Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen Gü ven li ve et ki li bir trans füzyonda, hasta kan numunesinin alı nı şından kan mer ke zin den kan ürü nünün çı k ı şı ve has ta ya ve ri li şine kadar sistemde yer alan tüm basamaklar önemlidir. Bunlardan biri de transfüzyon öncesi yapılması vaz geçilmez olan ve transfüze edilecek kanın alı cıya uygunlu ğunu ya da reaksiyon yapmayacak ürünü belirlemeyi hedefleyen bir dizi testten oluşan ve Uygunluk Testleri olarak tanımlanan işlemlerdir. UY GUN LUK TEST LE Rİ Alı cı ve ve rici eritrositlerinin ABO ve Rh grupları nın belirlenmesi Bek lenmedik antikorlar yönünden alı cı ve ge rek li ol du ğunda verici serumunun araş t ı rılması yani antikor taraması ve Alı cı ile verici kanları nın çap raz kar şılaş t ırması olan cross match den oluşmaktadır. Bu uygunluk testlerinin temel amacı, gerekli olan kan transfüzyonunun mümkün olan en iyi sonuçlarla tamamlanması nı sağlamaktır. Bu da trans füze edilen eritrositlerin özelliklerine uygun olarak en uzun sü re can lı lıkları nı ve fonksiyonları nı sürdürmesi ve alı cı nın eritrositlerinde de herhangi bir yı k ı mın olmaması demektir. İşte uygunluk testleri bu durumu saptamaya yönelik olarak alı cı serumu ile verici eritrositleri arasındaki uyumu göstermek üzere bir anlamda test tüpünde yapılan transfüzyon denemeleri olarak da tanımlanabilirler. Çapraz kar şılaş t ırma iş le mi ise bu uy gun lu ğun doğrulandı ğı son testtir. Uy gun luk test le ri şu ba sa mak la rı içer me li dir: Alı cı ve vericiye ait kan örneklerinin uygun ve doğ ru tek nik le alınması 87

2 Hülya Bilgen ve ta nımlaması, Kan mer ke zi ka yıtlarında varsa alı cıya ait önceki test sonuçları nın in celenmesi, Verici kanı nın transfüzyona uygunlu ğu nu gös te ren ABO ve Rh kan grubu, enfeksiyoz tarama testleri, antikor tarama testleri, vb. testlerin yapılması, Alı cı eritrositlerinin ABO ve Rh yönünden tiplendirilmesi, Alı cı nın serum veya plazması kullanılarak antikor tarama testlerinin yapılması, Uygun ABO ve Rh tipinde kan komponentlerinin seçilmesi, Çap raz kar şılaş tır ma cross match ile alı cı se rum ve ya plaz ma sı ile ve rici eritrositlerinin test edilmesi, yani alı cı serumunda diğer testlerle saptanmamış an cak kli nik öne mi olan ola sı antikorların taranması, Tüm ka yıtların tutularak sonuç raporları nın düzenlenmesi Tüm bu aşamalar doğru olarak uygulandı ğında: Alı cı ve ve ri ci ara sındaki ABO uygunsuzlu ğu / uy gun lu ğu Hastanın serum/plazmasındaki atipik antikorlar belirlenmiş olacaktır. Uy gun luk Test le ri İçin Ör nek le rin Se çi mi ve Ha zır lan ma sı Uygunluk testlerinde örneklerin seçimi ve hazırlanması, en az test lerin doğru ve tam uygulanması ka dar önem li ve üze rinde titizlikle durulması ge reken bir konudur. Günümüzde uygunsuz transfüzyona bağ lı ölüm nedenleri arasın da %50-60 ora nıyla kayıt hataları başta gelmektedir. Bu nedenle kan örneğinin doğru hastadan alınması, etiketin doğru yazılması, istem formunun tam ve eksiksiz doldurulması, verici örneğinin doğru etiketlenmesi, kan torbası üzerindeki etiketlemenin tam ve doğ ru ya pılması vb. işlemlerin hatasız biçimde gerçekleştirilmesi, uygunluk testlerinin ba şarı sın da ön ko şul ola rak kar şı mıza çıkmaktadır. Ay rıca alı cı nın transfüzyon, gebelik, transplantasyon öyküsü olup olmadı ğı, kan ürü nünün ne amaçla istendiği, gerekebilecek kan miktarı ve aciliyeti, olası transfüzyon tarihi gibi bazı özel bilgilerin de istem for mun da bil di ril me si ge rek mek te dir. Ek sik dol du rul muş is tem form la rı kabul edilmemelidir. Uygunluk testleri için se rum ve ya plaz ma kul la nılabilir. Plazmadaki fibrin nedeniyle testler sırasında gerçek aglütinasyonu ayırdetmek güç olabilece ğinden çoğu kan mer ke zi ta ra fından serum kullanı mı tercih edilir. Ancak tam cross match tes ti uy gulanmak istendi ğin de kan gru bu be lir len me si için 88

3 Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri pıhtılaşmamış kan ge re ke ce ğinden pratik olarak plazma kullanı mı da ha yaygındır. Alı cı nın son üç ay da ge be lik ya da trans füz yon öy kü sü var sa ve ya bu ko nuda yeterli bilgi alınamıyorsa antikor tarama ve çapraz kar şılaş t ır ma için kul lanılacak serum örneği en çok 72 sa at ön ce alınmış olmalı dır. Eğer transfüzyon öy kü sü son 10 gü ne ait ise bu sü re 24 sa ati aşmamalı dır. Alı cı ör ne ği gibi verici örne ği nin de eti ket le me ha ta la rından sakı nılarak alınması gerekmektedir. Transfüzyon sonrası kar şılaşılabilecek sorunların çö zü mü için ge rek alı cı, gerekse verici örneği en az 7 gün sü reyle kapaklı bir tüp te ve 1-6 C de sak lan ma lı dır. Bek len me dik An ti kor lar Yö nün den Alı cı ve Ge rek li ise Ve ri ci Serumunun Araştırılması (Antikor Tarama) Alı cı ve ve ricinin serum/plazma örneklerinin daha önce fenotiplemesi yapılmış 2 ve ya 3 çe şit test erit ro sit le ri ile kar şılaş tı rılarak mevcut alloantikorların tesbitidir. Hastanede yatan hastaların %1-3 ün de da ha ön ce ki transfüzyonlara ya da gebeliklere bağ lı alloantikor tesbit edildi ği bildirilmektedir. Alloantikor geliştirme şansı nın tekrarlayan transfüzyonlar ile arttı ğı ve en sık rastlanılan antikorların ise An ti -D (C+),- E,-K, -c,-fya,ve Jka ol du ğu gösterilmiştir. An ti kor ta ra ma da kul la nılan test eritrositleri transfüzyonda en sık problem yaratan, kli nik öneme sahip antikorlara spesifik antijenleri homozigot olarak eksprese eden eritrositlerden özel olarak seçilirler. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri rehberlerinde antikor tarama için kullanılacak test hücreleri mi nu mum C,c,D,E,e,K,k,Fya,, Fyb Jka, Jkb, S,s,M,N,P1, Lea, Leb an ti jen le rini içer me si ve de ği şik vericilerden havuzlanmaması önerilmektedir. Ayrıca önem sırası na gö re D,c,,Fya,, Jka, Jkb, S,s ve Fyb an ti jen le ri nin de ho mo zi got eksprese edilenlerinin tercih edilmesinin uygun olacağı bildirilmektedir. Çapraz Karşılaştırma (Cross Match) Testi Ço ğu zaman uygunluk testleri ve çapraz kar şılaş t ırma kavramları ay nı an lam da ve bir bi ri ye ri ne kul la nılabilmektedir. Ancak gerçekte bu iki kavramın birbirinden ayrılması gerekmektedir. Uygunluk testleri ifadesi ile; alı cıya ait kan mer ke zi ka yıtları ve öy kü, alı cı ve ve ri ci nin ABO ve Rh gru bu, alı cı ve gerekiyorsa vericinin antikor taraması, çap raz kar şılaş t ırma testlerinin tümü anlaşı lır. Çap raz kar şılaş t ırma ise transfüzyon öncesi uygunluk testlerinden sadece birini oluş tur mak ta ve hat ta son za manlarda bazı araş t ırmacılar bunu yapılması gereksiz testler arasında göstermektedir. Çünkü ABO, Rh uy gun 89

4 Hülya Bilgen verici ve antikor taraması negatif alı cı nın söz konusu olduğu olgularda çapraz kar şılaş t ırma ile saptanabilen uygunsuzluk oranı %1 den az olmaktadır. Cross match uygulaması için çe şitli yöntemler kullanılmış t ır. Önceleri antiglobulin fazlı çap raz kar şılaş tırma kullanılmış daha sonraları da im medi ate spin tip çap raz kar şılaş t ırma kullanılmış t ır. Serolojik cross match de önceleri serum fizyolojik fazında yapı lırken sonraları antihuman globulin fazı ve 37 C de ya pılmış t ır de Bo ral ve Henry type and scre en ola rak tanımlanan tiplendirme ve tarama metodu kullanmış ve bu nun %99.9 transfüzyonda etkili oldu ğunu göstermişledir. Amerikan Kan Bankaları Birliği (AABB) de 1984 de kan grubu tiplendirmesi ve antikor taraması ya pıldı ğında indirekt antiglobulin test IAT fazındaki cross match in uygulanmayabileceğini bildirmiştir. Birçok araş t ırmacı nın im me di ate spin tip cross match ile ABO uygunsuzlu ğunu saptayamadı ğı nı göstermesi üzerine alternatif uygulama olarak elektronik cross match gösterilmiştir. Elektronik cross-match de kan örnekleri kullanılmamakta, daha önce validite edilmiş bilgisayar ortamında hastanın en az iki kez ça lı şılmış ve kaydedilmiş kan gru bu nun ol ma sı ile antikor tarama testinin negatif bulunması şart ko şulmaktadır. Ay rıca antikor tarama testlerinin bilgisayar ortamına aktarılması nın otomatik sistemler ile yapılması ve bil gisayara çalı şanlar tarafından manuel kayıt ya pılmaması da aranmaktadır. Çapraz kar şılaş tırma testi transfüzyon sırasında olabilecek bir antijen-antikor reaksiyonunun tüpte yapılan bir ön denemesidir ve uygunluk testlerinin son aşaması dır. Çapraz karşılaştırma testlerinin başlıca iki amacı vardır: 1. Kan gru bu sap tanıp antikor tarama testi negatif bulundu ğunda alı cı ve verici ABO uygunlu ğu nun son kez doğ ru lan ma sı (ka yıtlarda, etiketlemede, donör veya alı cıların kimliklerinde, testlerde yapılabilecek hataların kont rolü), 2. Tarama panelinde yer almayan ancak verici eritrosit yüzeyinde olabilecek antijenlere kar şı alı cı serumunda antikor varlı ğı nın araş t ı rılması (Ma jör cross match), na di ren de ve ri le cek kan da alı cı eritrositleriyle reaksiyona girebilecek irregüler antikorların aranması (Mi nör cross match). Te mel olan test ma jör cross match dir. Alı cı se rum veya plazması ile ve ri ci eritrositleri kullanılarak yapı lır. Antikor tarama testlerinde 2-3 ay rı do nör den hazırlanmış test hücreleri kullanılması ve ba zen kli nik öne mi olan tüm an tikorların saptanması nın mümkün olamaması nedeniyle, alı cıda antikor tarama testi negatif olmasına kar şın cross match uy gun ol ma ya bi lir. Bu du ru mun bir 90

5 Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri başka nedeni de antikor taramada kullanılan yöntemin yeterince duyarlı ol maması dır. Uygunsuzlu ğu çö züm le mek için da ha ge niş kap samlı veya farklı yöntem kullanılan antikor tarama testlerine başvurulmalı dır. Mi nör cross match testinde verici serumu alı cı eritrositlerine kar şı test edi lir. Bu test kli nik ola rak faz la öne mi ol ma yan ve pra tikte kullanılmayan bir testtir. Çünkü verici serumundaki antikorlar çok yük sek titrede de ğilse, alı cıya verildi ğinde dilüe olacaklar ve majör cross match uygunsuzluğunda kar şılaşılan ciddi problemlere yol açmayacaklardır. Minör cross match uygunsuzluğu verici serumunda beklenmedik antikorların var lı ğında önem kazanmaktadır. Vericinin öyküsünde klinik olarak önemli antikorların oluşma olası lı ğı nı dü şündüren daha önce transfüzyon yapılması, ge be lik vb du rum lar var sa minör cross match yerine vericide de reverse gruplama ve antikor tarama testinin yapılması, antikor pozitif kanların ise komponent hazırlanmasında kullanılması da ha doğ ru bir yak la şım olacaktır. Ör ne ğin D po zitif (Rh+) bir hastaya D ne ga tif (Rh-) trans füz yon ya pılması gerekti ğinde vericide transfüzyon, gebelik vb nedenlerle daha önce gelişmiş anti-d antikorları mevcutsa, transfüzyon sonrası hastada hemolizle karşılaşılabilecektir. ABO, Rh tiplendirmesi, antikor tarama ve çapraz karşılaş t ırma işlemi, Tab lo 1. Uygun eritrosit süspansiyonu sağlama zamanları Metod Dakikalar Tam cross match (ABO,Rh, antikor tarama ve cross match) 60 Acil cross match (Kan örneği mevcut) 10 Acil cross match (Kan örneği mevcut değil) 15 Cross match siz ABO uygun 10 Cross match siz genel verici 5 eğer hastada antikor tarama negatif ise ve kan merkezinde araya daha acil bir tetkik girmiyorsa yakla şık bir saat sürmektedir. Uygun kan ürünü elde etme zamanları Tab lo 1 de be lir til miştir. Kan ürün leri hazırlanırken grup ve antikor tarama testlerinin birlikte kontrol edil di ği yüksek kapasiteli kan merkezlerinde, plazmasında antikor bulunan bu tip kan ürün le ri im ha edil mek te dir. Na dir rast la nan bu tür du rum larda eğer aci li yet var sa A, B ve ya AB için plaz ma içer me yen O gru bu erit ro sit ler tercih edilmelidir. Çapraz Karşılaştırma Testinin Yapılışı Çapraz kar şılaş tırma testi laboratuarların kapasitesi, iş yü kü, tek nik ola- 91

6 Hülya Bilgen nakları gibi birçok faktör nedeniyle temel esaslar de ğişmeksizin çeşitli yöntem farklı lıkları gösterir. Lam üzerinde alı cı serumu ile verici eritrositlerinin kar şılaş t ı rılması biçiminde bir cross match tekniğinin uluslararası standartlarda yer almadı ğı nı özellikle belirtmek gerekir. Jel sentrifugasyon tekni ği ile ya pılan cross match in ise tüp yöntemine göre duyarlı lık açı sından üstünlü ğü olmayıp daha çok teknik avantajları bulunmaktadır.burada örnek olarak çoğu mer kezde uygulanabilecek tüpte çapraz kar şılaş tırma testi yöntemi sunulmaktadır. Tüp te Çap raz Kar şı laş tır ma Tes ti İzlenecek İşlemler Sırası 1. 10x75 mm uy gun şekilde etiketlenmiş bir test tü pü içe ri si ne se rum fizyo lo jik ile üç kez yıkanmış %5 do nör erit ro si ti süs pan si yo nun dan 1 dam la konur. Hücre hazır la ma: 500 ml izo to nik so lüs yon ve ya bro me lin üze ri ne 50 ml tam kan ve ya 25 ml yıkanmış eritrosit süspansiyonu ekleyerek % 5 lik eritrosit dilüsyonu hazırlanır. 2. Tüp içerisine 2-3 damla alı cı nın (hastanın) serumundan eklenir. Donör eritrosit/alı cı serumu oranı 1/2 1/3 ol ma lı dır (ora nın korunması kay dıyla damla adedi arttı rılabilir). Bu serum fizyolojik fazı sadece ABO uygunsuzluğunu saptamada yardımcı dır. Alı cı ve ve rici kanları ara sında immün antikorlardan doğabilecek uyuşmazlıkları sap ta mak için test ke sin lik le an ti hu man glo bu lin fa zıyla devam etmelidir. 3. Oda ısı sın da 15 dak. bek le til dik ten son ra 15 sn sü rey le de vir/ dak santrifüje edilir. 4. Üst te ka lan sü per na ta nın rengi hemoliz varlı ğı açı sından gözlenir. Tüp çalkalanır ve dipteki eritrositler aglütinasyon açı sından mikroskopta kontrol edilir. Pozitif sonuçlar aglütinasyonun şiddetine göre derecelendirilir. Hemoliz veya aglütinasyon varsa cross uygunsuz demektir. Hemoliz ve aglütinasyon yok ise bir son ra ki aşamaya geçilir. 5. %22 Bo vin al bu min (ve ya LISS) den 2 dam la tü pe ek le nir ve ka rış t ı rı lır C de ben ma ri de 30 dak sü rey le in kü be edi lir (or ta ma LISS ek len mişse 10 dakikalık inkübasyon yeterlidir) sn süreyle devir/dak santrifüj edilir. Yeniden üstte kalan sı vı nın rengi hemoliz açı sından gözlenir, tüp çalkalanır ve ag lü ti nas yon de ğerlendirilir. Değerlendirmede hemoliz veya aglütinasyon gözlenmiyorsa; 8. Tüpteki eritrositler 3-4 kez yıkanır. Son yı kamadan sonra üstteki izoto- 92

7 Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri nik solüsyon tamamen uzaklaş t ı rı lır. 9. Antihuman Globulin (Anti IgG-C3d) 2-3 damla eklenir C de 30 dak. en kü be edi lir. 11. Yeniden santrifüj edilir. Süpernatant hemoliz açı sından gözlenir. Tüp karış tı rılarak aglütinasyon açı sından değerlendirilir ve sonuçlar kaydedilir. Kontrol: Daha önceden hazır bu lu nan IgG ile kap lı Coombs pozitif eritrositler den bir dam la tü pe eklenir. Santrifüj edilerek de ğerlendirilir. Bu kez tüpte mut la ka po zi tif (+) re ak si yon gö rül me li dir, po zi tif re ak si yon gö rül me di ği takdirde test yeniden yapılmalı dır. Acil Cross Match (Im me di ate Spin, IS) Klinikte yukarıda anlatılan iş lem ler için ge rek li za ma nın kaybedilemeyeceğinin belirtildi ği çok acil du rum lar ha ri cin de acil çap raz kar şılaş t ırma yöntemi kullanılmamalı dır. Bu yön temde alı cı serumu ya da plazması ile ve ri ci erit rositleri karış t ı rı l ıp hemen santrifüj edilir. Hemoliz ya da aglütinasyon olmaması uygunlu ğu gösterir. Yöntemin aşamaları şu şekildedir: 1. Her bir ve ri ci ör ne ği için bir tüp alı nır, 2. Her bir tü pe 2 dam la alı cı serumu konulur, 3. Üze ri ne 1 dam la %2-4 kon sant ras yon da se rum fiz yo lo jik ile süs pan se edilmiş verici eritrositi eklenir, 4. Hemen santrifüj edilir, 5. Reaksiyon değerlendirilip kaydedilir. Bu test le ma jör ABO grup ha ta la rı veya kuvvetli antikorların var lı ğı saptanabilir. Bu testin acil durumlar haricinde rutin cross match testleri yerine kullanılması uy gun de ğildir. Diğer yandan eritrosit I an tijenine kar şı otoantikor ya da hi pe rim mün ABO an tikor varlı ğı, rulo formasyonu, okumada geç kalınması, test kan ör ne ğinin yenidoğana ait olması gi bi ba zı durumlarda acil cross match de yan lış pozitif sonuçlara rastlanabilmektedir. Acil cross match ile uygunluk saptanıp kan kli ni ğe gönderildiğin de de Tüp te cross match yapılarak sonucun klinisyene bildirilmesi kan merkezinin sorumluluğunda olmalı dır. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri arasında tiplendirme ve antikor tarama ile bir lik te acil cross match kul la nı mı nın %99,9 ora nında etkin ve güvenilir 93

8 Hülya Bilgen olduğu bildirilmesine rağmen ülkemizde antikor taramanın sadece belirli merkezlerde yapıldı ğı da unu tul ma ma lı dır. Acil cross match ru tin ola rak an ti kor ta ra ma ya pılan kan merkezli hastane ler de elek tif ame li yat lar ön ce si ola bi le cek kan blo ka jı nı azalt mak açı sından faydalı olabilir. Cross match tekniği ile ilgili olarak; Verici eritrositlerinin yıkanma işleri, Eritrosit süspansiyonu konsantrasyonu, Testin uygulandı ğı ısı (oda ısı sı ve 37 C de), An tig lo bu lin se rum, LISS, en zim kul la nı mı testin duyarlı lı ğı nı ve doğrulu ğunu etkileyen faktörlerdir. Antijen-antikor reaksiyonları nı belirginleştirmek için kullanılacak teknikler: Cross Match testinde antijen-antikor reaksiyonları nı belirginleştirmek yani inkomplet antikorları komp let ha le ge tir mek için çe şitli yöntemler vardır: bazı antikorların reaktivitesini arttır mak için in kü bas yon dan ön ce al bu min eklenebilir. IgG tipi an tikorlarla eritrosit sensitizasyonunu arttır mak ve ag lütinasyonunu belirginleştirmek için sı ğır (bovine) serum albumin solüsyonları 1945 den be ri kul la nılmakta ve inkomplet antikorların komplet hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. İnsan (Human) Albumini de eritrositlere veya serum-eritrosit karı şı mına eklenerek kullanılabilir. Antijenin antikora bağlanması nı kolaylaş t ır mak için al bu min ye ri ne LISS (low io nic strength so lu ti on) ve ya PEG (pol yethylene glycoid) de kul lanılabilir. LISS kul la nılması ço ğu antikorun gösterilmesi için gereken inkübasyon süresini kısaltmaktadır. Ay rıca antikorların eritrositlerce tutulması ve aglütinasyonun derecesi de bu solüsyon ile belirginleşmektedir. PEG ise su da eri yen bir mad de olup antijen-antikor reaksiyonunu güçlendirmektedir. Ayrıca, albumine göre klinik önemi olan antikorları gösterme oranı daha yüksek iken, klinik önemi olmayanları daha az gösterdiğin den ve de ilave başka teknikleri gerekli kılmayan bir madde oluşundan, bazı merkezler tarafından tercih edilmektedir. Hem an ti-igg, hem de an ti-igg ve an ti-c3d ak ti vi te si olan po lis pe si fik anti-human globulin (AHG) re agentleri antikor tarama ve cross match testlerinde anti-globulin fazında kullanılabilmektedir. Polispesifik reagentler anti- C3d ak ti vi te si ne de sa hip ol duk la rından komplemanı ak ti ve eden ba zı na dir antikorların gösterilmesini sağlayabilmektedirler. Ayrıca bazı antikorlar açı sından daha kuvvetli reaksiyonlar sağlamaktadırlar. Antikompleman aktivitesi- 94

9 Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri ne sahip polispesifik antiglobulin reagentlerinin kullanılması nın dezavantajı oto an ti-i gi bi ba zı kli nik öne mi ol mayan antikorları da gös te re bil me le ri dir. Bu dezavantajı ortadan kaldır mak için test ler hem oda ısı sı hem de 37º C de ya pılarak iki farklı tüp gru bu kar şılaş t ı rılmalı dır. Böylece polispesifik AHG kul la nan la bo ra tu ar lar da, so ğuk aglutininler tarafından komplemanın bağlandı ğı po zi tif AHG re aksiyonları 37 C de ortadan kalkmış olacaktır. Bu avan taj ve de za van taj la rı dikkate alınarak reagent seçimine kan merkezi sorumlusu karar vermelidir. Cross Match Test le ri nin Ya pıl ma sı Sı ra sın da Dik kat Edil me si Ge re ken Nok ta lar Cross Match testlerinde antijen-antikor reaksiyonları nın en iyi gös ter gesi hemoliz veya aglütinasyon oluşumudur. Her ikisini de gözleyebilmek için santrifüjden hemen sonra süpernatan sı vıda serbest hemoglobin, ardından da hafifçe karış tı rılarak aglütinasyon izlenmelidir. Aşı rı çal kalama sonucu büyük aglütinatlar yı kılabilir veya zayıf ag lütinatlar kaybolabilir. Aglütinasyonun şiddeti ile hemolizin derecesi her bir örnekte ayrı ay rı de ğerlendirilip kaydedilmelidir. Reaksiyonların de ğerlendiril me sin de tüm kan mer ke zi per so ne li ay nı skala ve ifadeleri kullanmalı dır. Her zaman mikroskobik değerlendirme gerekmese bile gerçek aglütinasyonun rulo fenomeninden ayrılmasında gerekli olabilir. Dü şük kon sant ras yon da an ti kor var sa se rum/erit ro sit ora nı nın art tı rılması her bir hüc re nin bağlanacağı antikor miktarı nı da art tıracaktır. Ço ğu serolojik testle ilgili açıklamada kullanılacak serum miktarı iki dam la ola rak belirtilir. Ancak bazı alloantikorların gösterilebilmesi için 3-4 damla serumun daha uygun olacağına da değinilmektedir. Ay nı tüpe damlatılacak serum ve eritrosit karı şımlarında serum damlatılması n ı unut ma mak için ön ce se rum, ar dından eritrosit damlatılmalı dır. Ak si takdirde hazırlanan süspansiyonu eritrosit boyayaca ğından serum eklenmesi unutulabilir. Serolojik testlerde kullanılacak eritrosit ve serum volümünün standardize edilmesi çok önemlidir. Özellikle düşük (low)-ionic reagentlerin kullanıldığı testlerde reagent ve serumun eşit miktarda olmasına dikkat edilmelidir. Serum/hücre oranı aglütinasyonun duyarlı lı ğı nı belirgin şekilde etkileyeceğinden aglütinasyonun kolaylıkla görülebilmesi için yo ğunlu ğu en az hücre süspansiyonunun kullanılması tercih edilmelidir. Aglütinasyonun belirginli ği eritrosite mümkün olduğu ka dar çok sa yıda 95

10 Hülya Bilgen antikor molekülü bağlanmasına bağ lı dır. Serum/hücre karı şı mında çok fazla hücre bulundu ğunda, hücrelere bağlanacak antikor molekülü çok az olacağından antikorlar zayıf ise reaksiyon gözden kaçabilecektir. Eritrositlerin yıkanması plazmayı uzak laş t ı rır ve fib ri ne bağ lı hatalı de ğerlendirmeleri önler. Re ak si yon la rın De ğer len di ril me sin de Dik kat Edi le cek Nok ta lar Cross Match test le rin de po zi tif so nuç la rın çe şitli nedenleri olabilir. Aşa ğıda be lir ti len tüm bu ne den ler göz önü ne alı na rak ka rar ve ril me li dir. Alı cı ve vericinin kan grupları hatalı de ğerlendirilmiş olabilir. Verici eritrosit antijenlerine kar şı alı cı serumunda alloantikorlar bulunabilir. Vericinin direkt Coombs pozitif olduğu durumlarda verici eritrositlerinin proteinle kaplı olması nedeniyle AHG tes tinde pozitif sonuç alınabilir. Ba zı hastalıklar nedeniyle alı cı serumu (protein içeriği ile ilgili olarak) farklı özellik gösterebilir. Test sisteminin herhangi bir aşamasında kontaminasyon olabilir. Kullanılan teknik veya reagentler testlere uygun olmayabilir. Ne den ne olur sa ol sun şart lar çok acil ol ma dıkça problem çözülene kadar transfüzyon ertelenmelidir. Kan ürünü acilen gerekli ise kan merkezi hekimi hastanın he ki mi ile gö rü şe rek ya rar ve za rar konusunu birlikte de ğerlendirmelidirler. Cross Match de Karşılaşılabilecek Problemler Cross Match ön ce si ilk ba samak alı cı ve vericinin ABO-Rh grupları nın belirlenmesidir. Daha sonra alı cı serumunda antikor araş tı rılmalı dır. Bu in cele me için O kan gru bun dan çe şitli antijenler ta şıyan panel hücreleri üzerine alı cı nın serumu eklenerek indirekt antiglobulin test tekni ği kullanılarak LISS ve ya en zim ile 37ºC de in kübe edilip aglütinasyonun varlı ğı de ğerlendirilir. Aglütinasyon varlı ğı an ti ko ra işaret etmektedir. Bu durumda antikorun hangi antijene kar şı ol du ğunun belirlenmesi gerekir. Antikor belirlenene kadar transfüzyon ertelenmelidir. Antikor belirlendikten sonra bu antikora özgül antijeni ta şımayan ABO-Rh uy gun verici kanı ile cross match ya pılmalı dır. Bu ne denler le cross match tes tin de kar şılaşılabilecek sorunları antikor tarama testleri ile birlikte incelemek gereklidir. Antikor tarama testi negatif, cross match uygun ise: trans füz yon için en gel olmadı ğı dü şünülür. Ancak antikor tarama testinin örnekte negatif bulunmuş olması sadece panel hücrelerinin sahip olduğu antijenlere kar şı antikor olma- 96

11 Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri dı ğı nı gösterdiğinden, hiç antikor olmadı ğı anlamına gelmeyebilir. Klinik durum şüpheliyse (örne ğin transfüzyona rağmen hasta hemoglobini yeterince yükselmiyorsa) ya da ilave tet kik ler ge re ki yor sa kan mer ke zin de kul la nılan yöntem genişletilmelidir. Bazı hastalarda enzim teknikleri gibi daha duyarlı tekniklerin kullanı mı gerekebilir. An ti kor ta ra ma tes ti po zi tif, cross match uy gun ise: Oto an ti-h ve an ti- Leb11 varlığı düşünülür, bu tip otoantikorlar ge nel lik le oda ısı sın da O kan grubu ile reaksiyon verdikleri halde A1B ve A1 kan gruplarıyla reaksiyon veren antikorlardır. Cross match de uygunsuzluk nedeni olabilirlerse de klinik öne mi yok tur ve ka nın kullanı mına engel oluşturmazlar. An ti kor ta ra ma tes ti ne ga tif, cross match uy gun de ğil ise: ilk dü şünülmesi gereken alı cı ile ve rici arasın da ABO uyuş maz lı ğı dır. Cross match test le rin de uygunsuzluk bazı olgularda antikor tarama hücrelerinde olmayan fakat verici hücrelerinde bulunan antijenlere kar şı ge lişmiş antikorlar nedeniyle olabilir. Bazı olgularda ise verici eritrositleri Ig, kompleman veya her ikisi ile kaplı olabilir. Uygunsuzlu ğun testin hangi aşamasında ortaya çıktı ğına bağ lı ola rak aşa ğıdaki incelemelerin yapılması önerilir: Verici örneğin de ABO tip lendirmesi yeniden yapı lır, Verici eritrositlerinde direkt antiglobulin test (DAT) yapı lır, Alı cı serumu panel eritrosit reagentleri veya dü şük insidanslı antijenleri içe ren re agent ler le ye ni den test edi lir. Nadir olarak verici eritrositlerinde A veya B antijenlerinin zayıf ola rak bulunması kan gruplamasında yanılgı ya ve kan gru bu nun O ola rak ta nımlanması na ne den ola bi lir. Bu du rum da Cross match sırasında aglütinasyona yol açar. Antikor tarama testinin oda ısı sında yapılmış olması ABO sis te mi dı şında IgM ya pı sındaki alloantikorların ta nımlanamaması na ama oda ısı sında yapılan cross match de aglütinasyona neden olabilir. Po li ag lü ti nas yon fe no me ni: nor mal se rum lar la tüm kar şı laş t ır ma lar da aglütine olan eritrositleri tanım lar. Bu du rum T, Tk ve Tn an tijenlerine bağ lı olup genellikle sağ lıklı verici eritrositlerinde gözlenmez. Bu antijenler edinsel miyelodisplazi, gastro-intestinal sistem hastalıkları, ba zı bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlar (Vibrio cholerae, Clostridium, Streptococcus pneumoniae, Candida, Serratia, Aspergillus) sırasında eritrosit yüzeyinde bulunabilir. Vericinin kanı nın poliaglütinasyon fenomeni göstermesi antikor saptanmamış alı cı ka nıyla çapraz kar şılaş tırmada uygunsuzluk nedenidir. Antikor tarama testi negatif, antiglobulin cross match uy gun de ğil ise: alı- 97

12 Hülya Bilgen cıda antikor olmadı ğı hal de cross match de AHG ek len di ğinde uygunsuzluk saptanmış ise ilk dü şünülmesi gereken verici eritrositlerinde direkt antiglobulin testinin pozitifli ğidir. Sağ lıklı kan ban ka sı vericilerinde 1/10000 oranında IgG ve/ve ya komp le ma na bağ lı direkt Coombs pozitifliği saptanabilir. Bu verici kanı transfüzyonda kullanılmaz. Di ğer bir du rum ise alı cı nın serumunda standart antikor tarama testi ile gösterilemeyen inkomplet antikorların bulunması dır. Eğer verici eritrositi antikor tarama testinde kullanılan panel hücrelerinden daha kuvvetli antijeniteye sa hip ve da ha faz la an tijen ta şıyorsa alı cı serumundaki zayıf antikorlar AHG cross match de aglütinasyona neden olabilir. Yine panel hücrelerde olmayan ve çok nadir görülebilen bir antijene kar şı alı cı nın sa hip ol du ğu antikor AHG cross match de uygunsuzluk nedeni olabilir. O kan grubundan olmayanlara O kan gru bu trom bo sit ve ya plaz ma ve ri lerek pa sif ola rak trans fer edil miş an ti-a ve an ti-b an tikorları nın yüksek titrasyondaki varlı ğı AHG cross match de uy gun suz lu ğa neden olabilir. Antikor tarama testi pozitif, cross match uygun değil ise: do ğal an cak nadir bulunan alloantikorların var lı ğında bu antikorların ta nımlanması nın yanı sıra toplumdaki özgül antijen sıklı ğı da cross match de önem ta şımaktadır. Bu durumda antikor vardır ama oto log kont rol ne gatiftir. Bu antikorlar an ti-m, an ti-n, an ti-p1, an ti-lea ve an ti-leb olabilir. Yalnızca özgül antijen ta şımayan verici kanı na cross match ya pılması ve/veya özgül antijeni ta şımayan verici kanı nın transfüzyonda kullanılması önerilir. Çe şitli alloantikorların bir ara da ol ma sı durumunda alloantikorlar tanımlanamayabilir. Son 2-3 ay için de trans füzyon alma öyküsü olan hastalarda alloantikor varlı ğı ya nında otolog kontrol pozitif bulunabilir. Bu olay hastalardaki gecikmiş serolojik ve hemolitik transfüzyon reaksiyonunu tanımlar. Diğer taraftan dolaşımda verici kanıyla reaksiyon veren alloantikorlar da otoantikorları taklit edebilirler. Ve ri le cek kan se çi mi için al lo an ti kor ile oto an ti kor ayı rı mı nın ya pılması gerekir. Burada hastanın ta nı sı ve transfüzyon öyküsü olması önem ka za nır. Alı cıda alloantikor saptanmış ise öz gül an ti jen ta şı ma yan ve ri ci den kan ha zırlamak gerekir. Bu durumda alloantikorların kli nik öne me sa hip olup ol ma dığı nın ay rı mı da ya pılmalı dır. Bir has ta da al lo an ti kor sap ta nı yor ve bu has ta ya kan trans füz yo nu ge re ki yor sa yapılacaklar şöyle özetlenebilir : 98

13 Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri Cross match tes tin de 37 C de ısı tılmış örneklerle çalı şı lır ve uy gun suzluk olup ol ma dı ğı yeniden değerlendirilir. Uygunsuzluk mevcutsa bir sonraki aşamaya geçilir. Alloantikorların hangi antijene kar şı ol du ğu saptanır (bu nun için re ferans laboratuarlar kullanılabilir). Allo antikor geli şen antijenin insidansı na ve sa yı sına bağ lı ola rak kaç ünite kanın cross match ya pılacağı, antijen veya antijenlerin % insidansı ile kaç ünite kan istendi ğine bağ lı ola rak tah min edi lir. Ör ne ğin has ta da an ti E sap tanmışsa E antijeni insidansı %30 ol du ğundan E antijeni içermeyen ürün bulma olası lı ğı %70 dir. Eğer iki üni te is te ni yor sa 2/0.70 =2.8 ol du ğun dan en az 3 üni te cross match ya pılması gerekli olacaktır. Eğer has ta % 66 in si dans lı Fya antijenine kar şı antikor ile %50 insidanslı S antijenine kar şı antikora sahip ve 4 üni te kan is te ni yor sa Fya ne ga tif ürün bul ma ola sı lı ğı %34, S an ti je ni ne gatif ol ma ola sı lı ğı %50 ol du ğundan birlikte de ğerlendirilerek 0.34 x 0.50 =0.17 olduğun dan ve 4/0.17 = 23.5 ol du ğundan ancak 24 ünite kan cross match i yapıldı ğın da 4 üni te uy gun kan bul ma ola sı lı ğı var de mek tir. An ti kor kli nik ola rak önem li grup tan ise (Rh, Kell, Duffy vb.) bu an ti jenleri içermeyen seçilmiş kan lar la cross match ya pı lır. An ti kor kli nik ola rak önem li ol ma yan grup tan ise (An ti-ch, Rg, Bg vb.) ABO-Rh uy gun kan lar la cross match ya pı la rak kan ve ri le bi lir. An ti kor kli nik ola rak hem önem li hem de önem siz sa yılabilecek gruptan ise ya da an ti kor ta nımlanamıyorsa ve/veya söz konusu antijeni içermeyen verici kanı bulunamıyorsa verilecek eritrositlerin ya şam süresinin kabul edilebilir bir süre olup olmadı ğı nı saptamak için Cr51 işaretli eritrositlerle test yapılır veya monocy te monolayer as say (MMA) uygulanır. Yukarıdaki testleri yapmak mümkün olmuyorsa Biyolojik Uygunluk Testi yapılır. Bunun için seçilen donör kanın dan 10 ml has taya yavaşça transfüze edilip has ta iz lenir. Has tadan daha son ra alınacak kan ların plaz masında hemoglobin bakılır. Çok kaba bir test tir. Sadece komp leman ak tivitesi ile akut int ravas küler bir hemoliz olup ol madığını gös terir. Ekst ravas küler hemoliz le il gili bil gi ver mez. Yine de çok acil ve cross match uy gun kan bulunamayan durumlarda hiçbir şey yapamamaya ter cih edilebilir. Otoan tikor var lığın da ise çoğu kez uy gun verici bul mak gerek siz dir. Otoantikorlardan soğukta aktif olanlar ABO-Rh kan grup larını tanımlamada, an tikor tarama ve tanım lamada ve cross match de yalan cı pozitif lik lere ve sorun lara neden olabilir ler. Bu an tikorlardan en sık tanımlananı an ti-i dır. Sıcak ta ak tif otoan tikor lar ise genel lik le Rh grubunun, nadiren ABO kan grubunun tanımlanmasında sorun yaratır. Bu an tikor ların var lığında antikor 99

14 Hülya Bilgen tarama test leri pozitif lik, cross match ise uy gun suz luk gös terir. Sıcakta reaktif otoantikoru olan alıcıya uy gun kan hazırlanır ken tarama hüc releri ve verici erit rositi ile reak siyon verebilecek al loantikorların var lığının belirlenebilmesi için gerekiyorsa otoadsorbe serum kullanılmalıdır. Serum özel liklerine bağ lı olarak 37 C de ve oda ısısın da eritrositlerin rulo formasyonu oluşturması aglütinasyonla karış t ırılabilir. Ay rım için tes tin uygulandığı tüpe 1-3 dam la serum fiz yolojik ek len diğinde rulo formasyonu hemen dağılır ken, an tikora bağ lı aglütinasyon değişmeden kalır. Cross match tekniğin de AHG serum ek len meden ön ce zaten erit rositler yıkandığı için rulo formasyonu etkisi genellikle görülmez. Len foma, Wal denst rom mak rog lobulinemisi, Rey noud fenomeni gibi çeşitli hastalıkların sey rin de, penisilin, sefalos porin, al fa metil dopa, ibubrufen, klorp romazin, prokainamid, strep tomisin, levodopa, mefenamik asit, tol metin, tenipesid gibi çeşitli ilaçların kul lanımında oluşabilen otoan tikorlar cross match de uygunsuzluğa, an tikor aramada pozitif liğe neden olabilir. Bu neden le kan is tem for mun da has tanın tanısı ve kul lan dığı ilaç ların ay rıntılı biçimde tanımlanması önem taşımak tadır. Sonuç olarak; Cross match deki sorun ları değerlendirebilmek için alıcıda transfüzyon Tab lo 2. Antikorların klinik önemi ve uygun ünitelerin seçimi Kan grup sistemi Antikor spesifitesi ABO Anti A1 Rh Anti D,C,c,E,e IAT da reaktif Kell Anti K, k Kidd Anti Jka, Jkb MNS Anti M(37 0de aktif) Anti N Anti S,s,U Duffy Anti Fya,Fyb P Anti P1 Lewis Anti Lea,Anti Leb Lutheran Anti Lua Diego Anti Wr a H Anti HI Diğerleri IAT de 37 C de reaktif Klinik Önemi Nadir Var Var Var Bazen Nadir Var Var Nadir Nadir/Hayır Nadir Nadir Hayır Değişken Önerilen kan ürünü Grup A, D uygun, IAT cross match uygun Antijen negatif, 37 C de cross match uygun Antijen negatif, 37 C de cross match uygun Antijen negatif, 37 C de cross match uygun Antijen negatif, 37 C de cross match uygun Antijen negatif, 37 C de cross match uygun Antijen negatif, 37 C de cross match uygun ABO ve D uygun, 37 C de cross match uygun ABO ve D uygun, 37 C de cross match uygun ABO ve D uygun, 37 C de cross match uygun ABO ve D uygun, 37 C de cross match 100

15 Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri ön cesi an tikor tarama ve tanımlama testlerinin yapılması gerek liliğinin yanı sıra tanım lanan an tikor var sa bunun klinik değerinin bilin mesi de önem lidir. Tab lo 2 de sapatanabilecek al loan tikor ların klinik özel likleri yer almaktadır. Cross match uy gun suz luğunda transfüzyon kararının sorum luluğu klinisyene ait ol malı an cak kan mer kezi has tay la il gili tüm kayıtların da bu uy gunsuzluğu belirtmeli ve transfüzyon konusunda yönlendirici olmamalıdır. ÖZEL DURUM LAR DA UY GUN LUK TEST LERİ Acil şart lar: Kan mer kezi her zaman acil şartlarda yapılacak testlerle ilgili kararı ön ceden belir lemiş ol malı ve bu yol her çalışan tarafından aynı şekil de Hasta ve torba kan grubu A Rh (+), Enzimli ve AHG li ortamda cross match uygunsuzluğu (pozitif) Hasta ve torba O Rh (+), cross match negatif (uygun) Şekil 1. Jel santrifügasyon tam cross match kartı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi inceleme örnekleri 101

16 Hülya Bilgen izlenmelidir. Acil şart larda uygunluk testleri yapılmaksızın tek başına uy gun kan grubu ile trans füz yon kararı alınabilir. Kan grubunu belir leyecek kadar zaman ol madığı tak dir de ise en uy gunu O grubu erit rosit trans füz yonudur. Rh negatif ter cih edil melidir. Böy le durum larda kararı klinik hekimi yön lendir melidir. Yine de kan gön derildikten sonra mevcut örneklerle testler çalışılmalı, el de edilen uy gun suz sonuç lar alıcının dok toruna acilen iletil melidir. Plaz ma ürün lerinin trans füz yonu: Bu durum da uy gun luk test leri her zaman gerek li değil dir. An cak masif plaz ma transfüzyonlarında bazı mer kezler de verici plaz ması ile alıcı erit rosit lerinin test edil mesi önerilmektedir. Masif trans füz yon: 24 saat için de alıcının total kan volümü kadar ya da daha fazla transfüzyon yapılması masif trans füz yon olarak tanımlanır. Masif transfüzyon sonrası alıcının ör neğin de ken dine ait kan mik tarı çok azal mış t ır. Özellikle acil durumlarda en önemlisi alıcı ve vericinin kan grubu uy gunluğudur. Elektif cerrahi olgular: Elektif cerrahi olgularda kullanılacak kan mik tarı Torba eritrositleri ve hasta serumunda Bulunan antikorlar inkübasyon AHG eklenmesi ile aglütinasyon Antijen antikor bağlanması Şekil 2. İndirekt Coombs testi temel prensibi. contents.htm 102

17 Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri kliniğe göre fark lılıklar göstereceğin den her kan mer kezinin hiz met ver diği has tane veya böl ge bazında belirli operasyonlar için kullanılacak transfüzyon sayısı ön ceden karar laş t ırılmış ol malıdır. AABB bu tip olgularda tiplendirme, an tikor tarama (type and screen) yapılmasını ve eğer transfüzyon gerekiyorsa cross match yapılmasını önermektedir. Alıcı için acil olarak kan gerek li olduğun da ise acil cross match (im mediate spin,is) uy gulanmasına klinik hekimi ile bir lik te karar verilebilir. Sonuç olarak; her ne kadar uy gun bir an tikor tarama, tanımlama yapılmış ol sa da alıcıda aran mamış an tikor lar, vericide de tanım lanamamış otoantikorlar olabileceğinden olasılık az da ol sa cid di trans füz yon reak siyon larını ön lemek için Cross match tes tinin trans füzyon öncesi yapılması önem lidir. KAYNAKLAR 1. Guidelines for compatibility procedures in blood transfusion laboratories. Transfusion Medicine14:59-73, International Forum. Do you think that the crossmatch with donor cells can be omitted when the serum of a patient has been tested for the presence of red cell alloantibodies with a cell panel? Vox Sang 43: , J.Mc Cullough, Transfusion Medicine, 2nd edition: , Masouredis SP. Pretransfusion tests and compatibility question of safety and efficacy. Blood 59: , Oberman HA. The crossmatch: Past, present and future. In: A Seminar on Immune Mediated Cell Destruction. Washington, DC: American Association of Blood Banks, pp , P.Learoyd and R. Knight, BBTS An Introduction to Blood Transfusion Science and Blood Bank Practice, Standards for Blood Banks and Transfusion Services, 14th ed. Washington, DC: American Association of Blood Banks, Transfusion Service Procedure Manual. Houston, TX: The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu VII,

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun İNDİREKT COOMBS TESTİ ANTİKOR ARANAN PLAZMA + %5 LİK YIKANMIŞ KIRMIZI KAN HÜCRESİ EKLE FAB UÇLARI

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğunda kan hizmet birimleri İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH TKMTD, TKV KLİMUD-EGE Sürekli Tıp Eğitimi, Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği,

Detaylı

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ Dr. Güçhan ALANOĞLU Kan Toplama Kanın İşlenmesi Güvenli Kan Kanın Depolanması Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 KAPSAM 1. Alıcı Verici ABO ve Rh D Belirlenmesi 2. Alıcıda Antikor

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 23 kan grup sistemi 250 kan grup antijeni Duffy,Rhesus,MNS,Lutheran,Kell, P,Lewis,KIDD,Diego,Cartwright,Xg,Scannia,

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Kan Gruplarının Saptanması

Kan Gruplarının Saptanması İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 67-85 Kan Gruplarının Saptanması Dr. Hülya Bilgen Eritrosit antijenleri

Detaylı

Subgrup İmmünolojisi ve Uygun Kan Bulunması Prof.Dr.İdil YENİCESU

Subgrup İmmünolojisi ve Uygun Kan Bulunması Prof.Dr.İdil YENİCESU Subgrup İmmünolojisi ve Uygun Kan Bulunması Prof.Dr.İdil YENİCESU Olgu 1 GÜTF Kan Merkezi Yeni yatan bir hasta için DAT testi isteniyor. Hasta, 27 Yaşında bir annenin 3. gebeliğinden, NSVY, 4000 g. doğan

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA

YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA YENİ DOĞANLARDA VE GEBELERDE İMMUNOHEMATOLOJİK TESTLER: DAT, İAT VE ANTİKOR TANIMLAMA Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan Merkezi ve Çocuk Hematoloji BD-Samsun davutalb@omu.edu.tr KMTD-ANTALYA-2011

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 KAN GRUBU ANTİJENLERİ Kan grubu kırmızı kan hücrelerinin üzerinde bulunan ve

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

KAN GRUPLARININ SAPTANMASI. Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta

KAN GRUPLARININ SAPTANMASI. Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta KAN GRUPLARININ SAPTANMASI Dr. Güçhan ALANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kan Bankası Isparta YÖNTEMLER 1. HEMAGLÜTİNASYON a. Lam (Slide) Yöntemi b. Tüp Yöntemi c.

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA SORUNLAR. L. Tufan KUMAŞ

ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA SORUNLAR. L. Tufan KUMAŞ ANTİKOR TARAMA VE TANIMLAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR L. Tufan KUMAŞ Tarihçe 1901, Landsteiner Tarihçe 1907, Ludwig Hektoen Homolog transfüzyon, bazı özel durumlarda, kan verilen kişinin damarlarında aglütinasyona

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı. Dr. Yeşim Aydınok

Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı. Dr. Yeşim Aydınok Alloantikor ve Otoantikor Tanı ve Transfüzyon Yaklaşımı Dr. Yeşim Aydınok Sunum Planı Eritrosit alloimmunizasyonu ve otoantikorlarının klinik önemi Allo-antikor ve oto-antikorların laboratuvar tanısı Antikor

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi Dr. Leyla KÜÇÜK, a Dr. Özlem IŞIL b a Psikiyatri Hemşireliği AD, İstanbul

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı