KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1"

Transkript

1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1

2 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini deðiþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Devam eden projele - rimizin tamamlanmasý, gelecek 30 yýla ait projelerimizin de Kent Konseyinde onaylanmasý ile "Geçmiþte izimiz, gelecekte sözümüz" olacaktýr. Bir emanet olan görevimizi, gök kubbede hoþ bir seda býrakacak þekilde tamamlamaktýr yýlý gelirimiz YTL iken, 2007 yýlý gelirimiz YTL olmuþtur. Artýþ oraný % 125.7'dir. Ayný þekilde giderlerimizde 2003 yýlýnda YTL iken, 2007 yýlýnda YTL olmuþtur. Artýþ oraný %149'dur. Giderlerimiz içinde; Dünya Bankasý içme suyu projesi ile Evliya Çelebi Ýþ Merkezi, Yeni Hal ve Mezbaha Tesisleri projeleri için alýnan Ýller Bankasý kredileri de bulunmaktadýr. Bunlar kalýcý eserler olmakla birlikte, yap-iþlet, kat karþýlýðý ve Belediyemizce kazandýrýlan deðiþik mülkler sonucunda, Belediyemizin kaynak sorunu bulunmamaktadýr. Ayrýca giderlerimiz içinde sermaye yatýrýmlarý olarak oran 2004 yýlýnda %37,3'ken, her yýl artan tempoda gerçekleþme ile 2007 yýlýnda %49'a eriþmiþtir. Dönemimizde personel artýþý yapýlmamýþ, norm kadromuz 642 olmasýna raðmen fiili çalýþan sayýmýz 361'dir. Görevi devraldýðýmýz zaman bu rakam 488 idi. 127 kiþi eksilmiþ ama iþ hacmi 2 katýný aþmýþtýr. Avrupa Birliði destekli, toplam bedeli 34 Milyon Euro olan, Katý Atýk Yönetim Sistemi Projesinde fiili iþe baþlamak için sona gelinmiþtir. Hazine tarafýndan ihale duyurularý hazýrlanmýþ olup, sene içinde iþlemler tamamlanarak iþe baþlanacaktýr yýllarý arasýnda alt yapý çalýþmalarýnda; içme suyunda, abone hatlarýyla beraber 270 km yenileme yapýlmýþ, 101 km kanalizasyon hattý döþenmiþ, 220 ton asfalt atýlmýþ, m² taþ kaplama yapýlmýþtýr. Atýk Su Arýtma Tesisimizin yenileme çalýþmalarý tamamlanmýþ, doðalgazda aboneye ulaþýlmýþtýr. Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu gibi bir sosyal proje tamamlanarak hayata geçirilmiþ, Ulu Cami Ýþ Merkezi ve Þapçý Haný Ýþ Merkezinde çalýþmalar süratle devam etmiþ, Defterdar Konaðý'nýn restorasyonu tamamlanmýþ, tarihi yapýlarýmýzýn çevrelerinde iyileþtirme çalýþmalarý yapýlmýþ, yeni yollar açýlmýþ, II. Etap TOKÝ projesi ile sosyal konut projesine destek verilmiþtir. 19 yeni Mahallemizin önemli kýsmýnda; içme suyu, kanalizasyon çalýþmasý tamamlanmýþ, meydan ve yol çalýþmalarýna hýz verilmiþtir. Modern Hayvan Pazarý hizmete sokulmuþtur. Yeni Oto Terminal inþaatýna baþlanmýþ, inþaat süratle devam etmektedir. Hilton Oteli için zemin iyileþtirme çalýþmalarý devam etmektedir. Termal turizmi ön plana çýkarmak için Ilýca ve Yoncalý Kaplýcalarýnda önemli iyileþtirmeler yapýlmýþtýr. Kentimizin tanýtýmý için ulusal ve uluslar arasý platformda etkinliklerde bulunulmuþtur. Devlet büyüklerimizin ziyaretleri ile kentimizin sorunlarýna destekler saðlanmýþtýr. Sosyal yardým, eðitim ve gençlere yönelik kültürel faaliyetler yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Ulusal düzeyde, Altýn Fýrça Çini Yarýþmasý düzenlenmiþtir. Yerel demokrasiyi güçlendirmek ve hemþehrilik bilincini geliþtirmek için Kent Konseyi çalýþmalarýnda, deðiþik çalýþma guruplarýyla, gelen öneriler uyum içinde tartýþýlmýþtýr. Faaliyetlerimizin baþarýlý þekilde uygulanmasýnda emeði geçen, heyecanla destekleyen halkýmýza, meclis ve encümen üyelerime, memur ve iþçilerimize, müteahhitlerimize çok teþekkür ediyorum. Kütahya her þeyin en iyisine layýktýr. Saygý ve sevgilerimle. Mustafa ÝÇA Kütahya Belediye Baþkaný Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Üst yönetici sunuþu... 2 Kütahya Belediyesi Meclis Üyeleri Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu... 6 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ I - Genel Bilgiler, II. Amaç ve Hedefler, III. Faaliyetine iliþkin bilgi ve deðerlendirmeler BÝLANÇO FAALÝYET SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GÝDERLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU BÜTÇE GELÝRLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU MÝZAN EK LER ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ SU VE KANALÝZASYON ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞLETME ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÐÜ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ BELDE A.Þ SÝMPAÞ A.Þ ÇÝNÝKOOP A.Þ KESTAÞ DEN AKILDA KALANLAR Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :3

4 Belediye Meclis Üyeleri Nejat ÖZTURAN (Belediye Baþkan Yardýmcýsý) Belediye Meclis Üyesi (AKP) H.Oðuz SEÇEN Adalet ve Kalkýnma Partisi Abdullah ATASEVER Adalet ve Kalkýnma Partisi Fikret DURSUN Adalet ve Kalkýnma Partisi Hüseyin ZEYBEK Adalet ve Kalkýnma Partisi Bilal CÝCAVOÐLU Adalet ve Kalkýnma Partisi Süleyman ÇÝMENLER Adalet ve Kalkýnma Partisi Kenan ESKÝÇUBUK Adalet ve Kalkýnma Partisi Ali KONGU Adalet ve Kalkýnma Partisi Savaþ KILINÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Halil KAHRAMAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýbrahim BAYIR Adalet ve Kalkýnma Partisi Osman AKDAÞ Adalet ve Kalkýnma Partisi Mustafa MUSLU Adalet ve Kalkýnma Partisi Muhsin MALTAÞ Adalet ve Kalkýnma Partisi Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007/ Belediye Meclis Üyeleri SAYFA :4

5 Oðuz ATAKAN Adalet ve Kalkýnma Partisi B.Muharrem AKÇÝL Adalet ve Kalkýnma Partisi Nazife ÖZDOÐLAR Adalet ve Kalkýnma Partisi Salih ÇETÝNER Adalet ve Kalkýnma Partisi Nedim GÜRENSOY Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýsmail ATAGÜN Adalet ve Kalkýnma Partisi Raþit ARKAÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Hatice AYLA Adalet ve Kalkýnma Partisi M.Mustafa KALYON Adalet ve Kalkýnma Partisi Metin ALPTEKÝN Adalet ve Kalkýnma Partisi Yahya DABAN Adalet ve Kalkýnma Partisi Doðan CEBECÝ Adalet ve Kalkýnma Partisi Erkan MORKOÇ Adalet ve Kalkýnma Partisi Hasan Hüseyin ERKAN Adalet ve Kalkýnma Partisi H.Mithat DELEN Adalet ve Kalkýnma Partisi Hürdoðan ÇELÝK Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007/ Belediye Meclis Üyeleri SAYFA :5

6 T.C. KÜTAHYA BELEDÝYESÝ GENEL BÝLGÝLER A- MÝSYONUMUZ Kütahya Belediyesi olarak misyonumuz; Kütahya'nýn tarih ve kültürüne sahip çýkarak, bilim ve teknolojinin tüm imkânlarýndan yararlanýp, halkýn yaþamaktan mutluluk duyacaðý çaðdaþ bir çevrede en iyi Belediyecilik hizmetlerini sunmaktýr. B- VÝZYONUMUZ Kütahya Belediyesi olarak vizyonumuz; herkesin gezmeyi, görmeyi ve içinde yaþamayý arzuladýðý tarih, kültür, turizm ve sanayi kenti oluþturmaktýr C- YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 5393 Sayýlý Belediye Kanununun verdiði yetki görev ve sorumluluklar dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. D-ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1-Fiziksel Yapý: Kütahya Belediyesi Zafer Meydanýndaki Belediye Baþkanlýðý binasý baþta olmak üzere, Atatürk Bulvarýnda yer alan Makine Ýkmal Tesisleri, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan asfalt þantiyesi, Ýstasyon Caddesinde yer alan Belediye Kültür Sarayý, Hava Er Eðitim Tugay Komutanlýðý yanýnda yer alan Atýk Su Arýtma, Park Bahçe, Sera, Mezbaha Tesisleri,Fuar alaný Eyvanlý Köþk, Evlendirme Memurluðu, Menderes Ýþhanýnda Belde A.Þ. ve SÝMPAÞ A.Þ. ÇÝNÝKOOP, KESTAÞ þirketlerinde ve çeþitli hizmet birimlerinde faaliyetlerini yürütmektedir. Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :6

7 2-Örgüt Yapýsý: T.C Kütahya Belediyesi Mustafa ÝÇA Kütahya Belediye Baþkaný Nejat ÖZTURAN Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet ADIGÜZEL Veteriner Müdürü Ahmet METE Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürü Fehmi SERGÝN Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Muammer ÖZER Temizlik Ýþleri Müdürü Ünal TULUM Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin KIR Ýç Denetçi Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü Hasan ÇOLAK Yazý Ýþleri Müdürü Hasan Hüseyin TUTAR Mali Hizmetler Müdürü Ý.Hakký TÜRKEL Ýnsan Kaynaklarý ve Eðt. Müd. Mustafa KARABACAK Hukuk Ýþleri Müdürü Bayram ÖZBAY Ýtfaiye Müdürü Macit KARABACAK Zabýta Müdürü Bülent ERKILAVUZ Teknik Baþkan Yardýmcýsý Bülent ERKILAVUZ Ýmar ve Þehircilik Müdürü Ümit TULUM Fen Ýþleri Müdürü Mehmet Ali ELBÝR Etüd Proje Müdürü Ý.Hakký BAHÞÝ Su ve Kanalizasyon Müdürü Örgüt yapýsý Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :7

8 Teknolojik Kaynaklarýmýz Belediyemizde mevcut kullanýlan 185 adet bilgisayar ve 94 Adet yazýcý bulunmaktadýr. Belediyemizde bilgisayarlar 1000 Kb/sn lik bir network aðý ile birbirine baðlýdýr. 2 Adet 10 KVA 1 Adet 40 KVA kesintisiz güç kaynaðý mevcuttur. 4 kamera ile merkez bina güvenliði saðlanmaktadýr. Belediyemizde geniþ bir network aðý bulunmaktadýr. Bu sayede bilgisayarlar bütünleþmiþ bir yapý içerisinde çalýþabilmektedirler. Gerek personelin kendini geliþtirmesi gerekse belediye uygulamalarýnýn kullanýlmasý amacýyla merkez bina ile dýþ müdürlükler arasýnda 8 adet ADSL baðlantýsý mevcuttur. Ýnternete karþý güvenliði saðlamak üzere 1 adet güvenlik duvarý, 8 ADSL bulunmaktadýr. Belediyemizde yapýlan iþlemlerinin tamamý bütünleþmiþ bir biçimde ortak veri tabanýnda tutmak üzere tasarlanmýþ ve tüm birimlerde aktif hale getirilmiþ otomasyon yazýlýmý ile yapýlmaktadýr. Yazýlým nternet tabanlý olup tüm müdürlüklerimiz de sistem kullanýlmaktadýr. 1. Ýnsan Kaynaklarý Belediyemiz hizmetlerini 191 memur, 20 vekil memur, 4 sözleþmeli Personel, 135 sürekli iþçi ve 11 geçici iþçi olmak üzere toplam 361 personel ile yürütmektedir. Çalýþanlarýmýzýn 30 u bayan, 331'i erkek personeldir. Norm kadro çalýþmalarýyla görev personellerin yer deðiþikliði ve kadro deðiþiklikleri yapýldý. Çalýþanlarýnýzýn, pozisyonlarýna uygun olarak görevlerinin gerektirdiði teknik ve kiþisel geliþimlerine yönelik eðitimler kurum içi veya kurum dýþýndaki eðitim, seminer ve konferanslarla saðlandý. TABLO 2 YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU STATÜ MEMUR VEKÝL MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLAM MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ MEMUR VEKÝL MEMUR SÜREKLÝ ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ SÖZLEÞMELÝ PERSONEL Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :8

9 A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar a) Köklü bir tarihsel mirasa sahip olan Kütahya'nýn tarihi mekânlarýný aslýna uygun olarak korumak, tarihi Kütahya'da ikameti teþvik etmek, tescilli binalarý imkânlar doðrultusunda tarihteki haliyle yaþatmak, tarihsel ve kültürel dokuyu gün ýþýðýna çýkarmak. (Kütahya Evleri, Külliyeleri, Sokaklarý ve Türbeleri ile diðer tarihi mekânlarý, çeþmeleri, çinileri, porselenleri ve kaplýcalarý ile gümüþ iþlemeciliði gibi.) Bu tarihi mekânlarda rehberlik hizmetleri vermek, tanýtýcý yayýnlar ve diðer çalýþmalarý yapmak. b) Milli, yerel ve kültürel deðerlerin iþlendiði "Kültür Sanat ve Edebiyat Yayýnlarý"ný hazýrlamak. Halkýn kültür düzeyini yükseltecek çalýþmalar yapmak. (Konferans, panel, etkinlikler vb) c) Belediye sýnýrlarý içerisinde her türlü Kültürel etkinliklerde bulunmak. Öðrenci, öðretmen ve halka yönelik eðitsel ve kültürel içerikli konferans, seminer, sohbet, anma günü, sempozyum, söyleþi, panel, sinema, multivizyon - sinevizyon, slayt gösterimi, fuarlar, geziler, þenlikler, þölenler, spor etkinlikleri, yarýþmalar, tanýtýcý ve bilgilendirici belgesel filmler, kurslar, tanýtýcý pano ve kitaplar ile rehber hazýrlamak, sanat sergileri açmak, kermesler ve festivaller düzenlemek. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü d) Kütahya'nýn tarihi dokusunu canlý tutacak, gündemde kalmasýný saðlayacak kültür ve turizme yönelik tanýtýcý, markalaþtýrýcý planlarý uygulamaya koymak ve yürütmek. Bu konularla ilgili basýn-yayýndaki geliþmeleri izlemek raporlandýrmak ve Baþkanlýðý bilgilendirmek. e) Kütahya'daki yerlere ait tüm tarihi, kültürel, sanatsal bilgi, belge ve bulgularý modern ve bilimsel yöntemlerle müzelerde toplamak, kütüphanemizde bu bilgi ve belgeleri gelecek kuþaklara aktarýcý çalýþmalarýn yaný sýra bilim ve sanat çevrelerini bu bilgilerle tanýþtýracak çalýþmalar yapmak. Kültür evleri, sanat galerileri v.b. açmak ve bu merkezleri halkýn istifadesine sunmak. f) Kütahya'mýza ait tarih ile kültür deðerlerinin üniversitelerde tez, seminer ve araþtýrma konusu olabilmesi için üniversitelerle iþbirliði yapmak. Tarihe mal olmuþ Evliya Çelebi, Gaybi Sunullah gibi isimlerin yaný sýra Kütahya Evleri, Çini, Porselen, Gümüþ Ýþçiliði, Sim Ýþçiliði, Þifalý Kaplýcalar v.b. üzerine araþtýrma derleme yapmak, yaptýrmak, eser haline getirerek þehri tanýtýcý faaliyetleri zenginleþtirmek. Ulusal ve uluslararasý düzeyde bu deðerleri iþlemek. Festival, sempozyum, fuar, televizyon yayýnlarýna katýlarak bu ve benzeri deðerleri tanýtarak toplumun kültür birikimine katký saðlamak ve þehrin turizmine yönelik çalýþmalarý geliþtirmek. g) Belediye bölgesindeki eðitim kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile (dernek, kulüp, vakýf, birlik, oda ve meslek kuruluþlarý gibi.) iþbirliði yaparak toplumu bilgilendirici, bilinçlendirici etkinliklerde bulunmak, yayýn, konferans v.b. aktiviteleri planlamak sekretaryalýklarý ve çalýþtaylarý yürütmek. h) Taký tasarýmý, gümüþ ve çini, porselen, gibi el sanatlarýný yaþatmak amacýyla kurslar, seminerler düzenleyip uygun mekân ve zamanlarda sergilenmesini saðlamak. ý) Spor kompleksleri ve semt sahalarýný oluþturup gençlerin beden ve ruh saðlýðýný geliþtirici programlarý yürürlüðe koyarak, gelecek nesilleri zararlý ortam ve alýþkanlýklardan korunmasýný saðlamakla beraber spor ve kültür etkinliklerine teþvik etmek. i) Belediyemiz sýnýrlarýnda yer alan her türlü amatör ve profesyonel spor kulüplerimize ödül vererek, turnuva ve yarýþmalar düzenleyerek kulüplerin aktiviterini desteklemek ve bu çalýþmalarýn sürekliliðini saðlamak. j) Halkýmýzýn spor faaliyetlerine ilgi ve katýlýmýný saðlamak amacýyla yayýnlar yapmak, teþvik edici projeler geliþtirmek, spor kulüpleriyle dayanýþma içinde bulunarak kitle sporunu özendirici yarýþma, turnuva, festival, þenlik ve organizasyonlar yapmak, yaptýrmak k) Topluma mal olmuþ bilim-fikir, kültür-sanat adamlarýný, þairleri, sporcularý, sanatçýlarý, devlet adamlarýný, önceden belirlenmiþ dönem dahilinde ele almak ve bu þahýslarla ilgili anma toplantýlarý düzenlemek. Tarihi, kültürel, turistik ve edebi deðerlerimize yönelik çeþitli konularda yarýþmalar düzenlemek ve ödüller daðýtmak. l) Yapýlan hizmetlerin, projelerin iþlerliðini artýrýcý tanýtým çalýþmalarýný yürütmek, sesli, görüntülü ve yazýlý yayýnlarla (kitap, broþür, CD-rom, video, kýsa metrajlý film ve belgesel gibi.) ulusal ve uluslararasý platformlarda kamuoyu oluþturmak. m) Kütahya Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer alan kamuya ait müþterek mekânlarda (eðitim kurumlarý, okul, külliye, camii, sosyal tesisler, müze, türbe, tarihi meydanlar v.b.) bahçe ve çevre peyzaj mimarisine uygun bir þekilde düzenleme çalýþmalarýna katkýda bulunmak, yýprananlarý koruma altýna almak, tescil edilmesi gerekenleri tescil ettirmek, restore etmek ve yýkýlanlarý aslýna uygun biçimde yeniden yapmak, yaptýrmak. Halkýmýzý bilgilendirmek. n) Kütahya Belediye Konservatuarý çalýþmalarýný yürütmek. Müzik ve sanat topluluklarýný oluþturmak. Konservatuar eðitim programýný þekillendirip yürütmek. Konservatuar yapýsýnda; Geleneksel ve çaðdaþ müzik topluluklarý, sahne sanatlarý, süsleme ve el sanatlarý, enstrüman kurs programlarý, musiki topluluklarý, ses ve estetik eðitimi, sahne ve oyunculuk eðitimi, diksiyon, yaratýcý drama, korolar, kurs, eðitim programý, ana sanat dalý, araþtýrma enstitüsü v.b. programlarý kurmak, geliþtirmek, yurtiçinde ve yurtdýþýnda sahnelemek, turne düzenlemek, temsil gerçekleþtirmek, kamuoyuna yansýtmak ve bu çalýþmalarý ilgili kurum ve kuruluþlarla paylaþarak müþterek çalýþmalar yürütmek. o) Belediyemizin, kardeþ þehir, kültür, sanat, turizm, sosyal ve spor alanlarýnda iþbirliði çalýþmalarýný yürütmek. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :9

10 ö) Engellilere yönelik proje ve programlar geliþtirmek rehabilitasyon ve eðitim sürecine katký saðlamak. B. Ýdareye Ýliþkin Bilgiler ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1.Fiziksel Yapý Müdürlüðümüz, Belediye Baþkanýna baðlý olarak Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Ser. Belediye binasýnda görevini Evlendirme Medya Servisi yürütmektedir. Ýdari bürolar ile Memurluðu Konservatuar T.H.M., T.S.M., Özel Kalem Servisi Ýlan Servisi Tiyatro, Halk Oyunlarý çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Danýþma, Beyaz Masa, Santral Özel Kalem Sekreteryasý ve Tanýtým Bilgilendirme Servisi 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye Konservatuarý Müdürlüðümüzde çalýþan tüm Belediye Tiyatrosu personelimizin kendi kullanýmýna yönelik internet baðlantýlarý açýk bilgisayar, yazýcý, Fotoðraf makinesi, kamera, projeksiyon, VHS Video, ses sistemleri mevcuttur. Bilgi Kaynaklarýmýz: 5393 Sayýlý Belediye Kanunu, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalýþma Yönetmeliði (09 Ekim 2005 tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede Yayýmlanan), 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýndaki Yönetmelik (02 Aralýk 2004 tarih ve sayýlý resmi gazete yayýmlanan) "Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Ýliþkin Esaslar" ile diðer yayýmlanan kanun, yönetmelik, tüzük, teblið ve genelgeleridir. HOPARLÖR ÝLANI; Tarih ve B.19,0.ÇEY/ Sayýlý Çevre Bakanlýðý. Çevre Eðitimi ve Yayýn Dairesi Baþkanlýðýnýn yazýlarý ile gürültünün azalmasýna yönelik hoparlör sisteminde küçük deðiþiklikler yapýlarak huzur ve sükûn, beden ve ruh saðlýðýný gürültüyü bozmayacak þekilde saðlanmýþtýr. YAZIÞMA KURALLARI; Tarih ve ÝLG /YÝB sayýlý Yazý Ýþleri Müdürlüðümüzün yazýlarý Tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak Resmi yazýþmalarda uygulanacak esas ve usullere göre yapýlmaktadýr. FUAR; TOBB Yönetim Kurulunun Tarih ve 158 sayýlý kararýyla Tarihinde Yurt içinde Fuar düzenlemesine dair usul ve esaslar yürürlüðe girmiþtir. KARDEÞ ÞEHÝR ÝLÝÞKÝLERÝ; Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün, gün ve sayýlý gün ve 233 sayýlý gün ve sayýlý Genelgeleri ve 5393 sayýlý Belediye Kanunun 74. Maddesi gereði Kardeþ Þehir Ýliþkileri kurulabilir. TÝYATRO; Tarih ve 858/04 sayýlý Encümen Kararý ile Belediye Tiyatrosu kurulmuþtur. KONSERVATUAR; Tarih ve 937/04 sayýlý Encümen Kararý ile Belediye Konservatuarý kurulmuþtur. BÝLGÝ EDÝNME; Tarih ve 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu ve Tarihli Bilgi Edinme hakký uygulamasýna iliþkin Esas ve Usuller hakkýnda yönetmelik gereði Müdürlüðümüz bünyesinde Tarihinde Bilgi Edinme birimi oluþturulmuþtur tarihleri arasýnda 344 adet baþvuru yapýlmýþtýr. BEYAZ MASA; Beyaz Masa tarihinde kurulmuþtur tarihleri arasýnda 181 adet müracaat yapýlmýþtýr. EVLENDÝRME MEMURLUÐU; 4721 Sayýlý Medeni Kanunun 134. maddesinde belediye bulunan yerlerde evlendirme memurluðu belediye baþkaný veya bu iþle görevlendireceði memur tarafýndan yürütülür.evlendirme memurluðu yetkisi Medeni Kanunun 134. Maddesi'ne göre belediye baþkanýnca görevlendirilen memur tarafýndan yerine getirilir. Evlendirme Memurluðu 4721 Sayýlý Medeni Kanunun124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144. maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülmektedir. 4. Ýnsan Kaynaklarý Özel Kalem Müdürlüðü bünyesinde Belediyenin üst yönetim organý Belediye Baþkaný olmak üzere 1 Baþkan Vekili ve 1 Teknik Baþkan Yardýmcýsý Vekili, 1 Müdür, 16 Personel, 21 Tiyatro ve Konservatuar Kurslarýnda konusunda uzman 5 sözleþmeli Öðretmen (saat ücretli) görev almaktadýr. 5..Sunulan Hizmetler Müdürlüðümüz bünyesinde genel olarak; Ýlgili mevzuatlar doðrultusunda sosyal ve kültürel hizmetleri yürütülmektedir. Yürütülen faaliyetler; 1- Kültürel Faaliyetler; Bölgemizde ikamet eden vatandaþlara rutin belediyecilik dýþýnda kültür alanlarýnda da hizmet götüren belediyemizin kültürel alanlarda yapmýþ olduðu Konser, Panel, Fuar, Gösteri, Özel gün ve Kutlamalardýr. 2- Tiyatro ve Konservatuar kurslarý adý altýnda açýlan; Müzik, tiyatro ve halk oyunlarý kurslarýdýr. 3- Ýdari Ýþlemler; Müdürlüðümüzün, Belediye içi ve dýþýndaki Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile yapmýþ olduðu iþ ve iþlemlerdir. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :10

11 4- Toplantý-Fuar-Tanýtým; Belediyemizin tanýtýmý amacýyla yapýlan toplantý, fuar ve tanýtým organizasyonlarýdýr. 5- Sportif faaliyetler; Spora ve sporcuya destek sloganý ile yola çýkan Belediyemizin bu konularda yapacaðý her türlü faaliyeti içermektedir. 6. Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi Müdürlüðümüz, doðrudan Belediye Baþkanýna baðlý olarak hizmet vermektedir.5393 Sayýlý Belediye Kanununun 25. Maddesi gereði Belediye Meclisleri içinden oluþturulan Denetim Komisyonu tarafýndan kontrol edilmektedir. Ayrýca, Müdürlüðümüzde görev yapan personel kendi sorumluluklarý altýndaki iþ ve iþlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmektedir. Mali iþlemler ilgili iþ ve iþlemleri gerçekleþtirme görevlisince yapýlmaktadýr. II.AMAÇ VE HEDEFLER A)Ýdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik planlama çalýþmalarý 2006 yýlý Temmuz ayýnda sonuçlanmýþtýr. Stratejik Plana baðlý olarak sorumlu olduðumuz hedeflere ulaþmak için gerekli hazýrlýklarý ve tedbirleri 2007 yýlýnda almaya çalýþtýk. B)Temel Politikalar ve Öncelikler Kütahya bölgesinin turizm mastýr planýna katký saðlamak. Sit bölgesini turizme kazandýrmak ve bu bölgenin tanýtýmýný yapmak. Tarih, kültürel ve saðlýk turizmini canlandýrmak için iþbirliklerini artýrmak. Saðlýklý Kentler Birliðinin faaliyetlerini etkinleþtirmek. Yerel yönetimde sosyal katýlýmý en üst düzeye getirmek. Sosyal refahý ve istihdamý artýrmaya yönelik eðitim çalýþmalarýný sürdürmek. Kültürel faaliyetleri geliþtirmek. Türk el sanatlarýný yaþatmak ve gelecek kuþaklara aktarmak. Spora katýlýmý saðlamak. Halkýn kültür düzeyini yükseltecek çalýþmalar yapmak (panel, konferanslar, sanatsal ve kültürel yayýnlar) C)Diðer Hususlar Faaliyetlerimizi; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olarak en hýzlý bir þekilde ekip çalýþmasý içerisinde yapmak müdürlüðümüzün temel ilkeleri arasýnda yer almaktadýr. III. FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A)Mali Bilgiler 1) Bütçe Uygulama Sonuçlarý Müdürlüðümüzün bütçe uygulama sonuçlarý EK-1'te belirtildiði gibidir. 2) Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar 3) Mali Denetim Sonuçlarý Meclis Denetim Komisyonu tarafýndan mali denetimden geçilmiþtir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doðrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiþtir. 4) Diðer Hususlar B)Performans Bilgileri 1)Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Kültürel Faaliyetler; Belediyemizin 2007 yýlý içerisinde yapmýþ olduðu kültürel etkinlikler kapsamýnda Müdürlüðümüz tarafýndan Fuar, Konser, Panel, Gösteri ve Özel Gün ve Kutlama yapýlmýþ olup yapýlan etkinlikler aþaðýda belirtilmiþtir. Belediye Baþkanýmýzýn özel, kamu kurumu, iþadamlarý, basýn kuruluþlarý v.b. türde gelen bütün telefonlarýn ilgili kiþilerle görüþtürülmesi titizlikle gerçekleþtirilmiþ; ziyaretçi ve randevularý düzenlenmiþ, Baþkanýmýzýn talimatýyla toplantýlar tertip edilmiþtir. Bizi hedeflerimize ulaþtýracak hizmet anlayýþý ile Müdürlüðümüz; Baþkanlýða ulaþan gerek belediyemizi gerekse diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ilgilendiren vatandaþ talep ve þikâyetlerini titizlikle deðerlendirip, prosedürlere uygun olarak çözümlenmesinde yardýmcý olmuþtur. Buna baðlý olarak, belediye birimleri arasýnda koordinasyonu kurarak Baþkanýmýzýn havale ettiði evrak ve talimatlarýn bu birimlere kýsa sürede ulaþmasýnýn takibi yapýlarak, sonuçlarý Baþkanýmýza bildirilmiþtir. Müdürlüðümüz Baþkanýmýzýn þehir içi ve þehir dýþý seyahatlerinde iletiþim ve gidiþ-geliþle ilgili hizmetleri yerine getirmiþtir. Belediyemize gelen özel ve resmi misafirlerin karþýlanmasý, aðýrlanmasý gibi protokol çalýþmalarý yapýlarak gelen misafirlerin belediyemizden güler yüzle ve memnun ayrýlmasý saðlanmýþtýr. Baþkanlýðýmýza duyulan güven Müdürlüðümüz açýsýndan çok önemli olup, vatandaþlarýmýz yada diðer kurum ve kuruluþlardan gelen, Baþkanýmýz ile görüþme talepleri titizlikle kaydedilerek gerek telefon gerekse randevu yoluyla görüþmeler saðlanmýþtýr yýlý iç ve dýþ yazýþmalar itina ile yapýlmýþtýr adet giden, 1168 adet gelen evrak 80 basýn açýklamasý iþlem görmüþ, ilgili defterlere ve bilgisayara kaydedilerek muntazam olarak dosyalanmýþtýr. Her türlü tebrik, teþekkür ve benzeri yazýþmalar; faks, telgraf ve posta yolu ile ilgili yerlere ulaþtýrýlmýþtýr. Ayrýca; Sayýn Baþkanýmýz adýna, Ramazan Bayramý, Kurban Bayramý ve 2008 yeni yýl tebrik kartlarý; Protokol, Sendikalar vb. kurum/kuruluþ ve kiþilere gönderilmiþtir. Meclis Toplantýlarý, açýlýþ vb. faaliyetler Belediye Meclis Üyelerinin cep telefonlarýna mesaj olarak gönderilerek katýlýmcýlarýn bilgilendirilmesi saðlanmýþtýr. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :11

12 Belediyemizin düzenlediði kültürel faaliyetlere, Ulusal ve Dini Bayramlar ile toplumun önemli saydýðý Anneler Günü, Öðretmenler Günü gibi organizasyonlara ve belirli periyotlarda gerçekleþtirilen Belediye Encümen Toplantýsý, Ýmar Komisyonu Toplantýsý, Belediye Meclis Toplantýsý ve Grup Toplantýlarýna Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi ile birlikte çalýþýlýp aktif görev üstlenilmekte ve tüm aþamalarda bulunulmaktadýr. Belediyemiz dýþýnda yapýlan diðer organizasyon ve açýlýþlara da Belediye Baþkanýmýz, Yardýmcýlarý ve Belediye temsilcilerimizin katýlýmý saðlanmýþtýr. Özel Kalem Müdürlüðü olarak yazýlý ve görsel medya kuruluþlarýna, bülten, faks ve telefon ile duyuru yapýlarak programlarý izlemelerinin saðlanmasý ve çalýþmalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý için her konuda yardýmcý olunmuþtur. Günlük ulusal ve yerel gazetelerde çýkan Belediyemiz ile ilgili haberler Baþkanýmýzýn ilgisini çekebilecek hale getirilerek makamýna sunulmuþtur. Kütahya Belediye Tiyatrosunun sezonu 2. Büyük Oyunu gösterimi "Aþkýmýz Aksarayýn En Büyük Yangýný" oyunu sergilendi. Belediyemiz ve Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneði iþbirliði ile gerçekleþtirilen Sanatçý Neþe Zara ULUS Konserinde Zara'ya Hemþeri'lik Beratý verildi. Belediyemizin geleneksel olarak düzenlediði Aþure günü Kültür Sarayý önünde yapýlýp 10,000 kiþilik Aþure daðýtýldý. Belediye Baþkanýmýz BTV'de Mehmet SATIÞMIÞ ile TV Programý yaptý. Belediyemiz Su yapý ve Müþavirlik Sözleþmesi imzalandý. Belediye Baþkanýmýz Cumhuriyet Caddesi Projesi hakkýnda Basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Evliya Çelebi Müzesinde TRT Radyo 1. Canlý Yayýn Programýna katýldý. Kurtuluþ Konaðýnda Üniversite Gençleriyle Yerel Yönetimler hakkýnda söyleþi yapýldý. Belediyemiz Çalýþmalarý ve Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu Projesi sunum ve geziler yapýldý. Turizm Geliþtirme Çalýþtayý II. sonuç raporu deðerlendirme çalýþtayý GRAND Çýnar Otel'de yapýldý. Belediyemiz Tiyatrosunun Organize ettiði Titanic Orkestrasý adlý yeni Oyunun Galasý yapýldý. Kütahya TV.Ramazan AYDEMÝR Ýle Canlý yayýn Programýna katýldý. Ege Ýlleri 1.Tanýtým Sergisi ve Etkinlikleri Ankara'da ki Atatürk Kültür Merkezi Hipodromda yapýldý. TRT 2 TV'den Kütahya'da çekim yapmak için geldi. Kütahya Tanýtým Etkinlikleri Ýstanbul Taksim Metroda Egeliler Birliði ile ortaklaþa düzenlendi. TRT Radyo 1 Gündem Programýna telefonla baðlantý saðlandý. Yerel Gündem 21'in Bilgisayar Sertifika Daðýtým Töreni (30 kiþiye) Encümen Salonunda yapýldý. TRT 2'de Kütahya ile ilgili yayýn yapýldý. Evliya Çelebi 12.Satranç Turnuvasý baþladý. Evliya Çelebi 12.Satranç Turnuvasý Ödül Töreni Kültür Sarayýnda yapýldý. Büyükler (37),Yýldýzlar (51), Minikler (53), Toplam (141) kiþi katýldý. Büyüklerden Dereceye Girenler 1-Akif Alper GÖKÇEN-1.Yarým 1.Çeyrek Altýn, 2-Ali TAVALIOÐLU-1.Yarým 1.Küçük Altýn, 3-Emin Sinan GÜRLEK- 1.Yarým Altýn Yýldýzlar Dereceye Girenler 1-Ýsmail Alperen ERTAÞ-1.Yarým ve 1.Küçük Altýn, 2-Bekir ÇETÝN-1.Yarým Altýn, 3-Murat DURMAZ- 1.Çeyrek ve 1.Küçük Altýn Miniklerde Dereceye Girenler 1-Furkan AKÇA-1.Yarým Altýn, 2-Burak TAÞKIN-1.Çeyrek, 3-Mevlüt ÜNAL-1.Küçük Altýn verilmiþtir. Liseler arasý Tiyatro Yarýþmasý Ödül Töreni yapýldý; 1'ciye 15 Ata Altýný, 2'ciye 15 küçük Altýn, 3'cüye15 küçük Altýn En iyi Erkek Oyuncuya 1 küçük Altýn, En iyi Kadýn Oyuncuya 1 küçük Altýn verildi. Liseler arasýnda Tiyatro yarýþmasý düzenlenmiþ olup 1.Liseler arasý Tiyatro Yarýþmasýnda birincilik ödülünü; ''Naaþ'ý Muhteremler'' isimli oyunu ile Kütahya Atatürk Lisesi, ikincilik ödülünü; ''Düdüklüde Kýymalý Bamya'' isimli oyunu ile Kütahya Fatih Anadolu Lisesi, üçüncülük ödülünü de; ''Aþuk ile Maþuk'' isimli oyunlarý ile Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi kazanmýþtýr. Törende Jüri üyelerine teþekkür belgesi, en iyi bayan ve erkek oyuncuya da ödül verilmiþtir. Belediyemiz ve Yerel Gündem 21.Kadýn Meclisi Baþkanlýðýnýn organizasyonunda tüm annelerimize yemek verildi. Mevlana Celalettin Rumi'nin 800.Doðum Yýldönümü sebebiyle düzenlenen Mevlana'yý Anma Etkinlikleri Dumlupýnar Kapalý Spor Salonunda yapýldý. Prof. Dr Süleyman ULUDAÐ Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Anabilim dalý Baþkaný konferans verdi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýstanbul Tarihi Türk Müziði Topluluðu Sema Gösterisi etkinliðe renk kattý. Çevre Haftasý etkinlikleri; Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ve Belediyemiz ile diðer Resmi kurumlar organizesi ile düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Toplantýsý, Ticaret ve Sanayi Odasý Salonunda yapýldý. Toplantýda Belediye Baþkanýmýza plaket verildi. Saray Ekmek Fýrýnýna teþekkür belgesi verildi. Özel Dostlar Ýlköðretim Okulunun müzik eðlencesi Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolunda yapýldý. Çinigaz'ýn 'ninci aboneye Kombi hediyesi Belediye Baþkanýmýzýn makamýnda verildi. Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA'ya Ali Güral Lisesi tarafýndan Yýlýn Projesi olarak Cumhuriyet Caddesi için plaket verildi. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :12

13 Belediye El Sanatlarý Eðitim Merkezlerinin Kurs dönemi Yýl sonu sergi açýlýþý ve defilesi Belediye Kültür Sarayýnda yapýldý. Çinigaz kombi daðýtýmý yapýlmýþ olup 3 adetini en fazla abone kazýndýran Mahalle Muhtarlarýna, 1 adedini de Belediyenin belirlediði kiþiye teslim edilmiþtir. OKS'de dereceye giren öðrencilere makamda ödül verildi. Baþkanýmýz kent içi toplu taþýmacýlýk hakkýnda röportaj yaptý. Kütahya Belediyesi ve Forza Fuarcýlýk iþbirliði ile düzenlenen bu yýl 33.Kütahya El Sanatlarý ve Ticaret Fuarý ile 1. Sanayi Ürünleri ve otomobil Fuarý açýlýþý yapýldý, Açýlýþta Halk oyunlarý ve Mehter gösterisi yapýldý. Yerel Sanatçý Hayrettin TERZÝ Fuarda konser verdi. Final Dershanesi fuarda özel gece düzenledi. Kütahyalý Merhum Þair Þeyhi 3. Geleneksel Türkiye Þairleri ve Sanat Þöleni düzenlendi, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Baðýmsýz Þair ve Sanatçýlar Birliði ile ortaklaþa 2 gün Cumhuriyet Caddesi ve Fuar alanýnda organize edildi. Belediye Konservatuarý Sanat Gecesi düzenledi. Yerel Grup Disk 1 Okey (Garnitür Rock) Fuarda Konser verdi. Fuarda Animasyon Gecesi düzenlendi. Fuarda Mehter ve Folklör gösterisi yapýldý. Fuarda Coþkun SABAH konser verdi. Otomotiv Fuarý açýlýþý yapýldý. Fuar Tekvando Kupasý düzenlendi. Halk Oyunlarý ekibi fuar gecesi düzenlendi. Kültür Bakanlýðý Sanatçýlarý Fuarda Konser verdi. 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle Milli Piyango özel çekiliþi ve Eylem ile Hüseyin TURAN Konseri fuar alanýnda yapýldý. Fuar Eyvanlý Köþkte Altýn Fýrça Çini Yarýþmasý Ödül Töreni yapýldý.(altýn Fýrça Çini Yarýþmasý 15/07/2007 ile 10/08/2007 tarihleri arasýnda gerçekleþti.) Yarýþmada Dikmal, Tabak, Pano, Çiniform Tasarým, Çinide Özgün Tasarým dekorlarý katýldý. Yarýþmaya Kütahya, Konya, Bilecik, Antalya ve Manisa Ýllerinden toplam 58 Sanatçý ve 63 Eser katýlmýþtýr. Çini Yarýþmasýnda verilen ödüller: Çini Pano 7500 YTL. Çini Tabak 4000 YTL. Çini Dikmal 5000 YTL. Çini Form Tasarým YTL ÝKÝ ödül. Çini Özgün Tasarým YTL Toplam 6000 YTL. Çini Teþvik Ödülü 1000 YTL. Toplamda YTL ödül verildi. ÇÝNÝ YARIÞMASINDA ÖDÜL KAZANAN ESERLER VE KÝÞÝLER: Teþvik Ödülü Rumuz Ebruli Sanatçý Ýbrahim SERT. Çini Özgün Tasarým 1.cilik Ödülü Rumuz Beyaz Sanatçý Serkan SÜRÜCÜOÐLU. Çini Özgün Tasarým 2.cilik Ödülü Rumuz Akýl Sanatçý Ahmet ÖZMUTAF. Çini Özgün Tasarým 3.cülük Ödülü Rumuz Lal Sanatçý Fikret AYDOÐDU Çini Form Tasarým 1.cisi Rumuz Naif Sanatçý Ýsmet GÜNEÞ. Çini Form Tasarým 2.cisi Rumuz Girdap Sanatçý Ali BOZKAN. Çini Tabak 1. cisi Rumuz Çýrak Sanatçý Mustafa DUMANLAR. Çini Tabak 2. cisi Rumuz Göznuru Sanatçý Emre ÖNCÜ. Kütahya TV'de Ramazan Ayý boyunca Kütahya Belediyesi ile ortaklaþa Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu Vakýflar Bankasý ile Karagöz Camii arasýnda canlý yayýn programlarý düzenlendi. Belediye çalýþanlarý (Ýþçi, Memur) ve Þirket çalýþanlarý ile Belediye ile iþ yapan Mütahitler, Özürlüler, Huzur Evi sakinleri, Yetiþtirme yurdu, Y.G.21 Sivil Toplum Örgütleri, Gönüllü Kuruluþlar, Þehit Aileleri ve Gaziler, Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Merkeze Baðlý Köy ve Mahalle Muhtarlarý, ASKF, TÜFAD- Yöneticileri, Üyeleri, Sporcularý, Hakemler Derneði, Basýn Kuruluþlarý ve Belediye Spora iftar yemeði verildi. 18 gün Halk ile Üniversite Öðrencilerine iftar yemeði verildi. Belediye Tiyatrosunun sezonu "Resimli Osmanlý Tarihi"1.ci Büyük oyunu gösterimi yapýldý. Belediye Tiyatrosunun sezonu "Hopçik ile Dopçik" 1.ci çocuk oyunu gösterimi yapýldý. Destan TV Zekeriya DAÐCI ile canlý televizyon programý yapýldý. Dumlupýnar Spor Salonunda Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafýndan ve Belediyemizin katkýlarý ile düzenlenen Kick Boks Dünya Kupasý gerçekleþti. Kick Boks Müsabakalarýna Ýsveç, Mýsýr, Ýran, Almanya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Sýrbistan, Nijerya, Sudan, Daðýstan ve Türkiye katýldý. Belediyemiz tarafýndan Gençler ve Büyükler kategorisinde müsabakaya katýlanlar ile dereceye girenlere 4 adet Kupa, 50 adet Sarý, 50 adet Gümüþ ve 100 adet Bronz Madalya verildi. 13 Ülkeden Toplam 120 Sporcu katýldý. Müsabakalar sonunda 84 Puanla Ýran Þampiyon olurken, Mýsýr 72 Puanla Ýkinci ve Türkiye 68 Puanla 3.cü oldu. Dumlupýnar Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Salý Konferansýnda Belediye Baþkanýmýz, Kente yapýlan hizmetleri ve öðrenci sorunlarý hakkýnda sunumu Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yaptý. Mehmet Akif ERSOY'u anma Programý nedeniyle sergi yapýlarak, Þiir, Sinevizyon gösterisi ve Mehmet Akif ERSOY'un 71. yýl dönümü münasebetiyle konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak eski Tarým Bakaný Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ katýldý. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :13

14 TOPLANTILAR Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Ulu Camii esnafý ile toplantý yaptý. Çiniciler Komitesi toplantýsý yapýldý. KÜTSO Kütahya için iletiþim toplantýsý Hotaþ Otelde yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Küçük Sanayi Sitesinin kuruluþu hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Süt Birliði Protokol Töreni Belediye Baþkanýmýzýn makamýnda yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Belediye önünde haþere ile mücadele konulu bir basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Cumhuriyet Caddesi hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Makamýnda Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý yýlý ilk Kent Konseyi Toplantýsý Kültür Sarayýnda yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Çinigaz hakkýnda basýn toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Sadettin Camii karþýsý Projesi hakkýnda toplantý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Sulama Kanallarý hakkýnda toplantý yaptý. Yerel Yönetimler Katý Atýk Bertaraf Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Parti Baþkanlarý ile Cumhuriyet Caddesi hakkýnda toplantý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Makine Mühendisleri Oda temsilcileri ile Belediyemiz arasýnda Asansör hakkýnda protokol toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Kanarya Deresinde inceleme yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA yeni Hayvan Pazarýný yerinde inceleme yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Ulu Camii karþýsý Ýþ Merkezi Projesi hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Mahalle ve Köy Muhtarlarý ile toplantý yaptý. Ulusal Ajans Kütahya Temsilcisi Cüneyt KÖÞE Ýle Avrupa Birliði Projesi hakkýnda basýn toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Sulama Kanallarý hakkýnda 9 köy muhtarý ile toplantý yaptý. Kütahya Belediyesi Faaliyetler gezisi Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte yapýldý Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Ýshak Fakih çevresi kamulaþtýrma toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA köylerdeki sulama kanallarýný yerinde inceleme gezisi yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Ulu Camii Caddesi kamulaþtýrma uzlaþtýrma toplantýsý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA sanayide inceleme gezisi yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA genel deðerlendirme basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Azot Sitesine Sayýn Vali Þükrü KOCATEPE ile inceleme gezisi yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Zýðra, Ýnköy ve Aðaçköy'e yerinde inceleme gezisi yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Zeytinoðlu'nun açacaðý eðitim tesisleri hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu projesi hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Atatürk Bulvarý üzerinde bulunan SLÝ lojmanlarýnýn eski yerine yapýlacak olan Otel için (140 yatak kapasiteli) Belediye ile KOSÝF'ler grubu arasýnda sözleþme imzalandý. Þengül Hamamý Yer altý Kaynaklarý Sergisi toplantýsý yapýldý. Cenaze yýkama aracý ile ilgili Belediye önünde Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA tarafýndan basýn açýklamasý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Hayvan Barýnma Evi yerinde inceleme gezisi yaptý. KOSGEB ÝÞGEM Toplantýsý Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'nýn makamýnda yapýldý. TÜBÝTAK- TÜSSÝDE Necmettin OKTAY ve Deniz KASAP ile Stratejik Planlama ve Bütçe çalýþmalarý hakkýnda toplantý yapýldý. Kütahya Halk Otobüslerinin Merkezi sisteme dönüþmesi hakkýnda toplantý yapýldý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA yeni hayvan barýnaðýnda basýn açýklamasý yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Esnaf Odalarý Baþkanlarý ile toplantý yaptý. Gaybi Efendi Mahallesi Kentsel Dönüþüm Projesi hakkýnda hak sahipleri ile Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA bilgilendirme toplantýsý yaptý. Gaybi Efendi Mahallesi Kentsel dönüþüm Projesi hakkýnda Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA basýn açýklamasý yaptý. Anadolu Ajansý Muhabiri Muharrem CÝN ile Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA röportaj Evliya Çelebi Müzesinde yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA Müze Müdürü Metin TÜRKTÜZÜN ve DPÜ yetkilileri ile ýþýklý þehir panolarý hakkýnda toplantý yapýldý. Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE ile birlikte Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA yeni oto terminal alanýnda basýný bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Oto terminal hakkýnda Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA toplantý yaptý. Macaristan gezisi ile ilgili Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA basýn açýklamasý yaptý. Ýrfazanlar Konaðýnda Kent Müzesi bilgilendirme toplantýsý yapýldý. ÝÞGEM Ýþ baþvurularý deðerlendirme toplantýsý Belde A.Þ 'de yapýldý. TOKÝ 2. Etap'ýn ihalesi Mart ayýnda yapýlacaðýndan Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA basýn açýklamasý yaptý. Çinigaz ile çalýþma toplantýsý Çýnar Otelde yapýldý. Ýshak Fakih kamulaþtýrma toplantýsý yapýldý. Özel Halk Otobüsleri ikili sisteme geçiþi hakkýnda toplantý yapýldý. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :14

15 Kent Konseyi Toplantýsýnda ilimizin sorunlarýný tartýþýp çözüm yollarýnýn arandýðý ve önerilerin sunulduðu projeler görüþüldü. Sarraflar Çarþýsý esnaflarý ile Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA çarþýnýn üstünü kapatýlmasý hakkýnda toplantý yaptý. Özçýnarlar Petrol Ürünleri Limited Þirketinin saðladýðý katma deðerle Kent ve Ülke Ekonomimizde önemli bir yer edinmiþ olan Þirketin TÜRKAK Akreditasyon kurumundan Uluslar arasý Akreditasyon Laboratuarý yetki Sertifikasý aldýðýndan kendilerine Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA tebrik belgesi takdim etti. AÇILIÞLAR VE ZÝYARETLER Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'yý makamýnda Çin'den gelen bir heyet ziyaret etti. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Doç. Dr. Abdüllatif ÞENER Belediyemizi ziyaret etti. Macaristan Ýstanbul Baþkonsolosu Maria SZEKELY Belediye Baþkanýmýzý ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanýmýz Sayýn Ertuðrul GÜNAY Hayme Ana Þenlikleri kutlama programý çerçevesinde Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti. 85. Yýl Gençlik Buluþmasý nedeni ile gençler Belediyemizi ziyaret ettiler Belediye Baþkanýmýzýn makamýnda ziyaret ederek Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'ya plaket takdim ettiler. Macaristan Savunma Bakan Danýþmaný ilimize ziyaret etti. Macaristan Savunma Bakaný Sayýn Imre SZEKERES ve beraberindeki heyet ilimizi, Valiliði, Macar Evini, Çini Müzesini ve Arkeoloji Müzesini, Kütahya Kalesini, Germiyan Sokaðýnda bulunan Osmanlý Evlerini ve Güral Porseleni ziyaret ettiler. Bakana ve beraberindeki heyete Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA hediye takdiminde bulundu Kasým 2007 tarihleri arasýnda Budapeþte'de düzenlenen IAEC (Uluslar arasý Belediyeler buluþmasý konferansýna katýnýldý. Budapeþte Belediyesinin ev sahipliðinde düzenlenen Konferansa Ýspanya, Yunanistan, Romanya, Polonya, gibi Ülkelerin Belediyeleri iþtirak edip Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA burada Kütahya Belediyesinin vizyon Belediyeciliði çalýþmalarý konusunda sunum yaptý. Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA üç ana baþlýkta incelendiðini iþaret ederek özellikle üç konu bu sene 7.cisi düzenlenen toplantýda görüþüldü bunlardan 1'cisi Okul ve Þehir iliþkileri, 2'cisi Kültür alýþveriþi ve bir arada yaþama için neler yapýlabilir, 3'cüsü ise yaþanabilir bir þehir çaðdaþ kent ile þehirlerin rehabilitasyonu konularý üzerine bilgi verildi. Macaristan Diyalog Derneði (Macaristan Heyeti) ile Kütahya'daki Ýþadamlarýnýn ortaklaþa düzenlediði gezi kapsamýnda Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'yý ziyaret ettiler. Rusya'nýn Ankara Büyük Elçisi Viladimir ÝVANOVSSKÝY Belediye Baþkanýmýz Mustafa ÝÇA'yý ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Kütahya Valiliði Aðaçlandýrma Kurulu ve Belediyemiz iþbirliði ile TOKÝ Konutlarý yaný yeþil kuþak Aðaçlandýrma alanýnda Orman Haftasý ve Aðaç Bayramý kutlamasý yapýldý. Bereket Yapý Kooperatifi Tapu teslim töreni Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA'nýn makamýnda yapýldý. Ýstanbul Taksim, Metro Sanat Galerisinde ''Kütahya Günleri'' etkinlikleri düzenlendi. (EGEM PLATFORMU) Ege Ýlleri 1.Tanýtým Sergisi ve Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom-Ankara'da düzenlendi.etkinlikler içinde Tolga CANDAR'ýn Konseri, Zeybek ekibi gösterileri, Türk Sanat Müziði, Defileler, Yaren Ekibi, Tasavvuf Müziði, Sergiler, Yöresel Yemekler, Sürpriz Sanatçýlar ve Keþkek günü düzenlendi. Fatih Mahallesi Semt Pazarý Temel Atma töreni yapýldý. Atakent Ýþ Merkezi ve Sosyal Tesisleri açýlýþý yapýldý. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip ERDOÐAN'ýn katýlýmýyla TOKÝ 1641 Konut anahtar teslim Töreni ve ortak açýlýþ töreni toplu konut alanýnda yapýldý. TOKÝ Lise, Ýlköðretim Okulu, Spor Salonu, Saðlýk Ocaðý, Ticaret Merkezi ve Kütüphane, Kütahya Belediyesine ait 11 tesisin açýlýþý, 20 adet Eðitim ve Öðretim yatýrýmlarý, 11 Saðlýk kuruluþu açýlýþý, 15 adet Fabrika açýlýþý, Emet Adalet Sarayý açýlýþlarý yapýldý. KÖYDES Ýçme Suyu 134 Proje, Kanalizasyon 270 Proje, 1. Kat Asfalt Km, 2. Kat Asfalt Km, Stabilize Km yol açýlýþý yapýldý. Belediyemize ait açýlýþý yapýlan tesisler Kütahya Kalesi iç ve dýþ çevre düzenlemesi, Orgeneral Asým Gündüz Parký, Kafeterya, Ýrfazanlar Konaðý onarým ve restorasyonu, Kütahya Belediyesi Hayvan bakýmevi ve Ýdari Binasý, Cumhuriyet caddesi ve küçük Park alaný çevre düzenlemesi, yer altý kaynaklarý Müzesi(Þengül Hamamý Restorasyon uygulama), TOKÝ Konutlarý baðlantý yolu ve Köprü yapýmý, Ilýca Termal Vadi Projesi, Küçük Sanayi Sitesi Devlet Karayollarý baðlantýsý Bulvar düzenlemesi (Sakýp Sabancý Bulvarý), Kale Semt Spor Sahasý, Atakent Bulvarý ve Fatih Sultan Bulvarýnýn içinden kalan yola yeþil kuþak çalýþmasýdýr. Sakýp Sabancý Bulvarý eski Tavuk Üretme Çiftliðinin olduðu yerde Tenis Kortlarýnýn açýlýþý yapýldý. Orgeneral Asým Gündüz Büstü ve Kütahya Kalesine dikilen dev Bayrak açýlýþý yapýldý. Hayme Ana Parký açýlýþý yapýldý. Kütahya Valiliði ile ve Kütahya Belediyesi iþbirliði ile 30 Ekim ile 02 Kasým tarihleri arasý açýk kalacak Kurtuluþ Savaþý ve Atatürk konulu sergi açýlýþý, Kültür ve Turizm Müdürlüðü güzel Sanatlar Galerisinde gerçekleþtirildi. Fatih Mahallesi Semt Pazarý açýlýþý yapýldý. Modern Hayvan Pazarý açýlýþý Çevre Yolu üzeri Parmakören Mahallesi Yol ayrýmýnda yapýldý. Muhtarlar Derneði yeni binasý açýlýþý töreni Asým Gündüz Caddesi katlý Oto Park arkasýnda yapýldý. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :15

16 EVLENDÝRME MEMURLUÐU 2007 Yýlýnda Evlendirme Memurluðumuza 1681 evlilik müracaatý yapýlmýþtýr.müracaat sahiplerinden 1547 müracaat sahibinin evlilik akdi gerçekleþtirilmiþtir. Evlenen 1547 çiftimizin içinde 13 Yabancý Ülke vatandaþý bulunmaktadýr.yabancýlarýn 8 Alman,1 Ýran ve 3 Azerbaycan ve 1 Türkmenistan vatandaþýnýn evlilik iþlemi tamamlanmýþtýr. YAPILACAK HÝZMETLER 2.Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarý; 2-1 KONSERVATUAR; Belediye Konservatuarý dönem öðretim yýlýnda; 11'i Keman, 6'sý Ud, 1'i Kanun olmak üzere toplam 18 öðrenciye eðitim vermiþtir Yaz döneminde 16 kiþi küçükler (14 yaþ altý) Keman Kursu, 15 kiþi büyükler (14 yaþ üzeri) Keman Kursu ve 18 kiþi Baðlama olmak üzere Temmuz ve Eylül aylarýnda toplam 50 kiþi yaz kurslarýna katýlmýþtýr. Eylül 2007 de hocalarýmýz ve öðrencilerimizden oluþturulan 8'i saz 16 kiþilik Konservatuar Ýcra Heyeti, 10 Kasým 2007 tarihinde Kütahya Polis Evinde yapýlan Cumhuriyet Balosunda Atamýzýn sevdiði eserlerden müteþekkil küçük bir konser vermiþtir. Halk oyunlarý dalýnda 15 kiþi çalýþmalarýna devam etmiþtir. Konservatuarýmýz 120 öðrenciye eðitim vermiþtir. 2-2 TÝYATRO Sezonu Belediye Tiyatrosu Yaz Kurslarý 20 Haziran'da baþlayýp kurs sonunda kursiyerler sonunda Oktay Rýfat'ýn "Çil Horoz" oyunu sergilenmiþtir Sezonunda; Kaç Baba Kaç, Aþkýmýz Aksarayýn En Büyük Yangýný, Titanic Orkestrasý olmak üzere 3 büyük oyunu, Benim Güzel Pabuçlarým, Rüya Oyunu ve Rüyalar Ülkesi 3 küçük oyunu sergilenmiþtir. Türkiye Amatör Belediye Tiyatrolarý Buluþmasýnda Ýzmir Karþýyaka'da Kaç Baba Kaç tiyatro oyunu ile 2. olmuþtur Eðitim öðretim yýlýnda ilköðretim okullarýna Kütahya'da tiyatroyu sevdirmek yerleþik tiyatroyu kavuþturmak için Benim Güzel Pabuçlarým adlý oyun ilkokul öðrencilerine ücretsiz sergilendi. 3.Toplantý-Fuar-Tanýtým; Aðustos 2007 Tarihleri arasýnda El Sanatlarý ve Ticaret Fuarý yapýlmýþ ve fuara 52 firma katýlmýþtýr Aðustos 2007 Tarihleri arasýnda ilk kez Otomotiv Fuarý olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu fuara otomobil firmalarýnýn yaný sýra yan sanayi de katýlmýþ toplam 17 firma iþtirak etmiþtir. 4.Sportif faaliyetler; Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi: Sezonunda Bayan Basketbol takýmýmýz Türkiye Finallerine kadar yükselerek Finallerde 9 takým arasýnda 6 olarak sezonu tamamladý. Bu sezon Bölgesel Ligde takýmýmýz bulunmamaktadýr. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi: Sezonunda Erkek basketbol takýmýmýz Grubundan çýkamadý. Bu sezon Bölgesel Ligde takýmýmýz bulunmamaktadýr. Voleybol Erkekler 2.Ligi: Sezonunda Erkek Voleybol takýmýmýz bulunduðu grubu 5.olarak tamamladý sezonunda da Kura gereði Doðu grubunda yer aldý.ligin ikinci yarýsý itibarý ile grubunda 9 takým bulunan takýmýmýz 5.olarak maçlarýna devam etmektedir. 2)Performans Sonuçlarý Tablosu Belediyemiz performans bütçesi ve performans programý 2008 yýlý için hazýrlandýðýndan performans sonuç tablosu 2008 yýlý faaliyet raporu içerisinde deðerlendirilecektir. 3)Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi Performans sonuçlarý oluþmadýðý için deðerlendirme yapýlamamýþtýr. 4)Performans Bilgi Sisteminin Deðerlendirilmesi Performans bilgi sisteminin oluþturulmasý için gerekli ön hazýrlýklar yapýldý. IV.KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A) ÜSTÜNLÜKLER 1- Müdürlüðümüzle ilgili iþler tecrübeli personeller tarafýndan gününde yapýlmaktadýr. 2- Müdürlüðümüz personeli esnek çalýþma saatleriyle çalýþmaktadýr. 4-Personelimizin yüksek öðretim mezunu oraný ortalamanýn üzerindedir. 5- Müdürlüðümüz Zafer Meydaný Belediye Binasýnda hizmet vermektedir. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :16

17 EK: 1 BÜTÇE GÝDERLERÝ VE ÖDENEKLER TABLOSU I II III IV YILI KURUMU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ Adý Kodu Muhasebe Biriminin ÖDEMELER E ko F in Ödenek Üstü Harcamalar Mahsup Dönemi içindeki Ödemeler TOPLAM 2007 içindeki Ödemeler Yapýlan Tenkisler 2007 yýl içinde Alýnan Ödenekler K od Giderin Çeþidi a ns KALAN Fonksiyonel YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr YTL YKr I II III IV I I II 47, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 82, ,00 16,38 225, , ,00 239, ,00 58, ,00 100,00 MEMURLAR DÝÐER PERSONEL MEMURLAR TÜKETÝME YÖNELÝK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GÝDERLERÝ HÝZMET ALIMLARI TEMSÝL VE TANITMA GÝDERLE MENKUL MAL, GAYRIMADDI HA GAYRÝMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVÝ VE CENAZE GÝDERLER MAMUL MAL ALIMLARI MEMURLAR KURUMSAL TOPLAM 1,244, , , , , Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :17

18 Ek-2: Üst Yöneticinin Ýç Kontrol Güvence Beyaný ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim. Bu raporda açýklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiþ kaynaklarýn, planlanmýþ amaçlar doðrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanýldýðýný ve iç kontrol sisteminin iþlemlerin yasallýk ve düzenliliðine iliþkin yeterli güvenceyi saðladýðýný bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. 1(4) Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.2[5] (Kütahya Mart 2008) Mustafa ÝÇA Belediye Baþkaný 1[4]Yýl içinde üst yönetici deðiþmiþse "benden önceki yönetici/yöneticilerden almýþ olduðum bilgiler" ibaresi de eklenir. 25] Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanýn bu çekincelerle birlikte dikkate alýnmasý gerektiði belirtilir. Ek-3: Harcama Yetkilisinin Ýç Kontrol Güvence Beyaný ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 3[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim. Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. 4[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim. 5[8] (Kütahya Mart-2008) Mehmet ERSAL Özel Kalem Müdürü 3[6] Harcama yetkilileri tarafýndan imzalanan iç kontrol güvence beyaný birim faaliyet raporlarýna eklenir. 4[7] Yýl içinde harcama yetkilisi deðiþmiþse "benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almýþ olduðum bilgiler" ibaresi de eklenir. 5[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanýn bu çekincelerle birlikte dikkate alýnmasý gerektiði belirtilir. Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyaný Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim. Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatý ile diðer mevzuata uygun olarak yürütüldüðünü, kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýlmasýný temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iþletildiðini, izlendiðini ve gerekli tedbirlerin alýnmasý için düþünce ve önerilerimin zamanýnda üst yöneticiye raporlandýðýný beyan ederim. Ýdaremizin 2007 yýlý Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu teyit ederim. (Kütahya-Mart 2008) Hasan Hüseyin TUTAR Mali Hizmetler Müdürü Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :18

19 I.GENEL BÝLGÝLER A)Ýdareye Ýliþkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapý Müdürlüðümüz, Belediye Baþkanýna baðlý olarak Belediye binasýnda görevini yürütmektedir. 2. Örgüt Yapýsý ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRÜ ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞÇÝ EMEKLÝLÝK ÝÞLEMLERÝ MEMUR EMEKLÝLÝK VE ATAMA ÝÞLERÝ HASTA, SEVK, ÝZÝN ve RAPOR ÝÞLEMLERÝ Ý.Hakký TÜRKEL Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüðümüzde çalýþan tüm personelimizin kendi kullanýmýna yönelik internet baðlantýlarý açýk bilgisayar, yazýcý, vs mevcuttur. Bilgi Kaynaklarýmýz: 5393 Sayýlý Belediye kanunu, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalýþma Yönetmeliði (09 Ekim 2005 tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede Yayýmlanan), 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýndaki Yönetmelik( 02 Aralýk 2004 tarih ve sayýlý resmi gazete yayýmlanan), "Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Ýliþkin Esaslar",ile diðer yayýmlanan kanun, yönetmelik, tüzük, teblið ve genelgeleridir. FAALÝYET RAPORU; ve Sayýlý Resmi Gazete ve 5393 sayýlý Belediye kanunun 56. maddesine göre Belediye Faaliyet Raporlarý Nisan ayý Meclis Toplantýsýnda sunulur. YAZIÞMA KURALLARI; Tarih ve ÝLG /YÝB sayýlý Yazý Ýþleri Müdürlüðümüzün yazýlarý Tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak Resmi yazýþmalarda uygulanacak esas ve usullere göre yapýlmaktadýr. 4. Ýnsan KaynaklarýÝnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü bünyesinde 1 Müdür ve 3 Memur ve Kütüphanede 1 adet Bilgisayar Ýþletmeni görev almaktadýr. 5. Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi Müdürlüðümüz, doðrudan Belediye Baþkanýna baðlý olarak hizmet vermektedir Sayýlý Belediye Kanununun 25. Maddesi gereði Belediye Meclisleri içinden oluþturulan Denetim Komisyonu tarafýndan kontrol edilmektedir. Ayrýca, Müdürlüðümüzde görev yapan personel kendi sorumluluklarý altýndaki iþ ve iþlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmektedir. Mali iþlemler ilgili iþ ve iþlemleri gerçekleþtirme görevlisince yapýlmaktadýr. II. AMAÇ VE HEDEFLER A)Ýdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik planlama çalýþmalarý 2006 yýlý Temmuz ayýnda sonuçlanmýþtýr. Stratejik Plana baðlý olarak sorumlu olduðumuz hedeflere ulaþmak için gerekli hazýrlýklarý ve tedbirleri 2007 yýlýnda almaya çalýþtýk. B)Diðer Hususlar Faaliyetlerimizi; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olarak en hýzlý bir þekilde ekip çalýþmasý içerisinde yapmak müdürlüðümüzün temel ilkeleri arasýnda yer almaktadýr. III. FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER A)Mali Bilgiler 1)Bütçe Uygulama Sonuçlarý; Müdürlüðümüzün bütçe uygulama sonuçlarý EK1'te belirtildiði gibidir. 2)Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar Bütçe hedefi doðrultusunda gerçekleþtirilmiþtir. 3)Mali Denetim Sonuçlarý Meclis Denetim Komisyonu tarafýndan mali denetimden geçilmiþtir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doðrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiþtir. B)Performans Bilgileri 1)Faaliyet ve Proje Bilgileri Kültürel Faaliyetler; 1.Belediyemiz Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü 1 Ýnsan Kaynaklar ve Eðitim Müdürü, 3 Memur olmak üzere 4 adet kadro ile 146 iþçi, 191 memur ve 20 vekil memur ve 4 adet Sözleþmeli Personel olmak üzere toplam 361 kiþinin özlük Ýþlemlerini yürütmektedir. 2.Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Kanunlara, Tüzüklere, Yönetmelik ve Emirlere uygun olarak çalýþmalarýna devam etmektedir. 3.Belediyemizde çalýþan 74 adet muvakkat iþçinin Daimi Kadroya, 3 adet sözleþmeli personel statüsüne Ýçiþleri Bakanlýðýnýn izni gereði geçiþ iþlemleri Müdürlüðümüzce yapýlmýþtýr. 4.Baþkanlýktan alýnan izin üzerine Belediyemize 2 adet baþka kuruluþlarda naklen atama, 13 adet açýktan vekil mühendis, 1 adet vekil veteriner, 3 adet vekil mimar, 2 adet vekil þehir plancýsý, 1 adet vekil peyzaj mimarý alýnmýþtýr.1 adet memur istifa etmiþ 2 adet memur baþka kuruluþlara, naklen gitmiþ, 2 adet vekil mühendis 1 adet vekil mimar istifa etmiþ.1 adet vekil mühendis zorunlu askerlik hizmetinden dolayý görevinden ayrýlmýþ, 16 adet memur isteði üzerine emekliye ayrýlmýþ, Avukat, Arkeolog, Sanat tarihçisi, tekniker olmak üzere toplam 4 kiþi sözleþmeli Personel olarak göreve baþlatýlmýþtýr.1 Adet Ýç Denetçi Kadrosuna naklen atama yapýlmýþtýr. Kütahya Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :19 ÞEF EVRAK KAYIT VE SÝCÝL ÝÞLEMLERÝ KÜTÜPHANE

20 Sayýlý kanun gereðince daimi kadroya geçiþ hakkýna sahip 74 adet geçici iþçinin daimi kadroya geçiþ iþlemleri yapýlmýþtýr.daimi kadroya geçiþ hakkýna sahip olmadýklarý için 11 adet geçici iþçinin iþ akidleri askýya alýnmýþtýr.15 adet iþçi isteði üzerine emekliye sevk edilmiþ, 1adet iþçinin Encümen Kararý ile kýdem tazminatý ödenmek kaydýyla iþ akdi fesh edilmiþtir yýlý için memur kadrolarýnýn %40 oranýnda 114 kiþilik geçici iþçi pozisyonu vizesi Meclis Kararý ile alýnmýþtýr adet aday memurun eðitimi ve Asalet Tasdik iþlemleri yapýlmýþtýr. 7.Terfi süresini dolduran memurlarý her ay inceleyerek derece ve kademe terfileri yapýlmýþ 3 adet personelinde 6 yýl sicil not ortalamalarý 90 ve daha yukarý olduðu için 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 37.ve 64. maddeleri uygulanmýþtýr yýlý emekli keseneklerinin T.C. Emekli Sandýðý'na intikali saðlanmýþtýr. 9.Belediyemiz Bünyesinde görev yapan memur ve yevmiyeli personelimizin izin takip izinliler istenerek özlü dosyasýndan hýfzý saðlanmýþtýr. 10.Ýþçi ve Ýþçi bulma Kurumu'na her ay personel durum çizelgesi doldurularak gönderilmiþtir. 11.Sendika görevlilerine eðitim seminer vb. Faaliyetleri için ücretleri için ücretli izin verilmiþtir. 12.Emekliye sevk edilen ve iþlemleri tamamlanan iþçilerimize ait Ek 2 iþçi çýkýþ bildirim Listeleri tanzim edilerek Bölge çalýþma Müdürlüðü ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na intikali saðlanmýþtýr. 13.Saðlýk Müesseseleri ile çeþitli konularda yazýþmalar yapýlmýþ mevzuata uygun olarak: 423 adet Ýþ talep dilekçeleri kayda alýnýp cevaplandýrýlarak ilgili dosyada hýfzý saðlanmýþtýr. 14.Belediyemiz birimlerinde çalýþan ve kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen aylýklý personelin derece deðiþiklikleri için hazýrlanan kadro deðiþikliði cetvelleri ile Belediyemiz çeþitli birimlerinde ihtiyaç duyulan kadrolara iliþkin hazýrlanan kadro ihdas ve iptal cetveli, Kadro teklif cetveli onaylanmasý için Belediye Meclisine sunularak onaylatýlmýþtýr. Onaylatýlan cetveller Ýç Ýþleri Bakanlýðý'na intikali için Valilik makamý'na gönderilmiþtir. 15.Belediyemizde 3308 Sayýlý Kanun Gereði Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi öðrencilerinden 50 kiþiye staj yapma imkaný saðlanmýþtýr. 16.Çeþitli Üniversitelerde öðrenim gören öðrencilere Belediyemiz çeþitli birimlerinde ücretsiz 30 iþ günü üzerinden 205 kiþiye staj yapma imkaný saðlanmýþtýr. 17.Belediyemiz çeþitli birimlerinde büro hizmetlerinde çalýþtýrýlmak üzere 47 personellik hizmet alým ihalesi ve Memur yemeði ihalesi için hazýrlanan dosya ihale Komisyonuna teslim edilmiþtir. 18.Belediyemizde görevli aylýklý Personel için düzenlenen 1,2,3 Sayýlý yan ödeme ve Özel Hizmet tazminatý cetvelleri 2006 yýlý aynýsý Bakanlar kurulu Kararý gereði uygulamaya alýnmýþtýr. 19.Belediyemiz bünyesinde görev yapan aylýklý personel için düzenlenen gizli sicil raporlarýnýn gerekli çalýþmalarý yapýlmýþtýr ve dosyalarýnda hýfzý saðlanmýþtýr. 20.Belediyemiz bünyesinde görev yapan aylýklý ve yevmiyeli personel için düzenlenen "Giyim Yardýmý Tevzi Listesi" Destek Hizmetleri Müdürlüðüne gönderilerek hak sahiplerinin bu yardýmdan faydalanmasý saðlanarak listeler ilgililerin özlük dosyalarýna konulmuþtur. 21.Emekli olan veya iþ akdi fesh edilen iþçilerin kýdem tazminatlarý hesaplanarak Belediye Encümenine intikali saðlanmýþtýr. 22.Norm kadro uygulanmasý yapýlarak Belediye Meclisince onaylanmýþtýr..16 Birim oluþturulmuþ, 4 adet birim için tasarrufa gidilmiþtir. 23.Disiplin kurumumuz amirlerince personele verilen cezalarýn sicil iþlemleri yapýlarak dosyalarýnda hýfzý saðlanmýþtýr. 24.KPSS puanlarý dikkate alýnarak Zabýta Memuru ve itfaiye Eri mülakat sýnavlarý yapýlmýþtýr. 26.Müdürlüðümüze baðlý personelin verimli çalýþmasýný ve aralarýndaki iþbirliði ve koordinasyonu saðlayarak, performansýný arttýrmak için çalýþýlmaktadýr yýlý ÝÞÇÝ MEMUR Alýnan :32 Açýktan Atanan: 22 Emekli Olan :50 Nakil Gelen : 7 Nakil Giden : 5 Emekli Olan : 17 Ýstifa eden : yýlý ÝÞÇÝ MEMUR Söz.Personel Alýnan :11 Vek. Atanan: 20 Emekli Olan :14 Nakil Gelen: 4 Ýstifa eden :22 Nakil Giden: 2 Ýþ Akdi Askýya A. : 11 Emekli Olan: 16 Ýþ Akdi Fesh : 1 Ýstifa eden : 1 IV. KURUMSAL KAABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ A)ÜSTÜNLÜKLER 1- Müdürlüðümüzle ilgili iþler tecrübeli personeller tarafýndan gününde yapýlmaktadýr. 2- Müdürlüðümüz personeli esnek çalýþma saatleriyle çalýþmaktadýr. 3- Müdürlüðümüz Zafer Meydaný Belediye Binasýnda hizmet vermektedir. B)ZAYIFLIKLAR Müdürlüðümüz bünyesinde çalýþan personel sayýsýnýn yetersiz olmasý ve bir çoðunun emeklilik sürelerinin dolmasý Ya da az kalmasý nedeniyle yeni personel alýmý gerekmektedir. Kütahya Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Faaliyet Raporu 2007 SAYFA :20

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı