SİGORTA ACENTELERİNİN MUHASEBE KAYIT DÜZENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTA ACENTELERİNİN MUHASEBE KAYIT DÜZENİ"

Transkript

1 SİGORTA ACENTELERİNİN MUHASEBE KAYIT DÜZENİ Ali Bülent Kayacan 1 Sigorta Acentesi Referans ABK Sigorta Acenteliği Limited Şirketi ÖZET: Son yıllarda ülkemizde sigortacılık faaliyeti yasal düzenleme olarak birçok değişikliğe uğramıştır. Sigorta şirketleri, sigorta acenteleri, sigorta brokerları ve sigorta eksperleri yeni hukuki düzenlemelere tabi tutulmuşlardır. Buradaki amaç, ülkemiz sigortacılığının gelişimini sağlamak, şeffaflık getirmek ve ülkemiz sigortacılık faaliyetinin uluslararası sigortacılık faaliyeti ile karşılaştırılabilir bir yapıya ulaştırılmasıdır. Ülkemiz sigortacılık faaliyetin büyük çoğunluğu sigorta acenteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, tacir sıfatını haiz acenteler doğal olarak yapmış oldukları ticari işlemler nedeniyle muhasebe kaydı tutmak zorundadırlar. Amacımız, acentelerin bu işlemler ile ilgili tutmuş oldukları muhasebe kayıtlarının nasıl olduğunu incelemek, tutulan kayıtların, yapılan işlemleri tam olarak yansıtıp yansıtmadığına değinmek ve bu kayıtların nasıl daha doğru yapılabileceğini ortaya koymak olacaktır. Anahtar Kelimeler: Sigorta Acenteleri, Acente Muhasebesi, Kayıt Düzeni, Sigorta Muhasebesi, Defter Tutma 1 - GİRİŞ Bilindiği üzere, Türkiye de sigorta sözleşmeleri çoğunlukla sigorta acenteleri aracılığıyla yapılmaktadır. Tam yetkili olan acenteler, sigorta sözleşmelerini yapabilmekte, sigorta poliçelerini düzenleyebilmekte ve sigorta primlerini tahsil edebilmekte, kısmi yetkili acenteler ise poliçe düzenleyememekte sadece sigorta primlerini tahsil edebilmektedirler. Çalışmamızın konusu, sigorta sözleşmelerinin yapımında aracılık yapan ve sigorta primlerini tahsil etmeye yetkili sigorta acentelerinin, bu işlemlerini, ülkemiz hukuk mevzuatının hükümleri ile Muhasebe Sistemi'nin, tanım ve kavramları çerçevesinde irdelemek, varsa, tutarsızlıklara değinmek ve ilgili muhasebe kayıtlarının ne şekilde yapılmasının daha doğru olacağını, ortaya koymak olacaktır. Aşağıda, ikinci bölümde sigortacılıkta yapılan işlemlerin ne anlama geldiği, tarafların kim olduğu ve taraflar arası ilişkiler, hukuki yapı ve muhasebe sistemi içinde incelenip tanımları yapılacaktır. Üçüncü bölümde, tarafların uygulamada var olan kayıt düzeni hakkında bilgi verilecek, yapılan işlemler ve buna karşılık yapılan kayıtların ne anlama geldiği açıklanacak ve hukuki durum ile muhasebe kayıtları arasındaki uyumsuzluklara diğer bir ifade ile kayıtların gerçek hukuki durumu yansıtıp yansıtmadığına değinilecektir. Dördüncü bölümde ise mevcut hukuki düzenlemelere ve muhasebe prensiplerine dayanılarak, muhasebe kayıtlarının hangi hesaplar arası ve ne şekilde yapılmasının daha doğru olacağı açıklanmaya çalışılacaktır. 2 YASAL MEVZUAT VE TANIMLAR Bu bölümde, sigortacılık olarak adlandırılan ticari faaliyetin ne anlama geldiği, taraflarının kimler olduğu, bunlar arasındaki ilişkilerin neler olduğu hukuki yapı ve tanımlar içinde irdelenecektir. Sigortacılık faaliyeti en başta sigorta sözleşmesi yapmak olduğundan, önce sigorta sözleşmesine değinilecektir. 2.1 SİGORTA SÖZLEŞMESİ: Sigorta sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır. Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. 1 Adres: Sahne Sokak, Aslıhan Çarşısı, No:7/90-91, Kat:2, Galatasaray, Beyoğlu, İstanbul, Tel: , , Faks:

2 (2)Ruhsatsız bir şirket ile onun bu durumunu bilerek yapılan sigorta sözleşmeleri hakkında Türk Borçlar Kanununun 604 ve 605 inci maddeleri uygulanır. Türkiye de yerleşik olmayan sigorta şirketleriyle kurulan sigorta sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. Maddedeki tanımdan görüldüğü üzere, sigorta sözleşmesi, her iki tarafa da borç yükleyen, koşula bağlı bir sözleşmedir. Sözleşmenin bir tarafı sigorta ettiren, diğer tarafı ise sigortacı, yani, sigorta şirketidir. Sigorta ettirenin borcu(edimi), sözleşmede mutabık kalınan primi ödemek, sigorta şirketinin yükümlülüğü(edimi) de sözleşmede mutabık kalınan koşul gerçekleştiğinde, ortaya çıkacak gerçek zararı tazmin etmektir. Sigorta sözleşmesinin taraflarının, haiz olduğu hak ve borçlar, sigorta poliçesi adı verilen yazılı belgede gösterilir (T.T.K. madde 1424 ). Bir sigorta poliçesinin, neleri ihtiva etmesi gerektiği, T.T.K. nun maddesinde düzenlenmiştir. T.T.K. nun maddesine göre, bir sigorta sözleşmesinde, prim borçlusu sigorta ettiren, prim alacaklısı ise sigorta şirketidir. Ayrıca, T.T.K. nun prim ödeme borcu başlığını taşıyan maddesinde de prim borcunun, sigorta ettirenin yükümlülüğü olduğu kesin olarak hüküm altına alınmıştır SİGORTACI: Türkiye'de sigortacılık yapma yetkisi, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun (S.K.) 3. maddesi gereği, anonim şirket veya kooperatif şeklinde Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketlerinin Türkiye'deki teşkilatına verilmiştir. Bunun yanı sıra, sigorta şirketleri T.C. Hazine Müsteşarlığından faaliyette bulunacakları her bir sigorta branşı için ruhsat almak zorundadırlar (S.K. madde 5). 2.3 SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİREN: Sigortalı veya sigorta ettiren ise, malı veya mal varlığı ile hayatının zarara uğraması nedeniyle, para ile ölçülebilir bir menfaati tehlike altında olan kişidir (T.T.K. madde 1401). 2.4 SİGORTA ACENTESİ: Acente, T.T.K.'nun 102. maddesinde genel olarak şu şekilde tanımlanmıştır. Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir. (2) Bu kısımda hüküm bulunmayan hallerde aracılık eden acentelere Türk Borçlar Kanununun simsarlık sözleşmesi hükümleri, sözleşme yapan acentelere komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmayan hallerde vekâlet hükümleri tatbik olunur." (3)Taşıma, deniz ticareti, sigorta, turizm gibi alanlara ilişkin özel düzenlemeler saklıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunu muz sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık eden acentelerin, öncelikle kendi özel kanunlarına tabi olduklarını hüküm altına almıştır. Buna göre, Sigorta acenteleri öncelikle 5684 sayılı Sigorta Denetleme Kanunu na tabidirler sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 2. Maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinde sigorta acentesinin tanımı, şu şekilde yapılmıştır. "Acente, ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketi adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiye denir. Kimlerin sigorta acentesi olacağı da aynı kanunun 23. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Hem, Türk Ticaret Kanunu nun acenteliği tanımlayan ve düzenleyen, hem de Sigortacılık Kanunu nun acenteliği tanımlayan ve düzenleyen hükümlerine göre, sigorta acentesinin yaptığı işlem, tamamıyla aracılık işlemidir. Maddeden de görüleceği üzere acentenin, poliçeyi, düzenleyip imzalaması, sigorta sözleşmesinin tarafı olduğu

3 anlamına gelmemektedir. Acente, sigorta sözleşmesinin tarafı olmadığı için, sigorta sözleşmesinden doğan bir yükümlülük(edim) yüklenmemektedir. Sigorta acentesi, sigorta sözleşmesini, sigorta şirketinin kendisine vermiş olduğu vekâlete dayanarak, sigorta şirketi adına yapmaktadır. Düzenlenen sigorta poliçesini de, sigorta şirketinin adına düzenlemektedir ve düzenlenen poliçe sigorta şirketinin poliçesidir. Bu nedenle, sigorta acentesi, bir sigorta sözleşmesi yapıldığı ve sigorta poliçesi düzenlendiğinde, sigorta sözleşmesi nedeniyle ne prim borçlusu veya alacaklısı ne de tazminat borçlusu veya alacaklısı olmaktadır. Acente, bu durumda, sadece acentelik sözleşmesi nedeniyle, sigorta şirketinden, komisyon alacaklısı olmaktadır. Sigorta prim alacağının kaynağını sigorta sözleşmesi, acente komisyon alacağının kaynağını da acentelik sözleşmesi oluşturmaktadır. Sigorta acentesinin asli işi tanımdan da görüleceği üzere sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmektir. Esasen, sigorta sözleşmesi akdetme ve/veya prim tahsil etme yetkisi 5684 sayılı Sigorta Denetleme Kanunu na göre primin asıl alacaklısı olan sigorta şirketlerine aittir. Bu yetki, acentelik sözleşmelerinde belirtilmek kaydıyla, sigorta acentelerine devredilebilmektedir sayılı Sigorta Denetleme Kanunu na göre, acentelik sözleşmelerinde kendisine prim tahsil yetkisi verilmiş olan acentelerin, aracılık etmiş oldukları sigorta sözleşmelerinin primlerini tahsil etmeleri halinde, acenteye yapılan ödeme, sigorta şirketlerine yapılmış kabul edildiğinden, prim borçlusunu, borçtan kurtarmaktadır. Bu aşamadan sonra borç, sigorta sözleşmesinden doğan bir borç olmaktan çıkmakta, acentelik sözleşmesinden doğan ticari bir borç haline gelmektedir. 3 - MEVCUT KAYIT DÜZENİ Bu bölümde, uygulamada yapılmakta olan muhasebe kayıtlarına değinilerek ne anlama geldikleri açıklanmaya çalışılacaktır. Örnek kayıtlar çok kaba ve basit olarak eklentileri(vergi) içermeksizin verilmiş olup, ana hesap numaraları kullanılmıştır. Birinci kayıtlar borç, ikinci kayıtlar alacak kayıtlarıdır. 3.1-SİGORTA ETTİRENİN MUHASEBE KAYDI Hali hazırdaki uygulamada, sigorta sözleşmesi bir acente aracılığı ile yapılıp, poliçe düzenlendiğinde, bu işlem sigorta sözleşmesini yaptıran kişi, yani sigorta ettiren tarafından aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilmektedir. 79 Numaralı Gider Çeşitleri Hesabı 32 Numaralı Ticari Borçlar Hesabı Özel Sigorta Gideri Sigorta Acentesi Cari Hesabı Bu muhasebe kaydı ile sigorta ettiren, pasif hesaplarında prim tutarı kadar ticari bir borç doğurmakta ve kendisini sigorta acentesine karşı borçlu konuma getirerek gider kaydetmektedir. Bu kayıt sigorta priminin gerçek alacaklısını sigorta acentesi gibi göstermekte olduğundan yanıltıcı mahiyettedir. Sigorta priminin gerçek alacaklısı sözleşme hükümlerine göre sigorta şirketidir. Bu uygulama muhasebenin temel kavramlarından olan sosyal sorumluluk kavramıyla çelişmektedir. Çünkü bu kavrama göre muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve dolayısıyla bilgi üretilmesinde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu kayıt gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. 3.2-SİGORTA ACENTESİNİN MUHASEBE KAYDI Sigorta sözleşmesinin yapılmasına aracılık yapan sigorta acentesinin buna karşılık yaptığı muhasebe kayıtları aşağıdadır. 12 Numaralı Ticari alacaklar Hesabı 32 Numaralı Ticari Borçlar Hesabı (1) 120 Sigorta Müşterileri Hesabı 320 Sigorta Şirketi Cari Hesabı (2) 320 Sigorta Şirketi Cari Hesabı 600 Yurtiçi Hasılat Hesabı

4 Sigorta acentesi, birinci muhasebe kaydı ile hesaplarında prim tutarı kadar hem ticari bir alacak hem de ticari bir borç doğurmuş olmaktadır. İkinci muhasebe kaydı ile de komisyon tutarı kadar ticari bir alacak doğurmakta, sigorta şirketini borçlandırmak suretiyle gelir tahakkuku yapmış olmaktadır. Birinci kayıt, acentenin, varlıklarında ve yükümlülüklerinde bir artış olduğu anlamına gelmektedir. Halbuki bu aşamada prim nedeniyle acentenin ne varlıklarında ne de yükümlülüklerinde herhangi bir artış olmuştur. Acente bu kayıtla, kendisine ait olmayan bir alacakla, varlık yaratmakta ve karşılığında kendisini sigorta şirketine karşı henüz tahsil etmemiş olduğu prim tutarı kadar borçlandırarak, kendisini prim borçlusu haline getirmiş olmaktadır. Bu kayıt da gerçeği tam olarak yansıtmamakta olup, muhasebenin, sosyal sorumluluk kavramı ile çelişmektedir. Sigorta acentesinin, kendisine ait olmayan bir alacak için (sigorta primi, sigorta şirketinin alacağıdır.) kendisini alacaklı duruma getiren bir muhasebe kaydı yapması, hukuken de muhasebe ilkelerince de (ticari işletmeye ait olmayan bir alacağın, işletme aktifinde varlık olarak gösterilmesi) yanıltıcıdır. 3.3-SİGORTA ŞİRKETİNİN MUHASEBE KAYDI Sigorta Şirketleri ise Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan sigortacılık hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğde yer alan tek düzen hesap planını kullanmak ve tebliğde yer alan açıklamalara uymak zorundadırlar ve aşağıdaki şu kayıtları yapmaktadırlar. (1) Acentelerden Alacaklar Brüt Yazılan Primler (2) Üretim Komisyonu Giderleri Acentelere Borçlar Birinci kayıt ile sigorta şirketi sigorta acentesini prim tutarı kadar borçlandırarak, ticari bir alacak doğurmakta, karşılığında prim gelirinin tahakkukunu yapmakta, ikinci kayıt ile bu sefer komisyon tutarında kendisini borçlandırarak ticari bir borç doğurmakta ve gider tahakkukunu yapmaktadır. Birinci kayıtla, sigorta şirketi, acente henüz primi tahsil etmemiş olduğu halde acenteyi doğrudan borçlandırmakta ve sigorta ettirenin prim borcunu acenteye yüklenmiş olmaktadır. Bu kayıt, ayrıca, acenteyi prim borçlusu gibi göstermektedir. Halbuki bu aşamada acente herhangi bir tahsilat yapmamıştır. Sigortacılık hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğde yer alan numaralı hesabın açıklamasında, sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak acentelerden alacaklar bu hesapta izlenir denilmektedir. Hâlbuki poliçe düzenlendiğinde oluşan alacak acenteden değil, sigorta ettirenden olan bir alacaktır. Dolayısıyla, bu kayıt da yanıltıcı mahiyette olup gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Görüleceği üzere, uygulamada, acenteler, aracılık ettikleri sigorta sözleşmeleriyle ilgili poliçeler düzenlendiğinde, kendilerini sigorta ettirene karşı, toplam prim tutarı kadar alacaklı duruma getiren bir muhasebe kaydı yapmaktadırlar. Buna karşılık, sigorta şirketleri de kendi hesaplarında acenteleri aynı tutarda borçlandırıcı kayıt yapmaktadırlar. Bu tür bir muhasebe kaydının hukuki dayanağı olmadığı gibi gerçekleri de tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü yukarıda, yasal mevzuat çerçevesinde de açıkladığımız üzere, poliçe ister sigorta şirketince düzenlensin isterse acente tarafından düzenlensin, prim borcu sigorta ettirenin borcudur, prim alacağı da sigorta şirketinin alacağıdır. Sigorta acentesi, ancak, acentelik sözleşmesinde kendisine yetki verilmiş ve bu yetkiye dayanarak, sigorta primini, sigorta ettirenden, nakden tahsil etmiş ise sigorta şirketine karşı, tahsil ettiği sigorta primi tutarında borçlu duruma gelir. Bu durumda, borç, prim borcu olmaktan çıkar, acentenin sigorta şirketine karşı olan ticari bir borcu haline gelir. Tahsilât, sigorta şirketi nam ve hesabına yapıldığından ve emanet para hükmünde olduğundan, acente, bu durumda kendisini, sigorta şirketine karşı tahsilat tutarı kadar borçlu duruma getiren bir muhasebe kaydı düşmesi yapılan işlemi daha doğru yansıtacaktır. Sigorta şirketi de ancak bu durumda acenteyi borçlu duruma getiren bir muhasebe kaydı yapmalıdır. Acente, sigorta primini nakden tahsil etmemiş ise sigorta şirketine karşı sigorta primi nedeniyle borçlu duruma gelmemektedir. Acentenin prim tahsil yetkisine sahip olması, prim borcunu doğrudan üstlenmesi anlamına da gelmemektedir. Acente, poliçe düzenlendiğinde, acentelik sözleşmesi gereği komisyona hak kazanacağından, kendisini sigorta şirketine karşı komisyon tutarı kadar alacaklı durumuna getiren bir muhasebe kaydı yapmalıdır. Bu tutar, acentenin ticari bir alacağını oluşturmakta ve aktifinde bir artış yaratmaktadır. Bilindiği üzere, sigorta primi, çeşitli kanallardan ödenebilmektedir. Prim, direkt olarak sigorta şirketine, sigorta şirketinin banka hesabına, posta havalesi yapılarak veya sigorta acentesine nakden ödenebileceği gibi kredi kartı

5 talimatı ile veya sürekli banka ödeme talimatı verilmek suretiyle de ödenebilmektedir. Ayrıca, sigorta ettirenler, prim borçlarına karşılık çek ve senet gibi kambiyo senedi de verebilmektedirler. T.T.K. nun maddesinin 2. Paragrafında sigorta primi nakden ödenir. İlk taksitin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler için kambiyo senedi verilebilir; bu halde ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir. hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, sigorta prim borcu karşılığında, senet ve/veya çek verilmesi doğrudan prim ödemesi sayılmamıştır. Dolayısıyla da prim borcunu azaltmamaktadır. Ancak, uygulamada, acenteler, sigorta ettirenlerden, prim borcuna karşılık, kendi adlarına düzenlenmiş veya ciro edilmiş çek ya da senet almaktadırlar. Buna mukabil, sigorta şirketleri de bu çek ve senetlerin acentelerce ciro edilmesini şart koşarak, sanki bu primler sigorta ettirenlerden, acentelerce nakden tahsil edilmişçesine acenteleri prim borçlusu durumuna sokmaktadırlar. Acente, prim borcu karşılığında, sigorta ettirenden çek ya da senet gibi bir kambiyo senedi alıyor ise, bu kambiyo senedinin, sigorta ettiren tarafından, sigorta şirketi adına düzenlenmiş ya da sigorta şirketi namına ciro edilmiş olması gerektiği görüşündeyiz. Acentenin, sigorta işlemi nedeniyle, kendi adına düzenlenmiş ya da ciro edilmiş bir kambiyo senedi almasının veya aynı şekilde, kendi hesabına kredi kart talimatı almasının, prim alacağı, kendisinin alacağı olmadığından hiçbir hukuki dayanağı olmadığı düşünmekteyiz. Böyle bir durumda, acentenin, alacağı kambiyo senedinin, sigorta ettiren tarafından, sigorta şirketi namına düzenlenmesinin ya da ciro edilmesinin gerekçesi, kambiyo senedinin, sigorta ettiren tarafından, acenteye, acentenin bir alacağına karşılık olarak değil, sigorta şirketinin prim alacağına karşılık olarak verilmesidir. Öte yanda, sigorta şirketi, sigorta ettiren tarafından adına düzenlenmiş veya ciro edilmiş olan kambiyo senedini teslim alırken, acentenin cirosunu talep etmesinin yasal bir dayanağı olmadığı görüşündeyiz. Prim borcuna karşılık kambiyo senedi alınması, primin ödendiği anlamına gelmediği gibi sigorta sözleşmesinin borçlusunu da değiştirmemektedir. Ayrıca, sigorta ettirenin, sigorta şirketi hesabına verdiği kredi kart talimatı ile prim tahsil edilememiş ise bu primi, acentenin borcu olarak değerlendirmek de hukuken yanlıştır. Çünkü her iki halde de T.T.K. nun maddesine göre, prim ödemesi yapılmamış demektir. Her iki durumda da acentenin bir kusuru yoktur. Sigorta ettirenin prim borcunu ödememesinin hukuki neticeleri T.T.K. nda düzenlenmiştir. Bunlar arasında, sigorta ettiren prim borcunu ödemez ise, prim borcundan kusursuz acente sorumlu olur diye bir hüküm de bulunmamaktadır. 4 MUHASEBE KAYIT DÜZENİ NASIL OLMALI Yazımızın ikinci bölümünde, sigorta işleminin ne olduğunu, taraflarının kimler olduğunu, borç ve alacak ilişkisinin neden kaynaklandığını, sigorta acentesinin tanımını, işlevlerini, prim borcu ve alacağı ile olan ilişkisini, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde ortaya koymaya çalıştık. Üçüncü bölümde mevcut uygulamanın ne şekilde olduğuna ve bu kayıtların muhasebe dilinde ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştık. Uygulama ile hukuki durum arasındaki çelişkileri ve tutarsızlıkları ortaya koymaya çalıştık. Bu bölümde ise yukarıda değinilen yasal gerçekler çerçevesinde, bu işlemlerle ilgili yapılacak muhasebe kayıtlarının, nasıl olması halinde işlem ile kayıtların birbirini doğrulayıcı tamamlayıcı olduğunu örnek muhasebe kayıtları ile açıklamaya çalışacağız. Örnek muhasebe kayıtları, çok kaba bir şekilde prim eklentileri (vergi) dikkate alınmaksızın yapılmıştır. 4.1-SİGORTA ETTİRENİN MUHASEBE KAYDI Sigorta ettiren ve/veya sigortalının, sözleşme yapılıp poliçe düzenlendiğinde, aşağıda yer alan kaydı yapması daha doğru olacaktır. Burada, sigorta şirketi ana hesabı altında, şirket için ayrı acente için ayrı alt hesaplar da kullanılabilir. Böylece, sigorta ettiren ve/veya sigortalı sigorta şirketine doğrudan ödemiş olduğu prim tutarlarını ayrı izleme imkânını elde etmiş olur. 79 Numaralı Gider Çeşitleri Hesabı 32 Numaralı Ticari Borçlar Hesabı Özel Sigorta Gideri Hesabı Sigorta Şirketi Cari Hesabı Sigorta Şirketine Ödemeler Hesabı Sigorta Acentesine ödemeler Hesabı Böyle bir kayıt, gerçekleri daha doğru yansıtmakta, yapılan işlem ile kayıt birbirini doğrulamakta ve borçları daha detaylı izleme imkânı da doğmuş olmaktadır.

6 4.2-SİGORTA ACENTESİNİN MUHASEBE KAYDI Aynı işlem için acentenin yapması gereken muhasebe kaydı da şu şekilde olmalıdır. Sigorta primi, acentenin doğrudan borcu veya alacağı olmadığı için muhasebe kaydının, Nazım Hesaplar arasında yapılması gerekmektedir. 901 Borçlu Nazım Hesaplar 902 Alacaklı Nazım Hesaplar Prim borçlusu sigorta ettiren Prim alacaklısı sigorta şirketi Bu kayıt, acentenin aktif veya pasifinde herhangi bir artış yaratmamakta yani, gerçeği tam olarak yansıtmakta ve ayrıca, takibinde yarar umulan hareketlerin muhasebeleştirilmesine imkân tanımış olmaktadır. Komisyon alacağı ise acentenin ticari bir alacağı ve sigorta şirketinin ticari bir borcu olduğu ve işletme aktif ve pasifinde doğrudan bir artışa yol açtığından, bu kayıtların aktif ve pasif hesaplar arasında yapılmasının daha doğru olacağı aşikârdır. 120 Ticari alacaklar 600 Gelir Tablosu Hesapları Komisyon tutarı Komisyon tutarı Bu kayıt, acentenin varlıklarında bir artış yaratmakta ve gerçeği daha doğru yansıtmaktadır SİGORTA ŞİRKETİNİN MUHASEBE KAYDI Bir sigorta sözleşmesi yapıldığı ve sigorta poliçesi düzenlendiğinde, sigorta şirketinin yapması gereken muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır Sigortalılardan Alacaklar Brüt Yazılan Primler Üretim Komisyonu Giderleri Acentelere Borçlar komisyon Tutarı Bu kayıtla, sigorta şirketi, sigorta sözleşmesinin gerçek borçlusunu borçlandırmış ve acentelik sözleşmesinin gerçek alacaklısını da alacaklandırmış olmaktadır. Kayıtla işlem birbirini tamamlamaktadır. Sigorta sözleşmesi iptal ya da fesih edildiğinde ise yukarıdaki kayıtların tam tersi yapılmalıdır. Sigorta primi ile ilgili yapılacak kaydın dayandığı belge poliçe, komisyon geliri ile ilgili yapılacak kaydın dayandığı belge ise komisyon gider belgesidir (Vergi Usul Kanunu 243 sayılı genel tebliğ). 5. SİGORTA PRİMİNİN ACENTE TARAFINDAN NAKDEN TAHSİL EDİLMESİ Sigorta acentesi, kendisine yapılan nakit prim ödemeleri sonucu, sigorta şirketine karşı, tahsil ettiği prim tutarı kadar borçlu duruma gelir. Bu durumda, sigorta acentesi, sigorta şirketine ait bir parayı aldığı ve bu para emanet para hükmünde olduğu için, borç artık sigorta sözleşmesinden doğan prim borcu olmaktan çıkar, acentelik sözleşmesinden doğan ticari bir borç haline gelir ve yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır. 100/102 Kasa veya Banka Hesabı 320 Ticari Borçlar

7 Öte yanda, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği nin 12. maddesinin 3. bendine göre, acenteye yapılan ödeme, yasal olarak, sigorta şirketine yapılan ödeme kabul edildiğinden, sigorta ettiren acenteye ödediği sigorta primi kadar borçtan kurtulmuş olur. Bu durumda da yapılacak muhasebe kaydı ise şu şekilde olmalıdır. 902 Alacaklı Nazım Hesaplar 901 Borçlu Nazım Hesaplar Prim alacaklısı sigorta şirketi Prim borçlusu sigorta ettiren Acente yapmış olduğu tahsilatı sigorta şirketine bildirdiğinde de sigorta şirketi aşağıdaki muhasebe kaydını yapmalıdır Acentelerden Alacaklar Sigortalılardan Alacaklar 6.- SİGORTA PRİMİ BORCUNA KARŞILIK KAMBİYO SENEDİ ALINMASI Acente, sigorta prim borcuna karşılık, sigorta ettirenden, sigorta şirketi adına düzenlenmiş veya ciro edilmiş olan çek ve senetleri, bir bordro ekinde almalı ve almış olduğu bu çek veya senetleri, bir bordro ekinde sigorta şirketine teslim etmelidir. Sigorta prim borcuna karşılık, çek veya senet alınması, hukuken prim ödemesi sayılmadığından, acente bu işlemleri Nazım Hesaplarda izleyebilir. Çek ya da senet tutarları sigorta şirketince nakden tahsil edildiğinde, sigorta ettiren borçtan kurtulduğu için sigorta şirketinin bildirimi üzerine acentenin yapması gereken muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır. 902 Alacaklı Nazım Hesaplar 901 Borçlu Nazım Hesaplar Prim alacaklısı sigorta şirketi Prim borçlusu sigorta ettiren 7. SİGORTA PRİM BORCUNA KARŞILIK KREDİ KART TALİMATININ ALINMASI Sigorta prim borcuna karşılık, sigorta ettirenden, kredi kart talimatı alınması halinde de yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, prim ödemesi sayılmadığından, acente bu işlemleri de Nazım Hesaplarda izleyebilir. Sigorta primi, kredi kart hesabından sigorta şirketi tarafından nakden tahsil edildiğinde, sigorta şirketinin bildirimi üzerine acente aşağıdaki muhasebe kaydını yapmalıdır. 902 Alacaklı Nazım Hesaplar 901 Borçlu Nazım Hesaplar Prim alacaklısı sigorta şirketi Prim borçlusu sigorta ettiren 8 - SONUÇ Yukarıda yapılan açıklamalardan görüleceği üzere, sigorta acentelerinin mevcut muhasebe kayıt düzeni ile yapılan işlemler gerçekleri tam olarak yansıtamamaktadır. Yapılan muhasebe kaydı, yapılan işlemle tam olarak örtüşmemektedir. Muhasebe kaydı ile yapılan işlemin birbirini tam olarak yansıtmadığı ve yanıltıcı mahiyette olduğu görülmektedir. Ticari işlemlerle ilgili yapılan muhasebe kayıtlarının, mutlaka gerçeği yansıtması, birbirini tamamlaması ve doğrulaması muhasebenin temel ilkelerindendir. Sigorta acentelerinin uygulamakta oldukları muhasebe kayıt düzeninin, bu haliyle, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine tam uygun olmadığı görülmektedir. Kamu otoritesinin, sigorta acenteleri için yukarıda değindiğimiz şekilde bir kayıt düzeni oluşturması ve tüm sigorta acentelerine bu düzene uyma zorunluluğu getirmesi, tüm taraflar için daha doğru olacağı düşünülmektedir.

8 Kaynakça: Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Sigortacılık Kanunu Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ DUYGU TUNALIOĞLU TEZGEL TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

9.Bölüm. Sigorta Muhasebesi. Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU

9.Bölüm. Sigorta Muhasebesi. Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU 9.Bölüm Sigorta Muhasebesi Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU AMAÇLARIMIZ: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: 1. Sigorta muhasebesi ile ilgili işlemleri en kısa

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi EVRİM AKGÜN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK PROGRAMI SİGORTA

Detaylı

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Özet Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Bankalara çeke özgü ödevler

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007

KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU 1 Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı,

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007

Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU. Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz

Detaylı

Basım: Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. No:87/7 İskitler - Ankara

Basım: Afşaroğlu Matbaası Kazım Karabekir Cad. No:87/7 İskitler - Ankara ISBN: 978-605-137-389-8 TOBB Yayın No: 2014/231 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam (Değişik R.G. 29.06.2012-28338) MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ 19 umut topcu:layout 1 11/9/10 3:29 PM Page 239 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ Umut TOPÇU* 1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İTHALAT KAYITLARI 344MV0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim A N K A R A B A R O S U 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim Av. Ender Dedeağaç ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312)

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir)

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi ( Şirket ), herhangi bir Şirket veya grubun kontrolünde değildir. 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı