FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET"

Transkript

1 FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET

2 FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve para birimi ile ifade edilebilen olayları Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ne uygun olarak belirli bir sistem içinde kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, finansal tablolar biçiminde raporlamak ve yorumlamaktır. Muhasebe mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleme, rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. Muhasebenin amacı ve temeli aynı olmasına rağmen işletmelerin çeşitli amaç ve faaliyetlerinin farklı olması, farklı muhasebe türlerini ortaya çıkarmıştır. Muhasebe; genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olarak üç ana bölüme ayrılmaktadır. MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ GENEL MUHASEBE, (FİNANSAL MUHASEBE): Genel muhasebe içinde finansal bilgiler hiçbir analize ve değişime tabi tutulmaksızın kaydedilir. Genel Muhasebe işlemleri objektif belgeye dayanarak ve olduğu gibi kaydeder ve esas olarak muhasebe işletmelerinin mali yapısını gösterir. Bu nedenle işletmelerin kaynaklarını ve bu kaynakların hangi varlıklar için ne şekilde kullanıldığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, temel işletme faaliyetlerinden mal ve hizmetlerin satın alınıp mal ve hizmetin satılmasını, aynı zamanda işletmenin ekonomik ve finansal yapısındaki değişmeleri konu alan muhasebeye finansal muhasebe denir. Bu noktada işletmelerin faaliyet konularına göre Genel Muhasebe,Sigorta Muhasebesi, Banka Muhasebesi, Otel Muhasebesi şeklinde uzmanlık muhasebeleri olarak ortaya çıkabilmektedir MALİYET MUHASEBESİ Üretim faaliyetlerini konu alan ve üretimle ilgili değer alışverişlerini bünyesinde kaydeden sınıflandıran ve birim maliyetlerini hesaplayarak bu bilgi sisteminden elde edilen bilgileri rapor eden muhasebeye maliyet muhasebesi denir. Maliyet Muhasebesi; Üretim maliyetlerini belirler. Kontrol aracı olur. Planlamada yardımcı olur. YÖNETİM MUHASEBESİ Gerek genel muhasebe, gerekse maliyet muhasebesince sağlanan verilerden hareket ederek işletme yöneticilerinin karar alma süreçlerinde gereksinim duydukları sayısal bilgileri sağlayan muhasebe türüdür

3 FİNANSAL MUHASEBE 3 MUHASEBENİN FONKSİYONLARI Bir bilgi ve kontrol sistemi olan muhasebe, işletme yapısına göre değişik görevler üstlenmektedir. Küçük işletmelerde vergi takibi, gelir-gider, borç-alacak kontrolü yeterli bulunurken, büyük işletmeler bunların yanı sıra kurum ve kuruluşlara bilgi vermek üzere analiz ve rapor hizmetlerini de bekler. Muhasebenin fonksiyonları tanımı içerisinde yer almaktadır. Muhasebenin fonksiyonları şunlardır: KAYDETME İşletmenin para ile ifade edilebilen mali nitelikteki faaliyetleri kurallara göre kaydedilir. Burada önemli iki unsur vardır. Kaydedilecek işlem ve olay mutlaka mali(parasal) nitelik taşımalıdır. Muhasebenin konusu parasal olaylar olduğu için ne kadar önemli olursa olsun yapılan işlem para ifade etmiyor ise kaydedilemez. Kaydedilecek işlem ve olay mutlaka bir belgeye dayanmalıdır. Muhasebede belgesi olmayan, belgelendirilemeyen işlemler kaydedilemez. Bir işletmenin ilk kaydı sermaye konularak işletmenin kurulmasıdır. Bundan sonra faaliyetler ile ilgili olarak yapılan tüm işlem ve olaylar tarih sırası ve madde numarası ile kurallarına uygun olarak kaydedilir. Kayıtlar yevmiye defteri (günlük defter) aracılığı ile yapılır. SINIFLANDIRMA Belgeye dayanarak ve tarih sırası ile kaydedilen parasal işlem ve olaylar özelliklerine göre gruplandırılır. Yevmiye defterine yapılan tüm işlemler özellikleri dikkate alınmaksızın kaydedilmektedir. İkinci aşamada bu kayıtlar belirli bir düzene konulur Örneğin; işletme gün içerisinde mal alımı, mal satımı, banka işlemleri, çek işlemleri, senet işlemleri gibi çok sayıda faaliyet yapar. Bu faaliyetler yevmiye defterine kaydedilir. Ancak işlemlerin daha düzenli olması ve karışmaması için özelliklerine göre gruplandırılması gerekir. Yapılan bu işleme sınıflandırma denir. Sınıflandırma, muhasebede kullanılan defterlerden defter-i kebir (büyük defter) aracılığı ile yapılır. Her faaliyet için bir büyük defter sayfası kullanılır. Örneğin peşin tahsilât ve ödemeler için kasa büyük defteri, banka işlemleri için banka büyük defteri açılır.

4 FİNANSAL MUHASEBE 4 ÖZETLEME Kaydedilen işlem ve faaliyetler muhasebedeki temel tablolar kullanılarak özetlenir Özetleme işlevini yerine getiren temel mali tablolar şunlardır: Bilânço Gelir Tablosu Mizan Kâr Dağıtım Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Öz sermaye Değişim Tablosu Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu Konsolide Finansal Tablolar ANALİZ VE YORUM Kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlem ve olaylar analiz ve yorum ile kullanılır hale gelir. İşletme sahibi ya da işletme ile ilişkisi bulunan herkesin muhasebe konusunda bilgili olması beklenemez. İşlemler analiz ve yorum ile işletme ile ilgili kişi ve kuruluşların anlayabileceği bir hale gelir Yorumlar işletmenin geleceğe ilişkin karar almasında etkili olmaktadır. Geleneksel ve çağdaş muhasebe anlayışı arasındaki en önemli fark burada ortaya çıkar. Geleneksel muhasebe yorum yapmaz.

5 FİNANSAL MUHASEBE 5 MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı: Muhasebenin ahlaklı, adaletli ve tarafsız olması gerektiğini, işletmeyle ilgili çeşitli gruplara (hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, satıcılar, tüketiciler, devlet) gerçek ve doğru bilgileri sunması gerektiğini ifade eder 2- Kişilik Kavramı Muhasebenin ahlaklı, adaletli ve tarafsız olması gerektiğini, işletmeyle ilgili çeşitli gruplara (hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, satıcılar, tüketiciler, devlet) gerçek ve doğru bilgileri sunması gerektiğini ifade eder. İşletmenin sahip ve sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı: İşletmenin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. İşletmenin sürekliliği kavramı, maliyet esasının temelini oluşturur. Çünkü belirli süreler sonunda işletmenin tasfiyesi düşünülmemekte ve işletme varlıklarını piyasa değeri ile değerleme probleminden kaçınılmaktadır. Ancak, günümüzde enflasyon muhasebesinin uygulaması ile bu kavramın kabul ediliş sebepleri geçerliliğini yitirmiştir 4- Dönemsellik Kavramı: İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir 5- Parayla Ölçülme Kavramı: Parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye, ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır. Para ölçüsü kavramı, para biriminin değerinde zamanla bir değişme olmadığını kabul eder. Para biriminin satın alma gücü sabittir. Bu günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü paranın satın alma gücü sabit değildir. 6- Maliyet Esası Kavramı: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin,muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder. 7- Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı: Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.

6 FİNANSAL MUHASEBE 6 8- Tutarlılık Kavramı: Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarını, birbirini izleyen dönemde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. Ancak, bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur. 9- Tam Açıklama Kavramı: Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak, alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir. (Açıklamalara dipnotlarda yer verilir.) 10- İhtiyatlılık Kavramı: Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel geliri ve karları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler ve gereğinden fazla karşılık ayrılmasına gerekçe oluşturmaz 11- Önemlilik Kavramı: Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur. Diğer başlığı altında yer alan bir kalem tutarının ait olduğu grubun toplam tutarının %20 sini aşması durumunda, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir 12- Özün Önceliği Kavramı: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında, biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla beraber, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde özün biçime önceliği esastır

7 FİNANSAL MUHASEBE 7 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ GELİR TABLOSU İLKELERİ 1- Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin, gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için dönem veya dönemlerin başında veya sonunda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. 2- Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemi yapılmalıdır. 3- Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. 4- Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip dağıtılmalıdır. 5- Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. 6- Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve nitelikler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir. 7- Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait karı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. 8- Dönem sonuçlarının tespitiyle ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir. 9- Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir çok olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla beraber, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde özün biçime önceliği esastır.

8 FİNANSAL MUHASEBE 8 BİLANÇO İLKELERİ VARLIKLARA İLİŞKİN İLKELER : 1- İşletmenin bir yıl veya nominal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. 2- İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara aktarılır. 3- Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle gösterebilmek için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda uygun karşılıklar ayrılır. Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir. 4- Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 5- Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 6- Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 7- Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 8- Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 9- Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. 10- Verilen ve alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları ile işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. YABANCI KAYNAKLARA İLİŞKİN İLKELER 1- İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçlar, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde yer alır. 2- İşletmenin bir veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.

9 FİNANSAL MUHASEBE 9 3- Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir. İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen durumları da bilançonun dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir. 4- Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 5- Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemi yapılmalıdır. 6- Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. ÖZKAYNAKLARA İLİŞKİN İLKELER 1- İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları öz kaynaklar grubunu oluşturur. İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar altında işletmede bırakılan karları ile dönem net karı (zararı) bilançoda öz kaynaklar grubu içinde gösterilir. 2- İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa, esas sermaye hesapları her grubun haklarını, kar tasfiye paylarının dağıtımında sahip olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli özellikleri yansıtacak biçimde bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir. 3- İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle öz kaynaklarda meydana gelen azalmalar, hem dönemsel hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir. 4- Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı, öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır. 5- Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıl karları (zararları) ve dönem net karı (zararı)nda oluşur. Kar yedekleri yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen karların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz.

10 FİNANSAL MUHASEBE 10 İŞLETME ÖZET BİLANÇO TİPİ AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır değerler B- Menkul Kıymetler 1- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Ticari Alacaklar 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E- Stoklar 1- Stoklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2- Verilen Sipariş Avansları F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Dönen Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II-DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) B- Diğer Alacaklar 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) C- Mali Duran Varlıklar 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- İştirakler 4- iştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6- Bağlı Ortaklıklar 7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9- Diğer Mali Duran Varlıklar 10- Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) D- Maddi Duran Varlıklar 1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Amortismanlar (-) 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 4- Verilen Sipariş Avansları E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Amortismanlar (-) 3- Verilen Avanslar F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Tükenme Payları (-) 3- Verilen Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Diğer Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onar. Hakedişleri F- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler G- Borç ve Gider Karşılıkları 1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAY TOPLAMI II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Diğer Borçlar 1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAY TOPLAMI liii- ÖZ KAYNAKLARl A- Ödenmiş Sermaye 1- Sermaye 2- Ödenmemiş Sermaye (-) B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Kârları 3- M D V. Yeniden Değerleme Artışları 4- İştirakleri Yeniden Değerleme Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kâr Yedekleri 1- Yasal Yedekler 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Diğer Kâr Yedekleri 5- Özel Fonlar D- Geçmiş Yıllar Kârları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) F- Dönem Net Kârı (Zararı) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMIPASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

11 FİNANSAL MUHASEBE 11 GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR 1-Yurt içi Satışlar 2-Yurt dışı Satışlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 1-Satıştan İadeler(-) 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 1-Satılan Mamuller Maliyeti(-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 3-Genel Yönetim Giderleri(-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Kârı 7-Kambiyo Kârları 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 1-Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) 3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-) 4-Kambiyo Zararları(-) 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

12 FİNANSAL MUHASEBE 12 TEMEL FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO BİLANÇO: Bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösteren mali tabloya bilanço denir. Bilanço bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarının, öz sermayesinin ve borçlarının ayrıntılı bir listesidir. Bilançonun temel nitelikleri şu şekilde belirlenebilir. Ulusal para biriminin, bilançoda yer alan ekonomik değerler ile kaynakların ifade edilmesinde esas alınması Bilançonun, belli muhasebe kavramları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi Bilançonun, geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin bir belge olduğunun kabul edilmesi BİLANÇONUN YAPISI Bilançonun Yapısı: Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir. Varlıklar: Varlık, işletmenin sahip olduğu, bilançonun aktifinde yer alan ve para ile ifade edilebilen değerlere varlık denir. Varlık hesapları dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler yer alır. Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklar. Kaynaklar: Kaynak, işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için gerekli olan ve varlıkların sağlandığı yerleri gösteren gruba kaynak denir. Kaynak hesapları kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olmak üzere üçe ayrılır. Varlıklar iki kaynaktan elde edilebilir, bunlardan biri sermaye diğeri de borçlardır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıl ya da daha kısa süre içinde ödenmesi gereken borçların bulunduğu hesap grubudur. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek borçların bulunduğu hesap grubudur.

13 FİNANSAL MUHASEBE 13 Öz kaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye koydukları sermaye ve benzeri kaynakların bulunduğu hesap grubudur. AKTİF...İŞLETMESİ...TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR II. DURAN VARLIKLAR IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. ÖZ KAYNAKLAR AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM Bilançonun Temel Denkliği: Bilançoda yer alan bütün varlıkların mutlaka bir kaynağı olmak zorundadır. Çünkü bir varlık alabilmeniz için elinizde bir kaynak olmalıdır. Bu kaynak kendi sermayeniz olabilir veya yoksa borç olabilir. Ne kadar kaynak bulabilirseniz o kadar varlık sahibi olabilirsiniz. Örneğin TL sermayeniz var ise en fazla TL lik bir varlık alabilirsiniz, veya daha azını alarak kalanı hazır değerlerde tutabilirsiniz. Bu nedenle varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denmektedir ve bilançonun temel denkliği hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bozulamaz. bilançonun temel denkliği şu şekilde ifade edilebilir: VARLIKLAR = KAYNAKLAR AKTİF = PASİF Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar Bilançonun temel denkliğinden faydalanılarak işletmenin sermayesi hesaplanabilir. Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Bilançonun temel denkliğinden faydalanılarak işletmenin sadece sermayesi değil diğer hesap grupları da hesaplanabilir.

14 FİNANSAL MUHASEBE 14 Örnek: A işletmesinin tarihinde varlık ve kaynak toplamları aşağıdaki şekildedir: Dönen Varlıklar TL Duran Varlıklar TL Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar TL Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar TL İşletmenin sermayesini bilançonun temel denkliğine göre hem formülle bulalım hem de bilanço üzerinde gösterelim: Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) - ( ) Sermaye = Sermaye = AKTİF A İŞLETMESİ TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK VARLIKLAR IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK II. DURAN VARLIKLAR V. ÖZ KAYNAKLAR AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM Bilançonun aktif toplamı ve pasif toplamı her zaman eşit olmak zorunda olduğundan sermaye TL olarak hesaplanır. İşletme faaliyetlerine devam ederken yaptığı işlemler nedeniyle varlık ve kaynaklarında sürekli değişimler meydana gelir. Değişimlere neden olan bu işlemlere muhasebe işlemleri denir. Ancak yapılan tüm işlemler, varlık ve kaynak değişimleri bilanço temel denkliğini hiçbir zaman bozamaz. Eğer eşitlik bozuluyorsa muhasebe işlemlerinde bir hata yapılmış demektir. Örnek: A işletmesinin tarihinde varlık ve kaynak toplamları aşağıdaki şekildedir: Dönen Varlıklar TL Duran Varlıklar TL Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar TL Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar TL İşletmenin sermayesini bilançonun temel denkliğine göre hem formülle bulalım hem de bilanço üzerinde gösterelim: Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) - ( ) Sermaye = Sermaye =

15 FİNANSAL MUHASEBE 15 AKTİF A İŞLETMESİ TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK V. ÖZ KAYNAKLAR AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM A işletmesi tarihinde TL tutarında uzun vadeli borcu nakit olarak almıştır. Buna göre yeni bilanço aşağıdaki gibi düzenlenir: Yeni Bilanço: AKTİF A İŞLETMESİ TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK V. ÖZ KAYNAKLAR AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM İşletme TL tutarında uzun vadeli borç aldığından uzun vadeli yabancı kaynakları TL artmıştır. Aynı zamanda aldığı borcu kasasına koyarak dönen varlıkları da artmıştır. Böylece bilançonun temel eşitliği bozulmamıştır.

16 FİNANSAL MUHASEBE 16 GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU: Bir işletmenin belirli bir dönemine ait faaliyet sonuçlarını gösteren mali tabloya gelir tablosu denir. Gelir tablosu, o dönemle ilgili gelir ve gider kalemlerini ayrıntılı olarak göstererek finansal tablo kullanıcılarına ve yöneticilere yardımcı olmaktadır. Gelir tablosu muhasebe temel denklemi; Gelirler Giderler = Kar veya zarar Gelir, işletmeye kaynakların akışını sağlarken, giderler işletmenin bir dönemde gelir elde etmek için harcadığı veya kullandığı kaynakların parasal tutarından oluşur. Bilançoda o dönemin faaliyet sonucunu gösteren tek bir kalem yer almaktadır. Bu da dönem net karı veya zararıdır. Gelir tablosunun temel nitelikleri şunlardır: Ulusal para birimi, gelir tablosunda yer alan gelirler ile giderlerin gösterilmesinde esas alınır. Gelir tablosu belli muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenir. Gelir tablosu, diğer finansal raporlar gibi tarihi bir belge olarak kabul edilir. Bu özelliklere sahip gelir tablosunda da gelir ve giderlerin gösterilmesinde maliyet ve tahakkuk esasları uygulanır.

17 FİNANSAL MUHASEBE 17 HESAPLAR Hesap : Muhasebe işlemlerinin tespitini, izlenmesini sağlayan ve aynı nitelikteki işlemlerin üzerinde toplandığı çizelgelere hesap denir. BORÇ ALACAK Artışlar Azalışlar (+) (-) Borç Alacak Taraf : Bir hesapta, iki taraf bulunur. Sol tarafa borç, sağ tarafa alacak tarafı denir. Aktif Hesaplar : Artışların borç tarafına, azalışlar alacak tarafına kaydedildiği bilançonun VARLIKLAR tarafında yer alan hesaplardır. Pasif Hesaplar : Artışlar alacak tarafına, azalışlar borç tarafına kaydedildiği bilançonun KAYNAKLAR kısmında yer alan hesaplardır. Hesap açma : Hesabın niteliğine göre, borç ya da alacak tarafa ilk kez bir işlemin kaydedilmesidir. Hesabın kalan ( bakiye ) vermesi : Hesabın iki taraf toplamları arasındaki farkı ifade eder. Borç kalanı veren hesaplara AKTİF KARAKTERLİ, alacak kalanı verenlere ise PASİF KARAKTERLİ hesaplar denir. Hesapların Sınıflandırılması Muhasebede kullanılan hesaplar, temel finansal tablolar esas alınarak ikiye ayrılır: 1. Bilanço hesapları 2. Gelir tablosu hesapları Hesaba birden fazla fonksiyon yüklememek için hesaplar ikiye ayrılır: 1. Ana (kontrol) hesaplar 2. Yardımcı (tali, muavin) hesaplar Ana hesaplarda, değer hareketleri ve işlemler toplu bir şekilde gösterilir. Aynı değer hareketleri ve işlemlere ilişkin ayrıntılar yardımcı hesaplarda izlenir. Muhasebede hesapların diğer bir tasnif biçimi de şöyledir: 1. Asli hesaplar

18 FİNANSAL MUHASEBE Düzenleyici hesaplar 3. Geçici ve ara hesaplar 4. Nazım hesaplar Asli Hesaplar: Tamamlanmış işlemlere ilişkin bilanço hesapları ile nominal hesaplara asli hesaplar denir. ( Varlık, borç, öz sermaye, gelir ve gider hesapları) Düzenleyici Hesaplar: Bir işletmenin aktif ve pasif değerlerinin gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlayan hesaplardır. Bu bakımdan, düzenleyici hesaplar asli hesapların açıklarını kapayan ve asli hesapları bir bütün haline koyan hesaplardır. Bu hesaplar ikiye ayrılır: Aktifi düzenleyici hesaplar: Bilançonun aktif tarafında yer alan pasif karakterli hesaplardır Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı - Alacak senetleri reeskontu - Şüpheli alacaklar karşılığı - Birikmiş amortismanlar Pasifi düzenleyici hesaplar Bilançonun pasif tarafında yer alan aktif karakterli hesaplardır. Borç senetleri reeskontu - Ödenmemiş sermaye - Zarar Brüt değer esasına göre düzenlenen bilançolarda; aktifi düzenleyici hesaplar bilançonun pasif tarafında, pasifi düzenleyici hesaplar bilançonun aktif tarafında yer alır. Net değer esasına göre düzenlenen bilançolarda; aktifi düzenleyici hesaplar bilançonun aktifinde indirim kalemi olarak pasifi düzenleyici hesaplar ise bilançonun pasifinde indirim kalemi olarak yer alırlar. Geçici ve Ara Hesaplar: Asli hesaplar kesinleşen işlemleri gösterirken, tamamlanmayan işlemler geçici ve ara hesaplarda izlenir. Nazım Hesaplar: İşletme varlıkları arasında fiilen yer alan, fakat mülkiyeti işletmeye ait olmayan bazı değerler vardır. Bu değerlerin ve koşullu işlemlerin muhasebede izlenmesi

19 FİNANSAL MUHASEBE 19 TEK DÜZEN HESAP PLANI tarihinden itibaren tek düzen hesap planına uyulma zorunluluğu getirilmiştir. THP hesaplar ondalık kodlama sistemine göre l 'den 9 'a kadar düzenlenmiştir. Tekdüzen Hesap Planından amaç, bütün işletmeler arasında ve muhasebe sistemi ile mali tablolar arasında uyumluluk sağlamaktır. HESAP SINIFLANMASI 1. Dönen varlıklar: Para veya l yıl içinde paraya çevrileceği yada kullanılacağı tahmin edilen varlıkları kapsar. 2. Duran varlıklar : Normal koşullar altında l yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları l yıl sona ermeyecek olan varlıkları kapsar 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar: En çok l yıl yada bir faaliyet dönemi sonunda ödenmesi gereken borçlan kapsar 4. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: l yıl yada bir faaliyet döneminden daha uzun sürede ödenecek olun borçlan kapsar 5. Özkaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye tahsis ettiği sermaye. Faaliyetlerden elde edilmiş fakat ortaklara verilmeyip işletmede bırakılan karları, Değer yükselmelerinin neden olduğu artışlar ve dönemin net karına ait hesaplan kapsar 6. Gelir tablosu hesapları: Varlık veya hizmet satışlarından faiz, kira gibi gelir işlemleri ile gelir elde etmek amacıyla tüketilen ve sermayeyi azaltıcı etkisi olan işlemlere ait hesapları kapsar.

20 FİNANSAL MUHASEBE Maliyet hesapları: Mal ve hizmetlerin planlandığı şekilde üretilmesi ve yapılması için katlanılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplan kapsar. 8.Serbest 9.Nazım hesapları: Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış yada azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplan kapsar.

21 FİNANSAL MUHASEBE 21 MUHASEBE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLERİ. Tek Taraflı Kayıt Tekniği (Basit Usul) Tek taraflı kayıt tekniği veya basit usul ilk ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında tacirlerin değer hareketlerinin sadece bir yönünü veya bir kısmını izleme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Bu ilk tacirler bir değer hareketinin kendileri için önem arz eden yönünü izleme gereği hissetmişlerdir. Örneğin bir veresiye satış işleminde tacir, sadece müşterisinden olan alacağını veya mal alışında sadece satıcıya olan borçları gibi bir değer hareketinin sadece bir yönünü izlemelerine dayalı bir sistemdir. Çift Taraflı Kayıt Sistemi Çift taraflı kayıt tekniğinin diğer adı muzaaf kayıt usulü dür. Çift taraflı kayıt tekniğinin, tek taraflı kayıt tekniğinin geliştirilmesiyle ortaya çıkmış olma olasılığı çok yüksektir. Aslında her değer hareketinin en az iki yönü vardır. Örneğin: Peşin mal satışı işlemi Ticari malda azalmaya, nakit parada artışa neden olur. Çift taraflı kayıt tekniği aynı anda değer hareketinin tüm yönlerini kaydeder. MUHASEBEDE BELGELER VE DEFTERLER Muhasebede ticari işlem kayıtlarının yapılabilmesi için söz konusu işlemin ne olduğunu gösteren belgelere ve bu işlemlerin kaydedildiği defterlere gerek vardır. Kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği hangi işlemlerin ne tür defterlere kaydedileceği ile ilgili hususlar yasalarca düzenlenmiştir Muhasebe bilgilerinin güvenirliği, ticari işlemlerin belgelere dayandırılarak defterlere kaydedilmesiyle anlam kazanır. Bu nedenle muhasebe uygulamalarında kayıt araçları olarak adlandırılan Belgeler ve belgelerin kaydedildiği Muhasebe Defterleri nin önemi büyüktür. Muhasebede kullanılan belgelerin bir kısmı Vergi Usul Kanununda (V.U.K) diğerleri ise Türk Ticaret Kanununda (T.T.K) yer almaktadır. Muhasebede Kullanılan Belgeler Fatura ve Sevk İrsaliyesi Perakende Satış Vesikaları Gider Pusulası Müstahsil Makbuzu Serbest Meslek Makbuzu Ücret Bordrosu Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ve Adisyon Taşıma İrsaliyesi ve Ambar Tesellüm Fişi Bono Çek Poliçe Emtia Senetleri Hisse Senedi ve Tahviller Yazışmalar ve Diğer Evraklar FATURA: Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tarafından müşteriye verilen ticari belgeye fatura denilir (V.U.K. MADDE 229) FATURANIN ŞEKLİ (V.U.K. MADDE 230)

22 FİNANSAL MUHASEBE 22 Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur: 1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası; 3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin fatura vermek zorunda olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini ispat etmekte kullanacakları belgelerdir (V.U.K. MADDE 233) Üç başlık altında toplanmaktadırlar: Perakende satış fişleri Makineli kasaların kayıt ruloları Giriş ve yolcu taşıma biletleri Fiş kesmenin üst sınır 700 TL olarak belirlenmiştir. Bulunması Gereken Bilgiler: İşletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir. TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ KULLANILAN BELGELER Bono, (senet), borçlunun alacaklısına olan borcunu belirli bir tarihte, kayıtsız ve şartsız bir biçimde ödeneceğini gösteren bir belgedir. Senet borçlusuna muhatap, senet alacaklısına lehtar denilir. Poliçe, Bononun bir ödeme vaadi ve ikili bir ilişki içermesine karşın, poliçede ödeme emri ve üçlü bir ilişki söz konusudur. Burada senedi düzenleyen kişi (keşideci), alacaklı olduğu bir kişiye (muhatap), poliçede ismini yazdığı kişiye (lehtar) belli bir meblağı belli bir tarihte kayıtsız ve şartsız ödeme emrini vermektedir. Çek, bir bankaya yönelik olarak, üçüncü bir kişiye çekle yazılı bedelin ödenmesini emreden bir kambiyo senedidir. Burada da çeki düzenleyen (keşideci), çeki ödeyecek(banka) ve çeki alacak(lehtar) olmak üzere üçlü bir ilişki vardır. Çek bankalar tarafından basılan ve kullanmaları için keşidecilere verilen bir belgedir. Aslında çek bankaya gösterildiği anda ödenmesi gereken bir belgedir. Ancak ülkemizde çekin üzerine bir vade tarihi bırakılarak o tarihte bozdurulmasına yönelik ticari bir gelenek vardır Hisse senedi, Anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, ortakların sermaye paylarını göstermek üzere, bu payları karşılığında çıkarılan ve şekil şartları kanunda belirtilmiş olan menkul kıymet niteliğindeki belgedir. Hisse senetleri, sahipleri şirketin karına ortak olma, tasfiye bakiyesinden pay alma, şirket yönetimine katılma ve şirketi denetleme gibi haklar sağlar. Tahvil, Anonim şirketlerin ve devletin uzun vadeli borç sağlamak amacıyla çıkarıp sattığı, nominal değerleri eşit borç senedi niteliğindeki menkul kıymetlerdir. Tahvil satın alarak şirkete borç vermiş olanlar, şirketin kar veya zararına katılmazlar, sadece belli orandaki faizini alırlar. KULLANILAN DEFTERLER İşletmelerde finansal nitelikli işlemelerin kaydında çeşitli defterler kullanılmaktadır. Bunlardan bir kısmı kanunların kullanılmalarını zorunlu kıldığı defterlerdir. Bu defterleri kullanmak bakımından işletmeler, birinci sınıf tüccarlar ve ikinci sınıf tüccarlar olarak iki gruba ayrılmaktadır.

23 FİNANSAL MUHASEBE 23 İşletmelerin hangi sınıfa dahil olacakları, vergi usul kanununa göre belirlenir. Bu amaçla V.U.K; alış,satış ve hasılat ile ilgili ölçütler getirmiştir. Ayrıca hangi durumlarda sınıf değiştirileceği de yine aynı kanunla benimsenmiştir Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre İkinci sınıf tüccarlar ise işletme hesabı esasına göre defter tutarlar Birinci sınıf tüccarın tutmak zorunda oldukları defterler aşağıdaki gibidir. Yevmiye Defteri(Günlük Defter) Defteri Kebir(Büyük Defter) Envanter Defteri İkinci Sınıf tüccarların tutmak zorunda olduğu defterler İşletme hesabı defteri Günlük perakende satış ve hasılat defteri BİRİNCİ SINIF TÜCCARIN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLER YEVMİYE DEFTERİ: Parayla ölçülen işlemlerin ilgili belgelere dayanarak, tarih sırasına göre maddeler halinde kaydedildiği defterdir. Bu deftere işlemler tarih sırasıyla kaydedilir ve haklı bir sebep olmaksızın on günden fazla geciktirilmez. Yevmiye defteri piyasada satılan ciltli defterler olabildiği gibi günümüzde daha çok bilgisayar çıktısı almaya kolaylık sağlayan form kağıtlarda olabilmektedir. Günlük defterdeki her günlük defter maddesinde en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir 1.Madde sıra numarası, 2. Büyük defter sayfa numarası, 3. Tarih, 4.Borçlu hesap, 5.Alacaklı hesap, 6.Varsa yardımcı hesaplar ve tutarları, 7.Borçlu hesapların tutarları, 8.Alacaklı hesapların tutarları, 9.Ticari işlemlerin dayandığı belgelerin türü tarihi ve numaraları ile ilgili bilgileri de içeren madde açıklaması.

24 FİNANSAL MUHASEBE 24 Günlük Defter Maddesi (Yevmiye Maddesi) Çeşitleri Yevmiye maddeleri dört çeşit olabilir. Basit yevmiye bir hesabın borçlu bir hesabın alacaklı olduğu madde türüdür. Bileşik madde birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu yada tek hesabın borçlanmasına karşılık birden fazla hesabın alacaklandığı madde türüdür. Karmaşık madde birden fazla borçlu hesaba karşılık, birden fazla alacaklı hesabın olduğu madde türüdür. Tamamlayıcı madde(düzeltme maddesi) Tamamlayıcı madde yevmiye defterine yanlı ve noksan yazılmış bir maddeyi tamamlamak veya düzeltmek için yapılan madde türüdür. DEFTERİ KEBİR (BÜYÜK DEFTER) MİZAN KAVRAMI Mizan bir kontrol çizelgesidir. Günlük defterden büyük deftere aktarılan tutarların kontrol edilmesine ve dönem sonlarında tüm hesapların tutar ve kalanlarının gösterilmesini sağlayan bir tablodur. İstenildiği an işletme mizan çıkartabilir. Genellikle, aylık, 3 aylık çıkartılır. Mutlaka yılda en az bir kez çıkartmak gerekir. İhtiyaca bağlı olarak her haftada çıkartılabilir. Muhasebenin ÖZETLEME fonksiyonunu yerine getirir. MİZAN TÜRLERİ Aylık Mizan: Ocak Ayı Mizanı, Aralık Ayı Mizanı gibi Genel Geçici Mizan: Dönem sonu muhasebe işlemleri yapmadan (envanter işlemleri) önce çıkartılan mizandır. Genel Kesin Mizan: Envanter işlemleri sonucunda değişen hesapların rakamlarını da içine alan ve BİLANÇO nun hazırlanmasında yardımcı olan mizandır.

25 FİNANSAL MUHASEBE 25 ENVANTER DEFTERİ İşletmenin işe başladığı tarihte ve daha sonra her faaliyet dönemi sonunda çıkardığı envanterde belirlenen varlık ve kaynakların ayrıntılı olarak kaydedildiği defterdir. Ayrıca, dönem sonu bilançolarının bu deftere kaydedilmesi zorunlu olduğu gibi gelir tablosunun da bu deftere kaydedildiği görülür. Envanter ve bilançonun çıkarıldığı güne bilanço günü denir MUHASEBE FİŞLERİ Mali işlemlerin objektif belgelere dayanarak doğrudan doğruya yevmiye defterine kaydedilebileceği gibi önceden muhasebe fişlerine kaydedilip sonra buradan yevmiye defterine aktarıla da bilir. Muhasebe fişleri hataların erken tespit edilmesi ve giderilmesinde etkilidir. Muhasebede kullanılan muhasebe fişleri üç çeşittir. Tahsil Fişi Tediye Fişi Mahsup Fişi Tahsil fişi, işletmenin kasasına para girişine neden olan işlemlerin kaydedildiği fiştir. Kasa tahsil fişine, kasaya giriş olduğunda kayıt yapıldığından, borçlu hesap her zaman Kasa hesabıdır. Alacaklı hesap ve ya hesaplar ise işlemden işleme değişir. Tediye fişi, işletmenin kasasından para çıkışlarına neden olan işlemlerin kaydedildiği fiştir. Kasa tediye fişine, kasadan para çıkışı olduğunda kayıt yapıldığından alacaklı hesap her zaman Kasa hesabıdır. Borçlu hesap veya hesaplar ise işlemden işleme değişmektedir Mahsup fişi, işletmenin kasasına para girişi sağlamayan veya işletmenin kasasından para çıkışına neden olmayan işlemlerin kaydedildiği fiştir. Mahsup fişinde ne borçlu tarafa, nede alacaklı tarafa Kasa hesabı kullanılmaz MUHASEBE KAYIT SİSTEMİ

26 FİNANSAL MUHASEBE 26 Belgesi olan ve parayla ifade edilebilen bir İŞLEM olacak, Bu işlem varlık ve kaynaklarda değişime yol açacak, Değişimin hangi varlık ya da kaynağı etkilediği tespit edilecek, Bu değişimin YÖNÜ tespit edilecek, Değişim TUTARI önce günlük deftere Tarih sırasına göre Sonra büyük deftere özelliğine göre kaydedilecektir. DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI Öteden beri işe devam edenler, bulundukları yılın son ayında (Aralık) İlk defa mükellefiyet tesis edenler, yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler mükellefiyet tarihinden önce Defterlerin dolması halinde veya diğer nedenlerle yıl içinde defter kullanmak zorunda kalanlar kullanımdan önce, Aynı defteri ertesi yıl da kullanmak isteyenler kullanacağı yılın Ocak ayı içinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadır(vuk m.221). Vergi Usul Kanunu m.253 e göre ait oldukları yılı izleyen yıldan başlayarak 5 (beş) yıl süre ile saklanması zorunludur Ticaret Kanunu m e göre ait oldukları yıldan başlayarak 10 (on) yıl süre ile saklanması zorunludur.

27 FİNANSAL MUHASEBE 27 MUHASEBE SÜRECİ Birinci Aşama İkinci Aşama Üçüncü Aşama : Dönem başı envanterinin yapılması. : Açılış bilançosunun düzenlenmesi (Dönem başı envanteri baz alınır). : Dönem başı envanter bilgileri envanter defterine kaydedilmesi. Dördüncü Aşama : Açılış yevmiye kaydının yapılması (Açılış bilançosu baz alınır). Beşinci Aşama Altıncı Aşama yapılması. Yedinci Aşama : Açılış yevmiye kaydının büyük deftere aktarılması. : Muhasebe işlemlerinin günlük yevmiye / büyük defter kayıtlarının : Aylık ve yıllık geçici mizanların çıkarılması. Sekizinci Aşama : Dönem sonu envanterinin çıkarılarak envanter defterinin yazılması. Dokuzuncu Aşama : Dönem sonu envanter-değerlemenin yapılarak kayıtlanması. Onuncu Aşama : Kesin mizanın çıkarılması. Onbirinci Aşama : Dönem sonu gelir tablosunun düzenlenmesi. Onikinci Aşama : Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi.

28 FİNANSAL MUHASEBE 28 DÖNEN VARLIKLAR İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler yer alır. Dönen varlıklar grubundaki hesap kodlarının hepsi 1 ile başlamaktadır. Dönen varlıklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır: 10-Hazır Değerler 11-Menkul Kıymetler 12-Ticari Alacaklar 13-Diğer Alacaklar 15-Stoklar 17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19-Diğer Dönen Varlıklar 10 HAZIR DEĞERLER Bu grupta, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkanı bulunan varlıklar izlenir 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

29 FİNANSAL MUHASEBE KASA Bu hesapta, Türk Lirası ve yabancı paraların Türk Lirası karşılıkları izlenir İşleyişi : Yapılan tahsilatlar hesabın borcuna, ödemeler ise alacağına kaydedilir. Değerlemesi : Türk Lirası, İtibari değerle değerlenir. Yabancı Paralar ise varsa borsa rayici ile borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı nca belirlenen Efektif Döviz Alış Kuru üzerinden yapılır. ÖRNEK: A işletmesi tarihinde Tur İşletmesinden peşin olarak KDV lira tutarında mal satın almış ve bedelini ödemiştir. == 153 TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS. 220 == Örnek: A işletmesi aynı gün Konut Ticarete KDV liralık mal satmış ve bedelini tahsil etmiştir. == 100 KASA HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 8 == Yevmiye kayıtlarında görüldüğü gibi para girişlerinde Kasa Hesabı borçlandırılırken, para çıkışlarında alacaklandırılmaktadır HAZIR DEĞERLERLE İLGİLİ ENVANTER İŞLEMLERİ Hazır değer olarak nitelendirilen iktisadi değerler: Nakit Çek Mevduat Diğer hazır değerler Bu hazır değerlerin (nakit ve çek) ilk olarak muhasebe dışı envanteri yapılarak sayımı gerçekleştirilir. Kasa Hs. yla İlgili Envanter İşlemleri Kasa Sayım Sonucu < 100 KASA Hs. Bakiyesi Kasa Sayım Sonucu > 100 KASA Hs. Bakiyesi Kasa Sayım Sonucu = 100 KASA Hs. Bakiyesi Kasa Noksanı Kasa Fazlası Denk

30 FİNANSAL MUHASEBE 30 Sayım fazlası veya sayım noksanları dönem içerisinde veya dönem sonunda ne zaman tespit edilirse NEDENİ bulununcaya kadar geçici bir hesaba alınması gerekir. Sayım Noksanı : 197 SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI Hs. nın borç tarafına Sayım Fazlası : 397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI Hs. nın alacak tarafına kaydedilir. 1-) Kasa denkliği : Hesabın borç kalanı ile gerçekte kasanın mevcutu birbirinin aynıysa kasa denk demektir.bu durumda bir düzeltme kaydı yapılmaz. 2-) Kasa Sayım Noksanı : Kasa Sayım Noksanı Nasıl Ortaya Çıkar: Ödeme sırasında fazla ödeme yapılması Yapılan ödemenin kaydı unutulmuş olması Eksik tahsilat yapılmış olması Kayıp ve çalıntılar Aşağıdaki durumlara göre farklı envanter kayıtları yapılır: a) Kasadan Sorumlu Personel Olması: İşletmenin kasasından sorumlu doğrudan bir personel var ise, bu personel sayım noksanlıklarından sorumlu tutulur. Dolayısıyla nedeni bulunamayan bir sayım noksanı bu personelden (veznedar gibi) tahsili yoluna gidilir. Uygulamada işletmelerin, kasadan sorumlu personele kasa tazminatı adı altında fazladan para vermelerinin nedeni budur. Nedeni bulunamayan sayım noksanı personelin ücreti tahakkuk edinceye kadar 135 PERSONELDEN ALACAKLAR HS.na kaydedilir. b) İşletmenin kasasından sorumlu doğrudan bir personel yok ise, bu sayım farkının (noksanın) nedeninin araştırılacak olup olmamasına göre süreç devam eder ve duruma göre işlem muhasebeleştirilir. Kasadan sorumlu personel yok ise, dönem içinden gelen veya dönem sonu sayımında ortaya çıkan nedeni bulunamayan SAYIM NOKSANLARI zarar olarak muhasebeleştirilir. Bu zarar işletmenin her zaman karşılaştığı bir durum olmadığından OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARDIR. Bilanço günü sayım noksanının nedeni araştırılmayacaksa bu FARKLAR o dönemin sonuç hesaplarına aktarılır. 197 SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI = 678 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR Nedeni bulunamayarak zarar yazılan SAYIM NOKSANLARI vergi kanunları açısından kanunen kabul edilmeyen giderdir. Bu yüzden bu durumun ayrıca NAZIM hesaplarda takip edilmesi gerekir. Bilanço günü itibariyle nedeni sonraki dönemde araştırılmak istenen sayım noksanları için GKGMİ ve muhasebe temel kavramları gereği uygun karşılık ayrılabilir. Örnek: Dönem sonunda yapılan sayımda kasada TL nin olduğu saptanmıştır. Kasa hesabının borç kalanı ise TL dir. Sayım sonucu Kasa hesabının borç kalanı = 100 ( Sayım sonucu kasa hesabının borç bakiyesinden küçük olduğu için KASA NOKSANI vardır.

31 FİNANSAL MUHASEBE 31 ========= 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI KASA 100 == Örnek: Daha sonra yapılan araştırmada farkın sebebinin satıcılara olan borcun ödeme kaydının unutulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. ========= 320 SATICILAR SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI 100 == Örnek: Dönem sonunda yapılan incelemede kasa hesabının borç kalanı 740 TL, kasa mevcudunun ise 700 TL olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırmada farkın sebebi anlaşılamamıştır. ========= 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI 700 == 3-) Kasa Sayım Fazlası : Kasa Sayım Fazlası Nasıl Ortaya Çıkar? Tahsilat sırasında fazla para alınması Yapılan tahsilat kaydının unutulması Ödeme sırasında eksik ödenmiş bir tutar olması Ödemenin fazla kaydedilmiş olması 397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI = 678 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR Örnek: İşletmenin dönem sonunda yapmış olduğu sayımda kasada TL olduğu belirlenmiştir. Hesabın borç toplamı TL olacak toplamı ise TL dir. Sayım sonucu Kasa hesabının borç kalanı 1500 = 500 ( Sayım sonucu kasa hesabının borç bakiyesinden büyük olduğu için KASA FAZLASI vardır. ========= 100 KASA SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 500 == Örnek: Daha sonra yapılan araştırmada fazlalığın tahsil edilen senetli alacağın kaydedilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. ========= 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI ALACAK SENETLERİ 500 == Örnek: Dönem sonunda işletmede yapılan araştırmada TL lik kasa fazlasının sebebi anlaşılamamıştır ========= 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ==

32 FİNANSAL MUHASEBE 32 Yabancı Paralarla İlgili Envanter İşlemleri Yabancı paraların tamamı alış kuru üzerinden ulusal para birimine çevrilerek muhasebeleştirilir. ALIŞ KURU ile yabancı para kayıtlara girer, ALIŞ KURU ile kayıtlarımızdan çıkar işletme elindeki yabancı paraları Maliye bakanlığı alış kuru üzerinden değerler ve aradaki farkı muhasebeleştirir günü itibariyle (alış kuru ile değerlenen) yabancı paraların da sayımı gerçekleşir. Bu sayımda TL sayımında olduğu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta yabancı paraların günü alış kuru da yükselebileceği için sayım noksanı ya da sayım fazlasını tespit ederken dikkat etmek gerekir. Kasaya alınan yabancı paralar banka veya herhangi bir finans kurumundan tedarik edilmiş ise banka finans grubunun efektif satış kuru ile Türk Lirasına çevrilir ve 100 Kasa hesabının, yabancı para cinsinden alt hesaba borç kaydedilir. Kasada yer alan yabancı para, elden çıkarılmak istendiğinde (satıldığında veya herhangi bir ödeme için kullanıldığında) kayıtlı (maliyet) değeri üzerinden 100 Kasa hesabının, yabancı para cinsinden alt hesabına alacak kaydedilir. Kayıtlı kur ile işlem günündeki kur arasında olumlu kur farkları 646. Kambiyo Kârları Hesabına alacak, olumsuz kur farkları ise 656. Kambiyo Zararı Hesabına borç kaydedilir. Örnek: A İşletmesi Tarihinde dolar satın almıştır. İşlem günü 1 dolar = 1,50 TL dir. ========= 100 KASA HESABI Yabancı Paralar 100 KASA HESABI == Örnek: tarihinde, işletmenin yabancı para kasasında 1 dolar = 1,50 TL den kayıtlı dolar satılmıştır. Satış günü 1 dolar = 1,47 TL dir x 1,50 TL = TL x 1,47 TL = TL = 120 TL ========= 100 KASA HESABI KAMBİYO ZARARLARI HESABI KASA HESABI Yabancı Paralar == Örnek: tarihinde, işletmenin yabancı para kasasında 1 dolar = 1,50 TL den kayıtlı dolar satılmıştır. Satış günü 1 dolar = 1,55 TL dir x 1,50 TL = TL x 1,55 TL = TL x (1,55-1,50) = 100 TL

33 FİNANSAL MUHASEBE 33 ========= 100 KASA HESABI KASA HESABI KAMBİYO KARI HESABI 100 == 101 ALINAN ÇEKLER Bu hesapta, Henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan alınan çekler izlenir İşleyişi : Çek alındığında hesaba borç, ciro edildiğinde veya bankadan tahsil edildiğinde hesaba alacak kaydedilir. Değerlemesi : Türk Lirası Çekler; itibari değerle değerlenir. Yabancı Para Üzerinden Düzenlene Çekler; borsa rayici ile, yoksa Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen kuru ile. Çek: Bir bankaya hitaben yazılmış ve yasada belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme emri niteliğinde olan özel bir belgedir. Çekte vade yoktur. İbraz edildiğinde ödenir. Çek keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün; başka bir şehirde ödenecekse 1 ay, aynı kıtada bir yerde ödenecekse yine 1 ay; başka bir kıtada ödenecekse 3 ay içinde tahsil edilmelidir. Örnek: A İşletmesi tarihinde Yılmaz Ticarete KDV tutarında mal satmış olup, karşılığında müşteriden ayrı bankalara ait 65 lira ve 100 lira tutarında iki çek almıştır. ========= 101 ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Çekler...Çek 65...Çek YURTİÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 15 ========= Örnek: İşletme tarihinde Pak Pazarlamadan KDV liralık mal satın almış, bunun karşılığında 120 lira ödemiş ve daha önce müşteriden almış olduğu 100 lira tutarlı çeki ciro etmiştir. ======== 153 TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Çekler ======== Örnek: İşletme, tarihinde elinde bulunan 65 lira tutarlı çeki bankaya ibraz ederek tahsil etmiştir. ======== 100 KASA HS ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Çekler ========

34 FİNANSAL MUHASEBE 34 ÇEKLERE YÖNELİK ENVANTER İŞLEMLERİ Dönem sonunda henüz tahsil edilmemiş müşteri çeklerinin sayımı yapılır ve 101 ALINAN ÇEKLER HS ile karşılaştırılır. Unutulan veya yanlış muhasebeleştirilen işlemler düzeltilir. Çeklere yönelik bir önemli envanter işlemi de ileri tarihli çeklerin muhasebenin temel kavramlarından özün önceliği kavramına göre senet olarak değerlendirilmesidir. İşletmede tahsil edilmeyi bekleyen çekler varsa bunların fiziksel olarak sayımı ve değerlemesinin yapılması ve 101 ALINAN ÇEKLER Hs ile tutarının denk olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Herhangi bir fark olması halinde aynen kasa sayım noksanları ve fazlalarındaki mantığa göre durum muhasebeleştirilir. Örnek: Dönem sonunda yapılan incelemede borcu bulunan Lütfü Açık dan alınan 80 lira tutarında çekin kayda alınmadığı anlaşılmıştır. ======== 101 ALINAN ÇEKLER HS ALICILAR Hs. 80 ======== VADELİ ÇEKLERİN ALACAK VE BORÇ SENETLERİNE AKTARILMASI. VADELİ ÇEKLERİN TİCARİ ALACAK VE TİCARİ BORÇ SENETLERİNE AKTARILMASI ======== 103 VERİLEN ÇEK.ve ÖD.EM.HS. XXX 321 BORÇ SENETLERİ HS. XXX ======== ======== 121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX 101 ALINAN ÇEKLER HS. XXX ========

35 FİNANSAL MUHASEBE BANKALAR Hesap, banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paralar izlenir İşleyişi : Para veya hesaben yatırılan değerler hesabın borcuna, çekilenler ise alacağına kaydedilir. Değerlemesi : Türk Lirası Mevduat; mukayyet değeri ile değerlenir. Yabancı Para Mevduat; varsa borsa rayici ile borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı nca belirlenen Efektif Döviz Alış Kuru üzerinden yapılır Bankaya parasını yatıran bir kişi veya işletme için kendi adlarına açılan cari hesap o kişinin veya işletmenin bankada parası mevduatı olduğunu gösterir. Mevduat işlemleri işletmenin bankadaki para miktarında değişme yaratır. Değişme mevduatın çoğalması veya azalması yönünde meydana gelebilir. İşletme dışında, değişik nedenlerle üçüncü kişilerin hesaba yatırdıkları paralar mevduat hesabında artış yaratırlar. Mevduat, işletmenin bankadaki parasını ifade ettiğine göre işletmenin bir varlık unsuru olmaktadır. Bu mevduat 102 BANKALAR HESABI nda izlenir. Bankalara nakit olarak veya hesaben yatırılan paralar Bankalar Hesabının borcuna; nakit olarak çekilen veya hesaben kullanılan paralar da hesabın alacağına kaydedilir. Örnek A işletmesi Ziraat Bankasına 800. lira yatırarak vadesiz bir mevduat hesabı açtırmıştır. ======== 102 BANKALAR HS KASA HS. 800 ======== Örnek A işletmesi kendisine lira borcu bulunan B işletmesinin bu borcunu İş Bankasındaki hesabına yatırdığını öğrenmiştir. ======== 102 BANKALAR HS ALICILAR ======== Örnek Bankadan nakit para çekilmiştir ======== 100 KASA HS BANKALAR HS ======== BANKALAR HESABIYLA İLGİLİ ENVANTER İŞLEMLERİ Bankalardan gelen hesap özetleriyle yardımcı defter bakiyelerinin mutabakatı Eksik bir kayıt veya unutulan bir kayıt tespit edilir Bankalardan gelen hesap özetinden lehte işlenen faizlerin kayda alınması Bankadaki vadeli mevduata tahakkuk edip henüz tahsil edilemeyecek faiz gelirinin kayda alınması Bankadaki TL mevduatı MUKAYYET DEĞER ile değerlenir Bankadaki Yabancı para ise Maliye Bakanlığınca açıklanan DÖVİZ ALIŞ KURU ile değerlenir. Bu değerlemedeki olumlu kur farkları Kambiyo karı olarak, olumsuz kur farkları ise Kambiyo Zararı olarak değerlendirilir

36 FİNANSAL MUHASEBE 36 Bankadan gelen hesap özetinden mevduat hesabına işleyen faizler o dönemin gelirleri içerisinde gösterilmek üzere 642 FAİZ GELİRLERİ Hs nın alacağına kaydedilir. Faiz gelirinden dolayı banka tarafından kesilen Gelir vergisi ve fon payı 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve FONLAR Hs nın borcuna kaydedilir. Kalan net faiz bankadaki hesabımıza eklenir. VADESİ SONRAKİ DÖNEME SARKAN MEVDUAT FAİZLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Dönem içinde açtığımız vadeli mevduat hesaplarımıza yönelik ye kadar İŞLEMİŞ FAİZLERİ dönemsellik kavramı gereği dikkate almamız gerekmektedir. Örneğin: tarihinde 6 ay vadeli bir mevduat hesabı açtırdığımızda, günü bankadaki bu mevduata işleyen 45 günlük faizin hesaplanması ve 2011 yılı gelirlerine kaydedilmesi gerekir. İşlemiş faizi muhasebeleştirmek için kullanılan hesap 181 GELİR TAHAKKUKLARI hesabıdır. İşletme olarak hakedilen fakat henüz tahsili söz konusu olmayan ve bir yıl içinde tamamı tahsile edilebilecek gelirlerin kaydedildiği hesaptır. ======== 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS XX 642 FAİZ GELİRLERİ HS. XX ======== 5520 Kurumlar Vergisi 1 Seri No Tebliğ 34/8 bölümü Vadesi değerleme gününden sonra, ancak beyanname verme tarihinden önce dolan mevduat hesaplarında kıst olarak hesaplanıp gelir yazılan işlemiş faizlere isabet eden gelir vergisi stopajı mahsuba konu edilebilecektir. Vadesi beyanname verme süresinden sonra (Gelir Vergisinde 25 Mart, Kurumlar Vergisinde 25 Nisan dolan mevduat hesaplarında ise stopajın tamamı faiz ödemesinin yapıldığı yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan vergilerden yapılacaktır. DÖNEM SONU FAİZ TAHAKKUKU VE VADE SONU FAİZ GELİRİ : Örnek : İşletme 450 lira tutarında 3 ay vadeli bir hesap açmıştır. Hesabın başlangıç tarihi ve faiz oranı 0,20 dir. 450 x 0,20 / 12 = 7,50 Aylık Faiz Tahakkuku ======== 181 GELİR TAHAKKUKLARI 7, FAİZ GELİRLERİ 7,5 ======== 450 x 0,20 / 12 x 2 = 15 2 Aylık Faiz Geliri ======== 102 BANKALAR PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 2, GELİR TAHAKKUKLARI 7, FAİZ GELİRLERİ 15 ======== VADE SONU FAİZ GELİRİ : Örnek : Bankadan gelen dekontta tarihi itibariyle vadesiz mevduat hesabına 500 lira faiz tahakkuk ettiği ve 50 lira GV stopajı yapıldığı görülmüştür ======== 102 BANKALAR PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR FAİZ GELİRLERİ 400 =======

37 FİNANSAL MUHASEBE 37 YABANCI PARA MEVDUAT DEĞERLEMESİ : Örnek : A bankası $ hesabının borç kalanı lira, banka hesap ekstresi borç kalanı $, MB $ değerleme kuru ise 1,5 liradır x 1,5 = = ======== 102 BANKALAR KAMBİYO KARLARI ======= YANLIŞ BANKA KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ : Örnek : İşletme, (A) bankasındaki kredi hesabına yatırmış olduğu 500 lirayı sehven, aynı bankadaki mevduat hesabına kaydetmiştir Yanlış Kayıt: ====== 102 BANKALAR KASA 500 ====== Düzeltme Kaydı: ====== 300 BANKA KREDİLERİ BANKALAR 500 ====== Örnek : İşletme, (B) bankasına yatan 70 lirayı sehven (A) bankasının hesabına kaydetmiştir. Yanlış Kayıt: ====== 102 BANKALAR (A BANK) KASA 70 ====== Düzeltme Kaydı: ====== 102 BANKALAR (B BANK) BANKALAR (A BANK) 70 ======

38 FİNANSAL MUHASEBE VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) Bu hesapta, üçüncü kişiler lehine düzenlenen çekler ve ödeme emirleri izlenir. İşleyişi : Çek ve ödeme emrinin verilmesi halinde hesaba alacak; bankadan ödenmesi durumunda bu hesaba borç banka hesabına alacak kaydedilir. İşletmeler bankadaki mevduatlarından ödemeleri genellikle çek keşidesi yoluyla yaparlar. Bankadaki hesaptan doğrudan doğruya para çekmek ve ödeme yapılacak kişiye o parayı vermek yerine, çoğunlukla ödeme yapılacak kişinin emrine keşide edilen bir çek ile yapılır. Çek verildiği gün tahsil edilmediğinde o gün işletmenin bankadaki mevduatında bir azalma meydana gelmez. Ancak işletme bankadaki parasına keşide ettiği çek tutarı kadar azalmış gözü ile bakmalıdır. Bankadaki mevduat hesabı üzerine verilen çekler iki şekilde kayda alınabilir: 1) Doğrudan doğruya Bankalar Hesabı çek tutarı kadar alacaklandırılır. 2) Üçüncü kişilere verilen çek ve ödeme emirleri, lehdarı tarafından bankadan tahsil edilinceye kadar 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI nda izlenir. Örnek: A işletmesi tarihinde Gür Pazarlamadan KDV lira tutarında mal almış ve karşılığında satıcıya aynı tutarda Akbank taki vadesiz mevduat (a,c/h) üzerine keşide ettiği bir çek vermiştir. ====== 153 TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 495 ====== Örnek: İşletme Akbank tan tarihinde aldığı dekonttan, Gür Pazarlamaya verilen 495 lira tutarındaki çekin tahsil edildiğini öğrenmiştir. ====== 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS BANKALAR HS. 495 ====== Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı alacak kalanı veren pasif yapıda ve geçici bir hesap olup, kalanı işletme tarafından düzenlenerek verilen çeklerin henüz banka tarafından ödenmemiş olan tutarını gösterir. Bu nedenle hesap, bilançoda hazır değerler içinde bir indirim (-) şeklinde yer alır.

39 FİNANSAL MUHASEBE 39 Verilen Çekler ve Ödeme Emirlerinin Envanter İşlemleri Verilen çekler ve ödeme emirlerinin muhasebe dışı fiili envanteri, çekler işletmenin elinde bulunmadığından fiziki olarak sayılarak yapılamaz. Kaydi tutarların doğru olup olmadığı belge incelemesi, çeklerin dip koçanlarının incelenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Burada da envanter işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken husus teminata verilen çeklerin olup olmadığının belirlenmesidir. Böyle verilen çekler varsa bunların nazım hesaplarda takip edilmesi sağlanmalıdır. Dönem sonunda ileri tarihli çeklerin tespit edilip özün önceliği kavramı gereği bunların vadeli bir borç olarak değerlendirilip 321- Borç Senetleri Hesabına aktarılması sağlanmalıdır. Bu işlem yapılırken dönem sonu itibariyle bankada karşılığı olan fakat henüz bankadan çekilmemiş olan çek ve ödeme emirleri ise 321 Hesaba aktarılmayarak bankalar hesabını azaltıcı bir işlem olarak 103 hesapta bırakılmalıdır. Bu yönüyle 103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı aktifi düzenleyici bir hesap olma fonksiyonunu yerine getirerek, bir varlık unsuru olan 102- Bankalar hesabını bilanço tarihindeki gerçek tutarına indirger. Bu sayede bilgi kullanıcıları işletmenin bilanço tarihindeki toplam banka mevcutlarıyla bu mevcutlar üzerindeki kısıtlamaları, yani bankalardaki mevduatın işletme tarafından özgürce kullanılabilecek, üzerinde her türlü tasarruf yapılabilecek miktarını görmüş olurlar. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER Bu hesapta, Nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi), kredi kartıyla yapılan satış bedelleri İşleyişi : Bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında da hesabın alacağına kaydedilir Nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar) gibi değerler, olarak ifade edilir ve 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI nda izlenir. Örnek: tarihinde, işletmenin elinde bulunan ABC A.Ş.ye ait hisse senetlerine düşen kar payı (temettü) bedeli 500 TL.dir. Hisse senetlerinin kuponları tahsil edilmek üzere bankaya verilmiştir tarihinde, banka kupon bedelini tahsil ettiğini ve işletmenin banka hesabına yatırdığını bir dekontla işletmeye bildirmiştir 5 Nisan Tarihli Kayıt: Kâr payı tahakkuku ====== 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 500 Tahsildeki Vadesi Gelmiş Kuponlar 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI 500 ====== 25 Nisan Tarihli Kayıt: Kâr payının işletmenin bankadaki mevduatına yatırılması ====== 102 BANKALAR HESABI DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 500 Tahsildeki Vadesi Gelmiş Kuponlar ======

40 FİNANSAL MUHASEBE 40 Örnek: tarihinde kredi kartı ile 5000 TL lik satış yapılmıştır. % 18 KDV Hariçtir. ====== 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Kredi Kartı Slipleri 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV 900 ===== Örnek: tarihinde bankadan gelen hesap özetinde hesabımıza kredi kartı ile yapılan satış bedelinin yansıtıldığı anlaşılmıştır. ====== 102 BANKALAR HESABI DİĞER HAZIR DEĞERLER Kredi Kartı Slipleri ===== Örnek: tarihinde işletme 1400 TL.lık damga pulu almıştır. Ay sonunda yapılan incelemede, 800 TL.lık damga pulunun kullanıldığı tespit edilmiştir Damga Pulunun Alınması Kaydı: ====== 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER Pullar 100 KASA ===== Damga Pulunun Kullanılması Kaydı: ====== 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ DİĞER HAZIR DEĞERLER 800 Pullar ==== DİĞER HAZIR DEĞERLER İLE İLGİLİ ENVANTER İŞLEMLERİ Damga ve posta pullarının kullanılması : Dönem içinde alınıp, dönem sonunda sayımı yapılarak kullanıldıkları tespit edilen damga ve posta Pulları GİDER yazılarak 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. dan çıkartılır. KREDİ KARTI SLİPLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kredi kartı ile satışların artmasına bağlı olarak bu konu önem kazanmıştır. Kredi kartı ile yapılan satışların muhasebeleştirilmesi konusunda iki durumun dikkate alınması söz konusudur: Kredi kartıyla yapılan satışların normal satışlar içindeki oranı Kredi kartıyla yapılan satışın Bankadan tahsil etme süresi Kredi kartıyla yapılan satışların normal satışlar içindeki oranı: Eğer işletmenin kredi kartıyla yapmış olduğu satışlar normal satışları içinde önemli ise, muhasebe temel kavramlarından önemlilik kavramına göre bu satışların ayrı bir hesapta muhasebeleştirilmesi gerekir ***HAZIR DEĞERLER GRUBUNDA veya TİCARİ ALACAKLAR grubunda ayrı bir KREDİ KARTI SLİPLERİ (SATIŞLARI) HS. açılabilir.

41 FİNANSAL MUHASEBE 41 Kredi kartıyla yapılan satışın Bankadan tahsil etme süresi: Eğer işletme 1-2 gün içinde bankadan kredi kartı satış tutarlarını hesabına geçirebiliyorsa HAZIR DEĞERLER grubunda muhasebeleştirilir. Banka 1 ay gibi bir vade uygulanıyorsa, o zaman TİCARİ ALACAKLAR grubunda bir hesapta muhasebeleştirilir. Bankadan tahsilat 1-2 gün içinde ise Bankadan tahsilat 1 ay gibi bir sürede ise, Kredi Kartıyla Satış Normal Satışlar içinde önemli bir oranda ise %10 dan fazla 109 KREDİ KARTI SLİPLERİ 129 KREDİ KARTINDAN ALACAKLAR Kredi Kartıyla Satış Normal Satışlar içinde önemsiz ise 108 DİĞER HAZIR DEĞER Kredi Kartı Slip 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 11 MENKUL KIYMETLER Bu grupta, kar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan menkul kıymetler izlenir Menkul kıymetler, faiz geliri veya kar payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak karlar elde etmek amacıyla geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kar zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetleri kapsar. Bu kapsama giren ve geçici yatırım olarak ifade edilen menkul kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde Tek düzen hesap planında "11 Menkul Kıymetler" grubunda yer alan şu ana hesaplar kullanılır: 110 HİSSE SENETLERİ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 118 DİĞER MENKUL DEĞERLER 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (- ) Bir şirkete sürekli ortak olmak amacıyla alınan hisse senetleri ve değişik nedenlerle bir yıldan fazla elde bulundurulan tahvil, senet ve bonolar Mali Duran Varlıklar grubu içinde İştirakler Hesabında izlenecektir

42 FİNANSAL MUHASEBE 42 Hisse Senetleri, iki nedenle elde bulundurulurlar : Tasarruf amacıyla ve kısa süreli olarak elde bulundurulanlar 110 Hisse Senetleri hesabında, Yatırım amacıyla ve uzun süreli elde bulundurulanlar ise 24 Mali Duran Varlıklar Grubunda izlenirler. Menkul kıymetler : Hisse Senedi Her nevi Tahvil Hazine Bonosu Finansman Bonosu Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kar Zarar Ortaklığı Belgesi Gelir Ortaklığı Senedi Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Banka Bonoları Banka Garantili Bonolar Konut Sertifikaları Gayrimenkul Sertifikaları Repo Hesapları. Değerlemesi : Hisse senetleri ile fon portföylerinin en az %51 i Türkiye^de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, Hisse senetleri, Fon portföyünün en az %51 i Türkiye de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri, Getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan kıymetler; Kar/Zarar Ortaklığı Belgeleri, Gelir Ortaklığı Senetleri, Geçici İlmühaberler alış bedeli ile bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet; Tahviller, Finansman Bonoları, Banka bonoları, Banka garantili bonolar, Hazine Bonoları, Devlet Tahvilleri, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpotekli Borç Senetleri, Konut Sertifikaları, Gayrimenkul Sertifikaları ve Fon portföyünün %51 i Türkiye de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşmayan yatırım fonu katılma belgeleri. borsa rayici ile değerlenir. Yatırım Ortaklığı : Anonim şirket statüsünde kurulan ve tüzel kişiliği olan şirkettir. Yatırım Fonu : Tüzel kişiliği olmayan ve belli bir mal varlığı esas alınarak kurulan fondur. Hazine Bonosu : Vadesi bir yıldan az devlet iç borçlanma senedidir. İMKB de işlem görür. Kupon yoktur. Üzerinde yazılı faiz değeri bono vadesinde ödenir. Devlet Tahvili : Vadesi bir yıldan uzun olan devlet iç borçlanma senedidir. Kupon içerir. Ödemeler bu kuponlar ile faiz dönemlerinde faiz ödemesi yapılır. Özel Sektör Tahvili : Anonim şirketler tarafından, SPK izni ile 3 aylık veya 6 aylık kuponlar karşılığında çıkarılırlar

43 FİNANSAL MUHASEBE HİSSE SENETLERİ Tasarruf amacıyla elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir. Hisse Senetleri Hesabı: İşletmenin geçici yatırım amacıyla aldığı veya sattığı hisse senetlerinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır. Dönem içinde hisse senetlerinin satışından elde edilen kar Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının alacağına, meydana gelen zarar da Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının borcuna kaydedilir. Muhasebenin ihtiyatlık kavramının bir sonucu olarak, piyasa alış değerinin altına inen hisse senetleri, piyasa değeriyle değerlenir ve değer azalışı için karşılık ayrılır. Bu amaçla hisse senetlerindeki değer azalışları Karşılık Giderleri Hesabına borç, aktif düzenleyici pasif karakterli bir hesap olan Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. Örnek: Alış değeri 600 lira olan hisse senetlerinin dönem sonunda borsa değeri 500 lira ise ihtiyatlılık kavramı gereği gerekli kaydı yapınız. ==== 654 KARŞILIK GİDERLERİ HS MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 100 ==== Hisse Senetleri: Bir unvana sahip, esas sermayesi paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlıklarıyla sorumlu bulunan şirkete Anonim Şirket denir. Anonim şirketin sermayesi belirli paylar karşılığında çıkarılan ve şekli kanunla belirlenmiş bulunan belgelere hisse senedi denir. Hisse senedi bir ortaklık belgesidir. Hisse senedi sahipleri, yıl sonunda şirket kar eder ve bunu dağıtmaya karar verirse, sahip olunan pay oranında kar payı (temettü) alırlar. İşletmenin iştirak amacı dışında, geçici yatırım amacıyla gelirinden ve fiyat değişmelerinden yararlanma, ancak nakit ihtiyacı duyulduğunda da satmak üzere satın alınan hisse senetleri 110 HİSSE SENETLERİ HESABINDA izlenir. İştirak amacıyla alınmış hisse senetleri bu hesaba alınmaz. Satın alınan hisse senetleri alış bedeli üzerinden Hisse Senetleri Hesabı borçlandırılarak, satıldıklarında ise, aynı bedel üzerinden alacaklandırılarak kayda alınırlar. Örnek: tarihinde geçici yatırım amacı ile Doğan A.Ş. hisse senetlerinden adedi 10 liradan adet satın almış ve bedelini ödemiştir. Ayrıca bu alış için lira komisyon ödemiştir. 10 x = ==== 110 HİSSE SENETLERİ HS KOMİSYON GİDERLERİ HS KASA HS ==== Hisse senetleri alış değerinin altında veya üstünde bir fiyatla satılabilir. Bu satışta, satış bedeliyle alış bedeli arasında bir fark varsa ve bu fark kar ise 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabında, fark zarar ise 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabında izlenir.

44 FİNANSAL MUHASEBE 44 Örnek: İşletme liralık hisse senedini liraya satmıştır. ==== 100 KASA HS HİSSE SENETLERİ HS MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HS ==== Örnek: İşletme liralık hisse senedini liraya satmıştır. ==== 100 KASA HS MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HS HİSSE SENETLERİİ HS ==== İşletmenin elinde bulunan hisse senetlerinden bazılarına ait kar payları tahsil edilebilir duruma geldiğinde tahsil edilir veya bir bankaya tahsil edilmek üzere verilebilir. Bu kar payı 640 İştiraklerden Temettü Geliri Hesabına kaydedilir. Örnek: İşletme elinde olan hisse senetlerinden kar payı tahsil edilebilir duruma gelmiş olanların kuponlarını keserek, karşılığı olan lira tutarındaki kar payını (temettüyü) tahsil etmiştir. ==== 100 KASA HS İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HS ==== Hisse Senedi Değer Artışı : Örnek : İşletmenin 120 liraya satın aldığı 10 adet hisse senedinin dönem sonu borsa değeri 130 lira olmuştur: === 110 HİSSE SENETLERİ BORSA DEĞER ARTIŞ KARI 10 === DEĞER ARTIŞI VUK NA GÖRE VERGİYE TABİ DEĞİLDİR. Karşılık Ayrılan Hisse Senedinin Satılması : Örnek : İşletme, alış bedeli 120 olan ve önceki dönem sonunda 20 lira değer düşüklüğü karşılığı ayrılan hisse senedini (A) aracı kurum vasıtasıyla 170 liraya peşin olarak satmış ve bu işlem için aracı kurumun alacağı komisyon 10 liradır. === 100 KASA KOMİSYON GİDERLERİ HİSSE SENETLERİ MENKUL KIYMET SATIŞ KARI 50 === === 119 MENKUL KIY. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 20 ===

45 FİNANSAL MUHASEBE ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 112 KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 111 Özel sektörün çıkardığı tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır. Kamu tarafından çıkarılan tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır Tahvil, anonim şirketler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve kamu kuruluşlarının borç para bulmak amacı ile belirli bir faiz oranı üzerinden aldıkları borç para karşılığında verdikleri ve borç senetleri niteliğinde olan belgelerdir. Elinde tahvil olan kişi veya kuruluş, şirket kar etsin veya etmesin tahvili çıkaran şirketten faiz alır. İşletmenin sahip olduğu, tahvil, senet ve bonolardan özel sektör tarafından çıkartılmış olanlar 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI nda; Devletin çeşitli daireleri, idareleri ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin çıkardığı tahvil, senet ve bonolar 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI nda izlenir. Özel Kesim Tahvil Alımı : Örnek : İşletme, (B) A.Ş. nin çıkarmış olduğu 0,20 faiz oranlı nominal değeri 70 lira olan tahvillerden 980 lira vererek 10 adet satın almıştır. Söz konusu tahvillerin alış tarihi itibariyle 20 adet kuponu tahsil edilebilir durumdadır == 102 BANKALAR MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 100 = 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI DİĞ. HAZIR DEĞERLER KASA 980 = Kamu Kesim Tahvil Alımı : Örnek : İşletme yıllık %20 faiz oranlı lira nominal bedelli 1 yıl vadeli devlet tahvilini tarihinde satın almıştır. = 112 KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI KASA = Vadesi Ertesi Döneme Sarkan Tahvilin Dönem Sonu Faiz Tahakkuku : Örnek : Ekim 2011 ayında satın alınan faiz oranı 0,30 ve tutarı lira olan 1 yıl vadeli hazine bonosunun vadesi Eylül 2012 da bitecektir. 600 x 0,30 / 12 x 3 = 15 = 181 GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAKKUKLARI FAİZ GELİRLERİ 15 =

46 FİNANSAL MUHASEBE 46 Tahvil Faizi Dönem Sonu Tahakkuku : Örnek : Bir önceki yılda alınan ve aynı yılda 15 lira faiz tahakkuku yapılan hazine bonosu için vade sonunda 180 lira faiz tahakkuk etmiştir 600 X 0,30 / 12 = 180 = 108 DİĞ. HAZIR DEĞERLER GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAKKUKLAR FAİZ GELİRLERİ 165 = Tahvil Faizi Dönem Sonu Tahsili : = 100 KASA DİĞER HAZIR DEĞERLER 180 = TAHVİL VE FİNANSMAN BONOLARINDA DEĞER ARTIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Değer artışının hesaplanması Tahvil veya Finansman bonosu gibi faiz getirili menkul kıymetlerde Borsa değeri (Alış değeri + İşlemiş Faiz) Değer artış tutarı kadar 111 /112 NOLU hesaptaki tahvil, bono nun değeri artılır. Dikkat edilmesi gereken nokta tahvilin alındığı gün ile günü itibariyle işlemiş faizinin 642 FAİZ GELİRLERİNE Aktarılması, bunun dışında bir değer artışı var ise bu tutarın 648 BORSA DEĞER ARTIŞ KARLARI HS nın alacak tarafına kaydedilmesi gerektiğidir. ÖRNEK: İşletme faiz dönemi 1 Temmuz 30 Haziran olan %20 faizli, TL nominal değerli özel kesim tahvilini ihraç gününde satın almıştır itibariyle bu tahvillerin borsa değeri TL dir. İşlemiş Faiz ( x 20 x 184 ) / Değer Artışı = ( ) = TL = 795 TL = 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SEN. BON. HS FAİZ GELİRLERİ HS BORSA DEĞER ARTIŞ KAR.HS. 795 = TAHAKKUK EDEN FAİZLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Menkul kıymetlerini maliyet bedeli veya piyasa değerinden düşük olanı ile değerleme yöntemini seçen işletmelerde: itibariyle portföyümüzde dönem içinde alınmış faiz geliri sağlayan bir menkul kıymet var ise (tahvil, bono vb), muhasebedeki dönemsellik kavramı gereği işletme bir ayarlama kaydı yapmak durumundadır. Tahvil ya da Finansman bonosunun alındığı günden ye kadar geçen zamanda işlemiş faizin o dönemin gelirlerine dahil edilmesi gerekir. Bu işlem 181 Gelir tahakkuku hesabı aracılığıyla olur. = 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS. 642 FAİZ GELİRLERİ HS. =

47 FİNANSAL MUHASEBE 47 Devlet tahvili ya da Hazine bonosu için bir gelir tahakkuk işlemi söz konusu olduğunda, devletin çıkarmış olduğu bu tahvil ve finansman bonolarının faiz geliri VERGİDEN MUAF olabileceğinden NAZIM hesaplarda bu gelirlerin vergiden muaf olduğunun takip edilmesi gerekir. = 9 VERGİDEN MUAF GEL. BORÇ. HS 9 VERGİDEN MUAF GELİR. HS. = ÖRNEK: Dönem sonunda işletmenin elinde faiz başlangıcı 1 Eylül olan faizi %50 olarak yıllık ödenen C Aş ye ait TL lik tahvil bulunmaktadır günü bu tahvile ilişkin faiz tahakkuk kaydını yapınız. = 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS (f= x 50 x 4) / FAİZ GELİRLERİ HS =- TMS /TFRS ye Göre Menkul Kıymetler Menkul kıymet olarak sıralanan varlıklar muhasebe standartlarında FİNANSAL VARLIKLAR bölümünde yer almaktadır. Finansal Varlıklar Likit Kıymetler (nakit, döviz, çek, mevduat) Başka işletmelerin özkaynağa dayalı finansal araçları (hisse senetleri) Sözleşmeden doğan likit kıymet veya finansal varlık elde etme hakları (tahvil, kar zarara katılma belgesi, alacaklar) Alım satım amaçlı finansal varlıklar Amaç spekülatif kar elde etmektir. Yatırım kısa vadelidir fakat finansal aracın vadesi 1 yıldan uzun olabilir Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar (tahvil, hazine bonosu gibi) Bu finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında GERÇEĞE UYGUN DEĞERLERİYLE (normal alım satım değeri veya piyasa fiyatıyla) kayda alınacaktırlar. Gerçeğe uygun değerle değerlenecek finansal varlıkların alımı sırasında doğan tüm giderler doğdukları dönemde doğrudan sonuç hesaplarına intikal ettirilirler. Örneğin, İMKB de işlem gören bir hisse senedi alırken ödenen borsa kurtaj ücretleri, aracı kurum komisyonları veya banka masrafları doğrudan dönem sonuç hesaplarına GİDER olarak kaydedilir. Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Repurchase Agreement kısaltılmış ifadesi Repo, ellerinde menkul kıymet bulunan ve kısa vadede nakit paraya ihtiyaç duyan kişi ya da kuruluşların bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu menkul kıymetleri (tahvil, bono vb) belirli bir fiyat üzerinden ve önceden saptanan bir vade sonunda geri almayı taahhüt ederek satmalarıdır. Kısaca geri almak vaadiyle menkul kıymet satmaktır. Ters Repo, ellerindeki nakti (atıl fonu) bir getiri elde etmek suretiyle değerlendirmek isteyenlerin bu nakit ile belirli bir fiyat üzerinden ve önceden belirlenen vade sonunda geri satmak kaydıyla menkul kıymet almalarıdır. Kısaca, geri satmak vaadiyle men.kıy. almaktır. Repo işlemi, menkul kıymeti alan açısından TERS REPO dur. Repo işlemini, Bankalar Aracı kurumlar yapabilir. Repo işlemine Devlet tahvili Hazine bonosu

48 FİNANSAL MUHASEBE 48 Banka bonosu ve banka garantili bonolar gibi menkul kıymetler konu olabilir. Repo işlemi 1 gün ile 30 gün arasında değişir. Bir ticaret ve üretim işletmesi repo işlemi yapamaz. Çünkü kimlerin Repo yapabileceği YASAYLA belirlenmiştir. Ticaret ve üretim işletmeleri elindeki atıl fonu belli bir süre değerlendirmek amacıyla TERS REPO yapabilirler. İşletme banka ya da yetkili bir aracı kurumda ters repo yapmak istediğinde ne kadar repo yapılmasını istiyorsa o kadar tutar para verecektir karşılığında daha sonra geri satmak şartıyla bir devlet tahvili ya da hazine bonosu alacaktır. =- 112 KAMU KES.TAH.SEN.BON.HS A.Bankası Repo 100 KASA HS. =- Satın aldığı tahvil yada hazine bonosunu NOMİNAL değeri ile NAZIM hesaplarda takip edecektir. =- 910 BORÇLU NAZIM HS Saklamaya Ver. Tahvil 911 ALACAKLI NAZIM HS Sak.Verilen Tah.Alacaklıları --=- Ayrıca geri satım değeri ile Nazım Hesaplarda takip edilmesi gerekir. =- 910 BORÇLU NAZIM HS Repo Geri Verilecek Tahvil 911 ALACAKLI NAZIM HS Repo Geri Verilecek Tahvil Satış Bedeli = Menkul Kıymet geri satıldığında Menkul kıymetin Geri satım değeri ile başlangıçta vermiş olduğumuz tutar arasındaki fark 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI olarak muhasebeleştirilir = 100 KASA HS. 112 KAMU KES.TAHV.SEN.BON.HS A bankası Repo 645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KAR. = Nazım hesaplar kapatılır.

49 FİNANSAL MUHASEBE DİĞER MENKUL KIYMETLER Menkul Kıymetler Grubu dışında kalan menkul kıymetler bu hesapta izlenir 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: İşletmenin aldığı Hisse senetleri, özel kesim ve kamu kesimi tarafından çıkarılan tahvil, senet ve bonolar dışında kalan ve kısa vadede yatırım yapmak amacıyla kullanılan diğer menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Bu menkul kıymetler şöyledir; Repo, finansman bonosu, menkul kıymetler yatırım fonu, konut ve mevduat sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonları, banka bonoları. 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi: Bu menkul kıymetler satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, menkul kıymetler satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir. Örnek: İşletme varlığa dayalı menkul kıymetlerden adedini tanesi 100 TL den peşin olarak satın alıyor. 100 x = , menkul kıymetlerin alımı = 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI KASA HESABI = Örnek: İşletme tanesi 80 TL den adet finansman bonosu peşin olarak satın alıyor. Daha sonra finansman bonolarının yarısını tanesi 90 TL den peşin olarak satıyor. 80 x = , hisse senetlerinin alımı = 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI KASA HESABI = 90 x 500 = , hisse senetlerinin satımı = 100 KASA HESABI HİSSE SENETLERİ HESABI MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HS =

50 FİNANSAL MUHASEBE MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI Bu hesapta, menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerindeki düşüş tutarlarına ayrılan karşılıklar izlenir. İşleyişi : Ayrılan karşılık tutarları hesabın alacağına, 654 Karşılık Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Karşılık ayrılan menkul kıymet elden çıkarıldığında ya da değer düşüklüğü ortadan kalktığında bu hesaba borç, 644 Konusu Kalmayan Karşılık Hesabına alacak kaydedilir HİSSE SENETLERİNE KARŞILIK AYRILMASI Örnek: İşletme elinde bulundurduğu hisse senetlerinin tutarı TL dir. Yapılan envanter sonucunda hisse senetlerinin borsa değerinin TL ye düştüğünü tespit etmiştir. Daha sonra değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin TL ye yükseldiği tespit edilmiştir. Hisse senetleri TL den TL ye düştüğünden = TL değer düşüklüğü olumuştur = 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI = KARŞILIK AYRILMASININ YARISININ İPTALİ Örnek: Hisse senetlerinin değeri TL den TL ye yükselirse, ayrılan karşılıkların TL si iptal edilir = 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS =

51 FİNANSAL MUHASEBE TİCARİ ALACAKLAR Bu hesap grubunda, bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar izlenir. Ticari Alacakların Kapsamı ve İlgili Hesaplar 120 ALICILAR (Senetsiz, kredili alacaklar) 121 ALACAK SENETLERİ (Senetli alacaklar) 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (- ) 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (- ) 120 ALICILAR Hesapta, esas faaliyet konusu (mal/hizmet satışları) sonucunda ortaya çıkan senetsiz alacaklar izlenir. İşleyişi : Alacağın doğması halinde alacak tutarı hesabın borcuna, tahsilinde ya da mahsubunda ise alacağına kaydedilir. Değerlemesi : Mukayyet değer ile değerlenir. Örnek: İşletme, A Ticarete tamamı kredili (senetsiz) olarak KDV liralık mal satmıştır. = 120 ALICILAR HS Y. SATIŞLAR HS HES. KDV HS. 3 = Örnek : İşletme daha önce kredili (senetsiz) mal sattığı A Ticaretten 20 lira tahsil etmiştir. = 100 KASA HS ALICILAR HS. 20 =

52 FİNANSAL MUHASEBE 52 SENETSİZ ALACAKLARIN ENVANTER İŞLEMLERİ Müşterilerle Alıcılar hs. Yardımcı defterlerinin mutabakatı Müşterilere bilanço günü yapılan iskontolar Yabancı paralı alacakların değerlemesi Senetsiz alacaklar mukayyet değerle değerlenir.120 / 220 ALICILAR HS. Yurtdışına mal satışlarından ortaya çıkan ticari alacaklar da günü alış kuru üzerinden değerlenir. Kur farklarına göre ALICILAR HS. düzeltilir ve kambiyo karı veya zararı muhasebeleştirilir. Dönem sonunda işletme Belli tutarda veya Belli miktarların üzerinde mal alan müşterilere özel olarak yıl sonu indirimi yapılabilir. Yapılan bu indirim mal satışı sırasında yapılan pazarlıkla fiyatın- belirlenmesindeki iskontoya benzemez. Mal satışı yapıldıktan sonra müşteri ile iyi ticari ilişkiler kurmak ve onu işletmeden sonraki dönemlerde daha fazla mal almaya teşvik için yapılır. İşletmelerde iskontolar o Katalog iskontosu (mal satışı sırasında o Kasa iskontosu (vadesinden önce yapılan ödemelerde) o Miktar iskontosu günü yapılan belli tutar/miktarları aşan mal alan müşterilere yapılan iskonto, miktar iskontosuna benzer. Müşterilerine iskonto yapabilir. Böyle bir durumda 611 SATIŞ İSKONTOLARI Hs.na borç kayıt, 120 ALICILAR HS NA alacak kayıt yapılır. = 611 SATIŞ İSKONTOLARI HS. 120 ALICILAR HS. = Alıcılardan (müşterilerden), yabancı para üzerinden olan alacaklar, değerleme kuru ile değerlenerek bilanço günündeki değeri bulunur ve ALICILAR hs nın kalanı buna göre düzeltilir. Örnek: günü Yurtdışı alıcılarından A firmasına $ satılan malın 1$= 1,38 TL kuru üzerinden karşılığı hesaba alınmış durumda olduğu, bilanço günü dolar alış kurunun 1$=1,42 TL olduğu tespit edilmiştir X 1,38 = tl > X 1,42 = = 120 ALICILAR HS KAMBİYO KAR.HS. 400 = Dönem sonunda müşterilerle yapılan mutabakat sonucunda eksik kaydedilen, yanlış kaydedilen veya unutulan bir alacak tespit edilebilir. Böyle bir durumda durumu düzeltecek şekilde envanter kaydı yapılır. Dönem sonunda müşterilerle yapılan mutabakat sonucunda ayrıca vadesi 1 yılın altına inen senetsiz alacakların da 220 ALICILAR HESABINDAN çıkartılıp 120 ALICILAR Hsna alınması gerekir. GKGMİ ve dönemsellik kavramı gereği bu işlemin yapılması zorunludur. İşletmenin 220 ALICILAR Hs nda takip ettiği bir alacağı söz konusu ise bu işlem yapılır. Örnek : günü müşterilerden alacaklar üzerinde yapılan incelemede müşteri S tarafından tl tutarında ve 15 ay sonra ödenmesi planlanan günü ortaya çıkan bir senetsiz alacağın olduğu belirlenmiştir.

53 FİNANSAL MUHASEBE 53 = 120 ALICILAR HS müşteri s 220 ALICILAR HS = 121 ALACAK SENETLERİ Bu hesapta, esas faaliyet konusu (mal/hizmet satışları) sonucunda ortaya çıkan senede bağlı alacaklar izlenir. İşleyişi : Alınan senet tutarı hesabın borcuna, tahsili ise alacağına kaydedilir. Değerlemesi : Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar, tasarruf değerine (reeskont) indirilebilir. Satışlar peşin ve kredili olarak ikiye ayrılır. Kredili işlemler güvene dayalı sözlü bir anlaşma şeklinde olabileceği gibi, alacaklı olanların hakkını göstermede ve kanıtlamada kullanılabilecek yazılı bir belge de olabilir. Bu belgeler, Poliçe, Bono ve Çek tir. POLİÇE POLİÇE, belirli bir alacağın belirlenmiş bir tarihte üçüncü bir şahsa veya emrine ödenmesini sağlayan bir senettir.poliçenin şekil ve şartları TTK'nun 583. maddesinde belirtilmiştir. Poliçede poliçenin düzenleme (keşide) yeri ve tarihi, ödenme vadesi, ödenecek meblağ (tutar) poliçeyi düzenleyenin (keşidecinin) ve poliçe bedelini ödeyecek olanın (muhatabın) adı soyadı, adresi ve imzaları yer alır. Poliçede Taraflar: Keşideci Poliçeyi düzenleyen kişidir Lehdar Poliçede yazılı tutarı tahsil etme yetkisine sahip kişidir Muhatap Poliçede yazılı tutarı ödeyecek kişidir. Aval Poliçeye kefil olan kişidir Poliçeyi düzenleyen (keşideci)nin hem muhatapla hem de lehdarla ilişkisi vardır. Keşidecinin muhataptan alacağı, lehdara da borcu vardır. Keşideci poliçe düzenleyecek ve muhatabın da kabul etmesiyle aradan çekilmekte, muhataptan kendisine olan borcundan poliçede yazdığı tutar kadarını kendisinin borcu olan lehdara ödemesini istemektedir.

54 FİNANSAL MUHASEBE 54 Poliçe keşideci tarafından düzenlenip, vadesinde lehdara ödeneceğine dair muhatabın onayı alınmak üzere muhataba gönderilir. Muhatap poliçeyi kabul edince "kabul edilmiştir" notunu yazarak imzalar. Poliçe muhatap tarafından lehdara gönderilir. Poliçenin vadesi geldiğinde lehdar poliçeyi muhataba ibraz ederek senet tutarını tahsil eder. Lehdar poliçeye "tahsil ettim" notu yazarak imza eder ve poliçeyi muhataba verir. Poliçe muhatabın kabulünden sonra yürürlüğe girer, Poliçedeki tutarın faize tabi tutulması için faiz koşulunun metinde olması gerekmektedir, Poliçeler ciro ve teslim yoluyla devrolunur, Poliçeler muhatabın kabulünden önce ciro edilebilir Ciroyu yapana ciranta denir Ciro yapmak için poliçenin arkasında yer kalmadıysa alonj adı verilen poliçeye eklenen kağıdın imzalanması ciro için geçerlidir POLİÇE KEŞİDECİ Çeki Düzenleyen MUHATAP Poliçeyi Ödeyecek POLİÇE HAMİL-LEHDAR Poliçe bedelini tahsil edecek Örnek: Z AŞ TL+ %18 KDV tutarındaki malı kredili olarak Alıcı N A.Ş ye satmıştır. Daha sonra kendisinin de borçlu olduğu tedarikçisi X AŞ ye vermek için N A.Ş ye poliçe göndermiştir. N A.Ş e poliçeyi kabul ederek Z AŞ ye göndermiş, Z AŞ ise poliçeyi kendisinin de borçlu olduğu X AŞ ye göndermiştir. Satış kaydı: = 120 ALICILAR HESABI YURTİÇİ SATISLAR HS HESAPLANAN KDV 540 =

55 FİNANSAL MUHASEBE 55 Poliçenin kabule gönderilmesi kaydı: = 9XX BORÇLU NAZIM HESAP Kabuldeki poliçeden alacaklar 9XX ALACAKLI NAZIM HESP Kabuldeki poliçeler = Poliçenin kabulden gelmesi kaydı: = 121 ALACAK SENETLERİ HS ALICILAR HESABI = Poliçenin X AŞ ye gönderilmesi kaydı: = 320 SATICILAR HESABI ALACAK SENETLERİ HS = Örnek: X AŞ düzenlemiş olduğu TL tutarındaki poliçeyi kabule göndermeden borçlu olduğu Barış Aydın a vermiştir. = 320 SATICILAR HESABI BORÇ SENETLERİ HS = Örnek: Z AŞ düzenlemiş olduğu poliçeyi alacağının olduğu K şirketine kabule göndermeden Y AŞ ye göndermiştir. Daha sonra K şirketinin poliçeyi kabul ettiğine dair dekont gelmiştir. Kabulden önce gönderilmesi = 320 SATICILAR HESABI 321 BORÇ SENETLERİ HS Keşide Edilmiş Poliçeler = Poliçenin Kabul edilmesi = 321 BORÇ SENETLERİ HESABI Kabul Edilmiş Poliçeler 120 ALICILAR HESABI = Taraflar: Keşideci: Z AŞ Muhatap: K Şirketi Lehtar: Y AŞ Bono; borçlu tarafından imza edilen, belirlenen tarihte ve yerde, kayıtsız ve şartsız belirli bir tutarın ödenmesi yükümlülüğünü kapsayan bir senettir. Bono (Emre muharrer senet), Borçlu tarafından düzenlenen yazılı bir ödeme yükümlülüğüdür. Senedin üzerinde yazılı değere nominal değer denir ve senet bu değere ancak vade sonunda ulaşır. İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacakları 121 ALACAK SENETLERİ HESABI nda izlenir. Satılan mala karşılık bono alınması: Açık hesap şeklindeki (senede bağlı olmayan) alacaklar, sonradan senede bağlanabilir.

56 FİNANSAL MUHASEBE 56 Örnek: X İşletmesi KDV lira tutarında mal satmış, bunun karşılığında alıcıdan 3 ay vadeli bir senet almıştır. = 121 ALACAK SENETLERİ HS Y. SATIŞLAR HS HES. KDV HS. 400 = Senetsiz alacağa karşılık bono alınması: Örnek: X İşletmesi tarihinde müşterisinden liralık alacağına karşılık aynı tutarda ve 2 ay vadeli bono almıştır. = 121 ALACAK SENETLERİ HS ALICILAR HS = Senetsiz Alacağa Karşılık Poliçe Alınması: Örnek: A işletmesi tarihinde daha önce lira alacaklı olduğu müşterisi Ali Duman a kendisini lehtar göstererek kabule gönderdiği ve Ali Duman kabul ettiği 61 gün vadeli lira nominal değerli poliçeyi almıştır. = 121 ALACAK SENETLERİ HS Cüzdandaki Senetler 120 ALICILAR HS Ali Duman = Alacak Senetlerinin İşletme Tarafından Tahsili Alacak senetleri vade sonunda işletme tarafından doğrudan borçludan tahsil edilebilir. Bu durumda senet karşılığında işletmenin kasasına para girer. Örnek: A İşletmesi tarihinde vadesi gelen lira nominal değerli senedi tahsil etmiştir. = 100 KASA HS ALACAK SENETLERİ HS Cüzdandaki Snt. = Senetlerin Bankaya Tahsile Verilmesi: Alacak senetleri alacaklı tarafından tahsil edilebileceği gibi belirli bir komisyon karşılığında banka aracılığı ile tahsil edilebilir. Bu amaçla bankaya verilen senetler Tahsildeki Senetler yardımcı hesabına devredilebilir. Örnek: A işletmesi tarihinde vadesine 20 gün kalan borçlusu Z ye ait olan lira nominal değerli alacak senedini tahsil edilmek üzere İş Bankasına vermiştir. = 121 ALACAK SENETLERİ HS Tahsildeki Senetler 121 ALACAK SENETLERİ HS Cüzdandaki Senetler =

57 FİNANSAL MUHASEBE 57 Örnek: A işletmesi tarihinde borçlusu Z ye ait olan lira nominal değerli senedin bankaca tahsil edildiğini lira senet komisyonu düşüldükten sonra kalan liranın ticari mevduat hesabına geçirildiğini öğrenmiştir. = 102 BANKALAR HS KOMİSYON GİDERLERİ HS ALACAK SENETLERİ HS Tahsildeki senetler = Senetlerin Protesto Ettirilmesi ve Takibe Alınması: Borçlular (muhataplar), vadesi gelen senetleri zamanında ödemeyebilirler. Buna karşılık ödememe protestosu yapılabilir. Ödememe protestosu, ödememe durumunun resmen saptanmasıdır. Bu da noterlikçe yapılır. Protestoya karşın tahsil edilemeyen senetler de takibe verilen senet; senet tutarı notere ödenen ücret varsa diğer ödemeler toplamı üzerinden takip edilir. Örnek: A İşletmesi tarihinde, borçlusu A dan olan ve tarihinde vadesi sona eren lira nominal değerli senedi protesto ettirmiş ve protesto ücreti olarak makbuz karşılığı 500 lira ödemiştir. = 121 ALACAK SENETLERİ HS Protestolu Senetler 121 ALACAK SENETLERİ HS Cüzdandaki Snt. 100 KASA HS. 500 = Örnek: A işletmesi tarihinde, günü protesto ettirdiği lira nominal değerli bonoyu protesto gideri olan 500 lira ile birlikte borçlusu A dan tahsil etmiştir. = 100 KASA HS ALACAK SENETLERİ HS Protestolu Snt. = Protestoya karşın tahsil edilemeyen senetler yasal yoldan tahsil için takibe alınır. Diğer bir deyişle protestolu senet tahsil edilmek için icra dairesine verilir. Örnek: A işletmesi tarihinde, protesto ettirdiği nominal değerli senedi, borçlusu ödemediğinden bu kez yasal yoldan takibe almıştır. Senet için daha önce lira protesto gideri yapılmıştır. = 121 ALACAK SENETLERİ HS, Takipteki Snt. 121 ALACAK SENETLERİ HS Protestolu Snt. = Senetlerin İskontosu: İşletme paraya gereksinimi nedeniyle vade tarihini beklemeden senedi bir bankaya satabilir. Bu işleme senedin iskonto ettirilmesi veya kırdırılması denir. Senedin iskonto ettirilen günkü değeri, vade sonuna kadar olan süre için hesaplanacak faiz (iskonto) tutarı düşüldükten sonra geriye kalan değerdir. İştira: Muhatabı başka bir şehirde olan senedin iskonto ettirilmesidir.

58 FİNANSAL MUHASEBE 58 Örnek: X işletmesi tarihinde vadesine 45 gün kalmış olan lira nominal değerli senedini paraya olan gereksinimi nedeniyle Akbank a kırdırmıştır lira kesildikten sonra kalan lirayı tahsil etmiştir. = 100 KASA HS FİNANSMAN GİD. HS ALACAK SEN. HS ( Cüzdandaki Senetler) = Senetlerin Cirosu: Senetler ciro edilerek başkasına devredilir. Ciro, senet üzerindeki hakkın üçüncü bir kişiye devredilmesidir. Örnek: X işletmesi tarihinde satıcıya olan borcuna karşılık elinde bulunan lira nominal değerli bir bonoyu ciro etmiş, kalan lirayı nakit olarak ödemiştir. = 320 SATICILAR HS ALACAK SEN. HS KASA HS = Senetlerin Teminat Olarak Verilmesi Alacak senetleri bir borca veya yükümlülüğe karşı güvence oluşturmak amacı ile teminat olarak verilebilir. Örnek: X İşletmesi tarihinde tarihinde ödenmek üzere lira borç almış, karşılığında vadeli lira nominal değerli bir alacak senedini teminat olarak ciro etmiştir. = 100 KASA HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS = 121 ALACAK SENETLERİ HS (121 Teminattaki Senetler) 121 ALACAK SENETLERİ HS (121.. Cüzdandaki Senetler) = Birinci madde borçlanma ile ilgilidir, ikinci madde ise teminat nedeniyle cüzdandan çıkan senetlerin kaydıdır. Hatır Senedi: İşletmenin ticari işlemlere dayanan gerçek bir alacağı olmadığı halde, kredi gereksinimini karşılamak üzere aldıkları poliçe veya bonolara denir. Alacak senetlerinin yenilenmesi: Örnek: İşletme vadesi gelen alacak senedini vadesinde tahsil edemediği için protesto çekeceğini bildirmiştir. Senet borçlusu ise Protesto çekilmesini istemediği için TL tutarındaki senede 200 TL gecikme faizi ekleyerek yeni bir senet düzenlemiştir. = 121 ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ FAİZ GELİRLERİ HS 200 =

59 FİNANSAL MUHASEBE ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) Reeskonta Tabi Tutulacak Alacak ve Borçların; 1 - İşletme bünyesinde doğmuş olması, 2 - Senede bağlı olması, 3 - Bağlı olduğu senedin vade içermesi, 4 - Değerleme günü itibariyle vadesinin gelmemiş olması gerekmektedir. Vergi Usul Kanununa göre reeskont işlemi ihtiyaridir. SPK na tabi şirketlerin, üç ayın üzerindeki alacak ve borçları için reeskont uygulama zorunluluğu vardır. Vadeli çekler için VUK na göre reeskont ayrılması mümkün değildir. SPK na göre ise vadeli çekler için reeskont düzenlenmesi zorunluluğu vardır. Reeskont hem alacak hem de borç senetlerinin ikisine birden için ayrılması gerekir. Aksi takdirde yalınız alacak ya da yalnız borç senedine reeskont uygulaması yapılamaz. İç Iskonto Formülü : A x n x t F = (n x t) F : Hesaplanan ıskonto tutarı A : Senedin nominal değeri t : Senedin vadesine kalan gün sayısı n : Faiz (ıskonto) oranı Niteliği: Alacak senetlerinin peşin değeri hesaplanarak kayıtlı değer ile peşin değer arasındaki tutarın izlendiği pasif karakterli düzenleyici varlık hesabıdır. İşleyişi: Dönem sonunda hesaplanan fark 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının alacağına karşılık, 657 Reeskont Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Ertesi dönem başında ise 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının borcuna karşılık 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kaydedilir. Örnek: İşletme envanter işlemleri sırasında TL kayıtlı değeri olan alacak senetlerinin tasarruf değerinin TL olduğunu tespit etmiştir. Dönemsellik kavramı gereği yapılması gereken kayıtları yapınız. Alacak Senedinin Tasarruf Değeriyle Değerlenmesi : = 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS 200 = Alacak Senetleri Reeskont İptali : = 122 ALACAK SENETLERİ REEESKONTU HESABI REESKONT FAİZ GELİRİ 200 =

60 FİNANSAL MUHASEBE VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR Niteliği: İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasını üstlenmesi, geri vermek koşuluyla aldığı bir değerin karşılığını sağlaması veya gerçekleşecek bir borcun karşılığı olarak belli sözleşmeler nedeniyle ödenen paraların izlendiği aktif karakterli varlık hesabıdır. Değerleme: kayıtlı değerle değerlenir. İşleyişi: Verilen depozito ve teminatlar geri alınıncaya kadar hesabın borcunda izlenir, geri alındığında ise hesap alacaklandırılır. Örnek: İşletme almış olduğu depozitolu ürünün TL tutarındaki depozito bedelini z şirketine ödemiştir. 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Depozito 100 KASA HESABI = Örnek: İşletme TCDD nin açmış olduğu ihaleye katılmak için TL teminatı iş bankası aracılığıyla yatırmıştır. = 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI BANKALAR HS = Örnek: İşletme almış depozitolu ürünün TL lik depozitosunu hasara uğrattığı için geri verememiş, ayrıca girmiş olduğu ihalenin de şartlarına uymadığı için 200 TL ihale tutarını alamamıştır. = 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR HESABI VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI = 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR Niteliği: Mal ve hizmet satış dışında diğer ticari işlemlerden doğan senetsiz ticari alacakların izlendiği aktif karakterli varlık hesabıdır. Örnek: İşletme pazarlama faaliyetlerinde kullanmış olduğu taşıtını kredili olarak TL + %18 KDV ye satmıştır. Taşıtın defter değeri TL, elde etme maliyeti ise TL dir.

61 FİNANSAL MUHASEBE 61 = 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR BİRİKMİS AMORTİSMANLAR TASITLAR HESABI HESAPLANAN KDV DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR HS = 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR Niteliği: Ödeme süresi geçmiş, bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile bir defadan fazla istenmiş ya da dava İşleyişi : Şüpheli hale gelen ilgili hesabın alacağı karşılığında bu hesabın borcuna kayıt yapılır Alacağın tahsilinin imkansız olması veya tahsil edilmesi halinde bu hesaba alacak kaydedilir 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) Niteliği: Tahsili şüpheli hale gelmiş ticari alacaklar için ayrılan karşılıkların izlendiği pasif karakterli varlık hesabıdır. İşleyişi: Hesaplanan karşılıklar 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı alacaklanmasına 654 Karşılık Giderleri Hesabı borçlandırılır. ALACAKLARIN SINIFLANDIRILMASI VERGİ USUL KANUNUNDA ŞÜPHELİ ALACAK 323. md ye göre Ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

1. BÖLÜM FİNANSAL MUHASEBE

1. BÖLÜM FİNANSAL MUHASEBE 1. BÖLÜM FİNANSAL NEDİR? En basit tanımıyla hesaplaşma, hesap tutma anlamına gelen muhasebe; toplumun en küçük ve temel birimi olan aile bireylerinden başlayıp, aileden, şirketlere, büyük holdinglere kadar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12. 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı