YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr AÝHM E RAÐMEN CEZA TALEBÝ YARGITAY BAÞSAVCILIÐI, CEVHER ÝLHAN A VERÝLÝP AÝHM DEN DÖNEN CEZANIN TASDÝKÝNÝ TALEP ETTÝ. Cevher Ýlhan AÝHM, TÜRKÝYE'YÝ TAZMÝNATA MAHKÛM ETMÝÞTÝ nya za rý mýz Cev her Ýl han'a, dep re mi Ý lâ hî i kaz o la rak ni te le yen ya zý la rý se be biy le ve ri len mah kû mi yet, A ÝHM ta ra fýn dan i fa de öz gür lü ðü nün ih lâ li o la rak gö rü lüp Tür ki ye taz mi na ta mah kûm e dil di ði hal de, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, dâ vâ nýn tem yiz i çin gö tü rül dü ðü Yar gý tay 8. Ce za Da i re sin den, Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce ve ri len 1 yýl 3 ay 18 gün lük ha pis ce za sý ný o na ma sý ný is te di. AV. AKBAÞ: AÝHM KARARLARI BAÐLAYICIDIR nyar gý tay Baþ sav cý lý ðý nýn ta le bi nin hu ku ka ve ya sa hü küm le ri ne ay ký rý ol du ðu nu vur gu la yan Avukat Ka dir Ak baþ, A ÝHM'in dâ vâ ko nu su ya zý lar da bel li ki þi le re kar þý kin ve nef re te teþ vik ve ya þid de te ö zen dir me vas fý bu lun ma dý ðý so nu cu na var ýp Türkiye'yi mahkûm ettiðini ha týr la ta rak, A ÝHM ka rar la rý bað la yý cý dýr de di ve Ýlhan hakkýndaki mah kû mi yet ka ra rý nýn bo zul ma sý ný ta lep et ti. Ha be ri say fa 4 te GÜVENLÝK KONSEYÝNDEN YENÝ ÝRAN KARARI Ta kas da yap tý rý mý engel le ye me di ABD: 5 DAÝMÎ ÜYE VE ALMANYA UZLAÞTI nabd Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn BM Gü ven lik Kon se yinin 5 da i mî ü ye si ve Al man ya nýn ye ni yap tý rým la rý i çe ren BM Gü ven lik Kon se yi ka rar ta sa rý sý ü ze rin de an laþ ma ya var dýk la rý ný a çýk la ma sý nýn, Türk yet ki li ler ce sür priz o la rak kar þý lan ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Crow ley, Clin ton'ýn da de di ði gi bi, Ýran-Türkiye-Brezilya'nýn or tak bil di ri sine rað men Ý ran'ýn u lus la ra ra sý yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ti re ce ðin den þüp he li yiz" dedi. Ha be ri say fa 7 de VAKÝT E AÇILAN DÂVÂNIN AVUKATI YAZICIOÐLU: Tahsil için temyizi beklemeyiz n312 generalin, kendilerine hakaret edildiði gerekçesiyle Vakit gazetesi aleyhine açtýklarý dâvâda mahkemenin verdiði 1,8 milyon liralýk tazminat cezasý ile ilgili olarak, Avukat Bilgin Yazýcýoðlu tazminatýn tahsili için dâvânýn temyiz sürecini beklemeyeceklerini söyledi. Ha be ri say fa 4 te Trabzon ili ve ilçeleri okuyucularýmýzýn dikkatine Size özel hazýrlanan Trabzon ekimizi bugünbayinizden almayýunutmayýnýz Bangkok yanýyor ntay land ýn baþ ken ti Bang kok ta or du, hü kü met kar þý tý gös te ri ci le re yö ne lik o pe ras yo nu nu so na er di rir ken, pro tes to cu la rýn bor sa, hü kü met bi na la rý ve ti ca ret mer kez le ri da hil ol mak ü ze re bir çok bi na yý a te þe ver di ði belirtildi. Ha be ri say fa 7 de Maden ocaðýndaki göçükte kurtarma çalýþmalarý devam ederken, iþçi yakýnlarý dua ederek bekleyiþlerini sürdürüyor. FO TOÐ RAF: A A MADENCÝLER: YETERLÝ TEKNOLOJÝK ÝMKÂN KULLANAMIYORUZ Ý kin ci gö çük il kin den bü yük ntür ki ye Taþ kö mü rü Ku ru mu Ka ra don Mü es se se Mü dür lü ðü tah li si ye e ki bin de ki ma den ci ler den Ta cet tin Tür ker, i kin ci gö çü ðün il kin den bü yük ol du ðu nu kay de de rek, Bu ra da þart lar dan do la yý ye ter li tek no lo jik im kân kul la ný la mý yor. Ýn san gü cü i le ça lý þý lý yor. De mir bað lar ký rýl mýþ, bun la rý ke se rek al mak zo run da ka lý yo ruz. Bu da va kit kay bý na ne den o lu yor. O yüz den bi raz ya vaþ i ler le ye bi li yo ruz di ye ko nuþ tu. Ha be ri say fa 5 te ÝÞÇÝLERÝN YAKINLARINDAN BAKANA TEPKÝ: Ön ce de net le yin, son ra ko nu þun nkur tar ma ça lýþ ma la rý na re fa kat e den E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, o cak a la ný na ge li þin de iþ çi ya kýn la rý nýn tep ki si i le kar þý laþ tý. Ba kan Yýl dýz a iþ çi ya kýn la rý, De net le me yok, ka za dan ka za ya ge lip bu ra da ko nuþ ma yýn. Ön ce de net le yin, on dan son ra ko nu þun di ye yük sek ses le tep ki leri ni di le ge ti rdiler. Ha be ri say fa 5 te Bu ge lir le na sýl ge çi ni yor lar? ný þa da mý, dok tor, a vu kat, ku yum cu, mi mar, mü hen dis gi bi be yan na me li ge lir ver gi si mü kel lef le ri, 81 i lin 77 sin de 1000 li ra nýn al týn da or ta la ma ka zanç bil dir di. Sa de ce 4 il de ay lýk ge lir bu ra ka mýn ü ze rin de ger çek leþ ti. Sö zü e di len mü kel lef le rin bil dir dik le ri ge li rin dü þük lü ðü yi ne so ru i þa ret le ri ne yol aç tý. Ha be ri say fa 6 da Bankalarýn kârý yine devletten n12 ban ka nýn 2010'da ki ilk çey rek kâ rý 4 mil yar 821 mil yon li ra ya çýk tý. Uz man lar, 2008 so nun da yüz de 16 o lan ha zi ne fa iz le ri nin bir yýl da yüz de 7 ye düþ tü ðü nü be lir te rek, Böy le bir du rum da e lin de ha zi ne kâ ðý dý tu tan her kes kâr e der, ban ka lar da kâr et ti. Ga yet nor mal dediler. Say fa 6 da ISSN ÝLÂÇ FÝRMALARINDAN 1 HAZÝRAN UYARISI Haberi sayfa 3 te

2 2 Ta bi at Ri sâ le si, da lâ le tin ka le si ni par ça par ça et ti sizi imana çaðýrýyor. YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE LÂHÝKA Peygamberleri onlara dedi ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkýnda þüphe olur mu? O, günahlarýnýzý baðýþlamak ve ölümünüzü belli bir vakte kadar geri býrakmak için Ýbrahim Sûresi: 10 / Âyet-i Kerime Meâli B ediuzzaman. Said Nurs i Dinsizliðin belini kýran bir Risâle Mâ dem Ri sâ le-i Nur, bu mu ci ze-i küb râ - nýn (Kur ân ýn) e lin de, bir el mas ký lýnç hük mün de hiz me ti ni gös ter miþ; ve mu an nid düþ man la rý ný tes li me mec bur et miþ; hem kal bi, hem ru hu, hem his si yâ tý tam ten vir e de cek ve i lâç la rý ný ve re cek bir tarz da, ha zî ne-i Kur â ni ye nin del lâl lý ðý ný ya pan ve on dan baþ ka me ha zý ve mer cîi ol ma yan ve bir mu ci ze-i mâ ne vi ye si bu lu nan Ri sâ le-i Nur, o va zi fe yi tam ya pý yor. Ve a ley hin de ki deh þet li pro pa gan da la ra ve ga yet mu an nid zýn dýk la ra tam ga le be çal mýþ ve da lâ le tin en sert kuv vet li ka le si o lan ta bi a tý, Ta bi at Ri sâ le si i le par ça par ça et miþ ve gaf le tin en ka lýn ve bo ðu cu ve ge niþ da i re-i â fâ kýn da ve fen nin en ge niþ per de le rin de, A sâ-yý Mû sâ da ki Mey ve nin Al týn cý Me se le si ve Bi rin ci, Ý kin ci, Ü çün cü, Se ki zin ci Hüc cet le riy le ga yet par lak bir tarz da gaf le ti da ðý týp, nur-u tev hi di gös ter miþ. El bet te, bi ze lâ zým ve mil le te el zem dir ki: Þim di res men i zin ve ri len din ted ri sâ tý i çin, hu su sî ders hâ ne ler a çýl ma ya i zin ve ril me si ne bi nâ en, Nur þâ kird le ri, müm kün ol du ðu ka dar, her yer de kü çü cük bi rer ders hâ ne-i Nu ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi, her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fa de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem Mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. Es ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, Ýn þa al lah Nur med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek; ve yir mi se ne dir e di yor. Hem hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vî ye si ne ve si yâ sî ye si ne ve uh re vî ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, On Ü çün cü Söz, s. 252 ÝLHAMDAN SATIRA OSMAN ZENGÝN os man zen ni as ya.com.tr e di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, ken di si nin de biz zat gö nül lü a lay ku man da ný (al bay) o la rak iþ ti rak et ti ði bu va ta nýn Ýs tik lâl Mu ha re be si son ra sý, ilk Mec lis in a çý lý þýn da gel di ði An ka ra da gör dü ðü en te re san bir du rum dan son ra yaz ma ya ka rar ver di ði çok mü him bir e se ri dir Ta bi at Ri sâ le si. Mu kad di me den ön ce Tabiatçýlýk' fikrinde olanlar hâlâ mevcut. Ýþte bu fikirdekilerin yaz dý ðý bir ih tar da bu nu þöy le i zah e di yor Üs tad: 1338 de (1922) An ka ra ya git tim. Ýs lâm Or du su nun Yu nan'a ga le be sin den neþ'e a lan ehl-i i ma nýn kuv vet li ef kâ rý i çin de, ga yet müt hiþ bir zýn dý ka fik ri, i çi ne gir mek ve boz mak ve ze hir len dir mek i çin des sâ sâ ne ça lýþ tý ðý ný gör düm. Ey vah, de dim. Bu ej der ha i ma nýn er kâ ný na i li þe cek! O va kit, þu â yet-i ke ri me be dâ het de re ce sin de vü cud ve vah dâ ni ye ti if ham et ti ði ci het le, on dan is tim dad e dip, o zýn dý ka nýn ba þý ný da ðý ta cak de re ce de Kur'ân-ý Ha kîm den a lý nan kuv vet li bir bür ha ný, Nur'un A ra bî ri sa le sin de yaz dým. An ka ra'da, Ye ni Gün Mat ba a sýn da tab et tir miþ tim. Fa kat ma at te es süf A ra bî bi len az ve e hem mi yet le ba kan lar da nâ dir ol mak la be ra ber, ga yet muh ta sar ve müc mel bir sû ret te o kuv vet li bür han te si ri ni gös ter me di. Ma at te es süf, o din siz lik fik ri hem in ki þaf et ti, hem kuv - hezeyanlarýný yerle bir eden, Bediüzzaman Said Nursî nin telif ettiði Tabiat Risâlesi ni, onun bir hâdimi olan Yeni Asya gazetesi, bugün sizlere gazete ile birlikte hediye ediyor. vet bul du. Bil mec bu ri ye, o bür ha ný Türk çe o la rak bir de re ce be yan e de ce ðim. O bür ha nýn ba zý par ça la rý ba zý ri sâ le ler de tam i zah e dil di ðin den, bu ra da ic mâ len ya zý la cak týr. Sa ir ri sa le ler de in ký sam et miþ o lan mü te ad dit bür han lar, bu bür han da kýs men it ti had e di yor, her bi ri bu nun bir cüz'ü hük mü ne ge çi yor. Süf yâ nî des sas la rýn yap ma ya baþ la dý ðý ve i le ri de de ya pa ca ðý ný his set ti ði din siz lik le ri ne kar þý çý ka rak ve on la rýn o al çak ça in kâr ko kan fi kir le ri ni dar ma da ðýn et ti ði bir e ser dir Ta bi at Ri sâ le si. 70 li yýl la rýn he men ba þýn day dý. Ah med Öz de mir, Lüt fü Taþ çý gi bi kar deþ le ri miz le be ra ber, An ka ra Bah çe li ev ler de ki bir ders ha ne miz de Cu mar te si öð le den son ra A li Va pur lu nun yap tý ðý ders le re gi der dik. O za man lar 20 ya þýn al týn da bi rer genç tik. A li A ða be yin sýk lýk la o ku du ðu ders ler den bi ri de, Yir mi Ü çün cü Lem a o lan Ta bi at Ri sâ le si ydi. O yýl lar da ko mü nist ha re ket le rin de hýz la ya yýl dý ðý dö nem ler ol du ðu i çin, in kâr-ý u lu hi ye te kar þý sýk lýk la o ku nu yor du. Hat ta ya kýn lar da A li A ða bey le bir a ra ya gel di ði miz bir-i ki ze min de bu nu di le ge ti re rek, Es ki den çok o ku yor dun, þim di o ku mu yor sun fa lan de miþ tik. O da, Ar týk din siz li ðin be li ký rýl dý kar deþ de miþ ti. Bu mu ha ve re le ri mi zi bir-i ki ya zý mýz da da be lirt miþ tik. Þim di ler de El ham dü lil lah o din siz lik le rin ço ðu zâ il ol duy sa da, yi ne o fik ri yât ta ki ler ce mi ye ti miz de yok de ðil. Bi le rek ve ya bil me ye rek yi ne ha ta e di yor lar. Hat ta, geç ti ði miz ay lar da mut ta lî ol du ðu muz bir ha di se ü ze ri ne, yi ne yaz dý ðý mýz bir ya zý da di le ge tir miþ tik bu nu. Co ca co la nýn çý kar dý ðý Cappy di ye bir mey ve su yu var. O nun ku tu su nun ü ze rin de yaz dýk la rý kü çük bir i ba re dik ka ti mi çek miþ ti, o nu yaz mýþ týk. Ý ba re þöy ley di: Bu ü rün de ki mey ve su yu; cö mert mey ve a ðaç la rý nýn, o a ðaç la ra ku cak a çan top ra ðýn, su ve ren yað mu run ve on la ra ya þam ve ren gü ne þin sa ye sin de ü re til di. Do ða, o na hak et ti ði say gý yý gös ter me nin, e mek har ca ma nýn ve o nu sa býr la bek le me nin kar þý lý ðý ný bi ze bir bi rin den gü zel, bir bi rin den ol gun, bir bi rin den tat lý mey ve le ri ni su na rak ver di. Cappy nin lez ze ti nin kay na ðý o lan do ða ya, son suz te þek kür le ri miz le Ye ri niz de du ra bi lir se niz du run, bu; bu ram bu ram þirk ko kan he ze ya nýn kar þý sýn da. De mek ki, za yýf la sa da, bu fi kir de o lan lar hâ lâ mev cut. Ýþ te bu fi kir de ki le rin he ze yan la rý ný yer le bir e den Ta bi at Ri sâ le si ni, Be di üz za man Sa id Nur sî nin te lif et ti ði Ta bi at Ri sâ le si ni, o nun bir ha di mi o lan Ye ni As ya ga ze te si, bu gün siz le re ga ze te i le bir lik te üc ret siz ve ri yor.

3 3 YENÝASYA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE HA BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER Mehmet KUTLULAR Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Genel Müdür Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü Yayýn Koordinatörü Kâzým GÜLEÇYÜZ Abdullah ERAÇIKBAÞ Spor Editörü Erol DOYRAN Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝL CÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 6 C.Ahir 1431 Rumî: 7 Mayýs 1426 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Ýlâç firmalarýndan 1 Haziran uyarýsý ARAÞTIRMACI Ýlâç Firmalarý Derneði (AÝFD), karekodsuz ilâçlar için tarihin öne çekilmesi ve eczanelerde etiketlenmeleri talebinin, 1 Haziran da daha büyük sýkýntý oluþturacaðý uyarýsýnda bulundu. AÝFD tarafýndan yapýlan açýklamada, uygulamanýn hasta saðlýðý ve sahtecilik açýsýndan yol açacaðý risklere dikkat çekilerek þu ifadelere yer verildi: 16 Mayýs Pazar günü uygulamaya giren Ýlâç Takip Sistemi (ÝTS) kapsamýnda stoktaki karekodsuz ilâçlarýn satýþýna daha önce öngörülen yýl sonu yerine, 1 Haziran 2010 tarihine kadar izin verilmesi ilâç sektöründe kaygýlara yol açtý. Stoklardaki karekodsuz ilâçlarýn satýlabilmesi için eczanelerde ve depolarda 100 milyonlarca kutu ürünün elle etiketlenmesi gerekiyor. Ancak eczanelerde ve depolarda bu iþlemlerin yapýlmasý, ilâcýn tüm bilgilerini ihtiva eden bu etiketlerde muhtemel karýþýklýklarýnýn yaþanmasý riskini doðu- ruyor. Ýlâçlarýn farklý dozlarýnýn yanlýþ etiketlenmesi hasta saðlýðý için risk yaratabileceði gibi, kötü niyetli kiþilerin sahtecilik yaparak devleti milyonlarca lira zarara uðratmasý tehlikesi de doðabilecek. Ýlâç Takip Sistemini destekleyen AÝFD, daha önce olduðu gibi, eczane stoklarýnda bulunan karekodsuz ilâçlarýn satýþýna 01 Ocak 2011 tarihine kadar izin verilmesi halinde sýkýntýlarýn aþýlacaðý görüþündedir. ntvmsnbc.com Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý TAHLÝL CHP iflâh olur mu? KÂZIM GÜLEÇYÜZ u günlerde siyaset gündeminin yine ilk sýralarýnda yer alan CHP Genel Sekreteri Atilla Sav ýn, hacca gitmek istediðini söyleyen 80 yaþýndaki bir partiliye Boþver, Araplara para kaptýrma diye akýl verip, Bakarsýn, Muhammed orada býrakmaz seni. Buraya göndermez lâflarýyla devam eden diyalogu çok konuþulmuþ ve yoðun tepkilere konu olmuþtu. Hattâ dinî deðerlere ve Peygamberimize saygýsýzlýk ve hakaret ten suç duyurularý yapýlmýþtý. Uzunca bir süre tepkileri kaale almayan piþkin bir tavýr sergiledikten sonra Caným ne var bunda, espri yaptým manevrasýyla iþin içinden sýyrýlmaya çalýþan Sav a o günlerde arka çýkarak destek veren kiþi, CHP lideri Deniz Baykal oldu. Baykal, Kutlu Doðum açýlýmýyla da tamamen çeliþen bu yanlýþ ve riskli tercihinin bedelini, siyasî hayatýnýn en sýkýntýlý günlerini yaþadýðý þu dönemde Sav dan yediði sürpriz darbeyle ödedi. Sav, 53 yýldýr beraberiz dediði Baykal la siyasetteki yollarýnýn artýk ayrýldýðýný ve Kýlýçdaroð lu nun adaylýðýna destek verdiðini deklare etti. Bu manevra, bazý Baykalcý MYK üyelerinin, Sav ý komploculuk, hattâ CIA ajanlýðý ile suçlamalarýna yol açtý. Düne kadar birlikte çalýþtýðý baþkan yardýmcýlarýndan biri de Sav için Kemal Beyi kullandý, bu bir ihanet tuzaðýdýr dedi. Kaset skandalý ile akabinde ortaya çýkan durumu Baykal cephesinin Amerikan operasyonu diye yorumladýðý söyleniyor. Ve görüntüleri ilk yayýnlayan sitenin bir Ýsrail þirketine ait olduðu haberleri, bu yoruma baþka bir boyut katýyor. Böyle bir operasyonda, CHP deki katý Kemalist damarýn en önemli temsilcilerinden birinin baþrol oyunculuðunu üstlenmesi ilginç deðil mi? Ýþin bir diðer boyutu, yýllar yýlý CHP yönetiminde yapýlanýp politbüro olarak anýlan ekibe gerek parti içinden, gerekse kamuoyundan ge len tepkilere göðüs gerdiði için yoðun eleþtirile re hedef olan ve yýpranan Baykal ýn, bu süreçte evvelâ o ekiptekilerin önde gelenleri tarafýndan terk edilmiþ olmasýndaki ibretli kader tecellîsi. Þimdi Arkadan hançerlendik diyen Baykal ve çevresi, ihanet in derin þokunu yaþýyorlar. Peki, düne kadar Baykal ýn etrafýný sarýp ablukaya alan ekibin, kaset olayý sonrasýnda bir anda ondan yüz çevirip Kýlýçdaroðlu na yönelmesi, partiye bir hareket ve hayatiyet getirebilir mi? Kýlýçdaroðlu nu Þöyle dürüst, böyle mütevazi, tuttuðunu koparan sakin güç, Gandi diye parlatma yarýþýna girenler, ayný politbüronun bu defa onun kanatlarý altýnda partiye hakim olup yola devam etme manevrasý için ne düþünüyorlar? Onur Öymen in Dersim çýkýþýna önce tepki gösterip ardýndan geri çekilmesiyle hatýrlanan ve siyaset öncesindeki hayatýný bürokrat olarak geçirmiþ olan bir ismin, liderliðin gerektirdiði inisiyatif, dirayet ve performansý ne ölçüde ortaya koyabileceði ayrý bir soru iþareti. Hele Baykal gibi karizmatik bir liderin dahi aþamadýðý bir politbüro yapýlanmasýnýn sýký markajý altýnda. Baykal ý en çok yýpratýp, gelinen noktada sa hipsiz ve yalnýz býrakan, partinin de halkla barýþmasýný engelleyen bir yapý ve anlayýþýn, Kral öldü, yaþasýn kral mantýðýyla bundan sonra da devamý neyi deðiþtirir? Eski tas, eski hamam, eski tellâk anlayýþýyla CHP nereye gidebilir ki? Kimbilir, belki de CHP nin kaderi bu. Cumhuriyetin baþýndan bu tarafa gerek 27 senelik tek parti devrinde yaptýklarýyla, gerekse 1950 sonrasýndaki yýkýcý muhalefetiyle millete kan kusturmuþ olmasýnýn bedelini böyle ardý arkasý gelmeyen iç kavgalarla ödemeye devam edecek. Ve bu kafayla gittiði sürece iflâh olmayacak. Aslýnda CHP için de bir çýkýþ yolu var: 1940 larýn ikinci yarýsýnda, Sav ýn seleflerinden biri olarak parti genel sekreterliði koltuðunda oturan Hilmi Uran a Bediüzzaman ýn yaptýðý çaðrýya uyarak, samimî ve sýký bir özeleþtiriyle eski yanlýþlarýndan arýnýp, dinle ve milletle barýþmak. Ancak partinin genlerine iþleyen mâlûm ruh, bunu engellemek için var gücüyle direniyor... Þ

4 4 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE HA BER FARK Baþörtülüleri tesettüre dâvet FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr En baþ ta ü ni ver si te ler ol mak ü ze re ka mu sal a - lan da uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðý be ra be rin - de ye ni tarz te set tür uy gu la ma la rý ný da ge tir di. Ka nun suz ya sa ðý sa vu nan lar, ba þör tü sü ne si ya sî sim ge di ye rek kar þý çý ký yor lar. Si zin an la yý þý ný za gö re sim ge ol ma yan, a ma te set tür ü te min e den bir ör tü þek li ni or ta ya ko yun, o uy gu lan sýn de nil - di ðin de de sa ðýr sul tan ol ma yý ter cih e di yor lar. Ýs lâ mýn farz kýl dý ðý te set tür ün ne ol du ðu â yet ve ha dis ler le 1400 yýl ön ce or ta ya ko nul muþ tur. A dý ve þek li ne o lur sa ol sun, bir gi yim tar zý ve bir ör tü ger çek an lam da te set tür ü te min et mi yor - sa, o nu sa vun mak müm kün de ðil. Do la yý sý i le Tür ban mý, ba þör tü sü mü? gi bi bir tar týþ ma mü te dey yin in san la rýn gün de mi ni meþ gul et mez. Tar týþ ma lar kar þý sýn da tav rý mýz; Ýs lâ mýn çiz di ði öl çü le re u yan tar za e vet, uy ma ya na i se ha yýr þek lin de net ve a çýk o la bil me li dir. Ha di se nin ya sak çý lar nez din de ki yan sý ma sý bir ya na, mü te dey yin in san la rýn tar týþ ma sý ve dik kat et me si ge re ken nok ta lar da var. Son yýl la rýn has - ta lý ðý ha li ne ge len dün ye vî leþ me ve i nanç lar da ki a þýn ma se be biy le ço ðu yer de ör tü nün ger çek an lam da te set tür ü te min et me di ði gö rü lü yor. Kö tü lük le ri yay ma mak i çin tek rar la ma ya ge rek yok, a ma te set tü re ri â yet et me yen ör tü lü ler her yer de var. Ha di se nin bu nok ta ya gel me sin de el - bet te he pi mi zin kab aha ti var. Mak sa dý mýz te set - tü re ri a yet et me yen ör tü lü ler i ký na mak de ðil. Çün kü bu prob lem he pi mi zin prob le mi ve he pi - mi zi ya ra lý yor. Ça re a ra mak ve bul mak mev ki in - de ol du ðu muz i çin ör tü lü ler i ger çek an lam da ki te set tür e ça ðýr ma lý ve dâ vet et me li yiz. Ba þý ör tü - lü bir ký zý mý zýn, ko lu ve boy nu a çýk o la bi lir mi? O lur sa bu na te set tür de ni le bi lir mi? Ba þý ört - mek, her hal de te set tü rü taç lan dýr mak an la mýn - da dýr. Bu ba kým dan ba þör tü lü le ri te set tü re dâ vet et mek an lam sýz de ðil, ak si ne çok an lam lý dýr. Çün kü on lar ay ný za man da ör nek tir. Bu hal le ri - ni mu ha fa za e de bil me le ri i çin tam te set tür e ör - nek o la bil me li ve öy le de ka la bil me li dir ler. Ha va la rýn ý sýn ma sýy la bir lik te a lý þýk o lun ma yan ör tü lü le re da ha çok rast la ný yor. El bet te bi zi ü - zen sa de ce te set tü re uy ma yan ör tü lü hâl ler de - ðil. Bu na i lâ ve o la rak uy gun ol ma yan hal ve ta - výr lar da söz ko nu su. Tek rar la ya lým: Bu hal ler ne ya zýk ki ev le ri mi ze ka dar si ra yet et miþ du rum da. Bi ri le ri ni suç la ma dan ön ce ken di miz e bak ma mýz ge rek ti ði nin far kýn da - yýz ve bu nu da yap ma ya ça lý þý yo ruz. En ön ce a i le ef - ra dý mý zý ve ca mi a mý zý böy le yan lýþ la ra düþ mek ten ko ru ma sý i çin Al lah a du â cý yýz, yal va rý yo ruz. Mü te dey yin ca mi a nýn, ser gi le nen yan lýþ lar kar þý - sýn da ki sus kun lu ðu nu ve vur dum duy maz lý ðý ný da an la mak ta zor la ný yo ruz. Na sýl o lur ki, Hiçbir teh li - ke yok muþ gi bi dav ra ný la bi lir? Ne re de mil le tin i - ma ný ný kur tar mak i çin yo la çý kan cen gâ ver ler, mü - ca hid ler, â lim ler, fa zýl lar, ho ca lar, ha cý lar, müf tü ler? Ni çin im kân ve fýr sat var ken ve has ta lýk bün ye nin her ye ri ne si râ yet et me den mü da ha le e dil mez? Ý na nýn, ge çen mü te dey yin li ðiy le ün yap mýþ bir il çe de ki bir dâ ve te ka týl mam i cap et ti. Sa lo na gi der ken ne re de ol du ðu mu þa þýr dým... Müs lü - man Tür ki ye de þa þýr mak is te mi yo ruz. Al lah ým, bi zi sý rat-i müs ta kîm den a yýr ma. Â min. GEÇ MÝÞ OL SUN Kýymetli kar de þi miz Niyazi Þimþek'in hanýmý Þaheser Þimþek ba þa rý lý bir a me li yat ge çir miþtir. Geç miþ ol sun der, Ce nâ b-ý Allah'tan a cil þi fa lar di le riz. AYDIN YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI ZAYÝ K.T.Ü.'den aldýðým Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Faruk Sukes ZAYÝ 9695 nolu Sarý Basýn Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mesut Zaimoðlu SEYHAN ÞENTÜRK ÝSTANBUL YAR GI TAY Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, ya za rý - mýz Cev her Ýl han hak kýn da mah kû mi yet ka - ra rý nýn Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me - si nin (A ÝHM) Tür ki ye yi hak sýz bul ma sý na rað men o nan ma sý ný ta lep et ti. Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me si, 17 A - ðus tos dep re mi son ra sýn da yaz dý ðý ve 28 Þu - bat ýn hak sýz uy gu la ma la rý ný e leþ ti rip dep re - mi Ý lâ hî Ý kaz o la rak ni te le yen ya zý la rý se be - biy le hal ký kin ve düþ man lý ða tah rik et me suç la ma sýy la Türk Ce za Ka nu nu nun 216/1, 218, 43, 62, 53/1-2-3, 63 mad de le ri ge re ðin - ce 1 yýl 3 ay 18 gün ha pis ce za sý ver miþ ti. Ýl - han hak kýn da ve ri len mah kû mi yet ka ra rý, A ÝHM ta ra fýn dan, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin i fa de öz gür lü ðüy le il gi li 10. mad de si nin ih lâ li o la rak gö rül müþ ve Tür ki - ye bi ni taz mi nat, bi ni mas raf lar ol mak ü ze - re 2 bin e u ro ö de me ye mah kûm e dil miþ ti. Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Yar gý - tay 8. Ce za Da i re si ne sun du ðu teb lið na me - sin de, A ÝHM ka ra rý na rað men Cev her Ýl - han a ve ri len ce za nýn o nan ma sý ný is te di. Baþ sav cý lýk teb lið na me sin de, þöy le de nil di: Ya pý lan yar gý la ma ya, dos ya i çe ri ði ne, top la nýp ka rar ye rin den gös te ri len ve YARGITAY BAÞSAVCILIÐI, YAZARIMIZ CEVHER ÝLHAN A VERÝLÝP AÝHM DEN DÖNEN CEZANIN TASDÝKÝNÝ TALEP ETTÝ. de ðer len di ri len de lil le re, o lu þa ve mah ke me - nin so ruþ tur ma so nu cun da o lu þan i nanç ve tak di ri ne su çun o lu þu mu na ve ni te li ði ne uy - gun ka bul ve uy gu la ma sý na, hu ku ka uy gun, ya sal ve ye ter li o la rak a çýk la nan ge rek çe ye gö re; hü küm lü mü da fi i nin suç un sur la rý nýn o luþ ma dý ðý na, be ra at ka ra rý ve ril me si ge rek - ti ði ne TCK nýn 50,51 i le CMUK un 231. mad de le ri nin uy gu lan ma sý na i liþ kin ve ye - rin de gö rül me yen tem yiz i ti raz la rý nýn red - diy le u sul ve ya sa ya uy gun o lan hük mün o - nan ma sý ta lep ve dos ya teb lið o lu nur. AK BAÞ: A ÝHM KA RA RI DÝK KA TE A LIN SIN Cev her Ýl han ýn a vu ka tý Ka dir Ak - baþ, Yar gý tay 8. Ce za Da i re si Baþ kan - lý ðý na gön de ril mek ü ze re Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me si Baþ kan lý ðý na sun du ðu i ti raz di lek çe sin de, mah kû - mi yet ka ra rý nýn bo zul ma sý ný ta lep et - ti. Ak baþ, A ÝHM ka ra rý ný ha týr la - ta rak, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin muh te lif mad de le ri nin ih lâl e dil di ði so nu cu - na va rý la rak ka ra ra kar þý A ÎHM e mü ra ca at e dil miþ tir. A ÝHM, ta rih li ka ra rýy - la mah kû mi ye te ko nu ya zý lar ge nel o la rak e - le a lýn dý ðýn da, bel li ki þi le re kar þý kin ve nef - re te teþ vik ve ya þid de te ö zen dir me vas fý ta þý - ma dý ðý so nu cu na va rýl mýþ týr. A ÝHM, u yuþ - maz lýk ko nu su mü da ha le nin de mok ra tik bir top lum da ge rek li li ði ge çer siz dir ne ti ce - si ne u laþ mýþ ve A ÝHS nin 10 mad de - si nin ih lâl e dil di ði so nu cu - na var mýþ týr. Av ru pa Ýn - san Hak la rý Mah ke me - si ka rar la rý bað la yý cý - dýr de di. Ye ni dü zen le me i le hal ký kin ve düþ man lý - ða tah rik su çu nun; so - yut teh li ke su çu ol mak - tan çý ka rýl dý ðý ný, so mut teh li ke su çu hâ li ne ge ti - ril di ði ni Av. Kadir Akbaþ De mok ra si yi ko ru ma lý yýz KI RIK KA LE Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Ad nan Kü çük, Tür ki ye de Cum hu ri ye ti ko ru ma ref lek si gös te ril di ði ka dar de mok ra si yi ko ru ma ref - lek si gös te ril me di ði müd det çe de mok ra si - den bah se di le mez de di A na do lu Fi kir Plat for mu ta ra fýn - dan, dü zen le nen A na ya sa ve Re fe ran dum ko nu lu söy le þi ye ka tý lan Doç. Dr. Kü çük, Tür ki ye de hiç bir a na ya sa nýn si vil un sur - lar la ve de mok ra tik yol lar la ya pýl ma dý ðý na dik kat çek ti. Kü çük, dar be le rin de bu a na - ya sa lar la or ta ya çý kan bü rok ra tik gü cün KENDÝLERÝNE hakaret edildiði gerekçesiyle Vakit gazetesi aleyhine açtýklarý dâvâda 1,8 milyon lira tazminat kazanan 312 generalin avukatý Bilgin Yazýcýoðlu, tazminat için dâvânýn temyiz sürecini beklemeyeceklerini söyledi. Merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal ve Uzanlar ýn da avukatlýðýný yapan Bilgin Yazýcýoðlu, Vakit Gazetesi nin dâvâyý henüz temyize götürmediðini, ancak götürse bile bu aþamayý beklemeyeceklerini söyledi. Davanýn kar þý sý na çý kan si ya si gü cü kýr mak i çin ya - pýl dý ðý ný be lirt ti yýl la rý a ra sýn da bü rok ra si nin CHP i le iç i çe kay naþ tý ðý ný söy le yen Kü çük, 1950 ler de De mok rat Par ti ik ti da rý i le CHP bü rok ra si si si ya set le ça týþ mýþ týr. Bu ça týþ ma nýn ne ti ce sin de de 27 Ma yýs dar be si ol muþ tur de di. Kü çük, 1924 A na ya sa sý i le dün ya da ben - ze ri ol ma yan sü reç le rin ya þan dý ðý ný di le ge - ti re rek, yýl la rý a ra sýn da dün ya - da bir ben ze ri ol ma yan üç dö nem ya þan - mýþ týr. Bu dö nem de, tek par ti li ha yat ya - þan mýþ, son ra çok par ti li ha ya ta ge çil miþ ve kurumsal boyutunun yaný sýra ayný zamanda kiþisel yönünün de olduðunu savunan 312 generalin avukatý, Temyiz aþamasýný beklemeyeceðiz. Çünkü orada þahsî kiþiler de sorumlu sadece gazete deðil. Olarýn da herhalde iyi kötü bir malý mülkü vardýr. Ödesinler bunu diye konuþtu. Rakamýn orantýsýz olduðunun hatýrlatýlmasý üzerine, Evet rakam çok büyük. Ama bunun münakaþasýný yapmayalým. Azdý, çoktu, yoktu ne yapacaðýz þimdi yani? Bunlar ar dýn dan 1950 se çim le ri i le de mok ra si ye ge çil miþ tir. Böy le si ne ö nem li üç dö nem ay - ný a na ya sa i le ya þan mýþ týr di ya ko nuþ tu. Doç. Dr. Ad nan Kü çük, Par la men to ya gü ven me mek de mok ra si ye i nan ma mak an la mý ta þýr de di. A na ya sa la rýn ta ban dan ya pýl ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Kü çük, þun la rý kay det ti: An cak 1961 A na ya sa sý, bir CHP a na ya - sa sý dýr. CHP nin il ke le ri ruh o la rak bu a na - ya sa ya iþ le miþ tir. Yi ne ay ný o la yý 1982 A na - ya sa sýn da da gö rü yo ruz A na ya sa sý da bir CHP a na ya sa sý dýr. An ka ra / a a Kýrýkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Küçük, Anayasa ve Referandum konulu söyleþiye katýldý. FO TOÐ RAF: CÝHAN Tahsil için temyizi beklemeyiz bu aþamada sorulmasý gerekmeyen sorular. Türkiye de hukuk var. Hukuk ne diyorsa o yolu takip ederiz karþýlýðýný verdi. Yazýcýoðlu, bu kararýn Türk basýn tarihide bir ilk olarak geçecek hatýrlatmasý üzerine Basýn tarihinde bir ilk olacak. Ondan önce Nazlý Ilýcak vardý. 400 bin küsur civarýndaydý. Az olmuþ çok olmuþ o mahkemenin takdiridir. Þimdi artýk bu bizim elimizde olan bir þey deðil ifadelerini kullandý. An ka ra / ci han ha týr la tan Ak baþ, bu dü zen le me sa ye sin de kin ve düþ man lýk i ba re si nin an la mý nýn da dik ka te a lýn dý ðýn da sa de ce þid det i çe ren ya da þid de ti tav si ye e den tah rik ler mad de kap sa - mýn da de ðer len di ri le bi le ce ði ni kay det ti. Ak - baþ, ni te kim dâ vâ ko nu su ya zýnýn, hiç bir þe kil - de þid det i çer me diðini ve yi ne hiç bir þe kil de þid de ti tav si ye et me di ði ni A ÝHM in de te yid et ti ði ni vur gu la dý. Ak baþ, þun la rý kay det ti: Ye ni dü zen le me i le mü vek ki le is nad o lu - nan su çun o luþ ma sý i çin, ka mu gü ven li ði nin bo zul ma sý teh li ke si nin so mut ol gu la ra da ya - lý o la rak var lý ðý ge rek li dir. So mut teh li ke nin ne ol du ðu ve a ra dan ge çen u zun yýl la ra rað - men be lir le nen bu so mut teh li ke nin ger çek - le þip ger çek leþ me di ði tar tý þýl ma lý dýr. Ya zý la - rýn ne þir ta ri hin den bu gü ne ka dar 8 yý lý aþ - kýn bir sü re geç me si ne rað men bu gü ne ka - dar bu tip ya zý lar dan do la yý ka mu gü ven li ði a çý sýn dan so mut teh li ke teþ kil e de bi le cek bir o lay ol ma mýþ týr. Arz o lu nan bü tün bu hu - sus lar dik ka te a lýn dý ðýn da Yar gý tay Cum hu - ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta rih li teb - lið na me si i le mah kû mi yet hük mü nün o nan - ma sý nýn ta lep o lun ma sý nýn hu ku ka ve ya sa hü küm le ri ne ay ký rý ol du ðu an la þýl mak ta dýr. A vu kat Ka dir Ak baþ, a çýk la nan se bep ler le ve ö zel lik le A ÝHM ka ra rý dik ka te a lý na rak Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me si nin 2008/213 E. 2008/265 K. Sa yý lý mah kû mi yet ka ra rý nýn bo - zul ma sý na ka rar ve ril me sini ta lep et ti. Ka le cik te si lâh lý sal dý rý: 4 ö lü nan KA RA NIN Ka le cik il çe si ne bað lý Göl - köy de es ki muh ta rý Yu suf O nun dü zen le di ði si lâh lý sal dý rý da 4 ki þi öl dü, 1 i a ðýr 3 ki þi ya ra lan - dý. Ka le cik Kay ma ka mý Mus ta fa Dal ký lýç, yap tý - ðý a çýk la ma da, il çe ye bað lý Göl köy Kö yün de, es - ki muh tar Yu suf O nun, hay van la rýn a ra zi ye gir me si me se le sin den çý kan tar týþ ma so nu cu si - lâh la a teþ aç tý ðý Mus ta fa Koç ve Sa týl mýþ Koç un o lay ye rin de, Ni za met tin Yýl maz ýn i se kal dý rýl - dý ðý Ka le cik Dev let Has ta ne sin de vefat et ti ði ni söy le di. Sal dý rý da Re fik De mir taþ, Gün gör Koç ve Mu am mer Yýl maz ýn da ya ra lan dý ðý ný be lir ten Dal ký lýç, sal dý rý nýn ar dýn dan ka çan zan lý Yu suf O nun, yay la ya gi de rek, Ö mer Koç u da vur du ðu nu, bu ki þi nin o lay ye rin de vefat et ti ði ni söy le di. Kay ma kam Dal ký lýç, cep te le fo nu sin yal le rin den ye ri tes bit e di len zan lý es ki muh tar Yu suf O nun El ma dað sý nýr la rýn - da ya ka lan dý ðý ný be lirt ti. Ka le cik / a a Þýr nak ta 457 te rör mað du ru na 3.8 mil yon li ra nþir NAK TA Te rör ve Te rör le Mü ca de le den Do ðan Za rar la rýn Kar þý lan ma sý Hak kýn da Ka - nun kap sa mýn da 457 ki þi ye 3 mil yon 817 bin li ra ö de me ya pý lý yor. Þýr nak Va li li ðin den ya pý - lan ya zý lý a çýk la ma da, za rar tesbit ko mis yo nu ça lýþ ma la rýy la il gi li en son Ciz re il çe si ne bað lý Bo za lan ve Te pe, Ý dil il çe si ne bað lý Sýrt köy i le Bey tüþ þe bap il çe si ne bað lý Tuz lu ca Köy le rin de - ki 450 ki þi ve bi rey sel baþ vu ru ya pan 7 ki þi nin dos ya sý hak kýn da top lam 3 mil yon 817 bin li ra ö de nek gel di ði bil di ril di. A çýk la ma da, va li lik ma ka mý nýn 15 Ma yýs ta rih li ö de me em ri i le ban ka ya ta li mat ve ril di ði be lir ti le rek, Þa hýs la - rýn ö de me le ri ya pý lý yor de nil di. Þýrnak / a a Kam yon deh þe ti: 1 ö lü 10 ya ra lý nan KA RA - Kon ya ka ra yo lu nun Ku lu Ma - ka sý mev ki in de ki ka za da, An ka ra dan Kon ya yö nü ne se yir ha lin de ki, Bay ram K nin kul lan - dý ðý 42 PN 300 pla ka lý kam yon, Ba ran din - len me te sis le ri ya ký nýn da 06 H 1000 plâ ka lý o to mo bi le çarp tý. Sü rü cü sü nün di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si se be biy le kon trol - süz þe kil de din len me te si si ne gi ren kam yon, te sis te ki 1 yol cu o to bü sü ve 3 o to mo bi le çar - pa rak du ra bil di. Bu sý ra da si ga ra iç mek i çin o to büs ten in di ði be lir ti len uz man ça vuþ Za - fer Ka nat (32) kam yo nun çarp ma sý so nu cu sü rük le nen o to bü sün al týn da ka la rak vefat et - ti. Ka za da kam yon þo fö rü Bay ram K. a ðýr, te - sis te ki yol cu lar dan 10 u ha fif ya ra lan dý. Bay - ram K, has ta ne ye kal dý rýl dý. Ka zay la il gi li so - ruþ tur ma sü rü yor. An ka ra / a a

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı