Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim"

Transkript

1 (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yaðlý, Ýsveç'te faaliyet gösteren Hybricon firma yetkilisi Boh Wusterland ile birlikte Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Heyet, Elektrikli otobüslerle ilgili Ýsveç te yapýlan çalýþmalar ve Çorum'a kurmayý planladýklarý elektrikli otobüs fabrikasý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Ýsveç'te faaliyet gösteren Hybricon firma yetkilisi Boh Wusterland ile birlikte elektrikli otobüs üretimi konusunda anlaþtý. * HABERÝ 2 DE Ayþe Erbulak * HABERÝ DA Velidedeoðlu Bakkallar Odasý na aday Velidedeoðlu Grup Genel Müdürü Umut Velidedeoðlu, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. * HABERÝ 3 DE Aday adaylarý görücüye çýktý * HABERÝ 7 DE Temayül Afra da yapýlacak Çorum, akýllý trafik sisteminde örnek Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panel dün gerçekleþti. Paneli yöneten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panel Çorum da düzenlendi. Turhan Candan, Çorum un akýllý trafik sistemleri konusunda Anadolu ya örnek olduðunu söyledi. Diðer panelistlerse akýllý trafik yönetiminin þehirler için kaçýnýlmaz olduðunu vurguladýlar. * HABERÝ DA Çevre Koruma'ya 415 bin TL'lik bütçe Ýl Genel Meclisi'nin 2014 bütçe görüþmelerind e, Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün bütçesi 415 bin TL olarak talep edildi. Umut Velidedeoðlu 25 ton çalýntý nohut ele geçirildi Çankýrý da bir depodan çalýnan 25 ton nohutu Çorum un Sungurlu ilçesinde satmaya çalýþan 3 kiþi kýskývrak yakalandý. * HABERÝ 10 DA AK Parti Merkez Ýlçe Belediye Baþkan Aday Adaylarý, parti delegeleriilme bir araya AK Parti Merkez Ýlçe Belediye Baþkan Aday Adaylarý, temayül yoklamasýnda oy kullanacak delegelerle buluþtu. 7 aday adayýnýn da katýldýðý toplantýda, her aday adayý için 15'er dakikalýk süre verilirken, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan süre kýsýtlamasý olmaksýzýn, aday adaylarýnýn kendilerini ifade edebileceðini söyledi. Ayþe Erbulak Çorum a geliyor TiyatrocuYazar Ayþe Erbulak, 19 Kasým 2013 tarihinde Çorum da imza günü düzenleyece k. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, 8 Kasým günü sona eren 11. Çaðrý döneminde toplamda alýnan 317 proje ile Türkiye çapýnda dördüncü olarak önemli bir baþarýya imza atýldýðýný söyledi. * HABERÝ 3 DE Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün bütçesi 415 bin TL olarak Ýtalep edil- * HABERÝ 9 DA AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 1 Kasým cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacaðý açýklanan temayül yoklamasýnýn Afra Düðün Salonu'na alýndýðýný duyurdu. * HABERÝ 7 DE 300 kiþilik yurt programda AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Sungurlu MYO Yerleþkesi içinde yapýlmasý planlanan Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu nun 2013 yýlý ek programýna alýndýðý müjdesini verdi. * HABERÝ 9 DA Cahit Baðcý Saðlýkta taþeronlaþmaya tepki Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, saðlýkta taþeronlaþmaya tepki göstererek, "Saðlýk haktýr satýlamaz" dedi. Merter Kocatüfek * HABERÝ 9 DA

2 2 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Led ekran mý, yoksa görüntü kirliliði mi? Þ ehir genelinin en gözde kavþaklarýnda megalight benzeri dev led ekranlarý görünce dikkatimi çekti. Daha önce böyle bir yapýlaþmanýn ihalesinin haberini yaptýðýmýzý hatýrladým. Arþivi taradým, Çorum Belediyesi 22 Temmuz 2013 tarihinde bir ihale yapmýþ. Þehrin bazý bölgelerinde bir anda bitiveren dev led ekranlarýn söz konusu ihalenin yansýmalarý olduðunu öðrendim. KDV hariç 525 bin 225 lira bedelli ihale doðrultusunda þehrin gözle görülür, deðiþik 5 ayrý noktasýna 3 m2 ebatýnda led bilgi sistemli ekran yerleþtirilmesi öngörülüyor. Belediye'nin tanýtým reklamlarýnýn yapýlacaðý söylenen ekranlar Belediye Binasý, Bahabey Caddesi Kavþaðý, Milönü Kavþaðý, PTT önü ve Yazýçarþý Kavþaðý'nda bulunuyor. Malum Çorum'da açýk hava reklam mecralarý olan bilboard, raket ve megalightlar AK Parti'nin Reklam organizasyonlarýný üstlenen Arter Reklam Sahibi hemþehrimiz Erol Olçak'ýn ortaðý olduðu firma tarafýndan iþletiliyor. Çorum Belediyesi'nin ihale usulü yeni yaptýrdýðý dev led ekranlar, alternatif bir reklam mecrasý olarak görülemez. Çünkü mevcut megalightlarýn önünü kapatýyor, bir anlamda devre dýþý býrakýyor. Tabi bu durum ünlü reklamcý Erol Olçak ýn sahibi olduðu firma ile Çorum Belediyesi'nin arasýndaki bir mevzuu. Yeni led ekranlarýn bizi ilgilendiren tarafý ciddî bir görüntü kirliliðine neden olmasý... Çorum da bazý noktalarda yeni dev led ekranlar dikiliverdi. Çorum a elektrikli otobüs yatýrýmý orum un makine sanayi Ç alanýnda önemli sanayicileri arasýnda yer alan Yaðmak- san Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yaðlý, Ýsveç'te faaliyet gösteren Hybricon firma yetkilisi Boh Wusterland ile birlikte Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Elektrikli otobüslerle ilgili Ýsveç te yapýlan çalýþmalar ve Çorum'a kurmayý planladýklarý elektrikli otobüs fabrikasý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunmak üzere Çorum Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleþtiren heyet, elektrikli otobüslerle ilgili Turhan Candan'a geniþ bilgiler aktardý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, toplantýda konuþan Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yaðlý, elektrikli otobüs teknolojisinin yeni bir teknoloji olduðuna vurgu yaparak þu an Ýsveç'te kullanýlan bu teknolojiyi Çorum'a getirmek istediklerini belirtti. Bu tür yatýrýmlarýn çok büyük yatýrýmlar olduðunun altýný çizen Fatih Yaðlý, Ýnþallah bu ziyaretimizde sizlerden aldýðýmýz destekle bu teknolojiyi hem ülkemize hem de þehrimize kazandýrmanýn gayreti içerisinde olacaðýz. Bunun çalýþmalarýna baþlayacaðýz. dedi. Ýsveç te bulunan Hybricon firmasýnýn yöneticilerinden Boh Wusterland de Çorum a gelmiþ olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ýsveç te çevre dostu, gürültü kirliliðine neden olmayan, yakýt, bakým ve onarým giderlerinin maliyeti sýfýra yakýn olan otobüsler ürettiklerini söyledi. Mustafa Yað- lý ve oðlu Fatih Yaðlý'nýn davetiyle Çorum'a geldiðini belirten Boh Wusterland, Çorum Belediyesi'nin elektrikli otobüslere gösterdiði yakýn ilgi nedeniyle Belediye yönetimini kutladý. Kendileri için kalitenin hep ön planda olduðunu belirten Boh Wusterland, Çorum Belediyesi'nin istemesi halinde ilk etapta bir yada iki tane elektrikli otobüsü deneme amacýyla Çorum'a gönderebileceklerini kaydetti. Çorum Belediyesi'nin ve Çorum halkýnýn memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduðunun altýný çizen Boh Wusterland, Elektrikli otobüslerde motor yok. Bu nedenle bakým, onarým, tamirat ve yedek parça giderleri neredeyse sýfýra yakýn bir maliyette. Otobüsler 4 dakikada þarj olabiliyor. Bu þarj ile 80 km olan otobüslerin ekonomik ömürleri yýl arasýnda deðiþmektedir. diye konuþtu. Belediye olarak elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ziyaretin kendilerini heyecanlandýrdýðýný belirterek, Çorum'a böyle bir yatýrýmýn gelmesi bizleri son derece memnun eder. Çorum Belediyesi olarak bu yatýrýmýn þehrimize kazandýrýlmasý için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazýrýz. dedi. Þehir içi toplu ulaþýmda kullanýlan 52 tane þehir içi otobüsün olduðunu söyleyen Turhan Candan, yenilikçi bir belediye olarak ilk fýrsatta bu otobüslerin tamamýný elektrikli otobüslerle deðiþtirmeyi ve bu otobüslerden almayý taahhüt ederiz. dedi. Elektrikli otobüslerin Çorum'a getirilmesi konusunda sýrasýyla hangi adýmlarýn atýlmasý gerekiyorsa hepsini atarýz. Böyle bir teknolojinin Çorum'a kazandýrýlmasý için her türlü desteði veririz. diyen Belediye Baþkan Ya r d ý m c ý s ý Turhan Candan, Belediye Baþkaný Muzaffer Kül- Toklu Yemi, cü nün þehir dýþýnda olma- Besi Yemi, - Palet Besi, sý nedeniyle bu görüþmeyi Süt Yemi, - Tavuk Yemi, kendisinin Buzaðý Büyütme Yemi, yaptýðýný, - Civciv Yemi, Baþkan Kül- Kepek. cü nün de böyle bir çalýþmadan heyecan duyduðunu belirtti. Candan, Mustafa Yaðlý ve oðlu Fatih Yaðlý yý da giriþimcilikleri nedeniyle kutlayarak, þöyle dedi; Biz, Çorum Belediyesi olarak birçok çalýþmada ilkleri gerçekleþtirdik. Akýllý kavþak, yer altý çöp konteynýrý, otobüs durakcazip Fiyat larý gibi pek Seçenekleri ile çok belediyeyiz de niz cilik alanýnhizmeti daki çalýþmalarýmýz diðer belediyeler tarafýndan örnek alýndý. Ýnþallah toplu ulaþýmda da elektrikli otobüslerle Çorum halkýný ilk buluþturan belediye biz oluruz. Böyle ciddi bir yatývisa kartlara Ödeme Kolaylýðý rýmýn Çorum'da gerçekleþiyor olmasýndan memnuniyet duyarýz. dedi. EKOL BAKLÝYAT Bakliyat Ürünleri * Nohut * Mýsýr * Kýrmýzý Mercimek * Yeþil Mercimek * Kuru Fasulye * Köy Bulguru * Çið Köfte Bulguru * Haþhaþ * Sarý Mercimek * Aþurelik Buðday * Keþkeklik Buðday * Tam Buðday Bayii Hatap Unlarý - Baklavalýk Böreklik, - Pasta-Böreklik, - Ekmeklik, - Yufkalýk, - Tandýrlýk Un Çeþitleri. Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Ýsveç'te faaliyet gösteren Hybricon firma yetkilisi Boh Wusterland ile birlikte elektrikli otobüs üretimi konusunda anlaþtý. Fabrika Satýþ Maðazasý Benli Yem Çorum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Toplu alýmlarda Servis Ýmkaný. (Ç.HAK:3218) Osmancýk Pirinçleri - Tüm Bakliyat Ürünleri Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi No:30/B-C Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks:

3 317 proje ile dördüncüyüz Enise Aðbal arým ve Kýrsal TKalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, 8 Kasým günü sona eren 11. Çaðrý döneminde toplamda alýnan 317 proje ile Türkiye çapýnda dördüncü olarak önemli bir baþarýya imza V elidedeoðlu Grup Genel Müdürü Umut Velidedeoðlu, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan iþyerinde basýn toplantýsý düzenleyen Umut Velidedeoðlu, çözülmez denilen dertlere, bu iþ olmaz diyenlere, yapamazsýnýz diyenlere karþý dik durmak amacýyla aday olduðunu söyledi. Adaylýðýnýn tüm bakkal ve odaya kayýtlý üyelerin derdini çözmek açýsýndan önem arz ettiðinin altýný çizen Velidedeoðlu., hedeflerini ve projelerini aktardý. Bazý meslektaþlarýnýn da destek verdiði toplantýda konuþan Velidedeoðlu, þöyle dedi; "2002 yýlýndan itibaren fiilen sektörün içerisinde yer almaktayým. Onun öncesinde dededen gelen bir esnaflýk kültürü ile yetiþmiþ bulunmaktayým. 13 yaþýndan beri sizlerin içindeyim. Gerek toptancýlýk gerek market gerekse þu anki imalat iþimizde olsun sýkýntýlarý bilmekteyiz. Ne iþ yaptýðým deðil bundan sonra sizin için ne yapacaðýmý anlatmak için buradayým. Birliðimizi ve ahilik ruhunu tekrar canlandýrmak için, unutulmuþ deðerlerimizi yeniden hatýrlatmak için bir araya toplandýk. Atatürk'ün 'Sanatsýz kalan bir milletin hayat damarlarýndan biri kopmuþ demektir.' Sözünü hatýrlatmak isterim. Amacýmýz çözülmez denilen dertlere, bu iþ olmaz diyenlere, ya- Ýsmail Daðdelen pamazsýnýz diyenlere karþý dik durmaktýr. Bu gün ulusal marketlerin gölgesi altýnda kaybolmak üzere olan bizler, inþallah bundan sonra dik bir duruþla hala mahallelerimizin, semtlerimizin bakkalý olarak yeni bir bakýþ açýsý ile deðiþen ticaretin þekline uyum saðlamýþ þekilde bizi gölgede býrakanlarý gölgede koyacaðýz. Sözlerime yine Hz. Ali Efendimizin bir sözü ile devam edeceðim. 'Bir gerçeði savunurken, önce kendimiz inanmalýyýz, sonra da baþkalarýný inandýrmaya çalýþmalýyýz.' Biz bu toplumun içinde olduðu sýkýntýlarýn neler olduðunu biliyoruz. Bu sýkýntýlarý çözmek için, bu ateþten gömleði giymek için sizlerin desteðini bekliyoruz. Çözüm açýk ve net. Çözüm hizmet, çözüm inanmak, çözüm birlik ve beraberlik olmaktýr. Bizim çaðrýmýz tüm esnaf kardeþlerimize inþallah ilerleyen süreçte beraberliðimizin devamýnda bu sorunlarý teker teker ele alarak çözümün neler olduðunu herkese göstereceðiz. Ulusalcýlarýn neler atýldýðýný söyledi. Daðdelen, yaptýðý açýklamada 317 projenin içerisinde 3 adet süt üretimi, 1 adet beyaz et üretimi, 1 adet meyvesebze iþleme, 1 adet arýcýlýk, 1 adet süs bitkisi yetiþtiriciliði ve 310 adet Týbbi ve aromatik bitki üretimi konularýnda projelerin bulunduðunu belirtti. 317 projenin toplam yatýrým tutarýnýn yaklaþýk 43 milyon lira, hibe destek tutarýnýn da yaklaþýk 22 milyon lira olduðunu ifade eden Daðdelen, Gelinen noktada ilimiz IPARD programýnýn uygulandýðý 42 il arasýnda önemli bir konuma sahip olmuþtur. Proje baþvurularýný gerçekleþtiren tüm baþvuru sahiplerimizi kutluyor, ilimiz tarýmý için yapýlacak yatýrýmlarýn hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. dedi. Velidedeoðlu Bakkallar Odasý na aday Umut Velidedeoðlu, yaptýðýnýn bir önemi yok, bizim ne yapacaðýmýzýn bir önemi var. Hep beraber kalkýnmak ve þehrimizi kalkýndýrmak için birlik ruhumuzu yeniden ateþlemeye sizleri davet ediyorum. Kardeþlerim içinde bulunduðumuz seçim süresince vereceðiniz kararlar yarýn çocuklarýnýzý, hatta torunlarýnýzý etkileyecek bir karardýr. Bizim içinde bu gün alýnacak olan karar gelecekte çocuklarýmýza býrakacaðýmýz bir miras olacaðýný unutmamalýyýz. Bu gün burada, sizlerin önünde, bu dönemki bakkallar ve bayiler odasý baþkanlýðýna aday olduðumu arz etmekteyim. Ýçinde bulunduðumuz Muharrem ayýnýn hepimiz için hayýrlý ve bereketli olmasýný Yüce Mevla'dan diliyorum. Hepinizi gönülden saygý ile selamlýyorum. Allah yüzümüzü ak, gönlümüzü zengin, kazancýmýzý bol eylesin.." PERÞEMBE 14 KASIM AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Mehmet Karadað, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Ýstiþaresiz karar vermeyeceðiz Parti Belediye Baþkan Aday Adayý AKMehmet Karadað, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer'e deðerlendirmelerde bulunan Karadað, belediye baþkaný seçilmesi halinde istiþareli bir yönetim anlayýþýný önceliði haline getireceðini belirterek,"çorum'u Çorumlu ile birlikte yöneteceðiz. Sorunlarý da, çözümlerini de muhataplarýyla yaptýðýmýz istiþarelerle belirleyeceðiz." dedi. 201 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn Çorum'da yapýlmasýna karar verilmesinin son derece sevindirici olduðunu belirten Karadað; organizasyonun Çorum'a alýnmasýnda baþta Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekilleri TBMM Meclis Ýdare Amir Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý ile Vali Sayýn Sabri Baþköy'e teþekkür etti. Karadað "Bu organizasyonun Çorum'da yapýlacak olmasý Çorum'un dünyaya tanýtýmýna çok büyük katký saðlayacaktýr.belediye Baþkaný seçildiðimiz takdirde bu organizasyonun hazýrlýk çalýþmalarýna azami katkýyý sunacaðýz. Üniversitelerarasý Dünya Þampiyonasýnýn baþarýlý geçmesi için Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne tam destek vereceðiz" diye konuþtu. Çorum'un bilinen sorunlarýna deðinen Karadað, problemlerle ilgili çözüm yollarýný iyi analiz ettiklerini, Çimento Fabrikasý'nýn il dýþýna taþýnmasýnýn vaktinin çoktan geldiðini, bunun yaný sýra da mevcut stat alanýnýn konut alaný ya da iþ merkezi olarak iþaretlenmeyip, yeþil alan olarak Çorum'a kazandýrýlacaðý sözünü verdi. Dairesel (ikinci) çevre yolu planýndan da söz eden Karadað, Ankara yolunu sanayi sektörüne, Samsun güzergahýný ise sosyal, kültürel ve sportif yaþam alanlarýna tahsis etmeyi planladýðýný kaydetti. Projelerinin tamamý ile ilgili basýnla bir araya gelip istiþare edeceðini belirten Karadað; Çorum Belediyesi'ni ve hizmetlerini zirveye taþýmak için yola çýktýðýný ve Çorum'a olan vefasýný yerine getirmek için tecrübelerini hizmet olarak aktarmak istediðini dile getirdi. Çorum'a hizmet etmek ve sorunlarýn çözümünde rol olmak için aday adayý olmanýn onurlu bir adým olduðunu anlatan Karadað, diðer aday adaylarýný bu anlamda kutladý, baþarý dileklerini iletti. Umut Velidedeoðlu, hedeflerini ve projelerini aktardý. KARATAÞ OTOMOTÝV Projelerin Adamý Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: Ýlyas Damar Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý

4 4 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Kýzýlay la iþbirliði protokolü Mustafa Demirer itit Üniversitesi Hile Türk Kýzýlayý arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversitede öðrenim gören öðrencilerin kan baðýþý hakkýnda daha da Mustafa Demirer RT Okul un sevilen Tyarýþma programý Kripteks, bu kez Hitit Üniversitesi nde. Üniversitede heyecan tüm hýzýyla devam ederken; aday yarýþmacýlar arasýndaki çekiþme, birbirinden güzel karelere sahne oldu. Vuslat Ay ve Mehmet Yusuf Özcan isimli öðrenciler birbirinden heyecanlý çekiþmelerin en baþarýlý iki ismi olarak yarýþmacý seçildi. Baþarýlý yapýmcý ve yönetmen Hasan Yýldýz ýn renkli ve eðlenceli yapýmýnda 500 TLödülü kazanmanýn keyfini þimdi hangi yarýþmacý çýkaracak? Yýldýzlar Tanýtým Organizasyon tarafýndan hazýrlanan ve üniversite öðrencileri Vuslat Ay ve Mehmet Yusuf Özcan ýn yarýþtýðý Kripteks programý TRT Okul ekranlarýnda... Hitit ten duyuru Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi, TÜBÝTAK ile Belçika arasýnda SRC ALACAKLARIN DÝKKATÝNE Yük ve Yolcu Taþýmacýlýðý Yapan Ticari araç sürücüleri 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu gereði Ticari araç kullanmak için zorunlu olan SRC belgesi, Ulaþtýrma Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ Mesleki Yeterlilik Eðitim Merkezleri tarafýndan verilmektedir. T.C. ULAÞTIRMA DENÝZCÝLÝK VE HABERLEÞME BAKANLIÐI yap- KARA ULAÞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NCE Yetkilendirilmiþ Resmi Kurumlar Haricindeki Yetkisiz Kiþilere veya Kurumlara iþlem týrmayýn..!! Çorum'da SRC Belgesi vermeye yetkili eðitim merkezleri (Ç.HAK:3212) Hitit Üniversitesi ile Türk Kýzýlayý arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. bilinçlenmesini saðlamak amacýyla Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversite ile Türk Kýzýlayý ZÝRVE SRC Çöplü mah. Osmancýk cad. Ölçek Ýþmerkezi No:27/48 Çorum Tel: arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü güvenli yaþam, HIV/AIDS, madde baðýmlýlýðý ve diðer riskli davranýþlarýn önlenmesi konusunda bilinçlendirme, genç nüfusun gönüllü, sürekli ve bilinçli kan baðýþçýsý olmalarýný saðlama, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Kýzýlay yöneticileri protokol hakkýnda bilgi verdi. "Doðru bilgi doðru kaynaktan alýnýr " bu bilinci gelecek nesillere aktarabilmeleri için gerekli eðitimlerin verilmesi, günümüzde ve gelecekte ülke kan ihtiyacýnýn karþýlanmasýna destek olmalarý amaçlanýyor. Üniversite ile Türk Kýzýlayý arasýnda imzalanan iþbirliði protokolünün, geleceðin daha da saðlýklý inþa edilmesine büyük yarar saðlayacaðýný belirten Rektör Alkan, öðrenim gören öðrencilerin, iyi bir eðitim alabilmeleri için tüm kurumlarla iþbirliði içerisinde olduklarýný kaydetti. Üniversitede Kripteks heyecaný TRT Okul un sevilen yarýþma programý Kripteks, bu kez Hitit Üniversitesi nde. imzalanan protokol hakkýnda bir duyuru yaptý. Duyuruda þu bilgiler yer aldý; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) ile Belçika Flaman Bölgesi Araþtýrma Kuruluþu (The Research Foundation- Flanders FWO) arasýnda 14 Mayýs 2012 tarihinde imzalanmýþ olan Protocol on Cooperation in Science and Technology between The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBÝTAK) and The Research Foundation- Flanders (FWO) çerçevesinde yýllarýnda ortak araþtýrma projeleri desteklenecektir. Söz konusu program çerçevesinde deðerlendirilecek projelerin aþaðýda belirtilen alanlarda iletilmesi gerekmektedir. Anýlan alanlar dýþýndaki ortak proje önerileri deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Ortak Proje alanlarý: - Bilgi ve iletiþim teknolojileri - Enerji - Ulaþtýrma ve hareketlilik - Malzeme, imalat ve üretim teknolojileri - Týp bilimleri - Gýda, tarým ve Biyoteknoloji - Sosyal ve beþeri bilimler Proje önerilerinin 01 Þubat 2014 tarihine kadar TÜBÝTAK Uluslararasý Ýþbirliði Daire Baþkanlýðý-Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðüne teslim edilmesi gerekmektedir. mik zeminin giderek tasarým, endüstriyel modelleme, yaratýcý hizmetler, dijital sanatlar, yenilikçi ve akýllý mimari, vb. yeni alanlara kaydýðý gözlenmektedir. Devlet büyüklerimizin yurt dýþý ziyaretlerinde de bu tür þirketler ile yakýn görüþmeler yapýlmaktadýr. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn Amerika ziyareti esnasýnda, Silikon Vadisi nde Google tarafýndan geliþtirilen akýllý gözlükleri denemesi, Sayýn Baþbakanýmýzýn Finlandiya ziyaretinde, hemen herkesin cep telefonunda oynadýðý Angry Birds oyununu yazan ve geliþtiren þirket ile temaslarý bunlara örnektir. Kültür, altyapý, kentsel yeniden canlandýrma, kýrsal çeþitlendirme, hizmet sunumu, giriþimcilik, turizm, Ar- Ge, insan kaynaðý geliþimi, sosyal katýlým ve bölgelerarasý eþgüdümün de dahil olduðu yerel ve bölgesel kalkýnma politikalarýnýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Çorum için de bu bakýþ açýsýný model alan uygulamalar yapýlmalýdýr. Belediye ye teþekkür Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye, son dönemde yapýlan altyapý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Buharaevler ve diðer kültür merkezleri inþaatlarý, yeni terminal ve stat, evlendirme dairesi ve modern parklar, sebze ve meyve hali, eski kültür sitesi yerine yapýlacak yaþam alaný Çorum için önemli yatýrýmlardýr. Bu adýmlarýn devamýnýn gelmesini bekliyoruz. Þehrin giriþindeki Abide-i Hürriyet Meydanýnýn bulunduðu alan, dýþarýdan þehrimize gelen ziyaretçilerin ilk gördüðü yerlerdendir. Kamuoyunda eski müze alaný olarak bilinen alana Tapu ve Kadastro Ýl Müdürlüðü Bina inþaatýnýn yapýlacaðý rivayet edilmektedir. Buraya tiyatro ve gösteri merkezi, kalýcý ve geçici sergi salonlarýnýn bulunduðu, çok fonksiyonlu bir kültür merkezi yapýlmalýdýr. Hemen üstte Çorum Müzesi, 200 m. ileride Çorum Kalesi bulunmaktadýr. Eski traktörcülerin boþalttýðý alanda yapýlacak mekansal planlamalar ile burasý kültür havzasý haline getirilebilir. Orta ve uzun vadede Ticaret Meslek Lisesi ile Endüstri Meslek Liselerinin de þehrin baþka alanlarýna kaydýrýlmasý ile bambaþka bir cazibe merkezi haline gelebilir. Çorum için bu ve benzeri mekansal planlama, sürdürülebilir büyüme ve geliþme tartýþmalarýnýn yapýlmasýnýn önemli olduðunu düþünüyorum. Bu konuda özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnýn sorumluluðu bulunmaktadýr. Kültür Sitesi gibi bir binanýn þehrin merkezinden kaldýrýlmasý çok uzun yýllara mal oldu. Þehrin giriþine, Çorum Müzesi ve Çorum Kalesi gibi tarih ve kültür unsurlarýnýn bulunduðu bir alana yapýlacak bir kamu binasýnýn potansiyel kültürel geliþmeyi týkayacaðý aþikardýr. Bu alan kültür yatýrýmlarý ile öne çýkacak doðal potansiyeli barýndýrmaktadýr. Çorum Kalesi ve Çorum Müzesi taþýnamayacaðýna göre bu alanda yeni sosyal ve kültürel yatýrýmlar desteklenmelidir. Sayýn vekillerimiz baþta olmak üzere, ilimizin çok deðerli karar vericilerini, inþaat ve mimarlar odasý baþkanlýðýný, þehir plancýlarýný, sivil toplum örgütü temsilcilerini konu üzerinde düþünmeye ve tartýþmaya davet ediyorum. ETÝLER SRC Yavruturna Mah Kýbrýs Cad. No:35/A Çorum Tel: Kültür merkez talebi Hayati Çam orum da faaliyet gös- Bilgi, Kültür ve Çteren Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝK- TUDER) Baþkaný Hayati Çam, dernek olarak Çorum un mekansal geliþmesine ve sürdürülebilir büyümesine yönelik basýn açýklamasý yaptý. BÝKTUDER Baþkaný Çam, kentlerin geliþmesinde ve büyümesinde karar vericilerin yaný sýra, konu uzmanlarý ile birlikte þehirde yaþayan vatandaþlarýn da karar mekanizmasýna dahil edilmesinin gerektiðini söyledi. Ortak akýlla yapýlmayan deðerlendirmelerin sonuçta Çorum'un geliþmesini ve büyümesini olumsuz etkilediðini ve geri dönüþünün mümkün olmadýðýný söyleyen Çam, açýklamasýnda þu hususlara deðindi; Kamu binasý mý, kültür ve tiyatro merkezi mi? Madem Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Çorum için fikrimiz var, derdimiz de sevdamýz da Çorum. Herþey Çorum için. Öyleyse katýlýmcý, þeffaf yönetimin varlýðýný görmek hakkýmýz. Bu günlerde Çorum þehir merkezinin Ankara giriþine, eski müze binasýnýn bulunduðu alana, Tapu ve Kadastro Ýl Müdürlüðü binasýnýn yapýlacaðý konusu var. Hemen yukarda Çorum Müzesi, 200 m. yukarda Çorum Kalesi varken ve burasý potansiyel kültür havzasý olabilecek yerken buraya bir kamu binasýnýn yapýlýyor olmasý ne derece makul? Mekansal planlama açýsýndan, þehrin geliþim dinamikleri ve sürdürülebilir büyüme stratejisi bakýmýndan bir mana ifade ediyor mu? Hoþ, Çorum'un mekansal büyüme ve geliþme stratejisi var mý, ayrýca tartýþýlacak bir konu ancak gündem itibariyle böyle bir eksiliðin varlýðý ortaya çýkmýþ durumda. Çorum kamuoyuna, konunun önemini anlatabilmek adýna sayýlarla Çorum a bakmamýz gerekiyor. Çorum km² lik alaný ile ülkemizin 20. büyük ili, nüfusu ile 39. en kalabalýk ilidir. Ýhracat rakamlarýna baktýðýmýzda 2012 TÝM kayýtlarýna göre 17 Milyon $ ile 15 Milyar $' lýk Türkiye ihracatýnýn binde birini gerçekleþtiriyoruz. En çok ihracat yapan 39. Ýl konumundayýz. Ekim ayý ihracat rakamlarýnýn açýklandýðý 1 Kasým 2013 tarihinde TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi Çorum, Türkiye ve AB ülkelerinde ihracatýn kg. fiyatýný açýkladý. Açýklamaya göre AB ülkelerinde ihracatýn kg. fiyatý 3,5 $ seviyesinde, Türkiye' de 1,5 $ ve Çorum' da 0,5 $ civarýnda. Bu rakamlara göre Çorum' da birkaç firma hariç, yüksek teknolojili ürün üretip satamýyoruz, aðýr ve hantal makineler üretiyoruz. Yüksek teknolojili, katma deðeri yüksek ürünlerin üretilmesi için yetiþmiþ insan gücü þart. Peki bu insanlar Çorum' a neden gelmiyor, neden getiremiyoruz. Çorum URAK-2010 rakamlarýna göre en rekabetçi, en yaþanabilir iller arasýnda 5 sýrada da ondan. 59 ayrý kritere göre yapýlan deðerlendirmede 81 il arasýnda 5. sýradayýz. Burda düþünmemiz gerekiyor. Yanlýþ giden bir þeyler var. Kültür odaklý kalkýnma modeli Çorum için fýrsat Kentler günümüzde, sanayi kenti, tarým kenti, finans merkezi, vb. yapýsý ile birlikte belirginleþmektedir. Ekono- Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), 2 bin gelir uzman yardýmcýsý alacak. Gelir uzman yardýmcýsý alýnacak Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), 2 bin Ggelir uzman yardýmcýsý alacak. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB), açýk bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardýmcýsý alacak. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn internet sitesinden yaptýðý duyuruya göre GÝB; Ankara, Denizli, Ýstanbul ve Zonguldak'ta çalýþtýrmak üzere 2 bin gelir uzman yardýmcýsý alýmý gerçekleþtirecek. Gelir uzman yardýmcýsý sýnavýna iliþkin baþvurular Kasým tarihlerinde yapýlacak. Gelir uzman yardýmcýsý sýnavýna katýlmak isteyen adaylar, baþvuru koþullarýna iliþkin detaylý bilgiye kurumun internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yer alan duyurudan ulaþabilecek. Gelir uzman yardýmcýsý sýnavý 28 Aralýk'ta Ankara'da gerçekleþtirilecek. Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümüne katýlmaya hak kazanan adaylar ile yazýlý sýnavýn yapýlacaðý adres, e-devlet portalý "www.turkiye.gov.tr" ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý "www.gib.gov.tr" internet sayfalarýnda yazýlý sýnavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri YETÝM ÇOCUK BM verilerine göre; kayýtlý olarak dünya üzerinde þu an 10 milyon yetim çocuk yaþýyor veya yaþamaya çalýþýyor. Kayýtlý olmayanlarla bu sayýnýn çok çok arttýðý belirtiliyor. Savaþlar, doðal afetler, yoksulluk gibi çeþitli nedenlerle anne veya babasýný kaybetmiþ olan bu çocuklar, çok zor þartlarda hayatlarýný sürdürüyorlar. Namaz kýlmak ile yetime el uzatmak arasýnda güçlü bir bað olduðunu bizlere Maun suresi ile anlatan Yüce Rabbimiz, yetimler ile ilgili Kur'an- Kerim'de daha bir çok uyarý da da bulunmaktadýr. Bunlardan bazýlarýný hatýrlatmak istiyorum. - "Bu dünya ve ahiret hakkýnda, YETÝMLER(e nasýl davranýlacaðý) hakkýnda sana sorarlar. De ki: "Onlarýn durumlarýný düzeltmek en hayýrlý durumdur." Ve onlarýn hayatlarýný paylaþýrsanýz onlar sizin kardeþlerinizdir. Zira Allah, bozgunculuk yapanlarý, düzeltmeye çalýþanlardan ayýrt etmesini bilir. Ve Allah dileseydi, taþýyamayacaðýnýz yükleri omuzlarýnýza yüklerdi: (Ama) unutmayýn ki Allah kudret sahibidir, hikmet sahibidir." (Bakara suresi: 220.ayet) - "Sana sadaka olarak ne vereceklerini soruyorlar, de ki: -Hayýrdan infak edeceðiniz þey; anaya, babaya, akrabaya, YETÝMLERE, yoksullara ve yolda kalmýþlaradýr. Hayýr olarak yaptýðýnýz þeyleri, Allah þüphesiz en iyi bilendir." (Bakara suresi: 215.ayet) -"Yüzlerinizi doðu ve batý yönüne döndürmeniz iyilik deðildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malýný sevgisine raðmen; akrabaya, YETÝMLERE, yoksullara, yolculara, dilencilere, kölelere ve esirlere veren, namazý dosdoðru kýlan, zekatý veren, sözleþtikleri zaman sözlerini yerine getiren, sýkýntýda, hastalýkta ve savaþta sabredenlerin durumudur. Ýþte sadýklar ve muttakiler onlardýr." (Bakara suresi: 177.ayet) - "YETÝMLERÝN mallarýný haksýz yere yiyenler, karýnlarýna sadece ateþ doldururlar ve alevli bir ateþe atýlýrlar." (Nisa suresi: 10.ayet) - "(O mü'minler)ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, YETÝMLERE ve esirlere yedirirler." (Ýnsan suresi: 8.ayet) - "Hayýr, YETÝME ikramda bulunmuyorsunuz." (Fecr suresi: 17.ayet) - " sakýn YETÝMÝ üzüp kahretme." (Duha suresi: 9.ayet) Mahallemizden, okulumuzdan, iþyerimizden baþlayarak çevremizdeki zor durumda olanlardan, muhtaçlardan ve de özellikle yetimlerden haberdar olmak, onlara yardýmcý olmak, yardýmlara aracýlýk etmek önce Ýnsanlýk sonra da Mü'minlik görevidir. Dünyada en çok maðduriyetler, savaþlarýn ve doðal afetlerin yaþandýðý bölgelerde meydana gelmektedir. Bu zor þartlardan da en çok çocuklar etkilenmektedir. Bu zor þartlarý yaþayan bölgelerdeki maðdur insanlardan da yatacak yeri, yiyecek ekmeði olan bizler bir bakýma sorumluyuz. Bu riskli bölgelere yardýmlarýmýzýn ulaþmasý için çalýþan gönüllü kuruluþlar var çok þükür. Dünyanýn bir bölgesinde zor þartlarda yaþamaya çalýþan insanlara hayýrseverlerin yardýmlarýný ulaþtýran kuruluþlardan birisinden ve onlarýn YETÝM PROJESÝnden bahsetmek istiyorum. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý; bölge, din, dil, ýrk ve mezhep ayrýmý yapmaksýzýn dünyanýn herhangi bir yerinde sýkýntýya düþmüþ, felakete uðramýþ, zulüm görmüþ, aç ve açýkta kalmýþ; savaþ, tabii afet gibi sebeplerle maðdur olmuþ, yaralanmýþ, sakat kalmýþ; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardým ulaþtýrmak ve bu insanlarýn temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 5 kýtada 135 ülkede çalýþýyor. ÝHH, bir yandan felakete uðramýþ insanlara acil yardým ulaþtýrýrken diðer yandan insan tacirlerinden ve organ mafyasýndan önce YETÝMLERE ulaþarak onlarý sað kalan yakýnlarýna veya güvenilir, yetkin ellere teslim edinceye kadar emin ortamlarda gözetmeye çalýþýyor. Savaþ ve doðal afetlerin yaþandýðý yerlerde, yoksulluk bölgelerinde, yetim ve korumasýz kalan çocuklarýn, kendi topraklarýnda kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakýnlarý yanýnda yaþamalarý önemseniyor. Kimsesi olmayan çocuklar için ise barýnma imkâný ve ortamý saðlanýyor. Yurt içi yetim çalýþmalarý, Türkiye'ye sýðýnmýþ muhacir yetimlerle kaza, hastalýk, afet vb. farklý sebeplerden yetim kalýp akrabalarýnýn yanýnda kalan ve muhtaç olan yetimlere maddi, manevi destek olmanýn yaný sýra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda barýnan yetim ve kimsesiz çocuklara manevi destek veriliyor. ÝHH YETÝM ÇALIÞMASI bu kaygýlarla hayat bulmuþ bir çalýþma. Bu yýl Milli eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði yapýlarak okullarda "HER SINIFIN BÝR YETÝM KARDEÞÝ VAR" kampanyasý baþlatýldý. Öðrencilerin ve Öðretmenlerin Yetim sponsorluk destek sistemi ile ayda 90 TLile DÜNYANIN HERHANGÝ BÝR YERÝNDEKÝ BÝR YETÝMÝN eðitim, saðlýk, gýda ve kýyafet ihtiyaçlarýnýn karþýlamasýna katkýda bulunmasý amaçlanýyor. Konu ile ilgili ÝHH'nýn intenet sitesinden ayrýntýlý bilgi alýnabilir. Allah, yardýmda bulunan ve emeði geçen kimselerden razý olsun. Selam ile.

5 PERÞEMBE 14 KASIM Yunus Market ten 5 bin kiþiye aþure Y Yunus Marketler Zinciri Çorum da dün 5 bin kiþilik aþure daðýttý. Recep Mebet unus Marketler Zinciri Çorum da dün 5 bin kiþilik aþure daðýttý. Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen aþure daðýtýmýna Yunus Market Çorum Maðazasý Müdürü Ahmet Mermer, þube yöneticileri ve bazý maðaza çalýþanlarý katýldý. Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði aþure daðýtýmý, Yunus Market in Bahabey, Azap Ahmet ve Terminal þubelerinde gerçekleþti. Yunus Market Terminal Þubesi nde düzenlenen aþure daðýtýmýnda konuþan Maðaza Müdürü Ahmet Mermer, Geleneksel hale getirdiðimiz program çerçevesinde Çorum daki tüm maðazalarýmýzda müþterilerimize aþure ikram ediyoruz dedi. Kampanyalarýmýzýn yaný sýra özel günlerdeki etkinliklerimizle de müþterilerimizin yanýndayýz diyen Mermer, Çorum halkýnýn gösterdiði ilgiden memnun olduklarýný sözlerine ekledi. Mercedes otomobil kazanma þansý sunan kampanya 15 Kasým da baþlýyor ün ilk hediyesi Yunus tan Mercedes kazanma þansý Çekiliþin 4 Ocak 2014 tarihinde Ankara da Recep Mebet yapýlacaðýný anlatan Mermer, tüm Çorum halkýný unus Market Çorum Maðazasý Müdürü Ahmet kampanyaya katýlmaya davet etti. Mermer, 15 Kasým - 25 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda alýþveriþ yapacak müþterilerine Mercedes otomobil kazanma þansý sunacaklarýný söyledi te Ýlk Hediye Bizden sloganýyla düzenledikleri kampanya hakkýnda açýklamalarda bulunan Ahmet Mermer, yapýlacak çekiliþ neticesinde bir kiþiye son model Mercedes C-180 AMG otomobil hediye edeceklerini kaydetti. Kampanyaya katýlmak için belirtilen tarihler arasýnda tek seferde 50 TL lik alýþveriþ yapan her müþterilerine bir çekiliþ hakký tanýnacaðýný belirten Mermer, Kasalardan verilecek katýlým kartýndaki þifreyi ad, soyad ve adres bilgilerini kýsa mesajla gönderen ya da internet sitemizdeki forma eksiksiz olarak giren herkes Mercedes otomobil kazanma þansý yakalayacak dedi. Maðaza Müdürü Ahmet Mermer, kampanya hakkýnda bilgiler verdi. Y Çorum halký, geleneksel hale gelen aþure ikramýna büyük ilgi gösterdi. Aþure ikramý, Yunus Market in Çorum daki tüm þubelerinde gerçekleþti. Yunus Market Çorum Merkez Maðazasý Müdürü Ertaç Bircan, þubelerinde kiþiye aþure ikram ettiklerini söyledi.

6 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Çorum, akýllý trafik sisteminde örnek B Panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda düzenlendi. Recep Mebet elediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Akýllý Trafik Sistemi nin Türkiye de ilk kez Çorum da hayata geçtiðini söyledi. Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panelin açýþ konuþmasýný yapan Turhan Candan, Bahabey Kavþaðý na kurulan akýllý sinyalizasyon sisteminin yýl sonuna kadar 5 kavþakta daha kullanýma sunulacaðýný kaydetti. Çorum un akýllý trafik sistemleri konusunda Anadolu ya örnek olduðunu belirten Candan, hedeflerinin akýllý kavþak sayýsýný 2 ya çýkarmak olduðunu ifade etti. Akýllý ulaþým sistemlerinin Türkiye ve Çorum için yeni bir kavram olduðunu vurgulayan Candan, Bu alanda hayata geçirdiðimiz projelerle pek çok þehre öncü olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Yapýlan yasal düzenlemeler neticesinde Belediyelerin trafik ve ulaþým alanýndaki sorumluluklarýnýn arttýðýna iþaret eden Candan, bu doðrultuda Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü nün kurulduðunu hatýrlattý. S Plaka Yönetmeliði nin ardýndan hayata geçen uygulamalarýn baþarýyla gerçekleþtirildiðini belirten Candan, T ve M plaka konusunda çalýþmalarýnsa devam ettiðini anlattý. Candan, taksi duraklarýnýn modernizasyonu ile taksiciliðin standardý ve meslek itibarýný yükselten bir çalýþmaya imza attýklarýný da sözlerine ekledi. SORUNSUZ TRAFÝK ÝÇÝN AKILLI ALTYAPI LAZIM Düzenlenen panele ulaþtýrma sektörü temsilcileri de katýldý. Panelde günümüz trafik problemlerine yönelik teknolojik çözümler ele alýndý. Orta Doðu Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeþ Yaman, baþarýlý trafik yönetimi için akýllý altyapýnýn þart olduðunu söyledi. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen panelde Kent Ýçi Trafik ve Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu bir sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeþ Yaman, teknolojik geliþmelerin trafik sorunu konusunda da etkin çözümler saðladýðýna dikkat çekti. Sürdürülebilir ulaþým konusunda da görüþlerini ortaya koyan Yaman, Sistemi kilitlemeden yönetmek gerekiyor, bunun için de akýllý trafik yönetimi büyük önem taþýyor dedi. Ev sahibinin maðduriyeti Ç Çorum da uygulanan akýllý trafik sisteminin Anadolu ya örnek olduðu belirtildi. Recep Mebet öplü Mahallesi 3. Çöplü Sokak numara 34 deki evini yabancýlara kiralayan evsahibi maðdur oldu. Çorum a sýðýnmacý olarak gelen 7 kiþilik bir ailenin yaklaþýk 3 yýl boyunca evinde kiracý olarak kaldýðýný belirten Ahmet Kýlcý Ahmet Kýlcý, yaþadýðý maðduriyeti anlattý. Harabeye dönen evin anahtarýný dahi býrakmadan Çorum dan ayrýlan ailenin, geride 5 bin TL yi aþan su faturasý borcu býraktýðýný dile getiren Kýlcý, tüm uyarýlarýna raðmen gerekli tedbirleri almayan yetkilileri suçladý. Gecikme faiziyle birlikte iyice kabaran faturayý ödeyecek gücünün olmadýðýný vurgulayan Kýlcý, yaþadýðý maðduriyete dikkat çekerek yetkililerden çözüm istedi. Ayþe Erbulak Çorum a geliyor Düzenlenen programa Belediye Birim Müdürleri de katýldý. Programýn sonunda katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularý da cevaplandý. T Recep Mebet iyatrocu-yazar Ayþe Erbulak, 19 Kasým 2013 tarihinde Çorum da imza günü düzenleyecek. Hitit Kültür Kulübü nün davetlisi olarak Çorum a gelecek olan Ayþe Erbulak, Salý günü saatleri arasýnda DalAyþe Erbulak gýçlar Otel de düzenlenecek söyleþi ve imza gününe katýlacak. Yeni eseri Ödüllü Ölüm kitabýný konu alan söyleþiye konuk olacak olan Erbulak, Çorumlu okurlarý için kitaplarýný da imzalayacak. Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panel Çorum da düzenlendi. Belediye den Akýllý Trafik Sistemleri paneli Akýllý trafik yönetimi þehirler için kaçýnýlmaz Ç Recep Mebet orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Türkiye de Akýllý Ulaþým Sistemleri konulu panel dün gerçekleþti. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda düzenlenen paneli Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu yöneticileri ile ulaþým sektörü temsilcileri izledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ýn yönettiði panele Yalova Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akbaþ, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeþ Yaman ile ISSD Elektronik Sistem Mühendisi Çaðrý Yüzbaþýoðlu konuþmacý olarak katýldý. Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü nce organize edilen programda sunuculuðu Celalettin Bayrak yaptý. Panelin açýþ konuþmasýný yapan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Can- dan, Çorum Belediyesi nin trafik ve ulaþým alanýndaki çalýþmalarýndan bahsetti. Sýrasýyla söz alan panelistler ise akýllý ulaþým sistemlerinin önemi ve gelecekte kazanacaðý konuma iliþkin açýklamalarda bulundular. Panelistler sunumlarýnda, akýllý trafik yönetiminin þehirler için kaçýnýlmaz olduðunu vurguladýlar. Katýlýmcýlarýn sorularýný da cevaplayan panelistlere, program sonunda teþekkür plaketi ve çeþitli hediyeler verildi. Panelde akýllý trafik sistemleri hakkýnda bilgiler verildi. Panelde, akýllý trafik sistemlerinin saðladýðý avantajlarla ilgili açýklamalar yapýldý. Panelistlere programýn sonunda teþekkür plaketi verildi ve program anýsýna fotoðraf çektirildi. Tütüncü nün yeni þubesi yarýn açýlýyor T Recep Mebet ütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi (TÝM) nin yeni maðazasý yarýn saat da Gazi Caddesi numara 74/A da hizmete açýlacak. Yeni þube ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Maðaza Müdürü Serdar Sarýkaya, Çorum a yeni bir Turkcell Ýletiþim Merkezi kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Turkcell hat ve kart iþlemleri ile fatura tahsilatýnýn yapýldýðý yeni þubede cihaz ve aksesuar satýþýnýn da yer aldýðýný belirten Serdar Sarýkaya, iletiþim alanýnda bireysel ve ku- rumsal çözümler sunduklarýný söyledi. Ýnönü Caddesi ve Hamit Camii Sokak ta da þubelerinin bulundu- ðunu hatýrlatan Sarýkaya, Yeni maðazamýzý yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Cad- desi nden Bahabey Caddesi ne dönen köþede açýlýþý yapýlacak þubemize bekliyoruz diye konuþtu. Tütüncü Ticaret in Gazi Caddesi ndeki yeni þubesi yarýn açýlýyor.

7 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Her seçimden alnýmýzýn akýyla çýktýk diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan dan Çorumlu ya teþekkür; 7 Çorum halkýna minettarýz Erol Taþkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, partisinin Çorum Belediye Baþkan aday Adaylarý ile delegelerini buluþturduðu toplantýda, her seçimde artan oy oranlarýyla kendilerini desteklediðini söylediði Çorum halkýna minnettar olduklarýný bildirdi. "Her seçimden alnýmýzýn akýyla çýktýk" diyen Ahmet Sami Ceylan, tüm sandýk kurullarýnýn tamamýný % 100 tamamlayýp, görevlendirmeleri tamamladýklarýný, her seçimden baþarýyla çýkan bir teþkilat olarak tecrübeli olduklarýný kaydetti. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantýný açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarý ile birlikte geliþtiðini söylediði eko- AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorumlu ya teþekkür etti. çimde de çalmadýk kacek. Egemenlik kayýtsýz nomiden rakamlarla örpý, ulaþýlmadýk insan býþartsýz milletindir diye nekler verirken, seçim rakmayacaklarýný dile Mustafa kemal Atabakýmýndan çok ciddi getirdi. türk'ün sözü ilk kez gebir zaman süreci yaþançerli olacak. Bu millet dýðýný, yerel seçimlerin Türkiye'de istikradikta edilerek deðil, ardýndan genel seçimler rýn sürmesi için AK kendi özgür iradesi ile ve Cumhurbaþkanlýðý Parti'nin tekrar iþ baþýna emanetini verecek. seçimlerinin olacaðýný gelmesi gerektiðinin aldevletin halký yönettiði hatýrlattý. týný çizen Ahmet Sami günlerden, halkýn devdiðer seçimlerde Ceylan, "Türkiye, ilkleletini yönettiði günlere kapý kapý dolaþtýklarýný ri iktidarýmýzla yaþadý. ulaþtýk" diye konuþtu. ve halkla buluþtuklarýný Ýlk kez Cumhurbaþkaný Halkýn mesajlarýný anlatan Ceylan, bu sehalk tarafýndan seçile- Temayül Afra da yapýlacak toplantýda deðiþiklik duyurusu yaptý. Merkezi anlamda daha yakýn olduðu ve insanlarýn daha rahat ulaþabileceðini varsayarak, yer deðiþikliði yaptýklarýný anlatan Ahmet Sami Ceylan, tarih ve saatte herhangi bir deðiþiklik olmadýðýný, 1 Kasým cumartesi günü saat 10,00-15,00 arasý yapýlacak teþkilat temayül yoklamasýnýn Afra 1 ve Afra 2 Düðün Salonlarý'nda yapýlacaðýný söyledi. Midesi hassas olanlar, dikkat! U zman Diyetisyen Serkan Tutar, yanlýþ beslenme ve mide rahatsýzlýklarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Tutar, domates, domates sosu veya sýkýlmýþ portakal, greyfurt ve limon gibi besinlerin mide rahatsýzlýklarýný tetikleyebileceðini söyledi. Baþlýca mide problemlerinden bahseden Serkan Tutar, "Mide yanmasýný ve ekþimesini engellemek için baþlangýçta özel besinler düþünülmeden tüketilen yemek miktarýna bakýlmalýdýr. Eðer fazla hacimde besin bir anda mideye ulaþýrsa mide yanmasý artacaktýr. Bir besin mide yanmasýna iyide gelse kötüde gelse fazla miktarda tüketildiðinde her zaman rahatsýzlýk verici olacaktýr." ifadelerini kullandý. Mide yanmasýnýn önlemini de açýklayan Tutar, "Az ve sýk beslenerek fazla miktarda besin tüketiminden kaçýnmýþ olursunuz. Bu durumda midenize bir anda yük binmez ve sindirim iþlemi daha kolay olur. Mide yanmasýný engellemenin diðer bir yolu ise tabaklarýnýzýn boyutlarýný küçültebilirsiniz. Bu þekilde bir öðünde daha az besin alýmý olacaktýr." þeklinde konuþtu. Hýzlý yemek yemekten de Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde aday adaylarý ile delegeler buluþtu. kaçýnýlmasý gerektiðini ifade eden Tutar, mide problemlerine yol açan beslenme tarzlarýný ise þöyle sýraladý; "Fazla yemek yemek, yaðlý gýdalar tüketmek, asitli yiyecek tüketmek, kahve (normal veya kafeinsiz), çay, kola, gazlý içecekler ve aþýrý alkol içeriði olan içecekler gibi yanlýþ içecek tercihleri, çikolata tüketmek." Asitli yiyeceklere de dikkat edilmesini aktaran Tüter, "Domates, domates sosu veya sýkýlmýþ portakal, greyfurt ve limon gibi besinler mide ekþimesini tetikleyebilir. Bunlarýn en büyük özelliði asidik olmasý ve hassas olan midelerde problem çýkarma risklerinin fazla olmasýdýr. Yine bazý salata soslarý ve sirke asit içerikli olmasý nedeni ile midenizdeki problemleri tetikleyebilir." dedi. Diyetisyen Tutar, asitli yiyeceklerden vazgeçemeyenler için ise þu önerilerde bulundu: "Ýlk olarak daha az sýklýkta tüketilmesine özen gösterin. Salatalara daha az sýkýlan sirke ve limon midenizdeki problemin daha düþük seviyede yaþanmasýný saðlar. Ayrýca portakal ve greyfurt gibi besinleri mide koruyucu özelliði olan yoðurt ile birlikte tüketebilirsiniz." ifadelerini kullandý.(cýhan) Temayülde oy kullanacak delegeler aday adaylarýný dinledi. (Ç.HAK:3185) AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 1 Kasým cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacaðý açýklanan temayül yoklamasýnýn Afra Düðün Salonu'na alýndýðýný duyurdu. Merkez ilçe, ilçeler ve beldelerden toplam 1700 kiþinin oy kullanacaðý temayül yoklamasýnýn yerinde deðiþiklik yaptýklarýný açýklayan Ahmet Sami Ceylan, aday adaylarýnýn delegelerle buluþtuðu anlamayan siyasi partilerin, tarihin derinliklerinde kaybolduðunu sözlerine ekleyen Ahmet Sami Ceylan, halkýn mesajýný anlamayýp, halka raðmen iþ yapan siyaset kurumlarýnýn da tarihin derinliklerinde kaybolmaya devam ettiðini vurguladý. Ceylan, AK Parti olarak halka raðmen hiçbir iþe imza atmadýklarýný söylediði konuþmasýnda, "Çorum'a hizmet etmek için gece gündüz çalýþtýk. Kuru gürültüye ve sadece laf üretenlere pabuç býrakmayýz. Bu arda geç kalmýþ bir teþekkürü de ifade etmem gerekir ki, o da Hitit Üniversitemiz'in Dünya Üniversiteler Arasý Güreþ Þampiyonasý'na ev sahipliði yapmasýdýr. Bu konuda emeði geçen herkesi gönülden kutluyorum." dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Belediye Baþkan Aday Adaylarý, parti delegeleriilme bir araya geldi. Aday adaylarý görücüye çýktý AK Parti Merkez Ýlçe Belediye Baþkan Aday Adaylarý, temayül yoklamasýnda oy kullanacak delegelerle buluþtu. 7 aday adayýnýn da katýldýðý toplantýda, her aday adayý için 15'er dakikalýk süre verilirken, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan süre kýsýtlamasý olmaksýzýn, aday adaylarýnýn kendilerini ifade edebileceðini söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantýya AK Parti Belediye Baþkan Aday Adaylarý Muzaffer Külcü, Mehmet Karadað, Haþim Ahlatçý, Aslýhan Altýparmak, Ülker Mavral Bulut, Mustafa Eker ve Ýlyas Damar katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve parti yöneticilerinin yer aldýðý toplantýya parti delegeleri de yoðun ilgi gösterdi. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn konuþmasýyla baþlayan toplantýnýn açýlýþ bölümü basýna açýk yapýlýrken, aday adaylarýnýn konuþma bölümü basýna kapalý olarak gerçekleþtirildi. Programý AK Parti Ýl Baþkanlýðý düzenledi. Aday adaylarýnýn konuþmalarý basýna kapalý olarak gerçekleþtirildi.

8 8 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Salim Uslu Rusya ya gitti AK AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý "Bu ülkede kitaplýklardan Necip Fazýl'ýn kitaplarýnýn toplandýðý zamanlarý hatýrlýyoruz. Kütüphanelerde Ömer Seyfettin'in de Aziz Nesin'in de kitaplarý olacaktýr. Biz kitaba karþý deðiliz" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2014 yýlý bütçesi görüþülmeye devam ediyor. Görüþme sýrasýnda söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuþoðlu, Milli Eðitim Ba- itlis Milli Eðitim BMüdürlüðü tarafýndan yürütülen ve sponsorluðunu Bitlisli iþadamý Ahmet Eren in yaptýðý Doðu Okuyor Projesi kapsamýnda Ayþe Kulin ve Ahmet Tezcan Bitlisli öðrencilerle buluþtu. Ayþe Kulin ve Ahmet Tezcan, Doðu Okuyor Projesi kapsamýnda Bitlis e geldi. 13 il ve ilçede öðren- kaný Nabi Avcý'nýn dershanelerle ilgili açýklamasýný anýmsatarak, "Öðrencilerin dershaneye gitmesini gerektiren tüm gerekçeleri ortadan kaldýrdýnýz mý? Bu gerçekleþtiði için mi böyle bir açýklama yaptýnýz?" diye sordu. Kuþoðlu, Ak Parti iktidarý döneminde dershanelerin sayýsýnýn yüzde 100 arttýðýný iddia ederek, "Burada bir siyaset mi söz konusu? Milli Eðitim, öðrenciler ya da eðitim üzerinden bir siyaset mi yapýlýyor, bir mesaj mý veriliyor? Bu siyasete kurban edilecek bir konu deðil" dedi. cilerle e-konferans yöntemi ile buluþan yazarlar, öðrencilerin sorularýný da yanýtlýyorlar. Yazarlarýn kitaplarýný öðrencilere daha önceden daðýtan Milli Eðitim Müdürlüðü, böylelikle okuma farkýndalýðý oluþturmayý hedefliyor. Bugüne kadar farklý yazarlarýn 80 bin adet kitabýnýn daðýtýldýðý Bitlis te proje kapsamýnda son olarak Ayþe Kulin ve Ahmet Tezcan ile öðrenciler buluþturuldu. Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Bitlis Milli Eðitim Müdürü M. Emin Korkmaz, hedeflerinin 100 yazarý Bitlisli öðrencilerle buluþturmak olduðunu, bunlardan 57 sinin ise bugüne kadar Bitlis e gelerek öðrencilerle buluþtuðunu söyledi. Korkmaz, Doðu Okuyor kademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) Asonbahar dönemi 17 Kasým Pazar günü yapýlacak. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoþa ve Biþkek'te gerçekleþtirilecek sonbahar dönemi sýnavý, saat 09.30'da baþlayacak ve 180 dakika sürecek. Yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dýþýndaki kadrolara naklen atanmak ve lisansüstü eðitimi programlarýnda öðrenim görmek isteyenlerin ALES'e girmesi gerekiyor. Yükseköðretim Kurulu tarafýndan izin verilen yükseköðretim kurumlarýndaki öðretmenlik sertifika programlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemlerinde de ALES sonuçlarý kullanýlacak. Öðretmenlik sertifika programlarýna baþvuruda bulunmak isteyenlerin bu sýnava girmeleri gerekiyor. Yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla lisansüstü öðrenim görmek üzere yurt dýþýna gönderilecek adaylarýn seçiminde de bu sýnavýn sonuçlarý kullanýlacak. Salim Uslu CHP Ýzmir Milletvekili Musa Çam ise Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan okunmasý için önerilen bazý kitaplardan bölümler okuyarak, eleþtirdi. Bunun üzerine Ak Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý "Bu ülkede kitaplýklardan Necip Fazýl'ýn kitaplarýnýn toplandýðý zamanlarý hatýrlýyoruz. Kütüphanelerde Ömer Seyfettin'in de kitaplarý, Aziz Nesin'in de kitaplarý olacaktýr. Biz kitaba karþý deðiliz. Korkarak bir yere varamazsýnýz. Çocuklarýmýzý iyi yetiþtirmek zorundayýz" karþýlýðýný verdi.(aa) Projesi kapsamýnda 100 yazarýmýzý öðrencilerimizle buluþtur- Yazarlarýn Çorumlu öðrencilerle buluþacaðý belirtildi. mayý hedefliyoruz. Bugüne kadar 57 yazarýmýzý Bitlis e davet ettik. Bunun sayesinde öðrencilerimizin okuma farkýndalýðýný keþfettik. Artýk Bitlis te her öðrencinin çantasýnda bir kitap olduðunu biliyoruz. Proje kapsamýnda bugünden sonra 43 yazarýmýz daha gelecek. Sponsorumuz Ahmet Eren Bey e sonsuz teþekkür ediyoruz dedi. Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'ya gitti. Uslu, Rusya Federasyonu Anayasasý ve Federal Meclisi'nin 20'nci yýl dönümü münasebetiyle düzenlenen II. Uluslararasý Parlamente Forumu'na katýlacak. Uslu, burada Yasama Faaliyetleri: Geliþme Eðilimleri ile ilgili bir konuþma yapacak. Toplantýda ayrýca; Meclis, Demokratik deðerler ve Kamuoyu, Politik ve Seçim Sisteminin Geliþimi: Uluslararasý Tecrübe, Rusya ve Dünyadaki Anayasal Reform Tecrübeleri, Küreselleþen Dünyada Parlamenter Diplomasisi konularý görüþülecek. Uslu, ayrýca Ahýska Türkleri'nin 1944 yýlýndaki sürgünün, 9. yýldönümünü dolayýsýyla Moskova da bulunan Ahýska Türkleri Vatan Cemiyeti Baþkaný Cavid Aliyev le bir araya gelecek. Uslu, 17 Kasým 2013 Pazar günü Türkiye'ye dönecek. Baðcý, düþünce özgürlüðünü savundu Cahit Baðcý Çorumlu öðrenciler yazarlarla buluþuyor Proje kapsamýnda ayný anda 13 ilde 13 bin öðrencinin e-konferans yöntemiyle yazarlarla buluþturduklarýný da anlatan Korkmaz, Bitlis, Kars, Ardahan, Aðrý, Iðdýr, Hakkari, Van, Bingöl, Elazýð, Muþ, Bingöl, Batman ve Çorum illerindeki öðrenciler yazarlarýmýzla buluþuyor. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü konferans salonunda gerçekleþtirilen buluþmada bugün Hikmet Kiler Fen Lisesi, Bitlis Anadolu Lisesi, Saðlýk Meslek Lisesi ve Zübeyde Haným Kýz Meslek Lisesi öðrencileri ile bir araya geleceðiz þeklinde konuþtu. 25 YAZARLA ÝSTANBUL DA BÝR ARAYA GELDÝK Projenin sponsorluðunu yürüten Ahmet Eren in daha önceden Bitlis e gelmiþ 25 yazarla Ýstanbul da bir araya geldiðini de sözlerine ekleyen Korkmaz, Ýstanbul daki tanýtým günlerinde Ahmet Eren 25 yazarýmýzla sabah kahvaltýsýnda bir araya geldi. Bize destek veren baþta Ahmet Eren olmak üzere bütün yazarlarýmýza sonsuz teþekkürler ediyorum. Projemizin baþarýya ulaþmasý için çaba sarf eden herkese teþekkür ediyorum dedi.(ýha) ALES pazar günü Adaylarýn, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için sýnavýn baþlama saatinden en az bir saat önce sýnava girecekleri yerde olmalarý gerekiyor. Giriþ belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çýktýsý, fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgeleriyle sýnava gelecek adaylarýn, giriþ belgelerinin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim, iþaret yer almayacak. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er veya erbaþlarla askeri öðrenciler için askeri kimlik belgesi (muvazzaf askerler için geçerli deðil), Türk vatandaþlýðýndan izinle ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait pembe veya mavi kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek ancak sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý gibi belgeler sýnava giriþ için geçerli belge sayýlmayacak. Söz konusu belgeleri yanýnda bulundurmayan aday mazereti ne olursa olsun sýnava alýnmayacak, alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacak. Sýnavýn sonuçlarý, yapýldýðý tarihten itibaren üç yýl geçerli olacak.(aa) Emniyet Müdürü hayýrlý olsun dedi Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý l Emniyet Mü- Halil Ýbra- Ýdürü him Doðan, dün Çorum Eczacýlar Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Süleyman Koca'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Doðan, yeni yönetime görevlerinde baþarýlar dileyerek "Hayýrlý olsun ve baþarýlar dilerim " dedi. Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ise gerçekleþtirilen ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Halk Saðlýðý'ndan Eczacýlar Odasý'na ziyaret Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Eczacý Odasý yönetimini ziyaret etti. Emniyet Müdürü Halil ÝBrahim Doðan, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Halk Saðlýðý Merkezi yöneticileri Eczacý Odasý yönetimini ziyaret etti. Ýpek Özüyaðlý - Ceren Kartan H alk Saðlýðý Merkezi yöneticileri dün Çorum Eczacýlar Odasý baþkanlýðýna seçilen Uzman Eczacý Süleyman Koca'yý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Halk Saðlýðý Müdürü Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi'nin de hazýr bulunduðu ziyarette, Halk Saðlýðý Müdürü Vekili Dr. Hüseyin Engin Deðirmenci, Eczacýlar Odasý Baþkaný Koca'ya "Medeni cesaret gösterip bu sorumluluðu üstlendiðiniz için sizi tebrik Halk Saðlýðý Müdürlüðü yöneticileriyeni yönetimi kutladý. Bisikletten düþtü ederim " dedi. Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca da, Halk Saðlýðý Merkezi yöneticilerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek, "Eczacýlar Odasý yönetimi olarak yeni dönemde en iyi hizmetlerde bulunacaðýz " diye konuþtu. argý da bisikletten dü- 12 yaþýndaki çocuk Kþen aðýr yaralandý. Yeni Mahalle Karaoðlanoðlu Caddesi nde bisiklet süren T.K. isimli 12 yaþýndaki çocuk düþtü. Aðýr yaralanan çocuk ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

9 PERÞEMBE 14 KASIM Sungurlu öðrenci yurdu 2013 programýna alýndý AK AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Sungurlu öðrenci yurdu ile ilgili açýklama yaptý. Sungurlu'da öðrenim gören öðrencilerin barýnma sorunu büyük ölçüde çözülecek. Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Sungurlu MYO Yerleþkesi içinde yapýlmasý planlanan Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu nun 2013 yýlý ek programýna alýndýðý müjdesini verdi. Baðcý, konuyla ilgili açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü, Cahit Baðcý Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'na 300 yatak kapasiteli Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu yapýmýnýn 2013 yýlý Ek Programýna alýnmasý için Kalkýnma Bakanlýðýmýzdan onay istemiþ, bununla ilgili giriþimler yoðun mesailer harcanarak bizzat tarafýmýzdan sürdürülmüþtür. Talebimizi Kalkýnma Bakanlýðý uygun görerek KYK'ya bildirmiþ ve Öðrenci Yurdu için yer tahsisinin yapýlmasý konusunda Üniversitemize talepte bulunulmuþtur. Rektörümüz Sayýn Reha Metin Alkan ve ekibinin ivedi çalýþmasýyla, Hitit Üniversitemize tahsisli mülkiyeti Hazine ve Sungurlu Belediyesine ait olan m2 arsa içinde bir Yükseköðretim Öðrenci Yurdu olarak bir yer tahsisinin yapýlmasý iþlemine baþlandý. Sungurlu'da öðrenim gören öðrencilerimizin barýnma sorununu büyük ölçüde çözecek olan 300 kapasiteli yurt, Sungurlu MYO'nun öðrenciler tarafýndan daha çok talep edilir bir yüksek okul olmasýna, ilimizin ve ilçemizin kalkýnmasýna büyük yarar saðlayacaktýr. Önümüzdeki aylarda ihale sürecine geçilecek olan Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu nun 2014 yýlýnýn ilk çeyreðinde ihale edilmesini hedefliyoruz. Sungurlu ilçemize ve öðrencilerimize hayýrlý olmasýný dilerim. Saðlýkta taþeronlaþmaya tepki Erol Taþkan demektir. Taþeron düzeni ile saðlýk emekçileri daha aðlýk ve Sosyal Hizucuza çalýþtýrýlýrken en temet Emekçileri Sendimel sosyal ve ekonomik kasý (SES) Çorum Þube haklarýndan dahi mahrum Baþkaný Merter Kocatübýrakýlmak istenmektedir. fek, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Gururlu bir yaþam düzehastanesi önünde yaptýðý ninde baþý dik insanýmýz, basýn açýklamasýnda, saðartýk yarýn ne olacaðý kaylýkta taþeronlaþmaya tepgýlarýný dahi hissedemeyeki göstererek, "Saðlýk cek kadar moral deðerlerihaktýr satýlamaz" dedi. ni yitirmiþtir. Sendika üyelerinin Devletin saðlýk hizde katýldýðý basýn açýklametlerini ucuzlaþtýrmak masýnda, herþeyin oya adýna dýþarýdan taþeron firtahvil edilme çabasý bumalar aracýlýðý ile yaptýðý lunduðunu iddia eden ticari sözleþmelerin sayýsý Basýn açýklamasýný Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Merter Kocatüfek, köleher geçen gün artmaktadýr. lik düzeninin taþeronlaþ(ses) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptý. Son resmi verilere göre ma adý altýnda 10 yýldýr saðlýk hizmetlerinde yaklayaþatýldýðýný söyledi. þýk 150 bin saðlýk çalýþaný taþeronlaþtýrýlarak çalýþmaktadýr. "KamuAðýz ve Diþ Hastanesi giriþinde yapýlan basýn açýklamasýnda, " Ýþ sal olarak saðlýk hizmeti sunmak, devletin asli ve sürekli görevleri güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük haklarýn sýnýrlý olduðu saðlýkarasýndadýr. taki taþeronlaþma olgusu baþlangýçta güvenlik ve yemek hizmetleri ile Ýþ güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük haklarýn sýnýrlý olduðu baþlamýþ, hemþire, radyoloji teknisyeni, laborant, týbbi sekreterlik, saðlýktaki taþeronlaþma olgusu baþlangýçta güvenlik ve yemek hizhasta bakýcýlýk ile devam ederek bugün Kütahya Aðýz ve Diþ Saðlýðý metleri ile baþlamýþ, hemþire, radyoloji teknisyeni, laborant, týbbi sekmerkezi'nin diþ hekimliði hizmetlerini taþeron firmalardan almak için reterlik, hasta bakýcýlýk ile devam ederek bugün Kütahya Aðýz ve Diþ açtýðý ihale ile doktor ve diþ hekimlerine kadar uzanmýþtýr." diyen KoSaðlýðý Merkezi'nin diþ hekimliði hizmetlerini taþeron firmalardan alcatüfek, SES olarak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti. mak için açtýðý ihale ile doktor ve diþ hekimlerine kadar uzanmýþtýr. KESK Dönem Sözcüsü ve SES Çorum Þube Baþkaný Merter Sendikamýzýn zamanýnda oluþturduðu kamuoyu ile ihale iptal Kocatüfek, basýn açýklamasýnda þunlarý dile getirdi, " Anayasasý olan edilmiþtir. Ama bizler bu oyunu daha öncede defalarca gördük. Bu bir ülkede parlamento yasalarý çýkaracak, yasalara uygun düzenlemeihalenin önce açýlýp daha sonra iptal edilmesinin nedeninin kamuoyuleri de hükümetler yapacak, sonra dönüp uygulamalara bakýlýnca; yönu hazýrlama taktiklerinden biri olduðunu gayet net biliyoruz. netim organlarýnca bütün yazýlý kurallar hiçe sayýlarak; "ben yaptým, oldu" anlayýþý içinde; "hak, adalet, sorumluluk" duygularýndan uzak, Saðlýk gibi hak olmasý gereken bir hizmetin niteliðinden çok madevlet olma ciddiyeti taþýmayan kiþilerin eliyle kuralsýzlýk devlete liyet hesabýna bakýlarak deðerlendirilmesi kesinlikle kabul edilemez. egemen kýlýnacak. Saðlýk gibi temel bir hakký bu kadar "ucuz" gören anlayýþý reddediyoruz. Saðlýk emekçileri olarak bu kölece çalýþtýrma düzenini reddediyoher þeyi bir sonraki seçimlerde nasýl oya tahvil edebilirim anlaruz. yýþý ile uzun erimli sorumluluðun taþýnmadýðý bu yönetim biçimi, makyajla halkýmýzýn aldatýlmasýndan baþka bir þey deðildir. Diþ hekimliði hizmetlerinin ihale usulü ile firmalar aracýlýðýyla metalaþtýrýlarak satýn alýnmasý yolunun açýlmasý, Türk Diþ hekimleri Çalýþanlar ve hizmet alanlar, yerleþmiþ teamüller içerisinde yöbirliði'nin ve sendikamýz Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendinetilmek ve yasalara güvenmek isterler. Ancak ülkemizde öylesine kasýnýn kabul edebileceði bir anlayýþ deðildir. Bizler bu yönteme karacýmasýz ve öylesine temel insan haklarýný göz ardý eden bir yönetim þýyýz ve karþý olmaya devam edeceðiz. Tüm saðlýk çalýþanlarýnýn iþ tarzý sergilenmekte ki; iþsizlik çarký içinde sýkýþmýþ milyonlarca eðigüvencesi ve insanca yaþamalarýný saðlayacak gelir ve özlük haklarýtimli insaný karýn tokluðuna çalýþmaya zorlayan ve iktidar gücüyle yaný savunmaya, saðlýðýn doðuþtan kazanýlan bir hak olduðunu her türratýlan yeni kuþak yandaþ iþverenlerin emek sömürüsü içinde; mutsuz, lü ortamda savunmaya ve bu taþeronlaþma uygulamalarýnýn durdurulkonuþamayan, çaresiz ve korkak " insan tipi" yaratýlmaktadýr. masý için gereken her türlü yasal giriþimi yapmaya halk için ücretsiz Çaðlar öncesinin kölelik düzeni, maalesef ve ne yazýk ki son 10 kamusal saðlýk idealimizi- emek ekmek mücadelemizi büyütmeye deyýldýr hayatýmýzýn her alanýna "taþeronlaþma" adý altýnda, yerleþtirilvam edeceðiz. Saðlýk haktýr satýlamaz." miþtir. Taþeron çalýþtýrma bizleri güvencesiz koþullarda çalýþtýrmak S l Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün bütçesi 415 bin TL olarak talep edildi. Çevre Koruma'ya 415 bin TL'lik bütçe Erol Taþkan Ý l Genel Meclisi'nin 2014 bütçe görüþmelerinde, Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nün bütçesi 415 bin TL olarak talep edildi. Genel Sekreterlik'in planý beðenilmedi Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Genel Meclisi'nin bütçe görüþmelerinde kanunen 20 günlük toplantý hakký bulunduðunu belirterek, "Bütçe görüþmelerinde, kanun çalýþma süresini 20 günle sýnýrladý. Bir takým mihraklar bundan rahatsýz olabilir. Zaten kamuoyu memleketin hayrýna hizmet ettiðimizi biliyor. Bir takým mihraklarýn rant beklentilerine karþý tavrýmýzý sergiledik. Bu mihraklarýn sözleriyle oyuna gelmediniz. Millet bizden hizmet bekliyor." dedi. Gündem maddelerini görüþen meclis, kapanan beldelerdeki çöp toplama iþlemlerinin nasýl yürütüleceðine dair, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Yaþar'a çeþitli sorular yöneltti. Yaþar, yapýlan planlamada kapanan beldelerin 5 ayrý bölge olarak belirlenip, 5 araçla çöplerinin toplanacaðýný bildirirken, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, söz konusu çalýþma ile ilgili bir dosyanýn kendilerine þifaen ulaþtýrýldýðýný, resmi yollardan ulaþtýrýlmadýðýný anlatarak, dosyayý ve planlamayý beðenmediðini belirterek, "Biz hizmet noktasýnda, en uç mesafedeki köyümüze kadar adaletle yaklaþ- Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Toplantýnýn açýlýþýnda konuþtu. Meclis üyeleri bütçe görüþmelerine devam etti. mak zorundayýz. Bu hizmet yapýlacaksa adam gibi yapýlmalýdýr. Projenin yeniden gözden geçirilmesini ve tekrar düzenlenmesini talep ediyorum." Sözleriyle Ýl Genel Sekreterliði'ne tekrar iadesine karar verdi. Meclisin son gündem maddesi olarak da, Turizm Komisyonu tarafýndan Mecitözü Hisarkavak Köyü'nde bulunan maðara ile ilgili raporu okundu. Komisyon üyesi Ýsmail Keþliktepe, söz konusu maðaranýn tarihsel ve sanatsal özel- likler içerdiðini, define avcýlarý tarafýndan yapýlan kaçak kazýlarla tahrip edildiðini anlatarak, söz konusu maðaranýn tarihi ve kültürel bir varlýk olarak korunmasý durumunda, ilçenin turizmine katký saðlayacaðýný vurguladý. Özel Eðitim Meslek te Aþure Günü Ç Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi önünde yapýlan basýn açýklamasýna SES üyeleri katýldý. orum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde, Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Þefi Serdar Yýlmaz önderliðinde öðretmen ve öðrencilere öðle yemeðinde Aþure daðýtýldý. Okul Müdürü Cafer Can, öðrenciler arsýnda birlik, beraberlik ve dayanýþma duygularýnýn geliþmesi adýna böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu etkinlikte çaba sarf eden Serdar Yýlmaz ve Yiyecek Ýçecek Hizmetleri öðrencilerine teþekkür etti. Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde aþure etkinliði düzenlendi.

10 10 PERÞEMBE 14 KASIM ton çalýntý nohut ele geçirildi Ç ankýrý da bir depodan çalýnan 25 ton nohutu Çorum un Sungurlu ilçesinde satmaya çalýþan 3 kiþi kýskývrak yakalandý. Edinilen bilgilere göre, çiftçilikle uðraþan N.G., hububat deposuna gittiðinde bekçinin yerinde olmadýðýný ve depoda bulunan 50 ton nohutun yarýsýnýn olmadýðýný gördü. Karakola giden N.G., 25 ton nohutunun çalýndýðýný belirterek þikayetçi oldu. N.G., ayný zamanda çevre il ve ilçelerin Ziraat Odalarý ile irtibata geçerek nohutlarýnýn çalýndýðýný bildirdi. Olayýn ardýndan Sungurlu dan bir kiþi N.G. yi arayarak kendilerine bildirilen cinste 25 ton nohutun ilçede satýldýðýný bildirdi. Bunun üzerine Sungurlu ya gelen N.G., polisle irtibata geçerek satýþa sunulan nohut muhafaza altýna alýnýrken, C.T., H.E. ve A.E. isimli þahýslarý gözaltýna aldý. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan adli makamlara sevk edilen 3 þüpheli çýkarýldýklarý adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ýha) Sungurlu da aþure etkinliði Ç orum un Sungurlu ilçesi Hürriyet Ortaokulunda gerçekleþen Aþure Günü etkinliðine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. Okul Müdürü Ýsmail Ballý etkinlikte yaptýðý konuþmada bu tür etkinliklerin devam edeceðini belirterek, Ýçerisinde bulunduðumuz ay Muharrem Ayý dýr. Geleneðimizde ve kültürümüzde Muharrem Ayý nda oruç tutulup aþure daðýtýlmaktadýr. Bizde geleneðimizi ve kültürümüzü yaþatmak ve öðrencilerimize anlatmak için Aþure çorbasý yaptýk. Geleneklerimizi ve kültürümüzü yaþatmak için bu tür faaliyetleri yapmaya da devam edeceðiz dedi. Aþure nin tarihçesi hakkýnda da bir açýklama yapan Hürriyet Ortaokulunda Aþure etkinliði düzenlendi. Aþure Günü etkinliðine Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya da katýldý. Ballý, Aþure tarihte Kerbela olayý olarak bilinen katliamýn anýsýna yapýlan bir çorbadýr. Kerbela da Hz. Hüseyin ve 70 kadar akrabasýnýn zamanýn iktidarý Yezid tarafýndan tuzaða düþürülerek ve susuz býrakýlarak katledilmiþtir. O günden bu güne Muharrem Ayý nda bu elim olayý anmak için Aþure çorbasý yapýlmaktadýr. Son yýllarda halkýmýzýn Aþure çorbasýný sahiplenerek gelenek haline getirmesi ve hatta okullarýmýzda yapýlarak öðrencilerimize daðýtýlmasý hepimizi mutlu etmiþtir. Ayrýca geçmiþimizle yüzleþmemiz ve insanlýk tarihinde kara bir leke olan Kerbela ve buna benzer olaylarýn bir daha yaþanmamasý açýsýndan çok önemli bir geliþmedir diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan misafirlere ve öðrencilere Aþure ikram edildi.(ýha) 1 milyon iþçi için yeni düzenleme Ç alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn yaþama geçirmeyi planladýðý düzenlemeye göre, Taþeron iþçiyi asgari ücretle çalýþtýrýrým' dönemi sona eriyor. Ýlk olarak 1 milyona yaklaþan kamudaki taþeron iþçiler için geçerli olacak uygulamayla önce bir ücret skalasý belirlenecek, ücretler de bu skalaya göre farklýlaþmak zorunda kalacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn sosyal taraflara sunup, yaþama geçirmeyi planladýðý yeni düzenlemede, taþeron çalýþanlarýn mali ve sosyal haklarýyla ilgili önemli düzenlemeler yer alýyor. Tüm taþeron çalýþanlarýn asgari ücretle çalýþtýrýldýðý gerçeðinden yola çýkan bakanlýk, bu konuda düzenleme yapmak istediðini taraflara iletti. Yapýlacak çalýþma ise, her geçen gün taþeron çalýþmanýn arttýðý kamudan baþlayacak. Son alýmlarla beraber 1 milyon civarýnda olduðu belirtilen kamudaki taþeron iþçiler için bir ücret skalasý belirlenecek. Ýþlerin niteliðine göre yapýlacak ücret skalasý sayesinde, taþeron iþçilerin hepsinin birden asgari ücret üzerinden maaþ almasý engellenmiþ olacak. Bir baþka deyiþle kamuda tüm taþeron iþçilerin asgari ücretten' çalýþtýrýlmasý dönemi sona erecek. Özele de emsal ücret Taþeron iþçiye maaþ düzenlemesi, bununla sýnýrlý kalmayacak. Özel sektörde de taþeron iþçiler için emsal ücret uygulamasý geçerli olacak. Emsal ücrette, muvazaalý olarak taþeron çalýþtýrýlmasý þartý aranacak. Bir Taþeron iþçiyi asgari ücretle çalýþtýrýrým' dönemi sona eriyor. baþka deyiþle, taþeron özeldeki taþeron iþçileri öngörüyor. Bakanlýðýn deðil, kamuyu da öngördüðü düzenleme çalýþtýrýlmamasý etkileyecek bir gerçekleþirse, bu gereken bir alanda düzenleme. Çünkü son çalýþanlar kamu taþeron çalýþtýlýrsa ve bu dönemde alýnan yargý kadrosuna geçmeyecek, durum tespit edilirse, kararlarýyla, kamu ancak alt iþveren bu taþeron iþçinin aldýðý kurumlarýnýn taþeron iþçilerin haklarýný ücret ve sosyal haklar çalýþtýrmamasý gereken kamudaki çalýþanlarla orada ayný iþi yapan yerlerde taþeron eþit duruma getirmekle kadrolu çalýþanla eþit kullanýmýna gittiði yükümlü olacak. noktaya gelecek. Sosyal kesinleþti. Yargý Böylece kamu da, yargý haklarý da kadrolu kararlarý, bu çalýþanlarýn kararlarýyla oluþan çalýþanla ayný olacak. hepsinin kadrolu "taþeronlarýn kadroya Kamu yükten yapýlmasýný, bir baþka alýnmasý" baskýsýndan kurtaracak deyiþle taþeron iþçilerin kurtulmuþ kamu iþçisi olmasýný olacak.(hürriyet) Bu durum sadece Erözgün den Muharrem mesajý AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý Okay Erözgün, Muharrem ayý münasebetiyle bir mesaj yayýmladý. Erözgün mesajýnda, aþure aþýnda bir araya gelen farklý nimetlerin ayný ortak tada katký saðladýklarý gibi milletimizin de asýrlardýr sürdürdüðü gelenekle sevinç ve tasayý, muhabbet ve meþakkati paylaþmaya devam ettiðine vurgu yaptý. Erözgün, Muharrem ayý ve Muharremin 10. günü olan Aþure Günü, bütün Müslüman alemi için dini, tarihi ve kültürel açýdan ayrý bir önem taþýyor. Adýný sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) 'in, bizzat koyduðu, Hz. Hüseyin'in ve çoðu Ehl-i Beyt mensubu masum 70'den fazla insanýn, siyasi ihtiraslar uðruna Kerbela'da þehit edilmesi, Hz. Peygamber'i ve o'nun Ehl-i Beyti'ni seven baþta milletimiz olmak üzere bütün müminleri, o günden bugüne derinden Okay Erözgün yaralamýþ, kalplerimiz incitmiþtir. dedi. Dünyanýn hangi bölgesinde olursa olsun Kerbela olayýnýn tüm Müslümanlarýn akýllarýndan çýkmayacak bir iz olduðunu söyleyen Erözgün, Günümüzde bütün Müslümanlara düþen en önemli görevlerden birinin bu tür müessif olaylardan ders ve ibret almak, Müslümanlarýn birlik ve beraberliðini zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranýþlardan kaçýnmak olduðunu ifade etmeliyim. Nitekim Muharrem ayýnda yaþattýðýmýz aþure geleneðimiz bunun açýk bir göstergesidir. Aþure, paylaþmanýn, dayanýþmanýn, birlikteliðin ve kardeþliðin simgesidir. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta Ýmam Hz. Hüseyin ve Kerbela þehitleri olmak üzere bütün þehitlerimizi rahmetle anýyor, onlarýn Ýmam Zeynelabidin ile süren aziz hatýrasýný yad ediyor, Ehl-i Beyt-i Mustafa'yý saygýyla selamlýyor, asýrlardan beri Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi etrafýnda kenetlenen milletimizin barýþ, huzur, güven, karþýlýklý sevgi ve saygý içerisinde yaþamasýný Cenab-ý Mevla'dan niyaz ediyorum diye konuþtu. Çorumlu mucit, kanatlarý ahþap, gövdesi demirden tek kiþilik helikopter yaptý. Tek kiþilik helikopter icat etti Ç orumlu mucit, kanatlarý ahþap, gövdesi demirden tek kiþilik helikopter yaptý. Daha büyük bir motor bulunca helikopteri uçuracaðýný söyleyen mucit Ahmet Koca, yetkililerden yardým istedi. Mucit Ahmet Koca, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner, iþadamý Haydar Ali Öztaþ ve vatandaþlarýn katýlýmýyla helikopteri uçurmak için deneme yaptý. Helikoptere taktýðý motorun küçük geldiðini söyleyen Koca, daha büyük bir motor bulunca helikopteri uçurarak hayalini gerçekleþtireceðini söyledi. Yeni Sanayi Sitesi nde traktör ve otomobil yedek parça dükkaný olan 5 yaþýndaki Ahmet Koca, Türkiye ve Sungurlu da havadan buðday ilaçlamaya ihtiyaç olduðu için helikopter yapmak istediði için iþe koyuldu. Helikopterin projesini kendi çizen Koca, önce 0 beygir gücünde benzinle çalýþan otomobil motoru temin etti. 4 metre uzunluðunda ahþap kanatlý ve demir gövdeli tek kiþilik helikopter yaptý. Yaðýþlý havalarda çamurdan dolayý traktörle tarlalarýn ilaçlamasýnýn yapýlamadýðýný dile getiren Koca, Havadan uçmak suretiyle tarlalarýn ilaçlanmasý ve holderin Mucit Ahmet Koca, yeni icadý hakkýnda bilgi verdi. Mucit, daha büyük bir motor bulunca helikopteri uçurarak hayalini gerçekleþtireceðini söyledi. yapmýþ olduðu görevi buðday ilaçlamayý, tohum saçmayý, pirinç ilaçlamayý yapmak için bu riske kendimi adadým. Ankara Ývedik hurdalýðýndan Almanya dan getirilen susuz bir motor elde ettim. Pervane ile süratin arttýrýlabilmesi için bu kez baþka þanzýman taktým. 90 derece pervaneye hareket verebilmek için traktörün patoz kasnaðýný kullandým. Pervanenin altýna da traktör ön tekeri poyrasýný kullandým. Pervane göbeðini kendim yaptým. Pervaneleri daha önce demir yapmýþtým. Onlar aðýr geldi. Sonra- dan polyester, elyaf dedikleri bir madde kullanarak kendim imalat ettim ve 20 derece açý verdim. Bu þekilde uçuþa hazýr hale getirdim. dedi. Helikopter yapýmýna 2 yýl önce baþladýðýný açýklayan Koca, 2 yýldýr devam eden çalýþmalarý ancak buraya kadar getirebildim. Birkaç defa denedim ama motorun gücü yetmedi. 40 beygir olan motor 200 kiloðram yükü kaldýrmaya gücü yetiyor. Daha büyük bir motora ihtiyacým var. Kalkýþ için birkaç defa denedim. Daha büyük lý ve etkili olabilmelerini saðlayacak koþullarýn oluþturulmasýdýr. Biz bu noktada bu koþullarý oluþturup ilçemizde herkesin yönetimde söz sahibi olacaðý bir sistemi Sungurlumuza getireceðiz. Bunu yaparken de hiç bir þartta ve zaman da ayrým yapmayacaðýz. Çünkü Sungurlumuz bugüne kadar bu ayrýmcýlýðýn, tarafçýlýðýn hezimeti altýnda kalmýþtýr. diye konuþtu. Sen ben deðil, biz olacaðýz. Hiç birimizin diðerine karþý bir üstünlüðü yoktur diyen Erözgün, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) þöyle buyuruyor: Rabbiniz bir olduðu gibi, babalarýnýz, di- niniz ve Peygamberiniz de birdir. Arabýn Aceme, Acemin Araba üstünlüðü olmadýðý gibi, kýrmýzýnýn karaya, karanýn kýrmýzýya üstünlüðü yoktur. Hiçbir milletin diðerine üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir, Efendimiz (S.A.V) böyle diyor bize de bu sözlere itaat etmek düþer. Gelin Sungurlumuzu hep birlikte hak ettiði yere taþýyalým. Artýk nefsin ve benliklerin unutulmasý gereken bir döneme girmeliyiz. Yeni dönemde hemþerilerim kendi nefis murakabesini yapmalý, Sungurlulular ýn huzuruna beraber olarak, yýkýlmaz, daðýlmaz bir bütün halinde çýkabilmemiz için yapýlmasý gerekeni yapmalýyýz. Birlik olmalýyýz. Birlik motor bulunca kalkýþ yapacak hale gelecektir diye konuþtu. Helikopteri yaparken tornacý, elektrikçi arkadaþlarýndan da destek aldýðýný söyleyen Koca, Saðolsun onlarda yardýmcý oldular. Eksiklerimizi bazen tamamlýyorlar. Ekip halinde bu iþi götürüyoruz. Baþarýya ulaþýncaya kadar da devam edeceðiz diye konuþtu. Kaymakam Osman Beyazyýldýz ise mucit Ahmet Koca yý tebrik ederek, kýsa sürede iyi haberler ver- Sen ben deðil, biz olacaðýz Enise Aðbal AK Parti Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý Okay Erözgün, Türküyle, Kürdüyle, Lazýyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle biz birlikte Sungurluyuz; gelin hep beraber Sungurlumuzu hak ettiði yere taþýyalým. dedi. Sungurlu ya yönetim deðil yönetiþim anlayýþýný getireceklerini belirten Erözgün, Yönetiþim dediðimiz birkaç gönüllü mahalle organizasyonu kurup, onlarý belediye meclis toplantýlarýna çaðýrmak demek deðildir. Kendiliðinden kurulan toplumsal örgütlerin, organizasyonlarýn, bireylerin kentin yönetiminde mikro ölçekten makro ölçeðe ulaþan bir süreçte duyar- harcý ancak nefis muhasebesi sonucu ortaya konulabilir. Birlik ve beraberliðin getirdiði güven sonucunda da ilçemizin daha yaþanabilir bir þehir olmasý için var güzümüzle çalýþacaðýz. Biz gelecekten umutluyuz. Karamsarlýða kapýlmadan ümitle ve heyecanla yarýnlar için çalýþacaðýz. Gönülleri kýrmýþ isek, neyin davasýný güdeceðiz ki! Hacý Bektaþi Veli nin, Yunus un, Mevlana nýn Ahi Evran ýn torunlarýnýn gönül kýrmak gibi bir vasfý olabilir mi? Kimin ne hesabý varsa dünde kalmalý, bugün yeni bir günde kucaklaþmaya hazýrlanmalý Mevlana nýn dediði gibi Dün dünde kaldý cancaðýzým yeni þeyler söylemek lazým.

11 PERÞEMBE 14 KASIM Esnafýn derdini dinledi Emre Kut AK AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut, Aþaðý Sanayi Derneði ni ziyaret etti. Sanayi esnafý sorunlarýný dile getirdi. Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut, Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði ni ziyaret etti. Her zaman esnafýn yanýnda olduðunu belirten Mavral, belediye baþkaný seçilmesi halinde Aþaðý Sanayi esnafýyla fikir alýþveriþinde bulunacaðýný belirterek, Maðduriyetinizi gidermek için her zaman esnafýmýzýn yanýnda olacaðým. Ben de bir esnaf kýzýyým. Önümüzde ne kadar engel varsa taþýn altýna elimi koyacaðým. Ama bunun için desteðinizi bekliyorum. Biz beraber yaptýk diyeceðiz. Çorum un geleceðini beraber belirleyeceðiz. Memleketimize taþ üzerine taþ koyacaðýz. dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getiren Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun ise, AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral a teþekkür etti. Uzun, Derneðin amacýnýn sanayi esnafýnýn sorunlarýný ve eksiklerini gidermek olduðunu belirterek, Aþaðý Sanayi nin yeni imar planý bizleri maðdur ediyor. Bu plan uygun deðil. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Þu an beklemedeyiz. Belediyemizin yapmýþ olduðu imar planýný sanayi esnafý olarak hiçbirimiz kabul etmiyoruz. diye konuþtu. MHP liler idarecileri gezdi Ülker Mavral Bulut, Aþaðý Sanayi esnafýyla fikir alýþveriþinde bulunacaðý mesajýný verdi yýlýnda yapýlacak olan yerel seçimler öncesinde çalýþmalarýna devam eden MHP Osmancýk Ýlçe Teþkilatý ve MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, ilçe yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu. Partilerinin Osmancýk adayýný belirledikten sonra saha çalýþmalarýna aðýrlýk veren MHP Osmancýk Teþkilatý ilçe yöneticilerini ziyaret etti. MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, ilçe yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni Bir Osmancýk Vizyonu Ýlk olarak Kaymakam Üçüncü yü ziyaret eden MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, MHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Kara ve partililerle Kurþun u tebrik eden Kaymakam Üçüncü, ziyaretten dolayý memnun olduðunu ifade ederek Kurþun'a baþarýlar diledi. heyeti yapýlacak olan yerel seçimlerin Osmancýk için hayýrlý olmasý temennisinde bulundular. Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, yeni bir Osmancýk vizyonu için MHP den aday olduðunu belirterek ilk ziyaretlerini de kamu kurumlarýna gerçekleþtirdiðini söyledi. Kurþun u tebrik eden Kaymakam Üçüncü, ziyaretten dolayý memnun olduðunu ifade ederek Kurþun'a baþarýlar diledi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ile yapýlan görüþmenin ardýndan MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, partililerle birlikte ilçedeki resmi kurumlarý ziyaret etti. Kadýn giriþimcilere eðitim Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu eðitim programýna katýldý. T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu (KGK), üyelerine yönelik Hedeflerimiz-Zaman Çizgisi ve Walt Disney Stratejisi konulu bir eðitim programý düzenledi. Ýþbilim Kurumsal Yönetim Denetim Danýþmanlýk Genel Müdürü Feride Savsar ýn eðitimci olarak katýldýðý toplantýda kadýn giriþimcilere; zaman matrixi, hedef tanýmý, neden hedef belirleyemiyoruz, öðrenilmiþ çaresizlikler, hedef belirlemek ne iþe yarar, Niagara Sendromu, hedef kriterleri, hedef yazma çalýþmasý, zaman çizgisi, Walt Disney Stratejisi, baþarýlý insanlarýn ortak özellikleri gibi konularda bilgiler verildi. Kadýn giriþimcilerde bireysel liderlik, motive etme ve eyleme dönüþecek enerjiyi ortaya çýkarma gibi konularda farkýndalýðý artýrmayý amaçlayan eðitim programý, iki gün sürdü. Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, eðitimin sonunda katkýlarýndan dolayý Ýþbilim Kurumsal Yönetim Denetim Danýþmanlýk Genel Müdürü Feride Savsar a teþekkür plaketi verdi. Eðitimi Ýþbilim Kurumsal Yönetim Denetim Danýþmanlýk verdi. Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, Feride Savsar a teþekkür plaketi verdi. Eðitim programý iki gün sürdü. Gemici Avrupalý konuklarýný bekliyor Osmancýk Gemici Ýlkokulu, Avrupalý konuklarýný bekliyor. Enise Aðbal AB MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, partililerle birlikte ilçedeki resmi kurumlarý ziyaret etti. Comenius projeleri kapsamýnda Ýngiltere, Fransa, Ýspanya, Macaristan ve Ýtalya ile ortak projeye imza atan Osmancýk Gemici Ýlkokulu, Avrupalý konuklarýný bekliyor. Gemici Ýlkokulu Müdürü Müjdat Öztürk, bütün hazýrlýklarýn tamamlandýðýný belirterek, Avrupalý konuklara Tük milletinin misafirseverliðini göstereceðiz. dedi. Projenin 4. etabýnda 5 ülkeden öðretmen ve öðrencileri misafir etmenin heyecanýný yaþadýklarýný Öztürk, Okulumuz bahçesinde yöresel çocuk oyunlarýmýzla ilgili bütün alt yapýyý oluþturduk. Ýngilizce öðretmenimiz Kamil Aksan koordinatörlüðünde yöresel çocuk oyunlarýmýzý konuklarýmýza sergileyeceðiz. Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ ýn rehberliðinde de ilçemizin tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenleyeceðiz. Okulumuzu AB Comenius projeleri logolarý ve katýlýmcý ülkelerin bayraklarý ile donattýk. Bu proje ilçemizin ululslararasý anlamda tanýtýlmasý açýsýndan büyük bir fýrsattýr. diye konuþtu.

12 12 PERÞEMBE 14 KASIM 2013 Alaca Lider 7 yaþýnda Ç orum un Alaca ilçesinde 13 Kasým 200 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan Alaca Lider Gazetesi, okuyucularýndan aldýðý güçle 7. yaþýna girmenin gururunu yaþýyor. Alaca Lider Gazetesi imtiyaz sahibi Hatice Demiray, ilçenin tüm sorunlarý karþýsýnda basýn olarak üzerlerine düþen görevi yerine getirmeyi ilke edindiklerini söyledi. Demiray, 13 Kasým 200 tarihinde tarihinde yayýn hayatýna baþlayan gazetemiz Alaca yý kucaklayan, dürüst, seviyeli, birleþtirici, tarafsýz, herkese ve her kesime eþit mesafede, objektif olmayý kendine ilke edinerek sürdürdüðü yayýn hayatýnda yýlý geride býraktý" dedi. Alaca Lider Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Þükrü Demiray da, büyük bir kamu görevi üstlendiklerini, Alaca nýn kalkýnmasý, geliþmesi için gazete olarak üzerimize düþen her göreve de hazýr olduklarýný belirterek; Bu günlere gelmemizde halkýmýzýn büyük destekleri olmuþtur. Sahibi sadece bizler deðil Alacalýnýn kendisidir. Alaca Lider, Alacalýnýn kendi öz malýdýr. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen tüm dostlara ve Alaca halkýna sonsuz teþekkürler ediyorum dedi. Alaca Lider Gazetesi Muhabiri Buðra Kihtir de Alaca halkýnýn duyarlýlýklarýna dikkat ederek halkýn sorunlarýný siyasi ve bürokratlarla buluþturarak sorunlarýn çözülmesi için çaba sarf ettiklerini kaydederek Okurlarýmýzdan aldýðýmýz güçle yolumuza emin adýmlarla devam ediyoruz ifadelerini kullandý. (ÝHA) Kadýn Çiftçilerin Eðitimi ve Süt Toplama Tesisi projesi çalýþmalarýný yerinde inceledi. Alaca Ziraat Odasý na tam not O Alaca Lider Gazetesi, okuyucularýndan aldýðý güçle 7. yaþýna girmenin gururunu yaþýyor. Öðretmen adaylarýna müjde M illi Eðitim Bakaný Nabi Bakanlýk bütçesi ile Avcý'dan, Þubat ayýnda ilgili komisyonun yaptýðý atama bekleyen öðretmen katkýya teþekkür eden Avadaylarýna müjde geldi. Avcý, cý, sorularýn bir kýsmýný Baþbakan Erdoðan ile görüþesözlü cevaplarken bazý soceðini söyledi. rularýn yazýlý olarak cevaplandýrýlacaðýný ifade Bakanlýk olarak þuan itietti. bariyle Þubat atamasý yapmayacaklarýný belirten Avcý, 215 bin aday atama "Bugün plan ve bütçe komisbekliyor yonu üyelerinden aldýðým Ülke genelinde atadestek ile birlikte Maliye Bama bekleyen öðretmen kanýmýz ve Baþbakanýmýzla adayý sayýsýnýn 215 bin olbu hususu tekrar müzakere duðunu belirten Avcý, "Biedeceðim. Desteðiniz için tezim toplam ihtiyacýmýz þekkür ederim." diye konuþtu. 127 bin. Ücretli olarak 39 TBMM Plan ve Bütçe bin öðretmen istihdam Komisyonu'nda, Milli Eðitim ediliyor. Kadro alamadýðýmilli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'dan, Þubat ayýnda Bakanlýðý'nýn 2014 yýlý bütçemýz için ücretli öðretmen atama bekleyen öðretmen adaylarýna müjde geldi. sinin görüþmelerine baþlandý. istihdam ediyoruz." diye Bakanlýðýn 2014 yýlý bütçesi konuþtu. Milletvekilleriüzerinde sunum yapan Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, bakanlýk olarak nin Maliye'den kadro isteðinde bulunup bulunmadýklarýný ve istemeleri 2013 yýlýnda gerçekleþtirdikleri yatýrýmlarý ve 2014 yýlýnda yapacaklarý halinde komisyon üyeleri olarak Maliye'den bakanlýk adýna kadro taleçalýþmalar konusunda bilgi verdi. Bakan Avcý'nýn sunumunun ardýndan binde bulunabileceklerini iletmeleri üzerine Avcý, "Tabi ediyoruz ama milletvekilleri bütçe ile ilgili görüþlerini dile getirdi. Görüþlerin dile geisteyenin bir yüzü... Bu konuda þunu bilmenizde yarar var; Bu toplantýtirilmesinin ardýndan milletvekilleri Bakan Avcý'ya sorularýný yöneltti. dan önce Þubat atamasý bana sorulsaydý büyük ihtimalle Þubat'ta öðretmen alýmý yapamayacaðýz diyecektim. Ama þimdi sizlerin de desteði ile Komisyon üyesi milletvekilleri, Bakan Avcý'ya þu sorularý yöneltmaliye bakanýmýzla da, Baþbakanýmýzla da ve ilgili bakanlarýmýzla da ti: bu hususu tekrar müzakere etmek ihtiyacýný vurgulayacaðým. Ama bir "Atanamayan kaç öðretmen var? Kaç öðretmene ihtiyacý var basöz veremiyorum. Keþke kadrolar benim cebimde olsa da hepsini kulkanlýðýn?, Ücretli öðretmen çalýþtýrýyor musunuz? Neden çalýþtýrýyorsulansak. Gerek iktidar, gerekse muhalefet milletvekillerine teþekkür edinuz? Ak Parti hükümeti döneminde kaç dershane açýldý? Demokratikyorum." açýklamasýnda bulundu. leþme paketinde yer alan özel okullarda Kürtçe eðitim verilebileceði bemilletvekillerinin, "Sizi yüz üstü býrakmazlar arkanýzda dururlar lirtildi. Bu konuda bakanlýðýn ne gibi bir çalýþmasý var? Kürtçe öðretsayýn bakan" sözlerine Avcý, "Biz mehter yürüyüþü ile gidiyoruz arada men atamasý konusunda nasýl bir çalýþma yürütüyorsunuz? Bakanlýðýbir dönüp bakýyoruz geliyorlar mý diye." ifadelerini kullandý. nýzda kadrosu öðretmen olarak görünen ve öðretmenlik dýþýnda görev yapan kaç kiþi var?" Soru cevap kýsmýnýn ardýndan Milli Eðitim Bakanlýðýnýn bütçesi komisyonda kabul edildi. Bakanlýk yurt kiralayacak Ü niversite öðrencilerinin kýzlý erkekli kalýyorlar, tartýþmasý gözleri devlet yurtlarýnýn kapasite sorununa çevirirken, Gençlik ve Spor Bakanlýðý yurt açýðýný kapatmak için dev bir adým atýyor. Bakanlýk, özel sektör eliyle 100 bin öðrenci kapasiteli yurdu devreye sokacak. Yurtlar, 15 yýl kira garantisiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu na devredilecek. Bakan Suat Kýlýç Hürriyet e, 80 ilimizde yeni bina yaptýracaðýz ya da yurt kullanýmýna uygun, bitmek üzere olan binalarý kiralayacaðýz eðitim öðretim dönemine 100 bin 250 yeni kapasiteyi yetiþtireceðiz dedi. Jet ihale Gençlik ve Spor Bakanlýðý, yarýn yurt yapýmý için ihale ilanýna çýkacak. Güçlü yarýnlar için Türkiye ye yatýrým yapýn sloganýyla hazýrlanan ilanda, yeni yurt yapmak isteyen ya da bitmiþ veya bitmek üzere olan mevcut binasýnýn yurda dönüþümünü isteyen yatýrýmcýlara 15 yýl kira garantisiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu na baþvuru çaðrýsý yapýlacak. Baþvurular, 29 Kasým saat ye kadar alýnacak. Tekliflerin deðerlendirmesi ise 15 günde sonuçlandýrýlacak. Listede Çorum için de 100 kiþilik yurt öngörülüyor. oda En az kiþilik Kiralama için teklif edilecek binanýn bazalý sistemle en az 500 yatak kapasiteli olmasý þartý aranacak. Ancak 500 kapasitenin altýndaki binalar da kurum tarafýndan deðerlendirilecek. Odalarýn 3 ila 4 kiþilik olmasý ve her birinin içinde wc, lavobo, duþ olmasý þartý Enise Aðbal rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ve Alaca Ýlçe Tarým Müdürlüðü yetkili heyeti, Alaca Ziraat Odasý tarafýndan hazýrlanan Kadýn Çiftçilerin Eðitimi ve Süt Toplama Tesisi projesi çalýþmalarýný yerinde inceledi. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, heyetin çalýþmalarý çok beðendiðini, hiç bir eksiklik tespit edilmediðini söyledi. Ýnceleme heyetinin kendilerini tebrik ettiðini de belirten Yýlmaz, ajans yetkilileri tarafýndan incelenen projenin altyapý çalýþmalarý için çalýþmalarýn devam ettiðini, en kýsa sürede çalýþmalarýn tamamlanarak tesisin faaliyete geçeceðini kaydetti. Yýlmaz, Tarým Danýþmanlýðý sistemi kapsamýnda danýþmanlarýmýz çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Danýþmanlarýmýz üreticilerimizin tarýmsal konularda karþýlaþtýklarý sorunlarýn giderilmesi amacýyla köylerimizdeki iþletmeleri ziyaretlerine devam etmektedirler. Bu ziyaretlerin yanýnda hazýrlamýþ olduklarý faaliyet programlarýnda çeþitli tarýmsal konularda çiftçi toplantýlarý ve tarlada uygulamalý çalýþmalarýnýn olacaðý ve çiftçi bilgilendirme Ziraat Odasý nda reflektör satýþý baþladý. OKA heyeti çalýþmalarý beðendi. mektuplarý hazýrlamak suretiyle çalýþmalarýna devam etmektedirler. Ayrýca bu sene Danýþmanlýk sistemine üye olan çiftçilerimize Ziraat Odasý nýn bir hizmeti olarak, toprak analizleri % 50 indirimli yapýlacak. Böylece çiftçimiz toprak analizini indirimli yaptýrdýðý gibi toprak analiz desteklemesinden de yararlanacak. Bu sene için yapýlacak olan toprak analizleri de bir an önce yaptýrýlmasý çiftçilerimizin menfaatine olacaktýr. Ayrýca doðrudan gelir destekleme dosyalarý Ziraat Odasýnda ücretsiz olarak doldurulacak, fotokopi iþlemleri de odada ücretsiz olarak yapýlacak. dedi. Reflektör satýþlarý baþladý Ziraat Odasý nda reflektör satýþýnýn baþladýðýný ve piyasa þartlarýnýn çok altýnda satýþa sunulduðunu belirten Yýlmaz, þunlarý söyledi; Römorkun arkasýnda reflektör olmamasý, aþýrý yükleme, uygun ýþýk donanýmý kullanmama gibi tedbirsizlikler sonucunda meydana gelen kazalar can ve mal kaybýna neden olmaktadýr. Karayollarý Trafik Kanunu'nda belirtilen, traktörler vasýtasýyla çekilmekte olan römorklarýn ve tarým aletlerinin arka kýsmýna ECE 9 veya 70 standartlarýna uygun reflektör takýlmasý gerektiðini, takýlmadýðý taktirde çitçilerimizin cezaya maruz kalacaklarýný hatýrlatýyoruz. Deðerli çiftçilerimizin bu üretim sezonunda bol ürün bol kazanç elde etmesini, Türkiyemizin birlik, bütünlük ve huzur içinde olmasýný diliyorum. Sýnavla baþa çýkma yollarý A Gençlik ve Spor Bakanlýðý, yarýn yurt yapýmý için ihale ilanýna çýkacak. aranacak. Odalarýn donanýmýný ise Yurt-Kur kendisi yapacak. Yap-kirala dönemi baþlýyor Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, bugün itibariyle devlet yurtlarýnda kalan öðrenci sayýsýnýn 310 bin olduðunu belirtirken, özel sektörün devreye alýnmasý ve devletin yaptýrdýðý yurtlarýn tamamlanmasýyla yýlýnda bu kapa- sitenin 450 bini aþacaðýný söyledi. Kýlýç, yap-kirala yöntemiyle devletin arsa ve inþaat maliyetine katlanmadan, 100 bin öðrenci kapasiteli yurdun hizmete gireceðini belirterek, özel sektöre 15 yýl boyunca kira garantisi verileceðini açýkladý. Kredi ve Yurtlar Kurumu nun yaptýrdýðý 80 bin kapasiteli 15 yurdun da gelecek yýl devreye gireceðini müjdeledi. Tekliflerin alýnmasýndan sonra deðerlendirme süresinin 15 gün olduðuna dikkat çeken Kýlýç, gelecek eðitim-öðretim dönemine yetiþmesi için böyle yaptýklarýný belirtti. Kýlýç, üniversiteye en yakýn olan tekliflerin öncelikli olacaðýný ifade ederek, sosyal donatý alaný bulunmasýnýn da þartlar arasýnda yer alacaðýný söyledi. nadolu Ýmam Hatip Lisesi Rehberlik Servisi, yaklaþan sýnav dönemiyle ilgili olarak öðrencilerde oluþan sýnav kaygýsýný gidermeye yönelik bir etkinlik gerçekleþtirdi. Etkinlikte Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikoloðu Elvan Þarlý, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine sýnav kaygýsý ve baþa çýkma yollarý ve meslekle ilgili konferans verdi. Okulun konferans salonunda gerçekleþen seminere son sýnýf öðrencileri ilgi ve dikkatle izlediler. Þarlý, sýnav kaygýsýnýn fiziksel belirtilerini anlatýrken, her insanda bu belirtilerin olabileceðini, her insanýn bunlara dikkat etmesi gerektiðini vurguladý. psikoloji bilim dalý konusunda öðrencilerden gelen sorularý da cevaplandýrdý. Okul Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Köseoðlu Þarlý'ya çiçek takdim ederek teþekkür etti. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Rehberlik Servisi seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikoloðu Elvan Þarlý katýldý.

13 PERÞEMBE 14 KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 11 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:1 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ 0.17 ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM 1.34 YATSI 17.5 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 15 Elektrik Arýza 18 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Salur Köyü' nden gelme, Belçika' dan emekli Ahmet EKER' in kýzý, Köy Hizmetlerinden emekli Mustafa YILMAZER' in gelini, Ferhat YILMAZER' in eþi; Meryem YILMAZER. 2- Kutluca Köyü' nden gelme, Hüseyin TÜRK- SAL' ýn kýzý, Merhum Hasan TÜRKSAL' ýn eþi, Hacý Süleyman, Hüseyin, Sadiye ve Sevgi TÜRKSAL' ýn annesi, Hasan ve Nazelin TÜRKSAL' ýn babannesi; Nazelin TÜRKSAL. 3- Çanakçý Köyü' nden gelme, Milli Eðtim Müdürlüðü' nden emekli Hasan TÜRKMEN' in eþi, Mehmet, Halil, Seydi, Cuma ve Cafer TÜRKMEN ile Fatma ASABÝ ve Aysel TOPALAK' ýn annesi, Sanayi Esnafýndan Þükrü ASABÝ' nin kayýnvalidesi; Döndü TÜRK- MEN. 4- Elvançelebi Beldesi' nden gelme, Gököyük Çiftliði' nden emekli Elvan GÜNEÞ' in hanýmý, Hüseyin GÜNEÞ' in annesi; Rufe GÜNEÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduðu yýlda doðan CHP, 90 yýldýr Türk siyasi hayatýnda varlýðýný sürdürmektedir. Var oluþunu takiben tek partili dönem boyunca iktidar partisidir de. Taki bu partiden ayrýlanlarýn Adnan Menderes baþkanlýðýnda 194'da DP'yi kurana kadar. 1950de halk çoðunluðunun teveccühünü kazanan DP iktidar olur. Müteakip iki dönemde de seçimin mutlak galibi onlardýr. CHP beklemediði bu geliþmeyi sindirmekte zorlanýr. Ana muhalefet partisiyle iktidar kýyasýya bir hizipleþme çatýþma içindedir artýk. Ortam gerilir, karþýlýklý suçlama kamplaþmalar derken CHP'nin de sempatisiyle ordu 190 ihtilalini yapar. Egemen olan milletin seçtiklerini gayri demokratik yolarla alaþaðý eder asker. Millet ne yazýk ki seçtiklerine sahip çýkamaz, o aþamadadýr o yýllar. Yassýada Mahkemeleri rezaletiyle DP'nin ana kadrosu insanlýk dýþý muamelelere duçar olur. Partinin üç asý bir yýl sonra idam edilir. Hiç unutmam ihtilalde bizler lise son sýnýfta talebeydik. Bu meþum hadiseyle halkýn büyük çoðunluðu yas tutar kahrolurken karþýtlarý kutlama yapýyordu. Dahasý günler haftalar aylar süren DP aleyhine mitingler mitingler.. O gün sesini çýkarma aczindeki çoðunluk içten içe bir tepki sergiledi: Ben de bundan böyle sana küstüm ey CHP O yýllar iki ayrý partinin taraftarlarý sosyal, ekonomik, inanç bakýmýndan birbirinden ayrý topluluklardýr. Okumuþ, memur, eþraf takýmý ve ordu mensuplarý CHP'lidir genelde. Köylü, iþci, esnaf, maneviyatcý takýmý DP'lidir. CHP sol, sosyalist, rakibi muhafazakardýr. Biz dünden bu güne süren ömrümüzde DP'li bir aileden gelmemize raðmen hiç fanatik olmadýk. Zaman akýþýnda dünya ve Türkiye'de sosyal ekonomik siyasi geliþmeleri takiple, millet memleket menfaatini hangisinde gördüysek CHP ne yapsýn? ona oy verdik. Yani CHP'ye de oy verdik diðerlerine de. Bazýlarýnýn dediði gibi; kessen kaným CHP yahut DYP kaný akar diye partizan olmadýk. Tüm partileri yurdumuzun partileri olarak gördük. Kim seçilirse baþarýlarýna duacý olduk. Ýyi yaptýklarýný alkýþladýk, iyi olmayaný eleþtirdik. Sýrf muhalefet olsun diye yýllardýr ve þimdi olduðu gibi körü körüne karalamadýk kötülemedik tüm icraatlarý. Sözden öze burada dememiz odur ki; her partinin varoluþ amacý iktidar olmaksa eðer, Cumhuriyetin kurucusu þu CHP de artýk bir silkinsin: On yýllardýr neden iktidar olamýyoruz, bu halk bizi neden seçmiyor, günahýmýz eksiðimiz ne, diye kendisiyle bir yüzleþsin. Yüzleþsin artýk lütfen. Ýktidarýn tüm icraatlarýný karalayýp kötülemekten kavgadan bir uzaklaþsýn artýk. Görüldü ki bu aðýz bu uslup, bu strateji bir iþe yaramýyor, hep seçim kaybettiriyor. Deðiþsinler artýk yeter.. Bize göre, partili tarafsýz hareket edebilen Mustafa CHP'li bir akiller gurubu bu iþi becerebilir. Yurdun Özçatalbaþ dört bir tarafýna yayýlan, köy, kasaba, þehir dolaþan idealist partililer gider halka sorar Yine parti ileri gelenleri basýn, tv, radyo yoluyla günah çýkarma itiraf þeklinde halkla istiþarede bulunabilir. Seçim kaybettiren ana kadroyu yenileyebilir. Halkla barýþarak, kendilerine yýllardýr oy vermeyenlerin görüþlerini alarak oyunu artýrabilir, hatta iktidar olabilir bize göre. Þu anda o partiden öfkeli fanatik birileri aðzýndan köpükler saçarak öfkeyle; - Sen kim oluyorsun da bize akýl öðretiyorsun? diyebilir. Öylelerine deðil ki sözüm zati. Bu vatanýn baðrýndan yükselen her parti benim. AKP de, evet, halka gitmeli CHP "Oy verin" diye deðil, neden bize oy vermiyorsunuz diye gitmeli. MHP de, CHP de. Hepsinin biri diðerinden daha daha güzel projeler ortaya koyup yarýþarak sýrayla iktidar olmalarýný isterim.. Yok bizde öyle senin partin, benim partim. Hepsi hepimizin..yaklaþan mahalli seçimlerde cümlesine baþarý dileklerimle. Son zamanlarda partiye dönen Mustafa Sarýgül'le ilgili de bir kaç cümle edelim.. Görüþ ve yazdýklarýmýz aralarýnda dolaþtýðýmýz halkýn intibalarýdýr biline. Ýþte ona göre, Sarýgül'ün dönüþü ne kadar büyütülüp köpürtülse de fazla bir avantaj getirmeyecektir partiye. Taki Sarýgül zaman içinde partisine egemen olup, yeni bir kadroyla yeni bir ruhla hareket edebilirse, CHP'yi ayaða kaldýrabilir hatta iktidara taþýyabilir. Görüþümüz budur naçizane.. Afetlere hazýrlýk için öneriler 1. Toplumda temel afet bilincinin oluþmasý ki ücret adaletsizliðinin giderilmesi. Moral ve isteklendirme açýsýndan önem arz etmektedir. için, öncelikle resmi kurum ve kuruluþlarýn örnek olmasý.(yangýn köþelerinin (malzemelerinin) fiziksel olarak olmasý yanýnda, ihtiyaç halinde fonktýnda toplanarak ''Denetim ve Rehberlik Uzmaný'' 10. Tüm sivil savunma uzmanlarýnýn bir çatý alsiyonel olarak iþe yarayacak konumda bulunmasý. þeklinde, milli eðitim müdürlüklerindeki eðitim denetmenleri gibi deðerlendirilmesi. Durum böyle Geçmiþte BALTANIN TAHTADAN YAPILIP, KIRMIZIYA BOYANIP YANGIN KÖÞESÝNE olunca bir Ýl deki tüm kurumlar sivil savunma açýsýndan iþlevlik kazanacaktýr. Her kurumda uzmana ASILDIÐINA þahit olduk) 2. Resmi binalarýn kesin kabulünde sivil savunma ile ilgili olarak kurumun sivil savunma uz- Mahir ODABAÞI 11. Kurumlarda boþ bulunan sivil savunma uz- gerek kalmayacaktýr. manýnýn yer almasý.( teslim alýndýktan sonra gereði gibi çalýþmayan alarmlar, açýnca tazyikli su gelnýn yerine bir baþka personelin amir olarak bakma- Milli Eðitim Müdürlüðü manlýklarý için sýnav açýlarak doldurulmasý. Uzma- Sivil Savunma Uzmaný meyen yangýn vanalarý görülmez) sý tam verimlilik saðlamaz. 3. Apartmanlarda usulüne uygun yangýn cihazlarýnýn bulunmasý ve periyodik kontrollerinin yapýlmasý. tem içerisinde süreklilik arz edecek þekilde verilmesi. En kolay 12. Temel afet bilinci eðitimlerinin televizyonlarda bir sis- 4. Günün þartlarýna göre hazýrlanacak, dikkat çekecek, bilinçlenme yoludur. düþünmeye sevk edecek büyük boy afiþlerin öðrencilerin ve 13. Baþarýlý sivil savunma personelinin deðerlendirilmesi. halkýn þekilde görebileceði bilboardlara asýlmasý. Yurt dýþýndaki eðitimlere, taþradan da personel katýlýmýn saðlanmasý. 5. Sivil savunma teþkilatýnda mükellef olan (gönüllü olan) vatandaþlara iþlevlik kazandýrýlmasý. Bunlara verilecek bir kartla ulaþým, su, müze vb. konularda indirimler saðlanmasý. Kalite artacak, hatta gönüllü olmak için araya kimler konuyacý için, normal dönemlerde ilgili kurumlar tarafýndan bir 14.Özellikle deprem sonrasý ortaya çýkabilecek çadýr ihtilacaktýr. plan dâhilinde kaliteli, pratik kurulabilir çadýrlarýn küçük taksitler halinde satýlmasý. Memura, iþçiye, esnafa vb. verildiðin-. Köylerdeki tüm okullarda - camilerde - varsa cem evlerinde kullanýma hazýr yangýn söndürme cihazý - sedye - ýþýldak vb. bulundurulmasý. gözle görülür þekilde azalma olacaktýr. Ayný zamanda ekonode, ihtiyaç halinde ÇADIR ÇADIR diye baðýranlarýn sayýsýnda 7. Doðal afetlerde ve özellikle depremlerle ilgili olarak mik açýdan devlete katký saðlayacaktýr. yapýlan tatbikatlarda daha çok yýkýlan binalardan yaralý, ceset Yýllardýr bu mesleðin içerisinde yoðrulmuþ ve sivil savunmacýnýn amacý: ''DÜÞENÝ KALDIRMAKTAN ÖNCE DÜÞE- çýkarýlmasý gündemde tutuluyor. Bununla beraber olasý depremler sonrasý enkazdan benim yakýnýmýn cesetimin çýkarýlmasý önemli ancak yaralý vatandaþlarýn çýkarýlmasý öncelikli olaki küçüðü kurtarabiliriz niyetiyle yukarýdaki maddeleri kaleme CEÐÝ KURTARMAKTIR'' sýrrýnca büyüðü baþaramazsak belbilmeli diyebilecek þekilde vatandaþlarýn bilinçlendirilmesi. almaya çalýþtým Olur ya belki dikkate alan olurda, bir cümle bir CAN'I bir CANAN'I hayata tekrar baðlar. Afetlerin afi- 8. Resmi kurum ve kuruluþlarda hazýrlanan planlarýn kâðýt üzerinde kalmamasýnýn saðlanmasý. Pratiðe yönelik olarak daha sade ve uygulanabilir olmasý. Görevlerin isimlerden * yete dönüþmesi dileklerimle ziyade kadroya verilmesi. Böylece planlar kendiliðinden güncellenmiþ olur. ''Zaten iþe yaramaz'' anlayýþýnýn silinmesi. ''Bir gün olur cefadan ol þuhi cihan geçer, Ey dil dediklerin çýkar, ancak zaman geçer''(?) 9. Farklý kurumlardaki sivil savunma uzmanlarý arasýnda- Kadir Yüktaþýr com "Komisyoncu Ali Abi. " 1 Kendisini yýllarca tanýrým. Yetmiþli yýllardan beri Aslen Tokatlý olan Ali abimiz subaylýktan emekli olduktan sonra, hizmetin için de yýllarca faal olarak yer aldý.. Tanýyanlar daha iyi bilir. Pozitif ve umuru iyi bilen bir dava adamýdýr. Görevde bulunduðu yýllarda aðabeyi Yüksel Toker aðabeyin nurlarý tanýmasý için can siperane gayret eder. Fakat Yüksel abi Ýþçi Partisinin Tokat ta as elemanlarýndandýr. METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: KASIM 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,040 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE ( AYLIK) : 55 : 10 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz Hatta milletvekili seçimini çok az bir fark ile kaybeder. Ankaka da bulunduklarý bir zamanda : "Ben senden nasýl kurtulacaðým Ali? en ileri adamýnýz kimse bana göster taýnýþalým, ondan sonra bana bir daha bir þey söyleme" der. O günlar de Hekimoðlu Ýsmail Ankara dadýr. Onun yanýna giderler,sohbetten sonra Yüksel abinin dünyasý deðiþir. Merhum Bayram Yüksel aðabeye giderler ve bu ziyaretten sonra Yüksel abi artýk Nur kervanýna katýlmýþtýr. Bu Türkiye çapýnda büyük bir yanký yapmýþtý Oda emekli olduktan sonra uzun yýllar gazetede idare müdürü olarak görev yaptý. Ýþte Ali abi Personel ve yazarlarýn muhabbet halkasýnýn gülü oldu. Hangi personel moral bulmak isterse yanýna giderdi. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI ESER OSMANCIK CAD. NO:44/C (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 84,122 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi.

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı