Ö!retmenlerin Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Ö!renme Öğrenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö!retmenlerin Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Ö!renme Öğrenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum"

Transkript

1 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Örenme Öğrenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ Çalı"ması Çalışması Doç. 9".)+:4#61, ; < Dr. Hakan Türkmen* C EF Esin Meral Kandemir** <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 Ege Üniversitesi, CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 Eitim Eğitim Fakültesi, "lköretim İlköğretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* Ege Üniversitesi, Eitim Eğitim Fakültesi, Sınıf öretmenlii öğretmenliği ABD, Yüksek Lisans Örencisi Öğrencisi Öz Öz 2H çalıma çalışma ö"retmenlerin öğretmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve ve Fen ve ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama branşlaşma I&,*+)+F5 hakkında G-+- F görülerini görüşlerini < *F<)+-F-+J inceleyen 7< *F<)+-0 nitel bir bir çalımadır. F+:, çalışmadır. * +5-)5 Çalımanın Çalışmanın G8+-)+-5 /9K/)5%:0 #zmir İzmir F +)5F-+-)%:- merkez < çalıan çalışan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) ve ve sınıflarda görev yapan 88 sınıf ö"retmeni öğretmeni oluturmaktadır. oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden I)-9,)+F-+J benzeik =/ benzeşik +,+%0 homojen) I5 < örnekleme,&5d)de- ile ile F+:)+-5F&- seçilmitir. seçilmiştir. < Veri *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı yapılandırılmış * +58- K*+> )+-5- bir bir görüme görüşme +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. kullanılmıştır. < *F<)+-5-5 Aratırma Araştırma * +58-)+ betimsel H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz edilmitir. edilmiştir. Aratırma Araştırma sonucunda < ö"retmenlerin öğretmenlerin *F<)+-9) -)K-)- bilimsel *5+-)+-5- süreç becerileri )%& %89) hakkında 96)% teorik bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları ve L9+80 ve Fen ve G/ ve Teknoloji H) %F0 derslerine -)&* +,-% fen fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin öğretmenlerinin girmesine olumlu baktı"ı baktığı ortaya çıkmıtır. çıkmıştır. Anahtar G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen ve ve Teknoloji, -)- 1-, '%-) Bilimsel -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 G-+ sınıf -)&* +,-% ö"retmenli"i. öğretmenliği. D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5,D6)% e-posta:?a * ) K+H&),-+-)%-,-+J #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Abstract <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& The %H) aim of of <+-)F- -5- this study is is < to to < investigate *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology was used. The sample of of this this study consisted of of 88 elemantary teachers,, who has has been working,%- )+F-+J at at #zmir İzmir P +58-)+ Bornova <+-)5 center elementary < *F<) schools K-+8&)+- in in Turkey. :5<)+ Participants 14+)98 were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- from G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was H) %)+5 used to to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& data K*:,+%&,F-+J were analyzed qualitatively with descriptive analiys. The results indicate that the the majority of of the the participants +58-K*+> )+- not not had had enough theoretical knowledge on on scientific process skills and and and and they have a a positive perception on on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- instruction of of science and and technology lessons by by science teachers Keywords: Science and and Technology,, Scientific Process Skills, Elementary Teaching. OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". Giri" Bilimsel U1+ + bilginin %59 I8,D+: katlanarak V1-81 F-+8,)9 artı"ı, artığı, 5F teknolojinin -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i geliştiği :/88:: bu bu -5 ça"da çağda,1 :8-58 bilgiyi 5F,815D)DK9 üreten, yorumlayan 8D/+:J.5DI,1 ve ve bilgiye I8,D+:-: ulama ulaşma 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F yollarını bilen bireyler toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-: arzuladığı,1,:,/f5,:1<,d insan modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J 2007). Bilgiyi üretebilmek ve ve bilgiye ulaabilmek ulaşabilmek için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler kazanılmalıdır. V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F beceriler bilim insanlarının çalımaları çalışmaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. Günümüz toplumunun bu bu becerilerle donatılmı donatılmış bireylere ihtiyacı vardır. bireyler +:,/F9-5K,O toplumların,1 gelimesi,1 gelişmesi K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J için gerekli olan teknolojik üretimin sahibi olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, nedenle %F D/, fen fen -5 88D+F58 bilimlerinin V-,1 ve ve Y/)-,,-< bilimsel +:+81 süreç becerilerini %,1DFD)DK9 e"itiminin /:-5K eğitiminin :%-2:,+/8,/+F önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI Temiz,,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% önem ilk ilk Amerika Birleik Birleşik Devletleri nde Rusya nın 1957 yılında uzaya Supitnik uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) göndermesiyle hissedilmitir. hissedilmiştir. Amerika da e"itim-ö"retim eğitim-öğretim programlarını yeniden yapılanma 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini hızlandırmı hızlandırmış ve ve yeni hazırlanacak programlarda, temel bilgilerin yanı sıra bilgi edinme yollarının da da ö"retmesinin öğretmesinin gereklili"i gerekliliği savunulmaya balanmıtır başlanmıştır Ayas, Çepni ve ve ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). Robert Gagne nin 1965) bilimsel süreç becerilerini ele ele alan çalımalarını çalışmalarını Amerikan Fen Bilimlerini Gelitirme Geliştirme Derne"i ne Derneği ne AAAS) sunması, o o dönemden sonraki ö"retim öğretim programlarının gelitirilmesinde, geliştirilmesinde, fen fen ö"retiminde öğretiminde ve ve fen fen ö"retimine öğretimine yönelik yapılan bilimsel aratırmalar araştırmalar üzerinde etkili olmutur olmuştur Finley, 1983: 47; 47; akt. Demir, 2007). #lkö"retim İlköğretim I. I. kademede ö"retimi öğretimi yapılan fen fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " E"itim Eğitim Bakanlı"ının Bakanlığının almı almış oldu"u olduğu kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı adı Fen ve ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi değiştirilmiş ve ve kazanımların yedi ö"renme öğrenme alanı eklinde şeklinde ö"retilmesi öğretilmesi 15 1

2 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& öngörülmüştür. Öretmenlerin Bilimsel öğrenme Süreç alanlarını Becerileri Canlılar Örenme ve Alanı Hayat, Algıları Madde Üzerine ve Değişim, Bir Durum Fiziksel "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ Olaylar, Dünya ve Evren, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Çalı"ması ilişkileri FTTÇ), Bilimsel Süreç Becerileri BSB), Tutum ve Değerler TD) oluşturmaktadır Fen ve Teknoloji Programı, 2005). öğrenme alanlarından Doç. bilimsel Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan süreç Türkmen* becerileri C üzerinde özellikle EF durulmalıdır. Yeni programın bireysel farklılıkları Esin Meral dikkate Kandemir** alarak her öğrenciye fen okuryazarı olma <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 davranışı kazandırabilmesi için öğrencilere öncelikle bilimsel süreç becerilerini kazandırmak CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 gerekmektedir. Ege Bilimsel Üniversitesi, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* araştırmayı Eitim öğretmek Fakültesi, "lköretim için en uygun Bölümü. ders Fen fen Bilgisi bilgisi ABD, dersidir Bağcı- Kılıç, 2003; Ege akt. Üniversitesi, Şimşekli Eitim ve Çalış, Fakültesi, 2008). Sınıf öretmenlii nedenle Fen ABD, Bilgisi Yüksek dersleri Lisans planlanırken Örencisi temel fen kavramları yanında bilimsel süreç becerilerinin de geliştirilmesine önem verilmelidir. Bilimsel süreç becerileri, Çepni ve arkadaşlarına 1997) göre fen bilimlerinde öğrenmeyi Öz 2H kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin öğrenmede aktif çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama olmasını I&,*+)+F5 hakkında sağlayan, G-+- F görülerini kendi < *F<)+-F-+J inceleyen öğrenmelerinde 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. sorumluluk F+:, * +5-)5 Çalımanın alma G8+-)+-5 duygusunu /9K/)5%:0 #zmir merkez geliştiren F +)5F-+-)%:- ve < çalıan öğrenmenin 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. ve 5. kalıcılığını sınıflarda görev artıran yapan temel 8 sınıf ö"retmeni becerilerdir. oluturmaktadır. Fen ve Katılımcılar Teknoloji amaçlı Dersi örnekleme Öğretim yöntemlerinden Programı nda I)-9,)+F-+J benzeik =/ 2005) +,+%0 homojen) bilimsel I5 < örnekleme,&5d)de- süreç ile F+:)+-5F&- becerileri, seçilmitir. Veri < bilgi *F<- toplama oluşturmada, /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı problemler yapılandırılmı * +58- üzerine K*+> )+-5- bir görüme düşünmede +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. ve < sonuçları *F<)+-5-5 Aratırma formüle * +58-)+ betimsel etmede H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 kullandığımız yöntemiyle analiz düşünme edilmitir. Aratırma becerileri sonucunda olarak < ö"retmenlerin *F<)+-9) bilimsel -)K-)- *5+-)+-5- süreç becerileri )%& hakkında %89) teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları ve L9+80 Fen ve G/ Teknoloji H) %F0 derslerine tanımlanmaktadır. beceriler, bilim adamlarının çalışmaları sırasında kullandıkları -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin girmesine olumlu baktı"ı ortaya çıkmıtır. Anahtar becerilerdir. G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen önemli ve Teknoloji, becerileri -)- 1-, Bilimsel öğrencilere '%-) -)H:-5F süreç becerileri, kazandırarak G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. onların kendi dünyalarını D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** anlamalarına, K*+%&, Sorumlu yazar D)5 öğrenmelerine e-posta:,d6)% * +58- yardımcı -) K+H&),-+-)%-,-+J olunabilir #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- becerilerin kazandırılması için öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Shaw ın Abstract 1983) <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& öğretmenlerin bu becerileri kazandırmaları için problem çözümünde içerikten çok The %H) aim of <+-)F- -5- this study is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research sürece * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology vurgu yapan was used. öğretim The sample programlarını of this study kullanması consisted of veya 8 elemantary geliştirmesi teachers gerekmektedir, who has been working görüşü,%- )+F-+J at öğretmenlerin #zmir P +58-)+ Bornova center <+-)5 programdaki elementary < *F<) schools görevlerini K-+8&)+- Turkey. açıklamaktadır. Participants :5<)+ 14+)98 were İlköğretim selected 5-,)-&,D)%: homogene öğrencilerine sampling K+&,- -5- from bilimsel G-)F-+%- )+F-+J crieterion süreç sampling becerilerini L+,+%F5 methods. kazandırmayı )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 hedefleyen interview )-,+,>+F&- procedure öğretim G54+ programlarının was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ amacına data. The -)6+)))-& ulaşması data için K*:,+%&,F-+J were öncelikle, analyzed qualitatively programın with uygulayıcısı descriptive analiys. olan The öğretmenlerin results indicate that bu the becerilere majority of the sahip participants olması +58-K*+> )+- gerekmektedir. on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- Keywords: Öğretim Science kalitesinin and Technology nasıl artırılacağı, Scientific üzerinde Process Skills, bir araştırma Elementary yapan Teaching. OECD 1994), araştırma sonucunda OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". öğretmenlerin önce kendilerinin düşünmeyi öğrenmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Giri" Öğretmenlerin, öğrencilere kazandırabileceği davranışların, ancak kendi sahip olduklarıyla olduğu dikkate alındığında, ilköğretim I. kademede çalışan öğretmenlerin özellikleri Bilimsel üzerinde U1+ + bilginin önemle durulmasına %59 I8,D+: katlanarak V1-81 F-+8,)9 artı"ı, ihtiyaç 5F teknolojinin vardır. -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i :/88:: bu -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten,,815d)dk9 yorumlayan 8D/+:J Konuyla.5DI,1 ve ilgili bilgiye I8,D+:-: alanyazın ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F incelendiğinde yollarını bilen programın bireyler toplumun uygulayıcısı %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-: olan öğretmenlerle,1,:,/f5,:1<,d insan modelleridir yapılan FD ID+ Demir, çalışmaların 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J 2007). azlığı Bilgiyi dikkat üretebilmek çekmektedir ve bilgiye nun ulaabilmek nedeni öğretmen için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 adaylarına beceriler kazanılmalıdır. bilimsel süreç becerilerini V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F kazandırarak bilim insanlarının onlardan çalımaları da öğrencilere sırasında bu kullandıkları becerileri kazandırmasını bilimsel süreç becerilerdir beklemektir. K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, Şimşek in 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D. 2010) Günümüz Sınıf toplumunun Öğretmeni bu Adaylarının becerilerle Fen donatılmı ve Teknoloji bireylere Ders ihtiyacı Kitaplarındaki vardır. bireyler Deneyleri +:,/F9-5K,O toplumların Bilimsel,1 gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J Süreç Becerileri için gerekli Açısından olan teknolojik Analiz üretimin Edebilme sahibi Yeterlilikler olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, isimli nedenle çalışmasında %F D/, fen -5 bilimlerinin 88D+F58 öğretmen V-,1 adaylarının ve Y/)-,,-< bilimsel bilimsel süreç +:+81 becerilerini %,1DFD)DK9 süreç becerilerini e"itiminin /:-5K Bloom :%-2:,+/8,/+F önemi taksonomisi gittikçe -5,+<-V artmaktadır ve,815-y/ problem ID+ Temiz, çözme :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI becerileriyle karıştırdıkları sonucuna varmıştır.,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% Öğretmenlerin, önem ilk Amerika Fen Birleik ve Teknoloji Devletleri nde Programında Rusya nın önemli 1957 bir yılında yeri uzaya olan Supitnik bilimsel uzay süreç aracını becerilerinden,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) göndermesiyle ne anladıkları, hissedilmitir. bu becerileri Amerika da öğrencilerine e"itim-ö"retim nasıl programlarını kazandırdıkları yeniden merak yapılanma konusudur. 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini doğrultuda hızlandırmı yapılan ve yeni hazırlanacak araştırmanın programlarda, amacı öğretmenlerin temel bilgilerin bilimsel yanı süreç sıra bilgi becerilerinden edinme yollarının ne anladıklarını, da ö"retmesinin bu gereklili"i becerileri savunulmaya nasıl uyguladıkları, balanmıtır uygulama Ayas, Çepni sırasında ve yaşadıkları ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). sorunları Robert ve Gagne nin çözüm önerilerini 1965) bilimsel açıklığa süreç kavuşturmaktır. becerilerini Araştırmanın ele alan çalımalarını bir diğer Amerikan amacı ise Fen öğretmenlerin Bilimlerini Fen Gelitirme ve Teknoloji Derne"i ne dersinde AAAS) branşlaşmaya sunması, nasıl o dönemden baktıklarını sonraki tespit ö"retim etmektir. programlarının gelitirilmesinde, fen ö"retiminde ve fen ö"retimine yönelik yapılan bilimsel aratırmalar üzerinde etkili olmutur Finley, 1983: 47; akt. Demir, 2007). Yöntem #lkö"retim I. kademede ö"retimi yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " E"itim Bakanlı"ının almı oldu"u kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji Araştırmanın dersi olarak Modeli de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 16 1

3 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin Araştırma nitel Bilimsel araştırma Süreç tekniğinin Becerileri kullanıldığı Örenme betimsel Alanı bir Algıları çalışmadır. Üzerine Araştırma Bir Durum belli bir "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymayı Çalı"ması amaçladığından durum çalışması deseniyle örülmüş, var olan bir durumun tek başına analiz edilip bütüncül şekilde betimlenmesi yapılacağından tek durum çalışması biçiminde desenlenmiştir. Doç. Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan Türkmen* C EF Esin Meral Kandemir** <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 Katılımcılar CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 Araştırmanın Ege evrenini Üniversitesi, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* İzmir Eitim Bornova Fakültesi, ilçesinde "lköretim bulunan Bölümü. bir ilköğretim Fen Bilgisi ABD, çalışan öğretmenler Ege oluşturmaktadır. Üniversitesi, Eitim Araştırmanın Fakültesi, Sınıf öretmenlii ise ABD, amaçlı Yüksek örnekleme Lisans Örencisi yöntemlerinden benzeşik homojen) örnekleme yoluyla seçilen ilköğretim birinci kademede görev yapan 4 ve 5. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 4 ve 5. sınıflarda derse giren toplam sınıf öğretmeni Öz 2H sayısı 10 iken 2 öğretmen sağlık durumlarından dolayı görüşmeye katılamamışlardır. çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama Araştırmanın I&,*+)+F5 hakkında örneklemi G-+- F görülerini 4. < *F<)+-F-+J inceleyen ve 5. sınıflarda 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. görev yapan F+:, * +5-)5 Çalımanın 8 sınıf G8+-)+-5 öğretmenidir. /9K/)5%:0 #zmir merkez Öğretmenlerin F +)5F-+-)%:- < çalıan özellikleri 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) 4. ve tablo 5. sınıflarda 1 de belirtilmiştir. görev yapan 8 sınıf ö"retmeni oluturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden I)-9,)+F-+J benzeik =/ +,+%0 homojen) I5 < örnekleme,&5d)de- ile F+:)+-5F&- seçilmitir. Veri < *F<- toplama /9K/)%)+ aracı olarak 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- K*+> )+-5- bir görüme +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. < *F<)+-5-5 Aratırma * +58-)+ betimsel H:5F5 analiz 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz edilmitir. Aratırma sonucunda < ö"retmenlerin *F<)+-9) bilimsel -)K-)- Katılımcılar *5+-)+-5- süreç becerileri )%& hakkında %89) Cinsiyet teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları Hizmet ve süresi L9+80 Fen ve G/ Teknoloji H) %F0 derslerine -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin İbrahim öğretmen girmesine olumlu Erkek baktı"ı ortaya çıkmıtır. 14 yıl Anahtar G1+ 9+9)5F Kelimeler: 34-5,6 Fen ve Teknoloji, -)- 1-, Bilimsel '%-) -)H:-5F süreç becerileri, G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. Gülsüm öğretmen Kadın 13 yıl D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** K*+%&, Sorumlu yazar D)5 e-posta:,d6)% * ) K+H&),-+-)%-,-+J #-,) +,+% 9*5,%-5 /9K/5 D)+& 96)5 Aliye öğretmen Kadın 14 yıl +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- Abstract <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& Handan öğretmen Kadın 13 yıl The %H) aim of <+-)F- -5- this study Nur öğretmen is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& Kadın teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 13 yıl process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology Hale öğretmen was used. The sample Kadın of this study consisted of 13 8 elemantary yıl teachers, who has been working,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ Sıdıka Bornova öğretmen center <+-)5 elementary < *F<) Kadın schools K-+8&)+- in Turkey. Participants :5<) )98 yıl were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- from G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& Arzu öğretmen Kadın 14 yıl data K*:,+%&,F-+J were analyzed qualitatively with descriptive analiys. The results indicate that the majority of the participants +58-K*+> )+- on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NI- instruction of science and technology Tablo lessons 1: Katılımcıların by science teachers Özellikleri Keywords: Science and Technology, Scientific Process Skills, Elementary Teaching. Veri Toplama OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". Araçları Giri" Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırmada kullanılan veri toplama olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler, görüşme formu yaklaşımı ile Bilimsel yapılmıştır. U1+ + bilginin %59 Araştırmanın I8,D+: katlanarak V1-81 problemlerini F-+8,)9 artı"ı, 5F teknolojinin -5F-+8,)9 açığa II8, kavuşturmak hızla D5 :,/F5,:W geliti"i için :/88:: 8 bu sorudan -5 ça"da,1 :8-58 oluşan, bilgiyi 5F sonda üreten,,815d)dk9 ve yorumlayan alternatif 8D/+:J.5DI,1 sorularla ve bilgiye I8,D+:-: zenginleştirilen ulama 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F yollarını görüşme bilen formu bireyler kullanılmıştır. toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-:,1,:,/F5,:1<,D insan modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J Görüşmeler, 2007). Bilgiyi öğretmenlerin üretebilmek boş ve bilgiye saatlerinde ulaabilmek önceden için randevu bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler alınarak kazanılmalıdır. yapılmıştır. Öğretmenlerle V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F beceriler bilim önceden insanlarının alınan randevu çalımaları saatlerinde sırasında yapılmıştır. kullandıkları Her bilimsel bir görüşme süreç 15- becerilerdir 20 dakika K, :,/F5,:Z :/KK:,-D5: D5 1D%VD+&J [5,1-: :,/F90 <-V: 5F -F: DI,1 6+-%+9 :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, kadar 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D sürmüş,. Günümüz görüşmeler toplumunun zaman zaman bu becerilerle öğrenci, donatılmı veli ve öğretmenlerin bireylere ihtiyacı müdahalesiyle vardır. bireyler kesilmiştir. +:,/F9-5K,O toplumların,1 ara gelimesi çok,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J uzun için sürmemekle gerekli olan beraber teknolojik tekrar görüşmeye üretimin sahibi devam olacaklardır. edilmiştir. [5,1-:+:+81,1, nedenle durum %F D/, öğretmenleri fen -5 bilimlerinin 88D+F58 olumsuz V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel etkilememiş süreç +:+81 görüşme becerilerini %,1DFD)DK9 kaldığı e"itiminin /:-5K yerden :%-2:,+/8,/+F önemi devam gittikçe etmiştir. -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% Verilerin önem ilk Çözümlenmesi Amerika Birleik ve Yorumlanması Devletleri nde Rusya nın 1957 yılında uzaya Supitnik uzay aracını,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) Verilerin göndermesiyle benzer ve hissedilmitir. farklı yerleri not Amerika da alınarak kodlama e"itim-ö"retim işlemine programlarını gidilmiştir. Kodlanan yeniden yapılanma veriler 5,+J U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J daha sürecini sonra hızlandırmı benzer cevaplar ve yeni hazırlanacak aynı renklerle programlarda, gölgelendirilerek temel bilgilerin verilerin yanı analizi sıra bilgi kolaylaştırılmıştır. edinme yollarının Katılımcıların da ö"retmesinin isimlerinin gereklili"i savunulmaya deşifre edilmemesi balanmıtır isteğine Ayas, Çepni uyulmuş, ve katılımcıların ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). soy Robert isimleri Gagne nin kullanılmamıştır. 1965) bilimsel Veriler süreç kodlama becerilerini aşamasından ele alan sonra çalımalarını araştırma Amerikan soruları araştırmanın Fen Bilimlerini kategorilerini Gelitirme oluşturmuştur. Derne"i ne AAAS) kategoriler sunması, altında o dönemden veriler betimsel sonraki ö"retim olarak programlarının analiz edilmiştir. gelitirilmesinde, Zaman zaman fen doğrudan ö"retiminde alıntılara ve fen yer ö"retimine verilmiştir. yönelik alıntıların yapılan bilimsel seçiminde aratırmalar katılımcıların üzerinde görüşlerini etkili olmutur hem destekleyen Finley, 1983: hem desteklemeyen 47; akt. Demir, alıntılar 2007). seçilmiştir. Kanıt #lkö"retim niteliğinde I. kademede alıntılara ö"retimi yer verilmiştir. yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " E"itim Bakanlı"ının almı oldu"u kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji Geçerlik dersi ve olarak Güvenirlik de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 17 1

4 Journal "#%&'")*#"+,&%*-#.&/0"%1"'#2,3455#,367338,-09:;'/%/& :<&=& Öretmenlerin İlköğretim 4 Bilimsel -5. sınıf Süreç fen ve Becerileri teknoloji Örenme öğretim Alanı programı Algıları ve konuyla Üzerine ilgili Bir Durum araştırma "#%"&"'#)*+,"-.+#/"0"-+)"#1%2/"%)"-+34''#/4'+2 -"# )"-+ dokümanları veri kaynağı olarak kullanılarak Çalı"ması doküman analiziyle veri çeşitlemesi triangulation) sağlanmıştır. Görüşmeye katılan kişilerin görüşleri görüşme sonunda teyit ettirilmiştir. Araştırma bulguları Doç. başka Dr. 9".)+:4#61, ; < Hakan araştırmacılar Türkmen* C tarafından okutulmuştur. EF Ulaşılan sonuçlar diğer araştırmacının sonuçlarına Esin Meral başvurularak Kandemir** desteklenmiştir. Güvenirliği sağlamak <G #%&'%) )&* +,-%.&/)/0 1-,&%-)234-5,6 için izlenilen süreçler açık açık tanımlanmış, ilgili dokümanlarla desteklenmiştir. Ege Üniversitesi, CG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 Eitim Fakültesi, "lköretim Bölümü. Fen Bilgisi ABD, EG 7+8-9:;5-<+:-,:-07 -,-%C&>),:-0 )&* lgular Ege ve Yorum Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Sınıf öretmenlii ABD, Yüksek Lisans Örencisi Araştırmanın bulguları görüşme formunda yer alan sorular kategorileri oluşturacak şekilde Öz 2H sırasıyla analiz edilmiştir. çalıma ö"retmenlerin bilimsel süreç becerilerine yönelik BSB) algıları ve Fen ve Teknoloji dersinde C5 <,&5D)DE- F+:-5F * +58- G +:5 FD +/F5 < FD)9) D)+&,&-)95G-+HD&I&,*+<+F+J =/ branlama I&,*+)+F5 hakkında G-+- F görülerini < *F<)+-F-+J inceleyen 7< *F<)+-0 nitel bir çalımadır. F+:, * +5-)5 Çalımanın G8+-)+-5 /9K/)5%:0 #zmir merkez F +)5F-+-)%:- < çalıan 6&-,-+-)%:-%H)5+&0G))-G-+&D5/<9>5-,-)-)K-)-0* +58-)+F596%)+-:, :)<9GF5:) Öğretmenler 4. ve 5. sınıflarda Bilimsel görev Süreç yapan Becerileri 8 sınıf ö"retmeni Kavramından oluturmaktadır. Neler Katılımcılar Anlıyorlar amaçlı örnekleme yöntemlerinden I)-9,)+F-+J Görüşme benzeik =/ yapılan +,+%0 homojen) öğretmenler I5 < örnekleme,&5d)de- genel ile F+:)+-5F&- seçilmitir. anlamda Veri < bilimsel *F<- toplama /9K/)%)+ aracı süreç olarak becerilerinin 1&&5F yarı yapılandırılmı * +58- tanımını K*+> )+-5- bir görüme yapamamamışlardır. +,+%&0 formu <+-)5 kullanılmıtır. < *F<)+-5-5 Programda Aratırma * +58-)+ yer betimsel alan H:5F5 ve analiz kazanımları 5)%)D)/6D)%F 5,:6-,,%&<* +58-)+-5 yöntemiyle analiz verilen edilmitir. BSB kavramının Aratırma sonucunda farkında < ö"retmenlerin *F<)+-9) bilimsel -)K-)- *5+-)+-5- süreç becerileri )%& hakkında %89) teorik 96)% bilgiye 5-,)G-+H) %F+J sahip olmadıkları ve L9+80 Fen ve G/ Teknoloji H) %F0 derslerine olmadan programı yürütmektedirler. -)&* +,-% fen * +58-)+-5-5<*F<)+--)-)K-)-/9K/)%)+9*5)-&0K*+> <F> >58)+-+,+)%,+JL+,+%0MANA2MANN bilgisi ö"retmenlerinin girmesine olumlu baktı"ı ortaya çıkmıtır. Anahtar 4 öğretmen G1+ 9+9)5F Kelimeler: Piaget in 34-5,6 Fen ve Teknoloji, bilgiyi -)- 1-, Bilimsel işleme '%-) -)H:-5F süreç kuramıyla becerileri, karıştırmıştır G/)/55 sınıf G-+ -)&* +,-% ö"retmenli"i. % 50). 2 öğretmen öğretim D&/)/ OJ :5I)+5F * +5-% ** ilkeleri K*+%&, Sorumlu olan yazar D)5 e-posta:,d6)% yaparak yaşayarak * ) K+H&),-+-)%-,-+J öğrenme, aktif #-,) öğrenme +,+% kavramlarıyla 9*5,%-5 /9K/5 tanımlamaya D)+& 96)5 çalışmışlardır +,+%F09+96)5F+)% K*+> %,&5- -&/))5)+&0<*F<)+-1&&5F* +58-K*+> )+-,:6-,F-)%- % 25). 2 öğretmen tanımlarının içinde deney ve araştırmadan söz etmişlerdir Abstract % <9D+/%)5%,+JL+,+%9&,)5* +58-)+0<+-)5*F<)+-5DK>5&>&D5/9/6&-,-+%&<,&++,%& 25). The %H) aim of <+-)F- -5- this study is < to investigate < *F<)+-5-5 science K>5)>& teachers 9 %F ideas about - )+-5 the science 9+F 5 process -IF skills,%- )+F-+J SPS). A case P +58-)+-5 study research * +,%5)+-59*5)-&D)/%)/F/9K/<F> >58)+-0&5F-)+-5<+-)5<*F<)+-5-96%9, <-&,,- -5--IF methodology was used. The sample of this study consisted of 8 elemantary teachers, who has been Hiçbir şey dermişim. working,%- )+F-+J at #zmir P +58-)+ Bornova center <+-)5 elementary < *F<) schools K-+8&)+- in Turkey. Participants :5<)+ 14+)98 were selected 5-,)-&,D)%: homogene sampling K+&,- -5- [Görüşme Kaydı: Aliye öğretmen] from G-)F-+%- )+F-+J crieterion sampling L+,+%F5 methods. )F A semi-structured F-)5 G/)K/)+0 interview )-,+,>+F&- procedure G54+ was used H) %)+5 to collect :D5/H)+ data. The -)6+)))-& data K*:,+%&,F-+J were analyzed qualitatively with descriptive analiys. The results indicate that the majority of the participants Bilimsel süreç becerilerinin ismini daha açık yapamazlar mıydı? Ama ben, MEB in böyle +58-K*+> )+- on QRD+/%)/S4+2%-)T:4.4#'4L4M"-5+L".N"/?NIşeylerine karşıyım isimler çok net ve açık değil. Hemen bir şey yani düşünüp öyle ne çağrıştırdığını bulmamız gerekiyor. Oysa öyle olmalı ki bir kelimeyi ya da içindeki çarpıcı bir Keywords: Science and Technology, Scientific Process Skills, Elementary Teaching. kelime anında ne dediğini herkese ifade edebilsin. Ama hayır, son derece karmaşık, son derece OI?/"#I.P0+"Q.4>?I3J"Q-'+#I:"O5+"#5"4#/&"5:#)RLS?-.". dolambaçlı. Yeni giren kelimeler daha önce kullanılmamış kelimeler böyle olmak zorunda mı? Giri" [ Görüşme Kaydı: Hale Bilimsel Önce U1+ + bilginin ki kazanımları, %59 I8,D+: katlanarak daha önce V1-81 F-+8,)9 artı"ı, öğrenmiş 5F teknolojinin oldukları bilgileri -5F-+8,)9 II8, hızla D5 :,/F5,:W geliti"i yeni bilgilerle :/88:: bu bağdaştırmayı -5 ça"da,1 :8-58 bilgiyi 5F üreten,,815d)dk9 yorumlayan 8D/+:J çağrıştırıyor..5di,1 ve bilgiye [ Görüşme I8,D+:-: ulama Kaydı: 1D%VD+&JXD%VD+&-:619:-8)5F yollarını Arzu öğretmen] bilen bireyler toplumun %5,) arzuladı"ı 8,-<-,-:,1,:,/F5,:1<,D insan modelleridir FD ID+ Demir, 66)-8,-D50<)/,-D55F8D5:D)-F,-D5DI)+5F:&-)):-5,1:8-588/+::J 2007). Bilgiyi üretebilmek ve bilgiye ulaabilmek için bazı U1-:+:+81-:Y/)-,,-<+:+81 beceriler kazanılmalıdır. V1-81-%F,D-5<:,-K,DI,1:,/F5,<-V:GD/,6+8,-8:DI1D%VD+&0,DF,+%-5V1,1+:-K5-I-85,05F Çocukların becerilerini geliştirmek üzere yapılan çalışmalar geliyor, bunlar genellikle elle beceriler bilim insanlarının çalımaları sırasında kullandıkları bilimsel süreç becerilerdir K, yapılan :,/F5,:Z çalışmalar :/KK:,-D5: yani D5 çocuğun 1D%VD+&J direk [5 içine,1-: :,/F90 girdiği <-V: kendi 5F aktivite -F: gösterdiği DI,1 6+-%+9 bir faaliyet :81DD) :,/F5,: GD/, Temiz, 66)-8,-D5:DI1D%VD+&::-K5%5,:V+-5<:,-K,FJU1-:+:+811:G58D5F/8,FV-,1?A:,/F5,:V1D geliyor,. aktif öğrenme, Günümüz yaşayarak toplumunun öğrenme bu yaparak. becerilerle donatılmı bireylere ihtiyacı vardır. bireyler +:,/F9-5K,O [Görüşme toplumların Kaydı:,1 Hale gelimesi,1 K+F:-5 1-,'%-)DI34-5,6V-,1-5MANA2MANN8F%-89+:J öğretmen] için gerekli olan teknolojik üretimin sahibi olacaklardır. [5,1-:+:+81,1, nedenle %F D/, fen -5 bilimlerinin 88D+F58 V-,1 ve Y/)-,,-< bilimsel süreç +:+81 becerilerini %,1DFD)DK9 e"itiminin /:-5K :%-2:,+/8,/+F önemi gittikçe -5,+<-V artmaktadır,815-y/ ID+ Temiz, :,/F5,:ZD6-5-D5:GD/,1D%VD+&::-K5%5,:1<G5F,+%-5F5F-5,+6+,FJL88D+F-5K,D,1+:/),:DI Alternatif soruda öğretmenlere bilimsel süreç becerilerinin kazanımların yanında parantez,1 :,/F9\ :,/F5,: ]6+::F,1, 1D%VD+& -: K-<5 ID+ 8D5:D)-F, 5F +6, DI,1 F-)9,D6-8 5F ):D içinde 1D%VD+&1<G5I-,F-5F-)9)-IJR,/F5,::-F,1,6D:-,-<I)-5K:5F-F:GD/,,81+:58D/+K,1% önem BSB ilk şeklinde Amerika belirtildiği Birleik bilgisi Devletleri nde verilmiştir. Rusya nın Hale öğretmen 1957 yılında kazanımların uzaya Supitnik yanında uzay BSB aracını yazıp,dfd1d%vd+&::-k5%5,:jr,/f5,:+6d+,f,1,1d%vd+&:1d/)fg6+6+,d+9id+]%:,1,:,/f5,:v-)) yazmamasının göndermesiyle önemli hissedilmitir. olmadığını, Amerika da onun göreve e"itim-ö"retim yeni başlayan öğretmenler programlarını için belirtilen yeniden yapılanma bir 5,+J ayrıntı U1+:/),:DG,-5FI+D%,1-:+:+81K+V-,1,1+:/),:DI,1:-%-)+:,/F-:-5,1)-,+,/+J sürecini olduğunu hızlandırmı belirtmiştir. ve İbrahim yeni hazırlanacak öğretme BSB programlarda, ye dikkat etmediklerini, temel bilgilerin davranışların yanı sıra bilgi önemli edinme olduğunu yollarının belirtmiştir. da ö"retmesinin Sıdıka gereklili"i öğretmen savunulmaya de BSB şeklinde balanmıtır parantez Ayas, içinde Çepni yazılan ve becerilerin ;"LQ-/.KR8-585F,815D)DK90XD%VD+&0R,/F5,<-V: 1994). çok fazla Robert üzerinde Gagne nin durmadığını 1965) belirtmiştir. bilimsel süreç becerilerini ele alan çalımalarını Amerikan Fen Bilimlerini Gelitirme Derne"i ne AAAS) sunması, o dönemden sonraki ö"retim Ona programlarının dikkat etmiyorsunuz gelitirilmesinde, da daha ziyade fen zaten ö"retiminde konuyu gördüğün ve fen ö"retimine vakit davranışları yönelik yapılan gördüğünüz vakit sizin çocuğa ne vermeniz gerektiğini siz zaten biliyorsunuz yani oraya yazsa bilimsel aratırmalar üzerinde etkili olmutur Finley, 1983: 47; akt. Demir, 2007). da olur yazmasa da Belki ilk başlayanlar için tecrübe sahibi olmayanlar için oraya bir #lkö"retim I. kademede ö"retimi yapılan fen bilgisi dersi, Türkiye de 2004 yılında Milli " ayrıntı olabilir. E"itim [Görüşme Bakanlı"ının Kaydı: Hale almı Öğretmen oldu"u ] kararla yeniden yapılandırılarak dersin adı Fen ve Teknoloji dersi olarak de"itirilmi ve kazanımların yedi ö"renme alanı eklinde ö"retilmesi 18 1

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR?

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR? Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 131-148, 2011 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ DERSLERİNDE NE TÜR ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KULLANMAKTADIRLAR? Feride Karaca Orta Doğu

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Editorial Board. Guest Editor of this Issue. Dr. Ahmet Baytak - Harran University / Turkey. Dr. Antonis Lionarakis - Hellenic Open University / Greece

Editorial Board. Guest Editor of this Issue. Dr. Ahmet Baytak - Harran University / Turkey. Dr. Antonis Lionarakis - Hellenic Open University / Greece Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 5 Special Issue of International Conference on Innovation and Challenges in Education CICE 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram Uygulama Bağlantısı * Connecting the Theory and Practice in Preschool Teacher Education

Okulöncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram Uygulama Bağlantısı * Connecting the Theory and Practice in Preschool Teacher Education Okulöncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram Uygulama Bağlantısı * Connecting the Theory and Practice in Preschool Teacher Education Öz Gülsen ÜNVER**, Elif KURŞUNLU *** 1 Bu çalışmada Okulöncesi Öğretmenliği

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri NURAY ÖNCÜL-E. SEMA BATU 37 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 37-54 Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri Nuray Öncül E.

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet TAŞDERE 1, Tuncay ÖZSEVGEÇ 2 1 Uşak Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

İlkokul Birinci Sınıfa Başlama Yaşına İlişkin Öğretmen Görüşleri

İlkokul Birinci Sınıfa Başlama Yaşına İlişkin Öğretmen Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(3) 1031-1047 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.3.2117

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sayı 16 (2011-2), 1-21 Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KROMOZOM KAVRAMI BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAMIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Hediye CAN w, Ruken AKAR-VURAL

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 89 FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Prof.Dr.Mustafa TAN * Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ ÖZET Bu çalışmada, bilimsel

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * Etem YEŞİLYURT ** Çetin SEMERCİ *** Özet Durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş çoklu durum

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA EĞİTİMDE PROFESYONEL GELİŞME İPEK ARAÇ GÜRKAN SARIDAŞ İSTANBUL, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Mehtap Acar mehtap.y.acar@gmail.com Özet Araştırmacının yüksek lisans tezinden alınan bu çalışmada

Detaylı