KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 77 EK III 24 Nisan, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :346 42/2009 SAYILI KREDİ GARANTİ FONU YASASPNIN 9'NCU MADDESİNİN 2'İNCİ VE 3'NCÜ FIKRALARI İLE ll'nci MADDESİNİN l'nci FIKRASININ VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KREDİ GARANTİ FONU YÖNETİM KURULU TARAFİNDAN HAZIRLANAN TEBLİĞ KISA İSİM 1. Bu Tebliğ "Garanti verilecek krediler ile ilgili bankalar ve gerçek ve/veya tüzel kişiler ile yapılacak sözleşmelerin içeriğine ilişkin şekil ve asgari şartlar; garanti verilecek kredilerle ilgili değerlendirme kıstasları ile başvuruda istenecek bilgi ve belgeler" tebliği olarak isimlendirilir. (899)

2 900 TEFSİR 2. Bu Tebliğde geçen; "Banka", Bankalar Yasası kuralları çerçevesinde faaliyet gösteren ve garanti verilen ve/veya verilecek krediyi kullandıran veya kullandıracak olan bankayı anlatır. "Gün", îş gününü anlatır. "Kredi Komitesi", KGF Yönetim Kurulu'nun KGF' ye gelen taleplerin ön incelemesini yapmak üzere oluşturacağı Komiteyi anlatır. "Garanti", KGF tarafından her bir gerçek ve/veya tüzel kişi lehine, Banka ile yapılan Garanti Sözleşmesi, Çerçeve Sözleşmesi ve Garanti Geri Ödenmesi Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak verilen garantiyi anlatır. "Garanti Sözleşmesi", Banka ile KGF arasında imzalanan ve KGF tarafından gerçek ve/veya tüzel kişi için kefil olduğu tutarın, garanti oranının ve süresinin de belirtildiği ve risk gerçekleştiğinde kefil olunan miktar kadar geri ödeneceğini düzenleyen sözleşmeyi anlatır. "KKTCMB", Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı anlatır. "KGF", 42/2009 sayılı Yasa ile oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kredi Garanti Fonu'nu anlatır. "Kredi", 39/2001 sayılı Bankalar Yasası'nın 23. maddesinde sayılan nakdi kredileri anlatır. "Limit", Banka tarafından KGF'nun garantisi ile gerçek ve/veya tüzel kişiye borçlu cari hesap olarak kullandırılan açılış tarihindeki toplam kredi tutarını anlatır. "Teminat", KGF'nin garantisine karşılık gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından KGF leyhine verilecek olan ^yyömeaku! ipoteği, b&û-i teminat mektubu, TC Devlet İç

3 901 Borçlanma Senetleri, TL veya yabancı para blokesi, şahsi kefalet, gayrikabili rücu akreditifi ve araç rehnini anlatır. "Yönetim Kurulu", Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulunu anlatır. KAPSAM 3. Kredi Garanti Fonu Yasası'nın 3' ncü maddesinde yer alan ilgili garanti işlemlerini düzenlemektir. GARANTİ VERİLECEK GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİLER 4. (1) Fon Yönetimince aşağıda belirtilen kredilere garanti verilebilir: (a) Geçici likidite sıkışıklığı yaşayan ihracatçılar ile mal ve hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere bankalar tarafından kullandırılacak krediler. (b) Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle bankalar tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilerin yapılandırılacak borçlan ve/veya ek kredi olarak kullandırılacak krediler. (2) Bankalardan daha önce kullandırılan kredilerin geri ödenmesi amacıyla kullanılacak krediler için garanti verilmez. GARANTİNİN SÜRESİ 5. Garanti Sözleşmelerinin süresi kredi tutarına ve Kredi Sözleşmesi süresine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak borçlu cari hesaplarda Garanti Sözleşmesinin süresi 2 yılı geçemez. Banka, borçlu cari hesap ile ilgili garanti süresinin bitmesinden 1 ay önce ayni borçlu cari hesap için KGF'den sürenin uzatılmasını ve/veya yeni Garanti Sözleşmesi imzalanmasını isteyebilir. GARANTİ VERİLECEK GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK NİTELİKLER Garanti talebinde bulunacak gerçek ve/veya tüzel kişiler ile kefilleri ve tüzel kişilerin direktör ve şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip hissedarlarının ve tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyelerinin; (1) Müracaat tarihinde çek yasağı kapsamında olmaması, (2) Kredi talep eden gerçek ve/veya tüzel kişinin talepte bulunan Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı veya üyen. Bankanın Yönetim Kurulu üyesinin pşi, evlatları, ana, babası, kardeş, torunu, ıç ve dış denetçisi olmaması ve 3} Tüzel kişilerde talepte bulunan bankanın iştiraki olmaması

4 902 KGF'NİN GARANTİSİNİN ÜST SINIRI VE GARANTİ ORANI (1) zorunludur. Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışacak olan KGF'nin vereceği garantinin üst sının, a- Fiilen kullandırılacak taksitli vadeli kredinin ana para ve Yönetim Kurulu tarafından Merkez Bankasınca belirlenen mevduat faiz oranının 2 katını aşmayacak şekilde karar verilen faiz eklenerek bulunan toplam miktarın, b-borçlu cari hesaplarda ise hesabın açılış tarihindeki limit tutarının, en çok %60'nı aşmamak üzere her bir münferit gerçek ve/veya tüzel kişi için ayni risk grubunda olup olmadığına bakılmaksızın TL ile sınırlıdır. (2) KGF'nin yükümlülüğü hiçbir zaman sözleşmesinde belirlenen miktarı aşamaz. garanti GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİ VE BANKA LİMİTİ 8. (1) (2) KGF'nin mal ve hizmet üretimi ve ihracat ile iştigal eden tüzel kişilere vereceği garantinin üst sımn tüzel kişinin öz kaynaklarının 3 katı ile sınırlıdır. KGF'nin, mal ve hizmet üretimi ve ihracat ile iştigal eden gerçek kişilere vereceği garantinin üst sının ise ilgili gerçek kişinin 1 yıllık brüt cirosunun %10'u ile sınırlıdır KGF TARAFINDAN KEFİL OLUNACAK KREDİLERİN ALT SINIRI 9. KGF'nin garantisine başvurabilecek kredinin alt sının her bir münferit gerçek ve/veya tüzel kişi için ayni risk grubunda olup olmadığına bakılmaksızın (Elli Bin Türk Lirası) TL'dir. ÜCRET VE PRİMLER 10. (1) (2) Garanti talebinde bulunacağı kredi için, KGF Bankadan Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda maktu inceleme ücreti ve prim alır. Kredi talebinin KGF tarafından değerlendirmeye alınabilmesi için maktu inceleme ücretinin Fon hesaplarına yatmış olması zorunludur. Banka, her yıl garanti sözleşmesinin imzalandığı tarihte Yönetim Kurulunca yayımlanacak Tebliğde belirtilen oranda ve o tarihteki kalan garanti miktan üzerinden KGF'nin prim alacağını tahsil edip KGF'ye yatırır. Bankanın zamanında KGF' ye ödemediği primler nedeniyle KGF primi ödenmeyen kredi ile ilgili olarak Bankaya sözkonusu primin ödenmesi için ihbarda bulunur. Banka, işbu ihbarın tebliğinden

5 903 itibaren (1) hafta içinde söz konusu primin ödememesi halinde KGF, Garanti Sözleşmesini feshedebilir. Fesih nedeniyle KGF'nin bütün sorumluluğu ve yükümlüğü sona ereceği gibi garantisi de geçersiz olacaktır. (3) Yönetim Kurulu garantisiyle kullandırılmış kredilerde bu krediler kapanıncaya kadar prim oranlarında bir değişiklik yapamaz. BAŞVURU USULÜ 11. (1) Banka kredi başvurularını diğer kredilendirmelerinc uyguladığı kural ve teamüllere göre değerlendirerek geri ödenebilirliğini uygun gördüklerini KGF'nin garantisinin alınması amacıyla bu Tebliğe uygun olarak KGF'ye gönderir. (2) Banka, bu tebliğin belirlenen belgelerini içeren başvuru dosyası ve Ekte örneği sunulan "Garanti Talep Formu" ve "Garanti Başvuru Formu" ile birlikte gerçek ve/veya tüzel kişi adına Kredi Komitesine başvurur. (3) KGF, bu Tebliğ ekleri uyarınca belirlenenler dışında gerekli görmesi halinde başka belge ve bilgi de isteyebilir. TEMİNATLAR 12. (1) KGF kefil olduğu miktarı bankaya ödedikten sonra borçlunun teminatlarının paraya çevrilmesi yoluna gidebilir ve/veya borçlu aleyhine yargısal işlem başlatabilir. (2) KGF'nin garantisi karşılığında kabul edebileceği teminatlar; (a) (b) Gayrimenkul ipoteği, Banka teminat mektubu (c) TC Devlet İç Borçlanma Senedi (d) (e) (f) TL ve yabancı para blokesi Gayrikabili rücu akreditif Motorlu araç / iş ekipmanı (g) Şahsi kefalet (3) Banka kredi talebinde öngördüğü koşullar ve kredinin tahsis koşullarında teminatı azaltıcı işlem

6 904 yapmak istemesi halinde KGF' nin yazılı onayını almak zorundadır. (4) KGF'nin garantisi karşılığında gayrimenkul üzerinde 1. derece ipotek KGF leyhine tesis edilir. Ancak KGF' nin yapılandırma nedeniyle verilecek krediye kefil olması halinde 1. derece ipotek ilgili banka leyhine olmak kaydıyla KGF leyhine 2. derecede ipotek verilebilir. Teminatların bölünebilir olmaması halinde ipotek doğrudan KGF' ye verilir. (5) Kabul edilecek teminatların nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. (6) TC DÎBS, KKTCMB'ye ait DİBS deposuna KGF adına depo edilir. TALEBİN 13. (1) KGF kendisine gelen başvuruyu aşağıdaki şekilde İNCELENMESİ inceler: (a) Kredi Komitesi, başvurunun ön incelemesini yapar ve belgeleri eksiklik olan ve/veya yasa ve bu tebliğdeki düzenlemelere uygun olmayan * talepleri Bankaya geri gönderir. Uygun olan talepleri ise kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna gönderir. (b) Yönetim Kurulu kredi değerliliğini ve teminatını uygun gördüğü gerçek ve/veya tüzel kişi lehine garantisinin üst sınırını, oranını, süresini ve koşullarım içeren yazıyı Bankaya gönderir. Bu bildirim Garanti Sözleşmesi yerine geçmez. (c) KGF, garanti talep edilen kredi ile ilgili olarak Merkez Bankası'ndan görüş alabilir. Gerekli görmesi halinde sadece ilgili müracaatla sınırlı olmak üzere, banka kayıtlarında ilgili gerçek ve/veya tüzel kişinin durumu hakkında inceleme yapabilir veya incelemeyi bağımsız denetim kuruluşuna yaptırabilir. İnceleme nedeniyle masraf yapılması halinde, masraflar Banka tarafından ödenir. (2) KGF başvuru dosyasındaki gayrimenkul ekspertiz değerlendirmesinden başka kendi tayin edeceği bir ekspertiz tarafından da ilgili teminatın değerlendirilmesini yaptırabilir. Bu nedenle yapılan masraflar Banka tarafından ödenir.

7 905 BAŞVURUNUN KABULÜ VEYA REDDİ 14. (1) KGF, kendisine gelen başvurulan inceler ve takdir hakkını kullanarak başvuruyu kabul veya reddedebilir. (2) Talep sonucunun 13'ncü maddenin l'nci fıkrasının (b) bendine göre Bankaya bildirilmesini takiben Bankanın 15 gün içerisinde KGF'nin bildirdiği koşullarla, garantiden faydalanmak istediğini yazılı olarak bildirmemesi halinde, KGF'nin başvuru kabulü geçersiz olur. (3) Banka KGF'nin garantisi ile kullandırdığı kredi nedeniyle borçlu ile imzaladığı sözleşmenin 1 suretini sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç (2) iş günü içerisinde KGF'ye gönderir. Bunun üzerine KGF, Banka ve gerçek ve/veya tüzel kişi ile (1) hafta içerisinde sözleşme imzalar. Ancak borçlu cari hesaplarda Banka tarafından limit tahsisinin KGF'ye bildirilmesi kredinin kullandırıldığı anlamına gelir. (4) Banka, Garanti Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde krediyi kullandırmadığı takdirde ve bu krediyi 3 aydan sonra kullandırmak istenmesi halinde KGF'nin yazılı onayım alır. Krediyi onay almadan kullandırması halinde KGF'nin garantisi geçersiz olur. Ancak, her halükarda 6 ay içinde kullandırılmayan kredilerde KGF'nin garantisi son bulur. (5) Banka, taahhüt ettiği krediyi az kullandırdığı, kullandırmadığı veya limiti azalttığı veya limiti arttırdığı tarihten itibaren (15) gün içinde KGF'ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. (6) Borçlu cari hesaplarda Bankanın garanti süresi içerisinde limiti azaltması halinde KGF'nin garantisi azalma oranında düşer. Ancak limitin artırılması halinde ise artan kısım için KGF'nin garantisi geçerli olmaz. SÖZLEŞMELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ 15. (1) KGF'nin garantisi ile kullandırılacak krediler için Banka ile KGF arasında garantinin genel esaslarını düzenleyen "Çerçeve Sözleşmesi" ve her bir garanti için "Garanti Sözleşmesi", KGF ile gerçek ve/veya tüzel kişi arasında "Garantinin Geri Ödenmesi Sözleşmesi" olmak üzere 3 sözleşme düzenlenir.

8 906 (2) Bu sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur: (a) (b) Tarafların ad, soyad ve/veya ticaret unvanları, Taraflar arasındaki ilişkinin genel esasları, (c) Tarafların sorumluluğu ve sorumluluğuna gidilme zamanı, (d) (e) (g) (h) (ı) Faiz oranları, Tarafların hak ve yükümlülükleri Tarafların tebligat adresleri, Sözleşmenin süresi, Sözleşmenin imzalandığı tarih. BANKANIN 16. (1) Banka, KGF'nin garantisi ile kullandırılan kredilerin YÜKÜMLÜLÜKLERİ ana para ödemelerini miktar ve yatırım tarihleriyle birlikte ve bakiyeyi her ayın son iş gününü takip eden 5 iş günü içerisinde KGF'ye bildirmek zorundadır. (2) Banka, gerçek ve/veya tüzel kişinin iflasını ve/veya tasfiyesini istediğinde veya istenildiğini öğrendiğinde ayni gün KGF'yi durumdan yazılı olarak haberdar eder. 13) Banka, kredi verildikten sonra, kredi ve garantisi tehlikeye düşürecek ya da etkileyecek her türlü bilgiyi KGF'ye yazılı olarak bildirir. (4) Banka, KGF'nin garantisiyle kullandırılan kredilerin kapanmasından itibaren (2) gün içerisinde garantinin hükümsüz kaldığını bildiren bir yazı ile birlikte borcun kapandığından KGF'yi haberdar etmek zorundadır. (5) Banka, KGF'nin kefil olduğu kredi alacağını ve bu alacağa bağlı garanti alacağını 3. kişilere devir ve/veya temlik edemez. (6) Banka, borçlu cari hesaplarında faiz oranlarındaki artışları her ay KGF'ye bildirecektir. Faiz oranlarındaki artışlar KGF'nin kefil olduğu miktarı değiştirmez.

9 907 (7) Banka, tebligat adresindeki değişikliği taraflara bildirmek zorundadır. (8) Banka, tüm işlemler için KGF'nin bu konudaki düzenlemelerine (tebliğ, talimat v.b.) ve sözleşme hükümlerine uygun davranır. KGF' NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 17. (1) KGF, garantisine başvurulması halinde Bankaya karşı garanti sözleşmesinden doğan sorumluluğunu yerine getirir. (2) KGF, Tebligat adresindeki değişikliği taraflara bildirmek zorundadır. GERÇEK VE/VEYA TÜZEL KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 18. (1) Tüm işlemler için KGF'nin bu konudaki düzenlemelerine (tebliğ, talimat v.b.) ve ilgili sözleşme hükümlerine uygun davranır. (2) Borcunu KGF'nin yazılı onayı olmaksızın 3. kişilere devir ve nakil edemez. (3) Defter ve kayıtlan üzerinde KGF'nin her talepte inceleme yapmasını kabul eder. (4) KGF'nin talebi halinde istenen her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin KGF'ye verir. (5) Gerçek ve/veya tüzel kişi KGF'nin işyerini başvuru incelemesi sırasında ve garanti verildikten sonra her zaman görmesine izin verir. (6) Teminatın gayrimenkul ipoteği olması halinde gayrimenkul üzerinde 1. derecede ipotek KGF lehine tesis edilir. Ancak KGF' nin yapılandırma nedeniyle verilecek krediye kefil olması halinde 1. derece ipotek ilgili bankada olmak kaydıyla KGF lehine 2. derecede ipotek verilebilir. GECİKME FAİZİ 19. (1) Gerçek ve/veya tüzel kişinin Banka ile imzalayacağı Kredi Sözleşmesi uyarınca krediyi zamanında ödememesi halinde, KGF'nin bu nedenle oluşacak gecikme faizindeki yükümlülüğü Garanti sözleşmesinde belirlenen miktarı aşmamak kaydıyla kredinin ödenmeme tarihinden KGF tarafından garanti ödeninceye kadarki süreye Yönetim Kurulu tarafından Merkez Bankasınca belirlenen mevduat faiz oranının 2 katını aşmayacak şekilde karar verilen faiz ödenir.

10 908 (2) Gerçek ve/veya tüzel kişinin, bankaya olan borcunu ödememesi halinde, KGF'nin bankaya ödediği garanti miktarı, KGF tarafından garantinin bankaya ödenme tarihinden itibaren kamu alacağı niteliğini kazanır ve bankaya ödenen tutara, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasının 44'üncü maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanabilir. BANKANIN GARANTİYİ KGF'DEN TALEP ZAMANI 20. Garantiye konu taksitli vadeli ve borçlu cari hesaplı kredinin, borçlu tarafından garanti süresi içinde ödenmemesi nedeniyle Banka tarafından Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği çerçevesinde 4. gruba intikal ettirilmesi gereken tarihten itibaren KGF'nin ödeme yükümlülüğü başlar ve Banka borçlu aleyhine kredinin 4. gruba alınması gerektiği tarihten itibaren (1) hafta içerisinde KGF'ye başvurur. Bankanın bu süreye uymaması nedeniyle oluşan fazla miktar için KGF'nin sorumluluğuna gidilemez. GARANTİNİN 21. BANKAYA ÖDENME ZAMANI VE BİÇİMİ Bankanın garanti miktarının ödenmesi için KGF'ye 20'ınci maddeye göre başvurması üzerine; talep KGF Yönetim Kurulunca incelenir ve müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bankaya ödenir. SURELERİN HESAPLANMASI 22. Bu tebliğde belirlenen süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır. (1) Süre gün olarak belirlenmişse, başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün mesai bitiminde sona erer. (2) Süre hafta veya ay olarak belirlenmişse, son hafta veya ayda, başladığı güne karşılık günün mesai bitiminde sona erer. Sürenin sona erdiği ayda, başladığı güne karşılık bir gün yoksa, süre, o ayın son gününün mesai bitiminde sona erer. (3) Sonu, belli bir gün ile saptanan sürelerde, süre o günün mesai bitiminde sona erer. (4) Resmi tatil günleri süreye dahildir. Ancak, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, süre, tatili izleyen ilk iş gününün mesai bitiminde sona erer. TEMSİLİN KAPSAMI 23. (1) İşbu tebliğe konu sözleşmelerin imzalanması ve diğer işlemlerle ilgili düzenlenecek diğer evrakların imzalanması ve sözleşmeye konu diğer iş ve işlemlerin yapılması konusunda imza örnekleri verilmek suretiyle yetkili oldukları Banka ve tüzel kişi tarafından KGF'ye yazılı olarak bildirilmiş olan veya geçerli bir vekaletname verilmiş kimseler

11 909 yetkili sayılır. (2) Bu kişilerin yetkisinde yapılan değişiklikler Banka ve tüzel kişi tarafından geçerli yasal belgelerle birlikte KGF'ye bildirilinceye kadar KGF yönünden geçerli olmaz ve herhangi bir yayın organında yapılacak ilan hiçbir şekilde KGF'yi bağlamaz. İmza yetkilerinde değişiklik olduğunu KGF'ye bildirmemiş olan Banka ye tüzel kişi ile ilgili bu sözleşmeye konu işlemlerde 'Bankayı KGF'ye karşı temsil etme yetkisi mevcut yetki çerçevesinde mevcut imza sahibine ait olup Bankaya, tüzel kişiye ve KGF'ye karşı bağlayıcı olmaya devam eder. (3) KGF, kendisine ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde sorumlu tutulamaz ve kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü değildir. (1) KGF'nin kefil olduğu kredi borcunun KGF'den başka kefillerinin olması halinde KGF Garanti Sözleşmesinden doğan taahhütlerinde kefil olduğu miktar için bankaya karşı bu kişilerle birlikte müştereken ve/veya münferiden ve/veya müteselsilen sorumlu olur. (2) KGF'nin ödemiş olduğu garanti miktarı dolayısıyla diğer kefillere dava açma hakkı saklıdır. (1) Bu Tebliğin ekleri aşağıdaki gibidir. (a) Banka tarafından doldurulacak "Garanti Talep Formu" (b) Gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından doldurulacak "Garanti Başvuru Formu" (c) İstihbarat Muvafakatnamesi (2) l'nci fıkradaki ekler bu Tebliğin bir parçası olup, düzenlemeler eklere uygun olarak yapılır. Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe

12 910 KUZEY KİBR1STÜRK CUMHURİYETİ KREDİ GARANTİ FONU Lefkoşa - Kıbrıs Ek (a) GARANTİ TALEP FORMU TALEP EDİLEN GARANTİYE İLİŞKİN KREDİ BİLGİLERİ Kredi Talep Eden Gerçek/Tüzel Kişi Adı - Soyadı/ Unvanı Kredi Başvuru Tarihi Kredi Kabul Tarihi Talep Edilen Kredi Tutarı (TL/ $/ / ) Kabul Edilen Kredi TutarıfTL/ $/ il ) Talep Edilen Kredi Vadesi Kabul Edilen Kredi Vadesi İlgili Banka Hesap No Kredi Karşılığı Teminat Türü Bankalar Yasasına göre talepte bulunan kişinin ayni risk grubu içinde bulunan kişilere kullandırılan kredilerin toplam tutarı Kredi Karşılığı Teminat Oranı % KGF'den Talep Edilen Garanti Oranı % Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve KGF'nin tetkikine amade bulunduğunu beyan eder ve bu çerçevede ekteki dosyanın Kredi Garanti Fonu'nun garantisi dahilinde incelenmek üzere bilgilerinize arz ederiz. Lefkoşa: /20... BANKA YETKİLİ İMZALARI VE KAŞE

13 911 İşbu formdaki bilgiler ile birlikte aşağıdaki belgelerin de eklenmesi zorunludur: 1- Gerçek ve/veya tüzel kişiye ait Banka kredi dosyası 2- Banka Yönetim Kurulu'nun kredi talebi hakkındaki Kararı ve onaylı kredi müracaat formu 3- Risk Santralizasyonu bilgileri 4- Kimlik kartı fotokopisi 5- Serbest murakıp tarafından onaylanmış son üç yıllık bilançoları 6- Son üç yıllık Vergi, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemeleri ve varsa borçları, 7- KGF leyhine verilecek teminatın/ların türü ve bilgileri, mülkiyet belgeleri, banka tarafından yaptırılan ekspertiz raporu 8- Gerçek ve/veya tüzel kişinin KKTC Merkez Bankası risk işlemleri için İstihbarat Muvafakatnamesi 9- Maktu inceleme ücreti dekontu 10-Müracaat sahiplerinin Banka hesaplarının son 1 senelik ekstresi 11-Kefillerinin kimlik kartı fotokopisi, maaş bordrosu, tüm telefon numaraları ve adresleri 12-Gerçek kişilerin varsa maaş bordrosu 13-Gerçek kişilerin mali suç işlemediğine dair belge 14- Tüzel kişilerin Resmi Kabz ve Mukayyittik Dairesinden onaylı şirket belgeleri (Ana Sözleşme ve Tüzük sureti dahil) 15-Tüzel kişilerin varsa üretim ve ihracat miktarını gösteren belgeler 16-Tüzel kişilerin direktör, şirket hissesinin %10 ve daha fazlasına sahip hissedar ve Yönetim Kurulu üyelerinin kimlik kartı fotokopisi ve mali suç işlemediklerine dair belge

14 912 KUZEY KIBRSTÜRK CUMHURİYETİ KREDİ GARANTİ FONU Lefkoşa - Kıbrıs GARANTİ BAŞVURU FORMU Ek (b) I-Tüzel ve/veya Gerçek Kişinin; Ticaret unvanı/gerçek Kişinin adı ve soyadı Adresi, telefon, teleks ve faks numaraları, varsa web sitesi ve e-posta adresi Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve vergi no'su Asıl faaliyet konusu ve varsa yan faaliyet konuları Çalışan sayısı Son 3 yıl itibariyle cirosu Finansman ihtiyacının amacı ve miktarı (TL/ SI / ) II- Çalışılan Banka ve Diğer Flnans Kurumları ve Kredileri Hakkında: A- Kredi Banka/Diğer Finans Kurumunun adı Kredi türü (nakdi/gayri nakdi) Limiti ve riski (TL/ S/ il ) Teminatı (ipotek.' kefalet/ rehin/' müşteri çeki) Banka adı ^Mevduat türü (varidi/vadesi») Miktar

15 913 III- Diğer Bilgiler: Devam Eden Yatırımlar Türü Başlangıç tariki Planlanan bitiş tarihi Yatırımın toplam tutan Gerçekleşen yatırım tutarı Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve bu çerçevede Kredi Garanti Fonu'nun garantisinden faydalanmayı talep ederiz. Lefkoşa: /20... İmza

16 914 Ek(c) İSTİHBARAT MUVAFAKATNAMESİ BANKASI A.Ş. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ Bankanız tarafından tarafıma/miza açılacak Kredisi'nden yararlanmak istiyorum/uz. Muhtelif bankalar ve/veya Merkez Bankası nezdindeki kredi limiti ve risk bilgileri-min/mizin incelenmesi konusunda tarafınıza tam yetki verdiği-mi/mizi beyan ederim/iz. İşbu İstihbarat Muvafakatnamesi Kredi Garanti Fonu için de geçerlidir. Bu çerçevede yapacağınız inceleme nedeniyle hakkı-mda/mızda araştırma yaptığınız istihbaratla ilgili tüm bilgileri alacağ-ım/mız kredilere garanti verilmesini sağlamak amacıyla Kredi Garanti Fonu' na vermenize muvafakat ettiği-mi/mizi, bu halde KGF'ye ve BANKASI A.Ş.'ne bir sorumluluk tevcih etmeyeceğim/iz gibi bir talepte de bulunmayacağı-' mı/mızı şimdiden taahhüt ederim/iz. İşbu muvafakatname ile Kredi Garanti Fonu' na şirketimiz ve/veya ortaklarımız ve/veya şahsım hakkında gerek Bankanızın sahip olduğu ve temin ettiği her türlü bilginin (krediler ve teminatlarımız ile ilgili bilgiler, hesap özetlerimiz vb) gerekse tarafımızdan verilecek her türlü bilginin verilmesinin, 39/2001 sayılı Bankalar Yasası'nın 52. maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğini şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder-im/riz. Tarih: /20... Gerçek ve/veya Tüzel Kişi İsmi : Adresi : Kaşe - imza

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ), Sözleşme sonunda belirtilen tarihte ( İmza Tarihi ) ve yine Sözleşme sonunda isim/ticari unvan ve adresleri belirtilen müşteri ( Kredi Alan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA

Detaylı

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1.1. Bir taraftan Katılım Bankası olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 962000-0, Merkezi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 34112

Detaylı

-MEVCUT DÜZENLEME İLE DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (KARŞILAŞTIRMALI)-

-MEVCUT DÜZENLEME İLE DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (KARŞILAŞTIRMALI)- 03.11.2003 SERİ:IV, NO:8 HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR GENEL KURULLARINDA VEKALETEN OY KULLANILMASINA VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET VEYA HİSSE SENEDİ TOPLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı