Đşbirliği Kuruluşlarının sunacağı projelerle; -Đhtiyaç analizleri. -Eğitim ve danışmanlık programları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đşbirliği Kuruluşlarının sunacağı projelerle; -Đhtiyaç analizleri. -Eğitim ve danışmanlık programları"

Transkript

1 KASIM AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 29 Kasım 2010

2 ATAMIZI SAYGIYLA VE MĐNNETLE ANDIK.

3 EBSO KUZEY IRAK ĐŞ GEZĐSĐNDE

4 ULUSLARARASI REKABETÇĐLĐĞĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐNĐN DESTEKLENMESĐ Đşbirliği Kuruluşlarının sunacağı projelerle; -Đhtiyaç analizleri -Eğitim ve danışmanlık programları -Yurtdışı pazarlama programları (Ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. organizasyonlar) -Alım heyeti programları -Đstihdam DESTEKLENMEKTEDĐR. 4

5 SERBEST TĐCARET ANLAŞMALARI (STA) Gümrük Birliği anlaşması uyarınca; Türkiye, kendi ticaret politikasını Topluluk Ortak Ticaret Politikasına uyumlu hale getirebilmek amacıyla AB nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarını üstlenmek durumundadır. Đmzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları ile, Türkiye nin imtiyazlı olarak yer aldığı AB pazarında, üçüncü ülkeler de benzer bir imtiyaza sahip olmakta, Yani gümrük vergisi ödemeden AB ye ihracat yapabilmekte, Türkiye nin Gümrük Birliği nde olması sebebiyle, üçüncü ülkenin malları Avrupa pazarına girmesinin yanı sıra Türkiye ye de girebilmekte, Buna karşılık Avrupa, yaptığı anlaşmalarla mallarını üçüncü ülkelere gümrüksüz satarken, Türk malları söz konusu ülkelerde vergiye tabi tutulmaktadır. Örneğin AB nin Meksika ile imzaladığı serbest ticaret antlaşması Meksika nın Türkiye ye AB üzerinden sıfır gümrükle mal satmasına olanak sağlarken, Türkiye Meksika ya ihracat yaparken yüzde arasında değişen vergi oranlarına tabi tutulmaktadır.

6 TÜRKĐYE'NĐN 2010 YILI EN BÜYÜK ĐHRACAT KALEMLERĐ (Uluslararası Ticaret Sınıflandırmasına Göre) Đhracatımızın %46 sını hazır giyim ve tekstil, motorlu kara taşıtları, demir-çelik ve elektrikli makine ihracatı oluşturmaktadır.

7 TÜRKĐYE ve GÜNEY KORE NĐN OTOMOTĐV TĐCARETĐ AB nin 6. büyük otomotiv üreticisi olan Türkiye, AB ye otomotiv ihracatında 10. sırada yer almaktadır. Türkiye Güney Kore Dünya Otomotiv Đhracatında 9.sırada 4.sırada Dünya Otomotiv Đthalatında 10.sırada ilk 15 lik sırada yer alamamıştır. AB ye Otomotiv Đhracatı 7.1 Milyar Euro 3.5 Milyar Euro AB den Otomotiv Đthalatı 5.9 Milyar Euro 1.5 Milyar Euro AB NİN TOPLAM İTHALATI İÇİNDE ÜLKELERİN OTOMOTİV İHRACAT PAYI (%) AB NİN TOPLAM İHRACATI İÇİNDE ÜLKELERİN OTOMOTİV İTHALAT PAYI (%) G.Kore %9,2 G.Kore %1,7 %19,0 %6,8 Türkiye

8 TÜRKĐYE ve GÜNEY KORE NĐN DEMĐR-ÇELĐK TĐCARETĐ Türkiye dünyanın en büyük 10 demir çelik üreticisinden biridir. Türkiye Güney Kore Dünya Demir-Çelik Đhracatında 8.sırada 5.sırada Dünya Demir-Çelik Đthalatında 6.sırada 4.sırada AB ye Demir-Çelik Đhracatı 1.1 Milyar Euro 1.1 Milyar Euro AB den Demir-Çelik Đthalatı 2.3 Milyar Euro 1 Milyar Euro AB NİN TOPLAM İTHALATI İÇİNDE ÜLKELERİN DEMİR ÇELİK İHRACAT PAYI (%) AB NİN TOPLAM İHRACATI İÇİNDE ÜLKELERİN DEMİR ÇELİK İTHALAT PAYI (%) G.Kore %6,2 %6,3 Türkiye G.Kore %3,4 %8 Türkiye

9 TÜRKĐYE ve GÜNEY KORE NĐN ELEKTRĐKLĐ MAKĐNE TĐCARETĐ Türkiye Güney Kore AB ye Elektrikli Makine Đhracatı 2.4 Milyar Euro 1.7 Milyar Euro AB den Elektrikli Makine Đthalatı 2 Milyar Euro 1.2 Milyar Euro AB NİN TOPLAM İTHALATI İÇİNDE ÜLKELERİN ELEKTRİKLİ MAKİNE İHRACAT PAYI (%) AB NİN TOPLAM İHRACATI İÇİNDE ÜLKELERİN ELEKTRİKLİ MAKİNE İTHALAT PAYI (%) G.Kore %3,9 %5,4 Türkiye G.Kore %2,2 %3,7 Türkiye

10 HĐNDĐSTAN FAKTÖRÜ: TEKSTĐL VE HAZIR GĐYĐM SEKTÖRÜ AB TEKSTĐL TEDARĐKÇĐLERĐ (Milyon Euro) 2009 Çin Türkiye Hindistan Pakistan ABD 797 AB HAZIR GĐYĐM TEDARĐKÇĐLERĐ (Milyon Euro) 2009 Çin Türkiye Bangladeş Hindistan Tunus Rakamlar Türkiye ve Hindistan'ın Avrupa Birliği'ne yapılan tekstil ve hazır giyim ticaretindeki rekabeti açıkça ortaya koymaktadır. Hindistan ile imzalanacak STA sonucunda; bu ülkenin AB'ye yönelik toplam ihracatının yüzde 19 oranında artacağı ve bu artışın, yüzde 72'sini tekstil, deri ve hazır giyim sektörlerinin oluşturacağı tespit edilmiştir.

11 6. TÜRKĐYE TĐCARET VE SANAYĐ ŞURASI KONULARI Kamu-özel sektör arasındaki diyalog mekanizmasının aktif olması, bu kapsamda Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu nun çalıştırılması, Üretimin sürekliliğini sağlamak için; Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması Zorunlu istihdam yüklerinin azaltılması Kıdem tazminatı sorununun çözüme kavuşturulması Enerji maliyetlerinin aşağıya çekilmesi KKDF ve peşin verginin kaldırılması Gümrük müşavirleri bedellerinin aşağıya çekilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Mesleki eğitime gereken önemin verilmesi, TBMM de bekleyen Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu nun bir an evvel yasalaşması, Đhracat destek sisteminin yeniden yapılandırılması, Teşvik sisteminin yeniden yapılandırılması, kümelenme ve ar-ge teşvikleri konularına yer verilmiştir.

12 EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) 15,0 10,4 10,0 4,3-4,0-1,0 5,0 0,0-5,0-9,6 2007/9 2008/9 2009/9 2010/9 Önceki Aya Göre Değişim -10,0-15,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 İŞSİZLİK ORANI (%) 13,4 11,4 9,7 10,2 7,5 2007/8 2008/8 2009/8 2010/8 Önceki Aya Göre Değişim

13 KOBĐ KREDĐ DESTEK PROGRAMI Đhracat destek programı ve ölçek endeksli büyüme kredisi destek programı olarak 2 ayrı kapsamda geliştirilen destek paketi toplamda 3 Milyar TL yi içermektedir. Başvurular yılbaşına kadar yapılacak olup, kredilerin faizlerinin dörtte üçünü KOSGEB, dörtte birini işletme karşılayacaktır. Đhracat Kredisi Destek Programı Üst limit işletme başına 200 bin dolar, Çalışan Sayısı 250 den ve yıllık satış hasılatı 25 milyon TL den az KOSGEB veri tabanına kayıtlı Đhracat taahhüt eden Güncel KOBĐ beyannamesi olan işletmeler Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı Mikro ölçekli Đşletme için kredinin üst limiti: 30 bin lira, Küçük ölçekli işletmeler için üst limit : 50 bin lira, Orta ölçekli işletmeler için üst limit : 80 bin lira

14 ĐSTĐHDAM PAKETĐ Çalışma hayatını daha kaliteli kılacak bazı iyileştirme çalışmaları kapsamında da; 1.1 milyar liralık istihdam paketi ile 200 bin kişiye iş imkanının sağlanması hedeflenmektedir. 5 puanlık prim indiriminden yararlanan işverenin; genç, kadın istihdamı teşviki gibi haklardan da yararlanması sağlanmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile ilk defa istihdam edilen kadın ve gençler için işverenin ödeyeceği sosyal güvenlik primi 3 yıl süreyle yüzde 100 indirime tabi tutulacaktır. Ayrıca; Yeşil kartlıya iş teklifi Özürlü çalıştırmaya esneklik Bağ-kur üyesine SSK'ya geçiş imkanı Đdari para cezalarının düşürülmesi Đşsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneğinin artırılması gibi uygulamalar yeni düzenlemede yer almaktadır.

15 KAMU ALACAKLARININ YENĐDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINA GĐREN ALACAKLAR Vergiler ve vergi cezaları Gümrük vergileri ve idari para cezaları Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları TEDAŞ ın elektrik alacakları TRT nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları KOSGEB in desteklerden kaynaklanan alacakları TOBB un ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları OSB nin elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları Đl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları Yurt-Kur un öğrenim kredisi alacakları

16 KAMU ALACAKLARININ YENĐDEN YAPILANDIRILMASI ĐLE TANINAN ĐMKANLAR Đhtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması Kanundan önce başlamış inceleme ve tarhiyat işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler için de Kanundan yararlanma imkanı Matrah ve vergi artırımı Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi Vergi borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi Varlık Barışı Kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle Kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara ilave bir hak tanınmaktadır.

17 SANAYĐCĐ-ĐZMĐR ĐZMĐR BÖLGE YÖNETĐCĐLERĐ I. KOORDĐNASYON TOPLANTISI 17

18 Teşekkürler 18

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

fhg YATIRIMCI KILAVUZU

fhg YATIRIMCI KILAVUZU fhg YATIRIMCI KILAVUZU 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

Türkiye de Kriz Döneminde Açıklanan Ekonomik Önlem Paketleri

Türkiye de Kriz Döneminde Açıklanan Ekonomik Önlem Paketleri Prof. Dr. Sudi Apak Arş. Gör. Güneş Yılmaz Türkiye de Kriz Döneminde Açıklanan Ekonomik Önlem Paketleri Prof. Dr. Sudi APAK Arş. Gör. Güneş YILMAZ Beykent Üniversitesi, ĐĐBF Özet 2008 Ekonomik Krizi, 2008

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 1 SUNUŞ Ülkemiz siyasi atmosferinin son derece hareketli olduğu, ana gündemi siyasetin belirlediği zor bir yılı geride bıraktık. Yılın neredeyse

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu Ankara, 18 Şubat 2014 1 Ajanda 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizde Gelişmeler

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 1 Çarklar dönüyor, hayat devam ediyor Bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak etki oluşturmak için kullanılan çarklar ve dişliler planlanan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ NĐSAN 2012 1 ĐÇĐNDEKĐLER GİRİŞ... 3 1. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ MEVCUT TEŞVİKLER VE ÖNERİLER... 5 1. 1 Bilim,

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ Büyüme ve Makroekonomik İstikrar Ödemeler Dengesi Enflasyon ve Para Politikası Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler Mali Disiplin Kayıt Dışılığın Azaltılması Kamu Sermayeli

Detaylı

Vergi gündemi. finansal hizmetler yayınlarımız

Vergi gündemi. finansal hizmetler yayınlarımız finansal hizmetler yayınlarımız Vergi gündemi VERGİ GÜNDEMİNDE NELER ÖNE ÇIKIYOR? Gündemde yine vergi ve sosyal sigorta prim borçları var. E-deftere geçiş süreci de gelecek 3 ayın konuları arasında yer

Detaylı

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU İçindekiler 1. GĐRĐŞ... 2 2.1. Birliğimiz Üyelerince Yapılan Đhracat... 2 2.2. Birliğimiz Üyelerinin Ürün

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı