ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!"

Transkript

1 Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KARADAN SONRA DENÝZDE DE TAKSÝM l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BALON Ülker Fahri SÖYLE YÝNE ÞARKILARINI Elvan Levent Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Erdoðan Baybars ÝSRAÝL NEDEN ÖZÜR DÝLESÝN Niyazi Ökten YÝNE AMERÝKA KAZANDI Mehmet Levent Kalyoncu-Falyalý çatýþmasý Kalyoncu-Falyalý çatýþmasý Geçtiðimiz hafta Ýrsen Küçük'ün kýzýnýn aldýðý bir arsayý Halil Falyalý'nýn ödediðini öne süren, ancak Küçük'ün "Ben ve damadým ödedik" açýklamasýndan sonra bu kez farklý iddialarda bulunan Kalyoncu, Falyalý tarafýndan kendisi ve ailesinin tehdit edildiðini söyledi... Mafya ha! n Gazetemiz 'Afrika' mafya çeteleri ile amansýz bir mücadeleye girerken meclis kürsüsünden bize çamur atan ve çetelere prim veren Kalyoncu þimdi de bu memlekette mafya olduðunu yeni keþfetmiþ gibi feryat ediyor. "Senin Ýstanbul'da çocuðun okur ha!" diye tehdit edildiðini söyledi... n "Bu memleketin polisinden ve mahkemesinden adalet beklemiyorum" diyen Kalyoncu, "Benim çocuðuma bir þey olsun, bu adamý hapisaneye koysanýz, hapisaneyi uçururum. Bu noktadan sonra benim ailemin saðlýðý ve güvenliði Sayýn Eroðlu ve Sayýn Küçük'ün omuzlarýndadýr" diye konuþtu... n Dün yazýlý bir açýklama yapan Halil Falyalý, Ömer Kalyoncu yu yargý önünde iddialarýný ispat etmeye çaðýrdý. Meclisteki ilk konuþmasýndan sonra telefonla Kalyoncu'yu aradýðýný, ancak yanýt alamadýðýný, geri aradýðýnda ise Kalyoncu'nun kendisine "Hedefim sen deðilsin" dediðini açýklayan Falyalý mahkemeye baþvuruyor... l 2. sayfada Gaz ve petrol Servislerin ücretlendirilmesine isyan n 3. sayfada Türkiye Doðu Akdeniz'deki faaliyetlerini yoðunlaþtýrýyor... n Öðrenci sesleri ve ýslýklarý hepsinden daha gür çýktý... n 6 ve 15. sayfalarda

2 TURUNÇLU KAVÞAÐI YAKINLARINDA YANGIN Lefkoþa-Gazimaðusa anayolu üzerinde Turunçlu kavþaðý yakýnlarýnda dün öðleden sonra yangýn çýktý. TAK muhabirinin elde ettiði ilk bilgilere göre, geniþ bir alaný etkisi altýna alan yangýna Geçitkale itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptý. ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa-Güzelyurt anayolunda Türkeli ile Girne Amerikan Üniversitesi anaokulu arasýnda kalan bölgenin elektrik enerjisi bugün kesik olacak. Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre kesinti, orta gerilim þebekesinde yapýlacak çalýþmadan dolayý saatleri arasýnda yapýlacak. YEÞÝLKÖY'DE KAÇAK AVLANAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Yeþiköy'de aðla kanunsuz avlanan 32 yaþýndaki bir kiþi tutuklandý; zanlýnýn evinde ise donmuþ 242 pulya ve 4 incir kuþu ele geçirildi. Polis bültenine göre, önceki gün Yeþilköylü T.G'nin að kullanarak kanunsuz avlandýðý tespit edildi. Zanlýnýn avlanmada kullandýðý malzemelerle 2 pulya kuþunu emare alan polis, evinde yaptýðý aramada ise donmuþ halde 242 pulya ve 4 incir kuþu buldu; bunlara da emare olarak el koydu. GÝRNE VE GEMÝKONAÐI'NDA HIRSIZLIK Girne'de önceki gece bir kadýnýn çantasýný yürürken çalarak içindeki paralarý çalan 29 yaþýndaki E.A. ve Gemikonaðý'ndaki bir evden kredi kartý çalýp ATM'den 1500 TL çeken 21 yaþýndaki H.D. tutuklandý. Polis bülteninde yer alan bilgilere göre, dün gece 22.00'de Girne'de Mary Sylvia Moar yolda yürürken omzundaki çantasý E.A. tarafýndan çekilip içindeki 30 TL ve 45 sterlin çalýndý. Gemikonaðý'nda dün öðle saatlerinde ise Gülüstan Özgür'ün evinden kredi kartý çalýndý. Çaldýðý kredi kartýyla ATM cihazýndan 1500 TL nakit para çekip çalan H.D. polisin soruþturmasý sonucu tespit edilerek tutuklandý. YARKÖY'DE RUHSATSIZ AV TÜFEÐÝ VE 60 FÝÞEK Yarköy'de bir evde ruhsatý yenilenmemiþ bir av tüfeðiyle 60 tane canlý fiþek tespit edildi; 39 yaþýndaki M.K. tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki sabah Yarköylü M.K'nin evinde yapýlan aramada, zanlýnýn adýna kayýtlý av tüfeðinin ruhsatýný yenilemediði ve muhtelif markalarda 60 canlý av tüfeði fiþeðini kanunsuz bulundurduðu tespit edildi. Tutuklanan zanlýyla ilgili soruþturma sürüyor. BÝRÝ ÇOCUK 3 ÝRANLI SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI Biri çocuk 3 Ýranlý, Ercan Havalimaný'nda sahte pasaportla iþlem yaptýrmaya çalýþýrken tutuklandý. Polis bültenine göre, 19 Eylül'de meydana gelen olayda Ýran uyruklu 28 yaþýndaki kadýn M.G, 41 yaþýndaki erkek S.K ve 8 yaþýndaki kýz çocuðu A.C, yurt dýþýndan temin ettikleri sahte pasaportlarý görevli memura verdi. FALYALI'DAN KALYONCU'YA: ÝDDÝALARINI YARGI ÖNÜNDE ÝSPATLASIN Ýþadamý Halil Falyalý, CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu'nun dün Cumhuriyet Meclisi'nde yaptýðý konuþmasýndaki iddialarý karþýsýnda yargýya baþvuracaðýný açýkladý ve Kalyoncu'yu iddialarýný yargý önünde ispatlamaya davet etti. Falyalý yazýlý açýklamasýnda, "Meclis çatýsý altýnda olsa bile cevap ve savunma hakký bulunmadan, kamuoyu önünde ve canlý yayýnda linç edildiðini" kaydederek, Kalyoncu'nun meclisteki ilk konuþmasý sonrasýnda kendisini telefonda aradýðýný ancak yanýt alamadýðýný; geri aradýðýnda da "mecliste adýnýn zikredilme þeklinden ailece üzüntü duyduklarýný, bu ifadelerin ayýp ve günah olduðunu ifade ettiðini" bildirdi. Kalyoncu'nun kendisine, "Hedefim sen deðilsin" diyerek konuþmayý sonlandýrdýðýný belirten Halil Falyalý, bugün mecliste bu konuþmayý "tehdit" diye deðerlendirmesinin, "önceden kurgulanan, iyi niyetten yoksun ve baþka amaçlar taþýyan bir senaryodan baþka bir þey olmadýðýný" iddia etti. Halil Falyalý, Kalyoncu'yu gündem yaratmak için kendisini kamuoyu önüne atmakla da suçladý ve spor kulüplerinin baþkanlarýný seçmedeki tercihlerini beðenip beðenmeme hakkýnýn olmadýðýný belirtti. KALYONCU'DAN FALYALI'YA: BENÝ VE AÝLEMÝ TEHDÝT ETTÝ Cumhuriyet Meclisi'nde dün üçüncü gündem dýþý konuþmayý "Hükümetin Ýcraatlarý" konusunda CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu yaptý. Geçtiðimiz hafta bir arsa alým satýmý konusunda yaptýðý konuþma sonrasý yaþanan geliþmelere deðinen Kalyoncu, söz konusu araziyi alan kiþinin tesis yapmak için baþvurduðu zaman ret cevabý alýnca emlakçýya verdiðini ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Halil Falyalý'nýn teþvikiyle bu arsayý aldýðýnýn ortaya çýktýðýný kaydetti. Kalyoncu "Bu arazinin yolu sokaðý yoksa, ekilip biçilemiyorsa niye 100 bin liraya alýndý. Sonra da yol açýlýp üzerine bir þey yapýlacaksa aslýnda bu yurttaþa kazýk atýlmýþtýr" dedi. Baþbakan'ýn "kiminle muhatap olacaðýna dikkat etmesi" gerektiðini kaydeden Kalyoncu, Falyalý'nýn Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun devir teslim töreninde de onur konuðu olduðunu ifade etti. "Türkiye Baþbakaný Erdoðan da KKTC'ye geldiðinde 'bu ilkede mafya ve çeteler var' dedi. Bu iþin boyutu gittikçe büyüyor" ifadelerini kullanan Kalyoncu, Falyalý konusunu gündeme getirdiðinin ertesi gün "Senin Ýstanbul'da çocuðun okur ha..!" diye tehdit telefonu aldýðýný söyledi. Kalyoncu, içerisinde UBP'lilerin de bulunduðu baþka milletvekillerinin da tehdit edildiðini ekledi. "Benim çocuðuma bir þey olsun, bu adamý hapishaneye koysanýz hapishaneyi uçururum. Bu noktadan sonra benim ailemin saðlýðý ve güvenliði Sayýn Eroðlu ve Sayýn Küçük'ün omuzlarýndadýr" ifadelerini kullanan Kalyoncu, özetle þunlarý söyledi: "Ýpini çekin ve baðlayýn. Bu adam bugüne kadar kaç kiþiyi tehdit etmiþtir, ne kadar vukuatý vardýr. Ben bu memleketin polisinden ve mahkemesinden adalet beklemiyorum. Çünkü bugüne kadar bu konularda gerekli tedbir alýnmamýþtýr. Böylesi bir ülkede yaþadýðým için utanýyorum...açacak bana telefonu da 'Ýstanbul'da çocuðun var ha...!' diyecek... Memleketin resmi budur. Benim bu kürsüden söylediklerim bu memlekette olmasý ve olmamasý gerekenlerdir... Ben Ýrsen Bey'in dürüstlüðüne inanýrým ama oyuna getirilmiþtir. Ýrsen Bey'i bu iþlere musallat eden Sayýn Eroðlu'dur... Artýk çocuklarýmýn ve ailemin güvenliðinden Cumhurbaþkaný Eroðlu ve Baþbakan Küçük'ü sorumlu tutuyorum..." Baþbakan Ýrsen Küçük ise yaptýðý konuþmada, parti baþkanlarý ile toplantýsý nedeniyle son dakika genel kurula gelebildiðini belirterek, "Doðru bir olay deðil. Kimsenin tasvip etmesi mümkün deðildir. Üzerime düþen ne varsa yapmaya hazýrým" dedi Baþbakan Küçük, "arsa alýmýnda hataya düþmediðini" belirterek, sözlerini tamamladý. CTP CTP Merkez Yönetim Kurulu da dün yazýlý bir açýklama yaparak, Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin "suç iþleyen, adam tehdit eden veya döven, örtülü iþlere bulaþan ve kendine yakýn olan bazý kiþileri koruduðunu" ifade etti. CTP-MYK'dan yapýlan açýklamada, "partizanlýk gözetilerek korunan böylesi kiþilerin zamanla kendilerini devletin üstünde görme ve yasalarýn dýþýnda davranma alýþkanlýklarýnýn geliþtiði" belirtildi. Çiziktirdi seni gayle zordur iþin ha! Þener LEVENT Açý KARADAN SONRA DENÝZDE DE TAKSÝM Kusura bakmayýn, ama kaç gündür petrol tüten bu köþe bugün de yine yasemin tütmeyecek. Petrol tütecek... Petrol ve doðalgaz diye diye geçecek ömrümüzün bir bölümü de... Ýyi de oldu herhalde... Hiç deðilse bugüne dek Kýbrýs sorununun bir petrol sorunu olduðunu anlamayanlar da anlar bundan sonra... Bizim de o çemberin dýþýnda deðil, içinde olduðumuzu görür... Dünyanýn en belalý yerlerinden birindeyiz biz... Peygember yataðýnda... Tevrat'ýn... Ýncil'in... Ve Kuran'ýn ne kadar bedduasý varsa, hepsi de üstümüzde... Yasemin eksek, petrol tüter o da... Bilmez ama, bizim vatan kurtarýcýlarýmýz hiç bilmez... Türk-Rum kavgasý sanýrlar hep bu kavgayý... Kime anlatsalar halimizi petrol sözü bile geçmez dillerinde... Ýsrail... Filistin... Ortadoðu... Hiç geçmez... Haritanýn öyle bir yerindeyiz ki sevgili okurlar, Bermuda Þeytan Üçgeni'nden beter... Akdeniz duru ve berrak... Ama bazan da hepimizi yutmaya hazýr bir dinozora benzer... Yeni bir sayfa açtýk þimdi önümüzde... Yeni milat... Adada petrol devrimi... Kara sýnýrlarýmýzý belirledikten 37 yýl sonra deniz sýnýrlarýmýzý da saptadýk... Hem karada... Hem denizde taksim... Orasý senin... Burasý benim... Sen orda kaz, ben burda... Bizim meclis muhalefetimiz farkýnda deðil herhalde bu iþin... Ýçeriðe deðil, þekle itirazý var... Ýtirazý ne? Derviþ Eroðlu New York'ta meclise sormadan Erdoðan'la anlaþmaya imza atmýþ... Oysa yetkisi yokmuþ buna... Uluslararasý anlaþmalar ancak meclisin onayýna baðlýymýþ... Biz kukla mukla deriz, ama bakýn siz nelere kadirmiþ þu meclis... Lordlar Kamarasý mübarek sanki... Dediði dedik... New York'ta Derviþ Eroðlu'nun yerinde kendileri olsalar, meclise sormadan o imzayý atarlar mýydý hiç? Erdoðan, -Hadi otur masaya, al eline kalemi de imzalayalým bakalým, dediðinde yumruklarýný masaya vururlardý mutlaka... -Olmaz efendi olmaz, meclisimize sormadan bu imzayý atamayýz biz, diye kükrerlerdi... Çatlasýn patlasýn Erdoðan... Olmaz... Eroðlu meclisin iradesini çiðner, ama onlar çiðneyemez!.. Yorgancýoðlu ya da Çakýcý olacaktý orda da görecektiniz siz... Nasýl tersleyeceklerdi Erdoðan'ý kimbilir... Demokrasi dersi vereceklerdi herhalde ona... Demokrasi dersi... Erdoðan bulmuþ biçare Derviþ Bey'i orda... Kýymýþ hemen nikahý... Onlar olsa hiç girerler miydi bu gerdeðe? Bugüne kadar ispat etmediler mi zaten girmediklerini? Erdoðan'ýn karþýsýnda ne kadar dik durduklarý hallerinden belli deðil mi? Bu kýta sahanlýðý denilen anlaþma meclise gelse, görürdünüz o zaman siz... Ellerinin tersiyle geri iterler ve Erdoðan'a "Haddini bil" derlerdi! Ya da o popüler halk tabiriyle, "Sen seni bil, sen seni/ Sen seni bilmez isen patlatýrlar enseni"... Deðil mi ama? Obama da maþallah, bizim Nasreddin Hoca gibi... Ýdare etmiþ vaziyeti... Afrodit'e dokunma... Kazacaksan sen de kaz... Kaz babam kaz... Derin kaz... Bir þelale gibi fýþkýrsýn sulardan o mübarek... Ha Rumlar kazmýþ, ha Türkler... Farkeder mi? Nasýlsa bunu yutacak olan onlar deðil mi?

3 AFRÝKA dan mektup... ÝLAHÝ ÖMER KARDEÞ, SEN DE ÇOK FRANSIZ KALMIÞSIN YANÝ... Ýlahi Ömer Kardeþ, öyle bir kerecik tehdit aldýktan sonra mý öðrendin bu memlekette mafya olduðunu?.. Sana "Senin Ýstanbul'da çocuðun okur ha!" mý dediler?.. Ýnsaf yahu... Bu tehditler bu gazete çýktý çýkalý yaðýyor bize... Her gün deðilse de, iki günde bir... Tehditler lafta da kalmadý üstelik... Ýki kere bombalandýk... Ýki kere de kurþunlandýk... Bu memleketin kaç tane mafyasý varsa karþý karþýya geldik hepsiyle de... Ne eþimiz kaldý tehdit edilmeyen, ne çocuðumuz, ne de kardeþimiz... Adam "Babaný köpek gibi vuracaðýz" dedi çocuðumuza... "Gelip seni yataðýnda tekmeyle uyandýracaðým" dedi... Daha önce arabasýna bomba konulan Ali Osman, mucize eseri kurtuldu son kurþundan... Ve sen Ömer kardeþ, ve de tüm parti yönetimin... Ne yaptýnýz? Çamur attýnýz bize... Karaladýnýz... "Kendi kendilerini bombaladýlar, kendi kendilerini kurþunladýlar" diyecek kadar inanýlmaz bir siyasi ahlaksýzlýk sergilediniz... Çetelerin eline su döktünüz... En baþta da sen... Kaç kere çamur attýn bize o meclis kürsüsünden... Siz varsýnýz ya siz... Sizin döneminizde krallýk sürdü çetelerin en azýlýlarý bu memlekette... Orada oturmaya devam etseydiniz, belki þimdi hayatta da olmazdýk biz... * Meclisteki o feryat ne öyle? Demek bu memlekette mafya olduðunu sen yeni öðrendin ha... Ne dedin? Havaya mý uçurursun hapisaneyi? Uçur gitsin! Polise de, adalete de güvenmiyorsun demek... Kurþunlar bize sýkýlýrken güveniyordun ama... Þimdi ne oldu? "Senin Ýstanbul'da çocuðun okur ha!" dedikleri için mi? Nerden bilelim öyle dediklerini? Nasýl inanalým sana? Biz bomba ve kurþun yediðimiz halde sen bize inanmadýn da, biz senin bir sözüne mi inanalým? * Bak, Tayyip Erdoðan'ýn sözüne sarýlmýþsýn bir de... "Bu ülkede mafya ve çeteler var" mý dedi? Hey gidi hey... Bu ülkede mafya ve çeteler olduðunu ispat etmek için Tayyip Bey'in sözüne ne gerek var? Sanki biz bilmez miyiz? Hem de bu çeteleri bize onun gönderdiðinin sanki farkýnda deðil miyiz? Ýlahi Ömer, sen de çok Fransýz kalmýþsýn yani... O kadar da uyurgezerlik olur mu? Teþrif et bir gün bizim mahkemeye... Çetelerle ilgili bilgi hazinen zenginleþsin hele... Gelecek seferki Çangar duruþmasýna bekleriz seni de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýzzet Ýzcan: Anlaþmanýn hukuk zemini yok Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye ile imzalanan Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý'nýn Uluslararasý hukuk zemini bulunmadýðýný, gerginliði arttýrmaya yönelik bir giriþim olduðunu belirterek, "Çözüm ve barýþ yanlýsý olduðunu söyleyen Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerini, çözüm ve barýþa hizmet etmeyen, varolan gerginliði arttýrmak amacý ile imzalanan bu anlaþmayý reddetmeye çaðýrýyoruz" dedi. "AKP Hükümeti, Uluslararasý hukuk zemini bulunmayan bu anlaþmaya dayanarak, Kýbrýs çevresindeki sahillerin tümünde hak iddia etmeye ve petrol, doðalgaz arama çalýþmasý yapmaya hazýrlanmaktadýr. Böylesi bir giriþim varolan gerginliði daha da arttýracak ve istenmeyen olaylarýn yaþanmasýna sebep olacaktýr" diyen Ýzzet Ýzcan, Kýbrýs'ta bulunan doðal kaynaklar üzerinde Türkiye'nin iddia ettiði gibi hiçbir hakkýnýn bulunmadýðýný, dolayýsý ile Kýbrýs'ta sürdürülen kapsamlý çözüm müzakerelerine ve toplumlararasý iliþkilere zarar veren gerginlik siyasetine ve savaþ çýðýrtkanlýðýna bir an önce son verilmesi gerektiðini vurguladý. AKP Hükümeti'nin izlediði þantaj ve tehdit politikasý ile Doðu Akdeniz'de gerginliði arttýrdýðýný ve Kýbrýs'ta barýþ ortamýnýn geliþmesine katký koymak yerine, çatýþma ve savaþ ortamý hazýrladýðýna dikkat çeken Ýzcan, Türkiye'ye ait savaþ uçaklarý, helikopterleri ve gemilerin günlerdir Kýbrýs'ýn etrafýnda dolaþtýðýný ve tüm Kýbrýslýlarýn endiþe içinde olduðunu kaydetti. Türkiye'nin Kýbrýs'ýn doðal kaynaklarýnýn garantörü deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin eðemenliðinin ve toprak bütünlüðünün garantörü olduðunu, dolayýsý ile Kýbrýs'a yönelik fetihçi ve saldýrgan politikalarýný terketmesi gerektiðini belirten BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, "beðensek de beðenmesek de Kýbrýs Cumhuriyeti BM Deniz Hukuku Sözleþmesine ve Uluslararasý hukuka uygun hareket ediyor. Bu olanaðý Kýbrýslý Rumlara bugüne kadar Ankara ve Kýbrýs Türk tarafýnýn izlediði çözümsüzlük ve ayrýlýkçý politikalar saðlamýþtýr. Gerginlik ve savaþ çýðýrtkanlýðý yerine Kýbrýs sorununun bir an önce çözüme kavuþmasýna ve Kýbrýs'ýn bir barýþ adasýna dönüþmesine odaklanýlmalýdýr" dedi. Servislerin ücretlendirilmesine isyan Afrika (Özel)- Dün sabah Lefkoþa orta dereceli okullara giden öðrencilerin sesleriyle güne baþladý. Yaklaþýk 300 kiþilik bir öðrenci kitlesi Lefkoþa Otobüs Terminali'nde buluþup Maliye Bakanlýðý ve Eðitim Bakanlýðý'na yürüdüler. Hiçbir siyasi parti veya örgütün kontrolünde olmayan eylem son zamanlarýn en anlamlý eylemi oldu. Öðrenci sözcüleri, hükümetin taþýmacýlýk paralarýný ödemeyeceðini açýklamasý üzerine böyle bir eyleme gerek duyduklarýný söylediler... Eðitim Bakaný'nýn Güzelyurt'ta olmasý üzerine, öðrenciler burada kýsa süreli bir oturma eylemi düzenlediler ve olaysýz bir þekilde daðýldýlar... ÝLK YAÐIÞ ETKÝLÝ OLDU GEÇÝTKALE, SERDARLI VE GÖRNEÇ'TE DOLU HASARA YOL AÇTI; BÝNA VE ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI... Adanýn kuzey sahil þeridiyle Beþparmak daðlarý bölgesinde dün öðleden sonra gök gürültülü saðanak yaðmur etkili oldu; bazý bölgelerde ise iri dolu yaðýþý ve hortum hasara yol açtý. TAK muhabirinin Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay'dan aldýðý bilgiye göre, saat itibarýyla metrekareye Serdarlý'da 51, Tatlýsu'da 23, Alevkayasý'nda 11 ve Esentepe'de 16 kilogram yaðýþ kaydedildi. Geçitkale, Serdarlý ve Görneç köylerinde gök gürültülü saðanakla birlikte iri dolu yaðýþý etkili oldu. Polisten alýnan bilgiye göre de, dolu ve fýrtýna yüzünden bazý evler, binalar, aðýllar ve araçlar hasar gördü, camlar kýrýldý. Yaðýþlý hava, bugün ve hafta sonu da etkisini sürdürecek. Bu sürede sýcaklýk mevsim normallerinin altýnda, derece dolaylarýnda seyredecek. Yaðýþlarýn durmasýyla hafta baþýndan itibaren sýcaklýk 1-2 derece yükselerek mevsim normallerine ulaþacak. ex istence Elvan Levent SÖYLE YÝNE ÞARKILARINI Etrafýmda oturan ve keyifle yemeklerini yiyen, içeceklerini yudumlayan insanlara bakýyordum. Petrolden ve doðalgazdan bahsettiklerini hiç zannetmiyordum doðrusu. Eðer havada denizden gelen bu petrol kokusu olmasaydý, þimdi gördüðüm bu insanlarýn daha az keyifli olacaklarýný da hiç düþünmüyordum gerçekten. Bunun nedeni de kimsenin bu petrol ve doðalgaz mevzusundan ötürü hayatýnýn deðiþecek olmasýna inanmamasýydý elbette ki, deðiþmeyecekti de zaten. Oysa petrol az buz birþey miydi? Dünya bu koyu renkli parlak sývýnýn etrafýnda dönüyordu neresinden baksanýz. Görüþmeler, tehditler, imzalanan anlaþmalar, denizdeki kocaman sondaj makineleri... Deniz çalkantýlýydý anlayacaðýnýz, kaynýyordu. Ortasýnda da biz... Ama kimin umurundaydý bütün bunlar? Bizden baþka herkesin muhtemelen... Çünkü bizim ortasýnda bulunduðumuz denizden bir hazine de çýkarsalar, bu hazinenin faydasýný görecek olanlar listesinde en son sýrada duruyorduk biz. Biz burada yýllardýr en güzel deniz kenarlarýndan bile yararlanamazken, dibimizdeki Maraþ'a bile adým atamazken, denizden bir ihtimal çýkacak olan petrol veya doðalgazýn hayrýný mý görecektik? 80'li yýllarýn meþhur Ajda Pekkan þarkýsý geliyordu aklýmýza: 'Aman petrol, caným petrol Artýk sana sana muhtacým petrol Elinde petrol sonunda petrol Artýk dizginlerim senin elinde petrol' Bizim dizginlerimizin kimin elinde olduðu da belliydi. Biz henüz çocuktuk bu þarký çalarken buralarda her gün. O zamanlar denizden petrol kokusu gelmiyordu henüz. Bugün artýk popüler deðilse eðer bu þarký, petrolün modasý geçtiðinden deðildi herhalde. Denizin dibini kazacaklar, bulurlarsa da alýp gideceklerdi petrolü de doðal gazý da... Bu bana burada 74 sonrasý yapýlan kazý çalýþmalarýný anýmsatýyordu. Belki bizde yeterli araç gereç olmadýðýndan... Belki konuyla ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip bir uzman olmadýðýndan kazý çalýþmalarýný yabancý arkeologlar anlaþmalý olarak gelip yürütüyorlardý burada. Anlaþma da þuydu: Onlar gelip kazacak ve ne bulurlarsa alýp götüreceklerdi. Sizin aklýnýz alýyor mu böyle anlaþmalarý? Benim aklým almýyordu doðrusu. Öyle de yaptýlar zaten sonuç olarak. Geldiler, kazdýlar, buldular ve götürdüler. Þimdi adayý ziyarete gelen yabancý misafirlerinize buralarda iz býrakmýþ olan eski uygarlýklardan bahsederken, bu uygarlýklarýn Kýbrýs'taki varlýklarýna dair en deðerli kanýtlarýn da Londra veya New York'taki müzelerde sergilendiðini eklerdiniz sözlerinize. Onlar da gözlerini kocaman açýp þaþkýnlýklarýný saklamadan bakarlardý yüzünüze. Bizim hep bir mazaretimiz vardý oysa. Öyleydi, böyleydi, o yoktu bu yoktu, izolasyon altýndaydýk, amabargo vardý, yaptýrýmdý, dayatmaydý... Sonu gelmezdi yani mazaretlerin... Ýyi mazaretler bulmayý baþaranlarýn, baþka þeyler baþarabildiði çok nadiren görülür, diyordu Benjamin Franklin. Benjamin Franklin'in portresini yüz dolarlýk ABD banknotlarýnýn üstüne boþuna basmamýþlardý elbette. Petrolden bahsediyorduk... Ancak bir zamanlar dilimizden düþmeyen o meþhur ritmik þarkýnýn ancak son dörtlüðünü söylerdik bundan sonra herhalde: 'Nice zangin dilber düþmüþ ardýna Düþ baþka gerçek baþka yar olmazsýn sen bana Belki gideceksin bir gün gerçekten Ýþte senin ardýndan aðlýyorum þimdiden'...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çalmýyor bitti artýk o savaþ tamtamlarý "Askeri seçeneði" masadan aldý Obama Taksim edildi þimdi Kýbrýs'ýn sahanlarý Hangi sahanda acep yumurtalý pastýrma? Kalay TAYYÝP BEY ASKERÝ SEÇENEÐE ZAPLAYAMADI Recep Tayyip Erdoðan "Kürt açýlýmý"ndan dönüþ yaparak askeri seçenekte, operasyonlarda, tutuklamalarda karar kýldý. Binlerce Kürt siyasetçi cezaevlerine týkýldý. Tayyip bey Kýbrýs'ta da çözümden vazgeçeli çok oldu ama gelin görün ki, Kürt illerinde yaptýðýný burada yapamadý, kumanda elinde olmasýna raðmen askeri seçeneðe zaplayamadý. Kükrediðiyle, esip yaðdýðýyla kaldýysa, Kýbrýslýlarýn bunda payý yok. Sokaklara dökülüp "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye baðýran olmadý. Efelendi efelendi ve nihayette Obama'nýn kapýsýndan "þu anda masada askeri seçenek yok" cümlesiyle çýktý. Yoksa Kýbrýs'ta barýþýn engellenmesi iþten bile deðildi Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DEMÝR HALKA... Bir dostum telefon etti... Son günlerde meydana gelen sondaj tartýþmalarýný dikkatle izliyormuþ... Endiþeli olduðunu söyledi. Sadece onun deðil, büyük bir çevrenin de endiþesinden söz etti. Haksýz deðil... Yerden göðe kadar haklý... Denildiðine göre Avrupa'ya 30 yýl yetecek kadar doðalgaz ile 300 yýllýk bir petrol varmýþ... Deðeri milyar dolarlarla ifade edilen bu zenginliði kim yiyecek tartýþmasý var gibidir aslýnda... Ancak yiyecek olanlar belli. Amerika, Ýngiliz, belki Fransýz, Ýtalyan veya Alman... Japonya da girer mi sýraya bilmem... Sevgili dostum, Türkiye'nin bu pay alma konusunda kavga çýkartacaðýndan endiþe ediyor... Amerika "Höst" dediðinde kýç üstü oturan Türkiye'nin alabileceði, petrol veya doðalgazýn topraklarýndan geçirilmesinin karþýlýðý olan kira bedeli olabilir ancak... Baþka da zýrnýk alamaz... Hýrçýnlýk çýkarýr mý? Çýkarýr, ama bunu yapmasý için de izin almasý lazýmdýr. Kimden mi? Amerika'dan... Yüzyýl dünyaya yetecek kadar petrol olduðu iddia edilen Irak'ý darmaduman ettiðini ve parçaladýðýný sanýrým söylemeye gerek yok... Irak'a bunlarý yapan veya yapanlar, 300 yýllýk petrol için neler yapmazlar ki? O nedenle ben dostumun, Türkiye pay almadý diye Kýbrýs'ý kan gölüne çevireceði iddiasýna katýlmýyorum... Çarþamba akþamý bazý TV kanallarýnda "Son dakika" diye alt yazý geçiyordu. Bu flaþ haber neymiþ? Türkiye ile KKTC bir anlaþma imzalanacakmýþ... Amerika'ya çok atýp tutmamasý için Obama tarafýndan çaðrýlan Erdoðan'ýn imzaya beklendiði yazýyordu alt yazýlarda. Neydi imzalanacak anlaþma? "Rumlar petrol aradý, ben de arayacaðým" meselesi... New York'a giden Eroðlu ile Erdoðan kýta sahanlýðý anlaþmasýna imza atmýþlar... KKTC, kýta sahanlýðýnda petrol ve doðalgaz aramasý için Türkiye'ye izin vermiþ... Dostum, Osmanlýnýn uzantýsý olduðunu söylediði bugünkü Türkiye'nin Osmanlýdan farklý olmadýðýný söyledi. Korkusu ondanmýþ zaten... "Türkmen dede yýllar önce bunlar için þiir bile yazmýþtý" dedi ve aþaðýdaki þiiri okudu... "Þalvarý þaltak Osmanlý Eðeri kaltak Osmanlý Ekende yok, biçende yok Yeyende ortak Osmanlý"... Kaltaðýn koltuk, þaltaðýn da parlak anlamýnda olduðunu da ekledi sözlerine... "Yani Osmanlý sadece yemede ortaktýr... Rum çýkaracak Türk yemede ortak olacak. Bunu da belki bir savaþ çýkararak yapacak... Olan Kýbrýslýtürklere olacak..." Öyle veya böyle, olayýn Kýbrýslýtürklerin baþýnda patlayacaðý endiþesine katýlýyorum da, mentalite öyle olsa da Türkiye Osmanlý Ýmparatorluðu deðildir... O gücü yoktur... Burnuna halka geçirilmiþ boða gibidir dersek söylediklerine katýlýrým dostumun... Ancak sahibi burnundaki halkayý serbest býrakýrsa, belki... Saðlýk Bakanlýðý: Damacanalarýn yasaklanmasýna gerek yok n "Ruhsatlý damacana sularýný tercih edin Damacanalarý uzun süre güneþ ýþýðýna maruz býrakmayýn; baþka amaçla kullanmayýn, temizliðini su üreticisine býrakýn" Saðlýk Bakanlýðý, içme sularýnda kullanýlan damacanalarýn yasaklanmasý gerektirecek bilimsel bir veri olmadýðýný, sularýn gönül rahatlýðýyla kullanýlabileceðini açýkladý. Bakanlýk, damacana sulardaki Bisfenol-A miktarýnýn Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesi EFSA'nýn belirlediði düzeyin çok altýnda olduðunu belirterek, ülkede zaman zaman kamuoyunu meþgul eden damacana sularý ile ilgili tartýþmalarý, dünyadaki ve Türkiye'deki otoritelerle de istiþare ederek deðerlendirdiðini bildirdi. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla açýklama yapan Saðlýk Bakanlýðý, damacanalarýn su ambalajlamasýnda yasaklanmasýný gerektirecek þu an itibarýyla herhangi bir bilimsel verinin olmadýðýný ve yurttaþlarýn ambalajlanmýþ damacana sularý gönül rahatlýðýyla kullanabileceðini duyurdu. Açýklamada, ülkedeki içme suyu ambalajlamasýnda iki ana malzeme olan PET (polietilentereftalat) ve damacana (polikarbonat) kullanýldýðýna dikkat çekilerek, PET'de Bisfenol-A bulunmazken, Damacanalarda ise Bisfenol-A kullanýldýðý ifade edildi. DAMACANALAR ÝTHAL AÞAMASINDA ÖN ÝZNE TABÝ Damacanalarýn ithali aþamasýnda, Saðlýk Bakanlýðý'ndan ön izin gerektiðine dikkat çekilen açýklamada, "Ön izin alýnabilmesi için de, ithal edildiði ülkenin resmi otoritesinden damacananýn gýda ile temas edebileceðine uygunluðu ve saðlýk açýsýndan sakýncalý olmadýðýný gösterir resmi belge talep edilir" ifadesi yer aldý. Açýklamada, Bisfenol-A'nýn dünyada yaygýn olarak insanla direkt temas eden gýda ambalajlarý, inþaat sektörü, otomotiv sektörü gibi çeþitli alanlarda kullanýldýðý kaydedildi ve gýda ambalajýnda yer alan Bisfenol-A'nýn, gýdaya bulaþarak sindirim sistemi yoluyla vücuda alýnabilmesine raðmen, Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesi (EFSA) tarafýndan belirlenen ve saðlýk açýsýndan bir kiþide risk oluþturacak günlük alýnan Bisfenol-A düzeyinin 600 litre damacana su miktarýna tekabül ettiði kaydedildi. Ülkedeki, damacana sulardaki Bisfenol-A miktarýnýn EFSA'nýn belirlediði düzeyin çok altýnda olduðuna dikkat çekilen açýklamada, "Bakanlýðýmýz zaman zaman kamuoyunu meþgul eden damacana sularý ile ilgili tartýþmalarý, Dünya'daki ve Türkiye'deki otoritelerle de istiþare ederk deðerlendirmiþtir. Damacanalarýn su ambalajlamasýnda yasaklanmasýný gerektirecek þu anda herhangi bir bilimsel veri yoktur. Dolayýsýyla, damacanalar gönül rahatlýðýyla kullanýlabilir" denildi. "RUHSATLI SULARI TERCÝH EDÝN" Açýklamada, damacana kullanýmýnda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar hakkýnda da bilgi verildi. Buna göre yurttaþlara, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlmýþ damacana sularý tercih etmesi; deforme veya yýpranmýþ damacanalardaki sularýn satýn alýnmamasý; damacana sularýnýn uzun süre direk güneþ ýþýðýna maruz kalmamasý; damacana pompalarýnýn ve damacana suyu kullanýlan su sebillerinin temizliðine dikkat edilmesi; damacanalarýn evlerde baþka amaçla kullanýlmamasý; damacanalarýn temizlenmesinde çamaþýr suyu ve fýrça gibi tahriþ edici maddeler kullanýlmamasý ile damacana temizliðinin su üreticisine býrakýlmasý gibi konularda duyarlý olmasý önerildi. MESARYA'DA KAÇAK OPERASYONU- Vadili, Gaziköy ve Ýnönü köylerindeki marketlerde Gümrük Dairesi ekiplerince yapýlan rutin incelemede, gümrüksüz çok sayýda alkollü içecek ve sigara ele geçirildi. Maliye Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre, Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nde görevli memurlar, önceki gün yaptýklarý rutin incelemelerde kaçak mal ele geçirdi. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Lefkoþa Þube Amirliði'ne baðlý memurlar Vadili, Gaziköy ve Ýnönü'deki marketlerde yaptýklarý incelemelerde çok sayýda alkollü içecek ve muhtelif sigaranýn gümrük vergilerinin ödenmediðini tespit etti. Gümrük Dairesi Lefkoþa Þube Amirliði'nin tahkikat ve inceleme bölümünde görevli memurlar, marketlerde yaptýklarý denetimlerde çok sayýda J&B marka viski ile Dawidoff, Malboro, Parlement, Benson, Dunhill ve Creven-A marka sigaranýn gümrük vergilerinin ödenmemiþ olduðunu tespit ederek mallara el koydu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YÝNE AMERÝKA KAZANDI Senaryo baþarýyla uygulandý... Ve Kýbrýs'ýn denizlerindeki petrol savaþýný da yine Amerika kazandý! Hem de oturduðu yerden. Yani öyle "Demokrasi götüreceðim" ayaklarýyla bölgeyi kana bulamasýna gerek kalmadan! Peki nasýl oldu bu iþ? Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, uluslararasý hukukun kendisine tanýdýðý egemenlik haklarýna dayanarak kendi kýta sahanlýðý içinde petrol ve doðal gaz sondajýna baþlamasý Türkiye'yi ayaða kaldýrdý. "Sondaja baþlarsan vururum, asarým keserim, donanmamý denize indiririm" tehditleri yaðmur gibi yaðmaya, Akdeniz savaþ tamtamlarýyla çalkalanmaya baþladý! Sondaj konusunda Amerika dahil tüm dünyanýn desteðini alan Rum tarafý ise bana mýsýn demedi bunca tehdide. Ve sondaj baþladý. Ardýndan Erdoðan Amerika'ya gitti. Obama ile görüþtü... Ve "Güney Kýbrýs konusunda askeri seçenek þu anda masada deðil" dedi! Yani vurup kýrmaktan, asýp kesmekten vazgeçtiler! Böylece bütün o tehditlerin ve efelenmelerin bir Amerikan senaryosu olduðu ve arkasýnda Amerika'nýn bulunduðu ortaya çýkmýþ oldu. Obama Erdoðan'a, "Bak Mister Erdoðan" dedi, "Hazýr Mister Derviþ de buradayken siz de kendi aranýzda bir kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalayýn ve buna dayanarak siz de kuzeydeki denizde petrol araþtýrmalarýnýza baþlayýn." Kesin olan þu ki... Amerika onay vermese, Türkiye ile KKTC arasýnda böyle bir anlaþma imzalanamaz ve hiçbir uluslararasý hukuki geçerliliði olmamasýna raðmen, Türkiye bu anlaþmaya dayanarak, "Biz de sondaja baþlayacaðýz" diyemezdi. Týpký, Amerika'nýn onayý olmasa o asarým keserim tehditlerini Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý yapamayacaðý gibi. Bana kalýrsa o tehditler de, kýta sahanlýðý anlaþmasýyla bunlarýn bir mum gibi sönmesi de hep ayný Amerikan senaryosunun sahneleridir. Bilindiði gibi Kýbrýs Cumhuriyeti adýna sondajý yapan þirket bir Amerikan þirketidir. Amerika'nýn buna karþý çýkmasý eþyanýn tabiatýna aykýrý olurdu. Bir anlamda da kendi eliyle kendi çýkarlarýna halel getirmek anlamýna gelirdi bu. Bunu yapmaktansa bir hukuksuzluða imza atmayý yeðledi. Ve Türkiye ile KKTC arasýnda kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalanmasýný ve Türkiye'nin de Kýbrýs'ýn denizlerinde sondaj çalýþmalarýna baþlamasýný saðladý! KKTC, BM kararlarýyla da hükme baðlandýðý üzere, uluslararasý hukukun dýþýnda korsan bir devlettir. Böyle bir devletle kýta sahanlýðý anlaþmasý yapýlmasýna onay vermekle Amerika uluslararasý bir hukukdýþýlýða onay vermiþ olmaktadýr. Öyle görülüyor ki kendi çýkarlarý sözkonusu olduðu zaman, ne insan haklarý, ne demokrasi, ne de uluslararasý hukukun yanki için hiçbir önemi yoktur. 37 yýldýr Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs'ý askeri ve sivil iþgal altýnda bulundurmasýna göz yumanlar, bakalým daha ne hukuksuzluklarýn altýna imza atacaklardýr. 1974'te adayý coðrafi olarak ikiye böldüren Amerika, hukukdýþý bir opersyonla denizde de taksimi gerçekleþtirmiþ, kazanan yine o olmuþtur. Kýbrýs'ý 30 yýlda bir refah cennetine çevirecek petrol varmýþ denizlerimizde... Tabii garkariyalardan bize sýra gelirse...

5 23 Eylül 2011 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Merak etmeyin Bu sayfada, TC- KKTC arasýndaki anlaþma ile ilgili herhangi bir yorum okumayacaksýnýz.. Nafile konularla zaman geçirmeyiz.! * Sondajda, hedeflenen derinliðe 73 günde ulaþýlacakmýþ. - Uuuu! Biz da zanettik þu bu iþ 3-4 günde belli olacak da paçalarýmýz dutuþtu..! No problem öyleysa! 73 güne gadar bizim öfgemiz geçer. * Kýbrýs sorunu yýllardýr çözülmemiþ. - Bir tuhafsýnýz vallahi Kýbrýsý her eline alan bir düðüm daha atarken, çözülmesini nasýl beklersiniz Allah aþkýna.. * KKTC, Türkiye'ye karasularýnda petrol arama izni vermiþ. - Bu izin "et ve týrnak" olduðumuz için mi verildi, yoksa ucunda maddi bir çýkar da var mý? * Þu anda askeri seçenek yokmuþ. - Hiçbir zaman da olmamalý.! * CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu Liverpool'a gidiyormuþ. - Maça mý? * Yeþil Barýþ Hareketi herkesi mücadeleye çaðýrmýþ. - Tamam geliriz Fakat önde birilerinin gitmesi gerekmez mi! * Kýbrýs Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri Ledra Palace'ta yeniden buluþmuþ. - Ne konuþtuklarýný merak etmem de, kahve çay paralarýný kim öder çok merak ederim doðrusu. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Olay Ýstanbul'da meydana geldi. Naziyet Çam adlý, iki çocuk annesi bir kadýn, "grip" þikayeti ile doktora gitti. Doktor muayenesini yaptý ve teþhisini söyledi: -Haným sen grip deðil, gebesin. Naziyet þaþýrmýþ tabii. - Neee.. nasýl olur? Doktor, durup da nasýl olduðunu anlatmamýþ tabii o an.. "Üstelik de doðurmak üzeresin" demiþ sadece. Ne baþý dönmüþ, ne midesi bulanmýþ.. Yeþil erik bile çekmemiþ caný! Normal yaþamýný sürdürmüþ doðuruncaya kadar. Gebe olduðunu hiç anlamamýþ. Bu mümkün mü? Bir kadýn nasýl anlamaz gebe kaldýðýný? Tuhaf! Biraz düþününce ve hayatýn garipliklerini aklýma getirince, kadýna haksýzlýk ettim gibi geldi bana. Öyle ya. Ýnsan pek ala farkýnda olmadan gebe kalabilir. Kimbilir.. Siz bile hamile olabilirsiniz þimdi! "Olamaz... Mümkün deðil demeyin.." Baksanýza.. New-York'a pazarlýklar yapýlýyor imzalar atýlýyor habire Nelere gebe kaldýðýmýzý bilebilir misiniz bu durumda?! DESTEK YERÝNE KÖSTEK Eroðlu New York'ta açýkladý: -Biz bu anlaþmayý, Rumlarý giriþimlerinden vazgeçirmeye yönelik önleyici bir tedbir niteliðinde imzaladýk. Yani, Rum vazgeçerse, biz de vazgeçeriz demeye getiriyor. Ne kadar tuhaf deðil mi Bir tarafta Rumlar.. Bir tarafta Türkler Ve her ikisi de, birbirlerine destek olup kalkmayý, kalkýnmayý deneyecek yerde Birbirlerine çelme atýp süründürmeye, yok etmeye çalýþýyor. Yazýk! BÖYLE BÝR ANDI RUM NEDEN ENGELLEMÝYOR? Bu akþam bir yarýþma var. Miss Pearl Of Europe güzeli seçilecek Üstelik BRT de canlý canlý verecek! Uluslararasý bir yarýþma bu Norveç'ten, Hollanda'dan, Belçika'dan ve hatta Malta'dan bile güzeller geldi. Mayolu tanýtýmlarýný gördüm, hangisi ikinci gelirse yazýk olacak! Bu yýl dördüncüsü düzenleniyor. Doðrusu tuhafýma gitti. Attýðýmýz her uluslararasý adýmda, önümüze bana kabuðu atarak bizi engellemeye çalýþan Rumlar, bu tür yarýþmalarý neden engellemiyor acaba? Ivýr zývýr iþlerle uðraþacak vakitleri mi yok dersiniz? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu memleketi siyasilerin adam etmesini bekliyorsanýz daha çok beklersiniz Adam olmak isteyen iþini kendi görmeli...

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri BALON GÜNLÜK Egemen Baðýþ ýn donanma niçin vardýr sözleri ile baþlayan ve akdenize inerdi, sondaja baþlamaya kalkýþýrlarsa vururdu, yakardý, yýkardý tehditleri ile þiþirilen balon; Amerika nýn devreye girmesi sonrasý, R.T.Erdoðan ýn askeri seçenek masada deðil açýklamasý ile söndü! Efelenmeler ise Türkiye ile KKTC arasýnda Kýt a Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý imzalanmasý ve biz de gaz ve petrol arayacaðýz açýklamasý ile son buldu. Anlayacaðýnýz Kýbrýslý Rumlar, Amerika, Ýngiltere Rusya ve AB ülkelerinin desteðini yanlarýna alarak, baþýndan beri iddia ettikleri gibi Türkiye herhangi bir müdahale yapamadan sondaj çalýþmalarýna devam ediyor. Kýbrýslý Türkler ise önce þiþirilen, on gün sonra da boþalan balon larý ile baþbaþa kaldýlar. Týpký Kýbrýs ýn Avrupa Birliði üyelik sürecinde yaþadýðýmýz, R.R.Denktaþ ýn Türkiye nin üye olmadýðý bir birliðe asla Kýbrýs ý üye alamazlar deðerlendirmesine, B.Ecevit in alýrlarsa tepkimiz sýnýrsýz olur ve Ýsmail Cem in doðu akdeniz kan gölüne döner tehditlerini takmayarak aldýklarý ve bizim de arkalarýndan bakmakla yetindiðimiz gibi Ya Gazetelere ve televizyonlara ne demeli Savaþ çýðýrtkanlýðý yapmaya amma de bayýlýyorlarmýþ ha! Neydi o yayýnladýklarý, savaþ gemileri ile savaþ uçaklarýnýn tatbikatlarda çekilmiþ füze fýrlatan ihtiþamlý görüntüleri. Ýzleyenler de heyecanla, sondaj platformunu korumaya alan Israil donanmasý ile Amerikan 6. filosunun batýrýlacaðýný zannedip durdu Her neyse Biz, TC Baþbakaný R.T.Erdoðan ýn yaptýðý imzaladýðýmýz bu anlaþma ile KKTC nin akdenizdeki kýt a sahanlýklarýnýn bir bölümü uluslararasý hukuka uygun olarak ve hakça ilkeler dikkate alýnarak belirlenen 27 coðrafi koordinatýn birleþtirilmesiyle elde edilen çizgiyle sýnýrlandýrýlmýþtýr ile Kuzey Kýbrýs Türk halkýnýn orada haklarý vardýr. Biz bir garantör ülke olarak oradaki Türkler in bu haklarýný koruma noktasýnda elimizden gelen her türlü desteði vereceðiz açýklamalarýna ve ne anlama geldiklerine bakalým Bir kere Þunu bileceðiz uluslararasý hukuk, uluslar arasý anlaþmalara dayanan hukuktur ve sizin, kendinize göre yorumladýðýnýz ve hak gördüðünüz durum uluslararasý hukuk deðildir. Kuruluþu ve tanýnmasý Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi tarafýndan reddedilmiþ, Türkiye den baþka tek bir ülke tarafýndan tanýnmamýþ ve hukuken var olmayan bir devlet uluslararasý geçerliliði olan bir anlaþma yapabilir mi ve bu anlaþma uluslararasý hukuka uygun olabilir KKTC'den Türkiye'ye arama ruhsatý n Bakanlar Kurulu TPAO'ya KKTC deniz yetki alanlarýnda petrol ve doðal gaz arama ruhsatý verdi... Baþbakan Ýrsen Küçük, Bakanlar Kurulu'nun dünkü olaðanüstü toplantýsýnda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO)'ya KKTC deniz yetki alanlarýnda petrol ve doðal gaz arama ruhsatý verilmesini karara baðladýðýný açýkladý. Bakanlar Kurulu'nun yaklaþýk 1.5 saatlik olaðanüstü toplantýsýnýn ardýndan açýklama yapan Baþbakan Küçük, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile TC ENERJÝ BAKANI YILDIZ: TPAO'YA YENÝ ALANLAR AÇILDI Ankara, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, KKTC ile yapýlan kýta sahasý sýnýrlandýrma anlaþmasýnýn özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýna (TPAO) yeni alanlar açacaðýný bildirdi. Bakan Yýldýz, basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Dün ABD'de Türkiye Cumhuriyeti KKTC arasýnda imzalanan kýta sahasý sýnýrlandýrma anlaþmasýnýn özellikle TPAO'ya yeni bir açtýðýný söyleyen Yýldýz, bundan sonraki süreçte KKTC'nin ruhsat alanlarýný belirleyerek, bunlarý ilana çýkacaðýný kaydetti. Yýldýz, "Ýnanýyorum ki TPAO oradan aramalarla alakalý yetki Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ýn dün New York'ta imzaladýklarý "kýta sahanlýðýný sýnýrlandýrma" anlaþmasýnýn her iki ülkenin meclislerinde en kýsa sürede onaylanmasýnýn beklendiðini söyledi. Baþbakan Küçük KKTC'nin, adanýn kýta sahanlýðýnýn tümü üzerindeki meþru haklarýný korumakta kararlýlýklarýný da ifade etti. Küçük, arama yapýlacak alanlar konusunda ise bilgi vermedi. alacaktýr ve KKTC Bakanlar Kurulunun onayý ile beraber bu devreye girecektir. Ama biz bu yeni açýlan alanla beraber oradaki çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýrýyoruz ve programýmýzý öne alýyoruz" dedi. Akdeniz'le alakalý dizayn edilmiþ bir program bulunduðunu hatýrlatan Enerji Bakaný, bu programýn öne alýnacaðýný, bölgede Norveç firmasýyla beraber yapýlan çalýþmalarýn devam edeceðini, ayný zamanda yarýn da Piri Reis gemisinin yola çýkartýlacaðýný bildirdi. Piri Reis'e askeri refakat olup olmayacaðý yönündeki sorular üzerine Yýldýz, "Gerektiði kadar olacak" yanýtýný verdi. HRÝSTOFYAS TÜRKÝYE'YÝ ÞÝKAYET ETTÝ Dimitris Hristofyas, BM Genel Kurulu'nda yaptýðý konuþmada Türkiye'yi þikayet etti. Rum radyosunun haberine göre Hristofyas, Türkiye'nin "tehditlerini" ve KKTC ile Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý imzalanmasýný kýnadý. Hristofyas, petrol-doðalgaz çýkarma çalýþmalarýnýn yapýldýðý "Münhasýr Ekonomik Bölgedeki" Türk deniz kuvvetlerinin hareketlerinin kýþkýrtma olduðunu da iddia etti. Hristofyas, "Türkiye ve Kýbrýs Türk liderliðinin, müzakerelerde Kýbrýs sorununun çözümüne katký saðlayacak yapýcý tutumun þekillenmesine odaklanmak yerine, gerilim ve yeni yasadýþý oldubittiler yaratmaya çalýþtýðýný" ekledi. mi? Üstelik Bu anlaþmada sözü edilen bölge, BM tarafýndan tanýnmýþ ve üyesi bir devlet olan Kýbrýs Cumhuriyeti ne ait kýt a sahanlýðýnýn bir bölümü ise Ve Siz, garantör ülke olarak bunu hak olarak görüyorsanýz; Beðenir veya beðenmezsiniz, yaptýðýnýz bu anlaþmanýn hiçbir uluslararasý geçerliliði olmadýðý gibi, size hiçbir uluslararasý hak da saðlamaz. Yaptýðýnýz anlaþmaya Amerika, Ýngiltere ve diðerleri neden hiç ses çýkarmýyorlar, bilir misiniz? Siz kendi kendinize ana ile yavru bir anlaþma yapmýþsýnýz, bu anlaþmaya dayalý denizin bir yerini sahiplenmeye kalkýþmýþsýnýz ve olmayan teknolojik imkanlarýnýzla gaz ve petrol arayacaðýný söylüyorsunuz(!). Bu yaptýðýnýzdan hiçbir ülke etkilenmeyeceði bir yana, zaten o bölgede petrol ve gaz da olmadýðýný, onlar çok iyi bildiklerinden, size ses çýkarmayacaklar ve sizi býrakacaklar dövünesiniz ve dövüne dövüne kendi halkýnýzý avutasýnýz. Çünklü iþlerine ve çýkarlarýna öyle geliyor Oysa Geçerli olan uluslararasý hukuk temelinde, Kýbrýslý Türkler in 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti nden kaynaklanan haklarý na sahip çýkýlsa ve sözü edilen gaz ve petrol kaynaklarýndan yararlanmanýn yolu o zeminde aranmaya çalýþýlsa çok daha doðru hareket edilmiþ olmaz mýydý? Siz Garantör Türkiye nin de kabul ettiði 6 mart 1964 tarih ve 186 sayýlý BM Güvenlik Konseyi kararýna göre Kýbrýs sorunu çözülünceye kadar mevcut hükümetin Kýbrýs Cumhuriyeti nin meþru hükümeti kabul edildiðini; 18 kasým 1983 tarih ve 541 sayýlý BM Güvenlik Konseyi kararý ile the attempt to create a Turkish Republic of Northern Cyprus is invalid diyerek KKTC nin kurulmasýný geçersiz saydýðýný; 11 mayýs 1984 tarih ve 550 sayýlý BM Güvenlik Konseyi kararý ile call upon all States not to recognise the purported state of the Turkish Republic of Northern Cyprus diyerek bütün ülkeleri KKTC yi tanýmamaya çaðýrdýðýný ve bütün ülkelerin bu karara uyarak KKTC yi tanýmadýklarýný, Garanti Anlaþmasý ile Türkiye nin sadece Kýbrýslý Türkler in garantörü olmayýp, Yunanistan ve Ýngiltere ile birlikte, Kýbrýs Cumhuriyeti nin Egemenliðinin, toprak bütünlüðünün ve Anayasal düzeninin garantörleri olduklarýný; iþinize gelmedikleri için görmezden gelir ve kendinize göre KKTC den kaynaklandýðýný iddia ettiðiniz hak lar öne sürerseniz, o zaman olmaz Ve 2000 yýlýnda, AB üyelik sürecinde doðu akdenizi kan gölüne döndüreceðiniz tehdidiniz havada kaldýðý gibi 2011 yýlýnda, gaz ve petrol aramaya kalkýþýrlarsa donanmanýzýn vuracaðý tehdidinizi de kimse takmaz Kýbrýs Cumhuriyeti nin kadýn Dýþiþleri Bakaný Markulli bile olayýn ilk gününden itibaren hiçbir þey yapamazlar diyerek sizinle dalga geçer Ha Siz, kendi halkýnýza yönelik, kendi televizyonlarýnýz karþýsýna geçerek kahramanlýk gösterileri yapmayý seçtiyseniz ve muhalefet partilerinden de ses çýkmazsa Üstelik Halkýnýz da bunlarý yutuyorsa, o baþka Boþuna dememiþler Her ülke layýk olduðu þekilde yönetilir diye Troy Davis zehirli iðneyle öldürüldü "TANRI ONLARI AFFETSÝN" ABD'nin Georgia eyaletinde 1989'de polis memuru Mark MacPhail'i öldürmekten hüküm giyen Troy Davis'in (43) infazý uluslararasý ÇAKICI OLSA... TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, New York'ta Erdoðan ile kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalayan Eroðlu için "imza yetkisi yok" diyor. Ah Memedim ah, sen olsan Erdoðan'a hiç kulak asmazdýn deðil mi? KALYONCU Ömer Kalyoncu sanki yeni bir buluþ yapmýþ gibi, "bu memlekette mafya var" diyor. Yýllardýr toplumun anasýný aðlatmýþ olan Felek çetesinden hiç haberi olmamýþ demek!.. Bizim Çangar davasýna teþrif etse bilgi hazinesini geniþletirdi oysa... YAÐMUR Ýlk yaðmurlar etkili olmuþ. Bazý köylerde dolu hasara yol açmýþ, bina ve araçlarýn camlarý kýrýlmýþ... Anlayamadýk gitti... Ne zaman yaðmur yaðsa, hep zarara uðruyoruz! ÜZÜLME FERDÝ Ferdi Sabit Soyer, dün hayatýnýn en üzüntülü günlerinden birini yaþayarak gitmiþ meclise. Sebebi de kýta sahanlýðý anlaþmasýnda meclisin devre dýþý býrakýlmasýymýþ. Üzülme Ferdi üzülme... Ölümlü dünya! Biz ölürüz, sigara fabrikasý kalýr ayakta! protesto kampanyalarýna raðmen durdurulamadý. Aleyhinde somut tek bir delil olmayan ve görgü tanýklarýnýn ifadesiyle ölüme mahkum edilen Davis, Georgia'daki cezaevinde zehirli iðne enjekte edilerek öldürüldü. Troy Davis'in son sözleri þöyleydi: "McPhail ailesine seslenmek istiyorum. Oðlunuzu öldürenin ben olmadýðýmý bilmenizi istiyorum. Sizden istediðim, bu davayý derinleþtirin ki gerçekleri görebilesiniz. Ailemden ve arkadaþlarýmdan mücadeleye devam etmelerini istiyorum. Hayatýmý almak üzere olanlar içinse, Tanrý'dan onlarý affetmelerini istiyorum Avrupa ve ABD'de Davis'in idamýný durdurmak için çok büyük kampanyalar düzenlenmiþti. Davis'in idamýnýn durdurulmasýný isteyen destekçileri arasýnda Papa ile ABD eski Baþkaný Jimmy Carter da vardý. Avrupa Konseyi de ABD yöneticilerinden infazý durdurmalarýný istemiþti. ABD idam cezasýnýn yürürlükte olduðu sayýlý ülkelerden biri Týrnak... "Ýsrail, Amerika, Ýngiltere, AB ve þimdi Rusya yetkilileri çýkmýþ, 'Doðu Akdeniz'de savaþ istemiyoruz, tehdit istemiyoruz, 'Kýbrýs cumhuriyeti egemendir, ne halt isterse yer'' diye açýklama yaparken; bizim örgütlerimiz, bakanlarýmýz, baþbakanýmýz 'kan dökülür' kanalýnda film oynatmamalý!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Yardým Heyeti'yle çalýþan, Türkiye'nin Bakanýyla yönetilen bir yerde, kendi baþýna baðýmsýz bir iradeyle seçime girmek, iktidarla çýkmak için nasýl bir siyaset geliþtirecek siyasi partiler? Þimdilik yaz siestasý, kimseden ses çýkmýyor." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Evet yanlýþ duymadýnýz Güvelik soruþturmasýna bakýlmadan çok yakýnda 3 bin vatandaþýmýz olacak Birileri Kýbrýs Türkünün sabrýný iyice zorluyor ve olabilecek kaos ortamýndan ne medet umuyor, bunu biz de anlamýþ deðiliz " Levent ÖZADAM (Haberdar) "Bunu bilerek mi yapýyorlar acaba? Festivale gelen oyunlarýn seçilmesi ve daveti kime ait ve nasýl kararlaþtýrýlýyor bilmiyorum ama çok da güzel oluyor. Peki hangi oyun söyletiyor tüm bunlarý bana: 19 Eylül akþamý sahnelenen Ankara Sanat Tiyatrosu oyuncularýnýn 'Giderayak' isimli oyunu." Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný ÖMER KALYONCU CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu iþadamý ve Maðusa Türk Gücü Kulübü Baþkaný Halil Falyalý ile takýþtý bu kez. Ve "bu ülkede mafya var" diye feryat etti... Kendisinin ve ailesinin Falyalý tarafýndan tehdit edildiðini öne sürdü. 'Afrika' gazetesi çeteler tarafýndan kurþunlanýrken, bizi 'derin devletin casuslarý' olarak meclis kürsüsünden karalayan ve bombalandýðýmýzda da etrafa "kendi kendilerini bombaladýlar" diye dedikodu yayan Kalyoncu, memlekette mafya olduðunu þimdi bir kerecik tehdit alýnca mý anladý? Kaldý ki tehdit alýp almadýðý da belli deðil... Falyalý, "Buyursun iddialarýný mahkemede kanýtlasýn" diyor. Bu ülkede bakanlýk yapmýþ olan Kalyoncu polise ve yargýya güvenmiyor mu?

7 23 Eylül 2011 Cuma FESLÝKAN Niyazi Ökten ÝSRAÝL NEDEN ÖZÜR DÝLESÝN Gerçi bizim düþüncelerimizden uzak birisi olan Ferai Týnç Hürriyet gazetesinde yýllarca yazdý. Kýbrýs sorununa yakýnlýðýyla bilenen bir yazardý. Birkaç kez adaya geldiðini ve KKTC makamlarýyla söyleþiler yaptýðýný anýmsarým. Ýki ay kadar önceydi Sabahtan kalktý bir gün 'Ben kime yazarým' dedi, 'dinleyen yok, kaale alan yok zaten.' Ve köþesine noktayý koydu... * Ankara ve KKTC kuyruðu ister beðensinler, ister beðenmesinler uluslararasý alanda tanýnmýþ ve egemen ülkedir Kýbrýs Cumhuriyeti AB ve BM üyesidir Ve her egemen ülke gibi kendi doðal kaynaklarýný deðerlendirmek hakký vardýr. Ýþte bizim anlamak istemediðimiz bu noktadýr. Kýbrýs Cumhuriyeti'ne 'Rum Yönetimi ' demek saçmalýðýna kendimizi inandýrmýþsak þayet, sonuçlarýna elbette katlanacaktýk. Cumhuriyet'in sondaj çalýþmalarýna karþý atýlan naralara ve tehditlere ve þantaj politikasýna dünya ülkeleri kulak týkamýþsa ve Ankara'yý yalnýzlýða itmiþse, boþuna itmedi. Taviz verilseydi Ankara'ya ve Kýbrýs Cumhuriyeti çalýþmalarý ertelemeye zorlansaydý, Deniz Hukuku Sözleþmesi'nden söz edilemezdi. Fakat yine de Türkiye kendine bir kader arkadaþý bulmakta gecikmedi! Et týrnaktan ayrýlýr mýydý hiç? Ýki kader arkadaþý oturdular, görüþtüler ve bir yalan- dolan belgesinin altýna aceleyle New York'ta imza attýlar. Neden imzalar Lefkoþa'da veya Ankara'da atýlmadý sorusu gelecekti akla tabii. Çünkü amaç þovdu, tribünlere oynamaktý da ondan. Ama olsun, Kýbrýs Türklerini temsil eden siyasilerin tutumudur asýl önemli olan. Nasýl toplum haline geldik böyle? Bir insan doðduðu, büyüdüðü topraklarýn ve 'vataným' dediði ülke kýta sahanlýðýnýn yarýsýný baþka ülkeye nasýl peþkeþ çeker? Þimdi Hristofyas kalkar ve 'madem öyle Afrodit'ten elde edilecek getirilerden sana zýrnýk yok, sen kendi doðal gaz ve petrolünü kendin bul, kendin iþlet, kendin kazan ' derse haksýz mý? * Ankara'nýn hýrçýnlýðýnýn sebebi kesin Ýsrail'dir Hidrokarbon yataklarýný saptamada Cumhuriyet ile anlaþma yaptý ya, hazmedemedi efendiler Hazmedemediler Ýsrail'in "Mavi Marmara" olayýnda özür dilememesini Hem Ýsrail neden özür dilesindi ki? Mavi Marmara sivil toplum inisiyatifi deðil miydi? Devlet bunu neden üzerine aldý? Yoksa organizenin arkasýnda TC devleti mi vardý? Daha önce yazdým, tekrarlayým; Mavi Marmara olayý Ýsrail'e karþý resmen Ankara'nýn provokasyonuydu. Geri tepti Ve Ýsrail'in Gazze ablukasýný meþrulaþtýrmaktan baþka iþe yaramadý. Sonra; son haftalarda Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý çaldýðý savaþ tamtamlarý dolayýsýyla güney Kýbrýs siyasetinin görülmemiþ þekilde kenetlenmesinden baþka Ankara'nýn eline bir þeyin mi geçtiðini sanýyorsunuz? Orta Doðu liderliðine ve Doðu Akdeniz jandarmalýðýna soyunan Ankara kaybetmeye mahkumdur, kaybettikçe kaybedecek çünkü gücünü aþan hevesler peþine düþtü sayýn okuyucular. * Ferai Týnç yazdýklarýnýn kaale alýnmamasýndan þikayet ederek kalemini kýrdý, Hürriyet gazetesindeki köþesini terk etti. Bugün meclis oturumunu takip ettim... Seyrettiðim süre içerisinde sinirlerim bozuldu... Afrika gazetesinin "Alo Afrika" köþesine vatandaþlarýn gönderdiði þikayetlerden daha aþaðýda bir tartýþma ortamý gördüm. Az kalsýn Ferai Týnç ve diðerleri gibi kalemimi kýrýp, köþemi terketecektim.. Ancak teslim bayraðýný çekmeyi kendime yakýþtýramadým... Kavgaya devam... Kýta sahanlýðý anlaþmasý... Muhalefet: Eroðlu'nun yetkisi yok n Muhalefet KKTC ile Türkiye arasýnda yapýlan anlaþmada meclisin devre dýþý býrakýldýðýný savunarak eleþtirdi... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Baþkan Vekili Mustafa Yektaoðlu baþkanlýðýnda dün saat 10.40'ta toplandý. Baþkanlýðýn Genel Kurul'a sunuþlar bölümünde, Ekim tarihlerinde TBMM Dýþiþleri Komisyonu'ndan bir heyetin KKTC'ye davet edilmesine iliþkin karar genel kurulun bilgisine BAZ ÝSTASYONUNA TABÝPLERDEN TEPKÝ n TABÝPLER BÝRLÝÐÝ BAÞKANI HÜDAOÐLU: "DEVLETÝN KENDÝ ÇALIÞANINI VE BÖLGEDE YAÞAYAN ÝNSANLARI ÖNEMSEMEDÝÐÝNÝN GÖSTERGESÝ" Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nin Ortaköy'deki binasýnýn tepesine baz istasyonu kurulmasýnýn devletin kendi çalýþanlarýný ve o bölgede yaþayan insanlarý önemsemediðinin göstergesi olduðunu savundu. Hüdaoðlu, baz istasyonlarýnýn sürekli olarak ve deðiþken düzeylerde radyofrekans dalgasý yaydýðýný, ve bu dalgalarýn hücre zarýnýn geçirgenliðini bozarak yüksek tansiyon, sebebi bilinmeyen sýkýntý (anksiyete), baþ aðrýsý, yaygýn vücut aðrýsý, kanser, hamile kadýnlarýn bebeklerinde doðumsal hastalýklar gibi bir çok ANT ÝÇTÝLER- Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK)'nýn 34-3'üncü dönem yedek subay ve 34-1'inci dönem çavuþ celbi, ant içme töreni dün 10.00'da Gülseren Kýþlasý'nda yapýldý. GKK Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, sýrasýyla saygý duruþu, Ýstiklâl Marþý ve celp adýna çavuþ adayý Halit Sarp'ýn konuþmasýnýn ardýndan ant içme töreni yapýldý, yaþ kütüðüne dönem plaketi çakýldý ve baþarýlý mücahitlere ödülleri verildi. MAÐUSA ÇEVRE PLATFORMU PETROL DEPOLAMA TESÝSÝNE KARÞI Maðusa Çevre Platformu Gazimaðusa veya adanýn her hangi bir yerine akaryakýt dolum tesisi inþa edilmesine karþý. Onbir örgütün bir araya gelerek oluþturduðu Maðusa Çevre Platformu adýna Okan Daðlý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada "Petrol Dolum Tesisi için bölgemiz ve ülkemizin düþünülmesi cinayetle eþdeðerdir" ifadelerine yer verildi. Lefke'de öngörülen akaryakýt dolum tesisi için hazýrlanan Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED) raporunda bölgede söz konusu tesisin inþa edilmesinin riskli bir proje olduðuna iþaret edildiðini getirildi ve onaylandý. Sözkonusu karar onaylanmadan yapýlan konuþmalarda, petrol ve doðalgaz konusunda yaþanan geliþmeler gündeme getirildi. Muhalefet; KKTC ile Türkiye arasýnda imzalanan Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý'nýn imzalanmasýnda Meclis'in devre dýþý býrakýldýðýný savunarak eleþtirdi. hastalýða davetiye çýkardýðýný belirtti. Hüdaoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, Dünya Saðlýk Örgütü'nün ihtiyatlýlýk ilkesinin korunarak yerleþim olan yerlere yakýn bölgelerde baz istasyonu kurulmasýna izin verilmemesini önerdiðine dikkat çekti. Alýþýlagelenin aksine bir adým daha öteye gidilerek bir resmi dairenin tepesine baz istasyonu kurulduðunu ifade eden Hüdaoðlu, burada ve çevrede yaþayanlarýn saðlýklarýnýn göz ardý edildiðini kaydetti. Hüdaoðlu, yetkililere, "hiçbir mazeret göstermeden bu yanlýþ uygulamayý düzeltme" çaðrýsýnda da bulundu. kayden Daðlý, ayrýca AB normlarýna göre artýk ÇED raporlarýnýn yeterli olmadýðýný, SGED (Sürdürülebilir Geliþme Etki Deðerlendirme) raporlarýna gereksinim duyulduðunu da kaydetti. Daðlý, Maðusa Çevre Platformu olarak söz konusu tesisin veya uygun görülmeyen bir tesisin KKTC'nin herhangi bir yerine yapýlmasýna karþý mücadeleye hazýr olduklarýný kaydetti. Maðusa Çevre Platforumu, Maðusa Ýnsiyatifi, Maðusa Suriçi Derneði (MASDER), Yeþil Maðusa Derneði (YEMAD), Yeþil Barýþ Hareketi, Maðusa Kültür Derneði, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DAÜ- SEN, Güç-Sen'den oluþuyor. DAMIZLIK SIÐIR YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ DESTEK BEKLÝYOR Kýbrýs Türk Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu'nu ziyaret etti. Birlik üyeleri, damýzlýk hayvanlarýn ayrý bir ürün niteliðinde olduðunu, damýzlýk çiftliklerine üretimin artmasý için destek istediklerini belirtti. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sistemin KKTC'ye örnek olabileceðini ifade eden yetiþtiriciler, birlik olarak Doðrudan Gelir Desteði kapsamýnda Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'ne ayrý bir destek istediklerini Amcaoðlu'na aktardý. Sertifikalý damýzlýk hayvan olmasý durumunda Türkiye'ye ihracat yapýlabileceðini vurgulayan birlik üyeleri, alt yapý çalýþmalarýnýn baþlamasý talebinde de bulundular. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BELEDÝYEDE DAVETÝYE AYIRIMCILIÐI... Gazetemize mektup gönderen vatandaþýmýzýn þikayeti belediyenin organizatörlüðünde gerçekleþecek olan güzellik yarýþmasýndaki davetiyelerin daðýtýlmasýnda yapýlan ayýrýmcýlýkla ilgili... "Gazetenizde Lefkoþa Belediyesi'nde meydana gelen olaylarý cesurca yazdýðýnýz için sizi aradým. Huzursuzluðun eksik olmadýðý bir iþyeri durumundadýr Lefkoþa Belediyesi... Öyle iþler dönüyor ki burada akýl almaz. Cemal Bulutoðlularý'ný destekleyenler var, desteklemeyenler var... Ama en mühimi destekler görünüp kuyusunu kazanlardýr. Ben defalarca yazý yazdým. Yazmaya da devam edeceðim. Belki seçim olur, baþkasý bu seçimi kazanýr, ama ben gene belli kiþiler için yazacaðým. Bugün anlatmak istediðim mesele Miss Pearl Of Europe yarýþmasýyla ilgili... Lefkoþa Türk Belediyesi'nin organizatörlüðünde gerçekleþtirilen bu yarýþma için biletler çýkarýldý, davetiyeler hazýrlandý. Davetiye iþlerini Münevver Haným üstlendi... Münevver Haným'ýn kim olduðunu yeniden söylememe gerek yok. Cemal Bulutoðlularý'ndan sonra belediyede yönetici pozisyonunda olan birisi... Yarýþma Cuma gecesi yapýlacak... Gazetelere, önemli mevkilerde olan kiþilere davetiyeler gönderildi. Bu arada belediyemizin yönetici pozisyonunda bulunan kiþilere de, yani amirlere de davetiyeler verildi veya ulaþtýrýldý. Ancak bazý amirler özellikle seçilerek onlara davetiye verilmedi. Burada amaç nedir? Baþkan'ýn emri olduðu hissini vermek ve belediyede iþlerin yürümesinin engellenmesini saðlamak... Ben Cemal Bulutoðlularý'nýn bilgisi veya talimatýyla bunlarýn yapýldýðýna inanmýyorum. Bu yapýlanlar sonucunda yaratýlmak istenen kargaþa kimin iþine yarýyor dersiniz? Bunun cevabýný en iyi verecek olan yine Münevver Haným'dýr... Kim olsa rahatsýz olur... Ben de dahil olmak üzere. Ben buradan Cemal Bulutoðlularý'na sormak istiyorum. Herkese davetiye gönderilse ve Cemal Bey'e gönderilmese acaba kendisini nasýl hissederdi? Münevver Haným'ýn veya bir baþkasýnýn kimseyi böylesi davranýþlarla küçük düþürmeye, aþaðýlamaya hakký yoktur... Ýzlemeye devam ediyorum baþkan... Ve yazýyorum... Yazacaðým da... Hele bazý kiþiler hakkýnda yazacaklarým dudak uçuklatacak..." YILLARDIR KONUT BORÇLARINI YATIRMAYANLAR VAR... Güzelyurt'tan gazetemizin þikayet köþesine gönderilen ismi bizde saklý bir vatandaþýmýz mektubunda Güzelyurt'taki sosyal konutlara deðindi ve yapýlan haksýzlýklarýn önüne geçmesi için hükümete çaðrýda bulundu. "Ben Güzelyurt'ta oturmaktayým yýllarýnda KKTC'nin çeþitli yerlerinde sosyal konutlar yapýlmýþtý. Güzelyurt'ta, Maðusa'da, Lefkoþa'da ve Girne'de... Sosyal konutlarýn ödenmesi için bir hesap açýldý ve hak sahipleri bu hesaplara paralarýný yatýrmaya baþladýlar. Bazýlarý adam gibi yatýrým yaparak borçlarýný ödediler. Ýçinde olduðumuz yýl Aradan 17 yýl geçti. Ödeyenler ödediler, ama ödemeyenler de var... Biz ödeyenler olarak yýllardýr borçlarýna tek kuruþ yatýrmayanlarý þikayet ettik. Biz aptal mýyýz, enayi miyiz? Bize de söyleselerdi de biz de borcumuzu ödemeseydik... Durumu Sosyal Konut Birimi'ne bildirdik. Ödeyenler yan ýnda ödemeyenlerin de ikaz edilmesini aksi halde bizim de ödemeyeceðimizi söyledik. Onlar da ne yapacaklarýný bilmiyorlar... Acaba hükümet ne der bu konuda? Eðer bu ayýrýmcýlýk devam ederse bundan sonra bizler de ödemeyeceðiz..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR AFRODÝT KÖTÜ KADIN DÖV ONU AYÞE Bizim Mandra Daha iki ay önce "Kýbrýs diye bir devlet yoktur" diyen TC Baþbakaný Erdoðan'ýn, þimdi Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin garantörü olduðunu ve Kýbrýslýtürklerin haklarýný korumak için ellerinden gelen her türlü desteði vereceklerini açýklamasý mandrada derin hayret ve þaþkýnlýkla karþýlanýr. Dünyanýn bu komediyi daha nereye kadar böyle vurdumduymazlýk içinde izleyeceðini soran vatandaþlar "Ýþlerine geldiðinde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörüdürler... Ýþlerine gelmediðinde Kýbrýs diye bir devlet yoktur" diye kendi kendine söylenir.

8 8 23 Eylül 2011 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Kaybeden hep Kýbrýslý Türklerdir Kýbrýs sorunun çözülmemesi, Kýbrýslý Türkleri yönetme iddiasýnda olanlarýn basiretsizliði, iþbirlikçilði ve bazý sivil toplum örgütleri ile bazý sendika liderlerinin þahsi menfaatlarýný gözetmeleri yüzünden her konuda kaybeden taraf Kýbrýslý Türkler olmaktadýr. Kýbrýslý Türklerin Toplumsal Varlýklarýna kastedilen bugünlerde bile kurulan Sendikal Plâtforma katýlmayan sendikalarla, katýlýp da detaylarda boðulan sendika liderleri ile sendikacýlarý anlamak mümkün deðildir. Bir büyük sendika Sendikal Plâtforma katýlmamasýna raðmen 28 Ocak Mitingine katýlmýþtý. Bir baþka büyük sendika ise hem 28 Ocak hem de 2 Mart'taki mitinge katýlmýþ, sonradan Plâtformdan ayrýlmýþtý. Þimdi ise dýþtan Plâtforma þartlý destek vermektedir. Bu sözde sendikacýlarý ürküten ve kaçýrtan 28 Ocak'ta açýlan pankartlarla, taþýnan Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarý idi. Halbuki o pankartlar ve bayraklar olmasaydý o miting bugün bile konuþulur olmayacaktý. Üstelik Kýbrýs Türkünün çok iyi bildiði TC'li yetkililerin Kýbrýslýlar hakkýndaki düþünceleri açýklýkla dile getirilemeyecekti. Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kendi münhasýr ekonomik bölgesinde gaz aramasýna karþý yaptýðý aslanlýklarýn içi Markulli'nin dediði gibi boþ çýktý. Erdoðan, Amerika ziyareti sýrasýnda Obama ile görüþtükten sonra askeri bir operasyona gerek yoktur diyerek, o aslanlýklarýn üzerine bir bardak soðuk su içti. Sanki KKTC varmýþ gibi, KKTC ile Türkiye'nin kýta sahanlýklarýný sýnýrlandýran bir anlaþma ile yetinmek zorunda kalan Türkiye, aslýnda kendi kendine bir anlaþma imzalayarak günü kurtarmaya baktý. AB üyesi olan Kýbrýs Cumhuriyeti eðer petrol ve gazý da bulursa Kýbrýs sorununda devam eden müzakerelerde neden kendince taviz sayýlan adýmlarý atarak sorunu çözsün? Rumlar, Kýbrýs Cumhuriyeti yönetiminde tek söz sahibi iken neden sorunu çözerek Kýbrýslý Türkleri kendi kontrollerindeki cumhuriyete ve bulunacak olan zenginkliklere ortak etsinler ki? Yýllarca süren müzakerelerde çözüm ister görünüp çözümsüzlüðe oynayan ve hep bir adým önde olduðunu zanneden Türk tarafý zannederim gerçeðin öyle olmadýðýný bu son gaz arama iþinde acý bir þekilde öðrenmiþtir. Rumlar biz talep etmediðimiz için Kýbrýs Cumhuriyetine tek baþlarýna sahip çýkmýþlardýr. Þimdi ise Kýbrýs'ýn doðal zenginliklerine de sahip çýkacaklardýr. Bu bakýmdan kazanan taraflardan biridir. Türkiye de Kýbrýs sorununu çözümsüz bir þekilde elinde koz olarak tutmakla kendine göre belli alanlarda kazançlý çýkmaktadýr. Nitekim Obama ile görüþmesinde Türkiye haber ajanslarýna göre Kýbrýs sorunu gündeme bile gelmedi. Türkiye için Obama ile yapýlan görüþmede en önemli gündem maddesi Türkiye'deki terör olaylarýymýþ. Kýbrýs Türkleri kaybeden taraf olmaktan çýkýp dünyada kabul gören taraf olmak istiyorlarsa, önce varlýðýndan dünyanýn bihaber olduðu KKTC'ni fesh edecek, sonra da kurucu ortaðý olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki anayasal ve toplumsal haklarýný alabilmek için Uluslarasý alanda mücadele edecektir. Ýçte de tüm siyasi, ekonomik, sendika ve sivil toplum örgütleri ile ortak mücadele baþlatýp doruk anlaþmalarý temelinde Kýbrýs Cumhuriyetinin yeniden hayat bulmasý için mücadele edecektir. Bu mücadelede ortak payda Kýbrýs Türklerinin Toplumsal varlýðýnýn korunmasý ve Kýbrýs Cumhuriyeti temelinde bir çözüm olmalýdýr. Bazý sendika baþkanlarýna seslenmek istiyorum. Demokratik eylemlerde sýnýrlama ve sansür olmaz. Sorumluluk kendilerinde olmak þartý ile isteyen istediði bayrak veya pankartý taþýyabilir. Ýstediði sloganý atabilir. Yasalarýmýzda bunlara aykýrý bir hüküm varsa adli merciler gereðini yapar. Lütfen artýk þahsi çýkarlarýmýzdan vazgeçerek var oluþ mücadelemizde tek vücut olalým. ÖZGÜRGÜN MISIR TV'SÝNE KONUÞTU Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Kýbrýs sorununa çözüm bulma amacýyla yýllardýr süren görüþmelerin Kýbrýs Rum tarafýnýn olumsuz ve uzlaþmacý olmayan tutumu nedeniyle bugüne kadar sonuçlanmadýðýný belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki- moon'un yayýnladýðý raporlardan Türk tarafýnýn sürekli olumlu önerilerle masada müzakere etmeye devam ettiðinin görüldüðünü kaydeden Özgürgün, Rum tarafýnýn Kýbrýslý Türkleri azýnlýk olarak görmekten vazgeçmediði takdirde TÜRK-SEN'DEN KARARNAMEYE TEPKÝ Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk - Sen), Bakanlar Kurulu'nun dün onaylayarak Meclis'e gönderdiði iki yasa gücünde kararnameyle iþverenlerin birikmiþ sosyal sigorta prim borcu ve primlerin gecikme faizlerine yüzde 90 af getirildiðini kaydederek tepki gösterdi. Türk - Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý konuyla ilgili olarak dün yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümetin bir süreden beridir Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki ekonomik sýkýntý nedeniyle çalýþanlarýn primlerinin artýrýlmasý ve 50 olan emeklilik yaþýnýn 60'a çýkarýlmasý için yasa tasarýsý hazýrladýðýný hatýrlatarak, böyle bir olasý bir çözümün bulunmasýnýn imkansýz olduðunu vurguladý. Kýbrýslý Türklerin adada eþit haklara sahip olduðunu kabul etmeyen Kýbrýslý Rumlarýn 2004 yýlýnda Avrupa Birliði'ne tek taraflý olarak alýnmasýnýn Kýbrýs sorununun çözümünü daha da zora soktuðuna dikkat çeken Hüseyin Özgürgün, görüþme masasýnda her türlü olumlu öneriyi reddeden Rum yönetiminin amacýnýn tüm adaya hakim olmak olduðunu belirtti. Sigortalarda indirim ve taksit n Gecikmiþ sosyal sigorta primi ve bu primlere ait gecikme zamlarýnýn tahsiline yönelik kararnameler n Birikmiþ prim borcu ve primlere ait gecikme zamlarýnda indirim yapýlarak peþin ödeme veya taksitle ödeme olanaðý yaratýlýyor... Bakanlar Kurulu'nca önceki gün onaylanan, Kýbrýs Türk Sosyal Sigortalar ile Sosyal Güvenlik yasalarýnda ödemi güçlüðüne düþmüþ kiþi ve kurumlarýn gecikmiþ primleriyle gecikme zamlarýnýn (faiz) ödenmesinde kolaylýk saðlayan iki yasa gücünde kararname, birikmiþ prim borcu ve primlere ait gecikme zamlarýnda indirim yapýlarak peþin ödeme veya taksitle ödeme olanaðý yaratýyor. Mevzuat gereði 90 gün içinde yasalaþmasý gereken Kýbrýs Türk Sosyal Sigortalar Yasasý ile Sosyal Güvenlik Yasasý'nda yapýlan deðiþikliði içeren yasa gücünde kararnameler, Resmi Gazete'de yayýnlandýðý günü takip eden ilk ayýn baþýnda yürürlüðe girecek. Bakanlar Kurulu'nun Anayasa'nýn 112'nci maddesinin verdiði yetkiyle çýkardýðý iki yasa gücünde kararname birikmiþ prim borçlarýyla gecikme zamlarýnýn ödenmesinde indirim yapýyor. Kararnameler, 30 Haziran 2011 tarihine kadar biriken prim ve gecikme zamlarý borçlarý, kararnameler yürürlüðü girdiði tarihe kadar ödemeyenler, kararnamenin yürürlüðü girdiði tarihten baþlayarak iki ay içinde Sosyal Sigortalar Dairesi'ne baþvurmalarý ve baþvuru tarihinden baþlayarak en geç bir ay içerisinde Daire tarafýndan yapýlacak deðerlendirme soncu prim ve gecikme zamlarýnýn tahsilinde engel bulunmamasý koþuluyla; kararnamenin yürürlüðü girdiði tarihten baþlayarak üç ay içinde belirli bir plan dahilinde ödenmesini düzenliyor. Buna göre, kamuoyunda "sigorta affý" olarak isimlendirilen uygulamaya göre 1 Ocak 2008 ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasýndaki prim borçlarýnýn yüzde 30'unu ve bu prim borçlarýna ait gecikme zammýnýn yüzde 30'unu ödemeleri halinde ödemenin yapýldýðý tarih itibarýyla o güne kadar tahakkuk etmiþ gecikme zamlarý durdurulacak. Kararnameler, ödemeyi yapanlarýn 1 Ocak 2008 ile 30 Haziran 2011 tarihlerine kadar tahakkuk eden prim borçlarýnýn geriye kalan kýsmý ve bu kýsma ait dondurulan gecikme zamlarýnýn yüzde 30'unu ilk ödemeyi takip eden ay baþýndan itibaren üç yýl içinde en çok 36 ay taksitle ödeyebilmesini de düzenliyor. Sosyal Sigortalar Yasasý için çýkarýlan kararnameye göre, birinci ödeme þeklini tercih etmeyerek ve birikmiþ prim borçlarýyla bunlara ait gecikme zamlarýnýn bir defada peþin ödemek isteyeler; 31 Aralýk 1999 tarihine kadar prim borçlarýnýn tümünü, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralýk 2009 tarihleri arasýna ait prim borcu ve bu primlere ait gecikme zamlarýnýn yüzde 20'si ile 1 Ocak 2010 ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasýndaki prim borçlarý ve bu primleri ait gecikme zammýnýn yüzde 10'unu ödemesi halinde prim borçlarý ve gecikme zamlarýnýn tümünü ödemiþ olacak. Sosyal Güvenlik Yasasý'na baðlý olarak çýkarýlan Yasa Gücünde Kararnamede de birikmiþ prim borçlarla bu borçlara ait zamlarýn bir defada ve peþin ödemek isteyenlere yönelik düzenleme þöyle: "1 Ocak 2008 ile 31 Aralýk 2009 tarihleri arasýndaki Sosyal Güvenlik prim borçlarýyla bu primlere ait gecikme zamlarýnýn yüzde 20'si; 1 Ocak 2010 ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasýndaki prim borçlar ve bu primlere ait gecikme zamlarýnýn yüzde 10'nun ödenmesi halinde prim borçlarý ve gecikme zamlarýnýn tümü ödenmiþ olur." Yasa Gücündeki Kararnameler, üç yýl içinde tüm taksitlerini ödemeyen sigortalýlarýn kalan sosyal sigorta primlerini Kýbrýs Türk Sosyal Sigortalar Yasasý'nýn 90; Sosyal Güvenlik Yasasý'nýn 86'ýncý maddesi uyarýnca tahsil edilmesini de karara baðlýyor. durumda iþverenlerin cezalarýnda yüzde 90'a varan af yapýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu kaydetti. "Hükümet olduðunu iddia edenler, bir taraftan 'Sigortalar battý' diyerek çalýþanlarýn mükellefiyetlerini artýracak, diðer taraftan Sosyal Sigortalar'ýn yasal alacaðý olan primlerini iþverenlere af edeceksiniz" ifadesi kullanýlan açýklamada, "bu uygulamayla gününde yatýrýmlarýný yapan iþverenlerin enayi yerine konulacaðý" ileri sürüldü. Açýklamada, Türk - Sen'in bu uygulama karþýsýnda her türlü yasal mücadeleyi vereceði vurgulandý. Kalem Yalçýn Okut FÝLÝSTÝN DEVLETÝ (2) Editörümüz eleþtirilerinde haklýydý. Dünkü 'Filistin Devleti' baþlýklý yazýmda bir eksik vardý: Filistin topraklarýnýn taksim edilip bir kýsmýnýn topraksýz-yurtsuz Yahudilere verilmesini kararlaþtýran BM'nin o kararýný SSCB de onaylamýþtý. Stalin yumruðunu masaya vursaydý ve SSCB Veto hakkýný kullansaydý Ýsrail devleti kurulmayacaktý, deniyor. Vahþetlerle dolu o savaþýn sonlarýna doðru; Sovyetler Birliði ABD, Ýngiltere ve Fransa ile ittifak halindeydi. Ve NAZÝ'ler kesin bir yenilgiye uðratýldýktan sonra, Autswitch ve diðer toplama kamplarýnda Yahudilere yapýlan insanlýk dýþý iþkence, katliam ve gaz fýrýnlarý vahþeti dünyaya açýklanýnca, bütün dünyada o soykýrýma tabi tutulan maðdur ve masum Yahudilere karþý bir sempati, bir acýma duygusu yayýlmýþtý. BM, Ýsrail devletinin kuruluþunu o günlerdeki 'zamanýn ruhuna' uyarak onaylamýþtý; görünürde Fakat biliyoruz ki, Batý'nýn BM'de o kararý aldýrtmasýnýn temelinde yatan gerçeklik, birkaç gün önce özetlemeye çalýþtýðým gibi, 1600 yýllarýndan baþlayarak Kýta Avrupasý, Ýngiltere ve ABD'ye kadar hakim olan Yahudi sermayesinin rolü vardýr. Bu satýrlarý yazarken, SSCB liderlerinin yanlýþ kararlarýný desteklediðim anlamý çýkarýlmasýn sakýn Demek ki, o 'zamanýn ruhuna' Sovyetler Birliði de uymuþtu. Daha 1970'te, Doktor Hikmet Kývýlcýmlý'nýn yazdýðý 'Oportünizm Nedir' kitabýnda Stalin'den baþlayarak, Sovyet yöneticilerine sert eleþtiriler vardýr. Nitekim, Türkiye'deki 12 Mart 1971 faþist darbesinden sonra, idamdan yargýlanmak üzere yeniden aranan 22 buçuk yýlýný Türk ýrkçýlýðýnýn zindanlarýnda geçirmiþ olan Doktor Hikmet, küçük bir tekne ile kaçýp Kýbrýs'a gelmiþti. Ve Makarios tarafýndan büyük bir hüsnüniyetle karþýlanmýþ; "Dilediðiniz kadar burada kalabilirsiniz" denilerek. Yine Makarios'un talimatýyla o günlerin en ünlü doktorlarýndan Dr. Bibis tarafýndan prostat kanserinin tedavi edilmesi -en azýndan çok aðrýlý olan kan iþemesi bir süre de olsa durdurulmasýsaðlandýktan sonra, Doktor Suriye üzerinden Moskova'ya gitmek isterken, önce Bulgaristan'a, arkasýndan da Doðu Almanya'ya gönderilmiþ, oradan da Batý Almanya'ya püskürtülmüþtü, Yoldaþ bildiði Sovyetler Birliði yöneticileri tarafýndan Biz 'Doktorcular' bu bilgilerle donandýktý teorik ve pratik olarak Troçki'ye yapýlanlarsa daha da vahimdi Sadece Troçki'ye mi?.. Ya diðer Merkez Komitesi üyeleri?.. SSCB'nin Ýsrail devletinin kurulmasýna onay vermesinden daha da vahim politikalarý vardýr. Yunan komünistlerini yüzüstü býrakmasý gibi Hatta, seçimlerle iþbaþýna gelmiþ olan Allende'yi olsun kurtaramaz mýydý?.. Kurtarabilirdi Ancak bütün bunlarý tartýþmak ancak bir dergi yazýsýnda mümkün olabilir. Ve Komintern Kararlarý incelenip eleþtirilmeden yapýlacak bir SSCB eleþtirisi eksik kalýr Kýsacýk bir gazete yazýsýnda bütün bunlarý tartýþmak mümkün deðildir. Ama þu da çok açýktýr ki, Siyonist ideolojik temeller üzerine kurulan Ýsrail devletinin vaktiyle NAZÝ'lerin kendilerine yaptýklarý zulmün benzerlerini Filistin halkýna yapmalarý asla onaylanamaz. Þu sýralar çok ilginç bir kitap okumaktayým: Geert Mak adlý Hollandalý bir tarihçi-gazetecinin yazdýðý 'Avrupada Yirminci Yüzyýl Boyunca Seyahatler'... Bu kitaptan söz edeceðim

9 23 Eylül 2011 Cuma Tünel ALINTI BUNLARA ÞERBETLÝYÝZ, BÝZE SÖKMEZ BAY ALTAYLI Bay Altaylý Kýzýldere'den hareketle bana yönelttiðiniz kaçamaklý, her yöne çekilebilecek þekilde kurgulanmýþ iftiralarýnýzý sýrf bana öfkelendiðiniz için ortaya atmýþ deðilsiniz. Sizinki sistematik bir çaba. Bana yönelik bu iftira kampanyasý psikolojik harekât operasyonu kapsamýndadýr. Bunlara çoktandýr þerbetliyiz, bize sökmez. Sizi tanýyorum, Kýzýldere'de, Ziverbey'de, Mamak'ta gördüklerimle ayný familyadansýnýz, onlar gibi düþünüyor, onlar gibi hissediyor, bitirici darbeyi vurduðunuzu sandýðýnýzda da onlar gibi geriniyorsunuz. Her dönemde devletin nefret sözcülüðüne nöbetçi oluþunuz ama hiçbir zaman bir gazeteci olamayýþýnýz, hep kara çalýþýnýz iþte bundan. Nasýl baþlarsanýz öyle gidiyor Ertuðrul KÜRKÇÜ (bianet.org) DÝPNOT Ýngiliz hükümeti, 30 Ocak 1972'de Kuzey Ýrlandalý 13 sivilin öldüðü ve "Kanlý Pazar" olarak bilinen olayla ilgili tazminat ödeyecek. DERT ETME KARDEÞ, BU DEVLETÝN ÜSTÜ DE BÝR ALTI DA ARÞÝV TARÝH 20 AÐUSTOS kilo eroin kaçakçýlýðýndan Türkiye'de tutuklu bulunan Ýsmet Felek, mahkemede yaptýðý savunmada Maðusa Polis Müdürü'nün de arkadaþý olduðunu söyledi... Polis Müdürü Emanet dostum... Gözden kaçmayanlar... KKTC BÝR DÝL SÜRÇMESÝDÝR Demokrasi ve Güven Partisi (DGP) Genel Baþkaný Tahsin Ertuðruloðlu "Baþkanlýk sistemini içeren yeni bir anayasa yazalým, gerekirse devletin adýný da deðiþtirelim" dedi. Vallahi deðiþtirelim. Mesela "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti" deðil de, "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" olursa, memleketin içinde bulunduðu ekonomik, sosyal ve de ruhsal durumu da daha iyi anlatýr. Bir zamanlar Tansu Çiller'in dili sürçmüþ "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti" diyeceðine "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" demiþti ya Bir dil sürçmesinden baþka nedir ki KKTC? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Eroðlu büyük bir yanlýþa imza atmýþ, kendi hükümetini by pas etmiþ ve halkýna karþý büyük ayýp iþlemiþtir" Mehmet ÇAKICI (TDP Genel Baþkaný) VÝRGÜL KIBRIS'IN ÝSRAÝL'Ý OLMAK DÝYE BUNA DERLER Filistin ile Kýbrýs meseleleri arasýnda benzerlikler olsa da, Türkiye açýsýndan bakýldýðýnda ortaya çýkan terslikler de yabana atýlacak gibi deðil. Türkiye bugün güya Filistinlilerin haklarýný savunmak adýna Ýsrail'e veryansýn ederken, Kýbrýs'ýn kuzeyinde de Ýsrail'in yaptýklarýný yapmaktan geri durmuyor. Ýsrail yýllardýr iþgal ettiði Filistin topraklarýnda inþaatlar yapýyor, oralara kendi nüfusunu yerleþtiriyor. Eee Türkiye burada aynýný yapmýyor mu? Hem Kýbrýs'ýn Ýsrail'i olacaksýn, hem de Filistinlilerin yanýnda duracaksýn Hadi caným sen de "Partizanlýk gözetilerek korunan kiþilerin zamanla kendilerini devletin üstünde görme alýþkanlýklarý geliþiyor." (CTP-BG) Güncelin ilgi çekici tartýþmasýdýr þimdi "terörle mücadelede yeni strateji!" Aslýnda yeni olan bir þey yok. Strateji merkezlerinde, kurulan bu savaþ pazarýnda konseptleri yok satýyor! Siyaset analizi adý altýnda aklýn sýnýrlarý zorlanýyor. Eylem-operasyon fantezileri üretiliyor. Velhasýl, elbirliðiyle yýkýcý bir savaþýn içine sürükleniyoruz. Þimdi esas soru bu savaþýn nasýl biteceði deðil, bittikten sonra birlikte nasýl yaþayacaðýmýzdýr. Cumhuriyet, kurumlarý ve ideolojisiyle deðiþiyor. Kürtler açýsýndan 'gelen-gideni aratýr' durumu yaþanýyor. Kemalist elitler ile geleneksel muhafazakarlar hiçbir 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... zaman toplumsal bir çatýþma yaþamadýlar. Ayný yönetsel aygýtýn farklý kliklerini oynadýlar. Toplumsal mücadele her zaman Kemalist-muhafazakar aygýtlar ile Kürtler arasýnda oldu. Þimdi de ayný durum yaþanýyor. AKP bunu daha da pekiþtirdi. AKP bir devlet partisidir. Kürt meselesinde tarih tekerrür ettirilmek isteniyor. Gelinen nokta itibarýyla Ýlker Baþbuð ile Tayyip Erdoðan'ýn yaklaþýmý arasýnda bir makas farký kalmadý. "Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeþlerimin sorunlarý vardýr" yaklaþýmý ile "Bu sorunlarý liberal devlet anlayýþý ve bireysel haklar temelinde hallederiz" þeklindeki yeni devlet KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar "Cehennem Kürdü korkutmaz. Onun cehennemi bu hayatýn içinde" stratejisinde buluþuldu. Kemalist elitler ile geleneksel muhafazakarlar, Kürt meselesinde her zaman devlet'i oynadýlar. AKP'nin bir çözümü olmadýðýný uzun zamandýr dile getiriyorduk. Devlet eliti de zaten çoktan beridir "Kürtlere haklarý fazlasýyla verilmiþtir. Bazý küçük ayrýntýlar var ama ötesi böler" tarzý bir stratejiyi benimsemiþ durumda. Baþbakanýn "Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeþlerimin sorunu vardýr" söylemi, ayný stratejinin farklý sözcüklerle ifadesidir. Buna bir de "Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardýr" bakýþýný ekleyin, ortaya yeni ve resmi bir ideolojinin çýktýðý görülecektir. Baþbakanýn seçim kampanyasýnda sarf ettiði sözler sadece seçime dönük deðildi. Yeni ideolojinin ilanýydý. Otoriter biçimde devletleþen AKP iktidarýnýn Kürt meselesinde demokratik özgürlükçü eðilime varacaðýný sanmak safdillik olurdu. Liberal dostlar, yanýldýðýnýzý üzülerek belirtmek durumundayým.( ) Kürtleri nefretlik hasým olarak gören özel timlerin yeniden cinayet iþlemek üzere bölgeye gönderilmesi, sýnýr içi ve sýnýr dýþý operasyonlar, yaygýn DTK ve BDP tutuklamalarý, Kürt kurum ve þahsiyetlerine dönük baskýlar, çatýþmalar, infazlar, ölümler, linçler 90'lardaki gibi soykýrým dýþýnda bir anlam taþýr mý? Kimse kendini kandýrmasýn, bu süreç iç savaþa kadar gider. Yazýk ki hepimizi, geleceðimizi birebir etkileyecek bir süreç yaþayacaðýz. "Cehennem operasyonu" koyacaklarmýþ yeni harekatýn adýný. Allah aþkýna Kürdün yüzüne bir bakýn. Cehennem onu korkutmaz. Onun cehennemi zaten bu hayatýn içinde. Kimliksizliðinde! Statüsüzlüðünde! (Bu yazý BDP Van milletvekili ve DTK Eþbaþkaný Aysel Tuðluk'un "Radikal"de yayýmlanan "sahiden 'bildiðiniz gibi deðil" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 23 Eylül 2011 Cuma GÜNEY KIBRIS... CTP KÖY GEZÝLERÝ- CTP Güzelyurt Ýlçesi'nden bir heyet önceki gün bölge ziyaretleri çerçevesinde Güneþköy ve Aydýnköy'ü ziyaret etti. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, CTP - BG Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Burhan Eraslan, CTP - BG Güzelyurt milletvekilleri Fatma Ekenoðlu ve Mehmet Çaðlar ile CTP Güzelyurt Ýlçe yöneticilerinden oluþan heyet, her iki köyde vatandaþlarla sohbet ederek sorunlarýna iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu. Açýklamaya göre, CTP - BG yetkilileri yaptýklarý konuþmalarda, köy ve bölge ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceklerini; halkýn sorunlarýnýn çözümüne katký koymak amacýyla her platformda halkla birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ettiler. "SAVAÞ YASALARI" RUM MECLÝSÝNDE Güney Kýbrýs'ta savaþ veya acil durumlarda harekete geçmek üzere yeni bir birim kurulmasý ve bu birimin iþleyiþine iliþkin yeni bir yasa tasarýsýnýn Rum Meclisine sunulduðu, tasarýnýn "savaþ yasalarý" olarak da adlandýrýldýðý bildirildi. Alithia gazetesi, " 'Savaþ Yasalarý' Mecliste" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, Güney Kýbrýs'ýn herhangi acil bir durumda veya savaþ durumunda nasýl hareket edeceðine iliþkin yeni bir yasa tasarýsýnýn Rum hükümeti tarafýndan meclise sunulduðu, tasarýda "Acil Durumlar Sivil Planlama" (PSEA) birimi adý altýnda yeni bir oluþum öngörüldüðünü yazdý. Habere göre, herhangi bir saldýrý veya tehdit karþýsýnda acil durum ilan edilmesi durumunda PSEA'da görevli kiþilerin harekete geçmesi ve savunmaya yardýmcý olmasý hedefleniyor. Yasa tasarýsýnda PSEA çerçevesinde "alarm sistemi kurulmasý, göreve çaðýrýldýklarýnda PSEA mensuplarýnýn kullanabilecekleri teçhizat ve malzemelerin bulunacaðý uygun binalarýn yapýlmasý" öngörülürken, içiþleri bakanýna da PSEA personelini acil durumlarda göreve çaðýrma yetkisi veriliyor. DGP, YEDÝKONUK'U ZÝYARET ETTÝ- Genel Baþkaný Tahsin Ertuðruloðlu baþkanlýðýndaki Demokrasi ve Güven Partisi (DGP) yetkililerinin, önceki gün "sorunlarla baþlayan" yeni öðretim yýlýnda, "öðretmen eksikliði ile gündeme gelen köylerden biri olan" Yedikonuk köyünü ziyaret ettikleri belirtildi. DGP Basýn Bürosu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, DGP Genel Baþkaný Tahsin Ertuðruloðlu ziyarette yaptýðý açýklamada, sorunlarla baþlayan yeni eðitim döneminde, tüm bölgelerde öðretmen eksikliði bulunduðunu kaydetti. KKTC ÝLE TÜRKÝYE ARASINDAKÝ ANLAÞMA RUM BASININDA KKTC ile Türkiye arasýnda dün imzalanan kýta sahanlýðý belirlenmesi anlaþmasý Rum basýnýnda geniþ yer bulurken, anlaþmanýn Türkiye'nin Akdeniz'e "sýzma arzusunu yansýttýðý" iddia edildi. Politis gazetesi: "Beþ Parsele El Uzatýyorlar - Türkiye Akdeniz Havzasýna Sýzmayý Ýstiyor - Erdoðan ve Eroðlu Münhasýr Ekonomik Bölge Deðil Kýta Sahanlýðý Anlaþmasý Ýmzaladýlar - Sahta Parseller Ayýrýyorlar" baþlýklarý altýnda geniþ yer verdiði haberinde; KKTC ile Türkiye arasýnda dün imzalanan kýta sahanlýðý anlaþmasýnýn her türlü hukuki zeminden yoksun olduðunu, Türkiye'nin hedefinin Güney Kýbrýs'ý rahatsýz DÜRÜST: KOLEJLERDEKÝ ÖSS SINIFLARI KAPATILACAK Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, kolejlerin gerçek anlamda iþlevini bulmasý için bu okullardaki ÖSS sýnýflarýný kapatacaklarýný açýkladý. ÖSS programlarýna hazýrlýk yolunun klasik liseler olduðunu vurgulayan Dürüst, bu uygulamalarýn programlý ve sistemli þekilde gerçekleþtirileceðini kaydetti. Bu konudaki etmek olduðunu iddia etti. Gazete, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu arasýnda New York'ta imzalanan anlaþma sonrasýnda Erdoðan'ýn yaptýðý açýklamaya geniþ yer verirken, Türkiye'nin gerek "Piri Reis" gemisi gerekse kiralanan Norveç gemisiyle Akdeniz'de araþtýrmalara en kýsa sürede baþlamasýnýn beklendiðini yazdý. Türkiye'nin Akdeniz'de baþlamasý planlanan araþtýrmalarýnýn özellikle Baf'ýn batý bölgelerini kapsayacaðýný öne süren gazete, bu araþtýrmalarla Türkiye'nin, Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 1,4,5,6 açýklamayý dün Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ni ziyaretinde yapan Dürüst, ðitimdedeki tüm yenilikleri toplumsal konsensus saðlayarak gerçekleþtireceklerini ve okullardaki eksik öðretmenlerin birkaç gün içerisinde tamamlanacaðýný da bildirdi. yeni ders yýlýnýn Güzelyurt Türk Maarif Koleji'nde ve Maarif Anaokulu'nda ufak tefek eksiklerle ve 7. parsellere kadar uzanacaðýný ileri sürdü. Türkiye'nin Akdeniz'in kapalý bir deniz olduðu ve adalarýn MEB'sinin bulunmadýðý þeklindeki görüþünü çiðnememek için KKTC'yle MEB belirlenmesi anlaþmasý deðil, kýta sahanlýðý anlaþmasý imzaladýðýný da iddia eden gazete, anlaþmaya ilk tepkinin ise Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'dan geldiðini belirtti. STEFANU ANLAÞMAYI KINADI Habere göre Sözcü Stefanu dün yaptýðý açýklamada; Türkiye ile KKTC arasýndaki anlaþmanýn yasadýþý olduðunu ileri sürdü ve anlaþmayý kýnadýklarýný duyurdu. baþladýðýný, okullarda önemli bir eksiklik bulunmadýðýný söyleyen Dürüst, Güzelyurt Türk Maarif Koleji'nde yeni 4 derslik yapýldýðýný ifade etti. Dürüst, Güzelyurt Maarif Anaokulu'nun kýsa süre içerisinde yeni binasýna kavuþacaðýný, okul öncesi eðitime yatýrýmlar yapmaya devam edeceklerini de söyledi. YANLIÞ ÝNÝÞ YAPAN PÝLOT FELAKETE SEBEP OLUYORDU Ýngiltere'den Baf'a uçuþ yapan Ýngiliz "Thomson Ailines'"a ait Boeing 737 tipi uçaðý kullanan pilotun, Havalimaný'na yanlýþ iniþ yaptýðý bildirildi. Simerini gazetesi 172 yolcu ve 7 mürettebatýn bulunduðu uçak pilotunun, normal pist yerine taxi-way olarak bilinen (uçaklarýn hýzlanma) pistine iniþ yaptýðýný o esnada, hýzlanma pistinde baþka uçak olmamasýnýn ise iyi bir rastlantý olarak deðerlendirildiðini yazdý. Gazete söz konusu hatanýn ise pilottan kaynaklandýðýný da belirtti. ÞEYSELLER ARASINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ PROTOKOLÜ Güney Kýbrýs ile Þeyseller arasýnda, dün, ekonomi ile ticaret alanlarýnda iliþkilerin daha çok güçlenmesi ve geliþmesini hedefleyen iþbirliði protokolü imzalandý. Haravgi gazetesine göre protokol, iki ülke arasýndaki 2'nci Hükümetler Arasý Komite Zirvesi çerçevesindeki çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan imzalandý. UEFA BAÞKANI MÝCHEL PLATÝNÝ GÜNEY'DE UEFA Yürütme Komitesi'nin dün Limasol'da yapacaðý toplantýda UEFA Baþkaný Michel Platini'nin de hazýr bulunacaðý belirtildi. Politis gazetesi spor eki, UEFA'nýn Güney Kýbrýs'ta düzenlediði iki günlük toplantýnýn dün sona erdiðini bugün ise UEFA Yürütme Komitesi'nin toplanarak, iki günlük toplantýnýn çalýþmalarýnýn yaný sýra, EURO 2012 gibi konularýn ele alýnacaðýný yazdý. Habere göre UEFA, Limasol'daki "Le Meridien" otelinde basýn toplantýsý düzenleyerek geliþmeler hakkýnda bilgi verecek. Basýn toplantýsýnda UEFA Baþkaný Michel Platini ve Genel Sekreter Ýfantino'da hazýr bulunacak. LEONÝDAS TATBÝKATI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Güney Kýbrýs'ýn 2012 yýlýnýn ikinci yarýsýnda üstleneceði AB Dönem Baþkanlýðý sýrasýnda olasý terör saldýrýsýný göðüslemede operasyonel hazýrlýklarýnýn tetkik edildiði "Leonidas" tatbikatý gerçekleþtirildi. Haravgi gazetesi dün Larnaka Limanýnda gerçekleþtirilen tatbikata Larnaka ve "Maðusa" Polis Müdürlüðü, Çevik Kuvvet (M.M.A.D.), Hava Operasyonlarý Birimi (M.A.EP.), Ýtfaiye Teþkilatý, Sivil Savunma ve Saðlýk Bakanlýðý ekiplerinin katýldýðýný kaydetti. FÝLÝSTÝN POLÝSÝNE MOTOSÝKLET YARDIMI Alithia gazetesi Güney Kýbrýs ile Ýtalya Hükümetlerinin, BM'nin UNOPS programý aracýlýðýyla, Filistin Polisine 31 adet motosiklet alýmý için finanse saðladýklarýný yazdý. Habere göre motosikletler dün Ramallah'ta düzenlenen bir etkinlikle teslim edildi. RUM GÖÇMENLERE 289 ARSA Göçmenlerin konut ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve tapu alamayacak olanlarý telafi etmek amacýyla, hak sahiplerine toplam 289 arsa tahsis edileceði ifade edildi. Rum Ýçiþleri Bakanlýðýnýn, Güney Lefkoþa'nýn bir bölgesinde, Limasol bölgesinin de beþ bölgesinde olmak üzere; hak sahiplerine 289 adet arsa tahsis edeceðini yazan Politis, bunun amacýnýn, bir yandan göçmenlerin konut ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý; bir yandan da istimlâk edilmesi mümkün olmayan ve bundan dolayý da içerisinde oturanlara tapu verilemeyen Kýbrýs Türk arazilerinde veya konutlarýnda oturan ailelerin telafi edilmesi olduðunu kaydetti. Gerekli ölçütleri yerine getiren göçmenlerin konut ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bu kiþilere 157 arsa tahsis edilmesi konusunda ilerlediðini ifade eden gazete, istimlâk edilmemiþ Kýbrýs Türk topraklarýna inþa edilmiþ olan Kýbrýs Türk konutlarýnda ikamet eden Rum göçmenlerin telafi edilmesi amacýyla ise; bakanlýðýn bu kiþilere 132 arsa tahsis edilmesi yolunda ilerlediðini kaydetti.

11 23 Eylül 2011 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ÇELEBÝS: MÜZAKERELERDE DOÐALGAZ ARAÞTIRMALARINI ERTELEYECEK ÝLERLEME YOK Dimitris Hristofyas'ýn müzakere grubunda yer alan Hukukçu Tumazos Çelebis; Kýbrýs sorununun ele alýndýðý doðrudan müzakerelerde, Kýbrýs Rum tarafýnýn doðalgaz arama ve çýkarma çalýþmalarýný ertelemesini gerektirecek bir momentum olmadýðýný iddia etti. Alithia gazetesine verdiði röportajda Çelebis; "Müzakerelerde momentum olsaydý iþler farklý olurdu. Burada Türkiye ve Kýbrýslý Türklerin yanýt vermesi gerekir. Ýki liderin Cenevre'de gerçekleþtirdikleri son görüþmede BM Genel Sekreteri taraflara çok net bir biçimde þu iki þartý koþmuþtu; müzakerelerin temeli ve Talat'la kalýndýðý yerden devam edilmesi. Bu iki koþul da þu anda Kýbrýs Türk tarafýnca çiðneniyor" iddialarýnda bulundu. Çelebis, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ile 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn vardýklarý uzlaþý noktalarýnýn Kýbrýs Türk tarafýnca "havaya uçurulduðunu" öne sürerken, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu müzakereleri devraldýðý zaman, müzakere baþlýklarýnýn neredeyse yarýsýnýn son bir tur müzakere için hazýr durumda olduðunu savundu. "Þu anda ise nerede olduðumuzu bilmiyoruz" iddiasýnda bulunan Çelebis, Kýbrýslý Türklerin doðalgaz kaynaklarýndan ancak çözüm olmasý durumunda faydalanabileceklerini, doðalgazýn müzakerelerin önünde engel deðil aksine barýþ için teþvik olduðunu ileri sürdü. Yüzbinler, baðýmsýz Filistin için yürüdü Batý Þeria da yüzbinlerce Filistinli, baðýmsýz Filistin devletine destek için sokaklara döküldü. BM de Filistin in 194. devlet olmasýna destek için yürüyenler, Amerika nýn veto tehdidini kullanmamasýný istedi; Ramallah ta Amerikan bayraðý ateþe verildi Filistinliler, baþta Batý Þeria nýn merkezi konumundaki Ramallah olmak üzere, Filistin in tüm büyük kentlerinde, ellerinde Filistin bayraklarý ve boyunlarýnda kefiyyelerle çoluk çocuk, kadýn erkek, BM de Filistin in 194. üye devleti olma baþvurusu öncesinde Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas a ve Filistin liderliðine sloganlarla, þarkýlarla, danslarla destek mesajýný iletti. Ramallah ta binlerce kiþi, Yaser Arafat ýn anýt mezarýnýn önünde toplanarak yürüdü. Yürüyüþe katýlanlar Filistin halkýnýn devlet olma hakkýný vurgulayan sloganlar attý. El Fetih Merkez Komite üyesi Tayyib Abdülrahim, Ýsrail ve Amerika nýn, Filistinlileri þiddete baþvurmaya sürüklemeye çalýþtýðýný ifade ederek, Bu oyuna gelmeyeceðiz. Arafat ýn uðruna canýný verdiði davadan sapmayacaðýz. Zafere kadar devrim diye konuþtu. Filistinliler ünlü Fýrkat ül-aþikin (Vatan Aþýklarý) grubunun türkülerine, marþlarýna hep birlikte eþlik etti. Fýrkat ül-aþikin, Filistinlilerin 1970 li yýllarda, Lübnan da ilk devrim hareketlerinin baþladýðý dönemde devrim tabanýndan oluþan ünlü folklor grubu olarak biliniyor. ÝSRAÝL HÜKÜMETÝ YERLEÞÝMCÝLERÝN HÜKÜMETÝ Kuzeyin büyük kentlerinden Nablus ta konuþan El Fetih Merkez Komite üyelerinden Mahmud Alul Filistin liderliði ve halkýnýn dýþýnda Amerika ya hayýr diyen olmadý. Biz ABD ile çatýþma istemiyoruz. Ama özgürlük ve onurumuzu parayla takas edemeyiz diye konuþtu. Barýþý saðlamak için çok büyük çabalar sarf ettiklerini söyleyen Alul, Ýsrail hükümetinin bir barýþ hükümeti olmadýðý, yerleþimcilerin hükümeti olduðunun altýný çizdi. NETUREÝ KARTA DAN DA FÝLÝSTÝN E TAM DESTEK Nablus taki gösteriye, Ýsrail devletini tanýmayan Yahudi Neturei Karta üyeleri de katýldý. Nablus a gelen 30 kadar Neturei Karta üyesi, BM de Filistin devletinin tanýnmasý konusunda Filistinlilerle dayanýþma sergilerken, Neture Karta hahamlarýnýn yaptýðý Ýbranice konuþma, Arapçaya tercüme edildi. Yunan halký öfkeli ve umutsuz Avrupa Birliði ve Uluslararasý Para Fonu'ndan gelecek her yeni kredi, Yunanlar için hayatý biraz daha zorlaþtýrýyor. Yunan halký arasýnda öfke ve umutsuzluk hakim. Ýflasýn eþiðine gelen Yunanistan, uluslararasý destek alabilmek için acý bir reçete uygulamak zorunda. Yunanlý bir kadýn þunlarý söylüyor: "Tüm bu hýrgür, benim için çok yorucu. Para gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne zaman ve nasýl gelecek? Benim bir sürü derdim var, faturalarýmý ödeyemiyorum. Tek isteðim sadece normal bir hayat sürdürmek, zenginlikte gözüm yok." Atina hükümeti, Avrupa Birliði ve Uluslararasý Para Fonu'nun baskýsýyla yeni tasarruf önlemleri almak zorunda kaldý. Hükümet kamu harcamalarýný biraz daha kýsacak. Kesintilerden en çok memurlar ve emekliler etkilenecek. Buna göre, bin 200 euronun üzerindeki emeklilik maaþlarý yüzde 20 kesilecek. Yaklaþýk 30 bin memur da aldýklarý maaþýn yüzde 60'yla bir yýl süreyle açýða alýnacak. Yunan Maliye Bakaný Evangelos Venizelos. Venizelos, "Ülkemizin geleceðini ve Euro Bölgesi'ndeki yerimizi tehlikeye atmayacaðýz. Ayný zamanda rekabet gücümüzü ya da çocuklarýmýzýn geleceðini de" diyor. SENDÝKALARDAN GREV ÇAÐRISI Yunan hükümeti kemerleri daha da sýkmaya hazýrlanýrken sendikalar ise tüm yükün çalýþanlarýn üzerine binmesi nedeniyle alýnan önlemleri protesto ediyor. Sendikalar, önümüzdeki haftalarda iki günlük greve gidilmesi çaðrýsýnda bulundu. Avrupalý yetkililer ise Yunan ekonomisinin gidiþatýndan emin olmak için denetimlerini sürdürüyor. Avrupa Birliði, Avrupa Merkez Bankasý ve Uluslararasý Para Fonu temsilcilerinden oluþan heyet çalýþmalarýný tamamladýktan Euro Maliye Bakanlarý, 8 milyar euroluk yeni kredi diliminin serbest býrakýlýp býrakýlmayacaðýna karar verecek. (Deutsche Welle) KIBRISLI TÜRK VE RUM PARTÝLERÝN LEDRA PALACE BULUÞMASI Bazý Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi partilerin temsilcilerinin, dün Ledra Palace Otel'de biraraya gelmesi; Rum gazetelerinde de yer buldu. Habere; "Doðal Zenginlikler Yeniden Birleþme Ýçin Araç... Adanýn Doðal Zenginlikleri Kýbrýs'a ve Kýbrýslýlara Aittir" baþlýklarýyla yer veren Haravgi, Ledra Palace'ta bir araya gelen Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi partilerin, yayýmladýklarý ortak açýklamada, "Kýbrýs'ýn doðal zenginliklerinden elde edilen getirilerin; adanýn yeniden birleþmesi için araç olarak kullanýlmasý gerektiðini ifade ettiklerini" yazdý. Kýbrýslý Türk ve Rum partilerin görüþmesinin üç saatten fazla sürdüðünü ifade eden gazete, Deniz Hukuku ve Uluslararasý Hukuk konularýnýn görüþüldüðü esnada CTP temsilcilerinin ifade ettiði bazý görüþlerden dolayý; zaman zaman anlaþmazlýklar yaþandýðýný savundu. Alithia ise; "Kýbrýslý Türk - Rum Partilerin Görüþmesinde Doðalgazla Ýlgili Gerginlik Ortamý" baþlýklý haberinde, partiler görüþmesinde, çoðu kez Kýbrýslý Türk ve Rum parti temsilcilerini anlaþmazlýða sürükleyen bir gerginlik ortamýnýn hâkim olduðunu öne sürdü. Gazete, bu duruma ise, Kýbrýslý Türk parti temsilcilerinin; Rum tarafýnýn sondaj çalýþmalarýna baþlamasý kararýndan dolayý takýndýklarý tavrýn sebep olduðunu savundu. Görüþme esnasýnda Kýbrýslý Türklerin, Kýbrýs sorununun çözümünden önce doðalgaz aramalarýna baþlamasýnýn Rum hükümetinin yanlýþý olduðunu söylediklerini yazan gazete, Kýbrýslý Türklerin amacýnýn; Ankara'nýn Rum tarafý aleyhindeki tepkilerini haklý çýkarmak olduðunun göründüðünü ileri sürdü. Gazete, Rum partilerin ise bu duruma þiddetli þekilde karþý çýktýklarýný ve ileri sürülen Türk "tehditleri" ile tepkilerini kýnadýklarýný ekledi. Politis habere; "Çözümün Lehine Olacak Doðalgaz" baþlýðýyla yer verirken, Fileleftheros da haberinde "Doðalgazdan Elde Edilecek Getiriler Yeniden Birleþme Ýçin Araç" baþlýðýný kullandý. SONDAJ ÇALIÞMALARI 2. AÞAMADA Noble Energy Þirketi'nin, Güney Kýbrýs'ýn ileri sürülen "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde yer alan "Afrodit" isimli 12. Parsel'de yürüttüðü sondaj çalýþmalarýnýn ilk aþamasýnýn tamamlandýðý önceki akþam itibarýyla ikinci aþamaya geçilmesinin beklendiði belirtildi. Haravgi gazetesi, Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý'na baðlý Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis'in, Londra'daki Rum Radyosu'na(LGR) yaptýðý açýklamalarýna dayanarak, sondaj çalýþmalarýnýn ikinci aþamasýna dün akþam geçilmesinin beklendiðini, hedefin ise 900 metre derinliðe inilmesi olduðunu yazdý. Habere göre Kasinis, sondaj matkabýnýn çalýþmaya baþladýðýný ve ilk aþamanýn tamamlandýðýný, araþtýrma sonuçlarýnýn 2-3 ay içerisinde belli olacaðýný da yineledi. Kasinis, ilk aþamada 36 inç çapýndaki borularýn döþendiðini belirtti. Her þeyin iyi gittiðine iþaret eden Kasinis, hidrokarbon bulunmasýnda olumlu sonuçlar alýnmasýný, Tanrýdan arzuladýklarýný ve temenni ettiklerini söyledi. Türk basýnýnda çýkan araþtýrmalarýn yapýldýðý bölgede büyük bir zenginliðin olduðu yönündeki haberlerin sorulmasý üzerine Kasinis kendisinin her zaman için Akdeniz'in kârlý olduðuna inandýðýný belirtti. Kasinis, kendisinin; çeþitli konferanslarda ve forumlarda, dünyayý ve bölge çevreyi, Akdeniz'in çok kârlý olduðuna 1977'den itibaren yýllardýr inandýrmaya çalýþan ilk uzmanlardan biri olduðunu, bunun da Ýsrail tarafýndan yapýlan son sondajlar ve ifþalarla kanýtlandýðýný da söyledi. Bu nimetin "Kýbrýs" a da yayýlmasýný arzuladýklarýný belirten Kasinis bu zenginliðin, "Kýbrýs"ýn yasal sahipleri için olduðundan kimsenin þüphesinin bulunmadýðýný savundu. "TÜRK SAVAÞ UÇAKLARINDAN TACÝZ" ÝDDÝASI Fileleftheros gazetesi ise, Türk uçaklarý ve helikopterlerinin, son 24 saatteki etkin varlýðýnýn, yüzlerce canlýnýn güvenliðini tehlikeye soktuðunu, bu "tacizlerin" sadece Rum sivil uçaklarýyla deðil, Alman ve Ýngiliz uçaklarýyla da ilgili olduðunu iddia etti. Gazete Türk uçaklarýnýn, dün sadece "Kýbrýs"ýn hava sahasýný ihlâl etmekle kalmadýðýný, Aðrotur Ýngiliz Üsleri tarafýna ait bölgeleri (baðlanmýþ bölgeler) de ihlâl ettiðini ileri sürdü. Ýki Türk savaþ helikopterinin dün Limasol Limaný'ndan, Noble Þirketi'ne ait "Homer Ferrington" platformuna yönelik sabah uçuþu yapan helikopterin etrafýnda dolaþtýklarýný, söz konusu Türk helikopterlerin 3 bin ayak olan çok alçak mesafede uçtuklarýný yazan gazete Türk helikopterlerinin; Amerikan helikopterini, platforma yönelik uçuþunda, 20 km kadar takip ettiðini de savundu. Gazete bu olayýn, Türk helikopterlerinin, platformdan yaklaþýk 60 km'lik mesafe kadar uzaklaþmasýyla, uluslararasý sularda da meydana geldiðini yazdý. Aldýðý bilgilere dayanarak Amerikan helikopterinde biri Amerikalý diðeri Ýsrailli olan iki mürettebat ile Amerikan uyruklu beþ yolcunun bulunduðunu belirten gazete dört Türk savaþ gemisinin, dün sabah Limasol Limaný ve platform arasýndaki çizgideki uluslararasý sulara açýldýðýný savundu. Habere göre Türk helikopterlerinin, Amerikan helikopterinin güzergahýný engelleyecek ve ya da tehditkar bir faaliyete giriþmediði de belirtildi. Gazete yine aldýðý bilgilere dayanarak gerek Rum Yönetimi makamlarýnýn gerekse Güney Kýbrýs'taki Amerikan Elçiliðinin konu hakkýnda bilgilendirildiðini ayrýca Amerikan Büyükelçiliði'nin, son 48 saattir geliþmeleri yakýndan takip ettiðini vurguladýðýný ayrýca Amerikan Elçiliði temsilcilerinin helikopter alanýna giderek helikopterin Amerikalý pilotu ve Noble Energy temsilcileriyle konuþtuklarýný yazdý. Gazete, iki Türk helikopterinin, dün sabahýn ardýndan ikinci uçuþunu yapan Amerikan helikopterinin, altýndan uzak mesafede uçuþ gerçekleþtirdiðini ileri süren gazete askeri kaynaklara dayanarak Türk savaþ gemilerinin tümünün dün öðleden sonra bölgeden ayrýldýklarýný ayrýca daha sonra ise Antalya ve Güzelyurt körfezi arasýnda yüksek mesafede uçuþ yapan askeri nakliye uçaðýnýn ayrýldýðýný belirtti. Politis gazetesi ise Türk savaþ gemilerinin, Doðu Akdeniz'in geniþ bölgesindeki etkin varlýðýnýn dün de devam ettiðini yazdý. Gazete aldýðý bilgilere dayanarak Limasol'un güney batýsýnda bulunan Türk gemilerinin dün de uluslararasý kara sularýnda kaldýðýný, "Kýbrýs"ýn kara sularýný ihlal etmediðini yazdý.

12 12 23 Eylül 2011 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Kerevetim galemden Gel yarim dut elimden Eðer beni seversan Sana ne el alemden YENÝ BÝR HÜKÜMDAR AYNASI Suraiya Faroqhi Çeviren: Gül Çaðalý Güven Alfa Yayýnlarý, 325 sayfa "Bir lider, baþkalarýnýn gördüðünden daha fazlasýný gören, baþkalarýnýn gördüðünden uzaðý gören ve baþkalarýndan daha önce gören kiþidir." Lerol Elms Güven insana acý çekene çektirene deðil hüznün hasadýný devþirene yalnýzlýðýn hasýný bilene umudunu unutmayan uçurumlara çocuklara yýldýzlara aydýnlýða güven bana sevgilim onura güven sevgine güven sevdana Refik Durbaþ "Gece geçer" adlý þiirinden KHORA DA TARKAN ATAKAN'IN ÞÝÝR KÝTABI TANITILDI 21 Eylül Çarþamba akþamý Khora Kitap Cafe'de gerçekleþen etkinlikte, Tarkan Atakan'ýn "Varoluþ Kavgasý" adlý þiir kitabý tanýtýlarak þiir ve mücadele üzerine bir söyleþi yapýldý. "Þair deðilim ama yazarak rahatlýyorum" diyen Tarkan Atakan, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn kapanmasýnýn ardýndan yaþadýklarýný anlatarak þiirleri, bu sürecin doðurduðunu ifade etti. Gerek Kýbrýs Türk Hava Yollarý maðdurlarýnýn gerekse sanatçý ve yazarlarýn ilgi gösterdiði etkinlikte kitaptan bazý þiirler de okundu. Katýlýmcýlarýn soru ve yorumlarýyla katký koyduðu söyleþi, Tarkan Atakan'ýn okurlarýna kitap imzalamasýyla son buldu. Khora Kitap Cafe, yazar-okur buluþmalarýna 5 Ekim Çarþamba akþamý Ulus Irkad ile devam edecek. Yazarýn, Kalkedon ve Khora Yayýnlarýndan çýkan son kitabý "1974 Baf Çarpýþmalarý ve Kocatepe Olayý" okurlara tanýtýlacak. LEFKOÞA ULUSLARARASI HAVAALANI'NI VE BM'YÝ KONU ALAN SERGÝ BU AKÞAM Birleþmiþ Milletler kontrolünde bulunan ara bölgedeki Lefkoþa Uluslararasý Havaalaný'ný ve BM'yi konu alan "iki toplumlu" sergi, bu akþam saat 19.00'da Lokmacý'da ziyarete açýlacak. Sergi ve açýk oturum içeren "Uncovered" adý altýndaki çalýþma, Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA), Anadolu Kültür ve Güney Kýbrýs'tan Pharos Sanat Vakfý iþbirliðinde hazýrlandý. "Uzunyol Sokaðý - Lokmacý Binasý"nda yer alacak sergi, 23 Ekim'e kadar Pazartesi hariç saatleri arasýnda açýk olacak. Sergi, Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler Ýyi Niyet Misyonu himayesi altýnda ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý desteði ile düzenlendi. KARACAOÐLU'NDAN BULUTOÐLULARI'NA KARAKALEM Kýbrýslý ressam Önder Karacaoðlu, ziyaret ettiði Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na, karakalem portresini hediye etti. LTB'den verilen bilgiye göre, Bulutoðlularý'na çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Karacaoðlu, sanata ve sanatçýya gösterdiði ilgi ve destekten dolayý Bulutoðlularý'na teþekkür etti. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da, bu anlamlý hediyeden dolayý Karacaoðlu'na teþekkür ederek, çalýþmalarýnda Kýbrýs kültürünü yansýtmasýný takdir ettiðini söyledi. "Ýlk Adým"a kýrsal ilgisi Lha - Kültür-Sanat dünyasýna "Ýlk Adým" olarak adlandýrdýðý resim sergisiyle merhaba diyen amatör ressam Dilber Çaðmel'in sergisi ilgiyle izleniyor. Vadili Köyü Fuar Alaný'nda açýlýþý 17 Eylül'de yapýlan, 25 Eylül'e kadar sürecek resim sergisinde Dilber Çaðmel'in yaðlý boya ve karakalem den oluþan 18 eseri sergileniyor. Resim sanatýna 2 yýldýr yoðunlaþan ev hanýmý Çaðmel, toplumsal sosyal sorumluluk anlayýþýna katký koymak amacýyla "Ýlk Adým" sergisindeki tüm eserlerinin satýþýndan elde edilecek geliri Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþlayacak. ÇELLÝST JÝRÝ BARTA, MÜZÝK FESTÝVALÝ'NDE BACH'IN ÇELLO SUÝTLERÝNÝ SESLENDÝRECEK Çek Cumhuriyeti Devlet Sanatçýsý Çellist Jiri Barta, 9. Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali çerçevesinde bu akþam, J.S. Bach'ýn Solo Viyolonsel için 6 suitinin tümünü yorumlayacak. Yapýlan açýklamaya göre, 22 Ekim'de sona erecek festivalde, 30 Eylül'de Tenor Kardeþler Konseri, 7 Ekim'de Jamila Musayeva Keman Resitali, 14 Ekim'de Soprano Romana Beutel ve Color Trio Konseri, 22 Ekim'de ise Viyana Johann Strauss Orkestrasý Konseri yer alacak. Tüm konserler Bellapais Manastýrý'nda gerçekleþtirilecek ve saat 20.30'da baþlayacak. Konser biletleri Deniz Plazalar, Dome Hotel, Kybele, Bellapais Gardens ve konser giriþinden temin edilebilinecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria KORKU GECESÝ ( ) 1. salon Kara Büyü ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kovboylar ve Uzaylýlar ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Babamýn Penguenleri ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon KORKU GECESÝ ( ) 2. salon

13 23 Eylül 2011 Cuma 13 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BOND ÇANTALI SEYYAH... (Ýstanbul)- Elinde Bond çantasýyla New York kentinde beraberinde götürdükleriyle dolaþan ve kendine "KKTC Cumhurbaþkanýyým" dedirten Derviþ Eroðlu'nun, büyük sýkýntýlar yaþadýðý belliydi O dolaþýrken "Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Baþkaný" dediði Hristofyas, Kýbrýs Cumhurbaþkaný olarak BM kürsüsünde konuþma yapýyordu. Bu özet bile Kýbrýs'ta geldiðimiz, daha doðrusu getirildiðimiz durumun bir özeti gibi. Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan, "Garantör ülke olarak Türkiye Kuzey Kýbrýs'taki Türklerin haklarýný arayacak" dedi "KKTC Cumhurbaþkanýyým" diyen Eroðlu da,"bizim isteðimiz, görüþmeleri menfi yönde etkileyecek herhangi bir þeyin gerçekleþtirilmemesidir. Ben bunu sayýn Hristofyas'tan da özellikle istedim ama ertelemedi" dedi. Ve bu cümleleri sarf edenler bizim iznimiz olmadan, gittikleri New York'ta bir araya gelerek, nasýl oluyorsa Türkevi'nde yaptýklarý imza töreninde, "tüm dünyanýn gözü önünde" kýta sahanlýðý anlaþmasý imzaladýklarýný beyan ettiler. Ne demektir kýta sahanlýðý? Kýta sahanlýðý kýsaca, jeolojik olarak ülkeyi oluþturan kara parçasýnýn deniz altýndaki uzantýsýdýr Özetle de; BM Deniz Hukuku Sözleþmesi'ne göre uzunluðu ve derinliði belirlenen bu sýnýr içerisinde cansýz doðal kaynaklarý araþtýrma, iþletme, kullanma ve faydalanma yetkisi kýyý devletine aittir. Yani, Kýbrýs'ýn kuzey tarafý dahil etrafýndaki deniz belli bir uzaklýða kadar Kýbrýs Cumhuriyeti'ne aittir. Ve Kýbrýs Cumhuriyeti ister Ýsrail'le, ister Mýsýr'la anlaþma yapýp malýný deðerlendirebilir. Bunu engellemek üçüncü ülkelere düþmez. Ne demiþti Erdoðan, hatýrlayalým "Garantör ülke olarak" Türkiye'nin Kýbrýs'taki garantörlüðü Kýbrýs Cumhuriyeti'nin anayasasýný korumak Ayrýca baþta Kýbrýslýtürklerin olmak üzere tüm Kýbrýs halkýnýn can güvenliðini saðlamak içindir. Týpký Yunanistan ve Ýngiltere'nin garantörlük haklarýnýn olduðu gibi. Yoksa bu garantörlük denilen þey mallarý alýp götürmek, denizleri, topraðý ve kýyýlarý sahiplenmek deðil. Kýbrýs'ýn atacaðý adýmlarýn önüne set çekmek engel olmak da deðil. Hele garantörü olduðu ülkeye nüfus taþýmak, taþýdýðý nüfusa arazileri daðýtmak ve tapu vermek ve kendi yandaþlarýna sahilleri peþkeþ çektirip üzerine kumarhane kurdurmak hiç deðil. Gelelim, "Bizim isteðimiz, görüþmeleri menfi yönde etkileyecek herhangi bir þeyin gerçekleþtirilmemesidir" diyen Eroðlu'na... Daha birkaç gün önce görüþme masasýnda iken, "Tüm yerleþikler ve de elinde KKTC kimliði tutan herkes Birleþik Kýbrýs vatandaþý olmalý" diyen bizzat Eroðlu deðil miydi? Ki bugün dünyaya, "karþý taraf çözüm istemiyor biz yolumuza gideceðiz" diyor. Bugün elinde Bond çanta ile New York kentinin sokaklarýnda can sýkýntýsý ile dolaþýp imza atacak belge arayan Eroðlu'nun tüm Kýbrýs'ý ilgilendiren bir konuda imza atma yetkisi yok. Yoksa Kýbrýs'ta Kýbrýs'ý ikiye bölecek bir anlaþma imzalandý, baþýna Eroðlu getirildi de bizim mi haberimiz olmadý? Kýsaca topluluklar, kendi topraklarýna sahip çýkamazlarsa baþkalarý gelir el koyarlar... Bizde olduðu gibi. "Mum Iþýðýnda Gece Nöbeti" "21 Eylül Uluslararasý Barýþ Günü" Lefkoþa'da ara bölgede düzenlenen "mum ýþýðýnda gece nöbeti" etkinliðiyle kutlandý. Ledra Palace Otel önünde düzenlenen ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim, "2. Dünya Savaþý Kýbrýs gazileri" ve BM yetkililerinin katýldýðý etkinlikte, dünya barýþýnýn önemine vurgu yapýlýrken, Kýbrýs'ta sýnýrlarýn ve silahlarýn olmadýðý bir federal yapýnýn oluþturulmasý temennisi dile getirildi. "Barýþ mumlarý" yakýlarak, savaþlarda þehit düþenler anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulan etkinlikte, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim, "2. Dünya Savaþý Gazileri Derneði" Baþkaný Loizos Demetriu, "Kýbrýs Barýþ Komitesi" yetkilisi Christos Kourtellaris ile "Gençlik Aktivizm Projesi"nden Ahmet Aslým ile Ýlyana Hacýandreu birer konuþma yaptý. Lisa Buttenheim konuþmasýnda, BM'nin Kýbrýs'ta yaptýðý çalýþmalarý anlatarak, örgütün; 1964 yýlýndan bu yana Kýbrýs'ta kayýplarýn bulunmasý ve mayýn temizleme gibi birçok barýþý destekleyici icraata imza attýðýný belirtti. Buttenheim, BM'nin Ada'da kapsamlý bir çözüm bulunmasý için çalýþmaya devam edeceðini de kaydetti. Etkinlikte daha sonra "2. Dünya Savaþý Gazileri Derneði" Baþkaný Loizos Demetriu, "Kýbrýs Barýþ Komitesi" yetkilisi Christos Kourtellaris ile "Gençlik Aktivizm Projesi"nden Ahmet Aslým ile Ýlyana Hacýandreu konuþma yaparak, Kýbrýs'ta eþitlik temelinde, sýnýrlarýn ve silahlarýn olmadýðý bir barýþ ve federasyona ulaþýlmasýný temennisinde bulundu. Törensel etkinlik ilk önce Özel Temsilci Lisa Buttenheim, daha sonra da etkinliðe katýlanlarýn mum yakmalarý ve savaþlarda þehit düþenler için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulmasýyla sona erdi. MODA TASARIMCISI ZERRÝN AKINCI ULUSLARARASI MODA ETKÝNLÝÐÝNDE Kýbrýslý Türk moda tasarýmcýsý Zerin Akýncý, Ýlkbahar/Yaz 2012 tasarýmlarýný uluslararasý moda arenasýnda tanýttý. Eserlerini Londra Moda Haftasý'nda düzenlenen defilede görücüye çýkaran Zerrin Akýncý'nýn tasarýmlarýnýn büyük ilgi gördüðü ve tasarýmlarýnýn Londra'da satýþa sunulacaðý açýklandý. Akýncý, yeni çýkýþ yapan tasarýmcýlarýn katýldýðý defilede "An envelope.. All I'm waiting for" (Tek beklediðim bir mektup) temalý koleksiyonunu ZA by Zerrin Akýncý markasý ile sundu. Zerrin Akýncý, tasarýmlarýyla ilgili bilgi verirken, her insanýn hayatýnda "2030 YILINDA KIBRIS HABERLERÝ" Etkinliðin ardýndan Kýbrýs Türk ve Rum Ticaret odalarýnýn UNDP - Act desteðiyle çektiði "2030 Yýlýnda Kýbrýs'ta 9 Haberleri" isimli filmin galasý yapýldý. Uluslararasý Barýþ Günü dolayýsýyla Kýbrýs Türk Ticaret Odasý ve Kýbrýs Rum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn "Ekonomik Dayanýþma Projesi" çerçevesinde çektirdiði filmin gösterimi Ledra Palace bölgesinde bulunan Chateau Status'te gerçekleþtirildi. "2030 yýlýnda Kýbrýs nasýl olacak diye hiç merak ettiniz mi?" sloganýyla, "2030 yýlýnda çözüm sonrasý geleceðin Kýbrýsý" ile ilgili kýsa filmde Osman Alkaþ ile Varvara Larmou rol aldý. Filmde, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum iki sunucunun kendi dillerinde ve dönüþümlü altyazýlarla gündelik bir haber bültenini sunmalarý anlatýlýyor. Bülten içinde yer alan her haber, adanýn ekonomik dayanýþmasý ve bütünleþmesinin sonucu olarak gerçekleþen olaylarý izleyicinin dikkatine getirirken, filmde iki toplumun ortak çalýþmalarý halinde her alanda baþarýlý olabileceðini, çocuklarýn birlikte eðitim görüp gelecekleri için çalýþabileceði kaydedildi. Ticaret odalarýnýn, üyelerini birlikte çalýþmaya teþvik etmek için hazýrladýðý filmde, "Türk ve Rumlar tarafýndan ortak kurulan Cyprusjet uçak þirketi, zeytinyaðý fabrikasý ve dünyada faaliyet gösteren büyük þirketlerin yanýsýra ortak futbol takýmý, çocuklarýn þu anki ara bölge olan ancak 2030 yýlýnda "barýþ parký" olarak gösterilen alana fidan dikmesi ve Kýbrýs Cumhurbaþkaný'nýn bir kadýn olarak seçimi" gösteriliyor. Film gösteriminin ardýndan oyuncular ve proje ortaklarýnýn katýlýmýyla küçük bir panel ve kokteyl de düzenlendi. Bu arada film sonrasýnda katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtlayan KKTC ve Rum Ticaret Odalarý yetkilileri, amaçlarýnýn üyelerini birlikte çalýþmaya teþvik etmek olduðunu söylediler. uzaklardan mektup beklediði dönemler bulunduðunu ve bu dönemlerde hissedilenlerden esinlenerek koleksiyonu hazýrladýðýný belirtti. Defile sonunda, Akýncý'nýn kendi tasarýmýný sunan mankenin üzerindeki elbiseyi imzalamasý ilgiyle izlendi. "Life is your letter" (Hayat senin mektubun) adlý elbisenin kumaþ boyasý ile fýrçasýnýn satýþa sunulacaðýný belirten Zerrin Akýncý, alýcýsýna kendi mektubunu yazma ve yaratýcýlýðýný kullanma fýrsatý sunulacaðýný belirtti. Tasarýmcýnýn bir ajansla imzalayacaðý anlaþmanýn ardýndan eserlerinin Londra'da satýþa çýkarýlacaðý kaydedildi.

14 14 23 Eylül 2011 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Birþey yeyip içenlere "yarasýn" anlamýnda söylenen iyi dilek sözü (iki kelime). 2-Çok konuþan, çenesi düþük, geveze. Gözü görmeyen, kör. 3-Çoðul eki. Beyaz. Ters okunuþu "Erkek ördek". 4-Ses tonu, söz, davranýþ gibi yollarla biriyle, bir þeyle eðlenme, onu küçümseme. Hafif topallama. 5-Tavla onsuz oynanmaz. Ýlgilendiren, ilgili. 6-Harf okunuþu. Bir þeyi benzerlerinden ayýran özellik. Göçebelerin konak yeri. 7-Bir toplulukta çalýþan insanlarýn her biri. Hastalýk belirtileri, semptom. 8-Ters okunuþu "Devlet ve hükümet baþkanlarýyla komutanlarýn yanýnda bulunan ve onlarýn buyruklarýný yazmakla, gereðinde yerine ulaþtýrmakla görevli subay, emir subayý". Bir emir. 9-Kalay'ýn kýsaltmasý. Terazi gözlerinden her biri. Ýri karýnlý, mýzrapla çalýnan, kiriþli bir Türk müziði çalgýsý. 10-Dolaylý anlatým. Bir iþyerinde, üst makamdan asta verilen, çalýþma sýrasýnda uyulmasý gerekli noktalarý bildiren resmi yazý, direktif. 11-Büyüme, geliþme, çoðalma. Kabul etmeme. Harf okunuþu. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Galen Eczanesi: Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Dilenciyi savmak için söylenen söz (iki kelime). 2-Çalýþýr durumda. Turnuva dýþý kalma, yarýþmadan çýkarýlma. 3-Eski dilde "Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrýlmasý". Hane. Amerikyum'un kýsaltmasý. 4-Hayret bildirir. Kadýnlarýn giydikleri, baþla birlikte yüzü, aðzý kapatan örtü. 5-Üzme, sýkýntý verme. Uyma. 6-Doðu Karadeniz bölgesine özgü, yelkenli bir tür kýyý teknesi. En kýsa zaman. Taþýtlarýn ön bölümünde bulunan, uzaðý aydýnlatan güçlü ýþýk verici. 7-Çift rakamlý bir sayý. Kýþýn yaðar. Bisikletin oturacak yeri. 8-Ýsyan eden. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Köpek. 9-Özellikle veremli hastalarýn iyileþtirilmesi için kurulmuþ saðlýk kurumu. 10-Bütün, hep, tüm. Baryum'un kýsaltmasý. Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlýk sembolü olarak baþa giyilen, deðerli taþlarla süslü baþlýk. 11-Amerikan Uzay Araþtýrma Merkezi. Üye. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Ultraviolet Saat: 19: yüzyýl sonlarýnda insanlýk çok deðiþmiþtir. Hemofaj denilen hastalýk dolayýsýyla genetik olarak deðiþmiþ yeni bir insan türü ortaya çýkar. Bu deðiþiklik onlarýn çok daha hýzlý, inanýlmaz derecede kuvvetli ve keskin bir zekaya sahip olanlarýný saðlar. Onlar 'normal' ve 'saðlýklý' insanlardan ayrý düþtüklerinde dünya insanlar ve hemofajlar arasýnda yepyeni bir sivil savaþýn eþiðine gelir. Bu savaþta amaç 'hastalýklý' olanlarýn yok edilmesidir. Bu çapraz ateþin arasýnda kalan bir hemofaj olan Ultraviolet bir anda kendini hükümet tarafýndan iþaretlenmiþ dokuz yaþýnda bir çocuðu onlardan korumaya çalýþýrken bulur... YÖNETMEN :Kurt Wimmer /2006 OYUNCULAR :Milla Jovovich,Cameron Bright,Nick Chinlund Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank TV 8 Kariyer Savaþý Saat: 21:00 Jennifer Campbell, elindeki her türlü imkaný kullanarak, alanýnda zirveye ulaþmayý kafasýna koymuþ bir reklam yöneticisidir. Bu amacýný gerçekleþtirmek için, kendisine acýmasýz bir yardýmcý bulur. Fanatik bir þekilde Jennifer'e sadýk olan bu genç yardýmcý kadýn, gizlice, baþtan çýkarma, þantaj ve cinayetten oluþan bir oyunun içine girer. Orijinal Adý : A Job To Kill For Yönetmen : Bill Corcoran Oyuncular : Sean Young, Gerogia Craig, Ari Cohen, Lucia Walters, Jocelyne Loewen CNBC-E Altmýþ Altý Saat: 22:00 On iki yaþýndaki kahramanýmýz, kimseninkine benzemesini istemediði Bar Mitzvah gününün Kupa Finali ile çakýþtýðýný fark ediyor. Paul Weiland'ýn büyüyüp erkek olmayý anlatan filmi Sixty Six'in 12 yaþýndaki kahramaný "Adým Bernie Rubens, bu da benim hikayem," diyor. Gerçekten de öyle. Ýngiltere'nin Dünya Kupasý'nda zafere ulaþtýðý yýlda geçen filmde Londralý gencecik kahramanýmýzýn (Gregg Sulkin) tek hedefi, herkese parmak ýsýrtacak bir Bar Mitzvah düzenlemek. Ancak ailesinin maddi durumu buna elveriþli deðil, komþular ise alabildiðine kayýtsýz. Bunlar yetmiyormuþ gibi, hayatýnýn bu dönüm noktasý için seçe seçe, yakýnlardaki Wembley Stadyumu'nda oynanacak Kupa Finali gününü seçtiðini fark ediyor. Bernie'nin kendi halinde bir bakkal olan babasý Manny'nin (Eddie Marsan) en büyük derdi ise sokaðýn karþýsýnda açýlacak olan süpermarket. Yönetmen: PAUL WEILAND Oyuncular: HELENA BONHAM CARTER, EDDIE MARSAN, GREGG SULKIN, STEPHEN REA Yapým Yýlý: 2006 Kanaltürk Zaman Þövalyeleri Saat: 23:30 Steven Conlan'ýn zihninin derinliklerinde 2000 yýllýk bir sýr belirir, onu tehlikeli bir maceranýn içine sokar. Geçmiþ yaþamýnda Apollo tarafýndan kutsanmýþ tarihi bir kýlýç kullanmýþtýr. Eski bir savaþta, bu serbest býrakýlmýþ kuvvetle Moðollarýn kötü ordusunu yenmiþtir. Düþmanlar 2010 yýlýnda hayalet olarak geri dönmüþtür ve paha biçilmez ve kudretli kýlýcý dünyanýn her yerinde aramaya baþlamýþlardýr. Steven Conlan'ýn rüyalarýna girip onun geçmiþini ve kaderini keþfetmesini saðlayan gücü serbest býrakan bu hýrsýzlýktýr.moðollar sihirli kýlýçla görünmez hale gelmiþlerdir. Tek görevleri Kral olacak olan adamý bulup, o onlarý yok etmeden, onu sonsuza kadar yok etmektir.steven dehþetli düþmanlarýyla ödeþir. Yeni kazandýðý kararlýlýðýyla Steven, büyüleyici bir antediluvian (nuh tufaný öncesi yaþayan kim olduklarý tam olarak bilinmeyen demek) hesabý çözmek için keskin köþeli kýlýcý ve çelik gibi sinirleriyle savaþ kubbesine girer. Yönetmen: NICK ROTUNDO Oyuncular: DANIEL BERNHARDT, MEEKA SCHIRO, BING SHEN FRANSA'DA PEÇE YASAÐINDAN SONRA ÝKÝ KADIN MAHKUM OLDU Fransa'da peçe yasaðýnýn nisan ayýnda yürürlüðe girmesinin ardýndan ilk kez iki kadýn bu yasayý ihlal suçundan mahkum oldu. Paris mahkemesi, 32 yaþýndaki Hind Ahmas'ý 120 avro, 36 yaþýndaki Najate Nait Ali isimli kadýný ise 80 avro para cezasýna çarptýrdý. Kadýnlarýnýn avukatý basýna yaptýðý açkýlamada, karara itiraz için temyiz mahkemesine gideceklerini buradan bir sonuç alamamalarý halinde Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvuracaklarýný söyledi. Kadýnlardan birisi, 5 Mayýs'taki duruþmaya yine peçeli girmek istemiþ, ancak duruþma salonuna alýnmamýþtý. PEÇELÝ KADIN BAÞKANLIÐA ADAY Fransa'da kamuya açýk yerlerde peçe yasaðý konmasýna raðmen, peçe giymekte ýsrar eden bir kadýn gelecek yýl düzenlenecek cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde aday olacaðýný açýkladý. Kenza Drider isimli kadýn, Fransýz basýnýna verdiði demeçte, "bütün Fransýz kadýnlarýn haklarýný savunmak" için adaylýðýný koyacaðýný söyledi. Peçe yasaðýnýn temel insan hak ve özgürlüklerine aykýrý olduðunu savunan bir grup kadýnla birlikte hareket eden Drider, yine peçe taktýklarý için yargýlanan iki kadýnýn bugün duruþmasýnýn yapýlacaðý Paris'in Meaux banliyösünde, adaylýðýný resmen ilan edeceðini açýkladý. ÇÝN'DEKÝ SELLERDE ÖLENLERÝN SAYISI 90'A ULAÞTI Çin genelinde bir aydýr süren þiddetli yaðmurlarýn neden olduðu sellerde ölenlerinin sayýsýnýn 90'a yükseldiði bildirildi. Çinli yetkililer, 22 kiþinin de kayýp olduðu seller yüzünden aralarýnda Henan, Þanksi ve Siçuan'ýn da bulunduðu 9 eyalette nehirlerin taþtýðýný, yaklaþýk 1 milyon kiþinin evlerini terketmek zorunda kaldýðýný, sellerin verdiði hasarýn maliyetinin ise 4 milyar dolardan fazla olduðunu söyledi. PAKÝSTAN'DA KAMYONET BOMBAYA ÇARPTI: 5 ÖLÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda bir kamyonetin yola yerleþtirilen bombaya çarpmasý sonucu 5 kiþi hayatýný kaybetti. Adalet Han adlý yetkili, Bacur aþiret bölgesindeki Çamarkand'da bu sabah meydana gelen olayda birkaç kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Pakistan ordusu, Bacur'da bulunan Pakistan Talibaný üyelerini yenilgiye uðratmak için operasyonlar düzenliyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 23 Eylül 2011 Cuma NEW YORK GÜNLÜKLERÝ- Derviþ Eroðlu, New York temaslarý çerçevesinde bazý devlet ve hükümet yetkilileriyle görüþmeler yaptý. Eroðlu önceki gün Arnavutluk Baþbakaný Sali Berisha ile BM Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, görüþ alýþ veriþinde bulundu. Görüþmede Eroðlu'na KKTC New York temsilcisi Hilmi Akil eþlik eti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Katar Temsilciliði'nde Katar Emiri Seyh Hamad Bin Halife El Tani ile de görüþtü. Görüþmede, KKTC New York Temsilcisi Hilmi Akil, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð ve 3'üncü Sekreter Sertaç Güven de hazýr bulundu. Azerbaycan Dýþiþleri Bakaný Elmar Memmedyarov'u ise KKTC Temsilciliðinde kabul eden Eroðlu, iki ülke iliþkilerini ele aldý. Görüþmeye KKTC New York Temsilcisi Hilmi Akil, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð ve 3'üncü Sekreter Sertaç Güven ile Azeri Bakanýn yardýmcýlarý katýldý. DERVÝÞ EROÐLU: DOÐU AKDENÝZ'E ARAÞTIRMA GEMÝLERÝ GÖNDERECEÐÝZ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Güney Kýbrýs Rum Kesimi Lideri Dimitris Hristofyas'ýn sarsýlan prestijini kurtarmak için Türkiye'ye karþý çýkmýþ kahraman havasý ile hareket ettiðini söyledi. BM 66. Genel Kurul çalýþmalarý nedeniyle New York'ta bulunan Derviþ Eroðlu, Türkevi'nden ayrýlýrken gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin,türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý'nýn mahiyetini sormasý üzerine KKTC Cumhurbaþkaný Eroðlu, þöyle konuþtu: "Bu, bundan sonra yapacaðýmýz anlaþmalarýn anahtar anlaþmasýdýr. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin araþtýrma yetkisi vereceði þirketlerin uyacaðý anlaþmadýr. Bu þirketlere yetki verme yetkisini Türkiye'ye biz vereceðiz. Doðu Akdeniz'de artýk araþtýrma gemileri göreceðiz. Ama bunun savaþa kadar gidebileceðini ÇAKICI: EROÐLU'NUN ÝMZALAMA YETKÝSÝ YOK Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Türkiye Cumhuriyeti ile "Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý" imzalama yetkisinin olmadýðýný ileri sürdü. Çakýcý yazýlý açýklamasýnda, Rum Yönetimi'nin Kýbrýs'ýn güneyinde petrol ve doðalgaz bulmak amacýyla sondaj çalýþmalarýna baþlamasýna karþýlýk Cumhurbaþkaný Eroðlu ile TC Baþbakaný Erdoðan arasýnda dün New York'ta imzalanan "Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý"nýn, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun imzalama yetkisi olmamasý nedeniyle yasal dayanaðýnýn olmadýðýný savundu. Anayasa'nýn 90. maddesinin birinci fýkrasýnýn, KKTC adýna yabancý devletler ve uluslararasý kuruluþlarla yapýlacak anlaþmalarýn KKTC Meclisi'nin yasayla onaylamasýna baðlý olduðunu açýkça ortaya koyduðunu ifade eden Çakýcý, Anayasaya göre Cumhurbaþkanýnýn böyle bir anlaþma imzalama yetkisinin olmadýðýný ifade etti. Cumhurbaþkaný'nýn yetki ve görevlerinin Anayasa'nýn 102. Maddesinde ortaya konduðunu belirten Çakýcý, bu maddenin 4. fýkrasýnda "Cumhurbaþkaný, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diðer yetkileri kullanýr ve görevlerini tarafsýz olarak yerine getirir" ifadesinin yer aldýðýný belirtti ve Anayasa'nýn Cumhurbaþkanýna böyle bir imza yetkisi vermediðini ileri sürdü. "MECLÝSTE YA ONAYLANIR YA REDDEDÝLÝR" Meclis Ýç Tüzüðüne göre de uluslararasý anlaþmalar için, önce hükümet temsilcilerinin söz konusu anlaþmayý imzalayarak, anlaþma metnini aynen meclis Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'ne sunmasý gerektiðini, yasa tasarýsýnýn komitede görüþüldükten sonra meclise sunularak oylanmasý gerektiðini kaydeden Çakýcý, yine Ýç Tüzüðe göre imzalanan anlaþma metinin maddelerinde hiçbir deðiþiklik yapýlmadan Meclis'te ya onaylanabileceðini, ya da reddedilebileceðini kaydetti. düþünmüyorum þu anda. Bu anlaþmayý Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile birlikte deðerlendirdik. Bu karar kýsa sürede alýnmýþ bir karar deðil. Üç hafta önce görüþmeler baþlamýþtý. Piri Reis gemisi araþtýrma yapacak. Sabah yola çýkmamýþtý ama çýkacak. Türkiye ile bu anlaþmalarý yapýp biraz ileriye götürdükten sonra Rumlarýn tavrýný göreceðiz. Bizim temennimiz, Rumlarýn araþtýrma maksadýyla yola çýkmalarýnýn engellenmesidir. Nitekim 2000'den beri denizaltý araþtýrmalarýný sürdürüyorlar." Güney Kýbrýs yönetiminin Ýsrail ile yakýnlaþmasýný da deðerlendiren Derviþ Eroðlu, "Ýþte hemen Ýsrail'e dört elle sarýlmýþ bir Güney Kýbrýs görüyoruz. Türkiye ile Ýsrail'in iliþkilerinin bozulmasýndan dolayý... Burda siyasi bir amaç görüyoruz. Bu siyasi amaç görüþmeleri de menfi yönde etkileyecektir. Bizim isteðimiz, Tayyip Erdoðan: Türkiye Kýbrýs'taki Türklerin haklarýný arayacak TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, garantör ülke olarak Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs'taki Türklerin haklarýný arayacaðýný belirtti. Baþbakan Erdoðan, 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantýlarýna katýlmak üzere geldiði New York'ta ünlü gazeteci Charlie Rose'un televizyon programýna katýlarak, Rose'un Türkiye ve dünya gündemine iliþkin sorularýný yanýtladý. Türkiye'nin AB'ye katýlma niyetini sürdürüp sürdürmediðinin sorulmasý Üzerine Erdoðan, "50 yýldýr biliyorsunuz bu iþin takipçisi olduk. Þu anda Avrupa Birliði bu konuda bize bir tavýr koymadýkça biz süreci koparan bir ülke olarak kesmek istemiyoruz. Avrupa Birliði kendi içinde bu konuda bir karar versin, bunun için de dersi TC ENERJÝ BAKANI YILDIZ: ARAMALARIMIZ GENÝÞLEYEREK DEVAM EDECEK TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan "Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý"na iliþkin olarak, "Kýta sahanlýðý anlaþmasýyla o sýnýrlar içerisinde kalan yerlerde bizim sismik aramalarýmýz artýk daha da geniþleyerek devam edecektir" dedi. Yýldýz, uluslararasý hukuk gereði sýnýrlarý belirlenmemiþ ve çizilmemiþ tartýþmalý yerlerde arama yapan firmalarýn da "kara liste"de olduðunu bildirdi. Yýldýz, TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile bulunduðu Stuttgart'da, Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan "Kara Sularýný Sýnýrlandýrma Anlaþmasý"na iliþkin AA'ya açýklamalarda bulundu. Yýldýz, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun imza koyduðu anlaþmanýn ardýndan gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'na gerekse Dýþiþleri Bakanlýðý'na düþen iþler olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: görüþmeleri menfi yönde etkileyecek herhangi bir þeyin gerçekleþtirilmemesidir. Ben bunu sayýn Hristofyas'tan da özellikle istedim ama ertelemedi. Halk arasýnda sarsýlan prestijini, böyle milliyetçi duygulara sarýlarak özellikle Türkiye'ye karþý çýkmýþ bir kahraman havasýnda hareket etti. Bu akýllýca bir hareket deðil" diye konuþtu. Bunun Ýsrail'in ürettiði bir politika olup olmadýðýný soran bir gazeteciye yanýt veren KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, þunlarý söyledi: "Bunu Güney Kýbrýs üretti ama biliyorsunuz Ýsrail ile Güney Kýbrýs arasýnda, Türkiye ile iliþkiler bozulur bozulmaz bir dostluk oluþuverdi. Doðalgaz aramalarý konusunda kendi menfaatleri kadar Türkiye'ye karþý bir politika da izliyorlar. Anlaþma sonrasý þu ana kadar bir þey gelmedi ama olacaðýný tahmin ediyorum." çalýþýyoruz, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Temenni ederim ki AB yanlýþýndan döner ve bir Güney Kýbrýs'a Türkiye;yi feda etmez" dedi. DOÐU AKDENÝZ Erdoðan, Güney Kýbrýs'ýn petrol ve gaz arama faaliyetleri kapsamýnda Doðu Akdeniz'de artan sayýda Türk gemilerinin varlýðýndan sözedildiðinin hatýrlatýlmasý üzerine ise, garantör ülke olarak Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs'taki Türklerin haklarýný arayacaðýný belirterek "Þu anda Türk donanmasýnýn orada bulunmasýnýn sebebi budur ve sismik araþtýrma gemisi de anlaþma gereði oraya gidecek. Ve o bölgede bizler de ayný þekilde KKTC ile birlikte araþtýrmaya baþlayacaðýz" dedi. "Kýta sahasý anlaþmasýyla beraber o sýnýrlar içerisinde kalan yerlerde bizim sismik aramalarýmýz artýk daha da geniþleyerek devam edecektir. Bunun için ayýrdýðýmýz bir fon var, öncelikle ondan baþlayacaðýz. Ama bu arada Sayýn Baþbakanýmýzýn açýklamalarý çerçevesinde artýk bizim bu manada Akdeniz'de çalýþan ve o dediðimiz muvazaalý, tartýþmalý alanda ve uluslararasý hukuk gereði sýnýrlarý belirlenmemiþ ve çizilmemiþ yerlerde arama yapan firmalar da artýk bundan sonra kara listemizdedir. Türkiye'de herhangi bir çalýþma yapmak istediklerinde, petrol veya doðalgaz ile alakalý, bundan sonra biz de o ikinci listemize bakacaðýz. O firmalar orada bulunuyorlar mý bulunmuyorlar mý? Çünkü biz bu uyarýyý önceden yapmýþtýk. Bizim de gerek Antalya ve açýklarýnda gerekse bu dediðim yeni alanlarda sismik aramalarla alakalý çalýþmalarýmýzý hýzlandýracaðýmýzý söylüyorum." 15 DENKTAÞ'IN BOÐAZINA KANÜL YERLEÞTÝRÝLDÝ Rauf Denktaþ'ýn daha iyi soluk alýp verebilmesi ve akciðerlerinin de daha iyi temizlenebilmesi için boðazýnda delik açýlarak kanül yerleþtirildi. YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dýþ Ýliþkiler Baþkaný Ahmet Savaþan yaptýðý açýklamada, Salý gün Denktaþ'a küçük bir operasyon sonucunda aðýz içindeki hortumun çýkarýldýðýný ve solunum desteðinin takýlan kanül yardýmýyla saðlandýðýný belirtti. Denktaþ'ýn yoðun bakým destek ünitesindeki tedavisine devam edildiðini kaydeden Savaþan, bugün itibariyle Denktaþ'ýn kalp akciðer ve diðer organlar yönünden durumunun stabil olduðunu ve ateþinin olmadýðýnýn gözlemlendiðini söyledi. Savaþan, geniþletilmiþ doktorlar heyeti ve ailenin ortak kararýyla, moralinin yükselmesi açýsýndan Denktaþ'ý, bugün özel bir katta hazýrlanan ve dýþarýyý rahatlýkla görebileceði bir odaya nakledeceklerini belirtti. Denktaþ'ýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðunu ifade eden, Savaþan, "Denktaþ sözel uyarýlara cevap verebilmesine karþýn uykuya eðilimli hali devam ediyor" dedi. AÝLE HEKÝMLERÝ ULUSAL KONGREDE BULUÞUYOR Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Ulusal Kongresi "AHEKON 2011", 28 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yapýlacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, Acapulco Hotel'de yer alacak AHEKON 2011'e, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük ve Saðlýk Bakan Ahmet Kaþif, AHEF Yönetim Kurulu Genel Baþkaný Dr. Hasan Eraydýn, 2. Baþkan ve Kongre Baþkaný Dr. Tayfun Çiðdem'in yaný sýra konularýnda otorite olan pek çok bilim insanýnýn katýlacaðý bildirildi. "KKTC'DE ELEKTRÝK ÖZELLEÞTÝRÝLME(ME)LÝ MÝ?" KONULU PANEL BUGÜN Elektrik Mühendisleri Odasý'nýn düzenlediði "KKTC'de Elektrik Özelleþtirilme(me)li mi?" konulu panel bugün yapýlacak. Odadan yapýlan açýklamaya göre, panel saatleri arasýnda Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Panelin amacý, elektrik enerjisi üretimi, iletimi, daðýtýmý ve ticaretinde öngörülen özelleþtirme çalýþmalarýný, toplumdaki kesimlerin görüþlerini de alarak tartýþtýrmak. MERHUM MÝLLETVEKÝLÝ ELBASAN ANILACAK Gazimaðusa, Demokrat Parti milletvekiliyken trafik kazasý sonucunda hayatýný kaybeden Ahmet Elbasan ölüm yýldönümünde kabri baþýnda anýlacak. Merhum Milletvekili Elbasan'ýn ölümünün 10'uncu yýldönümü nedeniyle bugün saat 17.00'de Ýskele Kabristanlýðý'nda anma töreni gerçekleþtirilecek. Kabristanlýktaki töreninin ardýndan saat 18.00'de Elbasan'ýn evinde mevlit okutulacak. MEHMETÇÝK SANCAÐI MÜCAHÝT KOMUTANLARI ANILACAK Mehmetçik Sancaðý'nda görev yapan merhum mücahit komutanlarý Mehmetçik'te düzenlenecek törenlerle anýlacak. Mücahit Komutanlarý Mehmetçik Þube Baþkaný Ýsmail Bayramoðlu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, merhum komutanlarý anmak amacýyla Mehmetçik Sancaðý'nýn kuruluþ yýldönümü olan 29 Eylül'de törenler düzenlenecek. KIBRIS STÖ AÐI VE CYINDEP MACARÝSTAN'DA KONFERANSA KATILDI Kýbrýs Sivil Toplum Örgütü (STÖ) Aðý ile Kýbrýs Ada Çapýnda Kalkýnma Ýþbirliði Aðý (CYINDEP) Macaristan'da konferansa katýldý. Örgütlerden verilen bilgiye göre, örgüt temsilcileri Budapeþte'de Eylül tarihlerinde düzenlenen "Kalkýnma Ýþbirliði ve Ýnsan Haklarý Odaklý Kalkýnma Politikalarý" temalý konferansa katýldý. Konferansta, Kýbrýs STÖ Aðý'ný Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý yöneticisi Canan Öztoprak ve Baðýmsýz Medya Merkezini Mehmet Erdoðan temsil ederken, iki toplumlu CYINDEP'i temsilen ise hem Kýbrýs Türk hem de Kýbrýs Rum kesiminden temsilciler hazýr bulundu.

16 16 23 Eylül 2011 Cuma

17 23 Eylül 2011 Cuma 17

18 18 23 Eylül 2011 Cuma

19 23 Eylül 2011 Cuma BRTK'DA YENÝ YAYIN DÖNEMÝ... ÝKÝ RADYO KANALI DAHA HAYATA GEÇÝYOR Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yeni yayýn döneminde Bayrak Türk Müziði ve Bayrak Radyo Haber kanalýný hayata geçiriyor. BRTK yeni yayýn dönemine, yayýnlarýný zenginleþtirme hedefiyle 26 Eylül Pazartesi günü baþlýyor. BRTK Müdürü Özer Kanlý düzenlediði basýn toplantýsýnda, yeni yayýn döneminde hayata geçirilecek yenilikleri ve deðiþiklikleri anlattý. Kanlý, Bayrak Radyo Haber ve Bayrak Türk Müziði kanalýný hayata geçirip, Bayrak Radyo 5 kanalýnýn yayýndan kaldýrýlacaðýný söyledi. BRTK'nin 5 olan radyo kanal sayýsýnýn böylece 6'ya çýkarýlacaðýný ifade eden Kanlý, genel dinleyici kitlesine hitap eden Bayrak Radyosu'nun yayýnlarýna deðiþmeden devam edeceðini, Bayrak FM"in Türkçe Pop aðýrlýklý ve Kýbrýs Türk sanatçýlarýna yer veren yayýn programýný sürdüreceðini, Bayrak International'ýn yabancý müzik aðýrlýklý devam edeceðini, klasik batý müziði yayýný yapýlan Bayrak Klasik'te ise zenginleþtirme yönüne gidileceðini kaydetti. Yeni yayýn döneminde Bayrak Radyo Haber adý altýnda yeni bir radyo kanalýnýn hayata geçirileceðini ifade eden Kanlý, "Radyo dinleyicisini haberler bakýmýndan ihmal eder durumdaydýk. Büyük oranda Bayrak Haber kanalýnda olan haberler yer alacaktýr. Meclis yayýnlarý da Bayrak Radyo Haberden dinlenebilecektir" dedi. Kanlý, Bayrak Türk Müziði kanalýný yoðun talep üzerine tekrardan hayata geçirdiklerini, ancak Sivil Toplum Örgütlerine yönelik öngörülen Radyo 5'te arzu edilen noktaya gelinemediðini, bu nedenle yayýndan kaldýrýlacaðýný ifade etti. Kanlý STÖ'ne daha çok Bayrak Radyo'sunda yer vereceklerini kaydetti. RUM YÖNETÝMÝ ÝLE GÖRÜÞME Özer Kanlý, karasal yayýn frekanslarýnda Güney Kýbrýs'taki yayýn organlarý ile yaþanan frekans karýþýklýlarýný görüþmek üzere ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de Rum Yönetimi yetkilileri ile 6 Ekim'de saat 15:00'de bir görüþme yapýlacaðýný da açýkladý. Kanlý, "BRTK olarak anlamsýz ve iki tarafý gereksiz harcamalara sokan çekiþmenin geride kalmasýný, onlarýn yayýnlarýnýn izleyicilere ulaþmasý ve bizim yayýnlarýmýzýn izleyicilerimize doðru dürüst ulaþmasý için elimizden geleni yapacaðýz" dedi. TV KANALLARI BRTK Müdürü Özer Kanlý, BRT Haber kanalýnda yerinden canlý haber vermeye özen gösterileceðini de kaydetti ve "Yerinden canlý haberi prensip edinen, tartýþma programlarý sunan, demokratik bir þekilde meselelerini konuþan bir platform olmasýný istiyoruz." dedi yayýn döneminin kültür, eðitim, eðlence yayýný yapan BRT Aile'nin yýlý olacaðýna inandýðýný belirten Kanlý, hafif müzik ses yarýþmasý, Türk Sanat müziði beste yarýþmasýnýn ikincisi ve dans yarýþmasý düzenleyeceklerini; TRT Avaz Televizyonu ile DEV-ÝÞ SÝGORTA AFFINDAN MEMNUN DEÐÝL Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Dev-Ýþ), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin her attýðý adýmla "iþçi düþmaný-sermaye yanlýsý tutumunu" daha da ileri taþýmakta olduðunu ileri sürerek, Bakanlar Kurulu'nun dün yapýlan toplantýsýnda artýk sayýsý unutulan sosyal sigorta prim borcu ve primlerin gecikme faizlerine af getiren Yasa Gücündeki Kararnameleri buna örnek gösterdi. Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis, yaptýðý yazýlý açýklamada, bir yandan Sosyal Sigortalarýn ekonomik sýkýntý içinde olduðunu söylenerek, çalýþanlarýn Sosyal Güvenlik haklarýný budayacak yasalar hazýrlarken, diðer yandan ayný anda Sosyal Sigorta yatýrýmlarýný gününde yapmayan iþverenlere gecikme zammý indirimi ve/veya faiz oranlarýnýn dondurulmasý iþlemi yapmanýn anlaþýlýr bir durum olmadýðýný savundu. Açýklamada, Yasa Gücündeki Kararnamelerin bu nedenle "tamamen iþveren yanlýsý" bir tutumu gösterdiðini öne süren Seyis, "Bu durum yine Sosyal Sigortalar Fonunun gelirlerini iþverenlere kýsmen baðýþlamak anlamý taþýr ve iþçinin parasýný iþverenlere baðýþlamaktýr. Ayni zamanda gününde yatýrým yapanlara karþý da bir haksýzlýktýr" ifadesini kullandý. birlikte "Avrasya Yýldýzý" adý altýnda iki aþamalý uluslararasý bir ses yarýþmasý düzenleneceðini söyledi. Yarýþma neticesinin SMS'lerle belirleneceðini ifade eden Kanlý, KKTC, Kýrgýzistan, Kazakistan Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'de yer alacak yarýþmanýn elemelerinde birinci gelene 5 bin dolar, 31 Aralýk'ta yer alacak finalde ise birinci gelene 30 bin dolar ikramiye verileceðini kaydetti. Kanlý finalin nerede yapýlacaðýnýn kura ile belirleneceðini söyledi. Daha fazla bilgi elde edilebilecek. KKTC turizmi hakkýnda yayýn yapan TRT Belgesel kanalý ile iþbirliðinin devam edeceðini de kaydeden Kanlý, ekim ayýndan itibaren haftada bir saatleri arasýnda TRT Avaz kanalý ile baðlantý kurulup BRT'de üretilen programlarýn yayýmlanacaðýný belirtti. Kanlý, çok ciddi katký saðlayan TRT Müzik kanalý ile iþbirliði içerisinde Kýbrýslý Türklere ait bir müzik programý hazýrlanýp TRT'den canlý yayýnlanacaðýný, bunun yanýnda Telsim Super Lig Futbol Ligi karþýlaþmalarýnýn da canlý yayýmlanacaðýný söyledi. Her yeni yayýn döneminin BRTK personeli için yeni bir baþlangýç ve yeni bir heyecan olduðunu ifade eden Kanlý, "Yaptýklarýmýz çok geniþ parasal olanaklarla yapýlmýyor. Baþardýklarýmýz kolay bir baþarý deðil" dedi. Bayrak Haber ve Bayrak Aile uydudan Türksat 3A frekansýndan yayýn yapýyor. Bayrak Radyosu doðu'da 90,6 mhz, Batý'da 102 mhz, orta dalgadan ise 1098 khz; Bayrak FM Doðu'da 98.1 Batý'da ise 92.1 ve 88.4 mhz; Bayrak Radyosu Haber sadece batýdan 100.1'de; Bayrak Klasik Doðu'da 93,4 mhz, Batýda 88.4 mhz; Bayrak International da Doðu'da 87.8 mhz, Batý'da 105 mhz'den yayýn yapýyor. Bayrak Türk Müziði ise Batý'da 94.6'dan yayýn yapacak. 19 ÝÞVERENLER SENDÝKASI, SÝGORTA AFFINDAN MEMNUN Kýbrýs Türk Ýþverenler Sendikasý, hükümetin Sosyal Sigortalarla ilgili af uygulamasý için yasa gücünde kararname çýkarma kararýný memnuniyetle karþýladýðýný açýkladý. Sendika Baþkaný Hasan Sungur yazýlý açýklamasýnda, ekonomik krizin özel sektörü büyük oranda etkilediði için zamanýnda yapýlamayan Sosyal Sigorta yatýrýmlarýnda cezalara baðýþlama getirilmesi taleplerini 6 Eylül'de bildiriyle dile getirdiklerini kaydetti. Sungur, böyle bir karar almasýndan dolayý hükümete teþekkür ederek, hem iþverenler hem de çalýþanlarýn yararýna maksimum neticeyi almak üzere sistemin kurulmasý ve iþleyiþinin tespiti safhasýnda her türlü katkýyý yapmaya hazýr olduklarýný duyurdu. HÜR-ÝÞ KARARNAMEYE KARÞI Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür- Ýþ), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin af kararnamesiyle kendi kendisiyle çeliþki içinde olduðunu ispat ederek, toplum vicdanýný yaraladýðýný ileri sürdü. Hür-Ýþ Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Hükümet'in, bir yandan Sosyal Sigortalarýn yaþadýðý mali sýkýntýlara çözüm diye çalýþanlarýn prim yatýrýmýný artýrýp emeklilik yaþýný 60'ya çýkarmayý planlarken iþverenlerin sosyal güvenlik sistemine olan prim borcu ve primlerin faizlerine af getirilmesinin birbiriyle çeliþen iki farklý uygulama olduðunu kaydetti. EL-SEN: SOSYAL GÜVENLÝK VE ÝHTÝYAT SANDIÐINA DÖNÜK GÝRÝÞÝMLER KABUL EDÝLEMEZ El-Sen, hükümetin "ekonomik kriz var" gerekçesiyle çalýþanlarýn kazancýný geriye götürecek uygulamalarýný ýsrarla sürdürdüðünü savunarak, Meclis'te bulunan Sosyal Güvenlikle ilgili düzenlemelerin yaný sýra Ýhtiyat Sandýðý uygulamalarýna dönük giriþimlerin kabul edilemez olduðunu kaydetti. Sendika Genel Sekreteri Hüseyin Sönmezoðlu, bu giriþimlerle ne sosyal güvenlik sisteminin kurtulacaðýný, ne verimlilik artacaðýný ne de çalýþma barýþýnýn korunabileceðini iddia ederek, hükümetin bu konularý kararnamelerle düzenlemesinin Anayasaya aykýrý olduðunu savundu ve "Hükümet de ya iþini bilen ciddi uzmanlar bulsun, ya da bu iþi yapamayacaðý bu uygulamalarý ile de ortaya çýktýðýna göre bir an önce görevi halka iade etsin" dedi. Hüseyin Sönmezoðlu, bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, sosyal güvenlik fonuna, devletin tek kuruþluk katkýsýnýn olmadýðýný, fonun, çalýþan ve iþverenin katkýlarý ile oluþtuðunu ifade etti. ÇOCUK BAKILIR Çocuk geliþim dönemini bilen psikolojik danýþmaným. Kendi evimde çocuk bakmak istiyorum. Tel: ELEMAN ARANIYOR Restorantýmýza Ýngilizce ve bilgisayar bilen, bayan eleman alýnacaktýr. Çalýþma saatlerimiz esnek, maaþ da tatminkardýr... Tel: Satýlýk ev Lefkoþa'da surlariçinde Türk malý 2 adet ev Tel: Mimarlar ve iç mimarlar için 3D Stüdyo Max, V-Ray ve Auto Cad dersleri verilir Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: ÖÐRENCÝ VE AÝLEYE KÝRALIKLAR Yenikent te 2+1, 3+1, 4+1 daire ve villalar Gönyeli de 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire ve villalar Ortaköy de 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire ve villalar Göçmenköy de 2+1, 3+1 dublex daireler K. Kaymaklý da 3+1 daireler Dumlupýnar da 3+1 ville ve daireler Hamitköy de 3+1 ville ve daireler Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg

20 Gençler mindere çýkýyor Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "2011 Güreþ Ligi" yarýn baþlýyor. Güreþ Ligi'nin ilk ayaðý olan "Gençler Serbest Güreþ Müsabakalarý" saat 14.30'da Atatürk Spor Salonu'nda baþlayacak. Ýlk kez mindere çýkacak olan genç güreþçilere Mertdoðan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Serkan Köse ve Ahmet Arkan hakemlik yapacak. Dünyaca tanýnmýþ bir süper yýldýz daha KKTC Telsim Süper Ligi'ne transfer oldu Baðcýl, Bebbe'yi aldý n Ankaragücü, Kasýmpaþa, Konya gibi Türkiye Süper Lig takýmlarýnda forma giyen Gustave Bebbe artýk Bostancý Baðcýl için yeþil sahalarda ter dökecek. Bebbe 8 kez de Gana milli takýmýnda yer aldý. Geçtiðimiz yýl Ýspanyol takýmý Almeira ile 8 maça çýktý ve gol atma baþarýsý gösteremedi... Kasýmpaþa'nýn küme düþmesinin ardýndan Ýspanya'da UD Almeira formasý ile 8 maç oynayan Gustave Bebbe artýk KKTC Telsim Süper Ligi takýmlarýndan Bostancý Baðcýl formasý giyecek. Ankaragücü formasý giydiði dönemde Türk vatandaþlýðýna geçen ve Alper Aydýn ismini alan Bebbe dün yapýlan saðlýk kontrollerinin ardýndan Bostancý Baðcýl'a imza attý. Gana Milli Takýmý formasýný da giyen tecrübeli golcü yarýn oynanacak olan Baðcýl - Doðan Türk Birliði maçýnda takýmdaki yerini almasý bekleniyor CEYHUN - BEBBE KAPIÞMASI Geçtiðimiz Çarþamba günü bir baþka süper lig futbolcusu Ceyhun Eriþ'in Doðan Türk Birliði'ne imza atmasýnýn ardýndan dün de Bostancý Baðcýl Bebbe'yi getirerek çok büyük bir iþ baþarmýþ oldu. Þimdi tüm gözler yarýn oynanacak Bostancý Baðcýl - Doðan Türk Birliði maçýna çevrilecek. Ýki süper yýldýzýn performanslarý merak konusu olacak. Spor Toto Süper Lig 4. Hafta programý Bugün Saat Kayserispor-Fenerbahçe Saat Mersin ÝY-Gaziantepspor Saat Trabzonspor-Kardemir Karabükspor Saatv Manisaspor-Ýstanbul BÞB Saat Orduspor-Samsunspor Saat Sivasspor-Bursaspor Saat Gençlerbirliði-MKE Ankaragücü Saat Beþiktaþ-Medical Park Antalyaspor Saat Galatasaray-Eskiþehirspor Masa tenisinde GAÜ lider Masa Tenisi Genç Erkekler Liginde önceki akþam federasyon salonunda oynanan maçta LAÜ'ni 3-0 yenen GAÜ averajla liderliðe yükseldi. Bugün saat 18.00'de Bekiroðullarý-YDÜ karþýlaþacak. Maç sonucu ve lig cetveli þöyle. GAÜ-LAÜ:3-0 Ýbrahim Pekdoðan-Mehmet T.Kýran: 3-0 Cemal Kara-Sertaç Savim: 3-0 Celal Çorba-Ali N.güran: 3-0 Genç Erkekler Takým Lig Cetveli Ýsim O P 1.GAÜ Levent LAÜ Bekiroðullarý YDÜ 2 2 Ferdi Yýldýzlar Ligi Cumartesi tamamlanacak Federasyon tarafýndan düzenlenen "En iyi ferdi 12 yýldýz erkekler ligi" Cumartesi oynanacak olan maçlarla tamamlanacak.ligde dereceler þöyle. Ýsim P 1.Cemal Kara(GAÜ) 16 2.Sertaç Savim (LAÜ) 15 3.Vehbi Z.Serter (Levent) 15 4.Mehmet T.Kýran (LAÜ) 14 5.Celal Çorba (GAÜ) 14 6.Direnç Berksel (YDÜ) 13 7.Adem Bürüncük (Levent) 12 8.Mert Öke (YDÜ) 11 9.Daðhan Güran (LAÜ) 9 10.Berkem Dikengil (YDÜ) 9 11.Mustafa Harper (YDÜ) 8 12.Günay Arcan (Girne) 8 Fatih Sonkaya Çetinkaya'da n Türkiye A Milli takýmýnda, Hollanda'nýn Roda takýmýnda ve Porto'da futbol oynadýktan sonra en son Kayserispor'da forma giyen Fatih Sonkaya, Çetinkaya'ya geldi... Baþkent'in sarý kýrmýzýlý takýmý Çetinkaya'da TC uyruklu futbolcu transferi Tümer Metin le baþlamýþtý. Bu transferden sonuç alýnamayýnca bir baþka TC'li tanýnmýþ futbolcu Fatih Sonkaya ile anlaþma saðlandý. Sað bek defans oyuncusu olan Fatih Sonkaya 6 kez A Milli takým formasýný giydi. Hollanda temsilcisi Roda JC takýmýndan Türkiye'ye transfer olup Beþiktaþ'ta oynadý. Buradan Portekiz temisilcisi Porto'ya transfer olmasýna karþýn bu kulüpte pek fazla forma þansý bulamadý. Yine ayný ligin A. Académica de Coimbra ve Roda JC takýmlarýnda kiralýk olarak forma giydi. Azerbaycan'ýn Xazar takýmýndan Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Sonkaya oradan son olarak ülkemize geldi ve Çetinkaya Kulübü le anlaþma saðladý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz Kýbrýslýtürk Hüseyin Ali güneydeki iþ kazasýnda hayatýný kaybetmiþ... Türkiyeli iþçiler kuzeydeki inþaatlarda can verirken, Kýbrýslýtürk iþçiler de güneyde can veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3561 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3561 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneydeki petrol ve doðalgaz sondaj faaliyetlerini izlemek için KKTC'de bir 'Ýzleme Komitesi' oluþturulmuþ... Bir de uzun menzilli dürbün almayý sakýn unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI. Hüseyin Özgürgün Kudret Özersay için 'yetkisiz kiþi' demiþ! Ýlahi Hüseyin, o yetkisiz de sen sanki çok mu yetkilisin? KKTC'de muhtarlardan baþka yetkili mi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME Bir kere daha anladýk iþte... Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletin olabilirdi, eðer direksiyon baþýnda olanlar direksiyon hakimiyetini bu kadar kaybetmeseydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi?

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi? Ne dediniz Cemil Bey? Bu eylemciler yeþil hattýn diðer yanýndan mý geldi? Bravo! Yanýlmadýnýz hiç! Baf'tan, Leymosun'dan ve Larnaka'dan geldik... Ya siz nerden geldiniz? Onu söyleyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı