KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz olarak düzenlenmekte MEB onaylý sertifika verilerek mezunlara istihdam olanaðý saðlanmaktadýr.ýzmir'deki ihtiyacý olan bütün ilk ve orta dereceli okullarda,eðitim kalitesinin yükseltilmesi için yasalarýn verdiði yetki çerçevesinde imkanlar nispetinde ayni yardýmlar yapýlarak destek olunmaktadýr.sosyal anlamda ise kaynaklarý verimli kullanarak,halkýn yaþam kalitesini artýrmaya yönelik Ýzmir'deki tüm ihtiyaç sahibi vatandaþlara ulaþabilen bir merkez olma yolunda çalýþmalar yapmak amacýyla gençlere,çocuklara,ve kadýnlara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetler yürütülmekte,ýzmir de zor þartlarda yaþam mücadelesi veren insanýmýzýn beklentileri ve uyum sorunlarýyla ilgili projeler yapýlmakta ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza da gerekli ayni yardýmlar,(yemek,gýda paketi,yakacak,giyecek,vs) saðlýk yardýmý,barýnma,hasta ve engelli vatandaþlara gerekli malzeme,araç ve gereç yardýmlarý yapýlmaktadýr. Dýþ iliþkiler konularýnda ise Üniversiteler,STK,Meslek Odalarý,ve Diðer kurum kuruluþlarý ile iþbirliði halinde gençlerimizin,kadýnlarýmýzýn,halkýmýzýn her yönden sürekli geliþimlerini saðlamak amacýyla projeler üretilmekte,üretilen projelere destek verilmektedir. PROJE / FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu : 215 Proje /Faaliyetin Adý : ENGELLÝ KÝÞÝ VE KURUMLARA YAPILAN YARDIMLAR Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Maddi koþullarý elvermediði için engelli malzemesi alamayan kiþi ve kurumlara malzeme yardýmý Ýhtiyaç sahibi engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam standartlarýný kolaylaþtýrmak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Akülü ve tekerlekli sandalye ihalesi tamamlandý,60 adet akülü ve 100 adet tekerlekli sandalye alýnmýþ,daðýtýmlara 2008 yýlý ocak ayý içerisinde baþlanacaktýr.evde yatalak,hasta,engelli vatandaþlarýmýza yönelik hasta bezi daðýtýmý çalýþmalarýna baþlanmýþ 2007 yýlý Aralýk ayý içinde 260 kiþininin bilgileri kayýtlara geçmiþtir. Hasta bezi daðýtýmý 2008 yýlý þubat ayý içerisinde baþlayacaktýr. Ayrýca Ýzmir Büyükþehir Belediyesi iþitme engelli vatandaþlarýmýza yönelik iþitme cihazý verilmesi hususunda 2007 yýlý içerisinde çalýþmalar baþlatmýþtýr.bu çalýþmalar kapsamýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eðitim Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Müdürlüðü olarak 70 iþitme engelli vatandaþýmýzýn sosyal ekonomik düzey incelemeleri,kiþisel bilgi dosya bilgilerinin hazýrlýðý çalýþmalarý yapýlmýþtýr.ýþitme cihazlarýnýn testleri ve satýn alma iþlemleri ve daðýtým iþlemleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa Hastanesi tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. 21 iþitme engelli vatandaþýmýza iþitme cihazý verilmiþ,49 iþitme engelli vatandaþýmýza da 2008 yýlý içerisinde iþitme cihazý verilecektir. 152

2 Proje /Faaliyet Kodu : 216 Proje /Faaliyetin Adý : ENGELLÝ,KÝMSESÝZ,HASTA,YAÞLI,VE BAKIMA MUHTAÇ KÝÞÝLERÝN TESPÝTÝ, ÝHTÝYAÇLARININ BELÝRLENMESÝ VE ÝLGÝLÝ MERKEZLERE YÖNLENDÝRÝLMESÝ (SOSYAL ENVANTER VE HANE DURUM TESPÝTÝ PROJESÝ) Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Engelli,kimsesiz,hasta,yaþlý,ve bakýma muhtaç kiþilerin tespiti, ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi ve ilgili merkezlere yönlendirilmesi Engelli,kimsesiz,hasta,yaþlý ve bakýma muhtaç kiþileri yerinde tespit ederek kayýt altýna alýnarak ihtiyaçlarý belirlenmesi ve bu kiþilere çeþitli yardýmlarýn yapýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : tarihide baþlayan projede belirlenen Ýzmir 'e sonradan göç alan mahallelerinde yapýlan çalýþmalar kapsamýnda 15 mahallede hane kayýt altýna alýnmýþtýr hane ihtiyaçlýdýr. Sosyal Envanter Hane Durum tespit projesi kapsamýnda hane tarama tespit çalýþmalarý çeþitli nedenlerden dolayý sona ermiþtir. Mahallelerde yapýlan çalýþmalar kapsamýnda Saðlýk panelleri düzenlenmiþtir.ayrýca yine bu çalýþmalar kapsamýnda EGEBAM Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ortalaklaþa düzenlenen 'Uyuþturucu Madde Baðýmlýlýðý 'konulu paneller yapýlmaktadýr.bu panellerde mahallelerde yaþayan insanlarýn bilgilendirilmesi,bilinçlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2008 yýlýnda proje kapsamýnda saðlýk panelleri ve Uyuþturucu Madde Baðýmlýlýðý konularýnda aile söyleþileri yapýlacaktýr. Sonuç : Proje kapsamýnda hane tespit çalýþmalarý sona ermiþtir Paneller ve aile söyleþileri düzenlenerek çalýþmalara devam edilmektedir. Proje /Faaliyet Kodu : 210 Proje /Faaliyetin Adý : AB PROJELERÝ Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Ýzmir'e Kimlik özelliklerinden birini veren Romanlarýn Kültürlerini Tiyatro Oyunu ile Ýzmir Halkýna tanýtma projesidir. AB Destelkli hibe dahilindeki projeler üreterek Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalarýna katkýda bulunarak,kenttin geliþmesine yardýmcý olmaktýr.bu proje Roman Kültürünü Tanýtma ve Dayanýþma derneði ile ortaklaþa yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : AB bürosu kurulduðu için bütçe kullanýlmýyor.roman projesi için euro aktarýldý tarihinde projenin hibe dahilindeki kýsmý sona ermiþtir.roman projesi kapsamýnda 15 adet tiyatro oyunu gösterime sunulmuþtur.proje için yazýlan oyunun Roman amatör ve profesyonel oyuncular tarafýndan sergilenmesi ve Roman kültürünün tanýtýmý için gerekli olan desteðin devam etmesi gerekmektedir.sürdürülebilir olduðundan 5 yýl boyunca Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sorumludur.final raporu Ankara'ya gönderilmiþtir.merkezi finans ihale birimince deðerlendirilecektir. 153

3 Proje / Faaliyetin Kýsýtlarý Ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Bütçe Yetersizliði,Tanýtým için gerekli desteðin gelmemesi. Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2008 yýlý içerisinde gönderilen raporlarýn sonuçlanmasý beklenmektedir. Proje Raporu halen deðerlendirilme aþamasýndadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 218 Proje /Faaliyetin Adý :ÝHTÝYAÇLI ÖÐRENCÝLERE ETÜT ÇALIÞMALARI (AÐABEY- ABLA-KARDEÞ PROJESÝ) Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Üniversite öðrencilerinin gönüllülük anlamýnda sosyal faaliyetlere katýlýmý,yoksul kesimlerdeki ilköðretim 6 ve 7 sýnýf öðrencilerine abla ve aðabeylik yaparak özendirme ve kiþisel geliþimlerine katký saðlamak. Yaþam ve eðitim kalitesini arttýrmak.ýzmir kentindeki çocuklarýn ve gençlerin eðitim sosyal dayanýþma hizmetlerine katký saðlamak,projeye katýlan çocuklar ve gençlerin Atatürkçü laik ve çaðdaþ doðrultuda yurttaþlýk bilinci kazandýrmaktýr. Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, Eðitim Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Þube Müdürlüðü bünyesinde yürütülen Abla Aðabey Kardeþ Projesi ile üniversite gençlerinin sahip olduðu kentlilik bilinci ýþýðýnda dar gelirli ailelerin ilköðretim düzeyindeki çocuklarýný, üniversiteli abla ve aðabeyleri ile buluþturarak, karþýlýklý etkileþimle yaþamdan beklentilerini yükseltmeyi; çocuklarý üniversiteye kadar öðrenim görmeleri ve ailelerinin koþullarýný bu duruma uyarlamalarý hedeflenmektedir. Belediyemizin saðlayacaðý deðiþik kültürel aktivitelere abla, aðabey ve kardeþlerin birlikte katýlýmlarý, çocuklarýn sosyal geliþimini saðlayacak, ilköðretim okulu çocuklarýnýn abla ve aðabey eþliðinde ders araçlarýný kullanma istek ve yeteneklerini arttýracaktýr Yýlýnda çalýþmalar dönemler halinde yapýlmýþtýr DÖNEMÝ ( ) Bornova ilçesi 28 mahallede Buca ilçesinde 26 mahallede çalýþmalar yapýlmýþtýr. 405 Kardeþ-810 Abla Aðabey kayýtlara geçmiþtir. YAZ DÖNEMÝ ( ) Ýzmir'in 50 km. ve çevresinde yer alan köylere gidilmiþtir. 10 ilçeye baðlý toplam 49 köye gidilmiþtir. 700 Kardeþ -230 Abla aðabey kayýtlara geçmiþtir KIÞ DÖNEMÝ ( ) Bornova ilçesi 11 mahalle 1köy,Çiðli ilçesi 7 mahalle, Karþýyaka ilçesi 5 mahallede çalýþmalar yapýlmýþtýr. 300 Kardeþ ve 600 Abla Aðabey kayýtlara geçmiþtir.ayrýca 2007 yýlýnda 38 etkinlik düzenlenmiþtir. Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Proje tüm hýzýyla baþarýlý bir þekilde devam etmektedir.2008 yýlýnda çalýþmalar 9 metropol ilçede yaygýnlaþtýrýlarak devam edecektir. 154

4 Proje /Faaliyet Kodu : 214 Proje /Faaliyetin Adý : SOSYAL DESTEK MERKEZLERÝ Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :. Risk altýndaki çocuklarýn sokak çocuðu olmalarýný engellemek amacý ile sosyal destek merkezleri kapsamýnda eðitim çalýþmalarý yapýlmasý. Göç sonrasýnda kente sosyal olarak uyum saðlayamamýþ ve sokakta çalýþan çocuklarýn boþ zamanlarýný geçirebileceði ve kötü alýþkanlýklarýndan kurtulabileceði bir destek merkezi açýlmasý düþünülmüþtür. Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Avrupa Birliði hibe projeleri kapsamýnda deðerlendirilecektir.proje þu an ihale aþamasýndadýr. Merkez olarak Eþrefpaþa Belediye Hastanesinin karþýsýndaki 5 katlý binanýn 4 katý olarak düþünülmüþtür yýlý haziran ayýnda açýlmasý beklenmektedir.proje AB destetiðle 2 yýl sürecektir. Proje / Faaliyetin Kýsýtlarý Ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Gerekli alt yapý çalýþmalarýnýn uzun sürmesi Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Proje halen ihale aþamasýndadýr.faaliyetlere baþlanmamýþtýr2008 yýlý Haziran ayý içerisinde sosyal destek merkezinin açýlmasý beklenmektedir.. Proje /Faaliyet Kodu : 219 Proje /Faaliyetin Adý : KENT VE KÖRFEZ TURU Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : /.. Ýzmir'e göçle gelen ve kent merkezinden uzak semtlerde oturan kadýnlar için düzenlenmektedir. Ýzmir'in Kenar semtlerinde yaþayan kadýnlarýmýza yaþadýklarý þehri tanýtmak ve kentlilik bilincini aþýlamaktýr. Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Kent ve Körfez Turu gezilerimize 2007 yýlsonu itibariyle 165 mahalle ve 5 okul olmak üzere toplam kadýn geziye katýlmýþtýr. Ayrýca bu çalýþmalar kapsamýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Ýzmir Rehberler Odasý iþbirliði ile profosyonel turist rehberi eþliðinde Çocuk ve Müze Gezileri düzenlenmiþtir.ulaþým,kumanya,ve içecekler,yaka kartlarý, sertifika ve diðer kýrtasiye malzemeleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eðitim Sosyal ve Dýþ iliþkiler Þube Müdürlüðü bütçesinden karþýlanmýþtýr. Çocuk ve Müze gezilerine 2007 yýlý içerisinde toplam öðrenci katýlmýþtýr. Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Bu proje tarihinden itibaren Müdürlüðümüz bünyesinden Kültür ve Sanat Þube Müdürlüðü'ne geçmiþtir.çalýþmalara 2008 yýlýnda Kültür Sanat Þube Müdürlüðü bünyesinde devam edilecektir. Sonuç : 2007 yýlýnda çalýþmalar hedefine ulaþmýþtýr.2008 yýlýnda çalýþmalar Kültür ve Sanat Þube Müdürlüðü tarafýndan yapýlacaktýr. 155

5 Proje /Faaliyet Kodu : 213 Proje /Faaliyetin Adý : SEMT MERKEZLERÝ (ÝZMEB) Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Kadýn,issiz,genç ve çocuklara dönük mesleki eðitim beceri ve kültürel eðitim ile yaþam kalitesini artýrmak. Mesleki eðitim ve beceri kurslarýnda amaç ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini arttýrmak ve toplum bilincini yükseltmek Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : ÝZMEB, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Halk Eðitim Müdürlükleriyle iþbirliði içinde yaygýn eðitim ilkeleriyle gerçekleþtirilen bir yetiþkin eðitimi organizasyonu olarak tanýmlanabilir. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý herhangi bir sebeple örgün eðitimden yoksun kalmýþ ya da eðitimini yarýda býrakmýþ insanlarýn mesleki ve sosyal geliþmelerine katký saðlamak amacýyla kurulmuþtur. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi kentimizin ihtiyaçlý gruplarýna, özellikle kadýnlara ve gençlere yönelik olarak hazýrladýðý Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý projesiyle kentin eðitim seviyesini ve nitelikli çalýþan sayýsýný yükseltmeyi amaçlamaktadýr Eðitim ve Öðretim dönemi içinde ÝZMEB'in 8 kurs merkezine bugüne kadar 7352 kiþi ön kayýt yaptýrmýþtýr. ÝZMEB kurslarýnda 2007 yýlýnda kesin kayýt yaptýran kursiyer sayýsý kiþi serfika alan kursiyer sayýsý kiþidir. Kursiyerlerimiz (Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile yapýlan protokol çerçevesinde) seçtikleri branþlarý baþarýyla bitirdikten sonra eðitim döneminde Milli Eðitim Bakanlýðýndan onaylý sertifika almýþtýr. ÝZMEB verdiði eðitimlerle üretime katký saðlayan, bilinçli, eðitim seviyesi yüksek mesleðinde yeterli teknik ve pratik donanýma sahip geleceðe güvenle bakan bireyler yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. ÝZMEB Kurs Merkezleri 1. Çamdibi Kurs Merkezi 2. Belgem Kurs Merkezi 3. Evka 1 Kurs Merkezi 4. Gültepe Toros Kurs Merkezi 5. Çiðli Kurs Merkezi 6. Egekent Kurs Merkezi 7. Evka 4 Kurs Merkezi 8. Gaziemir Kurs Merkezi Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2007 yýlýnda belirlenen rakamlara yaklaþýlmýþ olarak hizmet gerçekleþtirilmiþtir.2008 yýlýnda ÝZMEB 'de çalýþmalar mesleki ve teknik kurslar olarak devam edecektir. Proje /Faaliyet Kodu : 212 Proje /Faaliyetin Adý : ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ OKULLARA YARDIM Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ýzmir'de bulunan ihtiyaçlý ilköðretim okullarýna yazý tahtasý, kýrtasiye,eðitim seti gerektiði kadar bilgisayar,en az adet çocuk hikaye kitabý daðýtýmý. yardýmý, 156

6 Ýhtiyaç sahibi okullarýn tespiti,önceliklendirilmesi,ihtiyaçlarýn temin edilmesi ve okullarýn eðitim kalitesinin yükseltilmesi, Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Kýrtasiye Yardýmý 2007 yýlýnda 18 okula adet okul çantasý ve 135 okula adet kýrtasiye seti daðýtýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca 2007'de toplam 76 okula adet temel eðitim seti daðýtýmý yapýlmýþtýr. Hikâye Kitabý Yardýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülmekte olan proje kapsamýnda 2007 yýlý içerisinde ihale ile hikâye kitabý alýnmýþ olup, 46 okula adet hikâye kitabý daðýtýmý yapýlmýþtýr. Kalan miktar 2008 yýlýnda müdürlüðümüzce daðýtýlmaya devam edilecektir. Yazý Tahtasý Yardýmý Ýzmir ili sýnýrlarý içindeki 9 metropol ilçede, ihtiyaçlý olarak belirlenen 114 okulla 2007 yýlý içinde toplam 1800 adet yazý tahtasý yardýmý yapýlmýþtýr. Projeksiyon Cihazý Yardýmý 2007 yýlý sonunda ihaleyle alýmý yapýlan 7 adet projeksiyon makinesi ve perdesinin 1 adedi Buca Tuðsaval Ýlköðretim Okulu'na teslim edilmiþtir. Kalan 6 adet projeksiyon makinesi ve perdesinin daðýtýmý 2008 yýlý içerisinde yapýlacaktýr. Sonuç : 2007 yýlýnda belirlenen rakamlarda hizmet ulaþtýrýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 211 Proje /Faaliyetin Adý : ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ ÖÐRENCÝLERE YARDIM Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Ýzmir'de bulunan ihtiyaçlý ilköðretim okullarý öðrencilerine gýda, giyim,süt yardýmý,kýz öðrencilere hijyenik ped daðýtýmý Ýhtiyaç sahibi öðrencilerin tespiti,önceliklendirilmesi ve ihtiyaçlarýn temini Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Süt Yardýmý Okullara yapýlan Süt Yardýmý Projesi kapsamýnda Ýzmir ili sýnýrlarý içinde, toplam 111 okulda öðrenciye haftada 1 kez toplam litre süt daðýtýmý yapýlmýþtýr. Hijyenik Ped Yardýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ýzmir ili sýnýrlarý içinde bulunan Ýlköðretim Okullarýnda okuyan kýz öðrencilere ayda bir kez olmak üzere hijyenik ped yardýmý yapmaktadýr yýlý içinde toplam 67 Ýlköðretim Okulunda okumakta olan öðrenciye adet hijyenik ped yardýmý yapýlmýþtýr. Sonuç : 2007 yýlýnda belirlenen rakamlarda hizmet ulaþtýrýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 217 Proje /Faaliyetin Adý : ENGELLÝ MERKEZÝ FAALÝYETLERÝ Proje / Faaliyet Sorumlusu : Süleyman ER Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Engelli kiþilere (çocuklar ve zihinsel engelliler hariç) mesleki,hukuki,psikolojik,kültürel ve sosyal faaliyetler ile destek saðlamak özgüvenlerini kazanmalarýný ve yaþam kalitelerini artýrmaya yönelik yapýlan çalýþmalardýr. 157

7 Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Engelliler Masasý Koordinatörlüðü kentimizde yaþayan engelli vatandaþlarýmýzýn yaþamýný kolaylaþtýrýcý kalýcý çözümler üretmeyi amaçlamaktadýr. Üçkuyular Çakalburnu'nda yer alan Engelliler Eðitim Merkezi'nde engelliler, uzmanlar tarafýndan engellerine göre eðitim almakta, eðitime gelen engellilere el beceri kurslarý verilmekte ve engelliler spor aktivitelerinde bulunmaktadýr. Engelliler Kültür Merkezi'nde ise engelli vatandaþlarýmýz kafeterya hizmetlerinden yararlanýp kitap okuyabilmekte, dama, satranç, domino oynayabilmektedir. Bu merkezden engellilere yönelik hizmet veren kurumlar ve gönüllü kuruluþlar da yararlanabilmektedir. Engellilerin merkeze daha kolay ulaþmalarýný saðlamak amacýyla Montrö'den Engelliler Merkezine otobüs seferleri düzenlenmektedir. Ýnciraltý Engelliler Merkezinde her hafta Cuma günü saat 19.00'da engellilere yönelik müzikli eðlence programý düzenlenmektedir. Ayrýca 4 adet forkliftli minibüs ile evinden çýkamayacak durumdaki engelli vatandaþlarýmýza (evlerinden alýnýp evlerine býrakmak suretiyle) günlük ihtiyaçlarýný karþýlamalarýnda yardýmcý olunmaktadýr. Engelli vatandaþlarýmýzdan gelen talepleri deðerlendiren Engelliler Masasý Koordinatörlüðü ihtiyaçlý olduðunu tespit ettiði kiþilere çeþitli yardýmlar yapmaktadýr yýlý sonunda 100 adet tekerlekli ve 60 adet akülü sandalye alýnmýþtýr. Akülü sandalyelerin 42 adedi daðýtýlmýþtýr. Kalan akülü ve tekerlekli sandalyelerin daðýtýmý 2008 yýlý içinde yapýlacaktýr. Ayrýca 2007 yýlýnda ihalesi ve satýn alýmý yapýlan toplam adet hasta bezinin daðýtýmý, gelen talepler doðrultusunda Engelliler Masasý Koordinatörlüðünce 2008 yýlý içinde yapýlacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu : Proje /Faaliyetin Adý : SOSYAL YARDIM VE EÐÝTÝM FAALÝYETLERÝ Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Görev tanýmý kapsamýndaki diðer sosyal yarýdm ve eðitim faaliyetlerinin yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Derneklere Yemek, Kahvaltý, Kumanya Yardýmý Dernek, okul, vakýf, engelli kurum ve kuruluþlarýna her gün yemek, kumanya ve kahvaltý daðýtýmý yapýlmýþtýr yýlýnda bu hizmetten yararlanan kiþi sayýsý 4.237'dir. Aþevinde Günlük Verilen Yemek Yardýmý Müdürlüðümüze yapýlan baþvurular deðerlendirildikten sonra, Ýzmir ili sýnýrlarý içinde yaþayan fakir ve muhtaç ailelere 2007 yýlý içinde aþevinde günde 350 kiþiye yemek daðýtýmý yapýlmýþtýr yýlýnda da daðýtýmlar devem edecektir. Yakacak Yardýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðýna muhtarlar ve vatandaþlar tarafýndan yapýlan baþvurular deðerlendirildikten sonra, saptanan ihtiyaçlý 904 haneye toplam 6024 çuval odun daðýtýlmýþtýr. Odun yardýmlarý Müdürlüðümüzü bünyesinde devam etmektedir. Ýþitme Cihazý Yardýmý Belediyemizin iþitme cihazý yardýmý kapsamýnda iþitme engelli vatandaþlarýmýzýn sosyoekonomik þartlarýnýn incelemesi ve kiþisel bilgilerinin bulunduðu dosyalarýn hazýrlýðý Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr. Ýþitme cihazýnýn testleri ve satýn alma iþlemleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa Hastanesi tarafýndan yapýlmaktadýr. Bugüne kadar 70 vatandaþýmýzýn evraklarý Eþrefpaþa Hastanesi'ne gönderilmiþtir yýlý içinde Eþrefpaþa Hastanesi tarafýndan salýn alýmý yapýlan 23 adet iþitme cihazýnýn daðýtýmý 2008 yýlý içinde yapýlacaktýr. 158

8 Diþ Fýrçasý Diþ Macunu Sabun Daðýtýmý 2006 yýlý içinde Daire Baþkanlýðýmýzca düzenlenen Kent ve Körfez Turu projesi kapsamýnda adet malzeme alýnmýþtýr yýlý içinde adet diþ fýrçasý, diþ macunu ve el sabunu geziye katýlan kadýnlarýmýza daðýtýlmýþtýr. Müdürlüðümüzce yürütülmekte olan eðitim ve saðlýk panellerine katýlan vatandaþlarýmýza, aðýz ve diþ saðlýðý konulu yarýþmaya katýlan okullarýn öðrencilerine diþ fýrçasý diþ macunu ve sabun daðýtýlmýþtýr yýlýnda daðýtýmlara devam edilecektir. Þehit Ailelerine Kýrtasiye Malzemesi Daðýtýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý Eðitim Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Þube Müdürlüðümüzce 2007 yýlýnda Ýzmir Þehit Aileleri Derneði, Ýnsan Haklarý ve Yardýmlaþma Derneði, Tüm Emniyet Mensuplarý, Þehit Aileleri Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne þehit ailelerine verilmek üzere toplam kýrtasiye malzemesi daðýtýlmýþtýr. Çocuk Ve Müze Gezileri Çocuk ve Müze Gezileri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Ýzmir Rehberler Odasý Ýþbirliðiyle yapýlmaktadýr. Profesyonel turist rehberi eþliðinde Ahmet Piriþtima Kent Arþivi ve Müzesi, Agora ören yeri, Tarih ve Sanat Müzesi'ne geziler gerçekleþtirilmiþtir. Ulaþým, kumanya ve içecekler, yak kartlarý, sertifika ve diðer kýrtasiye malzemeleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan karþýlanmýþtýr. Bu gezilere 2007 yýlý içinde toplam öðrenci katýlmýþtýr. Bu proje tarihi itibariyle Kültür ve Sanat Þube Müdürlüðü'ne geçmiþtir yýlýnda bu çalýþmalar Kültür ve Sanat Müdürlüðü'ne baðlý olarak devam edecektir. Saðlýk Panelleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, Eðitim Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Þube Müdürlüðü tarafýndan Saðlýklý Bir Gelecek sloganýyla düzenlenen Saðlýk Panelleri 21 Mart 2007 tarihinde baþlamýþtýr. Toplumu bilgilendirmeye yönelik çalýþmalar kapsamýnda Saðlýk Panelleri Ýzmir Tabip Odasý iþbirliði ile devam etmektedir. Önceden belirlenen bölgelerde ayda bir kez, iki konu baþlýðý altýnda ve iki konuþmacýnýn katýlýmýyla yapýlan çalýþmalarda bugüne kadar toplam 9 etkinlik gerçekleþtirilmiþtir. Etkinliklerimize yaklaþýk 2000 kiþi katýlmýþtýr. Saðlýk panellerimiz 2008 yýlýnda da devam edecektir. Aile Söyleþileri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde EGEBAM iþbirliði ile Aralýk 2007 Haziran 2008 tarihleri arasýnda 4 modülden oluþan Önder Aileler yetiþtirme amaçlý Aile Söyleþileri düzenlenmiþtir. Belirli sayýda katýlýmcýdan oluþan gruplara dört hafta süren eðitimler verilmektedir. Bu eðitimlerin baþlýklarý: 1. Baðýmlýlýk ve Baðýmlýlýkla Mücadele Ýlkeleri 2. Ergenlik 3. Etkin Disiplin Yöntemleri 4. Evden Kaçma, Þiddet ve Suça Yaklaþým Bu konu baþlýklarý altýnda paneller düzenlenmiþtir. Aile Söyleþileri Panelleri 2008 yýlý içinde de devam edecektir. 159

9 KÜLTÜR VE SANAT ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi Yasasýnýn 7. maddesi v bendindeki Saðlýk merkezleri, hastaneler, gezici saðlýk üniteleri ile yetiþkinler, yaþlýlar, engelliler, kadýnlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliþtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandýrma kurslarý açmak, iþletmek veya iþlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yapmak hükmü gereðince; kültür ve sanat alanýnda faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmektir. KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERÝMÝZ: ÝZMÝR SANAT Ýzmir Sanat'ýn tüm etkinliklerin çaðdaþ teknolojiye uygun gösterime olanak tanýyan 308 kiþilik tiyatro ve sinema salonu 80 kiþilik oditoryum, küçük toplantýlar için kullanýlan 30 kiþilik 2 derslik, 80 metrekarelik dans prova salonu, 370 metrekare sergi alaný, sanatçýlar için soyunma ve dinlenme odalarý, bahçesiyle iç içe kafeteryasý, bulunuyor. Yer: 26 Aðustos Kapýsý, Kültürpark / Ýzmir. Bilet satýþlarý Ýzmir Sanat'tan yapýlmaktadýr. Tel : Fax : E-posta : Web : ÝSMET ÝNÖNÜ SANAT MERKEZÝ Fuar Lozan Kapýsý'ndan giriþte soldaki ilk sokaðýn üzerinde yer alan 728 koltuk kapasiteli Ýsmet Ýnönü Sanat Merkezi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yaný sýra Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn konserlerine de ev sahipliði yapmaktadýr. Tel : Fax : ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TÝYATROSU 3300 kiþilik kapasiteyle konser, tiyatro, stand-up, dans gösterileri v.b. etkinliklere ev sahipliði yapan Atatürk Fuar Açýkhava Tiyatrosu Mayýs ayýndan Eylül ayýna kadar sanatseverlere kapýlarýný açmaktadýr. Tel : Fax : ÝNCÝRALTI ÝZMÝR SANAT AÇIKHAVA TÝYATROSU Ýnciraltý Gençlik Parký içinde yer alan Ýnciraltý Ýzmir Sanat Açýkhava Tiyatrosu, 870 kiþilik kapasitesiyle gençlere yönelik konser, tiyatro ve gösteriler düzenlenmektedir. Tel : Fax : GENÇLÝK TÝYATROSU Kültürpark Tenis Kulübü yanýnda yer alan 210 koltuk kapasiteli Gençlik Tiyatrosu'nda, sahne sanatlarýndan örnekler çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz olarak sunulmaktadýr. Ayrýca çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Kurslarý Eylül 2007 tarihinden itibaren yine ücretsiz olarak baþlatýlacaktýr. Tel : Fax :

10 BÝRÝMLER: ÝZMÝR SANAT Kültürpark'taki eski Kanal Ege Televizyon Binasý'nda 2000 yýlýnda gerçekleþtirilen onarým çalýþmalarýyla kentin kültür ve sanat merkezi haline gelen Ýzmir Sanat, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliði yapmaktadýr. SANAT DANIÞMANLIÐI Baþkanlýk Makamýnýn sanatsal faaliyetlerle ilgili talimatlarýnýn yerine getirilmesini saðlamakla görevlidir. Genel sergi müracaatlarýný almak, sergi müracaatlarýný deðerlendirmek amacýyla dallarýnda uzmanlaþmýþ kiþilerden Sanat Danýþma Kurulu oluþturulmaktadýr. Sanat Danýþma Kurulu'nun deðerlendirme toplantýsý sonucunda belirlenen sanatçýlara 15 günde bir Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde sergi açmak, sanatçýlarýn sergi ve davetiyelerini hazýrlamak, bastýrmak ve gerekli tüm yerlere daðýtýmlarýný saðlamak Baþkanlýk Sanat Danýþmanlýðý'nýn görevleri arasýndadýr. BANDO ÞEFLÝÐÝ Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Armoni Bandosu evrensel deðer taþýyan çok sesli yapýtlarý seslendirerek, ulusal ve evrensel müzik kültürünün yerleþtirilmesine ve tanýtýlmasýna hizmet etmek, halkýn sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkýda bulunmaktadýr. Rutin görevi olan Bayrak törenlerinin yaný sýra Belediye Baþkanlýðý'nýn uygun gördüðü yer ve zamanlarda gerçekleþtirilen açýlýþ, kapanýþ, karþýlama, uðurlama, resmi bayramlar, halka açýk ilçe ve belde konserleri vb. etkinlikleri yerine getirmektedir. Ayrýca Bando Þefliði; Armoni Orkestrasý ve Brass Grubu adý altýnda çok sesli müzik çalýþmalarýný halk konserleri düzenleyerek sunmaktadýr. 10 bayan 33 erkek toplam 43 müzisyenden oluþmaktadýr. Bando Þefliði çalýþmalarýna Fuar Atatürk Açýkhava Tiyatro binasý altýnda devam etmektedir. Bando Þefliðinde: Piyano (1 adet), bariton saksafon (1adet), tenor saksafon (1 adet), alto saksafon (2 adet), bass (2 adet), soprano saksafon (1 adet), tenor (2 adet), trombon (2 adet), alto (2 adet) klarnet (5 adet), davul (2 adet), flüt (2 adet), trampet (2 adet), zil (2 adet), trompet (4 adet), batery (2 adet), horn (1 adet), tuba (1 adet) bulunmaktadýr PROJE / FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu : 181 Proje /Faaliyetin Adý : AÇIK HAVA YAZ SÝNEMALARI Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ýki Gezici sinema aracý ile Haziran, Temmuz,Aðustos, Eylül aylarýnda açýk hava sinemalarý düzenlemek. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : 90 Mahallede ve 33 beldede 5 farklý filmi ücretsiz izleme olanaðý sunulmuþtur. Beynelmilel,Hayatýmýn kadýnýsýn, Hokkabaz, Dondurmam Gaymak ve Sýnav adlý sinema filmlerinin gösterimleri yapýldý toplam 300 bin seyirciye ulaþýldý. Proje / Faaliyetin Kýsýtlarý Ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Elektrik ve zemin açýsýndan uygun alan bulma zorluðu ile karþýlaþýlmaktadýr. Sonuç : Gösterim yapýlan bölgelerde sinemaya gitme imkaný bulamayan halkýmýz ücretsiz film izleme imkaný bulmuþtur.. 161

11 Proje /Faaliyet Kodu : 182 Proje /Faaliyetin Adý : ÝZMÝR SANAT KONSER PROGRAMLARI Ýzmir Sanat Merkezi'nin Konser programlarýný düzenlemek.yýlda en az 50 konser yapýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) :Hedefte belirlenen rakamlarýn üzerine çýkýlarak 70 konser yapýlmýþtýr. Oda Müziði, Jaz, Klasik Müzik, Barok tarzýnda konserler ve çeþitli resitaller düzenlenmektedir yýlýnda 59 etkinlik gerçekleþtirilmiþ olup, izleyiciye ulaþmýþtýr. Sonuç : Ýzmirli sanat severler çok uygun ücretlerle sanat gündemini takip edebilmetedir Proje /Faaliyet Kodu : 183 Proje /Faaliyetin Adý : SANATSAL VE KÜLTÜREL YARIÞMALAR DÜZENLENMESÝ Þarký,beste, resim,heykel vs. konularýndan herhangi birinden olmak üzere 1 konuda yarýþma yapýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Yýlda en az bir yarýþma düzenlenmesi hedeflenmiþ olup, 2007 yýlý içinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda; En Güzel Þiir Okuma Yarýþmasý ve Gençler Arasý BARIÞ Konulu Ulusal Resim Yarýþmasý düzenlenmiþtir. Sonuç :Yarýþmanýn düzenlediði alanda yetenekli kiþilerin teþvik edilmesi ve sanata yönlendirilmesi saðlanmaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 184 Proje /Faaliyetin Adý : GEZÝCÝ SANAT OTOBÜSÜ VE TIRI ÝLE GEZÝCÝ SANAT ETKÝNLÝKLERÝ DÜZENLEMEK Gezici sanat otobüsü ve týrý ile tiyatro,gösteri vb çalýþmalarýn yapýlmasý. Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin kentin her noktasýna ulaþýyor olmasýný saðlamak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Gezi Sanat Týrý olmadýðýndan GESO ile okullarda 150 gösterim yapýlmýþtýr. Gezici Sanat otobüsü Oda Müziði, Þan Dinletileri, Bale ve Tiyatro Gösterimleri ile tüm okullarda, liselerde, eðitim merkezlerinde, Konak Metro Ýstasyonunda ve yaz aylarýnda ilçe meydanlarýnda etkinliklerini sürdürmektedir. Ýzmir Büyükþehir belediyesinin yerleþik sanat mekanlarýna ulaþamayan baþta öðrencilerimize ve halka sunulan ücretsiz bir kültür, sanat hizmeti olarak geliþtirdiði Gezici Sanat Otobüsü Projesi kapsamýnda 2007 yýlýnda, 150 etkinlik gerçekleþtirmiþ olup, kiþiye ulaþýlmýþtýr. 162

12 Proje / Faaliyetin Kýsýtlarý Ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Elveriþsiz hava koþullarý olduðunda gösterim yapýlacak okullarda tiyatro salonu olmamasý ve bazý okullarýn bahçe kapýlarýýndan otobüsün girmesi mümkün olmamaktadýr. Sonuç :Kýsýtlý imkanlarý olan okullarda çocuklar ücretsiz olarak güzel sanatlarýn çeþitli alanlarýnda eserler izleme olanaðýný bulmuþtur.bu tarz sanatsal çalýþmalarla küçük yaþlardan itibaren çocuklarýn güzel sanatlara ilgi duymasý saðlanabilmektedir. Proje /Faaliyet Kodu : 185 Proje /Faaliyetin Adý : ÇOCUK TÝTAROSU KAPSAMINDA ÇOCUK OYUNLARININ HAZIRLANMASI VE SERGÝLENMESÝ Çocuk tiyatrosu (Amatör) kapsamýnda çocuk oyunlarý hazýrlanmasý ve sahnelenmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðýnýn, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu sahnesinde Ekim- Kasým- Aralýk aylarýnda gerçekleþtirdiði Ýlköðretim okullarýna yönelik ücretsiz Tiyatro Gösterimlerine öðrenci katýlmýþ ve gerçekleþtirilen 82 gösterimde öðrencilerin tiyatro ile tanýþmasý saðlanmýþtýr. Gençlik Tiyatrosu Sahnesinde Ýzmir devlet Tiyatrosunun Sihirli Köpek ve Kýlçýk Mahallesi oyunlarýnýn yaný sýra, Bremen Mýzýkacýlarý ve Aðaçlarýn Dansý adlý oyunlar sahnelenmiþ, çocuklarýmýzýn tiyatro ile buluþarak bu sanatý tanýmasý ve sevmesi amaçlanmýþtýr. Öðrencilerimizin okullarýndan ulaþýmlarýnýn ücretsiz saðlandýðý etkinlikler 2007 yýlýnda 147 gösterim sergilenmiþ olup, öðrencimizin katýlýmý saðlanmýþtýr. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nda 4 farklý oyun ile 200 gösterim yapýlmýþtýr.okullarýndan davet edilen öðrenciler bu oyunlarý ücretsiz olarak izleme olanaðý bulmuþtur. Sonuç : Çocuklar ücretsiz olarak tiyatro oyunlarý izleme olanaðý bulmaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 186 Proje /Faaliyetin Adý : FESTÝVALLER VE BÝANELLER KAPSAMINDA ORGANÝZASYONLAR DÜZENLEMEK Festivaller ve Bianeller kapsamýnda organizasyonlar düzenlemek.her yýl 1 festival olmak üzere. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : 2007 Yýlý içine Balkanlýlar Halk Oyunlarý Festivali ve Roman Ateþi Festivali olmak üzere 2 Festival düzenlenmiþtir. Bu kapsamda 2007 yýlýnda Can Þenliði, Bahar Þenliði, Baðýmsýzlýk Günü ve Gençlik Festivali etkinlikleri gerçekleþtirilmiþ olup, izleyiciye ulaþmýþtýr Ekim 2007 tarihinde Bosna Hersek, Bulgaristan, Hýrvatistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sýrbistan ve Yunanistan'ýn katýlýmýyla 3. Balkanlýlar Halk Danslarý Festivali gerçekleþtirilmiþ olup, izleyiciye ulaþmýþtýr. 163

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR OKULLAR HAYAT OLDU Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı