Suriyelilere ulaflt r lacak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suriyelilere ulaflt r lacak."

Transkript

1 Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere ulaflt r lacak. PURSAKLAR Suriye de yaflanan drama sessiz kalmayan Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar ö rencileri nsanl k Aç ve Üflüyor kampanyas düzenledi. Minik eller genç beyinlerle bulufltu. Düzenlenen kampanya ile çok say da Suriyelinin ihtiyac n giderecek malzeme topland. Giyimden g daya birçok ihtiyac n karfl lanaca yard mlar en k sa sürede Suriyelilere ulaflt r lacak. HABER 16. SAYFADA Baflkan Ünal a ö renci ziyareti 13 TE 16 DA Baflkan Tan k a Oda deste i 23 ARALIK 2013 Pazartesi YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Türkiye Ziraat Odalar Birli i Baflkan Bayraktar: Bitkisel üretimin 8,5 milyon tonu tüketilmeden kaybediliyor MAMAK Mamak fiehir Stad amatör kulüplere aç ld Mamak Belediyesi'nin Türközü Mahallesi'nde infla etti i Mamak fiehir Stad amatör futbol kulüplerine aç ld. Yer tahsisi için statta bir araya gelen kulüp baflkanlar kuralar n çekerek anahtarlar n Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül'den ald. HABER 3. SAYFADA GÜNCEL Hamamönü Efsanesi belgeselinin galas yap ld Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin baflar l çal flmalar yla restore edilen ve hayata dönen Hamamönü, Hamamönü Efsanesi belgeseliyle bir kez daha canland.belgeselin gala gösterimi Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. HABER 2. SAYFADA Engelsiz simit camekan sevincini yaflad lar Ankara Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas taraf ndan her y l engellilere tahsis edilen simit camekanlar, noter huzurunda yap lan çekiliflle yeni sahiplerini buldu. Baflvuruda bulunanlardan 220 si bilgisayarla yap lan kura ile belirlendi. HABER 2. SAYFADA ALTINDA GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz TUKETEMEDEN KAYBEDIYORUZ Türkiye deki bitkisel üretim miktar yla ilgili bilgi veren Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Üretimin 8 milyon 464 bin tonunun tüketilemeden kaybediliyor. Üretilen 103 milyon 197 bin tonluk bitkisel üretimin, 3 milyon 476 bin tonu üretimde, 4 milyon 988 bin tonu kullan mda yitirildi." diye konufltu. Kay plar n özellikle yafl meyve ve sebzede yüzde 10 lar aflt n belirten Bayraktar, "8 milyon 464 bin tonluk bitkisel ürün kayb bu büyük bir servet kayb d r dedi. YEN MAHALLE ye modern imar arflivi Yenimahalle Belediyesi, vatandafllar n ve müteahhitlerin k sa zamanda bilgi ve dokümanlara ulaflmas amac yla sürdürdü ü dijital imar arflivi çal flmalar n tamamlayarak hizmete açt. YEN MAHALLE Belediyenin bodrum kat nda gelifligüzel istiflenen ve y llard r biriktirilmesi nedeniyle y pranan 30 bin adet dosyay 140 kiflilik bir ekiple tek tek tarayan ve dijital ortama aktaran belediye, modern imar arflivini çok say da inflaat firmas çal flan ve vatandafllar n kat l m yla açt. GÜNCEL Aç l fla, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Yard mc lar Erhan Aras, Baflar Bal, Gürol Karahisarl o lu, meclis üyeleri, birim müdürleri, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve Ayafl Belediye Baflkan Ali Baflkaraa aç kat ld. HABER 16. SAYFADA TZOB Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, yapt aç klamada üretim ve kullan mda önemli miktarda ürünün kaybedildi ini, 1 milyon 813 bin ton bu day n, 1 milyon 336 bin ton domatesin, 635 bin ton arpan n, 485 bin ton fleker pancar n n, 480 bin ton karpuzun, 373 bin ton üzümün, 304 bin ton elman n kay plar nedeniyle tüketiciye ulaflt r lamad n belirtti. Kay p miktar n n m s rda 248 bin, biberde 217 bin, yafl çayda 217 bin, patateste 216 bin, kavunda 204 bin, h yarda 202 bin tonu buluyor. ÜRET M VE KULLANIM KAYBI Oransal olarak belli bafll ürünlerde üretilen 103 milyon 197 bin tonluk bitkisel ürünün yüzde 8,20 sinin üretim ve kullan mda kaybedildi ini bildiren Bayraktar, "Üretim ve kullan mda bu day n yüzde 8,32 si, domatesin yüzde 12,15 i, arpan n yüzde 8,35 i, fleker pancar n n yüzde 3,01 i, karpuzun yüzde 12,42 si, üzümün yüzde 8,68 i, elman n yüzde 11,34 ü, m s r n yüzde 5,91 i, biberde yüzde 10,98 i, yafl çayda yüzde 17,59 u, patateste yüzde 4,64 ü, kavunda yüzde 12,40, h yarda yüzde 11,56 i yitirildi." ifadelerini kulland. fiemsi Bayraktar, erikte yüzde 21,67 yi, sar msakta yüzde 21,88 i, soyada ise yüzde 23,83 ü bulan kaybedilen ürün miktar n n, incirde yüzde 2,99 a, f nd kta yüzde 1,53 e kadar indi ini vurgulad. (CHA) Baflar l ö renciler tabletle ödüllendirildi ANKESOB Baflkan Vekili Hasan H. Çavuflculu, tütün ba ml l tedavi kampanyas nda sigaray b rakarak ödül almaya hak kazanan 10 ö renciye tablet bilgisayar hediye etti. 13 TE GÜNCEL 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Tahran Belediye Baflkan Mohammed Bagher Ghalibaf ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek i ziyaret etti. ANKARA BUGÜN /2 Tahran Belediye Baflkan GÖKÇEK Z YARET ETT Z iyarette, 2011 y l nda kararlaflt r lan Ankara ile Tahran Kardefl Kent Protokolü de Baflkan Gökçek ile Tahran Belediye Baflkan Ghalibaf aras nda imzaland. Büyükflehir Belediyesi Baflkanl k Makam nda gerçekleflen ziyarette, Baflkan Ghalibaf n yan s ra ran n Ankara Büyükelçisi Ali R za Bikdeli ile Tahran Belediyesi bürokratlar bulundu. Konya da düzenlenen fieb-i Arus törenleri için Türkiye ye gelen ran n Baflkenti Tahran Belediye Baflkan Ghalibaf, Ankara ya ikinci gelifli oldu unu ve yo un programlar nedeniyle ziyaretin iki y l gecikmeli gerçekleflti ini kaydetti. Konuk Baflkan Ghalibaf, K sa olmas na ra men bu ziyaretin gerçekleflmifl olmas ndan memnuniyet duyuyorum. Say n Büyükelçi de bu f rsat n meydana gelmesinde çok yard mc oldular dedi. Geç bafllad k ama inflallah h zl bir flekilde devam edece iz diyerek konuflmas n sürdüren konuk baflkan, bir gazetecinin Ankara ya iliflkin görüfllerini sormas üzerine de Bu k sa sürede gördü üm kadar yla temiz ve düzenli bir flehir, güzel bir flehir Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 20 Safer 1435 yap lanmas var cevab n verdi. Görüflmenin ard ndan Baflkan Gökçek ve konuk Baflkan Ghalibaf günün an s na birbirlerine hediyelerini takdim ettiler. Baflkan Gökçek in gümüfl ifllemeli bir tabak hediye etti i konuk baflkan ise dünyan n en uzun 4. kulesi olan ve dünyadaki en büyük dönen restoran n n bulundu u Tahran daki Milad Kulesi nin özel bir maketi ile Tahran n eski ve yeni foto raflar n n bulundu u bir albümü Baflkan Gökçek e takdim etti. Ziyarette ayr ca Büyükflehir Belediye Meclisi üyeleri taraf ndan 2011 y l nda kararlaflt r lan, iki kent aras ndaki kardefl kent protokolü de imzaland. Uluslararas iliflkiler konusunda dünyada örnek teflkil edecek çal flmalara imza atan ve dünyan n dört bir taraf ndaki baflkentlerle kardefl flehir iliflkileri kuran Ankara Büyükflehir Belediyesi, imzalanan protokolle Tahran ile de kardefl kent oldu. Baflkan Melih Gökçek, ziyaretin ard ndan konuk baflkan Ghalibaf ve beraberindeki heyete Ankapark alan n gezdirerek bilgi verdi. Gezinin ard ndan konuk heyet, Ankara Gar ndan yüksek h zl tren ile Konya ya hareket etti. RUM 10 Kanun-i Evvel 1429 A nkara Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas taraf ndan her y l engellilere tahsis edilen simit camekanlar, noter huzurunda yap lan çekiliflle yeni sahiplerini buldu. Kocatepe Kültür Merkezi nde düzenlenen Engelliler Simit Camekan Da t m töreninde simit camekan sahibi olmak için baflvuruda bulunan 815 kifliden 220 si bilgisayarla yap lan kura ile belirlendi. Geriye kalan kat l mc lar aras ndan da yine bilgisayarla yedek liste belirlendi i çekilifli Ankara 62. Noterli i Baflkatibi Mehmet Mercan yönetti. Çekilifl öncesinde konuflan Ankara TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Hamamönü Efsanesi belgeselinin galas yap ld A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin baflar l çal flmalar yla restore edilen ve hayata dönen Hamamönü, Hamamönü Efsanesi belgeseliyle bir kez daha canland. TRT HD taraf ndan yap m gerçeklefltirilen belgeselin gala gösterimi Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahipli inde gerçeklefltirilen gala gösterimine davetliler büyük ilgi gösterdi. Gala gecesinde yaln zca ön gösterimi yap lan belgesel, 27 Aral k Cuma akflam saat da TRT HD den yay nlanacak. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Hamamönü ndeki de iflimin ve dönüflümün tüm Türkiye ye örnek olacak bir de ere sahip oldu unu söyledi. Üzerimizde ciddi bir sorumluluk var. diyen Tiryaki, Hamamönü nde yüzlerce y ll k sokaklar n, çeflmelerin, evlerin, camilerin, hanlar n, hamamlar n yap lan çal flmalar sayesinde yok olmaktan kurtuldu unu vurgulad. Yurt içinden ve yurt d fl ndan heyetlerin Hamamönü ndeki de iflimi merak etti ini ve yak ndan incelemeye geldi ini anlatan Tiryaki, TRT-HD kanal taraf ndan çekilen belgeselin tarihi semtin tan t lmas aç s ndan büyük önem arz etti ini söyledi. Tiryaki, Belgesel kültürsanat varl klar n n ortaya ç kar lmas, korunmas ve yeniden canland r lmas na büyük katk sa layacakt r. Bu belgeselde eme i geçen herkese tüm Alt nda l lar ad na teflekkür ederim. dedi. Hamamönü Efsanesi belgeseli tüm detaylar yla, çarp c bir biçimde Hamamönü nü anlat yor. Belgeselde camileri, konaklar, hamam ve evleriyle Hamamönü'nün tarihi anlat l yor. Ayr ca, bu semtte yetiflen Mehmet Akif Ersoy gibi milli flairlerin hayat ndan bölümlere yer veriliyor. Hamamönü Efsanesi belgeselinde Osmanl dönemini Cumhuriyet dönemine ba layan tarihsel bir kesit de sunuluyor. Belgeselde stiklal Marfl n n flairi Mehmet Akif Ersoy un Hamamönü nde geçirdi i vakit de dile getiriliyor. Semtin eski sakinlerinin a z ndan Hamamönü ndeki de iflim anlat l rken, 2011'de Avrupa Birli i'nin, sonra da 2012'de dünyan n en prestijli ödüllerinden biri olan Alt n Elma/Golden Apple ödülünü alan bir semtin ekonomik dönüflümü hakk nda bilgiler de iflleniyor. Engelsiz simit camekan sevinci Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas Genel Müdürü Ali lkbahar, simit camekan sahibi olacak engellilere baz uyar larda bulundu. Simit camekan yer tahsisini Büyükflehir Belediyesi nden Engelliler kendileri çal flt rs n, kimseye muhtaç olmas n, kendi geliri ile yaflas n diye ald klar n belirten Ali lkbahar, baz tespitlerini de aktard. Genel Müdür lkbahar, baz engellilerin simit camekanlar n baflka kiflilere kiraya verdiklerine dikkat çekerek, Biz f r nc iflletsin para kazans n diye vermiyoruz, kendiniz iflletesiniz diye size veriyoruz. Bu durumu tespit etti imiz zaman kald r yoruz. Siz de ma dur olduk diye bize geliyorsunuz. Gerçekten buna çok üzülüyoruz. Sizin ma dur olman z için de il üç-befl kurufl kazanman z için veriyoruz. Sizden çok rica ediyorum simit camekanlar n z kendiniz iflletin uyar s nda bulundu. Engellilerden camekanlar kendilerinin iflletememesi durumunda olanlara aile seçene ini sunan lkbahar, Görme engelli ya da fiziki engelli, camekana gelebilecek imkan yok ise ona da flöyle bir hak tan yoruz; anne, baba ya da kardefllerinden birisi evli ise efl veya çocuklar ndan birisi çal flt rabilir. Bunun d fl ndakileri kabul etmiyoruz dedi. Simit camekanlar n n bu y l ilk kez sigortal olaca n kaydeden lkbahar, Camekanlar m z n tamam n sigorta yapt rmak istiyoruz. Sigortac m var ben yapt r r m diyorsan z, makbuzunu getirirseniz paras n veririz dedi.

3 Çankaya da düflük maliyetli temizlik 3 TL ye temizlenecek. Türkiye de Çankaya Belediyesi Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, temizlik öncülü ünde yo un kentsel alanda ilk kez kullan lacak iflçilerinin k yafetlerini giyerek Belediye nin temizlik filosuna yeni kat lan elektrikli çöp toplama tisi olmayacak. Baflkentin en ifllek cadde ve sokaklar nda olan araçlar sayesinde art k sokak bafllar nda çöp birikin- araçlar n test etti. kullan lacak olan araçlar n gündüz nüfusu 2 milyonu bulan K z lay bölgesi, Tunal Hilmi Caddesi ve Bahçeliev- Çankaya Belediyesinin temizlik filosuna yeni eklenen elektrikli araçlar n konta n ilk olarak Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k çevirdi. Baflkan Tan k, te- temel hedefimiz çöpün sokakta depolanmas n önlemek. ler semtinde kullan laca n dile getiren Tan k, Bizim mizlik iflçilerinin k yafetini giyerek araç koltu una oturdu, sokaklar temizledi. Çevre dostu yeni elektrik araçla- olarak dolafl m n sa lamak. Bu arac n gürültüsüz ve eg- Bunun için de daimi olarak çöp toplama arac n n servis r yla Çankaya sokaklar nda 100 km lik alan art k sadece zozsuz oluflu da ayr ca avantaj d r dedi. ANKARA /3 Mamak Belediyesi'nin Türközü Mahallesi'nde infla etti i Mamak fiehir Stad amatör futbol kulüplerine aç ld. Yer tahsisi için statta bir araya gelen kulüp baflkanlar kuralar n çekerek anahtarlar n Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül'den ald. Mamak fiehir Stad amatör kulüplere aç ld M amak fiehir Stad 'nda gerçekleflen kura çekim törenine Akgül'ün yan s ra Baflkan Yard mc s Hasan Gökmeno lu, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Baflkan Murat Kandazo lu ve Mamak'ta bulunan spor kulübü baflkanlar yla sporcular kat ld. Ayr ca törende 13 amatör spor kulübüne destek olmak amac yla haz rlanan, formas ndan ya murlu una kramponundan antrenman yele ine malzeme yard m nda bulunuldu. Türk futboluna dört dörtlük bir tesis kazand rman n hakl gururunu yaflad klar n kaydeden Akgül, "Ankara'ya örnek olacak bir stad infla ettik. Mamak fiehir Stad amatör spor kulüplerinin yan s ra uluslararas süper lig ve 1. Lig maçlar na ev sahipli i yapabilecek" dedi. Büyüklerin görevinin gençleri hayata haz rlamak oldu unu belirten Akgül, "Mamak'ta yapaca m z en önemli görevlerin bafl nda gençlerimize sa layaca m z spor imkânlar geliyor. Gençlerimiz spora yönlendirilirse kötü al flkanlardan uzak dururlar. Biz de spora yapt m z yat r mlarla asl nda Türkiye'nin gelece ine yat r m yapm fl oluyoruz" diye konufltu. Tesisin 21 Aral k Cumartesi günü ilk müsabakaya ev sahipli i yapaca n belirten Akgül, "25 bin 700 metrekare üzerinde yap m n tamamlad m z stad m z, 3 bin kiflilik kapal oturma alan na sahip. Tesisimiz 650 metre koflu yolu, toplant odalar, idari ofisler, sa l k odalar, bay M ustafa fiahin Gül, küçük yaflta önce Lösemiyi yenerek hayattaki en büyük zaferini kazand akabinde 72 aday geride b rakarak Çocuk Meclisi 19. Dönem Baflkan seçildi. Bu baflar s n arkadafllar yla kutlayan Gül, Bu benim hayatta ikinci büyük zaferim dedi. Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi 19. dönem seçimlerinde, demokrasi s nav nda ipi LÖSEV Ortaokulu 7. S n f ö rencisi Mustafa fiahin Gül gö üsledi. Mücadele etmeyi, çaba göstermeyi, inanmay ve hayata tutunmay çok küçük yafllarda ö renmeye bafllayan Gül, lösemi hastal na karfl bayan hakem odalar, VIP salonu, seyirci fuayesi, fitness alan, çocuk oyun alan ve otoparktan olufluyor" dedi. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Baflkan Murat Kandazo lu da Akgül'ün kendilerine çok destek verdiklerini kaydederek, "Güzel bir tesisin ilk aya için topland k. Tesis p r l p r l. Amac m z Mamak' sporun ilçesi haline getirmek. Baflkan m za spor kulüpleri ad na teflekkür ediyorum" dedi. Tesisin Baflkentteki en iyi tesis oldu unu belirten Lalahan Spor Kulübü Baflkan Bekir Ataol, "Ankara'da bulunan di er statlarla k yaslayamay z bile. Tribünler maç izleme aç s ndan çok iyi, hiçbir tesiste olmayan imkanlar burada mevcut. Baflkana minnettar z" dedi. Bahçelerüstü Spor Kulübü Baflkan Selami Yabanda da "Bizim için bulunmaz bir nimet bu tesis. Kendi imkanlar m zla antrenman yapmak için nerelere gidiyorduk. Çok teflekkür ediyoruz" dedi. Belediyeden kulüplere a'dan z'ye malzeme deste i Amatör spor kulüplerinin baflkanlar na anahtarlar n n yan s ra otuzarkiflilik antrenman formas, ya murluk, futbol toplar, antrenman yele i, kaleci eldivenleri ve top fileleri verildi. Yine kulüplere tahsis edilen odalarda a'dan z'ye her detay düflünülerek soyunma banklar, idari masa, taktik panolar, antrenman çana, antrenman çubu u, malzeme dolaplar na kadar statta kullan lacak her türlü antrenman malzemesi sa land. Kulüpler haftada üç gün antrenmanlar n yapaca tesiste belirlenen gün ve saatlerde de müsabakalar n gerçeklefltirecek. Önce lösemiyi yendi sonra baflkan seçildi kazand zaferin ard ndan, Çocuk Meclisi Baflkan seçilerek bir büyük zafere daha imza atman n mutlulu unu yaflad. Elaz da üç çocuklu ailenin en küçük evlad olarak dünyaya gelen Gül e lösemi teflhisi 1.5 yafl nda iken koyuldu. Tedavisi yok diye bilinen bir hastal zor ama kararl bir mücadele ile yenmeyi baflaran Gül, Ankara da pek çok lösemili çocu a umut olan LÖSEV köyüne gelifl sürecini flöyle anlatt : Hastal a küçük yafllarda yakaland m. Vücudumda morarmalar, sararmalar oluyor, yorgun düflüyordum. Bazen yürüyemiyordum. Tedavisi yok san l yor ama lösemi tedavi edilebilir. Korkmaya gerek yok. Ben tedavi sürecimi küçükken geçirdim. A r ilaçlar ald m. Uzun ve zor bir yolculuk oldu benim için ama çok flansl y m ki okul dönemim bafllad nda hastal yenmifltim. Baz arkadafllar m z, tedavi nedeniyle okuluna ara vermek zorunda kal yor ve çok üzülüyor. LÖSEV ile tan flt ktan sonra Lösemi Köyü ne yerleflen ve di er 8 arkadafl ile birlikte LÖSEV Ortaokulu nda yat l olarak e itim görmeye bafllayan Gül, Çocuk Meclisi ile de geçen y l 18. Dönem üyelerinin LÖSEV köyüne yapt bir ziyaret ile tan flt n anlatt. Bu y l LÖSEV Ortaokulu ndan 3 arkadafl yla birlikte Çocuk Meclisi ne onur konu u olarak davet edildiklerini belirten Gül, Baflkanl k için ise zorlu bir demokrasi s nav verdiklerini dile getirdi. lk turda, di er 3 arkadafl yla birlikte haz rlad Hepimiz birer mucizeyiz. Yaflas n lösemili çocuklar. Yaflamak o kadar güzel ki pankartlar ile 72 kifli aras ndan s yr l p, ikinci tura kalan 14 kiflilik ekip içinde yer almay baflard n kaydeden Gül, baflkanl a seçilme nedenlerine iliflkin ise flunlar söyledi: Bence en büyük flans m LÖSEV li olmamd. lk turda LÖSEV den bahsetti imizde ve lösemiden korkulmamas gerekti ini ve lösemiyi yeniflimi anlatt mda büyük ilgi gördük. Di er üyelerin bize bak fl aç lar de iflti. Kendimden, vakf m zdan bahsettim. Bu mecliste ne yapaca m, gelecekte ne yapaca m söyledim. Seçim zaferini ilk olarak okul arkadafllar yla kutlad n söyleyen Gül, Bu benim hayattaki ikinci büyük zaferim oldu dedi. Çocuklar n haklar n savunmak ve daha gür bir sesle dile getirmek için Çocuk Meclisi Baflkan olmak istedi ini vurgulayan Gül, Özellikle hasta çocuklar n haklar n duyurmak istedim. Çocuklar ezilmesin diye bu yola ç kt m dedi. Büyüyünce Tamer Karahan AfiK-I EFSUN DEN Z KIZI Nefesim kesilmiflti. Yaflad m her gün, Aç lmaz kördü üm. Dehlizlerde kaybetti im, Zaman ç l klar Nehirlerim, Do duklar kaynaklar de ifltirdi.. Nefesim kesilmiflti. Zamans z bir günde. Saatin, benim için durdu u bir günde, Ç kmaz mda leflim bulunacakt.. Ah be deniz k z! Kendi denizimden ç kacakt, Cans z bedenim. Gökyüzü,ay,y ld zlar, Saman yolum Bir anda kainat olaca m. Kendimden habersizce. Nefesim kesilmiflti. Ç kmaz mda leflim, Bulunacakt.. Ama ben,seni soludum. Deniz k z! doktor olmak istedi inin de alt n çizen Gül, kendisi gibi hasta çocuklar iyilefltirmek için u rafl verece ini kaydetti. LÖSEV den 4 kifli olarak Çocuk Meclisi ne kat ld klar n, ancak arkalar nda 15 bin lösemili arkadafl ve 1 milyon gönüllü bulundu unu belirten Gül, son olarak da Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e teflekkür ederek, Bu Meclisi kurarak çocuklar n da haklar oldu unu, çocuklar n da sesi oldu unu gösterdi. Kendisine minnettar z dedi.

4 ANKARA U UR OK A nkara Milli E itim müdürlü ü ve K z lcahamam lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan Ankara Merkez ve lçe okul idarecilerini "Okullarda Güvenli Ortam n Sa lanmas ve Madde ba ml l na liflkin bilgilendirme semineri" düzenlendi. K z lcahamam Lisesi Konferans Salonu nda düzenlenen Seminere lçe Milli E itim Müdürü Ekrem Demirtafl, Jandarma komutan Onur Akyüz, Emniyet Müdür Yard mc s Ahmet Akdafl ve Okul idarecilerini kat larak, Ankara l Emniyet Müdürlü ü Narkotik fiube personeli taraf ndan bilgilendirildiler. Yetkili personel yapt aç klamada flunlar söyledi: Çocuklar n geliflimlerini sa l kl yaflam flartlar içinde tamamlamalar, ülkemize yararl bireyler olarak yetiflmeleri, sosyal devlet anlay fl m z n vazgeçilmez gereklerindendir. Gelece imizin teminat olan çocuklar m z her türlü kötü al flkanl klardan korumak, onlar n ruh ve beden sa l yerinde bireyler olarak yetifltirilmelerini sa lamak çal flmalar m zda temel amaçt r. Bunun için yap lmas gerekenler ise flöyle s raland : Güvenli e itim ortamlar n n oluflturulmas, Muhtemel fliddet olaylar n n önlenmesi, Okul çevresindeki etraf ndaki her türlü umuma aç k yerlerin s kl kla denetlenmesi, Okul d fl faktörlerin ö rencilerimizi, okul yöneticileri, ö retmenler ve di er personelin veya e itimcileri rahats z etmeleri, e itim ve ö retimin 4 Ç ankaya Belediyesi ile Almanya n n Lünen kentinde yer alan Multikulturelles Forum adl kurulufl aras nda kabul edilen De iflim Yoluyla Bütünleflme staj projesi ile Ankara ya gelen Alman gençler hayat ö reniyor. Yafllar aras de iflen Alman gençler özellikle sosyal iliflkilerde, ifl yaflam nda baflar l olamayan hayata tutunmak için yeni bir flans arayan gençler aras ndan seçiliyor. Böylece gençlerin farkl bir ülkede, farkl kültürle içiçe geçirdikleri dönem sonras nda hayata bak fllar ve yaflama sevinçleri daha da farkl lafl yor. Çankaya Belediyesi sorumlulu undan Ankara da 8 hafta e itim alan gençlerin kimisi engelli bireylerin yan nda, kimisi kreflte çocuklarla, kimisi sokak hayvanlar rehabilitasyon merkezinde, kimisi ise bir markette hayat yeniden ö reniyor. Bugüne kadar toplam 45 Alman gencinin staj yapma olana buldu u proje kapsam nda gençler Türkiye yi de tan ma f rsat buluyor. Düzenlenen flehir turlar, kültürel etkinlikler gibi faaliyetlerin yan s ra gençler Çankaya Belediyesinin her türlü organizasyonuna da kat l yor. Zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlar n sa lama amaçl olarak Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen Sosyal Projeler Merkezi nde (SPM) staj yapma olana na kavuflan Carina Müller(23), Klaudia Fierlay (27) ve Aileen Müller (22) hem Almanya da alacaklar engelli e itimi için tecrübe kazan yorlar hem de engellilerle empati kurma flans yakal yorlar. Staj program n n özgüvenini art rd n dile getiren stajyer Carina Müller, Avrupa da da engellilere yönelik birçok hizmet üretiliyor. Ancak buradaki e itim ortam nda onlara gösterilen s cak ilgi ve samimiyet beni fazlas yla flafl rtt. Ben burada yap lan hatalar karfl - s nda anlay fll olmay ö rendim dedi. Çankaya n n Deniz Gündüz Bak mevi nde staj yapan Rianna Rortendick (24) ise Türk kültürünü tan man n kendisi için önemli oldu unu söyledi. Kreflte çocuklarla profesyonel bir e itmenle birlikte ilgilendi ini söyleyen Rortendick çocuklarla iletiflime geçmek için Türkçe ö rendi ini belirtti. Aralar nda Almanya da yaflayan Türk uyruklu gençlerinde oldu u staj grubundan Sevinç Ercan(21) ise Türkiye de yaflama arzum art k daha çok artt dedi. MARKETTE STAJ Çankaya Belediyesinin iliflkileri do rultusunda Ça dafl Marketler Zinciri lker 1 flubesinde staj yapan gençler ise di erlerine göre çok daha insan iliflkilerine dayal ifller üzerinde staj yapma imkan buluyor. Patric Balen (19), Jenny Belhareth (22), Massud Omar (21) lkerli vatandafllar n kalbini kazanmay baflaran Alman gençler. Ça dafl Market lker 1 fiube Müdürü Yakup Saydam, Alman gençlerin Ankaral larla çok iyi bir iletiflim kurduklar n dile getirerek, Burada manavdan kasaba, flarküteriden kasaya her alanda çal flt lar. Oldukça faydal bir proje ve bölge halk da biz de Alman gençleri çok sevdik dedi. güvenli ini tehdit etmelerinin önlenebilmesi. Taraflar n iflbirli i ve koordinasyonunda, mevcut güvenlik durumunun belirlenerek koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin artt r lmas, fiiddet gören, cinsel istismara maruz kalan veya Kardefl okullar tiyatroda bulufltu Ö zel Bat kent Samanyolu Koleji, sosyal faaliyetlerde de ön plana ç kmaya bafllad. Bu kapsamda kolej bünyesinde faaliyetini sürdüren Bat kent Samanyolu Anaokulu, Kardefl Okulu Projesi kapsam nda Gölbafl Ayfle Özba lkö retim Okulu Anas n f ö rencilerini a rlad. Minik arkadafllar için özel programlar haz rlayan Samanyolu Anaokulu ö rencileri, bu çerçevede arkadafllar yla birlikte dostluk konulu tiyatro izledi. ki okul ö rencileri birlikte hofl vakit geçirirken, Samanyolu Anaokulu ö rencileri ayr ca minik kardefllerine bir de sürpriz yapt. Minik yürekler kendi elleriyle haz rlad klar hediyeleri kardefl okul ö rencilerine takdim etti. Daha sonra ö renciler birlikte hat ra foto raf çektirdi. Bir sonraki programda yeniden bir araya gelmek için sözleflti. Çankaya Belediyesinin Multikulturelles Forum ile birlikte yürüttü ü proje sayesinde hayata tutunamayan Alman gençler Çankaya da sevgiyi, sayg y, hoflgörüyü yeniden keflfediyor. Almanyal gençler Çankaya da stajda Türkiye de sevginin ne demek oldu unu ö rendi ini söyleyen Patric Balen, Ailemi çok özledim ama inan n ki buradaki insanlar n s cak ilgisi özlemimin hüzne dönüflmesine izin vermiyor dedi. Proje kapsam nda Çankaya Belediyesi Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi nde staj yapan Julien Specht (20) ve Sven Grabovski (22) ise Türkiye yi çok sevdiklerini ve burada kal p har alanda çal flma yürütebileceklerini belirttiler. Sokak hayvanlar rehabilitasyonu ile ilk kez Türkiye de tan flt klar n ve bir canl için harcanan çaban n önemini gördüklerini belirten Julien ve Sven, Almanya ya döndüklerinde bu alanda e itim görerek uzmanlaflmak istediklerini, e itim sonras ilk f rsatta yeniden Türkiye ye gelip ö rendiklerini paylaflmak istediklerini söylediler. Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Erdal Kurttafl ve Sosyal Projeler Merkezi Proje Koordinatörü Yalç n Dal ile bar nakta bir araya gelen Sven ve Julien, kendilerine farkl bir yaflam biçimi ile yeni bir flans verilmesini sa layan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a ve kalbimizde önemli yer tutan Çankaya Belediyesi çal - flanlar na teflekkür ediyoruz, dediler. De iflim Yoluyla Bütünleflme projesinin Çankaya Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilen uluslararas projelerden sadece biri oldu unu söyleyen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ise Projenin devaml l için elimizden geleni yapaca z. Kültürel farkl l klar n birleflmesi bütünleflmesi bizleri zenginlefltirecektir dedi. K z lcahamam da narkotik e itimi her hangi bir suçun ma duru olan ö rencilerimizin korunmas, Okullarda çeteleflmenin önlenmesi, Ailelerin, okul güvenli i ile ilgili endiflelerinin giderilmesi, Genifl Aç Süleyman GÖKSU LK KURfiUN 2. ULUSLARARASI DÖRTYOL SANAT VE TURUNÇG L FEST VAL NDE LK GÜN HEYECANI 18 Aral k ta bafllayan ve 22 Aral k ta sona erecek olan bu y l 2.si düzenlenen Festival heyecan Dörtyol da, günler öncesinden bafllam flt. Festival Komitesi geçen y l n tecrübesiyle hummal bir çal flma içine girmiflti. Bu kapsamda çeflitli kurum ve kurulufllar ziyaret edildi. Festival kapsam nda yap lan etkinlikler içinde festival komitesinin kat l m ile TBMM bahçesinde bütün parti milletvekilleri ve gruplara Narenciye da t m yap ld. Da t ma belediye baflkan Fad l Keskin, Üretici birli i ad na Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Coflkun, Kaymakaml k ad na Sait Uyar kat ld. Da t m sonras nda yap lan ziyaretler kapsam nda festival hakk nda milletvekillerine bilgi verildi. Da t lan narenciye paketlerinin de üzerinde ayr nt l flekilde festival program n içeren davetiye ve bilgiler vard. Konusu gere i, Mersinde bulunan Akdeniz hracatç lar Birli i (AK B) ziyaret edildi. Dörtyol da Fourway Otel ve Ö retmen Evi, d flar dan gelecek misafirler için haz rl klar n çok önceden tamamlad lar. Festivalin ilk günü havan n güzel oluflu, Festivale olan ilgiyi art rd. Turunçgillerin gölgesinde yap lan kortej yürüyüflüne yo un kat l m, Festival için önemli bir göstergeydi. Siyasi Partilerin Festivale olan ilgileri görülmeye de erdi. Karfl l kl stant ziyaretleri birlik ve beraberli in güzel görüntüleriydi. Baz okullar m z da, çal flmalar yla festivale renk katt lar. Ziyaretçilere çeflitli ikramlarda bulundular. Süleyman Demirel Anadolu Lisesinin stand n gezerken duyguland m ve de çok da heyecanland m. Ö renciler, Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV) ile iletiflime geçerek Dörtyol Fuar nda örnek bir uygulama bafllatm fllard. Okul Müdürleri Ali Arslan ve Aile Birli i yetkilileri nezaretinde, ö renciler tüm gelirleri Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV) e gönderilmek üzere, Lösemiden kurtulmufl aileler taraf ndan atölyelerde yap lan el eme i göz nuru olan magnet, kitap ayrac, bebekler, oyuncaklar, nazarl klar ve takvimleri ziyaretçilerin be enisine sunuyorlard. Ö rencilerin bu takdire flayan davran fllar, zorda kalm fl çocuklar m za destek anlam nda çok önemli bir faaliyetti. Kendilerini alk fll yorum. Dörtyol Kaymakaml ve Dörtyol Belediyesinin stantlar misafirlere güzel ev sahipli i yapt lar. Erzin Kaymakaml ise stand yla fuara katk sa layarak, komfluluk vazifesini yerine getirdi. Narenciye türleri nedeni ile, lçe Tar m Müdürlü ü stand büyük ilgi gördü. Resmi ve özel kurulufllar, Yard mlaflma ve e itim dernekleri, çal flmalar n misafirlerle buluflturma imkân buldular. Lord Of The Mus c ve Turunçgil Yar flmas güne damgas - n vuran önemli programlard. Akflam saatlerinde alanda ad m atacak yer yoktu. Günün yorgunlu unu üzerlerinden atmak isteyen insanlar m z, ailece fuar alan n doldurmufllard. Çünkü programda K raç Konseri vard, özellikle gençlerin bu günü iple çektikleri belliydi. Festival farkl programlarla, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Festivalimizin amac ; 19 Aral k 1918 günü Milli Mücadelede lk Kurflunun s k ld yer olan güzel Dörtyol umuzu ve marka olan narenciyemizi dünyaya tan tabilmek. Eme i geçenleri kutluyorum. Hatay n Dörtyol ilçesinden tüm dünyaya selamlar

5 Yeni sanayi tezgah yla üretimi yüzde 80 h zland rd ZM R (CHA) zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ( AOSB) de faaliyet gösteren Dirinler Makina, Türkiye'de ilk olan bir sanayi tezgah üretti. "36 Eksen Özel Frezleme ve Tornalama Tezgah " ad verilen yeni makine, sanayi tesislerinde üretimi yüzde 80 h zland rarak maliyetleri düflürecek. Dünya Bankas Türkiye Direktörü Martin Raiser, Rakamlara bakt - n zda Türkiye ortalama yüzde 3,5-4,5 gibi bir büyüme gerçeklefltirecek, bölgedeki di er ülkelere bak ld nda bunun sayg duyulacak bir büyüme oldu u görülüyor dedi. Mobilyada pazar lideri talyanlar flafl rt yoruz Dirinler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Dirin, Dirinns markas yla müflterilerine özel çözümler sunduklar n belirterek, yeni makineyi de ar-ge çal flmalar n n sonucunda Türkiye'de ilk kez ürettiklerini söyledi. Sanayi üretiminde büyük kolayl klar sa layaca n belirterek, "Yeni makinemiz, üretimin yüzde 80 oran nda h zlanmas n sa layacak. Birçok ifllemi tek bafl na gerçeklefltirecek. Ürünler, tek bir makinenin üretiminden ç kacak. Bu, üretimin kalitesini de artt racak. Üretim h zlanaca için son dönemde en önemli unsur haline gelen sanayideki maliyetlerde düflecek. Sanayi iflletmeleri, bu makineyle çok büyük avantajlar sa layacak." dedi. EKONOM /5 Dünya Bankas ndan Türkiye ye övgü ZM R (CHA) G ediz Üniversitesi Giriflimcilik ve novasyonyönetimi Yüksek Lisans Program nda, ifl dünyas ndan tan nm fl isimler ders vermeye devam ediyor. Hocal k kürsüsüne bu kez de Alfemo Mobilya Genel Müdürü ve zmir Kalk nma Ajans ( Z- KA) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Davulcuo lu geçti. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne i nin de eski baflkan olan sanayici, hem sektörün son y llarda dünya çap ndaki ç k fl na dikkat çekti hem de giriflimci olman n ve baflarman n ipuçlar n verdi. Davulcuo lu, Türk mobilya üreticilerinin son üç y la küresel çapta damga vurdu unu belirterek, Bu sene ihracat m z 2 milyar dolar bulacak, dünya mobilya pazar nda 12. s - raya yerleflece iz. Bundan üç y l önce 21. s - radayd k, dokuz basamak birden yükseldik teki ihracat rakam m z ise sadece 300 milyon dolard. Böyle devam ederse bir süre sonra 3 milyar dolar ihracatla alt nc s rada yer alan ABD yi zorlar z. dedi. Bu baflar da en büyük pay n, konsept ma azac l k ve ileri teknolojiyi kullanmak oldu unu dile getirerek, fiu an Panama dan ngiltere ye, Irak tan Venezuela ya dünyan n dört bir yan nda konsept ma azalar m z var. zmir, stanbul ve Ankara dakinin ayn s n bu ülkelerde de görebilirsiniz. Türk mobilya markalar, global ölçekte önemli bir inovasyona imza att. Pazar liderlerinden talyanlar, bizi flaflk nl kla izliyor, Türkler geliyor, ne yapaca z? diyor, bizimle ortakl k kurmaya çal fl yorlar. Üretim tesislerimizin Avrupa dakilerden üstün oldu unu, marka ve sat fl yönetiminde farka imza att m z, ifl planlamada benzersizli imizi art k tüm dünya biliyor. Zorluklar aflarak bu noktaya geldik, y ld z m z daha da parlayacak. fleklinde konufltu. Ramazan Davulcuo lu, ö rencilere flu tavsiyelerde bulundu: Giriflimcili in birinci kural, her flartta iç motivasyonu yüksek tutmak. Baflar l giriflimcilerin ortak özelli i, en zorlu koflullarda bile motivasyonlar n korumalar. F rsatlar farkedebilmek, aksiyoner olmak, kritik zamanlarda do ru karar alabilmek de önemli. Israrc ve sab rl olmak, hedefe ulaflmak için yorulmak bilmemek ve asla ümitsizli e kap lmamak da gerekiyor. Hiçbir baflar tesadüf de il. Her baflar n n ard nda mücadele, azim ve fedakârl klar var. ANKARA (AA) R aiser, Türkiye Düzenli Ekonomik Bilgi Notu konulu bas n toplant s nda yapt konuflmada, Dünya Bankas - n n 2013 y l ndaki Türkiye faaliyetlerinin kendileri aç s ndan çok baflar l geçti ini söyledi. Her y l Aral k ve Haziran aylar nda bu raporu paylaflt klar n an msatan Raiser, y l içerisinde Türkiye ye 1,3 milyar dolarl k kredi kulland rd klar n bildirdi. Söz konusu tutar n 800 milyon dolar n n kalk nma kredisi oldu unu belirten Raiser, 300 milyon dolar n n k sm n n ise Ziraat Bankas için, 201 milyon dolarl k k sm n n ise Ziraat Bankas, Halk Bankas ve Vak fbank a enerji verimlili ini art rmak için tahsis edildi ini kaydetti. Raiser, rekabet edebilirlik, kapsay c l k, enerji verimlili i, sürdürülebilirlik ve kalk nman n önemine dikkati çekerek, hükümetin ortaya koydu u hedeflerin nas l yakalanaca üzerine de önümüzdeki günlerde bir rapor yay mlayacaklar n aç klad. Dünya Banka s n n Türkiye ile olan ortakl n n, Türkiye ye kaynak ve bilgi getirmesiyle s n rl olmaktan ç kt n vurgulayan Raiser, Türkiye ile ortakl k süreç içinde baflka ülkelere Türkiye deneyimini aktarma fleklinde evriliyor. Türkiye nin baflar s di er ülkelere anlatabilmek için ortakl k yapmal y z. Gerçeklefltirilmifl ve baflar lm fl olan ifller, di er ülkelerde ilgi görüyor, dikkat çekiyor diye konufltu. Dünya Bankas n n Türkiye nin sa l k alan ndaki baflar lar yla yak ndan ilgilendi ini kaydeden Raiser, Türkiye nin sa l k alan nda dünyan n en baflar l ülkelerden biri oldu- unu belirtti. Raiser, bu durumu di- er ülkelerle yap lan çal flmalarda vurgulad klar n ifade ederek, Bundan birkaç hafta önce Tokyo da Uluslararas Sa l k Bakanlar konferans nda Türkiye nin sa l k hizmetleri konusunda baflar l olan 7 ülkeden birisi oldu una iflaret edildi dedi. Toplant da sorular da yan tlayan Raiser, Türkiye de son dönemde yaflanan geliflmeler ve büyüme rakamlar na iliflkin aç klamalarda bulundu. Raiser, Rakamlara bakt n zda Türkiye ortalama yüzde 3,5-4,5 gibi bir büyüme gerçeklefltirecek, bölgedeki di er ülkelere bak ld nda bunun sayg duyulacak bir büyüme oldu u görülüyor de erlendirmesinde bulundu. Raiser, politika yap c lar n, dikkat ve ilgilerini yap sal sorunlara yöneltmeleri gerekti ini kaydederek, Bence Türkiye ifl ortam n n daha iyi hale getirerek, daha iyi performans gösterebilir, seçimler bunu etkileyebilir ama politika yap c lar yap sal reformlara odaklan rsa büyüme daha da güçlü olabilir ifadelerini kulland. Türkiye nin 2009 dan bu yana 5 milyon iflgücü oluflturdu unu, kad n istihdam n art rd n vurgulayan Raiser, bunlar n olumlu geliflmeler oldu unu ancak e itim ve enerji verimlili i gibi yap sal konularda da reformlar gerekti ini bildirdi. Raiser, orta vadeli yap sal reformlarda siyasi istikrar n çok önemli oldu unu kaydederek, son dönemdeki elektriklenmenin tahminleri üzerinde büyük bir etki oluflturmayaca n ifade etti. Raiser ayr ca, Dünya Bankas n n fakir ülkelere 40 y ll na 52 milyar dolar faizsiz kredi sa layaca n aç klayarak, Türkiye nin de bu projeye katk veren ülkeler aras nda yer ald n belirtti. Dünya Bankas Ankara Ofisi Ekonomisti Cevdet Ça dafl Ünal da Türkiye ekonomisinin 2013 y l nda güçlü iç talebin deste iyle h z kazand n, ancak orta vadeli büyüme görünümünün potansiyelin alt nda kalmas n n beklendi ini belirtti. Özel tüketimin, kamu yat r mlar - n n ve stok art fl n n öncülü ünde ekonominin ilk 3 çeyrekte geçen y la oranla yüzde 4 geniflledi ini vurgulayan Ünal, Neredeyse bütün göstergeler büyümedeki bu momentumun 4 üncü çeyrekte de devam edece ini gösteriyor. Dolay s yla Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) büyümesinin 2013 y l nda 4,3 e ulaflaca n tahmin ediyoruz dedi. Ünal, d fl dengesizlikler artarken, düflen enerji fiyatlar, AB deki ekonomik toparlanma ve yüksek turizm gelirlerinin cari aç ktaki bozulmay s n rlad n belirterek, Türkiye nin gelecek 12 ay için d fl finansman ihtiyac n n yaklafl k 225 milyar dolar oldu unu söyledi. Fed in parasal genifllemeyi yavafllataca n aç klamas n n ard ndan sermaye ç k fllar n n h zland 2013 yaz nda dahi borç çevirme oranlar - n n yüksek seviyelerde kalmay baflard n dile getiren Ünal, flunlar kaydetti: Küresel finansal koflullardaki belirsizlikler Merkez Bankas n s - k laflt r c politikalar uygulamaya yöneltti. TL de yaflanan de er kayb, güçlü iç talep ve g da fiyatlar ndaki art fl enflasyonun Merkez Bankas n n hedefinin üzerine ç kmas na neden oldu. Son dönemde akaryak t fiyatlar ndaki art fl göz önünde bulunduruldu unda, enflasyonun aral k ay nda artarak y l sonunda yüzde 7,5 a ulaflaca n düflünüyoruz y l nda ise ekonomik büyümenin potansiyelin alt nda, yüzde 3,5 seviyesinde kalaca n, y l sonu enflasyonun yüzde 6 ya, cari aç n GSYH n n yüzde 7 si civar na gerileyece ini öngörüyoruz. Ünal, Türkiye nin yap sal reformlara devam etmesinin, d fl finansmana ba ml l n ve büyüme oynakl n orta vadede azaltmas na yard mc olaca n vurgulayarak, e itim kalitesinin daha da iyilefltirilmesinin, yüksek teknoloji ve inovasyona dayal büyüme rotas na girmek aç s ndan kritik önem tafl d n ifade etti. Türkiye de özel yat r mlar n y l n ilk çeyre ine kadar alt çeyrek art arda azald na dikkati çeken Ünal, 2008 krizi öncesinde yat r mlarda gerçekleflen afl r art fl, yüksek reel faiz oranlar ve artan oynakl n özel yar mlar n düflmesine sebep oldu unu söyledi. Ünal, ayr ca, 2012 ve 2013 y llar nda artan kamu yat r mlar n n 2014 y ll k program nda azalmas n öngördüklerini belirterek, Orta vadede Türkiye yat r mlar n sürdürülebilir olarak art rmak istiyorsa, yurtiçi tasarruf oran n art rmal, finansman kalitesini gelifltirmeli ve ifl ortam n iyilefltirici reformlara devam etmeli diye konufltu. Türkiye'de traktör say s 1,5 milyonu geçti ANKARA ((CHA) E kim ay nda traktör say s 4 bin 687 artarak 1 milyon 553 bin 291 adede ulaflt. En fazla art fl 247 adetle Konya da, 200 adetle Ankara da, 186 adetle Bursa da görüldü. Zonguldak ve Trabzon daki traktör say s de iflmezken, Giresun da 1 adet azald. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye'nin traktör varl ile ilgili aç klama yapt. Ekim ay nda, traktör say s ndaki en fazla art fl n 247 adetle Konya da, 200 adetle Ankara da, 186 adetle Bursa da, 155 adetle Manisa da, 148 adetle Bal kesir de, 133 adetle Denizli de, 129 adetle Diyarbak r da, 126 adetle Gaziantep te, 124 adetle Kayseri de görüldü ünü belirtti. Bayraktar, flöyle devam etti: "Ekim ay nda traktör say s Adana ve Çorum da 97, Ayd n da 96, Çanakkale de 93, Erzurum da 87, zmir de 82, Kars ta 81, Tokat ta 78, Mufl ta 77, Mardin de 76, Ardahan da 72, Samsun ve Ad yaman da 70, Yozgat ta 67, Amasya da 66, Aksaray da 65, Kocaeli de 63, Malatya da 62, Mersin de 58, Kütahya da 56, Antalya ve Bolu da 54, Karaman da 51, Mu la da 50 artt. Traktör say s ndaki art fl, Ekim de Eskiflehir ve Ni de de 49, Kastamonu da 48, K rklareli ve Osmaniye de 47, K rflehir de 46, Bilecik te 45, Burdur da 43, Uflak ta 42, Hatay da 40, Batman ve Van da 39, Tekirda ve Kilis te 37, Çank r, Düzce ve Siirt te 36, A r da 35, I d r da 31, Edirne de 24, Elaz da 22 oldu. Ekim ay nda traktör say s ndaki art fl, K r kkale de 18, Nevflehir de 16, Bayburt ta 14, Isparta da 13, Erzincan da 12, Bart n da 11, Sinop ve Gümüflhane de 10, Yalova da 8, Bingöl de 7, Tunceli de 6, stanbul, Karabük, Bitlis ve Hakkari de 5, fi rnak ta 4, Artvin de 3, Ordu da 2, Rize de 1 de kald. Traktör say s nda Manisa 75 bin 372 adetle birincili ini sürdürürken, Konya 72 bin 849 adetle ikinci, traktör say s 55 bini aflan Bal kesir 55 bin 46 adetle üçüncü, Bursa 54 bin 161 adetle dördüncü, zmir 54 bin 26 adetle beflinci s rada bulundu unu bildiren Bayraktar, flu bilgileri verdi: "Ankara da 46 bin 411, Samsun da 46 bin 61, Adana da 45 bin 118, Denizli de 41 bin 490, Antalya da 40 bin 843, Ayd n da 37 bin 468, Tokat ta 36 bin 628, Afyonkarahisar da 35 bin 843, Çorum da 35 bin 214, fianl urfa da 31 bin 326, Sakarya da 31 bin 249 adet traktör bulunuyor. Traktör say s Mersin, Kütahya, Edirne, Çanakkale, Yozgat, Tekirda, Sivas, Mu la, Kastamonu da bin aras nda, Gaziantep, Kayseri, stanbul, Diyarbak r da bin aras nda, Eskiflehir, Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Bolu, K rklareli, Nevflehir, Amasya, Kahramanmarafl, Uflak, Kars, Aksaray da bin aras nda, Erzurum, Kocaeli, Ni de, Osmaniye, Ad yaman, Çank - r da bin aras nda de ifliyor. Karaman, K rflehir, Bilecik, Mufl, Düzce, Mardin, Zonguldak, Elaz, K r kkale, Sinop, Ardahan, Van, A r, Erzincan, Karabük te 5-10 bin, Batman, Bart n, Kilis, I d r, Gümüflhane, Bitlis, Giresun, Bayburt, Yalova, Siirt, Ordu, fi rnak, Tunceli, Artvin, 1000 ile 5 bin aras nda traktöre sahip durumdalar. Bingöl de 944, Hakkari de 731, Trabzon 174, Rize de ise 40 traktör var." Manisa'da üzüm ba alan yüzde 16 artt MAN SA (CHA) T ürkiye nin en önemli üzüm üretim merkezi Manisa da, son 10 y lda ba alan yüzde 16 artt. lde 2002 y l nda 63 bin 493 hektar olan ba lar, 2012'de 83 bin 822 hektara yükseldi. Ayr ca verimde de elde edilen art fl neticesinde 2002'de 981 bin 801 ton olan üretim, 2012 y l nda 1 milyon 507 bin 945 tona ulaflt. Türkiye nin en önemli üzüm üretim merkezi Manisa, 513 bin 975 hektar tar m alan na sahip. Ba alan 73 bin 822 hektar olup ilin toplam tar m alan - n n yaklafl k yüzde 15 lik k sm n teflkil ediyor. Geçen y l 5 milyar 650 milyon TL olan ilin toplam tar m üretim de erinin neredeyse yüzde 25 i, yani 1 milyar 375 milyon TL üzümden geliyor. Manisa da 71 bin 243 tar m iflletmesi bulunuyor ve bunlar n 35 bin 908 inde üzüm üretiliyor. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 2127 say l karar ile onaylanan, Yenimahalle Macun Mahallesi ada 1 say l parsele ait 1/5000 ölçekli naz m imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-17826)104(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

6 /6 DIfi HABERLER FAT H ÇAPAR SLAMABAD (CHA)- T ürk gazetecilere D-8 toplant s n de erlendiren Davuto lu, 16. D-8 zirvesinde örgütün muhtevas n n, hedeflerinin ve yap s n n gözden geçirilip de erlendirilmesi için önemli kararlar al nd n söyledi. Davuto lu, "Bir akil adamalar heyeti oluflturulacak, yap, sekreterya güçlendirilecek, ülkeler aras ndaki baz komiteler çeflitledirilecek ve iflbirli i art r lacak. Bu asl nda gelecek seneki D-8 için bir haz rl k. Gelecek seneki D-8 zirvesi Türkiye'de yap lacak. Bir anlamada o zirveye kadar Türkiye olarak biz D-8 kurucu ve öncü ülkesi olarak D-8 de iflen flartler içinde yeni bir çerçeve haz rlamay düflünüyoruz. Bütün D-8 ülkeleri de ola an üstü bir de iflim süreci içerisindeler. Uluslararas ekonomik politik de iflti. D-8 in kuruldu u dönemdeki toplam d fl ticaret hacmi 434 milyar dolard. fiimdi 2 trilyon dolara yaklaflt. Bir çok aç dan ola anüstü de iflmeler var. Bunlar n topluca de erlendirmesini yapmak için bir çok çal flma yapaca z. nflallah gelecek sene Türkiye'de D-8 yeni ve de iflen flartlar özellikle ekonomik kriz sonras flartlara uyum gösterecek. Ald m z bir karar da bundan sonra BM Genel Kurul marj nda da D-8 d fliflleri bakanlar toplant s yap lacak. Ve bir çok uluslararas örgütte de D-8 üye ülkeler taraf ndan ba lant l olarak temsil edilecek. Yani G-20 de Türkiye ile Endonezya ASEAN'da Malezya ile Endonezya, ECO da Türkiye, ran, Pakistan, Afrika Birli i'nde Nijerya ve M s r öne ç karak D-8 in oradaki iliflkilerini koordine edecekler. Bunlar önemli kararlard r." dedi. Davuto lu ayr ca D-8 zirvesi çerçevesinde baflta Pakistan taraf ile ikili görüflmeler yapma imkan da buldu unu bildirdi. D fliflleri Bakan, "Bugün sabah Navaz fierif ile çok kapsaml görüflme yapt k. Zaten birkaç gün sonra Say n Baflbakan m z Pakistan ziyaret edecekler. Bir anlamda o gelmeden önce Putin: Hodorkovksi affedilebilir E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA Alman eyaletleri aras nda refah fark büyüyor DÜSSELDORF (CHA)- yüze 14 lerde seyreden yoksulluk, 2012 A lmanya'da eyaletler aras nda refah fark y l nda kesintisiz bir flekilde yüzde 15,2 ye giderek büyüyor. Sosyal Yard m Örgütü kadar yükseldi. Der Paritätische taraf ndan kamuoyuna Almanya tarihindeki en yüksek yoksulluk aç klanan yeni bir rapor, Almanya da yoksullu un artt n ve eyaletler aras refah fark n n lu un az yafland Baden-Württemberg (BW) oran na iflaret eden araflt rmaya göre, yoksul- büyüdü ü ortaya ç kt. ve Bavyera eyaletlerinde refah seviyesi 2005 ila 2012 y llar aras nda uzun soluklu giderek yükseliyor. Bunun yan nda Saksonyabir araflt rma yapan örgüt, yoksullu un Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve artt n tespit etti. Buna göre 2006 y l nda Bremen eyaletlerinde daha önce de yüzde Türkiye nin kuruluflunda öncülük etti i Geliflen Sekiz Ülke (D-8) Zirvesi ne kat lmak üzere Pakistan n baflkenti slamabad a gelen Davuto lu, günün sonunda ikili temaslar ve toplant y de erlendirdi. Davuto lu, D-8 zirvesini de erlendirdi ikili iliflkiler, bölgesel sorunlar konusunda bir çok meseleyi ele ald k. Özellikle Afganistan daki Bangladefl'teki Suriye deki geliflmeler gündemimizin bir parças yd. Yine öyleden sonra da d fliflleri bakanl n fiilen yürütmekte olan baflbakan bafldan flman ve bu anlamda Say n Navaz fierif'e vekaleten d fliflleri bakanl n yürüten Say n Sertaj Aziz'le ikili heyetler, aras görüflmeler yapt k. Biraz sonra Say n Cumhurbaflkan (Memnun Hüseyin) ile görüflece iz. Bunun yan nda ran d fliflleri bakan yla f rsattan istifade çok kapsaml bir görüflme yapt k. Son dönemde zaten ran'la hemen hemen her ay düzenli görüflmelerimiz vard. Ancak asl nda dün Konya'ya gelmesini bekliyorduk. Annesinin ani bir flekilde rahats zlan p ameliyat olmas sebebiyle gelememiflti. Burda görüfltük. nflallah önümüzdeki günlerde Türkiyede tekrar bir araya gelece iz. Onunla da P ran görüflmeleri, Suriye'deki geliflmeler ve di er bölgesel konular ele ald k." ifadelerini kulland. FARUK AKKAN MOSKOVA - (CHA) R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, 10 y ld r hapiste tutulan eski petrol flirketi Yukos un ortaklar ndan Mihail Hodorkovski nin af talebinde bulundu unu, yak n gelecekte bu konu ile ilgili belgenin imzalanabilece ini söyledi. Mihail Boriseviç in (Hodorkovski) af talebi ile ilgili mektubunun kendisine ulaflt n ifade eden Putin, O 10 y ldan fazla hapiste kald. Bu ciddi bir ceza. nsani aç dan bakt m zda annesi rahats z. San yorum bu yönde bir karar verilir ve kendisinin af edilmesi ile ilgili karar yak n gelecekte imzalan r dedi. Hodorkovski nin Yukos olay ile ilgili iddia edilen üçüncü bir yarg lama sürecinin olmayaca n düflündü ünü de aktaran Putin, Samimi olarak d flar dan birisi olarak konuflmam gerekirse, ben bu flekilde bir yarg lama görmüyorum de erlendirmesinde bulundu. Hodorkovski, Yukos petrol flirketinde vergi kaçakç l ve yolsuzluklar nedeni ile 2003 te tutukland May s ay nda görülen davada Hodorkovski ve ifl orta Platon Lebedev e 9 y l hapis cezas verildi. Sonras nda bu ceza 8 y la indirildi. Aral k 2010 da Afl r sa c parti yöneticilerinin üçte biri suça kar flm fl BERL N (CHA)- A lmanya'da fl r sa c NPD partisinin yönetim kadrosunun üçte birinin sab kal veya haklar nda soruflturma yürütüldü ü ortaya ç kt. Eyaletler Temsilcileri Meclisi nin bu partiyi kapatmak için Federal Anayasa Mahkemesi ne sundu u baflvuruda bu detaylar da yer ald. Berliner Zeitung un ulaflt bilgilere göre afl r sa c partinin yönetim kadrosundaki 176 kiflinin yüzde 31,25 i hakk nda soruflturmalar yürütülüyor, dörtte biri ise hüküm giymifl durumda. Doksanl y llar n bafl ndan bu yana kay tlara geçen suçlar aras nda fliddet ve zor kullanmaktan terör örgütü kurma giriflimine kadar birçok sab kalar bulunuyor. Sab kal lar n yar s ise birçok kez mahkemeye ç kart lm fl kifliler. Eyaletler, Federal Anayasa Mahkemesi ne sunduklar yasaklama baflvurusunda 20 nin üzerinde seyreden yoksulluk oran yükseliyor.raporda, Önümüzdeki 2013 Yoksulluk Raporu büyük endifle uyand r yor denildi. Di er taraftan Alman ekonomisinin yüzde 3,9 oran ndaki reel büyümesi ve iflsizlik say s n n düflmesi ise flafl rtt. Dortmund ve Duisburg gibi kentlerde yoksulluk üst seviyede. Dortmund da yoksulluk oran bir y l içerisinde yüzde 2,2 artarak yüzde 26,4 lük seviyeye ulaflt. Çin de çakma gazeteci av OSMAN EROL PEK N (CHA)- G azetecileri, bas n kartlar n almalar için s nava tabi tutacak Çin, ülkede yerli sahte gazetecilerin kar flt suç olaylar n araflt r yor. Devlet medyas na göre, iki ay boyunca ülkede sahte gazetecilerin kar flt 200 suç vakas soruflturuldu. Çin Müstehcen ve Yasad fl Yay nlarla Mücadele Milli Bürosu, operasyonda flantaj veya hile yoluyla suçlara kar flan sahte gazetecilerin hedeflendi ini duyurdu. Suça kar flan sahte gazetecilerden birinin, kendini yerel akflam gazetesi muhabiri olarak tan tan ve onlarca kifliyi 29 bin dolar doland ran Tang Junhui adl çakma gazeteci oldu u kaydedildi. Tang, bu ay n bafl nda Hunan eyaletinde 4 y l hapisle cezaland r lm flt. Jiangsu eyaletinin Xuzhou flehrinde de kanunsuz aç lan internet haber sitelerine ba l sahte gazetecilerden oluflan 16 üyeli bir suç çetesi ortaya ç kar ld. Bu kiflilerin hükümet birimlerine, iflletmelere ve kiflilere flantaj yaparak, haklar nda olumsuz haberleri internete verecekleri tehdidinde bulunduklar ve 120 flantaj olay nda 3 milyon yuan (500 bin dolar) elde ettikleri kaydedildi. Ç NL GAZETEC LERE BASIN KARTI Ç N DOKTR N SINAVI Öte yandan Çin'de yerli gazeteciler, bas n kartlar n uzatmalar için gelecek y ldan itibaren s nava tabi tutulacaklar. Pekin yönetiminin ald karar do rultusunda, Çinli gazeteciler 18 saatlik Maoizm, Çin sosyalizmi ve ideolojisinin gazetecili e bak fl n n anlat ld kursa kat lacak. Kurs sonunda resmi devlet ideolojisi s nav n geçemeyen gazetecilerin bas n kartlar uzat lmayacak. S nav geçemeyenler yeniden s nava girecekler. YABANCI GAZETEC LER N V ZELER UZATILDI Öte yandan Çin in hassas oldu u konulardaki haberlerinden dolay Amerikan Bloomberg Haber Ajans ve New York Times gazetesine çal flan yabanc gazetecilerin Çin bas n vizeleri yenilenmeyi bekliyordu. Bu kurumlar, bugün yapt klar aç klamada, vizelerinin uzat ld n bildirdi. Bu ad m n da Pekin ile Washington aras ndaki gerginli in hafifletilmesi olarak görüldü ü belirtildi. görülen ikinci davada ise ek ceza ald. Toplam cezas 14 y la ç karken, itiraz sonras 13 y la çekildi. A ustos 2012 de görülen üst mahkemede ise 11 y la indi. Hodorkovski nin A ustos 2014 de, Lebedev in de May s 2014 de hapis cezalar n n bitmesi bekleniyor. Hodorkovski nin annesi Marina Hodorkovskaya o lunun her türlü karar n destekledi ini ifade ederken, Aç k Hükümet ten Mihail Abizov, karar olumlu bulduklar n, ülkede yat r m ortam n n geliflmesi ad na olumlu bir geliflme olarak de erlendirdiklerini söyledi. NPD nin afl r yabanc düflmanl yapt n ve Hitler in partisi NSDAP ye yak n oldu unu öne ç kard. Metinde ayr ca, rkç partinin demokratik düzeni y k p yerine nasyonal sosyalizm ideolojisini ve program n uygulamay hedefledi i bilgilerine yer verildi. NPD nin rkç ve genlere dayal insan rkç l anlay fl n n insan onuruna zarar verdi i vurgulanan metinde, kapatma gerekçeleri aras nda ayr ca afl r sa c partinin Almanya da yaflayan göçmenleri fliddet yoluyla ülkeden gönderme hedefinin oldu u gösterildi. Mahkemeye sunulan metinde NPD lilerin Alman vatandafl olan göçmenlerin Alman rk na zarar verdikleri gerekçesiyle tekrar vatandafll ktan uzaklaflt rmay amaçlad klar da hat rlat ld. Di er taraftan NPD lideri Holger Apfel görevinden geri çekildi. Apfel in sa l k sebeplerinden dolay partideki görevinden ayr ld söylenirken, yerine partinin eski lideri Udo Voigt un gelmesi bekleniyor.

7 Engelli kardefllerin çal flma azmi çevresindekilere örnek oluyor SMA L YILDIZ KAYSER (CHA)- kisi de kas hastas olan ve yürüme güçlü ü çeken Bilal ve Mustafa Demiral kardefller, çal flma azimleriyle çevrelerine örnek oluyor. Kayseri de yaflayan Demiral kardefllerin hayat hikayesi ve çal flma azimleri görenleri hayrete düflürüyor. Askerlik dönüflü kas hastal na yakalanan Bilal Demiral, gün geçtikçe ilerleyen rahats zl nedeniyle 15 kiloyu bile kald ramaz hale düflmüfl. Yürümesi k s tlanan Demiral' n konuflmas da etkilenmifl. Özellikle buzlu yollarda yürümek, onun için büyük tehlike. Çünkü dengesini kaybederek düflüyor. Oturdu u yerden de yard m olmadan güçlükle kalk yor ve çaydanl bile iki elini kullanmadan kald ram yor. Ayn hastal kla mücadele eden kardefli Mustafa Demiral (41) abisine oranla biraz daha güçlü. Ancak o da miyotoni denilen istemli kaslar n kas ld ktan sonra gevflemede gecikerek uzun süre gergin kald sistemik kas hastas. Ayr ca hafif mental retardasyon (zeka gerili i) tedavisi de görüyor. Yüzde 76 tüm vücut fonksiyon kayb raporu bulunan kardefl Demiral, uzun mesafeli yürüyemiyor ve ellerinde ince beceri yok. Sapanca Gölü k fl misafirlerini a rl yor KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR fl hayat nda gücünüzü ortaya koydu unuz ve amaçlar n za odakland n z görünüyor. Yükselen ifl temposu, artan sorumluluklar göz önünde olaca n z flartlara iflaret etmekte. Baflar ya yak nlaflt n z bu dönem üstlerle iliflkiler de olumlu yönde ilerleyecek. Pek çok konuda yaflanan kafa kar fl kl, kardefllerle ilgili sorunlar bir süreli ine ertelenebilir. Çok huzurlu bir dönem olmasa da sizi destekleyen koflullar var. Ödemelerinizi ve borç alacak sorunlar n z aflmakta daha kararl görünüyorsunuz. Sizi zora sokan baflkalar n n parasal sorumluluklar unutulmamal. Finansal konulara ak lc bakma gere i var. Miras ya da kredilerle ilgili konular, duygusal yak n iliflkiler üzerinde durabilirsiniz. Detaylar ve sizi yorabilecek çal flmalar yo unlafl yor. Ancak daha fazla yenilenen ifl koflullar ve düzeni koruma çabas üzerinden mücadele söz konusu. Organize olunmas gereken yeni konular, beraber çal flt n z kiflilerin getirdi i sorumluluklar sizi meflgul edebilir. Genel olarak iyimserli inizi art rman z gereken bu dönem dinlenmeye özen göstermelisiniz. Bugün çok daha yap c hareket edebiliyorsunuz. Evde sa lanmas gereken düzen ve ifl hayat sizi daha planl hareket etmeye itmekte. Yerleflimle ilgili bir konu nedeni ile daha fazla harcama gündeme gelebilir. fl ve ev aras ndaki dengeyi kurdu unuzda kazançl ç kabilirsiniz. Kiflisel kazançlar n z ve para durumunuz önemini koruyor. Alaca n z kararlar her aç dan belirleyici olurken, beklemede kalan projeleriniz h zlanmakta. Yarat c konularda da sizi evde çal flmaya iten f rsatlar söz konusu. Yeteneklerinizi dönüfltürmek, gelir gider dengenizi korumak için daha fazla sorumluluk alman z gerek. Evde yaflanan problemler geri planda kal yor. Kendinize daha fazla önem vermeye ve toparlanmaya bafllad n z. Duygusal alanda yaflanan s k nt lar geri planda b rak yorsunuz. leriye ait ifl hedeflerinize odakland n z bu dönem geçmiflten kurtulma çaban z bofla ç kmayacak. Eldeki konulara dikkatinizi vermek, hayat n zda olup bitenlere yak ndan bakmak için en do ru zaman. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Çok daha d fladönük ve size destek sa layan etkilerle bir aradas n z. Pozitif bir yaklafl m içinde kalarak planlar n z ilerletebilirsiniz. Yapt n z ifllere yeni imkanlar getiren kiflilerle bir arada bulunacaks n z. Yabanc larla ilgili yeni organizasyonlara yönelmek ad na daha giriflken ve kararl s n z. E itim hayat n za yönelik düflüncelerinize yeniden göz atma vakti. Sizi harekete geçiren olumlu etkilerle güne bafllad n z. Baflkalar n n getirdi i öneriler, d flsal koflullar n hayat n za getirdi i dönüflümler üzerinde durabilirsiniz. Güç mücadelesini YENGEÇ 22 Haziran aflt n z bu dönem yeni 22 Temmuz ortakl klara yer açma zaman. Evlilik ya da aflk hayat nda sizi test eden geliflmeler ise a rl n gösteriyor. Canl ve iyimser oldu unuz söylenebilir. Duygusal alanda yaflanan tatmin sizi hayattan daha fazla keyif almaya itiyor. Üzerinde BAfiAK çal flt n z bir konuyu yarat c 24 Ağustos biçimde ele alarak dikkat çekebilirsiniz. Karfl n za ç kabilecek 23 Eylül olanaklar her aç dan size cesaret verecektir. Aflk iliflkilerinde, yak n çevre ile olan ba lar n zda önemli geliflmeler var. Yak n çevrede artan aktivite sizi yeni düflüncelere itiyor. Bilgilerinizi derinden gözden geçirdi iniz bu günlerde farkl AKREP düflüncelere yönelebilirsiniz. 24 Ekim Ö rendiklerinizi baflkalar yla 22 Kasım paylaflmak, yönetsel ve ifl konular na ait toplant lar düzenlemek aç s ndan canl geçebilir. Halen burcunuzda bulunan Ay size son derece kararl k l yor. Pek çok konuda desteklendi inizi bilerek hareket ediyorsunuz. Son dönemde yapt n z yeniliklerin getirdi i ifl ve sorumluluklarla ilgilenmeye O LAK kararl s n z. Özellikle ifl hayat n n 22 Aralık getirdi i tak m çal flmalar 20 Ocak aç s ndan planl ilerlemeye bafllad n z. BALIK Su + De iflken (20 fiubat 20 Mart) çinde bulundu unuz flartlar sizden yana geliflmeye bafll yor. leriye ait hedeflerinizi daha kararl biçimde ele almaktas n z. Ayn zamanda sosyal hayat n getirdi i önemli tan flmalar, iflle ilgili yeni BALIK ba lant lar sizi yak ndan etkileyecek. Sosyal aç dan sizi içine çeken 19 Şubat 20 Mart projeler, baflkalar na yararl olaca n z tak m çal flmalar h zl biçimde ilerliyor. DURAN SAVAfi SAKARYA - Kuzeydeki çok so uk ülkelerden göç eden kuflular, Türkiye nin önemli sulak alanlar ndan biri olan Sapanca Gölü nde konakl yor. Göl, sakarmeke, karabatak ve yaban örde i türlerine ev sahipli i yap yor. K urakl k ve afl r tüketim sebebiyle kuruma tehdidi ile karfl karfl ya kalan Sapanca Gölü, bu olumsuzluklar n yan nda görsel bir flölene de ev sahipli i yap yor. Göl, k fl mevsiminde binlerce kufla güvenli bir liman oluyor. Kuzeydeki çok so uk ülkelerden göç eden kuflular, Türkiye nin önemli sulak alanlar ndan biri olan Sapanca Gölü nde konakl yor. Göl, sakarmeke, karabatak ve yaban örde i türlerine ev sahipli- i yap yor. Göl k y s boyunca kümelenen kufllar, seyri doyumsuz bir manzara sunuyor. Av n yasak oldu u gölde kaçak avc lara karfl ekipler sürekli denetim yap yor. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, gölde 12 tak mdan 28 familyaya ait 69 kufl türü tespit etmiflti. Uzaktan bak ld nda gölün üzerinde siyan bir tabaka gibi görünen kufllar merak uyand r yor. Baz sürücüler araçlar n göl k y s na çekerek kufllar izliyor. Ancak yabani olmalar sebebiyle ürken kufllar hemen gülün içine do ru çekiliyor. Göl k - y s ndaki sazl klarda kufllara do ul bir yuva oluyor. DURAN SAVAfi SAKARYA (CHA)- S apanca Gölü nü besleyen en önemli su kaynaklar ndan biri olan Yan k Deresi, tamamen kurudu. Dereden göle bir damla bile su gelmiyor. Tarihinin en büyük çekilmesi sebebiyle yavafl yavafl batakl a dönüflen Sapanca Gölü art k kendini besleyemez duruma geldi, 4 bal k türünün nesli tükendi. Buna afl r tüketim eklenince göl alarm vermeye bafllad. Sakarya Su ve Kanalizasyon daresi (SASK ) Genel Müdürü Rüstem Kelefl ise, Halimiz periflan ifadesini kulland. Sakarya ve Kocaeli nde 2 milyon kiflinin içme suyu kayna olan Sapanca Gölü nü besleyen dereler bir bir kuruyor. Gölü besleyen ön önemli kaynaklardan biri olan Yan k Deresi tamamen kurudu. Suyu iyice azalan Kurtköy ve stanbul Deresi de neredeyse kurumak üzere. Art k Sapanca Gölü kaynaklar ndan beslenemez duruma geldi. Göl k y s nda baz bölgelerdeki çekilme 100 metreyi buldu. Göldeki afl r tüketim ve kurakl k /7 GÜNCEL YAfiAM Emniyet kemeri hayat kurtard FAT H KARAKILIÇ BURSA (CHA)- B ursa da, eflini hastaneye götüren Murat Öztürk ün kulland otomobil, iddiaya göre; baflka bir arac n s k flt rmas yla yol kenar ndaki bankete çarp p takla att. Kazada emniyet kemerleri ba l bulunan sürücü Murat ve efli Fatma Öztürk ün burnu bile kanamad. Fatma Öztürk, tedbir amac yla hastaneye kald r l rken sürücü Öztürk, "Direksiyona oturdu um an emniyet kemeri takar m, iyi ki takm fl m." dedi. negöl de büfe iflletmecili i yapan 45 yafl ndaki Murat Öztürk, efli Fatma Öztürk ü Bursa Devlet Hastanesi ne götürmek 16 PN 161 plakal otomobiliyle için yola ç kt. Bursa-Ankara Yolu Uluabatl Hasan Bulvar üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre baflka bir anac n s k flt rmas yla Öztürk idaresindeki otomobil, önce yol kenar ndaki bankete çarp p takla att. Ters dönen otomobilde s k flan sürücü ve eflini çevredeki vatandafllar n yard m yla kurtar ld. Takla atarak, ters dönen otomobilden emniyet kemerleri ba l bulunan Öztürk ve eflinin burnunun bile kanamadan araçtan ç kart lmas dikkat çekti. Fatma Öztürk tedbir amac yla Bursa Devlet Hastanesi ne kald r l rken sürücü Murat Öztürk, kaza yerinde polislere ifade verdi. Öztürk, "Hastaneye gidiyordum. Baflka bir araç s k flt r nca frene bast m. Frene bas nca önce bankete çarpt m, sonra da takla att k. Yaralanan yok. Eflim de herhangi bir problem yok. Bu arabadan sa ç kt k çok flükür, ama emniyet kemeri ba l yd. Eflimin de emniyet kemeri ba l. Direksiyona ne zaman otursam emniyet kemerini ba lar m." diye konufltu. LPG li oldu u ö renilen araç, kurtarma ekipleri taraf ndan otoparka çekildi. Kaza sebebiyle Bursa- Ankara yolunda trafik bir süre aksad, uzun araç kuyruklar olufltu. Kazayla ilgili soruflturma bafllat ld. Sapanca y besleyen dere kurudu, 4 bal k türünün nesli tükendi sebebiyle kritik eflik olan 30 metre koduna düfltü. DS nin verilerine göre Sapanca Gölü nden emniyetli olarak su kullan m y ll k 120 milyon metreküpü geçmemesi gerekiyor. Ancak gölden kapasitenin üstünde su çekiliyor. çme suyunun yan nda Tüprafl gibi sanayi tesislerinin de gölden su çekmesi tehlikeyi att r yor. Bir de buna kurakl k eklenince göldeki su seviyesi tarihinin en düflük noktas na ulaflt. Yan k Deresi nin kurumas da endifleyi att rd. Yan k Köyü Muhtar Sibel Baykal, Yan k deresi Sapanca Gölü nün hayat damarlar ndan biriydi. Dere bu mevsimlerde gürül gürül akmas gerekiyordu. fiimdi dereden göle bir damsa su bile akm yor. Göldeki bal k türleri de bu sebeple yok oluyor. Art k buradan kum ç kar yorlar. Çok endifleliyiz. Göl korkunç bir flekilde çekiliyor. Gölün hali içimizi ac t yor. diye konufltu. Gölün y llara göre giderek çekilmesi ve kirlilik faktörleri göldeki bal k türlerini de olumsuz yönde etkiledi. stanbul Üniversitesi nin yapt araflt rmaya göre göldeki tatl su levre i, kadife bal, kaya uskumrusu, y lan bal, gökmen bal ve stakozun nesli tükendi. K z lkanat, turna, yay n ve sazan gibi bal k türlerinin de göldeki varl klar n n devam ise tehlikede. SASK Genel Müdürü Rüstem Kelefl, kurakl k ve afl r çekim sebebiyle göldeki su seviyesinin giderek düfltü ünü söyledi. Kelefl, aral k ay n n sonuna yaklafl lmas na ra men hala beklenen ya fl n düflmedi ini belirterek, "Kas m ay ndan itibaren göle besleyen derelerin gürül gürül akmas gerekirdi. Aral k ay bitiyor ama bekledi imiz ya fl olmad. Kar ya fl da göle flifa olmad. Böyle giderse gölün hali periflan. Gölden sadece içme suyu olarak faydalan lmas laz m. Sanayi tesislerinin gölden su çekmemesi gerekiyor." diye konufltu.

8 SA LIK KOCAEL (AA) G ümüfl, AA muhabirine yapt - aç klamada, Amerika da NASA teknolojisiyle gelifltirilen robotik cerrahinin 2003 y l nda uzaktan koordineli cerrahi sistem olarak t p dünyas na girdi ini söyledi. Gümüfl, Türkiye de ilk kez robotik cerrahinin 2006 da özel sektörde, kamuda ise 2008 de Ümraniye E itim ve Araflt rma Hastanesinde uygulanmaya baflland n kaydederek, bafllang çta 5-6 saat süren ameliyatlar n dakikalara kadar geriledi ini dile getirdi. Komplikasyon oranlar zamanla azal rken, cerrahi baflar n n giderek artt n vurgulayan Gümüfl, ö renim e risini tamamlam fl robotik cerrahlar /8 sayesinde, k sa sürede ameliyatlar gerçeklefltirildi ini aktard. Yak n ülkelere giden robotik cerrahi ekiplerinin e itimlerde yer ald n ifade eden Gümüfl, Türkiye de dünyadaki robotik cerrahi ifllemlerinin tümünün benzer kalite ve standartlarda baflar yla uygulanabildi ini anlatt. Türkiye de robotik cerrahi, özellikle kamuda kullan - ma girmesiyle giderek yayg nlaflt diyen Gümüfl, Kamuda 7 ve özel sektörde 14 olmak üzere 21 robotik cerrahi sistem bulunmaktad r y l nda robotik cerrahi e itimi alan hekim say s 2, hemflire say s 2 iken, günümüzde 45 hekim ve 28 hemflirenin robotik cerrahi e itim sertifikas mevcut diye konufltu. Türkiye de robotik cerrahi kullan m alanlar ve yo unlu unun dünyayla paralellik gösterdi ine iflaret eden Gümüfl, robotik cerrahinin bat n içindeki dar alanlarda oldukça etkin bir yöntem oldu unu, bundan dolay son y llarda özellikle prostat kanseri cerrahisinde ünlendi ini vurgulad. Gümüfl, prostat kanseri cerrahisinde önemli olan kanserden ar nma, ameliyat sonras idrar kaç rma ve erkeklik kusuru gibi ameliyatlar n etkilerinin robotik cerrahiyle en aza indirildi ini kaydetti. Amerika da prostat kanseri ameliyatlar n n yüzde 85 inin robotik cerrahi yöntemiyle yap ld n dile getiren zmir'de down sendromlu çocuklar n aileleri için proje bafllat ld Gümüfl, flöyle konufltu: Bu oran 5 y l önce yüzde 40 t. Ürolojik kanser ameliyatlar nda prostat d fl nda böbrek ve mesane kanseri ameliyatlar nda da robotik cerrahi kullan m alan bulmufltur. Jinekolojide rahim kanseri, over tümörü ve tüp ligas- yonlar aç larak reanestomozlarda kullan lmakta. Genel cerrahide ise pankreas, mide ve kolon ameliyatlar nda yayg n kullan lmaktad r. Yine tiroid cerrahisinde koltuk alt ndan girilerek, görünür kesi olmaks - z n robotik cerrahiyle ameliyatlar yap lmaktad r. Daha az s kl kla KBB alan nda tonsil, larinks tümör cerrahisinde, kalp cerrahisinde by-pass ve kapak, akci er cerrahisinde kullan labilmektedir. Gümüfl, Türkiye de yeterli robotik cerrahi sisteminin olmamas, deneyimli ekip yetersizli i ve maliyetlerin önemli bir bariyer olarak karfl lar na ç kt n söyledi. Dünyada flu ana kadar 2 milyon, Türkiye de 10 bine yak n robotik cerrahi ameliyat gerçeklefltirildi. Türkiye de vaka say lar, her sene yüzde 25 art yor diyen Gümüfl, flunlar belirtti: Vakalar n yüzde 50 si üroloji branfl nda, yüzde 50 lik k sm da s ras yla, kad n do um, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, kulak, burun, bo az ve gö üs cerrahisi paylafl yor. Türkiye, 21 robotik sistem ve 10 bin vaka deneyimiyle Orta- do- u da, Kafkas ve Balkan co rafyas nda önemli bir referans merkezi konumunda. Amerika ve Avrupa ülkeleriyle benzer tecrübe ve dünyayla entegre tüm cerrahi prosedürlerin güvenle yap labildi i ülke konumunday z. Burada en önemli yap tafl robotik sisteme ülkemizde uygun zamanda ivme kat lmas nda hekimlerimizin arzu ve gayretinin yan s ra Sa l k Bakanl n n verdi i deste i görmezden gelemeyiz. Gümüfl, son y llarda sistemin sürekli yenilenerek, farkl cerrahi alanlar nda kullan m n sa lanmaya çal fl ld - n aktard. Aletlerin küçültülerek çocuklarda kullan m n n yayg nlaflt r ld n dile getiren Gümüfl, flunlar kaydetti: Çocuk bat n yüzeyinin dar olmas robotun yerlefltirilmesinde sorunlar oluflturabiliyordu. Mini aparatlarla çocuklarda da özellikle bat n içi tümör ameliyatlar nda robotik cerrahi yayg n ZM R (CHA) zmir Büyükflehir Belediyesi, Zihinsel Engellilere Destek Derne i, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca E itim Fakültesi ve Ulusal Down Sendromu Derne i, geliflim gerili i olan çocuklar n aileleri için ortaklafla Küçük Ad mlar Erken E itim Program bafllatt. Geliflim yetersizli i olan 0-6 yafl aras ndaki çocuklar n aileleri, zmir deki bu iflbirli i program yla e itilecek. Aileler, özel e itim alm fl üniversite ö rencileriyle 4 6 ayl k bir çal flma uygulayacak. Bu sosyal sorumluluk projesini bafllatacak imzalar zmir Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Aysel Özkan, Zihinsel Engellilere Destek Derne i Baflkan Çi dem Atvur, DEÜ E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Süleyman Bafllar ve Ulusal Down Sendromlular Derne i Baflkan Sami Altunel in kat l m yla at ld. E itim Fakültesi ndeki protokol imza töreninde konuflan Özkan üniversite, sivil toplum ve yerel yönetim iflbirli iyle önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, zmir de her yapt m z iflte, ortak akla ve kat l mc l a önem veren bir belediyeyiz. Bu projeyi duydu umuzda çok heyecanland k ve k sa sürede hayata geçirdik. Türkiye robotik cerrahide referans ülke oldu Robotik Cerrahi Derne i Baflkan Prof. Dr. Eyüp Gümüfl, Türkiye de 10 bine yak n robotik cerrahi ameliyat gerçeklefltirildi ini, say - n n her y l yüzde 25 artt n belirterek, Türkiye, 21 robotik sistem ve 10 bin vaka deneyimiyle Ortado u da, Kafkas ve Balkan co rafyas nda önemli bir referans merkezi konumunda dedi. kullan m alan bulacakt r. Çocuklarda da eriflkinlerdeki gibi daha az kesi, daha az kanama, etkin cerrahi rezeksiyon, ameliyat sonras daha az a r ve daha az hastanede kal fl önemli avantajlar say labilir. Kalp cerrahisi, çocuklarda özellikle kalpte delik durumunda tercih ediliyor. fiu an ki teknoloji çocuklarda kullan ma uygundur ve her geçen gün çocuk hastalarda daha fazla kullan l yor. Çocuk hastalarda ürolojik ameliyatlar di erlerine oranla daha fazla yap l yor. - Gelecekte ameliyat s ras nda ultrasonografi raporlanabilecek Gümüfl, robotik cerrahi sistemin kullan ma girdi i 2003 ten beri sürekli geliflim gösterdi ini, robot kollar n n ve kamera sisteminin gelifltirilmesiyle cerrahinin daha mükemmel hale getirilmesinin hedeflendi ini anlatarak, flu anda 2,5 santimetrelik tek kesiden kad n do um ve genel cerrahi ameliyatlar n n yap labildi ini vurgulad. Son zamanlarda uygulanan teknik sayesinde cerrah n ç plak gözden daha iyi flekilde anatomiyi görüntüleyebildi ine dikkati çeken Gümüfl, sözlerini flöyle tamamlad : Robotik cerrahiye eklenen floresan görüntüleme sayesinde tümörlü doku daha net görülecek. Ç plak gözle görülemeyen damarlar görünür hale gelmekte ve tümörlü dokunun s n rlar daha iyi belirlenebilmektedir. Da Vinci ile kullan lan enstrümanlar ileri teknolojilerle önemli ölçüde gelifltirilmifl ve çeflitlendirilmifltir. Gelecekte kollara ilave edilebilecek görüntüleme sistemiyle ameliyat s ras nda ultrasonografi raporlanabilecek. Günümüzde yeni gelifltirilen robot kollar na tak labilen aparatlarla damarlar n mühürlenerek kopar lmas yla dokular n kans z genifl rezeksiyonlar mümkün hale geldi. 'Afl r spor, vücudu erken yaflland r yor' GAZ ANTEP (CHA) Z irve Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ali C mb z, zay flama ve fitness programlar ad alt nda yap - lan sporlar n vücuda zarar verdi ini belirterek, Bir sporu afl r derecede yapmak veya profesyonel sporlarla u raflmak vücudun erken yafllanmas na neden olur. dedi. C mb z, omurga problemi yaflamamak için uygun egzersiz programlar n n yap lmas gerekti inin alt n çizerek, Hareketsiz yaflam vücudumuz için ne kadar zararl ysa zay flama ve fitness programlar ad alt nda yap lan sporlar da en az hareketsiz yaflam kadar zararl olabilir. Düzenli ancak vücudumuza zarar vermeyecek egzersizler yapmal y z. diye konufltu. skelet yap s nda ortalama 600 kas bulundu unu belirten C mb z, Kaslar ve eklemlerin etraf n saran fasia dedi imiz yap lar bulunmaktad r. Bu fasialar sayesinde vücudumuzdaki kaslar tek bir kasm fl gibi hareket ederler. Bu nedenle yapt m z en basit harekette bile yüzlerce kas çal flmaktad r. Kaslar n kuvvetini ve esnekli ini devam ettirebilmesi için günlük yaflamda devaml hareket etmek zorunday z. fleklinde konufltu. C mb z, yeterli hareket yap lmad zaman kaslar n zay flad n ve esnekli- ini kaybederek sertleflti ini söyleyerek flöyle konufltu: nsanlar bu durumu daha çok kas ve eklem a r s olarak hissederler. Günlük yaflamda yapt m z hareketler yeterli olmad durumlarda vücudumuzdaki kaslar n kuvvetini devam ettirmek için düzenli egzersiz programlar uygulamam z gerekir. Kas kuvvetinde ve esnekli inde bir azalma olmas durumunda fizik tedavide görülen bir çok problem karfl m za gelmektedir. Bel bölgesine binen yüklerin oturma pozisyonunda en yükse e ç kt n vurgulayan C mb z, Ofis ortam ve hareketsiz yaflam bel f t klar n n en önemli nedenlerindendir. Oturma pozisyonunda bele binen yükler artt için bu pozisyonda ifl yapan insanlarda bel f t daha fazla görülmektedir. fleklinde konufltu. C mb z, herhangi bir kanepede dengesiz pozisyonlarda dinlenmenin omurga problemlerine neden olabilece ini aç klayarak flunlar söyledi: Kendimizi o anda rahat hissetti imiz ancak vücudumuz için oldukça rahats z pozisyonlarda televizyon seyretmek, oturma pozisyonunda uzun süre çal flmak, bilgisayar kullanmak veya uzun süre araba kullanmak omurga problemlerinin oluflumunda en önemli risk faktörleridir. Hayat Y ld r m Mah. Cumhuriyet Mey. No:13 Akyurt Akyurt Harita Karaflar Talatpafla Bulvar No:165/A Cebeci Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Tu ba fieker Ayvafl k Mah. Dr. Hamdi Soysal Sok. No:2/B Beypazar Beypazar Mert S. Mehmet Pafla Cad. Salk m Sö üt Sok. No:32/C Sokullu Çankaya Elif Eslem Muhsin Yaz c o lu Cad Sok. No:1/35 Çankaya Zehra Çiçek Vedat Dalokay Cad. No:63/10 Çankaya Çankaya fiehit Gönenç fiehit Gönenç Cad. No:20/D Maltepe Çankaya Reyhan Barbaros Mah. Karagöl Cad. No:2/D Çubuk Çubuk Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan Elmada nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada N HAL AK ATAKENT MAH.1469.SOK.NO:6/A-B Etimesgut Mirgül stasyon Mah Cad. No:25/B Etimesgut Etimesgut Göksupark Göksu Mah. Selçuklular Cad. Eryaman KC Göksu AVM No:57/45-46 Eryaman Etimesgut Zirve G.O.P. Mah. Ankara Cad. No:108/A Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Neslihan ATATÜRK MAH. 29 MA- YIS CAD.NO:80/A Kazan Yeni Kardefller Kardefller Koop. Süleymaniye Cad. No:76/A Ayval Keçiören Baflaran Bas n Cad. No:52/D Etlik Keçiören Esmertafl Subayevleri Mah. Centilmen Sok. No: 3/1 Subayevleri Keçiören Alpnur P narbafl Mah. fiehit Hakan Turan Sok. No:27/26 Keçiören Keçiören fienay Aktepe Mah Sok. No:1/A Aktepe Keçiören K z lcahamam Merkez Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/A K z lcahamam K z lcahamam Ülgener fiahintepe Mah. Nato Yolu Cad. No:75/A Abidinpafla Mamak Sena Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No: 197/A Mamak Can 100. Y l Mah. Hoflebe Cad. No:24/A Nall han Nall han Kardelen fientepe Mah. Hasan Polatkan Cad. No:17/A Polatl Polatl Devrez Merkez Mah. fiehit Salim Akgül Cad. Hünkar Sok. No:2/B Pursaklar Pursaklar Aslanalp Ankara Cad. No:22/A Sincan Sincan Yeni Sevinç G.O.P. Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:61/B Fatih/Sincan Sincan Sevim stasyon Mah. Polatl 1 Cad. No:9/A Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan Sincan Meral Uzunöz Yeni Mah. smet Pafla Cad. No:2 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Melihan

9 Bor ile kaplanan çelik, 10 kat daha sertleflti Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kumruo lu, ngiltere'deki Sheffield Üniversitesi, Ukrayna Paton Elektrik Kaynak Enstitüsü ve Sakarya Üniversitesinden araflt rmac - lar n kat ld projede, "plazma elektrolizi" yöntemiyle borla kaplad klar çeli i 10 kat daha sertlefltirdiklerini bildirdi TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI S VAS (AA) K umruo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, "Elektrolitik plazma teknolojisiyle çeliklere uygulanan yüzey modifikasyon ifllemleri" konulu doktora tezi kapsam nda ngiltere ve Ukrayna'da alan nda önemli kurulufl ve araflt rmac larla çal flmalar yürüttüklerini söyledi. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde görev yapt 2007 y l nda bafllatt çal flmada, ayn üniversiteden Prof. Dr. Fatih Üstel, tez dan flman Doç. Dr. Ahmet Özel, ngiltere'deki Sheffield Üniversitesinden Prof. Dr. Allan Matthews ve Dr. Aleksey Yerokhin ile Ukrayna Paton Kaynak Enstitüsünden araflt rmac lar n yer ald n belirten Kumruo lu, yaklafl k 6 y l süren çal flmada olumlu sonuçlar ald klar n aktard. Ukrayna ve ngiltere'de gelifltirdikleri sistemleri Sakarya Üniversitesindeki Yüzey Teknolojileri Laboratuvar 'nda çok daha ileri seviyeye tafl d klar n dile getiren Kumruo lu, bu konuda çeflitli ulusal ve uluslararas yay nlar da yapt klar n bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Kumruo lu, dünya rezervinin yüzde 70'i Türkiye'de olan borun stratejik aç dan son derece önemli bir element oldu unu kaydetti. Kimya, tar m, ilaç, cam, inflaat, çimento, otomotiv ve uçak sektöründen bor kullan m yla ilgili çok farkl taleplerin bulundu unu ifade eden Kumruo lu, "Son y llardaki teknolojik geliflmelerin yan s ra borun elemantal olarak kaplamalarda kullan m da son derece önemli hale gelmifltir. Atomik yap s gere i di- er elementlere göre daha küçük olan bor, çok kuvvetli (sert) yap lar oluflturabilmektedir" dedi. Kumruo lu, bu nedenle gerek yerli gerekse yabanc bilim adamlar n n son y llarda bor kaplamalar üzerine yo unlaflt na dikkati çekerek, flunlar söyledi: "Biz de ekip olarak borun yüzey mühendisli i alan ndaki çal flmalar yürüttük. Borun destekleyici, bünyeye girici kaplama veyahut da yard mc element olarak kullan lmas n hedeflemekteyiz. Borla ilgili kaplamalarda baz s k nt lar vard. Yüksek s cakl kta difüzyon ad yla bilinen yöntemle yap lan kaplama için yaklafl k 1000 derece gibi yüksek s cakl klar ve 8-10 saat gibi uzun süreler gerekmekte. Bu çok yüksek bir enerji tüketimine yol açmakta. Ayn zamanda bu kadar yüksek bir s cakl k çeli in veya kaplama yap lan di er metallerin yap s - n da bozmaktad r. Bu mühendislik aç - dan da çok verimli olmamakta. Bunun BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA d fl nda bizim de tercih etti imiz 'plazma elektrolizi' yöntemi var. Bu kaplama yöntemi, gerek so uk bir elektrolit içerisinde olmas gerekse son derece basit olmas nedeniyle son derece ra bet görmektedir. Rus bilim adamlar n n temellerini att bu teknolojide son y llarda atak görmekteyiz." Bu yöntemi modifiye edip, teknik ve yöntem olarak gelifltirdikten sonra Sakarya Üniversitesindeki Yüzey Teknolojileri Laboratuvar 'nda birçok farkl çeli- i borla kaplad klar n aktaran Kumruo lu, "Kaplamay sulu bor çözeltisinde yap yoruz. Is tma ifllemini sadece çeli- in yüzeyinde oluflturdu umuz plazma içinde gerçeklefltiriyoruz. Yüksek gerilimle oluflturdu umuz bombard manla çeli in yüzeyine yaklafl k 20 mikron civar nda bir kaplama derinli i oluflturuyoruz. Bu da muazzam bir bor kaplama derinli idir" diye konufltu. Bor d fl nda, azot, oksijen ve karbonla da kaplama yapt klar n ancak en önemli sonucu borla elde ettiklerini dile getiren Kumruo lu, "Bafllang çtaki sertli i 150 HV olan çelik, 5 dakika süren ifllemin ard ndan 1500 HV sertli e ulaflt. Afl nma testlerinde de çeli in afl nma direncinde yaklafl k 7 kat art fl sa lad k" dedi. Yrd. Doç. Dr. Levent Cenk Kumruo lu, sertli ini 10 kat art rd klar çeli in orijinal iç dayan kl l ndan da çok fazla ödün vermediklerini, kaplama süresinin çok k sa olmas sayesinde bu sonucun ortaya ç kt n aktard. Birçok numunenin pefl pefle kaplanabilece i, CNC tezgaha entegre edilen plazmatron ile metrekare boyutundaki yüzeyleri kaplayabilecek teknolojiye sahip olduklar n aktaran Kumruo lu, sistemi otomasyona haz r hale getirdiklerini belirtti. Haziran 2013'te tamamlad klar çal flmayla elde edilen borla kaplanan çeli- in, otomotiv, savunma, imalat sanayi ve implant malzeme gibi birçok alanda kullan labilece ini dile getiren Kumruo lu, yöntemin son derece çevreci oldu- unu vurgulad. TEKNOLOJ KIRKLAREL (AA) /9 Türk bilim adam optik haberleflme çal flmalar na yeni bir yön verdi K rklareli Üniversitesi (KLÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emre Taflg n' n haberleflme sinyallerinin fl ktan h zl gitmedi ini ortaya koyan çal flmas, Amerikan Fizik Derne- i'nin "Physical Review A" dergisinde yay mland. Taflg n, AA muhabirine yapt - aç klamada, haberleflme sinyallerinin fl ktan daha h zl gidip gitmedi inin, bilim dünyas - n uzun y llard r meflgul eden bir konu oldu unu söyledi. Haberleflme sinyallerinin fl ktan daha h zl gitti i gözleminin Einstein' n genel görecelik teorisine ayk r oldu unu belirten Taflg n, flöyle konufltu: "Bu konu bilim dünyas n yaklafl k 12 y ld r meflgul ediyordu y llar nda bilim dünyas n sarsan önemli bir geliflme oldu. Bu önemli geliflme, dünyan n en iyi bilim dergisinde yay mland. Bilim insanlar haberleflme sinyallerinin, fl ktan daha h zl gitti ini gözlemlemifllerdi. Bu konu bilim camias nda tam olarak ne kabul gördü ne de çürütülebildi. Kuramsal çal flmamda, bu h z n gerçekçi olmad n gösterdim." Taflg n, çal flmas nda, kullan - lan hesaplama yönteminin do ru olmad n ortaya ç kard n ifade etti. Deneyde bir kaynaktan haberleflme sinyalinin yay ld n ve bu sinyalin belirli bir ortamdan geçti ini ve bu ortamda sinyalin flekil de ifltirdi ini gördü ünü dile getiren Taflg n, flöyle devam etti: "Ortama önceden giren sinyalin, ön k sm arka k sm na göre daha fazla yükseltildi i için sinyalin tepe noktas kaymaya u ruyor. Bu kaymadan dolay sinyal fl ktan önce gidiyormufl gibi gözüküyor. Gerçekte flekil de iflikli i oluyor. Haberleflme sinyali fl ktan daha önce gitmiyor." Taflg n, bilim dünyas nda kafalar kurcalayan çok ciddi bir problemi ayd nlatt n vurgulayarak, "Haberleflme sinyallerinin fl ktan daha önce vard gözlemlenmiflti. Bunun gerçekte böyle olmad n gösterdim" diye konufltu. H z tan m n n her maddenin dalga olarak ifade edildi i yeni nesil fizikte (Kuantum fizi i) en temel problemlerden biri oldu- unu belirten Taflg n, bu çal flmayla bilim insanlar n n art k kulland klar çeflitli h z hesaplama yöntemlerinin hangisinin gerçekçi oldu unu test edebileceklerini aktard. Taflg n, bu çal flman n atom alt parçac klar n fl ktan h zl gitti i yönündeki gözlemlere de uygulanabilece ini, kendisine konu hakk nda en önemli deneyleri yapan bilim adamlar ndan, ölçtükleri h z n gerçekçi olup olmad n n tayini yönünde istekler geldi ini kaydetti. Soldan sa a 1. Bir fleyi yapabilme, baflarabilme gücü, güç, hâl, derman, kuvvet... Resim yapmada kullan lan kömür kalem Üretimle u raflan kimse, yetifltirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karfl t.. Otalamak ifli fiii mezhebinin bir kolu ve bu koldan olanlar n inanc... K n kanatl lardan, ergin evrede yapraklar, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tar m bitkilerine ve orman a açlar na büyük zarar veren bir böcek Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek... Polonyal... Nobelyum elementinin simgesi On kiflilik asker birli i... Her çözgü ipli inin bafll bafl na hareket etti i mekanik dokuma tezgâh... Ço u do ufltan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabart Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... stek, dilek... Yüzeyi fl a karfl duyarl bir madde ile kapl kâ t üzerine, kal ptan çekilmifl resim kopyas Bir taraf nda inme bulunan, mefluç... ncirin döllenmesini sa layan sinek Dingil... Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlar vurma veya yakalama ifli... Otlak... Kay nbirader (halk a z ) Korunmak, saklanmak veya gerekti inde kullan lmak için bir fleyin konuldu u yer, ardiye... Ana kent Hastane (eski)... Darmstadtiyum elementinin simgesi... Molibden elementinin simgesi Yafll, koca, ihtiyar kimse... çine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yast k veya yorgan k l f... Nefleli ve serbest (kad n) Atefl (eski)... Hastal k baflkalar na geçme, bulaflma... Genellikle belli meslek adamlar için yap lm fl veya belli amaçlarla kurulmufl konutlar toplulu u, ifl merkezi Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri... Do urarak üreyen, memeleri olan, s cakkanl, iki akci erli, kalbinde dört bofllu u olan, vücutlar genellikle tüylerle örtülü omurgal hayvanlar s n f S k, yuvarlak ve küçük taneli bir çeflit ekfli üzüm... Kimyasal çözümlemeyle ayr flt r lamayan veya bireflim yoluyla elde edilemeyen madde Kar tipiye çevirmek... Avuç (halk a z )... Yukar dan afla ya 1. Yap m ekiyle türetilmifl ad, türemifl isim... Çelik (eski) Üretimde gerekli mal elde etmek için kullan - lan yar ifllenmifl mal... Çek veya poliçe düzenleyen ve imzalayan kimse Ölünün gömülmeden önce sar ld beyaz bez, kefen bezi, yakas z gömlek, yakas z mintan... Erzurum iline ba l ilçelerden biri... Z playan veya birdenbire f rlayan bir fleyin hareketi veya ç kard ses Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar... S k nt, bezginlik, usanç, ac, yorgunluk vb. duygular belirten bir söz... çkili toplant larda içki da tan kimse (eski) nce, keskin (ses)... Bir devletin, bir hanedan n veya bir flehrin simgesi olarak kabul edilmifl resim, harf veya flekil, ongun... Rütbesi general ile ayn olan deniz subay Her türlü arazide kullan labilen motorlu tafl t... Görünüm... Renyum elementinin simgesi Bin jul de erinde ifl birimi... Eksik, tamamlanmam fl, bitmemifl (eski) den -e kadar (eski)... nanc l k (eski) XVIII. yüzy l n bafl nda Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösteriflli bir bezeme üslubu... Toprak, kül gibi toz durumunda bulunan fleyleri hafifçe kaz p kar flt rmak Binme, yük çekme, tafl ma vb. hizmetlerde kullan lan, tek t rnakl hayvan... Karfl l k olarak, benzetilerek yap lan davran fl, söz (eski)... Türlü metallerden yap lm fl, kopmaya karfl bir direnç gösteren ince uzun nesne Görüntülerin filme al nmas n sa layan alet, al c... Antlaflmaya göre olan, antlaflma gere i olan (eski)... Polonya halk ndan veya bu halk n soyundan olan kimse Alev, yalaz (halk a z )... Lityum elementinin simgesi... Duman n de di i yerde b rakt kara leke... Yüz Ulan... "Anlar, sayar, yapar" anlamlar ile adlarla birleflerek birleflik s - fat kuran bir söz... Yük gemisi Emanet olarak... Özenilmifl, özenle yap lm fl (eski) Masonluk üyesi, farmason... Bir saniyede bin titreflimi olan elektromanyetik dalga boyu ölçüsü birimi

10 YAfiAM KAYBER AVCI MU LA (CHA)- H alk Sa l Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, yapt aç klamada ö rencilerin okul baflar s yan nda büyüme ve geliflmeleriyle sa l kl beslenmelerinin de çok önemli oldu unu söyledi. Okul ça nda beden ve zihin geliflimlerini en iyi flekilde tamamlamalar na destek olunmas gerekti ini belirterek, "Ayr ca ileriki yafllarda sa l kl beslenme al flkanl klar kazanmalar na destek olmak gerekiyor. Yap lan çal flmalarda, yetersiz ve dengesiz beslenen ö rencilerin dikkat süresinin k - /10 ADEM EL TOK BURSA (CHA)- S a l k Bakanl taraf ndan 2003 y l nda kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 81 ildeki binlerce gönüllüsü ile her türlü afete karfl haz rlan yor. UMKE nin kuruluflunun 10. y l etkinlikleri çerçevesinde Bursa Tayyare Kültür Merkezi nde program düzenlendi. Programa, Vali Münir Karalo lu, Acil Sa l k Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Coflkun, Sa l k Müdürü Dr. Özcan Akan, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Yavuz Bafltu, UMKE kurucular ndan zmit Belediye Baflkan Nevzat Do an, çeflitli illerden gelen UMKE temsilcileri ve personel kat ld. Vali Münir Karalo lu, 2011 y l nda Van da meydana gelen depremlerde vali oldu unu hat rlatarak, depremin te Ercifl te meydana geldi ini, kendisinin de Ercifl e ulaflt n belirterek, Ben Ercifl e varmadan bir ekip Ercifl e ulaflm flt. Daha arama kurtarma ekipleri ulaflmam flt. Ama UMKE ekipleri Mufl tan, Bitlis ten ve A r dan h zl bir flekilde gelmifllerdi ve sa l kla ilgili duruma vaziyet ediyorlard. dedi. Devletin afete müdahale sorunu bulunmad na dikkat çeken Vali Karalo lu, flöyle konufltu: Bizim esas sorunumuz afete haz rl k k sm nda. Kurumlar olarak, devlet olarak maalesef afete haz rl k noktas nda çok iyi de iliz. Yani riski yönetemiyoruz. Kriz varsa krizi yönetebiliyoruz ama riski yönetemiyoruz. flte Sa l k Bakanl UMKE sayesinde riski yönetiyor. Her daim elinin alt nda afetlerden sonra görev alacak, medikal kurtarma yapacak haz r ekipleri var. Bunlar gittiklerinde de çok faydal ifller yap yorlar. Bunu bizzat, Van depremini yönetmifl bir vali olarak yaflad m ve gördüm. Bursa Sa l k Müdürü Dr. Özcan Akan ise 2003 y l sonlar nda Sa l k Bakanl taraf ndan Acil Sa l k Hizmetleri Organizasyon Hakkari'de köy yollar yeniden ulafl ma aç ld AK F GÜNAY HAKKAR (CHA)- H akkari'de yo un kar ya fl nedeniyle kapanan köy ve mezra yollar yeniden ulafl ma aç ld. Bir hafta önce etkili olan kar ya fl ndan dolay 132 köy ve 375 mezra yolu ulafl ma kapanm flt. l Özel daresi karla mücadele ekiplerinin 35 araç ve 100 personelle yapt sald, alg lamalar n n azald, ö renmede güçlük ve davran fl bozukluklar çekti i, okulda devams zl k sürelerinin uzad ve okul baflar lar n n düflük oldu u ortaya koyulmufltur." dedi. Uzm. Dr. Ceyhan, ailelerin çocuklar n n yaln z okul baflar lar n de il, ayn zamanda büyüme ve geliflmelerini izlemesi gerekti i vurgulayarak, "Çocuklar n sa l kl beslenme davran fllar gelifltirmeleriyle de yak ndan ilgilenmeli ve kendi beslenme al flkanl klar yla örnek olmal d rlar. Halk Sa l - Müdürlü ü olarak ö rencilere temel beslenme bilgilerinin verilmesi, ö renilen bilgilerin davran fla Plan uygulamas n n devreye sokuldu unu ifade etti. Bu kapsamda Ankara, stanbul, zmir ve Bursa n n içinde yer ald 11 ilde UMKE kurularak e itimlere baflland n vurgulayan Akan, flu bilgileri verdi: lk UMKE e itimi Bursa da Aral k 2003 y l nda Bursa Arama Kurtarma Birlik Bünyesi nde yap lm fl ve 30 kiflilik gönüllü ile UMKE kurulmufltur y l sonuna gelindi inde UMKE kurulan il say s 81 e ulaflm flt r. UMKE personeli, gönüllü personelden ola anüstü durumlarda aktif çal flacak, fiziki yeterlili e sahip, özel e itim alm fl sa l k personeli aras ndan seçilmektedir. Bir UMKE timinin en az bir hekim olmak üzere 5 sa l k personelinden ulaflmaktad r. llerin afet riskine göre UMKE timleri, enkaz ve müdahale timi, da da kurtarma timi, suda kurtarma timi, hava kurtarma timi ve ekip timi olarak oluflmaktad r. Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 88 kifliden oluflmaktad r. Ayr ca, Bal kesir de 77, Çanakkale de 38 ve Yalova da 24 olmak üzere bölgemizde toplam 217 UMKE personeli görev yapmaktad r. Konuflmalar n ard ndan, UMKE'nin kuruluflunda eme e geçenler ile baflar l personele plaket takdim edildi. geceli gündüzlü çal flmalar sonucundan yollar n yeniden ulafl ma aç ld belirtildi. Hakkari Valili i, l Özel daresi karla mücadele ekiplerinin gayretli çal flmalar sonucu kapanan köy ve mezra yollar n n yeniden ulafl ma aç ld n belirtilerek ulafl m güçlükle sa lanan 2 mezra yolunun aç lmas içinde çal flmalar n aral ks z olarak devam etti i kaydedildi. Mu la'da ö rencilere obezite dersi veriliyor UMKE ekipleri 81 ilde afetlere haz r Mu la Halk Sa l Müdürlü ü'nce, ö rencilere yönelik obezite e itimleri veriliyor. Bu kapsamda diyetisyen Mustafa Y ld z taraf ndan, Mu la K z Meslek Lisesi 9. s n f ö rencilerine yeterli ve dengeli beslenme, obezite, tam bu day ekme i ve tuz tüketiminin azalt lmas konular anlat l yor. dönüfltürülmesi, yanl fl beslenme al flkanl klar na zaman nda müdahale edilmesi ad na beslenme ve obezite konulu okul e itimlerimiz devam ediyor." fleklinde konufltu. E itimde ö rencilere obezite ve sebep oldu u hastal klar, obezite ölçüm yöntemleri, beden kitle indeksi de erlendirilmesi, obezite tedavi yöntemleri, enerji dengesi, fiziki olarak aktif olman n önemi, tam bu day ekme inin besin ö esi içeri i ve beyaz ekmekle farkl l klar, al nan ürünlerde etiket okuma, besinlerin tuz içerikleri ve tuz tüketimini azaltmak için stratejiler konusunda bilgi veriliyor. fiimdiden bahara haz rlan yorlar LKAY GÖÇMEN GAZ ANTEP (CHA)- G aziantep Büyükflehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeflil Alanlar Daire Baflkanl, bahar mevsimine flimdiden haz rlan yor. Park Bahçe ve Yeflil Alanlar Daire Baflkanl, Gazianteplileri lalelerle buluflturmak ve adeta görsel bir flölen oluflturmak amac yla haz rl klar tamamlamak üzere çal flmalar na h zla devam ediyor. Park Bahçe ve Yeflil Alanlar Daire Baflkan Ersin Özbadem, Botanik Bahçesi baflta olmak üzere park, bahçe ve refüjlerde de iflik figürler oluflturularak dikimler gerçeklefltirildi. Dikimlerde so anl bitkiler kullan ld. So anl bitkilerin dikim zaman Kas m ve Aral k ay oldu undan çal flmalara Kas m ay nda bafllanarak bugüne kadar devam edildi. dedi. Yeflil bir Gaziantep in yan s ra rengarenk bir Gaziantep oluflturma gayreti içinde olduklar n ifade eden Özbadem, park ve bahçelerin yan s ra a aç dikimleri ile de kenti güzellefltireceklerini kaydetti. Özbadem, 79 çeflit lale, 14 çeflit sümbül, 13 çeflit nergis, 4 çeflit çi dem, 4 çeflit muscari (üzüm sümbülü) ve 5 çeflit ters lale olmak üzere kent genelinde toplam 1 milyon 500 bin adet bitki dikimi gerçeklefltirdiklerini belirtti. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

11 Tuz ma aralar sa l k turizmine kazand r lacak I DIR (AA) - EMRAH KOCABEY- T ürkiye-ermenistan s n r nda bulunan tuz ma aralar n n sa l k turizmine kazand r lmas için çal flma bafllat l yor. I d r merkeze 40 kilometre uzakl kta bulunan tuz ma aralar n n de erlendirilmesine yönelik Kültür ve Turizm Müdürlü ü ile Tuzluca Belediyesi ortak çal flma yapacak. Haz rlanacak projeyle, sa l k turizmine yönelik konaklama ve çevre düzenlemesi yap larak bölgeye çok say da turistin gelmesi sa lanacak. Kültür ve Turizm Müdürü Osman Engindeniz, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye nin tuz ihtiyac n karfl layan tuz ma aralar n n ülke ekonomisine önemli katk sa lad n belirtti. Bölgedeki ma aralarda 840 milyon ton tuzun rezerve edildi ini anlatan Engindeniz, Bu ma aralar n damarlar Ermenistan a kadar uzan yor. fiu ana kadar kullan lan alan yaklafl k olarak 5 bin metre civar nda. Ülkemizin 400 y ll k tuz ihtiyac n karfl layacak olan bir ma ara. Bu öneme sahip olan tuz da n turizme kazand rmak istiyoruz dedi. A r Da n n yan s ra tuz ma aralar n da kentin tan t m için kullanacaklar n belirten Engindeniz, sa l k turizmini harekete geçirmek icin Tuzluca belediyesi ile proje haz rlayacaklar n söyledi. Bölgede özellikle konaklama alanlar yap lmas n n önemli oldu unu anlatan Engindeniz, flöyle devam etti: Bu plan m z gerçeklefltirdi imiz de insanlar daha rahat bir flekilde buraya gelip, istedikleri süre kalabilir. Tuz ma aralar nda solunan hava akci er, ast m baflta olmak üzere birçok hastal a devad r. TUR ZM /11 Kapadokya, k fl turizmiyle sezonu 12 aya yayacak Türkiye nin peribacalar ve yer alt flehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya da hedef, önümüzdeki dönemde Erciyes Da ndaki kayak merkezlerini de içine alan programlar yaparak, turizm sezonunu 12 aya yaymak. NEVfiEH R (AA) - MURAT AS L- G öreme Turizm Gelifltirme Kooperatifi Baflkan Mustafa Durmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgeye gelen turist say s n n her geçen y l artt n, bu y l da art fl n devam etti ini söyledi. Kapadokya n n y lda 2,5 milyonun üzerinde turistin ziyaret etti i önemli bir turizm merkezi oldu unu belirten Durmaz, 2013 y l sonunda ziyaretçi say s n n 3 milyona yaklaflmas n beklediklerini kaydetti. Kapadokya ya olan ilginin artmas nda özellikle yurt içi ve d fl nda gerçeklefltirilen turizm fuarlar nda bölgenin tan t lmas n n önemli etkisi oldu unu dile getiren Durmaz, flöyle devam etti: Turizm flirketlerimiz buralarda önemli ba lant lar kuruyor. Örne in Hindistan, Çin ve Brezilya gibi nüfus potansiyeli yüksek olan ülkelerde yap lan fuarlara da kat ld k ve bunun bize çok olumlu geri dönüflleri oldu. Biz buralar bölgemiz aç s ndan bakir ülkeler olarak adland r yoruz. Çünkü daha önceki y llarda bu ülkelerden çok az say da turist geliyordu. Ama yap lan tan t mlar sayesinde bu ülkelerden gelen turist say s artmaya bafllad. Aral k ay nda genel olarak bölge turizminde bir düflüflün yafland n ancak ay sonundaki y lbafl hareketlili inin turizmcilerin yüzünü güldürdü ünü anlatan Durmaz, kalan 15 günlük süreçte Noel tatili ve y lbafl n Kapadokya da geçirmek isteyenlerin say s n n oldukça fazla oldu unu flimdiden rezervasyonlarla birlikte otellerin doluluk oran n n yüzde 50 lere ulaflt n ifade etti. ERC YESLE KIfi TUR ZM N DE ERLEND RECEKLER Önümüzdeki y llarda hedeflerinin k fl turizmine a rl k verip Kapadokya da sezonu 12 aya yaymak oldu unu vurgulayan Durmaz, flöyle devam etti: Amac m z turizmi 12 aya yaymak. Erciyes Da bize çok yak n, k fl turizmi kapsam nda oradaki kayak merkezlerinden yararlan p, Erciyes i de içine alan Kapadokya programlar yaparak, bölgede turizmi daha iyi yere getirece imize inan yorum. K fl turizmi bizim için çok önemli. Kapadokya 4 mevsim ayr güzel. fiu anda bölgede kar örtüsü var. Yine farkl bir güzelli e büründü. Bu mevsimde gelen insanlar so uk s cak demeden bölgeyi geziyor ve foto rafl yor. Bu nedenle Kapadokya için 3 milyon turist hedefi çok büyük bir say de il çünkü bölgemizin potansiyelini tam kapasite ile kulland m zda bu rakam kolayca geçebiliriz. Hasankeyf te kartpostall k manzara BATMAN (AA) - Y aklafl k 70 santimetre kar n düfltü ü Hasankeyf ilçesinde kartpostall k görüntü olufltu. 4 gündür etkili olan kar ya fl nedeniyle baflta tarihi Hasankeyf Kalesi olmak üzere Zeynelbey Türbesi, tarihi köprü ve mam Abdullah Zaviyesi beyaz örtü alt nda kald. Son y llar n en yo un kar ya fl nedeniyle ilçedeki kar kal nl 50 santimetreye ulafl rken, çok say da ziyaretçi bu ana tan kl k etmek ve görüntülemek üzere Hasankeyf e geldi. Kaymakam Temel Ayça, kar alt nda kalan tarihi mekanlar n muhteflem göründü ünü belirterek, Batman n yan s ra çok say da kiflinin bu güzelli i görmek için ilçeye geldi. Herkesi, Hasankeyf in bu güzelli ini foto raflamaya davet ediyorum dedi. Belediye Baflkan Vahap Kusen ise Hasankeyf ilçesine ilk kez bu kadar kar düfltü üne tan kl k etti ini söyledi. Kar kal nl n n 70 santimetreye ulaflt n ifade eden Kusen, Kar, Hasankeyf in tarihi ve kültürel dokusunu gelinlik gibi süsledi. Hasankeyf tarihi ve kültürel dokusunun yan s ra do as yla da mükemmel bir yerdir. Böyle bir güzelli in beyaza bürünmesi ayr bir güzellik oluflturdu diye konufltu. Tarihi ilçenin beyaza büründü ünü f rsat bilen çok say da foto raf sever de adeta ilçeye ak n etti. Foto raf Sanatç s Civan De er, Hasankeyf ilçesinin 4 mevsim foto raf n çekti ini belirterek, Ancak Haskankeyf e ilk kez bu kadar kar düflüyor. Hasankeyf dünyan n en güzel gelini gibi beyaza bürünmüfl ifadesini kulland. KAYSER (AA) - MUSA ÖZYÜREK - T ürkiye nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes te, hafta sonu ya an karla birlikte sezon aç ld. Erciyes e gelen çok say da kifli, k zaklarla kayak yapman n keyfini yaflad Kayseri Büyükflehir Belediyesi Erciyes A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Cahid C ng, AA muhabirine yapt aç klamada, Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 2005 y l nda bafllat lan Erciyes K fl Sporlar ve Turizm Merkezi Projesi nin tüm h z yla devam etti ini ve her y l yeni tesislerin hizmete aç ld n söyledi. Erciyes te kayak sezonunu hafta sonu itibariyle açt klar n belirten C ng, yaz dönemini yat r m ve inflaat sezonu olarak de erlendirdiklerini, k fl n da yat r mlar n meyvesini ald klar n ifade etti. Bu y l da 6 mekanik tesisi daha hizmete sunacaklar n, Erciyes e gelen kayak severlerin 3 bin 400 metre yükseklikte kayak yapman n keyfini yaflayaca n dile getiren C ng, flunlar kaydetti: Tekir ve Hac lar bölgelerinde cumartesi ve pazar günleri ya an karla birlikte sezonu açt k. Karlama ünitelerimiz de pistlerde kar üretiyor. Kayak severler hafta sonundan itibaren k zaklarla kayak yapmaya bafllad. 3 bin 400 metre yükseklikteki pisti de önümüzdeki günlerde kayak severlerimizin hizmetine sunaca z. Pistle alakal tüm 11 AYDA 2 M LYON 682 B N TUR ST GELD AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, geçen y l n Ocak-Kas m döneminde 2 milyon 504 bin 236 turistin geldi i Kapadokya y bu y l n ayn diliminde 2 milyon 682 bin 473 yerli ve yabanc turist gezdi. Kas m ay nda 296 bin 353 kiflinin ziyaret etti i Kapadokya bölgesinde turistlerin en çok ilgi gösterdi i mekanlar n bafl nda Göreme Aç k Hava Müzesi, Kaymakl ve Derinkuyu yer alt flehirleri yer ald y l nda ise Kapadokya y 2 milyon 572 bin 816 yerli ve yabanc turist ziyaret etmiflti. Erciyes te kayak sezonu aç ld haz rl klar tamamlad k, sadece güvenlik filelerinin gelmesini bekliyoruz. Pistin hemen yan taraf çanak diye tabir edilen kraterin oldu u bölge. Olas bir kazay önlemek için bu fileler gelmeden pisti hizmete açmad k. Pistimizin hizmete aç lmas yla kayak severlere emsalsiz bir keyif yaflataca z. 1 M LYON 700 B N METREKAREL K ALANDA KARLAMA YAPILACAK Erciyes te flu anda 100 kilometrelik kayak pisti oluflturuldu unu ve bu hafta ya mas beklenen karla beraber bütün pistlerde kayak yapma imkan sa lanaca n ifade eden C ng, her biri 30 bin dolara al nan 150 karlama ünitesiyle 1 milyon 700 bin metrekarelik alanda karlama yapabileceklerini vurgulad. Bölgedeki pist alan n daraltan eski telesiyeji kald rarak, kayak alan n genifllettiklerini belirten C ng, daha uygun bir alana gondol ad verilen 10 ar kiflilik kabinli teleferik hatt yapt klar n ve hafta sonu vatandafllar ücretsiz tafl d klar n söyledi. Bin 650 metre uzunlu undaki bu hatla birlikte Erciyes teki toplam mekanik tesis uzunlu unun 25,5 kilometreyi buldu unu belirten C ng, Erciyes K fl Sporlar ve Turizm Merkezi Projesi tamamland ktan sonra Erciyes te 200 kilometre uzunlu unda pist oluflaca n ifade etti.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 "Yunus Emre" filminin ilk galas, Eskiflehir'de yap lacak ESK fieh R (AA) E skiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, büyük Türk düflünürü ve halk ozan Yunus Emre'nin yaflam n anlatan filmin ilk galas n n, 4 Ocak 2014'te Eskiflehir'de yap laca - n söyledi. Tuna, gazetecilere yapt aç klamada, Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans n n destekledi i "Yunus Emre" filminin tamamland n bildirdi. Filmin ilk galas n n, 4 Ocak 2014'te Eskiflehir'de gerçeklefltirilece ini aktaran Tuna, flöyle konufltu: "7 Ocak'ta Ankara'da, 8 Ocak'ta stanbul'da da galas - n yapaca m z film, 10 Ocak'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek. Yunus Emre filmi, k - sa zaman içerisinde Avrupa ülkelerinde de gösterilecek. Herkesin filmi ilgiyle izlemesini tavsiye ediyorum. Filmi izlemifl biri olarak bu beni heyecanland r yor. Anlam na uygun bir flekilde yap lm fl. Verilen mesajlar, çok güzel." Tuna, projeye katk sunman n gururunu yaflad klar n ifade ederek, flunlar kaydetti: "Böyle kal c eserler yapmak laz m. Bundan 10, 20 y l sonra da bu film, yine gelecek nesiller taraf ndan, niteli inden hiçbir fley kaybetmeden izlenmeye devam edilecek. Bu tarz güzel ifller... Mevlevi Mutfa gelene i Konya'da yaflat l yor GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Konya'da faaliyet gösteren "Somatç Fihi Ma Fih" adl mekanda, tava kebab, incirli et, Fihi Ma Fih çorbas ve sirkencübin flerbeti gibi tatlar n yer ald Mevlevi Mutfa 'na ait yemek ve içecekler sunuluyor. Misafirlere, Mevlevi Mutfa ve o döneme ait gelenekler anlat larak, bu kültür devam ettirilmeye çal fl l yor. KONYA (AA) sinem Bu flte Bir Yaln zl k Var Eski müzisyen Mehmet, müzikten uzaklaflm fl, boflanm fl bir adamd r. Geçimini özel ders vererek sa lamaktad r. Onu, haftada bir gün görüflebildi i 9 yafl ndaki k z Ezgi, hayata ba lamaktad r. Mehmet, baflka biriyle evlenen eski efli Nazl 'yla k z yüzünden hala görüflmektedir. Mehmet kar s yla evliyken de ailece görüfltükleri Ayfle'nin eflinden ayr lmas üzerine, ona fliddetli bir aflk duymaya bafllar. A V ZYONA YEN G REN F LMLER So uk Prömiyeri, 63. Berlin Film Festivali'nde ve Roma Türk Filmleri Festivali'nde yap lan, S rbistan'da Paliç Avrupa Filmleri Ödülleri'nde "En yi Film" ödülü alan filmde, Cenk Alibeyo lu, A. R fat fiungar, fiebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Valeria Skorohodova, Yulia Vaniukova ve Yulia Erenler rol al yor. Çekimleri Kars'ta tamamlanan filmde, k fl mevsimi yaklaflt nda karla kaplanan ve d fl dünyayla iletiflimini kaybeden kasabadaki demiryolu çal flan Balabey'in yaflam ndan bir kesit anlat l yor. flletmenin Müdürü Y lmaz Candan, yapt aç klamada, hem çok farkl bir fley yapmak hem de eski kültürü canland rmak düflüncesiyle, Mevle i Mutfa 'n araflt rmaya bafllad klar n söyledi. çlerindeki, bu kültürü yaflatma iste inin, onlar flehir flehir gezmeye yöneltti ini dile getiren Candan, Afyonkarahisar, Çanakkale ve fianl urfa'da bulunan Mevlevihaneler gibi daha birçok yere giderek, 13. yüzy la ait mutfak kültürüyle ilgili araflt rma yapt klar n ifade etti. "Eski mutfak kültürümüzü canland ral m düflüncesiyle bu mekan açt k. Mekan m zda, Mevlevi ve Selçuklu mutfa na ait yemekleri yap yoruz" diyen Candan, sözlerini flöyle sürdürdü: "Somat 'sofra', somatç da 'sofray kurup kald ran kifli' anlam na geliyor. Somatç l k, Mevlevi dergah nda 18 görevden 10. s rada yer al yor. Biz de mekan m za bu ismi verdik. Yapt m z yemekleri yaklafl k 200 kifliye tatt r p, be enilen çeflitleri menüye koyduk. Buras 3 y ld r faaliyette. Bu kültürü yaflatmak için elimizden ne geliyorsa yap yoruz. Genellikle de iflik tatlar arayanlar bizi buluyor. Ço unlukla Konya d fl ndan misafirlerimiz geliyor." Candan, yurt içi ve yurt d fl ndan gelenlere, hem Mevlana'n n Mesnevisi hem de Mevlevi Mutfa hakk nda bilgiler vererek, bu kültürü devam ettirmeye çal flt klar n vurgulad. Sunuma, o döneme ait yemeklerden önce ve sonra içilen, üzüm sirkesi, bal ve sudan yap lan "sirkencübin" flerbetiyle bafllad klar - n aktaran Candan, flunlar kaydetti: "Mevlevi Mutfa 'na ait bu flerbetin, yemeklerden önce ifltah aç - c, yemekten sonra da hazmedici özelli i var. fierbetin ard ndan yine o döneme ait Fihi Ma Fih ve tutmaç çorbam z servis ediyoruz. Tutmaç çorbas Mesnevi'de geçer. Mevlana'n n eserinin ad olan Fihi Ma Fih de 'Ne varsa içinde, içindekinin içinde' veya 'özün özü' anlam tafl maktad r. çinde nohut, dana eti, mercimek, bulgur ve fasulye gibi birçok tah l bar nd rd - için biz de bu çorban n ad n Fihi Ma Fih koyduk. Yemeklerimizde o dönemde oldu u gibi domates, salça, biber, patates ve s v ya kullanm yoruz. Yemeklerimizi, yemifl, kuruyemifl ve bitki kökleriyle sosland r p tereya l flekilde sunuyoruz. Mevlana'n n, bademin her bir çizgisinden ald ilham düflünerek, yemeklerin yan nda bademli bulgur pilav sunmaktay z. Yemeklerimiz çok hafiftir, mideye rahats zl k vermez." Candan, mekanlar na özellikle fieb-i Arus'ta Japonya, ABD, Birleflik Arap Emirlikleri ve Balkan ülkelerinden çok say da müflterinin geldi ini belirtti. Yurt d fl ndan misafirlerin gelmesinin kendilerini çok memnun etti ini anlatan Candan, "fieb-i Arus'ta mekan m zda yer kalm - yor. Kapasiteyi afl yoruz diyebilirim. Misafirlerimiz özellikle sirkencübin flerbetinden al p ülkelerine götürüyor. Buraya gelen bir baflkas na, o da bir di erine tavsiye ediyor. Bu sayede Mevlevi Mutfa yay lmaya devam ediyor. Amac m za ulaflt m z görmek bizleri çok mutlu ediyor" diye konufltu. nkara Hobbit: Smaug'un Çorak Topraklar Yanlar nda Büyücü Gandalf olmadan orman geçmek zorunda olan Hobbitler, insanlar n yaflad bölgeye ulaflt nda Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaflmas da son bulacak. Grup, do uya do ru ilerlemeye devam ederken göl kasabas - na, oradan da Yaln z Da 'a gider. Burada, tüm yarat klar içinde en korkutucu olan ve gruptakilerin cesaretinin boyutunu s - nayacak bir yarat kla, Ejderha Smaug'la yüzleflecekler. Anormal Aktivite Michael Tiddes'in yönetti i "Anormal Aktivite"de, Marlon Wayans, Marlene Forte, Essence Atkins ile David Koechner, izleyici karfl s na ç k yor. Komedi türündeki filmin senaryosunu, izleyicilerin "Scary Movie" serisinden tan d baflrol oyuncusu Marlon Wayans yazd. Filmde, hayallerindeki eve kavuflan Kisha ve Malcolm'un, Kisha'n n bedenine kötü bir ruh musallat olmaya bafllad ktan sonra yaflad klar anlat l yor.

13 Tiryaki, Alt nda l lara tavsiyede bulundu Alt nda l vatandafllarla s k s k bir araya gelen ve vatandafllarla sohbet eden Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi üyeleriyle bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleflen etkinli e Veysel Tiryaki nin efli Saadet Tiryaki de kat ld. A nkara Manavlar, Bal kç lar ve Akvaryumcular Odas Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a destek ziyareti gerçeklefltirdi. Baflkan Tan k gezici çal flma ofisinde ziyaret eden Oda Baflkan Hakan Ad flanl, Sizi önümüzdeki dönemde Çankaya Belediye Baflkan olarak görmek istiyoruz. Yapt n z hizmetleri görmememiz mümkün de il. Her türlü destekle yan n zda oldu umuzu bilin dedi. Baflkan Tan k a destek aç klamas na Oda Baflkan Hakan Ad - flanl beraberinde Oda Baflkanvekili Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Tanr verdi, Kemal Erdo an ve Erol Ülger ile birlikte geldi. Bölgeyi daha iyi denetlemek, yap - lan hizmetleri yerinde incelemek ve halkla iç içe olmak için gezici baflkanl k ofisini kullanan B aflkan Tiryaki ve efliyle sohbet program na Örnek, Karacaören, Zübeyde Han m, Gülp nar, Seyfi Demirsoy, Ayd nl kevler, Plevne ve Alt npark Kad n E itim Kültür Merkezi üyesi yaklafl k 350 kad n kat ld. Alt nda l kad nlar n büyük ilgisi ve sevgisiyle karfl lanan Baflkan Tiryaki, alk fl ve çiçek ya muruna tutuldu. Baflkan Tiryaki ve efli kendisiyle görüflmek için gelen herkese yak n ilgi gösterdi. Yapt konuflmada Alt nda için yap lan yat r mlara de inen Baflkan Tiryaki, son 50 y lda yap lamayan birkaç y l içinde yapt klar n vurgulad. Kendisini dinlemeye gelen kad nlara alt n de erinde tavsiyelerde bulunan Baflkan Tiryaki, en büyük problemin e itimsizlik oldu una dikkati çekti. Sosyal ve kültürel alanlar n bulunmad yerlerde çocuklar n kötü al flkanl klara maruz kalaca n belirten Tiryaki, okuman n önemine de de inerek, evlerde televizyonlar n yerini kütüphanelerin almas n istedi. Evlerde çocuklar n çok fazla televizyon izledi ini ama az kitap okudu unu söyleyen Tiryaki, Saatlerce televizyon seyretmek veya bilgisayar bafl nda vakit geçirmek aile bireyleri aras nda iletiflim sorunu yarat yor. Problemlerin ç k fl noktas da buras Onun yerine Baflkan Tan k, misafirlerini de burada a rlad. Ankara Manavlar, Bal kç lar, Akvaryumcular Odas n n kendisine verdi i deste in kitap okunmal. Her evde bir kütüphane olmal. Kitaplar çocuklar n uzanaca yerlerde bulunmal. Bir kitap bir çocu- un hayat n de ifltirir. dedi. Baflkan Tiryaki yi dinlemeye gelen kad nlar ise merkezde ald klar e itim, geziler ve kendilerine sa lad tüm imkanlar için Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etti. Sohbet program nda Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, kad nlar n yo un ilgisiyle karfl laflt. Alt nda l kad nlar n kendilerine hediye etti i çiçekler karfl s nda duygulanan Baflkan Tiryaki ve efli, kad nlar n foto raf çektirme ricas n da k rmayarak herkesle foto raf çektirdi. Baflkan Tan k a Oda deste i Yaklaflan yerel seçim öncesi halk n yan s ra birçok oda, dernek, kurulufl, sivil toplum örgütünün deste ini alan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a son destek Ankara Manavlar, Bal kç lar ve Akvaryumcular Odas ndan geldi. Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: oldukça anlaml oldu unu dile getiren Baflkan Tan k, Sizlerin deste i bizleri daha da güçlendirecektir. Çok teflekkür ediyorum dedi. Baflkan Odabafl K rflehirlileri a rlad ANKARA/13 Baflar l ö renciler tabletle ödüllendirildi A nkara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB) Baflkan Mehmet Yi iner ad na Tütün Ba ml l ve Tedavisi konulu e itim seminerine kat lan ANKESOB Baflkan Vekili Hasan H. Çavuflculu, tütün ba ml l tedavi kampanyas nda sigaray b rakarak ödül almaya hak kazanan 10 ö renciye tablet bilgisayar hediye etti. Hediyeleri takdim etmesinin ard ndan Gölbafl Polis Akademisi Konferans Salonu nu dolduran ö rencilere hitaben bir konuflma yapan Çavuflculu, sigaran n sa l a ve insan vücuduna verdi i çok yönlü zararlar vurgulad. Konuflmas nda, Sigara içiyorsan z b rak n z, hiçbir zaman sigaraya özenmeyiniz. Sigara sa l n z kötü etkilemekle kalmaz, maddi olarak da size büyük bir yük ve külfet getirir. diyen Çavuflculu, Temiz kokan, rahat nefes alan, sa l kl bir insan olmak için sigaray hayat n zdan ç kar n tavsiyesinde bulundu. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ertan Befle de Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli- i Baflkan Vekili Hasan H. Çavuflculu ya günün an s na bir teflekkür plaketi takdim etti. Plaket takdimlerinin ard ndan Ödülünüz Özgürlü ünüzdür, Tütün Ba ml Tedavisi Kampanyas kapsam nda bir e itim semineri veren Uzm. Dr. Gülin Erkmen Y ld r m ise Tütün ba ml l tedavi edilebilir kronik bir hastal kt r. Bu sorunu böyle bilelim ve iyileflelim diye alt n çizdi. Sigaray 'Tütün içeren, ba ml l k yapan zehirli kar fl m' olarak tan mlayan Uzm. Dr. Gülin Erkmen Y ld r m, sigaran n ve yarat lan sigara tiryakilili inin tarihi hakk nda aç klamalarda bulunarak, en öldürücü zehirleme arac olarak sigaran n insan sa l - na verdi i zararlar anlatt. Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz K rflehirliler Derne i (KIRDER) Genel Baflkan Lokman Y ld r m, beraberindeki dernek yönetimi ve Gölbafl KIRDER Derne i yönetimi, Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n makam nda ziyaret ettiler. K rflehirliler Derne i Genel Baflkan Lokman Y ld - r m, yard mc s Orhan Ayd n, Gölbafl fiubesi Baflkan Nevzat Dulkadir ve yönetimi ile Gölbafl Belediyesi MHP Grup Baflkanvekili Ali Ats z ile birlikte Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n makam nda ziyaret ederek, yeniden belediye baflkan aday olmas ndan dolay hay rl olsun dile inde bulundular. Baflkan Odabafl da, KIRDER yöneticilerinin ziyaretinden duydu u memnuniyeti ifade ederek Gölbafl Belediyesi olarak tüm hemflehri derneklerimizle ve ilçemizde yaflayan K rflehirli kardefllerimizle her zaman birlik, beraberlik ve dayan flma içerisindeyiz dedi.

14 E T M HAKKAR (AA) M ersin'in Anamur ilçesindeki Vak fbank Atatürk Ortaokulu ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilektafl Köyü lkokulu, "El Ele Olal m, El Olmayal m" Projesiyle kardefl okul oldu. Yüksekova'da konufllu 3. Piyade Tümen Komutanl Kurmay Baflkan Albay Mehmet Y maz' n Anamur Vak fbank Atatürk Ortaokulunda ö retmenlik yapan efli Berna Y lmaz öncülü ünde haz rlanan "El Ele Olal m, El Olmayal m" Projesi, hayatlar nda hiç kar görmeyen Anamurlu ö renciler ile hiç deniz görmemifl Yüksekoval ö rencileri bir araya getirdi. Proje kapsam nda, Anamur'da ö retmen, ö renci ve veliler taraf ndan toplanan çok say da kitap, k rtasiye malzemesi, okul araç gereçleri ve bilgisayarlar tek tek paketlenerek Yüksekova'ya gönderildi. Yard m kolilerini alan 3. Piyade Tümen Komutanl nda görevli Mehmetçikler, Dilektafl Köyü lkokulunda düzenlenen törenle Anamur'daki ö rencilerin gönderdi i paketleri Yüksekoval ö rencilere teslim etti. Kardefl okuldaki arkadafllar için türküler seslendiren ve halk oyunlar gösterisi sunan ö renciler, kendilerini unutmayan Anamurlu kardefllerine teflekkür etti. Dilektafl Köyü lkokulu Müdürü Y lmaz Kanat, AA muhabirine yapt aç klamada, projeyi haz rlayan Vak fbank Atatürk Ortaokulu idarecileri ve ö retmenleri ile 3. Piyade Tümen Komutanl na teflekkür ederek, projenin dezavantajl köy okullar ile avantajl okullar aras nda sosyal, kültürel ve ANKARA (AA) ngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde bu y l seçmeli dersler aras - na al nan Kürtçeye yo un ilgi oldu u, baz ö rencilerin gelecek y l için flimdiden kay t yapt rd bildirildi. Oxford Üniversitesi'nde Kürtçe derslerinin bafllamas na öncülük eden Oxford Üniversitesi Ö retim Görevlisi Dr. ekonomik iflbirli ini sa lamak amac yla haz rland n söyledi. Kanat, projeyle do u ile bat daki ö renciler aras nda dostluk, kardefllik ve bar fl duygular n n pekiflece ini belirterek, "Proje kapsam nda çal flmalar m z devam edecek. lk olarak mektup arkadafll olacak. Ö rencilerimiz karfl l kl mektuplaflacak. leri ki dönemlerde en güzel mektubu seçece iz. O ö rencilerimize hediye verece iz. Tüm bu etkinliklerin sonunda bir rapor haz rlayaca z. Raporu, Cumhurbaflkan m za, Baflbakan m za ve Milli E itim Bakan m za gönderce iz" dedi. 23 Nisan'da ö rencilerle Anamur'a gideceklerini ve kardefl okul ö rencileriyle buluflacaklar n belirten Kanat, böylece hiç deniz görmeyen ö rencilerinin proje ile Akdeniz'i görece ini kaydetti. Oxsford'da Kürtçe ö reniyorlar /14 Mersin'den Hakkari'ye kardefllik köprüsü... Özlem Galip, AA muhabirine yapt aç klamada, Ermenice bölümünden Prof. Dr. Theo M. Van Lint ile birlikte Kürtçenin seçmeli ders olmas için üniversite yönetimine baflvurduklar n, ekim ay nda Kürtçenin seçmeli dersler aras na al nd n söyledi. "Talep çok fazla fakat biz bu sene için 15 kifliden fazla ö renci alam yoruz" diyen Dr. Galip, "Henüz planlama aflamas nda iken ilginin ne yönde olaca- na dair bir tahmin yürütemedik. Ders ilan verilmesinden itibaren büyük bir ilgiyle karfl land. Biz de çok flafl rd k. Onlarca ö renci ve ö retim görevlisi benimle ba lant ya geçtiler. Di er dersleri ile çak flmayanlar hemen kaydoldu'' diye konufltu. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Arkas Spor, Avrupa'da s n fta kald ZM R (AA) D enizbank Erkekler CEV Voleybol fiampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maç nda zmir'de sviçre'den Energy Investments tak m na 3-2 ma lup olan Arkas Spor, Avrupa kupalar nda 9. sezonunda ilk kez bir y l galibiyet alamadan tamamlad. GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupas 'n 2009 y l nda müzesine götürerek Avrupa kupalar nda mutlu sona ulaflan ilk Türk temsilcisi olan Arkas Spor, bu sezon 9. kez sahne ald Avrupa kupalar nda oynad 6 maç da kaybetti. fiampiyonlar Ligi'nde 4. kez mücadele eden Arkas Spor, ilk kez 2008'de yer ald ligde D Grubu'ndan ç kamam fl ve turnuvaya veda etmiflti. 2012'de ad n dörtlü finale yazd ran ve bunu baflaran ilk Türk temsilcisi olan Arkas Spor, Polonya'n n Lodz kentindeki dörtlü finalde oynad iki maç da kaybederek 4. olmufltu. Geçen sezon ise 6'l play-off turuna kadar yükselen Arkas Spor, Polonya ekibi PGE Skra'ya yenilerek dörtlü finale ç kamad. "Türk futbolunun marka de erinde ciddi bir düflüfl var" SPOR /15 UEFA Asbaflkan fienes Erzik, Türkiye'nin 2014 Dünya Kupas finallerinde yer alamamas n n düflündürücü oldu unu belirterek, "Türk futbolunun marka de erinde ciddi bir düflüfl var" dedi. STANBUL (AA) AA muhabirinin sorular n yan tlayan Erzik, Türk futbolunun gidiflat n de erlendirdi. A Milli Futbol Tak m 'n n 2002 y l ndan bu yana dünya kupalar na kat lamamas n n son derece üzücü oldu unu dile getiren Erzik, "Birçok büyük flampiyona gibi Brezilya'da yap lacak Dünya Kupas 'nda boy gösteremiyoruz. Bu durum gerçekten son derece düflündürücü. Bir sonraki flampiyonaya kadar uzun süre beklememiz gerekecek" diye konufltu. Futbolda baflar n n, uzun bir süreç gerektirdi ini ifade eden Erzik, " nce eleyip s k dokumak, afla dan yukar ya do ru yap lanmak laz m. Sab rl olmal y z fakat millet olarak bizde sab r yok. Birdenbire dünya futbolunda söz sahibi olamay z. fiunu rahatl kla söyleyebilirim ki Türk futbolunun marka de erinde ciddi bir düflüfl var" ifadelerini kulland. Türk futbolunu, bu sezon Avrupa arenas nda temsil eden Galatasaray ve Trabzonspor'un rakiplerini de de erlendiren Erzik, "Galatasaray Chelsea'yi, Trabzonspor da Juventus'u geçebilecek kapasitede" dedi. Erzik, iki kulübe de baflar dileyerek, "Bu saatten sonra kimin kiminle eflleflti i çok da önemli de il. Bütün tak mlar n çok kuvvetli oldu u bir ortam. kifler maç oynayaca z. Kadrosunu en iyi kullanabilen tak m baflar l olacakt r. Avrupa'da alaca m z her galibiyet, Türk futbolu bu kadar zor günler geçirirken son derece önemli. Galatasaray Chelsea'yi, Trabzonspor'da Juventus'u geçebilecek kapasitede" de erlendirmesinde bulundu. Spor Toto Süper Lig'deki Kas mpafla-befliktafl maç nda, Kas mpaflal futbolcu Donk'un oyun alan na giren ikinci topla ata kesti i pozisyonla ilgili de Erzik, flunlar kaydetti: "FIFA ve UEFA'n n sosyal sorumluluk ve fair play komitelerinde baflkanl k yapm fl biri olarak son derece üzgünüm ve utan yorum. Sahalar m zda 'fair play'e örnek olmas gereken oyuncular n yapt klar inan l r gibi de il. Donk'un saha içerisinde yapt malum hareket, beni fazlas yla üzmüfltür. Bu seviyedeki sporcular, polemik yaratmak yerine örnek teflkil etmeli, hiçbir flaibeli pozisyonun içinde olmamal d r. Yetkili makamlar en do ru karar verecektir." Messi yoksa Costa var Avrupa Alt n Ayakkab Ödülü'nün en önemli favorisi olarak gösterilen Real Madrid'in y ld z Cristiano Ronaldo'yu bu sezon da ciddi rakipler bekliyor. ANKARA (AA) Barcelona'n n Arjantinli y ld z Lionel Messi'nin bu sezon yaflad ciddi sakatl klar n ard ndan liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen Alt n Ayakkab Ödülü'nü bu sezon rahatl kla kazanmas beklenen Ronaldo'nun yeni rakipleri de üstün formuyla göz dolduruyor. La Liga'da zirve yar fl nda 43 puanla Barcelona'n n ard ndan averajla ikinci s - rada bulunan Atletico Madrid'in bu baflar s nda önemli paya sahip Diego Costa, att 17 golle krall k yar fl nda Ronaldo'yu yakalam fl durumda. Real Madrid'in Osasuna deplasman nda 2-2 berabere kald son maçta Portekizli Cristiano Ronaldo fileleri havaland ramazken, Atletico Madrid'in Valencia'y konuk etti i ve 3-0 kazand maçta 2 gol atan Diego Costa, Messi'nin yoklu unda La Liga'da Portekizli y ld z n en önemli rakibi oldu. Ronaldo, ligdeki gollerin 5'ini penalt dan atarken, Costa'n n sadece 3 penalt golü bulunuyor. Ligdeki gol say s n 17'ye yükselten bir di er y ld z ise Uruguayl Luis Suarez. Premier Lig'de Liverpool'un Tottenham Hotspur'u deplasmanda 5-0 yendi i hafta sonu oynanan maçta rakip fileleri 2 kez havaland ran Suarez, Avrupa gol krall yar fl nda Ronaldo ve Costa'ya ortak oldu. Geçen sezondan kalma cezas nedeniyle ligin ilk 6 haftas nda forma giyemeyen Uruguayl, buna ra men ç kt 11 karfl laflmada 17 gol kaydetmeyi baflard ve en son sezonuda flampiyonlu a ulaflan Liverpool'un, lider Arsenal'in 2 puan gerisinde flampiyonluk yar fl na dahil olmas nda önemli rol oynad. Ada bas n, maç bafl 1,5 gol ortalamas n geçen Suarez'in bu formunu devam etirmesi halinde, Alt n Ayakkab Ödülü'nün en önemli aday olaca görüflünde birlefliyor. Avrupa'da gol krall yar fl na girmeyi baflaran di er adaylar aras nda Hollanda Ligi'nde Heerenveen formas alt nda 16 gol atan Alfred Finnbogason ve Paris Saint Germain formas yla bu sezon baflar l bir performans gösteren sveçli golcü Zlatan brahimoviç de 14 golle yer al yor. Alt n Ayakkab Ödülü'nü en çok kazanan oyuncu ise Lionel Messi. Bu ödüle daha önce 3 kez sahip olan Arjantinli y ld z n, sakatl nedeniyle bu sezon krall a yeniden ortak olma ihtimali düflük gözüküyor. Ödülü iki kez kazanan golcüler aras nda ise Cristiano Ronaldo'nun yan s ra faal futbola devam eden Uruguayl Diego Forlan, Frans z Thierry Henry ile eski futbolculardan Brezilyal Mario Jardel, Alman Gerd Müller, Portekizli oyuncular Eusebio ve Fernando Gomes, Romen Dudu Georgescu ve skoçyal Ally McCoist bulunuyor. Eski milli futbolcu Tanju Çolak da sezonunda att 39 golle, bu ödülü kazanan tek yerli oyuncu olarak dikkat çekiyor. Beko Basketbol Ligi, Avrupa'n n en iyi ligi" ANKARA (AA) T ürk basketbolunun önemli oyuncular ndan Kerem Tunçeri, Beko Basketbol Ligi'nin flu an Avrupa'n n en iyi ligi oldu unu iddia etti. Beko Basketbol Ligi tak mlar ndan Türk Telekom formas giyen tecrübeli oyun kurucu, AA muhabirine yapt aç klamada, spanya ve Yunanistan'da basketbola ayr lan bütçelerin büyük oranda düfltü ünü belirterek, "Bütün iyi oyuncular ülkemize gelmeye bafllad. Kulüpler sahip olduklar bütçelerle iyi tak mlar kurdu. Bunun burada kalmamas ve Avrupa'da baflar elde edilmesi gerekiyor. Beko Basketbol Ligi flu an Avrupa'n n en iyi ligi. Avrupa'da elde edece imiz baflar larla Türkiye liginin kalitesi daha da ortaya ç kacakt r" dedi. Yat r m yapan ve hedeflerini flampiyonluk olarak belirleyen tak mlar n Türkiye ligi flampiyonlu uyla yetinmemesi gerekti ine inand n vurgulayan Tunçeri, "Türkiye'de flampiyonlu u yakalamak camialar ad na önemlidir ama as l hedef Avrupa'da flampiyonlu a uzanabilmek olmal. Avrupa'da kazan lacak bir flampiyonluk, Beko Basketbol Ligi'nin kalitesini daha da ortaya ç karacakt r. Basketbolda ekol olmufl ülkelerden spanya ve Yunanistan' n tak mlar, kendi liglerinden sonra Avrupa'da 4'lü finallerde baflar y yakalad. Bu da ülke basketbollar n n ön plana ç kmas na yard mc oldu. Bizim de bunu yakalamam z gerekiyor" diye konufltu. Formas n giydi i Türk Telekom ile ilgili görüfllerini de aç klayan Kerem Tunçeri, yeni bir tak m olman n s k nt s n yaflad klar n anlatt. 14 yeni oyuncu ve yeni bir teknik kadroyla sezona bafllad klar n hat rlatan milli basketbolcu, flöyle devam etti: "Zaman zaman iyi zaman zaman da kötü oynuyoruz. Kazanmam z gereken son iki maç iyi oynamadan kaybettik. Tak m olarak eksiklerimizin fark nday z ve bunlar gidermek için antrenmanlar yap yoruz. Önümüzde yine kazanmam z gereken çok önemli iki maç var ve kazanmak ad na elimizden gelenin en iyisini yapaca z. Zaman zaman yeni bir tak m olman n s k nt s n yafl yoruz. Önemli olan kötü günde birlikteli i sa lamam z ve biz bunu baflar yoruz. Tak m içinde hiçbir s k nt m z yok ve çok iyi bir arkadafll a sahibiz. Tak mdaki tüm isimler çok karakterli oyuncular. Üst üste alaca m z birkaç galibiyetle bu s k nt lar aflaca m za inan yorum." Ligin uzun bir maraton oldu unu ve devaml l n sa lanmas gerekti inin alt n çizen Tunçeri, "Ligde geride kalan 10 haftada sadece 4 galibiyetimiz var. Bu say y biran önce ço altmam z gerekiyor. Haftada bir maç oynuyoruz ve her haftay ayr ayr de erlendiriyoruz. Her maça ayr konsantre olarak bir galibiyet serisi yakalamam z gerekiyor. lk hedefimiz de play-off'lara kalabilmek" dedi.

16 23 ARALIK 2013 Pazartesi YIL:39 SAYI: B elediyenin bodrum kat nda gelifligüzel istiflenen ve y llard r biriktirilmesi nedeniyle y pranan 30 bin adet dosyay 140 kiflilik bir ekiple tek tek tarayan ve dijital ortama aktaran belediye, modern imar arflivini çok say da inflaat firmas çal - flan ve vatandafllar n kat - l m yla açt. Aç l fla, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Yard mc lar Erhan Aras, Baflar Bal, Gürol Karahisarl - o lu, meclis üyeleri, birim müdürleri, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve Ayafl Belediye Baflkan Ali Baflkaraa aç kat ld. Arflivi konuklara gezdiren Yaflar sistemin iflleyifli hakk nda bilgi verdi. Aç l fl n ard ndan konuflma yapan Yaflar, Yenimahalle nin gelece i aç s ndan önemli bir hizmete imza att klar n söyledi. Yerel yönetimlerin vatandafl n belgelerine ve kentin kimli ine sahip ç kmakla sorumlu oldu unu kaydeden Yaflar, Türkiye de bu gibi hususlara gereken önem verilmiyor. Vatandafl n hakk n koruyacak, ma duriyetini önleyecek çal flmalar yapan belediye say s azd r. Yenimahalle Belediyesi nde dijital sistemi kurmadan önce yaln zca 2 çal flan m z n dosyalar bulmas bir hayli zaman al yordu. Ancak flimdi hem dosyalar n orijinal hali kasalarda belirli bir düzende saklan yor hem de dijital ortama aktar lan belgeler birkaç dakika içinde isteyenlere verilebiliyor dedi. Onar mlar tamamlanarak çelik arfliv dolaplar nda ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) mar ve fiehircilik Arflivi törenle aç ld Yenimahalle Belediyesi, vatandafllar n ve müteahhitlerin k sa zamanda bilgi ve dokümanlara ulaflmas amac yla sürdürdü ü dijital imar arflivi çal flmalar n tamamlayarak hizmete açt. koruma alt na al nan dosyalar Yenimahalle Belediyesi nin bodrum kat nda yang n ve sel gibi felaketlere karfl tüm güvenlik önlemlerinin al nd bir ortamda saklan yor. Yüz taramas ile sadece görevlilerin girilebildi i arflivde, 3 milyona yak n belge ve 30 bine yak n dosya tek tek elden geçirildi. Dijital Suriye için bir araya geldiler ortama aktar lan dosyalar ise vatandafl n talebi durumunda birkaç dakika içinde ç kt s al narak teslim edilebiliyor. Yenimahalle Belediyesi imar uygulamas ifllemlerinin daha sa l kl ve k sa sürede sonuçland r lmas için haz rlanm fl görsel ve yaz l bilgilerle ile tam donan ml bir rehber ifllevi görecek Yenimahalle mar Plan Kitab n da 1 Kas m dan itibaren hizmete sundu. Yaflar, sat lacak kitaplardan elde edilecek gelirlerin ise Yenimahalle ye yeni hizmetler için belediye kaynaklar na aktar laca n söyledi. Yenimahalle ilçesinin her bir metrekaresinin imar planlar n n içinde bulundu- u kitap özellikle emlakç - lar, mimarlar, mühendisler, müteahhitler ve inflaat firmalar için bir bilgi hazinesi niteli i tafl yor. Ö rencilerden Ünal a ziyaret Yaz YORUM M. Kemal Pilavo lu Mehmet Akif Duman Muhammed Aslan P ursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere ulaflt r - lacak. Suriye de yaflanan drama sessiz kalmayan Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar ö rencileri nsanl k Aç ve Üflüyor kampanyas düzenledi. Minik eller genç beyinlerle bulufltu. Düzenlenen kampanya ile çok say - da Suriyelinin ihtiyac n giderecek malzeme topland. Giyimden g daya birçok ihtiyac n karfl lanaca yard mlar en k sa sürede Suriyelilere ulaflt r lacak. Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar n n duyarl l ile bafllayan kampanyaya Pursaklar halk da büyük destek verdi. Belediye Baflkan Selçuk Çetin, hem Erdemli Gençlik Kulübü üyelerini hem de Nezaket Okulu ö rencilerini göstermifl olduklar bu duyarl - l klar ndan dolay tebrik etti. Güçlerini bilefltiren gençler ve minikler, Suriye deki drama herkesin el atmas n istiyor. DURSUN D NÇ K z lcahamam Güvem lk Okulu 3/A s n f ö rencileri K z lcahamam Belediye Baflkan Coflkun Ünal ziyaret etti. Güvem lk Okulu 3/A S n f Hayat Bilgisi dersinde Kamu Kurum ve Kurulufllar n n fllevi konulu dersi için S n f ö retmenleri fierife Bafltu eflli inde ö renciler Belediye Baflkan Coflkun Ünal makam nda ziyaret etti. Ö renciler, K z lcahamam Belediye Baflkanl n n hizmetleri, zorluklar ve belediyenin çal flma flekliyle ilgili bilgiler ald. Ö renciler, K z lcahamam Belediye Baflkan Coflkun Ünal a kendi yapt klar hediyeleri takdim etti. Belediye Baflkan Coflkun Ünal ö rencilerin bu davran fl n cevaps z b rakmayarak ö rencilere s - n flar na asmak üzere tablo hediye etti. Ö rencilerin ziyaretlerin Kamu kurumlar yla devam etti. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı