Sessizli e kulak verin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sessizli e kulak verin"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Sessizli e kulak verin Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, zihinlerdeki engeller kald r ld nda bar fl n da huzurun da kardeflli inde sa lanabilece ini belirtti. Bakan Y ld r m, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile birlikte yürüttükleri "Ulafl mda, letiflimde Hayat n çerisinde Ben de Var m Projesi'" kapsam nda Hilton Otel'de düzenlenen "Sessizli e Kulak Vermek" etkinli ine kat ld. 7 EK M 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr ALO 181 e ça r ya yor HABER 17 DE HÜRKUfi lar 5 y l sonra teslim edilecek Y ld r m, projenin, Türkiye'de 10 milyona yak n engelli nüfusun toplumla kaynaflmas için çok önemli bir ad m oldu unu söyledi. 5 y lda 500 çal flana ulafl ld n gelecekte bu say s n n çok daha artaca na inand n dile getiren Y ld r m, PTT ve TCDD'nin de projenin içinde yer ald n ifade etti. HABER 18 DE HABER 17 DE EGO OTOBÜSLER BAYRAMDA ÜCRETS Z Haberi 16 da ENGELS Z PASTA YAPTILAR Haberi 15 de YAKACIK TA KURBAN HAREKETL L YAfiANIYOR Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Angelina Jolie yine yönetmen koltu unda ANKARA - Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie, ikinci kez yönetmen koltu una oturmaya haz rlan yor. Türkiye de Kan ve Bal Ülkesinde ismiyle gösterilen ilk filmi Land of Blood and Honey de Bosna Savafl nda yaflanan bir insanl k dram n iflleyen Jolie, ikinci filmi Unbroken da ise II. Dünya Savafl kahramanlar ndan Louis Zamperini nin öyküsünü anlatacak. Hollywood Reporter sitesinin haberine göre, senaryosu Laura Hillenbrand n kitab ndan uyarlanacak film, Avustralya n n Sydney ve New South Wales kentlerinde çekilecek. Çekimlerine 21 Ekim de Sydney deki Fox Stüdyolar nda bafllanacak filmde Zamperini yi Jack O Connell canland racak. Filmin ABD de 25 Aral k 2014 te gösterime girmesi bekleniyor. - Olimpiyat Oyunlar ndan savafl esirli ine Torrance Kas rgas takma ad yla da tan nan Zamperini, 1936 da Almanya n n baflkenti Berlin de yap lan Olimpiyat Oyunlar na kat lm fl, erkekler 5 bin metre yar fl nda 8. olmas na karfl n son 56 saniye içinde yapt at l mla Nazi Almanyas n n lideri Adolf Hitler in dikkatini çekmifl ve daha sonra onunla buluflmufltu. ABD nin II. Dünya Savafl na girmesinin ard ndan 1941 de Hava Kuvvetleri ne kat lan Zamperini, B-24 savafl uça bombac s olarak Pasifik teki Funafuti Adas na gönderilmiflti. Zamperini nin uça, 1942 de kay p bir uça aramak için düzenlenen arama kurtarma operasyonu s ras nda okyanusa çak lm fl, ünlü atlet kazadan kurtulan 3 kifliden biri olmufltu. Kazadan kurtulan Zamperini, Russel Allen Phillips ve Francis McNamara, ya mur suyu ve çi bal kla denizde bir aydan uzun süre kalm flt. McNamara, 33. günde yaflam n yitirmifl, Zamperini ile Phillips ise denizdeki 47. günlerinde Marshall Adalar na ulaflmay baflarm flt. Japon donanmas taraf ndan savafl esiri olarak tutuklanan Zamperini ile Phillips, savafl n sona erdi i A ustos 1945 e kadar esir tutulmufl ve iflkence görmüfltü. Savafl n bitmesinin ard ndan esir kamp ndan kurtar lan ve ülkesine dönen Zamperini, bir kahraman olarak karfl lanm fl ve madalya ile ödüllendirilmiflti. fiiddetli travma sonras stres bozuklu u teflhisi konulan ve huzuru yaflam n H ristiyanl k dinine adayarak bulan Zamperini, 1998 de 81. yaflgününde Japonya n n Nagano kentinde düzenlenen K fl Olimpiyatlar nda Olimpiyat Meflalesi ni tafl m flt. 96 yafl ndaki Zamperini halen California da yafl yor. (AA) 7 Ekim 2013 Eyvah Eyvah 3'ün vizyon tarihi belli oldu Merakla beklenen Eyvah Eyvah serisinin yeni filmi için geri say m bafllad. Ünlü komedyen Ata Demirer, Eyvah Eyvah 3'ün 31 Ocak'ta vizyona girece ini aç klad... Çanakkale'de çekimleri tamamlanan "Eyvah Eyvah 3" filminin vizyona girifl tarihini ünlü komedyen Ata Demirer, Twitter hesab ndan duyurdu. Demirer, Eyvah Eyvah 3'ün 31 Ocak 2014'te vizyona girece ini aç klad. Çekimlerine geçen 21 A ustos'ta Çanakkale'de bafllanan "Eyvah Eyvah 3" filmi tamamland. Çekimler, Ezine ilçesine ba l Geyikli Beldesi yo unluklu olmak üzere Bozcaada ve Çanakkale merkezinde de yap ld. Eyvah Eyvah serisinin baflrol oyuncusu, Bozcaada afl Ata Demirer, filmin çekimlerinin bugün itibariyle tamamland n Twitter hesab ndan duyurdu. Ayr ca filmin vizyona girece i tarihi de aç klad. Ata Demirer, Twitter hesab na, "Eyvah 3 çekimleri bitti. Art k top sizde. (Vizyon 31 Ocak gözüküyor. Bir de ifliklik olursa yazar m te burdan" notunu düfltü. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, Vampir K z Kardefller, Ar nma Gecesi, Turbo, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Mavi Yasemin, Büyük Kumar, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Turbo, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, Elysium: Yeni Cennet Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Büyük Kumar, Meryem, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, Son Moda Aflk Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, fiirinler 2, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Benimle Oynar M s n?, Öyle Sevdim Ki Seni, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Vampir K z Kardefller, Neva, fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Neva, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Moviecity (Keçiören) (312) fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Turbo, fieytan- Racim, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler fiehri, Bu Aflk Fazla Sürmez, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Mavi Yasemin, Benimle Oynar M s n?, Meryem Vampir K z Karedfller, Zafere Hücum, Meryem, Diana, Turbo, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Korku Seans

3 7 Ekim 2013 ZM R - zmir de, rlandal iki kad n n öldürülmesiyle ilgili davada Recep Ç. iki kez a rlaflt r lm fl hapis cezas na çarpt r ld, babas ise beraat etti. zmir 5. A r Ceza Mahkemesinde gerçeklefltirilen duruflmaya tutuklu san klar Recep Ç., babas Eyüp Ç., ölen taraf n yak nlar ve avukatlar kat ld. Duruflmaya kat lanlar ve izleyiciler, salona üzerleri aranarak al nd. Duruflmay rlandal baz gazete ve televizyonlar n muhabirleri de izledi. Mahkeme Baflkan Orhan Alt ntafl, san k Recep Ç nin mahkemeye gönderdi i dilekçeyi okudu. Alt ntafl, san n dilekçesinde, piknik amac yla olay yerinde oldu unu, kad nlar n kendisine sald rd n, korumak amac yla b ça kulland n ve olay tek bafl na gerçeklefltirdi ini belirtti ini söyledi. rlandal ailenin avukat Bar fl Kaflka, her iki san n da ikifler kez a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas na çarpt r lmas n talep ettiklerini ifade etti. Cathy Dinsmore nin erkek kardefli George Dinsmore ise Çok vahflice ve barbarca cinayet ifllendi. Bu cezan n karfl l n bulmas laz m. San klara hak ettikleri ceza verilsin dedi. Mütalaa veren Cumhuriyet Savc s Fatih Genç, daha önceki mütalas n tekrarlayarak, san k Recep Ç nin raporlara göre olay tarihinde kemik yafl n n 22 oldu unu, nüfusa do um tarihinin 1989 olarak kaydedilmesini ve her iki san a ikifler kez a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas verilmesini talep etti ini bildirdi. Son savunmalar soralun san klardan Eyüp Ç ise, kendisine komplo kuruldu unu, suçlamalar kabul etmedi ini H CR RUM msak : kindi : Yaflam 2 Zilhicce 24 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN rlandal 2 kad n n katiline a rlaflt r lm fl müebbet söyleyerek 18 ayd r cezaevinde bofluna yat yorum. Bunu Allah da kabul etmez, adalet de. Benim olayla alakam yok. Keflke haberim olsayd, o lumu engellerdim. Gizli tan k bizi yakmaya çal fl yor. O lum büyük bir cahillik yapt. Ölenlerin ailesinden özür ve baflsal diliyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum dedi. San k Recep Ç. ise yapt n n büyük bir hata oldu unu, dilekçesinde de belirtti i gibi önce ölenlerin kendisine sald rd n savunarak, Vicdan azab çekiyorum. Adli T p raporunu kabul etmiyorum. Nüfusta neyse yafl m odur. Kemik yafl yla ilgili yeni rapor al ns n. Cinayetleri ben tek bafl na iflledim. Ölenlerle aramda kin ve nefret yoktu. Bunu salonda bulunan Shannon a da sorabilirsiniz. Adil yarg lanmak istiyorum diye konufltu. Mahkeme heyeti, san k Recep Ç yi iki kad n öldürmek suçundan iki kez a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas na çarpt r rken, babas Eyüp Ç nin ise oy çoklu uyla beraatine ve tahliyesine karar verdi. Eyüp Ç nin, tutuklu kald günler için tazminat davas açma hakk n n bulundu u da zapta geçirildi. Duruflma sonras nda gazetecilerin sorular n yan tlayan öldürülen Marion Elizabeth Graham n k z Shannon Graham ve öldürülen Cath Dinsmore nin erkek kardefli George Dinsmore, Recep Ç nin ald cezan n tatminkar bir ceza oldu unu, baba Eyüp Ç. ile ilgili ise aç kl a kavuflmayan baz konular bulundu unu, bu nedenle bir fley söylemek istemediklerini belirttiler. rlandal ailenin avukat Kaflka da, san k Recep Ç nin ald cezan n yerinde bulduklar n, adil bir yarg lama süreci yafland n, sonucun rlanda halk için de tatmin edici oldu unu söyledi. Di er san n beraat etmesine dair temyize gidip gitmeyeceklerinin sorulmas üzerine Kaflka, bu konuda henüz karar vermediklerini belirtti. Kufladas nda tatil yapan 15 yafl ndaki rlandal Shannon Graham, 18 A ustos 2011 de annesi Marion Elizabeth Graham (54) ve arkadafl Cathy Dinsmore den (50) haber alamay nca polise baflvurmufl, olayla ilgili bafllat lan soruflturmada nüfus cüzdan nda 17 yafl nda görünen Recep Ç. gözalt na al nm flt. Polis, rlandal iki kad n n cesetlerini Buca da ormanl k alanda bulmufl, olay n faili oldu u gereksiyle de Recep Ç. tutuklanm flt. AA) Eflini aldatan koca 300 bina lira tazminat ödeyecek STANBUL - MURAT KAYA - Büyükçekmece Aile Mahkemesi, Amasya da yaflayan kad n n, stanbul da ev tuttu u yabanc uyruklu bir kad nla kendisini aldatt ve kad ndan bir çocuk sahibi oldu unu öne sürdü ü kocas ndan boflanmas na karar vererek, kocan n efline 300 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Amasya Barosu na ba l avukatlardan Filiz Sözen taraf ndan, davac kad n B.S. ad na Büyükçekmece Aile Mahkemesi ne sunulan dava dilekçesinde, B.S nin 3 Kas m 1990 da daval S.S. ile evlendi i ve bu evlilikten 2 çocuklar oldu u belirtilerek, evlili in ilk senesinin ard ndan problemlerin bafl göstermeye bafllad ve daval efl S.S nin, efline karfl sadakat yükümlülü ünü yerine getirmedi i aktar ld. Dilekçede, S.S nin eflini 10 y la yak n bir süredir Lominika N. J. isimli yabanc uyruklu bir kad nla aldatt ve bu iliflkiden de bir çocu unun bulundu u ileri sürüldü. Daval S.S nin beraber yaflad kad na ev ald, kad n sigortalatt ve sürekli tatile götürdü ü bildirilen dilekçede, B.S nin ise 20 y l aflk n süredir evli olmas na ra men, çocuklar yla beraber ellerine verilen birkaç lira ile avutuldu u savunuldu. Davac B.S nin y llarca aldat ld n fark etmedi i, evine, çocuklar na, efline ba l oldu u, aldatma durumunun ortaya ç kmas yla a r bunal mlar yaflad aktar lan dilekçede, Bu olayla beraber büyük o lu üniversiteyi, küçük o lu ise liseyi b rakarak, e itim hayatlar na son vermifllerdir. Tüm aile olaydan derinlemesine elem ve st rap duymufllard r ifadelerine yer verildi. Dilekçede, B.S nin aldat ld n ö rendikten sonra eflinin iliflkisi bulunan yabanc uyruklu kad nla karfl laflt nda darbedildi i ve bu olayla ilgili ayr bir dava aç ld belirtilerek, flunlar kaydedildi: Müvekkil y llard r aldat lm fl, kad nl k onuru incitilmifl, bu da yetmemifl gibi di er kad n taraf ndan fliddete maruz kalm flt r. Bu durum neticesinde, evlilik birli i temelinden a r bir flekilde zedelenmifl, efllerin art k bir arada kalmalar n n hiçbir yarar kalmam flt r. Daval efl S.S nin bu süreç içinde mal kaç rma ihtimalinin yüksek oldu u ve B.S nin gelecekteki ma duriyetine sebebiyet verece i ihtimaline karfl mahkemenin ihtiyati tedbir karar vermesi istenen dilekçede, taraflar n zina, hayata kast, onur k r c davran fl, fliddetli geçimsizlik ve evlilik birli inin temelinden sars lmas sebebiyle boflanmalar na karar verilmesi talep edildi. Müflterek çocuklar n velayetinin anneye b rak lmas, duyulan ac ve elem nedeniyle daval aleyhine 150 bin maddi ve 350 bin de manevi olmak üzere toplam 500 bin lira tazminata hükmedilmesi talep edilen dilekçede, ayr ca 4 bin lira tedbir nafakas, çocuklar için her ay 2 fler bin liral k ifltirak nafakas ve davac B.S. için de her ay 6 bin liral k yoksulluk nafakas verilmesi istendi. (AA)

4 4 YARIN Nuruosmaniye nin 265 y ll k sarn c ve su terazisi hala aktif STANBUL - Restorasyon s ras nda Nuruosmaniye Camisi nin alt nda ortaya ç kan, sadece caminin de il, Kapal çarfl n n etraf ndan gelen sular toplayarak, Haliç e aktaran 265 y ll k sarn ç ve su terazisinin temizli i büyük ölçüde tamamland. Hala çal flan sarn ç ve kuyunun bir y l içinde ziyarete aç lmas hedefleniyor. Vak flar stanbul Bölge Müdürü brahim Özekinci, AA muhabirine yapt aç klamada, stanbul un 7 tepesinden birinin üzerine infla edilen Nuruosmaniye Camisi nin yap m na 1748 de 1. Mahmud döneminde baflland n ancak yap n n 3. Osman döneminde tamamland n, bu nedenle buran n Nuruosmaniye Camisi ad yla an ld n anlatt. Özekinci, nur kelimesinin kullan lmas n n sebebinin caminin klasik Osmanl döneminden barok üsluba geçiflin ilk örne i olmas ndan kaynakland n ifade ederek, 174 penceresiyle gerçekten her yerinden ald fl klar yla nurlu bir cami. Ondan dolay Nuruosmaniye ad yla an lm fl ki, kubbesinde de Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti yaz yor dedi. Caminin restorasyon çal flmalar ndan önce, çok kirli oldu unu, ahflap k s mlar n tamamen çürüdü ünü, mermerlerinin simsiyah ve kalem ifllerinin bir ço unun silinmifl ya da kaybolmufl oldu unu dile getiren Özekinci, bu nedenle caminin 2010 y l nda restorasyonuna bafllad klar n anlatt. Özekinci, caminin ilk önce ana haremini bitirdiklerini ve ibadete açt klar n ifade ederek, Bu gerçekten çok uzun ve meflakkatli bir çal flma oldu ama de di. Kurflunlar de ifltirildi, ahflap elemanlar de ifltirildi. Kap lar m z, kepenklerimiz, pencerelerimiz bile kendi bafl na birer müzelik de er niteli indedir. Mermer üzerine oyma tekni i ile yaz lm fl Fetih suresi vard r ki gerçekten harukuladedir. Böyle bir caminin restorasyonunu 2012 y l nda tamamlad k ve ibadete aç ld diye konufltu. Restorasyon çal flmalar n n ikinci etab nda ise di er camilerde olmayan U fleklindeki revakl avluyu, yine bu camiye has bir özellik olan tafl alemli minarelerini yenileme çal flmalar na bafllad klar n anlatan Özekinci, restorasyon çal flmalar s ras nda cami alt nda bulunan ya mur sular n n drenaj n sa lamak amac yla infla edilen yap n n da ele al nd n belirtti. (AA) MU LA - DURMUfi GENÇ - Uluslararas Yavafl Kentler Birli i (Cittaslow) Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda ''Sakin Kent'' ilan edilen Ula ilçesine ba l Akyaka beldesinde bulunan Kad n Azma Deresi ve Akçap nar Azma, kürek sörfü yapmak için bölgeye gelen yerli ve yabanc turistleri a rl yor. Akyaka'da tatillerini geçiren turistler do ayla bafl bafla, sessiz bir ortamda dinlenme imkan bulurken, macerac turistler yeni keflfedilen kürek sörfü ile azmaktaki kufl ve bal k türlerini görme elde ediyor. Görünümüyle do al bir akvaryumu and ran Kad n Azma Deresi'nde kürek sörfü ile gezintiye ç kan turistler, sazl klar n oluflturdu u labirentlerde do ayla bafl bafla spor yap yor. Akyaka Belediye Baflkan Ahmet Çalca, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de çok az yerde yaflayan benekli tatl su kaplumba as ile nesli tükenmek üzere oldu u için koruma alt na al nan su samuru ve su tavu una da ev sahipli i yapan Kad n Azma Deresi'nin eflsiz güzelli iyle görenlerin ilgisini çekti ini söyledi. Yaklafl k bin 200 metre uzunlu u sahip, birinci derece do al sit alan nda bulunan Kad n Azma ile 4 kilometre uzunlu undaki Akçap nar Azma 'n n hem k y dan hem de denizden çeflitli flekilde kullan ld n belirten Çalca, "10 y l önce bu alan günübirlik ziyaretçilerimizin kulland piknik alan yd. Bugün ise y lda 50 bin Turizm sporcunun yaklafl k 100 bin sörf uçuflu yapt alan haline geldi. Bu spor turizmi bölgemiz ekonomisine ciddi anlamda katk sa lamaktad r" dedi. Çalca, bölgede yeni yap lmaya bafllayan kürek sörfünün sportif aktivitelerin çeflitlili ini art rd n, azma n içerisinde gerçeklefltirilen kürek sörfünün son günlerde yerli ve yabanc turistlerin gözde sporlar aras na girdi ini kaydetti. Farkl hayvan türleri, bitki yap s çeflitlili i ve berrak akan suyu ile kürek sörfü yapan sporcular n ilgisini çeken Kad n Azma Deresi'ni gelecek kuflaklara aktarmak için çal flmalar yürüttüklerine de inen Çalca, "Bölgenin güzellikleri içerisinde haz r tüketen de il, koruma kullanma dengesi içerisinde yeni sportif faaliyetleri ziyaretçilere farkl alanlar sunan bir anlay fl sürdürmeye çal fl yoruz" diye konufltu. Akyaka'da 14 y ld r sörf e itmenli i yapan Özgür Ceylan ise Gökova Körfezi'nde yer alt ndan ç kan so uk sularla beslenen Akçap nar ve Kad n Azma 'n n ziyaretçilerin ilgisini çekti ini belirtti. Bölgeye gelen ziyaretçilere rüzgar n esmedi i saatlerde kürek sörfü yapt rd klar n anlatan Ceylan, flöyle devam etti: "Rüzgar n esmedi i saatlerde bölgeye gelen ziyaretçileri, buradan daha etkin faydalanabilmeleri ve do ay daha iyi tan yabilmeleri için kürek 7 Ekim 2013 Sakin Kentin yeni gözdesi "KÜREK SÖRFÜ" sporuna yönlendiriyoruz. Bu spor dal ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti. Öncelikle kano ile bafllayan bu spor, sörfçülerin özellikle sörf tahtalar n kullanarak gelifltirmeleri ile kürek sörfü dedi imiz sporu ortaya ç kard. Kürek sörfü 3 y ldan beri Akyaka'da yapt m z ve çok ra bet gören bir spor dal haline geldi. Kürek sörfü, Türkiye'de h zla gelifliyor." Ceylan, kürek sörfünü yapabilmek için herhangi bir ekipman ya da rüzgara ihtiyaçlar olmad n, bu sporun su olan her yerde yap labilece ini dile getirdi. Bölgenin birinci derece do al sit alan oldu unu ve Uluslararas Sulak Alanlar Sözleflmesi ile korundu una iflaret eden Ceylan, "Amac m z ekolojik sporlarla kufl türlerini burada gözlemleyebilmek ve foto raflayabilmek için gelen yerli ve yabanc ziyaretçilere bu sporu sevdirmek" dedi. Akyaka'n n sakin kent olmas yla yurt d fl ndan çok fazla ziyaretçi a rlad na de inen Ceylan, flöyle konufltu: "Buradaki hedefimiz do aya zarar vermeden sürdürülebilir turizm yapmak. Bu anlamda ngiliz, Alman, Frans z ve yerli turistler özellikle do ay ana unsur olarak kullanarak spor yap yor. Kürek sörfü de dünyada çok h zl geliflen bir spor olmas ndan dolay her yere yay lmaya bafllad. Sadece bu aktiviteyi burada yapmak için gelen insanlar var. Bu da do ru orant l olarak spor turizminin bölgede geliflmesini sa l yor." (AA)

5 7 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir ifl için herhangi bir üst makama yaz lan yaz. 2. Birim. Kat. 3. Düflünceyi tespite yarayan iflaretler düzeni. Eski bir devlet. 4. Tav r, davran fl. Asya da bir göl. 5. Yanda olan, yana düflen. kiyüzlülük. 6. lenme, beddua. Örnek, kal p. fienlik kemeri. 7. Öç almay amaçlayan gizli düflmanl k, garez. fiapka. 8. Sosyolojide boy. Arjantin in plaka iflareti. Binek hayvan. 9. Madeni. 10. Zirkonyumun simgesi. Alacak, borç. 11. Avuç içi ile toplama. 12. Kans zl k hastal. Belli, aç k. 13. Mektup. Bo a gürefli alan. 14. Da keçisi. Bir halk saz. 15. Yeni olma durumu. Bir nota. 16. syan eden, baflkald ran. Yönetimle ilgili, yönetimsel. 17. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Arapçada birinci tekil flah s, ben. S k nt verme, üzme. 18. Elçilik uzman. Dünyan n uydusu. 19. nanç, iman. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 20. Maksat, gaye, amaç. S r. Yukar dan afla ya: 1. Uyan k, tetikte, sak. Bir devletin temel yasas. 2. fiöhret, ses. ç. Güzel, hofl. Mitoloji. 3. Zarar. San, ad, unvan. Bir tür hafif ve kaba ayakkab. Tanr tan maz, dinsiz. 4. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. Yumurtan n bir bölümü. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. Kap bofllu unun alt yan nda bulunan alçak basamak. 5. Tekrarlamalardan sak nmak amac yla, ayn, ayn biçimde anlam nda kullan lan bir sözcük, keza. kinci derecede olan, ikincil. Araz. 6. fiark, türkü. Üzerinde birçok i neli köstek bulunan uzun bal k oltas. A zda çok zor eriyen bir fleker türü. Gümüflün simgesi. 7. Notada durak iflareti. Güzel sanat. Gemileri iskeleye ya da flamand raya ba lamaya yarayan kal n halat. Kiloamperin simgesi. stikbal, gelecek. 8. Gerçek, gerçeklik. yilik, ihsan, lütuf. Oy. 9. Bir ifli yapabilme gücü, kudret, iktidar. Dalkavuk. Çözümleme, tahlil. Demirin simgesi. 10. Düzgün ve ak c söz söyleme kolayl. Mezbaha, kesimevi. Bilgin. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ESK fieh R - Barry Callebaut Yönetim Kurulu Baflkan Andreas Jacobs, aç l flta yapt konuflmada, Türkiye'deki yat r mlar n n kendileri için önemli oldu unu belirterek, aç - l fl için Eskiflehir'de bulunmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Barry Callebaut Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Juergen Steinemann da Türkiye'deki ilk, Do u Avrupa, Ortado u ve Afrika (EEMEA) bölgesindeki ikinci çikolata fabrikalar n açt klar n bildirdi. "Türkiye'deki bu yeni yat r m m z, h zla büyüyen çikolata pazarlar ndaki geniflleme stratejimize yönelik at lm fl önemli ad mlardan biridir" diyen Steinemann, "Eskiflehir üretim tesisimizin, h zla büyümekte olan Türkiye ve komflu pazarlardaki, ileriye yönelik hedeflerimiz aç s ndan daha güçlü bir konuma gelmemizde yard mc olaca- ANKARA - Kendi konutlar n n çat - lar nda, sitelerde ve di er alanlarda lisans almadan günefl, rüzgar kaynaklar - na dayal üretim tesisleri kurarak elektrik üretebilmek ve ihtiyaç fazlas n satmak isteyenlerin merakla bekledi i yönetmelik yay mland. Yeni düzenleme ile lisanss z elektrik üretiminde s n rlama 2 kat na ç kar larak 1 megavat oldu. Lisanss z elektrik üretimini düzenleyen "Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimine liflkin Yönetmelik" ve "Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimine liflkin Yönetmeli in Uygulanmas na Dair Tebli " Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelikle, 6446 say l Elektrik Piyasas Kanunu'nda belirlenmifl olan lisanss z elektrik üretiminde 500 kilovat olan s n rlama 2 kat na ç kart larak 1 megavata yükseltildi. Yönetmeli in yay nlanmas sayesinde bugünden itibaren da t m flirketleri taraf ndan yeni lisanss z üretim baflvurular kabul edilmeye bafllanacak. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan Hasan Köktafl, AA muhabirine yapt aç klamada, bu uygulaman n bafllamas yla birlikte Türkiye'de lisans almadan elektrik üretmek ve ihtiyac ndan fazlas n satmak isteyenler için büyük bir potansiyelin harekete geçti ini ifade ederek, "Toplu konutlar, üniversiteler, al flverifl merkezleri s raya girdi. fiimdi bu potansiyeli 2 kat artt r yoruz. Ayr ca kanun gere i ilerde potansiyele göre Bakanlar Kurulu karar ile 5 megavata kadar ç kart labilecek. Lisanss z elektrik üretimi konusunda bugün yürürlü e giren mevzuat m zda teknik düzenlemeleri olabildi ince h zl ç kararak ilgilenen herkesin bu uygulamay anlamas n ve bu alandaki büyük potansiyeli daha da artt rmay 7 Ekim 2013 Barry Callebaut Eskiflehir de üretim tesisi açt Dünyan n önde gelen kakao ve çikolata üreticilerinden Barry Callebaut, Türkiye'deki ilk çikolata üretim tesisinin aç l fl n Eskiflehir'de gerçeklefltirdi. n düflünüyoruz" dedi. Barry Callebaut EEMEA Baflkan Filip De Reymaeker ise Türkiye'nin dünyada en h zl büyüyen çikolata pazarlarlar aras nda beflinci s rada bulundu una de indi. Çikolata ve kakao sektöründe yüksek kaliteli çikolata üretimi, teknik hizmetler ve yeniliklere olan talebin h zla artt n ifade eden De Reymaeker, "Bu pazar n, bizim için önemli bir büyüme potansiyeli oluflturdu u düflüncesindeyiz. Eskiflehir'in merkezi konumunun, hammadde kaynaklar na çok daha yak n olmas ve fabrikam z n, hizmet vermeyi arzulad m z müflterilerimize 400 kilometrelik bir alan içerisinde bulunmas nedeniyle büyük avantaj sa layaca- inanc nday z" diye konufltu. Barry Callebaut Sat fl ve Türkiye Direktörü Serdar Tülek de Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alan Eskiflehir'in, mevcut ve potansiyel yeni çikolata pazar müflterilerine yak n bir konumda bulundu unu belirtti. Eskiflehir üretim tesisinin Barry Callebaut'un h zla büyüyen Türkiye çikolata pazar na girifli ve flirketin EEMEA bölgesinde yeni olanaklar yaratmas için yerel üs görevi üstlenece ini vurgulayan Tülek, "Eskiflehir'de aç lan son teknoloji harikas tesislerde, ilk aflamada y lda 14 bin ton çikolata üretilecek. Bu üretim tesisine 35 milyon lira yat r m yap ld " dedi. Konuflmalar n ard ndan Jacobs, Steinemann, De Reymaeker, Tülek ile beraberindeki sviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner, Belçika'n n Ankara Büyükelçisi Marc Trenteseau, Gana'n n Ankara Büyükelçili i yetkilisi Daniel Agyapong, Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Y lmaz Büyükerflen, fabrikan n aç l fl n yapt. Aç l flta, haz rlanan kal ba s v çikolata dökülerek flirketin logosu oluflturuldu. (AA) Kendi elektri ini üret te yeni dönem hedefliyoruz" dedi. Yeni düzenlemedeki yeniliklere dikkati çeken Köktafl, eski yönetmelikte, üretim tesisi kurulmadan önce, ilgili tüketim tesisinin de haz r olmas gerekti- ini, yeni yönetmelikle üretim ile tüketim tesisinin efl zamanl olarak projelendirilip infla edilebilmesine izin verildi- ini söyledi. Köktafl, "Böylece, site veya al flverifl merkezi tarz yap lar n projelendirilmesi ve yap m nda, enerji tesislerinin de efl zamanl olarak yap m - na imkan sa land. Bu sayede sonradan ek maliyetlerin ortaya ç kmas n engelleyip, projelerin daha verimli bir flekilde gerçeklefltirilmesine imkan tan - yoruz" diye konufltu. Köktafl, ayr ca yönetmelikle, lisanss z elektrik üretim tesislerinin kapsam - na belediyelerin kat at k tesisleri ile ar tma tesisi çamurlar n n bertaraf nda kullan lmak üzere kurulan elektrik üretim tesislerinin, üretti i enerjinin tamam n iletim veya da t m sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi ayn ölçüm noktas nda olan, yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal üretim tesislerinin ve sermayesinin yar s ndan fazlas belediyeye ait olan tüzel kiflilerce, belediyeler taraf ndan iflletilen su isale hatlar ile at k su isale hatlar üzerinde kurulan tesislerin de eklendi ini ifade etti. Düzenleme ile lisansl üretimden lisanss z üretime, lisans z üretimden ise lisansl üretime geçifle imkan sa land - na dikkati çeken Köktafl, kojenerasyonlar hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal olmayan lisanss z üretim tesislerinde de Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n Destekleme Mekanizmas (YEKDEM) kapsam nda 7,3 dolar sent al m garantisi verilmesinin önünün aç ld n kaydetti. (AA)

7 7 Ekim 2013 Ekonomi YARIN 7 Bakanl k tan kurbanl k hayvan uyar s G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, kurbanl k olarak al nacak küçükbafl ve büyükbafl hayvanlar n Bakanl k taraf ndan kurulan bilgisayar destekli veri tabanlar nda kay tl oldu unu gösteren kulak küpelerinin, büyükbafl hayvanlar için pasaport, küçükbafl hayvanlar içinse nakil belgesinin olmas na dikkat edilmesi gerekti ini belirtti. ANKARA - Bakanl k, yapt yaz l aç klamada, yaklaflan "Kurban Bayram " nedeniyle kurbanl k hayvan sat fl yapacak ve alacak vatandafllar n do ru bilgilendirilmesi, di er yandan artacak olan yurtiçi hayvan hareketleriyle bulafl c hayvan hastal klar n n yay lmas n n önlenmesi amac yla aç klama yap lmas na ihtiyaç duyuldu u kaydedildi. Aç klamada, kurbanl k olarak al nacak küçükbafl ve büyükbafl hayvanlar n G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan kurulan bilgisayar destekli veri tabanlar nda kay tl oldu unu gösteren kulak küpelerinin, ayr ca büyükbafl hayvanlar için pasaport, küçükbafl hayvanlar içinse nakil belgesinin olmas na dikkat edilmesi gerekti i bildirildi. ller aras sevklerde hayvanlar n resmi veteriner hekim taraf ndan sa l k muayenesinden geçmifl oldu una dair veteriner sa l k raporu bulunmas gerekti ine dikkat çekilen aç klamada, "Hiçbir surette veteriner sa l k raporu bulunmayan hayvan sat n al nmamal d r. Veteriner sa l k raporu olmadan iller aras hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, bu hayvanlar n kesiminin yap ld - kesimhane sahiplerine idari para cezas uygulanaca bilinmelidir" ifadelerine yer verildi. Aç klamada, hayvanc l k iflletmelerinden do rudan yap lan sat fllar hariç kurbanl k hayvanlar n, Kurban Hizmetleri Komisyonlar nca al nan kararlar do rultusunda belirlenen kurbanl k hayvan sat fl yerlerinden ve özel kurbanl k kesimi yap lacak iflletmelerden al nmas gerekti- i vurguland. Nakil esnas nda hayvanlar n araçlara afl r yüklenmemesine özen gösterilmesine, bu araçlar n hayvanlar n sa l kl bir flekilde yolculuk süresince yem ve su ihtiyaçlar karfl lanmas na ve yeterli havaland rma flartlar na sahip olmas na dikkat çekilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Hayvan nakillerinde kullan lan araçlar, nakil öncesinde ve nakil sonras nda mutlaka temizlenip, dezenfekte edilmelidir. Bu kurallara uymayan yetifltiricilerimize, kesim yerlerine ve araç sahiplerine idari para cezas uygulanaca unutulmamal d r. Vatandafllar m z kurbanl k hayvanlar n, flehir ve kasabalarda çal flma izni alm fl kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirledi i kesim yerlerinde, köylerde ve önceden belirlenmifl kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek flekilde kesmeleri gerekiyor. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlar nda kurbanl k hayvan kesimine izin verilmeyecektir. Kurban kesim yerlerindeki at klar n, kan ve di er organlar n herhangi bir çevre kirlili ine sebep olmalar - n n engellenmesi için gerekli önlemler al nacakt r." Aç klamada ayr ca, kesilen kurban n küçükbafl ise kulak küpeleri, büyükbafl ise kulak küpeleri ile birlikte pasaportlar, e er kesim s ras nda görevli kiflilere teslim edilmemifl ise, mutlaka muhtarl klara, belediyelere veya il, ilçe g da, tar m ve hayvanc l k müdürlüklerine teslim edilmesi gerekti i ifade edildi. Böylece kesilen kurban n bilgisayar destekli veri taban ndan düflülmesi suretiyle, hayvan kay t sisteminin güncellenmesinin de sa lanm fl olaca na vurgu yapl d. Türkiye genelinde, 2012 y l nda kurban bayram nda toplam 785 bin 134 büyükbafl hayvan ve 1 milyon 976 bin 924 küçükbafl hayvan kesildi i bildirilen aç klamada, flu ifadelere yer verildi: "Bu y l için ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1 milyon 645 bin 279 bafl erkek büyükbafl ve 3 milyon 526 bin 973 bafl erkek küçükbafl hayvan bulunmakta olup, vatandafllar m z kurbanl klar n rahatl kla temin edebileceklerdir. Sonuç olarak vatandafllar m z kurbanl k al rken hayvanlar n sa l kl, besili, kulak küpesi bulunan, veteriner sa l k raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan ve hayvan kimlik sistemine kay tl, öncelikle erkek ve yafl - n doldurmufl olanlardan seçmeye, çok zay f, bak fllar donuk, tüyleri kar fl k ve mat olan, salya ve gözde ak nt s bulunan, çevreye karfl afl r tepkili veya çok duyars z hayvanlar ile gebe veya yeni do um yapm fl, çok genç ve geliflimini tamamlamam fl hayvanlar ile dam zl k de eri yüksek difli hayvanlar kurbanl k olarak seçmemeye özen göstermelidir. Vatandafllar m z n kurbanl k hayvan al rken ma dur olmamalar için aç klanan hususlara dikkat etmeleri, kurbanl k hayvan sat c lar n n da ayn özeni göstermeleri gerekmektedir." (AA) Yerli marka baflvurular azald KOCAEL - Türk Patent Enstitüsüne (TPE) ocak-a ustos döneminde yap lan yerli marka baflvurular geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,4 azalarak 61 bin 206'ya geriledi. TPE verilerine göre, geçen y l n 8 ay nda 74 bin 588 olan yerli ve yabanc markalar n baflvuru say s bu y l n ayn döneminde yüzde 3,9 azalarak 71 bin 694'e düfltü. Yerli baflvurular ise yüzde 6,4 azal flla 61 bin 206'ya geriledi, yabanc baflvurular yüzde 14,4'lük art flla 10 bin 488'e yükseldi. En çok marka baflvurusu 30 bin 750 kay tla stanbul, 4 bin 927 kay tla Ankara, 3 bin 712 kay tla zmir, 2 bin 530 kay tla Bursa, bin 895 kay tla Gaziantep'ten yap ld. De erlendirmelerin ard ndan tescillenen marka say s ise geçen y la göre yüzde 57,2 artarak 54 bin 656'ya ulaflt. Yerli tescil oran da geçen y la göre yüzde 56,4 art flla 44 bin 578'e, yabanc tescil oran ise yüzde 60,8'lik art flla 10 bin 78'e yükseldi. Öte yandan, bu dönemde TPE'ye en çok marka baflvurusu yapan yabanc ülkeler bin 849 baflvuruyla Almanya, bin 667 baflvuruyla ABD, 871 baflvuruyla sviçre, 776 baflvuruyla Fransa ve 690 baflvuruyla talya oldu. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 7 Ekim 2013 Bayraktar: Tar mda, üretici fiyatlar ndaki düflüfl, g da ve tüketici fiyatlar na yans mad Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar mda eylül ay nda Üretici Fiyatlar Endeksinde düflüfl oldu unu bildirerek, "Tar mda, üretici fiyatlar ndaki düflüfl, g da ve tüketici fiyatlar na yans mad " dedi. ANKARA - Bayraktar, yapt aç klamada, Türkiye Ziraat Odalar Birli i olarak, üreticiden tüketiciye, halk n tamam n yak ndan ilgilendiren g da fiyatlar ndaki de iflimleri takip etmeye ve kamuoyunu do ru bilgilendirme amac yla aç klama yapmaya devam ettiklerini bildirdi. Y ll k üretici enflasyonunun genel tar mda yüzde 3,66, tar m ve avc l kta yüzde 4,29, ormanc l k ve tomrukçulukta yüzde 7,68 gerilerken, bal kç l kta yüzde 32,69 artt n belirten Bayraktar, tar mda, üretici fiyatlar ndaki düflüflün, g da fiyatlar na, tüketici fiyatlar na yans mad na dikkati çekti. Bayraktar, eylül ay nda hem marketlerde hem de üreticide fiyat en fazla artan ürünlerin sivri biber ve salatal k oldu unu, bu ürünleri, fiyat art fl nda, marketlerde patl can, karpuz, yeflil fasulye, yeflil so an ve kaba n, üreticide ise yeflil fasulye, yumurta, kuru üzüm, patl can ve kaba n izledi ini belirtti. NEW YORK - Selçuk Acar - ABD'de devlet dairelerinin kepenk kapatmas na neden olan ve ekonomik oldu u kadar siyasi yönüyle öne ç kan ''hükümetin kapanmas '' olay n n en büyük ma duru düflük gelirli Amerikal lar oldu. Olay, zenginlere de borsada kazançlar n n düflmesi ve baz aktivitelerden mahrum kalmalar fleklinde yans rken, baflta srail olmak üzere, ABD'nin birçok ülkeye yapt askeri yard mlar n kesintiye u rama riski de bulunuyor. Merkezi New York'ta bulunan kredi kuruluflu Moody's'in, Anadolu Ajans 'n n devlet dairelerinin büyük bir ço unlu unun kepenk kapatmas n n, Amerikan ekonomisine etkisiyle ilgili sorusuna verdi i cevapta, ''Mark Zandi'nin Ortak Ekonomik Komitesi'ndeki yaz l ifadesinde, y ll k GSY H'n n yüzde 2 puan nda 3-4 günlük kapatma maliyetinin 8 milyar dolar, 3-4 haftal k yüzde 1,4 Eylül ay itibar yla market fiyatlar - na bak ld nda, 8 üründe bir ay öncesine göre fiyat de iflimi görülmedi- ini bildiren Bayraktar, 8 üründe azalma, 21 üründe fiyat art fl oldu- unu ifade etti. Bayraktar, eylül ay ndaki üretici fiyatlar na bak ld nda ise 9 ürünün fiyatlar nda bir ay önceye göre de iflim olmad n, 10 üründe azalma, 14 üründe ise fiyat art fl oldu u bilgisini verdi. TZOB Baflkan Bayraktar, sivri biber, salatal k, yeflil fasulye, patl can, kabak, karpuz gibi ürünlerde, tarla puan ndaki etkisinin 55 milyar dolar olabilece ini'' bildirdi i kaydedildi. Bu konuda Zandi ile çal flan Moody's analisti Brian Kessler de ''ABD'nin Kapatmas 'nda Saatler fllemeye Bafllad '' bafll kl analizde de günlük maliyet ortaya ç kar ld. Kessler, 2 milyon 100 bin devlet çal flan ndan 800 bininin ülke genelinde sal dan beri ücret almamas n n maliyetinin haftada yaklafl k 200 milyon dolar oldu unu ifade etti. Kessler, en büyük ve genifl etkinin baflkent Washington DC bölgesinde olaca- n belirtilirken, sözkonusu krizin iki haftadan daha fazla sürmesinin, paras z izinli iflçilerin etkin bir flekilde iflsiz kalmalar na ve tüketimde büyük düflüfllerin yaflanmas na neden olaca n kaydetti. Konuyla ilgili görüfl bildiren baz analistler ise bütçenin dengelenmesi için GSY H'nin yaklafl k yüzde 4'ü ya da bütçedeki harcamalar n yüzde 20'sinin kesilmesinin gerekebilece i düflüncesini dile getiriyor. Bunun da ülkeyi yeni bir durgunlu un efli ine getirebilece i ileri sürülüyor. Daha önce de de iflik defalar yaflanan devlet dairelerinin kepenk kapatmas olay, en uzun süreli 1995 y l nda gerçekleflirken, birçok analist ABD'deki bu durumun çok uzun süreli olmayaca- düflüncesinde. Sosyal Güvenlik çekleri ve baz di er soysal güvenlik a programlar ''hükümetin kapanmas ''na ra men, uygulamalar na devam edilece i belirtilirken, Kad n, Bebek ve Çocuklar çin Özel Beslenme Prgram (WIC) çerçevesinde yap lan ödemelerin durdurulmas nedeniyle ciddi bir ma duriyet yaflan yor. Tar m Bakanl ndan yap lan aç klamada ise yaklafl k 9 milyon anne, bebek ve çocu un devlet deste indeki g da paras n alamaycak. ürünlerinde mevsimsel olarak hasat edilen ürün miktar ndaki azalmaya ba l olarak fiyat art fllar oldu unu belirtti. Antep f st, iç f nd k ve kuru üzümde ise bu y l rekoltenin düflük olmas n n fiyat art fl na yol açt - na dikkati çeken Bayraktar, flunlar kaydetti: "Fiyat düflen ürünlere bakt m zda, baklagillerde hasat ve pazarlama dönemi olmas nedeniyle bir miktar düflüfl yafland. Benzer durum, armut, elma, limon, kuru so an gibi ürünlerde de söz konusu. Pazara sunulan ürün miktar ndaki art fl fiyatlarda düflüfle yol açt. Kuru incirde üretici fiyat yeni mahsule aittir. Fiyat düflüflü geçen y l n ürünüyle k yaslama yap lmas ndan kaynaklan yor. Geçen y l n ayn ay na göre k yaslad m zda üretici fiyat de iflmemifltir. Genel olarak de erlendirdi imizde arz ve talepteki de iflime ba l olarak fiyatlarda art fl ve azal fllar n meydana geldi i görülmektedir." (AA) ABD deki Kepenk kapatma en çok düflük gelirlileri ma dur etti Baz eyaletlerin merkezi hükümetten destek alamamas na ra men bütçeleri oran nda bu uygulamaya devam edebilecekleri kaydedildi. Ek Beslenme Yard m Program (SNP veya g da pullar ) gibi Tar m Bakanl kontrolü alt nda yürütülen beslenme programlar ve okullarda ö le yeme- inin verilmesine ise devam edilece i belirtildi. Ekim sonu itibar yla Gazi flleri Dairesi, 3 milyon 600 bin gaziye tazminat ve emeklilik ödemelerini yapamayacak duruma gelmesi bekleniyor. K saca ''Obamacare'' diye adland - r lan, Hasta Koruma ve Karfl lanabilir Sa l k Bak m Yasa Tasar s 'na karfl ç kan Cumhurieytçilerin, Obama yönetiminin bütçe tava n n yükseltilmesi talebini Kongre'deki engellemeleriyle meydana gelmesi ekonomik oldu u kadar siyasi olarak öne ç k yor. (AA)

9 7 Ekim 2013 Ekonomi YARIN Bakan Y ld z: Do algaz, maliyetinin alt nda sat l yor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, do algaz n maliyetinin alt nda fiyatla sat ld n söyledi. TBMM - Y ld z, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yan tlad. Türkiye'de son 5 y ldaki operasyonlarda 49 bin 58 kilogram eroin, 199 bin 73 kilogram esrar, 1438 kilogram kokain, 5 milyon 142 bin 629 bin adet extasy ve 7 milyon 782 bin 486 adet kaptagon hap ele geçirildi ini belirten Y ld z, uyuflturucu kaçakç lar na karfl mücadelenin aral ks z sürece ini vurgulad. Y ld z, bu y l kabul edilen Elektrik Piyasas Kanunu'na göre, sayaç de iflikli i sonucu oluflan maliyetin art k ilgili elektrik da t m flirketi taraf ndan karfl land n dile getirerek, "Vatandafl m za herhangi bir yük söz konusu de ildir" dedi. Türkiye'de 2002 y l nda 200 kilowat/saatlik elektrik tüketim bedelinin asgari ücretteki pay n n yüzde 20.2'lerde oldu unu, bu oran n 2013'te yüzde 9.1'lere düfltü ünü ifade eden Y ld z, 2002'de 125 metreküplük do algaz tüketim bedelinin asgari ücretteki pay n n da yüzde 32'den yüzde 16.5'e geriledi ini kaydetti. Y ld z, vatandafl n geliri içindeki STANBUL - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazar 2013 y l ocak-eylül döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 10,48 artarak 586 bin 345'e yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) aç klamas na göre bu rakam geçen y l n ayn döneminde 530 bin 713 olarak gerçekleflti. Otomobil sat fllar bu y l n ocakeylül döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 19,16 artarak 452 bin 354 adede ulaflt y - l nda 379 bin 617'lik sat fl gerçekleflmiflti. Hafif ticari araç pazar da y l n dokuz ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 11,32 oran nda azalarak 133 bin 991 olarak gerçekleflti. Geçen y l 151 bin 96'l k sat fl rakam - na ulafl lm flt. Bu y l n eylül ay nda ise otomobil ve hafif ticari araç pazar 67 bin 963'e ulaflt. Bu rakam, geçen y l n ayn döneminde olan 69 bin 629'a göre yüzde 2,39 azald. Ayn dönemde otomobil sat fllar da bir önceki y - l n ayn ay na göre yüzde 7,22 artarak 52 bin 925 olarak gerçekleflti. Hafif ticari araç pazar bu y l eylül ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 25,81 azalarak 15 bin 38'e geriledi y l ocak-eylül döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre 1600cc alt ndaki otomobil sat fllar nda yüzde 21,1 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 13,2 art fl görülürken, cc aral nda motor hacmine sahip otomobil sat fllar nda yüzde 6,2 azalma görüldü. Türkiye iç pazar nda, y l bafl ndan bu yana ise 85kW alt 30 adet elektrikli otomobil sat fl gerçekleflti. enerji faturas miktar n n önemli ölçüde azald n, Türkiye'nin AB ülkeleri aras nda do algaz en ucuza alan ülke olmamas na ra men vatandafla en ucuz satan ülke oldu unun alt n çizdi. Y ld z, Türkiye'de 2002'de 17.1 milyar, 2012'de 45.5 milyar metreküp do algaz tüketildi ini bildirdi. Petrol fiyatlar n n serbest piyasa koflullar nda oluflturuldu unu ifade eden Y ld z, 1 Temmuz 2013'e kadar kurflunsuz 95 oktan benzinde 151 kez fiyat art fl, 123 kez fiyat indirimi yap ld n kaydetti. Y ld z, 95 oktan kurflunsuz benzinde vergi oran n n yüzde 60'larda, motorinde yüzde 53'lerde oldu unu dile getirerek, 2005'te benzindeki oran n n yüzde 75 düzeyinde oldu unu an msatt. Taner Y ld z, Türkiye'de 2012 sonu itibariyle 31 bin 73 megawat kurulu güce sahip toplam 915 tamamlanan ve inflas devam eden hidroelektrik santral bulundu unu söyledi. Türkiye'de y llar aras nda toplam 492 milyon 787 bin lira de erinde 206 milyon 299 bin 132 kilogram kaçak petrol ürünü yakaland n anlatan Y ld z, 98 davan n mahkumiyetle sonuçland n belirtti. Y ld z sanayi, mesken ve tar msal sulamada yüzde 20 enerji tasarrufu sa lanmas n n hedeflendi ini ifade etti. Yenilenebilir enerji kaynaklar nda çevreye ra men de il, çevreyle birlikte yürütülen enerji projelerini desteklemeye devam edeceklerini anlatan Y ld z, Türkiye'nin AB ülkeleri Bu y l n 9 ayl k döneminde otomobil pazar ortalama emisyon de- erlerine göre incelendi inde en yüksek paya yüzde 35,8 oran yla gr/km aras nda yer alan otomobiller sahip oldu. Bu tür otomobillerin sat fl rakam 161 bin 911 olarak gerçekleflti. Ayn dönemde dizel otomobil sat fllar n n pay yüzde 59,3, otomatik flanz manl otomobillerin pay ise yüzde 38'e ulaflt. Otomobil pazar segment da l m - n n yüzde 86's n vergi oranlar düflük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan olufltu. Segmentlere göre en yüksek sat fla yüzde 51,5 ile C segmenti ( adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi sedan otomobiller (Yüzde 44,3 pay, adet) oldu y l ilk çeyrekte yüzde 25,39, ikinci çeyrekte ise yüzde 14,6 9 içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklar na en yüksek oranda sahip ülkelerden biri oldu unu bildirdi. Y ld z, Trakya ve Do u Anadolu'da do algaz rezervleriyle ilgili bir k s m miktarlara rastlad klar n, ancak bunun haberini çok önceden vermediklerini, ümitlerle oynamaks z n, gerçekçi haberlerin paylafl ld n kaydetti. Türkiye'nin do algaz talebinin k rkta birinin yerli kaynaklardan sa land n n alt n çizen Y ld z, do algaz n, maliyetlerinin alt nda sat ld n ifade etti. Y ld z, Türkiye'nin borçlanma limitleri düfltükçe petrolde KDV ve ÖTV oranlar n n da düflece ine inand n söyledi. Y ld z, milletvekilleri taraf ndan yöneltilen 2 bin 220 soru önergesin süresi içerisinde cevapland r ld n bilgisini verdi. TBMM Baflkanvekili Ayfle Nur Bahçekap l, al nan karar gere ince, Suriye'ye iliflkin Baflbakanl k tezkeresini görüflmek üzere yar n saat 15.00'de toplanmak üzere birleflimi kapatt. (AA) Otomobil ve hafif ticari araç pazar Ocak-Eylül döneminde %10 büyüdü daralan otomobil ve hafif ticari araç pazar nda üçüncü çeyrekte yüzde 4,68 art fl gözlendi. Ancak 2012 y l son çeyre inde pazar yüzde 5,34 daralarak, 2012 y l n yüzde 10,03 küçülme ile tamamlad y l n n ilk çeyre inde yüzde 12,41 art fl, ikinci çeyre inde yüzde 11,84 art fl, üçüncü çeyre inde ise yüzde 7,64 art fl yafland. Aç klamada görüfllerine yer verilen ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, 2013 y l n n ilk yar s nda ekonomi gündemini kredi kurulufllar - n n not art r mlar ile Merkez Bankas 'n n faiz indirimlerinin oluflturdu unu belirtti. Düflük faiz ortam n n otomobil pazar n olumlu etkiledi ini aktaran Erce, düflük büyüme sürecinin ise ticari araç pazar n olumsuz etkilemeye devam etti ini kaydetti. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi 7 Ekim metre yasa bal k fiyatlar n artt rd stanbul Bal k Müstahsilleri Derne i Baflkan Ümit Çetinkaya, denizde ürün olmas na karfl n bal kç lar n talebi karfl layamad na iflaret ederek, "Geçen y l bal k aç k sularda av verdi. Bu sene do al yollar nda göç ediyorlar. Bu da getirilen derinlik yasa n n s n r demek. Mevsimin s cak geçmesi, deniz suyunun s cak olmas da bu y l avc l olumsuz etkiledi" dedi. STANBUL - EÇetinkaya, av yasa n n kalkmas yla, sektörde yaflanan durum ve avlanma sürecine iliflkin AA muhabirine de erlendirmelerde bulundu. Bal k av n n çok az olmas n n fiyatlar n yükselmesindeki tek etken oldu unu dile getiren Çetinkaya, bal a olan talebe yönelik ise flunlar söyledi: "Talep çok fazla. 15 Nisan'da bafllayan av yasa sonras nda Türk damak zevkinin vazgeçilmezleri palamut, lüfer ve istavrite halk m z n talebi çok yo un oldu. Biz bal kç lar denizde ürün olmas na karfl n talebi karfl layacak avlamay yapamad k. Denge talep lehine bozuldu ve fiyatlara yans d. Avlama yapabilirsek denge ve fiyatlar düzelir. Bu y l av sezonunun bafllamas yla bekledi imiz bolluk da yaflanmad. Her ne kadar geçen sezondaki bolluk olmasa da göç bal klar n n avlanabilece i sahalar n yasak alanlar içinde kalmas avc l engelledi." Çetinkaya, geçti imiz y la nazaran, denizdeki bal k miktar n n hemen hemen ayn oldu unu dile getirerek, "Tür olarak palamutta biraz azl k var. Avlanan bal k miktarlar olarak da belirgin bir azl ktan bahsedebiliriz çünkü geçen sene bal k aç k sularda av verdi. Bu sene do al yollar nda göç ediyorlar. Bu da getirilen derinlik yasa n n s n r demek. Mevsimin s cak geçmesi, deniz suyunun s cak olmas avc l olumsuz etkiledi. Havalar n so umas ile av miktar n n artaca n bekliyoruz" ifadelerini kulland. Arz talep aras ndaki uçurumda 24 metre s n r n n etkili oldu unu savunan Çetinkaya, uygulamaya iliflkin flunlar anlatt : "Bal kç l k sektörü geleneksel yöntemlerle sürdürülebilir bal kç l k ve AB dayatmalar aras nda bilim ile birlikte tam bir karmafla içine girmifltir. Üç taraf denizlerle çevrili diye bafllayan denizcili imiz k y yap lanmas, belediyelerin çevre düzenlemelerini sona b rakmalar, sanayileflmenin çevre bask lar, artan gemi trafi- i, fl k kirlili i gibi birçok etkenlerle ciddi tehdit alt ndad r. Dünyada genel bal k popülasyonundaki azalmada çevresel etkilerin önemli oldu u av bask s n n disipline edilmesi gerekti i gerçe ini ortaya koymufltur. Bu nedenle ortak bal kç l k kurallar konulmaya çal fl l yor. Ülkesel farkl l klar ve siyasal ç karc yapt r mlar karmaflaya neden oluyor. Ülkemizde son iki y l içinde Su Ürünleri Genel Müdürlü ü kuruldu say l kanunda de ifliklik çal flmalar bafllad. Bu arada ani yasaklar getirildi. Bal kç larla uygulamadaki sorunlar büyüyerek ciddi hal ald. Üniversiteler konuyla ilgili araflt rmalar n tam gerçeklefltiremeden al nan bu kararlar n ekonomik, sosyal ve bal kç lara ve bal k stoklar na etkileri mutlaka raporlanmal d r. Do ru-yanl fl ortaya ç kmal d r. 24 metre derinlik yasa bölgelerimize ve bal k göç zamanlar na göre yeniden düzenlenmelidir. Do u Akdeniz özel de erlendirilmek üzere 01 Eylül-31 Aral k tarihleri aras nda göç bal klar nedeniyle 18 metre olmal. Sonra 24 metre uygulamas devam etmelidir. 24 metre yasa uygulamas n n kald r lmas n de il, yeniden düzenlenmesini istiyoruz" Çetinkaya, bal k boylar n n sabit ölçüm de erlerinin uygulamadaki yans malar hakk nda da bilgi verdi. Lüfer için getirilen sabit ölçüm de- erlerinin uygulamadaki imkans zl k nedeniyle büyük israfa ve ekonomik kayba neden oldu una dikkati çeken Çetinkaya, "Avlanma esnas nda sabit boyda bal k sürüleri olmad ndan ortalama de erler al nmal d r. A ile tutulan kar fl k boydaki bal klar n 20 cm d fl ndaki her biri a r ceza yapt r m na neden oldu undan denize geri at lmakta. Di er bal k türlerinde oldu u gibi boyda yüzde 10 ortalamas ile kasalama esnas nda yüzde 15 kar fl k bal k uygulamas olmal d r. Bu AB standartlar na ve yöresel bal kç l m za uygundur. K - sa vadede bu de iflikliklerin yap lmas n takiben bakanl k, üniversiteler ve bal kç lar aras nda komisyon kurularak 1380 say l kanun ve yönetmelikler gözden geçirilmelidir. Stok tespitleri yap lmal d r. Tek tarafl yapt r mlar hep sorun ç karmaktad r. Önemli bir konuda acil olarak kaçak avc l kla organize bir mücadele yap lmal d r" de erlendirmesinde bulundu. Uygulaman n yurt d fl nda da oldu unu belirten Çetinkaya, "AB ülkeleri ve Avrupa'da da ayn uygulama var, fakat AB bu uygulaman n her ülkenin kendi iç standartlar na göre düzenlenmesini, metre ölçüsünün ülke denizinin iç dinamiklerine göre ayarlanmas n söylüyor. Bizim denizlerimiz 24 metre için uygun de il" dedi. Beklenenin aksine Kurban Bayram 'n n sektörü avc l k olarak pek etkilemeyece ine de inen Çetinkaya, bayram süresince teknelerin avlanaca n, bal k halleri kapal oldu- undan bal klar n pazara sunulamayaca n, bayram n ilk günleri d fl nda talebin k sa sürede normale dönece ini söyledi. Bal k ihracat nda gelinen noktaya iliflkin ise Çetinkaya, "Türkiye'de bal k ihraacat n ikiye ay rmal y z, avc - l k ve yetifltiricilik. Yetifltiricilikte büyük desteklerle ihracatta istenen yere gelindi. Avrupa'daki pazar pay - m z gittikçe büyümekte. Bu alanda katma de eri yüksek olan ifllenmifl su ürünleri üretimi ve ihracat na yönelinmelidir. Orkinos çiftlikleri ve ihracat uluslararas kotam z n çok düflük olmas na ra men iyi durumda. Kotam z n art r lmas için ulusal bir u rafl verilmelidir. Taze ve do al bal k avc l n n son y llarda getirilen yasaklar nda etkisiyle üretimde azalma oldu. Türk mutfa ve damak zevki taze bal tercih etmektedir. hracat etmek isterken ithalatta artma oldu u gözlenmektedir. Üretmeden ihracat olmaz" yan t n verdi. Türkiye'de avc l n iyi oldu u y llarda ithalat n düfltü ünü belirten Ümit Çetinkaya, son 5 y ll k verilerde bunun çok belirgin oldu unu, göç bal klar n n avlanabilmesi halinde ithalat n azalarak ihracat n artaca n, bal k ithalat nda Norveç Uskumrusu, somon, karides ve kalamar n ön s ralarda yer ald n söyledi. Çetinkaya, iki senedir deneme uygulamas yap lan 24 metre derinlik ve bal k boylar ndaki k s tlamalar n uygulamadaki hatalar n n düzeltilmesi ve deniz suyunun so umas ile üretimde art fl olaca na iflaret ederek, "Böylelikle arz talep dengesi düzelecek ve fiyatlarda düflme ile halk - m za bol ve ucuz bal k sunabilece iz" diye konufltu. (AA)

11 Ekonomi Soros a göre; 7 Ekim YARIN Avro krizi art k bitti STANBUL - Aç k Toplum Enstitüsü Baflkan ve yat r mc George Soros, Avro krizinin sona erdi ini ancak, kriz sonras ortaya ç kan sistemin tatmin edici olmaktan çok uzak oldu unu kaydetti. Almanya'n n Kiel kentinde düzenlenen Küresel Ekonomik Sempozyum'da konuflan Soros, art k Avrupa'da ekonomik krizin sona erdi ini belirterek, Avro krizinin sona ermesinin, Almanya'daki seçimlerde Avro'ya iliflkin yönetimsel kurallar n tart flmaya bile aç lmamas yla kesinleflti ini belirtti. Buna karfl n kriz sonras ortaya ç kan sistemin tatmin edici olmaktan çok uzak oldu unu dile ba ms zl klar n n bir k sm n gönüllü olarak feda eden ba ms z George Soros, "Evet Avro krizi son buldu ve Almanya zafer kazand ama daha pahal ya kazan lacak zaferlerden kaç nmak gerekli" ifadelerini kulland. Avro'nun para birimi olarak piyasaya sunulmas ndan itibaren birçok s k nt n n yafland na dikkati çeken Soros, ortak para biriminin birçok sakl kusura sahip oldu unu, bunlar n bir k sm n n Avro piyasaya sunuldu una bilindi ini anlatt. Herkesin Avro'nun henüz tamamlanmam fl bir para birimi oldu unu bildi ini, ortak bir para birimi olmas na karfl n ortak bir hazine olmad n belirten Soros, di er gizli sakl kusurlar n ekonomik krizle birlikte ortaya ç kt n "En önemli eksikliklerden biri de Avro'nun üye ülkelerin devlet tahvillerinin temerrüt riskine tabi olmas yd. Krizle birlikte Avro'ya iliflkin sistemik eksiklikler daha görünür hale geldi. Kendi para birimi olan geliflmifl ülkelerde temerrüt riski yoktur. Çünkü her zaman para basabilirler. Avro Bölgesi üye ülkeleri para basma iflini ba ms z bir bankaya (Avrupa Merkez Bankas ) b rakarak, Avro Bölgesi üye ülkeleri kendilerini döviz cinsinden borçlanan üçüncü dünya ülkelerinin pozisyonuna soktu. Bu durum ekonomik krizden önce ne piyasalar ne de otoriteler taraf ndan daha önce farkedilemedi. (AA) rupa Birli i'ni amaçlanandan daha liktelik oldu unu ancak, birli in So- getiren Soros, Avro krizinin, Av- ve eflit ülkelerden oluflan bir bir- söyledi. ÇÖZÜMÜ KARE BULMACANIN farkl bir fleye dönüfltürdü ü kreditörler ve borç alanlar aras nros flöyliktelik de erlendirmesini yapt. daki bir iliflkiye dönüfltü ünü savundunufltu: le ko- Soros, AB'nin ortak iyilik için M Ü Z E K K E R E 2 Ü N T E S E R T 3 T Y A Z I A K A 4 E D A A R A L L 5 Y A N A L R Y A 6 A H K P T A K 7 K N K A P E L A 8 K L A N R A A T 9 I M E T A L K 10 Z R T A K A N A K 11 A Y A L A M A A 12 A N E M A Y A N 13 N A M E A R E N A 14 A E L K T A R 15 Y E N L K L A 16 A S D A R 17 S A E N E E Z A 18 A T A E A Y L 19 T K A T F 20 E R E K ## G Z E M

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Bayar, Savunma Sanayii Müsteflarl 'nda düzenledi i sohbet toplant s nda, uzun menzilli füze savunma ihalesine iliflkin bilgi verdi ve sorular yan tlad. Uluslararas olarak bafllatt klar uzun menzilli yüksek irtifa füze savunma sistemi ihalesi sürecinde 2009'da teklifleri almaya bafllad klar n, bu konuda 3 temel kriter belirlediklerini anlatt. Kriterlerden birinin harekat ihtiyac na cevap verebilmek, ikincisinin yerli sanayi kat - l m, üçüncüsünün de maliyet unsuru oldu unu ifade eden Bayar, bütün bunlar n de erlendirmesinin yap ld n kaydetti. Bu projenin kredi finansmanl oldu- una dikkati çeken Bayar, 4 firman n da kredi finansman teklifini sundu unu ama bunlar n aras nda baz farkl l klar bulundu unu söyledi. Kriterler aras nda proje takviminin de yer ald n, mümkün olan en k sa takvimi tercih etmeleri gerekti ini belirten Bayar, son yap lan Savunma Sanayii cra Komitesi Toplant s nda tekliflerin de erlendirildi ini ve ilk s rada yer alan Çinli firma ile görüflmelerin bafllanmas yönünde karar al nd n kaydetti. Çeflitli nedenlerle ilk s radaki firma ile anlaflma yap lamamas halinde ikinci s rada bulunan Eurosam ile onun da olmamas halinde üçüncü s radaki ABD ile sözleflme görüflmelerine bafllanaca n ifade eden Bayar, Rusya'n n teklifinin de erlendirme d fl nda kald - n bildirdi. Bundan sondaki süreç hakk nda bilgi veren Bayar, Çinli firman n yetkilileri 7 Ekim 2013 Füze ihalesinde Çin in seçilmesinde yerli katk ve maliyet fark etkili oldu Savunma Sanayii Müsteflar (SSM) Murad Bayar, uzun menzilli füze sistemi ihalesinde Çinli firman n teklifinin 3,44 milyar dolar oldu unu belirterek, "En ciddi yerli katk y bu firma verdi. Maliyet olarak da di er sistemlerle ciddi bir maliyet fark var" dedi. BURSA - Dünyaca ünlü araflt rma flirketi Thomson Reuters'in G-20 ülkelerinde flirketlerin Ar-Ge ve inovasyon performanslar eylül ay raporuna göre, Bursa'dan OYAK Renault ve Durmazlar Afi'nin, Türkiye'de "en buluflçu 10 flirket" aras nda yer ald bildirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odas ndan (BTSO) yap lan yaz l aç klamaya göre, dünyaca ünlü araflt rma flirketi Thomson Reuters, G-20 ülkelerinde flirketlerin Ar-Ge ve inovasyon performanslar eylül ay raporunu aç klad. 19 ülke ve Avrupa Birli inin (AB) dahil edildi i araflt rmada, Bursa'dan OYAK Renault ve Durmazlar A.fi, Türkiye'de "en buluflçu 10 flirket" aras nda yer almay baflard. BTSO Yönetim Kurulu Baflkan brahim Burkay, Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault ve Durmazlar Afi'nin dünya Ar-Ge ve inovasyon liginde Bursa'y temsil etti ini belirtti. Burkay, bu baflar n n gurur verdi ini ifade ederek, "Kentimizde faaliyet gösteren BTSO üyesi firmalar m z dünya Ar-Ge liginde görmek, yönetim olarak ortaya koydu umuz Bursa için vizyonun ne kadar do ru oldu unu gösteriyor. Firmalar m z kutluyor, baflar lar n n daim olmas n diliyorum. OYAK Renault uluslararas firma olarak, Durmazlar Afi de bu topraklardan ç kan ve 'Durma' markas yla Bursa'y 7 k tada temsil eden flirket olarak gö sümüzü kabartm flt r" de erlendirmesinde bulundu. Thomson Reuters'in yay nlad raporun, Bursa'n n Ar-Ge ve inovasyon ligindeki liderli inin yan s ra G-20 ve AB ülkelerinin performans n da ortaya koydu unu vurgulayan Burkay, flunlar kaydetti: "Söz konusu rapor incelendi inde, dünyan n nereye gitti ini de aç kça görmek mümkün. Raporun ç kt lar, baflta Çin ve Hindistan olmak üzere geliflmekte olan ülkelerin geliflmifl ülkelerle aray h zla kapatt n, özellikle ABD gibi 'en büyük üretici' pozisyonundaki ülkelerin de bilimsel araflt rmalar konusunda görece geriledi ini gösteriyor. Örne in Çin, y llar aras nda araflt rmada dünya pay n yüzde 5,6'dan yüzde 14'e ç kar rken, ABD ayn dönemde yüzde 33'ten yüzde 27,8'e gerilemifl. Yani, Ar-Ge ve inovasyonda Avrupa ve Kuzey Amerika'n n hakimiyet alan na Asya ülkeleri de güçlü birer oyuncu olarak girmeye bafllam fl. Bu da co rafi ve metaforik olarak birbirinden çok uzakta olan ülkeleri bir araya getiren önemli bir unsur. Gelecek 10 y l da yine Ar-Ge ve inovasyon liginde önde olanlar n belirleyece ine dair ile biraraya geleceklerini, verilen teklifi sözleflmeye çevireceklerini ve büyük ihtimalle Çinli firma ile sözleflmenin imzalanaca n söyledi. Füze ihalesine kat lan firmalar ile at fl testlerinin gerçeklefltirildi ini ifade eden Bayar, "Çinli firma ile bizim verdi imiz bir senaryo üzerinden at fl testi yap ld. Di er firmalar n planl at fl testlerine kat ld k. Komuta kontrol sistemleri, radarlar nas l çal fl yor fiilen gördük. Teklif veren 4 füze sistemi de çok iyi. Hepsi bizim ç tam z afl yor. Dünyadaki mevcut çözümlerin 1 istisna hariç hepsini ihalemize alabilmifl durumday z. Bu da kolay bir fley de il. O istisna da srail'deki Arrow sistemi" dedi. Tekliflerin entegrasyon kriterini de karfl lad n anlatan Bayar, "Türkiye'nin hava savunma a ve komuta kontrol a var. Bu a lar, bir üst katmanda da NATO ile ba lant l ve bilgi al flverifli yapabiliyorlar. Bütün savunma sistemlerimiz ihtiyaç oldu unda NATO sistemleri ile entegre olabiliyor. Bu ald m z sistem bizim hava savunma a na entegre olabilecek. Bu da tamamen NATO standartlar na uygun olacak" diye konufltu. Bayar, bir soru üzerine, birçok do- u bloku üyesinin son y llarda NATO üyesi oldu unu, bu ülkelerin tamam nda da do u bloku hava savunma sistemlerinin kullan ld n ve herhangi bir sorun olmad n söyledi. "NATO üyesi ülkeler NATO üyesi ülkelerin ürünlerini kullans n" fleklinde yap lan de erlendirmelerin genel manada geçerli oldu unu ancak bunun baflka sistemlerin kullan lamayaca anlam na gelmedi ini belirtti. Çinli firman n teklifinin yüzde 50'den fazla yerli sanayi kat l m n da içerdi ini vurgulayan Bayar, "En ciddi yerli katk y bu firma verdi. Maliyet olarak da di er sistemlerle ciddi bir maliyet fark var. Sözleflme görüflmelerine oturaca m z sistemin teklif fiyat 3,44 milyar dolar. Bizim bu proje için kabaca bütçemiz 4 milyar dolar olarak hesaplanm flt. Bunu da sa layan tek sistem bu. Di erleri bunun üzerinde. Maliyet herfley de il. Ucuzu seçtik diye de bir fley yok" dedi. (AA) Bursa da OYAK Renault ve Durmazlar A.fi. en buluflçu 10 flirket aras nda çok önemli bir kan tt r." Bu arada, dünyada bilimsel araflt rmalar ve inovasyon alan nda en güvenilir kaynak kabul edilen Derwent Dünya Patent Endeksi ve Web of Science verilerinden derlenen araflt rmaya göre, Türkiye'de en fazla bulufl gerçeklefltiren firmalar ise gerçeklefltirdikleri bulufl say lar itibariyle s ras yla flöyle: "OYAK Renault Otomobil Fabrikas Afi (122), Vestel Beyaz Eflya Afi (93), BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Afi (60), Ford Otomotiv Sanayi Afi (49), Turkcell Teknoloji Araflt rma ve Gelifltirme Afi (31), Arçelik Afi (21), Turas Gaz Armatürleri Sanayi ve Ticaret Afi (21), Vestel Elektrik Sanayi ve Ticaret Afi (21), Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret Afi (17), Türk Traktör ve Ziraat Makine Afi (17)." (AA)

13 7 Ekim 2013 D fl Haberler YARIN 13 BMGK Suriye ye insani yard m için baflkanl k aç klamas yapt NEW YORK - Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) iki buçuk y l aradan sonra nihayet Suriye de yaflan lan krizi hafifletebilecek baflkanl k aç klamas yapt. "Suriye'deki insani durum h zla daha da kötüye gitmekte. ifadesinin kullan ld aç klamada, insani yard mlar n acilen da t lmas istendi. ngiltere nin BM Daimi Temsilcisi Mark Lyall Grant uluslararas toplumun nihayet Suriye ye dikkatlerini verdi i ve BMGK n yapt aç klaman n da memnuniyet verici oldu- unu söyledi. Grant, BMGK daki kutuplaflman n ard ndan uzun bir aradan sonra üye devletlerin birlikte karar ald n dile getirdi. Baflkanl k aç klamas nda 7 milyona varan Suriyeli nin acil insani yard ma ihtiyaç duydu u belirtilerek, Komflu ülkelerden s n rdaki çat flma hatlar üzerindekiler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi olan insanlara güvenli, engelsiz bir yol ve flartlar sa lanarak insani yard m ulaflt r lmal." denildi. Aç klamada insani yard m n h zl bir flekilde ulaflt r lmamas durumunda milyonlarca Suriyelinin hayat n n da riske at lm fl olaca belirtildi. BMGK n n baflkanl k aç klamas n n ba lay c bir hükmü yok; ancak karar tasar s ndan sonra Konsey in alabildi i ikinci en önemli karar niteli inde. BM in New York taki Genel Merkezi nde toplanan Konsey e Azerbaycan baflkanl k etti. Konsey in ekim ay dönem baflkan olan Azerbaycan, bir ay süresince BMGK daki tüm oturumlar yönetecek. Baflkanl k aç klamas n n ard ndan at lan ad m öven BM nsani fllerden Sorumlu Genel Sekreter Yard mc s Valerie Amos, Suriye de insani durum korkunç. ifadesini kulland. Suriyelilere insani yard m n ulaflt r - labilmesi için BMGK n karar tasar s almas n bekledi ini belirten Amos, Aç klanan bu taahhütler ve ad mlar h zl flekilde yerine getirilirse aylarca ulafl lamayan iki milyonun üzerinde insana yard m ulaflt rmak mümkün olacak. Temiz su, ilaç, g da, klorlama tableti gibi ihtiyaç malzemelerini daha fazla insana daha h zl bir flekilde ulaflt rabiliriz. dedi. (CHA) Hollanda D fl Ticaret ve Kalk nma Bakan Lilianne Ploumen; D fl ticaretimiz aç s ndan Türkiye önemli ülke Hollanda D fl Ticaret ve Kalk nma Bakan Lilianne Ploumen, d fl ticaret aç s ndan Türkiye'nin önemli bir ülke oldu unu söyledi. AMSTERDAM - Hollanda D fl Ticaret ve Kalk nma Bakan Lilianne Ploumen, flçi Partisi (PvdA) Utrecht Yönetimi taraf ndan düzenlenen toplant sonras ; Hollanda ekonomisi, Hollanda ile Türkiye aras ndaki ticaret, ve Türk ifladamlar n n Hollanda ekonomisine kat - lar hakk nda Cihan Haber Ajans 'na (Cihan) aç klamalarda bulundu. Hollanda ekonomisi hakk nda bilgi veren Bakan Lilianne Ploumen flöyle konufltu: "Hollanda ekonomisi aç k bir ekonomi modeli. Bunun anlam biz dünyada bir çok ülke ile ticaret yap - yoruz. Dolay s yla dünyada ekonomi iyi gitti i zaman Hollanda'da ekonomi iyiye gider. Geçmifl y llarda Hollanda ekonomisi zor y llar geçirdi. Fakat buna ra men son y llarda Hollanda bir çok yabanc yat r mc y çekmeyi baflard. fiu anda ise Hollanda ekonomisi zor günler geçiriyor. Dolay - s yla kabine bir çok k - s tlamaya gitti. Buna ra men Hollanda ekonomisi hala güçlü. Avrupa içinde ve d fl nda yat r mlar hala devam ediyor. fiuanda azda olsa ekonomide belirli bir k p rdanma var." Türkiye ile Hollanda aras ndaki ticaretin iyi durumda oldu unu söyleyen Lilianne Ploumen, "Bu y l içerisinde Türkiye'ye iki defa ticaret ziyareti yap ld. Bir tanesi Baflbakan m z Mark Rutte ile, bir tanesi de benim baflkanl mda oldu. Ayr ca Baflbakan Erdo an birçok ifladam ile y l içresinde ülkemize resmi görüflmeler çerçevesinde ticari bir ziyarette bulundu. Bir çok say da Türk kökenli ifladam Hollanda'n n kuzeyinde yeni yat r mlarda bulunuyor. Hollanda'n n kuzeyinde patates üzerinde yat r m yap yorlar. NEW YORK - ABD de Kongre nin mali bütçe y l nda sa l k reformunda uzlaflamamas üzerine bafllayan bütçe krizi ikinci gününde de çözülemedi. ABD Baflkan Barack Obama, hükümetin kepenk kapatma konusunu görüflmek için Kongre liderleri ile bir araya geldi. Görüflme sonras yap - lan aç klamada bütçe krizi ile ilgili yaflanan siyasi krizin afl lamad aç kland. Yaklafl k 70 dakika süren görüflme sonras gazetecilere aç klamada bulunan Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner, Baflkan Obama n n yeni sa l k yasas n (Obamacare) hiçbir flekilde pazarl k konusu yapmad - n, bundan dolay da Bunun yan s ra bir çok Hollandal firmas da Türkiye'de yat r mlar yap yorlar. Dolay s yla Türkiye ile Hollanda aras nda ki ticari geliflmeler gittikçe ileriye do ru gidiyor ve güçleniyor." dedi. Hollanda ve Türkiye aras ndaki ticaret hacminin 2012 y l nda 7 milyar dolar oldu unu belirten Ploumen sözlerini flöyle sürdürdü: "Toplamda ikili ticaret neredeyse önceki y llardan bu yana üç kat artt. Hollanda uluslararas ticaretinde, dünyaya karfl kendi aç k tavr ve yenilikçilik ruhuyla tarihimizden gurur duyuyoruz. Biz uluslararas ifllerde öncelikli olarak kendimizi düflünmek istiyoruz y l nda Türkiye 'den Hollanda'ya ihraç 2011 y l ile karfl laflt r lacak olursak artt ve Hollanda Türkiye'nin ihracat orta olarak 13. s rada yer ald y l nda da Türkiye toplam ithalat içindeki Hollanda'dan pazar pay art rd. Türkiye'nin cazip bir pazar oldu unu ve gelecekte bunun artaca n düflünüyoruz" Türk ifladamlar n n iki ülke ba lar n n güçlenmesine katk da bulundu- unu ifade eden Lilianne Ploumen, "Gördü- üm kadar yla daha do rusu kendi gözlemlerim Türk kökenli Hollandal ifladamlar bizimle beraber ticari gezi için Türkiye ye gittiler. Ve orada yat r mlar yap yorlar. Bu hem Türkiye ile Hollanda aras nda ki ba lar n güçlenmesine hem Türkiye ekonomisine hem de Hollanda ekonomisine katk da buluyor. Bu durumda yabanc kökenli Hollandal ifladamlar n n d flar - da yat r m yapt n görmekte bize ayr bir gurur veriyor." fleklinde konufltu. (CHA) ABD deki bütçe krizi devam ediyor herhangi bir sonuç al - namad n söyledi. Meclis Baflkan Boehner, Obama ve demokratlar n bir araya gelerek bu sorunu çözmeyi temenni ettiklerini ifade etti. (CHA)

14 14 YARIN Churchill in Sovyetlere karfl kimyasal silah kulland iddia edildi MOSKOVA - ngiltere'nin eski Baflbakan Winston Churchill in Savafl Bakanl yapt dönemde Sovyetler Birli ine karfl kimyasal silah kulland iddia edildi. ngiliz Daily Telegraph gazetesine aç klama yapan ünlü tarihçi Giles Milton, Rus iç savafl n n yafland dönemde, Churchill in Bolfleviklere karfl zor kullanma konusunda oldukça istekli oldu unu ifade etti. Savafl s ras nda K z l Orduya karfl Chruchill in Beyaz orduya destek verilmesi taraftar oldu unu kaydeden tarihçi Milton, ancak dönem hükümetinin bu durumu desteklemedi ini belirtti. Gazeteye yapt aç klamada Milton, o dönem ngiltere nin, Wiltshire flehrinde bulunan Porton laboratuvarlar nda M Device ad verilen ve ucunda gaz bölmesi bulunan gizli bir kimyasal silah gelifltirdi ini aç klad. Churchill in, M Device kimyasal silah n Rus Bolfleviklere karfl kulland n öne süren ünlü tarihçi, eski savafl bakan n 1918 y l A ustos-eylül aylar aras nda bu silahlardan 50 bin tanesini uçaklara yükletip, Rusya n n kuzeyinde bulunan K z l ordu mevzilerine ve Bolflevikler taraf ndan kontrol edilen köylere b rakt rd n ileri sürdü. Ancak rutubetli sonbahar havas ndan dolay silahlar n etkisinin Churchill in bekledi i kadar olmad n belirten Milton, ngiliz ulusal arflivinde rastlad bir raporda, ngiliz bilim adamlar n n M Device n etkilerini Kurbanda kan kusmas ve bilinç kayb olarak tan mlad klar n ifade ediyor. Milton, gazeteye yapt aç klamada, eski Baflbakan n sadece Rusya ya de il, Hindistan a karfl da kimyasal silah kullanmak istedi ini söyledi. Chruchill in kuzey Hindistan da ayaklanan kabilelere de kimyasal silah atmak istedi ini iddia eden Milton, Churchill in an lar nda buldu um bir paragrafta, Dürüst olmak gerekirse, zehirli gazlara karfl bu kadar titizce yaklafl lmas n anlam yorum. ifadesi yer al yordu. bilgisini verdi. (CHA) SAO PAULO - haleye açt otoyollara iflletmeci bulmakta zorlanan Brezilya hükümeti, daha az cazibesi olan rotalarda geçifl ücretine katk da bulunma karar ald. Otoyollar n ücretli olmas ve maliyetlerin yüksek olmas nedeniyle bask alt nda tutulan hükümet, bu kez de iflletmeye açt otoyollar için yeterli ihale flartlar - n oluflturamad gerekçesiyle elefltiriliyor. Geçti imiz günlerde ülkenin kuzeyinde yer D fl Haberler alan iki eyaleti birbirine ba layan otoyolu iflletmeye açan hükümet, ilk ihalede al c bulamad. flletmelerde aranan özelliklerle ilgili baz flartlar n yeniden gözden geçirilmesinin ard ndan ikinci turda az say da firman n kat l m ile ihale gerçeklefltirdi. haleyi kazanan firman n, iki hafta sonra ihaleyi sorgulamas ve yetkililerle görüflme talep etmesi hükümeti harekete geçirdi. Önümüzdeki günlerde iflletmeye aç lmas beklenen 4 yeni otoyol için benzer bir problemle karfl laflmak istemeyen hükümet, ne yüksek fiyatlar talep edilerek halk n ne düflük karla çal flan iflletmecilerin ma dur edilmemesi için geçifl ücretlerini 7 Ekim 2013 Anastasiadis: K br s sorununun çözümü Türkiye'dedir K br s Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye nin Rum taraf n n müzakerecisiyle görüflmeyi kabul etmesini memnunlukla karfl lad n belirtti. LEFKOfiA - K br s sorununun iki toplum aras ndaki bir sorun olmad n iddia eden Anastasiadis, "Ülkemizi ay ran fley iflgal ve devam eden istilad r, bu yüzden karfl m zda müzakereci olarak sadece K br sl Türkler olmamal d r. Çözümün anahtar Türkiye dedir." dedi. Anastasiadis, Marafl n iadesine karfl l k Gazi Ma- usa liman n n AB nin gözetiminde faaliyete geçmesini önerdiklerini, Türkiye nin Rum uçak ve gemilerine, havaalanlar n ve limanlar açmas durumunda ise, Türkiye nin flu an blokeli olan baz AB müzakere bafll klar na uygulad klar vetoyu kald rabileceklerini söyledi. Anastasiadis, K br s sorununa iliflkin bir bas n toplant s düzenleyerek, ABD de gerçeklefltirdi i temaslar, Yunanistan ile Türkiye nin, K br sl Türk ve K br s Rum müzakerecilerle görüflme yönündeki öneriyi kabulü ve di er konulara iliflkin aç klamalarda bulundu. Anastasiadis konuflmas nda, Birleflmifl Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde gerçeklefltirdi i görüflmelere de inerek, K br s sorununun çözümüne yönelik uluslararas büyük bir ilginin varl n gözlemledi ini ;ancak en önemli unsurun kendi tezleri ve niyetlerinin anlafl lmas oldu unu iddia etti. Anastasiadis, ABD deki temaslar s ras nda, müzakerelerin bafllama tarihinin, müzakerelerin net Brezilya'da hükümetin otoyollarla imtihan içerikle ve hedeflerle iyi haz rlanm fl flekilde bafllamas kadar önemli olmad görüflünü ortaya koydu unu belirtti. Temaslar s ras nda K br s Rum taraf n n kapal bölge Marafl konusundaki önerisini de gündeme getirdi ini ifade eden Rum lider, 39 y ld r kapal olan Marafl n altyap s n n yeniden inflas - n n yeni ifl alanlar yarataca n ve ülkenin ekonomisine ivme kazand raca n aktard. Anastasiadis, di er bir aç dan bak ld nda da Marafl n yeniden inflas n n K br sl Rumlar ve K br sl Türkleri daha da yak nlaflt raca n öne sürdü. Anastasidis, Türkiye nin K br s Rum taraf - n n müzakerecisiyle görüflmeyi kabul etmesini memnunlukla karfl lad - n belirterek, bu önerinin Yunan hükümetiyle tam bir iflbirli i ve uzlafl içerisinde yap ld n ifade etti. (CHA) paylaflma karar ald. Türkiye'nin yaklafl k 11 kat büyü ünde bir araziye sahip olan Brezilya'da, ulafl m ve otoyol maliyetleri yüzölçümüne ba l olarak yükseklik gösteriyor.(cha)

15 7 Ekim 2013 Ankara YARIN Engelsiz pasta yapt lar Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, engelli vatandafllar ile birlikte pasta yapt. HABER MERKEZ 15 Engellili in, sadece engelli bireyler ve ailelerinin de il, tüm toplumun ortak sorun alan oldu u ilkesinden yola ç kan Keçiören Belediyesi, engelli vatandafllar n sosyal kat l m ve sosyal bütünleflme eksikli ine çözüm üreten uygulamalar ile fark yarat yor. Keçiören Belediyesi son olarak, Keçiören Halk E itim ve Akflam Sanat Okulu ve Türkiye Özürlüler E itim ve Dayan flma Vakf (ÖZEV) ile ortaklafla, engelli bireyi toplumla bütünlefltirmeyi ve kendi gelece ini oluflturmas na f rsat vermeyi amaçlayan ilginç uygulamalardan bir tanesine daha imza att. Keçiören Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü bünyesinde, ev konforunu yans tan imkanlar yla çok özel bir uygulama mutfa haz rland. Uygulama mutfa nda uzman e itimcilerin dan flmanl nda yap - lan çal flmada engelli vatandafllar pasta, kurabiye ve börek yap m n ö rendiler. Engelli vatandafllar n mutfaktaki mutlulu una Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da ortak oldu. Baflkan Ak, engelliler ile birlikte pasta ve kurabiye yaparken, engelli aileleri de organizasyonu düzenleyen Keçiören Belediyesi ne teflekkür ettiler. Engelliler taraf ndan haz rlanan birbirinden lezzetli pasta, börek ve kurabiyeler ise lezzet otoritelerinden tam not ald. K rkkonaklar Semt Meclisi Binas aç ld HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi yurttafl kat l - m n artt rmak için bafllatt çal flmalar na bir yenisini daha ekledi. Çankaya Kent Konseyi K rkkonaklar Semt Meclisi Binas n n hizmete girdi i sade törende vatandafllarla bir araya gelen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, belediye hizmetlerinin gelifltirilerek büyütülmesinde kat l mc yurttafl inisiyatiflerinin pay n n önemine de indi. Semt sakinlerini Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ile bir araya getiren aç l flta konuflan Çankaya Kent Konseyi Baflkan Ifl khan Güler, kat l mc ve yerel demokrasi anlay fl - n n mahalleden ilçeye yay l rken büyüyerek önce kentleri sonra da ülkeyi demokratiklefltirece i iddias yla K rkkonaklar Semt Meclisi nin üretken bir demokrasi alan olaca n söyledi. K rkkonakl lara seslenen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ise demokrasiyi seçimlere indirgeyen Ba z baflkalar n n demokrasi anlay fl ve kat l mc l k biçiminin sorgulanmas gerekti ini dile getirdi. Semt Meclisi olarak hizmete giren binan n eskiden belediyeye ait semt sa l k oca oldu unu aktaran Baflkan Tan k, belediyelerin sa l k alan nda sistem d fl na itilerek paras z sa l k hakk n n ortadan kald r ld n, insanlar n basit sa l k hizmetleri için bile kentlerin bir ucuna yap lan sa l k kampüslerine gitmeye zorunlu b rak ld klar n söyledi. Tan k, Bir mücadele biçimi olarak kat l mc demokrasiyi hayata geçirerek, beni doyuran n kölesi olurum diyen anlay fla karfl bilinçle, onurla, yürekle dimdik ayakta duraca- z ve bu anlay fl aflaca z, fleklinde konufltu. CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin yapt konuflmada semt meclislerinin kenti yaflan lmaz hale getirenlere karfl bir üretim merkezi olmas gerekti ine vurgu yaparak, Belediyenin halk n hizmetine böyle bir binay sunmas n n çok sevindirici oldu unu belirterek eme i geçenlere teflekkür etti. Aç l fl K rkkonaklar sakinlerinin evlerinde yap p semt meclisine getirdi i pasta, börek ve çay ikramlar ile nefleli anlara sahne oldu. Aç l fl n ard ndan Baflkan Tan k, K rkkonaklar Semt Meclisi nin bahçesinde vatandafllarla sohbet edip taleplerini dinledi.

16 16 YARIN Ankara 7 Ekim 2013 Yakac k ta kurban hareketlili i art yor Kurban Bayram na say l günler kala Yenimahalle Belediyesi Yakac k Kurban Sat fl ve Kesim Alan nda hareketlilik artt. HABER MERKEZ Türkiye nin dört bir yan ndan gelen kurbanl klar, sat fl alan ndaki yerlerini al rken pazarl klar, flimdiden k - z flmaya bafllad. Bu y l toplam 388 çad r n yer ald Yakac k Kurban Sat fl ve Kesim Alan nda Erzurum dan, Kars a, Çorum dan, Yozgat a kadar birçok ilden getirilen kurbanl klar, al c bekliyor. Alanda, 6 bin 750 si büyükbafl, 3 bin 500 ü ise küçükbafl olmak üzere toplam 10 bin 250 kurbanl k bulunuyor. Bu say n n hafta sonuna kadar toplam 20 bini bulmas bekleniyor. Her ayr nt düflünülerek haz rlanan Yakac k Kurban Kesim ve Sat fl Alan nda belediye ekipleri, olas bir salg n n önüne geçebilmek için de haz r bekliyor. Bu kapsamda kurbanl k alan na getirilen hayvanlar tafl - yan araçlar, alan giriflinde Temizlik flleri Müdürlü ü ekipleri taraf ndan ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Veterinerlik flleri Müdürlü ü ekiplerinin de haz r bulundu u alanlarda, gebe ve dam zl k de eri yüksek difli hayvanlar n yan s ra 2 yafl n doldurmayan s rlar n kurbanl k olarak sat lmas na ve kesilmesine, üretici belgesi, hayvan pasaportu, kulak-küpe bilgisi olmayan kurbanl klar n ise sat fl n n yap lmas na izin verilmiyor. Öte yandan hem vatandafllar n hem de kurban sat c lar n n rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için dört dörtlük bir hizmet sunan Yenimahalle Belediyesi, altyap s haz rlanm fl, asfalt at lm fl kurban sat fl merkezinde geceleri de ayd nlatma yap yor. Mescitten, kafeteryaya, dufllardan, lokantaya kadar tüm ihtiyaçlar n düflünüldü ü pazarlarda, bobcat ad verilen temizlik araçlar gün afl r temizlik yaparken; alanda koku olmamas için de sürekli ilaçlama yap - l yor. Güvenlik ve zab ta ekipleri ise 24 saat hizmet veriyor. Bayrama say l günler kala Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da Yakac k Kurban Sat fl ve Kesim Alan na giderek bayram haz rl klar n yerinde inceledi. Kurban sat c lar ile ayaküstü sohbet eden Yaflar, Her y l oldu u gibi bu bayram da Yakac k ta sa l kl koflullar alt nda hem sat fl hem kesim yap lacak. Alana kurulan 9 adet otomatik kesimhane, kurban n Yakac k ta kesecek vatandafllara büyük kolayl k sa layacak. Kurbanl klar, modern üniformalar ile iflinin ehli kasaplar taraf ndan dini vecibelere uygun olarak kesilecek ve 5 dk gibi k sa bir sürede vatandafl m za teslim edilecek. Ayr ca alanda vatandafllara sundu umuz bir baflka kolayl k da ulafl m hizmeti olacak. Trafik sorunun önüne geçmek için özel araçlar n alana girmesine izin verilmeyecek ve vatandafllar kurban alan na servis araçlar ile tafl nacak. Kesimi yap lan kurbanl klar da yine belediye servis araçlar ile alandan ç kar larak vatandafl m za teslim edilecek dedi. Yakac k n Ankara n n en büyük ve en hijyenik kurban kesim ve sat fl yerlerinden biri oldu una dikkat çeken Yaflar, vatandafllar n huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. EGO otobüsleri Bayram da ücretsiz HABER MERKEZ Ankaral lar her bayramda oldu u gibi bu y l da Kurban Bayram nda 4 gün boyunca, 15 Ekim Sal, 16 Ekim Çarflamba, 17 Ekim Perflembe, 18 Ekim Cuma günleri belediye otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. lk kez Ankara Büyükflehir Belediyesi nin bafllatt bayramda ücretsiz otobüs uygulamas y llar içinde bir gelene e dönüfltü. Bu y l da Baflkentlilerin rahat rahat mezarl k ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere sorunsuzca ulaflabilmeleri için EGO bünyesindeki otobüsler ücretsiz yolcu tafl yacak. 15 Ekim de bafllayacak Kurban Bayram nda 4 gün boyunca Baflkentliler EGO otobüslerine bilet basmadan binebilecekler. Ankaral lar EGO Cepte uygulamas ile de otobüslerin dura a hangi saatte, hangi dakikada gelece ini internet ortam ndan veya cep telefonlar ndan ya da ALO 153 ü arayarak ö renebilecekler.

17 7 Ekim 2013 Genel YARIN HÜRKUfi lar 5 y l sonra teslim edilecek Türk Havac l k ve Uzay Sanayii Afi (Tusafl) Uçak Grup Baflkan Özcan Ertem, HÜRKUfi'un seri üretimi konusunda al nan karar n Türk havac l k sanayi aç s ndan çok önemli oldu unu belirterek, " lk HÜRKUfi, sözleflmeyi takiben dördüncü y lda verilecek. Kalan 14'ü de takip eden y l içinde Hava Kuvvetleri Komutanl 'na teslim edilecek" dedi. ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanl için seri üretimine karar verilen Türkiye'nin ilk temel e itim uça olan HÜRKUfi uçufl testlerine 29 A ustos 2013'te bafllad. Halen dört uçuflunu baflar ile tamamlayan ve önümüzdeki iki y l boyunca uçarak test edilecek HÜRKUfi, flartlar karfl lad n gösterdi inde Türk Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü (SHGM) ve Avrupa Havac l k Emniyeti Kurumundan (EASA) tip sertifikas alm fl olacak. Al nan üretim karar ile de bir yandan prototipler denenirken di- er yandan seri üretim süreci bafllayacak. TUSAfi Uçak Grup Baflkan Özcan Ertem, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin ilk temel e itim uça olan HÜRKUfi'un gelifltirme program n n, mart 2006'da Savunma Sanayii Müsteflarl ile Tusafl aras nda imzalanan anlaflma ile bafllat ld n söyledi. Savunma Sanayii cra Komitesi'nin 26 Eylül 2013 tarihindeki toplant s nda Hava Kuvvetleri Komutanl 'n n 15 adet yeni nesil temel e itim uça ihtiyac n n karfl lanmas amac yla Tusafl ile HÜRKUfi uçaklar n n seri üretimi için sözleflme görüflmelerine bafllanmas karar al nd - n an msatan Özcan, devletin Türk sanayisine olan bu güveninin kendileri için büyük gurur kayna oldu unu belirtti. Ertem, sözleflmenin 2013 bitmeden imzalanmas durumunda ilk Alo 181 e ça r ya yor ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakanl n n vatandaflla birebir iletiflim kurabilmek ve sorunlara kayna- nda acil müdahalede bulunmak için faaliyete geçirdi i Alo 181'e, 8 ayda 60 bin ça r geldi. Bakanl ktan yap lan aç klamaya göre, çevreyle ilgili merak edilenlerle kentsel dönüflüm konusunda sorular n yan t bulmas amac yla 8 ay önce Alo 181 ça r merkezi faaliyete geçirildi. Ça r merkezine gelen telefonlar n yüzde 55'i kentsel dönüflüm konusunda oldu. Alo 181'e en çok ça r stanbul'dan gelirken, bu ili zmir, Ankara, Kocaeli, Bursa, Antalya, Trabzon, Kayseri ve Adana izledi. Alo 181'e ulaflan ça r lar n baz lar flöyle: - stanbul'da bir vatandafl, çal flt fabrikan n, çevreyi at k yoluyla kirletti i ihbar nda bulundu -Kentsel dönüflüm projesinden faydalanarak, yeni bir eve kavuflan vatandafl, Alo 181'i arayarak Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar'a minnettar oldu unu belirtti ve Bakan' mutlaka evinde misafir etmek istedi ini bildirdi HÜRKUfi uça n n 2017 y l nda, kalan 14'ünün de 2018 y l nda Hava Kuvvetleri Komutanl 'na teslim edilece ini bildirdi. HÜRKUfi'un maliyetinin henüz belirlenmedi ini anlatan Ertem, "Ama dünyada bu tür uçaklar, içindeki elektronik cihazlara ba l olarak milyon dolar band nda dolafl - yor. Biz de rekabetçi olmak aç s ndan bu rakamlar aras nda olmaya çal fl yoruz" diye konufltu. HÜRKUfi'a yurt d fl ndan da ilgi oldu unu, flu anda 2 ülkede ihaleye girmek için haz rl k yapt klar n belirten Ertem, flöyle konufltu: "Buna benzer savunma ürünlerinde herkes öncelikle Türk Silahl Kuvvetleri'nin, Savunma Sanayii Müsteflarl 'n n siparifl vermesini bekliyor. Son yap lan Savunma Sanayii cra Komitesi'nde bu siparifl verildi, dolay s yla bu bizim için güzel f rsat olacak ve bizi yurt d fl nda güçlendirecek. Bizim 4 büyük rakibimiz var. Bunlar sviçre, ABD, Brezilya ve Kore uçaklar d r. Art k biz de bundan sonraki her ihalede HÜRKUfi'la bu firmalar n en ciddi rakiplerinden olaca z." HÜRKUfi'un motorunun yerli olmad fleklindeki de erlendirmeleri de yan tlayan Ertem, "Bu segmentteki uçaklar n motorunu dünyada sadece Kanadal bir firma üretiyor. sviçre, ABD, Brezilya ve Kore uçaklar n n motorlar da Kanada firmas ndan temin ediliyor" dedi. (AA) -Antalya'dan bir çiftçi, Erdo an Bayraktar' n ça- l flmalar - n çok be endi- ini ifade ederek, Bakan'a verilmek üzere ça r merkezine bir koli reçel gönderdi Ayr ca, Alo 181'e, " çti im sigara çevreye ne kadar zarar verir", "Kar m hal silkeleyip çevreyi kirletiyor", "Tarlama tohum serptim, ya mur ya acak m " fleklinde ilginç sorular da geldi. (AA)

18 18 YARIN ANKARA - Yaklafl k 16 bin ifl yerine ait verilerin derlendi i "Ankara flgücü Piyasas Talep Araflt rmas " adl çal flmaya göre, il genelinde 23 bin 98 aç k ifl tespit edilirken, bunun çal flma hayat nda yüzde 5,1'lik paya sahip oldu u görüldü. Sektörler kendi içlerinde de erlendirildi inde, en yüksek aç k ifl oran yüzde 7,6 ile imalat sektöründe tespit edilirken, bu sektörü yüzde 6,8 ile gayrimenkul faaliyetleri ve 6,3'lük aç k ifl oran ile toptan ve perakende ticaret sektörleri izledi. Ankara'da aç k ifllerin en fazla oldu u mesleklerin "gaz alt kaynakç s ", "güvenlik görevlisi", "temizlikçi" "inflaat iflçisi", "inflaat mühendisi", "garson", "sat fl dan flman ", "kaynakç (oksijen ve elektrik)" ve floför-yük tafl ma meslekleri oldu u tespit edildi. Her 100 ifl yerinden 33'ünde aç k ifl oldu u ve her 100 ifl yerinden 46's nda eleman temininde güçlük yafland sonucuna ulafl l rken, iflverene göre, eleman teminindeki sorunun bafll ca nedenleri aras nda, iflçilerin yeterli nitelikte ve tecrübede olmas, ANKARA - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, zihinlerdeki engeller kald - r ld nda bar fl n da huzurun da kardeflli inde sa lanabilece ini belirtti. Bakan Y ld r m, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile birlikte yürüttükleri "Ulafl mda, letiflimde Hayat n çerisinde Ben de Var m Projesi'" kapsam nda Hilton Otel'de düzenlenen "Sessizli e Kulak Vermek" etkinli ine kat ld. Bakan Y ld r m, toplant da yapt - konuflmada, dünyan n bir çok yerinde insanlar n anlams z savafllar yapt n, birbirlerini anlams z yere öldürdüklerini belirterek, "Birbirimizi sevmeye, birbirimizin için fedakarl k yapmaya daha çok ihtiyac - önerilen ücreti yeterli bulunmamas ile çal flma koflul ve ortam n be enmemesi geliyor. Ankara Çal flma ve fl Kurumu l Müdürü Talip Altu, AA muhabirine yapt aç klamada, ocak-eylül döneminde kendilerine yaklafl k 48 bin ifl gücü talebinin geldi ini, bu taleplerden 27 binini karfl lad klar n bildirdi. m z oldu u bir dönemi yafl yoruz" dedi. Bu y l beflincisini gerçeklefltirdikleri bu etkinli in, baflta bu kadar kurumsal bir yap ya dönece ini göremedi ini, anlatan Y ld r m, bugün itibar yla 500 engelli gence proje kapsam nda istihdam sa land n kaydetti. Projenin bunun çok daha ötesinde anlamlar bulundu una iflaret eden Y ld r m, projenin, Türkiye'de 10 milyona yak n engelli nüfusun toplumla kaynaflmas için çok önemli bir ad m oldu unu söyledi. 5 y lda 500 çal flana ulafl ld - n gelecekte bu say s n n çok daha artaca na inand n dile getiren Y ld r m, PTT ve TCDD'nin de projenin içinde yer ald n ifade etti. Y ld r m, ilerleyen dönemde projeye dahil olan kurum say s n n daha 7 Ekim 2013 Genel Ankara da her 3 ifl yerinden 1 i iflçi ar yor fi VAR, fiç YOK Ankara Çal flma ve fl Kurumu l Müdürlü ü'nün yaklafl k 16 bin ifl yerine ait verileri derlemesiyle her 100 ifl yerinden 33'ünde aç k ifl oldu u ve her 100 ifl yerinden 46's nda eleman temininde güçlük yafland sonucuna ulafl ld. SESS ZL E KULAK VER N da artmas n bekledi ini kaydetti. "Demek ki engeller bizim zihnimizde, baflka bir engel yok. Zihnimizdeki engelleri kald rd m zda bar fl da huzur da kardefllik de sa lan r" diyen Bakan Y ld r m, flöyle konufltu: "Neden 2000'li y llara kadar engellilerin fark edilece i, onlar n da var oldu unu kabul eden bir yasam z yok, neden bu önemli kesme hitap edecek bir bakanl m z yok? Bunlar her vatandafl m z n sorma hakk var. E er 'insan yücelt ki devlet yücelsin' anlay fl n siz ilke olarak, rehber olarak kabul etmezseniz, o zaman vatandafl n zla kaynaflmak, kucaklaflmak hemhal olmak mümkün olmaz. Bugün insan - n seven, milleti seven bir lider var, baflbakan var. Onun bu duruflu bize Karfl layamad klar ifl gücü talebi içerisinde uzmanl k ve yetenek gerektiren ifllerin a rl kta oldu una dikkati çeken Altu, "Türkiye'de çal flma hayat her geçen gün profesyonellefliyor. Art k 'ne ifl olsa yapar m abi' dönemi geride kald. flveren çal flt raca eleman n nitelikli olmas n istiyor. Mesela 'sat fl eleman ' arayan birçok firman n ön koflullar ndan en önemlisi kiflinin 'sat fl dan flman sertifikas 'na sahip olmas. Bir alanda tecrübeli ve yetenekli olman z da art k bir ifle yaram yor, bu yetene inizi ve becerinizi belgelemeniz de gerekiyor" diye konufltu. Yak n zamanda çal flma yaflam na dahil olacak gençlerin do ru yönlendirilmesiyle ileride iflsiz kalmalar n n önüne geçilebilece ini vurgulayan Altu, meslek liselerinin tercih edilmesinin bu noktada önemli oldu unu söyledi. Gaz alt kaynakç l, forklift operatörlü ü, CNC tornac l ve biliflimin alan ndaki mesleklerde çal flan bulmakta zorland klar n belirten Altu, flunlar kaydetti: "Bu mesleklere ifl veren talebi had safhada. Bugün 'forklift operatörüyüm' diyenin ifli haz r. Hem de asgari ücretin yaklafl k 4 kat fazla bir ücretle. Bu nokrada benim tavsiyem, kifliler k sa dönemi kapsayan e itimle ifl gücü talebinin yo un oldu u bu mesleklerden birinde yetiflsinler ve bunu belgelesinler." (AA) de rehberlik ediyor. 5. y lday z. Hakikaten bu bir marka oldu Türkiye'nin kaderini de- ifltirecek projeleri birbiri ard na hizmete sokuyoruz. 150 y ll k rüyam z Marmaray' 29 Ekim'de dünyan n hizmetine sunaca z. Samimiyetle söylüyorum; bu proje beni, flu proje kadar heyecanland rm yor. Burada duygu seli yafl yoruz, baflkalar na hizmet etmenin ve onun karfl l n görmenin mutlulu unu yafl - yoruz. Birbirimiz sevece iz, ayr l klar m z zenginli imiz olarak görece iz, bir olaca z, beraber olaca- z. Ülkemizi çok farkl noktalara götürece iz. Bazen dil susar gönül konuflur, burada dilin sustu u gönlün dile geldi i bir toplant yap yoruz." (AA)

19 7 Ekim 2013 E itim Bilkent Üniversitesi'nden köy okuluna yard m eli YOZGAT - Yozgat' n Sorgun ilçesine ba l Eymir beldesinde Bilkent Üniversitesi gönüllü ö rencileri taraf ndan 'Günefl Köyden Do uyor' Projesi hayata geçirilecek. Proje kapsam nda, köylerdeki alt yap eksiklerini giderilmesi, yetersiz flartlarda okuyan köy çocuklar n n vizyonunu gelifltirilmesi, onlar nda üniversitede okumaya özendirilmesi ve köylü ile üniversiteli aras ndaki iflbirli ini art r lmas amaçlan yor. Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarl l k Projeleri kapsam nda Neslihan Çiftçio lu ve Zeynep Geylan, koordinatörlü ünde 70 gönüllü ö renci, Eymir Belediye Baflkan Çetin Merto lu nun deste i ile Eymir Beldesi lkö retim okulunun sosyal altyap flartlar n gelifltirmek için çal flmalara bafllad. Bu kapsamda, belde de bulunan at l kullan lmayan uygun binan n onar l p, yeniden düzenlenip yerine kütüphane, çok amaçl atölye, ö renci ve köylülerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunabilecekleri alanlar oluflturulacak. Bunlar n yan s ra halk n ve çocuklar n sosyal, akademik ve kiflisel geliflimlerine yönelik e itici etkinlikler gerçeklefltirilecek. Neslihan Çiftçio lu, Türkiye de önemli bir gerçe in köy okullar koflullar n n yetersiz oldu unu söyledi. Çiftçio lu, "Gezdi imiz köylerde de gördük ki bu ülkede ayn yaflta iki farkl çocuktan biri en üst seviyede e itim al rken di eri okulunda okuyacak bir kitap bile bulam yor. Hayalleri ilkokulu bitirmenin ötesine geçmiyor. Halbuki bu iki çocuk da ülkemizin gelece idir. Aralar ndaki bu büyük uçurumun kapanmas ancak bizlerin deste i ile mümkün olabilmekte. Ben ve gönüllü arkadafllar m iyi flartlarda iyi e itimler alabilecek kadar flansl y z fakat bu flans yakalayamayan insanlara yard m etmedi imiz sürece ald m z tüm e itim bofla giderdi. Günköy Projesi olarak bu duyarl l gösterebildi imiz için, bir çocu un fazladan bir kitap daha okumas na ve hayat için daha büyük hayaller kurmas na vesile olabildi imiz için, hayatlar nda belki bir daha hiç karfl laflmayacaklar insanlar için de çabalamalar gerekti i bilincini onlara afl lad m z için gurur duyuyorum. Çal flma ortam m z n oluflmas nda bize her türlü deste i sa layan Eymir Belediye Baflkan Çetin Merto lu na ve bizi kendi çocuklar gibi karfl layan Eymir halk na misafirperverli i için ekibimiz ve kendim ad na çok teflekkür ediyorum." dedi. Çiftçio lu, belde de proje çal flmalar na ekim ay içesinde bafllayacaklar n ifade etti. YARIN Okul müdürünün ö renciyi hastanelik etti i iddias... STANBUL - Sultangazi de, okul müdürü taraf ndan merdiven korkuluklar na itildi i iddia edilen 8. s n f ö rencisi Mehmet Gündo du hastanelik oldu. Baba smail Gündo du, Sultangazi lçe Milli E itim Müdürlü ü nün flikayet dilekçesini kabul etmedi ini iddia etti. ki gündür okula giden Cihan ekibine, müdürün okulda olmad, kendisine ilerleyen günlerde ulafl labilece i söylendi. Olay, Sultangazi 75. Y l Ortaokulu nda 26 Eylül Perflembe günü meydana geldi. ddialara göre; 8. s n f ö rencisi Mehmet Gündo du (13), merdivenlerden h zl flekilde indi i s rada okul müdürü Mustafa S. A. ile karfl - laflt. Okul müdürü, kollar ndan tutarak havaya kald rd ö renciyi merdiven korkuluklar na do ru f rlatt. Korkuluklara çarpan Gündo du, kanlar içerisinde kald. Okul müdürü ise, diflinin k r ld n söyleyen ö renciyi tekrar iterek a z n çalkalay p derse girmesini istedi. Son derse duda patlam fl ve difli k r lm fl halde giren Mehmet Gündo du, okul bitiminde evine giderek durumu ailesine anlatt. Baba smail Gündo du, vakit kaybetmeden o lunu hastaneye götürdü. Alt duda nda 4,5 santimetre kesik oluflan ve difli ç kan çocuk tedavi alt na al nd. Ç kan difli yerine tak larak telle tutturulan Gündo du ve ailesi, ald darp raporuyla birlikte polis merkezine gitti. Okul müdürü hakk nda karakola flikayette bulunan smail Gündo du, idari soruflturma için de Sultangazi ilçe Milli E itim Müdürlü ü ne gitti. smail Gündo du ya burada okul müdürünün çok iyi bir ö retmen oldu u söylenerek evraklar kabul edilmedi. Olay n peflini b rakmayan baba smail Gündo du, hastaneden ald raporlarla birlikte solu u stanbul l Milli E itim Müdürlü ü nde ald. Yetkili mercilere flikayet dilekçesini ve darp raporunu veren Gündo du, yetkililerden olay n soruflturulaca cevab n ald. smail Gündo du, okuldaki birçok ö renci ve ö retmenin de müdürden flikayetçi oldu unu iddia etti. K z kardeflinin de 19 ö retmen oldu unu söyleyen Gündo du, ö retmen düflman olmad klar n ancak bu yap lan - n n yan na kar kalmas n istemediklerini dile getirdi. lçe Milli E itim Müdürlü ü nde flikayetinin kabul edilmedi ini öne süren Gündo du, flikayet dilekçesini l Milli E itim Müdürlü ü ne teslim etti ini aktard. Olay anlatan Mehmet Gündo du ise, merdivenlerden inerken müdürle karfl laflt n, müdürün kendisini kollar ndan tutarak merdiven korkuluklar na do ru att n ileri sürdü. Gündo du, Hocam ne yapt n z? Diflimi k rd n z deyince de müdürün kendisini tekrar iterek A z - n çalkala geçer dedi i iddialar - n dile getirdi. Bu arada, iddialar n muhatab Sultangazi 75. Y l Ortaokulu Müdürü ile görüflmek üzere iki gündür okula giden Cihan Haber Ajans (Cihan) ekibine, müdürün okulda olmad, kendisine ilerleyen günlerde ulafl labilece i söylendi.

20 20 YARIN BURSA - Bursa Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrosu, yeni sanat sezonuna Buzlar Çözülmeden adl yeni oyunuyla merhaba demeye haz rlan yor. Yaz sezonu boyunca Bir Mahalle ki adl orta oyunuyla 3 bin 800 kilometre yol kat ederek, 36 yerleflim yerinde yaklafl k 15 bin izleyiciye ulaflan Bursa fiehir Tiyatrosu, yeni sezonda yine bir klasik ile izleyici karfl s na ç kacak. Bugüne dek 'Sersem Kocan n Kurnaz Kar s ', 'Deli brahim', Hastal k ANKARA GÜVERC NL K fieh T ORGENERAL EfiREF B TL S KIfiLASI MEVCUT YANGIN ALGILAMA VE HBAR S STEMLER FAAL HALE GET R LMES YAPIM fi JANDARMA TEP.MRK7 K LIGIfGÜVERC NL K/ANKARA1 Ç filer BAKANLI I JANDARMA GENEL KOMUTANLI I ANKARA GÜVERC NL K fieh T ORGENERAL EfiREF B TL S KIfiLASI MEVCUT YANGIN ALGILAMA VE HBAR S STEMLER FAAL HALE GET - R LMES YAPIM fi yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : ORG.EfiREF B TL S KIfiLASI, JANDARMA TEDAR K MERKEZ KOMUTANLI I ( STANBUL YOLU 5' NC KM. CARREFOUR ALIfiVER fi MERKEZ KARfiISI) GÜVERC NL K ET MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : GÜVERC NL K fieh T ORG. EfiREF B TL S KIfiLASI ET - MESGUT / ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : ANKARA JANDARMA TEDAR K MERKEZ KOMUTANLI- INDA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4-1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas, halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz. Kültür Sanat Hastas, Reis Bey, Macbeth ve Osmanc k gibi klasikleri Bursal larla buluflturan fiehir Tiyatrosu, yeni sezonda da iddial bir yap mla sanatseverlerle bir araya gelecek. Türk tiyatrosunun en üretken yazarlar ndan Cevat Fehmi Baflkut un, Türk tiyatrosu klasikleri aras nda yer alan oyunu Buzlar Çözülmeden, Bursa da ilk kez fiehir Tiyatrosu taraf ndan sahnelenecek. Yönetmenli ini Uluda Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatlar Bölümü Resmi lanlar 7 Ekim 2013 Bursa fiehir Tiyatrosu 'Buzlar Çözülmeden'i sahneye tafl yor Baflkan Prof. Dr. Nurhan Tekerek in yapt oyunun, dekor tasar m Ak n Tezer Tunal, kostüm tasar m Bengisu Mukiyen, müzikleri ise Murat Gedikli taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Prömiyeri 1 Kas m Cuma günü Tayyare Kültür Merkezi nde yap lacak olan Buzlar Çözülmeden, kas m ay boyunca her hafta perflembe ve cuma günleri saat 20.00'de, cumartesi günleri de saat de Tayyare Kültür Merkezi nde tiyatroseverlerle buluflacak. (CHA) Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yans ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Ifl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: RESM GAZETE 2796 SAYI TAR HL YAYIMLI YAPIM filer N- DE BENZER fi GRUPLARI TEBL N N; E-IV-3 YANGIN UYARI HBAR S STEMLER BAKIM ONARIMINI VEYA YAPIMINI YAPMIfi OLMAK Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: ELEKTR K VEYA ELEKTRON K MÜHEND SL 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras )karfl l - J. TEDAR K MERKEZ K.LI I -GÜVERC NL K /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDAR K MER- KEZ KOMUTANLI INDA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 ((YÜZ ELL ) ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 (Bas n )... (www.bik.gov.tr)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı