T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranır. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puanına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlarda bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Senato bu puanları yükseltebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanı arama şartı ve ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir. (2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, İngilizce yürütülen programlarda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ndan veya ÜDS den veyahut Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarda en az 50 puana sahip olma şartı aranır. Senato en az puan limitlerini yükseltebilir. Öğrenci kabulü için ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans not ortalaması, mülakat, referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin kompozisyon veya benzeri diğer hususlar veya şartlar Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus bulunması halinde ALES puanı %50 den aşağı olmamak üzere dikkate alınır. (3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayların; ALES ten, başvurdukları programın puan türünde olmak kaydıyla, yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 55 puana ya da lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80 standart puana ya da Yükseköğretim Kurulu Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 32. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2013 Sayı : tarafından eşdeğerliliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana; sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması aranır. Senato en az puan limitlerini yükseltebilir. (4) Doktora öğrenci kabulünde, YDS den veya ÜDS den başvurulan programa ilişkin puan türünde 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Senato en az puan limitlerini yükseltebilir. (5) Başvurusu kabul edilen doktora öğrenci adayı mülakata alınır. Mülakatın kim tarafından yapılacağı ve zamanı gibi hususlar ilgili enstitünün önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sırasında ALES puanı %50 den aşağı olmamak üzere dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. (6) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuarlar haricinde ALES ten; lisans diplomasıyla başvuranların sözel kısımdan en az 80, yüksek lisans diplomasıyla başvuranların en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlilik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması aranır. Senato en az puan limitlerini yükseltebilir. (7) Sanatta yeterlilik çalışması öğrenci kabulünde, YDS nin veya ÜDS nin başvurulan programa ilişkin puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS den veya ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Senato en az puan limitlerini yükseltebilir. (8) Başvurusu kabul edilen sanatta yeterlilik öğrenci adayı yetenek sınavına alınır. Yetenek sınavının kim tarafından yapılacağı ve zamanı gibi hususlar ilgili enstitünün önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sırasında ALES puanı %50 den aşağı olmamak üzere dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. (9) Yukarıda belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan öğrenciler; Üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, esasları Senatoca belirlenmek üzere Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Okulunda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir. Hazırlık programında geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez. (10) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 13 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir. (2) Bir öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten öğretim üyesi veya görevlisi tarafından, aşağıdaki başarı notlarından biri verilir: a) Başarı notu Katsayısı AA 4.00 BA 3.50 BB 3.00 CB 2.50 CC 2.00 FF 0.00 VF 0.00 (3) Başarı notları aşağıdaki gibidir: a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. b) Bir dersten FF alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır. c) Bir dersten VF harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır. (4) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir: a) E (eksik) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme projesi ve benzeri uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir. b) G (geçti) notu kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz. c) S (sürüyor) notu bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda başarıyla devam eden öğrencilere verilir. S notu ortalama hesaplarına katılmaz. ç) Ç (çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz. d) T (tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi gerekir. e) H (hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için kullanılır. f) TRS (transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına katılan veya ilgili yönetim kurulu kararı ile farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır. g) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir. ğ) BÜT işareti, final sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde final sınavına girememiş öğrenciler ile final sınavında başarısız olmuş öğrencilere verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2013 Sayı : (7) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kurallar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücreti ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrenci statüsü devam eder. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. (3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir. (3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yukarıda belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. (5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. (3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş öğretim üyesi ile iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini ilgili enstitü yönetim kuruluna önerir. Tez danışmanı sınav jürisinde yer alır ve sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyelerden en az biri farklı bir Üniversiteden seçilir. Sınav jürisi üyeleri, ilgili enstitü yönetim kurulunca görevlendirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 13 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının sonuna gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını yukarıda belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için sınava giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlilik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla sanatta yeterlilik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (5) Sınavın tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlilik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini, sergisini ya da projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlilik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlilik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici birinci madde eklenmiştir. Muafiyet GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hakkında uygulanmaz. MADDE 11 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 28/7/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 26/12/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2013 Sayı : Kadir Has Üniversitesinden: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesi ile ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Birim: Kadir Has Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını, b) İlgili birim yönetim kurulu: Kadir Has Üniversitesine bağlı ilgili birim yönetim kurulunu, c) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini, ç) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü, d) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosunu, e) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini, f) Üniversite Yönetim Kurulu: Kadir Has Üniversitesi Yönetim Kurulunu, g) Yaz Öğretimi: Kadir Has Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını, ğ) Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu: Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunu ifade eder. Yaz öğretiminin amaçları MADDE 5 (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır: a) Kadir Has Üniversitesinin eğitim-öğretim olanaklarının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz tatili aylarında da değerlendirilerek eğitim-öğretim verimliliğini artırmak. b) Güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları veya alamadıkları dersleri almak ve genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir olanak sağlamak. c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak tanımak; çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak. ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim olanaklarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarına olanak tanımak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 13 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar Yaz öğretiminin açılması MADDE 6 (1) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan tüm derslerin, verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında açılması zorunludur. (2) Güz ve bahar yarıyıllarında açılması zorunlu olan dersler, yaz öğretimi programına ertelenemez. (3) Üniversitenin Hazırlık Okulunda yaz öğretimi uygulaması yoktur. Akademik takvim ve öğrenim süresi MADDE 7 (1) Yaz öğretiminin kayıt, öğretim ve sınav tarihleri Senato tarafından belirlenir. (2) Yaz öğretiminde açılan her ders, normal güz veya bahar yarıyıllarındaki toplam ders saati kadar yapılır. Yönetim MADDE 8 (1) Yaz öğretimi, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve üç öğretim üyesinden oluşan Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından planlanır ve yürütülür. Açılacak derslerin belirlenmesi MADDE 9 (1) Bir eğitim-öğretim biriminin programında yer alan derslerden hangilerinin yaz öğretiminde açılabileceğinin tespitinde; öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri, öğretim elemanlarının yaz öğretimine katılma istekleri ile ilgili bölüm başkanlığının önerileri göz önünde bulundurulur. (2) Yaz öğretiminde açılacak dersler, gerekli koşulların oluşması durumunda Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunun görüşü alınarak, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. (3) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı ve diğer koşullar, Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. (4) Kayıt olup, öğrenim ücretini ödediği halde açılmayan derslerin ücretleri iade edilir. Derse kayıt, ders ekleme ve dersten çekilme MADDE 10 (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt isteğe bağlıdır. Ders talep-kayıt işlemi; öğrencinin online olarak derse kayıt olması, ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ile tamamlanır. (2) Ders talep-kayıt aşamasında kaydoldukları derslerden açılanlara öğrencilerin yeniden kayıt olmaları gerekmez, dersin açılması ile derse kayıt kesinleşmiş olur. (3) Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen ders talep-kayıt döneminde, tabi oldukları eğitim ve öğretim, bu Yönetmelik hükümleri ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yaz öğretiminde alacakları derslere kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Derse kayıt ile ilgili esaslar şunlardır: a) Yaz öğretiminde öğrenci en fazla on iki kredilik ders alabilir. b) Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladığı dersleri alabilir. c) Yaz öğretim döneminde, başarısız durumdaki öğrenciler için 4/1/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen sınırlama uygulanmaz. ç) Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen ders ekleme döneminde açılan derslere bu maddede belirtilen koşullar çerçevesinde kayıt olabilir veya ders ekleme yapabilir. d) Öğrenciler, ders-talep döneminde kayıt oldukları ve onay işlemleri tamamlanan dersleri bırakamazlar. Ders değişikliği talepleri Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilir. e) Öğrenciler, yaz öğretim döneminde kayıt olunan derslerden çekilemezler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2013 Sayı : Devam, başarı durumu ve not ortalaması MADDE 11 (1) Yaz öğretiminde derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. (2) Yaz öğretiminde alınan dersler ve notlar, en son kayıtlı olduğu yarıyıl bilgileri esas alınarak not belgelerine ayrı bir dönem olarak işlenir ve takip eden yarıyıl başında ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır. Sınavlar MADDE 12 (1) Yaz öğretiminde sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ara sınavı yerine yapılan mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. (2) Yaz öğretiminde açılan ve kayıt olunan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. (3) Yaz öğretimi sonunda, mezun olabilmek için Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre zorunlu staj, bitirme projesi, derse kayıt, derse devam ve tek ders sınavı sonucunda alacağı notun katkısıyla AGNO sunu en az 2.00 düzeyine çekebilecek durumda olması gibi mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler için tek ders sınavı açılabilir. Mezuniyet MADDE 13 (1) Yaz öğretiminin tamamlanması sonrasında mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilere Geçici Mezuniyet Belgesi verilebilir. (2) Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrenciler için mezuniyet sıralaması yapılmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Öğrenim süresi MADDE 14 (1) Yaz öğretiminde geçen süre, öğrencilere programlarını tamamlamaları için tanınmış olan öğrenim sürelerine dahil edilmez. Öğretim ücreti MADDE 15 (1) Yaz öğretiminde öğrencilerin ödeyecekleri ücret, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. (2) Belirlenen ücret, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır. (3) Yaz öğretiminde Üniversiteye Giriş Üstün Başarı veya Başarı Bursu dışında bulunan burs ve indirimler uygulanmaz. Üniversiteye Giriş Üstün Başarı veya Başarı Bursu alan öğrenciler için yaz öğretimi ücretinin belirlenmesinde Kadir Has Üniversitesi Burs Yönergesi hükümleri uygulanır. Öğretim üyelerinin ücreti MADDE 16 (1) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ders esaslarına göre ödeme yapılır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 17 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurullarının kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 18 (1) 17/3/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : 28646

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2013 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI MUHTELİF TİP DİZEL MOTORLARIN DEMONTE, YIKAMA VE REKTEFİYESİ İLE YAKIT POMPA VE ENJEKTÖR AYARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin: a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) ( )/ c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 4 Kalem muhtelif tip dizel motorların demonte, yıkama ve rektefiyesi ile yakıt pompa ve enjektör ayarı işi teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve Saati : 28/05/2013 saat: 14: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 28/05/2013 günü saat: 14:00 e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 3948/1-1 İKİ PARÇALI PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin: a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Adet İki Parçalı Plastik Dübel Satın Alınması İşi. 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 03/06/2013 günü saat e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 3910/1-1

11 13 Mayıs 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 LAMA-KÖŞEBENT-PROFİL-YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) ( )/ İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 8 kalem muhtelif lama-köşebent-profilyuvarlak çelik, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve Saati : 27/05/ Saat 14: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 27/05/2013 günü saat 14:45 e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 3925/1-1 RAY SATIN ALINACAKTIR İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) ( )/ İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 600 adet Ray L=6538 (- + 5 mm.) -söz konusu malzeme, 16x100x6538 ölçülerinde lamadan imalat vagon tente yürütme rayıdır-, teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve Saati : 27/05/ Saat 14: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/05/2013 günü saat 14:00 e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 3924/1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Sayı : 28706 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5050 631

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı