2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)"

Transkript

1 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010

2 T.C YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k

3 2

4 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2011 y l Merke i netim Büt e anun Tasar s ile 200 y l esinhesa anun Tasar s n n lan e Büt e misy nundaki rü meleri y un ir al ma s nucunda tamamlanm t r ncelikle ya t klar al malar i in lan e Bütçe Komisyonunun de erli Ba kan e yelerine u sürece nemli katk larda ulunan Bakan arkada lar ma e kamu idarelerinin temsilcilerine te ekkür ediyorum Dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümü ile ilgili genel bir de erlendirme ya t ktan sonra 200 y l Kesinhesab ve 2011 y l Merke i Yönetim Bütçesi konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. M C T KI ILG LIKL M Y K M T L M M Y ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 200 Eylül sonras nda iddetlenen kriz dünya ekonomisinde kinci Dünya ava ndan bu yana görülmemi boyutta bir ekonomik duraklama dönemine girilmesine neden olmu tur. ncak uluslararas kurulu lar n ve ülkelerin ald ola anüstü önlemler sayesinde 200 y l n n ortalar ndan itibaren dünya ekonomisi to arlanma e ilimine girmi tir y l nda güçlenen bu to arlanma ülke gru lar baz nda arkl la arak devam etmektedir. eli mi ekonomilerde büyüme zay seyrederken Türkiye nin de aralar nda bulundu u ve sya n n ba çekti i birçok geli mekte olan ülke güçlü bir büyüme sürecindedir. 200 da binde daralan dünya ekonomisinin 2010 y l nda yüzde 2011 de ise yüzde 2 civar nda büyüyece i tahmin edilmektedir y l 3

5 için tahmin edilen yüzde 4,8 lik küresel büyüme oran, Çin hariç tutuldu unda yakla k yüzde,5 civar na dü mektedir y l nda geli mekte olan sya ülkelerinde yüzde,4 lük, atin merika ülkelerinde yüzde 5, lik, rta ve Do u vru a ülkelerinde yüzde, lik bir büyüme öngörülmektedir. Türkiye için M nin 2010 y l büyüme tahmini yüzde 7,8, OECD nin tahmini ise yüzde 8,2 dir. Burada özellikle unun alt n çizmek istiyorum Türkiye ekonomisinin bu er ormans n n as l olarak geli mekte olan vru a ülkeleri ile k yaslanmas daha do ru olacakt r. Bu aç dan ülkemiz için tahmin edilen yüzde 8 civar ndaki büyüme büyük bir ba ar d r. Küresel ekonomideki güçlü to arlanmaya ra men, özellikle geli mi ekonomilerin kamu bilançolar nda, banka bilançolar nda ve hanehalk bilançolar nda ortaya ç kan tahribatlar ile yüksek i sizlik oranlar ciddi bir k r lganl k kayna olmaya devam etmektedir. Küresel krizde uygulamaya konulan geni letici maliye olitikalar ve s k nt ya dü en bankalar n desteklenmesi sebebiyle, dünyada birçok geli mi ülkede, kamu finansman dengelerinde bozulmalar görülmü tür. Kriz öncesi dönemde geli mi ülkelerde yakla k yüzde 2- aral nda olan bütçe aç klar n n Y ye oran, 2010 da yüzde 8- lara, hatta baz ülkelerde çift haneli rakamlara ula m t r. zellikle geli mi ülkelerdeki yüksek bütçe aç klar beraberinde kamu borç stokunda önemli art lara yol açm t r. Bu durum söz konusu ülkelerde kamu borçlar n n sürdürülebilirli ine ili kin ciddi kayg lara neden olmaktad r. Krizde geli mi ülkelerde kamu borcunun milli gelire oran kriz öncesine göre yüksek düzeylere gelmi tir. eli mi ülkelerin 2007 y l sonunda yüzde 72,8 olan borç stokunun milli gelire oran 200 y l nda yüzde 1 düzeyine yükselmi tir y l nda ise yüzde 7,4 e yükselmesi 4

6 beklenmektedir. Bu oran n 2011 y l nda daha da artarak yüzde 102 ye ula mas beklenmektedir. rne in 2011 y l sonu itibar yla borç stokunun milli gelire oran n n, Japonya da yüzde 234, Yunanistan da yüzde 139, talya da yüzde 120, rlanda da yüzde 108, Belçika da yüzde 103, BD de yüzde 99 olmas beklenmektedir. Türkiye kamu borç dinamikleri yönünden de bir ayr ma içerisindedir. Krize ra men kamu bilançolar nda kal c bir tahribat ya anmam, hiçbir banka batmam t r. eni letici maliye politikas s n rl tutulmu tur. Türkiye, 2010 da borç stokunun milli gelire oran n bir önceki y la göre en fazla azaltan vrupa ülkesi olacakt r. atta Avrupa Komisyonu nun son raporuna göre sveç hariç tüm Avrupa da borç stoklar artacakt r da Türkiye de borç stokunun milli gelire oran yüzde 40 civar nda olacakt r. Küresel toparlanman n önündeki bir ba ka risk unsuru da bankac l k ve finans sektörüdür. Baz ülkelerde bankac l k sektörü halen merkez bankalar n n ve hükümetlerin sa lam oldu u ola anüstü kaynaklarla ayakta durmakta, kredi verme konusunda çekingen davranmaktad r. Baz ülkelerde bankac l k sektöründeki tahribat hala devam etmektedir. rne in, ABD de 2009 y l nda 140 banka, 2010 y l Kas m ay na kadar ise 149 banka batm t r. Bankac l k sektörünün tekrar güçlü bir yap ya ula mas uzun zaman alacakt r. itekim, yak n zamanda aç klanan Basel kararlar nda y llar aras nda, bankalar n sermaye yeterlilik oranlar n kademeli olarak yüzde 8,5 e ç karmalar öngörülmektedir. Türk bankac l k sisteminde ise mevcut uygulama çerçevesinde sermaye yeterlilik oran Ekim ay itibar yla yüzde 19, d r. Dolay s yla Türkiye için Basel III çerçevesinde bir hesaplama yap lacak olursa yüzde 17 civar nda bir rakam ortaya ç kmaktad r. Bu oran, Türk bankac l k sisteminin ne kadar güçlü oldu unu göstermektedir. Dünya ekonomisinde k r lganl n bir di er önemli unsuru da ba ta ABD olmak üzere birçok geli mi ülkede hanehalk borçlulu unun çok yüksek 5

7 düzeyde seyrediyor olmas d r. eli mi ülkelerde, hanehalk n n yüksek borçluluk düzeyi, konut sektöründeki zay f toparlanma ve yüksek i sizlik iç talebi olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye bu hususlarda da dünyadan pozitif yönde ayr maktad r. I O ya göre kriz döneminde yakla k 34 milyon ki i i siz kalm t r. ek çok ülkede büyüme, istihdam yaratmaktan hala uzakt r. Bu, dünya ekonomisi için bir risk te kil etmektedir. Çünkü yüksek i sizlik oranlar özel sektör harcamalar n n, dolay s yla iç talebin canlanmas n n önünde ciddi bir engeldir. rne in ABD de, son dönemdeki güçlü toparlanmaya ra men i sizlik oran yüzde 9,8 gibi yüksek bir seviyede seyretmektedir. Bu, ABD de 1929 buhran ndan sonra en kötü tablodur. Benzer ekilde, 16 ülkeyi kapsayan Avro Bölgesinde i sizlik oran yüzde 10,1 ile en yüksek seviyededir. Birçok ülkede kriz döneminde al nan önlemlerin geri çekilmesi önemli bir risk unsurudur. Bu nedenle, ülkelerin bir yandan istihdam yaratmak için büyümeyi destekleyen politikalar uygulamalar gerekirken, di er yandan sürdürülebilir bir maliye politikas izlemeleri büyük önem arz etmektedir. Ancak mali s k la t rma planlar n n, yap sal reformlarla desteklenmesi artt r. itekim birçok ülkeye AB ve IM den gelen yüksek miktarl yard m paketlerine ra men bu ülkelerdeki mali sürdürülebilirlik endi eleri henüz ortadan kalkmam t r. Maalesef bu ülkelerde mali sürdürülebilirli i teminat alt na alacak orta vadeli planlar tam anlam yla ortaya konulamam t r. Bu noktada memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türkiye birçok geli mi ülkeden önce gerçekçi ve ihtiyatl bir orta vadeli program uygulamaya koymu tur. Küresel kriz, uluslararas ticaret üzerinde de olumsuz bir etki yaratm t r. Dünya ticaret hacminde 2009 y l nda bir önceki y la göre yüzde 11 oran nda bir daralma ya anm t r. Bu y l ise dünya ticaret hacminde yüzde 11,4 oran nda bir art beklenmektedir. Bu art, ancak geçen y l 6

8 ya anan kay plar telafi edecek düzeydedir. Yüksek oranl sürdürülebilir büyümenin sa lanabilmesi için küresel ticaretin art r lmas gerekmektedir. Türkiye olarak, G-20 toplant lar nda korumac l kla daha etkin bir biçimde mücadele edilmesi, ülkeler aras ndaki i birli i ve ortakl klar n art r lmas ile ticaretin önündeki engellerin kald r lmas hususlar n güçlü bir ekilde dile getirdik. Geli mi ve geli mekte olan ülkeler aras nda birçok alanda ortaya ç kan ayr ma, enflasyon konusunda da kendini göstermi tir. on dönemde güçlü iç talep ve yükselen emtia fiyatlar na ba l olarak baz geli mekte olan ülkelerin enflasyon oranlar, neredeyse kriz öncesindeki seviyelerine kadar yükselmi tir. Buna ra men geli mi ekonomilerde iç talebin zay f seyretmesi ve yüksek at l kapasite nedeniyle enflasyon dü ük düzeyde kalmaya devam etmektedir. Enflasyonun 2010 y l sonunda dünyada yüzde 3,3 geli mi ülkelerde yüzde 1,1, geli mekte olan ülkelerde ise yüzde 5,9 düzeyinde gerçekle ece i tahmin edilmektedir. T K Y Y K M T Y Y I K K G L B K L IKTI ay n Ba kan e erli Mille ekilleri luslararas finans piyasalar ndaki olumsuz geli melerin ve küresel ekonomideki yava laman n etkileri ülkemizde 2008 y l n n son çeyre inden itibaren hissedilmeye ba lam t r. Türkiye ekonomisi, 2009 y l nda iç ve d piyasalarda talebin zay flad ve beklentilerin olumsuz seyretti i bir süreçten geçmi tir. Ancak Türkiye, AK arti ükümetlerinin hayata geçirdi i yap sal reformlar, sa lam makroekonomik temelleri ve güçlü bankac l k sistemi sayesinde 2010 y l nda krizin etkilerini üzerinden en h zl atan ülkelerden birisi olmu tur. 7

9 Türkiye ekonomisi kriz sürecinde ald proaktif önlemlerin de katk s yla, dünyadan pozitif yönde ayr arak h zl bir toparlanma sürecine girmi tir. unu da ifade etmek isterim ki bu ayr ma büyümede, istihdamda, kamu finansman dengelerinde, derecelendirme kurulu lar n n verdi i kredi notlar nda ve ülke risk primi gibi temel göstergelerde kendini aç k bir ekilde göstermektedir. Türkiye ekonomisi, bu y l n ilk üç çeyre inde kaydetti i yüzde 8,9 luk büyüme performans yla dünyada üst s ralarda yer alm t r. Türkiye, Avrupa ve OECD ülkeleri aras nda en h zl büyüyen ülkelerden biri olmay sürdürmektedir. Mevsimsellikten ar nd r lm G Y verilerine bakt m zda Türkiye nin kriz öncesinden daha iyi bir durumda oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Buna kar n AB de hala ekonomisi daralan ülkeler bulunmaktad r. Türkiye nin yüzde 6 büyüdü ü 2009 un son çeyre inde 24 AB ülkesi daralm t r. Ayn ekilde Türkiye nin yüzde 11,8 büyüdü ü 2010 un ilk çeyre inde 13 AB ülkesi daralm t r. Bizim yüzde 10,2 büyüdü ümüz bu y l n ikinci çeyre inde ise AB de daralan ülke say s 4 tür. Krizin olumsuz etkilerini büyük ölçüde üzerinden atan Türkiye ekonomisinin 2010 y l n yüzde 6,8 lik bir büyüme oran yla tamamlayaca n öngörüyoruz. Bu ihtiyatl bir tahmindir. luslararas kurulu lar ise, Türkiye nin bu oran n da üzerinde yüzde 8 civar nda büyümesini beklemektedir un dördüncü çeyre ine ili kin veriler güçlü görünümün devam etti ini göstermektedir. anayi üretim endeksi 2010 y l Ekim ay nda tüm zamanlar n rekorunu k rarak 128,9 seviyesine ula m t r. Benzer ekilde, imalat sanayi kapasite kullan m oran 2010 y l Kas m ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre 6,1 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine ula m t r. Bu oran, krizden bu yana en yüksek seviyeye ula m t r. Bu geli meler, sanayimizin çarklar n n yeniden güçlü bir ekilde döndü ünü göstermektedir. 8

10 AK arti ükümetleri olarak uzun y llar çift haneli olan hatta bazen üç haneye ç kan enflasyonu tek haneye indirdik ve küresel krize ra men tek hanede tuttuk. Türkiye, yüksek enflasyona sahip ülkeler s ralamas nda uzun y llar hep ilk 10 aras ndayd. Bu dönemde 60 l s ralara kadar geriledik. Y l n ilk aylar nda g da fiyatlar n n etkisi ile yükseli e geçen enflasyon son aylardan itibaren dü ü trendine girmi tir. Man et enflasyon Kas m ay itibar yla yüzde 7,3 düzeyinde gerçekle mi tir. G da, tütün, ener i ve alt n kategorilerini hariç tutan çekirdek enflasyon I endeksi ise yüzde 2,5 oran ile en dü ük düzeyine inmi tir. nümüzdeki aylarda enflasyondaki dü ü ün devam edece i tahmin edilmektedir. Bugün itibar yla Türkiye nin risk primi, kredi notu A düzeyinde olan spanya ve talya gibi geli mi ekonomilerden daha dü ük durumdad r. Kriz döneminde kredi notumuz, farkl kredi derecelendirme kurulu lar taraf ndan k sa aral klarla dört defa art r lm t r. Yine bu dönemde notu iki kademe birden yükselen tek ülke, Türkiye olmu tur. lkemiz krizde gösterdi i performans ve sa lam makroekonomik temelleri ile daha yüksek kredi notlar n hak etmektedir. nümüzdeki bir iki y l içerisinde yat r m yap labilir ülke kredi notuna eri ece imize inan yorum. ek çok ülkede iç borçlanma ihalelerinde talep yetersizli inin ya and ve risk primlerinin yükseldi i bir dönemde, iç borçlanma maliyetlerimiz tarihin en dü ük düzeylerine gerilemi tir y l nda yüzde 62,7 faizle borçlanabilen azinemiz bugün rahatl kla yüzde 7-8 civar nda bir faizle borçlanabilmektedir. Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk defa iç piyasada Türk iras cinsinden 10 y ll k vade ile borçlanm t r. Yurtd na ihraç edilen eurobondlarda ise vade 30 y la ç km t r. Bu tahvillerin faizleri, kredi notu 9

11 Türkiye den daha yüksek olan ülkelerin ç kard klar tahvillerden daha dü ük düzeydedir. B IMI T L ay n Ba kan e erli Mille ekilleri a lad m z siyasi ve ekonomik istikrar ve gerçekle tirdi imiz yap sal reformlar sayesinde sa lam makroekonomik temellere sahip bir ülke olarak krize kar önemli bir direnç gösterdik. Türkiye yi bu krizde ayr t ran en önemli noktalardan biri daha önce belirtti im gibi sa lam finans ve bankac l k sektörüne sahip olmas d r. Türkiye nin bankac l k sektörü, dünyadaki birçok ülke ile kar la t r lamayacak kadar sa l kl ve güçlüdür. E er Türkiye de kredi hacmi son bir y ll k dönemde 370 milyar T den 480 milyar T ye ç kt ysa bu, bankalar m z n sa lam yap s sayesinde olmu tur. Bankac l k sektöründeki kredi art na ra men problemli kredilerin oran giderek azalmaktad r. Bu oran, 2002 y l nda yüzde 17,6 iken, Ekim 2010 itibar yla yüzde 4,2 gibi oldukça dü ük bir seviyededir. Merkez Bankas taraf ndan, bankalara duyurulan toplam kar l ks z çek say s ise 2009 y l nda 1 milyon 911 bin iken, bu rakam 2010 y l n n ilk 10 ay nda 776 bine kadar gerilemi tir. Bankalar m z n aktif kalitesi ve karl l oldukça yüksek seviyelerdedir. Bankac l k kesimimizin özkaynak karl l ise 2009 y lsonu itibar yla yüzde 22,9 seviyesindedir y l sonu itibar yla 27 AB ülkesinde hanehalk yükümlülüklerinin G Y ye oran ortalama yüzde 58,6 düzeyinde iken ülkemizde bu oran sadece yüzde 15,4 tür. Türkiye de hanehalk yükümlülüklerinin birçok ülkeye göre daha dü ük seviyelerde oldu u görülmektedir. Ayr ca hanehalk n n kur riski yok denecek kadar dü üktür. ira Türkiye de tüketici kredileri içerisinde döviz cinsi ve dövize endeksli kredilerin pay sadece 10

12 yüzde 2 dir. Di er taraftan hanehalk kredilerinin ço unlu u sabit faizli oldu undan faiz riski de söz konusu de ildir. Bu durum, Türkiye nin küresel krizden az etkilenmesinde ve krizden h zl ç k nda önemli bir rol oynam t r. Kamu finansman dengeleri bak m ndan da birçok ülkeden pozitif yönde ayr m durumday z. Bunu da 2002 den bu yana uygulad m z s k maliye politikas na borçluyuz. Bu sayede son 8 y lda bütçe dengelerinde ve kamu borç yükünde önemli iyile meler sa lad k de yüzde 10,8 olan genel devlet aç n n G Y ye oran n 2007 y l nda yüzde 0,2 ye dü ürdük. ayet küresel krize 2002 y l ndaki gibi bir bütçe aç ile yakalansayd k, krize kar hareket alan m z pek kalmazd. Mali disiplin sayesinde hareket alan sa lad k. Bunun bilincinde olarak mali disiplini kararl l kla sürdürüyoruz. ükümetimizin güçlü iradesi ve Orta adeli rogram m z mali disiplinin en büyük teminat d r. AK arti ükümetleri olarak son 8 y lda yaz l bir mali kural olmadan da mali disipline ba l kal nabilece ini tüm dünyaya gösterdik. Küresel krizin etkisiyle 2009 y l nda yüzde 5,5 e ç kan genel devlet aç n n G Y ye oran n 2011 y l nda yüzde 2,1 e dü ürece iz. Buna göre 2011 y l nda bütçe aç bak m ndan Maastricht kriterini tutturacak ender Avrupa ülkelerinden birisi olaca z y l nda yüzde 74 olan AB tan ml genel yönetim nominal brüt borç stokunun G Y ye oran n 2007 y l sonunda yüzde 39,4 e dü ürdük. Krizin etkisiyle bu oran 2009 y l nda geçici olarak yüzde 45,5 e ç km t r y l nda ise bu oran n krizden h zl ç k n da etkisiyle tekrar dü erek yüzde 40 civar nda gerçekle ece ini tahmin ediyoruz. Bu, geli mekte olan ülkelerin ortalamas na yak n bir rakamd r. Ama yüzde 80 ler civar nda olan AB ortalamas n n da oldukça alt ndad r. Kriz döneminde birçok ülke Merkez Bankas kaynaklar na ba vururken biz, tam aksine bu dönemde kamu bankalar na ve Merkez Bankas na

13 krizi sonras verilen ka tlar nedeniyle olu an borçlar geri ödedik. Yine kriz döneminde birçok ülke hazinesi IM kaynaklar na ba vururken biz IM den borç almad k tam aksine geçmi ten gelen borçlar azaltt k y l nda 22 milyar dolar olan IMF ye borcumuzu Ekim 2010 itibar yla 6,5 milyar dolara dü ürdük y l özelle tirme uygulamalar aç s ndan da ba ar l bir y l olmu tur. zelle tirme kapsam ndaki bütün elektrik da t m irketlerinin ihalesi tamamlanm t r y l Ekim ay itibar yla özel kesimin elektrik da t m sektöründeki pay yüzde 39 a ç km t r. Hükümetlerimiz döneminde toplam 33 milyar dolarl k özelle tirme uygulamas gerçekle tirilmi tir. Böylece 1986 dan bu güne kadar yap lan özelle tirme uygulamalar 41 milyar dolar a m t r. Elde edilen bu gelirin 29,4 milyar dolar Hazine ye transfer edilmi, 9,3 milyar dolar kapsamdaki kurulu lara aktar lm olup kalan k sm da di er giderler olarak kullan lm t r. ay n Ba kan e erli Mille ekilleri a lam makroekonomik temellerimizin yan nda küresel krizi iyi yönetmemizin pozitif yönde ayr mam za destek oldu u da ortadad r. Krize kar proaktif önlemler ald k. ikidite ve fon ak n n sorunsuz bir biçimde i lemesini ve kredi mekanizmas n n normalle mesini sa lamak, reel sektöre destek olmak, istihdam te vik etmek ve finansman kaynaklar n çe itlendirmek amac yla çok say da önlemi hayata geçirdik. Türkiye, ilk defa bir krizi uluslararas kurulu lardan destek almadan kendi kaynaklar yla ba ar yla atlatm t r döneminde 22 ülke IMF ile stand-by anla mas yapmak zorunda kalm t r. Bu ülkelerin ekonomik performanslar na bakt m z zaman bizim performans m z n gerisinde kald aç kça görülmektedir. 12

14 Bu noktada uzun y llar Türkiye ekonomisini takip eden birisi olarak unu rahatl kla söyleyebilirim ki; 1994 ve 2001 krizlerini biz ç kard k ama ba kalar yönetti, son krizi ise ba kalar ç kard biz yönettik. B K T I I LKIMI IK M IK ay n Ba kan e erli Mille ekilleri Biz son altm y l n en büyük krizini kendi tedbirlerimizle atlatt k. Ama daha da önemlisi bu dönemde krizin faturas n halk m za ç karmad k. Kriz süresince Türkiye nin ihtiyac olan ö retmen, doktor, polis al m na devam ettik; kamu çal anlar na ve emeklilere enflasyonun çok üzerinde maa art lar yapt k. lkemizi karayollar, demiryollar, havalimanlar, hastaneler, üniversiteler ve okullar ile donatmaya devam ettik. Ancak dünyada birçok ülke krizin faturas n do rudan do ruya vatanda na ç karm t r. Bu süreçte, birçok ülkede maa lar dondurulmu, hatta baz lar nda dü ürülmü, emeklilik ya ve vergi oranlar art r lm ve yeni vergiler uygulamaya konulmu tur. imdi bu düzenlemelere ili kin baz çarp c örnekleri sizinle payla mak istiyorum. n il ere e 2011 y l ndan itibaren KD oran yüzde 17,5 ten yüzde 20 ye ç kar l yor. Çocuk yard m dahil sosyal harcamalarda büyük kesintilere gidildi. Üniversite ö renci harçlar yakla k 3 kat art r larak, y ll k pounddan pounda ç kar l yor. 13

15 Emeklilik ya n n 66 ya ç kar lmas planlan yor. anya a KD oran yüzde 16 dan yüzde 18 e ç kar ld. Emeklilik ya n n 65 ten 67 ye yükseltilmesi planlan yor. Kamuda 2010 y l nda maa larda yüzde 5 kesinti yap ld y l nda ise maa art lar dondurulacak. sizlik maa lar n n dü ürülmesi planlan yor. Portekiz de 2010 da yüzde 20 olan KD oran n n 2011 de yüzde 23 e ç kar lmas planlan yor. Gelir ergisi üst dilimi yüzde 45 e ç kar ld. Ba ta h zl tren ve havaalan yat r mlar olmak üzere önemli projeler ertelendi. Askeri yat r m harcamalar yüzde 40 oran nda azalt lacak y l nda kamuya yeni personel al nmayacak. Yunanistan da KD oran yüzde 19 dan yüzde 23 e ç kar ld. Benzin, tütün ve alkol gibi baz mallar n tüketiminden al nan vergilerin oranlar nda art r ma gidildi. Kamu çal anlar n n maa lar nda yüzde 8 kesintiye gidildi. 14

16 Emeklilik ya n n 2015 e kadar 61 den 67 ye ç kar lmas planlan yor. Vergiye tabi olmayan kilise ve kiliseye ait arsa ve arazilere vergi getiriliyor. çilere verilen ikramiyeler kald r l yor. talya da 2013 y l na kadar kamu sektöründe ücretler donduruldu bütçesinde 5,5 milyar Avroluk bir kesinti planland. Bakanl k harcamalar ndan yüzde 10 kesinti yap ld. 27 bütçe d fon kald r lacak. Emeklilik ya ortalama ya am süresine endekslenecek. Romanya da KDV oran yüzde 19 dan yüzde 24 e ç kar ld. Kamu çal anlar n n maa lar nda yüzde 25, emekli maa lar nda ise yüzde 15 kesinti yap ld. Ayr ca emeklilik ya n n yükseltilmesi de planlanmaktad r. Litvanya da Kamu çal anlar n n ücretleri iki y l süre ile donduruldu. Emeklilik ya kademeli olarak 65 e ç kar l yor. Ücretli do um izni uygulamas na son veriliyor. 15

17 rlanda da KDV oran n n 2013 e kadar yüzde 21 den yüzde 22 ye, dört y l içinde yüzde 23 e yükseltilmesi kararla t r ld y l na kadar i sizlik maa ve çocuk yard m gibi sosyal yard m harcamalar ndan 2,8 milyar Avro kesinti öngörülüyor. a l k harcamalar ndan toplam 1,4 milyar Avro tasarruf edilmesi öngörüldü. Devlet memurlar na yap lan ödemelerde yüzde 5 ila yüzde 15 oran nda kesinti yap lmas planlan yor. Emeklilik ya 65 den 66 ya ç kar ld. Son olarak Almanya da Askeri personel say s n n 40 bin ki i azalt lmas planlan yor. Kamu sektöründe çal anlar n say s n n 15 bin ki i azalt lmas planlan yor. Bu ülkelerin uygulamaya koymak zorunda kald ac reçeteleri görünce kendimi çok ansl hissediyorum. Do rusu AK arti Hükümetlerinin son 8 y lda yapt yap sal reformlar ve uygulad do ru makroekonomik politikalar sayesinde krizi halk na fatura etmeyen bir ülkenin vatanda lar olarak hepimiz çok ansl y z. Say n Ba kan e erli Milletvekilleri, AK Parti Hükümetleri olarak son 8 y lda Türkiye nin birçok önemli meselesine çözüm getirdik. Kamu finansman dengelerini iyile tirdik, enflasyonu ve faizi tek haneli rakamlara indirdik, bankac l k sistemini güçlendirdik. a l kta bir devrim gerçekle tirdik. E itim ve altyap da 16

18 geli mi ülkelerle aram zdaki fark azalt yoruz. Ancak Türkiye de hala cari aç k ve i sizlik gibi çözüm bekleyen iki temel yap sal sorunumuz mevcuttur. Cari aç k, h zl büyüdü ümüz 2010 y l n n ilk 9 ay nda kümülatif olarak 32,5 milyar dolar seviyesine ç km t r. Bu sene cari aç n 40 milyar dolar civar nda olmas n ve G YH ye oran n n yüzde 5,4 olarak gerçekle mesini bekliyoruz. nümüzdeki dönemde, iç talepteki güçlü toparlanman n zay f d taleple birle mesini ve emtia fiyatlar ndaki olas art la birlikte cari aç n G YH ye oran olarak bu seviyelerde seyretmesini bekliyoruz. on dönemde yükselen enerji fiyatlar, h zl ekonomik büyüme ve reel döviz kurunun de erlenmesi cari aç n art nda belirleyici olmu tur. Bu unsurlar n yan s ra, yeterli sermaye birikiminin ve ölçek ekonomilerinin olmamas, dü ük verimlilik gibi unsurlar nedeniyle ithal girdi kullan m ve dolay s yla cari aç k artmaktad r. Türkiye ekonomisinde büyüme oranlar ile cari aç k aras nda do rudan ve güçlü bir ili ki de bulunmaktad r. Ülkemiz h zl büyüdü ü her dönemde cari aç k vermi tir. Çünkü yurt içi tasarruf oranlar m z dü üktür. Yurt içi tasarruflar n yat r mlar finanse etmekte yetersiz kalmas, yat r mlar n bir bölümünün yurt d tasarruflar ile kar lanmas na, ba ka bir ifadeyle cari aç k verilmesine neden olmaktad r. Orta ve uzun vadede cari aç daha makul seviyelere dü ürmek için ülkemizin yurt içi tasarruf oranlar n art rmas, enerjide d a ba ml l azaltmas, katma de eri yüksek mal ve hizmet üretiminde yo unla mas ve be eri sermayesini güçlendirmesi gerekiyor. Müsaade ederseniz bu hususlar hakk nda AK Parti Hükümetlerinin bugüne kadar uygulamaya koydu u tedbirleri sizlerle payla mak istiyorum. 17

19 lk olarak, son 8 y lda toplam yurtiçi tasarruflar n içinde önemli bir yeri olan kamu tasarruflar nda art sa lad k. AK Parti Hükümeti olarak kamu tasarruflar nda art lar sürekli k lacak orta vadeli program uygulamaya devam ediyoruz. zun vadede sonuç üretecek kapsaml bir sosyal güvenlik reformu yapt k. Buna ra men 2001 krizi sonras dönemde cari aç n artmas nda özel tasarruflar n azalmas etkili olmu tur. Özel tasarruflar art rmak amac yla son y llarda i gücüne kat l m oran n ve istihdam art rmak için tedbirler ald k. Finans piyasalar n n derinle mesi ve finansal araçlar n çe itlendirilmesi hususunda gerekenleri yap yoruz. Ayr ca küresel do rudan yat r mlar çekmek için yat r m ortam n iyile tirmeye devam ediyoruz. Çünkü do rudan yat r mlar, kal c niteli inin yan s ra istihdam yaratmas ve teknoloji transferi sa lamas bak m ndan önemlidir. Hükümetimiz, 2006 y l nda 20,2 milyar dolar, 2007 y l nda 22 milyar dolar ve 2008 y l nda 18,3 milyar dolarl k do rudan yat r m giri i ile büyük ba ar gösterdi. Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisindeki toparlanma ile birlikte ülkemize gelen do rudan yat r m tutar n n artmas beklenmektedir. kinci olarak cari aç etkileyen enerjide d a ba ml l m z azaltacak tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ülkemiz enerji kullan m nda büyük oranda d ar ya ba ml bir ülkedir. Ara mal ithalat n n önemli bir bölümünü olu turan enerji ürünleri ithalat, son y llarda enerji fiyatlar nda ya anan yüksek oranl art la birlikte cari aç n büyümesine neden olmu tur. itekim enerji hariç tutuldu unda cari aç n G YH ye oran yüzde 1 dolaylar nda seyretmektedir. Cari aç kta enerji ithalat en önemli kalemdir. Hükümetimiz enerjide d a ba ml l azaltmak için son y llarda büyük bir çaba içerisindedir. Özellikle Türkiye nin suyunu, rüzgar n ve güne ini enerjiye dönü türmek için gerekli ad mlar at yoruz. 18

20 döneminde Türkiye nin enerjide toplam kurulu gücü neredeyse yüzde 50 oran nda art göstermi tir. Bu art n üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklar ndan olu maktad r. Ülkemizin su kaynaklar n enerjiye dönü türmede 2002 y l ndan bu yana büyük mesafe kat ettik. AK Parti Hükümetlerinden önceki 79 y lda 12 bin 300 MW olan kurulu hidroelektrik kapasitesini son 8 y lda 16 bin 772 MW a ç kard k. Büyük bir k sm özel sektör eliyle su kullan m hakk anla malar çerçevesinde yürütülen projeler tamamland nda kapasite 24 bin MW a ç kacakt r. Ayr ca Türkiye 2002 y lsonunda 17 MW l k rüzgar santraline sahipken 2010 y lsonu itibar yla kapasite MW a ula m t r. Türkiye rüzgar enerjisi kurulu kapasitesi bak m ndan Avrupa da 2002 y l nda 35 inci s radayken 2009 da 13 üncü s raya yükselmi tir. Türkiye nin mevcut potansiyelini daha fazla de erlendirerek orta vadede dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Ayn ekilde, enerji kaynaklar n çe itlendirmek amac yla nükleer enerjide gerekli ad mlar at yoruz. Bu kapsamda, usya ile önemli bir anla ma imzalad k. ükleer enerji kapasitesi olu turmak için di er ülkelerle de müzakerelerimiz devam ediyor. Ayr ca, enerji verimlili i üzerinde hassasiyetle durulmas büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, gerek mevcut enerji altyap s n n güncellenmesi gerekse alternatif enerji kaynaklar n n daha etkin kullan lmas cari aç n azalt lmas na önemli katk lar sa layacakt r. Üçüncü olarak katma de eri ve kar marj yüksek, bilgi yo un mal ve hizmet üretimini desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Hükümetlerimiz döneminde Ar-Ge ye hiçbir dönemde olmad kadar kaynak ay rd k y l nda Ar-Ge reformunu uygulamaya koyduk. Bu çabalar m z sayesinde Türkiye, Ar-Ge harcamas ve Ar-Ge personeli art h z nda dünyada ilk üçe girmi tir. Ki i ba na Ar-Ge harcamam z 2002 y l nda 46 dolar iken, 2009 y l nda 122 dolar olmu tur. Ar-Ge harcamalar n n milli 19

21 gelire oran 2009 y l itibar yla binde 8,5 e ç kt ve böylece Türkiye 8 AB üyesini geride b rakt. Hedefimiz orta vadede bu oran yüzde 2 ye yükseltmektir. Cari aç n azalt lmas nda geleneksel sektörlerin de i im ve dönü ümü için de çal malar yap yoruz. Ar-Ge ye ek olarak markala may ve özgün ürün geli tirmeyi te vik ediyor, geleneksel sektörlerin fiyat avantaj sa layaca bölgelere ta nmas n destekliyoruz. Cari aç azaltmak için 2009 y l nda uygulamaya koydu umuz Yeni Te vik istemi ile d ticaret aç n n yüksek oldu u alanlara daha yüksek oranda destek getirilmi tir. Bu uygulama ile tasarruflar katma de eri yüksek alanlara yöneltmeyi, üretken kapasiteyi art racak küresel do rudan yat r mlar çekmeyi amaçl yoruz. on olarak Türkiye nin rekabet gücünü daha da art rmak için, AK Parti Hükümetleri döneminde fiziki sermaye yat r mlar ile be eri sermaye yat r mlar na çok önem verdik. e, mal ve yolcu ta mac l nda yüzde 95 paya sahip olan karayollar ndan ba lad k y l sonunda km olan bölünmü yol uzunlu unu Aral k 2010 itibar yla yakla k km ye ç kard k. Toplam bölünmü yol uzunlu unu 2012 y l nda km ye ç karmay hedefliyoruz. Bunun yan s ra, küresel rekabet gücümüzü daha da art racak demiryolu altyap yat r mlar na da öncelik veriyoruz. Bir yandan yurdumuzu h zl tren a lar yla örerken, di er yandan mevcut demiryollar n yenileme çal malar na a rl k veriyoruz. Ba ta Ankara- stanbul, Ankara-Konya, Ankara- ivas ve Halkal -Kap kule hatlar olmak üzere toplam uzunlu u km ve toplam yap m bedeli 10,4 milyar dolar olan h zl tren yap m ve proje çal malar devam etmektedir y llar aras nda y lda ortalama 18 km yeni demiryolu yap lm ken, son 8 y lda ortalama 135 km yeni demiryolu 20

22 dö edik. Ayn zamanda yakla k km lik demiryolu yenileme çal mas n tamamlad k. Türkiye hava yolu ta mac l alan nda da önemli bir mesafe kat etmi tir. Özel sektör dinamizminden de faydalanarak ülkemize birçok yeni havaliman kazand rd k y l nda 2 uçu merkezinden 25 ilimize havayolu ta mac l yap l rken, 2010 y l nda 7 uçu merkezinden 45 ilimize uçu gerçekle tiriyoruz. Bu suretle, Türkiye de uçan yolcu say s, 2002 y l nda 33 milyon 784 bin ki i iken, 2009 y l nda 85 milyon 508 bin ki iye yükselmi tir y l n n ilk 11 ay nda ise bu say 96 milyon 275 bin ki i olarak gerçekle mi tir. Türk hava ta mac l sektörünün cirosu 2002 y l nda 2,2 milyar dolar iken 2010 y l nda 8 milyar dolar a maktad r. Dünya ile rekabet etmek için be eri sermayenin geli tirilmesine yani e itime büyük önem veriyoruz. Milli E itim Bakanl bütçesi 2002 y l nda 7,5 milyar TL iken yakla k dört kat artarak 2010 y l nda 28,2 milyar TL ye ç km t r y l nda Milli E itim Bakanl bütçesini yüzde 20,8 oran nda art rarak 34,1 milyar TL ye, üniversitelerimizin bütçesini de yüzde 23 oran nda art rarak 11,5 milyar TL ye ç kar yoruz. Okulla ma oranlar nda da önemli iyile meler kaydettik e itim döneminde; okul öncesi için yüzde 11,7, ilkö retim için yüzde 96,5, ortaö retim için yüzde 80,8 ve yüksekö retim için yüzde 27,1 olan okulla ma oran ; e itim döneminde s ras yla yüzde 26,9, yüzde 106,5, yüzde 84,2 ve yüzde 53,4 seviyelerine ula m t r. Ayr ca ekonominin rekabet gücünü art rmak amac yla Hükümetlerimiz döneminde özelle tirmeye büyük önem verdik. Biz özelle tirmeyi bir gelir kayna olman n çok ötesinde ekonomide rekabeti, verimlili i ve yenilikçili i art racak önemli bir yap sal reform olarak görüyoruz. Özelle tirilen kurulu larda çal anlar ma dur edilmemi, 21

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı