CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)"

Transkript

1 CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim Paþa Külliyesi nin bir bölümünü oluþturan camiyi, Lale Devri nin ü sadrazamý Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa yýllarýnda yaptýrmýþtýr. Cami 88.00x44.00 m. ölçüsünde dikdörtgen bir avlu içerisindedir. Bu avludan camiye üç kapý ile girilmekte olup, ana giriþ avlu ka kuzeybatýdadýr. Bu kapý üzerinde Þair Nedim in yazdýðý mermer bir kitabe bulunmaktadýr. Güney duvarýndaki giriþ kap seviyesinden ötürü yüksekte olduðundan avluya merdivenle inilmektedir. Diðer kapý doðu yönündedir. Cami avlusunda kâgir kub 2.00 m. geniþliðinde sekizgen, ahþap saçaklýklý bir þadýrvan bulunmaktadýr. Þadýrvan sekiz sütunun taþýdýðý üst örtünün altýn planlýdýr. Bu sütunlar siyah beyaz taþtan yapýlmýþ olup, sivri kemerlerle birbirine baðlanmýþtýr. Þadýrvanýn mermer su haznesi onikigen planlýdýr. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Külliyesi nden cami kare planlý olup, 16.80x16.80 m. ölçüsündedir. Ýbadet mekâný ile m arazi konumundan ötürü dayanak duvarlarý ile sýnýrlandýrýlmýþ bir platform üzerindedir. Caminin giriþ kapýsý üzerinde dokuz sa kitabesi bulunmaktadýr. Kitabe: Cenâb-ý hazret-i Sultan Ahmet Han Gazi kim Binâ-yý þevketin mimâr-ý sun i lemyezel yapdý Ýmam-ý müslimin kim cami -i ahlâk-ý nüsnâdýr Vücûdun feyz-i Mevlâ muktedayý her düvel yapdý Ne geldi ne gelür evreng-i mülke misli zirâ kim Anýn yaptýðý Hayri ne evâhir ne evvel-yapdý O þâhinþâh-ý dehrin sihr-i hâsý sâdr-ý mümtâzý Ki Mevlâ hâk-i dergâhýndan iksi-i emel yapdý Cenâb-ý âsaf Ýbrahim Paþ kim Hâlil âsa Yýkýlmýþ diller, çok Kâbeyi müzd-i anel yapdý Mizâc-ý devleti þûr-ý adu ifsâd itmiþken Ýdüb ýslâh-ý zatü l-beyn bîceng û cedel yapdý Ýdüp atf-ý inân vadî-i hayre tûsen-i tab ý Ne hâk üzre kadem basdýysa bir râ nâ mahal yapdý Hususan matla -ý hurþid-i zatý olduðu belde Ki ihyâ idüp aný Nevþehir kýldý güzel yapdý Becâ-yý senk-i zire sîm û zer dökdü esasýnda Bu dilcû cami -i nittiyse itdi mahasal yapdý Hele billâhi ol sadr-ý mu allâ kadr-i cûd âyin Ýlâ yevmi l-kýyâme fahre lâyýk bir mahal yapdý Zebân hame-i Vehbî bilüb tavsifde aczin Ne söz yapdý ise musaddâk mâ-kall ûdel yapdý Hemþire hânmân-ý devletin ma mur ide Mevlâ Ki böyle bir ibâdetgâh-ý Rabb-ý lemyezel yapdý Duâ itmek gerekdir beþ vakitte okunup târih Bu beytullâhý Ýbrahim Paþa bî-bedel yapdý Harrahu el- abbu l-müznib el-fâkir Veliyûddin gafire lehu. Caminin yapýmýnda yöresel kalker taþlarýndan yararlanýlmýþtýr. Ýbadet mekânýný örten kubbe duvarlara bitiþik altý adet geniþ üzerine oturtulmuþtur. Merkezi kubbe güney duvarýnda içteki payeler, dýþtan da mihrap önü niþi duvarlarý ile desteklenmiþtir. Ku duvarýnda duvar kalýnlýðýnýn bir bölümü geniþletilerek içerisine üst mahfillere çýkan merdivenler yerleþtirilmiþtir. Ýbadet mekân kubbeye geçiþ tromplar ve aralarýndaki pandantiflerle saðlanmýþtýr. Caminin önünde altý sütunun taþýdýðý, üzeri kubbeli altý bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadýr. Son cemaat yeri kubbeleri kemerlerle birbirlerine baðlanmýþ mermer mukarnas baþlýklý sütunlar üzerine oturtulmuþtur.

2 Ýbadet mekâný ana duvarlardaki iki sýra, kubbe eteðinde de birer sýra pencere ile aydýnlatýlmýþtýr. Ýbadet mekânýnýn doðu ve cephelerinde dörder, kuzey ve güney cephelerinde ikiþer ve mihrap önünde de iki pencere bulunmaktadýr. Bu pencereler düz lentolu olup, üzerleri silmeli taþ sövelere sahiptir. Dýþ cephede ise bu pencerelerin üzerinde kemer örgüsü duvar yüzeyinden dah içerlek, içi dolu sivri kemerlerle hareketlendirilmiþtir. Mihrabýn bulunduðu bölüm kare planlý olarak dýþarýya taþýrýlmýþ ve üzeri bir tonozla örtülmüþtür. Mihrap niþi dikdörtgen þekild mihrap içeride yuvarlak þekildedir. Mihrap profillerden oluþan dikdörtgen bir çerçeve içerisine alýnmýþ, üzeri altý sýra mukarnas d örtülmüþ yedi kemerli bir niþten meydana gelmiþtir. Mihrap niþini çevreleyen profiller yanlarda birer sütunçe ile yumuþatýlmýþtýr. Lale Devri bezemesi uygulanmýþtýr. Minber korkuluklarý, minberin üçgen kýsmý kare ve dikdörtgenlerden oluþan çerçeveler içer alýnmýþ, her birinin çevresine natüralist üslupta çiçekler yerleþtirilmiþtir. Buradaki kedigözleri içerisine mermer yüzeylere vazo içe çýkan çiçek motifleri yerleþtirilmiþtir. Camide ahþap iþçiliðinin örnekleri ile de karþýlaþýlmaktadýr. Cami giriþ kapýsý kündekâri tekniðindedir. Pencere kapaklarý da yi tekniðinde yapýlmýþtýr. Bunlarýn yaný sýra cami pencerelerinde vitraylara, alçý bezemelere de geniþ yer verilmiþtir. Bununla ber camide çiniye çok az yer verilmiþtir. Yalnýzca mihrap önünde 30x30 cm. ölçüsünde üç çini karo görülmektedir. Bu çinilerde Lale D özelliklerini yansýtan laleler bulunmaktadýr. Bunlarýn arasýnda beyaz renkte bir yazý frizi yerleþtirilmiþtir. Bunun dýþýnda bir çini da mihrap önü mekânýnýn batý duvarýnda, minber yakýnýnda bulunmaktadýr. Burada da Lale Devri özelliklerini yansýtan laleler oluþmuþ natüralist bir kompozisyon görülmektedir. Caminin kalem iþleri ibadet mekâný ve son cemaat yerinde görülmektedir. Kubbe içerisine sekizgen bir göbek ve buradan kubbe eteðine kadar uzanan madalyonlardan oluþan ýþýnlý bir kompozisyon meydana getirilmiþtir. Sekizgen göbeðin ortasýnda, çevres beyaz kýrmýzý ve mavi renklerin yardýmýyla Rumilerden oluþmuþ bir yazýt dikkati çekmektedir. Ayrýca buradaki kalem iþlerinde beyaz, kýrmýzý ve mavi renklerde boyanmýþ çiçekler, Rumiler ve kývrýk dallar görülmektedir. Ayný bezeme mihrap önünde de tekrarlanmýþtýr. Kalem iþleri cami içerisindeki her pencere sýrasýnda da farklý düzenlerde yapýlmýþtýr. Bu kalem iþleri Lale Dev özelliklerini yansýtan lale motifleri ile natüralist üsluptaki çiçeklerden oluþmaktadýr. Caminin iç ve dýþ kalem iþlerinden sonra en yoðun þekilde uygulanan bezeme taþ bezemedir. Ýç mekânda mihrap, minber ve galeride mermer üzerinde, dýþ mekânda, son cemaat yerinde yine mermer üzerine uygulanmýþ bezemeler görülmektedir. Caminin avlusuna biri medrese giriþ kapýsýnýn karþýsýndan, biri de güney duvarýnýn batý köþesindeki iki kapýdan girilmektedir. kapýlarý dikdörtgen bir çerçeve içerisine alýnmýþ sivri kemer içinde basýk kemerli bir açýklýða sahiptir. Bu kapýlardan ana giriþ k profillerle çevrelenmiþ ve üzerine de bir kitabe yerleþtirilmiþtir. Caminin kuzeydoðu köþesinde minaresi bulunmaktadýr. Bu minareye son cemaat yerinden basýk kemerli bir kapý ile çýkýlmakta Minare kaidesi caminin beden duvarýnýn üst kotuna kadar yükselmektedir. Minare dýþarýya taþkýn bir kaide üzerinde olup, gövd on altýgen planlýdýr. Minarenin tek þerefesi barok üslupta yapýlmýþtýr. Bu minare XIX.yüzyýlda onarýlmýþ ve ampir üslubundak bezemeleri de yenilendiðini göstermektedir. Cami avlusunun kuzeydoðu köþesine su deposu, tuvaletler; arka avlunun güneydoðu köþesine de üç basamakla çýkýlan bir meþ eklenmiþtir. Kaya Camisi (Merkez) Nevþehir Cami-i Atik Mahallesi nde bulunan Kaya Camisi ni Damat Ýbrahim Paþa 1715 yýlýnda yaptýrmýþtýr. Cami kesme taþtan bir yapý olup, dikdörtgen planlý bir avlu içerisinde yer almaktadýr. Avlu kapýsýnýn kilit taþý, kemer köþe dolg lale ve yýldýz motifleri dikkati çekmektedir. Kare planlý caminin önünde, yuvarlak kemerlerle dört sütunun taþýdýðý üç bölümlü bi yeri bulunmaktadýr. Son cemaat yeri bölümlerinin üzeri küçük birer kubbe ile örtülmüþtür. Ýbadet mekâný pandantifli bir kubbe ile Cami içerisinde dikkati çeken bir bezemeye rastlanmamýþtýr. Giriþ ekseninde bulunan mihrap bezemesiz olmasýna raðmen mukarnaslý bir bordürle çerçeve içerisine alýnmýþtýr. Mermer minber korkuluklarýnda ise baklava dilimleri, merdiven kapýsý üze de rozet motifleri görülmektedir. Caminin kuzeybatýsýndaki taþ kaideli, tel þerefeli ve silindirik gövdeli minare XIX.yüzyýlýn sonunda buraya eklenmiþtir. Alâeddin Camisi (Avanos) Nevþehir Avanos ilçesinde bulunan Alâeddin Camisi nin kitabesi günümüze gelemediðinden yapým tarihi kesinlik kazanamamýþtýr. Bununla beraber yapý üslubundan XIII.yüzyýlda yapýldýðý sanýlmaktadýr. Selçuklu döneminde yapýlan bu ca dönemlerde yapýlan onarýmlarla ve eklerle Selçuklu özelliðini tümüyle yitirmiþtir. Bugünkü konumu ile cami geçirdiði onarýmlar ve eklerden ötürü üç ayrý bölüm halindedir. Bu bölümlerden birinci bölüm caminin döneme aittir. Kesme taþtan, kare planlý olan bu bölüm tromplu bir kubbe ile örtülmüþtür. Ýbadet mekâný mihrap niþinin üzerinde

3 pencerelerden aydýnlatýlmýþ olup, mihrabý da geç dönemde yapýlmýþtýr. Bu nedenle de bir özellik taþýmamaktadýr. Bu bölümd kemerle ikinci bölüme geçilmektedir. Ýkinci bölümün XVI.yüzyýlda Hacý Mehmet isimli bir kiþi tarafýndan yapýya eklendiði söylen Bu bölüm dikdörtgen planlý, beþik tonozlu olup, diðeri gibi kesme taþtan yapýlmýþtýr. Ýkinci bölümde kuzey yönündeki bir kapý v üçüncü bölüme açýlmaktadýr. Caminin üçüncü bölümü yýllarýnda yapýlan onarým sýrasýnda buraya eklenmiþtir. Dikdörtgen planlý ve üç sahýnlý ol beþik tonozla örtülmüþtür ve mimari bir özellik taþýmamaktadýr. Ulu Cami (Yeraltý Camisi) (Avanos) Nevþehir ili Avanos ilçesinde bulunan bu caminin kitabesi bulunmadýðýndan yapým tarihi ve banisi bilinmemektedir. Bununla birlikte, yapý üslubundan XVIII.yüzyýlda yapýldýðý sanýlmaktadýr. Cami kesme taþtan, dikdörtgen planlý olarak yapýlmýþtýr. Ýbadet mekânýna toprak zeminden merdivenle aþaðýya inilerek ulaþý Bu yüzden de camiye Yeraltý Camisi ismi verilmiþtir. Caminin güneyde olan giriþi dýþarýya doðru çýkýntýlý olup, iki yanýna birer yerleþtirilmiþtir. Ýbadet mekâný içten tonozlu, dýþtan da düz toprak damlýdýr. Giriþ ekseninin karþýsýnda olan mihrap yuvarlak b þeklinde olup, bezeme yönünden bir özellik taþýmamaktadýr. Yapýya sonradan eklenen minber oldukça kaba bir görünümde ve herhangi bir özelliði bulunmamaktadýr. Taþ kaide üzerinde yuvarlak gövdeli ve tek þerefeli minaresinin de geç dönemlerde buraya eklendiði sanýlmaktadýr. Karavezir Camisi (Gülþehir) Nevþehir ili Gülþehir ilçesinde Karavezir Mehmet Paþa nýn yaptýrmýþ olduðu külliyenin bir bölümünü oluþturan cami kitab öðrenildiðine göre külliye ile birlikte 1779 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Giriþ kapýsý üzerinde barok üslupta mermer bir kitabe bulunm Bu kitabenin üzerinde, yeþil zemin üzerine altýn yaldýzla iþlenmiþ madalyon þeklinde Sultan I.Abdülhamit in tuðrasý yer almaktadýr. Kitabe: Þahý-Þahani Hamidi Þeyh Sadr-ý Ziþan-ý Silahtar Paþa, hayr-ý niyetiyle razý-i Hak içün, kýldý bu cami pür nuribina, sýdk aliþane, beþ vakitte idelim hayr ve dua, tam tarih-i itmamýn da oldu bir beyt ile lüfti göya, kýldý bu camii ehya-e lillah-i sahibi Sadr Mehmed Paþa Yapý topluluðunun merkezini oluþturan cami 400 m2 lik bir alanda, bir avlu içerisinde olup, doðu, güney ve batý yönündek kapýlardan avluya girilmektedir. Ýki renkli kesme taþtan yapýlan kemerli avlu kapýlarýnýn üzerinde dua kitabeleri bulunmaktadýr Cami kesme taþtan yapýlmýþ, köþe ve duvarlarýný güçlendirmek amacýyla küçük kuleler köþelere yerleþtirilmiþtir. Caminin önün taþýdýðý, üzerleri biri tonoz diðerleri kubbeli dört bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadýr. Ýbadet mekâný kare planlý olup, üzeri dört büyük kemer üzerine oturan 11 m. çapýnda bir kubbe ile örtülmüþtür. Ana mekândan kemerle ayrýlan mihrap önü ise aynalý bir tonozla örtülmüþtür. Mihrap yedi köþeli bir niþ þeklinde olup, istiridye motifleri ile tamam Mihrap niþinin yedi yüzü mermer sütunlarla birbirlerinden ayrýlmýþ ayrýca mihrabýn iki yanýna da birer süs sütuncuðu yerleþtirilm Ýbadet mekâný on pencere ile aydýnlatýlmýþtýr. Ýbadet mekânýnýn kubbe altýný beyaz yazýlý bir ayet frizi dolaþmaktadýr. Caminin orijinal kalem iþleri bilinmemektedir. Vakýflar Genel Müdürlüðü nün 1960 yýlýnda yapmýþ olduðu onarýmda sana yönünden deðeri olmayan kalem iþleri iç görünümü olumsuz yönde etkilemiþtir. Caminin kuzeybatýsýndaki minare taþ kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek þerefelidir. Kýzýlkaya Köyü Camisi (Gülþehir) Nevþehir Gülþehir ilçesi, Kýzýlkaya Köyü nde bulunan bu cami kitabesinden anlaþýldýðýna göre 1293 yýlýnda yaptýrýlmý banisi ile ilgili bir bilgiye rastlanmamýþtýr. Cami kesme taþtan oldukça küçük ölçüde bir yapý olup, deðiþik zamanlarda yapýlan onarýmlara raðmen özgünlüðünü korumuþt olan cami, sütunlarla üç sahna ayrýlmýþtýr. Bunlardan orta sahýn kubbeli olup, yanlarýndaki beþik tonozlarla desteklenmiþtir. Dið sahýn beþik tonoz örtülüdür. Giriþ kapýsýnýn ekseninde bulunan mihrap dýþarýya çýkýntý yapmakta olup, bezeme yönünden bir taþýmamaktadýr. Ýbadet mekâný kubbenin doðu, batý ve güneyindeki pencerelerle aydýnlatýlmýþtýr. Minaresi kesme taþ kaide üzerine yuvarlak g tek þerefelidir.

4 Taþ Camisi (Gülþehir) Nevþehir ili Gülþehir ilçesi Tuz Köyü nde bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelemediðinden yapým tarihi ve banisi ke kazanamamýþtýr. Bununla beraber mimari yapýsýndan XIII.yüzyýlda yapýldýðý sanýlmaktadýr. Cami kesme taþtan olup, dikdörtgen planlýdýr. Ýbadet mekâný sütunlarla üç sahna ayrýlmýþtýr. Ýbadet mekânýnýn mihrap önü rastlayan bölüm yýldýz tonozlu ve diðerleri de çapraz tonozlarla örtülüdür. Yuvarlak bir niþ þeklindeki silmeli mihrabý kýsmen de özelliðini korumuþtur. Geç dönemlerde eklenen ahþap minberin bir özelliði bulunmamaktadýr. Aþçýbaþý Camisi (Gülþehir) Nevþehir ili Gülþehir ilçesinde bulunan Aþçýbaþý Camisi nin giriþ kapýsý üzerindeki kitabeden Aþçýbaþý Süleyman Aða t yýlýnda yaptýrýldýðý yazýlýdýr. Cami kesme taþtan dikdörtgen planlý bir yapýdýr. Ancak XX.yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yapýlan onarýmlarla yapý güneye doðru geniþletilmiþtir. Bu nedenle de özgünlüðünden kýsmen uzaklaþmýþtýr. Caminin kayaya oyularak yapýlmýþ olan kuzey bölümü te bir plan gösterdiði gibi üzeri düz bir damla örtülmüþtür. Yapýya sonradan eklenen bölüm beþik tonozludur ve eski bölümden iki si ayrýlmaktadýr. Mihrap ve minberi bir özellik taþýmamaktadýr. Caminin minaresinin ilginç bir görünümü vardýr. Minare kesme taþtan yapýlmýþ olup, dýþarýdan basamaklarla çýkýlmakta olup, bir çatý ile örtülüdür. Bu görünümü ile minareden çok bir kulübeyi andýrmaktadýr. Tekke Camisi (Hacý Bektaþ Veli Külliye Camisi) (Hacýbektaþ) Hacý Bektaþ Veli Külliyesi nin içerisinde bulunan Tekke Camisi ni Sultan II.Mahmut 1834 yýlýnda yaptýrmýþtýr. Cami kesme taþtan, kare planlý olup, üzeri içten kubbe, dýþtan da sekizgen bir kasnak üzerine sekizgen bir külah ile örtülmüþtür Caminin önünde iki sütunlu üç kemerli bir son cemaat yeri bulunmaktadýr. Basýk kemerli bir kapýdan girilen caminin üzerini örten kubbeye tromplarýn yardýmý ile geçilmiþtir. Caminin kuzeybatý köþesinde çýkýntý duvarý üzerine yerleþtirilmiþ minaresi oldukça küçük ölçüde olup, yuvarlak gövdeli ve tek þ Cuma Camisi (Hacýbektaþ) Nevþehir Hacýbektaþ ilçesi, Akpýnar yolu üzerinde Kadýncýk Ana Evi ne yakýn olan bu caminin kitabesinden, Dulkadiroðullarýnýn son beyi Þehsuvaroðlu Ali Bey tarafýndan 1519 yýlýnda yaptýrýldýðý öðrenilmektedir. Caminin oldukça yüksek duvarlarla çevrili bir avlusu bulunmaktadýr. Dikdörtgen planlý, moloz ve kesme taþtan yapýlmýþ üç eyva camidir. Caminin önünde üç kemerli bir son cemaat yeri bulunmaktadýr. Son cemaat yerinin duvar uzantýlarý köþe payeleri þekli olup, bunlarýn arasýna iki küçük paye yerleþtirilmiþ ve hafif sivri kemerle birbirlerine baðlanmýþtýr. Ýbadet mekâný içerisinde dik biçiminde niþler bulunmaktadýr. Mihrap son derece basit, minber ise yakýn tarihlerde yapýlmýþ olup, herhangi bir özellik taþýmamaktadýr. Caminin üstü ahþap kiremitli bir çatý ile örtülmüþtür. Caminin doðu duvarýnda, dýþarýdan bir merdivenle baldaken tarzýndaki küçük minareye çýkýlmaktadýr. Bu minare dört taþ sütu kemerlerle birbirine baðlanmasýndan meydana gelmiþ olup, üzeri de külah þeklinde kapatýlmýþtýr. Taþkýn Paþa Camisi (Ürgüp) Nevþehir ili Ürgüp ilçesi nin 18 km. güneybatýsýndaki Damse Köyü nde bulunan bu cami Karamanoðullarý dönemi eserlerindendir. Caminin kitabe yeri bulunmasýna raðmen kitabesi günümüze gelememiþtir. Mimari üslubundan XIV.yüzyýlýn ortalarýnda yapýldýðý sanýlmaktadýr. Cami kesme taþtan ve dikdörtgen planlýdýr. Caminin giriþ kapýsý geometrik ve mukarnas bordürlü olup, iki küçük sütun üzerine oturmuþtur. Buradaki sütun kaideleri bitkisel motiflidir. Sütun baþlýklarý ise Rumilerle bezenmiþtir. Buradan iki basamakla ibadet mekânýna girilmektedir. Ýbadet mekâný iki dizi halinde üçer sütun ile üç sahna ayrýlmýþtýr. Mihrap önü küçük pandantifler üzerin taþ kubbe ile örtülüdür. Bunun dýþýnda kalan alanlar toprak dam örtülüdür. Ancak iç mekân XX.yüzyýlýn baþýnda beyaz badana bezeme özelliðini yitirmiþtir. Caminin mihrap ve minberi bugün özgün olmayýp, yakýn tarihlerde yapýlmýþtýr. Caminin orijinal mihrap ve minberi aðaç iþçiliði y son derece önemli örneklerdendi. Bunlar 1940 yýlýndan önce Kayseri Müzesi ne, daha sonra da Ankara Etnoðrafya

5 Müzesi ne götürülmüþtür. Özellikle mihrap ceviz aðacýndan oyma tekniði ile yapýlmýþ, son derece ince bir iþçilik gösterm Mihrap üzerinde yazý kuþaklarý, kývrýk dallar, geometrik geçmeler, tomurcuk motifleri oyma tekniði ile yapýlmýþtýr. Minber de ay özellikleri taþýmaktadýr. Caminin yanýnda sekizgen bir kümbet, altýgen bir kümbet ve bir de medrese bulunmaktadýr. Yaz Camisi (Mescidi) (Ürgüp) Nevþehir Ürgüp ilçesi, Damse Köyü nde, Taþkýn Paþa Camisi nin yanýnda bulunmaktadýr. Mescit kesme taþtan dikdörtgen planlý olarak yapýlmýþ, üzeri içten beþik tonoz, dýþtan da düz bir damla örtülmüþtür. Mescide bitiþik olarak dört sütun minaresi bulunmaktadýr. Kenthaber Kültür Kurulu Fotoðraflar, adresinden alýnmýþtýr.

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) S. KILIÇ, Antalya da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 1-6 Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Özet Eskişehir

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

Kurşunlu Camii. Kayseri deki Sinan. Kurşunlu Camii, klasik dönem Osmanlı mimarisinin Kayseri deki özgün eserlerinden biridir. 16.

Kurşunlu Camii. Kayseri deki Sinan. Kurşunlu Camii, klasik dönem Osmanlı mimarisinin Kayseri deki özgün eserlerinden biridir. 16. Kayseri deki Sinan Kurşunlu Camii Kurşunlu Camii, klasik dönem Osmanlı mimarisinin Kayseri deki özgün eserlerinden biridir. 16. yüzyıl mimari karakterini taşıyan tek kubbeli, tek minareli, son cemaat mahalli

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK)

İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK) İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK) Alsancak semtinde Şair Eşref Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesiştiği köşede bulunan cami 1948-50 yılları arasında inşa edilmiştir. Hocazade Ahmet

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ I ISSN: 1302-6879 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HAKEMLİDERGİDİR YIL/YEAR : 2006 SAYI/VOLUME : 10 KIŞ/WINTER 70 Eskişehir Mihallıççık Çalçı Köyü Camisi

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

Adres: Atatürk Mah. 75.Yıl Kültür Merkezi ERZİNCAN Tlf: 0446 214 80 21 ERZİNCAN KEMALİYE OCAK KÖYÜ ÖZEL MÜZESİ

Adres: Atatürk Mah. 75.Yıl Kültür Merkezi ERZİNCAN Tlf: 0446 214 80 21 ERZİNCAN KEMALİYE OCAK KÖYÜ ÖZEL MÜZESİ ERZİNCAN MÜZESİ 75.Yıl Kültür Merkezi kompleksi içerisinde Müze bölümleri de yer almaktadır. Açık hava müzesi, teşhir salonu, depolar ve idari odaların fiziki inşaatı tamamlanmış olup, hizmete hazır durumdadır.

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

**Yard. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK ***Yard. Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ ****Mimar Ülkü CAN KARAKUŞ SİİRT ULU CAMİ MİNARESİ'

**Yard. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK ***Yard. Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ ****Mimar Ülkü CAN KARAKUŞ SİİRT ULU CAMİ MİNARESİ' 385 **Yard. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK ***Yard. Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ ****Mimar Ülkü CAN KARAKUŞ SİİRT ULU CAMİ MİNARESİ' GIRIŞ C ami, Siirt şehir merkezinde, Ulu Cami Mahallesi'nde yer almaktadır.

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER

Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Aralık 2014, s. 477-493 Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER Özet Minare, camilerin önemli unsurlarından birisidir. Mimaride camilerin

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science ISSN: 2149-0821 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science Yıl: 5, Sayı: 19, Ocak 2018, s. 253-265 Yrd.Doç.Dr. Elif GÜRSOY Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi, elif.gursoy@usak.edu.tr

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE. Çaykara/Trabzon

Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE. Çaykara/Trabzon 2- Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE Kabataş Köyü Merkez Camii/ Çaykara/Trabzon KABATAŞ KÖYÜ MERKEZ CAMİİ/CAYKARA-TRABZON Kabataş Köyü, Çaykara'nın kuzeydoğusunda ve buraya 7 km. mesafededir. Arazinin hafredilmesiyle

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

SİVAS TAKİ TARİHİ ESERLERDE MERMER KULLANIMI USE OF MARBLE AT HISTORIC ARTIFACTS IN SİVAS. Selma ŞİMŞEK 1, Hülya KAYNAR 2

SİVAS TAKİ TARİHİ ESERLERDE MERMER KULLANIMI USE OF MARBLE AT HISTORIC ARTIFACTS IN SİVAS. Selma ŞİMŞEK 1, Hülya KAYNAR 2 ISSN 1308-2698 1 SİVAS TAKİ TARİHİ ESERLERDE MERMER KULLANIMI USE OF MARBLE AT HISTORIC ARTIFACTS IN SİVAS Selma ŞİMŞEK 1, Hülya KAYNAR 2 ÖZET Sivas, tarihinin çeşitli dönemlerinde birçok devlete başkentlik

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI. Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii

Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI. Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii 141 Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii DİYARBAKIR MERKEZ SAFA (PARLH CAMİİ Diyarbalcır; M.Ö. 69-M.S. 639 yıllan arasında Romalılar, Partlar, Sasaniler ve Bizanslılar idaresinde

Detaylı

"MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI"

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI "MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI" Öğr.Gör. Atanur Meriç İlk çağlardan beri bir konaklama yeri olan Adana, aynı zamanda önemli bir güzergahın,

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ AD: HAYAT SOYAD: BOSTANCIOĞLU NO: 101005062 DERSİN ADI: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KONU: OSMANLI DEVRİ CAMİ MİMARİSİNİN ZAMAN VE

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 121-132 Oktay HATİPOĞLU 1 USTA ŞAGİRD (ULU) KÜMBETİ TAŞ SÜSLEMELERİ Özet Türkiye nin doğusunda, Bitlis iline bağlı bir ilçe olan

Detaylı

BİRECİK ULU CAMİİ NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ *

BİRECİK ULU CAMİİ NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ * 189 BİRECİK ULU CAMİİ NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ * Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER ** Öz Birecik Ulu Camii, Urfa ilinin Birecik ilçesinde bulunmaktadır. Özgün durumunda (sahil yolu

Detaylı

Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri ESERİN ADI : BOZATLIPAŞA NARLI MESCİDİ İnceleme Tarihi : Eylül 2006 Yeri : Bozatlı Hasan Bey

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

Gaziantep dini mimari açısından zengindir. Toplam 178 dini yapıdan 144'ü yok olmuş günümüze 34 tanesi ulaşmıştır. Özellikle camiler, mimari açıdan sadece Gaziantep camilerinde görülen özellikler de taşırlar.

Detaylı

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi,

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı Minber kemeri üzerindeki celi Kelimç-i Tevhit. 8 Ü sküdar, Toptaşı'nda bulunan Atik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI MANİSA MURADİYE CAMİİ SÜSLEMELERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA ÖZTÜRK ANKARA-2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz 12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Yıldız Demiriz İkinci Bayezid döneminden 16. yüzyılın sonuna kadar olan süre, Osmanlı mimarisinin Klasik Dönemi olarak adlandırılır.

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

Klasik dönem Osmanlı mimarisinin önemli menzil külliyelerinden olan tarihli

Klasik dönem Osmanlı mimarisinin önemli menzil külliyelerinden olan tarihli ÇOBAN MUSTAFA PAŞA CAMİİ SÜSLEME PROGRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Şükrü SÖNMEZER* Klasik dönem Osmanlı mimarisinin önemli menzil külliyelerinden olan 1523-1524 tarihli Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, İstanbul

Detaylı

İSLÂM ve SANAT. Tartışmalı İlmî Toplantı. 07 09 Kasım 2014. Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu. Kampüs - Antalya

İSLÂM ve SANAT. Tartışmalı İlmî Toplantı. 07 09 Kasım 2014. Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu. Kampüs - Antalya İSLÂM ve SANAT Tartışmalı İlmî Toplantı 07 09 Kasım 2014 Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu Kampüs - Antalya İstanbul 2015 SELÇUKLU BAŞKENTİ KONYA DA DİNÎ MİMARÎ CAMİ ve MESCİT Ali BORAN Razan

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr.

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr. 249 105 Mezar Taþý 27.11.2006 Brod Yukarý Mezarlýk 82 cm 27 cm 4 cm Taþ Yontma ve Kabartma Ömer oðlu Yunus H. 1262/ M. 1846 el-merhûm / Yunus / bin Ömer / rûhî çûn / el-fâtiha / sene 1262 Serlevha düz

Detaylı

II. Sultan Selim türbesi, İçten görünüş MİMAR SİNAN TÜRBELERİNİN ESTETİĞİ ÜZERİNE. Yazı ve fotoğraflar: Y. Mimar Beyhan ERÇAG

II. Sultan Selim türbesi, İçten görünüş MİMAR SİNAN TÜRBELERİNİN ESTETİĞİ ÜZERİNE. Yazı ve fotoğraflar: Y. Mimar Beyhan ERÇAG II. Sultan Selim türbesi, İçten görünüş MİMAR SİNAN TÜRBELERİNİN ESTETİĞİ ÜZERİNE Yazı ve fotoğraflar: Y. Mimar Beyhan ERÇAG Sinan ilk eserlerinde Osmanlı mimarisinin İznik, Bursa ve Edirne geleneğine

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ THE ARCHITECTURAL WORKS BUILT IN THE COURSE OF TURKISH PERIOD IN THE VILLAGE YUVALI OF KAYSERİ Sultan Murat TOPÇU Özet: Bu çalışmada, Kayseri nin 45 km

Detaylı

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete

Detaylı

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ Hüdavendigar Külliyesi olarak bilinen Sultan I. Murad Külliyesi, 1363-1366 yılları arasında, şehrin batısında, ovaya hakim tepenin üzerinde inşa edilmiştir. Külliye; cami, medrese,

Detaylı

III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK

III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK Bir topluluðun kültürel birikimini yansýtan ve geçmiþin belgeleri niteliðindeki Taþýnmaz kültür varlýklarý; eski yapý ve kent kalýntýlar, kale, hisar, burç, kýþla, eski mezarlýklar,

Detaylı

BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ*

BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ* BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ* Nevin AYDUSLU** ÖZET Bayburt Ulu Camii nin asıl kitabesi günümüze ulaşamamış olmakla birlikte, üzerinde yedi tane kitabe bulunmaktadır. 1970 yılında yapının

Detaylı

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ Yıldız Demiriz Mimar Sinan ın ölümü ile Osmanlı mimarisinde Klasik Dönem diye adlandırılan çağ kapanmış, ama bu büyük ustanın etkileri uzun süre devam etmiştir. Bu etki, özellikle

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 2. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 2. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I 23-25 MAYIS 2003 BİLDİRİLER CİLT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Ü S K Ü D A R B E L E D Y E B A fi K A N L I I Üsküdar

Detaylı

UŞAK/ULUBEY DEKİ OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİNE DAİR * ÖZET

UŞAK/ULUBEY DEKİ OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİNE DAİR * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 667-696, ANKARA-TURKEY UŞAK/ULUBEY DEKİ OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİNE DAİR * Kasım İNCE ** ÖZET Ulubey, Uşak a

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ

ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ Tarihi Gaziantep Camileri, Antep kentinin siluetine sağladıkları görsel katkı ve fonksiyonlarına bağlı olarak yerine getirdikleri sosyal katkının yanı sıra

Detaylı

SELÇUKLU MİMARİSİ BAHAR YARIYILI YRD.DOÇ.DR. BANU ÇELEBİOĞLU

SELÇUKLU MİMARİSİ BAHAR YARIYILI YRD.DOÇ.DR. BANU ÇELEBİOĞLU SELÇUKLU MİMARİSİ 2017-18 BAHAR YARIYILI YRD.DOÇ.DR. BANU ÇELEBİOĞLU SELÇUKLU MİMARİSİ - Türklerin ilk tarihi belgelerini Göktürk İmparatorluğu (VI-VII. yy) ile bıraktıklarını görüyoruz. Türk unvanını

Detaylı

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında SEYİTGAZİ KÜLLİYESİ Doç. Dr. Canan PARLA Anadolu Üniversitesi Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında Seyitgazi İlçesi, Üçler Tepesi nin güneydoğu yamacındaki

Detaylı

BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ. Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo.

BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ. Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo. BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo.com Öz: Kültürümüzün önemli bir parçası olan tarihi yapılar deprem

Detaylı

EĜRİDERE VE ÖMERLER DE (BULGARİSTAN DA ) BİLİNMEYEN İKİ CAMİ Şenay ÖZGÜR YILDIZ

EĜRİDERE VE ÖMERLER DE (BULGARİSTAN DA ) BİLİNMEYEN İKİ CAMİ Şenay ÖZGÜR YILDIZ Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVII/I Nisan / April 2008, 77-104 EĜRİDERE VE ÖMERLER DE (BULGARİSTAN DA ) BİLİNMEYEN İKİ CAMİ Şenay ÖZGÜR YILDIZ ÖZET Osmanlı İmparatorluğunun Bulgaristan daki beş asırlık

Detaylı

12. yüzyıl Anadolu Türk camileri

12. yüzyıl Anadolu Türk camileri itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:5, Sayı:2, Kısım:1, 83-90 Eylül 2006 12. yüzyıl Anadolu Türk camileri Mustafa GÜLER *, İlknur AKTUĞ KOLAY İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 34437, Taşkışla,

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Kemal Esmek, 019 2014, MANİSA Hindistan a gelen Türkler, Hint mimarisine ilgi göstermeseler de, eski tapınakların

Detaylı

Van Gölü'nün güneydoğusunda

Van Gölü'nün güneydoğusunda Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde aynı adı taşıyan suyun kenarında kurulmuş olan Hoşap, Van'ın Gürpınar ilçesinin nahiye merkezlerinden biri durumundadır. Van-Hakkâri

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER FOUR ARCHITECTURAL WORKS IN NİĞDE

NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER FOUR ARCHITECTURAL WORKS IN NİĞDE NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER Mehmet ÖZKARCI Özet Bu bildirimizde; Niğde de yer alan Çayırlı Kasabası-Eski Camii (1900 ), Altunhisar-Yeşilyurt Kasabası Dabahne Çamaşırhânesi (18. Yüzyıl), Bor-Havuzlu Köyü

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

lll. S YI V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA

lll. S YI V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA 1 lll. S YI 00 00 00 V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA - 2004 Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin ÖZTÜRK Bitlis Merkez Meydan Camii BiTLiS MERKEZ MEYDAN CAMii Bitlis ili merkez Gazi Bey Mahallesinde

Detaylı

ÖZET THE FACADE ARRANGEMENT OF THE MOSQUES IN NIZIP ABSTRACT. Yerleşimi tarih öncesi çağlara kadar uzanan Nizip ve çevresi Hititler den

ÖZET THE FACADE ARRANGEMENT OF THE MOSQUES IN NIZIP ABSTRACT. Yerleşimi tarih öncesi çağlara kadar uzanan Nizip ve çevresi Hititler den DEÜİFD, XXVIII/2008, ss.263-323 NĠZĠP CAMĠLERĠNDE CEPHE DÜZENLEMESĠ Şenay ÖZGÜR YILDIZ * ÖZET Nizip teki mimari eserler arasında önemli bir yer sahip olan camiler boyut olarak fazla büyük olmayan, dikdörtgen

Detaylı

TARİHİ KONYA CAMİLERİMİZ

TARİHİ KONYA CAMİLERİMİZ TARİHİ KONYA CAMİLERİMİZ Konya Selatin Camii (Osmanlı sultanlarının ve eşlerinin yaptırdığı camiler: Selimiye ve Aziziye Camileri)lerimiz ve Selçuklu, Osmanlı Camilerimiz(Kapu Camii, Şerafeddin Camii,

Detaylı

2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI

2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI 1 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI Türk Tarih Kurumu ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından desteklenen "Sivas İli Ortaçağ Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması nın 2015 yılı çalışmaları Hafik ilçesinde yürütülmüştür.

Detaylı

Kütüphane mimarisinde Osmanlılarda asıl gelişim, 18. yüzyılın başlarından itibaren görülmektedir. O dönemin kültürel yaşamında değişen egilimlerin bir

Kütüphane mimarisinde Osmanlılarda asıl gelişim, 18. yüzyılın başlarından itibaren görülmektedir. O dönemin kültürel yaşamında değişen egilimlerin bir ~A~.Ü/..:.'..!.T..!!.Ur!.!ki~ y~a,,-t A~r!.!awşh~r..!!m!.!!a~la!.!-'nuE""nlll.şt~it..!!.üşi!>UuD«J!e"-Jrg,""is","i-,S!.!!Bı.!yl,-,1""S-,E=:.:rz~Uı

Detaylı

Samples of Stone Decorations from Erzurum s Madrasah with Double Minarets

Samples of Stone Decorations from Erzurum s Madrasah with Double Minarets KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 14 (23): 101-107, 2012 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Erzurum Çifte Minareli Medrese Taş Süsleme Örnekleri* Tevhide AYDIN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,

Detaylı

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ ART-SANAT 2/2014 YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ KADRİYE FİGEN VARDAR Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı kadriyevardar@hotmail.com

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 2 (2017), 89-102 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 5 Issue 2 (2017), 89-102 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

HAZRO ULU CAMİİ * ÖZET

HAZRO ULU CAMİİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1157-1182, ANKARA-TURKEY HAZRO ULU CAMİİ * İrfan YILDIZ ** ÖZET Bu makale kapsamında Hazro ilçe merkezinde

Detaylı

BOR CAMİLERİ. Dr. Mesut DÜNDAR

BOR CAMİLERİ. Dr. Mesut DÜNDAR BOR CAMİLERİ Dr. Mesut DÜNDAR ÖZ: Orta Anadolu bölgesinde eski bir yerleşim yeri olan Bor, Anadolu Selçukluları döneminde Türk hâkimiyetine girmekle birlikte asıl gelişimi Karamanoğulları ile başlar ve

Detaylı

Irak'ta, Türk döneminde yapılan

Irak'ta, Türk döneminde yapılan BAĞDAD'DA ABDÜLKADÎR GEYLANÎ (K.S.) KÜLLİYESİ (*> Dr.Abdttsseltm ULUÇAM Irak'ta, Türk döneminde yapılan mimart eserlerden biri olan Şeyh Abdülkadir Geylânt Külliyesi Bağdad'da bulunmaktadır. Şehrin güneyinde,

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

BEZEME ÇALIŞMALARI FATİH CAMİİ VE SULTAN I. MAHMUT KÜTÜPHANESİ 2007-2012 ONARIMINDA

BEZEME ÇALIŞMALARI FATİH CAMİİ VE SULTAN I. MAHMUT KÜTÜPHANESİ 2007-2012 ONARIMINDA Prof. Dr. Gönül CANTAY FATİH CAMİİ VE SULTAN I. MAHMUT KÜTÜPHANESİ 2007-2012 ONARIMINDA BEZEME ÇALIŞMALARI Decoration Works in 2007-2012 Restoration of Fatih Mosque and Sultan Mahmut I Library Prof. Dr.

Detaylı

AZİZİYE TABYASI ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

AZİZİYE TABYASI ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE AZİZİYE TABYASI Erzurum un 10 km. kuzeydoğusunda Top Dağı nda bulunan Aziziye Anıtı, Aziziye Tabyasının önünde 1952 yılında 3.Ordu Komutanı Orgeneral Nurettin Baransel tarafından yaptırılmıştır. Bu anıt

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

lll. S YI V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA

lll. S YI V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA 1 lll. S YI 00 00 00 V 00 VAKlFLAR GENEL MUDURLUGU YAYlNLARI ANKARA - 2004 Mimar Hüdavendigar AKMA YDALI Diyarbakir Merkez Safa (PQrh) Camii ,. DiYARBAKlR MERKEZ SAFA (PARLI) CAMii iyarbakır; M.Ö. 69-M.S.

Detaylı