KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz olarak düzenlenmekte MEB onaylý sertifika verilerek mezunlara istihdam olanaðý saðlanmaktadýr.ýzmir'deki ihtiyacý olan bütün ilk ve orta dereceli okullarda,eðitim kalitesinin yükseltilmesi için yasalarýn verdiði yetki çerçevesinde imkanlar nispetinde ayni yardýmlar yapýlarak destek olunmaktadýr.sosyal anlamda ise kaynaklarý verimli kullanarak,halkýn yaþam kalitesini artýrmaya yönelik Ýzmir'deki tüm ihtiyaç sahibi vatandaþlara ulaþabilen bir merkez olma yolunda çalýþmalar yapmak amacýyla gençlere,çocuklara,ve kadýnlara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetler yürütülmekte,ýzmir de zor þartlarda yaþam mücadelesi veren insanýmýzýn beklentileri ve uyum sorunlarýyla ilgili projeler yapýlmakta ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza da gerekli ayni yardýmlar,(yemek,gýda paketi,yakacak,giyecek,vs) saðlýk yardýmý,barýnma,hasta ve engelli vatandaþlara gerekli malzeme,araç ve gereç yardýmlarý yapýlmaktadýr. Dýþ iliþkiler konularýnda ise Üniversiteler,STK,Meslek Odalarý,ve Diðer kurum kuruluþlarý ile iþbirliði halinde gençlerimizin,kadýnlarýmýzýn,halkýmýzýn her yönden sürekli geliþimlerini saðlamak amacýyla projeler üretilmekte,üretilen projelere destek verilmektedir. PROJE / FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu : 215 Proje /Faaliyetin Adý : ENGELLÝ KÝÞÝ VE KURUMLARA YAPILAN YARDIMLAR Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Maddi koþullarý elvermediði için engelli malzemesi alamayan kiþi ve kurumlara malzeme yardýmý Ýhtiyaç sahibi engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam standartlarýný kolaylaþtýrmak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Akülü ve tekerlekli sandalye ihalesi tamamlandý,60 adet akülü ve 100 adet tekerlekli sandalye alýnmýþ,daðýtýmlara 2008 yýlý ocak ayý içerisinde baþlanacaktýr.evde yatalak,hasta,engelli vatandaþlarýmýza yönelik hasta bezi daðýtýmý çalýþmalarýna baþlanmýþ 2007 yýlý Aralýk ayý içinde 260 kiþininin bilgileri kayýtlara geçmiþtir. Hasta bezi daðýtýmý 2008 yýlý þubat ayý içerisinde baþlayacaktýr. Ayrýca Ýzmir Büyükþehir Belediyesi iþitme engelli vatandaþlarýmýza yönelik iþitme cihazý verilmesi hususunda 2007 yýlý içerisinde çalýþmalar baþlatmýþtýr.bu çalýþmalar kapsamýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eðitim Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Müdürlüðü olarak 70 iþitme engelli vatandaþýmýzýn sosyal ekonomik düzey incelemeleri,kiþisel bilgi dosya bilgilerinin hazýrlýðý çalýþmalarý yapýlmýþtýr.ýþitme cihazlarýnýn testleri ve satýn alma iþlemleri ve daðýtým iþlemleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa Hastanesi tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. 21 iþitme engelli vatandaþýmýza iþitme cihazý verilmiþ,49 iþitme engelli vatandaþýmýza da 2008 yýlý içerisinde iþitme cihazý verilecektir. 152

2 Proje /Faaliyet Kodu : 216 Proje /Faaliyetin Adý : ENGELLÝ,KÝMSESÝZ,HASTA,YAÞLI,VE BAKIMA MUHTAÇ KÝÞÝLERÝN TESPÝTÝ, ÝHTÝYAÇLARININ BELÝRLENMESÝ VE ÝLGÝLÝ MERKEZLERE YÖNLENDÝRÝLMESÝ (SOSYAL ENVANTER VE HANE DURUM TESPÝTÝ PROJESÝ) Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Engelli,kimsesiz,hasta,yaþlý,ve bakýma muhtaç kiþilerin tespiti, ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi ve ilgili merkezlere yönlendirilmesi Engelli,kimsesiz,hasta,yaþlý ve bakýma muhtaç kiþileri yerinde tespit ederek kayýt altýna alýnarak ihtiyaçlarý belirlenmesi ve bu kiþilere çeþitli yardýmlarýn yapýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : tarihide baþlayan projede belirlenen Ýzmir 'e sonradan göç alan mahallelerinde yapýlan çalýþmalar kapsamýnda 15 mahallede hane kayýt altýna alýnmýþtýr hane ihtiyaçlýdýr. Sosyal Envanter Hane Durum tespit projesi kapsamýnda hane tarama tespit çalýþmalarý çeþitli nedenlerden dolayý sona ermiþtir. Mahallelerde yapýlan çalýþmalar kapsamýnda Saðlýk panelleri düzenlenmiþtir.ayrýca yine bu çalýþmalar kapsamýnda EGEBAM Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ortalaklaþa düzenlenen 'Uyuþturucu Madde Baðýmlýlýðý 'konulu paneller yapýlmaktadýr.bu panellerde mahallelerde yaþayan insanlarýn bilgilendirilmesi,bilinçlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2008 yýlýnda proje kapsamýnda saðlýk panelleri ve Uyuþturucu Madde Baðýmlýlýðý konularýnda aile söyleþileri yapýlacaktýr. Sonuç : Proje kapsamýnda hane tespit çalýþmalarý sona ermiþtir Paneller ve aile söyleþileri düzenlenerek çalýþmalara devam edilmektedir. Proje /Faaliyet Kodu : 210 Proje /Faaliyetin Adý : AB PROJELERÝ Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Ýzmir'e Kimlik özelliklerinden birini veren Romanlarýn Kültürlerini Tiyatro Oyunu ile Ýzmir Halkýna tanýtma projesidir. AB Destelkli hibe dahilindeki projeler üreterek Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalarýna katkýda bulunarak,kenttin geliþmesine yardýmcý olmaktýr.bu proje Roman Kültürünü Tanýtma ve Dayanýþma derneði ile ortaklaþa yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : AB bürosu kurulduðu için bütçe kullanýlmýyor.roman projesi için euro aktarýldý tarihinde projenin hibe dahilindeki kýsmý sona ermiþtir.roman projesi kapsamýnda 15 adet tiyatro oyunu gösterime sunulmuþtur.proje için yazýlan oyunun Roman amatör ve profesyonel oyuncular tarafýndan sergilenmesi ve Roman kültürünün tanýtýmý için gerekli olan desteðin devam etmesi gerekmektedir.sürdürülebilir olduðundan 5 yýl boyunca Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sorumludur.final raporu Ankara'ya gönderilmiþtir.merkezi finans ihale birimince deðerlendirilecektir. 153

3 Proje / Faaliyetin Kýsýtlarý Ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Bütçe Yetersizliði,Tanýtým için gerekli desteðin gelmemesi. Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2008 yýlý içerisinde gönderilen raporlarýn sonuçlanmasý beklenmektedir. Proje Raporu halen deðerlendirilme aþamasýndadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 218 Proje /Faaliyetin Adý :ÝHTÝYAÇLI ÖÐRENCÝLERE ETÜT ÇALIÞMALARI (AÐABEY- ABLA-KARDEÞ PROJESÝ) Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Üniversite öðrencilerinin gönüllülük anlamýnda sosyal faaliyetlere katýlýmý,yoksul kesimlerdeki ilköðretim 6 ve 7 sýnýf öðrencilerine abla ve aðabeylik yaparak özendirme ve kiþisel geliþimlerine katký saðlamak. Yaþam ve eðitim kalitesini arttýrmak.ýzmir kentindeki çocuklarýn ve gençlerin eðitim sosyal dayanýþma hizmetlerine katký saðlamak,projeye katýlan çocuklar ve gençlerin Atatürkçü laik ve çaðdaþ doðrultuda yurttaþlýk bilinci kazandýrmaktýr. Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, Eðitim Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Þube Müdürlüðü bünyesinde yürütülen Abla Aðabey Kardeþ Projesi ile üniversite gençlerinin sahip olduðu kentlilik bilinci ýþýðýnda dar gelirli ailelerin ilköðretim düzeyindeki çocuklarýný, üniversiteli abla ve aðabeyleri ile buluþturarak, karþýlýklý etkileþimle yaþamdan beklentilerini yükseltmeyi; çocuklarý üniversiteye kadar öðrenim görmeleri ve ailelerinin koþullarýný bu duruma uyarlamalarý hedeflenmektedir. Belediyemizin saðlayacaðý deðiþik kültürel aktivitelere abla, aðabey ve kardeþlerin birlikte katýlýmlarý, çocuklarýn sosyal geliþimini saðlayacak, ilköðretim okulu çocuklarýnýn abla ve aðabey eþliðinde ders araçlarýný kullanma istek ve yeteneklerini arttýracaktýr Yýlýnda çalýþmalar dönemler halinde yapýlmýþtýr DÖNEMÝ ( ) Bornova ilçesi 28 mahallede Buca ilçesinde 26 mahallede çalýþmalar yapýlmýþtýr. 405 Kardeþ-810 Abla Aðabey kayýtlara geçmiþtir. YAZ DÖNEMÝ ( ) Ýzmir'in 50 km. ve çevresinde yer alan köylere gidilmiþtir. 10 ilçeye baðlý toplam 49 köye gidilmiþtir. 700 Kardeþ -230 Abla aðabey kayýtlara geçmiþtir KIÞ DÖNEMÝ ( ) Bornova ilçesi 11 mahalle 1köy,Çiðli ilçesi 7 mahalle, Karþýyaka ilçesi 5 mahallede çalýþmalar yapýlmýþtýr. 300 Kardeþ ve 600 Abla Aðabey kayýtlara geçmiþtir.ayrýca 2007 yýlýnda 38 etkinlik düzenlenmiþtir. Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Proje tüm hýzýyla baþarýlý bir þekilde devam etmektedir.2008 yýlýnda çalýþmalar 9 metropol ilçede yaygýnlaþtýrýlarak devam edecektir. 154

4 Proje /Faaliyet Kodu : 214 Proje /Faaliyetin Adý : SOSYAL DESTEK MERKEZLERÝ Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :. Risk altýndaki çocuklarýn sokak çocuðu olmalarýný engellemek amacý ile sosyal destek merkezleri kapsamýnda eðitim çalýþmalarý yapýlmasý. Göç sonrasýnda kente sosyal olarak uyum saðlayamamýþ ve sokakta çalýþan çocuklarýn boþ zamanlarýný geçirebileceði ve kötü alýþkanlýklarýndan kurtulabileceði bir destek merkezi açýlmasý düþünülmüþtür. Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Avrupa Birliði hibe projeleri kapsamýnda deðerlendirilecektir.proje þu an ihale aþamasýndadýr. Merkez olarak Eþrefpaþa Belediye Hastanesinin karþýsýndaki 5 katlý binanýn 4 katý olarak düþünülmüþtür yýlý haziran ayýnda açýlmasý beklenmektedir.proje AB destetiðle 2 yýl sürecektir. Proje / Faaliyetin Kýsýtlarý Ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Gerekli alt yapý çalýþmalarýnýn uzun sürmesi Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Proje halen ihale aþamasýndadýr.faaliyetlere baþlanmamýþtýr2008 yýlý Haziran ayý içerisinde sosyal destek merkezinin açýlmasý beklenmektedir.. Proje /Faaliyet Kodu : 219 Proje /Faaliyetin Adý : KENT VE KÖRFEZ TURU Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : /.. Ýzmir'e göçle gelen ve kent merkezinden uzak semtlerde oturan kadýnlar için düzenlenmektedir. Ýzmir'in Kenar semtlerinde yaþayan kadýnlarýmýza yaþadýklarý þehri tanýtmak ve kentlilik bilincini aþýlamaktýr. Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Kent ve Körfez Turu gezilerimize 2007 yýlsonu itibariyle 165 mahalle ve 5 okul olmak üzere toplam kadýn geziye katýlmýþtýr. Ayrýca bu çalýþmalar kapsamýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Ýzmir Rehberler Odasý iþbirliði ile profosyonel turist rehberi eþliðinde Çocuk ve Müze Gezileri düzenlenmiþtir.ulaþým,kumanya,ve içecekler,yaka kartlarý, sertifika ve diðer kýrtasiye malzemeleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eðitim Sosyal ve Dýþ iliþkiler Þube Müdürlüðü bütçesinden karþýlanmýþtýr. Çocuk ve Müze gezilerine 2007 yýlý içerisinde toplam öðrenci katýlmýþtýr. Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Bu proje tarihinden itibaren Müdürlüðümüz bünyesinden Kültür ve Sanat Þube Müdürlüðü'ne geçmiþtir.çalýþmalara 2008 yýlýnda Kültür Sanat Þube Müdürlüðü bünyesinde devam edilecektir. Sonuç : 2007 yýlýnda çalýþmalar hedefine ulaþmýþtýr.2008 yýlýnda çalýþmalar Kültür ve Sanat Þube Müdürlüðü tarafýndan yapýlacaktýr. 155

5 Proje /Faaliyet Kodu : 213 Proje /Faaliyetin Adý : SEMT MERKEZLERÝ (ÝZMEB) Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Kadýn,issiz,genç ve çocuklara dönük mesleki eðitim beceri ve kültürel eðitim ile yaþam kalitesini artýrmak. Mesleki eðitim ve beceri kurslarýnda amaç ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini arttýrmak ve toplum bilincini yükseltmek Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : ÝZMEB, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Halk Eðitim Müdürlükleriyle iþbirliði içinde yaygýn eðitim ilkeleriyle gerçekleþtirilen bir yetiþkin eðitimi organizasyonu olarak tanýmlanabilir. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý herhangi bir sebeple örgün eðitimden yoksun kalmýþ ya da eðitimini yarýda býrakmýþ insanlarýn mesleki ve sosyal geliþmelerine katký saðlamak amacýyla kurulmuþtur. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi kentimizin ihtiyaçlý gruplarýna, özellikle kadýnlara ve gençlere yönelik olarak hazýrladýðý Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý projesiyle kentin eðitim seviyesini ve nitelikli çalýþan sayýsýný yükseltmeyi amaçlamaktadýr Eðitim ve Öðretim dönemi içinde ÝZMEB'in 8 kurs merkezine bugüne kadar 7352 kiþi ön kayýt yaptýrmýþtýr. ÝZMEB kurslarýnda 2007 yýlýnda kesin kayýt yaptýran kursiyer sayýsý kiþi serfika alan kursiyer sayýsý kiþidir. Kursiyerlerimiz (Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile yapýlan protokol çerçevesinde) seçtikleri branþlarý baþarýyla bitirdikten sonra eðitim döneminde Milli Eðitim Bakanlýðýndan onaylý sertifika almýþtýr. ÝZMEB verdiði eðitimlerle üretime katký saðlayan, bilinçli, eðitim seviyesi yüksek mesleðinde yeterli teknik ve pratik donanýma sahip geleceðe güvenle bakan bireyler yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. ÝZMEB Kurs Merkezleri 1. Çamdibi Kurs Merkezi 2. Belgem Kurs Merkezi 3. Evka 1 Kurs Merkezi 4. Gültepe Toros Kurs Merkezi 5. Çiðli Kurs Merkezi 6. Egekent Kurs Merkezi 7. Evka 4 Kurs Merkezi 8. Gaziemir Kurs Merkezi Proje / Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2007 yýlýnda belirlenen rakamlara yaklaþýlmýþ olarak hizmet gerçekleþtirilmiþtir.2008 yýlýnda ÝZMEB 'de çalýþmalar mesleki ve teknik kurslar olarak devam edecektir. Proje /Faaliyet Kodu : 212 Proje /Faaliyetin Adý : ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ OKULLARA YARDIM Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ýzmir'de bulunan ihtiyaçlý ilköðretim okullarýna yazý tahtasý, kýrtasiye,eðitim seti gerektiði kadar bilgisayar,en az adet çocuk hikaye kitabý daðýtýmý. yardýmý, 156

6 Ýhtiyaç sahibi okullarýn tespiti,önceliklendirilmesi,ihtiyaçlarýn temin edilmesi ve okullarýn eðitim kalitesinin yükseltilmesi, Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Kýrtasiye Yardýmý 2007 yýlýnda 18 okula adet okul çantasý ve 135 okula adet kýrtasiye seti daðýtýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca 2007'de toplam 76 okula adet temel eðitim seti daðýtýmý yapýlmýþtýr. Hikâye Kitabý Yardýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülmekte olan proje kapsamýnda 2007 yýlý içerisinde ihale ile hikâye kitabý alýnmýþ olup, 46 okula adet hikâye kitabý daðýtýmý yapýlmýþtýr. Kalan miktar 2008 yýlýnda müdürlüðümüzce daðýtýlmaya devam edilecektir. Yazý Tahtasý Yardýmý Ýzmir ili sýnýrlarý içindeki 9 metropol ilçede, ihtiyaçlý olarak belirlenen 114 okulla 2007 yýlý içinde toplam 1800 adet yazý tahtasý yardýmý yapýlmýþtýr. Projeksiyon Cihazý Yardýmý 2007 yýlý sonunda ihaleyle alýmý yapýlan 7 adet projeksiyon makinesi ve perdesinin 1 adedi Buca Tuðsaval Ýlköðretim Okulu'na teslim edilmiþtir. Kalan 6 adet projeksiyon makinesi ve perdesinin daðýtýmý 2008 yýlý içerisinde yapýlacaktýr. Sonuç : 2007 yýlýnda belirlenen rakamlarda hizmet ulaþtýrýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 211 Proje /Faaliyetin Adý : ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ ÖÐRENCÝLERE YARDIM Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Ýzmir'de bulunan ihtiyaçlý ilköðretim okullarý öðrencilerine gýda, giyim,süt yardýmý,kýz öðrencilere hijyenik ped daðýtýmý Ýhtiyaç sahibi öðrencilerin tespiti,önceliklendirilmesi ve ihtiyaçlarýn temini Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Süt Yardýmý Okullara yapýlan Süt Yardýmý Projesi kapsamýnda Ýzmir ili sýnýrlarý içinde, toplam 111 okulda öðrenciye haftada 1 kez toplam litre süt daðýtýmý yapýlmýþtýr. Hijyenik Ped Yardýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ýzmir ili sýnýrlarý içinde bulunan Ýlköðretim Okullarýnda okuyan kýz öðrencilere ayda bir kez olmak üzere hijyenik ped yardýmý yapmaktadýr yýlý içinde toplam 67 Ýlköðretim Okulunda okumakta olan öðrenciye adet hijyenik ped yardýmý yapýlmýþtýr. Sonuç : 2007 yýlýnda belirlenen rakamlarda hizmet ulaþtýrýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 217 Proje /Faaliyetin Adý : ENGELLÝ MERKEZÝ FAALÝYETLERÝ Proje / Faaliyet Sorumlusu : Süleyman ER Proje /Faaliyet Baþlangýç -Bitiþ Tarihi : Engelli kiþilere (çocuklar ve zihinsel engelliler hariç) mesleki,hukuki,psikolojik,kültürel ve sosyal faaliyetler ile destek saðlamak özgüvenlerini kazanmalarýný ve yaþam kalitelerini artýrmaya yönelik yapýlan çalýþmalardýr. 157

7 Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Engelliler Masasý Koordinatörlüðü kentimizde yaþayan engelli vatandaþlarýmýzýn yaþamýný kolaylaþtýrýcý kalýcý çözümler üretmeyi amaçlamaktadýr. Üçkuyular Çakalburnu'nda yer alan Engelliler Eðitim Merkezi'nde engelliler, uzmanlar tarafýndan engellerine göre eðitim almakta, eðitime gelen engellilere el beceri kurslarý verilmekte ve engelliler spor aktivitelerinde bulunmaktadýr. Engelliler Kültür Merkezi'nde ise engelli vatandaþlarýmýz kafeterya hizmetlerinden yararlanýp kitap okuyabilmekte, dama, satranç, domino oynayabilmektedir. Bu merkezden engellilere yönelik hizmet veren kurumlar ve gönüllü kuruluþlar da yararlanabilmektedir. Engellilerin merkeze daha kolay ulaþmalarýný saðlamak amacýyla Montrö'den Engelliler Merkezine otobüs seferleri düzenlenmektedir. Ýnciraltý Engelliler Merkezinde her hafta Cuma günü saat 19.00'da engellilere yönelik müzikli eðlence programý düzenlenmektedir. Ayrýca 4 adet forkliftli minibüs ile evinden çýkamayacak durumdaki engelli vatandaþlarýmýza (evlerinden alýnýp evlerine býrakmak suretiyle) günlük ihtiyaçlarýný karþýlamalarýnda yardýmcý olunmaktadýr. Engelli vatandaþlarýmýzdan gelen talepleri deðerlendiren Engelliler Masasý Koordinatörlüðü ihtiyaçlý olduðunu tespit ettiði kiþilere çeþitli yardýmlar yapmaktadýr yýlý sonunda 100 adet tekerlekli ve 60 adet akülü sandalye alýnmýþtýr. Akülü sandalyelerin 42 adedi daðýtýlmýþtýr. Kalan akülü ve tekerlekli sandalyelerin daðýtýmý 2008 yýlý içinde yapýlacaktýr. Ayrýca 2007 yýlýnda ihalesi ve satýn alýmý yapýlan toplam adet hasta bezinin daðýtýmý, gelen talepler doðrultusunda Engelliler Masasý Koordinatörlüðünce 2008 yýlý içinde yapýlacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu : Proje /Faaliyetin Adý : SOSYAL YARDIM VE EÐÝTÝM FAALÝYETLERÝ Proje / Faaliyet Sorumlusu : Semra DÝNÇ Görev tanýmý kapsamýndaki diðer sosyal yarýdm ve eðitim faaliyetlerinin yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkinyapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Derneklere Yemek, Kahvaltý, Kumanya Yardýmý Dernek, okul, vakýf, engelli kurum ve kuruluþlarýna her gün yemek, kumanya ve kahvaltý daðýtýmý yapýlmýþtýr yýlýnda bu hizmetten yararlanan kiþi sayýsý 4.237'dir. Aþevinde Günlük Verilen Yemek Yardýmý Müdürlüðümüze yapýlan baþvurular deðerlendirildikten sonra, Ýzmir ili sýnýrlarý içinde yaþayan fakir ve muhtaç ailelere 2007 yýlý içinde aþevinde günde 350 kiþiye yemek daðýtýmý yapýlmýþtýr yýlýnda da daðýtýmlar devem edecektir. Yakacak Yardýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðýna muhtarlar ve vatandaþlar tarafýndan yapýlan baþvurular deðerlendirildikten sonra, saptanan ihtiyaçlý 904 haneye toplam 6024 çuval odun daðýtýlmýþtýr. Odun yardýmlarý Müdürlüðümüzü bünyesinde devam etmektedir. Ýþitme Cihazý Yardýmý Belediyemizin iþitme cihazý yardýmý kapsamýnda iþitme engelli vatandaþlarýmýzýn sosyoekonomik þartlarýnýn incelemesi ve kiþisel bilgilerinin bulunduðu dosyalarýn hazýrlýðý Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr. Ýþitme cihazýnýn testleri ve satýn alma iþlemleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa Hastanesi tarafýndan yapýlmaktadýr. Bugüne kadar 70 vatandaþýmýzýn evraklarý Eþrefpaþa Hastanesi'ne gönderilmiþtir yýlý içinde Eþrefpaþa Hastanesi tarafýndan salýn alýmý yapýlan 23 adet iþitme cihazýnýn daðýtýmý 2008 yýlý içinde yapýlacaktýr. 158

8 Diþ Fýrçasý Diþ Macunu Sabun Daðýtýmý 2006 yýlý içinde Daire Baþkanlýðýmýzca düzenlenen Kent ve Körfez Turu projesi kapsamýnda adet malzeme alýnmýþtýr yýlý içinde adet diþ fýrçasý, diþ macunu ve el sabunu geziye katýlan kadýnlarýmýza daðýtýlmýþtýr. Müdürlüðümüzce yürütülmekte olan eðitim ve saðlýk panellerine katýlan vatandaþlarýmýza, aðýz ve diþ saðlýðý konulu yarýþmaya katýlan okullarýn öðrencilerine diþ fýrçasý diþ macunu ve sabun daðýtýlmýþtýr yýlýnda daðýtýmlara devam edilecektir. Þehit Ailelerine Kýrtasiye Malzemesi Daðýtýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý Eðitim Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Þube Müdürlüðümüzce 2007 yýlýnda Ýzmir Þehit Aileleri Derneði, Ýnsan Haklarý ve Yardýmlaþma Derneði, Tüm Emniyet Mensuplarý, Þehit Aileleri Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne þehit ailelerine verilmek üzere toplam kýrtasiye malzemesi daðýtýlmýþtýr. Çocuk Ve Müze Gezileri Çocuk ve Müze Gezileri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Ýzmir Rehberler Odasý Ýþbirliðiyle yapýlmaktadýr. Profesyonel turist rehberi eþliðinde Ahmet Piriþtima Kent Arþivi ve Müzesi, Agora ören yeri, Tarih ve Sanat Müzesi'ne geziler gerçekleþtirilmiþtir. Ulaþým, kumanya ve içecekler, yak kartlarý, sertifika ve diðer kýrtasiye malzemeleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan karþýlanmýþtýr. Bu gezilere 2007 yýlý içinde toplam öðrenci katýlmýþtýr. Bu proje tarihi itibariyle Kültür ve Sanat Þube Müdürlüðü'ne geçmiþtir yýlýnda bu çalýþmalar Kültür ve Sanat Müdürlüðü'ne baðlý olarak devam edecektir. Saðlýk Panelleri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, Eðitim Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Þube Müdürlüðü tarafýndan Saðlýklý Bir Gelecek sloganýyla düzenlenen Saðlýk Panelleri 21 Mart 2007 tarihinde baþlamýþtýr. Toplumu bilgilendirmeye yönelik çalýþmalar kapsamýnda Saðlýk Panelleri Ýzmir Tabip Odasý iþbirliði ile devam etmektedir. Önceden belirlenen bölgelerde ayda bir kez, iki konu baþlýðý altýnda ve iki konuþmacýnýn katýlýmýyla yapýlan çalýþmalarda bugüne kadar toplam 9 etkinlik gerçekleþtirilmiþtir. Etkinliklerimize yaklaþýk 2000 kiþi katýlmýþtýr. Saðlýk panellerimiz 2008 yýlýnda da devam edecektir. Aile Söyleþileri Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde EGEBAM iþbirliði ile Aralýk 2007 Haziran 2008 tarihleri arasýnda 4 modülden oluþan Önder Aileler yetiþtirme amaçlý Aile Söyleþileri düzenlenmiþtir. Belirli sayýda katýlýmcýdan oluþan gruplara dört hafta süren eðitimler verilmektedir. Bu eðitimlerin baþlýklarý: 1. Baðýmlýlýk ve Baðýmlýlýkla Mücadele Ýlkeleri 2. Ergenlik 3. Etkin Disiplin Yöntemleri 4. Evden Kaçma, Þiddet ve Suça Yaklaþým Bu konu baþlýklarý altýnda paneller düzenlenmiþtir. Aile Söyleþileri Panelleri 2008 yýlý içinde de devam edecektir. 159

9 KÜLTÜR VE SANAT ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi Yasasýnýn 7. maddesi v bendindeki Saðlýk merkezleri, hastaneler, gezici saðlýk üniteleri ile yetiþkinler, yaþlýlar, engelliler, kadýnlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliþtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandýrma kurslarý açmak, iþletmek veya iþlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yapmak hükmü gereðince; kültür ve sanat alanýnda faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmektir. KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERÝMÝZ: ÝZMÝR SANAT Ýzmir Sanat'ýn tüm etkinliklerin çaðdaþ teknolojiye uygun gösterime olanak tanýyan 308 kiþilik tiyatro ve sinema salonu 80 kiþilik oditoryum, küçük toplantýlar için kullanýlan 30 kiþilik 2 derslik, 80 metrekarelik dans prova salonu, 370 metrekare sergi alaný, sanatçýlar için soyunma ve dinlenme odalarý, bahçesiyle iç içe kafeteryasý, bulunuyor. Yer: 26 Aðustos Kapýsý, Kültürpark / Ýzmir. Bilet satýþlarý Ýzmir Sanat'tan yapýlmaktadýr. Tel : Fax : E-posta : Web : ÝSMET ÝNÖNÜ SANAT MERKEZÝ Fuar Lozan Kapýsý'ndan giriþte soldaki ilk sokaðýn üzerinde yer alan 728 koltuk kapasiteli Ýsmet Ýnönü Sanat Merkezi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yaný sýra Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn konserlerine de ev sahipliði yapmaktadýr. Tel : Fax : ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TÝYATROSU 3300 kiþilik kapasiteyle konser, tiyatro, stand-up, dans gösterileri v.b. etkinliklere ev sahipliði yapan Atatürk Fuar Açýkhava Tiyatrosu Mayýs ayýndan Eylül ayýna kadar sanatseverlere kapýlarýný açmaktadýr. Tel : Fax : ÝNCÝRALTI ÝZMÝR SANAT AÇIKHAVA TÝYATROSU Ýnciraltý Gençlik Parký içinde yer alan Ýnciraltý Ýzmir Sanat Açýkhava Tiyatrosu, 870 kiþilik kapasitesiyle gençlere yönelik konser, tiyatro ve gösteriler düzenlenmektedir. Tel : Fax : GENÇLÝK TÝYATROSU Kültürpark Tenis Kulübü yanýnda yer alan 210 koltuk kapasiteli Gençlik Tiyatrosu'nda, sahne sanatlarýndan örnekler çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz olarak sunulmaktadýr. Ayrýca çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Kurslarý Eylül 2007 tarihinden itibaren yine ücretsiz olarak baþlatýlacaktýr. Tel : Fax :

10 BÝRÝMLER: ÝZMÝR SANAT Kültürpark'taki eski Kanal Ege Televizyon Binasý'nda 2000 yýlýnda gerçekleþtirilen onarým çalýþmalarýyla kentin kültür ve sanat merkezi haline gelen Ýzmir Sanat, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliði yapmaktadýr. SANAT DANIÞMANLIÐI Baþkanlýk Makamýnýn sanatsal faaliyetlerle ilgili talimatlarýnýn yerine getirilmesini saðlamakla görevlidir. Genel sergi müracaatlarýný almak, sergi müracaatlarýný deðerlendirmek amacýyla dallarýnda uzmanlaþmýþ kiþilerden Sanat Danýþma Kurulu oluþturulmaktadýr. Sanat Danýþma Kurulu'nun deðerlendirme toplantýsý sonucunda belirlenen sanatçýlara 15 günde bir Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde sergi açmak, sanatçýlarýn sergi ve davetiyelerini hazýrlamak, bastýrmak ve gerekli tüm yerlere daðýtýmlarýný saðlamak Baþkanlýk Sanat Danýþmanlýðý'nýn görevleri arasýndadýr. BANDO ÞEFLÝÐÝ Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Armoni Bandosu evrensel deðer taþýyan çok sesli yapýtlarý seslendirerek, ulusal ve evrensel müzik kültürünün yerleþtirilmesine ve tanýtýlmasýna hizmet etmek, halkýn sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkýda bulunmaktadýr. Rutin görevi olan Bayrak törenlerinin yaný sýra Belediye Baþkanlýðý'nýn uygun gördüðü yer ve zamanlarda gerçekleþtirilen açýlýþ, kapanýþ, karþýlama, uðurlama, resmi bayramlar, halka açýk ilçe ve belde konserleri vb. etkinlikleri yerine getirmektedir. Ayrýca Bando Þefliði; Armoni Orkestrasý ve Brass Grubu adý altýnda çok sesli müzik çalýþmalarýný halk konserleri düzenleyerek sunmaktadýr. 10 bayan 33 erkek toplam 43 müzisyenden oluþmaktadýr. Bando Þefliði çalýþmalarýna Fuar Atatürk Açýkhava Tiyatro binasý altýnda devam etmektedir. Bando Þefliðinde: Piyano (1 adet), bariton saksafon (1adet), tenor saksafon (1 adet), alto saksafon (2 adet), bass (2 adet), soprano saksafon (1 adet), tenor (2 adet), trombon (2 adet), alto (2 adet) klarnet (5 adet), davul (2 adet), flüt (2 adet), trampet (2 adet), zil (2 adet), trompet (4 adet), batery (2 adet), horn (1 adet), tuba (1 adet) bulunmaktadýr PROJE / FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu : 181 Proje /Faaliyetin Adý : AÇIK HAVA YAZ SÝNEMALARI Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ýki Gezici sinema aracý ile Haziran, Temmuz,Aðustos, Eylül aylarýnda açýk hava sinemalarý düzenlemek. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : 90 Mahallede ve 33 beldede 5 farklý filmi ücretsiz izleme olanaðý sunulmuþtur. Beynelmilel,Hayatýmýn kadýnýsýn, Hokkabaz, Dondurmam Gaymak ve Sýnav adlý sinema filmlerinin gösterimleri yapýldý toplam 300 bin seyirciye ulaþýldý. Proje / Faaliyetin Kýsýtlarý Ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Elektrik ve zemin açýsýndan uygun alan bulma zorluðu ile karþýlaþýlmaktadýr. Sonuç : Gösterim yapýlan bölgelerde sinemaya gitme imkaný bulamayan halkýmýz ücretsiz film izleme imkaný bulmuþtur.. 161

11 Proje /Faaliyet Kodu : 182 Proje /Faaliyetin Adý : ÝZMÝR SANAT KONSER PROGRAMLARI Ýzmir Sanat Merkezi'nin Konser programlarýný düzenlemek.yýlda en az 50 konser yapýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) :Hedefte belirlenen rakamlarýn üzerine çýkýlarak 70 konser yapýlmýþtýr. Oda Müziði, Jaz, Klasik Müzik, Barok tarzýnda konserler ve çeþitli resitaller düzenlenmektedir yýlýnda 59 etkinlik gerçekleþtirilmiþ olup, izleyiciye ulaþmýþtýr. Sonuç : Ýzmirli sanat severler çok uygun ücretlerle sanat gündemini takip edebilmetedir Proje /Faaliyet Kodu : 183 Proje /Faaliyetin Adý : SANATSAL VE KÜLTÜREL YARIÞMALAR DÜZENLENMESÝ Þarký,beste, resim,heykel vs. konularýndan herhangi birinden olmak üzere 1 konuda yarýþma yapýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Yýlda en az bir yarýþma düzenlenmesi hedeflenmiþ olup, 2007 yýlý içinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda; En Güzel Þiir Okuma Yarýþmasý ve Gençler Arasý BARIÞ Konulu Ulusal Resim Yarýþmasý düzenlenmiþtir. Sonuç :Yarýþmanýn düzenlediði alanda yetenekli kiþilerin teþvik edilmesi ve sanata yönlendirilmesi saðlanmaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 184 Proje /Faaliyetin Adý : GEZÝCÝ SANAT OTOBÜSÜ VE TIRI ÝLE GEZÝCÝ SANAT ETKÝNLÝKLERÝ DÜZENLEMEK Gezici sanat otobüsü ve týrý ile tiyatro,gösteri vb çalýþmalarýn yapýlmasý. Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin kentin her noktasýna ulaþýyor olmasýný saðlamak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Gezi Sanat Týrý olmadýðýndan GESO ile okullarda 150 gösterim yapýlmýþtýr. Gezici Sanat otobüsü Oda Müziði, Þan Dinletileri, Bale ve Tiyatro Gösterimleri ile tüm okullarda, liselerde, eðitim merkezlerinde, Konak Metro Ýstasyonunda ve yaz aylarýnda ilçe meydanlarýnda etkinliklerini sürdürmektedir. Ýzmir Büyükþehir belediyesinin yerleþik sanat mekanlarýna ulaþamayan baþta öðrencilerimize ve halka sunulan ücretsiz bir kültür, sanat hizmeti olarak geliþtirdiði Gezici Sanat Otobüsü Projesi kapsamýnda 2007 yýlýnda, 150 etkinlik gerçekleþtirmiþ olup, kiþiye ulaþýlmýþtýr. 162

12 Proje / Faaliyetin Kýsýtlarý Ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri : Elveriþsiz hava koþullarý olduðunda gösterim yapýlacak okullarda tiyatro salonu olmamasý ve bazý okullarýn bahçe kapýlarýýndan otobüsün girmesi mümkün olmamaktadýr. Sonuç :Kýsýtlý imkanlarý olan okullarda çocuklar ücretsiz olarak güzel sanatlarýn çeþitli alanlarýnda eserler izleme olanaðýný bulmuþtur.bu tarz sanatsal çalýþmalarla küçük yaþlardan itibaren çocuklarýn güzel sanatlara ilgi duymasý saðlanabilmektedir. Proje /Faaliyet Kodu : 185 Proje /Faaliyetin Adý : ÇOCUK TÝTAROSU KAPSAMINDA ÇOCUK OYUNLARININ HAZIRLANMASI VE SERGÝLENMESÝ Çocuk tiyatrosu (Amatör) kapsamýnda çocuk oyunlarý hazýrlanmasý ve sahnelenmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðýnýn, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu sahnesinde Ekim- Kasým- Aralýk aylarýnda gerçekleþtirdiði Ýlköðretim okullarýna yönelik ücretsiz Tiyatro Gösterimlerine öðrenci katýlmýþ ve gerçekleþtirilen 82 gösterimde öðrencilerin tiyatro ile tanýþmasý saðlanmýþtýr. Gençlik Tiyatrosu Sahnesinde Ýzmir devlet Tiyatrosunun Sihirli Köpek ve Kýlçýk Mahallesi oyunlarýnýn yaný sýra, Bremen Mýzýkacýlarý ve Aðaçlarýn Dansý adlý oyunlar sahnelenmiþ, çocuklarýmýzýn tiyatro ile buluþarak bu sanatý tanýmasý ve sevmesi amaçlanmýþtýr. Öðrencilerimizin okullarýndan ulaþýmlarýnýn ücretsiz saðlandýðý etkinlikler 2007 yýlýnda 147 gösterim sergilenmiþ olup, öðrencimizin katýlýmý saðlanmýþtýr. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nda 4 farklý oyun ile 200 gösterim yapýlmýþtýr.okullarýndan davet edilen öðrenciler bu oyunlarý ücretsiz olarak izleme olanaðý bulmuþtur. Sonuç : Çocuklar ücretsiz olarak tiyatro oyunlarý izleme olanaðý bulmaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 186 Proje /Faaliyetin Adý : FESTÝVALLER VE BÝANELLER KAPSAMINDA ORGANÝZASYONLAR DÜZENLEMEK Festivaller ve Bianeller kapsamýnda organizasyonlar düzenlemek.her yýl 1 festival olmak üzere. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : 2007 Yýlý içine Balkanlýlar Halk Oyunlarý Festivali ve Roman Ateþi Festivali olmak üzere 2 Festival düzenlenmiþtir. Bu kapsamda 2007 yýlýnda Can Þenliði, Bahar Þenliði, Baðýmsýzlýk Günü ve Gençlik Festivali etkinlikleri gerçekleþtirilmiþ olup, izleyiciye ulaþmýþtýr Ekim 2007 tarihinde Bosna Hersek, Bulgaristan, Hýrvatistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sýrbistan ve Yunanistan'ýn katýlýmýyla 3. Balkanlýlar Halk Danslarý Festivali gerçekleþtirilmiþ olup, izleyiciye ulaþmýþtýr. 163

13 Proje /Faaliyet Kodu : 188 Proje /Faaliyetin Adý : ÝZMÝR TÝYATRO GÜNLERÝ FESTÝVALÝ Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Her yýl 27 Mart'da tiyatro günleri festivali düzenlemek. Festival kapsamýnda 20 gösterim yapýlmalý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : 27 Mart - 10 Nisan tarihleri arasýnda toplam 23 gösterim yapýlmýstýr yýlý için hedeflenen 23 adet oyun sergilenmiþtir. Ýzmir Tiyatro Günleri Festivali kapsamýnda 27 Mart - 10 Nisan 2007 tarihleri arasýnda Ben Çöp Deðilim, Tartuffe, Sevda Bahçesi, Baþkan ve Hayalet, Matruþka, 5 Yýl Geçince, Sansürcü, Anna Karenina, Güzel Günler Göreceðiz Çocuklar, Bedendeki Kuyu, Þerefe Hatýralar ve Midasýn Kördüðümü adlý oyunlar sergilenmiþtir. Sonuç :27 Mart Tiyatro Festivali boyunca tiyatro severler birbirinden güzel tiyatro eserlerini izleme fýrsatý yakalamaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 187 Proje /Faaliyetin Adý : ÝZMÝR SANAT VE ÇETÝN EMEÇ SERGÝ SALONLARI BÜNYESÝNDE SERGÝLER DÜZENLEMEK Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Ýzmir Sanat ve Çetin Emeç sergi salonlarý bünyesinde sergiler düzenlemek. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : 2007 yýlý içinde Çetin Emeç Sanat Galerisinde18 adet sergi açýlmýþ olup, sanat severle buluþturulmuþtur. Ýzmir Sanat Merkezinde açýlan çeþitli sanat dallarýndaki 16 adet sergi ile 3500 sanat severle buluþturulmuþtur. Proje /Faaliyet Kodu : 189 Proje /Faaliyetin Adý : MEYDAN SOKAK VE BENZERÝ ALANLARDA SERGÝLER DÜZENLEMEK Proje Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Meydan sokak vb açýk alanlarda sergi düzenlenmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) : 2007 yýlý içerisinde sergi düzenlenememiþtir. 164

14 Proje /Faaliyet Kodu : 190 Proje /Faaliyetin Adý : ÝBB ÝZMÝR SANAT ÇOK SESLÝ KOROSU,KENT ORKESTRASI,TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ VE TÜRK HALK MÜZÝÐÝ KOROLARININ KONSER ORGANÝZASYONLARININ YAPILMASI Proje / Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý Ýzmir Sanat Merkezi'nin Konser programlarýný düzenlemek.yýlda en az 50 konser yapýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) :Hedefte belirlenen rakamlarýn üzerine çýkýlarak 70 konser yapýlmýþtýr. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ýzmir Sanat Çok Sesli Korosu, Kent Orkestrasý, Klasik Türk Müziði Korosu, Türk Halk Müziði Korosu, Armoni Orkestrasý ve Brass Grubu konser organizasyonlarýnýn yapýlmasý kapsamýnda, 2007 yýlýnda, 25 Adet Armoni Orkestrasý ve Brass Grubu konseri, 30 Adet Kent Orkestrasý konseri, 15 Adet Klasik Türk Müziði Korosu konseri, 2 Adet Türk Halk Müziði Korosu Konseri, 2 Adet Çocuk Korosu konseri ayrýca Cumartesi Buluþmasý adlý etkinliðimiz altýnda 9 adet konser gerçekleþtirilmiþ olup, kiþiye ulaþýlmýþtýr. Sonuç : Ýzmirli sanat severler çok uygun ücretlerle sanat gündemini takip edebilmetedir. Proje /Faaliyet Kodu : 206 Proje /Faaliyetin Adý : BÝLGÝ YARIÞMALARI Proje / Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý Her yýl 1defa liseler arasý ve 1 defa da ilköðretim okullarýna olmak üzere yýlda 2 defa düzenlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) 2007 yýlý içerisinde 1 kez liseler arasý,1 kez de ilköðretimler arasý olmak üzere iki kere yarýþma düzenlenmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu : 207 Proje /Faaliyetin Adý : SANAT SEZONU BOYUNCA PANEL, SÖYLEÞÝ,KURS, ATÖLYE VB DÜZENLEMELERÝNÝN YAPILMASI Proje / Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý 8 Aylýk sezon boyunca ayda en az 2 kez panel veya söyleþi düzenlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) 2007 yýlý sanat sezonu içinde çeþitli konularda panel ve söyleþiler düzenlenmiþtir. 165

15 Proje /Faaliyet Kodu : 208 Proje /Faaliyetin Adý : KENT SÜSLERÝ Proje / Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý Kentin görsel imajýnýn güçlendirlmesi.yýlda en az 3 meydana tematik kent süsleri yapýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) 2007 yýlý içerisinde Ýnciraltý Kent meydanýna Adalet Heykeli yapýldý Proje /Faaliyet Kodu : 191 Proje /Faaliyetin Adý : KENT KÝTAPLARI YAYINLARI BASIMI VE DAÐITIMI Proje / Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý Yýlda en az Ýzmir ili ile ilgili 2 Kitap basýlmasý ve daðýtýlmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) 2007 yýlý içerisinde Dinçer Sezgin'in "Ýzmir Esintileri" adlý eseri basýlarak daðýtýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 192 Proje /Faaliyetin Adý : KÜLTÜR VE SANAT DERGÝSÝ BASIM VE DAÐITIMI Proje / Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý Yýlda en az iki kez çýkartýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) 2007 yýlý içerisinde Kültür ve Sanat Þube Müdürlüðümüzün bu konuda çalýþmasý olmamýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 193 Proje /Faaliyetin Adý : TÜRKÇEMÝZÝ KORUYALIM KAMPANYASI Proje / Faaliyetin Tanýmý Ve Kapsamý Türkçemizin korunup,doðru kullanýmýnýn saðlanmasý için kampanya düzenlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 Yýlý Ýçin) 2007 yýlý içerisinde Kültür ve Sanat Þube Müdürlüðümüzün bu konuda çalýþmasý olmamýþtýr. 166

16 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tüzel kiþiliði içinde yer alan Mezarlýklar Müdürlüðü, Belediye Baþkanýnýn gözetimi ve denetimi altýnda, 3194 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanununun hükümleri doðrultusunda ; teþkilat içindeki kuruluþlarýyla hastane ve diðer saðlýk kuruluþlarý tarafýndan sevk edilen cenazelere ait defin, izin belgesi ile baþvuran vatandaþlara her yýl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin ( teçhizi tekfin, nakil ve gömü ) hizmetlerini yapar. Müdürlüðümüzde yapýlan tüm iþlemler bilgi iþlem aðý ortamýna alýnýp, hizmetlerin vatandaþa sunumunda sürat ve düzenli bilgi aðý oluþumu saðlanmýþtýr. Cenaze hizmetlerinde, yerinde hizmet ilkesinden hareketle Merkez Gasilhanemiz emsalinde tüm hizmetleri yerinde verebileceðimiz aþaðýda sýralý Þube Þefliklerimiz kurulmuþtur. -Konak Merkez Þefliði: Konak, Bornova ve Gaziemir halkýna, -Soðukkuyu Þube Þefliði: Karþýyaka, Çiðli ve Sasalý halkýna - Buca Þube Þefliði: Buca halkýna, - Narlýdere Þube Þefliði: Balçova, Narlýdere ve Güzelbahçe ve Yekli halkýna, - Urla Þube Þefliði: Urla ve Mordoðan halkýna - Seferihisar Þube Þefliðine: Seferihisar halkýna - Menderes Þube Þefliði: Menderes, Görece, Deðirmendere, Sarnýç ve Tekeli halkýna - Bayýndýr Þube Þefliði: Bayýndýr, Çýrpý ve Canlý halkýna - Ayrancýlar Þube Þefliði: Ayrancýlar, Pancar, Yazýbaþý ve Oðlananasý halkýna -Ürkmez Þube Þefliði : Ürkmez, Doðanbey, Özdere ve Gümüldür halkýna - Kemalpaþa Þube Þefliði: Kemalpaþa ve Ulucak halkýna -Armutlu Cenaze Þefliði: Armutlu, Yukarý Kýzýlca, Ören ve Baðyurdu halkýna - Torbalý Cenaze Þefliði: Torbalý, Çaybaþý, Karakuyu ve Subaþý halkýna - Foça Cenaze Þefliði: Foça, Baðarasý, Gerenköy, Yeni Foça ve Maltepe halkýna -Aliaða Cenaze Þefliði : Aliaða halkýna -Menemen Cenaze Þefliði: Menemen, Emiralem, Asarlýk, Harmandalý, Koyundere, Seyrek, Türkelli, Ulukent ve Helvacý halkýna hizmet vermektedir. Yukarýda sayýlý þube þefliklerimiz kurularak iþlemler merkez bilgi bankasýna ulaþacak þekilde bilgisayar aðý ile merkeze entegre olmuþtur. 16 bölgemizden merkez bilgi aðý yerinde sorgulanýp, vatandaþlarýn cenaze iþlemleri þefliklerimizde çözümlenmektedir. Bu þefliklerimizin hizmete girmesiyle birlikte vatandaþlar ikamet ettikleri bölgede tüm cenaze iþlemlerini bitirme imkânýna kavuþmuþtur. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 205 Proje/Faaliyetin Adý: TANITICI KÝTAP BASIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu: Recai ÇINAR Proje/Faaliyet Baþlangýç Bitiþ Tarihi : 01 /01 / /12/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþlangýç Bitiþ Tarihi : 01/01/ Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Yakýnlarý vefat eden vatandaþlara cenaze öncesi ve sonrasý bilgilendirme amaçlý kitap basýmý. Proje /Faaliyetin Amacý: Vatandaþlarý cenaze iþlemleri ve sonrasý bilgilendirmek Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Kitap Basýmý iþlemleri tamamlandý. 167

17 Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar: 2009 yýlý sonuna kadar metropol alan ve yeni baðlanan ilçelerdeki vatandaþlara ulaþmak için adet kitap basýmý. Sonuç: 2007 yýlý içinde kitap basýmý tamamlanmýþ olup, cenazesi olan vatandaþlara cenaze iþlemleri esnasýnda merkez gasilhane þefliklerinde, mezarlýk ziyareti yapan vatandaþlara mezarlýklarda görevli personellerimiz tarafýndan daðýtýlmaya devam edilmektedir. Proje /Faaliyet Kodu:. Proje/Faaliyetin Adý: MEZARLIK MÜDÜRLÜÐÜ FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu: Recai ÇINAR Proje/Faaliyet Baþlangýç Bitiþ Tarihi : 01 /01 / /12/2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþlangýç Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Yakýnlarý vefat eden vatandaþlara cenaze hizmetlerinin verilmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için. 1. Yeni Buca Mezarlýðý'nda defnine baþlanacak olan adalarýmýzýn üzerinde bulunan aðaç ve çalýlarýn budama iþleri yapýlmýþ olup, toprakta kalan aðaç kökleri bir beko marifetiyle çýkarýlmýþtýr. Temizliði tamamlanan adalarýmýzýn ada köþeleri zeminde kazýklý aplikasyon yapýlmak suretiyle tespit edilmiþtir. Yeni Buca ( Kaynaklar ) mezarlýðýnda bebek adasýna zarar vererek, serbest akan derenin Ýzsu kanal idaresince betonlanarak kontrollu akýþýnýn saðlanmasý çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Yeni Buca mezarlýðýnda defni tamamlanan gömü adalarýný çevreleyen toprak yollarýn bordür döþenmesi ve asfalt kaplanmasý çalýþmalarý Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ile koordineli yürütülen bir çalýþma neticesinde yapýlmýþtýr. 2. Karþýyaka Doðançay mezarlýðýnda Doðal afetlere tedbir amacýyla 100 adet toprak mezar kazýsý yenilenmiþ olup, adalar arasý toprak yollara mýcýr serme iþlemleri yapýlmýþtýr. Karþýyaka Doðançay Mezarlýðýnda mevcut toprak mezarlarýmýzýn bitiþiðinde bulunan ham zeminde bir dozer marifetiyle zemin altýndaki kaya ve taþlarýn sökülmesi iþleri yapýlmýþ olup, alan tesviye edilerek toprak mezar açýlmasýna uygun hale getirilmiþtir. Karþýyaka Doðançay mezarlýðýnda Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðýnca imalatý bitirilen lahitli defin adalarý ile yapýlý aile kabirlerinin tamamý teslim alýnmýþ olup, düzenli defin iþlemleri devam etmektedir. 3. Yeni Bornova mezarlýðýnda müteahhit firma tarafýndan yapýlan hazýr lahit, aile kabri ve idari tesislerin yapýmýnda %70'lik kýsým tamamlanmýþ olup, hizmet binasý kullanýma açýlmýþtýr. Yeni Bornova mezarlýðýnda Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðýna baðlý müteahhit firmaca yürütülen hazýr lahit, aile kabri ve alt yapý çalýþmalarý bitirilmiþtir. Yeni Bornova mezarlýðýnda eksik kalan yaya yolu ve parke taþlý kaldýrým çalýþmalarý Müdürlüðümüz ekiplerince yapýlmýþ olup, kýsa bir süre içerisinde çalýþmalar bitirilmiþtir. 4. E.Bornova mezarlýðýnda Ýzmir Manisa otoyolu geniþletme çalýþmalarý esnasýnda yapýlan istinat duvarýndan sýzan sularýn mezarlara zarar vermemesi için Karayollarý 2. Bölge Müdürlüðü ile koordineli çalýþýlarak bir faaliyet programý oluþturulmuþtur. Eski Bornova mezarlýðýna idari bina olarak hizmet verecek olan 4 kiþilik fiberglas modüler kabin zemine parke kaplama bir su basman yapýlmak suretiyle yerleþtirilmiþ olup, telefon ve elektrik baðlantýlarý kabine kadar yeraltýndan çekilerek hizmete hazýr hale getirilmiþtir 5. Bornova Hacýlarkýrý Mezarlýðýmýzda, asfalt kaplama çalýþmalarý esnasýnda yatan kenar bordürleri Ýzbeton A.Þ. ve Müdürlüðümüz ortak çalýþmalarý ile düzeltilmiþtir. Mezarlýk zemininin taþlýk olmasý nedeniyle, münferit gömüye açýlamayan kýsýmlara aile kabristaný haritalarý düzenlenmiþ olup, ada parsel bazýnda zemin üzerine kazýklý aplikasyonlara baþlanmýþtýr. 6. Balçova eski mezarlýðýnda duvar üstünde yer alan yýpranmýþ dikenli teller ekiplerimizce temizlenerek yerlerine yeni demir konstrüksiyonlu 2 mt yüksekliðinde tel kafes yaptýrýlmýþtýr. 168

18 7. Yukarý Narlýdere mezarlýðýnda defnine devam edilen adalarýmýzýn çevrelerine kenar bordürü döþenmesi çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, bu kapsamda kilit parke ve yol bordürlerinden Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ile ortaklaþa çalýþýlarak adalar arasý bir merdiven oluþturulmuþtur. Narlýdere Ýlçesi Yukarý Narlýdere Mezarlýðý içerisinden geçen derenin betonlanmasý çalýþmalarý Ýzsu Genel Müdürlüðü koordinasyonunda yürütülmekte olup, son aþamalara gelinmiþtir. 8. Paþaköprü Mezarlýðýnýn içinde bulunan kemik kuyusunun üzerinde, bimekan takýmý þahýslar tarafýndan açýlan 3 metre çapýnda delik, müdürlüðümüz ekiplerince demir konstrüksiyonlu beton atýlmak suretiyle kapatýlmýþ olup, tehlikeli durum kýsa bir sürede bertaraf edilmiþtir. 9. Karþýyaka Ýlçesi Þemikler mezarlýðýnýn yýkýlan taþ duvarlarý Müdürlüðümüz ekiplerince onarýlarak içeriye baþýboþ hayvanlarýn ve kötü niyetli kiþilerin girmesine engel olunmuþtur. Mevcut taþ duvar üzerine demir boru konstrüksiyonlu tel kafes döþenmesi iþlemleri tamamlanma aþamasýna gelmiþtir. 10. Karþýyaka Ýlçesi Dedebaþý mezarlýðýnda kabristan içerisine atýlmýþ molozlar ve evsel atýklar Müdürlüðümüze baðlý temizlik ekibince kaldýrýlarak zeminde tesviye çalýþmasý yapýlmýþtýr. Karþýyaka Dedebaþý mezarlýðýnda yýkýlan beton direkler ile açýlan çelik kafeslerin onarýmýna yönelik Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ile koordineli bir çalýþma baþlatýlmýþ olup, yakýn süreçte inþai faaliyete baþlanacaktýr. 11. Çiðli ilçesi Küçük çiðli Boþnak mezarlýðýna yýkýlan kapý giriþi ön duvarý onarýlarak içeriye kötü niyetli þahýslarýn baþýboþ hayvanlarýn giriþine engel olunmuþtur. Çiðli Ýlçesinde bulunan Boþnak Mezarlýðýna su verilmesiyle ilgili olarak gerekli su abonmanlýk iþlemleri tamamlanmýþ olup, mezarlýðýn su ihtiyacý kýsa bir süre içerisinde giderilmiþtir. 12. Konak Ýlçesi Uzundere Mezarlýðý ile Karþýyaka Doðançay Mezarlýklarýnýn atýk sularýný taþýyan kanalizasyonlarýn onarým ve tamir iþlemleri yapýlmýþ olup; saðlýklý bir yapýya kavuþturulmuþtur. 13. Eski Buca Mezarlýðý'nda bulunan metruk ve ihtiyaca hitap etmeyen idari binanýn yerine modüler yeni bir konteynýr kabin konulmasý amacýyla gerekli teknik altyapý hazýrlanmýþ olup kýsa bir süre içinde kabin yerine monte edilerek hizmete sunulmuþtur. 14. Altýndað yeni mezarlýðýnýn defne açýlabilmesi amacýyla idari ve teknik prosedür tamamlanma aþamasýna gelmiþ olup, saha içerisindeki son hazineye ait parselin devrine dair onay yazýlarý beklenmektedir. 15. Torbalý Ýlçesi, Ayrancýlar Mezarlýðýnýn mevcut toprak yollarý Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ile koordineli bir çalýþma neticesinde tesviye edilmiþ olup, yaðýþlý havalarda bozulan yol kýsýmlarýna, mýcýr serilmek suretiyle yolun rehabilitesi saðlanmýþtýr. Ayrýca mezarlýða bir konteynýr bina konulmasýna iliþkin alt yapý çalýþmalarý, Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý ile birlikte planlanmýþ olup, çalýþmalar kýsa bir süre içerisinde tamamlanmýþtýr. 16. Canlý Beldesi merkez mezarlýðýnýn belli olmayan Doðu sýnýrlarýnýn ölçülmesi ve etrafýnýn beton direkli tel kafes ile çevrelenmesi iþlemleri bitirilmiþtir.çýrpý Beldesi Koca mezarlýðýnda kadastro ve imar hatlarýnýn yerinde tesbitlenmesi iþlemleri yaptýrýlmýþtýr. 17. Torbalý Ýlçesi Ayrancýlar mezarlýðýnda ana kapý giriþine, kontrollü araç trafiðini yönlendirebilecek, mesai saatleri dýþýnda mezarlýk içerisine giriþi önleyebilecek beton zeminli raylý sistem demir konstrüksiyon bir kapýnýn monte edilmesi çalýþmalarý müdürlüðümüz ekiplerince baþlatýlmýþ olup, kýsa bir sürede çalýþmalar tamamlanmýþtýr. 18. Menderes ilçesi Oðlananasý beldesinde bulunan merkez mezarlýðý ile karþý mahalle mezarlýklarýnýn Kadastro Müdürlüðü onaylý gerçek sýnýr tespitleri yapýlmýþ olup, her iki mezarlýðýnda beton direkli tel kafesle çevrelenmesi iþlemleri tamamlanmýþtýr. Menderes Ýlçesi Görece Beldesi köy içi ve çamurdere mezarlýðýnýn TKGM ile koordineli çalýþýlarak kesin sýnýr tespitleri yapýlmýþ olup, etraflarýna beton direkli tel kafes çevrilmiþtir. 169

19 19. Bayýndýr ilçesinde yeni kazanýlan yenice ilçe mezarlýðýnýn hazineden devir çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, Ödemiþ Tapu Kadastro Genel Müdürlüðünden tescilli sýnýr koordine çizelgeleri ve aplikasyon haritalarý temin edilmiþtir. Bayýndýr Ýlçesinde bulunan mezarlýklarýn kesin sýnýr tespitleri, Kadastro Genel Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak yerinde kazýklý aplikasyon yapýlmasý suretiyle tespit edilmiþ olup, etrafý 2m yüksekliðinde beton direkli tel kafes ile çevrelenmiþtir. 20. Bayýndýr Ýlçesi Tuzcuoðlu ve Güllük mezarlýðýnda kabristan içi toprak çamur yollar mýcýr serilmek suretiyle tesviye edilmesi çalýþmalarý yapýlmýþ olup, araçlarýn rahatça kabristan içerisine giriþi saðlanmýþtýr. 21. Urla Ýlçesi Denizli Mezarlýðý'nýn adalar arasý dolaþým yollarýna bordür çekilmesi çalýþmalarý kapsamýnda keþif ve metraj çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, kýsa bir süre içerisinde inþai faaliyete baþlanacaktýr.urla Ýlçesi Özbek Mezarlýðý'nýn mevcut olmayan kadastral yolunun açýlmasý amacýyla Kadastro Müdürlüðü ile Mezarlýklar Müdürlüðümüz, koordinat çizelgelerinin ve sayýsal cetvellerin düzenlenmesi iþlemlerini baþlatmýþ olup, çalýþmalar neticelendikten sonra yerinde kazýklý aplikasyon iþlemlerine baþlanacaktýr. 22. Urla Ýlçesi Zeytinalaný mezarlýðýnýn çevresinde herhangi bir koruyucu envaresi bulunmayan kýsmýna 220 mt uzunluðunda 2 mt yüksekliðinde beton direkli tel kafes malzeme ile çevrilmiþtir. Urla ilçesi iskele mezarlýðýnýn arka kýsmýnda koruyucu envare olarak bulunan bozuk çitler yeni tel kafeslerle deðiþtirilerek saðlýklý bir yapýya kavuþturulmuþtur. 23. Urla ilçesi merkez mezarlýðýnýn tescilli sýnýr aplikasyonlarý TKGM' ile ortak yürütülen bir çalýþma neticesinde yerinde kazýk çakýlmak suretiyle tespit edilmiþ olup, etrafýna saðlýklý bir beton direkli tel kafes imal ettirilmiþtir. 24. Özdere Mezarlýðýmýzýn mevcut sahasýna bitiþik olarak Ýlçe Belediyesince alýnan m²lik sahanýn Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðýnca ilk 2 adasýnda gerekli tesviye iþleri yapýlmýþ olup, sahanýn defne hazýr hale getirilmesi için planlama ve harita kadastro çalýþmalarýna kýsa bir süre içerisinde baþlanacaktýr. 25. Cenaze araçlarý filosunun gençleþtirilmesi ve vatandaþa daha kaliteli hizmet sunulabilmesi doðrultusunda 10 adet yeni cenaze aracý alýmý iþlemleri tamamlanmýþtýr. 26. Mevcut mezarlýklarýmýzýn 14 adedinde ( Doðançay, Örnekköy, Soðukkuyu, Hacýlarkýrý, Pýnarbaþý, Yeni Buca, Kokluca, Iþýkkent, Güzelbahçe, Yeni Balçova, Aþaðý Narlýdere, Yukarý Narlýdere, Eski Buca ve Paþaköprü mezarlýklarýnda ) Cuma, Anneler, Babalar ve Dini Bayram günlerinde kasetten mevlit okunacak þekilde ( çevreyi rahatsýz etmeyecek desibelde ) ses düzenleri kurulmuþtur. 27. Mezarlýklar Müdürlüðünce Ýzmir Metropol genelinde cenaze nakil ve gömü hizmeti verilmektedir yýlý ücret tarife yönetmeliði doðrultusunda 5216 sayýlý Yasa çerçevesinde Metropole dahil olan tüm ilçelere iþlem yapýlan cenazelerden 0-8 yaþ arasý 20 YTL, 8 yaþ üstü 40 YTL olarak cüzi bir ücret alýnmakta olup, alýnan ücret dahilinde cenazenin evden alýnmasý, gömüye hazýr hale getirilmesi (yýkanýp kefenlenmesi) ilgili cami ve mezarlýklara nakledilmesi, gömülecek cenazenin tahtalarý da dahil olmak üzere hizmetler verilmektedir. Bu çerçevede 2007 yýlý içerisinde cenaze gömü iþlemi gerçekleþtirilmiþtir tarihleri arasýnda 363 Adet Aile kabri, 3 adet Münferit yer satýþý yapýlmýþ olup, tüm iþlemler sonrasý ,39 YTL ücret tahsil edilmiþtir. 28. Müdürlüðümüzde yapýlan tüm iþlemler Bilgi iþlem aðý ortamýna alýnýp, hizmetlerin vatandaþa sunumunda sürat ve düzenli bilgi aðý oluþumu saðlanmýþtýr. Cenaze hizmetlerinde, yerinde hizmet ilkesinden hareketle Merkez Gasilhanemiz emsalinde tüm hizmetleri yerinde verebileceðimiz Þube Þefliklerimiz kurulmuþtur. 16 bölgemizden merkez bilgi aðý yerinde sorgulanýp, vatandaþlarýn cenaze iþlemleri þefliklerimizde çözümlenmektedir. Bu þefliklerimizin hizmete girmesiyle birlikte vatandaþlar ikamet ettikleri bölgede tüm cenaze iþlemlerini bitirme imkânýna kavuþmuþtur. 170

20 29. Muhtelif mezarlýklarda vatandaþ dilekçelerinin takibi sonucu kesilmesi gereken kurumuþ aðaç kesimi ve aðaç budamasý yapýldý. Aðaçlarýn seyreltilmesi ve daha önce kesilen aðaçlarýn parçalanarak mezarlýklara daðýtýlmasý iþleri yapýldý. 241adet mezarlýkda kuru ot, çöp ve moloz temizliði yapýlmýþtýr. Bu mezarlýklardan çýkan çöp ve molozlar kamyonlarla çöp döküm yerlerine taþýnmýþtýr. Vatandaþlarýn dilekçeli baþvurularýn takibi ve gereðinin yerine getirilmesi iþlemleri yapýldý. 30. Yýlýn 365 günü kesintisiz olarak hafta sonu, Resmi ve Dini Bayram günleri dahil olmak üzere günün 24 saati vatandaþlarýmýza cenaze hizmeti verilmekte olup, Alo 188 cenaze hizmetleri hattý aracýlýðý ile tüm vatandaþlarýn þikayet ve talepleri anýnda deðerlendirilmektedir. ZÜBEYDE HANIM HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakýma muhtaç yaþlýlarýn, huzur ortamý içersinde bakýlmasý, korunmasý, saðlýk yönüyle kontrol altýnda tutulmasý sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarýnýn giderilmesini amaçlayan sosyal hizmet kuruluþudur. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: Proje/Faaliyetin Adý: HUZUREVÝNE YÖNELÝK HÝZMETLER Proje/Faaliyet Sorumlusu: Adalet OKHAN Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Huzurevinde kalmakta olan yaþlýlarýn barýnma, beslenme, saðlýk ve sosyal-psikolojik gereksinimlerini güvenli ve saðlýklý bir ortamda karþýlamak Proje /Faaliyetin Amacý: Kuruluþ amacýna uygun olarak binalarýn fizik koþullarýný iyileþtirmek, personelin yaþlý bakýmý konusunda eðitilmesi ve yaþlýnýn çevresiyle iliþkilerini düzenleyici ve rehabilite edici aktiviteler düzenlemek. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Her ay en az dört etkinlik olacak þekilde aylýk etkinlikler düzenlenmiþtir. Panel, gezi, eðlence, sinema, tiyatro, spor, eliþi gibi etkinliklerle yaþlýlarýmýzýn yakýn çevreleri ile ile iliþkilerinin düzenlenmesi, yaþlýlýk ve beraberinde gelen sorunlar hakkýnda bilgilenmeleri, üretime katýlmalarý saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Düzenlenen hizmetiçi eðitimi ile personelin Yaþlý Bakýmý Eðitimi almasý saðlanmýþtýr. Yapýlan mal ve hizmet alýmlarý ile huzurevinin hizmet kalitesinin arttýrýlmasý için çalýþýlmýþtýr yýlý faaliyetlerimizde genel hedefimiz, yaþlýlarýmýzýn saðlýklý, mutlu, huzurlu bir ortamda, yaþam enerjilerini artýrýcý, üretime dönük olmalarýný saðlayýcý çalýþmalara yönelmek olmuþtur. Bu nedenle farklý ve çok sayýda aktiviteler ( özel gün kutlamalarý, gezi-eðlence- spor aktivasyonlarý, bilgilendirme toplantýlarý, kentimizdeki sanat etkinliklerine katýlmalarý, yaz tatili, eliþi çalýþmalarý vb. ) düzenlenmiþtir. Ayrýca fiziksel mekanlarýn modernizasyonu yönünde çalýþýlmýþ, eskiyen mobilya, televizyon, buzdolabý gibi ortak kullaným eþyalarý yenilenmeye baþlanmýþ, yeni bilgisayarlar alýnarak ve sisteme dahil olunarak teknolojik alt yapý güçlendirilmiþtir. Gezilerde kullanýlmak üzere bir adet klimalý midibüs alýnarak yaþlýlarýmýzýn daha güvenli ve saðlýklý koþullarda ulaþýmý saðlanmýþtýr. Güvenlik açýsýndan salonlarýmýz ve bahçenin bir bölümü güvenlik kamera sistemi ile donatýlmýþtýr. Yaþlýlarýmýza daha profesyonel hizmet verebilmek için hizmet personelinin Yaþlý Bakým Eðitimi almasý saðlanmýþtýr. 171

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ.

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZBETON ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzbeton 18.10.1990 tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Ýzmir Büyükþehir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD PROJE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk makamýndan gelen talimatlar,hemþehri Ýletiþim Merkezinden ve Muhtarlar Masasýndan,muhtelif birimlerden gelen talepler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

Ana temasý Kendinden Önce Hizmet tir. Bir anlamda Rotary, Topluma Hizmet Etme Sanatýnýn Okulu dur.

Ana temasý Kendinden Önce Hizmet tir. Bir anlamda Rotary, Topluma Hizmet Etme Sanatýnýn Okulu dur. ROTARY ROTARY NEDÝR? Rotary, insanlýða hizmet vermek, her meslekte yüksek ahlaki standartlarýný yüceltmek ve dünyada barýþ ve iyi niyeti yaymak amacý ile dünyadaki iþ ve meslek insanlarýnýn bir araya gelmelerinden

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ.

ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ. ÝZDENÝZ A.Þ. ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ. GÖREV TANIMI Þirketimiz 18 Kasým 1992 tarihinde ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BAKIM, ONARIM MAKÝNE SAN. VE TÝC. A.Þ. (ÝZBAK A.Þ.) adýyla

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ülkemizde Tehlikenin yeni adı sentetik uyuşturucular

Ülkemizde Tehlikenin yeni adı sentetik uyuşturucular SAĞLIKLI YAŞAM Ülkemizde Tehlikenin yeni adı sentetik uyuşturucular NELER YAPTIK METRUK BİNALAR Kötü alışkanlıklara eğilimi olan kişilerin barınmasına müsait, harabe halindeki metruk binalar tespit edilip

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ 2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝMÝZ SEVGÝLÝ VATANDAÞLARIM; Yeni yýlýnýzý gönülden kutlar, sevdiklerinizle beraber, barýþ içinde saðlýklý mutlu yýllar temenni eder sevgi ve saygýlarýmý

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı