APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ"

Transkript

1 Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ /2006

2

3 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden, uzun süreli veya ani voltaj düşüşü ve yükselişlerinden koruyan yüksek performanslõ bir kesintisiz güç kaynağõdõr (KGK). KGK, şebeke hattõndaki küçük dalgalanmalarõ filtreler ve elektronik ekipmanõ şebekeden izole ederek büyük dalgalanmalara karşõ korur. KGK, aküsü tamamen boşalana veya şebeke gücü güvenli düzeylere geri dönene kadar dahili aküsüyle sürekli enerji sağlar. MONTAJ KGK montajõndan önce, Güvenlik Kõlavuzunu okuyun. Ambalajõn Açõlmasõ Elinize geçtiğinde KGK yõ inceleyin. Eğer hasar varsa taşõyõcõ firmaya ve bayiinize bildirin. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlüdür; yeniden kullanmak üzere saklayõn veya gerektiği gibi elden çõkarõn. Ambalajõn içeriğini denetleyin:! KGK (akü birimleri bağlõ değilken)! Ön kapak! Yazõlõ kaynaklar:! Ürün dokümantasyonu! Smart-UPS RT Kullanõm Kõlavuzu CD! Garanti bilgisi! XLT/XLI/XLTW modelleri: Yazõlõm CD! Seri Bağlantõ Kablosu! 3000 VA XLI modeller: üç adet çõkõş güç kablosu, iki adet giriş güç kablosu! 3000 VA modelleri: Ağ yönetim Kartõna uyum sağlayan dönüşüm kapağõ! 5000 VA XLI modeller: altõ adet çõkõş güç kablosu, Ağ Yönetim Kartõ ürün bilgisi Teknik Özellikler SICAKLIK KULLANIM DEPOLAMA MAKSİMUM YÜKSEKLİK KULLANIM DEPOLAMA 32 ila 104 F (0 ila 40 C) 5 ila 113 F (-15 ila 45 C) KGK aküsünü her altõ ayda bir doldurun 10,000 ft (3,000 m) 50,000 ft (15,240 m) Bu ünite, sadece kapalõ alan kullanõmõ için tasarlanmõştõr. Bu ağõrlõğõ taşõyabilecek sağlam bir yer seçin. KGK yõ belirtilen sõnõrlarõn dõşõndaki sõcaklõk ve nem koşullarõnda veya aşõrõ tozlu yerlerde çalõştõrmayõn. KGK'nõn öndeki ve arkadaki hava tahliyelerinin tõkanmamasõnõ sağlayõnõz. NEM AĞIRLIK KGK AMBALAJLI KGK AĞIRLIĞI 0 to 95% bağõl nem 120 lbs (55 kg) 140 lbs (64 kg) 1

4 KGK Elektrik Tertibatõ ve Bağlantõsõ SADECE 5000 VA XLI MODELLER: DOĞRUDAN BAĞLANTI TALİMATLARI Elektrik bağlantõlarõ kalifiye bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. Yüksek manyetik nitelikli 30/32 A şebeke devre kesicisi monte edin. Tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. #10 AWG kalõnlõkta (5 mm 2 ) tel kullanõn. 1. Şebeke devre kesicisini kapatõn. 2. Giriş erişim panolarõnõ sökün. 3. Yuvarlak deliği kapatan parçayõ çõkarõn. 4. #10 AWG kalõnlõktaki (5 mm 2 ) erişim panelinden geçirin ve uç bağlantõ bloğuna bağlayõn (Yeşil: Toprak, Kahverengi: Canlõ, Mavi: Nötr). Uygun bir gerilim önleme parçasõ kullanõn (dahil edilmemiştir). 5. Şebeke devre kesicisini açõn. 6. Hat voltajlarõnõ kontrol edin. 7. Erişim panelini takõn. 2

5 AKÜ BİRİMLERİNİN BAĞLANMASI VE ÖN KAPAĞIN TAKILMASI! " # $ 3

6 TEMEL BAĞLANTI PARÇALARI seri iletişim Seri bağlayõcõ, APC PowerChute yazõlõm ve uçbirim öykünme yazõlõmõ ile arabirim olarak kullanõlacaktõr. Sadece APC'nin onayladõğõ kablolarõ kullanõn. Başka herhangi bir seri arabirim kablosu KGK konektörüne uymayacaktõr. normal bypass Manuel bypass, kullanõcõnõn bağlõ ekipmanlarõ elle bypass konumuna getirmesine olanak tanõr. Acil Kapatma (AK) terminali, kullanõcõnõn KGK yõ merkezi AK sistemine bağlamasõna olanak tanõr. AK terminali TVSS Vidasõ harici akü birimi bağlantõsõ 5000 VA XLI models çõkõş devre kesicileri 3000/5000 VA XLJ/XLT/XLTW modeller: Bu KGK da, telefon ve ağ hattõ koruyucularõnda bulunanlar gibi aşõrõ voltajdan koruma cihazlarõnõn toprak bağlantõ ucunun bağlanmasõ için bir geçici aşõrõ gerilimden koruma (TVSS) vidasõ bulunur. Topraklama kablosunu bağlarken, KGK nõn şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin. İsteğe bağlõ harici akü gruplarõ, elektrik kesintisi sõrasõnda daha uzun çalõşma süresi sağlar. Bu üniteler maksimum on adet harici akü birimini destekleyebilir. Harici akü paketindeki bilgileri edinmek için, sitesini ziyaret edin. SURT192XLBP. L V 20 A x2 IEC 320-C19 Her priz için 16A IEC 320-C13 Her priz için 10A Şalter Yok L V 30 A x2 çõkõş devre kesicileri 4

7 KGK YA GÜÇ VE EKİPMAN BAĞLANMASI 1. Ekipmanõ KGK ya bağlayõn (XLJ/XLT/XLTW modelerinde kablo dahil edilmemiştir). 2. Uzatma kablosu kullanmaktan kaçõnõn VA XLJ/XLT/XLI/XLTW ve 5000 VA XLJ/XLT/XLTW modeller: Bir elektrik kablosu kullanarak KGK yõ sadece iki kutuplu, üç telli, topraklõ bir prize takõn VA XLJ models: Kalifiye bir elektrikçi tarafõndan akõmõ 5000 VA'ya yükseltmek için elektrik fişini çõkartõn ve doğru güç paneline takõn. 3. Bağlõ tüm ekipmanlarõ açõn. KGK yõ ana AÇMA-KAPATMA şalteri olarak kullanabilmek için, bağlõ tüm ekipmanlarõn AÇIK olmasõ şarttõr. KGK açõlmadõkça ekipmanlar da açõlmayacaktõr. 4. KGK yõ açmak için ön panodaki düğmesine basõn. KGK şebeke akõmõna bağlandõğõnda aküsü şarj olur. İlk üç saatlik normal çalõşma sõrasõnda akü %90 kapasitesine şarj olur. Başlangõçtaki bu şarj döneminde akünün tam destek süresini sağlamasõnõ beklemeyin. 5. Bilgisayarõnõza ek sistem güvenliği sağlamak için, PowerChute Server Smart-UPS denetleme yazõlõmõnõ yükleyin. SEÇENEKLER Mevcut aksesuarlar için APC web sitesine başvurunuz. " Harici Akü Grubu SURT192XLBP " Ray Takõmõ SURTRK2 " Yalõtõm Transformatörü " Servis Bypass Panel 5

8 ÇALIŞTIRMA Yük SMART-UPS RT ÖN EKRANI Akü Şarjõ Gösterge Online Aküden Çalõşma Tanõm KGK şebekeden güç çekip çift dönüştürme uygulayarak takõlõ ekipmanlara güç sağlõyorsa hat üzerinde (online) göstergesi yanar. KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamaktadõr. Bypass Arõza Aşõrõ Yük Bu LED, KGK bypass konumunda olduğu zaman yanar. Ünite bypass konumunda çalõştõğõnda, şebeke gücü doğrudan bağlõ ekipmanlara gönderilir. Ünitenin bypass konumunda çalõşmasõ dahili bir KGK arõzasõ, aşõrõ yüklenme durumu veya kullanõcõnõn aksesuar ya da manüel bypass anahtarõ aracõlõğõyla bir kumanda göndermesi sonucunda gerçekleşir. KGK bypass konumunda olduğu sürece akü desteği sağlanmaz. Bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõna başvurun. KGK dahili bir arõza algõlamõştõr. Bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõna başvurun. Bir aşõrõ yükleme durumu mevcuttur. Arõza Giderme kõsmõna bakõn. Aküyü Değiştir Akünün bağlantõsõ kesilmiştir veya akü değiştirilmelidir. Arõza Giderme kõsmõna bakõn. Özellik Üniteyi Aç İşlev KGK yõ açmak için bu tuşa basõn. (Diğer işlevleri için aşağõya bakõn.) Üniteyi Kapat KGK yõ kapatmak için bu tuşa basõn. 6

9 Özellik Soğuk Başlatma Ünitenin Kendisini Denetlemesi İşlev Şebeke elektriği olmadõğõnda ve KGK kapalõ olduğunda KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ çalõştõrmak için tuşuna basõn ve tuşu basõlõ tutun. KGK iki adet biip sesi verecektir. İkinci biip sesi sõrasõnda tuşu serbest bõrakõn. Otomatik: KGK açõldõğõnda ve ondan sonra iki haftada bir (varsayõlan zaman aralõğõ) kendisini denetler. KGK, denetleme sõrasõnda bağlõ ekipmanlarõ kõsa bir süre için aküyle çalõştõrõr. Manuel: Denetleme işlemini başlatmak için düğmesine birkaç saniye basõn. Şebeke Voltajõnõ Tanõlama KGK da şebeke voltajõnõ gösteren bir tanõlama özelliği vardõr. KGK yõ normal şebeke hattõna takõn. Bu prosedürün bir parçasõ olarak KGK kendi kendine test başlatõr. Kendi kendine test voltaj ekranõnõ etkilemez. Şebeke voltajõnõ gösteren çubuklu grafiği görüntülemek için düğmesine sürekli basõn. Ön panonun sağ tarafõndaki 5 LED li Akü Şarjõ göstergesi, girişteki şebeke voltajõnõ görüntüleyecektir. Voltaj değerleri için soldaki şekle başvurun (bu değerler KGK nõn üzerinde gösterilmemektedir). Gösterge, giriş voltajõnõn görüntülenen değerle bir sonraki daha büyük değer arasõnda olduğunu belirtir. 7

10 KULLANICI TARAFINDAN YAPILANDIRILABİLİR SE SEÇENEKLER NOT: AYARLAR, SAĞLANAN POWERCHUTE YAZILIMI VEYA İSTEĞE BAĞLI SMART SLOT (AKILLI YUVA) AKSESUAR KARTLARI YA DA TERMİNAL KİPİ ARACILIĞIYLA YAPILIR. İŞLEV FABRİKA AYARI KULLANICININ YAPABİLECEĞİ SEÇİMLER TANIM Otomatik Denetleme Çalõştõrdõğõnda ve bundan sonra 14 günde bir Çalõştõrdõğõnda ve bundan sonra 7 günde bir Çalõştõrdõğõnda ve bundan sonra 14 günde bir Bu işlev, KGK nõn denetleme prosedürünü hangi aralõklarla çalõştõracağõnõ ayarlar. Sadece çalõştõrdõğõnda Kendi kendini denetleme yok Akünün En Son Değiştirildiği Tarihi Kapatmadan Sonra En Az Çalõştõrma Süresi Üretim Tarihi Akünün En Son Değiştirildiği Tarihi Akü birimlerini değiştirdikten sonra bu tarihi iptal edin. 0 saniye 0 ila 3600 saniye çalõştõrma Ekipmana enerji vermeden önce düşük akü kapatma olayõndan sonra en az çalõştõrma süresini belirtin. Sesli Alarm Ayarõ AÇIK AÇIK, KAPALI Tüm alarmlarõ sürekli olarak aktif ya da pasif tutmak. Basit Kapatma Gecikmesi Basit Düşük Çalõşma Uyarõsõ 90 saniye 0 ila 1800 saniye KGK basit bir kapatma komutu almasõ ile gerçek kapama zaman arasõndaki aralõğõ ayarlayõn. 150 saniye 0 ila 1800 saniye Eğer bilgisayarõn işletim sistemi kapanmak için daha uzun bir süre gerektiriyorsa, varsayõlan uyarõ süresini daha uzun bir değere ayarlayõn. Düşük akü uyarõ bipleri çalõşma süresi 150 saniye kalõnca sürekli öter. Yüksek bypass Noktasõ 255 VAC Çõkõş Voltaj Ayarõ 200 VAC: VAC Dahili bypass işlemi sõrasõnda KGK nõn bağlõ ekipmanlara ileteceği maksimum voltaj. 208 VAC: VAC 220 VAC: VAC 230 VAC: VAC 240 VAC: VAC 8

11 NOT: AYARLAR, SAĞLANAN POWERCHUTE YAZILIMI VEYA İSTEĞE BAĞLI SMART SLOT (AKILLI YUVA) AKSESUAR KARTLARI YA DA TERMİNAL KİPİ ARACILIĞIYLA YAPILIR. İŞLEV Alçak bypass Noktasõ Çõkõş Voltajõ Çõkõş Frekansõ Harici Akü Birimlerinin Sayõsõ FABRİKA AYARI 160 VAC XLJ modelleri: 200 VAC XLT modelleri: 208 VAC XLTW modelleri: 220 VAC XLI modelleri: 230 VAC Otomatik 50 ± 3 Hz veya 60 ± 3 Hz KULLANICININ YAPABİLECEĞİ SEÇİMLER Çõkõş Voltaj Ayarõ 200 VAC: VAC 208 VAC: VAC 220 VAC: VAC 230 VAC: VAC 240 VAC: VAC 200, 208, 220, 230, 240 VAC 50 ± 3 Hz 50 ± 1 Hz 50 ± 0.1 Hz 60 ± 3 Hz 60 ± 1 Hz 60 ± 0.1 Hz 50 ± 3 Hz veya 60 ± 3 Hz TANIM Dahili bypass işlemi sõrasõnda KGK nõn bağlõ ekipmanlara ileteceği minimum voltaj. Kullanõcõya çalõşma voltaj çõkõşõ seçme imkanõ sağlar. KGK nõn çõkõş frekansõnõ ayarlar. Mümkün olduğunda, çõkõş frekansõ giriş frekansõnõ izler. 0 0 ila 100 Çalõşma süresinin doğru hesaplanabilmesi için, bağlanmõş akü grubu sayõsõnõ tanõmlar. Bypass uygun Gerekli değil Gerekli / Gerekli değil KGK bypassa geçmeden önce faz ve frekans kilidi gerekli/gerekli değil. 9

12 AK (ACIL KAPATMA) SEÇENEGININ BAGLANMASI Acil bir durumda, çõkõş gücü, AK ya bağlõ bir şalteri kapatmak suretiyle kesilebilir. AK seçeneğini bağlarken, tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. AK Şalteri AK şalteri, güçsüz şalterli devre kesicileriyle birlikte kullanõma olanak tanõmak için dahili olarak KGK dan güç alõr. AK devresi bir Class 2 (UL ve CSA standartlarõ) ve SELV (IEC standardõ) devresi sayõlõr. Hem Class 2 hem de SELV devreleri tüm ana devrelerden izole edilmelidir. Bir devrenin SELV veya Class 2 devresi olduğunu tespit etmedikçe, o devreyi AK uç bağlantõ bloğuna bağlamayõn. Eğer devrenin standardõ tespit edilemiyorsa, bir kontak kapatma şalteri kullanõn. KGK yõ AK şalterine bağlamak için aşağõdaki kablo türlerinden birini kullanõn: CL2: Genel kullanõm için Class 2 kablosu. CL2P: Kanallarda, oluklarda ve çevresel hava amacõyla kullanõlan diğer boşluklarda kullanõm için oluk kablosu. CL2R: İki kat arasõnda bağlantõ sağlamak üzere dikey bir boşlukta kullanõm için kablo. CLEX: Evlerde ve kablo kanallarõnda sõnõrlõ kullanõm için kablo. Kanada da montaj: Sadece CSA sertifikalõ, ELC türü kablo kullanõn (çok düşük voltajlõ kumanda kablosu). 10

13 KGK PARAMETRELERİNİN YAPILANDIRILMASI İÇİN UÇBİRİM KONUMU 3000 VA modelleri: Uçbirim Modu, kullanõcõlarõn PowerChute yazõlõmõ veya isteğe bağlõ bir Ağ Yönetim Kartõ kullanmak istemedikleri durumlarda KGK'da düzenleme yapmalarõna imkan veren, menü ile çalõşan bir arabirimdir. Seri kabloyu, KGK nõn arkasõndaki seri iletişim konektörüne takõn. PowerChute yazõlõmõ kurulu değilse 1. ve 7. işlemleri yapmayõn. 1. Windows kullanõcõlarõ için: PowerChute Sunucusunu aşağõdaki işlemleri kullanarak durdurun: Masaüstenden, Başlat (Start) => Ayarlar (Settings) => Kontrol Paneli (Control Panel) => Yönetim Araçlarõ (Administrative Tools) => Servisler (Services) seçimlerini yapõn. APC PowerChute Server'õ seçin fareyi sağ tõklayõn ve Stop'u seçin. 1a. Linux kullanõcõlarõ için:powerchute Sunucusunu aşağõdaki işlemleri kullanarak durdurun: Dizini /etc/init.d şeklinde değiştirin../powerchute stop komutu verin. 2. Bir terminal programõnõ açõn. Örneğin: HyperTerminal Masaüstü nden Başlat (Start) => Programlar (Programs) => Aksesuarlar (Accessories) => İletişim (Communication) => HyperTerminal seçimlerini yapõn. 3. HyperTerminal simgesini çift tõklatõn. Bir isim ve bir simge seçmeniz istenecektir. Eğer...modem yüklenmesi şarttõr gibi bir mesaj görüntülenirse aldõrmayõn. OK (Tamam) tuşunu tõklatõn. KGK nõzõn bağlõ olduğu COM bağlantõ noktasõnõ seçin. Bağlantõ noktasõnõn ayarlarõ şunlardõr: # saniyede bit sayõsõ (bits per second) # veri biti (data bits) - 8 # eşlik (parity) - yok (none) # stop biti - 1 # akõş kontrolü (flow control) - yok (none) ENTER'a basõn. 4. KGK parametrelerini değiştirmek için 1'e basõn. 5. Komut istemlerini izleyin. 6. Terminal programõndan çõkõn. 7. Windows kullanõcõlarõ için: PowerChute Sunucusunu aşağõdaki işlemleri kullanarak BAŞLATIN: Masaüstünden, Başlat (Start) => Ayarlar (Settings) => Kontrol Paneli (Control Panel) => Yönetim Araçlarõ (Administrative Tools) => Servisler (Services) seçimlerini yapõn. APC PowerChute Server'i seçin fareyi sağ tõklayõn ve Start'õ seçin. 7a. Linux kullanõcõlarõ için:powerchute Sunucusunu aşağõdaki işlemleri kullanarak BAŞLATIN: Dizini /etc/init.d şeklinde değiştirin../powerchute start komutu verin. 11

14 5000 VA modelleri: Uçbirim Modu, KGK kullanõcõlarõn PowerChute yazõlõmõ veya kurulan Ağ Yönetim Kartõ arabirimlerini kullanmadõğõ durumlarda arabirimle çalõşan düzenlemelere imkan veren bir menüdür. Seri kabloyu KGK'nõn arkasõndaki seri girişe bağlayõn. PowerChute yazõlõmõ kurulu değilse 1. ve 5. işlemleri yapmayõn. 1. Windows kullanõcõlarõ için: PowerChute Sunucusunu aşağõdaki işlemleri kullanarak BAŞLATIN: Masaüstünden, Start => Settings => Control Panel => Administrative Tools => Services seçimlerini yapõn. Select APC PowerChute Server'õ seçin fareyi sağ tõklayõn ve Stop'u seçin. 1a. Linux kullanõcõlarõ için:powerchute Sunucusunu aşağõdaki işlemleri kullanarak DURDURUN: Dizini /etc/init.d şeklinde değiştirin../powerchute stop komutu verin. 2. Bir terminal programõnõ açõn. Örneğin: HyperTerminal Masaüstü nden Başlat (Start) => Programlar (Programs) => Aksesuarlar (Accessories) => İletişim (Communication) => HyperTerminal seçimlerini yapõn. 3. HyperTerminal simgesini çift tõklatõn. Bir isim ve bir simge seçmeniz istenecektir. Eğer...modem yüklenmesi şarttõr gibi bir mesaj görüntülenirse aldõrmayõn. OK (Tamam) tuşunu tõklatõn. KGK nõzõn bağlõ olduğu COM bağlantõ noktasõnõ seçin. Bağlantõ noktasõnõn ayarlarõ şunlardõr: # saniyede bit sayõsõ (bits per second) # veri biti (data bits) - 8 # eşlik (parity) - yok (none) # stop biti - 1 # akõş kontrolü (flow control) - yok (none) ENTER'a basõn. 4. Harici akü paket sayõlarõnõ ayarlamaya bir örnek (SURT192XLBP): Akü grubu sayõsõnõ girmek için, boş uç birim penceresi açõkken aşağõdaki basamaklarõ izleyin: Terminal modunu başlatmak için Enter tuşuna basõn. Kullanõcõ adõ: isteyinceye kadar Enter'a basõn Görünecek. Komut istemlerini izleyin. Yavaşça yazõn,her bir karakter ekranda görünene kadar bir sonraki karakteri yazmak için bekleyin. Ağ Yönetim Kartõnõn varsayõlan ayarlarõ: Kullanõcõ adõ: apc Şifre: apc Aygõt Yöneticiyi seçmek için 1'e ve Enter'a basõn. Karşõlõk gelen numarayõ girerek modeli şeçin ve ENTER'a basõn. Yapõlandõrmayõ seçmek için 3'e ve ENTER'a basõn. 12

15 Aküyü seçmek için1'e ve ENTER'a basõn. Akü ayarlarõnõ değiştirmek için 2'ye ve ENTER'a basõn. Harici akü birimlerinin sayõsõnõ yazõn (bir birimde dört akü modülü) ve ENTER'a basõn. (Paketlerin sayõsõ: 1 = 1 SURT192XLBP, 2 = 2 SURT192XLBP vs.) Değişiklikleri onaylamak için 3' ve ENTER'a basõn. Ana menüye dönünceye kadat ESC'ye birkaç kez (5) basõn. Oturum kapatmak için 4'e ve ENTER'a basõn. 5. Windows kullanõcõlarõ için: PowerChute Sunucusunu aşağõdaki işlemleri kullanarak BAŞLATIN: Masaüstünden, Start => Settings => Control Panel => Administrative Tools => Services seçimlerini yapõn. APC PowerChute Server'õ seçin fareyi sağ tõklayõn ve Start' õ seçin. 5a. Linux kullanõcõlarõ için:powerchute Sunucusunu aşağõdaki işlemleri kullanarak BAŞLATIN: Dizini /etc/init.d şeklinde değiştirin../powerchute start komutu verin. 13

16 BAKIM VE NAKLİYE Akü Modülünün Değiştirilmesi Bu KGK, değiştirilmesi kolay, çalõşõrken değiştirilebilen bir akü modülüne sahiptir. Değiştirme işlemi güvenli olup, elektriksel tehlikelerden uzaktõr. Aşağõdaki prosedür sõrasõnda KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açõk bõrakabilirsiniz. Yedek akü modülleri hakkõnda bilgi için bayiiniz veya adresindeki APC web sitesi ile irtibat kurun. Akü değişim işlemleri KGK'daki bütün akü birimlerinin ve bağlantõlõ olan harici akü paket(leri)nin değiştirilmesini içermelidir. Akünün (akülerin) bağlantõsõ kesildiğinde, bağlõ ekipmanlar elektrik kesintisine karşõ korumasõzdõr. Akü değişimi sõrasõnda dikkatli olun, akü birimleri ağõrdõr. Biten akülerin geri dönüşüm tesislerine veya üretici firmaya akü değişim paketleme malzemesi içinde teslim edildiğinden emin olun. AKÜ BİRİMLERİNİN ÇIKARILMASI! " # $ % 14

17 AKÜ BİRİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ! " # $ % & ' ( ) Nakliye için Akü Bağlantõlarõnõ Kesmek KGK nõn nakliyesinden önce, ABD Ulaştõrma Bakanlõğõ (DOT) yönetmeliklerine uymak üzere daima nakletmeden önce daima AKÜ BAĞLANTISINI KESİN Akü(ler) KGK nõn içinde kalabilir. 1. KGK ya bağlõ tüm ekipmanlarõ kapatõp, KGK ile olan bağlantõlarõnõ kesin. 2. KGK yõ kapatõp, şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin. 3. Akü konektörlerini çõkarõn. Akü birimlerinin değiştirilmesi için bu kõlavuza başvurun. Nakliye talimatlarõ için, adresindeki APC web sitesine başvurun. 15

18 SORUN GİDERME, SERVİS, VE GARANTİ BİLGİLERİ Montaj ve çalõştõrmayla ilgili küçük sorunlarõ çözmek için aşağõdaki tabloyu kullanõn. Daha karmaşõk sorunlarla ilgili yardõm için adresindeki APC web sitesine başvurun. SORUN VE MUHTEMEL NEDENİ KGK AÇILMIYOR Akü bağlantõsõ gerektiği gibi yapõlmamõştõr. ÇÖZÜM Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin. düğmesine basõlmamõştõr. KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açmak için düğmesine bir kez basõn. KGK şebeke elektrik kaynağõna bağlanmamõştõr. Şebeke voltajõ yoktur veya çok düşüktür. KGK ile şebeke elektrik kaynağõ arasõndaki kabloyu kontrol edip, her iki ucundaki bağlantõlarõn gerektiği gibi yapõlmõş olmalarõnõ denetleyin. Bir masa lambasõnõ prize takarak KGK ya gelen şebeke elektriğini kontrol edin. Eğer õşõk çok zayõfsa şebeke voltajõnõ kontrol ettirin. KGK KAPANMIYOR düğmesine basõlmamõştõr. KGK yõ kapatmak için düğmesine bir kez basõn. KGK da dahili arõza. KGK yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK yõ çõkarõn ve derhal servis görmesini sağlayõn. KGK ARA SIRA BİP SESİ VERİYOR Aküyle çalõşõrken KGK nõn Müdahale gerekmez. KGK bağlõ ekipmanlarõ korumaktadõr. normal çalõşma şeklidir. KGK BEKLENEN DESTEK SÜRESİNİ SAĞLAMIYOR KGK nõn aküsü (aküleri), kõsa bir süre önce meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zayõflamõş veya hizmet ömrünün sonlarõna yaklaşmõştõr. ÖN PANODAKİ LED GÖSTERGELER SIRAYLA YANIP SÖNÜYOR KGK yazõlõm veya isteğe bağlõ aksesuar aracõlõğõyla uzaktan kapatõlmõştõr. TÜM GÖSTERGELER SÖNÜK VE KGK BİR PRİZE TAKILI KGK kapanmõştõr ve uzun süreli bir elektrik kesintisi nedeniyle aküler boşalmõştõr. Akü(ler)i şarj edin. Akü birimleri uzun süreli kesintilerden sonra tekrar şarj etmeyi gerektirir. Aküler sõk sõk devreye girdiklerinde veya yüksek sõcaklõklarda çalõştõklarõnda ömürleri kõsalõr. Eğer akü (aküler) hizmet ömrünün sonlarõna yakõnsa, Aküyü Değiştir LED göstergesi yanmõyorsa bile aküyü (aküleri) değiştirmeyi göz önünde bulundurun. Müdahale gerekmez. Şebeke elektriği geri geldiğinde KGK otomatik olarak çalõşmaya başlayacaktõr. Müdahale gerekmez. Elektrik geldiğinde ve aküler yeterli şarja eriştiğinde KGK normal çalõşmasõna dönecektir. BYPASS VE AŞIRI YÜK LED LERİ YANIYOR, KGK SÜREKLİ ALARM SESİ VERİYOR KGK aşõrõ yüklenmiştir. KGK ya bağlõ ekipmanlar, adresindeki APC web sitesinde bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasõnda belirtilen maksimum yük ü aşmaktadõr. Aşõrõ yükün bağlantõsõ kesilene dek alarm verilir. Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin. 16

19 SORUN VE MUHTEMEL NEDENİ BYPASS LED İ YANIYOR bypass anahtarõ, elle veya bir aksesuar aracõlõğõyla devreye sokulmuştur. ÇÖZÜM İstenen çalõşma konumu bypass ise, yanan LED ye aldõrmayõn. İstenen çalõşma konumu bypass değilse, KGK nõn arkasõndaki bypass anahtarõnõ normal pozisyona getirin. ARIZA VE AŞIRI YÜK LED LERİ YANIYOR, KGK SÜREKLİ ALARM SESİ VERİYOR KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamayõ kesmiştir. KGK ya bağlõ ekipmanlar, adresindeki APC web sitesinde bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasõnda belirtilen maksimum yük ü aşmaktadõr. Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin. Bağlõ ekipmanlara yeniden güç sağlamak için önce OFF (KAPALI), sonra da ON (AÇIK) düğmesine basõn. ARIZA LED İ YANIYOR KGK da dahili arõza. KGK yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK yõ kapatõn ve derhal servis görmesini sağlayõn. AKÜYÜ DEĞİŞTİR LED İ YANIYOR Aküyü Değiştir LED si yanõp sönüyor ve akü bağlantõsõnõn kesildiğini göstermek üzere iki saniyede bir kõsa bir biip sesi çõkõyor. Akü zayõf. Kendini denetleme testi başarõsõz. Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin. Aküyü 24 saat şarj edin. Ardõndan bir denetleme işlemi yapõn. Şarj ettikten sonra da sorun devam ederse aküyü değiştirin. KGK bir dakika süreyle kõsa biip sesleri verir ve aküyü değiştir LED si yanar. KGK, alarmõ beş saatte bir tekrarlar. Aküyü değiştir durumunu teyit etmek için, aküyü 24 saat şarj ettikten sonra kendini denetleme prosedürünü yeniden uygulayõn. Eğer akü kendini denetleme testinde başarõlõ olursa alarm duracak ve LED sönecektir. NORMAL ŞEBEKE VOLTAJI MEVCUT OLMASINA RAĞMEN KGK AKÜYLE ÇALIŞIYOR Şebeke voltajõ çok yüksek, çok düşük veya distorsiyonludur. Yakõtla çalõşan düşük fiyatlõ jeneratörler distorsiyonlu voltaj verebilir. KGK yõ başka bir prize veya başka bir devreye takõn. Giriş voltajõnõ şebeke voltaj göstergesiyle kontrol edin. ŞEBEKE VOLTAJINI TANILAMA Beş LED in hepsi de yanõyor LED yanmõyor ONLINE LED İ LED yanmõyor LED yanõp sönüyor Şebeke voltajõ çok yüksek olup, bir elektrikçi tarafõndan kontrol edilmelidir. Eğer KGK düzgün olarak çalõşan bir prize takõlõ ise, hat voltajõ son derece düşüktür. KGK aküyle çalõşõyor veya açõk değil. KGK kendisini dahili olarak denetlemektedir. 17

20 Servis Eğer KGK nõn servise gereksinimi varsa bayinize göndermeyin. Şu adõmlarõ takip edin: 1. Olağan sorunlarõ gidermek için, bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõnda tartõşõlan sorunlarõ inceleyin. 2. Problem tekrarlanõyorsa, APC Müşteri Desteği ile APC web sitesi aracõlõğõyla irtibata geçin. KGK'nõn model numarasõnõ, ünitenin arkasõnda yer alan seri numarasõnõ ve satõn alõnan günü not edin. APC Müşteri Desteği'ni ararsanõz, teknisyen sizden sorunun ne olduğunu tarif etmenizi isteyecek ve telefon aracõlõğõyla sorununuzu çözmeye çalõşacak. Bu mümkün değilse, teknisyen KGK nõn servis görmesi için düzenleme yapabilir veya size bir Materyal İade İzin (RMA) Numarasõ verebilir. KGK garanti altõndaysa onarõm ücretsizdir. Ürün iade veya servis prosedürleri ülkeden ülkeye değişebilir. Ülkeye özgü talimatlar için APC web sitesine bakõn. 3. KGK yõ orjinal ambalajõyla paketleyin. Orijinal ambalajõ yoksa, yeni bir ambalaj takõmõ istemek için adresindeki APC web sitesine başvurun. Nakliyat sõrasõnda hasar görmemesi için KGK yõ gerektiği gibi paketleyin. Paketlemek için hiçbir zaman köpük boncuk kullanmayõn. Nakliyat sõrasõnda oluşan hasarlar garanti kapsamõna girmez. KGK nõn nakliyatõndan önce, ABD Ulaştõrma Bakanlõğõ (DOT) yönetmeliklerine uymak üzere daima nakletmeden önce daima AKÜ BAĞLANTISINI KESİN Akü(ler) KGK nõn içinde kalabilir. 4. RMA numarasõnõ paketin dõşõna yazõn. 5. KGK yõ Müşteri Desteği'nin verdiği adrese, ödemesini önceden yaparak, sigortalõ bir taşõyõcõyla gönderin. Sõnõrlõ Garanti American Power Conversion (APC), ürünlerinin satõn alõnma tarihinden itibaren iki yõllõk bir süre için malzeme ve işçilik açõsõndan kusursuz olacağõnõ garanti eder. APC nin bu garanti altõndaki yükümlülüğü, takdir hakkõ münhasõran kendisine ait olmak üzere, bu tür kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Garanti altõnda servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni (RMA) numarasõ almanõz şarttõr. Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşõlaşõlan sorunun kõsa bir tanõmõ ile satõn alma tarih ve yerine ilişkin kanõtõn ürünle birlikte gönderilmesi şarttõr. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlõş uygulama nedeniyle hasara uğramõş ya da herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapõlmõş ekipmanlar için geçerli değildir. Bu garanti sadece, satõn alma tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren orjinal alõcõ için geçerlidir. BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, AMERICAN POWER CONVERSION, SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. Bazõ eyaletler (devletler) zõmni garantilerin sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç bõrakõlmasõna izin vermez; dolayõsõyla, sözü edilen garanti(ler)in sõnõrlanmasõ veya hariç bõrakõlmasõ satõn alana uygulanmayabilir. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, APC, BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI NEDENİYLE DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA BAŞKA BİR OLAYIN SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR SURETTE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. Daha açõk olarak, APC, kâr veya gelir kaybõ, ekipman kaybõ, ekipman kullanõmõnõn kaybõ, yazõlõm kaybõ, veri kaybõ, yedek olarak kullanõlanlarõn maliyeti, üçüncü taraflarca yapõlan talepler gibi veya diğer masraflardan sorumlu değildir. 18

21 REGÜLATÖR Regülatör Acenta Onaylarõ ve Radyo Frekans Uyarõlarõ 200V, 208V, 220V, 230V, 240V MODELLER ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarõnõn 15. kõsmõ gereğince, bu ürün test edilmiş ve Class A dijital aygõtlara ilişkin sõnõrlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sõnõrlar, ekipman ticari bir ortamda çalõştõrõldõğõnda zararlõ parazitlere karşõ makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmõştõr. Bu ekipman radyo frekanslarõnda enerji üretir, kullanõr ve yayar. Eğer ekipman talimat kõlavuzu uyarõnca monte edilip kullanõlmazsa, radyo iletişimlerine zararlõ parazitlere yol açabilir. Bu ekipmanõn ikamete ayrõlmõş alanlarda kullanõldõğõ takdirde zararlõ parazitlere yol açmasõ muhtemel olup, böyle bir durumda kullanõcõnõn masrafõ kendisine ait olmak üzere, paraziti düzeltmesi gerekebilir. Class A FCC sõnõrlarõna uyum sağlamak için bu ürünle birlikte zõrhlõ sinyal kablolarõ kullanõlmasõ şarttõr. 19

22 Uygunluk Beyannamesi 20

23 APC Dünya Çapõnda Müşteri Desteği Bu ya da diğer APC ürünleri için aşağõdaki yöntemlerle ücretsiz müşteri desteği verilmektedir: APC Bilgi tabanõndaki dökümanlara erişmek ve müşteri destek taleplerine sunmak için APC Web sitesine başvurun. (Şirket Karargahlarõ) Belirlenmiş ülkeler için yerel dile çevrilmiş her biri müşteri destek bilgileri sağlayan APC Web siteleriyle iletişim kurun. APS Bilgi Tabanõnda küresel destek arayõşõ ve e-destek kullanõmõ. Telefonla veya e-posta ile bir APC Müşteri Destek merkeziyle iletişim kurun. Bölgesel ve ulusal merkezler: bilgi için adresini ziyaret edin. APC ürün bilgilerini kimden satõn alabileceğiniz ve bölge müşteri desteğine nasõl ulaşacağõnõz konusunda APC temsilcisi ile veya diğer distribütörler ile irtibat kurun. Bütün içeriğinin telif hakkõ 2006 American Power Conversion Şirketi'ne aittir. Her hakkõ saklõdõr. İzinsiz olarak tümüyle veya kõsmen çoğaltõlmasõ yasaktõr. APC, APC logosu, Smart-UPS, ve PowerChute American Power Conversion Şirketi'nin ticari markalarõdõr. Diğer bütün ticari markalar, ürün adlarõ ve şirket isimleri, sahiplerine aittir ve sadece bilgilendirici amaçlar doğrultusunda kullanõlõr. 21

APC Smart-UPS RT. 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS RT 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1216B 02/2004 Giriş APC Smart-UPS RT, elektrik kesintisi, ani değişiklik, sapma ve aşõrõ

Detaylı

APC Smart-UPS. 1500/3000 VA 120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS. 1500/3000 VA 120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1500/3000 VA 120/230 Vac Modüler Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1704 01/2004 Giriş Bu APC Smart-UPS, veri merkezleri ve kritik görev prosesleri gibi yüksek süreklilik

Detaylı

Smart-UPS XL Harici Akü Birimi

Smart-UPS XL Harici Akü Birimi Smart-UPS XL Harici Akü Birimi SUA48RMXLBP3U SUA48RMXLBPJ3U Türkçe 990-2450A 04/2008 Giriş Giriş Bu Birim Hakkında SUA48RMXLBP3U/SUA48RMXLBPJ3U, APC Smart-UPS XL'ye bağlanır. Bu birimler birlikte kullanıldığında

Detaylı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Tower Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı Elkitabı Türkçe APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı 990-1853D 12/2005 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), ekipmanınızı güç kesintileri, voltaj düşmeleri

Detaylı

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe 2012 APC by Schneider Electric. APC, APC logosu, Smart-UPS ve PowerChute; Schneider Electric Industries S.A.S

Detaylı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 250/450 VA 110/120/230 Vac. 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 250/450 VA 110/120/230 Vac. 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir Kullanıcı Elkitabı Türkçe APC Smart-UPS SC 250/450 VA 110/120/230 Vac 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir 990-1852C, 10/2005 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), ekipmanınızı

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS. 2200/3000 VA 100/120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS. 2200/3000 VA 100/120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS 2200/3000 VA 100/120/230 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı 12/2005 Giriş Giriş Bu KGK Hakkında APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), elektronik ekipmanınızı şebeke güç

Detaylı

750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U

750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Kullanıcı Elkitabı Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı TR 990-1194D 03/2012 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), bilgisayarınızı ve diğer değerli

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac. Tower

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac. Tower Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tower suo0759a GİRİŞ Schneider Electric Smart-UPS RT, elektronik ekipmanınızı; elektrik kesintilerinden, uzun süreli

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Tower su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe 990-5162A

Detaylı

Smart-UPS On-Line SRC

Smart-UPS On-Line SRC Smart-UPS On-Line SRC 230V Bilgi Teknolojileri, Telekom ve Endüstriyel kullanımlar için giriş seviyesi çift çevrimli UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Kullanıcının Elkitabı. 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı. Türkçe

APC Smart-UPS RT. Kullanıcının Elkitabı. 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı. Türkçe APC Smart-UPS RT 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcının Elkitabı Türkçe 990-1060B 12/2005 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion Corporation (APC),

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Smart-UPS TM Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD3000XLI SURTD5000XLI 220/230/240 Vac Kule/Raf Montajı 3U su0835a Smart-UPS TM RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD 3000/5000 VA 200-240

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı 990-2975 09/2006 Giriş Bu KGK Hakkında American Power Conversion (APC ) Kesintisiz

Detaylı

APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi

APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi Kullanma Kılavuzu Türkçe APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi 990-2485 03/2007 Giriş Bu ünite hakkında American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Detaylı

SBP yi aldığınızda inceleyin. Hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin.

SBP yi aldığınızda inceleyin. Hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin. Genel Bakış APC by Schneider Electric servis baypas paneli (SBP), KGK bakımı sırasında, bağlanılan ekipmanlara şebekeden enerji sağlar. Parça listesi KGK'yı kurmadan önce, Güvenlik Kılavuzunu okuyun. SBP

Detaylı

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü 10/20 kva 990-2807 01/2006 Giriş Giriş APC 10 kva ve 20 kva yalıtım transformatörleri filtre olarak kullanılır, KGK ve ona bağlı

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Smart-UP RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT3000/5000/6000XL VA 200-240 Vac Kule/Raf Montajı 3U su0122b Smart-UPS TM RT Kesintisiz Güç Kaynağı 3000/5000/6000 VA 200-240 Vac

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower. 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower. 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC Kullanım Kılavuzu Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC Genel Bakış Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa

Detaylı

Kurulum ve Çalıştırma

Kurulum ve Çalıştırma Kurulum ve Çalıştırma Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD 3000/5000 XL 200-240 VAC Tower/Rack-Mount 3U This manual and the safety guide are available in English on the enclosed CD and the APC Web

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS. Kesintisiz Güç Kaynağı VA Raf Montaj 1U 100 Vac VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS. Kesintisiz Güç Kaynağı VA Raf Montaj 1U 100 Vac VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac Kullanım Kılavuzu Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 1200 VA Raf Montaj 1U 100 Vac 1500 VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac Genel Bakış Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sağlanan APC ; yüksek

Detaylı

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 Genel Bakış NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti kurulu ekipmandan atılan sıcak havanın dolaşıp, ekipmana tekrar girmesini önler. Dikey montaj flanşları

Detaylı

Modem ve Yerel Ağlar. Belge Parça Numarası: 383057-142. Ekim 2005

Modem ve Yerel Ağlar. Belge Parça Numarası: 383057-142. Ekim 2005 ve Yerel Ağlar Belge Parça Numarası: 383057-142 Ekim 2005 İçindekiler 1 Modem Modem kablosu kullanma.......................... 2 Ülkeye/bölgeye özgü modem kablosu adaptörü kullanma................................

Detaylı

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS On-Line / Kurulum Kılavuzu Güvenlik Mesajları Kurmaya, kullanmaya, servis uygulamaya ya da bakımını yapmaya başlamadan önce ekipmanları tanımak için talimatları dikkatlice okuyun. Olası tehlikeler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS KGK. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS KGK. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Kullanım Kılavuzu Smart-UPS KGK 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC İçindekiler Genel Bakış... 1 Ürün Tanımı.............................................. 1 Güvenlik.................................................

Detaylı

Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140

Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140 Güvenlik Mesajları Monte etmeden, çalıştırmadan, servis veya bakım yapmadan önce ekipmanı tanımak için yönergeleri dikkatli şekilde okuyun.

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900

Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900 Envanter Aküyü takın (2) Güvenlik ve Genel Bilgi Elinize geçtiğinde paketin içindekileri inceleyin. Herhangi bir hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin.

Detaylı

Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı

Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Tower/Raf Montajlı 5U 5000 VA 208/230 Vac Türkçe 990-8500A 04/2008 İçindekiler Giriş......................................................... 1 Bu KGK Hakkında............................................1

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı

Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe Kullanım Kılavuzu Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Kule su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Kule Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe TR 990-5416

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu Ambalajın içindekiler... Sayfa 1 Ağ bağlantılarını oluşturmak... Sayfa 2 Ağın kurulması... Sayfa 3 Ambalajın içindekiler Bu

Detaylı

Çalıştırma Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U. 120/230 Vac

Çalıştırma Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U. 120/230 Vac Çalıştırma Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U 120/230 Vac su00812a Ürün Açıklaması Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

HP N-class Sunucular Ýçin Montaj Kiti AR8014A

HP N-class Sunucular Ýçin Montaj Kiti AR8014A HP N-class Sunucular Ýçin Montaj Kiti AR8014A Bu kit bir HP N-class veya rp7400 sunucusunun NetShelter SX veya VX muhafazaya montajı için kullanılır. HP uyum dirseği (2) SX uzatıcı dirsekler (4) M6 12

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Yüksek Yoğunlukta Soğutucu Dolap Üst Hortum Teçhizatı - ARACTH1

Yüksek Yoğunlukta Soğutucu Dolap Üst Hortum Teçhizatı - ARACTH1 Yüksek Yoğunlukta Soğutucu Dolap Üst Hortum Teçhizatı - ARACTH1 Genel Bakış Yüksek Yoğunlukta Soğutucu Dolap Üst Hortum Teçhizatı (HDCE) (ARAC15000U & ARAC15000T) hava dağıtım ünitesinden su akışını kontrol

Detaylı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Smart-UPS RC Kesintisiz Güç Kaynağı Kule Tipi SRC2000I TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER APC by Schneider Electric Smart-UPS SRC2000I yüksek performanslı kesintisiz

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565

Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565 Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565 Açıklama AP9565, kabine monte edilmiş ekipmanlara 100- ile 240-volt arasında güç sağlayan 16-amperlik Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimidir.

Detaylı

AKILLI DİJİTAL TALİMAT ELKİTABI İNTERAKTİF GAMI DN SERİSİ KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI DİKKATLİCE OKUYUN.

AKILLI DİJİTAL TALİMAT ELKİTABI İNTERAKTİF GAMI DN SERİSİ KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI DİKKATLİCE OKUYUN. AKILLI DİJİTAL PS İNTERAKTİF GAMI DN SERİSİ Dijital LCD Ekranlı KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI DİKKATLİCE OKUYUN. TALİMAT ELKİTABI GİRİŞ: İnteraktif gamı ve LCD ekranlı DN Serisi güç kaynağı alanında

Detaylı

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Smart-UPS On-Line 230 V 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line,

Detaylı

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ortam algılama Enerji tasarrufu sağlayan donma önleme kontrol birimi Genel Kullanım alanı Normal alan, dış mekan Ortam çalışma sıcaklığı aralığı -20 C ila +40 C Besleme voltajı

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ Starter Tip AKÜ ŞARJ CİHAZI

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ Starter Tip AKÜ ŞARJ CİHAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ Starter Tip AKÜ ŞARJ CİHAZI Kullanma Talimatı Taşıma ve Nakliye Kuralları Cihazınızın uygun tasıma şekli: Streç film veya balonlu naylon ile ambalaj yapıldıktan sonra karton koli

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 İçindekiler Hoş Geldiniz Arlo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. Baz İstasyonu güç adaptörü %100 kablosuz kameralar Ethernet Kablosu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Dijital

Detaylı

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Ürün bilgileri Fare Şarj Aygıtı F A B D G I E C H J A: Sağ fare düğmesi B: Akıllı rulet/pil göstergesi boş ve şarjda C: Sol fare düğmesi D: Tarayıcı geri düğmesi E:

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

Montaj. Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956

Montaj. Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956 Montaj Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN tr Kullanıcı Kılavuzu AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Sistemi Devreye Alma ve Devre Dışı Bırakma

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız.

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir Sayfa - Sayfa -3 Sayfa -3 SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi işlem eşiği SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi İşlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir R3D tipi işlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Detaylı

NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN.

NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE programını yükleme Sayfa 8: INSITE programını kaldırma NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN. AÇABİLİR. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM HATALI

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Linksys PLEK500. Elektrik Hattı Ağ Adaptörü

Kullanıcı Kılavuzu. Linksys PLEK500. Elektrik Hattı Ağ Adaptörü Kullanıcı Kılavuzu Linksys PLEK500 Elektrik Hattı Ağ Adaptörü İçindekiler Genel Bakış 2 Özellikler 2 Elektrik Hattı ağı nasıl çalışır 3 Örnek kurulum 3 Elektrik Hattı Ağını Kurma 4 Kuruluma genel bakış

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Kurulum El Kitabı. Türkçe. APC Smart-UPS. 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac. 990-1048, Değişiklik 1 12/00

Kurulum El Kitabı. Türkçe. APC Smart-UPS. 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac. 990-1048, Değişiklik 1 12/00 Kurulum El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac 990-1048, Değişiklik 1 12/00 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion Corporation

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

Sayfa 25-4. Sayfa 25-5. Sayfa 25-4

Sayfa 25-4. Sayfa 25-5. Sayfa 25-4 Sayfa -4 ATL 600 Optik port ve grafik LCD ile otomatik transfer şalter kontrol cihazı AC güç kaynağı 6 programlanabilir dijital giriş 7 programlanabilir röle çıkışı. ATL 610 Optik port ve grafik LCD ile

Detaylı

KEYPAD SLIM TGS-01. Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0

KEYPAD SLIM TGS-01.  Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 KEYPAD SLIM TGS-01 Kullanım Kitabı V 1.0 www.kontal.com.tr Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 1. KULLANIM ALANI Şifre panelleri, Giriş-Çıkışın kontrollü şekilde yapıldığı her alanda yoğun

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

APC By Schneider Electric Smart-UPS

APC By Schneider Electric Smart-UPS APC By Schneider Electric Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Kule/Raf Montajı 2U/3U XLI SRC 5000/6000/10000 VA 220/230/240 Vac TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TR 990-9634 01/2014 Ürün Açıklaması APC

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS C tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz güç kaynağıdır

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı