 Eyuf - Ekm 2DO8

15 : ':5 "1, <,I a s :j '1 h (' ",' '3 :1 " ;1:' c' r S :j ::;' CD 3 : ]j' c,:; < f0 :;J ::5 e;r\; t2'r ; "'" r? ;;1,:;' rx :] 'J -<>to', 11) b Çl oj :1 ' (Ü n " ::s ::; (Ü

16 ,'y - ;je hem kereste hem daha fdzla son eke olarak az te c;ara faza tr <,Han,latJI"rektcve danj Kullanlacak olan j":>arcauzunluklan tam fre kesnlk s asarnaar;(}rja -""- 2K!<X"'" Crmar, LHl1,,?(hn'G! fc:;nomca! and L:Go9U on Re<:y"rg [nefqy, Market rtrd;c!wf)$ :, ","-s,agaç rdt'""m?n ;J1çk Sanaynde :S",: ve Katem"""",e Go,,' Rand,mana""n ve ArtLH,nn :Hr1T'2a,', Qrn;:nok 'Va,trma (m::üsü Yayr;!an 'X"f0St'" fred$tn$ Oe;:!"ev",',$::g,bJ Jr,,:;,s,:ee, Or- nk on;j", 0'0 7 K"""""", """"tunünu "",g-yo-b,wc""p,z f'j,wfr<:mk" C'1;"'"",m n>?"", \Q;nnn F1m }",w', P,c-H (::S,bxr, ettff'=y""" F'p",E"""" Amn parçt:;r, stoka " K!Hm," ma!em", m)"'t'"""bhrünz k,-",mcnc "",kmgmm,dn,k,g""":",,,bwrj""z pbd"""""y"pbhr;pz " :-hrme'"n Ö;" 'N' 'ra!"r' ' "",he> m,/);",m< K,A"z0< patçda k"mr 0"' b";h:bl;"""z R"""kc"k,nrçd" ",gere py bw"kb:!r$fg", $" fo"ü"" gore k""m :,"?"bb',;,n! Kes,m :,atay dk,,:, ""ya "'n,bn }Ü"""-"0 M"::J cam, pb',k"e ga;,vh;jar oo:ruk """",br" kub""",,,zy"'"' h",;;rdnm aynlnk k"",m,,!;rk; pan""":r,,,,! % "n doln JJf1""; 8USSHATo AtaERT NN'::MAZlAHCLlMA sen aesslhortagco;s,;dhacenderen?s400j Ürem,nd" Op,1;;"asyon 0?f!rnf! 'nwen!!e" F?n B"'m?f [;0;;::010 h:an,)u: 'ZOG3 n ljf Enc;';:t; 0kh,nd'",q! Bo,;,"u L, [\e5 Nen!" ve Ra0d,manr Ettkve" fdk ' "'"-""""--"'--"""'", MOBlYA DEKORASYON 3ay; 36 Eyff;l, Ekm

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

S KARAKTERİSTİKLERİ ve NOx EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN INCELENMESI

S KARAKTERİSTİKLERİ ve NOx EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN INCELENMESI SAÜ. Fen Blnler Dergs,. Clt,. Say, s. 2-26, 2007 Soya Yağ Metl Esernn Motor Perfonans Karakterstkler ve Nox Emsyonlar Üzerndek Etksnn İncelennes SOYA Y AGI METİL ES TERİNİN MOTOR PERFO S KARAKTERİSTİKLERİ

Detaylı

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Yönetm, Yl: 6 Say: 20 Ocak 1995, s. 17-23 FAKTORING, TÜRK~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Doç. Dr. Peyam Se.f~.Ç.ARIKÇIo(;u~ LU. Isletme Fakültes Grs Büyüyen, gelsen ve çestlenen

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DEGlşMELER* Dr. ülkü POLAT L'teratürde toplam nüfusun br kesm olan şgücü çeştl yönleryle genş ölçüde tartışılma olana~ bulmuş olmasına karşın toplam nüfusa oranı,

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE TMATİK LARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MBİL RBTUN TASARIMI İMALATI VE HAREKET ALGRİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Pamkkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Elektrk-Elektronk

Detaylı

.Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin

.Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin ~ 1 CenffaX'.!serk: -Baglant kart.ana beyn 8127dB sren PIR 87ah kuru tp bakmsz akü DEDEKTÖR..Ik adet ant-sean kod atlanal uzaktan KUmanda,, etrafo.elekrk baglant kleme),1s'. Sarj üntes, 1 adet P.I.R. dedektörü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı