KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 77 EK III 24 Nisan, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :346 42/2009 SAYILI KREDİ GARANTİ FONU YASASPNIN 9'NCU MADDESİNİN 2'İNCİ VE 3'NCÜ FIKRALARI İLE ll'nci MADDESİNİN l'nci FIKRASININ VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KREDİ GARANTİ FONU YÖNETİM KURULU TARAFİNDAN HAZIRLANAN TEBLİĞ KISA İSİM 1. Bu Tebliğ "Garanti verilecek krediler ile ilgili bankalar ve gerçek ve/veya tüzel kişiler ile yapılacak sözleşmelerin içeriğine ilişkin şekil ve asgari şartlar; garanti verilecek kredilerle ilgili değerlendirme kıstasları ile başvuruda istenecek bilgi ve belgeler" tebliği olarak isimlendirilir. (899)

2 900 TEFSİR 2. Bu Tebliğde geçen; "Banka", Bankalar Yasası kuralları çerçevesinde faaliyet gösteren ve garanti verilen ve/veya verilecek krediyi kullandıran veya kullandıracak olan bankayı anlatır. "Gün", îş gününü anlatır. "Kredi Komitesi", KGF Yönetim Kurulu'nun KGF' ye gelen taleplerin ön incelemesini yapmak üzere oluşturacağı Komiteyi anlatır. "Garanti", KGF tarafından her bir gerçek ve/veya tüzel kişi lehine, Banka ile yapılan Garanti Sözleşmesi, Çerçeve Sözleşmesi ve Garanti Geri Ödenmesi Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak verilen garantiyi anlatır. "Garanti Sözleşmesi", Banka ile KGF arasında imzalanan ve KGF tarafından gerçek ve/veya tüzel kişi için kefil olduğu tutarın, garanti oranının ve süresinin de belirtildiği ve risk gerçekleştiğinde kefil olunan miktar kadar geri ödeneceğini düzenleyen sözleşmeyi anlatır. "KKTCMB", Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı anlatır. "KGF", 42/2009 sayılı Yasa ile oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kredi Garanti Fonu'nu anlatır. "Kredi", 39/2001 sayılı Bankalar Yasası'nın 23. maddesinde sayılan nakdi kredileri anlatır. "Limit", Banka tarafından KGF'nun garantisi ile gerçek ve/veya tüzel kişiye borçlu cari hesap olarak kullandırılan açılış tarihindeki toplam kredi tutarını anlatır. "Teminat", KGF'nin garantisine karşılık gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından KGF leyhine verilecek olan ^yyömeaku! ipoteği, b&û-i teminat mektubu, TC Devlet İç

3 901 Borçlanma Senetleri, TL veya yabancı para blokesi, şahsi kefalet, gayrikabili rücu akreditifi ve araç rehnini anlatır. "Yönetim Kurulu", Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulunu anlatır. KAPSAM 3. Kredi Garanti Fonu Yasası'nın 3' ncü maddesinde yer alan ilgili garanti işlemlerini düzenlemektir. GARANTİ VERİLECEK GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİLER 4. (1) Fon Yönetimince aşağıda belirtilen kredilere garanti verilebilir: (a) Geçici likidite sıkışıklığı yaşayan ihracatçılar ile mal ve hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere bankalar tarafından kullandırılacak krediler. (b) Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle bankalar tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilerin yapılandırılacak borçlan ve/veya ek kredi olarak kullandırılacak krediler. (2) Bankalardan daha önce kullandırılan kredilerin geri ödenmesi amacıyla kullanılacak krediler için garanti verilmez. GARANTİNİN SÜRESİ 5. Garanti Sözleşmelerinin süresi kredi tutarına ve Kredi Sözleşmesi süresine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak borçlu cari hesaplarda Garanti Sözleşmesinin süresi 2 yılı geçemez. Banka, borçlu cari hesap ile ilgili garanti süresinin bitmesinden 1 ay önce ayni borçlu cari hesap için KGF'den sürenin uzatılmasını ve/veya yeni Garanti Sözleşmesi imzalanmasını isteyebilir. GARANTİ VERİLECEK GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK NİTELİKLER Garanti talebinde bulunacak gerçek ve/veya tüzel kişiler ile kefilleri ve tüzel kişilerin direktör ve şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip hissedarlarının ve tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyelerinin; (1) Müracaat tarihinde çek yasağı kapsamında olmaması, (2) Kredi talep eden gerçek ve/veya tüzel kişinin talepte bulunan Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı veya üyen. Bankanın Yönetim Kurulu üyesinin pşi, evlatları, ana, babası, kardeş, torunu, ıç ve dış denetçisi olmaması ve 3} Tüzel kişilerde talepte bulunan bankanın iştiraki olmaması

4 902 KGF'NİN GARANTİSİNİN ÜST SINIRI VE GARANTİ ORANI (1) zorunludur. Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışacak olan KGF'nin vereceği garantinin üst sının, a- Fiilen kullandırılacak taksitli vadeli kredinin ana para ve Yönetim Kurulu tarafından Merkez Bankasınca belirlenen mevduat faiz oranının 2 katını aşmayacak şekilde karar verilen faiz eklenerek bulunan toplam miktarın, b-borçlu cari hesaplarda ise hesabın açılış tarihindeki limit tutarının, en çok %60'nı aşmamak üzere her bir münferit gerçek ve/veya tüzel kişi için ayni risk grubunda olup olmadığına bakılmaksızın TL ile sınırlıdır. (2) KGF'nin yükümlülüğü hiçbir zaman sözleşmesinde belirlenen miktarı aşamaz. garanti GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİ VE BANKA LİMİTİ 8. (1) (2) KGF'nin mal ve hizmet üretimi ve ihracat ile iştigal eden tüzel kişilere vereceği garantinin üst sımn tüzel kişinin öz kaynaklarının 3 katı ile sınırlıdır. KGF'nin, mal ve hizmet üretimi ve ihracat ile iştigal eden gerçek kişilere vereceği garantinin üst sının ise ilgili gerçek kişinin 1 yıllık brüt cirosunun %10'u ile sınırlıdır KGF TARAFINDAN KEFİL OLUNACAK KREDİLERİN ALT SINIRI 9. KGF'nin garantisine başvurabilecek kredinin alt sının her bir münferit gerçek ve/veya tüzel kişi için ayni risk grubunda olup olmadığına bakılmaksızın (Elli Bin Türk Lirası) TL'dir. ÜCRET VE PRİMLER 10. (1) (2) Garanti talebinde bulunacağı kredi için, KGF Bankadan Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda maktu inceleme ücreti ve prim alır. Kredi talebinin KGF tarafından değerlendirmeye alınabilmesi için maktu inceleme ücretinin Fon hesaplarına yatmış olması zorunludur. Banka, her yıl garanti sözleşmesinin imzalandığı tarihte Yönetim Kurulunca yayımlanacak Tebliğde belirtilen oranda ve o tarihteki kalan garanti miktan üzerinden KGF'nin prim alacağını tahsil edip KGF'ye yatırır. Bankanın zamanında KGF' ye ödemediği primler nedeniyle KGF primi ödenmeyen kredi ile ilgili olarak Bankaya sözkonusu primin ödenmesi için ihbarda bulunur. Banka, işbu ihbarın tebliğinden

5 903 itibaren (1) hafta içinde söz konusu primin ödememesi halinde KGF, Garanti Sözleşmesini feshedebilir. Fesih nedeniyle KGF'nin bütün sorumluluğu ve yükümlüğü sona ereceği gibi garantisi de geçersiz olacaktır. (3) Yönetim Kurulu garantisiyle kullandırılmış kredilerde bu krediler kapanıncaya kadar prim oranlarında bir değişiklik yapamaz. BAŞVURU USULÜ 11. (1) Banka kredi başvurularını diğer kredilendirmelerinc uyguladığı kural ve teamüllere göre değerlendirerek geri ödenebilirliğini uygun gördüklerini KGF'nin garantisinin alınması amacıyla bu Tebliğe uygun olarak KGF'ye gönderir. (2) Banka, bu tebliğin belirlenen belgelerini içeren başvuru dosyası ve Ekte örneği sunulan "Garanti Talep Formu" ve "Garanti Başvuru Formu" ile birlikte gerçek ve/veya tüzel kişi adına Kredi Komitesine başvurur. (3) KGF, bu Tebliğ ekleri uyarınca belirlenenler dışında gerekli görmesi halinde başka belge ve bilgi de isteyebilir. TEMİNATLAR 12. (1) KGF kefil olduğu miktarı bankaya ödedikten sonra borçlunun teminatlarının paraya çevrilmesi yoluna gidebilir ve/veya borçlu aleyhine yargısal işlem başlatabilir. (2) KGF'nin garantisi karşılığında kabul edebileceği teminatlar; (a) (b) Gayrimenkul ipoteği, Banka teminat mektubu (c) TC Devlet İç Borçlanma Senedi (d) (e) (f) TL ve yabancı para blokesi Gayrikabili rücu akreditif Motorlu araç / iş ekipmanı (g) Şahsi kefalet (3) Banka kredi talebinde öngördüğü koşullar ve kredinin tahsis koşullarında teminatı azaltıcı işlem

6 904 yapmak istemesi halinde KGF' nin yazılı onayını almak zorundadır. (4) KGF'nin garantisi karşılığında gayrimenkul üzerinde 1. derece ipotek KGF leyhine tesis edilir. Ancak KGF' nin yapılandırma nedeniyle verilecek krediye kefil olması halinde 1. derece ipotek ilgili banka leyhine olmak kaydıyla KGF leyhine 2. derecede ipotek verilebilir. Teminatların bölünebilir olmaması halinde ipotek doğrudan KGF' ye verilir. (5) Kabul edilecek teminatların nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. (6) TC DÎBS, KKTCMB'ye ait DİBS deposuna KGF adına depo edilir. TALEBİN 13. (1) KGF kendisine gelen başvuruyu aşağıdaki şekilde İNCELENMESİ inceler: (a) Kredi Komitesi, başvurunun ön incelemesini yapar ve belgeleri eksiklik olan ve/veya yasa ve bu tebliğdeki düzenlemelere uygun olmayan * talepleri Bankaya geri gönderir. Uygun olan talepleri ise kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna gönderir. (b) Yönetim Kurulu kredi değerliliğini ve teminatını uygun gördüğü gerçek ve/veya tüzel kişi lehine garantisinin üst sınırını, oranını, süresini ve koşullarım içeren yazıyı Bankaya gönderir. Bu bildirim Garanti Sözleşmesi yerine geçmez. (c) KGF, garanti talep edilen kredi ile ilgili olarak Merkez Bankası'ndan görüş alabilir. Gerekli görmesi halinde sadece ilgili müracaatla sınırlı olmak üzere, banka kayıtlarında ilgili gerçek ve/veya tüzel kişinin durumu hakkında inceleme yapabilir veya incelemeyi bağımsız denetim kuruluşuna yaptırabilir. İnceleme nedeniyle masraf yapılması halinde, masraflar Banka tarafından ödenir. (2) KGF başvuru dosyasındaki gayrimenkul ekspertiz değerlendirmesinden başka kendi tayin edeceği bir ekspertiz tarafından da ilgili teminatın değerlendirilmesini yaptırabilir. Bu nedenle yapılan masraflar Banka tarafından ödenir.

7 905 BAŞVURUNUN KABULÜ VEYA REDDİ 14. (1) KGF, kendisine gelen başvurulan inceler ve takdir hakkını kullanarak başvuruyu kabul veya reddedebilir. (2) Talep sonucunun 13'ncü maddenin l'nci fıkrasının (b) bendine göre Bankaya bildirilmesini takiben Bankanın 15 gün içerisinde KGF'nin bildirdiği koşullarla, garantiden faydalanmak istediğini yazılı olarak bildirmemesi halinde, KGF'nin başvuru kabulü geçersiz olur. (3) Banka KGF'nin garantisi ile kullandırdığı kredi nedeniyle borçlu ile imzaladığı sözleşmenin 1 suretini sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç (2) iş günü içerisinde KGF'ye gönderir. Bunun üzerine KGF, Banka ve gerçek ve/veya tüzel kişi ile (1) hafta içerisinde sözleşme imzalar. Ancak borçlu cari hesaplarda Banka tarafından limit tahsisinin KGF'ye bildirilmesi kredinin kullandırıldığı anlamına gelir. (4) Banka, Garanti Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde krediyi kullandırmadığı takdirde ve bu krediyi 3 aydan sonra kullandırmak istenmesi halinde KGF'nin yazılı onayım alır. Krediyi onay almadan kullandırması halinde KGF'nin garantisi geçersiz olur. Ancak, her halükarda 6 ay içinde kullandırılmayan kredilerde KGF'nin garantisi son bulur. (5) Banka, taahhüt ettiği krediyi az kullandırdığı, kullandırmadığı veya limiti azalttığı veya limiti arttırdığı tarihten itibaren (15) gün içinde KGF'ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. (6) Borçlu cari hesaplarda Bankanın garanti süresi içerisinde limiti azaltması halinde KGF'nin garantisi azalma oranında düşer. Ancak limitin artırılması halinde ise artan kısım için KGF'nin garantisi geçerli olmaz. SÖZLEŞMELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ 15. (1) KGF'nin garantisi ile kullandırılacak krediler için Banka ile KGF arasında garantinin genel esaslarını düzenleyen "Çerçeve Sözleşmesi" ve her bir garanti için "Garanti Sözleşmesi", KGF ile gerçek ve/veya tüzel kişi arasında "Garantinin Geri Ödenmesi Sözleşmesi" olmak üzere 3 sözleşme düzenlenir.

8 906 (2) Bu sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur: (a) (b) Tarafların ad, soyad ve/veya ticaret unvanları, Taraflar arasındaki ilişkinin genel esasları, (c) Tarafların sorumluluğu ve sorumluluğuna gidilme zamanı, (d) (e) (g) (h) (ı) Faiz oranları, Tarafların hak ve yükümlülükleri Tarafların tebligat adresleri, Sözleşmenin süresi, Sözleşmenin imzalandığı tarih. BANKANIN 16. (1) Banka, KGF'nin garantisi ile kullandırılan kredilerin YÜKÜMLÜLÜKLERİ ana para ödemelerini miktar ve yatırım tarihleriyle birlikte ve bakiyeyi her ayın son iş gününü takip eden 5 iş günü içerisinde KGF'ye bildirmek zorundadır. (2) Banka, gerçek ve/veya tüzel kişinin iflasını ve/veya tasfiyesini istediğinde veya istenildiğini öğrendiğinde ayni gün KGF'yi durumdan yazılı olarak haberdar eder. 13) Banka, kredi verildikten sonra, kredi ve garantisi tehlikeye düşürecek ya da etkileyecek her türlü bilgiyi KGF'ye yazılı olarak bildirir. (4) Banka, KGF'nin garantisiyle kullandırılan kredilerin kapanmasından itibaren (2) gün içerisinde garantinin hükümsüz kaldığını bildiren bir yazı ile birlikte borcun kapandığından KGF'yi haberdar etmek zorundadır. (5) Banka, KGF'nin kefil olduğu kredi alacağını ve bu alacağa bağlı garanti alacağını 3. kişilere devir ve/veya temlik edemez. (6) Banka, borçlu cari hesaplarında faiz oranlarındaki artışları her ay KGF'ye bildirecektir. Faiz oranlarındaki artışlar KGF'nin kefil olduğu miktarı değiştirmez.

9 907 (7) Banka, tebligat adresindeki değişikliği taraflara bildirmek zorundadır. (8) Banka, tüm işlemler için KGF'nin bu konudaki düzenlemelerine (tebliğ, talimat v.b.) ve sözleşme hükümlerine uygun davranır. KGF' NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 17. (1) KGF, garantisine başvurulması halinde Bankaya karşı garanti sözleşmesinden doğan sorumluluğunu yerine getirir. (2) KGF, Tebligat adresindeki değişikliği taraflara bildirmek zorundadır. GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 18. (1) Tüm işlemler için KGF'nin bu konudaki düzenlemelerine (tebliğ, talimat v.b.) ve ilgili sözleşme hükümlerine uygun davranır. (2) Borcunu KGF'nin yazılı onayı olmaksızın 3. kişilere devir ve nakil edemez. (3) Defter ve kayıtlan üzerinde KGF'nin her talepte inceleme yapmasını kabul eder. (4) KGF'nin talebi halinde istenen her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin KGF'ye verir. (5) Gerçek ve/veya tüzel kişi KGF'nin işyerini başvuru incelemesi sırasında ve garanti verildikten sonra her zaman görmesine izin verir. (6) Teminatın gayrimenkul ipoteği olması halinde gayrimenkul üzerinde 1. derecede ipotek KGF lehine tesis edilir. Ancak KGF' nin yapılandırma nedeniyle verilecek krediye kefil olması halinde 1. derece ipotek ilgili bankada olmak kaydıyla KGF lehine 2. derecede ipotek verilebilir. GECİKME FAİZİ 19. (1) Gerçek ve/veya tüzel kişinin Banka ile imzalayacağı Kredi Sözleşmesi uyarınca krediyi zamanında ödememesi halinde, KGF'nin bu nedenle oluşacak gecikme faizindeki yükümlülüğü Garanti sözleşmesinde belirlenen miktarı aşmamak kaydıyla kredinin ödenmeme tarihinden KGF tarafından garanti ödeninceye kadarki süreye Yönetim Kurulu tarafından Merkez Bankasınca belirlenen mevduat faiz oranının 2 katını aşmayacak şekilde karar verilen faiz ödenir.

10 908 (2) Gerçek ve/veya tüzel kişinin, bankaya olan borcunu ödememesi halinde, KGF'nin bankaya ödediği garanti miktarı, KGF tarafından garantinin bankaya ödenme tarihinden itibaren kamu alacağı niteliğini kazanır ve bankaya ödenen tutara, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasının 44'üncü maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanabilir. BANKANIN GARANTİYİ KGF'DEN TALEP ZAMANI 20. Garantiye konu taksitli vadeli ve borçlu cari hesaplı kredinin, borçlu tarafından garanti süresi içinde ödenmemesi nedeniyle Banka tarafından Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği çerçevesinde 4. gruba intikal ettirilmesi gereken tarihten itibaren KGF'nin ödeme yükümlülüğü başlar ve Banka borçlu aleyhine kredinin 4. gruba alınması gerektiği tarihten itibaren (1) hafta içerisinde KGF'ye başvurur. Bankanın bu süreye uymaması nedeniyle oluşan fazla miktar için KGF'nin sorumluluğuna gidilemez. GARANTİNİN 21. BANKAYA ÖDENME ZAMANI VE BİÇİMİ Bankanın garanti miktarının ödenmesi için KGF'ye 20'ınci maddeye göre başvurması üzerine; talep KGF Yönetim Kurulunca incelenir ve müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bankaya ödenir. SURELERİN HESAPLANMASI 22. Bu tebliğde belirlenen süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır. (1) Süre gün olarak belirlenmişse, başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün mesai bitiminde sona erer. (2) Süre hafta veya ay olarak belirlenmişse, son hafta veya ayda, başladığı güne karşılık günün mesai bitiminde sona erer. Sürenin sona erdiği ayda, başladığı güne karşılık bir gün yoksa, süre, o ayın son gününün mesai bitiminde sona erer. (3) Sonu, belli bir gün ile saptanan sürelerde, süre o günün mesai bitiminde sona erer. (4) Resmi tatil günleri süreye dahildir. Ancak, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, süre, tatili izleyen ilk iş gününün mesai bitiminde sona erer. TEMSİLİN KAPSAMI 23. (1) İşbu tebliğe konu sözleşmelerin imzalanması ve diğer işlemlerle ilgili düzenlenecek diğer evrakların imzalanması ve sözleşmeye konu diğer iş ve işlemlerin yapılması konusunda imza örnekleri verilmek suretiyle yetkili oldukları Banka ve tüzel kişi tarafından KGF'ye yazılı olarak bildirilmiş olan veya geçerli bir vekaletname verilmiş kimseler

11 909 yetkili sayılır. (2) Bu kişilerin yetkisinde yapılan değişiklikler Banka ve tüzel kişi tarafından geçerli yasal belgelerle birlikte KGF'ye bildirilinceye kadar KGF yönünden geçerli olmaz ve herhangi bir yayın organında yapılacak ilan hiçbir şekilde KGF'yi bağlamaz. İmza yetkilerinde değişiklik olduğunu KGF'ye bildirmemiş olan Banka ye tüzel kişi ile ilgili bu sözleşmeye konu işlemlerde 'Bankayı KGF'ye karşı temsil etme yetkisi mevcut yetki çerçevesinde mevcut imza sahibine ait olup Bankaya, tüzel kişiye ve KGF'ye karşı bağlayıcı olmaya devam eder. (3) KGF, kendisine ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde sorumlu tutulamaz ve kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü değildir. (1) KGF'nin kefil olduğu kredi borcunun KGF'den başka kefillerinin olması halinde KGF Garanti Sözleşmesinden doğan taahhütlerinde kefil olduğu miktar için bankaya karşı bu kişilerle birlikte müştereken ve/veya münferiden ve/veya müteselsilen sorumlu olur. (2) KGF'nin ödemiş olduğu garanti miktarı dolayısıyla diğer kefillere dava açma hakkı saklıdır. (1) Bu Tebliğin ekleri aşağıdaki gibidir. (a) Banka tarafından doldurulacak "Garanti Talep Formu" (b) Gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından doldurulacak "Garanti Başvuru Formu" (c) İstihbarat Muvafakatnamesi (2) l'nci fıkradaki ekler bu Tebliğin bir parçası olup, düzenlemeler eklere uygun olarak yapılır. Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe

12 910 KUZEY KİBR1STÜRK CUMHURİYETİ KREDİ GARANTİ FONU Lefkoşa - Kıbrıs Ek (a) GARANTİ TALEP FORMU TALEP EDİLEN GARANTİYE İLİŞKİN KREDİ BİLGİLERİ Kredi Talep Eden Gerçek/Tüzel Kişi Adı - Soyadı/ Unvanı Kredi Başvuru Tarihi Kredi Kabul Tarihi Talep Edilen Kredi Tutarı (TL/ $/ / ) Kabul Edilen Kredi TutarıfTL/ $/ il ) Talep Edilen Kredi Vadesi Kabul Edilen Kredi Vadesi İlgili Banka Hesap No Kredi Karşılığı Teminat Türü Bankalar Yasasına göre talepte bulunan kişinin ayni risk grubu içinde bulunan kişilere kullandırılan kredilerin toplam tutarı Kredi Karşılığı Teminat Oranı % KGF'den Talep Edilen Garanti Oranı % Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve KGF'nin tetkikine amade bulunduğunu beyan eder ve bu çerçevede ekteki dosyanın Kredi Garanti Fonu'nun garantisi dahilinde incelenmek üzere bilgilerinize arz ederiz. Lefkoşa: /20... BANKA YETKİLİ İMZALARI VE KAŞE

13 911 İşbu formdaki bilgiler ile birlikte aşağıdaki belgelerin de eklenmesi zorunludur: 1- Gerçek ve/veya tüzel kişiye ait Banka kredi dosyası 2- Banka Yönetim Kurulu'nun kredi talebi hakkındaki Kararı ve onaylı kredi müracaat formu 3- Risk Santralizasyonu bilgileri 4- Kimlik kartı fotokopisi 5- Serbest murakıp tarafından onaylanmış son üç yıllık bilançoları 6- Son üç yıllık Vergi, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemeleri ve varsa borçları, 7- KGF leyhine verilecek teminatın/ların türü ve bilgileri, mülkiyet belgeleri, banka tarafından yaptırılan ekspertiz raporu 8- Gerçek ve/veya tüzel kişinin KKTC Merkez Bankası risk işlemleri için İstihbarat Muvafakatnamesi 9- Maktu inceleme ücreti dekontu 10-Müracaat sahiplerinin Banka hesaplarının son 1 senelik ekstresi 11-Kefillerinin kimlik kartı fotokopisi, maaş bordrosu, tüm telefon numaraları ve adresleri 12-Gerçek kişilerin varsa maaş bordrosu 13-Gerçek kişilerin mali suç işlemediğine dair belge 14- Tüzel kişilerin Resmi Kabz ve Mukayyittik Dairesinden onaylı şirket belgeleri (Ana Sözleşme ve Tüzük sureti dahil) 15-Tüzel kişilerin varsa üretim ve ihracat miktarını gösteren belgeler 16-Tüzel kişilerin direktör, şirket hissesinin %10 ve daha fazlasına sahip hissedar ve Yönetim Kurulu üyelerinin kimlik kartı fotokopisi ve mali suç işlemediklerine dair belge

14 912 KUZEY KIBRSTÜRK CUMHURİYETİ KREDİ GARANTİ FONU Lefkoşa - Kıbrıs GARANTİ BAŞVURU FORMU Ek (b) I-Tüzel ve/veya Gerçek Kişinin; Ticaret unvanı/gerçek Kişinin adı ve soyadı Adresi, telefon, teleks ve faks numaraları, varsa web sitesi ve e-posta adresi Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve vergi no'su Asıl faaliyet konusu ve varsa yan faaliyet konuları Çalışan sayısı Son 3 yıl itibariyle cirosu Finansman ihtiyacının amacı ve miktarı (TL/ SI / ) II- Çalışılan Banka ve Diğer Flnans Kurumları ve Kredileri Hakkında: A- Kredi Banka/Diğer Finans Kurumunun adı Kredi türü (nakdi/gayri nakdi) Limiti ve riski (TL/ S/ il ) Teminatı (ipotek.' kefalet/ rehin/' müşteri çeki) Banka adı ^Mevduat türü (varidi/vadesi») Miktar

15 913 III- Diğer Bilgiler: Devam Eden Yatırımlar Türü Başlangıç tariki Planlanan bitiş tarihi Yatırımın toplam tutan Gerçekleşen yatırım tutarı Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve bu çerçevede Kredi Garanti Fonu'nun garantisinden faydalanmayı talep ederiz. Lefkoşa: /20... İmza

16 914 Ek(c) İSTİHBARAT MUVAFAKATNAMESİ BANKASI A.Ş. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ Bankanız tarafından tarafıma/miza açılacak Kredisi'nden yararlanmak istiyorum/uz. Muhtelif bankalar ve/veya Merkez Bankası nezdindeki kredi limiti ve risk bilgileri-min/mizin incelenmesi konusunda tarafınıza tam yetki verdiği-mi/mizi beyan ederim/iz. İşbu İstihbarat Muvafakatnamesi Kredi Garanti Fonu için de geçerlidir. Bu çerçevede yapacağınız inceleme nedeniyle hakkı-mda/mızda araştırma yaptığınız istihbaratla ilgili tüm bilgileri alacağ-ım/mız kredilere garanti verilmesini sağlamak amacıyla Kredi Garanti Fonu' na vermenize muvafakat ettiği-mi/mizi, bu halde KGF'ye ve BANKASI A.Ş.'ne bir sorumluluk tevcih etmeyeceğim/iz gibi bir talepte de bulunmayacağı-' mı/mızı şimdiden taahhüt ederim/iz. İşbu muvafakatname ile Kredi Garanti Fonu' na şirketimiz ve/veya ortaklarımız ve/veya şahsım hakkında gerek Bankanızın sahip olduğu ve temin ettiği her türlü bilginin (krediler ve teminatlarımız ile ilgili bilgiler, hesap özetlerimiz vb) gerekse tarafımızdan verilecek her türlü bilginin verilmesinin, 39/2001 sayılı Bankalar Yasası'nın 52. maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğini şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder-im/riz. Tarih: /20... Gerçek ve/veya Tüzel Kişi İsmi : Adresi : Kaşe - imza

R.G. 77 24 Nisan 2009

R.G. 77 24 Nisan 2009 R.G. 77 24 Nisan 2009 42/2009 SAYILI KREDİ GARANTİ FONU YASASI NIN 9 NCU MADDESİNİN 2 İNCİ VE 3 NCÜ FIKRALARI İLE 11 NCİ MADDESİNİN 1 NCİ FIKRASININ VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KREDİ GARANTİ FONU YÖNETİM

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU YASASI (42/2009) Madde 9 (2), (3) ve 11 (1) Tahtında Yapılan Tebliğ

KREDİ GARANTİ FONU YASASI (42/2009) Madde 9 (2), (3) ve 11 (1) Tahtında Yapılan Tebliğ 04 Haziran 2012 R.G. 103 KREDİ GARANTİ FONU YASASI (42/2009) Madde 9 (2), (3) ve 11 (1) Tahtında Yapılan Tebliğ Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu 42/2009 sayılı Kredi Garanti Fonu Yasası nın 9 (2), (3)

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No : İşbu Konut Finansman Kredisi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi ile Konut Finansman

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER R.G. 56 09 Nisan 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI ( Sayılı Yasa) 40 ıncı Madde Altında Bankaların Birleşme ve Devir Tebliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sayılı Bankalar

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI R.G. 122 23.11.2001 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI 40/2001 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ RG: 19/12/2001-24615 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ Sosyal Güvenlik ( Değişiklik ) Yasa Taslağı GENEL GEREKÇE Bu Yasa tasarısının hazırlanmasının amacı, 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe giren 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası uygulamalarında ortaya çıkan

Detaylı

KISA VADELİ KREDİ TALEP SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 TANIMLAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KISA VADELİ KREDİ TALEP SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 TANIMLAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. KISA VADELİ KREDİ TALEP SÖZLEŞMESİ T.C. KİMLİK NU. KURUM SİCİL NU. ADI SOYADI :.. :.. :. MADDE 1 TANIMLAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve koşulları ile dağıtım

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat... sicil numarasıyla Baromuzun Stajyer Avukatlar listesinde kayıtlıdır.

Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat... sicil numarasıyla Baromuzun Stajyer Avukatlar listesinde kayıtlıdır. .../.../201 BARO BAŞKANLIĞI... Yönetim Kurulumuzun. /../.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. Staj Kredi Yönetmeliği, kredi sözleşmesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Sayı: 171 331 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 26 Temmuz 2006 SİRKÜLER NO : 2006/68 KONU : Kültür Yatırımları ve

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı