Ö!retmenlerin Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Ö!renme Öğrenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö!retmenlerin Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Ö!renme Öğrenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum"

Transkript

1 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Örenme Öğrenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ Çalı"ması Çalışması Doç. 9".)+:4#61, ; < Dr. Hakan Türkmen* C EF Esin Meral Kandemir** <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 Ege Üniversitesi, CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 Eitim Eğitim Fakültesi, "lköretim İlköğretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* Ege Üniversitesi, Eitim Eğitim Fakültesi, Sınıf öretmenlii öğretmenliği ABD, Yüksek Lisans Örencisi Öğrencisi Öz Öz 2H çalıma çalışma ö"retmenlerin öğretmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve ve Fen ve ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama branşlaşma I&,*+)+F5 hakkında G-+- F görülerini görüşlerini < *F<)+-F-+J inceleyen 7< *F<)+-0 nitel bir bir çalımadır. F+:, çalışmadır. * +5-)5 Çalımanın Çalışmanın G8+-)+-5 /9K/)5%:0 #zmir İzmir F +)5F-+-)%:- merkez < çalıan çalışan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) ve ve sınıflarda görev yapan 88 sınıf ö"retmeni öğretmeni oluturmaktadır. oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden I)-9,)+F-+J benzeik =/ benzeşik +,+%0 homojen) I5 < örnekleme,&5d)de- ile ile F+:)+-5F&- seçilmitir. seçilmiştir. < Veri *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı yapılandırılmış * +58- K*+> )+-5- bir bir görüme görüşme +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. kullanılmıştır. < *F<)+-5-5 Aratırma Araştırma * +58-)+ betimsel H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz edilmitir. edilmiştir. Aratırma Araştırma sonucunda < ö"retmenlerin öğretmenlerin *F<)+-9) -)K-)- bilimsel *5+-)+-5- süreç becerileri )%& %89) hakkında 96)% teorik bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları ve L9+80 ve Fen ve G/ ve Teknoloji H) %F0 derslerine -)&* +,-% fen fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin öğretmenlerinin girmesine olumlu baktı"ı baktığı ortaya çıkmıtır. çıkmıştır. Anahtar G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen ve ve Teknoloji, -)- 1-, '%-) Bilimsel -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 G-+ sınıf -)&* +,-% ö"retmenli"i. öğretmenliği. D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5,D6)% e-posta:?a * ) K+H&),-+-)%-,-+J #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Abstract <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& The %H) aim of of <+-)F- -5- this study is is < to to < investigate *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology was used. The sample of of this this study consisted of of 88 elemantary teachers,, who has has been working,%- )+F-+J at at #zmir İzmir P +58-)+ Bornova <+-)5 center elementary < *F<) schools K-+8&)+- in in Turkey. :5<)+ Participants 14+)98 were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- from G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was H) %)+5 used to to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& data K*:,+%&,F-+J were analyzed qualitatively with descriptive analiys. The results indicate that the the majority of of the the participants +58-K*+> )+- not not had had enough theoretical knowledge on on scientific process skills and and and and they have a a positive perception on on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- instruction of of science and and technology lessons by by science teachers Keywords: Science and and Technology,, Scientific Process Skills, Elementary Teaching. OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". Giri" Bilimsel U1+ + bilginin %59 I8,D+: katlanarak V1-81 F-+8,)9 artı"ı, artığı, 5F teknolojinin -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i geliştiği :/88:: bu bu -5 ça"da çağda,1 :8-58 bilgiyi 5F,815D)DK9 üreten, yorumlayan 8D/+:J.5DI,1 ve ve bilgiye I8,D+:-: ulama ulaşma 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F yollarını bilen bireyler toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-: arzuladığı,1,:,/f5,:1<,d insan modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J 2007). Bilgiyi üretebilmek ve ve bilgiye ulaabilmek ulaşabilmek için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler kazanılmalıdır. V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F beceriler bilim insanlarının çalımaları çalışmaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. Günümüz toplumunun bu bu becerilerle donatılmı donatılmış bireylere ihtiyacı vardır. bireyler +:,/F9-5K,O toplumların,1 gelimesi,1 gelişmesi K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J için gerekli olan teknolojik üretimin sahibi olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, nedenle %F D/, fen fen -5 88D+F58 bilimlerinin V-,1 ve ve Y/)-,,-< bilimsel +:+81 süreç becerilerini %,1DFD)DK9 e"itiminin /:-5K eğitiminin :%-2:,+/8,/+F önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI Temiz,,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% önem ilk ilk Amerika Birleik Birleşik Devletleri nde Rusya nın 1957 yılında uzaya Supitnik uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) göndermesiyle hissedilmitir. hissedilmiştir. Amerika da e"itim-ö"retim eğitim-öğretim programlarını yeniden yapılanma 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini hızlandırmı hızlandırmış ve ve yeni hazırlanacak programlarda, temel bilgilerin yanı sıra bilgi edinme yollarının da da ö"retmesinin öğretmesinin gereklili"i gerekliliği savunulmaya balanmıtır başlanmıştır Ayas, Çepni ve ve ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). Robert Gagne nin 1965) bilimsel süreç becerilerini ele ele alan çalımalarını çalışmalarını Amerikan Fen Bilimlerini Gelitirme Geliştirme Derne"i ne Derneği ne AAAS) sunması, o o dönemden sonraki ö"retim öğretim programlarının gelitirilmesinde, geliştirilmesinde, fen fen ö"retiminde öğretiminde ve ve fen fen ö"retimine öğretimine yönelik yapılan bilimsel aratırmalar araştırmalar üzerinde etkili olmutur olmuştur Finley, 1983: 47; 47; akt. Demir, 2007). #lkö"retim İlköğretim I. I. kademede ö"retimi öğretimi yapılan fen fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " E"itim Eğitim Bakanlı"ının Bakanlığının almı almış oldu"u olduğu kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı adı Fen ve ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi değiştirilmiş ve ve kazanımların yedi ö"renme öğrenme alanı eklinde şeklinde ö"retilmesi öğretilmesi 15 1

2 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& öngörülmüştür. Öretmenlerin Bilimsel öğrenme Süreç alanlarını Becerileri Canlılar Örenme ve Alanı Hayat, Algıları Madde Üzerine ve Değişim, Bir Durum Fiziksel "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ Olaylar, Dünya ve Evren, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Çalı"ması ilişkileri FTTÇ), Bilimsel Süreç Becerileri BSB), Tutum ve Değerler TD) oluşturmaktadır Fen ve Teknoloji Programı, 2005). öğrenme alanlarından Doç. bilimsel Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan süreç Türkmen* becerileri C üzerinde özellikle EF durulmalıdır. Yeni programın bireysel farklılıkları Esin Meral dikkate Kandemir** alarak her öğrenciye fen okuryazarı olma <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 davranışı kazandırabilmesi için öğrencilere öncelikle bilimsel süreç becerilerini kazandırmak CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 gerekmektedir. Ege Bilimsel Üniversitesi, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* araştırmayı Eitim öğretmek Fakültesi, "lköretim için en uygun Bölümü. ders Fen fen Bilgisi bilgisi ABD, dersidir Bağcı- Kılıç, 2003; Ege akt. Üniversitesi, Şimşekli Eitim ve Çalış, Fakültesi, 2008). Sınıf öretmenlii nedenle Fen ABD, Bilgisi Yüksek dersleri Lisans planlanırken Örencisi temel fen kavramları yanında bilimsel süreç becerilerinin de geliştirilmesine önem verilmelidir. Bilimsel süreç becerileri, Çepni ve arkadaşlarına 1997) göre fen bilimlerinde öğrenmeyi Öz 2H kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin öğrenmede aktif çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama olmasını I&,*+)+F5 hakkında sağlayan, G-+- F görülerini kendi < *F<)+-F-+J inceleyen öğrenmelerinde 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. sorumluluk F+:, * +5-)5 Çalımanın alma G8+-)+-5 duygusunu /9K/)5%:0 #zmir merkez geliştiren F +)5F-+-)%:- ve < çalıan öğrenmenin 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. ve 5. kalıcılığını sınıflarda görev artıran yapan temel 8 sınıf ö"retmeni becerilerdir. oluturmaktadır. Fen ve Katılımcılar Teknoloji amaçlı Dersi örnekleme Öğretim yöntemlerinden Programı nda I)-9,)+F-+J benzeik =/ 2005) +,+%0 homojen) bilimsel I5 < örnekleme,&5d)de- süreç ile F+:)+-5F&- becerileri, seçilmitir. Veri < bilgi *F<- toplama oluşturmada, /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı problemler yapılandırılmı * +58- üzerine K*+> )+-5- bir görüme düşünmede +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. ve < sonuçları *F<)+-5-5 Aratırma formüle * +58-)+ betimsel etmede H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 kullandığımız yöntemiyle analiz düşünme edilmitir. Aratırma becerileri sonucunda olarak < ö"retmenlerin *F<)+-9) bilimsel -)K-)- *5+-)+-5- süreç becerileri )%& hakkında %89) teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları ve L9+80 Fen ve G/ Teknoloji H) %F0 derslerine tanımlanmaktadır. beceriler, bilim adamlarının çalışmaları sırasında kullandıkları -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin girmesine olumlu baktı"ı ortaya çıkmıtır. Anahtar becerilerdir. G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen önemli ve Teknoloji, becerileri -)- 1-, Bilimsel öğrencilere '%-) -)H:-5F süreç becerileri, kazandırarak G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. onların kendi dünyalarını D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** anlamalarına, K*+%&, Sorumlu yazar D)5 öğrenmelerine e-posta:,d6)% * +58- yardımcı -) K+H&),-+-)%-,-+J olunabilir #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- becerilerin kazandırılması için öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Shaw ın Abstract 1983) <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& öğretmenlerin bu becerileri kazandırmaları için problem çözümünde içerikten çok The %H) aim of <+-)F- -5- this study is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research sürece * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology vurgu yapan was used. öğretim The sample programlarını of this study kullanması consisted of veya 8 elemantary geliştirmesi teachers gerekmektedir, who has been working görüşü,%- )+F-+J at öğretmenlerin #zmir P +58-)+ Bornova center <+-)5 programdaki elementary < *F<) schools görevlerini K-+8&)+- Turkey. açıklamaktadır. Participants :5<)+ 14+)98 were İlköğretim selected 5-,)-&,D)%: homogene öğrencilerine sampling K+&,- -5- from bilimsel G-)F-+%- )+F-+J crieterion süreç sampling becerilerini L+,+%F5 methods. kazandırmayı )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 hedefleyen interview )-,+,>+F&- procedure öğretim G54+ programlarının was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ amacına data. The -)6+)))-& ulaşması data için K*:,+%&,F-+J were öncelikle, analyzed qualitatively programın with uygulayıcısı descriptive analiys. olan The öğretmenlerin results indicate that bu the becerilere majority of the sahip participants olması +58-K*+> )+- gerekmektedir. on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- Keywords: Öğretim Science kalitesinin and Technology nasıl artırılacağı, Scientific üzerinde Process Skills, bir araştırma Elementary yapan Teaching. OECD 1994), araştırma sonucunda OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". öğretmenlerin önce kendilerinin düşünmeyi öğrenmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Giri" Öğretmenlerin, öğrencilere kazandırabileceği davranışların, ancak kendi sahip olduklarıyla olduğu dikkate alındığında, ilköğretim I. kademede çalışan öğretmenlerin özellikleri Bilimsel üzerinde U1+ + bilginin önemle durulmasına %59 I8,D+: katlanarak V1-81 F-+8,)9 artı"ı, ihtiyaç 5F teknolojinin vardır. -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i :/88:: bu -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten,,815d)dk9 yorumlayan 8D/+:J Konuyla.5DI,1 ve ilgili bilgiye I8,D+:-: alanyazın ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F incelendiğinde yollarını bilen programın bireyler toplumun uygulayıcısı %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-: olan öğretmenlerle,1,:,/f5,:1<,d insan modelleridir yapılan FD ID+ Demir, çalışmaların 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J 2007). azlığı Bilgiyi dikkat üretebilmek çekmektedir ve bilgiye nun ulaabilmek nedeni öğretmen için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 adaylarına beceriler kazanılmalıdır. bilimsel süreç becerilerini V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F kazandırarak bilim insanlarının onlardan çalımaları da öğrencilere sırasında bu kullandıkları becerileri kazandırmasını bilimsel süreç becerilerdir beklemektir. K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, Şimşek in 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. 2010) Günümüz Sınıf toplumunun Öğretmeni bu Adaylarının becerilerle Fen donatılmı ve Teknoloji bireylere Ders ihtiyacı Kitaplarındaki vardır. bireyler Deneyleri +:,/F9-5K,O toplumların Bilimsel,1 gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J Süreç Becerileri için gerekli Açısından olan teknolojik Analiz üretimin Edebilme sahibi Yeterlilikler olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, isimli nedenle çalışmasında %F D/, fen -5 bilimlerinin 88D+F58 öğretmen V-,1 adaylarının ve Y/)-,,-< bilimsel bilimsel süreç +:+81 becerilerini %,1DFD)DK9 süreç becerilerini e"itiminin /:-5K Bloom :%-2:,+/8,/+F önemi taksonomisi gittikçe -5,+<-V artmaktadır ve,815-y/ problem ID+ Temiz, çözme :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI becerileriyle karıştırdıkları sonucuna varmıştır.,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% Öğretmenlerin, önem ilk Amerika Fen Birleik ve Teknoloji Devletleri nde Programında Rusya nın önemli 1957 bir yılında yeri uzaya olan Supitnik bilimsel uzay süreç aracını becerilerinden,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) göndermesiyle ne anladıkları, hissedilmitir. bu becerileri Amerika da öğrencilerine e"itim-ö"retim nasıl programlarını kazandırdıkları yeniden merak yapılanma konusudur. 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini doğrultuda hızlandırmı yapılan ve yeni hazırlanacak araştırmanın programlarda, amacı öğretmenlerin temel bilgilerin bilimsel yanı süreç sıra bilgi becerilerinden edinme yollarının ne anladıklarını, da ö"retmesinin bu gereklili"i becerileri savunulmaya nasıl uyguladıkları, balanmıtır uygulama Ayas, Çepni sırasında ve yaşadıkları ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). sorunları Robert ve Gagne nin çözüm önerilerini 1965) bilimsel açıklığa süreç kavuşturmaktır. becerilerini Araştırmanın ele alan çalımalarını bir diğer Amerikan amacı ise Fen öğretmenlerin Bilimlerini Fen Gelitirme ve Teknoloji Derne"i ne dersinde AAAS) branşlaşmaya sunması, nasıl o dönemden baktıklarını sonraki tespit ö"retim etmektir. programlarının gelitirilmesinde, fen ö"retiminde ve fen ö"retimine yönelik yapılan bilimsel aratırmalar üzerinde etkili olmutur Finley, 1983: 47; akt. Demir, 2007). Yöntem #lkö"retim I. kademede ö"retimi yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " E"itim Bakanlı"ının almı oldu"u kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji Araştırmanın dersi olarak Modeli de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 16 1

3 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin Araştırma nitel Bilimsel araştırma Süreç tekniğinin Becerileri kullanıldığı Örenme betimsel Alanı bir Algıları çalışmadır. Üzerine Araştırma Bir Durum belli bir "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymayı Çalı"ması amaçladığından durum çalışması deseniyle örülmüş, var olan bir durumun tek başına analiz edilip bütüncül şekilde betimlenmesi yapılacağından tek durum çalışması biçiminde desenlenmiştir. Doç. Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan Türkmen* C EF Esin Meral Kandemir** <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 Katılımcılar CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 Araştırmanın Ege evrenini Üniversitesi, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* İzmir Eitim Bornova Fakültesi, ilçesinde "lköretim bulunan Bölümü. bir ilköğretim Fen Bilgisi ABD, çalışan öğretmenler Ege oluşturmaktadır. Üniversitesi, Eitim Araştırmanın Fakültesi, Sınıf öretmenlii ise ABD, amaçlı Yüksek örnekleme Lisans Örencisi yöntemlerinden benzeşik homojen) örnekleme yoluyla seçilen ilköğretim birinci kademede görev yapan 4 ve 5. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 4 ve 5. sınıflarda derse giren toplam sınıf öğretmeni Öz 2H sayısı 10 iken 2 öğretmen sağlık durumlarından dolayı görüşmeye katılamamışlardır. çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama Araştırmanın I&,*+)+F5 hakkında örneklemi G-+- F görülerini 4. < *F<)+-F-+J inceleyen ve 5. sınıflarda 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. görev yapan F+:, * +5-)5 Çalımanın 8 sınıf G8+-)+-5 öğretmenidir. /9K/)5%:0 #zmir merkez Öğretmenlerin F +)5F-+-)%:- < çalıan özellikleri 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. ve tablo 5. sınıflarda 1 de belirtilmiştir. görev yapan 8 sınıf ö"retmeni oluturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden I)-9,)+F-+J benzeik =/ +,+%0 homojen) I5 < örnekleme,&5d)de- ile F+:)+-5F&- seçilmitir. Veri < *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- K*+> )+-5- bir görüme +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. < *F<)+-5-5 Aratırma * +58-)+ betimsel H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz edilmitir. Aratırma sonucunda < ö"retmenlerin *F<)+-9) bilimsel -)K-)- Katılımcılar *5+-)+-5- süreç becerileri )%& hakkında %89) Cinsiyet teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları Hizmet ve süresi L9+80 Fen ve G/ Teknoloji H) %F0 derslerine -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin İbrahim öğretmen girmesine olumlu Erkek baktı"ı ortaya çıkmıtır. 14 yıl Anahtar G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen ve Teknoloji, -)- 1-, Bilimsel '%-) -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. Gülsüm öğretmen Kadın 13 yıl D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5 e-posta:,d6)% * ) K+H&),-+-)%-,-+J #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 Aliye öğretmen Kadın 14 yıl +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Abstract <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& Handan öğretmen Kadın 13 yıl The %H) aim of <+-)F- -5- this study Nur öğretmen is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& Kadın teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 13 yıl process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology Hale öğretmen was used. The sample Kadın of this study consisted of 13 8 elemantary yıl teachers, who has been working,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ Sıdıka Bornova öğretmen center <+-)5 elementary < *F<) Kadın schools K-+8&)+- in Turkey. Participants :5<) )98 yıl were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- from G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& Arzu öğretmen Kadın 14 yıl data K*:,+%&,F-+J were analyzed qualitatively with descriptive analiys. The results indicate that the majority of the participants +58-K*+> )+- on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- instruction of science and technology Tablo lessons 1: Katılımcıların by science teachers Özellikleri Keywords: Science and Technology, Scientific Process Skills, Elementary Teaching. Veri Toplama OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". Araçları Giri" Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırmada kullanılan veri toplama olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler, görüşme formu yaklaşımı ile Bilimsel yapılmıştır. U1+ + bilginin %59 Araştırmanın I8,D+: katlanarak V1-81 problemlerini F-+8,)9 artı"ı, 5F teknolojinin -5F-+8,)9 açığa II8, kavuşturmak hızla D5 :,/F5,:W geliti"i için :/88:: 8 bu sorudan -5 ça"da,1 :8-58 oluşan, bilgiyi 5F sonda üreten,,815d)dk9 ve yorumlayan alternatif 8D/+:J.5DI,1 sorularla ve bilgiye I8,D+:-: zenginleştirilen ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F yollarını görüşme bilen formu bireyler kullanılmıştır. toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-:,1,:,/F5,:1<,D insan modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J Görüşmeler, 2007). Bilgiyi öğretmenlerin üretebilmek boş ve bilgiye saatlerinde ulaabilmek önceden için randevu bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler alınarak kazanılmalıdır. yapılmıştır. Öğretmenlerle V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F beceriler bilim önceden insanlarının alınan randevu çalımaları saatlerinde sırasında yapılmıştır. kullandıkları Her bilimsel bir görüşme süreç 15- becerilerdir 20 dakika K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, kadar 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D sürmüş,. Günümüz görüşmeler toplumunun zaman zaman bu becerilerle öğrenci, donatılmı veli ve öğretmenlerin bireylere ihtiyacı müdahalesiyle vardır. bireyler kesilmiştir. +:,/F9-5K,O toplumların,1 ara gelimesi çok,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J uzun için sürmemekle gerekli olan beraber teknolojik tekrar görüşmeye üretimin sahibi devam olacaklardır. edilmiştir. [5,1-:+:+81,1, nedenle durum %F D/, öğretmenleri fen -5 bilimlerinin 88D+F58 olumsuz V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel etkilememiş süreç +:+81 görüşme becerilerini %,1DFD)DK9 kaldığı e"itiminin /:-5K yerden :%-2:,+/8,/+F önemi devam gittikçe etmiştir. -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% Verilerin önem ilk Çözümlenmesi Amerika Birleik ve Yorumlanması Devletleri nde Rusya nın 1957 yılında uzaya Supitnik uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) Verilerin göndermesiyle benzer ve hissedilmitir. farklı yerleri not Amerika da alınarak kodlama e"itim-ö"retim işlemine programlarını gidilmiştir. Kodlanan yeniden yapılanma veriler 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J daha sürecini sonra hızlandırmı benzer cevaplar ve yeni hazırlanacak aynı renklerle programlarda, gölgelendirilerek temel bilgilerin verilerin yanı analizi sıra bilgi kolaylaştırılmıştır. edinme yollarının Katılımcıların da ö"retmesinin isimlerinin gereklili"i savunulmaya deşifre edilmemesi balanmıtır isteğine Ayas, Çepni uyulmuş, ve katılımcıların ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). soy Robert isimleri Gagne nin kullanılmamıştır. 1965) bilimsel Veriler süreç kodlama becerilerini aşamasından ele alan sonra çalımalarını araştırma Amerikan soruları araştırmanın Fen Bilimlerini kategorilerini Gelitirme oluşturmuştur. Derne"i ne AAAS) kategoriler sunması, altında o dönemden veriler betimsel sonraki ö"retim olarak programlarının analiz edilmiştir. gelitirilmesinde, Zaman zaman fen doğrudan ö"retiminde alıntılara ve fen yer ö"retimine verilmiştir. yönelik alıntıların yapılan bilimsel seçiminde aratırmalar katılımcıların üzerinde görüşlerini etkili olmutur hem destekleyen Finley, 1983: hem desteklemeyen 47; akt. Demir, alıntılar 2007). seçilmiştir. Kanıt #lkö"retim niteliğinde I. kademede alıntılara ö"retimi yer verilmiştir. yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " E"itim Bakanlı"ının almı oldu"u kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji Geçerlik dersi ve olarak Güvenirlik de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 17 1

4 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin İlköğretim 4 Bilimsel -5. sınıf Süreç fen ve Becerileri teknoloji Örenme öğretim Alanı programı Algıları ve konuyla Üzerine ilgili Bir Durum araştırma "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ dokümanları veri kaynağı olarak kullanılarak Çalı"ması doküman analiziyle veri çeşitlemesi triangulation) sağlanmıştır. Görüşmeye katılan kişilerin görüşleri görüşme sonunda teyit ettirilmiştir. Araştırma bulguları Doç. başka Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan araştırmacılar Türkmen* C tarafından okutulmuştur. EF Ulaşılan sonuçlar diğer araştırmacının sonuçlarına Esin Meral başvurularak Kandemir** desteklenmiştir. Güvenirliği sağlamak <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 için izlenilen süreçler açık açık tanımlanmış, ilgili dokümanlarla desteklenmiştir. Ege Üniversitesi, CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 Eitim Fakültesi, "lköretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* lgular Ege ve Yorum Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Sınıf öretmenlii ABD, Yüksek Lisans Örencisi Araştırmanın bulguları görüşme formunda yer alan sorular kategorileri oluşturacak şekilde Öz 2H sırasıyla analiz edilmiştir. çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama I&,*+)+F5 hakkında G-+- F görülerini < *F<)+-F-+J inceleyen 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. F+:, * +5-)5 Çalımanın G8+-)+-5 /9K/)5%:0 #zmir merkez F +)5F-+-)%:- < çalıan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) Öğretmenler 4. ve 5. sınıflarda Bilimsel görev Süreç yapan Becerileri 8 sınıf ö"retmeni Kavramından oluturmaktadır. Neler Katılımcılar Anlıyorlar amaçlı örnekleme yöntemlerinden I)-9,)+F-+J Görüşme benzeik =/ yapılan +,+%0 homojen) öğretmenler I5 < örnekleme,&5d)de- genel ile F+:)+-5F&- seçilmitir. anlamda Veri < bilimsel *F<- toplama /9K/)%)+ aracı süreç olarak becerilerinin 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- tanımını K*+> )+-5- bir görüme yapamamamışlardır. +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. < *F<)+-5-5 Programda Aratırma * +58-)+ yer betimsel alan H:5F5 ve analiz kazanımları 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz verilen edilmitir. BSB kavramının Aratırma sonucunda farkında < ö"retmenlerin *F<)+-9) bilimsel -)K-)- *5+-)+-5- süreç becerileri )%& hakkında %89) teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları ve L9+80 Fen ve G/ Teknoloji H) %F0 derslerine olmadan programı yürütmektedirler. -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin girmesine olumlu baktı"ı ortaya çıkmıtır. Anahtar 4 öğretmen G1+ 9+9)5F Kelimeler: Piaget in 34-5,6 Fen ve Teknoloji, bilgiyi -)- 1-, Bilimsel işleme '%-) -)H:-5F süreç kuramıyla becerileri, karıştırmıştır G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. % 50). 2 öğretmen öğretim D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** ilkeleri K*+%&, Sorumlu olan yazar D)5 e-posta:,d6)% yaparak yaşayarak * ) K+H&),-+-)%-,-+J öğrenme, aktif #-,) öğrenme +,+% kavramlarıyla 9*5,%-5 /9K/5 tanımlamaya D)+& 96)5 çalışmışlardır +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- % 25). 2 öğretmen tanımlarının içinde deney ve araştırmadan söz etmişlerdir Abstract % <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& 25). The %H) aim of <+-)F- -5- this study is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology was used. The sample of this study consisted of 8 elemantary teachers, who has been Hiçbir şey dermişim. working,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ Bornova center <+-)5 elementary < *F<) schools K-+8&)+- in Turkey. Participants :5<)+ 14+)98 were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- [Görüşme Kaydı: Aliye öğretmen] from G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& data K*:,+%&,F-+J were analyzed qualitatively with descriptive analiys. The results indicate that the majority of the participants Bilimsel süreç becerilerinin ismini daha açık yapamazlar mıydı? Ama ben, MEB in böyle +58-K*+> )+- on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NIşeylerine karşıyım isimler çok net ve açık değil. Hemen bir şey yani düşünüp öyle ne çağrıştırdığını bulmamız gerekiyor. Oysa öyle olmalı ki bir kelimeyi ya da içindeki çarpıcı bir Keywords: Science and Technology, Scientific Process Skills, Elementary Teaching. kelime anında ne dediğini herkese ifade edebilsin. Ama hayır, son derece karmaşık, son derece OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". dolambaçlı. Yeni giren kelimeler daha önce kullanılmamış kelimeler böyle olmak zorunda mı? Giri" [ Görüşme Kaydı: Hale Bilimsel Önce U1+ + bilginin ki kazanımları, %59 I8,D+: katlanarak daha önce V1-81 F-+8,)9 artı"ı, öğrenmiş 5F teknolojinin oldukları bilgileri -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i yeni bilgilerle :/88:: bu bağdaştırmayı -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten,,815d)dk9 yorumlayan 8D/+:J çağrıştırıyor..5di,1 ve bilgiye [ Görüşme I8,D+:-: ulama Kaydı: 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F yollarını Arzu öğretmen] bilen bireyler toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-:,1,:,/F5,:1<,D insan modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J 2007). Bilgiyi üretebilmek ve bilgiye ulaabilmek için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler kazanılmalıdır. V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F Çocukların becerilerini geliştirmek üzere yapılan çalışmalar geliyor, bunlar genellikle elle beceriler bilim insanlarının çalımaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, yapılan :,/F5,:Z çalışmalar :/KK:,-D5: yani D5 çocuğun 1D%VD+&J direk [5 içine,1-: :,/F90 girdiği <-V: kendi 5F aktivite -F: gösterdiği DI,1 6+-%+9 bir faaliyet :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D geliyor,. aktif öğrenme, Günümüz yaşayarak toplumunun öğrenme bu yaparak. becerilerle donatılmı bireylere ihtiyacı vardır. bireyler +:,/F9-5K,O [Görüşme toplumların Kaydı:,1 Hale gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J öğretmen] için gerekli olan teknolojik üretimin sahibi olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, nedenle %F D/, fen -5 bilimlerinin 88D+F58 V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel süreç +:+81 becerilerini %,1DFD)DK9 e"itiminin /:-5K :%-2:,+/8,/+F önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI Alternatif soruda öğretmenlere bilimsel süreç becerilerinin kazanımların yanında parantez,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D içinde 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% önem BSB ilk şeklinde Amerika belirtildiği Birleik bilgisi Devletleri nde verilmiştir. Rusya nın Hale öğretmen 1957 yılında kazanımların uzaya Supitnik yanında uzay BSB aracını yazıp,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) yazmamasının göndermesiyle önemli hissedilmitir. olmadığını, Amerika da onun göreve e"itim-ö"retim yeni başlayan öğretmenler programlarını için belirtilen yeniden yapılanma bir 5,+J ayrıntı U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini olduğunu hızlandırmı belirtmiştir. ve İbrahim yeni hazırlanacak öğretme BSB programlarda, ye dikkat etmediklerini, temel bilgilerin davranışların yanı sıra bilgi önemli edinme olduğunu yollarının belirtmiştir. da ö"retmesinin Sıdıka gereklili"i öğretmen savunulmaya de BSB şeklinde balanmıtır parantez Ayas, içinde Çepni yazılan ve becerilerin ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). çok fazla Robert üzerinde Gagne nin durmadığını 1965) belirtmiştir. bilimsel süreç becerilerini ele alan çalımalarını Amerikan Fen Bilimlerini Gelitirme Derne"i ne AAAS) sunması, o dönemden sonraki ö"retim Ona programlarının dikkat etmiyorsunuz gelitirilmesinde, da daha ziyade fen zaten ö"retiminde konuyu gördüğün ve fen ö"retimine vakit davranışları yönelik yapılan gördüğünüz vakit sizin çocuğa ne vermeniz gerektiğini siz zaten biliyorsunuz yani oraya yazsa bilimsel aratırmalar üzerinde etkili olmutur Finley, 1983: 47; akt. Demir, 2007). da olur yazmasa da Belki ilk başlayanlar için tecrübe sahibi olmayanlar için oraya bir #lkö"retim I. kademede ö"retimi yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " ayrıntı olabilir. E"itim [Görüşme Bakanlı"ının Kaydı: Hale almı Öğretmen oldu"u ] kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 18 1

5 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin Öğretmenler Bilimsel Gagne nin Süreç Çocuklar Becerileri Bilim Örenme Adamına Alanı Algıları Benzer Üzerine Cümlesi Bir Hakkındaki Durum "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ Görüşleri Çalı"ması Görüşme yapılan öğretmenler öğrencilerin bilim adamı benzerliği konusunda hem fikirlerdir. Öğretmenler, çocukların Doç. merak, Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan hayal Türkmen* gücü, C gözlem yapma EF özelliklerini bilim adamıyla benzediği görüşündedirler. Esin 1 Meral öğretmen Kandemir** bütün çocukların değil bazılarının bilim <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 adamına benzediği görüşünde % 12,5). 3 öğretmen çocukların merak özelliğinin benzer Ege Üniversitesi, CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 olduğu görüşündedir Eitim Fakültesi, "lköretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* % 37,5). 2 öğretmen çocukların bakış açılarının çok geniş ve hayal güçlerinin Ege zengin Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Sınıf öretmenlii ABD, Yüksek Lisans Örencisi olduğu görüşünde % 25). 2 öğretmen çocukların her şeyi gözleriyle görme isteklerinin bilim adamına benzediği görüşünde % 25). Öz 2H Çocuklar ezber bilgiyi pek kabul etmek istemiyorlar. Mutlaka onu yaparak yaşayarak çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 öğrenecekler. <,&5D)DE- Kendileri F+:-5F * +58- çıkaracaklar G +:5 o bilgiyi. FD +/F5 Yaparak < FD)9) yaşayarak D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J öğrenecekler. Yani =/ branlama I&,*+)+F5 hakkında G-+- F görülerini < *F<)+-F-+J inceleyen 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. F+:, * +5-)5 Çalımanın G8+-)+-5 /9K/)5%:0 #zmir merkez F +)5F-+-)%:- uygulamalar, fen dersindeki etkinliklerin hepsinin çok büyük bir önemi var. Gözleri ile < çalıan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. ve 5. sınıflarda görev yapan 8 sınıf ö"retmeni oluturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme görüyorlar. yöntemlerinden I)-9,)+F-+J benzeik =/ +,+%0 homojen) I5 < örnekleme,&5d)de- ile F+:)+-5F&- seçilmitir. Veri < *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- K*+> )+-5- bir [Görüşme Kaydı: Arzu öğretmen] görüme +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. < *F<)+-5-5 Aratırma * +58-)+ betimsel H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz edilmitir. Aratırma sonucunda < ö"retmenlerin *F<)+-9) Yani bilim bilimsel -)K-)- adamının *5+-)+-5- süreç özellikleri becerileri )%& nelerdir hakkında %89) araştırmacı teorik 96)% bilgiye olması 5-,)G-+H) %F+J sahip meraklı olmadıkları olması, ve L9+80 yılmaması Fen ve G/ Teknoloji sürekli H) %F0 derslerine -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi defalarca ö"retmenlerinin deneyebilmesi girmesine çocuklarda olumlu çünkü baktı"ı belli ortaya hedeflere çıkmıtır. ulaşmak için korkusuzca defalarca Anahtar G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen ve Teknoloji, -)- 1-, Bilimsel '%-) -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. deneyebiliyorlar D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5 e-posta:,d6)% [Görüşme Kaydı: Aliye?A öğretmen] * ) K+H&),-+-)%-,-+J #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Abstract <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& The %H) aim Öğretmenler of <+-)F- -5- this study is < to Bilimsel investigate Süreç < *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers Becerilerini 9 %F ideas about Hangi - )+-5 the science Etkinliklerle 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). Kazandırmaya A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF Çalışıyorlar methodology was used. The sample of this study consisted of 8 elemantary teachers, who has been working,%- )+F-+J Görüşme at #zmir P +58-)+ yapılan Bornova öğretmenler center <+-)5 elementary < *F<) özellikle schools bilimsel K-+8&)+- in Turkey. süreç Participants :5<)+ becerileri 14+)98 were kazandırmak selected 5-,)-&,D)%: homogene için sampling etkinlik K+&,- -5- from yapmadıklarını, G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 hazır methods. yazılımlar )F A semi-structured F-)5 kullanarak G/)K/)+0 interview ve )-,+,>+F&- kitaplarda procedure G54+ bulunan was used H) %)+5 etkinlikleri to collect :D5/H)+ data. yaparak The -)6+)))-& fen ve data K*:,+%&,F-+J teknoloji were analyzed derslerini qualitatively yürüttüklerini with descriptive belirtmişlerdir. analiys. The results indicate that the majority of the participants +58-K*+> )+- on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- instruction 4 öğretmen; of science and anlatma, technology araştırma, lessons by science projeksiyondan teachers sunum yapma, internetten hazır Keywords: yazılımlar Science kullanma and Technology ve deney, Scientific yapma Process etkinliklerini Skills, Elementary kullandıklarını Teaching. söylemiştir % 50). 4 öğretmen ders OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". kitaplarında bulunan etkinlikleri yaptırdıklarını söylemiştir % 50). Bilgisayardan faydalanıyoruz o konuda yapılan hazır programlar var. Onlardan Bilimsel faydalanıyoruz. U1+ + bilginin %59 I8,D+: katlanarak daha etkileyici V1-81 F-+8,)9 artı"ı, daha kalıcı 5F teknolojinin oluyor. -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i :/88:: bu -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten, [Görüşme Kaydı: İbrahim öğretmen],815d)dk9 yorumlayan 8D/+:J.5DI,1 ve bilgiye I8,D+:-: ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F yollarını bilen bireyler toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-:,1,:,/F5,:1<,D insan modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J 2007). Bilgiyi üretebilmek ve bilgiye ulaabilmek için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 Mikroskopla incelemeye kadar ders kitabında bulunan bütün etkinlikleri beceriler yaptırmaya kazanılmalıdır. V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F beceriler çalışıyorum. bilim insanlarının çalımaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, [Görüşme 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. Kaydı: Günümüz Arzu öğretmen] toplumunun bu becerilerle donatılmı bireylere ihtiyacı vardır. bireyler +:,/F9-5K,O toplumların,1 gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J için gerekli olan teknolojik üretimin sahibi olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, nedenle %F İlk D/, önce fen -5 edindiğim bilimlerinin 88D+F58 CD lerden V-,1 ve Y/)-,,-< çocuklara bilimsel süreç +:+81 konuyu becerilerini %,1DFD)DK9 izletiyorum. e"itiminin /:-5K Sonra çevremizdeki :%-2:,+/8,/+F konularla önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI ilgili araştırmalar yapıyorum ben. Soruları cevapladıktan sonra ders kitabının paralelinde,1 konuyla :,/F9\ ilgili :,/F5,: kitabın ]6+::F sorularını,1, çocuklara 1D%VD+& cevaplattırıyorum. -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% [Görüşme önem ilk Kaydı: Amerika Nur öğretmen] Birleik Devletleri nde Rusya nın 1957 yılında uzaya Supitnik uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) göndermesiyle hissedilmitir. Amerika da e"itim-ö"retim programlarını yeniden yapılanma 5,+J Öğretmenlerin U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini hızlandırmı Bilimsel ve Süreç yeni hazırlanacak Becerilerini programlarda, Hangi Etkinlikleri temel bilgilerin Yaptırarak yanı sıra bilgi Kazandırılacağı edinme yollarının Hakkında ö"retmesinin Görüşleri gereklili"i savunulmaya balanmıtır Ayas, Çepni ve ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: Görüşme 1994). yapılan Robert öğretmenler, Gagne nin bilimsel 1965) bilimsel süreç becerilerini süreç becerilerini kazandırmak ele alan için çalımalarını önerdikleri Amerikan etkinlikleri Fen genel Bilimlerini anlamda Gelitirme yapılandırmacı Derne"i ne öğrenme AAAS) ile özdeşleşmiş: sunması, o aktif dönemden katılım, sonraki yaparak ö"retim yaşayarak programlarının öğrenme, işbirlikçi gelitirilmesinde, öğrenme kavramlarıyla fen ö"retiminde ifade ve etmişlerdir. fen ö"retimine yönelik yapılan bilimsel 4 öğretmen aratırmalar yaparak üzerinde yaşayarak etkili olmutur öğrenme Finley, etkinliklerinin 1983: 47; yapılması akt. Demir, görüşünde 2007). % 50). 2 öğretmen #lkö"retim işbirlikli I. kademede öğrenme ö"retimi ve grup yapılan çalışmalarının fen bilgisi yapılması dersi, Türkiye de görüşünde 2004 %25). yılında 1 öğretmen Milli " E"itim öğrencinin Bakanlı"ının aktif, öğretmenin almı oldu"u pasif olduğu kararla etkinliklerin yeniden yapılandırılarak yapılması görüşünde dersin adı % Fen 12,5). ve 1 Teknoloji öğretmen dersi ise etkinliğe olarak de"itirilmi sınıfın durumunun ve kazanımların karar vereceği yedi görüşünde ö"renme alanı %12,5). eklinde ö"retilmesi 19 1

6 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Örenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum Ya ben "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ aslında şunu söyleyebilirim Öğretmenin Çalı"ması o anda ki sınıfla iletişimine bağlı çocuğun durumuna bağlı, çocuğun durumuna bakacak çocuk hangi şeyle alabilir, sınıfın genel durumuna bakacaksınız Doç. Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan Türkmen* [Görüşme Kaydı: İbrahim öğretmen] C EF Esin Meral Kandemir** <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 Gurup çalışmaları yaparak Ege Üniversitesi, CG davranış kazandırmak daha kolay oluyor :;5-<+:-,:-07 [Görüşme Kaydı: Eitim Fakültesi, "lköretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, EG Handan 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* öğretmen] Ege Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Sınıf öretmenlii ABD, Yüksek Lisans Örencisi Çocuklar aktif olmalı, sınıfın en pasifi öğretmen olmalı. Öğrenciler meraklı, merak ettikleri konuları sormalılar, kendileri araştırmalılar, deneyleri kendileri geliştirmeliler. Örneğin biz Öz 2H diyelim ki buzun soğukluğu ile ilgili bir deney yaptığımızda öğrencinin sıcak suyu alıp onun çalıma içine katıp ö"retmenlerin sıcaklığın bilimsel daha hızlı süreç arttığını becerilerine göstermesi yönelik bence BSB) güzel algıları bir örnek. ve Fen Ama ve Teknoloji kendi dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama düşünmeli I&,*+)+F5 hakkında, öğretmenim G-+- F görülerini bunu < *F<)+-F-+J inceleyen bu şekilde 7< *F<)+-0 nitel yapsak bir çalımadır. nasıl olur? F+:, * +5-)5 Çalımanın Öğretmenim G8+-)+-5 bunu buzun /9K/)5%:0 #zmir içine merkez F +)5F-+-)%:- < çalıan katarsak 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. ve ne 5. olur? sınıflarda diye sorduklarında görev yapan serbest 8 sınıf bırakıyorum ö"retmeni oluturmaktadır. konumuz olmasa Katılımcılar bile. amaçlı örnekleme yöntemlerinden [Görüşme Kaydı: I)-9,)+F-+J benzeik Nur =/ +,+%0 homojen) öğretmen] I5 < örnekleme,&5d)de- ile F+:)+-5F&- seçilmitir. Veri < *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- K*+> )+-5- bir görüme +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. < *F<)+-5-5 Aratırma * +58-)+ betimsel H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz edilmitir. Aratırma sonucunda < ö"retmenlerin *F<)+-9) Öğretmenler bilimsel -)K-)- *5+-)+-5- Öğrencilere süreç becerileri )%& Bilimsel hakkında %89) Süreç teorik 96)% bilgiye Becerilerini 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları Kazandırırken ve L9+80 Fen ve G/ Teknoloji Hangi H) %F0 Sorunları derslerine -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi Yaşıyorlar ö"retmenlerinin girmesine olumlu baktı"ı ortaya çıkmıtır. Anahtar G1+ Görüşme 9+9)5F Kelimeler: yapılan 34-5,6 Fen ve Teknoloji, öğretmenler -)- 1-, Bilimsel '%-) yaşadıkları -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 sorunlar sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. konusunda D&/)/ OJ < :5I)+5F ifadelerde * +5-% ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5 e-posta:,d6)% bulunmuşlardır. Genel?A olarak * +58- sınıfların -) K+H&),-+-)%-,-+J kalabalık olması #-,) +,+% ve laboratuvarın 9*5,%-5 /9K/5 yetersiz D)+& oluşu 96)5 +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Abstract yaşanılan <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& başlıca sorunlardır. The %H) aim 3 öğretmen of <+-)F- -5- this study sınıfların is < to investigate < kalabalık *F<)+-5-5 science oluşu-laboratuvarın K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the yetersiz science 9+F 5 oluşu process -IF görüşünde skills,%- )+F-+J SPS). A % case P +58-)+-5 37,5). study 1 research öğretmen * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology sınıfların was kalabalık used. The sample oluşu-çocukların of this study consisted sınıfa of hazırlanmadan 8 elemantary teachers gelmeleri,, who has velilerin been working öğrencilerin,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ sorularına Bornova center <+-)5 cevap elementary < verecek *F<) schools seviyede K-+8&)+- in Turkey. bilgiye Participants :5<)+ sahip olmadıkları 14+)98 were selected 5-,)-&,D)%: görüşünde homogene sampling % K+&, ,5). from G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& data 3 K*:,+%&,F-+J öğretmen were analyzed sınıfların qualitatively kalabalık with descriptive oluşu analiys. ve eğitim The results öğretime indicate uygun that the şekilde majority of düzenlenmediği the participants have +58-K*+> )+- not had enough 37,5). theoretical 1 öğretmen knowledge hiçbir on sorun scientific yaşamıyor process skills 12,5). and and they have a positive perception on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- Keywords: Çok Science fazla öğrencimiz and Technology var, sınıflar, Scientific çok kalabalık Process. Skills, Elementary Teaching. [Görüşme OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". Kaydı: Sıdıka öğretmen] Daha önceki sınıflarımız daha azdı konularımız daha anlaşılırdı. Kitaplarımız sınıfta öğretmene yaptırılmaktan ziyade sınıf öğrencinin çalışıp gelmesine daha müsaitti. Öğrenci Bilimsel U1+ + bilginin %59 I8,D+: katlanarak V1-81 F-+8,)9 artı"ı, 5F teknolojinin -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i :/88:: bu -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten, çalışıp bilerek gelirdi ve biz uygulamaları öğrencilerin paralelinde yapardık. Bir gösterme ile,815d)dk9 yorumlayan 8D/+:J öğrenci.5di,1 zaten ve bilgiye konuyu I8,D+:-: kavramış ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F olduğu yollarını için kendisi bilen bireyler deney yapardı. toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-:,1,:,/F5,:1<,D insan modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J [Görüşme 2007). Kaydı: Bilgiyi Nur öğretmen] üretebilmek ve bilgiye ulaabilmek için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler kazanılmalıdır. V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F beceriler bilim insanlarının çalımaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, Bir kere 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. fen laboratuarı Günümüz yetersiz. toplumunun Deney bu tüplerinden becerilerle bazıları donatılmı eksikti, kırılmıştı. bireylere Y şeklindeki ihtiyacı vardır. boru yoktu, nereden bireyler +:,/F9-5K,O toplumların,1 alacağımı gelimesi,1 da bilmiyorum. Onun dışında sınıfların geniş olması gerekiyor. K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J için gerekli olan teknolojik üretimin sahibi olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, Biz zor oturuyoruz sınıfta. nedenle %F D/, fen -5 bilimlerinin 88D+F58 V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel süreç +:+81 becerilerini %,1DFD)DK9 e"itiminin /:-5K :%-2:,+/8,/+F önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ [Görüşme Kaydı: Arzu öğretmen] Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% Öğretmenlerin önem ilk Amerika Sorunların Birleik Çözümüne Devletleri nde Önerileri Rusya nın 1957 yılında uzaya Supitnik uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) Görüşme göndermesiyle yapılan öğretmenler hissedilmitir. sorunların Amerika da çözümü e"itim-ö"retim için farklı önerilerde programlarını bulunmuşlardır. yeniden yapılanma Sorulan 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J soru sürecini bilimsel hızlandırmı süreç becerilerinden ve yeni hazırlanacak uzaklaşarak programlarda, genel anlamda temel bilgilerin Fen ve yanı teknoloji sıra bilgi dersinde edinme yaşanılan yollarının sorunlara da ö"retmesinin çözüm önerileri gereklili"i şeklinde savunulmaya cevaplanmıştır. balanmıtır Ayas, Çepni ve ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1 öğretmen 1994). fen Robert ve teknoloji Gagne nin dersi 1965) için ayrı bilimsel bir sınıf süreç olması becerilerini görüşünde ele % alan 12,5). çalımalarını 1 öğretmen Amerikan fen ve teknoloji Fen Bilimlerini derslerinin Gelitirme laboratuvarda Derne"i ne yapılması, AAAS) sınıflardaki sunması, karışık o dönemden öğrenci yapısının sonraki ö"retim değişmesi programlarının görüşünde% gelitirilmesinde, 12,5). 3 öğretmen fen ö"retiminde sınıflardaki ve fen öğrenci ö"retimine sayısının yönelik azaltılması yapılan bilimsel görüşünde aratırmalar % 37,5). üzerinde 1 öğretmen etkili ders olmutur kitaplarının Finley, daha 1983: çok 47; bilgi akt. Demir, ağırlıklı 2007). olması görüşünde #lkö"retim I. kademede ö"retimi yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " % 12,5). 1 öğretmen malzemelerin temin edilmesi görüşünde % 12,5). E"itim Bakanlı"ının almı oldu"u kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 20 1

7 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin Sınıf ortamı mesela Bilimsel bir fen Süreç bilgisi Becerileri sınıfı olsa Örenme sırf fen bilgisi Alanı yapılsa Algıları her şey Üzerine elinin altında Bir Durum böle bir "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ şey olsa işte öle kendi sınıfında ortam Çalı"ması oluşturmaya çalışmadan hazır da bir sınıf olsa laboratuar benzeri bir şey olsa laboratuar gibi değil de benzeri bir şey olsa zaten çocuk o ortama girmiş olacak [Görüşme Kaydı: İbrahim 9".)+:4#61, ; öğretmen] Doç. Dr. < Hakan Türkmen* C EF Her öğrenci de derse hazır değil, alıcı Esin olarak Meral gelmiyor. Kandemir** O yüzden kırk kişilik sınıflarda da çok zor oluyor. Mümkün mü <G hepsinden #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 verim almak? Hiperaktif öğrencimiz var, kaynaştırma olan var, çok karışık Ege Üniversitesi, sınıf CG gerçekten :;5-<+:-,:-07 Eitim Fakültesi, "lköretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, [Görüşme EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* Ege Kaydı: Üniversitesi, Sıdıka öğretmen] Eitim Fakültesi, Sınıf öretmenlii ABD, Yüksek Lisans Örencisi Bir kere her şeyden önce sınıf ortamları azaltılacak. Sayı olarak bir de sınıf ortamı artık o bildiğimiz klasik ders ortamından özel okullarda gördüğümüz gibi çok farklı ortamlara Öz 2H gidebiliriz çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 [Görüşme <,&5D)DE- Kaydı: F+:-5F Hale öğretmen] * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama I&,*+)+F5 hakkında G-+- F görülerini < *F<)+-F-+J inceleyen 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. F+:, * +5-)5 Çalımanın G8+-)+-5 /9K/)5%:0 #zmir merkez F +)5F-+-)%:- < çalıan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. ve 5. sınıflarda görev yapan 8 sınıf ö"retmeni oluturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden Öğretmenlerin I)-9,)+F-+J benzeik Fen =/ +,+%0 homojen) ve Teknoloji I5 < örnekleme dersinde,&5d)de- ile F+:)+-5F&- seçilmitir. branşlaşma Veri < *F<- toplama hakkında /9K/)%)+ aracı olarak görüşleri 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- K*+> )+-5- bir görüme +,+%&0 Görüşme formu <+-)5 kullanılmıtır. yapılan < *F<)+-5-5 öğretmenler Aratırma * +58-)+ betimsel Fen H:5F5 ve analiz Teknoloji 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle dersine analiz alan edilmitir. öğretmenlerinin Aratırma sonucunda girmesi < ö"retmenlerin konusunda *F<)+-9) bilimsel -)K-)- aynı *5+-)+-5- fikirdedirler. süreç becerileri )%& 8 hakkında %89) öğretmen teorik 96)% branşlaşmanın bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları uygun olduğu ve L9+80 Fen ve görüşünde G/ Teknoloji H) %F0 derslerine %100). -)&* +,-% fen nu * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi 5. ö"retmenlerinin sınıftan 1. sınıfa girmesine geçmenin olumlu baktı"ı uzun ortaya bir süreç çıkmıtır. olduğunu, birçok konunun unutulduğu, Anahtar G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen ve Teknoloji, -)- 1-, Bilimsel '%-) -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. sürekli programın değiştiği eski bilgilerinin bir işe yaramadığı, D&/)/ OJ aynı zamanda :5I)+5F * +5-% sınıf ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5 e-posta:,d6)% * ) K+H&),-+-)%-,-+J #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 öğretmenlerinin +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- birçok dersle aynı anda ilgilenmek zorunda kalmalarının çok zor olduğu, Abstract derse <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& hazırlanmak zorunda kaldıkları gibi görüşlerle destekleyerek branşlaşmanın geç bile The kaldığını %H) aim of <+-)F- -5- this belirtmişlerdir. study is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology was used. The sample of this study consisted of 8 elemantary teachers, who has been working,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ Bornova center <+-)5 elementary < *F<) schools K-+8&)+- in Turkey. Participants :5<)+ 14+)98 were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- Bence çok olumlu bir gelişme olur. Yani şimdi ben beşinci sınıf öğretmeniyim seneye tekrar from G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& bire döneceğim. çok uzun bir süreç. Bir takım şeyler unutulabiliyor, bazı melekeler data K*:,+%&,F-+J were analyzed qualitatively with descriptive analiys. The results indicate that the majority of the participants kaybedilebiliyor sonuçta. O yüzden bu şekilde branşlaşma çok uygun. Hatta fen dersine ilgi +58-K*+> )+- on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NIgösteren çocuklarımız var, sosyal derslere ilgi gösteren çocuklarımız var. O konuda branş öğretmenlerinin onlara hitap edeceğini düşünüyorum. Keywords: Science and Technology, Scientific Process Skills, Elementary Teaching. [Görüşme Kaydı: Aliye öğretmen] OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". Giri" Oysa bize beş yılda bir müfredat değişiyor ve bizler de öğrenci gibi yeni baştan o çalışmak zorunda kalıyoruz. Ama uzmanlaştığınız bir konu olsa ona fazla zaman ayırmak Bilimsel zorunda U1+ + bilginin kalmazsınız. %59 I8,D+: katlanarak Beşi bitir V1-81 F-+8,)9 artı"ı, tekrar dön 5F teknolojinin bire baştan. Birinci -5F-+8,)9 II8, hızla sınıf D5 :,/F5,:W geliti"i çok farklı :/88:: bu bir -5 ça"da alan,,1 :8-58 bilgiyi dört- 5F üreten,,815d)dk9 yorumlayan 8D/+:J beş çok.5di,1 farklı ve bilgiye bir I8,D+:-: alan. ulama Onlar 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F için yollarını farklı bir bilen çalışma bireyler gerekli toplumun değil %5,) mi? Ben arzuladı"ı 8,-<-,-: çalışıyorum,,1,:,/f5,:1<,d insan çocuk modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J gibi ders çalışıyorum. Önümüzdeki yıl biri okutacağım, yeni değil baştan sona 2007). Bilgiyi üretebilmek ve bilgiye ulaabilmek için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 alaşağı edilmiş beceriler kazanılmalıdır. V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F bir program. Oturup yazın bu programa hazırlanacağım beceriler bilim insanlarının çalımaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, [Görüşme :,/F5,:Z Kaydı: :/KK:,-D5: Aliye öğretmen] D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. Günümüz toplumunun bu becerilerle donatılmı bireylere ihtiyacı vardır. bireyler +:,/F9-5K,O Güzel toplumların olur. O,1 öğretmenler gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J kendi için branşlarında. gerekli olan En teknolojik azından laboratuarı üretimin daha sahibi derli olacaklardır. toplu [5,1-:+:+81,1, nedenle %F tutarlar. D/, fen -5 Etkinlikleri bilimlerinin 88D+F58 yaptırırlar. V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel Daha farklı süreç +:+81 olur. becerilerini %,1DFD)DK9 İyi olur. e"itiminin /:-5K :%-2:,+/8,/+F önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI [Görüşme Kaydı: Arzu öğretmen],1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% Hani önem bir ilk reklam Amerika var ya; Birleik Çocuk diyor Devletleri nde ki benim annem Rusya nın hem şu, bu Ben yılında de çocuklara, uzaya sizin Supitnik uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) öğretmeniniz göndermesiyle hem Türkçeci, hissedilmitir. hem fenci, hem Amerika da matematikçi, e"itim-ö"retim diyorum. Olur mu programlarını böyle? Olmaz. yeniden yapılanma 5,+J Onun U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J için sürecini verimde hızlandırmı düşük olur. ve yeni hazırlanacak programlarda, temel bilgilerin yanı sıra bilgi [Görüşme edinme Kaydı: yollarının İbrahim da öğretmen] ö"retmesinin gereklili"i savunulmaya balanmıtır Ayas, Çepni ve ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). Robert Gagne nin 1965) bilimsel süreç becerilerini ele alan çalımalarını Amerikan Öğretmenlerin Fen Bilimlerini olası branşlaşma Gelitirme durumunda Derne"i ne tercihleri AAAS) sunması, o dönemden sonraki ö"retim Görüşme programlarının yapılan öğretmenlerin gelitirilmesinde, çoğunluğu fen ö"retiminde 4. ve 5. sınıf ve okutmaktansa fen ö"retimine 1. yönelik 2. ve 3. yapılan sınıfları bilimsel okutmayı aratırmalar tercih etmektedir. üzerinde etkili olmutur Finley, 1983: 47; akt. Demir, 2007). #lkö"retim 2 öğretmen I. fen kademede alanı çıkışlı ö"retimi oldukları yapılan için fen fen bilgisi ya da matematik dersi, Türkiye de seçmeye 2004 istekli, yılında olmazsa Milli 1. " E"itim 2. ve 3. Bakanlı"ının sınıf okutmayı almı tercih oldu"u ediyor kararla % 25). yeniden 4 öğretmen yapılandırılarak ve 3. sınıf dersin okutmayı adı Fen tercih ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 21 1

8 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& ediyor%50). Öretmenlerin 1 öğretmen Bilimsel Süreç 4. ve Becerileri 5. sınıf okutmayı Örenme tercih Alanı ediyor Algıları 12,5). Üzerine 1 öğretmen Bir Durum sınıf "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ öğretmeninin bütün sınıfları okutması gerektiğini Çalı"ması düşünüyor 12,5). Ben en çok 1,2. 3. Sınıfları okutmaktan Doç. keyif Dr. 9".)+:4#61, ; < alıyorum Hakan Türkmen* üst üste yıllarca C 1. sınıf okutabilirim EF [ Görüşme Kaydı: Hale öğretmen] Esin Meral Kandemir** Yani eğer branşlaşma derslere <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 göre branşlaşma şeklinde olursa, Fen fakültesi mezunu olduğum için Ege ben Üniversitesi, fen dersinde CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 branşlaşırım. Eitim Fakültesi, Ama onun "lköretim yanı sıra Bölümü. branşlaşma Fen Bilgisi diyip de ABD, hem Sosyal EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* Ege Bilgiler, Üniversitesi, Türkçe, Matematik, Eitim Fakültesi, Fen ve Teknoloji Sınıf öretmenlii dersini şimdiki ABD, gibi Yüksek devam Lisans ettirme Örencisi söz konusu olursa eğer, bu konuda dört kolda branşlaşmam gerekecek ise o zaman 1, 2, ve 3. sınıfları tercih ederim.[ Görüşme Kaydı: Aliye öğretmen] Benim şahsi kanaatim 1,2, 3. sınıf öğretmeni olmayı daha çok tercih ederim. [ Görüşme Öz 2H Kaydı: Nur öğretmen] çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama I&,*+)+F5 hakkında G-+- F görülerini < *F<)+-F-+J inceleyen 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. F+:, * +5-)5 Çalımanın G8+-)+-5 /9K/)5%:0 #zmir merkez F +)5F-+-)%:- Sonuç ve Öneriler < çalıan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. ve 5. sınıflarda görev yapan 8 sınıf ö"retmeni oluturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden I)-9,)+F-+J benzeik =/ +,+%0 homojen) I5 < örnekleme,&5d)de- ile F+:)+-5F&- seçilmitir. Veri < *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- K*+> )+-5- bir görüme +,+%&0 araştırma formu <+-)5 kullanılmıtır. öğretmenlerin < *F<)+-5-5 Aratırma * +58-)+ bilimsel betimsel H:5F5 süreç analiz becerileri 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle kavramından analiz edilmitir. ne Aratırma anladıklarını, sonucunda bu < ö"retmenlerin becerileri *F<)+-9) kazandırırken bilimsel -)K-)- *5+-)+-5- süreç becerileri uyguladıkları )%& hakkında %89) etkinlikleri, teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip yaşadıkları olmadıkları sorunları, ve L9+80 Fen ve G/ çözüm Teknoloji H) %F0 önerilerinin derslerine -)&* +,-% fen tespiti * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi şeklinde ö"retmenlerinin bir durumu girmesine açıklarken, olumlu baktı"ı bir diğer ortaya amacı çıkmıtır. olan sınıf öğretmenlerin 1. kademedeki Anahtar G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen ve Teknoloji, -)- 1-, Bilimsel '%-) -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. Fen ve Teknoloji derslerinde branşlaşmaya gidilmesi hakkında D&/)/ OJ görüşlerini :5I)+5F de açığa * +5-% ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5 e-posta:,d6)% * ) K+H&),-+-)%-,-+J #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 çıkarmıştır. +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Abstract <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& Elde edilen bulgulara göre öğretmenler 4-5. sınıf fen ve teknoloji öğretim programında The ayrıntılı %H) aim of <+-)F- -5- this olarak study yer is < to verilen, investigate < *F<)+-5-5 bilimsel science K>5)>& teachers süreç 9 %F becerileri ideas about - )+-5 the öğrenme science 9+F 5 process alanı -IF hakkında skills,%- )+F-+J SPS). net A case bilgilere P +58-)+-5 study research sahip * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF değiller. methodology Bilimsel was used. süreç The sample becerileri of this kavramı study consisted öğretmenlerin of 8 elemantary yabancısı teachers olduğu,, who haberdar has been working,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ Bornova center <+-)5 elementary < *F<) schools K-+8&)+- in Turkey. Participants :5<)+ 14+)98 were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- from olmadığı G-)F-+%- )+F-+J crieterion bir sampling kavramdır. L+,+%F5 methods. Yapılan )F A semi-structured F-)5 bazı araştırmalarda G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure da benzer G54+ was sonuçlara used H) %)+5 to collect ulaşılmıştır :D5/H)+ data. The -)6+)))-& Şimşek, data 2010; K*:,+%&,F-+J were Karslı, analyzed Şahin qualitatively Ayas, with 2009; descriptive Farsakoğlu analiys. The ve results diğerleri, indicate 2008; that the rke, majority 1996; of the Dowling participants & have +58-K*+> )+- not 1999). had enough Öğretmenler theoretical bilimsel knowledge süreç on scientific becerilerinin process skills uygulanması and and they sürecinde, have a positive bu becerilerden perception on haberdar QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- instruction olmayarak of science and kılavuz technology kitaplarında lessons by science bulunan teachers davranışları kazandırmaya çalışarak fark Keywords: etmeden Science bilimsel and süreç Technology becerilerini, Scientific de Process öğrencilere Skills, kazandırmaktadırlar. Elementary Teaching. Sınıf içinde yapılan OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". etkinlikler öğrencilere özel olarak bilimsel süreç becerileri kazandırmaya dönük değildir. Giri" Bilimsel süreç becerileriyle ilgili olan araştırmalar incelendiğinde yapılan birçok ilköğretim öğrencilerinin, bilimsel süreç becerilerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir Bilimsel U1+ + bilginin %59 I8,D+: katlanarak V1-81 F-+8,)9 artı"ı, 5F teknolojinin -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i :/88:: bu -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten, Germa n & Aram, 1996; Ango, 2002; Hazır ve Türkmen, 2008). nun,815d)dk9 nedeni yorumlayan 8D/+:J.5DI,1 ve bilgiye I8,D+:-: ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F yollarını bilen bireyler toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-:,1,:,/F5,:1<,D insan modelleridir FD ID+ öğretmenlerin bu becerileri kazandırmada öncelikle farkında olmamaları olabilir. Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J 2007). Bilgiyi üretebilmek ve bilgiye ulaabilmek için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler kazanılmalıdır. becerileri V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F kazandırmayı amaçlayan ve bunun için çaba gösteren öğretmenlerin bu sonuçları beceriler bilim insanlarının çalımaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir değiştireceği K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: açıktır. D5 1D%VD+&J farkındalığın [5,1-: yanında :,/F90 <-V: ülkemizde 5F -F: sınıf DI,1 öğretmenlerinin 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: Fen GD/, ve Temiz, 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. Günümüz toplumunun bu becerilerle donatılmı bireylere ihtiyacı vardır. Teknoloji derslerini işleme sürecinde çok sayıda sorunla karşılaştıkları gerçeği de vardır. bireyler +:,/F9-5K,O toplumların,1 gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J için gerekli olan teknolojik üretimin sahibi olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, sorunlar yapılan araştırmanın sonucu olarak, sınıfların kalabalık oluşu, müfredatın yoğun nedenle %F D/, fen -5 bilimlerinin 88D+F58 V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel süreç +:+81 becerilerini %,1DFD)DK9 e"itiminin /:-5K :%-2:,+/8,/+F önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ oluşu Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI ve zamanın etkinlikleri gerçekleştirmede yeterli olmadığı, sınıflarda hiperaktif öğrenciler,,1 :,/F9\ :,/F5,: kaynaştırma ]6+::F öğrencileriyle,1, 1D%VD+& beraber -: K-<5 ID+ seviye 8D5:D)-F, farkının 5F çok +6, oluşu, DI,1 F-)9 etkinlikler,d6-8 5F için ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% önem ilk Amerika Birleik Devletleri nde Rusya nın 1957 yılında uzaya Supitnik uzay gerekli olan malzemelerin temin edilememesi şeklindedir. Benzer bir araştırmada da benzer aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) göndermesiyle hissedilmitir. Amerika da e"itim-ö"retim programlarını yeniden sonuçlara ulaşılmıştır. Aslan ın 2000) sınıf öğretmenlerinin fen derslerini işlemede yaşadığı yapılanma 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini hızlandırmı ve yeni hazırlanacak programlarda, temel bilgilerin yanı sıra sorunlar, bilgi fen alanında kendilerini yeterli hissetmemeleri, laboratuvar uygulamalarını istenilen edinme yollarının da ö"retmesinin gereklili"i savunulmaya balanmıtır Ayas, Çepni ve seviyede ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: gerçekleştirememeleridir. Ercan ın 1996) benzer bir çalışmasında, öğretmenlere 1994). Robert Gagne nin 1965) bilimsel süreç becerilerini ele alan çalımalarını göre bilimsel süreç becerilerinin gelişmesini engelleyici önemli faktörlerin, programın içerik Amerikan Fen Bilimlerini Gelitirme Derne"i ne AAAS) sunması, o dönemden sonraki yükü, fen derslerinin işlenmesi için ayrılan zaman, laboratuvar etkinliklerinin niteliği, niceliği ö"retim programlarının gelitirilmesinde, fen ö"retiminde ve fen ö"retimine yönelik yapılan ve kalabalık sınıflar olduğu gibi benzer sonuçlara ulaşılmıştır. bilimsel aratırmalar üzerinde etkili olmutur Finley, 1983: 47; akt. Demir, 2007). #lkö"retim I. kademede ö"retimi yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " E"itim Bakanlı"ının almı oldu"u kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 22 1

9 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öneriler Öretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Örenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ Çalı"ması Şimşek, 2010), Karslı, Şahin ve Ayas, 2009), Farsakoğlu ve diğerleri, 2008) gibi benzer araştırmaların sonuçları, öğretmenlerin Doç. Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan 2005 yılında Türkmen* C uygulamaya giren EF programa uyum sağlamaları için önerilen hizmet içi Esin eğitimin Meral işlevsel Kandemir** olmadığını gösteriyor. Hizmet içi eğitim <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 önerisinin dışında bazı öneriler aşağıdadır: Ege Üniversitesi, CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 Eitim Fakültesi, "lköretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* Ege Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Sınıf öretmenlii ABD, Yüksek Lisans Örencisi Öğretmen yetiştiren fakülteler fen alanıyla ilgili derslerde, daha çok sorgulama, araştırma, gezi, gözlem, deney gibi etkinliklerle bilimsel süreç becerilerine daha fazla önem vermesi 2H önerilebilir. Öz çalıma Yapılacak ö"retmenlerin araştırmalar bilimsel süreç öğretmenlere becerilerine yönelik daha BSB) çok algıları uygulama ve Fen ve imkânı Teknoloji tanıyarak, dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama öğretmenlerin I&,*+)+F5 hakkında bilimsel G-+- F görülerini süreç < *F<)+-F-+J inceleyen becerileri 7< *F<)+-0 nitel hakkında bir çalımadır. daha F+:, * +5-)5 Çalımanın fazla bilgi G8+-)+-5 sahibi olması /9K/)5%:0 #zmir merkez sağlanabilir. F +)5F-+-)%:- < çalıan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. Üniversiteler 5. sınıflarda ve görev Milli yapan Eğitim 8 sınıf Bakanlığı ö"retmeni araştırma oluturmaktadır. sonuçları Katılımcılar ışığında amaçlı ortak çalışmalar örnekleme yöntemlerinden yapabilir. I)-9,)+F-+J benzeik =/ +,+%0 homojen) I5 < örnekleme,&5d)de- ile F+:)+-5F&- seçilmitir. Veri < *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- K*+> )+-5- bir görüme +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. < *F<)+-5-5 Aratırma * +58-)+ betimsel H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz edilmitir. Aratırma sonucunda 4-5. sınıflarda fen ve teknoloji derslerine alan öğretmenlerinin girmesi faydalı olabilir. < ö"retmenlerin *F<)+-9) bilimsel -)K-)- *5+-)+-5- süreç becerileri )%& hakkında %89) teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları ve L9+80 Fen ve G/ Teknoloji H) %F0 derslerine -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi Araştırmalar ö"retmenlerinin artırılarak girmesine olumlu yeni baktı"ı ve yıllık ortaya öğretmenlerin çıkmıtır. branşlaşmaya nasıl baktıkları Anahtar açığa G1+ çıkartılabilir. 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen ve Teknoloji, -)- 1-, Bilimsel '%-) -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5 e-posta:,d6)% * ) K+H&),-+-)%-,-+J #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Görüşme yapılan öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri hakkında teorik bilgilerinin Abstract <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& olmayışı ve bu öğrenme alanından haberdar olmamalarına dayanarak 2005 yılından beri The %H) aim of <+-)F- -5- this study is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research uygulanmakta * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology olan was programın used. The sağlıklı sample of yürütülmediği this study consisted söylenebilir. of 8 elemantary Bilimsel teachers okuryazar, who has bireyler been working yetiştirebilmek,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ Bornova için Fen center <+-)5 ve elementary Teknoloji < *F<) schools dersini K-+8&)+- Turkey. yürütecek Participants :5<)+ öğretmenlere 14+)98 were selected bu 5-,)-&,D)%: alanda homogene farkındalık sampling K+&,- -5- from kazandırılmalıdır. G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& data K*:,+%&,F-+J were analyzed qualitatively with descriptive analiys. The results indicate that the majority of the participants +58-K*+> )+- on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- Keywords: Kaynakça Science and Technology, Scientific Process Skills, Elementary Teaching. OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". Giri" Arslan, M. 2000, Eylül). İlköğretim okullarında fen bilgisi öğretimi ve belli sorunları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimsel U1+ + Fakültesi, bilginin %59 I8,D+: Ankara. katlanarak V1-81 F-+8,)9 artı"ı, 5F teknolojinin -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i :/88:: bu -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten,,815d)dk9 yorumlayan Ango, 8D/+:J M..5DI,1 L. ve 2002). bilgiye I8,D+:-: Mastery ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F of yollarını science bilen process bireyler skills toplumun and their %5,) effective arzuladı"ı 8,-<-,-:,1,:,/F5,:1<,D use insan the modelleridir teaching FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J of 2007). science: Bilgiyi An üretebilmek educology of ve science bilgiye education ulaabilmek in için the nigerian bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler context. kazanılmalıdır. International V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F beceriler Journal bilim of Educology, insanlarının 16 çalımaları 1), sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, Bağcı 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D Kılıç,. G. Günümüz 2003). Üçüncü toplumunun uluslararası bu becerilerle matematik donatılmı ve fen araştırması bireylere TIMMS): ihtiyacı vardır. fen bireyler +:,/F9-5K,O öğretimi, toplumların,1 bilimsel gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J araştırma için ve gerekli bilimin olan doğası. teknolojik İlköğretim-Online, üretimin sahibi 2 1), olacaklardır [5,1-:+:+81,1, nedenle rke, %F D/, S. fen A. -5 bilimlerinin 88D+F ). Teacher V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel preferences süreç +:+81 for becerilerini %,1DFD)DK9 teaching problem e"itiminin /:-5K :%-2:,+/8,/+F solving önemi and gittikçe science -5,+<-V artmaktadır process,815-y/ ID+ Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI skills. Yüksek Lisans Tezi. Texas Woman's University, United States.,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D Çepni, 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% önem S., Ayas, ilk Amerika A., Johnson, Birleik D. Devletleri nde ve Turgut, M. Rusya nın F. 1996). Fizik 1957 Öğretimi. yılında uzaya Ankara: Supitnik Milli uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) Eğitimi göndermesiyle Geliştirme hissedilmitir. Projesi Hizmet Amerika da Öncesi Öğretmen e"itim-ö"retim Eğitimi Deneme programlarını Basımı. yeniden yapılanma Çepni, 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J S., sürecini Küçük, hızlandırmı M., Ayvacı, Ş. ve H. yeni,2003). hazırlanacak İlköğretim programlarda, birinci kademedeki temel bilgilerin fen bilgisi yanı sıra bilgi edinme programının yollarının uygulanması da ö"retmesinin üzerine gereklili"i bir çalışma. savunulmaya Gazi Eğitim balanmıtır Fakültesi Ayas, Dergisi, Çepni 233), ve ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: ). Robert Gagne nin 1965) bilimsel süreç becerilerini ele alan çalımalarını Amerikan Demir, M. Fen, 2007). Bilimlerini Sınıf öğretmeni Gelitirme adaylarının Derne"i ne bilimsel AAAS) süreç sunması, becerileriyle o dönemden ilgili sonraki ö"retim yeterliklerini programlarının etkileyen gelitirilmesinde, faktörlerin fen belirlenmesi. ö"retiminde Yayınlanmış ve fen ö"retimine Doktora Tezi, yönelik Ankara yapılan bilimsel Downing, aratırmalar J. E. & Filer üzerinde J. D. 1999). etkili olmutur Science Finley, process 1983: skills and 47; akt. attitudes Demir, of preservice 2007). #lkö"retim elementary I. kademede teachers. ö"retimi Journal yapılan of Elementary fen bilgisi Science dersi, Education, Türkiye de 112), yılında Milli " E"itim Ercan, E. Bakanlı"ının B. 1996). 4 almı ve 5. sınıfta oldu"u bilimsel kararla işlem yeniden becerilerinin yapılandırılarak geliştirilmesine dersin dair adı Fen ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 23 1

10 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin öğretmen Bilimsel algıları. Süreç Yayınlanmamış Becerileri Örenme Yüksek Alanı Lisans Algıları Tezi. Üzerine Orta Bir Doğu Durum Teknik "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ Üniversitesi, Ankara. Çalı"ması Farsakoğlu, Ö. F., Şahin. Ç., Karslı, F., Akpınar, M. & Ültay, N. 2008). A study on awareness levels on prospective Doç. Dr. 9".)+:4#61, ; < science Hakan Türkmen* teachers C on science process EF skills in science education. World Applied Sciences Esin Meral Journal, Kandemir** 42), <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 Finley, F. N. 1983). Science processes. Journal of Research in Science Teaching. 20 1), 47 CG 7+8-9:;5-<+:-,: Ege Üniversitesi, Eitim Fakültesi, "lköretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* İlkoğretim Ege Üniversitesi, Sınıf Fen Eitim ve Teknoloji Fakültesi, Dersi Sınıf Programı. öretmenlii 2005).Ankara: ABD, Yüksek Lisans Milli Eğitim Örencisi Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Gagne, R. M. 1965). The Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart and Winston Öz 2H Inc. çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama Germann, I&,*+)+F5 hakkında P. J. & G-+- F görülerini Aram R. < *F<)+-F-+J inceleyen J. 1996). 7< *F<)+-0 nitel Student bir çalımadır. performances F+:, * +5-)5 Çalımanın on G8+-)+-5 the science /9K/)5%:0 #zmir processes merkez of F +)5F-+-)%:- < çalıan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. recording ve 5. sınıflarda data,analyzing görev yapan data, 8 sınıf drawing ö"retmeni conclusions, oluturmaktadır. and providing Katılımcılar evidence. amaçlı örnekleme Journal yöntemlerinden I)-9,)+F-+J of Research benzeik =/ +,+%0 in homojen) Science I5 < örnekleme Teaching,,&5D)DE- ile F+:)+-5F&- 337), seçilmitir Veri < *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- K*+> )+-5- bir görüme Karslı, +,+%&0 formu F., Şahin, <+-)5 kullanılmıtır. Ç. < &*F<)+-5-5 Ayas, Aratırma A. * +58-)+ 2009). betimsel H:5F5 Determining analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle science analiz teachers edilmitir. ideas Aratırma about sonucunda the < ö"retmenlerin *F<)+-9) bilimsel -)K-)- *5+-)+-5- süreç becerileri )%& hakkında %89) teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları ve L9+80 Fen ve G/ Teknoloji H) %F0 derslerine science process skills: A case study. Procedia Social and Behavioral Sciences, -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin girmesine olumlu baktı"ı ortaya çıkmıtır. Anahtar G1+ 9+9)5F Kelimeler: ,6 Fen ve Teknoloji, -)- 1-, Bilimsel '%-) -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** OECD. K*+%&, Sorumlu 1994). yazar D)5 e-posta:,d6)% Quality in * +58- Teaching. -) K+H&),-+-)%-,-+J Paris: OECD Centre #-,) for +,+% Educational 9*5,%-5 Research /9K/5 D)+& and 96)5 +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Innovation. Abstract Padilla, <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& M. J., Okey, J. R. and Garrard, K. 1984). The effects of instruction on integrated The %H) aim of <+-)F- -5- this study is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology science process was used. skill The achievement. sample of this Journal study consisted of Research of 8 elemantary in Science teachers Teaching., who has 213), been working,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ Bornova center <+-)5 elementary < *F<) schools K-+8&)+- in Turkey. Participants :5<)+ 14+)98 were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- from Shaw, G-)F-+%- )+F-+J crieterion T. J. 1983). sampling L+,+%F5 The methods. effect )F A semi-structured of F-)5 a process-oriented G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- science procedure G54+ curriculum was used H) %)+5 to collect upon :D5/H)+ problem data. The -)6+)))-& data K*:,+%&,F-+J were solving analyzed ability. qualitatively Science with descriptive Education. analiys. 67 5), The results indicate that the majority of the participants +58-K*+> )+- Şimsek, not had L., enough C., 2010). theoretical Sınıf knowledge öğretmeni on scientific adaylarının process fen skills ve teknoloji and and they ders have kitaplarındaki a positive perception on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- Keywords: deneyleri Science and bilimsel Technology süreç, Scientific becerileri Process acısından Skills, analiz Elementary edebilme Teaching. yeterlilikleri. İlköğretim Online, OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". 92), Giri" Şimşekli, Y., Çalış, S. 2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinde bilimsel süreç gelişimine fen bilgisi laboratuvarı dersinin etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 211), 182- Bilimsel 192. U1+ + bilginin %59 I8,D+: katlanarak V1-81 F-+8,)9 artı"ı, 5F teknolojinin -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i :/88:: bu -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten,,815d)dk9 yorumlayan Temiz, 8D/+:J B..5DI,1 K. ve. bilgiye I8,D+:-: Lise ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F 1. sınıf yollarını fizik dersi bilen programının bireyler toplumun öğrencilerin %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-: bilimsel,1,:,/f5,:1<,d insan süreç modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J becerilerini 2007). Bilgiyi geliştirmeye üretebilmek uygunluğunun ve bilgiye ulaabilmek incelenmesi. için bazı Yüksek U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler Lisans kazanılmalıdır. Tezi, Gazi V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F beceriler Üniversitesi bilim insanlarının Eğitim Bilimleri çalımaları Enstitüsü. sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. Günümüz toplumunun bu becerilerle donatılmı bireylere ihtiyacı vardır. bireyler +:,/F9-5K,O toplumların,1 gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J için gerekli olan teknolojik üretimin sahibi olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, nedenle %F D/, fen -5 bilimlerinin 88D+F58 V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel süreç +:+81 becerilerini %,1DFD)DK9 e"itiminin /:-5K :%-2:,+/8,/+F önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% önem ilk Amerika Birleik Devletleri nde Rusya nın 1957 yılında uzaya Supitnik uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) göndermesiyle hissedilmitir. Amerika da e"itim-ö"retim programlarını yeniden yapılanma 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini hızlandırmı ve yeni hazırlanacak programlarda, temel bilgilerin yanı sıra bilgi edinme yollarının da ö"retmesinin gereklili"i savunulmaya balanmıtır Ayas, Çepni ve ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). Robert Gagne nin 1965) bilimsel süreç becerilerini ele alan çalımalarını Amerikan Fen Bilimlerini Gelitirme Derne"i ne AAAS) sunması, o dönemden sonraki ö"retim programlarının gelitirilmesinde, fen ö"retiminde ve fen ö"retimine yönelik yapılan bilimsel aratırmalar üzerinde etkili olmutur Finley, 1983: 47; akt. Demir, 2007). #lkö"retim I. kademede ö"retimi yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " E"itim Bakanlı"ının almı oldu"u kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 24 1

!"#$%&'(")(*#$"+,&%(*-#.&/0"%(((((((((((((((((((1"'#2,(3(455#,(3(6733(((((((((((((((((((((((((((8,-09:(;'/!%/&ú:(<&=&( ( ( (!

!#$%&'()(*#$+,&%(*-#.&/0%(((((((((((((((((((1'#2,(3(455#,(3(6733(((((((((((((((((((((((((((8,-09:(;'/!%/&ú:(<&=&( ( ( (! Çelen, F. K., Çelik, A. Seferoğlu, S. S. 2011). Yükseköğretimde : Sistemde yaşanan sorunlar çözüm önerileri. Journal European Education, 11), 25-34.!"#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/!%/&ú:

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı Bölüm Programın Temelleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İki ana bölümden oluşmuştur: Programın Temelleri Öğrenme Alanları

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Matematikçiler Derneği www.matder.org.tr 8. Matematik Sempozyumu 12-14 Kasım 2009, Ankara İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 150 EN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Arş.Gör.Mustafa Doğru Prof.Dr.Mustafa

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Gaz Kanunları Konusunda Tarihsel Deneylerin Öğretimde Kullanılması: Öğretmen GörüĢleri. Serhad Sadi BARUTCUOĞLU Ajda KAHVECĠ Hayati ġeker

Gaz Kanunları Konusunda Tarihsel Deneylerin Öğretimde Kullanılması: Öğretmen GörüĢleri. Serhad Sadi BARUTCUOĞLU Ajda KAHVECĠ Hayati ġeker Gaz Kanunları Konusunda Tarihsel Deneylerin Öğretimde Kullanılması: Öğretmen GörüĢleri Serhad Sadi BARUTCUOĞLU Ajda KAHVECĠ Hayati ġeker DENEYLER Neden Deneyler? Deney farklı alanlarda metodolojik ve felsefi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014 NOT ENFLASYONU: ÜNİVERSİTELERDE NOTLAR ŞİŞİRİLİYOR MU? Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 26 Ekim 2014 Klasik ve en basit tanımıyla eğitim bir davranış değişim süreci

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

681 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

681 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. ÖZET 681 27-29 April, 211 Antalya-Turkey www.iconte.org FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINDA YER ALAN BĠLĠMSEL SÜREÇ BECERĠLERĠ (BSB) KAZANIMLARININA YÖNELĠK ÖĞRETMENLER TARAFINDAN YAPILAN ÇALIġMALARIN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakülteleri Devlet Ü. Vakıf Ü. Toplam Üniv. 95 51 146 Müh. F. 62 25

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA YER ALAN BECERİLER HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ(İZMİR MENEMEN ÖRNEĞİ) ** ÖZET

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA YER ALAN BECERİLER HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ(İZMİR MENEMEN ÖRNEĞİ) ** ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 355-362, ANKARA-TURKEY SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA YER ALAN BECERİLER HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.6306 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ *

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 22, Sayı: 1, Sayfa: 85-92, ELAZIĞ-2012 GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Mehmet Fatih TAŞAR 1, Burak Kağan TEMİZ 2, Mustafa TAN 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi

Detaylı

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı I ME 399 Güz 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) DOI: 10.14582/DUZGEF.631 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015)238-256 238 5., 6., 7. VE 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN BİYOLOJİ ÜNİTELERİNDE BULUNAN ETKİNLİKLERİN

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI *

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI * 59 SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 14 (Ekim 2007) BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN 10. ve 11. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARI VE KİMYA DERS MÜFRE- DATINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI * Yrd. Doç. Dr. Özlem KORAY Karaelmas

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları

Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Görüş ve Uygulamaları Dr. Ahmet KURNAZ ahkurnaz@hotmail.com & Cüneyt TÜYBEK & Ümit S. TAŞKESEN ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırma ile sınıf öğretmenlerinin

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Fen Tek. Prog. Planlama

Fen Tek. Prog. Planlama Fen Tek. Prog. Planlama Dersin Adı Fen Tek. Prog. Planlama Dersin Kodu 1206.4305 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 58,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0700000 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İNANÇLARI VE SINIF UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İNANÇLARI VE SINIF UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İNANÇLARI VE SINIF UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA ÖZET Bu araştırma fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin fen öğretimine

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 2.8.2 Diploma Program Adı : TARİH, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 25-2 Yarıyıl Ders

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION

KONGRE KAYIT AÇILIŞ TÖRENİ MÜZİK KONSERİ. 11:30-12:30 Helen Padgett COMPUTATIONAL THINKING AND THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO EDUCATION Perşembe 12 Eylül 2008 Hall A Hall B Hall C Hall D 08:40-09:00 09:00-09:20 09:20-09:40 KONGRE KAYIT 09:40-10:00 10:00-10:30 10:30-10:50 AÇILIŞ TÖRENİ 10:50-11:10 11:10-11:30 MÜZİK KONSERİ 11:30-11:50 11:50-12:50

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Nihat ŞAD, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılannın ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 439 Ders Adı: Süperiletkenlik Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı

Ders Kodu: FIZ 439 Ders Adı: Süperiletkenlik Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Kodu: FIZ 439 Ders Adı: Süperiletkenlik Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki 0% 0% 30% 40% 20% ilişkileri anladım Kuramsal

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Trikotaj konusu ile ilgili hangi

Detaylı