Net Prim ,00 PeĢin Ödeme Ġndirimi Gider Vergisi 1.106,00_ Ödenecek Tutar ,00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Net Prim 22.120,00 PeĢin Ödeme Ġndirimi Gider Vergisi 1.106,00_ Ödenecek Tutar 23.226,00"

Transkript

1 Teklif No : MESLEKĠ_SORUMLULUK_SĠGORTA_POLĠÇESĠ YENĠLEME Poliçe No : Acente: Telefon: Yenileme : 04 T.Ġġ BANKASI ÇANKAYA ġb. MüĢteri No : Sigortalının_ Vergi Kimlik No: Unvanı : ĠLKE GAYRĠMENKUL DEĞERLEM Telefon: E A.ġ. Adresi : BALGAT MAH. SÜLEYMAN H.ABDULLAHO CAD. NO:11/1 ÇANKAYA/ANKARA Poliçenin BaĢlangıç Tarihi : 15/04/2015 Düzenleme Tarihi : 14/04/2015 BitiĢ Tarihi : 15/04/2016 Yeri : ĠSTANBUL Saati : 17:15:04 Sigortalı_Yerin Adresi : BALGAT MAH. 1. CAD. NO:11/D/11 ÇANKAYA/ANKARA SĠGORTA_KAPSAMI SĠGORTA_BEDELĠ_(TL_)_ PRĠM_(TL_) MESLEKĠ SORUMLULUĞU , ,00 Net Prim ,00 PeĢin Ödeme Ġndirimi Gider Vergisi 1.106,00_ Ödenecek Tutar ,00 Son_Ödeme_Tarihi Tutarı (TL_) PeĢin Ödenecek Ġlk Taksit 2.903,25 2.Taksit 15/05/ ,25 3.Taksit 15/06/ ,25 4.Taksit 15/07/ ,25 5.Taksit 15/08/ ,25 6.Taksit 15/09/ ,25 15/10/ ,25 15/11/ ,25 7 GÜN 24 SAAT HASAR BĠLDĠRĠM HATTI : ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ Sayfa : 1

2 GENEL ġartlar Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel ġartları Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası 1. Sigorta Konusu Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü Ģahıslar tarafından kendisine karģı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karģı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aģağıda yazılı özel Ģartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel ġartları'nın A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder. 2. Teminat Kapsamı a) Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karģılanabilmesi için, - Tazminata konu değerleme iģlemiyle ilgili olarak Sigortalının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 45 sayılı Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğinde yer alan değerleme yöntemleri ve prosesine uymuģ olması - Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüģ tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe baģlangıç tarihinden önce gerçekleģen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiģ olan bir zararla ilgili bulunması ve - Tazminat talebinin sigortalıya poliçe süresi içinde iletilmiģ olması zorunludur. Bu koģulların tamamı hep birlikte gerçekleģmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz. UzatılmıĢ Bildirim Süresi Sigortalının SPK listesinden çıkarak mesleki faaliyetlerine son vermesi ve buna bağlı olarak poliçenin iptali veya yenilenmemesi durumunda 3 yıllık uzatılmıģ talep bildirim süresi uygulanacaktır. Bu çerçevede, geriye dönüģ tarihi ile poliçe bitim tarihi arasında verilen hizmetlerden kaynaklanmak koģuluyla uzatılmıģ bildirim süresi boyunca Sigortalıya karģı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat kapsamına dahil olacaktır. -Devamı Var- Sayfa : 2

3 b) Geriye dönüģ tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe baģlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel ġartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiģ olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin baģlangıç tarihinden 12 ay öncesidir. c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüģ olan haklı tazminat taleplerinin karģılanmasını veya haksız yahut aģırı tazminat taleplerine karģı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır. Herhangi bir tazminat talebine karģı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti geçmemek kaydıyla teminat limitinin %10'u ile sınırlıdır. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda talep sahibinin avukatlık masrafları bu limitin içinde değerlendirilir. d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaģmaları ile mümkün olacaktır. e) Coğrafi Saha / Yetkili Mahkeme: Türkiye / Türk Mahkemeleri'dir. f) Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü Ģahıslar tarafından yürütülen veya planlanan iģlerdeki kusurlar sebebiyle sigortalıya düģecek yasal sorumluluklar teminata dâhildir. Söz konusu üçüncü Ģahısların kendi sorumluluklarına iliģkin olarak Sigortacının bu Ģahıslara rücu hakkı saklıdır. g) ĠĢbu poliçe sigortalının, SPK tarafından oluģturulan Lisanslı Gayrimenkul Değerleme ġirketleri listesinde yer alması kaydıyla düzenlenmiģ olup aksi halde sigortacının yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. h) Bu poliçeyle sağlanan teminat sigortalı tarafından sunulan değerleme hizmetindeki hata/kusur/eksiklik nedeniyle üçüncü kiģilerin uğrayacağı parasal zararlarla sınırlıdır. Gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılmıģ olması halinde sigorta, takdir edilen değer ile ilgili gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki farkı peģinen karģılamayı taahhüt etmemekte; bu hata dolayısıyla üçüncü kiģilerde oluģan gerçek parasal kayıp/zararı poliçe limitine kadar karģılamaktadır. Değerleme hizmetinin bir banka tarafından verilen krediye güvence -Devamı Var- Sayfa : 3

4 teģkil etmek üzere verilmiģ olması durumunda talebin iletildiği tarihe kadar tahsil edilmiģ tutarlar zarar sayılamayacağından bu tutarlar Sigortacı tarafından ödenecek tazminat tutarından düģülecektir. i) Değerleme yapılması amaçlanandan farklı bir gayrimenkul üzerinde değerleme yapılması veya değerlemeye konu binanın henüz inģa edilmemiģ olduğu hallerde hatalı olarak değerlemenin inģa edilen baģka bir bina üzerinden yapılmasından dolayı Sigortalıya düģecek hukuki sorumluluklar poliçe hükümleri çerçevesinde hasar baģına ve yıllık toplamda, iģbu poliçenin olay baģı teminat limiti ile sınırlı olarak teminat kapsamındadır. Bu limit poliçe üzerinde belirtilen teminat limitlerinin içerisinde kabul edilecek olup söz konusu limitlerin üzerine eklenmeyecektir. 3. Teminat Limiti Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araģtırılması, bunlara karģı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaģmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tamamı bakımından, olay baģına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir. Bir talep durumunda, talebin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçenin teminat limiti ve Ģartları esas alınacaktır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aģağıdaki koģullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleģmiģ sayılacaktır. a) Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara iliģkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir), b) Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya c) Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kiģiye karģı yöneltilmiģ olması. 4. Muafiyet Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine iliģkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araģtırılması ve savunulmasına iliģkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aģan kısmıyla sınırlıdır. -Devamı Var- Sayfa : 4

5 5. Ġstisnalar Bu sigorta aģağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karģılamaz; a) AĢağıda yazılı tüzel ve gerçek kiģilerin öne süreceği tazminat talepleri; -Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kiģilikler -Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu Ģirketler -Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı olarak kontrol edilen Ģirket ve diğer tüzel kiģilikler -Sigortalı tarafından istihdam edilenler. b) Bedeni zararlar ve mal/eģya zararları ile bunlara iliģkin her türlü netice zararı, c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara (netice zararlarına) iliģkin tazminat talepleri; d) Sigortalının istihdam ettiği kiģilere karģı iģveren sıfatıyla iģ hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri; e) Kıyı ötesi (offshore) veya su altındaki proje/iģlere yönelik mesleki hizmetlerden doğan tazminat talepleri; f) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen iģin tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmamasından kaynaklanan zararlarla ilgili tazminat talepleri; g) Verilen özel taahhüt ve garantilerden doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri; h) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü zarar; i) AĢağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluģan kayıp veya zararlara iliģkin tazminat talepleri: - SavaĢ, istila, yabancı düģman hareketleri, ya da savaģ benzeri operasyonlar (savaģ ilan edilmiģ olsun olmasın) ve/veya iç savaģ - Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaģan iç kargaģa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı - Bir kiģi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kiģilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda Ģiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan Ģiddet eylemlerini de içermektedir. -Devamı Var- Sayfa : 5

6 Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dıģı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü Sigortalıya ait olacaktır. j) Poliçede belirtilen geriye dönüģ tarihi ile sigorta sözleģmesinin yapıldığı tarih arasındaki sürede gerçekleģen ve sigortalının kendisine karģı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli olarak kaçındığı bir olaydan kaynaklanan veya aynı süre içinde sigortalıya karģı ileri sürülmüģ tazminat talepleri k) Ġftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri; l) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara iliģkin sorumluluklar; m) Sigortalının, bir tüzel kiģinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu baģkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyum veya tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleģtirdiği faaliyetlerden doğan sorumluluklar; n) BaĢka ülkelerin yasal düzenlemelerine iliģkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri; o) Sigortalının veya çalıģanlarının kasten sebep oldukları zararlar ve / veya suç teģkil eden hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri; p) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması, kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar; 6. Sigortalının Yükümlülükleri a) Sigortalı her zaman için sunmuģ olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle iliģkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir. b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir. Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara iliģkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kiģi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kiģi ya da kurumlara karģı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. Aksi durumların tespiti durumunda Sigortalı, sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir Ģekilde -Devamı Var- Sayfa : 6

7 yararlanamaz. Sigortacı, bu poliçe konusunu oluģturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kiģi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak Ģekilde söz sahibidir. c) Sigortacı, iģbu poliçe kapsamında ödemiģ olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kiģi ve kuruluģlara rücu etme hakkını kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir, 7. BaĢka Sigortalar Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda baģka bir sigorta ile de temin edilmiģ olduğu takdirde iģbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müģterek sigorta' teģkil eder. Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur. Ek Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel ġartları FAALĠYET KONUSU: GAYRĠMENKUL DEĞERLEME TEMĠNAT LĠMĠTĠ : OLAY BAġINA : TL YILLIK TOPLAM : TL MUAFĠYET : TL ( HER BĠR HASARDA UYGULANACAKTIR GERĠYE DÖNÜġ TARĠHĠ: %20 DEVAMLILIK ĠNDĠRĠMĠ UYGULANMIġTIR( NO.LU POLIÇE YEN.) Yaptırım Klozu BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kiģiler ve menģeli Ģirketlerin, bu sigorta sözleģmesinde baģtan itibaren veya sonradan herhangi bir Ģekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kiģiler ve menģeli Ģirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi olarak gösterilmiģ olması hâlinde veya sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya baģlamıģ veya herhangi bir Ģekilde sigortadan doğan haklar kendilerine hangi Ģekilde olursa olsun devredilmiģ veya intikal etmiģ bulunduğu takdirde dahi, sigorta Ģirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuģ olur ve hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. KLOZLAR -Devamı Var- Sayfa : 7

8 Elementer branģ ürünlerinin herhangi birinden (YeĢilkart ve YurtdıĢı Seyahat Sigorta poliçeleri hariç) yürürlükte bir poliçeye sahip olan bireysel sigortalılarımız, anlaģma sağlanan sağlık kurumlardan indirimli hizmet alabilmektedir. AnlaĢma sağlanan sağlık kurumlarının listesine miza-saglik-kurumlarinda-indirimli-hizmet-saglanmasi/adresinden ulaģabilirsiniz. PRĠM ÖDEMELERĠ VE POLĠÇE ĠPTAL KLOZU Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim borcunun taksitle ödenmesinin kararlaģtırıldığı hallerde primin ilk olarak ödenmesi gereken kısmı sözleģme yapıldıktan sonra, en geç poliçenin teslimi üzerine ödenir. Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye ĠĢ Bankası ġubesi, Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta sözleģmesinin kurulmasında aracılık etmiģ olan yetkili acentedir. Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karģılığında nakit olarak, kredi kartıyla, Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iģlemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleģtirilebilir. Bu sayılanlar dıģındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dıģında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz. Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiģ sayılır ve sigortacının sorumluluğu da bu anda baģlar. Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peģinatın) veya tamamının kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaģtırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peģinatın) veya tamamının kararlaģtırılan günde kredi kartından çekilmesi ile baģlayacaktır. Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim alacağının karģılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmıģ sayılır. Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiģtir. Sigorta ettiren bu tarihte ödeme yapmamıģ olursa temerrüde düģer ve sigortacı temerrüde iliģkin haklarını kullanarak sigorta sözleģmesini feshedebilir. Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleģmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaģtırıldığı hâllerde, -Devamı Var- Sayfa : 8

9 riziko gerçekleģince, ödenecek tazminata veya bedele iliģkin primlerin tümü muaccel olur... Sigorta ettiren ve sigortalı, iģ bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleģebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta Ģirketinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve diğer ilgili kurum ve kuruluģlara iletmesine açık onay verirler. -Devamı Var- Sayfa : 9

10 Poliçe_No:_ _1 Yenileme_:_04 MüĢteri_No:_ ÖNEMLĠ_UYARILAR Poliçe Kapsamı: Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi, sigorta ettirenin ve sigortalının kendi açıklamalarına dayanarak ve beyanlarının doğruluğuna güvenerek düzenlediği iģbu poliçede belirtilen güvenceleri, poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta ettirene teslim edilen genel Ģartlar, özel Ģartlar ve klozlar çerçevesinde sağlar. ĠĢbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve sigorta genel ve özel Ģartlarında teminata dahil olduğu belirtilmiģ olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüģ bulunan hallerin dıģındaki hiç bir hal, teminat dıģında kalan haller arasında ayrıca sayılmıģ olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması altında değildir. Sigorta Primi Ödemelerinizi; * Makbuz karģılığı veya kredi kartı talimatı ile acentenize, * Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iģlemleri fatura ödeme talimatı ile, * Türkiye ĠĢ Bankası ġubeleri aracılığı ile, * Doğrudan Anadolu Sigorta'ya yapabilirsiniz. Hasar tazminatı ödenirken, kalan prim borcunun tamamı tazminattan düģülür. Ödemenin Belgelendirilmesi: Ödemeleriniz karģılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri belgelerin, hasarınızın ödenmesinde Ģirketimize ibrazı zorunludur. Önerilerinizi 'www.anadolusigorta.com.tr' adresli web sitemizdeki 'Bilgi Hattı' bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Sigorta ettiren ve sigortalı, iģ bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleģebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta Ģirketinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve diğer ilgili kurum ve kuruluģlara iletmesine açık onay verirler. Zorunlu poliçeler dıģındaki kredi kartı tahsilatlarında Maksimum özellikli bir kart ise, Maxipuan: % 0,5 Poliçe 10 sayfa, 1 asıl olarak düzenlenmiģtir. -Son Sayfa- Sayfa: 10

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.ġ. adına..... ġubesi (aģağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aģağıda kısaca MüĢteri olarak anılacaktır) ve bu sözleģmede

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 11.06.2010 Tarih ve K-2010/198 Sayılı Karar... 4 II. Karayolları Motorlu Araçlar

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı