ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar"

Transkript

1 ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat esnas nda olu abilecek ciddi kaza, beklenmedik ve ani rahats zl klara ili kin harcamalar, seyahat dönemi içerisinde Poliçe, Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar ( Genel artlar ) ve bunlara ek olarak kabul edilen i bu Özel artlar ile Teminat Tablosundan ( Teminat Tablosu ) Poliçede yer alan teminatlar, limitler ve ödeme oranlar dâhilinde teminat alt na al r. Sigorta teminat poliçede tan ml seyahat kapsam ndaki özel seyahatler için verilmi olup i amaçl seyahatleri içermez. 2. GORTA TANIMLARI 2.1. MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK Poliçe tanzim tarihi öncesine dayanan mevcut rahats zl klar, te his edilmi olsun ya da olmas n ve/veya di er bir sigorta sözle mesi kapsam nda beyan edilmi olsun veya olmas n, poliçe tanzim veya kay t tarihinden önce Sigortal n ilaç, tavsiye ya da tedavi ald veya Sigortal n belirtilerini ya amakta oldu u ya da fark nda oldu u herhangi bir hastal k, mevcut hastal n akut alevlenmesi, rahats zl k ya da yaralanmad r. (örne in: Böbrek yetmezli i nedenli Diyaliz, mevcut kanserin nüksü veya mevcut hastal a ba genel durumun bozulmas ) 2.2. KAZA Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile Sigortal n iradesi nda ölmesi veya cismani bir ar zaya maruz kalmas r DD HASTALIK Bu sigorta poliçesi yürürlükte iken beklenmedik ve aniden ortaya ç kan, mevcut rahats zl k tan na uymayan veya önceden mevcut olan bir hastal n ani alevlenmesi veya tetiklemesi ile olu mam, Doktor taraf ndan tan ve/veya tedavisi gerekli olan hastal k anlam na gelmektedir TIBB AC DURUMLAR Olay n meydana gelmesini takip eden en erken dönemde, en yak n sa k kurumuna ba vurulmas gerektiren, ivedilikle t bbi müdahale yap lmad veya ba ka bir sa k kurumuna nakli halinde hayat n ve/veya sa k bütünlü ünün kaybedilme riskinin do aca kabul edilen durumlard r. T bbi acil durum olarak öngörülen durumlar uur kayb na neden olan her türlü durum, akut miyokart enfarktüsü (kalp krizi), ölümcül aritmiler, malign hipertansif krizler, zehirlenmeler, trafik kazas, ani felçler, ast m krizi, akut solunum yetmezlikleri ve solunum yoluna yabanc cisim kaçmas, yüksek ate (39,5 c ve üzeri), ciddi alerji, anaflaktik tablolar, akut bat n, yüksekten dü me, travma sonucu olu an k k, yaralanma ve uzuv kopmas, menenjit, ansefalit, beyin apsesi, elektrik çarpmas, ciddi göz yaralanmalar, renal kolik, suda bo ulma, donma, s cak/güne çarpmas, ciddi yan klar, diyabetik ve üremik koma, genel durum bozuklu unun e lik etti i diyaliz hastal, akut masif kanamalard r. Bu listede say lmayan di er hallerde, Sa k durumunun aciliyet te kil edip etmedi i, ayr ca Sigortac n kabul ve onay na tabidir YURT DI Sigortal n mutat olarak ikamet etti i ülkenin resmi s rlar d ndaki yerleri ifade eder TIBB GEREKL Yerli veya yabanc otoritelerden (uzmanl k dernekleri, meslek kurulu lar, Amerikan G da ve laç Dairesi ("FDA"), Avrupa normlar na uygunluk ( CE ), t p fakültelerinin ilgili kürsü bilim kurullar, Sa k Bakanl ) en az birisi taraf ndan kabul görmü t bbi bilgi ve teknolojinin gereklerine ve 1

2 kabullere göre, doktor taraf ndan ilgili hastal k ve/veya rahats zl k için yap lacak t bbi uygulaman n, hastal n ve/veya rahats zl n tan ve/veya tedavisi için ilgili, etkili ve gerekli olmas r. Tan ve/veya tedaviyi üstlenen dâhil herhangi bir Doktor taraf ndan t bbi gereklilik karar verilmi olmas, tek ba na i bu Sigorta Sözle mesi anlam nda t bbi gereklili in olu tu unu göstermez, bu konuda Sigortac taraf ndan tayin edilen doktor taraf ndan bu t bbi gereklili in onaylanmas gerekir GORTA PR Sigortac n hem toplam ve hem de ilgili sigorta sözle mesi özelinde yapm oldu u hasar ödemeleri ile tarifelerin haz rlanmas, sigorta sözle melerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili di er giderler, sigorta arac lar na arac k faaliyetleri dolay yla ödenen miktarlar veya Sigortac taraf ndan yap lan istihsal harcamalar da dikkate alarak aktüeryal prensipler do rultusunda; her dönem, ya ve cinsiyet için Sigortac taraf ndan belirlenecek primi ifade eder GORTACI ERGO S GORTA A.. yi ifade eder GORTA ETT REN Sigorta sözle mesini yapan ve sigorta sözle mesinden do an borç ve yükümlülükleri yerine getirmesi gereken özel/tüzel ki idir SK Taraflar n iste i ve kontrolü d nda olu an, gelecekte ortaya ç kmas ihtimali bulunan ani ve beklenmedik bir olayd r POL ÇE Sigortac taraf ndan imzalanarak Sigortal ya/sigorta ettirene verilen, taraflar n sigorta sözle mesinden do an hak, yükümlülük ve borçlar gösteren yaz ispat vas tas ifade eder TEM NATLAR Sigortac n, Sigorta Sözle mesi/poliçe çerçevesinde Sigortal ya verdi i sigorta konusu teminatlar ifade eder. Sigorta Sözle mesi yürürlü e girdikten sonra ve taraflar n kar kl mutabakat olmadan teminatlar de tirilemez MUAF YET/S GORTALI PAYI Poliçe kapsam nda gerçekle en bir tazminat talebini sigorta sözle mesi gere i sigorta irketi taraf ndan kar lanmayan, Sigortal üzerinde kalan k sm r SEYAHAT RKET Kâr amac yla turizmle ilgili bilgiler veren, havayolu-karayolu veya denizyolu ta mac konular ndan bir tanesinde veya hepsinde birden faaliyet gösteren, paket turlar veya tek hizmet bile enli turlar olu turan, turizm ve seyahat amaçl konaklama, ula rma, gezi, spor ve e lence hizmetleri görmeye yetkili olan, olu turdu u ürünü kendisi veya di er seyahat irketleri ve acenteleri vas tas ile pazarlayabilen ticarî kurulu u ifade eder. 2

3 3. TEM NATLAR 3.1. ASGAR TEM NATLAR TIBB TEDAV DERLER TIBB AC YARDIM TEM NATI Sigortalanm seyahat s ras nda ani ve beklenmedik bir ekilde meydana gelen ciddi hastal k veya kaza durumunda Sigortac, Yurtd nda t bbi tedavi giderlerini, ameliyatlar dâhil olmak üzere hastanede yatarak tedavileri, ayaktan tedavileri, ilaçlar, her sigortalanm olay için poliçede belirtilen toplam limite kadar basit veya geçici dolgular ve protezlerin ve takma di lerin tekrar i lev görmelerine yönelik onar m i lemleri dahil olmak üzere ac n dindirilmesine ili kin di tedavisi, t bbi amaçl nakil, poliçe konu ve kapsam nda teminat limitleri dâhilinde kar lar. Hastanede yatma süresi 5 günden fazla sürmesi ve yurda naklinin t bben mümkün olmamas durumunda Sigortac, Sigortal n bir yak n tedavinin gerçekle tirildi i hastaneye gidi i ve daha sonra ikamet yerine geri dönü ü için bir yolculuk organize edecek ve ilgili ula m masraflar kar layacakt r. Sigortac, Sigortal n seyahat s ras nda hastal k, kaza sonras nda hayati tehlike gösteren acil durumlarda, yerinde müdahale ve/veya en yak n sa k kurumuna hava ve/veya karayoluyla nakli için Sigorta Sertifikas üzerinde belirtilen Acil Hizmet Hatt n aramas ko ulu ile bu hizmeti sunar. Sa k durumunun aciliyet te kil edip etmedi i ve talebin sigorta sözle mesi kapsam nda olup olmayaca Sigortac taraf ndan de erlendirilecektir. Sigortac taraf ndan tayin edilmi bir doktor vas tas yla, tedaviyi gerçekle tiren hastane doktorlar yla ve gerekli olmas durumunda Sigortal n ülkesindeki doktorla temas kurulacak, söz konusu doktorlar aras nda bilgi al veri inin gerçekle mesi sa lanacakt r. Talep edilmesi durumunda; Sigortac, Sigortal n yak nlar na haber verilmesini sa layacakt r. Sigortac, teminat kapsam na giren bir durum nedeniyle olu an tedavi giderlerini T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir. Sigortal n sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastal k sonucu uygulanan tedavisinin bir parças olarak, vücuda d tan destek olacak ekilde ve sadece bbi amaçlarla kullan lan, ta nabilir, ki iye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, korse, varis çorab, boyunluk, dizlik, bileklik, aerochamber, yürümeye yard mc araçlar, tekerlekli sandalye gibi t bbi malzemeler ile yan k veya yara tedavisinde kullan lan örtücü malzemeler bu teminat kapsam nda teminat tablosunda belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Nakil s ras ndaki ilk yard m, sigorta kapsam ndad r TIBB AMAÇLI NAK ÜLKEYE GER DÖNME TEM NATI Sigortac, Sigortal n yurtd ndaki hastaneye tedavi amaçl ve tedavi sonras gezi s ras nda konaklad yere ya da yurduna kara ambulans, hava ambulans ile t bbi veya t bbi olmayan naklini; poliçe kapsam ve teminat limitleri dâhilinde kar lar. Sigortac, Sigortal n hareket etmesinin mümkün olmamas nedeni ile sigortalanm seyahatin sona ermesi itibar ile t bbi amaç do rultusunda geri dönü seyahatinin yap lmas gerekirse, sigortalanm olay n meydana gelmesinden itibaren 30 günü geçmemesi ko ulu ile, Sigortal n hareket etmesi mümkün oldu u tarihe kadar t bbi tedavi masraflar teminat limitleri dâhilinde ödeyecektir. Sigortac, Sigortal n naklinin t bbi bak mdan mümkün olmas durumunda, ikamet yerine veya ikamet etti i yerin en yak ndaki uygun bir hastaneye, t bbi naklini organize edecek, bununla ilgili masraflar T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir. Naklin Kara ambulans yla ta nmas uygun de ilse, Sigortal n nakli Sigortac n onay vermesi kayd yla hava ambulans ve/veya hava ta mac ile sa lan r. Sigortac, Sigortal n seyahati s ras nda kaybetmi oldu u ilaçlara ihtiyaç duymas halinde, ikame ilaçlar n sa lanmas organize edecek, bunlar Sigortal ya gönderecek ve gönderim masraflar kar layacakt r. Sigortal, ilaçla ilgili hesab n kendisine verilmesinden itibaren 1 ay içinde ikame ilaçlar n bedelini Sigortac ya geri ödemek zorundad r. 3

4 VEFAT HAL NDE CENAZEN YURDA NAKL Sigortac, Sigortal seyahat s ras nda vefat ederse ülkesinde defnedilmesi için geri getirilmesini organize edecek ve bununla ilgili masraflar T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir ÖZEL ST SNALAR da belirtilen durumlar sigorta teminatlar n kapsam d ndad r: Hamilelik, do um ve bunlarla ilgili komplikasyonlar ve hamileli in kendi iste iyle sona erdirilmesi, do um öncesi bak m veya kürtaj. Ancak hamile kad n 38 ya ndan küçük ve hamilelik 30.haftas tamamlamam ise hamilelik ve sonuçlar olaylar n normal gidi at ndan ciddi ekilde sapma göstermesi durumunda anne ve/veya çocuk için acil ya amsal tehdit olu turan riskleri bertaraf etmek için gerekli olan t bbi tedavi masraflar teminat limiti dâhilinde ödenir leri Bakanl n n seyahatten önce var bölgesi/ülkesine dair seyahat uyar yay nlad durumlar, terörist sald lar sonucu meydana gelen kay p ya da hasar EK TEM NATLAR SEYAHAT PTAL TEM NATI bu teminat, sigortalanm gezi için rezervasyon yapt ld nda önceden öngörülemeden gerçekle en Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k; poliçenin ba lad tarihten sonra ö renilen ve ilk 8 hafta içinde olan gebelik nedeniyle veya di hariç bir protezin k lmas ; Sigortal n evinde ya da i yerinde yang n, patlama, f rt na, y ld m dü mesi, toprak kaymas olaylar n meydana gelmesi, ticari nedenlerle i veren taraf ndan beklenmedik ekilde i ten ç kar lma sonucunda i siz kalma, rezervasyon yapt ld tarihte söz konusu ki inin i siz olarak kay tl olmas kayd yla i e girme durumu, seyahate ç lacak tarihe isabet eden bir sefer görev emri, mahkeme celbi veya mahkeme jürisi/bilirki i atanma daveti al nmas durumlar nda poliçede belirtilen sigorta limitleri dâhilinde güvence verir. Sigortal n yak nlar tan nda; e, ayn ikametgâhta kay tl hayat arkada, çocuk, evlat edinilen çocuklar, üvey çocuklar, torun, anne, baba, kay nvalide, kay npeder ve/veya Sigortal n birlikte evini resmi olarak payla ki iler kastedilmektedir. Ayr ca sigortal n seyahat etmiyorlarsa re it olmam yak nlar na veya bak ma muhtaç yak nlar na bakan ki ilerdir (bak lar) ZE NEDENL PTAL Sigortalanm gezinin co rafi alan bölümünde belirtilen ülkeye yapaca seyahat ile ilgili ülke konsoloslu una vize ba vurusunda bulunmas sonras nda, vize talebinin reddedilmesi veya planlanan zamanda, seyahat ba lang ç tarihine kadar vizenin al namamas durumunda poliçe kapsam ve konusu dâhilinde seyahat iptal teminat limitinde de erlendirilir. Vize al namamas seyahat iptalinin mücbir sebebidir ÖZEL ST SNALAR da belirtilen durumlar sigorta teminatlar n kapsam d ndad r: a. Vize ba vurusunun, ba vuru a amas nda reddedilmesi, b. Önceden al nm vize reddinin bulunmas, c. Vize ba vurusu için ilgili konsolosluk taraf ndan talep edilen evrak n eksiksiz ve talep edildi i ekilde sunulmam olmas, d. Vize ba vurusu yapacak ki inin hükümlü, sak ncal veya üpheli statüsünde olmas, e. Vize ba vurusunun, gezinin co rafi alan bölümünde belirtilen ülkenin konsoloslu una yap lmam olmas, 4

5 f. Vize ba vurusu yapacak ki iye ait pasaportun daha önce herhangi bir nedenle, vize ba vurusu yapmaya uygun olmad na dair bir ibareye sahip olmas, vize reddi alm olmas, g. Vize i lemlerini etkileyen hükümet de ikli i, h. Vize ba vurusunun sigortalanan seyahatin ba lang ndan en az 10 i günü, ilgili konsoloslu un bundan daha uzun bir süre belirtmesi halinde öngörülen süreden önce yap lmam olmas, i. Piyasa teamülleri gere i ba vuru sonucunun olumsuz olaca n aç kça bilinmesine ra men vize ba vurusunda bulunulmas SEYAHAT YARIDA KES LMES TEM NATI Poliçede tan mlanan özel seyahatin Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu planland ekilde tamamlanamamas durumunda, dönü yolculu unun ek konaklama dâhil harcamalar, rezervasyon yap lan tür ve standartlarla örtü ecek ekilde poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence verir. Sigortac, sigortalanan seyahatin, Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu planland ekilde tamamlanamamas durumunda kullan lmayan hizmetlerin bedelini, dönü seyahati masraflar dü üldükten sonra, rezervasyon tür ve standartlar yla örtü ecek ekilde poliçede belirtilen limitler dâhilinde ödeme güvencesi verir. Sigortac, planlanan seyahate Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu geçici bir süre devam edemedi i durumlarda seyahat grubuna ula m için gerçekle tirdi i masraflar, en fazla, kullan lmam hizmetin bedelinden dönü masraflar n dü ülmü tutar kadar poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence verir. Sigortal n yak nlar tan nda; e, ayn ikametgâhta kay tl hayat arkada, çocuk, evlat edinilen çocuklar, üvey çocuklar, torun, anne, baba, kay nvalide, kay npeder ve/veya Sigortal n birlikte evini resmi olarak payla ki iler kastedilmektedir. Ayr ca sigortal n seyahat etmiyorlarsa re it olmam yak nlar na veya bak ma muhtaç yak nlar na bakan ki ilerdir (bak lar) ÇOCUKLAR DÖNÜ YOLCULU Sigortac, Sigortal n yan nda seyahate kat lan velayeti alt nda olsun veya olmas n 18 ya n alt ndaki çocuklar n Sigortal n vefat, kaza geçirmesi ve hastalanmas sonucunda nezaretsiz kalmas halinde ülkeye dönmelerini sa lar. Sigortac, ikamet yerine geri dönü yolculu unu organize edecek ve bununla ilgili masraflar ödeyecektir AVANS ZMETLER Sigortac, Sigortal n seyahat s ras nda ödeme araçlar h rs zl k veya gasp sonucunda kaybederek mali s nt ya dü erse ve/veya Sigortal n bankas yla 24 saat içinde irtibata geçmesi mümkün de ilse, teminat dâhilinde avans öder, kredi kartlar yla ödeme yap lmas n durdurulmas nda ve ihbar nda yard mc olur. Seyahat belgeleri kaybedilirse, Sigortal ya poliçe kapsam ve teminat limitleri dâhilinde teknik destek sa lar. Sigortac, Sigortal tutuklan rsa veya tutuklanma tehdidinde bulunulursa, avukat, tercüman bulunmas na yard mc olur ve mahkeme masraflar n kar lanmas için poliçe teminat limiti dâhilinde avans ödenmesini sa lar. Sigortal seyahatin sona ermesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde avans ücretini Sigortac ya geri ödemekle yükümlüdür AC MESAJLARIN LET LMES Seyahat program nda de iklik olursa veya sigortal acil bir durumla kar la rsa, Sigortac sigortal n talep etmesi üzerine yak nlar na ve i verenine durumu haber vermeye çal acakt r. 5

6 ARAMA, KURTARMA VE LE RME MASRAFLARI Sigortal bir kaza geçirir ve bu nedenle arama, kurtarma ve iyile tirme i lemlerine muhatap olursa, Sigortac bununla ilgili masraflar poliçe teminat limiti dâhilinde öder BAGAJ TEM NATI BAGAJ KAYIP VE HASAR TEM NATI Sigortac, seyahat esnas nda Sigortal n yan nda e lik eden bagaj n, üçüncü bir ki i taraf ndan suç olu turan eylem ve/veya ula m araçlar n maruz kald kazalar nedeniyle kay p ve hasar poliçe kapsam nda ilgili teminat limiti dâhilinde de erlendirerek ödeme yapar. Sigortal n yan nda e lik etmeyen bagaj n, bir ula rma irketinin veya konaklama sa layan bir irketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kay p ve hasar poliçe kapsam nda ilgili teminat limiti dâhilinde de erlendirerek ödeme yapar GORTALANAN YALAR Sigortalanm bagaj, Sigortal n seyahati için gerekli ki isel e yalar, spor ekipmanlar, hediyeleri ve seyahat s ras nda edindi i hediyelik e yalar r Kaybolan veya tahrip olan e yalar için bu tazminat talebi cari de er olacakt r. Cari de er, genel olarak ayn türden ve kaliteden yeni e yalar n sat n al nmas için gerekli olan tutardan sigortalanm olan e yalar n durumunu ifade eden (ya, y pranma, kullan m, vs.) bir tutar n ç kart lmas sonucunda bulunan de erdir. Kay p/hasarl Bagaj tazminat talebi ödemesi yap rken, bagaj n kullan m süresi 1 y l ise %70, 2 y l ise %60, 3 y l ise %50, 4 y l ise %40, 5 y l ise %30, 6 y l ise %20, 7 y l ise %10 u ödenir. 8 y l ve üzeri ya taki bagaj n kay p ve hasar bedeli ödenmez. Ödeme yap rken orijinal faturas bulunan belgeli e yalara yönelik tazminat talepleri dikkate al narak yap r. Fatura beyan edilmeyen vakalarda, nas l hareket edilece ini vakan n gerçekle me ekline göre Sigortac karar verir Hasar görmü e yalar için bu tazminat, gerekli tamir masraf ve uygun olmas durumunda, fakat cari de eri a mamas kayd yla kal de er kayb na kar k gelen tutar olacakt r Filmler, görüntü, ses ve veri araçlar için bu tazminat maddi de er olacakt r Park halindeki araç içindeki bagaj: Bir bagaj, sigortalanm bir seyahat s ras nda ve 06:00 22:00 saatleri aras nda olmak ko uluyla park halindeki bir araçtan veya araca ba, kilitlenerek emniyet alt na al nm bir yük ta dan çal rsa sigorta teminat sa lan r. Yolculuk boyunca, süresi 2 saati a mayan her mola da kapsam dâhilindedir ÖZEL ST SNALAR Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar Madde:9 Genel stisnalar sakl kalmak ko ulu ile daki hallerde teminat kapsam nda olmay p ödeme yap lmaz. a. Unutulan, geride b rak lan veya kaybedilen E yalarda meydana gelen hasarlar, b. Gözlük, kontak lens, i itme cihazlar ve protezler, c. Para, tahvilat, biletler ve resmi kimlik belgeleri, d. Ayr ca vizeler haricindeki her türlü belge, e. Dolayl parasal zararlar (Ticari zararlar), f. Her türlü mücevher ve aksesuar, g. lik etmeyen bagaj olarak ilgili aksesuarlar ve mücevher dâhil olmak üzere görüntü ve foto raf cihazlar sigortalanmaz. E lik eden bagaj olarak, bu e yalar sigorta bedelinin %50 sine kadar tazmin edilecektir. h. lgili aksesuarlar dâhil olmak üzere bili im ekipman, yaz m ve di er elektrikli cihazlar lik eden bagajda toplam tutara kadar sigortalan rlar; fakat e lik etmeyen bagaj olarak bu e yalar sigortalanmamaktad r. 6

7 i. lgili aksesuarlar dâhil olmak üzere spor ekipmanlar her defas nda teminat tutar n %25 ine denk gelecek bir tutara kadar sigortalan r. Bunlar normal kurallara ve prosedürlere uygun olarak kullan yorlarsa sigortalanmazlar. j. Sigorta bedelinin %10 una kadar hediyeler ve hat ra hediyelik e yalar. k. Bir çad r kullan rken veya kamp yaparken bagajda olu an hasar durumunda sigorta teminat sadece resmi olarak i letilen kamp yerlerinde geçerlidir. l. Resmi kimlik belgelerinin yeniden ç kar lmas kapsam d ndad r BAGAJ GEC KME TEM NATI Sigortac, Sigortal n sadece gidi yolculu unda geçerli olmak üzere; bagaj n al nmas ndan 12 saati a an gecikmeler sonucunda maruz kald ikame sat n almalara yönelik belgelenen masraflar poliçede belirtilen teminat limiti dâhilinde ödeyecektir ÖZEL ST SNALAR Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar Madde:9 Genel stisnalar sakl kalmak ko ulu ile daki hallerde teminat kapsam nda olmay p ödeme yap lmaz. lik etmeyen bagaj n Sigortal yla ayn günde ula mamas veya Sigortal n var yerine saat 18:00 den sonra ula mas ve e lik etmeyen bagaj n ula n gecikmesi nedeniyle 12 saat içinde var yerine ula mamas halinde; Sigortac yolculu un devam amac yla yap lmas gereken ikame sat n almalara yönelik olan belgelenen masraflar poliçe ilgili teminat limiti dâhilinde ödeyecektir. kame sat n almalar d nda bagaj n gecikmesi ile do rudan ya da dolayl olarak ili kilendirilebilecek her türlü di er masraflar teminat kapsam d ndad r. 4. HASARIN TESP 4.1. GENEL HÜKÜMLER Genel artlar n 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten a daki hüküm ve artlar uygulan r Sigorta Ettiren/Sigortal, rizikonun gerçekle mesinden sonra, Sigorta sözle mesi uyar nca veya Sigortac n istemi üzerine, rizikonun veya tazminat n kapsam n belirlenmesinde gerekli ve Sigorta Ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi Sigortac ya makul bir süre içinde sa lamak zorundad r. Ayr ca, Sigorta Ettiren/Sigortal, ald bilgi ve belgenin niteli ine göre, rizikonun gerçekle ti i veya di er ilgili yerlerde Sigortac n inceleme yapmas na izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür Sigortal talep etti i tüm tazminat taleplerine ait orijinal ödeme belgelerini, fatura as llar, banka kanal yla yap lan ödemelerde ilgili banka taraf ndan onayl dekontu, kredi kart hesap özeti, Sigorta sertifikas, rezervasyon belgelerini, seyahat biletinin kopyas, kimlik ve ilgili ülkeye giri ç tarihlerini gösterir pasaport fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür Sigortal her türlü adli olayda (trafik kazalar dâhil) adli merciler taraf ndan olu turulan belgeleri (olay yeri tespit tutana, alkol raporu, adli t p raporu, trafik kazas tespit tutana, savc k takipsizlik karar vb.) do rudan ödeme a amas dâhil tazminat talebi ile birlikte sunmal r Sigortac gerekli gördü ü hallerde daha fazla ara rma yapmak, Sigortal tedavi eden doktor, sa k kurumu veya üçüncü ah slardan tan ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve di er belgeleri istemek, ba ka bir dan man hekime Sigortal muayene ettirmek hakk na sahiptir. 7

8 4.2. LG TEM NAT KAPSAMINDAK YÜKÜMLÜLÜKLER TIBB TEDAV DERLER /TIBB AC YARDIM TEM NATI Genel artlar n 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten i bu özel art asgari teminatlar ndan T bbi Tedavi Giderleri/T bbi Acil Yard m teminat nda; Sigortal Acil yard m durumunda Acil Hizmet Hatt arayarak sa k sorunu, bulundu u adres ve nas l bir yard m istedi ini, bulundu u sa k merkezinin veya doktorun irtibat numaralar bildirir Sigortal, trafik kazas sonucu olu an yaralanmalardan kaynaklanan tazminat taleplerinde öncelikle, Sosyal Güvenlik Kurumuna ba vurmakla yükümlüdür Tan ve/veya tedavi masraflar, fatura as llar, yap lan hizmetlerin detay döküm listesi ile birlikte Sa k Kurumuna ait orijinal fatura, Doktor muayenelerine ait fatura Sigortac ya ibraz edilmelidir Serbest meslek makbuzu ve Kredi kart slipinde Sigortal n ad, doktor ka esi ve doktor uzmanl k alan belirtilmelidir Yatarak veya yatmadan yap lan ameliyat veya ameliyats z tedavi ve müdahalelerde: Epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu/patoloji raporu Doktor muayenelerinde: Sigortal n ikâyetleri ve ikâyetlerinin süresi, ayn hastal k nedeni ile daha önce yap lan tetkik ve tedavileri, özgeçmi bilgisi, gebelik var ise son adet tarihi, ön tan veya kesin tan, istenen tetkikler, planlanan tedavitakip eden tedavi veya yap lmas planlanan cerrahi tedavi bilgisinin yer ald doktor ka e ve imzal rapor, laç tedavilerinde: Reçetelerin asl ve reçetedeki ilaçlar n isimleri okunacak ekilde kesilmi fiyat kupürleri ve barkodlar, Sigortac gerekli gördü ü hallerde daha fazla ara rma yapmak, Sigortal tedavi eden doktor, sa k kurumu veya üçüncü ah slardan tan ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve di er belgeleri istemek, ba ka bir dan man hekime Sigortal muayene ettirmek hakk na sahiptir TIBB AMAÇLI NAK ÜLKEYE GER DÖNME TEM NATI Naklin yap labilmesi için takip eden doktor taraf ndan düzenlenen Sigortal n sa k durumunun, s radan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmad ya da ba ka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmad na; bedensel zarar ya da hastal a uygun nakil arac n (kara ambulans, hava ambulans, tarifeli uçu, vb.) t bbi destek ve refakatin gereklili ine dair rapor Sigortac ya ibraz edilmelidir. Nakil için uygunsa tek yön ekonomi s uçak giderleri kar lan r SEYAHAT PTAL TEM NATI Sigorta sertifikas, rezervasyon belgeleri ve iptal masraflar na ili kin fatura asl ; ödenen bedellerin acente/havayolu irketi/otel taraf ndan iadesinin yap lmad na dair mektup, Acente veya havayolunun faturas, Seyahat biletinin kopyas, Kredi kart hesap özeti, Sigortal iptal masraflar en az düzeyde tutmak için, seyahatinin iptalini gerektiren durumun do mas durumunda, seyahatini gecikmeksizin Tur irketi veya seyahati düzenleyen irketten iptal etmekle yükümlüdür, Sigortal ciddi bir kaza veya beklenmedik ciddi bir hastal k nedeniyle planlanan seyahati gerçekle tirememesi halinde ara rma ba latma hakk n verilebilmesi için riskin gerçekle ti i tarihten itibaren en geç be gün içinde Sigortac ya yaz bildirimde bulunmakla yükümlüdür, bbi tedavi halinde; hastane epikrizi, ameliyat raporu, planlanan tedavi order, Sigorta hekimi taraf ndan gerekli görüldü ü hallerde orijinal grafi, invaziv i lemlere ait CD belgeleri Sigortac ya ibraz edilmelidir Raporu düzenleyen doktor, tedavisini yapt Sigortal n birinci derece yak ve akrabas olamaz, 8

9 Sigortal, Sigortac taraf ndan gerekli görüldü ü halde tayin edilen t bbi uzman taraf ndan t bbi muayene ve bu uzman n gerekli görece i tetkiklerden geçmekle yükümlüdür. Aksi hallerde bu teminat geçersizdir. Sigortal n ihbar yükümlülü ünü yerine getirmemesi durumunda Sigortac seyahat iptali teminat alt nda yap lan tazminat talep de erlendirmesini Sigortal n iletti i belgelerle sigorta yetkili doktoru taraf ndan yapar. Bu durumda Seyahat iptal durumunun ilgili semptomlara, te hislere, tedaviyle uygunlu una, t bbi uygulama ve t bbi raporlar n bilinen standartlar ile uygunlu una, Sigortal n sa için seyahat iptalinin zorunlu olarak gereklili ine Sigortac karar verir Ölüm nedeniyle seyahat iptalinde ölüm belgesi, Mala yönelik hasar durumunda uygun do rulay belgeler, polis raporu, adli rapor, savc k mütalaas, Tatil için tutulan evin, seyyar evin veya karavan n iptal edilmesi durumunda ve bir tekne kiralama anla mas söz konusu oldu unda kiralayan ki iden al nan ve kiralanan mal n art k kiralanma amaçlar do rultusunda kiralamaya uygun olmad gösterir belge Sigortal taraf ndan ilgili ülke konsoloslu undan vize talebine red sebebi ile ilgili yaz belge temin edilmelidir AVANS ZMETLER Sigortal gasp, h rs zl k gibi adli olaylar sonucunda avans talebinde bulunursa tüm adli tutanaklar, polis raporlar Sigortac ya ibraz etmekle yükümlüdür BAGAJ TEM NATI KAYIP BAGAJ VE HASAR TEM NATI Sigortal n yolculuk s ras nda yan nda olmayan, e lik etmeyen bagajlar n bir ula rma irketinin veya konaklama sa layan bir irketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kaybolmalar halinde durumun ilgili irketten al nacak kay p, zarar ya da çal nma raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Bagaj n ilgili irket taraf ndan minimum 21 gün içerisinde bulunamamas halinde Sigortac poliçede belirtilen limit dâhilinde ödeme yapacakt r Sigortal suç olu turan bir eylem sonucunda meydana gelen zarar veya hasar söz konusu olaylarla ilgilenen en yak n polis karakoluna veya en yak n güvenlik birimine gecikmeksizin bildirme yükümlülü ündedir Sigortal bagaj teslim al rken gerekli kontrolünü yapmak, bagaj n hasar durumunda meydana gelen zarar n konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da ta irketten (Havayolu, otobüs irketleri vb.) alaca bir tutanakla kay t alt na al nmas sa lamakla ve bu tutana n bir suretini tazminat talebi için Sigortac ya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaks n yap lan tazminat talepleri kabul edilmemektedir BAGAJ GEC KME TEM NATI Sigortal bagaj teslim al rken gerekli kontrolünü yapmak, bagaj n hasar durumunda meydana gelen zarar n konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da ta irketten (Havayolu, otobüs irketleri vb.) alaca bir tutanakla kay t alt na al nmas sa lamakla ve bu tutana n bir suretini tazminat talebi için Sigortac ya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaks n yap lan tazminat talepleri kabul edilmemektedir lik etmeyen bagaj n Sigortal yla ayn günde ula mamas veya Sigortal n var yerine saat 18:00 den sonra ula mas ve e lik etmeyen bagaj n ula n gecikmesi nedeniyle 12 saat içinde var yerine ula mamas halinde yolculu un devam amac yla yap lmas gereken ikame sat n almalara yönelik olan belgelenen masraflara ait orjinal fatura, kredi kart ekstresi.yukar da belirtilen yükümlülükler yerine getirilmezse Sigortal n tazminat haklar kaybolur veya smen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulan r. 9

10 5. GORTALIYA ÖDEME Sa k harcamalar, rizikonun gerçekle mesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin Sigortac ya verilmesinden sonra Sigortac n edimine ili kin ara rmalar bitince ve her hâlde Sigortac ya yap lacak ihbardan en geç on be gün sonra ödenmi ya da reddedilmi olur. Sigortac ya yüklenemeyen bir kusurdan dolay inceleme gecikmi ise süre i lemez. 6. GORTALANAN DE ER/NOKSAN GORTA 6.1. Her Sigortal n seyahat için sigorta bedeli, seyahatin tam mutab k kal nan fiyat na (sigortalanan de er) kar k gelmelidir. Sigorta bedeline dâhil edilmemi lerse, bu fiyata dâhil olmayan hizmetlere ili kin masraflar n da (örne in ek programlar) sigorta kapsam na al nmas gerekir Sigorta bedeli, bir sigortalanm olay meydana geldi inde sigortalanan de erden dü ükse (noksan sigorta), Sigortac sadece sigorta bedelinin sigortalanm de erden muafiyetin ç kart lmas ndan sonra kalan tutara oran için yükümlü olacakt r. 7. GORTA ÜCRET /PR TESB VE ÖDENMES 7.1. GORTA ÜCRET /PR BEL RLENMES Sigorta Sözle mesi/poliçe kapsam nda ödenecek Sigorta Ücreti/Prim; Sigorta sözle mesi/poliçe ba lang nda, Sigortac n geçerli Genel Tarife primine göre belirlenir. Teminat artt kça buna paralel olarak prim de artar GORTA PR ÖDENMES Sigorta priminin tamam n akit yap r yap lmaz poliçenin teslimi kar nda ödenmesi gerekir. Aksi kararla lmad kça, prim ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi Sigortac n sorumlulu u ba lamaz. 8. GORTA SÖZLE MES SONA ERMES 8.1. SONA ERME SEBEPLER Genel artlar ve mevzuat gere ince öngörülenler sakl kalmak üzere, a daki hallerde Sigorta Sözle mesi/poliçesi, Sigortac taraf ndan k smen veya tamamen iptal edilebilir Sigortal /lar n vefat Poliçe Süresi Sonu Sigorta sözle mesinin yap lmas an nda var olan menfaat, sözle menin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözle me o anda geçersiz olur GORTA SÖZLE MES NDEN/POL ÇEN BAZI GORTALILAR SONA ERMES Ayn sigorta sözle mesinde Sigorta Ettiren ile birlikte yer alan; ve/veya birinci derece yak nlar ile vefat hali hariç hukuki anlamda ili kisinin sona ermesi veya, Sigorta sözle mesi/poliçede ba ml olarak yer alan çocuk/lar n, Sigorta Ettiren ile vefat hali veya re it olup aile ile birlikte ya ama durumu hariç kanunen öngörülen bir hal neticesinde hukuki anlamda ili kisinin sona ermesi, Sigorta Ettiren taraf ndan talep edilmesi durumunda, Bu ki i/ler için Sigorta Sözle mesi/poliçeden ç kar r ve Sigorta Sözle mesi, bu ki i/ler için sona erer. 10

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt YURTDIfiI E T M S GORTASI /EDUCATION ABROAD INSURANCE 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt (Yurtd fl ndan aramalarda (00 90) 850 7 24 0850 çeviriniz.) Poliçeniz ile teminat alt na al nan

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde, T.C hudutları dahilinde, katıldığı turda aniden hastalanmaları ve/veya herhangi

Detaylı

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON

B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON B rak n evinizi arac n z korusun! KAS-KON 1936 dan bugüne... KAS-KON İÇİNDEKİLER I- KAS-KON...4 TEM NATLAR...4 KLOZLAR...5 II- KAS-KON AS STANS H ZMETLER...8 KASKO AS STANS...8 KONUT AS STANS...10 III-

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari

KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I ZORUNLU KOLTUK FERD KAZA S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras yolcu tafl mac l kapsam nda seyahat

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Nefes Sa lık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MADDE 1 S GORTA KONUSU

MADDE 1 S GORTA KONUSU Bu özel flartlar 01.07.2003 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sa l k Sigortas poliçesinin ayr lmaz bir parças d r. MADDE 1 S GORTA KONUSU Bu sigorta sözleflmesi uyar nca YAPI KRED S GORTA A.fi.

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ TEMİNATLAR Teminat limiti- Coğrafi Alan Dünya (Abd,Kanada,Japonya ve Türkiye hariç) 30.000.-EUR ABD,Kanada,Japonya 50.000.-USD Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın,

Detaylı