MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL"

Transkript

1 Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_) MESLEKİ SORUMLULUĞU Net Prim Peşin Ödeme İndirimi Gider Vergisi Ödenecek Tutar Tutarı (TL_) Peşin Ödenecek İlk Taksit 000,00 2.Taksit 000,00 3.Taksit 000,00 4.Taksit 000,00 5.Taksit 000,00 6.Taksit 000,00 7.Taksit 000,00 8.Taksit 000,00 9.Taksit 000,00 10.Taksit 000,00 7 GÜN 24 SAAT HASAR BİLDİRİM HATTI : Poliçe 9 sayfa, 1 adet olarak düzenlenmiştir. -Devamı Var-

2 BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. GENEL ŞARTLAR Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ÖZEL ŞARTLAR MUAFIYET: BU SIGORTAYA UYGULANACAK OLAN MUAFIYET TUTARI HER BIR TAZMINAT TALEBI IÇIN TL'DIR. ********************************************************************* AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- Teminat Kapsamı Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının 'Avukat' sıfatıyla vermekte olduğu mesleki hizmetler dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı onu poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. Maddesi (b) bendi hükümlerine göre sigorta eder. Bir tazminat talebinin bu poliçe kapsamında Sigortacı tarafından karşılanabilmesi için; a) Sigortalının sorumluluğuna yol açan mesleki hizmetin (işlem veya kaçınmanın): Geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce veya poliçede belirlenen sigorta süresi içinde gerçekleşmesi; b) Bu hizmet sonucu oluşan zararla ilgili tazminat talebinin: Sigortalıya poliçe süresi içinde (veya varsa uzatılmış bildirim süresi içinde) bildirilmiş olması gerekmektedir. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece sigortacının bu sigorta kapsamında hiçbir ödeme yükümlüğü doğmayacaktır. Uzatılmış Bildirim Süresi Sigortalının prim borcunu ödememesi veya poliçeye ilişkin diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halleri hariç olmak üzere, Sigortacının bu poliçeyi feshetmesi ya da yenilememesi veya Sigortalının mesleki faaliyetlerine son vermesi ve buna bağlı olarak poliçenin iptali/yenilenmemesi, durumunda 2 yıllık uzatılmış talep bildirim süresi uygulanacaktır. Bu çerçevede, geriye dönüş tarihi ile poliçe bitim tarihi arasında verilen hizmetlerden kaynaklanmak koşuluyla uzatılmış bildirim süresi boyunca Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat kapsamına dahil olacaktır.

3 BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. Uzatılmış bildirim süresi yalnızca talep bildirimi için geçerli olup bu süre zarfında verilen mesleki hizmetler teminat kapsamına dahil değildir. Uzatılmış bildirim süresi sadece yukarıda yazılı koşullar ile geçerli olacak, Sigortalının kendi iradesi ile poliçeyi yenilememesi durumunda uygulanmayacaktır. Her olayda Sigortalı ilgili Genel Şartlar ve mevzuat çerçevesinde söz konusu tazminat talebinden haberdar olur olmaz beş gün içinde Sigortacıya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Geriye dönüş tarihinden önce verilmiş olan mesleki hizmetlerden (işlem veya kaçınmalardan) dolayı ileri sürülecek tazminat talepleri teminata dahil değildir. Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 5 yıl öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise ilk düzenlenen poliçenin geriye dönüş tarihi olacaktır. Bu sigorta, Sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya rücu etmesi durumunda da belirtilen koşullar çerçevesinde Sigortalıyı korur. Mesleki sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri teminat kapsamındadır. Mesleki Sorumluluk Sigortası genel Şartları?nın A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine, herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek sorumluluklar teminat kapsamındadır. Sigortalının yanında hizmet akdi ile çalışan personelin ya da vekaletname veya yetki belgesi ile tevkil edilmiş avukatların yapmış olduğu işlemlerden / kaçınmalardan dolayı Sigortalı avukata düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır. Bu sigorta ile, Sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız ya da aşırı tazminat taleplerine karşı Sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması teminat kapsamındadır. Herhangi bir tazminat talebine karşı savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan avukatlık ücreti (avukatlık asgari ücret tarifesine göre) ile diğer savunma masraf ve harcamaları teminat limitinin %10'u ile sınırlıdır.

4 BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. 2- Teminat Limiti Sigortacının, bir sigorta dönemi içerisinde Sigortacıya karşı yapılmış bütün tazminat talepleri (manevi tazminat talepleri dahil) ve bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya masrafların tamamı bakımından bu poliçe kapsamındaki toplam sorumluluğu, poliçede yazılı teminat limitini aşmayacaktır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal aşağıdaki '' koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecektir.'' a) Tek bir kusurlu işlem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri, aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu işlemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir işlem veya kaçınma olarak kabul edilecektir. b) Aynı zarara yol açan birden fazla işlem veya kaçınma. Poliçede belirtilen teminat limiti yıldan yıla veya poliçe süresinden poliçe süresine birbirine eklenmeyecektir. Bir hasar durumunda sadece talebin bildirildiği tarihte geçerli olan teminat limiti, bu limit tükenmemiş olduğu oranda, geçerli olacaktır. 3- Muafiyet : Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır. Sigortalı tarafından karşılanması gerektiği sonradan belirlenen bir harcamanın daha önce Sigortacı tarafından yapılmış olması durumunda söz konusu masraf tutarı Sigortalıdan tahsil edilecektir. 4- İstisnalar a) Aşağıda tanımlanan tüzel kişi ya da kurumlar tarafından öne sürülecek olan tazminat talepleri; -Sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kişiler veya sigortalının çalışanları tarafından yönetilen ya da ağırlıklı olarak kontrol edilen veya mali menfaatleri bulunan (bağlı şirket vb.) bir şirket, -Sigortalının operasyonlarıyla finansal olarak ilişkisi bulunan bir şirket (ana şirket, ortak ofis vb.),

5 BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. -Çalışanları Sigortalının operasyonlarına dahil olan bir şirket. b) Sigortalının bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyım yahut tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleştiği faaliyetlerden doğan sorumluluklar; c) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet; d) Mali hususlara, taşınmazlara veya ticari konulara ilişkin olarak, bir ücret karşılığında olsun olmasın, yapılan ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilebilecek her türlü girişim veya tavsiye. Bu istisna maddesi, tazminat talebinin vergiyle ilgili konularda verilen hatalı tavsiyelerden kaynaklandığı durumlarda uygulanmayacaktır. e) Herhangi bir yatırımın maliyet hesabıyla ilgili tazminat talepleri; f) Defter tutma, muhasebe işlemleri ya da mali transferlerle ilgili kusurlu eylem ve kaçınmalar veya çalışanlarının zimmete para geçirmesi sonucunda Sigortalının yükümlülüklerini ihmal etmesi; g) İftira ya da karalama; h) Sigorta yaptırma veya sigorta teminatını yürürlükte tutmaya ilişkin olarak Sigortalının kusurlu eylem veya kaçınmaları; i) Sigortalının faaliyetlerini yürüttüğü sırada sunulan mesleki hizmetlerden kaynaklanmadan üçüncü kişilere verilebilecek her türlü bedeni zararlar ile mal / eşya zararı ve bunlardan kaynaklanan netice zararları; j) Gerçek zarar tutarını aşan tazminat tutarları, para cezaları, cezalandırıcı veya örnek teşkil edici tazminatlar; k) Herhangi bir kazancın kaynağının açıklanmaması veya sigortalının lll. Kişi hesaplarını kendi hesabı ile ortak hesapta değerlendirilmesi veya ödeme aczine düşülmesi veya prim, tazminat, vergi, fon ile ilgili herhangi bir ödemenin veya tahsilatın yapılmasından kaynaklanan hasarlar; l) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri: i- Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, düşmanlıklar ya da

6 BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş ii- Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri ya da zor güç kullanımı iii- Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir. Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü sigortalıya ait olacaktır. 5- Sigortalının Yükümlülükleri a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacaktır. b) Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz aksi durumların tespiti sigortalı, sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde yararlanamaz. Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak şekilde söz sahibidir. Sigortacının tek taraflı takdir hakkını kullanarak bu poliçe konusunu oluşturan bir tazminat talebi ile ilgili olarak talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemeyi tercih etmesi durumunda; 1-Talep edilen meblağ poliçede yazılı sigorta limitinden daha az ise, mahkeme kararı ile hükmolunan tutar poliçede yazılı limiti aşsa dahi, sigortacı bu tutarın tamamından sorumlu olacaktır; 2-Talep edilen meblağ poliçede yazılı sigorta limitinden fazla ise, sigortacı, mahkeme kararı ile hükmolunan tutara poliçe limitinin ilk talep edilen meblağa olan oranı kadar katılacaktır. 6. Diğer Şartlar

7 BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. a) Sigortalının ölümü halinde Sigortacı, Sigortalının sorumlulukları ile ilgili olarak bu poliçe çerçevesinde sigortalının kanuni mirasçıları lehine koruma sağlayacaktır. Ancak bunun için söz konusu kanuni mirasçıların mirası reddetmemiş olmaları ve kendileri sigortalıymış gibi bu poliçedeki hüküm ve şartlara ve istisnalara uymaları ve bunlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. b) Bu poliçe Sigortacı ya da Sigortalı tarafından otuz gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla iptal edilebilir. Fesih ihbarı, tarafların bilinen en son adresine iadeli taahhütlü mektupla gönderildiğinde posta ulaşım süresi sonunda tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir. c) Poliçe, üzerinde yazılı olan bitim tarihinde sona erer; yeni bir devre için sigorta teminatı elde edilmesi ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır. KLOZLAR PRİM ÖDEMELERİ VE POLİÇE İPTAL KLOZU Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin (peşinatın) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kendi seçimi ve talebi doğrultusunda nakit yerine kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaştırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kararlaştırılan günde kredi kartından çekilmesi ile başlayacaktır. Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi, Anadolu Sigorta veya sigorta sözleşmesinin kurulmasında Anadolu Sigorta'yı temsil etmiş bulunan acentedir. Prim ödemesi banka dekontu veya makbuz karşılığında nakit olarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte acenteye kredi kartı talimatı verilerek veya Türkiye İş Bankası interaktif işlemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak da ödeme yapılabilir. Yukarıda sayılanlar dışındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dışında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz.

8 BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise peşinatı ya da kesin vade tarihleri poliçe üzerinde belirtilen taksitlerden herhangi birini vade bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta Ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve Borçlar Kanunu'nun 107. maddesinin 3. bendi uyarınca herhangi bir mehile ve fesih ihbarına gerek kalmaksızın sözleşme derhal feshedilmiş olur. Bu poliçeye ekli Genel Şartların Sigorta Ücretlerinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması'na dair maddesinin temerrüdü düzenleyen bölümü, Hazine Müsteşarlığı'nın tarihli ve sayılı yazısında belirtildiği üzere,"prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır" şeklinde değiştirilmiştir. Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Rizikonun gerçekleşmesiyle, henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. FERDİ KAZA SİGORTASI Teminat Limitleri: Ölüm ve Sürekli Sakatlık : TL Tedavi Masrafları : TL Ferdi Kaza Deprem Teminatı Klozu Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarının 6.maddesinin F fıkrası hükmü çerçevesinde, deprem sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçede belirtilen teminat kapsamı çerçevesinde teminata dahildir. İlişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları hükümleri yanı sıra bu poliçede aşağıdaki özel şartlar uygulanır: 1- Genel şartların ilgili hükmü hilafına kaza sonucu sigortalının kaza yerinden bir sağlık kuruluşuna nakli ile doktorlar tarafından gerekli görülmesi ve rapor yazılması halinde bir sağlık kuruluşundan diğer sağlık kuruluşuna nakli için yapılacak nakil masrafları da diğer tedavi masrafları ile birlikte limit dahilinde ödenecektir. 2- Genel şartların ilgili hükmü hilafına kaza sonucu sigortalının tabii veya suni sabit dişlerinde meydana gelen hasarlar sonucu yapılacak masraflar da diğer tedavi masrafları ile birlikte limit

9 BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. 3- Kaza sonucu meydana gelebilecek uzuv kayıpları sonrasında kullanılması gerekebilecek protez masrafları da tedavi masrafları ile birlikte limit dahilinde ödenecektir. Teklif 9 sayfa, 1 adet olarak düzenlenmiştir.

10 -Son Sayfa- Sayfa :

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Mortgage Sigortası ve Türkiye Uygulaması: Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları Doç.. Dr. Suna ÖZYÜKSEL (OKSAY) Müdürü MORTGAGE Konut satın almak için, konut finansmanı kredi kuruluşlarından, ipotek karşılığı

Detaylı

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI: A.1. Sigortanın Konusu: Bu sigorta gereğince yükün taşımacılık rizikolarını salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menfaati olan kimse bu menfaatini

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı