KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:"

Transkript

1 KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim yeri adres belgesi 2 adet -İşyeri kendi yeri ise Tapu (Fotokopi),Kiralık ise kira sözleşmesi -Hakiki Şahıs beyannamesi -2 adet Fotoğraf HÜKMİ ŞAHISLARDA: LİMİTED-ANONİM) -Dilekçe -Biri asıl olmak üzere Noterce onaylı 3 adet Anasözleşme -Kurucular Beyanı -şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği -Şirket sermayesinin On binde dört tutarında rekabet kurumu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu (Rekabet kurumuna Türkiye Halk Bankası Uzunköprü Şubesi nde bulunan IBAN NO:TR ) -Doldurulmuş ve şirketi temsile yetkili kişice imzalanmış şirket kuruluş bildirim formu 3 adet -Şirket Bildirim Formu ve Taahhütname 2 adet -Nakdi sermayenin %25 nin yatırıldığı banka yazısı -Ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları, -Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, -Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge, -Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler, -Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı, -Birden fazla kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olduğuna dair yüksek öğrenim belgelerinin onaylı örneği, -Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belgeler, -Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği, -18 Yaşından küçük ortak var ise, kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı -18 yaşından küçük ortak anne-baba veya bunlardan birisi ile şirkette ortak ise küçüğe kayyum edildiğine dair mahkeme karar ile kayyumun nüfus ve ikametgah belgeleri -Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise noter onaylı pasaport sureti ve tercümesi,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma ve ikamet izni -Şirket nevi değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nevi değiştiren şirketin özvarlığına ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı -Nevi değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde şirket ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı -Özel mevzuatı gereği ödenmiş sermaye ile kurulması gereken anonim şirketler ile anasözleşmede kuruluş sırasında ödenmesi öngörülen şirketlerde ödenen sermayeye ilişkin banka dekontu -Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa iştigal konusunun fuarcılık alanına yönelik olması şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet ihtilas irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösteren belge. -Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha) ve vergi numarası dökümü, yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı için çalışma veya ikamet izni yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise; Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname. -Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma ve ikamet izni -Tüzel Kişi beyannamesi -Şirket ortaklarının 2 er adet fotoğrafı

2 KOOPERATİF; -Dilekçe (Ticaret Sicili müdürlüğü) -Bakanlık onaylı Anasözleşme 3 adet -Yönetim Kurulu üyelerinin kooperatif ünvanı altında imza beyannamesi -Bakanlık izin yazısı (aslı) -Kooperatif anasözleşmesinin; 1- Anasözleşme tarihi, 2- Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi, 3- Kooperatifin ünvanı ve merkezi, 4- Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri, 5- Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu, 6- Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler, 7- Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği- 8- Denetçiler yönetim kurulu üyeleri ve kooperatifi temsile yetkili kimselerin adı soy adı ve vatandaşlığı kimlik numarası ve yerleşim yeri 9- Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği, 10-Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri. Konut Yapı ve 46 Tarımsal Sulama Su Ürünleri 1,2,3,4,5,6,7,14,15,41,52,67 Motorlu taşıyıcılar ve 46. maddelerine içeren anasözleşme özeti 2 adet -Hükmi şahıs beyannamesi -Kooperatif ortaklarının; -Nüfus cüzdan sureti ( Muhtar ) -Yerleşim yeri adres belgesi (Muhtar) -2 adet fotoğraf MERKEZ NAKLİ; -Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Genel kurul Toplantı kararı 2 adet Noter tasdikli -Yeni Şekli ile Tadil tasarısı 3 adet (A.Ş. Bakanlık komiseri imzalı) -Yönetim kurulu kararı( 1 adet noter tasdikli) -Bakanlık komiseri atama yazısı ve raporu (asıl) -Gündem ilan, -Yetkililerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi -Merkezin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğünden tescil edilmiş anasözleşme ve değişiklikleri ile en son yayınlanan Ticaret sicili gazetesinin onaylı suretleri -Merkezin bulunduğu ticaret sicili memurluğundan TSY 111.maddesine göre alınan belge -Şirket ortaklarının Nüfus cüzdan suretleri(noter veya Muhtar) ile Yerleşim yeri adres belgeleri(muhtar) -Hükmi şahıs beyannamesi -ortakların 2 er adet fotoğrafı ŞUBE; -Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Genel Toplantı Kurulu kararı (Ltd)(Kararda şubenin unvanı,adresi,temsilcisi,sermayesi yapacağı işi belirtilişmiş olmalıdır.) 2 adet Noter tasdikli -Yönetim Kurulu Kararı (A.Ş.)(Kararda şubenin ünvanı,adresi,temsilcisi,sermayesi,yapacağı işi belirtilmiş olmalıdır.) 2 adet Noter tasdikli -Şube temsilcisinin şube ünvanı altında imza beyannamesi ile nüfus cüzdan sureti ve Yerleşim yeri adres belgesi 2 er adet -Merkezin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğünden şirket sözleşmesi ve sözleşme değişikliklerinin onaylı suretleri ile en son sicil gazetesi -Merkez ticaret sicili müdürlüğünden TSY NİN 120.maddesine göre alınan belge -Tüzel kişi beyannamesi -Vergi levhası (fotokopi) -İşyeri kiralık ise kira sözleşmesi -Şube yetkilisinin 2 adet fotoğrafı

3 YABANCI UYRUKLU BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİNİN TESCİLİ 30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye şubesinin kuruluşu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. 1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 2. 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu. (İlgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha) 3. Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 3 nüsha vekaletname sureti. 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı. 5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 2 nüsha müzeyyel beyanname ve 3 nüsha ilanı. 6. Şube yetkilisi TC uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti (Nüfus suretlerinde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü) yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti. (2 adet ) ve vergi numarası dökümü 7. Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi. (2 adet) Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı 8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı) 9. Oda kayıt beyannamesi (Daktilo ile doldurulmalı, şube temsilcilerinin resimleri bulunmalıdır) ANA SÖZLEŞME TADİLİ: LİMİTED ŞİRKET; -Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı) -Genel Kurul Toplantı kararı 2 adet noter tasdikli -Maddenin yeni şekli ile düzenlenmiş Tadil Tasarısı 3 adet -İlan, gündem Sermaye artırımı yapılıyor ise; -Önceki sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali müşavir raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi aslı -Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı -Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya S.M.M.M. Raporu -Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair tapu dairesi ve trafik müdürlüğünden belgeler. -Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış karının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir Raporu -Sermaye artırımının fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan karların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin Serbest Muhasebeci veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya vergi dairesi tasdikli bilanço, -Nakden artırılan sermayenin ¼ nün ödendiğine dair banka bloke mektubu -Şirket sermayesinin On binde dört tutarında rekabet kurumu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu (Rekabet kurumuna Türkiye Halk Bankası Uzunköprü Şubesi nde bulunan IBAN NO:TR ) -Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

4 -Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge, -Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler, ANONİM ŞİRKET; -Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı) -Tadil tasarısı(üç adet) -İştirak Taahhütnamesi -TTK.nın 457.maddesine göre Yönetim Kurulu beyanı -Yönetim kurulu kararı -Olağan/Olağanüstü Toplantı tutanağı 2 adet Noter tasdikli -Bakanlık komiseri raporu (aslı) -Bakanlık komiseri görevlendirme yazısı (aslı) -Hazirun cedveli -Gündem,ilan -Önceki sermayenin ödendiğine dair Mali müşavir raporu ve faaliyet belgesi asıl - Ayni sermaye söz konusu ise; -Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı -Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya S.M.M.M. Raporu -Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair tapu dairesi ve trafik müdürlüğünden belgeler. -Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış karının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir Raporu -Sermaye artırımının fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan karların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin Serbest Muhasebeci veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya vergi dairesi tasdikli bilanço, -Nakden artırılan sermayenin ¼ nün ödendiğine dair banka bloke mektubu -Şirket sermayesinin On binde dört tutarında rekabet kurumu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu (Rekabet kurumuna Türkiye Halk Bankası Uzunköprü Şubesi nde bulunan IBAN NO:TR ) -Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, -Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge, -Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler, KOOPERATİF; -Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü- Ticaret ve sanayi odası Başkanlığı) -Yönetim kurulu kararı -Tadil tasarısı 3 adet -Bakanlık izin yazısı (aslı) -Olağan/Olağanüstü toplantı tutanağı 2 adet noter tasdikli -Bakanlık temsilci raporu (aslı) -Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı (aslı) -Hazirun cedveli -Gündem,ilan

5 HİSSE DEVRİ; (LTD+A.Ş.) -Dilekçe(Ticaret sicili müdürlüğü- Ticaret ve sanayi odası başkanlığı) -Genel Kurul Toplantı kararı 2 adet tasdikli -İlan gündem -müdür ataması yapılmış ise Tescil talepnamesi noter -Yönetim kurulu kararı (A.Ş) 2 adet noter tasdikli -Hisse devri sözleşmesi -Pay geçişinin işlendiğine dair ortaklar pay defterinin örneği -Yeni ortak girişi var ise; 2 adet Nüfus cüzdan sureti (noter veya muhtar) 2 adet yerleşim yeri adres belgesi (muhtar) 2 adet fotoğraf MERKEZ İÇİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ; (LTD+A.Ş) -Dilekçe(Ticaret sicili müdürlüğü- Ticaret ve sanayi odası Başkanlığı) -Genel Kurul Toplantı kararı (Ltd.) 2 adet noter tasdikli -Yönetim Kurulu Kararı (A.Ş.) 2 adet noter tasdikli KOOPERATİF GENEL KURULU: -Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Toplantı tutanağı 2 adet noter tasdikli -Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı (asıl) -Bakanlık temsilci raporu (asıl) (asıl) -Gündem,ilan (asıl) -Yönetim kurulu seçimi var ise, Yönetim kurulu görev bölümü ve imza yetki kararı 2 adet noter tasdikli, -Yönetim kurulu tescil beyannamesi 2 adet noter -Yönetim kurulu üyelerinin (Nüfus cüzdan örneği Fotokopi, yerleşim yeri adres belgesi muhtardan) -Denetim Kurulu üyelerinin nüfus cüzdan örnekleri fotokopi Ana sözleşme tadilatı var ise; -Tadil tasarısı 3 adet (bakanlık onaylı) -Bakanlık izin yazısı (asıl) -Ticaret ve Sanayi odası başkanlığına dilekçe ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU: -Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü, -Toplantı Tutanağı 2 adet Noter tasdikli -Bakanlık komiseri görevlendirme yazısı ve raporu asıl -Yönetim Kurulu Kararı -İlan gündem -Yönetim kurulu seçimi yapılmış ise; Yönetim Kurulunun görev bölümü yetki kararı 2 adet (Kararda ynt.krl.üyelerinin TCKimlik Noları yazılacak) Noter tasdikli, -Yönetim Kurulunun Noterden unvan altında tescil beyannamesi -Yönetim Kurulu üyesi ortak dışından ise görev kabul ettiğine dair beyanı. Ana sözleşme tadilatı yapılmış ise; -Tadil tasarısı 3 adet Yönetim Kurulu ve Bakanlık komiseri imzalı -Tadilata ait Yönetim Kurulu kararı 1 adet Noter tasdikli

6 TERKİN : ŞAHIS; -Dilekçe (Ticaret Sicili müdürlüğü- Ticaret ve sanayi odası başkanlığı) -Vergi dairesi mükellefiyet terkin yazısı -Mal beyanı LİMİTED ŞİRKET+ANONİM ŞİRKET+KOOPERATİF; -Dilekçe (ticaret sicili müdürlüğüticaret ve sanayi odası başkanlığı) -Tasfiye sonu toplantı tutanağı 2 adet noter tasdikli, -Bakanlık komiseri raporu (aslı) -Bakanlık komiseri görevlendirme yazısı (aslı) -Tasfiye sonu bilançosu (damga vergisi yatırılmış olmalı) -Hazirun cevdeli -ilan gündem -Mal beyanı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI 1- ESAS SÖZLEŞME VE NOTER AŞAMASI Ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanır. MERSİS sistemine internetten kayıt olunur. o http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ MERSİS sistemi

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 503 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs

Detaylı

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR.

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR. Sirküler Tarihi : 03.06.2009 Sirküler No : 812 Anonim şirketlerin GENEL KURULU, Limited Şirketlerin ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI VE KARAR DEFTERLERİYLE ilgili soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamaların

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA Şirket nasıl kurulur: 1.Limited Şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor. 2.Şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) HĠZMET BEDELĠ 1. Başvuru dilekçesi (TSO dan alınacak)

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 01/11//2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİLİ REHBERİ ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1098- TİCARET SİCİLİ REHBERİ HAZIRLAYAN MESUT DEMİRTAŞ YAZAN ESRA USLU - YAVUZ KARAMOLLAOĞLU 13.11.1998 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konu ile ilgili

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü f uıûpsan Capiul Û J Spot İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[153-TAMÎM/VI-2012/VUK2-6161]-

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı