Sessizli e kulak verin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sessizli e kulak verin"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Sessizli e kulak verin Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, zihinlerdeki engeller kald r ld nda bar fl n da huzurun da kardeflli inde sa lanabilece ini belirtti. Bakan Y ld r m, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile birlikte yürüttükleri "Ulafl mda, letiflimde Hayat n çerisinde Ben de Var m Projesi'" kapsam nda Hilton Otel'de düzenlenen "Sessizli e Kulak Vermek" etkinli ine kat ld. 7 EK M 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr ALO 181 e ça r ya yor HABER 17 DE HÜRKUfi lar 5 y l sonra teslim edilecek Y ld r m, projenin, Türkiye'de 10 milyona yak n engelli nüfusun toplumla kaynaflmas için çok önemli bir ad m oldu unu söyledi. 5 y lda 500 çal flana ulafl ld n gelecekte bu say s n n çok daha artaca na inand n dile getiren Y ld r m, PTT ve TCDD'nin de projenin içinde yer ald n ifade etti. HABER 18 DE HABER 17 DE EGO OTOBÜSLER BAYRAMDA ÜCRETS Z Haberi 16 da ENGELS Z PASTA YAPTILAR Haberi 15 de YAKACIK TA KURBAN HAREKETL L YAfiANIYOR Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Angelina Jolie yine yönetmen koltu unda ANKARA - Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie, ikinci kez yönetmen koltu una oturmaya haz rlan yor. Türkiye de Kan ve Bal Ülkesinde ismiyle gösterilen ilk filmi Land of Blood and Honey de Bosna Savafl nda yaflanan bir insanl k dram n iflleyen Jolie, ikinci filmi Unbroken da ise II. Dünya Savafl kahramanlar ndan Louis Zamperini nin öyküsünü anlatacak. Hollywood Reporter sitesinin haberine göre, senaryosu Laura Hillenbrand n kitab ndan uyarlanacak film, Avustralya n n Sydney ve New South Wales kentlerinde çekilecek. Çekimlerine 21 Ekim de Sydney deki Fox Stüdyolar nda bafllanacak filmde Zamperini yi Jack O Connell canland racak. Filmin ABD de 25 Aral k 2014 te gösterime girmesi bekleniyor. - Olimpiyat Oyunlar ndan savafl esirli ine Torrance Kas rgas takma ad yla da tan nan Zamperini, 1936 da Almanya n n baflkenti Berlin de yap lan Olimpiyat Oyunlar na kat lm fl, erkekler 5 bin metre yar fl nda 8. olmas na karfl n son 56 saniye içinde yapt at l mla Nazi Almanyas n n lideri Adolf Hitler in dikkatini çekmifl ve daha sonra onunla buluflmufltu. ABD nin II. Dünya Savafl na girmesinin ard ndan 1941 de Hava Kuvvetleri ne kat lan Zamperini, B-24 savafl uça bombac s olarak Pasifik teki Funafuti Adas na gönderilmiflti. Zamperini nin uça, 1942 de kay p bir uça aramak için düzenlenen arama kurtarma operasyonu s ras nda okyanusa çak lm fl, ünlü atlet kazadan kurtulan 3 kifliden biri olmufltu. Kazadan kurtulan Zamperini, Russel Allen Phillips ve Francis McNamara, ya mur suyu ve çi bal kla denizde bir aydan uzun süre kalm flt. McNamara, 33. günde yaflam n yitirmifl, Zamperini ile Phillips ise denizdeki 47. günlerinde Marshall Adalar na ulaflmay baflarm flt. Japon donanmas taraf ndan savafl esiri olarak tutuklanan Zamperini ile Phillips, savafl n sona erdi i A ustos 1945 e kadar esir tutulmufl ve iflkence görmüfltü. Savafl n bitmesinin ard ndan esir kamp ndan kurtar lan ve ülkesine dönen Zamperini, bir kahraman olarak karfl lanm fl ve madalya ile ödüllendirilmiflti. fiiddetli travma sonras stres bozuklu u teflhisi konulan ve huzuru yaflam n H ristiyanl k dinine adayarak bulan Zamperini, 1998 de 81. yaflgününde Japonya n n Nagano kentinde düzenlenen K fl Olimpiyatlar nda Olimpiyat Meflalesi ni tafl m flt. 96 yafl ndaki Zamperini halen California da yafl yor. (AA) 7 Ekim 2013 Eyvah Eyvah 3'ün vizyon tarihi belli oldu Merakla beklenen Eyvah Eyvah serisinin yeni filmi için geri say m bafllad. Ünlü komedyen Ata Demirer, Eyvah Eyvah 3'ün 31 Ocak'ta vizyona girece ini aç klad... Çanakkale'de çekimleri tamamlanan "Eyvah Eyvah 3" filminin vizyona girifl tarihini ünlü komedyen Ata Demirer, Twitter hesab ndan duyurdu. Demirer, Eyvah Eyvah 3'ün 31 Ocak 2014'te vizyona girece ini aç klad. Çekimlerine geçen 21 A ustos'ta Çanakkale'de bafllanan "Eyvah Eyvah 3" filmi tamamland. Çekimler, Ezine ilçesine ba l Geyikli Beldesi yo unluklu olmak üzere Bozcaada ve Çanakkale merkezinde de yap ld. Eyvah Eyvah serisinin baflrol oyuncusu, Bozcaada afl Ata Demirer, filmin çekimlerinin bugün itibariyle tamamland n Twitter hesab ndan duyurdu. Ayr ca filmin vizyona girece i tarihi de aç klad. Ata Demirer, Twitter hesab na, "Eyvah 3 çekimleri bitti. Art k top sizde. (Vizyon 31 Ocak gözüküyor. Bir de ifliklik olursa yazar m te burdan" notunu düfltü. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, Vampir K z Kardefller, Ar nma Gecesi, Turbo, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Mavi Yasemin, Büyük Kumar, Malavita: Belal Tan k, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Turbo, Ölümsüz Polisler, Korku Seans, Uçaklar, Elysium: Yeni Cennet Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Büyük Kumar, Meryem, Zafere Hücum, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, Son Moda Aflk Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Benimle Oynar M s n?, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Bu Nas l Aile!, Turbo, fiirinler 2, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Benimle Oynar M s n?, Öyle Sevdim Ki Seni, Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Vampir K z Kardefller, Neva, fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Katliam Gecesi, Zafere Hücum, Meryem, fieytan- Racim, Neva, Cesaretin Var m Aflka? Ankara Moviecity (Keçiören) (312) fieytan- Racim, Turbo, Ölümsüz Polisler, Uçaklar, fiirinler 2 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Turbo, fieytan- Racim, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler fiehri, Bu Aflk Fazla Sürmez, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Malavita: Belal Tan k, Büyük Kumar, Mavi Yasemin, Benimle Oynar M s n?, Meryem Vampir K z Karedfller, Zafere Hücum, Meryem, Diana, Turbo, Ar nma Gecesi, Bu Nas l Aile!, Korku Seans

3 7 Ekim 2013 ZM R - zmir de, rlandal iki kad n n öldürülmesiyle ilgili davada Recep Ç. iki kez a rlaflt r lm fl hapis cezas na çarpt r ld, babas ise beraat etti. zmir 5. A r Ceza Mahkemesinde gerçeklefltirilen duruflmaya tutuklu san klar Recep Ç., babas Eyüp Ç., ölen taraf n yak nlar ve avukatlar kat ld. Duruflmaya kat lanlar ve izleyiciler, salona üzerleri aranarak al nd. Duruflmay rlandal baz gazete ve televizyonlar n muhabirleri de izledi. Mahkeme Baflkan Orhan Alt ntafl, san k Recep Ç nin mahkemeye gönderdi i dilekçeyi okudu. Alt ntafl, san n dilekçesinde, piknik amac yla olay yerinde oldu unu, kad nlar n kendisine sald rd n, korumak amac yla b ça kulland n ve olay tek bafl na gerçeklefltirdi ini belirtti ini söyledi. rlandal ailenin avukat Bar fl Kaflka, her iki san n da ikifler kez a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas na çarpt r lmas n talep ettiklerini ifade etti. Cathy Dinsmore nin erkek kardefli George Dinsmore ise Çok vahflice ve barbarca cinayet ifllendi. Bu cezan n karfl l n bulmas laz m. San klara hak ettikleri ceza verilsin dedi. Mütalaa veren Cumhuriyet Savc s Fatih Genç, daha önceki mütalas n tekrarlayarak, san k Recep Ç nin raporlara göre olay tarihinde kemik yafl n n 22 oldu unu, nüfusa do um tarihinin 1989 olarak kaydedilmesini ve her iki san a ikifler kez a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas verilmesini talep etti ini bildirdi. Son savunmalar soralun san klardan Eyüp Ç ise, kendisine komplo kuruldu unu, suçlamalar kabul etmedi ini H CR RUM msak : kindi : Yaflam 2 Zilhicce 24 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN rlandal 2 kad n n katiline a rlaflt r lm fl müebbet söyleyerek 18 ayd r cezaevinde bofluna yat yorum. Bunu Allah da kabul etmez, adalet de. Benim olayla alakam yok. Keflke haberim olsayd, o lumu engellerdim. Gizli tan k bizi yakmaya çal fl yor. O lum büyük bir cahillik yapt. Ölenlerin ailesinden özür ve baflsal diliyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum dedi. San k Recep Ç. ise yapt n n büyük bir hata oldu unu, dilekçesinde de belirtti i gibi önce ölenlerin kendisine sald rd n savunarak, Vicdan azab çekiyorum. Adli T p raporunu kabul etmiyorum. Nüfusta neyse yafl m odur. Kemik yafl yla ilgili yeni rapor al ns n. Cinayetleri ben tek bafl na iflledim. Ölenlerle aramda kin ve nefret yoktu. Bunu salonda bulunan Shannon a da sorabilirsiniz. Adil yarg lanmak istiyorum diye konufltu. Mahkeme heyeti, san k Recep Ç yi iki kad n öldürmek suçundan iki kez a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas na çarpt r rken, babas Eyüp Ç nin ise oy çoklu uyla beraatine ve tahliyesine karar verdi. Eyüp Ç nin, tutuklu kald günler için tazminat davas açma hakk n n bulundu u da zapta geçirildi. Duruflma sonras nda gazetecilerin sorular n yan tlayan öldürülen Marion Elizabeth Graham n k z Shannon Graham ve öldürülen Cath Dinsmore nin erkek kardefli George Dinsmore, Recep Ç nin ald cezan n tatminkar bir ceza oldu unu, baba Eyüp Ç. ile ilgili ise aç kl a kavuflmayan baz konular bulundu unu, bu nedenle bir fley söylemek istemediklerini belirttiler. rlandal ailenin avukat Kaflka da, san k Recep Ç nin ald cezan n yerinde bulduklar n, adil bir yarg lama süreci yafland n, sonucun rlanda halk için de tatmin edici oldu unu söyledi. Di er san n beraat etmesine dair temyize gidip gitmeyeceklerinin sorulmas üzerine Kaflka, bu konuda henüz karar vermediklerini belirtti. Kufladas nda tatil yapan 15 yafl ndaki rlandal Shannon Graham, 18 A ustos 2011 de annesi Marion Elizabeth Graham (54) ve arkadafl Cathy Dinsmore den (50) haber alamay nca polise baflvurmufl, olayla ilgili bafllat lan soruflturmada nüfus cüzdan nda 17 yafl nda görünen Recep Ç. gözalt na al nm flt. Polis, rlandal iki kad n n cesetlerini Buca da ormanl k alanda bulmufl, olay n faili oldu u gereksiyle de Recep Ç. tutuklanm flt. AA) Eflini aldatan koca 300 bina lira tazminat ödeyecek STANBUL - MURAT KAYA - Büyükçekmece Aile Mahkemesi, Amasya da yaflayan kad n n, stanbul da ev tuttu u yabanc uyruklu bir kad nla kendisini aldatt ve kad ndan bir çocuk sahibi oldu unu öne sürdü ü kocas ndan boflanmas na karar vererek, kocan n efline 300 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Amasya Barosu na ba l avukatlardan Filiz Sözen taraf ndan, davac kad n B.S. ad na Büyükçekmece Aile Mahkemesi ne sunulan dava dilekçesinde, B.S nin 3 Kas m 1990 da daval S.S. ile evlendi i ve bu evlilikten 2 çocuklar oldu u belirtilerek, evlili in ilk senesinin ard ndan problemlerin bafl göstermeye bafllad ve daval efl S.S nin, efline karfl sadakat yükümlülü ünü yerine getirmedi i aktar ld. Dilekçede, S.S nin eflini 10 y la yak n bir süredir Lominika N. J. isimli yabanc uyruklu bir kad nla aldatt ve bu iliflkiden de bir çocu unun bulundu u ileri sürüldü. Daval S.S nin beraber yaflad kad na ev ald, kad n sigortalatt ve sürekli tatile götürdü ü bildirilen dilekçede, B.S nin ise 20 y l aflk n süredir evli olmas na ra men, çocuklar yla beraber ellerine verilen birkaç lira ile avutuldu u savunuldu. Davac B.S nin y llarca aldat ld n fark etmedi i, evine, çocuklar na, efline ba l oldu u, aldatma durumunun ortaya ç kmas yla a r bunal mlar yaflad aktar lan dilekçede, Bu olayla beraber büyük o lu üniversiteyi, küçük o lu ise liseyi b rakarak, e itim hayatlar na son vermifllerdir. Tüm aile olaydan derinlemesine elem ve st rap duymufllard r ifadelerine yer verildi. Dilekçede, B.S nin aldat ld n ö rendikten sonra eflinin iliflkisi bulunan yabanc uyruklu kad nla karfl laflt nda darbedildi i ve bu olayla ilgili ayr bir dava aç ld belirtilerek, flunlar kaydedildi: Müvekkil y llard r aldat lm fl, kad nl k onuru incitilmifl, bu da yetmemifl gibi di er kad n taraf ndan fliddete maruz kalm flt r. Bu durum neticesinde, evlilik birli i temelinden a r bir flekilde zedelenmifl, efllerin art k bir arada kalmalar n n hiçbir yarar kalmam flt r. Daval efl S.S nin bu süreç içinde mal kaç rma ihtimalinin yüksek oldu u ve B.S nin gelecekteki ma duriyetine sebebiyet verece i ihtimaline karfl mahkemenin ihtiyati tedbir karar vermesi istenen dilekçede, taraflar n zina, hayata kast, onur k r c davran fl, fliddetli geçimsizlik ve evlilik birli inin temelinden sars lmas sebebiyle boflanmalar na karar verilmesi talep edildi. Müflterek çocuklar n velayetinin anneye b rak lmas, duyulan ac ve elem nedeniyle daval aleyhine 150 bin maddi ve 350 bin de manevi olmak üzere toplam 500 bin lira tazminata hükmedilmesi talep edilen dilekçede, ayr ca 4 bin lira tedbir nafakas, çocuklar için her ay 2 fler bin liral k ifltirak nafakas ve davac B.S. için de her ay 6 bin liral k yoksulluk nafakas verilmesi istendi. (AA)

4 4 YARIN Nuruosmaniye nin 265 y ll k sarn c ve su terazisi hala aktif STANBUL - Restorasyon s ras nda Nuruosmaniye Camisi nin alt nda ortaya ç kan, sadece caminin de il, Kapal çarfl n n etraf ndan gelen sular toplayarak, Haliç e aktaran 265 y ll k sarn ç ve su terazisinin temizli i büyük ölçüde tamamland. Hala çal flan sarn ç ve kuyunun bir y l içinde ziyarete aç lmas hedefleniyor. Vak flar stanbul Bölge Müdürü brahim Özekinci, AA muhabirine yapt aç klamada, stanbul un 7 tepesinden birinin üzerine infla edilen Nuruosmaniye Camisi nin yap m na 1748 de 1. Mahmud döneminde baflland n ancak yap n n 3. Osman döneminde tamamland n, bu nedenle buran n Nuruosmaniye Camisi ad yla an ld n anlatt. Özekinci, nur kelimesinin kullan lmas n n sebebinin caminin klasik Osmanl döneminden barok üsluba geçiflin ilk örne i olmas ndan kaynakland n ifade ederek, 174 penceresiyle gerçekten her yerinden ald fl klar yla nurlu bir cami. Ondan dolay Nuruosmaniye ad yla an lm fl ki, kubbesinde de Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti yaz yor dedi. Caminin restorasyon çal flmalar ndan önce, çok kirli oldu unu, ahflap k s mlar n tamamen çürüdü ünü, mermerlerinin simsiyah ve kalem ifllerinin bir ço unun silinmifl ya da kaybolmufl oldu unu dile getiren Özekinci, bu nedenle caminin 2010 y l nda restorasyonuna bafllad klar n anlatt. Özekinci, caminin ilk önce ana haremini bitirdiklerini ve ibadete açt klar n ifade ederek, Bu gerçekten çok uzun ve meflakkatli bir çal flma oldu ama de di. Kurflunlar de ifltirildi, ahflap elemanlar de ifltirildi. Kap lar m z, kepenklerimiz, pencerelerimiz bile kendi bafl na birer müzelik de er niteli indedir. Mermer üzerine oyma tekni i ile yaz lm fl Fetih suresi vard r ki gerçekten harukuladedir. Böyle bir caminin restorasyonunu 2012 y l nda tamamlad k ve ibadete aç ld diye konufltu. Restorasyon çal flmalar n n ikinci etab nda ise di er camilerde olmayan U fleklindeki revakl avluyu, yine bu camiye has bir özellik olan tafl alemli minarelerini yenileme çal flmalar na bafllad klar n anlatan Özekinci, restorasyon çal flmalar s ras nda cami alt nda bulunan ya mur sular n n drenaj n sa lamak amac yla infla edilen yap n n da ele al nd n belirtti. (AA) MU LA - DURMUfi GENÇ - Uluslararas Yavafl Kentler Birli i (Cittaslow) Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda ''Sakin Kent'' ilan edilen Ula ilçesine ba l Akyaka beldesinde bulunan Kad n Azma Deresi ve Akçap nar Azma, kürek sörfü yapmak için bölgeye gelen yerli ve yabanc turistleri a rl yor. Akyaka'da tatillerini geçiren turistler do ayla bafl bafla, sessiz bir ortamda dinlenme imkan bulurken, macerac turistler yeni keflfedilen kürek sörfü ile azmaktaki kufl ve bal k türlerini görme elde ediyor. Görünümüyle do al bir akvaryumu and ran Kad n Azma Deresi'nde kürek sörfü ile gezintiye ç kan turistler, sazl klar n oluflturdu u labirentlerde do ayla bafl bafla spor yap yor. Akyaka Belediye Baflkan Ahmet Çalca, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de çok az yerde yaflayan benekli tatl su kaplumba as ile nesli tükenmek üzere oldu u için koruma alt na al nan su samuru ve su tavu una da ev sahipli i yapan Kad n Azma Deresi'nin eflsiz güzelli iyle görenlerin ilgisini çekti ini söyledi. Yaklafl k bin 200 metre uzunlu u sahip, birinci derece do al sit alan nda bulunan Kad n Azma ile 4 kilometre uzunlu undaki Akçap nar Azma 'n n hem k y dan hem de denizden çeflitli flekilde kullan ld n belirten Çalca, "10 y l önce bu alan günübirlik ziyaretçilerimizin kulland piknik alan yd. Bugün ise y lda 50 bin Turizm sporcunun yaklafl k 100 bin sörf uçuflu yapt alan haline geldi. Bu spor turizmi bölgemiz ekonomisine ciddi anlamda katk sa lamaktad r" dedi. Çalca, bölgede yeni yap lmaya bafllayan kürek sörfünün sportif aktivitelerin çeflitlili ini art rd n, azma n içerisinde gerçeklefltirilen kürek sörfünün son günlerde yerli ve yabanc turistlerin gözde sporlar aras na girdi ini kaydetti. Farkl hayvan türleri, bitki yap s çeflitlili i ve berrak akan suyu ile kürek sörfü yapan sporcular n ilgisini çeken Kad n Azma Deresi'ni gelecek kuflaklara aktarmak için çal flmalar yürüttüklerine de inen Çalca, "Bölgenin güzellikleri içerisinde haz r tüketen de il, koruma kullanma dengesi içerisinde yeni sportif faaliyetleri ziyaretçilere farkl alanlar sunan bir anlay fl sürdürmeye çal fl yoruz" diye konufltu. Akyaka'da 14 y ld r sörf e itmenli i yapan Özgür Ceylan ise Gökova Körfezi'nde yer alt ndan ç kan so uk sularla beslenen Akçap nar ve Kad n Azma 'n n ziyaretçilerin ilgisini çekti ini belirtti. Bölgeye gelen ziyaretçilere rüzgar n esmedi i saatlerde kürek sörfü yapt rd klar n anlatan Ceylan, flöyle devam etti: "Rüzgar n esmedi i saatlerde bölgeye gelen ziyaretçileri, buradan daha etkin faydalanabilmeleri ve do ay daha iyi tan yabilmeleri için kürek 7 Ekim 2013 Sakin Kentin yeni gözdesi "KÜREK SÖRFÜ" sporuna yönlendiriyoruz. Bu spor dal ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti. Öncelikle kano ile bafllayan bu spor, sörfçülerin özellikle sörf tahtalar n kullanarak gelifltirmeleri ile kürek sörfü dedi imiz sporu ortaya ç kard. Kürek sörfü 3 y ldan beri Akyaka'da yapt m z ve çok ra bet gören bir spor dal haline geldi. Kürek sörfü, Türkiye'de h zla gelifliyor." Ceylan, kürek sörfünü yapabilmek için herhangi bir ekipman ya da rüzgara ihtiyaçlar olmad n, bu sporun su olan her yerde yap labilece ini dile getirdi. Bölgenin birinci derece do al sit alan oldu unu ve Uluslararas Sulak Alanlar Sözleflmesi ile korundu una iflaret eden Ceylan, "Amac m z ekolojik sporlarla kufl türlerini burada gözlemleyebilmek ve foto raflayabilmek için gelen yerli ve yabanc ziyaretçilere bu sporu sevdirmek" dedi. Akyaka'n n sakin kent olmas yla yurt d fl ndan çok fazla ziyaretçi a rlad na de inen Ceylan, flöyle konufltu: "Buradaki hedefimiz do aya zarar vermeden sürdürülebilir turizm yapmak. Bu anlamda ngiliz, Alman, Frans z ve yerli turistler özellikle do ay ana unsur olarak kullanarak spor yap yor. Kürek sörfü de dünyada çok h zl geliflen bir spor olmas ndan dolay her yere yay lmaya bafllad. Sadece bu aktiviteyi burada yapmak için gelen insanlar var. Bu da do ru orant l olarak spor turizminin bölgede geliflmesini sa l yor." (AA)

5 7 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir ifl için herhangi bir üst makama yaz lan yaz. 2. Birim. Kat. 3. Düflünceyi tespite yarayan iflaretler düzeni. Eski bir devlet. 4. Tav r, davran fl. Asya da bir göl. 5. Yanda olan, yana düflen. kiyüzlülük. 6. lenme, beddua. Örnek, kal p. fienlik kemeri. 7. Öç almay amaçlayan gizli düflmanl k, garez. fiapka. 8. Sosyolojide boy. Arjantin in plaka iflareti. Binek hayvan. 9. Madeni. 10. Zirkonyumun simgesi. Alacak, borç. 11. Avuç içi ile toplama. 12. Kans zl k hastal. Belli, aç k. 13. Mektup. Bo a gürefli alan. 14. Da keçisi. Bir halk saz. 15. Yeni olma durumu. Bir nota. 16. syan eden, baflkald ran. Yönetimle ilgili, yönetimsel. 17. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Arapçada birinci tekil flah s, ben. S k nt verme, üzme. 18. Elçilik uzman. Dünyan n uydusu. 19. nanç, iman. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 20. Maksat, gaye, amaç. S r. Yukar dan afla ya: 1. Uyan k, tetikte, sak. Bir devletin temel yasas. 2. fiöhret, ses. ç. Güzel, hofl. Mitoloji. 3. Zarar. San, ad, unvan. Bir tür hafif ve kaba ayakkab. Tanr tan maz, dinsiz. 4. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. Yumurtan n bir bölümü. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. Kap bofllu unun alt yan nda bulunan alçak basamak. 5. Tekrarlamalardan sak nmak amac yla, ayn, ayn biçimde anlam nda kullan lan bir sözcük, keza. kinci derecede olan, ikincil. Araz. 6. fiark, türkü. Üzerinde birçok i neli köstek bulunan uzun bal k oltas. A zda çok zor eriyen bir fleker türü. Gümüflün simgesi. 7. Notada durak iflareti. Güzel sanat. Gemileri iskeleye ya da flamand raya ba lamaya yarayan kal n halat. Kiloamperin simgesi. stikbal, gelecek. 8. Gerçek, gerçeklik. yilik, ihsan, lütuf. Oy. 9. Bir ifli yapabilme gücü, kudret, iktidar. Dalkavuk. Çözümleme, tahlil. Demirin simgesi. 10. Düzgün ve ak c söz söyleme kolayl. Mezbaha, kesimevi. Bilgin. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ESK fieh R - Barry Callebaut Yönetim Kurulu Baflkan Andreas Jacobs, aç l flta yapt konuflmada, Türkiye'deki yat r mlar n n kendileri için önemli oldu unu belirterek, aç - l fl için Eskiflehir'de bulunmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Barry Callebaut Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Juergen Steinemann da Türkiye'deki ilk, Do u Avrupa, Ortado u ve Afrika (EEMEA) bölgesindeki ikinci çikolata fabrikalar n açt klar n bildirdi. "Türkiye'deki bu yeni yat r m m z, h zla büyüyen çikolata pazarlar ndaki geniflleme stratejimize yönelik at lm fl önemli ad mlardan biridir" diyen Steinemann, "Eskiflehir üretim tesisimizin, h zla büyümekte olan Türkiye ve komflu pazarlardaki, ileriye yönelik hedeflerimiz aç s ndan daha güçlü bir konuma gelmemizde yard mc olaca- ANKARA - Kendi konutlar n n çat - lar nda, sitelerde ve di er alanlarda lisans almadan günefl, rüzgar kaynaklar - na dayal üretim tesisleri kurarak elektrik üretebilmek ve ihtiyaç fazlas n satmak isteyenlerin merakla bekledi i yönetmelik yay mland. Yeni düzenleme ile lisanss z elektrik üretiminde s n rlama 2 kat na ç kar larak 1 megavat oldu. Lisanss z elektrik üretimini düzenleyen "Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimine liflkin Yönetmelik" ve "Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimine liflkin Yönetmeli in Uygulanmas na Dair Tebli " Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelikle, 6446 say l Elektrik Piyasas Kanunu'nda belirlenmifl olan lisanss z elektrik üretiminde 500 kilovat olan s n rlama 2 kat na ç kart larak 1 megavata yükseltildi. Yönetmeli in yay nlanmas sayesinde bugünden itibaren da t m flirketleri taraf ndan yeni lisanss z üretim baflvurular kabul edilmeye bafllanacak. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan Hasan Köktafl, AA muhabirine yapt aç klamada, bu uygulaman n bafllamas yla birlikte Türkiye'de lisans almadan elektrik üretmek ve ihtiyac ndan fazlas n satmak isteyenler için büyük bir potansiyelin harekete geçti ini ifade ederek, "Toplu konutlar, üniversiteler, al flverifl merkezleri s raya girdi. fiimdi bu potansiyeli 2 kat artt r yoruz. Ayr ca kanun gere i ilerde potansiyele göre Bakanlar Kurulu karar ile 5 megavata kadar ç kart labilecek. Lisanss z elektrik üretimi konusunda bugün yürürlü e giren mevzuat m zda teknik düzenlemeleri olabildi ince h zl ç kararak ilgilenen herkesin bu uygulamay anlamas n ve bu alandaki büyük potansiyeli daha da artt rmay 7 Ekim 2013 Barry Callebaut Eskiflehir de üretim tesisi açt Dünyan n önde gelen kakao ve çikolata üreticilerinden Barry Callebaut, Türkiye'deki ilk çikolata üretim tesisinin aç l fl n Eskiflehir'de gerçeklefltirdi. n düflünüyoruz" dedi. Barry Callebaut EEMEA Baflkan Filip De Reymaeker ise Türkiye'nin dünyada en h zl büyüyen çikolata pazarlarlar aras nda beflinci s rada bulundu una de indi. Çikolata ve kakao sektöründe yüksek kaliteli çikolata üretimi, teknik hizmetler ve yeniliklere olan talebin h zla artt n ifade eden De Reymaeker, "Bu pazar n, bizim için önemli bir büyüme potansiyeli oluflturdu u düflüncesindeyiz. Eskiflehir'in merkezi konumunun, hammadde kaynaklar na çok daha yak n olmas ve fabrikam z n, hizmet vermeyi arzulad m z müflterilerimize 400 kilometrelik bir alan içerisinde bulunmas nedeniyle büyük avantaj sa layaca- inanc nday z" diye konufltu. Barry Callebaut Sat fl ve Türkiye Direktörü Serdar Tülek de Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alan Eskiflehir'in, mevcut ve potansiyel yeni çikolata pazar müflterilerine yak n bir konumda bulundu unu belirtti. Eskiflehir üretim tesisinin Barry Callebaut'un h zla büyüyen Türkiye çikolata pazar na girifli ve flirketin EEMEA bölgesinde yeni olanaklar yaratmas için yerel üs görevi üstlenece ini vurgulayan Tülek, "Eskiflehir'de aç lan son teknoloji harikas tesislerde, ilk aflamada y lda 14 bin ton çikolata üretilecek. Bu üretim tesisine 35 milyon lira yat r m yap ld " dedi. Konuflmalar n ard ndan Jacobs, Steinemann, De Reymaeker, Tülek ile beraberindeki sviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner, Belçika'n n Ankara Büyükelçisi Marc Trenteseau, Gana'n n Ankara Büyükelçili i yetkilisi Daniel Agyapong, Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Y lmaz Büyükerflen, fabrikan n aç l fl n yapt. Aç l flta, haz rlanan kal ba s v çikolata dökülerek flirketin logosu oluflturuldu. (AA) Kendi elektri ini üret te yeni dönem hedefliyoruz" dedi. Yeni düzenlemedeki yeniliklere dikkati çeken Köktafl, eski yönetmelikte, üretim tesisi kurulmadan önce, ilgili tüketim tesisinin de haz r olmas gerekti- ini, yeni yönetmelikle üretim ile tüketim tesisinin efl zamanl olarak projelendirilip infla edilebilmesine izin verildi- ini söyledi. Köktafl, "Böylece, site veya al flverifl merkezi tarz yap lar n projelendirilmesi ve yap m nda, enerji tesislerinin de efl zamanl olarak yap m - na imkan sa land. Bu sayede sonradan ek maliyetlerin ortaya ç kmas n engelleyip, projelerin daha verimli bir flekilde gerçeklefltirilmesine imkan tan - yoruz" diye konufltu. Köktafl, ayr ca yönetmelikle, lisanss z elektrik üretim tesislerinin kapsam - na belediyelerin kat at k tesisleri ile ar tma tesisi çamurlar n n bertaraf nda kullan lmak üzere kurulan elektrik üretim tesislerinin, üretti i enerjinin tamam n iletim veya da t m sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi ayn ölçüm noktas nda olan, yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal üretim tesislerinin ve sermayesinin yar s ndan fazlas belediyeye ait olan tüzel kiflilerce, belediyeler taraf ndan iflletilen su isale hatlar ile at k su isale hatlar üzerinde kurulan tesislerin de eklendi ini ifade etti. Düzenleme ile lisansl üretimden lisanss z üretime, lisans z üretimden ise lisansl üretime geçifle imkan sa land - na dikkati çeken Köktafl, kojenerasyonlar hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal olmayan lisanss z üretim tesislerinde de Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n Destekleme Mekanizmas (YEKDEM) kapsam nda 7,3 dolar sent al m garantisi verilmesinin önünün aç ld n kaydetti. (AA)

7 7 Ekim 2013 Ekonomi YARIN 7 Bakanl k tan kurbanl k hayvan uyar s G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, kurbanl k olarak al nacak küçükbafl ve büyükbafl hayvanlar n Bakanl k taraf ndan kurulan bilgisayar destekli veri tabanlar nda kay tl oldu unu gösteren kulak küpelerinin, büyükbafl hayvanlar için pasaport, küçükbafl hayvanlar içinse nakil belgesinin olmas na dikkat edilmesi gerekti ini belirtti. ANKARA - Bakanl k, yapt yaz l aç klamada, yaklaflan "Kurban Bayram " nedeniyle kurbanl k hayvan sat fl yapacak ve alacak vatandafllar n do ru bilgilendirilmesi, di er yandan artacak olan yurtiçi hayvan hareketleriyle bulafl c hayvan hastal klar n n yay lmas n n önlenmesi amac yla aç klama yap lmas na ihtiyaç duyuldu u kaydedildi. Aç klamada, kurbanl k olarak al nacak küçükbafl ve büyükbafl hayvanlar n G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan kurulan bilgisayar destekli veri tabanlar nda kay tl oldu unu gösteren kulak küpelerinin, ayr ca büyükbafl hayvanlar için pasaport, küçükbafl hayvanlar içinse nakil belgesinin olmas na dikkat edilmesi gerekti i bildirildi. ller aras sevklerde hayvanlar n resmi veteriner hekim taraf ndan sa l k muayenesinden geçmifl oldu una dair veteriner sa l k raporu bulunmas gerekti ine dikkat çekilen aç klamada, "Hiçbir surette veteriner sa l k raporu bulunmayan hayvan sat n al nmamal d r. Veteriner sa l k raporu olmadan iller aras hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, bu hayvanlar n kesiminin yap ld - kesimhane sahiplerine idari para cezas uygulanaca bilinmelidir" ifadelerine yer verildi. Aç klamada, hayvanc l k iflletmelerinden do rudan yap lan sat fllar hariç kurbanl k hayvanlar n, Kurban Hizmetleri Komisyonlar nca al nan kararlar do rultusunda belirlenen kurbanl k hayvan sat fl yerlerinden ve özel kurbanl k kesimi yap lacak iflletmelerden al nmas gerekti- i vurguland. Nakil esnas nda hayvanlar n araçlara afl r yüklenmemesine özen gösterilmesine, bu araçlar n hayvanlar n sa l kl bir flekilde yolculuk süresince yem ve su ihtiyaçlar karfl lanmas na ve yeterli havaland rma flartlar na sahip olmas na dikkat çekilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Hayvan nakillerinde kullan lan araçlar, nakil öncesinde ve nakil sonras nda mutlaka temizlenip, dezenfekte edilmelidir. Bu kurallara uymayan yetifltiricilerimize, kesim yerlerine ve araç sahiplerine idari para cezas uygulanaca unutulmamal d r. Vatandafllar m z kurbanl k hayvanlar n, flehir ve kasabalarda çal flma izni alm fl kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirledi i kesim yerlerinde, köylerde ve önceden belirlenmifl kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek flekilde kesmeleri gerekiyor. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlar nda kurbanl k hayvan kesimine izin verilmeyecektir. Kurban kesim yerlerindeki at klar n, kan ve di er organlar n herhangi bir çevre kirlili ine sebep olmalar - n n engellenmesi için gerekli önlemler al nacakt r." Aç klamada ayr ca, kesilen kurban n küçükbafl ise kulak küpeleri, büyükbafl ise kulak küpeleri ile birlikte pasaportlar, e er kesim s ras nda görevli kiflilere teslim edilmemifl ise, mutlaka muhtarl klara, belediyelere veya il, ilçe g da, tar m ve hayvanc l k müdürlüklerine teslim edilmesi gerekti i ifade edildi. Böylece kesilen kurban n bilgisayar destekli veri taban ndan düflülmesi suretiyle, hayvan kay t sisteminin güncellenmesinin de sa lanm fl olaca na vurgu yapl d. Türkiye genelinde, 2012 y l nda kurban bayram nda toplam 785 bin 134 büyükbafl hayvan ve 1 milyon 976 bin 924 küçükbafl hayvan kesildi i bildirilen aç klamada, flu ifadelere yer verildi: "Bu y l için ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1 milyon 645 bin 279 bafl erkek büyükbafl ve 3 milyon 526 bin 973 bafl erkek küçükbafl hayvan bulunmakta olup, vatandafllar m z kurbanl klar n rahatl kla temin edebileceklerdir. Sonuç olarak vatandafllar m z kurbanl k al rken hayvanlar n sa l kl, besili, kulak küpesi bulunan, veteriner sa l k raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan ve hayvan kimlik sistemine kay tl, öncelikle erkek ve yafl - n doldurmufl olanlardan seçmeye, çok zay f, bak fllar donuk, tüyleri kar fl k ve mat olan, salya ve gözde ak nt s bulunan, çevreye karfl afl r tepkili veya çok duyars z hayvanlar ile gebe veya yeni do um yapm fl, çok genç ve geliflimini tamamlamam fl hayvanlar ile dam zl k de eri yüksek difli hayvanlar kurbanl k olarak seçmemeye özen göstermelidir. Vatandafllar m z n kurbanl k hayvan al rken ma dur olmamalar için aç klanan hususlara dikkat etmeleri, kurbanl k hayvan sat c lar n n da ayn özeni göstermeleri gerekmektedir." (AA) Yerli marka baflvurular azald KOCAEL - Türk Patent Enstitüsüne (TPE) ocak-a ustos döneminde yap lan yerli marka baflvurular geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,4 azalarak 61 bin 206'ya geriledi. TPE verilerine göre, geçen y l n 8 ay nda 74 bin 588 olan yerli ve yabanc markalar n baflvuru say s bu y l n ayn döneminde yüzde 3,9 azalarak 71 bin 694'e düfltü. Yerli baflvurular ise yüzde 6,4 azal flla 61 bin 206'ya geriledi, yabanc baflvurular yüzde 14,4'lük art flla 10 bin 488'e yükseldi. En çok marka baflvurusu 30 bin 750 kay tla stanbul, 4 bin 927 kay tla Ankara, 3 bin 712 kay tla zmir, 2 bin 530 kay tla Bursa, bin 895 kay tla Gaziantep'ten yap ld. De erlendirmelerin ard ndan tescillenen marka say s ise geçen y la göre yüzde 57,2 artarak 54 bin 656'ya ulaflt. Yerli tescil oran da geçen y la göre yüzde 56,4 art flla 44 bin 578'e, yabanc tescil oran ise yüzde 60,8'lik art flla 10 bin 78'e yükseldi. Öte yandan, bu dönemde TPE'ye en çok marka baflvurusu yapan yabanc ülkeler bin 849 baflvuruyla Almanya, bin 667 baflvuruyla ABD, 871 baflvuruyla sviçre, 776 baflvuruyla Fransa ve 690 baflvuruyla talya oldu. (AA)

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

H LEL GIDA satana hapis

H LEL GIDA satana hapis GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Alo 147 ye talep ya yor 2 KASIM 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Ankara'da doland r c l k operasyonu

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı