2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)"

Transkript

1 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010

2 T.C YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k

3 2

4 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2011 y l Merke i netim Büt e anun Tasar s ile 200 y l esinhesa anun Tasar s n n lan e Büt e misy nundaki rü meleri y un ir al ma s nucunda tamamlanm t r ncelikle ya t klar al malar i in lan e Bütçe Komisyonunun de erli Ba kan e yelerine u sürece nemli katk larda ulunan Bakan arkada lar ma e kamu idarelerinin temsilcilerine te ekkür ediyorum Dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümü ile ilgili genel bir de erlendirme ya t ktan sonra 200 y l Kesinhesab ve 2011 y l Merke i Yönetim Bütçesi konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. M C T KI ILG LIKL M Y K M T L M M Y ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 200 Eylül sonras nda iddetlenen kriz dünya ekonomisinde kinci Dünya ava ndan bu yana görülmemi boyutta bir ekonomik duraklama dönemine girilmesine neden olmu tur. ncak uluslararas kurulu lar n ve ülkelerin ald ola anüstü önlemler sayesinde 200 y l n n ortalar ndan itibaren dünya ekonomisi to arlanma e ilimine girmi tir y l nda güçlenen bu to arlanma ülke gru lar baz nda arkl la arak devam etmektedir. eli mi ekonomilerde büyüme zay seyrederken Türkiye nin de aralar nda bulundu u ve sya n n ba çekti i birçok geli mekte olan ülke güçlü bir büyüme sürecindedir. 200 da binde daralan dünya ekonomisinin 2010 y l nda yüzde 2011 de ise yüzde 2 civar nda büyüyece i tahmin edilmektedir y l 3

5 için tahmin edilen yüzde 4,8 lik küresel büyüme oran, Çin hariç tutuldu unda yakla k yüzde,5 civar na dü mektedir y l nda geli mekte olan sya ülkelerinde yüzde,4 lük, atin merika ülkelerinde yüzde 5, lik, rta ve Do u vru a ülkelerinde yüzde, lik bir büyüme öngörülmektedir. Türkiye için M nin 2010 y l büyüme tahmini yüzde 7,8, OECD nin tahmini ise yüzde 8,2 dir. Burada özellikle unun alt n çizmek istiyorum Türkiye ekonomisinin bu er ormans n n as l olarak geli mekte olan vru a ülkeleri ile k yaslanmas daha do ru olacakt r. Bu aç dan ülkemiz için tahmin edilen yüzde 8 civar ndaki büyüme büyük bir ba ar d r. Küresel ekonomideki güçlü to arlanmaya ra men, özellikle geli mi ekonomilerin kamu bilançolar nda, banka bilançolar nda ve hanehalk bilançolar nda ortaya ç kan tahribatlar ile yüksek i sizlik oranlar ciddi bir k r lganl k kayna olmaya devam etmektedir. Küresel krizde uygulamaya konulan geni letici maliye olitikalar ve s k nt ya dü en bankalar n desteklenmesi sebebiyle, dünyada birçok geli mi ülkede, kamu finansman dengelerinde bozulmalar görülmü tür. Kriz öncesi dönemde geli mi ülkelerde yakla k yüzde 2- aral nda olan bütçe aç klar n n Y ye oran, 2010 da yüzde 8- lara, hatta baz ülkelerde çift haneli rakamlara ula m t r. zellikle geli mi ülkelerdeki yüksek bütçe aç klar beraberinde kamu borç stokunda önemli art lara yol açm t r. Bu durum söz konusu ülkelerde kamu borçlar n n sürdürülebilirli ine ili kin ciddi kayg lara neden olmaktad r. Krizde geli mi ülkelerde kamu borcunun milli gelire oran kriz öncesine göre yüksek düzeylere gelmi tir. eli mi ülkelerin 2007 y l sonunda yüzde 72,8 olan borç stokunun milli gelire oran 200 y l nda yüzde 1 düzeyine yükselmi tir y l nda ise yüzde 7,4 e yükselmesi 4

6 beklenmektedir. Bu oran n 2011 y l nda daha da artarak yüzde 102 ye ula mas beklenmektedir. rne in 2011 y l sonu itibar yla borç stokunun milli gelire oran n n, Japonya da yüzde 234, Yunanistan da yüzde 139, talya da yüzde 120, rlanda da yüzde 108, Belçika da yüzde 103, BD de yüzde 99 olmas beklenmektedir. Türkiye kamu borç dinamikleri yönünden de bir ayr ma içerisindedir. Krize ra men kamu bilançolar nda kal c bir tahribat ya anmam, hiçbir banka batmam t r. eni letici maliye politikas s n rl tutulmu tur. Türkiye, 2010 da borç stokunun milli gelire oran n bir önceki y la göre en fazla azaltan vrupa ülkesi olacakt r. atta Avrupa Komisyonu nun son raporuna göre sveç hariç tüm Avrupa da borç stoklar artacakt r da Türkiye de borç stokunun milli gelire oran yüzde 40 civar nda olacakt r. Küresel toparlanman n önündeki bir ba ka risk unsuru da bankac l k ve finans sektörüdür. Baz ülkelerde bankac l k sektörü halen merkez bankalar n n ve hükümetlerin sa lam oldu u ola anüstü kaynaklarla ayakta durmakta, kredi verme konusunda çekingen davranmaktad r. Baz ülkelerde bankac l k sektöründeki tahribat hala devam etmektedir. rne in, ABD de 2009 y l nda 140 banka, 2010 y l Kas m ay na kadar ise 149 banka batm t r. Bankac l k sektörünün tekrar güçlü bir yap ya ula mas uzun zaman alacakt r. itekim, yak n zamanda aç klanan Basel kararlar nda y llar aras nda, bankalar n sermaye yeterlilik oranlar n kademeli olarak yüzde 8,5 e ç karmalar öngörülmektedir. Türk bankac l k sisteminde ise mevcut uygulama çerçevesinde sermaye yeterlilik oran Ekim ay itibar yla yüzde 19, d r. Dolay s yla Türkiye için Basel III çerçevesinde bir hesaplama yap lacak olursa yüzde 17 civar nda bir rakam ortaya ç kmaktad r. Bu oran, Türk bankac l k sisteminin ne kadar güçlü oldu unu göstermektedir. Dünya ekonomisinde k r lganl n bir di er önemli unsuru da ba ta ABD olmak üzere birçok geli mi ülkede hanehalk borçlulu unun çok yüksek 5

7 düzeyde seyrediyor olmas d r. eli mi ülkelerde, hanehalk n n yüksek borçluluk düzeyi, konut sektöründeki zay f toparlanma ve yüksek i sizlik iç talebi olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye bu hususlarda da dünyadan pozitif yönde ayr maktad r. I O ya göre kriz döneminde yakla k 34 milyon ki i i siz kalm t r. ek çok ülkede büyüme, istihdam yaratmaktan hala uzakt r. Bu, dünya ekonomisi için bir risk te kil etmektedir. Çünkü yüksek i sizlik oranlar özel sektör harcamalar n n, dolay s yla iç talebin canlanmas n n önünde ciddi bir engeldir. rne in ABD de, son dönemdeki güçlü toparlanmaya ra men i sizlik oran yüzde 9,8 gibi yüksek bir seviyede seyretmektedir. Bu, ABD de 1929 buhran ndan sonra en kötü tablodur. Benzer ekilde, 16 ülkeyi kapsayan Avro Bölgesinde i sizlik oran yüzde 10,1 ile en yüksek seviyededir. Birçok ülkede kriz döneminde al nan önlemlerin geri çekilmesi önemli bir risk unsurudur. Bu nedenle, ülkelerin bir yandan istihdam yaratmak için büyümeyi destekleyen politikalar uygulamalar gerekirken, di er yandan sürdürülebilir bir maliye politikas izlemeleri büyük önem arz etmektedir. Ancak mali s k la t rma planlar n n, yap sal reformlarla desteklenmesi artt r. itekim birçok ülkeye AB ve IM den gelen yüksek miktarl yard m paketlerine ra men bu ülkelerdeki mali sürdürülebilirlik endi eleri henüz ortadan kalkmam t r. Maalesef bu ülkelerde mali sürdürülebilirli i teminat alt na alacak orta vadeli planlar tam anlam yla ortaya konulamam t r. Bu noktada memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türkiye birçok geli mi ülkeden önce gerçekçi ve ihtiyatl bir orta vadeli program uygulamaya koymu tur. Küresel kriz, uluslararas ticaret üzerinde de olumsuz bir etki yaratm t r. Dünya ticaret hacminde 2009 y l nda bir önceki y la göre yüzde 11 oran nda bir daralma ya anm t r. Bu y l ise dünya ticaret hacminde yüzde 11,4 oran nda bir art beklenmektedir. Bu art, ancak geçen y l 6

8 ya anan kay plar telafi edecek düzeydedir. Yüksek oranl sürdürülebilir büyümenin sa lanabilmesi için küresel ticaretin art r lmas gerekmektedir. Türkiye olarak, G-20 toplant lar nda korumac l kla daha etkin bir biçimde mücadele edilmesi, ülkeler aras ndaki i birli i ve ortakl klar n art r lmas ile ticaretin önündeki engellerin kald r lmas hususlar n güçlü bir ekilde dile getirdik. Geli mi ve geli mekte olan ülkeler aras nda birçok alanda ortaya ç kan ayr ma, enflasyon konusunda da kendini göstermi tir. on dönemde güçlü iç talep ve yükselen emtia fiyatlar na ba l olarak baz geli mekte olan ülkelerin enflasyon oranlar, neredeyse kriz öncesindeki seviyelerine kadar yükselmi tir. Buna ra men geli mi ekonomilerde iç talebin zay f seyretmesi ve yüksek at l kapasite nedeniyle enflasyon dü ük düzeyde kalmaya devam etmektedir. Enflasyonun 2010 y l sonunda dünyada yüzde 3,3 geli mi ülkelerde yüzde 1,1, geli mekte olan ülkelerde ise yüzde 5,9 düzeyinde gerçekle ece i tahmin edilmektedir. T K Y Y K M T Y Y I K K G L B K L IKTI ay n Ba kan e erli Mille ekilleri luslararas finans piyasalar ndaki olumsuz geli melerin ve küresel ekonomideki yava laman n etkileri ülkemizde 2008 y l n n son çeyre inden itibaren hissedilmeye ba lam t r. Türkiye ekonomisi, 2009 y l nda iç ve d piyasalarda talebin zay flad ve beklentilerin olumsuz seyretti i bir süreçten geçmi tir. Ancak Türkiye, AK arti ükümetlerinin hayata geçirdi i yap sal reformlar, sa lam makroekonomik temelleri ve güçlü bankac l k sistemi sayesinde 2010 y l nda krizin etkilerini üzerinden en h zl atan ülkelerden birisi olmu tur. 7

9 Türkiye ekonomisi kriz sürecinde ald proaktif önlemlerin de katk s yla, dünyadan pozitif yönde ayr arak h zl bir toparlanma sürecine girmi tir. unu da ifade etmek isterim ki bu ayr ma büyümede, istihdamda, kamu finansman dengelerinde, derecelendirme kurulu lar n n verdi i kredi notlar nda ve ülke risk primi gibi temel göstergelerde kendini aç k bir ekilde göstermektedir. Türkiye ekonomisi, bu y l n ilk üç çeyre inde kaydetti i yüzde 8,9 luk büyüme performans yla dünyada üst s ralarda yer alm t r. Türkiye, Avrupa ve OECD ülkeleri aras nda en h zl büyüyen ülkelerden biri olmay sürdürmektedir. Mevsimsellikten ar nd r lm G Y verilerine bakt m zda Türkiye nin kriz öncesinden daha iyi bir durumda oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Buna kar n AB de hala ekonomisi daralan ülkeler bulunmaktad r. Türkiye nin yüzde 6 büyüdü ü 2009 un son çeyre inde 24 AB ülkesi daralm t r. Ayn ekilde Türkiye nin yüzde 11,8 büyüdü ü 2010 un ilk çeyre inde 13 AB ülkesi daralm t r. Bizim yüzde 10,2 büyüdü ümüz bu y l n ikinci çeyre inde ise AB de daralan ülke say s 4 tür. Krizin olumsuz etkilerini büyük ölçüde üzerinden atan Türkiye ekonomisinin 2010 y l n yüzde 6,8 lik bir büyüme oran yla tamamlayaca n öngörüyoruz. Bu ihtiyatl bir tahmindir. luslararas kurulu lar ise, Türkiye nin bu oran n da üzerinde yüzde 8 civar nda büyümesini beklemektedir un dördüncü çeyre ine ili kin veriler güçlü görünümün devam etti ini göstermektedir. anayi üretim endeksi 2010 y l Ekim ay nda tüm zamanlar n rekorunu k rarak 128,9 seviyesine ula m t r. Benzer ekilde, imalat sanayi kapasite kullan m oran 2010 y l Kas m ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre 6,1 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine ula m t r. Bu oran, krizden bu yana en yüksek seviyeye ula m t r. Bu geli meler, sanayimizin çarklar n n yeniden güçlü bir ekilde döndü ünü göstermektedir. 8

10 AK arti ükümetleri olarak uzun y llar çift haneli olan hatta bazen üç haneye ç kan enflasyonu tek haneye indirdik ve küresel krize ra men tek hanede tuttuk. Türkiye, yüksek enflasyona sahip ülkeler s ralamas nda uzun y llar hep ilk 10 aras ndayd. Bu dönemde 60 l s ralara kadar geriledik. Y l n ilk aylar nda g da fiyatlar n n etkisi ile yükseli e geçen enflasyon son aylardan itibaren dü ü trendine girmi tir. Man et enflasyon Kas m ay itibar yla yüzde 7,3 düzeyinde gerçekle mi tir. G da, tütün, ener i ve alt n kategorilerini hariç tutan çekirdek enflasyon I endeksi ise yüzde 2,5 oran ile en dü ük düzeyine inmi tir. nümüzdeki aylarda enflasyondaki dü ü ün devam edece i tahmin edilmektedir. Bugün itibar yla Türkiye nin risk primi, kredi notu A düzeyinde olan spanya ve talya gibi geli mi ekonomilerden daha dü ük durumdad r. Kriz döneminde kredi notumuz, farkl kredi derecelendirme kurulu lar taraf ndan k sa aral klarla dört defa art r lm t r. Yine bu dönemde notu iki kademe birden yükselen tek ülke, Türkiye olmu tur. lkemiz krizde gösterdi i performans ve sa lam makroekonomik temelleri ile daha yüksek kredi notlar n hak etmektedir. nümüzdeki bir iki y l içerisinde yat r m yap labilir ülke kredi notuna eri ece imize inan yorum. ek çok ülkede iç borçlanma ihalelerinde talep yetersizli inin ya and ve risk primlerinin yükseldi i bir dönemde, iç borçlanma maliyetlerimiz tarihin en dü ük düzeylerine gerilemi tir y l nda yüzde 62,7 faizle borçlanabilen azinemiz bugün rahatl kla yüzde 7-8 civar nda bir faizle borçlanabilmektedir. Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk defa iç piyasada Türk iras cinsinden 10 y ll k vade ile borçlanm t r. Yurtd na ihraç edilen eurobondlarda ise vade 30 y la ç km t r. Bu tahvillerin faizleri, kredi notu 9

11 Türkiye den daha yüksek olan ülkelerin ç kard klar tahvillerden daha dü ük düzeydedir. B IMI T L ay n Ba kan e erli Mille ekilleri a lad m z siyasi ve ekonomik istikrar ve gerçekle tirdi imiz yap sal reformlar sayesinde sa lam makroekonomik temellere sahip bir ülke olarak krize kar önemli bir direnç gösterdik. Türkiye yi bu krizde ayr t ran en önemli noktalardan biri daha önce belirtti im gibi sa lam finans ve bankac l k sektörüne sahip olmas d r. Türkiye nin bankac l k sektörü, dünyadaki birçok ülke ile kar la t r lamayacak kadar sa l kl ve güçlüdür. E er Türkiye de kredi hacmi son bir y ll k dönemde 370 milyar T den 480 milyar T ye ç kt ysa bu, bankalar m z n sa lam yap s sayesinde olmu tur. Bankac l k sektöründeki kredi art na ra men problemli kredilerin oran giderek azalmaktad r. Bu oran, 2002 y l nda yüzde 17,6 iken, Ekim 2010 itibar yla yüzde 4,2 gibi oldukça dü ük bir seviyededir. Merkez Bankas taraf ndan, bankalara duyurulan toplam kar l ks z çek say s ise 2009 y l nda 1 milyon 911 bin iken, bu rakam 2010 y l n n ilk 10 ay nda 776 bine kadar gerilemi tir. Bankalar m z n aktif kalitesi ve karl l oldukça yüksek seviyelerdedir. Bankac l k kesimimizin özkaynak karl l ise 2009 y lsonu itibar yla yüzde 22,9 seviyesindedir y l sonu itibar yla 27 AB ülkesinde hanehalk yükümlülüklerinin G Y ye oran ortalama yüzde 58,6 düzeyinde iken ülkemizde bu oran sadece yüzde 15,4 tür. Türkiye de hanehalk yükümlülüklerinin birçok ülkeye göre daha dü ük seviyelerde oldu u görülmektedir. Ayr ca hanehalk n n kur riski yok denecek kadar dü üktür. ira Türkiye de tüketici kredileri içerisinde döviz cinsi ve dövize endeksli kredilerin pay sadece 10

12 yüzde 2 dir. Di er taraftan hanehalk kredilerinin ço unlu u sabit faizli oldu undan faiz riski de söz konusu de ildir. Bu durum, Türkiye nin küresel krizden az etkilenmesinde ve krizden h zl ç k nda önemli bir rol oynam t r. Kamu finansman dengeleri bak m ndan da birçok ülkeden pozitif yönde ayr m durumday z. Bunu da 2002 den bu yana uygulad m z s k maliye politikas na borçluyuz. Bu sayede son 8 y lda bütçe dengelerinde ve kamu borç yükünde önemli iyile meler sa lad k de yüzde 10,8 olan genel devlet aç n n G Y ye oran n 2007 y l nda yüzde 0,2 ye dü ürdük. ayet küresel krize 2002 y l ndaki gibi bir bütçe aç ile yakalansayd k, krize kar hareket alan m z pek kalmazd. Mali disiplin sayesinde hareket alan sa lad k. Bunun bilincinde olarak mali disiplini kararl l kla sürdürüyoruz. ükümetimizin güçlü iradesi ve Orta adeli rogram m z mali disiplinin en büyük teminat d r. AK arti ükümetleri olarak son 8 y lda yaz l bir mali kural olmadan da mali disipline ba l kal nabilece ini tüm dünyaya gösterdik. Küresel krizin etkisiyle 2009 y l nda yüzde 5,5 e ç kan genel devlet aç n n G Y ye oran n 2011 y l nda yüzde 2,1 e dü ürece iz. Buna göre 2011 y l nda bütçe aç bak m ndan Maastricht kriterini tutturacak ender Avrupa ülkelerinden birisi olaca z y l nda yüzde 74 olan AB tan ml genel yönetim nominal brüt borç stokunun G Y ye oran n 2007 y l sonunda yüzde 39,4 e dü ürdük. Krizin etkisiyle bu oran 2009 y l nda geçici olarak yüzde 45,5 e ç km t r y l nda ise bu oran n krizden h zl ç k n da etkisiyle tekrar dü erek yüzde 40 civar nda gerçekle ece ini tahmin ediyoruz. Bu, geli mekte olan ülkelerin ortalamas na yak n bir rakamd r. Ama yüzde 80 ler civar nda olan AB ortalamas n n da oldukça alt ndad r. Kriz döneminde birçok ülke Merkez Bankas kaynaklar na ba vururken biz, tam aksine bu dönemde kamu bankalar na ve Merkez Bankas na

13 krizi sonras verilen ka tlar nedeniyle olu an borçlar geri ödedik. Yine kriz döneminde birçok ülke hazinesi IM kaynaklar na ba vururken biz IM den borç almad k tam aksine geçmi ten gelen borçlar azaltt k y l nda 22 milyar dolar olan IMF ye borcumuzu Ekim 2010 itibar yla 6,5 milyar dolara dü ürdük y l özelle tirme uygulamalar aç s ndan da ba ar l bir y l olmu tur. zelle tirme kapsam ndaki bütün elektrik da t m irketlerinin ihalesi tamamlanm t r y l Ekim ay itibar yla özel kesimin elektrik da t m sektöründeki pay yüzde 39 a ç km t r. Hükümetlerimiz döneminde toplam 33 milyar dolarl k özelle tirme uygulamas gerçekle tirilmi tir. Böylece 1986 dan bu güne kadar yap lan özelle tirme uygulamalar 41 milyar dolar a m t r. Elde edilen bu gelirin 29,4 milyar dolar Hazine ye transfer edilmi, 9,3 milyar dolar kapsamdaki kurulu lara aktar lm olup kalan k sm da di er giderler olarak kullan lm t r. ay n Ba kan e erli Mille ekilleri a lam makroekonomik temellerimizin yan nda küresel krizi iyi yönetmemizin pozitif yönde ayr mam za destek oldu u da ortadad r. Krize kar proaktif önlemler ald k. ikidite ve fon ak n n sorunsuz bir biçimde i lemesini ve kredi mekanizmas n n normalle mesini sa lamak, reel sektöre destek olmak, istihdam te vik etmek ve finansman kaynaklar n çe itlendirmek amac yla çok say da önlemi hayata geçirdik. Türkiye, ilk defa bir krizi uluslararas kurulu lardan destek almadan kendi kaynaklar yla ba ar yla atlatm t r döneminde 22 ülke IMF ile stand-by anla mas yapmak zorunda kalm t r. Bu ülkelerin ekonomik performanslar na bakt m z zaman bizim performans m z n gerisinde kald aç kça görülmektedir. 12

14 Bu noktada uzun y llar Türkiye ekonomisini takip eden birisi olarak unu rahatl kla söyleyebilirim ki; 1994 ve 2001 krizlerini biz ç kard k ama ba kalar yönetti, son krizi ise ba kalar ç kard biz yönettik. B K T I I LKIMI IK M IK ay n Ba kan e erli Mille ekilleri Biz son altm y l n en büyük krizini kendi tedbirlerimizle atlatt k. Ama daha da önemlisi bu dönemde krizin faturas n halk m za ç karmad k. Kriz süresince Türkiye nin ihtiyac olan ö retmen, doktor, polis al m na devam ettik; kamu çal anlar na ve emeklilere enflasyonun çok üzerinde maa art lar yapt k. lkemizi karayollar, demiryollar, havalimanlar, hastaneler, üniversiteler ve okullar ile donatmaya devam ettik. Ancak dünyada birçok ülke krizin faturas n do rudan do ruya vatanda na ç karm t r. Bu süreçte, birçok ülkede maa lar dondurulmu, hatta baz lar nda dü ürülmü, emeklilik ya ve vergi oranlar art r lm ve yeni vergiler uygulamaya konulmu tur. imdi bu düzenlemelere ili kin baz çarp c örnekleri sizinle payla mak istiyorum. n il ere e 2011 y l ndan itibaren KD oran yüzde 17,5 ten yüzde 20 ye ç kar l yor. Çocuk yard m dahil sosyal harcamalarda büyük kesintilere gidildi. Üniversite ö renci harçlar yakla k 3 kat art r larak, y ll k pounddan pounda ç kar l yor. 13

15 Emeklilik ya n n 66 ya ç kar lmas planlan yor. anya a KD oran yüzde 16 dan yüzde 18 e ç kar ld. Emeklilik ya n n 65 ten 67 ye yükseltilmesi planlan yor. Kamuda 2010 y l nda maa larda yüzde 5 kesinti yap ld y l nda ise maa art lar dondurulacak. sizlik maa lar n n dü ürülmesi planlan yor. Portekiz de 2010 da yüzde 20 olan KD oran n n 2011 de yüzde 23 e ç kar lmas planlan yor. Gelir ergisi üst dilimi yüzde 45 e ç kar ld. Ba ta h zl tren ve havaalan yat r mlar olmak üzere önemli projeler ertelendi. Askeri yat r m harcamalar yüzde 40 oran nda azalt lacak y l nda kamuya yeni personel al nmayacak. Yunanistan da KD oran yüzde 19 dan yüzde 23 e ç kar ld. Benzin, tütün ve alkol gibi baz mallar n tüketiminden al nan vergilerin oranlar nda art r ma gidildi. Kamu çal anlar n n maa lar nda yüzde 8 kesintiye gidildi. 14

16 Emeklilik ya n n 2015 e kadar 61 den 67 ye ç kar lmas planlan yor. Vergiye tabi olmayan kilise ve kiliseye ait arsa ve arazilere vergi getiriliyor. çilere verilen ikramiyeler kald r l yor. talya da 2013 y l na kadar kamu sektöründe ücretler donduruldu bütçesinde 5,5 milyar Avroluk bir kesinti planland. Bakanl k harcamalar ndan yüzde 10 kesinti yap ld. 27 bütçe d fon kald r lacak. Emeklilik ya ortalama ya am süresine endekslenecek. Romanya da KDV oran yüzde 19 dan yüzde 24 e ç kar ld. Kamu çal anlar n n maa lar nda yüzde 25, emekli maa lar nda ise yüzde 15 kesinti yap ld. Ayr ca emeklilik ya n n yükseltilmesi de planlanmaktad r. Litvanya da Kamu çal anlar n n ücretleri iki y l süre ile donduruldu. Emeklilik ya kademeli olarak 65 e ç kar l yor. Ücretli do um izni uygulamas na son veriliyor. 15

17 rlanda da KDV oran n n 2013 e kadar yüzde 21 den yüzde 22 ye, dört y l içinde yüzde 23 e yükseltilmesi kararla t r ld y l na kadar i sizlik maa ve çocuk yard m gibi sosyal yard m harcamalar ndan 2,8 milyar Avro kesinti öngörülüyor. a l k harcamalar ndan toplam 1,4 milyar Avro tasarruf edilmesi öngörüldü. Devlet memurlar na yap lan ödemelerde yüzde 5 ila yüzde 15 oran nda kesinti yap lmas planlan yor. Emeklilik ya 65 den 66 ya ç kar ld. Son olarak Almanya da Askeri personel say s n n 40 bin ki i azalt lmas planlan yor. Kamu sektöründe çal anlar n say s n n 15 bin ki i azalt lmas planlan yor. Bu ülkelerin uygulamaya koymak zorunda kald ac reçeteleri görünce kendimi çok ansl hissediyorum. Do rusu AK arti Hükümetlerinin son 8 y lda yapt yap sal reformlar ve uygulad do ru makroekonomik politikalar sayesinde krizi halk na fatura etmeyen bir ülkenin vatanda lar olarak hepimiz çok ansl y z. Say n Ba kan e erli Milletvekilleri, AK Parti Hükümetleri olarak son 8 y lda Türkiye nin birçok önemli meselesine çözüm getirdik. Kamu finansman dengelerini iyile tirdik, enflasyonu ve faizi tek haneli rakamlara indirdik, bankac l k sistemini güçlendirdik. a l kta bir devrim gerçekle tirdik. E itim ve altyap da 16

18 geli mi ülkelerle aram zdaki fark azalt yoruz. Ancak Türkiye de hala cari aç k ve i sizlik gibi çözüm bekleyen iki temel yap sal sorunumuz mevcuttur. Cari aç k, h zl büyüdü ümüz 2010 y l n n ilk 9 ay nda kümülatif olarak 32,5 milyar dolar seviyesine ç km t r. Bu sene cari aç n 40 milyar dolar civar nda olmas n ve G YH ye oran n n yüzde 5,4 olarak gerçekle mesini bekliyoruz. nümüzdeki dönemde, iç talepteki güçlü toparlanman n zay f d taleple birle mesini ve emtia fiyatlar ndaki olas art la birlikte cari aç n G YH ye oran olarak bu seviyelerde seyretmesini bekliyoruz. on dönemde yükselen enerji fiyatlar, h zl ekonomik büyüme ve reel döviz kurunun de erlenmesi cari aç n art nda belirleyici olmu tur. Bu unsurlar n yan s ra, yeterli sermaye birikiminin ve ölçek ekonomilerinin olmamas, dü ük verimlilik gibi unsurlar nedeniyle ithal girdi kullan m ve dolay s yla cari aç k artmaktad r. Türkiye ekonomisinde büyüme oranlar ile cari aç k aras nda do rudan ve güçlü bir ili ki de bulunmaktad r. Ülkemiz h zl büyüdü ü her dönemde cari aç k vermi tir. Çünkü yurt içi tasarruf oranlar m z dü üktür. Yurt içi tasarruflar n yat r mlar finanse etmekte yetersiz kalmas, yat r mlar n bir bölümünün yurt d tasarruflar ile kar lanmas na, ba ka bir ifadeyle cari aç k verilmesine neden olmaktad r. Orta ve uzun vadede cari aç daha makul seviyelere dü ürmek için ülkemizin yurt içi tasarruf oranlar n art rmas, enerjide d a ba ml l azaltmas, katma de eri yüksek mal ve hizmet üretiminde yo unla mas ve be eri sermayesini güçlendirmesi gerekiyor. Müsaade ederseniz bu hususlar hakk nda AK Parti Hükümetlerinin bugüne kadar uygulamaya koydu u tedbirleri sizlerle payla mak istiyorum. 17

19 lk olarak, son 8 y lda toplam yurtiçi tasarruflar n içinde önemli bir yeri olan kamu tasarruflar nda art sa lad k. AK Parti Hükümeti olarak kamu tasarruflar nda art lar sürekli k lacak orta vadeli program uygulamaya devam ediyoruz. zun vadede sonuç üretecek kapsaml bir sosyal güvenlik reformu yapt k. Buna ra men 2001 krizi sonras dönemde cari aç n artmas nda özel tasarruflar n azalmas etkili olmu tur. Özel tasarruflar art rmak amac yla son y llarda i gücüne kat l m oran n ve istihdam art rmak için tedbirler ald k. Finans piyasalar n n derinle mesi ve finansal araçlar n çe itlendirilmesi hususunda gerekenleri yap yoruz. Ayr ca küresel do rudan yat r mlar çekmek için yat r m ortam n iyile tirmeye devam ediyoruz. Çünkü do rudan yat r mlar, kal c niteli inin yan s ra istihdam yaratmas ve teknoloji transferi sa lamas bak m ndan önemlidir. Hükümetimiz, 2006 y l nda 20,2 milyar dolar, 2007 y l nda 22 milyar dolar ve 2008 y l nda 18,3 milyar dolarl k do rudan yat r m giri i ile büyük ba ar gösterdi. Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisindeki toparlanma ile birlikte ülkemize gelen do rudan yat r m tutar n n artmas beklenmektedir. kinci olarak cari aç etkileyen enerjide d a ba ml l m z azaltacak tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ülkemiz enerji kullan m nda büyük oranda d ar ya ba ml bir ülkedir. Ara mal ithalat n n önemli bir bölümünü olu turan enerji ürünleri ithalat, son y llarda enerji fiyatlar nda ya anan yüksek oranl art la birlikte cari aç n büyümesine neden olmu tur. itekim enerji hariç tutuldu unda cari aç n G YH ye oran yüzde 1 dolaylar nda seyretmektedir. Cari aç kta enerji ithalat en önemli kalemdir. Hükümetimiz enerjide d a ba ml l azaltmak için son y llarda büyük bir çaba içerisindedir. Özellikle Türkiye nin suyunu, rüzgar n ve güne ini enerjiye dönü türmek için gerekli ad mlar at yoruz. 18

20 döneminde Türkiye nin enerjide toplam kurulu gücü neredeyse yüzde 50 oran nda art göstermi tir. Bu art n üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklar ndan olu maktad r. Ülkemizin su kaynaklar n enerjiye dönü türmede 2002 y l ndan bu yana büyük mesafe kat ettik. AK Parti Hükümetlerinden önceki 79 y lda 12 bin 300 MW olan kurulu hidroelektrik kapasitesini son 8 y lda 16 bin 772 MW a ç kard k. Büyük bir k sm özel sektör eliyle su kullan m hakk anla malar çerçevesinde yürütülen projeler tamamland nda kapasite 24 bin MW a ç kacakt r. Ayr ca Türkiye 2002 y lsonunda 17 MW l k rüzgar santraline sahipken 2010 y lsonu itibar yla kapasite MW a ula m t r. Türkiye rüzgar enerjisi kurulu kapasitesi bak m ndan Avrupa da 2002 y l nda 35 inci s radayken 2009 da 13 üncü s raya yükselmi tir. Türkiye nin mevcut potansiyelini daha fazla de erlendirerek orta vadede dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Ayn ekilde, enerji kaynaklar n çe itlendirmek amac yla nükleer enerjide gerekli ad mlar at yoruz. Bu kapsamda, usya ile önemli bir anla ma imzalad k. ükleer enerji kapasitesi olu turmak için di er ülkelerle de müzakerelerimiz devam ediyor. Ayr ca, enerji verimlili i üzerinde hassasiyetle durulmas büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, gerek mevcut enerji altyap s n n güncellenmesi gerekse alternatif enerji kaynaklar n n daha etkin kullan lmas cari aç n azalt lmas na önemli katk lar sa layacakt r. Üçüncü olarak katma de eri ve kar marj yüksek, bilgi yo un mal ve hizmet üretimini desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Hükümetlerimiz döneminde Ar-Ge ye hiçbir dönemde olmad kadar kaynak ay rd k y l nda Ar-Ge reformunu uygulamaya koyduk. Bu çabalar m z sayesinde Türkiye, Ar-Ge harcamas ve Ar-Ge personeli art h z nda dünyada ilk üçe girmi tir. Ki i ba na Ar-Ge harcamam z 2002 y l nda 46 dolar iken, 2009 y l nda 122 dolar olmu tur. Ar-Ge harcamalar n n milli 19

21 gelire oran 2009 y l itibar yla binde 8,5 e ç kt ve böylece Türkiye 8 AB üyesini geride b rakt. Hedefimiz orta vadede bu oran yüzde 2 ye yükseltmektir. Cari aç n azalt lmas nda geleneksel sektörlerin de i im ve dönü ümü için de çal malar yap yoruz. Ar-Ge ye ek olarak markala may ve özgün ürün geli tirmeyi te vik ediyor, geleneksel sektörlerin fiyat avantaj sa layaca bölgelere ta nmas n destekliyoruz. Cari aç azaltmak için 2009 y l nda uygulamaya koydu umuz Yeni Te vik istemi ile d ticaret aç n n yüksek oldu u alanlara daha yüksek oranda destek getirilmi tir. Bu uygulama ile tasarruflar katma de eri yüksek alanlara yöneltmeyi, üretken kapasiteyi art racak küresel do rudan yat r mlar çekmeyi amaçl yoruz. on olarak Türkiye nin rekabet gücünü daha da art rmak için, AK Parti Hükümetleri döneminde fiziki sermaye yat r mlar ile be eri sermaye yat r mlar na çok önem verdik. e, mal ve yolcu ta mac l nda yüzde 95 paya sahip olan karayollar ndan ba lad k y l sonunda km olan bölünmü yol uzunlu unu Aral k 2010 itibar yla yakla k km ye ç kard k. Toplam bölünmü yol uzunlu unu 2012 y l nda km ye ç karmay hedefliyoruz. Bunun yan s ra, küresel rekabet gücümüzü daha da art racak demiryolu altyap yat r mlar na da öncelik veriyoruz. Bir yandan yurdumuzu h zl tren a lar yla örerken, di er yandan mevcut demiryollar n yenileme çal malar na a rl k veriyoruz. Ba ta Ankara- stanbul, Ankara-Konya, Ankara- ivas ve Halkal -Kap kule hatlar olmak üzere toplam uzunlu u km ve toplam yap m bedeli 10,4 milyar dolar olan h zl tren yap m ve proje çal malar devam etmektedir y llar aras nda y lda ortalama 18 km yeni demiryolu yap lm ken, son 8 y lda ortalama 135 km yeni demiryolu 20

22 dö edik. Ayn zamanda yakla k km lik demiryolu yenileme çal mas n tamamlad k. Türkiye hava yolu ta mac l alan nda da önemli bir mesafe kat etmi tir. Özel sektör dinamizminden de faydalanarak ülkemize birçok yeni havaliman kazand rd k y l nda 2 uçu merkezinden 25 ilimize havayolu ta mac l yap l rken, 2010 y l nda 7 uçu merkezinden 45 ilimize uçu gerçekle tiriyoruz. Bu suretle, Türkiye de uçan yolcu say s, 2002 y l nda 33 milyon 784 bin ki i iken, 2009 y l nda 85 milyon 508 bin ki iye yükselmi tir y l n n ilk 11 ay nda ise bu say 96 milyon 275 bin ki i olarak gerçekle mi tir. Türk hava ta mac l sektörünün cirosu 2002 y l nda 2,2 milyar dolar iken 2010 y l nda 8 milyar dolar a maktad r. Dünya ile rekabet etmek için be eri sermayenin geli tirilmesine yani e itime büyük önem veriyoruz. Milli E itim Bakanl bütçesi 2002 y l nda 7,5 milyar TL iken yakla k dört kat artarak 2010 y l nda 28,2 milyar TL ye ç km t r y l nda Milli E itim Bakanl bütçesini yüzde 20,8 oran nda art rarak 34,1 milyar TL ye, üniversitelerimizin bütçesini de yüzde 23 oran nda art rarak 11,5 milyar TL ye ç kar yoruz. Okulla ma oranlar nda da önemli iyile meler kaydettik e itim döneminde; okul öncesi için yüzde 11,7, ilkö retim için yüzde 96,5, ortaö retim için yüzde 80,8 ve yüksekö retim için yüzde 27,1 olan okulla ma oran ; e itim döneminde s ras yla yüzde 26,9, yüzde 106,5, yüzde 84,2 ve yüzde 53,4 seviyelerine ula m t r. Ayr ca ekonominin rekabet gücünü art rmak amac yla Hükümetlerimiz döneminde özelle tirmeye büyük önem verdik. Biz özelle tirmeyi bir gelir kayna olman n çok ötesinde ekonomide rekabeti, verimlili i ve yenilikçili i art racak önemli bir yap sal reform olarak görüyoruz. Özelle tirilen kurulu larda çal anlar ma dur edilmemi, 21

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA

AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA MAL YE BAKANI SAYIN MEHMET EK N MAKROEKONOM K GEL MELER LE 2010 YILI MART AYI VE OCAK-MART DÖNEM MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLE MELER DE ERLEND RMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONU MA METN 13 N SAN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU*

AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU* AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU* Eylül 2011 Ankara * Bu çalıģma, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Avrupa Ekonomisine ĠliĢkin Ara Tahmin

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- NİSAN2015 (SAYI: 74) GENEL DEĞERLENDİRME Yabancı Yatırımcının Türkiye ye İlgisi Azaldı IMF tahminlerine göre 2015 tetürkiye %3,1; küresel ekonomi %3,5; gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 09 Haziran 2014, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler

Ekonomi Bülteni. 09 Haziran 2014, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı