YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr AÝHM E RAÐMEN CEZA TALEBÝ YARGITAY BAÞSAVCILIÐI, CEVHER ÝLHAN A VERÝLÝP AÝHM DEN DÖNEN CEZANIN TASDÝKÝNÝ TALEP ETTÝ. Cevher Ýlhan AÝHM, TÜRKÝYE'YÝ TAZMÝNATA MAHKÛM ETMÝÞTÝ nya za rý mýz Cev her Ýl han'a, dep re mi Ý lâ hî i kaz o la rak ni te le yen ya zý la rý se be biy le ve ri len mah kû mi yet, A ÝHM ta ra fýn dan i fa de öz gür lü ðü nün ih lâ li o la rak gö rü lüp Tür ki ye taz mi na ta mah kûm e dil di ði hal de, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, dâ vâ nýn tem yiz i çin gö tü rül dü ðü Yar gý tay 8. Ce za Da i re sin den, Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce ve ri len 1 yýl 3 ay 18 gün lük ha pis ce za sý ný o na ma sý ný is te di. AV. AKBAÞ: AÝHM KARARLARI BAÐLAYICIDIR nyar gý tay Baþ sav cý lý ðý nýn ta le bi nin hu ku ka ve ya sa hü küm le ri ne ay ký rý ol du ðu nu vur gu la yan Avukat Ka dir Ak baþ, A ÝHM'in dâ vâ ko nu su ya zý lar da bel li ki þi le re kar þý kin ve nef re te teþ vik ve ya þid de te ö zen dir me vas fý bu lun ma dý ðý so nu cu na var ýp Türkiye'yi mahkûm ettiðini ha týr la ta rak, A ÝHM ka rar la rý bað la yý cý dýr de di ve Ýlhan hakkýndaki mah kû mi yet ka ra rý nýn bo zul ma sý ný ta lep et ti. Ha be ri say fa 4 te GÜVENLÝK KONSEYÝNDEN YENÝ ÝRAN KARARI Ta kas da yap tý rý mý engel le ye me di ABD: 5 DAÝMÎ ÜYE VE ALMANYA UZLAÞTI nabd Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn BM Gü ven lik Kon se yinin 5 da i mî ü ye si ve Al man ya nýn ye ni yap tý rým la rý i çe ren BM Gü ven lik Kon se yi ka rar ta sa rý sý ü ze rin de an laþ ma ya var dýk la rý ný a çýk la ma sý nýn, Türk yet ki li ler ce sür priz o la rak kar þý lan ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Crow ley, Clin ton'ýn da de di ði gi bi, Ýran-Türkiye-Brezilya'nýn or tak bil di ri sine rað men Ý ran'ýn u lus la ra ra sý yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ti re ce ðin den þüp he li yiz" dedi. Ha be ri say fa 7 de VAKÝT E AÇILAN DÂVÂNIN AVUKATI YAZICIOÐLU: Tahsil için temyizi beklemeyiz n312 generalin, kendilerine hakaret edildiði gerekçesiyle Vakit gazetesi aleyhine açtýklarý dâvâda mahkemenin verdiði 1,8 milyon liralýk tazminat cezasý ile ilgili olarak, Avukat Bilgin Yazýcýoðlu tazminatýn tahsili için dâvânýn temyiz sürecini beklemeyeceklerini söyledi. Ha be ri say fa 4 te Trabzon ili ve ilçeleri okuyucularýmýzýn dikkatine Size özel hazýrlanan Trabzon ekimizi bugünbayinizden almayýunutmayýnýz Bangkok yanýyor ntay land ýn baþ ken ti Bang kok ta or du, hü kü met kar þý tý gös te ri ci le re yö ne lik o pe ras yo nu nu so na er di rir ken, pro tes to cu la rýn bor sa, hü kü met bi na la rý ve ti ca ret mer kez le ri da hil ol mak ü ze re bir çok bi na yý a te þe ver di ði belirtildi. Ha be ri say fa 7 de Maden ocaðýndaki göçükte kurtarma çalýþmalarý devam ederken, iþçi yakýnlarý dua ederek bekleyiþlerini sürdürüyor. FO TOÐ RAF: A A MADENCÝLER: YETERLÝ TEKNOLOJÝK ÝMKÂN KULLANAMIYORUZ Ý kin ci gö çük il kin den bü yük ntür ki ye Taþ kö mü rü Ku ru mu Ka ra don Mü es se se Mü dür lü ðü tah li si ye e ki bin de ki ma den ci ler den Ta cet tin Tür ker, i kin ci gö çü ðün il kin den bü yük ol du ðu nu kay de de rek, Bu ra da þart lar dan do la yý ye ter li tek no lo jik im kân kul la ný la mý yor. Ýn san gü cü i le ça lý þý lý yor. De mir bað lar ký rýl mýþ, bun la rý ke se rek al mak zo run da ka lý yo ruz. Bu da va kit kay bý na ne den o lu yor. O yüz den bi raz ya vaþ i ler le ye bi li yo ruz di ye ko nuþ tu. Ha be ri say fa 5 te ÝÞÇÝLERÝN YAKINLARINDAN BAKANA TEPKÝ: Ön ce de net le yin, son ra ko nu þun nkur tar ma ça lýþ ma la rý na re fa kat e den E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, o cak a la ný na ge li þin de iþ çi ya kýn la rý nýn tep ki si i le kar þý laþ tý. Ba kan Yýl dýz a iþ çi ya kýn la rý, De net le me yok, ka za dan ka za ya ge lip bu ra da ko nuþ ma yýn. Ön ce de net le yin, on dan son ra ko nu þun di ye yük sek ses le tep ki leri ni di le ge ti rdiler. Ha be ri say fa 5 te Bu ge lir le na sýl ge çi ni yor lar? ný þa da mý, dok tor, a vu kat, ku yum cu, mi mar, mü hen dis gi bi be yan na me li ge lir ver gi si mü kel lef le ri, 81 i lin 77 sin de 1000 li ra nýn al týn da or ta la ma ka zanç bil dir di. Sa de ce 4 il de ay lýk ge lir bu ra ka mýn ü ze rin de ger çek leþ ti. Sö zü e di len mü kel lef le rin bil dir dik le ri ge li rin dü þük lü ðü yi ne so ru i þa ret le ri ne yol aç tý. Ha be ri say fa 6 da Bankalarýn kârý yine devletten n12 ban ka nýn 2010'da ki ilk çey rek kâ rý 4 mil yar 821 mil yon li ra ya çýk tý. Uz man lar, 2008 so nun da yüz de 16 o lan ha zi ne fa iz le ri nin bir yýl da yüz de 7 ye düþ tü ðü nü be lir te rek, Böy le bir du rum da e lin de ha zi ne kâ ðý dý tu tan her kes kâr e der, ban ka lar da kâr et ti. Ga yet nor mal dediler. Say fa 6 da ISSN ÝLÂÇ FÝRMALARINDAN 1 HAZÝRAN UYARISI Haberi sayfa 3 te

2 2 Ta bi at Ri sâ le si, da lâ le tin ka le si ni par ça par ça et ti sizi imana çaðýrýyor. YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE LÂHÝKA Peygamberleri onlara dedi ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkýnda þüphe olur mu? O, günahlarýnýzý baðýþlamak ve ölümünüzü belli bir vakte kadar geri býrakmak için Ýbrahim Sûresi: 10 / Âyet-i Kerime Meâli B ediuzzaman. Said Nurs i Dinsizliðin belini kýran bir Risâle Mâ dem Ri sâ le-i Nur, bu mu ci ze-i küb râ - nýn (Kur ân ýn) e lin de, bir el mas ký lýnç hük mün de hiz me ti ni gös ter miþ; ve mu an nid düþ man la rý ný tes li me mec bur et miþ; hem kal bi, hem ru hu, hem his si yâ tý tam ten vir e de cek ve i lâç la rý ný ve re cek bir tarz da, ha zî ne-i Kur â ni ye nin del lâl lý ðý ný ya pan ve on dan baþ ka me ha zý ve mer cîi ol ma yan ve bir mu ci ze-i mâ ne vi ye si bu lu nan Ri sâ le-i Nur, o va zi fe yi tam ya pý yor. Ve a ley hin de ki deh þet li pro pa gan da la ra ve ga yet mu an nid zýn dýk la ra tam ga le be çal mýþ ve da lâ le tin en sert kuv vet li ka le si o lan ta bi a tý, Ta bi at Ri sâ le si i le par ça par ça et miþ ve gaf le tin en ka lýn ve bo ðu cu ve ge niþ da i re-i â fâ kýn da ve fen nin en ge niþ per de le rin de, A sâ-yý Mû sâ da ki Mey ve nin Al týn cý Me se le si ve Bi rin ci, Ý kin ci, Ü çün cü, Se ki zin ci Hüc cet le riy le ga yet par lak bir tarz da gaf le ti da ðý týp, nur-u tev hi di gös ter miþ. El bet te, bi ze lâ zým ve mil le te el zem dir ki: Þim di res men i zin ve ri len din ted ri sâ tý i çin, hu su sî ders hâ ne ler a çýl ma ya i zin ve ril me si ne bi nâ en, Nur þâ kird le ri, müm kün ol du ðu ka dar, her yer de kü çü cük bi rer ders hâ ne-i Nu ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi, her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fa de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem Mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. Es ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, Ýn þa al lah Nur med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek; ve yir mi se ne dir e di yor. Hem hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vî ye si ne ve si yâ sî ye si ne ve uh re vî ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, On Ü çün cü Söz, s. 252 ÝLHAMDAN SATIRA OSMAN ZENGÝN os man zen ni as ya.com.tr e di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, ken di si nin de biz zat gö nül lü a lay ku man da ný (al bay) o la rak iþ ti rak et ti ði bu va ta nýn Ýs tik lâl Mu ha re be si son ra sý, ilk Mec lis in a çý lý þýn da gel di ði An ka ra da gör dü ðü en te re san bir du rum dan son ra yaz ma ya ka rar ver di ði çok mü him bir e se ri dir Ta bi at Ri sâ le si. Mu kad di me den ön ce Tabiatçýlýk' fikrinde olanlar hâlâ mevcut. Ýþte bu fikirdekilerin yaz dý ðý bir ih tar da bu nu þöy le i zah e di yor Üs tad: 1338 de (1922) An ka ra ya git tim. Ýs lâm Or du su nun Yu nan'a ga le be sin den neþ'e a lan ehl-i i ma nýn kuv vet li ef kâ rý i çin de, ga yet müt hiþ bir zýn dý ka fik ri, i çi ne gir mek ve boz mak ve ze hir len dir mek i çin des sâ sâ ne ça lýþ tý ðý ný gör düm. Ey vah, de dim. Bu ej der ha i ma nýn er kâ ný na i li þe cek! O va kit, þu â yet-i ke ri me be dâ het de re ce sin de vü cud ve vah dâ ni ye ti if ham et ti ði ci het le, on dan is tim dad e dip, o zýn dý ka nýn ba þý ný da ðý ta cak de re ce de Kur'ân-ý Ha kîm den a lý nan kuv vet li bir bür ha ný, Nur'un A ra bî ri sa le sin de yaz dým. An ka ra'da, Ye ni Gün Mat ba a sýn da tab et tir miþ tim. Fa kat ma at te es süf A ra bî bi len az ve e hem mi yet le ba kan lar da nâ dir ol mak la be ra ber, ga yet muh ta sar ve müc mel bir sû ret te o kuv vet li bür han te si ri ni gös ter me di. Ma at te es süf, o din siz lik fik ri hem in ki þaf et ti, hem kuv - hezeyanlarýný yerle bir eden, Bediüzzaman Said Nursî nin telif ettiði Tabiat Risâlesi ni, onun bir hâdimi olan Yeni Asya gazetesi, bugün sizlere gazete ile birlikte hediye ediyor. vet bul du. Bil mec bu ri ye, o bür ha ný Türk çe o la rak bir de re ce be yan e de ce ðim. O bür ha nýn ba zý par ça la rý ba zý ri sâ le ler de tam i zah e dil di ðin den, bu ra da ic mâ len ya zý la cak týr. Sa ir ri sa le ler de in ký sam et miþ o lan mü te ad dit bür han lar, bu bür han da kýs men it ti had e di yor, her bi ri bu nun bir cüz'ü hük mü ne ge çi yor. Süf yâ nî des sas la rýn yap ma ya baþ la dý ðý ve i le ri de de ya pa ca ðý ný his set ti ði din siz lik le ri ne kar þý çý ka rak ve on la rýn o al çak ça in kâr ko kan fi kir le ri ni dar ma da ðýn et ti ði bir e ser dir Ta bi at Ri sâ le si. 70 li yýl la rýn he men ba þýn day dý. Ah med Öz de mir, Lüt fü Taþ çý gi bi kar deþ le ri miz le be ra ber, An ka ra Bah çe li ev ler de ki bir ders ha ne miz de Cu mar te si öð le den son ra A li Va pur lu nun yap tý ðý ders le re gi der dik. O za man lar 20 ya þýn al týn da bi rer genç tik. A li A ða be yin sýk lýk la o ku du ðu ders ler den bi ri de, Yir mi Ü çün cü Lem a o lan Ta bi at Ri sâ le si ydi. O yýl lar da ko mü nist ha re ket le rin de hýz la ya yýl dý ðý dö nem ler ol du ðu i çin, in kâr-ý u lu hi ye te kar þý sýk lýk la o ku nu yor du. Hat ta ya kýn lar da A li A ða bey le bir a ra ya gel di ði miz bir-i ki ze min de bu nu di le ge ti re rek, Es ki den çok o ku yor dun, þim di o ku mu yor sun fa lan de miþ tik. O da, Ar týk din siz li ðin be li ký rýl dý kar deþ de miþ ti. Bu mu ha ve re le ri mi zi bir-i ki ya zý mýz da da be lirt miþ tik. Þim di ler de El ham dü lil lah o din siz lik le rin ço ðu zâ il ol duy sa da, yi ne o fik ri yât ta ki ler ce mi ye ti miz de yok de ðil. Bi le rek ve ya bil me ye rek yi ne ha ta e di yor lar. Hat ta, geç ti ði miz ay lar da mut ta lî ol du ðu muz bir ha di se ü ze ri ne, yi ne yaz dý ðý mýz bir ya zý da di le ge tir miþ tik bu nu. Co ca co la nýn çý kar dý ðý Cappy di ye bir mey ve su yu var. O nun ku tu su nun ü ze rin de yaz dýk la rý kü çük bir i ba re dik ka ti mi çek miþ ti, o nu yaz mýþ týk. Ý ba re þöy ley di: Bu ü rün de ki mey ve su yu; cö mert mey ve a ðaç la rý nýn, o a ðaç la ra ku cak a çan top ra ðýn, su ve ren yað mu run ve on la ra ya þam ve ren gü ne þin sa ye sin de ü re til di. Do ða, o na hak et ti ði say gý yý gös ter me nin, e mek har ca ma nýn ve o nu sa býr la bek le me nin kar þý lý ðý ný bi ze bir bi rin den gü zel, bir bi rin den ol gun, bir bi rin den tat lý mey ve le ri ni su na rak ver di. Cappy nin lez ze ti nin kay na ðý o lan do ða ya, son suz te þek kür le ri miz le Ye ri niz de du ra bi lir se niz du run, bu; bu ram bu ram þirk ko kan he ze ya nýn kar þý sýn da. De mek ki, za yýf la sa da, bu fi kir de o lan lar hâ lâ mev cut. Ýþ te bu fi kir de ki le rin he ze yan la rý ný yer le bir e den Ta bi at Ri sâ le si ni, Be di üz za man Sa id Nur sî nin te lif et ti ði Ta bi at Ri sâ le si ni, o nun bir ha di mi o lan Ye ni As ya ga ze te si, bu gün siz le re ga ze te i le bir lik te üc ret siz ve ri yor.

3 3 YENÝASYA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE HA BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER Mehmet KUTLULAR Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Genel Müdür Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü Yayýn Koordinatörü Kâzým GÜLEÇYÜZ Abdullah ERAÇIKBAÞ Spor Editörü Erol DOYRAN Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝL CÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 6 C.Ahir 1431 Rumî: 7 Mayýs 1426 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Ýlâç firmalarýndan 1 Haziran uyarýsý ARAÞTIRMACI Ýlâç Firmalarý Derneði (AÝFD), karekodsuz ilâçlar için tarihin öne çekilmesi ve eczanelerde etiketlenmeleri talebinin, 1 Haziran da daha büyük sýkýntý oluþturacaðý uyarýsýnda bulundu. AÝFD tarafýndan yapýlan açýklamada, uygulamanýn hasta saðlýðý ve sahtecilik açýsýndan yol açacaðý risklere dikkat çekilerek þu ifadelere yer verildi: 16 Mayýs Pazar günü uygulamaya giren Ýlâç Takip Sistemi (ÝTS) kapsamýnda stoktaki karekodsuz ilâçlarýn satýþýna daha önce öngörülen yýl sonu yerine, 1 Haziran 2010 tarihine kadar izin verilmesi ilâç sektöründe kaygýlara yol açtý. Stoklardaki karekodsuz ilâçlarýn satýlabilmesi için eczanelerde ve depolarda 100 milyonlarca kutu ürünün elle etiketlenmesi gerekiyor. Ancak eczanelerde ve depolarda bu iþlemlerin yapýlmasý, ilâcýn tüm bilgilerini ihtiva eden bu etiketlerde muhtemel karýþýklýklarýnýn yaþanmasý riskini doðu- ruyor. Ýlâçlarýn farklý dozlarýnýn yanlýþ etiketlenmesi hasta saðlýðý için risk yaratabileceði gibi, kötü niyetli kiþilerin sahtecilik yaparak devleti milyonlarca lira zarara uðratmasý tehlikesi de doðabilecek. Ýlâç Takip Sistemini destekleyen AÝFD, daha önce olduðu gibi, eczane stoklarýnda bulunan karekodsuz ilâçlarýn satýþýna 01 Ocak 2011 tarihine kadar izin verilmesi halinde sýkýntýlarýn aþýlacaðý görüþündedir. ntvmsnbc.com Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý TAHLÝL CHP iflâh olur mu? KÂZIM GÜLEÇYÜZ u günlerde siyaset gündeminin yine ilk sýralarýnda yer alan CHP Genel Sekreteri Atilla Sav ýn, hacca gitmek istediðini söyleyen 80 yaþýndaki bir partiliye Boþver, Araplara para kaptýrma diye akýl verip, Bakarsýn, Muhammed orada býrakmaz seni. Buraya göndermez lâflarýyla devam eden diyalogu çok konuþulmuþ ve yoðun tepkilere konu olmuþtu. Hattâ dinî deðerlere ve Peygamberimize saygýsýzlýk ve hakaret ten suç duyurularý yapýlmýþtý. Uzunca bir süre tepkileri kaale almayan piþkin bir tavýr sergiledikten sonra Caným ne var bunda, espri yaptým manevrasýyla iþin içinden sýyrýlmaya çalýþan Sav a o günlerde arka çýkarak destek veren kiþi, CHP lideri Deniz Baykal oldu. Baykal, Kutlu Doðum açýlýmýyla da tamamen çeliþen bu yanlýþ ve riskli tercihinin bedelini, siyasî hayatýnýn en sýkýntýlý günlerini yaþadýðý þu dönemde Sav dan yediði sürpriz darbeyle ödedi. Sav, 53 yýldýr beraberiz dediði Baykal la siyasetteki yollarýnýn artýk ayrýldýðýný ve Kýlýçdaroð lu nun adaylýðýna destek verdiðini deklare etti. Bu manevra, bazý Baykalcý MYK üyelerinin, Sav ý komploculuk, hattâ CIA ajanlýðý ile suçlamalarýna yol açtý. Düne kadar birlikte çalýþtýðý baþkan yardýmcýlarýndan biri de Sav için Kemal Beyi kullandý, bu bir ihanet tuzaðýdýr dedi. Kaset skandalý ile akabinde ortaya çýkan durumu Baykal cephesinin Amerikan operasyonu diye yorumladýðý söyleniyor. Ve görüntüleri ilk yayýnlayan sitenin bir Ýsrail þirketine ait olduðu haberleri, bu yoruma baþka bir boyut katýyor. Böyle bir operasyonda, CHP deki katý Kemalist damarýn en önemli temsilcilerinden birinin baþrol oyunculuðunu üstlenmesi ilginç deðil mi? Ýþin bir diðer boyutu, yýllar yýlý CHP yönetiminde yapýlanýp politbüro olarak anýlan ekibe gerek parti içinden, gerekse kamuoyundan ge len tepkilere göðüs gerdiði için yoðun eleþtirile re hedef olan ve yýpranan Baykal ýn, bu süreçte evvelâ o ekiptekilerin önde gelenleri tarafýndan terk edilmiþ olmasýndaki ibretli kader tecellîsi. Þimdi Arkadan hançerlendik diyen Baykal ve çevresi, ihanet in derin þokunu yaþýyorlar. Peki, düne kadar Baykal ýn etrafýný sarýp ablukaya alan ekibin, kaset olayý sonrasýnda bir anda ondan yüz çevirip Kýlýçdaroðlu na yönelmesi, partiye bir hareket ve hayatiyet getirebilir mi? Kýlýçdaroðlu nu Þöyle dürüst, böyle mütevazi, tuttuðunu koparan sakin güç, Gandi diye parlatma yarýþýna girenler, ayný politbüronun bu defa onun kanatlarý altýnda partiye hakim olup yola devam etme manevrasý için ne düþünüyorlar? Onur Öymen in Dersim çýkýþýna önce tepki gösterip ardýndan geri çekilmesiyle hatýrlanan ve siyaset öncesindeki hayatýný bürokrat olarak geçirmiþ olan bir ismin, liderliðin gerektirdiði inisiyatif, dirayet ve performansý ne ölçüde ortaya koyabileceði ayrý bir soru iþareti. Hele Baykal gibi karizmatik bir liderin dahi aþamadýðý bir politbüro yapýlanmasýnýn sýký markajý altýnda. Baykal ý en çok yýpratýp, gelinen noktada sa hipsiz ve yalnýz býrakan, partinin de halkla barýþmasýný engelleyen bir yapý ve anlayýþýn, Kral öldü, yaþasýn kral mantýðýyla bundan sonra da devamý neyi deðiþtirir? Eski tas, eski hamam, eski tellâk anlayýþýyla CHP nereye gidebilir ki? Kimbilir, belki de CHP nin kaderi bu. Cumhuriyetin baþýndan bu tarafa gerek 27 senelik tek parti devrinde yaptýklarýyla, gerekse 1950 sonrasýndaki yýkýcý muhalefetiyle millete kan kusturmuþ olmasýnýn bedelini böyle ardý arkasý gelmeyen iç kavgalarla ödemeye devam edecek. Ve bu kafayla gittiði sürece iflâh olmayacak. Aslýnda CHP için de bir çýkýþ yolu var: 1940 larýn ikinci yarýsýnda, Sav ýn seleflerinden biri olarak parti genel sekreterliði koltuðunda oturan Hilmi Uran a Bediüzzaman ýn yaptýðý çaðrýya uyarak, samimî ve sýký bir özeleþtiriyle eski yanlýþlarýndan arýnýp, dinle ve milletle barýþmak. Ancak partinin genlerine iþleyen mâlûm ruh, bunu engellemek için var gücüyle direniyor... Þ

4 4 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE HA BER FARK Baþörtülüleri tesettüre dâvet FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr En baþ ta ü ni ver si te ler ol mak ü ze re ka mu sal a - lan da uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðý be ra be rin - de ye ni tarz te set tür uy gu la ma la rý ný da ge tir di. Ka nun suz ya sa ðý sa vu nan lar, ba þör tü sü ne si ya sî sim ge di ye rek kar þý çý ký yor lar. Si zin an la yý þý ný za gö re sim ge ol ma yan, a ma te set tür ü te min e den bir ör tü þek li ni or ta ya ko yun, o uy gu lan sýn de nil - di ðin de de sa ðýr sul tan ol ma yý ter cih e di yor lar. Ýs lâ mýn farz kýl dý ðý te set tür ün ne ol du ðu â yet ve ha dis ler le 1400 yýl ön ce or ta ya ko nul muþ tur. A dý ve þek li ne o lur sa ol sun, bir gi yim tar zý ve bir ör tü ger çek an lam da te set tür ü te min et mi yor - sa, o nu sa vun mak müm kün de ðil. Do la yý sý i le Tür ban mý, ba þör tü sü mü? gi bi bir tar týþ ma mü te dey yin in san la rýn gün de mi ni meþ gul et mez. Tar týþ ma lar kar þý sýn da tav rý mýz; Ýs lâ mýn çiz di ði öl çü le re u yan tar za e vet, uy ma ya na i se ha yýr þek lin de net ve a çýk o la bil me li dir. Ha di se nin ya sak çý lar nez din de ki yan sý ma sý bir ya na, mü te dey yin in san la rýn tar týþ ma sý ve dik kat et me si ge re ken nok ta lar da var. Son yýl la rýn has - ta lý ðý ha li ne ge len dün ye vî leþ me ve i nanç lar da ki a þýn ma se be biy le ço ðu yer de ör tü nün ger çek an lam da te set tür ü te min et me di ði gö rü lü yor. Kö tü lük le ri yay ma mak i çin tek rar la ma ya ge rek yok, a ma te set tü re ri â yet et me yen ör tü lü ler her yer de var. Ha di se nin bu nok ta ya gel me sin de el - bet te he pi mi zin kab aha ti var. Mak sa dý mýz te set - tü re ri a yet et me yen ör tü lü ler i ký na mak de ðil. Çün kü bu prob lem he pi mi zin prob le mi ve he pi - mi zi ya ra lý yor. Ça re a ra mak ve bul mak mev ki in - de ol du ðu muz i çin ör tü lü ler i ger çek an lam da ki te set tür e ça ðýr ma lý ve dâ vet et me li yiz. Ba þý ör tü - lü bir ký zý mý zýn, ko lu ve boy nu a çýk o la bi lir mi? O lur sa bu na te set tür de ni le bi lir mi? Ba þý ört - mek, her hal de te set tü rü taç lan dýr mak an la mýn - da dýr. Bu ba kým dan ba þör tü lü le ri te set tü re dâ vet et mek an lam sýz de ðil, ak si ne çok an lam lý dýr. Çün kü on lar ay ný za man da ör nek tir. Bu hal le ri - ni mu ha fa za e de bil me le ri i çin tam te set tür e ör - nek o la bil me li ve öy le de ka la bil me li dir ler. Ha va la rýn ý sýn ma sýy la bir lik te a lý þýk o lun ma yan ör tü lü le re da ha çok rast la ný yor. El bet te bi zi ü - zen sa de ce te set tü re uy ma yan ör tü lü hâl ler de - ðil. Bu na i lâ ve o la rak uy gun ol ma yan hal ve ta - výr lar da söz ko nu su. Tek rar la ya lým: Bu hal ler ne ya zýk ki ev le ri mi ze ka dar si ra yet et miþ du rum da. Bi ri le ri ni suç la ma dan ön ce ken di miz e bak ma mýz ge rek ti ði nin far kýn da - yýz ve bu nu da yap ma ya ça lý þý yo ruz. En ön ce a i le ef - ra dý mý zý ve ca mi a mý zý böy le yan lýþ la ra düþ mek ten ko ru ma sý i çin Al lah a du â cý yýz, yal va rý yo ruz. Mü te dey yin ca mi a nýn, ser gi le nen yan lýþ lar kar þý - sýn da ki sus kun lu ðu nu ve vur dum duy maz lý ðý ný da an la mak ta zor la ný yo ruz. Na sýl o lur ki, Hiçbir teh li - ke yok muþ gi bi dav ra ný la bi lir? Ne re de mil le tin i - ma ný ný kur tar mak i çin yo la çý kan cen gâ ver ler, mü - ca hid ler, â lim ler, fa zýl lar, ho ca lar, ha cý lar, müf tü ler? Ni çin im kân ve fýr sat var ken ve has ta lýk bün ye nin her ye ri ne si râ yet et me den mü da ha le e dil mez? Ý na nýn, ge çen mü te dey yin li ðiy le ün yap mýþ bir il çe de ki bir dâ ve te ka týl mam i cap et ti. Sa lo na gi der ken ne re de ol du ðu mu þa þýr dým... Müs lü - man Tür ki ye de þa þýr mak is te mi yo ruz. Al lah ým, bi zi sý rat-i müs ta kîm den a yýr ma. Â min. GEÇ MÝÞ OL SUN Kýymetli kar de þi miz Niyazi Þimþek'in hanýmý Þaheser Þimþek ba þa rý lý bir a me li yat ge çir miþtir. Geç miþ ol sun der, Ce nâ b-ý Allah'tan a cil þi fa lar di le riz. AYDIN YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI ZAYÝ K.T.Ü.'den aldýðým Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Faruk Sukes ZAYÝ 9695 nolu Sarý Basýn Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mesut Zaimoðlu SEYHAN ÞENTÜRK ÝSTANBUL YAR GI TAY Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, ya za rý - mýz Cev her Ýl han hak kýn da mah kû mi yet ka - ra rý nýn Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me - si nin (A ÝHM) Tür ki ye yi hak sýz bul ma sý na rað men o nan ma sý ný ta lep et ti. Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me si, 17 A - ðus tos dep re mi son ra sýn da yaz dý ðý ve 28 Þu - bat ýn hak sýz uy gu la ma la rý ný e leþ ti rip dep re - mi Ý lâ hî Ý kaz o la rak ni te le yen ya zý la rý se be - biy le hal ký kin ve düþ man lý ða tah rik et me suç la ma sýy la Türk Ce za Ka nu nu nun 216/1, 218, 43, 62, 53/1-2-3, 63 mad de le ri ge re ðin - ce 1 yýl 3 ay 18 gün ha pis ce za sý ver miþ ti. Ýl - han hak kýn da ve ri len mah kû mi yet ka ra rý, A ÝHM ta ra fýn dan, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin i fa de öz gür lü ðüy le il gi li 10. mad de si nin ih lâ li o la rak gö rül müþ ve Tür ki - ye bi ni taz mi nat, bi ni mas raf lar ol mak ü ze - re 2 bin e u ro ö de me ye mah kûm e dil miþ ti. Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Yar gý - tay 8. Ce za Da i re si ne sun du ðu teb lið na me - sin de, A ÝHM ka ra rý na rað men Cev her Ýl - han a ve ri len ce za nýn o nan ma sý ný is te di. Baþ sav cý lýk teb lið na me sin de, þöy le de nil di: Ya pý lan yar gý la ma ya, dos ya i çe ri ði ne, top la nýp ka rar ye rin den gös te ri len ve YARGITAY BAÞSAVCILIÐI, YAZARIMIZ CEVHER ÝLHAN A VERÝLÝP AÝHM DEN DÖNEN CEZANIN TASDÝKÝNÝ TALEP ETTÝ. de ðer len di ri len de lil le re, o lu þa ve mah ke me - nin so ruþ tur ma so nu cun da o lu þan i nanç ve tak di ri ne su çun o lu þu mu na ve ni te li ði ne uy - gun ka bul ve uy gu la ma sý na, hu ku ka uy gun, ya sal ve ye ter li o la rak a çýk la nan ge rek çe ye gö re; hü küm lü mü da fi i nin suç un sur la rý nýn o luþ ma dý ðý na, be ra at ka ra rý ve ril me si ge rek - ti ði ne TCK nýn 50,51 i le CMUK un 231. mad de le ri nin uy gu lan ma sý na i liþ kin ve ye - rin de gö rül me yen tem yiz i ti raz la rý nýn red - diy le u sul ve ya sa ya uy gun o lan hük mün o - nan ma sý ta lep ve dos ya teb lið o lu nur. AK BAÞ: A ÝHM KA RA RI DÝK KA TE A LIN SIN Cev her Ýl han ýn a vu ka tý Ka dir Ak - baþ, Yar gý tay 8. Ce za Da i re si Baþ kan - lý ðý na gön de ril mek ü ze re Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me si Baþ kan lý ðý na sun du ðu i ti raz di lek çe sin de, mah kû - mi yet ka ra rý nýn bo zul ma sý ný ta lep et - ti. Ak baþ, A ÝHM ka ra rý ný ha týr la - ta rak, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin muh te lif mad de le ri nin ih lâl e dil di ði so nu cu - na va rý la rak ka ra ra kar þý A ÎHM e mü ra ca at e dil miþ tir. A ÝHM, ta rih li ka ra rýy - la mah kû mi ye te ko nu ya zý lar ge nel o la rak e - le a lýn dý ðýn da, bel li ki þi le re kar þý kin ve nef - re te teþ vik ve ya þid de te ö zen dir me vas fý ta þý - ma dý ðý so nu cu na va rýl mýþ týr. A ÝHM, u yuþ - maz lýk ko nu su mü da ha le nin de mok ra tik bir top lum da ge rek li li ði ge çer siz dir ne ti ce - si ne u laþ mýþ ve A ÝHS nin 10 mad de - si nin ih lâl e dil di ði so nu cu - na var mýþ týr. Av ru pa Ýn - san Hak la rý Mah ke me - si ka rar la rý bað la yý cý - dýr de di. Ye ni dü zen le me i le hal ký kin ve düþ man lý - ða tah rik su çu nun; so - yut teh li ke su çu ol mak - tan çý ka rýl dý ðý ný, so mut teh li ke su çu hâ li ne ge ti - ril di ði ni Av. Kadir Akbaþ De mok ra si yi ko ru ma lý yýz KI RIK KA LE Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Ad nan Kü çük, Tür ki ye de Cum hu ri ye ti ko ru ma ref lek si gös te ril di ði ka dar de mok ra si yi ko ru ma ref - lek si gös te ril me di ði müd det çe de mok ra si - den bah se di le mez de di A na do lu Fi kir Plat for mu ta ra fýn - dan, dü zen le nen A na ya sa ve Re fe ran dum ko nu lu söy le þi ye ka tý lan Doç. Dr. Kü çük, Tür ki ye de hiç bir a na ya sa nýn si vil un sur - lar la ve de mok ra tik yol lar la ya pýl ma dý ðý na dik kat çek ti. Kü çük, dar be le rin de bu a na - ya sa lar la or ta ya çý kan bü rok ra tik gü cün KENDÝLERÝNE hakaret edildiði gerekçesiyle Vakit gazetesi aleyhine açtýklarý dâvâda 1,8 milyon lira tazminat kazanan 312 generalin avukatý Bilgin Yazýcýoðlu, tazminat için dâvânýn temyiz sürecini beklemeyeceklerini söyledi. Merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal ve Uzanlar ýn da avukatlýðýný yapan Bilgin Yazýcýoðlu, Vakit Gazetesi nin dâvâyý henüz temyize götürmediðini, ancak götürse bile bu aþamayý beklemeyeceklerini söyledi. Davanýn kar þý sý na çý kan si ya si gü cü kýr mak i çin ya - pýl dý ðý ný be lirt ti yýl la rý a ra sýn da bü rok ra si nin CHP i le iç i çe kay naþ tý ðý ný söy le yen Kü çük, 1950 ler de De mok rat Par ti ik ti da rý i le CHP bü rok ra si si si ya set le ça týþ mýþ týr. Bu ça týþ ma nýn ne ti ce sin de de 27 Ma yýs dar be si ol muþ tur de di. Kü çük, 1924 A na ya sa sý i le dün ya da ben - ze ri ol ma yan sü reç le rin ya þan dý ðý ný di le ge - ti re rek, yýl la rý a ra sýn da dün ya - da bir ben ze ri ol ma yan üç dö nem ya þan - mýþ týr. Bu dö nem de, tek par ti li ha yat ya - þan mýþ, son ra çok par ti li ha ya ta ge çil miþ ve kurumsal boyutunun yaný sýra ayný zamanda kiþisel yönünün de olduðunu savunan 312 generalin avukatý, Temyiz aþamasýný beklemeyeceðiz. Çünkü orada þahsî kiþiler de sorumlu sadece gazete deðil. Olarýn da herhalde iyi kötü bir malý mülkü vardýr. Ödesinler bunu diye konuþtu. Rakamýn orantýsýz olduðunun hatýrlatýlmasý üzerine, Evet rakam çok büyük. Ama bunun münakaþasýný yapmayalým. Azdý, çoktu, yoktu ne yapacaðýz þimdi yani? Bunlar ar dýn dan 1950 se çim le ri i le de mok ra si ye ge çil miþ tir. Böy le si ne ö nem li üç dö nem ay - ný a na ya sa i le ya þan mýþ týr di ya ko nuþ tu. Doç. Dr. Ad nan Kü çük, Par la men to ya gü ven me mek de mok ra si ye i nan ma mak an la mý ta þýr de di. A na ya sa la rýn ta ban dan ya pýl ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Kü çük, þun la rý kay det ti: An cak 1961 A na ya sa sý, bir CHP a na ya - sa sý dýr. CHP nin il ke le ri ruh o la rak bu a na - ya sa ya iþ le miþ tir. Yi ne ay ný o la yý 1982 A na - ya sa sýn da da gö rü yo ruz A na ya sa sý da bir CHP a na ya sa sý dýr. An ka ra / a a Kýrýkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Küçük, Anayasa ve Referandum konulu söyleþiye katýldý. FO TOÐ RAF: CÝHAN Tahsil için temyizi beklemeyiz bu aþamada sorulmasý gerekmeyen sorular. Türkiye de hukuk var. Hukuk ne diyorsa o yolu takip ederiz karþýlýðýný verdi. Yazýcýoðlu, bu kararýn Türk basýn tarihide bir ilk olarak geçecek hatýrlatmasý üzerine Basýn tarihinde bir ilk olacak. Ondan önce Nazlý Ilýcak vardý. 400 bin küsur civarýndaydý. Az olmuþ çok olmuþ o mahkemenin takdiridir. Þimdi artýk bu bizim elimizde olan bir þey deðil ifadelerini kullandý. An ka ra / ci han ha týr la tan Ak baþ, bu dü zen le me sa ye sin de kin ve düþ man lýk i ba re si nin an la mý nýn da dik ka te a lýn dý ðýn da sa de ce þid det i çe ren ya da þid de ti tav si ye e den tah rik ler mad de kap sa - mýn da de ðer len di ri le bi le ce ði ni kay det ti. Ak - baþ, ni te kim dâ vâ ko nu su ya zýnýn, hiç bir þe kil - de þid det i çer me diðini ve yi ne hiç bir þe kil de þid de ti tav si ye et me di ði ni A ÝHM in de te yid et ti ði ni vur gu la dý. Ak baþ, þun la rý kay det ti: Ye ni dü zen le me i le mü vek ki le is nad o lu - nan su çun o luþ ma sý i çin, ka mu gü ven li ði nin bo zul ma sý teh li ke si nin so mut ol gu la ra da ya - lý o la rak var lý ðý ge rek li dir. So mut teh li ke nin ne ol du ðu ve a ra dan ge çen u zun yýl la ra rað - men be lir le nen bu so mut teh li ke nin ger çek - le þip ger çek leþ me di ði tar tý þýl ma lý dýr. Ya zý la - rýn ne þir ta ri hin den bu gü ne ka dar 8 yý lý aþ - kýn bir sü re geç me si ne rað men bu gü ne ka - dar bu tip ya zý lar dan do la yý ka mu gü ven li ði a çý sýn dan so mut teh li ke teþ kil e de bi le cek bir o lay ol ma mýþ týr. Arz o lu nan bü tün bu hu - sus lar dik ka te a lýn dý ðýn da Yar gý tay Cum hu - ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta rih li teb - lið na me si i le mah kû mi yet hük mü nün o nan - ma sý nýn ta lep o lun ma sý nýn hu ku ka ve ya sa hü küm le ri ne ay ký rý ol du ðu an la þýl mak ta dýr. A vu kat Ka dir Ak baþ, a çýk la nan se bep ler le ve ö zel lik le A ÝHM ka ra rý dik ka te a lý na rak Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me si nin 2008/213 E. 2008/265 K. Sa yý lý mah kû mi yet ka ra rý nýn bo - zul ma sý na ka rar ve ril me sini ta lep et ti. Ka le cik te si lâh lý sal dý rý: 4 ö lü nan KA RA NIN Ka le cik il çe si ne bað lý Göl - köy de es ki muh ta rý Yu suf O nun dü zen le di ði si lâh lý sal dý rý da 4 ki þi öl dü, 1 i a ðýr 3 ki þi ya ra lan - dý. Ka le cik Kay ma ka mý Mus ta fa Dal ký lýç, yap tý - ðý a çýk la ma da, il çe ye bað lý Göl köy Kö yün de, es - ki muh tar Yu suf O nun, hay van la rýn a ra zi ye gir me si me se le sin den çý kan tar týþ ma so nu cu si - lâh la a teþ aç tý ðý Mus ta fa Koç ve Sa týl mýþ Koç un o lay ye rin de, Ni za met tin Yýl maz ýn i se kal dý rýl - dý ðý Ka le cik Dev let Has ta ne sin de vefat et ti ði ni söy le di. Sal dý rý da Re fik De mir taþ, Gün gör Koç ve Mu am mer Yýl maz ýn da ya ra lan dý ðý ný be lir ten Dal ký lýç, sal dý rý nýn ar dýn dan ka çan zan lý Yu suf O nun, yay la ya gi de rek, Ö mer Koç u da vur du ðu nu, bu ki þi nin o lay ye rin de vefat et ti ði ni söy le di. Kay ma kam Dal ký lýç, cep te le fo nu sin yal le rin den ye ri tes bit e di len zan lý es ki muh tar Yu suf O nun El ma dað sý nýr la rýn - da ya ka lan dý ðý ný be lirt ti. Ka le cik / a a Þýr nak ta 457 te rör mað du ru na 3.8 mil yon li ra nþir NAK TA Te rör ve Te rör le Mü ca de le den Do ðan Za rar la rýn Kar þý lan ma sý Hak kýn da Ka - nun kap sa mýn da 457 ki þi ye 3 mil yon 817 bin li ra ö de me ya pý lý yor. Þýr nak Va li li ðin den ya pý - lan ya zý lý a çýk la ma da, za rar tesbit ko mis yo nu ça lýþ ma la rýy la il gi li en son Ciz re il çe si ne bað lý Bo za lan ve Te pe, Ý dil il çe si ne bað lý Sýrt köy i le Bey tüþ þe bap il çe si ne bað lý Tuz lu ca Köy le rin de - ki 450 ki þi ve bi rey sel baþ vu ru ya pan 7 ki þi nin dos ya sý hak kýn da top lam 3 mil yon 817 bin li ra ö de nek gel di ði bil di ril di. A çýk la ma da, va li lik ma ka mý nýn 15 Ma yýs ta rih li ö de me em ri i le ban ka ya ta li mat ve ril di ði be lir ti le rek, Þa hýs la - rýn ö de me le ri ya pý lý yor de nil di. Þýrnak / a a Kam yon deh þe ti: 1 ö lü 10 ya ra lý nan KA RA - Kon ya ka ra yo lu nun Ku lu Ma - ka sý mev ki in de ki ka za da, An ka ra dan Kon ya yö nü ne se yir ha lin de ki, Bay ram K nin kul lan - dý ðý 42 PN 300 pla ka lý kam yon, Ba ran din - len me te sis le ri ya ký nýn da 06 H 1000 plâ ka lý o to mo bi le çarp tý. Sü rü cü sü nün di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si se be biy le kon trol - süz þe kil de din len me te si si ne gi ren kam yon, te sis te ki 1 yol cu o to bü sü ve 3 o to mo bi le çar - pa rak du ra bil di. Bu sý ra da si ga ra iç mek i çin o to büs ten in di ði be lir ti len uz man ça vuþ Za - fer Ka nat (32) kam yo nun çarp ma sý so nu cu sü rük le nen o to bü sün al týn da ka la rak vefat et - ti. Ka za da kam yon þo fö rü Bay ram K. a ðýr, te - sis te ki yol cu lar dan 10 u ha fif ya ra lan dý. Bay - ram K, has ta ne ye kal dý rýl dý. Ka zay la il gi li so - ruþ tur ma sü rü yor. An ka ra / a a

5 HA BER 5 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE Bir Genç lik ve Spor Bay ra mý da ha bol nu tuk lar la, dans lý gös te ri ler le ve eð len ce prog ram la rýy la geç ti. Oy sa Tür ki ye de genç le rin ve ço cuk la rýn bü yük bir var ta nýn i çin de ol du ðu res mî ra kam - lar la or ta ya ko nu lu yor Ah lâ kî a þýn may la son yýl lar da top lum da ar tan sal dýr gan lýk, þid det ve ci nâ yet, vâ - him bo yut la ra u laþ mýþ. Mil le tin i nan cý na, kült ü rü ne, mâ ne viya tý na bü tün bü tün ay - ký rý o lay lar ol mak ta.  de ta bir top lum sal cin net ha li ya þan mak ta. Ev lâ dýn e be vey - ni ve e be vey nin ev lâ dý kat let ti ði gö rül me - miþ vah þet ler iþ len mek te E ði tim ci ler, genç li ðin ge le ce ði nin si ga ra, iç ki, u yuþ tu ru cu ve þid det ba ta ðý na bat tý ðý ný u ya rý - yor. Ýl köð re tim o kul la rý nýn du var la rý na da ya - nan u yuþ tu ru cu, al kol ve ke yif ve ri ci kö tü mad de ba ðým lý lý ðý, genç le ri ve ço cuk la rý her an pat la ma ya ha zýr bir di na mit ha li ne ge ti ri yor. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn o kul lar da ki va k'a a na liz for mu a ra cý lý ðýy la tu tu lan is - ta tis tik le re gö re o kul lar da a teþ li, ke si ci, de - li ci a let ler le si lâh la ya ra la ma lar ol mak ta. Suç la rýn ba þýn da zor ba lýk, o ku la si lâh/ke si - ci, de li ci a let ge tir me, hýr sýz lýk, gasp, çal ma, tâ ciz, ya ra la ma, þan taj ve teh dit suç la rý gel - mek te. Al kol, u yuþ tu ru cu ve kö tü mad de kul la ný mý ya þý nýn il köð re tim o kul la rýn da il - ko kul se vi ye si ne ka dar in me si, e ði ti mi miz - de cid dî þe kil de kýr mý zý a larm ver mek te. Mec lis ten Em ni ye te, sen di ka lar dan si vil top lum ku ru luþ la rý na ka dar bir çok ku ru - mun yap tý ðý an ket ve a raþ týr ma lar da, za - rar lý a lýþ kan lýk lar ve suç o ran la rý ra por la - rýn da Tür ki ye de genç le rin ve ço cuk la rýn hiç bir dö nem de ben ze ri ne rast lan ma yan bir bi çim de art tý ðý ný bel ge li yor. Or ta öð re - tim de ti ner ci bir ku þa ðýn tü re di ði, bu na kar þý mü ca de le ya pýl ma dý ðý tak dir de ne sil - le rin kay be di le ce ði i ka zý ya pý lý yor TOP LUM SAL CÝN NET Ö zet le mâ ne vî ter bi ye ek sik li ði ö zel lik le genç le re ve ço cuk la ra po pü ler kül tür per de - sin de sü rek li þid det, se fâ het, eð len ce kül tü rü en jek te e dil mek te; ü mit le ri ni sa nal ku ma ra, þans ve ta lih o yun la rý na, to to ve lo to ya bað la - yan bir i pod genç li ði tü re til mek te A sâ yiþ siz lik had saf ha ya var mýþ. Ýþ siz lik ve yok sul luk la pa ra lel o la rak top lum po tan si yel suç la ra a de ta i ti li yor. Gasp, kap kaç, hýr sýz lýk, soy gun o lay la rýn da pat la ma lar o lu yor. Ce mi - yet cid dî bir bu na lý mýn i çin de A da let Ba kan lý ðý is ta tis tik le ri, ço cuk lar da ve genç ler de suç o ra ný ar tý þý nýn, tu tuk lu ve hü - küm lü sa yý sýn da ki ar tý þýn, ce za ev le rin de ye ter - siz li ðe yol aç tý ðý ný a çýk ça bil di ri yor. Ha pis ha ne le rin að zý na ka dar do lu ol du ðu ve hat ta po li sin ce za ev le rin de ve tu tu kev le - rin de yer ol ma yý þýn dan ki mi o lay la rýn ü ze - ri ne git me yip suç lu la rý ve a ra nan la rý ya ka - la ma dý ðý id di a e di li yor. Ya pý lan a raþ týr ma - lar da, ço cuk lar ta ra fýn dan iþ le nen suç la rýn yüz de 100 art tý ðý ve â ci len ted bir a lýn ma sý ge rek ti ði u ya rý sý ya pý lý yor Ha týr la na ca ðý ü ze re Baþ ba kan Er do ðan, geç - ti ði miz yýl Ýs tan bul da yol ke na rýn da sar hoþ ve ser keþ çe eð le nen genç le rin ha lin den þi kâ yet çi ol muþ; genç li ðin gi di þa týn dan ya kýn mýþ tý. Ke za genç le ri ka bul de yap tý ðý ko nuþ ma - da, U yuþ tu ru cu... Ku ru, su lu. Bu nok ta da ya pý lan an ket ler de genç lik a ra sýn da cid dî bir yay gýn laþ ma var. Genç le ri mi zi u yuþ tu - ru cu müp te lâ sý ol mak tan kur tar ma mýz lâ - zým di ye genç li ði teh dit e den teh li ke yi a - çýk ça ik rar et miþ ti. E ðer biz u yuþ tu ru cu müp te lâ sý bir genç lik nok ta sýn da so rum lu - lu ðu mu zu id rak e de mez sek, bu na kar þý ted bir le ri mi zi a la maz sak, genç li ði mi zin ge - le ce ði ni yok et miþ o lu ruz de miþ ti. Ne var ki se kiz yýl dýr baþ ta o lan si ya sî ik ti dar sa de ce ya kýn mak la ka lý yor. Ö zel lik le genç le - rin ve ço cuk la rýn ýs lâ hý ve mâ ne vî ter bi ye i çin hiç bir cid dî ted bir a lýn mýþ de ðil  CÝL TED BÝR LER Dev let gü ven ce si nde ya pý lan Mil lî Pi - yan go Ý da re si ne ve Lo to ya bað lý þans ve ta - lih o yun la rý, iç ki rek lâm la rý, in ter net ü ze - rin den ku mar ve ba his o yun la rý, ço cuk la rýn ve genç le rin zi hin le ri ni ze hir le mek te. Ö zel - lik le ah lâk bo zu cu müs teh cen li ði ve þid de ti en jek te e den ya yýn lar, hiç bir en gel le yi ci müey yi de ye ta bi tu tul ma mak ta. Te le viz yon di zi le rin de ki þid det, si ga ra ve al - kol gö rün tü le ri, si hir ve bü yü muh te va lý film - le ri, rek lâm lar da ki uy gun suz gö rün tü ler a la bil - di ði ne kon trol süz de vam et mek te; â i le mah re - mi ye ti ni teh dit et mek te, ço cuk lar da ve genç - ler de mâ ne vî tah ri ba ta se be bi yet ver mek te. Bu de net le me yi yap mak la yü küm lü RTÜK, Dev let De net le me Ku ru lu nun tes bi tiy le har cý - rah he sap la rýy la, yol suz luk ve u sûl süz lük id di a - la rýy la meþ gul; et ki li bir ted bir a lýn ma mak ta Dev le tin þi kâ yet et mek ye ri ne bir an ön ce mad dî ted bir le ri al ma sý; ge rek li ya sal dü zen - le me le rin ya pýl ma sý ge re ki yor. Ve en ö nem li si, po li si ye ve mad dî ted bir - le rin ya ný sý ra, mut la ka mâ ne vî ve ah lâ kî ted bir le ri de a lýn ma sý i câ be e di yor. Si ya sî ik ti da ra ya kýn mak de ðil, ted bir al mak dü - þer. Genç li ðin i nanç ve mâ ne vi yat te mel le - ri nin sað lam laþ tý rýl ma sý, ah lâ kî e ði ti min güç len di ril me si; din ve ah lâk e ði tim ve öð - re ti mi nin güç len di ril me si ve yay gýn laþ tý rýl - ma sý â cil ted bir le rin ba þýn da ge li yor Ýh ma li nin hiç bir mâ ze re ti o la maz Nutuklarla kalýnmamalý BAÞ KENT YA ZI LA RI CEV HER ÝL HAN cev ni as ya.com.tr Yýl maz: Or ta Do ðu da yo lun so nu nu gör mek is ti yo ruz n DEV LET Ba ka ný Cev det Yýl maz, Or ta Do ðu so ru nun çö zü mün de ar týk yol ha ri ta la rý de ðil, yo lun so nu nu gör mek is te dik le ri ni söy le di.yýl - maz, Ta ci kis tan ýn baþþehri Du þan be de dü zen - le nen Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) 37. Dý - þiþ le ri Ba kan la rý Top lan tý sý nýn i kin ci gü nün de yap tý ðý ko nuþ ma da, Or ta Do ðu so ru nu na de ði - nir ken, U zun bir sü re dir so nu nu gör me di ði - miz yol ha ri ta la rý hak kýn da ko nu þu yo ruz. Baþ - ka bir de yiþ le ar týk yol ha ri ta la rýy la uð raþ mak is te mi yo ruz, yo lun so nu nu gör mek is ti yo ruz de di. Böl ge de kap sam lý bir ba rýþ sü re ci i þin bü - tün a þa ma lar da ki mü za ke re le rin ni haî bir so - nu ca u laþ tý rýl ma sý ge re ði ne i þa ret e den Yýl maz, Ýs ra il-fi lis tin do lay lý gö rüþ me le ri nin o lum lu ol - du ðu nu, an cak bu du ru mu doð ru dan gö rüþ me - le rin ve so run la rýn be lir li bir tak vim i çin de çö - zül me si ni ön gö ren sü re cin iz le me si ge rek ti ði ni kay det ti. Ýs ra il in ba rýþ ça ba la rý ný en gel le yen bütün tedbir ve ey lem le ri ne bir an ön ce son ver me si ni is te yen Yýl maz, Tür ki ye o la rak baþ - þehri El Ku düs El Þe rif o lan ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti nin o luþ tu rul ma sý ça ba la rý ný des tek le - me ye de vam e de ce ðiz de di. Du þan be / a a Va li Gü ler den es na fa zi ya ret n KA MU Dü ze ni ve Gü ven li ði Müs te þar lý ðý na a ta nan Ýs tan bul Va li si Mu am mer Gü ler, gö re - vi sý ra sýn da Ýs tan bul es na fýy la iç i çe ol du ðu nu be lir te rek, Top lu mun or ta di re ði o lan es naf bi zi hiç üz me di de di. Va li Gü ler, ku rum la ra yap tý ðý ve da tu ru na Ýs tan bul Es naf ve Sa nat - kâr lar O da la rý Bir li ði (ÝS TE SOB) nden baþ la dý. Gü ler, ÝS TE SOB u zi ya re ti sý ra sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, top lu mun or ta di re ði o lan es naf ve sa nat kâ rýn hiç bir o la ya ka rýþ ma dý ðý ný söy le - di. Ýs tan bul da gö rev yap tý ðým sý ra da es naf la hep iç i çe ol duk, top lu mun or ta di re ði o lan es naf bi zi hiç üz me di di yen Gü ler, sað du yu sa hi bi es naf tan des tek gör dü ðü nü i fa de et ti. Da ha son ra ÝS TE - SOB un a ný def te ri ne bir me tin ya za rak, im za la - yan Mu am mer Gü ler, bi na çý ký þýn da yö ne ti ci ler le a ný fo toð ra fý çek tir di. Ýs tan bul / a a Ku lu lu lar dan, Ýs veç'e ký na ma mek tu bu n NÜ FU SU NUN bü yük bir bö lü mü Ýs veç te ya - þa yan Kon ya nýn Ku lu il çe si nin Be le di ye Mec - li sin ce, Er me ni ta sa rý sý ný ka bul e den Ýs veç Par - la men to su hak kýn da a lý nan ký na ma ka ra rý na i liþ kin mek tup, il çe nin be le di ye baþ ka ný Ah met Yýl dýz ta ra fýn dan bu ül ke nin An ka ra Bü yü kel - çi si Chris ter Asp a ve ril di. Nü fu su nun yak la þýk üç te i ki si Ýs veç te ya þa yan Ku lu nun Be le di ye Mec li si, 1915 o lay la rý na i liþ kin Er me ni ta sa rý sý - nýn ge çen Mart a yýn da Ýs veç Par la men to sun da ka bul e dil me si nin ar dýn dan ký na ma ka ra rý al - mýþ tý. Ku lu Be le di ye Baþ ka ný Ah met Yýl dýz, ký - na ma ka ra rý na i liþ kin mek tu bu, Ýs veç Par la - men to su na i le til mek ü ze re, Ýs veç in An ka ra Bü yü kel çi si Chris ter Asp a ön ce ki dün tes lim et ti. A lý nan bil gi ye gö re, Yýl dýz, bü yü kel çi i le yap tý ðý gö rüþ me de, ta ri hi ger çek ler le bað daþ - ma yan, bi lim sel i çe rik ten yok sun böy le bir ta - sa rý nýn ka bul e dil me si ni Ku lu Be le di ye Baþ - kan lý ðý ve be le di ye mec li si o la rak e sef le kar þý - la dýk la rý ný be lirt ti. Ku lu / a a Ma den o ca ðýn da ki gri zu pat la ma sýn da u la þýl ma ya ça lý þý lan iþ çi le rin ya kýn la rý nýn en di þe li bek le yiþ le ri sü rü yor. 75. Yýl Cum hu ri - yet Ku yu su ö nün de top la nan çok sa yý da ma den ci ya ký ný, kur tar ma ça lýþ ma la rý ný yü rü ten e kip ler den ge le cek u mut lu bir ha be ri bek li yor. Ba zý ma den ci le rin ya kýn la rý, ku yu a la nýn da o luþ tu ru lan Zon gul dak Va li li ði Kriz Ma sa sý yet ki li le rin den kur tar ma ça lýþ - ma la rý i le il gi li bil gi a lý yor. Si nir kri zi ge çi ren bek le yiþ te ki le re, böl ge de bu lu nan am bu lans lar da mü da ha le e di li yor. Türk Ký zý la yý ta ra fýn dan ci var da ku ru lan ça dýr lar da, va tan daþ la ra yi ye cek ve i çe cek da ðý tý mý da ya pý lý yor. FO TOÐ RAF: A A Ý kin ci gö çük il kin den bü yük TÜR KÝ YE Taþ kö mü rü Ku ru mu (TTK) Ka ra don Mü es se se Mü dür lü ðü tah li si ye e ki bin de ki ma den ci ler den Ta cet tin Tür ker, Ý kin ci gö çük, bi rin ci sin den da ha bü yük. Bu ra da þart lar dan do la yý ye ter li tek no lo jik im kan kul la ný la mý yor. Bu da va kit kay bý na ne den o lu yor de di. Tür ker, gri zu pat la ma sý son ra sý ma den o ca - ðýn da baþ la tý lan kur tar ma ça lýþ ma la rý na ka týl ma sý nýn ar dýn dan ga ze te ci le re yap - tý ðý a çýk la ma da, gö çük a la nýn da çok bü yük ka ya lar la uð raþ týk la rý ný, zor þart lar da ça lýþ týk la rý ný söy le di. Kur tar ma ça lýþ ma la rý na ka tý lan la rý gaz lý or tam da faz la bý - rak ma mak i çin 4 sa at te bir e ki bin de ðiþ ti ði ni an la tan Tür ker, þöy le ko nuþ tu: Ça - lýþ ma lar 20 ki þi lik e kip ta ra fýn dan ya pý lý yor. 12 si gö çük te ça lý þý yor, 8 ki þi de ge ri - de tah li si ye e ki bi o la rak ha zýr bek li yor. Ý kin ci gö çük, bi rin ci sin den da ha bü yük. Bu ra da þart lar dan do la yý ye ter li tek no lo jik im kân kul la ný la mý yor. Ýn san gü cü i le ça lý þý lý yor, ka ya la rý kýr mak i çin tok mak kul la ný yo ruz. De mir bað lar ký rýl mýþ, bun - la rý ke se rek al mak zo run da ka lý yo ruz. Bu da va kit kay bý na ne den o lu yor. O yüz - den bi raz ya vaþ i ler le ye bi li yo ruz. Ça lý þan ar ka daþ la rý mý zýn da em ni ye ti ni dü þün - mek zo run da yýz. Gö çük te ka ya par ça la rý var, ke sit a la ný ge niþ, a na yol met re ka re ol du ðu i çin gö çük a la ný da ge niþ o lu yor. O yüz den zor la ný yo ruz. Kendilerine temiz hava saðlamýþ olabilirler MAH SUR ka lan iþ çi le rin du ru mu hak kýn da tah min yü rü ten Tür ker, iþ çi le - rin pat la ma dan doð ru dan ol ma sa da a çý ða çý kan kar bon mo nok sit ga zýn - dan et ki len miþ o la bi le ce ði ni i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Gö çü ðün ne ka dar a la ný kap sa dý ðý ný tah min et mek zor. Pat la ma nýn ol du ðu öð le vak ti sý ra la rýn da, iþ çi ler ku yu ba þýn da te miz ha va nýn bu lun du ðu yer den met re u zak lýk ta o la bi lir. Pat la ma dan et ki len me me ih ti mal le ri var. An cak pat la ma dan son ra a çý ða çý kan kar bon mo nok sit ga zýn dan et ki len - miþ o la bi lir ler. O cak ta ki iþ çi le rin a ra sýn da bu lu nan kurt ma den ci de di ði - miz e mek li iþ çi ler, ha va bo ru la rý ný ký ra rak ken di le ri ne te miz ha va sað la - mýþ da o la bi lir ler. Bo ru lar dan ha va te min et me im kân la rý bu lu nu yor. Tür ker, çok ya vaþ i ler le ye bil dik le ri ni, a la nýn ge niþ li ði i ti ba rýy la 20 ki þi lik e ki bin ye ter li ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Zon gul dak / a a SÝ YAH BE YAZ AH MET DUR SUN e di ru der gi si.com Fa kir ve o nur lu ef sa ne: Bur sas por Þa i be li lig tar týþ ma la rý a ra sýn da Bur sas por bütün ez ber le ri bo za rak Sü per Lig þam pi - yon lu ðu na u laþ tý ve a dý ný ef sa ne ler a ra sý na yaz dýr ma yý ba þar dý. Bur sas por un bu ba þa - rý sý, a le lâ de spor tif bir ba þa rý nýn ö te sin de bü yük an lam lar i çer mek te dir. Bu ya zý yý ka - le me al dý ðým da ki ka lar da Fe ner bah çe Baþ - ka ný A ziz Yýl dý rým ba sýn top lan tý sý dü zen le - mek tey di. Bu top lan tý nýn ilk da ki ka la rýn da Tür ki ye nin yer le þik ku rum la rý nýn müz min bir has ta lý ðý ken di ni gös te ri ver di. Ba þa rý sýz - lý ðýn se bep le ri ni baþ ka la rý nýn ü ze ri ne yý ka - rak te mi ze çýk ma ça ba sý, baþ ka la rý na sal dý - ra rak ken di ni hak lý gös ter me a lýþ kan lý ðý dü - rüst lük ve a dam lýk il ke le riy le bað daþ ma yan ip ti daî bir has ta lýk týr. Ý ki yýl ön ce Be þik taþ tan hak sýz bir þe kil de u zak laþ tý rý lan Er tuð rul Sað lam ýn Türk fut - bol ta ri hi ne at tý ðý ye ni im za çok bü yük ve an lam lý ol du. Er tuð rul Sað lam ve e ki bi, Türk fut bo lun da he ge mon ya ha li ne ge len, mil yar do lar lar la i fa de e dil me ye baþ la nan bir pas ta - nýn ta ma mý na ha kim ol mak is te yen a cý ma - sýz ve ah lâk sýz sta tü ko nun te ke ri ne ço mak sok tu. Bur sas por, çok tan dýr bu dü ze ne is yan e den le rin du a la rý na ba sit ve mü te va zi kad - ro suy la ce vap ver di. Top lam de ðe ri Da - um un bir yýl lýk ge li riy le eþ de ðer o lan Bur - sas por, i nan cýn, ta kým ru huy la eþ le þen doð - ru bir yö ne ti min na sýl bü yük bir za fer do ðu - ra bi le ce ði nin sim ge si ol du. A na do lu yu sar - ma la yan zin cir le ri ký ra rak ye ni za fer le rin yo - lu nu gös ter di. Av ru pa nýn en fa kir þam pi yo - nu o la rak ta ri he ge çen Bur sas por, bu gün ler - de i nanç ve az min di ðer ad re si dir. Bur sas por un bu ba þa rý sý, þý ma rýk Ýs tan bul e lit le ri nin su rat la rý nýn tam or ta sý na i nen bir Os man lý to ka dý ol du. Ta kým na sýl yö ne ti lir - miþ, fut bol cu na sýl se çi lir miþ, a dam na sýl o lu - nur muþ; bur nun dan kýl al dýr ma yan kel li fel li fut bol ba ron la rý bu to kat tan in saf la rý var sa çok þey ler öð re ne cek ler dir li yýl la rýn ba - þýn da fut bol cu su Er tuð rul Sað lam ý mu ha fa - za kâr kim li ði yü zün den ta kým dan u zak laþ tý - ran Be þik taþ, i ki yýl ön ce de tek nik di rek tör o - la rak Be þik taþ ýn ba þý na ge tir di ði Sað lam ý, o - nur suz bir ta výr la ta kým dan u zak laþ týr mýþ tý. Bu se zon, ye dek ku lü be si ne mah kûm o lan Ta ba ta ve Ýs ma il Köy ba þý ya top lam 13 mil - yon E u ro ve ren, har vu rup har man sa vur du - ðu pa ra lar la yüz tril yon dan faz la borç ya pan Be þik taþ, hak et ti ði þe kil de a cý la rýn ta ký mý ol - mak tan kur tu la ma dý. Se zo na A ziz Yýl dý rým ýn ver di ði üç yýl üst üs te þam pi yon luk sö züy le baþ la yan Fe ner bah çe, dâ hi di ye ta ký mýn ba þý - na ge ti ri len Da um ve mil yon lar ca E u ro pa ra ka za nan ruh suz fut bol cu la rýy la hüs ra na uð ra - mak tan kur tu la ma dý. Dün ya ca ün lü bir tek - nik a dam ve yi ne dün ya ca ün lü ya ban cý trans fer ler le Tür ki ye nin Bar ce lo na sý ol ma id di a sýy la li ge baþ la yan Ga la ta sa ray da hüs ran göz yaþ la rý na bo ðul mak tan kur tu la ma dý. Son yýl lar da be lir gin bir þe kil de gö zü ken ve üç bü - yük le rin or tak ka rak te ri ha li ne ge len ol gu her þe yi ö zet ler ni te lik te dir: Ka zan mak a dý na her tür lü çir kef li ði mü bah gö ren, ka zan ma yo - lun da ba riz ah lâk sýz lýk la ra ve yan lýþ la ra bi le sa hip çý kan an la yýþ, üç bü yük le rin vic dan lar - da kü çül me si ne ve nef ret ka zan ma sý na yol aç tý. Spor dý þý a lan lar da sür dü rü len hak sýz ve çir kin mü ca de le ler bir an lam da Bur sas por a ya ra dý. Bur sas por, düz gün ka rak ter li ho ca la rý i le on la rýn kir li o yun la rý a ra sýn dan sýy rý la rak þam pi yon ol du. Be þik taþ lý Ah met Dur sun o - la rak he lâl ol sun di yo rum ve bu þam pi yon - lu ða se vi ni yo rum. A na do lu nun yýl lar dan be ri Ben de va - rým, Ben de bu ya rýþ ta en az si zin ka dar de - ðer li yim fer ya dý ve bu fer ya dý do ðu ran di na - miz mi Þük rü Sa ra coð lu sta dý ný yak tý. Her a - lan da ol du ðu gi bi ah lâk ve a da let fut bol da da ha kim ol maz sa, bu yan gýn bü yü ye rek fut bol ba ron la rý nýn di ðer ma bed le ri ne de sýç ra ya - cak, on la rýn piþ kin baþ la rý ný ya ka cak týr. "ÖN CE DE NET LE YÝN, ON DAN SON RA KO NU ÞUN" ZON GUL DAK TA ma den o ca ðýn da mey da na ge len gri zu pat la ma sýn da top rak al týn da ka lan 30 iþ çi den ha ber a lý na ma ma sý iþ çi ya kýn la rý ný öf ke len dir di. Kur - tar ma ça lýþ ma la rý na re fa kat e den E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, o cak a la ný na ge li þin - de iþ çi ya kýn la rý nýn tep ki si i le kar þý laþ tý. Et ra fý ný sa ran i þi ya kýn la rý na kur tar ma ça lýþ ma la rýy la il gi li bil gi ver me ye ça lý þan Ba kan Yýl dýz a iþ çi ya kýn la rý, De - net le me yok, ka za dan ka za ya ge lip bu ra da ko - nuþ ma yýn. Ön ce de net le yin, on dan son ra ko nu - þun di ye yük sek ses le tep ki si ni di le ge tir di. Di ðer iþ çi ya kýn la rý a ra ya gi re rek öf ke li iþ çi ya kýn la rý ný u - zak laþ týr dý. Ýþ çi ya kýn la rý nýn tep ki si ni sa kin ta výr - lar la din le yen Ba kan Yýl dýz da, He pi miz sa kin ol - mak zo run da yýz. Þu an da bir a cý var. Biz bu a cý yý gi der mek is ti yo ruz de di. Zon gul dak / ci han DDK, KA ZA LA RI ÝN CE LE YE CEK CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, ma den ci lik sek - tö rün de ki ka za lar la il gi li o la rak Dev let De net le me Ku ru lu na (DDK) ge niþ kap sam lý in ce le me ve a raþ týr - ma ta li ma tý ver di. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke - zi nden ya pý lan a çýk la ma da, Sa yýn Cum hur baþ ka ný - mýz, ma den ci lik sek tö rün de son dö nem de mey da - na ge len ve ka mu o yu nu de rin den et ki le yen ö lüm le - re ve ya ra lan ma la ra sebep o lan ka za lar la il gi li o la rak, Dev let De net le me Ku ru lu na ge niþ kap sam lý bir in - ce le me ve a raþ týr ma ça lýþ ma sý ya pýl ma sý ta li ma tý ný ver miþ ler dir de nil di. An ka ra / a a Endiþeli bekleyiþ sürüyor U lu dað ve Er ci yes e kar yað dý n KA YAK ve kýþ tu riz mi nin ö nem li mer kez le rin - den U lu dað i le Er ci yes e kar yað dý. U lu dað Me - te o ro lo ji Ýs tas yo nu yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, se zo nun ka pan dý ðý U lu dað, Ma yýs a yýn da kar ya ðý þý ný gör dü. Ha va sý cak lý ðý nýn 2 de re ce ye ka dar düþ tü ðü ge ce sa at le rin de U lu dað a kar yað dý ðý, bu ay da kar ya ðý þý nýn na dir gö rül dü ðü bil di ril di. U lu dað da dün ha va sý cak lý ðý nýn 5 de - re ce ci va rýn da ol du ðu nu öð re nil di. Dað cý lýk Fe - de ras yo nu ta ra fýn dan Er ci yes Da ðý na dü zen le - nen zir ve týr ma ný þý, kar ya ðý þý se be biy le ta mam - la na ma dý. Dað cý lýk Fe de ras yo nu Baþ ka ný A la ad - din Ka ra ca, yap tý ðý a çýk la ma da, ge ce baþ la yan kar ya ðý þý dolayýsýyla týr ma ný þýn ya rým kal dý ðý ný ve zir ve ye u la þa ma dýk la rý ný söy le di. Bur sa / a a

6 6 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE E KO NO MÝ HA BER LER Tür ki ye, stan dart lar da AB norm la rýn da ntürk Stan dard la rý Ens ti tü sü (TSE) Baþ ka ný Ta hir Bü yük hel va cý gil, Tür ki ye de þu an da 30 bin stan dar dýn yü rür lük te ol du ðu nu be lir te rek, Tüm stan dart lar AB norm la rýy la u yum laþ tý rýl mýþ du rum da. Bu da Tür ki ye de ya pý lan ü rün ler AB stan dart la rýn da ü re ti len ü rün ler de mek tir de di. Bü yük hel va cý gil, sa na yi de ön de ge len ül ke le rin sa na yi nin vaz ge çil mez ol du ðu nu vur gu la mak i çin mil li stan dar di zas yon stra te ji si ya yým la dý ðý ný be lirt ti. Bü yük hel va cý gil, TSE nin dün ya nýn ön de ge len 10 bü yük ku ru lu þun dan bir ta ne si ol du ðu nu vur gu la ya rak, þun la rý kay det ti: Tür ki ye de þu an da 30 bin stan dart yü rür lük te. Tüm stan dart lar AB norm la rýy la u yum laþ tý rýl mýþ du rum da. Bu da Tür ki ye de ya pý lan ü rün ler AB stan dart la rýn da ü re ti len ü rün ler de mek tir. 67 ül key le 87 ku ru luþ la pro to kol im za la mý þýz. Gö re ve gel di ði miz den be ri 2 yýl da 21 ül key le pro to kol im za lan dý. En son Yu na nis tan i le im za la dýk. Mu ta ba kat zap tý, Ens ti tü mü zün ru tin yurt dý þý fa a li yet le ri kap sa mýn da o lup, stan dar di zas yon ve uy gun luk de ðer len dir me si a lan la rýn da tek nik iþ bir li ði, u lus la ra ra sý a lan da kar þý lýk lý des tek sað la ma, do kü man te a ti si, e ði tim ve kar þý lýk lý uz man de ði þi mi ni i çer mek te dir. Ýlk e tap ta Su u di A ra bis tan, Yu na nis tan, Su ri ye i le bir ey lem pla ný ha zýr lý yo ruz. Yu na nis tan sa na yi nin ö nü nü a çar sa biz de o ra da bü yük ya tý rým lar ya pa bi li riz. Kom þu lar la sý fýr prob lem bi zi de çok ö nem li yer le re ta þý yor. Ýþ a le mi nin ö nü a çý lý yor. Bir ül ke bü yü ye cek se sa na yi siz ge li þe cek se stan dart sýz ol maz. Ken di stan dart la rý ný ka bul et ti ren bir ül ke ol ma mýz la zým. TSE þim di ye ka dar bu i þi çok gü zel yap mýþ Kon ya/a a 8 bin ton luk sý ðýr it ha la tý i ha le si ne bü yük il gi net ve Ba lýk Ku ru mu nun, et fi yat la rý ný kon trol al tý na al mak i çin baþ lat tý ðý i ha le nin 3 ün cü sü bu gün ya pý la cak. Ýlk i ki i ha le ye ter li re ka bet þart la rý o luþ ma dý ðý i çin ip tal e dil miþ ti. Ye ni i ha le de fir ma lar; ABD, Bre zil ya, U ru gu ay, Ar jan tin, Ýz lan da, Nor veç, Es ton ya, Lit van ya, Le ton ya ve Ma ca ris tan dan ge ti ri le cek ka sap lýk 8 bin ton sý ðýr i çin ya rý þa cak. A lý nan bil gi ye gö re 15 e ya kýn fir ma i ha le þart na me si al dý. Bu se fer ki i ha le de da ha dü þük fi yat çýk ma sý ve et fi yat la rý nýn da a þa ðý ya in me si bek le ni yor. Da ha ön ce Av ru pa dan ge le cek sý ðýr lar i çin 10 gün þar tý ko yan EBK, La tin A me ri ka ül ke le ri ni de da hil et ti ði i çin tes lim sü re si ni 30 gü ne çý kar dý. Bu sü re i çin de hem A me ri ka ký ta sýn da ki ül ke le rin, hem de Av ru pa da ki le rin sý ðýr la rý ra hat lýk la yük le yip tes lim e de bi le ce ði kay de di li yor. Ý ha ley le il gi li bil gi ve ren EBK yet ki li le ri, da ha ön ce ki i ha le le re ka tý lan þir ket sa yý sý nýn 3-4 ka tý fir ma nýn þart na me al dý ðý ný vur gu la dý. Ýp tal e di len i ha le ler de ki fi yat la rýn tat min e di ci ol ma dý ðý ný i fa de e den ay ný yet ki li, Bu se fer ki i ha le ye da ha ön ce ki i ha le le re ka tý lan fir ma sa yý sýn dan faz la þir ket ka tý la ca ðý i çin da ha re ka bet çi ol ma sý ný bek li yo ruz. Da ha dü þük fi yat çý ka ca ðý ný u mu yo ruz. de di. An ka ra / cihan TOKÝ, Ta ri hî Mar din ye ni den in þa e di le cek nta RÝHÎ Mar din ev le ri nin ka çak ve sað lýk sýz ya pý lar dan kur ta rý la rak tu riz me ka zan dý rýl ma sý a ma cýy la Mar din Va li li ði nin gö rüþ le ri doð rul tu sun da baþ la tý lan Mar din Ev le ri Pro je si ha ya ta ge çi ri li yor. Top lu Ko nut Ý da re si (TO KÝ), kent sel ye ni le me pro je si kap sa mýn da, Mar din de 1440 ko nut in þa a e de cek. Ta ri hî ve yö re sel mi ma ri ye uy gun in þa a e di le cek ko nut la rýn i ha le si 1 Ha zi ran da ya pý la cak. TO KÝ nin in þa e de ce ði 1440 Mar din E vi, yö re sel mi ma ri nin ö zel lik le ri ni yan sý ta cak ve bi na la rýn dýþ cep he le ri, yö re de yo ðun luk la kul la ný lan Mar din ta þýy la kap la na cak. TO KÝ den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ta ri hî Mar din Ev le ri Pro je si, Nur Ma hal le si nde sit a la ný o la rak ü ze rin de tes cil li ya pý la rýn bu lun du ðu yak la þýk bin 210 dö nüm yü zöl çü me sa hip böl ge de ha ya ta ge çi ri le cek. Böl ge de ki ta ri hî ö zel li ði ol ma yan bi na lar yý ký la cak ve yö re nin ta ri hî ya pý sý na uy gun o la rak 1140 ko nut ya pý la cak. Pro je nin ka mu laþ týr ma be de li 88 mil yon li ra ya ma lo la cak. An ka ra / a a MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF 18 MAYIS 2010 Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU ABD DO LA RI KA NA DA DO LA RI DÜN DÜN DÜN DÜN A VUS TRAL YA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN 1 DA NÝ MAR KA KRO NU NOR VEÇ KRO NU E U RO SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ JA PON YE NÝ tu tu tu tu Bu ge lir le na sýl ya þý yor lar? Ý Þ A DA MI, DOK TOR, A VU KAT, KU YUM CU, MÝ MAR, MÜ HEN DÝS GÝ BÝ BE YAN NA ME LÝ GE LÝR VER GÝ SÝ MÜ KEL LEF LE RÝ, 81 Ý LÝN 77 SÝN DE BÝN LÝ RA NIN AL TIN DA GE LÝR BE YAN E DER KEN, SA DE CE 4 ÝL DE OR TA LA MA GE LÝR BU RA KA MI AÞ TI. Ý Þ A DA MI, dok tor, a vu kat, ku yum cu, mi mar, mü hen dis gi bi be yan na me li ge lir ver gi si mü kel lef le ri, 81 i lin 77 sin de li ra nýn al týn da or ta la ma ka zanç bil dir di, sa de ce 4 il de ay lýk ge lir bu ra ka mýn ü ze rin de ger çek leþ ti. Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý ndan e din di ði bil gi ye gö re, Mart a yýn da 2009 yý lý ge lir le ri i çin Ýs tan bul da 430 bin 136 mü kel lef be yan na me ver di. Bu be yan na me ler le 7 mil yar 377 mil yon 259 bin li ra ge lir bil di ril di, ta hak kuk e den ver gi de 2 mil yar 108 mil yon 673 bin li ra ol du. An ka ra da da 121 bin 356 mü kel lef, 1 mil yar 713 mil yon 746 bin li ra lýk ge lir be yan e der ken, bu nun ver gi si 462 mil yon 520 bin li ra o la rak he sap lan dý. Ýz mir de i se be yan na me ve ren mü kel lef sa yý sý 117 bin 660, be yan e di len ge lir 1 mil yar 315 mil yon 578 bin li ra, ta hak kuk e den ver gi de 332 mil yon 560 bin li ra þek lin de be lir len di. OR TA LA MA GE LÝR LER DÜ ÞÜK Ge lir ver gi si be yan na me le ri, Ýs tan bul un ki þi ba þý na or ta la ma ge lir de de ilk sý ra da ye ral dý ðý ný or ta ya koy du. Mü kel lef ba þý na yýl lýk or ta la ma 17 bin 151 li ra tu ta rýn da ge lir bil di ri min de bu lu nu lan Ýs tan bul da, mü kel lef ba þý na yýl lýk or ta la ma ver gi de 4 bin 902 li ra ol du. Yýl lýk or ta la ma ge lir, An ka ra da 14 bin 122 li ra, Bur sa da 12 bin 615 li ra, Ba lý ke sir de 12 bin 408 li ra, Es ki þe hir de 11 bin 467 li ra, Ma ni sa da 11 bin 236 li ra, Ýz mir de 11 bin 181 li ra, Kah ra man ma raþ ta 10 bin 898 li ra, Trab zon da 10 bin 892 li ra, Muð la da 10 bin 889 li ra, Zon gul dak ta 10 bin 864 li ra, Kay se ri de 10 bin 812 li ra, Ça nak ka le de 10 bin 784 li ra, De niz li de 10 bin 764 li ra, Ay dýn da da 10 bin 626 li ra o la rak he sap lan dý. Bu ra kam lar, Tür ki ye de 81 i lin sa de - ce 4 ün de ay da or ta la ma bin li ra ve ü ze rin de ge lir be ya nýn da bu lu nul du ðu nu da gös ter di. Be yan la rý na gö re, Ýs tan bul da ki be yan na me li ge lir ver gi si mü kel lef le ri nin ay lýk or ta la ma ge li ri li ra, An ka ra lý mü kel lef le rin li ra, Bur sa lý mü kel lef le rin li ra, Ba lý ke sir li mü kel lef le rin de li ra. Ge ri ka lan 77 il de i se or ta la ma ay lýk ka zanç lar li ra nýn al týn da kal dý. Bu ra kam, Ýz mir de 932 li ra, Kay se ri de 901 li ra, An tal ya da 736 li ra, Es ki þe hir de 956 li ra þek lin de tesbit e dil di. Ay lýk or ta la ma ge li rin en dü þük be yan e dil di ði il i se 163 li ra i le Þýr nak ol du. Mar din ay lýk or ta la ma 254 li ra lýk ge lir i le son dan 2 in ci, Ið dýr i se 379 li ra lýk ge lir i le son dan 3 ün cü sý ra da ye ral dý. Ay lýk or ta la ma ka zanç, Hak ka ri de 736 li ra, Tun ce li de 729 li ra dü ze yin de be lir len di. Ka pa lý ça rþý 'daki kuyumcular kapanýyor ALTIN FÝYATLARINDAKÝ YÜKSELÝÞ SEBEBÝYLE ÝÞLERÝ YÜZDE 80 DÜÞEN KAPALI ÇARÞIDAKÝ BÝN 100 KUYUMCUDAN 150'SÝ ÝÞYERÝNÝ KAPATMAK ZORUNDA KALDI. Kuyumcularýn altýn satýþýndan deðil iþçiliðinden kazandýðýný belirten Fýrat, insanlarýn altýn almadýðýný, ellerindeki altýnlarý bozdurduklarýný söyledi. : FO TOÐ RAF: A A Ka pa lý çar þý Es naf lar Der ne ði Baþ ka ný Ha san Fý rat, al týn fi ya týn da ki yük se liþ dolayýsýyla çar þý da ki ku yum cu lar da iþ le rin yüz de 80 ci va rýn da düþ tü ðü nü, dü ðün mev si mi ol ma sý na rað men yaz ay la rýn da da faz la iþ bek le me dik le ri ni bil dir di. Fý rat, al týn ve de ðer li me tal le rin dün ya da de ðer ka zan ma ya baþ la dý ðý ný, Tür ki ye de de al tý nýn git tik çe da ha da de ðer li bir me tal ha li ne gel di ði nin al tý ný çi ze rek, ons un yük sel me si, pa ri te nin de ðiþ me si, av ro nun düþ me si, do la rýn çýk ma sý na bað lý o la rak al týn fi ya tý nýn bi raz da ha týr ma na - ca ðý ný ve yýl so nun da ons fi ya tý nýn do la rý bul ma sý ný bek le di ði ni söy le di. Al týn fi ya týn da ki yük sel me nin es na fýn i þi ni cid di o ran da et ki le di ði ni, sa týþ la rý dü þür dü ðü nü be lir ten Fý rat, As lýn da ö nü müz de ki ay lar sün net ve dü ðün le rin o la ca ðý bir dö nem. Ku yum cu, al týn sa týþ la rýn da gra mýn dan de ðil iþ çi lik ten ka za ný yor. Son dö nem ler de de es naf sa týþ ya pa mý yor, hur da dö nü þü var. Ýn san lar yas týk al týn da ki al tý ný ný boz dur ma ya baþ la dý. Al týn çý kýþ la rýn da her za man çar þý da iþ ler du rur. Þu an da da ay ný dur gun lu ðu ya þý yo - T. C. BA KIR KÖY / ÝS TAN BUL 8. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2008/13474 E SAS. Ör nek No: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 21/05/2010 gü nü sa at ve 10:45-10:55'de Mal te pe Mah. Fa - tih Þe hit le ri Sk. No: 4/A Top ka pý da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun - ma dý ðý tak tir de 26/05/2010 Çar þam ba gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý - la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön - de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ - vur ma la rý i lan o lu nur. 20/04/2010 Tak dir E di len De ðer TL A de di: Cin si Sa at: a ra sý sa tý þý ya pý la cak men kul ler: ,00 1 A det Dur maz lar mar ka sac bük me (ca ka) ma ki ne si, 1995 ya pý mý, APH25120 ti pi, se ri no lu 120 ton luk 2.000,00 1 A det Kar deþ ler mar ka Per çin ma ki ne si, ha va lý Press, se ri No lu Sa at: a ra sý sa tý þý ya pý la cak men kul ler: Ki log ram A lü min yum pro fil mal ze me, Ki log ram Ka lay cý oð lu mar ka çu buk te miz le me ma ki ne si, A det Mert ma ki ne mar ka 120 lik press ma ki ne si, 2005 ya pý mý 1.000,00 1 A det Ýn deks 12 lik o to mat, se ri no yok 5.000,00 1 A det Mert ma ki ne mar ka press, 80 ton luk, 2004 ya pý mý ,00 1 A det First Lat her ya pý mý, Jin Fa mar ka, 2000 mo del, MFQ no li, CNC tor na ma ki ne, 6.000,00 3 A det Mic ron mar ka per çin ma ki ne si, se ri no lu Ha va lý Press, bi rin de se ri no yok, EPM600-EPM1300-EPM1300 Mo del (Ý ÝKm.114/1. 114/3) * : Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 63 e kar þý lýk gel mek te dir. B: ruz. Tu rizm se zo nu a çýl dý. Ýþ bek ler ken, ter si ne bir du rum söz ko nu su þek lin de ko nuþ tu. Sa týþ la rýn a zal ma sý dolayýsýyla ku yum cu la rýn ka zanç la rýn da da cid dî dü þüþ ler ya þan dý ðý na dik ka ti çe ken Fý rat, þöy le de vam et ti: Al tý nýn týr ma ný þa baþ la ma sýy la bir lik te ku yum cu dük kân la rý nýn sa yý sýn da a zal ma ol du. Ka pa lý çar þý da top lam da dük kân var ü ku yum cu. Þim di 950 ci va rýn da kal dý. Al tý nýn yük sel di ði son bir yýl da yüz de 15 e ya kýn dük kân ka pan dý. Ba zý ku yum cu lar i þi bý rak tý. Ýs tan bul / a a Ban ka la rýn kâ rý yi ne dev let ten Ku rum lar Ver gi si Tür ki ye Re kort men le ri lis te sin de ilk 100 de 27 ban kay la yer a lan sek tör, 2010 yý lý na da hýz lý gir di yý lý ilk çey rek ra kam la rý na gö re, 12 ban ka nýn ilk çey rek kâ rý top la mý 4 mil yar 821 mil yon li ra ya u laþ tý. Ban ka la rýn ge çen yýl u laþ týk la rý yük sek kâ rý de ðer len di ren e ko no mi uz man la rý, 2008 yý lý so nun da ha zi ne fa iz le ri nin yüz de 16 ol du ðu nu, bir yýl i çin de bu ra ka mýn yüz de 7 ye ka dar düþ tü ðü ne i þa ret et ti. Uz man lar, Böy le bir du rum da e lin de ha zi ne ka ðý dý tu tan her kes kâr e der, ban ka lar da kâr et ti. Bu ga yet nor mal yo ru mun da bu lun du. Kriz dö ne min de kö tü yüz di yen le rin ban ka lar de ðil, KO BÝ ler, kü çük þir ket ler ve bor cu nu çe vi re me yen ler ol du ðu nu kay de den uz man lar, þu gö rüþ le ri di le ge tir di ler: Ban ka lar ni ye kre di ver mi yor su nuz? di ye üst le ri ne ge lin dik çe, dün ya nýn ha li kö tü, bü yük ban ka lar ba tý yor, i çe ri ye ak tar mak i çin dý þa rý dan ye te rin ce fi nans man bu la mý yo ruz de di ler. O da doð ruy du. Ö de me ler den ge si is ta tis tik le ri bu nu gös te ri yor. O nun ha ri cin de el le rin de hiç pa ra yok di ye bir þey yok tu. O lan pa ra yý da böy le bir dö nem de ha zi ne bo no su na, dev let tah vi li ne ya týr dý lar. On la rýn fa i zi de dü þün ce çok kâr et ti ler. An ka ra / a a AY LIK VER GÝ LER DE ÜC RET LÝ DEN DÜ ÞÜK Be yan et tik le ri ge lir kar þý lý ðýn da Ýs tan bul lu mü - kel lef ler, ay da or ta la ma 409 li ra ge lir ver gi si ö de di. Ay lýk or ta la ma ver gi, An ka ra da 318 li ra, Bur sa da 262 li ra, Ba lý ke sir de 248 li ra, An tal ya da 173 li ra, Hak kâ ri de 178 li ra, Kay se ri de 228 li ra, Kon ya da 153 li ra, Zon gul dak ta 216 li ra, Þan lý ur fa da 125 li ra, Di yar ba kýr da 153 li ra, Yoz gat ta 85 li ra, Ið dýr da 82 li ra, Mar din de 53 li ra, Þýr nak ta i se 32 li ra ol du vergileme dönemi için beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin 7 ilde 163 ile 956 lira arasýnda ortalama kazanç bildirdiði Türkiye de, ayný yýl; Asgarî ücretli: Ocak-Haziran dönemi net 527,13 lira, Temmuz-Aralýk dönemi: 546,48 lira, Memur 9/2: Ocak-Haziran dönemi: lira, Temmuz-Aralýk dönemi: lira, Hizmetli: Ocak-Haziran dönemi: lira, Temmuz-Aralýk dönemi: lira, Öðretmen 9/1: Ocak-Haziran dönemi: lira, Temmuz- Aralýk dönemi: lira maaþ almýþtý. Ankara / aa Ba ba can: AB nin de Ma lî Ku ra la ih ti ya cý var ndev LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, av ro böl ge si nin, bi zim yap tý ðý mý za ben zer bir Ma lî Ku ra la ih ti ya cý var de di. So ru la rý ce vap la yan Baþ ba kan Yar dým cý sý A li ba ba can, bir so ru ü ze ri ne, AB nin de Ma lî Ku ral i le ya kýn dan il gi len di ði ni be lir te rek, AB nin, ge rek li yap tý rý mý ve kon tro lü i çe ren, çer çe ve si i yi çi zil miþ Ma lî Ku ra lý mut la ka ger çek leþ tir me si ge re kir di ye ko nuþ tu. Av ru pa i çin pa ra bir li ði ö nem li an cak, ar týk bun dan son ra, sa de ce pa ra po li ti ka la rýy la bu bir li ðin yü rü tül me si müm kün de ðil, mut la ka bu nun ma lî po li ti ka lar la des tek len me si ge re ki yor di yen Ba ba can, Rehn in, AB ül ke le ri E ko no mi ve Ma li ye Ba kan la rý top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin ve di ðer ma lî ku ral ör nek le ri ni ya kýn dan in ce le ye ce ði ni söy le di ði ni de vur gu la dý. AB nin büt çe a çý ðý ve borç ya pý sý na da de ði nen A li Ba ba can, ö nü müz de ki dö nem de, ne ka dar ted bir uy gu lar lar sa uy gu la sýn lar, AB de ki yük sek borç sto ðu nun yýl lar ca sü re ce ði ni sü re ce ði ni, a lý nan ted bir le rin i se ka mu borç sto ðu nu ya vaþ lat ma ya yö ne lik ted bir ler ol du ðu nu, yük sek borç sto ðu nun, AB nin ge le cek ne sil le ri nin sýr týn da da yük ol ma ya de vam e de ce ði ni be lir ti. Bi zi AB ül ke le rin den a yý ran en ö nem li nok ta, bi zim borç sto ðu mu zun kon trol al týn da ol ma sý dýr di yen Ba ba can, Tür ki ye nin, dýþ ti ca re ti nin ya rý sý ný ger çek leþ tir di ði AB de ki e ko no mik kriz den ti ca ret a çý sýn dan o lum suz et ki le ne ce ði ni an cak bu ra da ye ni bir fýr sa týn or ta ya çýk tý ðý ný söy le di. Ba ba can, Av ru pa da ki pa za rýn da ral ma sý, Tür ki ye de ki pa za rýn ve e ko no mik bü yü me nin art ma sýy la, e ko no mik ön gö rü le bi lir li ðin de güç len me siy le Al man ya baþ ta ol mak ü ze re Av ru pa da ki KO BÝ le rin Tür ki ye ye ya tý rý ma ge le cek le ri ni söy le di. Bun dan son ra ki ya pý sal re form la rý, iþ or ta mý nýn ve ya tý rým or ta mý nýn ge liþ ti ril me si, Borç lar Ka nu nu, Ti ca ret Ka nu nu, ban ka cý lýk la il gi li ra fi ne re form lar, ge lir i da re si nin ya pý lan ma sý, ver gi i le ka yýt dý þý lýk o la rak sý ra la yan Ba ba can, ben ce Tür ki ye nin ö nün de ki en ö nem li ya pý sal re form, yar gý re for mu dur de di. An ka ra / Brük sel / a a KO BÝ: IMF i le ye ni bir stand-by ol ma sýn nkü ÇÜK ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der ne ði (KO BÝ DER) Baþ ka ný Nu ret tin Öz genç, IMF i le gö rüþ me le rin ar dýn dan ye ni standby ant laþ ma la rý gel me sin de di. Öz genç, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, IMF yet ki li le ri nin dün i ti ba riy le 4. mad de kon sül tas yon ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Tür ki ye de bir di zi zi ya ret ler de bu lun du ðu nu ha týr lat tý. Nu ret tin Öz genç, þun la rý kay det ti: IMF nin i þi za ten ü ye ül ke le re e ko no mik an lam da yol gös ter mek ve des tek ol mak. Bu a maç la da bu gün ül ke miz de ler. Fa kat bu gö rüþ me le rin ar dýn dan ye ni standby an laþ ma la rý ge le bil me si ko nu sun da en di þe li yiz. Tür ki ye ar týk IMF an laþ ma sý ol ma dan da kriz ler den çýk ma sý ný öð ren di. Do la yý sýy la her sý kýþ tý ðý mýz da IMF nin ka pý sý ný çal ma ma lý yýz. Hü kü me tin uy gu la ma ya koy du ðu or ta va de li prog ram la (OVP) yo lu mu za de vam e dip bir yer de ken di ya ðý mýz la kav rul ma yý bil me li yiz. Tür ki ye e ko no mik o la rak sað lý ðý na ka vuþ tu ðu na gö re, bas ton kul lan mak tan vaz geç me li. IMF i le gö rüþ me le rin ar dýn dan ye ni standby ant laþ ma la rý gel me sin. Ýstanbul / aa

7 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE DÜNYA Takas iþe yaramadý ABD DI ÞÝÞ LE RÝ BA KAN LI ÐI SÖZ CÜ SÜ CROW LEY, (CLIN TON IN) KA RAR TA SA RI SI Ü ZE RÝN DE AN LAÞ - MA YA VA RIL DI ÐI A ÇIK LA MA SI, TÜRK YET KÝ LÝ LER CE SÜR PRÝZ O LA RAK KAR ÞI LAN MA MA LI DE DÝ. Türkiye ve Brezilya'nýn giriþimleri sonucu ikna olan Ýran yönetimi ile Tahran'da "nükleer takas anlaþmasý" imzalamýþtý. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn BM Gü ven lik Kon se yi nin 5 da i mi ü ye si ve Al man ya nýn ye ni yap tý rým la rý i çe ren BM Gü ven lik Kon se yi ka rar ta sa rý sý ü ze rin de an laþ ma ya var dýk la rý ný a çýk la ma sý nýn, Türk yet ki li ler ce sür priz o la rak kar þý lan ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Crow ley, gün lük ba sýn top lan tý sýn da bir so ru ü ze ri ne, bütün ül ke le rin, ABD nin BM Gü ven lik Kon se yi nin da i mî ü ye le ri ve Al man ya i le yo ðun ça lýþ ma yü rüt tü ðü nü ve ta sa rý ü ze rin de bir an laþ ma ya gi de rek da ha faz la yak la þýl dý ðý ný bil di ði ni i fa de et ti. Crow ley, do la yý sýy la bu a çýk la ma nýn BM Gü ven lik Kon se yi nde ki hiç bir ül ke i çin sür priz ol ma ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Tür ki ye ve Bre zil ya i le ge rek New York ge rek se Was hing ton da ki di ya log la rýn da da Ý ran a bas ký yo lu ü ze rin de ne ler yap mak ta ol duk la rý ný net bi çim de or ta ya koy duk la rý ný vur gu la yan Crow ley, Do la yý sýy la bu ra da o lan hiç bir þey, hiç kim se ye sür priz de ðil i fa de si ni kul lan dý. Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn Da vu toð lu i le hem ön ce ki gün, hem de Tah ran zi ya re tin den ön ce gö rüþ tü ðü nü i fa de e den Crow ley, Tür ki ye i le bir çok ay dýr ö nem li öl çü de di ya log ha lin de yiz ve Tür ki ye nin bu ko nu da ki a ra cý ol ma ça ba la rý ný ger çek ten tak dir e di yo ruz di ye ko nuþ tu. Crow ley, þöy le de vam et ti: Ý ran ýn U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK) i le cid dî te mas ku rup kur ma ya ca ðý ve BM Gü ven lik Kon se yi ka rar la rý doð rul tu sun da u ran yum zen gin leþ tir me yi dur du rup dur dur ma ya ca ðý na da ir hâ lâ çok spe si fik kay gý lar var. Tür ki ye ve Bre zil ya nýn haf ta so nun da yap ma ya ça lýþ týk la rý ný an lý yor ve des tek ve ri yo ruz. Or tak bil di ri ye rað men Ý ran ýn u lus la r a ra sý yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ti re ce ðin den þüp he li yiz. Ka rar ta sa rý sý nýn BM Gü ven lik Kon se yi nde ne za man o ya su nu la ca ðý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne Crow ley, bel li bir za man çi zel ge si nin ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, Baþ kan O ba ma bu nun Ýlk ba har so nu na ka dar ta mam lan ma sý ný is te di ði ni be lirt ti ve ta kip et ti ði miz za man çi zel ge si de bu de di. Crow ley, bir baþ ka so ru ü ze ri ne, ta sa rý ya des tek ve rip ver me me nin Tür ki ye ve Bre zil ya nýn bi le ce ði bir iþ ol du ðu nu kay det ti. Was hing ton / a a Ý RAN A TA ÞI NAN KAR GO LAR A RA NA CAK BM Gü ven lik Kon se yi da i mi ü ye le ri ve Al man ya nýn ü ze - rin de mu ta ba ka ta var dý ðý, BM Gü ven lik Kon se yi ka rar tas la ðý met ni, Ý ran a yurt dý þýn da kýs mî ya tý rým ya sa ðý, Ý - ran a gi den kar go la rýn a ran ma sý gi bi yaptýrýmlarý de i çe ri - yor. Ý ran a ye ni ve a ðýr laþ tý rýl mýþ yap tý rým la rý ön gö ren taslak 10 say fadan oluþuyor. A me ri ka lý bir üst dü zey yet - ki li nin ver di ði bil gi ye gö re me tin, Ý ran ýn, ba zý has sas fa a - li yet ler de yurt dý þýn da ya tý rým yap ma sý nýn ya sak lan ma sý - ný ön gö rü yor. Bu a lan lar a ra sýn da, u ran yum ma den le ri de sa yý lý yor. Ö nem li bir tedbir de Ý ran a gi de cek kar go la rýn de ne ti mi ko nu sun da u lus lar a ra sý bir kon trol re ji mi nin ku - rul ma sý ný ön gö rül me si. Birleþmiþ Milletler / a a KARAR TASARISI METNÝ KONSEY ÜYELERÝNE SUNULDU BM Gü ven lik Kon se yi nin Ý ran a yap tý rým lar ko nu su nu gö - rüþ tü ðü top lan tý da, ABD nin BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Su san Ri ce, Ý ran ýn nük le er prog ra mý na yö ne lik ye ni yap tý - rým lar i çe ren ka rar ta sa rý sý met ni ni Kon sey ü ye le ri ne sun - du. Ba sý na ka pa lý ya pý lan top lan tý da Ri ce, ABD, Rus ya, Çin, Ýn gil te re, Fran sa ve Al man ya (5+1 ül ke le ri) ta ra fýn dan ü ze - rin de an laþ ma ya va rý lan met ni, Kon sey in da i mî ol ma yan di ðer 10 ü ye si ne da ðýt tý. Ri ce, ko nuþ ma sýn da ka rar ta sa rý sý - nýn ka bul e dil me si ha lin de Ý ran ýn nük le er prog ra mý ný he def a lan ön ce ki yap tý rým la rýn da ha güç lü ha le ge le ce ði ni sa vun - du. Ri ce, bu ka rar ta sa rý sý nýn 5+1 ül ke le ri a ra sýn da va rý lan uz laþ ma yý yan sýt tý ðý ný söy le di. Birleþmiþ Milletler / a a BE YAZ SA RAY: Ý RAN A BAS KI YI SÜR DÜ RE CE ÐÝZ ABD yö ne ti mi, nük le er so run da ü ze ri ne dü þen yü küm lü - lük le ri ye ri ne ge ti rin ce ye ka dar Ý ran a yö ne lik bas ký la rý ný sür - dü re cek le ri ni a çýk la dý. Be yaz Sa ray Söz cü sü Bill Bur ton, Müm kün o lan her tür yol la bas ký yý sür dü re ce ðiz de di. Baþ kan Ba rack O ba ma i le O hi o da bu lu nan söz cü, bu bas ký - nýn, Ý ran ýn, ü ze ri ne dü þen yü küm lü lük le ri ye ri ne ge tir me - si ne de ðin de vam e de ce ði ni i fa de et ti. Was hing ton / a a 7 PROTESTOCU 5 LÝDER TESLÝM OLDU Tayland'da Mart ayýndan beri devam eden eylemlerde onlarca kiþi öldü, yüzlerce kiþi yaralandý. Kýrmýzý Gömlekliler e zýrhlý araçlarla müdahale TAY LAND DA or du, hü kü me tin is ti fa sý ný ve ye ni se çim le rin ya pýl ma sý ný is te yen, baþþehir Bang kok ta kamp ku ran Kýr mý zý Göm lek li ler di ye ad lan dý rý lan gös te ri ci le re zýrh lý a raç lar la mü da ha le et ti. Tay land da Mart a yýn dan bu ya na hü kü met kar þý tý gös te ri ler on lar ca ki þi ö lür ken yüz ler ce ki þi ya ra lan mýþ ül ke ka rýþ mýþ tý. Or du dün Kýr mý zý böl ge ye mü da ha le et ti. Tay land hü kü me ti, kar þýt la rý nýn baþþehir Bang kok un mer ke zin de o luþ tur du ðu pro tes to a la ný na yö ne lik o pe ras yon da za fer el de et ti ði ni bil dir di. Hü kü met söz cü sü Pa ni tan Wat ta na ya gorn, dev rik Baþ ba kan Tak sin Þi na vat ra yan lý la rýn dan o lu þan kýr mý zý göm lek li le rin li der - le rin den ba zý sý nýn a lan dan kaç tý ðý ný söy le di. Tay land ýn baþþehir Bang kok un mer ke zin de hü kü me tin is ti fa sý ta le biy le kamp ku ran Kýr mý zý Göm lek li ler di ye ad lan dý rý lan gös te ri ci le re yö ne lik mü da ha le nin so na er di ril di ði ni a çýk la yan or du, du ru mun kon trol al tý na a lýn dý ðý ný bil dir di. Bu a ra da, pro tes to cu la rýn 5 li de ri nin, or du nun gös te ri le ri bas týr ma sý nýn ar dýn dan tes lim ol du ðu bil di ril di. As ker le rin mü da ha le si sý ra sýn da bi ri Ý tal yan ga ze te ci, 5 ki þi nin öldüðü ge len ha ber ler a ra sýn da. Tay land da or du ya a yak lan ma du ru muy la kar þý la þýl ma sý ha lin de a ci len a teþ aç ma iz ni ver di ði bil di ril miþ ti. Bangkok / a a

8 8 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE MAKALE SENTEZ Zýrva tevil götürmez! UMUT YAVUZ Si ya set te kö rü kö rü ne ta raf gir lik öy le bir has ta lýk týr ki, her o la yý her va ký a yý te vil yo lu na gi de rek yi ne de ken di ni zi hak lý çý kar ma ya ça lý þýr sý nýz. Bu hem i nat týr, hem de bir ne vî ge çi ci kör lük du ru mu dur. An cak si ya set te il ke ve düs tur la ra da ya na rak, dur du ðu çiz gi yi as la de ðiþ tir me yen, þa hýs la ra ve gün lük ha di se le re ta kýl ma dan, tab lo nun bü tü nü ne ba ka rak, ha ki kat le ri gö re rek du ru þu nu mu ha fa za e den ler bu du rum dan müs tes na dýr. Te vil, kör ta raf gir ler e lin de ki bir si lâh týr. An cak bu si lâ hýn nam lu su za hi ren kar þý ce nah la ra doð rul tul muþ gi bi gö rün se de, e sa sýn da en ni ha ye tin de kör lü ðü nün far kýn da ol ma dan et ra fa a teþ e den kör ta raf gi rin biz zat ken di si ne doð rul muþ tur. Zi ra bu tav rýn dan ve du ru þun dan ne ti ce i ti ba riy le za rar gö re cek o lan ta raf gir ki þi nin ta ken di si dir. Si ya set gi bi al da tý cý ve hi le li o yun la rýn dön dü ðü bir ze min de gün lük ha di se le re, söz le re ve yü zey sel bil gi ye da ya nan çý ka rým lar la yol al mak kuv vet le muh te mel dir ki, yol dan çýk ma ya se be bi yet ve re cek tir. Fit ne ve fe sa dýn kol gez di ði ve ma ne vî teh li ke le rin et ra fý sa rýp sar ma la dý ðý bu gi bi za man lar da en Özür dileme özürlüsü olmak AKIL MÝSAFÝRÝ AH MET BATTTAL drbat ho o.com De ðer li o ku yu cu lar biz den gün ce le da ir ya zý lar is ti yor lar. Bu gün, gün cel li ði ni kay bet me ye cek bir ko nu nun gün cel bir bo yu tun dan bah se de ce ðim. (Ya da ter si ni ya pa ca ðým). Ma lûm, ge çen haf ta En gel li ler Haf ta sý i di. Ý ki haf ta ön ce, öð ret men Cen giz Yýl dýz ýn ön cü lü ðün de Fat sa Li se si nin yü rüt tü ðü En gel le ri Bir lik te Kal dý ra lým baþ lýk lý pro je kap sa mýn da Fat sa da bir kon fe rans ver dim. Kon fe ran sý mýn ko nu su Ýn san Hak la rý Bað la mýn da En gel li le rin Hak la rý i di. Kon fe ran sa ha zýr lýk ya par ken öð ren di ðim ba zý bil gi le rin si zin i çin de gün cel ve fay da lý o la bi le ce ði ni dü þü nü yo rum. Çe þit li mil lî ve mil let ler a ra sý me tin ler de fark lý fark lý en gel li ta rif le ri var. Bu ta rif le re u yan en gel li o ra ný ül ke miz de ol duk ça yük sek. Ne re dey se çev re miz de ki her ye di ki þi den bi ri en gel li. Fa kat as lýn da en gel li, he de fi ne gi den yol da en gel ler bu lu nan dýr. O hal de ba sit bir for mül. He de fi ol ma ya nýn en ge li de yok tur. He de fi o lan i se ken di si az me der se ve Al lah da i zin ve rir se her en ge li a þar. Bu mâ nâ da ki en gel li le rin sa yý sý ma a le sef hiç de faz la de ðil. Zi ra he de fi ol ma yan fert le rin ol duk ça faz la ol du ðu bir dün ya da ya þý yo ruz. Ka na a tim ce a sýl en gel, an la ma nýn ö nün de ki en gel dir. Ö zür lü ol ma yan ya da bir ö zür lü yü ya kýn dan ta ný ma yan ö zür lü yü ve en gel le ri ni tam an la ya maz. Ýþ te bu da bir en gel li lik tir ve ö zür lü lük tür. Bu an lam da ben de niz de ço ðu nuz gi bi ger çek bir en gel li yim ve ken di le ri ni en a zýn dan þim di lik tam an la ya ma ya ca ðým i çin ma ze ret li ö zür lü ler den pe þi nen ö zür di li yo - Hadiseler ve zaman en büyük müfessirdir. Gün gelecek baþka söze hacet kalmayacak. Týpký bugüne kadar olduðu gibi, zaman kendiliðinden, tefsirini gerçekleþtirecek ve hakikati ayan beyan gösterecek. se lâ met li ve gü ven li yo lun cad de-i küb ra-yý Kur â ni ye ol du ðu ko nu sun da kim se nin þüp he si yok tur. Do la yý sýy la e ðer a hir za ma nýn bu teh li ke li ik li min de gü ven le yol al mak is ter sek, iç ti maî ha ya týn her saf ha sýn da bu cad de-i küb ra mâ nâ sýn dan u zak laþ ma ma mýz ge re ke cek tir. Bu du ruþ si ya set i çin de ge çer li dir. Hat ta si ya set i çin da ha da faz la ge çer li dir, zi ra en kay pak ze min, sav rul ma la rýn en çok ya þan dý ðý, kop ma la rýn zir ve yap tý ðý ve im ti han la rýn en çe tin ol du ðu ze min ler den bi ri si ya set ze mi ni dir. Kay be den ler, sav ru lan lar ve ko pan la rýn ek se ri ye ti si ya set ze mi nin de cad de-i küb ra yý terk et me le ri se be biy le bu var ta ya düþ müþ ler dir. Do la yý sýy la si ya set me se le sin de ka rar ve rir ken, te vi le ma hal bý rak ma ya cak þe kil de, düs tur la ra ve il ke le re da ya na rak ve de cad de-i Küb ra-yý Kur â nî - rum. Ö zür lü ma zur dur, ma ze ret li dir; ö zür lü de ðil ken ö zür lü yü ve en ge li ni an la ma ya ça lýþ ma yan i se ma zur de ðil dir. Üs te lik, ak lý var ken bir bi ri ni an la ya ma yan, kâ i na tý ve kâ i na týn i çin de ken di po zis yo nu nu an la ya maz. Kâ i na tý an lam lan dý ra ma yan, kâ i na tý ya þa tan ve ku þa tan Bir i an la ya maz. Bir den gel di ði ni ve Bir e gi de ce ði ni bi le me yen i se, bu dün ya da ki çok lu ðu, ço ðul cu lu ðu ve fark la rý an lam lan dý ra maz. Ne za val lý ca bir en gel li lik ha li Ya rab bi! Her ko nu da ol du ðu gi bi bu ko nu da da i þin fel se fe - Özürlülük hususunda kadere razý olmak, kaderi tenkit etmemek anlamýnda olursa iyidir. Ama Bu benim kaderim diyerek haksýzlýða ve zulme razý olmak ise kötüdür ve hatta zulümdür. si ni ya pa bil mek, fi lo zo fi si ni bil mek, hak hu kuk iþ le rin de ay rýn tý la rý bil mek ten da ha ö nem li. Ýn san ne dir? A kýl mý dýr? Ruh mu dur? Vü cut mu dur? Hep si mi dir? Han gi si da ha ö nem li dir? Be den sel ö zür lü nün az mi, ak lý ve þef ka ti, be de nin den kýy met li de ðil mi dir? Zi hin sel ö zür lü nün Ab dal ca saf lý ðý ve te miz li ði, a kýl lý nýn ak lýn dan da ha de ðer li de ðil mi dir? Dün ya yý a yak ta tu tan, gü nah iþ le me ö zür lü ma sum la rýn du a sý de ðil mi dir? Za ten bu so ru lar ve ce vap la rý se be biy le dir ki bi zim ta ri hi miz ö zür lü ye ba kýþ yö nün den ol duk ça i yi du rum da. Zi ra Ýs lâm me de ni ye ti en gel li li ðin gi de ril me si ko nu sun da fev ka lâ de i le ri bir me de ni yet. ye nin gü ven li þe rit le rin de yol al mak lâ zým dýr. Hal bu ki bu gün ba zý ka fa lar, ha di se ler ve ge çen za man bi le ken di le ri nin a ley hin de ce re yan et se bi le, bi raz i nat la rýn dan, bi raz kör lük le rin den bi raz da te vil et me has ta lý ðýn dan do la yý ha ki ka ti gö re mi yor lar. Söz ge li mi si ya se tin ak tör le ri mey dan lar da, zir ve ler de, kür sü ler de a de ta as lan ke si le rek, na mus söz le ri ve re rek, rest ler çe ke rek, ba ðý ra rak ve ça ðý ra rak gös ter dik le ri yi ðit lik le ri ni, e sas ye ri gel di ðin de dip lo ma si cam baz lý ðý na so yu na rak gös ter me yin ce; ve to e de bi le cek ken þerh düþ mek le ye ti nin ce; çö ze bi le cek ken, be del ö de me me ye ya na þýn ca; kök ten çö ze bi le cek ken su n'î gün dem ler ve tar týþ ma lar la u yut ma ya yel te nin ce; bu ba zý ka fa lar he men te vil yo lu na gi de rek ken di le ri ni hak lý gör me ye ve gös ter me ye ça lý þý yor lar. Ya su sup gör mez den ge li yor lar ya da te vil e di yor lar. Ya pa cak tý da ya pa ma dý, o la cak tý da o la ma dý, e de cek ti de e de me di di yor lar Söy le ye cek hiç bir þey kal ma yýn ca da, var dýr bir bil dik le ri di ye rek, bir bi lin mez li ðe ha va le e di yor lar Baþ ta da söy le di ði miz gi bi te vil et mek bir si lâh týr. A ma nam lu su biz zat bu kör te vi li ger çek leþ ti ren le re yö nel miþ tir. Ha di se ler ve za man i se en bü yük mü fes sir dir. Gün ge le cek baþ ka sö ze ha cet kal ma ya cak. Týp ký bu gü ne ka dar ol du ðu gi bi, za man ken di li ðin den, tef si ri ni ger çek leþ ti re cek ve ha ki ka ti a yan be yan gös te re cek. Bu hen gâm da, ki mi le ri cad de-i küb ra nýn þaþ maz düs tur la rý na da ya na rak du ruþ la rý ný be lir ler, ki mi le ri i se ta raf gir, ge çi ci ve kör ce si ne bir i nat la te vil yo lu na gi der A ma hiç de ðiþ me ye cek bir ha ki kat var ki; o da: Zýr va te vil gö tür mez Oy sa Ba tý me de ni ye ti bu hu sus ta da sa bý ka lý. Ön ce lik le, gü nü müz de bi li nen mâ nâ sýy la en gel li le rin kar þý laþ tý ðý en gel le rin ço ðu tek no lo ji nin ü rü nü. Me de ni yet za ten her ke sin ih ti yaç la rý ný art tý rý cý et ki ya pý yor. Ö zür lü ler i çin i se ih ti ya cý da ha faz la his set ti ri yor. Ya ni bir yön den, tav þa na; kaç, ta zý ya; tut di yor. Hep söy len di ði gi bi; Ýn san lýk ta ri hi in san hak la rý ta ri hi dir ve gi diþ i yi yön de dir. Ö zür lü le rin hak la rý da as lýn da ö zür lü le rin in san hak la rý i le il gi li dir. Bu gün 30 Mart 2007 ta rih li bir BM an laþ ma sý var. En gel li le rin Hak la rý na Ý liþ kin Söz leþ me de TBMM de de ka nun la o nay lan mýþ. Bu gün bir Ö zür lü ler Ka nu nu muz ve bir Ö zür lü ler Ý da re si var. Ö zür lü le rin hak la rý hu su sun da, kos ko ca bir ki ta ba an cak sý ða cak ka dar ay rýn tý lý hu ku kî dü zen le me ler var. Dev let ve top lum o la rak bun la rýn ge re ði ni ye ri ne ge ti re bil sek çok þey hal lol muþ o la cak. Ö zür lü lük hu su sun da ka de re ra zý ol mak, ka de ri ten kit et me mek an la mýn da o lur sa i yi dir. A ma bu be nim ka de rim di ye rek hak sýz lý ða ve zul me ra zý ol mak i se kö tü dür ve hat ta zu lüm dür. O hal de ö zür lü ler ve ya kýn la rý da in san e liy le ge le cek zul mü en gel le me ye ça lýþ ma lý ve in san lar a ra sýn da hak ký ný a ra ma lý dýr. Bu nun i çin en ve rim li yön tem i se ör güt len mek tir. Ö zür lü nün hak mü ca de le sin de bi rin ci en gel, sýð an la yýþ lar dýr. Ý kin ci en gel i se hiz met i çin gi ri le cek ma lî kül fet ler dir. Ser ve tin or ta ya çý ka rýl ma sý na ka týl ma ya ný da ser ve tin pay la þýl ma sýn da he sa ba kat mak ve hat ta ba zen da ha ö ne al mak ge re kir. A ma ser vet sa hi bi ni bu na ger çek ten ik na e de bil mek o nu zor la mak tan da ha i yi dir. Bu nun i çin i se ser vet sa hip le ri ne ser ve tin ilk ve ger çek sa hi bi ni öð ret mek ge re kir. Son sö züm de ö zür lü le re: Ö zür lü nün in san lýk o nu ru, o na hiz met e de cek o la nýn in san lýk þef ka ti ni red det mek so nu cu nu do ður ma ma lý. Zi ra mer ha met rah me tin en mü him ve si le si dir. Mah mut ve Gü ven Kýþ la lý kar deþ le ri me yar dým la rý i çin ö zel lik le gö nül den te þek kür le ri mi su nu yo rum. Taþlar yerine oturursa... AVUSTURYA MEKTUBU Dün ya da ye ri ne o tur ma yan o ka dar çok taþ var ki, böy le de vam e der se ký ya me tin kop ma sý ný ça buk laþ tý ra cak, taþ taþ üs tün de bý rak ma ya cak ve e ðer yer li ye ri ne o tu rur sa ký ya met vak ti ni izn-i Ý lâ hî i le er te le te cek ka dar çok.. Her þey den ön ce de Ýs lâ mi ye tin doð ru ze mi ni ni bul ma sý, i ma nýn ke ma le er me si, i man ve Ýs lâm a la nýn da taþ la rýn yer li ye ri ne o tur ma sý lâ zým. Bu da an cak Re sû lul lah ýn sa a det as rý na mâ nen ve i mâ nen rü cû et mek le o lur. Fu zu lî nin, Re su lul lah aþ ký na "ba þý ný taþ tan ta þa vu rup ge zen a va re su yu gi bi, ha ki kat a va re ol muþ, ba þý ný taþ tan ta þa vu rup do la ný yor. Kýt a lar do la þý yor. Tak li di ký rýl mýþ ve tes li mi bo zul muþ bu a sýr da" Be di üz za man a ve ri len ha ki kat il mi... E vet, Re sûl-i Ek rem E fen di miz le ma ne vî mu ra ka be si ve ta le biy le ken di si ne ve ri len ha ki kat il mi, Kur ân il mi bu gün ri sâ le ri sâ le dün ya yý do la þý yor, kýt a lar a þý yor. Ha ki ka tý â le me u laþ týr ma ya rý þýn da bü yük bir mev ki ka za nan ga ze te miz, "mil yon la rýn i ma ný ný kur ta ran e ser" ün va nýy la Ta bi at Ri sâ le si ni â le min ak lý na ve vic da ný na ha va le e di yor. Bir yan dan da bu e se rin ye di mil ya ra u laþ tý rýl ma sý gay ret le ri sü rü yor. Bu bü yük bir ga ye, bü yük bir du a. Ce nâb-ý Hak bu du a mý zý ka bul ey le sin. Hem za ten, "Te sa düf, þirk ve ta bi at tan te þek kül e den fe sat þe be ke si nin â lem-i Ýs lâm dan ne fiy ve ih ra cý na, Ri sâ lei Nur ca ve ri len ka rar in faz e dil miþ tir." Bi ze dü þen, du a, gay ret ve hiz met ol ma lý.. Mu hab bet le ve þevk le.. «««Kâ i nat ta her þey ken di ra yýn da, ken di yö rün ge sin de ve ken di is ti ka me tin de sey re der ken, her þey þevk ve cez be i çin de ken di va zi fe si ni ya par ken, þu in sa noð lu na ve in san lýk â le mi ne ba ký nýz ki, son suz kud re te baþ kal dý rýr ca sý na, is yan bay ra ðý ný çe ker ce si ne i ma nýn ve ak lýn ak si ne a la bil di ði ne ters is ti ka me tin de bir dü þüþ ve bir ku dur muþ luk var.. Ha len in sa noð lu dün ya dan ve ha yat tan na si bi ni a la bi li yor sa, ha len ha va yý so luk lu yor, ha ya tý ta da bi li yor sa ve ha len Rah man ýn il ti fa tý na maz har o la bi li yor sa, mu hak kak ki bu Kur ân hür me ti ne dir, Kâ be hür me ti ne dir. Ý man ve Kur ân yo lun da se fer ber o lan lar, hiz met ve i ba det is ti ka me tin de ge ce si ni gün dü zü ne ka tan lar hür me ti ne dir. Bu nun az bu çuk far kýn da o lan lar, bu nu yü rek le rin de his se den ler, han gi din den o lur sa ol sun, han gi i nan cý ta þýr sa ta þý sýn, Ýs lâ ma ve Kur ân a say gý lý dýr. Ken di ül ke sin de ki, ken di ya nýn da ki Müs lü ma na hoþ gö rü lü dür. Bo zuk ol ma yan, te fes süh et me yen Av ru pa lý da böy le dir. E zan se si ne i ti raz et mez, ca mi le re kýz maz, Müs lü ma na yan bak maz. Rast gel di ði yer de on la rýn i ba det le ri ne im re nir, na maz ký lýþ la rý ný hay ran lýk la sey re der, Kur ân se si ne ku lak ve rir. «««Tür ki ye de ve dün ya da bir a lan var dýr ki, o ra da taþ la rýn yer li ye ri ne o tur ma sý bir ya na, ne re dey se taþ kal ma mýþ týr, sað lam ze min kal ma mýþ týr. Ba tak lýk ol muþ tur. Bu a lan da, hiç þüp he siz ya lan cý lýk ü ze ri ne mü es ses o lan si ya set a la ný - MÝKAÝL YAPRAK dýr. Taþ la rý yer li ye ri ne o turt mak i çin dün ya yý do la þan "ha ki kat su yu" bu a lan da ken di si ne a ka cak mec ra bul mak ta zor la ný yor. Her ye rin den kal kan, bi lip bil me den ha ki ka tý bu a la na tat bi ke yel te ni yor ve her de fa sýn da ya ný lý yor, ne ga rip ki ya nýl dý ðý ný da i ti raf e de mi yor. Ha ki ka tý bu a la na tat bik et mek, her me se le ye Kur ân nu ruy la ba kan Be di üz za man ýn kâ rý dýr ki, þöy le di yor: Ka fi le-i be þer bir yol cu luk tur. Þu za man da Kur ân ýn nu ruy la gör düm ki o yol bir ba tak lý ða gir di. Mü lev ves (pis) ve u fu net li bir ça mur i çin de ka fi le-i be þer dü þe kal ka gi di yor. (Mek tu bat) Mes le ði mi zin e sa sý o lan ih lâs bi zi (si ya set ten) men e di yor. Çün kü bir gaf let za ma nýn da, hu su san ta raf gi ra ne mef kû re ler sa hi bi, her þe yi ken di mes le ði ne a let e de rek, hat ta di ni ni ve uh re vî ha re kâ tý ný da o dün ye vî mes le ðe bir ne vî a let hük mü ne ge ti ri yor. Hal bu ki ha ka ik-ý i ma niy ye ve hiz met-i nu ri ye-i kud si ye kâ i nat ta hiç bir þe ye a let o la maz. Rý za-i Ý lâ hî den baþ ka bir ga ye si o la maz. Hal bu ki þim di ki ce re yan la rýn çar pýþ ma la rý hen gâ mýn da bu sýrr-ý ih lâ sý mu ha fa za et mek, di ni ni dün ya ya a let et me mek "Tesadüf, þirk ve tabiattan teþekkül eden fesat þebekesinin âlem-i Ýslâmdan nefiy ve ihracýna, Risâle-i Nur ca verilen karar infaz edilmiþtir." Bize düþen, dua, gayret ve hizmet olmalý.. Muhabbetle ve þevkle.. müþ kül leþ miþ. En i yi ça re, ce re yan la rýn kuv ve ti ye ri ne i na yet ve tev fik-i Ý lâ hi ye ye da yan mak ta dýr. E vet, yu kar da ge çen "Hat ta di ni ni ve uh re vî ha re kâ tý ný da o dün ye vî mes le ðe bir ne vî a let hük mü ne ge ti ri yor" du ru mun dan ta le be le ri ni kur tar mak i çin, 1950 den son ra Be di üz za man, si ya set te "muk te sit mes lek" o lan "eh ven-i þer" ter ci hi ne i þa ret bu yur du ki, o hâ lâ ge çer li dir ve her za man ge çer li o la cak týr. «««Ba ký nýz Ýn gi liz The Ti mes ga ze te si þu en te re san gö rü þe yer ver di: "Re cep Tay yip Er do ðan ýn ba þýn da bu lun du ðu ý lým lý Ýs lâm cý hü kü met i le or du a ra sýn da ki mev cut mü ca de le bir dar be yi pro vo ke e der se ve ya si ya sî ya da di nî þid de ti kýþ kýr týr sa e ðer, Ba tý i çin, böl ge sel is tik rar i çin ve bu yük se len e ko no mik gü cün u mut la rý i çin o luþ tu ra cak ka yýp lar, he sap e di le mez." Bak sen þu Ýn gi liz de si se si ne. Pro vo ke teh li ke si ne dik ka ti çe ker ken, ken di si pro vo ke e di yor, hü kü me te "ý lým lý Ýs lâm cý" dam ga sý ný vur mak la.. An la þý lan o dur ki, bil has sa si ya set a la nýn da taþ la rýn yer li ye ri ne o tur ma sý i çin, bil has sa Nur Ta le be le ri ne bü yük va zi fe ler dü þü yor. Her þey sil baþ tan... T. C. KAR TAL 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ GE REK ÇE LÝ KA RAR E SAS NO: 2009/700 KA RAR NO: 2010/ Da va nýn KA BU LÜ NE, Sam sun i li, Ya ka kent il çe si, Küp lü - að zý kö yü, C: 38 H: 163 BSN: 19 da nü fu sa ka yýt lý da va cý Yu suf ký zý, Rü vey de den doð ma, A la çam 1982 do ðum lu, T.C. No.lu Se ni ye Gü nay dýn ýn Se ni ye o lan a dý nýn ve bu nun ço cu ðu o lan Ýs tan bul i li, Be þik taþ il çe si, Di ki li taþ Mah. C: 7 H: 116 BSN: 16 da nü fu sa ka yýt lý Mus ta fa U laþ ký zý, Kar tal 2002 do ðum lu, T.C no.lu A ley na Taþ ta - noð lu nun Se ni ye o lan a na a dý nýn Sý la o la rak nü fu s kü tü ðün - de DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, ka rar ve ril di B: T. C. GA ZÝ OS MAN PA ÞA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN Sa yý : 2009/902 E sas. 30/04/2010 Ko nu : MÜZ. Da va cý, NU RÝ YE KA LAY CI i le Da va lý, HA SIM SIZ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ga ip li ðe Ka rar Ve ril me si da va sý ne de niy le; E la zýð i li Ma den il çe si Al tun tar la mah. C: 9 AS: 22 S: 68'de nü fu sa ka yýt lý Sul tan ga zi il çe si Ýs met pa þa mah. 112 so kak. NO: 14/3 ad re sin de mu kim i ken Su dan cum hu ri ye tin de Nil neh ri ü ze rin de ki köp rü ya pý mýn da ça lý þan kim lik no lu Mu zaf fer Ka lay cý' nýn ka yýp ol du ðu bil di ril mek le, Ga ip ten ha ber dar o lan la rýn mah ke me mi zin 2009/902 e sas sa yý lý dos ya sý na 6 ay i çer sin de ha ber ver me le ri ak si hal de sü re nin so nun da MU ZAF FER KA LAY CI nýn GA ÝP LÝ ÐÝ NE ka - rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: ZAYÝ 2522 nolu Sarý Basýn Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mesut Zaimoðlu DÜ ZELT ME Ý LA NI Pa zar gü nü Ye ni As ya ga ze te si nin 11. say - fa sýn da ya yýn la nan, Ba kýr köy 1. Ýc ra Mü dür lü ðü nün 2009/3848 E. sa yý lý dos ya sýn dan ya pý la cak o lan men kul sa tý þý na i liþ kin i lan da bir ký sým mad di ha ta lar bu lun du ðu tes pit e dil di ðin den ha ta la rýn dü zel til me si ne i liþ kin i lan a þa ðý da yer al mak ta dýr. Mev zu ha ta lý i la nýn; Baþ lýk kýs mýn da yer a lan Ba kýr köy 1. Ýc ra Mü dür lü ðü Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý la ný i fa de si nin; Ba kýr köy 11. Ýc ra Mü dür lü ðü Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý - la ný o la rak, dü zel til di ði Ý.Ý.K. nun 126. mad de si u ya rýn ca i lan o lu nur. B: BA KIR KÖY 8. AS LÝ YE HU KUK HA KÝM LÝ ÐÝ Ý LAN Dos ya no: 2010/30 E. 2010/147 K. Da va cý Ni met E ki ci ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a - ley hi ne a çý lan Nü fus (Ad ve So ya dý dü zel til me si is tem li) da - va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý sý ra sýn da; Mah ke me mi zin 2010 / 30 E sas / 147 Ka rar sa yý lý ta rih li ka ra rý i le da va cý Ni met E ki ci nin nü fus ta Ni met o lan a dý nýn Gök han o la rak de ðiþ ti ril me si ne da ir ka rar i la nen teb li ði o lu nur B: BA KIR KÖY 8. AS LÝ YE HU KUK HA KÝM LÝ ÐÝ Ý LAN Dos ya no: 2010/50 E /149 K. Da va cý Hik me tul lah Ka ra baþ ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü - dür lü ðü a ley hi ne a çý lan Nü fus (Ad ve So ya dý dü zel til me si is - tem li) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý sý ra sýn da; Mah ke me mi zin 2010 / 50 E sas / 149 Ka rar sa yý lý ta rih li ka ra rý i le da va cý Hik me tul lah Ka ra baþ ýn nü fus ta Ka ra baþ o lan so ya dý nýn Bu lut o la rak de ðiþ ti ril me si - ne da ir ka rar i la nen teb li ði o lu nur B: 34463

9 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE MA KA LE 9 Muh te lif ko nu lar FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Bul ga ris tan/ve li ko Tar no va þeh rin den A ras U zu nov: Ýn sa ný i le, kül tü rü i le ta ri hi i le... As lýn da her ya ný, her þe yi i le mü kem mel o lan Tür ki ye den dün Bul ga ris tan a, Ve li ko Tar no vo ya Al lah ýn iz niy le ki tap lar u laþ tý! Biz le ri dü þün dü ðü nüz i çin ne ka dar duy gu lan dý ðý mý zý siz le re an lat mam çok zor! Ýþ te Ýs lâm ýn gü zel li ði bü tün Müs lü man ce ma a tin bü tün leþ me sin de dir! Al lah Ye ni As ya da ça lý þan ve e me ði ge çen her kes ten ra zý ol sun! Al lah Tür ki ye yi ve Türk in sa ný ný her ko nu da ba þa rý lý kýl sýn ve ba þý mýz dan hiç bir za man ek sik et me sin! Biz ki tap la rý ný za do ya ma yýz. Bi ze ki tap gön der mek is te yen le re ad re si mi ye ni den ha týr la ta yým. Ad re sim: Bul ga ri a, gr. Ve li ko Tar no vo, ul. Cher no ri zec Hra bar 54 A ras U zu nov. (Ema i lim: a Bul ga ris tan dan se lâm lar. Bul ga ris tan dan A ras U zu nov a ki tap gön de ren o ku yu cu la rý ma te þek kür e di yo rum. Ýl gi le nen ler i çin yu ka rý da ad res mev cut tur. Al lah ra zý ol sun. *** Ýs tan bul dan Ta ner Ka ra: Ba ba an nem ba na bir mus ka yap týr mýþ tý, kýs met ve iþ bu la bi le yim di ye. A çýk ça sý mus ka o la yý na pek i nan mam, i ba de ti mi ya pan bir gen cim. Ta kar ken du â e de rek Al lah ým her þey sen den dir bu nun la o la cak her tür lü gü nah ve þirk ten sa na sý ðý ný rým di ye du â e de rek tak tým. Bir sü re son ra i çi me sin me di ve çý kar dým bir da ha tak ma dým, tek rar töv be et tim. Þu an ki du ru mum ne dir a ca ba? A çýk ça sý kor ku yo rum, Al lah af fet me yip þirk ka bul e der se, so num ce hen nem lik o la cak di ye. En doð ru su nu Al lah bil mek le be ra ber be ni bu ko nu da ay dýn la týr sa nýz se vi ni rim. Tev hid eh li ne ya ký þan iþ, her i þin de doð ru dan Al lah a gü ven mek, doð ru dan Al lah a du â et mek ve doð ru dan Al lah tan yar dým is te mek tir. Tev hid eh li nin bu yo lu, i çin de doð ru þey ler ya zý yor da ol sa, mus ka yaz dý rýp boy nu na as mak tan çok da ha et ki li dir. Çün kü mus ka yaz ma ve as ma i þin de, i þi ta ma men mus ka ya bað la mak ve ne ti ce yi mus ka dan bil mek gi bi tev hid i nan cý a çý sýn dan bir teh li ke de söz ko nu su dur ki, i þin ger çek leþ se ve kýs me tin a çýl sa bi le bu teh li ke in sa na mâ ne vî yön den sý kýn tý ve rir. Ö te yan dan, te si ri Al lah tan bil mek þar tý ve ni ye tiy le, i çin de doð ru þey ler yaz dý ðýn dan e min o lu nan mus ka boy na a sý la bi lir. Bun da da bir sa kýn ca yok tur. Lâ kin si zin, Tev hid i nan cý ma za rar ge lir mi? gi bi bir en di þey le mus ka yý çý ka rýp doð ru dan Al lah a yö nel miþ ol ma nýz da, in þâ al lah Al lah ka týn da mak bul dür. Bu ha re ke ti niz le Al lah ýn rah me ti ni, mað fi re ti ni ve i na ye ti ni in þâ al lah ü ze ri ni ze celp et miþ ol ma ný zý u mu yo rum. Mus ka tak mýþ ve ya tak ma mýþ fark et mez, doð ru dan Al lah a yö ne len i çin in þâ al lah a hi ret te sý kýn tý yok tur. *** Rü vey da Al kor: Fý kýh ta ne sep ko nu sun da an la ya ma dý ðým bir hu sus var. Bir in san ken di an ne si ni in kâr e der, Be ni do ðu ran ka dýn bu de ðil, ger çek te be ni do ðu ran ka dýn baþ ka bi ri si der se (o ka dý nýn as lýn da an ne si ol du ðu nu bil di ði hal de ya lan söy le ye rek ve ya ger çek ten o ka dý nýn an ne si ol ma dý ðý na i na na rak yap sa bu ik ra rý) ar týk o in sa nýn ken di an ne siy le o lan ne sep ba ðý or ta dan kal kar mý? Ar týk an ne si nin ev lâ dý sa yýl maz mý? Ay ný þe kil de ba ba sý i çin Bu a dam be nim ba bam de ðil der se ba ba sýy la o lan ne sep ba ðý bit miþ mi o lur? Ar týk o a da mýn ev lâ dý sa yýl maz mý di ni mi ze gö re? An ne ve ba ba ya ne se ben bað lý ol mak bir i nanç me se le si de ðil, bi yo lo jik bir va ký â dýr. Bu nu in kâr et mek le ki þi sa de ce gü nah iþ le miþ o lur, ya da ni ha yet boþ ko nuþ muþ o lur. A ma an ne si ne ve ya ba ba sý na o lan in ti sa bý na za rar ver miþ ol maz. Ger çek an ne si ve ya ba ba sý bi lin mi yor sa, ger çek çi bi çim de, me se la DNA gi bi test ler le a raþ tý rý lýr ve or ta ya çý ka rý lýr. Or ta ya çý kýn ca da, an ne ve ba ba nýn ve ya ev lâ dýn ku su ru ne o lur sa ol sun, ge rek an ne ve ba ba, ge rek se ço cuk lar ku sur a raþ týr ma sý na git me den bir bir le ri ni af fet me li ve bir þe kil de kop muþ o lan rah met ba ðý ný ye ni den kur ma lý dýr lar. *** Ha luk Din dar: Ben ze kâ tý mý öz kar de þi me ve re bi lir mi yim? Ken di si öð ren ci. Bu ko nu da be ni bil gi len dir me ni zi ri ca e de rim. E vet; ze kâ tý ný zý öz kar de þi ni ze ve re bi lir si niz. Bun da hiç bir sa kýn ca ol ma mak la be ra ber; da ha mak bu le ge çer. Kar deþ lik, sý la-ý rahm ve ak ra ba se va bý da a lýr sý nýz. Al lah ka bul et sin. Â min. YE RÝN KU LA ÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Bir ký sým ho ca lar, e fen di ler ve ya sö züm o na â lim ler, Ý le ri de hiz met e de bil mek i çin þe â i ri terk e de bi li riz, giz le ye bi li riz, sev me di ði miz ki þi le ri sev di ði mi zi söy le ye bi li riz gö rü þün de. A ca ba, müç te hid ler, Ý mam-ý Ga zâ lî ve Be di üz za man bu me se le le re na sýl ba ký yor? Þe â i ri, ya ni farz la rý, hü küm le ri, sem bol le ri ye ri ne ge tir mek, ih ya et mek bi za ti hî BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU Ma lat ya Ha di se si (22 Ka sým 1952) Su âl: 1950'li yýl lar da De mok rat la rý sý kýn tý ya so kan, De mok rat lar la din dar la rýn a ra sý ný boz ma ya, hat ta din dar la rý De mok rat la rýn a ley hi ne sevk et me ye ma tuf mü ret tep ba zý ha di se le rin vu ku a gel di ði an la þý lý yor? Bun lar dan bi ri, ge çen gün kü ya zý nýz da te mas et ti ði niz ay rý ca Ri sâ le ler de de bah si ge çen "Ti ca nî me se le si"dir. Bir di ðer vu ku at i se, 1952 yý lý son la rýn da ya þa nan ve yi ne Ri sâ le ler de zik ri ge çen Ma lat ya ha di se si dir. Ge rek fi kir ve si ya set â le min de ve ge rek se di nî ce ma at ler mâ bey nin de bü yük dal ga lan ma la ra se be bi yet ve ren bu "Ma lat ya ha di se si" hak kýn da da bil gi ve rir mi si niz?, Ce vap: Ta rih çe i Ha yat ve E mir dað Lâ hi ka sý gi bi ri sâ le ler de beþ al tý yer de bah si ge çen "Ma lat ya ha di se si", 22 Ka sým 1952'de mey da na gel di. Baþ ba kan Ad nan Men de res'le bir lik te Ma lat ya'ya gi den Va tan ga ze te si baþ ya za rý Ah met E min Yal man, Hü se yin Üz mez i sim li li se ta le be si ta ra fýn dan ta ban ca i le vu ru la rak ya ra lan dý. 20 ya þýn da ki li se son sý nýf ta le be si Üz mez, "Al lah düþ ma ný" de di ði Yal man'ý, tam da Baþ ba kan Men de res'in ya ný ba þýn da vur du. Yal man'a al tý el a teþ et ti. Yal man'ýn öl dü ðü zan ne dil di. An cak, ya ra lý hal de kur tul du ve ký sa sü re son ra i yi le þe rek ye ni den sað lý ðý na ka vuþ tu. Üz mez, tu tuk la na rak hap se ko nul du. Yir mi yýl ce za ya çarp tý rýl dý. Öl dür me ye te þeb büs su çun dan 10 yýl ha pis yat tý. Çýk týk tan son ra hu kuk tah si li ni ta mam la ya rak a vu kat ol du. Fi kir ve si ya set ha ya tý na a týl dý. MHP i le MSP a ra sýn da gi dip gel di. Ýs tan bul'da bir ku yum cu dük kâ nýn da ki kar þý laþ ma mýz da, si ya set te ki i de a li ni þu söz ler le ö zet le di: "1960'lý yýl lar da, Er ba kan'ý MHP'nin ba þý na ge tirt mek i çin var gü cüm le ça lýþ tým, an cak bun da mu vaf fak o la ma dým." Genç liði nin on yý lý ný ha pis te ge çi ren 1931 do ðum lu Üz mez, 2008'de ba þý na ge len bir baþ ka ha di se se be biy le, öm rü nün â hi ri ni de ha pis te ge çir mek baht sýz lý ðý ný ya þa dý. * * * He nüz bir li se ta le be si o lan Hü se yin Üz mez, dur duk yer de gi dip ci na yet iþ le me di. O, baþ ka la rý ta ra fýn dan bu i þe sevk e dil di. Ge rek Üz mez'in ken di sin den din le ye rek ve ge rek se o ta rih te ya þa nan ha - Þe â ir ve ta kiy ye e mir dir ve hiz met tir. Hiz met e de bil mek i çin e de bi le ce ði þüp he li dir, zi ra ya öm rü yet mez, ya gü cü yet mez! ha zýr hiz met ve farz lar terk e dil mez! Bi lâ kis, þe â i ri i lân et mek ge re kir! Sa hi büz za man ý din le ye lim: E zan, ka met, ce ma at le na maz ve Cu ma na ma zý gi bi i ba det ler i le Kur ân-ý Ke rim i yük sek ses le o ku mak, zi kir ve ev râd gi bi hu sus la rý a çýk tan yap mak hal ka du yur mak se va bý na nok san lýk ge tir me di ði gi bi, ze kâ týn a çýk tan ve ril me si gi bi, farz o lan hu sus la rý a çýk tan yap mak di nin iz ze ti ni gös ter mek de mek tir ve a çýk tan i fa sý giz le mek ten da ha se vap lý dýr. Hat ta Ý mam-ý Ga za li gi bi Hüc ce tü l-ýs lâm lâ ka bý i le meþ hur ol muþ ve her de di ði din de hüc cet ve de lil o la rak gö rül müþ o lan bü yük bir al lâ me Ba zen iz hâr, çok de fâ ih fâ dan da ha zi ya de ef dal o lur de miþ tir. Çün - Sorulara cevaplar (9) di se hak kýn da bil gi si ve hat ta dah li bu lu nan zat lar dan (A. Man sur ve M. Ce mal gi bi) du yup öð ren di ði miz ka da rýy la, ha di se þu þe kil de ce re yan e di yor: Bü yük Do ðu cu la rýn Ma lat ya gru bu, Baþ ba kan Men de res'le bir lik te Ma lat ya'ya ge le ce ði ha ber a lý nan A. E min Yal man'ýn vu ru lup vu rul ma ma sý ko nu su nu a ra la rýn da mü za ke re e di yor. Ne ti ce de, he yet ten vu rul ma sý ka ra rý çý ký yor. (Man sur Ho ca, ken di si nin a leyh te oy kul lan dý ðý ný söy le di.) Bu ka ra rýn in fa zý i çin de, bir te tik çi ye ih ti yaç var. So nun da, a ra nan te tik çi bu lu nu yor: Hü se yin Üz mez. Ka rar, Üz mez'e i le ti li yor. An cak, Yal man'ýn ne re de vu rul ma sý nýn da ha uy gun o la ca ðý o na söy len mi yor. O da gi dip me ra sim ye rin de ki Baþ ba kan Men de res'in tam da ya ný ba þýn da Yal man'a þar jö rü bo þal tý yor. Yal man, ya ra lý hal de kur tu lu yor. Hat ta, bir müd det son ra gi dip te tik çi siy le ha pis te bir gö rüþ me de bu lu nu yor. Va tan ga ze te si nin ku pü rün de de gö rül dü ðü gi bi, Üz mez, bu ha di se de kul la nýl dý ðý ný ve bu yap tý ðýn dan do la yý da piþ man ol du ðu nu i fa de e di yor. Saldýrýdan yaralý halde kurtulan Ahmet Emin Yalman, bilâhare tetikçisi Hüseyin Üzmez'le hapishanede görüþerek, onun piþmanlýðýný yansýtmaya çalýþtý. Tu tuk la ma lar baþ lý yor Yal man sû i kas tý ha di se si, ül ke ge ne lin de þok et ki si mey da na ge tir di. Ha di se yi ba ha ne e den ve bu fýr sa tý ga ni met bi len de rin o dak lar, dev le tin ref lek si ni din dar la rýn a ley hin de ha re ke te ge çir di. Ce vat Rý fat, Ne cip Fa zýl i le Os man Yük se l'in de a ra la rýn da bu lun du ðu Mil li yet çi ler Der ne ði, Ýs lâm De mok rat Par ti si ve Bü yük Do ðu Ce mi ye ti nin i le ri ge len le rin den ki þi tu tuk la na rak ce za e vi ne gön de ril di. Bu nun la da ye tin me yen giz li din düþ man la rý, em ni yet ve ad li ye nin kuv ve ti ni bu kez Ri sâ le i Nur ve Nur Ta le be le ri nin a ley hin de de is ti mal et me ye yel ten di mer kez de o pe ras yon ya pýl dý. Dâ vâ lar a çýl dý, ba zý kim se ler tu tuk lan dý. Bü tün bu o pe ras yon lar la ya pýl mak is te nen þuy du: Mý sýr ve Su ri ye gi bi yer ler de kü a þi kâr yap mak ta, ya is ti fa de e der ve ya tak lit et mek ve ya gaf let ten u yan mak ve ya da lâ let te ve se fa hat te mu an nit i se de ðil ri ya bel ki giz li yap mak tan çok zi ya de ef dal o lur. 1 Ta kýy ye, ya ni, giz le mek, sak la mak ne den kay nak la nýr ve ma hi ye ti ne dir? Be di üz za man ý din li yo ruz: Ýh fa (giz le me) ve havf (kor ku); ri yâ dan dýr. Farz da ri yâ yok tur. 2 Ya ni, farz i ba det ve e mir ler a çýk tan i fa e di lir, ye ri ne ge ti ri lir. Be di üz za man, i man hiz me ti ni ya par ken, ba zý la rý nýn, her ne ge rek çe i le o lur sa ol sun i man hiz me ti ni giz le me si ni tas vip et me di ði ni þu i fa de ler le or ta ya ko yar: Bâ zý kar deþ le ri mi zin, lü zum suz, ta le be li ði ni in kâr et me le ri ve es ki de e hem mi yet li ken di hiz met-i Nu ri ye le ri ni lü zum suz set ret me le ri (ört me le ri), ger çi çir kin dir. 3 Þe a ir-i Ýs lâ mi ye ye (Ýs lâm e sas la rý, hü - ra di kal Ýs lâm cý la rýn fa a li ye ti ni ba ha ne e de rek di nî in ki þâ fý bal ta la yan þer o dak larý ben zer bir tat bi ka tý Tür ki ye'de de ser gi le mek is te di ler. Ti ca nî me se le si gi bi, Ma lat ya ha di se si ni de bu mak sat la kul lan ma ya yel ten di ler. An cak, ga ye le rin de mu vaf fak o la ma dý lar, he def le ri ne va ra ma dý lar. Çün kü, mey dan da "müs bet ha re ket" der si ni tel kin i le din dar kit le le ri i ti dâ le sevk e den Ri sâ le i Nur var dý. Þer güç le rin plân la rý, bu sâ ye de a kim kal dý. Lâ hi ka lar da bir ge zin ti Bu ve si le i le, Ma lat ya ha di se si nin zik re dil di ði muh te lif lâ hi ka mek tup la rýn dan ký sa bir der le me tak dim e de lim... E mir dað Lâ hi ka sý, say fa 401: Hal bu ki bu o tuz se ne zar fýn da beþ mah ke me ay ný ki tap la ra be ra at ver miþ ler. Hem Ma lat ya me se le si mü na se be tiy le yir mi mah ke me de a lâ ka dar ol muþ tu lar. O yir mi mah ke me "Bir suç bu la mý yo ruz" de miþ ler. E mir dað Lâ hi ka sý, say fa 425: Me dar ý ib ret ve hay ret ve þük ran dýr ki:...ad li ye ler, be þi kat î be ra at ve u mum ki tap la rý suç yok di ye i a de ye ka rar ver me le ri ve ge çen Ma lat ya ha di se si mü na se be tiy le yi ne giz li düþ man la rý mýz hü kû me tin ve ad li ye nin na zar ý dik ka ti ni biz le re çe vir me ye ça lýþ týk la rý hal de, yir mi üç mah ke me de miþ ler ki: "Suç bu la mý yo ruz." E mir dað Lâ hi ka sý, say fa 373: (Hu lû si Be yin mek tu bun dan) A ziz ve mü ba rek müþ fik Üs ta dým....ma lat ya se ya ha tim de o ra da ki...bü yük Do ðu cu la rýn bu fa ki ri ken di züm re le ri ne kat mak hu su sun da ki tek lif le ri ne, "Bü yük Do ðu cu luk si ya sî bir te þek kül mü dür?" di ye sor dum. "E vet" de dik le ri i çin... E mir dað Lâ hi ka sý, say fa 321: Kat î ha ber le re gö re Af yon Mah ke me si "Nu run al tý yüz bin fe da kâr ta le be si var" de me si ne bi na en, Ma lat ya ha di se si ba ha ne siy le, hiç ol maz sa Nur Ta le be le rin den al tý yüz fa al ve muk te dir o lan la rý ný mah ke me ye ver mek plâ ný var ken... Ta rih çe i Ha yat, say fa 577: Üs tad Be di üz za man, Ýs tan bul da ki mu hâ ke me si nin be râ et le ne ti ce len me si ni mü te â kip E mir dað a gel di. Bu sý ra lar da Ma lat ya hâ di se si vu ku a ge li yor, din dar lar a ley hin de bir sü rü ya lan, if ti râ, tez vir pro pa gan da sý baþ lý yor. Ta rih çe i Ha yat, say fa 586: Af yon Mah ke me si ta ra fýn dan ki tap lar ser best bý ra kýl ma dan, Ma lat ya hâ di se si mü nâ se be tiy le bâ zý vi lâ yet ve ka sa ba lar da ta har rî ler ya pýl dý, mah ke me ler a çýl dý. Ez cüm le, Mer sin de, Ri ze de, Di yar ba kýr da Nur lar ve Nur cu lar a ley hi ne dâ vâ a çýl dý. Ne ti ce de mah ke me ler be râ et ver di. (De va mý var) GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan küm le ri, farz lar, sem bol le ri ne) uy mak ve i lân et mek e sas týr. Çün kü, Þer î me se le le rin bir kýs mý þa hýs la ra; bir ký sým ge ne le ba kar. U mu ma ba kan hu sus lar þah sî farz lar dan da ha ö nem li dir. 4 Þe â i ri ye ri ne ge tir mek farz-ý ayn dýr. Hiz met farz-ý ki fa ye dir. Hiz met i çin farz lar terk e dil mez. Fe râ i zin ter kin de, yüz de dok san do kuz ih ti mal-i za rar var. A ca ba di ne ve dün ya ya za rar o lan ih mal ve fe râ i zin ter ki ne ne ba ha ne bu lu na bi lir? Ha mi yet na sýl mü sa a de e der? Þe â ir de te hâ vün (a þa ðý lýk komp lek si ne ka pýl ma), mil lî za a fý gös te rir. Za af i se, düþ ma ný dur dur maz, ce sa ret len di rir. 5 Dip not lar: 1- Be di üz za man, Þu â lar, 270.; 2- Hut be-i Þa mi ye, s. 131.; 3- Þu â lar, s. 429.; 4- Mek tu bat, s. 385.; 5- Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 87. Buz gi bi su lar ne gü zel çað lar DOSTHANE Su, bu! Ha yat lar o na muh taç. Ce nâb-ý Hak su la rý, rah me tiy le in zâl et miþ dün ya ya. Ki mi de niz, ki mi ne hir, ki mi çay; ki mi si de, yük sek ler den en gin le re dö kü lür ken hâl di liy le söy ler Hay!. Su, bu! Kay na ðýn dan ay rý lýn ca ka bý na sýð maz o lu yor. Co þu yor, ko þu yor, ta þý yor; ya ta ðý na sýð mý yor. Taþ la ra çar pa rak pa ram par ça o lu þu na bak ma dan. O nun i çin o du rum, hür ri yet yel pa ze si. Ses siz, sa kin a kar i ken kim se far kýn da de ðil. Ha re ket baþ la yýn ca, dam la lar çað la yýn ca, ya ni þe lâ le ye dö nü þün ce he men göz ler gö rü yor, hem gö nül ler se zi yor, sü zü yor; bey ne ka dar sý zý yor. O çýr pý nýþ, o çar pý lýþ, o sav ru luþ zer re zer re haz ve ri yor in sa na. Zâ ten, ha yat da bir ha re ket, bir fa a li yet de ðil mi? Su lar gi bi, dur gun la þan in san da du ran, dur du ru lan ha re ket ýz tý ra ba dön mez mi, he ye ca ný sön mez mi? Be di üz za man: Yek ne sak is ti ra hat dö þe ðin de ki ha yat, hayr-ý mahz o lan vü cut tan zi ya de, þerr-i mahz o lan a de me ya kýn dýr ve o na gi der 1 de mi yor mu? Ya ni, dur du ru lan fa a li yet is ti ra hat a dýn da da ol sa, iþ ken ce ye dö nü þür. Çün kü, lâ ti fe ler iþ le ri ni pay dos et miþ du rum da. Be den le ba rý þýk de ðil. Ha yat ta ki ha re ket on da yer al ma yýn ca, o an da ki gö rün tü, mev te ben zer â de ta. Su yu þe lâ le ya pan, yük sek ten dö kü lü þü. Taþ la rýn aþ ket ti ði bir kaç sil le ne o lur? Ne ti ce de, ka nat lar a çý lý yor, et ra fa sa çý lý yor gön lün ce; mut lu lu ða u çu yor. Ma vi nin her to nuy la ku cak laþ mýþ, bak sa na! Çev re sin de ye þil renk ten dan te la; mest e di ci man za ra! Kuþ la rýn cý výl tý sý, su la rýn þý rýl tý sý, bir i lâ hî sen fo ni. Res sam la rýn ta hay yü lü bu nu i ha ta et mez. Ka na ka na, do ya do ya bu nu ru hun mas set me si bir mut lu luk hâ le si. E vet Ya pay bir þe lâ le den gön le a kan duy gu lar Ýs ter ya pay, is ter ger çek fark et mez. Göz de ge zen en te re san ka re ler. Ki mi bü yük, ki mi kü çük; far ký bu. A sýl mad de su o lun ca, mâ nâ mak sa dý bu lun ca, kü çük ler, göz ler de bü yük o lur. Ne ti ce: Fark et mek lâ zým, gü zel o lan þey le ri. On lar la hem hâl, on lar la yâ ren, on la ra hay ran ol mak ne gü zel. Mah lû ka týn, mev cu da týn ký sa ca sý, zer ra týn tes bi hi ni fark et mek; ha ya tý ný mut lu lu ða gark et mek, Al lah ýn bir ik ra mý. Su, bu! Dað lar da de po lan mýþ bil lur gi bi, buz gi bi. Be de nin ha ra re ti ne, be þe rin ta bâ be ti ne en fay da lý bir ni met; en þi fa lý bir i lâç. Ri sâ le-i Nur da: Þim di, bak çeþ me le re, çay la ra, ýr mak la ra; yer den, dað lar dan kay na ma la rý te sa dü fî de ðil dir 2 de ni yor. Rah man ýn tak di ri bu! Kasd et miþ, halk et miþ; ih san et miþ Rab bi miz. Ha yat la rýn hep si ne âb-ý ha yat ey le miþ. Þe lâ le, çað la ya rak mü seb bih tir Rab bi ne. Di li nin dön dü ðün ce Dip not lar: 1- Sa id Nur sî, Lem a lar, Sa id Nur sî, Söz ler, 613. ALÝ RIZA AYDIN

10 10 Risâle-i Nur Gençlik Þöleni notlarý MÜZÝK YAZILARI ALÝ OKTAY Geç ti ði miz haf ta Pa zar gü nü An ka ra day dýk. Prog ram da yer al ma da ve ti ni al dý ðý mýz gün den be ri genç kar deþ le ri miz le bir a ra da bu lu na cak ol ma nýn tat lý bir he ye ca ný i çin de i dik. Ýs tan bul dan sa bah na ma zý nýn ar dýn dan o to büs le yo la çýk tý ðý mýz genç kar deþ le ri miz ve a ða bey le ri miz le be ra ber öð len sa at le rin de u laþ týk baþþehre. Yýl lar son ra tek rar ay ný sa lon da prog ram ya pa cak týk. Ku li se geç tim. Biz bi ze Mu sý kî Top lu lu ðu nun de ðer li sa n'at çý la rý ka nu nî Bah ri Gün gör dü, bes te kâr ve u di Meh met E min Al týn top A ða bey le ri miz ve ritm saz da Cem Mu rat Diþ çi ve ney zen Ýs ma il Hak ký O kur dost la rý mýz la bir lik te sý ra bi ze ge le ne ka dar pro va la rý mý zý yap týk. Genç kar deþ le ri miz sa lon da hoþ da ki ka lar ge çi rir ken biz de az son ra ses len di re ce ði miz e ser le ri ça lýþ ma nýn gü zel li ði ni ya þý yor duk. Ni ha yet sý ra bi ze gel di ve sah ne ye dâ vet e dil dik. E vet 4 bin ki þi lik sa lon ta ma men dol muþ tu. Prog ra ma, bes te le ri Meh met E min Al týn top ta ra fýn dan ya pý lan e ser ler le baþ la dýk. Ön ce Ri sâ le-i Nur da is mi ve þi ir le ri ge çen Ni ya zi Mýs rî nin Gün de bir ta þý bi na yý öm rü mün düþ tü ye re i lâ hi si i le baþ la dýk. Ar dýn dan Ha san Fey zi A ða be yin Gü zel o ku her zer re de coþ kun bi rer mâ nâ var ve Mus ta fa Öz soy un Fey zin kal bi mi ze dol du Üs ta dým þi ir le ri nin i lâ hi le ri ni, Üs tad Haz ret le ri nin yaz dý ðý Yýl dýz nâ me yi ve son o la rak da hiç es ki me yen An nem be ni ye tiþ tir di bu hiz me te yol la dý di ye baþ la yan mar þý söy le dik. Bi ze ay rý lan za man do lun ca prog ra mý mý zý da son lan dýr dýk. Sah ne de kal dý ðý mýz sü re bo yun ca sa lon da ki genç kar deþ le ri mi zin coþ ku su na or tak ol duk. Keþ ke sah ne de da ha faz la ka la bil sey dik. Da ha söy le ne cek çok gü zel e ser ler var dý. Ýn þal lah o da bir baþ ka þö le ne ar týk. Ger çek ten i yi dü þü nül müþ, i yi or ga ni ze e dil miþ bir þö len di bu. Bir de fa genç le rin, mer ke zin de bu lun du ðu bir þö len fik ri baþ lý ba þý na o ri ji nal bir fi kir. Þö le ni o luþ tu ran alt baþ lýk lar da i yi tes bit e dil miþ ti: Ký sa film ya rýþ ma sý, ka ri ka tür ya rýþ ma la rý, ih ti da öy kü le ri, si ne viz yon ve þi ir o ku ma la rý. A sýl ö nem li si i se ta ma mý genç ler den o lu þan ça lýþ ma ma sa sý grup la rý nýn ha zýr la dý ðý bil di ri nin teþ ki li i di ben ce. Or ga ni zas yon da al dýk la rý gö rev le ri tam bir pro fes yo nel lik le ve sa mi mi yet le ye ri ne ge ti ren ö zel lik le kýr mý zý kra vat lý genç ler gru bu nu teb rik et mek is te rim. Dik kat çek mek is te di ðim bir i ki hu su su da ha pay laþ mak is te rim: Sa lon ka la ba lýk ve ha va da bi raz sý cak o lun ca sa lon da ha va lan dýr ma nýn ek sik li ði his se di lir ol du. Bu da za man za man prog ram da dik ka tin da ðýl ma sý ve ya dý þa rý ya çý kýp o ra dan iz le me dü þün ce si ni ge tir di. Bir de Genç lik Þö le nin de genç le rin sah ne de da ha çok yer al ma sý i yi o lur du. Keþ ke da ha çok genç kar de þi miz þi ir o ku sa, mü zik yap sa, ti yat ro ve ya skeç ser gi le sey di, di yo rum. Kal bi niz zi ya re te a çýk mý?.. ZEJD So to (Zeyd Þo to di ye o ku nu yor) bir Boþ nak sa nat çý. A ma o nu fark lý ký lan ve ya zý mý za ko nu e den ö zel li ði sa de ce se si nin gü zel li ði de ðil el bet te. Ha lis bir ni yet le, Ce nâb-ý Al lah a (c.c), Hz. Pey gam ber e (asm) duy du ðu mu hab be ti ve aþ ký ay ný za man da. Ýþ te bu aþk dýr ki Zeyd e il ham ve rip þi ir le ri ne he ce, mü zi ði ne nað me ol muþ ve bir al büm de ci sim leþ miþ. Pe ki Zejd So to kim dir? Zeyd, Bos na Her sek te 1979 da doð muþ. Kü çük yaþ lar dan be ri il gi duy du ðu mü zik o na baþ ka bir â le min ka pý la rý ný aç mýþ. Tür ki ye nin de a ra sýn da yer al dý ðý ba zý ül ke ler de kon ser ler ver miþ. Sa mi Yu suf, Yu suf Ýs lâm, Na ti ve e De en gi bi mü zis yen ler le ça lýþ ma lar yap mýþ. Zeyd, ye ni bir al bü mü i le Tür ki ye de ki mü zik se ver ler le bu luþ tu þim di. Al bü mün a dý ný Kal be Zi ya ret koy muþ. Bu nun ne de ni ni i se þöy le a çýk lý yor:... En bü yük il ha mým Yü ce Al lah a Pey gam be ri mi ze (asm) ve in san la ra kar þý bes le di ðim sev gim ve aþk ol muþ tur. Al lah ýn var lý ðý na þe ha det et me mi zin a na þart la rýn dan bi ri si de aþk týr. Bun dan do la yý da al bü mü me Kal be Zi ya ret is mi ni ver dim. En gü zel zi ya ret, kal be zi ya ret tir. Al büm de i ki si Türk çe, i ki si A rap ça, ü çü Ýn gi liz ce ve dör dü de Boþ nak ça ol mak ü ze re top lam 11 e ser yer a lý yor. Ö zel lik le böy le çok dil li, ha re ket li, rit mik mü zik ten hoþ la nan genç le rin be ðe ne ce ði ni dü þün dü ðüm bir al büm. Mo ral Pro dük si yon un ya pým cý lý ðý ný üst len di ði bu al bü mü mü zik mar ket ler de bu la bi lir si niz. 0(212) SEYAHAT et me yi, fo toð raf çek me yi, baþ ka kül tür le ri, ül ke le ri ta ný ma yý se ven bu ö zel lik le ri i le çev re sin de Gez gin o la rak ta ný nan Me tin Yük sel in bir ga ze te ci a ma en çok da bir in san o la rak Nil den Ce be li ta rýk a u za nan ge niþ coð raf ya da ob jek ti fi ne yan sý yan; in sa na ve var o la na i liþ kin fo toð raf la rýn dan o lu þan ser gi si Zey tin bur nu Kül tür ve Sa nat Mer ke zi BULMACA HAZIRLAYAN: Erdal Odabaþ er da lo da DÜNKÜ BUL MA CA NIN CE VAP LA RI BÝR as ra yak la þan be re ket li ve fe yiz li öm rü i le ya þa dý ðý dö nem ol du ðu ka dar bu gün de ha ya tý ve bý rak tý ðý e ser le riy le a sýr la rý ve ne sil le ri ay dýn lat ma ya de vam e den Be di üz za man Sa id Nur sî nin hiz met ha ya tý dö nem-dö nem mer cek al tý na a lý na rak ser gi ler ha lin de su nul mak ta dýr. Da ha ön ce, ilk sür gün dö ne mi , Bar la Yýl la rý Ser gi si ve Kas ta mo nu YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE KÜLTÜR-SANAT Üs tad ýn E mir dað Yýl la rý ser gi si a çý la cak 29 MAYIS TA AÇILACAK OLAN SERGÝ, 13 HAZÝRAN TARÝHÝNE KADAR ZÝYARETE AÇIK KALACAK. fu a ye a la nýn da sa nat se ver ler i çin ser gi le ni yor. Bu gün sa at da Ga ze te ci Me tin Yük sel in Nil den Ce be li ta rýk a Ýn san ko nu lu söy le þi si ne; Ken ya dan, E ti yop ya dan, Su dan dan ve ge niþ bir coð raf ya ya ya yý lan Af ri ka ül ke le rin den çek ti ði fo toð raf la rý nýn ser gi si ne her kes dâ vet li. Ser gi i se 23 Ma yýs a ka dar ge zi le bi le cek. Ýs tan bul / Sey han Þen türk SOL DAN SA ÐA 1. A yak sýz ol du ðu i çin yý lan sa ný lan, so - lu can la bes le nen bir tür ker ten ke le. - Ýs te me ye rek ve bil - me ye rek ya pý lan yan lýþ, ku sur, ya nýl ma, ya nýl gý. 2. Be di üz - za man Hz. le ri nin bir e se ri. 3. Es ki den kul la ný lan dir sek ten or ta par mak u cu na ka dar o lan u zun luk öl çü sü. - A rap ça da bir, Al lah'ýn bir li ði. - Lan ta ný sim ge le yen harf ler. 4. Tas dik et me, uy gun bul ma. - Ha ngi þey an lam lý so ru. - Ku ru so - ðuk. 5. E mi le Zo la'nýn meþ hur bir ro ma ný. - Nam zet. - Bir il gi e ki. 6. Sa vaþ ta ke sin ga li bi yet. 7. Ta li ni an la mak i çin bir þey ler den an lam çý kar ma i þi. - Ma te ma tik te sa bit sa yý. - Tik sin me, ge ri çe kil me. 8. A dak ta bu lun ma. - San traç ta L þe kil li ha re ket e den taþ. - Sa zýn en ka lýn te li. 9. Kut sal Hint des ta ný. - Fars ça da gi bi, ben zer an lam lý ek. 10. Ýç iþ le rin de ba ðým sýz, dýþ iþ le rin de mer ke zi o to ri te ye bað lý il. - On ya - þýn dan yu ka rý o lan de ve. Yýl la rý Ser gi si o la rak yur ti çin de ve yurt dý þýn da on bin ler ce ki þi ta ra fýn dan zi ya ret e dil di yý lýn dan ve fat et ti ði 1960 yý lý na ka dar ki ha ya tý i se o ri ji nal e ser ler, bel ge ler, dö ne min ga ze te le ri, ya kýn hiz me tin de bu lun muþ ve hiz me tin bu gün le re ka dar u laþ ma sýn da hal ka o luþ tur muþ fe da kâr, ve fa dâr ta le be le ri nin ha yat hi kâ ye le ri E mir dað Yýl la rý Ser gi si a dý al týn da zi ya ret çi - Ge le ce ðin sos yal bi lim ci le ri ö dül le ri ni al dý TÜRKÝYE DE bir il ki ger çek leþ ti ren 2. U lu sal Sos yal Bi lim ler O - lim pi ya tý nda genç ye te nek le ri ö dül len di ril di. Ha zýr la mýþ ol - duk la rý pro je ler le top lum sal so run la ra ý þýk tu tan ge le ce ðin sos - yal bi lim ci le ri, Ka ya Ra ma da O tel de ya pý lan ö dül tö re niy le Engeller fýrça darbeleriyle aþýlýyor BURSA Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý (BUSMEK), sosyal sorumluluk çalýþmalarý çerçevesinde engelli vatandaþlarýn da yanýnda olduðunu gözler önüne seriyor. Gürsu Belediyesi ile ortaklaþa yürütülen çalýþma kapsamýnda, Gürsu Kültür Evi BUS- MEK Kurs Merkezi nde engellilere yönelik olarak resim kursu açýldý. 15 kiþinin katýldýðý kursta, bir yandan sosyal kimliklerini güçlendiren diðer taraftan da resim yaparak yeteneklerini ortaya çýkarma fýrsatý bulan kursiyerler, uygulamadan çok memnun olduklarýný söylediler. Öte yandan Gürsu Belediye Baþkaný Orhan Özcü ve eþi Dilber Özcü de Engelliler Haftasý kapsamýnda, BUS- MEK Gürsu kurs merkezini ziyaret etti. Dersi ilgiyle izleyen Özcü, kurs öðretmeni Yasemin Süzer den bilgi alarak, engelli kursiyerlerle sohbet edip dilek ve isteklerini öðrendi. Özcü, BUSMEK in engelli vatandaþlara yönelik açtýðý kursun, engelli vatandaþlarý topluma kazandýrma noktasýnda önem taþýdýðýný söyledi. Bursa / Yeni Asya Nil den Ce be li ta rýk a in san fo toð raf ser gi si ma dal ya la rý na ka vuþ tu. Tö ren de ö dül a lan lar sa de ce genç ye - te nek ler ol ma dý. Meh met Al tan ve Ü mit Me riç e de sos yal bi - lim ler a la nýn da gös ter miþ ol duk la rý e mek ve kat ký lar dan do la - yý O nur Ö dü lü tak dim e dil di. Ýs tan bul / Sedat Serdar Antalya Müzesi çocuk bölümü açýldý ANTALYA Müzesi nde oluþturulan Çocuk Bölümü törenle açýldý. Bölümde, Taþ Devri nden Cumhuriyet Dönemi þehir hayatýna kadar bölgenin tarihî süreci maketlerle anlatýlýyor. Müzeler Haftasý faaliyetleri kapsamýnda Antalya Müzesi nde oluþturulan çocuk bölümünün açýlýþýnda konuþan Vali Yardýmcýsý Yýldýrým Uçar, Türk müzelerinin her geçen gün geliþerek büyüdüðünü söyledi. Ýnsanlarýn, sahip olduklarý deðerlerin yeni yeni farkýna varmaya baþladýðýný ifade eden Uçar, Osman Hamdi Bey in ise 100 yýl önce bunun önemini anlayarak Türk müzeciliðinin temelini attýðýný belirtti. Osmanlý nýn son dönemi ve Cumhuriyet dönemlerinde müzeciliðin büyük bir hýzla geliþtiðini kaydeden Uçar, müze bünyesinde açýlan Çocuk Müzesi nde çocuklara bölgenin tarih ve kültürünün anlaþýlýr bir dilde anlatýlmasýna vesile olacaðýný vurguladý. Çocuk bölümünde Karain Maðarasý, kaya mezarlarý, höyükler, Perge ve Aspendos antik þehirleri, Yivli Minare ve Antalya þehir hayatýnýn anlatýldýðý 20 ye yakýn maket yer alýyor. Antalya / aa le riy le bu lu þa cak. Bu ser gi 29 Ma yýs-13 Ha zi ran ta rih le rin de her gün sa at sa at le rin de Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si A li E mi ri Kül tür Mer ke zin de zi ya re te a çýk ka la cak. E mir dað Yýl la rý Ser gi si, ha yat ta o lan ta le be le ri nin ka tý lý mý i le 29 Ma yýs Cu mar te si gü nü sa at de a çý lý þý ya pý la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Uluslararasý Mis tik Sanat Fes ti vali baþ lý yor FARKLILIKLARI ka bul len me nin ve hoþ gö rü nün sa nat sal su nu mu, Se ni çok i yi an lý yo rum un gör sel þo vu U lus la ra ra sý Mis tik Sa nat Fes ti va li nin I I.si baþ lý yor. Ýs tan bul 2010 Kül tür Baþ ken ti A jan sý nýn des tek le di ði, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Mü dür lü ðü nün dü zen le di ði, fes ti va li ÝBB Kül tür A.Þ. or ga ni ze e di yor Ma yýs 2010 ta rih le ri a ra sýn da A ya Ý ri ni, Ye re ba tan Sar ný cý, E mi nö nü Halk E ði tim Mer ke zi ve Kýz la ra ða sý Med re se si nde ger çek le þe cek fes ti val kap sa mýn da; kon ser ler, film gös te rim le ri, ser gi ler, ti yat ro tem si li ve þi ir din le ti si dü zen le ne cek. Ke ma ný að la tan a dam Fa rid Far jad ýn eþ siz per for man sýy la 20 Ma - Su fî Rock, ye ni den sah ne de SUFÝ Rock çý Ka ðan Ta yanç, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si kül tür faaliyetle ri çer çe ve sin de ver di ði, bu yýl ki Yu nu sî Ses ler kon ser di zi si nin so nun cu su nu 24 Ma yýs ta A li E mi ri Kül tür Mer ke zi nde, din le yi ci le rin be ðe ni si ne su na cak. Rock Mev lid bes te siy le dik kat le ri ü ze ri ne çe ken sa n'at çý, Su fi Rock ta ným la ma sý nýn da Tür ki ye de ki tem sil ci si o la rak gö rü lü yor. Bu ye ni mü zik tar zýn da, ta sav vu fi söz ler le rock, blu es ve caz bir a ra ya ge li yor. Ka ðan Ta yanç, per for man sýn da, ma ne vî muhtevalý TÜRK mut fa ðý nýn gü nü müz de ki ö nem li tem sil ci le rin den o lan ve ge le nek sel ye mek le ri mi zi ken di ne öz gü çað daþ yo ru muy la har man la yan Kýrk pý nar Lo kan ta sý, bir ay bo yun ca E ge mut fa ðý nýn ha fif ve lez zet li tat la rý ný mö nü sü ne da hil e de cek. Kýrk pý nar Lo kan ta sý, Böl ge Böl ge Tür ki ye Mut fak la rý kon sep ti DÝYANET-SEN ÝN geç ti ði miz O cak a yýn da ve fat e den Mer hum Ge nel Baþ ka ný Ah met Yýl dýz ha tý ra sý na ha zýr la dý ðý Din Gö rev li le ri ne Sen di ka Yo lu nu A çan Ýn san: Ah met Yýl dýz ki ta bý çýk tý. Sen di ka dan ya pý lan a çýk la ma da, din gö rev li le ri ne sen di ka yo lu nu a çan, gö nül ve ak si yon in sa ný Mer hum Di ya net-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Yýl dýz 54 yýl lýk ha ya tý nýn bü yük bö lü mü nü mü ca de le i le ge çir di ði, ö zel lik le din gö - yýs ak þa mý sa at da A ya Ý ri ni de baþ la ya cak o lan fes ti val de; Se fa rad mü zi ði nin vaz ge çil mez se si, En dü lüs di va sý Yas min Levy; Bu dist mez he bi nin mer ke zi o lan Chi o nin Ta pý na ðý nýn ri tü el le ri, shom yo su (Bu dist sut ra o kun ma sý) i le Ja pon ya dan ge len Monk lar (Shic hi se i ka i); Mað ri bin ký zý aþ kýn ve su fiz min se si Nas si ma Cha ba ne; çok ses li ko ro e ser le riy le Lu sa vo riç Er me ni Ko ro su ve A na do lu, Trak ya ve Me zo po tam ya halk þar ký la rý ný o ri ji nal dil le riy le yo rum la ya cak o lan Kar deþ Tür kü ler sah ne a la cak. I I. U lus la ra ra sý Mis tik Sa nat Fes ti va li çer çe ve sin de ger çek le þen bütün faaliyet ler üc ret siz. Kül tür Sa nat Ser vi si E ge Mut fa ðý Kýrk pý nar Lo kan ta sý nda Din Gö rev li le ri ne Sen di ka Yo lu nu A çan Ýn san ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Þe hir Ti yat ro la rý, Ma yýs a yýn da Ta rýk Þer bet çi oð lu nun ya zýp yö net ti ði Ýs tan bul Ha tý ra sý ad lý ye ni bir mü zik li o yun la iz le yi ci le rin kar þý sý na çý ký yor Av ru pa Kül tür Baþ ken ti çer - söz le ri o lan ba zý rock klâ sik le ri ni ve bi li nen i la hi le ri, ken di bes te le riy le ye ni den ve fark lý þe kil de yo rum lu yor. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si kül tür faaliyet le ri i çin de yer a lan bu yýl ki son Yu nu sî Ses ler din le ti si, A li E mi ri E fen di Kül tür Mer ke zi nde, 24 Ma yýs 2010 Pa zar te si gü nü, sa at 20:00 de baþ la ya cak. Ýs tan bul / Necip Eyvazoðlu Manisa kebabý çer çe ve sin de, 15 Ma yýs 15 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da, E ge ye öz gü en seç kin tat la rý mö nü sün de ik ram e de cek. E ge Böl ge si nin ö zel ba ha rat la rý, ot la rý ve seb ze le riy le zen gin leþ ti ril miþ lez zet le ri, Kýrk pý nar Lo kan ta sý nýn us ta aþ çý la rý nýn ö zel re çe te le riy le ha zýr la na rak su nu la cak. Ýs tan bul / Re cep Boz dað rev li le ri nin ör güt len me si ne ve sen di ka kur ma sý na ön cü lük et ti ði be lir til di. Ki tap ta, kö kü e ze le, dal la rý e be de u za nan bir mis yo nu din gö rev li le ri ne mi ras bý ra kan, be nim mis yo num hak mü ca de le si dir, din gö rev li si ne hiz met, di ne hiz met tir di yen Mer hum Yýl dýz ýn sen di kal mü ca de le sin den ör nek ler, sen di ka kur ma ça lýþ ma la rý ve sen di ka lý dö nem de ya pý lan ça lýþ ma lar dan ör nek ler su nu lu yor. An ka ra / Re cep Gö ren Ý. B. B. Þe hir Ti yat ro la rý nýn ye ni o yu nu çe ve sin de sah ne le ne cek o lan Ýs tan bul Ha tý ra sý nýn prö mi ye ri, ya rýn ya pý la cak. O yun, Ma yýs 2010 ta rih le rin de Kâ ðýt ha ne Sa da bad Sah ne si nde se yir ci ler le bu lu þa cak. Ýs tan bul / Sibel Ilgýn YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. A me ri ka'da ya þa yan bir cins hör güç lü ya ban ö kü zü. - Bil gi sa yar da ma os o la rak i sim len di ri len va sý ta. 2. Ta ný dýk, bil dik. - Bir gö rev, bir iþ i - çin ken di ni i le ri sü ren ve ya baþ ka la rý ta ra fýn dan i le ri sü rü len kim se. 3. Seb ze fi de le ri, ü züm çu bu ðu ek mek i çin ha zýr la nan yer, çu kur. - Ge viþ ge ti ren ler den, Gü ney A me ri - ka'nýn dað lýk böl ge le rin de ya þa yan, yük hay va ný o la rak kul la ný lan, ka ra dan a ka ka dar tür lü renk ler de o la bi len, tüy le ri u zun, bo yu yük sek ve boy nu u zun hay van. 4. A ra - mak fi i li ni ger çek leþ ti ren ki þi. - Bir kim se nin, bir tü zel ki þi nin mül ki ye ti al týn da bu lu - nan, ta þý nýr ve ya ta þýn maz var lýk la rýn bü tü nü. 5. Ki lo am pe rin ký sa sý. - Ý kiz le rin bir yýl - dý zý, Cev za bur cu. 6. Te da vi si müm kün ol ma yan has ta lýk lar da, can lý yý að rý ve a cý ver - me den öl dür me, u yut ma. - Bir bi nek hay va ný. 7. Os man lý Türk çe sin de þe hit ler. - An - go la'nýn tra fik i þa re ti. 8. Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. - Gü zel yüz. 9. Di ni is ti ka met ü ze re ya þa ma, sý ra tý mus ta kim ü ze re ol mak. 10. Ak tin yu mu sim ge - le yen harf ler. - Fas'ýn baþ þehri. 11. Ev li li ðin so na er me si, er ke ðin ka rý sý ný bo þa ma sý. - A yak lar ve ya bir des tek ü ze ri ne o tur tul muþ tab la dan o lu þan mo bil ya. 12. Þey ta nýn bir a dý. - Bir mas tar e ki. SOL DAN SA ÐA: 1. FELEK. KASÝDE. 2. ETÝKET. DAHÝL. 3. RÝM. RAMAYANA. 4. AMELÝKA. ÝLAM. 5. GO. OMAÇA. EM. 6. ALÝ. HA. ÝÞ. 7. TOKA. AE. KATÝ. 8. JAKARTA. 9. SÝMÝT. LAMA. 10. EMERÝL. KOL.YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA: 1. FERAGAT. SÝ. 2. ETÝMOLOJÝ. 3. LÝME. ÝKAME. 4. EK. LO. AKÝM. 5. KERÝME. ATE. 6. TAKA. AR. 7. MAÇ. ETKÝ. 8. ADA. AH. 9. SAYI. AK. 10. ÝHALE. ADAK. 11. DÝNAMÝT. MO. 12. ELAM. ÞÝMAL.

11 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE HABER 11 Se ra cý lý ðýn baþ þehri An tal ya AN TAL YA DA YI LIN DÖRT MEV SÝ MÝN DE 187 FARK LI Ü RÜN YE TÝÞ TÝ RÝL MEK TE. TÜR KÝ YE CAM SE RA VAR LI ÐI NIN YÜZ DE 84 Ü AN TAL YA DA BU LU NU YOR. MUSTAFA GÖKMEN DÜNDEN DEVAM Gü nü müz de hýz la ar tan dün ya nü fu su nu bes le - mek i çin in san lýk bir ta raf tan birim a lan dan da - ha faz la ü rün el de et mek i çin ça ba har car ken, bir ta raf tan da ye ni ü re tim tek nik le ri kul la ný yor. Mic ro soft þir ke ti nin ku ru cu la rýn dan A me ri ka lý i þ a da mý Bill Ga tes, bir ko nuþ ma sýn da, Biz tek no lo ji ü re tip in san la rýn ha ya tý ný ko lay laþ tý rý yo ruz. An cak tek no lo ji i le in san la rýn kar ný ný do yu ra mý yo ruz. Gel ecek ta rým da de miþ ti. Tek no lo ji yi ge liþ tir mek ve ü re tim de kul lan mak ö nem li bir a þa ma ol mak la be ra ber gü ve ni lir gý da lar la in san la rý bu luþ tur mak da ay ný o ran da ö nem li. Ne ye di ði mi zi bil mek en te mel in sa nî hak ký mýz. Uz man lar, me te o ro lo jik o - lay la rýn kon trol al tý na a lýn dý ðý mik ro kli ma a lan lar o lan ve ta rým sal fa a li yet le rin da ha kon trol lü ya pýl - dý ðý se ra la rý tek no lo ji yi ve bi yo tek no lo ji yi en ko lay kul la ný la cak a lan lar o la rak de ðer len di ri yor. AB de ta ze seb ze mey ve ü re ti min de uy gu la ma ya ko nu lan Glo bal gap kri ter le ri i le bir lik te ka lýn tý so - ru nu nun çö zü mün de i le ri bir a dým a týl dý. Son yýl - lar da IPM (En teg re Mü ca de le Yön tem le ri) uy gu la - ma ya ko nul du. AB U yum Ka nun la rý çer çe ve sin de Tür ki ye de bu ko nu da ö nem li a dým lar a tý yor. Þüp - he siz bu a dým la rýn en i le ri dü zey de a týl dý ðý ilk yer ler - den bi ri si se ra cý lý ðýn baþ þehri o lan An tal ya dýr. An tal ya Ta rým Ýl Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e den - di ði miz bil gi le re gö re; An tal ya da dört mev sim 187 fark lý ü rün ye tiþ ti ril - mek te. Tür ki ye nin ta ze mey ve seb ze ih ra ca tý nýn yüz - de 20,4 ü An tal ya dan ya pýl mak ta. Tür ki ye mey ve ve seb ze ü re ti mi nin 4,38 mil yon to nu An tal ya da. Tür ki - ye cam se ra var lý ðý nýn yüz de 84 ü, Tür ki ye de bu lu - nan 191 a det ö zel to hum fir ma sý nýn 36 a de di, Tür ki - ye de seb ze fi de si ü re ten 79 fir ma nýn 49 u, (yüz de 62 si) An tal ya da bu lu nu yor. Tür ki ye nin seb ze ih ra - ca týn dan el de e di len ge li rin yüz de 65 i ni kar þý la yan do ma tes An tal ya i li a çý sýn dan sem bol ü rü nü ha li ne gel miþ du rum da. Tür ki ye de se ra lar da po li nas yon (döl len me) a maç lý kul la ný lan bom bus a rý sý nýn yüz de 100 ü An tal ya dan kar þý lan mak ta. Tür ki ye top lam seb ze ü re ti mi nin yüz de 13 ü, do ma tes ü re ti mi nin yüz de 18 i, sa la ta lýk (hý yar) ü re ti mi nin yüz de 27 si, pat lý can ü re ti mi nin yüz de 14 ü, bi ber ü re ti mi nin yüz - de 13 ü An tal ya da ger çek leþ ti ri li yor. An tal ya nýn yü zöl çü mü ki lo met re ka re. Ýl çe Sa yý sý (Mer kez il çe da hil) 19 a det. Bel de sa yý sý i se 94 a det. Top lam köy sa yý sý i se 538 a det yý lý nü fus sa yý mý na gö re i lin top lam nü fus 1 mil yon ki - þi, þe hir nü fu su 1 mil yon ki þi. Köy nü fu su ki þi, çift çi a i le sa yý sý 144 bin 343 a i le. 3 yýl ön - ce ki bu ra ka mý 150 bin a i le ye ra hat lýk la yu var la mak müm kün. 150 bin a i le yi de 4 i le çarp tý ðý mýz za man 600 bin ki þi lik nü fus doð ru dan ge çi mi ni top rak tan sað lý yor. Bun la rýn ö nem li bir kýs mý ný da se ra lar da ça - lý þý yor. Ýl de ki top lam ki lo met re ka re a la nýn 4.143,25 i ya ni yüz de 20 si ta rým a ra zi si o la rak kul la ný - lý yor. Ka lan ký sým la rýn bü yük kýs mý ný or man a ra zi le ri i le ça yýr ve me ra lar o luþ tu ru yor. Ýl de ki ör tü al tý seb ze Se mi ne re Da vet Seminere Davet Pilav Gününe Davet Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunlarýnýn Pilav günü Tarih : 23 Mayýs 2010 Pazar Organizasyon: Afyon Ýlme Hizmet Vakfý Tel : (0506) BÜTÜN MEZUNLAR DAVETLÝDÝR Antalya'da modern seralarda dünya kalitesinde üretim yapýlýyor. Domates seralarýnda arýlý üretim (üste) hormonu tarihe gömdü. ü re ti mi nin top lam ü re tim de ðe ri pa yý (yüz de 41,36), ü re tim de ðe ri nin e ko no mik bü yük lü ðü i se 1 mil yar 720 mil yon 321 bin 875 TL. Ya ni yýl lýk yak la þýk 2 mil - yar do lar bü yük lük ðün de bir ü re tim söz ko nu su. Ke sin le þen is ta tis ti kî ra kam la ra gö re 2008 yý lý An - tal ya yaþ mey ve ve seb ze ih ra ca tý, bir ön ce ki yý la gö re; mik tar da yüz de 6, de ðer de i se yüz de 20 ar týþ gös ter - miþ tir. An tal ya ton ü re tim ger çek leþ tir miþ bu ü rü tim Tür ki ye ü re ti mi nin yüz de 11 i ne ta ka bül et mek te dir. An tal ya da ü re ti len ü rün le rin to - nu ih raç e di le rek do lar dö viz gir di si sað - lan mýþ týr. Ýl de seb ze ü re ti ci le ri nin bir lik ha lin de ör - güt len me si i çin ça lýþ ma var. A ma he nüz is te ni len dü - zey de de ðil. Ör tü al tý Seb ze Ü re ti ci le ri Bir li ði sa yý sý 6 bu bir lik le re ü ye çift çi sa yý sý i se 2 bin 165. Bu ko nu da kat e dil me si ge re ken u zun bir me sa fe var. AV RU PA STAN DART LA RIN DA Ü RE TÝM ÇA BA LA RI SÜ RÜ YOR An tal ya Ta rým Ýl Mü dür lü ðü yet ki li le ri nin ver di ði bil gi ye gö re Av ru pa Pe ra ken de ci le ri Ü rün Ça lýþ ma Gru bu nun ha zýr la mýþ ol du ðu E u rep GAP Pro to ko - lü nün An tal ya böl ge si ü re ti ci ve ih ra cat çý la rý ta ra fýn - dan be nim se ne rek ge rek li ön lem le rin a lýn ma sý a ma - cýy la; An tal ya Va li li ðin ce a lý nan Yaþ Seb ze, Mey ve ve Kes me Çi çek Ye tiþ ti ri ci li ðin de Ý yi Ta rým Uy gu la - ma Ka rar la rý An tal ya Ý li E u rep GAP Pro to ko lü Ve HACCP Ey lem Pla ný çer çe ve sin de uy gu la ma ya ko nul muþ. Ba kan lýk ca ha zýr la na rak 2004 yý lýn da uy gu la ma ya ko nan Ý yi Ta rým Uy gu la ma la rý na Ý - liþ kin Yö net me lik kap sa mýn da ya pý lan ça lýþ ma - lar la i se; bu gü ne ka dar top lam 324 ü re ti ci ve ü re ti - ci gru bu na de kar a lan da Ý yi Ta rým Uy gu la - ma la rý kri ter le ri ne uy gun ü re tim yap tý rýl mýþ ve ü - re tim den el de e di len yak la þýk 71 bin 596 ton ü rün ser ti fi ka lan dý rý la rak pa za ra su nul muþ. Av ru pa Bir li ði ül ke le rin de ta ze mey ve ve seb ze le re uy gu la nan pa zar la ma stan dart la rý na uy gun luk de ne - tim le ri ne i liþ kin 1148/2001/AT sa yý lý Ko mis yon Yö - net me li ði i le Mey ve ve Seb ze Or tak Pi ya sa Dü ze ni ne i liþ kin 2200/96/AT sa yý lý Kon sey Tü zü ðü nün Türk Mev zu a tý na da hil e dil me si i le il gi li DTM i le or tak bir ADANA Ko nu : Risale-i Nurda Hikmetli Sýrlar Ko nuþ ma cý : M. Latif Salihoðlu Ta rih : Cuma Saat: Yer : Baraj Yolu 4.5 Durak Zübeyir Gündüzalp Apt. Kat: 6 (Mng Kargo Arkasý) Seyhan /Adana Tel : (0554) Organizasyon: Adana Yeni Asya Temsilciliði MERSÝN Konu : Demokratik Açýlým Konuþmacý: M. Latif Salihoðlu Tarih : 22 Mayýs 2010 Cumartesi Saat: Yer : Akdeniz Belediyesi Konferans salonu MERSÝN AFYONKARAHÝSAR pro je ça lýþ ma sý yü rü tül müþ. Pro je kap sa mýn da ya pý - lan ça lýþ ma lar la; Ýl ve Ýl çe Mü dür lük le rin de gö rev - li 16 de net çi nin e ði ti mi ya pýl mýþ, Ta ze mey ve ve seb ze de ka li te stan dart la rý ve kon trol sis te mi ko - nu sun da ha zýr la nan ya yýn lar la ü re ti ci ve tü ke ti ci - le rin bi linç len me le ri sað lan mýþ. Bu ko nu da hum - ma lý bir ça lýþ ma de vam e di yor. Tarih : 23 Mayýs 2010 Pazar Saat: Yer : Erdemli - Akkum Gençlik kampý (Yeni Asya bürosu önünden araçlar kalkacaktýr.) Tel : (0533) (324) Not: M. Latif Salihoðlu katýlacaktýr. gu la ma sýn da; ü re ti ci le rin ü re tim den tü ke ti me ka dar kul lan mýþ ol duk la rý kim ya sal lar Ü re tim Ka yýt Cet ve - li ne kay de dil mek te. Ka yýt lý ve Kon trol lü ü re til miþ ü - rün le rin ha sat a þa ma sýn da ü re ti ci nin ta lep et me si ha - lin de Ýl Mü dür lü ðün ce Ü rün Or jin Bel ge si dü zen le - ne rek ü rü nün bel ge li o la rak pa za ra su nul ma sý sað lan - mak ta. Mey ve-seb ze de Zi raî Ý lâç Ka lýn tý sý Ýz le me Fa - a li yet le ri de de vam e di yor. Ýç ve Dýþ pa za ra su nu lan gý da lar da ül ke miz ve it ha lat çý ül ke le rin be lir le di ði MRL nin ü ze rin de bir ka lýn tý tesbit e dil me si du ru - mun da, so ru nun ne re den kay nak lan dý ðý nýn be lir len - me si a ma cýy la ü rün le ri iz le me fa a li ye ti yü rü tül mek te. Tür ki ye bu mo dern iz le me yön te miy le ra kip ül ke le re gö re pa zar da da ha þans lý ko num da. Zi raî i lâç la rýn tav - si ye dý þý kul la ný mýn dan kay nak la nan ka lýn tý ve çev re so run la rý nýn ön le ne rek, gý da gü ven li ði nin sað lan ma sý a ma cýy la 2004 yý lýn dan i ti ba ren zi raî i lâç lar da bar kod sis te mi ne ge çil miþ o lup, il de pi ya sa ya su nu lan bit ki ko ru ma ü rün le ri nin top tan cý ve ba yi den çift çi ye ka - dar iz len me si bu sis tem ü ze rin den ger çek leþ ti ril mek - te. Bit ki Ko ru ma Ü rün le ri nin Re çe te li Sa týþ U sul Ve E sas la rý Hak kýn da Yö net me lik Ta ri hin de sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yýn la na rak yü rür lü ðe gir miþ ve Bit ki Ko ru ma Ü rün le ri nin re çe te li sa tý þý baþ la mýþ du rum da. Bu uy gu la ma i le de iz le ne bi lir lik ko nu sun da çok ö nem li bir a dým a týl dý ðý göz le ni yor. ÝN SAN VE ÇEV RE Ý ÇÝN NE LER YA PI LI YOR? An tal ya da En teg re Mü ca de le (IPM) Uy gu la - ma la rý da ö nem li bir ça lýþ ma. Bit ki sel ü re tim de in san sað lý ðý, çev re ve do ðal den - KON TROL LÜ ÖR TÜ AL TI ge yi dik ka te a lan ve sür dü rü le bi lir bir mü ca de le sis te - Ü RE TÝM FA A LÝ YET LE RÝ mi o lan En teg re Mü ca de le ça lýþ ma la rýn da; An tal ya da Yi ne An tal ya Ta rým Ýl Mü dür lü ðü yet ki li le ri nin e ko no mik o la rak ye tiþ ti ri len kül tür bit ki le rin de za rar ver di ði bil gi le re gö re 2004 yý lýn da Ýl Ö zel Ý da re sin den ya pan or ga niz ma la ra kar þý ya pý lan mü ca de le ler; kim - fi nan se e di len kay nak la baþ la tý lan U zak tan Al gý la ma ya sal mü ca de le ye al ter na tif ve çev re ye dost mü ca de le ve Coð ra fi Bil gi Sis tem le ri Pro je si kap sa mýn da a lý nan yön tem le ri dev re ye so ku la rak uy gu la ný yor. Bu bað - uy du gö rün tü sü ve STA TÝP kap sa mýn da ya pý lan sa - lam da An tal ya Ta rým Ýl Mü dür lü ðü, Or ga nik Ta rý - ha ça lýþ ma la rýy la; An tal ya Ý li nin ta rým a ra zi le ri nin ni - mýn yay gýn laþ tý rýl ma sý i çin de ça lýþ ma ya pý yor. Ta rým - te lik sý nýf lan dý rýl ma sý ya pýl mýþ. A ra zi ni te lik sý nýf la rý sal ü re tim de kul la ný lan kim ya sal la rýn in san ve çev re ve ri ta ba ný ve uy du gö rün tü le rin den de fay da la ný la rak sað lý ðý ü ze rin de ki o lum suz et ki le ri ni or ta dan kal dýr - yü rü tü len Kon trol lü Ör tü al tý Ü re tim ça lýþ ma la rýn da mak a ma cýy la ge liþ ti ri len or ga nik ta rýma An tal ya da i se, An tal ya ör tü al tý var lý ðý nýn yüz de 89 u ( de - ö zel ö nem ve ri li yor. Ü re tim de kim ya sal gir di kul lan - kar) ka yýt al tý na a lýn mýþ. Kon trol lü ör tü al tý ü re tim uy - ma dan, ü re tim den tü ke ti me ka dar her a þa ma sý kont - rol lü ve ser ti fi ka lý ta rým sal ü re tim bi çi mi o lan or ga nik ta rým pro je si kap sa mýn da ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu; il de de kar a lan da or ga nik ta rým ya pýl ma ya baþ lan mýþ du rum da. Dik kat çe ken bir baþ ka ça lýþ ma i se Top rak sýz Ta rým. Top rak sýz ta rým o lur mu de - me yin. Mo dern ta rým da ö nem li bir ü re tim me to du o lan Top rak sýz Ta rým da ye tiþ ti ri ci lik son yýl lar da ar - týþ gös ter me e ði li min de. Ül ke miz de yak la þýk de kar a lan da top rak sýz ta rým ya pýl mak ta o lup; bu - nun de ka rý An tal ya da ya pý lý yor. Ta rým sal Da nýþ man lýk Sis te mi ça lýþ ma la rý kap sa - mýn da da ö nem li a dým lar a týl mýþ du rum da. Ta rým sal iþ let me sa hip le ri nin bil gi, tek nik ve yön tem ler ko nu - sun da ki ih ti yaç la rý nýn za ma nýn da ve ye ter li dü zey de kar þý lan ma sý i le il gi li u sul ve e sas la rý be lir le mek a ma cý i le ba kan lý ðýn bil gi ve gö ze ti mi al týn da 2007 yý lýn dan i - ti ba ren 2 e ði tim mer ke zin de 18 dö nem de top lam 439 Ta rým sal Da nýþ ma nýn e ði ti mi ta mam la nýp ser ti fi ka - lan dý rýl mýþ. An tal ya da 2009 yý lýn da Ta rým sal Da - Kaþ ilçesi Sahil Kýlýnçlý Köyü'nden taze kabak üreticisi Süleyman nýþ man lýk Hiz met le ri Des tek le me sin den 165 ki þi Gökmen, seracýlýðýn çiftçi için önemli gelir kapýsý olduðunu söyledi. ya rar lan mýþ. Ö nü müz de ki yýl lar da bu sa yý nýn kat la - na rak art ma sý he def le ni yor. Ü re ti ci le - rin bü yük bir bö lü mü da nýþ man lýk sis - te mi ni be nim se miþ, çift çi ler ü re tim fa - a li yet le ri ni ta rým sal da nýþ man lar dan al - Se mi ne re Da vet KARS dýk la rý tek nik bil gi ler doð rul tu sun da yü - Ko nu : Bediüzzaman'ýn Üç Devre-i Hayatý rüt me ye baþ la mýþ lar bi le. Ko nuþ ma cý : Ali Vapurlu So nuç o la rak ya pý lan gü zel þey ler var. Ta rih : Cuma Saat: An cak ye ter li de ðil. As ya ve Av ru pa yý Yer : Yeni Mahalle Meydan Sok. No: 21/4- Kars bir bi ri ne bað la yan coð ra fî ko nu mu i le bir Organizasyon : Kars Yeni Asya Temsilciliði ti ca ret köp rü sü ö zel li ði ta þý yan ül ke mi zin ta rým da sa hip ol du ðu a van taj lar tar tý þýl - Konferansa Davet KIRÞEHÝR maz. Doð ru ve a kýl cý po li ti ka lar ge liþ ti ril - Konu : Bediüzzamana göre Demokrasi ve Ýnsan Haklarý di ði tak dir de Tür ki ye, dün ya da gý da ü - Konuþmacý : Prof. Dr. Ahmet BATTAL rün le ri nin de ðer len di ril me si ve gý da so - Tarih : 22 Mayýs 2010 Saat: ru nun çö zü mün de çok ö nem li bir mer - Yer : Ýl Kültür Müdürlüðü Konferans Salonu KIRÞEHÝR kez o la bi lir. Ken di gý da so ru nu mu zu çöz - Organizasyon: Kýrþehir Yeni Asya Temsilciliði dü ðü müz gi bi coð ra fi ko nu mu mu zu deðer len di re rek, e ko no mi mi zi de can lan - dý ra bi li riz. Hem ü re ti ci mi zi, hem tü re ti - BURSA ci mi zi hem de ta rým ü rün le ri nin ti ca re ti - ni ko ru yan bir sis te mi Tür ki ye mut la ka kur ma lý. Ak si tak dir de þu an da ol du ðu gi - Se mi ne re Da vet Ko nu : Zerreler Âlemine Yolculuk bi ü re ti ci, ü ret ti ði ü rü nü de ðe rin de sa ta - Ko nuþ ma cý: Ýsmail Aksoy (Eðitimci -Yazar) ma dý ðý i çin za rar e der. Tü ke ti ci, pa zar da Ta rih : 22 Mayýs 2010 Cumartesi Saat: ü rü nü as tro no mik fi yat tan sa týn al ma ya Yer : Risale-i Nur Enstitüsü Salonu Çancýlar Cad. N0: 66 /2 Osmangazi-Bursa de vam e der. Her du rum da bu i þin ti ca re - Organizasyon: Risâle-i Nur Enstitüsü Bursa Temsilciliði tiy le uð ra þan lar tat lý kâr la rý ný de vam et ti - rir ler. Top lam yü zöl çü mü Kon ya i li miz MERSÝN ka dar o lan Hol lan da nýn Av ru pa nýn ta - rým ve hay van cý lýk ih ti ya cý ný kar þý la dý ðý ný 7. Geleneksel Mersin Pikniði dü þü nür sek, Tür ki ye nin ta rým da da ha kat et me si ge re ken da ha çok me sa fe ol - du ðu ken di li ðin den o r ta ya çý kar. SON FOTOÐRAF: NÝZAMETTÝN ÖZMEN ANTALYA ZÝRAAT ODASI BAÞKANI HALÝL ORDU: Çiftçilerimiz, tarým danýþmaný gözetiminde çalýþmalý ANTALYA Ziraat Odasý Baþkaný Halil Ordu, Çiftçilerimiz, klâvuzsuz gemi gibi karaya oturmak istemiyorsa, tarým danýþmaný gözetiminde çalýþmalý dedi. Ziraat Odasý Baþkaný Halil Ordu, gazetemiz Yeni Asya'ya yaptýðý açýklamada, Antalya ovalarýnda son zamanlarda pamuk ekiminin azaldýðýný buna karþýlýk seracýlýðýn arttýðýný söyledi. Son çýkan Haller Kanunu nun Çiftçiler lehine düzenlemeler içerdiði ifade eden Ziraat Odasý Baþkaný Ordu, sözlerini þöyle tamamladý: Artýk çiftçilerimiz son çýkan Haller Kanununa göre malýný hale getirerek sebze meyve komisyonunca sattýrma durumu kaldýrýldý. Ýsterse dýþarýda herhangi bir market, tüccar ya da ihracatçýya satabilmektedir. Ürettiðimiz ürünlerin ülke ve dünya pazarlarýndaki durumuna üretici olarak dikkat etmemiz ona göre üretim çeþidine gitmemiz gerek. Muhakkak bir tarým danýþmaný gözetiminde çalýþmamýz gerek. Aksi takdirde klâvuzsuz gemi gibi karaya otururuz. Halil Ordu, þunlarý söyledi: Antalya ilimizin güney kýyýlarýnda örtü altý üretimi narenciye, hububat ve pamuk üretimi yapýlmaktadýr. Son zamanlarda pamuk ekimi azalmýþ seracýlýk artmýþtýr. Pamuk ekimi ile ilgili pamuða verilen destekleme dolayýsýyla yeniden bir canlanma gözlemlenmektedir. Ýlimizin kuzeyi Toroslarýn arkasý ve eteklerinde hayvancýlýk hububat ve meyvecilik hakimdir. Hükümet özellikle hayvancýlýkta yem bitkileri, süt, süt buzaðý, desteklerini devamlý yapmaktadýr. Bu konuda çiftçimizin önemli sýkýntýsý yoktur. Örtü altý üretiminde destek kredileri verilmektedir. Fakat bu kredilerin birçoðu hazine arazileri ve 2 B konumundaki arazilerde bulunan çiftçiler alamamaktadýr. Bu çiftçilerimiz arazilerini rehin gösteremedikleri için destek kredisi alamamaktadýr. 2-B statüsündeki arazilere sahip çiftçilerin kefil göstererek kredi alabildiklerini ifadde eden Ziraat Odasý Baþkaný Ordu, þöyle devam etti: Örtü altýnda iyi tarým uygulamasý yapan üreticilerimiz de kâr bazýnda destek almaktadýr. Tarým sigortasý yapacak olan çiftçilere % 50 sigorta desteði verilmektedir. Fakat bu desteklerden tapulu olan çiftçiler yararlanmaktadýr. Bir çok ilçe ve beldemizde çiftçiler hazine ve 2/B arazilerde iþgalci durumunda çiftçilik yapmaktadýr. Bu sorunu hükümetin yasa çýkararak çözmesi gerekir. AB UYUM YASALARI ÇÝFTÇÝMÝZÝN LEHÝNE Avrupa Birliði ne (AB) giriþ sürecinde Türk tarýmý etkilenmediðini ihracatýmýzýn sürmekte olduðunu ifade eden Antalya Ziraat Odasý Baþkaný Ordu, Hükümetin kalkýnma politikasýndan yaklaþýk 3 bin 500 çiftçimiz tarýmsal ekipman için müracat etmiþtir. Buradaki destek oraný da yüzde 50 dir. Çiftçilerimimz kaliteli ve saðlýklý üðrünleri yetiþtirmek için kontrollü üretimi benimsemiþ ve hýzla uygulamasýna geçmektedir. Antalya daki seralarda (Ýyi Tarým Uygulamasý) ile üretim yapýlmaktadýr. Bundan böyle ziraî ilâç ve kimyasal gübrenin nasýl ve ne þekilde kullanýlacaðýný bilen, bu kurallara uyan çiftçimiz para kazanacaktýr diye konuþtu.

12 ÝLAN 12 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE T. C. ÇA TAL CA ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜN DEN Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI Dos ya No: 2008/3594 E sas. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar, sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci Ar týr ma nýn 09/06/2010 gü nü kar þý la rýn da ya zý lý o lan Sa at le ri a ra sýn da Or man lý Kö - yü Kum tek Ma den Sa ha sý Ça tal ca ad re sin de ya pý la cak ve o gü nün kýy me ti nin % 60 ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de, 14/06/2010 gü nü ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya pý la rak sa - tý la ca ðý, Þu Ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 O ra nýn da KDV'nin, tel la li ye, res mi i ha le dam ga ver gi si nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen - le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý ile da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/05/2010 Mu ham men Kýy me ti: Tu ta rý-tl A de di Cin si-ma hi ve ti-ö nem li ni te lik le ri ,00TL 1 Kum e le me ü ni te si (sa at 10:30-10:35) ,00TL 1 Sal la ma kum kep çe si (sa at 10:40-10:45) ,00TL 1 60 ton luk e þit mar ka e lekt kan tar (sa at 10:50-10:55) B: GEB ZE 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ MEN KU LÜN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya No: 2010/170 Ta li mat. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cin si, mik ta rý ve kýy me ti ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 26/05./2010 gü nü sa at le ri a ra sýn da GÜ CÜ YE TER O TO - PAR KI- KÜ ÇÜK SAN. SÝ TE SÝ PAR ÇA CI LAR BÖ LÜ MÜ 1182 SOK. NO: 1 GEB ZE/KO CA E LÝ ad re - sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 31/05/2010 gü nü ay ný yer ve ay ný sa at te Ý kin ci ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin mal la rýn tah min e di len kýy me tin % 40 ýný bul ma sý nýn ve sat ýþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, Mah cuz la rýn sa týþ be de li ü ze rin den % 18 K.D.V.'nin a lý cý ya a it o lup, Sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve - ril di ði tak tir de ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya no su ile mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Mu ham men Be de li A de di Cin si Ve Ö zel lik le ri : ,00 TL 1 T. C. KÖR FEZ ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NIR A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/156 tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý kar - týl mýþ týr. Bi rin ci art týr ma 10/06/2010 gü nü sa at a ra sýn da a þa ðý da ya zý lý o lan Bel de Ga ra jý Kör fez ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le rin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 15/06/2010 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. art týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e dil ken kýy me ti nin yüz de kýr ký ný bul ma sý, sa týþ is te yenin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn, a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cuz ma lýn be de li ü ze rin den % 18 o ranýnda KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zýlý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi - ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. NOT: Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20 o ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ge rek ti ði i le sa týþ i la ný nýn borç lu lar ve il - gi li le re teb lið e di le me me si ha lin de ga ze te i la ný nýn teb lið ye ri ne ge çe ce ði ve sa týþ iþ le mi nin ic ra e di le ce ði. Mu ham men kýy me ti A de di cin si, ma hi ye ti ve ö nem li ö zel lik le ri , UD 474 pla ka sa yý lý Re na ult mar ka, Kan go o Mult. A uth. 1.5 DCI KLM mo del gri-yýl dýz renk li, K9KB08D mo tor ve VF1KW2BC þa si no lu kam yo net. B: NM 201 PLA KA LI MO DEL, MER CE DES MAR KA 2640 CL KAM YON, BE YAZ RENK LÝ KM.'DE ÇE KÝ CÝ B: ÝS TAN BUL 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜN DEN Ý LAM SIZ TA KÝP LER DE Ý LA NEN Ö DE ME EMRÝ TEB LÝ ÐÝ ÖR NEK: 7 DOS YA NO : 2008/25850 E. A LA CAK LI : YA PI ve KRE DÝ BAN KA SI A.Þ. BORÇ LU : REY HAN E MÝ ROÐ LU U ður Mum cu mah so kak no: 3/1 Sul tan ga zi ÝST. A LA CAK MÝK TA RI: 2.354,52-YTL'nin YTL.lýk a sýl a la cak o lan 1.878,67-TL mik ta rý na iþ le ye - cek % 126 te mer rüd fa i zi, fa i zin % 5 gi der ver gi si, ic ra mas. ve ve kâ let üc re ti i le bir lik te tah si - li. (Kýs mi ö de me ler de BK.84.md.nin uy gu lan ma sý) SE NET VE TA RÝ HÝ : Ge nel Kre di Söz leþ me si, He sap Kat Ýh tar na me si. Yu ka rý da ya zý lý o lan borç i çin a dý ný za gön de ri len ö de me em ri bi la teb lið i a de e dil miþ, ya pý lan za - bý ta tah ki kat la rý da se me re siz kal dý ðýn dan iþ bu ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu ö de me em ri nin i la ný ta ri hin den i ti ba ren bor cu ve ta kip mas raf la rý ný 22 gün i çin de ö de - me niz, bor cun ta ma mý na ve ya bir kýs mý na i ti ra zý nýz var sa se net as lýn da ki im za si ze a it de ðil - se yi ne bu 22 gün i çin de ay rý ca ve a çýk ça bil dir me niz, ak si hal de ic ra ta ki bin de bu se ne din siz - den sa dýr ol muþ sa yý la ca ðý im za yý red det ti ði niz tak dir de mer ci i ö nün de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma nýz, bu na uy maz sa nýz va ki i ti ra zý ný zýn mu vak ka ten kal dý rý la ca ðý, se net ve ya bor ca i ti ra zý ný zý ya zý lý ve ya söz lü o la rak ic ra da i re si ne 22 gün i çin de bil dir me di ði niz tak dir de ay ný müd det i çin de Ý ÝK. 74 mad de ge re ði mal be ya nýn da bu lun maz ve ya ha ki ka te ay ký rý be - yan da bu lu nur sa nýz ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz, borç ö den mez ve ya i ti raz e dil mez i se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði ta ki be i ti raz la bir lik te teb lið gi de ri ni ö de me niz ak si hal de i ti raz et me - miþ sa yý la ca ðý nýz teb lið o lu nur. B: T. C. BA KIR KÖY 2. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN / BAÞ KAN LI ÐIN DAN Ý LAN E SAS NO: 2009/907 DA VA LI: HÜ SE YÝN KA RA MAN- Ba sýn Si te si E ser Sok. No: 2 D: 7 Bah çe li ev ler/ýs TAN BUL Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me lin den Sar sýl - ma sý Ne de ni Ý le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si, de lil di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Da va cý ve ki li mah ke me mi ze ver di ði 08/02/2010 ta rih li de lil di lek çe sin de ta nýk la rý ME SU DE ÝH RAM CI ve AY SEL MUT LU nun din len me si ni ta lep et miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 15/06/2010 gü nü sa at: da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ga ze te de i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra teb lið ya pýl mýþ sa yý la ca ðý ve teb lið den i ti ba ren 10 gün i çin de var sa kar þý de lil le ri ni zi bil dir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe - si, de lil di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. GA ZÝ OS MAN PA ÞA 4. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2008/9842 E SAS. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at 09:00-09:10 a ra sýn da SUL TAN ÇÝF LÝ ÐÝ/GOP/ÝST. CUM HU RÝ YET MAH. CE BE CÝ CAD. LÜT FÜ AY KAÇ BUL VA RI EN DER GRUP YA NI ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %...o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve - ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 1 T. C. GA ZÝ OS MAN PA ÞA 4. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2008/9842 E SAS. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at 09:20-09:30 a ra sýn da SUL TAN ÇÝF LÝ ÐÝ/GOP/ÝST. CUM HU RÝ YET MAH. CE BE CÝ CAD. LÜT FÜ AY KAÇ BUL VA RI EN DER GRUP YA NI ad re sin de ya - pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %...o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) , LC 103 Pla ka sa yý lý, 2008 mo del, C mo - tor no lu NMC827DHFLK þa se no lu, Be yaz renk li, muh te lif yer le rin de çi zik le ri o lan, BMC mar ka Kam yon B: EG 0713 Pla ka sa yý lý, 2009 mo del, mo - tor no lu NMB þa se no lu, Be yaz renk li muh - te lif yer le rin de çi zik le ri o lan, Mer ce des- Benz mar ka çe ki ci. B: T. C. BE YOÐ LU 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2010/182 Da va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan da va lý Ha lil To sun a ley hi ne a çý lan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da: Ýs tan bul, Be yoð lu, Çu kur Mah., 361 a da, 37 par sel sa yý lý m 2 lik ta þýn ma zýn ye - ni le me a la ný ü ze rin de kal ma sý ne de niy le ka mu laþ tý rýl ma sý hu su sun da ta - ri hin de Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý a lýn dý ðý ný, ta þýn ma zýn Ha lil To sun a dý na ka yýt lý ol du ðu - nu, ta þýn ma za Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý Baþ kan lýk Kýy met Tak dir Ko mis yo nun ca ta ri hin de ,84 TL de ðer tak dir e dil di ði ni, mah ke me ce tes pit e di le - cek Ka mu laþ týr ma Be de li nin Va kýf lar Ban ka sý Be yoð lu Þu be si ne ya tý rý la ca ðý ný, be del - de uz laþ ma sað la na ma dý ðýn dan da va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan mah ke me miz de a çý lan da va i le ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve ta þýn - ma zýn da va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý a dý na tes ci li ne ka rar ve ril me si is ten miþ o - lup, du ruþ ma sý ten si ben gü nü ne bý ra kýl mýþ týr. Du rum 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 17/05/2010 B: T. C. BE YOÐ LU 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2010/184 Da va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan da va lý Ra ki ye De mir a ley hi ne a çý lan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da: Ýs tan bul, Be yoð lu, Çu kur Mah., 361 a da, 23 par sel sa yý lý m 2 lik ta þýn ma zýn ye - ni le me a la ný ü ze rin de kal ma sý ne de niy le ka mu laþ tý rýl ma sý hu su sun da ta ri - hin de Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý a lýn dý ðý ný, ta þýn ma zýn Ra ki ye De mir a dý na ka yýt lý ol du ðu - nu, ta þýn ma za Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý Baþ kan lýk Kýy met Tak dir Ko mis yo nun ca ta ri hin de TL de ðer tak dir e dil di ði ni, mah ke me ce tes pit e di le cek Ka mu laþ týr ma Be de li nin Va kýf lar Ban ka sý Be yoð lu Þu be si ne ya tý rý la ca ðý ný, be del de uz - laþ ma sað la na ma dý ðýn dan da va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan mah ke - me miz de a çý lan da va i le ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve ta þýn ma zýn da - va cý Be yoð lu Be le di ye Baþ kan lý ðý a dý na tes ci li ne ka rar ve ril me si is ten miþ o lup, du ruþ - ma sý ten si ben gü nü ne bý ra kýl mýþ týr. Du rum 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o - lu nur. 17/05/2010 B: T. C. KAR TAL 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2009/3414 E sas. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da BAÐ DAT CAD. NO: 583 U ÐUR O TO - PAR KI MAL TE PE ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca - ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir - me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV'nin dam ga res mi ve tel la li ye nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar te mi nat alý na cak týr. ) 12/05/2010 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 2.000,00 1 T. C. KAR TAL 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2007/7493 E SAS. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da YA LI MAH. BAÐ LAR CAD. N0: 87 TOP SEL - VÝ/KAR TAL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la - rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV'nin dam ga res mi ve tel la li ye nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve - ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar te mi nat a lý na cak týr. ) 12/05/2010 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 2.000,00 1 T. C. ÞÝÞ LÝ 7. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya No: 2010/695 TAL. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at le ri a ra sýn da OR TAK LAR CD. SA KI ZA ÐA - CI SK. CAR FUR SA AR KA SI ÞÝÞ LÝ ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir - me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin - den K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li (YTL) A de di Cin si ,00 YTL 1 A det T. C. ÜS KÜ DAR 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI DOS YA NO: 2010/729 ta li mat. ÖR NEK NO: 25 Bir borç tan do la yý ha ci zi i ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 11/06/2010 gü nü sa at le ri a ra sýn da GÜ MÜÞ YO LU CAD. No: 42 KAZ DAL CA MÝ Ý YA NI BAÐ LAR BA ÞI ÜS KÜ DAR ya pý la cak ve o gü nün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 16/06/2010 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma - sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye - ne gön de ri le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20 si o ra nýn - da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri þart týr. Faz la bil gi al mak is te nen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yö net me lik Ör nek No: 25 Mu ham men kýy me ti LÝ RA (YTL) A DE DÝ CÝN SÝ ,00 YTL 1 T. C. BE YOÐ LU 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2010/415 t. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at a ra sýn da BE YOÐ LU/ÝS TAN BUL SÜT LÜ CE MH. BA DE SK. No: 19/A SÜT LÜ CE ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %...o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi - de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is - te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 17/05/2010 TAK DÝR E DÝ LEN DEÐ E RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik leri) ,00 1 Ad. T. C. Ka dý köy 2. Ýc ra Da i re si TA ÞI NI RIN AÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya no: 2008/19723 E. Ör nek No: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup : Bi rin ci ar týr ma nýn 02/06/2010 gü nü sa at 12:30-12:40 da KÖR DE RE SK. NO: 7/1 KI ZIL TOP - RAK/KA DI KÖY/ÝST. ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin %60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 07/06/2010 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca - ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; çmah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den MEV ZU A - TIN ÖN GÖR DÜ ÐÜ o ran da K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý i ha le ye % 20 te mi nat la iþ ti rak e di le ce ði ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 18/05/2010 Tak dir e di len De ðe ri Li ra A det Cin si ,00-TL 1 T. C. ÞÝÞ LÝ 8. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI DOS YA NO: 2009/2870 Tal. ÖR NEK NO: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mý þ týr. Bi rin ci ar týr ma gü nü sa at: 1O.O O-1O.1O da Bü yük de re cad. La le Ýþ mer - ke zi O to par kýnda ya pý la cak ve o gü nün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. Ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin - den K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti - rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20 si o ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri þart týr. Faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Mu ham men kýy me ti LÝ RA A DE DÝ C Ý N SÝ ,00 YTL 1 16 BM 996 PLA KA LI 1997 MO DEL HYUN DAÝ MAR KA KAM YO - NET A RAÇ KOMP LE HA SAR LI VE AR KA CAM YOK A NAH TAR RUH SAK YOK. B: J 3574 PLA KA LI 1990 MO DEL PE U GE OT MAR KA, MUH TE - LÝF ÇÝ ZÝK LER VE VU RUK LAR MEVC UT A NAH TAR RUH SAT YOK. B: AN 5190 PLA KA LI 2004 MO DEL RE NA ULT MEGANE II HB A RAÇ A NAH TAR RUH SAT YOK A - RA CIN ÖN TAM PON HA FÝF HA SAR LI SOL ÖN FAR CA MI KI RIK SAÐ AR KA ÇA MUR LUK ÜST KIS MI E - ZÝK SA ÐÖN KA PI NIN ALT TA RA FIN DA SÜRT ME Ý - LE O LU ÞAN HA SAR LAS TÝK LER Ý NÝK VE MUH TE - LÝF ÇÝ ZÝK LER MEV CUT. Top lam: ,00 YTL B: TU 8087 Pla ka lý 2008 Mo del Se at Le on H.O to Be yaz Renk li Ön sað Ça mur luk, Maþ pi yer le ri Ha sar lý, Ar ka Tam pon Çat lak Muh te lif Yer ler de Çi zik ler Mev cut. B: EJY 58 PLA KA LI VOLK SWA GEN 2004 MO DEL Y.CAMLI ÇÝFT SI RA KON TUK LU K.K. KAM YO NET PA NEL VAN 1.9 TDÝ SR KÝR LÝ BE YAZ RENK TE YE DEK LAS TÝK YOK SOL STOP ÇAT LAK, AR KA SOL ÇA MUR LUK VU RUK, ÖN TAM PON EK SÝK PAR ÇA VAR SAÐ ÇA MUR LUK VU RUK ÖN KA PUT VU RUK SAÐ AR KA KA PI KO LU KI RIK AR KA SAÐ ÇA MUR - LUK VU RUK, MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER VAR OGS YOK A NAH - TAR VE RUH SAT VAR. B: Tashih 48 TK 090 PLA KA NO LU HAR LEY DAVITSON MAR KA BE YAZ RENK LÝ 2006 MO DEL 5HD1FCW136Y ÞA SÝ NO LU, FCW MO TOR NO LU ÇA LI ÞIR VA ZÝ YET TE, OL MA YAN MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LE RÝ O LAN BA GAJ KA PAK LA RI KÝ LÝT LÝ, Ý ÇÝN - DE NE OL DU ÐU BÝ LÝN ME YEN, (3 A DET BA GAJ KA PA ÐI) RUH - SA TI OL MA YAN, TEK A NAH TAR LI MO TOR ,00.-TL TOP LAM MU AM MEL BE DEL LE (ÝÝKm.114/1,114/3) *:Bu ör nek, bu yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 63 e kar þý lýk gel mek te - dir. B: AF 7068 Pla ka Sa yý lý 2006 Mo del Hyun da i Mar ka Ka pa lý Ka sa Be yaz Renk li Kam yo net (Ý c.ýf.k.114/1,114/3) Yö net me lik Ör nek No: ,00 YTL Top lam B: T. C. YU SU FE LÝ AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN Da va cý TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne Mah ke me mi ze a çý lan ve a þa - ðý da da va e sas nu ma ra la rý be lir ti len Ka mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va la rý nýn ya pý lan ten sip le rin de ve ri len a ra ka rar lar ge re ðin ce: Da va cý ve ki li di lek çe le rin de ö zet le; i li, il çe si, ma hal le si/kö yü, mev ki i ve par sel nu ma ra la rý a þa ðý da be lir ti len ta þýn maz lar da te sis e di le cek di rek ye ri mül ki ye ti/da i mi ir ti fak hak ký be del le ri nin tes pi ti i le TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü a dý na ta pu ya tes cil le ri ne ka rar ve ril me si ni ta lep et miþ tir. Ma lik le rin teb li gat ve ya i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne ve da va cý TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le ce ði, mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Halk Ban ka sý Yu su fe li Þu be si Mü dür lü ðü ne ya tý rý la ca ðý, ta þýn ma zýn ma li de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün lük sü re i çin de Mah ke me mi zin a þa ðý da be - lir ti len E sas sa yý lý da va dos ya la rý na su nul ma sý i le, du ruþ ma gü nü ve sa a tin de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma la rý na ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri ne, ak si tak dir de H.U.M.K. un 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok luk la rýn da de vam o lu na ca ðý hu - su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 1) Da va E sas No: 2010/30 E sas. Da va lý : Meh met A VA RÝS LÝ Ta þýn maz lar : 1- Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Sað mev ki i, 5 par sel 2- Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Sað mev ki i, 20 par sel Mül ki yet/ýr ti fak a la ný : 1-165,03 m 2 da i mi ir ti fak 2-308,84 m 2 da i mi ir ti fak Du ruþ ma Gü nü ve Sa a ti: ) Da va E sas No : 2010/32 E sas. Da va lý : Mus ta fa A VA RÝS LÝ Ta þýn maz lar : 1- Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Sað mev ki i, 8 par sel 2- Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Sað mev ki i, 19 par sel Mül ki yet/ýr ti fak a la ný : m 2 da i mi ir ti fak ,71 m 2 da i mi ir ti fak Du ruþ ma Gü nü ve Sa a ti: ) Da va E sas No : 2010/33 E sas. Da va lý : Ca nip PO LAT Ta þýn maz lar : 1- Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Con cur Mez ra sý Mev ki i, 101 par sel 2-Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Con cur Mez ra sý Mev ki i, 105 par sel 3-Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Con cur Mez ra sý Mev ki i, 110 par sel Mül ki yet/ýr ti fak a la ný : m 2 da i mi ir ti fak m 2 da i mi ir ti fak m 2 da i mi ir ti fak Du ruþ ma Gü nü ve Sa a ti: ) Da va E sas No : 2010/34 E sas. Da va lý : Ýb ra him A VA RÝS LÝ Ta þýn maz : Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Sað mev ki i, 21 par sel Mül ki yet/ýr ti fak a la ný : m 2 da i mi ir ti fak Du ruþ ma Gü nü ve Sa a ti : ) Da va E sas No : 2010/36 E sas. Da va lý : Os man A VA RÝS LÝ Ta þýn maz : Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Sað mev ki i, 23 par sel Mül ki yet/ýr ti fak a la ný : m 2 da i mi ir ti fak Du ruþ ma Gü nü ve Sa a ti: ) Da va E sas No : 2010/35 E sas. Da va lý : Yu nus AL TUN Ta þýn maz : Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Con cur Mez ra sý Mev ki i, 107 par sel Mül ki yet/ýr ti fak a la ný : m 2 da i mi ir ti fak Du ruþ ma Gü nü ve Sa a ti: ) Da va E sas No : 2010/29 E sas. Da va lý : A li AL TUN Ta þýn maz : Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Con cur Mez ra sý Mev ki i, 115 par sel Mül ki yet/ýr ti fak a la ný : 4.540,88 m 2 da i mi ir ti fak Du ruþ ma Gü nü ve Sa a ti : ) Da va E sas No : 2010/31 E sas. Da va lý : Ýb ra him AL TUN DAÞ Ta þýn maz : Art vin, Yu su fe li, Ar pa cýk Kö yü, Con cur Mez ra sý Mev ki i, 147 par sel * Mül ki yet/ýr ti fak a la ný : m 2 da i mi ir ti fak Du ruþ ma Gü nü ve Sa a ti: B: 23993

13 YE NÝ AS YA / 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE SPOR 13 YILDIRIM HERKESÝ SUÇLADI GÖZ LEM Ligin yeni büyüðü Aziz Yýl dý rým, þam pi yon lu ðun kay be dil me siy le il gi li olarak ''Bu ra da bir suç iþ len miþ se bu nun se be bi de be nim, bu nu ka bul e di yo rum'' de di. Rüþtü: Yýldýrým ispat etsin, dâvâ açacaðým BEÞÝKTAÞ ka le ci si Rüþ tü Reç ber, Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn, ken di si ha kýn da yap tý ðý suç la ma la ra, NTV Spor ek ran la rýn da ce vap ver di. Ýd di a la rý ya lan la yan tec rü be li el di ven, ö zel gö rüþ me le ri nin kim se yi il gi len dir me di ði ni söy le di. A ziz Yýl dý rým'ýn ba sýn top lan tý sýn da a ðýr i fa de ler le suç la dý ðý Rüç tü Reç ber, ''Yýl dý rým id di a la rý ný ka nýt lar sa fut bo lu he men bý ra ký rým" de di. NTV Spor'da ya yýn la nan 'Spor Ser vi si' prog ra mý na te le fon la bað la nan Rüþ tü Reç ber, Baþ kan A ziz Yýl dý rým'ýn söz le ri kar þý sýn da þa þýr dý ðý ný i fa de e de rek, hu ku ki yol la ra baþ vu ra ca ðý ný a çýk la dý. Ruþ tu. " 20 yýl dýr fut bo lun i çe ri sin de yim. Di ðer ta kým lar da da çok ar ka da þým var. An ka ra gü cü, Ka sým pa þa, Trab zons por de ni yor. Böy le bir þey var sa is pat et sin ler. Ýs pat e di lir se fut bo lu ya rýn bý ra ký rým. Ay rý ca ö zel gö rüþ me le rim kim se yi il gi len dir mez. Fe ner bah çe'nin ba þa rý sýz lý ðý na mý na suç la ný yor sam, bu nun he sa bý ný ver mek zo run da ka la cak lar dýr. Böy le ko nuþ ma la rý ken di ta ký mým çý ka rý na da, baþ ka ta ký mýn a ley hi ne de yap mam. Bu in san la rý a ra yýp 'þu nu ya pýn' de mem söz ko nu su de ðil. Böy le bir þey is pat e dil mek zo run da. Bü yük bir zan al týn da ka lý yo rum. En u fak bir þe kil de le ke lenn me me mü sa de et mem. Ah la ki ya pým bu na uy gun de ðil. Za ten bun la ra ne mad di, ne ma ne vi gü cüm var dýr. Ü zül düm. Ek mek ye di ðim yer o ra sý. 12 yýl hiz met ver dim. Hu kuk sal ya pý la cak bir þey de var sa so nu na ka dar gi de ce ðim" de di. Trabzonspor'un milli kalecisi Onur "Yýlýn Kalecisi" ödülünü Ertuðrul Saðlam'ýn elinden aldý. Onur: Ben çýkýp iþimi yaptým TRABZONSPOR kalecisi Onur Recep Kývrak, son haftalardaki performansý ve özellikle son Fenerbahçe maçýndaki kurtarýþlarý nedeniyle kendisine yapýlan övgülerden dolayý büyük mutluluk yaþadýðýný söyledi. Ligin kaderini belirleyen Fenerbahçe maçýna ekstra bir motivasyonla çýkmadýklarýný söyleyen Onur, ''Ben çýkýp iþimi yaptým. Takým arkadaþlarým da öyle. Sonuçta büyük bir maçtý. Kimin þampiyon olacaðý bizim için çok önemli deðildi. 'Trabzonspor þampiyon olmuyorsa, kim olursa olsun' felsefesiyle çýktýk. Ama gerçekten çok zor bir maçtý'' ifadelerini kullandý. Sarýlacivertli ekibin de þampiyonluðu çok istediðini vurgulayan Onur Kývrak, ''Kolay deðil son haftada þampiyonluðu vermek. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ýnþallah bu acýyý unutup, þampiyonluklar kazanýrlar'' dedi. FE NER BAH ÇE BAÞ KA NI A ZÝZ YIL DI RIM, BE ÞÝK TAÞ KA LE CÝ SÝ RÜÞ TÜ, 'FE NER BAH ÇE'YÝ YE - NÝN' DÝ YE RA KÝP FUT BOL CU LA RI A RI YOR'. RÜÞ TÜ'NÜN BUR SA'DA YE DÝ ÐÝ GOL DE BA NA ÞA Ý BE LÝ GÝ BÝ GE LÝ YOR. BUR SA LI BA KA NIN SÖY LEM LE RÝ NÝ ÇOK ÇÝR KÝN BU LU YO RUZ DE DÝ. FE NER BAH ÇE Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, Be þik taþ ka le ci si Rüþ tü Reç ber'in ken di le riy le oy na ya cak ta kým la rýn fut bol cu la rý ný a ra ya rak, ''Fe ner bah çe'yi ye nin'' de di ði id di a sýn da bu lu na rak, mil li ka le ci ye sert tep ki gös ter di. A ziz Yýl dý rým, as baþ kan Þe kip Mos tu roð lu i le bir lik te Fa ruk Il gaz Te sis le ri'nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ku lü bün ek me ði ni yi yen ler ve ku lüp ten ay rý lan la rýn ''A ziz Yýl dý rým düþ man lý ðý'' yap tý ðý ný i le ri sü re rek, ''A ziz Yýl dý rým bu ku lü bün bir ne fe ri dir, ya rýn gi de cek tir. Ö mür bo yu bu ra da ka la cak de ðil dir. Bu ku lüp ten ay rý lan spor cu lar Fe ner bah çe þam pi yon ol ma sýn di ye di ðer ku - lüp te ki spor cu la rý a ra yýp, on la ra söy le ye bi li yor lar. Ken di ta kým la rýn (A) Mil li Fut bol Ta ký mý, ha zýr lýk ça lýþ ma la rý ve ö zel maç lar yap mak ü ze re ABD'ye git ti. Türk Ha va Yol la rý'ndan (THY) ki ra la nan ö zel u çak la New York'a gi den mil li ta kým o yun cu la rý, A ta türk Ha va li ma ný CIP Sa lo nu'ndan u ça ða a lýn dý. Kal dýk la rý Swis so tel'den o to büs le A ta türk Ha va li ma ný'na ge len mil li ta kým o yun cu la rýn, tur ku az renk li e þof man giy dik le ri göz len di. Mil li a mi go Bi rol Er tan, CIP Sa lo nu ö nün de Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný (TFF) Mah mut Öz ge ner'i ve mil li ta kým o yun cu la rý ný Türk bay ra ðý ve ''En Bü yük Tür ki ye'' te za hü rat la rý i le kar þý la ya rak, baþ ka na bir bu ket çi çek ver di. Mil li ler, yak la þýk 1 sa at lik ge cik me nin ar - TÜRK CELL Sü per Lig'de se zo nu þam pi yon o la rak ta mam la yan Bur sas por'da, Tek nik Di rek tör Er tuð rul Sað lam, ya þa dýk la rý mut lu luk ve gu ru ru di le ge tir di. Fut bol Plus Yý lýn Fut bol Os car la rý ö dül tö re ni ne ka tý lan Er tuð rul Sað lam, ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, ''Þam pi yon ol du ðu muz i çin çok mut lu ve gu rur lu yuz. U zun yýl lar son ra sý bir A na do lu ta ký mý nýn þam pi yon ol ma sý çok gü zel bir duy gu. Bu nun ta bii ki mut lu luk ve gu ru ru nu ya þa ya ca ðýz'' de di. El de et tik le ri ba þa rý nýn ü zer le ri ne ay rý bir so rum lu luk yük le di ði ni be lir ten Sað lam, bu þam pi yon lu ða la yýk ol ma ya ve Tür ki ye'yi Av ru pa'da ba þa rýy la tem sil et me ye ça lý þa cak la rý ný i fa de et ti. Sað lam, ''Ar týk bu ba þa rý yý de vam lý ha le ge tir me ye ça lý þa ca ðýz. Kim se nin þüp he si ol ma sýn, ül ke mi zi ba þa rýy la tem sil e de ce ðiz. O nun i çin ça lýþ ma la ra baþ la dýk. E ko no mik o la rak gir di le ri miz de o la cak. Bu nu da i yi bir þe kil de de ðer len di re ce ðiz'' di ye ko nuþ tu. KÝM SE YÝ BI RAK MI YO RUZ El de e di len ba þa rýy la bir lik te Bur sas por'da bir çok o yun cu trans fer gün de mi nin zir ve si ne yer le þir ken, Tek nik Di rek tör Er tuð rul Sað lam, hiç bir o yun cu la rý ný bý rak ma ya cak la rý ný söy le di. Ye ni se zon da ye ni ba þa rý lar i çin mü ca de le e de cek le ri ni bil di ren Sað lam, ''Kad ro muz da ki hiç bir o yun cu yu bý rak ma yý dü þün mü yo ruz. On la rýn ya - id di a la rý ol sa ''Ken di men fa at le ri i çin bu nu söy lü yor lar' de rim'' þek lin de ko nuþ tu. Be þik taþ lý Rüþ tü'nün Ka sým pa þa lý ve Trab zons por lu fut bol cu la rý a ra dý ðý ný i le ri sü ren Yýl dý rým, þöy le de vam et ti: ''Be þik taþ ka le ci si Rüþ tü, Ka sým pa þa lý fut bol cu la rý a rý yor 'A man Fe ner bah çe li le ri ye nin', An ka ra gü cü an tre nö rü ne me saj çe ki yor, 'Ha di sý ra siz de' di yor. Trab zon'da ku pa ma çýn dan ön ce o yun cu la rý a rý yor, ha di ba ka lým Fe ner bah çe'yi ye nin' di yor. Ken di si ne ha ber gön der dim. Ýn þal lah Bur sa da i yi oy nar sýn da sa na bir le ke gel mez di ye. Yo rum cu lar söy lü yor lar dý. Þim di de söy le sin ler. Ser kan Ký rýn tý lý, Mu rat Þa hin, I ve sa bun lar ha ta yap tý, Rüþ tü ne yap tý? Çýk sýn söy le sin 'ben bun la rý a ra ma dým' de sin. Ne den a rý yor sun? Be þik taþ ku lü bü nün ka le ci si nin ne i þi var bun lar la. O za man Bur sa'da ye di ði gol de ba na þa i be li gi bi ge li yor. Da ha i le ri git mek is te mi yo rum, að zým dan kö tü bir söz ke li me çýk - dýn dan ABD'ye ha re ket et ti. TFF Baþ ka ný Öz ge ner, A ta türk Ha va li ma ný'ndan New York'a ha re ket ten ön ce yap tý ðý a çýk la ma da, ha zýr lýk ça lýþ ma la rý ve ö nem li 3 ha zýr lýk ma çý yap mak ü ze re ABD'ye git tik le ri ni be lir te rek, þun la rý söy le di:''bi zim i çin ABD'de ki kar þý laþ ma lar ö nem li. Bir ke re ye ni tek nik di rek tö rü mü zün fut bol cu kar deþ le ri miz le ilk be ra ber li ði o la cak. Bir bir le ri ni ta ný ma fýr sa tý o lan ilk or ga ni zas yon o la cak. ABD'de 3 maç ya pa ca ðýz. Bi ri si Dün ya Ku pa sý'na da ka tý la cak o lan ABD. Do la yý sýy la bi zim i çin se zon so nun da i yi bir ha zýr lýk, kay naþ ma, bir bi ri ni ta ný ma fýr sa tý o la cak. Her þey in þal lah i yi ge çer di yo rum.'' Bursa Avrupa'da da baþarýlý olacak BUR SAS POR TEK NÝK DÝ REK TÖ RÜ ER TUÐ RUL SAÐ LAM, ''U ZUN YIL LAR SON RA SI BÝR A NA DO LU TA KI MI NIN ÞAM PÝ - YON OL MA SI ÇOK GÜ ZEL BÝR DUY GU. KAD RO MUZ DA KÝ HÝÇ BÝR O YUN CU YU BI RAK MA YI DÜ ÞÜN MÜ YO RUZ'' DE DÝ. Fut bol Plus Yý lýn Fut bol Os car la rý ö dül tö re ni ne ka tý lan Er tuð rul Sað lam, ''Ar týk bu ba þa rý yý de vam lý ha le ge tir me ye ça lý þa ca - ðýz. Kim se nin þüp he si ol ma sýn, ül ke mi zi ba þa rýy la tem sil e de ce ðiz. Bunun çalýþmalarýna baþladýk" dedi. FOTOÐRAF: A.A ný na çok ö nem li i sim ler a la ca ðýz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Trab zons por ka le ci si O nur'a ve Trab zons por ta ký mý na da te þek kür e den Er tuð rul Sað lam, ''Çün kü ma çý mý zý ka zan mak bi ze yet mi yor du. On la rýn yap tý ðý maç tan ge len ne ti ce bi zi þam pi yon yap tý'' de di. Sað lam, söz le ri ni þöy le ta mam - ma sý ný is te mi yo rum. A yýp de nen bir þey var. Ba na düþ man o la bi lir si niz a ma Fe ner bah çe ca mi a sý na o la maz sý nýz ve 'Fe ner bah çe li yim' de di ye mez si niz.'' A ziz Yýl dý rým, Dev let Ba ka ný Fa ruk Çe lik'in Trab zons por ma çý ön ce si yap tý ðý a çýk la ma la rýn çok çir kin ol du ðu nu i fa de e de rek, ''Sa yýn Bur sa lý ba ka ný mýz Fa ruk Çe lik 'Lig þa i be li dir, Fe ner bah çe her þe yi a yar lý yor' di yor du. Fe ner bah çe De niz li'de de bu gün de bir þey a yar la ma dý'' de di. Bur sa lý ba ka nýn da söy lem le ri ni çok çir kin bu lu yo ruz. Si ya se tin spo ra ka rýþ ma ma sý ge re kir. Bu nun en ö nem li ör ne ði de Sa yýn Baþ ba ka ný mýz dýr. Hiç bir za man si ya se ti spo ra ka rýþ týr ma mýþ týr.' Aziz Yýldýrým, istifa etmeyi düþünmediðini ve görev süresinin bitimine kadar baþkanlýða devam edeceðini söyledi. Yýldýrým,, "Görev süremin bitiþine kadar burdayým. Daha güçlü bir Fenerbahçe oluþturmak için var gücümüzle çalýþacaðýz" dedi. Amigo Birol çiçek verdi Milli Futbol Takýmý hazýrlýk çalýþmalarý ve özel maçlar yapmak üzere dün ABD'ye gitti. Mil li ta kým o yun cu la rýn, tur ku az renk li e þof man giy dik le ri göz len di. Mil li a mi go Bi rol Er tan, CIP Sa lo nu ö nün de Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný (TFF) Mah mut Öz ge ner'i ve mil li ta kým o yun cu la rý ný Türk bay ra ðý ve ''En Bü yük Tür ki ye'' te za hü rat la rý i le kar þý la ya rak, baþ ka na bir bu ket çi çek ver di. FOTOÐRAF: A.A (A) MÝLLÝ TAKIMI ABD'YE GÝTTÝ ABD'DE KÝ HA ZIR LIK MAÇ LA RI (A) Mil li Fut bol Ta ký mý a day kad ro su nun, ye rel sa at le 14.30'da New York'a ulaþtý. Mil li ler, bu ra dan New Jer sey'e ge çe rek W Ho bo ken Ho tel'de ko nak la ya cak. (A) Mil li ler, ABD'de ki kamp ça lýþ ma la rý sý ra sýn da 3 ö zel maç oy na ya cak. Ýlk ha zýr lýk ma çý ný 22 Ma yýs Cu mar te si gü nü New Jer sey'de Red Bull A re na'da Çek Cum hu ri ye ti i le oy na ya cak mil li ler, 26 Ma yýs Çar þam ba gü nü Con nec ti cut Ve te rans Sta dý'nda Ku zey Ýr lan da i le 29 Ma yýs Cu mar te si gü nü de Phi la delp hi a'da Lin coln Fi nan ci al Fi eld'da ABD i le kar þý kar þý ya ge le cek. la dý: ''Fe ner bah çe i le bü yük bir ya rý þa gir dik. On lar da ka za na bi lir di. Ka zan sa lar dý biz çok ü zü lür dük. Bu ka dar u zun sü re þam pi yon luk ya rý þý ný sür dür dük le ri i çin ben on la rýn ta raf ta rýn dan þu nu is ti yo rum; ta kým la rý ný þam pi yon o la rak gör sün ler ve öy le dav ran sýn lar.'' YORUM Ertuðrul Saðlam SA ÝD O KUR nso il.com. Li gi miz bir bü yük da ha ka zan dý. Geç miþ te düþ tü ðü bu li den þam pi yon o la bil me yi ba þar mak, ger çek ten çok bü yük bir ba þa rý. Bur sas por'u ve bað lý o la rak Er tuð rul Sað lam'ý, Baþ kan Ýb ra him Ya zý cý ve yö ne ti mi ni, ta raf ta rý ný yü rek ten kut lu yo ruz. Ya ka la mýþ ol du ðu kad ro u yu mu nu i yi bir çiz gi ye o tur tup, ag re sif ya pý da ki ta raf tar ve hat ta ye rel ba sý nýn o lum suz et ki le ri ni i zo le e dip, ta ký mý þam pi yon lu ða ta þý yan tek nik di rek tör Er tuð rul Sað lam her tür lü öv gü yü hak et ti. Zan ne di yo rum o nu ge rek siz ve hak sýz þe kil de gö rev den u zak laþ tý ran Be þik taþ yö ne ti mi, o nun bu ba þa rý sý kar þý sýn da piþ man ol muþ tur. Bur sas por'da ki ba þa rý öy le kü çüm se ne cek cins ten bir ba þa rý de ðil dir. Ký sýt lý büt çey le, ken din den 8-10 kat faz la ra kip le ri nin ö nün de li gi bi tir mek ba þa rý yý da ha da kat la mak ta dýr. F.Bah çe fut bol o la rak li gin i yi le ri den bi ri o lan ta kým. Bu na Trab zons por ve Bur sas por'u da ek le ye bi li riz. Fi nal ma çýn da bir ma çý ka zan mak i çin ge rek li po zis yon la rý faz la sýy la ü ret ti ler. A ma bir gol den faz la sý ný a ta ma dý lar. Haf ta lar dýr ka le ci ha ta la rýy la ka zan ma la rý gün dem o luþ tur muþ tu. Bu de fa ka le ci ye tes lim ol du F.Bah çe. O nur bu ma çýn a da mý o lup, se zo na dam ga vu ran o yun cu ol du. De fan sa gö mü len Trab zons por de fan sý nýn tes lim ol ma yan kah ra ma nýy dý. Dört yýl a ra dan son ra son maç ta i kin ci de fa þam pi yon lu ðu ka çýr mak, ko lay ka bul e di le bi lir bir du rum ol ma ya cak týr. Mut la ka bir ta kým de ði þik lik ler o la cak týr. Ön ce lik li he def Da um'dur. Ta raf tar o nu za ten is te mi yor. Ý kin ci a dam ke sin lik le Gu i za o la cak týr. Ýs tan bul'da ki ma çýn en dra ma dik ta ra fý ya pý lan yan lýþ a nons ol du. Te le ko mi ni kas yo nun bu ka dar i le ri ol du ðu gü nü müz de, Bur sa ma çý nýn so nu cu nu yan lýþ a nons et mek af fe di lir bir ha ta de ðil. O an da ta raf ta rýn ü zün tü sü nün öf ke ye dö nüþ me si ne se bep ol du. Da ha da va him so nuç lar da o la bi lir di. Bu so rum suz luk mut la ka sor gu lan ma lý ve ge re ði ya pýl ma lý. CÝHAT ERDOÐ Ertuðrul Saðlam, Samsun, Kayseri, Beþiktaþ derken Bursa'da þampiyonluðu yakaladý. Yeþil-beyazlý camiaya tarihi bir baþarýyý getirdiði için tebrik ediyoruz. Aslýnda Beþiktaþ'ýn geçen yýlki çift kupasýnda da onun büyük payý var. Þampiyon takýmýn altyapýsýný o kurmuþtu. Mustafa Denizli'nin bu sezonun en baþarýlý takýmý ve antrenörü olarak Bursa ve Ertuðrul Saðlam'ý iþaret etmesini bir hakkýn teslimi olarak yorumlayabiriz. Ertuðrul Saðlam futbolcuðunda Beþiktaþ'ta da faydalý iþler yaptý. Ancak, o dönemin teknik adamlarý forvette aðýr kaldýðý gerekçesiyle savunmada oynatmýþlardý. Buradaki amaç, verilen göreve tepki gösterip, takýmdan atýlmasýný saðlayacak hareketlere zemin hazýrlamaktý. Ama o bu tuzaklara düþmedi, efendiliðinden ve mesleðinden asla taviz vermedi. Ertuðrul Saðlam'ýn efendi, saygýlý ve tevazu sahibi bir insan olduðunu yakýndan þahit oldum. Bir gün Ýstanbul'da Türkiye Hastanesinde lobide oturuyoruz. Bir de baktým Ertuðrul Saðlam da lobide normal sýradan bir vatandaþ gibi oturuyor. Annesini göz muayenesi için getirmiþ. Numara almýþ, sýrasýný bekliyor. Yanýna gittim. Siz Ertuðrul Saðlam deðil misiniz demeye kalmadý, ortalýk karýþtý. Hemþireler, doktorlar yýðýldý. Baþhekim geldi. Hemen önüne düþüp, annesiyle birlikte götürdüler. Onun sýradan bir vatandaþ gibi numara alýp, beklemesi bende büyük bir hayranlýk uyandýrdý. Paraguay Millî Takýmýnýn 110 bin dolarý çalýndý n2010 Dünya Kupasý hazýrlýklarýný Fransa'da sürdüren Paraguay Milli Takýmý'nýn 110 bin dolarý çalýndý.fransýz yetkililer, Evian-les-bains bölgesindeki Hilton otelinde kalan Paraguay Milli takýmýna ait bir kasadaki paranýn bir kiþi tarafýndan çalýndýðýný söylediler. Açýklamaya göre, ''Kendini Paraguay ekibindeymiþ gibi gösteren, giriþ kartý bulunan, sportif giyinen ve tipi Paraguaylý'ya benzeyen'' bir kiþi resepsiyona gelerek kasayla ilgili bir sorun olduðunu söyledi. Otel personelinin bu kiþiye yardýmcý olmasýnýn ardýndan hýrsýz paralarý alarak kayýplara karýþtý. Yetkililer, bu kiþinin kasanýn bulunduðu odaya giriþ için kullanýlan kartý nasýl aldýðýný araþtýrýyor. BANK ASYA YÜKSELME GRUBU'NDA BUGÜN Saat: Konyaspor-Karþýyaka Hakem: Fýrat Aydýnus, Stat: Ali Sami Yen Stadý Saat: Altay-Adanaspor Hakem: Halis Özkahya, Stat: Olimpiyat Stadý

14

15

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı