Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU"

Transkript

1 Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU

2 YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminatlı Hayat Sigortaları En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACI YA İLİŞKİN BİLGİLER SİGORTA ŞİRKETİ VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. Adresi Muallim Naci Cad. : 22 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul Telefon Numarası 0 (212) Faks Numarası 0 (212) SÖZLEŞMEYE ARACILIK EDEN SİGORTA ACENTESİNİN... Adresi... Telefon Numarası... Faks Numarası... B. TEMİNATLAR* (Verilen teminata göre ilgili kutu işaretlenecektir.) Ölme ihtimaline karşı verilen teminat: Sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının ölümünü ifade eder. Sözleşme süresi içinde ölüm: Sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı ölürse sigortacı tazminatı ilgili kişilere öder. Kaydıhayat şartı: Sözleşme süresi sigortalının yaşam süresi olup, teminat sigortalının hayatı boyunca devam eder. Sigortalının ölümü halinde tazminat ilgili kişillere ödenir. C. KESİNTİLER 1. Kesintiler: (... Yıl Süresince Her Yıl) İdari Tahsil Masrafları (%) :... Aracı Komisyonları (%) : Süre dolumundan önce sözleşmenin sona ermesi halinde kesinti: (1) İştira süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde fesih tarihine kadar ödenmiş tarife primlerinin varsa birikime kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kar payı karşılıklarının toplamı, söz konusu toplam tutar üzerinden şirket tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra sigorta ettirene iade edilir. (2) Şirketler, iştira edilerek sonlandırılan sözleşmelerde de matematik karşılıkların belli bir oranı şeklinde erken ayrılma kesintisi uygulayabilir. Bu durumda uygulanacak kesinti oranı (%):... D. VERGİ UYGULAMASI 1. Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortacınıza danışınız. 2. Hayat sigortalarının vergilendirilmesi prim ödeme süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %15, b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılır. E. GENEL BİLGİLER 1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında ilke olarak, herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir. 2. Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır. 3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli artırılabilir. 4. Başkası sigortalı olarak atandığında, sigortalının hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır. Menfaat şartının ŞİRKET NÜSHASI

3 YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması halinde sözleşme o andan itibaren geçersizdir. 5. Başkasının sigortalı olarak atanabilmesi için, sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekmektedir. Yine, sigortalı onbeş yaşından büyükse ayrıca onun da izni gerekmektedir. Sigortalının kanuni temsilcisi olduğu veya kanuni temsilcinin lehtar olduğu durumda, kanuni temsilcinin izin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi bulunmamaktadır. İzin olmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir. 6. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifname tarihinden itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme kurulmuş sayılır. Teklifnamenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin yapılmasından sonra prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler sözleşme yapılmadığı takdirde kesinti yapılmadan faiziyle birlikte geri verilir. 7. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksidinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda Sigortacı nın sorumluluğu başlamaz. İlk taksidin veya tamamını bir defada ödenmesi gereken prim zamanında ödenmemişse, ödeme yapılmadığı sürece sigortacı sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Prim alacağı, vadesinden (muaccel olduğu günden) itibaren üç ay içinde dava veya icra takibi yoluyla istenilmemişse sözleşmeden cayılmış olur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmediği taktirde, primin on gün içinde ödenmesini aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını bildirmesine rağmen bu süre içerisinde borç ödenmez ise sözleşme feshedilmiş sayılır. Bir sigorta döneminde iki defa ihtar gönderilmesi halinde sigorta dönemi sonunda sözleşme feshedilebilir. 8. İleride doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. 9. Sözleşmenin yapılması sırasında başvuru formunda yer alan sorulara doğru olarak cevap veriniz. formunda yer alması dahi, bildiğiniz veya bilmeniz gereken tüm önemli hususları bildirmekle yükümlüsünüz. Sigortacı tarafından sorulan yazılı ve sözlü sorular aksi ispat edilene kadar önemli sayılır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya tazminat talebinizin reddi reddedilmesi halleri ortaya çıkabilir. Sigortacının, bildirim yükümlülüğünü ihlal edildiğini öğrenmesinden itibaren onbeş gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Sigortacı tarafından bildirim yükümlülüğünü ihlali sebebiyle, istenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi halinde, sözleşmeden cayılmış kabul edilir. 10. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartlarını ve Hayat Sigortaları Yönetmeliğini dikkatlice okuyunuz. F. ÖDEMENİN YAPILMASI 1. Sigortadan faydalanan kimse sigortalıyı öldürür veya öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigorta tazminatını alamaz, ancak sigorta tazminatı sigortalının mirasçılarına ödenir. 2. En az 3 yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı Sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüs sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle 3 yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır. 3. Sözleşmede birden fazla lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarların herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehtar olarak gösterilebilir. Hak sahipleri tarafından alınmayan pay, diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi veya mirastan vazgeçme lehtarın hakkı üzerinde etkili olmaz. 4. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildiriniz. Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, sigortacı, kusurun ağırlığına göre tazminattan veya bedelden indirime gidebilir. Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres, ve telefonları yer alan Vakıf Emeklilik A.Ş. ye başvuruda bulununuz. 6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Vakıf Emeklilik A.Ş. ye aittir. G. DİĞER BİLGİLER 1. Sigortacı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu üyesidir. 2. Ödünç para alma hakkı yoktur. 3. Bu üründe birikim primi alınmaz. Bu nedenle kar payı uygulaması ve iştira hakkı yoktur. H. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres, ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigorta Şirketi, başvurunun, poliçe özel şartlarında belirtilmiş olan evraklarla birlikte eksiksiz teslim edilmesi halinde kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır. Bu süre yasal düzenlemeler gereği, gerekli araştırmanın yapılmasının Sigorta Şirketi tarafından gerekli görülmesi halinde sürecin sonlandığı tarihten itibaren başlayacaktır.

4 YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminatlı Hayat Sigortaları En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACI YA İLİŞKİN BİLGİLER SİGORTA ŞİRKETİ VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. Adresi Muallim Naci Cad. : 22 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul Telefon Numarası 0 (212) Faks Numarası 0 (212) SÖZLEŞMEYE ARACILIK EDEN SİGORTA ACENTESİNİN... Adresi... Telefon Numarası... Faks Numarası... B. TEMİNATLAR* (Verilen teminata göre ilgili kutu işaretlenecektir.) Ölme ihtimaline karşı verilen teminat: Sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının ölümünü ifade eder. Sözleşme süresi içinde ölüm: Sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı ölürse sigortacı tazminatı ilgili kişilere öder. Kaydıhayat şartı: Sözleşme süresi sigortalının yaşam süresi olup, teminat sigortalının hayatı boyunca devam eder. Sigortalının ölümü halinde tazminat ilgili kişillere ödenir. C. KESİNTİLER 1. Kesintiler: (... Yıl Süresince Her Yıl) İdari Tahsil Masrafları (%) :... Aracı Komisyonları (%) : Süre dolumundan önce sözleşmenin sona ermesi halinde kesinti: (1) İştira süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde fesih tarihine kadar ödenmiş tarife primlerinin varsa birikime kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kar payı karşılıklarının toplamı, söz konusu toplam tutar üzerinden şirket tarafından belirlenmiş oranda yapılacak kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra sigorta ettirene iade edilir. (2) Şirketler, iştira edilerek sonlandırılan sözleşmelerde de matematik karşılıkların belli bir oranı şeklinde erken ayrılma kesintisi uygulayabilir. Bu durumda uygulanacak kesinti oranı (%):... D. VERGİ UYGULAMASI 1. Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortacınıza danışınız. 2. Hayat sigortalarının vergilendirilmesi prim ödeme süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %15, b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılır. E. GENEL BİLGİLER 1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında ilke olarak, herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir. 2. Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır. 3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli artırılabilir. 4. Başkası sigortalı olarak atandığında, sigortalının hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır. Menfaat şartının SİGORTALI NÜSHASI

5 YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması halinde sözleşme o andan itibaren geçersizdir. 5. Başkasının sigortalı olarak atanabilmesi için, sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekmektedir. Yine, sigortalı onbeş yaşından büyükse ayrıca onun da izni gerekmektedir. Sigortalının kanuni temsilcisi olduğu veya kanuni temsilcinin lehtar olduğu durumda, kanuni temsilcinin izin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi bulunmamaktadır. İzin olmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir. 6. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifname tarihinden itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme kurulmuş sayılır. Teklifnamenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin yapılmasından sonra prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler sözleşme yapılmadığı takdirde kesinti yapılmadan faiziyle birlikte geri verilir. 7. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksidinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda Sigortacı nın sorumluluğu başlamaz. İlk taksidin veya tamamını bir defada ödenmesi gereken prim zamanında ödenmemişse, ödeme yapılmadığı sürece sigortacı sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Prim alacağı, vadesinden (muaccel olduğu günden) itibaren üç ay içinde dava veya icra takibi yoluyla istenilmemişse sözleşmeden cayılmış olur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmediği taktirde, primin on gün içinde ödenmesini aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını bildirmesine rağmen bu süre içerisinde borç ödenmez ise sözleşme feshedilmiş sayılır. Bir sigorta döneminde iki defa ihtar gönderilmesi halinde sigorta dönemi sonunda sözleşme feshedilebilir. 8. İleride doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. 9. Sözleşmenin yapılması sırasında başvuru formunda yer alan sorulara doğru olarak cevap veriniz. formunda yer alması dahi, bildiğiniz veya bilmeniz gereken tüm önemli hususları bildirmekle yükümlüsünüz. Sigortacı tarafından sorulan yazılı ve sözlü sorular aksi ispat edilene kadar önemli sayılır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya tazminat talebinizin reddi reddedilmesi halleri ortaya çıkabilir. Sigortacının, bildirim yükümlülüğünü ihlal edildiğini öğrenmesinden itibaren onbeş gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Sigortacı tarafından bildirim yükümlülüğünü ihlali sebebiyle, istenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi halinde, sözleşmeden cayılmış kabul edilir. 10. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartlarını ve Hayat Sigortaları Yönetmeliğini dikkatlice okuyunuz. F. ÖDEMENİN YAPILMASI 1. Sigortadan faydalanan kimse sigortalıyı öldürür veya öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigorta tazminatını alamaz, ancak sigorta tazminatı sigortalının mirasçılarına ödenir. 2. En az 3 yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı Sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüs sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle 3 yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır. 3. Sözleşmede birden fazla lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarların herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehtar olarak gösterilebilir. Hak sahipleri tarafından alınmayan pay, diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi veya mirastan vazgeçme lehtarın hakkı üzerinde etkili olmaz. 4. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 5. Rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildiriniz. Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, sigortacı, kusurun ağırlığına göre tazminattan veya bedelden indirime gidebilir. Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres, ve telefonları yer alan Vakıf Emeklilik A.Ş. ye başvuruda bulununuz. 6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Vakıf Emeklilik A.Ş. ye aittir. G. DİĞER BİLGİLER 1. Sigortacı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu üyesidir. 2. Ödünç para alma hakkı yoktur. 3. Bu üründe birikim primi alınmaz. Bu nedenle kar payı uygulaması ve iştira hakkı yoktur. H. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres, ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigorta Şirketi, başvurunun, poliçe özel şartlarında belirtilmiş olan evraklarla birlikte eksiksiz teslim edilmesi halinde kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır. Bu süre yasal düzenlemeler gereği, gerekli araştırmanın yapılmasının Sigorta Şirketi tarafından gerekli görülmesi halinde sürecin sonlandığı tarihten itibaren başlayacaktır.

6 YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Hastalık Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar Sigorta poliçesi, Vefat tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi ya da Mernis Ölüm Raporu, Veraset ilamı (poliçede lehtar kanuni varisler ise), Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi ilişiksizlik belgesi, Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri, Vefat öncesi geçirilmiş olan hastalıklara ait epikriz raporu, Gaiplik halinde, mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı. Kaza Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar Sigorta poliçesi, Vefat tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi ya da Mernis Ölüm Raporu, Veraset ilamı (poliçede lehtar kanuni varisler ise), Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi ilişiksizlik belgesi, Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri, Kaza tespit tutanağı, Alkol raporu. Yukarıda belirtilen evrakların aslı gereklidir. Sigorta Şirketi, tazminatın değerlendirilmesi sırasında gerek görüldüğünde başkaca evrakları da hak sahiplerinden talep edebilir. Adres Muallim Naci Cad..: 22 Ortaköy Beşiktaş İstanbul Telefon (0212) Faks (0212) E-Posta 4 sayfadan oluşan Bilgilendirme Formu nun bir suretini aldığımı ve tarafıma sunulan Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nı okuyarak bilgilendiğimi kabul ve beyan ederim. Sigorta Ettirenin Adı Soyadı, İmzası ve Tarih Aracı Adı Soyadı, Unvanı, Kaşesi, İmzası ve Tarih ŞİRKET NÜSHASI

7 YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Hastalık Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar Sigorta poliçesi, Vefat tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi ya da Mernis Ölüm Raporu, Veraset ilamı (poliçede lehtar kanuni varisler ise), Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi ilişiksizlik belgesi, Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri, Vefat öncesi geçirilmiş olan hastalıklara ait epikriz raporu, Gaiplik halinde, mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı. Kaza Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar Sigorta poliçesi, Vefat tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi ya da Mernis Ölüm Raporu, Veraset ilamı (poliçede lehtar kanuni varisler ise), Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi ilişiksizlik belgesi, Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri, Kaza tespit tutanağı, Alkol raporu. Yukarıda belirtilen evrakların aslı gereklidir. Sigorta Şirketi, tazminatın değerlendirilmesi sırasında gerek görüldüğünde başkaca evrakları da hak sahiplerinden talep edebilir. Adres Muallim Naci Cad..: 22 Ortaköy Beşiktaş İstanbul Telefon (0212) Faks (0212) E-Posta 4 sayfadan oluşan Bilgilendirme Formu nun bir suretini aldığımı ve tarafıma sunulan Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nı okuyarak bilgilendiğimi kabul ve beyan ederim. Sigorta Ettirenin Adı Soyadı, İmzası ve Tarih Aracı Adı Soyadı, Unvanı, Kaşesi, İmzası ve Tarih SİGORTALI NÜSHASI

8 YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU ÖZEL VE GİZLİDİR Şube Kodu Banka Personel Sicil : Lütfen, Formunu büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Poliçe Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Aracı : SİGORTALI ADAYI Tabiyeti: T.C. Diğer T.C. Kimlik Adı Soyadı / Ünvan : Cinsiyeti : Doğum Yeri : Vergi Kimlik : Meslek / Çalıştığı Şirket : Telefon : K E Medeni Durum : Evli Bekar Çocuk Sayısı Doğum Tarihi : Anne Kızlık Soyadı: GSM: / Faks : İl / İlçe E - Posta Tercih Edilen İletişim Adresi: Faks Posta ( ) Sigorta ettirenle sigortalı adayı aynı kişi ise sigortalı adayı bilgilerini doldurmayınız. SİGORTA ETTİREN Tabiyeti: T.C. Diğer T.C. Kimlik Adı Soyadı / Ünvan : Cinsiyeti : Doğum Yeri : Vergi Kimlik : Meslek / Çalıştığı Şirket : Telefon : K E Medeni Durum : Evli Bekar Çocuk Sayısı Doğum Tarihi : Anne Kızlık Soyadı: GSM: / Faks : İl / İlçe E - Posta Tercih Edilen İletişim Adresi: Faks Posta *Kimlik bilgileri ibraz edilen kimlik belgesinin aslı görülerek düzenlenmiştir. *Sigortalı katılım yaşı; yaş arasıdır. PRİMİNİZ VE SİGORTA SÜRENİZ Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Yıllık Priminiz : Teminat Tutarı : Vefat Teminatı ÖDEME BİLGİLERİ Prim Ödeme Aracı Nakit Banka Kredi Kartı Bankomat Prim Ödeme Planı Peşin Taksit ŞİRKET NÜSHASI

9 YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU ÖZEL VE GİZLİDİR Şube Kodu Banka Personel Sicil : Lütfen, Formunu büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Poliçe Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Aracı : SİGORTALI ADAYI Tabiyeti: T.C. Diğer T.C. Kimlik Adı Soyadı / Ünvan : Cinsiyeti : Doğum Yeri : Vergi Kimlik : Meslek / Çalıştığı Şirket : Telefon : K E Medeni Durum : Evli Bekar Çocuk Sayısı Doğum Tarihi : Anne Kızlık Soyadı: GSM: / Faks : İl / İlçe E - Posta Tercih Edilen İletişim Adresi: Faks Posta ( ) Sigorta ettirenle sigortalı adayı aynı kişi ise sigortalı adayı bilgilerini doldurmayınız. SİGORTA ETTİREN Tabiyeti: T.C. Diğer T.C. Kimlik Adı Soyadı / Ünvan : Cinsiyeti : Doğum Yeri : Vergi Kimlik : Meslek / Çalıştığı Şirket : Telefon : K E Medeni Durum : Evli Bekar Çocuk Sayısı Doğum Tarihi : Anne Kızlık Soyadı: GSM: / Faks : İl / İlçe E - Posta Tercih Edilen İletişim Adresi: Faks Posta *Kimlik bilgileri ibraz edilen kimlik belgesinin aslı görülerek düzenlenmiştir. *Sigortalı katılım yaşı; yaş arasıdır. PRİMİNİZ VE SİGORTA SÜRENİZ Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Yıllık Priminiz : Teminat Tutarı : Vefat Teminatı ÖDEME BİLGİLERİ Prim Ödeme Aracı Nakit Banka Kredi Kartı Bankomat Prim Ödeme Planı Peşin Taksit SİGORTALI NÜSHASI

10 YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU ÖDEME PLANI Vade Tarihi Prim Tutarı (TL) Vade Tarihi Prim Tutarı (TL) KREDİ KARTI BİLGİLERİ (Sigorta ettiren ile kredi kartı sahibi aynı kişi olmalıdır.) 1. KREDİ KARTI BİLGİLERİ (Bu karttan prim tutarı tahsil edilmezse 2. karttan işlem yapılacaktır.) Kredi Kartı : CVV : Banka Adı : Kredi Kartı Sahibi : Son Kullanım Tarihi : / Kart Türü Visa Master Ödeyen / Sigorta Ettiren İmza 2. KREDİ KARTI BİLGİLERİ (Sadece 1. karttan tahsilatın gerçekleşemediği durumda işlem yapılacaktır.) Kredi Kartı : CVV : Banka Adı : Kredi Kartı Sahibi : Son Kullanım Tarihi : / Kart Türü Visa Master Ödeyen / Sigorta Ettiren İmza MENFAATTARLAR *Kanuni Mirasçıları işaretlenirse aşağıdaki alanı boş bırakınız. Kanuni Mirasçıları* Diğer (Aşağıda Belirtiniz) Tüzel Kişiler Adı Soyadı : T.C. Kimlik : Vergi / Vakıf Sicil **: Cinsiyeti : K E Payı (%) Doğum Yeri : Doğum Tarihi : İl / İlçe : Telefon : Adı Soyadı : T.C. Kimlik : Vergi / Vakıf Sicil **: Cinsiyeti : K E Payı (%) Doğum Yeri : Doğum Tarihi : İl / İlçe : Telefon : **Menfaattarlar tüzel kişi ise doldurulacaktır.) Dain-i Mürtehin : ŞİRKET NÜSHASI

11 YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU ÖDEME PLANI Vade Tarihi Prim Tutarı (TL) Vade Tarihi Prim Tutarı (TL) KREDİ KARTI BİLGİLERİ (Sigorta ettiren ile kredi kartı sahibi aynı kişi olmalıdır.) 1. KREDİ KARTI BİLGİLERİ (Bu karttan prim tutarı tahsil edilmezse 2. karttan işlem yapılacaktır.) Kredi Kartı : CVV : Banka Adı : Kredi Kartı Sahibi : Son Kullanım Tarihi : / Kart Türü Visa Master Ödeyen / Sigorta Ettiren İmza 2. KREDİ KARTI BİLGİLERİ (Sadece 1. karttan tahsilatın gerçekleşemediği durumda işlem yapılacaktır.) Kredi Kartı : CVV : Banka Adı : Kredi Kartı Sahibi : Son Kullanım Tarihi : / Kart Türü Visa Master Ödeyen / Sigorta Ettiren İmza MENFAATTARLAR *Kanuni Mirasçıları işaretlenirse aşağıdaki alanı boş bırakınız. Kanuni Mirasçıları* Diğer (Aşağıda Belirtiniz) Tüzel Kişiler Adı Soyadı : T.C. Kimlik : Vergi / Vakıf Sicil **: Cinsiyeti : K E Payı (%) Doğum Yeri : Doğum Tarihi : İl / İlçe : Telefon : Adı Soyadı : T.C. Kimlik : Vergi / Vakıf Sicil **: Cinsiyeti : K E Payı (%) Doğum Yeri : Doğum Tarihi : İl / İlçe : Telefon : **Menfaattarlar tüzel kişi ise doldurulacaktır.) Dain-i Mürtehin : SİGORTALI NÜSHASI

12 YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU SİGORTALI ADAYININ SAĞLIK BEYANI Boyunuz :, cm Kilonuz : kg Sigara kullanıyor musunuz? Evet Hayır Evet ise günlük kaç adet belirtiniz. Alkol kullanıyor musunuz? Evet Hayır Evet ise günlük tüketim miktarınız. 1. Doğuştan gelen hastalıklar, sakatlık, hastalık sonucu organ kaybı varsa belirtiniz. Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : 2. Uzun süren hastalığınız veya devamlı tedavi gerektiren bir durumunuz varsa belirtiniz. Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : 3. a) Kalp-Damar hastalıkları, Hipertansiyon. b) Astım, Tüberküloz (verem) diğer solunum sistemleri hastalıkları. c) Hepatit (sarılık) diğer karaciğer hastalıkları, Ülser, Mide Kanaması, Hemeroid (basur). d) Böbrek Yetmezliği, Böbrek ve İdrar Yolu Enfeksiyonu, Böbrek Taşı ve Kum Dökme. e) Kanser ve Kan Hastalıkları. f) Epilepsi (sara), Felç, Bel ve Boyun Fıtığı veya diğer nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar. g) Şeker Hastalığı, Guatr veya diğer endokrin (hormonal) hastalıklar. h) Kadın Hastalıkları. ı) Prostat ve Testis Hastalıkları. i) Kronik Bağ Dokusu ve Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları (Romatoid Artrit, Lupus Eritematozus). j) Açıklanamayan Gece Terlemesi ve/veya kilo kaybı, sürekli ateş, kronik ya da tekrarlayan ishal, açıklanamayan iltihap veya şişmiş bezler. k) Yukarıda yer almayan diğer hastalık ya da rahatsızlıklar. Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : 4. Yukarıdakiler dışında herhangi bir hastalık, ameliyat, biopsi veya kaza geçirdiyseniz açıklayınız. 5. Sürekli kullanmakta olduğunuz ilaç varsa belirtiniz. 6. Erkekler için; Askerlik yaptınız mı? Evet Hayır Hayır ise sebebini belirtiniz. 7. Mesleğinizin tehlikeli yönleri varsa açıklayınız. 8. Yaptığınız tehlikeli spor ve hobileri belirtiniz. (Motosiklet, dağcılık, pilotluk, avcılık, su sporları, kayak, vb.) 9. Daha önce hiç AIDS ya da AIDS ile ilişkili bir durumla ilgili kan testi yaptırdınız mı yada yaptırmanız önerildi mi? Hiç kan donörü olarak reddedildiniz mi? Evet Hayır 10. Herhangi bir organ veya doku nakli yapıldı mı? Evet Hayır 11. Yukarıda yer alan hastalıklara benzer ya da bunlarla ilgili bir hastalık geçirmiş olan ve kan bağınız bulunan akrabanız var mı? Lütfen aşağıda tüm detayları belirtiniz Evet Hayır 12. Şu an tam olarak sağlıklı mısınız? Evet Hayır İşbu başvuru formundaki tüm bilgileri okuyarak tüm soruları eksiksiz ve doğru olarak cevapladığımı; yanlış ve eksik beyanda bulunmadığımı; Vakıf Emeklilik A.Ş. nin bilmesi gereken herhangi bir hususu gizlemediğimi; aksi takdirde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Vakıf Emeklilik A.Ş. nin herhangi bir sorumluluk altına girmediğini; eksiksiz doldurduğum bu Sigorta Formu nedeniyle Vakıf Emeklilik A.Ş. nin bir taahhüt altına girmediğini ve Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından sigortaya kabul edilmem anlamına gelmediğini; yapmış olduğum ön ödemenin pey akçesi olduğunu; başvurunun Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından kabul edilip poliçenin tanzim edilmesi halinde prim ödemesi olacağını ve prim ödemelerime mahsup edileceğini, sigortadan herhangi bir sebeple vazgeçmem halinde alınan peyin tarafıma iade edileceğini, sigortaya kabul edilmem halinde verdiğim cevap ve beyanların teklif edilen akdin ve tanzim edilecek olan poliçenin temelini oluşturacağını, başvuru formunda belirttiğim adresin yazılı olarak değişiklik bildirmediğim sürece tebligat adresim olduğunu ve bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu, belirttiğim tüm hususlar ve Vakıf Emeklilik A.Ş. nin gerekli gördüğü tüm durumlarda hakkımda doktor, sağlık kurumları ve diğer ilgililerden bilgi alma va araştırma yapma konusunda Vakıf Emeklilik A.Ş. ni yetkili kıldığımı; beyan, kabul ve taahhüt ederim. Sigorta Ettirenin Adı Soyadı, Tarih ve İmza Sigortalı Adayının Adı Soyadı, Tarih ve İmza Sigorta Danışmanı / Acente / Banka Şubesi Adı Soyadı, Tarih ve İmza ŞİRKET NÜSHASI

13 YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU SİGORTALI ADAYININ SAĞLIK BEYANI Boyunuz :, cm Kilonuz : kg Sigara kullanıyor musunuz? Evet Hayır Evet ise günlük kaç adet belirtiniz. Alkol kullanıyor musunuz? Evet Hayır Evet ise günlük tüketim miktarınız. 1. Doğuştan gelen hastalıklar, sakatlık, hastalık sonucu organ kaybı varsa belirtiniz. Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : 2. Uzun süren hastalığınız veya devamlı tedavi gerektiren bir durumunuz varsa belirtiniz. Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : 3. a) Kalp-Damar hastalıkları, Hipertansiyon. b) Astım, Tüberküloz (verem) diğer solunum sistemleri hastalıkları. c) Hepatit (sarılık) diğer karaciğer hastalıkları, Ülser, Mide Kanaması, Hemeroid (basur). d) Böbrek Yetmezliği, Böbrek ve İdrar Yolu Enfeksiyonu, Böbrek Taşı ve Kum Dökme. e) Kanser ve Kan Hastalıkları. f) Epilepsi (sara), Felç, Bel ve Boyun Fıtığı veya diğer nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar. g) Şeker Hastalığı, Guatr veya diğer endokrin (hormonal) hastalıklar. h) Kadın Hastalıkları. ı) Prostat ve Testis Hastalıkları. i) Kronik Bağ Dokusu ve Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları (Romatoid Artrit, Lupus Eritematozus). j) Açıklanamayan Gece Terlemesi ve/veya kilo kaybı, sürekli ateş, kronik ya da tekrarlayan ishal, açıklanamayan iltihap veya şişmiş bezler. k) Yukarıda yer almayan diğer hastalık ya da rahatsızlıklar. Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : Hastalığın Adı Tedavi İlaç Ameliyat Tarih : 4. Yukarıdakiler dışında herhangi bir hastalık, ameliyat, biopsi veya kaza geçirdiyseniz açıklayınız. 5. Sürekli kullanmakta olduğunuz ilaç varsa belirtiniz. 6. Erkekler için; Askerlik yaptınız mı? Evet Hayır Hayır ise sebebini belirtiniz. 7. Mesleğinizin tehlikeli yönleri varsa açıklayınız. 8. Yaptığınız tehlikeli spor ve hobileri belirtiniz. (Motosiklet, dağcılık, pilotluk, avcılık, su sporları, kayak, vb.) 9. Daha önce hiç AIDS ya da AIDS ile ilişkili bir durumla ilgili kan testi yaptırdınız mı yada yaptırmanız önerildi mi? Hiç kan donörü olarak reddedildiniz mi? Evet Hayır 10. Herhangi bir organ veya doku nakli yapıldı mı? Evet Hayır 11. Yukarıda yer alan hastalıklara benzer ya da bunlarla ilgili bir hastalık geçirmiş olan ve kan bağınız bulunan akrabanız var mı? Lütfen aşağıda tüm detayları belirtiniz Evet Hayır 12. Şu an tam olarak sağlıklı mısınız? Evet Hayır İşbu başvuru formundaki tüm bilgileri okuyarak tüm soruları eksiksiz ve doğru olarak cevapladığımı; yanlış ve eksik beyanda bulunmadığımı; Vakıf Emeklilik A.Ş. nin bilmesi gereken herhangi bir hususu gizlemediğimi; aksi takdirde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Vakıf Emeklilik A.Ş. nin herhangi bir sorumluluk altına girmediğini; eksiksiz doldurduğum bu Sigorta Formu nedeniyle Vakıf Emeklilik A.Ş. nin bir taahhüt altına girmediğini ve Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından sigortaya kabul edilmem anlamına gelmediğini; yapmış olduğum ön ödemenin pey akçesi olduğunu; başvurunun Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından kabul edilip poliçenin tanzim edilmesi halinde prim ödemesi olacağını ve prim ödemelerime mahsup edileceğini, sigortadan herhangi bir sebeple vazgeçmem halinde alınan peyin tarafıma iade edileceğini, sigortaya kabul edilmem halinde verdiğim cevap ve beyanların teklif edilen akdin ve tanzim edilecek olan poliçenin temelini oluşturacağını, başvuru formunda belirttiğim adresin yazılı olarak değişiklik bildirmediğim sürece tebligat adresim olduğunu ve bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olduğunu, belirttiğim tüm hususlar ve Vakıf Emeklilik A.Ş. nin gerekli gördüğü tüm durumlarda hakkımda doktor, sağlık kurumları ve diğer ilgililerden bilgi alma va araştırma yapma konusunda Vakıf Emeklilik A.Ş. ni yetkili kıldığımı; beyan, kabul ve taahhüt ederim. Sigorta Ettirenin Adı Soyadı, Tarih ve İmza Sigortalı Adayının Adı Soyadı, Tarih ve İmza Sigorta Danışmanı / Acente / Banka Şubesi Adı Soyadı, Tarih ve İmza SİGORTALI NÜSHASI

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU F128-002 FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU SAĞLIK BEYAN FORMUNUN BÜYÜK HARFLE OKUNAKLI, TAM VE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. ACENTE KODU : TEKLİF NO : SEÇİLEN PLAN : PRİM :

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

Değerli Katılımcımız,

Değerli Katılımcımız, Değerli Katılımcımız, Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar, hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı