Suriyelilere ulaflt r lacak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suriyelilere ulaflt r lacak."

Transkript

1 Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere ulaflt r lacak. PURSAKLAR Suriye de yaflanan drama sessiz kalmayan Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar ö rencileri nsanl k Aç ve Üflüyor kampanyas düzenledi. Minik eller genç beyinlerle bulufltu. Düzenlenen kampanya ile çok say da Suriyelinin ihtiyac n giderecek malzeme topland. Giyimden g daya birçok ihtiyac n karfl lanaca yard mlar en k sa sürede Suriyelilere ulaflt r lacak. HABER 16. SAYFADA Baflkan Ünal a ö renci ziyareti 13 TE 16 DA Baflkan Tan k a Oda deste i 23 ARALIK 2013 Pazartesi YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Türkiye Ziraat Odalar Birli i Baflkan Bayraktar: Bitkisel üretimin 8,5 milyon tonu tüketilmeden kaybediliyor MAMAK Mamak fiehir Stad amatör kulüplere aç ld Mamak Belediyesi'nin Türközü Mahallesi'nde infla etti i Mamak fiehir Stad amatör futbol kulüplerine aç ld. Yer tahsisi için statta bir araya gelen kulüp baflkanlar kuralar n çekerek anahtarlar n Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül'den ald. HABER 3. SAYFADA GÜNCEL Hamamönü Efsanesi belgeselinin galas yap ld Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin baflar l çal flmalar yla restore edilen ve hayata dönen Hamamönü, Hamamönü Efsanesi belgeseliyle bir kez daha canland.belgeselin gala gösterimi Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. HABER 2. SAYFADA Engelsiz simit camekan sevincini yaflad lar Ankara Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas taraf ndan her y l engellilere tahsis edilen simit camekanlar, noter huzurunda yap lan çekiliflle yeni sahiplerini buldu. Baflvuruda bulunanlardan 220 si bilgisayarla yap lan kura ile belirlendi. HABER 2. SAYFADA ALTINDA GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz TUKETEMEDEN KAYBEDIYORUZ Türkiye deki bitkisel üretim miktar yla ilgili bilgi veren Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Üretimin 8 milyon 464 bin tonunun tüketilemeden kaybediliyor. Üretilen 103 milyon 197 bin tonluk bitkisel üretimin, 3 milyon 476 bin tonu üretimde, 4 milyon 988 bin tonu kullan mda yitirildi." diye konufltu. Kay plar n özellikle yafl meyve ve sebzede yüzde 10 lar aflt n belirten Bayraktar, "8 milyon 464 bin tonluk bitkisel ürün kayb bu büyük bir servet kayb d r dedi. YEN MAHALLE ye modern imar arflivi Yenimahalle Belediyesi, vatandafllar n ve müteahhitlerin k sa zamanda bilgi ve dokümanlara ulaflmas amac yla sürdürdü ü dijital imar arflivi çal flmalar n tamamlayarak hizmete açt. YEN MAHALLE Belediyenin bodrum kat nda gelifligüzel istiflenen ve y llard r biriktirilmesi nedeniyle y pranan 30 bin adet dosyay 140 kiflilik bir ekiple tek tek tarayan ve dijital ortama aktaran belediye, modern imar arflivini çok say da inflaat firmas çal flan ve vatandafllar n kat l m yla açt. GÜNCEL Aç l fla, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Yard mc lar Erhan Aras, Baflar Bal, Gürol Karahisarl o lu, meclis üyeleri, birim müdürleri, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve Ayafl Belediye Baflkan Ali Baflkaraa aç kat ld. HABER 16. SAYFADA TZOB Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, yapt aç klamada üretim ve kullan mda önemli miktarda ürünün kaybedildi ini, 1 milyon 813 bin ton bu day n, 1 milyon 336 bin ton domatesin, 635 bin ton arpan n, 485 bin ton fleker pancar n n, 480 bin ton karpuzun, 373 bin ton üzümün, 304 bin ton elman n kay plar nedeniyle tüketiciye ulaflt r lamad n belirtti. Kay p miktar n n m s rda 248 bin, biberde 217 bin, yafl çayda 217 bin, patateste 216 bin, kavunda 204 bin, h yarda 202 bin tonu buluyor. ÜRET M VE KULLANIM KAYBI Oransal olarak belli bafll ürünlerde üretilen 103 milyon 197 bin tonluk bitkisel ürünün yüzde 8,20 sinin üretim ve kullan mda kaybedildi ini bildiren Bayraktar, "Üretim ve kullan mda bu day n yüzde 8,32 si, domatesin yüzde 12,15 i, arpan n yüzde 8,35 i, fleker pancar n n yüzde 3,01 i, karpuzun yüzde 12,42 si, üzümün yüzde 8,68 i, elman n yüzde 11,34 ü, m s r n yüzde 5,91 i, biberde yüzde 10,98 i, yafl çayda yüzde 17,59 u, patateste yüzde 4,64 ü, kavunda yüzde 12,40, h yarda yüzde 11,56 i yitirildi." ifadelerini kulland. fiemsi Bayraktar, erikte yüzde 21,67 yi, sar msakta yüzde 21,88 i, soyada ise yüzde 23,83 ü bulan kaybedilen ürün miktar n n, incirde yüzde 2,99 a, f nd kta yüzde 1,53 e kadar indi ini vurgulad. (CHA) Baflar l ö renciler tabletle ödüllendirildi ANKESOB Baflkan Vekili Hasan H. Çavuflculu, tütün ba ml l tedavi kampanyas nda sigaray b rakarak ödül almaya hak kazanan 10 ö renciye tablet bilgisayar hediye etti. 13 TE GÜNCEL 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 Tahran Belediye Baflkan Mohammed Bagher Ghalibaf ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek i ziyaret etti. ANKARA BUGÜN /2 Tahran Belediye Baflkan GÖKÇEK Z YARET ETT Z iyarette, 2011 y l nda kararlaflt r lan Ankara ile Tahran Kardefl Kent Protokolü de Baflkan Gökçek ile Tahran Belediye Baflkan Ghalibaf aras nda imzaland. Büyükflehir Belediyesi Baflkanl k Makam nda gerçekleflen ziyarette, Baflkan Ghalibaf n yan s ra ran n Ankara Büyükelçisi Ali R za Bikdeli ile Tahran Belediyesi bürokratlar bulundu. Konya da düzenlenen fieb-i Arus törenleri için Türkiye ye gelen ran n Baflkenti Tahran Belediye Baflkan Ghalibaf, Ankara ya ikinci gelifli oldu unu ve yo un programlar nedeniyle ziyaretin iki y l gecikmeli gerçekleflti ini kaydetti. Konuk Baflkan Ghalibaf, K sa olmas na ra men bu ziyaretin gerçekleflmifl olmas ndan memnuniyet duyuyorum. Say n Büyükelçi de bu f rsat n meydana gelmesinde çok yard mc oldular dedi. Geç bafllad k ama inflallah h zl bir flekilde devam edece iz diyerek konuflmas n sürdüren konuk baflkan, bir gazetecinin Ankara ya iliflkin görüfllerini sormas üzerine de Bu k sa sürede gördü üm kadar yla temiz ve düzenli bir flehir, güzel bir flehir Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 20 Safer 1435 yap lanmas var cevab n verdi. Görüflmenin ard ndan Baflkan Gökçek ve konuk Baflkan Ghalibaf günün an s na birbirlerine hediyelerini takdim ettiler. Baflkan Gökçek in gümüfl ifllemeli bir tabak hediye etti i konuk baflkan ise dünyan n en uzun 4. kulesi olan ve dünyadaki en büyük dönen restoran n n bulundu u Tahran daki Milad Kulesi nin özel bir maketi ile Tahran n eski ve yeni foto raflar n n bulundu u bir albümü Baflkan Gökçek e takdim etti. Ziyarette ayr ca Büyükflehir Belediye Meclisi üyeleri taraf ndan 2011 y l nda kararlaflt r lan, iki kent aras ndaki kardefl kent protokolü de imzaland. Uluslararas iliflkiler konusunda dünyada örnek teflkil edecek çal flmalara imza atan ve dünyan n dört bir taraf ndaki baflkentlerle kardefl flehir iliflkileri kuran Ankara Büyükflehir Belediyesi, imzalanan protokolle Tahran ile de kardefl kent oldu. Baflkan Melih Gökçek, ziyaretin ard ndan konuk baflkan Ghalibaf ve beraberindeki heyete Ankapark alan n gezdirerek bilgi verdi. Gezinin ard ndan konuk heyet, Ankara Gar ndan yüksek h zl tren ile Konya ya hareket etti. RUM 10 Kanun-i Evvel 1429 A nkara Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas taraf ndan her y l engellilere tahsis edilen simit camekanlar, noter huzurunda yap lan çekiliflle yeni sahiplerini buldu. Kocatepe Kültür Merkezi nde düzenlenen Engelliler Simit Camekan Da t m töreninde simit camekan sahibi olmak için baflvuruda bulunan 815 kifliden 220 si bilgisayarla yap lan kura ile belirlendi. Geriye kalan kat l mc lar aras ndan da yine bilgisayarla yedek liste belirlendi i çekilifli Ankara 62. Noterli i Baflkatibi Mehmet Mercan yönetti. Çekilifl öncesinde konuflan Ankara TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Hamamönü Efsanesi belgeselinin galas yap ld A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin baflar l çal flmalar yla restore edilen ve hayata dönen Hamamönü, Hamamönü Efsanesi belgeseliyle bir kez daha canland. TRT HD taraf ndan yap m gerçeklefltirilen belgeselin gala gösterimi Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahipli inde gerçeklefltirilen gala gösterimine davetliler büyük ilgi gösterdi. Gala gecesinde yaln zca ön gösterimi yap lan belgesel, 27 Aral k Cuma akflam saat da TRT HD den yay nlanacak. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Hamamönü ndeki de iflimin ve dönüflümün tüm Türkiye ye örnek olacak bir de ere sahip oldu unu söyledi. Üzerimizde ciddi bir sorumluluk var. diyen Tiryaki, Hamamönü nde yüzlerce y ll k sokaklar n, çeflmelerin, evlerin, camilerin, hanlar n, hamamlar n yap lan çal flmalar sayesinde yok olmaktan kurtuldu unu vurgulad. Yurt içinden ve yurt d fl ndan heyetlerin Hamamönü ndeki de iflimi merak etti ini ve yak ndan incelemeye geldi ini anlatan Tiryaki, TRT-HD kanal taraf ndan çekilen belgeselin tarihi semtin tan t lmas aç s ndan büyük önem arz etti ini söyledi. Tiryaki, Belgesel kültürsanat varl klar n n ortaya ç kar lmas, korunmas ve yeniden canland r lmas na büyük katk sa layacakt r. Bu belgeselde eme i geçen herkese tüm Alt nda l lar ad na teflekkür ederim. dedi. Hamamönü Efsanesi belgeseli tüm detaylar yla, çarp c bir biçimde Hamamönü nü anlat yor. Belgeselde camileri, konaklar, hamam ve evleriyle Hamamönü'nün tarihi anlat l yor. Ayr ca, bu semtte yetiflen Mehmet Akif Ersoy gibi milli flairlerin hayat ndan bölümlere yer veriliyor. Hamamönü Efsanesi belgeselinde Osmanl dönemini Cumhuriyet dönemine ba layan tarihsel bir kesit de sunuluyor. Belgeselde stiklal Marfl n n flairi Mehmet Akif Ersoy un Hamamönü nde geçirdi i vakit de dile getiriliyor. Semtin eski sakinlerinin a z ndan Hamamönü ndeki de iflim anlat l rken, 2011'de Avrupa Birli i'nin, sonra da 2012'de dünyan n en prestijli ödüllerinden biri olan Alt n Elma/Golden Apple ödülünü alan bir semtin ekonomik dönüflümü hakk nda bilgiler de iflleniyor. Engelsiz simit camekan sevinci Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas Genel Müdürü Ali lkbahar, simit camekan sahibi olacak engellilere baz uyar larda bulundu. Simit camekan yer tahsisini Büyükflehir Belediyesi nden Engelliler kendileri çal flt rs n, kimseye muhtaç olmas n, kendi geliri ile yaflas n diye ald klar n belirten Ali lkbahar, baz tespitlerini de aktard. Genel Müdür lkbahar, baz engellilerin simit camekanlar n baflka kiflilere kiraya verdiklerine dikkat çekerek, Biz f r nc iflletsin para kazans n diye vermiyoruz, kendiniz iflletesiniz diye size veriyoruz. Bu durumu tespit etti imiz zaman kald r yoruz. Siz de ma dur olduk diye bize geliyorsunuz. Gerçekten buna çok üzülüyoruz. Sizin ma dur olman z için de il üç-befl kurufl kazanman z için veriyoruz. Sizden çok rica ediyorum simit camekanlar n z kendiniz iflletin uyar s nda bulundu. Engellilerden camekanlar kendilerinin iflletememesi durumunda olanlara aile seçene ini sunan lkbahar, Görme engelli ya da fiziki engelli, camekana gelebilecek imkan yok ise ona da flöyle bir hak tan yoruz; anne, baba ya da kardefllerinden birisi evli ise efl veya çocuklar ndan birisi çal flt rabilir. Bunun d fl ndakileri kabul etmiyoruz dedi. Simit camekanlar n n bu y l ilk kez sigortal olaca n kaydeden lkbahar, Camekanlar m z n tamam n sigorta yapt rmak istiyoruz. Sigortac m var ben yapt r r m diyorsan z, makbuzunu getirirseniz paras n veririz dedi.

3 Çankaya da düflük maliyetli temizlik 3 TL ye temizlenecek. Türkiye de Çankaya Belediyesi Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, temizlik öncülü ünde yo un kentsel alanda ilk kez kullan lacak iflçilerinin k yafetlerini giyerek Belediye nin temizlik filosuna yeni kat lan elektrikli çöp toplama tisi olmayacak. Baflkentin en ifllek cadde ve sokaklar nda olan araçlar sayesinde art k sokak bafllar nda çöp birikin- araçlar n test etti. kullan lacak olan araçlar n gündüz nüfusu 2 milyonu bulan K z lay bölgesi, Tunal Hilmi Caddesi ve Bahçeliev- Çankaya Belediyesinin temizlik filosuna yeni eklenen elektrikli araçlar n konta n ilk olarak Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k çevirdi. Baflkan Tan k, te- temel hedefimiz çöpün sokakta depolanmas n önlemek. ler semtinde kullan laca n dile getiren Tan k, Bizim mizlik iflçilerinin k yafetini giyerek araç koltu una oturdu, sokaklar temizledi. Çevre dostu yeni elektrik araçla- olarak dolafl m n sa lamak. Bu arac n gürültüsüz ve eg- Bunun için de daimi olarak çöp toplama arac n n servis r yla Çankaya sokaklar nda 100 km lik alan art k sadece zozsuz oluflu da ayr ca avantaj d r dedi. ANKARA /3 Mamak Belediyesi'nin Türközü Mahallesi'nde infla etti i Mamak fiehir Stad amatör futbol kulüplerine aç ld. Yer tahsisi için statta bir araya gelen kulüp baflkanlar kuralar n çekerek anahtarlar n Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül'den ald. Mamak fiehir Stad amatör kulüplere aç ld M amak fiehir Stad 'nda gerçekleflen kura çekim törenine Akgül'ün yan s ra Baflkan Yard mc s Hasan Gökmeno lu, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Baflkan Murat Kandazo lu ve Mamak'ta bulunan spor kulübü baflkanlar yla sporcular kat ld. Ayr ca törende 13 amatör spor kulübüne destek olmak amac yla haz rlanan, formas ndan ya murlu una kramponundan antrenman yele ine malzeme yard m nda bulunuldu. Türk futboluna dört dörtlük bir tesis kazand rman n hakl gururunu yaflad klar n kaydeden Akgül, "Ankara'ya örnek olacak bir stad infla ettik. Mamak fiehir Stad amatör spor kulüplerinin yan s ra uluslararas süper lig ve 1. Lig maçlar na ev sahipli i yapabilecek" dedi. Büyüklerin görevinin gençleri hayata haz rlamak oldu unu belirten Akgül, "Mamak'ta yapaca m z en önemli görevlerin bafl nda gençlerimize sa layaca m z spor imkânlar geliyor. Gençlerimiz spora yönlendirilirse kötü al flkanlardan uzak dururlar. Biz de spora yapt m z yat r mlarla asl nda Türkiye'nin gelece ine yat r m yapm fl oluyoruz" diye konufltu. Tesisin 21 Aral k Cumartesi günü ilk müsabakaya ev sahipli i yapaca n belirten Akgül, "25 bin 700 metrekare üzerinde yap m n tamamlad m z stad m z, 3 bin kiflilik kapal oturma alan na sahip. Tesisimiz 650 metre koflu yolu, toplant odalar, idari ofisler, sa l k odalar, bay M ustafa fiahin Gül, küçük yaflta önce Lösemiyi yenerek hayattaki en büyük zaferini kazand akabinde 72 aday geride b rakarak Çocuk Meclisi 19. Dönem Baflkan seçildi. Bu baflar s n arkadafllar yla kutlayan Gül, Bu benim hayatta ikinci büyük zaferim dedi. Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi 19. dönem seçimlerinde, demokrasi s nav nda ipi LÖSEV Ortaokulu 7. S n f ö rencisi Mustafa fiahin Gül gö üsledi. Mücadele etmeyi, çaba göstermeyi, inanmay ve hayata tutunmay çok küçük yafllarda ö renmeye bafllayan Gül, lösemi hastal na karfl bayan hakem odalar, VIP salonu, seyirci fuayesi, fitness alan, çocuk oyun alan ve otoparktan olufluyor" dedi. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Baflkan Murat Kandazo lu da Akgül'ün kendilerine çok destek verdiklerini kaydederek, "Güzel bir tesisin ilk aya için topland k. Tesis p r l p r l. Amac m z Mamak' sporun ilçesi haline getirmek. Baflkan m za spor kulüpleri ad na teflekkür ediyorum" dedi. Tesisin Baflkentteki en iyi tesis oldu unu belirten Lalahan Spor Kulübü Baflkan Bekir Ataol, "Ankara'da bulunan di er statlarla k yaslayamay z bile. Tribünler maç izleme aç s ndan çok iyi, hiçbir tesiste olmayan imkanlar burada mevcut. Baflkana minnettar z" dedi. Bahçelerüstü Spor Kulübü Baflkan Selami Yabanda da "Bizim için bulunmaz bir nimet bu tesis. Kendi imkanlar m zla antrenman yapmak için nerelere gidiyorduk. Çok teflekkür ediyoruz" dedi. Belediyeden kulüplere a'dan z'ye malzeme deste i Amatör spor kulüplerinin baflkanlar na anahtarlar n n yan s ra otuzarkiflilik antrenman formas, ya murluk, futbol toplar, antrenman yele i, kaleci eldivenleri ve top fileleri verildi. Yine kulüplere tahsis edilen odalarda a'dan z'ye her detay düflünülerek soyunma banklar, idari masa, taktik panolar, antrenman çana, antrenman çubu u, malzeme dolaplar na kadar statta kullan lacak her türlü antrenman malzemesi sa land. Kulüpler haftada üç gün antrenmanlar n yapaca tesiste belirlenen gün ve saatlerde de müsabakalar n gerçeklefltirecek. Önce lösemiyi yendi sonra baflkan seçildi kazand zaferin ard ndan, Çocuk Meclisi Baflkan seçilerek bir büyük zafere daha imza atman n mutlulu unu yaflad. Elaz da üç çocuklu ailenin en küçük evlad olarak dünyaya gelen Gül e lösemi teflhisi 1.5 yafl nda iken koyuldu. Tedavisi yok diye bilinen bir hastal zor ama kararl bir mücadele ile yenmeyi baflaran Gül, Ankara da pek çok lösemili çocu a umut olan LÖSEV köyüne gelifl sürecini flöyle anlatt : Hastal a küçük yafllarda yakaland m. Vücudumda morarmalar, sararmalar oluyor, yorgun düflüyordum. Bazen yürüyemiyordum. Tedavisi yok san l yor ama lösemi tedavi edilebilir. Korkmaya gerek yok. Ben tedavi sürecimi küçükken geçirdim. A r ilaçlar ald m. Uzun ve zor bir yolculuk oldu benim için ama çok flansl y m ki okul dönemim bafllad nda hastal yenmifltim. Baz arkadafllar m z, tedavi nedeniyle okuluna ara vermek zorunda kal yor ve çok üzülüyor. LÖSEV ile tan flt ktan sonra Lösemi Köyü ne yerleflen ve di er 8 arkadafl ile birlikte LÖSEV Ortaokulu nda yat l olarak e itim görmeye bafllayan Gül, Çocuk Meclisi ile de geçen y l 18. Dönem üyelerinin LÖSEV köyüne yapt bir ziyaret ile tan flt n anlatt. Bu y l LÖSEV Ortaokulu ndan 3 arkadafl yla birlikte Çocuk Meclisi ne onur konu u olarak davet edildiklerini belirten Gül, Baflkanl k için ise zorlu bir demokrasi s nav verdiklerini dile getirdi. lk turda, di er 3 arkadafl yla birlikte haz rlad Hepimiz birer mucizeyiz. Yaflas n lösemili çocuklar. Yaflamak o kadar güzel ki pankartlar ile 72 kifli aras ndan s yr l p, ikinci tura kalan 14 kiflilik ekip içinde yer almay baflard n kaydeden Gül, baflkanl a seçilme nedenlerine iliflkin ise flunlar söyledi: Bence en büyük flans m LÖSEV li olmamd. lk turda LÖSEV den bahsetti imizde ve lösemiden korkulmamas gerekti ini ve lösemiyi yeniflimi anlatt mda büyük ilgi gördük. Di er üyelerin bize bak fl aç lar de iflti. Kendimden, vakf m zdan bahsettim. Bu mecliste ne yapaca m, gelecekte ne yapaca m söyledim. Seçim zaferini ilk olarak okul arkadafllar yla kutlad n söyleyen Gül, Bu benim hayattaki ikinci büyük zaferim oldu dedi. Çocuklar n haklar n savunmak ve daha gür bir sesle dile getirmek için Çocuk Meclisi Baflkan olmak istedi ini vurgulayan Gül, Özellikle hasta çocuklar n haklar n duyurmak istedim. Çocuklar ezilmesin diye bu yola ç kt m dedi. Büyüyünce Tamer Karahan AfiK-I EFSUN DEN Z KIZI Nefesim kesilmiflti. Yaflad m her gün, Aç lmaz kördü üm. Dehlizlerde kaybetti im, Zaman ç l klar Nehirlerim, Do duklar kaynaklar de ifltirdi.. Nefesim kesilmiflti. Zamans z bir günde. Saatin, benim için durdu u bir günde, Ç kmaz mda leflim bulunacakt.. Ah be deniz k z! Kendi denizimden ç kacakt, Cans z bedenim. Gökyüzü,ay,y ld zlar, Saman yolum Bir anda kainat olaca m. Kendimden habersizce. Nefesim kesilmiflti. Ç kmaz mda leflim, Bulunacakt.. Ama ben,seni soludum. Deniz k z! doktor olmak istedi inin de alt n çizen Gül, kendisi gibi hasta çocuklar iyilefltirmek için u rafl verece ini kaydetti. LÖSEV den 4 kifli olarak Çocuk Meclisi ne kat ld klar n, ancak arkalar nda 15 bin lösemili arkadafl ve 1 milyon gönüllü bulundu unu belirten Gül, son olarak da Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e teflekkür ederek, Bu Meclisi kurarak çocuklar n da haklar oldu unu, çocuklar n da sesi oldu unu gösterdi. Kendisine minnettar z dedi.

4 ANKARA U UR OK A nkara Milli E itim müdürlü ü ve K z lcahamam lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan Ankara Merkez ve lçe okul idarecilerini "Okullarda Güvenli Ortam n Sa lanmas ve Madde ba ml l na liflkin bilgilendirme semineri" düzenlendi. K z lcahamam Lisesi Konferans Salonu nda düzenlenen Seminere lçe Milli E itim Müdürü Ekrem Demirtafl, Jandarma komutan Onur Akyüz, Emniyet Müdür Yard mc s Ahmet Akdafl ve Okul idarecilerini kat larak, Ankara l Emniyet Müdürlü ü Narkotik fiube personeli taraf ndan bilgilendirildiler. Yetkili personel yapt aç klamada flunlar söyledi: Çocuklar n geliflimlerini sa l kl yaflam flartlar içinde tamamlamalar, ülkemize yararl bireyler olarak yetiflmeleri, sosyal devlet anlay fl m z n vazgeçilmez gereklerindendir. Gelece imizin teminat olan çocuklar m z her türlü kötü al flkanl klardan korumak, onlar n ruh ve beden sa l yerinde bireyler olarak yetifltirilmelerini sa lamak çal flmalar m zda temel amaçt r. Bunun için yap lmas gerekenler ise flöyle s raland : Güvenli e itim ortamlar n n oluflturulmas, Muhtemel fliddet olaylar n n önlenmesi, Okul çevresindeki etraf ndaki her türlü umuma aç k yerlerin s kl kla denetlenmesi, Okul d fl faktörlerin ö rencilerimizi, okul yöneticileri, ö retmenler ve di er personelin veya e itimcileri rahats z etmeleri, e itim ve ö retimin 4 Ç ankaya Belediyesi ile Almanya n n Lünen kentinde yer alan Multikulturelles Forum adl kurulufl aras nda kabul edilen De iflim Yoluyla Bütünleflme staj projesi ile Ankara ya gelen Alman gençler hayat ö reniyor. Yafllar aras de iflen Alman gençler özellikle sosyal iliflkilerde, ifl yaflam nda baflar l olamayan hayata tutunmak için yeni bir flans arayan gençler aras ndan seçiliyor. Böylece gençlerin farkl bir ülkede, farkl kültürle içiçe geçirdikleri dönem sonras nda hayata bak fllar ve yaflama sevinçleri daha da farkl lafl yor. Çankaya Belediyesi sorumlulu undan Ankara da 8 hafta e itim alan gençlerin kimisi engelli bireylerin yan nda, kimisi kreflte çocuklarla, kimisi sokak hayvanlar rehabilitasyon merkezinde, kimisi ise bir markette hayat yeniden ö reniyor. Bugüne kadar toplam 45 Alman gencinin staj yapma olana buldu u proje kapsam nda gençler Türkiye yi de tan ma f rsat buluyor. Düzenlenen flehir turlar, kültürel etkinlikler gibi faaliyetlerin yan s ra gençler Çankaya Belediyesinin her türlü organizasyonuna da kat l yor. Zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlar n sa lama amaçl olarak Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen Sosyal Projeler Merkezi nde (SPM) staj yapma olana na kavuflan Carina Müller(23), Klaudia Fierlay (27) ve Aileen Müller (22) hem Almanya da alacaklar engelli e itimi için tecrübe kazan yorlar hem de engellilerle empati kurma flans yakal yorlar. Staj program n n özgüvenini art rd n dile getiren stajyer Carina Müller, Avrupa da da engellilere yönelik birçok hizmet üretiliyor. Ancak buradaki e itim ortam nda onlara gösterilen s cak ilgi ve samimiyet beni fazlas yla flafl rtt. Ben burada yap lan hatalar karfl - s nda anlay fll olmay ö rendim dedi. Çankaya n n Deniz Gündüz Bak mevi nde staj yapan Rianna Rortendick (24) ise Türk kültürünü tan man n kendisi için önemli oldu unu söyledi. Kreflte çocuklarla profesyonel bir e itmenle birlikte ilgilendi ini söyleyen Rortendick çocuklarla iletiflime geçmek için Türkçe ö rendi ini belirtti. Aralar nda Almanya da yaflayan Türk uyruklu gençlerinde oldu u staj grubundan Sevinç Ercan(21) ise Türkiye de yaflama arzum art k daha çok artt dedi. MARKETTE STAJ Çankaya Belediyesinin iliflkileri do rultusunda Ça dafl Marketler Zinciri lker 1 flubesinde staj yapan gençler ise di erlerine göre çok daha insan iliflkilerine dayal ifller üzerinde staj yapma imkan buluyor. Patric Balen (19), Jenny Belhareth (22), Massud Omar (21) lkerli vatandafllar n kalbini kazanmay baflaran Alman gençler. Ça dafl Market lker 1 fiube Müdürü Yakup Saydam, Alman gençlerin Ankaral larla çok iyi bir iletiflim kurduklar n dile getirerek, Burada manavdan kasaba, flarküteriden kasaya her alanda çal flt lar. Oldukça faydal bir proje ve bölge halk da biz de Alman gençleri çok sevdik dedi. güvenli ini tehdit etmelerinin önlenebilmesi. Taraflar n iflbirli i ve koordinasyonunda, mevcut güvenlik durumunun belirlenerek koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin artt r lmas, fiiddet gören, cinsel istismara maruz kalan veya Kardefl okullar tiyatroda bulufltu Ö zel Bat kent Samanyolu Koleji, sosyal faaliyetlerde de ön plana ç kmaya bafllad. Bu kapsamda kolej bünyesinde faaliyetini sürdüren Bat kent Samanyolu Anaokulu, Kardefl Okulu Projesi kapsam nda Gölbafl Ayfle Özba lkö retim Okulu Anas n f ö rencilerini a rlad. Minik arkadafllar için özel programlar haz rlayan Samanyolu Anaokulu ö rencileri, bu çerçevede arkadafllar yla birlikte dostluk konulu tiyatro izledi. ki okul ö rencileri birlikte hofl vakit geçirirken, Samanyolu Anaokulu ö rencileri ayr ca minik kardefllerine bir de sürpriz yapt. Minik yürekler kendi elleriyle haz rlad klar hediyeleri kardefl okul ö rencilerine takdim etti. Daha sonra ö renciler birlikte hat ra foto raf çektirdi. Bir sonraki programda yeniden bir araya gelmek için sözleflti. Çankaya Belediyesinin Multikulturelles Forum ile birlikte yürüttü ü proje sayesinde hayata tutunamayan Alman gençler Çankaya da sevgiyi, sayg y, hoflgörüyü yeniden keflfediyor. Almanyal gençler Çankaya da stajda Türkiye de sevginin ne demek oldu unu ö rendi ini söyleyen Patric Balen, Ailemi çok özledim ama inan n ki buradaki insanlar n s cak ilgisi özlemimin hüzne dönüflmesine izin vermiyor dedi. Proje kapsam nda Çankaya Belediyesi Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi nde staj yapan Julien Specht (20) ve Sven Grabovski (22) ise Türkiye yi çok sevdiklerini ve burada kal p har alanda çal flma yürütebileceklerini belirttiler. Sokak hayvanlar rehabilitasyonu ile ilk kez Türkiye de tan flt klar n ve bir canl için harcanan çaban n önemini gördüklerini belirten Julien ve Sven, Almanya ya döndüklerinde bu alanda e itim görerek uzmanlaflmak istediklerini, e itim sonras ilk f rsatta yeniden Türkiye ye gelip ö rendiklerini paylaflmak istediklerini söylediler. Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Erdal Kurttafl ve Sosyal Projeler Merkezi Proje Koordinatörü Yalç n Dal ile bar nakta bir araya gelen Sven ve Julien, kendilerine farkl bir yaflam biçimi ile yeni bir flans verilmesini sa layan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a ve kalbimizde önemli yer tutan Çankaya Belediyesi çal - flanlar na teflekkür ediyoruz, dediler. De iflim Yoluyla Bütünleflme projesinin Çankaya Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilen uluslararas projelerden sadece biri oldu unu söyleyen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ise Projenin devaml l için elimizden geleni yapaca z. Kültürel farkl l klar n birleflmesi bütünleflmesi bizleri zenginlefltirecektir dedi. K z lcahamam da narkotik e itimi her hangi bir suçun ma duru olan ö rencilerimizin korunmas, Okullarda çeteleflmenin önlenmesi, Ailelerin, okul güvenli i ile ilgili endiflelerinin giderilmesi, Genifl Aç Süleyman GÖKSU LK KURfiUN 2. ULUSLARARASI DÖRTYOL SANAT VE TURUNÇG L FEST VAL NDE LK GÜN HEYECANI 18 Aral k ta bafllayan ve 22 Aral k ta sona erecek olan bu y l 2.si düzenlenen Festival heyecan Dörtyol da, günler öncesinden bafllam flt. Festival Komitesi geçen y l n tecrübesiyle hummal bir çal flma içine girmiflti. Bu kapsamda çeflitli kurum ve kurulufllar ziyaret edildi. Festival kapsam nda yap lan etkinlikler içinde festival komitesinin kat l m ile TBMM bahçesinde bütün parti milletvekilleri ve gruplara Narenciye da t m yap ld. Da t ma belediye baflkan Fad l Keskin, Üretici birli i ad na Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Coflkun, Kaymakaml k ad na Sait Uyar kat ld. Da t m sonras nda yap lan ziyaretler kapsam nda festival hakk nda milletvekillerine bilgi verildi. Da t lan narenciye paketlerinin de üzerinde ayr nt l flekilde festival program n içeren davetiye ve bilgiler vard. Konusu gere i, Mersinde bulunan Akdeniz hracatç lar Birli i (AK B) ziyaret edildi. Dörtyol da Fourway Otel ve Ö retmen Evi, d flar dan gelecek misafirler için haz rl klar n çok önceden tamamlad lar. Festivalin ilk günü havan n güzel oluflu, Festivale olan ilgiyi art rd. Turunçgillerin gölgesinde yap lan kortej yürüyüflüne yo un kat l m, Festival için önemli bir göstergeydi. Siyasi Partilerin Festivale olan ilgileri görülmeye de erdi. Karfl l kl stant ziyaretleri birlik ve beraberli in güzel görüntüleriydi. Baz okullar m z da, çal flmalar yla festivale renk katt lar. Ziyaretçilere çeflitli ikramlarda bulundular. Süleyman Demirel Anadolu Lisesinin stand n gezerken duyguland m ve de çok da heyecanland m. Ö renciler, Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV) ile iletiflime geçerek Dörtyol Fuar nda örnek bir uygulama bafllatm fllard. Okul Müdürleri Ali Arslan ve Aile Birli i yetkilileri nezaretinde, ö renciler tüm gelirleri Lösemili Çocuklar Vakf (LÖSEV) e gönderilmek üzere, Lösemiden kurtulmufl aileler taraf ndan atölyelerde yap lan el eme i göz nuru olan magnet, kitap ayrac, bebekler, oyuncaklar, nazarl klar ve takvimleri ziyaretçilerin be enisine sunuyorlard. Ö rencilerin bu takdire flayan davran fllar, zorda kalm fl çocuklar m za destek anlam nda çok önemli bir faaliyetti. Kendilerini alk fll yorum. Dörtyol Kaymakaml ve Dörtyol Belediyesinin stantlar misafirlere güzel ev sahipli i yapt lar. Erzin Kaymakaml ise stand yla fuara katk sa layarak, komfluluk vazifesini yerine getirdi. Narenciye türleri nedeni ile, lçe Tar m Müdürlü ü stand büyük ilgi gördü. Resmi ve özel kurulufllar, Yard mlaflma ve e itim dernekleri, çal flmalar n misafirlerle buluflturma imkân buldular. Lord Of The Mus c ve Turunçgil Yar flmas güne damgas - n vuran önemli programlard. Akflam saatlerinde alanda ad m atacak yer yoktu. Günün yorgunlu unu üzerlerinden atmak isteyen insanlar m z, ailece fuar alan n doldurmufllard. Çünkü programda K raç Konseri vard, özellikle gençlerin bu günü iple çektikleri belliydi. Festival farkl programlarla, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Festivalimizin amac ; 19 Aral k 1918 günü Milli Mücadelede lk Kurflunun s k ld yer olan güzel Dörtyol umuzu ve marka olan narenciyemizi dünyaya tan tabilmek. Eme i geçenleri kutluyorum. Hatay n Dörtyol ilçesinden tüm dünyaya selamlar

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı