Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim"

Transkript

1 (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yaðlý, Ýsveç'te faaliyet gösteren Hybricon firma yetkilisi Boh Wusterland ile birlikte Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Heyet, Elektrikli otobüslerle ilgili Ýsveç te yapýlan çalýþmalar ve Çorum'a kurmayý planladýklarý elektrikli otobüs fabrikasý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Ýsveç'te faaliyet gösteren Hybricon firma yetkilisi Boh Wusterland ile birlikte elektrikli otobüs üretimi konusunda anlaþtý. * HABERÝ 2 DE Ayþe Erbulak * HABERÝ DA Velidedeoðlu Bakkallar Odasý na aday Velidedeoðlu Grup Genel Müdürü Umut Velidedeoðlu, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. * HABERÝ 3 DE Aday adaylarý görücüye çýktý * HABERÝ 7 DE Temayül Afra da yapýlacak Çorum, akýllý trafik sisteminde örnek Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panel dün gerçekleþti. Paneli yöneten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panel Çorum da düzenlendi. Turhan Candan, Çorum un akýllý trafik sistemleri konusunda Anadolu ya örnek olduðunu söyledi. Diðer panelistlerse akýllý trafik yönetiminin þehirler için kaçýnýlmaz olduðunu vurguladýlar. * HABERÝ DA Çevre Koruma'ya 415 bin TL'lik bütçe Ýl Genel Meclisi'nin 2014 bütçe görüþmelerind e, Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün bütçesi 415 bin TL olarak talep edildi. Umut Velidedeoðlu 25 ton çalýntý nohut ele geçirildi Çankýrý da bir depodan çalýnan 25 ton nohutu Çorum un Sungurlu ilçesinde satmaya çalýþan 3 kiþi kýskývrak yakalandý. * HABERÝ 10 DA AK Parti Merkez Ýlçe Belediye Baþkan Aday Adaylarý, parti delegeleriilme bir araya AK Parti Merkez Ýlçe Belediye Baþkan Aday Adaylarý, temayül yoklamasýnda oy kullanacak delegelerle buluþtu. 7 aday adayýnýn da katýldýðý toplantýda, her aday adayý için 15'er dakikalýk süre verilirken, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan süre kýsýtlamasý olmaksýzýn, aday adaylarýnýn kendilerini ifade edebileceðini söyledi. Ayþe Erbulak Çorum a geliyor TiyatrocuYazar Ayþe Erbulak, 19 Kasým 2013 tarihinde Çorum da imza günü düzenleyece k. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, 8 Kasým günü sona eren 11. Çaðrý döneminde toplamda alýnan 317 proje ile Türkiye çapýnda dördüncü olarak önemli bir baþarýya imza atýldýðýný söyledi. * HABERÝ 3 DE Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün bütçesi 415 bin TL olarak Ýtalep edil- * HABERÝ 9 DA AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 1 Kasým cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacaðý açýklanan temayül yoklamasýnýn Afra Düðün Salonu'na alýndýðýný duyurdu. * HABERÝ 7 DE 300 kiþilik yurt programda AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Sungurlu MYO Yerleþkesi içinde yapýlmasý planlanan Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu nun 2013 yýlý ek programýna alýndýðý müjdesini verdi. * HABERÝ 9 DA Cahit Baðcý Saðlýkta taþeronlaþmaya tepki Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, saðlýkta taþeronlaþmaya tepki göstererek, "Saðlýk haktýr satýlamaz" dedi. Merter Kocatüfek * HABERÝ 9 DA

2 2 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Led ekran mý, yoksa görüntü kirliliði mi? Þ ehir genelinin en gözde kavþaklarýnda megalight benzeri dev led ekranlarý görünce dikkatimi çekti. Daha önce böyle bir yapýlaþmanýn ihalesinin haberini yaptýðýmýzý hatýrladým. Arþivi taradým, Çorum Belediyesi 22 Temmuz 2013 tarihinde bir ihale yapmýþ. Þehrin bazý bölgelerinde bir anda bitiveren dev led ekranlarýn söz konusu ihalenin yansýmalarý olduðunu öðrendim. KDV hariç 525 bin 225 lira bedelli ihale doðrultusunda þehrin gözle görülür, deðiþik 5 ayrý noktasýna 3 m2 ebatýnda led bilgi sistemli ekran yerleþtirilmesi öngörülüyor. Belediye'nin tanýtým reklamlarýnýn yapýlacaðý söylenen ekranlar Belediye Binasý, Bahabey Caddesi Kavþaðý, Milönü Kavþaðý, PTT önü ve Yazýçarþý Kavþaðý'nda bulunuyor. Malum Çorum'da açýk hava reklam mecralarý olan bilboard, raket ve megalightlar AK Parti'nin Reklam organizasyonlarýný üstlenen Arter Reklam Sahibi hemþehrimiz Erol Olçak'ýn ortaðý olduðu firma tarafýndan iþletiliyor. Çorum Belediyesi'nin ihale usulü yeni yaptýrdýðý dev led ekranlar, alternatif bir reklam mecrasý olarak görülemez. Çünkü mevcut megalightlarýn önünü kapatýyor, bir anlamda devre dýþý býrakýyor. Tabi bu durum ünlü reklamcý Erol Olçak ýn sahibi olduðu firma ile Çorum Belediyesi'nin arasýndaki bir mevzuu. Yeni led ekranlarýn bizi ilgilendiren tarafý ciddî bir görüntü kirliliðine neden olmasý... Çorum da bazý noktalarda yeni dev led ekranlar dikiliverdi. Çorum a elektrikli otobüs yatýrýmý orum un makine sanayi Ç alanýnda önemli sanayicileri arasýnda yer alan Yaðmak- san Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yaðlý, Ýsveç'te faaliyet gösteren Hybricon firma yetkilisi Boh Wusterland ile birlikte Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Elektrikli otobüslerle ilgili Ýsveç te yapýlan çalýþmalar ve Çorum'a kurmayý planladýklarý elektrikli otobüs fabrikasý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere Çorum Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleþtiren heyet, elektrikli otobüslerle ilgili Turhan Candan'a geniþ bilgiler aktardý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, toplantýda konuþan Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yaðlý, elektrikli otobüs teknolojisinin yeni bir teknoloji olduðuna vurgu yaparak þu an Ýsveç'te kullanýlan bu teknolojiyi Çorum'a getirmek istediklerini belirtti. Bu tür yatýrýmlarýn çok büyük yatýrýmlar olduðunun altýný çizen Fatih Yaðlý, Ýnþallah bu ziyaretimizde sizlerden aldýðýmýz destekle bu teknolojiyi hem ülkemize hem de þehrimize kazandýrmanýn gayreti içerisinde olacaðýz. Bunun çalýþmalarýna baþlayacaðýz. dedi. Ýsveç te bulunan Hybricon firmasýnýn yöneticilerinden Boh Wusterland de Çorum a gelmiþ olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ýsveç te çevre dostu, gürültü kirliliðine neden olmayan, yakýt, bakým ve onarým giderlerinin maliyeti sýfýra yakýn olan otobüsler ürettiklerini söyledi. Mustafa Yað- lý ve oðlu Fatih Yaðlý'nýn davetiyle Çorum'a geldiðini belirten Boh Wusterland, Çorum Belediyesi'nin elektrikli otobüslere gösterdiði yakýn ilgi nedeniyle Belediye yönetimini kutladý. Kendileri için kalitenin hep ön planda olduðunu belirten Boh Wusterland, Çorum Belediyesi'nin istemesi halinde ilk etapta bir yada iki tane elektrikli otobüsü deneme amacýyla Çorum'a gönderebileceklerini kaydetti. Çorum Belediyesi'nin ve Çorum halkýnýn memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduðunun altýný çizen Boh Wusterland, Elektrikli otobüslerde motor yok. Bu nedenle bakým, onarým, tamirat ve yedek parça giderleri neredeyse sýfýra yakýn bir maliyette. Otobüsler 4 dakikada þarj olabiliyor. Bu þarj ile 80 km olan otobüslerin ekonomik ömürleri yýl arasýnda deðiþmektedir. diye konuþtu. Belediye olarak elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ziyaretin kendilerini heyecanlandýrdýðýný belirterek, Çorum'a böyle bir yatýrýmýn gelmesi bizleri son derece memnun eder. Çorum Belediyesi olarak bu yatýrýmýn þehrimize kazandýrýlmasý için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazýrýz. dedi. Þehir içi toplu ulaþýmda kullanýlan 52 tane þehir içi otobüsün olduðunu söyleyen Turhan Candan, yenilikçi bir belediye olarak ilk fýrsatta bu otobüslerin tamamýný elektrikli otobüslerle deðiþtirmeyi ve bu otobüslerden almayý taahhüt ederiz. dedi. Elektrikli otobüslerin Çorum'a getirilmesi konusunda sýrasýyla hangi adýmlarýn atýlmasý gerekiyorsa hepsini atarýz. Böyle bir teknolojinin Çorum'a kazandýrýlmasý için her türlü desteði veririz. diyen Belediye Baþkan Ya r d ý m c ý s ý Turhan Candan, Belediye Baþkaný Muzaffer Kül- Toklu Yemi, cü nün þehir dýþýnda olma- Besi Yemi, - Palet Besi, sý nedeniyle bu görüþmeyi Süt Yemi, - Tavuk Yemi, kendisinin Buzaðý Büyütme Yemi, yaptýðýný, - Civciv Yemi, Baþkan Kül- Kepek. cü nün de böyle bir çalýþmadan heyecan duyduðunu belirtti. Candan, Mustafa Yaðlý ve oðlu Fatih Yaðlý yý da giriþimcilikleri nedeniyle kutlayarak, þöyle dedi; Biz, Çorum Belediyesi olarak birçok çalýþmada ilkleri gerçekleþtirdik. Akýllý kavþak, yer altý çöp konteynýrý, otobüs durakcazip Fiyat larý gibi pek Seçenekleri ile çok belediyeyiz de niz cilik alanýnhizmeti daki çalýþmalarýmýz diðer belediyeler tarafýndan örnek alýndý. Ýnþallah toplu ulaþýmda da elektrikli otobüslerle Çorum halkýný ilk buluþturan belediye biz oluruz. Böyle ciddi bir yatývisa kartlara Ödeme Kolaylýðý rýmýn Çorum'da gerçekleþiyor olmasýndan memnuniyet duyarýz. dedi. EKOL BAKLÝYAT Bakliyat Ürünleri * Nohut * Mýsýr * Kýrmýzý Mercimek * Yeþil Mercimek * Kuru Fasulye * Köy Bulguru * Çið Köfte Bulguru * Haþhaþ * Sarý Mercimek * Aþurelik Buðday * Keþkeklik Buðday * Tam Buðday Bayii Hatap Unlarý - Baklavalýk Böreklik, - Pasta-Böreklik, - Ekmeklik, - Yufkalýk, - Tandýrlýk Un Çeþitleri. Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Ýsveç'te faaliyet gösteren Hybricon firma yetkilisi Boh Wusterland ile birlikte elektrikli otobüs üretimi konusunda anlaþtý. Fabrika Satýþ Maðazasý Benli Yem Çorum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Toplu alýmlarda Servis Ýmkaný. (Ç.HAK:3218) Osmancýk Pirinçleri - Tüm Bakliyat Ürünleri Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi No:30/B-C Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks:

3 317 proje ile dördüncüyüz Enise Aðbal arým ve Kýrsal TKalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, 8 Kasým günü sona eren 11. Çaðrý döneminde toplamda alýnan 317 proje ile Türkiye çapýnda dördüncü olarak önemli bir baþarýya imza V elidedeoðlu Grup Genel Müdürü Umut Velidedeoðlu, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan iþyerinde basýn toplantýsý düzenleyen Umut Velidedeoðlu, çözülmez denilen dertlere, bu iþ olmaz diyenlere, yapamazsýnýz diyenlere karþý dik durmak amacýyla aday olduðunu söyledi. Adaylýðýnýn tüm bakkal ve odaya kayýtlý üyelerin derdini çözmek açýsýndan önem arz ettiðinin altýný çizen Velidedeoðlu., hedeflerini ve projelerini aktardý. Bazý meslektaþlarýnýn da destek verdiði toplantýda konuþan Velidedeoðlu, þöyle dedi; "2002 yýlýndan itibaren fiilen sektörün içerisinde yer almaktayým. Onun öncesinde dededen gelen bir esnaflýk kültürü ile yetiþmiþ bulunmaktayým. 13 yaþýndan beri sizlerin içindeyim. Gerek toptancýlýk gerek market gerekse þu anki imalat iþimizde olsun sýkýntýlarý bilmekteyiz. Ne iþ yaptýðým deðil bundan sonra sizin için ne yapacaðýmý anlatmak için buradayým. Birliðimizi ve ahilik ruhunu tekrar canlandýrmak için, unutulmuþ deðerlerimizi yeniden hatýrlatmak için bir araya toplandýk. Atatürk'ün 'Sanatsýz kalan bir milletin hayat damarlarýndan biri kopmuþ demektir.' Sözünü hatýrlatmak isterim. Amacýmýz çözülmez denilen dertlere, bu iþ olmaz diyenlere, ya- Ýsmail Daðdelen pamazsýnýz diyenlere karþý dik durmaktýr. Bu gün ulusal marketlerin gölgesi altýnda kaybolmak üzere olan bizler, inþallah bundan sonra dik bir duruþla hala mahallelerimizin, semtlerimizin bakkalý olarak yeni bir bakýþ açýsý ile deðiþen ticaretin þekline uyum saðlamýþ þekilde bizi gölgede býrakanlarý gölgede koyacaðýz. Sözlerime yine Hz. Ali Efendimizin bir sözü ile devam edeceðim. 'Bir gerçeði savunurken, önce kendimiz inanmalýyýz, sonra da baþkalarýný inandýrmaya çalýþmalýyýz.' Biz bu toplumun içinde olduðu sýkýntýlarýn neler olduðunu biliyoruz. Bu sýkýntýlarý çözmek için, bu ateþten gömleði giymek için sizlerin desteðini bekliyoruz. Çözüm açýk ve net. Çözüm hizmet, çözüm inanmak, çözüm birlik ve beraberlik olmaktýr. Bizim çaðrýmýz tüm esnaf kardeþlerimize inþallah ilerleyen süreçte beraberliðimizin devamýnda bu sorunlarý teker teker ele alarak çözümün neler olduðunu herkese göstereceðiz. Ulusalcýlarýn neler atýldýðýný söyledi. Daðdelen, yaptýðý açýklamada 317 projenin içerisinde 3 adet süt üretimi, 1 adet beyaz et üretimi, 1 adet meyvesebze iþleme, 1 adet arýcýlýk, 1 adet süs bitkisi yetiþtiriciliði ve 310 adet Týbbi ve aromatik bitki üretimi konularýnda projelerin bulunduðunu belirtti. 317 projenin toplam yatýrým tutarýnýn yaklaþýk 43 milyon lira, hibe destek tutarýnýn da yaklaþýk 22 milyon lira olduðunu ifade eden Daðdelen, Gelinen noktada ilimiz IPARD programýnýn uygulandýðý 42 il arasýnda önemli bir konuma sahip olmuþtur. Proje baþvurularýný gerçekleþtiren tüm baþvuru sahiplerimizi kutluyor, ilimiz tarýmý için yapýlacak yatýrýmlarýn hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. dedi. Velidedeoðlu Bakkallar Odasý na aday Umut Velidedeoðlu, yaptýðýnýn bir önemi yok, bizim ne yapacaðýmýzýn bir önemi var. Hep beraber kalkýnmak ve þehrimizi kalkýndýrmak için birlik ruhumuzu yeniden ateþlemeye sizleri davet ediyorum. Kardeþlerim içinde bulunduðumuz seçim süresince vereceðiniz kararlar yarýn çocuklarýnýzý, hatta torunlarýnýzý etkileyecek bir karardýr. Bizim içinde bu gün alýnacak olan karar gelecekte çocuklarýmýza býrakacaðýmýz bir miras olacaðýný unutmamalýyýz. Bu gün burada, sizlerin önünde, bu dönemki bakkallar ve bayiler odasý baþkanlýðýna aday olduðumu arz etmekteyim. Ýçinde bulunduðumuz Muharrem ayýnýn hepimiz için hayýrlý ve bereketli olmasýný Yüce Mevla'dan diliyorum. Hepinizi gönülden saygý ile selamlýyorum. Allah yüzümüzü ak, gönlümüzü zengin, kazancýmýzý bol eylesin.." PERÞEMBE 14 KASIM AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Mehmet Karadað, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Ýstiþaresiz karar vermeyeceðiz Parti Belediye Baþkan Aday Adayý AKMehmet Karadað, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer'e deðerlendirmelerde bulunan Karadað, belediye baþkaný seçilmesi halinde istiþareli bir yönetim anlayýþýný önceliði haline getireceðini belirterek,"çorum'u Çorumlu ile birlikte yöneteceðiz. Sorunlarý da, çözümlerini de muhataplarýyla yaptýðýmýz istiþarelerle belirleyeceðiz." dedi. 201 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn Çorum'da yapýlmasýna karar verilmesinin son derece sevindirici olduðunu belirten Karadað; organizasyonun Çorum'a alýnmasýnda baþta Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekilleri TBMM Meclis Ýdare Amir Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý ile Vali Sayýn Sabri Baþköy'e teþekkür etti. Karadað "Bu organizasyonun Çorum'da yapýlacak olmasý Çorum'un dünyaya tanýtýmýna çok büyük katký saðlayacaktýr.belediye Baþkaný seçildiðimiz takdirde bu organizasyonun hazýrlýk çalýþmalarýna azami katkýyý sunacaðýz. Üniversitelerarasý Dünya Þampiyonasýnýn baþarýlý geçmesi için Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne tam destek vereceðiz" diye konuþtu. Çorum'un bilinen sorunlarýna deðinen Karadað, problemlerle ilgili çözüm yollarýný iyi analiz ettiklerini, Çimento Fabrikasý'nýn il dýþýna taþýnmasýnýn vaktinin çoktan geldiðini, bunun yaný sýra da mevcut stat alanýnýn konut alaný ya da iþ merkezi olarak iþaretlenmeyip, yeþil alan olarak Çorum'a kazandýrýlacaðý sözünü verdi. Dairesel (ikinci) çevre yolu planýndan da söz eden Karadað, Ankara yolunu sanayi sektörüne, Samsun güzergahýný ise sosyal, kültürel ve sportif yaþam alanlarýna tahsis etmeyi planladýðýný kaydetti. Projelerinin tamamý ile ilgili basýnla bir araya gelip istiþare edeceðini belirten Karadað; Çorum Belediyesi'ni ve hizmetlerini zirveye taþýmak için yola çýktýðýný ve Çorum'a olan vefasýný yerine getirmek için tecrübelerini hizmet olarak aktarmak istediðini dile getirdi. Çorum'a hizmet etmek ve sorunlarýn çözümünde rol olmak için aday adayý olmanýn onurlu bir adým olduðunu anlatan Karadað, diðer aday adaylarýný bu anlamda kutladý, baþarý dileklerini iletti. Umut Velidedeoðlu, hedeflerini ve projelerini aktardý. KARATAÞ OTOMOTÝV Projelerin Adamý Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: Ýlyas Damar Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý

4 4 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Kýzýlay la iþbirliði protokolü Mustafa Demirer itit Üniversitesi Hile Türk Kýzýlayý arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversitede öðrenim gören öðrencilerin kan baðýþý hakkýnda daha da Mustafa Demirer RT Okul un sevilen Tyarýþma programý Kripteks, bu kez Hitit Üniversitesi nde. Üniversitede heyecan tüm hýzýyla devam ederken; aday yarýþmacýlar arasýndaki çekiþme, birbirinden güzel karelere sahne oldu. Vuslat Ay ve Mehmet Yusuf Özcan isimli öðrenciler birbirinden heyecanlý çekiþmelerin en baþarýlý iki ismi olarak yarýþmacý seçildi. Baþarýlý yapýmcý ve yönetmen Hasan Yýldýz ýn renkli ve eðlenceli yapýmýnda 500 TLödülü kazanmanýn keyfini þimdi hangi yarýþmacý çýkaracak? Yýldýzlar Tanýtým Organizasyon tarafýndan hazýrlanan ve üniversite öðrencileri Vuslat Ay ve Mehmet Yusuf Özcan ýn yarýþtýðý Kripteks programý TRT Okul ekranlarýnda... Hitit ten duyuru Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi, TÜBÝTAK ile Belçika arasýnda SRC ALACAKLARIN DÝKKATÝNE Yük ve Yolcu Taþýmacýlýðý Yapan Ticari araç sürücüleri 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu gereði Ticari araç kullanmak için zorunlu olan SRC belgesi, Ulaþtýrma Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ Mesleki Yeterlilik Eðitim Merkezleri tarafýndan verilmektedir. T.C. ULAÞTIRMA DENÝZCÝLÝK VE HABERLEÞME BAKANLIÐI yap- KARA ULAÞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NCE Yetkilendirilmiþ Resmi Kurumlar Haricindeki Yetkisiz Kiþilere veya Kurumlara iþlem týrmayýn..!! Çorum'da SRC Belgesi vermeye yetkili eðitim merkezleri (Ç.HAK:3212) Hitit Üniversitesi ile Türk Kýzýlayý arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. bilinçlenmesini saðlamak amacýyla Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversite ile Türk Kýzýlayý ZÝRVE SRC Çöplü mah. Osmancýk cad. Ölçek Ýþmerkezi No:27/48 Çorum Tel: arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü güvenli yaþam, HIV/AIDS, madde baðýmlýlýðý ve diðer riskli davranýþlarýn önlenmesi konusunda bilinçlendirme, genç nüfusun gönüllü, sürekli ve bilinçli kan baðýþçýsý olmalarýný saðlama, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Kýzýlay yöneticileri protokol hakkýnda bilgi verdi. "Doðru bilgi doðru kaynaktan alýnýr " bu bilinci gelecek nesillere aktarabilmeleri için gerekli eðitimlerin verilmesi, günümüzde ve gelecekte ülke kan ihtiyacýnýn karþýlanmasýna destek olmalarý amaçlanýyor. Üniversite ile Türk Kýzýlayý arasýnda imzalanan iþbirliði protokolünün, geleceðin daha da saðlýklý inþa edilmesine büyük yarar saðlayacaðýný belirten Rektör Alkan, öðrenim gören öðrencilerin, iyi bir eðitim alabilmeleri için tüm kurumlarla iþbirliði içerisinde olduklarýný kaydetti. Üniversitede Kripteks heyecaný TRT Okul un sevilen yarýþma programý Kripteks, bu kez Hitit Üniversitesi nde. imzalanan protokol hakkýnda bir duyuru yaptý. Duyuruda þu bilgiler yer aldý; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) ile Belçika Flaman Bölgesi Araþtýrma Kuruluþu (The Research Foundation- Flanders FWO) arasýnda 14 Mayýs 2012 tarihinde imzalanmýþ olan Protocol on Cooperation in Science and Technology between The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBÝTAK) and The Research Foundation- Flanders (FWO) çerçevesinde yýllarýnda ortak araþtýrma projeleri desteklenecektir. Söz konusu program çerçevesinde deðerlendirilecek projelerin aþaðýda belirtilen alanlarda iletilmesi gerekmektedir. Anýlan alanlar dýþýndaki ortak proje önerileri deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Ortak Proje alanlarý: - Bilgi ve iletiþim teknolojileri - Enerji - Ulaþtýrma ve hareketlilik - Malzeme, imalat ve üretim teknolojileri - Týp bilimleri - Gýda, tarým ve Biyoteknoloji - Sosyal ve beþeri bilimler Proje önerilerinin 01 Þubat 2014 tarihine kadar TÜBÝTAK Uluslararasý Ýþbirliði Daire Baþkanlýðý-Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðüne teslim edilmesi gerekmektedir. mik zeminin giderek tasarým, endüstriyel modelleme, yaratýcý hizmetler, dijital sanatlar, yenilikçi ve akýllý mimari, vb. yeni alanlara kaydýðý gözlenmektedir. Devlet büyüklerimizin yurt dýþý ziyaretlerinde de bu tür þirketler ile yakýn görüþmeler yapýlmaktadýr. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn Amerika ziyareti esnasýnda, Silikon Vadisi nde Google tarafýndan geliþtirilen akýllý gözlükleri denemesi, Sayýn Baþbakanýmýzýn Finlandiya ziyaretinde, hemen herkesin cep telefonunda oynadýðý Angry Birds oyununu yazan ve geliþtiren þirket ile temaslarý bunlara örnektir. Kültür, altyapý, kentsel yeniden canlandýrma, kýrsal çeþitlendirme, hizmet sunumu, giriþimcilik, turizm, Ar- Ge, insan kaynaðý geliþimi, sosyal katýlým ve bölgelerarasý eþgüdümün de dahil olduðu yerel ve bölgesel kalkýnma politikalarýnýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Çorum için de bu bakýþ açýsýný model alan uygulamalar yapýlmalýdýr. Belediye ye teþekkür Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye, son dönemde yapýlan altyapý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Buharaevler ve diðer kültür merkezleri inþaatlarý, yeni terminal ve stat, evlendirme dairesi ve modern parklar, sebze ve meyve hali, eski kültür sitesi yerine yapýlacak yaþam alaný Çorum için önemli yatýrýmlardýr. Bu adýmlarýn devamýnýn gelmesini bekliyoruz. Þehrin giriþindeki Abide-i Hürriyet Meydanýnýn bulunduðu alan, dýþarýdan þehrimize gelen ziyaretçilerin ilk gördüðü yerlerdendir. Kamuoyunda eski müze alaný olarak bilinen alana Tapu ve Kadastro Ýl Müdürlüðü Bina inþaatýnýn yapýlacaðý rivayet edilmektedir. Buraya tiyatro ve gösteri merkezi, kalýcý ve geçici sergi salonlarýnýn bulunduðu, çok fonksiyonlu bir kültür merkezi yapýlmalýdýr. Hemen üstte Çorum Müzesi, 200 m. ileride Çorum Kalesi bulunmaktadýr. Eski traktörcülerin boþalttýðý alanda yapýlacak mekansal planlamalar ile burasý kültür havzasý haline getirilebilir. Orta ve uzun vadede Ticaret Meslek Lisesi ile Endüstri Meslek Liselerinin de þehrin baþka alanlarýna kaydýrýlmasý ile bambaþka bir cazibe merkezi haline gelebilir. Çorum için bu ve benzeri mekansal planlama, sürdürülebilir büyüme ve geliþme tartýþmalarýnýn yapýlmasýnýn önemli olduðunu düþünüyorum. Bu konuda özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnýn sorumluluðu bulunmaktadýr. Kültür Sitesi gibi bir binanýn þehrin merkezinden kaldýrýlmasý çok uzun yýllara mal oldu. Þehrin giriþine, Çorum Müzesi ve Çorum Kalesi gibi tarih ve kültür unsurlarýnýn bulunduðu bir alana yapýlacak bir kamu binasýnýn potansiyel kültürel geliþmeyi týkayacaðý aþikardýr. Bu alan kültür yatýrýmlarý ile öne çýkacak doðal potansiyeli barýndýrmaktadýr. Çorum Kalesi ve Çorum Müzesi taþýnamayacaðýna göre bu alanda yeni sosyal ve kültürel yatýrýmlar desteklenmelidir. Sayýn vekillerimiz baþta olmak üzere, ilimizin çok deðerli karar vericilerini, inþaat ve mimarlar odasý baþkanlýðýný, þehir plancýlarýný, sivil toplum örgütü temsilcilerini konu üzerinde düþünmeye ve tartýþmaya davet ediyorum. ETÝLER SRC Yavruturna Mah Kýbrýs Cad. No:35/A Çorum Tel: Kültür merkez talebi Hayati Çam orum da faaliyet gös- Bilgi, Kültür ve Çteren Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝK- TUDER) Baþkaný Hayati Çam, dernek olarak Çorum un mekansal geliþmesine ve sürdürülebilir büyümesine yönelik basýn açýklamasý yaptý. BÝKTUDER Baþkaný Çam, kentlerin geliþmesinde ve büyümesinde karar vericilerin yaný sýra, konu uzmanlarý ile birlikte þehirde yaþayan vatandaþlarýn da karar mekanizmasýna dahil edilmesinin gerektiðini söyledi. Ortak akýlla yapýlmayan deðerlendirmelerin sonuçta Çorum'un geliþmesini ve büyümesini olumsuz etkilediðini ve geri dönüþünün mümkün olmadýðýný söyleyen Çam, açýklamasýnda þu hususlara deðindi; Kamu binasý mý, kültür ve tiyatro merkezi mi? Madem Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Çorum için fikrimiz var, derdimiz de sevdamýz da Çorum. Herþey Çorum için. Öyleyse katýlýmcý, þeffaf yönetimin varlýðýný görmek hakkýmýz. Bu günlerde Çorum þehir merkezinin Ankara giriþine, eski müze binasýnýn bulunduðu alana, Tapu ve Kadastro Ýl Müdürlüðü binasýnýn yapýlacaðý konusu var. Hemen yukarda Çorum Müzesi, 200 m. yukarda Çorum Kalesi varken ve burasý potansiyel kültür havzasý olabilecek yerken buraya bir kamu binasýnýn yapýlýyor olmasý ne derece makul? Mekansal planlama açýsýndan, þehrin geliþim dinamikleri ve sürdürülebilir büyüme stratejisi bakýmýndan bir mana ifade ediyor mu? Hoþ, Çorum'un mekansal büyüme ve geliþme stratejisi var mý, ayrýca tartýþýlacak bir konu ancak gündem itibariyle böyle bir eksiliðin varlýðý ortaya çýkmýþ durumda. Çorum kamuoyuna, konunun önemini anlatabilmek adýna sayýlarla Çorum a bakmamýz gerekiyor. Çorum km² lik alaný ile ülkemizin 20. büyük ili, nüfusu ile 39. en kalabalýk ilidir. Ýhracat rakamlarýna baktýðýmýzda 2012 TÝM kayýtlarýna göre 17 Milyon $ ile 15 Milyar $' lýk Türkiye ihracatýnýn binde birini gerçekleþtiriyoruz. En çok ihracat yapan 39. Ýl konumundayýz. Ekim ayý ihracat rakamlarýnýn açýklandýðý 1 Kasým 2013 tarihinde TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi Çorum, Türkiye ve AB ülkelerinde ihracatýn kg. fiyatýný açýkladý. Açýklamaya göre AB ülkelerinde ihracatýn kg. fiyatý 3,5 $ seviyesinde, Türkiye' de 1,5 $ ve Çorum' da 0,5 $ civarýnda. Bu rakamlara göre Çorum' da birkaç firma hariç, yüksek teknolojili ürün üretip satamýyoruz, aðýr ve hantal makineler üretiyoruz. Yüksek teknolojili, katma deðeri yüksek ürünlerin üretilmesi için yetiþmiþ insan gücü þart. Peki bu insanlar Çorum' a neden gelmiyor, neden getiremiyoruz. Çorum URAK-2010 rakamlarýna göre en rekabetçi, en yaþanabilir iller arasýnda 5 sýrada da ondan. 59 ayrý kritere göre yapýlan deðerlendirmede 81 il arasýnda 5. sýradayýz. Burda düþünmemiz gerekiyor. Yanlýþ giden bir þeyler var. Kültür odaklý kalkýnma modeli Çorum için fýrsat Kentler günümüzde, sanayi kenti, tarým kenti, finans merkezi, vb. yapýsý ile birlikte belirginleþmektedir. Ekono- Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), 2 bin gelir uzman yardýmcýsý alacak. Gelir uzman yardýmcýsý alýnacak Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), 2 bin Ggelir uzman yardýmcýsý alacak. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), açýk bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardýmcýsý alacak. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn internet sitesinden yaptýðý duyuruya göre GÝB; Ankara, Denizli, Ýstanbul ve Zonguldak'ta çalýþtýrmak üzere 2 bin gelir uzman yardýmcýsý alýmý gerçekleþtirecek. Gelir uzman yardýmcýsý sýnavýna iliþkin baþvurular Kasým tarihlerinde yapýlacak. Gelir uzman yardýmcýsý sýnavýna katýlmak isteyen adaylar, baþvuru koþullarýna iliþkin detaylý bilgiye kurumun internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yer alan duyurudan ulaþabilecek. Gelir uzman yardýmcýsý sýnavý 28 Aralýk'ta Ankara'da gerçekleþtirilecek. Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümüne katýlmaya hak kazanan adaylar ile yazýlý sýnavýn yapýlacaðý adres, e-devlet portalý "www.turkiye.gov.tr" ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý "www.gib.gov.tr" internet sayfalarýnda yazýlý sýnavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri YETÝM ÇOCUK BM verilerine göre; kayýtlý olarak dünya üzerinde þu an 10 milyon yetim çocuk yaþýyor veya yaþamaya çalýþýyor. Kayýtlý olmayanlarla bu sayýnýn çok çok arttýðý belirtiliyor. Savaþlar, doðal afetler, yoksulluk gibi çeþitli nedenlerle anne veya babasýný kaybetmiþ olan bu çocuklar, çok zor þartlarda hayatlarýný sürdürüyorlar. Namaz kýlmak ile yetime el uzatmak arasýnda güçlü bir bað olduðunu bizlere Maun suresi ile anlatan Yüce Rabbimiz, yetimler ile ilgili Kur'an- Kerim'de daha bir çok uyarý da da bulunmaktadýr. Bunlardan bazýlarýný hatýrlatmak istiyorum. - "Bu dünya ve ahiret hakkýnda, YETÝMLER(e nasýl davranýlacaðý) hakkýnda sana sorarlar. De ki: "Onlarýn durumlarýný düzeltmek en hayýrlý durumdur." Ve onlarýn hayatlarýný paylaþýrsanýz onlar sizin kardeþlerinizdir. Zira Allah, bozgunculuk yapanlarý, düzeltmeye çalýþanlardan ayýrt etmesini bilir. Ve Allah dileseydi, taþýyamayacaðýnýz yükleri omuzlarýnýza yüklerdi: (Ama) unutmayýn ki Allah kudret sahibidir, hikmet sahibidir." (Bakara suresi: 220.ayet) - "Sana sadaka olarak ne vereceklerini soruyorlar, de ki: -Hayýrdan infak edeceðiniz þey; anaya, babaya, akrabaya, YETÝMLERE, yoksullara ve yolda kalmýþlaradýr. Hayýr olarak yaptýðýnýz þeyleri, Allah þüphesiz en iyi bilendir." (Bakara suresi: 215.ayet) -"Yüzlerinizi doðu ve batý yönüne döndürmeniz iyilik deðildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malýný sevgisine raðmen; akrabaya, YETÝMLERE, yoksullara, yolculara, dilencilere, kölelere ve esirlere veren, namazý dosdoðru kýlan, zekatý veren, sözleþtikleri zaman sözlerini yerine getiren, sýkýntýda, hastalýkta ve savaþta sabredenlerin durumudur. Ýþte sadýklar ve muttakiler onlardýr." (Bakara suresi: 177.ayet) - "YETÝMLERÝN mallarýný haksýz yere yiyenler, karýnlarýna sadece ateþ doldururlar ve alevli bir ateþe atýlýrlar." (Nisa suresi: 10.ayet) - "(O mü'minler)ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, YETÝMLERE ve esirlere yedirirler." (Ýnsan suresi: 8.ayet) - "Hayýr, YETÝME ikramda bulunmuyorsunuz." (Fecr suresi: 17.ayet) - " sakýn YETÝMÝ üzüp kahretme." (Duha suresi: 9.ayet) Mahallemizden, okulumuzdan, iþyerimizden baþlayarak çevremizdeki zor durumda olanlardan, muhtaçlardan ve de özellikle yetimlerden haberdar olmak, onlara yardýmcý olmak, yardýmlara aracýlýk etmek önce Ýnsanlýk sonra da Mü'minlik görevidir. Dünyada en çok maðduriyetler, savaþlarýn ve doðal afetlerin yaþandýðý bölgelerde meydana gelmektedir. Bu zor þartlardan da en çok çocuklar etkilenmektedir. Bu zor þartlarý yaþayan bölgelerdeki maðdur insanlardan da yatacak yeri, yiyecek ekmeði olan bizler bir bakýma sorumluyuz. Bu riskli bölgelere yardýmlarýmýzýn ulaþmasý için çalýþan gönüllü kuruluþlar var çok þükür. Dünyanýn bir bölgesinde zor þartlarda yaþamaya çalýþan insanlara hayýrseverlerin yardýmlarýný ulaþtýran kuruluþlardan birisinden ve onlarýn YETÝM PROJESÝnden bahsetmek istiyorum. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý; bölge, din, dil, ýrk ve mezhep ayrýmý yapmaksýzýn dünyanýn herhangi bir yerinde sýkýntýya düþmüþ, felakete uðramýþ, zulüm görmüþ, aç ve açýkta kalmýþ; savaþ, tabii afet gibi sebeplerle maðdur olmuþ, yaralanmýþ, sakat kalmýþ; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardým ulaþtýrmak ve bu insanlarýn temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 5 kýtada 135 ülkede çalýþýyor. ÝHH, bir yandan felakete uðramýþ insanlara acil yardým ulaþtýrýrken diðer yandan insan tacirlerinden ve organ mafyasýndan önce YETÝMLERE ulaþarak onlarý sað kalan yakýnlarýna veya güvenilir, yetkin ellere teslim edinceye kadar emin ortamlarda gözetmeye çalýþýyor. Savaþ ve doðal afetlerin yaþandýðý yerlerde, yoksulluk bölgelerinde, yetim ve korumasýz kalan çocuklarýn, kendi topraklarýnda kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakýnlarý yanýnda yaþamalarý önemseniyor. Kimsesi olmayan çocuklar için ise barýnma imkâný ve ortamý saðlanýyor. Yurt içi yetim çalýþmalarý, Türkiye'ye sýðýnmýþ muhacir yetimlerle kaza, hastalýk, afet vb. farklý sebeplerden yetim kalýp akrabalarýnýn yanýnda kalan ve muhtaç olan yetimlere maddi, manevi destek olmanýn yaný sýra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda barýnan yetim ve kimsesiz çocuklara manevi destek veriliyor. ÝHH YETÝM ÇALIÞMASI bu kaygýlarla hayat bulmuþ bir çalýþma. Bu yýl Milli eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði yapýlarak okullarda "HER SINIFIN BÝR YETÝM KARDEÞÝ VAR" kampanyasý baþlatýldý. Öðrencilerin ve Öðretmenlerin Yetim sponsorluk destek sistemi ile ayda 90 TLile DÜNYANIN HERHANGÝ BÝR YERÝNDEKÝ BÝR YETÝMÝN eðitim, saðlýk, gýda ve kýyafet ihtiyaçlarýnýn karþýlamasýna katkýda bulunmasý amaçlanýyor. Konu ile ilgili ÝHH'nýn intenet sitesinden ayrýntýlý bilgi alýnabilir. Allah, yardýmda bulunan ve emeði geçen kimselerden razý olsun. Selam ile.

5 PERÞEMBE 14 KASIM Yunus Market ten 5 bin kiþiye aþure Y Yunus Marketler Zinciri Çorum da dün 5 bin kiþilik aþure daðýttý. Recep Mebet unus Marketler Zinciri Çorum da dün 5 bin kiþilik aþure daðýttý. Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen aþure daðýtýmýna Yunus Market Çorum Maðazasý Müdürü Ahmet Mermer, þube yöneticileri ve bazý maðaza çalýþanlarý katýldý. Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði aþure daðýtýmý, Yunus Market in Bahabey, Azap Ahmet ve Terminal þubelerinde gerçekleþti. Yunus Market Terminal Þubesi nde düzenlenen aþure daðýtýmýnda konuþan Maðaza Müdürü Ahmet Mermer, Geleneksel hale getirdiðimiz program çerçevesinde Çorum daki tüm maðazalarýmýzda müþterilerimize aþure ikram ediyoruz dedi. Kampanyalarýmýzýn yaný sýra özel günlerdeki etkinliklerimizle de müþterilerimizin yanýndayýz diyen Mermer, Çorum halkýnýn gösterdiði ilgiden memnun olduklarýný sözlerine ekledi. Mercedes otomobil kazanma þansý sunan kampanya 15 Kasým da baþlýyor ün ilk hediyesi Yunus tan Mercedes kazanma þansý Çekiliþin 4 Ocak 2014 tarihinde Ankara da Recep Mebet yapýlacaðýný anlatan Mermer, tüm Çorum halkýný unus Market Çorum Maðazasý Müdürü Ahmet kampanyaya katýlmaya davet etti. Mermer, 15 Kasým - 25 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda alýþveriþ yapacak müþterilerine Mercedes otomobil kazanma þansý sunacaklarýný söyledi te Ýlk Hediye Bizden sloganýyla düzenledikleri kampanya hakkýnda açýklamalarda bulunan Ahmet Mermer, yapýlacak çekiliþ neticesinde bir kiþiye son model Mercedes C-180 AMG otomobil hediye edeceklerini kaydetti. Kampanyaya katýlmak için belirtilen tarihler arasýnda tek seferde 50 TL lik alýþveriþ yapan her müþterilerine bir çekiliþ hakký tanýnacaðýný belirten Mermer, Kasalardan verilecek katýlým kartýndaki þifreyi ad, soyad ve adres bilgilerini kýsa mesajla gönderen ya da internet sitemizdeki forma eksiksiz olarak giren herkes Mercedes otomobil kazanma þansý yakalayacak dedi. Maðaza Müdürü Ahmet Mermer, kampanya hakkýnda bilgiler verdi. Y Çorum halký, geleneksel hale gelen aþure ikramýna büyük ilgi gösterdi. Aþure ikramý, Yunus Market in Çorum daki tüm þubelerinde gerçekleþti. Yunus Market Çorum Merkez Maðazasý Müdürü Ertaç Bircan, þubelerinde kiþiye aþure ikram ettiklerini söyledi.

6 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Çorum, akýllý trafik sisteminde örnek B Panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda düzenlendi. Recep Mebet elediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Akýllý Trafik Sistemi nin Türkiye de ilk kez Çorum da hayata geçtiðini söyledi. Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panelin açýþ konuþmasýný yapan Turhan Candan, Bahabey Kavþaðý na kurulan akýllý sinyalizasyon sisteminin yýl sonuna kadar 5 kavþakta daha kullanýma sunulacaðýný kaydetti. Çorum un akýllý trafik sistemleri konusunda Anadolu ya örnek olduðunu belirten Candan, hedeflerinin akýllý kavþak sayýsýný 2 ya çýkarmak olduðunu ifade etti. Akýllý ulaþým sistemlerinin Türkiye ve Çorum için yeni bir kavram olduðunu vurgulayan Candan, Bu alanda hayata geçirdiðimiz projelerle pek çok þehre öncü olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Yapýlan yasal düzenlemeler neticesinde Belediyelerin trafik ve ulaþým alanýndaki sorumluluklarýnýn arttýðýna iþaret eden Candan, bu doðrultuda Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü nün kurulduðunu hatýrlattý. S Plaka Yönetmeliði nin ardýndan hayata geçen uygulamalarýn baþarýyla gerçekleþtirildiðini belirten Candan, T ve M plaka konusunda çalýþmalarýnsa devam ettiðini anlattý. Candan, taksi duraklarýnýn modernizasyonu ile taksiciliðin standardý ve meslek itibarýný yükselten bir çalýþmaya imza attýklarýný da sözlerine ekledi. SORUNSUZ TRAFÝK ÝÇÝN AKILLI ALTYAPI LAZIM Düzenlenen panele ulaþtýrma sektörü temsilcileri de katýldý. Panelde günümüz trafik problemlerine yönelik teknolojik çözümler ele alýndý. Orta Doðu Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeþ Yaman, baþarýlý trafik yönetimi için akýllý altyapýnýn þart olduðunu söyledi. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen panelde Kent Ýçi Trafik ve Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu bir sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeþ Yaman, teknolojik geliþmelerin trafik sorunu konusunda da etkin çözümler saðladýðýna dikkat çekti. Sürdürülebilir ulaþým konusunda da görüþlerini ortaya koyan Yaman, Sistemi kilitlemeden yönetmek gerekiyor, bunun için de akýllý trafik yönetimi büyük önem taþýyor dedi. Ev sahibinin maðduriyeti Ç Çorum da uygulanan akýllý trafik sisteminin Anadolu ya örnek olduðu belirtildi. Recep Mebet öplü Mahallesi 3. Çöplü Sokak numara 34 deki evini yabancýlara kiralayan evsahibi maðdur oldu. Çorum a sýðýnmacý olarak gelen 7 kiþilik bir ailenin yaklaþýk 3 yýl boyunca evinde kiracý olarak kaldýðýný belirten Ahmet Kýlcý Ahmet Kýlcý, yaþadýðý maðduriyeti anlattý. Harabeye dönen evin anahtarýný dahi býrakmadan Çorum dan ayrýlan ailenin, geride 5 bin TL yi aþan su faturasý borcu býraktýðýný dile getiren Kýlcý, tüm uyarýlarýna raðmen gerekli tedbirleri almayan yetkilileri suçladý. Gecikme faiziyle birlikte iyice kabaran faturayý ödeyecek gücünün olmadýðýný vurgulayan Kýlcý, yaþadýðý maðduriyete dikkat çekerek yetkililerden çözüm istedi. Ayþe Erbulak Çorum a geliyor Düzenlenen programa Belediye Birim Müdürleri de katýldý. Programýn sonunda katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularý da cevaplandý. T Recep Mebet iyatrocu-yazar Ayþe Erbulak, 19 Kasým 2013 tarihinde Çorum da imza günü düzenleyecek. Hitit Kültür Kulübü nün davetlisi olarak Çorum a gelecek olan Ayþe Erbulak, Salý günü saatleri arasýnda DalAyþe Erbulak gýçlar Otel de düzenlenecek söyleþi ve imza gününe katýlacak. Yeni eseri Ödüllü Ölüm kitabýný konu alan söyleþiye konuk olacak olan Erbulak, Çorumlu okurlarý için kitaplarýný da imzalayacak. Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panel Çorum da düzenlendi. Belediye den Akýllý Trafik Sistemleri paneli Akýllý trafik yönetimi þehirler için kaçýnýlmaz Ç Recep Mebet orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panel dün gerçekleþti. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda düzenlenen paneli Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu yöneticileri ile ulaþým sektörü temsilcileri izledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ýn yönettiði panele Yalova Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akbaþ, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeþ Yaman ile ISSD Elektronik Sistem Mühendisi Çaðrý Yüzbaþýoðlu konuþmacý olarak katýldý. Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü nce organize edilen programda sunuculuðu Celalettin Bayrak yaptý. Panelin açýþ konuþmasýný yapan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Can- dan, Çorum Belediyesi nin trafik ve ulaþým alanýndaki çalýþmalarýndan bahsetti. Sýrasýyla söz alan panelistler ise akýllý ulaþým sistemlerinin önemi ve gelecekte kazanacaðý konuma iliþkin açýklamalarda bulundular. Panelistler sunumlarýnda, akýllý trafik yönetiminin þehirler için kaçýnýlmaz olduðunu vurguladýlar. Katýlýmcýlarýn sorularýný da cevaplayan panelistlere, program sonunda teþekkür plaketi ve çeþitli hediyeler verildi. Panelde akýllý trafik sistemleri hakkýnda bilgiler verildi. Panelde, akýllý trafik sistemlerinin saðladýðý avantajlarla ilgili açýklamalar yapýldý. Panelistlere programýn sonunda teþekkür plaketi verildi ve program anýsýna fotoðraf çektirildi. Tütüncü nün yeni þubesi yarýn açýlýyor T Recep Mebet ütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi (TÝM) nin yeni maðazasý yarýn saat da Gazi Caddesi numara 74/A da hizmete açýlacak. Yeni þube ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Maðaza Müdürü Serdar Sarýkaya, Çorum a yeni bir Turkcell Ýletiþim Merkezi kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Turkcell hat ve kart iþlemleri ile fatura tahsilatýnýn yapýldýðý yeni þubede cihaz ve aksesuar satýþýnýn da yer aldýðýný belirten Serdar Sarýkaya, iletiþim alanýnda bireysel ve ku- rumsal çözümler sunduklarýný söyledi. Ýnönü Caddesi ve Hamit Camii Sokak ta da þubelerinin bulundu- ðunu hatýrlatan Sarýkaya, Yeni maðazamýzý yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Cad- desi nden Bahabey Caddesi ne dönen köþede açýlýþý yapýlacak þubemize bekliyoruz diye konuþtu. Tütüncü Ticaret in Gazi Caddesi ndeki yeni þubesi yarýn açýlýyor.

7 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Her seçimden alnýmýzýn akýyla çýktýk diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan dan Çorumlu ya teþekkür; 7 Çorum halkýna minettarýz Erol Taþkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, partisinin Çorum Belediye Baþkan aday Adaylarý ile delegelerini buluþturduðu toplantýda, her seçimde artan oy oranlarýyla kendilerini desteklediðini söylediði Çorum halkýna minnettar olduklarýný bildirdi. "Her seçimden alnýmýzýn akýyla çýktýk" diyen Ahmet Sami Ceylan, tüm sandýk kurullarýnýn tamamýný % 100 tamamlayýp, görevlendirmeleri tamamladýklarýný, her seçimden baþarýyla çýkan bir teþkilat olarak tecrübeli olduklarýný kaydetti. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantýný açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarý ile birlikte geliþtiðini söylediði eko- AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorumlu ya teþekkür etti. çimde de çalmadýk kacek. Egemenlik kayýtsýz nomiden rakamlarla örpý, ulaþýlmadýk insan býþartsýz milletindir diye nekler verirken, seçim rakmayacaklarýný dile Mustafa kemal Atabakýmýndan çok ciddi getirdi. türk'ün sözü ilk kez gebir zaman süreci yaþançerli olacak. Bu millet dýðýný, yerel seçimlerin Türkiye'de istikradikta edilerek deðil, ardýndan genel seçimler rýn sürmesi için AK kendi özgür iradesi ile ve Cumhurbaþkanlýðý Parti'nin tekrar iþ baþýna emanetini verecek. seçimlerinin olacaðýný gelmesi gerektiðinin aldevletin halký yönettiði hatýrlattý. týný çizen Ahmet Sami günlerden, halkýn devdiðer seçimlerde Ceylan, "Türkiye, ilkleletini yönettiði günlere kapý kapý dolaþtýklarýný ri iktidarýmýzla yaþadý. ulaþtýk" diye konuþtu. ve halkla buluþtuklarýný Ýlk kez Cumhurbaþkaný Halkýn mesajlarýný anlatan Ceylan, bu sehalk tarafýndan seçile- Temayül Afra da yapýlacak toplantýda deðiþiklik duyurusu yaptý. Merkezi anlamda daha yakýn olduðu ve insanlarýn daha rahat ulaþabileceðini varsayarak, yer deðiþikliði yaptýklarýný anlatan Ahmet Sami Ceylan, tarih ve saatte herhangi bir deðiþiklik olmadýðýný, 1 Kasým cumartesi günü saat 10,00-15,00 arasý yapýlacak teþkilat temayül yoklamasýnýn Afra 1 ve Afra 2 Düðün Salonlarý'nda yapýlacaðýný söyledi. Midesi hassas olanlar, dikkat! U zman Diyetisyen Serkan Tutar, yanlýþ beslenme ve mide rahatsýzlýklarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Tutar, domates, domates sosu veya sýkýlmýþ portakal, greyfurt ve limon gibi besinlerin mide rahatsýzlýklarýný tetikleyebileceðini söyledi. Baþlýca mide problemlerinden bahseden Serkan Tutar, "Mide yanmasýný ve ekþimesini engellemek için baþlangýçta özel besinler düþünülmeden tüketilen yemek miktarýna bakýlmalýdýr. Eðer fazla hacimde besin bir anda mideye ulaþýrsa mide yanmasý artacaktýr. Bir besin mide yanmasýna iyide gelse kötüde gelse fazla miktarda tüketildiðinde her zaman rahatsýzlýk verici olacaktýr." ifadelerini kullandý. Mide yanmasýnýn önlemini de açýklayan Tutar, "Az ve sýk beslenerek fazla miktarda besin tüketiminden kaçýnmýþ olursunuz. Bu durumda midenize bir anda yük binmez ve sindirim iþlemi daha kolay olur. Mide yanmasýný engellemenin diðer bir yolu ise tabaklarýnýzýn boyutlarýný küçültebilirsiniz. Bu þekilde bir öðünde daha az besin alýmý olacaktýr." þeklinde konuþtu. Hýzlý yemek yemekten de Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde aday adaylarý ile delegeler buluþtu. kaçýnýlmasý gerektiðini ifade eden Tutar, mide problemlerine yol açan beslenme tarzlarýný ise þöyle sýraladý; "Fazla yemek yemek, yaðlý gýdalar tüketmek, asitli yiyecek tüketmek, kahve (normal veya kafeinsiz), çay, kola, gazlý içecekler ve aþýrý alkol içeriði olan içecekler gibi yanlýþ içecek tercihleri, çikolata tüketmek." Asitli yiyeceklere de dikkat edilmesini aktaran Tüter, "Domates, domates sosu veya sýkýlmýþ portakal, greyfurt ve limon gibi besinler mide ekþimesini tetikleyebilir. Bunlarýn en büyük özelliði asidik olmasý ve hassas olan midelerde problem çýkarma risklerinin fazla olmasýdýr. Yine bazý salata soslarý ve sirke asit içerikli olmasý nedeni ile midenizdeki problemleri tetikleyebilir." dedi. Diyetisyen Tutar, asitli yiyeceklerden vazgeçemeyenler için ise þu önerilerde bulundu: "Ýlk olarak daha az sýklýkta tüketilmesine özen gösterin. Salatalara daha az sýkýlan sirke ve limon midenizdeki problemin daha düþük seviyede yaþanmasýný saðlar. Ayrýca portakal ve greyfurt gibi besinleri mide koruyucu özelliði olan yoðurt ile birlikte tüketebilirsiniz." ifadelerini kullandý.(cýhan) Temayülde oy kullanacak delegeler aday adaylarýný dinledi. (Ç.HAK:3185) AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 1 Kasým cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacaðý açýklanan temayül yoklamasýnýn Afra Düðün Salonu'na alýndýðýný duyurdu. Merkez ilçe, ilçeler ve beldelerden toplam 1700 kiþinin oy kullanacaðý temayül yoklamasýnýn yerinde deðiþiklik yaptýklarýný açýklayan Ahmet Sami Ceylan, aday adaylarýnýn delegelerle buluþtuðu anlamayan siyasi partilerin, tarihin derinliklerinde kaybolduðunu sözlerine ekleyen Ahmet Sami Ceylan, halkýn mesajýný anlamayýp, halka raðmen iþ yapan siyaset kurumlarýnýn da tarihin derinliklerinde kaybolmaya devam ettiðini vurguladý. Ceylan, AK Parti olarak halka raðmen hiçbir iþe imza atmadýklarýný söylediði konuþmasýnda, "Çorum'a hizmet etmek için gece gündüz çalýþtýk. Kuru gürültüye ve sadece laf üretenlere pabuç býrakmayýz. Bu arda geç kalmýþ bir teþekkürü de ifade etmem gerekir ki, o da Hitit Üniversitemiz'in Dünya Üniversiteler Arasý Güreþ Þampiyonasý'na ev sahipliði yapmasýdýr. Bu konuda emeði geçen herkesi gönülden kutluyorum." dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Belediye Baþkan Aday Adaylarý, parti delegeleriilme bir araya geldi. Aday adaylarý görücüye çýktý AK Parti Merkez Ýlçe Belediye Baþkan Aday Adaylarý, temayül yoklamasýnda oy kullanacak delegelerle buluþtu. 7 aday adayýnýn da katýldýðý toplantýda, her aday adayý için 15'er dakikalýk süre verilirken, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan süre kýsýtlamasý olmaksýzýn, aday adaylarýnýn kendilerini ifade edebileceðini söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantýya AK Parti Belediye Baþkan Aday Adaylarý Muzaffer Külcü, Mehmet Karadað, Haþim Ahlatçý, Aslýhan Altýparmak, Ülker Mavral Bulut, Mustafa Eker ve Ýlyas Damar katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve parti yöneticilerinin yer aldýðý toplantýya parti delegeleri de yoðun ilgi gösterdi. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn konuþmasýyla baþlayan toplantýnýn açýlýþ bölümü basýna açýk yapýlýrken, aday adaylarýnýn konuþma bölümü basýna kapalý olarak gerçekleþtirildi. Programý AK Parti Ýl Baþkanlýðý düzenledi. Aday adaylarýnýn konuþmalarý basýna kapalý olarak gerçekleþtirildi.

8 8 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Salim Uslu Rusya ya gitti AK AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý "Bu ülkede kitaplýklardan Necip Fazýl'ýn kitaplarýnýn toplandýðý zamanlarý hatýrlýyoruz. Kütüphanelerde Ömer Seyfettin'in de Aziz Nesin'in de kitaplarý olacaktýr. Biz kitaba karþý deðiliz" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2014 yýlý bütçesi görüþülmeye devam ediyor. Görüþme sýrasýnda söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuþoðlu, Milli Eðitim Ba- itlis Milli Eðitim BMüdürlüðü tarafýndan yürütülen ve sponsorluðunu Bitlisli iþadamý Ahmet Eren in yaptýðý Doðu Okuyor Projesi kapsamýnda Ayþe Kulin ve Ahmet Tezcan Bitlisli öðrencilerle buluþtu. Ayþe Kulin ve Ahmet Tezcan, Doðu Okuyor Projesi kapsamýnda Bitlis e geldi. 13 il ve ilçede öðren- kaný Nabi Avcý'nýn dershanelerle ilgili açýklamasýný anýmsatarak, "Öðrencilerin dershaneye gitmesini gerektiren tüm gerekçeleri ortadan kaldýrdýnýz mý? Bu gerçekleþtiði için mi böyle bir açýklama yaptýnýz?" diye sordu. Kuþoðlu, Ak Parti iktidarý döneminde dershanelerin sayýsýnýn yüzde 100 arttýðýný iddia ederek, "Burada bir siyaset mi söz konusu? Milli Eðitim, öðrenciler ya da eðitim üzerinden bir siyaset mi yapýlýyor, bir mesaj mý veriliyor? Bu siyasete kurban edilecek bir konu deðil" dedi. cilerle e-konferans yöntemi ile buluþan yazarlar, öðrencilerin sorularýný da yanýtlýyorlar. Yazarlarýn kitaplarýný öðrencilere daha önceden daðýtan Milli Eðitim Müdürlüðü, böylelikle okuma farkýndalýðý oluþturmayý hedefliyor. Bugüne kadar farklý yazarlarýn 80 bin adet kitabýnýn daðýtýldýðý Bitlis te proje kapsamýnda son olarak Ayþe Kulin ve Ahmet Tezcan ile öðrenciler buluþturuldu. Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Bitlis Milli Eðitim Müdürü M. Emin Korkmaz, hedeflerinin 100 yazarý Bitlisli öðrencilerle buluþturmak olduðunu, bunlardan 57 sinin ise bugüne kadar Bitlis e gelerek öðrencilerle buluþtuðunu söyledi. Korkmaz, Doðu Okuyor kademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Asonbahar dönemi 17 Kasým Pazar günü yapýlacak. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoþa ve Biþkek'te gerçekleþtirilecek sonbahar dönemi sýnavý, saat 09.30'da baþlayacak ve 180 dakika sürecek. Yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dýþýndaki kadrolara naklen atanmak ve lisansüstü eðitimi programlarýnda öðrenim görmek isteyenlerin ALES'e girmesi gerekiyor. Yükseköðretim Kurulu tarafýndan izin verilen yükseköðretim kurumlarýndaki öðretmenlik sertifika programlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemlerinde de ALES sonuçlarý kullanýlacak. Öðretmenlik sertifika programlarýna baþvuruda bulunmak isteyenlerin bu sýnava girmeleri gerekiyor. Yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla lisansüstü öðrenim görmek üzere yurt dýþýna gönderilecek adaylarýn seçiminde de bu sýnavýn sonuçlarý kullanýlacak. Salim Uslu CHP Ýzmir Milletvekili Musa Çam ise Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan okunmasý için önerilen bazý kitaplardan bölümler okuyarak, eleþtirdi. Bunun üzerine Ak Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý "Bu ülkede kitaplýklardan Necip Fazýl'ýn kitaplarýnýn toplandýðý zamanlarý hatýrlýyoruz. Kütüphanelerde Ömer Seyfettin'in de kitaplarý, Aziz Nesin'in de kitaplarý olacaktýr. Biz kitaba karþý deðiliz. Korkarak bir yere varamazsýnýz. Çocuklarýmýzý iyi yetiþtirmek zorundayýz" karþýlýðýný verdi.(aa) Projesi kapsamýnda 100 yazarýmýzý öðrencilerimizle buluþtur- Yazarlarýn Çorumlu öðrencilerle buluþacaðý belirtildi. mayý hedefliyoruz. Bugüne kadar 57 yazarýmýzý Bitlis e davet ettik. Bunun sayesinde öðrencilerimizin okuma farkýndalýðýný keþfettik. Artýk Bitlis te her öðrencinin çantasýnda bir kitap olduðunu biliyoruz. Proje kapsamýnda bugünden sonra 43 yazarýmýz daha gelecek. Sponsorumuz Ahmet Eren Bey e sonsuz teþekkür ediyoruz dedi. Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'ya gitti. Uslu, Rusya Federasyonu Anayasasý ve Federal Meclisi'nin 20'nci yýl dönümü münasebetiyle düzenlenen II. Uluslararasý Parlamente Forumu'na katýlacak. Uslu, burada Yasama Faaliyetleri: Geliþme Eðilimleri ile ilgili bir konuþma yapacak. Toplantýda ayrýca; Meclis, Demokratik deðerler ve Kamuoyu, Politik ve Seçim Sisteminin Geliþimi: Uluslararasý Tecrübe, Rusya ve Dünyadaki Anayasal Reform Tecrübeleri, Küreselleþen Dünyada Parlamenter Diplomasisi konularý görüþülecek. Uslu, ayrýca Ahýska Türkleri'nin 1944 yýlýndaki sürgünün, 9. yýldönümünü dolayýsýyla Moskova da bulunan Ahýska Türkleri Vatan Cemiyeti Baþkaný Cavid Aliyev le bir araya gelecek. Uslu, 17 Kasým 2013 Pazar günü Türkiye'ye dönecek. Baðcý, düþünce özgürlüðünü savundu Cahit Baðcý Çorumlu öðrenciler yazarlarla buluþuyor Proje kapsamýnda ayný anda 13 ilde 13 bin öðrencinin e-konferans yöntemiyle yazarlarla buluþturduklarýný da anlatan Korkmaz, Bitlis, Kars, Ardahan, Aðrý, Iðdýr, Hakkari, Van, Bingöl, Elazýð, Muþ, Bingöl, Batman ve Çorum illerindeki öðrenciler yazarlarýmýzla buluþuyor. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü konferans salonunda gerçekleþtirilen buluþmada bugün Hikmet Kiler Fen Lisesi, Bitlis Anadolu Lisesi, Saðlýk Meslek Lisesi ve Zübeyde Haným Kýz Meslek Lisesi öðrencileri ile bir araya geleceðiz þeklinde konuþtu. 25 YAZARLA ÝSTANBUL DA BÝR ARAYA GELDÝK Projenin sponsorluðunu yürüten Ahmet Eren in daha önceden Bitlis e gelmiþ 25 yazarla Ýstanbul da bir araya geldiðini de sözlerine ekleyen Korkmaz, Ýstanbul daki tanýtým günlerinde Ahmet Eren 25 yazarýmýzla sabah kahvaltýsýnda bir araya geldi. Bize destek veren baþta Ahmet Eren olmak üzere bütün yazarlarýmýza sonsuz teþekkürler ediyorum. Projemizin baþarýya ulaþmasý için çaba sarf eden herkese teþekkür ediyorum dedi.(ýha) ALES pazar günü Adaylarýn, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için sýnavýn baþlama saatinden en az bir saat önce sýnava girecekleri yerde olmalarý gerekiyor. Giriþ belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çýktýsý, fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgeleriyle sýnava gelecek adaylarýn, giriþ belgelerinin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim, iþaret yer almayacak. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er veya erbaþlarla askeri öðrenciler için askeri kimlik belgesi (muvazzaf askerler için geçerli deðil), Türk vatandaþlýðýndan izinle ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait pembe veya mavi kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek ancak sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý gibi belgeler sýnava giriþ için geçerli belge sayýlmayacak. Söz konusu belgeleri yanýnda bulundurmayan aday mazereti ne olursa olsun sýnava alýnmayacak, alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacak. Sýnavýn sonuçlarý, yapýldýðý tarihten itibaren üç yýl geçerli olacak.(aa) Emniyet Müdürü hayýrlý olsun dedi Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý l Emniyet Mü- Halil Ýbra- Ýdürü him Doðan, dün Çorum Eczacýlar Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Süleyman Koca'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Doðan, yeni yönetime görevlerinde baþarýlar dileyerek "Hayýrlý olsun ve baþarýlar dilerim " dedi. Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ise gerçekleþtirilen ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Halk Saðlýðý'ndan Eczacýlar Odasý'na ziyaret Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Eczacý Odasý yönetimini ziyaret etti. Emniyet Müdürü Halil ÝBrahim Doðan, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Halk Saðlýðý Merkezi yöneticileri Eczacý Odasý yönetimini ziyaret etti. Ýpek Özüyaðlý - Ceren Kartan H alk Saðlýðý Merkezi yöneticileri dün Çorum Eczacýlar Odasý baþkanlýðýna seçilen Uzman Eczacý Süleyman Koca'yý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Halk Saðlýðý Müdürü Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi'nin de hazýr bulunduðu ziyarette, Halk Saðlýðý Müdürü Vekili Dr. Hüseyin Engin Deðirmenci, Eczacýlar Odasý Baþkaný Koca'ya "Medeni cesaret gösterip bu sorumluluðu üstlendiðiniz için sizi tebrik Halk Saðlýðý Müdürlüðü yöneticileriyeni yönetimi kutladý. Bisikletten düþtü ederim " dedi. Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca da, Halk Saðlýðý Merkezi yöneticilerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek, "Eczacýlar Odasý yönetimi olarak yeni dönemde en iyi hizmetlerde bulunacaðýz " diye konuþtu. argý da bisikletten dü- 12 yaþýndaki çocuk Kþen aðýr yaralandý. Yeni Mahalle Karaoðlanoðlu Caddesi nde bisiklet süren T.K. isimli 12 yaþýndaki çocuk düþtü. Aðýr yaralanan çocuk ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

9 PERÞEMBE 14 KASIM Sungurlu öðrenci yurdu 2013 programýna alýndý AK AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Sungurlu öðrenci yurdu ile ilgili açýklama yaptý. Sungurlu'da öðrenim gören öðrencilerin barýnma sorunu büyük ölçüde çözülecek. Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Sungurlu MYO Yerleþkesi içinde yapýlmasý planlanan Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu nun 2013 yýlý ek programýna alýndýðý müjdesini verdi. Baðcý, konuyla ilgili açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü, Cahit Baðcý Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'na 300 yatak kapasiteli Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu yapýmýnýn 2013 yýlý Ek Programýna alýnmasý için Kalkýnma Bakanlýðýmýzdan onay istemiþ, bununla ilgili giriþimler yoðun mesailer harcanarak bizzat tarafýmýzdan sürdürülmüþtür. Talebimizi Kalkýnma Bakanlýðý uygun görerek KYK'ya bildirmiþ ve Öðrenci Yurdu için yer tahsisinin yapýlmasý konusunda Üniversitemize talepte bulunulmuþtur. Rektörümüz Sayýn Reha Metin Alkan ve ekibinin ivedi çalýþmasýyla, Hitit Üniversitemize tahsisli mülkiyeti Hazine ve Sungurlu Belediyesine ait olan m2 arsa içinde bir Yükseköðretim Öðrenci Yurdu olarak bir yer tahsisinin yapýlmasý iþlemine baþlandý. Sungurlu'da öðrenim gören öðrencilerimizin barýnma sorununu büyük ölçüde çözecek olan 300 kapasiteli yurt, Sungurlu MYO'nun öðrenciler tarafýndan daha çok talep edilir bir yüksek okul olmasýna, ilimizin ve ilçemizin kalkýnmasýna büyük yarar saðlayacaktýr. Önümüzdeki aylarda ihale sürecine geçilecek olan Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu nun 2014 yýlýnýn ilk çeyreðinde ihale edilmesini hedefliyoruz. Sungurlu ilçemize ve öðrencilerimize hayýrlý olmasýný dilerim. Saðlýkta taþeronlaþmaya tepki Erol Taþkan demektir. Taþeron düzeni ile saðlýk emekçileri daha aðlýk ve Sosyal Hizucuza çalýþtýrýlýrken en temet Emekçileri Sendimel sosyal ve ekonomik kasý (SES) Çorum Þube haklarýndan dahi mahrum Baþkaný Merter Kocatübýrakýlmak istenmektedir. fek, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Gururlu bir yaþam düzehastanesi önünde yaptýðý ninde baþý dik insanýmýz, basýn açýklamasýnda, saðartýk yarýn ne olacaðý kaylýkta taþeronlaþmaya tepgýlarýný dahi hissedemeyeki göstererek, "Saðlýk cek kadar moral deðerlerihaktýr satýlamaz" dedi. ni yitirmiþtir. Sendika üyelerinin Devletin saðlýk hizde katýldýðý basýn açýklametlerini ucuzlaþtýrmak masýnda, herþeyin oya adýna dýþarýdan taþeron firtahvil edilme çabasý bumalar aracýlýðý ile yaptýðý lunduðunu iddia eden ticari sözleþmelerin sayýsý Basýn açýklamasýný Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Merter Kocatüfek, köleher geçen gün artmaktadýr. lik düzeninin taþeronlaþ(ses) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptý. Son resmi verilere göre ma adý altýnda 10 yýldýr saðlýk hizmetlerinde yaklayaþatýldýðýný söyledi. þýk 150 bin saðlýk çalýþaný taþeronlaþtýrýlarak çalýþmaktadýr. "KamuAðýz ve Diþ Hastanesi giriþinde yapýlan basýn açýklamasýnda, " Ýþ sal olarak saðlýk hizmeti sunmak, devletin asli ve sürekli görevleri güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük haklarýn sýnýrlý olduðu saðlýkarasýndadýr. taki taþeronlaþma olgusu baþlangýçta güvenlik ve yemek hizmetleri ile Ýþ güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük haklarýn sýnýrlý olduðu baþlamýþ, hemþire, radyoloji teknisyeni, laborant, týbbi sekreterlik, saðlýktaki taþeronlaþma olgusu baþlangýçta güvenlik ve yemek hizhasta bakýcýlýk ile devam ederek bugün Kütahya Aðýz ve Diþ Saðlýðý metleri ile baþlamýþ, hemþire, radyoloji teknisyeni, laborant, týbbi sekmerkezi'nin diþ hekimliði hizmetlerini taþeron firmalardan almak için reterlik, hasta bakýcýlýk ile devam ederek bugün Kütahya Aðýz ve Diþ açtýðý ihale ile doktor ve diþ hekimlerine kadar uzanmýþtýr." diyen KoSaðlýðý Merkezi'nin diþ hekimliði hizmetlerini taþeron firmalardan alcatüfek, SES olarak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti. mak için açtýðý ihale ile doktor ve diþ hekimlerine kadar uzanmýþtýr. KESK Dönem Sözcüsü ve SES Çorum Þube Baþkaný Merter Sendikamýzýn zamanýnda oluþturduðu kamuoyu ile ihale iptal Kocatüfek, basýn açýklamasýnda þunlarý dile getirdi, " Anayasasý olan edilmiþtir. Ama bizler bu oyunu daha öncede defalarca gördük. Bu bir ülkede parlamento yasalarý çýkaracak, yasalara uygun düzenlemeihalenin önce açýlýp daha sonra iptal edilmesinin nedeninin kamuoyuleri de hükümetler yapacak, sonra dönüp uygulamalara bakýlýnca; yönu hazýrlama taktiklerinden biri olduðunu gayet net biliyoruz. netim organlarýnca bütün yazýlý kurallar hiçe sayýlarak; "ben yaptým, oldu" anlayýþý içinde; "hak, adalet, sorumluluk" duygularýndan uzak, Saðlýk gibi hak olmasý gereken bir hizmetin niteliðinden çok madevlet olma ciddiyeti taþýmayan kiþilerin eliyle kuralsýzlýk devlete liyet hesabýna bakýlarak deðerlendirilmesi kesinlikle kabul edilemez. egemen kýlýnacak. Saðlýk gibi temel bir hakký bu kadar "ucuz" gören anlayýþý reddediyoruz. Saðlýk emekçileri olarak bu kölece çalýþtýrma düzenini reddediyoher þeyi bir sonraki seçimlerde nasýl oya tahvil edebilirim anlaruz. yýþý ile uzun erimli sorumluluðun taþýnmadýðý bu yönetim biçimi, makyajla halkýmýzýn aldatýlmasýndan baþka bir þey deðildir. Diþ hekimliði hizmetlerinin ihale usulü ile firmalar aracýlýðýyla metalaþtýrýlarak satýn alýnmasý yolunun açýlmasý, Türk Diþ hekimleri Çalýþanlar ve hizmet alanlar, yerleþmiþ teamüller içerisinde yöbirliði'nin ve sendikamýz Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendinetilmek ve yasalara güvenmek isterler. Ancak ülkemizde öylesine kasýnýn kabul edebileceði bir anlayýþ deðildir. Bizler bu yönteme karacýmasýz ve öylesine temel insan haklarýný göz ardý eden bir yönetim þýyýz ve karþý olmaya devam edeceðiz. Tüm saðlýk çalýþanlarýnýn iþ tarzý sergilenmekte ki; iþsizlik çarký içinde sýkýþmýþ milyonlarca eðigüvencesi ve insanca yaþamalarýný saðlayacak gelir ve özlük haklarýtimli insaný karýn tokluðuna çalýþmaya zorlayan ve iktidar gücüyle yaný savunmaya, saðlýðýn doðuþtan kazanýlan bir hak olduðunu her türratýlan yeni kuþak yandaþ iþverenlerin emek sömürüsü içinde; mutsuz, lü ortamda savunmaya ve bu taþeronlaþma uygulamalarýnýn durdurulkonuþamayan, çaresiz ve korkak " insan tipi" yaratýlmaktadýr. masý için gereken her türlü yasal giriþimi yapmaya halk için ücretsiz Çaðlar öncesinin kölelik düzeni, maalesef ve ne yazýk ki son 10 kamusal saðlýk idealimizi- emek ekmek mücadelemizi büyütmeye deyýldýr hayatýmýzýn her alanýna "taþeronlaþma" adý altýnda, yerleþtirilvam edeceðiz. Saðlýk haktýr satýlamaz." miþtir. Taþeron çalýþtýrma bizleri güvencesiz koþullarda çalýþtýrmak S l Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün bütçesi 415 bin TL olarak talep edildi. Çevre Koruma'ya 415 bin TL'lik bütçe Erol Taþkan Ý l Genel Meclisi'nin 2014 bütçe görüþmelerinde, Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün bütçesi 415 bin TL olarak talep edildi. Genel Sekreterlik'in planý beðenilmedi Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Genel Meclisi'nin bütçe görüþmelerinde kanunen 20 günlük toplantý hakký bulunduðunu belirterek, "Bütçe görüþmelerinde, kanun çalýþma süresini 20 günle sýnýrladý. Bir takým mihraklar bundan rahatsýz olabilir. Zaten kamuoyu memleketin hayrýna hizmet ettiðimizi biliyor. Bir takým mihraklarýn rant beklentilerine karþý tavrýmýzý sergiledik. Bu mihraklarýn sözleriyle oyuna gelmediniz. Millet bizden hizmet bekliyor." dedi. Gündem maddelerini görüþen meclis, kapanan beldelerdeki çöp toplama iþlemlerinin nasýl yürütüleceðine dair, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Yaþar'a çeþitli sorular yöneltti. Yaþar, yapýlan planlamada kapanan beldelerin 5 ayrý bölge olarak belirlenip, 5 araçla çöplerinin toplanacaðýný bildirirken, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, söz konusu çalýþma ile ilgili bir dosyanýn kendilerine þifaen ulaþtýrýldýðýný, resmi yollardan ulaþtýrýlmadýðýný anlatarak, dosyayý ve planlamayý beðenmediðini belirterek, "Biz hizmet noktasýnda, en uç mesafedeki köyümüze kadar adaletle yaklaþ- Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Toplantýnýn açýlýþýnda konuþtu. Meclis üyeleri bütçe görüþmelerine devam etti. mak zorundayýz. Bu hizmet yapýlacaksa adam gibi yapýlmalýdýr. Projenin yeniden gözden geçirilmesini ve tekrar düzenlenmesini talep ediyorum." Sözleriyle Ýl Genel Sekreterliði'ne tekrar iadesine karar verdi. Meclisin son gündem maddesi olarak da, Turizm Komisyonu tarafýndan Mecitözü Hisarkavak Köyü'nde bulunan maðara ile ilgili raporu okundu. Komisyon üyesi Ýsmail Keþliktepe, söz konusu maðaranýn tarihsel ve sanatsal özel- likler içerdiðini, define avcýlarý tarafýndan yapýlan kaçak kazýlarla tahrip edildiðini anlatarak, söz konusu maðaranýn tarihi ve kültürel bir varlýk olarak korunmasý durumunda, ilçenin turizmine katký saðlayacaðýný vurguladý. Özel Eðitim Meslek te Aþure Günü Ç Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi önünde yapýlan basýn açýklamasýna SES üyeleri katýldý. orum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde, Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Þefi Serdar Yýlmaz önderliðinde öðretmen ve öðrencilere öðle yemeðinde Aþure daðýtýldý. Okul Müdürü Cafer Can, öðrenciler arsýnda birlik, beraberlik ve dayanýþma duygularýnýn geliþmesi adýna böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu etkinlikte çaba sarf eden Serdar Yýlmaz ve Yiyecek Ýçecek Hizmetleri öðrencilerine teþekkür etti. Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde aþure etkinliði düzenlendi.

10 10 PERÞEMBE 14 KASIM ton çalýntý nohut ele geçirildi Ç ankýrý da bir depodan çalýnan 25 ton nohutu Çorum un Sungurlu ilçesinde satmaya çalýþan 3 kiþi kýskývrak yakalandý. Edinilen bilgilere göre, çiftçilikle uðraþan N.G., hububat deposuna gittiðinde bekçinin yerinde olmadýðýný ve depoda bulunan 50 ton nohutun yarýsýnýn olmadýðýný gördü. Karakola giden N.G., 25 ton nohutunun çalýndýðýný belirterek þikayetçi oldu. N.G., ayný zamanda çevre il ve ilçelerin Ziraat Odalarý ile irtibata geçerek nohutlarýnýn çalýndýðýný bildirdi. Olayýn ardýndan Sungurlu dan bir kiþi N.G. yi arayarak kendilerine bildirilen cinste 25 ton nohutun ilçede satýldýðýný bildirdi. Bunun üzerine Sungurlu ya gelen N.G., polisle irtibata geçerek satýþa sunulan nohut muhafaza altýna alýnýrken, C.T., H.E. ve A.E. isimli þahýslarý gözaltýna aldý. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan adli makamlara sevk edilen 3 þüpheli çýkarýldýklarý adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ýha) Sungurlu da aþure etkinliði Ç orum un Sungurlu ilçesi Hürriyet Ortaokulunda gerçekleþen Aþure Günü etkinliðine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. Okul Müdürü Ýsmail Ballý etkinlikte yaptýðý konuþmada bu tür etkinliklerin devam edeceðini belirterek, Ýçerisinde bulunduðumuz ay Muharrem Ayý dýr. Geleneðimizde ve kültürümüzde Muharrem Ayý nda oruç tutulup aþure daðýtýlmaktadýr. Bizde geleneðimizi ve kültürümüzü yaþatmak ve öðrencilerimize anlatmak için Aþure çorbasý yaptýk. Geleneklerimizi ve kültürümüzü yaþatmak için bu tür faaliyetleri yapmaya da devam edeceðiz dedi. Aþure nin tarihçesi hakkýnda da bir açýklama yapan Hürriyet Ortaokulunda Aþure etkinliði düzenlendi. Aþure Günü etkinliðine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya da katýldý. Ballý, Aþure tarihte Kerbela olayý olarak bilinen katliamýn anýsýna yapýlan bir çorbadýr. Kerbela da Hz. Hüseyin ve 70 kadar akrabasýnýn zamanýn iktidarý Yezid tarafýndan tuzaða düþürülerek ve susuz býrakýlarak katledilmiþtir. O günden bu güne Muharrem Ayý nda bu elim olayý anmak için Aþure çorbasý yapýlmaktadýr. Son yýllarda halkýmýzýn Aþure çorbasýný sahiplenerek gelenek haline getirmesi ve hatta okullarýmýzda yapýlarak öðrencilerimize daðýtýlmasý hepimizi mutlu etmiþtir. Ayrýca geçmiþimizle yüzleþmemiz ve insanlýk tarihinde kara bir leke olan Kerbela ve buna benzer olaylarýn bir daha yaþanmamasý açýsýndan çok önemli bir geliþmedir diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan misafirlere ve öðrencilere Aþure ikram edildi.(ýha) 1 milyon iþçi için yeni düzenleme Ç alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn yaþama geçirmeyi planladýðý düzenlemeye göre, Taþeron iþçiyi asgari ücretle çalýþtýrýrým' dönemi sona eriyor. Ýlk olarak 1 milyona yaklaþan kamudaki taþeron iþçiler için geçerli olacak uygulamayla önce bir ücret skalasý belirlenecek, ücretler de bu skalaya göre farklýlaþmak zorunda kalacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn sosyal taraflara sunup, yaþama geçirmeyi planladýðý yeni düzenlemede, taþeron çalýþanlarýn mali ve sosyal haklarýyla ilgili önemli düzenlemeler yer alýyor. Tüm taþeron çalýþanlarýn asgari ücretle çalýþtýrýldýðý gerçeðinden yola çýkan bakanlýk, bu konuda düzenleme yapmak istediðini taraflara iletti. Yapýlacak çalýþma ise, her geçen gün taþeron çalýþmanýn arttýðý kamudan baþlayacak. Son alýmlarla beraber 1 milyon civarýnda olduðu belirtilen kamudaki taþeron iþçiler için bir ücret skalasý belirlenecek. Ýþlerin niteliðine göre yapýlacak ücret skalasý sayesinde, taþeron iþçilerin hepsinin birden asgari ücret üzerinden maaþ almasý engellenmiþ olacak. Bir baþka deyiþle kamuda tüm taþeron iþçilerin asgari ücretten' çalýþtýrýlmasý dönemi sona erecek. Özele de emsal ücret Taþeron iþçiye maaþ düzenlemesi, bununla sýnýrlý kalmayacak. Özel sektörde de taþeron iþçiler için emsal ücret uygulamasý geçerli olacak. Emsal ücrette, muvazaalý olarak taþeron çalýþtýrýlmasý þartý aranacak. Bir Taþeron iþçiyi asgari ücretle çalýþtýrýrým' dönemi sona eriyor. baþka deyiþle, taþeron özeldeki taþeron iþçileri öngörüyor. Bakanlýðýn deðil, kamuyu da öngördüðü düzenleme çalýþtýrýlmamasý etkileyecek bir gerçekleþirse, bu gereken bir alanda düzenleme. Çünkü son çalýþanlar kamu taþeron çalýþtýlýrsa ve bu dönemde alýnan yargý kadrosuna geçmeyecek, durum tespit edilirse, kararlarýyla, kamu ancak alt iþveren bu taþeron iþçinin aldýðý kurumlarýnýn taþeron iþçilerin haklarýný ücret ve sosyal haklar çalýþtýrmamasý gereken kamudaki çalýþanlarla orada ayný iþi yapan yerlerde taþeron eþit duruma getirmekle kadrolu çalýþanla eþit kullanýmýna gittiði yükümlü olacak. noktaya gelecek. Sosyal kesinleþti. Yargý Böylece kamu da, yargý haklarý da kadrolu kararlarý, bu çalýþanlarýn kararlarýyla oluþan çalýþanla ayný olacak. hepsinin kadrolu "taþeronlarýn kadroya Kamu yükten yapýlmasýný, bir baþka alýnmasý" baskýsýndan kurtaracak deyiþle taþeron iþçilerin kurtulmuþ kamu iþçisi olmasýný olacak.(hürriyet) Bu durum sadece Erözgün den Muharrem mesajý AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý Okay Erözgün, Muharrem ayý münasebetiyle bir mesaj yayýmladý. Erözgün mesajýnda, aþure aþýnda bir araya gelen farklý nimetlerin ayný ortak tada katký saðladýklarý gibi milletimizin de asýrlardýr sürdürdüðü gelenekle sevinç ve tasayý, muhabbet ve meþakkati paylaþmaya devam ettiðine vurgu yaptý. Erözgün, Muharrem ayý ve Muharremin 10. günü olan Aþure Günü, bütün Müslüman alemi için dini, tarihi ve kültürel açýdan ayrý bir önem taþýyor. Adýný sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) 'in, bizzat koyduðu, Hz. Hüseyin'in ve çoðu Ehl-i Beyt mensubu masum 70'den fazla insanýn, siyasi ihtiraslar uðruna Kerbela'da þehit edilmesi, Hz. Peygamber'i ve o'nun Ehl-i Beyti'ni seven baþta milletimiz olmak üzere bütün müminleri, o günden bugüne derinden Okay Erözgün yaralamýþ, kalplerimiz incitmiþtir. dedi. Dünyanýn hangi bölgesinde olursa olsun Kerbela olayýnýn tüm Müslümanlarýn akýllarýndan çýkmayacak bir iz olduðunu söyleyen Erözgün, Günümüzde bütün Müslümanlara düþen en önemli görevlerden birinin bu tür müessif olaylardan ders ve ibret almak, Müslümanlarýn birlik ve beraberliðini zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranýþlardan kaçýnmak olduðunu ifade etmeliyim. Nitekim Muharrem ayýnda yaþattýðýmýz aþure geleneðimiz bunun açýk bir göstergesidir. Aþure, paylaþmanýn, dayanýþmanýn, birlikteliðin ve kardeþliðin simgesidir. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta Ýmam Hz. Hüseyin ve Kerbela þehitleri olmak üzere bütün þehitlerimizi rahmetle anýyor, onlarýn Ýmam Zeynelabidin ile süren aziz hatýrasýný yad ediyor, Ehl-i Beyt-i Mustafa'yý saygýyla selamlýyor, asýrlardan beri Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi etrafýnda kenetlenen milletimizin barýþ, huzur, güven, karþýlýklý sevgi ve saygý içerisinde yaþamasýný Cenab-ý Mevla'dan niyaz ediyorum diye konuþtu. Çorumlu mucit, kanatlarý ahþap, gövdesi demirden tek kiþilik helikopter yaptý. Tek kiþilik helikopter icat etti Ç orumlu mucit, kanatlarý ahþap, gövdesi demirden tek kiþilik helikopter yaptý. Daha büyük bir motor bulunca helikopteri uçuracaðýný söyleyen mucit Ahmet Koca, yetkililerden yardým istedi. Mucit Ahmet Koca, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner, iþadamý Haydar Ali Öztaþ ve vatandaþlarýn katýlýmýyla helikopteri uçurmak için deneme yaptý. Helikoptere taktýðý motorun küçük geldiðini söyleyen Koca, daha büyük bir motor bulunca helikopteri uçurarak hayalini gerçekleþtireceðini söyledi. Yeni Sanayi Sitesi nde traktör ve otomobil yedek parça dükkaný olan 5 yaþýndaki Ahmet Koca, Türkiye ve Sungurlu da havadan buðday ilaçlamaya ihtiyaç olduðu için helikopter yapmak istediði için iþe koyuldu. Helikopterin projesini kendi çizen Koca, önce 0 beygir gücünde benzinle çalýþan otomobil motoru temin etti. 4 metre uzunluðunda ahþap kanatlý ve demir gövdeli tek kiþilik helikopter yaptý. Yaðýþlý havalarda çamurdan dolayý traktörle tarlalarýn ilaçlamasýnýn yapýlamadýðýný dile getiren Koca, Havadan uçmak suretiyle tarlalarýn ilaçlanmasý ve holderin Mucit Ahmet Koca, yeni icadý hakkýnda bilgi verdi. Mucit, daha büyük bir motor bulunca helikopteri uçurarak hayalini gerçekleþtireceðini söyledi. yapmýþ olduðu görevi buðday ilaçlamayý, tohum saçmayý, pirinç ilaçlamayý yapmak için bu riske kendimi adadým. Ankara Ývedik hurdalýðýndan Almanya dan getirilen susuz bir motor elde ettim. Pervane ile süratin arttýrýlabilmesi için bu kez baþka þanzýman taktým. 90 derece pervaneye hareket verebilmek için traktörün patoz kasnaðýný kullandým. Pervanenin altýna da traktör ön tekeri poyrasýný kullandým. Pervane göbeðini kendim yaptým. Pervaneleri daha önce demir yapmýþtým. Onlar aðýr geldi. Sonra- dan polyester, elyaf dedikleri bir madde kullanarak kendim imalat ettim ve 20 derece açý verdim. Bu þekilde uçuþa hazýr hale getirdim. dedi. Helikopter yapýmýna 2 yýl önce baþladýðýný açýklayan Koca, 2 yýldýr devam eden çalýþmalarý ancak buraya kadar getirebildim. Birkaç defa denedim ama motorun gücü yetmedi. 40 beygir olan motor 200 kiloðram yükü kaldýrmaya gücü yetiyor. Daha büyük bir motora ihtiyacým var. Kalkýþ için birkaç defa denedim. Daha büyük lý ve etkili olabilmelerini saðlayacak koþullarýn oluþturulmasýdýr. Biz bu noktada bu koþullarý oluþturup ilçemizde herkesin yönetimde söz sahibi olacaðý bir sistemi Sungurlumuza getireceðiz. Bunu yaparken de hiç bir þartta ve zaman da ayrým yapmayacaðýz. Çünkü Sungurlumuz bugüne kadar bu ayrýmcýlýðýn, tarafçýlýðýn hezimeti altýnda kalmýþtýr. diye konuþtu. Sen ben deðil, biz olacaðýz. Hiç birimizin diðerine karþý bir üstünlüðü yoktur diyen Erözgün, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) þöyle buyuruyor: Rabbiniz bir olduðu gibi, babalarýnýz, di- niniz ve Peygamberiniz de birdir. Arabýn Aceme, Acemin Araba üstünlüðü olmadýðý gibi, kýrmýzýnýn karaya, karanýn kýrmýzýya üstünlüðü yoktur. Hiçbir milletin diðerine üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir, Efendimiz (S.A.V) böyle diyor bize de bu sözlere itaat etmek düþer. Gelin Sungurlumuzu hep birlikte hak ettiði yere taþýyalým. Artýk nefsin ve benliklerin unutulmasý gereken bir döneme girmeliyiz. Yeni dönemde hemþerilerim kendi nefis murakabesini yapmalý, Sungurlulular ýn huzuruna beraber olarak, yýkýlmaz, daðýlmaz bir bütün halinde çýkabilmemiz için yapýlmasý gerekeni yapmalýyýz. Birlik olmalýyýz. Birlik motor bulunca kalkýþ yapacak hale gelecektir diye konuþtu. Helikopteri yaparken tornacý, elektrikçi arkadaþlarýndan da destek aldýðýný söyleyen Koca, Saðolsun onlarda yardýmcý oldular. Eksiklerimizi bazen tamamlýyorlar. Ekip halinde bu iþi götürüyoruz. Baþarýya ulaþýncaya kadar da devam edeceðiz diye konuþtu. Kaymakam Osman Beyazyýldýz ise mucit Ahmet Koca yý tebrik ederek, kýsa sürede iyi haberler ver- Sen ben deðil, biz olacaðýz Enise Aðbal AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý Okay Erözgün, Türküyle, Kürdüyle, Lazýyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle biz birlikte Sungurluyuz; gelin hep beraber Sungurlumuzu hak ettiði yere taþýyalým. dedi. Sungurlu ya yönetim deðil yönetiþim anlayýþýný getireceklerini belirten Erözgün, Yönetiþim dediðimiz birkaç gönüllü mahalle organizasyonu kurup, onlarý belediye meclis toplantýlarýna çaðýrmak demek deðildir. Kendiliðinden kurulan toplumsal örgütlerin, organizasyonlarýn, bireylerin kentin yönetiminde mikro ölçekten makro ölçeðe ulaþan bir süreçte duyar- harcý ancak nefis muhasebesi sonucu ortaya konulabilir. Birlik ve beraberliðin getirdiði güven sonucunda da ilçemizin daha yaþanabilir bir þehir olmasý için var güzümüzle çalýþacaðýz. Biz gelecekten umutluyuz. Karamsarlýða kapýlmadan ümitle ve heyecanla yarýnlar için çalýþacaðýz. Gönülleri kýrmýþ isek, neyin davasýný güdeceðiz ki! Hacý Bektaþi Veli nin, Yunus un, Mevlana nýn Ahi Evran ýn torunlarýnýn gönül kýrmak gibi bir vasfý olabilir mi? Kimin ne hesabý varsa dünde kalmalý, bugün yeni bir günde kucaklaþmaya hazýrlanmalý Mevlana nýn dediði gibi Dün dünde kaldý cancaðýzým yeni þeyler söylemek lazým.

11 PERÞEMBE 14 KASIM Esnafýn derdini dinledi Emre Kut AK AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut, Aþaðý Sanayi Derneði ni ziyaret etti. Sanayi esnafý sorunlarýný dile getirdi. Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut, Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði ni ziyaret etti. Her zaman esnafýn yanýnda olduðunu belirten Mavral, belediye baþkaný seçilmesi halinde Aþaðý Sanayi esnafýyla fikir alýþveriþinde bulunacaðýný belirterek, Maðduriyetinizi gidermek için her zaman esnafýmýzýn yanýnda olacaðým. Ben de bir esnaf kýzýyým. Önümüzde ne kadar engel varsa taþýn altýna elimi koyacaðým. Ama bunun için desteðinizi bekliyorum. Biz beraber yaptýk diyeceðiz. Çorum un geleceðini beraber belirleyeceðiz. Memleketimize taþ üzerine taþ koyacaðýz. dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getiren Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun ise, AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral a teþekkür etti. Uzun, Derneðin amacýnýn sanayi esnafýnýn sorunlarýný ve eksiklerini gidermek olduðunu belirterek, Aþaðý Sanayi nin yeni imar planý bizleri maðdur ediyor. Bu plan uygun deðil. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Þu an beklemedeyiz. Belediyemizin yapmýþ olduðu imar planýný sanayi esnafý olarak hiçbirimiz kabul etmiyoruz. diye konuþtu. MHP liler idarecileri gezdi Ülker Mavral Bulut, Aþaðý Sanayi esnafýyla fikir alýþveriþinde bulunacaðý mesajýný verdi yýlýnda yapýlacak olan yerel seçimler öncesinde çalýþmalarýna devam eden MHP Osmancýk Ýlçe Teþkilatý ve MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, ilçe yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu. Partilerinin Osmancýk adayýný belirledikten sonra saha çalýþmalarýna aðýrlýk veren MHP Osmancýk Teþkilatý ilçe yöneticilerini ziyaret etti. MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, ilçe yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni Bir Osmancýk Vizyonu Ýlk olarak Kaymakam Üçüncü yü ziyaret eden MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, MHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Kara ve partililerle Kurþun u tebrik eden Kaymakam Üçüncü, ziyaretten dolayý memnun olduðunu ifade ederek Kurþun'a baþarýlar diledi. heyeti yapýlacak olan yerel seçimlerin Osmancýk için hayýrlý olmasý temennisinde bulundular. Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, yeni bir Osmancýk vizyonu için MHP den aday olduðunu belirterek ilk ziyaretlerini de kamu kurumlarýna gerçekleþtirdiðini söyledi. Kurþun u tebrik eden Kaymakam Üçüncü, ziyaretten dolayý memnun olduðunu ifade ederek Kurþun'a baþarýlar diledi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ile yapýlan görüþmenin ardýndan MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, partililerle birlikte ilçedeki resmi kurumlarý ziyaret etti. Kadýn giriþimcilere eðitim Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu eðitim programýna katýldý. T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu (KGK), üyelerine yönelik Hedeflerimiz-Zaman Çizgisi ve Walt Disney Stratejisi konulu bir eðitim programý düzenledi. Ýþbilim Kurumsal Yönetim Denetim Danýþmanlýk Genel Müdürü Feride Savsar ýn eðitimci olarak katýldýðý toplantýda kadýn giriþimcilere; zaman matrixi, hedef tanýmý, neden hedef belirleyemiyoruz, öðrenilmiþ çaresizlikler, hedef belirlemek ne iþe yarar, Niagara Sendromu, hedef kriterleri, hedef yazma çalýþmasý, zaman çizgisi, Walt Disney Stratejisi, baþarýlý insanlarýn ortak özellikleri gibi konularda bilgiler verildi. Kadýn giriþimcilerde bireysel liderlik, motive etme ve eyleme dönüþecek enerjiyi ortaya çýkarma gibi konularda farkýndalýðý artýrmayý amaçlayan eðitim programý, iki gün sürdü. Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, eðitimin sonunda katkýlarýndan dolayý Ýþbilim Kurumsal Yönetim Denetim Danýþmanlýk Genel Müdürü Feride Savsar a teþekkür plaketi verdi. Eðitimi Ýþbilim Kurumsal Yönetim Denetim Danýþmanlýk verdi. Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, Feride Savsar a teþekkür plaketi verdi. Eðitim programý iki gün sürdü. Gemici Avrupalý konuklarýný bekliyor Osmancýk Gemici Ýlkokulu, Avrupalý konuklarýný bekliyor. Enise Aðbal AB MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, partililerle birlikte ilçedeki resmi kurumlarý ziyaret etti. Comenius projeleri kapsamýnda Ýngiltere, Fransa, Ýspanya, Macaristan ve Ýtalya ile ortak projeye imza atan Osmancýk Gemici Ýlkokulu, Avrupalý konuklarýný bekliyor. Gemici Ýlkokulu Müdürü Müjdat Öztürk, bütün hazýrlýklarýn tamamlandýðýný belirterek, Avrupalý konuklara Tük milletinin misafirseverliðini göstereceðiz. dedi. Projenin 4. etabýnda 5 ülkeden öðretmen ve öðrencileri misafir etmenin heyecanýný yaþadýklarýný Öztürk, Okulumuz bahçesinde yöresel çocuk oyunlarýmýzla ilgili bütün alt yapýyý oluþturduk. Ýngilizce öðretmenimiz Kamil Aksan koordinatörlüðünde yöresel çocuk oyunlarýmýzý konuklarýmýza sergileyeceðiz. Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ ýn rehberliðinde de ilçemizin tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenleyeceðiz. Okulumuzu AB Comenius projeleri logolarý ve katýlýmcý ülkelerin bayraklarý ile donattýk. Bu proje ilçemizin ululslararasý anlamda tanýtýlmasý açýsýndan büyük bir fýrsattýr. diye konuþtu.

12 12 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Alaca Lider 7 yaþýnda Ç orum un Alaca ilçesinde 13 Kasým 200 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan Alaca Lider Gazetesi, okuyucularýndan aldýðý güçle 7. yaþýna girmenin gururunu yaþýyor. Alaca Lider Gazetesi imtiyaz sahibi Hatice Demiray, ilçenin tüm sorunlarý karþýsýnda basýn olarak üzerlerine düþen görevi yerine getirmeyi ilke edindiklerini söyledi. Demiray, 13 Kasým 200 tarihinde tarihinde yayýn hayatýna baþlayan gazetemiz Alaca yý kucaklayan, dürüst, seviyeli, birleþtirici, tarafsýz, herkese ve her kesime eþit mesafede, objektif olmayý kendine ilke edinerek sürdürdüðü yayýn hayatýnda yýlý geride býraktý" dedi. Alaca Lider Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Þükrü Demiray da, büyük bir kamu görevi üstlendiklerini, Alaca nýn kalkýnmasý, geliþmesi için gazete olarak üzerimize düþen her göreve de hazýr olduklarýný belirterek; Bu günlere gelmemizde halkýmýzýn büyük destekleri olmuþtur. Sahibi sadece bizler deðil Alacalýnýn kendisidir. Alaca Lider, Alacalýnýn kendi öz malýdýr. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen tüm dostlara ve Alaca halkýna sonsuz teþekkürler ediyorum dedi. Alaca Lider Gazetesi Muhabiri Buðra Kihtir de Alaca halkýnýn duyarlýlýklarýna dikkat ederek halkýn sorunlarýný siyasi ve bürokratlarla buluþturarak sorunlarýn çözülmesi için çaba sarf ettiklerini kaydederek Okurlarýmýzdan aldýðýmýz güçle yolumuza emin adýmlarla devam ediyoruz ifadelerini kullandý. (ÝHA) Kadýn Çiftçilerin Eðitimi ve Süt Toplama Tesisi projesi çalýþmalarýný yerinde inceledi. Alaca Ziraat Odasý na tam not O Alaca Lider Gazetesi, okuyucularýndan aldýðý güçle 7. yaþýna girmenin gururunu yaþýyor. Öðretmen adaylarýna müjde M illi Eðitim Bakaný Nabi Bakanlýk bütçesi ile Avcý'dan, Þubat ayýnda ilgili komisyonun yaptýðý atama bekleyen öðretmen katkýya teþekkür eden Avadaylarýna müjde geldi. Avcý, cý, sorularýn bir kýsmýný Baþbakan Erdoðan ile görüþesözlü cevaplarken bazý soceðini söyledi. rularýn yazýlý olarak cevaplandýrýlacaðýný ifade Bakanlýk olarak þuan itietti. bariyle Þubat atamasý yapmayacaklarýný belirten Avcý, 215 bin aday atama "Bugün plan ve bütçe komisbekliyor yonu üyelerinden aldýðým Ülke genelinde atadestek ile birlikte Maliye Bama bekleyen öðretmen kanýmýz ve Baþbakanýmýzla adayý sayýsýnýn 215 bin olbu hususu tekrar müzakere duðunu belirten Avcý, "Biedeceðim. Desteðiniz için tezim toplam ihtiyacýmýz þekkür ederim." diye konuþtu. 127 bin. Ücretli olarak 39 TBMM Plan ve Bütçe bin öðretmen istihdam Komisyonu'nda, Milli Eðitim ediliyor. Kadro alamadýðýmilli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'dan, Þubat ayýnda Bakanlýðý'nýn 2014 yýlý bütçemýz için ücretli öðretmen atama bekleyen öðretmen adaylarýna müjde geldi. sinin görüþmelerine baþlandý. istihdam ediyoruz." diye Bakanlýðýn 2014 yýlý bütçesi konuþtu. Milletvekilleriüzerinde sunum yapan Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, bakanlýk olarak nin Maliye'den kadro isteðinde bulunup bulunmadýklarýný ve istemeleri 2013 yýlýnda gerçekleþtirdikleri yatýrýmlarý ve 2014 yýlýnda yapacaklarý halinde komisyon üyeleri olarak Maliye'den bakanlýk adýna kadro taleçalýþmalar konusunda bilgi verdi. Bakan Avcý'nýn sunumunun ardýndan binde bulunabileceklerini iletmeleri üzerine Avcý, "Tabi ediyoruz ama milletvekilleri bütçe ile ilgili görüþlerini dile getirdi. Görüþlerin dile geisteyenin bir yüzü... Bu konuda þunu bilmenizde yarar var; Bu toplantýtirilmesinin ardýndan milletvekilleri Bakan Avcý'ya sorularýný yöneltti. dan önce Þubat atamasý bana sorulsaydý büyük ihtimalle Þubat'ta öðretmen alýmý yapamayacaðýz diyecektim. Ama þimdi sizlerin de desteði ile Komisyon üyesi milletvekilleri, Bakan Avcý'ya þu sorularý yöneltmaliye bakanýmýzla da, Baþbakanýmýzla da ve ilgili bakanlarýmýzla da ti: bu hususu tekrar müzakere etmek ihtiyacýný vurgulayacaðým. Ama bir "Atanamayan kaç öðretmen var? Kaç öðretmene ihtiyacý var basöz veremiyorum. Keþke kadrolar benim cebimde olsa da hepsini kulkanlýðýn?, Ücretli öðretmen çalýþtýrýyor musunuz? Neden çalýþtýrýyorsulansak. Gerek iktidar, gerekse muhalefet milletvekillerine teþekkür edinuz? Ak Parti hükümeti döneminde kaç dershane açýldý? Demokratikyorum." açýklamasýnda bulundu. leþme paketinde yer alan özel okullarda Kürtçe eðitim verilebileceði bemilletvekillerinin, "Sizi yüz üstü býrakmazlar arkanýzda dururlar lirtildi. Bu konuda bakanlýðýn ne gibi bir çalýþmasý var? Kürtçe öðretsayýn bakan" sözlerine Avcý, "Biz mehter yürüyüþü ile gidiyoruz arada men atamasý konusunda nasýl bir çalýþma yürütüyorsunuz? Bakanlýðýbir dönüp bakýyoruz geliyorlar mý diye." ifadelerini kullandý. nýzda kadrosu öðretmen olarak görünen ve öðretmenlik dýþýnda görev yapan kaç kiþi var?" Soru cevap kýsmýnýn ardýndan Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bütçesi komisyonda kabul edildi. Bakanlýk yurt kiralayacak Ü niversite öðrencilerinin kýzlý erkekli kalýyorlar, tartýþmasý gözleri devlet yurtlarýnýn kapasite sorununa çevirirken, Gençlik ve Spor Bakanlýðý yurt açýðýný kapatmak için dev bir adým atýyor. Bakanlýk, özel sektör eliyle 100 bin öðrenci kapasiteli yurdu devreye sokacak. Yurtlar, 15 yýl kira garantisiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu na devredilecek. Bakan Suat Kýlýç Hürriyet e, 80 ilimizde yeni bina yaptýracaðýz ya da yurt kullanýmýna uygun, bitmek üzere olan binalarý kiralayacaðýz eðitim öðretim dönemine 100 bin 250 yeni kapasiteyi yetiþtireceðiz dedi. Jet ihale Gençlik ve Spor Bakanlýðý, yarýn yurt yapýmý için ihale ilanýna çýkacak. Güçlü yarýnlar için Türkiye ye yatýrým yapýn sloganýyla hazýrlanan ilanda, yeni yurt yapmak isteyen ya da bitmiþ veya bitmek üzere olan mevcut binasýnýn yurda dönüþümünü isteyen yatýrýmcýlara 15 yýl kira garantisiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu na baþvuru çaðrýsý yapýlacak. Baþvurular, 29 Kasým saat ye kadar alýnacak. Tekliflerin deðerlendirmesi ise 15 günde sonuçlandýrýlacak. Listede Çorum için de 100 kiþilik yurt öngörülüyor. oda En az kiþilik Kiralama için teklif edilecek binanýn bazalý sistemle en az 500 yatak kapasiteli olmasý þartý aranacak. Ancak 500 kapasitenin altýndaki binalar da kurum tarafýndan deðerlendirilecek. Odalarýn 3 ila 4 kiþilik olmasý ve her birinin içinde wc, lavobo, duþ olmasý þartý Enise Aðbal rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ve Alaca Ýlçe Tarým Müdürlüðü yetkili heyeti, Alaca Ziraat Odasý tarafýndan hazýrlanan Kadýn Çiftçilerin Eðitimi ve Süt Toplama Tesisi projesi çalýþmalarýný yerinde inceledi. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, heyetin çalýþmalarý çok beðendiðini, hiç bir eksiklik tespit edilmediðini söyledi. Ýnceleme heyetinin kendilerini tebrik ettiðini de belirten Yýlmaz, ajans yetkilileri tarafýndan incelenen projenin altyapý çalýþmalarý için çalýþmalarýn devam ettiðini, en kýsa sürede çalýþmalarýn tamamlanarak tesisin faaliyete geçeceðini kaydetti. Yýlmaz, Tarým Danýþmanlýðý sistemi kapsamýnda danýþmanlarýmýz çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Danýþmanlarýmýz üreticilerimizin tarýmsal konularda karþýlaþtýklarý sorunlarýn giderilmesi amacýyla köylerimizdeki iþletmeleri ziyaretlerine devam etmektedirler. Bu ziyaretlerin yanýnda hazýrlamýþ olduklarý faaliyet programlarýnda çeþitli tarýmsal konularda çiftçi toplantýlarý ve tarlada uygulamalý çalýþmalarýnýn olacaðý ve çiftçi bilgilendirme Ziraat Odasý nda reflektör satýþý baþladý. OKA heyeti çalýþmalarý beðendi. mektuplarý hazýrlamak suretiyle çalýþmalarýna devam etmektedirler. Ayrýca bu sene Danýþmanlýk sistemine üye olan çiftçilerimize Ziraat Odasý nýn bir hizmeti olarak, toprak analizleri % 50 indirimli yapýlacak. Böylece çiftçimiz toprak analizini indirimli yaptýrdýðý gibi toprak analiz desteklemesinden de yararlanacak. Bu sene için yapýlacak olan toprak analizleri de bir an önce yaptýrýlmasý çiftçilerimizin menfaatine olacaktýr. Ayrýca doðrudan gelir destekleme dosyalarý Ziraat Odasýnda ücretsiz olarak doldurulacak, fotokopi iþlemleri de odada ücretsiz olarak yapýlacak. dedi. Reflektör satýþlarý baþladý Ziraat Odasý nda reflektör satýþýnýn baþladýðýný ve piyasa þartlarýnýn çok altýnda satýþa sunulduðunu belirten Yýlmaz, þunlarý söyledi; Römorkun arkasýnda reflektör olmamasý, aþýrý yükleme, uygun ýþýk donanýmý kullanmama gibi tedbirsizlikler sonucunda meydana gelen kazalar can ve mal kaybýna neden olmaktadýr. Karayollarý Trafik Kanunu'nda belirtilen, traktörler vasýtasýyla çekilmekte olan römorklarýn ve tarým aletlerinin arka kýsmýna ECE 9 veya 70 standartlarýna uygun reflektör takýlmasý gerektiðini, takýlmadýðý taktirde çitçilerimizin cezaya maruz kalacaklarýný hatýrlatýyoruz. Deðerli çiftçilerimizin bu üretim sezonunda bol ürün bol kazanç elde etmesini, Türkiyemizin birlik, bütünlük ve huzur içinde olmasýný diliyorum. Sýnavla baþa çýkma yollarý A Gençlik ve Spor Bakanlýðý, yarýn yurt yapýmý için ihale ilanýna çýkacak. aranacak. Odalarýn donanýmýný ise Yurt-Kur kendisi yapacak. Yap-kirala dönemi baþlýyor Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, bugün itibariyle devlet yurtlarýnda kalan öðrenci sayýsýnýn 310 bin olduðunu belirtirken, özel sektörün devreye alýnmasý ve devletin yaptýrdýðý yurtlarýn tamamlanmasýyla yýlýnda bu kapa- sitenin 450 bini aþacaðýný söyledi. Kýlýç, yap-kirala yöntemiyle devletin arsa ve inþaat maliyetine katlanmadan, 100 bin öðrenci kapasiteli yurdun hizmete gireceðini belirterek, özel sektöre 15 yýl boyunca kira garantisi verileceðini açýkladý. Kredi ve Yurtlar Kurumu nun yaptýrdýðý 80 bin kapasiteli 15 yurdun da gelecek yýl devreye gireceðini müjdeledi. Tekliflerin alýnmasýndan sonra deðerlendirme süresinin 15 gün olduðuna dikkat çeken Kýlýç, gelecek eðitim-öðretim dönemine yetiþmesi için böyle yaptýklarýný belirtti. Kýlýç, üniversiteye en yakýn olan tekliflerin öncelikli olacaðýný ifade ederek, sosyal donatý alaný bulunmasýnýn da þartlar arasýnda yer alacaðýný söyledi. nadolu Ýmam Hatip Lisesi Rehberlik Servisi, yaklaþan sýnav dönemiyle ilgili olarak öðrencilerde oluþan sýnav kaygýsýný gidermeye yönelik bir etkinlik gerçekleþtirdi. Etkinlikte Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikoloðu Elvan Þarlý, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine sýnav kaygýsý ve baþa çýkma yollarý ve meslekle ilgili konferans verdi. Okulun konferans salonunda gerçekleþen seminere son sýnýf öðrencileri ilgi ve dikkatle izlediler. Þarlý, sýnav kaygýsýnýn fiziksel belirtilerini anlatýrken, her insanda bu belirtilerin olabileceðini, her insanýn bunlara dikkat etmesi gerektiðini vurguladý. psikoloji bilim dalý konusunda öðrencilerden gelen sorularý da cevaplandýrdý. Okul Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Köseoðlu Þarlý'ya çiçek takdim ederek teþekkür etti. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Rehberlik Servisi seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikoloðu Elvan Þarlý katýldý.

13 PERÞEMBE 14 KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 11 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:1 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ 0.17 ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM 1.34 YATSI 17.5 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 15 Elektrik Arýza 18 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Salur Köyü' nden gelme, Belçika' dan emekli Ahmet EKER' in kýzý, Köy Hizmetlerinden emekli Mustafa YILMAZER' in gelini, Ferhat YILMAZER' in eþi; Meryem YILMAZER. 2- Kutluca Köyü' nden gelme, Hüseyin TÜRK- SAL' ýn kýzý, Merhum Hasan TÜRKSAL' ýn eþi, Hacý Süleyman, Hüseyin, Sadiye ve Sevgi TÜRKSAL' ýn annesi, Hasan ve Nazelin TÜRKSAL' ýn babannesi; Nazelin TÜRKSAL. 3- Çanakçý Köyü' nden gelme, Milli Eðtim Müdürlüðü' nden emekli Hasan TÜRKMEN' in eþi, Mehmet, Halil, Seydi, Cuma ve Cafer TÜRKMEN ile Fatma ASABÝ ve Aysel TOPALAK' ýn annesi, Sanayi Esnafýndan Þükrü ASABÝ' nin kayýnvalidesi; Döndü TÜRK- MEN. 4- Elvançelebi Beldesi' nden gelme, Gököyük Çiftliði' nden emekli Elvan GÜNEÞ' in hanýmý, Hüseyin GÜNEÞ' in annesi; Rufe GÜNEÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduðu yýlda doðan CHP, 90 yýldýr Türk siyasi hayatýnda varlýðýný sürdürmektedir. Var oluþunu takiben tek partili dönem boyunca iktidar partisidir de. Taki bu partiden ayrýlanlarýn Adnan Menderes baþkanlýðýnda 194'da DP'yi kurana kadar. 1950de halk çoðunluðunun teveccühünü kazanan DP iktidar olur. Müteakip iki dönemde de seçimin mutlak galibi onlardýr. CHP beklemediði bu geliþmeyi sindirmekte zorlanýr. Ana muhalefet partisiyle iktidar kýyasýya bir hizipleþme çatýþma içindedir artýk. Ortam gerilir, karþýlýklý suçlama kamplaþmalar derken CHP'nin de sempatisiyle ordu 190 ihtilalini yapar. Egemen olan milletin seçtiklerini gayri demokratik yolarla alaþaðý eder asker. Millet ne yazýk ki seçtiklerine sahip çýkamaz, o aþamadadýr o yýllar. Yassýada Mahkemeleri rezaletiyle DP'nin ana kadrosu insanlýk dýþý muamelelere duçar olur. Partinin üç asý bir yýl sonra idam edilir. Hiç unutmam ihtilalde bizler lise son sýnýfta talebeydik. Bu meþum hadiseyle halkýn büyük çoðunluðu yas tutar kahrolurken karþýtlarý kutlama yapýyordu. Dahasý günler haftalar aylar süren DP aleyhine mitingler mitingler.. O gün sesini çýkarma aczindeki çoðunluk içten içe bir tepki sergiledi: Ben de bundan böyle sana küstüm ey CHP O yýllar iki ayrý partinin taraftarlarý sosyal, ekonomik, inanç bakýmýndan birbirinden ayrý topluluklardýr. Okumuþ, memur, eþraf takýmý ve ordu mensuplarý CHP'lidir genelde. Köylü, iþci, esnaf, maneviyatcý takýmý DP'lidir. CHP sol, sosyalist, rakibi muhafazakardýr. Biz dünden bu güne süren ömrümüzde DP'li bir aileden gelmemize raðmen hiç fanatik olmadýk. Zaman akýþýnda dünya ve Türkiye'de sosyal ekonomik siyasi geliþmeleri takiple, millet memleket menfaatini hangisinde gördüysek CHP ne yapsýn? ona oy verdik. Yani CHP'ye de oy verdik diðerlerine de. Bazýlarýnýn dediði gibi; kessen kaným CHP yahut DYP kaný akar diye partizan olmadýk. Tüm partileri yurdumuzun partileri olarak gördük. Kim seçilirse baþarýlarýna duacý olduk. Ýyi yaptýklarýný alkýþladýk, iyi olmayaný eleþtirdik. Sýrf muhalefet olsun diye yýllardýr ve þimdi olduðu gibi körü körüne karalamadýk kötülemedik tüm icraatlarý. Sözden öze burada dememiz odur ki; her partinin varoluþ amacý iktidar olmaksa eðer, Cumhuriyetin kurucusu þu CHP de artýk bir silkinsin: On yýllardýr neden iktidar olamýyoruz, bu halk bizi neden seçmiyor, günahýmýz eksiðimiz ne, diye kendisiyle bir yüzleþsin. Yüzleþsin artýk lütfen. Ýktidarýn tüm icraatlarýný karalayýp kötülemekten kavgadan bir uzaklaþsýn artýk. Görüldü ki bu aðýz bu uslup, bu strateji bir iþe yaramýyor, hep seçim kaybettiriyor. Deðiþsinler artýk yeter.. Bize göre, partili tarafsýz hareket edebilen Mustafa CHP'li bir akiller gurubu bu iþi becerebilir. Yurdun Özçatalbaþ dört bir tarafýna yayýlan, köy, kasaba, þehir dolaþan idealist partililer gider halka sorar Yine parti ileri gelenleri basýn, tv, radyo yoluyla günah çýkarma itiraf þeklinde halkla istiþarede bulunabilir. Seçim kaybettiren ana kadroyu yenileyebilir. Halkla barýþarak, kendilerine yýllardýr oy vermeyenlerin görüþlerini alarak oyunu artýrabilir, hatta iktidar olabilir bize göre. Þu anda o partiden öfkeli fanatik birileri aðzýndan köpükler saçarak öfkeyle; - Sen kim oluyorsun da bize akýl öðretiyorsun? diyebilir. Öylelerine deðil ki sözüm zati. Bu vatanýn baðrýndan yükselen her parti benim. AKP de, evet, halka gitmeli CHP "Oy verin" diye deðil, neden bize oy vermiyorsunuz diye gitmeli. MHP de, CHP de. Hepsinin biri diðerinden daha daha güzel projeler ortaya koyup yarýþarak sýrayla iktidar olmalarýný isterim.. Yok bizde öyle senin partin, benim partim. Hepsi hepimizin..yaklaþan mahalli seçimlerde cümlesine baþarý dileklerimle. Son zamanlarda partiye dönen Mustafa Sarýgül'le ilgili de bir kaç cümle edelim.. Görüþ ve yazdýklarýmýz aralarýnda dolaþtýðýmýz halkýn intibalarýdýr biline. Ýþte ona göre, Sarýgül'ün dönüþü ne kadar büyütülüp köpürtülse de fazla bir avantaj getirmeyecektir partiye. Taki Sarýgül zaman içinde partisine egemen olup, yeni bir kadroyla yeni bir ruhla hareket edebilirse, CHP'yi ayaða kaldýrabilir hatta iktidara taþýyabilir. Görüþümüz budur naçizane.. Afetlere hazýrlýk için öneriler 1. Toplumda temel afet bilincinin oluþmasý ki ücret adaletsizliðinin giderilmesi. Moral ve isteklendirme açýsýndan önem arz etmektedir. için, öncelikle resmi kurum ve kuruluþlarýn örnek olmasý.(yangýn köþelerinin (malzemelerinin) fiziksel olarak olmasý yanýnda, ihtiyaç halinde fonktýnda toplanarak ''Denetim ve Rehberlik Uzmaný'' 10. Tüm sivil savunma uzmanlarýnýn bir çatý alsiyonel olarak iþe yarayacak konumda bulunmasý. þeklinde, milli eðitim müdürlüklerindeki eðitim denetmenleri gibi deðerlendirilmesi. Durum böyle Geçmiþte BALTANIN TAHTADAN YAPILIP, KIRMIZIYA BOYANIP YANGIN KÖÞESÝNE olunca bir Ýl deki tüm kurumlar sivil savunma açýsýndan iþlevlik kazanacaktýr. Her kurumda uzmana ASILDIÐINA þahit olduk) 2. Resmi binalarýn kesin kabulünde sivil savunma ile ilgili olarak kurumun sivil savunma uz- Mahir ODABAÞI 11. Kurumlarda boþ bulunan sivil savunma uz- gerek kalmayacaktýr. manýnýn yer almasý.( teslim alýndýktan sonra gereði gibi çalýþmayan alarmlar, açýnca tazyikli su gelnýn yerine bir baþka personelin amir olarak bakma- Milli Eðitim Müdürlüðü manlýklarý için sýnav açýlarak doldurulmasý. Uzma- Sivil Savunma Uzmaný meyen yangýn vanalarý görülmez) sý tam verimlilik saðlamaz. 3. Apartmanlarda usulüne uygun yangýn cihazlarýnýn bulunmasý ve periyodik kontrollerinin yapýlmasý. tem içerisinde süreklilik arz edecek þekilde verilmesi. En kolay 12. Temel afet bilinci eðitimlerinin televizyonlarda bir sis- 4. Günün þartlarýna göre hazýrlanacak, dikkat çekecek, bilinçlenme yoludur. düþünmeye sevk edecek büyük boy afiþlerin öðrencilerin ve 13. Baþarýlý sivil savunma personelinin deðerlendirilmesi. halkýn þekilde görebileceði bilboardlara asýlmasý. Yurt dýþýndaki eðitimlere, taþradan da personel katýlýmýn saðlanmasý. 5. Sivil savunma teþkilatýnda mükellef olan (gönüllü olan) vatandaþlara iþlevlik kazandýrýlmasý. Bunlara verilecek bir kartla ulaþým, su, müze vb. konularda indirimler saðlanmasý. Kalite artacak, hatta gönüllü olmak için araya kimler konuyacý için, normal dönemlerde ilgili kurumlar tarafýndan bir 14.Özellikle deprem sonrasý ortaya çýkabilecek çadýr ihtilacaktýr. plan dâhilinde kaliteli, pratik kurulabilir çadýrlarýn küçük taksitler halinde satýlmasý. Memura, iþçiye, esnafa vb. verildiðin-. Köylerdeki tüm okullarda - camilerde - varsa cem evlerinde kullanýma hazýr yangýn söndürme cihazý - sedye - ýþýldak vb. bulundurulmasý. gözle görülür þekilde azalma olacaktýr. Ayný zamanda ekonode, ihtiyaç halinde ÇADIR ÇADIR diye baðýranlarýn sayýsýnda 7. Doðal afetlerde ve özellikle depremlerle ilgili olarak mik açýdan devlete katký saðlayacaktýr. yapýlan tatbikatlarda daha çok yýkýlan binalardan yaralý, ceset Yýllardýr bu mesleðin içerisinde yoðrulmuþ ve sivil savunmacýnýn amacý: ''DÜÞENÝ KALDIRMAKTAN ÖNCE DÜÞE- çýkarýlmasý gündemde tutuluyor. Bununla beraber olasý depremler sonrasý enkazdan benim yakýnýmýn cesetimin çýkarýlmasý önemli ancak yaralý vatandaþlarýn çýkarýlmasý öncelikli olaki küçüðü kurtarabiliriz niyetiyle yukarýdaki maddeleri kaleme CEÐÝ KURTARMAKTIR'' sýrrýnca büyüðü baþaramazsak belbilmeli diyebilecek þekilde vatandaþlarýn bilinçlendirilmesi. almaya çalýþtým Olur ya belki dikkate alan olurda, bir cümle bir CAN'I bir CANAN'I hayata tekrar baðlar. Afetlerin afi- 8. Resmi kurum ve kuruluþlarda hazýrlanan planlarýn kâðýt üzerinde kalmamasýnýn saðlanmasý. Pratiðe yönelik olarak daha sade ve uygulanabilir olmasý. Görevlerin isimlerden * yete dönüþmesi dileklerimle ziyade kadroya verilmesi. Böylece planlar kendiliðinden güncellenmiþ olur. ''Zaten iþe yaramaz'' anlayýþýnýn silinmesi. ''Bir gün olur cefadan ol þuhi cihan geçer, Ey dil dediklerin çýkar, ancak zaman geçer''(?) 9. Farklý kurumlardaki sivil savunma uzmanlarý arasýnda- Kadir Yüktaþýr com "Komisyoncu Ali Abi. " 1 Kendisini yýllarca tanýrým. Yetmiþli yýllardan beri Aslen Tokatlý olan Ali abimiz subaylýktan emekli olduktan sonra, hizmetin için de yýllarca faal olarak yer aldý.. Tanýyanlar daha iyi bilir. Pozitif ve umuru iyi bilen bir dava adamýdýr. Görevde bulunduðu yýllarda aðabeyi Yüksel Toker aðabeyin nurlarý tanýmasý için can siperane gayret eder. Fakat Yüksel abi Ýþçi Partisinin Tokat ta as elemanlarýndandýr. METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: KASIM 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,040 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE ( AYLIK) : 55 : 10 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz Hatta milletvekili seçimini çok az bir fark ile kaybeder. Ankaka da bulunduklarý bir zamanda : "Ben senden nasýl kurtulacaðým Ali? en ileri adamýnýz kimse bana göster taýnýþalým, ondan sonra bana bir daha bir þey söyleme" der. O günlar de Hekimoðlu Ýsmail Ankara dadýr. Onun yanýna giderler,sohbetten sonra Yüksel abinin dünyasý deðiþir. Merhum Bayram Yüksel aðabeye giderler ve bu ziyaretten sonra Yüksel abi artýk Nur kervanýna katýlmýþtýr. Bu Türkiye çapýnda büyük bir yanký yapmýþtý Oda emekli olduktan sonra uzun yýllar gazetede idare müdürü olarak görev yaptý. Ýþte Ali abi Personel ve yazarlarýn muhabbet halkasýnýn gülü oldu. Hangi personel moral bulmak isterse yanýna giderdi. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI ESER OSMANCIK CAD. NO:44/C (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 84,122 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Bu ülkede üretmek prestij haline geldi aðlýk Bakan Yardým- Agah Kafkas, Scýsý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker ile beraber Antalya da Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafýndan düzenlenen Gýda Kongresi açýlýþýna katýldý. Agah Kafkas, 17 yýl gýda sanayinde çalýþmýþ birisi olarak Gýda Kongresi nden duyduðu mutluluðu dile getirdi. Önceki yýllarda bir araya geldiðimiz zaman geleceðimiz ne olacak diye konuþulurdu. Þimdi 2023 hedeflerimizi konuþuyoruz. diyen Kafkas, þunlarý söyledi: Türkiye gýda sanayinin hiçbir mazereti kalmamýþtýr. Türkiye'nin artýk üretimin önünü açan bir gýda tarým bakanlýðý var. Bu ülkede üretiyor olmak artýk bir yük deðil, prestij haline geldi. Bugün artýk birçok ülkede bir ürünün Türkiye'de üretilmiþ olmasý, o ürüne prestij kazandýrmaktadýr. Dünya markalarý artýk Türkiye'yi bölgenin yönetim ve üretim merkezi haline getirmeye baþladý. Gýda sanayi Türkiye'nin bu yapýsýndan yararlanmalýdýr. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker ile beraber Antalya da Gýda Kongresi açýlýþýna katýldý. Türkiye emin adýmlarla yürüyor. 10 yýl önce gýdada ihracatýmýz 5 kat artacak deseydik kim inanýrdý. Yeter ki biz inanalým, bunu 4 kat daha arttýrabiliriz. 10 yýlda imkansýzlýklarý baþarýp, muasýr medeniyet seviyesi dediðimiz o geliþmiþ ülkelerin seviyesine ulaþma baþarýsýný, tarým ve gýdadaki baþarýlarýmýzda da perçinlemiþ durumdayýz. Saðlýða sözleþmeli personel alýnacak ilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), numara taþýndýðýna dair arayan- uyarmak amacýyla konulan 'bip' sesinin kaldýrýlmasýyla ilgili Blarý çalýþma yapýyor. Cep telefonu(gsm) sektöründe numara taþýnabilirliði uygulamasýnýn baþlamasýndan bu yana 5 yýl geçti. Bazý iþletmeciler artýk gerek kalmadýðý gerekçesiyle uyarý tonunun kaldýrýlmasýný talep ediyor. BTK, bip sesinin yerine Avrupa'da bazý ülkelerde uygulanan yöntemleri de alternatif olarak inceliyor. GSM operatörlerinden Turkcell ise 'bip' sesinin kaldýrýlmasýna sýcak bakmýyor. Uyarý tonunun kaldýrýlmasý durumunda abonelerin 'þebeke içi mi, þebeke dýþý mý' ücretlendirildiðini anlayamayacaðýný belirten þirket yetkilileri, abonenin mevcut bakiyesini ve kullanýmlarýný ayarlayabilmesi için uygulamanýn büyük önem taþýdýðýný vurguluyor. Cep telefonu abonelerinin numarasýný deðiþtirmeden hizmet aldýðý GSM þirketini deðiþtirmesine imkân tanýyan numara taþýnabilirliði uygulamasý 9 Kasým 2008'de baþlamýþtý. Uygulama yoðun ilgiyle karþýlaþtý. 5 yýlda 2 milyon 2 bin mobil, 491 bin sabit numara taþýndý. Taþýnan numarayý arayanlarýn daha fazla ücret ödemesinin engellenmesi için bip sesiyle uyarýda bulunuluyor. Ancak son yýllarda her Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu sözleþmeli personel alýmýna gidecek. ürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, mahrumiyet böl- saðlýk personeli eksikliðini gidermek Tgelerindeki amacýyla sözleþmeli personel alýmýna gidecek. Kurum özellikle doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülke genelinde belirlenen 5 ve. Bölgedeki 2 ilde þehir merkezi veya ilçelerinde sözleþmeli pratisyen ve uzman hekim istihdam edilecek. Ýstihdam edilecek hekimlerin maaþlarý 2 kat artacak. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, "Yapýlacak düzenleme ile 2 ilimizde belirli þehir merkezleri ve ilçelerde sözleþmeli olarak görev yapacak pratisyen hekimlerin maaþýnda en az 2 bin, uzman hekim maaþlarý ise en az 3 bin lira artýþ gösterecek." diye konuþtu. Kurum, sözleþmeli olarak 5 bin 200 civarýnda bir kadro almayý hedefliyor. Kuruluþunun birinci yýldönümünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun faaliyetlerinin deðerlendirilmesi ve yeni yöneticilerle tanýþma' amacýyla kahvaltýlý basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýnýn ardýndan Dokucu, basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin, "Sözleþmeli hekim olarak bir görevlendirme düþünülüyor Doðu ve Güneydoðu? Bu sistem nasýl olacak?" þeklindeki sorusuna Dokucu, þu cevabý verdi: "Daha mahrum daha az tercih edilen insanlarýn gitme konusunda daha az tercih ettikleri bölgeler var. Bu alanlara siz mecburi hizmetle görevlendirdiðinizde ya oraya kura çektiklerinde cezasýna raðmen gitmiyor giderse de mecburi hizmet bittiði gün hepsi istifa ediyor. Þuana kadar mecburi hizmete gidip te görev süresi bittikten sonra çalýþmaya devam eden hiç kimse yok. Herkes hemen ayrýlýyor oradalar da. Bu bölgelerimizde 300 bin insanýmýz var. devlet olarak burada insan kaynaðýmýzý mecburi hizmet dýþýnda bir sistem kurarak daha popüler hale getirmeye çalýþýyoruz. Daha önce denendi ama teknik bir hata yapýldý sayýlý kanun sözleþmeli personel çalýþtýrma için. Bölgede yeterince kadro açýlmadýðý için kadroyu alanlar mutlu alamayanlar mutsuz olmuþ. Bir hastanede 10 uzman lazým kadro açýlmýþ, 4 uzman ile ilgili herhangi bir sözleþme olmadýðý için uygulanmamýþ. Bu nedenle huzursuzluk olmuþ. Kalkýnma bakanlýðýmýz illeri sýnýflandýrdý. 5 ve. Bölgedeki illerimizle ilgili bir çalýþma yürütülecek." 2 ilde görev yapacak TKHK Baþkan Yardýmcýsý Ercan Özgül, uzman tabip, yan dal uzmaný ve tabiple ilgili 2 ilde eleman temininde sýkýntý çektiklerini söyledi. Bu 2 il ve ilçede çekilen personel sýkýntýsýný çözmek amacýyla bölgede gönüllülük esasý ile bir çalýþma yürüterek insanlarýn ekonomik olarak motive olmasýný saðlayacak bir sistem kurmaya çalýþtýklarýný kaydeden Özgül, "Bu baðlamda burada çalýþanlar daha fazla yüksek gelir elde edecek. Geçmiþ dönemde de bu uygulama yapýldý çalýþma barýþý anlamýnda sýkýntýlar yaþandý. 2 ilde belirlenen 5 ve. bölge il ve ilçelerde tüm ihtiyaç kapsamýnda kadro alýnacak. Orada zaten vazife yapan arkadaþlarýmýzda bu kadrolara baþvurarak sözleþmeli olabilecek." þeklinde konuþtu. Çalýþma kapsamýnda pratisyen ve uzman hekim maaþlarýnýn þimdi aldýðý ücretin 2 katý ücret kazanacaðýný anlatan Özgül, "Geçmiþ dönemde 4924 sayýlý kanun uygulandý bu 81 ilde uygulandý. Bu þimdiki süreçte sadece 5 ve. Bölgelerde yürütülecek. Örneðin Van merkez istihdamda sýkýntýmýz yok ama ilçelerinde var. Van 4924 planlanmadý ama ilçelerde planlanýyor. Hakkari'nin il merkezi içinde ilçelerinde de planladýk." diye konuþtu. Kadro artýrýmý yapacaklarýn 5 ve. bölgede insanlarýn tamamýnýn orada kalmanýn bedelini almasý için bir çalýþma yürüttüklerini kaydeden Dokucu, "Saðlýk hizmeti veriyor orada insanlarýmýz kendi ilçeleri olsa da yüksek ücret olsun. Oralarda kalýcý kýlmak istiyoruz çalýþanlarý. Tamamen kalkýnma bakanlýðý verileri ile çalýþtýk. Ümit ediyoruz bu aþý bu sefer daha iyi tutacak. Tam gün yasasý ve çerçevesinde gerçekleþecek. Çok gecikmeyecek. Masanýn üzerinde herþey. Bu ay içinde gündeme gelebilir. Çok gecikmeyecek." dedi. Özgül, Kamu Hastaneleri Kurumu olarak planlamalarýnda sadece kendi kurumlarý adýna 5 bin 200 civarýnda bir kadro planladýklarýný söyledi. 2 ilde il merkezleri ve ilçelerinde yürüteceklerini anlatan Dokucu, "Kalkýnma bakanlýðý geliþme skalasýna göre yapýlacak çalýþma. Bulunan bölgeye göre ücret artýþý yapýlacak. Pratisyen en az 2 bin uzman hekimlerde de en az 3 bin lira mevcut maaþlarýna göre artýþ olacak." dedi.(cýhan) Bip sesi kalkabilir yöne tarifelerinin giderek yaygýnlaþmasý ve özellikle yüksek gelir grubundaki kiþilerin numarasýný taþýmasýnýn belli olmasýný istememesi gibi sebeplerle bip sesinin kaldýrýlmasý gündeme geldi. Bilgi Teknolojileri Kurumu'na iletilen isteklere göre talebin dikkate alýndýðýný belirten BTK yetkilileri, konuyla ilgili çalýþmalar yapýldýðýný ve gerekmesi halinde bip sesinin kaldýrýlabileceðini dile getiriyor. BTK'dan alýnan bilgiye göre Avrupa'da bazý ülkeler tarife þeffaflýðýný saðlamaya yönelik uyarý tonu ya da sesli anons gibi çevrim içi yöntemler kullanýyor. Bazý ülkeler ise mesajla ya da internet üzerinden bilgilendirme gibi çevrim dýþý yöntemleri kullanýyor. En çok GSM abonesine sahip Turkcell 'bip' sesinin kaldýrýlmasýna sýcak bakmýyor. Zaman'ýn konuyla ilgili sorularýný cevaplandýran þirkete göre uyarý tonunun kaldýrýlmasý durumunda abone hiçbir zaman uyarý tonunu duyamayacak ve aramasýnýn þebeke içi mi þebeke dýþý mý ücretlendirildiðini anlayamayacak. Abonenin hizmet kalitesi algýsýnýn her operatör için büyük bir öneme sahip olduðunu belirten Turkcell, uyarý tonunun olmamasý halinde abonenin hizmet kalite algýsýnýn etkileneceðini düþünüyor. Þirket, düzenleme ile çaðrýyý baþlatan abonenin korunmasýný amaçladýðýný ifade ederek, uyarýnýn yüksek gelir düzeyindeki abonelerin numaralarýný taþýmasýný engellediði gerekçesiyle kaldýrýlmamasý gerektiðini belirtiyor. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýndaki aðaç dikim çalýþmalarýna baþlandý. Fidan dikimi Türkler den baþladý rman ve Su OÝþleri Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereði, Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýndaki aðaç dikim çalýþmalarýna baþlandý. 30 okulda yapýlacak mavi selvi, dýþ budak, fýstýk çamý, çýnar yapraklý akçaaðaç, çýnar ve mazý fidanlarýndan toplam 4000 adet fidan dikimine Türkler Ortaöðretim Okulu nda start verildi. Fidan dikim törenine Yeni Vizyon Giriþimcilik Derneði Baþkaný Arife Betül Gülgün, Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu, Aðaçlandýrma Þefi Ersin Fýrat, Türkler Köyü Okul Müdürü Emine Öngen, Müdür Yardýmcýsý Eray Oyan ve gönüllüler katýldý. Çorum da mezarlýklar, ibadethaneler gibi ihtiyaç olan yerlerde aðaçlandýrmaya yönelik fidan dikimlerine devam edileceði kaydedildi. 30 ayrý okulda fidan dikimi yapýlacak. Mezarlýklar, ibadethaneler ve okullar gibi alanlarda fidan dikiliyor. Fidan dikimine Türkler Ortaöðretim Okulu nda start verildi. Proje kapsamýnda 4000 adet fidan dikilmesi hedefleniyor.

15 Eðitime ayrýlan bütçe temel ihtiyaçlarý bile karþýlamaz yýlý eðitim bütçesinin eðitimin temel ihtiyaçlarýný karþýlamaktan uzak olduðunu iddia eden Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Eðitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacý kadar ödenek istiyoruz. dedi eðitim ve yükseköðretim bütçesinin, önceki yýllardaki bütçelerin kopyasý sayýlabilecek bir anlayýþla, eðitim sisteminin ve yükseköðretimin en temel ihtiyaçlarýný bile göz ardý ederek hazýrlandýðýný savunan Öztürk, 2013 yýlýnda 47 milyar 49 milyon olan MEB bütçesi, artan okul, derslik, öðretmen ihtiyacý ve öðrenci sayýsýna raðmen 2014 yýlý için 55 milyar 705 milyon TL öngörülmüþtür. Bütçe rakamlarý içinde en kapsamlý ve en yaygýn kamu hizmetleri içinde yer alan eðitime ayrýlan payýn sadece rakamsal büyüklükleri üzerinden Mehmet Öztürk övünenlerin, bu paylarýn nerelere, hangi kalemlere harcanacaðýndan hiç bahsetmemesi dikkat çekicidir. diyerek açýklamasýný þöyle sürdürdü: 2014 MEB bütçesi, eðitimdeki piyasalaþtýrmanýn habercisidir MEB bütçesinin büyük bölümü personel giderleri (%8) ve sosyal güvenlik devlet primi giderlerine (%10) gitmektedir. Baþka bir ifadeyle, eðitime bütçeden en çok payý ayýrdýklarýný iddia edenler, bu payýn yüzde 78'inin personel harcamalarýna gittiðini gizlemeye çalýþmaktadýr. MEB bütçesinden eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay 2002 yýlýnda yüzde 17 iken, 2013 yýlý itibariyle eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay yüzde 8'e gerilemiþtir. Tek baþýna bu rakam bile "Bütçeden en çok payý eðitime ayýrdýk" diyenlerin halký kandýrmaya çalýþtýklarýný göstermektedir. Yýllar itibariyle baktýðýmýzda MEB bütçesinde sayýsal olarak bir artýþ olduðu görülmesine raðmen, asýl bakýlmasý gereken milli gelir içinde eðitim bütçesinin payýdýr. Geçtiðimiz 11 yýl içinde MEB bütçesinin milli gelire oraný fazla deðiþiklik göstermemiþtir. Son iki yýldaki artýþýn temel nedeni, eðitimde dayatmasý nedeniyle derinleþen sorunlarýn içinden çýkýlamaz hale gelmesi, okul ve derslik açýklarýnýn artmasý, özellikle okullarýn altyapý ve donaným eksiklikleridir. Yýllardýr MEB bütçesinin büyüklüðünün temel nedeni, hükümetin eðitime verdiði önemden deðil, büyük ölçüde personel harcamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Bu durumun farkýnda olan MEB, eðitim emekçilerini esnek, kuralsýz ve güvencesiz çalýþtýrmak için gece gündüz çalýþmakta, öðretmenleri performans deðerlendirmesine tabi tutarak, angarya iþlerde çalýþtýrmak için proje üstüne proje geliþtirmektedir. Yükseköðretim bütçesindeki cimrilik sürmektedir Geçtiðimiz yýllar içinde, büyük bölümü siyasal ihtiyaçlar üzerinden her ilde bir üniversite açýlmýþtýr yükseköðretim bütçesi, AKP hükümetinin yükseköðretim sisteminin ve üniversitelerin ihtiyaç duyduðu kaynaðý genel bütçeden karþýlama noktasýndaki "cimri"liðini sürdürdüðünü göstermektedir. Bir süredir tartýþýlan yeni yükseköðretim yasasý ile üniversitelerin tamamen piyasaya açýlmasý, çeþitli teþviklerle özel üniversiteler kurulmasý için somut adýmlar atýlmasý planlanmaktadýr yýlý yükseköðretim bütçesi, artan üniversite ve öðrenci sayýsýna raðmen ihtiyaç kadar arttýrýlmamýþ, týpký MEB bütçesinde olduðu gibi, bütçenin önemli bir bölümünü personele yapýlan harcamalar (%4) oluþturmaktadýr. Geçtiðimiz 11 yýl içinde üniversite ve öðrenci sayýsý iki kattan fazla artmasýna raðmen, yükseköðretim kurumlarý bütçesinin bu artýþa paralel olarak arttýrýlmamýþ olmasý dikkat çekicidir. Yapýlmak istenen yeni düzenlemeler ile üniversite yönetimlerinde iþadamlarýnýn, sanayi temsilcilerinin yer alacak olmasý, üniversitelerimizin bilime ve halka deðil, tamamen sermaye hizmet eden kurumlar haline getirilmek istenmektedir. Eðitimin yükü büyük ölçüde halkýn sýrtýna yýkýlmaktadýr Geçtiðimiz 11 yýl içinde halkýn cebinden yaptýðý eðitim harcamalarýnda belirgin bir artýþ yaþanmýþtýr yýlýnda bir öðrenci velisi çocuðunun eðitim harcamalarý için cebinden ortalama 720 TL harcama yaparken, 2013 yýlýnda cepten yapýlan eðitim harcamasý miktarý 5 kat artarak ortalama 3 bin 02 TL'ye ulaþmýþtýr. Tek baþýna bu durum bile 2014 yýlýnda eðitim harcamalarýnýn önemli bir bölümünün öðrenci velilerinin üzerinden karþýlanmaya devam edileceðini göstermektedir. Eðitimin ve yükseköðretimin tamamen piyasa iliþkileri içine çekilmesi kabul edilemez 2014 yýlý için öngörülen eðitim ve yükseköðretim bütçeleri ile eðitim sisteminde yapýsal hale gelen fiziki alt yapý, öðretmen, idari ve akademik personel açýklarý, araç gereç gereksinimi ve benzeri sorunlarýn ve ihtiyaçlarýn karþýlanabilmesi mümkün deðildir. AKPHükümeti, eðitimi "serbest piyasa sistemi"ne açmak, okullarý ve üniversitelerimizi birer ticarethane gibi "iþletmek" isteðini, geçtiðimiz 11 yýlda yapmýþ olduðu yasal ve fiili adýmlarla pek çok kez göstermiþtir. Bu anlamda 2014 yýlý eðitim ve yükseköðretim bütçesi, týpký geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi, paralý eðitim uygularýný büyük bir kararlýlýkla sürdüren bir zihniyette oluþturulmasý kabul edilemez bir durumdur. Taleplerimiz; Herkese eþit ve parasýz eðitim hakký tanýnmalý, bu temel ilke ile çeliþen bütün engeller ortadan kaldýrýlmalýdýr. Eðitimde yeterli bütçe, okullara yeterli ödenek ayrýlmalýdýr. Öðretmen açýklarý kapatýlmalý ve atamasý yapýlmayan öðretmenlerin tamamý kadrolu olarak atanmalýdýr. Eðitimde ve kamuda esnek ve güvencesiz çalýþma uygulamalarýna son verilmelidir. Kamusal, laik, bilimsel ve anadilinde eðitimin önündeki tüm yasal ve fiili engeller kaldýrýlmalýdýr. Eðitimde performans deðerlendirmesi, rotasyon ve sürgün uygulamalarýna son verilmelidir. YÖK kaldýrýlmalý, üniversiteler özerk, bilimsel, demokratik bir yapýya kavuþturulmalýdýr. Tüm eðitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yakýþýr bir ücret ve saðlýklý çalýþma koþullarý saðlanmalýdýr. Eðitim Sen olarak; eðitimden beklenen amaçlarýn gerçekleþmesi, artan öðrenci sayýsý, derslik açýklarý, eðitimin niteliðinin yükselmesi, fiziki alt yapý ve donaným eksikliklerinin giderilmesi, öðretmen açýklarýnýn giderilmesi ve diðer sorunlar için MEB ve yükseköðretim bütçelerinin milli gelire oranýnýn en az iki kat arttýrýlmasý için 2014 yýlýnda öngörülen eðitim ve yüksek öðrenim bütçesinin eðitimin temel ihtiyaçlarýný karþýlayacak miktarda yükseltilmesini talep ediyoruz. Röntgen cihazlarý SOS veriyor aðlýk Bakanlýðý nýn Sgörüntüleme hizmetleriyle ilgili hazýrladýðý rapor korkuttu. Rapora göre çoðu hastanede MR, bilgisayarlý tomografi ve mamografi cihazlarýnýn kalitesi düþük. Raporlar da standarda uygun yazýlmýyor. Taný konulamadýðý için tekrar tekrar film çektiren hastalar, radyasyon tehlikesine maruz kalýyor. Saðlýk Bakanlýðý nýn MR, bilgisayarlý tomografi, mamografi gibi görüntüleme hizmetlerinin kalitesini ölçmek amacýyla hazýrladýðý rapor, acý bir gerçeði ortaya koydu. Ülke genelinde 9 bin 282 hastanýn film sonuçlarýnýn deðerlendirildiði araþtýrmada film çekimleri ile raporlamasýnýn standartlara uygun olmadýðý tespit edildi. Görüntüleme raporlarýnýn uygun biçimde yazýlmamasýnýn taný konulamamasýna yol açtýðý, bu sebeple çekimlerin tekrarlandýðý belirlendi. Bazý hastalarýn 5 defadan fazla röntgen çektirdiði, gereksiz yere radyasyona maruz kaldýðý belirlendi. Bakanlýðýn talebi üzerine proje geliþtiren Türk Radyoloji Derneði, 1,5 yýl süren çalýþmasýný 31 Aralýk 2012 de bitirdi. Araþtýrmada 200 koordinatör ve 335 deðerlendirici görev aldý. Çalýþmada, Eylül 2012 de 810 bin bilgisayarlý tomografi, 99 bin MR ve 132 bin mamografi çekildiði belirlendi. Bunlardan, bilgisayarlý tomografi için 3 bin 183, MR için 4 bin 432, mamografi için de bin 7 olmak üzere toplam 9 bin 282 hastanýn çekim sonuçlarý deðerlendirildi. Elde edilen sonuçlar rapor haline getirildi. Bilgisayarlý tomografi çektirenlerin yüzde 18 inin bir yýlda ayný hastanede ayný filmi çektirdiði görüldü. Tüm bilgisayarlý tomografi tetkiklerinin yüzde 13 ünün de ilk altý ayda tekrarlandýðý fark edildi. Tekrar çekimlerin yüzde 49 unun sebebi taný konulamamasý olarak gösterildi. Yine raporda bilgisayarlý tomografi tetkiklerinin yüzde 28 oranýnda çekim standartlarýna uymadýðý özellikle özel hastanelerde bu sorunun daha fazla olduðu vurgulandý. Görüntüleme raporlamanýn yüzde 0 ýnýn ise standart dýþý olduðu kaydedildi. Rapora göre bilgisayarlý tomografide yaþanan sorunlar MR için de geçerli. Hastalarýn yüzde 75 ine bir defa MR tetkiki yapýlýrken yüzde 3,3 ünden 5 ve üzeri çekim istendi. Ýlk ayda hastalarýn yüzde 2 sine taný konulamadý diye tekrar MR çekildi. Bunlardan yüzde 32 si ayný hastanede yapýldý. Mamografide de aþaðý yukarý ayný sonuçlara ulaþýldý. Raporu deðerlendiren Türk Radyoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Nevra Elmas, hastaya taný koymada yeterli sürenin kullanýlmamasýný eleþtirdi. Elmas þöyle konuþtu: Hasta sayýsýnýn çok fazla olmasý kaliteyi düþürür. Okunacak rapor sayýsýnýn da belli bir rakamda olmasý gerekir. Hastalardan ikinci defa radyolojik tetkik istemek radyasyona maruz kalma riskini yükseltir. Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Ýrfan Þencan da hasta kaydý konusunda ciddi eksiklikler olduðuna dikkat çekti: Hasta filme gönderiliyor ancak yeterli bilgi verilmiyor. Tatmin edici rapor gelmeyince de film tekrarlanýyor. Ayný hastanede çekimlerin yaklaþýk yüzde 15 inin tekrar edildiðini gördük. Hasta bilgileri de yeteri kadar açýk yazýlmýyor. (Zaman Gazetesi) Saðlýk Bakanlýðý nýn görüntüleme hizmetleriyle ilgili hazýrladýðý rapor korkuttu. Evde bakým hizmetinde yeni dönem ile ve Sosyal Politikalar Bakan- engelli ve yaþlýlara ve- Alýðýnca, rilen evde bakým hizmetinde gelecek yýl yeni sistem hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn koordinasyonunda, evde bakým hizmetlerinde yeni bir sistem hayata geçecek. Yenilenen evde bakým sistemiyle, kurum bakýmýnýn yerine engelli ve yaþlýlara beslenme, kiþisel bakým, becerilerin geliþtirilmesi ve sosyal hayata uyuma iliþkin her türlü hizmetin evlerinde, ailelerinin yanýnda profesyonel ekiplerce verilmesi amaçlanýyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca, çocuk hizmetlerinde olduðu gibi engelli ve yaþlý bakýmýnda da koðuþ sistemi yerine aile odaklý ev sistemine geçilmesi için çalýþýlýyor. Engelli ve yaþlýlar üzerinde yapýlan araþtýrmalar, her iki grubun da evde daha mutlu olduklarýný ve ev ortamýnda yaþamak istediklerini ortaya koydu. Bu noktadan hareketle Bakanlýk tarafýndan, engelli ve yaþlýlarýn evde bakýlmalarý, ailelerinin yanýnda hayatlarýný geçirmeleri birinci öncelik olarak belirlendi. Bakýma muhtaç kiþilere yönelik hizmetlerde yeni bir anlayýþý uygulamaya geçirecek sistem kapsamýnda, kurumsal bakýmýn yerini evde destek, evde bakým ve mobil hizmetler alacak. Sistemin 2014 itibarýyla uygulanmasý hedefleniyor Evde bakým modellerinin varsa ailelere destek hizmetleri þeklinde yürütülmesini öngören Bakanlýk, bu kapsamda kendi bakýmýný yapamayacak durumdaki kiþilere bakan yakýnlarý için evde bakým aylýðý uygulamasýný baþlatmýþtý. Evde bakým aylýðýndan 2007 yýlý sonunda 30 bin 38 kiþi yararlanýrken Ekim 2013 itibarýyla bu sayý 424 bin 823'e ulaþtý. Gelecek yýl hizmete girmesi planlanan yeni uygulama, ailelerin veya bakýma muhtaç kiþilerin yakýnlarýnýn talebi üzerine devreye girecek. Yeni sistemde, bireylerin yemek yeme, vücut bakýmý, ev temizliði, çamaþýr yýkama gibi günlük yaþam aktivitelerinin desteklenmesinin yaný sýra yara bakýmý ve ilaç takibi gibi saðlýk hizmetleri, sosyal hayata katýlýmlarý için transfer, ev içi düzenlemesi gibi bütüncül bir hizmet sunulmasý planlanýyor. PERÞEMBE 14 KASIM Dodurga Çiftlik köyünde Gelir Getirici Faaliyetler kapsamýnda badem ormaný dikim çalýþmasý baþlatýldý. Badem ormaný dikim çalýþmasý odurga Çiftlik Dköyünde Gelir Getirici Faaliyetler kapsamýnda badem ormaný dikim çalýþmasý baþlatýldý. Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu, Aðaçlandýrma Mühendisi Ersin Fýrat ve Çiftlik Köyü Muhtarý Mustafa Çanak, proje sahasýnda incelemelerde bulundular. Projeyle, 20 Hk. alanda 10 bin adet baþta badem aðacý olmak üzere iðde aðacý fidanlarýnýn dikimi yapýlacak. Dikilen fidanlarýn 3 senenin sonunda meyvesinden ve arýcýlýk faaliyetlerine katký saðlayarak yöre halkýna gelir getirmesi hedefleniyor. Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu, orman çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi. Yetkililer proje sahasýnda incelemelerde bulundular. Projeyle, 20 Hk. alanda 10 bin adet baþta badem aðacý olmak üzere iðde aðacý fidanlarýnýn dikimi yapýlacak. Gripte hemen antibiyotik almayýn ribim diye antibi- yüklenme- Gyotiðe yin!uzmanlar grip belirtileri olduðunda antibiyotik yerine grip aþýsýný öneriyor. Aile Hekimliði Uzmaný Dr. Eren Eroðlu, "Grip aþýlarý sihirli deðnek deðil ama gripten korunmanýn da tek gerçek yoludur. Henüz hastalýk kapýya dayanmadýysa yapýlacak aþýnýn fayda etme olasýlýðý yüksek." dedi. Uzman Dr. Eren Eroðlu, grip olanlarýn antibiyotik kullanmasýnýn sakýncalarý hakkýnda bilgi verdi. Eroðlu, "Antiviraller doðrudan virüsü yok etmeye yönelik ilaçlar. Bu uyarýlarýn baþýnda ilaç kullanmadan önce grip teþhisinin doðru konulmuþ olmasý geliyor. Kendi kararý ile ilaç kullanmaya baþlayanlar genellikle hastalýðý soðuk algýnlýðý ile karýþtýrýp yanlýþ hastalýkta yanlýþ ilaç kullanma hatasýna düþüyor. Fakat hastalýk doðru olsa bile her grip hastasýnýn antiviral ilaç kullanmasý da gerekmiyor." ifadelerini kullandý. Özellikle hastanede yatmasý gereken hastalar ve risk grubunda olanlarýn ilaç kullanabileceðini analtan Eroðlu, "Risk grubunda olanlar; 2 yaþýndan küçükler, 5 yaþýndan büyükler, kronik hastalar ya da bakýmevinde yaþayanlar olarak belirtiliyor. Bir diðer önemli uyarý da ilacýn baþlanma zamanýnda. Ýlk 48 saat içinde baþlanan ilaç geç baþlanana göre daha etkili oluyor. O nedenle hekim ilacý gerekli görüyorsa laboratuar doðrulamasýný beklemeden baþlamak gerekiyor." þeklinde konuþtu. Gripten korunmanýn yollarýndan da bahseden Eroðlu, bunlarý þöyle sýraladý: "Aþýnýzý yaptýrýn, merak etmeyin geç kalmadýnýz. Býrakýn ilaç kararýný doktor versin. Hijyen ve el yýkama hastalýktan korunmada çok önemlidir. Hastaysanýz hem sizin hem de baþkalarýnýn saðlýðý için iþe gitmeyin. Doðal beslenmek ve bol sývý tüketmek çabuk iyileþmenin en kýsa yoludur."

16 1 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Bu kongre ilki baþaracak Enise Aðbal T ürkiye de ilk defa çocuk ve yetiþkin delegelerin eþit paydaþlar olarak katýlacaðý I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kasým 2013 tarihlerinde Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek. 11 çocuk ve 395 yetiþkin delegenin katýlacaðý kongre Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn himayelerinde Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü, Çocuk Vakfý ve Radyo-Televizyon Üst Kurulu tarafýndan düzenleniyor. Çocuk ve medya iliþkisinde medyanýn olumlu ve olumsuz etkilerinin irdeleneceði, çözüm yollarýnýn aranacaðý kongrede Türkiye nin ilk Çocuk ve Medya Stratejisi Belgesi delegelerin görüþüne sunulacak. Medyanýn çocuklar için demokratikleþmesi sürecini harekete geçirmenin hedeflendiði kongre ile medyanýn zararlarý karþýsýnda yasaklamayý deðil, sýnýrlar aðlýk Bakanlýðý Tür- Týbbi Cihaz ve Skiye Ýlaç Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Hakký Gürsöz, yaptýðý açýklamada, ilacýn doðru zamanda, yeteri kadar ve uygun taný için kullanýlmasýnýn "akýlcý ilaç kullanýmý" olarak tanýmlandýðýný söyledi. Akýlcý ilaç kullanýmýnýn, halk saðlýðýnýn korunmasý, uygun hasta profili için doðru ilacýn kullanýlarak söz konusu sorunun ortadan kaldýrýlmasý ve gereksiz ilaç tüketiminin engellenerek bakterilerin direnç kazanmamasýnýn çok önemli olduðunu vurgulayan Gürsöz, bunun için farkýndalýðýn artýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Gürsöz, bu kapsamda hem vatandaþlarýn hem de saðlýk hizmet sunumunda görevli her hekimin duyarlý davranmasý gerektiðinin altýný T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/541 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, Tozluburun Köyü, Acem mevkii, 13 Parsel de kayýtlý 29.00,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmaz. Taþýnmaz killi-týnlý bir yapýya sahiptir. Orta derinlikte,su tutma kapasitesi iyidir. Doðu yönünde Çorum- Ýskilip Karayolu, güney yönünde köy yolu, diðer yönlerde þahsi arazi mevcuttur. Adresi : Tozluburun Köyü Yüzölçümü : 29.00,00 m2 Arsa Payý : Tam imar Durumu : Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydmdaki Þerhler : Dosyasýnda 1. Satýþ Günü : 0/01/2014 günü 14:30-14:40 arasý 2. Satýþ Günü : 31/01/2014 günü 14:30-14:40 arasý Satýþ Yeri : ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU Satýþ þartlan : 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanh alacaklýlar varsaalacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanh alacaklýlar varsa alacaklarý toplamým ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel.ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. - Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak Resmi ilanlar: çizerek, farkýndalýðýn saðlanabilmesinde "eðitimin" esas olduðunu dile getirdi. Akýlcý ilaç kullanýmýnýn, ilk olarak týp fakültesinde lisans eðitimi alan öðrencilere ders olarak konulduðunu anlatan Gürsöz, "Þu anda týp fakültelerinin yarýsýndan fazlasýnda akýlcý ilaç kullanýmý eðitimleri, lisans düzeyinde týp öðrencilerine verilir hale geldi" dedi. Gürsöz, eðitim sürecinin ikinci ayaðý olarak aile hekimlerine yönelik akýlcý ilaç kullanýmý eðitimleri verilmeye baþlandýðýný aktararak, uygulama sonrasýnda yaklaþýk 22 bin 500 aile hekiminin tamamýnýn bu eðitimleri alacaðýný bildirdi. Aile hekimlerinin "uzaktan eðitim" metoduyla kapsamlý bir program alacaðýný ifade eden Gürsöz, tüm aile hekimlerinin eðitimlerinin ay ile bir yýl içinde tamamlamasýnýn hedeflendiðini söyledi. Gürsöz, asistan hekimlere yönelik verilecek dersin içeriðine iliþkin çalýþtay düzenlendiðini dile getirerek, buna göre müfredatýn henüz resmiyet kazanmadýðýný, ancak genel çerçevenin belirlendiðini ifade etti. Gürsöz, þöyle konuþtu: "Genel çerçeve belirlendi. Týp öðrencileri, týp eðitimleri sonrasýnda asistanlýk sürecindeki ilk bir ya da 2 yýl içerisinde 5 günlük zorunlu eðitimle akýlcý ilaç I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kasým 2013 tarihlerinde Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek. kavramýndan hareketle medya okuryazarlýðý kültürünün geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý öngörülüyor. Kongrede RTÜK'ün hazýrladýðý Türkiye'de Çocuklarýn Medya Kullanma Alýþkanlýðý Araþtýrmasý nýn sonuçlarý ilk kez RTÜK Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun tarafýndan açýklanacak. Kongrede ayrýca TÜÝK'in Çocuklarda Biliþim Teknolojileri Kullanýmý ve Medya Araþtýrmasý nýn yaný sýra ikisi TRT Çocuk tarafýndan gerçekleþtirilen çocuk ve medya iliþkisine yönelik 4 önemli araþtýrma daha yine kamuoyu ile paylaþýlacak. Ýki ayrý Çocuk ve Medya Karikatür Atölyesi'nin düzenleneceði Kongrede BM Çocuk Haklarý Sözleþmesi'nin ilk 40 Maddesinin Türkiye'den 40 çizerin resimlerinden oluþan Her Çocuk Haklarýyla Doðar Resimli Çocuk Haklarý Kültürü Sergisi Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç tarafýndan açýlacak. Asistan hekimlere ilaç eðitimi Asistan hekimler ilaç eðitimi aldý. (Basýn: 1211) kavramýný pekiþtirecekler. Asistan hekimlerin uzman olduklarýnda reçete yazarken, kullanacaklarý ilkeleri benimsemelerini, bunu tutum ve davranýþ deðiþikliði haline getirmelerini istiyoruz. Ders kapsamýnda, doðru reçete yazma, doðru ilaç seçimi, doðru tedavi yaklaþýmýnýn temel kurallarý anlatýlacak. Daha sonra, hekimin ilgili branþýnda en çok karþýlaþacaðý hastalara yönelik vaka çalýþmasý yapýlacak. Bu kapsamda, bir vaka örneði seçilecek. Hekimin vakaya nasýl yaklaþacaðý, tedavi seçeneklerinin ne olacaðý, hastanýn özelliklerine uygun ilacý nasýl belirlediði incelenecek. Uzman eðiticiler eþliðinde doðru reçete yazma kurallarý anlatýlacak. Tüm asistanlar, ilk 2 gün ortak bir eðitimden geçecek, sonrasýnda da kendi uzmanlýk dallarýna yönelik hasta gruplarýna yönelik alýþtýrma yapacak." Eðitim sonrasýnda asistan hekimlerin bir sýnava tabii olacaklarýný da anlatan Gürsöz, "Eðitim bittiðinde yapýlandýrýlmýþ sýnava girecekler. Hekim, bir hasta ile hekim görüþmesi yapacak, reçetesini düzenleyecek, tedavisini programlayacak. Bu hasta, gerçek bir hasta olmayacak. Þikayetleri dinlenecek, taný konulacak ve reçetesi düzenlenecek. Bu, eðitimciler tarafýndan deðerlendirilecek" diye konuþtu. Gürsöz, sýnavý geçemeyen hekimin durumunun ne olacaðýna Bilim Kurulu'nun karar vereceðini, bunun henüz netlik kazanmadýðýný belirterek, "Sanýrým, hekime bir sýnav hakký daha verilebilir ya da tekrar bir eðitim daha almasý istenebilir. Bu eðitimi almayan, bu sýnavý geçmeyen asistan hekim, uzmanlýk eðitimini tamamlayamayacak" dedi. Bakanlýktan Twitter temizliði opüler sosyal Ppaylaþým sitesi Twitter tartýþmalarýna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý el attý. Bakan Fatma Þahin'in talimatýyla, 'Temiz Twitter' kampanyasý için çalýþma baþlatýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bu çalýþmayý, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu'nun baþýnda bulunduðu AK Parti AR-GE Baþkanlýðý ile birlikte yürütecek. Bakanlýk kaynaklarýnýn, "Henüz çok yeni, daha iþin baþýndayýz" dediði bu çalýþma ile özellikle kamuoyunda da tartýþmalara yol açan Twitter mesajlarýyla ilgili þikâyetlerin masaya yatýrýlacaðý belirtildi. Merkez YÝBO da Okul Meclis Baþkanlýðý Kýz Pansiyon ve Erkek Pansiyon Baþkanlýðý seçimleri yapýldý. Merkez YÝBO dan baþkanlýk seçimleri erkez Yatýlý Ýlköð- Bölge Oku- Mretim lu (YÝBO) nda öðretim yýlý için Okul Meclis Baþkanlýðý, Kýz Pansiyon ve Erkek Pansiyon Baþkanlýðý seçimleri yapýldý. Sosyal Bilgiler öðretmeni Rifat Þan ýn organize ettiði seçimlerde adaylar bir hafta boyunca propagandalarýný yaparak kendilerini tanýttýlar. Ýki ayrý sandýkta yapýlan seçim sonuçlarýna göre Okul Meclis Baþkanlýðý na Meltem Yýlmaz, Kýz Pansiyon Baþkanlýðýna Merve Yýlmaz ve Erkek Pansiyon Baþkanlýðýna Murat Estelik seçildi. Seçimleri Sosyal Bilgiler öðretmeni Rifat Þan ýn organize etti. Pansiyon Baþkanlýðýna Merve Yýlmaz ve Erkek Pansiyon Baþkanlýðýna Murat Estelik seçildi.

17 PERÞEMBE 14 KASIM yýlýnda savaþ baþlayýnca Ruslar Galiçya'yý iþgal ettiler yýlýnda Almanlarca takviye edilen müttefik güçler, Ruslarý maðlup ederek tekrar Galiçya'yý ele geçirdiler yýlý Temmuzunda Ruslar Galiçya'da tekrar taarruza geçtiler. Baþlangýçta hýzla ilerleyen Rus birlikleri, on gün sonra duraklayarak geri çekildiler. I. Dünya Savaþý'nda Macaristan'ýn kuzeydoðusuna düþen Galiçya (Lehistan) bölgesinde bir Osmanlý Kolordusu Alman, Macar ve Avusturya kuvvetleriyle birlikte RUSLARA karþý savaþtý." GÖZCÜ ALÝ "Ölüm en çok 57. Alay a yakýþýrdý sanki. O alay ki düþmana savaþ meydanýný dar etmiþ, nasýl dövüþtüðümüzü gören düþman çareyi kaçmakta bulmuþtu. Çünkü 57. Alay, muharebe meydanýnda var olmak için ölüme meydan okumuþtu. Ölmekle hayat bulacaðýný çok iyi anlayan kahraman alayýmýz, bu sebepten Arýburnu Çýkarmasý nýn ilk iki gününde üçte ikilik mevcudunu yitirmiþti. Çok iyi hatýrlarým; bölüklere kumanda edecek subay bulunamayýnca, tabur imamlarýna kumandanlýk görevi verilmiþti." Onlar Çanakkale Cephesinden sonra yine ateþe atýlmak için sekiz haftalýk bir yolculuðun ardýndan Galiçya ya gittiler. Vatanlarýndan uzakta, savaþmaya mecburdular. Görevlerini hakkýyla yerine getirdiler. Bu görev esnasýnda Türk ordusu tam 12 bin þehit verdi. Bunlardan 95 i subay, 7 bini er idi. Diðerleri ise "kayýp" diye tarihe geçtiler. Süleyman Nazif in dediði gibi, "Çanakkale bundan sonra bir isim deðil, bir tarih olacaktýr. Galiçya da onun zeyli. Galiçya da 17 Eylül taarruzunda, sahra bataryalarýmýzdan birisi, ilerdeki sýk ormanlýk alana bir gözcü göndermiþti. Gözcü Ali onbaþý yüksek bir aðaç seçti. Üzerine çýktý. Bu yüksek mevkiden düþman siperlerini ve taarruz edecekleri sahayý, bir kartal gibi gözetliyor ve neticesini telefonla batarya komutanýna bildiriyordu. Öðleye doðru düþman piyadesi saldýrýya kalktý. Bunun üzerine birliklerimiz düþman saldýrýsýný boþa çýkarmak için ileri araziyi terk etmiþ ve geri çekilmiþlerdi. Çekildikleri siperlerde, Ali onbaþýnýn bir hayli gerisinde idi. Piyadelerle pek fazla temas etmeyen Ali onbaþý, iþte burada yanýlmýþtý. O; bizim piyadeleri daha ilerdeki siperlerde zannediyordu. Bir aralýk ormandan sesler gelmeye baþladý. Ali onbaþý bunu evvela bizim birliklerden biri zannetti. Kulak verdi, konuþulanlar Türkçe ye benzemiyordu. Belki Avusturyalý ve Almandýr diye biraz daha bekledi. Bir de ne görsün, bir sürü düþman askeri, bulunduðu aðacýn biraz ilerisinden ilerleyip gitmiyor mu? Önce içine hafif bir ürperme, korku düþtü. Bu binlerce düþmanýn içerisinde tek baþýna ne yapacaðýný, " Þimdi telefon telini bulurlar da, benim aðacýn altýna gelirlerse ne yaparým." Diye düþündü. Biraz durakladý. Sýk ve minare boyu aðaçlar arasýnda ne kimsenin kendisini fark etmek ve nede ince telefon kablosunun görülmek ihtimalinin bulunmadýðýný kanaat getirdikten sonra, her topçu gözcüsünün görmesi mümkün olmayan, öndeki manzarayý ve bundan istifadeyi düþündü. Telefonu eline aldý, yavaþçacýk düðmesine bastý, arý sesini andýran výzýltý iþitildi. Demek ki bataryasý ile halen irtibatý vardý. Gayet yavaþ sesle konuþmaya baþladý. - Alo Komutaným - Ne var Ali onbaþý? - Ben düþman içinde kaldým komutaným. - Nasýl düþman içinde? - Yani Ruslarýn arkasýnda Yanýmdan hinci bölük bölük geçiyorlar. - Sen neredesin Ali onbaþý? - Þu koca dereden Tabur karargâhýna inerken sol tarafta hani kýrmýzý topraklý bir kývrým yok mu? Oradan yukarý çýkýnca en yüksek aðaçlar vaya, iþte onlarýn üzerindeyim. Galiçya Cephesi TARÝHÝN ÞEREF LEVHALARI- 1 Mustafa Yolcu - Hay Allah iyiliðini versin be çocuk Sen ne arýyorsun oralarda? Bizim askerlerin oradan çekildiðini bilmiyor musun? - Bilmiyordum komutaným - O halde orada bekle Ben, o civara ateþe baþlayacaðým, diðer bataryalara da haber vereceðim. Sen oradan ateþimizi idare eder ve bize bilgi verirsin. - Baþüstüne komutaným. Yalnýz, benim aðacý gözetleyin Kapalý ormanda görülmediklerini sanarak, rahat rahat ilerleyen Rus askerleri, ansýzýn bir top mermisinin civarlarýna düþmesini hayretle gördüler ve bunu tesadüfen düþtü sandýlar. Fakat mermiler gittikçe yaklaþýyordu. Çünkü aðaç üstündeki Ali onbaþý durmadan: Yüz metre daha uzat. Elli metre daha kýsalt Diye yavaþ sesle söylenip duruyordu. Beþinci ve altýncý mermi tamamýyla düþman yürüyüþ kolunun içerisine düþtü. Ali onbaþý artýk kendisini tutamayarak baðýrdý: - Tam isabet Grup ateþine geçin Ali onbaþýnýn bataryasý grup ateþine baþladý, dört top durmadan ateþ saçýyordu. Batarya komutaný, gözcünün düþman gerisinde bulunduðunu ve ateþi oradan idare ettiðini, diðer bataryalara da haber vermiþti. Hedef göremedikleri için düþmanýn ileri siperlerimize çatmasýný bekleyerek susan Türk, Avusturya, Alman bataryalarý da ateþlerini bu sahaya çevirmiþler. Ali onbaþý þimdi bu müthiþ ateþin düþman hücum kollarýný ormanda nasýl çil yavrusu gibi daðýttýðýný görmekle, neþeden kabýna sýðmýyor, bir taraftan da durmadan komutanýna baðýrýyordu: - Aman komutaným altýmdaki aðaç zýngýldýyý Bahtýna düþtüm gayrý. Bu sýrada birden Ali onbaþýnýn sesi kesildi. Devamlý telefonun ziline bastýðý halde, artýk ondan cevap alýnamadý. O gün akþam yaklaþtýðý için, bizim karþý saldýrýmýzda ertesi güne kaldý. Ertesi sabah baþlayan karþý saldýrýmýz, düþmaný önüne katarak ilerideki yüksek aðaçlýklý ormaný silip süpürdüðü zaman, birliklerimiz yukardan bir ses iþittiler: - Sen kimsin hemþeri? Yanýlýp ta, benim yanýma geldikleri için daha þuracýkta zýbarýp kalmýþ o düþmanlarýn canýna ot dýhýyan topçu gözcüsü Ali onbaþýyým Son günlerde en fazla tartýþýlan ve gündemde ki yerini koruyan konulardan biriside: kýzlý, erkekli Ünv. Öðrencilerinin ayný evleri paylaþmalarýnýn doðru mu, yanlýþ mý veya bunlarýn toplumsal yapýmýzýn dokusuna, ailenin kutsaliyetine verdiði zararlar. Allah'a ve ahiret gününe inanan Müslüman'lar için ar, edep, hayâ ve namus olmazsa olmazlardan olup imanýnda gereklerindendir. Peygamberimiz "Hayâ imandan bir cüzdür." "Utanmýyorsan dilediðini yapabilirsin." Buyurmuþtur. Hz. Ali'de "Bir kimse hayâ elbisesini giyinip kendisine prensip edinince, halk o kimsenin ayýbýný görmez. Hayâ duygusu kaybolan kimsenin kalbide ölür." Demiþtir. Hayâ insanlarý güzelleþtirirken, hayâsýzlýk ve çirkin sözlerde insanlarý çirkinleþtirerek þerre götürür. Ülkenizi bölmek, parçalamak, huzurumuzu bozarak birlik ve beraberliðimizin gücünü zaafa uðratmak isteyenler gençlerimizin hayâ duygularýný yok ederek hedeflerine ulaþmak istiyorlar. Hz. Ömer bir gece bir derdi, sýkýntýsý olan var mý diye sokaklarda gezerken bir evde kadýnlý erkekli içki âlemi yapan insanlarý görünce, bahçe duvarýndan atlayarak "Ey! Allah düþmanlarý sizin burada ne yaptýðýnýzdan benim haberimin olmayacaðýný mý zannettiniz?" deyince, içlerinden Kur'an-ý Kerim'i iyi bildiði anlaþýlan birisi "Ey Ömer biz Allah'ýn bir emrine muhalefet ettik, sen ise Allah'ýn 3 emrini birden ihlal ettin." Hz. Ömer duraklayarak "Söyleyin bakalým, neymiþ onlar?" muhatabý "1. Allah evlere ön kapýlarýndan girin buyuruyor, siz ise bizim durumumuzu görünce öfkeyle bahçe duvarýndan atlayarak girdiniz. 2. Allah kapýlarý çalmamýzý içeriden 'buyurun' edilirse girmemizi emrediyor. Siz ise izinsiz olarak kapýyý tepip girdiniz. 3. Ýse Allah insanlarýn gizli hallerini araþtýrmayýn buyuruyor. Siz ise bizim gizli halimizi ortaya çýkarttýnýz." deyince, Hz. Ömer "Ben sizi görmemiþ farz edersem hakkýnýzý helal eder misiniz?" dediðinde, onlar: "Ey Ömer hem hakkýmýzý helal ederiz, hem de bu iþleri bir daha yapmayacaðýmýza söz veririz." dediler. Ýþ tatlýya baðlanarak Hz. Ömer oradan ayrýlýr. Yapýlan yanlýþlarý hoþgörü ile karþýlayalým veya görmezden gelelim, yanlýþlýklar devam etsin demiyoruz. Fakat her þeyin Kur'an ve sünnet çerçevesinde usulüne uygun bir þekilde halledilmesi gerekir. Sineklerle uðraþmak yerine, bataklýðý kurutarak gençlerimizi bir takým önlemlerle, aðlarýna ve tuzaklarýna düþürerek önce yoldan çýkartan sonrada suça teþvik eden terör yuvalarýnýn yollarýný kapatmak gerekir. Devlete baðlý olan kredi yurtlar kurumunda kýz, erkek yurtlarý ayrýlmýþ durumda. Daha önce ayný ortamlarý paylaþýyorlardý. Þuanda buralarda sorumluluðun aðýrlýðý oralarda ki yönetici kardeþlerimizde. Eðer karýþýk öðrenci evleriyle ilgili bir kanun çýkarýlacaksa iyi düþünülüp, iyi hesabý yapýlýp ileride uygulamalarda istismara yol açmayacak þekilde düzenlenmelidir. Mesela mahalle sakinlerinin toplumun genel ahlakýna aykýrý davranýþlarýndan rahatsýz olup, þikâyetçi olmalarý durumunda gerekli müdahaleler yapýlmalýdýr. Genç nesillerimiz geleceðimizin teminatýdýr. Bu konuya mutlaka neþter vurularak terör örgütlerinin tuzaklarýndan korunmalýdýrlar. Fakat kaþ yapayým derken de göz çýkarmamaya dikkat edilmelidir. Kýrmadan dökmeden hassasiyetler göz önünde bulundurularak kalýcý tedbirler alýnmalýdýr. Öðrenci evleri tartýþmalarý Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Aklýselim olanlar doðruyu yanlýþtan, hakký batýldan ayýrýr. Yeter ki gönül gözünü hakka yöneltmiþ olsunlar. Hakký görüp, doðrularý söyleyip savunmakta hem dinimizin emri hem de insanlýðýn bir gereðidir. Peygamberimiz de "Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr." Müslüman olmanýn gereklerinden biri de hakký savunarak, hayra motor, þerre de fren olmaktýr. Güç ve imkânlar nispetince bu mücadeleyi vermek Kur'an-ý Kerim'in ilahi emirlerindendir. (Emr-i bil maðruf, Nehyi Anil Münker.) Maalesef günümüzde ki materyalist sistemler,bir kýsým Müslümanlarda dahil, çýkarýndan baþka bir þey düþünmeyen zevkinin ve gururunun esiri, insani deðerleri unutmuþ, gücünün ve nefsinin kölesi olmuþ, insan tipleri ortaya çýkardý. Ahlaki ve dini deðerlere isyaný insanlara çaðdaþlaþma, modernleþme, medenileþme diye yutturmaya çalýþarak, ihlâstan, samimiyetten uzak, vefa nedir bilmeyen bir nesil yetiþtirmenin mücadelesini verdiler. Ýslam'ýn yapýcý, koruyucu, birleþtirici ve saðlýklý aile yapýlarýný bozmak için uyuþturucu ve alkolle, hayâ duygularýný yok ederek, sapkýnlýklarý çeþitli entrikalarla servis etmeye çalýþtýlar. Hâlâda bir takým güçler manevi deðerlerimizi dejenere ederek, genç nesillerimizin namus duygularýný yok edip, neslin nesebini bozarak sorumsuz bir gençlik yetiþtirmek için gayret göstiyorlar. Bu tartýþmalarda bir kez daha sokaklarda ve televizyon ekranlarýnda bu düþünceye sahip olanlarýn boy gösterdiklerine þahit olduk. Ýnsanlarýn özel hayatlarýna karýþmamak gerekir mantýðý ile yaklaþmakta doðru deðildir. Eðer toplumun genel ahlakýna zarar veriyor, çocuklarýmýza kötü örnek teþkil ediyorsa önlemler alýnmalýdýr. Meþru olmayan birliktelikler ve sapmalar aileyi oluþturan bireylerin zarar görmesine sebep olur. Nesebin bozularak gayri meþru dünyaya gelen çocuklarýn illegal yollarla nasýl yok edildiklerine veya terk edildiklerine, çöp konteynýrlarýna atýldýklarýna televizyon ekranlarýnda her gün þahit olmaktayýz. Hukuken devletin kýz ve erkeklerin beraber yaþadýðý evlere müdahalesi mümkün müdür deðil midir bilemeyiz ama dinimize, ahlaki kurallarýmýza, örf ve adetlerimize göre uygun olmayan yaþam tarzlarýdýr. Dinimiz ve toplumsal deðerlerimiz, kadýn erkek iliþkilerini tanzim ederek, hem toplumun genel huzurunu hem de neslin nesebini korumayý amaçlamýþtýr. Onun için insanlar ben nasýl olsa hürüm istediðimi yaparým, istediðimle istediðim gibi yaþarým derken, inançlý insanlarýn ve çocuklarýnýn yaþam tarzlarýna kötü örnek teþkil ederek zarar veriyorsa bunun üzerinde de durulmasý gerekir. Müslüman kimliðine sahip olan bir kimse bir þey yapacaðý zaman dini anlamda helal mi-haram mý, ahlaki anlamda doðru mu- yanlýþ mý, hukuki anlamda meþru mu-deðil mi? Diye bakar. (Bakmasý gerekir) bizim inanç deðerlerimize göre kadýn erkek iliþkileri belli ölçü ve kurallar üzerine dizayn edilmiþtir. Kur'an ve sünneti bir tarafa býrakýp, yüzümüzü tamamen batýya dönerek, onlarýn deðer yargýlarýný örnek almaya kalkarsak ne aile kalýr ne de ar, edep ve hayâ duygusu kalýr. Ondan sonra da hep beraber avunuruz. Yarýnlarýmýza güvenle bakabilmemiz: fert, toplum, aile ve devlet olarak( eðitim sistemimizle) milli, manevi, ahlaki, insani deðerlerimizle donatýlmýþ, edep ve hayâ duygusunu taþýyan gençler yetiþtirmemize baðlý. Bizlere emanet olan gençlerimizin yarýnlara güvenle girebilmeleri de buna baðlýdýr. Geleceðimizi Diyabetten Koruyalým Diyabet (Þeker Hastalýðý) Nedir? Diyabet, insülin hormonunun yokluðu veya yetersiz olmasý durumunda, kan þekerinin hücre dýþýnda ve kanda yükselmesi ile ortaya çýkan bir hastalýktýr. Þekerin Vücuttaki Rolü ve Ýnsülinin Etkisi Nedir? Günlük yaþamda gerekli aktiviteleri sürdürebilmek için glikoz adý verilen bir tür þekere ihtiyaç vardýr. Ýnsülin, pankreas bezinden salgýlanan bir hormondur. Kandaki þekerin hücreye girebilmesi ve enerji olarak kullanýlabilmesi için insülin hormonuna ihtiyaç vardýr. Diyabetin hangi tipleri vardýr? 1. Tip II Diyabet toplumda daha sýk görülen diyabettir. 2. Tip I Diyabet daha çok çocuk ve gençlerde görülen diyabettir. 3. Gebelikte ortaya çýkan diyabet 4. Baþka hastalýklar sonucu geliþen diyabet Diyabet Neden Önemlidir? * Diyabet dünyada salgýn þeklinde artan önemli bir hastalýktýr. Ülkemizde de son 10 yýlda iki kat artmýþtýr. * Hastalýk ortaya çýkmadan önce bulgu vermeyen gizli diyabet dönemi (10-15 yýl) vardýr. * Diyabette kan þekerinin iyi kontrol edilememesi küçük damarlarýn yapýsýnýn bozulmasýna, sonuçta: böbrek ve göz bozukluklarýna kalp ve damar hastalýklarýna, sinir hasarýna, ayakta yara açýlmasýna, cinsel sorunlara, kemik kaybýna ve beyin damarý hasarýna yol açabilir. Diyabetin Belirtileri Nelerdir? * Çok su içme. * Sýk idrara çýkma. * Çok yeme. * Kilo kaybý. * Görme bulanýklýðý. * Aþýrý kaþýntý. * Tekrarlayan enfeksiyon, mantar enfeksiyonu. Diyabet her zaman belirti verir mi? Tip 2 Diyabette belirtiler ortaya çýkmadan önce belirtisiz seyreden ve kiþiden kiþiye deðiþen uzun bir süre geçmektedir. Diyabet açýsýndan kimler risk altýndadýr? * Yakýn aile bireylerinde diyabet öyküsü olanlar. * Kalp damar hastalýðý bulunanlar. * Obez kiþiler. * Hipertansiyon hastalarý. * Kan yaðlarý yüksek olan kiþiler. * Gebelikte diyabet geçirenler. * Düþük veya ölü doðum yapanlar. * Ýri bebek doðuranlar. * 45 yaþ üstü kiþiler. Tip 2 Diyabet Hastalýðýnýn Tedavisi Nasýldýr? Tedavide týbbi beslenme tedavisi ile birlikte aðýzdan alýnan haplar ve / veya insülin kullanýlabilir. Tip I Diyabet Hastalýðýnýn Tedavisi Nasýldýr? Çocuklarda þeker hastalýðý bir kez oluþunca yaþam boyu sürer. Tip I Diyabette pankreasta insülin yapýlamadýðý için her gün insülin kullanmalarý þarttýr. Diyabetten korunulabilir mi? Diyabette ideal kilo en önemli hedeftir. Düzenli olarak kilo kontrolü yapýlmalý. Önceki kilo ile sürekli karþýlaþtýrýlmalýdýr. Ýdeal kilonun takibinde BKÝ kullanýlmaktadýr. BKÝ, bireyin vücut aðýrlýðýnýn (kg.), boy uzunluðunun (m.) karesine (BKÝ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir deðerdir. Obezite,,insülin direnci ve Tip 2 Diyabet baþta olmak üzere çok sayýda saðlýk sorunu için risk faktörüdür. Saðlýklý olmak için sürekli ve düzenli fiziksel aktivite yapmak gerekir. Fiziksel aktivitede dikkat edilecek noktalar: * Kiþiye özgü olmalý, düz zeminde yapýlmalý, ayný tempoda sürdürülebilmeli, uygun hava þartlarýnda yapýlmalý, yemekten 1-3 saat sonra planlanmalý, özellikle akþam yemeðinden sonra egzersiz yapýlmalýdýr. Saðlýklý Beslenme Ýlkeleri: 1. Saðlýklý beslenmek için üç ana öðün, üç ara öðün yemek gerekir. 2. Her öðünde mümkünse sebze ve salata yer almalýdýr. 3. Yað ve tuz gereksinimimiz kadar alýnmalý, fazlasýndan kaçýnýlmalýdýr. 4. Diyabetli kiþide beslenme tedavisi için diyetisyen desteði alýnmasý uygun olur. Saðlýklý Günler Dileðiyle Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

18 18 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Amatörlerin malzeme mutluluðu Ýl Özel Ýdare tarafýndan amatör kulüplere alýnan malzemeler dün törenle daðýtýldý. 28 amatör kulübüne alýnan toplam bedeli 57 bin 74 lira olan malzemeler içinde krampon, forma, tozluk, tekmelik, kaleci kazaðý ve kaleci eldivenleri bulunuyor. Dokuz kalem olarak daðýtýlan malzemelerin adet olarak toplamý ise 2495 adet olarak açýklandý. Ý Miktar deðil niyet önemli Vali Sabri Baþköy amatör kulüplere daðýtýlan malzemeleri tek tek inceleyerek bilgi aldý Vali Sabri Baþköl amatör kulüplere yapýlan malzeme yardýmýnýn miktarýndan çok niyetin önemli olduðunu söyledi. Amatör sporun ülke gençliðinin kötü alýþkanlýklardan kurtulmasý için büyük önem taþýdýðýný belirten Vali Sabri Baþköy önümüzdeki yýllarda yardým miktarýnýn imkanlar ölçüsünde artýrýlacaðýný belirtti. ali Sabri Baþköy, amatör kulüplere yapýlan bu desteðin mali açýdan çok niyet açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Vali Baþköy, ASKF nin isteði üzerine Ýl Genel Meclisi nden yapýlmaya baþlanan bu malzeme desteðinin bütçe olarak deðerlendirilmesinden ziyade niyet olarak çok önemli olduðunu belirte- Vali Sabri Baþköy rek Devletin görevleri arasýnda insanlara spor yaptýrma imkanlarýný saðlamak öncelikler arasýndadýr. Bizlerde Ýl Genel Meclisi olarak insanlarýmýza spor yaptýrma açýsýndan önemli görevlerimiz bulunuyor. Bu amaör kulüplerimizde yüzlerce çocuðumuz spor yapýyor ve topluma yararlý bireyler oluyorlar. Bir ülkenin geleceðini karartmak için gençlerini ele geçirmek gerektiðinin bilincinde hareket edenler var. Toplum olarak gençlerimize sahip çýkmak ve onlarý kötü alýþkanlýklardan korumak zorundayýz. Bunun içinde devletin bir çok kurumu farklý çalýþmalar yapmaktadýr. Bu çalýþmalar içinde en önemlisi gençlerimizi spor alanlarýna çekmektir. Gençlerimizi saðlýklý birer birey olarak yetiþtirmekte sporun önemi artýk bilimsel gerçektir. Uyuþtucunun anadalo ilçelerine bile yayýldýðý bir dönemde toplum olarak spora daha fazla önem vermek zorundayýz. Amatör olarak yapýlan sporun her türlü desteðin saðlanmasý gerekiyor. Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden alýnan bu malzemelerin tüm amatör kulüplerine hayýrlý olmasýný diliyor ve kazasýz belasýz sezonlar geçirmelerini diliyorum dedi. Öncel ve Adýkdý ya Bayanlar 1. ligde görev H entbol Klasman Hakemlerimiz Sami Öncel ve Taner Adýkdý ya bayanlar 1. liginde görev verildi. Hafta baþýnda Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafýndan açýklanan yeni klasman listesinde C den B ye yükselen Sami Öncel ve Taner Adýkdý yeni klasmanlarý ilk düdükleri pazar günü Trabzon da çalacaklar. Bayanlar 1. Liginde 17 Kasým pazar günü Trabzon 19 Mayýs Spor Salonu nda Trabzon Hentbol ile Altay takýmlarý arasýnda oynanacak maçta Sami Öncel ve Taner Adýkdý hakem olarak görev yaparken maçýn gözlemcisi ise Samsun dan Ziya Aydýn. Sami Öncel ve Taner Adýkdý 1. ligde görev yapacak tüm malzemelerin amatör kulüplere hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. Ýl Genel Meclisi Genel Sekreteri Ömer Arslan da kurum olarak 2008 yýlýndan bu yana geleneksel hale gelen bu desteðin artarak devam ettiðini söyledi. Arslan, Vali Sabri Baþköy ün yeni dönemde ayrýlan ödeneðin artýrýlmasýný söylediðini belirterek malzemelerin tüm amatör camiaya hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. Gelenek haline gelen Özel Ýdare malzeme desteðinin toplam maliyeti 0 bin lira civarýnda. Kulüplere daðýtýlan malzemeler içinde 20 þer adet forma bulu- nan birer takým forma, toplam 550 kulüp baþýna 18 ayakkabý, her kulübe ikiþer çift kaleci eldivini, kaleci þortu, kaleci kazaðý ve kaleci kazaðý bulunuyor. Tüm kulüplere 550 þer tekmelik ve tozluk ile birlikte toplamda 120 kulüp baþýna ise dörder maç topu daðýtýldý. Dün düzenlenen törenle malzeme daðýtýlan kulüpler Alaca Belediyespor, Çimentospor, Ýl Özel Ýdarespor, Gençlerbirliði, HE Kültürspor, Ulukavakspor, PTT Gençlikspor, Gençlik Çepnispor, Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancýk Belediyespor, Osmancýkgücüspor, Ýskilipspor, Ýskilip Belediyespor, Sungurluspor, Bayat Belediyespor, Oðuzlar Belediyespor, Çorumspor, Çorum Belediyespor, Eti Lisesi Gençlik, Hitit Gençlikspor, Çorum 1907 Gençlikspor, Osmancýkspor ve Ýþitme Engelliler. Malzemeleri alýnan ancak ligleri baþlamadýðý için bugünki törenden sonra daðýtýlacak olan kulüpler ise Kargýserispor, Kargýgücüspor, Mecitözüspor, Uðurludað Belediyespor ve Düvenci Belediyespor. Bu takýmlarýn liglere katýlmama ihtimali nedeniyle daðýtýmlarýnýn liglerinin baþlamasýndan sonra verileceði belirtildi. Þampiyon tekvandocuya ödül Malzeme daðýtým törenine Vali Sabri Baþköy il Özel Ýdare heyeti ile amatör kulüp temsilcileri katýldýlar Ý l Özel Ýdarespor tekvandocusu Alp Berke Ardýç a Vali Sabri Baþköy tarafýndan hediyesi verildi. Almanya da yapýlan Berlinsan turnuvasýnda Ýl Özel Ýdarespor adýna mücadele eden Alp Berke Ardýç a dün amatör kulüplere malzeme yardým daðýtým töreni sýrasýnda Vali Sabri Baþköy tarafýndan hediye verildi. Madalya ve kupasýyla törene katýlan Alp Berke Ardýç la sohbet eden Vali Sabri Baþköy, turnuva hakkýnda bilgiler aldý. Baþköy, turnuvada 2 ülkeden 300 civarýnda sporcunun mücadele et- tiðini bu nedenle Alp Berke Ardýç ýn elde etti- ði baþarýnýn çok anlamlý olduðunu belirterek ken- disini kutladý ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Sabri Baþköy Alp Berke Ardýç a ödülünü verirken görülüyor BAÞSAÐLIÐI Hayri POLAT Karabük te beraber çalýþtýðým mesai arkadaþým, çok deðerli, eþi bulunmaz mümtaz insan, Milli Güreþçimiz ýn ani ölümü beni derinden üzdü. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dilerim. Kardeþim, mekânýn cennet olsun. Ünal SEKÝRDEN (Ç.HAK:3214) V l Özel Ýdaresi tarafýndan Çorum amatör futbol kulüplerine yapýlan malzeme yardýmý dün düzenlenen törenle daðýtýldý. Ýl Özel Ýdare Sosyal Tesislerinde düzenlenen malzeme daðýtým törenine Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Aslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve ASKF Yönetim Kurulu üyeleriyle amatör kulüplerin temsilcileri katýldýlar. Malzeme daðýtým töreninde ilk konuþkayý ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran yaptý. Kurtaran, amatör camia olarak ufak hediyelerle büyük mutluluk duyduklarýný belirterek özel Ýdarenin bu malzele desteðininde bu anlam- da çok önemli olduðunu söyledi. Kurtaran, bu malzeme desteðine katkýda bulunan herkese tüm amatör camia adýna teþekkür etti. Törende daha sonra konuþan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker amatör sporun karþýlýksýz yapýlmasý nedeniyle çok daha anlamlý olduðunu belirterek Ýl Genel Meclisi olarak bu olaya duyarsýz kalmalarýnýn mümkün olmadýðýný söyledi. Eker, hükümetin ve baþbakanýn spora bakýþ açýsýnýn bu kadar sýcak olmasý nedeniyle Ýl Genel Meclisi olarak güçleri oranýnda buna destek vermelerinin görevleri olduðunu belirterek

19 PERÞEMBE 14 KASIM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 14 KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Katyonik Polielektrolit alýmý iþi. Yer: Çorum Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5. kat Saat: T.C. Ýskilip Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum ili Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, 3. kat 9 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 3 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim Çayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: KASIM Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Elekaltý ve mýcýr malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Hacýhamza ve Karakaya J. KRK. K lýklarý ile Laçin, Boðazkale, Osmancýk ve Oðuzlar Ýlçe J. K lýklarý nezarethane düzenleme ve onarým iþleri yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Yolu Cad. Çorum Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mahallesinde ada 3720, parse 3 deki 33,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kemal ÇÖP Yaþar oðlu 1954 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3219) YÝTÝK Çorum Vergi nde nolu vergi mükellefiyim. A seri numaralý 1 adet fatura cildimi ve arasý kullanýlmamýþ þekilde kaybettim. Hükümsüzdür. Cemal TAÞTAN Seyit Ahmet oðlu 192 Çorum Doðumlu Yeniyol Mah. Gazi Cad. 5. Sokak 4/8 (Ç.HAK:3217) YÝTÝK Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed MEMÜK Süleyman oðlu 04/1/1991 Amasya Taþova Doðumlu (Ç.HAK:3215) taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1474 ada no, 32 parsel no, Çepni Mahalle/Mevkiide taþýnmaz malýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Osmancýk Yolu menfez yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Baþkanlýðý Otomotiv Teknolojisi Programýna 1 adet eðitim amaçlý otomobil alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1230 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Fitne mevki köyünde 18 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 4 kýsým kit karþýlýðý laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2014 yýlý 12 ay süre ile 8 adet araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra 34 FD 1441 plakalý, 2008 model Volkswagen marka, Passat 1.8 TSÝ tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1500 ada no, 15 parsel no, Gülabibey Mah. Kapaklý Aliki Yolu mevkii Mahalle / Mevkiinde 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi 244 Ada, 55 Parsel de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: 14:00-14:10 25 KASIM Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum Ortaköy Daniþ Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Barajlar ve HES Þube Müdürlüðü Mustafa Kemal Mah Çankaya / Ankara Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 4 kýsým set karþýlýðý cihaz kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: KASIM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Üçdutlar Mah. cilt 25, sayfa 243, ada 240, parsel 8 da kayýtlý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TK 290 plakalý, 2011 model Citroen marka, kapalý kasa, Combi 1.4 HDI SX Plus tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Otoparký Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 2332 ada no, 53 parsel no, Yeniyol Mah. Gazi Cad. Mahalle/Mevkii, 10 katlý binanýn 3. kat 39 nolu baðýmsýz bölümünün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý NFK Gençlik Merkezi eðitimci ve personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 112 ada no, 105 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kalorifer tesisatýnýn iþletilmesi ve kalorifer yakma hizmetinin yürütülmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý kat: 8 Saat: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Güzellik merkezinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. Maliye 1. Sk. Hitit iþ Merkezi Kat: 2 Tel: (Ç.HAK:3192) 4 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra 0 DF 8223 plakalý, 2011 model Peugeot marka, beyaz renkte kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 3/A Kaynar Yedieminli Otoparký/Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 38 BB 153 plakalý, 2012 model Fiat marka, 225 tipli beyaz renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný Kültür Yedieminli Otoparký/Çorum Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 285 ada no, 13 parsel no, Ýbrahimçayýrý Mah. Mahalle/Mevkii, bahçeli, iki katlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe Karacaören köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 11 adet arsanýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: ARALIK Bölge Müdürlüðü- 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 72 ( Amasya) ve 73 ( Çorum) Þube Þefliði yollarýnda kar mücadelesi yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No:380 Atakum/Samsun Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 19 UF 291 plakalý, 2012 model Fiat marka Linea 1.3 M.JET95 HPtipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý iþi Yer: Karakaþlar Otomotiv Çevre Yolu Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum ilinde yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi binasý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenleme yapým iþi. Yer: T. C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent Çankaya / Ankara Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 58 ada no, parsel no da kayýtlý 3.073,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 01 YG 37 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra 55 BT001 plakalý, 2005 model, BMWmarka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - Çorum) Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TT141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili merkez ilçe, 34 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: ÞUBAT 2014 T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 49 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ACÝL SATILIK Bijuteri, çamaþýr ve oyuncak çeþitlerinin satýþa sunulduðu iþyeri saðlýk nedenlerinden dolayý devren satýlýktýr. Not: Hertürlü araçla takas da olabilir. Mür. Tel: Adres: Fatih Cad. Yeni Adliye Karþýsý (Ç.HAK:3151) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM SAHÝBÝNDEN SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Elektrik-Su-Yol-Tel örgü Tapusu hemen teslim 1000 m2 Fiyat pazarlýk (Ç.HAK:2805) Çorum merkeze 5 km. Tel: KÝRALIK DÜKKAN K.S.Sitesi 3. Cad. No: 4 Çýraklýk Eðitim Merkezi karþýsýnda bulunan 200 m2 içi yapýlý, (Ç.HAK:3137) ALTINBAÞ ÇORUM - HÝTÝT GOLD Satýþ Danýþmaný/Çorum Ýþ Tanýmý Mücevher satýþýnda görev alacak, tercihen kuyumculuk ve mücevher sektöründe deneyimli Bayan Satýþ Danýþmanlarý Aramaktayýz Aranan Nitelikler: Lise veya Üniversite mezunu Müþteri odaklý düþünen Ýnsan Ýliþkilerinde baþarýlý Çalýþkan gayretli, sorumluluk bilincine sahip, kendine ve iþine özenli çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:3125) (Ç.HAK:3203) Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere Çarþýsý No: 23 Devren Satýlýk Dükkan Halen faal durumda malzemeleriyle birlikte uygun kiralý kaborta onarým dükkaný devren satýlýktýr. Adres: Aþaðý San. Dalyan Makina Yaný Tel: (Ç.HAK:3199) TL ye Ýþ deðiþikliði nedeniyle Satýlýk Fast food Mür. Tel: doðalgazlý dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþ makinasý sektöründe deneyimli USTALAR-KALFALAR ve yetiþtirilmek üzere ÇIRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. HÝDROTAM HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ (Ç.HAK:3104) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý Çorum SELHAS Maden Kimya da görevlendirilmek üzere Tesis Operatörleri, Aðýr Vasýta Þoförleri ve Ýdari Ýþler Elemaný alýnacaktýr. Þirketimiz endüstriyel hammaddeler sektöründedir. Tesis Operatörü * Teknik Makine ve Elektrik deneyimi olan, tercihen ilgili meslek yüksek okullarýndan mezun * Vardiyalý çalýþma saatlerine uyabilecek, * Sonuç odaklý çalýþan, ekip çalýþmasýna yatkýn, * Problemleri doðru teþhis edip, çözüm için alternatif geliþtirebilen, iþi ile ilgili kararlarý takip eden, Askerlik hizmetini tamamlamýþ Bay elemanlar; Aðýr Vasýta Þoförü Askerlik hizmetini tamamlamýþ Bay elemanlar; Ýdari Ýþler Elemaný * Ön muhasebe bilen * Tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, * MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik iþinden anlayan kalfa ve çýrak alýnacaktýr. Hasan Demiral Elektrik (Ç.HAK:3200) Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: Adres: K.S.S. 3. Cad. 31/B Cami Karþýsý Tel: ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) aranýyor. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:3198)

20 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Lider hazýrlýðý bugün baþlýyor orum Belediyespor hafta sonunda evinde oynaya- grup lideri Düzyurtspor maçýnýn hazýrlýklarý- Çcaðý na bugün ara vermeden baþlayacak. Dün Elazýð Belediyespor deplasmanýndan 3-0 lýk galibiyetle dönen kýrmýzý siyahlý takým dün gece geç saatlerde Çorum a döndü. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün saat da yapacaðý antremanla pazar günü kendi evinde konuk edeceði Düzyurtspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Antrenmanda Elazýð maçýnda forma giyen futbolcular hafif bir jenerasyon çalýþmasý yaparken diðer futbolcular normal antrenman programýnda çalýþacaklar. Çorum Belediyespor da lider Düzyurtspor maçý öncesinde sakat ve cezalý futbolcu bulunmuyor. Aksaray önünde kýrmýzý kart gören Mehmet Akif, Elazýð deplasmanýnda cezasýný çekti ve hafta sonunda forma giyebilecek. Belediye zirveye emin adým: 0-3 Çorum Belediyespor, zirve yarýþý için kazanmak zorunda olduðu maçta Elazýð Belediyespor deplasmanýnda Oðuzhan Saraçoðlu nun iki ve Emir in golleriyle 3-0 lýk skorla galip ayrýlarak bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanmayý baþardý. Ýlk yarýda iki takýmýnda hücumda hiç üretken olamadýðý maçta Oðuzhan Saraçoðlu nun attýðý gol rakibin açýlmasýný saðladý. Ýkinci yarýda boþ alanlar bulan ve erken ikinci golü bulan kýrmýzý siyahlý temslicimiz Emir le farký üçe çýkardý. Bu galibiyetle Çorum Belediyespor üç basamak birden yükselerek ladý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda iki takýmda hücumda beklenen performansý gösteremedi. Kale önü pozisyonunun fazla olmadýðý maçta Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son dakikalarýnda üç korner atýþý üst üste kazandý ve bunlarýn sonuncusunda ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde topu aðlara gönderen Oðuzhan Saraçoðlu bir anlamda maçýnda kilidini açtý. Ýkinci yarýda ev sahibi takýmýn maðlup olmasý nedeniyle daha çok hücumu düþünmesiyle Belediyespor un istediði boþ alanlar ortaya çýk- dördüncü sýraya çýkarak zirve yarýþýnda bende varým dedi. maya baþladý ve her zaman olduðu gibi kanatlardan lik sýkýntýsýný yaþayan kýrmýzý siyahlý takým Murathan ve ikinci yarýda ise daha Buðra ile etkili olan Çorum Belediyespor 49. dakikada Oðuzhan Saraçoðlu nun ikinci golü ile bir anlamda maçý kopardý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn 2-0 galip durumda iken Elazýð Belediyespor hücumlarýnda rakibe çok hücumu düþünen ve topa sahip olan takým görünümündeydi. Çorum Belediyespor açýsýndan maçla ilgili en ilginç durum ise 2-0 önde iken rakibe verdiði net pozisyonlar olarak dikkat çekti. Karþýlaþmada Çozisyon üç tane mutlak porum Belediyespor da vermesi bu ataklarda genç Bilal ilk kez bir lig kaleci Çaðrýcan ýn kurtarýþlarý ile son dakikalara rahat giren Belediyespor Emir in golüyle bir anlamda karþýlaþmayý bitirdi. Ýlk yarýda üretken- orum Belediyespor Çligde istikrarý yakalamak adýna büyük önem taþýyan maçta Elazýð Belediyespor deplasamanýnda ikinci yarýdaki futbolu ile 3-0 lýk farklý galibiyetle dönerek zirveye bir adým daha yaklaþtý. Kýrmýzý Siyahlýlarý galibiyete götüren golleri Oðuzhan Saraçoðlu (2) ve Emir kaydetti. Elazýð Atatürk Stadý nda oynanan maça Çorum Belediyespor hafta sonu oynadýðý Aksaray maçýndan farklý olarak orta sahada cezalý Mehmet Akif in yerine Oðuzhan Yalçýn la baþ- Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Elazýð deplasmanýnda üçüncü golünü atan Emir rakip kale önünde Amatörlerin malzeme sevinci Vali Sabri Baþköy amatör kulüplerin malzemesini verdi Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Çorum amatör futbol kulüplerine yapýlan malzeme yardýmý dün teslim edildi. Toplam deðeri 57 bin 74 lira olan malzemeler içinde krampon, forma, tozluk, tekmelik, kaleci eldiveni ve kazaðý bulunuyor. 28 kulüp malzeme yardýmý alacak. Amatör Kulüplere malzeme yardým töreni ile ilgili haber ve fotolar 18. sayfada ELAZIÐ BELEDÝYE Gökhan Zirekli...5 Osman...4 Faruk...4 Ercan...4 Mehmet Temin...4 Mert...4 Ali...4 (54. dak. Ýzzet...) Zülküf...4 Muhammed...4 Adnan...5 (8. dak. Gökhan Aksoy) Mehmet Þükrü...4 maçýnda forma giyme þansý bulurken, kýrmýzý siyahlý takýmda Oðuzhan Saraçoðlu ve kaleci Çaðrýcan ikinci yarýda ise Oðuzhan Yalçýn gösterdikleri performansla galibiyetle öne çýkan isimler oldular. Çorum Belediyespor bu galibiyetle 21 puana yükseldi ve sýralamada üç basamak birden çýkarak dördüncü sýrada kendine yer buldu. ÇORUM BELEDÝYE Çaðrýcan...4 Osman Bodur...5 Nedim...4 Ýmam...5 Yakup... Oðuzhan Saraçoðlu... (7. dk. Bilal...) Oðuzhan Yalçýn...5 Furkan... Buðra... (1. dk. Ender...) Murathan... (8. dak. Ýbrahim...) Emir...7 STAT : Atatürk. SARI KART: Oðuzhan Saraçoðlu, Ýmam (Çorum Belediyespor), Osman, Ercan (Elazýð Belediyespor). GOLLER : 40. ve 49. dakikalarda Oðuzhan Sarazçoðlu, 74. dak. Emir (Çorum Belediyespor).. HAKEMLER : Niyazi Ýzgören, Mehmet Uður Altekin, Çaðlar Yýldýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 2. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Elazýð Belediye - Çorum Belediye : 0-3 Darýca Gençlerbirliði- Sancaktepe Bel : 3-0 Manavgat Evrenseki - Balçova Bele : Yeni Aksarayspor - Elibol Sandýklý : 0-0 Maltepespor - Ünyespor : 2-1 Bursa Nilüferspor - Sakaryaspor : 1-0 Erzurum Büyükþehir - Orhangazispor : 3-1 Çýksalýnspor - Hacettepespor : 1-1 Düzyurtspor - Batman Petrolspor : 1-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzyurtspor Manavgat Ev Erzurum B. Þ Çorum Bele. 5 Hacettepespor Darýca Gençler Sancaktepe B Elibol Sandýklý Orhangazispor 10 Batman Petrol Bursa Nilüfer Sakaryaspor 13 Yeni Aksaray 14 Ünyespor Balçova Beledi Maltepespor Elazýð Belediye 18 Çýksalýnspor Gelecek hafta maç programý: 17 Kasým Pazar : Çorum Belediyespor - Düzyurtspor. Hacettepespor - Darýca Gençlerbirliði. Batman Petrol - Manavgat Evrenseki. Sncaktepe Belediye- Erzurum B. Þehir. Bursa Nilüferspor - Maltepespor. Ünyespor - 8 Yeni Aksarayspor. Elibol Sandýklýspor- Elazýð Belediye. Balçova Belediye - Çýksalýnspor. Sakaryaspor - Orhangazispor. MAÇTAN DAKÝKALAR: 7. dakikada geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Emir ceza sahasý sað çaprazýnda topla buluþtu yerden sert vurdu kaleci Gökhan köþeden topa sahip oldu. 37. dakikada sað kanattan geliþen Elazýð Belediyespor ataðýnda ceza sahasýna yapýlan ortada altý pas üzerinde Muhammet iyi yükseldi ve kafayý vurdu top üstten az farkla auta gitti. 40. dakikada Çorum Belediyespor ilk golünü buldu. Bu dakikada kýrmýzý siyahlý takým rakip kaleye üç kez üst üste korner atýþý kullandý. Üçüncü köþe vuruþunda ceza sahasý içinde ayaklardan dolaþan topu son olarak önünde bulan Oðuzhan Saraçoðlu düzgün bir vuruþla takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarý bu golle temsilcimiz Çorum Belediyespor un üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýyada etkili baþlayan Çorum Belediyespor 49. dakikada kendisini rahatlan golü buldu. Bu dakikada sað kanattan Buðra ile hýzla rakip kaleye yüklenen kýrmýzý siyahlý takýmda baþarýlý futbolcu ceza sahasý üzerinde Emir e çýkardý oda rakibin basmasý üzerine daha müsait durumdaki Oðuzhan Saraçoðlu na çýkardý bu futbolcuda düzgün bir vuruþla kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü Elazýð Belediyespor aðlarýna gönderdi: dakikada temsilcimiz üçüncü gole Emir le çok yaklaþtý. Bu dakikada savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla Emir hareketlendi kaleci Gökhan ile karþý karþýya kaldýðý anda köþeye göndermek istediði topu kaleci Gökhan son anda tokatlayarak gole izin vermedi.. dakikada ev sahibi Elazýð Belediyespor maçtaki en tehlikeli ataðýný geliþtirdi. Bu dakikada sol kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada Çorum Belediyespor ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde topu savunma bir türlü uzaklaþtýramadý top üst direkten döndü ve temsilcimiz kalesi mutlak bir golden kurtardý. 9. dakikada ev sahibi takým yine etkili Çorum Belediyespor un Elazýð Belediyespor deplasmanýnda iki golüne imza atan Oðuzhan Saraçoðlu bir atak geliþtirme çabasýnda geldi. Ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde Zülküf altý pas içinden sert vurdu kaleci Çaðrýcan köþeden çýkardý dönen topu Adem kaleye gönderdi Osman Bodur aðlara gitmekte olan topu son anda çizgiden çýkardý ve gole izin vermedi. 74. dakikada Çorum Belediyespor maçý koparan golü Emir attý. Bu dakikada sol kanattan Yakup ile geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda arka direðe yaptýðý ortayý iyi takip eden Emir yakýn mesafeden topu aðlara göndererek skoru 0-3 yapan golü attý. 82. dakikada rakip savunmanýn dengesiz yakalandýðý anda uzun topla Ender hareketlendi kaleci Gökhan ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonda kaleci son anda topu kornere çeldi. 8. dakikada Elazýð Belediyespor ataðýnda Ýzzet in ceza sahasýna yaptýðý ortada Þükrü göðsüyle yumuþattý ve yakýn mesafeden sert vurdu kaleci Çaðrýcan topa sahp olarak ev sahibi takýma gol izni vermedi dakikada Belediyespor savunmasýndan topla birlikte çýkan Osman Bodur rakip ceza sahasýna girdi kaleci Gökhan ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu kalecinin tokatladýðý top üst direðe çarparak kornere gitti. Maçta Çorum Belediyespor un 3-0 üstünlüðü ile sona erdi. Orta sahada görev yapan Furkan bir rakip ataðýný önleme çabasýnda Maçýn son bölümünde oyuna giren Ender rakibi ile girdiði ikili mücadelede

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2 DE. AK Parti düzenlediði toplantýyla Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýný teþkilatlarýna

2 DE. AK Parti düzenlediði toplantýyla Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýný teþkilatlarýna 1 KASIM 01 PERÞEMBE www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Çorum'a elektrikli "Ciddi ve objektif bir anket yapýlýrsa aday adaylarý arasýnda en önde çýkarým" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı