*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı"

Transkript

1 LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ: 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) 2. Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 adet) 3.Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı asıl -2 adet) 4. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kurucu ortaklara ait ikametgah belgesi 5. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet) 6.Sermayenin %004 ünün Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN no:tr ) nolu Rekabet Kurumu hesabına) 7. Ticaret Sicil Memurluğundan, kullanılacak ünvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin başvuru numarası(unvan onayı adresinden e-hizmet noktasından yapılmaktadır) 8-Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi *** Şirket anasözleşmesinde temsile yetkililer ve yetkili süresi belirlenmemiş ise kuruluş anasözleşme tescili yapıldıktan sonra, müdür tayini kararının imza beyannamesi ile birlikte tescili gerekmektedir. *** Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi. *** Yabancı ortak hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi *** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı *** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kayyuma ait ikametgah belgesi *** Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair anasözleşme veya işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka dekont örneği. *** Şirket nev'i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev'i değiştiren şirketin özvarlığına ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemece bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu *** Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu *** Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler, *** Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır. *** Limited şirketlerde sermayenin asgari TL- olması mecburiyeti vardır. Ortakların payları 25,00 TL ve katları olarak dağılmalıdır. *** Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde, bu taahhüt, şirketin kuruluş tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir. *** Ortak sayısı en az 2 olmalıdır.

2 *** Limited şirketler belli bir süre için kurulabilir, süresiz olarak kurulamazlar. *** Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir. *** Dışarıdan temsilci ataması varsa ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmuyorsa ve nüfus kaydı İzmir ili dışındaysa ikametgah belgesi getirilmesi gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR ATAMASI : 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli ) 2-Şirket müdür ataması ve temsil şekline ilişkin ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı ) 3-Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni imza yetkisi verilen kişiler ortak değil ise ikametgah belgesi *** T.T.K. 543.maddesinin 1.fıkrası, bu konuda kollektif şirketlere ilişkin 161. ve 162.maddelerinin uygulanacağını hükmüne bağlamıştır. Kanunun 161.maddesi ortaklar kurulu kararıyla göreve getirilen müdürün, ortakların çoğunluğunun kararıyla görevden alınabileceği hükmünü içermekte olduğundan, bunlar da tıpkı dışarıdan atanmış müdürler gibi, esas sermayenin en az yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile görevden alınabilir. 161.maddesine göre; idare işlerinin anasözleşme hükmü ile bir ortağa verilmesi durumunda onun idare yetkisi ve görevi diğer ortaklar tarafından sınırlandırılamayacağı gibi, görevden de alınamaz. Diğer ortakların sermaye payları ne kadar büyük olursa olsun ana sözleşme ile atanan ortak sıfatına sahip kişinin müdürlük sıfatı ortaklar kurulu kararı ile kaldırılamaz ancak Mahkeme kararıyla görevine son verilebilir. *** Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır. *** Hazırlanan belgelerde yetkilinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ : 2-Adres değişikliğine ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet) Not: Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir. Örnek : Mithatpaşa Caddesi No:200 Kat:3 Daire:1 Göztepe Konak İzmir. İnkilap Mah. 502 Sok. No.26 Kat:2 Daire:5 Şirinyer- Buca İzmir. Belediye tarafından yapılan adres değişikliğinde yukarıdaki evrakların ekine numarataj değişikliği belgesinin aslı eklenirse adres değişikliği harcı tahakkuk ettirilmez. LİMİTED ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME TADİLİ 2-Ortaklar kurul onayından geçen iki nüsha tadil metni (Şirket kaşesi ve ortaklar imzalı) 3-Tadil metnine ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı, yeni şekli içeren-1 adet ) 4-Ortak sayısı 20'den fazla olduğunda toplantı tutanağı ( noter onaylı ) 5-Ortak sayısı 20'den fazla olduğunda hazirun cetveli ( noter onaylı suret ve aslı ) 6-Ortak sayısı 20'den fazla olduğunda Hükümet temsilcisi atama yazısı 7-Ortak sayısı 20 den fazla olduğunda gündem NOT: Şirketlerin ana sözleşmelerinde süre maddesinde yer alan süre bittiği takdirde, şirket faaliyetine devam edecek ise yukarıdaki maddelere

3 ek olarak şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (aslı veya Mahkemeden aslı gibidir ya da noter onaylı) ya da Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir raporu gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKETLERDE UNVAN TADİLİ 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli ) 2-Ortaklar Kurulu kararı (Değişen maddenin yeni şekli yazılacak-1 adet ) 3-Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli) 4- Ticaret Sicil Memurluğundan, kullanılacak ünvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin başvuru numarası(unvan onayı adresinden e-hizmet noktasından yapılmaktadır) *** T.T.K. 41. ve devamı maddeleri ile Sanayi Ticaret Bakanlığı nın İç Ticaret 2003/03 sayılı Anonim ve Limited şirketlerin kuruluş ve anasözleşme değişikliği işlemlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğ hükümleri gereğince ticaret ünvanı Türkçe olmalıdır. *** Limited şirket ünvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla kullanılacak olan ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ünvanda limited şirket faaliyet konusunun ve limited şirket ibaresinin bulunması şarttır. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir. Ünvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, şirketin faaliyet konusuna giren mal ve veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde yada Türkçe karşılığının bulunmaması hallerinde ve yabancı sermayeli şirketlerde ticaret ünvanında yabancı kelime bulunmasına müsaade edilmektedir. LİMİTED ŞİRKETLERDE AMAÇ KONU TADİLİ 2- Ortaklar kurulu kararı (Değişen maddenin yeni şekli yazılacak-1 adet) 3-Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli) **** Amaç konuda yer alan üretim ve hizmet sektörlerinin ünvana yansıtılması gerekir. **** Ünvan tadilinde ise unvan da yer alan her sektörün amaç konuda açıklayıcı şekilde belirtilmesi gerekmektedir. SERMAYE ARTIRIMI 2-Karar (Değişen maddenin yeni şekli yazılacak-1 adet) 3-Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli) 4-Arttırılan sermayenin %004 ünün Halk Bankasına yatırıldığına dair makbuz aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN no:tr ) nolu Rekabet Kurumu hesabına) 5-Sermaye artırımına ilişkin anasözleşme değişikliğinde önceki sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi 6-Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu 7-Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi 8-Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler,

4 9-Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kârının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir raporu, 10-Sermaye artırımının fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan kârların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin Serbest Muhasebeci veya Yeminli Mali Müşavir raporu *** Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. SERMAYE AZALTIMI Mahkemece (şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi) atanmış 3 kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından sermayenin azaltılmasına rağmen aktiflerin alacakları karşılayabileceğine ilişkin tespit raporu. Ana sözleşmenin sermaye maddesi, azaltmayı yansıtacak şekle tadil edilerek karar altına alınır. Alacaklılara çağrı T.T.S.G. nde 3 kez ilan edilir. 3.ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alacaklıların beyanı beklenir. Ödeme veya teminat istemleri bildirilir. Bilinen alacaklılara çağrı mektupları gönderilir. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil müracaatı için 3. gazete tarihinden itibaren 2 ay geçmesi gerekir. Sermaye azaltımı tescili için gereken belgeler; 1-Dilekçe 2-Ortaklar Kurulu kararı (3.ilan tarihinden 2 ay sonra alınmalı ve sermaye azaltmasına ilişkin değişikliği belirtir şekilde düzenlenmelidir) 3-Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli) 4-Davet ilanlarının yayınlandığı T.T.S.G.(3 ilan) 5-Bilirkişi Raporu ve atama kararı (Aslı) 6-Alacaklı Listesi (Müdürler tarafından imzalı, alacaklı adı soyadı, ticari ünvanı, alacak miktarı belirten) 7-Müeccel (vadeli, zamanı henüz gelmemiş) alacaklılara ait imzası noterce onaylı muvafakatname 8-Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları (Borçların ödendiğini gösteren) Soru-)Sermaye Azaltımında dikkat edilecek hususlar nelerdir? *** Sermaye hiçbir suretle asgari sermaye miktarının aşağısına indirilemez. *** Bölünme suretiye yapılan sermaye azaltımlarında Anonim Ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ gereğince; Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak ve isteğe bağlı şekilde nakit olarak veya şirket bilançosunda yer alan hesapların müsait olması ve üçüncü şahısların haklarını zedelememesi şartıyla, öncelikle şirketin üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği sermaye ve kar yedeklerinden karşılanması suretiyle sermaye artırımı yapılması da mümkündür. LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ: 1-Dilekçe (imzalı-kaşeli) 2-Hisse devrine ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 adet) 3-Hisse devir sözleşmesi (Noter onaylı - 1 adet ) 4-Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atamasına ilişkin evraklar ilave edilecektir. 5-Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı örneği) 6-Son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli) 7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi 8-Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi.

5 9-Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi 10-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı 11-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan kayyuma ait ikametgah belgesi. Önemli Not: Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ: 2-Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı 2 adet) SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ : 2-Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı 2 adet) LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI: 1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) 2- Şirket merkezinin başka bir Sicil Memurluğu nda kayıtlı olması halinde şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Memurluğu tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış) ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri. 3-Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı) 5-Şube açılışına dair ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı ) 6-Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı) 7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan şube yetkililerinin ikametgah belgesi 8-Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli) 9-Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi Hazırlanan belgelerde yetkililerin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir. **** Kararda; Şubenin ünvanı ÖRNEK; Merkez Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şube Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi-İzmir Şubesi Şubenin açık adresi Şubeye ayrılan sermaye (sermaye miktarı belirtilmeli veya merkezden karşılanabilir ancak ayrılan sermaye merkez sermayesini geçememeli ) Şubenin temsilcileri açıkça belirtilmeli (şirket müdürü şube müdürü olabilir fakat kararda açıkça şube müdürü belirtilmelidir.) LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI

6 2-Ortaklar Kurulu kararı (2 adet noter onaylı) LİMİTED ŞİRKETLERDE NEVİ DEĞİŞİKLİKLERİ *A.Ş. DEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM 2-Anasözleşme (Noter onaylı 2 adet) 3-İmza beyannamesi (Noter onaylı asıl) 3.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı) 4. Hazirun cetveli (Noter onaylı veya aslı) 5.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 6. Özvarlık tespitine dair mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu ve aynı kişiye ait faaliyet belgesi 7.Gündem *KOM.ŞTİ.-KOLL.ŞTİ. DEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM 2-Anasözleşme (2 adet noter onaylı) 3-Dönüşüm kararı (1 adet noter onaylı) 4-İmza Beyannamesi (1 adet noter onaylı-asıl ) 5- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri 6-Özvarlık tespitine dair mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu ve aynı kişiye ait faaliyet belgesi 7-Sermaye arttırılıyor ise arttırılan sermayenin Sermayenin %004 Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN no:tr ) nolu Rekabet Kurumu hesabına) ÖNEMLİ NOT: Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ: (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) 2-Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre) 3- Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış - aslı) 4-Merkez nakline ilişkin ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı ) Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilmeli 5-Tadil tasarısı (Ortaklar imzalı ve kaşeli - 2 adet) 6-Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan ortaklara ait ikametgah belgesi 8-Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli) 9- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi Önemli Not: Hazırlanan belgelerde yetkililerin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRLEŞME 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli ) 2-Birleşme kararının alındığı ortaklar kurulu kararı (2 adet) 3-Birleşme bilançosu (2 adet- birleşmeye esas alınan) 4-Birleşme sözleşmesi (Noter onaylı-2 adet) 5-Özvarlık tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporu ve aynı kişiye ait faaliyet belgesi

7 6-Borç taahhüdü (Devir alan şirketten 2 adet) 7- Borç beyanı (Devir olan şirketten-2 adet) Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde; -Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kağıtları -Borçların tamamının ödenmesi halinde ödendi makbuzları Hazırlanacak evraklar devir olan şirket ve devir alan şirket için ayrı ayrı hazırlanacaktır. LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYEYE GİRİŞ 2-Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair ortaklar kurulu kararı/asliye Ticaret Mahkemesinin tasfiye kararı (1 adet noter onaylı ) 3-Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (1 adet noter onaylı- asıl) 4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan tasfiye memurunun (şirket ortakları dışından ise) ikametgah belgesi 5-Kararda tasfiye memurunun ikametgahı yazılı değil ise ikametgah belgesi Önemli Not: ***Tasfiye Memuru ortaklar dışından ise ve hazırlanan belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir. ***Tasfiyeye Mahkeme kararı ile giriliyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet) getirilmesi gerekmektedir. ***Şube kaydı olması halinde şubelerin kapanışı için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ 2-Şirketin sermayesinin kaybedilmediğine dair mahkeme kararı (Aslı veya noter onaylı sureti) ya da Yeminli Mali Müşavir raporu 3-Tasfiyeden dönüldüğüne dair ve ne şekilde temsil edileceğine dair ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet) 4-Şirket yetkilisi Tasfiye Memuru nun dışında biri olacaksa imza beyannamesi (1 adet noter onaylı asıl) LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ : 2-Tasfiyenin bittiğine dair ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet) 3-Tasfiye halinde ve 3. gazeteler 4- Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek) 5- Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 503 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİLİ REHBERİ ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1098- TİCARET SİCİLİ REHBERİ HAZIRLAYAN MESUT DEMİRTAŞ YAZAN ESRA USLU - YAVUZ KARAMOLLAOĞLU 13.11.1998 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR.

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR. Sirküler Tarihi : 03.06.2009 Sirküler No : 812 Anonim şirketlerin GENEL KURULU, Limited Şirketlerin ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI VE KARAR DEFTERLERİYLE ilgili soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamaların

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA Şirket nasıl kurulur: 1.Limited Şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor. 2.Şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketleri

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No : 265852 213424 Ticaret Ünvanı AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE İŞE BAŞLAMA - İŞİ BIRAKMA MÜKELLEFİYETTE MEYDANA

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş: Madde 1: KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: (*) BİRİNCİ BÖLÜM Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı