KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1"

Transkript

1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1

2 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini deðiþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Devam eden projele - rimizin tamamlanmasý, gelecek 30 yýla ait projelerimizin de Kent Konseyinde onaylanmasý ile "Geçmiþte izimiz, gelecekte sözümüz" olacaktýr. Bir emanet olan görevimizi, gök kubbede hoþ bir seda býrakacak þekilde tamamlamaktýr yýlý gelirimiz YTL iken, 2007 yýlý gelirimiz YTL olmuþtur. Artýþ oraný % 125.7'dir. Ayný þekilde giderlerimizde 2003 yýlýnda YTL iken, 2007 yýlýnda YTL olmuþtur. Artýþ oraný %149'dur. Giderlerimiz içinde; Dünya Bankasý içme suyu projesi ile Evliya Çelebi Ýþ Merkezi, Yeni Hal ve Mezbaha Tesisleri projeleri için alýnan Ýller Bankasý kredileri de bulunmaktadýr. Bunlar kalýcý eserler olmakla birlikte, yap-iþlet, kat karþýlýðý ve Belediyemizce kazandýrýlan deðiþik mülkler sonucunda, Belediyemizin kaynak sorunu bulunmamaktadýr. Ayrýca giderlerimiz içinde sermaye yatýrýmlarý olarak oran 2004 yýlýnda %37,3'ken, her yýl artan tempoda gerçekleþme ile 2007 yýlýnda %49'a eriþmiþtir. Dönemimizde personel artýþý yapýlmamýþ, norm kadromuz 642 olmasýna raðmen fiili çalýþan sayýmýz 361'dir. Görevi devraldýðýmýz zaman bu rakam 488 idi. 127 kiþi eksilmiþ ama iþ hacmi 2 katýný aþmýþtýr. Avrupa Birliði destekli, toplam bedeli 34 Milyon Euro olan, Katý Atýk Yönetim Sistemi Projesinde fiili iþe baþlamak için sona gelinmiþtir. Hazine tarafýndan ihale duyurularý hazýrlanmýþ olup, sene içinde iþlemler tamamlanarak iþe baþlanacaktýr yýllarý arasýnda alt yapý çalýþmalarýnda; içme suyunda, abone hatlarýyla beraber 270 km yenileme yapýlmýþ, 101 km kanalizasyon hattý döþenmiþ, 220 ton asfalt atýlmýþ, m² taþ kaplama yapýlmýþtýr. Atýk Su Arýtma Tesisimizin yenileme çalýþmalarý tamamlanmýþ, doðalgazda aboneye ulaþýlmýþtýr. Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu gibi bir sosyal proje tamamlanarak hayata geçirilmiþ, Ulu Cami Ýþ Merkezi ve Þapçý Haný Ýþ Merkezinde çalýþmalar süratle devam etmiþ, Defterdar Konaðý'nýn restorasyonu tamamlanmýþ, tarihi yapýlarýmýzýn çevrelerinde iyileþtirme çalýþmalarý yapýlmýþ, yeni yollar açýlmýþ, II. Etap TOKÝ projesi ile sosyal konut projesine destek verilmiþtir. 19 yeni Mahallemizin önemli kýsmýnda; içme suyu, kanalizasyon çalýþmasý tamamlanmýþ, meydan ve yol çalýþmalarýna hýz verilmiþtir. Modern Hayvan Pazarý hizmete sokulmuþtur. Yeni Oto Terminal inþaatýna baþlanmýþ, inþaat süratle devam etmektedir. Hilton Oteli için zemin iyileþtirme çalýþmalarý devam etmektedir. Termal turizmi ön plana çýkarmak için Ilýca ve Yoncalý Kaplýcalarýnda önemli iyileþtirmeler yapýlmýþtýr. Kentimizin tanýtýmý için ulusal ve uluslar arasý platformda etkinliklerde bulunulmuþtur. Devlet büyüklerimizin ziyaretleri ile kentimizin sorunlarýna destekler saðlanmýþtýr. Sosyal yardým, eðitim ve gençlere yönelik kültürel faaliyetler yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Ulusal düzeyde, Altýn Fýrça Çini Yarýþmasý düzenlenmiþtir. Yerel demokrasiyi güçlendirmek ve hemþehrilik bilincini geliþtirmek için Kent Konseyi çalýþmalarýnda, deðiþik çalýþma guruplarýyla, gelen öneriler uyum içinde tartýþýlmýþtýr. Faaliyetlerimizin baþarýlý þekilde uygulanmasýnda emeði geçen, heyecanla destekleyen halkýmýza, meclis ve encümen üyelerime, memur ve iþçilerimize, müteahhitlerimize çok teþekkür ediyorum. Kütahya her þeyin en iyisine layýktýr. Saygý ve sevgilerimle. Mustafa ÝÇA Kütahya Belediye Baþkaný Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Üst yönetici sunuþu... 2 Kütahya Belediyesi Meclis Üyeleri Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu... 6 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ I - Genel Bilgiler, II. Amaç ve Hedefler, III. Faaliyetine iliþkin bilgi ve deðerlendirmeler BÝLANÇO FAALÝYET SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GÝDERLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU BÜTÇE GELÝRLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU MÝZAN EK LER ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ SU VE KANALÝZASYON ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞLETME ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÐÜ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ BELDE A.Þ SÝMPAÞ A.Þ ÇÝNÝKOOP A.Þ KESTAÞ DEN AKILDA KALANLAR Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :3

4 Belediye Meclis Üyeleri Nejat ÖZTURAN (Belediye Baþkan Yardýmcýsý) Belediye Meclis Üyesi (AKP) H.Oðuz SEÇEN Adalet ve Kalkýnma Partisi Abdullah ATASEVER Adalet ve Kalkýnma Partisi Fikret DURSUN Adalet ve Kalkýnma Partisi Hüseyin ZEYBEK Adalet ve Kalkýnma Partisi Bilal CÝCAVOÐLU Adalet ve Kalkýnma Partisi Süleyman ÇÝMENLER Adalet ve Kalkýnma Partisi Kenan ESKÝÇUBUK Adalet ve Kalkýnma Partisi Ali KONGU Adalet ve Kalkýnma Partisi Savaþ KILINÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Halil KAHRAMAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýbrahim BAYIR Adalet ve Kalkýnma Partisi Osman AKDAÞ Adalet ve Kalkýnma Partisi Mustafa MUSLU Adalet ve Kalkýnma Partisi Muhsin MALTAÞ Adalet ve Kalkýnma Partisi Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007/ Belediye Meclis Üyeleri SAYFA :4

5 Oðuz ATAKAN Adalet ve Kalkýnma Partisi B.Muharrem AKÇÝL Adalet ve Kalkýnma Partisi Nazife ÖZDOÐLAR Adalet ve Kalkýnma Partisi Salih ÇETÝNER Adalet ve Kalkýnma Partisi Nedim GÜRENSOY Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýsmail ATAGÜN Adalet ve Kalkýnma Partisi Raþit ARKAÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Hatice AYLA Adalet ve Kalkýnma Partisi M.Mustafa KALYON Adalet ve Kalkýnma Partisi Metin ALPTEKÝN Adalet ve Kalkýnma Partisi Yahya DABAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Doðan CEBECÝ Adalet ve Kalkýnma Partisi Erkan MORKOÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Hasan Hüseyin ERKAN Adalet ve Kalkýnma Partisi H.Mithat DELEN Adalet ve Kalkýnma Partisi Hürdoðan ÇELÝK Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007/ Belediye Meclis Üyeleri SAYFA :5

6 T.C. KÜTAHYA BELEDÝYESÝ GENEL BÝLGÝLER A- MÝSYONUMUZ Kütahya Belediyesi olarak misyonumuz; Kütahya'nýn tarih ve kültürüne sahip çýkarak, bilim ve teknolojinin tüm imkânlarýndan yararlanýp, halkýn yaþamaktan mutluluk duyacaðý çaðdaþ bir çevrede en iyi Belediyecilik hizmetlerini sunmaktýr. B- VÝZYONUMUZ Kütahya Belediyesi olarak vizyonumuz; herkesin gezmeyi, görmeyi ve içinde yaþamayý arzuladýðý tarih, kültür, turizm ve sanayi kenti oluþturmaktýr C- YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 5393 Sayýlý Belediye Kanununun verdiði yetki görev ve sorumluluklar dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. D-ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1-Fiziksel Yapý: Kütahya Belediyesi Zafer Meydanýndaki Belediye Baþkanlýðý binasý baþta olmak üzere, Atatürk Bulvarýnda yer alan Makine Ýkmal Tesisleri, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan asfalt þantiyesi, Ýstasyon Caddesinde yer alan Belediye Kültür Sarayý, Hava Er Eðitim Tugay Komutanlýðý yanýnda yer alan Atýk Su Arýtma, Park Bahçe, Sera, Mezbaha Tesisleri,Fuar alaný Eyvanlý Köþk, Evlendirme Memurluðu, Menderes Ýþhanýnda Belde A.Þ. ve SÝMPAÞ A.Þ. ÇÝNÝKOOP, KESTAÞ þirketlerinde ve çeþitli hizmet birimlerinde faaliyetlerini yürütmektedir. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :6

7 2-Örgüt Yapýsý: T.C Kütahya Belediyesi Mustafa ÝÇA Kütahya Belediye Baþkaný Nejat ÖZTURAN Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet ADIGÜZEL Veteriner Müdürü Ahmet METE Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürü Fehmi SERGÝN Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Muammer ÖZER Temizlik Ýþleri Müdürü Ünal TULUM Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin KIR Ýç Denetçi Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü Hasan ÇOLAK Yazý Ýþleri Müdürü Hasan Hüseyin TUTAR Mali Hizmetler Müdürü Ý.Hakký TÜRKEL Ýnsan Kaynaklarý ve Eðt. Müd. Mustafa KARABACAK Hukuk Ýþleri Müdürü Bayram ÖZBAY Ýtfaiye Müdürü Macit KARABACAK Zabýta Müdürü Bülent ERKILAVUZ Teknik Baþkan Yardýmcýsý Bülent ERKILAVUZ Ýmar ve Þehircilik Müdürü Ümit TULUM Fen Ýþleri Müdürü Mehmet Ali ELBÝR Etüd Proje Müdürü Ý.Hakký BAHÞÝ Su ve Kanalizasyon Müdürü Örgüt yapýsý Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :7

8 Teknolojik Kaynaklarýmýz Belediyemizde mevcut kullanýlan 185 adet bilgisayar ve 94 Adet yazýcý bulunmaktadýr. Belediyemizde bilgisayarlar 1000 Kb/sn lik bir network aðý ile birbirine baðlýdýr. 2 Adet 10 KVA 1 Adet 40 KVA kesintisiz güç kaynaðý mevcuttur. 4 kamera ile merkez bina güvenliði saðlanmaktadýr. Belediyemizde geniþ bir network aðý bulunmaktadýr. Bu sayede bilgisayarlar bütünleþmiþ bir yapý içerisinde çalýþabilmektedirler. Gerek personelin kendini geliþtirmesi gerekse belediye uygulamalarýnýn kullanýlmasý amacýyla merkez bina ile dýþ müdürlükler arasýnda 8 adet ADSL baðlantýsý mevcuttur. Ýnternete karþý güvenliði saðlamak üzere 1 adet güvenlik duvarý, 8 ADSL bulunmaktadýr. Belediyemizde yapýlan iþlemlerinin tamamý bütünleþmiþ bir biçimde ortak veri tabanýnda tutmak üzere tasarlanmýþ ve tüm birimlerde aktif hale getirilmiþ otomasyon yazýlýmý ile yapýlmaktadýr. Yazýlým nternet tabanlý olup tüm müdürlüklerimiz de sistem kullanýlmaktadýr. 1. Ýnsan Kaynaklarý Belediyemiz hizmetlerini 191 memur, 20 vekil memur, 4 sözleþmeli Personel, 135 sürekli iþçi ve 11 geçici iþçi olmak üzere toplam 361 personel ile yürütmektedir. Çalýþanlarýmýzýn 30 u bayan, 331'i erkek personeldir. Norm kadro çalýþmalarýyla görev personellerin yer deðiþikliði ve kadro deðiþiklikleri yapýldý. Çalýþanlarýnýzýn, pozisyonlarýna uygun olarak görevlerinin gerektirdiði teknik ve kiþisel geliþimlerine yönelik eðitimler kurum içi veya kurum dýþýndaki eðitim, seminer ve konferanslarla saðlandý. TABLO 2 YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU STATÜ MEMUR VEKÝL MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLAM MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ MEMUR VEKÝL MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :8

9 A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar a) Köklü bir tarihsel mirasa sahip olan Kütahya'nýn tarihi mekânlarýný aslýna uygun olarak korumak, tarihi Kütahya'da ikameti teþvik etmek, tescilli binalarý imkânlar doðrultusunda tarihteki haliyle yaþatmak, tarihsel ve kültürel dokuyu gün ýþýðýna çýkarmak. (Kütahya Evleri, Külliyeleri, Sokaklarý ve Türbeleri ile diðer tarihi mekânlarý, çeþmeleri, çinileri, porselenleri ve kaplýcalarý ile gümüþ iþlemeciliði gibi.) Bu tarihi mekânlarda rehberlik hizmetleri vermek, tanýtýcý yayýnlar ve diðer çalýþmalarý yapmak. b) Milli, yerel ve kültürel deðerlerin iþlendiði "Kültür Sanat ve Edebiyat Yayýnlarý"ný hazýrlamak. Halkýn kültür düzeyini yükseltecek çalýþmalar yapmak. (Konferans, panel, etkinlikler vb) c) Belediye sýnýrlarý içerisinde her türlü Kültürel etkinliklerde bulunmak. Öðrenci, öðretmen ve halka yönelik eðitsel ve kültürel içerikli konferans, seminer, sohbet, anma günü, sempozyum, söyleþi, panel, sinema, multivizyon - sinevizyon, slayt gösterimi, fuarlar, geziler, þenlikler, þölenler, spor etkinlikleri, yarýþmalar, tanýtýcý ve bilgilendirici belgesel filmler, kurslar, tanýtýcý pano ve kitaplar ile rehber hazýrlamak, sanat sergileri açmak, kermesler ve festivaller düzenlemek. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü d) Kütahya'nýn tarihi dokusunu canlý tutacak, gündemde kalmasýný saðlayacak kültür ve turizme yönelik tanýtýcý, markalaþtýrýcý planlarý uygulamaya koymak ve yürütmek. Bu konularla ilgili basýn-yayýndaki geliþmeleri izlemek raporlandýrmak ve Baþkanlýðý bilgilendirmek. e) Kütahya'daki yerlere ait tüm tarihi, kültürel, sanatsal bilgi, belge ve bulgularý modern ve bilimsel yöntemlerle müzelerde toplamak, kütüphanemizde bu bilgi ve belgeleri gelecek kuþaklara aktarýcý çalýþmalarýn yaný sýra bilim ve sanat çevrelerini bu bilgilerle tanýþtýracak çalýþmalar yapmak. Kültür evleri, sanat galerileri v.b. açmak ve bu merkezleri halkýn istifadesine sunmak. f) Kütahya'mýza ait tarih ile kültür deðerlerinin üniversitelerde tez, seminer ve araþtýrma konusu olabilmesi için üniversitelerle iþbirliði yapmak. Tarihe mal olmuþ Evliya Çelebi, Gaybi Sunullah gibi isimlerin yaný sýra Kütahya Evleri, Çini, Porselen, Gümüþ Ýþçiliði, Sim Ýþçiliði, Þifalý Kaplýcalar v.b. üzerine araþtýrma derleme yapmak, yaptýrmak, eser haline getirerek þehri tanýtýcý faaliyetleri zenginleþtirmek. Ulusal ve uluslararasý düzeyde bu deðerleri iþlemek. Festival, sempozyum, fuar, televizyon yayýnlarýna katýlarak bu ve benzeri deðerleri tanýtarak toplumun kültür birikimine katký saðlamak ve þehrin turizmine yönelik çalýþmalarý geliþtirmek. g) Belediye bölgesindeki eðitim kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile (dernek, kulüp, vakýf, birlik, oda ve meslek kuruluþlarý gibi.) iþbirliði yaparak toplumu bilgilendirici, bilinçlendirici etkinliklerde bulunmak, yayýn, konferans v.b. aktiviteleri planlamak sekretaryalýklarý ve çalýþtaylarý yürütmek. h) Taký tasarýmý, gümüþ ve çini, porselen, gibi el sanatlarýný yaþatmak amacýyla kurslar, seminerler düzenleyip uygun mekân ve zamanlarda sergilenmesini saðlamak. ý) Spor kompleksleri ve semt sahalarýný oluþturup gençlerin beden ve ruh saðlýðýný geliþtirici programlarý yürürlüðe koyarak, gelecek nesilleri zararlý ortam ve alýþkanlýklardan korunmasýný saðlamakla beraber spor ve kültür etkinliklerine teþvik etmek. i) Belediyemiz sýnýrlarýnda yer alan her türlü amatör ve profesyonel spor kulüplerimize ödül vererek, turnuva ve yarýþmalar düzenleyerek kulüplerin aktiviterini desteklemek ve bu çalýþmalarýn sürekliliðini saðlamak. j) Halkýmýzýn spor faaliyetlerine ilgi ve katýlýmýný saðlamak amacýyla yayýnlar yapmak, teþvik edici projeler geliþtirmek, spor kulüpleriyle dayanýþma içinde bulunarak kitle sporunu özendirici yarýþma, turnuva, festival, þenlik ve organizasyonlar yapmak, yaptýrmak k) Topluma mal olmuþ bilim-fikir, kültür-sanat adamlarýný, þairleri, sporcularý, sanatçýlarý, devlet adamlarýný, önceden belirlenmiþ dönem dahilinde ele almak ve bu þahýslarla ilgili anma toplantýlarý düzenlemek. Tarihi, kültürel, turistik ve edebi deðerlerimize yönelik çeþitli konularda yarýþmalar düzenlemek ve ödüller daðýtmak. l) Yapýlan hizmetlerin, projelerin iþlerliðini artýrýcý tanýtým çalýþmalarýný yürütmek, sesli, görüntülü ve yazýlý yayýnlarla (kitap, broþür, CD-rom, video, kýsa metrajlý film ve belgesel gibi.) ulusal ve uluslararasý platformlarda kamuoyu oluþturmak. m) Kütahya Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer alan kamuya ait müþterek mekânlarda (eðitim kurumlarý, okul, külliye, camii, sosyal tesisler, müze, türbe, tarihi meydanlar v.b.) bahçe ve çevre peyzaj mimarisine uygun bir þekilde düzenleme çalýþmalarýna katkýda bulunmak, yýprananlarý koruma altýna almak, tescil edilmesi gerekenleri tescil ettirmek, restore etmek ve yýkýlanlarý aslýna uygun biçimde yeniden yapmak, yaptýrmak. Halkýmýzý bilgilendirmek. n) Kütahya Belediye Konservatuarý çalýþmalarýný yürütmek. Müzik ve sanat topluluklarýný oluþturmak. Konservatuar eðitim programýný þekillendirip yürütmek. Konservatuar yapýsýnda; Geleneksel ve çaðdaþ müzik topluluklarý, sahne sanatlarý, süsleme ve el sanatlarý, enstrüman kurs programlarý, musiki topluluklarý, ses ve estetik eðitimi, sahne ve oyunculuk eðitimi, diksiyon, yaratýcý drama, korolar, kurs, eðitim programý, ana sanat dalý, araþtýrma enstitüsü v.b. programlarý kurmak, geliþtirmek, yurtiçinde ve yurtdýþýnda sahnelemek, turne düzenlemek, temsil gerçekleþtirmek, kamuoyuna yansýtmak ve bu çalýþmalarý ilgili kurum ve kuruluþlarla paylaþarak müþterek çalýþmalar yürütmek. o) Belediyemizin, kardeþ þehir, kültür, sanat, turizm, sosyal ve spor alanlarýnda iþbirliði çalýþmalarýný yürütmek. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :9

10 ö) Engellilere yönelik proje ve programlar geliþtirmek rehabilitasyon ve eðitim sürecine katký saðlamak. B. Ýdareye Ýliþkin Bilgiler ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1.Fiziksel Yapý Müdürlüðümüz, Belediye Baþkanýna baðlý olarak Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Ser. Belediye binasýnda görevini Evlendirme Medya Servisi yürütmektedir. Ýdari bürolar ile Memurluðu Konservatuar T.H.M., T.S.M., Özel Kalem Servisi Ýlan Servisi Tiyatro, Halk Oyunlarý çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Danýþma, Beyaz Masa, Santral Özel Kalem Sekreteryasý ve Tanýtým Bilgilendirme Servisi 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye Konservatuarý Müdürlüðümüzde çalýþan tüm Belediye Tiyatrosu personelimizin kendi kullanýmýna yönelik internet baðlantýlarý açýk bilgisayar, yazýcý, Fotoðraf makinesi, kamera, projeksiyon, VHS Video, ses sistemleri mevcuttur. Bilgi Kaynaklarýmýz: 5393 Sayýlý Belediye Kanunu, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalýþma Yönetmeliði (09 Ekim 2005 tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede Yayýmlanan), 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýndaki Yönetmelik (02 Aralýk 2004 tarih ve sayýlý resmi gazete yayýmlanan) "Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Ýliþkin Esaslar" ile diðer yayýmlanan kanun, yönetmelik, tüzük, teblið ve genelgeleridir. HOPARLÖR ÝLANI; Tarih ve B.19,0.ÇEY/ Sayýlý Çevre Bakanlýðý. Çevre Eðitimi ve Yayýn Dairesi Baþkanlýðýnýn yazýlarý ile gürültünün azalmasýna yönelik hoparlör sisteminde küçük deðiþiklikler yapýlarak huzur ve sükûn, beden ve ruh saðlýðýný gürültüyü bozmayacak þekilde saðlanmýþtýr. YAZIÞMA KURALLARI; Tarih ve ÝLG /YÝB sayýlý Yazý Ýþleri Müdürlüðümüzün yazýlarý Tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak Resmi yazýþmalarda uygulanacak esas ve usullere göre yapýlmaktadýr. FUAR; TOBB Yönetim Kurulunun Tarih ve 158 sayýlý kararýyla Tarihinde Yurt içinde Fuar düzenlemesine dair usul ve esaslar yürürlüðe girmiþtir. KARDEÞ ÞEHÝR ÝLÝÞKÝLERÝ; Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün, gün ve sayýlý gün ve 233 sayýlý gün ve sayýlý Genelgeleri ve 5393 sayýlý Belediye Kanunun 74. Maddesi gereði Kardeþ Þehir Ýliþkileri kurulabilir. TÝYATRO; Tarih ve 858/04 sayýlý Encümen Kararý ile Belediye Tiyatrosu kurulmuþtur. KONSERVATUAR; Tarih ve 937/04 sayýlý Encümen Kararý ile Belediye Konservatuarý kurulmuþtur. BÝLGÝ EDÝNME; Tarih ve 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu ve Tarihli Bilgi Edinme hakký uygulamasýna iliþkin Esas ve Usuller hakkýnda yönetmelik gereði Müdürlüðümüz bünyesinde Tarihinde Bilgi Edinme birimi oluþturulmuþtur tarihleri arasýnda 344 adet baþvuru yapýlmýþtýr. BEYAZ MASA; Beyaz Masa tarihinde kurulmuþtur tarihleri arasýnda 181 adet müracaat yapýlmýþtýr. EVLENDÝRME MEMURLUÐU; 4721 Sayýlý Medeni Kanunun 134. maddesinde belediye bulunan yerlerde evlendirme memurluðu belediye baþkaný veya bu iþle görevlendireceði memur tarafýndan yürütülür.evlendirme memurluðu yetkisi Medeni Kanunun 134. Maddesi'ne göre belediye baþkanýnca görevlendirilen memur tarafýndan yerine getirilir. Evlendirme Memurluðu 4721 Sayýlý Medeni Kanunun124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144. maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülmektedir. 4. Ýnsan Kaynaklarý Özel Kalem Müdürlüðü bünyesinde Belediyenin üst yönetim organý Belediye Baþkaný olmak üzere 1 Baþkan Vekili ve 1 Teknik Baþkan Yardýmcýsý Vekili, 1 Müdür, 16 Personel, 21 Tiyatro ve Konservatuar Kurslarýnda konusunda uzman 5 sözleþmeli Öðretmen (saat ücretli) görev almaktadýr. 5..Sunulan Hizmetler Müdürlüðümüz bünyesinde genel olarak; Ýlgili mevzuatlar doðrultusunda sosyal ve kültürel hizmetleri yürütülmektedir. Yürütülen faaliyetler; 1- Kültürel Faaliyetler; Bölgemizde ikamet eden vatandaþlara rutin belediyecilik dýþýnda kültür alanlarýnda da hizmet götüren belediyemizin kültürel alanlarda yapmýþ olduðu Konser, Panel, Fuar, Gösteri, Özel gün ve Kutlamalardýr. 2- Tiyatro ve Konservatuar kurslarý adý altýnda açýlan; Müzik, tiyatro ve halk oyunlarý kurslarýdýr. 3- Ýdari Ýþlemler; Müdürlüðümüzün, Belediye içi ve dýþýndaki Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile yapmýþ olduðu iþ ve iþlemlerdir. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :10

11 4- Toplantý-Fuar-Tanýtým; Belediyemizin tanýtýmý amacýyla yapýlan toplantý, fuar ve tanýtým organizasyonlarýdýr. 5- Sportif faaliyetler; Spora ve sporcuya destek sloganý ile yola çýkan Belediyemizin bu konularda yapacaðý her türlü faaliyeti içermektedir. 6. Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi Müdürlüðümüz, doðrudan Belediye Baþkanýna baðlý olarak hizmet vermektedir.5393 Sayýlý Belediye Kanununun 25. Maddesi gereði Belediye Meclisleri içinden oluþturulan Denetim Komisyonu tarafýndan kontrol edilmektedir. Ayrýca, Müdürlüðümüzde görev yapan personel kendi sorumluluklarý altýndaki iþ ve iþlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmektedir. Mali iþlemler ilgili iþ ve iþlemleri gerçekleþtirme görevlisince yapýlmaktadýr. II.AMAÇ VE HEDEFLER A)Ýdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik planlama çalýþmalarý 2006 yýlý Temmuz ayýnda sonuçlanmýþtýr. Stratejik Plana baðlý olarak sorumlu olduðumuz hedeflere ulaþmak için gerekli hazýrlýklarý ve tedbirleri 2007 yýlýnda almaya çalýþtýk. B)Temel Politikalar ve Öncelikler Kütahya bölgesinin turizm mastýr planýna katký saðlamak. Sit bölgesini turizme kazandýrmak ve bu bölgenin tanýtýmýný yapmak. Tarih, kültürel ve saðlýk turizmini canlandýrmak için iþbirliklerini artýrmak. Saðlýklý Kentler Birliðinin faaliyetlerini etkinleþtirmek. Yerel yönetimde sosyal katýlýmý en üst düzeye getirmek. Sosyal refahý ve istihdamý artýrmaya yönelik eðitim çalýþmalarýný sürdürmek. Kültürel faaliyetleri geliþtirmek. Türk el sanatlarýný yaþatmak ve gelecek kuþaklara aktarmak. Spora katýlýmý saðlamak. Halkýn kültür düzeyini yükseltecek çalýþmalar yapmak (panel, konferanslar, sanatsal ve kültürel yayýnlar) C)Diðer Hususlar Faaliyetlerimizi; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olarak en hýzlý bir þekilde ekip çalýþmasý içerisinde yapmak müdürlüðümüzün temel ilkeleri arasýnda yer almaktadýr. III. FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A)Mali Bilgiler 1) Bütçe Uygulama Sonuçlarý Müdürlüðümüzün bütçe uygulama sonuçlarý EK-1'te belirtildiði gibidir. 2) Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar 3) Mali Denetim Sonuçlarý Meclis Denetim Komisyonu tarafýndan mali denetimden geçilmiþtir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doðrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiþtir. 4) Diðer Hususlar B)Performans Bilgileri 1)Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Kültürel Faaliyetler; Belediyemizin 2007 yýlý içerisinde yapmýþ olduðu kültürel etkinlikler kapsamýnda Müdürlüðümüz tarafýndan Fuar, Konser, Panel, Gösteri ve Özel Gün ve Kutlama yapýlmýþ olup yapýlan etkinlikler aþaðýda belirtilmiþtir. Belediye Baþkanýmýzýn özel, kamu kurumu, iþadamlarý, basýn kuruluþlarý v.b. türde gelen bütün telefonlarýn ilgili kiþilerle görüþtürülmesi titizlikle gerçekleþtirilmiþ; ziyaretçi ve randevularý düzenlenmiþ, Baþkanýmýzýn talimatýyla toplantýlar tertip edilmiþtir. Bizi hedeflerimize ulaþtýracak hizmet anlayýþý ile Müdürlüðümüz; Baþkanlýða ulaþan gerek belediyemizi gerekse diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ilgilendiren vatandaþ talep ve þikâyetlerini titizlikle deðerlendirip, prosedürlere uygun olarak çözümlenmesinde yardýmcý olmuþtur. Buna baðlý olarak, belediye birimleri arasýnda koordinasyonu kurarak Baþkanýmýzýn havale ettiði evrak ve talimatlarýn bu birimlere kýsa sürede ulaþmasýnýn takibi yapýlarak, sonuçlarý Baþkanýmýza bildirilmiþtir. Müdürlüðümüz Baþkanýmýzýn þehir içi ve þehir dýþý seyahatlerinde iletiþim ve gidiþ-geliþle ilgili hizmetleri yerine getirmiþtir. Belediyemize gelen özel ve resmi misafirlerin karþýlanmasý, aðýrlanmasý gibi protokol çalýþmalarý yapýlarak gelen misafirlerin belediyemizden güler yüzle ve memnun ayrýlmasý saðlanmýþtýr. Baþkanlýðýmýza duyulan güven Müdürlüðümüz açýsýndan çok önemli olup, vatandaþlarýmýz yada diðer kurum ve kuruluþlardan gelen, Baþkanýmýz ile görüþme talepleri titizlikle kaydedilerek gerek telefon gerekse randevu yoluyla görüþmeler saðlanmýþtýr yýlý iç ve dýþ yazýþmalar itina ile yapýlmýþtýr adet giden, 1168 adet gelen evrak 80 basýn açýklamasý iþlem görmüþ, ilgili defterlere ve bilgisayara kaydedilerek muntazam olarak dosyalanmýþtýr. Her türlü tebrik, teþekkür ve benzeri yazýþmalar; faks, telgraf ve posta yolu ile ilgili yerlere ulaþtýrýlmýþtýr. Ayrýca; Sayýn Baþkanýmýz adýna, Ramazan Bayramý, Kurban Bayramý ve 2008 yeni yýl tebrik kartlarý; Protokol, Sendikalar vb. kurum/kuruluþ ve kiþilere gönderilmiþtir. Meclis Toplantýlarý, açýlýþ vb. faaliyetler Belediye Meclis Üyelerinin cep telefonlarýna mesaj olarak gönderilerek katýlýmcýlarýn bilgilendirilmesi saðlanmýþtýr. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :11

12 Belediyemizin düzenlediði kültürel faaliyetlere, Ulusal ve Dini Bayramlar ile toplumun önemli saydýðý Anneler Günü, Öðretmenler Günü gibi organizasyonlara ve belirli periyotlarda gerçekleþtirilen Belediye Encümen Toplantýsý, Ýmar Komisyonu Toplantýsý, Belediye Meclis Toplantýsý ve Grup Toplantýlarýna Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi ile birlikte çalýþýlýp aktif görev üstlenilmekte ve tüm aþamalarda bulunulmaktadýr. Belediyemiz dýþýnda yapýlan diðer organizasyon ve açýlýþlara da Belediye Baþkanýmýz, Yardýmcýlarý ve Belediye temsilcilerimizin katýlýmý saðlanmýþtýr. Özel Kalem Müdürlüðü olarak yazýlý ve görsel medya kuruluþlarýna, bülten, faks ve telefon ile duyuru yapýlarak programlarý izlemelerinin saðlanmasý ve çalýþmalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý için her konuda yardýmcý olunmuþtur. Günlük ulusal ve yerel gazetelerde çýkan Belediyemiz ile ilgili haberler Baþkanýmýzýn ilgisini çekebilecek hale getirilerek makamýna sunulmuþtur. Kütahya Belediye Tiyatrosunun sezonu 2. Büyük Oyunu gösterimi "Aþkýmýz Aksarayýn En Büyük Yangýný" oyunu sergilendi. Belediyemiz ve Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneði iþbirliði ile gerçekleþtirilen Sanatçý Neþe Zara ULUS Konserinde Zara'ya Hemþeri'lik Beratý verildi. Belediyemizin geleneksel olarak düzenlediði Aþure günü Kültür Sarayý önünde yapýlýp 10,000 kiþilik Aþure daðýtýldý. Belediye Baþkanýmýz BTV'de Mehmet SATIÞMIÞ ile TV Programý yaptý. Belediyemiz Su yapý ve Müþavirlik Sözleþmesi imzalandý. Belediye Baþkanýmýz Cumhuriyet Caddesi Projesi hakkýnda Basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Evliya Çelebi Müzesinde TRT Radyo 1. Canlý Yayýn Programýna katýldý. Kurtuluþ Konaðýnda Üniversite Gençleriyle Yerel Yönetimler hakkýnda söyleþi yapýldý. Belediyemiz Çalýþmalarý ve Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu Projesi sunum ve geziler yapýldý. Turizm Geliþtirme Çalýþtayý II. sonuç raporu deðerlendirme çalýþtayý GRAND Çýnar Otel'de yapýldý. Belediyemiz Tiyatrosunun Organize ettiði Titanic Orkestrasý adlý yeni Oyunun Galasý yapýldý. Kütahya TV.Ramazan AYDEMÝR Ýle Canlý yayýn Programýna katýldý. Ege Ýlleri 1.Tanýtým Sergisi ve Etkinlikleri Ankara'da ki Atatürk Kültür Merkezi Hipodromda yapýldý. TRT 2 TV'den Kütahya'da çekim yapmak için geldi. Kütahya Tanýtým Etkinlikleri Ýstanbul Taksim Metroda Egeliler Birliði ile ortaklaþa düzenlendi. TRT Radyo 1 Gündem Programýna telefonla baðlantý saðlandý. Yerel Gündem 21'in Bilgisayar Sertifika Daðýtým Töreni (30 kiþiye) Encümen Salonunda yapýldý. TRT 2'de Kütahya ile ilgili yayýn yapýldý. Evliya Çelebi 12.Satranç Turnuvasý baþladý. Evliya Çelebi 12.Satranç Turnuvasý Ödül Töreni Kültür Sarayýnda yapýldý. Büyükler (37),Yýldýzlar (51), Minikler (53), Toplam (141) kiþi katýldý. Büyüklerden Dereceye Girenler 1-Akif Alper GÖKÇEN-1.Yarým 1.Çeyrek Altýn, 2-Ali TAVALIOÐLU-1.Yarým 1.Küçük Altýn, 3-Emin Sinan GÜRLEK- 1.Yarým Altýn Yýldýzlar Dereceye Girenler 1-Ýsmail Alperen ERTAÞ-1.Yarým ve 1.Küçük Altýn, 2-Bekir ÇETÝN-1.Yarým Altýn, 3-Murat DURMAZ- 1.Çeyrek ve 1.Küçük Altýn Miniklerde Dereceye Girenler 1-Furkan AKÇA-1.Yarým Altýn, 2-Burak TAÞKIN-1.Çeyrek, 3-Mevlüt ÜNAL-1.Küçük Altýn verilmiþtir. Liseler arasý Tiyatro Yarýþmasý Ödül Töreni yapýldý; 1'ciye 15 Ata Altýný, 2'ciye 15 küçük Altýn, 3'cüye15 küçük Altýn En iyi Erkek Oyuncuya 1 küçük Altýn, En iyi Kadýn Oyuncuya 1 küçük Altýn verildi. Liseler arasýnda Tiyatro yarýþmasý düzenlenmiþ olup 1.Liseler arasý Tiyatro Yarýþmasýnda birincilik ödülünü; ''Naaþ'ý Muhteremler'' isimli oyunu ile Kütahya Atatürk Lisesi, ikincilik ödülünü; ''Düdüklüde Kýymalý Bamya'' isimli oyunu ile Kütahya Fatih Anadolu Lisesi, üçüncülük ödülünü de; ''Aþuk ile Maþuk'' isimli oyunlarý ile Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi kazanmýþtýr. Törende Jüri üyelerine teþekkür belgesi, en iyi bayan ve erkek oyuncuya da ödül verilmiþtir. Belediyemiz ve Yerel Gündem 21.Kadýn Meclisi Baþkanlýðýnýn organizasyonunda tüm annelerimize yemek verildi. Mevlana Celalettin Rumi'nin 800.Doðum Yýldönümü sebebiyle düzenlenen Mevlana'yý Anma Etkinlikleri Dumlupýnar Kapalý Spor Salonunda yapýldý. Prof. Dr Süleyman ULUDAÐ Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Anabilim dalý Baþkaný konferans verdi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýstanbul Tarihi Türk Müziði Topluluðu Sema Gösterisi etkinliðe renk kattý. Çevre Haftasý etkinlikleri; Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ve Belediyemiz ile diðer Resmi kurumlar organizesi ile düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Toplantýsý, Ticaret ve Sanayi Odasý Salonunda yapýldý. Toplantýda Belediye Baþkanýmýza plaket verildi. Saray Ekmek Fýrýnýna teþekkür belgesi verildi. Özel Dostlar Ýlköðretim Okulunun müzik eðlencesi Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolunda yapýldý. Çinigaz'ýn 'ninci aboneye Kombi hediyesi Belediye Baþkanýmýzýn makamýnda verildi. Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA'ya Ali Güral Lisesi tarafýndan Yýlýn Projesi olarak Cumhuriyet Caddesi için plaket verildi. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :12

13 Belediye El Sanatlarý Eðitim Merkezlerinin Kurs dönemi Yýl sonu sergi açýlýþý ve defilesi Belediye Kültür Sarayýnda yapýldý. Çinigaz kombi daðýtýmý yapýlmýþ olup 3 adetini en fazla abone kazýndýran Mahalle Muhtarlarýna, 1 adedini de Belediyenin belirlediði kiþiye teslim edilmiþtir. OKS'de dereceye giren öðrencilere makamda ödül verildi. Baþkanýmýz kent içi toplu taþýmacýlýk hakkýnda röportaj yaptý. Kütahya Belediyesi ve Forza Fuarcýlýk iþbirliði ile düzenlenen bu yýl 33.Kütahya El Sanatlarý ve Ticaret Fuarý ile 1. Sanayi Ürünleri ve otomobil Fuarý açýlýþý yapýldý, Açýlýþta Halk oyunlarý ve Mehter gösterisi yapýldý. Yerel Sanatçý Hayrettin TERZÝ Fuarda konser verdi. Final Dershanesi fuarda özel gece düzenledi. Kütahyalý Merhum Þair Þeyhi 3. Geleneksel Türkiye Þairleri ve Sanat Þöleni düzenlendi, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Baðýmsýz Þair ve Sanatçýlar Birliði ile ortaklaþa 2 gün Cumhuriyet Caddesi ve Fuar alanýnda organize edildi. Belediye Konservatuarý Sanat Gecesi düzenledi. Yerel Grup Disk 1 Okey (Garnitür Rock) Fuarda Konser verdi. Fuarda Animasyon Gecesi düzenlendi. Fuarda Mehter ve Folklör gösterisi yapýldý. Fuarda Coþkun SABAH konser verdi. Otomotiv Fuarý açýlýþý yapýldý. Fuar Tekvando Kupasý düzenlendi. Halk Oyunlarý ekibi fuar gecesi düzenlendi. Kültür Bakanlýðý Sanatçýlarý Fuarda Konser verdi. 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle Milli Piyango özel çekiliþi ve Eylem ile Hüseyin TURAN Konseri fuar alanýnda yapýldý. Fuar Eyvanlý Köþkte Altýn Fýrça Çini Yarýþmasý Ödül Töreni yapýldý.(altýn Fýrça Çini Yarýþmasý 15/07/2007 ile 10/08/2007 tarihleri arasýnda gerçekleþti.) Yarýþmada Dikmal, Tabak, Pano, Çiniform Tasarým, Çinide Özgün Tasarým dekorlarý katýldý. Yarýþmaya Kütahya, Konya, Bilecik, Antalya ve Manisa Ýllerinden toplam 58 Sanatçý ve 63 Eser katýlmýþtýr. Çini Yarýþmasýnda verilen ödüller: Çini Pano 7500 YTL. Çini Tabak 4000 YTL. Çini Dikmal 5000 YTL. Çini Form Tasarým YTL ÝKÝ ödül. Çini Özgün Tasarým YTL Toplam 6000 YTL. Çini Teþvik Ödülü 1000 YTL. Toplamda YTL ödül verildi. ÇÝNÝ YARIÞMASINDA ÖDÜL KAZANAN ESERLER VE KÝÞÝLER: Teþvik Ödülü Rumuz Ebruli Sanatçý Ýbrahim SERT. Çini Özgün Tasarým 1.cilik Ödülü Rumuz Beyaz Sanatçý Serkan SÜRÜCÜOÐLU. Çini Özgün Tasarým 2.cilik Ödülü Rumuz Akýl Sanatçý Ahmet ÖZMUTAF. Çini Özgün Tasarým 3.cülük Ödülü Rumuz Lal Sanatçý Fikret AYDOÐDU Çini Form Tasarým 1.cisi Rumuz Naif Sanatçý Ýsmet GÜNEÞ. Çini Form Tasarým 2.cisi Rumuz Girdap Sanatçý Ali BOZKAN. Çini Tabak 1. cisi Rumuz Çýrak Sanatçý Mustafa DUMANLAR. Çini Tabak 2. cisi Rumuz Göznuru Sanatçý Emre ÖNCÜ. Kütahya TV'de Ramazan Ayý boyunca Kütahya Belediyesi ile ortaklaþa Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu Vakýflar Bankasý ile Karagöz Camii arasýnda canlý yayýn programlarý düzenlendi. Belediye çalýþanlarý (Ýþçi, Memur) ve Þirket çalýþanlarý ile Belediye ile iþ yapan Mütahitler, Özürlüler, Huzur Evi sakinleri, Yetiþtirme yurdu, Y.G.21 Sivil Toplum Örgütleri, Gönüllü Kuruluþlar, Þehit Aileleri ve Gaziler, Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Merkeze Baðlý Köy ve Mahalle Muhtarlarý, ASKF, TÜFAD- Yöneticileri, Üyeleri, Sporcularý, Hakemler Derneði, Basýn Kuruluþlarý ve Belediye Spora iftar yemeði verildi. 18 gün Halk ile Üniversite Öðrencilerine iftar yemeði verildi. Belediye Tiyatrosunun sezonu "Resimli Osmanlý Tarihi"1.ci Büyük oyunu gösterimi yapýldý. Belediye Tiyatrosunun sezonu "Hopçik ile Dopçik" 1.ci çocuk oyunu gösterimi yapýldý. Destan TV Zekeriya DAÐCI ile canlý televizyon programý yapýldý. Dumlupýnar Spor Salonunda Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafýndan ve Belediyemizin katkýlarý ile düzenlenen Kick Boks Dünya Kupasý gerçekleþti. Kick Boks Müsabakalarýna Ýsveç, Mýsýr, Ýran, Almanya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Sýrbistan, Nijerya, Sudan, Daðýstan ve Türkiye katýldý. Belediyemiz tarafýndan Gençler ve Büyükler kategorisinde müsabakaya katýlanlar ile dereceye girenlere 4 adet Kupa, 50 adet Sarý, 50 adet Gümüþ ve 100 adet Bronz Madalya verildi. 13 Ülkeden Toplam 120 Sporcu katýldý. Müsabakalar sonunda 84 Puanla Ýran Þampiyon olurken, Mýsýr 72 Puanla Ýkinci ve Türkiye 68 Puanla 3.cü oldu. Dumlupýnar Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Salý Konferansýnda Belediye Baþkanýmýz, Kente yapýlan hizmetleri ve öðrenci sorunlarý hakkýnda sunumu Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yaptý. Mehmet Akif ERSOY'u anma Programý nedeniyle sergi yapýlarak, Þiir, Sinevizyon gösterisi ve Mehmet Akif ERSOY'un 71. yýl dönümü münasebetiyle konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak eski Tarým Bakaný Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ katýldý. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :13

14 TOPLANTILAR Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Ulu Camii esnafý ile toplantý yaptý. Çiniciler Komitesi toplantýsý yapýldý. KÜTSO Kütahya için iletiþim toplantýsý Hotaþ Otelde yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Küçük Sanayi Sitesinin kuruluþu hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Süt Birliði Protokol Töreni Belediye Baþkanýmýzýn makamýnda yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Belediye önünde haþere ile mücadele konulu bir basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Cumhuriyet Caddesi hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Makamýnda Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý yýlý ilk Kent Konseyi Toplantýsý Kültür Sarayýnda yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Çinigaz hakkýnda basýn toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Sadettin Camii karþýsý Projesi hakkýnda toplantý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Sulama Kanallarý hakkýnda toplantý yaptý. Yerel Yönetimler Katý Atýk Bertaraf Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Parti Baþkanlarý ile Cumhuriyet Caddesi hakkýnda toplantý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Makine Mühendisleri Oda temsilcileri ile Belediyemiz arasýnda Asansör hakkýnda protokol toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Kanarya Deresinde inceleme yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA yeni Hayvan Pazarýný yerinde inceleme yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Ulu Camii karþýsý Ýþ Merkezi Projesi hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Mahalle ve Köy Muhtarlarý ile toplantý yaptý. Ulusal Ajans Kütahya Temsilcisi Cüneyt KÖÞE Ýle Avrupa Birliði Projesi hakkýnda basýn toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Sulama Kanallarý hakkýnda 9 köy muhtarý ile toplantý yaptý. Kütahya Belediyesi Faaliyetler gezisi Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte yapýldý Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Ýshak Fakih çevresi kamulaþtýrma toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA köylerdeki sulama kanallarýný yerinde inceleme gezisi yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Ulu Camii Caddesi kamulaþtýrma uzlaþtýrma toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA sanayide inceleme gezisi yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA genel deðerlendirme basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Azot Sitesine Sayýn Vali Þükrü KOCATEPE ile inceleme gezisi yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Zýðra, Ýnköy ve Aðaçköy'e yerinde inceleme gezisi yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Zeytinoðlu'nun açacaðý eðitim tesisleri hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu projesi hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Atatürk Bulvarý üzerinde bulunan SLÝ lojmanlarýnýn eski yerine yapýlacak olan Otel için (140 yatak kapasiteli) Belediye ile KOSÝF'ler grubu arasýnda sözleþme imzalandý. Þengül Hamamý Yer altý Kaynaklarý Sergisi toplantýsý yapýldý. Cenaze yýkama aracý ile ilgili Belediye önünde Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA tarafýndan basýn açýklamasý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Hayvan Barýnma Evi yerinde inceleme gezisi yaptý. KOSGEB ÝÞGEM Toplantýsý Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'nýn makamýnda yapýldý. TÜBÝTAK- TÜSSÝDE Necmettin OKTAY ve Deniz KASAP ile Stratejik Planlama ve Bütçe çalýþmalarý hakkýnda toplantý yapýldý. Kütahya Halk Otobüslerinin Merkezi sisteme dönüþmesi hakkýnda toplantý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA yeni hayvan barýnaðýnda basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Esnaf Odalarý Baþkanlarý ile toplantý yaptý. Gaybi Efendi Mahallesi Kentsel Dönüþüm Projesi hakkýnda hak sahipleri ile Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA bilgilendirme toplantýsý yaptý. Gaybi Efendi Mahallesi Kentsel dönüþüm Projesi hakkýnda Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA basýn açýklamasý yaptý. Anadolu Ajansý Muhabiri Muharrem CÝN ile Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA röportaj Evliya Çelebi Müzesinde yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Müze Müdürü Metin TÜRKTÜZÜN ve DPÜ yetkilileri ile ýþýklý þehir panolarý hakkýnda toplantý yapýldý. Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE ile birlikte Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA yeni oto terminal alanýnda basýný bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Oto terminal hakkýnda Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA toplantý yaptý. Macaristan gezisi ile ilgili Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA basýn açýklamasý yaptý. Ýrfazanlar Konaðýnda Kent Müzesi bilgilendirme toplantýsý yapýldý. ÝÞGEM Ýþ baþvurularý deðerlendirme toplantýsý Belde A.Þ 'de yapýldý. TOKÝ 2. Etap'ýn ihalesi Mart ayýnda yapýlacaðýndan Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA basýn açýklamasý yaptý. Çinigaz ile çalýþma toplantýsý Çýnar Otelde yapýldý. Ýshak Fakih kamulaþtýrma toplantýsý yapýldý. Özel Halk Otobüsleri ikili sisteme geçiþi hakkýnda toplantý yapýldý. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :14

15 Kent Konseyi Toplantýsýnda ilimizin sorunlarýný tartýþýp çözüm yollarýnýn arandýðý ve önerilerin sunulduðu projeler görüþüldü. Sarraflar Çarþýsý esnaflarý ile Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA çarþýnýn üstünü kapatýlmasý hakkýnda toplantý yaptý. Özçýnarlar Petrol Ürünleri Limited Þirketinin saðladýðý katma deðerle Kent ve Ülke Ekonomimizde önemli bir yer edinmiþ olan Þirketin TÜRKAK Akreditasyon kurumundan Uluslar arasý Akreditasyon Laboratuarý yetki Sertifikasý aldýðýndan kendilerine Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA tebrik belgesi takdim etti. AÇILIÞLAR VE ZÝYARETLER Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'yý makamýnda Çin'den gelen bir heyet ziyaret etti. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Doç. Dr. Abdüllatif ÞENER Belediyemizi ziyaret etti. Macaristan Ýstanbul Baþkonsolosu Maria SZEKELY Belediye Baþkanýmýzý ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanýmýz Sayýn Ertuðrul GÜNAY Hayme Ana Þenlikleri kutlama programý çerçevesinde Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti. 85. Yýl Gençlik Buluþmasý nedeni ile gençler Belediyemizi ziyaret ettiler Belediye Baþkanýmýzýn makamýnda ziyaret ederek Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'ya plaket takdim ettiler. Macaristan Savunma Bakan Danýþmaný ilimize ziyaret etti. Macaristan Savunma Bakaný Sayýn Imre SZEKERES ve beraberindeki heyet ilimizi, Valiliði, Macar Evini, Çini Müzesini ve Arkeoloji Müzesini, Kütahya Kalesini, Germiyan Sokaðýnda bulunan Osmanlý Evlerini ve Güral Porseleni ziyaret ettiler. Bakana ve beraberindeki heyete Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA hediye takdiminde bulundu Kasým 2007 tarihleri arasýnda Budapeþte'de düzenlenen IAEC (Uluslar arasý Belediyeler buluþmasý konferansýna katýnýldý. Budapeþte Belediyesinin ev sahipliðinde düzenlenen Konferansa Ýspanya, Yunanistan, Romanya, Polonya, gibi Ülkelerin Belediyeleri iþtirak edip Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA burada Kütahya Belediyesinin vizyon Belediyeciliði çalýþmalarý konusunda sunum yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA üç ana baþlýkta incelendiðini iþaret ederek özellikle üç konu bu sene 7.cisi düzenlenen toplantýda görüþüldü bunlardan 1'cisi Okul ve Þehir iliþkileri, 2'cisi Kültür alýþveriþi ve bir arada yaþama için neler yapýlabilir, 3'cüsü ise yaþanabilir bir þehir çaðdaþ kent ile þehirlerin rehabilitasyonu konularý üzerine bilgi verildi. Macaristan Diyalog Derneði (Macaristan Heyeti) ile Kütahya'daki Ýþadamlarýnýn ortaklaþa düzenlediði gezi kapsamýnda Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'yý ziyaret ettiler. Rusya'nýn Ankara Büyük Elçisi Viladimir ÝVANOVSSKÝY Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'yý ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Kütahya Valiliði Aðaçlandýrma Kurulu ve Belediyemiz iþbirliði ile TOKÝ Konutlarý yaný yeþil kuþak Aðaçlandýrma alanýnda Orman Haftasý ve Aðaç Bayramý kutlamasý yapýldý. Bereket Yapý Kooperatifi Tapu teslim töreni Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA'nýn makamýnda yapýldý. Ýstanbul Taksim, Metro Sanat Galerisinde ''Kütahya Günleri'' etkinlikleri düzenlendi. (EGEM PLATFORMU) Ege Ýlleri 1.Tanýtým Sergisi ve Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom-Ankara'da düzenlendi.etkinlikler içinde Tolga CANDAR'ýn Konseri, Zeybek ekibi gösterileri, Türk Sanat Müziði, Defileler, Yaren Ekibi, Tasavvuf Müziði, Sergiler, Yöresel Yemekler, Sürpriz Sanatçýlar ve Keþkek günü düzenlendi. Fatih Mahallesi Semt Pazarý Temel Atma töreni yapýldý. Atakent Ýþ Merkezi ve Sosyal Tesisleri açýlýþý yapýldý. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip ERDOÐAN'ýn katýlýmýyla TOKÝ 1641 Konut anahtar teslim Töreni ve ortak açýlýþ töreni toplu konut alanýnda yapýldý. TOKÝ Lise, Ýlköðretim Okulu, Spor Salonu, Saðlýk Ocaðý, Ticaret Merkezi ve Kütüphane, Kütahya Belediyesine ait 11 tesisin açýlýþý, 20 adet Eðitim ve Öðretim yatýrýmlarý, 11 Saðlýk kuruluþu açýlýþý, 15 adet Fabrika açýlýþý, Emet Adalet Sarayý açýlýþlarý yapýldý. KÖYDES Ýçme Suyu 134 Proje, Kanalizasyon 270 Proje, 1. Kat Asfalt Km, 2. Kat Asfalt Km, Stabilize Km yol açýlýþý yapýldý. Belediyemize ait açýlýþý yapýlan tesisler Kütahya Kalesi iç ve dýþ çevre düzenlemesi, Orgeneral Asým Gündüz Parký, Kafeterya, Ýrfazanlar Konaðý onarým ve restorasyonu, Kütahya Belediyesi Hayvan bakýmevi ve Ýdari Binasý, Cumhuriyet caddesi ve küçük Park alaný çevre düzenlemesi, yer altý kaynaklarý Müzesi(Þengül Hamamý Restorasyon uygulama), TOKÝ Konutlarý baðlantý yolu ve Köprü yapýmý, Ilýca Termal Vadi Projesi, Küçük Sanayi Sitesi Devlet Karayollarý baðlantýsý Bulvar düzenlemesi (Sakýp Sabancý Bulvarý), Kale Semt Spor Sahasý, Atakent Bulvarý ve Fatih Sultan Bulvarýnýn içinden kalan yola yeþil kuþak çalýþmasýdýr. Sakýp Sabancý Bulvarý eski Tavuk Üretme Çiftliðinin olduðu yerde Tenis Kortlarýnýn açýlýþý yapýldý. Orgeneral Asým Gündüz Büstü ve Kütahya Kalesine dikilen dev Bayrak açýlýþý yapýldý. Hayme Ana Parký açýlýþý yapýldý. Kütahya Valiliði ile ve Kütahya Belediyesi iþbirliði ile 30 Ekim ile 02 Kasým tarihleri arasý açýk kalacak Kurtuluþ Savaþý ve Atatürk konulu sergi açýlýþý, Kültür ve Turizm Müdürlüðü güzel Sanatlar Galerisinde gerçekleþtirildi. Fatih Mahallesi Semt Pazarý açýlýþý yapýldý. Modern Hayvan Pazarý açýlýþý Çevre Yolu üzeri Parmakören Mahallesi Yol ayrýmýnda yapýldý. Muhtarlar Derneði yeni binasý açýlýþý töreni Asým Gündüz Caddesi katlý Oto Park arkasýnda yapýldý. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :15

16 EVLENDÝRME MEMURLUÐU 2007 Yýlýnda Evlendirme Memurluðumuza 1681 evlilik müracaatý yapýlmýþtýr.müracaat sahiplerinden 1547 müracaat sahibinin evlilik akdi gerçekleþtirilmiþtir. Evlenen 1547 çiftimizin içinde 13 Yabancý Ülke vatandaþý bulunmaktadýr.yabancýlarýn 8 Alman,1 Ýran ve 3 Azerbaycan ve 1 Türkmenistan vatandaþýnýn evlilik iþlemi tamamlanmýþtýr. YAPILACAK HÝZMETLER 2.Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý; 2-1 KONSERVATUAR; Belediye Konservatuarý dönem öðretim yýlýnda; 11'i Keman, 6'sý Ud, 1'i Kanun olmak üzere toplam 18 öðrenciye eðitim vermiþtir Yaz döneminde 16 kiþi küçükler (14 yaþ altý) Keman Kursu, 15 kiþi büyükler (14 yaþ üzeri) Keman Kursu ve 18 kiþi Baðlama olmak üzere Temmuz ve Eylül aylarýnda toplam 50 kiþi yaz kurslarýna katýlmýþtýr. Eylül 2007 de hocalarýmýz ve öðrencilerimizden oluþturulan 8'i saz 16 kiþilik Konservatuar Ýcra Heyeti, 10 Kasým 2007 tarihinde Kütahya Polis Evinde yapýlan Cumhuriyet Balosunda Atamýzýn sevdiði eserlerden müteþekkil küçük bir konser vermiþtir. Halk oyunlarý dalýnda 15 kiþi çalýþmalarýna devam etmiþtir. Konservatuarýmýz 120 öðrenciye eðitim vermiþtir. 2-2 TÝYATRO Sezonu Belediye Tiyatrosu Yaz Kurslarý 20 Haziran'da baþlayýp kurs sonunda kursiyerler sonunda Oktay Rýfat'ýn "Çil Horoz" oyunu sergilenmiþtir Sezonunda; Kaç Baba Kaç, Aþkýmýz Aksarayýn En Büyük Yangýný, Titanic Orkestrasý olmak üzere 3 büyük oyunu, Benim Güzel Pabuçlarým, Rüya Oyunu ve Rüyalar Ülkesi 3 küçük oyunu sergilenmiþtir. Türkiye Amatör Belediye Tiyatrolarý Buluþmasýnda Ýzmir Karþýyaka'da Kaç Baba Kaç tiyatro oyunu ile 2. olmuþtur Eðitim öðretim yýlýnda ilköðretim okullarýna Kütahya'da tiyatroyu sevdirmek yerleþik tiyatroyu kavuþturmak için Benim Güzel Pabuçlarým adlý oyun ilkokul öðrencilerine ücretsiz sergilendi. 3.Toplantý-Fuar-Tanýtým; Aðustos 2007 Tarihleri arasýnda El Sanatlarý ve Ticaret Fuarý yapýlmýþ ve fuara 52 firma katýlmýþtýr Aðustos 2007 Tarihleri arasýnda ilk kez Otomotiv Fuarý olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu fuara otomobil firmalarýnýn yaný sýra yan sanayi de katýlmýþ toplam 17 firma iþtirak etmiþtir. 4.Sportif faaliyetler; Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi: Sezonunda Bayan Basketbol takýmýmýz Türkiye Finallerine kadar yükselerek Finallerde 9 takým arasýnda 6 olarak sezonu tamamladý. Bu sezon Bölgesel Ligde takýmýmýz bulunmamaktadýr. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi: Sezonunda Erkek basketbol takýmýmýz Grubundan çýkamadý. Bu sezon Bölgesel Ligde takýmýmýz bulunmamaktadýr. Voleybol Erkekler 2.Ligi: Sezonunda Erkek Voleybol takýmýmýz bulunduðu grubu 5.olarak tamamladý sezonunda da Kura gereði Doðu grubunda yer aldý.ligin ikinci yarýsý itibarý ile grubunda 9 takým bulunan takýmýmýz 5.olarak maçlarýna devam etmektedir. 2)Performans Sonuçlarý Tablosu Belediyemiz performans bütçesi ve performans programý 2008 yýlý için hazýrlandýðýndan performans sonuç tablosu 2008 yýlý faaliyet raporu içerisinde deðerlendirilecektir. 3)Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi Performans sonuçlarý oluþmadýðý için deðerlendirme yapýlamamýþtýr. 4)Performans Bilgi Sisteminin Deðerlendirilmesi Performans bilgi sisteminin oluþturulmasý için gerekli ön hazýrlýklar yapýldý. IV.KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A) ÜSTÜNLÜKLER 1- Müdürlüðümüzle ilgili iþler tecrübeli personeller tarafýndan gününde yapýlmaktadýr. 2- Müdürlüðümüz personeli esnek çalýþma saatleriyle çalýþmaktadýr. 4-Personelimizin yüksek öðretim mezunu oraný ortalamanýn üzerindedir. 5- Müdürlüðümüz Zafer Meydaný Belediye Binasýnda hizmet vermektedir. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :16

17 EK: 1 BÜTÇE GÝDERLERÝ VE ÖDENEKLER TABLOSU I II III IV YILI KURUMU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ Adý Kodu Muhasebe Biriminin ÖDEMELER E ko F in Ödenek Üstü Harcamalar Mahsup Dönemi içindeki Ödemeler TOPLAM 2007 içindeki Ödemeler Yapýlan Tenkisler 2007 yýl içinde Alýnan Ödenekler K od Giderin Çeþidi a ns KALAN Fonksiyonel YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr I II III IV I I II 47, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 82, ,00 16,38 225, , ,00 239, ,00 58, ,00 100,00 MEMURLAR DÝÐER PERSONEL MEMURLAR TÜKETÝME YÖNELÝK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GÝDERLERÝ HÝZMET ALIMLARI TEMSÝL VE TANITMA GÝDERLE MENKUL MAL, GAYRIMADDI HA GAYRÝMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVÝ VE CENAZE GÝDERLER MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR KURUMSAL TOPLAM 1,244, , , , , Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :17

18 Ek-2: Üst Yöneticinin Ýç Kontrol Güvence Beyaný ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim. Bu raporda açýklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiþ kaynaklarýn, planlanmýþ amaçlar doðrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanýldýðýný ve iç kontrol sisteminin iþlemlerin yasallýk ve düzenliliðine iliþkin yeterli güvenceyi saðladýðýný bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. 1(4) Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.2[5] (Kütahya Mart 2008) Mustafa ÝÇA Belediye Baþkaný 1[4]Yýl içinde üst yönetici deðiþmiþse "benden önceki yönetici/yöneticilerden almýþ olduðum bilgiler" ibaresi de eklenir. 25] Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanýn bu çekincelerle birlikte dikkate alýnmasý gerektiði belirtilir. Ek-3: Harcama Yetkilisinin Ýç Kontrol Güvence Beyaný ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 3[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim. Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. 4[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim. 5[8] (Kütahya Mart-2008) Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü 3[6] Harcama yetkilileri tarafýndan imzalanan iç kontrol güvence beyaný birim faaliyet raporlarýna eklenir. 4[7] Yýl içinde harcama yetkilisi deðiþmiþse "benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almýþ olduðum bilgiler" ibaresi de eklenir. 5[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanýn bu çekincelerle birlikte dikkate alýnmasý gerektiði belirtilir. Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyaný Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim. Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatý ile diðer mevzuata uygun olarak yürütüldüðünü, kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýlmasýný temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iþletildiðini, izlendiðini ve gerekli tedbirlerin alýnmasý için düþünce ve önerilerimin zamanýnda üst yöneticiye raporlandýðýný beyan ederim. Ýdaremizin 2007 yýlý Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu teyit ederim. (Kütahya-Mart 2008) Hasan Hüseyin TUTAR Mali Hizmetler Müdürü Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :18

19 I.GENEL BÝLGÝLER A)Ýdareye Ýliþkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapý Müdürlüðümüz, Belediye Baþkanýna baðlý olarak Belediye binasýnda görevini yürütmektedir. 2. Örgüt Yapýsý ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRÜ ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞÇÝ EMEKLÝLÝK ÝÞLEMLERÝ MEMUR EMEKLÝLÝK VE ATAMA ÝÞLERÝ HASTA, SEVK, ÝZÝN ve RAPOR ÝÞLEMLERÝ Ý.Hakký TÜRKEL Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüðümüzde çalýþan tüm personelimizin kendi kullanýmýna yönelik internet baðlantýlarý açýk bilgisayar, yazýcý, vs mevcuttur. Bilgi Kaynaklarýmýz: 5393 Sayýlý Belediye kanunu, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalýþma Yönetmeliði (09 Ekim 2005 tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede Yayýmlanan), 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýndaki Yönetmelik( 02 Aralýk 2004 tarih ve sayýlý resmi gazete yayýmlanan), "Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Ýliþkin Esaslar",ile diðer yayýmlanan kanun, yönetmelik, tüzük, teblið ve genelgeleridir. FAALÝYET RAPORU; ve Sayýlý Resmi Gazete ve 5393 sayýlý Belediye kanunun 56. maddesine göre Belediye Faaliyet Raporlarý Nisan ayý Meclis Toplantýsýnda sunulur. YAZIÞMA KURALLARI; Tarih ve ÝLG /YÝB sayýlý Yazý Ýþleri Müdürlüðümüzün yazýlarý Tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak Resmi yazýþmalarda uygulanacak esas ve usullere göre yapýlmaktadýr. 4. Ýnsan KaynaklarýÝnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü bünyesinde 1 Müdür ve 3 Memur ve Kütüphanede 1 adet Bilgisayar Ýþletmeni görev almaktadýr. 5. Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi Müdürlüðümüz, doðrudan Belediye Baþkanýna baðlý olarak hizmet vermektedir Sayýlý Belediye Kanununun 25. Maddesi gereði Belediye Meclisleri içinden oluþturulan Denetim Komisyonu tarafýndan kontrol edilmektedir. Ayrýca, Müdürlüðümüzde görev yapan personel kendi sorumluluklarý altýndaki iþ ve iþlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmektedir. Mali iþlemler ilgili iþ ve iþlemleri gerçekleþtirme görevlisince yapýlmaktadýr. II. AMAÇ VE HEDEFLER A)Ýdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik planlama çalýþmalarý 2006 yýlý Temmuz ayýnda sonuçlanmýþtýr. Stratejik Plana baðlý olarak sorumlu olduðumuz hedeflere ulaþmak için gerekli hazýrlýklarý ve tedbirleri 2007 yýlýnda almaya çalýþtýk. B)Diðer Hususlar Faaliyetlerimizi; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olarak en hýzlý bir þekilde ekip çalýþmasý içerisinde yapmak müdürlüðümüzün temel ilkeleri arasýnda yer almaktadýr. III. FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A)Mali Bilgiler 1)Bütçe Uygulama Sonuçlarý; Müdürlüðümüzün bütçe uygulama sonuçlarý EK1'te belirtildiði gibidir. 2)Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar Bütçe hedefi doðrultusunda gerçekleþtirilmiþtir. 3)Mali Denetim Sonuçlarý Meclis Denetim Komisyonu tarafýndan mali denetimden geçilmiþtir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doðrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiþtir. B)Performans Bilgileri 1)Faaliyet ve Proje Bilgileri Kültürel Faaliyetler; 1.Belediyemiz Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü 1 Ýnsan Kaynaklar ve Eðitim Müdürü, 3 Memur olmak üzere 4 adet kadro ile 146 iþçi, 191 memur ve 20 vekil memur ve 4 adet Sözleþmeli Personel olmak üzere toplam 361 kiþinin özlük Ýþlemlerini yürütmektedir. 2.Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Kanunlara, Tüzüklere, Yönetmelik ve Emirlere uygun olarak çalýþmalarýna devam etmektedir. 3.Belediyemizde çalýþan 74 adet muvakkat iþçinin Daimi Kadroya, 3 adet sözleþmeli personel statüsüne Ýçiþleri Bakanlýðýnýn izni gereði geçiþ iþlemleri Müdürlüðümüzce yapýlmýþtýr. 4.Baþkanlýktan alýnan izin üzerine Belediyemize 2 adet baþka kuruluþlarda naklen atama, 13 adet açýktan vekil mühendis, 1 adet vekil veteriner, 3 adet vekil mimar, 2 adet vekil þehir plancýsý, 1 adet vekil peyzaj mimarý alýnmýþtýr.1 adet memur istifa etmiþ 2 adet memur baþka kuruluþlara, naklen gitmiþ, 2 adet vekil mühendis 1 adet vekil mimar istifa etmiþ.1 adet vekil mühendis zorunlu askerlik hizmetinden dolayý görevinden ayrýlmýþ, 16 adet memur isteði üzerine emekliye ayrýlmýþ, Avukat, Arkeolog, Sanat tarihçisi, tekniker olmak üzere toplam 4 kiþi sözleþmeli Personel olarak göreve baþlatýlmýþtýr.1 Adet Ýç Denetçi Kadrosuna naklen atama yapýlmýþtýr. Kütahya Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :19 ÞEF EVRAK KAYIT VE SÝCÝL ÝÞLEMLERÝ KÜTÜPHANE

20 Sayýlý kanun gereðince daimi kadroya geçiþ hakkýna sahip 74 adet geçici iþçinin daimi kadroya geçiþ iþlemleri yapýlmýþtýr.daimi kadroya geçiþ hakkýna sahip olmadýklarý için 11 adet geçici iþçinin iþ akidleri askýya alýnmýþtýr.15 adet iþçi isteði üzerine emekliye sevk edilmiþ, 1adet iþçinin Encümen Kararý ile kýdem tazminatý ödenmek kaydýyla iþ akdi fesh edilmiþtir yýlý için memur kadrolarýnýn %40 oranýnda 114 kiþilik geçici iþçi pozisyonu vizesi Meclis Kararý ile alýnmýþtýr adet aday memurun eðitimi ve Asalet Tasdik iþlemleri yapýlmýþtýr. 7.Terfi süresini dolduran memurlarý her ay inceleyerek derece ve kademe terfileri yapýlmýþ 3 adet personelinde 6 yýl sicil not ortalamalarý 90 ve daha yukarý olduðu için 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 37.ve 64. maddeleri uygulanmýþtýr yýlý emekli keseneklerinin T.C. Emekli Sandýðý'na intikali saðlanmýþtýr. 9.Belediyemiz Bünyesinde görev yapan memur ve yevmiyeli personelimizin izin takip izinliler istenerek özlü dosyasýndan hýfzý saðlanmýþtýr. 10.Ýþçi ve Ýþçi bulma Kurumu'na her ay personel durum çizelgesi doldurularak gönderilmiþtir. 11.Sendika görevlilerine eðitim seminer vb. Faaliyetleri için ücretleri için ücretli izin verilmiþtir. 12.Emekliye sevk edilen ve iþlemleri tamamlanan iþçilerimize ait Ek 2 iþçi çýkýþ bildirim Listeleri tanzim edilerek Bölge çalýþma Müdürlüðü ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na intikali saðlanmýþtýr. 13.Saðlýk Müesseseleri ile çeþitli konularda yazýþmalar yapýlmýþ mevzuata uygun olarak: 423 adet Ýþ talep dilekçeleri kayda alýnýp cevaplandýrýlarak ilgili dosyada hýfzý saðlanmýþtýr. 14.Belediyemiz birimlerinde çalýþan ve kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen aylýklý personelin derece deðiþiklikleri için hazýrlanan kadro deðiþikliði cetvelleri ile Belediyemiz çeþitli birimlerinde ihtiyaç duyulan kadrolara iliþkin hazýrlanan kadro ihdas ve iptal cetveli, Kadro teklif cetveli onaylanmasý için Belediye Meclisine sunularak onaylatýlmýþtýr. Onaylatýlan cetveller Ýç Ýþleri Bakanlýðý'na intikali için Valilik makamý'na gönderilmiþtir. 15.Belediyemizde 3308 Sayýlý Kanun Gereði Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi öðrencilerinden 50 kiþiye staj yapma imkaný saðlanmýþtýr. 16.Çeþitli Üniversitelerde öðrenim gören öðrencilere Belediyemiz çeþitli birimlerinde ücretsiz 30 iþ günü üzerinden 205 kiþiye staj yapma imkaný saðlanmýþtýr. 17.Belediyemiz çeþitli birimlerinde büro hizmetlerinde çalýþtýrýlmak üzere 47 personellik hizmet alým ihalesi ve Memur yemeði ihalesi için hazýrlanan dosya ihale Komisyonuna teslim edilmiþtir. 18.Belediyemizde görevli aylýklý Personel için düzenlenen 1,2,3 Sayýlý yan ödeme ve Özel Hizmet tazminatý cetvelleri 2006 yýlý aynýsý Bakanlar kurulu Kararý gereði uygulamaya alýnmýþtýr. 19.Belediyemiz bünyesinde görev yapan aylýklý personel için düzenlenen gizli sicil raporlarýnýn gerekli çalýþmalarý yapýlmýþtýr ve dosyalarýnda hýfzý saðlanmýþtýr. 20.Belediyemiz bünyesinde görev yapan aylýklý ve yevmiyeli personel için düzenlenen "Giyim Yardýmý Tevzi Listesi" Destek Hizmetleri Müdürlüðüne gönderilerek hak sahiplerinin bu yardýmdan faydalanmasý saðlanarak listeler ilgililerin özlük dosyalarýna konulmuþtur. 21.Emekli olan veya iþ akdi fesh edilen iþçilerin kýdem tazminatlarý hesaplanarak Belediye Encümenine intikali saðlanmýþtýr. 22.Norm kadro uygulanmasý yapýlarak Belediye Meclisince onaylanmýþtýr..16 Birim oluþturulmuþ, 4 adet birim için tasarrufa gidilmiþtir. 23.Disiplin kurumumuz amirlerince personele verilen cezalarýn sicil iþlemleri yapýlarak dosyalarýnda hýfzý saðlanmýþtýr. 24.KPSS puanlarý dikkate alýnarak Zabýta Memuru ve itfaiye Eri mülakat sýnavlarý yapýlmýþtýr. 26.Müdürlüðümüze baðlý personelin verimli çalýþmasýný ve aralarýndaki iþbirliði ve koordinasyonu saðlayarak, performansýný arttýrmak için çalýþýlmaktadýr yýlý ÝÞÇÝ MEMUR Alýnan :32 Açýktan Atanan: 22 Emekli Olan :50 Nakil Gelen : 7 Nakil Giden : 5 Emekli Olan : 17 Ýstifa eden : yýlý ÝÞÇÝ MEMUR Söz.Personel Alýnan :11 Vek. Atanan: 20 Emekli Olan :14 Nakil Gelen: 4 Ýstifa eden :22 Nakil Giden: 2 Ýþ Akdi Askýya A. : 11 Emekli Olan: 16 Ýþ Akdi Fesh : 1 Ýstifa eden : 1 IV. KURUMSAL KAABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A)ÜSTÜNLÜKLER 1- Müdürlüðümüzle ilgili iþler tecrübeli personeller tarafýndan gününde yapýlmaktadýr. 2- Müdürlüðümüz personeli esnek çalýþma saatleriyle çalýþmaktadýr. 3- Müdürlüðümüz Zafer Meydaný Belediye Binasýnda hizmet vermektedir. B)ZAYIFLIKLAR Müdürlüðümüz bünyesinde çalýþan personel sayýsýnýn yetersiz olmasý ve bir çoðunun emeklilik sürelerinin dolmasý Ya da az kalmasý nedeniyle yeni personel alýmý gerekmektedir. Kütahya Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :20

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE 10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı