ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar"

Transkript

1 ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat esnas nda olu abilecek ciddi kaza, beklenmedik ve ani rahats zl klara ili kin harcamalar, seyahat dönemi içerisinde Poliçe, Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar ( Genel artlar ) ve bunlara ek olarak kabul edilen i bu Özel artlar ile Teminat Tablosundan ( Teminat Tablosu ) Poliçede yer alan teminatlar, limitler ve ödeme oranlar dâhilinde teminat alt na al r. Sigorta teminat poliçede tan ml seyahat kapsam ndaki özel seyahatler için verilmi olup i amaçl seyahatleri içermez. 2. GORTA TANIMLARI 2.1. MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK Poliçe tanzim tarihi öncesine dayanan mevcut rahats zl klar, te his edilmi olsun ya da olmas n ve/veya di er bir sigorta sözle mesi kapsam nda beyan edilmi olsun veya olmas n, poliçe tanzim veya kay t tarihinden önce Sigortal n ilaç, tavsiye ya da tedavi ald veya Sigortal n belirtilerini ya amakta oldu u ya da fark nda oldu u herhangi bir hastal k, mevcut hastal n akut alevlenmesi, rahats zl k ya da yaralanmad r. (örne in: Böbrek yetmezli i nedenli Diyaliz, mevcut kanserin nüksü veya mevcut hastal a ba genel durumun bozulmas ) 2.2. KAZA Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile Sigortal n iradesi nda ölmesi veya cismani bir ar zaya maruz kalmas r DD HASTALIK Bu sigorta poliçesi yürürlükte iken beklenmedik ve aniden ortaya ç kan, mevcut rahats zl k tan na uymayan veya önceden mevcut olan bir hastal n ani alevlenmesi veya tetiklemesi ile olu mam, Doktor taraf ndan tan ve/veya tedavisi gerekli olan hastal k anlam na gelmektedir TIBB AC DURUMLAR Olay n meydana gelmesini takip eden en erken dönemde, en yak n sa k kurumuna ba vurulmas gerektiren, ivedilikle t bbi müdahale yap lmad veya ba ka bir sa k kurumuna nakli halinde hayat n ve/veya sa k bütünlü ünün kaybedilme riskinin do aca kabul edilen durumlard r. T bbi acil durum olarak öngörülen durumlar uur kayb na neden olan her türlü durum, akut miyokart enfarktüsü (kalp krizi), ölümcül aritmiler, malign hipertansif krizler, zehirlenmeler, trafik kazas, ani felçler, ast m krizi, akut solunum yetmezlikleri ve solunum yoluna yabanc cisim kaçmas, yüksek ate (39,5 c ve üzeri), ciddi alerji, anaflaktik tablolar, akut bat n, yüksekten dü me, travma sonucu olu an k k, yaralanma ve uzuv kopmas, menenjit, ansefalit, beyin apsesi, elektrik çarpmas, ciddi göz yaralanmalar, renal kolik, suda bo ulma, donma, s cak/güne çarpmas, ciddi yan klar, diyabetik ve üremik koma, genel durum bozuklu unun e lik etti i diyaliz hastal, akut masif kanamalard r. Bu listede say lmayan di er hallerde, Sa k durumunun aciliyet te kil edip etmedi i, ayr ca Sigortac n kabul ve onay na tabidir YURT DI Sigortal n mutat olarak ikamet etti i ülkenin resmi s rlar d ndaki yerleri ifade eder TIBB GEREKL Yerli veya yabanc otoritelerden (uzmanl k dernekleri, meslek kurulu lar, Amerikan G da ve laç Dairesi ("FDA"), Avrupa normlar na uygunluk ( CE ), t p fakültelerinin ilgili kürsü bilim kurullar, Sa k Bakanl ) en az birisi taraf ndan kabul görmü t bbi bilgi ve teknolojinin gereklerine ve 1

2 kabullere göre, doktor taraf ndan ilgili hastal k ve/veya rahats zl k için yap lacak t bbi uygulaman n, hastal n ve/veya rahats zl n tan ve/veya tedavisi için ilgili, etkili ve gerekli olmas r. Tan ve/veya tedaviyi üstlenen dâhil herhangi bir Doktor taraf ndan t bbi gereklilik karar verilmi olmas, tek ba na i bu Sigorta Sözle mesi anlam nda t bbi gereklili in olu tu unu göstermez, bu konuda Sigortac taraf ndan tayin edilen doktor taraf ndan bu t bbi gereklili in onaylanmas gerekir GORTA PR Sigortac n hem toplam ve hem de ilgili sigorta sözle mesi özelinde yapm oldu u hasar ödemeleri ile tarifelerin haz rlanmas, sigorta sözle melerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili di er giderler, sigorta arac lar na arac k faaliyetleri dolay yla ödenen miktarlar veya Sigortac taraf ndan yap lan istihsal harcamalar da dikkate alarak aktüeryal prensipler do rultusunda; her dönem, ya ve cinsiyet için Sigortac taraf ndan belirlenecek primi ifade eder GORTACI ERGO S GORTA A.. yi ifade eder GORTA ETT REN Sigorta sözle mesini yapan ve sigorta sözle mesinden do an borç ve yükümlülükleri yerine getirmesi gereken özel/tüzel ki idir SK Taraflar n iste i ve kontrolü d nda olu an, gelecekte ortaya ç kmas ihtimali bulunan ani ve beklenmedik bir olayd r POL ÇE Sigortac taraf ndan imzalanarak Sigortal ya/sigorta ettirene verilen, taraflar n sigorta sözle mesinden do an hak, yükümlülük ve borçlar gösteren yaz ispat vas tas ifade eder TEM NATLAR Sigortac n, Sigorta Sözle mesi/poliçe çerçevesinde Sigortal ya verdi i sigorta konusu teminatlar ifade eder. Sigorta Sözle mesi yürürlü e girdikten sonra ve taraflar n kar kl mutabakat olmadan teminatlar de tirilemez MUAF YET/S GORTALI PAYI Poliçe kapsam nda gerçekle en bir tazminat talebini sigorta sözle mesi gere i sigorta irketi taraf ndan kar lanmayan, Sigortal üzerinde kalan k sm r SEYAHAT RKET Kâr amac yla turizmle ilgili bilgiler veren, havayolu-karayolu veya denizyolu ta mac konular ndan bir tanesinde veya hepsinde birden faaliyet gösteren, paket turlar veya tek hizmet bile enli turlar olu turan, turizm ve seyahat amaçl konaklama, ula rma, gezi, spor ve e lence hizmetleri görmeye yetkili olan, olu turdu u ürünü kendisi veya di er seyahat irketleri ve acenteleri vas tas ile pazarlayabilen ticarî kurulu u ifade eder. 2

3 3. TEM NATLAR 3.1. ASGAR TEM NATLAR TIBB TEDAV DERLER TIBB AC YARDIM TEM NATI Sigortalanm seyahat s ras nda ani ve beklenmedik bir ekilde meydana gelen ciddi hastal k veya kaza durumunda Sigortac, Yurtd nda t bbi tedavi giderlerini, ameliyatlar dâhil olmak üzere hastanede yatarak tedavileri, ayaktan tedavileri, ilaçlar, her sigortalanm olay için poliçede belirtilen toplam limite kadar basit veya geçici dolgular ve protezlerin ve takma di lerin tekrar i lev görmelerine yönelik onar m i lemleri dahil olmak üzere ac n dindirilmesine ili kin di tedavisi, t bbi amaçl nakil, poliçe konu ve kapsam nda teminat limitleri dâhilinde kar lar. Hastanede yatma süresi 5 günden fazla sürmesi ve yurda naklinin t bben mümkün olmamas durumunda Sigortac, Sigortal n bir yak n tedavinin gerçekle tirildi i hastaneye gidi i ve daha sonra ikamet yerine geri dönü ü için bir yolculuk organize edecek ve ilgili ula m masraflar kar layacakt r. Sigortac, Sigortal n seyahat s ras nda hastal k, kaza sonras nda hayati tehlike gösteren acil durumlarda, yerinde müdahale ve/veya en yak n sa k kurumuna hava ve/veya karayoluyla nakli için Sigorta Sertifikas üzerinde belirtilen Acil Hizmet Hatt n aramas ko ulu ile bu hizmeti sunar. Sa k durumunun aciliyet te kil edip etmedi i ve talebin sigorta sözle mesi kapsam nda olup olmayaca Sigortac taraf ndan de erlendirilecektir. Sigortac taraf ndan tayin edilmi bir doktor vas tas yla, tedaviyi gerçekle tiren hastane doktorlar yla ve gerekli olmas durumunda Sigortal n ülkesindeki doktorla temas kurulacak, söz konusu doktorlar aras nda bilgi al veri inin gerçekle mesi sa lanacakt r. Talep edilmesi durumunda; Sigortac, Sigortal n yak nlar na haber verilmesini sa layacakt r. Sigortac, teminat kapsam na giren bir durum nedeniyle olu an tedavi giderlerini T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir. Sigortal n sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastal k sonucu uygulanan tedavisinin bir parças olarak, vücuda d tan destek olacak ekilde ve sadece bbi amaçlarla kullan lan, ta nabilir, ki iye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, korse, varis çorab, boyunluk, dizlik, bileklik, aerochamber, yürümeye yard mc araçlar, tekerlekli sandalye gibi t bbi malzemeler ile yan k veya yara tedavisinde kullan lan örtücü malzemeler bu teminat kapsam nda teminat tablosunda belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Nakil s ras ndaki ilk yard m, sigorta kapsam ndad r TIBB AMAÇLI NAK ÜLKEYE GER DÖNME TEM NATI Sigortac, Sigortal n yurtd ndaki hastaneye tedavi amaçl ve tedavi sonras gezi s ras nda konaklad yere ya da yurduna kara ambulans, hava ambulans ile t bbi veya t bbi olmayan naklini; poliçe kapsam ve teminat limitleri dâhilinde kar lar. Sigortac, Sigortal n hareket etmesinin mümkün olmamas nedeni ile sigortalanm seyahatin sona ermesi itibar ile t bbi amaç do rultusunda geri dönü seyahatinin yap lmas gerekirse, sigortalanm olay n meydana gelmesinden itibaren 30 günü geçmemesi ko ulu ile, Sigortal n hareket etmesi mümkün oldu u tarihe kadar t bbi tedavi masraflar teminat limitleri dâhilinde ödeyecektir. Sigortac, Sigortal n naklinin t bbi bak mdan mümkün olmas durumunda, ikamet yerine veya ikamet etti i yerin en yak ndaki uygun bir hastaneye, t bbi naklini organize edecek, bununla ilgili masraflar T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir. Naklin Kara ambulans yla ta nmas uygun de ilse, Sigortal n nakli Sigortac n onay vermesi kayd yla hava ambulans ve/veya hava ta mac ile sa lan r. Sigortac, Sigortal n seyahati s ras nda kaybetmi oldu u ilaçlara ihtiyaç duymas halinde, ikame ilaçlar n sa lanmas organize edecek, bunlar Sigortal ya gönderecek ve gönderim masraflar kar layacakt r. Sigortal, ilaçla ilgili hesab n kendisine verilmesinden itibaren 1 ay içinde ikame ilaçlar n bedelini Sigortac ya geri ödemek zorundad r. 3

4 VEFAT HAL NDE CENAZEN YURDA NAKL Sigortac, Sigortal seyahat s ras nda vefat ederse ülkesinde defnedilmesi için geri getirilmesini organize edecek ve bununla ilgili masraflar T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir ÖZEL ST SNALAR da belirtilen durumlar sigorta teminatlar n kapsam d ndad r: Hamilelik, do um ve bunlarla ilgili komplikasyonlar ve hamileli in kendi iste iyle sona erdirilmesi, do um öncesi bak m veya kürtaj. Ancak hamile kad n 38 ya ndan küçük ve hamilelik 30.haftas tamamlamam ise hamilelik ve sonuçlar olaylar n normal gidi at ndan ciddi ekilde sapma göstermesi durumunda anne ve/veya çocuk için acil ya amsal tehdit olu turan riskleri bertaraf etmek için gerekli olan t bbi tedavi masraflar teminat limiti dâhilinde ödenir leri Bakanl n n seyahatten önce var bölgesi/ülkesine dair seyahat uyar yay nlad durumlar, terörist sald lar sonucu meydana gelen kay p ya da hasar EK TEM NATLAR SEYAHAT PTAL TEM NATI bu teminat, sigortalanm gezi için rezervasyon yapt ld nda önceden öngörülemeden gerçekle en Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k; poliçenin ba lad tarihten sonra ö renilen ve ilk 8 hafta içinde olan gebelik nedeniyle veya di hariç bir protezin k lmas ; Sigortal n evinde ya da i yerinde yang n, patlama, f rt na, y ld m dü mesi, toprak kaymas olaylar n meydana gelmesi, ticari nedenlerle i veren taraf ndan beklenmedik ekilde i ten ç kar lma sonucunda i siz kalma, rezervasyon yapt ld tarihte söz konusu ki inin i siz olarak kay tl olmas kayd yla i e girme durumu, seyahate ç lacak tarihe isabet eden bir sefer görev emri, mahkeme celbi veya mahkeme jürisi/bilirki i atanma daveti al nmas durumlar nda poliçede belirtilen sigorta limitleri dâhilinde güvence verir. Sigortal n yak nlar tan nda; e, ayn ikametgâhta kay tl hayat arkada, çocuk, evlat edinilen çocuklar, üvey çocuklar, torun, anne, baba, kay nvalide, kay npeder ve/veya Sigortal n birlikte evini resmi olarak payla ki iler kastedilmektedir. Ayr ca sigortal n seyahat etmiyorlarsa re it olmam yak nlar na veya bak ma muhtaç yak nlar na bakan ki ilerdir (bak lar) ZE NEDENL PTAL Sigortalanm gezinin co rafi alan bölümünde belirtilen ülkeye yapaca seyahat ile ilgili ülke konsoloslu una vize ba vurusunda bulunmas sonras nda, vize talebinin reddedilmesi veya planlanan zamanda, seyahat ba lang ç tarihine kadar vizenin al namamas durumunda poliçe kapsam ve konusu dâhilinde seyahat iptal teminat limitinde de erlendirilir. Vize al namamas seyahat iptalinin mücbir sebebidir ÖZEL ST SNALAR da belirtilen durumlar sigorta teminatlar n kapsam d ndad r: a. Vize ba vurusunun, ba vuru a amas nda reddedilmesi, b. Önceden al nm vize reddinin bulunmas, c. Vize ba vurusu için ilgili konsolosluk taraf ndan talep edilen evrak n eksiksiz ve talep edildi i ekilde sunulmam olmas, d. Vize ba vurusu yapacak ki inin hükümlü, sak ncal veya üpheli statüsünde olmas, e. Vize ba vurusunun, gezinin co rafi alan bölümünde belirtilen ülkenin konsoloslu una yap lmam olmas, 4

5 f. Vize ba vurusu yapacak ki iye ait pasaportun daha önce herhangi bir nedenle, vize ba vurusu yapmaya uygun olmad na dair bir ibareye sahip olmas, vize reddi alm olmas, g. Vize i lemlerini etkileyen hükümet de ikli i, h. Vize ba vurusunun sigortalanan seyahatin ba lang ndan en az 10 i günü, ilgili konsoloslu un bundan daha uzun bir süre belirtmesi halinde öngörülen süreden önce yap lmam olmas, i. Piyasa teamülleri gere i ba vuru sonucunun olumsuz olaca n aç kça bilinmesine ra men vize ba vurusunda bulunulmas SEYAHAT YARIDA KES LMES TEM NATI Poliçede tan mlanan özel seyahatin Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu planland ekilde tamamlanamamas durumunda, dönü yolculu unun ek konaklama dâhil harcamalar, rezervasyon yap lan tür ve standartlarla örtü ecek ekilde poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence verir. Sigortac, sigortalanan seyahatin, Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu planland ekilde tamamlanamamas durumunda kullan lmayan hizmetlerin bedelini, dönü seyahati masraflar dü üldükten sonra, rezervasyon tür ve standartlar yla örtü ecek ekilde poliçede belirtilen limitler dâhilinde ödeme güvencesi verir. Sigortac, planlanan seyahate Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu geçici bir süre devam edemedi i durumlarda seyahat grubuna ula m için gerçekle tirdi i masraflar, en fazla, kullan lmam hizmetin bedelinden dönü masraflar n dü ülmü tutar kadar poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence verir. Sigortal n yak nlar tan nda; e, ayn ikametgâhta kay tl hayat arkada, çocuk, evlat edinilen çocuklar, üvey çocuklar, torun, anne, baba, kay nvalide, kay npeder ve/veya Sigortal n birlikte evini resmi olarak payla ki iler kastedilmektedir. Ayr ca sigortal n seyahat etmiyorlarsa re it olmam yak nlar na veya bak ma muhtaç yak nlar na bakan ki ilerdir (bak lar) ÇOCUKLAR DÖNÜ YOLCULU Sigortac, Sigortal n yan nda seyahate kat lan velayeti alt nda olsun veya olmas n 18 ya n alt ndaki çocuklar n Sigortal n vefat, kaza geçirmesi ve hastalanmas sonucunda nezaretsiz kalmas halinde ülkeye dönmelerini sa lar. Sigortac, ikamet yerine geri dönü yolculu unu organize edecek ve bununla ilgili masraflar ödeyecektir AVANS ZMETLER Sigortac, Sigortal n seyahat s ras nda ödeme araçlar h rs zl k veya gasp sonucunda kaybederek mali s nt ya dü erse ve/veya Sigortal n bankas yla 24 saat içinde irtibata geçmesi mümkün de ilse, teminat dâhilinde avans öder, kredi kartlar yla ödeme yap lmas n durdurulmas nda ve ihbar nda yard mc olur. Seyahat belgeleri kaybedilirse, Sigortal ya poliçe kapsam ve teminat limitleri dâhilinde teknik destek sa lar. Sigortac, Sigortal tutuklan rsa veya tutuklanma tehdidinde bulunulursa, avukat, tercüman bulunmas na yard mc olur ve mahkeme masraflar n kar lanmas için poliçe teminat limiti dâhilinde avans ödenmesini sa lar. Sigortal seyahatin sona ermesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde avans ücretini Sigortac ya geri ödemekle yükümlüdür AC MESAJLARIN LET LMES Seyahat program nda de iklik olursa veya sigortal acil bir durumla kar la rsa, Sigortac sigortal n talep etmesi üzerine yak nlar na ve i verenine durumu haber vermeye çal acakt r. 5

6 ARAMA, KURTARMA VE LE RME MASRAFLARI Sigortal bir kaza geçirir ve bu nedenle arama, kurtarma ve iyile tirme i lemlerine muhatap olursa, Sigortac bununla ilgili masraflar poliçe teminat limiti dâhilinde öder BAGAJ TEM NATI BAGAJ KAYIP VE HASAR TEM NATI Sigortac, seyahat esnas nda Sigortal n yan nda e lik eden bagaj n, üçüncü bir ki i taraf ndan suç olu turan eylem ve/veya ula m araçlar n maruz kald kazalar nedeniyle kay p ve hasar poliçe kapsam nda ilgili teminat limiti dâhilinde de erlendirerek ödeme yapar. Sigortal n yan nda e lik etmeyen bagaj n, bir ula rma irketinin veya konaklama sa layan bir irketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kay p ve hasar poliçe kapsam nda ilgili teminat limiti dâhilinde de erlendirerek ödeme yapar GORTALANAN YALAR Sigortalanm bagaj, Sigortal n seyahati için gerekli ki isel e yalar, spor ekipmanlar, hediyeleri ve seyahat s ras nda edindi i hediyelik e yalar r Kaybolan veya tahrip olan e yalar için bu tazminat talebi cari de er olacakt r. Cari de er, genel olarak ayn türden ve kaliteden yeni e yalar n sat n al nmas için gerekli olan tutardan sigortalanm olan e yalar n durumunu ifade eden (ya, y pranma, kullan m, vs.) bir tutar n ç kart lmas sonucunda bulunan de erdir. Kay p/hasarl Bagaj tazminat talebi ödemesi yap rken, bagaj n kullan m süresi 1 y l ise %70, 2 y l ise %60, 3 y l ise %50, 4 y l ise %40, 5 y l ise %30, 6 y l ise %20, 7 y l ise %10 u ödenir. 8 y l ve üzeri ya taki bagaj n kay p ve hasar bedeli ödenmez. Ödeme yap rken orijinal faturas bulunan belgeli e yalara yönelik tazminat talepleri dikkate al narak yap r. Fatura beyan edilmeyen vakalarda, nas l hareket edilece ini vakan n gerçekle me ekline göre Sigortac karar verir Hasar görmü e yalar için bu tazminat, gerekli tamir masraf ve uygun olmas durumunda, fakat cari de eri a mamas kayd yla kal de er kayb na kar k gelen tutar olacakt r Filmler, görüntü, ses ve veri araçlar için bu tazminat maddi de er olacakt r Park halindeki araç içindeki bagaj: Bir bagaj, sigortalanm bir seyahat s ras nda ve 06:00 22:00 saatleri aras nda olmak ko uluyla park halindeki bir araçtan veya araca ba, kilitlenerek emniyet alt na al nm bir yük ta dan çal rsa sigorta teminat sa lan r. Yolculuk boyunca, süresi 2 saati a mayan her mola da kapsam dâhilindedir ÖZEL ST SNALAR Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar Madde:9 Genel stisnalar sakl kalmak ko ulu ile daki hallerde teminat kapsam nda olmay p ödeme yap lmaz. a. Unutulan, geride b rak lan veya kaybedilen E yalarda meydana gelen hasarlar, b. Gözlük, kontak lens, i itme cihazlar ve protezler, c. Para, tahvilat, biletler ve resmi kimlik belgeleri, d. Ayr ca vizeler haricindeki her türlü belge, e. Dolayl parasal zararlar (Ticari zararlar), f. Her türlü mücevher ve aksesuar, g. lik etmeyen bagaj olarak ilgili aksesuarlar ve mücevher dâhil olmak üzere görüntü ve foto raf cihazlar sigortalanmaz. E lik eden bagaj olarak, bu e yalar sigorta bedelinin %50 sine kadar tazmin edilecektir. h. lgili aksesuarlar dâhil olmak üzere bili im ekipman, yaz m ve di er elektrikli cihazlar lik eden bagajda toplam tutara kadar sigortalan rlar; fakat e lik etmeyen bagaj olarak bu e yalar sigortalanmamaktad r. 6

7 i. lgili aksesuarlar dâhil olmak üzere spor ekipmanlar her defas nda teminat tutar n %25 ine denk gelecek bir tutara kadar sigortalan r. Bunlar normal kurallara ve prosedürlere uygun olarak kullan yorlarsa sigortalanmazlar. j. Sigorta bedelinin %10 una kadar hediyeler ve hat ra hediyelik e yalar. k. Bir çad r kullan rken veya kamp yaparken bagajda olu an hasar durumunda sigorta teminat sadece resmi olarak i letilen kamp yerlerinde geçerlidir. l. Resmi kimlik belgelerinin yeniden ç kar lmas kapsam d ndad r BAGAJ GEC KME TEM NATI Sigortac, Sigortal n sadece gidi yolculu unda geçerli olmak üzere; bagaj n al nmas ndan 12 saati a an gecikmeler sonucunda maruz kald ikame sat n almalara yönelik belgelenen masraflar poliçede belirtilen teminat limiti dâhilinde ödeyecektir ÖZEL ST SNALAR Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar Madde:9 Genel stisnalar sakl kalmak ko ulu ile daki hallerde teminat kapsam nda olmay p ödeme yap lmaz. lik etmeyen bagaj n Sigortal yla ayn günde ula mamas veya Sigortal n var yerine saat 18:00 den sonra ula mas ve e lik etmeyen bagaj n ula n gecikmesi nedeniyle 12 saat içinde var yerine ula mamas halinde; Sigortac yolculu un devam amac yla yap lmas gereken ikame sat n almalara yönelik olan belgelenen masraflar poliçe ilgili teminat limiti dâhilinde ödeyecektir. kame sat n almalar d nda bagaj n gecikmesi ile do rudan ya da dolayl olarak ili kilendirilebilecek her türlü di er masraflar teminat kapsam d ndad r. 4. HASARIN TESP 4.1. GENEL HÜKÜMLER Genel artlar n 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten a daki hüküm ve artlar uygulan r Sigorta Ettiren/Sigortal, rizikonun gerçekle mesinden sonra, Sigorta sözle mesi uyar nca veya Sigortac n istemi üzerine, rizikonun veya tazminat n kapsam n belirlenmesinde gerekli ve Sigorta Ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi Sigortac ya makul bir süre içinde sa lamak zorundad r. Ayr ca, Sigorta Ettiren/Sigortal, ald bilgi ve belgenin niteli ine göre, rizikonun gerçekle ti i veya di er ilgili yerlerde Sigortac n inceleme yapmas na izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür Sigortal talep etti i tüm tazminat taleplerine ait orijinal ödeme belgelerini, fatura as llar, banka kanal yla yap lan ödemelerde ilgili banka taraf ndan onayl dekontu, kredi kart hesap özeti, Sigorta sertifikas, rezervasyon belgelerini, seyahat biletinin kopyas, kimlik ve ilgili ülkeye giri ç tarihlerini gösterir pasaport fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür Sigortal her türlü adli olayda (trafik kazalar dâhil) adli merciler taraf ndan olu turulan belgeleri (olay yeri tespit tutana, alkol raporu, adli t p raporu, trafik kazas tespit tutana, savc k takipsizlik karar vb.) do rudan ödeme a amas dâhil tazminat talebi ile birlikte sunmal r Sigortac gerekli gördü ü hallerde daha fazla ara rma yapmak, Sigortal tedavi eden doktor, sa k kurumu veya üçüncü ah slardan tan ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve di er belgeleri istemek, ba ka bir dan man hekime Sigortal muayene ettirmek hakk na sahiptir. 7

8 4.2. LG TEM NAT KAPSAMINDAK YÜKÜMLÜLÜKLER TIBB TEDAV DERLER /TIBB AC YARDIM TEM NATI Genel artlar n 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten i bu özel art asgari teminatlar ndan T bbi Tedavi Giderleri/T bbi Acil Yard m teminat nda; Sigortal Acil yard m durumunda Acil Hizmet Hatt arayarak sa k sorunu, bulundu u adres ve nas l bir yard m istedi ini, bulundu u sa k merkezinin veya doktorun irtibat numaralar bildirir Sigortal, trafik kazas sonucu olu an yaralanmalardan kaynaklanan tazminat taleplerinde öncelikle, Sosyal Güvenlik Kurumuna ba vurmakla yükümlüdür Tan ve/veya tedavi masraflar, fatura as llar, yap lan hizmetlerin detay döküm listesi ile birlikte Sa k Kurumuna ait orijinal fatura, Doktor muayenelerine ait fatura Sigortac ya ibraz edilmelidir Serbest meslek makbuzu ve Kredi kart slipinde Sigortal n ad, doktor ka esi ve doktor uzmanl k alan belirtilmelidir Yatarak veya yatmadan yap lan ameliyat veya ameliyats z tedavi ve müdahalelerde: Epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu/patoloji raporu Doktor muayenelerinde: Sigortal n ikâyetleri ve ikâyetlerinin süresi, ayn hastal k nedeni ile daha önce yap lan tetkik ve tedavileri, özgeçmi bilgisi, gebelik var ise son adet tarihi, ön tan veya kesin tan, istenen tetkikler, planlanan tedavitakip eden tedavi veya yap lmas planlanan cerrahi tedavi bilgisinin yer ald doktor ka e ve imzal rapor, laç tedavilerinde: Reçetelerin asl ve reçetedeki ilaçlar n isimleri okunacak ekilde kesilmi fiyat kupürleri ve barkodlar, Sigortac gerekli gördü ü hallerde daha fazla ara rma yapmak, Sigortal tedavi eden doktor, sa k kurumu veya üçüncü ah slardan tan ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve di er belgeleri istemek, ba ka bir dan man hekime Sigortal muayene ettirmek hakk na sahiptir TIBB AMAÇLI NAK ÜLKEYE GER DÖNME TEM NATI Naklin yap labilmesi için takip eden doktor taraf ndan düzenlenen Sigortal n sa k durumunun, s radan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmad ya da ba ka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmad na; bedensel zarar ya da hastal a uygun nakil arac n (kara ambulans, hava ambulans, tarifeli uçu, vb.) t bbi destek ve refakatin gereklili ine dair rapor Sigortac ya ibraz edilmelidir. Nakil için uygunsa tek yön ekonomi s uçak giderleri kar lan r SEYAHAT PTAL TEM NATI Sigorta sertifikas, rezervasyon belgeleri ve iptal masraflar na ili kin fatura asl ; ödenen bedellerin acente/havayolu irketi/otel taraf ndan iadesinin yap lmad na dair mektup, Acente veya havayolunun faturas, Seyahat biletinin kopyas, Kredi kart hesap özeti, Sigortal iptal masraflar en az düzeyde tutmak için, seyahatinin iptalini gerektiren durumun do mas durumunda, seyahatini gecikmeksizin Tur irketi veya seyahati düzenleyen irketten iptal etmekle yükümlüdür, Sigortal ciddi bir kaza veya beklenmedik ciddi bir hastal k nedeniyle planlanan seyahati gerçekle tirememesi halinde ara rma ba latma hakk n verilebilmesi için riskin gerçekle ti i tarihten itibaren en geç be gün içinde Sigortac ya yaz bildirimde bulunmakla yükümlüdür, bbi tedavi halinde; hastane epikrizi, ameliyat raporu, planlanan tedavi order, Sigorta hekimi taraf ndan gerekli görüldü ü hallerde orijinal grafi, invaziv i lemlere ait CD belgeleri Sigortac ya ibraz edilmelidir Raporu düzenleyen doktor, tedavisini yapt Sigortal n birinci derece yak ve akrabas olamaz, 8

9 Sigortal, Sigortac taraf ndan gerekli görüldü ü halde tayin edilen t bbi uzman taraf ndan t bbi muayene ve bu uzman n gerekli görece i tetkiklerden geçmekle yükümlüdür. Aksi hallerde bu teminat geçersizdir. Sigortal n ihbar yükümlülü ünü yerine getirmemesi durumunda Sigortac seyahat iptali teminat alt nda yap lan tazminat talep de erlendirmesini Sigortal n iletti i belgelerle sigorta yetkili doktoru taraf ndan yapar. Bu durumda Seyahat iptal durumunun ilgili semptomlara, te hislere, tedaviyle uygunlu una, t bbi uygulama ve t bbi raporlar n bilinen standartlar ile uygunlu una, Sigortal n sa için seyahat iptalinin zorunlu olarak gereklili ine Sigortac karar verir Ölüm nedeniyle seyahat iptalinde ölüm belgesi, Mala yönelik hasar durumunda uygun do rulay belgeler, polis raporu, adli rapor, savc k mütalaas, Tatil için tutulan evin, seyyar evin veya karavan n iptal edilmesi durumunda ve bir tekne kiralama anla mas söz konusu oldu unda kiralayan ki iden al nan ve kiralanan mal n art k kiralanma amaçlar do rultusunda kiralamaya uygun olmad gösterir belge Sigortal taraf ndan ilgili ülke konsoloslu undan vize talebine red sebebi ile ilgili yaz belge temin edilmelidir AVANS ZMETLER Sigortal gasp, h rs zl k gibi adli olaylar sonucunda avans talebinde bulunursa tüm adli tutanaklar, polis raporlar Sigortac ya ibraz etmekle yükümlüdür BAGAJ TEM NATI KAYIP BAGAJ VE HASAR TEM NATI Sigortal n yolculuk s ras nda yan nda olmayan, e lik etmeyen bagajlar n bir ula rma irketinin veya konaklama sa layan bir irketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kaybolmalar halinde durumun ilgili irketten al nacak kay p, zarar ya da çal nma raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Bagaj n ilgili irket taraf ndan minimum 21 gün içerisinde bulunamamas halinde Sigortac poliçede belirtilen limit dâhilinde ödeme yapacakt r Sigortal suç olu turan bir eylem sonucunda meydana gelen zarar veya hasar söz konusu olaylarla ilgilenen en yak n polis karakoluna veya en yak n güvenlik birimine gecikmeksizin bildirme yükümlülü ündedir Sigortal bagaj teslim al rken gerekli kontrolünü yapmak, bagaj n hasar durumunda meydana gelen zarar n konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da ta irketten (Havayolu, otobüs irketleri vb.) alaca bir tutanakla kay t alt na al nmas sa lamakla ve bu tutana n bir suretini tazminat talebi için Sigortac ya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaks n yap lan tazminat talepleri kabul edilmemektedir BAGAJ GEC KME TEM NATI Sigortal bagaj teslim al rken gerekli kontrolünü yapmak, bagaj n hasar durumunda meydana gelen zarar n konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da ta irketten (Havayolu, otobüs irketleri vb.) alaca bir tutanakla kay t alt na al nmas sa lamakla ve bu tutana n bir suretini tazminat talebi için Sigortac ya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaks n yap lan tazminat talepleri kabul edilmemektedir lik etmeyen bagaj n Sigortal yla ayn günde ula mamas veya Sigortal n var yerine saat 18:00 den sonra ula mas ve e lik etmeyen bagaj n ula n gecikmesi nedeniyle 12 saat içinde var yerine ula mamas halinde yolculu un devam amac yla yap lmas gereken ikame sat n almalara yönelik olan belgelenen masraflara ait orjinal fatura, kredi kart ekstresi.yukar da belirtilen yükümlülükler yerine getirilmezse Sigortal n tazminat haklar kaybolur veya smen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulan r. 9

10 5. GORTALIYA ÖDEME Sa k harcamalar, rizikonun gerçekle mesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin Sigortac ya verilmesinden sonra Sigortac n edimine ili kin ara rmalar bitince ve her hâlde Sigortac ya yap lacak ihbardan en geç on be gün sonra ödenmi ya da reddedilmi olur. Sigortac ya yüklenemeyen bir kusurdan dolay inceleme gecikmi ise süre i lemez. 6. GORTALANAN DE ER/NOKSAN GORTA 6.1. Her Sigortal n seyahat için sigorta bedeli, seyahatin tam mutab k kal nan fiyat na (sigortalanan de er) kar k gelmelidir. Sigorta bedeline dâhil edilmemi lerse, bu fiyata dâhil olmayan hizmetlere ili kin masraflar n da (örne in ek programlar) sigorta kapsam na al nmas gerekir Sigorta bedeli, bir sigortalanm olay meydana geldi inde sigortalanan de erden dü ükse (noksan sigorta), Sigortac sadece sigorta bedelinin sigortalanm de erden muafiyetin ç kart lmas ndan sonra kalan tutara oran için yükümlü olacakt r. 7. GORTA ÜCRET /PR TESB VE ÖDENMES 7.1. GORTA ÜCRET /PR BEL RLENMES Sigorta Sözle mesi/poliçe kapsam nda ödenecek Sigorta Ücreti/Prim; Sigorta sözle mesi/poliçe ba lang nda, Sigortac n geçerli Genel Tarife primine göre belirlenir. Teminat artt kça buna paralel olarak prim de artar GORTA PR ÖDENMES Sigorta priminin tamam n akit yap r yap lmaz poliçenin teslimi kar nda ödenmesi gerekir. Aksi kararla lmad kça, prim ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi Sigortac n sorumlulu u ba lamaz. 8. GORTA SÖZLE MES SONA ERMES 8.1. SONA ERME SEBEPLER Genel artlar ve mevzuat gere ince öngörülenler sakl kalmak üzere, a daki hallerde Sigorta Sözle mesi/poliçesi, Sigortac taraf ndan k smen veya tamamen iptal edilebilir Sigortal /lar n vefat Poliçe Süresi Sonu Sigorta sözle mesinin yap lmas an nda var olan menfaat, sözle menin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözle me o anda geçersiz olur GORTA SÖZLE MES NDEN/POL ÇEN BAZI GORTALILAR SONA ERMES Ayn sigorta sözle mesinde Sigorta Ettiren ile birlikte yer alan; ve/veya birinci derece yak nlar ile vefat hali hariç hukuki anlamda ili kisinin sona ermesi veya, Sigorta sözle mesi/poliçede ba ml olarak yer alan çocuk/lar n, Sigorta Ettiren ile vefat hali veya re it olup aile ile birlikte ya ama durumu hariç kanunen öngörülen bir hal neticesinde hukuki anlamda ili kisinin sona ermesi, Sigorta Ettiren taraf ndan talep edilmesi durumunda, Bu ki i/ler için Sigorta Sözle mesi/poliçeden ç kar r ve Sigorta Sözle mesi, bu ki i/ler için sona erer. 10

11 Sigorta Ettiren, yukar daki maddeler gere ince hukuki anlamda ili kisinin sona ermesi durumu derhal Sigortac ya bildirir. Bu madde çerçevesinde bir sona erme halinde, hukuki ili kisinin sona ermesi tarihi itibar ile ilgili Sigortal Sigorta sözle mesi/poliçeden ç kar r ve bu durum Sigortac taraf ndan, menfaat ili kisi sona eren e e ve/veya birinci dereceden yak na yaz olarak bildirilir. Poliçeden ç kar lan e ve/veya birinci dereceden yak n, kendisine yap lan bildirimden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Sigortac ya yaz olarak ba vurmas halinde, iptal edilen poliçedeki kazan lm haklar korunarak yeni poliçesi düzenlenir SONA ERMEN SONUÇLARI Sigortal /Sigorta Ettiren seyahate gidemedi i durumda, Sigorta Sözle mesi/poliçe ba lang ç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve Sigorta Sözle mesi/poliçe/sertifikan n asl Sigorta irketine iade etmesi kay t ve art yla, Seyahat Sa k Sigortas Sözle mesi/poliçesini iptal ettirebilir ve ödedi i sigorta primini iade alabilir. Ancak söz konusu iptale konu Sigorta Sözle mesi/poliçenin seyahat iptal teminat içeriyor olmas halinde, iptal durumunda herhangi bir prim iadesi söz konusu olmayacakt r. 11

12 SEYAHAT SA LIK GORTASI GENEL ARTLARI Sigortan Kapsam Madde1- Seyahat sa k sigortas ula m yollar ndan herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt na veya yurt d ndan ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnas nda kar la abilecekleri sa k risklerine kar koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortac, seyahat s ras nda poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma ba olmayan hastal k hali sonucunda, planlanan seyahat süresi nda meydana gelmemesi kayd yla, Sigortal ya, poliçede belirtilen teminatlar sa lar. Sigortan Süresi Madde 2- Sigortan n süresi yurt d na yap lan seyahatler için ülkemiz s rlar ndan ç ld n pasaportla tespit edildi i an ba lar, ülkemiz s rlar na girildi inin pasaportla tespit edildi i an sona erer. Yurt d ndan yap lan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz s rlar na girildi inin pasaportla tespit edildi i an ba lar yine ülke s rlar d na ç ld n pasaportla tespit edildi i an sona erer. Yurt içinde yap lan seyahatlerde ise sigortan n süresinin ba lang ve biti i sigorta poliçesinde belirtilir. Asistan Ki i/ irket Madde 3- Seyahat Sa k Sigortas nda yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta irketleri verir. Seyahat sa k sigortas nda yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi Sigortac taraf ndan gerekti inde hizmet sat n alma sözle meleri arac ile asistan ki i/ irketlere devredilebilir. Poliçe ptali Madde 4- Seyahat sa k sigortas sat n alan ki i, seyahate gidemedi i durumda poliçe ba lang ç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta irketine iade etmek kayd yla poliçesini iptal ettirerek, ödedi i sigorta primini geri al r Sunulacak Asgari Teminatlar Madde 5- Sigortal n sigorta irketinden alm oldu u poliçeler asgari olarak a daki teminatlar içermek zorunda olup, sigorta irketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. Ani rahats zl ve hastal klara ili kin bbi tedavi teminat Sigortal n, bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, irket; hastane, ameliyat ve tedavi masraflar ile ilgili doktorun yazd ilaçlar n masraflar poliçe limitleri dâhilinde öder. Sigortal tedavinin verilebilece en yak sa kurulu una seyahati veya nakli Sigortal n bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, irket Sigortal n t bbi durumuna en uygun nakil arac yla, en yak n sa k kurum ve/veya kurulu una ula sa lar. Bulunulan sa k kurum ve/veya kurulu unda hastaya yap lacak tedavi için gerekli donan m ve bbi ekip yoksa irket Sigortal n t bbi durumuna uygun ba ka bir sa k kurum ve/veya kurulu una naklini sa lamakla yükümlüdür. Sigortal taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli Sigortas n n bu poliçe kapsam ndaki hastal k veya yaralanma sonucu t bbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olmas durumunda, seyahate 12

13 devam edemeyece ine ve ikametgâh adresine dönü için Sigortal n as l seyahat için kullanm oldu u ta ma arac kullanamayaca na Sigortal tedavi eden doktor taraf ndan karar verilirse, irket, Sigortal poliçe ko ullar çerçevesinde Sigortal tedavi eden doktorun belirledi i ve Sigortal n t bbi durumuna en uygun nakil arac yla ikametgâh adresine nakli için gerekli giderleri kar layacakt r. Vefat eden Sigortal nakli Sigortal n bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas sonucu vefat halinde irket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve olu an masraflar öder. Verilecek Ek Teminatlar Madde 6- Sigorta irketleri özel artlar nda asgari teminatlar d nda ek teminatlar da verebilir. Prim Ödeme ekli ve Ödenmemesinin Sonuçlar Madde 7- Sigorta priminin tamam n akit yap r yap lmaz poliçenin teslimi kar nda ödenmesi gerekir. Aksi kararla lmad kça, prim ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi Sigortac n sorumlulu u ba lamaz. Genel Ko ullar Madde 8- Herhangi bir talep halinde Sigortac n tazminat ödeme sorumlulu u ile Sigortal n tazminat talep hakk poliçenin ko ullar na uymalar na ba r. Bu Poliçe kapsam ndaki talebi için Sigortal ; a. Zarar asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri al r. b. Durumu irket ve/veya Asistan Ki i/ irkete en k sa zamanda bildirir. irketin onay alabilmek amac yla, irkete ula lamamas durumunda, Sigortal kendisine en yak n acil sa k kurum ve/veya kurulu una gidebilir. Bu durumda, Sigortal ald hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri irkete iletir. Sigortal olay gösteren orijinal belge ve makbuzlar irkete ibraz etmekle yükümlüdür. c. irket e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporlar, makbuzlar, faturalar vb.) temin eder. Genel stisnalar Madde 9- Dolayl ya da dolays z olarak a daki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsam d ndad r. d. Bu Poliçe kapsam nda talepte bulunan Sigortal n hileli hareketleri, e. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan f rt na ve meteor dü mesi gibi do al afetler sonucu ortaya ç kan zararlar, f. Harp veya harp niteli indeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan do an iç karga al klar, g say Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler, h. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullan veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aç a ç kmas na neden olacak her türlü sald ve sabotaj, i. Silahl kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekât, j. Tehlikede bulunan ki ileri ve mallar kurtarmak hali müstesna, Sigortal n kendisini bile bile a r bir tehlikeye maruz b rakacak hareketlerde bulunmas, Sigortal n kas tl hareketleri, k. bbi reçete d nda al nan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyu turucular veya t bbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya ç kan hastal klar veya patolojik durumlar, l. Poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda, poliçe ba lang ç tarihinden önce var oldu u, yetkili bir doktor taraf ndan tespit edilen t bbi bir durum veya bu duruma ba olarak ortaya kan akut kriz, m. Do tan olan hastal klar (Gebelik esnas nda olu an veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastal klar), n. ntihar veya intihar te ebbüsü, 13

14 o. Ak l hastal klar, psikolojik rahats zl klar, salg n hastal klar, p. daki sporlar n yap lmas : hangi türden olursa olsun her türlü yar, ralli veya benzeri denemeler, olta bal kç d nda av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dal lar, umumi yolcu ta mac yapmak amac yla tasarlanmam deniz araçlar yla uluslararas sularda dola ma, binicilik, da k, at talimleri, boks, ne türden olursa olsun güre sporlar, dövü me sanatlar, para ütçülük, s cak hava balonculu u, serbest dü me, yamaç para ütü ve genel olarak tehlikeli oldu u bilinen her türlü spor veya e lence faaliyeti, q. Spor federasyonlar veya benzeri organizasyonlar taraf ndan düzenlenen yar lara veya turnuvalara kat lma, Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda aç kça mutabakata var lmad sürece kayak, r. Yolcu ta ma yetkisine sahip olmayan bir hava ta n ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat s fat yla kullan lmas, motosiklet kullan, s. Sigortan n kapsam na giren bir kaza neticesinde vuku bulmad takdirde suda bo ulmalar, Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s f kralar nda say lan durumlar n özel artlar ile teminat alt na al nmas mümkündür. Birden Çok Sigorta Madde 10- Sigortal ba ka sigorta irketleriyle ayn rizikolara kar ayn süreye rastlayan ba ka sigorta sözle mesi yapacak olursa bunu Sigortac lara derhal bildirmekle yükümlüdür Birden fazla sigorta irketi söz konusu oldu unda tedavi masraflar sigorta irketlerince poliçe tanzim önceli ine göre ödenir. Tebli ve hbarlar Madde 11- Sigortal bildirimlerini sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözle mesine arac k eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar. Sigortac da bildirimlerini Sigortal n poliçede gösterilen adresine veya bu adres de mi se son bildirilen adresine ayn surette yapar. Taraflara imza kar elden verilen mektup veya telgrafla yap lan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. rlar Sakl Tutulmas Madde 12- Sigortac ve Sigortac ad na hareket edenler, bu sözle menin yap lmas ndan dolay Sigortal ya ait olarak ö renece i s rlar n sakl tutulmamas ndan do acak zararlardan sorumludur. Yetkili Mahkeme Madde 13- Bu sigorta sözle mesinden do an anla mazl klar nedeniyle Sigortac aleyhine aç lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta sözle mesine arac k yapan acentenin ikametgâh n bulundu u yerde Sigortac taraf ndan aç lacak davalarda ise daval n ikametgâh n bulundu u yerde ticaret davalar na bakmakla görevli mahkemedir. Zaman Madde 14- Sigorta sözle mesinden do an bütün talepler iki y lda zaman a na u rar. Özel artlar: Madde 15- Sigorta irketleri bu genel artlara Sigortal aleyhine olmamak ve teminat kapsam daraltmamak kayd yla özel artlar uygulayabilir. Yürürlük Madde 16-Bu Genel artlar tarihi itibariyle yürürlü e girer. 14

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

YURT ĠÇĠ SEYAHAT SĠGORTASI ÖZEL ve GENEL ġartlari

YURT ĠÇĠ SEYAHAT SĠGORTASI ÖZEL ve GENEL ġartlari YURT ĠÇĠ SEYAHAT SĠGORTASI ÖZEL ve GENEL ġartlari A. SĠGORTANIN KONUSU İşbu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden kişilerin, T.C. sınırları içerisinde yaptıkları seyahatleri

Detaylı

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI VİZE

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI VİZE SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI VİZE TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya yaralanmas

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014

FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014 FARK YOK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 01.01.2014 MADDE 1- SİGORTA KONUSU Sağlık Sigortası Genel Şartlarına ek olarak sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, gerekli olan tedavi giderleri poliçeye

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

h) Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.

h) Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kamusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

1. SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI

1. SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI ERGO Sigorta A.Ş. Seyahat Sigortası Özel Şartları 1. SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI Sigortacı, iş bu sigorta ile Sigortalı ve/veya Sigortalıların, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözleşmesi/Poliçe dönemi içerisinde

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YURT Ç SEYAHAT S GORTASI TEM NAT AÇIKLAMLARI

YURT Ç SEYAHAT S GORTASI TEM NAT AÇIKLAMLARI YURT Ç SEYAHAT S GORTASI TEM NAT AÇIKLAMLARI TEM NATLAR 1) Genel Bilgi Dan ma Sigortal ya hava durumu, yol durumu, feribot ve uçak seferleri, döviz kurlar ve vergiler, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

1. SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI

1. SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI ERGO Sigorta A.Ş. Seyahat Sigortası Özel Şartları 1. SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI Sigortacı, iş bu sigorta ile Sigortalı ve/veya Sigortalıların, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözleşmesi/Poliçe dönemi içerisinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Majole ofisine teslim tarihi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NO 1 HİZMETİN ADI Okulöncesi Eğitime Öğrenci Kaydının yapılması Nüfus cüzdanı fotokopisi Okul Öncesi Başvuru Formu Acil Durumlarda Başvuru Formu 4

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz. STAJ BAŞVURU VE OLANAKLARI Ünye Çimento olarak; meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken,

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ MICROSOFT ÜRÜNÜ (MÜŞTERİ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI HEDİYELİ WINDOWS 7 HOME PREMIUM) KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 1 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 1. TARAFLAR: İstanbul Valiliği İl Savunma Müdürlüğü ile Çeviri Derneği dir. 2. AMAÇ: Ülkemizde meydana

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE YAPILACAK OLAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ UYGULAMA YÖNERGESİ KONU: MADDE 1. Özel hukuk

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BİRLEŞİK KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİLGİLENDİRME FORMU

BİRLEŞİK KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENİŞLETİLMİŞ KASKO BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir.

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir. Teminatlar Coğrafi Sınırlar

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy Note2 Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

004.87.0901.04 DHMİ SİGORTA YÖNETMELİĞİ

004.87.0901.04 DHMİ SİGORTA YÖNETMELİĞİ YÖNETİM KURULU KARARI TARİH VE NO : 02.12.1993 / 385 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 02.12.1993 004.87.0901.04 DHMİ SİGORTA YÖNETMELİĞİ AMAÇ : MADDE l- Bu yönetmeliğin amacı; Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE 07.02.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu Yönetmelik, Yeşilay çalışanlarının şehir içine, Yurt İçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatleri

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ 01.01.2012 İçindekiler IĞDIR ÜNİVERSİTESİ... 1 ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ... 1 Amaç ve Kapsam:... 1 Madde 1-... 1 Tanımlar:... 1 Madde 2-...

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI 1. TANIMLAR İşbu İç Piyasa Satış Hüküm ve Koşulları nda aşağıdaki sıralanan ibareler kendilerine atanan ve aşağıda tanımlanan anlamları taşıyacaktır. AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş Hüküm ve Koşullar

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı